Jak stát vydělává na kouření?

02. 08. 2010 | 09:12
Přečteno 16832 krát
V roce 2004 jsme vstoupili do EU. Znamenalo to mimo jiné sladit legislativu včetně daně z cigaret. Jejich vysoká cena daná vysokou daní je nejúčinnější prevencí kouření a sníží spotřebu cigaret. Právě proto se tomu výrobci cigaret brání a propagují málo účinná a drahá opatření, jako zákaz prodeje cigaret dětem nebo školní semináře. Vysokých daní a nekuřáckých restaurací se ovšem bojí jako čert kříže. Jsou totiž jediní, kdo na tom prodělá.

Bylo celkem jasné, že daně z cigaret s EU sladit musíme. Tabákové firmy se to alespoň pokusily oddálit.

Je to skoro deset let, co zdejší největší výrobce cigaret Philip Morris předložil našim poslancům takzvanou „studii“. Ta konstatovala, že výrobky firmy Philip Morris zabijí naše občany o několik let dříve, než kdyby nekouřili, a že na tom stát vydělá díky ušetřeným důchodům a „ubytování přestárlých“, jak se psalo. Ponechme stranou etickou stránku věci, a podívejme se na její faktickou část. Argumenty „studie“ byly takového kalibru, že obsadily první stránky světového tisku a zpráv. Však se také jak za etické, tak za matematicko-ekonomické pochybení Philip Morris omluvil, a to nejen v ČR, ale na mezinárodní úrovni. U nás ovšem dosáhl svého – zvýšení daní dle EU naši poslanci o tři roky odložili.

A nejen to: dodnes naši novináři z uvedené „studie“ citují!!! a prezentují její údaje jako skutečně relevantní.

V červenci navštívila Prahu profesorka Hana Ross, světová kapacita na ekonomiku tabáku. Připravila fundované odpovědi na neustále omílané mýty. Vzhledem k tomu, že „studie“ firmy Philip Morris žije zřejmě na internetu svým životem, dovoluji si v tomto blogu uvést text profesorky ekonomie v naději, že snad poslouží jako validní zdroj informací.

Eva Králíková

***


Kdo je Hana Ross

Dr. Hana Ross je strategickou ředitelkou výzkumného programu zaměřeného na kontrolu spotřeby tabáku, který je součástí American Cancer Society (Americká společnost proti rakovině).

Dr. Ross získala titul MBA na Vysoké škole ekonomické v Praze (1992). Studovala dále na universitě v Chicagu, kde obhájila v roce 2000 svou disertační práci v oboru ekonomika zdraví a zdravotnictví. Už během svého studia v Chicagu se zaměřila na ekonomické dopady spotřeby tabáku a tomuto výzkumu se věnuje dodnes.

Ve svých studiích zpracovává především data z rozvojových zemí, ale také z Evropy, bývalých sovětských republik a USA.

Dr. Ross pracovala jako konzultantka pro Světovou Banku, Světovou zdravotnickou organizaci, Evropskou komisi, americké ministerstvo zdravotnictví, Rozpočtový úřad americké vlády, nadaci Billa a Melindy Gatesových, nadaci newyorského starosty Bloomberga, nadaci George Sorose a další mezinárodní organizace a instituce.

V ČR Dr. Ross spolupracuje s Českou kanceláří WHO, Společností pro léčbu závislosti na tabáku a s Centrem pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1.LF UK a VFN.

Publikovala přes 50 prací a nezávislých studií na téma tabákových daní, ceny cigaret, ekonomických dopadů spotřeby tabáku a dalších ekonomických aspektů kouření.Je pro stát ekonomicky výhodné, když jeho občané kouří?

Není.

Spotřeba tabáku vede k ekonomickým ztrátám ve formě vyšší úmrtnosti a nemocnosti a vyšších nákladů na zdravotnictví. Toto se pak odráží na poklesu pracovní produktivity a zpoždění ekonomického rozvoje díky horšímu zdravotnímu stavu obyvatelstva.

Tyto zvýšené náklady spojené s kouřením nesou spotřebitelé, stát a soukromé firmy a tudíž dotují tabákový průmysl. Bez těchto dotací by kouřilo jen zanedbatelné procento populace a investice do tabákového průmyslu by měla návratnost srovnatelnou s ostatními odvětvími.

Kouření stálo Českou republiku v r. 1999 minimálně 23 miliard Kč 1 (Sadílek, 2001), čili 1,2% hrubého domácího produktu (odhad nákladů na zdravotní péči poskytnutou v lůžkových zařízeních; odhad je bez nákladů na ambulantní péči, bez ztráty produktivity vinou předčasné úmrtnosti a vyšší nemocnosti).

Jestliže náklady na ambulantní péči dosahuji 35-50 % celkových nákladů na zvýšenou zdravotní péči v důsledku kouření 2, jen zdravotní náklady by v roce1999 činily alespoň 35,4 miliardy Kč.

Když přidáme náklady vinou předčasných úmrtí (30 % celkových nákladů způsobených kouřením 3) a náklady spojené s vlivem cigaretového kouře na nekuřáky (23 % celkových nákladů způsobených kouřením 4) dostaneme odhad 75,3 miliardy Kč – což odpovídá 3,9 % hrubého domácího produktu (HDP).

Tento hrubý odhad se shoduje v výsledkem Evropské studie z r. 2000, která odhaduje, že kouření stálo ČR asi 77-103 miliard Kč za rok, což v roce 2000 znamenalo asi 3,6-4,8 % HDP. Jeden kuřák tedy stál Českou republiku v r. 2000 minimálně 23-31 tisíc Kč 5.

Kdyby se braly v potaz i výdaje na cigarety mezi kuřáky, kteří chtějí s kouřením přestat, ekonomické ztráty by byly mnohonásobně vyšší.

Ušetří státní rozpočet na důchodech a jiných dávkách, když kuřáci zemřou dříve než nekuřáci?

V 1999 Česká republika přišla zhruba o 75,3 miliardy Kč v důsledku kouření (výpočet ztráty v předcházejícím odstavci).
Ve stejném roce stát vybral na daních za tabák 20,2 miliardy Kč.

Celková roční ztráta v 1999 byla zhruba 55,1 miliardy Kč.
Toto je výpočet za jeden rok, který ovšem odráží dlouhodobou prevalenci kouření v ČR (kuřáci, kteří zemřeli nebo onemocněli v 1999, začali kouřit přibližně před 20-30 lety).

Otázkou tedy je, zda kuřák po dobu svého života má vyšší náklady na zdravotní péči než nekuřák, který žije v průměru o 15 let déle 6. Tato studie zatím nebyla v České republice realizována, ale studie z jiných zemí (např. USA, Dánsko, Švédsko) dokázaly, ze kuřák stojí společnost více než nekuřák, i když se vezme v úvahu jeho předčasná smrt.
Studie firmy Philip Morris publikovaná v ČR v r. 2000 je zavádějící a byla kritizována mnohými odborníky nejen po stránce humanitární, ale především kvůli pochybné kvalitě prezentovaných odhadů 7.

Zhroutil by se státní rozpočet, kdyby si nikdo nekupoval cigarety?

Ne, protože nepřítomnost kuřáků by snížila náklady na zdravotnictví a zvýšila by produktivitu práce. Vyšší HDP znamená vyšší daňový příjem do státního rozpočtu jak formou daní ze zisku, tak i formou spotřebních daní. Peníze nyní vydávané za cigarety by byly použity k nákupu jiných výrobků či služeb, které jsou zdaněny DPH. Daně z cigaret vybrané státem představují jen přerozdělení již vytvořené hodnoty, tedy se nedají počítat jako přínos pro společnost. Přínosem pro společnost by byl vyšší růst HDP, který by se dosáhl díky eliminaci kouření.

Souvisí pašování cigaret s vyšší cenou/daní z cigaret?

Do jisté míry ano, ale pašování ve velkém je motivováno mnoha jinými faktory, které s výškou daní a cenou cigaret nesouvisí.

Pašování cigaret ve velkém například pomáhalo financovat válku v Jugoslávii, i když ceny cigaret a jejich zdanění byly velmi nízké. Pašované cigarety byly také časté ve Španělsku, kde cena cigaret byla o více než polovinu nižší ve srovnání např. se Švédskem a Norskem, kde se s pašováním cigaret téměř nesetkáte.

Výzkum v této oblasti dokazuje, ze přítomnost policejního dozoru a zvýšení trestu za nelegální pašování a výrobu cigaret je nejlepším způsobem jak eliminovat tyto činnosti.
Zvýšené náklady na policejní přítomnost lze snadno financovat z vyšších daňových příjmů, které plynou do státní pokladny z cigaret, které by jinak byly prodány nelegálně. Země, které se zaměřily na tento způsob boje s pašováním cigaret, snížily jejich dostupnost na domácím trhu a zvýšily příjmy státních rozpočtů (např. Španělsko, stát Kalifornie v USA, Kanada, Brazílie, Austrálie, Velká Británie)

Jakým způsobem lze nejúčinněji zabránit kouření dětí, jak je před kouřením nejlépe ochránit?

Studie za posledních 30 let podložené statistikami z mnoha zemí světa jasně dokazují, že zvýšení daní a cen tabákových výrobků snižuje jejich spotřebu (formou snížení prevalence a zredukování frekvence kouření), a to především u mládeže a finančně slabších sociálních skupin. Vyšší daně na tabák a vysoká cena cigaret také snižuje počet mladistvých experimentujících s kouřením. Takováto daňová politika doplněná dalšími opatřeními na snížení spotřeby tabáku jako například zákaz kouření ve veřejných prostorách a na pracovištích (včetně restaurací, kaváren a barů) a naprostý zákaz reklamy a propagace tabákových výrobků jasně vedou k dlouhodobému snížení prevalence kouření v celé populaci. Trvalé snížení prevalence kouření u dospělé populace zvyšuje účinnost preventivních opatření proti kouření u mládeže, protože dospělí působí jako vzor pro chování nejen svých dětí, ale i dětí jiných rodičů.

Opatření jako je zákaz prodeje cigaret nezletilým a preventivní programy ve školách jsou z většiny neúčinné a nebo velice nákladné v přepočtu na počet mladistvých, kteří jsou odrazeni od kouření.


Vyplatí se zdravotním pojišťovnám hradit léčbu závislosti na tabáku?

Ano.

Výpočty nejen z ČR, ale i všech ostatních zemí, kde tyto studie existují, potvrzují vysokou návratnost léčby závislosti na tabáku.

Světová banka považuje za efektivní takové investice do zdraví a zdravotní prevence, které prodlouží život o jeden rok za cenu menší než je hodnota vytvořeného ročního HDP na osobu.

V r. 2006 byl český HDP $ 13 654, tj. 328 000 Kč na osobu.
Světová zdravotnická organizace (SZO) odhaduje, že léčba pomocí NNT (náhradní nikotinové terapie) prodlouží život o jeden rok za $ 2164 (52 000 Kč). Zdvojnásobení daně na tabakové výrobky by prodloužilo život o jeden rok za $ 13, tedy asi za 300 Kč. A zákaz kouření ve veřejných prostorách a na pracovištích by prodloužil život o jeden rok za $ 358 (8600 Kč).

(Výpočty jsou založeny na publikaci: WHO-CHOICE Cost-effectiveness analyses of Tobacco Control Measures for European A Region (průměrná délka života je modifikována morbiditou a odráží kvalitu života s nemocí; všechna čísla berou v úvahu kupní sílu v českých korunách v roce 2002; výpočty související se zákazem kouření ve veřejných prostorách a na pracovištích jsou založeny na zákazu kouření ve všech prostorách. Zákaz kouření na pracovištích je efektivní investicí, jestliže ji zaměstnanci sami respektují).
Všechna tato opatření zajišťují vysokou návratnost investic.

Proč ekonomové doporučují vyčleněnou (či účelovou) daň z cigaret a co to je?

Mnoho států používá zvyšování daní na cigarety jako metodu prevence kouření, ale rovněž jako způsob financování zdravotní péče a podpory zdraví.

Tyto státy vybírají zvláštní tabákovou daň do speciálního fondu a takto vybrané peníze používají na specifické účely. Prosazují tak princip “ekonomické rovnováhy”, kdy tabáková daň funguje jako náhrada za společenské náklady spojené s kouřením a měla by tudíž být určena na pokrytí zvýšených nákladů na zdravotní péči související s kouřením a na prevenci.

Vláda v Thajsku například vyčleňuje 2% z daní vybraných za prodej tabáku a alkoholu na podporu zdraví a prevenci kouření a docílila tak snížení prevalence kouření u mužů z 49 % v roce 1986 na 37 % v roce 2004. Tato daň ročně přinese nejméně 40 miliard dolarů do thajského státního rozpočtu.
V USA státy Kalifornie, Oregon, Massachusetts, Arizona používají část tabákové daně na financování komplexních programů prevence kouření.

Další země s vyčleněnou daní jsou například Kanada, Austrálie, Jižní Korea, Finsko (1 %; podpora zdraví včetně prevence kouření), Velká Británie (provoz nemocnic a škol, výnosy z navýšení tabákové daně jdou na zdravotní péči), Francie (příspěvek na zdravotní pojištění), Řecko (sociální zabezpečení), Irsko (16 %; zdravotní péče), Portugalsko (1,1 %; boj proti rakovině a prevence kouření), Rakousko, Polsko (0,5 %; prevence kouření), Estonsko (3,5 %; fitness, sport, kultura), a Litva (5 %; prevence kouření).

Zkušenosti z těchto zemí dokazují, že administrativní náklady související se zavedením účelové daně jsou více než pokryty ekonomickým přínosem spojeným s nižší spotřebou tabáku. Zavedení účelových daní má další pozitivní ekonomické dopady. Například dochází k dalšímu snížení spotřeby cigaret vlivem posílení institucí k dodržování zákonů, zmírnění dopadu vyšších daní na ekonomicky slabé skupiny populace a další zvýšení daní na tabák je pak snadnější politicky prosadit, protože jsou tyto daně určeny na podporu zdraví.

_____________________________________________

1 Sadílek, P: Vyčíslení podílu kouření na nákladech, vynaložených v roce 1999 v České republice na nemocniční léčení, Lékařské informační centrum, 2001
2 Yang MC, Fann CY, Wen CP, et al. Smoking attributable medical expenditures, years of potential life lost, and the cost of premature death in Taiwan. Tob Control, 2005;14(Suppl 1), i62–70.
3 McGhee SM, Ho LM, Lapsley HM, et al. Cost of tobacco-related diseases, including passive smoking, in Hong Kong. Tob Control 2006;15:125–30.
4 McGhee SM, Ho LM, Lapsley HM, et al. Cost of tobacco-related diseases, including passive smoking, in Hong Kong. Tob Control 2006;15:125–30.
5 Počet kuřáků v ČR se odhaduje na 3 300 000 (asi jedna třetina dospělé populace)
6 Sovinova, H a Csemy, L: Koureni cigaret a piti alkoholu v Ceske republice. Statni Zdravotni Ustav, Praha, 2004.
7 Ross, H.: Critique of the Philip Morris study of the cost of smoking in the Czech Republic, Nicotine and Tobacco Research, 6, 2004, 1, 181-189

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

skeptický napsal(a):

Pokud mám z něčí závislosti pohodlné živobytí,kde toho nemusím moc vědět,mám to dobrý a neměl bych si to škrábat.

Pokud bych přišel s nějakým revolučním způsobem,jak odnaučit lidi kouřit,pak by se dalo říci,že jsem něco vykonal.

Citování jiných bezradných statistiků není žádný posun.
02. 08. 2010 | 09:25

Ládik napsal(a):

Kuřáci ať kouří dosyta a neobtěžují přitom nekuřáky. Zdravotní péči by si ovšem měli hradit mimo pojištění, protože jejich zdravotní poškození nejsou nemoci, ale úmyslné poškozování zdraví. Mimo plateb za zdravotní úkony by měli platit doktorům za práci přesčas, protože zdravotní péče by jim měla být poskytována mimo běžnou pracovní dobu lékařů.
Totéž platí pro alkoholiky a feťáky.
02. 08. 2010 | 09:27

route66 napsal(a):

Ládík

Totéž bych zavedl u řidičů, cyklistů, špičkových sportovců, obžerníků, baletek, horníků a jiných.....
02. 08. 2010 | 09:31

slavwin napsal(a):

Kouření je dlouhodobý zlozvyk, také jsem kouřil, dnes bych se bez kuřáků obešel. Pokud ten zlozvyk se stane nedostupným dojde k nahrážkám a trestné činnosti. Jsem pro cílené postupné omezování a ochranu těch kterým to vadí, to se myslím děje, tento blog slouží váhajícím pro správné rozhodnutí i to je potřebné.
02. 08. 2010 | 09:37

ženská napsal(a):

Krásný prostor pro korupci a byrokracii. Kdo bude určovat, je-li nemoc kuřáka od kouření, nebo by to chytil i tak (třeba od dálnice pod okny?) Už vidím ty komise, plné neomylných a nepodplatitelných, placené z našich daní. Ojojoj, to bude korýtko.
02. 08. 2010 | 09:40

Ivo Peterka napsal(a):

Jsem rád, že někdo uvedl porovnání podložených výdajů a ztrát z kouření s daněmi za cigarety. Už mnohokrát jsem četl nesmysly o tom, jak daně z cigaret přinesou do rozpočtu více peněz, než kolik kouření vezme na výdajích.
02. 08. 2010 | 09:47

Ivo Peterka napsal(a):

ženská: Zde na Aktuálně vyšel pěkný článek o tom, že kuřáci mají 10x častěji CHOPN. Tyto údaje jsou statisticky změřitelné.
02. 08. 2010 | 09:49

Pavel napsal(a):

to slavwin: Zatím bohužel žádnou významnou ochranu nekuřáků (ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi) nevidím. Kuřáci si kouří bez skrupulí naprosto bez ohledu na nekuřáky (zastávky, restaurace). Kuřák dojí své jídlo v restauraci a hned poté si zapálí, i když vedle jí nekuřák. Dosavadní zákon s vynálezu typu "Prostor pro nekuřáky" v jinak kuřácké hospodě byl pro smích. Pokud není větší výběr nekuřáckých restaurací, je to o ničem.
02. 08. 2010 | 09:57

Pavel Skeptik napsal(a):

A kde je započítáno zdanění práce v tabákovém a ostatním na něj navazujícím průmyslu? Doprava, výroba papíru, prodejci,energie, výroba barev na krabičky???
02. 08. 2010 | 10:03

rejpal napsal(a):

Pavel Skeptik
Dále pracovní místa ve firmách vyrábějích šidítka. Navíc i antikuřácká kampaň není zadarmo, přináší zakázky a daně. Nejsou uvažovány výdaje na důchod, přestože je prokázáno, že kuřáci žijí o několik let méně. Upřímně řečeno, je-li řeč o ekonomické bilance kouření, lze sestavit studie s jakýmkoli výsledkem, podle toho, co se vše zahrne a co už ne.K tomu výnosu státu - od roku 1999 se navíc daň z tabáku drasticky zvýšila. Někde jsme viděl plánovaný výnos z těchto daní 40 mld. Stát je pěkný pokrytec. Na jedné straně kuřáky ostrakizuje, na druhé z nás hříšníků činí nikoli bezvýznamný zdroj plánovaných příjmů státního rozpočtu. Proč nejdou peníze z kouření přímo do rozpočtu zdravotnictví?
02. 08. 2010 | 10:20

VP napsal(a):

Z rozhovoru mi vyplývá, že opět není počítáno s alternativními náklady. To znamená, když byl někdo nemocný z (předpokládaného) důvodu kouření, tak se má za to, že kdyby byl nekuřákem, nemocný by nebyl vůbec. Není zcela jasné, co jsou to náklady způsobené předčasným úmrtím?? Rovněž se zdá, že i příjmy jsou zkreslené. Není přece možné počítat celý příjem v podobě spotřební daně, ale je nutné jej očistit o alternativní příjem, dejme tomu,vyšší sazbu DPH. Pak automaticky odpadá vágní argument, že by spotřebitelé utratili peníze za něco jiného. Dále údaje z roku 1999 jsou opravdu málo relevantní, neboť spotřební daň z cigaret významně stoupla, přičemž si nejsem jist, že úměrně stouply i náklady na péči (např. vývoj mezd ve zdravotnictví tomu příliš nenasvědčuje).
02. 08. 2010 | 10:21

alesdrobek napsal(a):

Hana Ross je podle bia sice expertka, ale z vlastní zkušenosti vím, že ekonomové, pokud chtějí, si dokážou vycucat z prstu neuvěřitelná čísla. Stačí změnit v modelu pár předpokladů a je to. Ani na vteřinu nepochybuji o tom, že jiný ekonom by za pět minut s prstem v nose vypočítal, že je to přesně naopak a že ČR naopak díky kouření 75 miliard vydělala.

Tohle je prostě voodoo statistika, ke které jsem krajně skeptický.

Jinak vyšší daň z cigaret zřejmě asi opravdu pomáhají odrazovat od kouření, ale rozhodně to není samospásné. Když podraží Marlbora z 50 na 80 korun, tak to rozhodopádně neznamená, že kuřák Marlbor přestane kouřit. Znamená to, že si začne kupovat levné šmejdy kdo ví odkud nebo nějaký paš.

Mimochodem odstavec o pašování mi přijde totálně ujetý, ať se na mě paní Ross nezlobí. Pašování prý nesouvisí s vysokou cenou cigaret, důkazem budiž financování války v Jugoslávii a vůbec, přísná policejní kontrola to prý eliminuje. Ehm. Paní Ross by si měla někdy vyjít mezi lid, aby viděla, kolik kontrabandu tady koluje.
02. 08. 2010 | 10:22

Martin napsal(a):

Autorka vychází ze zastaralých informací, kuřáci už jsou dávno ziskoví, poněvadž dramaticky stoupají daně na cigarety a dneska už jsou někde na úrovni 2,10 Kč na jednu cigaretu a v plánu je další zvýšení.
Dále se stále opakuje nesmysl o ekonomické ztrátě z kouření, opak je pravdou, kdyby kuřáci přestali kouřit a peníze za cigarety by utratili třeba za welness pobyty v Rakousku, český stát by těžce zaplakal, takhle má miliardy jisté.
02. 08. 2010 | 10:40

fudoshin napsal(a):

no tak myslím si, že z racionálního pohledu vzato by se mělo kouření zakázat.všechny možné inspekce kontrolují, zda určité škodlivé látky v potravinách i jiných výrobcích nepřekročí určitou hranici, kdy už mohou(!) být škodlivé.a po takovémto zjištění následují sankce, finanční či dokonce stažení výrobků, zastavení výroby apd. cigarety jsou prokazatelně škodlivé ve všech směrech, takže jiný důvod, než že jejich prodej generuje velké zisky, které dovolují lobovat a uplácet politiky a instituce,k jejich prodeji není.a bráno nezaujatě, je neuvěřitelné, že je vůbec legální je prodávat.výroba a prodej cigaret je navíc velmi nemravná.tabákové výrobky způsobují závislost, tedy nejedná se o opravdový tržní vztah, ale konzumenti jsou rukojmými producentů a prodejců a veškeré promo slouží hlavně k ovlivnění public relations ne jako přímá podpora prodeje.jediným způsobem využití tabákové reklamy pro podporu prodeje je cílení na rozšiřování trhu.což se děje především tak, že je tato reklama zaměřená na cílovou skupinu dospívajících, kdy si vychovávají celoživotní odběratele svých jedovatých dárečků...p.s. recapthca říká: borrowing elixir to mě pobavilo, to musím zkusit :D
02. 08. 2010 | 11:09

Ládik napsal(a):

route66 -
profese je něco jiného, než drogová závislost.
02. 08. 2010 | 11:14

pepr napsal(a):

Jedno je jasné: Češi vědí, že všemu rozumí nejlépe a žádné přebírání cizích zkušeností nemá smysl, protože v Česku samozřejmě všechno funguje jinak (lépe) než jinde. Češi jsou si navíc vždy schopni všimnout různých problémů se zaváděním různých novinek, které jiným, hloupějším národům vůbec nedojdou... A tak zatímco třeba chudáci Italové (a mnozí další) postávájí s cigaretami před hospodou, Češi v místech, kde je hospoda jen jedna, spokojeně pořád sedí - ve smradu...
02. 08. 2010 | 11:31

rejpal napsal(a):

fudoshin
Jsem kuřák a zákaz by se mi nelíbil, to najednu stranu. Ale jinak s vámi ve většině souhlasím. Stát se brání zdanění prostituce (ta škodí zdraví nejspíš daleko méně) z důvodů etiky. Proti kouření (a bohužel často proti kuřákům - což není totéž) bojuje, stojí ho to spoustu peněz. Na druhou stranu si lačně naplánuje výnosy z kouření jako přijmovou stránku rozpočtu. Kdyby lidé masově přestali kouřit, vznikl by v rozpočtu deficit navíc, takže by se nejspíš zase o něco víc škrtalo.Třeba zase na důchodech - a při tom by se zvýšil průměrný věk.
02. 08. 2010 | 11:35

Honza999 napsal(a):

Pokud bude spotřební daň v ČR stejná jako v EU, pak s ohledem na platy a ceny v ČR a EU bude český kuřák daňově zatížen 4-5x větším procentem svých příjmů, nežli kuřák v žijící a pkacený v EU.

Protože přes vysoké spotřební daně počet kuřálů neklesá, je jasné, že toto NENÍ cesta. Lékaři moc dobře vědí, že fyzická záviskost na nikotinu se vyrovná fyzické záviskosti na heroinu (nikotin se v játrech mění na látky nahrazující přirozené lidské endorfiny).. Normální, člověk s běžnými standardními fyziologickými procesy NEMÁ šanci se (bez lékařské pomoci) závislosti na nikotinu zbavit. Ti, co to "dokázali sami" buď lžou (=kouřili příležitostně a nebyli v podstatě závislí), nebo mají mírně odlišné fysiologické procesy v nervové soustavě (=nejsou to "fyziologicky" normální lidé).

Boj proti kouření by se měl odehrávat ve zcela jiné rovině než v represi kuřáků. Jenže represe je výnosná, do prevence a léčby by bylo nutno vložit finance.
02. 08. 2010 | 11:37

Grandmaster napsal(a):

Jeste o tom pasovani:
Hana Ross se myli.
V polovine devadesatych let potreboval svedsky stat penize (kterykoliv stat vzdy potrebuje penize). Zvysil tedy (znacne!) cenu cigaret s motivem, ze se jedna o zdravi obcanu. Pasovani cigaret nabylo takoveho rozmeru, ze stat zaradil spatecku a opet snizil ceny. To se uz nejednalo o 'zdravi obcanu', nybrz o zmenseny prijem statu.
02. 08. 2010 | 11:39

rejpal napsal(a):

Bojovníci proti kouření (stát i občané) mají vždycky výhodu v tom, že mohou zapojit do hry nějaké morální hledisko (je to jako když nějaká manželka masíruje chotě, že místo na fotbal má jít do divadla, protože co je fotbal proti Umění) - je prostě správné nekouřit, takový člověk je nějak morálně lepší. V dobách, kdy ještě jezdily kuřácké vozy, jsem zažil, že jakási paní si sedla do kuřáckého vozu a rozhořčeně seřvala kuřáky, že si bezohledně bez zeptání zapálili. A nechtěla uznat, že mohla jít kamkoli v celém zbytku vlaku. Cítila se být morálně v právu.
02. 08. 2010 | 11:48

Al Jouda napsal(a):

To rejpal:
Pokud to bylo ve vlaku na trati Praha - Smíchov - Beroun, tak to byla moje teta. V pokročilém věku byla bojem proti kouření až posedlá, ale protože mě jako chlapce neustále nabádala, abych nekouřil, jsem nekuřák a nelituji toho.
02. 08. 2010 | 12:48

Pavel napsal(a):

to rejpal: Nejde jen o morálku. Hlavní problém je, že nekuřáci jsou neustále nuceni čichat smrad od kuřáků, kteří nejsou schopni pochopit, že by to nekuřákům mohlo vadit.
02. 08. 2010 | 13:08

rejpal napsal(a):

Pavel
Je to o toleranci a tuhle vlastnost postrádají jak někteří kuřáci, tak někteří nekuřáci. Problém je, že netolerantní kuřák je okamžitě poznat (cítit), má proti sobě většinu veřejnosti. Netolerantní nekuřák, který dobrovolně vleze do kuřáckých prostor a tam se realizuje, má tu podporu taky.
02. 08. 2010 | 13:18

gaia napsal(a):

u nás jsou nekuřáci chudáci. Všude se nadržuje kuřákům těm ubohým závislým lidem neschopným se ovládat. Nekuřák jim musí všude ustupovat a když se ohradí tak je hned za netolerantního kverulanta.
Mělo by to být obráceně. Normální je nekouřit!!!
Nekuřák u nás nemůže ani do restaurace jinak smrdí jak popelník.V šatně na pracovištích si musí nechat udit šatstvo a nemá zastání. Musí dělat práci navíc neboť nebozí kuřáci TO musí mít a musí aspoň 5x za pracovní dobu odejít do té šatny udit a nekuřák musí za ně hlídat a pracovat.
A třeba Kubera to ještě bere jako srandu.

Stejně tak se mně nelíbí reklamy na fernet představující alkoholiky jako chlapáky kteří potřebují relaxovat.

Je potřeba to kuřákům i alkoholikům pěkně ztěžovat aby zjistili že je pohodlnější se od zlozvyku oprostit. Toho se u nás ale zřejmě jen tak brzo nedočkáme.
02. 08. 2010 | 13:29

katarína pol napsal(a):

To, jak je kuřáctví v ČR považováno za normální a jak se bojí i ředitelé institucí proti kouření v zaměstnání zasahovat, svědčí příklad jedné Krajské hygienické stanice na východ od Prahy. Ředitel tam šikanoval svou podřízenou lékařku, která si stěžovala, že jí chodí dnes a denně vykuřovat těsně před okno její kanceláře 3 služební řidiči. Lékařka musela v této kanceláři pobývat 8 hodin denně a od dubna do září celý den větrat, protože kancelář byla na jižní stranu a pod střechou a bylo tam cca 28°C. Pak prý- že hygienická služba chrání veřejné zdraví - ani náhodou. Hlavně tam kvete šikana a mobing.
02. 08. 2010 | 13:39

Pavel napsal(a):

to rejpal: Pokud je kuřáckým prostorem myšlena knajpa, kde chodí kuřáci jen na cigara a pivko, tak v pořádku, tam nemá nekuřák co dělat. Kde se ale vaří jídlo (zvláště třeba pizzerie), tam by měl být zcela nekuřácký prostor, aby se tam mohl nekuřák normálně najíst.
02. 08. 2010 | 13:44

dodo napsal(a):

Já bych v některých profesích dal do požadavků při přijetí do zaměstnání, že uchazeč musí být nekuřák. Ve zdravotnictví je to samozřejmost, dále v potravinářství / je hrozné sledovat, jak si prodavačka v pekárně vyjde zafajčit před barák a pak vesele bere dál do ruky rohlíky/, v profesích, kde jste v užším kontaktu s lidmi / řidiči v MHD, apod./,atd. A viděli bychom tu motivaci odnaučit s kouřit, když by na tom dotyčný byl existenčně závislý. Pokud es kouření toleruje jako obvyklá a běžná záležitost, budou kuřáci vždycky na koni a budou otravovat své okolí a ještě budou hulváti.
02. 08. 2010 | 13:47

rejpal napsal(a):

Pavel
V tom nejsme v žádném rozporu. Pokud jde o hospodská zařízení, mohou být jak úplně nekuřácká, tak rozdělená. Byl bych dokonce i pro to, aby v kuřácké části byla samoobsluha, protože nejvíc trpí zaměstnanci nekuřáci.
02. 08. 2010 | 13:54

Niki napsal(a):

Ano a také bych zakázal,jezdit automobily,jakoukoli dopravu spalovacími motory,dale zastavit všechny továrny atd at si hledají lidí práci kde nebudou škodit a jezdit mužou na kole nebo chodit pěšky,kdo to ma dýchyt takový maras.Tlustí liní češi znečistují díky pohodlnosti vzduch vic než kuřáci!
02. 08. 2010 | 14:21

Janeb napsal(a):

Milá paní Králíková

Vaše a další převzaté úvahy jsou přesycené teorií.

Jistě víte, že čím více budou lidé šetřit například s vodou, tím bude voda dražší.

Podobně je tomu ve zdravotnictví, léky počínaje a třeba právě tou vodou konče.

Proto je například vaše úvaha o snížených nákladech na léčení kuřáků nejspíš lichá.

Dále vaše úvaha platí jen ve skleníkovém prostředí (oproštěném od korupce a klientelismu). Navíc v chudých ekonomikách jsou preferovány "rychlý prachy".
02. 08. 2010 | 14:27

gaia napsal(a):

to niki
ale od továrny nebo auta mně nesmrdí hadry a šaty
02. 08. 2010 | 14:33

Ivo Peterka napsal(a):

Niki: Kuřáci mají deset krát větší pravděpodobnost, že dostanou CHOPN. Kouření je tudíž nejméně deset krát horší než všechna auta a továrny dohromady, protože továrnám a zplodinám z aut jsou vystavování kuřáci i nekuřáci. Ne přesně deset krát, ale nejméně deset krát proto, že i nekuřáci jsou vystavování pasivnímu kouření a tudíž lze předpokládat, že na některých případech CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) se podílí pasivní kouření.
02. 08. 2010 | 14:44

Niki napsal(a):

Ivo Peterka:To snad nemyslíte vážně,to mi chcete říct,že splodiny u aut a továren jsou meně škodlivé než kouření?Jo dat takovou dan jako na cigarety na auta a továrny tak spadne ekonomika proto se otom nemluví,na ostravsku 7 z 10 dětí stmatici a co druhý člověk alergik to mi chcete říct že to je z cigaret.Zplodiny z aut mají v sobě daleko víc karciogeních látek než nějaká cigarety a o množství se není třeba bavit.Udělejte si ted,zavřete se v garáži s kuřákem na hodinu a pak to zkuste z nastartovaným autem pane!
02. 08. 2010 | 15:27

Ivo Peterka napsal(a):

Niki, myslím to naprosto vážně. Ostrava se svým Mittal Steel je speciální případ - za to už měl dávno někdo sedět, ale jinak: http://aktualne.centrum.cz/... , http://auto.idnes.cz/automo... . O tom, že by zplodiny z aut měli v sobě mnohem více karcinogenních látek než kouř z cigaret velmi silně pochybuji. Možná to platí ještě u veteránské Tatry nebo Trabanta, ale i to je dost zpochybnitelné. Už i dieselové motory mají DPF. To cigarety nemají. O tom, že zplodiny z aut a továren jsou méně škodlivé než cigaretový dým svědčí zcela jasně výsledky uvedené v prvním odkazovaném článku. Je vidět, že jste závislá na nikotinu a svoji závislost si potřebujete obhájit.
02. 08. 2010 | 15:36

Xury napsal(a):

Pro alesedrobka:
zcela souhlasím a jen bych dodal, že pokud je tak snadné zlikvidovat pašování cigaret pouhým zvýšením policejního dozoru, tak pro už není dávno zlikvidováno pašování drog.
02. 08. 2010 | 16:06

Honza999 napsal(a):

Je chyba bojovat proti (již jsoucím) kuřákům jako takovým..

Je nutno bojovat proti kouření obecně, tedy proti vzniku nových kuřáků. Není jiné cesty, než lékařsky pomoci současným kuřákům se závislosti zbavit (je-li to možné.. není-li to možné, vyřeší takovéhoto kuřáka čas) a hlavně zabránit vzniku nových kuřáků.

Nastíním zde (podle mého) jediné možné řešení, jak ne vymýtit, protože to asi bude nemožné, ale snížit tabakismus.. Bude to znít drasticky a "totalitárně", ale s ohledem na lidské slabosti (tedy náchylnost k závislosti u potencionálních kuřáků a slabost pro peníze u majitelů akcií tabákových firem) jiné řešení není možné, nebude účinné...

To řešení je postavit tabák na úroveň tvrdých drog - z hlediska závislosti tabák tvrdá droga je. Těm, co jsou již závislí, po vzoru zacházení s uživateli heroinu (substituční léčba) prodávat drogu na lékařský předpis a současně nabídnout léčbu závislosti. Kdo na léčbu přistoupí, toho zvýhodnit. Způsobů zvýhodnění by mohlo být mnoho - namátkou, ten kdo se do léčny přihlásí a bude do doby, než na něj přijde řada, kupovat cigarety na lékařský oředpis, by po úspěšném absolvování léčby a třeba dvouleté abstinenci dostal proplacenu zpět spotřební daň za cigarety, které behem čekání na léčku zakoupil na předpis. Totalitární stránka tohoto způsobu spočívá v tom, že by na šíření tabáku mimo "lékařský režim" musely být nasazeny tvrdé sankce.

Je to "řešení po komunisticku" - ale má někdo z vás lepší???

PS: Mimoto se domnívám, že nekuřáci jsou poslední z těch, co by do toho měli co mluvit. Neznají tu závislost, tudíž netuší, vo co go...
02. 08. 2010 | 16:07

Tencokida Hnuj napsal(a):

Ač kuřák, jsem pro to, ať nám - kuřákům zakážou na veřejných prostranstvích kouřit a to tak, až se z nás bude kouřit.

P.S. Kouření jako tvrdá droga ? Hmmm. A co pivo a slivovice ? Kdy ty přijdou na pořad dne ? O zákuscích a bůčku ani nemluvě. A pitomých plcích na blozích taky.
02. 08. 2010 | 16:19

gaia napsal(a):

to niki
z továrny kouř čuchají kuřáci i nekuřáci.Je to daň za pokrok.
Ale jakou daň platí nekuřák za to že mu čmoudějí závisláci v práci. Je to jen další kapka nezdravého vzduchu navíc proč to dobrovolně snášet?
Kuřáci do plynu!!!!!!!!!!

TCKH
alkohol je dobrý sluha a zlý pán ethanol je látka potřebná v domácnost průmyslu i lékařství.
Ale nikotin????

jsem s Honzou
02. 08. 2010 | 16:25

Ivo Peterka napsal(a):

Tencokida Hnuj: Nikotin je tvrdá droga, protože závislost na něm je stejně silná jako závislost na heroinu. Závislost na alkoholu tak silná není.
02. 08. 2010 | 16:26

Honza999 napsal(a):

TCKH, Ivo

Ano, mikotin je opravdu droga srovnatelná s heroinem, jen s tím rozdílem, že (nikotin sám) nemá devastující účinek na nervovou soustavu. Někteří lékaři dokonce tvrdí, že nikotin sám o sobe není tak zlá droga, protože on sám neškodí (neboť po své přeměně na látky podobé lidským endorfinům spíše výkon nervové soustavy stimuluje), co však škodí, to je způsob aplikace.

Možná bych měl reochu poopravit svůj scénář boje proti tabakismu - místo cigaret prodávat kuřákům na lékařský předpis nikotinovou náhražku. Jenže to by byl najednou obrovský přelom i se společenskými dopady (zmizelá spotřební daň, náhlá ztráta výdělků pro trafikanty, protože z novin se neuživí apod.). Prodáváním cigaret na lékařský předpis by ten přechod ke společnosti bez kuřáků učinil pozvolnější, bez "rázových vln"...
02. 08. 2010 | 16:43

gaia napsal(a):

to Honza999
no já myslím že nikotin působí i na nervy např. ten kdo není schopen bez cigára nic vyřešit a je na něm závislá jeho intelektuální činnost tak v případě že cigáro z různých důvodů nemůže použít a je nucen něco řešit bez něj rázem se z takového člověka stává psychopat s jasnými abstinenčními příznaky. Mám své zkušenosti.
a nikotin má pak devastující účinky ale na nervovou soustavu nebohého nekuřáka který musí s takovým kuřákem stiženým absťákem něco řešit.
02. 08. 2010 | 16:50

Helena napsal(a):

1) akceptovanost kouření a nedostatek protikuřácké legislativy u nás nemá ve vyspělém světě obdobu! Výsledkem je mnoho zbytečných a předčasných úmrtí (jak píše dr. Králiková)a smaradem a cigaretami zaneřáděný veřejný prostor.
2) nelze chtít od kuřáků aby si platili za zdravotní péči u nemocí, které prokazatelně souvisí s kouřením. To nejde, protože, by pak stejným způsobem museli být postiženi obézní, narkomani, všichni co dělají rizikové sporty, ti, co řídili pod vlivem alkoholu a zmrzačili se atd.
3) řešením je osvěta, zvyšování povědomí o tom, co všechno kouření způsobuje a vytváření atmosféry, že kouřit není „in“
4) zdražení cigaret prokazatelně způsobuje, že menší počet mladých lidí, hlavně adolescentů, začne kouřit ( nemají peníze), později už mají rozum a s kouřením nezačnou!
5) (pro Rejpala) je velký mýtus, že náš stát utrácí nějaké peníze na boj s kouřením. Náš stát neorganizuje a nefinancuje žádné protikuřácké kampaně, což by vzhledem k velkému rozšíření kouření bylo zapotřebí. Naopak, u nás existuje (se souhlasem státu, který to ani trochu nereguluje) vysoká nabídka stále relativně levných cigaret a alkoholu, které si můžete koupit kdykoliv a kdekoliv. Viz všudypřítomné vietnamské a jiné stánky a nevábně vypadající prodejny, kde se prodává skoro výhradně alkohol a cigarety a kde je toto zboží bez skrupulí a bez ohledu na děti vystaveno tj. propagováno. Rozhlédněte se po Praze a všimněte si, kolik je takovýchto prodejen jenom na Karlově nám a v jeho okolí!
Nám Čechům se to nezdá divné, ale cizincům ano.
02. 08. 2010 | 17:02

Ensor napsal(a):

Od kdy kouření škodí zdraví? Možná trošku ,ale mnohem víc škodí našemu zdraví výfukové plyny z dieselových motorů.Vysoké zdanění cigaret je jedna velká lumpárna.Vědecké výzkumy o škodlivosti kouření jsou falešné!!
02. 08. 2010 | 17:02

gaia napsal(a):

to ensor
kecáš
02. 08. 2010 | 17:34

Ivo Peterka napsal(a):

Ensor: Máte vskutku kvalitně vymytý mozek. Nemáte pravdu ani v jedné z vašich vět.
02. 08. 2010 | 18:27

Stařeček napsal(a):

vážení páni kuřáci a kuřačky, vaše obhajoba není k ničemu. Jste čuňáci kam se pohnete. Zbude po vás vžda jenom sprad a spousta odpadků na ulicích, v trávnících, na chodnících a jinde. Stejní čuňáci jsou i zvýkačkáři po kterých jsou všude zničené nové dlážděné plochy a chodníky. Není po nich alespoň ten smrad. Zvlášť odpudivé jsou ženy a dívky kuřačky. Políbit tuto osobu by pro mne bylo stejné jak políbit starého močkaře. To vám říkám jako odnaučený kuřák. Byl jsem stejné prase. Na tabák a žvýkačky bych dal daň na úklid, když už si myslíte, že samo kouření neškodí vám ani nám nekuřákům. Nepořádek po vás je ale evidentní. Tato daň by se musela použít na úklid vámi zaneřáděných prostor. Jinak by mne zajímal váš názor na osobu, která by vám prděla u stolu pod nos. Myslím, že tento zápach ale zdraví neškodí. Nazdar.
02. 08. 2010 | 18:52

Ensor napsal(a):

pane Peterka ,mnohem více životů mají na svědomí ty nesmyslné nápisy na cigaretách ,například o neplodnosti a podobně.každý kuřák si tyto lži vrývá do povědomí a skutečně může onemocnět,nikoli ovšem na následky kouření ale na hypnozu.CELÝ SVĚT KOUŘÍ UŽ DVĚSTĚ LET ,RAKOVINA SE VE VELKÉM ZAČALA VYSKYTOVAT V DRUHÉ POLOVINĚ DVACÁTÉHO STOLETÍ. Velmoci a vojáčci testovali ty své atomové bombičky,no viník se našel - kouření. předčasně dle zvrhlé logiky umírá každý kuřák ,a je jedno jestli zahyne při dopravní nehodě ,nebo je mu stodeset let!
02. 08. 2010 | 21:46

Koki napsal(a):

Dámo a ostatní mudrlanti. Dejte mi (v tomto případě jako spokojenému kuřákovi) už konečně pokoj a nesnažte se pořád něco regulovat. Dneska jsou to kuřáci, zítra to budou třeba tlusťoši, kteří určitě taky stojí státní kasu o dost víc než je průměr a pozítří dojde v něčem dalším i na vás. Nakonec tady budem žít v dokonalém nalajnovaném světě, kde se ale bude málokomu líbit.
02. 08. 2010 | 21:48

1888 napsal(a):

Chtelo by to znat nejake realne statistiky a ne nazory protikurackych nadsencu, dobrodincu lidstva a zainteresovanych zdravotniku. Z techto kruhu jsou slyset hlavne hura nazory a castecne statistiky.
02. 08. 2010 | 22:24

Ivo Peterka napsal(a):

Ensore, krásná demagogie. K většímu rozšíření cigaret došlo během první světové války a k mohutnému pak během druhé světové války. Do té doby bylo kouření spíše výjimečné - salónní záležitost. A právě v polovině minulého století se začaly projevovat vlivy kouření na člověka.
Koki, klidně se ukuřte k smrti. Ale nevím proč byste musel nutně mít možnost kouřit kdekoliv, třeba v hospodě. Jak by se vám líbilo, kdyby si do hospody donesl feťák otevřenou lahev s toluenem?
02. 08. 2010 | 22:34

ria napsal(a):

To 1888 : Ty tisíce úmrtí kuřáků ročně na rakovinu plic je vám málo? Ztráty otců a dědů v rodinách, a rakovina plic jde strašně rychle, od diagnózy po smrt je cca půl roku, a většinou se s tím nedá už nic dělat! Jak rádi by ti kuřáci hne přestali kouřit-ale už je pozdě. zažila jsem 3 případy ve svém blízkém okolí. To není reálná statistika?
02. 08. 2010 | 23:32

Koki napsal(a):

Pane Peterko, chci mít možnost kouřit v hospodě, stejně jako řada mně podobných. Chci mít možnost jít do hospody, která je označená jako kuřácká a každý kdo tam vstupuje, tam půjde dobrovolně s vědomím, že je tam zahuleno. Stejně tak chci, aby byly hospody nekuřácké a pokud tam půjdu, bude to opět dobrovolně s tím že tam hulit nesmím a nebudu. Tomu se říká svobodná volba a byl bych rád, aby to tak zůstalo. A nejen v případě kouření.
03. 08. 2010 | 00:39

Ferda napsal(a):

Pokud já jako zákazník mám zájem o restauraci, ve které mohu kouřit, a zároveň se najde hostinský, který mi ve svém vlastním (tedy nikoliv státním) podniku toto umožní, pak žádný státní rypák (natož samozvaná paní "VycucámSiZPrstuLibovolnáČísla" doktorka Králíková) nemá do osobní dohody mezi mnou a tím hostinským co žvanit. Oba chceme být v zahuleném prostředí na vlastní riziko a vzhledem k tomu, že zákon nařizuje upozornit samolepkou na kuřáckost restaurace už na dveřích, tak žádný nekuřák nemá do takového podniku co lézt.

Já taky nelezu do restaurací Hare Krišna, nestěžuju si, že to vařené zelí strašně páchne a že chci dostat krvavý biftek. Jsem totiž (narozdíl od spousty antikuřáků) svéprávný a tam, kde se mi nelíbí, prostě a jednoduše nelezu. A když nemám alternativu? No tak smůla, svět holt není spravedlivý, někdy mi nezbývá než pokorně vlézt k těm krišnovcům a dát si sojové cosi, když už nechci zdechnout hlady. Sice pak budu dva dny prdět, ale to je holt riziko, o kterém jsem předem věděl. Stejně jako každý nekuřák ví o riziku, které ho čeká v kuřácké hospodě. Doufám, že i nadále bude rozhodování o tom, zda to riziko podstoupit nebo ne, na nás občanech a že se do toho nepřiprdelí stát se svými pseudoochranitelskými nápady.
03. 08. 2010 | 02:03

nekuřák napsal(a):

Ensor Koki Ferda
Kuřáci všech zemí světa - chcípněte!!!
03. 08. 2010 | 06:10

Ensor napsal(a):

to nekuřák - jednou asi chcípnu ,ale asi ne na následky kouření.Jsem celoživotní nekuřák.Jen mi vadí fanatická prolhaná kampaň proti kuřákům.
03. 08. 2010 | 07:53

nekuřák napsal(a):

ensor
"Jen mi vadí fanatická prolhaná kampaň proti kuřákům."

právě že u nás žádná kampaň není jsme zaostalý stát všude mají kuřáci pré
03. 08. 2010 | 08:03

sid napsal(a):

Je to legrace cist si moudra o zakazech, prikazech, danich apod. Sam jsem nekurak, ale co delaji ostatni mi je fuk. Pokud nekdo kouri, tak je na me , zda ho pozadam, aby toho nechal, nebo odejdu. Zajimat by to melo zdravotni pojistovnu a ta at kurakum zvedne pojistne. To je ucinejsi nez jakekoliv zakazy a prohibice...to by meli ti experti vedet, ze nikdy nefunguje. V USA (alkohol), UK (zbrane)-vysledky jsou vzdy stejne. Mimochodem, cele generace nasich predku kourily dymky, doutnicky, cigarety a zily, mnohdy podstatne kvalitneji nez my. My se samymi zakazy asi udusime drive nez cigaretovym dymem. Apropos, chemie v tzv. jidle zase tak moc nevadi, protoze neni tak na tapete a lid chce lacine zradlo. Ze by prave to mohlo byt vetsim nebezpecim nez cigarety moc lid nezajima. Ale melo by. Prave nasi predkove meli jidlo mozna proste, ale normalni. Proto asi zili lepe i s temi cigaretami.
03. 08. 2010 | 08:36

Ivo Peterka napsal(a):

Koki, jistě, a feťáci heroinu také chtějí mít svůj klid a možnost koupit si svoji drogu, a kuřáci marihuany by taky jistě uvítaly podobné shopy, jako jsou v Nizozemí. Taky bych mohl říkat nechci katalyzátor na svém autě, protože to ubírá na výkonu motoru. Jistě, když nebudeme mít svobodnou volbu, pak se vrátíme k nějaké formě totality. Ale v zákazu kouření na veřejných místech žádnou hrozbu totality nevidím, neboť se jedná o ochranu zdraví jiných lidí (stejně jako u limitů emisí, povinnosti chlórovat vodu v bazénech apod.). Nejedná se o nic jiného než hygienický předpis podobný tomu, že každá restaurace musí mít zdroj pitné vody.
03. 08. 2010 | 09:20

skeptický napsal(a):

Ano,chce to prosadit nějakou novou daň,naslibovat státu,jak se to vyplatí a poslat si ji do soukromého sektoru neziskovkám.

Ty počty nahoře jsou podezřelé.Asi by neobstály.
03. 08. 2010 | 10:15

Grandmaster napsal(a):

Zakaz koureni na vsech moznych i nemoznych mistech se siri svetem.
Ani Cesko se tomu nevyhne a kuraci se s tim musi smirit.
A za navyk koureni muzeme podekovat Americe (tentokrat se to neda svadet na USA, coz je jiste k nelibosti vsech americkych 'pratelu') a Kolumbusovi, ktery to do Evropy dotahl asi 1492.
03. 08. 2010 | 10:39

Ferdy napsal(a):

Ivo Peterka: ano, proti zákazu kouření na veřejných místech (tj. místech patřících státu) a na místech, kde si kouření nepřeje jejich vlastník, nemám vůbec nic a pochopitelně ho dodržuju. Stát nebo vlastník pozemku má mít plné právo diktovat si na svých pozemcích svá pravidla.

Hospoda ovšem není veřejný prostor xtejného druhu jako třeba ulice. Jde o prostor, kde dvě smluvní strany uzavírají dohodu o provedení určité služby. Provozovatel služby (hostinský) může charakterem podniku dát najevo očekávanou klientelu (vybuduje-li steak house, evidentně to není podnik pro vegetariány, vybuduje-li kuřáckou hospodu, evidentně to není podnik pro nekuřáky). Nekuřáci se mohou postavit na hlavu a odstrkovat ušima a nenadělají s tím nic. Stejně tak já jako kuřák se můžu klidně potento, ale ve stovkách nekuřáckých restaurací si nezapálím.

Srovnání s hygienou těžce pokulhává v tom, že o mizernou hygienu nestojí v hospodách nikdo (neexistují zákazníci, kteří by vysloveně požadovali špinavou kuchyň nebo přípravu jídel ze zkaženého masa), zatímco o možnost kouřit stojí zhruba třetina návštěvníků. Tj. jde o vysloveně vyžádanou službu. A pokud jsou lidé, kteří vyžadují určitou službu (a je jich dokonce obrovské množství) a zároveň existují podnikatelé ochotni jim tuto službu nabídnou, stát se do toho absolutně nemá co míchat, protože se pak chová značně pokrytecky.

Pokud stát skutečně hodlá chránit zdraví obyvatel, ať zakáže cigarety jako takové. Ať prostě postaví tabák (a třeba i alkohol) na roveň drogám a zakáže je. Ale to se samozřejmě státu nehodí, protože z toho jsou ku*evsky parádní výnosy! Takže raději bude existovat totální pokrytectví, při kterém se bude dštít oheň a síra na kuřáky, bude se zakazovat kouření v hospodách, ale zároveň se bude dávat pozor, aby se Phillip Morris moc nenamíchnul a nezrušil u nás továrny na cigarety.
03. 08. 2010 | 11:25

LCypher napsal(a):

Pokud se pomine etická stránka věci, nutno říci že studie PM vycházela ze zcela reálných čísel, na rozdíl od "studií" různých antikuřáckých hnutí, kde je už předem znám výsledek a čísla si "vědci" jednoduše vycucají z prstu. Dr. Goebbles by vám sice tleskal jak rozvíjíte jeho propagandu, ale ty vaše různé polopravdy a lži se pravdou nestanou ani když je zopakujete tisíckrát...
03. 08. 2010 | 11:28

Ivo Peterka napsal(a):

Ferdy, co se týče kuřáckých hospod, tak bychom si o tom mohli psát ještě dlouho a prostě se nemůžeme shodnout (nemyslím si, že pro spoustu činností, které jsou zakázány, by se nenašlo mnoho zákazníků a daly by se uvádět další a další argumenty na obou stranách). Proto bude lepší v té diskuzi nepokračovat. Jinak máte pravdu v tom, že stát je pokrytecký, protože do rozpočtu státu jdou daně ze zisků za prodej drog a je to legální.
03. 08. 2010 | 11:39

Helena napsal(a):

To sid, koki, enson a další:

1) restaurace, vlastněna soukromníkem, poskytuje služby „veřejnosti“ , a proto musí splňovat řadu norem ( hygienických, proti - požárních, atd.). Takže to opravdu není jenom na tom majiteli, jak a co se tam děje a jaká jsou pravidla provozu. V zásadě vám tam nesmí hrozit ublížení na zdraví, nemohou vám servírovat zdravotně závadné jídlo, musí tam být WC, atd. Nemůžete popřít, že velké části populace neomezované kouření vadí Nemohu poskytnout údaje z průzkumu, žádný takový u nás nebyl proveden, pokud vím. Nicméně, kouří cca 30% populace (pořád o něco více muži), odhadla bych že 20% nekuřáků je ke kouření tolerantních a ostatní, zas tak moc ne.

2)Bývaly doby, kdy nic nebylo regulováno, v restauracích se běžně vyskytovaly živé slepice a prasata i krysy a dokonce hosté mohli vykonávat svou potřebu pod stůl, např. v Bavorsku ještě v 19. století. Ale návrat do těchto dob byste snad nechtěl, nebo ano?
V bavorsku se nedácvno v referendu vyslovila většina obyvatel pro úplný zákaz kouření v restauracích.

3) Ve státech, kde je kouření regulováno, tj. na veřejných místech omezeno, si na to lidé brzy zvyknou, považují to za normální, dokonce i většina kuřáků a všichni jsou nakonec rádi, že je všude čisto. Obecně vzato - Společenský život vyžaduje omezování a tedy regulace, jinak bychom se tady nejspíše vymlátili…
03. 08. 2010 | 14:52

LCypher napsal(a):

To Helena:

Ve státech, kde je kouření regulováno jsou podniky kde se dál kouří, buď se ten zákon obejde zcela legálně např. na bázi soukromého klubu či soukromé oslavy, nebo to funguje zcela načerno, pak z toho bohužel stát nic nedostane. Co neexistuje oficiálně jako by nebylo, takže statisticky to vypadá pro antikuřáky dobře, realita je trochu jinde. Společenský život naopak potřebuje co nejvíce svobody, jinak by se to totiž zvrhlo v totalitární diktaturu...
03. 08. 2010 | 15:39

Helena napsal(a):

L Cypher:
Já netvrdím, že je nutné kouření a kuřáky ostrakizovat! V soukromí a v soukromých klubech ať si každý kouří jak chce. Také netvrdím, že tam, kde je kouření legislativně omezováno, to nelze porušit, a že se tak zcela jistě v různé míře také děje. Ale to nic nemění na tom, že pokud existuje oficiální politika omezování kouření, tak je to jasná zpráva, že kouřit není rozumné a je to něco, co stát coby ochránce oprávněných zájmů lidí (promiňte mi můj idealizmus) nechce podporovat.

Nechci být banální, ale nejde nepřipomenout, že "svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého"...
03. 08. 2010 | 16:09

skeptický napsal(a):

Zmíněné omleté moudro není banální.Je to otřepané klišé používané nepříliš chytrými lidmi,kteří se pak tváří hrdě,jakoby vynalezli střelný prach,a blbost byla ctnost.

Svoboda plátce daně je nadřazena svobodě toho,kdo nepřispívá.
03. 08. 2010 | 16:40

LCypher napsal(a):

Ale jistě, já respektuji vaši svobodu na nezakouřené prostředí tam kde je to zakázáno. Vy zase respektujte mou svobodu zapálit si tam kde to zakázáno není...
03. 08. 2010 | 16:42

gaia napsal(a):

L.Cypher
tak si kuř doma a neber mně mou svobodu.
Svoboda má v sobě také poznanou nutnost.A i v nutnosti je svoboda
03. 08. 2010 | 16:48

Helena napsal(a):

To Skeptický
Díky, že jste to klišé tak trefně a jasně vysvětlil, až jsem z toho nějak skeptická...
03. 08. 2010 | 17:12

LCypher napsal(a):

gaia:

Tak si zůstaň doma nebo si zajdi do nekuřácké hospody a neber mi mou svobodu. V tom je ten problém, vy antikuřáci pojímáte svou svobodu jako absolutní a svobodu kuřáků jako cosi vám podřízeného - není tomu tak. Respektujte a budete respektováni. Zakazujte a pak se divte že na vás nejsou brány ohledy.
03. 08. 2010 | 17:25

Mc Cali napsal(a):

Některý nekuřáci jsou opravdu přiblbla.
Vlastně jsem se docela pobavil.
Ale nebojte, zákazy budou pokračovat a jednoho dne zjistíte, že to co máte rádi už nesmíte.
Ale to vám nepřeju.
Prostě to tak je.
03. 08. 2010 | 18:34

nela napsal(a):

Normální je nekouřit! Malé děti se přece nerodí s cigárem v hubě. Tak proč ty silné řeči o braní svobody, LCyphere?
A když už chcete kouřit, neotravujte ostatní, a hlavně: když už si chcete zničit zdraví, nechtějte pak po ostatníh, aby vám solidárně platili zdravotní péči - tu si plaťte za svůj hazard se zdravím sami.
03. 08. 2010 | 22:24

LCypher napsal(a):

nela:

Jak pro koho. Pro vás je normální nekouřit, pro mě je normální si v hospodě dát pivo a zapálit si k tomu. Je to normální i pro mého otce, bylo to normální pro mého dědečka, bylo to normální pro mé předky dříve, to jen teď jsou najednou někteří lidé hrozně chytří a budou přesně určovat co je normální a co ne. To nejsou zas tak silné řeči o svobodě, to jen že mám svoji svobodu rád a Vaše normalizace je mi vskutku proti srsti...

A když už mám dle Vás platit zdravotní péči (ne že bych ji potřeboval) ačkoliv platím na zdravotním pojištění ne zrovna málo, pak mi přijde stejně tak naprosto nehorázné abych solidárně příplácel na to jak se svým zdravím hazardují sportovci, ať už profesionální či rekreační. Není to populární téma, ale kdyby někdo vypracoval statistiku kolik ůrazů a trvalých poškození zdraví vzniká v důsledku sportu, to bychom se možná všichni divili, aneb jak se říká "sportem ku trvalé invaliditě".
04. 08. 2010 | 00:56

skeptický napsal(a):

Až pojišťovna zaplatí za vaši zábavu,která skončí porodem či potratem,nebo až se vylágrujete v autě protože neumíte řídit,budete ráda,že kuřák solidárně přispívá,zrovna jako vy.A víc.
Není daleko doba,kdy si budeme platit všichni všechno.Kuřák,nekuřák.
04. 08. 2010 | 01:10

gaia napsal(a):

to LCypher
kuřáci jsou hlavně sobci v tom to je
otravují smradem a hází mně vajgly na rohožku a na zem před byt a pod okno. Na plovárně není možné najít místo kam dát deku a to to tam denně sbírají stejně tak na pláži když si děti staví z písku tak to mají plné vajglů. Co to je za svobodu a čí?
Normální je nekouřit a tak by měly být i nastaveny vyhlášky a veřejné mínění.To se musí změnit.

to skeptický
tohle teda bylo od tebe ošklivé.
A za potrat se platilo vždy. To ale chlap který má sex pro zábavu neví a nepochopí.
Ženy za něj platí vždy. Proto ty nepochopíš jak je můžu označovat za olověné koule.

A v autě se častěji vymlátí ti (ano ne ty) kteří si myslí jací jsou nepřekonatelní řidiči.
04. 08. 2010 | 07:01

LCypher napsal(a):

Gaia:

Tak by mělo být nastaveno veřejné mínění? Velký Bratr všem řekne co je správné a co ne? Takovéhle úvahy jsou skutečně obludné...

Co je to za svobodu a čí? Asi takhle - momentálně oba máme právo svobodné volby (nebudu vyvažovat omezení jedné či druhé strany, protože to každý vidí ze svého pohledu zcela jinak), rozdíl je v tom že vy mi to právo volby chcete vzít.
04. 08. 2010 | 08:40

gaia napsal(a):

LCypher
vy jste mně ho již vzal
04. 08. 2010 | 16:27

LCypher napsal(a):

Gaia:

Nevzal jsem vám vůbec nic. Můžeme si oba vybrat zda půjdeme do kuřácké či nekuřácké restaurace, jak komu co vyhovuje. Ale vy jistě vytáhnete "argument" typu "žádná u nás není, mám to daleko atd." - vaše volba, nic jako právo na nekuřáckou hospodu neexistuje a pokud jich není momentálně většina, tak to znamená jedině že nejsou zdaleka tak úspěšné jak se v médiích snaží tvrdit.

A pak si patrně budete stěžovat když jdete po ulici a v tom zdravém smogu vás ovane trocha tabákového kouře, jaké je to příkoří. No, můžete se třeba vyhnout, přejít na chodník na druhé straně, na to ovšem řeknete "co já se mám vyhýbat, má se mi vyhnout kuřák". Odhadl jsem to správně? No, obvykle to tak bývá že činí ten, kterému něco vadí. Máte nespočet míst kde je kouření zakázáno, ale s jídlem roste apetit, je vám to málo a chcete stále víc...
05. 08. 2010 | 18:28

gaia napsal(a):

s vámi asi nepůjdu nikam určitě smrdíte kouřem a to mne odpuzuje.
A jste závislý to je váš problém ne můj. Proč bych měla ustupovat závislákovi?
05. 08. 2010 | 20:25

LCypher napsal(a):

Kouř z doutníků a dýmek voní, ale to je věc názoru. Jestli jsem závislý? Nevím, mám tabák rád, chutná mi. Nečiní mi problém pár dní nekouřit, ale kouřím rád.

"Proč bych měla ustupovat závislákovi?" - ano, odhadnul jsem to správně, raději budete v kouři nadávat než udělat krok stranou a vyhnout se mu. Asi vám to přijde velmi zásadové a mučednické, ovšem je to váš problém, ne problém kuřáků - jim to nevadí...

Jinak s vámi bych také nikam nešel, antikuřáci mě vyloženě odpuzují...
05. 08. 2010 | 23:03

gaia napsal(a):

LCypher
a co když mě při přecházení na druhou stranu silnice abych se vám vyhnula přejede auto?
Není to diskriminace mojí osoby?
Nebylo by lepší aby auto přejelo kuřáka když by se ohleduplně vyhýbal nekuřákovi aby mu nesmrděl? A bylo by o jeden kus problému méně.

A doutník smrdí hrozně a ještě zažlutí záclony.
06. 08. 2010 | 07:27

LCypher napsal(a):

Gaia:

Aha, když auto přejede diskriminovaného nekuřáka, tak je to neštěstí, ale když přejede kuřáka, tak je to v pořádku. A nechcete nás všechny třeba rovnou zavřít do koncentráků nebo postřílet? Když už antikuřáci používají nacistickou propagandu, že by přejali i další metody. Ne, debata s vámi opravdu nemá smysl...
06. 08. 2010 | 09:57

PanPavel napsal(a):

paní gaia musí být ale hrozně,hrozně hloupá paní....už jenom když si člověk přečte argument,že "od továren mi nesmrdí hadry"....
06. 08. 2010 | 12:55

gaia napsal(a):

nesnáším kuřáky protože mne pořád otravují.
Hází mi vajgly pod okno a na rohožku a já to po nich musím uklízet. Co z toho mám?
A v práci mně vyuzují šaty v šatně jak tam pořád hulí a zastání nemám nikde.
06. 08. 2010 | 14:28

Nekouřící občan napsal(a):

Paní doktorko, jsem nyní rád, že v naší práci nesmějí kolegové kouřit (mají v práci vyhrazenou kuřářnu). Z těch předchozích zaměstnání jsem musel odejít mj. i proto, protože mi tam kouřili. Podobné to měl kamarád, kterému tam také kouřili. Trápí mě ovšem kuřáci na ulicích (tomu se člověk nevyhne).

gaia

Musí to být hrozné. Navíc, člověk mnohdy nemůže změnit zaměstnání, a tudíž to musí trpět a ničit si zdraví. Tady v Praze si člověk může ještě jakžtaktž vybírat, ale když jsem žil v severnách Čechách, kde je vysoká nezaměstnanost, neměl jsem takřka na výběr. V mnohých zaměstnáních se na zákaz "kouření nedbá". Kolikrát se kouřilo ve skladech, kde byl přísný zákaz kouření. Prostě realita je úplně jiná, i když oficiálně je zákaz. Často Vám kouří pod nosem i šéf. A věřte nevěřte, těžko si můžete stěžovat - zvláště když jste ve zkušebce.
Přeji Vám vše dobré
09. 08. 2010 | 16:12

Nekouřící občan napsal(a):

LCypher

Nezlobte se na mne, ale řada kuřáků je opravdu intolerantní. Vy si ani neuvědomujete, že když třeba kouříte na zastávce, tak kouř z vaší cigarety jde na jiné lidi, kteří to nesnáší. Byť třeba stojíte vedle zastávky, pořád to jde na lidi kolem ( i díky třeba větru). Nekuřák má větší citlivost na tabák - to vy už jste ztratili. Proč mám mít od vás nasmrádlé ošacení? Lidi vám většinou nic neřeknou, ale ve často skutečnosti uvnitř zuří. Už takhle máme špatný vzduch a do toho ještě ti kuřáci. Máte právo mi ničit zdraví? Nemáte!
09. 08. 2010 | 16:18

praktikujici kurak napsal(a):

Mám rád nekuřáky a ještě raději mám kuřáky. Otevřeně přiznávám, že kouřím hodně a i po mnoha pokusech jsem se dosud kouření nedokázal zbavit. Faktem je, že jsem zcela závislý a ještě k tomu mi to chutná, takže přestat kouřit je pro mě problém. Spousta nekuřáků kuřáky nesnáší, a to z mnoha důvodů faktických i fanatických. Přestože jsem pro mnohé společensky nepřijatelný kuřák a vyvrhel společnosti, vyznačuji se značnou tolerancí. Například nikomu nenadávám, když mu zapáchá z pusy, když mi před nosem někdo uprdne, když se poleje smradlavou voňavkou ani se nešklebím, když u někoho poznám, že se prostě jen vůbec nemyje. Otoleruji i osoby močící nebo zvracející na ulici nebo jinde. Rád koukám na kouřící komíny, zejména mě fascinuje Nová Huť v Ostravě a Biocel v Paskově. Toleruji i ten fantastický odér z Bioceli. Toleruji i množství kamiónů a jejich řidiče, a to včetně těch, kteří neumí řídit i těch, kteří při jízdě mají nohy na palubovce. Toleruji prostě všechny – a to i ty, kteří netolerují mě, přestože sami toleranci ostatních potřebují. Všem v okolí pomáhám, přidržím dveře, vyhýbám se klepům, v práci dělám i přesčas a platím daně. Zdravotnická zařízení nenavštěvuji, výhradně se léčím sám se zakoupenými medikamenty a hodlám zemřít brzy bez nároku na důchod bez ohledu na dlouhou řadu odpracovaných let.
Hezký zbytek léta a toleranci zdar.
09. 08. 2010 | 20:13

nela napsal(a):

Je mi vás všech kuřáků líto, takové argumenty jsou pod úroveň. A proto říkám: Kuř si a dostaň brzy rakovinu plic, a hodně trp, dus se, než zhebneš. H.o.v.a.d.o.
09. 08. 2010 | 21:32

skečptický napsal(a):

Všichni nekuřáci jsou zatracení geocentrici.
09. 08. 2010 | 23:45

skeptický napsal(a):

P.S.
Nela

Podpis se o řádek odsazuje.
09. 08. 2010 | 23:49

krtek_podzemni napsal(a):

Příroda nedělá nikdy nic zbytečně. Existence acetylcholinových receptorů nikotinového či muskarinového typu v lidském mozku, přičemž acetylcholin je důležitý neurotransmiter, v podstatě doporučuje při intenzivní psychické činnosti kouřit a k tomu popíjet čajíček z muchomůrky červené (jak to mimochodem praktikovali už staří keltové). Nebýt té škodlivosti produktů spalování a jedovatosti alkaloidů ;-)
Nekuřáci si to mohou přebrat třeba i tak, že pojedou ve srovnání s kuřákem jen na půl plynu. Výsledkem tohoto zabrždění je tvorba protikuřáckých zákonů a podobných heftů 8-)
10. 08. 2010 | 08:12

alg napsal(a):

Jen menší poznámka, pro ty, kteří chtějí přestat. Zkuste si přečíst A. Carra. Když na tu hru člověk přistoupí, tak to zabere.
10. 08. 2010 | 09:29

praktikujici kurak napsal(a):

Ps: Nela

Děkuji za srdečné přání týkající se mého skonu.

Vaše okolí taky musí být blahem bez sebe, že Vás má - takového "dobrého" člověka.
10. 08. 2010 | 10:04

gaia napsal(a):

krtku
"Nekuřáci si to mohou přebrat třeba i tak, že pojedou ve srovnání s kuřákem jen na půl plynu. Výsledkem tohoto zabrždění je tvorba protikuřáckých zákonů a podobných heftů"

nekuřák skutečně pojede jen na půl plynu když musí třeba v kanceláři být 8 hodin se zarytými kuřáky v smradu a dýmu že vzduch by se mohl krájet. Nekuřák který ještě nemá spálené čichové buňky a řasinkový epitel v dýchacích orgánech potom nemůže dýchat bolí ho hlava a slzí oči a kašle. Též se projeví staré pudy atavismy z doby kamenné kdy pro předvěkého člověka ucítit kouř vedlo ke spuštění únikových reakcí neb lesní požár měl fatální následky pro celou tlupu a proto takový člověk musí bojovat s přirozeným pudem rychle utéci a nutností zůstat v práci a vydělávat. Je jasné že se potom méně soustředí.

Opačná situace nastane když se na pracovišti nesmí kouřit.To potom kuřák ztratí nejméně 10% pracovní doby odcházením ven hulit a zbytek pracovního potenciálu ztratí bojem se svou závislostí. Takže zde se situace obrací a na půl plynu jede zas kuřák.

No a protože normální je nekouřit kuřáci jsou bezohlední sobci a nedokáží to pochopit pak je skutečně nutné prosadit ÚPLNÝ zákaz kouření na místech kam nekuřáci skutečně a nevyhnutelně musí (pracoviště peróny zastávky veřejné instituce školy nemocnice úřady ubytovny hotely banky knihovny obchody a alespoň polovina restaurací a další)
10. 08. 2010 | 10:20

nela napsal(a):

Jsem ráda, že jste zabrali na první dobrou a cítíte se dotčeni. Přece jen něco - jinak jste intaktní jako neon, argon, krypton, xenon. Nejdříve dvakrát slušně, a když to nejde po dobrém, tak kopnout do prádelny.
Já vám tu smrt přeju, když si nedáte říct. Budete mít, co jste chtěli, do kouření zvesela.
Zdravím též paní doktorku Evu Králíkovou a přeju jí hodně sil do boje s kuřáky.
10. 08. 2010 | 14:18

Vroubek napsal(a):

Dobrý den,
jako lékař denně diagnostikuju nevratná postižení tepen nebo žil u kuřáků do té doby zcela zdravých. Tito lidé se s bolavýma nohama, ale také ucpáváním tepen do krku nebo k srdci už budou do smrti jen trápit. A nejen oni, ale především jejich rodiny.
je mi líto těch pacientů, natož jejich rodin.
10. 08. 2010 | 14:41

praktikujici kurak napsal(a):

PS: Nela

Kam Vam mám v budoucnu nechat poslat svoje parte, abyste mela konecne nejakou radost ze zivota?
10. 08. 2010 | 14:46

nela napsal(a):

Krematorium Praha, milý pane, krematorium Praha, tam ho vyvěste.
Radostí ze života mám bez kouření více, než vy s kouřením. Minimálně za ty peníze, které ušetřím, když si nekupuju cigarety, ale i bez peněz. Ráda dýchám čistý vzduch, a protože po světě chodí stále ještě spousta netolerantních kuřáků, chodím raději do lesa. Tak mne hledejte tam. Ale pozor! V lese se kouřit nesmí! Zvláště teď v létě, to byste způsobil požár! A mohl byste při tom i uhořet!
Zdravím!
10. 08. 2010 | 22:16

xylinder napsal(a):

Meli bychom vyhlasit desetileti preinformace - kolikrat denne se doctu, ze neco je tak a tak a pokud nahodou nevidim pod poklicku, tak se nikdy nedozvim, ze autor si vzal cislo tuhle a onde, v podstate ze spravneho suplicku, ale s jinym datem a nekdy i z nehorazne nesouvisejiciho suplicku a par suplicku prehledne - a ejhle, co z toho nevyleze za krasnou studii, kdyz ta cisla mame! Jinak souhlasim s nekym vis, ze kuraci uz dlouho statu vydelavaji (to je proste dneska se soucasnymi cisly fakt). Nesouhlasim s nekym ze zacatku, ze tabakovy byznys neni nijak regulovany - zkuste si vygooglovat seznam zakazanych latek v tabaku. Ze nektera narizeni male firmy nedodrzuji (velke si to nemohou dovolit, na malych si nikdo nic nevezme a za chvili jedou pod novym jmenem dal) je vec jina. Coz samozrejme vyssim zdanenim povede k vetsim objemum cigaret buhvi odkud. Jako byste si kupovali treba jogurt bez jakychkoli informaci o slozeni (neni to legalni, ale to prodavajiciho ve stanku v trznici jaksi nezajima, a kupujicimu vzhledem k polovicni cene taky ne, ze)... coz je jeste lepsi pripad, nez pasovane cigarety, ktere se tvari jako zavedene znacky.

Jak vidno, ma cesky narod k toleranci a dodrzovani vlastnich narizeni na pracovistich jeste hodne daleko. Doufejme, ze se to tak behem dvou pristich generaci vyda lepsim smerem (nebudu zastirat, ze pracuju v zahranici a jako nekurakovy se mi tu mezi tolerantnimi a rozumnymi kuraky i nekuraky zije fajn).

Jinak vsem hezke leto a kurakum drzim palce, at nekdo rychle vymysli neco, aby pro svou davku nikotinu nemuseli inhalovat i veskery bordel, ktery pri spalovani vznika a ktery hlavne stoji za problemy se zdravim...
12. 08. 2010 | 13:34

f chaloupka napsal(a):

Bohužel se obávám, že mladých kuřáků přibývá / hlavně žen/, a že kouřit budou dál. Tím se bude zvyšovat strmě počet úmrtí na rakovinu plic a pracovní neschopnost a invalidita na chronickou obstruční plicní nemoc. Nejdůležitější by byla tvrdá prevence u dětí - ještě nekuřáků, protože nikotin je droga, a jak někdo začne kouřit, málokdy přestane / někdy při zjištění diagnózy plicního nádoru nebo po infarktu/. a matky-kuřačky už rodí víceméně postižené děti, když ne s VVV, tak uečitě méně vyvinuté nebo s malou porodní hmotností, alergiky atd.
12. 08. 2010 | 23:14

Klvana napsal(a):

nechtěla by jste mne vážená dámo vykouřit?
13. 08. 2010 | 00:22

skeptický napsal(a):

Všem militantním nekuřákům doporučuji si na smrtelné posteli zapálit,aby měli nakonec blahý pocit,že tu bude o jednoho zatraceného kuřáka míň.

Kuřáci jsou závislí na nikotinu,a doktoři na kuřácích.
13. 08. 2010 | 07:22

f chaloupka napsal(a):

To Klvana:
Nepatříš mezi normální lidi, ani mezi slušné lidi, tak určitě ne. A navíc jsi asi kuřák, tak se mi hnusíš.
13. 08. 2010 | 11:33

f haloupka napsal(a):

To skeptický: Mezi militantními nekuřáky jsou i někteří bývalí kuřáci, kteří měli sílu a vůli přestat kouřit. To ti zbývající kuřáci nemají, jejich problém. Tu sílu a vůli nemají kuřáci ani v jiných oblastech života, jsou depresivní, agresivní,vztahovační apod.
Otravují své okolí, nikdo je nemá rád. Dříve a v bolestech umírají. A taky mají méně peněz, které prokouří.
Kuřáci v kultivované cizině patří mezi opovrhovanou nižší sociální vrstvu, s kterou se nikdo nebaví, nemají noblesu a intelekt, a zcela obyčejně řečeno, smrdí.
13. 08. 2010 | 11:38

VOLIL JSEM ZEMANA napsal(a):

Cigarety byl hlavní nástroj Heydricha ke zvýšení produktivity práce v protektorátu. Dělníci ve zbrojovkách byli vlastně feťáci, kteří pro svůj fet udělali všechno.
13. 08. 2010 | 12:38

Karel napsal(a):

Pročetl jsem si příspěvky účastníků této diskuze a zcela nerozumím některým příspěvkům. Tedy... Začal jsem kouřit v 16 letech a kouřil 25 let, do svých 41 let, posledních 15 let 60 cigaret denně. Kouření mně přinášelo uklidnění, dobrou pohodu a obecně řečeno celý ten proces zapalování, manipulace s cigaretou, vdechování apod. mně byl velmi příjemný. Nevím, snad shodou náhod jsem nikdy během těch 25 let nebyl v pracovní neschopnosti ani v nemocnici. Běžná nachlazení jsem přecházel. Kvůli dětem jsem se rozhodl přestat. Zakoupil jsem dvě tašky cucavých bonbonů a 14 dní nepřetržitě cucal bonbony zpravidla i několik najednou. Skutečně jsem přestal. Postupně se dostavily problémy. Začal jsem být nervózní, začal jsem mít deprese, dostal jsem cukrovku, potom mně lupénka pokryla celou vlasovou část hlavy a šířila se do obličejové části. Z mých běžných 73 kg jsem měl 110 kg a dále tloustl i když jsem držel dietu, byla ze mě troska. Jednou v noci, když jsem opět nemohl spát jsem se vypravil k benzinovému čerpadlu s úmyslem, že už je to jedno a že si koupím cigarety. Nekouřil jsem 10 let. Koupil jsem si červené Sparty a již při koupi jsem pocítil ten společenský kontakt, který v sobě cigareta zahrnuje. Mladá prodavačka se na mě usmála a řekla - máte dobrý vkus, také kouřím Sparty. Před benzinovým čerpadlem jsem si zapálil, bylo to jako kdybych přestal včera. Došel jsem domů a dostal chuť na další cigaretu. Začal jsem hubnout, po čase jsem se dostal na svých 73 kg při výšce 173 cm, cukrovka zcela vymizela - neberu na ní ani léky (bral jsem 8 léků denně) ani
inzulin, nedržím dietu. Lupénka se naprosto ztratila, nemám žádné psychické problémy. Cítím se skvěle - kouřím opět svých 60 cigaret denně.
Jsem z mnoha studií poučen o důsledcích kouření - ono cigaretový kouř je směs karcinogenů a jedů. Ale... nikotin je silně návykový jed, který ovšem v malých dávkách působí stimulačním účinkem na nervovou soustavu a ve větších dávkách uklidňujícím. Poučen nechci již nikdy přestat kouřit a také je mně záhadou, co je na tom tak úžasného dožít se 85 let místo 70. Volba zda kouřit či nekouřit je volbou každého člověka, u této volby by měl být poučen o rizicích. Jsem názoru, že s dnešními odvykacími metodami lze i přestat. Kuřák by neměl obtěžovat nekuřáka, nekuřák by stále neměl vymýšlet protikuřácké kampaně. Svoboda jednoho končí tam , kde začíná svoboda druhého.
Je mně 54 let, jsem vysokoškolák, pokud by mně bylo opět těch 16 let, začal bych znovu kouřit. A zbytek života chci již prožít v pohodě s cigaretou.
13. 08. 2010 | 13:04

baruch napsal(a):

Vaše nově vzniklé nemoci byly zřejmě příznaky abstinenčního syndromu. Mám ve své blízkosti člověka, který kouřil od 18 let a postupem času se stal na cigaretách závislý. Ještě v nemocnici, kdy čekal na vyhodnocení svého EKG a bylo mu moc zle, si vyšel ven zakouřit. Když se pak octl na jednotce intenzivní péče a viděl kolem sebe ty " chcípáky", jak je opakovaně resuscitují, jak byl několimdní připoután na drátech a musel chodit na bažanta nebo mísu, a předstatoval si, jak se mu teď svět změní - co všechno bude museta anebo naopak nesmět - řekl si, že kouřit přestane. A vydržel to do teď, je to již více než 11 let a je mu 62 let. Jediné, co se stalo, že má větší chuť na sladké a skutečně přibral-ale tomu se dá odpomoci zvýšenou pohybovou aktivitou a střídmějším stravováním. Jinak si moc pochvaluje, že se nezadýchává, nepochrchlává a nepokašlává, a cítí se celkově mnohem líp. I duševně, protože ví, že se umí ovládat, a to mu zvyšuje sebevědomí. Taky se těší z toho, že se dožije vyššího věku, než jeho mužské okolí v rodině, které vesměs kouřilo. Co k tomu dodat: Kdo chce bít / nekuřáky/, bič si vždy najde.
13. 08. 2010 | 14:24

karel napsal(a):

Pokud si pročtete některé studie, potom zjistíte, že abstinenční syndrom netrvá 10 let. Ten stav se stále prohluboval. Naprosto nechci nikoho "bít". Nechápu však, proč nekuřáci mají tak eminentní zájem na tom, aby kuřáci přestali kouřit, případně nikdy nezačali. Jsem se svým kouřením spokojen a nevím, proč se neustále mám dočítat o dalších a dalších protikuřáckých kampaních. Proč jsem neustále přesvědčován, abych přestal kouřit. Přesvědčuji snad nekuřáky, aby začali kouřit? Ne, říkám, já to chci a budu dělat, zkrátka proto, že mně to vyhovuje. A pokud Vy to nechcete dělat, pak to nedělejte. A ještě k tomu věku. Ono skutečně nejde o to, kdy člověk umře, ale jak život prožije. Jak plodný a etický život prožil například pan doktor Motejl - co pro lidi a společnost vykonal. A v jednom rozhovoru uvedl, že se mu někdy stane že má zapálené dvě ale i tři cigarety najednou. A tady v komentářích se občas objevuje, že každý kuřák je šmejd. A nakonec mně vůbec není jasné proč či z jakých pohnutek přesvědčujete kuřáky jak správné je nekouřit. Zřejmě tedy budete přesvědčovat silně otylého občana o tom, že nemá jíst tučné maso. Proč? Je to Váš život? Nemyslíte, že tím narušujete svobodu onoho občana?
13. 08. 2010 | 15:01

ahoj napsal(a):

Cely clanek je nesmysl. Stat rozhodne na kuracich neprodela to je jiz selskym rozumem jasne.
Zamestnavatel a zamestnanec kurak i nekurak s prumernou mzdou 25000 hrubeho odvede mesicne na zdravotni pojisteni 3375 kc. Kurak k tomu odvede z kazde zakoupene krabicky malboro dph+spotrebni dan 66,37 kc
coz je pri spotrebe krabicky denne prumerne 1991 kc mesicne navic. To cini o celych 60% vic oproti nekurakem odvedenym 3375kc na zdravotni pojisteni. Zcela jiste kuraci nemaji nemocnost o 60% vyssi nez nekurak - to je holy nesmysl, nehlede na to ze umru drive a stat na me usetri za duchod. To ze mozna umru na nemoci jejichz leceni je drahe neni argument protoze to mozna umru na stejnou nemoc o 20 let pozdeji jako nekurak taktez nehlede na to ze mi stat celou dobu bude vyplacet duchod, zatimco pokud umru nasledkem koureni v prumeru o deset let drive nikoliv.
13. 08. 2010 | 15:45

baruch napsal(a):

Komu není rady, tomu není pomoci.
České přísloví
13. 08. 2010 | 20:54

gaia napsal(a):

karle
něco muselo být v těch bonbonech a ty jsi na to alergický jinak to co popisuješ není možné
ahoj
tak si to pěkně zdůvodni že dobře činíš ale nás svými cigaretami neotravuj
14. 08. 2010 | 09:33

občanka napsal(a):

K paní doktorce Králíkové,fandím ji.Každý příspěvek k osvětě je nesmírně důležitý. Já osobně pokládám za stěstí, že nekouřím a ani mé dospělé děti. Kuřáky pokládám za nevyzrálé osobnosti. Přes známá fakta o škodlivosti kouření riskují rakovinu, Cévní mozkovou příhodu a infarkty. Kuřáky pokládám za sobce na entou. Jsou sobečtí k sobě i ke svým nejbližším, kteří se o ně v případě neodvratné nemoci budou muset postarat. Myslím tím přenášet je jako nepohyblivé osoby, vyměňovat jim pampersky a to i milovaná vnoučata. Takovou budoucnost připravují kuřáci svým dětem a vnoučatům. Zůstanou zcela závislí na nich. Život v ústavech není také žádný med.Navíc žalostně chybí a stojí mnoho peněz.Národ, který je hluchý k tomuto problému je pokrytecký. Když se napíše na krabičku cigaret, že způsobuje rakovinu, jakoby řekl, ta rakovina přeci nic není, doktoři si s ní už vědí rady." PořiĎte si rakovinu", buďte slavní a tzv."in". Bulvární tisk, který je u nás nejvíce rozšířen vyhledává senzace i v případě nejvážnějších nemocí známých osobností. Toto pokládám za hyenismus největšího kalibru. Populární jsou u nás lidé, kteří nezřízeně pijí alkohol na bujarých večírcích. Zodpovědnost za sebe a za své blízké se vytratila. Každý kuřák by se měl umět podívat do budoucnosti a říci si, zda bude umět říci svým vnoučatům : "Bohužel s Vámi broučkové nebudu moci jít na výlet, ani Vám pomoci s úkoly, protože již na to nemám sil, odcházím totiž z tohoto světa o 10 - 20let dřív, protože jsem kouřil/a/". Již vás neobejmu nemám na to sil... Jsem závislý na cigaretovém dýmu Mějme se rádi, a nekuřme !!!!!
Na kouření vydělává je tabákový průmysl. Ostatní jen a jen prodělávají.
14. 08. 2010 | 12:01

karel napsal(a):

Nu, to co se zde dočítám je zábavné, ba myslím, někdy až za hranicí zdravého rozumu. Jako předchozí příspěvek o ústavech. Paní, neplatí, to co píšete o nemohoucích lidech, náhodou obecně a nikoli jen o kuřácích? Tedy začnu jinak. Co člověk je na tomto světě, užívá drogy. Droga působí na duševno člověka. Drogou je např. kofein, nikotin, heroin, LSD atd. Paní, nepijete náhodou čaj nebo kávu? Drogy jsou většinou návykové a většinou mají vedlejší účinky. Paní, je jen a jen věcí dospělého poučeného člověka, zda se pro nějakou drogu rozhodne. Tedy rozhodnu-li se kouřit marihuanu, pak je to jen a jen mé rozhodnutí. Zaplať pánbů, že bylo povoleno držení a pěstování drog pro osobní potřebu. Paní, soudíte lidi podle toho, zda kouří či užívají drogy? Pak vězte, že řada lidí, kteří něco dokázali, něco za sebou zanechali, něco co přesahuje běžného jedince, brali drogy, kouřili, byli alkoholici. Pan Picaso byl natolik závislý na drogách, že mysleli, že již umře, surrealisté, které velmi obdivuji, většinou ke své tvorbě užívali LSD. Pan Boudník, jehož díla jsou ozdobou světových galerií, když neměl LSD, se uvazoval za krk za kliku u dveří, aby si odkrvil mozek a dostal se do podvědomí. Pan Munch s jeho úžasným "Výkřikem" byl alkoholik. Paní, co jste dokázala Vy? Jednou věcí, která po Vás zbyde, jsou ty nesmysly, co tu píšete. Jenže ty jsou akorát pro pobavení. Paní, mám tři dospívající děti, pokud budou fetovat (tíím myslím i kouření), potom jim nebudu říkat "proboha, nedělejte to, onemocníte, umřete". Ne, jsou dostatečně poučeni a bude to jejich rozhodnutí, které budu respektovat. Víte paní, a teď mně promiňte, ale na jméno si nemohu vzpomenout, jeden velmi známý ekonom, kterého má pan Klaus oblíbeného, napsal: Problém drog zmizí tehdy, až budou volně dostupné v každé samoobsluze". Myslím si to také. Přeji Vám příje mný nekuřácký a sobě kuřácký den.
15. 08. 2010 | 08:15

Ivo Peterka napsal(a):

Víte Karle, kdyby si závislí na nikotinu aplikovali svoji drogu v tabletkách, náplastích, vypitím (podobně jako alkohol), nebo dokonce nitrožilně, tak je to těm, kteří nejsou na nikotinu závislí, celkem jedno. Jenže závislí na nikotinu si aplikují drogu způsobem přímo ohrožujícím zdraví i těch na nikotinu nezávislých. A to je celý problém. On ani ten nikotin není tak devastující, jako jsou devastující jiné složky kouře.
15. 08. 2010 | 09:31

Karel napsal(a):

Ve všem, co píšete, máte pravdu, pane Peterko.
Kuřák musí být ohleduplný. Nikoho neobtěžovat ani neohrožovat. Své jedy si má konzumovat sám.
Ano, tabákový kouř je směsí karcinogenů a jedů - všechny složky ještě nejsou ani známy. Ale nikotin jako silně návykový jed působí v malém množství stimulativně a ve větším množství uklidňuje. Ale to všechno jsem psal již v příspěvcích výše.
Přeji Vám pane Petrko hezké odpoledne.
15. 08. 2010 | 15:07

Karel napsal(a):

Hezký den paní Občanko,
jistě, je Vaším právem fandit komu chcete. Fandíte-li paní Králíkové, potom je to Váš šampion. Mám však trošku jiný pohled.
Dívám se na fotografii rozesmáté paní Králíkové, zde na této stránce. A zároveň si v některých jejích článcích přečtu o tom lidském neštěstí, o těch miliónech předčasně zemřelých, nemocných, trpících. A věřte, nějak mně to nejde dohromady, připadá mně to, jakoby válečný pravodaj s rozesmátou tváří z bojiště oznamoval: Právě padlo ¨nebo trpí a umírá 15 000 vojáků. Ha, ha, ha...
A činnost paní Králíkové. Ano, je jistě dobře, pokud někdo chce přestat kouřit, aby našel pomocnou ruku. Samozřejmě i osvěta je dobrá. Ale... Je třeba 15 leté stresované dívce, jež ve svém životě vykouřila několik krabiček cigaret a táže se, jestli má poškozené plíce a zda se někdy její plíce vrátí do normálu, psát, že již nikdy nebude mít plíce zcela bez následků jejího kouření? Je třeba dále stresovat rodiče dvacetiletého syna, jež začal kouřit a kteří trpí pocity viny? Nevím, nevím, zda je to etické, zda to nepůsobí více škody než užitku. Ono psychické a fyzické zdraví jde přinejmenším ruku v ruce a u někoho možná i platí "víra tvá tě uzdraví" (tím samozřejmě nemyslím víru v boha). Ba i z Vašeho příspěvku, paní Občanko, si nejsem jistý, zda se nemůže jednat až i o fóbii.
Nu a pohleďte co paní Králíková napsala mně: Ovšem pokud chcete dál šťastně kouřit, nemohu pro Vás nic udělat, jen popřát, aby Vám zdraví vydrželo.
Tak buď tedy to myslí upřímně a potom jí děkuji.
Anebo je to takové trochu jízlivé. Co v tom potom může být? Leccos. Ono jednou ze základních lidských emocí (jak nás učí psychologie a filozofie) je závist. Vědomá, nevědomá, podvědomá. Nebyla paní Králíková kuřačka? Jaké pohnutky, příčiny jí vedly k tomu, že přestala. Nemůže tam být nevědomá, podvědomá závist? Nevím, je to jen konstrukce.
17. 08. 2010 | 09:25

Ivo Peterka napsal(a):

LCypher: Tak to byl výrok roku! Rekreační sportovci že hazardují se zdravím? Rozhodně míň než vy. Tělo je uzpůsobeno k tomu, aby se hýbalo. Jestliže se tedy nehýbete díky tomu trapnému argumentu, že byste rekreačním sportem škodil tělu, pak si jen demagogicky omlouváte svoji lenost k pohybu. Je spousta článků o tom, jak se má správně sportovat a také o tom, jak nesmyslné, demagogické a trapné jsou výroky, které jste tady zplodil. Stačí např. zapátrat na http://www.behej.com . Pravděpodobně patříte k těm hospodským vysedávačům, pro které je problém ujít pár kilometrů, jinak byste neměl zapotřebí psát takové trapné nesmysly. Jo jo, vzpomínám si, jak se kdosi udivoval nad kolegou, že běhá. Také zplodil krásný výrok: "Ale u toho se zpotíš, to je nezdravý, ne?"
18. 08. 2010 | 20:07

Tendecni Blaboly se nedaji cist napsal(a):

Pane Peterko, jak pise pani Obcanka: obtezujte se svoji drogou-sportem nekoho jineho. Jste neohleduplny, sobecky a pokud dokonce behate tak jste nevyzrala osobnost ktera si lebedi v masochizmu. Cim vic namahy, potu unavy a zadychani , tim vice jste spokojen. Nicite si tim zdravi a mate mnohem vetsi pravdepodobnost ze si zvrknete kotnik nebo koleno(nez mi lezici doma u tv a pc) a pak vas jeste musi draze lecit, nehlede na to ze jste pak doma a nevydelavate statu a nam zadne penize. Hruza jak jsou sportovci sobecti a neohleduplni. Smrdi vsude v parcich potem, vyfukuji do atmosfery mnohem vice oxidu uhliciteho no proste hnus-tfuj prestante s tim.
23. 09. 2010 | 12:44

Ivo Peterka napsal(a):

Teda pane "Tendenční Bláboly se nedají číst" co bych si bez vás počal. Bych se nedozvěděl, že si můžu dokonce zvrknout koleno. Máte pravdu, je to strašná závislost ten běh - člověk pár dní neběhá a už má absťák. Navíc se to drží i lidí ve vysokém věku - např. 83-letí běhají maratony. Ale nebojte, i kdybych si to koleno zvrknul, tak doma nebudu, protože pracuji u počítače a tam se to i se zvrknutým kolenem dá. A až můj smradlavý pot způsobí, že nějaký chudák či chudera v parku z něho padne do bezvědomí, tak se sám udám k soudu, aby mě za to náležitě potrestal.
23. 09. 2010 | 22:31

Tendecni blaboly se nedaji cist napsal(a):

Panu Peterkovi: Je mi mile jedno jestli mate abstak nebo ne a ani to nemuzu vedet. Stejne tak vy nereste jestli ma abstak nekdo jiny. Leceni vaseho kolena ci zlomeneho kotniku a dalsich obvykle sportovnich zraneni taktez neco stoji, rozdil je v tom ze vy na dani nepridate oproti kurakum ani korunu. Vase priklady jsou nic nerikajici a zcela zbytecne. Myslim ze z koure cigaret v parku nikdo bezne do bezvedomi taktez neupada a pokud bych si mel vybrat jestli dychat za nekym kour z cigarety nebo jeho pot pripadne telesny smrad, vyberu si radeji tu cigaretu. Hlavne s tim ale na rozdil od vas neotravuji tretinu naroda at prestane sportovat kdyz ja sam nesportuji. Nechte laskave na svobodnem rozhodnuti kazdeho jedince jestli bude kourit ci nikoliv sportovat ci nikoliv jezdi autem ci nikoliv. Trochu vice tolerance.
01. 10. 2010 | 09:10

Ivo Peterka napsal(a):

Pane "Tendecni blaboly se nedaji cist", nikomu nezakazuji kouřit. Jen tvrdím, že zákaz kouření v restauracích by byl pouze další hygienický předpis, kterých jsou stovky. A to zcela oprávněný hygienický předpis. Ostatně propoceného sportovce v restauraci najdete buďto v létě na zahrádce (kde mi kouření taky nevadí), anebo ve sportovních střediscích (ale tam v zásadě jezdí právě ti sportovci za sportem). Jo, a že se sportovci zraní? Ano, ale zase se na nich ušetří, protože méně často mívají infarkt, mají trénovanější imunitní systém, takže obecně jsou méně nemocní, atd.. Než si tedy budete příště dělat ze sportovců trapné žertíky, tak si uvědomte, že na rozdíl od pravidelného kouření má pravidelné sportování prokazatelně mnoho pozitivních dopadů na zdraví člověka.
02. 10. 2010 | 13:49

Tendecni blaboly se nadaji cist. napsal(a):

Pane Peterka- snad uz jen toto: Osobne znam nekolik lidi kteri umreli prave pri sportu. Jinak ja kourim od 16 let a nemocny jsem tak jednou za 4 roky kdyz dostanu chripku, takze vase teze o nemocnosti je licha. I kdyby byli vice nemocni, tak pokud to je v produktivni veku kdy vydelavaji penize je a plati obri spotrebni dan - je to naprosto v poradku.
Naopak sportovci(ne vrcholovi) se mozna doziji vyssiho veku-tudiz pobiraji delsi dobu duchod. Organismus stejne nevyhnutelne starne, infakty stejne nastavaji jen pozdeji a celou tu dobu chodi pravidelne k lekari na operace oci, rehabilitace, vymeny kyclu, mrtvice a podobne, a nakonec treba stejne umrou na rakovinu jako kurak, takze ja si myslim ze kuraci rozhodne nic stat navic nestoji. Pravidelny pohyb ano pravidelny sport a lecby zraneni jim vzniklym osobne myslim ze se statu spise nevyplati.
Klidne sportujte, ale kuraky nechte kourit.
Uvedomte si prosim ze kuraci plati ze sve zaliby 80% dan statu ktera neni na jejich lecbu vubec vynakladana, takze budte rad ze i vam za tyto penize postavi treba dalnici.
Krome toho vyfukove plyny z jezdeni autem jiste take nikomu neprospivaji a presto se nikdo nebouri ze kdyz on nema auto tak nechce aby mu ostatni v jeho okoli autem nesmrdeli. Ten je modni proste utocit na kuraky. Jinak nekuracke restaurace uz jsou, tak jdete do ni. Nikdo vas nenuti chodit do kuracke. Majitel se sam rozhodne zda chce kurackou nebo ne. Myslim ze tak je to v poradku.
04. 10. 2010 | 08:51

Ivo Peterka napsal(a):

Pane Tendecni blaboly se nadaji cist, nemáte pravdu a tendenční bláboly jsou vaše výtvory. Je mnoho výzkumů potvrzujících, že kuřáci jsou mnohem více nemocní než pravidelní sportovci a i kdyby vaše tvrzení o vaší nemocnosti bylo pravdivé, pak jste jen jeden případ a z toho dělat závěry je nesmysl. Například na letošním závodě Běchovice-Praha (10031m) běželo ve velmi nepříznivém počasí 46 mužů v kategorii 65-69 (čas nejrychlejšího 00:45:47 a nejpomalejšího 1:13:31) a 77 mužů v kategorii 60-64 (čas nejrychlejšího 00:40:27 a nejpomalejšího 1:11:53). Tito lidé si i ve vyšším věku udržují silný imunitní systém a dobrou kondici - obojí by jim mohli leckteré mladší ročníky jenom závidět. Kouření naopak oslabuje imunitní systém. Neútočí se na kuřáky, ale na následky kouření, které jsou prokazatelně větší, než následky motorismu (např. kuřáci mají násobně větší pravděpodobnost, že dostanou CHOPN. Kdyby auta tak strašně škodila, tak by ten rozdíl mezi kuřáky a nekuřáky nebyl násobný). Kdybyste si svoji drogu podávali vypitím, náplastí, nasátím nosem nebo nitrožilně, tak je to na nikotinu nezávislým celkem úplně jedno a navíc by to bylo i pro vás výrazně zdravější (ano, i to nitrožilní podání). Vy si ale svoji drogovou závislost prosazujete navzdory všem a ještě ji porovnáváte s mnohem méně škodlivými věcmi. K tomu se ještě oháníte svobodou - vy kteří jste se nechali zotročit drogou. Ano, chodím zásadně do nekuřáckých restaurací, v Praze to není takový problém, ale v menších obcích jsou nekuřáci stále biti bezohledností kuřáků. Na druhou stranu uznávám, že stát je neskutečný pokrytec. Na jednu stranu "bojuje" s kouřením, na druhou stranu je "pasákem dealerů drog". Toto je můj poslední příspěvek - jako u mnohých jiných (naštěstí ne všech) kuřáků nemá smysl se s vámi o tom bavit.
04. 10. 2010 | 23:29

Tendecni blaboly se nadaji cist napsal(a):

Pane Peterka mate pravdu: nema smysl se o tom s vami bavit. Kazdy mame jiny nazor. Me a hlave i statu je uplne jedno kdo jak bezel. Porad si asi neuvedomujete o cem je tato diskuse. Vy nekurak mate stejne jako ja 100% pravdepodobnost ze necim onemocnite(nebo rovnou umrete) protoze zdravej do hrobu jiste nepolezete. Jestli to bude drive tj. nekde na hranici duchodoveho veku - tim pro stat lepe, protoze usetri na duchodech a leceni duchodcu- tj. lidi kteri pro stat neprinesou uz ani korunu. Jestli kurakovi bude starnout organismus rychleji nez nekurakovi je jedno protoze nas oba budou lecit, jenze nekuraka mozna o 10 ci x let pozdeji, ale stejne ho lecit budou(pokud neumre na mrtvici ci infarkt-treba pri sportu). Jak jsem jiz uvedl vyse. Zkuste pocitat nebo se nad tim alespon zamyslet.
Myslim ze kuraci svoje koureni a horsi zdravi statu zaplati, narozdil kuprikladu proti uzivatelum tvrdych drog a alkoholu.
Takze se navazejte priste treba do motoristu-kdo ma lecit jejich zraneni + zabiji nevinne lidi. Ja jako clovek co nevlastnim auto bych mohl taky rvat ze nechci cuchat splodiny ani platit leceni zranenych.
Krome toho cely tento clanek pani Kralikove je z dnesniho pohledu zcela zbytecny protoze vychazi z naprosto neaktualnich dat roku 1999 kdy byla uplne jina spotrebni dan na tabak a cigarety.
"Zamestnavatel a zamestnanec kurak i nekurak s prumernou mzdou 25000 hrubeho odvede mesicne na zdravotni pojisteni 3375 kc. Kurak k tomu odvede z kazde zakoupene krabicky malboro dph+spotrebni dan 66,37 kc
coz je pri spotrebe krabicky denne prumerne 1991 kc mesicne navic. To cini o celych 60% vic oproti nekurakem odvedenym 3375kc na zdravotni pojisteni. Zcela jiste kuraci nemaji nemocnost o 60% vyssi nez nekurak - to je holy nesmysl, nehlede na to ze umru drive a stat na me usetri za duchod. To ze mozna umru na nemoci jejichz leceni je drahe neni argument protoze to mozna umru na stejnou nemoc o 20 let pozdeji jako nekurak taktez nehlede na to ze mi stat celou dobu bude vyplacet duchod, zatimco pokud umru nasledkem koureni v prumeru o deset let drive nikoliv."
05. 10. 2010 | 09:24

tendecni..... napsal(a):

Souhlasim s vami v tom ze stat. 'Na jednu stranu "bojuje" s kouřením, na druhou stranu je "pasákem dealerů drog"'
Stat naopak vzdy kdyz potrebuje zvysi spotrebni dan cigaret k velke radosti vsech nekuraku. Proc je zvysuje je jasne, protoze takto vybrane penize vubec na leceni kuraku nejdou.
05. 10. 2010 | 14:16

FayeAlvarez napsal(a):

freelance writer
04. 07. 2011 | 13:52

low auto insurance rates napsal(a):

I am so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc. <a href="http://topautoinsurancerates.net/">car insurance rates</a>
18. 10. 2011 | 19:00

personal loans napsal(a):

freelance writer
19. 11. 2011 | 21:37

i High PR Backlink Pyramid m napsal(a):

I'm really impressed together with your writing abilities and also with the layout in your weblog. Is that this a paid subject matter or did you customize it yourself? Either way keep up the nice high quality writing, it is rare to see a nice blog like this one nowadays..
03. 09. 2012 | 09:55

Ludo napsal(a):

V každém případě hodně dobrý článek, který nemá snahu řešit situaci, jen (a to je dost) sdělit statistickou a ekonomickou pravdu. Na základě tohoto rozboru se my musíme chovat.
21. 03. 2013 | 10:55

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy