Úcta k vlastním idejím je jednou z mocných zbraní ČSSD

19. 07. 2010 | 13:14
Přečteno 31012 krát
Tento text vznikl při mé přípravě na seminář ČSSD po parlamentních volbách 2010, který 30. června uspořádala Masarykova demokratická akademie.

ČSSD nedrží krok s dobou

Rozbor volebních výsledků ukazuje na nebezpečnou izolaci České strany sociálně demokratické. Hlavní problém přitom netkví ve ztrátě koaličního potenciálu, ale v izolaci podpory ze strany důležitých sociálních skupin. Sociální demokracie u nás ideologicky vybočila do extrému a opustila linii subjektu oslovujícího široký okruh lidí.

Setrvat v této pozici, tedy v podstatě nečinit žádné razantní kroky k modernizaci, zaručí straně v příštích deseti letech pohodlné místo na politické scéně. Podobně komunisté takto od roku 1989 dlí v očekávání revoluce (která podle analýz jejich textů začne sice pokojně, ale ozbrojenou formu nelze vyloučit).

Trčet dlouhodobě na místě pro ČSSD znamená hrozbu marginalizace a možná úplnou ztrátu vlivu. Podívejme se na Československou stranu lidovou – její osud je opravdu varující. Jestliže si tedy Sociální demokracie má zachovat tvář, musí se vymanit z izolace a napnout všechny síly, aby na základě nových představ o budoucnosti obnovila co nejrychleji svůj vliv ve společenském dialogu.

Volby 2010: odmítnutí, strach a odpor

Výsledek voleb přináší znepokojivý fenomén, protože za ním stojí hluboké odmítnutí establishmentu a zjevný odpor k drtivé většině osobností z předešlých mocenských struktur. Bilance porevoluční politiky, vyjádřená hlasováním lidí, se obecně projevuje v jisté podobě společenské vzpoury vůči systému, jenž se uplynulým vývojem do určité míry devalvoval.

Nové politické fenomény a tváře získávají na síle v situaci, kdy opovržení minulostí doprovází strach z budoucnosti, který charakterizuje rostoucí egoismus. Projekt moderní sociální solidarity je proto chápán jako nerealistická utopie. Představa brutálně rozdělené společnosti se stává přirozenou, obecně posiluje přijímání sociálního darwinismu.

V politické diskusi byla střední třídě „zdařile“ vsugerována představa, že neúspěšní si mohou za svou situaci sami, a proto si nezaslouží žádnou pomoc. Falešně získaný pocit ohrožení chudými dospěl do stavu, který vyjadřuje věta: „Chci-li být šťasten na úkor někoho, je třeba, abych jím pohrdal.“

Chybná volební taktika

Sociální demokracie nebyla úspěšná ve volebním zápase, protože se držela strategie napoleonské generální bitvy, ve které jde o všechno. Moderní atomizovaná společnost vyžaduje spíše taktiku neustálého zápasu s viditelnými dílčími výsledky. Nejvýhodnější je tedy využívat metody, ve kterých jsou autonomní akce pečlivě koordinovány, nikoli svádět nákladné generální bitvy.

V jádru mylně vedeného boje ČSSD o voliče stála i mylná představa, a sice že vítězství znamená získat co největší aritmetickou moc. Ano, je to sice důležité, ale ne dostačující.

Součástí popsané chyby je mizivá, neřkuli žádná snaha o nabytí vlivu za hranice prostého počtu vlastních hlasů. V politice demokratické společnosti totiž nehraje klíčovou roli to, jak velkou moc strana získá přímo, ale to, jaký získá prostřednictvím volebního výsledku vliv. Nejlepším příkladem jsou letošní volby, kdy ze všech hledisek poražená strana nakonec paradoxně dosáhla největšího vlivu a sestavila vládu – tedy zvítězila.

Mimochodem, zvyk podceňovat politický vliv se citelně projevuje ve vztahu k Evropské unii. Rozhodující mocenskou sílu mít nemůžeme, disponujeme ovšem pákami pro ovlivnění chodu celého uskupení

Nenakloněná média

Uvědomme si, že velká média jsou principielně organizacemi mohutného kapitálu a podobně jako u bank od nich nelze očekávat nadšenou podporu levice. Jistou možnost skýtají veřejnoprávní sdělovací prostředky, a proto z principu musíme jednak zabránit jejich privatizaci, a jednak využít všech legitimních možností, aby realizovaly sociálnědemokratickou představu o službě veřejnosti.

Další conditio sine qua non je v maximální možné míře využít internetová síťová média a vytrvale publikovat. Myslím, že bychom neměli opomenout roli, kterou v levicovém diskurzu sehrávají kupř. Britské listy a Deník referendum. Nesmíme podcenit ani další čtené servery (Aktuálně.cz, iDNES.cz aj.).

Nastal čas na nový dialog

Jsem dále přesvědčen, že pro současnou ČSSD je aktivní dialog velmi důležitý. Strana se vzhledem k rozložení sil na politické scéně teď ocitla v situaci, kterou bych nazval oslabenou opozicí. Důvod, aby silněji než kdykoli před tím využívala k podpoře svých myšlenek neparlamentní prostředky přímé akce, je proto nasnadě.

Manifestace, petice a intenzivní diskuse směrem ven, zejména s angažovanou veřejností, se stávají nevyhnutelnými. Nesmí se jednat o snahu lidem marketingově vnucovat hotová řešení, ale o aktivní úsilí s nimi probírat návrhy na změny v konkrétních oblastech života.

Česká strana sociálně demokratická musí kolem sebe shromáždit intelektově a morálně silné osobnosti a podnítit širokou diskusi. To mimo jiné vyžaduje rozpracovávat klíčová společenská témata, intenzivně publikovat a diskutovat. Strana musí se svou členskou základnou získat zpět osvětový charakter, který k ní historicky patří. Prostě a jednoduše, nejsme žádný marketingový projekt.

Zhoubný konzervatismus

Problém současného sociálnědemokratického hnutí spočívá v konzervativní povaze jeho politické praxe. Chci zdůraznit, že existuje konzervatizmus pravicový i levicový – oba se snaží hájit status quo. Ukazuje se však, že lidé podvědomě neměnnost věcí kolem sebe nechtějí. Sociální demokracie se proto stává v jejich vědomí zastaralou a je odsouvána k osudu lidovců.

Úzkostlivá snaha obhajovat status quo vyvěrá z aktuální neschopnosti definovat pokrok. To znemožňuje zformulovat radikální představu o budoucnosti. V poválečné době jsme měli snadnější pozici – pokrok znamenalo lepší zdravotnictví, vzdělání nebo bydlení. Růst HDP, tato iracionální idea shrnout celou civilizaci do jednoho celkového čísla, vyjadřoval též pokrok.

Shodnout se na ideji směřování společnosti je navíc velmi obtížně, ne-li nemožné, protože demokracie stojí na názorové pluralitě. Přesto si myslím, že je třeba aktivně se snažit znovu a znovu pokrok redefinovat v nových společenských souvislostech.

V neposlední řadě se nám v diskusi nedaří rozvíjet téma rehabilitace soudržné společnosti. Neřešíme existenciální nervozitu a úzkost, které vznikají v napětí mezi individualitou lidských bytostí a nemožností žít mimo společnost. A to je základní otázka vlastní už starořeckému zoon politikon.

Zhoubný neoliberalismus

Mezi další naše omyly patří tendence vymezovat se proti liberalismu a podléhat neoliberalismu, který z principu nedefinují liberální hodnoty, nýbrž zájmy oligarchie. Jinými slovy, chybí nám důslednost při rozvíjení a obhajobě emancipačních témat. Jako bychom zapomněli, že základní sociálnědemokratickou hodnotou je svoboda – svoboda od politického útlaku, bídy a svoboda rozvíjet lidský potenciál.

Rozvoj moderní demokracie postrádá u ČSSD dostatečnou radikálnost. První krok by měl přijít přímo ze srdce strany – na základě vnitřního dialogu a vnitrostranické demokracie. Systém založený na volné soutěži stran nemůže být demokratický, pokud samotné politické strany trpí demokratickým deficitem.

Hnutí mají sílu

Za velkou chybu považuji podceňování ekologických hnutí, která jsme nezískali za spojence, ale naopak je do jisté míry eliminovali, což pravděpodobně vedlo k zásadnímu oslabení zelené pozice. Skupiny prosazující šetrný vztah k planetě jsou přitom součástí budoucího směřování levice.

Sociální demokracie historicky odmítla člověka považovat za pouhého nositele užitných hodnot (dekomodifikovala ho), zelené hnutí zaujalo stejný vztah k přírodě, tedy vlastně k životu, a je tak svým způsobem nalevo od ČSSD.

Sociální demokraté podle mého mínění nevěnují dostatečnou pozornost ani ženským emancipačním hnutím. Ať je to jak chce, ženy představují více než polovinu potenciálu společnosti. Strana, která nepřevezme podstatnou část této síly, nemá šanci. Vnitřní logikou emancipačních hnutí je plně rozvinout individuální potenciál, nikoliv nutit lidské bytosti, aby plnily předem dané role. To je nejhlubší sociálnědemokratická tradice.

Až příliš snadno jsme vyklidili téma lidských práv, téma tolerance, téma inkluzivní společnosti, a to zejména v situaci rostoucí fragmentarizace, kdy vznikají ghetta cizinců, starců, vzdělanců. I zbohatlíci z Beverly Hills svým způsobem vytvářejí ghetto…

Základy pokrokové koalice

Základem příštího postupu musí být snaha zmobilizovat pokrokovou koalici. Takto pracovně nazývám spojenectví levých liberálů, sociálních demokratů, demokratické levice, zelených a některých náboženských proudů. V oblíbené řeči barev jde o žluto-rudo-zelené uskupení.

Ústřední témata příští debaty zřetelně ustavují rozvoj netržních aspektů společnosti, odpor proti komodifikaci a určitý stupeň společenské dekomodifikace. Metodou je obrana a rozvoj veřejných služeb a služeb, které jsou ve veřejném zájmu, a samozřejmě určitá míra přímého a nepřímého přerozdělení.

Musíme si uvědomit, že příliš nízká daňová kvóta znamená nebezpečí pro demokracii jako takovou. Demokracie je založena na principu kontroly moci ve všech jejích podobách. Pokud nebude veřejná moc disponovat dostatečným podílem HDP, tedy dostatečnou mocí, která je v něm skryta, nedokáže splnit svoji úlohu.

Sociální demokracie zatím nedokázala dostatečně propracovat svou koncepci evropské integrace. Ideový vrchol evropského sociálně demokratického hnutí je spojen se socializací národního státu, zlatým obdobím, které vytváří jeho tradici, jsou 70. léta minulého století.

Bohužel ani velké evropské země nemají potřebnou mocenskou sílu, aby si udržely dostatečný vliv na rozvoj naší civilizace. Po mém soudu její nejvýznamnější produkt – evropský sociální model – závisí na efektivní evropské integraci.

Cesta k zachování a rozvoji evropského sociálního státu vede právě přes prohlubování integrace zejména v politické rovině. Úkolem ČSSD je překročit své úzké stranické hranice a obnovit široké sociálnědemokratické hnutí, pomyslnou řeku, jejíž pravý břeh tvoří levicoví liberálové a levý ekologická hnutí a hnutí radikální levice.

Pokud politicky selžeme a nedokážeme tento trend rozvíjet, riskujeme mnoho.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

DoDo napsal(a):

bla, bla, bla. Vaše texty mně připomínají projevy Husáka a Jakeše.Dlouhé a nicneříkající.
19. 07. 2010 | 13:36

Jarda napsal(a):

Tenhle obsáhlý a cizími výrazy prošpikovaný text je typickou ukázkou toho jak lze pomocí spousty slov říci jednoduchou myšlenku: v ČSSD není v současné době jediný schopný člen a není jediná kloudná myšlenka.
19. 07. 2010 | 13:42

Nový světoový řád napsal(a):

Špidla a jeho USA - pardon EU....tady je pravda....
http://video.google.com/vid...
19. 07. 2010 | 13:45

Puck napsal(a):

Pane DoDo, je tam také zajímavá myšlenka : "„Chci-li být šťasten na úkor někoho, je třeba, abych jím pohrdal.“
19. 07. 2010 | 13:45

martys napsal(a):

dodo:
jestli on není problém že holt tvoje intelektuální úroveň je tak nízká, že nedokážeš porozumět :-)))

ne nadarmo je "kdesi" napsáno: blahoslavení chudí duchem...
19. 07. 2010 | 13:47

Carlos V. napsal(a):

Usmevne. Chci byt stasten na ukor nekoho ?

Co tim autor mysli. Paklize chce rici, ze chci byt stasten a proto nekomu sebero neco, co mu patri, pak s nim souhlasim.

Paklize chce rici, ze nekomu nedam neco, co on by chtel, a za co neni ani vdecny ...

Pan Spidla zjevne povazuje statni penize za penize nekoho jineho. Ale omyl, jde o penize nas, co dane platime.

A proc pohrdat chudymi lidmi ? Netreba. Ale paklize nekdo prijde s rukou natazenou, nejdriv proverit. Nelze pohrdat clovekem s vaznou chorobou ci postizenim. Nelze pohrdat vdovou s malymi detmi.

Ani jinymi lidmi netreba pohrdat. Staci je hnat bicem od okenka s penezi.
19. 07. 2010 | 13:52

RA napsal(a):

dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, ani Špidla ne. Ovšem,po boji je každý generál.
19. 07. 2010 | 13:54

hnidopich napsal(a):

Text je sice delší (a je u něj nutno přemýšlet, což je na Internetu zjevně demodé), ale promyšlený a dobře vystavěný. Děkuji za něj - jsem rád, že ne všichni poblíž ČSSD se stahují do ublíženecké propagandy ("oni nám zlí kapitalisté volby ukradli"), a že jsou ještě lidé, kteří přemýšlí o příčinách, důsledcích a výzvách současného stavu.
19. 07. 2010 | 13:54

Jirka1 napsal(a):

Je vidět, že p. Špidla má dost času napsat takový eleborát. Zběžně poznámky : Špidla pasuje ČSSDS do levivcového spektra, přičemž pořád o sobě tvrdili, že jsou ve středu a trochu doleva.Dále : soustředění silných osobností je zbožným přáním,to by se musel zbavit lidí typu Rathů,Zaorálků,Škromachů,Urbanů, Hašků a koneckonců i vrchního Belzbuba,teď před penzí-totiž Paroubka.Závěr : Špidla vyhrál volby, když při diskuzi s Klausem sdělil : ZDROJE TU JSOU a sami jsme pak mohli sledovat, kam takováhle politika vedla. A o tom ani slovo, takže opět slušivý populismus od tohoto pána,že?!
19. 07. 2010 | 13:54

Carlik napsal(a):

CSSD nevolim. Tento clanek ovsem vubec neni spatny. Dalo by se to rict jednoduseji a strucneji, ale to nevadi.
Taky je jasne patrny rozdil mezi timto clankem a tim co produkuje Paroubek na svem blogu. Pocinaje stavbou vety, celkovou myslenku atd.
Palec nahoru pane Spidla.
19. 07. 2010 | 13:59

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hruně urážlivý a nadávky obsahující příspěvek, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
19. 07. 2010 | 14:03

Taoiseach napsal(a):

Vladimír Špidla

Text dává dobrý smysl a (na rozdíl od některých kolegů, co se bezelstně přiznali - :) ) jsem s ním neměl žádné potíže. Ovšem je opravdu určen hlavně DOVNITŘ soc-dem strany, takže jednak Vás za něj tady nikdo nepochválí, jednak někdo z nás s tím těžko něco nadělá (i když víme, kdo Vaší straně prospívá a kdo škodí).
19. 07. 2010 | 14:09

Sims. napsal(a):

To autor,
zjevně Vám izolace v Bruselu hodně prospěla. Když si vzpomenu na Vaše rozvahy z dob "rozkvětu", dostal jste se do jiných sfér. Vždycky jste byl pro mne velký teoretik, zvláště Vaše ideje "welfare state" byly na pováženou (v našem prostředí nerealizovatelné). Ale abych neodbočovala - welfare state musí na svou sociální politiku mít a to nebylo dost dobře reálné při míře korupce a nevykomunikované míře solidarity a spravedlnosti. Ony tyto principy musí být uplatňvány v rámci konsensu a u nás bylo spíše vše v rámci konfliktu. Dále, pokud nejsou tyto principy žité a ctěné, nikoho pro jejich prosapvání jen tak neseženete. S vlajkovou lodí bude moci sociální demokracie vyplout po tomto vládnutí, ale onen princip spravedlnosti a zásluhovosti musí zrevidovat. Lidé jsou velmi hákliví na sociální příživníky a bylo jich tu více než dost (a ještě stav trvá). Ale co jsme chtěla zdůraznit - pokud na oné vlajkové lodi budou pobíhat nármořníci v tričkách s nápisy - Škromach, Zaorálek a jim podobní, tak vlajku s nápisem "welfare state" ani nevyvěšujte, je to zbytečné. Sociální stát můžete budovat s novými typy politiků.
19. 07. 2010 | 14:10

von kulak napsal(a):

to Puck:

Jako byste četl myšlenky většiny levicových křiklounů, kteří se potulují po tuzemských internetových fórech a abstrahoval jejich postoj vůči té kvalifikovanější, pracovitější a logicky i movitější části občanů tohoto státu.
19. 07. 2010 | 14:10

Bunny napsal(a):

to Blboun Nejapný:
text je strukturovaný, odstavce krátké, myšlenek je tam spoustu - pro ty, kteří mají zájem číst. Doporučuji Čtyřlístek, pak Rychlé šípy, no a potom to můžete znovu zkusit.
19. 07. 2010 | 14:11

Yfča napsal(a):

To Jirka: Pan Spidla vyhral volby proto, že rekl, že nebude žádná další "opoziční smlouva". O zdrojích byla řeč jindy. Zdroje by tady byly, ale to by se nesměly rozkrást a ponížit příjmy do důchodového zabezpečení zastropením sociálního pojištění pro horních deset tisíc při jinak tzv"rovné dani" za vlády ODS.
19. 07. 2010 | 14:12

miroslav napsal(a):

Je pravdou že mnoho taky občanů natahuje obě ruce a pracovat pro společnost nikdy nebudou !!! Pravda je taky,že politici typu byrokrata Špidli berou za nic+nic v jejich postech 100tisíce,a ještě škodí státu kde můžou,a nenesou odpovědnost za miliardové škody které zaviní!!! Občané těchto typů jsou si rovni!!!!!Čest bordelu!!!!
19. 07. 2010 | 14:12

Roubal napsal(a):

Špidla se nám vrátil ze světa.V Bruselu zajistil jistoty a prosperitu pro svou rodinu a ani to nebolelo, vlastně peníze za nic. Jako obvykle je úplně mimo, ale ten slovník opravdu stojí za to. Například věta :Demokracie je založena na principu kontroly moci ve všech jejích podobách. - No ,naposledy tady měli kontrolu nad vším komunisti ,ale to už je dvacet let.
19. 07. 2010 | 14:14

Blboun nejapný napsal(a):

Místo dlouhých a nic neříkajících projevů byste nás mohl seznámit se svými konkrétními činy.

Co se vám podařilo prosadit za 6 let ve vysoké funkci EU a co v naši republice? Za co všechno jste urputně bojoval a z různých důvodů se nepovedlo?

Protože podle činů poznáte je a ne podle planých řečí.

Já mít takovou příležitost jako jste měl vy, tak určitě by za mnou zůstalo alespoň něco hmatatelného. Když nic, tak alespoň smrad.

Na vaši omluvu je jen to, že šedých myší bez barvy a zápachu je v naší politice mnoho.
19. 07. 2010 | 14:17

pepe napsal(a):

Pozdě Špidlo....ČSSD pod vedením Paroubka byla a je pořád ČSSD s,r.o marketingová společnost...Pivo za 2 kč,klobása zadarmo a neuvěřitelný atak na spodinu voličské společnosti.Po odchodu Paroubka se vlastně vůbec nic neděje a pan (soudruh) Sobotka pokračuje v "práci" Paroubka a filosofie a program ČSSD je jen v očerňování a štvaní proti koaličním stranám.Nikdo z ČSSD neargumentuje altrnativou a klidným opozičním programem,aby nabídl voličům další šanci.Mimo filosofii a program pravicových stran není na české politické scéně hodnotná,smysluplná a pokrokem zavánějící levicová alternativa.Můj názor je,že už ani nemůže být.Levice je ideově vyprázdněna a je na konci ideové cesty....
19. 07. 2010 | 14:17

Luba napsal(a):

Pane doktore,
jak jste došel k názoru, že jsou Zelení od ČSSD nalevo? :)

Domnívám se, že to pravo-levé dělení nemá v naší posttotalitě smysl. Tzv. levice u nás privatizovala banky a tzv. pravice se chovala tržně-populisticky /dala všem vše/, pomineme-li rétoriku.

Navrhuji následující dělení:

ODS - strana zaměstnavatelů
ČSSD - strana zaměstnanců
TOP-09 - strana knížat a hrabat
VV - strana uživatelů internetu
SZ - strana dobrovolně skromných
KDU - strana mediavelistů
KSČM - strana nostalgiků
19. 07. 2010 | 14:17

zdenekb napsal(a):

Roubal: pokud je potřeba něco kontrolovat, pak státní moc. Zkuste popřemýšlet, nespěchejte na sebe a pak teprve straěte komunisty...
19. 07. 2010 | 14:19

Tencokida Hnuj napsal(a):

Zde je úcta pravicovým idejím vyjádřená ústy vyžírky eráru, eurocestovatele ... raději nejmenovat, ABL a čert nikdy nespí !!

"Jeho stranický kolega Jan Zahradil něco takového už minulý týden odmítl. Europoslanec, který bydlel v hotelu Pupp v rozhovoru pro Aktuálně.cz řekl, že platit zpětně by bylo trapné.
"Pokud to někteří kolegové udělali, tak to nepovažuji za důstojné," uvedl Zahradil."

Ha, ha, ha. Zahradil se nechce ztrapnit.
Tak to je gól. Do vlastní pravicové sítě.

Vskutku bezbřehý individualismus a kosmická svoboda v podání této figurky.

Více zde : http://aktualne.centrum.cz/... + související odkazy

TO JSOU kurva IDEJE.
19. 07. 2010 | 14:19

Pylot napsal(a):

Vážený pane Špidlo,
ačkoliv je text poměrně obsáhlý, chybí Vám tam myšlenka nejzásadnější. Levice nedokáže porazit pravici, pokud lidem dostatečně nevysvětlí, že volit pravici je sice momentálně "in" ale v zásadě si tím mnoho lidí pod sebou řeže větev na které stojí. Pravice vyhraje volby strašením Řeckem a žádný levicový politik nedokáže nahlas říct, že za krizí v Řecku nestojí ani tak současná (a pár měsíců vládnoucí levice), ale spíše dřívější (dvě funkční období vládnoucí pravice). Bez lepšího marketingu dnes s ideály a vizemi neuspějete.
19. 07. 2010 | 14:20

Alexej napsal(a):

Pokud ČSSD nepřipraví veřejnost na to ,že je životně důležité spolupracovat s KSČM a bude hovořit obecně o žluto,zelene a rudé koalici tak si pravice bude užívat.To je rozhodující moment přiznání,že levice je rudá a kdo se přidá je pro většinu prcujících ,obyčejných lidí jediné řešení.
19. 07. 2010 | 14:21

nějaký volič napsal(a):

Pane Špidlo,
volby byly patrně především o zadlužování státu. Všimněte si, jak se v médiích hodně psalo o Řecku... ČSSD dle mého nenabídla nerozhodným voličům jasný a srozumitelný a lepší model než pravicové strany, jak stát dále nezadlužovat. A tak dopadla jak dopadla... Přesto je silným politickým uskupením. Vždyť i přes to nasbírala nejvíce hlasů, jen neměla s kým jít do koalice... Také ČSSD škodí ve spíše euroskeptickém prostředí příliš často ukazovaná eurovstřícnost... A to nejdůležitější: Osobně myslím, že voliče nejvíce trápí korupce v ČR a tunelování... Prý se v ČR ročně rozdělí ve veřejném sektoru na státních zakázkách na 660 miliard Kč. Prý dle odhadu Transparenty int. je průměrně státní zakázka v ČR oproti soukromému sektoru o 30% předražená. Z toho tedy plyne, že kdyby se toto povedlo snížit až na nulu, nebylo by vůbec nutné dělat drastické rozpočtové škrty, zvyšovat daně atd. a přesto by stát byl schopen s mírnými rozpočtovými škrty splácet své dluhy!!! Proč ČSSD nepředložila voličům takový jednoduchý program skládající se z celé palety návrhů, že něco udělá s tímto??? To by jistě oslovilo mnoho dalších voličů.
19. 07. 2010 | 14:21

vlk napsal(a):

Bezvadná analýza.
Nicméně nikoli úplná.

Já za jednu z nepopsaných, ale rozhodujícíh slabin považuji personální politiku soc d em. Personální nabídka z Lidového domu je, přiznejme si , dost šílená.
Nikdo z charismatem, nikdos opravdovou schopností oslovit široké spektrum voličů. Zaujmout na poslední c hvíli.
A nevypadá to, že by ta věc měla nějaké řešení. Pan špidla s e zmínil i o významu nových medií. Jmenoval také Aktuálně.
OK. Tady na blozích odvádí netušenou práci ve prospěch soc dem pan Drobek.
Přesto , že sem píše řada členů nejvyššího vedení socialistů, stařil někdo z nich Drobka , tak člena oranžových vůbec zaregistrovat?
A zkusil s e zamyslet nad tím, jestli by při svém mládí a vzdělání nebyl nějak výrazně víc e využitelný než tím, co dělá on sám?
kvality odbornch s ekcí v Liďaku a si taky nebudou nic moc. Je potřeba oslovit veřejnost.
Uvedu další přklad - profesor Hořejší. jedne z blogerů s největším echem. A jeden z nejváženějšíích. S jasnou hodnotovou orientací. Pro kterou je skandalizován pravověrnými už skoro stejně jako Sobotka neb docent Havel. Pokusi s e jej někdo neformálně přitáhnout?
Ani zdání. Pořád jsou k vidění stejné tváře, které prostě propadly.
A dovolím si přidat ještě jedne poznatek. PSal o něm ve s vém povolebním rozboru Paroubek - totiž nulová aktivita členské základny ve volbách. Tam , kd e ODS měla svoje Modré týmy a TOP sympatizanty, měl a soc d em najaté hostesky...
Kd ebylo a jak vidět dvacte tisíc straníků a jejich rodinných příslušníků?

Ano, pan Špidla má pravdu. bezesporu. Jenže bez zajímavých osobností v čele, bez kruhu jasných sympatizantů , ketří mají ve společnosti neformální vliv a bez jasného osobního nasatzení členské zákkladny ve volbách to prostě fungovat nebude. Jedině na bázi prostestu. tak jako v krajských volbách 2008.
Což je poněkud sebevražedná taktika. pro velkou politickou stranu.
Mimochodem a psal jsme to nělikrát - soc d em měla zákaldné potřebu s e vymezovat a to kategoricky , proti lípe příjmově situovaným lidem. Přesto, že tito samozřejmě pravidelně volí. I tohle se obrazilo na volebním výsledku.
19. 07. 2010 | 14:21

Puck napsal(a):

Pane von kulak,
Věta, kterou Špidla použil, má trochu jiný smysl a význam, ve kterém jsem ji použil já. Měl jsem se ovládnout, omlouvám se. :-)
19. 07. 2010 | 14:23

Tencokida Hnuj napsal(a):

Vladimír Špidla
ČSSD se musí především zbavit takových metastáz na radnicích jako je Kajnar či Havlíček (Ostrava). A nahradit je nonalibisty a poctivými, pracovitými lidmi. Kteří neproklamují, ale makají.
Kteří budou občanům poskytovat za jejich daně sevis, ne si za ně budovat image.

ČSSD je sebezahleděna do centrální úrovně své politiky via smůlonosič(pechboy) Tvrdík. Pokud tohle nezmění, půjde od válu nadobro.

Osobní je politické, pane Špidla. Tam se vraťte. Pokud na to ještě vůbec máte.
19. 07. 2010 | 14:26

jen tak napsal(a):

Pane Špidlo, ve své neskonalé naivitě si neuvědomujete, že Vaše sociální myšlenky uvedené do praxe motivují lidi k parazitismu. Na každého člověka který se sám uživit nemůže, vyrobíte dva, kteří předstírají že nemůžou, protože se jim buď nechce, a nebo se jim to vyplatí.
19. 07. 2010 | 14:29

DDD napsal(a):

Půl pravdy a půl lži.
ČSSD se skutečně dostává do izolace, protože je naprosto nepřízpůsobivá. Za vlády pánů Tvrdíka a Paroubka se snažila oslovit především jakési masy dychtící po třídním boji. To jsou buď milovníci starých zlatých časů socialismu, nebo ti sociálně nejslabší.
Sociální projekt prezentovaný ČSSD je zjevně nereálný, kampaň kalkulovala hlavne s nevzdělaností a ignorancí části voličů (v tomto je nedostižný zejména "pan doktor Ráth").

Omyl ovšem je, že se tu střední třída stává zmanipulovanou skupinou ohlupovanou nenáviděnými neoliberály, která odmítá solidaritu. Střední třída, nebo tedy ti, kdož se za ni považují, nebo se této skupině (z té méně bonitní strany) pomalu blíží, rozhodně nechtějí slyšet od strany, kterou volí, že tam kde jsou je jejich strop. Střední třída chce mít v každé společnosti možnost zlepšování své situace, chce mít možnost poctivou prací postoupit do (nej)majetnější části populace. Těžko jí bude blízká ideologie, která hlásá bezbřehou solidaritu, kde jakýkoliv úspěch (jak v podnikání tak jako zaměstnance) bude trestán, a kde už i drobní podikatelé, lékaři, právníci a podobně, jsou nálepkovaní jako jacísi "bohatí", kterým společnost ukáže, zač je toho loket. Přesvědčení marxisté lačnící po krvi kapitalistů už mají KSČ(M). ČSSD by si měla rozmyslet, koho chce oslovit. Jen pobírače dávek?
19. 07. 2010 | 14:29

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek obsahující hanlivé komolení jména, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
19. 07. 2010 | 14:29

Max napsal(a):

S takhle napsanym clankem predstupte pred spici EP, pro "obycejne lidi" nepochopitelne, stejne jako cela Vase politika.....
19. 07. 2010 | 14:32

jarpor napsal(a):

No, bylo by s čím souhlasit a s čím polemizovat...

S těmi ekologickými ... jak myslíte. Brání-li někdo patnáct let výstabu liniové stavby, kterou potřebují všichni, pak je to blbec a ne ekolog...

Jako text dovnitř strany - O. K. Dělejte co můžete... ze dna každé zvednutí vypadá jako veleúspěch...

Vlk Vám napsal, koho se máte pokusit získat.
Ve své vrozené skromnosti zapoměl na sebe.
Zkuste jej vtáhnout do práce... je to "Eso". Kde je pan Drobek a prof. Hořejší...
Věřte, nebudete litovat. Možná budoucí předseda....

Hezký den
19. 07. 2010 | 14:32

bigjirka napsal(a):

Bezvadná analýza, quintessence toho, co přesně nechci. Špidla chce tlustý stát, který já nechci. Špidla chce přerozdělování směrem k neúspěšným. Aby vuvuzely zase neřvaly - tím nemyslím invalidy a pod. Tím myslím, že když v normálním životě vedle stojí dva, jeden je úspěšný a druhý ne. Většinou si za to může sám, většinu svých neúspěchů dokážu identifikovat. Někdy také má smůlu, nebo mu nepřály okolnosti. Do tohohle se ale stát vrtat nemůže. Stát má nalajnovat hřiště a pískat přestupky, ale ne dávat jedné straně svačiny. Dále pak se pan Špidla nezabývá tím, v čem jsou socani s ODS jeden za 18, druhý bez dvou za dvacet: korupce a velkokradení. Takže summa summarum: děkuji, je to přesné vyjádření toho, co nechci. Ať jde zpátky do musea pálit pozůstalost po Destince.
19. 07. 2010 | 14:33

DDD napsal(a):

vlk:
.. no to je celkem zajímavý postřeh, že aktivita členské základny je minimální. Milý vlku, nevím, zda je tato informace někde dostupná, ale zkuste popřemýšlet, jaký je průměrný věk členů této strany.
Jen pro ilustraci, jeden nejmenovaný zájemce o vstup do politiky si zcela pragmaticky udělal analýzu, jak na tom je jkterá větší partaj v místě jeho bydliště, a kde by měl největší šance prorazit. Když zjistil, že v jeho lokalitě je průměrný věk členů čssd (a nebyl to těžké, bylo jich celkem málo) nějakých 64 let, naprosto neváhal kam vstoupit. Efekt se rázem dostavil, neboť byl sice novým členem, ale nejmladším, s nejvyšším vzděláním a nejlepší jazykovou výbavou.
19. 07. 2010 | 14:35

kareru napsal(a):

ČSSD je v tento moment odepsaná stranna. Jestliže nechce zkončit v politickém propadlišti, musí se změnit.

Říkám, teda spíš píšu to skoro v každé diskuzi, náš stát se ještě neusadil a nezklidnil, takže máme ještěco dohánět. jestliže jedna část politického spektra už pochopila to, že stvavou kampaní se nikam nedostane, pak je jisté, že vyhraje.
Když to někdo nepochopí a chová se tak jak chová, pak přitáhne jen lidi, kteří se chovají stejně, jak se ukázalo, kriminálně myslících omezenců je v této zemi naštěstí málo.
19. 07. 2010 | 14:37

DDD napsal(a):

.. hmm hanlivé komolení jména, copak to asi bylo....
19. 07. 2010 | 14:38

karel napsal(a):

diky za clanek, drzim palce a budu vas podporovat.
19. 07. 2010 | 14:40

Bach napsal(a):

Je vidět, co se pan Špidla naučil v Bruselu: pustě a obsáhle plkat.
Přitom je možné shrnout příčiny neúspěchu ČSSD do několika slov: špička ČSSD působila jako nezodpovědná parta arogantních lumpů, hlupáků, politických šíbrů, která naslibuje hory doly, jen aby se dostala ke korytům - a nepustila mezi sebe důvěryhodné konstruktivní ksichty. Podotýkám, že pan Špidla takový ksicht nemá ani náhodou.
Mazaný Žid John pochopil, co lidé chtějí a dovedl to před volbami pěkně zahrát; pochopil, že při cestě ke korytu oblbnout i jinak, než slibováním dárků.
19. 07. 2010 | 14:40

zdenekb napsal(a):

DDD: ...asi jako kdyby tě někdo označil za ddd :)
19. 07. 2010 | 14:40

Rumcajs napsal(a):

Tak Špidlík se nám zase rozjel.
Zjevně povzbuzen půl miliónovou měsíční almužnou z Bruselu se rozhodl dále v tomto trendu přeplácených úředníků pokračovat a dále ho propagovat. To si jistě vyžádá větší daně a více přerozdělování.Dyk ten stát je tak efektivní, tak proč ne.

A proč by se tomu měli velké korporace bránit ? Copak jim vadí velké zdanění ? Proč by jim to mělo vadit, když to dostanou spátky na předražené státní zákázce ?

Právě takové levičácké prodejné holky, jako jste Vy Špidlo, ty jsou pro tyhle korporace požehnání.Nechápu, proč by měly za těžké peníze propagovat něco jiného.
Nebo jak si myslíte, že jste nafasoval to své místo v Bruselu ?

Nejdří socani tvrdili, že dluhy nevadí, křičeli na každého, kdo tvrdil něco jiného,že je blázen. Dneska, kdy snad i Bušinovi musí být jasné, že dluhy vadí, otočili. Nyní si našli svého obětního beránka v podobě předražených zakázek.

Já bych se chtěl dožít jednou Špidlo toho, že plácalové jako Vy ,se budou živit sami. Vyberte si půlku Evropy a dělejte si tam co chcete. Nám pravičákům nechte tu zdevastovanější, zadluženou, třeba bez nerostného bohatství a za deset let se sejdeme u hranic s ostnáčem.
A až zavelíte "Vlevo bok, za mnou pochodem vchod", tak si budete jak ten nebohý Rychlonožka říkat : Pročpak ty hoši jdou za mnou tak potichu.
19. 07. 2010 | 14:41

Milan H. napsal(a):

Skutečně udivující kvalita diskuze - diskutující se omezují na pouhé výkřiky typu kontrola moci je totalita (Roubal), atp. Předřečník Miroslav je ještě lepší: "politici typu byrokrata Špidli berou za nic+nic v jejich postech 100tisíce,a ještě škodí státu kde můžou,a nenesou odpovědnost za miliardové škody které zaviní" Takovou dávku žlučovitosti už jsem dlouho nezažil. Narozdíl od příspěvku Rumcajse nebo Nea, kde se aspoň bavím, tak tady je jenom onen "lůzovitý diskurz", jak to trefně nazval Bělohradský.
Ale k věci: pane Špidlo, reprezentujete přesně ten typ sociální demokracie, který mám rád a který obdivuji. Škoda, že se nedokážete vyjadřovat tak, aby Vám rozuměli také obyčejní lidé (tedy bez cizých slov, které přispěvatele na blogu iritují, poněvadž jim nerozumějí:-)
19. 07. 2010 | 14:41

M.D. napsal(a):

zu von kulak:
pohybuju se v prostředí univerzity, akademické medicíny, vědy a výzkumu - tedy alespoň podle formálních kritérií (např.kvalitní VŠ zcela naprostá samozřejmost, nutností další mezinárodně uznávaný doktorát, samozřejmé několikaleté profesní působení v cizině apod.) - tedy prostředí špičkově kvalifikovaných, nadprůměrně pracovitých ikdyž nemovitých :) občanů tohoto státu, a stoupenců liberální levice je nás rozhodně dost - že by to bylo tím, že umíme prostě víc přemýšlet, domýšlet do důsledků, uvědomovat si v širších souvislostech atd.? o)
19. 07. 2010 | 14:42

spravedlnost napsal(a):

Špidlo důvody porážky ČSSD jsouz

1) Jejich jedniným koaličním partnerem byli komunisti

2) Arogance a nabubřelost vedení (hlavně Paroubka)

3) Populismus, který neodpovídal současné době a rozdával pod vaším heslem "Zdroje tu jsou"

4) Přehnaná volební kampaň, která byla doprovázena masivní bilbordovou kampaní a nedostatečná kampaň v médiích.

PS. Pokud chcete se prezentovat jen v takových pochybných novinách jako jsou Britské listy a deník Referendum tak to neni nejlepší cesta k vítěztví.
19. 07. 2010 | 14:42

Peppone napsal(a):

V jednom i když jsem to celé nečetl má Špidla pravdu. Jenom ozbrojená revoluce může přivést obyčejného člověka k lepšímu. Ta je nevyhnutelná, pokud se chceme zbavit vládnoucích zločinců a zabránit genocidě národa. Dobrovolně se tato pravicová pakáž nevzdá svých postů, ani nakradeného majetku. Revoluce - to je také přímá demokracie a lid si dokáže vládnout sama a lépe, než tito geniové, kteří přivedli tuto zemi do dluhů a k bankrotu
19. 07. 2010 | 14:47

Bum Rum napsal(a):

ČSSD se ve volbách prezentovala jako strana pro obyčejné lidi.

Pokud si pozorně článek přečtete a zvýrazníte všechna cizá slova, zjistíte, že text je určen pro politology a ne pro obyčejné lidi.

S takovými texty se volby nevyhrávají. Mocnou zbraní ČSSD nejsou nějaké ideje, ale srozumitelná řeč, kterou pochopí i babička z Krušných hor.
19. 07. 2010 | 14:48

neo napsal(a):

Pane Milane H.

který můj příspěvek zde máte na mysli?
19. 07. 2010 | 14:49

zdenekb napsal(a):

Zdejší pravicová (j)elita jsou dojemná v tom, jak jí (jim) a/ jako údajným velevzdělancům vadí délka textu a užívání cizích slov b/ jako údajně přející lidé co neznají "sockovskou" malost a závist, nezapomenou nikdy zmínit plat eurokomisaře...

Vám, pane Špidlo, opět díky za zajímavý článek.
19. 07. 2010 | 14:50

alesdrobek napsal(a):

Výborný text, skoro celý bych ho podepsal. Podepsal a dvakrát podtrhl bych poznámku, že socdem by se neměla vymezovat proti liberalismu, který je v samém jádru její filozofie. Psal už to i Jiří Havel, jsem rád, že i ti nejvyšší ve straně si tohle uvědomují.

Liberalismus bude ústřední filozofie 21. století.
19. 07. 2010 | 14:51

max napsal(a):

To Zdenekb:
Z Vasi reakce je videt, ze mu(clanku) dokonale rozumite...
19. 07. 2010 | 14:54

AZ napsal(a):

Pane Váš článek se nese v duchu neschopnosti nejenom sociální demokracie, ale je ukázkou nepraktičnosti celé EÚ. To co se dá říci několika slovy rozepisujete do sáhodlouhých blábolů. Přesto,že se jevíte jako mírný člověk jsou ve Vašem textu znát náznaky likvidace skutečné svobody a demokracie. Díky Vám podobným dojde k zániku původní E - civilizace. Sociální demokracie projela volby z důvodu arogantnosti jejích představitelů, z důvodu nepochopení ekonomiky a negace všeho kladného co udělal někdo jiný než ČSSD. Po proškrtání zbytečných omáček ve Vašem textu je zřejmé, že se chcete zmocnit veřejnoprávních sdělovacích prostředků,aby jste mohli masírovat davy a kriminalizovat všechny podnikatele od poctivých,malých až po velké ,které by jste rádi donutili ke sponzorinku.Jde Vám o moc ,ale zejména o tu ekonomickou, proto chce být Vaše strana co nejdříve u byrokratické moci s možností rozhodovat o dostatečném podílu HDP. Evropský sociální model je dobrý pro politiky ale ne pro občany států EÚ,jelikož zvýhodňuje lenochy před pracovitými, agresory před slušnými,imigranty a mnohdy nepracující menšiny před mlčící,pracující a tvořící většinou. V zájmu sociální demokracie , i jiných lobistických skupin vedení EÚ obětuje celou EVROPSKOU kulturu novým kulturám které přicházejí s imigranty do Evropy a vzhledem k porodnosti bude původní kultura zničena. Přestaňte se zbývat byrokratickou šikanou, vážením vajec ,zakřivením okurků a tím zda bude u koryt levice nebo pravice ,ale věnujte se skutečné ochraně demokracie a možností přežití původní kultury a obyvatel Evropy.
19. 07. 2010 | 14:54

Milan H. napsal(a):

Milý neo, zde žádný, poněvadž toto je váš první. Na většině blogů se zpravidla mlčky bavím vašimi příspěvky či diskuzemi s vlkem. Musím vás ale uklidnit - na Rumcajse nemáte. To je všech diskuzí král a dokonalé vlkovo alter ego. Ostatně právě kvůli diskuzím vlka s vámi a Rumcajsem diskuze na aktuálně většinou s radostí čtu.
19. 07. 2010 | 14:56

zdenekb napsal(a):

max: nevím, jestli "dokonale", ale nesrozumitelný mi nepřipadá...
19. 07. 2010 | 14:58

neo napsal(a):

Milan H.

aha.
19. 07. 2010 | 15:01

Max napsal(a):

To Zdenekb: A jste si jisty, ze by na tom byly stejne ty statisice volicu CSSD (nebo alespon jejich vetsina)?
19. 07. 2010 | 15:01

Realista napsal(a):

Špidlův článek znamená konečně nějaký program!

Ty komentáře tady pod tím, to jsou na jistých místech pouhé výplody zamindrákovanců, kteří si léčí své komplexy útoky na něco, co ani nejsou schopni sami analyzovat.

Rozesmála mě poznámka toho, kdo píše, že Špidla má čas psát takto dlouhé texty: mohl by měl tento fištrón vysvětlit, co jiného by měl politik dělat, než přemýšlet o programu? Co je důležitější v politice než program, táži se. Chodit po recepcích? Nebo CO?
19. 07. 2010 | 15:03

David Kalhous napsal(a):

Text je pekny, coz o to. Programu je ovsme vsude dost, co pokulhava, je schopnost realizovat je v praxi...
19. 07. 2010 | 15:03

jakub napsal(a):

Píšete :
Nesmíme podcenit ani další čtené servery (Aktuálně.cz, iDNES.cz aj.).
Já myslím, že jste je nepodcenili, ale podcenili jste inteligenci voličů, když jste nechali publikovat "carevnu Paroubkovnu" (pojmenování podle návodu jednoho jejího inteligentního blogu), Paroubka a nebo Ratha.
Je pravda, že to byly nečtenější příspěvky. Jenže tam bylo 90 % záporných reakcí. To ale nikoho nezajímalo. Důležitější byl pro vás počet, který tyto stránky navštívil.

Dále píšete: Až příliš snadno jsme vyklidili téma lidských práv, téma tolerance, téma inkluzivní společnosti, a to zejména v situaci rostoucí fragmentarizace, kdy vznikají ghetta cizinců ....,
No tak to nám tu ještě chybělo.
Vaše spojení s nepracujícími cizinci, aby jste dostali jejich hlasy.
Dostali se k moci a pak potlačili práva původního obyvatelstva, které ve Vás nemá zrovna moc velkou důvěru.
Jo, povolte nepracujícím cizincům, že se sem mohou přistěhovat celé jejich rodiny i s příbuznými (určitě Váš návrh v EU)a že my je tu budeme živit na sociálních dávkách.
Čím více přistěhovalců, tím více hlasů pro ČSSD a tím větší vaše moc.
Jenže kdo vám pak bude vydělávat na Váš důchod ve výši 110.000 Kč když všechny daně od pracujících přerozdělíte na sociální dávky?
19. 07. 2010 | 15:04

max napsal(a):

to zdenekb:
Vite ja bych spis rekl, ze CSSD ma lidi za hlupaky (i kdyz hlavne Paroubek v kazde debate vyzyval, at se z lidi nedelaji hlupaci), pro ne je lepsi napsat jednoduche slozite, aby tomu nikdo nerozumel, moc se neptal a spolihal, ze ten co poziva tolik cizixh slov ma urcite pravdu....bohuzel typicke a neprosto kontraproduktivni.
19. 07. 2010 | 15:08

juvel napsal(a):

Idee sociální demokracie jsou opravdu tím nejcennějším co soc. dem. má a jsou také její nejmocnější zbraní. Vyžaduje to však jejich vytrvalou a srozumitelnou publikaci, vysvětlování a čisté ruce i motivace. Chce to také čelit lžím a propagandistickému nevybíravému náporu, který je proti ní používán. Uvádět na pravou míru zkreslené informace, (např. o Řecku), ukazovat různá osvědčená řešení problémů ve vyspělých sociálních státech, vysvětlovat srozumitelně důsledky a nebezpečí určitých reformních kroků pro běžného občana a.t.d. A to vše o dost srozumitelněji, než to činíte v tomto blogu.
19. 07. 2010 | 15:10

neo napsal(a):

za "prohru" čssd si může sama čssd svým chováním. Taktika zapuzení potenciálních koaličních partnerů, spolupráce s komunisty a v neposlední řadě touha po vládě jedné strany, se ukázala jako sebevražedná. Pan Paroubek se nejspíše radil s přítelem Ficem. No a výsledek je potěšující pro mnoho lidí...
19. 07. 2010 | 15:10

Tencokida Hnuj napsal(a):

Peppone
Můžete trochu více upřesnit, jak si představujete vládu lidu ? A kdo podle Vás uskuteční revoluci a pod vedením koho ?

Díky za konkrétní odpověď.
19. 07. 2010 | 15:12

MartiN napsal(a):

Názorná ukázka, jak lze hezkou myšlenku utopit ve spoustě bezobsažného textu. Nejspíš je to cesta, jak zasáhnout miniaturní skupinku levicových intelektuálů, ale rozhodně to není cesta, jak znovu dostat Soc dem mezi rozumné a konstruktivní politické strany. Chce to jasné, jednoduché a přitom logické myšlenky. Chce to veřejné debaty, chce to vytovřit ideu "my", namísto idei "my všemocní politici" a "vy obyčejní voliči". Sociální demokracie potřebuje jasné vedení s konstruktivní politikou, která někam směřuje. Lidé potřebují vizi. Potřebují pohádku se šťastným koncem, které mohou věřit. Před volbami jste se lidem snažili vsugerovat bezmoc a to lidé nemají rádi.
19. 07. 2010 | 15:14

Luba napsal(a):

Rumcajs,
prohřešil jste se proti ODS-gramatice:

Píše se "z Brusele", nikoli "z Bruselu".

Jak trapné ... Styďte se!

Za trest jednou opíšete "Modrou, nikoli zelenou" a recenzi necháte autorem signovat.
19. 07. 2010 | 15:18

Max napsal(a):

To Tencokida Hnuj: dobra otazka!
To Peppone: Tez prosim o odpoved! Dekuji
19. 07. 2010 | 15:18

zdenekb napsal(a):

max: Myslím, že text jako tento není určený k masovému užití v kampani... na letáky a billboardy by se opravdu nehodil. Na blogu se ale snad nemusejí myšlenky zjednodušovat do holých vět a hesel...
19. 07. 2010 | 15:18

trohu Vás naštvu napsal(a):

Pane Špidlo občany trápí jiné věci než to proč ČSSD prošustrovala volební potenciál,. Trápí je například následující :Dle mého názoru jde většině E-poslanců jen o koryta a sebeuspokojení ješitnosti,při čemž občanům nerozumí a z hlediska budoucnosti ohrožují jejich základní práva -svobodu osobní,svobodu vyznání.... řeší ptákoviny /používám jiný výraz na p../zakřivení okurků,prodej vajec na kila atd.. místo toho aby včas a řádně zajistili ochranu původních obyvatel Evropy v návaznosti na demografický vývoj. Evropané vymírají a s nimi pravděpodobně zahyne i jejich kultura. Jak dopadá život bílé populace pokud se zmocní vlády jiná etnika je vidět v některých afrických státech, kde byli vyhnáni farmáři ze svých statků a ze zemí které vyvážely potraviny se staly země ,kde je hladomor ,ze zemí poměrně bezpečných se staly země s vysokou kriminalitou .Porodnost ve státech jako Itálie,Německo atd.. je žalostná - původní obyvatelstvo vymírá a toto obyvatelstvo nahrazuje agresivní skupina obyvatel s jiným vzděláním,jinou kulturou, jinými tradicemi a nemá význam si nalhávat že nově vznikající skupina obyvatel je zrovna pracovitá.Je nutno propočítat dopady tohoto vývoje jak ekonomického ,tak bezpečnostního. Pokud se nebude tímto problémem EÚ zabývat,tak je zcela zbytečné aby tisíce manekýnů/mimoňů/ přerozdělovalo jakékoliv fin. prostředky a z těchto prostředků sáli pro svoji potřebu. Pokud by měla být EÚ funkční musela by přerozdělovat daleko více HDP vzniklého v Evropě. Za současného stavu ,kdy místo podpory ekonomického rozletu E-poskanci a komisaři tento rozlet zpomalují a svazují byrokratickými nesmysly by bylo lépe pokud by se EÚ rozpadla. Pokud nebudou představitelé EÚ řešit životně důležité problémy nemohou mít šanci přerozdělovat větší procento HDP než rozdělují, spíše by se toto % mělo snížit a omezit penězovody,kdy se značná část financí rozplyne bez užitku ,jen pro to aby si mimoni mohli natřepávat peříčka v barech blízkých parlamentní budově
19. 07. 2010 | 15:20

sadr napsal(a):

Pane Špidlo,nenechejte se ukřičet lidmi, kteří napřed kradou a potom mluví o šetření.
Trapné je, že ti co nejvíce zadlužili voliče, jsou u moci.Takže
mají další období na zlodějny a zahlazení starých!Před volbami rychle uklízeli,a přtom neustále mediálně křičeli šetřeme! Pokrytci vyhráli,ovce prohrály.
19. 07. 2010 | 15:21

kozoroh napsal(a):

Autor úvodem:
"Tento text vznikl při mé přípravě na seminář ČSSD po parlamentních volbách 2010, který 30. června uspořádala Masarykova demokratická akademie."

A já se ptám: Byl přečten členstvu? Pokud ano, jak reagovali?
Důmyslných analýz zde již Paroubek přednesl dost. Tato Špidlova je přece jen trošku jiná. V efektu to ale bude mít stejný dopad, jako pláč Paroubkův.
Na jednom zdejším blogu byla vedena polemika, zda takto prezentovaná levicová politika má ještě co nabídnout. Dle mého soudu nemá. Sociální témata už ve značné míře stačila absorbovat "pravice" a tak SD nakonec nezbude, než přijmout roli levice radikální.
Mám pocit, že lidem začíná vadit antagonistický přístup k tématům, jež je zajímají. Nakonec je to logické, protože většina má jediný zájem, totiž mít se co nejlépe. Jestli to bude pod modrou, nebo oranžovou, je většině lidí volné.
Špidla by snad mohl využít pouze té skutečnosti (velmi rozšířené), že, slovy Wericha, zde každý ve své tornistře nosí maršálskou hůl.ˇ
Je otázkou, zda si uvědomuje, jak s ní zacházet, či zda ji tam opravdu má.
19. 07. 2010 | 15:22

Ford napsal(a):

Vláďo, složte se v ČSSD a kupte si nějaký ostrov od řeckého sociálního státu. A tam si ten sociální stát budujte i se 100% podílem HDP veřejné moci. A takovýhle týpci, jak Vláďa by se už neměli nikdy dostat v tomto státě k moci. Jsem naplněn optimismem, protže z tho blábolu je jasné, že se soudruzi nepoučili.
19. 07. 2010 | 15:23

neo napsal(a):

Tencokida Hnuj napsal(a):
Peppone
Můžete trochu více upřesnit, jak si představujete vládu lidu ? A kdo podle Vás uskuteční revoluci a pod vedením koho ?

Díky za konkrétní odpověď.
19.07.2010 15:12:13
No kandidátů na vůdce revoluce vidím několik.

Z mého pohledu je nejzapálenějším revolucionářem castrova typu pan Dalimír.

zástupce by mohl dělat mistr Sladký nebo Suchec. Poradce pak vlk nebo Vico.
19. 07. 2010 | 15:23

Realita napsal(a):

Pro MartiN:
Podle mého názoru ten text vůbec není bezobsažný, naopak: je myšlenkově velmi hutný (a to až možná příliš!). Nevím, jestli účelem Špidlova blogu je znovu dostavat Soc dem mezi rozumné a konstruktivní politické strany nějakými jasnými, jednoduchýmia logickými myšlenkami, jestli skutecně není účelem spíš vyvolat diskusi - po které sám voláte. Bezmoc se snažila před volbami vsugerovat pravice: prostě je krize a tak se musí šetřit, nic jiného dělat nejde, ať to stojí, co to stojí, s tím soc dem neměla nic společného.
19. 07. 2010 | 15:26

Realista napsal(a):

Ad KOZOROH:

Já jsem si tedy nevšiml, že by pravice absorbovala sociální témata: školné 10000,- Kč za semestr, to je SOCIÁLNÍ až hanba fackuje!
19. 07. 2010 | 15:27

Rumcajs napsal(a):

Luba:

Kdyby to byl jediný prohřešek, tak by to ještě šlo.

To nemá smysl sledovat, náprava není možná.
19. 07. 2010 | 15:30

Marcus Agrippa napsal(a):

Nečasova vláda bude ČSSD přihrávat spoustu témat. A bude asi čím dál víc lidí, které na ně uslyší. Každopádně ČSSD musí svůj styl omladit, zkultivovat a musí se naučit pracovat s médii ( ale to bude hodně nepříjemný úkol ).
19. 07. 2010 | 15:31

Petr napsal(a):

Nepoucitelny Spidla. Zkratka vsem schopnym a pracovitym sebrat a dat tem mene prosperujicim bez ohledu na to, zda jejich situace je odvozena z jejich lenosti ci nechuti k praci. Klasicky soc dem recept na uspech ve volbach prestava fungovat, protoze vede k izolaci techto stran a koalicnimu potencialu pouze s komunisty. Navic cim vetsi dane se vyberou, tim vice natece do koryt politikum.
19. 07. 2010 | 15:32

mazec napsal(a):

Pane Špidlo, již nepište. Jenom mě popuzujete. Situace v SD začala být takovou jaká je dnes už za vlády Vaši osoby. Co teď voláte po spolupráci s levici. Vždyť jste odmítly i odmítate spolupráci s komunisty a vůbec nechápu, jak se můžete prezentovat tím, že SD je stranou levicovou. Kdyby ní byla, musela by se chovat jinak. Takže, když teď nevíte kudy kam, ptejte se sám sebe. No ale Vy již máte vystaráno, že jo, plat Vám jde pěkný, tak co. Takže raději neobtěžujte.
19. 07. 2010 | 15:33

Peppone napsal(a):

To Tencokida Hnuj: Na provedení revoluce nemusí být žádný vůdce. Ta by mohla vzniknou impulsivně. V roce 1989 k tomu přispěla údajná smrt Živčáka / pravičáci místo aby ho vyznamenali, tak ho ještě zavřeli/. Stačí pár demonstrací a k těm je důvodů mnoho a ostrý zákrok policie, apod. A máte to. A vůdce si moho lidé zvolit sami. Tak jako byli tehdy zakládány OF, tak mohou vznikat nové výbory a vedení. Dnes už víme kdo je kdo a jak se chová po roce 1989. Alespoň by se spolčnost vyčistila od všech lumpů. A hlavně by se navrátilo - to co bylo ukradeno nebo rozkradeno. Těch možných způsobů revoluce je neskutečné množství. A nemusí to být a v současnosti to ani nelze, členové "Mafie" jako to bylo v roce 1918. Impuls nemusí ani vyjít od nás. Těch vládnoucích lumpů je po celé Evropě dost.
19. 07. 2010 | 15:33

Puck napsal(a):

Ještě jednu důležitou podmínku pro úspěch ve volbách bych připoměl. A to se netýká jen ČSSD.Trpělivost !
Jak by asi dopadly volby, kdyby nechaly pravicové vlády dovládnout Grosse ? Suverénním vítězstvím pravice, a ne patem s katastofálními následky.
Jak by asi dopadly volby, kdyby nechala levice dovládnout Topolánka ? :-)
19. 07. 2010 | 15:36

silvia weiszová napsal(a):

Pane Špidla,já osobně bych se bála,kdyby Vy jste nastoupil na post předsedy ČSSD.Pamatuji si Vás z doby, kdy jsem Vás osobně žádala o pomoc ve věci problému tzv.československých důchodů.Když jste nastoupil na post ministra MPSV,tak jste Vy striktně zakázal dorovnávaní důchodů těmto českýcm důchodcům se slovenským důchodem.S Vašim odvoláním na kolektivní rozhodnutí z MPSV.Dnes kvůli Vašemu neuváženému rozhodnutí ČR platí odškodňování těmto důchodcům,kteří po deseti letech soudně uspěli a nyní MPSV jim tento důchod dorovnáva.
19. 07. 2010 | 15:41

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek obsahující hrubou nadávku ("blbec"), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
19. 07. 2010 | 15:41

Da.Rock napsal(a):

ČSSD by se neměla vymezovat proti liberalismu, ale mělo by to mít své hranice. Nerad bych za dvacet let viděl, jak registrovaní taťkové vodí do škol své adoptované potomky a na každé ulici stojí mešita. A taky bych nerad jezdil každou chvíli do Bruselu pro razítko na nějakou úřední bumážku.
19. 07. 2010 | 15:41

zk napsal(a):

Vladimír Špidla napsal:
"Sociální demokracie u nás ideologicky vybočila do extrému a opustila linii subjektu oslovujícího široký okruh lidí."

Do extrému? Například v čem? Dnešní ČSSD je oportunistická středolevicová strana bez hlubšího ideového zakotvení, notoricky závislá na průzkumech veřejného mínění. Žádného ideologického extrému jsem si u ní nepovšiml.

Jako stále ještě volič ČSSD bych si přál, aby socdem v budoucnu:
1) Odolala pokušení přizpůsobit se tlaku veřejného mínění a posunout se do středu. Tzv. veřejné mínění je mediální konstrukce: pokud mu levice vychází vstříc, znamená to, že hraje podle pravicových pravidel a na pravicovém hřišti. Nezáleží na tom, k čemu se lidé HLÁSÍ, ale co si MYSLÍ. Jak před několika lety ukázala politologická analýza vypracovaná na objednávku ODS, většina obyvatel ČR zastává v klíčových otázkách levicová stanoviska. Pravice proto může uspět jen tehdy, jestliže dostatečný počet voličů zmate, za pomoci médií zmanipuluje tak, aby se hlásili k něčemu jinému, než co si ve skutečnosti myslí. Například lidé v posledních volbách hlasovali za odvrácení "řeckého scénáře". To byl projev veřejného mínění. Ovšem v jednotlivých bodech ekonomické politiky je většina Čechů na straně sociální demokracie: málokdo si asi přeje, aby se šetřilo na chudých a středních vrstvách a současně se ulevovalo nejbohatším několika procentům. Přesně to je ale program nové vládní koalice, ke kterému se voliči fakticky přihlásili.
ČSSD musí trvat na tom, že strašení Řeckem je sprostý mediální bluf, jehož účelem je ospravedlnit demontáž sociálního státu. Žádné "pragmatické" podbízení se náladám veřejnosti, žádná sdělení typu "dělali bychom to jako pravice, jen trochu šetrněji". Lidé nepůjdou ke kováříčkovi, když mohou jít ke kováři.
Kdyby segment "středových voličů" byl skutečně takovou zlatou žílou, jak jsou mnozí přesvědčeni, Zelení by museli získat hodně přes dvacet procent. Nevím o tom, že by se jim to povedlo.

2) Uvědomila si, že posun do středu je nejen strategicky nevýhodný, ale také nezodpovědný, protože uvolňuje prostor komunistům nebo, ještě mnohem hůře, krajní pravici. Odstrašujícím příkladem budiž USA: "pragmatická levice" a současně Tea Party Movement vyjadřující resentiment a úzkosti nižších středních vrstev a současně hlásající ostře pravicovou a pro-business ideologii. Abychom se jednou nemuseli ptát "What's the matter with the Czech Republic?".

3) Byla schopna pochopit, že zlatá éra liberální levicové politiky skončila se sedmdesátými léty. Od té doby již kapitál sociální konsenzus nepotřebuje, a proto nemusí tolerovat ani sociální stát. A také ho netoleruje. Ústřední levicovou filosofií 21. století se stane ta, která dokáže efektivně bojovat proti tlakům kapitalismu čínského typu. Liberalismus je v tomto ohledu bezzubý.
19. 07. 2010 | 15:42

Tencokida Hnuj napsal(a):

Peppone
"To Tencokida Hnuj: Na provedení revoluce nemusí být žádný vůdce. Ta by mohla vzniknou impulsivně. V roce 1989 k tomu přispěla údajná smrt Živčáka / pravičáci místo aby ho vyznamenali, tak ho ještě zavřeli/. Stačí pár demonstrací a k těm je důvodů mnoho a ostrý zákrok policie, apod. A máte to. A vůdce si moho lidé zvolit sami. "
------------------------------------------
Já o vůdci vůbec nepsal, ale nevadí.
Takže stačí pár demonstrací. Aha. Asi je jedno kvůli čemu lidi půjdou demonstrovat, že ? Hlavně že těch demonstrací bude dost. Co prográmek ? Toť totok? :

"Tak jako byli tehdy zakládány OF, tak mohou vznikat nové výbory a vedení. Dnes už víme kdo je kdo a jak se chová po roce 1989. "
-------------------------------------------
Kdo to je "My víme" ? Můžete to upřesnit ?

Alespoň by se spolčnost vyčistila od všech lumpů. A hlavně by se navrátilo - to co bylo ukradeno nebo rozkradeno. Těch možných způsobů revoluce je neskutečné množství. A nemusí to být a v současnosti to ani nelze, členové "Mafie" jako to bylo v roce 1918. Impuls nemusí ani vyjít od nás. Těch vládnoucích lumpů je po celé Evropě dost.

---------------------------------------
A CO PAK ?

P.S. Peppone - z Dona Camilla ? Aha, vy si revoluci představujete jako vesnickou selanku, že ? A co bude pak - to asi vidíte jako Dobří Rodáci , když ráno se proberou pod lípou z opice, že ?
19. 07. 2010 | 15:55

Fido napsal(a):

Vážený pane Špidlo,
děkuji Vám za poučný článek. Váš text je plný velmi kvalitních a nosných myšlenek. Například ta myšlenka dávající do jedné roviny ghetta cizinců a starců s ghety vzdělanců a ghety zbohatlíků z Beverly Hills. To tak hned někoho nenapadne.
To co mne donutilo zareagovat je však Vaše osvěta o principech demokracie. Dovolím si citaci:
...Demokracie je založena na principu kontroly moci ve všech jejích podobách.
------------
Já bloud jsem si až do přečtení Vašeho článku myslel, že na principu kontroly moci je založena diktatura, že demokracie je založena na principu sdílení moci a proto že je to demokracie.
Ale Vy máte jistě pravdu. Jak jinak se zkušenostmi z Bruselu.
Dějiny jsou toho ostatně jasným důkazem viz Německo 1933-1945 a Adolf Hitler jako hlavní kontrolor. Kontrola na 110%, všeobecné blaho a sociální jistoty. A co takhle dát si Rusko od roku 1917. Tam se moc a demokracie kontrolovala také velmi kvalitně.

Bože, jak hluboko může klesnout někdo, koho jsem považoval za jednoho z posledních slušných politiků u nás. No nic, co bylo bylo.
19. 07. 2010 | 15:58

otokar napsal(a):

Pane Špidlo,tak už jste z té Evropy doma. partaj Vám zatím mírně zvlčila, ti tvrdíci a dimuni to dotáhli až na samotu u lesa.
Zkuste otevřít romskou otázku(nějakým smysluplným způsobem) a další volby jistě vyhrajete.
Dále přestaňte dělat politiku pro obyčejné lidi,takovými se u nás nikdo necítí.Zastavte zadlužování třeba tím, že zabráníte dalšímu rozkrádání a zbavte se lidí, kteří v tom jeli s kmotry,rozkryjte a potrestejte korupci.pak nebudete potřebovat koaliční potenciál, budete mít síly dost.
19. 07. 2010 | 15:59

00 napsal(a):

Nevím jestli jste jako představitel veřejné moci šťasten, že žijete na úkor někoho jiného, ale že těmi, kteří vás živí - daňovými poplatníky - pohrdáte, je více než zřejmé.
19. 07. 2010 | 16:01

s... napsal(a):

Fido:
Kontrola moci občany.

A prosím nechte těch patetických vzdechů. Leze mi to na nervy. Díky.
s...
19. 07. 2010 | 16:03

J. napsal(a):

Pan Špidla má pravdu pouze částečně.
Hlavní problém je obsazení vedoucích míst v ČSSD, které évládají bezpáteřní karieristé a populisté.
Paroubek, Zaorálek, Ráth, Jandák, Urban - to jsou hlavní příčiny propadu ČSSD.
Jak se s nimi vyrovnají Mladí sociální demokraté ?
19. 07. 2010 | 16:03

ťululum věřící nábožně v sociální stát napsal(a):

Tak Vám pane Stejskale pan Špidla jasně řekl, že pro jeho vizi sociálního státu Vám vezme tučnou část Vaší mzdy.

Jsme na jedné lodi pane Stejskale, socaní plémě se už těší na dobu, kdy 60% naší mzdy sežere stát.
19. 07. 2010 | 16:03

mistral napsal(a):

kromě romské otázky bych otevřel i židovskou otázku
19. 07. 2010 | 16:04

MM napsal(a):

Obsahově hodně povedený článek!
Jsem rád, že existují politici, schopný takovéto úvahy.
Díky za článek!
Ti kdo nepochopili obsah, budou muset zkusit nějakou jinou četbu.
19. 07. 2010 | 16:08

bape napsal(a):

pro martys

"chudí duchem" jsou zmiňováni v evangeliu dle Matouše /Bible/. Překlad ovšem znamená" chudí v duchu", což se netýká hlupáků, nýbrž lidí, kteří jsou si vědomi své nedostatečnosti, kteří vědí, že málo vědí a chtějí vědět více...lidí pokorných, toužících po rozšíření svého obzoru! Těm bude přidáno / neboť jejich je Království boží/. praví Bible. Naopak tí, kteří se domnívají, že už vědí skoro všechno a jsou arogantní a pyšní na své Já, tak těm bude vzato i to, co se domnívají míti.Neboli utřou nakonec nos...
Ti druzí jsou těmi, kteří nechápou,co autor blogu napsal, ale to jsou hloupí lidé...
19. 07. 2010 | 16:09

Max napsal(a):

a já bych otevřel otázku, jestli by mně stálo za to v tom vašem sociálním státě chodit vubec makat....
19. 07. 2010 | 16:13

Peppone napsal(a):

To Tencokida Hnuj:
Přece těch důvodů a možností je celé nepřeberné množství. Já jsem uvedl stávku jako prvou nejpravděpodobnější možnost. Když stávka tak stávka. To není žádné anarchistické hnutí. Je jen s podivem, že dosud k ničemu už nedošlo. Je to jen zbabělostí a nerozhodností občanů, kteří se odvolávají na marnost. Ale já říkám - se štítem nebo na štítu.
19. 07. 2010 | 16:14

zdenekb napsal(a):

Fido: Možná je to jen nešťastně formulováno - já tomu sousloví ale rozumím jako "kontrolovat moc = dohlížet na ni" (což mi přijde rozumné), ne "mít moc pod kontrolou = ovládat a využívat ji"
19. 07. 2010 | 16:15

bape napsal(a):

pro Max

proč se ptáte na stát, do něhož nepatříte / ...váš stát..../ a který se vám zjevně nelíbí. Můžete odjet do Číny a makat...to je ten správný ekonom.tygr...
19. 07. 2010 | 16:17

bob napsal(a):

Pane Špidlo, musíte začít myslet jeko většina našich občanů. Oni nejsou tak vzdělaní a nenaučili se myslet samostatně viz školy. Proč by tak děti volili? Volili proti sobě-školné. Důchodci -strašení pravice Řeckem, strašení i mladých Řeckem, dluhama! Strašení lidí vzhledem pana Paroubka. Vždyť to bylo nejpovchnější zbabělost, hloupost co pravice dělala a vidíte. Vzdělanost národa k samostatnému myšlení posledních 40 let tady nebylo žádné (20 let kolaborantské vlády+ 20 let tak zvané demokracie). Děti nechtějí matematiku a víte proč? Museli by se naučit myslet-logika jim chybí !!! A to oni nemají a nechají si nakecat plno lží. Jen se to musí říkat přesvědčivě a často. Proč národ rád čte bulvár? No je to jasné, nemyslet to je výhoda a lehkost bytí. A na to se musíte zaměřit. A ve vaší straně také odbourat lehkoživky-co se cpou do funkcí, ale pracovat nechtějí. Ale vše musí být srozumitelné většině lidí. Ne jen hesla!!!!!
19. 07. 2010 | 16:18

Pepi napsal(a):

Moc dlouhé a pouze popisné...
Letošní volby vyhrála hloupost, sobectví a strach, které vyvolala před volbami pravice.
Za neúspěch ve volbách může také nesprávná volba poradců z druhé 1/2 světa.
Poradci měli být z kulturní Evropy.
M. Zeman zradil jak ČSSD, občany ČR, tak vše co budoval a také "na stará kolena" i sám sebe!
Ve volbách se projevila 20-ti letá cyklická spirála vývoje v ČR (1918, (1938-9), 1948, 1968, 1989, 2010) „střídání generací u moci“.!
ČSSD před volbami odmítala jakoukoliv koalici:
jak s KSČM, tak se Suverenitou, tak se „Zemanovci“, tak s Lidovci, tak i velkou koalici s ODS.!
ČSSD musí zvážit to, že když se spojuje pravice (ODS, Top09, VV), tak by se měla spojit i levice (ČSSD, KSČM, Suverenita, Zemanovci, (+ novou NSLS = „NováSocialistickáLevicováStrana“), Lidovci) atd., jinak nebude mít dostatečný potenciál vytvořit stabilní vládu –pro 90% národa..!!
Voli-či, zmasírovaní médii, aniž by četli volební program volili, tak že toho už ½ z nich lituje.
http://www.literarky.cz/dom...
Alarmující na květnových volbách bylo, že se odehrávaly ve znamení třídního boje naruby, boje proti chudým a slabým, proti státnímu příspěvku rodičkám, proti pracujícím, kteří svými požadavky "připravují krach státu", proti právu na "bezplatnou" lékařskou péči.
- A bude hůře...
19. 07. 2010 | 16:19

Peppone napsal(a):

Všem: Nevím, proč tu píšete, že ČSSD prohrála. Volby vyhrála ale s menším počtem hlasů než odčekávala. Lidé uvěřili "farizejum" z jiné a soukromé politické strany VV, protože očekávali od ní nějakou změnu k lepšímu. A zeman se ukázal jako zrádce národa. Je horší než byl Jidáš. /Když už někteří ukazujete na Bibli/
19. 07. 2010 | 16:21

Peppone napsal(a):

Všem: Nevím, proč tu píšete, že ČSSD prohrála. Volby vyhrála ale s menším počtem hlasů než odčekávala. Lidé uvěřili "farizejum" z jiné a soukromé politické strany VV, protože očekávali od ní nějakou změnu k lepšímu. A zeman se ukázal jako zrádce národa. Je horší než byl Jidáš. /Když už někteří ukazujete na Bibli/
19. 07. 2010 | 16:22

Max napsal(a):

To Bape:
je tam "by" a je to reakce na minule prispevky...
19. 07. 2010 | 16:24

Opitz napsal(a):

Ty vole... A tohle se stane člověku, když je dlouho v Bruselu... :D To je neuvěřitelná snůška blábolů a keců...

Ale toto je perla - "Musíme si uvědomit, že příliš nízká daňová kvóta znamená nebezpečí pro demokracii jako takovou."

Já si nic uvědomovat nechci ani nemusím, soudruzi... O jaké demokracii to mluvíte? O té sociální, že?
19. 07. 2010 | 16:25

Eda napsal(a):

Nádhera, konečně něco kloudného z Lidového domu. A když pominu výtoky nepříliš chápajících tady v diskusi, dá se číst i ta. Bohužel Špidla je na poměry ČR příliš přemýšlivý.
19. 07. 2010 | 16:30

Martin T. Pecina napsal(a):

Nemám problém akceptovat názor někoho jiného, i když s ním nesouhlasím. Hlavně má být dobře, slušně a věcně formulovaný. Z tohoto hlediska je Špidlův text skoro ideální. Na rozdíl od bývalého předsedy Paroubka nesklouzává k urážkám politických oponentů a osočování všech okolo. Tak se má dělat politika, se kterou budu rád aktivně nesouhlasit.
19. 07. 2010 | 16:31

almost glossed™ napsal(a):

Nejprve pár východisek:
-----------------------

Nikdy nebude viditelný ten, kdo má být záměrně médii ignorován.

Nikdy nebudou známy konstruktivní návrhy toho, kdo má být záměrně médii ignorován.

Vždy bude každá negativní drobnost tisíckrát zveličena u toho, kdo má být záměrně médii poškozen.

Vždy bude vzájemnou konfrontací a nenápadnými posuny významů rozeštvávána strana, má být záměrně médii poškozena. Proti sobě budou postaveni lidé, kteří spolu souhlasí.

Vždy bude pomlouván a "interními informacemi od zasvěcených, kteří nechtěli být jmenováni" znázorňován jako diktátor ten, kdo má být záměrně médii poškozen.

Každý dobrý úmysl bude prezentován jako směšný, hloupý, obtěžující, budou vypichována zásadně negativa návrhu toho, kdo má být záměrně médii poškozen.

Bude shazován, blátem vláčen, vysmíván, napadán, šikanován ten, kdo má být záměrně médii poškozen.

S tím nic nenadělají žádné analýzy, expertní strategie, dobře míněné rady, prostě nic. Dokud bude obraz ČSSD takto záměrně destruován záměrnými zásahy médií, nelze prostě udělat dobře NIC.

-----------------------

Jediný způsob je dlouhodobě pracovat na objektivnějším referování o straně v masmédiích, poukazovat na jejich prohřešky, analyzovat všechny podpásovky a hlavně systematicky neutralizovat záměrné agresivní útoky.

Poukazovat na zkorumpované šéfredaktory, rozebírat jejich často komunistickou angažovanou minulost, nastínit toky financí mezi médii - v názorných obrazových schématech, systematicky a denně poukazovat na rozpory v jejich výrocích.

Dá se zajistit vytvořením atraktivního webu, který by zvídaví lidé hledající pestré názory brzy objevili a zařadili do svého portfolia. Jistě by se toho brzy chytla i bulvární média a některá sousta by si nenechali ujít.

Komentovat přestupy novinářů, platy a poukazovat na jejich knížecí rady v konfrontaci s nepřiměřeným finančním ohodnocením, mapovat fauly, přestupky, podivné známé.

Používat jejich vlastní metody. Nabízet úplatky, pečlivě dokumentovat a okamžitě zveřejňovat jejich reakce. Zveřejňovat mafiánské registrační značky, fotograficky dokumentovat jejich přítomnost na oslavách a privátních akcích konkurenčních stran. Analyzovat každý náznak "politické" či jiné korupce. Nabídky míst mluvčích atd.

Okamžitě analyzovat lži, podvody (Viz prokázaná manipulace s nahrávkou D.Ratha v rozhovoru s R.Kalenskou - kdo ji odhalil? Jen pár čtenářů blogů. ČSSD mlčela...) Lež musí být odhalena dříve, než se masově rozšíří a než zareaguje Reflex a spol nějakou nechutnou karikaturou, MFD hnusným komentářem se svazáckou pachutí, Lidovky zesílenou variací téhož a Právo jakousi pomlouvačnou citací "nejmenovaného vysokého představitele ČSSD". Okamžitě.

V TV a rozhlasu: Zastavit diskusi, kdykoliv moderátor položí sugestivní otázku, vyjádří v otázce skrytě svůj předpojatý názor, snaží se překroutit smysl sděleného, podprahově útočit apod.

Nesnažit se v roli malého žáčka snaživě odpovídat, ale zastavit projev, výslovně upozornit na komunikační faul a trvat na přeformulování otázky, komentáře. Nenechat se urážet a trvat na tom, že pokud jsem pozván, musí se ke mně moderátor chovat s alespoň základním lidským respektem. Může klást tvrdé otázky, ale ne podpásově útočit.

Neakceptovat pozvání od redaktorů, kteří používají podpásové útoky. Paroubkův předvolební krok s odmítnutím poskytování rozhovorů některým listům jejich majitele a šéfredaktory opravdu HODNĚ bolel, jak se následně ukázalo v jejich hysterických titulcích a komentářích. Jen měla být ČSSD v tomto kroku jednotnější a vytrvat déle. Přestože se to zpočátku nezdálo, černý petr nakonec zůstal v v rukou právě médiím, ne ČSSD. V budoucnosti bych však navrhoval citlivější a více rozlišující přístup, než zvolil Paroubek. Tj. odmítat rozhovory jen některým novinářům - těm kteří se zpronevěřili etice svého povolání. Dal bych také předem najevo, že takto míním postupovat, aby se na vše redaktoři mohli připravit. Prostě a jednoduše, vyžadovat základní lidskou úctu a trvat na tom. Novinář je sice podřízen šéfredaktorovi a zprostředkovaně majiteli média, ale rychle si rozmyslí, nakolik pro něj bude užitečný, pokud po prvním upozornění ("žluté kartě") bude dále podpásově útočit a koledovat si tak o vyloučení z tiskových konferencí ("červenou kartu"). Když pravidla, tak pro všechny a hráč, který je z hřiště párkrát vyloučen se majiteli dlouhodobě pro tě nevyplatí. Půjde z kola ven.

-----------------------
pokračování
19. 07. 2010 | 16:31

almost glossed™ napsal(a):

pokračování

-----------------------

Pro členy ČSSD: Systematicky, dlouhodobě a neúnavně na sobě pracovat. Absolvovat školení o komunikačních tricích a faulech, absolvovat PRAKTICKÝ NÁCVIK (ne jen teoretické školeníú rozpoznávání manipulací a komunikačních faulů.

UMĚT je rozpoznat a mít odvahu a sílu na ně komunikačního partnera upozornit. Ač to možná zní jednoduše, nejsou to jednoduché věci a vyžadují (pokud mají být flexibilně ovládány v rozhovoru) odhadem min. tak rok/y intenzivního psychologického nácviku. Ne každý to ovládá sppontánně, každý v tom může být lepší.

Souběžně doporučuji rozjet vtipnou, odlehčenou linii komunikace mimo hlavní proud. jako dobrý příklad může sloužit např. bleskurychlá reakce na video "Přemluv bábu", v němž byly vtipně vystiženy fašistické rysy "pravicového" sdělení. Pro ni je samozřejmě nejlepším médiem internet.

ČSSD bude zcela bezbranná, odkázaná na milost/nemilost a momentální zájmy mediálních magnátů do doby, než pochopí, že bez médií nemá šanci. Čeká ji těžká cesta, ale musí si své místo v mediálním prostoru vydobýt sama. Nikdo jiný to za ni neudělá. Pochopí to její nejvyšší představitelé?
19. 07. 2010 | 16:32

Peppone napsal(a):

To Pepi: Že se levice musí spojit je jisté. Měli odstoupit od Bohuminského prohlášení, protože pravý důvod už neexistuje. I když v minulosti velbe vyhrála, tak nikdy neměla v parlamentu převahu a musela vytvářet koalice s pravičáky. Proto také nic ze svého neprosadila. To jsem již psal dávno v jiných příspěvcích.
19. 07. 2010 | 16:32

almost glossed™ napsal(a):

Toto je mírně rozšířená verze mých poznámek uveřejněných zde: http://blog.aktualne.centru...
19. 07. 2010 | 16:33

s... napsal(a):

Opitz:
Četl jste to dvakrát, tak zkuste něco zformulovat. Nebo by to příliš mučilo Vaši INTELIGENCI?
19. 07. 2010 | 16:36

zdenekb napsal(a):

Opitz: mučení inteligence se vás očividně netýká. Napadlo vás vůbec, že může být "chyba na vašem přijímači"?!?
19. 07. 2010 | 16:40

on. napsal(a):

At si co chce kdo chce rika, tak ma Spidla vcelku pravdu. Jen bych doplnil - zacit se musi od vymeny vedeni (odchod Paroubka je dobry, ale je to malo). Zadruhe to uskupeni ma byt cerno-zluto-rudo-zelene (cerna jako anarchismus). A za treti, penize nejsou vse, ale jsou hodne, a proto by se melo hledet i na rozpocet.
19. 07. 2010 | 16:40

karel napsal(a):

Pan Špidla mě dost zklamal. Prázdný text plný floskulí. Skoro se chce napsat: nic starého nezapomněl, nic nového se nenaužil.
19. 07. 2010 | 16:41

neo napsal(a):

Pane almoste glossede ™e ,

Všichni už dávno vědí, že ČSSD je dokonalá strana, kterou nikdo nemá rád a "pravicová" média mohou za jejich výhru ve volbách do sněmovny:)
19. 07. 2010 | 16:41

aaaa napsal(a):

Je pravda, že velká část mých přátel, kteří tradičně SOCDEM volí je kvůli Paroubkovi tentokrát nevolila. Paroubek mířil svoje populistická prohlášení do davu idiotů, který mu tleskal, zvlášť když mezi ně začal házet pivo a párky zadarmo. Jestli se s tou stranou něco zásadního nestane, tak prostě zajde.
19. 07. 2010 | 16:41

on. napsal(a):

Jo a jeste bych pridal, ze se CSSD prilis priklonila k autoritarstvi (a leve autoritarstvi je vyhrazeno KSCM)
Viz http://cs.wikipedia.org/wik...
19. 07. 2010 | 16:43

ivanT napsal(a):

Vyborny clanek a pokud jde o mne, zadne slovo tam neni zbytecne.

Rekl bych, ze se CSSD nechala strhnout k omezeni sve hlavni aktivity na boj o kratkodoba vitezstvi a ze je, castecne proto, nakonec prohrala.

Myslim, ze rozhodujici je dlouhodoba vize z niz se odvozuji kratkodobe cile (a ne naopak), dialog s verejnosti, vytvoreni mladsi zakladny, a zapojeni a aktivni pritomnost v mezinarodnim hnuti. Jinymi slovy, pracovat s dlouhodobou perspektivou odpovidajici tomu, jak stare levicove hnuti je, a jak se vzdy vyznacovalo jasnou dlouhodobou ideologie na kterou bylo mozno se celkem spolehnout.
19. 07. 2010 | 16:44

arnazach napsal(a):

Taioseiah:
Douhlasím s Vaším komentářem.

To "žluto-rudo-zelené" je snad jen bruselština, a v češtině to znamená "žluto-oranžovo-zelené".
19. 07. 2010 | 16:45

arnazach napsal(a):

Opravy: Taoseiah, Souhlasím
19. 07. 2010 | 16:47

arnazach napsal(a):

Oprava: Taoiseach
19. 07. 2010 | 16:48

Martin napsal(a):

Ládínek je zase mimo. ČSSD propadla především kvůli heslům jako "Zdroje jsou", "Daně se musejí zvyšovat, aby bylo na sociální dávky", "Dluhy se nemusejí platit", "Kdo z Vás to má".
19. 07. 2010 | 16:48

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek obsahující hrubou nadávku, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
19. 07. 2010 | 16:49

almost glossed™ napsal(a):

neo: Vážně? Nevidíte to moc stranicky vyhraněně? Jako nestraník to tak dobře nedokážu posoudit, ale řekl bych, že je stále co zlepšovat.
19. 07. 2010 | 16:49

zdenekb napsal(a):

Martin: Svatá pravda, nutno dodat že v součinností mnohem propracovanějších hesel: KSČSSD, Paroubek proti vám, Bankrot! Řecko! pod humornou souhrnnou zkratkou "ŘEŠENÍ místo STRAŠENÍ" :o)))
19. 07. 2010 | 16:52

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane ťululum věřící nábožně v sociální stát,

nikde jsem se v textu pana Špidly nedočetl, že mi chce vzít "tučnou část mé mzdy" ba že se "těší na dobu, kdy 60% mé mzdy sežere stát". Zato jsem se tam dočetl řadu zajímavých úvah a postřehů, které mi připadají vcelku smysluplné.

To, že jsme na jedné lodi samozřejmě nemohu vyloučit, i když já byl na lodi naposledy vloni s dětmi v Chorvatsku.

Jestli jsem zde ale s někým obrazně na jedné lodi, pak je to pan almost glossed™. Za všechno špatné kolem nás mohou novináři a je třeba neustále a tvrdě odhalovat jejich zlolajnost. Jedině tak se dobereme lepších zítřků (škoda, že to pan Špidla ve svém textu trochu podcenil). Je dobře, že to pan almost glossed™ napravil.

Přeji všem inspirativní, korektní a slušně vedenou debatu nad zajímavýmn textem.

Libor Stejskal
19. 07. 2010 | 16:56

Horrido napsal(a):

Dovoluji si upozornit editora blogu že Magor je legendární předchůdce starých maďarů.

A nejenom. Taky postava z pána prstenů, taky místo ve Walesu a dokonce francouzský sýr.

Vladimír Magor Špidla (tak bylo psáno, s velkým M) má tedy rovin pro věcnou a korektní debatu daleko více než Vašim přízemním pohledem viděná "hrubá nadávka."
19. 07. 2010 | 16:57

neo napsal(a):

almoste glossede ™e ,

Nevidím to stranicky vyhraněně. Nejste první kdo svaluje výhru sociální demokracie na média a nedokáže přiznat chyby ve vlastním chování a jednání. Dále pak chybí přijetí názoru většiny volících občanů republiky jakožto vyjádření vůle a neustále jsou takoví obviňováni a uráženi.
19. 07. 2010 | 16:58

Opitz napsal(a):

Chudák Jirous... tomu hrubě nadávají kamarádi už 40 let... No nic... Podívejte, soudruzi... Chápu, že jste po vyhraných, ale prohraných volbách tak trošku ovce zbloudilé, protože vás Paroubek nechal na pospas pravicovým živlům a přisluhovačům Západu, ale .... nemyslete si, že vás soudruh Špidla zachrání... Ale proč ne... Jen si ho zvolte do čela ČSSD a za 4 roky máte 4 procenta. A můžete si tu pokrokovou koalici nazvat třeba duhovou... Špidla celou tuhle vaši tragédii odstartoval. Byl to on, kdo zasekl sekeru jako nikdo před ním. Tento soudruh sociální demokrat poté byl radějc odstaven do hnízda eurohujerů, kde se staral o zaměstnanost... Jak to dopadlo třeba ve Španělsku, ví každý... Proletáři všech zemí a barev - spojte se! Je třeba kontrolou zavést demokracii, která je opravdovou demokracií i pro zbohatlíky v Beverly Hills!
Vezměte to globálně... Podíl na HDP musí být minimálně 100 procent. Pak to bude demokracie panečku...
19. 07. 2010 | 17:00

Roubal napsal(a):

to zdenekb - Možná je to jen nešťastně formulováno - já tomu sousloví ale rozumím jako "kontrolovat moc = dohlížet na ni" (což mi přijde rozumné), ne "mít moc pod kontrolou = ovládat a využívat ji" - Takže dále tam pán Š. píše :"Jistou možnost skýtají veřejnoprávní sdělovací prostředky, a proto z principu musíme jednak zabránit jejich privatizaci, a jednak využít všech legitimních možností, aby realizovaly sociálnědemokratickou představu o službě veřejnosti." ,no ještě že alespoň píše o jakes takes legitimitě. Jinak oblíbenou zábavou Špidly v době premierování byly policejní odposlechy a šmírování opozičních politiků. Psal jsem ,že je trochu mimo, prostě se ten jeho "SOCIALNÍ STÁT BLAHOBYTU" ukázal jako utopie ,podobně jako v devatenáctém století snili o komunismu ,beztřídní společnost.Špidla je prostě utopista a nějak nemůže pochopit ,že socialní stát může fungovat jen nějaký čas na dluh,to znamená DOČASNĚ.
19. 07. 2010 | 17:00

almost glossed™ napsal(a):

neo + cenzor: Dovolil jsem si doplnit smyslupnou analýzu V.Špidly, v níž se věnuje ČSSD z x perspektiv svým pohledem na věc. Celkem je jich x+1.

Jediní, kdo to neumí unést, jsou neo a cenzor.
19. 07. 2010 | 17:02

Schmouddle napsal(a):

Dovolím si vytrhnout dvě věty z Vašeho kontextu a dát jim kontext nový, paralelní:

"Chci-li být šťasten na úkor někoho, je třeba, abych jím pohrdal.“
a
"Musíme si uvědomit, že příliš nízká daňová kvóta znamená nebezpečí pro demokracii jako takovou. Demokracie je založena na principu kontroly moci ve všech jejích podobách. Pokud nebude veřejná moc disponovat dostatečným podílem HDP, tedy dostatečnou mocí, která je v něm skryta, nedokáže splnit svoji úlohu."

Nový kontext: Musíme vás sedřít z kůže, milí občané, abychom vám mohli vládnout jak MY chceme, tedy bolševismus, co tak hezky kvete na evropské úrovni s maoistou Barrosem a jinými ve vedení EU. Do hezkého panoptika jste se dostal, jen co je pravda. To co tady dnes píšete, může být ve vztahu k ČSSD pravdivé, nicméně ten cíl za tím, to je čiročiré zlo, potrestání a pasení se na schopných a vytváření neschopných.

Pohrdáte inteligencí pravicových voličů. Demokracie je vláda lidu, pane Špidlo, na rozdíl od byrokracie, tedy vlády úředníků, kterou máte tak rád a kterou zde tím druhým výrokem stavíte jako jediný způsob vládnutí.

BTW: Zdravím p. Stejskala a přeji mu hodně tlustou slupku a torchu toho štěstíčka..:)
A přimlouvám se za Opitze, on je kluk trochu horkokrevný..:))))
19. 07. 2010 | 17:02

stejskal napsal(a):

Děkuji za upozornění, pane Horrido,

Magora z Pána prstenů si nepamatuji, že je to francouzský sýr nevím a Hunora s Magorem jsem kdysi kdesi zaznamenal.

Nicméně na tom, že zde podobná označení dle vlastného uvážení mažu, to nic nemění.

Pozdravujte kolegu Opitze.

Libor Stejskal
19. 07. 2010 | 17:03

s... napsal(a):

Opitz:
NEjvětší schodek špidlova kabinetu byl rok po povodních a byl to také ten rozpočet, ve kterém byla (na rozdíl od klausova "Řeckého" způsobu) započítána ztráta z konsolidační agentury. Zárověň přišel s plánem na snižování státních schodků. Ty se až do Kalouska (a dodejme, že i krize) rok co rok snižovaly. To k té "sekeře"

A teď prosím už vyjevte, co že to mučí vaši inteligenci.
19. 07. 2010 | 17:06

stejskal napsal(a):

Takže tímto zde zdravím své tři přátele z jistého zájmového webu (o virtuálním létání), kteří se na mne přišli podívat (a trochu mi zde udělat pakárnu, asi mají pocit, že se nudím ;-) Sry, Schmouddle, na Tebe to neplatí ;-)

Naopak pane almost glossed™,

já jsem Váš příspěvek uvítal (zvláště pak v té rozšířené verzi). Ba dokonce pochválil. Přijde mi velmi smysluplný a nečekaně konstruktivní (a zároveň jsem podotkl, že ve výpadech vůči médiím má pan Špidla ještě určité slabiny).

Libor Stejskal
19. 07. 2010 | 17:08

bape napsal(a):

pro pana Špidlu

Výborné, ale patří to zatím jen do řad členů soc.dem partaje. Ostatní mají jen " uši, aby neslyšeli a oči, aby neviděli....a neuvěřili" K tomu svatý Pavel říká:" majíce uši svrablavé, nechápou těch věcí....". Až se obrodí, mohou s tím " na trh", který mezitím dokáže "nevěřícím Tomášům" svoji neurvalou krutost v neo-liberálním a konzervativním hávu.
19. 07. 2010 | 17:13

neo napsal(a):

almost glossed™,

vůbec ne. Já to unesu:)

Unesu dokonce i to, že sociální demokracie zvítězila ve volbách.

Ale vinu za takový úspěch dávám samotné ČSSD a ne médiím.

Nevětší úspěch měl jistě papaláš roku, kdo z vás to má? , dior botky z krachujícího Řecka a sexymozek letící ladným skokem 20 metrů.
19. 07. 2010 | 17:14

Tencokida Hnuj napsal(a):

almost glossed
Vinit z prohry ČSSD hlavně média je pohrdáním zdravým úsudkem občanů, pro které je politikum i to, jak se chovají lidé ČSSD na radnicích či krajích.
Je to velkým omylem levice, že přistoupila na soutěživost via výdaje na sebepropagaci.
Ten omyl může být smrtelným omylem.

Tím neříkám, že Vaše doporučení nemají hlavu a patu.

Ale podle mě z dlouhodobého hlediska nejsou tím hlavním.

Mějte se.
19. 07. 2010 | 17:17

Opitz napsal(a):

Pane Stejskale, tohle je náhoda... nás tu přilákal Vladimír M. Špidla... a nemyslete si... kdybych napsal Iljič místo Magora, bylo by to ještě horší, leč v Čechách akceptovatelnější...

s... - zase tu omíláte ty nesmysly s povodněma, kvůli kterým se chudák Špidla musel zadlužit... To že tuto katastrofu doslova ZNEUŽIL, pro své vlastní sociálistické čoro-moro, to ví každý, kdo má půlku mozku. Co se tento soudruh nasliboval, že se už něco podobného nebude opakovat, protože se o to soudruzi postarají, všechno opraví, vylepší, nastaví... Bla bla bla... Všechno se akorát rozkradlo a jenom blb to dokáže zahalit do nákladů na odstraňování katastrofy... Ano, škody bylo hodně, ale ne všechno sanoval stát. Spousta majetku byla pojištěna, ti postižení nakonec dostali i od toho Špidly velké kulové... Špidla byl naprosto mimo, je naprosto mimo a bude naprosto mimo. NAVŽDY... Ale pokud v něm vidí někteří socani spásu a možná návrat do Strakovky, tak jen dobře...
19. 07. 2010 | 17:22

G. Giormani napsal(a):

Vážený pane, dodnes Vám nelze upřít choutky tak typické pro všechny napůltotalitní partaje jakou je neustálé sahání do cizích kapes.. Ještě dnes si vzpomínám, jak jste jako předseda vlády nařídil protiústavní "moratorium" na liberalizaci nájemného. Až Ústavní soud Vám dal jasně najevo, že jste překročil všechny meze. Nesmíte se divit lidem, že tu Vaší defacto poskomunistickou politiku nevolili. Stačí se podívat jak doslova nehorázně jste poděkovali JUDr. Z. Altnerovi za to, že vytvořil z Vaší partaje získáním lidového domu nejbohatší a tím i nemocnější partaj. Jistě dobře znáte latincké přísloví Pacta sun servanda. Smlouvy se dodržují. Vaše strana udělala z Vašeho chlebodárce téměř zločince! To je Vaše odměna. Krást a podvánět se prostě nemá.
19. 07. 2010 | 17:23

Jirka H napsal(a):

Aleš Drobek: Liberalismu jako ústřední filozofie 21. století? No nevím. Zatím mi slovo liberální připadá jako fackovací panák. Kdekdo ho ověnčil různými předponami a přívlastky a hodil mu na krk snad všechny zlořády světa. Kdo zná základní východiska liberalismu? Zdá se mi, že málokdo. A že by se stalo ideou vhodnou pro naše sociální demokraty mi přijde jako absurdní. Ale třeba se pletu...
19. 07. 2010 | 17:24

almost glossed™ napsal(a):

TCKH: Od cenzora, obdivovatele videa Přemluv bábu a obhajovatele Topolánkových nacistických hesel divadélko pochopím, ale od Vás by mě nepochopení mrzelo.

Znovu opakuji, že máte k dispozici x+1 perspektivu pohledu na současnou ČSSD. Neočekáváte doufám, že nejprve zkopíruji text V.Špidly, snímž souhlasím, abych k němu mohl přilepit svůj text?

Vyberte si z těch mnoha (x+1) ty pohledy, které Vám vyhovují. Nepiště prosím nic o tom, že viním "jedině" nebo "hlavně" média. Je to prostě jeden z podstatných faktorů. Pro mě velmi podstatný. Pro jiného ne. Respektuji to.

Ale i ty tanečky zdejších ideových dvojčátek neo+cenzor jsou pro mě takovým indikátorem, nakolik jsem se trefil do černého. Vždy, když začnou ve shodě projevovat jízlivost, je zřejmé, že jde o něco, co je jim nepříjemné. Je to pro mě znamení, že to nebude úplný nesmysl...
19. 07. 2010 | 17:27

Schmouddle napsal(a):

G. Giormani: +1!
19. 07. 2010 | 17:29

Tencokida Hnuj napsal(a):

almost glossed
Až na pejorativní označení zdejšího kultivátora levounů a vychovatele pravičáků souhlas.

Mějte se. Vy (x + 1).
19. 07. 2010 | 17:32

Jarmila K. napsal(a):

Pane Špidlo, vždy jsem si Vás vážila jako jednoho z mála slušných českých politiků. Chtěla bych Vám připomenout, že poslední komunální volby ČSSD vyhrála proto, že ty volby byly vlastně náhradním referendem o amarickém strategickém radaru a Dr.Rath všechny obelhal slibem o uspořýdání středočeského referenda k této otázce.
Pokud ČSSD jako ústřední téma příštích voleb zvolí slib, že z našeho území do roka vymete všechny strategické základny USA (které sem do té doby celkem pravděpodobně přivleče ODS a HOP09), volby docela nepochybně vyhraje. Mír nebo válka = to bude téma příštích parlamentních voleb (pokud se to tedy ještě stihne...)
19. 07. 2010 | 17:36

s... napsal(a):

Opitz:
A konsolidačka nic? Dějiny rozkrádaček českých jsou pestré a zrovna těch 70 miliard z konsolidačky byly jako stoletá voda. Tedy něco, o čem dědové vykládají svým vnukům.

K článku stále nic... Nenaléhal bych tolik, ale po vašem dvojtém zvolání a zmínce o inteligenci jsem očekával, že dáte něco dohromady. Ale asi jste skrblík:
máte jasno a nechcete se o to jasno podělit s ostatními.

No nic. Už vás nebudu nutit.
19. 07. 2010 | 17:37

almost glossed™ napsal(a):

TCKH: Až budu mít chvíli, vyhledám Vám, ze kterých debat to označení vychází. Ale chápu, že pro nezasvěcené může působit pejorativně.
19. 07. 2010 | 17:44

zdenekb napsal(a):

s... no, v posledním příspěvku opitze se zas objevuje zmínka o tom, co musí vědět každý s aspoň půlkou mozku. Zřejmě osobní zkušenost... jinak by nemohl mluvit o "zneužití povodní".
19. 07. 2010 | 17:47

Schmouddle napsal(a):

Ještě bych místní voliče soc. dem rád upozornil, že v populaci je nezanedbatelné procento obyvatel pravicového zaměření. Být příznivcem pravice, tedy příznivcem osobní a ekonomické svobody, individuální odpovědnosti za sebe sama, za své blízké a za společenství možná není ve vašich kruzích spoléhajících se na paternalistický stát populární, ale je to platný názor na svět. Takže tak jako my akceptujeme, že chcete více brát abyste mohli více rozdávat, chceme, abyste vy akceptovali, že si přejeme opak.
Ale měli bychom se shodnout na základním fungování společnosti. Její polarizace, tak jak ji zde předváděl před volbami váš předseda ("obyčení vs neobyčejní lidé") nevede k ničemu dobrému.

ČSSD prohrála volby proto, že chtěla vše. Chtěla vyhrát na celé čáře a místo toho se jí dostalo Pyrrhova vítězství nulového koaličního potenciálu. ČSSD prohrála volby proto, že svými kroky na parlamentní i evropské úrovni dávala najevo, že tento stát bude po volbách jejím pašalíkem a jeho občané jsou rukojmími boje o moc. ČSSD prohrála volby flagratním obcházením zákona ve věci poplatků ve zdravotnictví. Voliči se odklonili od velkých stran, také díky ČSSD (ale i ODS) protože ve stranách začali převládat lokální šíbři, kteří po vzoru předsedů vytvářeli v krajích své mocenské strukrury sloužící k dojení státního a jiných rozpočtů.
Řadoví členové ODS se zvolením p. Nečase pokusili tento trend zvrátit. Co udělá ČSSD? Bude plakat jak ji odporná pravice ve spolupráci s úplatnými médii připravila o zasloužené vítězství? Nebo se pokusí také změnit, získat zpět kredit u svého elektorátu?
19. 07. 2010 | 17:51

george napsal(a):

Že se musí zastavit zadlužování země ( tedy nás všech) je FAKT. Jak to udělá pravice nám řekla. Budeme rýt držkou zem, žili jsme si podle čísel nad poměry. Je zbytečné tu rozvádět myšlenky, kdo víc, kdo méně. Prostě společnost tohle nemohla dále unést. Co dělá levice? Kritizuje novou vládu ještě dříve, než něco vůbec začala dělat. Takhle tedy své příznivce nezíská. Možná licituje s tím, že až to bude bolet, zvednou prapory a budou podněcovat lidi - vidíte, my jsme vám to říkali. Jaké ale přinesl Sobotka a spol. vlastní řešení? Oni ho totiž nemají, půjčovat si na spotřebu jde jenom chvíli. Až příjdou s jasným programem JAK zastaví zadlužování, budou možná volitelní. Jinak skončí jako lidovci a posílí komunisti. Ti mají alespoň jasno, všechno znárodnit a rozdělovat podle potřeb obyčejných lidí. Tohle už ale tady bylo a jak jsme dopadli.
19. 07. 2010 | 17:56

Alexej napsal(a):

K postřehu "Spravedlnost" Proč ČSSD přesvědčivě nezvítězila?
1.Voliči pochopili,že při vítězství ČSSD by z ODS bez Topolánka by došlo ke spolupráci.Viz. volby na krajských a okresních úrovníchSeverní čechy,Brno,Ostrava,Karviná.
2.Ujišťováním ,že to máte v kapse dle průzkumů.
3.Bez práce členské základny,kterou neumíte rozhýbat protože je vidět na nižších úrovních spolupráce s místnimi mafiány.
4.Mezi mladými jste nadělali anti kampaň.TOP 09 s profláknutými politiky vás na celé čáře doběhli.
5.Jestiže jasně neřeknete a nepřipravíte své příznivce,že KSČM je jedinou levicovou silou ze kterou jste schopni zvítězit.Pak pravice se nemusí bát,že vaše snaha někdy vstoupit do Strakovy akademie je reálná.
Dle závěru srtejně nemáte na výběr.
19. 07. 2010 | 17:56

00 napsal(a):

almost glossed™, are you Paroubek?
19. 07. 2010 | 18:00

huh napsal(a):

Na tomhle světě (tak jako všude a vždy) existuje konkurence (přestože ji socialista nevidí).

Pokud si Evropa bude držet své sociální státy (nebo se, nedej bože (!), vrátí do let sedmdesátých), tak bude doslova převálcována.

Pokud se chci přiblížit ideálu, nemůžu z ideálů vycházet, protože ty neexistují (přestože je socialista vidí). Vycházet musím z toho, co má nějakou logiku a funguje to.
19. 07. 2010 | 18:10

Schmouddle napsal(a):

s..:
Schodek státního rozpočtu činil v roce 2002 45mld (odpovědnost na Miloši Zemanovi, výdaje na povodně již v tomto roce), v roce 2003 109mld, v roce 2004 93 mld a v roce 2005 56mld. (2006 za Paroubka 97mld)
Tedy odpovědnost p. Špidly za schodky státního rozpočtu je v letech 2003-2005 nějakých 258 mld. Kč. Když tedy odečteme Vašich 70 mld "zdědených" po pravici (byť je to demagogie, ale budiž) zbývá 188 mld Kč. Náklady státní správy na povodně v roce 2002 byly cca 23mld Kč, čerpání v letech je neznámé, ale řekněme, že 50% - 11,5mld bylo čerpáno již v roce 2002). Takže nám zbývá 176,5 mld Kč schodku, které nemůžeme hodit na pravici nebo na vyšší moc.
Mimochodem, Klausovy vlády vygenerovaly v letech 1993-1998 (tedy včetně "krize" v roce 1998) cca 30mld schodek.

Stačí tyto čísla, aby jste již mlčeli o tom jak socialisté zdědili dluhy a ještě platili povodně?
176,5 mld Kč spláchnutých do záchodu socialistických experimentů, to celé za tři roky je nic?!
19. 07. 2010 | 18:12

Opitz napsal(a):

soudruzi bratři přátelé... myslím si, že vaše rozhodnutí podporovat Vladimíra M. Špidlu je prozíravé a dokonce bych se odvážil tvrdík, že je to přímo pokrokové. Myslím si, že si strana s takovou tradicí zaslouží, aby se Vladimír vrátil a napravil to dílo, které mu jeho bratři přátelé poničili, zatímco on se snažil zvýšit zaměstnanost mladých lidí do 25 let ve Španělsku pomocí integrace pracovních trhů a zvýšení mobility v rámci evropského ekonomicko-politického prostoru. To si ani nedovedete představit, jak tam Vladimír dřel... Vstával v půl šesté, ještě se ani neoholil a už četl tisk a dokumenty, aby byl na všechna důležitá jednání připraven. Spát chodil až po desáté, často až po půlnoci. Pokud se v podobném elánu pustí do obnovy české sociální demokracie, jistě mu postaví pomník a to na hned na koni.
Přátelé bratři, dovolte mi vám do této revize dosavadní politiky popřát mnoho zdaru a úspěchů a a nezapomínejte na své soudruhy, kteří vám již mnohokrát pomohli (viz např. http://zpravy.idnes.cz/spid...)
19. 07. 2010 | 18:13

Samulaj napsal(a):

ODS se nacházela po r.2005 v situaci obdobné KSČ v letech 1958-1971.Tak jako se KSČ koncepčně-programově vyprázdnila znárodněním a dělnickými řediteli,ODS se už v této době vyprázdnila privatizací a dozorčími radami.Navíc krizový skluz ekonomiky,který zanechá dojem na další půlstoletí pro opozičníky vůči ODS.
ČSSD to nedokázala využít,protože neměla také koncepci.22 % lidí ji volilo ze sympatií- mezi těmi,kdo se domnívali,že dvojžidlá obkročmá pozice ČSSD neobyčejné eklektické šíře je program.Dalších bývalých 20 % voličů ČSSD s ní asi sympatizovalo,ale asi právem viděli nedostatek přesvědčivé koncepce,moderního programu srozumitelného jim.Tady ČSSD kritikou škodlivého ekonomického neoliberalismu ODS se zastavila v půli cesty a budila dojem,že bude v řízení de facto také neoliberální-pasívní.Verbálně nikoliv.ČSSD má naštěstí okolo sebe politické protivníky s ještě většími nedostatky.Proto vyhrála.
19. 07. 2010 | 18:24

Schmouddle napsal(a):

Ještě čísla:
Schodek pravicových vlád, (1993-1997, 2007-2008: 84,4 mld Kč
Schodek úřednických vlád (1998, 2009, p. Tošovskému přičítám celý rok 1998, jinak by šel za socialisty): 118,9 mld Kč
Schodek levicových vlád (1999-2006) 453,6 mld Kč

To dělá:
na rok průměrné pravicové vlády: 12,05 mld
na rok průměrné úřednické vlády: 59,45 mld
na rok průměrné levicové vlády: 50,4 mld

To je poměr, že?
Na povodně je to 1:1 a 70mld z konsolidační agentury také nějak moc nerozhoduje.

Prosím místní socdem o kvalifikovaný komentář.
19. 07. 2010 | 18:38

bigjirka napsal(a):

Liberální levice, to je contradictio in adjectivo. Levice je založena na vyvlastňování a proto nemůže být liberální, tedy svobodomyslná. Demokracie a svoboda nejsou totéž, ale bez jisté symbiózy nemohou být. Levice je napřed demokracie bez svobody a pak už jen levice bez demokracie i svobody. Odhlasovat něčí vyvlastnění, to lze mechanismem demokracie udělat. Čím větší vyvlastňování, tím více je rdoušena svoboda. No a když už je stát dost silný, už se nemusí nikoho na nic ptát. Viz bolševici, nacisti, Chávez a další
19. 07. 2010 | 18:43

Schmouddle napsal(a):

* udělal jsem chybu, na rok průměrné levicové vlády vychází 56,7 mld. Ten poloviční rok 1998 jsem verbálně i hodnotově přiřadil k úřednickým vládám, ale v počtu let vládnutí nechal také u socialistů. Omlouvám se, mea culpa.
19. 07. 2010 | 18:47

kozoroh napsal(a):

almost glossed™.
Tak nějak si představuji rozpracování závěrů 16.sjezdu na podmínky každého pracoviště.Trošku mne tam matou ti komunističtí novináři, ale co, je jiná doba. Tehdy jste tam mohl vrazit žoldáky, píšící za mrzký peníz....

A jinak: Vy patříte k těm věčným bojovníkům, kvůli kterým SD utrpěla vítězství. Kvůli kterým se na vás vyprdli i "vaši". Vám už vůbec nejde o nějaké programy. Vám jde primárně o ten BOJ!
19. 07. 2010 | 18:59

s... napsal(a):

Schmoudle:
Nevím jak je to s vyčíslením nákladů na povodně 2002. Když vyjdu z vašich čísel, tak to máme 176,5 miliardy za tři roky. V průměru méně než 60 miliard ročně. Tendence byla po započtení Klausových 70 + povodní (přesné číslo se nám oběma nepodařilo dohledat) do prvního rozpočtu jasně sestupná. A ekonomika každý rok rostla více. Snižující se schodky byli mimochodem v souběhu se snižováním objemu rozkradených státních zakázek.

Takže, ztímco po Klausových vyronaných (haha) rozpočtech tady nebyl hospodářský růst (žádná světová krize, žádné povodně) a bylo tu nastoleno korupční prostředí, po špidlovi zůstala sanovaná ekonomika a snižující se schodky.

Topolánek s Kalouskem dokázali zaseknout nějakých 230 za rok!, když předtím zaúčtovakly do rozpočtu 70 (?) miliard rezerv, vytvořených za vlád soc. dem.
Korupce dnes jen kvete.

Takže mi něco povídejte o penězích vyhozených na socialistické experimenty, když se Poldovka prodala za korunu a Kalousek věnuje veškerou svou tvůrčí energii na to, kde vyrobit co největší balík peněz a zněj část odbočit neznámo kam.
19. 07. 2010 | 19:00

Schmouddle napsal(a):

A ještě jednu poznámku ke schodkům státního rozpočtu:

Nějakým podivným řízením osudu vlády socdem sekaly dluhy většinově v době hospodářského růstu zatímco pravici se tam motaly ekonomické recese.
To je nespravedlnost!
19. 07. 2010 | 19:03

s... napsal(a):

Schmoudle:

Rok 2009?
Rozpoštění rezerv 2008?

Tendence po levicových a pravicových vládách byly jaké?
19. 07. 2010 | 19:04

s... napsal(a):

Schmoudle:
Klausovi se tam motalo co prosím? Recese zapříčiněná jeho vládou.
19. 07. 2010 | 19:06

zk napsal(a):

Schmoudle:
Tímto tématem se zde ad nauseam zabýval Vlk:
http://blog.aktualne.centru...
19. 07. 2010 | 19:10

kolemjdoucí napsal(a):

Liberální pravice, to je contradictio in adjectivo. Pravice je založena na otroctví a proto nemůže být liberální, tedy svobodomyslná. Demokracie a svoboda nejsou totéž, ale bez jisté symbiózy nemohou být. Pravice je napřed demokracie bez svobody a pak už jen pravice bez demokracie i svobody. Odhlasovat něčí zotročení, to lze mechanismem demokracie udělat. Čím větší zotročování, tím více je rdoušena svoboda. No a když už je plutokracie dost silná, už se nemusí nikoho na nic ptát. Viz kapitalisti, nacisti, Pinochet a další
19. 07. 2010 | 19:13

Schmouddle napsal(a):

s..:
Těch 23mld Kč povodňových nákladů státní správy jsem našel na stránkách národohospodářské fakulty VŠE, tak je berme za pravdivý údaj, ano?

Ale upřímně řečeno, tu vaši sestupnou tendenci schodků socdem vlády v grafu nějak nevidím.

1993: +1,1 Klaus
1994: +10,4 Klaus
1995: +7,2 Klaus
1996: -1,6 Klaus
1997: -15,7 Klaus - povodně
1998: -29,3 Tošovský, Zeman
1999: -29,6 Zeman
2000: -46,1 Zeman
2001: -67,7 Zeman
2002: -45,7 Zeman, Špidla -povodně
2003: -109,1 Špidla
2004: -93,7 Špidla, Gross
2005: -56,3 Gross,Paroubek
2006: -97,6 Paroubek, Topolánek
2007: -66,4 Topolánek
2008: -19,4 Topolánek
2009: -89,6 Fišer, Topolánek

V době vládnutí socdem v letech 1999 - 2003 nemůžu tendenci nazvat jinak než vzestupnou z 30 na 100 mld a 2003-2006 za stagnující (s výjimkou let 2002 a 2005)
Nevím proč by Špidla sanoval ekonomiku v době růstu (když to evidentně nepotřebovala), 70 mld rezerv z doby vlády socdem prostě vzniknout nemohlo, protože kdyby to byly opravdové rezervy, nezvyšoval by se státní dluh. Takže to je mýtus, nebo čirá lež..
Výsledek: Socdem vlády tady v odbě svého vládnutí nasázely cca půl biliónu Kč dluhů.

Což tedy ukazuje, že v předchozích příspěvcích mám chybu, jedno znamínko u vlády socdem zahaprovalo:

Znovu, snad už správně:

Schodek pravicových vlád, (1993-1997, 2007-2008: 84,4 mld Kč
Schodek úřednických vlád (1998, 2009, p. Tošovskému přičítám celý rok 1998, jinak by šel za socialisty): 118,9 mld Kč
Schodek levicových vlád (1999-2006) 545,8 mld Kč

To dělá:
na rok průměrné pravicové vlády: 12,05 mld
na rok průměrné úřednické vlády: 59,45 mld
na rok průměrné levicové vlády: 68,225 mld
19. 07. 2010 | 19:24

Peppone napsal(a):

Peppone napsal(a):
To Tencokida Hnuj:
Přece těch důvodů a možností je celé nepřeberné množství. Já jsem uvedl stávku jako prvou nejpravděpodobnější možnost. Když stávka tak stávka. To není žádné anarchistické hnutí. Je jen s podivem, že dosud k ničemu už nedošlo. Je to jen zbabělostí a nerozhodností občanů, kteří se odvolávají na marnost. Ale já říkám - se štítem nebo na štítu.
Dodatek: Vzkazuji všem politkům to, co řekla Napoleonova garda v bitvě u Vaterloo: "Hovxo".
19. 07. 2010 | 19:35

Schmouddle napsal(a):

kolemjdoucí: Jste trapný. Asi proto, že pravice vykořisťuje bylo snem dělníka z NDR být dělníkem v NSR. Dobrý pokus, ale trpanost zvítězila. A co vy víte o Pinochetovi jiného než komunistické bláboly?
19. 07. 2010 | 19:37

Schmouddle napsal(a):

zk: ale jestli ta tabulka je správně (o čemž pochybuji), tak se přece socdem vlády měly chovat jako správný hospodář a dluh dále neprohlubovat, ne? Evidentně se to nedělo.
Navíc ta částka na obsluhu dluhu...nevím nevím...
19. 07. 2010 | 19:42

s... napsal(a):

Schmoudle:

CO tedy započetl Kalousek do rozpočtu? Lež?

Ten růst ekonomiky vznikl jak?
Že by nějaký cyklus? Ten cyklus, který jak na potvoru vyžral Klaus po letech své vlády? Jak vidno, tak takový nešťastný cyklus může potkat i nejerudovanějšího ekonoma, jakého máme. Zatímco socanům spadl růst do klína.
Bavíme-li se o Špidlově vládě, klesající tendece tam je. Přesně podle toho jak avízoval.

A kde jste našel těch 89 mld za rok 2009?

Místo plánovaných 58 mld to nakonec bylo 195.

Sobotka píše:
Reálný schodek rozpočtu za rok 2009 dosáhl ve skutečnosti 223,9 miliard korun! Pondělní předběžně zveřejněné číslo deficitu státního rozpočtu ve výši 192,2 miliardy korun nelze objektivně a korektně srovnávat v časové řadě s deficity státního rozpočtu, dosaženými v roce 2007 a dříve. Pokud bychom pro definici schodku státního rozpočtu použili rozpočtová pravidla a metodiku, obojí platné v období 1993 – 2007, dosáhl by reálný schodek státního rozpočtu v roce 2009 223,9 miliard korun.

Optického snížení deficitu dosáhla Topolánkova vláda jednorázovou účetní operací v únoru 2009, kdy do příjmů státního rozpočtu zapojila zbytek rezervních fondů ministerstev ve výši 31,7 miliard korun ( usnesení vlády č. 122/2009). Stejný účetní trik použil ministr Kalousek i v roce 2008, kdy rozpuštěním 47 miliard z rezervních fondů ( na základě novely zákona přijaté během roku 2007) opět opticky snížil schodek státního rozpočtu na rok 2008 na výsledných 19,4 miliardy korun, přičemž reálný deficit v tomto roce dosáhl ve skutečnosti více než 67 miliard korun.
19. 07. 2010 | 19:47

stále rebel napsal(a):

Pro Schmouddle.
Vídím, že se tu zase objevují demagogové a tak pár čísel o zadlužení.

Veřený dluh % z HDP
Rok
1998 15.0%
2004 30,4%
2005 29,7%
2006 29,4%
2007 29,0%
2008 30,0%
2009 35,4%
http://www.csas.cz/banka/co...

Dokážete mi vysvětlit toto

Uvádíte
2008: -19,4 Topolánek
2009: -89,6 Fišer, Topolánek

Podívejte se na růst zadlužení v letech 2008 a 2009 a řekněte mi, k čemu jsou ta vaše čísla?
19. 07. 2010 | 19:51

kozoroh napsal(a):

Schmouddle.
Jen pro upřesnění:
1/ Povodně 1997-63 mld, 50 obětí
2/ Povodně 2002-73 mld, 17 obětí

Je to souhrn všech přímých škod bez rozdělení stát-soukromí.
P.S.: Kolemjdoucí neuměle parafrázoval bigjirku. Sám nic nedokáže, tak alespoň przní.
19. 07. 2010 | 19:55

Marcus Agrippa napsal(a):

Schmouddle:
Klaus byl stejný jako Kalousek - oba nechali solidní nepřiznané dluhy a ještě se opájeli svými ekonomickými"úspěchy"( v případě Klause to ovšem byla daleko větší pohroma ).
19. 07. 2010 | 20:07

stále rebel napsal(a):

Kdybychom chtěli objektivně hodnotit hospodaření pravice a levice museli bychom taky sledovat stav státního majetku. Například jen kuponová privatizace v devadesátých letech 400 miliard účetně, vydraženo asi za dvojnásobek.
19. 07. 2010 | 20:14

Belgičan napsal(a):

M.D. 19.07.2010 14:42:29

Lžeš, jako když tiskne!
19. 07. 2010 | 20:14

Schmouddle napsal(a):

s..: Nevím co Kalousek započetl do rozpočtu, každopádně z výše schodků státního rozpočtu je jasné, že socdem vlády nemohly v letech 1998-2006 vytvořit ani korunu reálných rezerv (tedy vznklých z přebytku státního roupočtu), to je doufám jasné!
Jinak v mých číslech levice vs pravice není rozpor, i kdyby vaše čísla za rok 2009 byla správná, stejně by v mém přehledu šly za úřednickou vládou p. Fišera a čísla socdem ani pravice by to nijak nezměnilo.
Jinak ten ekonomický cyklus, o kterém tady mluvíte je záležitost globální, jak jsme měli možnost vidět v letech 2008-2009. Krize v roce 1998 byla hlavně v českém bankovnictví. Jejím výsledkem byly zdravé banky v bankovní krizi roku 2008, kdy ČR byla jednou z mála zemí, které nemusely sanovat své banky ze státních rozpočtů(Ano, protože jsme je sanovali v menším v roce 1998 a od té doby byla nastavena tvrdší pravidla pro nákup derivátů)
Jinak Sobotkovi je třeba zdravě nevěřit. Já bych řekl že ho mrzí, že to neudělal on, dokud nějaké rezervy byly..:o)))
stále rebel:
A není to tím, že to počítáte proti HDP, zatímco já tady mluvím v absolutních částkách?
Zpomalením ekonomiky v letech 2008 a 2009 klesl HDP a podíl dluhu tedy musel logicky stoupnout.
Klasický způsob jakým socdem maskuje své rozhazování je počítání dluhu k HDP. Tím se vohnoutům překládají čísla, která nestoupají, zatímco v absolutních číslech je to průser. Kdo je tady pak demagog?

Shodneme se alepoň na tomto?
"Socdem vláda v době hospodářského růstu nebyla schopná snižovat veřejný dluh, který rostl úměrně zvyšování výkonu ekonomiky, zatímco normálně by tomu mělo být právě naopak?"
19. 07. 2010 | 20:15

stále rebel napsal(a):

Česká republika byla jedinou postkomunistickou zemí, kterou v devadesátých letech postihla recese. Bylo to v letech 1997 – 1998, kdy ji do recese dostala Klausova vláda. EU v té době rostla 3 %, postkomunistické země kolem 5 %.
Naopak v letech 2002 – 2003 byla EU na nule, Německo v 2003 dokonce v červených číslech, oživení nastalo až v polovině dekády.
19. 07. 2010 | 20:29

stále rebel napsal(a):

Zajímavá je taky míra inflace

Míra inflace 1994 - 2008
http://www.czso.cz/csu/reda...

Míra inflace v letech 1989 - 2004
http://www.czso.cz/xm/redak...
19. 07. 2010 | 20:34

bigjirka napsal(a):

Viz metodika počítání HDP - v HDP jsou započteny i dluhy - resp. to, na co jsme si půjčili. HDP je dost veliká hovadina - počítat by se měl čistý růst.

kozorohu, nech ho bejt, takhle to mentálně retardovaní dělávají.
19. 07. 2010 | 20:35

kozoroh napsal(a):

Schmouddle.
Marný boj. Vaše argumentace má vlastnosti onoho pověstného hrachu.
Jinak ta manipulace typu relativní-absolutní vyjádření je zde hojně užívaná. Pamatuji ji ještě z dob toality, komanči to dělali běžně.
Až na vás vletí nick vlk, tak si užijete.
Já si ale myslím, že máte pravdu.
19. 07. 2010 | 20:37

almost glossed™ napsal(a):

kozoroh: Mýlíte se. Nejde mi o boj, ale o obranu resp. z hlediska ČSSD sebeobranu.

V běžném životě si také nenecháte vše líbit od někoho, kdo má dojem, že si vůči vám může dovolit vše. Stačí přiměřená asertivita a jasné vymezení hranic.

Samozřejmě ČSSD může mediální podrazy ignorovat, ale pak platí východiska, která jsem popsal na začátku příspěvku.

ČSSD před tím může zavírat oči, může to popírat, ale ony ty útoky ze všech stran nezmizí. A já si říkám, kolik voleb musí ještě ztratit, než jí to dojde.

Mě osobně se to nedotkne, ale jsem pro fér hru a fandím obvykle slabším a šikanovaným. Zatím férovou hru nevidím a do ČSSD si s chutí kopou i lidé, kteří jsou jinak celkem rozumní. Když slyší od rána do večera ze všech stran, že "NIC NEŽ REFORMY!", "ČSSD ZADLUŽILA STÁT!" a "PAROUBEK JE DIKTÁTOR.", nemůže to dopadnout jinak. Slyším pak celkem rozumné lidi ty nehoráznosti papouškovat ("ČSSD nevolím, vždyť Paroubek má tu bradavici." - cituji doslova.) a říkám si, že hlava v písku se vyplatí opravdu jen málokdy.

Snad mi za ta slova nebudete vulgárně nadávat jako posledně. Zkouším vám dát druhou šanci. Uvidíme.
19. 07. 2010 | 20:37

s... napsal(a):

Schmouddle:
Jó banky. Taková smůla! Ještě že tím výsledkem byly zdravé banky. A nějáká ta miliarda schodku, že?

Myslím, že hospodaření pravice je dost velký průšvih, a tak se hospodaření levice se díky tomu zdá být dosti rozumné.

Nastupující pravicová vláda udělá účetní škrty, zhorší stav ekonomiky, zprivatizuje klíčové služby jakými jsou třeba důchody a zdravotnictví a použije nějaký ten účetní trik, aby pak mohl někdo psát, jak je ta pravice hospodárná. Obyvatelstvo bude v chudobě, ale čísla budou pěkná.
Budou to mít ale hoši o něco těžší. Očekává se větší kontrola z EU, zda její členové nefixlují. Takže se budou naši světoběžníci včetně "proevropských" TOPů vymezovat k EU jako diví. Hlavní důvod antievropanství české pravice je totiž to, že nechtějí, aby jim někdo koukal pod ruce.
Náš Kalous je ovšem zkušený iluzionista, takže věřím, že opět nechá zmizet cizí peněženku a ještě na to vybere vstupné.
19. 07. 2010 | 20:39

stále rebel napsal(a):

Pro kozoroh.
Demagogie je argumentací jen pro českého pravičáka.
19. 07. 2010 | 20:40

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, sockomové smiřte se s tím, že odcházíte. Váš euro číslo jedna guru to už asi tuší - "Pokud politicky selžeme a nedokážeme tento trend rozvíjet, riskujeme mnoho.."
Pro ty ostatní, veselé krizování už bude jenom líp..
http://ateo.cz/f/images/v/v...
19. 07. 2010 | 20:44

stále rebel napsal(a):

To jsou ty Klausovy vyrovnané rozpočty

Saldo verejných rozpoctu ČR, v % HDP
1992 -2,3
1993 -22,0
1994 -3,2
1995 -13,4
1996 -3,3
1997 -3,8
1998 -5,0

Strana 98
http://www.euroskop.cz/gall...

a kdyby se do toho započítal úbytek státního majetku, náklady na pozdější sanaci bank a například i ta ekologická superzakázka, která se táhne již z té doby, tak by to pro pravici dopadlo katastrofálně.
19. 07. 2010 | 20:58

kozoroh napsal(a):

almost glossed™
Mediální prostor nejsou jen noviny. Mimochodem, mluvilo se svého času, že by takovou tiskovinou SD mohly být Literárky, když už i Právo je v žoldu vólstrítu. Víte, jak to skončilo?
Prostor měla SD v třeba v televizi víc než dostatečný. Jestliže jej využila tak, jak jej využila, není chyba televize. Jednu dobu na ČT24 snad nebylo nic jiného, než tiskovky SD. Nemáte co nabídnout tím spíše, že jánošíkovské programy už neletí. Špidla se taky míjí s realitou. Myslet si, že vysaje střed, aniž by ztratil alespoň jakousi jistotu je nonsens.
P.S.: Můžete mi naznačit, kdy jsem byl vůči vám vulgární? Ne, že bych tu potřebu nikdy neměl, ale obvyklé to u mne není.
19. 07. 2010 | 21:02

vlk napsal(a):

Mo tak jsme projel komentáře od rána, co jsem byl pod Špidlou naposled. několik rozumných příspěvků k věci, jinak jekot tlupy pravověrných. V klasickém stylu -špidlo zadlužoval , j%Spidlo načichnul jsi bruselovinou a vůbe cšpidlo nejlíp by bylo, kdybys spáchal sebevraždu.
Ovšem dostala mne absolutní hláška jednoho nověnarukovavšího pravověrného - takto, Smoudle jakéhosiPrý Špidla PODCENIL INTELIGENCI PRAVICOVÝCH VOLIČÚ--- No pokud budu brát za měřítko inteligenc e téhle skupiny výkřiky zdejších pravověrných, tak ona inteligence je na hranici ztráty svéprávnosti.
Mimochodem to onen borec jménem Schmoudle dokazuje následujícími hláškami o tom, jak kdo zadlužoval.
Možná, že je expertem na virtuální létání.Rozhodně však na ekonomiku a nota bene stáátní dluh není. Dost těžko semi odkazuje na můj vlastní materiál, nicmén ten odkaz už sem někdo dal.
Přidám k tomu pár věcí.
1- svůj tradiční dotaz na podobné pindaly o rozhazovačnosti vlád sociální demorkacie . Třeba mi předvede to, co tad y zatím nikdo nebyl ochoten - totiž vyjmenuje zákon, kterým soc dem zlovolně předvedla po dobu své vlády svou rozhazovačnost. Smaozřejěm s vyjímkou zákona o pastelkovném. To stálo 90 milionů ročně.
2-než něco takový Schmoudle napíše , měl by si ověřit alespoň základní fakta. Hláška , že soc dem měla šetřit , když byl růst HDP je sic e pěkná, leč nesmyslná. Ve vazbě na nezaměstnanost. Například. Její graf po dobu vládnutí soc d em je tady http://www.kurzy.cz/makroek...
Jiankna stejné s tránc e najd e i graf HDP ve stejném období a může tedy udělat korelaci.
3- so cdem řešila zásadní selhání a malér Klausovy privatizace. ten přišel s koncem bankovního socílu, kdy banky už měly natolik rozvrácenou bilanci, díky plnění politického zadání privatizac e za každou c enu, že to nešlo dál. Výsledek -350 miliard přímých ztrát v Konsolidačce.
A další stovky miliard na podpory nezaměstznaných.. Prý měla soc d em změnit zákony!§Paráda! takež Klausov a vláda nastavila v roc e 96 všchny sociální zákony z gruntu znova. Se znalostí demografie a všech důleýtách údajů. Ovšem soc d em měl apo pouhých ani ne 5-ti letech všechno udělat znova, protože to bylo uděláno absolutně zmetkovitě. Což je tedy nohužel pravda.
No měla. Jenže pravicový volič , u kterého špidla podceňuje jeho inteligenci klidně dá v nových volbách hůas těm samým neumětelům, co už jednu zpacjalidokonale sociální zákony. Asi aby si to zkusili znovu..
Topolánek dostal obrovský dar - špiškově funkční ekonomiku země. Nízkou inflaci a drmaticky klesající nezaměstnanost.
výsledek?
Za rozpočet 2007 naprosto nemohl. Nepřipravoval jej a jeho výsledek jedna k vylepšil ´řetním trikem a jednak nikdy nezapomenua asi nejen já na to, jak s e v Čechách zzpravovaly silnic e a dálnice v mrazu, dešti a s něhu v koncem listopadu a v prosinci. Kd y Řebíčkovi - pro Viamont a další kamarády byly uvolěnny z rezerv desítky miliard na neplánované silniční opravy.
4- vrchol odpovědného hospodaření předvedla pravic e v letech 08/09.
Mluvit o rozpočtu 09 nemá smysl. V celých dějinách jakéhokoli českého státu neí zaznamenán horší ropočet. Předpokládaný růst +5% . Skutečnost -5%Výsledek -řtvrt bilionu. Fakt je , že žádn vládě s enikd ynepovedlo zadlužit během jednoho roku o celou čtvrtinu toho, co se zadlužila za 20 let.
Ale zpět k roku 2008.
Tady si Topolánek pomohl zvednutím dolní DPH o 80%.
Výsledek - 2. největší inflac e v Evropě...

Bilance pravicových vlád a jejich hospodaření je mimořádně tristní. Ovšem virtuální letci Schmoudlové mají jasno.
Stihači na start!
19. 07. 2010 | 21:03

Schmouddle napsal(a):

s..: Kdybychom sanovali banky jako to byli nuceni udělat ostatní státy, byly by to desítky miliard.
Já Vás vlastně chápu, ale zkuste nepřisouzet pravici jen samé zlé úmysly.
Je prostě faktem, že se naše země potácí na hranici dluhové spirály, nejsme silní jako Německo a cca 35% zadlužení vůči HDP je pro nás likvidační, nemáme důvěru investorů a můžeme reálně skončit jako jiné země, kterým jsou investoři ochotni půjčit jen za výpalné.

Stav exportní ekonomiky, jakou je naše vláda škrty v sociální a provozní kapitole státního rozpočtu příliš neovlivní. naopak, omezováním byrokracie, překážek v podnikání může ekonomice pomoci mnohem více než subvencemi.
Kontrolujte Kalouska, dívejte se mu pod prsty. Ale nechte ho dělat to co nám slíbil, tedy ušetřit.
Je to od pohledu, my pravičáci prostě věříme, že volnost a svoboda skoubená s odpovědností (státem vynucenou i tou dobrovolnou) má v dlouhém horizontu lepší výsledky než státní paternalismus.

Nechci aby to tady skončilo jako v tom socialistickém vtipu o černoších v USA, za každého Kalouska vám vrátíme jednoho Grosse, tohle fakt nemá cenu. Buďme konstruktivní. (To je to, co všemu předsedovi fakt nešlo..)

stále rebel: Zatím jsem se od vás vyjma výkřiků nedočkal konzistení odpovědi, třeba na to o dluhu vs HDP. Nechte si tedy laskavě ty hloupé řeči o pravicové demagogii, ano?
19. 07. 2010 | 21:08

František Stočes napsal(a):

V. Špidla je místopředsedou PES a socialisté dnes prohrávají evropské volby na západě, východě i jihu. Poradce Clintona, Lester Thurow již před 12 roky řekl: „Po druhé světové válce začala pravice vnášet do politiky pragmatismus, levice zůstávala při své překonané vizi. Teď, když levice úplně ztratila vědomí historické mise, kapitalisté se nemusejí z této strany ničeho obávat.... Levice totiž na celém světě ztratila víru v to, že je schopná něco změnit. Celá léta se pravice snažila brzdit ofenzívu levice. Konzervativci oddalovali reformy, brzdili změny, ale levice se pokaždé, když se dostala do vlády, pokusila něco změnit. Před dvaceti lety se úlohy vyměnily. Pravice privatizuje, vymezuje stát, hlásí kult individualismu a svobodného trhu, a levice, dokonce i když sedí ve vládě, se odvažuje tento proces jen tlumit. Přitom programové rozdíly jsou v podstatě bezvýznamné. Levice uvěřila ve svobodný trh, uvěřila pravicovému individualismu. Jestli se dají vystopovat jakési rozdíly, pak jen v tom, že levice ze setrvačnosti ještě rozdává jakési drobky blahobytu. Ignorujíce existenci globálního trhu, pokouší se levice udržet stará sociální privilegia, ale to je cesta, která nikam nevede. Globální hospodářství si vyžaduje nejen národní, ale i globální řešení. Pravice se domnívá, že tímto řešením je trh, levice zatím nenašla nic, co by bylo stejně univerzální, a tak se paradoxně stala nositelem konzervativního myšlení, znevýhodňujícího společnosti, které mu podlehnou. Globalizace, volný trh a kult individuálního konzumu nemají dnes ve světě protiváhu.“
http://www.netsocan.cz/soca...
A co na to V. Špidla?
19. 07. 2010 | 21:10

s... napsal(a):

Schmouddle:
S těmi bankami souhlasím. Kdyby je tenkrát nesanovali socialisté, bylo by to teď dražší.

Kalousek vs Gross, to je tak. Gross je za kopečkama s plným rancem. Kalousek plní ten svůj již pěkně dlouho, a ještě přitom páchá vedlejší škody.

To šetření nás vyjde pěkně draho. Víte, jíst se musí. Krást ne. A tahle parta kovaných pravičáků to má naopak: Krást se musí, jíst jen někteří.
Takže opakuji: Po současné vládě zbude extrémníé dluh (pokudmožno zafixlovaný) a slabý růst (když to dobře půjde okolo nás)
Samozřejmě, že to se stále bavíme jen o hospodářství. Ale bída mnoha našich spoluobčanů bude mít dalekosáhlejší následky v naší společnosti. Kriminalita, sebevraždy, deprese, nenávist.
Pevně doufám, že se novodobou feudalizaci nepodaří dotáhnout do stádia, po kterém přicházejí revoluce.
19. 07. 2010 | 21:19

stále rebel napsal(a):

Pro Schmouddle.
Sobotka a rezervy
v tom není žádný problém. Ministerstvo vyčerpá z rozpočtu a ponechá v rezervách ministerstva.

Cituji vás
„Zpomalením ekonomiky v letech 2008 a 2009 klesl HDP“

V roce 2008 rostl HDP, tak nekecejte a najděte jinou výmluvu. Zajímá mne hlavně ten Kalousek 2008, schodek přý 19 miliard a propad 1 % zadlužení, při růstu HDPP tuším 2,5 %.
19. 07. 2010 | 21:21

mb napsal(a):

No pane Špidlo , zajímavý článek .... v porovnání s mocensky manipulativním Paroubkem je to nebe a dudy ...

koalice ... pěkné .... nicméně máte tu nereformované komanče ( a v tom má Paroubek pravdu ) ...

a přes nereformované komanče prostě nejede vlak ... seberou vám hlasy a berou hlasy antisystémové ......

nehledě na tu ostudu legálně tu provozovat název ´komunistický´ jak kdyby na západě legálně působila ´nacistická či fašistická´ strana ...

máme co si zasloužíme, s pozdravem .......
19. 07. 2010 | 21:21

kozoroh napsal(a):

stále rebel.
V čem jsem byl demagog?
V tom absolutní-relativní? Zkoušel jste si za ta svoje procenta dosadit abs.hodnoty? A sečíst jen dluhovou službu po tom součtu? Vyjádřenou absolutně?
19. 07. 2010 | 21:22

stále rebel napsal(a):

Pro kozoroh.
Nechápu o čem mluvíte.
19. 07. 2010 | 21:24

Schmouddle napsal(a):

pane Vlku, děkuji za ty skvělé přídomky, kterými mě tady častujete. Taktéž mě baví pochybnosti o mé svéprávnosti od člověka, který není schopný napsat souvislý text aniž by v každé větě neudělal nějakou stylistickou chybu, ten mezerník zlobí, že?..:)
Takže, pokud máme spolu diskutovat, rád bych, kdybyste psal můj nick konzistentně, rád bych abyste mne v diskusi neurážel předem a rád bych, abyste se vzdal komentování mých jiných aktivit, o kterých víte s prominutím velké kulové.

Takže očekávám omluvu a pak se spolu budeme bavit k věci. Do té doby pro mne jste jen primitivní štěkal. Pardon.
19. 07. 2010 | 21:24

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ať žije permamentní sockom bída. Pak opravdu nastává čas na revoluce..
Veselé krizování bude líp...
http://ru.warnet.ws/img4/11...
19. 07. 2010 | 21:30

kozoroh napsal(a):

stále rebel:

stále rebel napsal(a):
Pro kozoroh.
Demagogie je argumentací jen pro českého pravičáka.
19.07.2010 20:40:31

Bylo určeno jinému?
19. 07. 2010 | 21:31

kapo napsal(a):

CSSD a Špidla hlavně má plná ústa spravedlnosti a solidaritě. V čem je spravedlnost, že za pár let co vymýšlel stupidity v Bruselu dostane důchod z našich daní asi 120 000 Kč měsíčně ? K tomu dalších asi 20 000 Kč od ČR. Už se nemůžu dočkat jak se spravedlivě a solidárně o ty důchody s těmi, co mají třeba 8000 Kč. měsíčně. S Paroubkem, Ráthem, Sobotkou Jandákem, Gajdůškovou, pasákem Bendou půjdou brzy cestou KDU.
19. 07. 2010 | 21:35

stále rebel napsal(a):

Pro kozoroh.
Na vám, jako reakce na: „Schmouddle. Marný boj. Vaše argumentace“

Jinak v delším časovém horizontu je pochopitelně objektivnější relativní a všichni zasvěcení ji používají.
19. 07. 2010 | 21:37

Schmouddle napsal(a):

s..: Tohle považuji za slušnou debatu. Je vidět, že když je vůle, je možné se v debatě shodnout. Taková debata pak tříbí názory. Děkuji, opravdu děkuji.
Já s vámi souhlasím, že p. Kalousek je ranař. Nuže, část národa ho zvolila a jakkoliv se nám nelíbí, je na své pozici. Víte, já jsem s vývojem docela spokojen, protože tyto volby byly manifestační, elektorát napříč pol. spektrem konstatoval, že bossismus je špatně a že takové strany tady být nemají. ODS vypadá že se z toho poučila, KDU-ČSL odešla z parlamentu aby se její pravé křídlo vrátilo jako TOP09. Beru TOP09 jako subjekt, který umožní nám, voličům zjistit, že je možné do parlamentu dostat "novou" stranu, na základě politického programu a ne jen prázdných hesel, která tady předváděla ODS a ČSSD.
TOP09 si v této fázi nemže dovolit moc velké šméčko, protože je stranou frustrovaných voličů. Dneska 20%, zítra 2%. Oni bojují o budoucnost.
VV jsou nečitelné, ale platí pro ně to samé jako pro TOP09. Jsou tady na protestní hlasy a chtějí se ukázat, že dovedou stát úspěšně vést. Dostali mandát, tak ať se snaží. My je budeme kontrolovat. A uvidíme. A při příštích volbách jim to spočítáme.
Vidíte tady taky ten úžasný prostor pro voliče a jeho hlas? Místo systému čtyř partají, co si to nějak rozdělí?

Četl jste koaliční smlouvu? Já ji považuji za jeden z nejlepších textů, které v této zemi za podobné situace vznikly.
A podle toho, co se tam píše, nebude dopad na pracující či podnikající třídu zas tak děsivý jak se obáváte. Bát se má státní správa a notoričtí pobírači dávek. To je podle mne v pořádku. A ta smlouva není jen o škrtání. Ale co, přečtěte si ji sám, jste chytrý člověk.
http://www.top09.cz/files/s...

A ještě jednou díky za slušnou debatu!
19. 07. 2010 | 21:48

stále rebel napsal(a):

Pro Schmouddle.
Podle ČSU (eurostat stejná metodika ESA 95)
Rok 2008 Vládní deficit (přebytek) -100,3 miliard.
19. 07. 2010 | 21:49

kozoroh napsal(a):

stále rebel.
Vaše vysvětlení nesedí, ale budiž.
A co se týče objektivity rel. vyjádření, nejsem asi ten zasvěcený. Snad jen laicky: Jestliže jsem byl loni v propadu třeba 10% a letos pádím 5%, pak nemám pocit, že to je velká sláva. Ale jde to, to je fakt. Furt lepší, než -5%.
19. 07. 2010 | 21:50

stále rebel napsal(a):

Pro Schmouddle.
Rok 2009 rozpočet –192,4, vládní deficit -215.
V roce 2009 se ta čísla již přibližují, ale v roce 2008 Kalousek „podváděl“. Dokonce musel měnit rozpočtová pravidla, aby mohl sehrát divadlo pro voliče.
19. 07. 2010 | 21:54

Admirál napsal(a):

Bohužel, pane Špidlo Vám jako levicovému politiku moc nevěřím.

Příklon k řešení ala Blér je nepřijatelné.

Byť se s Vámi souhlasím v rámci postupů (komunikace s voliči), ale příklon ke středu pro soc. dem., pokud nebude dostatečně provázen mediální podporou, cestou do pekel.

Odevřete tím prostor (a možná že by to nebylo špatně) pro vznik nového pol. subjektu mezi ČSSD a KSČM.
19. 07. 2010 | 21:57

vlk napsal(a):

Schmouddle

koukám, že jste přesně takový, jak jsem vás otypoval.
Nulové znalosti ,ale obrovské sebevědomí.
Jinak byste nemohl napsat například čerstvě tohle:
Je prostě faktem, že se naše země potácí na hranici dluhové spirály, nejsme silní jako Německo a cca 35% zadlužení vůči HDP je pro nás likvidační, nemáme důvěru investorů a můžeme reálně skončit jako jiné země, kterým jsou investoři ochotni půjčit jen za výpalné
Pusté kecy:
Tahůe nás například viděl loni Fitch. Kdy jsme zdělali rkodrní sekyru.
a na jaře nás Bloomberg zařadil mezi 8 nejbezpečnějších dlužníků, pokud jde o s tátní bondy.

Vůbec nevíte co povídáte.
Zkuste někdy něco faktů místo pomatené dojmologie z příruček PŠM pravověrných.
Tady nejste na virtuálním trenažeru.
19. 07. 2010 | 21:58

Schmouddle napsal(a):

stale rebel: Asi jsme si nerozuměli, HDP v Q4/2008 šel pod 0. Proto jsem psal 2008-2009.

Že je rok 2009 průser pro naše finance je jasné, kdo mohl na konci 3Q/2008 (s růstem 3,8%) kdy se finišuje rozpočet vědět do jakého hnoje se dostane světová ekonomika a že během dalšího kvartálu spadne HDP na -0,8?
Kolik byl HDP v roce 2009? -4,1%?

Kolik odhadovali experti ČSSD? Ti mlčeli jako hrob aby se objevili v půlce roku 2009 jako generálové po bitvě a dali Kalouskovi sežrat jakou krávovinu to v 3Q/2008 vymyslel. Tomu říkám přístup.
19. 07. 2010 | 21:59

stále rebel napsal(a):

Pro kozoroh.
Relativní – absolutní, hlavně v případě: Sto miliard v roce 19xx, sto miliard dnes, je lépe % k HDP. Prakticky všechno se přepočítává jako poměr k HDP.
19. 07. 2010 | 22:01

vasja napsal(a):

Se mi líbí Mr. Spidla. Konečně boháč se socialnim cítěnim. Druhej K.H.Narx
19. 07. 2010 | 22:06

František Stočes napsal(a):

Daleko výstižněji se V. Špidla vyjádřil v anketě Proč se hlásím k levici.
http://www.denikreferendum....

Ani slovo o socialismu (ideji, na které vzniklo socdem hnutí, ani slovo o sociální spravedlnosti, ani slovo o ekonomice, která je pro VIŠ zřejmě španělskou vesnicí. Jeho věta „...proto mimochodem za levici nepovažuji komunisty,“ dokazuje, ře španělskou vesnicí je pro něj i politologie. Není divu, že PES prohrává na všech frontách.
19. 07. 2010 | 22:06

stále rebel napsal(a):

Pro Schmouddle.
To jsou kecy a ztráta času.
V roce 2008 byl rozpočet podle Kalouska v deficitu 19 miliard, ale vládní deficit podle eurostatu a taky ČSÚ byl 100,3 miliard, proto ten nárůst zadlužení.
19. 07. 2010 | 22:07

Schmouddle napsal(a):

pane Vlku, víte co napsalp. Špidla o kousek výš?
"Chci-li být šťasten na úkor někoho, je třeba, abych jím pohrdal.“

Mohu si z vašeho přezíravého hodnocení mých aktivit dovozovat že mnou pohrdáte že létám? Pohrdáte mnou, že mé jméno má ve virtuální komunitě nějaký zvuk a že za mnou je kus odvedené práce?

Asi se budu opakovat, ale toto nemá nic společného s tím, že mám nebo nemám sebevědomí a jak jste si mne otypoval. Dokud si budete v argumentaci pomáhat urážkami jste pro mě jen primitivní štěkal. Srovnejte se a pak se pobavíme jako dva slušní lidé, samozřejmě za předpokladu, že jste něčeho podobného schopen.
Můžete mít tisíckrát pravdu, ale když jste hulvát, nikdo vás nebude poslouchat.
19. 07. 2010 | 22:11

Schmouddle napsal(a):

stále rebel:
Ale ostaní píší, že p. Kalousek si pomohl převedením rezerv ministerstev ve výši cca 70mld, je to tak?

Takže jestli dobře počítám, vládní deficit 100mld a 70mld z rezerv ministerstev, to je 30mld schodku. zadlužení státu stouplo o 19mld. Kde je zbývajcích 11mld? Kde je ten gauner vzal?
19. 07. 2010 | 22:15

vlk napsal(a):

Schmouddle
nemám důvod vámi pohrdat za to, co děláte jinde.
Nepohrdám nikým. Z principu.
jen ořekávám, že když někdo razantně vstoupí do nějakého diskusního tématu, je vyzbrojen alespoň základní znalostí tématu a osvědčí ji. tedy tu znalost.
Vy ale osvědčujete naprostou neznalost. Viz diskuse s rebelem. On dokládá ověřená fakta. z ČSU a Eurostatu. vy jen blábolíte
A ještě jste mi zůstal dlužen odpověď na onu triviálná otázku - kterám že zákonem , zlovolně přijatým rozhazovačnými socany se zvýšilo zadlužení země po dobu jejich vlády?

nestyďte se a sem s tím!
Mistrování a moralizování si nechte na doma.
19. 07. 2010 | 22:29

s... napsal(a):

Schmouddle:
Také jsem rád, že se shodneme na tom, že socialisté svým správným rozhodnutím, kdy sanovali a následně prodali banky, minimalizovali ztráty a připravili finanční sektor na případnou krizi.

Rád bych se ale zastal Vlka.
Jeho "urážky" nejsou nenávistné, ale jsou to spíše řečnické figury.
To se nadá říct o těch, co tu píšou kolik si Špidla "nahrabal".

Ke koaliční smlouvě jindy. Ale už jenou rušení příspěvků na staveb, spoření u STÁVAJÍCÍCH smluv dělá ze státu nevypočitatelný subjekt. Navíc si myslím, že to bude právně napadnutelné u příslušného mezinárodního soudu.

František Stočes:
Špidla je místopředsedou PES tuším pár měsíců, proto má na nedávné volby z této pozice pramalý vliv.

Ještě, že jste připojil ten link. Protože dát citaci, která začíná spojkou "proto" a neuvést proč, je poněkud zavádějící.
Doplním citací přímo z článku:

"Levice je mi blízká i svým konceptem netranscendentální politiky, tj. politiky, která se neodvozuje z nějakého vnějšího řádu, logiky boha, či vědecké ideologie, proto mimochodem za levici nepovažuji komunisty.

Jejich jistota, že jsou vybaveni vědeckou ideologií, která jim dává právo vést a dominovat, je spíše řadí do tábora konzervativců. V jistém slova smyslu konzeravativismus může mít i levicový nátěr, ale nemůže být levicí.

Z toho plyne, že levice je pro mne daleko širší politická koncepce než úzké politologické vymezení."
19. 07. 2010 | 22:33

Schmouddle napsal(a):

Vlk: Ani napodruhé se vám to nepodařilo, i když musím uznat, že je to mnohem lepší. Ale pořád jsem neznalý a blábolím. Takže pane Vlku děkuji, ale s vámi diskutovat z v.u. důvodů stále nehodlám, čímž vám nedlužím nic.

PS: Zkuste to potřetí. Ano?
Nápověda: Místo "blábolíte" lze třeba napsat "ve věci xx nemáte pravdu, protože yy".
19. 07. 2010 | 22:39

Schmouddle napsal(a):

s..: Děkuji.
pana Vlka se nezastávejte, jeho "řečnické figury" mne hned odzačátku staví do podřízené role. (aka když létám, nerozumím ekonomice/politice), což mne jako potencionálního partnera v diskusi uráží. Až se pan Vlk srovná, tak se s ním budu bavit, on vypadá že zájem má. Ještě formu a bude to OK. :o)
Stát už dávno nevypočitatelným subjektem je, takže žádná změna..:) Ale potvrzuji a souhlasím, že ty smlouvy (hlavně zpětná platnost a způsob jakým budou ošetřeny v roce 2011) je prasárna. No co, tak svoje smlouvy vypovím a peníze investuji jinam, nebo to dám k soudu (a asi nebude nutné to dát k mezinárodnímu, tuším že toto bude patřit ke správnímu soudu nebo k ombudsmanovi)..:) Já se tedy v této věci obávám, že takový zásah povede ke zdražení úvěrů ze stavebního spoření, protože stavební spořitelny nebudou mít dostatek aktiv tvořených právě vklady střadatelů. Ale na druhou stranu je pravda, že většina vkladů není použita na bydlení. No je to dilema..:)
19. 07. 2010 | 22:47

Rumcajs napsal(a):

Schmouddle:

Vzal jste si chlape příliš silné sousto. Máte zhruba 10* větší naději, že naučíte křečka integrovat, jak že něco vysvětlíte stále rebelovi.

S vlkem je to o něco lepší, ale stejně být Váma, tak si skočím radši do toho zverimexu.
19. 07. 2010 | 22:48

kolemjdoucí napsal(a):

bigjirka:

To víte, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá a z hovna bič neupleteš. Když jsem začal retardovaným příspěvkem a změnil v něm jen pár slov, tak to nemohlo skončit jinak, než dalším retardovaným textem.

Je dobře, že jste svůj výkon zhodnotil takto kriticky, doufejme, že se poučíte a příště už to bude lepší.
19. 07. 2010 | 22:52

Schmouddle napsal(a):

s..: Ještě jedna věc byla v těch bankách důležitá a to bankovní dohled, kdy si ČNB po 1998 začala mnohem více všímat, co banky nakupují. Tam nastala cesta od falešných diamantů k jedovatým dluhovým balíčkům a jejich absenci v tuzemských bankách při bankovní krizi v roce 2008.

Otázkou je, jestli by vypořádání drobných střadatelů KB a IPB nebylo levnější. Nomura s námi vyjebala big time. :o) Jaký je váš názor?
19. 07. 2010 | 22:53

vlk napsal(a):

Schmuddle
jsme zvyklý nazývat věci a jevy odpovídajícími termíny.Slovo blábolíte mi připadá jako velmi příhodné. Nemám na něm co měnit. Pokud s enkdo s naží relativizovat čísla ČSU nebo Eurostatu, aniž by to fundovaně / z u vás by v prvním kole stačilo vůbe c nějak/ zdůvodnil, tak ten termín sedí.
A tu figuru ,c o předvídíte -nebudu s e bavit ,protože men nejste hoden, klidně dotáhněte do konce. Na jalovině , co tu produkujete to nic nezmění.

s.
díky. Nicméně ten pán , co s e ohání inteligencí pravicového voliče u ní předvedl velmi málo.
19. 07. 2010 | 22:53

Schmouddle napsal(a):

Rumcajs: Já prosím integrovat neumím, protože jsem jen hloupý (někdy virtuální) pilot..:)
Mohu toho křečka naučit třeba....tancovat lambadu? Znáte ten feeling, bezstarostná 90. léta...rum s kofolou, sex on the Machac beach..:o) To by se sem hodilo..:)
19. 07. 2010 | 22:56

vlk napsal(a):

Schmouddle
teď jsme zachytil vaši repliku ohledně bank.. To opravdu nemá chybu! tak v roc e 98 přišel ten průšvih.. Banky si tehdy měly všímat...

Nijak vás nenutím abyste mi věřil, ale většina bank , včetně těch velkých byla zralá na odpis už v roc e 1995. díky Klausově privatizaci. T malé už tehd y kolabovaly, ty velké ještě tančily na hornách palubách.Je toho opravdu mnoho o čem píšete a o čem naprosto nic nevíte. Tady v téhle diskusi.
19. 07. 2010 | 22:57

vlk napsal(a):

Rumcajs
máš problém s tím, že si tě rebel namaže na chleba kdy si vzpomene?

Koukám, že ve studovně už zavřeli a že ti nějak studium příliš zhočklo..
19. 07. 2010 | 23:00

Fanda napsal(a):

Problém sociální demokracie spočívá nejspíš v tom, že se dosud nerozhodla, zda se stane znova stranou, která je tu proto,aby na půdě parlamentu a potažmo z vládní pozice hájila zájmy těch, kteří se živí, živili nebo se živit budou prací svých rukou nebo svých hlav a nebo, zda se bude honit za sponzorskými příjmy.To druhé není možné bez namočení se spolu se silami, jejichž zájmy jsou s těmi, jejichž rodiny jsou živy z příjmů ze závislé činnosti či penzí z nich se odvíjejících diametrálně odlišné, neřku-li antagonistické. Klientelismus tímto směrem je pro socdem smrtelně nebezpečný. Co prochází politickým subjektům, které mají háček v médiích nemůže projít socdemákům ani komunistům. Ti sice dělají také hlouposti, ale zatím se tady nezmáchali. Podobně založené politické podnikatelské subjekty, jako jsou Věci veřejné nebo TOP 09 ukázaly, že dokáží svými financemi převálcovat i bohatší stranu, než je socdem. Protože lidi nepotřebují druhou ODS měla by se socdem vrátit na levou stranu s tím, že bez komunistů nebo jiné další levicové strany svou původní roli z doby svého vzniku plnit nemůže.
19. 07. 2010 | 23:03

Schmouddle napsal(a):

Vlk: No dobře, budu se tvářit že je to OK. Moje čísla (tedy relevantní řada schodků státního rozpočtu 1993-2008) jsou správná, je to tak? Jsou z ČSU.
Co je chybného na mém vysvětlení stále rebel-ovi, že zvýšení zadlužrení vůči HDP v letech 2008 a 2009 je dán poklesem HDP, který šel do mínusu již v 4Q2008, kterýžto údaj je taktéž z ČSU?
A kde jsem se dopustil blábolení a neznalosti, když jsem se zeptal, jak si stále rebel vysvětluje kde vzal gauner Kalousek 11 mld na vládní deficit v roce 2008 když ostatní čísla mi jsou zde předhazována (vládní deficit 100mld, schodek rozpočtu 19mld, zrušení ministerkých rezerv 70mld)

Chovejte se ke mě jako partnerovi, vysvětlete mi to a já vám třeba někdy vysvětlím jak to vidí pravice.
19. 07. 2010 | 23:05

Schmouddle napsal(a):

vlku...přečtěte si to s těmi bankami ještě jednou. Vůbec neříkám kdo byl a nebyl na zavření. Jen tvrdím, že po krachu bank a recesi v roce 1998 si ČNB začala mnohem více všímat struktury aktiv komerčních bank. Čtěte co je tam napsané a ne co chcete vidět aby jste se utvrdil jaký jsem idiot.
19. 07. 2010 | 23:07

Vilém napsal(a):

Článek obsahuje řadu podnětných myšlenek, ale úroveň ČSSD idealizuje, tato strana nemá mocnou zbraň v úctě k vlastním idejím. Počínaje reformou veřejných financí za Špidlovy vlády se řídí principy na hony vzdálenými tradičním sociálně demokratickým zásadám, přičemž kromě bezobsažného hesla o modernizaci a hrubě asociálních praktických kroků nepředvedla nic nového. Pan Špidla má teoretické schopnosti formulovat zásadní myšlenky opřené o pevné principy, ale ČSSD jako strana už tyto myšlenky neprosazuje. Možná si toho pan Špidla nevšiml, možná nepovažoval za vhodné to měnit v době, kdy aspoň teoreticky mohl, dnes působí jako Marťan. Téma soudržné společnosti - to má být vtip? Kdo si proboha přivedl do vlády Škromacha, jehož hlavním cílem bylo, aby lidé "kteří nechtějí pracovat" vypadli ze sociální sítě a ze spoelčnosti, Škromacha, který sociální soudržnost cílevědomě rozkopal svým existenčním minimem? Ani pravicová Topolánkova vláda už neměla co na ZÁKLADNÍM pilíři sociálního systému rozbít, tak byl zdevastován Škromachovou politikou, ani Drábek nemusí nic podstatného měnit, stačí využít Škromachových zákonů, protože dneska chudák nemá právo se ani najíst, pokud má třeba starou rezavou ojetinu, tak krásně to "sociální demokrat" Škromach vymyslel. Samozřejmě nejde o Škromacha, ten by sám nevymyslel ani jeden paragraf, ale o škromachovštinu, o stovky a tisíce tupých Škromachů, kteří dnes v ČSSD převládají. Pan Špidla mluví o existenční (dokonce existenciální) nejistotě, ale stát ji pod vládou ČSSD cílevědomě vytvářel, celou sérií nesmyslně represivních opatření. Pak se nelze divit, že kromě podplácených skupin (a úplatky vybraným skupinám voličů samozřejmě také nejsou nic sociálního) s takovým "sociálním" státem nechtějí voliči nic mít. Přitom v čele ČSSD stojí garnitura, která se na tom podílela, od Sobotky přes Zaorálka po Škromacha. Za těchto okolností není ČSSD věrohodná, nedokáže vést ani sebe, natož nějakou alianci pokrokových společenských sil - Sobotka a jemu podobní jsou snad schopni oslovit bankéře a investory, ale ne svobodné občany, ČSSD se hodí leda do čela aliance snobů a méněcenných čecháčků.

ČSSD už nemá potenciál se obrodit, a nejvíc by levici prospěla, kdyby se co nejrychleji sama rozpustila, aby se uvolnil prostor pro seriózní, důvěryhodnou stranu, samozřejmě bez lidí, kteří zatáhli demokratickou levici do bažiny.
19. 07. 2010 | 23:09

Schmouddle napsal(a):

Fanda: A přeýšlel jste nad tím, že TOP09 a VV nabídly elekotorátu něco, co velké strany ne a to program? Konkétní věci na které se chtějí zaměřit?
Zatímco tradiční strany, tedy ODS, ČSSD a KDU-ČSL zvolily klasickou cestu prázdných frází?
19. 07. 2010 | 23:10

stále rebel napsal(a):

Pro Schmouddle.
Podle mne je ten vládní schodek 100 miliard v roce 2008 tvořen 19 miliardami schodku státního rozpočtu a připočtením spotřeby těch rezerv. Metodika eurostatu sleduje výnosy a náklady podle období, kdy vzniknou a tak to zaúčtovala správně.
19. 07. 2010 | 23:12

Schmouddle napsal(a):

stále rebel:
Takže jsem to napsal správně, že? 100mld vládní deficit,19 mld navýšení státního dluhu, 70mld rezervních fondů ministerstev (hádám že vytvořených ze schodků rozpočtů předchozích období, když poslední rok s přebytkem státního rozpočtu byl na začátku 90. let).
Proč měla ministerstva tyto fondy, na které bylo nutno si půjčit a jejichž dluhová služba činila nemalé další náklady ve státním rozpočtu? Také si v bance půjčíte 200 000 na 17% pa úrok abyste je měl doma ve štrozoku?

Podle mne Kalousek udělal správně, s péčí řádného hospodáře, když je použil na pokrytí schodku státního rozpočtu.

Čímž akceptuji, že za rok 2008 je moje porovnání zkreslené. Asi udělám nové s deficitem vlády...:o)
19. 07. 2010 | 23:18

bigjirka napsal(a):

na vlka se nezlobte, nebyl ještě na injekci proti vzteklině.

kolemseroucí, vždyť já se nezlobím, že se nezmůžete na vlastní příspěvek... tak to s retardy bývá.

ona je celá tahle diskuse nahovno. blbý blog, blbá diskuse - jako obyčejně. levičáci v životě nepochopí, že přerozdělováním ještě v životě žádné hodnoty nevznikly. levicová fixní idea: [:je třeba hodně zdanit, hodně rozdat, lidé tak budou víc utrácet a umožní to továrnám vyrábět. zdaníme továrníky:] a furt kolem dokola. Zdroje jsou! Gute nacht! Kalinychta!
19. 07. 2010 | 23:24

stále rebel napsal(a):

Ještě bych chtěl upozornit na jednu věc. Pravice měla na startu obrovský státní majetek, který prodala, rozdala nebo rozkradla, odhaduji tak za nejméně bilion v tehdejších cenách a tím podpořila spotřebu a sanovala rozpočet. V roce 1998 předala ekonomiku v hrozném stavu s velkými vnitřními dluhy.

ČSSD převzala ekonomiku v červených číslech, se zbytkem vytunelovaných podniků a vykradených bank. Musela řešit tyto následky takzvané České cesty, přivedla nás do EU a přiblížila ekonomický systém „Bruselu“.

Pravice v roce 2006 převzala ekonomiku ve výborném stavu a začala své experimenty, které nám mají přiblížit snad Ukrajině nebo Řecku.

Ještě jedno upozornění.Bezohledný boj českého pravičáka o moc byl zapříčiněn pravděpodobně taky tím, že v letech 2007 – 2013 čerpá a bude čerpat ČR přes 700 miliard dotací z EU.
O takové podpoře si mohli socani nechat zdát.
19. 07. 2010 | 23:26

mb napsal(a):

stále rebel ne že byste neměl pravdu o rozkradení státního majetku ....

ale vypovídající je .... že pravice tunelovala ....

a levice ... ta už jenom ´dotunelovala´ ... snopková, svoboda .... liberta ....

souručenství ods - čssd na praze , v severních čechách a jinde ....

dobrý lov ....
19. 07. 2010 | 23:32

stále rebel napsal(a):

Pro mb.
Ti praví ukázali cestu a nedivte se těm ostatním.
19. 07. 2010 | 23:38

stále rebel napsal(a):

Pionýr privatizace a českého kapitalismu je zde
http://www.cibulka.net/nnov...
19. 07. 2010 | 23:41

mb napsal(a):

to sou kecy rebele ... jestli je levice kvalitativně jiná ( jak pravíš ) tak prostě krást nemá a nebude ....

je to o slušnosti a neslušnosti ne o pravici a levici ...

pravicovej Moldan je slušnej protože je slušnej .... a levicovej Špidla je slušnej protože je tak vychovanej ...

nesouvisí to s pravicí a levicí myslim .....

( bem a paroubek jsou machiavelisté oba levej, pravej)
19. 07. 2010 | 23:41

MirekS napsal(a):

Dobrý den, pane Špidlo,

tak nevím (asi jsem špatný pozorovatel), ale myslím, že se dnes v české kotlině nedostává socdem obého (podpory voličů i koaličního potenciálu - ono to jde ruku v ruce s její aktuální schopností sebereflexe a reakce na změněné podmínky a zároveň s předvolebním výdajem energie "na jednu kartu" - absolutní vítězství mezi parlamentními stranami a koketérií s jedinou parlamentní stranou, evidentně nedemokratickou).

I když připustím, že Vaše analýza obsahuje správné závěry, nemyslím si, že tímto příspěvkem výrazně "přitáhnete" zájem.

Zůstáváte totiž převážně v teoretické rovině a navíc, upřímně řečeno a vzhledem k předchozímu, "Vašemu hlasu už není dopřáno toliko sluchu".

Zkuste se "stranicky" porovnat v rovině konkrétních událostí poslední (povolební) doby:
- Dobrovolné odstoupení předsedů stran (snad jejich obou nejsvětlejší akce hodná demokracie), i když Váš učinil později (po vyhlášení voleb), velice tím snížil náskok "tradičního" konkurenta (doposud však zůstalo nevyužito).
- Termín jmenování nového předsedy (už to signalizuje stupeň předvídavosti a připravenosti k ovlivňování dalšího vývoje, akceschopnosti - udání směru volbou z variant, vyhodnocení priorit - především ty varianty a priority definovat, že).
- Šíře personálních výměn (snad ani nestojí za detailnější zmínku).
- S dříve uvedenými body související změna rétoriky (i když umírněnější, stále víceméně stejná - podstata je asi jinde než v (kritice) rozdělení "koryt" - tím nechci říct, že rozdělení "koryt" je nevýznamné) či absolutní kritice protistrany - mnohdy schází více věcné argumentace s protinávrhy a zdůvodněním. Kritika jakoby navíc zakrývala vlastní chyby (ve stylu zloděj volá: chyťte zloděje - souvisí s předchozím bodem). Takhle vzniká konstruktivní opozice?

A co témata?
Nakonec je to "nekonečný příběh":

- Demokracie vs. nedemokracie (právní systém, struktura a stavba zákonů, institucí, transparentnost, specializace a kooperace subjektů).
- Zahraniční politika (členství vs. nečlenství - EU, NATO, další? Na místo stranického státnický přístup ("prvotně" nás spojuje stát) - chování v kontinuitě.
- Rozpočty a reformy (ekonomika, zdravotnictví, sociální politika, věda, kultura, životní prostředí) - svoboda vs. regulace trhu, ekonomická stránka modelu lidského života v ČR.

Jsou to snad málo atraktivní témata? Stojí za to se jim věnovat pouze ve výkřicích volebních hesel?

Ano, důležitý je i vhodný mediální prostor pro jejich prezentaci. Nemá-li strana, pak "nezávislý veřejno-právní" nebo stoupenců... Ale hlavně prezentace potřebuje mít kvalitu (vnitřní hodnotu). Ta si může získat uznání a v jejím důsledku i stoupence (až z řad "nerozhodnutých" či "kočujících").

Zdraví

MirekS
19. 07. 2010 | 23:44

kolemjdoucí napsal(a):

bigjirka:

Vy nás ale dneska zásobujete, pane bigjirka! To je jeden retardovaný příspěvek za druhým.

ona je celá tahle diskuse na*ov*o. výborný blog, blbá diskuse - jako obyčejně. pravičáci v životě nepochopí, že zotročováním ještě v životě žádné hodnoty nevznikly. pravicová fixní idea: [:je třeba zrušit daně, hodně sebrat, lidé tak budou méně utrácet a umožní to továrnám vyrábět. zadotujeme továrníky:] a furt kolem dokola. Krize není! Good night! Habeen wanaagsan!
20. 07. 2010 | 00:02

s... napsal(a):

Kterak hospodaří neviditelná ruka trhu:

http://www.novinky.cz/ekono...
20. 07. 2010 | 00:15

kap-3p napsal(a):

jen tak na okraj, třeba pro pana Stejskala
od své puberty jsem členem aeroklubu, proto abych mohl aktivně provozovat letecké sporty. Za ty dlouhé roky jsem na letištích mohl pozorovat různé sorty roztodivných lidiček, s různými obsesemi. Mohl byste mi, prosím vysvětlit, co jsou to vlastně ti virtuální piloti?
20. 07. 2010 | 00:24

Gentry napsal(a):

To autor: Mluvíte mi z duše, pán Špidla. Než jsem to dočet, dodekomodifikoval jsem se úplně.

Proč sakra neřeknete rovnou, že komodifikace znamená mocenskou (obchodní) přeměnu člověka, práce a užitné hodnoty na směnnou? Na zboží? Protože je to jeden z klíčových termínů K.Marxe? Bojíte se ho?

Tam byste se taky dozvěděl, že dekomodifikace v kapitalismu není možná!

Proto taky soc. dem. upadá paradoxně vlastně na svou pravicovost. Na své měšťáctví a panskou lenost. Copak v tomhle stavu můžete rozpoznat, že jsme znovu, sice s laptopem v kapse, v 19.století?! Socdem nemá ani trochu odvahy být nalevo i od komunistů (Nových Čechů)! A nepracuje na skutečné analýze skutečnosti.

Zdola už to neumíte a shora to nějak nejde, že ano?! Nejde, no! Že ano?! Nikomu to v historii shora nešlo! Kampak se tak asi všichni propadli? Kristepane!
20. 07. 2010 | 01:18

denda napsal(a):

Pro nadšence. Není to úplně moje kafe, ale i tak dost praštěně dobré:
http://dolezite.sk/Deset_ir...
20. 07. 2010 | 01:19

DavidS napsal(a):

Pane Špidlo, když stranu zbavíte normalizačních pohrobků, členů galerky jako Kočka, Benda, grossovských šibalů, Janstů, prostě nebudete oranžová ODS a svatosvatě slíbíte, že budete vést stát i občany k nulovým dluhům - máte můj hlas.
20. 07. 2010 | 01:56

prirodovedec napsal(a):

Zajimavy blog, zajimava diskuse (zdravim bigjirku). :)

Schmouddle: Zaujal mne zde novy nick (navic zmineny editorem) zrejme se zkusenostmi z idnes a hned sympaticky dlouhe vstupy. Vydrzite? Nebo "odletite" :)?

Neni mi jasne, proc chcete "konstruktivni" pristupy? A jak si je predstavujete? Pokud jsem pochopil i z Vasich vstupu jinde, povazujete se za vyhraneneho pravicaka, s pochopitelne vyhranenym nazorem na levici (to je videt i zde).

Tedy Vy i Vasi oponenti zde mate jasno. Na Vase cisla stale rebel dal cisla a jaksi pokracovani te nejvecnejsi formy diskuse - ciselne se podle mne nekona (az na poznamky prihlizejicich, ze ne HDP, ne relativni, ale absolutni, atd.).

Mate na mysli konstruktivni hledani zakladu neshody na cislech a faktech nebo konstruktivni presvedcovani oponenta? :)

A k cemu to? Vzdyt koalice vyhrala, muze a bude si delat co chce a na nikoho se nemusi, a podle mne ani nebude ohlizet. Vladnouci, fanousci, volici jako Vy maji jasno, dokonce casto vedi, jak se ma levice napravit ... Pravice ma idealni vysnenou situaci pro ni i jeji fandy, jako jste Vy. Muze zavest v CR dokonaly neoliberalni stat (1. na svete, podobne prukopnicky jako CSSR ten socialisticky v 1960 :), nebo CR skonceni transformace v 1995 :) ), staci jen chtit ...

A bud to koalice zvladne a bude slavna :) nebo to nezvladne a bude priste vymetena a budou pro zmenu majetkova priznani a dane vcetne progrese, znarodnovani neuspesnych, atd.

Je podle mne celkem zbytecne zde opet resit, co bylo (Vy mate jasno, stale rebel ma jasno, kozoroh ma jasno, vlk ma jasno, ja mam jasno ... tady to primo sviti :) jak je jasno :) ), protoze se diskutujici vzajemne nepresvedci a nejake otazky viry prave nebo leve svate obracene do budoucna take moc smysl nemaji a opet vse zde replikovat, co zde zaznelo za vice let, je unavne. :)

Jinymi slovy mnohe, co jste zatim napsal, zde jiz bylo diskutovana (jen ta povolebni situace pouze kratce od cervna) a stanoviska stalych diskuteru jsou znama.

K tem cislum tu je nazor socana:

http://www.literarky.cz/kul...

triky popsane samotnym "Al Calousem":

http://ekonomika.idnes.cz/k...

k tomu je ferove dat odkaz na Sobotku:

http://blog.aktualne.centru...

Mistni Holub haze 100 na Calouse a 100 na socany:

http://aktualne.centrum.cz/...

Kolik co z rezerv rozpusteno najdeme:

http://domaci.ihned.cz/c1-3...

A nelze uzavrit jinek nez povestnym rezjirem:

http://www.nazorne.cz/rezji...

almost glossed: x+1 dimenze je pro mne docela vecne a zajimave podana. Je to chladny a uceleny navrh dusledneho postupu, ktery by mohl byt ucinny. Pokusim se vyslovit hypotezu, ze se tam objevuji pro socany doformulovane namety, ktere jsem uvadel spise mnoha slovy a obecne v diskusich s editorem pred rokem a vice. Souhlasite? Ale editor muze byt klidny, socani se jim ridit nebudou.

editor: Zdravim po navratu z dovolene. Mihalco uz odesel nebo jeste bude par dni?

Aniz bych prohluboval nasi povestnou diskusi o mediich, navrhy almost glossed jsou podle mne platne pro radu stran (asi si je osvoji spise flexibilnejsi VV, pokud se ocitnou v hlubsi nez stavajici medialni defenzive) a pokud by se odstranila jeho kriticka hodnoceni novinaru je to asi vecny navod pro kteroukoliv stranu, jak nebyt vuci mediim v prilisne defenzive.
20. 07. 2010 | 02:38

Jan K. napsal(a):

"Fakt je , že žádn vládě s enikd ynepovedlo zadlužit během jednoho roku o celou čtvrtinu toho, co se zadlužila za 20 let."
Napsat a). a nedodat b)., tedy že v roce 2009 byla celosvětová recese dokáže pouze naprostý hlupák, nebo naprostý demagog. Hádejte, kdo to je.
20. 07. 2010 | 06:32

00 napsal(a):

A kdybyste Špidlo s těmi zájmy oligarchie a velkokapitálu alespoň nelhal, veškeré vaše přerozdělovací fantazie jako vždy odnese trochu lépe placený zaměstnanec, živnostník a malý/střední podnikatel. Každý kterého držíte pod krkem nemožností změnit daňový domicil. Jestli jste si nevšiml, velkokapitál je dávno v Holandsku, na Kypru atd. Ostatně socani v celé Evropě se s oligarchií vždy rychle domluvili, kdo by taky sponzoroval ty vaše Grose a Paroubky.
Daňovým šílenstvím pouze okrádáte lidi, kteří tu denně chodí do práce.
20. 07. 2010 | 06:59

Jan Zapletal napsal(a):

Pominu-li, že složitý text určený více intelektuálům než občanskému mediánu obsahuje řadu náznaků v tom smyslu, že role sociálních demokratů má být v budoucnosti v integraci mladých levicových radikálů, musím se pozastavit nad jinou Špidlovou představou. Totiž v závěru zmíněné představě o svobodě. Jistě, definice svobod vychází z trojúhelníku liberté - égalité - fraternité, ale to je definiční prostor, který jednak umožňuje záměrné zvýrazňování jen některého z vrcholů (v případě Š. rovnostářství) a jednak, a to chci zdůraznit, je docela dobře možné, že se dnešní chápání svobod do tohoto trojúhelníku vůbec nevleze. Na prvním místě nemusí být zájem společnosti, ale zájem soukromý. Všechny kampaně ČSSD dosud přitom hrály na soukromý zájem závisti. Nevěřím, že pan Š. ve skutečnosti zná způsob, jak udělat ze sociální demokracie něco jako náboženskou obec. Je to plácnutí do vody od člověka, který svou šanci už dostal a naprosto se s ní neuměl poprat.
20. 07. 2010 | 07:03

ivo napsal(a):

Totální blázen a sociální milionář špidla.Nechápe že nelze do nekonečna konat dobro na dluh za cizí peníze.Navíc je to bezcharakterní gauner který první uprosil Teličku aby vzal komisaře a za pár měsíců mu to místo sebral pro sebe.Měl by chodit kanálama a ne taby propagovat utopistický socialismus.
20. 07. 2010 | 07:26

Admirál napsal(a):

bigjirka - "jako obyčejně. levičáci v životě nepochopí, že přerozdělováním ještě v životě žádné hodnoty nevznikly"

to máte možná pravdu, ale musím kontrovat:

Mnoho pravičáků nepochopí, že bez přerozdělování není možné vytvořit prostředí, v němž by mohly hodnoty vznikat a bez dostattečné míry přerozdělování zde vznikne prostředí, které nebude vhodné k žití ani pro ty úspěšné.

Pokud nebude mít demokratický stát dostatečnou sílu na to, aby plnil svoje funkce, nahradí ho postupně vláda oligarchie (již se postupně děje, a my na to jen trpně koukáme!).

Mylýte si, že pro Vaší osobní svobodu a osobní svobodu Vašich dětí to bude lepší prostředí?
20. 07. 2010 | 07:27

mazec napsal(a):

To Opitz
všechna čest, smekám před Tebou. Mít Tvé vědomosti, byl bych rád. Přeji hodně úspěchů a držím palce, aby Tě, když na Tebe nemají, nemazaly. A byl bych rád, kdyby si Tvé příspěvky přečetl sám Špidla.
20. 07. 2010 | 07:35

Ládik napsal(a):

Špidla mě chce krmit objemovým krmivem. Jenže já jsem na maso a opatřím si ho bez Špidly. Nemusím stát ve stáji, lov je to pravé.
20. 07. 2010 | 07:49

Ládik napsal(a):

Přitom sám Špidla je na maso. Jenže mu ho hážou do klece.
20. 07. 2010 | 07:51

Ferdez napsal(a):

Psát patafyzikální články se patrně učí v evropském parlamentu - jsou tam na to workshopy. Špidla si prostě jenom dělá srandu - je jen otázka, jestli to ví, nebo ne...
20. 07. 2010 | 08:28

mackie napsal(a):

Vážený pane Špidlo, stačilo říct:
ZDROJE TU NEJSOU!
20. 07. 2010 | 08:40

gaia napsal(a):

to alesdrobek
"Liberalismus bude ústřední filozofie 21. století."

ano všichni budou moci kouřit trávu
20. 07. 2010 | 08:41

l.vojta napsal(a):

Hlavně si žádná strana nesmí dávat do čela neschopné lidi a hlupáky. Byl jsem pravidelný volič ČSSD- ovšem ? To mě měl motivovat dorostenec Gros ? Dodnes nikdo neprošetřil jak asi ukradl 80 mil ? Měl mne motivovat Paroubek a jeho hoši z galérky ? pan Sobotka ( bez ekonomického vzdělání) jako ministr financí, když odpustil bohatému hotelierovi 25 mil Kč z daní ? Pan Hašek - kde mám podezření na dalšího Grose a který zabránil konkurenci na železnici ? A tak bych mohl pokračovat. Není možné, aby stát řídili amateři, lidi uplatní a málo vzdělaní. Není možné žít na dluh a podporovat parazity společnosti. Podporovat nemakačenky a dovážet cizí dělníky. Proto jste pánové prohráli volby ( tedy vyhráli ale na ho...)
20. 07. 2010 | 08:48

gaia napsal(a):

towbgarden
pozor ve čtvrteční Dnes psali že odstupující ministr Janota se shodl s Kalouskem že obsluha státního dluhu má přednost před výplatou důchodů - černé na bílém
20. 07. 2010 | 08:49

my.point napsal(a):

Dnešní politika je o sympatiích.Dnes nevolí program a cíle,ale ksichty a image celku bez ohledu na náplň.Pane Špidlo,Vaši angažovanost chápu již jen jako setrvačný dojezd pro finanční přínos.Více jak třetina lidí v čechách má finanční problémy a po česku závidí těm kdo je nemají bez ohledu na stranickou příslušnost.Od Vás bych očekával angažovanost v sociálních sférách jako patron dětských domovů či vesniček.To jsou věci které Vám vzhledem k Vašim příjmům již náleží.Víte ono kázat cokoliv ,byť i zázrak a být přitom nechutně bohatý a umanutý působí příliš lacině a "hamounsky".Jakoby si člověk léčil komplexy z čehokoliv.Nechci Vás posuzovat ,protože Vás neznám ,nicméně s takovou trafikou co máte za sebou je velice nevkusné se jakkoli snažit pochopit normální smrtelníky kteří žijí ze dne na den.A hlavně působí to nanejvýš lacině.Proč nedáte pokoj?Apropó Váš článek či příspěvek jsem ani nečetl,protože na to prostě nemám vůbec chuť.Vaše starosti jsou diametrálně odlišné těch běžných.Je smutné že ani po tak významném důchodovém příspěvku z EU nejste sytý.Nezávidím Vám Vaše výdělky,každému co jeho jest.Holt někdo má žaludek na blbnutí lidí a někdo musí "makat rukama".Rád bych se s Vámi poměřil v manuálních chlapských činnostech,protože "hubou" se nezaseje a ani nesklidí.závěrem: Je mi líto že Vám dali v ČSSD opět prostor pro plky a vize které vůbec nic neřeší.Ekonomika globálně má problémy a není důvod o tom dále polemizovat.Lidé by se měli soustředit na priority jako jsou zemědělské produkty a vše co souvisí se základní potřebou člověčenství,totiž jídlo.Okultní spolky typu parlament EU a jiné štědře dotované ústavy.Chce se mi dopsat pro mentálně postižené ,nicméně tyto organizace či jak to nazvat,neprodukují vůbec nic.Stejně jako Vy.Jste pouze přisáti na Vámi nastaveném systému a neustále obhajujete Vaše vize.Pořád dokola.Pokud se za sebe opravdu podíváte tak vidíte jen stohy papíru a anonymního zaměstnavatele který je navíc i senilní,protože Vám i po tvorbě ničeho dál dává příležitost produktivně nicnedělat.Ekonomika světa se mění a lidé s ní.Postupně převáží hodnoty vyprodukované fyzicky a hmatatelně nad Vaším odvětvím průmyslu.A já se na to těším.
20. 07. 2010 | 09:05

Dale Cooper napsal(a):

my.point:
To chcete řict, že do politiky a sociálních oblastí smí mluvit jen sociální případy s manuální zručností? Nezávidíte tak trochu? Trafiky? Měl jste jiný návrh na komisaře EK pro sociální otázky? Sem s ním... Mimochodem, kolik znáte slušnějších politiků než je pan Špidla?
Kromě toho - vaše vize, že v ekonomice postupně převáží hodnoty vyprodukované fyzicky - je trošku mimo. Ve vzdálené budoucnosti možná, ale zatím je tomu právě naopak, protože virtuální ekonomika financí je momentálně cca 100x větší než reálná ekonomika výroby, obchodu a služeb, a dále se vysokým tempem zvětšuje. Opačný trend je v nedohlednu - možná po nějaké levicové revoluci... A i tímto problémem se pak Špidla zabývá. Jenomže vy ho nečete, takže o tom mnoho nevíte - zřejmě stejně jako o jiných věcech...
20. 07. 2010 | 09:41

Dale Cooper napsal(a):

alesdrobek:
"Liberalismus bude ústřední filozofie 21. století."

Zřejmě máte pravdu - doufejme. Teď jde jen o to, jestli liberalismus pravicový nebo levicový... ;-)
20. 07. 2010 | 09:43

Tencokida Hnuj napsal(a):

Scmouddle napsal(a)
"Ještě bych místní voliče soc. dem rád upozornil, že v populaci je nezanedbatelné procento obyvatel pravicového zaměření. Být příznivcem pravice, tedy příznivcem osobní a ekonomické svobody, individuální odpovědnosti za sebe sama, za své blízké a za společenství možná není ve vašich kruzích spoléhajících se na paternalistický stát populární, ale je to platný názor na svět. Takže tak jako my akceptujeme, že chcete více brát abyste mohli více rozdávat, chceme, abyste vy akceptovali, že si přejeme opak."

Důkazy potvrzující tento výrok např. zde :
http://aktualne.centrum.cz/...
či zde :

http://aktualne.centrum.cz/...

+ hafo dalších důkazů o ne že příznivcích osobní a ekonomické svobody, individuální odpovědnosti za sebe sama, ALE přímo JEJICH PROTAGONISTECH. Takto české kvazipravici - tedy bolševického ksindlu, který chytil v PRAVÝ čas PRAVÝ vítr v podobě klientelismu, korupce a státního - tedy PATERNALISTICKÉHO mnohoobročnictví.

Tak, vážení příznivci osobní a ekonomické svobody a individuální odpovědnosti za sebe sama, tak je tomu s Vašimi idoly.
20. 07. 2010 | 09:46

Dale Cooper napsal(a):

Admirál:
"Pokud nebude mít demokratický stát dostatečnou sílu na to, aby plnil svoje funkce, nahradí ho postupně vláda oligarchie (již se postupně děje, a my na to jen trpně koukáme!)."

Souhlasím. Tak to bylo zatím vždy, když v minulosti zanikala nějaká civilizace...
20. 07. 2010 | 09:47

Schmouddle napsal(a):

kap-3p: Virtuální piloti jsou ti, ktří létají na počítačích spolu nebo proti sobě. Zhusta po sobě ještě střílí. :o)
Někteří jsou i s reálnými piloty, tak se třeba někdy potkáme na LKLT.:)

prirodovedec:
Děkuji za vlídná slova.
Nejsem žádný dlouhodobý diskutér, jen mě občas některé věci zvednou ze židle. (K mé vlastní škodě :o) )
Ona konstruktivní forma diskuse, kterou navrhuji je o slušnosti (viz pokus o konverzaci ze strany p. vlka) a o akceptování názoru druhého. Jak vidno z vývoje i této diskuse, jsem schopen korigovat své závěry, pokud jsou mi předloženy argumenty podložené fakty. I já se mohu mýlit..:)
Vedl jsem zde debatu hlavě s p. s.., který se ukázal jako solidní partner, se stále rebel-em jsme si nerozuměli. Ale v zásadě píšeme to samé. :)
Takže nyní je stav věcné diskuse takový, že jsem konstatoval, že jeho čísla dluhu vůču HDP stoupají proto, že od 4Q2008 do 4Q2009 včetně byl růst HDP v mínusu a tak míra zadlužení vůči HDP musela stoupat. Odpověď jsem zde zatím neviděl.
Taktéž jsem konstatoval, že by bylo vhodné udělat stejnou tabulku jako jsem udělal já se státním dluhem, tentokrát s deficitem vlády. Nicméně jedu na pohřeb a budu až večer..:(

Jinak úplně nesouhlasím s tím, co píšete, že pravice se nemusí ohlížet. Podle mne se má ohlížet. Má vysvětlovat své kroky tak, aby občané věděli co a proč dělá. Po přečtení koaliční smlouvy nemám vůbec pocit, že se zde nastavuje neoliberální stát. To by vypadalo jinak...:o)
Moje komentáře o napravení velkých stran neplatí jen pro levici, naopak, snažil jsem se tma vždy napsat i pravicové strany, které se zpronevěřili voličovi. A také můj "rozbor" povolební sitace toto reflektuje.
20. 07. 2010 | 09:58

Schmouddle napsal(a):

Tencokida Hnuj napsal(a):

Všiměte si prosím, co píšu ve svých příspěvcích. Tvrdím, že elektorát v posledních volbách potopil klientistické strany (ODS, ČSSD, KDU-ČSL) a volil ne podle hesel ale podle programu. Tvrdím, že elektorát to udělal vědomě, jako výstrahu, že má dost excesů, na které tady upozorňujete.

O těchto voličích jsem mluvil ve svém příspěvku o svobodě a zodpovědnosti.
20. 07. 2010 | 10:01

Marty napsal(a):

Bohuzel to vypada, ze nejhorsi premier od roku 89 se znova tlaci do ceske politiky.

Je sice pravda, ze neni vsehoschopny jako vetsina soucasne politicke garnitury, ale zase je neschopny. Nevidim v tom nejakou vyraznou vyhodu.

"Nové politické fenomény a tváře získávají na síle v situaci, kdy opovržení minulostí doprovází strach z budoucnosti, který charakterizuje rostoucí egoismus. Projekt moderní sociální solidarity je proto chápán jako nerealistická utopie. Představa brutálně rozdělené společnosti se stává přirozenou, obecně posiluje přijímání sociálního darwinismu. " - kdyz uz pan Spidla mluvi konkretne o minulych volbach v CR, bylo by dobre komentar take v jim zvolenem ramci drzet. U nas jsou ty nove tvare, protoze ty stare predvadeli takovy hnus, ze se na to jiz cesti volici nemohli divat. Toto se tykalo vsech zavedenych politickych stran napric spektrem a nejake povidani o socialnim darwinismu je uplne mimo.

"V politické diskusi byla střední třídě „zdařile“ vsugerována představa, že neúspěšní si mohou za svou situaci sami, a proto si nezaslouží žádnou pomoc. Falešně získaný pocit ohrožení chudými dospěl do stavu, který vyjadřuje věta: „Chci-li být šťasten na úkor někoho, je třeba, abych jím pohrdal.“ - a kdo tedy muze za neci neuspech? Zli skritci? A narok na pomoc neni automaticky. Tak milostivy neni ani Panbuh.

"Uvědomme si, že velká média jsou principielně organizacemi mohutného kapitálu a podobně jako u bank od nich nelze očekávat nadšenou podporu levice. Jistou možnost skýtají veřejnoprávní sdělovací prostředky, a proto z principu musíme jednak zabránit jejich privatizaci, a jednak využít všech legitimních možností, aby realizovaly sociálnědemokratickou představu o službě veřejnosti." - pan Spidla by si mel uvedomit, ze naopak levice si s velkokapitalem rozumi velmi dobre. Cim vetsi vliv maji politici na ekonomiku, tim ochotneji je budou velke korporace uplacet. Je to jednodussi a levnejsi nez proti konkurenci bojovat ve ferove soutezi. Sice teze pana SPidla zni hezky marxisticky a ma levicakum tedy imponovat, ale je to uplna hloupost. Predevsim bych upozornil na druhou cast odstavce. To uz je hodne na povazenou. Pan Spidla chce kontrolovat media, aby psala jen jeho pravdu. To uz tu jednou bylo.

"Mezi další naše omyly patří tendence vymezovat se proti liberalismu a podléhat neoliberalismu, který z principu nedefinují liberální hodnoty, nýbrž zájmy oligarchie." To je hloupost primo kardinalni. To by mel pan Spidla rozvest, aby nam ukazal sve zajiste zajimave myslenkove pochody, ktereho ho k takovemu absurdnimu zaveru vedly.

Zaverem me nesmirne mrzi, ze nekdo tak neschopny jako pan Spidla se opet vraci na scenu. Jiz jednou nasi ekonomiku zdecimoval a nyni si brousi zuby uz i na svobodu kazdeho ceskeho obcana, ktera musi byt omezena a vytvarovana podle jeho socialnedemokratickeho pohledu na svet. Co to v praxi bude znamenat naznacuje i jeho marxisticky slovnik. A nejhorsi na tom je, ze pan Spidla tomu skutecne veri. O to je nebezpecnejsi a nezbyva nez doufat, ze sve vize nezrealizuje.
20. 07. 2010 | 10:03

Lukáš napsal(a):

Schmouddle:

voliči potopili jednu frakci KDU-ČSL (Svobodovu) a druhou Kalouskovu frakci naopak vynesli do nebes. To je poněkud zvláštní, uvážíme-li, že kalouskovská frakce KDU nikdy nebyla chudá na všelijaké excesy a skandály, ba právě naopak. Ale obal prodává.

To jen (mírně) skeptická poznámka k Vaší ódě na voličstvo.
20. 07. 2010 | 10:08

Dale Cooper napsal(a):

Marty, Petr:
Zjistěte si co je to marxismus, marxismus-leninismus, stalinismus, popř. komunismus a socialismus. Až to budete mít nastudované, tak plácejte nějaká moudra o tom, jaký má kdo slovník a jakou linii zastává.
Když už jsme u toho nálepkování, tak přesně jako vy (dogmaticky - bez argumentů) se proti německé sociální demokracii kdysi vymezovali nacisti...
20. 07. 2010 | 10:32

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem příspěvek obsahující hanlivé komolení jména (Vladimír Iljič Špidla; čistě pro informaci> např. Mirek Adolf Topolánek bych též mazal), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
20. 07. 2010 | 10:33

my.point napsal(a):

to: Dale Cooper
To chcete řict, že do politiky a sociálních oblastí smí mluvit jen sociální případy s manuální zručností? Nezávidíte tak trochu? Trafiky? Měl jste jiný návrh na komisaře EK pro sociální otázky? Sem s ním... Mimochodem, kolik znáte slušnějších politiků než je pan Špidla?:
Jste vtipný.:-) Uzkoprsý pohled jedním sociálně dráždivým směrem je dle očekávání.Bez dalšího komentáře.

Vzdálená budoucnost: Budoucnost tak vzdálená jako je to z domu do Tesca. :-).

Závěrem:Opačný trend je v nedohlednu - možná po nějaké levicové revoluci... A i tímto problémem se pak Špidla zabývá. Jenomže vy ho nečete, takže o tom mnoho nevíte - zřejmě stejně jako o jiných věcech.
Odpověď: Opět úsměvný profil mé osobnosti.
Pokud se zamyslíte skutečně nad Vámi vyprodukovanou reakcí,pochopíte,že nereaguji na článek pana Špidly,ale na smysl jeho práce a naznačuji-a za tím si stojím ,že produkované virtuální činnosti jsou jen na obtíž a slouží opět jen určitým zájmovým skupinám.
Nebudu Vás kritizovat a ani nehodlám podtrhávat rekci jakýmsi pseudonázorem jako Vy a rovněž ponechám bez reakce Vaše znalosti mého sečtění.Nestojíte mi za kvalitní diskusi.Apropó Já jsem původně ani nechtěl reagovat na Vaše líbivé ataky.Nicméně snad jste pyšný na Váš agresivní a populisticky zaslepený názor.Budiž Vám to přáno.
ps: odcházím z diskuse a odpověď - pokud přijde ponechám bez reakce.
20. 07. 2010 | 10:37

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, prosím,o opakování poslední příspěvku smazaného, týkajícího se jistě vzácného pana Špidly. Bez těch těch iljičovin pochopitelně. Obrázek pak dodám. Děkuji.
Veselé krizování, bude líp...
http://ateo.cz/f/images/s/S...
20. 07. 2010 | 10:39

Marty napsal(a):

Dale Cooper: netusil jsem, ze marxisticky slovnik je nejaky odborne definovany pojem vyzadujici nejake studium totalitnich ideologii. V duchu hesla: "Potrefena husa se vzdy ozve." byl pouzity obrat"marxisticky slovnik" ocividne pochopen v zamyslenem smyslu.

Temi nacisty myslite NSDAP - Narodne SOCIALISTICKOU Nemeckou Delnickou Stranu?
20. 07. 2010 | 10:39

Dale Cooper napsal(a):

to my.point:
Přesně takovou reakci jsem čekal. Argumenty jaksi chybí.
No nic, také v další diskusi nevidím smysl.
Mimochodem, přečtěte si znovu svůj předchozí příspěvek a zvažte kdo byl vlastně agresivní...
20. 07. 2010 | 10:43

Tencokida Hnuj napsal(a):

Schmouddle
Zkuste mě přesvědčit, že zde v této zemi existuje autentická pravicová strana. A budu s Vámi pak dál vést diskuzi o retrospekci a introspekci takové strany.
Z Vašich slov vyplývá, že snad jde o TOP 09.
Což mi připadá směšné. Strana vzniklá na základě vytunelování poslanců během jejich platného funkčního období, navíc pod kuratelou schizofrenika Kalouska je cokoliv jiného jen ne pravicová. je to účelové sdružení, vytvořené díky společenské poptávce po "nové straně".
Podobně je tomu s VV, kteří však na rozdíl od TOP 09 tunelují ne poslance, ale přímo voliče - tedy jejich důvěru.

Ještě před několika měsíci jsem si myslel, že snad John může být českým Donaldem Tuskem.

Teď vidím, že mu nesahá ani po kotníky.

Mějte se.
20. 07. 2010 | 10:46

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane přírodovědče.

Zdeněk končí v těchto dnech. Myslím, že chystá nějaký blog na rozloučenou.

Návody pana almost glossed mi přijdou velmi konstruktivní a věcné. Ještě lepší mi přijde jejich praktické využití (opakovaně k zaznamenání zde).

Jsem rád (a upřímně Vám přeji), že jste našel souputníka, který stejně jako Vy zastává názor, že novináři (Vy dodáváte i politici) jsou lidé nectní, z definice mravně a charakterově narušení. Jsem přesvědčen, že pokud k sobě budou lidé přistupovat apriorně vybaveni právě takovýmito schématy myšlení, bude se v této společnosti žít čím dál příjemněji.

Pak je ovšem ještě možnost, že převládne deviace, kterou zde předvedl pan mb 19.07.2010 ve 23:41:13. Ovšem řada lidí by tím přišla o své dosavadní jistoty (schémata), která jim zjednodušují světonázorovou orientaci resp. život vůbec). A to by mohlo být pro mnohé dost bolestivé...

Na debaty s Vámi vzpomínám rád. Vzpomínky jsou vždy tak nějak hezčí než realita ;-)

I Vám dobrý den, pane kap-3p,

rámcově Vám odpověděl kolega Schmouddle. Létáme letecké simulátory, jež co nejvěrněji napodobují letové vlastnosti skutečných letadel ((a podle těch z nás, kteří i létají poměrně věrně). Jsme zárověň fanatici do letecké historie (daleko více než klasičtí "hráči"), takže se setkáváme na vistuálním nebi v bitvách II. světové války. Velmi často se jedná o dost organizované záležitosti, při nichž je simulováno různé počasí apod. Dá se toho dost o těhle věcech najít na webu.

Libor Stejskal
20. 07. 2010 | 10:51

Dale Cooper napsal(a):

to Marty:
Okay! Když netušil, tak netušil. Co víte o Marxovi? Já s ním v mnoha věcech nesouhlasím - jsou často překonané, ale když už zde rozhazujete podobné výrazivo, máte alespoň základní znalost jeho prací? Nevypadá to tak...
Nastudujte si ještě něco o NSDAP. Zřejmě opět velké mezery, když vás dokáže zmást i pouhý název...
20. 07. 2010 | 10:51

Marty napsal(a):

Dale Cooper: vy jste ale humorna figurka :) A navic asi mate vestecke schopnosti. Jak jinak si vysvetlit Vase dedukce bez podkladu? A proc treba na muj dotaz reagujete nejakym zcestnou a nesouvisejici poznamkou o me udajne zmatenosti?

A nemusite kejhat tak hlasite. Vsem to doslo, ze jste potrefeny.

Ale pro Vasi informaci jsem cetl Marxuv Kapital. Ale nedocetl. Je to priserne napsane.

Proste se radeji ridte vlastni radou o dostudovani (kterou davate tak casto a rad) a vratte se, az budete mit nejaky ten intelektualni kapital.
20. 07. 2010 | 11:00

Dale Cooper napsal(a):

to Marty:
Pro vaši osvětu: Cílem sociálně demokratického myšlenkového proudu nikdy nebyla změna politického systému, či likvidace kapitalismu a soukromého vlastnictví jako takového. Vždy šlo o doplnění systému o vhodné sociálně regulační prvky, které by zmírňovaly negativní sociální dopady kapitalistické ekonomiky, které mimo jiné nepřímo stály za vznikem obou hlavních totalitních systémů minulého století i za rozpoutáním obou velkých válek. Z vašich příspěvků zcela zřejmě vyplývá, že vám to evidentně není jasné...
20. 07. 2010 | 11:15

Dale Cooper napsal(a):

to Marty:
Mimochodem, velmi blízko měl k sociálně-demokratickým myšlenkám například T.G.Masaryk. Také by jste ho takto, sice nepřímo, označil za marxistu?
20. 07. 2010 | 11:24

vlčice napsal(a):

Vlku, opět perlíš. Opět opovrhuješ jinými názory lidí jinak ekonomicky a politicky myslícími. Tvoje výrazy "pindal" lidé "hraníčící se ztrátou svéprávnosti" a jiné, jsou toho důkazem. Největší "pindal" jsi tu ty a tvoje nejslavnější hláška o roce 1948 zůstane zapsána ve zlaté knize socialistickejch pindalů.
20. 07. 2010 | 11:27

Standa_z_Uranova napsal(a):

Pan Špidla hovoří o levicových hodnotách a zároveň modernizaci strany. To je oxymoron. Vývoj moderních společností a výsledky voleb ukazují, že pohlaváři stran (a u nás to platí stejně tak na ODS), kteří tak nadšeně mluví o modernizaci svých stran, ve skutečnosti zůstávají v politickém myšlení 19. století. Těžko říci, zda si to skutečně myslí, nebo jen ví, že ten hraný konflikt na pravici a levici bude potřebovat své nositele (tedy politiky) a že to bude pro ně představovat prostředek seberealizace, neřkuli příjmu. Přinejmenším část voličů – a jsou to právě nižší ročníky – jasně ukazují, že jim nejde o nějaká pravicová či levicová témata, ale že jim jde o řešení konkrétních věcí. Korupce není ani pravicová ani levicová, životní prostředí také ne, společenské soužití rovněž nemá žádná znamínka. To jen stranící tohle nechápu. Nezpochybňuji úlohu stran coby uskupení lidí, kteří sdružují lidi, jež mají nějaký recept na řešení problémů, ale nějaká levicová a pravicová témata už nejsou. Žijeme jinde.
20. 07. 2010 | 11:28

Sanda napsal(a):

Pan Špidla prokázal svoje nadpřirozené schopnosti.Klidně si je může nechat.My všichni jsme si jenom oddechli když se stratil z ČR.Doufali jsme že to tak zůstane.Už sem zase leze.Doufám že je schopen vysvětlit miliardové rozkrádačky agentur práce vytvořené ČSSD.Škromach zloděj,Gros cikády a zloděj,Buzek od Buzkové defraudant,,,,,,,,,Být Socanem tak nechodím ven ani v noci
20. 07. 2010 | 11:37

Marty napsal(a):

Dale Cooper: to berete z nejake oranzove brozurky? :)

Neprimo stalo za vznikem svetovych valek hodne veci. Treba vyhra a udrzeni Hitlera v Nemecku na zaklade silne levicoveho programu a nasledneho budovani prvniho socialniho statu v Evrope.

Za Marxistu jsem nekoho oznacil, byt udajne neprimo, leda ve Vasich predstavach. Masaryk byl samozrejme levicak. Stejne jako treba Horakova. No a? Je sice pochvalne, ze oznaceni nekoho za marxistu chapete jako hanlive (tak to ma byt), ale taktika srovnanni s nejakou obecne uznavanou personou muze fungovat leda na diskusich na zakladni skole.
20. 07. 2010 | 11:40

Dale Cooper napsal(a):

to Standa_z_Uranova:
Dovolil bych si s vámi nesouhlasit. V posledních desetiletích můžeme opět sledovat postupující ekonomickou i mocenskou monopolizaci a postupnou ztrátu vlivu národních států a demokraticky zvolených vlád (neboli globalizaci), což vyvolává v důsledku zvětšujících se ekonomických otřesů sociální pnutí, které zřejmě bude stále narůstat. Tím se tedy vlastně postupně vracíme do situace z toho 19. století. Naštěstí to zatím příliš nepokročilo, ale trend je jasný a zrychlující se.
Pokud jde o korupci či životní prostředí, tak samozřejmě souhlasím s tím, že tato témata by měla být vlastní všem politickým proudům...
20. 07. 2010 | 11:43

mb napsal(a):

vlvčice docela by mě zajímalo, co vlk prohlásil o roce 1948 ...

( mě vlk řekl, že příští volby vyhraje ksčm :-)) a když jsem mu řekl, že se plete .... tak mi začal nadávat :-)))
20. 07. 2010 | 11:47

Kelt napsal(a):

Dobré. Ale provést všechno, co bylo v úvaze vytyčeno, je titánský úkol. Jsou na to lidi?
A ještě něco: to "považuji" je celkem archaické. Dnes je přece už spisovné "považuju" - http://prirucka.ujc.cas.cz/ .
20. 07. 2010 | 11:49

Carlos V. napsal(a):

Standa z Uranova

Mylite se, levicova a pravicova temata stale existuji.

Je tu jen maly problem. Neexistuji realne levicove a pravicove strany.

Ve skutecnosti se jedna o velka zajmova lobby, jejichz zajmy se obcas krizi. Vliv ziskavaji pomoci marketingu - stejne jako Coca a Pepsi - a snahou zalibit se svym zakaznikum, tedy volicum. V zavislosti na tom pusti chlup jedne ci druhe skupine obyvatel. Jiny chlup ovsem pusti jinde...

Existuje reseni. Resenim je radikalne omezit stat a jeho vliv. Cim mene penez bude k prerozdeleni, tim mene jich ukapne stranou.

Ovsem, to by znamenalo ztratu kolacu "ydrama" pro vsechny skupiny obyvatel, a proto je to beh na velmi dlouhou trat.
20. 07. 2010 | 12:02

Taoiseach napsal(a):

jarpor

"Brání-li někdo patnáct let výstabu liniové stavby, kterou potřebují všichni, pak je to blbec a ne ekolog..."

Především ekolog (vědec, který se zabývá ekologií) je něco jiného než aktivista nevládní iniciativy zaměřené na ochranu prostředí.

Hlavně ale není pravda, že někdo blokoval výstavbu nějaké dálnice jako takové, nýbrž že blokovali konkrétní varianty, které ZBYTEČNĚ poškozují přírodu. To byl i případ obchvatu Plzně, kdy byla původně schválená méně škodlivá varianta (kvůli soukromým zájmům) nahrazena škodlivější.

Je smutnou skutečností, že čeští politici (všetně regionálních) se ještě nenaučili hledat kompromis, připomínkové řízení berou jako formální zdržování a snaží se prosazovat své varianty silou a metodami téměř bolševickými. Někdo jim za to tleská, ale zpoždění jsou dána hlavně jejich neústupností.

Karel Schwarzenberg, když se chystal strčit hlavu do Kalouskova chomoutu, mluvil o tom, že v západní evropě vzaly všechny významné strany agentu životního prostředí za svoje téma, zatímco u nás tomu tak vůbec není. Myslím, že v této souvislosti použil slovo "průser". Vladimír Špidla si to zřejmě uvědomuje také, takže už jsme tři - :) .
20. 07. 2010 | 12:04

Dale Cooper napsal(a):

to Marty:
A proč myslíte, že ten Hitler s tím sociálním programem tak uspěl? Ale to to až tak nejde. Hitler se především snažil získat přízeň středních vrstev - tj. drobných a středních podnikatelů, obchodníků a živnostníků. Přízeň vyšších vrstev již měl - byl mohutně podporován průmyslníky. I když jsou dnešní politologická měřítka již trochu jiná, tak Hitler sám označoval svou stranu za tzv. nacionalistickou pravici a stavěl se na opačnou stranu politického spektra než komunisté. Sociální demokracie stála zhruba uprostřed.
Pokud jde o jeho levicovou politiku, tak hned po nástupu k moci zakázal stávky, rozehnal odbory a zakázal jakékoliv další sdružování dělníků. Zmrazil dělnické mzdy, čímž během pár let zvýšil zisky průmyslníků o cca 10%.
K moci se dostal především díky následkům velké deprese a vzniklé sociální situaci.
Pokud jde o to nepřímé označování, tak postačí když vás odkážu zpět na váš původní příspěvek, na který jsem reagoval.
20. 07. 2010 | 12:09

stále rebel napsal(a):

Pro mb.
Bída české pravice je dána především tím, že typický český pravičák pochází z nomenklaturní rodiny, včera byl svazákem, dnes hlásá neoliberální ideologii a pokud se zítra objeví „Hitler“, tak bude hajlovat s ním. Současná česká pravice není reprezentována lidmi, kteří ctí klasické pravicové hodnoty, ale lidmi, kteří umí jít s dobou a využívat jejich možností. Pocházím z Baťova kraje a znal jsem lidi, kteří podle mého mínění žili jako pravicově smýšlející lidé. Byli většinou věřící a lhaní, krádež nebo zahálka byly pro ně hříchem. Jsem si téměř jistý, že pro tento typ lidí je dnešní český pravičák méně přijatelný než levičák.

Když to shrnu, tak současný český pravičák není ani tak o pravici či levici, ale o lůze, která se sveze s dobou, jejími možnostmi a problémy. Pokud bude zítra v módě levice, asi se nabalí na ni a já nebudu chtít mít nic společného s levicí.
20. 07. 2010 | 12:12

Marek napsal(a):

"...treba vyhra a udrzeni Hitlera v Nemecku na zaklade silne levicoveho programu a nasledneho budovani prvniho socialniho statu v Evrope. " HHAHAA ! tak takovou pitominu jsem už dlouho neslyšel. Jen tak dál...
20. 07. 2010 | 12:22

Marty napsal(a):

Dale Cooper: myslite po primkach. To se mi libi :)
20. 07. 2010 | 12:33

stále rebel napsal(a):

Jak to bylo s nástupem NSDAP, kterou k moci dostaly především peníze od průmyslníků

„Přestože se volby konaly v atmosféře nátlaku a teroru ze strany nacistické strany, nepodařilo se v nich NSDAP získat nadpoloviční většinu hlasů. NSDAP vyhrála se ziskem 43,9 % a většinu v říšském sněmu měla pouze s přispěním svého konzervativního koaličního partnera Německo-nacionalní lidové strany, která získala 8 % hlasů. I přes možnost sestavení vlády s většinovou podporou v říšském sněmu se nacisté rozhodli prakticky zničit parlamentní demokracii. 23. března 1933 umožnil říšský sněm pod nátlakem tzv. zmocňovacím zákonem vládě nadále vydávat zákony bez závislosti na souhlasu parlamentu. Proti zákonu hlasovali pouze sociální demokraté (komunisté byli již dříve z říšského sněmu vypuzeni).

Glajchšaltování německé společnosti pokračovalo zákazem sociálně-demokratické strany v červnu a "dobrovolným" rozpuštěním katolické strany Zentrum v červenci 1933. V květnu byly rozpuštěny odborové organizace a pracující se museli povinně sdružovat v nově zřízených stavovských nacistických organizacích. „
http://www.holocaust.cz/cz2...
20. 07. 2010 | 12:36

Džentry napsal(a):

To Big dirka: A o před-rozdělování, které spotřebovává hodnoty jak černá díra, jsi neslyšel? Vláďa samozřejmě taky ne. I když si ho pokradmu "legálně" užívá. Legitimně těžko.
20. 07. 2010 | 12:47

stále rebel napsal(a):

Ještě poznámku k směřovanou k některým soudruhům pravičákům, abych jim vysvětlil, že pravičáka od levičáka nerozlišuje to, zda má dotyčný na sobě montérky či sako, ale to, co hlásá.
V případě HSDAP to byly především myšlenky o nadřazenosti jedné skupiny lidí nad druhými. To je krajní pravice, levičák zastává názor, že lidé jsou si rovni.
20. 07. 2010 | 13:00

stále rebel napsal(a):

Drobná oprava překlepu NSDAP.
20. 07. 2010 | 13:01

Joska napsal(a):

Špidlův článek je poměrně zajímavý, ale stejně si myslím, že na socany stačily jen dva klasické triky propagandy (britské propagandy, jak popisuje Hitler v Mein Kampfu). Prvním trikem je denunciace vůdce. A tak byl Paroubek a jeho žena zostuzováni,jako že Paroubek je tlustý,Paroprase,má bradavici....) a druhým trikem je neustálé opakování lži nebo pololži, až lidé uvěří, že se jedná o pravdu - v tomto případě o Řeckém dluhu. A ten zavinila jak levice tak zejména pravice (nebo lépe klan Karamanlisů a Papandreů, kteří se střídaly u vlád jako levičáci či pravičáci). Zajímavá byla také taktika pravicové lůzy, která se jakoby rozrůznila do stran ODS, TOp a VV tak, aby pokryly celé názorové spektrum lidí, od asociálních zbohatlíků až po hloupé lidi (viz populistické VV).
20. 07. 2010 | 13:14

Džentry napsal(a):

stále rebel: souhlas. Přidal bych jen: vedle toho, co hlásá, taky co dělá. Ovšem i "plácání" a "chrápání" je forma dělání...
20. 07. 2010 | 13:14

Džentry napsal(a):

ad Joska: Ano, rozhoduje ten, kdo vlastní média a pisálkové na něm závislí. Platí daně ze závislé činnosti. Volná noha je už neuživí. A žijí ze dne na den. Jako všichni "neo". Co je "nové", je už druhý den staré. Nové nové vytlačí staré nové. A tak furt dokola. Na rozdíl od originálníhol. Kdybych byl La Bruyére, bylo by mi jich asi líto. Ale to neumím. Spíš jim klnu.
20. 07. 2010 | 13:24

Golem napsal(a):

Bylo to prostší, než si myslí pan Špidla - ČSSD nevyhrála dost, protože nedokázala uchopit téma státního dluhu a proto, že v čele stál Paroubek, bohužel člověk bez přirozeného espritu.
Dovolil jsem si Tvrdíkům a spol. napsat ještě 14 dní před volbami, že pokud se s tématem dluhu navyrovnají, dopadne to špatně - reakce byla nulová = neschopnost.
Třetí příčinou byl sebestředný Zeman, hamba mu!
20. 07. 2010 | 13:29

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Němec Václav O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy