Ústavní soud opět centrem sporů

22. 04. 2010 | 18:47
Přečteno 7740 krát
psáno pro ČRo6

Nálezem, jímž zrušil část zákona o důchodovém pojištění, ve kterém je uvedeno, že z vyměřovacího základu nad 21 800 Kč se započítává pro výpočet důchodu pouze 10 %, se Ústavní soud opět dostal do centra ostrých sporů.
Připomeňme stručně, o co jde. Na Ústavní soud se obrátil Krajský soud v Ostravě na základě žaloby občana, jemuž byl vyměřen plný invalidní důchod ve výši 19 % jeho předchozích výdělků. Občan argumentoval, že výpočet je sice správný, ale ustanovení, podle kterého byl vypočítán, je protiústavní. Odporuje podle něj principu přiměřenosti, který je zakotven v Listině základních práv a svobod.
Ústavní soud, po obsáhlém přezkoumání, po konstatování, že existují různé principy výpočtu výšky důchodu, z nichž např. systém Velké Británie se od našeho příliš neliší, dal Krajskému soudu v Ostravě za pravdu a příslušnou pasáž zákona zrušil.
Dosavadní, někdy vášnivé reakce, rozdělily veřejnost na obhájce a kritiky. Argumenty obhájců se vesměs opíraly o obhajobu legitimity Ústavního soudu, který vyžaduje respekt a úctu. Např. Jiří Pehe píše ve svém blogu: Existuje jistě mnoho kritérií, podle kterých lze soudit vyspělost demokracie. Jedním z nich ale nepochybně jsou reakce politiků na rozhodnutí soudní moci, obzvláště pak na rozhodnutí Ústavního soudu. Že je naše demokracie takříkajíc „za vodou“, budeme vědět například tehdy, až po nějakém dalším důležitém rozhodnutí Ústavního soudu, politici řeknou: „bereme na vědomí, zařídíme se podle toho. Paní Sylva Šauerová v diskusi pod blogem byla s odkazem na prof. Cepla ještě naléhavější: dokud nebude v hlavách lidí, že ustanovení ústavy jsou ustanovení veřejnoprávní, t.j. striktní, přísná, kogentní, která se MUSEJÍ respektovat, nepohneme se dál.
Argumentace kritiků byla pestřejší. Politici obvykle kritizovali vstup Ústavního soudu na pole, které je podle nich výsostně politické a Ústavní soud na něj vstupovat nemá. Odůvodňovali to – podobně jako ostatní odpůrci nálezu – pragmaticky: zásah Ústavního soudu se dá vyřešit pouze tím, že se buď sníží důchody těm, kteří měli nižší příjmy, nebo se zvýší celkové odvody do systému, aby se pokryly zvýšené nároky na vyšší penze. Tedy buď se ožebračí nízkopříjmové skupiny, nebo se zdraží cena práce, nebo poroste deficit. Faktem ale je, že takové úvahy nemusejí Ústavní soud vůbec zajímat.
Důležitou námitkou je však upozornění, že čl. 30 Listiny je spíš určen k ochraně těch nejslabších. Odstavec (1) totiž zní: Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele. Z textu ustanovení plyne, že jde v principu o ochranu před bídou. Pokud se v Německu obracejí na Ústavní soud lidé, kteří tvrdí, že sociální reforma je příliš tvrdá a jejich sociální situace se stává neudržitelnou, má to logiku. Jakou logiku má péče českého Ústavního soudu o vysokopříjmové skupiny?
Samozřejmě se opět ozval prezident a kritici „soudcokracie“. Vzhledem k tomu, že poměr prezidenta k Ústavnímu soudu je zkalen sporem ohledně výkladu Lisabonské smlouvy, nebylo by třeba jeho námitky brát za bernou minci.
Jenže v tomto případě je skutečně třeba ptát se vážně, jestli Ústavní soud nepřekračuje meze svých kompetencí. Abych nebyl nařčen, že nejsem k Ústavnímu soudu dostatečně loajální, ocituji první odstavec menšinového stanoviska ústavního soudce Jana Musila: Svým rozhodnutím v této věci porušil Ústavní soud všeobecně uznávaný princip ústavního soudnictví, totiž princip zdrženlivosti a vědomého sebeomezení (judicial selfrestraint). Tento princip znamená, že Ústavní soud má zásadně rezignovat na to, «aby „provozoval politiku“, tj. aby zasahoval do ústavou vytvořeného a ohraničeného prostoru svobodné politické tvorby, . . . který ústava garantovala pro ostatní ústavní orgány».
To je klíčová teze, se kterou má Ústavní soud evidentně potíže, což se projevilo i v případě zrušení zákona o zkrácení volebního období. Ústavní soud si nestanovil hranici, za kterou jsou jeho zákroky ingerencí do „svobodné politické tvorby“ vyhrazené jiným ústavním orgánům. Je pak málo přesvědčivé, když obhájci Ústavního soudu vyzývají k loajalitě k jeho rozhodnutím za všech okolností.
V tomto případě je důležité, že se Ústavní soud přiklonil k názoru navrhovatele, že mezi platbou do systému sociálního pojištění a plněním měla být zřetelná a přiměřená relace. Podívejme se, jak se s obdobnou námitkou vypořádal Nejvyšší soud USA. Ten např. v případě FLEMMING VS NESTOR z roku 1960 výslovně trval na tom, že v případě plateb sociálního pojištění tyto platby – na rozdíl od soukromých pojistných systémů - nezakládají nárok na naspořenou částku ani na její alikvotní část. Kongres musí mít volnost, aby pravidla měnil podle potřeby, např. i odebral plnění někomu, komu vzniklo, aby omezil nároky vyplývající z dřívějších znění zákonů atd. Nejvyšší soud říká: „naroubovat na sociální systém koncept „kumulovaných vlastnických práv“ by ho zbavilo flexibility a smělosti v přizpůsobování stále se měnícím podmínkám“. Je to logické: plnění, které ze systému důchodce dostává, přece nejsou jeho naspořené peníze. Ne, to jsou peníze těch, kteří do systému přispívají dnes. Proto není možné považovat průběžný sociální systém za cosi podobného penzijním spořicím účtům.

Prostě někdy je třeba kritizovat i nálezy Ústavního soudu. Bohužel.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Mour napsal(a):

Výstižné, díky. Ovšem vůči Ústavnému soudu snad ještě příliš decentní.
22. 04. 2010 | 19:19

Karel napsal(a):

Od partičky Lastovecká, Rychetský a spol. se dočkáme další překvapení.

Jen aby na závěr zrušili PS a následně volby, protože jejich vláda "Moudrých" je to nejlepší, co tuto zemi může potkat. O tom nepochybuji.
22. 04. 2010 | 19:25

Kanalnik napsal(a):

Pekny clanek.
22. 04. 2010 | 19:25

Karel napsal(a):

Od partičky Lastovecká, Rychetský a spol. se dočkáme další překvapení.

Jen aby na závěr zrušili PS a následně volby, protože jejich vláda "Moudrých" je to nejlepší, co tuto zemi může potkat. O tom nepochybuji.
22. 04. 2010 | 19:27

Suchec napsal(a):

Tož, tak nějak.
22. 04. 2010 | 19:30

myrta napsal(a):

Kritizovat nálezy Ústavního soudu je málo.Ale jako další instans by měl být EU soud ?Ale kdo by mohl event.stížnost podat?Také by měli po takovémto faulu soudci ÚS odstoupit,aby se tu pročistil odér.
22. 04. 2010 | 19:31

yara ze země krys napsal(a):

Do důležitých věcí, které mohou velmi zahýbat naší společností a způsobit značné finanční a morální škody, mají vstupovat vzdělaní a moudří lidé jako je pan V.Žák. Doufám, že politici tak učiní a nechají si tyto věci řádně vysvětlit!
22. 04. 2010 | 20:10

Holubář napsal(a):

yara:
Doufáte hezky, ale je už řadu let známo, že optimismus je opium lidstva.
22. 04. 2010 | 20:25

Alex napsal(a):

Jako obvykle u Vás není co komentovat.
22. 04. 2010 | 20:30

Gorash napsal(a):

Ačkoli s celkovým vyzněním blogu musím souhlasit, oponoval bych Vašemu názoru, že zrušením zákona o zkrácení volebního období Ústavní soud porušil hranici, za kterou jsou jeho zákroky ingerencí do „svobodné politické tvorby“. Tato tvorba zdá se mi totiž býti až příliš svobodná. Nelze přeci přijmout ústavní zákon pro jednu konkrétní příležitost a zaplevelovat tak ústavní pořádek nesmyslnými předpisy. Zvláště pokud Ústava již jasně vymezuje způsoby, jakými lze volební mandát Sněmovny zkrátit. Pokud jsou tyto nedostačující, je potřeba patřičně pozměnit znění Ústavy (jak se později také stalo), ale nelze přijímat ústavní zákon stejného typu, jako je například vyplacení mimořádných důchodů dne toho a toho. Bez ohledu na to, jakou většinou by tento zákon byl schválen, nejedná se svou podstatou o zákon ústavní a nemůže dikci ústavy odporovat.
22. 04. 2010 | 20:46

LEVAK napsal(a):

Plně souhlasím s prezidentem Václavem Klausem.Vznikla nám tu soudcokracie a i ostatní soudy,nejen ten ústavní si osobují práva,která jim nepřináležejí.Chybovali jsme i my všichni když jsme připustili "zbožnění" soudů a jejich nestrannost.Zapomněli jsme na to,že i tady se jedná o chybující lidské subjekty !Malý výstražný příklad při kterém mi běží mráz po zádech kdykoliv si na něj vzpomenu je vyjádření místopředsedy Nejvyššího soudu Pavla Kučery: „Nezávislost justice musí ustoupit politickým zájmům“,které vyslovil v roce
2007.
22. 04. 2010 | 20:48

vlk napsal(a):

Pane Žáku,
tohle je rozhodně nejlepší blog, který jsme na dané téma a to nejen na Aktuálně četl.
O tom není sporu.
Souhlasíms vámi a neoauhlasím zároveň.

Souhlasím s tím, že US v dané kauze vůbec rozhdovat neměl.
Důvody jsem uváděl přesně pod stejným blogem, z jehož diskuse citujete paní Sylvii Šauerovou - mimochodem jednu z nejbystřejších a analyticky nejschopnějších hlav mezi diskutéry Aktuálně.

Dávat je s em nebudu , protože by to byl už potřetí stejný text a nehodlám tm nikoho otravovat znova.

Výrok US pokládám za vadný i z jiného důvodu. Tedy přesně z toho, který jste popsal tím, že jste uvedl, jak v obdobné kauze rozhodli v USA.
Jen moje odůvodnění bylo, že US nemůže ve svých rozhodnutích příhlížet k tomu, jaké bud e mít jeho výrok konkrétní následky. Jak tady rádi vykřikují právní puristé. Pokdu tyto dopady mají fatální rozměr. Což se lehc e , pokdu by výrok US byl realizován v nějakém možnostem státu nepřiměřeném měřítku. lehc e může nastat.
Soudím, že výrok orgánu typu US vv jakékoli kaze musí mít univerzální charakter! Bez ohledu na právě existující podmínky. Představme si, že jsme v soušasné finanční situaci Řecka / což není do budoucna nikterak vyloučeno/. Umí si někdo představit , že by stejný výrok v Brně padnul stejně , kdybychom byli před kolapsem s tátních financí? Za sebe říkám, že nevěřím, že by naši orlové a orlic e práva v senátu US v takové situaci vydali stejný rozsudek.... Takže neplatí pro mne základní princip univerzality výroku bez ohlednu na konkrétno.
Nicméně , na druhé straně - jakkoli vím, že US tu kauzu vůbec neměl soudit, jakkoli vím, že rozsudek není v souladu s nároky na rozsudek od US, soudím, že v meritu věci rozhodl správně. Solidarita nemůže v podstatě naprosto potlačovat zásluhovost. Sna d až do té míry , že ten kdo téměř nepracuje má, s různými sociálními dávkami -typu příspěvek na... v podstatě skoro stejně, jako ten, kdo pracoval a přispíval do systému celý život a jen ne příliš odlišný od toho, kdo ve sé době platil důchod například šesti důchodcům ve sé široké rodině.
Schiza? ale kdež. Jen úvaha .

Abych nezapomněl pane Žáku - nedá mi to a vrátím s e ještě k naší výměně názorů pod vaším posledním blogem. O čistém Nečasovi.
Tehd y jsme napsal, ež pokud vaše naděje s ním spojené, které jste v blogu prezentova pro mne budo paltit tehdy, až kandidátku zbaví týpkůjako je Bém, langer , Buergemeister, Benda a podobně. Vy jste mne označil za pohádkáře. Nyní, s odstupem několika málo dní to už můžeme vyhodnotit. Takže pohádka? Ale kdepak! na VR OD S stačil jeden jediný hlas navíc! Aby se Langer a Bém hlasovali tajně. A všechny informace naznačovali , ež v tom případ ě to Langer určitě a Bém velmi pravděpodobně mají spočítané. Takže sotva pohádka. Stačil jedne jediný hlas.
Následovala ejdnání pražských gremií - ejhle , všichni místopředsedové pryč. Janeček, Jančík, Chalupa i ta místopředsedkyně.. Pohádka? No v případě Jančíka a Janečka dokonce v reálu.
Nicméně jeden velký pznatek - že pan "Čistý" s e na té tabule rasa vůbe c nepodílel. Jeho výkon byl doslova srabský. Ohledně kandidátek s e vyslovil tak, ež je bude měnit jen na zákaldě žádostí regionů a v Praze už nefungoval svým vlivem faktického partajního bosse vůbec nijak. A nedokázal ani opatřit ten jeden potřebný hlas, a by se to, co vy jste označil za pohádku fakticky odehrálo. Prostě - Nečas se předvedl jako dokonalá bída.
22. 04. 2010 | 20:59

Vico napsal(a):

Levak : Nijak nechci Kučeru hájit, ale tu větu řekl v soukromém rozhovoru. Nechci se ani domýšlet, co v kruhu svých nejbližších říkají jiní včetně papeže. Raději to nerozvíjejme.

Jinak s panem Žákem naprosto souhlasím. Ústavní soud a jeho rozhodnutí se musí respektovat/pokud je to ovšem v reálných možnostech/, ale mohou se i kritizovat.

Ukázalo se, že nepříliš vysoká úroveň našich státních institucí se týká všech. Jak se říká - nemají si co vyčítat.

Další kontroverzní rozhodnutí ÚS /zpravodaj - dle Guinessovy knihy rekordů nejaktivističtější ústavní soudce na západní polokouli Eliška Wagnerová/ je na světě. Podvodnice, která vylákala 10 milionů, za čož byla odsouzena, se domáhala, aby ji byla odpuštěna pohledávka vůči státu - náklady její obhajoby.

Argument. Kdyby tu pohledávku musela splácet, nezbyly by jí peníze na internet a kabelovou televizi/jestli včetně HBO, nevím/.

Pokud by opravdu neměla na vysokorychlostní internet, bylo by tím porušeno její lidské právo, konstatuje paní Wágnerová a spol. A pak, že ÚS fandí jen těm bohatým :-)

Přečtěte si disend k tomuto rozhodnutí od soudkyně Janů.

Z řetězu utržený...
22. 04. 2010 | 21:14

Béda napsal(a):

Autor,

děküji za logické shrnutí toho, co již bylo řečeno v diskusích na jiných blozích.
22. 04. 2010 | 21:18

jarpor napsal(a):

"Svým rozhodnutím v této věci porušil Ústavní soud všeobecně uznávaný princip ústavního soudnictví, totiž princip zdrženlivosti a vědomého sebeomezení (judicial selfrestraint). Tento princip znamená, že Ústavní soud má zásadně rezignovat na to, «aby „provozoval politiku“, tj. aby zasahoval do ústavou vytvořeného a ohraničeného prostoru svobodné politické tvorby, . . . který ústava garantovala pro ostatní ústavní orgány»."

"Při přezkumu problematiky důchodového systému, jejíž součástí je napadená právní
úprava, vycházel Ústavní soud ze své shora citované judikatury, jež se neodchyluje od
přístupů zahraničních ústavních soudů v oblasti sociálních práv, a směřoval jej tak
výlučně do roviny práv ústavních. Vlastní konstrukci důchodového systému ponechává
Ústavní soud plně na zákonodárci, jemuž svědčí široký prostor k realizaci sociálních práv
zakotvených v Listině, přičemž Ústavní soud vymezuje pouze negativní, nepřekročitelné
hranice, tj. nemůže (pozitivně) určovat, či předjímat, žádné kvantifikovatelné veličiny.
Obdobně metodologicky přistupoval k přezkumu ve věci sociální reformy, tzv. zákon
„Hartz IV“, Spolkový ústavní soud (rozhodnutí ze dne 9. 2. 2010), jenž taktéž konstatoval,
že volnému poli působnosti zákonodárce odpovídá zdrženlivá kontrola a přezkum
jednoduchého práva."

Z výše uvedených citací, první soudce Musila, kterou pan Žák považuje za klíčovou,
druhá - z odůvodnění ÚS,
soudím, že klíčová je přece jen ústavnost před "samoomezením" a dbaní na dodržování ústavnosti i zákonodárným sborem při vytváření zákonů.

Lidově řečeno - jeden problém, dva právníci - tři právní názory.
Zde to bylo 10 : 2.
Rozumím tomu, že je někomu bližší postoj oněch dvou soudců... nicméně - oni pro své právní názory většinu nezískali.
A kritizovat - lze... Je otázka, zdali je ona kritika vhodná...

A dodatek :
Dle mého, i "zrušení voleb" bylo z hlediska ústavy naprosto v souladu a i v tomto bodě se pan Žák mýlí...

Hezký večer
22. 04. 2010 | 21:45

Nestor. napsal(a):

čl. 30 Listiny je spíš určen k ochraně těch nejslabších. Odstavec (1) totiž zní: Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele. Z textu ustanovení plyne, že jde v principu o ochranu před bídou. Pokud se v Německu obracejí na Ústavní soud lidé, kteří tvrdí, že sociální reforma je příliš tvrdá a jejich sociální situace se stává neudržitelnou, má to logiku. Jakou logiku má péče českého Ústavního soudu o vysokopříjmové skupiny?
Toto konstatování je zcela bez komentáře. Nabízí se však otázka, zda by stejně promptně a se stejným nasazením zaujali stejné stanovisko v opačném případě, kdy by měli "lobbovat" za člověka, nacházejícího se v krajní nouzi, neřku-li krajní bídě, na pokraji životní existence. To nemluvím o tom, že takových případů u nás bylo, je a bude celá řada, neštěstí je v tom, že tito lidé se nedovolí (z finančních důvodů) takové podání k ÚS podat. Ne jeden z nich už je na onom světě. Právě proto, že se mu nedostalo podpory k zajištění své existence, tedy svého života. A pokud by se stalo, že by takový člověk stížnost či podání na ÚS učinil, jsem přesvědčen, že dřívě umře, než se mu dostane pozitivního rozřešení ÚS.
22. 04. 2010 | 21:54

Daňový poplatník napsal(a):

Nemohu se zbavit dojmu, že stejní soudci, ktaří si dodneška dokázali uchránit 13. a 14 plat, nemohli s ohledem na očekávání svých důchodů rozhodnout jinak.
Když ono to korýtko je tak lákavé......
22. 04. 2010 | 21:54

Sylva Šauerová napsal(a):

Vážený pane Žáku,

kritizovat Ústavní soud, stejně jako kterýkoliv jiný subjekt, je jistě právem politiků a každého z nás. Nejen z Vašeho textu je zřejmé, že otázka, zda ÚS rozhodl (případně nerozhodl) v souladu s ústavně stanovenými kompetencemi, přetrvává, byť předmětný nález byl vyřčen v poměru hlasů 13 ku 2, a stanovisko soudce Jana Musila tak bylo výrazně menšinové. S tvrzením, že “Ústavní soud si nestanovil hranici, za kterou jsou jeho zákroky ingerencí do „svobodné politické tvorby“ vyhrazené jiným ústavním orgánům”, lze souhlasit. Nemohu ale souhlasit s tím, že by si Ústavní soud nějakou takovou hranici stanovovat měl a už vůbec ne s tím, aby mu taková hranice byla určována politiky. Takové hlasy již zazněly.

Ústavní soud, je třeba to zopakovat, rozhoduje na prvém místě o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem, a dále o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem, jde o jeho základní kompetence stanovené Ústavou ČR.

Je třeba říci, že KAŽDÝ nález ÚS, jímž je rozhodnuto o zrušení některého zákona, příp. nějaké jeho části, pochopitelně ZASAHUJE do „svobodné politické tvorby“ vyhrazené jiným ústavním orgánům. Říká jim totiž, vulgárně řečeno : "Tak takhle, páni politici, ne, zde a zde se dostáváte do rozporu s ústavním pořádkem a koukejte s tím něco udělat !" ÚS, budiž mu za to díky, tuto svou ústavní roli plní zcela bez ohledu na to, co tomu či onomu nálezu řeknou Václav Klaus, Jiří Paroubek, Vojtěch Filip nebo Mirek Topolánek. Politici jen, tu více a jindy méně, skřípají zuby, podle toho, zda předmětný nález více či méně zasahuje do jejich politických zájmů.

Řekněme si zcela na rovinu, že se dostáváme na velmi tenký led. Debata, nejen o tom, zda chceme či nechceme mít Ústavní soud, orgán ochrany ústanovnosti, s výsadními, výše vyjmenovanými kompetencemi (Klaus, Paroubek), ale i o tom, zda chceme či nechceme Ústavní soud vůbec (Zeman), už byla politiky zahájena. Ústavní soud, který by nemohl rozhodovat o souladu či nesouladu zákonů s ústavním pořádkem, případně mu uměle byla vytvořena hranice, za níž by již rozhodovat neměl, resp. NESMĚL, by byl do značné míry paralyzován, a přestal tak plnit své základní poslání. Do jisté miry by se tak stal i loutkou v rukách politiků. Českých a moravských politiků, těch, kteří si navykli vyhledávat kličky a přesmyčky a ohýbat ústavu, jak je napadne a kdykoliv to potřebují. Nepomáhejme jim v tom. Je to Pandořina skříňka.
22. 04. 2010 | 21:57

Admirál napsal(a):

Nestor - bylo by zajímavé a velmi podnětné najít vhodný sociální případ ("že se mu nedostalo podpory k zajištění své existence, tedy svého života") a s dobrou právní podporou to podat k ústavnímu soudu.

To by za to teda stálo. Nešťastníků, na kterých by se to dalo zpříkladovat, je spousta a houfně přibývají.
22. 04. 2010 | 22:02

Admirál napsal(a):

Sylie Šauerová - kde je větší legitimita. U jmenovaného soudce, či voleného poslance.
22. 04. 2010 | 22:07

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Inkriminované ustanovení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění neodpovídá realitě. Jsa právnickým laikem nedovedu posoudit, zda je v pořádku ´novelizace´ v něm obsažených číselných parametrů vládními nařízeními. A proto soudím, že jeho zrušení s časovou rezervou pro náhradu je dobré.
22. 04. 2010 | 22:08

Olda napsal(a):

Mám zato, že pan Pehe neargumentoval, že jsou nálezy ÚS nekritizovatelné. Argukmentoval, že by to neměli dělat politici.
22. 04. 2010 | 22:17

černovláska napsal(a):

mám jen slámu v botách, nicméně podle reakcí mnoha politiků (nejen mnou nectěných a neoblíbených, leckterých v alkoholu či narcisech naložených), selský rozum mi napovídá, že dobře za výrok ÚS........
22. 04. 2010 | 22:18

vlk napsal(a):

Sylvie šauerová

Zdravím. Ale nesouhlasím. A nesouhlasím velmi.
US by si rozhdoně nějakou hranici , za kterou nepůjde buď stanovit měl nebo by mu měla být stanovena zákonodárcem.
Jinak s e skutečně stává nevyváženě mocným v našem systému mocí.
Či spíš e přesněji - ona mu stanovena byla . Tím, že mu bylo výslovně určeno co smí a nesmí rozhodovat. 6e nesmí posuzovat ústavní změny a ústavní zákony. US toto prolomil v kauze Melčák.

Naprosto flagramntně. Prostě posuzoval ÚSTAVNÍ zákon!
A dělal jako že s e to rozumí samo sebou :a dokonc e soudc e balík s e přímo ptal Zaorálka, zastupujícího obě sněmovny , zd a podle něj má nebo nemá na to právo. A Zaorálek , místo aby jej tvrdě odpálkoval, že zákonodárce jasně vymezil, že nikoli, tak jen hloupě lavíroval...Takže soudci si to právo přivlastnili.
Tím prostě překročili mez.
Podobně jao v tomto případě přestoupil své kompetence tím, že posuzoval přípaad ohledně výše nějakého plnění. Promiňte, ale to nemá s ústavností už vůbe c nic spoelčného. Posuzování zda něco je málo nebo přiměřeně nebo hodně, pokdu jd e o ekonomické plnění skutečně do kompetence US prostě patřit nemá.

Jistě bruslíme na tenkém ledě. jenže otázka mého bruslení je jiná než otázka vaše. moje zní takto: Je pro demokracii větším ohrožením kličkující politik bez skrupulí nebo aktivisticky ústavní soudce, přisvojující si pravomoci, které mu nepatří?
22. 04. 2010 | 22:25

Hol.i napsal(a):

Ne,nálezy ÚS se nekritují, nepolemizuje se s nimi, nálezy ÚS se respektují.Bohužel v zemi, kde sám prezident nejde příkladem, nelze očekávat jiný postoj ani od plebs.Jasná ukázka politické nekulturnosti našeho národa.
22. 04. 2010 | 22:38

Ivo Patta napsal(a):

Ústavní soud svým nálezem rozkryl jen to, co je každému zřejmé. Skutečnost, že i vysoké příjmy znamenají relativně nízké důchody. Tím že odmítl, podle něj přílišnou míru solidarity, otevřel, aniž to tušil Pandořinu skříňku u mnohem závažnějšího problému. Chce to trochu zapřemýšlet, sestudovat poznatky z demografie, sociologie, ekonomiky a psychologie a brzy přijdete k dalším překvapivým závěrům. Tím závažnějším a zdánlivě překvapivým problémem průběžně financovaného důchodového systému se zabývám v otevřeném dopise, který jsem poslal soudcům Ústavního soudu v Brně, pánům Musilovi a Nykodýmovi. Dopis je na adrese: http://www.demografie.cz
22. 04. 2010 | 23:25

97 napsal(a):

Podle mě jsou soudci mimo obecně a u ústavních to platí tuplem. Vemte si, že máte asi 2-3 násobek průměrnýho platu (u ústavních od 5násobku) a ohromnou moc nad lidmi a přitom de facto nulovou zodpovědnost a nulové riziko ztráty tohodle super živobytí.

To musí vést ke ztrátě kontaktu s realitou a vlézt to na budku u 95 % lidí, to je prostě lidská přirozenost, tomu odolá tak nějakých 5 % nejsilnějších. To i ti politici mají větší fluktuaci a kontakt s realitou. Soudní systém je velké zlo v ČR.
22. 04. 2010 | 23:36

97 napsal(a):

A podle mě těm soudcům v tomto konkrétním případě převážil argument "jde o můj důchod, já si zasloužím mít ho větší"
22. 04. 2010 | 23:39

Lex napsal(a):

Rozhoduje Ústavní soud skutečně o ochraně ústavnosti, je jeho rozhodování čistě právní, nebo politické?
Je výklad Ústavy otázkou právní nebo politickou? Jsou soudci Úsavního soudu politicky nezávislí, přesněji - nestraničtí?
Začnu náznakem odpovědí odzadu:Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident republiky z jím navrženýách kandidátů, které (mu) schválí Senát. Složení Senátu z hlediska rozložení politických sil (v době, kdy prezident počet soudců doplňoval) bylo naprosto zřejmé. Senát mu několik jím navržených kandidátů bojkotoval, jiné schválil. Jsem přesvědčen, že neschválení či schválení kandidátů bylo otázkou ryze politickou, tedy politickou v tom smyslu, jak ti kteří kandidáti odpovídali představám senátorů v tom konkrétním politickém rozložení sil. Výsledkem je Ústavní soud zprostředkovaně přes každého jednotlivého soudce politicky determinovaný.
Pokud jde o výklad Ústavy, jen ztěží lze oddělit právo od politiky. Výklad pojmu "změna podstatných náležitostí demokratického právního státu" obsaženého v ustanovení čl. 9 odst. 2 Ústavy, od něhož Ústavní soud odvodil svou komptenci rozhodovat o ústavních zákonech, je ryze politickým instrumentem.
Bylo rozhodování v kauze "Melčák", nyní v kauze "důchody", a dříve ve vícero jiných kauz - příkladmo "lustrační zákon", "retroaktivita v trestním zákonodárství podle zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu", "Klausova a Zemanova novela zákona o volbách", dvojí rozhodování ve věci "Topolánkova batohu" aj. aj. rozhodováním politickým? Bezpochyby.
Je čemu se divit?
A tak si dovolím připomenout: V průběhu příštích čtyř let, tj. v období fungování Senátu změněnho volbami z roku 2008 a letošními podzimními, skončí mandát jedenácti z patnácti soudců Ústavního soudu. Můžeme mít představu, co to udělá s Ústavním soudem?
22. 04. 2010 | 23:41

Pípa napsal(a):

Souhlasím s rozhodnutím ústavního soudu. Výpočet důchodů je diskriminační pro ty, jejichž příjmy byly více než nadprůměrné a tomu odpovídaly i jejich odvody do důchodového fondu. Zároveň je pro tyto lidi i demotivující, což je nebezpečné pro celý systém. Výpočet nenadržuje jen sociálně potřebným, tedy těm, co si "zaslouží" solidaritu, ale ve velké míře i těm, co systém zneužívají a s nimi i těm, kteří tomu napomáhají, díky korupci. ÚS se ukázal jako nestranný a je tedy na politicích zajistit spravedlnější výpočet důchodů a hlavně omezit zneužívání systému. Ti, kteří rozhodnutí ÚS kritizují jsou většinou zbabělci, kterým vyhovuje zavírat před problémy oči a hlupáci, kterým nevadí zneužívání principu solidarity.
22. 04. 2010 | 23:56

Lex napsal(a):

Pípa
Nejhorší je takový zneužívač, který byť i malý důchod pobírá třeba do devětadevadesáti, že?
Naproti tomu není zneužívač ten, co se důchodu nedožije vůbec. Nojo, ale co pak, jak k tomu přijde on a jeho rodina, když princip zásluhovosti dostal jeho vinou tak nafrak? Co s tím udělá Ústavní soud?
Milý pane, sociální systém není o zásluhovosti. To vysvětlili disenti a perfektně o tom píše i pan Žák.
Sociální systém chrání ty slabé, ti silní měli dost na to, aby se nemuseli na sociální systém spoléhat. Škoda, že to nezaznělo.
23. 04. 2010 | 00:13

Pípa napsal(a):

Lex,
milý pane, na vesnici, kde máme chalupu, je plno znežívačů. Jiných, než vy myslíte. Každý opilec, má invalidní nebo předčasný důchod. Každý, kdo téměř, za posledních dvacet let, nepracoval, má důchod cca 10 tisíc. Tento důchod se počítá z průměrného platu. Naopak, ten, který měl za posledních dvacet let výpočtový základ téměř šedesát tisíc, má 14,5 tisíce. Tam mi řekněte, kde je chyba. U Ústavního soudu? Pane nevíte nic o životě, jak to chodí.
23. 04. 2010 | 00:21

Alex napsal(a):

Pípa
Pokud tedy ÚS rozhodl správně a Vy s rozhodnutím ÚS souhlasíte, pak pro Vás (stejně jako pro ÚS) nebude žádným problémem stanovit ono správné a přiměřené % z vyměřovacího základu. Zkusíte to? Zkusí to i ÚS?
23. 04. 2010 | 01:45

DDD napsal(a):

Vážení, je pěkné jak jsou všichni zacílení na to, že se "pomáhá vysokopříjmovým skupinám". Jde tu přece o určitou proporcionalitu mezi odvody a důchodem. Jestli máme u vysokopříjmových skupin progresi až k 90% toho, co platí nízkopříjmové skupiny, tak je to prostě jednoznačná prasárna. 90% se dá asi těžko nazývat spravedlivou solidaritou v systému. Brekot, že by se musely zvýšit odvody a tím se zvýší cena práce, není na místě. Stačilo by stanovit rozumně vysoké stropy, aby nebyly ony vysokopříjmové skupiny tak evidentně a bezostyšně vykrádány. A protože oněch zavrženíhodných bohatců bude zjevná menšina, tak nominálně se příjmy důchodového systému jistě nesníží nijak katastroficky.
Nejlepší by ovšem byla pořádná reforma důchodového systému z anterográdního na retrográdní (částečně). Pokud naše milované populisty dotlačí konání ÚS k reformě, tak mu za to budiž věčná sláva, zdar zdar zdar.
23. 04. 2010 | 02:57

Alex napsal(a):

DDD
Ono je zase pěkné vidět, že číst asi moc neumíte. Netuším, kde je podle Vás autor zacílen na to, že se pomáhá vysokopříjmovým skupinám. On si jen dovolil přednést tezi, že ústavní ochrana je určena těm slabým. Okouzlujete mne i věděním, kdy jde o prasárnu a kdy ne. ÚS ví, ale nepoví. Vy nevíte, ale tvrdíte, že víte. Mimochodem, co to u Vás znamená - henten rozumný strop?
23. 04. 2010 | 03:48

Béda napsal(a):

Otázka jenom pro pořádek:

Který článek ústavy a jakým způsobem byl dosavadním důchodovým systémem věcně porušen? Soudci se chytli jak .... košile termínu přiměřené hmotné zabezpečení. A začali jej vykládat svojsky tvůrčím způsobem, řekl bych tak, aby vyhovoval kaprům v rybníce a jejich kolegovi - navrhovateli.

Přiměřený způsob, kde ústava mluví výslovně ve smyslu ochrany před hmotnou bídou (ve stáří, při ztrátě zaměstnání, při ztrátě živitele,) přetvořili v přiměřený - proporcionální tzv. zásluhový systém.

A ejhle - akrobatickým kotoulem dospěli k nutnosti revize průběžného solidárního důchodového systému a jeho přetvoření v systém příspěvkové proporcionality, tzv. zásluhovosti.

PS: důslednou aplikací tohoto principu by právě ti, které zákonodárci původně měli v úmyslu ústavně chráni museli zůstat naprosto bez prostředků. Celoživotně zdravotně handicapovaní, kteří do systému nikdy nic finančně nevnesli by museli zůstat zásluhově vně důchodového systému.

Otázku, kde na takovouto transformaci vzít a jak systém řešit při současném demografickém vývoji raději ani nebudu řešit. Tou se soudci ústavního soudu raději jaksi kvůli nepříslušnosti a neodbornosti ani nezaobírali.
23. 04. 2010 | 04:05

Alex napsal(a):

Béďa
Mýlíte se, ale dle mého jen trochu. On ten článek ústavy Vám bude vyložen právníky následovně - v souvětí za tou přiměřeností máte souřadící spojku a, tudíž to před tou spojkou lze právně vykládat jako samostatnou větu. Z tohoto úhlu pohledu může ÚS otázku přiměřenosti z hlediska ústavy posuzovat. Pan Žák hovoří přece trošičku jinak.
23. 04. 2010 | 04:20

Josef napsal(a):

Žákova starost o Ústavní soud je dojemná. Já mám spíš starost o jeho výkon daňovými poplatníky donedávna hrazené "spravování médií veřejné služby".
Trvám (navzdory Vlkovi) na svém:
Josef napsal(a):
Když tak čtu Žáka, nevycházím z šoku. Leta letoucí řídil nám tenhle chlapík orgán státní správy, "spravující" media ČR. Je to jedna z nejvýznamějších mediálních funkcí. Podaný výkon v této roli potvrzuje smutný fakt, totiž, že, s prominutím, podepsal Chartu 77 omylem nebo v silné opilosti. Z "věci veřejné", kterou Charta prosazovala, si udělal p. Žák slušný hadr na boty. Zůstává otázka, komu je čistí! Současný úpadek obsahu i formy veřejnoprávních ČT, ČRo a ČTK v (pelmel černé kroniky a tržiště senzací občas plky z 4. někdy z 3. cenovky) to vše je též jeho plodem. Kolikrát veřejně ve svých textech či kritizoval bulvarizaci veřejnoprávních médií? Kolikrát jsme četli či slyšeli kritiku "normalizovaného" zpravodajství? A hlavně viditelnou kolonizaci kontrolních rad politiky a lobbistickými kruhy, čti Šloufy, Pitry, Weigly atd. Celá země sledovala odvolání Kasíka z funkce ředitele ČRo - tu frašku, organizovanou radní Jaklovou za Česká media s.r.o., - až na Žáka! Neměl on by počestně odvolat svůj podpis pod Chartou 77?
28.07.2009 23:31:24
23. 04. 2010 | 06:12

David napsal(a):

blog.iDNES.cz:

Ústavní soud rozhodl: Dluhy se platit nemusí

Jen několik dní poté, co Ústavní soud opět pozapomněl, že není třetí komorou parlamentu, vyprodukoval další právní perlu. Nejprve polobozi v talárech zrušili ustanovení zákona o výpočtu důchodů, čímž patnáctka nikým nevolených hlav zvrátila politické rozhodnutí našich legitimních zástupců a osvojila si právo rozhodnout, jaký důchodový systém je lepší a jaký horší. A dnes nám, snad aby si nás udobřili, přiřkli další právo. Vděčíme za něj jisté invalidní důchodkyni.

Paní Hana Rožková, která byla za podvody v hodnotě 10 milionů korun podmíněně odsouzena k tříletému trestu odnětí svobody, měla dle Vrchního soudu v Olomouci zaplatit svému advokátovi něco málo přes 420 tisíc korun. Madam nesplácela, tak se Vrchní soud odvážil jí poradit, aby místo utrácení za kabelovou televizi a internetové připojení začala uspokojovat pohledávku svého věřitele. Dotyčná madam si zřejmě pomyslela, že požadavek platit dluhy je nebetyčná drzost a obrátila se na Ústavní soud s námitkou, že kabelová televize a internet jsou přece nezbytnou součástí každodenního života a má na ně právo. Připadá vám to neuvěřitelné? Ústavnímu soudu nikoli. Uznal nárok žalující strany a vynesl rozsudek, že došlo k zásahu do osobnostní sféry této ženy a porušení práva na soukromý život.

Nu nevím, jestli je kabelová televize alfou a omegou přežití. Já ji nemám a žiji. Mí prarodiče ji nemají a žijí. Dokonce ani ten internet nemají a stále dýchají. A šťastně a spokojeně, troufám si říci. Ale budiž, někdo by snad bez facebooku a Dr. House skončil pod Nuselským mostem. Znamená to však, že na ně má právo? Pokud ano, proč tedy neexistuje právo na iphone? Všichni ho mají. Já ne. Chci ho. Asi podám žalobu. A všichni mají tamty cool tenisky. Jó, ty bych si také nechal líbit. Určitě na ně to tamto právo taky mám. Přece nebudu chodit bos. A ostatní se mi smějí, že nejsem in. Cítím se tím poškozen. Na svých osobnostních právech. Ne, moment. Poškozen ne. Bylo tady ještě jedno lepší slovíčko. D … dis … krimi … diskriminován! To je ono. Konečně. Toto slovíčko nahrazuje pohádkové „abrakadabra“. Stačí jej vylovit a všechny dveře se otvírají a všichni nepřátelé utíkají.

Ústavní soud nám všem poslal jasný vzkaz. Od dnešního dne je zbytečné platit dluhy. Protože existuje-li právo na kabelovou televizi, tak střechu nad hlavou mi také určitě vzít nemohou. A denní pokrm také ne. Auto také ne. Televizi také ne. Tak co mi mohou vzít? Vlastně nic. Dnešním dnem končí exekutoři. Už si neškrtnou. Všichni věřitelé si mohou odepsat své pohledávky. Jsou bezcenné.

Děkuji Ústavnímu soudu. A teď běžím do nejbližší banky. Musím si rychle půjčit pár milionů…

http://tomasvana.cz/

Tomáš Váňa

21.4.2010 19:20|karma článku: 43,58|přečteno: 7828 x
23. 04. 2010 | 06:39

JUDr. Tyrner napsal(a):

Po dlouhé době jsem si přečet článek, který pod který se mohu klidně podepsat.
Jen malá poznámka, složení soudců Ústavního soudu, nejen tohoto, bohužel inklinuje právě k politickým výroků, namísto, aby zkoumal zda některým jednáním nebyly porušeny ústavní principy, potažmo přirozené právo.
23. 04. 2010 | 06:44

David napsal(a):

Patrně už nastal čas přestat respektovat rozhodnutí Ústavního soudu.

Ústavní soudci by si nyní měli pozorně přečíst všechny reakce politiků a odborníků v médiích na to jejich rozhodnutí a zamyslet se, zda už nedošlo k nějaké chybě – co vlastně způsobili.

I mistr tesař se může někdy utnout.

Podobně rozhodl Ústavní soud už o zrušení voleb v loňském roce, kdy poslanci Melčákovi šlo více o peníze, než o stát. A nyní je to podobné.

Vypadá to, že náš Ústavní soud je neomylný, nekontrolovatelný, nepostižitelný a spravedlnost si vykládá jak se mu to hodí. Je vidět, že většina ústavních soudců se už těší do důchodu.

Jim nejde o spravedlnost, když nezrušili násilné „vytěsňování“ minoritních akcionářů, tak to se nepostavili na obranu základního lidského práva na soukromého vlastnictví. Soudcům ani nevadí nemravné bankovní poplatky, NEspravedlivé odměny generálního ředitele ČEZu apod.

Jako laik si myslím, že Ústavní soud už překračuje své pravomoci a že Ústavnímu soudu nepřísluší aby posuzoval míru solidarity ve společnosti a dokonce aby nařizoval, že solidarita se nesmí upřednostňovat před zásluhovostí. To, že současný důchodový systém není a ani nemůže být spravedlivý víme dávno, ale takovýmto způsobem nařizovat míru spravedlnosti je už podivné. Podle mého názoru snad Ústavní soud ani nezvážil široké souvislosti a dopad jeho rozhodnutí.

Souhlasím s názory, které říkají, že Ústavní soud se snad už zbláznil. Pokud to jejich „bláznění“ včas nezastavíme, tak může jednou nastat tak velký konflikt, že prostě rozhodnutí Ústavního soudu nebudeme moci respektovat i kdybychom chtěli. Od 1.10.2011 totiž hrozí začátek kolapsu důchodového systému a tím i následně celého státního rozpočtu. I když nejsem stoupencem zavedení eura, tak na euro můžeme definitivně zapomenout.

Nejlepší řešení navrhl ministr Janota, účelově přejmenovat sociální pojištění na sociální daň. A když to zase někdo dá k soudu, tak budeme čekat zase několik let na rozhodnutí a všechno pak může být jinak. Soudcům by se toto přejmenování na daň hůře rušilo.

Ústavní soud by si měl znovu přečíst Listinu základních práv a svobod a tedy vyžadovat, aby VŠECHNA tato práva byla důsledně DODRŽOVÁNA a zjistí, že státní rozpočet by se úplně zhroutil.

U nás jsou lidská práva v řadě oblastí porušována a Ústavní soud s tím nic nedělá.

Jen bohatí a mocní mají peníze, aby si zaplatili advokáty a chudí lidé, ti nejsou vůbec chráněni, jim nikdo nepomáhá.

Jen připomínám, že Listina mimo jiné deklaruje :

právo na příznivé životní prostředí -- (to chce nějaké finanční kompenzace pro ostraváky)

právo na ochranu zdraví, bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného pojištění -- (když je to pojištění, tak čerpání už bezplatně)

právo na informace - povinnost veřejných orgánů poskytovat informace o své činnosti

nedotknutelnost osobního soukromí a obydlí

právo na ochranu lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a jména

rovnost všech vlastníků a ochrany vlastnictví –- („vytěsňování" minoritních akcionářů ???)

právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky -- (diskriminace žen)

Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací.

Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v PŘIMĚŘENÉM rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon. -- ( nezaměstnaný milionář také přece potřebuje podporu v nezaměstnanaosti)

-----------

Podpory v nezaměstnanosti a existenční minimum je taky potřeba zvýšit, vážený Ústavní soude, protože nájmy a náklady na energie jsou neúnosně a nepřiměřeně vysoké !!!
23. 04. 2010 | 07:20

Ládik napsal(a):

Já bych Ústavní soud kádroval. Přehlídka komunistů, kteří "sekli" s knížkou ve jménu moci. Deprivanti.
Nahradit lidmi ze švajcu, lichtu a severských zemí.
23. 04. 2010 | 07:28

Béda napsal(a):

Ústavní soud jak se zdá si usurpoval roli rozhodovat o tom, jaký důchodový, zdravotní, sociální... systém je správný.

Svým šalamounským rozhodnutím ve věci důchodů založili další z precedentů s dalekosáhlými důsledky. Zákonodárci by teď měli transformovat stávající důchodový systém a pokusit se tím přiblížit představám ústavních soudců a jejich profesního exkolegy - nevrhovatele. V případě, že se výsledná podoba, transformovaného systému rozhodcům v taláru líbit nebude, bude nucena následná transformace až do doby, než se systém trefí do vkusu ústavních soudců.

P.S.: Je docela dobře možné, že nakonec dojde i k novelizaci zastaralé ústavy, která novým - tvůrčím způsobem striktně vymezí pravomoce nejvyšších orgánů země - tedy i ústavního soudu.
23. 04. 2010 | 07:36

občan JF napsal(a):

jarpor: souhlas
Sylvie Š: skvělé, pěkné
vico: opravdu? nerozumím? Jaký je Váš názor? Souhlasíte skutečně naprosto?
pan Zak: nesouhlas s postojem k US. Souhlas, že kritizovat, lépe pozitivně řečeno přiznat každému slovo, ano. Bohudík!

US je jedna z našich nejvyšších ústavních institucí (ústava)

US říká "diferencujme důchody"

Já si myslím: "Ano žijeme ve společnosti která opravdu odměňuje dle přijaté zodpovědnosti, kterou každý dobrovolně přijíma s rozhodnutím se angažovat (pracovní smlouva, firma)" Proč by to mělo být jinak u důchodců. Jich se to netýká?

Osobně souhlasím s US.

Nerozhoduje však jen US, nerozhoduji ani já. "Jen" mám svůj názor.

Nejvyšší je parlament (malý národ - naši zástupci). ( pozn. Volíme je v parlamentních volbách!) US nic nenařídil - nemůže, nemá na to dostatečně silné právo. Právo na názor se domnívám však má!

Pokud parlament nebude konat. ( Nevyslyší US), může se stát, že soudci (i nižších instancí) začnou vydávat individuální rozsudky pro občany kteří to cítí podobně. (to už je hlas poněkud širší skupiny obyvatel - soudce je nezávislý z ústavy) V reálu je závislý na prezidentovi - hlavě státu.

Pokud to parlament nevyslyší mohou být lidé nervozní. (někteří budou mít důchody dle odpovědnosti (třeba výše platu - rozhoduje však parlament jak bude vyměřen) kterou pro společnost vykonaly)

Buďme ale pozitivní!!! Parlament naslouchá hlasu národa, který ho volí! (americký lid nás může inspirovat - myslím nyní např. i co se týče důchodů - viz poznámka pana Žáka o rozhodnutí jedné instance v USA)

to je můj názor ... co s tím uděláte je jen a jen na Vás ... celé je to na nás!

pěkný a úspěšný den

ps: klíčová slova "Geneva Legates" ... no není to legrace ;-))) Já se snad ještě naučím anglicky ...
23. 04. 2010 | 08:05

jarpor napsal(a):

Myslím, že vše kolem rozhodnutí ÚS ve věci důchodů již bylo řečeno...
"Odmítači" budou dále o rozhodnutí tvrdit, že se ÚS "utrhl z řetězu" případně použijí, jako Vlk "Naprosto flagramntně" aby bylo vidět, jací jsou erudovaní právníci...

Dle mého, ÚS zrušil jeden paragraf, opakuji JEDNO ustanovení zákona "o důchodech", který hovořil, jaká procenta se použijí z důchodového základu při výpočtu důchodu v závislosti na výši onoho základu.
Nic víc...
To ustanovení způsobovalo nerovné postavení jedněch oproti druhým a právě na takové případy posouzení nerovnosti způsobené zákonem zde ÚS je.

Proto je dle mého, trochu demagogie od pana Lexe, jehož si celkem vážím, chtít po ÚS onen výpočet, či chtít to po debatéru...
to je přece právě parketa pro demografy, ekonomy, prostě pro odborníky, aby se "šáhlo" do důchodové reformy... a to je navýsost věc i politická... jsou zde tací, kteří mají v programu v této věci nedělat nic, neb je vše v pořádku... Mají pravdu ? Dle mého, nikoliv.

A jen dodatek ke zrušení údajně ústavního zákona stran voleb:
dle mého,
- schválení jakéhokoliv zákona vyšším kvórem z něj ještě nedělá ústavní zákon
- byl-li parlament zvolen na 4 roky a věděl-li, jakým mechanismem zle zkrátit jeho funkční období, lze jakoukoliv změnu délky období aplikovat až na následné funkční období
(laicky a podobně - když se dohodne, že třetí třetinu v hokeji bude hrát 8 hokejistů, také to nezačne platit v právě probíhajícím zápase ...)
- "jednorázových" zákonů by mělo být co nejméně, v takové věci jako zkrácení období vůbec. (Ostatně zdejší debatér Vlk to několikrát silně zdůrazil... zajímavé, že tato jednorázovost mu nějak nevadí... poněkud rozpolcené stanovisko, řekl bych, stejně jako souhlasím a nesouhlasím... )

A Vlkovou perlou si dovolím svůj vstup ukončit :

"že US tu kauzu vůbec neměl soudit, jakkoli vím, že rozsudek není v souladu s nároky na rozsudek od US, soudím, že v meritu věci rozhodl správně."

Tak nevím ... neměl soudit, ale rozhodl správně ..:-))) No, neberte to.

Hezký den
23. 04. 2010 | 08:12

občan JF napsal(a):

jarpor:

nyní skvělé a pěkné a živé. Jsou v tom lidé, jste v tom Vy.

Pouze můj názor!

ps: Život má být radost. Život je radost! Je to na nás!!! Teď "in ecuador" ... tomu moc nerozumím ... ale legrace to je ;-)
23. 04. 2010 | 08:21

Béda napsal(a):

občan JF,

jenže důchody, ať se vám to líbí nebo ne, diferencovány jsou - a to od samého počátku.

Anebo snad chcete říci, že 6000 = 14000?

PS: N a druhou stranu je taky třeba připomenout, že šikovní, poctiví, pracovití - jak obvykle někteří zovou ty majetné (na rozdíl od socek, lůzy, lenochů a nemakačenků, kterými zovou naopak ty méně majetné a nemajetné počínaje prodavačkama, dělníkama a podobně), měli za celá desetiletí ze svých ušetřených a investovaných skromných zbytkových několika desetitisíců až stovek milionů měsíčně (na rozdíl od sotva přežívajících paběrkářů) dostatek možností se i bez důchodového systému na stáří nadstandardně zajistit - včetně penzijního připojištění.
23. 04. 2010 | 08:21

jarpor napsal(a):

Davide

jen poznámku :
ÚS nemá právo sám vyhledávat a sám sobě dávat podněty k řízení stran porušování Listiny práv či ústavnosti...
je povinen zabývat se podněty jež obdrží.. takže : jděte do toho.

A k Vaší poznámce - měli bychom začít přestat respektovat ÚS...
raději bez komentáře.
Řekl jste o sobě více, než si myslíte...

Hezký den
23. 04. 2010 | 08:22

Jenda napsal(a):

Prosím pěkně, mám hloupý dotaz: Co znamená přiměřenost v listině práv a svobod? K čemu se má přiměřovat? Nepatří se náhodou sociální zabezpečení (a důchod nic jiného není!) přiměřovat k životnímu minimu? Kde je psáno v té "listině", k čemu se má "přiměřovat"?
23. 04. 2010 | 08:28

občan JF napsal(a):

Béda:

Ono ani nejde o to co je obsahem, teď mě zajímá forma jak toho dosáhneme.

Až budeme mít formu, tak můžeme jít do podrobností. Myslím, že jsme (MY) něco přeskočili ... nic není samozřejmé ... je to jen a jen na nás.

Nejsem důchodce, nejsem ani člověk, který se zabývá výpočtem důchodu, nejsem člověk který už třeba 50 let vypočítává důchody (ČSSZ), jsme nyní "jen" člověk který se s tím zabývá 5 minut. Nechtějte po mě zázraky! sám to rozhodně nezvládnu.

děkuji

ps: klíčová slova "paking cleaners" ... všemu nerozumím ... ale "cleaners" rozumím ... začnu třeba u sebe ...
23. 04. 2010 | 08:33

Aleš napsal(a):

Paní Sylvo- vynikající komentář.
1. Ano pan Zeman zahájil politickou debatu na téma zrušení ÚS. Jen zdůraznění- pan Zeman je předsedou spíše levicové neextremní strany!!! Opravdu už jsme tak blízko Ukrajině, Azerbajdžánu a podobným demokraciiím, kde základní pilíře každé demokracie- rovnováha moci výkonné, soudní a parlamentní jsou mimo čas a prostor?
2. Role ÚS - ÚS se v minulém období zabýval kauzami /za vše poplatky ve zdravot. a výše nájmů v bytech/ , které v každé fungující demokracii řeší politici, po dlouhé pečlivé a konsensuální debatě a ne ÚS!!. Díky totální neschopnosti politického konsensu klíčových politických stran rostla role ÚS, vzhledem k rozhodování polit. kauz- poplatky.
2. V průběhu 90. let došlo k hypertrofii politické moci z pohledu jejich zasahování např. do postavení veřejnoprávnívh medii, omezování možnosti medii/náhubkový zákon/ a oproti vyspělým demokraciiím je u nás i omezeno postavení moci soudní- zde přežívá stále myšlení o právnících jako škůdcích z minulého režimu.
Nejkřiklavějším byl poslední přílepek z dílny ministerstva spravedlnosti protlačovaný advokátem poslancem za ODS o požadavcích na vedoucí představitele moci soudní!!
3. A zákon o zkrácení vol. období je klasickým příkladem jaká je úcta politiků k právu, ukazuje sílu zákony ohýbat v rozporu s ústavním pořádkem.
Čím více klesá úcta politiků k právu, tím více je práce pro ˇUS a tím více kritiky na něj přichází.
K vlastní kauze - souhlas tím, že v tomto případu se ÚS dostal na hranu svých kompetencí, ale z hlediska věcného je jeho rozhodnutí naprosto správné a je pro mne výrazným signálem, jak se k výzvě k nezbytné důchodové reformě postavily naše politické strany a v tomto punktu zejména otřesně sociální demokracie.
23. 04. 2010 | 08:35

občan JF napsal(a):

jarpor:

pane, má poklona ;-)

ps: každý má kus pravdy. Jen ji umět přečíst ... je to jen a jen na nás ... no není to legrace ;-) Život má být radost! Život je radost!!! ... klíčová slova ... "empowers revilla" ... nerozumím všemu ale začnu opět u sebe ... ;-)))
23. 04. 2010 | 08:39

Béda napsal(a):

Aleš,

mno, když se míra ekonomického kolapsu státu díky úsilí politické reprezentace a po novu - i ústavních soudců přiblíží krachující Argentině, pak se můžeme nadít věcí vskutku nevídaných. Příkladů v historii by se zajisté našlo docela dost.
23. 04. 2010 | 08:42

David napsal(a):

jarpor:

jsem rád, že jste o mém laickém názoru alespoň trochu přemýšlel.

Jinak s tím co píšete v podstatě souhlasím.

Co se týká podnětů k Ústavnímu soudu jsem udělal na své poměry dost tím, že jsem o tom alespoň napsal. Na skutečné podněty jsou tady jiní kabrňáci.

Nečetl jste mne ale pozorně, protože byste jinak pochopil, že nerespektovat rozhodnutí Ústavního soudu se mi nechce, ale vypadá to, že si Ústavní soud svými posledními rozhodnutími o to koleduje.
23. 04. 2010 | 08:58

Lex napsal(a):

Pípa 23.04.2010 00:21:48
Tak to jo, mile pane, teď už Vás chápu, teď už Vám rozumím. Už se s Vámi nebudu přít. Marnost nad marnost.
23. 04. 2010 | 09:06

Béda napsal(a):

David,

zdá se, že ústavní soud se postupně stává třetí parlamentní komorou, stojící nad celým ústavním systémem země, postupně absorbujícím funkce soudní, výkonnou a zákonodárnou.

P.S.: Je docela dobře možné, že příště si začne ústavní soud nárokovat předkládání konceptů zákonných a normativních změn a po zapracování svých připomínek je bude v konečné instanci schvalovat.

Obě parlamentní komory + úřad prezidenta se pak stanou ozdobným přívěškem všemocného ústavního soudu.
23. 04. 2010 | 09:06

občan JF napsal(a):

David:

začátek dobrý ... ale výdržte!!! Není to tak jednoduché jak by se zdálo. Je to makačka. je to jen a jen na Vás! Stojí to za to!!!

"Nejsme jako oni" - dejme slovům obsah.

ps: klíčová slova "the tarzan" ... be z komentáře ... ;-)))) já se snad ... -;))... je to sranda ;-)))
23. 04. 2010 | 09:08

občan JF napsal(a):

LEX:

"Marnost nad marnost."

Život má být radost! Život je radost!!!

Otevřte oči a čtěte!!! (platí to především obrazně)

ps: klíčová slova "godsend said".
23. 04. 2010 | 09:11

jarpor napsal(a):

David

Ale četl... ale dle mého - nekoleduje. Jen někteří naši "chytří" politikové (a nejen oni) ze sebe dělají právní experty... aniž by alespoň byli v Plzni... :-))

Hezký den
23. 04. 2010 | 09:14

občan JF napsal(a):

jarpor:

No , maslím, že tak nějak, by to snad mohlo být ... ???
23. 04. 2010 | 09:24

David napsal(a):

Béda:

Souhlasím. Taky mám tyto laické obavy.

Občan JF:

Díky za podporu. Že to všechno není jednoduché vím moc dobře.

Jinak jsem spíše optimista,když vidím, že se už všichni začínáme "probouzet".
23. 04. 2010 | 09:26

neo napsal(a):

Politici by měli dělat zákony takové, aby neodporovaly Ústavě.

Pokud odporují, je tu ústavní soud.
23. 04. 2010 | 09:31

Vilém Roškot napsal(a):

Pište si co chcete, chytře či hloupě či v moudrém středu,ta partička nezodpovědných (či zodpovědných komu?) řekla, že bezplatné znamená platit, jsou to tedy v PRINCIPU blbečkové, úcta neúcta. Pan Pehe a spol Z PRINCIPU také.
23. 04. 2010 | 09:31

občan JF napsal(a):

David:

řekl jste to sám ...
23. 04. 2010 | 09:32

občan JF napsal(a):

David:

omlouvám se, zapomněl jsem:

Díky!

Váš
JF
23. 04. 2010 | 09:37

Béda napsal(a):

Soudcokracie, justiční mafie - to jsou opravdu hnusná slůvečka.
23. 04. 2010 | 09:58

vlk napsal(a):

Josef
váš nájezd na pana Žáka je opravdu chucpe. Nemusíte s panem Žákem souhlasit, ale vyjíždět po něm tímhle způsobem je prostě totálně vadné. Ano, pan Žák byl opakovaně, členem různých mediálních rad. Nicméně jako člen byl pouze jedním z té rady. Nevíte / nevíme nic o jeho hlasováních o jeho postojích o tom , co prosazoval.
A to,co píšete o něm ve spojení s Chartou 77 , to skutečně překračuje veškeré meze. Podepsal jste ji také, že jste nyní v e svém vymezování tak tvrdý a rigorozní. Pokud ano, máte na svůj postoj / nikoli formu/ jakéž takéž právo. Pokud ne, pak jde o trapný osobní úlet.

David
ten blog jsem četl. Jenže nejen ten blog, ale i nález US v ve věci Růžičková.
A soudím, že vy jste si s tím nedal práci. je samozřejmě vděčné, napsat podobný jednoduchý blog.
A hlavně úderný. V onom judikátu US byste s e totiž dočetl, proč US rozhodl zrovna tak jak rozhodl. Například to, že vzal jako precedens rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Kdyby ne, pravděpodobně spor skončil ve Štrasburku a nejspíš s výsledkem , že by byl verdikt stejný a republika ještě navíc zaplatila odškodné.
Autor blogu rajtuje na tom, že se mu zdá nepřiměřené, že mezi osobní práva by měl být nárok na kabelovku a internet.
Svět se dramaticky vyvíjí. A lidská práva s e velmi posunují.
dejme tomu, že spoustě lidí by před takovými 160 lety / což jsou jen čtyři generace připadlo divné, že by se měla rušit robota. Před sto lety by připadlo daleko více lidem divné všeobecné volební právo.
Pře d padesáti lety by jako velmi podivínská a nesmyslná připadla jiným lidem naše Listina práv a svobod.
Noa dne s některým připadá divné , že US uznal jako nezadatelné právo na přistup k dostupným technickým službám.
Jde o pohled. A pohled s vývojem.

Nicméně věcná rovina sporu byla někde úplně jinde:
V rozdílném názoru na to, jestli ona podvodnice je úplně chudá a zralá pro ex offo či nokoli.
A konstatoval, že nikoli zejména proto že:
1-dokazatelně spáchala podvody v hodnotě deset milionů Kč
Peníze se nenašly a ani nevysvětlila hodnověrně, co s nimi udělala.
23. 04. 2010 | 10:00

vlk napsal(a):

pokračování
2- že nemůže mluvit o chudobě , má li na placené služby, které , které podle názoru krajského soudu nemohla platit ze své penze.

US toto ale posoudil jinak a debaty s e vedou okolo marginálie v jeho rozsudku.
Nikoli o podstatě věci - totiž je li podvodník velkého formátu chudý , pokud neprokáže co s výtěžkem své trestné činnosti udělal a že teto výtěžek už nemá.

Krajský soud dospěl k názoru, že v takovém případ ě lup tedy má , tudíž má mít placenou obhajobu. Nikoli ex offo.
Krajský soud tím říká, že když js isi nakradl, můžeš to pro sebe , dokonce s požehnáním soudu - užívat.
Stojí tato zjevná absurdita pro vás výše než zjevná absurdita jiná - totiž, že podvodníkovi velkého stylu jsme povinni platit tuto obhajobu?
Protože absurdita třetí - že placený televizní signál je nárokovým právem ve smyslu lidských práv, přesto, že lze přijímat dnes asi 13signálů TV volně a zdarma a tudíž se mi kabelovka vůbec nejeví jako nutná / na rozdíl od internetu/, je prostě absurditou marginální.

To není vše. Je tu ještě poštěkávač.
Koukám, že zdejší pavlovovým reflexem vybavený intelektuál z Horní Dolní s epasoval na kovaného odborníka na ústavní právo. Nejen to. On s e pasoval i na velmistra logiky.

Takže nechápe jednoduchou šarádu. Totiž , že není v rozporu tvrzení , které říká že, US rozhodoval spor, který rozhodovat neměl. Že vydal rozsudek, který je vnaprosto zásadním rozporu s e základním předpokladem pro rozsudky US - totiž pravidlem universality - totiž že ten rozsudek v té věci by byl stejný za jakýchkoli okolností.
A že přesto, jeho názor v samé podstatě věci může být správný.
Nechápe , že je rozdíl mezi meritem, oprávněním a předpokladem. Že to prostě není totéž.
Co s tím? nic , jen se pousmát.Nad tímhle mudřecem a i nad jeho vývody.
23. 04. 2010 | 10:00

Alex napsal(a):

Aleš
Argumentace, že politici nekonají, tudíž je nahrazuje ÚS, přece nemůže obstát. Mimochodem - zapomíná se na to, že vznik jakékoli sociální politiky je vedle solidarity spojen se stabilitou společnosti, sociálním smírem. Už z toho vyplývá, že míra zásluhovosti tu zcela jistě není tím hlavním faktorem.
Je zajímavé, že si nikdo ani ÚS nevšimne, že proporcionálně vůči mzdě výše důchodu klesá - nejen v závislosti demgrafickém vývoji ale i na možnostech státu. Starost ÚS o míru zásluhovosti se mi tak zdá zcela zbytečná. Důchody v našem státě spravovaném dosavadním způsobem budou i nadále klesat a je jen otázkou času, kdy se stanou tak nízkými, že se na ně nebude moci spolehnout v důchodovém věku nikdo. Jak to je nyní? Jak pro koho. Jistotou je skutečnost, že vyšší příjmové skupiny to vědí už nyní - viz onen soudce žalobce, který stejně jako ÚS hledá princip zásluhovosti tam, kde tím podstatným faktorem není. Výše jakékoli sociální dávky - tedy i důchodu je legitimním předmětem politické soutěže, kde ÚS nemá z principem zásluhovosti co dělat.
23. 04. 2010 | 10:11

Pocestny napsal(a):

Smutné divadélko!
Ale nepřekvapuje.

Vztáhnu s dovolením podstatné z diskuse, protože článek je jenom mudrlantskou verzí předešlých.

1. Je normální, že obecná pravidla, i ta ústavní, jsou porušována v konkrétních kausách a konkrétním skutkem někoho někde.
Většinou jde o konkrétní neústavnost v konkrétním pravidle, které pojde z rozhodnutí zastupitelů na jakékoliv úrovni nebo přímo od exekutivy státu.
Proto je normální, že US vykročí občas y oblasti teorie obecného do světa konkrétních skutků a "politizuje".
Ono to totiž ani jinak nejde, protože yde jde jen a pouze o boj mezi dvěma pilíři moci - moci soudní a zákonné, které bz měli podléhat i politici a moci politické.

2. Diskuse o rušení US, senátu a podobně, poukazování na to, že toto konkrétní složení senátu či US je neoprávněno zasahovat do činů sněmovny, krajů a obcí, to vše ukazuje na stále přítomnou žízeň po totální moci, která sice papírově je sdílena, ale fakticky je držena monopolně stranou a sněmovní většinou....
3. Je pouze a jen smutným zjištěním, kolik lidí v glosářích se zcela hloupě staví k problému tak, že vlastně tvrdí, že politická moc je mocí svrchovanou, nekontrolovatelnou a dominantní. Tito bz si zaprvé měli uvědomit, že moc politická už dávno nerepresentuje je, občany, od těch si jen "kupuje" povolení k akci, ale ty, kdo tvoří, vedou či financují politické strany. Ukazuje to jen na jedno - lidé se raději přidají k té či oné bandě vykladačů zákona, než by sami rovně stáli jako občané, tedy nositelé státnosti a ti, kdo měří a soudí naopak výkon obou struktur, které byly stvořeny k tomu, aby v našem zastoupení konali dle obecné litery zákona, který je nám všem nadřazen....

Nejsme společností občanskou, ale společností stranickou.

Poslední - v minulosti tu došlo k hrubému poškození individuálních práv občana pro "prospěch společnosti". Skupinová práva jsou chronicky nadřazena právům individuálním, proto je přirozené, že přes tuhý odpor mediokratické společnosti musí dojít k narovnání postbolševických předpisů a jejich výklad úředníkem.

Znovu opakuji, jen partajkracie nestačí, už minulé století ukázalo názorně, jak nízkou kvalitu mívá kvantitativně vysoce oblíbený názor.
Stát prostě potřebuje svou páteř, je-li politika jeho krevním oběhem a veřejný názor vzduchem, který plní plíce, je také třeba pevná páteř, která tyhle věci drží pohromadě, tedy ústava a z ní vyplývající předpisy.

Je symptomatické i to, jak se tu mínění obrací proti tomu, kdo to podal. Ta nutkavost průměrovat a nivelizovat vše, co ze státu pochází je chválihodná, ale pozor, založíme-li systém na socanské neomezené míře progrese kontribucí do systému, musí to samé podržet i v případě benefitů.
Je mi líto, pokud odsuzujete jiné k většímu břemeni podílu na financování veřejného prostoru, musíte snést i to, že ti, kdo do něj přispěli řádově více, si z něj o trochu více vezmou.

Rovni si máme být právě před zákonem, soudcem (a Bohem, chcete-li), ale ve všem ostatním jsme jen to, čeho jsme schopni.
23. 04. 2010 | 10:16

David napsal(a):

vlk:

pokud rozhodnutí Ústavního soudu začínají rozdělovat společnost na dvě poměrně velké skupiny, tak v tom vidím velký problém pro budoucnost.

Je velice nepravděpodobné, že odpůrci rozhodnutí Ústavního soudu by byli jen samí hlupáci. I mezi členy soudu byli dva, kteří měli na věc jiný názor.

Teprve čas ukáže, která z těchto dvou stran sporu měla pravdu.
23. 04. 2010 | 10:24

Vico napsal(a):

Občan IF : Křivdíte mi, svůj názor jsem ve svém příspěvku vyslovil.

Není OT, pokud se tu probírá další kauza ÚS -právo na internet.

- Je pravda, že v některých zemích již bylo vysloveno/např. Finsko/, každý má právo na přístup, opakuji, přístup k internetu. Náš aktivistický ÚS zašel ovšem dále a posunul toto právo o stupeň výše, že každý člověk má právo internet a kabelovou televizi mít!!. V tom je podstatný rozdíl. Všichni věřitelé třeste se! Dlužník, který vás uvedl do druhotné platební neschopnosti a vy se dostali na buben, budete lidově řečeno rýt držkou v zemi, ale od dlužníka dostanete jen tolik, aby mu kromě na chleba a na byt zbylo i na kabelovku s rozšířenou programovou nabídkou a na vysokorychlostní internet.

Už příslovečným šlápnutím do ...je pak detail, že tímto precedensem je zrovna případ velkopodvodnice, která způsobila dle trestního zákona škodu značného rozsahu. /Musíme jen doufat, že poškozeným nechala alespoň tolik, aby měli rovněž vysokorychlostní internet/. To je vzorový příklad kontroverzního rozhodnutí, navíc těžko obecně uplatnitelného, neboť podvodnici je přičítáno dosud nadstardantní právo, které "nepodvodníci" reálně nemají a mít nebudou...leda, že by předlužený státní rozpočet zahrnul do sociálních dávek i dávky na kabelovku - nedovedu si to představit- leda řeckou cestou po zadku dolů.Dále se tu upřednostňuje právo podvodnice nad zájmem poškozených na úhradu způsobené škody a zájem státu na úhradu nákladů trestního řízení a poskytnuté obhajoby.

V neposlední řadě ÚS ze svých výšin přirozeného práva nedohlédl na právo tzv "jednoduché", podle kterého je na odsouzeném, aby prokázal, že je nemajetný. Nese tzv. důkazní břemeno. O tom je také poučen a není povinností soudu dokazovat jeho nemajetnost. Jestliže podvodnice ani nedokázala vysvětlit, kam ulila těch deset miliónů a vysvětlit odkud bere prachy na nadstandartní/nyní tedy zcela dle ÚS standartní potřeby/, neměla nárok na bezplatnou obhajobu.

Dámy a pánové - tak to je ta vyváženost, které se ÚS od jiných domáhá.

Přehlasovaná soudkyně Janů mohla alespoň napsat disent, když ostatním podle některých blogerů nezbývá, než se sklopenýma ušima přijmout realitu stejně jako popel z islandské sopky.
23. 04. 2010 | 10:31

Lex napsal(a):

Jarpor
…“je dle mého, trochu demagogie od pana Lexe… … chtít po ÚS onen výpočet, či chtít to po debatéru...“
Obávám se, ba jsem si jist, že žádného takového projevu jsem se pod tímto blogem nedopustil (snad jste si spletl autora takového výroku)
„A jen dodatek ke zrušení údajně ústavního zákona stran voleb: dle mého,….“
Skutečně dle Vašeho, a v tomto případě i dle většiny soudců ÚS – což bylo to podstatné, protože Ústavní soud má rozhodující, ve věci rušení zákonů definitivní kompetenci. Ta vyplývá z jeho výsadního postavení, z jeho formální autority )která má být podepřena i přirozenou osobní autoritou jednotlivých soudců, která je však v důsledku některých jejich rozhodnutí, postojů a projevů dost podlamována . Neznamená to tedy, že oni soudci, kteří rozhodli, jsou i nejvyšší odborné autority, zejména při zřeteli na to, že disentní soudci a řada jiných odborných autorit byla opačného názoru.
Z toho plyne jediné: rozhodnutí Ústavního soudu se musí dodržovat, ale nemusí se uctívat, ani s nimi souhlasit . Jako každé rozhodnutí, které vyplývá z formální autority. Naopak, já ve věcí Topolánkova batohu, Melčákových voleb a důchodového rozhodnutí zásadně uctívám stanoviska soudců Rychetského, Musila, Nikodýma a dalších.

A ještě k té solidaritě a zásluhovosti v důchodové oblasti: Patřím k těm, kdo by na případném rozhodnutí o vyšším nároku lidí s vyššími příjmy (kdyby existovalo dříve) vydělal. Samozřejmě ne tolik, jako soudci – platů pánů Pavla Varvařovského a Karla Sochora jsem se zdaleka nepřibližoval, na to, abych si na důchod soukromě nezanedbatelným způsobem spořil, jsem neměl, a tak každá koruna na důchodu dobrá, že. Také jsem v kruhu nejbližších a kamarádů říkal, že rozdíl mezi důchodem „uklízečky“ z jejího platu a můj z mého platu je hanebně nízký. Ale tím to končilo. Protože jsem si byl vědom, že starobní důchod je záležitostí sociálního systému, a to je především ekonomických možností státu.
Co se bude dít do onoho roku a půl? Bude nepochybně záležet na výsledku letošních sněmovních a senátních voleb. Trochu si zavěštím z kávove sedliny.
Zvítězí-li pravice, je to nabíledni. Nízké důchody budou nižší, vyšší důchody budou vyšší, byť jen nepatrně. Protože vznikne další pilíř a z průběžného systému budou odčerpány opt-outy. Tady zdůrazňuji – nízké důchody budou nižší – suma snížení bude muset pokrýt zvýšení vyšších důchodů a částku odčerpanou opt-outy. Takže to snížení bude dost zřetelné (neříkám, že drastické, to by žádná vláda příště neustála).
Jestli zvítězí levice, dojde ke kosmetické úpravě, tipoval bych to na snížení hranic osobního vyměřovacího základu plného započtení z 10.500,- tak na 9 – 10 tisíc, 30 % z 27.000,- tak na 25 tisíc a zvýšení procentního započtení z vyměřovacího základu nad tu hranici 30 % z 10 % někde na 15%. Anebo ponechání prvních dvou hranic, ale o to výraznější navýšení procenta odvodní povinnosti.
Slovo do pranice?? Uvidíme.

PS
Doporučuji se seznámit s důchodovým zákonem a systémem z první republiky.
23. 04. 2010 | 10:43

Béda napsal(a):

Soudci a politici. Zákon a demokracie.

Soudci byli vybráni prezidentem a schváleni dolní komorou parlamentu, které za určité politické konstelace můžou být politicky podobně orientovány.
Funkce soudce je prakticky doživotní (funkce ústavního soudce je dočasná), soudce odpovídá pouze svému svědomí a teoreticky (hypoteticky) velice variabilnímu zákonu.

Zákonodárci anebo též zastupitelé byli vybráni svými voliči na základě volebních slibů procedurou tzv. demokratických voleb. Jejich funkce je 4(5)-letá. Po aktu zvolení přestávají být zastupitelé fakticky zástupci svých voličů a zůstávají odpovědni pouze svému svědomí. Teoreticky (hypoteticky) podléhají taky zákonu.

Obě skupiny - soudci i zákonodárci patří mezi tzv. privilegované.

Obě skupiny se určujícím způsobem podílejí na utváření a korekci zákonného a morálního prostředí ve společnosti.

Jak ukazuje praxe, obě skupiny nejsou bezkonfliktní, podléhají lobbistickým, politickým a jiným tlakům a svodům. Známý a stále častěji frekventovaný v této souvislosti začíná být termín tzv. justiční mafie, který postihuje účelovou propojenost obou skupin, které se jinak soustavně přetlačují a přetahují o moc ve státě.
23. 04. 2010 | 10:46

Béda napsal(a):

oprava: ...schváleni horní komorou parlamentu
23. 04. 2010 | 10:52

jarpor napsal(a):

Vlku,

předpokládané se stalo...

"poštěkávač, inteligent z Horní Dolní, mudřenec"

Nechť je po Vašem, takové ... po Vlkovsku... jste prostě "slušnost" sama.

Na nic se nepasuji, na právníka už vůbec ne... na to jste tu přece Vy... !

Kdybyste četl pozorně, tak u mne najdete "dle mého".... což by se Vám ale nesmělo zatmít před očima, když si dovolím Vám sdělit, kde, dle mého, střílíte kozla. Už z těch trofejí musíte mít celou sbírku...

S pousmátím jsme na tom stejně... jen to, nad kým se pousmíváme, v tom se lišíme.

Svět je hezký a i veselý... i s namistrovanými Vlky.

Hezký den
23. 04. 2010 | 10:52

vlk napsal(a):

David

nesouhlasím s vaším viděním svět. US nerozděluje národ. tady , bohužel musím dát za pravdu Pocestnému . tedy jen částečně v tom, co píše. Zybtek zkusím rozcupovat. To není o pravdu o tom, že by US rozděloval lidi. To je o tom, že politické strany rozdělují lidi! A podle toho jsou výroky US vnímány. Podle toho, jestli jdou na ruku stanovisku partaje , které zrovna fandím.Alespoň tak je to u většiny lidí.
Tohle totální rozdělení spoelčnosti na ty co jdou s námi a proti náám tad y zavedl Klaus. A ještě dlouho tu bude dominovat.

Teď k Pocestnému
bod 1- naprostá minela.
US je tu proto , aby korigoval přešlapy moci zákonodárné a moci výkonné. V přesně vymezeném rámci. Ten rámec byl kdysi poěmrně dobře vybalancován . Prostě systém - můžky - kámen- papír.
orekce přeěšlapů dvou dalších hráčů mu AL ENAPROSTO NEDÁVÁ PRÁVO sám dělat také přešlapy!
Všechno musí mít svoje hranice a především US by ty své měl mít za absolutně nedotknutelné. Což ovšem už dávno není pravda. Káže vodu, pije víno.A en drobnou poznáku - moci jsou tři,. ne dvě.Jakkoli s e taťulda ,vykrádáním ústavy snaží, aby byly čtyři.
2-nevšiml jsme s i , ež by někdo diskutoval o zrušení US..A srovnávat tenhle nápad se zrušením s enátu je naprosto dětinské. Dvoukomorový parlament není žádný generální uzus. V řad ě států funguje systéms jednou komorou. Ostatně - i tady to dlouho fungovalo také. Nikdo, kromě těch, co se nechtějí nebo neumí živit vlastní prací senát tehdy nepostrádal.Dnes je senát pouze obstrukčním zařízením pravého spektra. Ničím jiným.
3- nikdo myslím netvrdí, že mc politická je mocí svrchovanou .Moc politická jako kategorie neexistuje. Já tvrdím a dokládám, že mocí svrchovanou je moc zákonodárná. Protože zastupuje jediného suveréna ve s tátě - totiž voliče. A generuje obě ostatní moci - t.j výkonnou a soudní. Ale netvrdím, že když je svrchovanou mocí je také mocí suverénní. Naopak . Uznávám nutnost jejího korektivu mocí soudní, tedy US ale jen ve vymezeném hřišti.
Postulát bez čísla -nejsme společností občanskou ale stranickou....
hmmm. Moc pěkný...A ono to je někde nějak jinak? Nebo ono to někdy bylo,v demokracii západního typu jinak?
Jooo? Tak sem s tím.

Jde o něco jiného . O prosazování pokud možná co nejíce prvků přímé demokracie! Což je záležitost občanského postoje. Tad y to naráží na doslova bigotní postoj pravicového spektra. Ostatně - je moc pěkná , taková logická, argumentace - žádám omezení partajokracie, ale v minulosti s eprokázala omylnost většinového názoru... Jo to fakt jd e dobře k sobě. A v oné teoretické čistě občanské společnosti somezenýnou partajokracií by s e rozhdovalo jak? Losem? Nebo tím,jak by s e takový Pocestný ráno probudil? Nebo by to bylo přes většinu. třeba v referendech? Rád se nechám poučit.

Jakkolivěcně - ale jen věcně stojím za rozhodnutím US ohledně určitéhonarovnání mei solidaritou a zásluhovosi ve prospěch zásluhovosti, tak princip rovnosti chcípnout tiše v hoští nebo pod mostem, protože existuje rovnost jen před zákonem a soudcem je něco, co prostě už doufám nikd y na zeměkouli nebude. Ne proot, že bych miloval vyžírky ,nemakačenky, flíkače a podobně. Ale prostě proto, že svět s tímhle přístupe zažil dvě s větvé války. Kvůli tomuhle přístupu k životu se objevil jak bolševik, tak nácek.

A bolševik tady musel od válu proto, že lidé chtěli něco jiného, chtěli sozialle Marktwitschaft! S důrazem na slovo sozialle.

A uniká mi , jak mlež fungovat rovnost před zákonem a sodcem , při obrovských majetkových rozdílech. Už jen proto, že bohatý před tímsoudem nebo zákonem mívá zpravidla k disposici daleko lepší právní servis.
23. 04. 2010 | 11:00

Rumcajs napsal(a):

Já myslím, že soud posuzoval článek o "přiměřenosti", tudíž není možné odbýt to poukazem na "zdrženlivostí", protože "přiměřenost" je zaručena ústavou.
23. 04. 2010 | 11:02

jarpor napsal(a):

Lex

Nejprve omluva - dal jsem Vám do úst příspěvek "Alex" ...
Do Vaší diskuse s Pípou vstoupil posléze Alex... je to má chyba. Promiňte.

Ta trochu demagogie patří tedy Alexovi.

K Vaší replice, s níž nemám problém snad jen jediné - také já jsem nikde nenapsal, že se rozhodnutí ÚS musí uctívat a souhlasit, tedy že je nekritizovatelné... jen se domnívám, že s tou kritikou by zvláště politici měli nakládat velmi opatrně...

Hezký den
23. 04. 2010 | 11:04

Taoiseach napsal(a):

Václav Žák

"není možné považovat průběžný sociální systém za cosi podobného penzijním spořicím účtům"
Pokud vím, tak ÚS ani v odůvodnění nálezu nic podobného netvrdil.

"Prostě někdy je třeba kritizovat i nálezy Ústavního soudu. Bohužel."
Ano, ale musím trvat na tom, že ti, co před ÚS často stojí coby účastníci řízení, a mohou tedy uplatňovat své argumenty tam (tj. zákonodárci a prezident), by v tom měli být nanejvýš zdrženliví.

Pokud tedy bude řadový občan kritizovat stanovisko soudce Musila, vytkne mu, že se jako ústavní soudce, který se má držet znění ústavy jako klíště, odvolává na anglický (!) výraz.
23. 04. 2010 | 11:04

JF napsal(a):

Pocestny:

Je to tam. Po ovoci je poznáme ... Život je radost!

ps: klíčová slova "the eczema" ... tomu u Vás moc nerozumím ... budu o tom přemýšlet .. život má být zábava! Poradíte mi?
23. 04. 2010 | 11:06

stále rebel napsal(a):

Pro Pípa.
Čísla pro experta.

MÍRA EKONOMICKÉ AKTIVITY

Věková skupina
20 až 24 let 53,8 %
25 až 29 let 79,0 %
55 až 59 let 70,3 %
od 60 28 % (snižují to ženy jdou dříve do důchodu)

http://www.czso.cz/csu/2009...$File/310109q472.pdf
23. 04. 2010 | 11:06

Josef K. napsal(a):

Jsem přesvědčený o tom, že ÚS vyzval k zásadní diskusi o penzijním systému a stanovil datum jejího ukončení. Pokud proběhne diskuse, a téma nebude znásilněno politickým rozhodnutím bez ní,pak je možné, že jeho podoba bude obecně akceptovatelná. Pojímání usnesení US v té černobílé rovině je, bohužel, cesta opačným směrem.
23. 04. 2010 | 11:09

vlk napsal(a):

Ale ale , už mne zas e mistruje samozvaný Guth Jarkovský. Jak je jeho "dobrým" zvykem.
a také ví, že jsme trefil kozla a že jich mám celou s bírku.
Já mu tuhle suverenitu s níž si přisvojuj e vždy pohotově místo učitele mravů a posuzovatele trofejní zvěře , závidím. všechno prý spraví formulka dle mého.. No já si do teď žil v omylu ,že píše, co si myslí stará Blažková...

No není nad takovouhle skromnost a zdrženlivost...

Kterou už osvědčil mnohokrát. Flagrantně třeba v diskusi o bytech OKD , kd y si ce ůbec netušil, co obsahuje smlouva, za jakých byla vyjednávána objektivních podmínek,a le bezpečně věděl, že s e dala vyjednat daleko lépe. stejně jako to ví teď.
a hlavně ví, co je logické a co ne.
Takže to pousmání nad tímhl e člověkem rozšířím o slůvko útrpné.
23. 04. 2010 | 11:12

Taoiseach napsal(a):

jarpor

Těsně jste mě předešel - :) .

Lex

Jsem přesvědčen, že "Klausova a Zemanova novela zákona o volbách" byla těžce protiústavní. Dokonce si myslím, že protiústavní je, pokud jde o volby, i zrušení druhého sktrutinia, vytvoření volebních obvodů o méně než 20 poslancích a vyplácení většiny příspěvků za získané mandáty, a nikoli za hlasy.
23. 04. 2010 | 11:14

JF napsal(a):

Vico:

Teď trochu řešíte mě, to je ale jen moje záležitost - budu o tom přemýšlet.
Jen můj názor! Ale OK, nebudu to také brát moc osobně.

Předtím jsem vyslovil "jen" svůj názor. Zarazilo mě to "naprosto".

Možná jsem příliš důsledný ... s ničím se to nemá asi přehánět.

díky

ps: Líbí se mi Vaše hlášky - jsou opravdu trefné a takové čerstvé.

ps: klíčová slova "lowlier rest" - snad klid v duši ... možná ... je to ale legrace ;-)
23. 04. 2010 | 11:15

Tencokida Hnuj napsal(a):

Václav Žák
Dobrý blog. Osobně za něj děkuji.

"...Faktem ale je, že takové úvahy nemusejí Ústavní soud vůbec zajímat...."

Co je tedy ústavní soud ? Nadsuverén ? Nadkníže ? Anebo sbor obyčejných, i když vzdělaných a profesně zdatných lidí, kteří mají právo neodvolatelně opravovat a rušit zákony ?
A kteří mají tu drzost, aby svá rozhodnutí nekonfrontovali s realitou, v tomto případě s dopadem na veřejné rozpočty, takto sociální soudržnost společnosti ?
Chtěl bych někdy dosíci takového unikátního postavení. Ale obávám se, že by mě mé nejbližší okolí ihned po mém prvním rozhodnutí brzy poslalo do blázince.

Zákony, které napsal (v systému zastupitelské demokracie tomu tak přece je, ne ?) lid této země má právo odvolat, rušit či opravovat zase jen a výhradně on.
Ústavní soud mu může poradit a důrazně jej vyzvat k nápravě. Dejme tomu pod hrozbou sankcí.
To je ale asi tak vše.
Jinak demokracii nevytváří, ale demontuje.
23. 04. 2010 | 11:18

JF napsal(a):

Josef K.:

zdravím!

Ano, forma a obsah - jedno bez druhého nejde. S Lidmi o Lidech. Víme už, co je to ta zatracená normalizace?

ps: jen pro zábavu - klíčová slova "Mr. gallo". Umíte francouzky? ... bez Vás se to nedozvím.
23. 04. 2010 | 11:20

Pípa napsal(a):

Lex,
mrzí mne, že vás můj příspěvek tak rozlobil. Nevím co je tak špatného na tom, aby se udělalo ve vyplácení důchodů více pořádku a omezilo se jejich zneužívání a za "ušetřené" prostředky přidalo "přiměřeně" těm, co si to zaslouží. Nechci nic měnit na principech důchodového systému. Mám zkušenosti jak se zneužíváním, z vesnice, kde je to lépe vidět, tak z vlastní penze, která mě srazila téměř o dvě třetiny příjmů dolů, se všemi důsledky. Přividělávám si, nechci být bio odpad.
23. 04. 2010 | 11:22

Taoiseach napsal(a):

Tencokida Hnuj

"Ústavní soud mu může poradit..."
Ne, to právě nesmí. Právě to by bylo nepřípustné zasahování do legislativní moci.
23. 04. 2010 | 11:23

Pípa napsal(a):

Stále rebel,
promiňte nechápu proč jste mě seznámil s těmi demografickými čísly a proč jste mě nazval expertem.
23. 04. 2010 | 11:26

Lex napsal(a):

Taoiseach
OK! A co říkáte trvalým snahám či myšlenkám po zavedení většinového volebního systému pro Poslaneckou sněmovnu?
Byla by taková změna "ústavní"? Přesto jsou tu některé kolovrátky, které tuto "materii" neustále melou. Už jste slyšel někdy o tom, že by nějaký politik či novinář řekl, že by to bylo v rozporu s Ústavou?
Je samotná Ústava, kterou vytvořili politici (a s ní i Ústavní soud - a zákon o Ústavním soudu) vůbec "ústavní"?
Podle toho, že se Ústavní soud v některých přelomových rozhodnutích vyslovil v rozporu s textem Ústavy, asi není, není-liž pravda?
Co bylo dříve, slepice nebo vejce?
23. 04. 2010 | 11:32

jarpor napsal(a):

Vlku

"Ale ale , už mne zas e mistruje samozvaný Guth Jarkovský. Jak je jeho "dobrým" zvykem."

Z čeho soudíte o mém samozvaní ...?
Z toho, že Vám nevracím Vaše sprostosti ? Že mne Vy nemůžete "vytočit" ? Do Jarkovského mám daleko... zase "kozlík"...

Klidně si poslušte, je to Váš způsob komunikace. Jiný neumíte.. Já si ponechám zase svůj...

Hezký den
23. 04. 2010 | 11:37

Alex napsal(a):

jarpor
Je možné to tak brát - tu trochu demagogie. Já ji tam ale nevidím. Znovu - zapomíná se, že jakákoli sociální politika - tedy i politika ohledně starobních důchodů vychází nejen ze solidarity, ale je i spojena se stabilitou společnosti, sociálním smírem. Odtud snad srozumitelně vyplývá, že alfou a omegou této politiky bude jen těžko zásluhovost.
Vaše teze o té rovnosti či nerovnosti se mi pak jeví tak trochu mimo. Rovnost tam pak lze asi hledat jen těžko - ať ji tam hledáte Vy či ÚS.
Znovu - reálný poměr důchodů vůči platu se od r. 89 trvale snižuje, je tedy jen otázkou času, kdy, která skupina zjistí, že se na tuto penzi spoléhat nelze. Důvody jsou dva - demografický vývoj a způsob vlády politiků. Starost o důchodovou reformu mi připadá zbytečná. Tak jako tak se k ní dostanete. Bez dobrovolného připojištění jako dalšího pilíře to nepůjde. Předokládaný třetí pilíř povinného připojištění je předmětem sporu o riziko jeho krachu - on ale podstatný není.
Takže, kde vidíte tu trošku demagogie? ÚS dle mého soudu skutečně vstoupil někam, kde nemá co dělat a odůvodněním na základě zásluhovosti to jen doložil. Jak chcete ústavně stanovit, jaká míra solidarity a jaká míra ochrany stability společnosti je ta pravá, přiměřená? Znovu Vaše teze o rovnosti v tomto případě postrádá logiku právě proto, že starobní důchod se sám od sebe stává a je pouhopouhou sociální dávkou. Zjistil to onen soudce žalobce, jen se mylně domnívá, že princip sociálního důchodového pojištění stojí na principu zásluhovosti. Reformu - alespoň taková, po které se tu volá, mohl onen soudce žalobce učinit sám - dobrovolným připojištěním. Skutečně nevím, kde hledáte jakou trochu demagogie. Ať chcete či ne, dnes člověk musí myslet na své stáří a dobrovolné připojištění i bez jakékoli reformy.
23. 04. 2010 | 11:45

JF napsal(a):

jarpor:

Ano, to je to téma o kterém hovoří Vlk a které ho zřejmě zajímá.

Vy jste mu dal svůj názor ... co s ním provede je jen a jen na Vlkovi. To za něj nikdo neudělá.

ps: pro zajímavost - klíčová slova "crowley 5,500" - crowling "zamračený" - tak jaké je asi to téma je ... ;-)))
23. 04. 2010 | 11:48

jarpor napsal(a):

Alex

Trochu demagogické se mi jevil Váš příspěvek z
23.04.2010 01:45:27 pro Pípu stran toho, po kom jste "požadoval" výpočet... Ta trocha Vaší demagogie byla tedy úplně jinde...

A k rovnosti či nerovnosti :

V tomto konkrétním případě jsem hovořil o rovném postavení osob před zákonem, na niž dohlíží ÚS jako o úloze, jež mu přináleží.
Tato "rovnost" však není a nemůže být absolutní a také takhle nelze mnou uvedenou "rovnost" chápat.

Za rovné podmínky chápu např. stejné % odvodů z příjmu, i když de facto, odvod je závislý na výši příjmu a tedy u každého jiný v absolutní hodnotě.
Za rovné považuji i např. jistou progresi v % odvodu ( čím vyšší máš příjem, tím větší % odvádíš ) kterou nikdo nenapadne žalobou - tedy - existuje na ni jistá společenská shoda.

V tomto konkrétním případě došlo k napadení jistého ustanovení a ÚS většinou soudců se ztotožnila s navrhovatelem o nerovnosti jedné skupiny vůči druhé. Tečka.
Zákonodárci se musí s rozhodnutím vypořádat novým způsobem výpočtu výše důchodu a buď se jim to podaří, nikdo toto "nové" nenapadne - i když třeba mnohým se líbit nebude - a bude vše "v souladu s ústavou a Listinou práv,
nebo to někdo napadne, a pak buď to dospěje či také nedospěje k ÚS, a když to dospěje až k ÚS, pak buď se soudci opět ztotožní s navrhovatelem nebo neztotožní... ( a ve všech případech zase bude o čem debatovat ).

Tak prostě jde život v demokracii, myslím si.
Totalita to má jednodušší...

Hezký den
23. 04. 2010 | 12:14

Tomas B. napsal(a):

Nezlobte se na mne, ale buď je důchod jistou nárokovou "důchodovou dávkou" a pak by neměl být nijak vázán na objem peněz, které důchodce do systému v průběhu života odvedl, jenže pak by také neměl být důchod stanoven na základě minulých příjmů důchodce, ale měl by být vyplacen každému bez rozdílu - nemám pravdu? Proč bere jeden důchodce víc než jiný?

Nebo je důchod odvislý od výše plateb důchodce do systému důchodového zabezpečení - a pak by měl být důchod vypočten v závislosti na vložené částce.

To co máme nyní v ČR není ani jedno, ani druhé. Výpočet důchodu zohledňuje výši mzdy - ale jen trochu a jen pro někoho. Společnost jednoduše očekává, že ti bohatší si prostě svoje důchody nějak vyřeší sami (vlastním spořením, investicemi a pod.)a důchodový systém počítá pouze s jejich příspěvky.

Celý problém důchodů v ČR silně připomíná situaci s regulovaným nájemným. Je to netransparentní, pro řadu lidí krajně nevýhodné, polovičaté a světovně unikátní (bohužel). Jako v regulovaném nájemném i v důchodech je situace způsobena neochotou generací politických garnitur k tolik potřebnému radikálnímu řezu.

Je také celkem velké neštěstí, když autor prohlašuje, že důchodový systém v ČR je obdobný jako systém v Británii a zapomene přitom zmínit takový "okrajový" fakt, že státní důchody tvoří jen malou část příjmu britských důchodců - v zemi, kde fungují stovky nejrůznějších privátních důchodových fondů, možnosti daňových odpočtů a obrovská tradice důchodového spoření... Pak můžeme říci, že Praha je "něco jako" Londýn, jen "trochu" menší.
23. 04. 2010 | 12:18

bob napsal(a):

"Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří..."
Podle mne se jedná o přiměřenost k životu (mít na nájem, jídlo, vodu...)ve stáří. A ne o přimeřenost k předchozímu platu. Proto si myslím, že rozhodnutí ÚS není správné. Navíc soudci rozhodovali o sobě, takže jak to asi tak mohlo dopadnout:-)
23. 04. 2010 | 12:32

JF napsal(a):

jarpor:

obsah - "Tak prostě jde život v demokracii,"

forma - "myslím si."

Domnívám se, jedno bez druhého by nebylo ono! Tak se mi to líbí více!!

ps: klíčová slova "Gauche after" - není to něco jako otesávat? - i při tom by mohla být legrace ;-)

Že by naše odpovědnost byl krásný život. To by se mi docela líbilo ... krásný život za odpovědnost ... je to na nás! nic není zadarmo!!!
23. 04. 2010 | 12:38

Paterik napsal(a):

Výše důchodu by měla určitým způsobem reflektovat to, jak dotyčný do systém sám sypal. Politici mají sice jakousi výsostnou pravomoc nastavovat parametry systému, nicméně musí existovat určitá pojistka, aby se z odvodů nestala krádež. Teoreticky může parlament nařídit lidem platit třeba 90% daně z příjmu. Jsem zvědav, jak by odpůrci rozhodnutí ÚS takový krok hodnotili.
23. 04. 2010 | 12:45

Béda napsal(a):

Paterik,

Jenom dotaz: 6000 = 14000? Ano anebo ne? Takže reflektuje nastavení systému určitým způsobem jak dotyčný do systému sám sypal? Myslíte, že by někdo, kdo pobírá skromných 14000 (což je v mnohém případě měsíšní plat zaměstnance za 180 hodin práce) vyměnil dobrovolně svůj důchod s někým kdo bere 6000?
23. 04. 2010 | 12:51

Taoiseach napsal(a):

Lex

"A co říkáte trvalým snahám či myšlenkám po zavedení většinového volebního systému pro Poslaneckou sněmovnu?"
Jednoznačně je odsuzuju jako neústavní.
Věcně vzato bych byl proti, i kdyby se změnila ústava tak, aby většinový systém umožňovala. Stručně řečeno většinový systém je nespravedlivý v tom smyslu, že nedostatečně reprezentuje menšiny (přirozené i názorové), nereaguje pružně na změny a vede k prosazování lokálních zájmů na úkor obecných.
23. 04. 2010 | 12:53

Paterik napsal(a):

Béda:

Když někdo platí do systému třikrát víc než já a bere pak stejně jako já, přijde vám to normální?
23. 04. 2010 | 12:56

vlk napsal(a):

Ach tak! Zřejmě jsem s e dopustil zásadního omylu.. A budu s e muset omluvit..

Kdosi totiž napsal na mou adresu toto:
Ale ale , už mne zas e mistruje samozvaný Guth Jarkovský. Jak je jeho "dobrým" zvykem."

Z čeho soudíte o mém samozvaní ...?

Do teď jsem si naivně myslel , že tenhle zakladatel české etikety a vychovatel dobrých mravů par excellance zemřel někd y během 2.ww , teˇd vidím, že jsme s e hluboce mýlil.. Oprvadu hluboce, protože pokud kdosi odmítne označení smazvaný Guth Jarkovský, nutně musí být samotným Guthem Jarkovským a to na živo..
Takže opravdu nezbude , než s eomluvit jeho slovutnosti a podřídit jeho a utoritě...

No al e co to?? Co to - weikina mi říká, že můj prvotní dojem snad by mohl být i správný? Uvádí totiž datum úmrtí 8,ledna 1943 . dokonce v Náchodě.. A on zatím tvrdí , že žije.. Ve své Horní dolní..

Byť to tedy s eskromností sobě vlastní následně jaksi relativizuje? ale buď někdo je Guthem Jarkovským na živo nebo je prostě samozvaným učitelem mravů. Tedy samozvaným Guthem Jarkovským . Nic mezi tím.
No já, protože nemám jasno, jak to s tím úmrtím je doopravdy pro jistotu s tou omluvou počkám.
A vedle toho je to dokonalý posuzovatel cizích trofejí..
S neobyčejnou , sobě vlastní skromností a suverenitou.

Prostě - předseda představenstva. Holt zvyklý na jediné - ano pane předsedo, samozřejmě pane předsedo, máte pravdu pane předsedo , jako vždycky.
Vy můžete být pane předsedo vším čím chete být , i Guthem Jarkovským 70 let po jeho smrti...

Vy klidně můžete žvant i o sprostotě Těch druhých.
23. 04. 2010 | 12:58

Alex napsal(a):

jarpor
pochopil jsem velmi dobře čeho se ta troška demagogie týkala, a na ni jsem reagoval.
Zjevně si nerozumíme. Článek se nezabývá respektováním či nerespektováním rozhodnutí ÚS, to je snad samozřejmé i z článku. Toto rozhodnutí a v tom souhlasím s panem Žákem kritizovatelné je.
Víte ona demokracie má i tu výhodu, že skýtá vždy nějaké možnosti. Váš problém i ÚS spočívá v tom, že se staráte o míru oné sociální politiky a ke všemu na straně bohatých, která je výsostně věcí společenské dohody nebo jinak výsledek politické soutěže. Vy i ÚS si pletete starobní důchody s klasickým pojištěním, proto píšete o rovnosti či zásluhovosti, která v sociální politice není podstatným faktorem. Může a nemusí být však faktorem pomocným. V tom je jádro Vašeho neporozumění. ÚS v této oblasti s principem zásluhovosti a Vy s Vaší rovností prostě střílíte mimo.
Kouzlo demokracie mj. spočívá i v tom, že obrana proti rozhodnutí ÚS existuje a možnosti existují. ÚS to jen zašmodrchal a to skutečně kritizovatelně. Mně to z článku pana Žáka vyplývá naprosto logicky. Pokud Vám neimponuje ono rozhodnutí v USA, najděte si ve slovníku naučném pojišťovnictví - v něm starobní důchody nenajdete.
23. 04. 2010 | 12:59

JF napsal(a):

jarpor - dodatek - reaguji sám na sebe ;-):

Jedno je co lidé říkají, druhé co my slyšíme. Měli by jsme být pozitivní!

myslím tím moje "Tak se mi to líbí více!!
" - samozřejmě nemyslím zda říci je lépe "domnívám se" nebo "myslet". Dovolil jsem si jen pochvalu! A ani tu neberte příliš osobně. Jen se mi to líbilo co se Vám povedlo ...

zdravím
23. 04. 2010 | 13:01

JanE napsal(a):

2 Tomas B.
Víte, porovnávat se s vyspělým světem (nejen Londýnem) nám zrovna nepřísluší. Rádi srovnáváme cílová řešení toho či onoho se světem. Už pozapomínáme srovnávat prostředky, k tomu cíli vedoucí. A to přece ta premisa. Nelze stavět dům bez cihel. Dokud se rozkrade polovička z veřejných peněz na výstavbu infrastruktury, není relevantní primárně porovnávat naši silniční síť s jinou zemí.
Proto mě iritují úvahy o jakémkoliv (při)pojištění v této zemi a v této době, které se vymyká státní garanci. Pokud mám v této zemi přijít o veškeré poctivě ušetřené peníze, tak jedině ruku v ruce se státním bankrotem.

Alex
naprostý souhlas!
23. 04. 2010 | 13:06

David napsal(a):

bob:

jak jednoduše a srozumitelně jste vyjádřil i můj názor.

Děkuji.

bob napsal(a)12:32:15 :

"Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří..."
Podle mne se jedná o přiměřenost k životu (mít na nájem, jídlo, vodu...)ve stáří. A ne o přimeřenost k předchozímu platu. Proto si myslím, že rozhodnutí ÚS není správné. Navíc soudci rozhodovali o sobě, takže jak to asi tak mohlo dopadnout:-)
23. 04. 2010 | 13:09

Paterik napsal(a):

Pokud se na to podíváme z nadhledu, tak nás důchodový systém jde stejně do kytek, bez ohledu na rozhodnutí ÚS. Když dlužíme stovky miliard, pár miliard navíc nás už nerozhodní. Je dojemné, že pan Paroubek má náhle péči o naše dluhy, ale sám ještě nedávno sliboval, komu ještě na čem přidá. Náhlé osvícení?
23. 04. 2010 | 13:17

jarpor napsal(a):

Vlku,

předvedl jste názornou ukázku jak "citovat", aby ona citace nabyla jiného významu... a následně tento jiný význam po právu cupovat...

Vlkovsky normální... řekl bych.

Je mi líto, že Vás patrně mé předsedování "vytáčí"...
Ztrácíte glanc ... tedy jestli jste jej někdy měl.
Nemusíte věřit, ale jste jediný se svým přihlouplým poklonkováním...

Od Vás si však musí člověk zvyknout na všechno... jednou nadávky, jindy dementně působící poklonkování...
Jsem celkem adaptabilní, nečiní mi to zvláštní potíže.

A pak že něco na mém dřívějším konstatování o Vaší rozpolcenosti a měnění názorů není... lepší důkazy jste snad přisnést nemohl..

Hezký den
23. 04. 2010 | 13:30

JanE napsal(a):

David potažmo Bob
Tento názor je známým protipólem zásluhovosti. Taky se k němu přikláním. Když jsem ale napsal, že částka důchodu by měla být degresivní k výdělku, nikdo to neakceptoval. Přitom má-li důchod být sociální dávkou, v jakém je to rozporu s tím, že ten kdo hodně vydělával po dlouhou dobu, pobíral by důchod menší či nulový?
23. 04. 2010 | 13:33

vlk napsal(a):

Novinka, opravdová novinka!
Podle kohosi je už dokonc e i prohřeškem přímo citovat! a pak se k tomu vyjádřit. K přímé citaci..

No nejvyšíš čas, aby někdo přiskočil a tomu komusi s nějakým , třeba navoněným kapesníčkem, utřel mu slzičky a nudli a pohladil, když mu ten zlý a ošklivýa kdo ví jaký vlk zas e ubližuje . Dokonce tím, že dá věci do logických souvislostí.
Inu není nad adaptabilitu.
a prý vlka cosi vytáčí. ale kdepak . vlk jak konstatoval o mnoho dříve s e jen směje. útrpně směje.
a vytáčení vlků musí být sakra jiný kalibr. Těžký kalibr. kdosi a nebo cosi jako kalibr? Komická představa.
23. 04. 2010 | 13:40

jarpor napsal(a):

Alex

Myslím, že Vám rozumím... ale nevím co více k tomu dodat, než to, že se lišíme v názoru na rozhodnutí ÚS stran výpočtu důchodů.

Víte - ono Vaše neimponuje rozhodnutí v USA - já tam párkrát byl... a když si vzpomenu co jsem viděl např. ve vztahu k černým (možná rasismus to ani nevystihuje), k jižním národům - Mexico atd., zdravotní systém... skoro můžete umřít na ulici a okolí je to jedno...
tak mi fakt jedno rozhodnutí soudu v USA neimponuje.

Hezký den
23. 04. 2010 | 13:40

Českej Honza napsal(a):

V Německu se za hranicí bídy (chudoby) počítá příjem nižší než je 600 € měsíčně netto (15600 Kč netto). Při cenách potravin a zbytných předmětů, energie a vody, které jsou tady v tomto státě zlodějů srovnatelné s německými, kolik pracujících a starobních důchodců nedosáhne, soudruzi ve vedení státu, na uvedený čistý příjem německého žebráka z legálních zdrojů, práce, podnikání a příjmů od státu? Tipuji, že to bude nejméně 75-80% populace v ČR.
23. 04. 2010 | 13:42

jarpor napsal(a):

Vlku,
já nemám zájem Vás vytáčet,
nemusím být kalibr...

všechno zvládnete sám.
stačí vám vidět můj nick, pardon
"kohosi" nick.

Mě neubližujete, proboha. Tedy kdesi jste psal, že když mě potkáte, tak chytnu do držky...ale toho já se zas až tak nebojím...
Nadávejte si, dělejte co chcete. Jste ve svobodném médiu...

Každý píšeme svou kapitolu, každý jsme čtení a hodnocení, tak si ten kapesníček nechte pro sebe... Dejte na radu. Nemyslím to s Vámi zle...

Hezký den s trpným úsměvem :-))
23. 04. 2010 | 13:50

Tomas B. napsal(a):

TO: JanE

S Británií srovnával autor článku, ne já. Já jen doplnil druhou půlku pravdy.

Penzijní "připojištění" nebo prostě jinak komerční penzijní pojištění u nás normálně funguje. Já sám jsem penzijně "připojištěn" u ING. Problém je v tom, že stát toto pojištění podporuje velmi málo (méně než třeba stavební spoření) a umožňuje daňový odpočet jen do výše tuším 18.000 ročně.

Nevím proč vás iritují řeči o penzijním připojištění. Vaše ušetřené peníze vám nikdo nevezme. Řeči o státním bankrotu jsou žvásty... Pamatujte si jedno - a pamatujte si to dobře: v České republice působí desítky důchodových fondů ve kterých spoří asi 1/4 obyvatelstva v produktivním věku. Zatímco vy plácáte o státním bankrotu a do důchodu půjdete s holým zadkem, my ostatní se budeme mít přesně tak, jak se o to nyní postaráme. První den svého důchodu se postavte před zrcadlo, abyste viděl, jak vypadá idiot.
23. 04. 2010 | 13:55

JanE napsal(a):

Českej Honza.
Správně Honza, všichni Vlci, Jarporové a Rumcajzové by měli svou pozornost a intelekt zaměřit na boj s korupcí a kleptománií. Až přijdou výsledky, vše ostatní se bude měnit spontánně směrem k obrazu německému.
23. 04. 2010 | 13:55

JF napsal(a):

jarpor:

neřešte vlka když se on neřeší sám.

Vlk může řešit jen Vlka. ;-) Význam sděleného záleží jen na tom kdo s tím jak naloží. ;-)))

Možná jen trochu více čtu (obrazně) ... nic se nemá přehánět. Ani číst Vlka.
23. 04. 2010 | 14:00

Alex napsal(a):

jarpor
V pohodě. Cílem diskuse není přece za každou cenu přesvědčit druhého a otázkou stále i pro mne je zda mám v argumentech pravdu. Připouštím si, že ne. Vašim argumentům bohužel nerozumím. Stran toho rozhodnutí v USA - bohužel nevidím souvislost mezi oním konkrétním rozhodnutím v USA a tím, jaké to tam skutečně je - viz Váš popis.
23. 04. 2010 | 14:02

JanE napsal(a):

Tomas B.
Píšete ve shodně s novinami. Kolik znáte lidí, kteří již šťastně žijí z důchodového připojištění v ČR?
Klientem vámi zmíněné instituce jsem byl 15 let a přišel jsem o pouhým 60k (asi 1/3) z naspořených peněz. Lépe peníze zhodnotí i slamník, bohužel je hořlavý. Proto jsem vsadil na nemovitosti, ale to není jistě rada pro každého. K titulu, kterým jste mě počastoval se nebudu vyjadřovat, za to mi nestojíte.
23. 04. 2010 | 14:07

vlk napsal(a):

No vida, už je to jen v osobní rovině. jako vždycky. Argumenty, včetně těch nejpochybnějších - prostě nemá. Normálka.

Tak to prostě končí stabilně.
Opět jen útrpný úsměv.
23. 04. 2010 | 14:22

hanah napsal(a):

Doporučuji přečíst nález ÚS ke změně volebního zákona, zejména odůvodnění. Tehdy šlo o rozhodnutí ryze politické. Tehdy, domnívám se, Ústavní soud svoji pravomoc překročil jednoznačně

http://nalus.usoud.cz/Searc...
23. 04. 2010 | 14:23

vlk napsal(a):

No a jak jsme předpokládal - kapesník se objevil..
Tak to bychom měli.
23. 04. 2010 | 14:24

vlk napsal(a):

hannah

no my stím fakt budem muset něco dělat.. To souznění duší trvá.
Ohldně rozhodnutí v kauze Melčák soudím zcel a stejně. dokonc e jdu dál. Tvrdím, že US tím, že rozhdoval o ústavním zákoně prostě neomluvitelně flagrantně překročil svoje pravomoce. Rozhodoval o ústavním zákonu!
Verdikt už j e potom zcela marginální. Navíc u toh vediktu - 3 z čelnů kolegia ,nejmén tři byli těmi, kdo v r. 98 pro tento zákon, jako zákonodárci zvedli ruku. Jako soudci US měli opačný názor. Dokonalý Kocourkov.
23. 04. 2010 | 14:27

jarpor napsal(a):

Alex

Shoda... co je diskuse..

Chtěl jsem jen říct, neuměle, že podobně jako zde, na jednom rozhodnutí, ve srovnání se skutečným stavem té které společnosti, se způsobem života, úrovně, atd.. bych nehledal srovnání typu - jak oni tam jsou "dobří", když tam soud přijal takové rozhodhutí a naopak, jak my jsme "špatní"...

Hezký den
23. 04. 2010 | 14:28

jarpor napsal(a):

Vlku,
otázka je, kdo k té osobní rovině "přispěl" větší měrou... kdo z debaty o rozhodnutí ÚS přešel k inteligentovi, mudrcovi, Jarkovskému, předsedovi, kapesníčkům...

Pyšně si myslím, že jsem to nebyl já.

Ostatně - co si myslím není až tak důležité... I ostatní si mohou a jistě utváří svůj pohled..

Hezký den
23. 04. 2010 | 14:35

Alex napsal(a):

jarpor
V tom s Vámi mohu souhlasit.
Také přeji hezký den.
23. 04. 2010 | 14:52

jarpor napsal(a):

K Vlkem zmíněnému "dokonalému Kocourkovu" jen dodám, že
v 98 bylo v odůvodnění něco o jedinečnosti tohoto rozhodnutí ÚS, jen pro tenkrát panující situaci, že pro příště je potřeba nejprve změnit ústavu... že pro příště úprava zkrácení délky funkčnosti sněmovny tak jak se dělo, není možná....
Tedy - od 98 měli páni poslanci dost času ...

Proto ten jednoznačný Vlkův odsudek těch 3 soudců neberu...

Hezký den
23. 04. 2010 | 14:53

vlk napsal(a):

Inu je to jako vždycky...
Kdosi doufá, že cosi bylo v 98 v odůvodnění US předčasným volbám...

No vzhledem k tomu , že senát schválil tenhle zákon 19.3.98, prezident to podepsal 02.04.98 a volby proběhly 19. a 20. 6.98, tak podle men žádný US tehdy tento zákon NEPROJEDNÁVAL!
Tudíž nikomu neposkytoval na nic čas. Tudíž e základní rozpor mezi konáním jednoho a téhož člověka jako zákonodárce a jako ústavního soudce.

To už nemluvím o možné retroaktivitě výroku US, protože z něj lze dovodit, ež volby byly nezákonné takže vlád a z nich vzešlá neměl a legitimitu,parlament také ne.
A naopak v opačném gardu - pokud o dovodit nelze pak je výrok US v přísném rozporu s už přijatým a konzumovaným zákonem. Nemáme sic e precedenční právo,nicméně , jestliže něco jednou v jedné a até samé věci sloužilo a bylo akceptováno, pak by to mělo fungobat a sloužit znovu.Nicméně kardilnální nonsens tří členů senátu je zcel a zjevný.

ale co to je pro někoho, koho jaksi nezajímají tehdejší reálie.

Ostaně - psal jsem paní hannah a kdosi má zas e neodolatelnout touhu strkat nos do hovoru dvou jiných.
Noa teď jistě přijd e zas e Guth JArkovský a podobně. Až do úplného vytracení i těch nejnesmyslnějších argumentů...
Prostě dokonalá pozice osoby, co s e znalecky vyjadřuje ke znění smlouvy, o které ví jen to, že byla a kdy byla uzavřena a na zákald ě těchto dvou faktů, jediných, které zná , ví, že se dala uzavřít lépe.
ATk teď pro změnu ví ,jak rozhodl US v 98. když podle vůbec nerozhodl.On totiž podle mne o věci vůbec nejednal...
23. 04. 2010 | 15:22

hanah napsal(a):

No, ono to vlku, nebude zas až tak horké:-)

Já jsem měla na mysli změnu volebního systému zásahem ÚS z 24.1.2001. A příslušné odůvodnění.

Předkladatel Havel a část senátu.

Pl.ÚS 42/2000, 64/2001 Sb., N 16/21 SbNU 113 , tak snad teď je to dobře.
23. 04. 2010 | 15:47

vlk napsal(a):

hannah
ach tak.. tedy napadnutí nového volebního zákona , že jako není poměrný....

No tak tad y bych řekl, že zdůvodnění skutečně sedělo. Prostě bylo potřeba změny ústavy a na to nebylo dost hlasů.

Nicméně - život ukázal, že to bylo špatně. Jak po volbách 02, tak hlavně 06 a nejspíš i letos. Nebyl by Melčák, Pohanka a tak. Nebyl by Bielesz..
23. 04. 2010 | 16:01

Josef napsal(a):

Milý Vlku,
spíš bych měl napsat Akélo, vlku se šedým zákalem, skrz který nevidíš, nebo přinejmenším vadně čteš, jinak si neumím vysvětlit slaboučký odvar obrany páně Žáka, který plevelí veřejný prostor, jak by se nechumelilo, přesněji, jak již dříve uvedeno, jako by nebyl signatářem CH77, anebo byl, ale z jiných důvodů, že.
Vcelku nikoho nezajímá, jak p. Ž. hlasoval - v zaměstnání, ale veřejnost zajímá, jak zněl jeho hlas ve prospěch "res pubica". Víš-li, že řídí časopis Listy? Cos tam četl o radní naní Jaklové, zaměstnankyni Česká media s.r.o., která kontroluje ne/kvalitu ČRo v Radě ČRo? (Například.) Nebo o tvrdé cenzuře a manipulaci ČRo, ČT a ČTK? O firmě |Newton a ČTK?. Zkuste pane dr. Vlku najít zkrátka něco o zkorumpovaných radách medií veřejné služby, připomeňme si v této souvislosti studentskou iniciativu Inventura demokracie... jíž p. Žák ve svých diskusích a blogu ani náhodou nepodpořil! Spíš ve svých příspěvcích, které platí ČRo 6 - mimo jiné, odváděl hovory udatně stranou. A připomeňme si také Korupci po česku, což není (jen) stav dnešní "věci veřejné v ČR", ale knížka, kam p. Žák se svou hřivnou také přispěl. Ale to bylo v počátcích 90. let... A pokud jde o Chartu 77, trvám na svém, byla ve svém výsledku skutečně chrabrým kategorickým imperativem, dnes její (tehdejší) signatáři zvadle dřepí v bačkorách a nedokáží své aktuální, bohatě placené angažmá ve prospěch provozu "mafiánského kapitalismu" (citát jednoho z nich, že...) obhájit. Musí si na to najmout Vlka?
23. 04. 2010 | 16:03

Taoiseach napsal(a):

vlk

"Nicméně - život ukázal, že to bylo špatně. Jak po volbách 02, tak hlavně 06 a nejspíš i letos. Nebyl by Melčák, Pohanka a tak. Nebyl by Bielesz."
Právě naopak. Kdyby byl čistý poměrný systém (s druhým skrutiniem), který byl v účinnosti celá 90. léta, měla by modro-černo-zelená koalice pohodlnou většinu 107 štokrlat a vládla ještě teď.
23. 04. 2010 | 16:56

Alex napsal(a):

Milý Josefe
chcete-li diskutovat k tématu, jste nepochybně vítán. Tady je nějaký článek a diskuse k němu jakkoli třeba i nedokonalá. Chtěl bych Vás poprosit nemáte-li nic k článku, nechte si své kádrování pro sebe. Zkuste se přemoci. Diskuse bývá u blogů určena k výměně názorů nad nějakým problémem vyjádřeným v článku. A alespoň za sebe říkám, že mne Vaše názory Vašeho kádrovacího posudku prostě nezajímají. Děkuji Vám za pochopení.
23. 04. 2010 | 17:06

vlk napsal(a):

Josaf
jestli někdo nepotřebuje na svou obranu vlka, či kohokoliv jiného, pak je to přesně pan Žák- Listy jsem nikdy nedržel v ruce. Netuším, co s e tam píše. Zato tuším, co je zač Jaklová. Byla protegge , spolu se Zelenkou - další radní rozhlasu ODS a samozřejmě , že kope v barvách ODS.
Nicméně Kasík byl, podle mých informací taky docela pěkný lumen.
Ale nechápu, co to má společného, tedy jeho odvolání co dělat s p. Žákem. On byl předsedou tzv. velkíé rady a to do 5/09...

co s e týče nekvality , manipulace a podobně ČRo , ČT a ČTK , tak s emohu nějak , jako konzument, vyjádřit jen k prvním dvěma. A konstatuji, ež pro mne je nejdůvěryhodnějším sdělovadlem v rpeublic e jasně ČRo.
SJe jasně nejlepší a nejferovější. Kvalitu ČT mohu porovnat buď s německými nebo rakouskými veřejnoprávními. A Pokud jd eo ARD a ZDF , tak je nepochybně slabší. O tom není sporu. Ohledně ORF bych nijak skeptický nebyl. Postavení intendanta ARD a ZDF a volba jejich rad je úplně jiná dimenze než v ČR. Nicméně pan Žák není Petr Štěpánek, zvaný Tajtrlík, Není s ním spojen žádný skandál. Pokud jsme jej mohl číst nebo slyšet někd e napřímo, je to muž obrovského rozhledu, skvělých znalostí a velmi bystrého názoru. takového jej vidím a jsme rád , že píš e na Aktuálně. Přesto, že jsem s e s ním pod jeho blogy už několikrát tvrdě střetnul. Nicméně nemám sebemenší problém uznat jeho kvalitu. A tím méně mu budu předhazovat, co domněle udělal či neudělal pro res publicu.

Nebo snad mám vycházet z toho, že nick Josef byl pověřen nějakou hodně početnou skupinou byvatel res publici , aby vyjádřil za ně panu Žákovi svou nechuť a nedůvěru k jeho práci?
Pokud ne, pak Josef zastupuje jen svůj osobní názor a těžko semůže ohánět pojmem res publica. Stejně jako já zastupuji jen svůj názor.
O firmě Newton co si vím.Jak o jejích fondech, tak o její napříkald výstřižkové službě. Pokdu nějak vykrádá Četku, není to problém pana Žáka, ale toho kdo má ˇVetku jako majitel na starosti. Netuším, které ministerstvo je zřizovatelem . Možná kultura..
Rovněž nic netuším o zmíněné studentské iniciativě.
Takže nic netuším o nějakých diskusích a nci netuším o stanovisku pŽáka k této iniciativě. Pokdu ji nepodpořil, měl asi k tomu svoje důvody.

A pan Žák jako placený žoldák mafiánského kapitalismu? No je fajn s ena závěr týdne od srdce zasmát. Vážím si jej přesně kvůli vyjadřování opačných stanovisek.

Takež znovu, váš útok na p. Žáka shledávám naprosto neodůvodněný, neadekvítní a naprosto nefér.
A jste mi dlužen odpověď na položenou otázku.Od minule.

jo, nejsem ani Dr., ani Akela. Možná , že mám šedý zákal . Počínající . Nebylo by to nic divného.
23. 04. 2010 | 17:11

vlk napsal(a):

Taoiseach
ano, koalic e by měla daleko ví c hlasů a byla by škodila s větší převahou. Nicméně jsme s enemuseli dočkat ani nákupu hlasů, ani kupování prezidentské volby, ani justiční mafie.
Prostě by byli do jisté chvíle řebíčkovali, pak by s ejim to bylo rozpadlo pod rukama a následně by byli drtivě prohráli volby. Soudím, ež snad ani TOP 09 by nevznikla. a dnes po TOPless, rozvařené ODS , VV a podbných dosti obskurních spolcích neštěkl ani pes.
23. 04. 2010 | 17:15

Aleš napsal(a):

Lex- nepsal jsem, že politici nekonají, ale že nejsou schopni konsensus- klasický příklad ony poplatky- poplatky ve zdravotnictví jsou téměř ve všech státech EU a vznikají na základě dohody klíčových stran, obdobně je to s důchodovou reformou.
Proto se levice i pravice obrací na ÚS , aby rozhodl místo toho, aby se strany politicky dohodly na reformách, které vydrží více než jedno volební období.
Kdyby byla schopnost politické dohody a respektování zákonů, ÚS by nerozhodoval kauzy jako poplatky a právní paskvil o zkrácení volebního obodobí.
23. 04. 2010 | 17:21

JF napsal(a):

vlk:

je dobře že se bavíte ... my také!!!

Tak by to mělo být!

pěkný weekend!
23. 04. 2010 | 17:26

Aleš napsal(a):

v časopise týden- diskuse k Zemanovu návrhu na zrušení ÚS. 1/3 odpovídajících byla pro!!!
23. 04. 2010 | 17:29

stále rebel napsal(a):

Pro Pípa.
Ta statistika reagovala na některé vaše poznámky.
Ti, co začínali pracovat nejčastěji od 18, někteří dokonce od 15, ve většině pracují před šedesátkou a mnozí i po ní, aby živili facebookovou mládež do pětadvaceti.
23. 04. 2010 | 17:32

solidos napsal(a):

solidarita nade vse. Bohati by nemeli dostavat vubec zadny duchod, kdyz ustava pry definuje jenom prava chudych. Zak mel usilovneji pracovat, mozna by mel narok na vyssi duchod a tohoto prispevku bychom zustali usetreni.
23. 04. 2010 | 17:59

jarpor napsal(a):

Vlk

Vidím, že pouhá zmínka, že od Vás něco neberu způsobí další průtrž "argumentů" k této věci a aby to nebylo málo, tak k jiným záležitostem ( nazvu to Bakala versus Zaorálek ) abyste došel k závěru, že nic nevím a dovolím si cosi napsat na adresu Vaší nedotknutelné osoby...

Tak k mé zmínce - to o té jedinečnosti a platnosti hovořil v TV p. Rychetský když vysvětloval, proč ÚS ve věci "zrušení voleb" rozhodl tak jak rozhodl... Byl to cca hodinový pořad, milovník realií Vlk jej může dohledat...
V tomto pořadu padlo a bylo citováno právě kolem rozhodování - různého - stejných osob tehdy a tenkrát...
Sypu si hlavu popelem, že nevím přesně, z jakého to bylo materiálu...

Je mi jasné, že prostě názor můj je hloupý a ničím nepodložený, případně jsou to nejnesmyslnější argumenty, zatímco Vlk má jedině správné postoje a řádně "vyfutrované" znalostmi reálií... :-)

Tož ať je po Vašem...
ÚS neměl soudit, vůbec se zabývat... ale jak rozhodl, meritum je správně...

Jo.. a Vlku, když " ...kdosi má zas e neodolatelnout touhu strkat nos do hovoru dvou jiných.", je třeba ho zpražit. Pořádně, důrazně mu vymezit co smí a hlavně co nesmí, protože copak je možné rušit "Vaše kruhy" ?
Nepřípustné !!! Takhle křupácky se přece můžete chovat jen Vy...

Hezký podvečer
23. 04. 2010 | 18:09

manager pred duchodem napsal(a):

mam vycitky svedomi. Pristi rok se chystam do duchodu. Vychazi mi duchod kolem 40 tisic. Po precteni prispevku si nejsem jist, jestli je vubec moralni si ho ponechat anebo jestli se mam rozdelit s potrebnymi. Prosim o radu, pripadne s uvedenim cisla uctu, abych se mohl chovat opravdu solidarne.
23. 04. 2010 | 18:13

jarpor napsal(a):

Už mi naskočilo ...

"Sypu si hlavu popelem, že nevím přesně, z jakého to bylo materiálu..."

Naskočilo mi, že to bylo z odůvodnění toho zákona přijatého v 98... proto to citoval Rychetský, obhajovaje ty dříve poslance, později ústavní soudce....

Jak říká B. Polívka :
Ta paměť.... ta paměť....ta paměť... na hovno !

Vlku, to není specielně na Vaši paměť... :-) to je spíše na moji a abych v tom nebyl sám tak to rozšířím jako "obecně platné"...

Hezký podvečer
23. 04. 2010 | 18:17

vlk napsal(a):

JF
ano dobře bavím věřím, že vy s tím běháním s kapesníčkem také.
Teď zrovna je zase dost potřeba.

I já vám přeji hezký víkend.
23. 04. 2010 | 18:21

Taoiseach napsal(a):

vlk

V zásadě asi ve sporu nejsme, ohledně volebního systému tvrdím dvě věci:
1. Čistý poměrný systém je spravedlivý, i když ti, co jsem volil neuspějí tak, jak bych chtěl.
2. Posílení většinových prvků nemůže zabránit patovým situacím, pokud je subjektů víc než dva (např. vítěz má s bonusem a s nejbližším partnerem stejně mandátů jako tři ostatní; nebo vítěz má s bonusem stejně mandátů jako zbývající dva subjekty).
23. 04. 2010 | 18:24

Anička z Kuřimi napsal(a):

Mno,
díky pane Žáku,
vysvětlil jste "úhel" pohledu na výrok ÚS, tak jak to vidím i já.

Páč "přiměřenost" v solidárním systému je relativní a nezměřitelnáá ..
23. 04. 2010 | 19:38

almost glossed™ napsal(a):

Chcete vidět, jak vypadá tato diskuse ve formě vizuálního "cloudu"?

Podívejte se, která slova a jména jsou nejčastější...: http://www.wordle.net/show/...

:-)
23. 04. 2010 | 19:43

stále rebel napsal(a):

Pro manager pred duchodem.
Proč se ptáte nás? My nevíme, zda jste prospěšný úměrně svým příjmům nebo zda jste byl na své místo dosazen díky klientelismu, šikanujete své podřízené, parazitujete na nich a okrádáte klienty. Ptejte se svého pracovního okolí, zda mu budete chybět nebo se vás rádi zbaví. Ptejte se sám sebe, zda vám bude chybět práce nebo spíše požitky spojené s vaší funkcí. Jsou manažeři, kteří by si jistě zasloužili vyšší penzi než dostanou, jsou ovšem také manažeři, kteří si penzi nezaslouží žádnou. Mám podezření, že budete patřit spíše k té druhé skupině. Ti první by nám podobné hloupé otázky nekladli.
23. 04. 2010 | 19:55

almost glossed™ napsal(a):

Tady je ještě hezčí verze "cloudu" s odfiltrovaným datem a slovem "napsal/a", kt. produkuje systém: http://www.wordle.net/show/...

Tak schválně, kdo se tam najde? :-)
23. 04. 2010 | 20:28

Béda napsal(a):

perlička (k argumentaci a odůvodnění nálezu ÚS):

představme si, že by se na Ústavní soud obrátil se stížností na disproporci mezi výdělkem a vyplaceným důchodem p. Kellner, Bakala, Dospiva, Tykač, anebo některý z českých miliardářů.
23. 04. 2010 | 21:29

Daňový poplatník napsal(a):

To: manager pred duchodem
Jestli Vás při Vašem platu, z kterého jste se mohl bezproblémově zajistit ve stáří , zajímá výše důchodu jinak, než pouze informativně, tak raději ani nechci vědět, co jste manéžoval.
23. 04. 2010 | 21:44

martin napsal(a):

Pane Žáku, zásadně nesouhlasím s citovaným výrokem pana soudce Musila, že Ústavní soud má zásadně rezignovat na to, «aby „provozoval politiku“, tj. aby zasahoval do ústavou vytvořeného a ohraničeného prostoru svobodné politické tvorby, . . . který ústava garantovala pro ostatní ústavní orgány».

To má Ústavní soud rezignovat i v případě že poslanci odhlasují zákonon odporují Deklarci lidských práv? Ústavní soud je tu aby ochraňoval občany a rušil zákony odporující ústavě. Proto kritika není na místě. ÚS musí provozovat politiku a zasahovat do svobodné politické tvorby protože mnoho politiku má absolutistické sklony uzurpovat si moc.
23. 04. 2010 | 21:56

hanah napsal(a):

V odůvodnění nálezu ÚS z 21.1.2001, který změnil volební systém, je uvedeno - volně - že společnost je nezralá, je třeba posílit vznik malých stran a tudíž je namístě zrušit tu část zákona, která mírně zvýhodńuje strany větší.

Bylo tomu tak proto, že si to přál 1.prezident Havel a 2.někteří ústavní soudci.

důsledkem byl a je volební systém, který vytváří patové situace, kdy není možné sestavit pevnou vládu. Výsledek je prostý - žádná strana vládu nesestaví, uzavře koalici (například s lidovci :-), a pak za výsledek není odpovědný nikdo.
A můžeme znovu do voleb, třeba i přečasných, s výsledkem stejným.

Takže nám Havel, ten inženýr lidských duší, pěkně zavařil...

Jen upozorňuji, abych se vyhnula strašnému nářezu z bagatelizování, zjednodušení jsem si vědoma, podstata je správná. Odůvodnění zmíněného nálezu je totiž na několik stran.

Tak tolik ke zpolitizovanému rozhodování ÚS.
23. 04. 2010 | 22:33

Zdeněk P. napsal(a):

Dobrý den p.Žák, souhlasím s Vaším názorem.
23. 04. 2010 | 23:13

stále rebel napsal(a):

Pro Pípa.
Ještě mezinárodní srovnání – míra ekonomické aktivity mladých a starých.
http://www.czso.cz/csu/2009...$File/1607090304.pdf
http://www.czso.cz/csu/2009...$File/1607090310.pdf
24. 04. 2010 | 06:58

vlk napsal(a):

Taoiseach

nejsme ve sporu Proč zrovna my dva bychom také měl být?
K tomu, co píšete. Já byl kdysi nadšeným příznivcem poměrného systému Pro jeho evidentní spravedlnost. Jak vy píšete.
Dnes si svým postojem nejsem jist.
Totiž tím, jestli spravedlnost v orzdělování hlasů je nadřazena funkci státu..
A než řekneme ano a ted y většinový systém ne, prozkoumejme jeh výhody.
Zastupitel volený jako osoba a ne jako reprezentant partaje ve válc e modří vers. fialoví by podle mne měl být méně náchylný ke korupci a víc by s eměl starat o s vůj obvod. tad y neplatí bigotní - ty socky, straky topinky, černoprdelníky volit nikdá nebudu. Tad y by paltilo - dokázal jsi něco? Vidíme to? Nebo kradl jsi? Jsouokolo tebe řeči , že jsi jel v tímhle tom?Zkuste si představovat , jak by dopadla kandidatura takového langera nebo Béma v přímé volbě....
24. 04. 2010 | 09:05

vlk napsal(a):

o a koukám, že Guth Jarkovsk¨ý , který je na Aktuálně ještě živý nějak přitvrdil:

už žádný vyšší salon, už věty jako :
Vaší nedotknutelné osoby...

nebo:
Takhle křupácky se přece můžete chovat jen Vy...

ta druhá věta s e váže k připomínce protistrany , že není právě společenské skákat do hovoru , který spolu vedou dva jiní lidé..
No ale školitel z mravů si to jistě může dovolit.
Stejěn jako s i dovolí , co by logik,
nesouhlasit s e závěrem, že výrok US v nějaké věci je velmi diskutabilní, je li přijat si soudci, kteří ve funkci zákonodárce zaujjali kdysi naprosto opačný postoj. To byl můj základní a rgument. Totiž ž e jeden a týž člověk, má li být věrohodný, nemlže mít dvě naprosto opačná s tanoviska k jedné a téže věci, pokud e užita za naprosto stejných podmínek a k naprosto stejnému účelu a to v naprosto stejné věcné i formální podobě.
Bylo mi protiargumentováno, že jaksi mže , protože US už v té bvěci vydal sic e povolovací nález,a le s časovým testem.
Aby s enásledně ukázalo, že to NENÍ PRAVDA. Že si ten argumentující takto, ten nález US vycucal z prast.
a že jediné co má, je okecávání jednoho z těch tří soudců , kteří tvrdí, že jedna a ta samá věc je jednou bílá a jindy černá.
A vydává to za argument!!
Proti mému tvrzení, že rozsudek takových soudců je prostě podezřelýa velmi malou důvěryhdností!

Tak to už opravdu stojím v němém úžasu.
Že mi někdo může vyvracet mlj argument, že od soudce US očekávám stejný pohled na věc v roli soudce i v roli zákonodárce Jeho právní kvalifikac epro jeho rozhodnutí v obou rolích je úplně stejná. A nemůže být někd y něco dobře s tím, že jako byl čas.. Ne , tyhle věci jsou buď špatně nebo dobře hned!
Takhle si soudný člověk musí nejspíš položit otázku - co s e změnilo, že ti tři takhle otočili? Je to ona norma? Její použití? Nějaké nové skutečnosti v systému demorkacie nebo uspořádání státu? Nebo s e jen a pouze změnilo a to zásadně postavení konkrétní rozhodující osoby?
Kd y v prvém příaPDĚ BYL ČLENEM PARTAJE, KETRÁ MĚLA NA PROHLASOVÁNÍ ZÁJEM A JEHO EXISTENCE JAKO VEŘEJNÉHO ČINITELE ZÁVISELA ZÁSADNĚ OD ONÉ PARTAJE? a V PŘÍPAD Ě DRUHÉM S E STAL VEŘEJNÝM ČINITELEM, ABSOLUTNĚ NEZÁVISLÝM NA PARTAJNÍ MAŠINERII , TAKŽE UŽ JEJ NEMUSELA ZAJÍMAT, ALE OPAČNÝM VÝROKEM SI naopak prisvojil dalsi pravomoce , NAVÍC NA ÚKOR ONĚCH PARTAJÍ?

Boužel, mám všechny důvody s e domnívat, že D je správně!
Protože jinak to podivuhidné jednání nemá žádnou logiku.
Samozřejmě - kromě náhlého prozření. Což by ovšem signalizovalo, ež onen člověk sem tam trpí úplným zatměním mozku...
Takže v obou možných variantách mi toho vychází, že nn dotyčný člověk dvojího rozhodování by měl z US vypadnout k nejbližšímu možnému datu. Jd e totiž o soobu buď s velmi proměnlivými rozumový,i funkcemi nebo o osobu, která neumí být nezávislá při svém zásadním rozhodování na vlivech oklí. Chceme takovéhle soudce? Navíc ústavní?
Tímhle příspěvkem jsme definitivně s tímhle blogem hotov.
24. 04. 2010 | 09:23

DDD napsal(a):

Alexovi se pochopitelně omlouvám, více jsem reagoval na diskuzní příspěvky (jemu podobných), než na původní text. Číst pochopitelně neumím, nebo jen omezeně, ještě že jsou tu větší chytráci :).
Jinak další příslěvky Alexe vypovídají o smýšlení určité skupiny v naší společnosti, která zjevně míní, že solidarita znamená "co je vaše, to je naše" a každému podle jeho potřeb. Třídní nenávist má evidentně silné kořeny.
24. 04. 2010 | 10:01

Robert napsal(a):

Rozhovor s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským ke zde diskutovanému nálezu ohledně důchodů naleznete na této adrese:

http://www.novinky.cz/domac...

Přeji hezký víkend.
24. 04. 2010 | 10:05

Taoiseach napsal(a):

vlk

"...Totiž tím, jestli spravedlnost v rozdělování hlasů je nadřazena funkci státu"
Funkčnost státu nezávisí na volebním systému, nýbrž na tom, zda jsou politici schopni (v koalici) prosazovat něco pozitivního, nebo si (v oposmlouvě) jen rozdělit koryta.

Pro poměrný systém jsem výše uvedl ještě další důvody: pružná reakce na změny. Každé nové téma, přístup, koncepce v politice logicky vždycky začínají jako menšinové. A ve většinovém systému se menšiny hůř prosazují.

"Zastupitel volený jako osoba ... a víc by se měl starat o svůj obvod."
A to by právě bylo ZÁSADNĚ ŠPATNĚ. To je ten můj třetí důvod. O místní věci se má starat obecní a krajská samospráva - parlament je řešit nemá. Dobře je to vidět v případě senátních voleb: kandidáti slibují, co všechno udělají pro svůj obvod (případně, co udělali, pokud mandát obhajují). Přitom ústavní funkce senátu něco takového ANI TROCHU nezahrnuje.
24. 04. 2010 | 11:35

Lex napsal(a):

Taoiseach
S odpluštěním, že se vám s vlkem vměšuju do debaty - proč si myslíte, že v případě "oposmlouvy" šlo o rozdělení koryt? Dokázal byste s volebním výsledkem v roce 1998 udělat něco rozumnějšího? Klaus mohl sestavit 102 koalaici - s KDU-ČSL a US. Vy byste na jeho místě takovou koalici sestavil?
Zeman mohl s KDU-ČSL a US sestavit 113 koalici. Nabízel každé z těch stran 1/3 podíl ministrů a Josefu Luxovi místo premiéra. Poslali ho do háje!
Znovu se ptám - Vy byste měl řešení? Stejně jako řada novinářských kritiků té smlouvy.
Podle mne to bylo překvapivé řešení a PRAKTICKY jediné možné (vyloučíme-li velkou koalici nebo opakování voleb = kocourkov).
Za další - v zemích jako GB, USA a dalších, kde fakticky funguje systém dvou strana, takže vítěz bere vše - tam je také účelem voleb rozdělení koryt?

Pokud jde o většinový systém u nás, považuji ho, stejně jako Vy, za vyloučený pro Poslaneckou sněmovnu. Vlkova argumentace se mi nezdá průkazná. V komorách, které jsou složeny z osob zvolených většinově, jednotlivé osobnosti nehrají téměř žádnou roli, roli hraje opět stranická příslušnost (zvoleni jsou především kandidáti podporovaní etablovanými politickými stranami) a příslušnost ke klubu. Český Senát po volbách v roce 2004 byl toho zářným příkladem.
24. 04. 2010 | 13:37

Taoiseach napsal(a):

Lex

Vítám Váš vstup. Pro ilustraci rozdělení koryt uvedu jen dva příklady: Vlastimil Tlustý (alias Vlasta GSM, Vlasta Vířivka, Téčko) jako předseda dozorčí rady konsolidačky (kde šlo o miliardy) a Václav Klaus jako předseda sněmovny. Podotýkám, že v tradičních demokraciích je běžně v čele jedné nebo obou komor zástupce opozice, a to i u většinových vlád. NIKDY to ale není vůdce opozice - ten žádnou další funkci nepřijímá.

Uznávám, že vytvoření pohodlné "proevropské" většiny zablokoval Jan Ruml z vlastní hlouposti. Bylo ovšem možno na něho dál tlačit, např. aby sám odstoupil (relativní neúspěch ve volbách by i poskytl důvod) a neblokoval vytvoření koalice.

Na druhé straně Klaus (který vždycky tvrdil, že volby mají jenom jednoho vítěze a ostatní jsou poraženi), měl odstoupit a nechat na svém nástupci, aby se pokusil vyjednat řešení. V podstatě není nedemokratické, ani pokud se nejsilnější strana na vládě nepodílí.

Kocourkov jsme tu měli, např. když ODS protlačovala sněmovnou usnesení, že vláda škodí této zemi, a přitom jí odmítala vyslovit nedůvěru. Podobných věcí jsou v GB nebo USA ušetřeni. Vzpomínám si, že když ODS předhazovali podivné praktiky pana Šloufa, Nečas unešen vlastní vtipností říkal "my nejsme personální oddělení Lidového domu". Lidi to brali velmi negativně, proto taky další volby vyhrál Špidla, který se jako předseda strany od oposmlouvy distancoval.

Smyslem opozice je ÚČINNÁ kontrola vlády, která zahrnuje i možnost vyslovení nedůvěry. To oposmlouva nesplňovala.
24. 04. 2010 | 16:21

Anička z Kuřimi napsal(a):

Mno,
Taoiseach
pro společnost a zemi, je z hlediska především ekonomického, politického i mezilidského lepší 1 oposmlouva, než-li politická NESTABILITA a "bezvládí"!!
24. 04. 2010 | 18:42

jarpor napsal(a):

Vlk

Tak jsme se dostali od rozhodnutí ÚS až ke třem soudcům... Dle Vás - měli by vypadnout... no máte na to vliv jako na poluci ledního medvěda, úplně stejný jako já...

No, sypu si hlavu popelem, že jsem hned nevěděl, kde bylo kolem těch tří řeč... to jaem si dovolil moc, co ? Vy znalec reálií... není důležitější, že o tom bylo kdesi cosi zmíněno, než kde to bylo ? No jasně... nebyla pravda... dle neomylného... .

No tak jste si pourážel kohosi z Horní Dolní ... který nikoho, ani Vás nepřesvědčoval... Jen říkal, že nemá s rozhodnutém ÚS problém, a Vy jej máte...

Tož si ho mějte... jo a nestůjte dlouho v němém úžasu... hrozí zkamenění... tak se trochu pohněte... ať nemáte ještě další problém... Jak vidím, ten s tím s ÚS Vám k rozhození Vašeho ega, když jiní s tím ÚS problém nemají, úplně stačí....

Hezký večer
24. 04. 2010 | 19:27

vlk napsal(a):

Taoiseach

napsal jste tohle:
"...Totiž tím, jestli spravedlnost v rozdělování hlasů je nadřazena funkci státu"
Funkčnost státu nezávisí na volebním systému, nýbrž na tom, zda jsou politici schopni (v koalici) prosazovat něco pozitivního, nebo si (v oposmlouvě) jen rozdělit koryta.

Jako odpověď na můj předchozí vstup.
Takež se zeptám - a jaká je praxe , dvacetiletá, u nás?
Já svůj postulát dfinoval na základě zkušenosti. Která je navíc - stále a stále horší.
Takže soudím, že v poměrném zastoupení k žádné změně nejspíš nedojde.
Ohledně argumentac e snazší reakcí na změny.. Nejsme si vůbec jist , jestli je rychlá reakc e na měny vůbec žádoucí. Změny typu pozitivní diskriminace nebo politkorektnost a podobně.
A navíc si myslím, že rozhodně nemáte v tomhle bod ě pravdu. Kdepak na změny reagují nejrychleji? Já bych řekl, že v USA.. s jejich většinovým systémem.
jedině kd e jsem ochoten vě větší míře převzít váš názor je poslední bod, ted y lokální působení v obvodě u celostátních zatsupitelů..
Obecně - máte pravdu. ANo, celostátní zastupitel by měl být o celku. A nikoli hrabal pro svůj obvod.. Jenže - přesně takhle s e představují všichni poslanci ,byť jsou v poměrném systému, na předvolebních mítincích, pokud obhajují mandát. Jinými slovy - ono to funguje stejně i poměrném systému S tím rozdílem, že Langer má jako jednička na partajní kandidátce vystaráno. Ve většinovém systému už by byl prostě out.
takže - ano , poslane c by s eměl věnovat celku. Jenže i v poměrném systému se rád chová jako většinový...
Máme tedy ne váhody poěmrného zastoupení, ale nevýhody jak poměrného tak většinového systému.
A Lexovi bych k jeho a rgumentaci českým enátem c htěl vzkázat - že senát je v Č R už drdlouho volen na protestním základě. Proti tomu, kdo zrovna vládne přes parlament O dost jiná situuace by byla , kdyby se i do parlamentu volilo většinově. Lidé by si sakra rozmisleli volit protestně. Klasický příkla d - Kubera. ten by nejspíš vyhrál a vyhraje kdykoli. Nemám ho rád, nesouhlasím s ním v ničem, nicméně - je to osobnost. Nepřehlédnutelná osobnost.
24. 04. 2010 | 21:39

David - 1. část napsal(a):

Novinky.cz:

Rychetský: Optimistické očekávání důchodců není na místě

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský odpovídal na otázky Práva týkající se nedávného nálezu ÚS, který se zabýval penzemi. Podle něj budoucí penzisté nemohou očekávat, že zrušení současného výpočtu důchodů, který je méně výhodný pro lidi s vysokými příjmy, přinese zásadní změny.

Dnes 9:04 24.4.2010

Pane předsedo Ústavního soudu, máme mít radost z toho, že v důchodovém věku si díky vašemu nejnovějšímu nálezu finančně polepšíme? Anebo se máme naopak děsit, že stát začne škrtit, kde to půjde, aby peníze na zvýšené důchody sehnal?

Nějakou předčasnou radost bych nedoporučoval. Vůbec si nemyslím, že nález Ústavního soudu, byť je vnímán jako jakýsi zásadní převrat, nebo revoluce v důchodech, přinese nějaké podstatné změny. Trochu mě mrzí, že těmi, kdo ho hlasitě komentují, nebyl nález dostatečně přečten nebo pochopen.

Tak to zkuste vysvětlit.

Především není pravda, že tímto nálezem popřel Ústavní soud princip solidarity. Naopak. I v tomto nálezu jsme zdůraznili, že při průběžném důchodovém systému je nezbytnou součástí mezigenerační solidarita. Problém je pouze v tom, že Ústavní soud vždy musí posuzovat konfrontaci dvou ústavou chráněných principů a musí říci, kterému principu dá přednost. My jsme akcentovali, a to nejen v tomto případě, že Ústavní soud v zásadě do oblasti sociálních, hospodářských a kulturních práv nevstupuje. Leda že by došlo k totálnímu popření některého ze základních práv.

A k tomu podle vás výpočtem výše důchodů dochází?

Článek 30 Listiny základních práv a svobod říká, že princip zabezpečení lidí ve stáří, případně při nemohoucnosti, musí být přiměřený. A protože je u nás systém založený na pojištění, princip přiměřenosti znamená, že musí být přiměřený tomu, co si pojištěnec platí. Alespoň do jisté míry. Systém bude nadále založen na solidaritě.
Ovšem jeho parametry, zejména po lednu letošního roku, kdy se zastropování odvodů na sociální pojištění zvýšilo na dvaasedmdesátinásobek průměrné mzdy, jsou špatné. Jde o to, že dochází k hlubokému nepoměru toho, co lidé odvádějí do systému a co je jim vypláceno. Byť se to týká malé skupiny pojištěnců s vysokými příjmy. Proto je nutné tyto parametry napravit.

Jak?

Zrušili jsme obě redukční hranice pro výpočet důchodů s odkladem na září 2011, ale neřekli jsme, že jsou protiústavní a že nesmí v zákoně být. Je tedy věcí zákonodárce, chce-li se přidržet tohoto průběžného systému, aby ty nastavené parametry upravil. Nic víc. Takže znovu říkám, že nějaké zvlášť optimistické očekávání budoucích důchodců není na místě. Navíc jsme úmyslně neřekli, jaký důchodový systém, zda tento, nebo jiný, má zákonodárce použít. Do toho nám opravdu nic není. To je čistě politická otázka.

Po vašem nálezu nicméně zavládlo všeobecné přesvědčení, že většině budoucích důchodců se výrazně zvýší penze, na což státní kasa nebude mít prostředky.

Máme téměř tři milióny poživatelů důchodu. Případ, který jsme posuzovali, a který se stal – jak říkáme – nosičem této kauzy, se dotýká řádově pěti, možná osmi tisíc lidí. Představa, že to bude stát desítky miliard, nebo ještě více, je prostě falešná. Je to tak malé procento, nebo promile, že se to zásadním způsobem neprojeví. Zásadní je jiná skutečnost: stát při tomto důchodovém systému měl vysoké převýběry v řádu desítek miliard po řadu let a – velmi drsně řečeno – místo aby tyto peníze uschoval na nějakém důchodovém fondu, je prachsprostě ukradl na jiné účely. A teď naříká.

Pořád mluvíte o malé skupině lidí, jak jste k tomu došli?

To je velmi prosté. Když se podíváte na statistiky České správy sociálního zabezpečení, tak zjistíte, že důchody řekněme nad čtyřicet nebo padesát tisíc korun má devět lidí v republice. Nad třicet tisíc korun asi čtyřicet lidí. Lidé s vysokými příjmy většinou nejsou v pracovním poměru a nemají povinnost – jako zaměstnanci – odvádět na sociální a zdravotní pojištění tak vysoké procento. Oni mohou odvádět základní vyměřovací základ a budou mít pak nízký důchod. A dobře jim tak. Náš nález je přece o těch, kterým nedobrovolně, ze zákona, je strhávána částka, která je v hlubokém nepoměru k tomu, co posléze dostanou.
24. 04. 2010 | 22:14

David - 2. část napsal(a):

Nezakládá váš nález další novou nespravedlnost mezi příjmy současných důchodců a příjmy budoucích penzistů?

Máte pravdu. Je ale nepochybné, že nové nastavení parametrů nebude představovat žádný zásadní krok. Bude odstraňovat u relativně malé skupiny budoucích poživatelů důchodu hluboký nepoměr, ale k žádné revoluci nepochybně nedojde.

A co spojitost se zdravotním pojištěním? Co když si někdo řekne: moje nemocenská také neodpovídá tomu, co do systému odvádím, a pošle k vám stížnost?

To je něco jiného. Ve zdravotním pojištění jde o klasické pojištění nahodilé události. Člověk se pojišťuje proti tomu, že onemocní vážnou nemocí. U pojištění na důchod nejde o nahodilou událost. Ten čeká každého z nás.

Už máte vyměřený důchod?

Mám. Takže jsem opravdu nerozhodoval ve své vlastní kauze. Na mě to tudíž vůbec nemůže dopadnout.

Jak se ubránit podezření, že soudci při rozhodování tak trochu mysleli i na vlastní důchody? Při jejich příjmech i věku?

Máte pravdu, že řada z kolegů svým způsobem ovlivnila i svou vlastní pozici. Ale to prosím je fakt, který nemůže založit námitku podjatosti. Pak bychom třeba nemohli rozhodovat o zrušení trestu smrti, protože svým způsobem hrozí každému z nás.
Co říkáte prohlášení třeba ministra financí Janoty nebo sociální demokracie, že pojištění prostě přejmenují na daň a pojede se dál? Nemůže to podle vás vyvolávat v lidech přesvědčení: když politici nerespektují rozhodnutí soudu a zákony, proč bychom to měli dělat my?

Je to nehezký půlkrok. Člověka může těšit, že alespoň nějakým způsobem chtějí politici vyhovět rozhodnutí Ústavního soudu, že ho nemohou ignorovat, na druhé straně by to byl patrně opravdu pokus o obejití nálezu. Nechci a ani nemohu předjímat, kdyby se to stalo, jak by Ústavní soud takovou věc posuzoval.
Je pravda, že ve věci daní jsme už jednali, návrhy jsme projednávat odmítli, ale explicitně jsme řekli: to neznamená, že Ústavní soud se jednou provždy zříká možnosti posuzovat ústavnost konkrétní daně. Naopak. Učiníme tak ale pouze v mezním případě. Bude-li parlamentem přijat zákon o dani, která bude mít – jak říkáme – rdousící, likvidační účinek pro nějakou skupinu obyvatelstva, anebo půjde-li o zavedení daně, která bude v příkrém rozporu s principem rovnosti, pak v takovém případě Ústavní soud zasáhne.
Případ, který jste posuzovali, leží na Ústavním soudu od roku 2007. Může to vypadat, jako byste byli v pokušení vyhlášením nálezu tak trochu zasáhnout do volební kampaně. Jiné kauzy, možná složitější, jako třeba zdravotnické poplatky nebo zrušení ústavního zákona o předčasných volbách jste dokázali vyřešit za poměrně krátkou dobu týdnů.

Příčin, proč je různá délka řízení, je více. Svou roli hraje složitost kauzy. Nezastírám, že svou roli hraje i osoba soudce-zpravodaje. Jsou však případy, které vyžadují, aby o nich jednal Ústavní soud přednostně. To byl třeba i případ předčasných voleb, protože kdybychom rozhodovali až po nich, nemělo by to smysl. Přiznávám, že průměrná délka řízení mě nenaplňuje uspokojením, ale je to někdy dáno i zahlcením Ústavního soudu.
A pokud jde o zásah do kampaně? Vzhledem k tomu, že téměř všichni nesou naše rozhodnutí přinejmenším těžce a rozdíl v hodnocení je dán jen mírou jejich kultivovanosti, tak si vůbec nemyslím, že bychom mohli průběh kampaně i výsledek voleb ovlivnit.
Upřímně řečeno jsem pevně doufal, že díky jiným mediálně zajímavým kauzám tento nález bude předmětem debat pouze odborníků speciálně na ministerstvu práce a sociálních věcí, kteří si nepochybně byli slabin systému po léta vědomi. Proto jsem také stanovil termín vyhlášení nálezu na pátek v půl deváté ráno, kdy jsem pevně doufal, že si toho nikdo ani nevšimne. A že to bude zajímat více ty odborníky. Tím spíše, že je účinnost odložena o rok a půl.

Nevadí vám, že se do vás politici strefují čím dál víc? A hlavně prezident Klaus, který vás do funkce jmenoval, a šéf sociální demokracie, jejímž jste byl členem?
24. 04. 2010 | 22:15

David - 3. část napsal(a):

Je pravda, že při každém mediálně zajímavém nálezu se na nás slétnou ze všech stran politického spektra. Nevedu si statistiku, abych mohl říci, že ze soc. dem. je to nejvíce, zatímco u pana prezidenta bych řekl, že je to pokaždé. Upřímně řečeno, moc mě to ani nezajímá. Řekl bych, že kritika víc než o politické orientaci svědčí o osobních kvalitách těch, kteří nepochopili, v jaké době a v jakém světě žijí.
Nejsme v době francouzské revoluce, kdy vznikla teorie, že nejvyšší orgán státní moci je volený parlament. Kdyby tomu tak bylo, tak by nebylo třeba Ústavního soudu. Žijeme v době, která vychází z toho, že neexistuje jeden vrcholný orgán státní moci, od kterého jsou všechny jiné odvozeny a jemu podřízeny. Naopak. Teorie dělby moci musí být – všechny tři musejí být rovnoprávné a vyvážené. A to řada lidí nepochopila.

Jak vám jako nejvyšší justiční autoritě zní častá kritika na nízkou úroveň soudů, jejich pomalost, či dokonce obviňování z korupce? Lze vůbec soudy uchránit před negativními jevy ve společnosti?

Dlouho jsem měl iluze, že se nám podařilo vytvořit takové podmínky pro českou justici, že bude odolná vůči korupci a jiným negativním jevům. Tíživě jsem cítil zejména v době, kdy jsem byl ministrem spravedlnosti, neblahou úroveň české justice: nepřiměřená délka soudních řízení, nepředvídatelnost soudních rozhodnutí, nejednotná judikatura. S délkou jednání se ale potýkají všechny vyspělé země, které přenesly na soudy všechny své problémy. O soudcokracii a soudním aktivismu mluví lidé, kteří vidí jevy, ale neznají jejich příčinu. Každý soudce má nejraději situaci, kdy se strany dohodnou a on nemusí soudit. Problém je v tom, že bezradná a bezmocná společnost přenáší na soudy své problémy. Stav justice není v naší zemi rozhodně důvodem k míře uspokojení. Celkově se to ale zlepšuje.

Nakolik se na obrazu justice podepisují kauzy, ve kterých se dostávají soudci do hledáčku policie či stanou sami před soudem, jako je třeba kauza soudce Berky, souzeného v souvislosti se zmanipulovanými konkurzy, či soudce Košely, u kterého se našlo dětské porno?

To je věc, která musí člověka trápit. Je to hanebnost, protože při podmínkách, které byly pro soudce vytvořeny po listopadu 1989 – doživotní jmenování, praktická neodvolatelnost, v té době i královské platy – jsem měl pocit, že dávají pocit záruky i osobní mravní integrity justice. Jak se ukazuje, jsou výjimky.
V některých zavedených demokraciích existuje systém soudce na zkoušku, kdy jsou uchazeči soudcem jmenováni až zpravidla po pěti letech soudcovské praxe. Nebo třeba v anglosaských zemích nemůže být jmenován soudcem nikdo, kdo nemá za sebou dvacet let praxe advokáta. U nás máme rakousko-uhersko-německý model, kdy soudcovský sbor byl pod ministerstvem spravedlnosti a sám si vychovával svůj uzavřený sbor. Tento model by asi neměl přetrvávat, protože se ukazuje, že může být zdrojem jistých excesů.

Soudci mají vzhledem k ostatním zaměstnancům státu nadprůměrné platy. Není nedůstojné jejich stavu, když se domáhají, aby jim byly zachovány – byť jim měly jít dolů o čtyři procenta jen na rok jako politikům?

K tomu se nemohu vyjádřit, protože tuto věc máme na stole. Ale obecně mohu připomenout, že ÚS v době, kdy jsem tu ještě nebyl, deklaroval, že v zájmu dodržení principu dělby moci a nezávislosti soudní moci nelze soudcům jednou získaná práva snižovat.

Jaký je vztah mezi příjmem soudce a jeho nezávislostí, kterou se argumentuje?

Vůbec si nemyslím, že hlavní garance soudcovské nezávislosti je v platu. Garancí musí být řada věcí institucionálního charakteru. Na druhé straně v každé zavedené demokracii je považováno ocenění soudce přiměřeným platem nejen po dobu funkce, ale i po jejím skončení za její součást. Nemyslím si, že by tím hlavním problémem bylo, že jsou příliš dobře soudci ohodnoceni a tudíž by měli mlčet. Patří k elementární „kinderstube“, aby soudcovský sbor měl odpovídající ohodnocení jak společenské, tak materiální.

Co je to ten odpovídající plat? Představa soudce-stěžovatele i společnosti se v tom může lišit.

Nikdy jsem se porovnáním nezabýval. Ale je třeba se podívat do vyspělých demokracií. Všude patří soudci k té části zaměstnanců státu, jejichž platy jsou nedotknutelné a nepochybně vyšší než platy ostatních zaměstnanců.

Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo
24. 04. 2010 | 22:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

David:
Pokud si nezaujatý čtenář dosti dlouhý rozhovor opravdu přečte, uvidí, jak nesmyslná je kritika nálezu ÚS.
Neinformovanost a neznalost novinářek odpovídá neznalosti kritizující veřejnosti a v podstatě se na ní podílí:
"A co spojitost se zdravotním pojištěním? Co když si někdo řekne: moje nemocenská také neodpovídá tomu, co do systému odvádím, a pošle k vám stížnost?"
Nemocenská je hrazena z nemocenského pojištění, nikoliv ze zdravotního. To slouží k úhradě nákladů ve zdravotnictví.
http://www.mpsv.cz/cs/7
24. 04. 2010 | 23:53

Taoiseach napsal(a):

Anička z Kuřimi

Největší stabilitu jsme tu měli za vlády jedné strany. Dík, nechci. To raději čtyři roky "nestability a bezvládí".

vlk

V podstatě trvám na tom, že za nedobré zkušenosti posledních více než deseti let nemůže systém, nýbrž politici. Oposmlouva na jedné straně posílila KSČM, kterou přitom nikdo nechce přizvat přímo do vlády, což je z hlediska povolební "aritmetiky" problém. Naopak se podařilo rozklížit postupně Cestu změny/Naději, Čtyřkoalici, Zelené i KDU-ČSL. Zemanovo křídlo se postavilo proti Špidlovi a zatáhlo ČSSD do kytek. Klausovo křídlo se postavilo proti Topolánkovi a ODS je rozhádaná, aniž by byla očištěná.

Nejsem si jistý, že "změny typu pozitivní diskriminace nebo politkorektnost a podobně" měl někdo jako hlavní bod svého programu. Nicméně pokud s tím někdo dostane víc než pět procent, potom takové téma MÁ BÝT zastoupeno na parlamentní půdě - bez ohledu na to, co si myslíte Vy, já nebo prostě většina. Říkám zastoupeno, což neznamená bráno jako závazné.

Politický systém v USA je těžce setrvačný.

Čistě praktická nevýhoda většinového systému je v tom, že v každé straně - i v té, co je mi programově nejbližší - se najde někdo, kdo mi "nesedí". Když ho kandidují v mém obvodě, jsem bez šance. V poměrném systému můžu alespoň dávat preferenční hlasy.
25. 04. 2010 | 00:11

Václav Žák napsal(a):

Vážená paní Šauerová,

moudrost starých Řeků byla koncentrována ve výroku MÉDEN AGAN, ničeho příliš. Jinými slovy, v uplatňování principů je třeba vážit míru, nic víc, nic míň.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Píšete: S tvrzením, že “Ústavní soud si nestanovil hranici, za kterou jsou jeho zákroky ingerencí do „svobodné politické tvorby“ vyhrazené jiným ústavním orgánům”, lze souhlasit. Nemohu ale souhlasit s tím, že by si Ústavní soud nějakou takovou hranici stanovovat měl a už vůbec ne s tím, aby mu taková hranice byla určována politiky.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Já jsem naopak přesvědčen, že si takovou hranici soud stanovit musí a že to je vůbec první věc, o které má přemýšlet, než se nějakou stížností začne zabývat. Pro instituci, proti jejímuž rozhodnutí prakticky není odvolání, je to naprosto zásadní povinnost. Všimněte si, že soudce Musil mluví o SEBE-OMEZENÍ. Právě proto, že nikdo jiný Ústavní soud omezit nemůže, pomineme-li evropské instituce. Ale ty to mohou dělat ve velmi omezeném rozsahu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Píšete: Je třeba říci, že KAŽDÝ nález ÚS, jímž je rozhodnuto o zrušení některého zákona, příp. nějaké jeho části, pochopitelně ZASAHUJE do „svobodné politické tvorby“ vyhrazené jiným ústavním orgánům. Říká jim totiž, vulgárně řečeno : "Tak takhle, páni politici, ne, zde a zde se dostáváte do rozporu s ústavním pořádkem a koukejte s tím něco udělat !"
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

To je jistě pravda, ALE: pravidla napsaná v Ústavě jsou obecná. Záleží na jejich interpretaci. A zde, říká soudce Musil, je třeba sebeomezení. Předseda ÚS v rozhovoru pro Právo prohlásil, „Článek 30 Listiny základních práv a svobod říká, že princip zabezpečení lidí ve stáří, případně při nemohoucnosti, musí být přiměřený. A protože je u nás systém založený na pojištění, princip přiměřenosti znamená, že musí být přiměřený tomu, co si pojištěnec platí. Alespoň do jisté míry. Systém bude nadále založen na solidaritě.“

A zde jsme u jádra sporu. Nejvyšší soud USA – s poukazem na to, že nastavení průběžného důchodového systému NEZAKLÁDÁ vůbec žádné plnění pro budoucnost, že Kongres, tedy jiné ústavní orgány, musejí mít možnost flexibilně přestavovat jeho parametry, zásah do systému odmítl. To je self-restraint, tedy sebeomezení soudu. Nechal prostor pro zákonodárce. Český ústavní soud se naproti tomu rozhodl aplikovat systém přiměřenosti na relaci mezi vklady a plněním, tedy udělal z něho vlastně obdobu penzijního spoření. To je – podle mne – závažný omyl. Lhostejno, kolik soudců pro něj hlasovalo.

Znamená to, že u sociálních práv ÚS nemá zasahovat do rozhodování parlamentu? Ale vůbec ne. Pokud by se zákonodárci rozhodli nastavit nejnižší hranici důchodů tak, že by za něj nedalo důstojně žít, byl by zásah ÚS zcela namístě. Kdyby se rozhodli, že občané tmavé barvy pleti důchody nedostanou, byl by také na místě. Dá se vymyslet spousta důvodů, kdy ÚS musí skutečně říci: "Tak takhle, páni politici, ne, zde a zde se dostáváte do rozporu s ústavním pořádkem a koukejte s tím něco udělat !" Ale v tomto případě vstoupili skutečně na tenký led. Ne politici. Ústavní soudci.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Píšete: Ústavní soud, který by nemohl rozhodovat o souladu či nesouladu zákonů s ústavním pořádkem, případně mu uměle byla vytvořena hranice, za níž by již rozhodovat neměl, resp. NESMĚL, by byl do značné míry paralyzován, a přestal tak plnit své základní poslání.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

To rozhodně nechci. Ale ochranou proti takovým tendencím politiků je TAKÉ SEBE-OMEZENÍ soudu. Musí pečlivě vážit, kdy má všeobjímající principy, jichž je Listina plná, skutečně aplikovat. Zejména v případě sociálních práv.
Srdečně zdraví
Václav Žák
25. 04. 2010 | 01:00

Béda napsal(a):

David,

domnívám se, že p. Rychetský se snaží problém, který ústavní soudci svým nálezem vytvořili, záměrně bagatelizovat.

Je totiž na hlubokém omylu, pokud se domnívá, že nález se týká pouze úzce vymezené skupiny důchodců. Naopak, svým konáním ústavní soud položil nálož v samotných základech celého průběžného důchodového systému. Vytvořil precedent na základě kterého může kterákoliv skupina důchodců v čele se svým mluvčím (soudním navrhovatelem) zpochybnit přiměřenost vyměřeného důchodu vůči jiným skupinám. Tím v podstatě dochází k plíživé destrukci celého současného důchodového systému. Džin diskriminace byl vypuštěn z láhve.

Jsem zvědav, jak v takových nasvazujících případech bude ústavní soud rozhodovat. Jestlipak mu nezbyde než držet se svého prvotního nálezu? Anebo přizná, že šlo o chybu?
25. 04. 2010 | 08:26

Béda napsal(a):

Dovětek:

principem tzv. rovnosti a svojským výkladem termínu tzv. přiměřenosti ústavní soudci založili na totální destrukci principu solidarity (u té je totiž rovnost jako taková nepředstavitelná - viz kupř. skupinu těch důchodců, kteří nikdy nepracovali a z objektivních důvodů ani pracovat nemohli) a průběžného důchodového systému.
25. 04. 2010 | 09:13

Ing. Karel Januška napsal(a):

Postupují ústavní soudci podle ústavy?
Dovoluji si připomenout některé nesporné skutečnosti.
Slib, který každý soudce skládá prezidentu republiky:
„Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně“.

Znění Ústavy Čl. 82:
(1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.
Ústava je jednoznačná. Ani soudce nesmí svou nestrannost ohrožovat. Tím, že soudce Ústavního soudu rozhoduje o dorovnání svého platu nebo o své případné penzi, porušuje Ústavu. Je to typický střet zájmů. Není divu, že současný stav je nazýván soudcokracie namísto demokracie.

Prezident republiky by měl soudce ústavního soudu na tuto skutečnost upozornit a vyzvat je, aby z toho vyvodili důsledky.

Bývalý soudce Ústavního soudu by tyto skutečnosti měl znát .
25. 04. 2010 | 09:29

Lex napsal(a):

Napadla mne jedna věc, která tu asi ještě nebyla zmíněna, a která je, podle mého, možná ještě závažnější, než omezující hranice samy.
Tou věcí je poměr růstu oněch omezujících hranic, a dále poměr těch omezujících hranic k růstu průměrné mzdy.
V roce 1995, kdy byl zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění přijat, byla první omezující hranice, do níž se příjem započítával plně, a nad níž se z něho počítalo 30 % 5.000,- Kč, druhou hranicí, nad níž se počítalo již jen 10 % byla 10.000,- Kč. Průměrná mzda za rok 1995 činila 8.300,- Kč.
Poměr mezi druhou hranicí a první, tj. šíře pásma 30 % zvýšení započitatelného příjmu, byla 2,00. Tento poměr se udržoval až do 31.12.1998, kdy první hranice byla 5.900,- a druhá 11.800,- Kč.
Od 1.1. 1999 byl tento poměr opuštěn, hranice vyššího započtení se rozšířila na 2,13 (6.100,- a 13.000,- Kč), od 1.1.2001 byla 2,25 (6.300,- a 14.200,- Kč) atd., přes 2,42 v roce 2002 (7.400,- a 17.900,- Kč) až po dnešních 2,57 při hranicích 10.500,- a 27.000,- Kč..
Z toho je naprosto zjevné, že zákonodárce již od roku 1999 nastartoval průběžné zvýhodňování výšepříjmových skupin budoucích důchodců. Nepochybně v jakémž takémž poměru k ekonomickým možnostem fiskusu. Že se tato postupná progrese zdála Ústavnímu soudu málo a naznačuje potřebu skokového nárůstu? Ústavní soud projevil svým rozhodnutím nepřiměřenou nezdrženlivost.
Myslím si, že zákonodárce by měl ve svém „nařízeném“ rozhodnutí na tuto skutečnost poukázat, a věc řešit pouze dalším mírným zvýšením rozpětí mezi oběma hranicemi sazeb, které dále proporcionálně zvýhodní výšepříjmové občany.
Co však je ze srovnání hranic zápočtů příjmu pro stanovení osobního vyměřovacího základu mnohem více alarmujícího? Je to porovnání těchto hranic s průměrnou mzdou v tom kterém roce, kdy ke zvýšení hranic došlo. Tato disproporce od počátku účinnosti zákona roste, a to tak, že jestliže za rok 1995 byla průměrná mzda 8.300,- Kč a za rok 2009 23.600,- Kč (tj. nárůst 2,84 krát), činí nárůst hranic plného započtení příjmu 5.000/10.500 = (pouze) 2,1 krát a 27.000/ 10.000 = 2,7 krát. Takový trend byl průběžný, a vyplývá z něho zákonem stanovený pokles výše důchodů oproti růstu mezd.
Hezkou neděli! Lex
25. 04. 2010 | 10:22

David napsal(a):

Béda:

s Vašimi názory naprosto souhlasím.
25. 04. 2010 | 12:09

Taoiseach napsal(a):

Béda

Není nám (ústavně) souzeno se v těchto věcěch shodnout.

"Ústavní soud jak se zdá si usurpoval roli rozhodovat o tom, jaký důchodový, zdravotní, sociální... systém je správný."
V odůvodnění nálezu - viz:
http://www.concourt.cz/clan...
není o tom, jaký systém je správný, ani slovo.

"Soudcokracie, justiční mafie - to jsou opravdu hnusná slůvečka"
"Soudcokracii" vymyslel slovutný profesor Klaus, protože jako každý parvenu neví, jak se řekne "soudce" řecky - :) .

"svým konáním ústavní soud ... Vytvořil precedent..."
Právní řád ČR není precedenční. Konkrétněji níže.

"Jsem zvědav, jak v takových nasvazujících případech bude ústavní soud rozhodovat. Jestlipak mu nezbyde než držet se svého prvotního nálezu? Anebo přizná, že šlo o chybu?"
V případě dalšího podání jsou dvě možnosti. Buď ÚS konstatuje, že jde o STEJNÝ návrh, a v tom případě ho odmítne jako nepřípustný (nemůže o totožné věci rozhodovat dvakrát ani "přiznávat chybu"). Nebo konstatuje, že stejný není; potom sice může přihlédnout ke svým dřívějším nálezům, ale svou judikaturou v JINÝCH věcech není vázán (musí se "držet" jen ústavy).
25. 04. 2010 | 15:15

Taoiseach napsal(a):

Ing. Karel Januška

"Tím, že soudce Ústavního soudu rozhoduje o dorovnání svého platu nebo o své případné penzi, porušuje Ústavu. Je to typický střet zájmů. Není divu, že současný stav je nazýván soudcokracie namísto demokracie."
Vaše konstrukce je naprosto absurdní. Každý ústavní soudce je občanem a podle Vaší úvahy by pak ÚS nemohl rozhodovat vůbec o ničem, co se týká občanů (ať už všech, nebo nějaké skupiny, do které můžou někteří jeho soudci patřit).
O "soudcokracii" viz výše v odpovědi Kolegu Bédovi.

"Prezident republiky by měl soudce ústavního soudu na tuto skutečnost upozornit a vyzvat je, aby z toho vyvodili důsledky."
Když už jste měl tu ústavu otevřenou, kde jste tam proboha našel, že by měl prezident soudce "upozorňovat" a "vyzývat"? To si nedovolí ani ten současný šílený aktivista.
25. 04. 2010 | 15:25

Michal Rott napsal(a):

Nic není tak úplně černobílé, ale z tohoto rozhodnutí ÚS mě docela mrazí. Ono totiž zdaleka nemusí zůstat jen u důchodů. Co když si tito přemoudřelí z nejmoudřejších jednou vzpomenou a rozhodnou, že ti, co do sociálního pojištění platí víc, musí dostávat i vyšší nemocenskou. A dál - přeci je spravedlivé, aby ti, co platí vyšší zdravotní pojištění měli i lepší zdravotní péči? Není to v podstatě útok na samu podstatu solidárního systému? Člověk, který bere měsíčně 50 a více tisíc, se přeci může snadno před chudobou na stáří komerčně pojistit bez újmy na své životní úrovni, kdežto člověk s podprůměrným platem do 15 tisíc, kterých je drtivá většina, asi sotva. Ale budiž, připusťme, že vůči bohatým je sociální smír nespravedlivý a dejme jim to, co jim patří. Kde se na to vezme? No jedině od chudých, kteří tak budou sponzorovat ještě vyšší blahobyt bohatých. Takhle to fungovalo ještě docela nedávno a vzpomeňte si, jak to ve východní Evropě skončilo? Zkuste hladovému vzít jeho porci jídla, uvidíte, že si to líbit nenechá.
27. 04. 2010 | 16:00

Bo napsal(a):

Mno, zkuste zase Vy na oplátku o tom chvíli přemýšlet z pozice toho stěžovatele. No a než budete kázat o chudých, co něco sponzorují, projděte si zpátky matematiku ze základní školy :)
29. 04. 2010 | 21:22

vlk napsal(a):

Václav Žák
byl jsme zvědav, jestli budete reagovat na mou zmínku o naší výměně názorů pod vaším blogem o Nečasovi.
A o tom, co ukázal čas.

Jsem zklamán. Tím, že jste to prostě přešel jak park před Hlavním nádražím..

Čekal jsem od vás trošku víc.
29. 04. 2010 | 22:31

jiridolejsrevolucionar napsal(a):

To je správna prdel   dělat si s českého národa prdel
pouze 20 let vás krmime zvratky a vykali komunistickeho kolaboranta vaclavahavla
to je prdel jsi s vás dělat prdel
rozkradli jsme co sedalo  státni a privátni majetky a pro vase deti zbyli jen havlovi vykali a zvratky
to je prdel jsi vás dělat prdel    ani jeden komunisticky vrah nebyl
potrestán za vraždy bezbraných dětí to je správna prdel si s vás dělat
prdel za pár let po havloví revoluci se s komunistických vrahu
milijardari  stali to je spravná prdel
zadlužili jsme vas jen tak malinko a pro prdel aby vase bezbrane
deticky  meli s toho  taky nejakou prdel ato jeprdel kolik kasparu s IQ jako ma ex prezident vaclavhavel nechape ze si delame zvas prdel,,

 a ta revoluce s vaclavemhavlem  to jsi komunisticky vrahové s vás
udělali  jen tak  malou prdel ze zrádneho  primitivniho schizofreniho
alkoholika jsme vám udělali filozova jen tak pro prdel českemu národu
a tento neprimitivnějši filosov se boji ukázat veřejnosti i za
neprůstřelnym sklem a za toto hrdinstvi má nejvyšší státni vyznamenání
a  doživotni presidentskou penzi to je správna  prdel jsi s vás dělat
prdel!!!!
zapoj se i ty do boje ze zlocincema co vladnou v nasi vlasti!!!!! http://www.dostklause.cz http://www.cibulka.com http://www.cs-magazin.com http://www.stopprocenzuru.czhttp://www.czechoffice.org


jiridolejsrevolucionar@gmail.com           zaruka svobodného Česka
02. 05. 2010 | 00:05

puma napsal(a):

Dear friends welcome to our store:sale cheap puma shoes http://www.salepumashoes.com
what you want will show in it !
05. 05. 2010 | 18:37

watchesaler.com napsal(a):

watchesaler.com are watches'direct manufacturer,only providing best quality watches and satisfactory service.brands such as Bedat Watches which are our hottest watches.http://www.watchesaler.com/
http://www.watchesaler.com/
http://www.watchesaler.com/...
http://www.watchesaler.com/...
http://www.watchesaler.com/...
http://www.watchesaler.com/...
http://www.watchesaler.com/...
14. 05. 2010 | 22:17

p90x dvd napsal(a):

thank you for your post! p90x p90x dvd p90x workout
http://www.p90xmall.com
15. 05. 2010 | 09:42

tyujyjih napsal(a):

Thanks for your visiting!
http://soldierette.com/Port...
18. 05. 2010 | 11:16

mfJaxxeQJc napsal(a):

<a href=http://buyxanaxonlinepharm.com/#online>buy xanax</a> order xanax mastercard - can you buy xanax online legally
01. 10. 2012 | 06:55

outletkmlje napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose jackets</a> vehicules http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose
25. 02. 2014 | 22:33

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy