Co z Komenského zbývá ?

29. 03. 2010 | 15:02
Přečteno 11257 krát
Dílo J. A. Komenského je v naší zemi obecně velmi ctěno. Často ale zůstává jen u toho uznání.

„Dobrý den, pane učiteli, chci Vám popřát vše nejlepší ke Dni učitelů, víte, my jsme vždy svým učitelům přáli a chci vám taky říct, že jsem našla zajímavou knihu pro výuku..,“ ozvalo se v neděli 28. března z telefonu. Babička jedné mojí žačky mi volala, že našla jednu knihu o místních dějinách, kterou marně sháním.

Zastyděl jsem se velmi, protože já jsem si nevzpomněl. Vida, babička nejenom zná datum narození Jana Amose Komenského, od kterého se onen den učitelů odvíjí, ale také si naší práce váží a umí se podělit o radost a popřát. A to se kasám znalostí dějin. Ach jo.

Rádi a často se hlásíme k J. A. Komenskému. Neváháme o sobě tvrdit, že jsme národem Komenského, učí se o něm na školách, studenti pedagogických fakult odříkávají jména jeho spisů..... Ale co nám vlastně z díla J. A. Komenského zůstalo?

Především jeden velký omyl, který je spojen s okřídleným „škola hrou“. J. A. Komenský neměl pochopitelně na mysli to, že dítka školou povinná budou den trávit zábavou, kterou jim budou organizovat učitelé v domnění, že takto dosáhnou vzdělávacích zázraků

J. A. Komenský myslel skutečnou hru – divadelní hru, hru na život. Přípravu na život dramatizací každodenních situací řemeslníků, sedláků atd., při níž si žáci osvojují potřebné dovednosti a návyky, stejně jako jazykové dovednosti, protože se při tomto činění učí na konkrétních situacích pojmenování předmětů a vyjadřování dějů v několika jazycích tou nejpřirozenější cestou. Taková „škola hrou“ je hluboce smysluplná a kéž by takových škol, kde školní poznatky jsou v úzkém vztahu k realitě života dítěte, bylo co nejvíce.

Dále jedno velké nepochopení. J. A. Komenský se cítil být především knězem a duchovním člověkem. Vzdělání a výchova měla podle J. A. Komenského sloužit k poznání sebe sama a světa kolem sebe. Toto poznání mělo sloužit k dalšímu důležitému cíli – ovládnutí sama sebe, protože jen takový člověk by měl vládnout jiným. Cílem nejvyšším bylo povznesení se k Bohu.

Bohužel právě duchovní základ pedagogiky J. A. Komenského je dnes nejvíce opomíjen, případně je prohlašován za něco přežitého. Děje se tak ke škodě nás všech, protože podvědomí mladých lidí hledá něco, co dává smysl životu. Škola jim v tomto ohledu dává mnohdy málo, náboženství také často jen poskrovnu, takže často následuje útěk do světa sekt, drog, nenávisti proti společnosti a destrukci.

O jedinečné knize Labyrint světa a ráj srdce je sice ve školách učeno, ale kdo ji skutečně čte celou a zná vztah J. A. Komenského k původním rosenkruciánům? Přitom v této knize je i jednoduchý návod na to, jak být zdravý. Poutník totiž spatřuje Smrt, která vystřeluje ze svého luku šípy, které pak lidi mrzačí nebo zabíjí. Při bližším ohledání však Poutník zjišťuje, že Smrt žádný zásobník šípů nemá, ty šípy jí dávají sami lidé. Znáte lepší obraz pro počínání např. kuřáků? Zkusme ten obraz domyslet do konce ze všech možných pohledů.

Vedle drobného, ale velmi závažného spisu Cesta světla jako hora ční dílo Obecná porada o nápravě věcí lidských, z něhož si dovoluji citovat stále aktuální části:

„Je jisté, že základ správného řádu ve všem, co se týká člověka, a osa veškerého lidského štěstí je v tom, aby každý, kdo je určen k vládě nad jinými, chtěl, mohl a uměl rozumně ovládat především sama sebe..... Kdybychom zachovávali pravidla tohoto umění, která Bůh vryl do věcí a vepsal do lidského srdce a která nám znějí v uších, v celé lidské společnosti by trval dokonalý pořádek, klid a mír.“

Kdo by nevzpomněl na stav naší politické scény. Tolik lidí chce ovládat druhé, ale kdo může o sobě říci, že ovládá i své touhy, vzteky, vášně, řeči ....

„Všechno běžné vzdělání ... je otrocky nesamostatné a netvoří je úvahy o věcech, ale názory na ně. Z tisíců bys sotva našel jednoho, který pátrá vlastním duševním zrakem, jak Bůh řídí svět, jak věci vznikají, jak existují, trvají, či hynou, nebo proč se obnovují a kam to vše směřuje. A tak se stává, že vědění mnohých je domněnkou, ne věděním, i když si sami připadají jako Šalomounové.“

Tento stav vzdělání od dob J. A. Komenského houževnatě odolává všem snahám o proměnu. Čest a sláva výjimkám. Klasický obraz našeho žáka nebo studenta je bytost, která se učí něco zpaměti a pak to přeříkává. Kéž by to byla jednou bytost myslící samostatně na základě znalosti faktů a jejich porovnávání.

J. A. Komenský pouze nepopisuje nedostatky, ale nabízí i cestu k oné „všenápravě“ věcí pokažených. Je to cesta schůdná, byť ne zrovna pohodlná a jednoduchá. Kdo má chuť, ve stručnosti se s ní může seznámit ZDE

J. A. Komenský měl také moudré doporučení, že veškeré kvaltování toliko pro hovada dobré jest. Netřeba nám tedy chvátat, ale důsledně a samostatně myslet a žít tak, abychom především ovládli sami sebe. Mám v knihovničce Obecnou didaktiku J. A. Komenského. Dodnes je to aktuální čtení. Znovu si ji dám na stůl. Budu si v ní pravidelně číst jako dříve a promýšlet svoji výuku, aby vedla nejenom k materiálnímu poznání, ale i k hledání duchovního rozměru našeho bytí.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ivan napsal(a):

Pěkný článek. Jsem rád, že ještě existuje takovýto učitel, který pochopil J. A. Komenského. Rád bych se zeptal. Co dělají naše, dnes pedagogické fakulty ? Kdysi to zvládaly pedagogické instituty a jsem přesvědčen, že úroveň pedagogů byla vyšší. Dokonce společnost je více ctila než dnes. Věčné nedokonalé reformy nic neřeší. Úpadek našeho školství započal již koncem padesátýcjh let a neustále úpokračuje. Co se děje?
Asi o vzdělanost národa nám nejde. Pokud toto se pravdsou nestane, tak bychom měli být opatrní se J.A.K. ohánět, to jsou jen pózy. Autorovi dík za pěkný článek, ikdyž nejsem současný ani milnulý učitel.
29. 03. 2010 | 15:30

martin toho jména druhý napsal(a):

Dobré, výborné.
Ještě jednu věc by možná šlo zmínit. Komenský, tuším v Didactice Magně, zmiňuje, že ve škole má být vždy přítomná KÁZEŇ. V jeho době se ovšem pod tímto pojmem myslela rákoska. Komenský byl proti tělesným trestům u žáků, kteří nevědí. Nikterak nebyl proti tělesným trestům u žáků, kteří zlobí.
29. 03. 2010 | 15:44

zdenekbrom napsal(a):

Ivan:

Když jsem byl na fakultě (1985-1989), tak nás z Komeského učili jenom názvy děl a obecné poučky - metoda názornosti atd. Pak jsem ale v antikvariátu našel Orbis pictus a byl jsem z toho vedle. Postupně jsem sehnal, co šlo a našel úplně jiné učitelské možnosti.

Bohužel na mnoha fakultách je to tak i dnes.

Rád studuji a zkouším nové věci, ale Komenský je bezpečný přístav, kam se rád vtacím, a stálá inspirace.
29. 03. 2010 | 15:57

zdenekbrom napsal(a):

martin toho jména druhý:

Komenský měl ke kázni velmi věcný přístup. Upřednostňoval motivaci: Chce-li někdo něčemu druhého naučit, pak musí jít před ním a ukazovat, vysvětlovat a být s věcí obeznámen, pro ni zapálen atd.

Pokud ale žák nezvedeným byl, pak byl i pro použití metly. Její použítí však vázal na onu nezvedenost a varoval před využitím metly jako důsledku neumění učitele.

V tomto jsou děti skutečně zvláštním způsobem nadané. Pokud je trestáte a ony ví proč, pak dokáží trest přijmout. Pokud ale učitel trestá svévolně, pak se bouří.
29. 03. 2010 | 16:05

zdenekmihalco napsal(a):

Připomnělo mi to moji poněkud paradoxní maturitní zkoušku, kdy se mě komise snažila postrčit k odpovědi ve stylu: "No tak, tak co ještě Komenský napsal? A kde umřel?" Nakonec jsem to nějak vyjmenoval a vymodlil si dvojku. Ještě že jsem nezačal něco o poznávání a ovládání sebe samého, spolu s mou scifi slohovkou s prvky magického realismu, za kterou jsem dostal 4 (pravda, byla to asi blbina), bych měl možná co dělat, abych prolezl.

Mně se někdy zdá, že v Čechách někdy hledáme to, co nám jeden z největších Čechů říká. Nějak se ne a ne potkat.

Díky pane Brome za tento text. ZM
29. 03. 2010 | 16:06

zdenekbrom napsal(a):

Zdeněk Mihalco:

Koukám, že jsme prožili podobné. Osobně jsem to prožil až na VŠ, kde jsem musel odříkávat to samé. Jenže těsně před tím jsem se ponořil do Velké didaktiky tak jsem se vytasil s tím povznesením k Bohu. Zkoušejí mě bohorovně přerušil s tím, že tyto překonané části díla J. A. Komeského již nemá cenu studovat. To bych vzhledem k době i pochopil. Ale on pak v podstatě takto odsunul všechno. Naštěstí jsem odříkal ty letopočty a názvy děl, takže jsem prošel.
29. 03. 2010 | 16:13

Jmelí napsal(a):

--Imperare sibi maximum imperium est-- (Seneca)
29. 03. 2010 | 16:30

zdenekbrom napsal(a):

Jmelí:

Plně souhlasím.
29. 03. 2010 | 16:36

martin toho jména druhý napsal(a):

Pane, snad smím říct, kolego. Samozřejmě, že Komenský neseřezal každého zlobila, samozřejmě, že motivace je první a trest až poslední.
Co se studia Komenského týče, já měl na fakultě borce, který neváhal prohlásit:"Uvědomme si, že Komenský byl především kněz, pak biskup Jednoty bratrské, a pak teprve pedagog". Před státnicemi nám ovšem doporučil, abychom to nikde moc neříkali - to víte, psal se rok 1978.
29. 03. 2010 | 16:36

zdenekbrom napsal(a):

Jmelí:

Jenom si v duchu Komenského dovolím přeložit do češtiny:)

Rozkázat sobě je největší moc.
29. 03. 2010 | 16:39

zdenekbrom napsal(a):

martin toho jména druhý:

Tak to jste měl skutečně štěstí, protože mi tohle nějakou dobu unikalo.

Ohledně motivace a trestu jsme ve shodě. Bohužel jakákoli rozumná debata na toto téma je teď poněkud deformována. Ke škodě dětí.
29. 03. 2010 | 16:43

stejskal napsal(a):

"Nejmocnějším je ten, kdo dokáže ovládnout sám sebe."
l.s. (Lucius Seneca :-)
29. 03. 2010 | 16:52

martin toho jména druhý napsal(a):

Ke škodě dětí.
Ono nejde o trestání, to je vskutku to poslední. Ono jde o nárok, resp. náročnost. Z té, nechápu proč, ustupujeme pod rouškou "šťastného dětství".
Kdekdo teď oslavuje Martinu Sáblíkovou. A jejího trenéra. Napadne někoho, že by jí snad na tréninku říkal ... tak Martinko už toho nech, to stačí. Nebo je to právě naopak. Jak moc častá je situace, kdy na ní doslova řve, aby přidala?
29. 03. 2010 | 17:01

zdenekbrom napsal(a):

Libor Stejskal:

Ono by se mohlo jít k pramenům do Delf, kde byla napsáno:
"Poznej sebe sama, a poznáš universum a bohy."

Ještě starší šamanská tradice mluví o tom, že je nutné, aby člověk přijmul sebe samého tak, jak je. Ne si něco nalhávat, ale přijmout se, což je velké umění.
29. 03. 2010 | 17:23

zdenekbrom napsal(a):

martin toho jména druhý

Velmi přesné. Záměna náročnosti s trestáním je skutečně problém. Cesta k úspěchu nebo poznání není procházkou růžovým sadem, ale velmi trnitou stezkou.

Ten příměr k Martině Sáblíkové je výborný. Kdyby někdo na takovém tréninku byl, asi by se skutečně divil. V tomto je mým příkladem učitel matematiky ze ZŠ. Nic nám neodpustil a dřel nás tvrdě. Přesto jsme z něj cítili, že nás má rád a v dobrém na něj vzpomínají i ti, kteří dostávali špatné známky.
29. 03. 2010 | 17:28

zdenekbrom napsal(a):

martin toho jména druhý:

Dovolím si ještě jeden odkaz na článek, kde jsem k tomu psal více:

http://zdenekbrom.blogy.rvp...
29. 03. 2010 | 17:35

Ivan Hochmann napsal(a):

Nepřehánějte s Komenským !

Jednak se nenajde nikdo,který by zvládl staročeskou mudroslovnou hatmatilku přeložil do čisté moudré češtiny, a i kdyby, tak by onen překlad ztratil velkou část image a dobové i nadčasové moudrosti.

Nezbývá tedy než se prokousat stavbou slovesného díla z roku 1663,ovlivněného i filosofickým puncem myslitele a vizionáře.V Čechách se tento způsob komunikace už dávno nepěstoval ,byvše zahlušen revolučním rejem husitským.

Už jsme o tomto pánovi a jeho přínosu civilisaci hovořili asi před rokem.Tou dobou jsem se prohraboval různými pitoreskními a bizarními příběhy a smyšlenkami (Tajnosti popraviště,Jitro kouzelníků)a ani mě nepřišlo zatěžko ponořit se do jeskynního prostředí českých Bratří.

Jenže,-neplačte pane učiteli nad nezájmem.Tato četba není pro každého a hlavně není ani by nebyla pro každého vědomostním a etickým přínosem.

Už z toho prostého důvodu,že Jan Amos je prostoupen fenoménem Boha.Vše o čem hovoří ve svých knihách je podloženo vírou a učením Kristovým.Z postu bezbožníka je jsou jeho úhly pohledů a následná ozřejmení faktů víceméně málo pochopitelná ,ne-li zavádějící.

Jeho poutníci jsou pouhými vykladači pravd.
A jen na zdůraznění jasu a ostrosti záběru cituje například Pavla z Tarsu":

"Zdá-li se sobě ,kdo moudrým býti v tomto světě,
budiž bláznem,aby moudrým učiněn byl.
Moudrost zajisté světa tohoto bláznovstvím jest u Boha.
Neb psáno jest:Zná PÁN přemyšlování moudrých a ví že jsou marná".

Spíše bych se klaněl jeho světským pragmatickým závěrům týkajících se výuky, požadavkům na úroveň vědění,propracování forem a etických kodexů.

Nevím zdali moje slova nebudou brány školskými odborníky jako drzost.
Pak prosím o prominutí.

Labyrint světa a ráj srdce je kniha ,kterou nutno pročíst.
Obzvláště pak doporučuji několikrát uvést do mozkových závitů doslov pana Antonína Škarky.

A jinak si dovolím zadeklamovat ústy velikána:
"Veškeré kvaltování toliko pro hovado vhodné jest!".

Ivan.
29. 03. 2010 | 17:38

Lena napsal(a):

Jsem ráda, že si na Komenského někdo vzpomněl. Na Čapka si před nedávnem nevzpomněl nikdo a to měl kulatější výročí.
Mě zaujala skutečnost, že Komenský v jednom svém spisku psal o obloze, kde jmenoval Kuřátka (Pleyády) a druhou otevřenou hvězdokupu Hyády nazýval jako "Prasátka". To jsem do té doby nikdy neslyšela. Vzhledem k tomu, že obě hvězdokupy jsou v Býku, vypadá to na nějaké nebeské JZD :-).
Pro lepší představu odkaz:
http://www.jodrellbank.manc...
Kuřátka vpravo, Prasátka vlevo (u červené hvězdy Aldebaran).
29. 03. 2010 | 18:21

zdenekbrom napsal(a):

Ivan Hochmann:

Vaše slova nejsou žádná drzost. Nopak. Dobrý pohled z jiného úhlu.

Možná jsem se ale špatně vyjádřil, ale nad stavem věcí nepláču. Jeru to tak, jak to je, byť mne to radostí nenaplňuje, ale co s tím nadělám :)

Máte pravdu v tom, že část díla není skutečně obecné čtení. Bohužel stranou stojí i ony pedagogické spisy a tak často objevuje v zahraničí, co již bylo objeveno zde.
29. 03. 2010 | 18:21

Lena napsal(a):

PS.: Když jsem byla v Holandsku, místní obyvatelé se domnívali, že Komenský je rovněž Holanďan. Že byl Čech, nechtěli příliš věřit.
29. 03. 2010 | 18:24

zdenekbrom napsal(a):

Lena:

To je fakt pěkné :)
29. 03. 2010 | 18:24

Michal Macek napsal(a):

zdenek brom:

ja sem labyrynt kupodivu cetl - byla to povinna cetba a rekl sem si ze bych do toho mohl nakouknout a i kdyz to bylo psany starou cestinou tak me to chytlo a docetl sem to.ze to byl mystik sem zjistil az potom.

je o nem i nekolikrat zminka v romanu RTUT kde se o nem bavi anglicti ucenci jako o svem vzoru a uciteli.jeden tam rika: "nabidli sme mu misto rektora na harvardu a odmitl to" a druhy na to: "tragedii techto vychodoevropskych mudrcu je ze se vzdy zapletou do politiky"
29. 03. 2010 | 18:29

Čochtan napsal(a):

I takhle se to dá přeložit: "Největší moc (vláda) je nad sebou samým."

Viděl jsem hezký obrázek, žáci se perou a nasraný Komenský odchází řka: "A vůbec, polibte mi prdel, latinsky anus, německy Arsch ! "
29. 03. 2010 | 18:31

zdenekbrom napsal(a):

Čochtan:

Asi tak:

http://www.blisty.cz/img/20...
29. 03. 2010 | 18:45

Lena napsal(a):

Pane Brome,

vesmír je plný nádherných scenérií. Ale musím uznat, že meteorologické jevy jsou hezčí a tak nějak dostupnější masám. Každopádně úkaz, který natrhne ... (víte co) všem ostatním je astronomický, a je úplné zatmění Slunce.
29. 03. 2010 | 18:49

zdenekbrom napsal(a):

Michal Macek:

O politice své doby se Komenský přesvědčil natvrdo sám.

Románem Rtuť jste myslel knihu Neala Stephensona?
29. 03. 2010 | 18:55

Michal Macek napsal(a):

zdenek brom:

jojo :) je to prej prvni cast trilogie,nevite jestli uz vysly ty dalsi dily?
29. 03. 2010 | 19:03

zdenekbrom napsal(a):

Michal Macek:

Musím se přiznat, že nevím.
29. 03. 2010 | 19:06

zdenekbrom napsal(a):

Lena:

To máte pravdu. Jedno pozorování západu Slunce dá žákovi někdy víc než několik hodin rodinné výchovy.
29. 03. 2010 | 19:08

Meňo napsal(a):

Velká poklona panu autorovi
za to, že připomíná jednoho z velikánů ducha našeho národa.
V dnešní společnosti se stalo módní spíše papouškovat cizí vzory, a přitom naše (od nichž se mnohdy učila celá Evropa)zapomínat, či dokonce zapuzovat. Začíná to zde, a končí przněním jazyka mateřského....
Vidíme to všichni kolem sebe.
Takže ještě jednou díky za připomenutí, vážený pane učiteli !
Zdraví M:
29. 03. 2010 | 19:41

Midori napsal(a):

Nádherné blogy, pane autore, velmi potřebné.
Děkuji za ně.
J.Midori
29. 03. 2010 | 19:57

Korf napsal(a):

Omlouvam se za prispevek mimo tema, nicmene v Luxoru mi tvrdili, ze dalsi dily Stephensonovy barokni trilogie jeste nevysly. (Teda cesky ne, anglicky je tam meli.)
29. 03. 2010 | 19:59

zdenekbrom napsal(a):

Meňo:

Díky. Naštěstí je ještě dost učitelů, kteří pracují vycházejí z kvalitních českých učitelských tradic.
29. 03. 2010 | 20:08

zdenekbrom napsal(a):

Midori:

Děkuji.
29. 03. 2010 | 20:09

Lena napsal(a):

Pane Brome,

Slunce, ani jeho západy, nechť žák radši nepozoruje bez filtru. Mohl by pak být sice duševně obohacený, ale osleplý.
29. 03. 2010 | 20:09

zdenekbrom napsal(a):

Korf:

Nevadí. Alespoň víme, jak to je :)
29. 03. 2010 | 20:12

zdenekbrom napsal(a):

Lena:

Špatně jsem se vyjářil. Měl jsem na mysli dobu, kdy slunce zmizelo za obzor a nastává hra barev. Zvláště v červnu jsou kouzelné scenérie.

Nicméně jsme se žáky v rámci učení dějepisu vžívali do pocitů neolitického člověka a vnímali jsme rozkvetlou louku, stromy, obilí atd. Mělo to dost zajímavý účinek zvláště na tzv. zlobivce.
29. 03. 2010 | 20:15

Michal Macek napsal(a):

korf:

diky radeji si pockam na ceskou verzi :)
29. 03. 2010 | 20:20

Emissary napsal(a):

Dobrý večer, pane Brome,

dívat se na západ Slunce či zatmění je už všedné, ale uznávám, že se neomrzí. Kupte si výkonný teleskop a dívejte se do hlubin vesmírů, všechno podstatné mimo Zemi se děje tam. :)

Co se týče vašeho blogu, myslím, že tato republika vzhledem ke stavu školství by potřebovala statisíce učitelů – Komenských. Jen ta latina není již tak důležitý jazyk. A Bůh – ten se dívá. :)
29. 03. 2010 | 20:32

Lena napsal(a):

Pane Brome,

kolem letního slunovratu bývají vidět i svítící oblaka.

Popis zde:
http://ukazy.astro.cz/nlc.php

Více fotek zde:
http://www.astronom.cz/hora...

To by děti mohlo bavit. Ale nejsou vidět stále, když ano, musí se rychle valit ven a do pořádné tmy. Takže nic pro městské děti.
29. 03. 2010 | 20:37

Emissary napsal(a):

Leno,

tyto Asperatusy jsou taky zajímavé. Pro zvětšení stačí kliknout.
29. 03. 2010 | 20:47

zdenekbrom napsal(a):

Emissary:

Není to všední, je to vždy nové a neopakovatelné. alespoň mně to tak přijde a stále se k tomu vracím :)

Ale uznávám, že pohled do hlubin vesmíru je silný prožitek.

Dobrá zpráva - dobrých učitelů přibývá.
29. 03. 2010 | 20:49

Emissary napsal(a):

Leno,

to jsem celý já, zapomněl jsem dát odkaz.

http://cloudappreciationsoc...
29. 03. 2010 | 20:49

zdenekbrom napsal(a):

Lena:

Díky. To je dobrý námět. určitě využiju.
29. 03. 2010 | 20:51

Lena napsal(a):

Pane Brome,

můžu zkusit zařadit Vás do skupiny, která dostává SMS, když jsou oblaka vidět.
Anebo si to zkuste domluvit sám. Na tom druhém odkazu jsou stránky P. Horálka. Tak s ním. Email tam snad má, když ne, tak Vám ho pošlu.
29. 03. 2010 | 20:54

Emissary napsal(a):

Pane Brome,

jasně. Ja také, když je čas.
29. 03. 2010 | 20:56

Lena napsal(a):

A ještě něco, co by děti mohli zkusit:
http://www.astronom.cz/hora...
Peťovy kresby můžou být inspirující pro vlastní zakreslování nějakých mlhovin, komet, slunečních skvr nebo toho nejdostupnějšího - Měsíce (s dalekohledem nebo i bez).

Musím končit, zatím nashle.
Nezapomněla jsem na Vás s tím Tibetem, ale dosud nemám žádnou odpověď.
29. 03. 2010 | 21:01

zdenekbrom napsal(a):

Lena:

Díky. Pokusím se to vyřídit sám. S Tibetetm to berte tak, že co má být, to se stane:)
29. 03. 2010 | 21:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dobrý večer, pane Brome, výborný článek jako obvykle, ale na Vás musí být člověk náročnější. Takže jedna připomínka: i když jste se zmínil o Komenského kněžství, chybí konkrétní informace o tom, že J.A. Komenský byl biskupem Jednoty bratrské. Myslím, že jeho protestantství v době pobělohorské zásadním způsobem určovalo jeho působení ve světě.
29. 03. 2010 | 21:35

zdenekbrom napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Máte pravdu. Tohle jsem pominul a členství v Jednotě bratrské zcela jistě jeho působení ve světě určovalo.

Jednta bratrská byla v době předbělohorské a pobělohorské velký unikát. Vybudovala vlastní duchovní bez ohledu na zažitou posloupnost svěcení biskupů, což byl ve své době odvážný krok.

Je velkým paradoxem, že Petr Chlečický, nebo ten jehož knihy jsou mu přičítány, školy odmítal. Jednota bratsrká ale posléze svůj postoj přehodnotil.

J.A.Komenský tak vyrůstal v prostředí, které bylo otevřeno novým myšlenkám a to se do jeho díla promítlo.

Díky za upřesnění.
29. 03. 2010 | 21:51

Lena napsal(a):

No. A v tom se pane Brome zásadně neshodneme. Vy si tedy v klidu čekejte na to, co se z vyšší vůle stane ... zatímco já tu odpověď radši důrazně zaurguju. :-)
29. 03. 2010 | 21:55

Skogen napsal(a):

Děkuji za článek, velmi dobře napsáno.
29. 03. 2010 | 22:00

Luba napsal(a):

Pane Brome,
Vaše úvaha je opět skvělá!

Kdysi jsem byl ve Fulneku.
Původně jsem jel polétat na jednu nedalekou startovačku, ale zhoršilo se počasí, a tak jsem zvolil náhradní program - prohlídku muzea - tedy Památníku J.A.Komenského.
http://www.czecot.com/cz/tu...

Byl jsem tam sám. A tak to místo bylo najednou pro mne velmi intimní.
Procházel jsem se skromnými, stroze zařízenými místnostmi, ve kterých Komenský učil a správcoval Sboru. A teprve tam jsem si plně uvědomil tu jeho sílu, sílu ducha, skromnost, obětavost a útrapy, kterým musel vzdorovat. Ty jeho denní souboje s lidskou nevědomostí, blbostí a krutostí.
A také to, že problémy jeho doby jsou i problémy současnými, protože stupidita je lidem vlastní, a přes značný technologický pokrok a nové obzory vědění s ní neumíme dost účinně bojovat nebo ji třeba jen včas rozpoznat.
Přiznávám, že jsem člověk stupidní, má racionalita má své meze, a to mne vede k pokoře.

Tehdy ve Fulneku jsem byl obzvláště pokorným, a chvíli poté mi to i vydrželo. :)
Meditovalo se tam skvěle.

Nevím,
jak je to nyní se školními výlety. Ale jako dítě bych to muzeum určitě moc neprožíval.
Bral bych to jako všichni vrstevníci - jako ulejvárnu ze školy a sranda čundr. Ale kdyby nás expozicí provázel někdo se sugestivními vypravěčskými schopnostmi učitele Hnízda-Třísky, možná by to byl zážitek.

V roce 2005 byla ta anketa ČT "Největší Čech". Jistě si vzpomínáte ...
Vyhrál ji Karel IV. a Jan Amos byl až čtvrtý.
(Soutěžilo se i o největšího padoucha - Václav Klaus byl zcela nespravedlivě jen "bronzový").
http://cs.wikipedia.org/wik...

Pro mne je J. A. Komenský nejen největším Čechem (rodu moravského), ale i největším Evropanem, a jeho dílo, zdá se, bude žít věčně, protože v pedagogice odvedl největší práci, tu průkopnickou, on sám.

Na závěr několik citátů Komenského z knížečky
"Jak (se) učit":

Učitel nechť neučí, kolik sám může učiti, nýbrž kolik může žák pochopiti. (str. 58)

Kdo vyučuje jiné, vzdělává sám sebe. (str. 59)

Jestli učíš čemu, buď krátký, aby tvá slova rychle duch pochopil vtipný a u věrnou paměť uváděl. Mnohému jsem se naučil od svých učitelů, ale více od spolužáků, nejvíce pak od žáků.
(str. 56)

Učitelé musí být přesvědčeni, že jsou na vysokém místě důstojnosti a že jim byl svěřen vznešený úřad, nad nějž nic není pod sluncem většího. (str. 53)

Být nadřízen druhým znamená sloužit jim. (str. 54)

Každé naše jednání by mělo sloužit nejen vlastnímu prospěchu, ale i prospěchu jiných. (str. 40)

Nad zlato dražší klenot jest dítě, ale nad sklo křehčí. Snadno se mu může ublížiti a škoda odtud nesmírná. (str. 33)

Knihy tě učeným neučiní, nýbrž studium knih. Nestačí knihy jen číst, musí být čteny pozorně a nejdůležitější místa musí být podtržena a vypsána. (str. 30)

Míti znalosti znamená dovésti něco zobraziti, ať myšlenkou, rukou či jazykem. Znalost je tvoření obrazů. (str. 23)
(pozn.: zdá se, že J.A.K. byl z dnešního pohledu konstrukcionistou)

Každý člověk je od přírody obdařen dychtěním po poznání ... Učení, které bylo dosud suchým chrastem, musí se změnit v živoucí sady. (str. 21)

Vnitřní hlavní ctnosti jsou: opatrnost, střídmost, udatnost a spravedlnost. (str. 23)

Prvním stupněm rozumnosti je předvídat důsledky věcí, druhým umět předcházet zlu, třetím uposlechnout toho, kdo něco takového radí. (str. 14)

My, Evropané, přece plujeme jakoby na jedné lodi ... (str. 14)

Zdroj:
Komenský, J., A. (2004). Jak (se) učit. Praha: Mladá fronta.
http://knihy.abz.cz/prodej/...
29. 03. 2010 | 22:14

zdenekbrom napsal(a):

Lena:

Plně respketuji Váš přístup k věci. Vše dobré vašemu činění :)
29. 03. 2010 | 22:35

zdenekbrom napsal(a):

Luba:

Setkání s J.A. Komeským je intimní záležitostí, jak popisujete. S žáky jsme se věnovali především příběhu jeho života a hodně je to zaujalo.

Tu knížku, ze které citujete jsem přehlédnul. Zítra navštívím knihkupectví a objednám. Díky za upozornění.
29. 03. 2010 | 22:44

zdenekbrom napsal(a):

Skoqen:

Děkuji.
29. 03. 2010 | 22:45

ujo napsal(a):

autore a Lubo, díky za napsané
29. 03. 2010 | 22:56

Targus napsal(a):

To zdenekbrom:

Zcela původně jsem se nas°al, že tu není nic o cikánech. :-)))

Pak jsem zjistil, že to je i o nich, i když se jich v textech nedotýká nikdo ani písmenkem.

Posléze jsem četl několikráte blog i diskuzi. Zjistil jsem, že čtu o slavné deformě, ŠVP a dalších šílenostech, o kterých jistě víte mnohem více, než já, neb jste jaksi blíže zdroji. :-(((

Pak jsem se rozesmutnil ještě více, protože Komenského texty nečetl nikdo ani v době, kdy ve školních škamnách zlobila moje maličkost. Tedy kromě mne, kterýžto jsem četl zcela v pohodě i jízdní řád či telefonní seznam.
Bohužel JAK se mi dostal do ruky v době, kdy sloužil pouze k promrskání vědomostí z rodného jazyka. K učení jako takovému jsem měl v tomto období totiž velice negativní vztah.

Sdílím Váš názor, že Komenského by bylo třeba v našem školství i v našich srdcích jako soli. Mám však nepříjemný pocit, že vztah k dílu a odkazu Komenského je a bude u české veřejnosti asi na úrovni vztahu jistého čatára Štofanka k latině. Tento byl s ostatními poddůstojníky v hodině PŠM tázán zcela dezorientovaným a vyprovokovaným politrukem, zda ví, co asi znamená věta "In vino veritas" (btw. za rozbití této hodiny politické výchovy jsem obdržel podmínku "tři na dva"). Súdruh čatár se dvě minuty drbal na hlavě a se smrtelně vážnou tváří prohlásil: "Kto pije víno, verí TASS-u."
29. 03. 2010 | 23:07

mb napsal(a):

Akoratže by Komenský měl rád romy, boží děti ...

De rerum humanarum emendatione catholica myslim komenský nedopsal ...

take by mě zajímalo o čem se pohádal s René Descartem

každopadně souhlasím že komensky byl především křesťan a věřící, věřící křesťan .....

příjemné diskutování ...
29. 03. 2010 | 23:16

mb napsal(a):

nejvyšší moc - moc nad sebou samým ...
29. 03. 2010 | 23:20

zdenekbrom napsal(a):

ujo:

Děkuji.
29. 03. 2010 | 23:27

bigjirka napsal(a):

Lubo, bez toho Klausohryzu by to bylo lepší.
29. 03. 2010 | 23:29

Mara napsal(a):

zdenekbrom

Tak ctu blog pana Horvatha a napada mne Komensky: "Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu k míru zapomenutí utrpěných křivd." Pan Horvath se mi jevi na vysost moudry :-)

Mam zkratka dnes z blogovani po dlouhe dobe pocit, ze je k necemu. Podivejte se na Cochtanovy prispevky pod DHR. Ja jsem zase treba odolala reagovat na Pepu Repu :-)

Mate schopnost (treba vy a Horvath) rozeznit v lidech struny, ktere vetsinou zustavaji nedotknuty. Funguje to - a za to (nejem vam) diky :-)
29. 03. 2010 | 23:29

Pocestny napsal(a):

Hezky jsem si početl..-)
29. 03. 2010 | 23:29

mb napsal(a):

bigjirka ... Klaus by od Komenskeho dostal metličkou ...
29. 03. 2010 | 23:32

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Komenský asi viděl lidské bytosti a děti - boží tvory. Ostatní asi neřešil.

S Descartem měli pravděpodobně rozpor v tom, že Descartes byl stoupencem přísného metodického racionalismu, kdežto J.A.Komenský zastával myšlenku pansofie a synkrese v duchu Johanna Valentina Andreae.

Zajímavé také je, že J.A.Komenský hledal "mezimodel" mezi Koperníkovým heliocentrickým systémem a Ptolemaiovským systémem.
29. 03. 2010 | 23:43

bigjirka napsal(a):

mb, Klause oznámkuje historie, Vy ne. Určitě není dokonalý, to nejsem doknce ani já :-D
29. 03. 2010 | 23:45

zdenekbrom napsal(a):

Tarqus:

Ono tak nějak všechno souvisí se vším :)

Musím ale poděkovat, kromě jiného, za myšlenku: Je třeba J.A.Komenského ve školství a SRDCÍCH.

Mám rád slovní významy a vy jste tu uvedl jeden velmi pěkný. Často se ptám, jak mám se žáky pokračovat dál. Debatovaný J.A.Komenský nás upozorní už iniciálami svého jméne, že v jeho knihách je možno najít JAK. Tohle je hezké, moc hezké.
29. 03. 2010 | 23:49

zdenekbrom napsal(a):

Mara:

Musím s Vámi souhlasit. Přenést se přes křivdy, vážit si své tradice a ctít tradici druhého, to je cesta dál.

Blog se panu Horváthovi povedl. Je to kvalitní text, který si zaslouží věcnou debatu.

To znění je by bez zdejších debatérů nebylo možné, takže dík patří i všem debatujícím.
29. 03. 2010 | 23:53

zdenekbrom napsal(a):

Pocestný:

Děkuji :)
29. 03. 2010 | 23:54

mb napsal(a):

bigjirka ... ja ho ani znamkovat nechci ... jen myslim ( muj nazor ) ze by od komenskeho dostal metlou .... ( :-)
29. 03. 2010 | 23:55

zdenekbrom napsal(a):

bigjirka:

Ale k té dokonalosti Vám skutečně zbývá je kousínek :)
29. 03. 2010 | 23:55

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Spíš si myslím, že by si popovídali. Možná by se neshodli, stejně jako s Descartem, ale na metlu by asi nedošlo.
29. 03. 2010 | 23:56

bigjirka napsal(a):

:-)))))))
29. 03. 2010 | 23:58

Targus napsal(a):

To zdenekbrom:

Zapálený pedagog se nezapře. To myslím samozřejmě v dobrém.
Zkratku JAK uvedla do mého života učitelka češtiny tuším v 7. třídě ZDŠ, mimochodem mladá kočka a ostrá jak břitva.
Samozřejmě jsem se chopil pera a od písemné zmínky o JAK-ovi na tabuli a posléze v mém sešitě se náhodný luštitel mých zápisů z hodin literatury mohl dočíst pouze o turovi, buvolovi, antilopě, lamě, pakoni atd. Řadu sudokopytníků násilně ukončila revize sešitů a dvě pěkně mastné facky.
Na druhé straně jsem pak byl potěšen, když jsem slyšel o pár dnů později z kabinetu salvy smíchu nad vytrženým posledním listem z tohoto sešitu, kde byl napsán převodník kopytníků ke jménům autorů literárních děl a posléze i ke členům učitelského sboru (proto ty dvě bomby).
30. 03. 2010 | 00:09

zdenekbrom napsal(a):

Tarqus:

Podobné věci mám ve škole rád. Dávají zdravou dávku humoru do školního života :)
30. 03. 2010 | 00:15

mb napsal(a):

... na te metle trvam ...
30. 03. 2010 | 00:42

merci napsal(a):

Moc krásné psaní i čtení.
Děkuji.
30. 03. 2010 | 01:00

Luba napsal(a):

mb,
Descatés kritizoval Komenského Pansofii:

"Pro Descarta bylo klíčové hledání jasné metody filozofování a vycházel z racionálně myslícího subjektu, což byla jediná jistota.

Komenský se také zajímal o nalezení pravé metody, ale jeho klíčovým úsilím byla také náprava pokažených věcí lidských – tj. pokažené vědění, politika a náboženství.
(...)

Z Descartovy strany není zachováno žádné svědectví o schůzce s Komenským, ale známe z jeho korespondence docela zajímavé komentáře prvních náčrtů Komenského pansofie.

Nedávno byl nalezen dopis, ve kterém Descartes velice ostře kritizuje Komenského a dokonce jej přirovnává k alchymistům, kteří slibují výrobu zlata, ale nakonec k ničemu nedojdou."

Zdroj:
http://www.ct24.cz/textove-...

Není divu, že spolu tito dva velikáni nesouhlasili.
Descartés nebyl jen filosof, ale byl i dobrodruh, voják, katolík, vychovávaný radikálními jezuity, účastník bitvy na Bílé Hoře, a praotec dualismu - v souladu s jeho filosofií bylo mj. i upalování čarodějnic, které přece mělo osvobodit duši od hříšného těla, jež náleželo Satanovi.
Zvířata pak pro něj byla věcí (mj. zcela v souladu s dnešní právní definicí).

Komenský se snažil o nápravu světa, na jehož barbarství se božský René sám aktivně podílel.
Descartés byl oproti Komenskému salónní filosof. Komenský byl filosofem praxe - vědění mělo sloužit ke zvelebení praktického a veřejného života.

Jana Dlouhá v článku "Pansofie v díle Jana Amose Komenského" píše:

"Ve své době byl Komenský v úmyslné opozici vůči tzv. racionalistické filozofii, která postupně převládla.

Znal Descartesa a jeho metodickou reformu, ale rozhodně je odmítal – nestačil mu vnější mechanistický pohled na skutečnost, a to zejména v oblasti lidské.

Záleželo mu především na vnitřním pohledu do struktur věcí, který vede k pochopení celku.

Zabýval se vztahy kvalitativních a kvantitativních činitelů; ty měly být obsaženy již ve světě materiálním i ve všech lidských „světech“.

Vybudoval vlastní univerzalizmus; poznal totiž, že matematicky nelze všechno vyložit (Čapková, 1992, s. 32).

Součástí jeho myšlenkové stavby pak bylo ovšem i to, co není možno plně pochopit: co vychází z harmonie, získává svůj řád v souladu s dobrem, a směřuje k užitku, jemuž před zneužitím zabraňuje láska.

To se plně projevuje v Komenského originálním triadickém systému.

K procesu poznávání zahrnujícímu theoria – praxis v rámci tohoto trojdělení patří také třetí člen, chrésis, moudrost a prozíravé užívání ve shodě scelkovým úkolem nápravy všeho (Čapková, 1999, s.100–102; Patočka, 2003, s. 174).

Komenský zůstal po celý život na opačném pólu proti karteziánskému subjektivizmu a jeho pojetí pravdy.

To se mu jevilo „extrémem té nepravosti, z níž pramení všechny naše zmatky a bědy: snahy být si sám vlastním středem. (Patočka, 1992, s. 560).
(...)
Stále v platnosti pro oblast výchovnou zůstávají dvě ústřední myšlenky, jež mají základ v Komenského pansofii: příroda jako tvůrce forem; a paralelizmus mezi aktivitou lidskou a přírodním děním.

Tento rámec pozdější pedagogické výzkumy rozšiřovaly, uváděly do jiného kontextu, nikdy jej však nepřekonaly (Piaget, 1993).

V myšlenkovém světě Komenského byl dobový trend – uskutečnit panství člověka nad přírodou – spojen se zdůrazněním, že člověk má zároveň vládnout také sobě samému.

Má být tedy přiveden k odpovědnosti ve vztahu k přírodě, k lidem, k Bohu, jehož vůli je třeba rozpoznat.

Pak nabude na významu nikoli vláda, ovládání, ale naopak služebnost, správa ve vztahu člověka kpřírodě i klidem (Čapková, 2002)."

Zdroj:
http://www.envigogika.cuni....
30. 03. 2010 | 01:00

Luba napsal(a):

Zdá se mi, že Komenského je možno považovat za předchůdce humanistického pragmatismu, protože svou víru spojuje s praktickým životem a poznáním světa, tedy pragmatismu v té podobě, jak jej popisuje Karel Čapek:

(...) místo čistě teoretické shody myšlenky se zkušeností klade se praktická shoda myšlenky a činnosti - pravda stává se nástrojem činnosti, pomůckou k uskutečňování našich životních cílů, pracovním prostředkem života.

(...) má-li víra v jakýkoli ideál a kterékoli hodnoty přímý vliv na naše bezprostřední konání, je-li zdrojem útěchy a činného, praktického, osobního i sociálního moralismu, pak je to víra dobrá pro mne i pro svět, a pragmatismus vás o ni neochudí,, je neomezený ve svých kladech, ježto je neomezený ve svém relativismu."

Zdroj:
Blecha, I. (2002). Filosofická čítanka. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, str. 219-221.
http://www.webhumanita.cz/?...

Ovšem,
v kontextu 17. století by se takto nikdo nevyjádřil, protože theologie byla vědou věd a víra byla vším, ale jinak je humanistický pragmatismus přesně ten filosofický postoj, který aplikoval Komenský v přístupu ke svým žákům.
30. 03. 2010 | 01:11

Luba napsal(a):

bigjirko,
jako ekoterorista jsem logicky i Klausohryzem.
30. 03. 2010 | 01:14

neni nad duodenum napsal(a):

Dvanactnik nebo dvanacternik. Mozna, ze Komensky by se priklonik k dvanacterniku.
30. 03. 2010 | 01:37

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Repektuji Váš názor, byť mám jiný.
30. 03. 2010 | 06:29

zdenekbrom napsal(a):

merci:
Děkuji.
30. 03. 2010 | 06:30

bigjirka napsal(a):

Lubo, logika to je, ale jen dílčí. Obojí je nesmysl. No ale nic, Masaryka taky spousta lidí nenáviděla. A s tou přírodou je to taky trochu jinak. To, co je ze "zeleného" tábora vidět a slyšet, to přírodě spíš škodí - vrtule, foto a "úsporné žárovky".
30. 03. 2010 | 08:30

Luba napsal(a):

bigjirko,
Masaryk proti xenofobii, intoleranci a stupiditě celý život bojoval, Klaus na těchto lidských nepravostech vystavěl svou stranu a vybudoval svou politickou kariéru.

Když chcete něco hodnotit, je dobré se s hodnoceným také seznámit.

Tedy,
znáte tyto Masarykovy knihy?:

Cesta demokracie
Otázka sociální
Sebevražda
Základové konkrétní logiky
Česká otázka
Moderní člověk a náboženství
Nová Evropa

Jestli ne, můžete je získat třeba zde:
http://www.kosmas.cz/hledan...

Možná byste se pro začátek mohl seznámit s tímto článkem:
http://www.vesmir.cz/clanek...

Masaryk byl člověkem moudrým a vzdělaným. Klaus je oproti tomu, dle definice Ortegy y Gasseta, "učený nevědomec".
Navíc amorální.

Vždy, když se ty dva někdo snaží přirovnávat, udělá se mi nevolno a chce se mi na adresu příslušného pitomy klít, což začasté i činím.

"Zelená" politika je především politikou udržitelného rozvoje.
Dáváte-li přednost válkám o zdroje, prosím.
Ale znamená to, že jste rezignoval na lidskou racionalitu a sázíte na tradičně stupidní "řešení".

Ve skutečnosti neexistuje větší intelektuální výzva či apel na technologický pokrok, než je koncept udržitelného rozvoje.

K zamyšlení Vám nabízím tento film - je o elektromobilech, jejich rostoucí popularitě a následné likvidaci, díky tomu, že se jisté skupině velmi vlivných nehodily - tak zafungoval onen všespasitelný "volný trh" v Kalifornii.

Film se jmenuje "Kdo zabil elektromobil?" (Who Killed the electric car?) a zhlédnout jej můžete zde:

http://video.google.com/vid...
30. 03. 2010 | 09:20

bigjirka napsal(a):

Lubo, vy víte všechno nejlíp a není vám pomoci.
30. 03. 2010 | 09:42

Zdeněk Brom napsal(a):

bigjirka:

Je třeba rozlišit dva zelené tábory:

a) politicko-aktivistický
b) činný vlastním životem

Bohužel je slyšet hlavně o tom a), zatím co b) v poklidu a malém zájmu rozvíjí vedli odlišné aktivity.
30. 03. 2010 | 10:01

Zdeněk Brom napsal(a):

Luba:

Proč se vzrušovat Klausem? Je to bytost přítomnosti. Když se podíváte trochu dál, pak je lepší věnovat pozornost jiným osobnostem.

Udržitelný rozvoj je samozřejmě velká výzva, ale mám jistý dojem, že spíše přejde do výzvy udržitelného přežití. Jistě ale dochází ke změně pohledu na přírodu jako takovou.
30. 03. 2010 | 10:05

Lena napsal(a):

NESNÁŠÍM Descarta!!! A mám velké pochybnosti o jeho kompetentnosti a zdravém rozumu.
30. 03. 2010 | 10:07

bigjirka napsal(a):

Zdeňku, tábor b) nemá žádnou publicitu ani žádné lobby.

Udržitelný rozvoj? Žádný rozvoj není udržitelný. Pravda je lež a lež je pravda. Láska je nenávist.

Klaus je zcela jistě rozporuplná bytost. Mnoho toho udělal a mnoho zkazil. Po revoluci tu podle mne působili jen dva státníci - Klaus a Zeman. Jací jsou? No.. lepší se mezi námi nenašli. Pomatenýho kulisáka bych do toho netahal, řekl bych, že tomu držela páteř Olga.
30. 03. 2010 | 10:20

mb napsal(a):

Luba děkuji za vaše vstupy (a upřesnění) ...
30. 03. 2010 | 10:22

Zdeněk Brom napsal(a):

Lena:

Descartes je bytost hodná pozornosti. Samozřejmě ho nemusíme milovat, ale pozornost si zaslouží jeho myšlemky, které se velmi dobře protnuly s dějinným vývojem a ovlivnily budocnost. V dobrém i špatném.

Právě na osobnosti Descarta a Komenského lze pozorovat, že lidstvo má vždy jaksi na výběr - S Descartem směrem k Myslím, tedy jsem, nebo s Komenským k pansofii a synkretickému poznání.

Tentokrát se většinová volba stočila k prvnímu a přinesla svoje plody. Druhá cesta byla opuštěnější, ale pořád průchozí.
30. 03. 2010 | 10:24

Zdeněk Brom napsal(a):

bigjirka:

Díky své malé známosti nepřitahuje kariéristy.

To další je skutečně hrou na hypnosu a sugesci. Nicméně určitá transformace nás pravděpodobně čeká.
30. 03. 2010 | 10:27

bigjirka napsal(a):

Transformace probíhá Zdeňku neustále, jen není tak vidět a nejsou to revoluce. Udržitelný rozvoj je stejný protimluv jako socialistická demokracie. Házení písku do koleček ekonomiky nepomůže. Rozumnou strategií společnosti může snad být podpora výzkumu, asi hlavně na školách a v ústavech.
Pokusy překroutit ekonomiku přerozdělováním vedou jednak k takovým nesmyslům, jako je evropská zemědělská politika, jednak k růstu korupce. Proč "zelení" nekritisují evropskou zemědělskou politiku? Co "ekologické úsporné žárovky", které dosahují zlomku slibované životnosti a obsahují rtuť, té bude za chvíli všude plno. Každá zářivka jí obsahuje asi 5-10mg, kdopak ty malé nosí někam recyklovat?

Peníze byly vytvořeny jako universální prostředek směny a s určitými výkyvy tím pádem měří hodnotu všeho hmotného. Pokud některé hodnoty nelze směňovat, je samozřejmě obtížné, ne-li nemožné, vyjádřit jejich finanční hodnotu.
30. 03. 2010 | 11:12

Lena napsal(a):

Pane Brome,
mám takový vtíravý dojem, že právě s tím myšlením byl poněkud na štíru. Asi se snažil, ale z mého pohledu měl zavádějící výsledky a kdyby šel radši kopat řepu, bylo by to užitečnější.
30. 03. 2010 | 11:41

Zdeněk Brom napsal(a):

bigjirka:

Píšeš to správně a neprotestuji. Pokud ale dojde ke změně vědomí, a k té dochází, může nastat zcela jiná struktura společnosti, ve které peníze nejsou nutné a venkoncem není nutný ani vládní aparát. Zní to sice jeko utopie, ale takové zvraty ve společnosti nastávaly, takže se ndá vyloučit, že může nastat i tento. Navíc by to bylo opakování již jednou existujícího stavu.

Malý příklad. Historicky nedávno byli herci a zpěváci opovrhovanou skupinou lidí, které žila na okraji společnosti. Pak nastal uměle vyvolaný zlom a od té doby jsou to tzv. "celebrity". Je to hodně zjednodušené, ale lepší mě teď nenapadnul.
30. 03. 2010 | 12:49

Zdeněk Brom napsal(a):

Lena:

Z určitého úhlu nazírá by se o tom nedostatečném myšlení dalo psát - velká možnost chybování, protože se staví na jedinečném prožitku jedince nebo malé skupiny, které nemusí platit u druhých, jistá omezenost na ego jednoho člověka, roztříštěnost názorů, které vedou ke konfliktu atd. Pokud ale trochu změníme ten úhel, pak vidíme bohatou paletu názorů atd.

Navíc, my ho můžeme nahlížet s velkým časovým odstupem, což nám dává určitou výhodu.

Nezastávám se Descarta, ale spíše hledám jeho rozměr a vliv.
30. 03. 2010 | 12:53

poste.restante napsal(a):

Pane Brome díky za článek.

Diskuse se v okamžiku, kdy do ní vstupuji, přesunula zcela jinými směry, přesto je zajímavá.

Ptám se tedy, souhlasíte i s tím názorem bigjirky, že udržitelný rozvoj je protimluv?

Bigjirko: Co je protismyslného na "socialistické demokracii"?

Já souhlasím, že evropská zemědělská politika a "ekologické žárovky" nejsou zrovna to pravé ořechové. Ale jaké tedy nabízíte alternativy?
"Neudržitelný rozvoj"?
Trh bez přívlastků, který vyřeší všechny problémy lidstva?

Mám Vašim poznámkám rozumět tak, že pokud není hodnota něčeho vyjádřitelná prostřednictvím "universálního prostředku směny", pak to tedy nemá hodnotu?

Upřesněte to, prosím.
30. 03. 2010 | 13:42

poste.restante napsal(a):

Leno:

Descartese nemusím milovat, ale to neznamená, že budu popírat jeho přínos lidskému poznání.
Já se dost dobře nedivím, že si Evropa po časech třicetileté války vybrala spíše jeho, nežli Komenského.

S Vaším hodnocením technicistního přístupu a la Klaus souhlasím.

Pindy typu: "Ekologie je třešinka na dortu, na kterou si musíme nejdříve vydělat" - to je přesně ten přístup, který nás přivedl, ke dnešní společnosti. Společnosti sobců a k vládě ekonomických nabobů.
Viu Lucis bych některým z nich omlátil o hlavu a přidal i Orbis Pictus, ať to má váhu.

Díky za ekonomy typu pana Sedláčka, kteří vidí víc a dál, nežli k má dáti-dal.
30. 03. 2010 | 13:51

Ivan Hochmann napsal(a):

To je pořád samý Komenský,Descartes,Ortega y Gasset.........
Nic proti ,ale zeptejte se raději dnešních přemoudřelých dětiček,-- zdali by raději nebyly poutníky na cestách s Jackem Kerouacem.
Nejen dětiček.Tyhle bohémské ikony budižkničemů,darmožroutů,rádoby filosofů určují směry vývoje společností.
Nikoliv Komenský.
Proč - je nasnadě.Když zdegeneruje víra hledají se nové formy vhodné k postavení opěrných pilířů.
Podstatné je,že Víra je pořád hlavní hybnou pákou vývoje.
Jakoby lidé nevěřili svým vědomostem,invencím,entusiasmu....,-No koneckonců - není se čemu divit.

Zen-budhismus je sice složitější a tížeji akceptovatelnější než komunismus.

Ale pořád je to obezlička.

To se raději podívám s Lenou do "vidma".
Jedno slunce děvčátko nestačí!

Zdravím Ivan.
30. 03. 2010 | 14:03

Zdeněk Brom napsal(a):

poste.restante:

Udržitelný rozvoj je pro mne především poměrně nejasný pojem. I v praxi jsem zjistil, že si po tím každý představuje něco, a často zcela radikálně, jiného.

Pokud by udržitelný rozvoj znamenal, že bude neustále pokračovat tzv. civilizace globalizace, pak jde podle mého názoru o mylnou předtavu.

Pokud je představa, že je to jakási centrálně plánované dovolování toho, co smí nebo nesmí vzniknout, pak je to protimluv, protože to nějak nejde jedno s druhým dohromady.

Pokud si pod tím někdo představuje rozvoj vnímání a poznání, které nám zaručí přežití a důstojné podmínky bytí, pak by se o tom možná dalo uvažovat.

Ale zpět k nejdůležitější. Vnímám to jako jistý mlhovitý diskusní nástroj, který každý rád používá, ale jeho funkci a význam přesně nezná.

Možná bychom se měli přesunout přesnému myšlení o podstaných věcech, které vytváří podstatu lidského bytí, které se ne přímo rozvíjí, ale prostě pokračuje. Otázkou je ale např. s jakou úrovní vědomí. Což nás vrací zpět k J.A.Komenskému.
30. 03. 2010 | 14:04

Zdeněk Brom napsal(a):

Ivan Hochmann:

Tak Jackem Kerouacem by chtěli být možná mnozí, ale když zjistí, o čem takový život je - bez počítače, v nepohodlí, bez sladkostí atd. mnozí couvnou. Zkusil jsem několika takový život ukázat a dost je to překvapilo :)

Mezi Jackem Kerouacem a J.A.Komenským ale existuje velká pdobnost. Oby byli "na cestě" a oba si dělali svoje. Pokud žákům Komenského představíte Komenského jako nějaký pomník, ze kterého padají jenom moudra, pak Vás s ním pošlou do háje zeleného nebo do "aršlochu". Když ale mají pozna jeho lidskou stránku, je to hned jiné. Tohle je strašný omyl dějepisu, že dělá ze zajímavých lidí kamenné sochy.
30. 03. 2010 | 14:10

Zdeněk Brom napsal(a):

bigjirka:

Vzpomněl jsem si ještě na jeden příklad - starý Řím. Byla doba, kdy si nikdo neuměl představit, že to může vypadat jinak. Stačilo pár let a vše jinak bylo.
30. 03. 2010 | 14:12

moravec napsal(a):

Dílo J. A. Komenského je v našich zemích obecně velmi ctěno.V našich 3 zemích. Pro jednu z těchto zemí dokonce pořídil mapu.
30. 03. 2010 | 14:24

poste.restante napsal(a):

Zdeněk Brom:
Udržitelný rozvoj chápu jako alternativu k dosavadnímu způsobu rozvoje naší civilizace, který je z dlouhodobého hlediska neudržitelný.

Ale máte pravdu v tom, že každý si v tomto nevyhraněném pojmu hledá to svoje.

Podstatné ale podle mne je spíš to, že si vůbec lidé a lidstvo jako takové začalo některé otázky vůbec klást.

Donedávna tu platil spíše přístup: "Mně na hlavu nesvítí, tak co je mi po nějaké ozónové ďouře a freonech." "A kdo dokázal, že nějaké velryby jsou vůbec k něčemu dobré a DDT opravdu škodí?"

Pořád je to prdlajs platné, ale aspoň už tu vzniklo vědomí nějakých možných problémů. Že když se budeme pořád jen přežírat, nakonec nás bude bolet mnohem více, nežli jen břicho.

A to je mnohem důležitější, nežli to zda ovlivníme, či neovlivníme globální oteplování.
30. 03. 2010 | 14:28

Zdeněk Brom napsal(a):

poste.restante:

Dlouhodobě v ústraní skomírala tradice úcty k zemi. Po celou dobu vzestupu technické civilizace hledaly skupin lidí způsob vyvážení jednostranného tlaku - např. trampování.

Nyní tradice ožívá a vrací se. Nejde o to, vracet se zpět, ale integrovat toto vnímání zpět mezi široký okruh lidí. S tím je svázáno i ono kladení otázek. Jedna ze základních zní: Co skutečně potřebujeme? Nu pak již velmi zánámá: Odkud přicházíme, co jsme a kam jdeme?
30. 03. 2010 | 14:58

poste.restante napsal(a):

Souhlasím s Vámi.
Po celé období "divoké privatizace" a "budování prvobytně kapitalistické společnosti" jsem věřil, že musí přijít doba, kdy opět začnou mít pojmy jako je morálka a etika svůj význam i obsah. Byl jsem tehdy často za pitomce a exota. Část hlasatelů "jediné pravé cesty" mne za něj má doposud.
(Mimochodem hlasatelé jediné levé cesty nejsou o nic lepší.)

Snad už se začíná kyvadlo dějin vracet na své pouti. Zbytky naděje prozatím vkládám právě v novou generaci. Tedy spíš v její část. Uvidíme.

Ale čekat nestačí. A právě proto jsem rád třeba za každý článek, jako je ten Váš.
30. 03. 2010 | 15:52

mb napsal(a):

poste.restante ... přečtěte si komentář lovelocka v dnešních LN ....
30. 03. 2010 | 17:39

Jamima napsal(a):

děkuji za hezký článek, potěšil mě. Pro některé lidi je víra přežitkem, berličkou, ale právě na Komenském je vidět jak mohou být myšlenky a život člověka prostoupeného vírou aktuální a plná sdělení i pro generace mnohem mnohem mladší .
30. 03. 2010 | 18:31

Michal Macek napsal(a):

JAMINA:

berlickou,prezitkem neni vira ale cirkve....
30. 03. 2010 | 19:02

Jamima napsal(a):

no, v některých ohledech určitě, ale není to tak jednoduché,hlavně u těch reformovaných, kde je na prvním místě víra a ne tradice.
30. 03. 2010 | 19:08

poste.restante napsal(a):

mb:
Lituji, lidovky neodebírám a na webu bude článek dostupný až později. Nechcete naznačit obsah?

Mám-li soudit z perexu, pak jde o to, že lidstvo je prostě blbé a neschopné zabránit ani kataklyzmatu, které samo vyvolá.
A s tím souhlasím.
30. 03. 2010 | 20:15

Ivan Hochmann napsal(a):

Už jsou tady zase ty baby.
Mara,Jamima.
Čert aby je vzal!Ivan.
30. 03. 2010 | 20:16

Jamima napsal(a):

ale ale, co vám tak vadí pane Ivane?
30. 03. 2010 | 20:19

Ivan Hochmann napsal(a):

poste.restante,

nejste sám,je nás víc.
O nadějích bychom mohli někdy zavést řeč.
Někdy, až budou zřetelnější a reálnější..
Ivan.
30. 03. 2010 | 20:20

IO napsal(a):

Pane Brome, váš text je sice zaměřen trochu jiným směrem a jen nepatrně zmiňuje přísně zatajované obskurní okolnosti života a působení Jana Ámose. Musel bych se podívat do nějakých spisů, které jsem četl už asi před dvěma roky a nevím, jestli bych je ještě našel, kde byly o něm v souvislosti s úplně jinými záležitostmi uvedeny velmi zarážející, varovné skutečnosti. Byl totiž kromě jiného současně biskupem (!!) Jednoty bratrské a členem jistých tajných spikleneckých řádů. Byl v tomto smyslu vysokým představitelem paralelní tajné moci! To mu také umožnilo vědecky bádat a díky tomu byly a jsou dodnes mnohdy nepříliš oslnivé výsledky jeho bádání vynášeny až do nebe. Pro pana Mihalca bych chtěl podotknout, že Komenský není jedním z největších Čechů, byl to vysloveně Moravan, a to ještě Moravan, který základy svého vzdělání nabyl v němčině! Rovněž Jednota bratrská není česká, ale moravská záležitost.
30. 03. 2010 | 20:40

mb napsal(a):

pro poste.restante ... trefil jste se ( bohuzel ) do cerneho ... je to presne jak pisete: Jsme zkratka hloupí, tvrdí klimatolog ...

Lidé ještě nedospěli ve vývoji tak daleko, aby byli schopni dohodnout se a zabránit pohromám, které může způsobit urychlení procesu globálního oteplování, tvrdí britský vědec James Lovelock.

Někdejší spolupracovník americké Agentury pro výzkum vesmíru NASA a autor tzv. Teorie Gaia doslova řekl, že lidé jsou na to ´moc hloupí´.

Lovelocka definitivně znechutilo, co se kolem globálního oteplování událo v několika posledních měsících. Nejprve tahanice o e-mailovou korespondenci klimatologů, z které vyplynulo, že o globálním oteplování pochybují i oni sami, a pak naprosté fiasko, kterým skončil globální summit oklimatu v Kodani.

´Lidská netečnost je taková, že je prakticky nemožné prosadit něco smysluplného,´citoval Lovelocka deník The Guardian. Lidstvo podle něj z letargie probere ´jen katastrofa obřích rozměrů´.

Největší překážkou je podle devadesátiletého vědce moderní demokracie. ˇi v těch nejrozvinutějších společnostech platí, že když se schyluje k válce, musí jít demokracie stranou. Mám takový pocit, že by klimatické změny měly být podobně vážnou záležitostí jako války, ´míní Lovelock, který však přitom neodmítá diskuzi. ´Skeptiky věda potřebuje, ale ty, co vědí, o čem mluví, a mluví k věci. Ne šílence, dodal.

Teorie Gaia chápe planetu a život na ní jako jeden sám sebe regulující superorganismus.
30. 03. 2010 | 20:51

zdenekbrom napsal(a):

poste.restante:

Vaše pocity si asi trochu umím z vlastních zkušeností představit. Ti dobu mám v živé paměti.

Nejlepší by bylo kyvadlo zastavit a prostě být takovými, jakými jsme a starat se o podstatné.
30. 03. 2010 | 20:53

zdenekbrom napsal(a):

Jamima:

Rádo se stalo :) Skutečně jsou věci, které jsou stále aktuální.
30. 03. 2010 | 20:54

zdenekbrom napsal(a):

Michal Macek:

Vím, že to nebylo pro mne, ale souhlasím.
30. 03. 2010 | 20:55

IO napsal(a):

Pan Komenský byl tedy zároveň vysokým představitelem otevřené, oficiální i skryté, neoficiální, paralelní moci. A proč ve skutečnosti nebyl dávno zapomenut? Protože jeho pozdní díla, jejichž názvy začínají na Pan-, jsou vlastně raným, ale velmi důvtipným popisem iluminátského Nového světového řádu NWO (New world order), který přivolávají a doporučují. Právě i u pana Comeniuse tedy můžeme tuto agendu táhnoucí se snad celými známými dějinami krásně doložit!
30. 03. 2010 | 20:56

zdenekbrom napsal(a):

IO

O biskupské hodnosti v Jednotě bratrské J.A.Komenského jsme tu již psali. Budu Vám oponovat ohledně původu Jednoty bratrské, protože jsem z Vodňan a nedaleko jsou Chelčice, kde to všechno začalo. Na Moravě došlo k velkému rozšíření, ale ne jenom tam.

Z těch obskurností bychom mohli probrat přátelství s různými vizionáři a Johannem Valentinem Andreae, pravděpodobným autorem spisu Chymická svatba Christiana Rosenkreuze. Pak bychom mohli snad psát i o mýty opředených rosenkruciánech. Samostatnou kapitolou by bylo ovlivnění ústavy USA členy společnestva, které v Holandsku obklopovalo Komeského atd.

Sám víte, že na tomto poli se pohybují různá společenstva a spolky. Některé škodí, jiné se snaží pomáhat. Někteří se spolčují s tohou vládnou, jiní s tohou pomáhat. V době Komenského se formovaly dva velké proudy, které byly v jisté opozici. Jedni chtěli vládnout, druzí pomáhat.

Je celek nepodstatné, co se o nich píše. Důležité jsou prameny. Pokud proberete v blogu zmiňované knihy, pak zjistíte, že v tomto případě je možno zůstat v klidu.
30. 03. 2010 | 21:07

zdenekbrom napsal(a):

IO 30.03.2010 20:56:19:

V tomto případě bych doporučoval se zaměřit spíše na ten druhý proud. Myslím, že J.A.Komenský k němu nepatřil.
30. 03. 2010 | 21:09

bigjirka napsal(a):

Poste restante, ŽÁDNÝ rozvoj není trvale udržitelný. Proto je to protimluv. Čili rozvoj se v čase proměňuje a dnešní rozvoj je již z velké části jiného typu, než rozvoj před 100 lety. Čili psát o nějakém trvale udržitelném rozvoji je podfuck an sich.

Peníze slouží ke zjednodušení směny - jinak bychom museli měnit pytel obilí za pytel brambor a ten za čtvrtku prasete. Peníze tedy vytvářejí porovnávací hodnotu prakticky všeho, co má hmotnou povahu. Z etických důvodů je proskribováno mluvit o ceně lidského života, ale dala by se stanovit taky. Je možné vybírat méně škodlivé technologie. Je možné taky zakázat lov velryb, protože se jedná o ekonomickou marginálii (Japonci si stejně cestičku našli). Bylo tedy ekonomicky průchozí zakázat freony - protože se ovšem daly ekonomicky přijatelně nahradit. Je zhovadilost nahrazovat žárovky jedovatými zářivkami a ještě se to vymstí. "obnovitelné zdroje" energie jsou z energetického i ekonomického hlediska zločinným nesmyslem a ssavkou lobbistů v našich kapsách. Podobným nesmyslem je i siniční boj za účinnost Prunéřova. Nechci slevu zadarmo, řekl vychytrale profesor Zelí. V tomto smyslu je třeba rozumět i tomu "vydělání si na ekologii". Musí prostě existovat rovnováha a nemohou rozhodovat siniční příní. Snad je tomu alespoň trochu rozumět.
30. 03. 2010 | 21:10

IO napsal(a):

V podstatě s vámi souhlasím, pane Brome. Jde mi o to upozornit, že stejně jako velmi mnohé další velké osobnosti také Komenský nebyl zapomenut a naopak je stále znovu připomínán a vynášen až do nebe proto, že jeho ideologie pomáhala a pomáhá naplňovat agendu určité hierarchie, ať už byl dotyčný v proudu, který si myslel, že pomáhá, anebo rovnou v tom proudu, který chtěl a chce panovat. Podle všeho měl ale vysoký stupeň zasvěcení, takže musel mít poměrně nezastřené znalosti o celku té agendy a jeho směřování.
30. 03. 2010 | 21:24

zdenekbrom napsal(a):

IO 21:24:53 :

V mnohém mohu souhlasit. Jenom bych přeci důtazněji upozornil na tu hranici mezi oběma proudy. Je přesně vymezená a dobře rozeznatelná. Každý si může vybrat.
30. 03. 2010 | 22:06

Petra napsal(a):

Díky za pěkný článek, je skvělé a chvályhodné, že se najdou lidé tak smýšlejicí a uvědomující.Takových by bylo potřeba více, aby se výuka v našich školách posunula jiným směrem, než otupělým,drcením a opakováním pouček. Myšlenky, které J.Á.Komenský vepsal do svých děl a snažil se je vštípit svým žákům jsou aktuální stále:
"Chceš být zdráv? Zachovávej pravidla střídmosti?
Chceš být pokojné mysli!
nerozptyluj se mnohými věcmi, nezaměstnávej se neužitečnými věcmi!
Chceš být moudrým? Nedychti po všem, co vidíš, nevěř všemu, co slyšíš, nepovídej všechno, co víš!
Chceš být nepřemožitelným? Nepodnikej, nic co nemůžeš dokončit vlastními silami!
Nezbytnou podmínkou zdatnosti a úspěchu člověka je co nejlépe POZNÁVAT SVÉ PŘEDNOSTI I SVÉ NEDOSTATKY, KAŽDÝ BY MĚL ZAČÍT U SEBE A BÝT K SOBĚ UPŘÍMNÝ, cesta je to strmá někdy pěkně trnitá.
Nicméně stojí za to :)
30. 03. 2010 | 22:14

poste.restante napsal(a):

bigjirka:
Promiňte, nesouhlasím. Záleží na úhlu pohledu a pak také na tom zda slovo "trvale" budu chápat dogmaticky.
Např.: Život na planetě Zemi se prozatím rozvíjí vcelku úspěšně a z pohledu člověka jako jednotlivce i jako druhu je pár milionů let dostatečně "trvalé".

Ale nechme stranou sémantiku.

V mnoha výhradách vůči současnému "ekologismu" máte pravdu.
To ovšem nic nemění na faktu, že rozhodování založené pouze na ekonomických kritériích jde přímo proti zájmům lidstva jako takového.
Ale je to v zájmu bohatých mocných. To chápu.

Chápu, že pro svět byznysu je ohlížení se na "nějakou přírodu" velmi stresující a zřejmě i zbytečné. I na lidi se totiž ohlíží, jenom když ho k tomu něco přinutí. Třeba silná kontrola ze strany toho otravného státu.

Chápu také, že ekonomiku tak, jak je dnes nastavena živí spotřeba. Proto vyrábíme výrobky, které se rozpadnou dva týdny po záruce, abychom byli nuceni kupovat další. Je to prý levnější.

Chápu, že pro byznys stojící na spalování fosilních paliv je cokoliv, co zavání "obnovitelnými zdroji" nepřijatelné. Alespoň pokud by to nebylo pod kontrolou mocných.

A masa se tak ráda nechává ovládat...
30. 03. 2010 | 23:11

zdenekbrom napsal(a):

Petra:

Děkuji a dobrá zpráva - těch učitelů je dost :)

Máte pravdu: Cesta je to strmá a trnitá...ale stojí za to.
30. 03. 2010 | 23:28

bigjirka napsal(a):

poste restante, nenutím vás souhlasit. A uznávám, že to není moc dokonalé. Bohužel zatím nikdo nic lepšího nevymyslel. Řídit může jen ten, kdo měří a peníze jsou nedokonalým nástrojem měření, přičemž lepší dosud nikdo nenavrhl. Siniční teorie jsou pustými fantasmagoriemi. A ekonomika neboli hospodářství se může pohybovat pouze po uskutečnitelných trajektoriích, některé prostě nejsou dosažitelné. A s tím, jak se stupňuje možnost exekutivy šikanovat hospodářství, se situace nezlepšuje, ale zhoršuje a zvyšuje se míra korupce. Sluneční stát a rada moudrých, to už taky bolševik zkoušel, podívejte, jak to dopadlo.

Kolik je vám let? 10? že nevíte, co byla "socialistická demokracie"?
30. 03. 2010 | 23:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
"tomu držela páteř Olga"
To je dobrééé!
31. 03. 2010 | 00:22

poste.restante napsal(a):

bigjirka:
Ano, právě protože se ekonomika řídí zákonitostmi peněz a nikoliv zákonitostmi rozumu a něčeho, čemu říkám "vyšší princip mravní", právě proto je náš svět takový jaký je.

Myslím, že právě Komenský byl jedním z těch, kdo naznačovali i jiné možnosti a cesty.

A jak jsem starý?
Řekněme, že jsem dost starý na to, abych si mohl dovolit mít svůj vlastní názor opřený nejen o to, co mi přednášejí ti, kteří chtějí být moudří i za mne.

Dost starý, abych si mohl promluvit s lidmi, kteří za časů první republiky žili a pracovali.

Dost starý na to, abych poznal reálný socialismus z vlastní zkušenosti. A aby mne stihnul zklamat.

A dost starý na to, abych zjistil, že demokracie ve které teď žijeme, je lepší jen v příliš málo ohledech.

Dost starý na to, abych nebyl naivní, ale současně dost starý na to, abych věřil, že může a musí existovat ještě i jiná a lepší možnost uspořádání věcí veřejných.

Nevěřím na rady moudrých a sluneční státy.
Ale ani na pohádky o hodných a moudrých kapitalistech a neviditelné ruce trhu.
31. 03. 2010 | 00:32

Sabaka napsal(a):

Děkuji vám, pane Brome, za příspěvek, který usvědčuje z neznalosti odkazu Jana Ámose Komenského. Ač nejsem učitelem vystudovaným na pedagogické fakultě, mám mnoho příležitostí se s učiteli i žáky setkávat. Velmi si vážím vaší práce, vaší služby. Měl jsem možnost o tom několikrát také mluvit před pedagogy.
http://petisek.signaly.cz/1...
http://petisek.signaly.cz/0...
http://petisek.signaly.cz/0...
31. 03. 2010 | 09:38

Lena napsal(a):

Koukáj, že poste.restante je básník realistických sdělení.
Moc hezky napsané.
Přesto jeho ocenění Descarta mě směřované výše nemůžu sdílet. Stejně je na tom u mě i Pavlov a jeho mučení psů vydávané za výzkum. A našli by se i další podobní "vědci".
31. 03. 2010 | 11:01

Čochtan napsal(a):

Pane Brome:
'"...J. A. Komenský myslel skutečnou hru – divadelní hru, hru na život..."
Jinými slovy, simulaci každodenního života dospělých. Mně už delši dobu straší v hlavě představa využití počítačových her k výuce dějepisu. Šlo by to. Od starého Říma, přes středověk, po druhou světovou válku. Představte si hru, ve které byste byl Jan Žižka. A teď dělejte správná rozhodnutí ! Mně by spíš seděl Petr Vok z Rožemberka, dobré hospodářské simulace už existují.

Sabaka dal link na pana Petíška, který píše: "...rozsah učitelské odpovědnosti je dán tím časem, kdy je učitel se svými žáky." To není nic nového. Hospodářská a politická elita v Britanii a Německu dává své potomky už dlouho do internátních škol. Tam jsou kvalitní učitelé se svými žáky takřka 24 hodin.
31. 03. 2010 | 11:16

Luba napsal(a):

Leno,
podobných vědců je velmi mnoho.
A nejsou to "vědci" ale Vědci.

Většina experimentuje na tvorech vývojově nižších (myši, krysy, psi, opice aj.), několik pokusničilo a pokusničí i se sebou samým.

Pomník laboratorním zvířatům:
http://www.vets.estranky.cz...

O vivisekci a církvi:
http://gnosis9.net/view.php...

Werner Forssmann si zavedl brachiocefalickou žilou do srdce cévku, a stal se tak průkopníkem invazivní kardiologie:
http://en.wikipedia.org/wik...

To, že vědci na zvířatech experimentují však automaticky neznamená, že je nechají zbytečně trpět.
Kupodivu, I. P. Pavlov měl ke svým psům vřelý vztah.

Descartes byl synem své doby.
Což byly časy brutální k lidem i ke zvířatům. I do poměrně svobodomyslného Holandska, kam se tento učenec uchýlil, svými chapadly zasahovala Inkvizice.
Heslem doby bylo motto:
"Dobře žil, kdo se dobře skrýval."

Vědci by tehdy nemohli existovat bez bohatého a mocného světského mecenáše - nejlépe krále či vévody, kteří mohli do jisté míry vzdorovat totalitní straně té doby, Církvi Svaté katolické.
Svobodně bádat se mohlo jen "do šuplíku", což dělal např. Baruch Spinoza, Descartův současník a soused.

Např. Descartés byl první, který velmi jasnozřivě popsal funkci reflexního oblouku. Ale, jako mnoho jiných, své výsledky příliš zevšeobecňoval - tedy, dopouštěl se logické indukce ad absurdum.

Je však velmi zajímavé sledovat tok jeho myšlenek.
Malá ukázka:

"Protože pak nás naše smysly někdy klamou, jal jsem se předpokládat, že není věci, jež by byla taková, za jakou nám ji podávají:
a protože existují lidé, kteří se mýlí v úsudcích i při nejjednodušších věcech z geometrie a při tom se dopouštějí paralogismů, soudil jsem, že mohu chybovat jako každý jiný, a proto jsem odvrhl jako klamné všechny důvody, jež jsem předtím pokládal za důkazy,,

a konečně soudě, že tytéž myšlenky, jež máme ve bdění, mohou se nám dostavit také ve spánku, aniž je tehdy jediná z nich pravdivá, rozhodl jsem se, že si budu představovat, že všechny věci, jež mi kdy přišly na mysl, nejsou též pravdivější než přeludy mých snů.

Avšak ihned potom jsem si uvědomil, že, i když jsem chtěl myslit, že vše je klamné, je nezbytně nutno, abych já, který tak myslím, existoval,,

a pozoruje, že tato pravda: myslím, tedy jsem,
je tak pevná a jistá, že ani nejvýstřednější předpoklady skeptiků nejsou schopny jí otřást, soudil jsem, že ji mohu přijmout bez obavy za první zásadu filosofie, již jsem hledal."

Zdroj:
Blecha, I. (2002). Filosofická čítanka. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, str. 163.

Načež by nestor čeké psychiatrie, profesor Vondráček oponoval:

"Neplatí "cogito ergo sum", neboť lidé stižení nihilickým bludem si myslí, že nejsou.

Subjektivní kritérion existence je "patior ergo sum".

Kdo trpí, cítí, že existuje. Kdyby nebyl Homo patiens, nebyl by Homo sapiens, který žije ze zušeností prvého."

Vondráček, V. (1975). Úvahy psychologicko- psychiatrické. Praha: Avicenum, str. 111.

Tedy,
Descartés se, jako každý člověk chybující, mýlil, nebo, po zkušenostech, podléhal vlastní autocenzuře. Jeho "omyl" se však hodil a byl dopracováván "ad absurdum", za což René sám dost dobře nemůže.

Více:
Damasio, A. R.(2000). Descartesův omyl. Praha: Mladá fronta.

"Descartes se mýlil ve svém vysvětlení vztahu těla a mysli.

Myšlení není substrátem bytí. Naopak: nejprve jsme, potom myslíme, a to jen natolik, nakolik jsme.
Myšlenka mysli oddělené od těla negativně ovlivnila celou západní medicínu. Mysl se navíc nevztahuje jen k mozku, ale k celému organismu.
http://veda.klenot.cz/2008/...

Tolik tedy o špičkovém mysliteli své doby, René Descartovi, který Komenského měl za theologa (theologie byla vědou věd), nikoli za filosofa či za vědce.
31. 03. 2010 | 12:15

Zdeněk Brom napsal(a):

Čochtan:

Ta simulace by byla myslím výborná. To by se mi hodně líbilo a pomlo při výuce. Zkoušel jsem hledat mezi strategickými hrami, ale moc mi to nesedlo. Nakonec jsem použil jen jednu - simulaci budování středověkého hodpodářství. Jinak chyběly historické kontexty a to je pak zavádějící.

Petr Vok z Rožmebtka :))))))) tak to jste mne dostal. To je moje srdeční postava. Jeho postava v historii byla drsně zkreslena. Známe ho jako pijáka a sukničkáře. To byl v mládi jistě - stejně jako mnozí další mladí kavalíři té doby. Pak už ale bylo všechno jinak. Jde o klasickou ukázku starobylé "mediální" propagandy, protože Petr Vok přešel od katolíků k Jednotě bratrské. Byl klíčovou postavou své doby.
31. 03. 2010 | 12:47

Zdeněk Brom napsal(a):

Sabaka:

Děkuji za odkazy :)
31. 03. 2010 | 12:50

Zdeněk Brom napsal(a):

Luba:

S dovolením se připojím několika drobnými s poznámkami k Descartovi.

Na začátku připomenu jiného vědce: Rogera Bacona, který pracoval a žil ve 13. stol. Je oblíbenou frází tvrdit, že to byla temná nevzdělá doba, ale prohlédněte si:

http://cs.wikipedia.org/wik...

http://www.spstr.pilsedu.cz...

Ukázka z díla:

http://en.wikipedia.org/wik...

Roger Bacon byl badatelský duch velmi podobný Descartovi. Narozdíl od Descarta ale vše měřil tzv. božským rozumem a vztahoval své poznání k Bohu a jeho poznání. Roger Bacon byl tedy teolog - filosof i vědec. V době Descarta se jednota poznání rozpadala a teologie se začala oddělovat od vědy.
31. 03. 2010 | 13:15

Lena napsal(a):

Lubo,

kdyby to nebylo tak smutné, musela bych se Vašemu naivnímu přesvědčení o pokusech na zvířatech od srdce zasmát. Nejdřív si zjistěte:

1. ve kterých laboratořích opravdu zbytečně netrpí,
2. v kolika "laboratořích" se dělají pokusy o již vyzkoušeném na lidech,
3. v kolika "laboratořích" se testují pouze kosmetické přípravky a přípravky jako je Savo a jak se to dělá,
4. v kolika "laboratořích" zvířata div že neumlátí, aby se nechala zaživa rozřezat (tímto je známá například firma Procter and Gambel, což lékařská firma není ani náhodou, že?),
5. jak moc jsou přenositelné výsledky ze zvířat na lidi,
6. kolik lidí ročně zemře na léky úspěšně otestované na zvířatech čili jak moc jsou tyto testy spolehlivé,
7. a hlavně: kolik činí zisk či dotace lidí a firem, kteří toto testování dělají.

Až tohle budete alespoň tušit, nikoliv vědět, tak se možná zastydíte, že jste se tu odvolával na nějaký přiblblý pomník. Co se týče lékařských pokusů, řekl mi jeden doktor, že se na tom dobře čerpají granty, aniž by z toho byly prokazatelné výsledky. V Německu dokonce existuje organizace lékařů, kteří bojují proti pokusům na zvířatech z výše uvedených důvodů. Výsledky jsou pochybné, lidi to před škodlivými účinky nových léků příliš nechrání, samotné pokusy jsou drastické a život zvířat mezi konkrétními pokusy taky nikterak veselý, protože pro život je tam nemají, a normálně citově vybavený jedinec pokusy dost těžko snáší.

Skutečný test přípravků pro lidi stejně probíhá až na lidech. Nebo se snad domníváte, že se pokusy na lidech nedělají? Dělají. Na dobrovolnících například. Ale ani to není zcela spolehlivý vzorek. Takže nakonec se každý nový výrobek vyzkouší až na skutečných spotřebitelích. Když si kupujete něco nového, jste sám docela obyčejný pokusný králík. S tím rozdílem, že Vám ty sajrajty nelejou do očí nebo neaplikují do žíly, nejste mnoho dní znehybněný v nějakých kurtech, klecích nebo krabicích, nikdo Vás surově nemlátí a nakonec Vás po vivisekci nenechají někde na hromadě chcípnout.

Já mám ke svým psům vřelý vztah, takže na nich rozhodně žádné výzkumy stylu Pavlov nedělám. A tento člověk, kdyby psy pouze pozoroval ve smečce, na většinu věcí by došel stejně, akorát přirozeným způsobem.

Další výtečník je americký psycholog Lomar (možná jsem to jméno zkomolila a hledat to teď nepůjdu). Ten týral pro změnu prasata a lidoopy. Jeho výzkum na prasatech: stresovaná zvířata mají horší paměť. :-)!!! Došel k němu tak, že zkoumal paměť skupiny prasat netýraných a skupiny prasat, do kterých pouštěl elektrický proud. Tak tomu říkám smysluplný výzkum! Samozřejmě za to shrábnul grant jak hrom. Podmínky lidoopů byly takové, že se s nimi manipulovalo pomocí tyčí a elektrošoků, stále je prezentoval za nebezpečná hnusná zvířata, ve kterých není nic lidského, ale nechal je před sebou klekat a líbat si prsten na ruce.
Připadá Vám tohle normální? Na tohle se dávají peníze? Toto že je výzkum???

Ráda bych na závěr upozornila, že poměřováno stejnými měřítky, pak i Mengele byl vlastně dobroděj lidstva a velký vědec. Svůj výzkum také dělal na tvorech podle tehdejšího oficiálna nižších a z výsledků jeho výzkumů se léta čerpalo v medicíně, možná čerpá dodnes.

Nemyslím si, že je možné selektovat týrání na etické a neetické.
31. 03. 2010 | 13:26

Luba napsal(a):

Leno,
jak můžete tvrdit, že jsem naivní?

Víte, jak to říkal Libor Vojkůvka v onom nezapomenutelném dílu Všechnopárty? :)
http://www.ceskatelevize.cz...

Je hezké, že na mne máte názor, samozřejmě ničím nepodložený.

Zeptám se:

Jíte maso?
Jestliže ano - zabíjíte zvířata, které pak sníte, nebo toto zabíjení necháte na jiných?
A co Vaši pejskové? Už jste z těch lítých šelem vychovala vegetariány nebo vegany?

Jestliže nikoli, jste konzumentkou masa, které se "vyrábí" ve velkochovech.
A jak vypadají velkochovy a v jakých podmínkách mnohdy žijí hospodářská, kožešinová a jiná užitková zvířata, to snad víte, nebo si to můžete lehce zjistit.

Popisujete pouze úzký výsek reality, a zcela pomíjíte, že laboratorní zvířata jsou před týráním chráněna zákony místními i zákony EU.

Jinak Vám doporučuji návštěvu jatek a velkochovů - sám jsem tam byl. A sám jsem z toho učinil závěry, že zabíjet budu jen z nutnosti a humánně, kdybych se rozhodl žít někde v pustině s omezenými zdroji potravy, nikoli ve střední Evropě s rozvinutým zemědělstvím.

Samozřejmě Vašemu postoji rozumím, ale do debaty o Komenském tyto naše spory nepatří. Díky!
31. 03. 2010 | 15:09

Luba napsal(a):

Pane Brome,
ano, Roger Bacon je skutečně pozoruhodná osobnost.
Samozřejmě se dopustil pěkné ptákoviny, když odsoudil logickou dedukci - základ dnešní hypoteticko-deduktivní metodiky vědy. Z dílčího pozorování není možné vytvářet obecné, za všech okolností platné závěry, jak to rádi činí induktoři.
Proto se dnešní vědy snaží o co nejpodrobnější popis podmínek pokusu, celkového kontextu.

Ano, Bacon je ten mnich, co vynalezl střelný prach. Bacon je rovněž uzená slanina. Což je dobrá mnemotechnická pomůcka.

V jeho spisu z r. 1249 je tento recepis: 41 dílů ledku, 29,5 dílů uhlí, 29,5 dílů síry.
Zkuste to ve třídě vyrobit, ale Cave! - je to trochu nebezpečné.

Můžete pak Rogerův prach porovnat s dnešním osvědčeným krajovým receptem:
75% KNO3, 15% dřevěného uhlí, 10% síry.

A na obě hromádky pouštět dvoukilové závaží z výšky 70-100cm. Schválně - která bouchne dřív?

I v tom je kus Komenského.
Schola ludus ... :)
31. 03. 2010 | 15:42

Michal Macek napsal(a):

nezapominejme ovsem na nejvetsiho ceskeho velikana - jaru cimrmana :)
31. 03. 2010 | 15:46

Luba napsal(a):

Dodatek:
Pane Brome,
je to zvláštní, ale údaje Iva Carase, tedy odborníka přes střelivo, se liší od internetových pramenů, takže uvedu svůj zdroj:

Caras, I. (1995). Střelivo do ručních palných zbraní. Praha: Ars-Arm, str. 74-75.

Zajímavé historické recepty:
http://www.numericana.com/a...

V Komenského časech bylo toho čmoudu ze střelného prachu až přespříliš. Inu, atmosféra doby.
31. 03. 2010 | 16:07

zdenekbrom napsal(a):

Luba 15:09:52:

Tato debata ke Komenskému patří velmi příhodně. Jde v ní o postoj vůči všemu živému.

Jíst maso. Mnohé přírodní kmeny masö jí a tedy zabíjejí zvířata. Než ale zvíře zabíjí, nebo potom, učiní rituál nebo rituály na usmíření ducha zabitého zvířete. Staří dřevorubci než porazili strom, požádali ho o odpuštění. navíc nikdy nebrali víc, než bylo třeba. To je zcela jiný postoj než současné masokombináty a kácení lesů.

Pokud se rozhodnete maso nejíst, pak se dostáváte do zcela jiného způsobu vnímání života okolo sebe. Několik let jsem maso nejedl vůbec a vnímal jsem své okolí jinak než teď, kdy musím stravu kombinovat.

Pejsky bych do toho netahal, to je zcela jiná kategorie.
31. 03. 2010 | 16:08

zdenekbrom napsal(a):

Luba 15:42:51:

Dávám přednost trochu jiným částem jeho díla, ale Váš zájem respketuji.

Při srovnání R. Bacona s R. Descartem jsem měl spíše na mysli především universzální vnímání světa R. Baconem, kdežto o několik staletí později byl jakoby rozdělen na dvě části - Descarta a Komesnkého.
31. 03. 2010 | 16:12

Luba napsal(a):

Pane Brome,
Komenský byl učenec jiné kategorie, než Descartes.

Komenského můžete srovnávat s Graciánem, jež byl též didaktik, ovšem jiného ražení, a byl proto právem zapomenut.
http://knihy.abz.cz/prodej/...

Descarta je dobré srovnávat s filosofem Spinozou, který byl do značné míry jeho žákem, ale nakonec se dostal vůči němu do opozice.
Ústřední otázkou je onen známý "mind-body problem".
Descartes je dualista, Spinoza je monistou.

Vynikajícím způsobem o této problematice pojednává kniha neurovědce Antonia Damasia "Hledání Spinozy".
http://knihy.abz.cz/prodej/...

Svět se tedy nedělil na pojetí dle Descarta a Komenského, ale dle Descarta a Spinozy.

Protože dobře vím, jaký význam přikládáte emocím v učení, bude to pro Vás četba velmi zajímavá.
Dokonce Vás podezírám z toho, že už máte přečteno. :)

"Komenský" je jedinečný, univerzální a nedělitelný.
31. 03. 2010 | 16:50

bigjirka napsal(a):

No, do debaty testovat/netestovat se plést nebudu.

poste restante - má nezdvořilá poznámka o věku se týkala vaší poznámky o socialistické demokracii. Contradictio in adjectivo. Svého času byl pěkný ftip: Jaký rozdíl je mezi demokracií a socialistickou demokracií? Skoro žádný, asi jako mezi aktem a smutečním aktem.

Ohledně simulací - historii jako takovou nemožno učit simulací. Myslím, že neexistuje SW, který by při zadání historických fakt nasimuloval výsledky, které to mělo. Ale možná by to byl dobrý výcvik myšlení, který by nutil k zamyšlení o změnách strategií a jejich dopadech.
31. 03. 2010 | 18:44

Lena napsal(a):

Nemám teď čas na psaní, ale jen poznámka k těm stromům. Překvapilo mě, když jsem slyšela od dřevorubce, který ještě kácel jen sekerou a pilou, ne hlučnou motorovkou, že při kácení v určitou chvíli je slyšet zvuk jakoby vzdech. Prý to dřív bylo běžné, všichni to znali. Asi tohle sem opravdu nepatří, ale nebylo by zajímavé vědět, jak ten zvuk vzniká?
31. 03. 2010 | 19:26

zdenekbrom napsal(a):

Luba:

Přečteno ještě nemám. Pokusím se doplnit :)

Komeský je jedinečný, univerzální a nedělitelný. Plně souhlasím. On ještě šel hodně tradicí Rogera Bacona, kterého jsem tak trochu "dělil".

Descartes vyjmul vědu z jednoty filosofie, kterou v tomto případě nemyslím současnou filosofii, ale filosofii v původním slova smyslu, jak byla vnímána před 16. stol. Spinoza na tuto cestu Descarta navázal a napsal: "Pokud se někteří domnívají, že chci dokázat jednotu Boha a přírody (kterou chápou jako jistou hmotu nebo tělesnou látku), úplně se mýlí."

To je v naprostém protikladu ke Komenskému.

Proto si dovoluji vidět Spinozu jako následovníka Descarta, tedy cesty samostatné vědy, která se oddělila od původní všejednoty reprezentované Rogerem Baconem. Komenský se stále snažil totu původní jednotné spojení udržet. To pochopitelně vedlo k neshodě s Descartem.

Zdržuji se zcela hodnocení toho, která cesta byla "lepší". Mám osobně pocit, že obě přinesly své plody v dobrém i v tom negativním.
V 16. stol. se navíc formovaly dvě větve učení. Jedna šla v duchu: Přijmi naše učení a jedině s ním dosáhneš království nebeské. Druhá nabízela jinou cestu: Zde Ti nabízíme možnosti a ukazuje, jak jsme k nom došli a co znamenají. Konečnou volbu musíš provést ty sám, stejně jako nést za tuto volbu odpovědnost.
31. 03. 2010 | 19:55

zdenekbrom napsal(a):

Lena:

Tak to bohužel nevím. V létě ale navštěvuji Ivoše Stehlíka z Volar, který napsal krásnou knihu Dřevorubecké pohádky. Ten by o tom mohl vědět.

http://www.czech-books.com/...

nebo více:

http://volary.vesele.info/n...
31. 03. 2010 | 20:01

Lena napsal(a):

No to nevím. Píše tam cosi o motorovce. Přes tu toho asi moc neslyšel.
31. 03. 2010 | 21:16

zdenekbrom napsal(a):

Lena:

Tu také používá, ale lesu rozumí.
31. 03. 2010 | 21:42

Lena napsal(a):

Tak mi konečně přišla odpověď na dotaz ohledně té soukromé návštěvy Tibetu. Zkrátím ji na to nejdůležitější: nic použitelného. Až na odkaz na jinou osobu, která by mohla vědět. Tak zkusím napsat té, ač jí neznám.
31. 03. 2010 | 21:47

zdenekbrom napsal(a):

Lena:

Díky :)
31. 03. 2010 | 21:54

Lena napsal(a):

Zatím není na co. Doufám, že se to zlepší...
31. 03. 2010 | 23:28

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane učiteli,

klasické formy filosofie tak jak ji předváděli k odborné dikuzi Vámi jmenovaní,je vhodné pročíst a zamyslet,ev. zareagovat.

No když už jsme u básníků a filosofů - tak já raději Petrarku a J.J.Rousseaua.
Mezi 7.a 17.stoletím díra nezeje.

Ale jedinečná pravda je ve volbě a příjmu odpovědnosti.To je alfa i omega výuky omladiny.Pokud se tohoto pravidla držíte,docela závidím Vašim žákům.

Zdravím Ivan.
02. 04. 2010 | 09:07

zdenekbrom napsal(a):

Ivan Hochmann:

Snažím se toho držet. Žáci to kupodivu berou dobře, i když je to někdy hodně vyhrocené. Problém je někdy s rodiči. Dlouhodě marně v některých případech např. vysvětluji, že domácí úkol je pro žáka, nikoli pro celou rodinu. Jde mi o to, aby se žák nad příkladem zamyslel a zkusil si sám najít řešení na základě svých znalostí. A že se splete? Vždyť jsme ve škole a máme čas pak pracovat s chybou. Mimochodem - kdo se někdy nesplete, takže si učí i pracovat s emoci při neúspěchu.
02. 04. 2010 | 11:48

zdenekbrom napsal(a):

Ivah Hochmann:

Zapomněl jsem opětovat pozdrav a popřát klidné prožití Velikonoc :)
02. 04. 2010 | 11:49

Ivan Hochmann napsal(a):

Jeden čas (to jsem hodně četl)
jsem několikrát shltal knihu Evana Huntera : Džungle před tabulí.(dopručuji).

Přestože je řeč o u učiteli NÁRODŮ, nemělo by se zapomínat,že mnohdy jen "obyčejný učitel" je strůjcem vyjímečnosti dětiček - nezávisle na jejich rodičích.

A mnohdy nezbude než vychovávat se spratky i celou povedenou familii,poněvadž jak známo jablko nepadá daleko od stromu.
(Ledaže ho někdo někam dokope).Pro silné a zarputilé povahy je to výzva.Pro mě byto bylo přímo utrpení.

Takže jak jsem vám už napsal.Nezávidím vám Vaše poslání, ale velice si cením lidí, kteří dokáží snášet i škleby hňupů,závist malomocných,i nepřízeň mocných při obhajobě principů a chování moudrých lidí.

Mnohokrát mě napadlo, zdali by mě takové úsilí za to stálo.

Také přeji klidné nejsvětější Sváteční dny.Ivan.

P.S.:Měsíc už leze do kruhu...a čaruje,mnichové sytí kouře kadidel a plní mramorové misky kouzelnou vodou,bledule mají těžký život(zase zapadly pod 20čísel sněhu).
02. 04. 2010 | 16:23

zdenekbrom napsal(a):

Ivan Hochmann:

Stojí za to, stojí :)

P.S. Nejstarší a nejmocnější alchymie - přírody a ducha - se setkávají v jedno...
02. 04. 2010 | 22:24

zdenekbrom napsal(a):

vlk:

Teď jsem si všimnul toho Beneše-světce. Nepil jste vodu z křtitelnice, že dnes tak trojčíte s těmi svatými?
06. 04. 2010 | 17:50

Realista z vesnice napsal(a):

Vážený pane Brom, jistě je Vaše poznání Komenského hezké, škola hrou, atd?? Jen prosím je vůbec možné aby BŮH dopustil spolu se zásadovými křesťany to co se na té naší ZEMI - děje ??? Kardinál Vlk si stěžuje, že se národ nechodí MODLIT ?? Dá se koupit za 30 korun atd?? Je NORMÁLNÍ vy jste na vojně NEBYL?? To je velká chyba - aby za 3 roky byl z vojína GENERÁL ?? VLK TO DOKÁZAL ??? A víte o co tu jde ?? Né o boha ale o to jakou MORÁLKU vy učitelé spolu s RODIČI, PĚSTUJETE v těch dětech ?? Jistě bůh nepodporuje války USA, ZABÍJENÍ světový KOLAPS lidských hodnot a MEDIÁLNÍ DEMAGOGIE vedoucí k naprosté DEBILITĚ NÁRODŮ ?? To Vám nevadí, ELITY UKRADLI SVĚT OBČANŮM a Vám to nevadí, bůh a USA nám to VYŘEŠÍ - BOMBA ???? ŽÁDNÉ TLACHY KOMENSKÝ - NIC S TOHO NEFUNGUJE - JEN MARASMUS A Váš pedagogický dohled nad tím vším? TOTO je třeba studovat, toto je třeba dětem říkat jakou mají jako DEKLASOVANÍ účastníci naší DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI PERSPEKTIVY - NADĚJE, neblbnout je tím že BŮH to vyřeší, NEVYŘEŠÍ a Vy pane Brom také NE??? To Vás na fakultě už neučili a věděli PROČ - NÁHODA - NE ÚMYSL ??? Svět je v KOLAPSU - morálka, RODINY a národy v DLUHOVÉ PASTI, STAMILIONY bez PERSPEKTIVY a BŮH to vyřeší ?? Kdyby to uměl už DÁVNO by tento zlodějský, farizejký a morálkou ZDEVASTOVANÝ SVĚT ZMĚNIL???????? Naši politici Vám evidentně nevadí, Vy se máte dobře, často DEMOSTRUJETE a držíte se nad VODOU ?? ALE PATŘÍTE STEJNĚ JAKO JÁ do té 98% skupiny DEKLASOVANÝCH jen se o tom bojíte CEKNOUT ?? To je ta dnešní hrůza našich dětí, vnuků a jejich PŘÍČINA - PERSPEKTIVA ?????????? Prosím o studium sociologie a pochopit ten DNEŠNÍ - MARASMUS a BEZVÝCHODNOST ????? MĚJTE ROZUM A ODVAHU PODÍVAT SE BOHU DO OČÍ ???????? CINKAČI MUSÍ DRŽET RYPÁKY a dělat jak to u nás pěkně FUNGUJE ?? DĚSÍM se jen jak si to Vaše každé týdenní VYKOUPENÍ modlením pěkně zdůvodníte tu TRAGEDII našeho národa a jeho ŽIVOT NA KŘÍŽI ??? BLAHOPŘEJI Vám za celoživotní MANIPULACI našich dětí, které se rodí do tohoto Vámi MANIPULOVANÉMO - SVĚTA DOBRA - POHODY - PRAVDY A LÁSKY, ŽIVOTNÍ JISTOTY A VZÁJEMNÉHO LIDSKÉHO POCHOPENÍ A SOUČASNÉHO SVĚTONÁZORU schovávat LUMPÁRNY, NÁSILÍ, ZLODĚJINY, VÁLKY, GENOCIDY, LIKVIDACE KULTURY, VĚDY, atd???? Tak toto si doufám Komenský jistě nemyslel a tak sám jistě NEŽIL ?? Toto je realita života NÉ - KECY ??????????
07. 04. 2010 | 01:36

1888 napsal(a):

Pro pedagogiku Komenskeho zapominame na jeho dalsi zajmy. Byl zastancem geocentricke slunecni soustavy a tricet let vynalezal perpetuum mobile.
07. 04. 2010 | 12:35

Zdeněk Brom napsal(a):

1888:

Spíše hledal kompromis mezi geocentrickou a heliocentrickou soustavou. Kupodivu se tak velmi přiblížil jistým způsobem současnému nazírání fyziky, které už ví, že i Slunce je v pohybu okolo středu galaxie, takže jde jeden velký "kosmický tanec".
07. 04. 2010 | 12:48

Zdeněk Brom napsal(a):

Realista z vesnice:

Stěžovat si na současnou morálku je jedna věc a nabízet cestu z daného stavu je věc druhá. Je hodně, a často zásadních, problémů. Zároveň ale přibývá mnoho lidí, kteří ví, že je třeba změna a mění se. Možná se už dívají Bohu do očí. K tomu nepotřebujeme kardinála Vlka. Je to trochu jako povodeň, která nejprve ničí, ale na troskách už roste nové a často lepší.

Jinak mám trochu s Vaším příspěvkem problém, protože některá tvrzení si v nich protiřečí, takže nevím, jak je uchopit.

P.S. Deklasovaný se necítím. Žiju si po svém na malé vesnici u Vodňan. Učitelských demonstrací se neúčastním, protože ve školství je peněz dost, ale hrozně blbě se rozdělují
07. 04. 2010 | 12:58

Myrek napsal(a):

Klobouk dolů, pane učiteli. Mně se podařilo otevřít Komenského Labyrint až v padesáti. A stejně, jako Vámi vzpomínané spisy, jde o dílo svrchovaně aktuální. Až čtenáře zamrazí - anebo rozesměje - jak prokoukl lidskou povahu a povahu světa. Od doby, kdy to Ámos hodil na papír, se totiž člověk nezměnil ani trošku.
07. 04. 2010 | 20:46

Zdenek M napsal(a):

Docela mě zaujal váš blog a články o naší mládeži.Nebudu zde pro nedostatek prostoru cokoliv zatím pitvat, ale souhrnně se dá říct, že bolestí dnešní společnosti je nezájem mládeže o cokoliv...tu více, tu méně. A proti tomu je postaveno jaksi postavení učitele, coby stébélka v prudkém vichru, neřku-li tornáda. To je ovšem potřeba změnit, neboť učitel vždy patřil k autoritám ve společnosti. Zamyslel jste se někdy nad tím, že by se zrušila povinná školní docházka a učitel by nebyl pouhým zaměstnancem, ale podnikatelem? Soudím, že by se nelichotivá situace radikálně změnila už jenom tím, že by se odpovědnost za vzdělání dětí zákonitě přenesla na jejich zákonné zástupce...
09. 04. 2010 | 11:25

zdenekbrom napsal(a):

Myrek:

Děkuji. Na ZŠ a gymnáziu mne to také nějak nebaralo, ale pak zapracovala náhoda v antikvariátu. Pocity jsme měli velmi podobné.
09. 04. 2010 | 22:02

zdenekbrom napsal(a):

Zdenek M.:

Kdysi jsem se účastnil velké debaty o tom, že by byla zrušena povinná školní docházka a bylo zavedeno povinné vzdělávání. To by samozřejmě vyvolalo tlak na odpovědnost rodičů, ale zároveň by stimulovalo i učitele. Neb ruku na srdce, ona ta úroveň škola učitelů je také hodně kolísavá.

Samozřejmě by musela předcházet řádná příprava takového kroku a vysvětlovací fáze pro všechny zainteresované strany.

Bohužel pohodlnost a nezájem téměř o cokoli, neboť všeho je dostatek, tak proč se namáhat, jsou dost podmíněny konzumním životem naší společnosti. Motivace je rozhodující, ale složitá.

Pokud byste měl chuť více pitvat, budu vděčen :)
09. 04. 2010 | 22:07

Jirka napsal(a):

Z Komenského nezbylo nic!!! Beru nadpis jako otázku. Úctu ke vzdělání a k učitelům poslala naše, ryze česká demokracie do hnoje!! Další rozbory a názory jsou zbytečné, protože to jsou jen přesně ty korektní kecy které nic neřeší, ale za to má p. Stejskal radost, že dodržujete kodex diskutujících!! Školství je rozvrácené do základů, učitelé postaveni na roveň pitomců a špíny co neumí učit a na kterou si může každý otevřít hubu podle libosti, není o čem diskutovat!!
10. 04. 2010 | 07:11

Mara napsal(a):

zdenek brom

Ono to asi bude tou kalijugou :-)

Povinna skolni dochazka je vcelku novodobou zalezitosti. Az me nekdy mrazi, kdyz srovnavam jak jsou na tom nejen vedomostne, ale predevsim duchovne deti vzdelavane mimo oficialni skolstvi. Nemluvim o zadnych sektach, protoze ty se vetsinou izoluji a tam by ten dopad mohl byt spis negativni. Ty dva roky, co nase decka opustila 'system' a stravila mezi rodinami 'homeschoolers' byly ty nejhezci. Moc nam to otevrelo oci.
10. 04. 2010 | 23:38

Mirek napsal(a):

Možná Komenského nazveme učitele národů,ale mohu vás ujistit,že třeba v německu o něm nikdo nic neslyšel.Každý národ má totiž pár takových učitelů,které mu zdobí učebnice dějepisu.Měl jsem možnost si dovést kompletní dějepis německý,pro výuku zákl a středních škol.Tak jak jsem tam nikde nenašel nic o Komenském ,tak tam není třeba ani zmínka o Velké moravě.Tím nechci jeho dílo nikterak zlehčovat a velice si jej považuji,ale nebuďme prosím najivní.
11. 04. 2010 | 01:18

Zdeněk Brom napsal(a):

Mirek:

Že o komenském nic neslyšeli, to vůbec nevadí. Nejd o stavění pomníků. Podstatné je, jak byly ty učebnice napsány a jak vypadají v Německu učebnice cizích jazyků, případně, jak je v Německu organizováno vyučování. Tam se dílo Komenského promítá nejvíc a je t taky to podstatné. Už v době života Komenského tvořili jeho velcí odpůrci Jesuité učebnice podle něj někdy je doslova okopírovali, jen jméno autora neuvedli.

Nejde o to, kdo zdobí svým jménem učebnice dějepisu, ale zda se navazuje na myšlenkový odkaz dotyčného. U nás zdobí učebnice, ale praxe?
11. 04. 2010 | 09:55

Zdeněk Brom napsal(a):

Mara:

Povinná školní docházka je skutečně mladší než dílo Komenského. Váže se k "oslavovanému" kromu Marie Terezie. Z mého pohledu se tento krok jeví jako víceméně sporný a jeho přijatá interpretace jako nedostatečná.

Po vlastních zkušenostech mimo "systém" jistě víte proč:)
11. 04. 2010 | 10:00

Mirek napsal(a):

Ano souhlasím,že dílo Komenského je kopírováno a nikdo by to třeba v německu nepřiznal,protože tento národ si vede svou historii pod přísným dohledem a nic na tom nemění ani fakt,že tam dávno nevládne nacismus.Na druhé straně jim nemáme co vyčítat,když tu podstatná část národa oslavuje stranu,která věznila své spoluobčany za svůj názor.Podotýkám,že i v africe se převážně člověk může zbalit a odejít aniž by po něm při odchodu stříleli na hranicích.Tak jak nás znemožnil před světem bolševik,tak vážně bere svět i naše dějiny.Na Komenském a Batovi je krásně vidět jak dokážeme oslavovat lidi,které jsme z vlasti kdysi vyhnali.Našlo by se víc jmen,které národ zavrhl a posléze oslavoval.Nejkrásnější příklad je ze Zlína ,kdy vzdejší etablišment vítal Baťu a proslýchalo se,že část podržtašků jsou potomci těch co Baťu kdysi hnali.Odbočil jsem,jen jsem chtěl ukázat,že naše dějina dokáží být kruté nejen k prostému lidu,ale i k takovým velikánům jako byl Komenský,který musel dožít v Nárdenu,sjezd asi 2 km z dálnice na Amsterdam-rozhodně se stavte
11. 04. 2010 | 13:09

nike shox shoes napsal(a):

buy nike shoes,Save 50% to 80% and free shipping at http://www.shox-nike.com

<p>Online Selling <a href="http://www.shox-nike.com/">nike shox</a>, <a href="http://www.shox-nike.com/">nike shox Shoes</a>,<a href="http://www.shox-nike.com/Ni...">Nike Shox OZ,Nike Shox NZ</a>,<a href="http://www.shox-nike.com/Ni...">Nike Shox R4</a>,<a href="http://www.shox-nike.com/Ni...">Nike Shox Classic Shoes</a>,<a href="http://www.shox-nike.com/Ni...">Nike Shox Experience Shoes</a>,<a href="http://www.shox-nike.com/Ni...">Nike Shox Turbo Shoes</a>,<a href="http://www.shox-nike.com/Ni...">Nike Shox Medallion EU Shoes</a>,Paypal Accept,Free Shipping and Best Discount.</p>
14. 04. 2010 | 16:44

WILEYLorene napsal(a):

Have no enough money to buy some real estate? Worry no more, just because it is achievable to receive the <a href="http://lowest-rate-loans.co...">http://lowest-rate-loans.com</a> to resolve such problems. Hence get a credit loan to buy all you need.
29. 05. 2010 | 17:57

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy