Trestním stíháním k policejnímu státu

12. 07. 2013 | 15:52
Přečteno 22990 krát
V prostředí, kde základním kritériem hodnoty zpráv přinášených medii je rychlost s jakou jsou naservírovány nemůže překvapit zjištění, že i zásadní hodnocení jsou v mediích často vyslovována bez znalosti věci. Přesně v duchu toho, co u soudu prohlásil před lety novinář, když byl tázán, zda prověřoval pravdivost jím zveřejněné informace. Mimochodem naprosté hovadiny a nadto urážlivé. Hrdě a bez zaváhání odvětil, že nikoliv, protože bylo třeba urychleně informovat veřejnost.
Vcelku logicky musel stejný znalostní deficit postihnout i většinu komentářů na téma obvinění exposlanců z přijetí úplatku v podobě pozice v obchodních společnostech.
„Učinili ze svého mandátu obchodní komoditu, prodali mandát, případně prodali svědomí“. Tak a podobně bylo komentováno obvinění tří exposlanců z toho, že v souvislosti skončením svého mandátu nastoupili (v jednom případě ani to ne) na různé pozice ve státních akciovkách, přičemž tato místa měli dostat co trafiky, neboli úplatek. Opojná lehkost souzení. To šlo lidem vždy velmi dobře, nejen u nás. Ve skutečnosti jde o dva problémy a oba dost složité. Jednak o hodnocení toho co se mělo stát, ovšem zatím nebylo prokázáno, z rozličných morálních pozic. A za druhé souzení, zatím nikoliv odsouzení, v rovině trestního práva. To prvé není pro účely následujícího podstatné. Je právem kohokoliv mít na cokoliv svůj názor, lhostejno zda založený na racionálních argumentech-důkazech, anebo jen na osobních pocitech. Ale protože ještě ani nebyly opatřeny všechny uvažované důkazy, jsou i „jen“ morální odsudky minimálně předčasné a nepodložené, tedy iracionální. Ještě horší je to v oblasti trestního práva. Zde by měl platit jasná a zcela racionální jakož i předvídatelná pravidla. Je dost nešťastné, když se tyto roviny mísí a i trestněprávní závěry jsou činěny bez znalostí důkazní materie a namnoze i bez znalostí trestního práva. Takříkajíc od boku či po čuchu. To je zásadní nedostatek aktuální diskuse o tom, zda to, co udělali nebo měli udělat stíhaní exposlanci může být trestným činem nebo nikoliv.
Především se dost zásadně liší verze obžaloby a obhajoby a dokazování není u konce, pročež platí výše uvedené pokud jde o předčasné závěry. Ale i kdyby došlo k tomu, co státní zastupitelství tvrdí, tedy k výměně poslaneckého postu za post v orgánu obchodní společnosti, jsou zásadní hodnocení sporná a zcela jistě je sporné kategorické tvrzení že „to“ byl trestný čin.
Tedy především z čeho jsou exposlanci viněni. Doslovně z toho, že:
„Jako úřední osoby - poslanci PSP ČR, ve společném úmyslu opatřit sobě neoprávněný prospěch spočívající v tom, že v souvislosti se vzdáním se mandátu poslance a tím vytvoření reálné možnosti pro předsedou Vlády ČR a poslance PSP ČR RNDr. Petra Nečase, že bude schválen vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, který byl Vládou ČR dne 6.9.2012 předložen PSP ČR a dále dne 6.9.2012 poslancům rozeslán jako tisk 801/0, s nímž Vláda ČR spojila žádost o vyslovení důvěry, získají členství v orgánech - představenstvu nebo dozorčí radě a případně i managementu společnosti, v nichž je majoritním akcionářem ČR, nebo ve státních orgánech, úmyslně v souvislosti s obstaráním věci obecného zájmu, konkrétně s tím, aby poslanci v souladu s čl. 23 odst. 3 ústavního zákona číslo 1/1993 Sb., Ústavy ČR, jednali v souladu se svým slibem, kterým na svou čest slibují, že svůj mandát budou vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a dále, aby poslanci v souladu s čl. 26 ústavního zákona číslo 1/1993 Sb., Ústavy ČR, vykonávali svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nebyli při tom vázáni žádnými příkazy, vykonávaje svou pravomoc v rozporu s citovaným ustanovením čl. 23 odst. 3 a 26 ústavního zákona číslo 1/1993 Sb., Ústavy České republiky….“.
A za této situace a poté co dostali 18.8. 2012 od předsedy vlády slib úplatku ve formě získání členství v orgánech a představenstvu nebo dozorčí radě, případně i v managementu společností, v níž je majoritním akcionářem ČR, nebo ve státních orgánech, následně se dne 7.11.2012 vzdali poslaneckého mandátu a přibližně o měsíc a půl později, na konci prosince a na začátku ledna letošního roku měli sklidit plody svého zločinu v podobě jednoho předsednictví dozorčí rady společnosti ČEPRO a.s., jednoho členství v představenstvu společnosti Český Aeroholding a.s. a souběžně i místa vrchního ředitele pro strategie a rozvoj v téže společnosti. Další exposlanec měl být zkorumpován tím, že jím označená osoba byla zvolena členem dozorčí rady Českých drah, zatímco on sám nic nedostal, údajně v důsledku toho, že se bál. Což mu ale nebylo nic platné, protože stíhán a ve vazbě je taky.
Obvinění skutek vehementně popírají s tím, že resignace a instalace spolu nesouvisejí. Což mimochodem dosvědčuje i vrchní správce nad státními akciovkami, ministr financí ČR. Z pohledu obviněných je jistě velice důležité a možná i klíčové, zda bude prokázáno složení mandátu takříkajíc za odměnu v podobě úřadu nebo ne. Ale pro obecnější úvahu to zase až tak velký význam nemá. Obecně jde totiž o to, kde je hranici mezi úplatkem a politickým obchodem a také o tom, jestli taková hranice má být vytyčována prostřednictvím trestního stíhání. Pro takovou úvahu je obvinění exposlanců jen modelovým příkladem, v jehož rámci si lze klást celou řadu dotazů. Horší už to je s jasnými odpověďmi.
Úvodem k tomu vytyčování hranice. Elementární zásadou trestního práva je princip postihu za zaviněné jednání. Zavinění musí zahrnovat i vědomí nedovolenosti určitého jednání. Nechám-li stranou všechno ostatní, logicky se nabízí otázka, zda exposlanci či další participující osoby mohli vědět či tušit, že jejich jednání je nedovolené. Už sama diskuse nad tímto problémem, v níž se názory jinak dost respektovaných osobností významně rozcházejí naznačuje, že nemuseli či výslovně nemohli. Většinové právní vědomí podobné obchody, jaký je tvrzen, vnímalo nanejvýš jako nepěkný průvodní jev běžných politických aktivit. A jen pro příklad, o tom, jestli například dovoleno někoho zabít či okrást by jistě žádná diskuse vedena nebyla.
V tom je tedy první problém.Jak patrno, výhodou má být získání výše uvedených postů. Což je onen úplatek, jinak též neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení anebo jiném, nemateriálním, zvýhodnění. Ovšem bez započtení ztráty pozice stávající. Usnesení o zahájení trestního stíhání onu ztrátu nijak nezmiňuje a tedy ani neuvažuje. Ostatně asi tak jedna stránka odůvodnění právní konstrukce přijetí úplatku mi na právní novátorství v této věci připadá nedostatečná a též i nepřesvědčivá. Soudce, který u všech obviněných rozhodoval o vazbě, odmítl námitky obhajoby, poukazující na menší příjem exposlance v nové pozici, mimo jiné i s tímto odůvodněním:
„Dle názoru soudu tedy není možné pro úvahu o spáchání trestného činu přijetí úplatku dle § 331 tr. zákoníku vycházet z porovnání příjmu před předmětným jednání a po něm, taková úvaha je zcela zavádějící a snažící se problematiku zjednodušit na prosté kupecké počty. Tato argumentace se vůbec nezabývá skutečností zda by obviněný na místě setrval a po jakou dobu, nezabývá se tím kolik energie (a především času) bylo nutné na příjmy před a po jednání vynaložit, případně jaká byla s nimi spojená odpovědnost a další“.
Trochu si nedokážu představit, jak lze exaktně vyjádřit to, co soud považuje za zásadní kriteria. Je kupříkladu výkon poslaneckého mandátu full time job? Pro někoho ano, pro někoho ne. To potvrzují viditelně někteří poslanci, kteří stíhají či stíhali být ještě hejtmany, méně viditelně pak mnozí další. Odpověď na případné výhrady bude, že to je věc intelektuálních a organizačních schopností. A je třeba výkon funkce člena dozorčí rady full time job? Jak pro koho a jak kde, bude asi znít odpověď a dál se nedostaneme. Anebo je pozice v dozorčí radě jistější než postavení poslance? Jak u koho a jak kdy a kde. Poslanec má časově limitovanou práci. Člen dozorčí rady také. Na rozdíl od poslance může být odvolán prakticky kdykoliv. A u společnosti, kde stát drží 100% akcií je asi jasné, že osud člena jejího orgánu, zvoleného v nějakém politickém kontextu, závisí po dalších volbách na tom, kde obsadí post ministra financí. A i tak to může mít dost nejisté.
Jisté má pouze to, že ač to u nás není zvykem, striktně podle práva může být žalován o náhradu škody způsobené společnosti při výkonu funkce anebo dokonce trestně stíhán za porušení povinnosti při správě cizího majetku. To tedy poslanci rozhodně nehrozí.Lze tedy říct, co je obecně výhodnější? Zda být poslance nebo členem orgánu obchodní společnosti? A bude to vyjádřitelné v konkrétních případech? Pochybuji.
Pokud pro účely této úvahy připustím, že exposlanci své poslanecké mandáty vyměnili za zmíněná postavení, je to jednoznačně „zrada“ na voličích, byť by i dostali „protihodnotu“ či „výhodu“? Může nebo měl by resignovat poslanec, který deklaruje neochotu hlasovat pro něco, co prosazuje strana, za níž byl zvolena s tím, že to je naplnění jejího předvolebního slibu voličům? Je nepoctivý přístup, porušení povinností poslance, pokud respektuje politickou vůli své strany, ale vzhledem k svému přesvědčení a svědomí se rozhodne odejít? A přitom vychází z toho, že člověk může mít svůj názor, může jej prosazovat, ale ne přes mrtvoly. Prostě proto, že se také může mýlit. A jestliže „jeho“ partaj za kterou byl zvolen má většinově jiný názor, je nepoctivé, když ustoupí, když druhou variantou by byl pád vlády, na které tato strana participuje a strana možná přejde do opozice? Co je v takové situaci výkon mandátu v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí? A není to, minimálně pro účely kontroly výkonu mandátu prostředky trestního práva nesmyslné zadání? Kdo určí co je „zájem všeho lidu“? Poslanec, i v tom nejlepším případě, prosazuje politický program své strany. A ta, formou účasti v politické soutěži tvoří demokratické prostředí, což je finálně zájem všeho lidu. Tedy toho rozumného. Soudě podle řady komentářů, nemalé části domácího „všeho lidu“ se zřetelně stýská po totalitě.
A není naopak v zájmu lidu, aby byl rebelující poslanec odklizen, byť i za cenu získání výhody, aby mohlo být realizován politický záměr, to, s čím voliči svým hlasováním vyjádřili souhlas? Když jinak se takového rebela zbavit nelze?
Anebo jinak, je úplatkem, když při dohadování o povolební koalici dospějí jednající k dohodě o tom, že koalice bude, ovšem politická strana, bez které nelze, byť je jinak politickým trpaslíkem, bude za to mít ministra bez portfeje anebo se dokonce vytvoří ministerstvo, které v podstatě není potřeba? O obchodech s posty náměstků ani nemluvě.
Pojem „trafika“ či „dostat trafiku“ je pojem, odrážející dobovou reality už zhruba od dob Josefa II, kdy byly válečným vysloužilcům přidělovány prodejny tabáku a kuřiva vůbec, tedy zmíněné trafiky, jakožto hmotná kompenzace za utrpěné ztráty, obvykle na zdraví. Zhruba tolik lze zjistit ze Slovníku spisovné češtiny nebo ze Slovníku nespisovné češtiny. Oba popisy jsou bezhodnotové, líčí prostou realitu. Wikipedie už ale hovoří o „zpravidla zasloužilém politikovi“, který trafiku dostane za prokázané služby v politickém boji. Přeloženo ovšem do jazyka trestního zákoníku jde stále o stejné poskytnutí výhody v souvislosti s obstaráním věci obecného zájmu. Časová posloupnost je irelevantní, podobně jako byste vydání stavebního povolení na dům honorovali dvaceti tisíci koruny, předanými, ale dříve neslíbenými, příslušnému úředníku až rok či více poté, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Čímž chci říci, že ani ten nejzasloužilejší politik nebude moci, vycházeje z výkladu, který podává obvinění tří exposlanců, přijmout místo v nějaké dozorčí radě, představenstvu nebo vůbec nějaké místo bez obav, že bude vyšetřován, zda se tak nestalo v souvislosti jeho původní činností. Nikoliv, a to zdůrazňuji, jako odměnu za tuto činnost, ale v souvislosti s ní. Jako obvykle sídlí ďábel v detailu. Jde o oprávněnost a neoprávněnost oné získané výhody a ona souvislost s dříve zastávaným úřadem. Za Josefa II bylo celkem jasno. Ovšem, jestli pro futuro, ovšem ex post, má o oprávněnosti získané výhody rozhodovat policie a po ní soud, nemůže si být jist vůbec nikdo. Ani nejzasloužilejší ze zasloužilých.
Politické trafiky obecně mohou být problém ale také nemusejí a v reálu navíc pro někoho ano, pro někoho ne. Případně někdy ano a někdy už opravdu ne, dle toho kdo a co konkrétně dostane. Což se dá (a má) řešit v politické rovině. Míním hlasováním v dalších volbách. Tuhle možnost se pokouší orgány činné v trestním řízení občanům vzít a rozhodovat za ně. Těm, kteří současné trestní stíhání exposlanců schvalují jako správné řešení nutno jasně říct, že se tak fakticky staví za policejní stát. Stát, ve kterém ještě než stačím vyjádřit, zda s nějakým postupem politické strany souhlasím nebo ne, má už policie jasno a koná. Nadšení pro rázná řešení není vůbec nic nového pod sluncem. Řadě slušných a hodných lidí se líbila představa uspořádání státu, jakou nabízeli komunisté, případně před nimi nacisté, slibující zavedení pořádku. Zejména, když ze stávající situace byli lidé znechucení. A pak se ti slušní a hodní lidé nestačili divit prosperujícím koncentrákům a šibenicím. To aktuálně jistě nehrozí, ale deformace politické reality ano. Klidně podepíšu, že současná politika je nepěkná a nejrůznější politické kšefty se na tom hojně podílejí. Ovšem odmítán představu, že tyhle neduhy doby jsou řešitelné aplikací trestního práva, nadto nárazovou a selektivní. Abych byl stylový, tedy že o tom, zda poslanec jednal v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí nebudu rozhodovat volič, ale policejní plukovníci, státní zástupci a soudci. To nemůže skončit jinak, než že se politici budou snažit jednat „v zájmu policie a soudců“. A jen tak mimochodem, co když třeba policisté, rozhodující o zahájení trestního stíhání příznivci jiné politické strany, konkurující té, z níž pochází podezřelý, jehož služba lidu a svědomí je zrovna na tapetě? Je to podjatost? Samé otázky a žádné odpovědi. Pouze je známo, že radikální léčitelé společenských neduhů už mnohokrát způsobili mnohem horší škody, než byla ty, které působil odstraňovaný neduh.
Trestní právo do politiky nepatří a tohle politika je. Možná nepěkná, více či méně zavánějící, ale politika. Ostatně i trestní zákoník připouští svoji aplikaci jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. A to volby umožňují zcela dokonale. Čistě subjektivně tak musím říct, pokud by šlo o modelový případ skutku spočívajícího v tom, že poslanec rebelující kvůli svému svědomí byl uklizen a odškodněn trafikou, nemám s tím problém. Jeho vzpoura by mne pravděpodobně přišla na víc. Logicky tedy, pokud došlo k tomu, co tvrdí usnesení o zahájení trestního stíhání a skutečně byli tři exposlanci odklizeni z poslaneckých lavic proto, aby nepadla vláda, a pokud v této souvislosti dostali uváděna místa, nepovažuji to v těchto souvislostech za trestný čin, minimálně kvůli nedostatku společenské škodlivosti. A dokonce s tím i souhlasím. Chtěl jsem, aby vládní návrh prošel a jiné možnosti zřejmě nebylo. A svůj souhlas vyjadřuji veřejně a u vědomí toho, že se jistě najde nějaký práskač, který na mne pošle udání, v němž bude tvrdit, že jsem naplnil skutkovou podstatu trestného činu schvalování zločinu. Já ale uvedené řádky považuji za legitimní projev svobody slova a tak uvidíme, jak jsme s tím policejním státem daleko.

Ve zkrácené verzi publikováno dne 9.7. na názorové stránce E 15.cz
Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

BK napsal(a):

Už jenom fakt, že Vy někoho obhajujete, pane doktore, je důkaz, že dotyčný je skutečným gaunerem.
12. 07. 2013 | 16:03

Podhor napsal(a):

Pane,já neplatim daně,aby se z nich živil nějaký vypelichaný politik.Státní firmy mají sloužit ve prospěch občanům tohoto státu a né na kšeftování nějakých politických mafiánů.To mě vůbec nezajímá,že pro vás je politická korupce normální.Pro mě je důležité,že ti političtí diletanti dostanou poprávu co jim náleží a jedině chválím soudce který si na ně vyšlápl.
12. 07. 2013 | 16:09

to Tom Sokol napsal(a):

Pane doktore, žijte si ve vatě, ale PROSÍM, NEBAVTE SE UŽ S NÁMI. VŠ vzdělaný doktor, který obhajuje takové lidi, jako obhajuje, může být jen psychicky vyšinutý člověk nebo zcela stejný gauner.
Pokud jste lačný dodržovat právo, DEJTE SEM VEŘEJNĚ ŘEČNICKOU OTÁZKU, KDE MOHL VZÍT JAN FISCHER PŘES NOC 5 MILIONŮ?
Je-li to tak snadné, můžeme to dostat všichni, ne? I ti, co nikdy nic nedlužili!
12. 07. 2013 | 16:14

zemedelec napsal(a):

Pane Sokol.
Už jsme netrpělivě čekali,kdy se ozvěte,pro obhajobu lumpů.
Jak jste daleko s obhajobou Kotta a Pancové,aha,to nejsou asi lumpové a málo platí.Můžete se tady ohánět,zákony,paragrafy,když všichni vědy,že jsou to úplatky.
12. 07. 2013 | 16:15

fafnir napsal(a):

Zemědělec
no já bych si zase počkal,zda bude odstíhán ten,kdo schávil pro hradní stráž nákup odstělovačských pušek,které armáda v době míru nesmí použít.Co vy na to zemědělče?
12. 07. 2013 | 16:21

Targus napsal(a):

To: Tomáš Sokol

Všude, kde jde o peníze, resp. rozkrádání peněz cizích peněz do vlastních kapes, má být nepoctivé jednání trestně stíhatelné, pane doktore. Jinak jde veškerá demokracie k šípku a mění se v kleptokracii.
Ale to vy zajisté moc dobře víte, jen tady na nás strouháte nevinné ksichtíky a trénujete si dobře placený herecký monolog.
Smolík, tady vám to nikdo nezbaští, to se musíte obtěžovat k soudu. A nezapomeňte na pár pěkně tlustých obálek.
12. 07. 2013 | 16:23

Joe Ratata napsal(a):

Nejhorší je,že za ta léta se politická korupce stala tak běžným jevem,že už ani panu advokátovi,ministrovi,premiérovi,ba ani předsedkyni parlamentu nepřijde nemravná.
Premiér si klidně platí milenku z peněz daňových polatníků a souzen je ten,kdo na to upozorní.Paní,která zneužila služební auto a tankovací kartu,dělá předsedkyni parlamentu,je navržena na premiéra a v médiích káže cosi o toxické vládě.Šlechtic se spojí s politickou lůzou a u moci se nechává držet politickou prostitutkou a neváhá zadlužit budoucí generace,jen aby se domohl adoptovaného majetku.....
Že to vše hájí ďáblův advokát,zastupující největší lumpy,nepřekvapuje.Má přece starost o demokracii majitelů demokracie.
12. 07. 2013 | 16:26

patriot napsal(a):

Co to melete, Sokole?

Společenská škodlivost „trafikanství“ je obrovská! Normální člověk musí procházet konkursy, i když se jedná o mnohem hůře placená místa! Nečas lže, když tvrdí, že rozděloval posty v politice. Rozděloval místa ve státních podnicích. A ty rozhodně nepatří ODS ani žádné jiné politické tlupě.

V daných souvislostech jasná korupce. Zavřít je, až zčernají!
12. 07. 2013 | 16:26

starý jezevec napsal(a):

Pokud bude mít soudce všech pět pohromadě a nebude to český mafián, tak nebude ani potřebovat zkoumat nebo někým dokazovat, že poslanci šli za lepším. Je to natolik jasné, že ten, kdo má v hlavě nějaký mozek, něco podobného nepotřebuje dokazovat.

V této kauze je podstatné to, zda poslanci na základě nabídky (osobní prospěch či klidně neprospěch), změnili své rozhodnutí. Ten osobní prospěch není potřeba dokazovat, ten je z podstaty věci, protože lidé nemění rozhodnutí proto, aby tratili.

To komické Sokolovo divadlo trochu posunu na jiný pomyslný příklad.

Policista si vezme sto tisíc, aby se nedíval,
Sokol chce po žalobci, aby dokázal, že těch sto tisíc přinese tomu policistovi nějaký prospěch, přece víme, že peníze samy o sobě, žádný prospěch nepřináší, tak jaký úplatek. Policista si je sice vzal, ale určitě ke své škodě a dokažte, že ne.
12. 07. 2013 | 16:28

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

To se zase od Vseholidu dockate. Oni chcou, aby za ne vladli plukovnici. Vzdyt cely zivot delaji vsechno pro to, aby nemuseli odpovidat sami za sebe. Jsou to povahou otroci.
12. 07. 2013 | 16:32

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

starý osle: Policista se nedivanim se dopousti vedome poruseni zakona. Jaky zakon porusili ti poslanci? Co meli dle zakona konat a nekonali? Maji povinnost zustavat ve Snemovne? Jisteze ne. Maji povinnost hlasovat proti vladnimu zakonu? Jisteze ne.
l.
12. 07. 2013 | 16:35

Pompeius Magnus napsal(a):

Je dobré, že nevinu obviněný dotvrzuje korunní svědek, který je vskutku maximálně důvěryhodný. Jedná se o odsouzeného násilníka, smilníka, opilce, hulváta a bývalého ministra financí v jedné osobě - ing. Kalouska. Máte pana doktore vskutku unikátní důvěryhodného svědka, kterého Vám jako obhájci opravdu závidím. Až se budu někdy soudit a budu v důkazní nouzi, půjčíte mi ing. Kalouska, aby mi dosvědčil co potřebuju? A kolik to bude stát?
12. 07. 2013 | 16:35

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

patriot Ja treba zadnymi konkurzy prochazet nemusim. Nezavidte tem, kteri nemusi tak jako vy. Konkurz je povinny jen tam, kde ho predepisuje zakon. Je to tento pripad? Jisteze ne...
12. 07. 2013 | 16:36

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Targus V cem spociva ta nepoctivost pri sprave cizich penez?
12. 07. 2013 | 16:39

reppop napsal(a):

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):
To se zase od Vseholidu dockate. Oni chcou, aby za ne vladli plukovnici. Vzdyt cely zivot delaji vsechno pro to, aby nemuseli odpovidat sami za sebe. Jsou to povahou otroci.
xxxxxxx

Řekl bych, že povahou otroci jsou zejména ti, kteří se nechají establismentem okrádat a arogantně ponižovat a ještě ho za to obhajují.
A pak, že otrokářský režim je nehumánní: pro otrokáře a zatvrzelé masochisty je naopak rájem na zemi :-)
12. 07. 2013 | 16:42

Kontrolní otázka napsal(a):

p. doktore,

řekněte, jak mohl být Bc. Marek Šnajdr ustaven ministrem do dozorčí rady státu, když je to údajně v rozporu se zákonem? (viz konkurz na Šnajdrovu firmu v blogu p. Bezděkové).

Jak by podle vás měl být postižen ministr, který jedná v rozporu se zákonem a nechá jmenovat do dozorčí rady státního podniku osobu, která ani v osobním podnikání nedokázala efektivně hospodařit?
12. 07. 2013 | 16:43

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

to Tom Sokol Ve slusnem state (ne state tupe luzy jako vy) ma kazdy pravo na obhajce. Exemplarnim prikladem byl obhajce K.H. Franka, Dr. Resseler, ktery, ac sam postizen okupaci, hajil K.H. Franka jak mu narizovala povinnost obhajce a delal to svedomite a poctive.
Verbez a luza jako vy tomuto slusnemu cloveku hazela do oken kameni, vyhrozovala mu smrti a nakonec mu znicila karieru.
12. 07. 2013 | 16:43

Kontrolní otázka napsal(a):

oprava: do dozorčí rady státní instituce
12. 07. 2013 | 16:44

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

reppop Ja se okraden citim v momente odvodu dani. Jak se to v tom statnim bordelu prerozdeli je mi vicemene jedno. Zajima me jen pripadna zmena vyse meho vkladu do osudi.
Rozhodne nemam potrebu vymyslet silene pravni konstrukce, abych si na nekom vybil svoji frustraci...
12. 07. 2013 | 16:46

starý jezevec napsal(a):

Pro Bijte je, nicte je, palte je.
Samozřejmě, že měli.
Poslanec je veřejnou osobou, skládá slib podle ústavy, kde se zavazuje, že svůj mandát bude vykonávat v zájmu všeho lidu.

Odchod poslanců ze sněmovny lze přirovnat k policistovi,
který se dohodne se zločincem, že nebude vidět jeho zločin, odejde od policie a pak schrábne úplatek.
Pořád je to korupce, jeho jednání bylo ovlivněno něčí nabídkou směrem k osobnímu prospěchu policisty.
12. 07. 2013 | 16:46

starý jezevec napsal(a):

Pro Bijte je, nicte je, palte je.
Doplním to, poslanec i policista mohou odejít ze služby, ale nemohou odejít v jistý moment z jistých důvodů.
Policista ani poslanec nemohou svůj mandát ve vhodný okamžik „prodat“.
12. 07. 2013 | 16:50

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

starý jezevec Poslanec ma ze zakona pravo slozit mandat, pricemz tento akt neni nicim podminen nebo omezen. Tedy jejich odchod ze snemovny byl nejen dle zakona mozny, oni sami mohou tvrdit, ze prave to povazovali za zajem Vseholidu.
A chci videt toho soudce, ktery bude tvrdit, ze zajem Vseholidu byl, aby zustali. Sam se tomu magorovi pujdu prihlasit s tim, ze ja jsem chtel, aby odesli, ze jsem to povazoval za svuj zajem. Pak uz to bude Vseholid minus ja, Tluchor, Snajdr, Fuksa, Necas, dle volebniho kongresu 70% clenu ODS...Nejak se vam ten vseholid rozpada, co?
12. 07. 2013 | 16:51

reppop napsal(a):

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):
reppop Ja se okraden citim v momente odvodu dani.
xxxxxx

V tom případě vřele doporučuji emigrovat do Somálska, tam Vás daněmi nikdo okrádat nebude. Ostatní loupení Vám zjevně nevadí, takže budete nadmíru spokojen :-)
12. 07. 2013 | 16:52

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

starý jezevec Policista muze odejit ze sluzby kdy chce, omezen je maximalne vypovedni lhutou. Chcete mi tvrdit, ze byste byl schopen stihat policajta, kteremu treba nekdo vyhrozuje a on odejde ze sluzby? Jste blazen?
12. 07. 2013 | 16:52

honza napsal(a):

Takovej drahej právník a mele takové nesmysly. Píše o policejním státě, ale do vazby tyhle fešáky a premiérovu dominu poslal nezávislý soud. Tak by si to měl obhájce Krejčíře a podobných trochu ujasnit, než tady bude mlít ty svoje fráze.
12. 07. 2013 | 16:55

Kleofáš napsal(a):

to Bijte je,nicte je, palte je:

Tomáše Sokola bych s ctihodným obhájcem panem Kamillem Reslerem raději nesrovnával. Resler zastupoval rovněž komunisty, ale i fašisty - namátkou Bienerta. Ostatně KH Franka zastupovat nechtěl, ale byl AKomorou do této funkce proti své funkci vmanipulován ( asi i v rozporu s právními předpisyy). Kamilla Reslera by zřejmě nikdy nenapadlo vymáhat pokuty zá Dopravní podnik, či zřídit si vlastní rozhodčí soud a zastupovat všechny strany sporu současně......
12. 07. 2013 | 16:55

Zdena napsal(a):

Dr. Resseler byl naprosto jiný případ.Tam šlo o smysl pro povinnost, doktor Sokol obhajuje gaunery pro peníze. Obyčejný kriminálník by mu neměl z čeho zaplatit.
A ty řeči o právním státě jsou takové rituální tanečky,že. Od pana Sokola je nikdo nemůže brát vážně.
12. 07. 2013 | 16:55

Vlkdav napsal(a):

Sílený, lidé chtějí trestním zákonem nahradit morální. TAk ještě dál, napište ať je v zájmu lidu zavřou, on už se nějáký Urválek najde.

jsem si nemyslel, že budu uvažovat o emigraci podruhé v životě.
12. 07. 2013 | 16:56

starý jezevec napsal(a):

Pro Bijte je, nicte je, palte je.....
Oblbuješ, policista může odejít když mu někdo vyhrožuje,
ale nesmí si vzít od těch, kdo mu vyhrožují nějakou trafiku, pak je to totiž nevěrohodné.
12. 07. 2013 | 16:57

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

starý jezevec No jo, ted jsem si vzpomel na expolicistu Lasku, ktery tak dlouho vysetroval tunelovani IPB az nastoupil ve firme p. Teryngela, ktery zastupoval jim vysetrovane osoby. A jaky je to dnes kofr pres korupci :-D
Poslanec klidne muze slozit mandat kvuli nabidce prace. Treba si ho vytipuje headhunter a rekne mu: Kdyz prastis s poslancovanim, mam pro tebe supr dzob v nadnarodni firme.
Koho zavres?
12. 07. 2013 | 17:00

Hloupý Honza napsal(a):

" ... nepovažuji to v těchto souvislostech za trestný čin, minimálně kvůli nedostatku společenské škodlivosti."

Víte pane obhájce, a to je právě ono. To co vy nepovažujete za společensky škodlivé, mohou jiní lidé (třebas i soudci) považovat naopak za společensky nebezpečné. Záleží, kde má ty vlastní hranice posunuty každý jedinec, potažmo celá společnost. Mám za to, že okolní svět hledí na nás s otevřenou pusou, kam jsme ty mantinely (v korupci, tunelování, slušnosti, aj.), dokázali za posledních dvacet let dotlačit my (Švýcaři by o tom mohli vyprávět). V USA by zcela jistě úřady nenechaly bez povšimnutí rádoby podnikatele alá Janoušek oplývající miliardami, bez prokázání zdroje těchto příjmů, v ČEZku se však takoví smějí všem do očí, možná proto, že jejich konání nepovažují zdejší úředníci za společensky škodlivé ? V Německu odstoupila ministryně školství Annette Schavanová kvůli své plagiátorské aféře, protože před x lety opisovala v doktorské práci, a tady ?, tady máme celou školu, která sloužila jako velkolíheň titulů pro nedoštudované strejcy a tetky ze sněmovny, hejtmani a poslanci papouškují své diplomky ve velkém, poslanci a ministři užívají neoprávněné tituly .... a vše je v pořádku, jede se dál. To co je v jedné zemi považováno za společensky škodlivé, nemorální, či trestné je ve druhé běžným standardem.
Lze pokračovat v desítkách dalších příkladů, srovnání, kauz, ale je to zbytečné.
Co lze vlastně dnes ještě v ČEZku považovat za společensky škodlivé ? Kromě vraždy a týraní malých dětí už toho asi moc nebude. Na vše jsme si už tak nějak celospolečensky zvykli. Tunelování je normální, odkloňování je normální, trafiky jsou normální, podplácení je normální, podvádění je normální ....

O čem to však vypovídá ? Máme my tu laťku benevolence (ke všemu, nejen k dodržování zákonů ... kouření, hazardu, prostituci apod.) umístěnu tak vysoko, nebo ji okolní vyspělý svět s dlouhověkými demokraciemi má stlačenu tak zbytečně nízko ? Dám ruku do ohně, že za a) je správně, a proto mne výplod pana autora, nijak nepřekvapuje a z jiného textu bych byl asi v šoku, jenom se divím, že s tím přichází až po tolika dnech.

P.S. Pane advokáte, já bych nechal to dumání o tom zda se stal trestný čin nebo ne raději koňovi, pardon soudu. Vraťte se k pokutám černých pasažérů a nechte to Sváčkovi, ten to za pár měsíců na Ústavním soudu nějak rozsekne, a třebas to vše shledá opravdu nedostatečně společensky škodlivým, jak jinak... v ČEZku
12. 07. 2013 | 17:00

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Zdena Dr. Ressler byl ten samy pripad. K.H. Franka hajit nechtel, udelal vsechno pro to, aby nemusel, ale nakonec hajil. A nakonec hajil i jine valecne zlocince, protoze povazoval za spravne, aby to nekdo delal (a nechtel, aby si to, co on, zazivali jini).
Je pravem kazdeho sprosteho podezreleho mit obhajce. Utocit na ne je jako vycitat lekarum, ze leci zlocince (a uctujic si vykon pojistovne).
12. 07. 2013 | 17:03

JF napsal(a):

sokolíku, co přestat takhle okatě politizovat a hysterčit - a to ještě takhle dětinsky. Prostě moc povyku kolem té zkorumpované policie a kolem těch prokádrovaných soudců. Čest vyjímkám.

ps: trochu si to naformátujte a dejte tomu fazóu ať to nák vypadá. Pak se stejně svědomitě věnujte obsahu a v neposlední řadě neohýbejte právo, pokud víte co to je.
12. 07. 2013 | 17:04

jurista-akrobat napsal(a):

Pan Berousek pokousal medvěda. To jsem zvědavý, jak tohle Tomáš Sokol vyřeší.
12. 07. 2013 | 17:05

starý jezevec napsal(a):

„Nečas označil kauzu za vykonstruovaný politický proces“

Více na: http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/je-to-politicky-proces-rekl-po-vyslechu-necas-1005787#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Tedy, za vlády Petra Nečase se zde konaly politické procesy.
12. 07. 2013 | 17:06

starý jezevec napsal(a):

Musím doplnit.
Tedy, za vlády Petra Nečase se zde konaly vykonstruované politické procesy.
12. 07. 2013 | 17:08

zemedelec napsal(a):

Pane fafnír.
Nevím o tom nákupu zhola nic.
Vím ale,že hradní stráž je velice disciplinovaná část naších ozbrojených složek.Já jim důvěřuji,že takovou zbraň,použijí opravdu jen ve válce.O výhodné ceně,nás určitě přesvědčí Kalousek.
12. 07. 2013 | 17:09

mb napsal(a):

klíma natočil film svědomí Denisy Klánské ...

bylo by zajímavé svědomí Tomáše Sokola ...

... obhajuje vždycky ty největší gaunery ...

... njn, stane se ... někdo to patrně dělat musí ...
12. 07. 2013 | 17:10

342 napsal(a):

Jestliže vláda může legálně uplácet poslance funkcemi, je třeba také legalizovat, aby se sami voliči, které poslanec zastupuje, mohli skládat na úplatek poslanci a mohli tak přetlačit nabídku vlády. Jinak nebude systém dávat žádný smysl.

http://www.lidovky.cz/prachsproste-vydirani-rika-schwarzenberg-o-jednani-s-rebely-z-ods-1ca-/zpravy-domov.aspx?c=A121220_105513_ln_domov_mct
"Podle Schwarzenberga je cena za schválení balíčku levná. "Jinak by škody pro stát, kdyby ty zákony neprošly, byly mnohem větší," tvrdil předseda TOP 09. "Přiznávám se k tomu, že jsem s tím souhlasil. Považoval jsem to v té situaci za nutné. Jako prezident to pak můžu označit pravým jménem. Tedy že to bylo vydírání," řekl Schwarzenberg během rozhovoru, který s ním LN vedly jako s prezidentským kandidátem."
12. 07. 2013 | 17:10

Myšelín napsal(a):

Následky přečtení některých právnických textů jsou totožné s následky doteku drátů na zem spadlých.
12. 07. 2013 | 17:13

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

342 Svemu poslanci samozrejme muzes poslat "uplatek" na podporu volebni kampane. Hadam, ze predpokladas, ze bude hajit tve zajmy, ktere se nemusi shodovat se zajmem Vseholidu...
12. 07. 2013 | 17:15

tak i se všemi ostatními předměty veřej napsal(a):

ného zájmu

Pane doktore, podle vás tedy formulace OSOBNĚ a podle SVÉHO nejlepšího vědomí znamená, že nositel mandátu s ním může volně obchodovat.
Chodíme podle vás tedy k volbám proto, abychom pár ničeho se neštítícím špindírům umožnili zobchodovat to, čím jsme je pověřili.

Já chápu, že z vašeho nadhledu jsou voliči jen tupé bučící stádo.
Ale i tomu stádu jednou dojde, že ho páni právníci vedou na porážku, vsaďte se.
Nakonec se dostaneme i k tomu vymáhání pokut v DPP. Za kolik a komu.

S obraty jako "policejní stát" bych na vašem místě šetřil.
12. 07. 2013 | 17:15

Kladivo na... napsal(a):

Stanné právo
Už naštěstí nehrozí.
Zkuste ho naznačit Sokole, to by byla možná řežba. Nikde se nakonec neschováte. To Vám garantuji.
(Chci říct, že nasranost možná základu populace nedosáhla kritické úrovně. Musíte se víc snažit.)
12. 07. 2013 | 17:16

Karel napsal(a):

Zkažené páchnoucí maso do obchodu nepatří a tohle je obchod, možná hnusně zapáchající, ale obchod.
Jediná možnost, jak se zdechlinám na takovém krámě vyhnout, je zavřít jej.
12. 07. 2013 | 17:20

starý jezevec napsal(a):

Pro zemedelec.
Nečetl jsem ten příspěvek, ale trochu odjinud.

Když Zeman poslal hradní stráž pomáhat u povodní, tak byl kritizován, že k tomu nemá žádný mandát a musel to podepsat Nečas, tedy nepochybně i ty zbraně nemohl nakoupit Zeman, ale vláda.

A když se podíváte sem
„V roce 1999 byl přijat zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, který zásadním způsobem řeší postavení Hradní stráže v rámci ozbrojených sil ČR. Konstatuje se v něm, že ozbrojené síly ČR se člení na armádu, Vojenskou kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž. Hradní stráž se tímto zákonem stala samostatnou složkou ozbrojených sil, která je sice finančně a logisticky zabezpečovaná armádou ČR, ale velitelsky a odborně plně podléhající Vojenské kanceláři prezidenta republiky, kde náčelník Vojenské kanceláře má vůči vojákům Hradní stráže oprávnění jako ministr obrany stanovená zvláštními právními předpisy (zák. č. 220/1999 Sb., zák. č. 221/1999 Sb.). „
http://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/kancelar-prezidenta-republiky/hradni-straz/historie-tradice.shtml

tak zjistíte, že o zbraně se jí stará armáda

a sem, tak zjistíte, že mají i kulomety

„Výstroj a výzbroj
Pro reprezentační účely je Hradní stráž vyzbrojena puškou vz. 52/57 v poniklované úpravě a sečnými zbraněmi. Hlavní zbraní Hradní stráže je ale samopal vz. 61 „Škorpión“, doplněný kulometem vz. 59.“
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hradn%C3%AD_str%C3%A1%C5%BE
12. 07. 2013 | 17:20

honza napsal(a):

to mb: dělat to nemusí, ale tihle gauneři dobře platí, proto to dělá..
12. 07. 2013 | 17:23

Xaver napsal(a):

Pan Sokol asi chtěl říct, že naše právo je špatné, a že ti co jsou placeni za jeho používání a vykládání ho pužívají špatně.
Otázka je, kdo za to může. Ti poslanci, i ti zatím nezavření, jsou přinejmenším spoluviníci tohoto stavu.
12. 07. 2013 | 17:23

Kelt napsal(a):

Ti,kdo si přečetli vybranou pasáž obvinění,tak se mohli dočíst.
"18.8.2012 Nečas dal těm třem příslib "trafik".
Poté ctihodní poslanci složili mandát a nastoupili náhradníci k záchraně vlády včele s odsouzeným kriminálníkem za ODS.
7.12.12 vláda zachráněna a od Nového roku dotyční fasovali "trafiky".
Čili žádný politický deal,jak se nás snažil Nečas oblbovat.
Časová souslednost ukazuje,že šlo o korupci par exelance.
Po dnešním výslechu byl Nečas jak zmoklá slepice/zřejmě si vyslechl odposlechy,které ho usvědčují/a plakal nad osudem těch ve vazbě.
Měl by mu někdo připomenout,jak se poškleboval Dr.Rathovi.
A to ti "chudáci",které dle Nečase vazba ničí společensky i zdravotně jsou tam,jak se říká za "čtrnáct dní tejden"-.
Korunu tomu nasadil tvrzením,že žádná dohoda nebyla-lže,odposlechy ho usvědčují.
12. 07. 2013 | 17:31

Vlkdav napsal(a):

Kelt:
"lže,odposlechy ho usvědčují."

Prosím dejte sem link na ty odposlechy, díky.
12. 07. 2013 | 17:37

Julie napsal(a):

Pan TS píše:
"Elementární zásadou trestního práva je princip postihu za zaviněné jednání. Zavinění musí zahrnovat i vědomí nedovolenosti určitého jednání. Nechám-li stranou všechno ostatní, logicky se nabízí otázka, zda exposlanci či další participující osoby mohli vědět či tušit, že jejich jednání je nedovolené."
Dotaz: ono už neplatí, že neznalost zákona neomlouvá? Mnozí pácháme různé přestupky, přečiny a zločiny, aniž bychom tušili, že v tunách tisků sbírek lze nalézt paragraf, který jsme porušili. Ale nějak se na to nebere ohled - příkladem může být řádění exekutorů v mnoha případech, kdy právně je všechno OK, ale exekuovaný někdy vůbec netuší, že má nějaký dluh. To je v pořádku, protože exekuovaný blbeček (nejlépe invalidní důchodce) nemá na to, aby ho hájil právník formátu TS. Odcházím blinkat...
12. 07. 2013 | 17:39

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

tak i se všemi ostatními předměty veře No vy zjevne tupe stado jste. Poslanec neni vas majetek, je to vas delegat. Jeho zvolenim mu davate pravomoc odpovidajici plne moci, ktera navic neni nijak omezena, krom rozporu s ustavou.
Nikde, v zadnem zakone neni nijak specifikovano, jakym zpusobem, kdy nebo proc poslanec smi nebo nesmi rezignovat. Je pouze jasne psano, ze to muze udelat a ze je to povazovano za vykon mandatu. A vykon mandatu je zcela na jeho vuli a neni za zpusob jeho vykonu postizitelny.
Je evidentni, ze bychom meli zavest volebni prukazy a selektovat volice tak, jak slektujeme ridice.
12. 07. 2013 | 17:39

David napsal(a):

"...Elementární zásadou trestního práva je princip postihu za zaviněné jednání. Zavinění musí zahrnovat i vědomí nedovolenosti určitého jednání...."

---------------

Jako laik tomu nerozumím. Nám "obyčejným smrtelníkům" se vždy říkalo, že neznalost (vědomí nedovolenosti) zákona neomlouvá.

---------------

"...logicky se nabízí otázka, zda exposlanci či další participující osoby mohli vědět či tušit, že jejich jednání je nedovolené. Už sama diskuse nad tímto problémem, v níž se názory jinak dost respektovaných osobností významně rozcházejí naznačuje, že nemuseli či výslovně nemohli.

...zatímco on sám nic nedostal, údajně v důsledku toho, že se BÁL. Což mu ale nebylo nic platné, protože stíhán a ve vazbě je taky. ..."

---------------

Čeho se BÁL?

Asi "tušil", že by to mohl být "problém". To, že se BÁL dokazuje, že věděl a tušil, že jeho jednání je nebo by mohlo být nedovolené.

Navíc předpokládám, že orgány činné v trestním řízení mají další odposlechy, které ještě neznáme.

--------------

"... Ovšem bez započtení ztráty pozice stávající. Usnesení o zahájení trestního stíhání onu ztrátu nijak nezmiňuje a tedy ani neuvažuje...."

-------------

Proč by se ztráta nějak započítávala? Nebyla to ztráta. Byl to výměnný obchod. Umožníte schválení zákonů a pokračování vlády a toto je způsob, jak to uděláme. Vzdáte se mandátu a za to dostanete jiné výhodné funkce.

-------------

"...Pokud pro účely této úvahy připustím, že exposlanci své poslanecké mandáty vyměnili za zmíněná postavení, je to jednoznačně „zrada“ na voličích, byť by i dostali „protihodnotu“ či „výhodu“?

...Čistě subjektivně tak musím říct, pokud by šlo o modelový případ skutku spočívajícího v tom, že poslanec rebelující kvůli svému svědomí byl uklizen a odškodněn trafikou, nemám s tím problém. Jeho vzpoura by mne pravděpodobně přišla na VÍC...."

------------

"...Jeho vzpoura by mne pravděpodobně přišla na VÍC...."

To je PĚKNÉ přiznání. To je ta CENA, za kterou se ten obchod uskutečnil!

To nemohl být rovnocenný obchod. To bylo VYDÍRÁNÍ!

------------

"...Logicky tedy, pokud došlo k tomu, co tvrdí usnesení o zahájení trestního stíhání a skutečně byli tři exposlanci odklizeni z poslaneckých lavic proto, aby nepadla vláda, a pokud v této souvislosti dostali uváděna místa, nepovažuji to v těchto souvislostech za trestný čin, minimálně kvůli nedostatku společenské škodlivosti. A dokonce s tím i souhlasím.

...Trestní právo do politiky nepatří a tohle politika je...."

-------------

Znamená to snad, že rozhodování politiků není trestné stejně, jako byla Klausova BEZTRESTNOST v případě amnestie? Tak takový "právní" stát a takovou "demokracii" nechci.

Předpokládám, že orgány činné v trestním řízení nás ještě PŘEKVAPÍ:

Ištván: Korupci máme zdokumentovanou tak, jako nikdy před tím

http://zpravy.tiscali.cz/istvan-korupci-mame-zdokumentovanou-tak-jako-nikdy-pred-tim-214841

-------------

Vrchní žalobce Ištván: Pokud naše zjištění obhájíme procesně, může to být senzace

"...Ano, mohla by to být senzace, dodal. ... Ale věřte, že naše počínání je odůvodněné a veškerý náš postup můžeme komukoli doložit. Když si uvědomíte, že nám soud povolil opakovaně odposlechy na řadu měsíců, včetně odvolacího soudu, tak to není záležitost nějakého Ištvana nebo Šlachty. Řada očí prostě viděla určitá zjištění a na základě vlastního úsudku nám dala zelenou k dalšímu šetření," řekl...."

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2381672/vrchni-zalobce-istvan-pokud-nase-zjisteni-obhajime-procesne-muze-to-byt-senzace.html
12. 07. 2013 | 17:43

JUDr-MUDr. napsal(a):

Kde je super lumpárna, tam je přítomen i JUDr. Sokol.Stačí si připomenout všechny jeho případy.A on nám bude kázat něco o demokracii?Že, ho hanba nefackuje, on je totiž splachovací.V neděli se půjde vyzpovídat k jeho exelenci a pojedeme dál.
12. 07. 2013 | 17:44

Viola napsal(a):

"A svůj souhlas vyjadřuji veřejně a u vědomí toho, že se jistě najde nějaký práskač, který na mne pošle udání, v němž bude tvrdit, že jsem naplnil skutkovou podstatu trestného činu schvalování zločinu. "

advokát - masochista
12. 07. 2013 | 17:47

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

David Hmm dokazujete tvrzeni SZ tvrzenimi SZ...To je hezka definice kruhem...:-D
12. 07. 2013 | 17:47

Vlkodav napsal(a):

Jsem rád, že lidé opět zastávají stanovisko, že obhajoba je součástí obžaloby.
12. 07. 2013 | 17:49

honza napsal(a):

to bijte je: že vás pořád baví obhajovat neobhajitelné. Nechte to na soudu, ty vaše "teorie" jsou k smíchu.
12. 07. 2013 | 17:50

jaxx19 napsal(a):

honza: on musí, je za to placenej...
12. 07. 2013 | 17:56

ble napsal(a):

já jsem si najivně myslel, že i ta uplně nejpitomější opice, ktere provedli lobotomii mozku, dokáže pochopit, že korupce znamená finanční prospěch, nikoliv ujmu. pokud se někdo vzdá poslaneckého platu 60 tisíc a přijme plat v dozorčí radě 30 tisíc, utrpěl finanční ujmu.nemuže se tedy jednat o korupci . bud je ištvan uplný a totální hlupak a nebo hraje nějakou politickou hru. obě varianty jsou naprostá tragedie pro českou republiku.
12. 07. 2013 | 17:57

fafnir napsal(a):

starý jezevec
cituji vás:Poslanec je veřejnou osobou, skládá slib podle ústavy, kde se zavazuje, že svůj mandát bude vykonávat v zájmu všeho lidu.
Slib poslance a senátora zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."
Takže,jaké je nejlepší vědomí a svědomí ví a hlavně určuje přesně starý jezevec a Ištván.Liší li se poslancovo vědomí a svědomí,a vnímání toho,co je v zájmu všeho lidu,od mínění starého jezevce,a státního zástupce Ištvána,je třeba takového člověka zavřít,že? A když dokonce takový poslanec který myslí jinak než Starý jezevec a odstoupí,tak je ho třeba zavřít za dezerci.Ještě že není aspoň studená válka,to by podle vás měl být zatřelen za úsvitu.On si totiž nikdo nesmí myslet nic jiného než vy.A definujte mi,co je to všeholid a jeho zájem.Já mám určitě zcela protichůdné zájmy než vy,jak vás tak čtu.Kdo rozhodne,kdo z nás bude vyloučen z termínu všeholid.Vy a zřejmě uliční výbor.Ne?
BTW.Vysvětlete mi co zhandloval \Petr Tluchoř,ten totiž do žádného státního podniku nenastoupil.Nastoupil k soukromé firmě.Ale je vinen,protože myslí a jedná jinak,než vy.Vy všeholide.
12. 07. 2013 | 17:59

ble napsal(a):

proč nesedí ve vazbě soudruh špidla, který uvolnil premierské křeslo grossovi za koryto v bruselu??????????????
12. 07. 2013 | 18:03

Karl IV. napsal(a):

Sokol má svou normalizační pravdu. Nemám pocit, resp. nenašel jsem žádnou informaci, že se soudruh Sokol postavil policejnímu státu v dobách, kdy tu byl. Tedy že udělal cokoliv ve prospěch demokracie v této zemi.
Naopak, jeho studia v dobách nejhlubší normalizace dosvědčují , že patří k té šedé vrstvě, která tuto zemi úspěšně po padečsáti letech dovedla k naprosté destrukci.
Jistě, dnes je plný marketingové odvahy: podobná sebereklama je dobrá pro získání klientely z řed těch, kdo jsou jeho ražení.
Popravdě řečeno, tento hoch je hodně odporný.
12. 07. 2013 | 18:04

Viola napsal(a):

ble

oni také mohli jít na úřad práce, protože by je nikdo nemusel zaměstnat, nebo dokonce nesměl, takže každých 30 000 dobrých.
12. 07. 2013 | 18:04

Kelt napsal(a):

Vlkodave,
jak se prokazuje korupce?Prvotně odposlechy a pak svědectvím spolupracujícího obviněného.
Ale stačí si pozorně přečít tu část obvinění,kterou Sokol zveřejnil.
Domníváte se,že Ištván blafuje,nebo je sebevrahem,když požádal o vydání Nečase aniž by to měl řádně podložené?
Oni totiž "nadlidé z ODSTOP"nabyli přesvědčení,že jsou nad zákonem.
Že teď mají strach a hystericky vyvádějí/Kalousek i Nečas/,protože jim došlo,že zákon platí pro všechny,když odešel Rampula s Grygárkem.
12. 07. 2013 | 18:05

honza napsal(a):

fafnir: to není jen věc Ištvána, jak to jednodušším lidem namlouvá svazák Nečas. Odposlechy obviněných povolil SOUD, zcela jistě k tomu musely být zákonné důvody, stejně tak SOUD poslal obviněné do vazby. Takže si tady plácejte dál..
12. 07. 2013 | 18:07

krajan napsal(a):

Pane doktore,
kdo vám umožňuje zneužívat veřejný prostor pro podpůrné konstrukce vaší obhajoby ?
12. 07. 2013 | 18:10

Viola napsal(a):

ble

u pane Špidly to bylo úplně jinak:

Hlasování o důvěře Špidla přežil jen o vlas. Nedůvěru mu vyslovilo 103 členů Ústředního výkonného výboru. Pro odvolání bylo třeba 108 hlasů. Špidla po takovém výsledku podle stanov strany rezignovat nemusel.

Po Špidlovi obstál v hlasování o důvěře i první místopředseda ČSSD Stanislav Gross. Nedůvěru mu vyslovilo jen 51 členů výboru, kterých je celkem 180. Získal tedy větší podporu než Špidla.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/spidla-rezignoval-padne-vlada-d2w-/domaci.aspx?c=A040625_213354_domaci_fri
12. 07. 2013 | 18:12

fafnir napsal(a):

ble
soudím to druhé.A vzhledem k tomu,že nastupují muži Lukoilu.tak v zájmu cizí mocnosti.
12. 07. 2013 | 18:13

Yosif K napsal(a):

Trio ODS-manů trafikantů se jeví jako trafikanti, ale jetě více jako vyděrači.

Svým pseudorebelstvím neriskovali téměř nic a mohli získat mnoho:
V první řadě jim šlo o politickou popularitu a o převrat v ODS.
Pokud by neuspěli v tomto, o žebrácké holi by nešli, všechny strany dávají doadlíkům nějaké držhubné.
Pokud bude toto trio trafikantů odsouzeno, doufám že se orgány činné v trestním řízení podívají na zub i ultratrafikantům z řad pseudopřátel proletářů.
Nas trvdíka s ultratučnou trafikou ředitele CSA...
Na "poctivce špidlu" s ultratrafikou v Bruselu za 15 ticís EUR měsičně S DOŽIVOTNÍ PENZÍ 4100 eur měsíčně.
Na druhou stranu - kdy by tohle nebral?????
12. 07. 2013 | 18:13

ble napsal(a):

viola,
oni především mohli zustat v parlamentu a brát 60 tisíc. to bylo pouze jejich rozhodnutí si finančně pohoršit. a pokud někdo finanční ujmu nazývá korupcí, potom má místo mozku v hlavě h...o
12. 07. 2013 | 18:14

Platan napsal(a):

"...a pokud v této souvislosti dostali uváděna místa, nepovažuji to v těchto souvislostech za trestný čin, minimálně kvůli nedostatku společenské škodlivosti."

No, tak to má český národ štěstí, že je Sokol advokátem a ne soudcem. I když, kdo ví... Možná, že v roli soudce by Sokol naopak "honil vodu" na tom, kolik let dokáže "korupčníkům" napařit.
12. 07. 2013 | 18:15

Viola napsal(a):

ble

no jak vidíte, chtěli být hrdiny, ale srazili je korupcí.
12. 07. 2013 | 18:17

antisoukmenovec napsal(a):

O demokracii může" pán " Sokol vyprávět holubům, sokol demokraticky roztrhá a sežere holuba, kdežto Sokol demokraticky vytuneluje bohatého zloděje Brunduru, který přivedl na mizinu dejme tomu 10 000 hladových krků- Holoubátek, kterým rodiče nemohou koupit stravenky ve školní jídelně.Tak se demokratická spirála(konta) Sokola
vyšplhá výš a výš, až se jednoho dne utrhne z provazu zdivočelý orel(Orel) a milého
sokola roztrhá na cimprcampr.
12. 07. 2013 | 18:21

Vlkodav napsal(a):

kelt:

Prosím o ty odposlechy, které je usvědčují. Musel jste je číst, předci by jste si nevymýšlel.
12. 07. 2013 | 18:21

Viola napsal(a):

Yosife K

U pana Trvdíka rozhodně nešlo o podržení vlády.
12. 07. 2013 | 18:22

Viola napsal(a):

krajene

všechno je dobré, i hlas lidu.
12. 07. 2013 | 18:25

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Viola No ba tam slo o mnohem prizemnejsi vnitrostranickou tahancic, ktera privedla ke krachu statni firmu...
12. 07. 2013 | 18:26

Analytik napsal(a):

Tomáš Sokol obhajuje jen nejbohatší klienty. A kdo je v Česku nejbohatší?
Jsou to členové několika nejsilnějších rodin Mafie, kteří uvízli v Ištvanových sítích.
A bude jich ještě více. Pan Sokol může získat během příštích pár let velmi tučná palmáre.
Ale to ráchání v politické špíně mu nezávidím.
12. 07. 2013 | 18:26

starý jezevec napsal(a):

Pro fafnir.
Poslanec se slibem zavazuje hájit veřejný zájem, je věcí jeho svědomí, zda hlasuje pro nebo proti, ale nesmí veřejně zobchodovat toto hlasování.

Poslanec nesmí říci,
pokud mi nedáte (osobně ne politická dohoda, kterou lze prohlašovat za obecný zájem) toto nebo toto, tak budu hlasovat tak, pokud mi to dáte, tak budu hlasovat jinak.

Tam je ten problém, kde jim dokáží to, že to své „svědomí“ obchodovali v jejich soukromém zájmu. Podobně policista, ten vám někdy může dát pokutu, ale nemusí, je to na něm, ale nesmíte mu nabízet nějaký úplatek, abyste to jeho rozhodování postrčil „správným“ směrem. I policista má někde prostor ke svému rozhodování, ale nesmí se nechat ovlivňovat osobním prospěchem.
12. 07. 2013 | 18:30

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

jaxx19 No pak to tedy plati pro vsechny stejne a racte hledet na pany Tluchore, Fuksu, Snajdra, Palenika a pani Nagyovou jako na to, co jsou:
Bezuhonni, sporadani, nikdy netrestani ctihodni obcane.
A chovejte se podle toho.

Jinak mi lahodi ten vas nazor, ze kdo si mysli neco jineho, musi byt za to placenej. Je to takova posledni zbran blbcu...
12. 07. 2013 | 18:30

fafnir napsal(a):

ble
na Violu nesmíte vyrukovat s tvrzením pohoršit,polepšit.Když si uděláte časovou rešerši Violiných příspěvků,tak vám dojde,že Viola nepracuje,takže vůbec nechápe smysl pohoršit nebo polepšit si v práci.A už vůbec nechápe,že členstvím ve správní radě ručíte veškerým svým majetkem.Rudí všeholidové Homolkové prostě už vynesli rozsudek.Jít na ůře placené místo je prostě úplatek,splatit zázrakem dluhy jako Fišer a navíc je někdo jiný složí v hotovosti,je podle nich v cajku.
Honza
Zákoné důvody.Moc prima.Takže soud už někoho soudil?Nepovídejte,a kdy že?
BTW:Není plýtvání veřejnými prostředky,že pro jednu ženskou,neozbrojenou jde 8 policistů v kuklách a beranidlem?Není plýtvání veřejnými prostředky,že 8 papírů na jedno místo nese 8 policistů?Inu při takové efektivitě se nedivím,že Pecina žádá o 2000 policistů navíc.Už tak jich máme na 1 občana jednou tolik co Rakušané.A že by bylo bezpečno na ulicích,to tedy není.No když dělají pošťáky.....
BTW.Soud také rozhodl,že ti Duchcovští násilníci smějí běhat po svobodě,a musel zasáhnout až soud vyšší instance,že se rozhodli je až dnes vzít do vazby.Nepřipadáte si se svou rozjásaností na zavřením poslanců,v zrcadle Duchcova jako UI
12. 07. 2013 | 18:32

fafnir napsal(a):

Bijte je, nicte je, palte je
buď poslední zbraň blbců,nebo prostě jen projekce jejich vlastní činosti.Oni ani nejsou sto pochopit,že je možno myslet zadarmo, a nedejbože jinak než dav.Pardon všholid.
12. 07. 2013 | 18:34

Kelt napsal(a):

Zmiňuje se zde jeden argument na obhajobu těch třech-oni si pohoršili,neb šli na polovinu toho,co brali a tudíž se nemůže jednat o korupci.
Zvonkajšku to tak vyzerá,ale len vyzerá.
Že by ti tři dali na oltář vlasti kromě své imunity také nějakých brutto 360 tis.ročně?
Tomu,zejména u takových matadorů ODS mohou věřit jen mentálně zaostalí jedinci.
Ono je totiž ještě ve hře těch 150 milionů a pár desítek kilo zlata nalezených v bankovních úschovách.
Ona totiž každá schránka má svého pronajimatele/asi bílého koně/a disponenta a i jeho jméno policie zná.
Prý se k těm pár drobným nikdo nehlásí-divné,že?
12. 07. 2013 | 18:36

Viola napsal(a):

ble

fafnir nezná čest
12. 07. 2013 | 18:41

fafnir napsal(a):

Starý jezevec
jít s platem na půlku a při tom ručit veškerým svým jměním.To považujete za úplatek?A nenastoupit na nikam ke státu,pouze změnit místo,je úplatek?Nepovídejte.
A jak to zmíněný pan Tluchoř zobchodoval?Tím že si našel místo v soukromé sféře?A u nového ministra financí vám ty peníze složené v hotovosti přijdou čisté?Vy jste fakt člověk zvláštního myšlení,eh pardon ražení,jak praví klasik.
12. 07. 2013 | 18:41

Vlkodav napsal(a):

Kel:

Ukažte JAKOUKOLIV informaci, která byla někde publikována, klidně i žalující stranou, které spojuje poslance co se vzdali mandátu a obsahem zajištěných bankovních schránek.

V opačném případě vás mám za lháře.
12. 07. 2013 | 18:42

Viola napsal(a):

fafnire

pokud se ukáže, že nový pan ministr financí těm, co mu pomohli splatit dluh něco přihodil ze státního, tak se pak bavme o něm, zatím se nic trestuhodného nestalo, ba naopak. Měl jste mu také pomoci splatit dluh, protože jsme jako občané chtěli volit přímo prezidenta.
12. 07. 2013 | 18:47

fafnir napsal(a):

ale Kelte
vy přece víte komu ty schránky patří.Honem s tím na policii.Nenechte Ištvána tápat v nejistotách.On Ištván a policie původně tvrdili že Janouškovi,Rittigovi,Hrdličkovi.Že jsou to kmotři a arcilotři.Přesto stále běhají po svobodě.Že by se státní zástupce tak hluboce mýlil?Když znáte pravdu honem svědčit.Nebo je to jen vaše zbožné přání,zrozené z frustrace?
12. 07. 2013 | 18:48

Admirál napsal(a):

"Trestním stíháním k policejnímu státu"

Pane doktore, dobrý, jen škoda, že jste si toho nevšiml, když vypukla kauza Rath.
12. 07. 2013 | 18:49

Kelt napsal(a):

Vlkodave,
zklidněte hormony.
Žádnou kauzalitu,jak jste si vydedukoval jsem nepoužil.
Všichni víme zatím velice málo-jenom zopakuji.
Pokud VSZ sáhl až do nejvyšších pater,tak pádné důkazy musí mít.
Nebo máte pocit,že hraje praragrafový poker?
12. 07. 2013 | 18:50

siven napsal(a):

Už aby ten soud proběhnul, páč jinak nás tady budou donekonečna oblažovat Timur... pardon - Tomáš a jeho parta, o panenské nevinnosti tří exposlaneckých grácií, které momentálně bručí ve vazbě.

Jinak - Tomášek může pindat tak akorát o kličkách mezi paragrafy, ničeho jiného není totiž schopen.

Správná politika by přece neměla končit pouze u konstatování, že politik jednal jako prase, ale v mezích zákona.

Dost bída, nemyslíte?
12. 07. 2013 | 18:51

Dalimír napsal(a):

Pane Sokole uvědomte si že Vy máte dobrou pověst pouze u pražského podsvětí a mafiánů + ještě u zkorumpovaných politiků ! V žádném případě ale ne u poctivých občanů z většinové společnosti ! Tam už jste ji dávno ztratil ! Ale myslím že Vám to zase až tak nevadí ! Přeji hodně úspěchů ve Vaší dˇábelské praxi ! Ps. V žádném případě ale nezapomínejte na starodávnou pravdu o těch Božích mlýnech !
12. 07. 2013 | 18:52

Yosif K napsal(a):

Neodvažuji se předpovídat zda se na trafikanty najdou důkazy nebo ne, pokud ano, at sedí.

Pokud jde o nčase, je pollitik, má na všechno poadce, mohl se jich zeptat.

Mohl se zeptat třeba Ištvána nebo Marie Benešové nebo jak se menuje jestli smí konat tak jak socalisti konali s trafikanty Tvrdíkem a Špidlou, měl se zeptat, nemusel být ted v maléru.

Trafikanti si sami naběhli na vidle, seděj v díře, kdyby nevydírali a pro tak by měli poslaneckej plat na další rok jistej a bez jakechkoliv štráchů.
A o co šlo? O jeden procentní bod v DPH? Zcela bagatelní věc.
12. 07. 2013 | 18:53

starý jezevec napsal(a):

Pro fafnir.
Nevím, jestli jsi takový hlupák nebo se z nás snažíš dělat blbce.

Měsíční plat předsedy dozorčí rady státního podniku sice může být poloviční k platu poslaneckému, ale je potřeba vzít v úvahu pár věci.

Dozorčí rada se schází tak jednou do měsíce a je to bokovka ne stálá práce jako poslanecká funkce.

Řadový poslanec je v poslanecké sněmovně nikdo, předseda dozorčí rady velkého podniku je někdo a dokáže zajistit mnohé, od prebend pro sebe, trafiky pro kamarády, přes zakázky až po stranické kasy.
12. 07. 2013 | 18:55

Kelt napsal(a):

fanfire,
číst umíte,ale smysl čteného Vám uniká.
Buďte tak laskav a přečtěte si to ješte jednou a pomalu,pak Vám dojde,že jsem napsal,že"policie ZNÁ jméno toho",kdo k těm schránkám má dispoziční právo,protože to má banka vedeno.
V tomto českém politickém prostoru trpí frustrací a strachem ze zatčení Nečas,Kuba a Kalousek a všichni věrní lokajové kvičí něco o konci demokracie a policejním státě,když došlo na "nedotknutelné".
Ostatní a je jich v české kotlině včetně mne tak 85%, mají pocit zadostiučení z toho,že i na tu korupční mafii došlo.
Allah Akbar
12. 07. 2013 | 19:01

Vlkodav napsal(a):

Kelt:

Takže si prachsprostě vymýšlíte, žádný odposlech neznáte, žádnou informaci, že by trecorové schránky byly i nepřímo inkriminovaných poslanců taky ne.

Shrneme to, jen házíte bláto, co si vymyslíte a doufáte, že se nějaký chytne. Takže jste horší než lhář, jste ta poslední hnusná špína, co existuje. Styďte se.
12. 07. 2013 | 19:09

Yosif K napsal(a):

starý jezevec napsal(a):
Řadový poslanec je v poslanecké sněmovně nikdo, předseda dozorčí rady velkého podniku je někdo a dokáže zajistit mnohé, od prebend pro sebe, trafiky pro kamarády, přes zakázky až po stranické kasy.
12. 07. 2013 | 18:55
Vysvětlil jste to pěkně, ted jenom čekám kdy policie hodí do díry Špidlu a Tvrdíka.

Nebo u nich je to nedejbože promlčeno?
12. 07. 2013 | 19:09

český maloměšťák napsal(a):

Bijte je, nicte je, palte je....
Jaký zákon poruší poslanec když jej zvolí občané kvůli tomu, aby zatupoval jejich zájmy a on to smění za post v nějakém orgánu státního podniku (o jehož chodu předtím neměl ani zdání ,ale to není tak důležité, jen signifikantní) přičemž je směněn ten mandát, daný voliči ve volbách (jistě nebudete zastávat pozici malého kluka , který naivně věří v to, že nedošlo ke směně, jistě i vy žijete ve světě dospělých, tam se věci nedějí jen tak...) ?
Žádný, viďte ?
To je ale pak těžké se bavit, pokud považujete delegovanou moc dle Ústavy za něco obchodovatelného, směnitelného.
Mimochodem i premiér to nazývá " běžným dealem", který ve sněmovně dělají všichni, tak to zaznělo z jeho úst v jeho řeči před parlamentem.
Rozumíte - " deal", tedy směna.
Pokud jste dospělý člověk a máte IQ takové, že rozumíte významu slov - pak musíte uznat, že tedy došlo ke směně poslaneckého mandátu, nebo vy si snad myslíte že co to vlastně ti poslanci směnili - pověst, nebo nějaký jiný vágní pojem ?
Za to by jim nikdo nedal ani místo hlídače kurníku, proč by to dělal. Co by získal, kdyby si koupil třeba Tluchořovu pověst ?

A ta souslednost/ např. církevní restituce/ - kontext, to vás taky nezajímá ? To je samozřejmě jen náhoda, že ?
Člověče, vytáhněte si ten palec z pusy a postavte se rovně, anebo zavolejte svým šéfům pro radu, jak to máte zbanalizovat a podat jinak, že se vám tady smějí....

Jiný tady zase straší nacisty a fašisty...že tedy bordel je nutný, opakem že je fašismus. Což je propaganda, minimálně jde o falešné dilema, ale lze použít i jiné definice propagandistického sdělení, nemám ale sílu jít slovo po slově v tomto textu , který fašismem straší a přitom obhajuje jeho implementaci /služba nikolivěk občanům, ale zájmům techniky moci/, když tak ať si kdo chce pohraje :

http://blisty.cz/art/39049.html

Fašismem je mj. nahrazování normativního státu /pokud možno v ideálním směřování jeho kvality, což se neobejde bez epistemologického vysvětlení reality, to se ale na právech neučí, tam se učí jak se kroutit a vykroutit a realitu překroutit - často tam dochází i k záměně obhájce za komplice, i takové matení typů je tam dovoleno, právník bez takové reflexe možného matení pojmů a záměny typů i rolí pak je dokonce hrdý, když je tím komplicem....to je ale na jinou diskuzi.../ státem svrchovaným a to právě že pomocí metod, které zřejmě praktikovali naši milí pseudopravicoví šizuňci a to v samotném centru vládní moci, pokud tedy můžeme věřit jiným důstojníkům - důstojníkům rozvědky a jejich přiznání se.

Což snad tedy ti policejní důstojníci , žalobci a soudci - že tam to nebezpečí bylo.
Oni mají teď v rukou ty popisy, ne blogeři, byť s právnickým vzděláním.

Nebo jinak.
Co kdyby se teda takto zachoval celý poslanecký klub - třeba ODS, že by tedy směnili své mandáty za nějaký post ? Nebo celá sněmovna - co kdyby to udělala celá sněmovna - podle vás nikdo přeci nemůže poslance nutit dlít ve Sněmovně a hlasovat proti nebo pro nějaký zákon, proč by v důsledku nějaké směny poslaneckého mandátu do dozorčích rad nemohla odejít celá Sněmovna - když tedy je to v pořádku ?

Sokol
Nečas vyhrožuje Ištvánovi že jej bude činit odpovědným z poškození zdraví osob dlících ve vazbě /asi ale nepůjde o Ratha, že ne ??? , ten je Nečasovi šumafuk, to je taky divné, ale pomiňme to, o naši nízkosti to nevypovídá/ a viní jej z konstruování politického procesu, to se smí ?
To nezavání fašismem ? Nečas přece není žádný nýmand, stále je to osoba s velkým vlivem.
Vyjadřete se k tomu, to snad smíte.
Když už tedys jste napsale takový článek, jako jste zde napsal - nemůže snad jeho poselství ovlivňovat účstníky procesů , které mají vést k nalezení pravdy a spravedlnosti ? Že ne ?
Apropo - Vy jste v celé té věci nestranným z podstaty , de iure nebo de facto ?
Coby bloger...ale i coby advokát ?

Hezký den všem přeje milovník paradoxů č.m.
12. 07. 2013 | 19:10

Viola napsal(a):

Yosife K
"A o co šlo? O jeden procentní bod v DPH? Zcela bagatelní věc. "

Tak já vám to povím, těm poslancům šlo také o schození pana Nečase, sami se chtěli dostat do vedení ODS a rozhodovat o všem.
12. 07. 2013 | 19:11

Gerd napsal(a):

Takže s evlastně nic nestalo, že, pane Sokole? Škoda jen, že ti tupí voliči se tak nějak cítí podvedenými. A jakmile přestanou věřit, že stát zajišťuje rovná práva pro všechny, jistě se najde časem následovník Adolfa Hitlera, který slíbí frustrovaným lidem nápravu státní správy. Smutné je, že pak nikdo nebude hájit Vás, p. Sokole.
Divím se, že obhajovaným politikům neporadíte, aby kradli méně (pokud se Vám ve slabé chvilce s něčím takovým svěřili).
Co kdyby někoho napadlo, aby zažaloval všechny politiky a státní úředníky šmahem za ohrožení demokracie? Podle Listiny základních lidských práv a svobod, čl. 17, odst. 4, by Vám pane Sokole mohlo být zakázáno psát blogy, protože (cituji):

Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

Z hlediska ochrany mravnosti by tedy měl T. Sokol, M. Šnajdr a jiní T. Sokolem hájení politici mít právo zveřejňovat informace jen u soudu, nikoliv na tomto blogu.
12. 07. 2013 | 19:12

Dan napsal(a):

to Gerd
Já se třeba podvedený necítím. Já se necítím podvedený ani odchodem Tluchoře ani přestupem Paroubka ani odchodem Šlégra. Prostě výkon mandátu není ničím regulován a poslanec s ním může nakládat podle svého svědomí a vědomí. Tady žádnou neoprávněnost z jeho strany nedovodíte.
12. 07. 2013 | 19:20

Dan napsal(a):

to český maloměšťák

Vy jste podal prozatím nejlepší rozbor toho, že to skutečně není trestné. Sám konstatujete, že zákon nebyl porušen žádný, je to tedy jen a jen na politické odpovědnosti. V příštích volbách si prostě zvolíte někoho jiného. Špatně jste volil, to je celé.
12. 07. 2013 | 19:23

Křemílek napsal(a):

Gerde ještě bych k těm Vámi jmenovaných přidal býv.min.zdravotnictví Julínka a jeho pravou ruku Cikrta ! Zloduchové oba dva ! Nic dobrého pro lidi nevymysleli !
12. 07. 2013 | 19:28

Kelt napsal(a):

Vlkodave,
ztrácíte nervy a glanc.
Copak,copak-Nečas půjde s pravděpodobností větší než malou před soud spolu s těmi/článek Sokola-jste nečetl?/třemi,kterým 18.srpna 2012 slíbil ty "trafiky".
Zavřou Vám Vaše idoly/nebo zaměstnavatele?/a hroutí se Vám svět?
Smůla-Rampula a Grygárek jsou mimo hru a tak spadla klec.
Dejte O,5 neurolu a bude lépe.Když to zapijete ležákem,bude to malinko euforické,ale příjemné.
Přejdou Vás černé myšlenky.
12. 07. 2013 | 19:29

Dan napsal(a):

to Kelt
Pak se musíte opět vrátit ke skutkové podstatě trestného činu, která definuje základní znak úplatku neoprávněnost. No a prostě člen vlády a to ministr financí je oprávněný tyto funkce obsazovat. Nemůžete dovozovat neoprávněnost výhody tam, kde všichni jednají podle práva. To je základ právní státu a modlete se, aby tato zásada v trestní justici přetrvala a nejen poslanci, ale vy i já i všichni ostatní byli chráněni zákonným způsobem před kriminálem. V minulosti a není to tak dávno, to tak automatické nebylo.
12. 07. 2013 | 19:37

Babiš, Bakala a Kellner napsal(a):

Dan napsal(a):
to Gerd
Já se třeba podvedený necítím. Já se necítím podvedený ani odchodem Tluchoře ani přestupem Paroubka ani odchodem Šlégra. Prostě výkon mandátu není ničím regulován a poslanec s ním může nakládat podle svého svědomí a vědomí. Tady žádnou neoprávněnost z jeho strany nedovodíte.
xxxxxxxxxx

Ano! Hurá!
Pokud mám jako občan prachy a konexe, mám právo na to si koupit libovolně mnoho poslanců (v závislosti na množství prachů a síle konexí). Protože poslanec přece může se svým mandátem nakládat dle svého vědomí a svědomí, přičemž obojí může být jednoznačně závislé na mých penězích a konexích (ani to přece není nikde nějak vymezené na čem má být vědomí a svědomí závislé, že ano).

Tak tento způsob demokracie se nám zamlouvá, díky za poučení!

Se srdečnými pozdravy Vaši

Andrej, Zděněk a Petr
12. 07. 2013 | 19:39

Richard napsal(a):

"A jen pro příklad, o tom, jestli například dovoleno někoho zabít či okrást by jistě žádná diskuse vedena nebyla."

ale to víte, že byla. Byla a je vedena u konkrétních případů, kdy dochází k diskuzi např. o přiměřenosti obrany u níž došlo k zabití viz. sochař Opočenský

diskuze se sice nevede o tom, zda je dovoleno někoho zabít a okrást, ale zda konkrétní jednání naplňuje skutkovou podstatu trestného činu, v tomto případě korupce. Za sebe jsem přesvědčený, že ano, rozepisovat důvody nebudu, zkuste se jednoduše vžít do těch, kteří jsou tímto politickým dealem poškození. Ovšem ty tři bych exemplárně netrestal, jde hlavně o to, aby soud vyslal signál, že takové jednání je nepřípustné, politice nemá, co pohledávat a je možné je sankcionovat resp. hlavně pro příště. Ty tři lálinky bych pustil.


"Těm, kteří současné trestní stíhání exposlanců schvalují jako správné řešení nutno jasně říct, že se tak fakticky staví za policejní stát"

trochu více policejního státu nám může jen prospět pane Sokole, bohužel to přišlo trochu pozdě, mělo to fungovat už za Klause..

"Zavinění musí zahrnovat i vědomí nedovolenosti určitého jednání. Nechám-li stranou všechno ostatní, logicky se nabízí otázka, zda exposlanci či další participující osoby mohli vědět či tušit, že jejich jednání je nedovolené. Už sama diskuse nad tímto problémem, v níž se názory jinak dost respektovaných osobností významně rozcházejí naznačuje, že nemuseli či výslovně nemohli."

ale to víte, že mohli a věděli(proto měl také jeden z poslanců strach a na místo nenastoupil ", ...zatímco on sám nic nedostal, údajně v důsledku toho, že se bál"), každý idiot ví, že korupce je trestný čin, podobně jako např. vražda.
Dokonce i opisování na VŠ je trestným činem - podvodem.

"Abych byl stylový, tedy že o tom, zda poslanec jednal v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí nebudu rozhodovat volič, ale policejní plukovníci, státní zástupci a soudci."

To je asi Vaše závěrečná řeč, že? Stylová, někoho to možná dojme, třeba ukápne i slzu, ale podle mě úplně mimo.
Navrhujete tedy, aby se příště čekalo na vyjádření voliče až dojde ke sporné "vraždě"?
Závěr Vašeho článku o šibenicích a tak, to je hrozné a jednoduché divadlo, to se tak u soudu dělá?
Vy jste podezříval policii z teatrálnosti? Tak teď si po sobě přečtěte svůj text a uvidíte skutečného divadelníka.

" ..nepovažuji to v těchto souvislostech za trestný čin, minimálně kvůli nedostatku společenské škodlivosti"

ta škodlivost je v našich společenských poměrech, kdy jsme prolezlí korupcí naopak velmi vysoká!
12. 07. 2013 | 19:40

Vlkodav napsal(a):

Kelt:

Určitě o mne víte, že jsem slušný i k politickým odpůrcům. Rozdíl ohledně politických preferencí není důvodem k osobní nenávisti a hrubosti. Ale nevidím sebemenší důvod být slušný vůči takovému slizu, jako jste vy, to nemá nic společného s politickou orientací, ale s tím jak si vymýšlíte. Vy nechcete lepší společnost, lepší republiku, vy jste špína společnosti. A ttak už na vás reagovat nebudu, už tak jsem se od vás dost umazal.
12. 07. 2013 | 19:43

Bobina napsal(a):

Musím se smát,advokát "anděličků" nemůže ani nic jiného napsat.To by byl špatný advokát.Na jednu soud.kauzu bude mít deset advokátů rozdíl.názor.Každý zákon má nějakou skulinku a možnost žonglovat z paragrafy.Proto máme své advokátské esa.Co by to byl za advokáta který by obhajoval zločince tak skvěle,že by skončil s nejvyším trestem.Otázka je zda se někdy za svoji perfekt.objabu v skytě duše nemusí advokát stydět.
12. 07. 2013 | 19:44

Dan napsal(a):

to Bakiš, Bakala a kellner

Záleží na tom, jaké poslance si vyberete. Vy jste volič a z ústavy máme tzv. volný mandát poslance. Mě se na rozdíl od vás takový způsob politiky nelíbí (nechápu, co je vám na to tak sympatického), ale myslím, si, že změny dosáhneme volbami, ne kriminálem. Prostě volný poslanecký mandát, při kterém je poslanec vázán jen svědomím má své výhody. Jinak by platil tuhý stranický systém, kdy mandát bude vlastnit předseda politické strany a bude měnit poslance podle svého uvážení a bude tak prosazovat stranický zájem.
12. 07. 2013 | 19:44

Dan napsal(a):

to Bobina

A vy se stydíte za takové osobní útoky? Každý má právo na obhajobu. Byly tady doby a nebylo to tak dávno, kdy i obhájci ve vykonstruovaných procesech s přiškrceným hlasem žádali pro své mandanty nejtvrdší tresty. A ještě jedno - k nejlepšímu závěru při sporu přece dojdete tehdy, když vyslechnete všechny strany a všechny možnosti. Varujte se chodit po světě s tím, že všechno víte nejlíp a vlastně žádný jiný názor nepotřebujete vědět. Važte si obhájců a práva na obhajobu. Ani netušíte, že je můžete někdy v životě potřebovat.
12. 07. 2013 | 19:47

zemedelec napsal(a):

Pro B B a K.
Přesně,málem se to povedlo k dokonalosti.
Budou mít tyhle pánové smůlu,nakoupit celý parlament.
Proto si raději koupí celou stranu.
12. 07. 2013 | 19:49

český maloměšťák napsal(a):

Dan
No zní to dobře - ten volný mandát , vázaný jen na svědomí, ele díky svědomí se zástupcem lidu nikdo nestává - je to díky volbám v rámci stranické kandidátky, kde je svědomím především program - to je ta smlouva s voliči, při jejím porušení de facto mandát mizí. /ne de iure - bohužel není možné takového poslance odvolat - ale vy tvrdíte, že je možné jeho mandát směnit, to je v podstatě dost hrůzné zjištění/.
Zkuste tedy svými slovy sdělit, co ti poslanci směnili.
Je to celkem jednoduchá otázka, ten deal je potvrzen ústy předsedy strany, jejíž byli nabo jsou členy . zmínění. Zatím tedy, časem to možná potvrdí i jiná fakta.
12. 07. 2013 | 19:52

Kelt napsal(a):

Vlkodav,
dal jste vizitku sám sobě-že jste slušný?????????????????
Prostě jsem Vám šlápl na modré kuří oko a Vaše"slušnost" vzala za své.
Na druhou stranu Vás chápu,není to jednoduché se dozvědět,že Váš IDOL si platil milenku z peněz daňových poplatníků a podplácel poslance,aby se udržel v sedle.
12. 07. 2013 | 19:53

Dan napsal(a):

to český maloměšťák

Rád bych vám odpověděl, ale mi vaše výzva nedává smysl. Takže se omlouvám.
12. 07. 2013 | 19:54

Richard napsal(a):

"ta škodlivost je v našich společenských poměrech, kdy jsme prolezlí korupcí naopak velmi vysoká!"

a to nejen díky konkrétním důsledkům takového jednání - poškození jiných udělováním trafiky za odměnu, ale také legitimizaci takového modelu jednání, který lze aplikovat prakticky v jakékoliv společenské sféře, což vytváří ideální podmínky pro bujení korupce, která v naší společnosti roste jako zhoubná rakovina. A to i díky tomu, že jsou legitimizovány modely jejího uskutečňování na nejvyšších mocenských pozicích.
Pokud jste čekal na vyjádření voličů, myslím, že jste se ho dočkal. Myslím, že pokud jste alespoň trochu vnímavý, musel jste ho znát na samém počátku. To jen některým pomateným klausofilům nic nedochází.
12. 07. 2013 | 19:54

Dan napsal(a):

to Kelt

To je právě ten problém, že vy nejste schopen dovodit neoprávněnost tohoto jednání a přesto hovoříte o tom, že uplácel. Skutečně se chováte velmi nesolidně a sprostě. A zjevně se za to ani nestydíte. Nejste hoden slušné diskuse.
12. 07. 2013 | 19:56

Xury napsal(a):

Připadá mi absurdní, když nejvíc o zradě voličových zájmů píší ti, kteří ty obviněné exposlance zaručeně nevolili. Zjevně tak nemohli zradit jejich zájmy.
Také je evidentní, že by horovali pro jakékoliv obvinění vůči kterémukoliv členu koalice, byť by bylo sebevíce absurdní.
12. 07. 2013 | 19:57

Vlkodav napsal(a):

Kelt:

Máte pravdu, nejsem pyšný na to, že vás musím označovat tak ošklivými slovy, ale nedá se nic dělat, jak babička říkávala, na hrubý pytel hrubou záplatu.

A o tom jak jste mimo úplně ve všem hovoří i to, že mi jako idol připisujete Nečase, víc mimo už být nemůžete. Ostatně jako ve všem co píšete.
12. 07. 2013 | 19:57

Babiš, Bakala a Kellner napsal(a):

Dan napsal(a):
to Bakiš, Bakala a kellner

Záleží na tom, jaké poslance si vyberete. Vy jste volič...
xxxxxxx

A proč jako bychom měli volit? K čemu je to dobré v tom Sokolově modelu?
Ať volí lůza, když nemá prachy na nákup poslanců, může si žít aspoň v iluzi, že něco ovlivňuje. Lůza vždycky toužila mít chléb a hry (chleba dochází, ale volby v Sokolově modelu jsou docela fajn hry, tím se zabaví). Jen ať si hrají a navolí si koho chtějí. My už si jejich vědomí a svědomí pak nakoupíme, lepší investice stejně nejni: i kdyby to stálo majlant, je tu vždycky jistota násobku návratnosti. Podnikání s poslanci je super byznys a máte pravdu, že v liberalismu plukovníci nemají do obchodování co kafrat. Fuj!

Srdečně,
Andrej, Zděněk a Petr
12. 07. 2013 | 19:57

siven napsal(a):

A už je tu, jak jinak, zase Dan, aby vše uváděl na pravou míru.

Dan, to bude alter ego Hasenkopf.

Pokud ty tři oběti policejního státu odsoudí, musíte máknout, abyste nám tu demokracii i s právem zachránil.

Takovou kličkující hasenkopf (překlad: zaječí hlavu), aby člověk v soudní síni pohledal.
12. 07. 2013 | 19:58

český maloměšťák napsal(a):

Xury
Proč je to evidentní - vysvětlete, možná že jde jen o vaše tvrzení, nezaložené na ničem jiním, než jsou pochody ve vašem mozku.
Bavíme se /někteří z nás/ o meritu věci, stejně tak by nebylo správné, kdyby se třeba dostalo nějakých výhod poslancům původní VV a ti by za ně porušili svou smlouvu s voliči.
Ale třeba i někdo z LEV 21, kdyby dostal nějakou trafiku.
Aspoň za sebe to tak vidím. Ale také jde jen o produkci mého mozku, do duše jiných nevidím.
12. 07. 2013 | 20:01

Dan napsal(a):

to Bsliš, Baklala a Keller

nerozumím vám. Já raději volím, peníze si dávejte poslancům sám. nechápu, proč to děláte.
12. 07. 2013 | 20:01

Dan napsal(a):

to siven

nezlobte se, ale nemám zájem o osobní debatu. Buď přijdete s nějakým věcným názorem, jinak na vás nebudu reagovat. Nezlobte se.
12. 07. 2013 | 20:02

Kelt napsal(a):

Dane,
to moralizování si nechte na jindy.
Já si počkám na soud a to,že zde vyslovím názor,že se jednalo o uplácení je naprosto legitimní.
Vy právními kličkami zase chcete vyvolat dojem,že Nečas a oni tři jsou obětí politického procesu,jak Nečas pronesl.
Mimochodem soud,který povolil vazbu se musel ztotožnit z důvody SZ,podložené věrohodnými důkazy.
A že začínají bojovníkům za Nečase a spol.téci nervy není můj problém.
Já nikoho neurážím.
Že vyslovuji názory,které se nelíbí obhájcům politické korupce není můj problém.
12. 07. 2013 | 20:07

siven napsal(a):

Dan - Nereagujte na mě. Na vaši selektivní interpretaci práva a paragrafů nejsem vůbec zvědavý, už jsem si jí užil dost pod jiným blogem.

Jste jako ohraný gramofon.

Já jsem zvědavý na konečný a pravomocný výrok soudu, jestli jsou polsanecké mandáty a hlasování obchodovatelné s jinými posty, jinými slovy - jestli je tento "deal" korupcí, nikoliv na vaše plky.

Mějte se.
12. 07. 2013 | 20:08

Babiš, Bakala a Kellner napsal(a):

Dan napsal(a):
to Bsliš, Baklala a Keller

nerozumím vám. Já raději volím, peníze si dávejte poslancům sám. nechápu, proč to děláte.
xxxxxxx

Milej pane,

jak to můžete nechápat? Peníze přece dělají peníze. To je základní neoliberální poučka.
Přece byste nechtěl politiku a poslance z obchodování vydělovat. Vše je přece nutno podřídit trhu a ten to spravedlivě a moudře rozhodne. A Vy byste ho chtěl tak zásadních věcech jako je politika obejít? (Pozor na socanské ideology abyste se od nich nnenakazil).
V neoliberalismu přece v politice platí: 1 dolar = 1 hlas, nikoliv 1 občan = 1 hlas.
Vy tu blouzníte jako nějaký socan. Vzpamatujte se, začal jste tak dobře.

S lítostí, Vaši

Andrej, Zděněk a Petr
12. 07. 2013 | 20:10

český maloměšťák napsal(a):

Dan
Vy vůbec s oblibou neodpovídáte na vám nepříjemné otázky.
Viz vaše kdysi tvrzení, že stát je snad tím nejhorším, co existuje /"...Není nic tak rozhazovačného a neefektivního, jako složky státu...."/.
Kdy jsem se vás zeptal, zda náhodou nejste/nebyl v té době/ placen z veřejných, státních peněz.
Bez odpovědi - uvedl jste, že nejde o diskuzi nad tématem. Což tak trochu implikuje, že zřejmě jste byl v té době placen z veřejných, státních peněz.

Hezký den vám přeje milovník paradoxů č.m. Konec vysílání.
12. 07. 2013 | 20:11

Dan napsal(a):

to český maloměšťák

Nezlobte se, ale nemám zájem o osobní debatu. To není žádný paradox. Nechápu, k čemu vám bude, když budete vědět, kde pracuji. Argumentujte a vykašlete se na osobní otázky. Nakonec, ony stejně nejsou slušné.
12. 07. 2013 | 20:12

Richard napsal(a):

slušný, věřící katolík Nečas zase obviňuje Ištvána, že ničí společenské postavení jeho chudince Nagyové a jeho kámošům slušným hochům trafikantům, vůbec mu nedochází vlastní zodpovědnost ani zodpovědnost těch lidí za to, co se stalo....vůbec, sebereflexe = nula, je na tom podobně jako tatík Klaus...to ten zlý Ištvan všechny ničí, on je zlý, my nic, my jsme slušní, věřící katolící, co chceme Vaše dobro, haleluja, haleluja, haleluja, "my nic, já sem slušný hodný Péťa, co se křižuje a s Janinkou se máme rádi, budeme se brát a vy nám nepřejete, vy jste zlí, ona je moc hodná holka, dokonce se starala o bezpečnost mé bývalé ženušky.....tak a teď se všichni pomodlete a buďte duchovní, všichni teď desetkrát za sebou řekneme "policajti a Ištvan jsou zlí, policajti a Ištvan jsou zlí..." tak pojďme, všichni, kteří mě mají rádi to budou opakovat, a pana Sokola platíme, tak to taky bude opakovat...."
to snad není možné...on má asi nějaký mentální handicap, ten slušný hoch s výrazem zatouleného, plačtivého voříška...
přitom měl a má plnou hubu keců o žádoucí slušnosti jiných
poslaneckou sněmovnou se samozřejmě vydat "nenechá"..
12. 07. 2013 | 20:15

siven napsal(a):

Otázka, jestli dotyčný, který krizituje stát, nepracoval nikdy za státní peníze, je neslušnou?

Ještě, že normativnost slušnosti v diskusi neurčuje tento pseudoprávnický hejhula jakožto editor, to by nakonec všechno smazal a diskutoval již jen sám se sebou.

Beati pauperes spiritu.
12. 07. 2013 | 20:18

Babiš, Bakala a Kellner napsal(a):

Na rozdíl od nicku Dan zdejší bloger pan Sokol jistě velmi dobře ví o čem tu píšeme.

Jak veršuje klasik:
"Peníze jsou pány světa, dukát to je pravý rek, a co někdy stovka zmůže, to by člověk sotva řek..."

Pan Sokol moc dobře ví, že od okrádané lůzy se mu dukátky nepohrnou. A on přece musí být konkurenceschopný, jinak by ho z čela peletonu mohl vyšťouchnout jiný chápavější.

Jó, to my dobře víme, jó, to my dobře známe,

Andrej, Zděněk a Petr
12. 07. 2013 | 20:20

siven napsal(a):

Richard - jenom klid, vždyť Péťa tím štěkáním zhazuje jenom sám sebe.

A naopak bych jeho brečení bral jako jasný signál, že on i jeho parta jsou v pořádném loji.

Pokud máte paměť, vzpomeňte si, s jakou sarkastickou pýchou reagoval, když věděl, že je na koni.

To bylo úplně jiné kafe.
12. 07. 2013 | 20:21

reppop napsal(a):

siven napsal(a):
Richard - jenom klid, vždyť Péťa tím štěkáním zhazuje jenom sám sebe.

A naopak bych jeho brečení bral jako jasný signál, že on i jeho parta jsou v pořádném loji.
xxxxxxxxx

To je nevýhoda služebníků kmotrů. Až odvedou špinavou práci, odchází ze scény s ostudou. S tím měl Péťa počítat, zadarmo to přece nebylo. Prostitutka přece nehořekuje, že byla zneuctěna. Vždyť by byla kolegyním pro smích.
12. 07. 2013 | 20:31

Targus napsal(a):

To: bijte je,...

Trafikanti obsadili posty, na které neměli ani odpovídající vzdělání, ani praxi. Ten, kdo je na takové místo instaloval, poškodil zájem co nejlepšího spravování státních firem.
Takže minimálně Kalousek má docela velký problém, kecy o tom, že on si může šoupnout koho chce a kam chce, je pouhé mlžení. Kalousek není absolutistický mocnář, aby si dělal, co ho napadne.
12. 07. 2013 | 20:41

Ať ho zavřou napsal(a):

Zdraví lidí ohrožuje Mečas. Třeba poplatky ve zdravotnictví , na nemocnici nízko příjmoví nemají a je to pro ně likvidační . Například pro Prodavačku s platem 7 tisíc je nemocnice nedostupná .
12. 07. 2013 | 20:42

Richard napsal(a):

pane sivene, mně je to celkem fuk, nejde mi o to, aby ty lidi někdo trestal, ale aby příště nemohla jen tak nějaká Nanynka Janinka zneužít vojenskou rozvědku, kdykoliv jí začne tlačit libido, aby si lálinci u moci nemohli jen tak vysmátě zneužívat postavení a poškozovat s úsměvem na tváři a modlitbou na rtech jiné..... a plácat se přitom po ramenou...takoví lidé nemají u moci, co pohledávat, soud je dle mého od toho, aby to dal jasně najevo, pokud si to ovšem také myslí....
Z toho, že by si šla Janinka a ti další tři jájínci sednout by nikdo nic neměl, a jim se v base určitě taky nerozsvítí, na to jsou příliš omezení. Jediná možnost je nepouštět takové lidi k moci, případně vytvořit takové právní podmínky, aby bylo podobným lidem u moci, ztíženo jí zneužívat jak se dělo a děje ....Nečas vytahuje dokonce jakési zdravotní problémy uvězněných, citově vydírá jak nějaká malá holka. Myslím, že Ištván ho docela věcně uzemnil, když mu odpověděl, že v base existují mechanismy, které tyto případy samozřejmě řeší. Nečas mu vyhrožuje osobním zodpovídáním se, místo, aby vyvodil za situaci, která nastala vlastní zodpovědnost, neskutečné! Jsem rád, že někdo jako Ištván v této republice existuje a jde těm tajtrlíkům pod jejich věřící slušnost, odkud vytahuje jejich "skutečné, temné já", které má společensky velmi nebezpečný charakter.
12. 07. 2013 | 20:45

ble napsal(a):

,kelt.
korupční mafie je za katrem?? hahahaha. najivko!!!!!! sobotka, který odpouštěl milionové daně paroubkovo kamarádům, stále běhá na svobodě. soudruh dolejš, který zatoužil po milionu za reklamu v nějakých komoušských novinách stále běhá po svobodě...šnajdr, tluchoř, fuksa?? pulci předhození stupidní lůze . je to pouze ohromné divadlo pro blbé.vítězný unor II
12. 07. 2013 | 21:01

Hanick napsal(a):

Zbytečné kecy, pane superadvokáte. Paragrafem můžete kroutit jak chcete, hledat různé pišišvory - stejně nakonec najdete tři vyčůrance, kteří si to dobře a včas promysleli společně s předsedou vlády a stranami.
Kšeft, navíc špinavý a trestuhodný.
12. 07. 2013 | 21:07

lačná vagína napsal(a):

Podstatou politiky v demokracii je kompromis pro vyvažování postupu při správě věcí veřejných. A ten vždy stojí na úplatku, tedy smlouvě něco za něco. A musí to tak zůstat, jinak je po míru, svobodě a spravedlnosti. Tam, kde vládne totalita však ne, tam se takové věci řeší příkazy a nařízeními.
Že to nechápou mnozí zdejší diskutéři nepřekvapí, ale že to neví ušatý Šlachta a socialista Ištván......to už zabolí!!!
12. 07. 2013 | 21:08

Richard napsal(a):

ble
Vy jste celkem hezký příklad, jak se i sebevětší retard dokáže ztotožnit s jakousi iluzorní elitou a řečnit o lůze....
hezká show...
12. 07. 2013 | 21:10

Richard napsal(a):

lačná vagína

"Podstatou politiky v demokracii je kompromis pro vyvažování postupu při správě věcí veřejných. A ten vždy stojí na úplatku..."

Tenhle gejzír moudrosti by mohl pan Sokol použít u soudu, to by jste určitě vyhráli, taky patříte k elitě?
12. 07. 2013 | 21:14

Babiš, Bakala a Kellner napsal(a):

Targus napsal(a):
Kalousek není absolutistický mocnář, aby si dělal, co ho napadne.
xxxxxxxx

Naprostý souhlas! Kalousek má dělat to, za co je námi placený. (Zatím si ale nestěžujeme).

Taky autor blogu pan Sokol píše moc hezky, takže je pro nás obchodně velmi zajímavý. Jen tak dál pane Sokole!

Rovněž se těšíme na obchody s panem Dukou. Už má od pravice předplaceno ze státního (však investice do ODSTOP09 a taťky Klause byla naše nejlepší).

Pan Duka ("Dukát") má naši plnou důvěru, a to nejen kvůli svému jménu: katolická církev je poměrně nízkonákladová PR agentura "úspěšných" už tisíce let. To je aspoň panečku firma s tradicí a zkušenostmi hodná naší obchodní důvěry!
(Kam se hrabe PR agentura "komunistické školství", byla moc drahá a neefektivní, vždyť nedokázala zabránit ani sametové revoluci.)
To s panem Dukou se vracíme ke kořenům: kapitál nezná hranic ani v duchovním slova smyslu, pronikne do všech sfér, kde může být zhodnocen! Haleluja...

Svatý Andrej, Zděněk a Petr
12. 07. 2013 | 21:17

lačná vagína napsal(a):

to Richard :
pan Sokol nemusí nic použít.....takovou snůšku pitomostí jim totiž hodí "na hlavu" každý příčetný soudce!!!
12. 07. 2013 | 21:18

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Targus A dalsi lez. Jaka je predepsana kvalifikace a praxe pro obsazeni tech postu? Zadana krom pozadavku na clena dozorci rady, ktere uklada zakon.
Krom toho lzete nadruhou, protoze napr. Fuksa studoval VS dopravy a spoju, je to byvaly poslanec, starosta a ministr, ktery dokazal zvysit zisk Lesu CR na dvojnasobek. Ten ma praxi, ze by se o nej porvali (i kdyz to bude luza opet popirat)
A tak je to se vsemi podobnymi argumenty...
12. 07. 2013 | 21:20

Miláno z Děčína napsal(a):

Autorovi článku!
Nikdy bych Vám takto ani jinak nenapsal,ale dnes je to aspoň trošku opravdu rozumné a to je u právníků jako šafránu!
Jen lehce dodávám,že ministr kultury i ostatní budou mít strašně práce s tím něco udělat např. v ČTV.
9 moderátorů z 10 z různých zpravodajství jak přímo v televizích tak po celé ČR je "velice neodborných,jako v nultém ročníku fakulty žurnalistiky.Či-li,úplně mimo!
Možná ani Vám se to nebude zdát,ale státní zástupce,který má ty kauzy na starosti,a i tu Vašeho klienta ukazuje,jak ty České zákony jsou formulovány a on ji perfektně předvádí verbálně!!!Opakovaně,jinak se stydím,že jsem ČECH!
12. 07. 2013 | 21:25

Richard napsal(a):

lačná vagína
potom si ovšem nestěžujte, až se na Vás, Vaše dítě či blízké nedostane místo na které má vhodné kompetence a na které budete mít v rámci práva nárok, protože přednost dostane ten, který lezl mocnému více do prdelky, byl k němu štědřejší, více zaplatil, byť je úplné dřevo....... a takhle to očekávejte všude, na úřadech, ve sportu, ve škole, v nemocnici, všude, protože demokracie přece stojí na úplatcích....
Budete z tohoto uspokojená vagína?
Budete takto schopna ospravedlnit jiného, v případě, že se toto chování(demokracie postavená na úplatcích) obrátí proti Vám samé?
12. 07. 2013 | 21:28

lačná vagína napsal(a):

to Richard :
chlape, co to plácáte.....???? Korupce byla, je a bude vždycky. Je známá od počátků lidstva, resp. od doby vzniku směnného obchodu. Tak, co chcete měnit???
Politika je sice specifické prostředí, ale neobejde se bez ní také. Vždyť už samotné volby a poté vytváení koalic, jsou toho typickým příkladem.....Blik.
12. 07. 2013 | 21:35

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

český maloměšťák Ja volim poslance s vedomim, ze se muze v ramci vykonu mandatu odchylit od programu nebo dokonce rezignovat. Pocitam s tim a nehodlam ho za to nijak pronasledovat, protoze mu to umoznuje zakon. Pokud nejsem s jeho vykonem spokojen, volim priste jinak.
Jestli to ma nekdo jinak, je neinformovany trouba. To ale neznamena, ze by kvuli tomu mel jit nekdo sedet. Necht se trouba dovzdela.
Ja chci zit ve state, kde je trestne to, co je jasne popsano v zakone a nechci zit ve state, kde bude nejaky mnou nevolitelny fizl nebo statni zastupce vykladat, co je nebo neni spravne. To prislusi jen mnou volenym zastupcum, kteri za tim ucelem prijimaji zakony, kterymi se fizl a SZ ridi.
Pro me je muj poslanec nejlepsi ze vsech statem placenych grazlu, protoze je mnou primo volitelny, ovlivnitelny a vykopnutelny. Policajt nebo SZ je cert nadany obrovskou moci, na ktereho nemuzu a ktereho musim bedlive hlidat, aby ji nezneuzil.
Kdo jde svetem s pocitem, ze policiste a SZ delaji vse pro udrzeni zakonnosti a poradku a sve moci nezneuzivaji je stejny blazen jako ten, kdo si mysli, ze se erarni penize nerozkradaji.
12. 07. 2013 | 21:35

Babiš, Bakala a Kellner napsal(a):

Richard napsal(a):
a takhle to očekávejte všude, na úřadech, ve sportu, ve škole, v nemocnici, všude, protože demokracie přece stojí na úplatcích...
xxxxxx

Ale ale, pane Richarde, proč hned to škarohlídství. O čem to píšete? Podstatou neoliberálního kapitalismu je přece volný trh, tj. obchod. Vy byste chtěl trhu bránit? Vy byste chtěl aby si nejbohatší(= nejúspěšnější) nemohli koupit přednost ve všem když si na to jiným obchodem vydělali? Vy chcete bránit volnému obchodu? Fuj Vy jeden sociální inženýre, fuj socane! Styďte se!

S hlubokou lítostí nad Vaší závistivostí,

Andrej, Zděněk and Petr
12. 07. 2013 | 21:37

A je to tady napsal(a):

Nečas byl fákt borec . Čest jeho památce .
12. 07. 2013 | 21:37

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Mimochodem, Tomas Sokol haji a to uspesne, Petra Lessyho.
Mam pocit, ze to byl pro mnohe guru boje s korupci a kmotry.
Nejaky mi to nesedi do toho obrazu dablova advokata...
12. 07. 2013 | 21:42

Richard napsal(a):

"chlape, co to plácáte.....???? Korupce byla, je a bude vždycky. Je známá od počátků lidstva, resp. od doby vzniku směnného obchodu. Tak, co chcete měnit???"

Vy tu hloupost jen předstíráte, že?
Vraždilo se, vraždí se a vraždit se bude, vražda je známá od počátku lidstva, resp. od počátku lidského vědomí, to však neznamená, že je tento čin OSPRAVEDLNITELNÝ.
Pokud však máte chuť ospravedlňovat korupci, napadá mě na sto způsobů jak Vás s trochou peněz přes tento postoj zcela legitimně zničit.

Babiš, Bakala, Kelner..
děláte si sice legraci, ale volný obchod je dobrá věc, nijak však nesouvisí s korupcí, ta ho pouze ničí a degraduje a obchod naopak znesvobodňuje, pokud tady bude korupce, nebude tady svobodný obchod, ale obchod podvodný...funguje to podobně jako např korupce ve sportu, kdy jeden vyhraje, protože zaplatil rozhodčímu, to není volný sport, ale sport podvodný a nesvobodný...degradovaný, degenerovaný, podobně je to s politikou
12. 07. 2013 | 21:47

lačná vagína napsal(a):

to Richard :
je mi vás líto, ale nemohu pro vás již nic udělat, je to marné!!
12. 07. 2013 | 21:50

martin napsal(a):

Ohýbání zákona podle potřeb movitých klientů, to je váše práce. Tohle nemá s demokracií nic společného.
12. 07. 2013 | 21:55

Richard napsal(a):

lačná vagína
"ale nemohu pro vás již nic udělat"
to budete skutečně hodná, jsem velmi potěšen, že lidé jako Vy nepáchají činy "v zájmu mého dobra"...

lítost si schovejte pro sebe, budete jí potřebovat...
12. 07. 2013 | 21:59

Babiš, Bakala a Kellner napsal(a):

Richard napsal(a):
Babiš, Bakala, Kelner..
děláte si sice legraci, ale volný obchod je dobrá věc, nijak však nesouvisí s korupcí...
xxxxxxxxxx
Tak to jsme si oddechli, že to vidíte takto. Tam kde je obchod zcela neregulovaný (= volný) z logiky korupce být nemůže. Protože všechno je obchod, i to co tu někteří škarohlídi nazývají korupcí! A správný neoliberál nesmí obchodům a trhu bránit. Trh totiž nejlíp odděluje zrno od plev: schopné od neschopných. Zakoupení poslance (či celé politické strany) je obchod, nikoliv korupce. Přece jsme dřeli jako koně abychom si to mohli koupit a naše investice se nám zhodnotily. Kdy už to ti zabednění socani konečně pochopí. Ufff!

S novou nadějí ve Vás,

Yours,

Andrej, Zděněk and Petr
12. 07. 2013 | 22:01

bella ciao napsal(a):

Bijte je
Hájit klienta ať je to kdokoli je advokátova práce a žádný rozumný člověk mu ji nebude zazlívat.

Jiná věc je psát PR texty o policejním státě a jiné podobné bludy.
Policie by možná měla přezkoumat, jestli na pomluvy orgánů činných v trestním řízení není někde nějaký paragraf.
12. 07. 2013 | 22:06

Richard napsal(a):

"Logicky tedy, pokud došlo k tomu, co tvrdí usnesení o zahájení trestního stíhání a skutečně byli tři exposlanci odklizeni z poslaneckých lavic proto, aby nepadla vláda, a pokud v této souvislosti dostali uváděna místa, nepovažuji to v těchto souvislostech za trestný čin, minimálně kvůli nedostatku společenské škodlivosti"

jinak pane Sokole, tohle je propaganda Machiavellistické demagogie, kdy velmi pochybný účel světí jakýkoliv sociálně nebezpečný prostředek....

vláda, která není schopna získat si důvěru jasně a průhledně, prostě padnout má, taková je podstata demokracie, kterou dle mého Vaše propagandistická rétorika poškozuje! Podle mě Vás neospravedlňuje ani to, že jste placený obhájce.
Pokud tady jde o nějaké "slušné a hodné" lidičky jako za komunismu, kterými se oháníte, tak se za ně vydávají hlavně Vaši klienti.
12. 07. 2013 | 22:08

Richard napsal(a):

Babiš, Bakala, Kelner..
čoveče, regulujte si to jméno na jednoho, ať to nemám v osloveních tak dlouhé, napište si tam třeba v duchu Vaší logiky "podnikatel" ..

ono je to trochu složitější s tou volností a svobodou...
to, co je svobodné vnitřně, nemusí být regulováno z venčí, stačí volnost a naopak...
Naše společnost však opravdu není připravena, aby byly odstraněny vnější regulace, naopak, je dle mého nutné, aby byly uplatňovány a to zvláště nyní, kdy se je vnitřní svoboda společnosti v regresi..

Kde není vnitřní pohnutka podvádět, nemusí být vnější normativ....kde ovšem tyto vnitřní impulsy "podvádět" nabírají na síle a uplatňují se v jednání, je nutné vymezit a uplatňovat vnější hranice/regulace....toto je živý proces, nelze ho uplatňovat ideologicky jako absolutní a rigidní model, ale reagovat na živou a dynamickou realitu.....
V současnosti tady máme korupci prolezlou do všech stran a hloubek, proto vnímám zásah Ištvána jako velmi podstatný.
"Kde není nemoc, není třeba lékař a naopak."
12. 07. 2013 | 22:18

hejdysmax napsal(a):

K skutečnému naplnění zákona a práva, nestačí přihlouplé a emotivní názory mnohých, zaujatých lidí.Zákon je nutno respektovat. O vině, nebo nevině musí rozhodovat NEZÁVISLÝ soud. Jakákoli podujatost, již není naplněním práva, nýbrž arogancí moci.Je nutno zvážit vše pro i proti a pokud chtějí za stejný akt někoho soudit, nesmí docházet k selekci, nýbrž Padni, komu padni Nebo se budeme držet toho, že pro jednoho je totožné jednání v pořádku, kdežto druhý za něj musí být potrestán? Špidla dostal trafiku, Tvrdík jakbysmet a stádo neprotestovalo, byť těch trafik byla obrovská řada. Je nutno měřit stejným metrem. Odsoudí-li tři vazebně stíhané poslance, pak musí zákonitě potrestat všechny, kteří kdy trafiku nabídli, nebo přijali. Nezastávám se nikoho, ale v tomto směru musí znít verdikt pro všechny stejně
12. 07. 2013 | 22:34

Richard napsal(a):

"Odsoudí-li tři vazebně stíhané poslance, pak musí zákonitě potrestat všechny, kteří kdy trafiku nabídli, nebo přijali. Nezastávám se nikoho, ale v tomto směru musí znít verdikt pro všechny stejně"

ano, máte pravdu, ale třeba podle mě nejde o to, aby byl někdo potrestán, nejde o mstu, resp. myslím si, že odveta nemá význam, ale o to, aby toto jednání dále nebujelo a bylo případně možné je v budoucnu sankcionovat/regulovat, to je dle mého smysl a podstata Justice. Samozřejmě lidé, kteří sedí nyní v base se chytli, a nemohlo to být jinak. Jedině skrze konkrétní případy je možné řešit obecnosti, není možné lapit všechny najednou. Ale netrestal bych je, pouze zajistil dostatek důkazů k tomu, aby bylo možné na jejich případu postavit precedent, který bude možné v budoucnu užít v případě, že by chtěl někdo v politice dealovat/korumpovat s úsměvem nepostižitelnosti na tváři. Takový člověk navíc v politice nemá, co pohledávat.
12. 07. 2013 | 22:47

Viola napsal(a):

Richarde

a jiní není trafika a trafika. Trafika není úplatek. Trafika je poděkování za dobré služby, ale pan Nečas neměl za co děkovat, neboť dotyční byli proti němu i proti vládě, jste nějak slepí.
12. 07. 2013 | 22:58

Richard napsal(a):

resp. , pokud má být toto jednání uznáno za neospravedlnitelné, trestuhodné, jakýsi "trest" vážící se k odsouzení padnout asi musí, ovšem sám bych spíše navrhoval, aby byl uplatněn v symbolické rovině tak, aby měl hlavně preventivní charakter. Ale vůbec nevím, jestli něco takového existuje...
12. 07. 2013 | 23:02

reppop napsal(a):

Richard napsal(a):
Babiš, Bakala, Kelner..
čoveče, regulujte si to jméno na jednoho, ať to nemám v osloveních tak dlouhé, napište si tam třeba v duchu Vaší logiky "podnikatel" ..
xxxxxx

OK, už jsem to napravil.

S Vašim posledním příspěvkem nemám zásadní problém. Jen mám problém s polistopadovým heslem, že svoboda (liberalismus) je když je povoleno vše co není zakázáno. V ekonomické rovině: není důležité jak jsi peníze získal, důležité je, že je máš a nechytli Tě (Klaus: neznám špinavé peníze).
Obávám se, že lidé se přesně dle tohoto hesla začali chovat, zkrátka začali napodobovat "elity". A to je ta nemoc, o které píšete, že vyžaduje lékaře. Jenže ve fundamentu této nemoci je doktrína "laissez-faire", základ neoliberalismu.
Obávám se, že vše souvisí se vším a určitá ideologie produkuje zákonitě určité důsledky. Koneckonců to moje tvrzení výše, že v současném typu "demokracie" u nás neplatí 1 občan = 1 hlas, ale 1 dolar = 1 hlas je opsáno od ekonoma nobelisty J. Stiglitze, který toto přisuzuje současné Americe, kolébce neoliberalismu.
12. 07. 2013 | 23:04

Richard napsal(a):

Viola
"Trafika je poděkování za dobré služby"

Violo, tenhle smysl se uplatňoval někdy po první světové, tuším. Když vojákovi ve válce ustřelili třeba nohu, tak dostal jako zasloužilý veterán trafiku, protože prostě nic jiného nemohl dělat, takto se stát o něj "postaral"..
V dnešní situaci takový charakter žádná z rozdaných trafik nemá.
Dnes slouží pouze jako nástroj korupce - "teplé a výnosné místečko pro kámoše, který mě podpořil, či mi poskytl jakousi osobní službu"...V tomto smyslu je udělení trafiky dle mého zcela jasné zneužití pravomoce - moci.
12. 07. 2013 | 23:07

rejpal napsal(a):

Bijte je, nicte je, palte je...
Advokát hájí nevinné i lumpy. Je to jeho práce. Jiná věc ošem je, když začne obhajovat lumpárny v tisku. Tvrdit, že dotyční nevěděli, že se to nemá, je úsměvné - to by totiž nepoužívali v telefonu takové jinotaje, jako používali. proč by se kvůli nevinné věci měli namáhat k takovým složitostem.
No, profesní demormace postihuje všechna povolání.
12. 07. 2013 | 23:09

Viola napsal(a):

Nedá se srovnávat úplatek těm třem poslancům se skutečnýma trafikama.
12. 07. 2013 | 23:13

Richard napsal(a):

"Jenže ve fundamentu této nemoci je doktrína "laissez-faire", základ neoliberalismu."

jo jo, taky si nemyslím, že tohle je efektivní....
někdo ale tvrdí, že neoliberalismus a laissez faire není totéž... každopádně v našich podmínkách se ideologický model uplatňovaný Klausem, ať už ho nazveme jakkoliv, třeba Klausův prognostický hybrid, rozhodně neosvědčil, resp. rozbujel v ekonomickou rakovinu, kterou je nutné trochu poléčit......
Asi jsme tím museli projít, abychom zjistili, že to není nejlepší způsob, když už nic, máme zkušenost a ta se počítá, od té se můžeme odrazit....
12. 07. 2013 | 23:18

reppop napsal(a):

kkk napsal(a):
podle meho názoru, který bude ihned smaz´án, protože v evropě se nesmí říkat pravda, je soudruh ištván levicový buze...t. ihned,jak jsem viděl jeho slizký ksicht , mi to bylo jasné. v podsatě nam v evropě vládnou levicoví homosexualové, dostali se do všech řídících funkcí. bílí heterosexual je muž určený k likvidaci. politicky korektní je být bud kur.., buze..t anebo cikán nebo alespon muslim. to je podstata pravdy a lásky.
xxxxxxxxxx
Tak tak, při vzpomínce na Stalina, Hitlera a Mussoliniho brzy nezůstane jedno oko suché. To byli chlapci dle Vašeho gusta, chlapci s gulami, kteří jako Vy dobře věděli, že lidstvo přežije jen když zakroutí krkem ukňouraným slizkým empatikům. Už aby to bylo. Vyšší rasa (nacismus) sice vyšla z módy, ale dnes tu máme vyšší třídu, tzv. "úspěšné". A pro ostatní: Arbeit macht frei.
12. 07. 2013 | 23:21

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

rejpal Hehe a u vas uz je to pokrocile stadium demence. Jinotaje pouzivala Nagyova, kdyz resila tu svoji soapoperovou sledovacku. To s poslanci stihanymi pro korupci nema co spolecneho. Ale jste ukazkovy priklad toho, proc to Istvan a spol. spojili vsechno do kupy.
Za Nagyove sledovacku necht se Necas klidne porouci. Byla to jeho klisna, podelala to naprosto pitomym zpusobem, tak at mazou oba dva.
S Tluchorem, Snajdrem a Fuksou to ovsem nema co spolecneho.
12. 07. 2013 | 23:31

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Richard No a to jsme u toho, kdo je v tomto state povolan nastavovat pravidla. Podle meho jsou to jen a pouze voleni zastupci. V ramci jimi nastavenych pravidel se policie, SZ a soudy pohybuji. Ve chvili, kdy se sami pokusi nastavovat pravidla, musi dostat pres prsty.
Jak rikal Marecek Bendu: At usporadaji seminar a vypracuji koncept zmen zakona, ktery to zarazi. Ale ne ze zacnou zavirat lidi za neco, co neni trestne a deje se doslova denodenne.
12. 07. 2013 | 23:34

Richard napsal(a):

reppop
nic jako elita ani lůza neexistuje, je to zas jen kompenzace mindráku těch, kteří se s jednou z těchto iluzí ztotožňují nebo z této pozice vystupují proti druhé....
Dělají to i lidé, kterým to myslí, to je fakt, ale stojí za tím komplex/emoce, klam...
Na některé z nás to působí, protože sami věříme tomu, že jsme něco méně nebo více než ti, které "považujeme" za elitu příp. za lůzu nebo ti, kteří se k těmto "stavům" sami hlásí...
Žádný "elitář" Vás nemůže donutit, myslet si o sobě, že jste lůza, pokud tak nezačnete o sobě smýšlet sám, žádná "lůza" Vás nemůže donutit myslet si o sobě, že jste "elitář", pokud tak nezačnete smýšlet o sobě sám...
Pocit elitářství i lůzovitosti jsou dvě tváře bohorovnosti/hříchu, kdy na jedné straně stojí všemohoucnost a na straně druhé pocit viny za vše. "Buď jsem vším nebo ničím". Ani jedno neodpovídá realitě, vlastně jde o stav neurózy.
Elita je iluze, tak jako ideál komunismu, nacismu a katolictví a jiných blábolismů, které ztotožňují vznešené ideály s realitou a sebou sama. Stejně tak je ovšem iluze "lůza".
Když se na tohle díváte střízlivýma očima, vidíte jedno velké přihlouplé a legrační divadlo, které a to bohužel, pokud má moc, je velmi nebezpečné, jelikož se stává nástrojem manipulace a ovádání lidu. Tyto mechanismy však primárně fungují v našich osobnostech, až poté venku jako fenomén společenský, byť tento zase zpětně působí na osobnost jedince.
12. 07. 2013 | 23:38

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

bella ciao No jiste, rozvraceni republiky....Nekde bude urcite dobre uschovan.
Ja uz chapu, jak mohl byt ten bolsevicky absurdistan instalovan, aniz by se lidi branili.
Tady SZ a policie prosazuje vlastni neortodoxni pravni nazor zpusobem, ktery pro tri lidi znamena zasadni omezeni svobody a vy chcete trestat Sokola, ktery si o tom jen tak zvani na blogu...
12. 07. 2013 | 23:38

taky sbírat psí hovínka by mohli napsal(a):

Viola
U nás například po asi třech letech obsadili trafiku u zastávky tramvaje.
Chodím si tam kupovat různé blbosti, abych paní trafikantku podpořil.
Dřív tu bývalo i papírnictví, opravna bot, holič...
Třeba se to vrátí, až bude tolik nezaměstnanejch poslanců hledat tu trafiku.

Bohužel teda A2 ani LN nevedou a já jiný tisk nekupuji, takže se úplně neshodnem. Ale třeba se zlepší.
Když mi bylo 12, prodávali tam soubor pohlednic Krása bez závoje.
To jsme všichni museli mít.

A taky benzínky v měkkém plastovém obalu. Když se do něj udělala špendlikem dírka, mohli jste o lampiónovém průvodu obvzlášť uvědomělým členkám pionýra stříknout na lampion.
Tenkrát ještě uvnitř byla svíčka.
12. 07. 2013 | 23:40

Richard napsal(a):

"Richard No a to jsme u toho, kdo je v tomto state povolan nastavovat pravidla"

ty pravidla tady pokud vím nastavená jsou...
Mechanismus jejich vzniku vychází z našeho společenského uspořádání
12. 07. 2013 | 23:42

Z. Léčebny napsal(a):

Žádnému "práskačovi" nebudou Vaše (z pozice advokáta - legitimní) názory stát za "prásknutí". Za obhajobu jste ostatně placen a jestli i za snahu o změnu (ovlivnění) veřejného mínění (ve prospěch klienta), to netuším. Myslím, že je to snaha marná a to i v případě, že by "sledovanost" těchto Vašich názorů zvýšilo "prásknutí nějakého práskače".
12. 07. 2013 | 23:52

sedlak napsal(a):

pane autore, souhlasím s vámi, že mnohdy novináři nemají znalosti z práva a informují "bombasticky", vy však pokud se nepletu obhajujte jednoho ze zadržených a to pana Páleníka, nadto tu zřejmě citujte ze spisu, který je pokud vím neveřejný a pokud se nepletu vynášením informací a psaním třeba tohoto blogu sledujete konkrétní cíl a to ovlivnit veřejné mínění, v čem jste lepší než onen "bombastický" novinář z etického hlediska?
12. 07. 2013 | 23:52

Z. Léčebny napsal(a):

To kkk:
Zkuste to na "novinkách", tam najdete víc obdobných pomatených kamarádů :-)
12. 07. 2013 | 23:56

Richard napsal(a):

"Advokát Tomáš Sokol v rozhovoru pro Českou televizi poodhalil pozadí pátečního výslechu expremiéra Petra Nečase v kauze Jany Nagyové a uplácení poslanců. Popsal, že při výslechu to jiskřilo a olomoucký žalobce Ivo Ištvan dvakrát Nečase upozornil, jednou zvednutým prstem.

„V jednom případě zvedl prst, což svědek požadoval, aby bylo zaprotokolováno, že je tímto způsobem postupováno, že to vnímá jako zastrašování,”

aha, tak už chápu tu Vaši rétoriku o policejním státu....
Ištvan zvedl prst, Nečas křičí "policejní brutalita", ten by to v base asi opravdu nedal.....
Možná měl Ištván plácnout Nečase raději po zadku.

http://www.novinky.cz/domaci/307658-istvan-zvedl-na-necase-prst-ten-to-nechal-zaprotokolovat-jako-zastrasovani.html
13. 07. 2013 | 00:32

Richard napsal(a):

to je něco podobného jako soft atentát na krále Václava Narcise, brutus, krev, mozek a utržené nohy a ruce lítaly všude, fakt, hrůza...teror...tak tak se z toho pan Václav dostal, přežil vlastně jen díky svému hrdinství a statečnosti, a zachránil taky všechny ostatní včetně své ochranky, ...
Na druhou stranu musím říct, že vždy když vidím fotku Nečase, tak si vzpomenu na Mickey Mouse a zvedne mi to náladu...buďte na něj hodní a už ho nestrašte zvednutým prstíčkem pane Ištváne, dávejte si na něj pozor, třeba si se je svažte šňůrkou, pan Nečas na to není zvyklý, mohl by trefit šlak z toho teroru....
a nedělejte žádný prudší pohyby, to by ho mohlo taky sejmout..mluvte pomalu, tiše a srozumitelně, a hezky se na něj usmívejte, ať je mu příjemně...
Na úvod mu můžete přečíst nějakou hezkou pohádku, ať se uvolní, nebo třeba navodit nějakou hezkou sugesci..
"jsi na pláži Péťo, kolem jde pán v růžových plavkách, sportovní vyšší postavy s šedivým knírkem, brýlemi podobnými jako máš Ty, v opálené ruce drží tenisovou raketu, se kterou si v ladném výskoku zkouší údery a najednou se mu k tobě zakutálí tenisák, ty se pro něj zohneš a on......"
No a když ho dovedete k tomuhle transu, tak bude povolný a řekne Vám vše...
13. 07. 2013 | 00:43

sedlak napsal(a):

mimochodem autore bil jste takto na poplach, když byli skandalizování nepolitici, kteří měli svědčit v "politických" kauzách? Myslím, že nikoliv. Jste velmi pragmatický typ obhájce, jenom si říkám, zda tento blog budete mandantovi fakturovat jako konkrétní položku, kolik za to asi chudák pan Páleník zacvaká ;-)))

http://www.lidovky.cz/policie-zatkla-s
vedka-proti-parkanove-dxx-/zpravy-domov.aspx?c=A120717_154024_ln_domov_kim
13. 07. 2013 | 00:50

kormoran napsal(a):

Na adresu autoru prizpevku , kteri obvinuji blogera -(ze haji lumpy) chci rici , ze 'rudou' krev nazaprou , protoze i sebe nejhorsi lump ma pravo na obhajobu i profesionalnich obhajcu , pokud na to maji a pravo obzaloby i obhajoby se stavi na zakonech te kterekoli zeme a na faktech -dolozitelne (nikoli pravde .Fakt je udalost , ktera se stala , narozdil od pravdy , kterou ma kazda strana jinou) . Moralka a svedomi je jiz jina kapitola , na kterou zadny zakon neplati.

Tudiz 'soudruzi' ! Nejste v komunistickem chleve , kde si navleknete pres usmudlane odevy cervenou pasku (jako v48') a dle svych subjektivnich pocitu nekoho okamzite budete veset!
13. 07. 2013 | 02:47

volič napsal(a):

Tak si zalezte zase do akvária a nám, obyčejné lůze dejte pokoj a nevotravujte svými výplody práva, tak jako Mareček Bendůj (skloňováno podle vzoru hnůj)v TV.

Stejně nechápeme co od nás očekáváte vaším projevem, protože na naše připomínky většinou nikdo nereaguje.
13. 07. 2013 | 02:53

občan Brych napsal(a):

Tak zrovna VY, SOKOLÍKU, který jste vytvářel zákony této země, jste přispěl ke stavu v jakém se naše země nachází nyní a víc k tomu nemám co dodat.
Že obhajujete gaunery je vaše věc.
13. 07. 2013 | 02:58

Kája Mařík napsal(a):

Ejhle, advokát chudáků gaunerů, promluvil, LOL.
13. 07. 2013 | 06:47

Jiří Středa napsal(a):

Většina našich politiků pracuje především pro zájmy kmotrů. Kradou a podvádějí v parlamentu i v obcích a jsou z ODS i z KSČM. Je dobře, že policie a st. zastupitelství je konečně vyšetřuje. Škoda, že to přichází tak pozdě a že vyšetřovaných a zavřených není více. Pan Sokol bude obhajovat i tu největší lidskou svini a podvodníka, když mu dobře zaplatí či z toho má nějaký užitek. Přitom se nebude štítit své gaunery ličit jako beránky, a policii a st. zástupci lživě špinit.
13. 07. 2013 | 07:44

JC napsal(a):

starý jezevec

"Poslanec je veřejnou osobou, skládá slib podle ústavy, kde se zavazuje, že svůj mandát bude vykonávat v zájmu všeho lidu."

A to jako jde ???

Jako že např. Bohuš Sobotka hájí vaše i moje zájmy ? Nespadl jste náhodou z višně ?
13. 07. 2013 | 07:48

JC napsal(a):

Autor,

Dobrý a na pochopení těžký text.

Čtenáři Blesku se nechytají. S tím nic nenaděláte.
13. 07. 2013 | 07:51

Klaus napsal(a):

Pane Sokole,
popravdě,jestli ten Váš monolog má totálně znejasnit celý pohled na výklad trestného činu,který je jasně definován v trestním zákoně,tak to je "obhajoba neobhajitelného".

"Úplatek nebo sjednávání výhody ?" No a právě o tu "výhodu" aniž by byl na ni ze zákona nárok,jde.

Jednoduše, politici nabízeli a dostali úplatek - výhodu aniž by byl na ni ze zákona nárok.

Tedy je zde důvodné podezření ze spáchání trestného činu dle trestního paragrafu a ne jednoho.

Jakékoliv Vaše překrucování je Vaše práce advokáta a popravdě, mediální podpora se Vám hodí do krámu,jelikož polopravdy, ovlivňování a vliv médii je nezpochybnitelné.

Píšete obrazně řečeno o předčasných soudech.To co předvedl Nečas v přímém přenosu,jen potvrdilo, že Nečas není odborníkem pouze na politiku, ale i na kriminalogii, soudnictví, ekonomiku, fyziku...

No lidé už nejsou zaš až tak ovlivnitelní mediálně po těch obludnostech,které se staly a Vy obhajujete.

Na druhou stranu,jste advokát a i vraha obhajujete v duchu, že on nezavraždil, jenom zabil z důvodu, že ho v životě príznili, že je strašně nemocný a vlastně, že on zabil v důsledku toho, že stát nastvil nerovné podmínky a viníkem vlastně není tento občan,kterého nazýváte vrahem,ale Vy stát...

No tak asi tak je postavena konstrukce Vaši obhajoby nejen v tomto případě, ale celých 23 let nebo méně...

Definice paragrafu trestného činu,je jasně daná a vymývat mozky lidem je ubohé...
13. 07. 2013 | 07:59

český maloměšťák napsal(a):

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):
Targus A dalsi lez. Jaka je predepsana kvalifikace a praxe pro obsazeni tech postu? Zadana krom pozadavku na clena dozorci rady, ktere uklada zakon.
Krom toho lzete nadruhou, protoze napr. Fuksa studoval VS dopravy a spoju, je to byvaly poslanec, starosta a ministr, ktery dokazal zvysit zisk Lesu CR na dvojnasobek. Ten ma praxi, ze by se o nej porvali (i kdyz to bude luza opet popirat)
A tak je to se vsemi podobnymi argumenty...
12. 07. 2013 | 21:20
------------
Za Kalouska/ ministr financí/ šla cena /tržní kapitalizace ČEZ/ na třetinu, upsala dvě třetiny hodnoty. Kdyby teď by stát musel prodávat svá aktiva v ČEZ, velmi by tratil. Je Kalousek odborník ? Když on ty trafiky v konečném důsledku udělil /proto asi tolik povyku, kdoví co má policie vše k dispozici/.
Ale to je argument stejné váhy, jako ten váš ve směru Fuksy, jen jsem chtěl upozornit, že na jedné straně nadáváte lidem do lůzy a sám takové " argumenty" lůzy používáte. Je mi jasné, že proto, že se to hodí pro obhajobu těch vašich, ale proč to děláte tak otevřeně a tak i žertovně, respektive lůzovitě ?

Hezký den přeje milovník paradoxů č.m.
13. 07. 2013 | 09:25

Viola napsal(a):

JC

ústava článek 23: Slib poslance a senátora zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.".

A asi to jde, proč by to jinak v té ústavě bylo? A jde to tak, že se poslanec bude držet své strany a nepřebíhat, tak jak to chtějí všichni lidi.
13. 07. 2013 | 10:19

Al Jouda napsal(a):

To bijec :
Ano, měl by se konat seminář, po kterém by poslanci přijali zákon v tomto znění : Cílem vazby je poškodit zdraví obviněného.
A Nečas by měl po žížalkách.
13. 07. 2013 | 10:21

Viola napsal(a):

taky sbírat psí hovínka by mohli

a sušit a dělat cihličky na ekologické vytápění, to jo.
Pozdravuji vás.
13. 07. 2013 | 10:28

killahcell napsal(a):

Pane Sokole,když můj syn před lety nezaplatil dvoustovkovou pokutu v metru,díky Vaší ctěné kanceláři se poplatek vyšplhal na několik tisíc.Opojně a lehce.Budiž,právo je tak nastaveno.Ale ty plky,co píšete výše,svědčí o tom,že máte strach.Strach z mladých,jako je Ištván,Bradáčová a Šott,jsou nezkažení,neprolezlí komoušským kamaráčoftem a velmi,ale opravdu velmi výnosným klausismem.A jednou vás převálcují-argumenty,pružností myšlení,neúplatností a celkově morálním kreditem.Tak si pěkně pište o policejním státě.On David Rath je taky mladý,taky si ještě užije svobodu.Proti tomu Vy nic neuděláte.
13. 07. 2013 | 10:32

fafnir napsal(a):

český maloměšťák
jak vám jdou obchody na burze?Jakpak jste drtivě zhodnotil své akcie z kuponovky.Já vám mohu říci,že si akcie ČEZu držím,a vydělají mi každoročně na dividendách na slušnou dovolenou.Asi si nějaké přikoupím,když jsou teď tak dole.A dovede obchodníče s cenými papíry vaše hlavička rozlišit rozdíl mezi současnou cenou a výnosy z dividend?A proč by měl stát své cené papíry prodávat?on není jako většina národa,který prodal Koženému za desetinásobek.Ujišťuji vás,že mi kuponovka vynesla už nejméně 200 násobek.
13. 07. 2013 | 10:32

fafnir napsal(a):

Viola
není tam podle nejlepšího vědomí a svědomí strany,ale svého.A už vůbec ne podle nejlepšího vědomí Violy,ČSSD a KSČM.Ale chápu,na vaši hlavičku jsou tyto nuance náročné na chápání,natož pochopení.
BTW.Te´d máte co jste chtěli,a už vidím,jak tam u vás na severu Moravy najednou bude díky kouzelnému proutku levicové vlády spousta volných pracovních míst,pro levičáky dokonce spousta zaměstnání,(on je rozdíl mezi prací a zaměstnáním).jak cena uhlí vyletí nahoru a nebude prodávat pod cenou těžby,každý bude,zejména my zlí Pražáci, nucen zakoupit si pár ingotů oceli.To budete prosperovat.
A nebo brečet víc,až stoupne cena za půjčky.
Starý jezevec
hlupáka z vás netřeba dělati,nerad konám zbytečnou práci.
13. 07. 2013 | 10:43

hejdysmax napsal(a):

Domnívám se, že většina příspěvků zde, je laděna emocemi, nikoli výkladem práva, jak by tomu mělo být. Někdso vyvolal histerii.Qui bono? Zcela standardní fungování politických dohod se náhle změnilo v kauzu, kdy proti sobě stojí stejné kauzy, je zcela lhostejné, jestli Špidla, Tvrdík , nebo Tluchoř a spol.Efekt je stejný, jen někomu se k něčemu hodí zneužít toho, co u ostatních přechází bez povšimnutí. Stádo je nadšeno, dostali kostičku.Nikdo nechce myslet. To, že zloděj volá, Chyťte zloděje!" má nějaké pozadí. Lidé vidí pouze to, co vidět chtějí.Co se jim vhodně naservíruje, aby nepřmýšleli o něčem jiném a jinak. Právo by mělo mít jasná pravidla. Co není zakázáno, je povoleno. Sice to nemusí znít eticky, ale De Jure je to přesné.Dnes Ištván hledá opodstatnění svých kroků, když zjistil, že celá konstrukce, kterou vytvořil má vážné trhliny a zaúkolování od šedé eminence těžko obhájí.Jen lidé, kteří nedokáží racionálně myslet, vidí ono pozlátko a neberou zřetel na gró celé kauzy.Stačí si uvědomit, kdy se hladia rozvlnila a jakým nezvyklým způsobem.Právo je nutno hájit a ne jej zneužívat, díky náladám ve společnosti.Má-li rozhodovat nekompetentní plebs, nepotřebujeme vládu, justici, soudce lynch je nahradí.Zákon jasně říká Presumpce neviny:O tom, zda je a nebo není někdo vinen, rozhoduje pouze soud. Zde se vše přelilo do roviny zcela opačné. Sokolovi musím dát zapravdu a nesouhlasit se spoustou žvástů, které zde padají, některé jsou hodny víc obyvatel Chánova, nežli rozumných lidí.Pokud za Trafiky mají být odsouzeni jedni, musí být souzeni i ti druzí, ale to pouze v tom případě, že soud shledá porušení zákona. To, že se pomalu blížíme policejnímu státu, je nesporný fakt. Zákony nejsou proto, aby se z nich pletly pomlázky, zákony mají zjednávat právo i povinnosti pro všechny, ať politiky, policii,St.zastupitele i běžné občany. Nesmí se ohlížet na to, co kdo o nich říká, nebo si je vykládá po svém.
13. 07. 2013 | 10:46

Viola napsal(a):

hejdysmax

"Zcela standardní fungování politických dohod se náhle změnilo v kauzu, kdy proti sobě stojí stejné kauzy, je zcela lhostejné, jestli Špidla, Tvrdík , nebo Tluchoř a spol.Efekt je stejný"

Laskavě si přečtěte diskuzi, co si o tom myslí i jiní. Ty případy se zásadně liší, protože Nečas dal ne za službu, ale dal za vzpouru. Ani Špidla, ani Tvrdík se nikomu nevzpouzeli, nerebelovali, nevydírali.
13. 07. 2013 | 10:54

Viola napsal(a):

fafnire

já jsem ráda, že alespoň dochází k nápravě morálky a práva, které už dvacettři let silně pokulhávalo, ba dokonce vleklo za sebou nohu polnou sněti a ta noha bude useknuta.
13. 07. 2013 | 10:59

martin u. napsal(a):

Policejní stát? Ten přijde, až se realizuje to, co vzniklo v době oposmlouvy a co rozvinul později Langer, pak Gross, Paroubek,Topolánek a v čem v domnění, že je to normální politická realita, pokračoval i Nečas. Spojení byznysmenů, poslanců, výkonných politiků s policejními a justičními špičkami za účelem rabování státního a jiných veřejných rozpočtů, tvrdé ruky na lid prostý, za loyalního dohledu vaší advokátské jasnosti. Ruský styl politiky, který považujete za normální, běžný a přejete si ho. Přinesl jste si to evidentně z minulosti a líbí se vám. Akce Nagyová je na hraně přípustnosti(tedy s výjimkou vojenského sledování manželky premiéra), ale necháme se překvapit. Pro mě osobně je ruské souručenství moci s gangy a byznysmeny horší představou společnosti, než tzv policejní stát, jak jej charakterizujete. Na něj ještě nedošlo a je z podstaty velice křehký. Vaše pohrdání lidmi, kteří mají jiný názor než vy čiší z konce vašeho blogu. Zvolím stejný ton. Budte klidný , nikdo vás nijak nenapadne a neudá. Vždyť jste věrný poskok moci a navíc šikovný, takže o vás bude vždy dobře postaráno, ať je to tak, či onak.
13. 07. 2013 | 11:11

hejdysmax napsal(a):

Politika Vážený pane, je postavena vždy na dohodách, různých ústupcích, obchodech i trafikách. Můj názor nemůže ovlivnit obecné mínění, pouze slaboši mu podléhají.Populizmus je stejně nebezpečný, jako válka.Je nutno vycházet z práva, faktů, z přesných výkladů. Špidla i Tvrdík dostali trafiky za neschopnost a také proto, aby mohl nastoupit Gross. Pokládáte, za úplatek, složení mandátu poslance, s platem daleko vyšším, za členství ve správní radě státního podniku, který je méně honorován? To by byl asi špatný úplatek.To, že rebelující poslanci ODS dostali nabídky v podnicích se st. účastí, je zcela standardní všude na světě. Znají ekonomické, politické i prognosticé problémy, které by při vstupu do soukromého sektoru mohli zneužít, využít kliček a háčků daleko nebezpečněji, nežli když jsou uklizeni ve St. podnicích. Proto se spoustu bývalých politiků zabetonovává v trafikách
13. 07. 2013 | 11:16

Klaus napsal(a):

Pane Sokole,
Vaše pojetí policejního státu je,když porušení zákona je vyšetřováno.
Jsem přesvědčený,že drtivé většině občanů této země,Váše absurdní názory max.obtěžují.
Tedy všichni čtěte:
Už kdyby kterýkoliv politik byť spáchal cokoliv v rozporu s níže uvedeným paragrafem, musí jít do vězení a s tím spojené důsledky vyplývající z citovaného paragrafu...

§ 331

Přijetí úplatku
(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, nebo

kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti.

(2) Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 úplatek žádá, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo

b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba.

(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo

b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch.

Dále...
13. 07. 2013 | 11:18

Klaus napsal(a):

§ 332

Podplacení
(1) Kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, nebo

kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let, propadnutím majetku nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch nebo způsobit jinému značnou škodu anebo jiný zvlášť závažný následek, nebo

b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě.
13. 07. 2013 | 11:20

Klaus napsal(a):

§ 333

Nepřímé úplatkářství
(1) Kdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak již učinil, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

(2) Kdo z důvodu uvedeného v odstavci 1 jinému poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Tedy upřímně, nic z toho jste pane Rath nebyl obviněn a ty důkazy podle Vás neexistují i když je všichni viděli...

Jak se vlastně říká lidem, které postavíte před bílou zeď a zeptáte se jich: " Jakou barvu má tato zeď? "
A on odpoví: červenou

Přitom se společně s ním na tu zeď dívá 50 lidí a těch 50 lidí říká: " Co to blábolíte, ta zeď je jasně bílá!"

Potom je to už v rukou psychiatra....

§ 334

Společné ustanovení
(1) Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.

(2) Úřední osobou podle § 331 až 333 se vedle osoby uvedené v § 127 rozumí též jakákoliv osoba

a) zastávající funkci v zákonodárném orgánu, soudním orgánu nebo v jiném orgánu veřejné moci cizího státu,

b) zastávající funkci nebo zaměstnaná nebo pracující v mezinárodním soudním orgánu,

c) zastávající funkci nebo zaměstnaná nebo pracující v mezinárodní nebo nadnárodní organizaci vytvořené státy nebo jinými subjekty mezinárodního práva veřejného nebo v jejím orgánu nebo instituci, nebo

d) zastávající funkci v podnikající právnické osobě, v níž má rozhodující vliv Česká republika nebo cizí stát,

pokud je s výkonem takové funkce, zaměstnání nebo práce spojena pravomoc při obstarávání věcí obecného zájmu a trestný čin byl spáchán v souvislosti s touto pravomocí.

(3) Za obstarávání věcí obecného zájmu se považuje též zachovávání povinnosti uložené právním předpisem nebo smluvně převzaté, jejímž účelem je zajistit, aby v obchodních vztazích nedocházelo k poškozování nebo bezdůvodnému zvýhodňování účastníků těchto vztahů nebo osob, které jejich jménem jednají.

No a nakonec:

Úplatek:

je podle trestního zákoníku „neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.“[1]
13. 07. 2013 | 11:24

Tom S. napsal(a):

Řeknu to asi takhle. Podle mě je to naprosto normální jednání, které probíhá dnes a denně všude jinde. Přirovnám to k běžné firmě F, kde běží několik projektů. Máme člověka A, který pracuje na projektu P1. Bohužel s tímhle projektem nesouhlasí a vlastně už mu je proti srsti, ale stále chce pracovat pro firmu F. Firma F se mu tedy pokusí vyhovět nabídkou pozice na projektu P2. Stále pracuje pro F ale na projektu, kde může ještě něco přinést. Jedná se tedy o celkový prospěch pro firmu.

Pokud tedy za F dosadíme ČR, za P1 poslaneckou sněmovnu a P2 dozorčí radu/cokoli ve státním podniku, dojdeme k závěru, že to nelze brát ani morálně za nic špatného!!!
13. 07. 2013 | 11:32

Richard napsal(a):

kormoran
"Tudiz 'soudruzi' ! Nejste v komunistickem chleve , kde si navleknete pres usmudlane odevy cervenou pasku (jako v48') a dle svych subjektivnich pocitu nekoho okamzite budete veset!"

jako nepostižitelní soudruzi jednali obvinění v čele se soudruhem Nečasem, jako předsedou strany a tady touto propagandistickou osvětou, která ospravedlňuje zneužívání moci....model jak z komunistického románu
13. 07. 2013 | 11:41

sedlak napsal(a):

hejdysmax..promiňte, jak by mohli poslanci nabyté zkušenosti v soukromém sektoru zneužít (vyjma těch případů, kdy jejich zaměstnavatel usiluje o spolupráci se státem či samosprávou a využívá tak svých kontaktů formou klientelismu). Vysvětlete mi to prosím? Pozice bývalého poslance ve správní či dozorčí radě státních či polostátních firem je pouze pokračování politiky té které politické strany - pouze s tím rozdílem, že dotyčný nemá poslaneckou imunitu a je méně na očích. Politické, prognostické a ekonomické problémy, že znají? Ale no tak ;-). Mají kontakty, mají své kamarády na které ledaskdy ví kompromitující věci, spojuje je minulost. Mají společný zájem, řídit, být u moci, ovlivňovat, mají společný charakter.

Proto se spoustu bývalých poslanců zabetonovává v trafikách pane, proto. Jen málo který poslanec zakusil obyčejný život svých voličů.
13. 07. 2013 | 11:43

fafnir napsal(a):

hejdysmax
to Violám,Keltům a Klausům a ostatním levounům nevysvětlíte.Právo je přece to,co si myslí oni.Jinak myslet,je podle nich kacířství.A protože mají málo práce a znalostí,o to více mají tedy dostatek času a frustrace.Tak zahlcují diskuse svým lačněním po tom dostat ty úspěšnější než jsou oni sami, a z jejich hlediska viníky jejich neúspěšnosti do tepláků.A můžou to být i jejich úspěšnější sousedé,protože když někdo něco má,tak to určitě ukradl.Tito lidé vůbec nepřipustí,že někdo je chytřejší než oni,pracovitější než oni.
Zajímavé je,že nikdy nenesou kůži na trh,nejdou do toho nechat se zvolit za zastupitele,a nebo poslance.Jen zhrzeně pořvávají z davu.Za mého raného mládí volali na náměstích po šibenicích.To je jedna stránka davu.
Pak když si rozkliknete názory a hlasování na "aktuálně" na nejlepšího ministra financí,tak za prvním Janotou je druhý Kalousek.Jejich levicoví ministři financí jsou daleko na ocase.Tam hlasují ti,kteří nemají čas na mlácení prázdné slámy na prach,kouknou,kliknou a jdou po své práci.
13. 07. 2013 | 11:47

fafnir napsal(a):

sedláku
a co vám brání státi se z obyčejného voliče neobyčejným poslancem?Vlastní neschopnost,nebo lenost:Když tak závidíteVždyť tak můžete být zářným zástupcem "Všeholidu".Tedy,já bych vám hlas nedal,ale jestli soudíte podle řevu na Aktuálně,zvítězil byste s převahou.
13. 07. 2013 | 11:51

Klaus napsal(a):

Pane,
to jepřesně ono, oháníte se tvrzením, že to oni, to taky dělají, takjeto norma....Ne pane, nežijete v USA, Mexiku či jinde. Žijete v ČR a došlo-li dle platného paragrafu trestního zákonak jeho porušení, byl spáchán trestný čin. Ten mábýt po zásluze potrestán.

Vaše pojetí reality je takové,že: " Dívejte, oni za hranicemi něco ukradli a nikoho zatím nezavřeli, tak to je asi normální. A z čeho tak soudíte, se kterou zemí se srovnáváte, s kterým konkrétním případem? Tedy u nás to můžeme dělat taky,co?

Víte,jsou to bláboly... (dokola si čtěte paragrafy 331,332,333,334), je to asi na 8 min čtení a průměrný občan tomu rozumí po druhém přečtení...

Nedívejte se na ty druhé,dívejte se na to, co děláte Vy a uměle neposouvejte hranice morálky na Bongo,Chad či jiné země...
13. 07. 2013 | 11:55

sedlak napsal(a):

fafnir...o váš hlas bych nestál, preferuji tolerantní lidi, ty kteří jsou schopni akceptovat názorovou pluralitu, ty, kteří nepodsouvají svým názorovým oponentům tak chabý argument jako je závist, přál bych si totiž myslícího voliče ;-)
13. 07. 2013 | 11:56

Mirun napsal(a):

Ano pane doktore, jako právník máte pravdu - nicméně mít pravdu jako právník je ve vztahu ke skutečnosti totéž, jako to co napadáte, tedy "mít pravdu jako novinář". Zatímco novinář si pospíší, aby co nejdříve zveřejnil zjednodušenou informaci a tím se dopustil možného zkreslení skutečnosti aby vyvolal co nejvíce emocí, vy si dáte načas, abyste zveřejnil co nejvíce komplikovanou informaci a tím se dopustil zkreslení skutečnosti abyste emoce co nejvíce odstranil. Oba pak jednáte pouze jen ve svůj vlastní prospěch a skutečnost, tedy to, co se stalo vás ani jednoho nezajímá. Pokud se několik lidí vehementně domáhá hlasování v něčí neprospěch, bije se v prsa a vyzývá k boji a druhý den z boje tiše odejdou, předají vše do rukou "nepřítele" a nastoupí do vysokých funkcí ve státním podniku které obdrží rychle a bez jakéhokoli výběru, pak můžete napsat i knihu o tom, že to spolu nesouvisí a právně to obhájíte, nicméně lidi nejsou právníci a budou se řídit svou instinktivní intuicí, tedy něčím co jim tisíce let i před existencí právníků pomáhalo přežít - a ta intuice zcela správně lidem říká, že to byla sviňárna.
Pokud vás váš kamarád bodne do zad a jeho právník smete žalobu ze stolu s tím, že když to bylo v tu chvíli zezadu tak jste ho neviděl a tedy není prokázáno že to byl on, protože tam mohl klidně být i zrovna zhmotnělý mimozemšťan, určitě vám pachuť zrady svého přítele z jazyka nezmizí.
13. 07. 2013 | 11:57

Richard napsal(a):

Tom.S
Váš srovnávací příklad je hodně špatný.
Ti tři totiž neměli na žádný náhradní projekt(trafiku) nejmenší nárok. Ale dostali ji(neoprávněně), což v důsledku vedlo k vyslovení koupené "důvěry" vládě/, což vnímám jako krajně nebezpečné, asi jako když si v Těšíně jistý podnikatel kupoval hromadně hlasy, aby poté toto město mohl ovládat. Odejití poslanci tak dostali post na který neměli nejmenší právo(přestože pro firmu pracovat jak píšete chtěli/to by chtělo mnoho lidí) a vláda si důvěru navíc koupila, což je dle mého taky podvod. Toto jde zcela proti smyslu samotného významu slova "důvěra" i obsazování postů na základě legitimního výběru uchazeče, dle mého pro demokracii velmi nebezpečné machinace, tím více, že byly uskutečňovány v nejvyšších mocenských úrovních.
Pokud tam nevidíte tu absurditu, tak s tím se už nedá nic dělat, každý nemůže chápat.
13. 07. 2013 | 11:58

sedlak napsal(a):

Toms..myslím, že nemáte svoji firmu, nenechal byste totiž k podobné situaci vůbec dojít, jedná li se o kolektivní projekt, musí všichni táhnout za jeden provaz, k tomu aby táhli za jeden provaz je třeba motivace a "zapálení" (která je velmi široká od slovního uznání, přes finanční až po společenské ohodnocení například povýšením v té které firmě), nehloupý šéf firmy si uvědomuje, že největší kapitál firmy je v lidech a v jejich invencích, nápadech, nasazení, to je to co pak vidíte v hospodářskému výsledku firmy.....vzpomenu jeden příklad. Kdysi prý p. Baťovi přišly 2 telegramy od obch. zástupců ze zahraniční cesty pro hledání nového trhu. ...1. psal:"Nevidím, zde žádné možnosti uplatnění a odbytu bot, lidé jsou tu bosí".......druhý telegram sděloval..."Úžasné vidím zde možnosti na odbyt našich bot, protože tu nikdo nemá boty a lidé tu chodí bosí"....
13. 07. 2013 | 12:08

slovak napsal(a):

zlodej krici chytte zlodeja. alebo inac: sokol (preflaknuty obhajca gaunerov) sa ozval.
13. 07. 2013 | 12:10

Richard napsal(a):

Vzdání se mandátu jako služba Nečasovi, který jí odměnil neoprávněným udělením trafiky, na kterou neměli ti tři ferdové nejmenší nárok. Nečas tím, že jim poskytl neoprávněně trafiku, nejenže zneužil svou pravomoc, ale také si tímto podvodem zajistil "vyslovení důvěry své vládě", která byla od té doby vládou "za úplatek koupenou - koupil si úplatkem důvěru, tento úplatek měl formu odchodného", navíc úplatkem, který neposkytl ze svého, ale zneužitím své moci ze státních zdrojů.
Nečas si důvěru koupil, navíc z něčeho, co mu nepatří, na co nemá nejmenší nárok, tím dle mého zcela jasně zneužil svou pravomoc.
13. 07. 2013 | 12:19

hejdysmax napsal(a):

to:fafnir
Máte pravdu, Chléb a hry a chátra je spokojena.Procesy z 50tých let. Mnoho milionů podpisů pod různé petice žádající tresty smrti pro "Třídní neopřátele" Horáková a spol. Lůza toužila po krvi. Dnes se k tomu nikdo nezná. Francouzská revoluce je zcela jasným příkladem vlády lůzy. Napřed vraždili šlechtu až nakonec začali vraždit ve svých řadách. Lůza je manipulovatelná, poněvadž ji ovládá davová psychóza, informovanost vyložené účelová a populistická, nedostatek, nebo absolutní absence objektivity.Na závisti byl postaven socializmus a z toho vyplývající pokřivená morálka. Dnes jednají lidé stejně, poněvadž těch 41 let morální hodnoty zcela zdegradovalo na závist, udavačství a ubohou malost lidsví neschopnou vlastního názoru. Demokracie je o právu. V ní je obsaženo vše co tyto hodnoty má narovnávat. Jenže jak mohou jednat lidé, kteří mají pokřivený charakter, s ním si nechají manipulovat těmi,kteří se snaží vše zneužít ve svůj prospěch?
13. 07. 2013 | 12:25

aleš napsal(a):

Nechápu, proč Vás musíme stále někde očumovat a poslouchat Vaše kecy v TV. Jste stejnej parchant jako ti, za jejichž prachy ze sebe děláte vola !!!!!
13. 07. 2013 | 12:28

David napsal(a):

ruku na srdce komentátoři: kdo z nás má právo tady kázat o morálce? možná tak narozené dítě, které ještě nevzalo druhému dítěti první hračku která není jeho... politické kšefty prováděly od komunistů po ODS všichni, byli to hnusné politické praktiky ale bohužel nejsou trestným činem. nemusím být odborník na trestní právo abych měl tuto zásadní pochybnost... takový je život a je na soudech, ne na nás (co to tady komentujem) aby hranici mezi hnusným prachsprostým jednáním a skutečným trestným činem vytyčili...
13. 07. 2013 | 12:29

janííí napsal(a):

Jak se do toho komentářem vložil JUDr.Sokol je jasné, že policie koná správně...
13. 07. 2013 | 12:32

Klaus napsal(a):

Fafnir:
typické, Fanfir se drží přesně přísloví "Podle sebe soudím Tebe".
Soudíte někoho a nevíte o něm zhola nic.
Jsou slušní lidé,mají své zajímavé zaměstnání a proč by ho měli měnit za politickou kariéru.

Tito lidé třeba chodí k volbám. Ti kteří nechodí,nemají si na co stěžovat,jelikož volí vždy toho,kterého by za žádných okolností nikdy nevolil!

Ať levicový,pravicový, cikán, gadža,je zcela jedno. Porušil-li zákon v kterémkoliv bodě znění paragrafu trestního zákona 331,332,333,334, musí být potrestát dle znění tohoto zákona.

To, že znění zákona je na české poměry příliš měkké, včetně vymáhání práva a je otázkou,do jaké míry bývalé státní zastupitelství v Praze, krylo a nevyšetřovalo trestné činy.

Lidi nesuďte podle barvy, strany, dle toho, ze které země pochází,soudit se mají pouze a jen podle skutků a zda porušili či ne jasně daný zákon.
Porušil-li zákon biď jen v konkrétním bodě daného paragrafu zákona, musí být potrestán.

Nelíbí-li se Vám to, založte novou stranu a třeba prosazujte systém anarchie.

Demokracii,kterou tito lidé denodenně berou do úst a pošlapávají ji...
Přečtěte si přesné znění pojmu demokracie a srovnejte se současným děním v ČR...
13. 07. 2013 | 12:33

Richard napsal(a):

Tedy nejenže Nečas tuto službu vzdání se mandátu odměnil, ale také jí sám a přímo motivoval. Ti tři se nechali koupit jako úplné máničky.
A Nečas si je navíc zaplatil nikoliv ze svého, ale zcela neoprávněně ze státního. Pokud v tomto vidíte obecný zájem pane Sokole, nevím jak jste mohl vykonávat funkci ministra vnitra.
Nečas chtěl tímto samozřejmě udržet vládu, ale proč? Kvůli sobě, kvůli moci, kvůli korýtku. To celé byl jen promyšlený a zkorumpovaný tah jako velká domů, pro sebe a na sebe, nikoliv pro jiné, ale naopak, bez ohledu na jiné. Celé to ušlechtilé divadlo jen dokresluje případ Nagyová, ve kterém se krásně ukazuje o jakéže zájmy vlastně šlo. To by poznalo i malé dítě, že jim kráčelo o sebe a k prosazení osobních zájmů byli schopni využít jakýchkoliv prostředků, které se teď vy snažíte ospravedlnit obecným blahem, tak jako se je Nagyová snažila zaštítit sledování Nečasovy manželky starostí o její bezpečnost. No není to legrace?
Tohle je skutečný komunismus!!!
Překrucování, dezinterpretace, lži, klamy, stát jako nástroj zneužívání moci, stát jako nástroj k uspokojování osobních ambicí a zájmů.
A to vše zaštítěno obecným dobrem. Jsem si vzpomněl na výkřiky agresivních skinheadů, kteří se valí ulicemi "my jsme tady kvůli Vám"...che che, ne děkuji, kvůli mě určitě ne, "mou osobou" se jen nechutně zaštiťujete k páchání zla...
13. 07. 2013 | 12:34

Kelt napsal(a):

Fanfire,
hoďte tu svoji kůži na trh/jak vyzýváte opozici/ a sdělte za kterou partej v PS kopete?
To jen tak mimo střídu.Odpovídat nemusíte.
V současnosti "ty úspěšné"za ODS neposílá do tepláků "závistivá levice",ale orgány činné v trestním řízení,které jim prokazují korupci a rozkrádání veřejných prostředků.
Kvazi pravice/Nečas a spol./ zde kvičí cosi o politickém procesu a pokud se jedná o levici,tak ta má pouze zadostiučinění,že nadlidé,kteří si mysleli,že jsou nad zákonem,tak dopadli,jak dopadli.
Politickým procesem po 2.WW bylo obvinění a posléze odsouzení generálního tajemníka KSČ R.Slánského/ekvivalent předsedy strany/.
Vidíte to stejně jako u Nečase,který prohlašuje,že se jedná o politická proces?
A kdo to zinscenoval?
Ministr spravedlonosti za ODS?Ministr vnitra nominovaný ODS?Ministr financí Kalousek?
Ta akce začala v lednu 2012-nebo to zařídil John,co by pomstu?
13. 07. 2013 | 12:42

Richard napsal(a):

Nečas ten proces vyhlašuje za politický, protože takto může legitimně a "s čistým svědomím" využívat politickou imunitu, která je určena právě k ochraně poslanců proti obvinění, která se týkají politických případů. Kdyby přiznal, že jde o normální podvod, musel by se vzdát také imunity a to tento slušný, věřící chlapec, troubící kudy chodí zodpovědnost jedince za vlastní jednání samozřejmě neudělá, prostě pravičák a katolík zodpovědný za své vlastní jednání jak hrom, převlečený komouš je to, stejně jako Klaus a celá ta banda kolem nich. Normální komunisti to jsou, kteří nosí pravicové odznáčky, protože je to cool.
13. 07. 2013 | 12:51

sedlak napsal(a):

hejdysmax + fafnir.....lůza a závist, populismus a procesy, "vyšší" argumentaci by nebyla? Názorovou oponenturu jste smrskli do pár nařčení a nadávek.

I tito jsou lůza a závistici? http://www.nfpk.cz/
13. 07. 2013 | 12:52

Viola napsal(a):

Tome S

" Přirovnám to k běžné firmě"

Kde jste viděl ve firmě hlasování o důvěře? :-))))

Stát není možné přirovnávat k firmě.
13. 07. 2013 | 12:54

Viola napsal(a):

Richarde popsal jste to velmi přesně.
13. 07. 2013 | 12:55

Libor napsal(a):

Bývalý ministr vnitra by měl pracovat jen v zájmu státu a ne pravidelně hájit u soudu ty největší darebáky. Hanba Sokolovi!
13. 07. 2013 | 12:58

Vladimir napsal(a):

Sokole, marně se snažíš okecat tu špinavou politiku !
Volby (které by potrestaly korupčníky podle jiného předpisu než je trestní zýkon , tím, že je lidé nezvolí ...) nejsou docela svobodné, bohužel. Voliči volí stranu, kde si stranický sekretariát dosadí své "vhodné" lidi a také, pokud by se korupce nevyšetřovala, voliči by se o kupupci ani nedověděli - chyběly by důkazy.

A to, že se něco dělá 20 roků, není legitimizací pro ty činy. 30-letá válka trvala o polovinu déle, zabíjelo se , ale přesto zabíjení nelze akceptovat, jako normální činnost. V jednotlivých případech se zabíjí už tisíce let a pořád to je zločin ...

Lidé mají určité morální zákony, majé své kodifikované zákony, které upravují mantinely pro každého člověka ve společnosti a ty mantinely platí pro každého (padni komu padni - staré heslo /20-tileté / pravičáků :-)
13. 07. 2013 | 13:00

st_mat napsal(a):

Klaus....11:24 a také 12:33...pokládám právní gramotnost za stejně důležitou jak finanční gramotnost aj....Děkuji za vysvětlení "úplatku"....budu stručný...klíčovým je k§334....úplatek = NEOPRÁVNĚNÁ výhoda....Když máme na mysli něco neoprávněného, neboli v právním státě zakázaného, tak 100% to bude někde podrobněji uvedeno v jiném paragrafu, že?...platí presumpce neviny a v demokratickém právním státě "Co není zakázáno, je dovoleno!"...Kde, v jakém konkrétním paragrafu najdeme, že poslanci "NEMAJÍ PRÁVO" se vzdát mandátu???...kde najdeme, že ex-poslanci "NEMAJÍ PRÁVO" usilovat o funkce v nějaké společnosti???....Kde najdeme paragraf, že někdo (třeba ex-poslanec) "NEMÁ NÁROK" na určitou funkci v organech nějaké společnosti, když splňuje požadavky kladené vlastníkem nebo správcem majetku?....GRATULUJI..pokud tyto paragrafy najdete...ale ...škoda vašeho času...takové paragrafy nenajdete
13. 07. 2013 | 13:01

Viola napsal(a):

Tak pane Klausi 11.24

Bylo by to třeba stále opakovat a je smutné, že to jaksi právník velkosti sokola nepochopil.
13. 07. 2013 | 13:01

antikorupčník napsal(a):

DOSTAVBA TEMELÍNA.Ten shodil vládu a proto tyhle tanečky.Proto se okamžitě mele jak se dostaví za každou cenu i za cenu totálního kolapsu veřejných financí.Tato vláda bude jen další neštěstí pro tuto těžce zkoušenou zemi.Rozpadlá státní správa,zadlužená země s neschopnou státní správou a totálně neschopným politickým systémem.Blížíme se rozpadu státu.
13. 07. 2013 | 13:07

Klaus napsal(a):

Je tu zákonná norma, policie začala konat z důvodu,že jim to již politici a určití státní zástupci nezakazují a nepřikazují.

Tedy je to vše jen o paragrafech 331,332,333,334 trestního zákona.
Tedy si to dokola přečtěte třeba 10x a mj srovnejte s prohlášením a skutky v jednání poslanců parlamentu v přímém přenosu na veřejnosti.

Nestranný člověk dojde k závěru, že je zde skutková podstata trestných činů a ke stejnému zjištění došly orgány činné v trestním řízení.

Přece ty paragrafy zní zcela jasně! To že se to týká zrovna mě a za žádných okolností to nechci slyšet,hold chlap se k tomu postaví čelem a zbabělec tak,jak nám předvedl Nečas v přímém přenosu při odchodu z policejní stanice....
13. 07. 2013 | 13:09

antikorupčník napsal(a):

DEMOKRACIE VYFOUKLÉHO VAJÍČKA-Navenek vypadá tento stát demokraticky ale uvnitř,kde nic není, poroučí blázni ze stadionu Merečci Bendůjové.Stát,kde je demokracie nalinkovaná spolu se zákony ze zahraničí,ale uvnitř je to stát bez demokratů s totalitním systémem myšlení a s psychopaty a blázny v čele ranic,krajů a státu.
13. 07. 2013 | 13:11

za slušné občany a je nás mnoho napsal(a):

každý soudný člověk ví, že policejní stát zde byl a bude ale kdy tomu bude konec?¨§
13. 07. 2013 | 13:15

sedlak napsal(a):

hejdysmax..můžete mi prosím odpovědět na můj dotaz z 11:43?
13. 07. 2013 | 13:17

Tom S. napsal(a):

@Viola: Záleží na úhlu pohledu, ale i ve firmě se rozhoduje jaký projekt pude dál nebo bude zastaven a nahrazen novým. Hlasování o důvěře může být bráno stejně jako máme tady argumenty pro zrušení projektu prosím navrhněte svoje. Následně potom odhlasujeme jestli má cenu pokračovat nebo ne. Jestli jste nás přesvědčili nebo ne. Jak ve firmě tak ve sněmovně se tím sleduje pouze jedna věc. Zda má nebo nemá cenu pokračovat! Ne vždycky je to takhle idylický a občas to ve firmách funguje podstatně autokratičtěji než ve státě ;)
13. 07. 2013 | 13:19

Sláma napsal(a):

blbe napsalo: "proč nesedí ve vazbě soudruh špidla, který uvolnil premierské křeslo grossovi za koryto v bruselu"
To je jednoduché. Špidla se nevzdal poslaneckého mandátu, aby na jeho místo nastoupil kriminálník, který odhlasuje cokoliv.
Špidla prostě odešel z jedné politické funkce do druhé politické funkce. To je naprosto normální ve všech zemích světa. Post evropského komisaře není žádná trafika, to je normální politická pozice, která je plně srovnatelná s pozicí ministra národní vlády. Však také hodně politiků šlo z místa ministra národní vlády na místo evropského komisaře a zpět. Například Romano Prodi, který byl dokonce, stejně jako Špidla, ministerským předsedou.
A je nutno připomenout, že funkce evropského komisaře Špidlovi sedla rozhodně lépe, než funkce předsedy vlády.
13. 07. 2013 | 13:21

Kelt napsal(a):

st-mat,
uniká Vám zásadní kauzalita toho případu.
Nečasova vláda spojila hlasování s předmětnými zákony se svojí důvěrou.
Ti tři odmítli hlasovat s vládou a hrozil jednoznačně její pád.
Proto, Nečas ve svém přesvědčení,že politický deal "něco za něco"je právně nepostižitelný,tak v srpnu 2012/zveřejněno Sokolem/dal těm třem příslib,že pokud se vzdají mandátu poslance,tak nebudou tratit a čeká je trafika.
Právní terminologií jim slíbil za vzdání se mandátu neoprávněnou výhodu,neb na jim dané pozice ve státních podnicích
neměli nárok.
Čili i jinak-Nečas směnil další existenci vlády za přidělení trafik,což předem bylo dohodnuto.
To je můj názor-rozhodnout musí soud.
Nikdo zde,ani Benda,Kalousek a tím méně Nečas mohou substituovat nezávislý soud.
Hlasování o inkr.zákonech proběhlo až koncem roku.
Do trafik nastoupili začátkem roku příštího.
13. 07. 2013 | 13:22

sedlak napsal(a):

TomS. 13:19 a vy máte ve firmě volené zástupce nebo kvalifikovaný personál, který si vyberete ;-)))?
13. 07. 2013 | 13:23

Vladimir napsal(a):

ad: st_mat , 13:07
Poslanci mají právo vzdát se mandátu - tak jak mandát získali, tak se mohou vzdát. Nemohou ake s mandátem kšeftovat a vyměňovat ho za něco jiného (nějakou trafičku).

To, že na něco člověk nemá nárok. není ještě nezákonné - tady jde o chybu v logickém uvažování. Nezákonné je, až když si to , na co nemá nárok nějak vymáhá ...

Poslanec - funkce v legislativním orgánu, jistěže nemá automatický nárok na funkci v exekutivním orgánu. To jedocela pomýlení pojmů. Podle principů parlamentarismu, by dokonce mělo platit STRIKTÍ ODDĚLENÍ 3 MOCÍ (legislativní, exekutivní, soudní).
To, že v ČR (a mnohde jinde) se ten princip oddělení nedodržuje, je zlovůle, či libovůle politiků - takové mnohoobročnictví (aby si politici mohle přelézat z funkce do funkce - z jedné ho vyženou, do jiné vleze ...).
13. 07. 2013 | 13:25

Sláma napsal(a):

Od advokáta člověk samozřejmě může očekávat, že v zájmu svých klientů bude i lhát. Přesně tohle dělá i Sokol. Například napsal: " Zavinění musí zahrnovat i vědomí nedovolenosti určitého jednání."
To je očividná lež. I naše právo uznává jednu zásadu, a to, že "neznalost práva neomlouvá". Tedy zločinci si nemusí být nutně vědomi toho, že páchají zločin.
Zejména zločinci z řad ODS, kteří se drží zásady: co je tvoje, to je moje, a co je moje, do toho ti nic není.
Jinak řečeno, po 23 letech u vesla si již řada členů ODS myslí, že brát úplatky a rozkrádat veřejný majetek je naprosto normální.
Je zajímavé sledovat komentáře v zahraničním tisku. Tam se totiž diví, že vůbec zde někdo zpochybňuje nezákonnost toho, když se někdo vzdá poslaneckého mandátu ve prospěch kriminálníka za post ve státním či polostátním podniku.
S tím souvisí i nesmyslnost Sokolových počtů. Když šli na místa ve státních podnicích, jistě tam dotyční nešli kvůli platu, nýbrž kvůli penězům, ke kterým by se dostali bokem za cinknuté zakázky apod. A ty jsou jistě několikanásobně vyšší, než kolik činí plat poslance. Vždyť politici bývalé vládní koalice se na tyto posty dívají jako na pašalíkyy dané jim v plen!
Jen otázka pro obyvatele Suché Lozi: opravdu chcete mít po světě takovou negativní reklamu?
13. 07. 2013 | 13:31

st_mat napsal(a):

Kelt 13:22...to jsou známé věci....Odpovězte na jednoduchou otázku...Platí, podle Vás, pravidlo "Co není zakázáno, to je dovoleno?"....Prosím! Stručně...ANO/NE
13. 07. 2013 | 13:31

Sláma napsal(a):

Sokol, pokud vím, tak člen ODS, napsal: "A není naopak v zájmu lidu, aby byl rebelující poslanec odklizen, byť i za cenu získání výhody, aby mohlo být realizován politický záměr, to, s čím voliči svým hlasováním vyjádřili souhlas?"
Nějak vám, Sokole, uniklo, že právě tito tři poslanci chtěli hlasovat podle volebního programu ODS, zatímco Nečas se od něj značně odchýlit. Aby mohl svoji odchýlenou politiku (v rozporu s vůlí svých voličů) realizovat, tak musel uplácet.
Tak co tady, Sokol, plácáte?
13. 07. 2013 | 13:35

Sláma napsal(a):

st_mat napsalo: "Platí, podle Vás, pravidlo "Co není zakázáno, to je dovoleno?"
Samozřejmě, že v řadě případů neplatí. Protože jste nevzdělaný hlupák, tak zřejmě nevíte, že toto platí jen ve vztahu občana vůči státu a nikoliv naopak. Naopak platí, že stát (a další veřejnoprávní instituce) a jejich zaměstnanci mohou dělat jen to, co je zákonem dovoleno.
Ovšem stejně se pletete - přijímání úplatku protislužbou je výslovně zákonem zakázáno!
13. 07. 2013 | 13:39

sedlak napsal(a):

nu což, odpovědí zdá se nedočkám a venku je krásně
13. 07. 2013 | 13:40

Jana napsal(a):

Naprostý souhlas s panem Sokolem. Bohužel ulice je naštvaná na minulou vládu a lúza jásá... O důvod víc, proč u nás nezavádět přímou demokracii. Rozumných lidí je tu pomálu.
13. 07. 2013 | 13:46

Sláma napsal(a):

Sokol napsal: "(pokud) ... byli tři exposlanci odklizeni z poslaneckých lavic proto, aby nepadla vláda, a pokud v této souvislosti dostali uváděna místa, nepovažuji to v těchto souvislostech za trestný čin, minimálně kvůli nedostatku společenské škodlivosti."
To si ovšem, Sokol, děláte legraci. Nebo ne, ale pak chcete z této země udělat dokonalý Balkán. Což ostatně začal už Kalousek s Nečasem se zaváděním politických reforem odkoukaných od Bulharska.
Západ se diví, že vůbec někdo tady může takovéto úvahy vyslovit. Už jen to samo o sobě svědčí o balkanizaci naší politiky!
13. 07. 2013 | 13:46

Homunculus napsal(a):

Myslím, že to kdosi dost výstižně popsal na Blistech: Když můžou poslanci "prodávat"
svůj mandát za lukrativní fleky, tak proč bychom my voliči nemohli prodávat svoje
hlasy ve volbách za prbíze? Leč to druhé bývá kupodivu trestně stíháno jako
"maření voleb" :-) Qod licet Jovi, non licet Bovi, LOL.
13. 07. 2013 | 13:50

Kelt napsal(a):

st- mat,
plete te si dojmy s pojmy.
V právním státě platí:
1/pro občana platí-co není zakázaáno,je dovoleno
2/pro vládu-potažmo Nečase a spol.platí-dovoleno je pouze to,co stanoví zákon,ostatní je zakázáno.
Čili když Nečas směnil další existenci svoji vlády za přidělení trafik,tak porušil zákon.
A navíc Nečas tvrdí,že se jedná o politický proces-kdo to mohl zařídit?
Blažek/Pospíšil/-MS,Kubice- MV,Kalousek- MF,kteří od ledna 2012
byli ti,kteří měli tu sílu a moc?
Nebo nějaký opoziční poslanec,že by?
13. 07. 2013 | 13:50

Luboš Konečný napsal(a):

Vážený pane Sokole, chtěl bych jen poděkovat za Vaší analýzu, bude se mi velice hodit.
13. 07. 2013 | 13:50

fafnir napsal(a):

Kelte
já ji už hodil,do obecního zastupitelstva, askončil jsem jedno místo za zvolenými za ODA.Teď už nekopu za nikoho,jsem v penzi,a náročnou práci v obecním zasupitelstvu bych nezvládl.Ale volím TOP 09.Předtím ODA.Prostě je to kozervativní křesťanská strana.Klidně běsněte,z takových lidí mám jen srandu.
A znovu,co provedl Petr Tluchoř,jen to že se vzdal mandátu,a nastoupil do soukromé firmy.To byste ze stejných důvodů měli zašít ŠLégra,odstoupil,nahradil ho vlivný kmotr Benda(průšvihy krajská zdravotní,OP severozápad, větrníky na Moldavě.)Co dělá Ištván?
A navíc Kelte,vy musíte být muška na lustru,a vidět ze spisů více,než obhájci,kteří ho mají ze zákona k nahlédnutí,když víte,čí ten žlutý kov, a peníze jsou.A měl byste to poradit policii a státnímu zastupitelství,to evidentně tápe,když tvrdí,že neví,čí obsahy těch schránek jsou.Vy dokonce víte,že jsou na bílé koně.No když to víte,tak tím honem na polici,tím že máte tyto znalosti a že že to polici nebo státnímu zastupitelsví neoznámíte,tak pácháte trestný čin.
BTW.Tvrdit že jde o zlato před znaleckým ohodnocením,které neproběhlo,je také síla.Co když to zlato nebude,majitel bude nevinen a bude po státu požadovat zlato?To bude sranda.
13. 07. 2013 | 13:50

Sláma napsal(a):

Sokol napsal:"ani ten nejzasloužilejší politik nebude moci, vycházeje z výkladu, který podává obvinění tří exposlanců, přijmout místo v nějaké dozorčí radě, představenstvu nebo vůbec nějaké místo bez obav, že bude vyšetřován, zda se tak nestalo v souvislosti jeho původní činností."
V civilizované zemi se to, Sokol, nemůže stát. Tam je totiž striktně oddělena rovina politiky od roviny profesionální. Politické posty jsou pro politiky, místa ve státní správě či ve státních podnicích pro odborníky. Na každé vedoucí místo ve státním podniku by mělo být vypsáno transparentní výběrové řízení a všechny vaše starosti (mimochodem, falešné) by byly liché.
13. 07. 2013 | 13:51

Homunculus napsal(a):

... za peníze .. (ne za prbíze :-)
13. 07. 2013 | 13:51

st_mat napsal(a):

Vladimír 13:26....děkuji...ale opět známé věci z Ústavy, kterou zná (doufám!) každá středoškolák...
rev....platí:...Poslanec MÁ PRÁVO vzdát se mandátu (Ústava ČR Hl2,čl.25c)
ex-poslanec (neptal jsem se na poslance) MÁ PRÁVO usilovat o funkci v jakékoliv spol. (včetně s majoritní účastí státu)
zda někdo má nárok či nikoliv rozhudují především další kritéria...hlavně a běžně je determinuje vlastník nějaké společnosti...ale, jak naznačujete správně o nároku může rozhodovat i soud..zde je můj souhlasheat geumanym
13. 07. 2013 | 13:53

Sláma napsal(a):

fanfir, bývalý člen bývalé ODA (připomeňme si Pavla Němce, hlavu justiční mafie) napsal: "musíte být muška na lustru,a vidět ze spisů více,než obhájci,kteří ho mají ze zákona k nahlédnutí"
Problém je v tom, fanfire, že od obhájce je zcela legitimní očekávat, že v zájmu svého klienta bude i lhát. Zejména, když ten obhájce je členem ODS!
13. 07. 2013 | 13:54

Kelt napsal(a):

Homunculus,
díky,to muselo být připomenuto v zájmu naprostého vyjasnění si pojmů.
13. 07. 2013 | 13:55

st_mat napsal(a):

Kelt 13:50...:-))))..proč tolik psaní???....ANO..platí...Zatím!
13. 07. 2013 | 13:56

fafnir napsal(a):

sedlák
tolerantní je podlé vás ten, co myslí jako vy.A Znovu,co vám bráí stát se poslancem?Když to zvládla Semelová,nebo Zaorálek.
13. 07. 2013 | 13:56

fafnir napsal(a):

Slámo
vy jste tak "chytrý",že ani nevíte že Němec nebyl ODA ale US.Plete si dojmy s pojmy.Při vaší drtivé inteligenci nic neobvyklého.
13. 07. 2013 | 14:00

jardadarda napsal(a):

Vážený pane doktore, pokud se ve veřejném prostoru objeví článek k vyšetřování případu od obhájce jednoho z podezřelých, nemohu ho bohužel považovat za komentář, nebo rozbor současné situace ve společnosti , ale pouze za součást obhajoby za kterou jste svým klientem placen. Ne, nekritizuji Vás, ale pouze konstatuji, že děláte pouze svou práci. Jediné co Vám mohu vyčítat je, že jste neuvedl po titulem článku podtitul
" Obhajoba mého klienta.
13. 07. 2013 | 14:00

René Zendy napsal(a):

Jistě máte právo říci svůj názor, jako zainteresovaná osoba se ale nemůžete divit, že váš názor není v souladu s názorem většiny občanů. A o tu většinu tady jde. Vládní koalice, která má většinu díky finančně motivovaným poslancům strany, která vznikla díky vykonstruovanému obvinění podplacenou členkou strany volené, nemohla prosadit proti vůli většiny jistý zákon. Tři členové strany se proti přijetí zákona vzepřeli, neboť cítili zodpovědnost vůči svým voličům- více než 80% občanů s církevními restitucemi nesouhlasilo. Aby koalice zákon prosadila, nabídla třem poslancům trafiky. Minoritní skupina tedy nerespektovala názor většiny ale prosadila zákon díky korupci. Proč rovnou nepojmenujeme naše zřízení jako Oligarchie, když nevládne většina(poslanci kteří hájili zájmy většiny byli vyloučeni ze hry)? Podporuji demokratické vyšetřování korupce.
13. 07. 2013 | 14:02

fafnir napsal(a):

Slámo
vy ráčíte být obhájcem,že máte právo lhát?Aha,já myslel,že je to pouhá nedostačnost.....
13. 07. 2013 | 14:02

Volte KSCM a vemte si ZPET SVOU ZEM! napsal(a):

VEMTE SI ZPET SVOU ZEM Z RUKOU ZLODEJU!!!

Je to jedina a posledni moznost, pac zlodeji povazuji stat za svuj majetek!

A Sokoliku...nebylo by od veci, mit verejnou statistiku, kdo je kdo, kdo obhajuje prevazne vinne a kdo nevinne, at si zlodeji mohou spravne vybrat ke komu patri.
13. 07. 2013 | 14:03

Kelt napsal(a):

Fanfire,
voliči v důchodu ODA a TOP09.
Nic ve zlém,ale Vaše reakce na můj přísvěvek z 12.42 je naprosto inkohoretní,takže další diskuse postrádá jakýkoliv smysl.
Tímto se omlouvám.
13. 07. 2013 | 14:05

fafnir napsal(a):

Zandy
a hele další všeholid.Jak víte,co je v zájmu většiny občanů.Většina občanů se vyjádřila ve volbách.Ad přeběhlíci.Ten je jen jeden.Poslanec ČSSD Huml,zvolený za VV.Ti ostatní se rozštěpili,jesli jste schopen pochopit rozdíl mezi rozštěpením a přeběhnutím do jiné strany.
13. 07. 2013 | 14:06

st_mat napsal(a):

to Sláma 13:39...hmmm...proč hlupák?...a proč tolik slov?...Občanovi je dovoleno vše, co není zakázáno právem, zatímco státní m institucím je zakázáno vše, co jim právem není výslovně dovoleno nebo co jim není výslovně přikázáno.
13. 07. 2013 | 14:09

Daniel Nováček napsal(a):

Tomáš Sokol dělá svou práci. Je advokát. Až někdo z Vás přejede někoho autem, budete advokáta potřebovat. Pro společnost jste se stal lumpem. Do té doby, než Vás z toho dostane advokát. Nenávist nepatří k diskuzi. Tento národ je národem moudrých, všichni vše ví, ale v diskuzi je hrubek, že se chce člověku brečet. Máme svobodu. Máme se dobře. Podívejte se přes hranice. Na všechny strany se podívejte. Nic není dokonalé, ale máme svůj vlastní stát, máme právo volit, můžeme svůj um ukázat venku - od USA po Čínu. A řada našich tak činí. A ta trojka ksichtů: v politice tak jako tak skončila. Už jenom tady doba, kdy se "lid" říkal kdo je schopný a kdo ne byla. Dopadla mučením, justičními vraždami. Tak hurá ! Máte návod.
13. 07. 2013 | 14:10

Kelt napsal(a):

st-mat,
protože jak staré české přísloví praví:

"chytrému napověz,hloupému dolož".
13. 07. 2013 | 14:11

sedlak napsal(a):

fafnir já ještě ven nešel ;-))) Vaše argumentace, co vám brání stát se poslancem je stejně dobrá jako, když jeden skáče z balkonu druhý by měl skočit také? Já nemám zájem stát se poslancem, stejně jako strojvůdcem nebo pilotem nebo řezníkem. Zkuste pochopit tu skutečnost, že jakákoliv profese a poslanec je profese, je voleným zástupcem svých volič a jako takový placený z veřejných peněz, by se měla vykonávat dobře a kvalifikovaně. Mimochodem nejenom že nemám zájem vykonávat funkci poslance, já si dokonce připouštím, že moje znalosti a vědomosti nejsou na takovou funkci dokonce dostačující. Nemám tolik sebevědomí, zároveň však mám tolik respektu k lidem, abych se tam necpal a nebyl odpovědný za rozhodnutí, která lidem mění životy. A taky na to NEMÁM žaludek.Já bych jednal jak svého času paní režisérka Třeštíková, nebyl bych schopen se podvolit zájmům se kterými bytostně nesouhlasím. To je volba každého z nás tedy i poslanců.

vy jste takový trochu okousávací jezevčíček co ;-)?

ale ted už fakt jdu ven, a Vám radím totéž, chůze, kolo či běh je úžasná aktivita.
13. 07. 2013 | 14:12

hejdysmax napsal(a):

To sedlák
Sám víte, že spousta zákulisních jednání se na veřejnost nikdy nedostane. Provázanost politiků a lobby je všeobecně známa a o různých plánech vlády, jsou poslanci velmi dobře informováni. O připravovaných zákonech a z nich vyplývajících důsledcích, někdy pouze o teoretických úvahách, ale i o životně důležitých transakcích pro stát.Nevím, co by na tom mělo být nejasného.Hovořím z vlastních zkušeností.Mnohdy se musím pozastavut nad primitivizmem zdejších pisálků, chrlících nesmysly a emotivní bláboly, třeba v souvislosti ¨se Sokolem.Jeho právní názor je elaborátem současného stavu a dávám mu v tomto směru plně zapravdu, stejně jako dopisovateli, který položil pár trefných otázek, zda jsou některé akty trestným činem. Ze zákona je nutno vycházet vždy a za všech okolností, Má-li rozhodovat ulice, nepotřebujeme ani parlament, ani vládu, senát ani fungující justici. Že je justice a Policejní orgány ovládaná někým, předvedla m.j. i v této kauze. Chronologicky si seřaďte všechny akty, způsob provedení jak razií, tak demonstrativního způsobu provedení,zmasírování mědii, i protahováním ať již vyslechnutí svědků, nebo vazby. Jenže: Prozatím nebyl předložen jediný důkaz, že by došlo ke spáchání trestného činu, ovšem plebsu už byl tento názor prezentován a ten jej bere jako stoprocentní.Ištván doufal, že se mu podaří při domovních prohlídkách nalézt kompromitující materiály a důkazy. Nenašly se. Je otázkou, jak vše bude hodnotit nezávislý soud. Teď uř se jedná i o Ištvánovu kariéru, poněvadž může být hnán k zodpovědnosti, pokud se prokáže, že tak závažné obvinění, jaké vznesl bylo nepravdivé.Vsadil na jednu kartu, která mu může vynést nejvyšší posty, nebo mu zláme vaz. O tom kdo má, nebo nemá pravdu nás přesvědčí až budoucnost. Do té doby pokládám kategorické názory na vinu za irelevantní, primitivistcké a stupidníPrávník má právo, i povinnost jednat v zájmu mandanta, v intencích zákona.Proto výtky na jeho stranu od primitivů zde, pokládám za ubohé Nechme hovořit fakta, formou rozsudku, tepve poté máme právo komentovat skutky odsouzených. Do té doby jsou ze zákona bez viny.
13. 07. 2013 | 14:17

Gru napsal(a):

Autor, bulvární právník (vzpomeňme na jeho barnumský vstup na veřejnou scénu r. 1990, kdy z pozice pražského městského prokurátora "zakázal činnost" KSČ na území Prahy - teatrální taškařice, aby si získal veřejnou proslulost). Už od tehdejší doby jsem zvyklý brát jeho extrémně subjektivní názory s velkou rezervou. Nyní tedy vystupuje veřejně - mimo rámec svého působení jako obhájce klienta, obviněného z jiného skutku - a propaguje zájem jiného subjektu (Nečase) v kombinované PR akci v televizi a na serveru, časově sladěnou s vystoupením Nečase v médiích. Docela mě udivilo, když v TV sděloval m.j. i některé detaily z průběhu části výslechu podezřelého Nečase - ačkoliv není jeho zástupcem.
Dojemný byl zejména jeho souzvuk s Nečasovým lkaním nad zdravotním ohrožením některých zavřenců vlivem vazby a nad pohoršováním, že jsou vazbou vystaveni "lámání". Kdo by si nevzpomněl, jak se Nečas zlomyslně ušklíbl, když právě na toto upozorňoval před rokem Rath.
13. 07. 2013 | 14:22

Marian napsal(a):

Dobrý den, pane doktore, doufám, že stejně smýšlejících lidí jako vy, kteří jsou intelektuální a morální autoritou ve společnosti, je většina. Už aby se ozvali aby bylo znát, že nejsme tupý národ. Bohužel je pravda, že mnoho slušných lidí nemá na to, aby rozpoznalo nebezpečí a zvedne ruku pro "pořádek" a další část simplexnějších občanů se dovede nadchnout pro silnou ale nemorální osobnost, takových sympatizantů měl mnoho komunismus i nacismus. Neboli to jsou ti, co pro svůj slabší rozum podléhají snadno davové psychoze a tleskali Hitlerovi a Gottwaldovi, na nich to bylo postavené a ti budou raději útočit proti zlému Kalouskovi, který je okrádá o peníze a milovat žoviálního nadčlověka, protože jim připadá silnej a svatej, a okrade je o svobodu, protože holt někdo chce být otrokem a vyhovuje mu to.
Co se týká tzv. aféry s trafikami, a jim podobných akcí, tak to se týká spousty politiků i nepolitiků, malých i velkých - žalujme, žalujme, ať máme jasno, kdo s kým a jak. Proč se to dotklo jen ODS ? Kdopak si to asi objednal ? Byl to nějakej pan Čistej ? Asi těžko , protože kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, ale měli bychom tomu trochu pomoci.
13. 07. 2013 | 14:27

vena napsal(a):

Policejní stát? To řekl Sokol až nyní,kdy hrozí,že na něho taky může přijít? Je to teď štěkání psa za poltem a oblbování lidí
13. 07. 2013 | 14:28

socan68 napsal(a):

Lituji ty chudáky, kteří na tento odborný článek nadávají a plivají na autora. Autor je jedním z našich nejlepších a uznávaných obhájců a právních odborníků. Naprosto drtivá většina všech, co se zůčastňují různých diskuzích a jsou v tomto oboru naprostí laikové, včetně mně, si v diskuzích vylévá pouze svoje emoce a problému, který zde autor rozvádí, vůbec nerozumí. A ti hlupáci co nadávají na p.Sokola že obhajuje často i jak my říkáme "gaunery" by měli vědět, že obhájce, pokud si ho obžalovaný vybere a on s tím souhlasí, musí svého klienta obhajovat co nejlépe, bez ohledu ne to, že např. ví, že jeho klient skutek, pro který byl obžalován, spáchal.
13. 07. 2013 | 14:31

Gru napsal(a):

Daniel Nováček
"Tomáš Sokol dělá svou práci. Je advokát."

Sokol není Nečasův advokát. Zastupuje vojáka, který zneužíval jemu podřízenou tajnou službu. Ten ale nemá co společného s případem trafik. Oba případě spojuje Nečasova milenka, která jako kůň úkolovala rozvědku a současně taky působila v trafikovém kšeftu, nejspíš taky jako kůň.
Sokol spolupůsobí v úsilí o vyvíjení nátlaku na státní zastupitelství, k němuž vyzývala už před měsícem Němcová a které začal vyvíjet těsně před odchodem z postu ministr spravedlnosti v demisi (!) Blažek.
Hodnota Sokolových konstrukcí je tedy značně nevěrohodná.
13. 07. 2013 | 14:31

Sláma napsal(a):

hejdysmax (kdopak to asi je, že by šéf PR oddělení ODS?) napsal: " Prozatím nebyl předložen jediný důkaz, že by došlo ke spáchání trestného činu"
To samozřejmě není pravda. Nepochybně byly předloženy relevantní důkazy nezávislému soud, když posuzoval návrh na vzetí do vazby. Bez důkazů by soud vazbu neuvalil.
Je nutno si všimnout, jak se jednotná kulturní fronta zase sešikovala za zločinci, aby v jejich prospěch manipulovala veřejným míněním.
Pokud se týče pojmu "lůza", tím příslušníci nedotknutelné věrchnušky označují nás spodních 10 mil. obyvatel Česka, kteří žijeme normální životem a chodíme řádně do zaměstnání, školy nebo pobíráme po celoživotní dřině mizerný důchod!
V očích věrnchnušky mají zákony plati jen pro nás, spodních 10 mil, pro lůzu.
Pro ně zákony platit nemají. Ostatně, Sokol to napsal celkem jasně!
13. 07. 2013 | 14:35

JardaV napsal(a):

Pro Joe Ratata

Škoda,že svůj název nemůžete proměnit ve fyzický proces.Konečně by začalo platit
heslo na vlajce : Pravda vítězí.
Jinak je s podivem,že právník JUDr Sokol nehájí demokracii v případě MUDr Ratha.
Bojí se ho pustit,aby náhodou nezačal mluvit ve sněmovně o něčem,co jaksi není
dobré slyšet....
13. 07. 2013 | 14:38

Josef napsal(a):

Měl jsem problém dočíst tento výplod advokátní hvězdy p.T.Sokola.Slabina tohoto národa je ,že právní nihilismus,který byl nastartován bonapartistou Čepičkou, našel učenlivé pokračovatele.Trestní stíhání expremiéra Nečase má obdobu ve stíhání předsedy vlády gen.Eliáše za temných dob Protektorátu.Až tak daleko se musíme dostat ,kdy je stíhán předseda vlády.Advokát Sokol jistě ví hodně , když mluví o policejním státě,když se jen tak náhodně při sledování kmotrů zaznamenají nějaké indicie z úřadu předsedy vlády.Proto je nutné si položit otázku,proč má takové pravomoci nějaký policejně zpravodajský útvar ,že může sledovat i úřad vlády.Jsou dvě možnosti,buď je náš stát tak zničený korupcí a nebo jde o politickou objednávku ,ale koho?ČR je hodně zasažena korupcí ,ale politický boj,který zde probíhá je také velmi nebezpečný.Ekonomická dělba proběhla v devadesátých létech a teprve nyní se bude soudně projednávat metodou per partes a také u zahraničních soudů jako např. v Bellinzoně.Na vrcholná místa ČR se dostávají lidé,kteří mají temnou minulost a bojí se jí.Revoluční justice padesátých let upevnila stát a je nutné se ptát jsou v tomto státě pokračovatelé ,kteří se inspirují těmito nezákonnými procesy z padesátých let.Kuponová privatizace a další prodeje státního majetku ,které proběhly bez zásahu justice ,najednou oživují přízraky justice z padesátých let.Minulost je perfectum a vždy se dá hodně dohledat.Aplikace určitých policejních metod na obyčejné odstupné poslancům je hodně přitažené za vlasy. Nový zákon ,který ruší vrchní státní zastupitelsví ,může být tím nebezpečným motivem,který má dokázat důležitost této instituce.Potom je nutná si polžit otázka ,kde to jsme?
13. 07. 2013 | 14:49

Opinion napsal(a):

Toho pána nemá cenu komentovat . V jednom jeho článku vysvětlil , že v jeho povolání nemůže řešit etickou stránku věci . Já to chápu . Každý má nějaké povolání, někdo je exekutor , někdo je tak zvaný šmejd , prostě každý se živí jak umí . Jedno mi však není jasné . Proč se vyjadřuje do medií .
13. 07. 2013 | 14:49

Gudka napsal(a):

Sokol není Nečasův, ale Páleníkův advokát. Nečasovým advokátem je Lžičař - ten, který zastupoval Klause v žalobě proti TV Nova a taky poraněnou vietnamku "proti Janouškovi", spíš to ale vypadalo, že zastupuje spíš Janouška.
Sokol svou mediální aktivitou připomíná angažovanost Kláry Samkové ve věci mačetového útoku a kdoví, jestli taky tak nedopadne.
13. 07. 2013 | 14:50

fafnir napsal(a):

Sláma
ale ne.Budu mluvit za sebe.Lůzou nemíním všechny občany České republiky.Jenom těch necelých 2,5 mil voličů Zemana,z nichž mnozí toho už litují,když koukají jak jim rozkládá milovanou ČSSD za aktivní podpory nových Fierlingerů- Haška Benešové,Tejce.Já se za dolních deset milionů jak mě se sprostotou jemu vlastní nazývá Zeman, nepovažuji.Já jsem na rozdíl od vás jedinec.Vy holt jste se mezi tu luzu pojmenovanou Zemanem(dolních občanů)najmenoval sám.Když vás pojem dolních 10 milionů neuráží,jste slušná ovce. a patří vám to.Gratuluji.
13. 07. 2013 | 14:52

Tom S. napsal(a):

@sedlak: Byli vybráni věřiteli firmy, tedy občany, aby za ni řádně pracovali. Spíš než to, že oni podle svého nejlepšího vědomí a svědomí se nechtěli podílet na tomto projektu dál a přešli na jiný, by bylo vhodné se ptát, kdo jsou ti, kteří je nahradili, když právě ti nedostali důvěru občanů. Oni jenom řekli mi v tomhle jet nechceme a raději budeme dělat něco jiného, kde můžeme pro občana pracovat lépe a efektivněji podle svého svědomí.

(prosím brát s rezervou sám nejsem takový idealista, jenom chci vypíchnout a na lehce zidealizovaném příkladě ukázat, že by se nemělo ukazovat na ně, nakonec z toho zrovna tihle vycházejí pomalu nejlíp a mělo by se ukazovat na úplně jiný lidi)
13. 07. 2013 | 14:55

fafnir napsal(a):

no právě Josefe
tam je třeba hledat.Vrchní státní zastupitelství se měla zrušit,Pražské i Olomoucké.S Bradáčovou se ovšem počítá,s Ištvánem nikoli.Tam bych hledal kořeny všeho.A že se to hodí Zemanovi,shodit vládu,rozpustit parlament,nechat spadnout pod stůl nový zákon o státním zastupitelství,zamést dopady causy MUS.Safra to to zapadá.
13. 07. 2013 | 14:58

Sciscio napsal(a):

Pane Sokole, neztrácejte čas psaním blogů. Vašich názorů si váží asi tolik lidí, co schvaluje Vaše obhajoby odporných zločinců a gaunerů, za jistě velmi tučné honoráře...
13. 07. 2013 | 15:03

Rveil napsal(a):

Včera vykulminovala situace ve zcela ojedinělý jev, kdy potencionální delikvent Nečas se do médií osopuje na státního zástupce, obviňuje ho z nezákonnosti a "činí ho osobně zodpovědným" za vazbu (zajímavé, že u Ratha žádné lámání vazbou neviděl).
Sokol, ohýbající právo až do krajnosti ani v interview neopravil ten výrok upozorněním, že za vazbu je odpovědný soud, nikoliv státní zástupce - který ji samozřejmě ze zákona musí navrhnout.
Aby si delikventi takto otevírali hubu na vyšetřující úřad je nezvyklé a je to možné proto, že část politické scény (viz Benda, Němcová, Kalousek) vyjádřila takovému postoji podporu.
Jde v podstatě o dřívější Nečasovo vyjádření, že "plukovníci a podplukovníci" si na kastu vyvolených nemají co dovolovat.
13. 07. 2013 | 15:04

Reveil napsal(a):

V této aféře se již opakovaně stalo, že politici vyhrožovali v médiích, že je ohrožena demokracie, konkrétně, že Zeman ohrožuje demokratický systém v zemi (Benda, Němcová), podobné výrok byl včera od Nečase.
Takové výroky ovšem, vzhledem ke kontextu, vzhledem k dopadu na obyvatelstvo (televize) a vzhledem k osobě, která výrok vyslovuje, může být hodnocena jako šíření poplašné zprávy - neboť oni, to si asi neuvědomili - nepronášeli ty výroky ve Sněmovně, ale ve studiu, popř. na ulici.
13. 07. 2013 | 15:11

Sláma napsal(a):

fanfir, bývalý člen bývalé ODA napsal zase řadu nesmyslů.
Je třeba připomenout, že Unie Svobody byla z podstatné části tvořena lidmi, kteří opustili se potápějící se loď ODA po skandálu Kalvody. Dalšími byl třeba Karel Kühnl.
Lůzou označil nás, spodních 10 mil., například kardinál Duka.
Chápu, že se mezi nás napočítáte, fanfire, vy asi zákony dodržovat také nemusíte, jako celá řada vašich bývalých soukmenovců!
13. 07. 2013 | 15:11

hejdysmax napsal(a):

To Sláma
Lůza je prastarý výraz pro ulici, spodinu,tedy lid s nižším vzděláním a chudší, v používal se již ve starém Římě. Během Francouzské revoluce vládla Lůza. Později byl tento termín už jen hanlivý v důsledku s tím co napáchala ulice ve Francii.
Asi se budete divit, ale nejsem ani pro levici, ani pro ODS. Všicni jednají stejně, volič je zajímá pouze do okamžiku vhození hlasovacího lístku do urny. Stojím mimo a hledí na celé politické spektrum jako na prospěcháře. Nezmění na to nic ani sliby a prezetace stran, vesměs, všechny lživé. Kdyby se jednalo v případě lůzy o 10 milionů, byla by to celá republika, včetně dětí. Jenže máme inteligenci, studenty, podnikatele , OSVČ., i zaměstnace. Lůza je absolutní spodina.Komunisté a jim podobná chátra. Ale o to tady vůbec nejde. Prioritní musí být průchod práva, daný zákonem, o němž nesmí rozhodovat ani ulice, ani politika, ani zaujaté orgány. Soud musí být apolitický, nepodlehnout žádným tlakům a držet se pouze nezvratných důkazů a litery zákona.Potom jejich výrok musím pokládat za směrodatný.
13. 07. 2013 | 15:22

Gudka napsal(a):

"S Bradáčovou se ovšem počítá,s Ištvánem nikoli"

Nevím, nevím, kdo nakonec shromáždí nejvíc bodů. Bulváírní zástupkyně vystřílela, zdá se, svou munici poněkud předčasně. Dnes už lidi Rathova aféra nudí, lepší je Nagyová a Nečas.
Pravda, mohli by to ještě vylepšit. Například, na rozdíl od Ratha, nám dosud média tají, co měla Nagyová k večeři a kolikrát týdně se myje teplou vodou. Taky nám moc neukazují jejich byty, popřípadě domy, auta. Doufám, že nám v pondělí ukážou, až ji povezou k soudu s Randákem, kolik helikoptér eskortuje její auto.
13. 07. 2013 | 15:27

Gudka napsal(a):

fafnir
"Prioritní musí být průchod práva, daný zákonem, o němž nesmí rozhodovat ani ulice, ani politika, ani zaujaté orgány. Soud musí být apolitický, nepodlehnout žádným tlakům"

A jestli neumřeli, tak tam žijí podnes...
13. 07. 2013 | 15:30

Penzista napsal(a):

Pane Sokole,
rád jsem si přečetl Vaši úvahu. Z diskuze je vidět, že lidé odchování "třídním bojem" mají rádi"jednotný názor". Všechno co se jen trochu odlišuje je špatné. Jen mám obavy, aby nějaký plukovník nezačal sledovat tuto diskuzi a neobvinil Vás ze šíření poplašné zprávy.

Penzista
13. 07. 2013 | 15:34

linam napsal(a):

To vše je způsobeno v naší zemi právnickomafiánskými praktikami a právníci nehájí žádné právo.Právo pošlapali a vyhnali na okraj společnosti.Stali se z nich vykladači zákonů podle potřeby..Ne právníci ale zákoníci.m
13. 07. 2013 | 15:41

antikorupčník napsal(a):

Dokud budou právníky Mareček Bendůj-prd umím,Gross koloťuk-prd umím a prd vím,tak se dál nehneme.
13. 07. 2013 | 15:45

Kulajdatrmapárovitá napsal(a):

Pana Sokola si lze představit jako člena stalinské trojky či německého nacistikcého soudu.
Otázka je, zda je v zájmu civilizace, což je ona nejvyšší hodnota, aby podobní tvořili rámec jejích pravidel.
Pokud se většina západních právnických es snaží vystupovat z pozice etiky, pak Sokol jest opakem. To ho řadí mezi Višněvské, Váše a mnohé dělnické soudce v zájmu industrializace.
Snem Sokolů je zaplavit zemi ocelí a právním systémem, který postrádá smysl, jest jenom děvkou, tancující před Berlusconim, Topolánkem či Berijou.
Možná si lidstvo přeci jen právo představuje jinak.
Ten totalitní šmrnc Sokola je šokující.
Bohužel, česká společnost se nepohybuje v anagogickém řádu věcí, pak by Sokol nemohl být právníkem, by ani bachařem.
Sokolové jsou ono neustále se propadající dno kultury.
13. 07. 2013 | 15:53

Pavel napsal(a):

Nestíhání zlodějů mění stát v banánovou republiku, kde si zloději veřejných peněz kupují přímo poslance a znění zákonů.

Sokol si nevidí do huby.
13. 07. 2013 | 15:56

Richard napsal(a):

Viola
ale tyhle podvodné a patologické mechanismy by měly být regulovány na obou stranách politického spektra, nejen na pravici, ale také na straně levé, neboť tam se také objevily či objevují...
tohle jednání/vzorce/modely nemají ve zdravé politice/společnosti, co dělat(není možné je ospravedlňovat, byť v určité míře se vyskytovat samozřejmě vždy budou a z určitého pohledu jsou pochopitelné jak píše Sokol, nikoliv však ospravedlnitelné! Je totiž obrovský rozdíl, jestli člověk něco pouze vysvětlí nebo ospravedlní), v opačném případě totiž prostřednictvím nich ustrneme v situaci, ve které se nacházíme nyní, kdy Fischerovi přijde pár miliónů na účet, ve chvíli, kdy se stává ministrem financí a kde jsme se nacházeli "před časem", kdy Klaus ospravedlňoval neospravedlnitelné a pustil na svobodu zločince, prostě do Kocourkova, ve kterém se nyní nacházíme.
Ovšem primární není trest, podle mě Klaus není ani takový padouch jako spíše trouba, to samé např. Fischer. Oni prostě nechápou! Asi by se měl najít někdo, kdo těmto lidem pomaličku, hezky a něžně vysvětlí, že lžou a podvádí a to nejspíš nejen jiné, ale hlavně sebe. Někteří to zřejmě dělají vědomě, aniž by jím na tom přišlo cokoliv nenormálního, to je asi případ Zemana.
13. 07. 2013 | 16:03

john petres napsal(a):

Přečti si článek Hany Hamplové Vítejte mezi obyčejnými lidmi,pane Nečasi,Sokolíku..Myslím,že i Tobě by prospělo si zopoakovat život za fabrickej plat elektrikáře! Zkrátka sytý hladovému nevěří.Už nevíš o životě těch dolních 9 miliónů nic,ty profláknutej advokáte.Ještě Tě pamatuju v džínový bundě,jak halasíš v TV v devadesátejch,jak zatočíš z toho vnitra s komoušema A dneska je za balík obhajuješ.Prostě kreatura!Klidně mi napiš-johnpeters@seznam.cz Sbohem.P.S.Jsem 66 a dělal jsem všechno možný,od průmyslovky až pouhlíře.Mně neoblafneš,Sokole!!
13. 07. 2013 | 16:03

fafnir napsal(a):

sláma
opět dojmy a pojmy.US byla tvořena především z bývalých členů ODS. Vaše inteligence z vás čouhá jako,...... sláma z bot.
Kalvodův podle vás skandál, spočíval v tom,že nepožádal o rigorozum, a přesto se nechal párkrát nazvat JUDr.Na vizitce to neměl,ještě ji někde mám schovanou.Nicméně vzal to jako chlap a odstoupil.Dobře udělal,vydělává mnohem více ,než jako místopředseda vlády.A rozhodně násobně více než vy.(nechtěl byste ho stíhat,má svou kancelář a vydělává,lump jeden a to rigorozum také má.).Na rozdíl od členů ČSSD,třeba Marie Noveské,která ani nevystudovala,a třeba lžidoktora Křečka,kterého ČSSD dokonce navrhla na ombudsmana.
Slámo,ač jsem starší,přesto mi pamě´t na rozdíl od vás slouží.
13. 07. 2013 | 16:09

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy