Bída českého rusofilství

05. 05. 2014 | 17:36
Přečteno 38271 krát
Iracionální rusofilství je od počátku obrození asi nejhlubší psychickou poruchou českého národního sebeuvědomění, která jej zraňuje, zrazuje a oslabuje až do dnešní doby. Je také hlavní příčinou české nesamozřejmosti a pocitu nezakotvenosti v západní Evropě. Už samo odmítnutí koncepce zemského národa a vlasti více jazyků ve prospěch jazykové exkluzivity češtiny jako jediného určujícího znaku národa do velké míry předurčilo omezení duchovního rozvoje a hodnoty českého národního narativu. Nedůvěra k sousedům, obava z velikosti Německa, reminiscence vůči Rakousku, nesamozřejmost existence a hodnot společenství, odmítání realismu a tendence k bigotnosti patří k těmto sebeomezením stejně, jako potřeba snu o příslušnosti k imaginární Velké slovanské rodině či snu o pokrevním Velkém bratru, kteří tak nějak automaticky a navždy ochrání naši identitu a bezpečnost, bez ohledu na to, co děláme a kdo jsme my sami.

Současná „ukrajinská“ krize vztahů Ruska s demokratickým světem, a především vztahů evropsko-ruských, tak pro české myšlení představují možná historicky poslední šanci ke konečnému prozření z této dětinské a sebepoškozující slabosti. Pro případ vyhrocení této krize a pokračování ruské agrese i za hranice Ukrajiny by pak jedinou alternativou prozření z dvousetleté slepoty byl jenom zřejmě nadlouho poslední odklon od pokusů o české národní demokratické směřování. Fascinace Ruskem a podléhání jeho domnělé moci je českou specifikou, přesněji, fikcí českého protidemokratického populismu. Reálné Rusko totiž nikdy v minulosti nevyzařovalo do Evropy vliv prodemokratický, nečiní tak v současnosti a není naděje, že se tak bude dít v blízké budoucnosti. Je zjevnou, a historií opakovaně potvrzovanou skutečností, že rusofilství ani v českém prostředí nikdy nemělo pozitivní prodemokratický obsah, a od samého počátku český národní rozvoj pouze brzdilo a poškozovalo.

Dodnes existuje romantická představa, která rusofilství ztotožňuje na jedné straně se širším, údajně všeslovanským kontextem - tedy slavjanofilstvím - a na druhé straně s domnělou jazykově psychologickou pseudokulturní příbuzností, odlišující nás od „Západu“. V obou případech jde o zásadní nepochopení skutečnosti. Především v českém politickém provedení rusofilství prakticky za všech okolností slavjanofilství naopak vylučovalo a potlačovalo. Ruský imperiální zájem byl totiž touto tendencí nadřazován všemu, včetně existenciálních zájmů ostatních slovanských národů, hlavně pak Poláků, Ukrajinců, a Bělorusů.

V kulturním, a o to více v politickém vnímání, prokazuje české myšlení při posuzování Ruska navíc téměř absolutní neschopnost paměti, empatie, nebo jen vnímání zkušeností jiných národů a zemí. Jako letmé příklady nechť poslouží dělení Polska, ukrajinský hladomor ve třicátých letech, pakt Molotov-Ribbentrop a následná další agrese vůči Polsku a krádež jeho území, násilné uchvácení jedné třetiny Finska, celého Pobaltí a Besarábie, agrese vůči Maďarsku v roce 1956 – to všechno v českém prostředí prošlo bez povšimnutí, bez kritické reflexe a schopnosti domýšlet vlastní postavení v regionu Střední Evropy a postoj vůči periodické ruské (velkorusko-sovětské) expanzi. Pro většinové české myšlení cizí tragické zkušenosti s ruskou imperialistickou agresí jednoduše nic neznamenají. Zájmy Ruska, rozuměj ruská agrese, jsou pro české rusofily hodnotou civilizačně nadřazenou všemu, zahrnuje v to i hodnoty demokracie, vlastní identity a vlády práva. Je pozoruhodné, jak se v tomto otevřeně přihrblém a kolaborantském přístupu k ruskému imperialismu shodují česká izolacionistická pseudopravice s domácí komunistickou pseudolevicí.

To, co je však nejobtížněji pochopitelné, je skutečnost, že většinové české myšlení nevnímá, nechce vnímat, a dokonce popírá i vlastní tragické zkušenosti se zabijáctvím a cynismem velkoruské, jen takzvaně „sovětské“, agrese. Josef Stalin velmi rychle změnil sen o celosvětové proletářské revoluci v extrémně nepřátelský a izolacionistický koncentrační tábor Sovětského svazu, postavený na dominanci ruštiny a masovém ideologickém vymývání mozků. Zahraniční komunistické strany byly vytvářeny a ovládány pouze jako nástroje sovětské (velkoruské) politiky a moci. Jejich loajalita patřila pouze Moskvě, a byla vymáhána ohněm i mečem, jak by ostatně mohlo dosvědčit i v polovině třicátých let Stalinem řízené vyvraždění vedení Komunistické strany Polska. Stejně zmizely stovky komunistů z mnoha zemí, kteří přijížděli do Moskvy, protože věřili v sen o světové spravedlnosti, jenom aby byli zlikvidováni jako nedostatečně loajální. Českoslovenští komunisté, ač jako jedni z mála existovali ve fungujícím parlamentním systému ekonomicky rozvinuté země, po celou dobu patřili mezi nejloajálnější a nejotročtější vazaly velkoruských komunistů. Stačí vzpomenout na jejich kampaň za rozbití Československa v letech 1930-1931jako trest za údajný „československý imperialismus“ – přesně podle instrukcí Moskvy – a proti zájmům vlastní země. Tatáž diagnóza platí pro jejich poníženou podporu paktu Molotov-Ribbentrop a odmítání „imperialistické války“ proti Německu prakticky až do Hitlerova útoku na Sovětský svaz. Vlastenectví? Národní zájem? Nikdy a za žádných okolností. Proputinovské patolízalství dnešních českých komunistů je jenom opakováním gottwaldovské otevřeně protičeskoslovenské podpory stalinské imperiální agrese.

Českoslovenští komunisté po celou dobu války podporovali sovětské, ne československé vojenské a politické cíle. Jejich vedení strávilo v moskevské emigraci, pod podrobnou kontrolou a ve spolupráci s NKVD, sedm let. Fungovalo výhradně jako protidemokratická a protičeskoslovenská expozitura, připravující se nejpozději od roku 1943 na bezprostřední převzetí moci a nastolení diktatury v Československu okamžitě po porážce nacistického Německa. Politická slepota a slabost londýnské exilové vlády Edvarda Beneše, která programově ustupovala sovětským požadavkům, komunistické infiltraci aktivně napomáhala. Tak se stalo, že ještě před koncem války byly nejenom Svobodova armáda a její kontrarozvědka – Obranné zpravodajství, ale i klíčová ministerstva vlády, zcela podřízeny velkoruskému programu poválečného ovládnutí Československa. Slabošské odevzdání Podkarpatské Rusi Stalinovi, podřízení armády, vnitra, ale i klíčových hospodářských ministerstev komunistické rezidentuře – to všechno se odehrálo ještě před koncem války.

Komunistická strana si navíc okamžitě po jejím skončení, a s pomocí sovětské armády, bez ohledu na dohody o Národní frontě a československé zákony vytvářela svoje vlastní ozbrojené oddíly a tajná skladiště zbraní. Vlastenectví? Národní program? I podle tehdy platných zákonů šlo o vlastizradu. Přesto dodnes české mínění považuje komunisty řízenou okupaci Československa v roce 1945 za „osvobození“. Všímal si v té době někdo z československých politiků násilné anexe a bolševizace Pobaltí i slovanského východního Polska? České mínění si dodnes odmítá připustit, že odsun německé menšiny z Československa byl prosazován především ve velkoruském zájmu „konečného řešení“ a očisty strategického předpolí Ruska od více než desetimilionového „nespolehlivého“ německého obyvatelstva.

Autorem této nelidské strategie masového vyhánění, znásilňování a vyvlastnění byl jeden z největších masových vrahů dvacátého století a Stalinův našeptavač, Lev Mechlis. Udělal to snad z lásky ke slovanství? Tento zvrácený a sadistický politický komisař 4.ukrajinského frontu na začátku května 45 projevil svoje opovržení vůči západním Slovanům tímto výrokem: “Když se dívám na Slováky, Čechy, Poláky – jejich Evropa s domýšlivou kulturou se vyznačuje otrockým vztahem k věcem a všednímu životu. Náš člověk je v tomto směru o několik hlav výše než takzvaní Evropané, protože je především oddán státu.“ (Jurij Rubcov, Mechlis – fanatický přisluhovač Stalinovy krutovlády v sovětském Rusku, nakladatelství JOTA, Brno 2008) Rozuměj – ruskému státu se zvláštním historickým posláním. A kdo nejde s námi – jde proti nám. Bída dodnes pokračujícího českého rusofilství – a je jedno, jestli ho v tuto chvíli údajně zprava hlásá Václav Klaus, nebo údajně zleva Miloslav Ransdorf - zamlčuje, toleruje či otevřeně omlouvá nejenom gottwaldovské zločiny, ale i okupaci vlastní země a desítky zabitých ze srpna 1968. A to už je na pováženou.

Obecně vzato lze české rusofilství od jeho počátků v devatenáctém století, a o to více v posledních sto letech, popsat jako obranu mýtem. Není důležité, že mýtem poněkud blouznivým a s výraznými rysy potlačené religiozity. To, co je horší, je skutečnost, že jde bezpochyby o obranu vlastní kulturní zbabělosti a nesamozřejmosti. Podivné české mýtické rusofilství nemá, jak řečeno, nic společného s láskou ke všemu slovanskému. Znovu a znovu zrazované ruskou realitou, se v každé krizi o to vztekleji odvrací od skutečnosti a obrací proti vlastním lidem. Stačí připomenout, že čistky na Slovensku byly v době komunistické diktatury vždy o poznání mírnější, než v českých zemích. Nevíra ve vlastní hodnotové ukotvení potřebuje mýtus jako náhražku reálného světa a zodpovědnosti. Potřeba mýtu sebou totiž nevyhnutelně nese stejně silnou a stejně iracionální potřebu nepřítele. V tomto ohledu pak není rozdílu mezi českým antiněmectvím, antiamerikanismem, antisemitismem nebo odmítáním Evropské unie.

Dokud české myšlení nenadřadí vládu práva nad moc, a fandění či nasazování psích hlav tomu kterému z momentálních politických vůdců, dotud bude potřebovat bránit svoji nejistotu s pomocí mýtů – a rusofilství, jak odzkoušeno, mezi nimi patří k těm nejméně prozíravým.

P.S. Za termín „kulturní zbabělost“, tedy neschopnost prosazovat vlastní pozitivní hodnoty, aniž bych k tomu potřeboval nepřítele a jazyk nenávisti, děkuji papeži Františku I.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Zdeněk Brom napsal(a):

gabriela:

Osobně se domnívám, že poznáním svým omezených velitelských schopností a přenechání místa schopným velitelů, Stalin výrazně přispěl k vývoji války.

Udal cíl a směr, který vyžadoval....a pak se odměnil řádem. Zbytek nechal profesionálním velitelům.
06. 05. 2014 | 17:05

Zdeněk Brom napsal(a):

Joe Ratata:

Nevím, nakolik je Suvorov důvěryhodný, ale jeho pohled na situaci dává smysl a možnost pochopení toho, co se krátce po napadení SSSR dělo.
06. 05. 2014 | 17:08

Reveil napsal(a):

antroid
"Přečtěte si o jaltě a o historii vůbec, abyste tady neplácal blbosti o podílu zemí osvobozených RA vs US army a dalších. Jejich velikost byla předem stanovena dohodou, nikoli výsledkem bojů."

Jistě. A samotná jaltská jednání odrážela výsledky dosavadních bojů. Jak jednoduché.

Zdeněk Brom
"Když jste před rokem 1989 položil květny u pomníku spojeneckým armád u Prachatic, skončil jste u výslechu na StB."
Neskončil. Já zásadně nikdy žádným armádám květiny k památníkům nekladu, protože to považuji za nechutný tyátr. Ale monopolizace osvobozenectví je trapná.
Letecké bitvě o Británii přihlížely i USA a nic neudělaly. Jestli někdo zapomíná, pak vy, když neberete v potaz, jak britská vláda neslyšela námluvy ze strany strýčka Joea. A pak přišel kmotr Dolfa a bylo to upečeno za 3 dny.
06. 05. 2014 | 17:09

karel paták napsal(a):

pane Urban,já mám za to ,že to není tak hrozný..je jich málo,pouze jsiou víc slyšet..je to taková odpadní směska bejvalejch a současnejch komoušů,stbáků a placenejch diskutérů..je to velký řvoucí...nic..
06. 05. 2014 | 17:10

Joe Ratata napsal(a):

Zdeněk Brom
A cestou zpět z Milevska do Vodňan si trošku zajeďte na hřbitov do Bernartic, kde místní oběti Němců, táhnoucích k Podoláku do americké zóny, léta odpočívaly pod rudou hvězdou, ač chudáci neměli nic společného s rudou ani bílou pěticípou hvězdou.
06. 05. 2014 | 17:21

slavwin napsal(a):

Abuelo napsal(a):
A je to pořád ta ubohá země na vesnici plná barabizen postavených za cara, málo opravují nové nestavějí a pořád chlastají, když se jim to líbí nechme jim to, ale nezatahujme je do našeho světa.
06. 05. 2014 | 17:23

Zdeněk Brom napsal(a):

Reveil:

Vy ne. Jiní ano.

Za nechutný tyátr jsem považoval okázalé slavení hrobů neznámého vojína. Kytku těm, kdo osvobodili náš kraj považuji za poděkování těm, kdo se o to zasloužili.

Žádná monopolizace není. Někdo prostě slavit chce, jiný ne.

Mimochodem, kmotr Dolfa silně namlouval i v Británii, ale neuspěl.
06. 05. 2014 | 17:25

Zdeněk Brom napsal(a):

Joe Ratata:

Tam jsem byl nasazen jako pionýr v čestné stráži při nějaké slavnosti :)
06. 05. 2014 | 17:27

resl napsal(a):

TomášL : Řekněme si to narovinu, dnes je v kurzu USA, tedy se mává americkou vlaječkou a běda, kdyby byla ruská. Co by takoví lidi slyšeli od různých "reslů"?
-----------
ne pane, mně by pomníčky, nebo jakékoli památky padlých ruských vojáků nikdy nevadily, jako by mi nevadily pomníky ruských kulturních velikánů . jen to nesmějí být "politici" /těžko se mi ta zvěř tak nazývá/. Vy znáte nějakého sovětského politika, který by tomu výrazu vyhovoval ?
06. 05. 2014 | 17:30

Bestia triumphans napsal(a):

Reveil:
Je vidět, že jste znalec.
Tato otázka pro vás bude jistě hračkou.
Když nacisté na jaře 1940 zaútočili na západní frontě, měli nějakou materiální podporu ze strany Sovětského svazu?
06. 05. 2014 | 17:32

Míla napsal(a):

Živě
Ukrajina spekuluje kolik lidí vlastně zemřelo v Oděse.
Spekulace,že Kyjev z obavy před dalším vyhrocením napětí,údaj o počtu mrtvých výrazně snížil,se ostatně objevily už dříve.
úřadující prezident Oleksandr Turčynov už kvůli událostem odvolal guvernéra Oděské oblasti.
Teď zbývá pouze určit viníka,což bude asi nemožné,začneúspěšné lhaní.
06. 05. 2014 | 17:33

hovorka11 napsal(a):

JAN URBAN:
Jestli propagujete režim, který instaluje islamisty a fašisty, tak nemůžete mluvit o demokracii, ale o totalitě.
Ruso nebo nerusofilství je vaše záměrné mlžení faktů. To nemá s fakty nic společného.
držte se poze faktů a ne ideologie.
06. 05. 2014 | 17:35

Reveil napsal(a):

Bestia
Ovšemže měli. Měli přece spojeneckou smlouvu. A u té, jak známo, si Stalin dával velice záležet, aby ji ani drobným nedopatřením nenarušil. Vlaky s ruskou rudou vyjely do Německa ještě poslední den před spuštěním Operace Barbarossa.

To jsou fakta, a nikterak neznámá, stejně jako je faktem rozsah bojů, absolvovaných do konání Jalty Sověty a Spojenci, a z toho odvozeným rozdělením sfér vlivů. A konečně je faktem i podíl na osvobození čs. území.

Zásluhu na poražení Německa to RA naprosto neubírá. Podobně neubírá US army zásluhy na doražení nepřítele skutečnost, že US firmy dodávaly ještě v r. 1941 Německu ledasco, včetně ropných derivátů. Popřípadě, že věděly o tom, co se dělo v KZ (věděli o tom nejpozději v lednu 1942), ale dělaly, že nic.
Takových "vad na kráse" lze najít u všech účastníků války víc. I u Britů.
06. 05. 2014 | 17:50

Radek. napsal(a):

Čistě technický dotaz.
Odpoví někdo na tu jednoduchou otázku ze 17.32 od Bestie ? Naskýtá se volné pole pro odpovědi pro všechny ty diskutující,kteří jsou "poškozeni" podle § 355.Věřím,že se všichni tito odborníci vrhnou do odpovědí.Není nad to,dozvědět se někdy pravdu.
PS.Blahopřání Džugašviliho Hitlerovi k dobytí Paříže je dostatečně zdokumentováno...
06. 05. 2014 | 17:52

Radek napsal(a):

17.50
Tak jsem se dozvěděl,že určité věci se nazývají "vada na kráse".Super,super.V jaké kategorii "vad" byla zima 1932-33 na Ukrajině ? V jaké kategorii byla Katyň ? V jaké kategorii byl rok 1956 v bombardované Budapešti ? Stavba Berlínské zdi ? Srpen 68 ? Ku..va,to je vad skoro na plastickou operaci.Nejlépe celkovou,aby se už nemohly tvořit vrásky na globusu....
06. 05. 2014 | 18:01

Berchmans napsal(a):

Naprosto souhlasím, výborná analýza.
06. 05. 2014 | 18:16

Berchmans napsal(a):

Naprosto souhlasím, výborná analýza.
06. 05. 2014 | 18:16

Bestia triumphans napsal(a):

Reveil:
Faktem je, že nacistické tanky, které dobyly západní Evropu jezdily na sovětskou ropu.
Můžete konkrétně doložit, jak USA pomáhalo nacistům v jejich válce?
06. 05. 2014 | 18:32

pamětník napsal(a):

vobo:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vidkun_Quisling

Stejná historie jako s grázlem.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Ji%C5%99%C3%AD_Grasel
06. 05. 2014 | 18:33

Petr napsal(a):

Přesné a pravdivé. Díky, pane Urbane!
06. 05. 2014 | 18:34

jan napsal(a):

Soudruhu Urbane pliváte po občanech, a to proto, že si dovolí mít vlastní a tedy jiný náhled na dění ve světě než máte Vy. A od doby kdy jste obhajoval bombardování Jugoslávie a etnické vyčištění Kosova od Srbů a dalšího nealbánského obyvatelstva Vás řadím k mouřeninům podlézajícím USA.
06. 05. 2014 | 18:37

Reveil napsal(a):

Radek

Provozujete trochu demagogii. Řeč byla o 2. světové válce. Jinak bychom mohli hrát taroky - Korea, Vietnam 2x, Grenada, Guatemala... chcete seznam zvěrstev ? Francouzkých? US?

Pro uklidnění drobné informace o "vadách na kráse" z doby světové války:

Británie - dle zprávy náčelníka gen. štábu Ismaye ze dne 16. 7. 1944 - rozpracovala plán na nasazení yperitu na normandské frontě - odsouhlaseno písemně Churchillem.
Churchill nařídil na léto 1944 - jak uvedeno v částečně odtajném dokumentu s kódem "WO 188", který je ve veřejně přístupné sekci archivu, provést operaci "Vegetarian", což byl antraxový útok na Německo. Bylo vyrobeno cca 5 milionů granulí pro dobytek, ke shození na Německo (šíření: nakažení dobytka - následně plošné nakažení populace, předpokládaný počet úmrtí několik milionů obyvatel). V Atlantiku byl vyhrazen ostrov Gruinard, kde byla pokusná stáda. Ostrov byl zamořený a nepřístupný do začátku 90. let. Operace musela být provedena v létě, aby se infekce mohla šířit. Bylo pokusy zjištěno, že 1 letadlo Lancaster za 20 minut dokáže vhodně sházet 4000 dávek a nakazit pás pastvin v délce 60 mil. Granulové válečky vyráběla firma Atkinson, soukromý dodavatel mýdel pro královskou rodinu. Antrax vyprodukovaly laboratoř Ministerstva zemědělství.
Projekt se neuskutečnil, protože invaze proběhla dříve, než nastaly vhodné podmínky pro "Vegetarian" a postup vojsk byl rychlejší, taky hrozilo, že by vlastní vojáci přišli do kontaktu s nákazou.

Je tedy zřejmé, že Británie plánovala válečné zločiny - chemický a bakteriologický útok byl již tehdy zločinem.
06. 05. 2014 | 18:39

pamětník napsal(a):

Další perla:
"Rus jenom řve a ukazuje svojí hubu plnou zlatých zubů. "
Autor prokázal vskutku vysoké IQ.

Božebože, jací suteréňáci sem chodí diskutovat!
06. 05. 2014 | 18:39

Medikolog napsal(a):

Radek 17.52

Obamovi také blahopřáli k dobytí Baghdádu... o diplomatické courtoisii jste neslyšel?
06. 05. 2014 | 18:40

pamětník napsal(a):

Radek:
".Rus už v tom 68 měl bíle zamalované znaky na technice" Nepravda.
06. 05. 2014 | 18:43

Abuelo napsal(a):

Něco co Vám Jan Urban "omylem" zapomněl napsat. Asi opět spěchal podpořit vraždící fašisty (fuj!!! "přeci demokraty") na Majdan do Kyjeva. A nebo teď za příplatek do Oděsy?

Seznam identifikovaných mrtvých z Oděsy + videa týkající se okolností jejich smrti
tag : Společnost, Svět, Ukrajina
by : Nikola Čech
Seznam zatím identifikovaných osob, které zemřely 2. května v Oděse po založení požáru v budově odborů ukrajinskými nacionalisty. Jména, data narození a důvod smrti:

1. Alexej Semjonovič Balaban, narozen 1982, otrava zplodinami
2. Andrej Genadijevič Barajevský, narozen 1987, zranění po pádu
3. Kristýna Alexandrovna Bejanická, narozena 1992, otrava zplodinami
4. Andrej Vasijevič Birjukov, narozen 1978, zastřelen
5. Vladimír Anatolijevič Brigar, narozen 1984, otrava zplodinami
6. Viktor Dalchakovič Bullach, narozen 1986, zranění po pádu
7. Andrej Nikolajevič Gnatěnko, narozen 1989, otrava zplodinami
8. Jevgenij Nikolajevič Gnatěnko, narozen 1952, otrava zplodinami
9. Igor Vladimirovič Ivanov, narozen 1986, zastřelen
10. Irina Vladimirovna Jakovenková, narozena 1959, otrava zplodinami
11. Alexandr Jurievič Julkov – zastřelen
12. Nikolaj Anatolijevič Javorský – zastřelen
13. Anatolij Andrejevič Kalin, narozen 1976, otrava zplodinami
14. Alexandr Vladislavov Kononov, narozen 1959, otrava zplodinami
15. Sergej Nikolajevič Kostuchyn, narozen 1967, otrava zplodinami
16. Nikolaj Sergejevič Kovriga, narozen 1984, otrava zplodinami
17. Ruslan Olegovič Kuš, narozen 1984, zranění po pádu
18. Genadij Alexandrovič Kušnariov, narozen 1975, otrava zplodinami
19. Nina Ivanovna Lomakinová, narozena 1953, otrava zplodinami
20. Vjačeslav Vladimirovič Markin, narozen 1969, zranění po pádu
21. Sergej Sergejevič Mišin, narozen 1985, otrava zplodinami
22. Jevgenij Vasiljevič Mitčnik, narozen 1983, otrava zplodinami
23. Vadim Vitalijevič Negaturov, narozen 1959, uhořel
24. Maxim Alexejevič Nikitěnko, narozen 1964, zranění po pádu
25. Dmitrij Igorevič Nikiťjuk, narozen 1974, otrava zplodinami
26. Vladimír Michajlovič Novický, narozen 1944, otrava zplodinami
27. Igor Jevgenijevič Ostotňuk, narozen 1964, zranění po pádu
28. Vadim Vadimovič P., narozen 1996, zranění po pádu
29. Genadij Igorevič Petrov, narozen 1985, zastřelen
30. Světlana Valerijevna Pikalová, narozena 1981, otrava zplodinami
31. Viktor Pavlovič Polevoj, narozen 1966, otrava zplodinami
32. Alla Anatolijevna Polujachová, narozena 1962, otrava zplodinami
33. Anna Anatolijevna Varenikinová, narozena 1955, otrava zplodinami
34. Alexandr Kuzmič Sadovničij, narozen 1954, otrava zplodinami
35. Viktor Vasiljevič Stěpanov, narozen 1948, otrava zplodinami
36. Igor Leonidovič Zajac, narozen 1968, zranění po pádu

Výpověď ženy středního věku, která byla v době útoku v budově a přežila spolu s dalšími schovaná na střeše. Žena tvrdí, že ve skupině byli prakticky výlučně obyvatelé Oděsy, což je v rozporu s prohlášeními ukrajinské popřevratové vlády a médií, že se uvnitř nacházeli ozbrojení provokatéři a teroristé z Ruska a Podněstří.

Video (anglické titulky) – ZDE

Video zachycující vstup ukrajinských nacionalistů a neonacistů dovnitř budovy odborů bočním vchodem ještě před vypuknutím požáru. Na videu je vidět, že se nacionalisté snaží najít ukryté odpůrce. Přítomnost ukrajinských ultrapravičáků by mohla vysvětlit smrtelná střelná zranění některých (ze zatím identifikovaných) obětí.
06. 05. 2014 | 18:48

Kleofáš napsal(a):

Pane Urbane,

rovněž zde bych si dovolil poslat Vám odkaz, abyste se mohl pokochat úspěchy Vašich Ukrajinských bratří z Pravého sektoru. Je to dílo, které jste svými články nepřímo podporoval, tak se na to prosím podívejte. Krásný pohled na ohořelé mrtvoly, ale jsou to jen Rusové, či " separatisti", viďte. Ten bez rukou, to je ale povedená taškařice, viďte pane Jane Urbane? Nebo ti krásní mladí dvacetiletí jak tam leží celí mrtví, někdo jim elegantně zlomil vaz, no není to nádhera pane Urbane? Máte pocit, že jste k tomu napomohl? Cítíte hrdost? Nebo tam mrtvá těhotná žena - snad Vás to těší... Nebo ne? Uvědomují si lidé, jako VY, že za tyto zvěrstva nesou morální spoluodpovědnost?

http://leva-net.webnode.cz/products/jak-vrazdili-odesany-v-dome-odboru-detaily-18-/
06. 05. 2014 | 18:49

Dagobar napsal(a):

Dejiny podle Urbana: Na pocatku byl oblak rotujiciho plynu. Jeho centrum se smrstilo a zazehlo jako Slunce, na okraji se zformovaly planety. Pak byl rok 1945 a zakomplexovani Cesi zacali lezt do prdele Rusakum, kteri chteli vyvrazdit Nemce a vsude zavest totalitni rezim a udelat ze vsech otroky. A tahle historicka nespravedlnost vuci Nemcum se v tom zaprdenem ceskem narode tahne dodnes a dobrym, moudrym lidem, jako je Urban, se z toho dela opravnene zle.
Tak a to je cele, vy tupi Cechacci, co se porad jen vyhrivate v Rusakove kloace!
06. 05. 2014 | 18:53

Reveil napsal(a):

"Můžete konkrétně doložit, jak USA pomáhalo nacistům v jejich válce? "
Ovšem. Uvedu pár hesel, dohledejte si sám: Standard Oil, Rockefeller's Chase Bank, IBM, a zvláště zajímavý je Union Banking Corporation, řrízená Prescotem Bushem (dědeček GWB), kterému pro obcházení zákona o zákazu opbchodování s nepřítelem byla 1942 dokonce konfiskována. Když už si to budete procházet, podívejte se taky na automobilky. Podfívejkte se na člověka jménem Thyssen (později napsal knihu I úpaid Hitler).
06. 05. 2014 | 18:54

Joachim napsal(a):

Gaussova průměrná hustota rozdělení zjevena v příspěvcích. Fascinující.

Děkuji za zamyšlení pane Urbane.
06. 05. 2014 | 18:56

pamětník napsal(a):

mb:
"ale když budete chtít ... tak vám pár argumentů napíšu "
Ne mně, ale všem ostatním diskutérům, kteří pracují s fakty, hledají zdroje a pokoušejí se analyzovat souvislosti, byste měl cítit povinnost korektně diskutovat. Já už vím dávno, že nenomže Vy na to nemáte, a proto prskáte nesmysly. Tento blog je prostě sudeťácká sviňárna a třebaže Vy osobně máte k těm lidem blízko, měl byste se aspoň pokusit být seriózní. Zvláště proto, že jste učitel.
06. 05. 2014 | 18:57

Zdeněk Brom napsal(a):

Reveil:

Otázka zněla, jak pomáhaly nacionálně socialistickému Německu USA. Vy ale uvádíte soukromé společnosti, což nejsou USA.
06. 05. 2014 | 18:58

Radek napsal(a):

pamětník ? čeho ?
Pokud dáte možnost,pošlu vám fotky.Jste lhář,nebo hůře sprostý demagog.Hodně byste si rozuměl s jistou Semelovou...
PS.Musí vás hodně bolet,že jsme v NATO a US army je náš spojenec.
06. 05. 2014 | 19:02

Reveil napsal(a):

Zdeněk Brom
"Otázka zněla, jak pomáhaly nacionálně socialistickému Německu USA. Vy ale uvádíte soukromé společnosti, což nejsou USA."

Tuto námitku jsem čekal, i když ne od vás... co se dá dělat.
V USA je soukromá dokonce i centrální banka. Na špinavou práci vláda tradičně najímá soukromé dodavatele (známá je v posledních letech zabijácká agentura Blackwater). Otázka spíš je, zda vůbec celé USA nejsou zprivatizovány, a to dávno.
Námitka je lichá.
06. 05. 2014 | 19:14

Caroll napsal(a):

Vážení,
trochu jsem v Rusku byl a poznal lidi, protože jsme se museli o sebe starat sami a nikdo nám nebránil ve styku s kýmkoli. Jsou to hodní lidé ale mají jednu slabost - jako každý-. Mať Rosija je pro ně vším. My jako racionální Češi můžeme takové vlastenectví tak trochu i závidět. Ale všeho s mírou. U nás se občas mluví o známém úsloví "od zdi ke zdi" a o Rusku to platí dvojnásob. Buď jsi Rus, tak musíš být vlastenec a souhlasit se vším, co ruskou moc zvětšuje anebo jsi durak, prochvost a do ťurmy s tebou! Navíc- na rozdíl od nás je taková střední část obyvatelstva početně podstatně slabší. Špička je procentuálně silná, nejsilněší je podprůměr který se dá snadno zmanipulovat. A jak se někdo dostane k moci, chce jí mit co nejvíce. "Pocty mění mravy" (Honores mutant mores) praví latinské přísloví a o Rusech to platí dvojnásobně. Je to prostě klasická imperiální mocnost která ku svému prospěchu bezohledně využívá vše, cokoli, co se právě hodí a spojí se s kýmkoli kdo jí může být právě užitečný aby ho při první příležitosti zase odhodila když už jej využila. Je to nechutné ale nikdy to nebylo jinak. Jedinou nadějí Ruska je postupný vzestup střední třídy kterou Stalin masově a soustavně likvidoval. A bohužel asi také historický pád až na samé dno který vyléčí Rusy z přehnaného nacionalizmu- že nejsou jediní, nejlepší, atd.. Bude to moc bolet, ale teprve naprostá zkáza může Rusy vyléčit tak jako byli vyléčeni Němci.
06. 05. 2014 | 19:15

resl napsal(a):

pamětník : Tento blog je prostě sudeťácká sviňárna
-------
komoušovi je fuk, jestli se bavíte vo ukrajině, vo rusku, vo česku, zarytej, primitiv z řad ksč, řve vo sudeťácích, co mu stačí dech. pak se takovej trouba nadechne a začne řvát "sudeťák" znovu. nejraději by řval "nic než národ," ale bojí se veřejně projevit. prostě "vlastenec," ale spolehnout se na něj nemůžete.
06. 05. 2014 | 19:17

stoppa napsal(a):

Radek

Radek? Nejsi ty potomek komunistického funkcionáře Karl Radeka co byl odkráglovaný ve stalinském procesu. Vysvětlilo by to ledaco na tvé umanutosti. On byl původem polskoukrajinský rakouskouherák. Takže bližní co?
06. 05. 2014 | 19:19

Bestia triumphans napsal(a):

Reveil:
Brom už to řekl za mně.
Zatímco USA stíhalo americké firmy za obchodování s nacisty, Sovětský svaz vesele dodával ropu pro nacistické tanky, které dobývaly západní Evropu.
Ještě jednou pro ty s pomalejším myšlením
Jeden stát nepodporoval nacistické tažení, naopak stíhal své občany, kteří se proti tomu provinili.
Druhý stát podporoval nacistické tažení.

P.S.
V minulém blogu jste tvrdil, (byl jste to vy, pokud se nepletu), že Dachau byl vyhlazovací tábor.. Pokud jste podobně "informován" i v problematice dodávek nacistům, tak potěš koště.
06. 05. 2014 | 19:20

Al Jouda napsal(a):

To Reveil :
Cituji tu historickou blbost :
V případě 2. SV to byla Rudá armáda, ať se to komu líbí či ne, je to ale skutečnost, která zlomila německé Wehrmacht páteř, zbavila ji schopnosti strategické iniciativy, a teprve PAK si ji přebrala armáda US, aby si Němce mohla dorazit. (Konec citátu).
Nicku Reveile, proč asi Stalin tolik naléhal na západní spojence, aby otevřeli 2. frontu ve Francii ? Kdyby Němci mohli použít veškerou armádu, kterou měli umístěnou na západ od Labe proti Rudé armádě, tak by to s ruskou ofenzívou asi špatně dopadlo ! Kdyby západní spojenci nedodávali lodními konvojemi přes severní Atlantik Sovětskému svazu válečný materiál včetně letadel a nákladních automobilů, tak Hitler dobyl Moskvu. A nakonec kdyby USA nechali v tichomoří volnou ruku Japoncům, tak by 2. frontu Stalin měl daleko dříve, ale na východní Sibiři ! A to by už určitě neustál !
Západní spojenci jednali se Stalinem jako se sobě rovným, ale ten je po válce hezky po bolševicku vyšplouchl. Slibované svobodné volby v osvobozených státech východní Evropy se nekonaly a na jejich hranicích padla tzv. železná opona. Důsledky věrolomné sovětské politiky pociťujeme dodnes,m takže se nikdo nemůže divit, že mnozí Češi nemají v současnou ruskou politiku žádnou důvěru!
06. 05. 2014 | 19:21

resl napsal(a):

Caroll : Bude to moc bolet, ale teprve naprostá zkáza může Rusy vyléčit tak jako byli vyléčeni Němci.
-----------------
to máte naprostou pravdu, jenže zdejší zbytky komoušů a svazáků tu víru v trýznitele milují. možná vám začnou sprostě nadávat, ale na to si zvyknete.
06. 05. 2014 | 19:22

Lord Helma napsal(a):

Asi je zjevné, že pán je placen za počet reakcí na jeho článek. Proto své tlachání protkal obdivuhodným rusofobstvím, svým způsobem tu chybí jen řeči o židobolševismu, abych takový článek mohl přiřknout Urbanově mentálnímu předchůdci, panu E. Moravcovi. Já bych chtěl věřit tomu, že jedině v přátelství s Německem je naše budoucnoust, ale nejde mi to, jsem romantický dětina, stižený rusofilstvím. A navrch tak nějak soucítím s Ukrajinou, která se dostala do stejné situace jako my v r. 1989, chtějí ji rozkrást. Akorát si to na poslední chvíli chtělli rozmyslet, takže imperialisté musí vytasit těžší kalibr. Všichni víme, jaká bída je čeká v EU. Skutečně jsme tak morálně otužilí, že za pár drobků, které nám za to spadnou z německého stolu, je necháme zapadnout do stejné žumpy, ve které jsme se ocitli? Teď nemyslím členstvím v EU, ale kriminální nedemokratickou usurpci ukrajinského hospodářství US a německými společnostmi, které tam EU nenápadně pod rouškou svobody a demokracie a prostřednictvím floskulí o proruských aktivistech připravuje
06. 05. 2014 | 19:22

Antonín Malík napsal(a):

Caroll

"spojí se s kýmkoli kdo jí může být právě užitečný aby ho při první příležitosti zase odhodila když už jej využila. Je to nechutné"

Výstižná charakteristika imperiálníého chování., Nejlepší příklad v tom směru dávají USA. Ty odhodily Sukarna, Noriegu, Mubaraka, Saddáma, Miloševiče, Bin Ládina, Assada, atd. S těmi všemi se spojily, ale jen, dokud se hodilo.
06. 05. 2014 | 19:24

Reveil napsal(a):

Nicku Al Joudo,

skutečnost, že mnozí Čechové nemají v ruskou politiku důvěru, neměla žádný vliv na průběh bojů na východní forntě.
Je sice pravda, že USA dodávaly materiál, avšak v r. 1941 tgo nebylo ani 50% spotřeby Sovětů, to určitě jen pomohlo, ale nevytrhlo a německý neúspěch u Moskvy měl jiné příčiny. Taky nedodávaly letadla (Sověti jich měli počátkem války nejvíc ze všech armád světa, horší to bylo s výcvikem pilotů... ale piloty USA nedodávaly. Kromě toho dobrá letadla teprve začali vyrábět).
Vaše soustava samých "kdyby" nemá ovšem s historií nic společného. Věci se udály, jak se udály. Naléhání na otevření 2. fronty (ostatně více než rok nevyslyšené) není tak nelogické - mohlo to ušetřit vlastní ztráty.
A protože se tak udály, tak je skutečností, že RA zlomila německé Wehrmacht páteř a vzala ji schopnost strategické inciativy. A to přesto, že Stalin např. požadoval telegraficky od Roosevelta, aby okamžitě dodal 2 miliony párů onucí do bot, jinak že bude muset ustoupit o 50-80 km na celé frontě (a onuce dlouho nepřišly a sověti neustoupili, nýbrž se posunuli dopředu).
Porážka Hitlera byla zcela zákonitá ve chvíli, kdy se nepodařilo uskutečnit "bleskovou válku". Protože pak rozhodovaly rezervy, a to především lidské. Mimoto sověti nakonec předčili Němce i strategicky - a to byl Stalingrad. Tento klasický typ operace se všude učí, co existují válečné školy, a přesto to Hitlerovi, OKW, Paulusovi nedošlo a spolkli to.
06. 05. 2014 | 19:41

Reveil napsal(a):

Oprava: ani 5% spotřeby, samozřejmě...
06. 05. 2014 | 19:42

petrph napsal(a):

Marja pano, a jak to souvisí? To ať si každej myslí co chce, ať je rusofista, nihilista nebo slávista ale co to má společného s tím jak se nadřadí "vláda práva nad mocí" ? Od toho tu má být už 25 let justice nezávislá na politické moci, policie, státní zastupitelství, soudy, které mají vyšetřovat a trestat každé porušení zákona a každé zneužití pravomoci.
A jestli tak nečiní,tak se proboha nevymlouvejte na Rusáky, to už je po těch 25 letech skutečně trapné..
06. 05. 2014 | 19:46

Bestia triumphans napsal(a):

Reveil napsal(a):
..."Je sice pravda, že USA dodávaly materiál, avšak v r. 1941 tgo nebylo ani 50% spotřeby Sovětů, to určitě jen pomohlo, ale nevytrhlo a německý neúspěch u Moskvy měl jiné příčiny. Taky nedodávaly letadla "

???
USA nedodávaly letadla Sovětům?
Opravdu, Reveil???
:-)
06. 05. 2014 | 19:50

Vlado napsal(a):

Takoví lidé jako J.Urban v 69výročí na 5,května v den Pražského povstání napíše dehonostující blog vlasního národa. Mnichov a zradu západních spojenců selektivně pomine a nešttí se ani ponižovat úlohu prezidenta a jeho prozatimní londýnskou vládu.
Jen, aby mohl svou nenávist ke slovanskému národu přenést na část národa, které Osvobození v r.1945 bete jako Osvobození, které stálo Evropu na 60milionů obyvatel.
Autor manipuluje se čtenářem tak, aby se za své přesvědčení styděl a ti nepamětníci, aby převzali jeho antirusismus. Z blogu děsí jeho vidění. On by snad byl rád, kdyby ten Hitler vyhrál. Alespoň usuzuji s té jeho nenávisti k Rusku.
A takoví lidé formují svými přednáškami naši budoucí elitu.
Za Bohmen und Mehren takoví Češi také byli. Byli skutečně aktivní.
Tak toto snad pak Stejskal nevymaže. Formulaci o kolaboranství jsem vypustil.
06. 05. 2014 | 19:53

Emissary napsal(a):

Uctivost, pane Urbane.

Ačkoliv jsem Vás mnohokrát podezíral z přílišné horlivosti k socializmu, tentokrát (a už po několikáté) jsem Váš blog se zaujetím přečetl až do konce.

Zdá se, že rusofilství je v tomto národě hluboce, latentně zakořeněné a v době ukrajinské krize se zcela vyvalilo a obnažilo. O některých diskutujících zde bych nikdy neřekl, že mohou postrádat základní atributy kritického myšlení a naopak ventilovat zde totálně nekritické rusofilní vzorce uvažování a chování. I takoví „velikáni“ jako Pepa Řepa a Karel Mueller (zdravím Karle, jak se máš?) podlehli. O komunistech a některých socialistech, kteří z titulu svého bigotního ideologického přesvědčení s nadšením vrazili své mozky do kokonů, o těch je zbytečné mluvit. Kdyby to, co schvaluji, bylo v obraceném smyslu, takové tupé a zaujaté myšlení by v tomto světě nemohlo existovat.
06. 05. 2014 | 19:54

Zdeněk Brom napsal(a):

Caroll:

Vynikající.
06. 05. 2014 | 20:08

mb napsal(a):

pamětník napsal(a):

Další perla:
"Rus jenom řve a ukazuje svojí hubu plnou zlatých zubů. "
Autor prokázal vskutku vysoké IQ.

Božebože, jací suteréňáci sem chodí diskutovat!
06. 05. 2014 | 18:39

... nesmíte být na sebe pane pamětníku tolik přísný ...

ad pamětník napsal(a):

mb:
"ale když budete chtít ... tak vám pár argumentů napíšu "
Ne mně, ale všem ostatním diskutérům, kteří pracují s fakty, hledají zdroje a pokoušejí se analyzovat souvislosti, byste měl cítit povinnost korektně diskutovat. Já už vím dávno, že nenomže Vy na to nemáte, a proto prskáte nesmysly. Tento blog je prostě sudeťácká sviňárna a třebaže Vy osobně máte k těm lidem blízko, měl byste se aspoň pokusit být seriózní. Zvláště proto, že jste učitel.
06. 05. 2014 | 18:57

... žádnou takovou povinnost 1. nemám ani 2. necítím ... ale chcete li pár argumentů, tedy se o to/ně pokusím ... je fajn že se zaštiťujete korektní diskuzí ...

argumenty pro pana pamětníka ...

první odstavec odkazuje k omezenosti chápání národa pouze jazykově ( je to svár občanského a omezeně nacionálního přístupu ) a k falešnosti (ruské) zaščity ...

v druhém odstavci autor připomíná, že rusko nikdy nebylo demokratické ( vyjma marginálního intermezza 1917)

srovnej Karel Havlíček Borovský ...

srovnej adorace ruska, putina a putinismu oběma krajními politickými poly ... levicí i pravicí ( Le Pen aj.)

třetí odstavec rozlišuje mezi slavjanofilstvím a rusofilstvím, je objevný a připomíná ruský historický imperialismus ...

čtvrtý odstavec rozvíjí totéž, argumentuje historickou zkušeností, absencí kritické reflexe v české společnosti, nechte mě citovat: Zájmy Ruska, rozuměj ruská agrese, jsou pro české rusofily hodnotou civilizačně nadřazenou všemu, zahrnuje v to i hodnoty demokracie, vlastní identity a vlády práva. Je pozoruhodné, jak se v tomto otevřeně přihrblém a kolaborantském přístupu k ruskému imperialismu shodují česká izolacionistická pseudopravice s domácí komunistickou pseudolevicí.

hezké ...

pátý odstavec dokládá střet idealismu a reality ( srovnej procesy )

šestý odstavec dokládá hanebnou roli Edvarda Beneše a jeho spolupracovníků ( Fierlinger agent aj.) ve vztahu k velkoruskému imperialismu, dovozu ´komunismu´ / diktatury sovětského typu do českých zemí ...

v sedmém odstavci zazní: České mínění si dodnes odmítá připustit, že odsun německé menšiny z Československa byl prosazován především ve velkoruském zájmu „konečného řešení“ a očisty strategického předpolí Ruska od více než desetimilionového „nespolehlivého“ německého obyvatelstva.

o tom se dá diskutovat ( stejně jako se dá diskutovat o ( relevantních ?) výhradách Robejška vůči EU) ...

osmý odstavec (opět) opakuje a dává do protikladu malý čapkovský demokratický pluralistický svět ... proti světu imperiálnímu a nadřazenému ( ať už se jedná o totalitu nacistickou či imperálně komunistickou )

další odstavec navazuje na masaryka a jeho rozlišení mezi vlastenectvím a nacionalismem ( viz. masarykovo: ´vyšší je nemíti té nenávisti´...)

a závěr je apel(em), který někdo přijme no a jiný nepřijme ... odmítne ...

Dokud české myšlení nenadřadí vládu práva nad moc, a fandění či nasazování psích hlav tomu kterému z momentálních politických vůdců, dotud bude potřebovat bránit svoji nejistotu s pomocí mýtů – a rusofilství, jak odzkoušeno, mezi nimi patří k těm nejméně prozíravým.

P.S. Za termín „kulturní zbabělost“, tedy neschopnost prosazovat vlastní pozitivní hodnoty, aniž bych k tomu potřeboval nepřítele a jazyk nenávisti, děkuji papeži Františku I.

... doufám, že jsem vám pane pamětníku, udělal radost ...

a přeji příjemný večer a dobrou noc .... howgh ...
06. 05. 2014 | 20:31

Pavel Lintymer napsal(a):

Před majiteli a šéfredaktorem Aktuálně.cz, odhazuji obrazně, svůj širák v dál. Mají téměř zcela neomylnou ruku ve volbě komentátorů typu Fendrych, Urban, Lippold a spol. Co článek, to je skutečná perla - snůška polopravd, blábolů a nesmyslů. Takže se plně shoduji s panem prezidentem Zemanem, že je to novinářská žumpa. Už mi mezi nimi chybí pouze pan Rejžek, pan Staigerwald a podobní.
06. 05. 2014 | 20:38

Reveil napsal(a):

Bestia

USA dodávaly: potraviny, části oblečení, kolejnice, nákladní automobily, hliník... Zpočátku nedosahovaly dodávky 5% spotřeby, ke konci války v některých segmentech až 30%.
Tudíž, podle toho, nemohly US dodábky ovlivnit boj o Moskvu na podzim 1941.

Letadla? Ale ty taky... torchu... víte čísla? A víte časový harmonogram? (abyste nezkoušel pořád jen vy mě).
06. 05. 2014 | 20:44

Petr Havelka napsal(a):

Rusko je velké, stejně tak jeho mindráky.
06. 05. 2014 | 20:45

Antroid napsal(a):

Emissary napsal(a): Zdá se, že rusofilství je v tomto národě hluboce, latentně zakořeněné...

Nejsem psycholog, takže jdu na tenký led. Myslím, že říkáte nesmysly (a Urban se tím pádem možná částečně mýlí): jestli je tu něco zakořeněněno, je to malodušnost, frustrace z vlastní neschopnosti, závist a zejména neuspokojená touha ovládat druhé. Tahle traumata se dají na čas utišit potěšením z neštěstí druhých a také sounáležitostí s nějakým spasitelem se silnou rukou, který zamete s těmi, kteří jsou domnělou či skutečnou příčinou psychických obtíží postiženého jedince.
Je jedno, zda Spasitel je soukmenovec nebo cizinec, hlavní je, že demonstruje sílu a lze se s ním a jeho propagandou identifikovat.
Suma summarum: zmínění "rusofilové" tedy v řadě případů nejsou ani tak rusofilové, klidně se přimknou k jakémukoli diktátorovi, který jim bude imponovat tím, že ve vlastní zemi nastolí společenský "řád", blízký jejich způsobu uvažování. Hitler, ačkoli Čechy opovrhoval, měl a má v Čechách spoustu takto postižených příznivců.
06. 05. 2014 | 20:51

Zdeněk Brom napsal(a):

Reveil:

Trochu Vám pomohu odkazem na článek z ruské Pravdy z roku 2003:
http://www.angle.cz/index.phtml?go=clanek&id=1720
Ciatace: "Sovětský svaz obdržel statisíce vojenských vozidel a motocyklů. Nedostatek paliva byl řešen dodávkami celkem 2,5 milionů tun ropých produktů. Rooseveltova štědrá „zahradní hadice“ dodala Stalinovi 595 lodí, včetně 28 fregat, 105 ponorek, 77 obchodních lodí, 22 torpedových člunů, 104 protiponorkových plavidel a jiných lodí. Sovětské letectvo dostalo 4,952 stíhaček Aerocobra a 2,410 stíhacích letadel Kingcobra. Nejslavnější sovětský pilot druhé světové války, trojnásobný Hrdina Sovětského svazu Alexander Pokryškin, vzlétal proti Hitlerovým leteckým esům ve stíhačce Aerokobra.

Dohodou o půjčce a pronájmu získal Sovětský svaz 2,700 bombardérů A-20 a 861 nombardovacích letadel B-25. Sovětské tankové divize byly vyzbrojeny 7,056 tanky, armáda dostala 8,218 protiletdlových děl, 131,600 kulometů a menších pěchotních zbraní."
06. 05. 2014 | 20:58

pamětník napsal(a):

Zdeněk Brom:
"Rudá armáda vstoupila do II. WW jako spojenec nacionálně socialistického Německa, se kterým společně napadla Polsko v roce 1939." Nepravda.
06. 05. 2014 | 21:02

Hobojistka napsal(a):

Jenom jestli v této zemi a tomto období jde skutečně o rusofilství. Jestli nejde spíš o odpor k hegemonovi. Tím je teď i podle vlastní prezentace USA. Rusko už takto nepůsobí. Zdejší lidé hegemony nemilují, určitě ne ty zrovna aktuální. To nemilovali nikdy.
06. 05. 2014 | 21:05

Bestia triumphans napsal(a):

Reveil napsal(a):
"Bestia, USA dodávaly: potraviny, části oblečení, kolejnice, nákladní automobily, hliník... Zpočátku nedosahovaly dodávky 5% spotřeby, ke konci války v některých segmentech až 30%.
Tudíž, podle toho, nemohly US dodábky ovlivnit boj o Moskvu na podzim 1941."

!
Asi jsem vás špatně pochopil, nevěděl jsem, že se bavíme jen o tomto určitém datu.
06. 05. 2014 | 21:07

Zdeněk Brom napsal(a):

pamětník:

Jistě nám budete tvrdit, že 17. září 1939 sovětská armáda do Polska přišla hrát kuličky. Nebo fotbal?

Určitě neexistovala dohoda mezi Hitlerem a Stalinem o dělení Polska.

A tahle fotka určitě není pravá:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Invaze_do_Polska#mediaviewer/Soubor:Bundesarchiv_Bild_101I-121-0008-25%2C_Polen%2C_Treffen_deutscher_und_sowjetischer_Soldaten.jpg

A co Katyň?
06. 05. 2014 | 21:10

Filuta napsal(a):

Antroid

Psycholog opravdu nejste. Tak si na něho nehrajte.
Mnohem blíž pravdě je Pianistka.

Resl

Mohl byste mi alespoň naznačit (zřejmě máte s Urbanem nějaké extra informace), kdy hodlá Rus napadnout Finsko a Polsko, event., kdy vjedou ruské tanky do Prahy?
Furt se nějak nemůžu dočkat.
I na té Ukrajině si vystačí docela sami.
06. 05. 2014 | 21:17

mb napsal(a):

pamětník napsal(a):

Zdeněk Brom:
"Rudá armáda vstoupila do II. WW jako spojenec nacionálně socialistického Německa, se kterým společně napadla Polsko v roce 1939." Nepravda.
06. 05. 2014 | 21:02

myslim že historik Křen ( bílá místa v čs. dějinách ) se paktem Molotov Ribbentrop zabývá(l) ... už jsme o tom diskutovali ... že to byl koordinovaný zábor ... a že němci vyzývali rusáky ať si se záborem Polska pospíší až k dohodnuté kótě ... njn, stane se ...
06. 05. 2014 | 21:19

pamětník napsal(a):

Radek:
Prosím o zaslání Vámi nabízených fotek sovětských tanků z 1968 s údajně zabílenými znaky. V 1968 jsem měl 25 let.
pametnik1@centrum.cz
06. 05. 2014 | 21:19

mb napsal(a):

ZB: A co Katyň?
06. 05. 2014 | 21:10

... kde jsou Snowdenové minulých let ... ???
06. 05. 2014 | 21:21

Reveil napsal(a):

Zdeněk Brom

Velmi dobře. Ukazuje se, že šlo asi o 8-9% letadel ve srovnání se sovětskou vlkastní produkcí a zhruba o stejný podíl tanků.
Tvrdá data jednoznačně ukazují, že Sověti na začšáítku války měli nejvíc letadel, děl a tanků ze všech armád. I jen eltmý pohled na další vývoj napovídá, kyž se zváží, že při volbě
komodit si vybrali suroviny, ačkoliv jich měli největší zásoby ze všech, že veškeré úsilí vrhli, mimo na bojiště, do stupňování zbrojní výroby. A podařilo se jim rychle vyvinout technologicky vyspělý park bojových letadel, t nichž postavili 18 samostatných leteckých armád. A zcela nejlepší tank, jednoduché koncepce, optimálních provozních nároků, které byly v obrovských množstvích stále produkovány.
Hitler mohl vyhrát jen za jednoho předpokladu. Co myslíte, za kterého?
06. 05. 2014 | 21:22

pamětník napsal(a):

mb:
Vám se budu věnovat později. O paktu RM jsem s panem Bromem už diskutoval. Pokud bude trvat na své nepravdě, opět mu to vysvětlím. :)
06. 05. 2014 | 21:22

mb napsal(a):

filuta se zeptal: Mohl byste mi alespoň naznačit (zřejmě máte s Urbanem nějaké extra informace), kdy hodlá Rus napadnout Finsko a Polsko, event., kdy vjedou ruské tanky do Prahy?
Furt se nějak nemůžu dočkat.
I na té Ukrajině si vystačí docela sami.

... to se neví ... záleží kdy a jak moc rupne diktátorovi ( = Putinovi ) v bedně ... zatim mu to stačilo na zábor Krymu, o Ukrajinu se hraje v současné době ... tak uvidíme ...
06. 05. 2014 | 21:23

pamětník napsal(a):

resl:
"komoušovi je fuk, jestli se bavíte vo ukrajině, vo rusku, vo česku, zarytej, primitiv z řad ksč, řve vo sudeťácích, co mu stačí dech. pak se takovej trouba nadechne a začne řvát "sudeťák" znovu. nejraději by řval "nic než národ," ale bojí se veřejně projevit. prostě "vlastenec," ale spolehnout se na něj nemůžete"
Blablabla. :))
Btw. pořád lepší komouš než sudeťák.
06. 05. 2014 | 21:25

mb napsal(a):

no oni to právě ( to přepadení Polska ) spolu koordinovali ... ergo se blbě rozporuje, že Polsko napadli němčouři i rusáci společně ... když se na tom domluvili a když je to pravda ... njn, stane se ...

(aspoňže polák tomu rusovi neuhne ... )
06. 05. 2014 | 21:25

mb napsal(a):

Btw. pořád lepší komouš než sudeťák.

... tak pro Zemana určitě ...
06. 05. 2014 | 21:26

Zdeněk Brom napsal(a):

pamětník:

Promiňte, ale o žádné Vaše obskurní teorie nestojím. Pakt - jeho text + tajný dodatek, následná agrese, Katyň jsou jasná fakta.
06. 05. 2014 | 21:28

pamětník napsal(a):

Al Jouda:
"proč asi Stalin tolik naléhal na západní spojence, aby otevřeli 2. frontu ve Francii ? Kdyby Němci mohli použít veškerou armádu, kterou měli umístěnou na západ od Labe proti Rudé armádě, tak by to s ruskou ofenzívou asi špatně dopadlo !"
Právě proto, aby SSSR nenesl tíhu války sám. Víte, kde Rudá armáda byla v červnu 1944? Otevřít západní frontu už bylo nejvyšší čas.
06. 05. 2014 | 21:30

Antroid napsal(a):

Filuta 21:17

-> potrefená husa #1
06. 05. 2014 | 21:32

pamětník napsal(a):

mb:
"no oni to právě ( to přepadení Polska ) spolu koordinovali " Polopravda. O koordinaci se snažil Hitler, Sověti se však do války nehrnuli a Polsko napadli až po dvoutýdenním Hitlerovým naléhání.
06. 05. 2014 | 21:33

Bestia triumphans napsal(a):

Reveil:
Pokud se bavíme o prvním zastavení Rusů před Moskvou, tam se teprve americká pomoc rozjížděla, to je jasné.
Ale pokud se bavíme o celé válce, tak Rusové vyráběli obrovská množství letadel, tanků atd., a na to potřebovali průmyslovou základnu. A tady jsou Amíci a jejich pomoc.

Nejsem na to expert, na to jsou jiní, ale jedno vím.
Sověti pomáhali materiálně nacistům dobýt západní Evropu a vojensky zničit Polsko.
Hanba jim.
06. 05. 2014 | 21:33

Zdeněk Brom napsal(a):

Reveil:

Vy asi nepatříte k nejlepším znalcům historie.

Když odhlédnu od faktu, že jste tvrdil, že USA žádná letadla nedodaly, načež se prokázal naprostý opak, tak bych Vás rád upozornil, že Vaše oblíbené tvrzení o největším počtu všeho rychle přestalo po útoku Německa platit.

Případně vzniká zajímavá otázka: Proč sověti museli ustoupit až k Moskvě, když byli tak vyzbrojeni? A proč žádali o pomoc?
06. 05. 2014 | 21:33

Reveil napsal(a):

pamětník

ZB má v tomto pravdu. Sověti skutečně asistovali Hitlerovi v začátku II SV.
No a?
Že se to zvrtlo jinak, není zásluhou Británie ani USA, ale pouze Hitlerovou chybou. Přesněji jednou chybou a jednou smůlou.
Ovšem to nakonec roli nehrálo. V konfliktu, kde např. jen náhodou se nedopustila Británie zločinů proti lidskosti (ačkoliv mezinárodní právo za takový zločin kvalifikuje i přípravu), nakonec, díky jeho značné kataklysmatičnosti, byl důležitý hlavně konečný výsledek.
06. 05. 2014 | 21:36

Al Jouda napsal(a):

Tak zjišťuji, že mě cenzor vymazal jeden příspěvek, ve kterém jsem názor nicka Reveila označil za historickou blbost. Těší mě, že tentýž názor vyjádřili i jní diskutéři a nebyli vymazáni.
06. 05. 2014 | 21:36

pamětník napsal(a):

Zdeněk Brom:
Pokud fakta nevyhovují a proto o ně nestojíte, nazvete je obskurní teorií. A přitom jste to Vy, kdo tady šíří obskurnosti, které ani neaspirují na teorie.
Inu demagogický učitel stejně jako mb. To není náhoda.
06. 05. 2014 | 21:37

Filuta napsal(a):

mb

Tomu sám nevěříte.
Taková blbá propaganda.
Asi jako strašení komoušů imperialisty v době studené války.
Já už jsem proti tomu poměrně imunní, ale někteří zanedbaní mladí jsou těmto lžím přístupní.

Dobře víte, jak došlo k událostem na Krymu.
Byl to jen důsledek stupidní politiky EU a USA, která podněcovala od počátku krveprolití na Majdanu.
Od samého začátku mi bylo jasné, že to skončí řeží a vyvrcholí občanskou válkou.
Současná situace mě tedy vůbec nepřekvapuje.
Propaganda se sice snaží neúspěšně přesvědčit Čechy, že na východě se fašounské invazi brání jen pár stovek "separatistů a teroristů", ale my víme své.
Jsou i jiné zdroje nežli prolhaná česká žumpa.
Rozjela se regulérní občanská válka a východ Ukrajiny se staví (stejně jako Krym) proti samozvané a nikým nevolené vládě fašounů.
Je to východ kontra západ a dalo se to čekat.
Jenom hlupáci v unii nepochopili, že udělali smlouvu s ďáblem a budou se z toho jednou zodpovídat.
Alespoň doufám.
Tyhle zmetky by měli poslat do Haagu!

Zkuste občas přemýšlet vlastním mozkem.
06. 05. 2014 | 21:38

Zdeněk Brom napsal(a):

Cituji: " O koordinaci se snažil Hitler, Sověti se však do války nehrnuli a Polsko napadli až po dvoutýdenním Hitlerovým ..."

Nepravda.
06. 05. 2014 | 21:38

pamětník napsal(a):

Reveil:
Sověti byli do pozice asistenta hitlerovského Německa vmanévrováni západní politikou appeasementu, která měla za cíl izolaci SSSR. Asistovali však neochotně a se zpožděním.
06. 05. 2014 | 21:41

Antroid napsal(a):

Zdeněk Brom

Smekám, ale jsem malinko skeptický k výsledkům Vašeho úsilí.
06. 05. 2014 | 21:42

Vlado napsal(a):

Pane Brom to vše následovalo až po Mnichově, kdy západni mocnosti zradili svou dohodou s Hitlerem a Musolinim mladou demokratickou ČSR. Nejprve zradili nás a pak Poláky. (Ti měli s Hitlerem smlouvu o neútočení již od roku 1934!) Neboť po napadení Polska vyhlásili sice Hitlerovi válku, které se říká "podivná" protože nezahájili žádné vojenském oparace. Před smlouvou Ribentrop-Molotov byla mnoho jednání o vytvoření
protihitlerovské koalice ale "zápaďáci" se Ruska štítili!!! Nakonec ji vytvořili ale až, když západní Evropu za 6 týdnů okupoval Hitler!! Pak se již Ruska neštítili ale byli to Rusové kteří museli Hitlera zadržet. Na východní frontě za 4 roky prohrál.
Byla to kapitalistická válka jako následek celosvětové krize kapitalismu 30cátých let min. století.
06. 05. 2014 | 21:42

Al Jouda napsal(a):

Tak se cenzorovi musím omluvit, příspěvek jsem našel :)))
06. 05. 2014 | 21:43

Bestia triumphans napsal(a):

Ohledně paktu Hitlera se Stalinem...
28. září 1939 se nacisté a bolševici dohodli podruhé, tentokrát o společném boji proti polskému odbojovému hnutí.
06. 05. 2014 | 21:44

pamětník napsal(a):

Zdenek Brom:
V 06. 05. 2014 | 21:38 lžete.
"Obecně přijímaným datem začátku války v Evropě je 1. září 1939, kdy nacistické Německo napadlo Polsko. 17. září 1939, tedy šestnáct dní později, zahájil Sovětský svaz (SSSR) invazi do Polska z východu"
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
06. 05. 2014 | 21:44

Sibyla napsal(a):

Němci projeli vždycky každou válku a projedou ji zas.
06. 05. 2014 | 21:45

Zdeněk Brom napsal(a):

Cituji: "Sověti byli do pozice asistenta hitlerovského Německa vmanévrováni západní politikou appeasementu, která měla za cíl izolaci SSSR. Asistovali však neochotně a se zpožděním."

Byli tak neochotní a pomalí, že i do toho přepadení Finska je někdo musel dostrkat.
06. 05. 2014 | 21:45

Al Jouda napsal(a):

To Reveil :
To máte pravdu - cituji: Skutečnost, že mnozí Čechové nemají v ruskou politiku důvěru, neměla žádný vliv na průběh bojů na východní forntě.
Já o voze a Vy o koze, protože jsem napsal, že v důsledku věrolomné politiky SSSR v průběhu i po 2. světové válce nemají mnozí Češi DNES důvěru v politiku Ruské federace.
06. 05. 2014 | 21:47

Zdeněk Brom napsal(a):

Antroid:

To já také :)
06. 05. 2014 | 21:47

pamětník napsal(a):

Zdeněk Brom:
Neuskakujte od tématu, o Finsku jsem se nezmínil ani slovem, protože s tím nesouvisí.
06. 05. 2014 | 21:47

Reveil napsal(a):

Zdeněk Brom
Kdybyste četl pozorněji, zjistil byste, že šlo o reakci na tvrzení, že dodávky letadel přispěly k tomu, že nepadla Moskva. Což byl podzim 1941.
Když jste tak informovaný (ty informace v google si najde každý, že?), tak zkuste říct, KDY byla dodána první letadla, co to bylo za letadla... (to už se prakticky vygoogluje těžko).

Proč museli Sověti ustoupit až k Moskvě? Čelili vysoké koncentraci úderů, po předchozím přesunu západních hranic do dřívějšího Polska odpadlo infrastrukturní zajištění předpolí, velitelé armád na západě SSSR nebyli plně takticky na výši (ti lepší byli na východě a právě zahnali Japonce od Chalcyn Golu), a v neposlední řadě, díky specifickým ruským podmínkám, to je tradiční reakce na útočníka - zatáhnout ho hlouběji, mohou si to dovolit, mají nejdelší zázemí.

Když tedy jste, na rozdíl ode mně, tak dobrý znalec historie, proč neodpovídáte na mou otázku? Která zněla - za jakého jediného předpokladu mohl Hitler váílku vyhrát? (Není to otázka názoru, ale znalosti historie zmíněné války).
06. 05. 2014 | 21:48

Bestia triumphans napsal(a):

pamětník napsal(a):
"Reveil: Sověti byli do pozice asistenta hitlerovského Německa vmanévrováni západní politikou appeasementu, která měla za cíl izolaci SSSR. Asistovali však neochotně a se zpožděním."

?
Neochotně?
Že vás huba nebolí, katyňský popírači.
Zkuste to říct v Polsku.
06. 05. 2014 | 21:48

Zdeněk Brom napsal(a):

pamětník:

Co to mění na faktu, že na začátku války bylo domluvené přepadení Polska dvěma státy - Německem a SSSR? Zdůrazňuji na předem domluveném přepadení a rozdělení kořisti.
06. 05. 2014 | 21:50

pamětník napsal(a):

Ostatně Finsko bylo německým spojencem.
06. 05. 2014 | 21:50

Zdeněk Brom napsal(a):

pamětník:

O Finsku jste se samozřejmě nezmínil. Nehraje to do Vašich tvrzení: Sovětský svaz - mírová hráz.
06. 05. 2014 | 21:52

Bestia triumphans napsal(a):

Kvízová otázka:
Když nacisté dobyli Franciii, který stát jim k tomu poblahopřál?
a)USA
b)Sovětský svaz
:-)
06. 05. 2014 | 21:53

Zdeněk Brom napsal(a):

pamětník:

Spojencem byl i SSSR.
06. 05. 2014 | 21:53

Al Jouda napsal(a):

To paměťník :
(21:31) - opět nemáte pravdu, protože o rozdělení Polska se Ribbentrop a Molotov dohodli v tajném dodatkovém protokolu v rámci smlouvy o neútočení. Rusům to jen chvíli trvalo, než byli schopni vojsko zorganizovat :)))
06. 05. 2014 | 21:53

pamětník napsal(a):

Zdeněk Brom:
Mění to hodně. SSSR byl z protiválečné spolupráce se západními státy vyšachován a tím byla určena celá jeho následovná politika.
06. 05. 2014 | 21:54

pamětník napsal(a):

Zdeněk Brom:
"nehraje to do Vašich tvrzení: Sovětský svaz - mírová hráz."
Nic takového jsem netvrdil.
06. 05. 2014 | 21:56

Zdeněk Brom napsal(a):

Reveil:

Na google skutečně moc nenajdete. K tomu jsou tu knihovny a knihy v nich, kam odborníci uložili fakta.

Tam to máte.
06. 05. 2014 | 21:57

pamětník napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):
" Spojencem byl i SSSR. "
Nepravda.
06. 05. 2014 | 21:58

mb napsal(a):

Inu demagogický učitel stejně jako mb. To není náhoda.
06. 05. 2014 | 21:37

... to není náhoda ... Sklodowská ... sklo ... hm ... ?

filuta napsal: Dobře víte, jak došlo k událostem na Krymu.
Byl to jen důsledek stupidní politiky EU a USA, která podněcovala od počátku krveprolití na Majdanu.

... tak určitě ... my jsme si taky za to mohli, že jsme nechtěli odevzdat pohraničí ...

dokonce na to byla valenční teorie ... že stát když je malej ( tak si za to může sám, že je tak malej a slabej ) že láká svého silnějšího souseda ... ach jo ...

tak hezký večer ... Zkuste občas přemýšlet vlastním mozkem.

nápodobně ... / stejně si holky za to samy můžou že nechtěj chodit s Petrem Průšou ... /
06. 05. 2014 | 21:58

Zdeněk Brom napsal(a):

Reveil:

Za jakého jediného předpokladu mohl Hitler vyhrát válku?

Nezlobte se, ale ta otázka je tak zavádějící, že na ni znám asi 50 odpovědí.
06. 05. 2014 | 22:00

Reveil napsal(a):

pamětník

"Sověti byli do pozice asistenta hitlerovského Německa vmanévrováni západní politikou appeasementu, která měla za cíl izolaci SSSR. Asistovali však neochotně a se zpožděním."

Ano, ovšem dali se vmanévrovat - bylo to v tu chvíli pro ně řešením. Ne, nedělali to neochotně, datum i čára dotyku byly dohodnuty.

Pamětníku, podle mého má cenu pouze diskuze s uznáním faktů, a nejen takovým bromovitým vyzobáváním se simultánním přetvářením, aby se to hodilo.

A fakt je, že to v roce 1939 prostě tak bylo. Pakt R-M byl uzavřen a fungoval.
A co má být? Podívejme se, jak to bylo s britským čistým svědomím, o tom francouzském či dokonce US ani nemluvím. Nejspíše v celé záležitosti toho roku vidím snahu vychytračit, co se dá, až vlastně všichni přechytračili. Britovíé chtěi Hitlera využít jako kladivo vůči Moskvě, Moskva zase proti Západu a Hitler se prostě seknul v odhadu možností.
06. 05. 2014 | 22:00

pamětník napsal(a):

Bestia triumphans:
O Katyni jsem se nikde nezmínil. S Vámi nemá faktická diskuze smysl.
06. 05. 2014 | 22:00

mb napsal(a):

Zdůrazňuji na předem domluveném přepadení a rozdělení kořisti.

... na to pamětník nemá, co by odpověděl ...

... proto váhá a mlží ...
06. 05. 2014 | 22:00

Josef.K. napsal(a):

V době internetu je drtivá prohlášení českých rusofilů putinomilů směšnou lží: počínaje Oděsou (záběry celého dne pobíhají na twitteru a je zřejmé i to, že milice se podílela na instruktáži ruských rváčů), přes majdanoský fašismus (pobíhající v čem se dalo kupodivu bez rpg) a ´údajné hodné prorusky orientované bezbranné obyvatele (těla umučených Urajinců těmito mírumilovnými jsou zdokumentována, stejně jako jajich vojenská výbroj).Přítomnost donských kozákůz RF v Luhansku je takézdokumentována. Rusofilství v Česu je úchylkou, ostatně to pochopil iPalacký po návštěvě Moskvy 1863. Podvod s referendem na Krymu je doprovázen natolením totalitního řádu na Krymu, ve terém se hroutí jedna krymsá vymoženst za druhou. Ostatně internet je plný naštaných Krymčanů a záběrů řádících prorukých bojvek i dnes.
Jak řekl jistý ukrajinský dstopjník v bojích o Slavjansk: JAK TO ŘÍCI, ABYCH SE NEDOTKL OBYVATEL, VĚTŠINA SEPARATISTŮ JSOU LIDÉ S JISTOU KRIMINÁLNÍ INULOSTÍ, NEZAMĚSTNANÍ A SOCIÁLNĚ SLABÍ.
Ani Pitinvých 300novinářů nezmže nc s internetem a jeho přispěvateli, těším se tedy na ruskýuzavřený internet čeburaška. Možná se díky zdejším putinorusomilům podobné věci dočkáme i zde, opět.
06. 05. 2014 | 22:01

Zdeněk Brom napsal(a):

Cituji: "Mění to hodně. SSSR byl z protiválečné spolupráce se západními státy vyšachován a tím byla určena celá jeho následovná politika."

Nepravda.

A nyní mne omluvte. Dodělal jsem potřebné soubory a odcházím rozjímat do samoty.
06. 05. 2014 | 22:02

Reveil napsal(a):

Zdeněk Brom

"Nezlobte se, ale ta otázka je tak zavádějící, že na ni znám asi 50 odpovědí. "

Nezlobím se. Čekal jsem to. Otázka je zcela jasná, zavádějící je jen pro toho, kdo nezná odpověď. Kdybyste nějalou znal asi byste se pokusil, ne?
06. 05. 2014 | 22:03

Al Jouda napsal(a):

To filuta :
Argumentovat fašisty téměř po 70 letech od doby, kdy byla jejich ideologie na hlavu poražena, je mírně řečeno zpozdilost. Ve skutečnosti se jedná o obehranou komunistickou propagandistickou písničku :)))) Na Ukrajině jsou prostě lidé, kteří chtějí samostatnou a demokratickou Ukrajinu a kteří beze zbraní a v mrazivém počasí demonstrovali několik týdnů v Kyjevě a pak jsou tam lidé, kteří chtějí některé oblasti Ukrajiny připojit k Ruské federaci. Ti jsou ovšem dobře ozbrojeni a jsou např. schopni sestřelit armádní vrtulník. Krym se jim připojit už podařil. Co jim ještě dovolí ostatní občané a pravidelná armáda ??
06. 05. 2014 | 22:03

Zdeněk Brom napsal(a):

Tak tomuhle ještě neodolám.

Cituji: "O Katyni jsem se nikde nezmínil."

Ale to je pochopitelné. Katyň už se do Vašich konstrukcí vůbec nehodí.
06. 05. 2014 | 22:04

severus napsal(a):

No, kdybych si měl vybrat jestli mám zažít šest let okupaci civilizovaných Němců, nebo dvacet let okupaci necivilizovaných Rusů, tak mám jasno pane Urban. Takže moje rusofilství je jasné. Z vašech výroku o tzv osvobození roku 1945 se mi zvedl kufr. Napadaly mě věci o svištícím mokrém hadru a vašem obličeji. Ale na druhé straně je dobře že tu můžete tohle napsat a nenavštíví vás urostlý poslanec s ochrankou a nenutí vás zanechat všech veřejných projevů. Všichni takové štěstí nemají, víme? Takže se nebojte, kdybych vás potkal, tak si scénu s mokrým hadrem jen představím. Ale z hořícího domu nebo z pod ledu bych vás netahal.
06. 05. 2014 | 22:04

pamětník napsal(a):

Reveil:
Jenomže rok předtím byla situace zcela jiná - spojenecké smlouvy ČSR s Francií, se SSSR podmíněna tou s Francií...atd.. Až po roce v paktu R-M byly dojednány sféry vlivu, ne dříve.
06. 05. 2014 | 22:05

Jakelin de Mailly napsal(a):

Zdeněk Brom

Zítra sem hodím přehled o LEND-LEASE. Je to obsáhlé a teď navečer se mi v tom už nechce hrabat...
Aby se odborníci, co se s Vámi přou, poučili :-)

Reveill

Drtivá většina z toho úžasného počtu sovětských letadel a tanků v předvečer Barbarossy byly staré křápy.
Více tanků bylo vyřazeno poruchami, než v boji.
Mimochodem, k těm letadlům - víte, že známá sovětská esa, jako např. Pokryškin nebo Rečkalov - dosáhla většiny svých úspěchů na americké stíhačce Bell P39 Airacobra ? :-)
Víte, že celé tankové sbory byly vyzbrojeny americkými Shermany, průzkum jezdil v amerických polopásech, velitelé v dodgích, trén v US náklaďácích ?
06. 05. 2014 | 22:06

pamětník napsal(a):

Zdeněk Brom:
Co má masakr v Katyni společného s paktem R-M?
Doufám, že neodoláte odpovědět.
06. 05. 2014 | 22:07

Zdeněk Brom napsal(a):

Reveil:

Dobře, tady je:

Lámalo se to v bitvě o Anglii. Pokud by Anglie padla, nebo se přidala, bylo by hotovo.
06. 05. 2014 | 22:07

mb napsal(a):

revail ... proč to teda podle vás hitler projel, povídejte, díky ...
06. 05. 2014 | 22:07

Bestia triumphans napsal(a):

pamětník napsal(a):
"Bestia triumphans: O Katyni jsem se nikde nezmínil. S Vámi nemá faktická diskuze smysl. "

?
Tvrdil jste, že Sověti asistovali Německu neochotně.
Lež jako věž.

Sověti byli ochotní až moc - zabíjet a zabíjet.
V tom už byli mistři a měli daleko víc zkušeností než nacisté.
Podepsali dohodu o společném postupu proti polskému odboji.
Povraždili polské vojáky v Katyni a dalších místech.
06. 05. 2014 | 22:08

Zdeněk Brom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Zdravím a díky. Už také mizím.
06. 05. 2014 | 22:09

Antroid napsal(a):

Reveil

Odhalte svatý grál vojenských historiků, hoříme netrpělivostí!
06. 05. 2014 | 22:09

Filuta napsal(a):

Al Jouda

To nemyslíte vážně, že ne?
Celá východní Ukrajina se bouří a vy tady plácáte cosi o pár kverulantech.
Však ještě uvidíte. Tohle měli soudruzi v Bruseli předvídat.
Tohle už je občanská válka.
A modlete se, aby z toho nebyla další světová.
Podněcovačí jsou známí.
06. 05. 2014 | 22:09

Reveil napsal(a):

Zdeněk Brom

" tomu jsou tu knihovny a knihy v nich, kam odborníci uložili fakta."

Jasně. Trefa. Ještě je tak číst, že ano?
Kolikpak jste jich přečetl? Tak zhruba? Pět? Patnáct?
četl jste například obsahy depeší mezi vůdci jednotlivých zemí protihitlerovské koalice? Věděl byste, kdo to vydal?
Nebo: který z historiků 2. světové války se vám nejvíc zamlouvá? To by o vás něco vypovědělo, není rozhodující, zda jde o dílo určené širší čtenářské obci, či úžeji specializované.
Při vašich znalostech historie...
06. 05. 2014 | 22:12

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, pane z Mailly,

tohle by Vás mohlo zajímat https://blog.aktualne.cz/blogy/radek-havelka.php

Nic lepšího jsem na dané téma v češtině nečetl.

Libor Stejskal
06. 05. 2014 | 22:12

Antroid napsal(a):

mb napsal(a): revail ... proč to teda podle vás hitler projel, povídejte, díky ...

Studenti i profesoři vojenských akademií si léta marně lámou hlavy a přitom stačí tak málo navštívit A.CZ a zeptat se jakéhosi Reveila. Snad jeho odpověď nezklame, pohříchu by to nebylo prvně...
06. 05. 2014 | 22:12

Bestia triumphans napsal(a):

reveil:
Myslíte, že bez americké pomoci by ruská průmyslová základna byla schopna výrábět takové množství zbraní?
06. 05. 2014 | 22:12

mb napsal(a):

Povraždili polské vojáky v Katyni a dalších místech.

eště taky nechali vykrvácet povstání a nehli zadkem ni brvou ...

Podněcovačí jsou známí.

... to je pravda ... Komárek odhalil Šimečku a Palatu jak Slánského ...
06. 05. 2014 | 22:13

pamětník napsal(a):

Al Jouda:
Vaše intepretace ukrajinských událostí je pro naivní hochy a dívky, ne však pro soudné lidi. Všechen ten majdanský brajgl začal po odmítnutí asociační dohody Janukovičem a to je klíčové. Spolupráce Ukrajiny s USA+EU by v první řadě znamenala zřízení vojenské základny (nejspíše na Krymu) tak, jako tomu bylo bez výjimky vždy v minulosti. Předpoklad, že Rusko neučiní žádné protiopatření, byl z říše snů pubertálních hochů. A ti tvrdohlavě dosud ne a ne dospět.
06. 05. 2014 | 22:13

Reveil napsal(a):

Zdeněk Brom.

No fajn, o této fázi války se s tím dá souhlasit. Ale ta "velká" byla pozmení, napřed na Západě, pak na Váchodě a pak navís ještě na Západě.
Měl byste teorii?
06. 05. 2014 | 22:15

Bestia triumphans napsal(a):

Stejskal:
Na Reveilla nemá.
:-)
06. 05. 2014 | 22:15

Jakelin de Mailly napsal(a):

Libor Stejskal

Dobrý večer, díky za odkaz, mrknu.
Už jste přečetl toho Jamamota ?
06. 05. 2014 | 22:16

pamětník napsal(a):

Bestia triumphans:
Co jsem říkal, diskuze s Vámi nemá smysl. Masakr v Katyni fakticky nemá nic společného s neochotou SSSR spolupracovat s Německem při záboru Polska. Hitlerovo opakované naléhání je zdokumentováno.
06. 05. 2014 | 22:17

Reveil napsal(a):

Antorid

Zatím jsem tu od vás kromě pokřikování nic moc nečetl Zkuste diskutovat.
06. 05. 2014 | 22:17

Reveil napsal(a):

Bestia
"Myslíte, že bez americké pomoci by ruská průmyslová základna byla schopna výrábět takové množství zbraní?"

Samozřejmě, že ne. Ale to, co vyráběla, by stačilo. Sice by to trvalo déle, ale čas pracopval pro ně. Ostatně, množstevní převaha sovětské výzbroje už v začátku konfliktu nemá s dodávkami z USA nic společného. Ty se rozjely v srpnu.
06. 05. 2014 | 22:20

stejskal napsal(a):

Ještě ne. Pořád se prokousávám Vládci nebes od Donalda L. Millera. Po celodenním vejrání do PC přečtu večer vždy sotva pár stránek :-) l.s.
06. 05. 2014 | 22:21

mb napsal(a):

Ale ta "velká" byla pozmení, napřed na Západě, pak na Váchodě a pak navís ještě na Západě.

ježišmarja ... já tomu začínám rozumet jeste min nez predtim ...

je smažno, lepě svihlí tlové se batoumají v dálnici, chrudošiví jsou borolové na mamné krsy žárnící ....
06. 05. 2014 | 22:22

Bestia triumphans napsal(a):

pamětník napsal(a):
"SSSR byl z protiválečné spolupráce se západními státy vyšachován a tím byla určena celá jeho následovná politika. "

?
Sověti jednali o uzavření britsko - francouzsko-sovětské alianci roku 39, ale měli nereálné podmínky - chtěli mít možnost vyslat své jednotky do zemí, které by podle nich byly ohroženy nepřímou agresí, což bylo Polsko a Ruminsko a ty to samozřejmě odmítaly.
06. 05. 2014 | 22:23

mb napsal(a):

Co jsem říkal, diskuze s Vámi nemá smysl. Masakr v Katyni fakticky nemá nic společného s neochotou SSSR spolupracovat s Německem při záboru Polska. Hitlerovo opakované naléhání je zdokumentováno.

... a co když rusy trápilo špatné svědomí, že nepostupovali tak rychle, jak svým německým spojencům slíbili, a proto si to Katyní kompenzovali ... ??
06. 05. 2014 | 22:24

mb napsal(a):

( pane revaile, prozradíte nám tedy ( cca 4. výzva) proč to tedy ten H projel ? ... díky a hezký večer )
06. 05. 2014 | 22:27

pamětník napsal(a):

Jak to - samozřejmě? Jaká by byla možná vojenská pomoc SSSR proti Německu bez vojska? ČSR sama by se udržela max. 6 týdnů. Pokud vím, s Rumunskem byl předběžně dojednán tranzit přes jeho území.
06. 05. 2014 | 22:27

Radek napsal(a):

Josef.K.
Vážený pane.Kdyby se nejednalo o tak hrozné informace,řekl bych,že jste sluníčko ve zdejší žumpě.Tady určité % dementních rusofilů stále nepochopilo,že v té velké zemi hned za slovenskou hranicí je právě OBČANSKÁ VÁLKA.V Sýrii to začalo taky desítkami,teď jsou mrtvých tisíce.Tady buší do kláves mnohdy lidé kolem čtyřicítky,kteří si myslí,že se válka odehraje doma v teple u pc.Až budou potkávat na ulicích ty tisíce ukrajinských imigrantů,snad pochopí realitu.A nepřijdou sem jenom ženy a sirotci.Budou to i bývalí sovětští veteráni,kteří za patřičnou sumu vystřelí na objednávku na kohokoliv.Pro ně totiž nemá život cenu,jako pro středoevropana.Což se jasně ukázalo před pár lety na Balkáně.Tam také vraždil soused souseda.Tím chci říct jediné,budeme ještě se slzou v oku vzpomínat na dnešní klidnou Evropu.Jak prkotné problémy dnes máme,že ?
06. 05. 2014 | 22:31

Jakelin de Mailly napsal(a):

pamětník

Źádný tranzit dojednán nebyl.

Libor Stejskal

Pak si někdy najděte v tom, co jsem Vám dal ve Wing´s tu knihu "Gun Camera".
06. 05. 2014 | 22:32

Reveil napsal(a):

mb
"pane revaile, prozradíte nám tedy ( cca 4. výzva) proč to tedy ten H projel ? ... díky a hezký večer"

Zkuste číst pozorně, případně též s porozuměním čtenému.
To jsem napsal již 19:41: protože mu nevyšla blesková válka. To ostatně není žádný objev. Takové hodnocení se dá dočíst všude možně.
To, na co jsem se ptal Z. Broma, je něco jiného. A pokud dovolíte, počkám si na odpověˇ na svou otázku od něho.
06. 05. 2014 | 22:32

mb napsal(a):

aha, tak dík ... hezký večer ...
06. 05. 2014 | 22:35

pamětník napsal(a):

Jakelin de Mailly:
O tranzitu mi vyprávěl můj otec, proto to ´pokud vím´.
Otec pracoval v telegrafní ústředně a všechny telegramy do zahraničí procházely jeho rukama. Vy to máte zdokumentováno?
06. 05. 2014 | 22:37

Jakelin de Mailly napsal(a):

Reveil

"To jsem napsal již 19:41: protože mu nevyšla blesková válka. To ostatně není žádný objev. Takové hodnocení se dá dočíst všude možně."

:-)))))
pane Reveille...tohle nám napíšete po tom všem, co jste údajně přečetl a nastudoval ?
To nemyslíte vážně :-D
06. 05. 2014 | 22:38

Jakelin de Mailly napsal(a):

pamětník

Tranzit nebyl Rumuny povolen.
Učili nás to na katedře a máte to v každé dostupné literatuře na dané téma.
Pochybuji, že diplomacie na nejvyšší úrovni procházela rukama Vašeho otce kdesi na poště. To musí být Váš žert :-)
06. 05. 2014 | 22:41

gaia napsal(a):

mb

Němci v historii prohráli vždycky každou válku, proto prohrál i Hitler. Nemají na to, ač by rádi diktoval i světu, jako Amíci,proto se s nimi taky spřáhli, chtěli zvítězit alespoň ekonomicky, ale tomu už je taky konec.A při současné porodnosti Němek , 0,77 dítěte na jednu ženskou, to do 50 let prohrají i jako národ a bude pokoj,konečně po 1000 letech trápení středoevropanů s Němci.
06. 05. 2014 | 22:43

Jakelin de Mailly napsal(a):

gaia

Matko,

Němci prohráli v historii každou válku ?
Tady začíná být veselo.
06. 05. 2014 | 22:47

jonáš napsal(a):

Ta poslední věta odporuje celýmu zbytku článku.
06. 05. 2014 | 22:47

pamětník napsal(a):

Jakelin de Mailly:
Rozhodnutí i na nejvyšších diplomatických místech má konkrétní dopady v praxi na nižších úrovních. I vojenské telegramy byly zasílány civilní poštou. V době Protektorátu se této situace využilo v odboji.
Ujišťuji Vás, že na tomto blogu nemám vůbec chuť žertovat.
06. 05. 2014 | 22:48

Bestia triumphans napsal(a):

Svět podle pamětníka.

Hitler po dlouhém, ale opravdu dlouhém naléhání přesvědčí Stalina k uzavření paktu.
Hitler napadne Polsko.

Stalin sedí v Kremlu, poslouchá Chopina a čte si něco od Sienkiewicze, protože je milovníkem polské kultury a polského národa.
V tom zazvoní telefon.

Hitler: Koba, tak co je? My už máme obsazeno skoro půlku Polska a ty nic?
Stalin: Víš, Ádo, já nevím, mně se do toho nějak nechce...
Hitler: Žádný výmluvy, Koba. Slovo se musí plnit. Nebo nechám z polských knihoven vyřadit všechny knihy od Sienkiewicze a místo nich bude všude Karel May.
Stalin: Probůh, zadrž, Ádo, hned sem tam.
06. 05. 2014 | 22:49

Jakelin de Mailly napsal(a):

Matko,

a na trápení se s Turky a dalšími vyznavači Alláha opět po cca 3 stoletích se těšíte ?
06. 05. 2014 | 22:50

gaia napsal(a):

Rumuni byli taky pěkní ptáčci, tvářili se jako Hitlerovi spojenci, ale když měli pomoci dobýt ropná pole flotilou z moře, cukli a Němci museli s výzbrojí přelézat Kavkaz.Což dobře dopadnout nemohlo.
06. 05. 2014 | 22:51

Caroll napsal(a):

To Pamětník:
dohody Hitlera se Stalinem byly dvě a ještě další různé protokoly. Doporučuji knihu Max Brod "Dohody Hitlera se Stalinem" kde je necenzurovaná korespondence tak jak byla nalezena v Berlíně- ukazuje to celou tu špínu sovětské (ruské) politiky.
To Revel: Pomoc pro SSSR najdete na serveru FRONTA pod heslem význam pomoci Lend and lease a Engines of Red Army kde je popsáno jak Žukov zastavil Němce pomocí anglických tanků narychlo upravených na zimní podmínky a dodaných v říjnu 1941. Co se týče významu pomoci pro průběh války nejsou historici jednotní, celkem se shodují v názoru že SSSR by nakonec vyhrál, ale trvalo by to dlouho a stálo by to spoustu ruské krve. Je jisté, že žádná větší ofenziva RA by nebyla možná bez statisíců (jen Studebackerů bylo dodáno min. 190 000) nákladních terénních automobilů. Celkem bylo dodáno asi 500 000 dopravních prostředků, miliony telefonů a dalších spojovacích prostředků které RA absolutně postrádala. Není bez zajímavosti, že až do poloviny r.1943 vedl SSSR ve Stockholmu tajná mírová jednání s Německem a ukončil je až po bitvě u Kurska kdy se výsledek války jevil jasněji. Důležité také je, že pomoc přicházela v těch nejtěžších chvílích, kdy se válečná výroba v SSSR teprve rozbíhala, průmysl se stěhoval za Ural a celá výroba v Doněcké pánvi byla ochromena. Cituji slova admirála Gorškova: Díky těm tisícům námořníkům kteří vedli lodě severní cestou...byla nesmírně těžká a nebezpečná práce...poskytli naší zemi vydatnou pomoc v nejtěžších chvílích...pomohli překonat nejtěžší chvíle kdy se zdálo že je vše ztraceno...konec citátu. Jedna historická perlička: Američané dodali m.j. protitankové kanony které nejprve zastavily von Leeba před Leningradem a potom byly letecky (pomocí Li2=DC3) přepraveny před Moskvu a znovu zastavily německé tanky po průlomu u Volokamska a u Jasné Poljany! A na rozblácených cestách hrály americké terénní automobily s redukcemi, uzávěrkami dif., navijáky, třemi poháněnými nápravami (celkem 10 kol) rozhodující úlohu protože projely prakticky všude (m.j. našly cestu přes napolo zamrzlé bažiny pro jižní úder u Stalingradu). A tak dále. Ta pomoc byla zkrátka obrovská a rychlá (3 týdny). Němci si toho byli dobře vědomi a tak proti nasazovali proti arktickým konvojů prakticky vše, co měli.
06. 05. 2014 | 22:53

Jakelin de Mailly napsal(a):

pamětník

Nezlobte se, ale vypadá to, že nemáte příliš ponětí o diplomatických a vojenských kódech atd.
Vaše představa o otevřené komunikaci o nejvyšších vojenskopolitických otázkách země v bezprostředním ohrožení přes otevřené poštovní kanály v otevřené řeči je slušně řečeno naivní.
Tímto s dovolením uzavírám téma.
06. 05. 2014 | 22:55

gaia napsal(a):

Němce nemá rád ani Wilbur Smith, když potřebuje nějakého opravdu padoucha, je to svetlovlasý Němec, který se vždy v Africe spálí do ruda a prohraje.
06. 05. 2014 | 22:56

Jakelin de Mailly napsal(a):

Matko,

Vy jste pila ?
Rumuni měli přetáhnout ty své 3 torpédoborce přes Kavkaz ? :-D
06. 05. 2014 | 22:59

Reveil napsal(a):

Jacquelin de Maily

"pane Reveille...tohle nám napíšete po tom všem, co jste údajně přečetl a nastudoval ?
To nemyslíte vážně :-D"

No, ono jed to trochu jinak. Otázka byla o něčem jiném. Tak ještě jednoui: toto hodnocení, že Hitler prohrál váílku, preotože mu nevyšel Bliz¨tzkrieg, najdte v kdekterém populárním článku.
Já se ptal za kterého jediného předpokladu by býval mohl válku vyhrát. Což je rodzílná věc.

P.S. nikde jsem neuváděl, co jsem přečetl. A třeba máte vy nějakou ideu- zkuste to.
06. 05. 2014 | 23:00

pamětník napsal(a):

Jakelin de Mailly:
Já jsem tvrdil něco o otevřené komunikaci??! Tajné telegramy byly samozřejmě šifrované. Vy jakožto expert mne zajisté laskavě a rád poučíte o zvláštních telegrafních linkách nezávislých na úřední telegrafní síti, anebo doporučíte dostupnou literaturu.
06. 05. 2014 | 23:02

pamětník napsal(a):

Aha, vlastně ne, s dovolením jste ukončil téma.
No tak snad někdy jindy.
06. 05. 2014 | 23:04

Jakelin de Mailly napsal(a):

Reveil

Pane Reveile,

nepopírám, že o problematice něco málo víte.
Něco málo.
Napsat, že Hitler prohrál válku, protože mu nevyšel Blitzkrieg, je na úrovni osmiletého plastikového modeláře a opravdu odpovídá "populárnímu článku".
Ideí je spousta, co máte konkrétně na mysli ?
Celou válku nebo jen tažení na východě ?
06. 05. 2014 | 23:06

gaia napsal(a):

měli tam doplout a vylodit se.

Hitler válku prohrál, neb mu chyběla pokora. Pak ho neměl nikdo rád a nikdo mu nepomáhal, byl jak kůl v plotě.
06. 05. 2014 | 23:09

Reveil napsal(a):

Caroll

s těmi anglickými tanky u Moskvy je to pro mne novinka, které se velice divím. Nemlžet zjistit, co to bylo za tanky a kolik jich bylo?
Zatím jsem měl vžýdcky informace takové, že šlo o síly a výzbroj ze strategické rezervy, jejíž podstatnou část činily tanky stažené z Dálného východu poté, co bylo hodnoceno jako jisté, že Japonci nezaútočí, a že tyto síly se přesouvaly po železnici několik týdnů.
06. 05. 2014 | 23:13

Jakelin de Mailly napsal(a):

pamětník

Nechtěl jsem Vás rozčílit, zůstaňte laskavě v klidu.
Chcete tedy tvrdit, že Váš otec kdesi na poště v Brně ty diplomatické kódy znal a z dlouhé chvíle či prostého zájmu si to rozšifrovával ?
Chcete tvrdit, že diplomacie na nejvyšší úrovni probíhala pouze telegrafem, ne např. setkáváním diplomatů ?
Jsem si jist, že se fatálně mýlíte.
A nemíním tady vést nesmyslnou debatu nad jasnou věcí - tj. TRANZIT PŘES RUMUNSKO NEPOVOLEN - jako Vy vs. Richard o bohu pod jakýmsi blogem.
06. 05. 2014 | 23:14

Reveil napsal(a):

Jakelin de Mailly
"Celou válku nebo jen tažení na východě ?"

To se dle mého soudu nedá oddělit, ale samozřejmě se ptám na předpoklad, za něhož mohl Hitler vyhrát na Východě - a tím pádem všechno. Neboť nepovažuji za možné,že by po pádu Sovětů provedly US invazi do Evropy, ba ani do Afriky. Dohodly by se.
06. 05. 2014 | 23:17

Ivet napsal(a):

Nechápu, proč vůbec tento "novinář" bloguje na dosud českém serveru. Proč číst myšlenky někoho, kdo se stydí za to že je čech, a lituje, co se stalo roku 1945. To už se snad nedá brát vážně.
06. 05. 2014 | 23:21

slavwin napsal(a):

Pro Filutu a jeho přicrmdavače
Ukrajina je rozporuplná země. Rozdíl mezi demonstracemi které se stupňují od pálení pneumatik až po vnikání do správních budov a vojenskou akcí jsme si vysvětlili. První se organizuje druhá se plánuje a potřebuje nějaké štábní zajištění. Uznejte že štáb nemohl být v každém autobuse kterým ozbrojenci přijeli a začali se zabíráním veřejných budov. Pokud byl v městě Doněck, tak určitě zvažoval co by kdyby a s kým asi. Od doby kdy začala tato vojenská akce uplynul určitý poměrně dlouhý čas než Kyjev zareagoval správně vojenskou protiakcí. Určitě přišly návrhy k jednání. Protože garant navrhl podporu nebyly přijaty a vojenské akce se stupˇnovaly. Jestli Janukovyč na demonstrující neposlal tanky a mohl, je rozdíl mezi rozvášněnými demonstranty a přímou vojenskou akcí, vy kteří usilujete o obnovení totality to možná nevnímáte. Jestli se ta směs zájmů a národností rozdělí, možná to bude pro jejich dobro. Rozdělovat bez jednání silou je mimo totalitní svět nepřipustné. Nevnímáte současnost jak se žije obyčejnému Rusovi a Němci, toužíte po totalitě, chcete být ti zasloužilí co budou rozhodovat o osudech svých spoluobčanů, to by lidé u nás museli být na hlavu padlí, aby Vám dali nějakou podporu, pokud by vaše oblbovačky vyšly tak by se ti normální měli posunout trochu na Západ nebo včas zemřít.
06. 05. 2014 | 23:23

pamětník napsal(a):

Jakelin de Mailly:
Nejsem rozčilen. Nic z toho, na co se ptáte, jsem netvrdil, proto se nemohu mýlit.
Dokonce ani jsem bezpodmínečně netvrdil, že tranzit přes Rumunsko byl povolen, proto jsem uvedl ´pokud vím´. Takže beru na vědomí, že tranzit přes Rumunsko povolen nebyl.
S Richardem jsem žádnou diskuzi o bohu nevedl, byla o požadování důkazu nedoložených důkazů. Ostatně i proto, zdá se, se ten člověk zde vyskytuje velmi zřídka.
06. 05. 2014 | 23:24

Reveil napsal(a):

Caroll
"Němci si toho byli dobře vědomi a tak proti nasazovali proti arktickým konvojů prakticky vše, co měli."

Němci nasazovali co měli proti všem konvojům, nejen těm africkým. Ty arktické byly ovšem důležité.
06. 05. 2014 | 23:28

aka napsal(a):

Mám dojem, že již nějaký čas si náš východní soused zlehka připravuje půdu zvyšující se aktivitou příspěvků do podobných debat. Zřejmě má v plánu nás časem též osvobodit. Díky pane Urbane.
06. 05. 2014 | 23:41

Jakelin de Mailly napsal(a):

Reveil

Odpověď na otázku, zda Hitler mohl na východě vyhrát, je složitá.
Když pomineme předchozí události /invaze do Polska, na západ, do Dánska a Norska, na Balkán, do Řecka, posily Italům do S. Afriky/, které s největší pravděpodobností jinak nastavit moc nešly, přidržme se faktů:
- invaze do SSSR byla provedena nedostatečnými silami
- byla zdržena nutností pomoci Italům a provést tažení na Balkáně a v Řecku
- byla podceněna skutečná síla Rudé armády
- na západě zůstala stále sílící Velká Británie
- tažení bylo poznamenáno fatálními zásahy Hitlera do konceptu Barbarossy, tj. měněním operačních těžišť a priorit cílů, tak např. byl proveden odklon od původního cíle Moskvy a resumé nastalo s již značně oslabenými jednotkami na prahu zimy, na severním křídle byl neobsazen Leningrad v době, kdy to bylo možné a místo toho jen obležen atd atd.
- Sorge v Tokiu zařídil Stalinovi klíčové info o japonské neúčasti ve válce proti SSSR, což Stalinovi umožnilo nejen s klidným srdcem přesunout průmyslovou základnu na východ, ale i stáhnout odtud početné svazky RA a nasadit je proti Němcům
- Hitler vyhlásil po Pearl Harboru válku USA v mylné představě, že Japonci půjdou i proti SSSR
- po porážce u Moskvy a celkových ztrátách v tažení 1941 už to vyhrát nešlo, ruská výroba šla po přesunu nahoru, bylo využito obrovských zásob surovin, nashromážděných před válkou, o lidské síle nemluvě, obrovskou úlohu sehrály dodávky v rámci Lend-Lease /hodím to sem zítra/, postupně sílil tlak na jiných válčištích

Blitzkrieg fungoval dobře, byly to chyby na strategické úrovni, které rozhodly.
06. 05. 2014 | 23:44

pamětník napsal(a):

Jako obvykle, nakonec klaka. Tady už však se přidávala i během diskuze.
06. 05. 2014 | 23:45

Caroll napsal(a):

To Reveil:
Byly to tanky "Matilda" Mk II 26,5t, kanon 40mm L52 pancíř 78 mm, dodáno celkem 1084, použito 918 první připluly konvojem PQ1. Ze Sibiře přijely ne tak účinné BT7 které jely po Rudém nám. při listopadové přehlídce. Byly rychlé, ale krátký kanon 45mm byl málo účinný a pancéřování bylo slabé. Měly také omezený počet motohodin m.j. kvůli nevyhovujícím pásům, jak konstatoval Žukov.
06. 05. 2014 | 23:52

Michal napsal(a):

carská propaganda slovanství byla stejný kalkul a konstrukt jako "protokoly sionských mudrců" rusko literárně umí a je to přesvědčivější než realita. naštěstí každý vlaStenec, co tam nadšeně odjel, se vrátil vyléčen. naši rodinu vyléčili uprchlíci před leninem, nenadávali na bolševiky, ale jen vzdychali... když emigroval Ščaranský, neopěvolal Israel, svůj exil, ale jen řekl HLAVNĚ+ ŽE JSEM PRYČ (Z rUSKA)
06. 05. 2014 | 23:57

Jakelin de Mailly napsal(a):

Caroll

Na to se zítra schválně mrknu do "Tanki lendliza", aspoň si osvěžím ruštinu.
06. 05. 2014 | 23:59

Caroll napsal(a):

To Jakelin Engines of the Red Army in WW2 nebo Fronta: Vyznam lend-lease pomoci SSSR
07. 05. 2014 | 00:08

turista napsal(a):

Když chce jít Urban do války za USA ať si do ní klidně jde. Nemám chuť bojovat za zájmy USA stejně jako jsem neměl před 30 lety chuť bojovat za zájmy SSSR. Americký imperialismus není lepší než Ruský. Americké zabíjení není lepší než Ruské.
07. 05. 2014 | 00:11

linoleum napsal(a):

Pane Stejskale. Napsal jsem, že je Urban sprostý nácek. Byl jsem smazán. Fajn. Omlouvám se, nejste lepší. Ale možná to dnes nese. Co zítra? A kdy jste se díval do zrcadla? Jste sám se sebou spokojen s těmi resly, Yossify K mb či Bromy? A rodina také?
07. 05. 2014 | 00:15

malma napsal(a):

večerníček:
https://www.youtube.com/watch?v=0bWt81vhIyY
07. 05. 2014 | 00:20

lex napsal(a):

Kolik Čechů povraždili zlí Rusové a kolik hodní Němci, vůči kterým mají někteří neoprávněné výhrady?
Prý proruští Ukrajinci jsou vlastizrádci. A co máme říkat o proněmeckých Češích?
07. 05. 2014 | 00:23

Honza napsal(a):

Jenom taková odbočka. Vy všichni germanofilové, poslechněte slova pana Joachima Gaucka, který je v současné době v Praze nebo Terezíně ! Jaká to náplast! Jaký to rozdíl! Než poslouchat ryk Urbana a ostatních dnešních henleinovců! To je satisfakce pro nás Čechy! A pro Němce rovný pohled do očí historie! Už to vy zatvrzelí sudeťáci konečně přiznejte! A řekněte si: chovali jsme se k Vám Čechům jako prasata a dostali jsme po právu přes hubu! Omlouváme se a vzali jsme si z toho ponaučení sousedé! Už se to nebude nikdy opakovat.Takovýto upřímný, očistný krok by nám všem v tom neustále proklamovaném smíření zcela určitě hodně pomohl. Pokud se toto nestane, nebude žádné usmíření! Tomu věřte!
07. 05. 2014 | 00:24

Emil napsal(a):

Opravdu neznám prázdnějšího blafala než je Urban.

Diskutovat s ním, by bylo, jako stavět dům z pudinku. Nemůžete diskutovat o něčem, kde není žádný obsah, žádná realita.

Netřeba ho číst. Další úspora času.
07. 05. 2014 | 00:26

lex napsal(a):

Jinak paměť vůči Německu je cosi iracionálního, Rusům máme vyčítat i nájezdy Vikingů

Pane Urbane, statisíce občanů naší země, kteří padli z rukou vámi milovaných Němců (jestli sověti vedení Gruzíncem jsou Rusové, tak Němci vedení Rakušákem jsou Němci) se obrací v hrobě. Plivete na Terezín, Lidice, Pražské povstání. A to v těchto dnech
07. 05. 2014 | 00:26

skeptický napsal(a):

Amíci dodali Rusům snad kolem 10,000 letadel.Dokud měli Němci převahu ve vzduchu,většina byla na jedno použití.Piloti měli 10 hodin odlétaných,uměli vzlétnout a přistát. Proto něm.esa nasbírala setřelů na stovky. Úspěšný šturmovik byl vyroben v počtu asi 30,000 kusů.Konce války se dožila desetina.
Raty ze začátku války ,které lítaly i ve Španělské válce se Me-109 nemohly rovnat,stejně jako naše Avie.
Zajímavé je,že něm.válečná výroba dosáhla maxima v 45. roce,kdy už Německo leželo v troskách,ale už nebyli lidi,a v Anglii bylo 10,000 letadel,které si z Německa dělaly střelnici.
07. 05. 2014 | 00:32

Realtoltek napsal(a):

A masinovec se opet rozjel koukam :). Njn hold někdo je rusofil a někdo amerikofil takovy uz je svet pane Urban. Pravda je rozhodne jenom jedna a rozhodne se neskryva ve vasem blogu ;).
07. 05. 2014 | 00:36

RD napsal(a):

A co se tyce nemcu a proc Hitler prohral. Myslim si ze Hitler prohral hlavne kvůli zidum. Kdyby je jen vyhostil třeba do USA tak celou valku bezpochyby vyhral.
07. 05. 2014 | 00:53

skeptický napsal(a):

Já bych zdejší zdánlivé prosudeťáky z nějakého germanofilství nepodezíral.Mám dojem,že je to tam vzájemné. Cokoliv antičeského se věčným mezinárodním revolucionářům na předhazování hodí.Prostě životní úděl avantgardy.
Ale furt lepší než práce.
I červotoči ,vši ,štěnice,rusi , švábi a blechy mají svoje techniky.Je to vlastně boží požehnání,nabádají k ostražitosti.V lidské podobě to méně nadané, neschopné se poctivě uživit, tíhne k mediím,tzv. kultuře,pokleslému umění ,rozkladu školství a různým prospěšným osvětovým organizacím.
Plody vidíme jinde ,rozpočet u nás těch 5 miliard ale nebude ani náhodou.
07. 05. 2014 | 01:10

Emil napsal(a):

http://eeas.europa.eu/ukraine/assoagreement/assoagreement-2013_en.htm
výběr:
1. Political dialogue in all areas of mutual interest shall be further developed and strengthened between the Parties. This will promote gradual convergence on foreign and security matters with the aim of Ukraine's ever-deeper involvement in the European security area.
2. The aims of political dialogue shall be:
(a) to deepen political association and increase political and security policy convergence and effectiveness;
(b) to promote international stability and security based on effective multilateralism;
(c) to strengthen cooperation and dialogue between the Parties on international security and crisis management, particularly in order to address global and regional challenges and key threats;
(d) to foster result-oriented and practical cooperation between the Parties for achieving peace, security and stability on the European continent;
Za krizi na Ukrajině může Merkelová a spol.
V Asociační dohodě, kterou vnucovali Ukrajině ve 3. článku stojí, že se Ukrajina zavazuje spolupracovat v bezpečnostních otázkách s EU, tj. prakticky s NATO. To je v rozporu s tím, k čemu se Ukrajina zavázala před tím než ji Rusko dalo nezávislost.

Putin teď vytvořil takový stav, aby Ukrajina byla pro NATO neatraktivní.

Pozor ! Nejsem rusofil !
07. 05. 2014 | 01:11

skeptický napsal(a):

Emil
Jejda.
takže k obávaným nálepkám přibyl rusofil.
Nebuďte předposrán,počkejte,až vás nějaký duševní trpajylík "obviní",a řekněte mu já jsem co jsem a tobě je do toho h.vno.
07. 05. 2014 | 01:28

Emil napsal(a):

skeptický

Máte pravdu. Vidíte, jak si člověk nechá hloupě vnutit obranou pozici.
07. 05. 2014 | 01:35

pamětník napsal(a):

http://leva-net.webnode.cz/products/jak-vrazdili-odesany-v-dome-odboru-detaily-18-/
07. 05. 2014 | 01:55

Jakelin de Mailly napsal(a):

Caroll

"V pěrvyj god funktirovanija postavok Krasnaja armija polučila 361 tank Mk.II Matilda i Mk.III Valentine a takže 350 BTR Universal /Bren carrier/. Pravda, iz etovo količestva v bojach v 1941 godu ispolzovalis gdinicy, poetomu rolj britanskoj bronětěchniki v bojach pod Moskvoj byla boleječem SKROMNOJ."

Kolomiec M., Moščanskij I.- "Tanki Lend - Liza", Eksprint, 2000

Dále z tohoto zdroje a z ruských statistik a hlášení:

Počty anglických tanků na frontě u Moskvy k 20. 11. 1941:

146. tanková brigáda - 42 x Mk.III
131. sam. tank. prapor - 21 x Mk.II
132. sam. tank. prapor - 2 x Mk.II, 19 x Mk.III
136. sam. tank. prapor - 2 x Mk.II, 9 x Mk.III
138. sam. tank. prapor - 15 x Mk. II, 9 x Mk.III

K prvnímu střetnutí Němců s anglickými tanky došlo 26. 11. 1941.
Problémy s údržbou ruským mechanikům neznámých strojů a extrémní podmínky ruské zimy způsobovaly značné nebojové ztráty anglických tanků.
Tak například 17. 12. 1941 ruská hlášení vykazují 41 Mk.II a 29 Mk.III mimo provoz díky technickým poruchám a dalších 9 Mk.II a 26 Mk.III se zamrzlými motory.

k 1.1. 1942 byl stav anglických tanků na frontě u Moskvy tento:

Západní front
146. tanková brigáda /16. armáda/ - 4 x Mk.III (plus ruské: 2 x T 34, 10 x T 60)
23. tanková brigáda /49. armáda/ - 5 x Mk.III (plus ruský: 1 x T 34)
26. tanková brigáda /3. armáda/ - 2 x Mk.III (plus ruské: 1 x T 34, 1 x T 26, 1 x T 60, 1 x Ba 20)
112. tanková divize /50. armáda/ - 6 x Mk.III (plus ruské: 1 x KV, 8 x T 26)
Severozápadní front:
170. sam. tank. prapor /3. úderná armáda/ - 13 x Mk.II (plus ruské: 10 x T 60)
171. sam. tank. prapor /4. úderná armáda/ - 12 x Mk.II, 9 x Mk.III (plus ruské: 10 x T 60)

K žádnému rozhodujícímu nasazení ani podílu britských tanků pod Moskvou nedošlo.

"Takim obrazom v chodě bitvy za Moskvu ispolzovalas toljko něbolšaja časť postavljennych mašin (v něskoljkych častjach i podrazděljenijach centralnych frontov), poetomu procent ispolzovanych "inotankov" sostavljal ně boleje 2% ot obščego količestva bojevych mašin etich frontov."

Kolomiec M., Moščanskij I. - "Tanki Lend- Liza", Eksprint, 2000
07. 05. 2014 | 02:01

neutrál napsal(a):

Kytku k pomníku který po r 1989 chtěli oni osobně zbourat, nebo alespoň vymazat nápisy.
Křivárna, typická pro čehúny
07. 05. 2014 | 06:32

Jakelin de Mailly napsal(a):

Lend - Lease USA/SSSR

Vyjednávání o prvním protokolu začalo 7. 12. 1941, ale kvůli vstupu USA do války s Japonskem bylo odloženo na 28. 12. téhož roku.
Byly dodány tanky, letadla, nákladní vozidla, 100.000 polních telefonů, 500.000 mil telefonního kabelu, 20.000 tun toluolu, 12.600 tun kůže a 1.500.000 párů vojenské obuvi.
Celkem bylo na základě tohoto protokolu dodáno 1.752.000 tun materiálu.

Druhý protokol byl podepsán 6. 12. 1942 a vešel ve známost jako "Washingtonský". Byly dodány letadla, protiletadlové kanóny, jeepy, toluol, výbušniny, traktory, radiosoupravy a polní telefony a veškerá příslušenství k nim, ošacení.
Celkem 4.074.000 tun materiálu.

Třetí protokol byl podepsán v Londýně 19. 10. 1943 a vešel ve známost jako "Londýnský".
byly dodány lokomotivy, železniční vagóny, průmyslové zvedače, traktory, mobilní i přístavní jeřáby, bagry a přenosové přístroje. spojené státy dále začaly pro SSSR vyrábět dalších 600 lokomotiv, 10.000 vagónů a 1.000 sklápěcích nákl. automobilů.
Celkem 1.466.000 tun materiálu.

Čtvrtý protokol byl podepsán v únoru 1944.
Byly dodány radiolokátory, traktory, velké radiostanice, jeřáby /vč. plovoucích a těžkých jeřábů pro černomořské přístavy a přístavy v Archangelsku a Murmansku/, mobilní stavební prostředky. lopaty, obuv, léky.
Celkem 1.700.000 tun materiálu.

Pátý protokol byl podepsán v březnu 1945.
Dodávky zahrnovaly motorová vozidla, traktory, lokomotivy, vybavení ke stavbě cest a převážně průmyslové vybavení.

Existovaly další programy, podřízené hlavním protokolům Lend-Lease.
Ty zahrnovaly "Arctic" program pro zásobování severních sovětských přístavů, program "Outpost" na konstrukci přístavů na sovětském Dálném východě, důležitý program "Severní sibiřské letecké trasy" /vysílače, přijímače a dálkoměry pro 8 hlavních a 50 pomocných stanic v hodnotě 12 milionů dolarů/ a projekt "Milepost" na podporu sovětských operací na Dálném východě.

V souhrnu:

kategorie I - letadla - 14.018 jednotek
kategorie II - vozidla, vč. tanků - 466.968 jednotek
- výbušniny - 325.784 tun
kategorie III - námořní prostředky - 5.367.000 brutto registrovaných tun lodního prostoru
- 7.617 námořních motorů
kategorie IV - potraviny - 4.291.012 tun
kategorie V - stroje a vybavení pro průmysl - v hodnotě 1.095.140.000 dolarů
kategorie VI - strategické suroviny - 2.589.776 tun oceli
- 781.663 tun neželezných kovů
- 1.018.855 mil drátu
- 2.159.338 tun petroleje
- 820.422 tun jiných chemikálií

/pokračování/
07. 05. 2014 | 06:36

Zdeněk Scxhreiber napsal(a):

Z Ruska vždy přicházela krev , bída a ruština, z USA dolar a blahobyt. Kam vstoupila noha bolševika tam nastala bída a krveproletí a státy , které nastoupily cestu budování komunismu se s tím vyrovnávají dodnes, tam kde byla zýpadní demokracie, tam je dodnes proti nám blahobyt a to nemusíme chodit daleko, příkladem je Rakousko.
07. 05. 2014 | 06:42

Vlastimil napsal(a):

Pane Urbane.
Vám už chybí jenom hákový kříž na klopě.
07. 05. 2014 | 06:46

Josef K. napsal(a):

A tobě, Vlastíku, srp a kladivo. Poznal ses, co ? LOL. No jo, to zamrzí.

Mirgorodští. Hodně se změnilo od roku 1948.
Co ví Občan o Balkánu? Nic, Co ví o pravoslaví? Nic. CO ví o Evropě? Nic...
Občan Mirgorodský neví nic, neboť za realitu považuje to, co ví. Dokonce i po zájezdu s Čedokem je neznalejší, stačí mu juknout na 5 vteřin a pochopil všechno, všude...Je to génius žvanivosti. Bohužel. v Česku převládající druh.

No, o tom, že jste fašisté s mužickou modifikací věčných burlaků, není třeba přesvědčovat každý den. Z mých zkušeností vyplývá, že lidé, kteří se skrývají za podobné nicky a prezentují podobné názory , jsou většinou nevzdělaní, nekultivovaní, nenávistní. Jejich jedinou cestou k "úspěchu" je extremní režim.
07. 05. 2014 | 07:12

Václav napsal(a):

Bože.... poměrně rozsáhlý článek, značná ztráta času ho číst. Že já se vždycky nechám nachytat na potencionální moudra...
07. 05. 2014 | 07:20

Jakelin de Mailly napsal(a):

Lend - Lease USA/SSSR

kategorie I
Celkový počet 14.018 letadel zahrnuje stíhačky, lehké a střední bombardéry, 1 těžký bombardér, dopravní letadla, hydroplány a létající čluny, pozorovací letadla a stroje pro pokročilý výcvik. Do této kategorie spadaly též dodávky trenažérů, drátěných sítí pro poklad letištních ploch a spojovací vybavení.

kategorie II
466.968 vozidel, z toho:
1239 lehkých a 4.957 středních tanků, 2.000 samohybných děl, 1.104 polpásových obrněných transportérů, 2.054 průzkumných obrněných aut. Dále např. 1.534 polních dílen a 629 tankových podvalníků, 47.728 jeepů, 24.564 3/4t nákladních aut, 148.664 1,5t nákl. aut, 182.938 2,5t nákl. aut a menší množství 5t nákl. aut, DUKW obojživelníků a spec. vozidel. 32.200 motocyklů, 7.570 pásových traktorů s 3.216 náhradními motory.
Veškerá vozidla byla vybavena náhradními díly a vybavena municí podle standardů US army.
Železniční vybavení zahrnovalo celkem 13.041 jednotek vč. 1.900 parních a 66 dieselelektrických lokomotiv.
Do této kategorie dále spadalo:
35.579 radiostanic, 705 rádiových zaměřovačů, 528 rádiových výškoměrů, 800 radïokompasů, 63 radiomajáků a velká škála doplňků, náhr. dílů a měřících a testovacích přístrojů.
Stavební stroje v hodnotě 10 milionů dolarů, 15 kabelových mostů, 5 přenosných potrubních vedení, 62 mobilních skladovacích sil, 100.000 signálních světel na suché baterie a 13 pontonových mostů.
325.784 tun výbušnin zahrnovalo 129.667 tun bezdýmného střelného prachu a 129.138 tun TNT.

kategorie III
Lodě a námořní vybavení.
90 dopravních lodí, 19 tankerů, 3 ledoborce, 20 remorkérů, 1 parní škuner, 2.398 vzduchem plněných plováků, 1 velký motorový člun a 2 plovoucí dílny.
113 stíhačů ponorek, 175 torpédových člunů, 77 minolovek, 28 fregat, 52 výsadkových člunů a 6 dopravních bárek.
3.320 námořních dieselových motorů, 4.297 námořních benzinových motorů, 108 motorů na dřevoplyn, 2.150 přívěsných motorů, hřídele a šrouby za 254.000 dolarů, kormidla za 50.000 dolarů, 40 záložních baterií pro ponorky a součástky a vybavení pro pohon lodí v hodnotě 2.774.000 dolarů.
Záchranné prostředky a potápěčské vybavení v hodnotě 1.047.000 dolarů, vybavení mol v hodnotě 109.000 dolarů, záchranná ponorka, destilační aparát /36.000 dolarů/, různá lodní vybavení /44.000 dolarů/, vybavení pro minolovky /3.778.000 dolarů/, pro remorkéry /545.000 dolarů/,pro transportní čluny /1.717.000 dolarů/.
Námořní děla vč. 1.849 kanonů Oerlikon a munice a vybavení k dělům za 2.692.000 dolarů.

kategorie IV
4,2 milionu tun potravin.
1.154.180 tun obilí, mouky a osiv, 672.000 tun cukru, 782.973 tun konzervovaného masa, 730.902 tun párků, klobás, tuků, másla a vepřového sádla, 517.522 tun rostlinného oleje, 362.461 tun sušeného mléka, vajec, sýra a dehydrovaných produktů.
61.483 tun jiných druhů potravin.
9.000 tun mýdla.

/pokračování/
07. 05. 2014 | 07:40

Maximus napsal(a):

JdM

Máte úžasné znalosti o válečnictví a o 2.WW jakbysmet. Vaše tvrzení že:

- Sorge v Tokiu zařídil Stalinovi klíčové info o japonské neúčasti ve válce proti SSSR, což Stalinovi umožnilo nejen s klidným srdcem přesunout průmyslovou základnu na východ, ale i stáhnout odtud početné svazky RA a nasadit je proti Němcům

je velmi pravdivé a to byl jeden z rozhodujích momentů, kdy Stalin stáhl z východu cca 1 mil. vycvičených mužů i odpovídající technikou. Rovněž jste se zmínil správně o přesunutí vojenského průmyslu za Ural, to byl další moment, který v čase velmi rozhodl kdo bude vítěz. Četl jsem o tom např. v knize gen. Štemenka (náčelník štábu RA téměř po celou válku), který popsal situaci na shromáždění vojenské elity se Stalinem těsně po 2.WW v Moskvě, kdy se Stalin zeptal přítomných armádních špiček proč vyhráli válku. Co nejvíce rozhodlo. Po vyslechnutí frází a oslavných traktát na svoji osobu apod. je všechny usadil tvrzením, že to bylo hlavně průmyslové zázemí, přesunuté za Ural, které ve válce rozhodlo a bylo schopné dodávat nepřetržitě válečné komponenty pro RA. Často se také bere v potaz, zda včasná pomoc zejména USA RA na začátku války s Hitlerem ovlivnila zásadně vývoj války. Na to nikdo ještě zodpovědně neodpověděl, ale třeba je to fifty/fifty, pokud totiž je správný údaj, že USA v tento čas dodaly RA dokonce až 90% automobilů, tak to by mohl být dost závažný argument!

Jinak jaste se zmínil o špiónu se jménem Sorge, to byl skutečně machr, ale zahynul smutnou smrtí, kdy ho Japonci umučili. Četl jsem o něm knihu a bylo to moc dobře napsané a velmi čtivé.

Mějte se a pište dál, je to zajímavé.
07. 05. 2014 | 07:49

Filuta napsal(a):

Josef K.

Tak to jste trefil do černého.
Ta nikým nevolená junta banderovců je skutečně extrémní režim.

Podívejte se na ta videa umučených v Oděse a pak si tady cintejte pentli o mirgorodských.
07. 05. 2014 | 08:02

Filuta napsal(a):

Radek

Jste opravdu inteligent.
Tahat sem Sýrii je jako trefit vlastňáka.

Kdopak vyřvával o "demokratické" revoluci , o "arabském jaru"?
Nebyl to Urban, pravdaláska, EU a USA?
A kde je to jaro?
Rozvrátili jakž takž fungující zemi, způsobili krvavou občanskou válku a vykouřili se.
Totéž se stalov Libyii, Egyptě, Tunisu atd.
Dokud tam vládli diktátoři, necpali se do Evropy denně tisíce imigrantů z Afriky.

Na Ukrajině se jim podařilo totéž.
Svádět vlastní , předem připravený a vpravdě nepovedený převrat na Ukrajině na Putina, to je tedy opravdu krajně nechutné!
Američani prokaučovali pět miliard. Jejich problém.
Ale zase si to kvůli těm exportérům "demokracie" vyžereme my v Evropě.
07. 05. 2014 | 08:10

patriot napsal(a):

Ano, ano, rusofilství je naprosto nepochopitelné a neodpustitelné, zvláště když víme, co vše nám Rusové provedli, když k nám vtrhli!

Byly zavřeny vysoké školy, ruština se stala úředním jazykem, desetitisíce lidí byly poslány na nucené práce, popravovalo se jak na běžícím páse, vlastenci byli mučeni a na Pankráci jim sekaly hlavy, celé vesnice byly vyvražděny, vypáleny a srovnány se zemí, děti byly deportovány na převýchovu do Sovětského svazu, statisíce Čechů a Slováků skončilo v sovětských vyhlazovacích táborech, kde byli zabíjeni v plynových komorách a páleni v pecích, a kde si bolševici z jejich odtékajícího tuku dělali mýdlo… Celkem povraždili 360 tisíc našich lidí.

Ať žijí naši bratři Němci, kteří to s námi vždy mysleli dobře, kteří nás vždy láskyplně hýčkali a před rudým zlem zachránili!!
07. 05. 2014 | 08:56

Jakelin de Mailly napsal(a):

Lend - Lease USA/SSSR

kategorie V
Stroje a vybavení pro průmysl.
skupiny V-1/3B - univerzální motory a turbíny, pumpy v ceně 39.287.000 dolarů.
skupiny V-4/7 - drtící, prosívací a míchací stroje v hodnotě 8.048.000 dolarů, přepravníky a přepravní systémy /1.651.000 dolarů/, námořní rumpály /461.000 dolarů/, jeřáby, zdviže a podobné vybavení /33.272.000 dolarů/, průmyslová vozidla a traktory /7.213.000 dolarů/.
skupiny V-8 A/11 - větrací a odsávací zařízení /3.072.000 dolarů/, mechanické podavače /111.000 dolarů/, ložiska /25.813.000 dolarů/ a ventily a parní specializované vybavení /8.521.000 dolarů/.
skupiny V-12/13B3 - univerzální průmyslové stroje v celkové hodnotě 197.820.000 dolarů, vč. různých strojů /4.503.000 dolarů/, elektromotorů pro námořní použití /1.867.000 dolarů/, elektromotorů pro jiná použití /17.700.000 dolarů/, vojenské el. generátory /26.803.000 dolarů/, námořní el. generátory /12.852.000 dolarů/ a jiné typy el. generátorů /134.090.000 dolarů/.
skupiny V-14/17 - elektrické vybavení v hodnotě 16.685.000 dolarů.
vč. zařízení na přenos el. energie /7.107.000 dolarů/, zařízení na přeměnu el. energie /6.923.000 dolarů/, záložní námořní zdroje /1.325.000 dolarů/, motorové startéry a kontroléry /1.260.000 dolarů/.
skupiny V-18/22 - elektrické lampy, různé vybavení, stroje na produkci potravin, textilní stroje, stroje na výrobu papíru - celkem v hodnotě 5.902.000 dolarů.
skupiny V-23/26 - stroje a vybavení na tisk, továrna na pneumatiky od Forda, stroje na zpracování gumy,stroje na zpracování dřeva, tavící pece - celkem v hodnotě 33.283.000 dolarů.
skupiny V-27/30B - průmyslové pece, slévárenská zařízení, specializované pece a sušárny, několik petrolejových rafinérií, stroje a vybavení pro rafinérie - celkem v hodnotě 53.724.000 dolarů.
skupiny V-31/34B - speciální stroje pro sklářský průmysl, pro chemickou výrobu, plynové generátory, různé specializované průmyslové vybavení, výrobní linka na produkci nábojů - celkem v hodnotě 52.213.000 dolarů.
skupiny V-35/39 - nástroje a kovoobráběcí stroje - celková hodnota 404.697.000 dolarů.
skupiny V-40A/43B - svářecí a kovoobráběcí stroje - celková hodnota 15.199.000 dolarů.
skupiny V-44A/47 - různé typy řezacích nástrojů a strojových příslušenství - celková hodnota 50.420.000 dolarů.
skupiny V-48/52 - různé typy zemědělských strojů a vrtacích zařízení - celková hodnota 51.570.000 dolarů.
skupiny V-53/58CI - různé stavební vybavení, kancelářské stroje, spojovací technika, 380.135 polních telefonů, různé stroje a vybavení - v celkové hodnotě 23.488.000 dolarů.
skupiny V-58C2/59B - telefonní a komunikační vybavení, telefony a telegrafy, zvukové přístroje, signalizační zařízení, průmyslové a důlní lokomotivy s vagóny a vlečkami, auta a náhradní díly k nim - celkem v hodnotě 28.630.000 dolarů.
skupiny V60/63 - automobilové díly, větrací a mrazící zařízení, námořní světlomety, jiné typy světlometů, fotografické vybavení - celkem v hodnotě 3.885.000 dolarů.
skupiny V-64A/67 - vědecké přístroje a vybavení, ruční nástroje - celková hodnota 12.431.000 dolarů.
skupiny V-68/71 - různé nástroje a vybavení vč. mechanických měřících pomůcek, námořních a průmyslových bojlerů, zemědělských traktorů a jiných věcí- celkem v hodnotě 22.493.000 dolarů.

Hodnota dodaného materiálu a vybavení v kategorii V celkem - 1.095.140.000 dolarů.
/pokračování/
07. 05. 2014 | 09:04

M.Š. napsal(a):

Jo,jo,
souzi čechomorové,americká krabička sirek je sice americká,podle viněty,avšak vyráběná v číně.
Jinak Vám sděluji,že nebýt rusů,tak v celé evropě máme dodnes německý národní socialismus se všemi důsledky(co zatím není,může být...) a hajlovala by celá evropa v čele s ůesej.No není přece nad demokraturu,ehm ,že ano...
07. 05. 2014 | 09:12

Pepa Řepa napsal(a):

Nevíte mudrcové, jak to bylo na Piávě?
Nebo jak táhnul Napolijón na Moskvu?
A co Andrej Bolkonskij?
A co chudák Honza Kačer?

Samej rusofil, kam se Řepa podívá.
Určitě to je v tom rusofilství. Kdyby ho nebylo, tak bychom už měli Krym
:-)
Co s těmi rusofily uděláme . šroubici?
Plyn nebo kulka?
Odborníci na pravdu. lásku, toleranci a něhu budou vědět.
07. 05. 2014 | 09:23

Hana Demeterová napsal(a):

Pane Urbane, při vší úctě bych neviděla u Čechů už tak velikou fascinaci Ruskem nebo snad nepochopení putinovského politikaření. Jde o prodejnost našich úředníků (něčím vydíratelných či podplacených), pavučinu ruských agentů-Čechů, která prorostla do všech ministerstev, soudů, prokuratury. Jde o tak strašnou věc, že si nedělám naděje na to, že neskončíme zase v medvědích drápech. Polovinou tam už jsme. Jenže čekisti jsou dobří manipulátoři, a většina národa má problém s přežitím (což je další ze záměrů), takže než se zorientuje ohledně"ruské" podstaty, nejspíše bude pozdě. Nejde bohužel jen o voliče Klause a Zemana :(
07. 05. 2014 | 09:32

Antroid napsal(a):

Reveil

No, nezklamal jste. Od vaší "jediné možnosti Hitlerova vítězství" jsem si moc nesliboval, protože - byť laik - si umím představit, kolik různých faktorů vstoupilo do hry a extrahovat z nich jeden jediný zásadní, je evidentně blbost.

Jistě je otázka, co by nastalo,
kdyby se například Němcům podařilo ponorkami a křižníky (Bism., Tirp. ... ) včas paralyzovat cestu zásobovacím konvojům do severního Ruska,

kdyby Britové neměli Touringa a Bletchley Park, s jejichž pomocí zachycovali podstatnou část německé komunikace a která jim ušetřila spoustu omezených zdrojů,

kdyby se Němcům podařilo vehnat Mexiko do války proti USA a tím USA "odklonit",

kdyby Hitler pořádně četl Macchiavelliho a dokázal se lépe zavděčit obyvatelstvu v okupovaných zemích atdatd.

Osobně bych řekl, že by Hitler zřejmě (pyrrhovsky) zvítězil,
kdyby včas získal atomovou bombu.

Nicméně tohle všechno jsou spekulace a nehledal bych tu jedinou správnou odpověď.

Přesto, vaše dětinská úvaha ve stylu "proč žádovka svítí? - no protože do ní jde proud!" mě dostala a docela se těším na další perly.
07. 05. 2014 | 09:35

Pepa Řepa napsal(a):

Pochod diágovitých bijců

Já bych si koupil tři prašivý rusofily

Já bych ty ¨rusofily, zabil aha
Já bych ty Philly, ty prašivý rusofily
Já bych ty Philly, ty prašivý rusofily, zabil aha
A cobys s těma mrtvolkama dělal aha
A cobys s těma mrtvolkama dělal aha
A cobys s těma mrtvolkama prašivejma mrtvolkama
A cobys s těma mrtvolkama dělal

já bych z nich stáhl kůži aha
já bych z nich stáhl kůži aha
já bych z nich stáhl kůži prašivou kůži
já bych z nich stáhl kůži

A cobys s těma kůžmama dělal aha
A cobys s těma kůžmama dělal aha
A cobys s těma kůžmama prašivejma kůžmama
A cobys s těma kůžmama dělal

Já bych ty kůže prodal aha
Já bych ty kůže prodal aha
Já bych ty kůže ty prašivý kůže
Já bych ty kůže prodal

A cobys s těma penězmama dělal aha
A cobys s těma penězmama dělal aha
A cobys s těma penězmama prašivejma penězmama
A cobys s těma penězmama dělal

Já bych si našel další prašivý rusofily ......
07. 05. 2014 | 09:37

pamětník napsal(a):

Radek:
"Rus už v tom 68 měl bíle zamalované znaky na technice"
Šlo o namalované kříže (při pohledu svrchu) pro odlišení tanků vojsk Varšavské smlouvy od tanků ČSLA pro případ ozbrojeného odporu.
Klábosíte.
07. 05. 2014 | 09:40

Caroll napsal(a):

To Jakelin:
Děkuji za vynikající přehled, muselo to dát spoustu práce a musím si to uložit. Ta pomoc byla obrovská a SSSR z ní těžil dalších min. 20 let. Vím z radioklubu kde jsme rozebírali části vyřazených starých radarů že to všechno byla technologicky Amerika, včetně např. systému značení elektronek. Opravdu vynikající. Ale zpět k věci: Je charakteristické že se Spojenci žádného velkého vděku od Stalina a potažmo Rusů nikdy nedočkali. Výrok admirála Gorškova je světlou výjimkou, jinak byla velikost pomoci soustavně snižována či přímo popírána. A co se týče tanků Matilda MK II- v těch kritických chvílích záleželo na každém stroji, který byl s německými tanky schopen bojovat. A Matildy s výkonnými kanony a dobrým pancéřováním měly nad německými lehkými tanky jasnou převahu, dokonce se mohly úspěšně postavit prvním verzím Pzw III. Ale jinak díky.
07. 05. 2014 | 09:52

Jakelin de Mailly napsal(a):

Lend - Lease USA/SSSR

kategorie VI
Strategické suroviny.
2.589.7776 tun oceli různých typů a podob /nerez ocel, za studena válcovaná ocel, za tepla válcovaná letecká ocel, trubky, kolejnice, slitiny, dráty atd atd/.
16.058 tun ferroslitin jako ferrosilikon, ferrochrom, ferrowolfram a ferromolybden.
781.663 tun neželezných kovů, vč. 339.599 tun mědi,pak elektrolytické mědi a měděných trubek, dále hliník v ingotech a drátu, zinek, olovo, kadmium, cerium, rtuť, kobalt a nikl.
skupiny V1/4A - velké množství kovů a kovových produktů, vč.molybdenových koncentrátů. železných ingotů a neuvěřitelný 1.000.000 mil telefonních a podmořských kabelů.
2.159.336 tun petrolejových produktů - převážně letecký benzín a látky ke zvýšení oktanového čísla, velké množství anorganických a organických chemikálií, vč. acetonu, etylenu, čpavku, dusičnanů, sodíkových sloučenin, etylalkoholu /359.555 tun/, glykolu, glycerínu, metanolu, fenolu a 113.884 tun toluolu /základní složky pro výrobu TNT/.
skupiny VI-10C - stlačené a zkapalněné plyny, 12.200 tun barev a nátěrů, 1.139 tun resinů, 593 tun celulózy, chemikálie používané ve fotografickém průmyslu.
Textílie - 102.673.000 yardů bavlněné látky, 60.138.000 yardů vlněné látky, 53.803.000 yardů řemení, velké množství pláten, lan, provazů a rybářských sítí, 46.161 tun kůže.
Gumové výrobky - 7.000.000 pneumatik, gumové hadice v ceně 7.784.000 dolarů.
Kožené výrobky - 14.572.000 párů bot, 221.000 párů lyžařských bot, další různá obuv, kožené bundy, opasky.
Abrasiva - 17.711 tun v hodnotě 15.000.000 dolarů.
skupiny VI-22A/22C - grafitový prach 3.017 tun, grafitové a karbonové elektrody v hodnotě 20.933.000 dolarů, jiné grafitové materiály v ceně 1.532.000 dolarů.
skupiny VI-23A/24 - 14.000 tun papíru, fotografický materiál, azbest, knoflíky a jiné v celkové hodnotě 1.800.000 dolarů.

Zvláštní dodávky z Perského koridoru
- dvě montážní linky na nákladní automobily
- 792 10t nákl. automobilů "Mack"
- 21 jeřábů
- 1751 tun železničních kolejnic

/pokračování/
07. 05. 2014 | 09:56

jozka napsal(a):

Legrace je, ze agitgrupa oprasila opet Josefa K. a jeho Mirgorodske :-)
07. 05. 2014 | 10:01

Filuta napsal(a):

Demeterová

Vy asi taky blouzníte z hladu, ženská.
Už mám doma připravenou rudou fangli se srpem a kladivem, každou chvíli čekám na Václaváku ruské tanky.
07. 05. 2014 | 10:22

Filuta napsal(a):

jozka

Taky jsem si všimnul.
Nick Josef K. (a mnoho dalších alter ego Urbana) se hodí, když jim teče do bot.
Přijíždí jako blanický rytíř, aby tady plédoval za sudeťáky a další fašistický element.

Akorát ho teď vytáhli jak králíka z klobouku po delší odmlce.
Mají to ,hošové, nějak blbě ošéfované.
07. 05. 2014 | 10:25

pamětník napsal(a):

Caroll:
Jakého vděku? Ten válečný materiál byl dodáván zdarma, dodávky nebyly hrazeny? Pokud vím, Británie je splácela ještě dlouho po válce. Že by USA Sovětům něco darovaly?
07. 05. 2014 | 10:46

Jakelin de Mailly napsal(a):

Lend - Lease VB/SSSR

Dodávky byly formálně stvrzeny 27. 6. 1942, začaly však na Churchillův popud krátce po vstupu SSSR do války.

Tanky vč. munice- 5.218
Bren carrier - 2.550
motocykly - 1.721
náhradní díly - 4.090 tun

protitankový vrhač PIAT - 1.000 /100.000 nábojů/
samopal Thompson - 103 /20.803.000 nábojů 9mm/
lehký kulomet BREN - 2.487 /89.332.000 nábojů 7,7mm/
těžký kulomet BESA - 581 /53.411.000 nábojů 7,92mm/
2lb PT kanón - 636 /2.807.000 granátů/
6lb PT kanón - 96 /776.000 granátů/
PT puška BOYS - 3.200 /1.761.000 nábojů/
dýmové granáty - 303.000
miny do minometů - 1.325.000
signálmí světlice - 2.204.000
miny - 159.000

Letadla - 7.411 všech typů
letecké motory - 976
letecký benzín, maziva - 14.146 tun
munice do let. kulometu 7,7mm - 162.000.000
munice do let. kulometu 7,92mm - 66.450.000
munice do let. kulometu 12,7mm - 24.000.000
munice do let. kanónu 20mm - 17.500.000

Námořnictvo
bitevní lodě - 1
torpédoborce - 9
torpédové čluny - 24
výsadkové lodě - 2
minolovky - 14
ponorky - 4

námořní děla - 257 /134 náhr. hlavní/ (střelivo 20mm -381mm: 1.024.000)
kulomety Vickers, Browning, Martin - 834 /226 náhr. hlavní/ (střelivo 7.7mm -12,7mm: 8.475.000)
raketomety a vrhače granátů - 119 /rakety: 2.000/
dělové lafety - 530
miny - 3.206
hlubinné nálože - 6.800
střely do protiponorkového vrhače Hedgehog - 2.304
torpéda - 361
kouřové generátory - 5.124
ASDIC - 293
RADAR - 329
ponorkové baterie - 40
odminovací paravany - 318
osvětlovací náboje, jiná pyrotechnika - 8.273

/pokračování/
07. 05. 2014 | 11:00

Antroid napsal(a):

Jakelin de Mailly

Zdravím a děkuji,

nemáte pro srovnání informace, kolik válečného materiálu ve srovnatelném období vyprodukoval SSSR? Bylo by zajímavé aspoň hrubě porovnat podíl výzbroje a materiálu (aspoň některých typů) sdělané v cccp a materiálu dodaného spojenci.
Nebo třeba pohonné hmoty, maziva, zkrátka nějaké důležité a zároveň souměřitelné položky :-)
07. 05. 2014 | 11:08

Pepa Řepa napsal(a):

Ošéfované to je dobře.
i na misích je třeba po pár měsících vyměnit, dobít baterky někde v teple.

Buď vítán kafkovský syndikáte. z Chelmu
Vzhůru do díla!
To by v tom byl čert abychom pro Shellku těžbu břidlicového plynu pod Lublinem nevybojovali.
-------------------------------------------------------------------

Volby vyhraje Revoluční strana Pravého sektoru
První bod...že se vzdá Gronman Vůl úřadu prezidenta je naplněn.

Bod 6
že Diago Poeta složí na počest nového vládce chvalozpěv také.
Následují další body programového prohlášení Hlupáků z Chelmu, které zaznamenal Isaak Bashevis Singer
Chelm je srdcem revolučního kvasu.

Peníze se zruší.
dokud existují peníze, úkáčka jsou rozdělena na bohaté a chudé.
Bez peněz budou všichni rovnoprávně chudí.MMF dluh pojistí. Splácet budou i jejich vnuci.

Ukrajině nebude vládnou jeden mudrc, ale tři.
Víc hlav, víc ví.
Jasenyuk-Kličko-Julinka

Volby se budou konat 25. května.
Volební právo budou mít pouze členové Pravého sektoru a jejich sympatizanti.

Trdlo, za to, že vystupoval verbálně proti válce a postřílel nejvíc válečných štváčů bude .jmenován tajemníkem.

Ústředním heslem revoluce bude:

PAMATUJ VŽDY,AŤ COKOLI POTKÁ TĚ
DIÁGO URBAN CHYTRÝ JE PROKLATĚ

Bližší podrobnost o revolučním kvasu Hlupáků z Chelmu
Argo 1996 ISBN 80-7203_024_8 než bude kniha stažena z antikvariátů.
07. 05. 2014 | 11:08

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

K dodávkám ze " západní fronty" na východní.

Dodávali jim zřejmě i Rusy, respektive sovětské občany. :-))

Prej před válkou ledasco dodávali i Německu, Montagu Norman Hitlerovi dodal dokonce i čsl.zlato. Starej Ford mu rovnou posílal apanáž a v Mnichově mu pak dodali celý stát..
Tomu říkám kšeft - vyzbroj a podporuj v pravý čas obě strany a až se mezi sebou řádně vymydlí, tak jim dodávej i na poválečnou obnovu. Bratrská i tržní pomoc v jednom balení, kdo nebere, ten nežere.
Chce to pouze jedno - umět myslet papírem, ne puškou.
Nač přesouvat divize, vyděláš nejvíc na přesouvání papírů.

P.S. Ta čísla jsou o vypraveném(shipped) materiálu, ne o dodaném , takže s těmi čísly počítanými na jednotky tun bych zacházel trochu opatrněji.
Z US tanků měli němečtí vojáci srandu, tvrdili, že tolik starého nepoužitelného železa nikdy na žádném místě pohromadě neviděli, jak projížděli krajinou ve vlacích /slova pamětníka, příslušníka SS-Waffen/.
Sověti ty US tanky M-3 nazývali Братская могила на шестерых./volně přeloženo " bratrská dopomoc k hrobu pro šest ( tankistů)"/
T 34 produkovali v SSSR cca 1500 za měsíc, z těchto moderních tanků měla německá vojska skutečný respekt.
Materiál je jedna věc, co pak s ním -. to je věc druhá.
Ale ta čísla vypadají monstrozně , to je pravda, zejména ty lyžařské boty, šloda, že nedodali i lyže, možná by ty boty pak mohly dokonce sloužit k zamýšlenému účelu.
-----------------------------------------------------------
NIjak nesnižuji pomoc US vlády SSSR, ale bombardovat zde tunama tak jednostranně je podle mě další pitomost, stejná jako tvrdit , že SSSR zvládl vše zcela sám..
A je třeba měřit i tak, že šlo o tkzv. náklady obětované příležitosit - je třeba mít tak vždy na paměti , že k tomu všemu nemuselo dojít, poučení není v těch milionech tun, poučení tkví v tom, co vedlo k válce a jaké byly role jednotlivých subjektů a objektů.
Válce je třeba především předcházet, ne ji financovat či provokovat /co měli např. dělat Japonci ? - po téměř totálním embargu ?/, ty dodávky pak samozřejmě firmy nedodávaly zadarmo, banky si při tom taky mastily kapsu, jak před válkou, tak během ní a možná nejvíce po ní.
Vyzbroj, znič a stavěj. Starý Greenspan na otázku, co sakra dělat s tou hypoteční bublinou řekl, že nejlepší by bylo ty miliony domků podpálit.
Spálit a pak stavět - to je spousta pracovních míst a navíc lidi při tom nemají žádné postranní myšlenky, dělaj to, co se musí dělat, ne co by dělat chtěli.

Stále ta stejná písnička - hromady mrtvol v žádných bilancích žádných firmem ani bank uvedené nejsou, zato tam jsou uvedeny lyžařské boty a knoty do petrolejek, tak to vše vypadá mnohem hodnotněji a věrohodněji, vždyť je za tím tolik práce !!!
V tom se svět nijak nezměnil, koho dnes zajímá kolik že to stál Írák a proč se to spustilo a kam to vedlo, nikoho, dnes je na pořadu lidkoprávních aktivit Ukrajina - a zas tam strkají své uslintané rypáky ti, co chtějí především vydělat, pak budou svět ohromovat tunama dodávek.
Akorát, že kdo to podpálí tam a bude tomu nablízku (což je dnes cca 2000 km) - tedy kdo není za vodou /neje obrazně, ale i fakticky/, tak ten se asi spálí stejně jako ten podpalovaný, leda by se včas zdekoval.
Na lidi se opět sere, ti budou jen nosiči těch tun věcí kterými se budou navzájem zabíjet, budou opět položkama ležícími mimo bilance bank.
Proměnit lidi ve věci - a tak s nima pak i zacházet, rozdíl je jen ten , že se lidé neuvádějí v tunách.

Posedlost věcma , touha vlastnit věci, nakonec pak i touha po tom stát se věcí - tedy mrtvým obrobkem....svět tak asi znovu směřuje k velké válce, ta touha je totiž obrovská, masová , bude se musit ukojit, vybít.
Demokracie v podstatě neexistuje, lid je zinstitucionalizován tak, že do rozhodnutí politické šlechty nemá téměř co mluvit, nebude tak rozdílu mezi císařským provoláním " Mým národům" a vystoupením v televizi s textem podobným , např. " Mým evropským národům", nic se nezměnilo, na neposlušné pošlou Národní gardu.
07. 05. 2014 | 11:10

Jakelin de Mailly napsal(a):

Lend - Lease VB/SSSR

Elektronické výrobky
RADAR - 1.474
rádio - 4.338
elektronky - 42.850
různé el. doplňky - 850
nabíječky, generátory - 160
telefony - 2.000
přepojovací uzel 40 linek - 60
přepojovací uzel 10 linek - 400
telefonní kabel - 30.227 mil

Různé
zápalné šňůry - 1.070 mil
maskovací sítě - 3.013.000 m2
maskovací šátky na obličej - 1.199.500
měřící a meteo vybavení - 925
speciální motorové písty - 159.000
pneumatiky - 72.000

Suroviny
guma - 114.539 tun
juta - 100.435 tun
měď - 40.000 tun
hliník - 32.000 tun
vlna - 29.610 tun
cín - 28.050 tun
průmyslové diamanty v ceně 1.424.000 liber

Potraviny
čaj, kakao, palmový a kokosový olej, buráky, pepř, koření - v ceně 8.210.000 liber

Stroje a zařízení
stroje a nástroje - v hodnotě 13.081.000 liber
elektrárny a el. generátory - v hodnotě 12.264.000 liber
el. vybavení a přístroje - v hodnotě 9.091.000 liber
komunikační vybavení, vybavení potravinářského průmyslu, textilních továren. přístavních zařízení aj. - v hodnotě 4.691.000 liber
různé tovární vybavení - v hodnotě 5.201.000 liber
07. 05. 2014 | 11:14

antipolitik napsal(a):

Bloger hloupě lže a podsouvá nám kraviny-rusofilství a pod. Nálepkování odpůrců je jedna z mnoha svinstev, kterými nás tito pravdoláskařští týpci oblažují už dvacet let. Nic jinýho než to nálepkování nemaj. Před bordelem na Majdanu, kteří nemaj na svědomí Rusové, ale Amíci a EU, v tohle státě žádný vyložený rusofil nebyl a na Rusy si skoro nikdo nevzpoměl. To až lží různých Urbanů, vytvořili řady lidí, kteří se snaží situaci posuzovat objektivně. A když není argument proti objektivitě, tak pokaždé nasoupí idiotská nálepka- tentokrát rusofil'
07. 05. 2014 | 11:15

Caroll napsal(a):

Pamětník:
Za prvé: Land and lease znamená "půjčka a pronájem", tedy spojenci platili POUZE pronájem, materiál jim byl jakoby "půjčen". Cituji jednoho amerického velitele (byl to myslím gen. Clark) "Nikdy si nikdo nepůjčoval za tak výhodných podmínek!" I tak bývalý SSSR dluží dodnes (po různých odpisech a pod.) 100 milionů dolarů v tehdejších cenách. Všichni ostatní zaplatili do posledního centu. Všechno vlastně platila americká vláda z federálního rozpočtu, dělalo to tuším asi 2 biliony dolarů. Kdyby se měla platit skutečná hodnota dodaného materiálu nikdy by to nikdo nebyl schopen zaplatit, to si mohly dovolit jen USA se svou obrovskou hospodářskou silou. Samozřejmě, byl to obrovský byznys který nesmírně pozvedl americkou ekonomiku která ke konci války produkovala cca 40 % celosvětové produkce. Na př. je známo že za celou válku se vyrobilo cca 660 000 letadel (cvičných, dopravních, bojových). Dal jsem si tu práci a spočítal americkou produkci - asi 331 000 letadel, tedy tolik, co VŠICHNI ostatní dohromady (VB,SSSR,Německo, Itálie, Japonsko, atd.). Tolik na upřesnění.
07. 05. 2014 | 11:16

patriot napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Nezapomeňte na vápno, cement, tvárnice, překlady, krovy, latě, tašky, odpad, hřebíky, vruty, šrouby, dráty. A taky ještě dvojlinky, trojlinky, okapy, plechy, zemnící drát, elektroměr, pojistky, hromosvod, krabice pod vypínače, krabice odbočné…
07. 05. 2014 | 11:18

Jakelin de Mailly napsal(a):

Tak, včerejší kucí, teď se můžete hádat donekonečna, jestli tím Lend - Lease američtí a britští rusofilové odpornému mužikovi pomohli.
Pro ilustraci, z 2.589.776 tun americké oceli lze vyrobit cca 86.300 tanků T 34.

Jo, a zapomněl jsem 132.000 samopalů a kulometů dodaných z USA.
Možná jsem toho zapomněl víc, doufám, že mi to při množství dat odpustíte.

Data pocházejí z Antony C. Sutton - "Western technology and Soviet economical development 1945 - 1965", Hoover institution press, 1973 a od hloupých mužických kolegů z ohavných mužických archivů, plus pár desítek knížek o jednotlivých typech dodávané výzbroje, už nemám sílu to vypisovat všechno.
07. 05. 2014 | 11:27

slavwin napsal(a):

Honza napsal(a):
Kdy bude to smíření. V totalitní českých hlavách nikdy, nebo když budou pro narušování veřejného života v rezervaci. Vzpomínám když Čalfa navrhoval Kohlovi dej 2miliardy marek a bude klid. Kohl samozřejmě nebyl pitomý. Co myslíte kolik by měl Rusák zaplatit za to 42leté padání o kterém mluvil Zeman.
07. 05. 2014 | 11:28

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Po zavedení "Tygrů" /polovina r. 1942/ byly M-3 Spojenci stahovány, směřovaly např. na "čínsko-barmsko- indickou frontu".
Netvrdím jednoznačně , že šlo o záměr dodávat šunt, na vývoj techniky během války byl velký tlak, takže je možné, že prostě se šuntem ty tanky staly ve velmi krátké době - z objektivních důvodů.
Jenže časově to spíše sedí ve prospěch toho záměru dodat šunt.

Já bych se ptal tedy ne na to, kolik se toho vyvezlo, ale jak to bylo použito. O to myslím jde, když už jste tak ohromeni těma věcma.
Věci totiž mohou ležet i ladem, nebo dokonce škodit.

Hezký den všem !!
07. 05. 2014 | 11:29

Reveil napsal(a):

Jakelin de Maily

Díky za souhrnný přehled dodávek do SSSR v rámci Lend-lease.
Nicméně, ptal jsem se, jaké tanky byl nasazeny v bitvě u Moskvy (vyplývá, že Mathildy), a KOLIK jich bylo.
Rovněž z impozantního seznamu, který dal jistě práci sestavit, bohužel navyplývá, KOLIK jich bylo, ev. mohlo být, uplatněno v bitvě u Moskvy.
A celé vlákno začalo tvrzením, že nebýt USA dodávek, tak Hitler dobyl Moskvu. Což jsem popřel a dosud popírám.

Jinak ale mi váš přehled moc nového nesdělil - že dodávky letadel činil do 9% vlastní produkce, že totéž platilo u tanků, že jádro dodávek., o které Moskva stála, byla v surovinách, potravinách a především dopravní infrasktruktuře - jsem již uvedl předtím.
K vašemu výroku: "Blitzkrieg fungoval dobře, byly to chyby na strategické úrovni, které rozhodly." mohu poznamenat stručně, že Blitzkrieg, který trvá 4 roky, je skutečně vzorově "bleskový".
07. 05. 2014 | 11:32

Viola napsal(a):

Caroll

no vidíte, jak jste vyhmátl tu podstatu: "Samozřejmě, byl to obrovský byznys který nesmírně pozvedl americkou ekonomiku která ke konci války produkovala cca 40 % celosvětové produkce."
A dnes by to pravděpodobně chtěli zopakovat a pozvednout se na Ukrajině.
07. 05. 2014 | 11:32

Reveil napsal(a):

Antroid

Nebojte se, o mou verzi, o které dopředu víte, že je beztak nesprávná, nepřijdete. Ale musíte si počkat, až mi odpoví p. Brom, který se takticky po položení otázky vzdálil. Jistě se ale sem či na jiný blog vrátí a já mu otázku připomenu.
07. 05. 2014 | 11:37

gaia napsal(a):

já bych pozvedla roli matky přírody, která byla velmi rusofilní. Roky 1941 42 43 byly nejmrazivější zimy v celém 20. století, mnohdy se vtipně říkalo, že válku vyhrál Rusům generál mráz, při tažení na Moskvu začala zima neobvykle brzy a taky víc pršelo, než jindy, ty 3 týdny zdržení v blátě byly pro Němce fatální.
Matka příroda má vždy rozhodující slovo a ví, jak má co dopadnout. Přírodní limity jsou nepřekročitelné. Zneužitá historie je jen propaganda, jak zde mnozí ukazují, přírodní zákony jsou neobejitelné, změřitelné a pracující vždy stejně.
07. 05. 2014 | 11:38

Pepa Řepa napsal(a):

Matko
Děda Mráz je mocný čaroděj.
když jsem byl malej, vykradli ve Vršovicích na Moskevské samoobsluhu a nechali tam ceduli
NEHLEDEJTE NÁS -VYKRADL TO DĚDA MRÁZ
hledejte ho!
07. 05. 2014 | 11:42

Jakelin de Mailly napsal(a):

Reveil

Britské tanky u Moskvy máte výše v odkazu Carollovi.

Technika i materiály byly uplatněny dobře.
Celé tankové brigády byly vyzbrojeny Shermany, průzkum jezdil v Bren carrierech a polopásech, ruská mobilita a zásobování díky náklaďákům vzrostly, zatímco německé klesaly.
Na Kavkazské frontě jednu dobu podíl ¨výzbroje a výstroje z L-L činil až 40 - 50% u vojsk.
Nejen zbraně.
Od uniforem a bot po cigára CAMEL a konzervy.

maloměšťák

Čísla jsou o dodaném materiálu.
07. 05. 2014 | 11:45

gaia napsal(a):

Viola

také se domnívám, že ty válečné dodávky i půjčky Hitlerovi na zbrojení před válkou, byly důvodem hospodářského zázraku USA v 60. letech, to se to žije, když máme odbyt (Evropa byla zničena a hodné toho potřebovala) a ještě se nám hrnou úroky za splátky a dluhopisy. To můžem být výkladní skříní a oblbovat yosifka a podobné, že z USA jde pokrok a bohatství a že jedině kapitalismus funguje.
Jak vidíme, nefunguje bez válek a válkou vždy končí jeho vrcholný rozvoj, v tom měl Marx pravdu a historie názorně ukazuje.
07. 05. 2014 | 11:47

gaia napsal(a):

Pepa Řepa

nebo jak lilo v Habeši, když ji chtěli dobýt Italové. Tam nikdy nelije a nakonec si kvůli dešti vylámali fašisti zuby. Wilbur Smith o tom napsal celý román a nakonec toho nejpodlejšího německého hraběte, co měl velet, sežere lev.

Matku přírodu nepoceňovat.
07. 05. 2014 | 11:52

Jakelin de Mailly napsal(a):

Reveil

Blitzkrieg je označení pro agresivní, mobilní vedení boje, používající doktrínu kombinovaných zbraní s důrazem na mechanizované svazky a leteckou podporu.
Že trval "4 roky" je Váš nesmysl.
Bavili jsme se o roce 1941.
Blitzkrieg ještě zafungoval 1942 při "Fall Blau".
Pak už jen při lokálních protiútocích.
Nikde jsem netvrdil, že by Hitler bez US dodávek dobyl Moskvu.
V té době žádné US dodávky nebyly.
Ruská letadla byl kanonenfutr, to samé tanky.
V pozdější době se ty lavočky z překližky po delší době v poli zkroutily a rozpadly.
07. 05. 2014 | 11:57

Vlado napsal(a):

Jakelin tak tady probíráte nejkrutější období "druhé světové války" co by kdyby ale výsledek je znám a Svět to zaplatilo 60mil.jeho obyvatel. Co tady však nezaznělo, že ta válka byla následek velké světové krize 30cátých let minulého století. Ta pomoc USA Rusku je nezpochybnitelná. Však také to byla válka, která roztočila kola nejen zbrojařského průmyslu v Americe a klapitalismus vyvedla z jeho krize. Snad Ukrajina nemá nahradit Mnichov r.1938. Tantokrát by Svět skončil v radioaktivním prachu.
07. 05. 2014 | 12:10

hlustvisihák napsal(a):

tady je k lend-lease pomoci hezká tabulka:

http://www.fronta.cz/dotaz/vyznam-lend-lease-pomoci-sssr
07. 05. 2014 | 12:13

Jakelin de Mailly napsal(a):

Antroid

Někde to určitě mám, ale dnes už na to nemám náladu, doufám, že chápete :-)
Pokud se mi jo extra bude chtít, možná na to mrknu, ale nic neslibuju.
Ve zkratce, produkce byla postupně enormní.
Ale třeba ve výrobě oceli SSSR zaostával za Němci, ještě roku 1945 nedosáhla výroba čísel roku 1940.
V roce 1944 např vytěžili Němci 281.000.000 tun uhlí, Sověti 121.000.000 tun. Němci vyrobili 35.200.000 tun oceli, Sověti 12.300.000 tun.
Výroba zbraní byla něco jiného. Díky obrovským zásobám surovin, naškudleným před válkou vyrobili Sověti např. v 1941 24.400 tanků, Němci 4.800, Sověti 21.700 letadel, Němci 14.700, Sověti 4.000.000 pušek, Němci 1.400.000.
Když zásoby došly, vše pokryl Lend - Lease.
Díky 540.000 tunám kolejnic bylo položeno více trati, než v letech 1928 -39.
USA dodaly do léta 1943 skoro milion tun oceli - to máte skoro 33.400 tanků T 34.
Dodávky z USA a VB kryly v letech 1941 -44 3/4 ruské spotřeby mědi.
Atd atd.
07. 05. 2014 | 12:16

Jakelin de Mailly napsal(a):

Vlado

Napsal jsem to klukům hádavcům ze včerejška, pláčete na špatném hrobě.
Projděte si diskuzi výše.
A že válka byla "výsledek hosp. krize ve 30. letech" je naprostá blbost.
07. 05. 2014 | 12:20

Antroid napsal(a):

Jakelin de Mailly

Respekt.
07. 05. 2014 | 12:21

gaia napsal(a):

A že válka byla "výsledek hosp. krize ve 30. letech" je naprostá blbost.
já to za blbost též nepovažuji. Krize se řeší válkou, jinak z nich není vybřednutí. Kapitál musí expandovat a pokud je dokončeno teritoriální děleni světa, které tomu brání, je potřeba to změnit. Válkou.
07. 05. 2014 | 12:30

Antroid napsal(a):

dedek alias Abuelo alias ...

Posíláte pořád stejnou pohádku, to já jich mám v zásobě víc, poslyšte:

… Roku 1770 byl z Finska do Petrohradu dopravován ohromný balvan, vážící 1 200 tun, pro podstavec pomníku Petra I. Tento balvan prošel pouť delší než šest set verst … Balvan se valil na třiceti broncových koulích, které byly uloženy mezi žlaby zvláště k tomu odlitých objímek. Tato konstrukce byla v podstatě prvým valivým ložiskem na světě…
07. 05. 2014 | 12:35

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Těžko se ale měřit s někým , kdo dokonce umí vysledovat cestu ingotu z Pittsburghu až po slévarnu a válcovnu na Urale, kde z toho ingotu vyrábějí tank T 34.:-)

Proč to neuzavřít tak, že šlo o docela dobrý příklad spolupráce na tom, jak zbavit svět toho nejhoršího aktualního zla ? A nesnažit se dokázat, že např. SSSR "by" /historie nezná by/ bez pomoci Spojenců nikdy Hitlera neporazil.
Protože pak se sami chytáte do logické pasti, vyvstává zde totiž logicky hypotetická otázka - zda by bez aktivní účasti SSSR ve válce proti - dejme tomu, že Ose, nedošlo k tomu, že by naopak Hitler dobyl jak Velkou Británii, tak spolu s Japonci i USA. A měli byste tady zhruba osmdesátý rok Tisícileté říše.
To jsou otázky dosti nesmyslné.
Podle mě ale nejde až tak o potázky, jako o platformu na níž je možné vytvořit propagandistickou nadstavbu opřenou o zdánlivě tvrdá data - jak jsem ale ukázal výše, tak jejich empirická základna je spíše komická.

Celková produkce oceli v SSSR /rok, produkce v tis tun/ :

1940 18 317
1942 8 070
1943 8 475
1944 10 887
1945 12 252

distribuce válcované produkce /rok, celkem, z toho na vojenské účely, procento na vál. účely/ :
1940 12.41/1.6/12.8%
1941 10.96/2.4/22.2%
1942 5.55/2.7/49.2%
1943 6.02/2.8/ 46.4%
1944 7.77/3.6/ 46.2%
1945 8.59/1.7/20.2% :

Z toho na tanky :

1941 - 340.5
1942 - 1060.8
1943 - 963.5
1944 - 1237.8

(čerpáno z " "The Economy of USSR in 1941-45" )
P.S. O Američanovi Hooverovi /jiný Hoover než kterého máte na mysli/ by stěží bylo možné tvrdit, že zachránil ruskou revoluci 1917. Ale potraviny do revolučního Ruska dodal, chtěl Hoover podpořit bolševickou revoluci ? Chtěli Spojenci podpořit Stalina ?
Asi chtěli, když mu dodávali materiál, ne ? No , jo, ale co pak s tím Urbanovým článkem ? Chce snad Urban obvinit i Spjence z toho, že umožnili tu jeho " okupaci v roce 1945" ?

Hoover tvrdil, že to dělal kvůli lidskosti, že je jedno, zda umírá hlady sedlák nebo bolševik, chce se mi tomu věřit, stejně jako tomu že SSSR tuto zemi osvobodil v roce 1945 od okupace Německem, jistěže by někteří rádi tvrdili, že naopak okupoval území, na kteréme tak krásně a v bratrské lásce spolunažívaly po celá staletí Němci a Češi - kdy dobovým výrazem tohoto spolunažívání v letech 1939-45 byl Protektorát Bohmen und Mahren, taková hezká idylka, zejména pro německé a české Židy, pro odbojáře....
Co následovalo -. to rozhodli Spojenci, příliš se přeceňuje význam zdejších tkzv. " komunistů". Stalina nešlo odbýt slovy " Tak a teď si , baťuško Staline, posbírej těch svých pár švěstek a táhni tam, odkud jsi přišel, předej nám cos dobyl a hezky se pakuj, neslyšíš, mazej !!" To se nedělá, to nejde, po válce se dealuje, bez dealu není míru.
Jen pro zajímavost - mnohé státy ukončily válečný stav s Německem až v roce 1951, napoř,. USA, Austrálie, Nizozemí, UK. SSSR pak až v roce 1955.. Tolik k onomu zločinu na "sudetských" Němcích /mí předkové se mu vyhnuli jen kvůli tomu, že v jejich prospěch svědčil sociálně-demokratický odbojář/.

I Ukrajina se bude dělit nakonec dle toho, co určí velmoci./mocenské zájmové skupiny v nich/ - to už tak bývá, je tomu tak již po tisíce let, propagandisté ale jistěže se mohou snažit vyrobit zdání toho, že jde např. o lidská práva a celistvost území a že za o máme bojovat.
Lidé nemají pák na stále mocnější média, na politickou šlechtu, na supertřídu... nemají nic, jen iluzi, že se na něčem podílejí, v podstatě jsou ale ojebáváni. Kdy záleží jen na míře toho ojebávání, zda to je snesitelné, přijatelné, zjevné atd.
Iluzí je i decentralizace, onen návrat do obcí. To je nesmysl, pak se stanete jen ještě větším dobytkem, jak proboha chcete vládnout někomu s pravomocemi gliobálními pravomocí obecní ? Stejně by se zase musely obce sdružit do nějakého centrální moci.
Nesmyslem je i to suplovat instituce státu občanskými iniciativami, nehledě na to , že to je drahé - mít dvě nebo i více podobných organizací, řešících stejné problémy.
Babiš to vyhmát, heslo " Chceme opravit stát" /zevnitř, z centra/ má logiku, buď se Babiš stane velkým státníkem - nebo velkým podvodníkem.
Jenže pokud se stane velkým státníkem, tak pouze velkým státníkem malého státu. Což je problém, malé státy mají vždy velké problémy s tím, jak si udělat pořádek doma, zejména ty malé státy , co jsou v podstatě rozprodány.
07. 05. 2014 | 12:35

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem příspěvek, který vykazoval znaky spamu resp. tapetování (identický text publikovaný opakovaně ve více diskusích).

Přeji zájimavou a pokud možno korektně vedenou výměnu názorů.

Libor Stejskal, editor blogů
07. 05. 2014 | 12:42

Antroid napsal(a):

stejskal

Zdravím, snad netrpíte stejnými problémy jako guardian? :-)

http://zpravy.idnes.cz/rusko-britanie-diskuse-internet-guardian-propaganda-pc6-/zahranicni.aspx?c=A140505_131751_zahranicni_vez
07. 05. 2014 | 12:44

vico napsal(a):

Jakelin de Mailly : palec nahoru. Kvůli vám čtení diskuze nemusí být ztraceným časem.
07. 05. 2014 | 12:46

gabriela napsal(a):

Rusofobijci a výsledky jejich bestiální "práce" v Oděse. Těla byla vynášena postupně a podobně jako po Majdanu asi rovnou na kremaci, nezbudou tedy ani masové hroby. Likvidační holocaust na Ukrajině v celé své bídě a nahotě. Všichni mainstreamoví presstituti a presstitutky musí blahem slintat ve všech možných i nemožných polohách, vždyť jsou za to od svých mecenášů dobře placení. Totalita jediné té správné lži, spolu s nechutným a primitivním vymýváním mozků je na postupu, dnes už se štítím zapnout i obyčejné rádio. Orwell byl snad prorok ...
http://leva-net.webnode.cz/products/jak-vrazdili-odesany-v-dome-odboru-detaily-18-/
https://www.youtube.com/watch?v=ZEab0L9BODg
https://www.youtube.com/watch?v=Mscbu8QG8Ss
https://www.youtube.com/watch?v=rsViVUr1CbY
..............................................................................................................................................
http://www.czechfreepress.cz/uvadime-videa/video-o-ukrajinske-revoluci-fasistu-ktere-nam-mainstreamova-media-nikdy-neukazi.html
http://www.czechfreepress.cz/evropa/kyjevska-junta-vypsala-odmenu-10-000-za-hlavu-britskeho-reportera-ruske-stanice-rt.html
...............................................................................................................................................
"Nelegitimní vláda ozbrojila extremisty a nazvala je Národní gardou. Skoro 70 let po válce jsme na prahu další. A opět je na pořadu dne nacionalistické hnutí, tentokrát s jiným názvem, ale stejnými praktikami. A opět se překrucuje realita. Ministr propagandy fašistického Německa ožil."
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/nelegitimni-vlada-ozbrojila-extremisty-a-nazvala-je-narodni-gardou/
................................................................................................................................................
„Fašistická banda upálí lidi a my budeme dělat, že se nic nestalo? Dnes zřejmě zabít Rusa není trestný čin, a je to jako ve středověku zabít cikána nebo Žida!“ říká rozhovoru pro Prvnizpravy.cz profesor Oskar Krejčí. "
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/krejci-usa-eu-a-rusko-maji-paky-na-povstalce-obou-stran/
................................................................................................................................................
Paul Craig Roberts :
"Washington ani náhodou nechce krizi na Ukrajině vyřešit. Protože se mu nepodařilo se této země zmocnit a vypudit Rusko z jeho černomořské základny, spatřuje Washington v krizi nové příležitosti...
..."tím, že Rusko čeká, poskytuje čas na nahromadění jednotek na jeho hranicích od Baltského moře po střední Asii. To ho rozptýlí a zaměstná ho mimo Ukrajinu. Útlak, který se bude provádět vůči Rusům na Ukrajině, ho zdiskredituje a nevládní organizace, které financuje USA v Ruské federaci, budou apelovat na nacionalistické nálady a svrhnou ruskou vládu za to, že nepřišla na pomoc Rusům a neochránila strategické zájmy Ruska.
Washington se může podělat blahem, když vidí příležitost jak získat Rusko jako loutkový stát. Bude Putin sedět v naději a očekávat dobrou vůli západu, že se vypracuje řešení, zatímco se Washington pokouší zrežírovat jeho pád? ....
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/paul-craig-roberts-washington-usiluje-o-zanik-ruska/
................................................................................................................................................
Zhůvěřilá podpora USA a EU současné fašistické chuntě, alias „prozatímní vládě“ v Kyjevě, je absurdní, neuvěřitelná a zavání satanismem. Vrcholní představitelé a loutky USA a EU, kteří celý ten komplot zosnovali, nebo i jen podporovali a nadále podporují, mají na své ruce krev, za kterou budou jednou před Bohem zodpovědní. Satanovi sluhové, alias globalisté a jejich pohůnci s chutí zamířili širokou branou do pekla, a to prosím ze své vlastní svobodné vůle. Nikdo je k tomu nenutil, je to jejich vlastní výběr, jejich vlastní rozhodnutí. Bůh dal každému svobodu. Na zemi se každý svým životem může rozhodnout pro Boha anebo proti Bohu. Někteří lidé dělají na zemi vědomě všechno proti Bohu a Jeho vůli. Tito začínají s peklem ve svém vlastním srdci a vezmou si své peklo i do věčnosti, až jejich duše opustí fyzická těla...
https://www.youtube.com/watch?v=JTmyz0YLQrk
https://www.youtube.com/watch?v=JTmyz0YLQrk
https://www.youtube.com/watch?v=DwY4qr_ySwY
...............................................................................................................................................
https://www.youtube.com/watch?v=dl7xtPwmhKg
07. 05. 2014 | 12:49

stejskal napsal(a):

Netrpím, pane Antroide. Přijímám to vcelku stoicky :-) l.s.
07. 05. 2014 | 12:55

stejskal napsal(a):

Ten satanismus výše není špatný :-) l.s.
07. 05. 2014 | 12:56

Zdeněk Brom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Excelentní. Díky.

Jak vidno, nešlo o žádné drobnosti. Tato pomoc byla jedením z faktorů, které rozhodly o vítězství spojenců.
07. 05. 2014 | 13:13

dedek napsal(a):

Dobrý den pane Stejskale. Proč byl smazán můj příspěvek, který sem nyní dal Trtkos? Jen tam byla navíc větička, že už vím proč západ nenávidí Putina. Copak? pravda se nelíbí?
07. 05. 2014 | 13:14

gabriela napsal(a):

stejskal
Duše naivní, netušíte, že zednáři a globalisté ve své duchovní podstatě i v praxi uctívají Lucifera jako svého Boha a staví se proti Bohu, alias proti všem mravním nepsaným Božím zákonům. Říká se mu lidově svědomí. Jednou vám možná zabliká na majáčku, modlím se, aby nebylo příliš pozdě. Mimochodem EU je také "Luciho" podnik. Ukazuje se to na pozadí Ukrajiny dost názorně. No ni, každý to máme jinak, někomu zabliká dříve, někomu později, chce to trpělivost ;-)
http://www.czechfreepress.cz/daniel-solis/daniel-solis-promlouva-o-zlych-silach-ktere-stoji-za-projektem-eu.html
https://www.youtube.com/watch?v=HjraSDK8FU4
07. 05. 2014 | 13:17

Jakelin de Mailly napsal(a):

vico

Popravdě řečeno, chtěl jsem svést diskuzi od Urbanova matroše jiným, byť stále mužickým směrem.
Jeho blogy jsou na jedno brdo, na vyjadřování se k nim jsem rezignoval a ty neustálé nadávky jsou únavné...
Tak jsem využil včerejší debaty několika pánů a dal jim materiál k zamyšlení.
Jestli se o tom lidi pobaví, fajn, lepší než hnůj, který stejně k ničemu nevede, pořád dokola.

Libor Stejskal

Díky za ten odkaz do doby archivní.
Opravdu dobře napsáno.
Kde je tomu pánovi vůbec konec ?
Mohl by zase začít přispívat, škoda.
07. 05. 2014 | 13:20

scallop napsal(a):

Jakelin de Mailly

Ale Vy tady uplne kazite diskuzi! Prece nejlepe se o americkobritske pomoci Sovetskemu svazu debatuje, kdyz nikdo poradne nevi, jaka ta pomoc vlastne byla ... a Vy na nas s tvrdymi daty. Jak si ma clovek uzivat pohodli ideologicky cisteho nazoru, kdyz Vy na nas konkretnimi cisly??

Zdravim :-)
07. 05. 2014 | 13:29

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Caroll
Díky té "půjčce" USA Velké Británii se zhroutilo Britské imperium jestli jste si neráčil/a/ všimnout, výprodej UK investic v USA za babku už byl jen takovým koloritem. Ale jistě že UK mohlo dopadnout hůře, však USA jen nepůjčovaly UK, také si za to něco kupovaly . Henry L. Stimson (ministr války) před výborem Senátu řekl : ""We are buying . . . not lending. We are buying our own security while we prepare. By our delay during the past six years, while Germany was preparing, we find ourselves unprepared and unarmed, facing a thoroughly prepared and armed potential enemy."
V roce 1939 byla míra nezaměstnanosti v USA cca 20 %.

Nezapomeňte na to, že země si na světových trzích konkurují, tkzv. bratrské svazky mají své meze, jakmile dojde na zisky akcionářů, jde to stranou. Vy taky pomáháte je do jisté meze, pokud by to mělo škodit Vašemu profitu, jdete od toho.

http://www.dailymail.co.uk/debate/article-1207763/Privately-Churchill-called-bloody-Yankees--lovers-ardour-fawned-flattered-flirted-woo-U-S.html

"...Lend-lease's conditions constraining British trade were so stringent that London had to plead with Washington to be allowed to buy Argentine meat, vital to feeding the British people. The governor of the Bank of England, Montagu Norman, wrote in March 1941 that 'we are entirely in the hands of American "friends"'.....

Nezapomínejte že jde o kapitalismus, tak často to zde mnozí neustále připomínají...ale tak často k tomu ve svých vlastních propagandistických výlevech nechtějí přihlížet, to je divné, nezdá se Vám ?
Kapitalismus je mj, o dislokaci kapitálu tam, kde se jedná o zajímavou příležitost k jeho zhodnocení - nazývejte to třeba pomocí, když chcete, ale tak tomu až na vzácné výjimky ve skutečnosti není, zkuste věci otestovat pohledem investice.
Bádání co se týče toků kapitálu je ale složité a často zavádějící, historikové se tím většinou nezabývají, pár ekonomů,ale i ti mají pohříchiu velmi málo empirického materiálu po ruce.
Tkzv. dějiny jsou tak povíceru povídačkami v tom lepším případě, propagandou v tom horším, ten pravdě blízký narativní rámec je také velmi nudným rámcem, koho by bavilo roky se přehrabovat v účetních výkazech, ve výsledovkách,v rozvahách...nehlědě na to, že mnohé bylo a je pod ochranou tkzv. obchodních tajemství, privátních svobod.
Proto se povíceru bavíme o pičovinách. A pak se nestačíme divit, koho že se to zase chystají bombardovat nebo např. lidskoprávně demokratizovat. Což je ten lepší případ, v tom horším obdržíme povolávací rozkaz.

Hezký den.... a altruistickému kapitalismu zdar !

P.S. Proč by měli západní spojenci pomáhat Hitlerovi dobýt naftová pole za tkzv. íránským koridorem ? Proč by si měli plést vlastní provaz, na svou vlastní popravu ?To snad raději pomoct Stalinovi, ne ? Který se spoléhal na sovětské zásoby ropy. A dát mu za to pak kousek Evropy, to je dobrý deal /jak pro koho, pro nás moc ne/.
Ghawar byl " objeven" roku 1948, ropa se tam ještě donedávna ttěžila za pakatel.
Že je svět již tak 70 let ovládán civilizacemi , které se neobejdou bez ropy, to snad víte.
Pokud si myslíte, že to nevěděli už tehdá, tak se praštěte několikrát do hlavy polštářem
I Hjalmar Schacht tvrdil, že šlo hlavně o ropu, ty povídačky Hilerovi trpěli, dovedl jimi sjednotit Němce k pokusu o dobytí ropných polí a lebensraumu, jenže si - pitomec, našel blbou cestu...a kámoše, stejného pitomce jka on Himmlera a Goebbelse, nebo třeba kokainistu Goeringa. Naštěstí pro nás všecky, ne tak pro ty, co v tom pekle tehdá pomřeli
07. 05. 2014 | 13:30

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane dedku,

vysvětlil jsem to ve svém předchozím příspěvku. Tento text najdete v posledních několika dnech po zhruba desítkou blogů. Nevím, kdo jej zde tapetuje (a je mi to jedno), ale neustálé opakování stejného textu je v rozporu se zdejšími pravidly (o elementárních pravidlech dikuse a slušnosti ani nemluvě).

Hezký den.

Libor Stejskal
07. 05. 2014 | 13:55

JAHA napsal(a):

Slovensky pohlad na vec:

http://tv.sme.sk/v/29856/v-centre-bratislavy-spravili-ukrajinsky-cintorin.html
07. 05. 2014 | 13:58

stejskal napsal(a):

Ten blog patřil Radku Havelkovi, vlastníku a administrátorovi serveru www.valka.cz. Psal do něj a uveřejňoval v něm texty svých kolegů několik let. Pak přestal, jako ostatně po nějaké době prakticky všichni blogeři. To je zákonitost blogů, po čase to člověka přestane bavit (tedy pokud tím nesleduje nějakou agendu, jako třeba řada politiků). Málokdo je ochoten nechat si pořád spílat stále stejnými lidmi, kteří mají za to, že vědí všechno úplně nejlépe a především to potřebují druhému za každou cený vytmavit. To není povzdech, ale čisté konstatování.

Mimochodem ten text Jana Urbana je dle mého docela výstižný. Jenže celá řada lidí nedokáže pochopit, že není útokem ani na český, ba ani na ruský národ.

Hezký den.

Libor Stejskal
07. 05. 2014 | 14:02

Jakelin de Mailly napsal(a):

Libor Stejskal

Tak pana Havelky je rozhodně škoda.
Diskuze pod ním jsem nečetl /popravdě i ty blogy jsem zatím jen zběžně přelétl, jaksi nebyl čas .-)/, ale dovedu si to představit, stačilo mi to pod Targusovým Mnichovem, na kterém jsem se tak trochu podílel.

Názor na Urbana Vám samozřejmě neberu.
Já mám na něj svůj.

Též přeji hezký den.
07. 05. 2014 | 14:14

Pepa Řepa napsal(a):

Scallop
žakelin je jeden z mála, které čtu.
Ovšem kromě Vás....mopsů, ale Vy si vystačíte s dvěma řádkami.
Taková samopalnická podpora obrněnci Diágo.

blog je absolutní pitomost, pravda chytře napsaná, zformulovaná,manipulativně míří jinam, ostatně je zajímavé že tvrdé jádro bijcu tvoří kucí a holky od pravdy a lásky, verbálně se ohánějící spravedlností a odporem proti zatajování zpráv za totalitního bolševika a je úsměvné, jak zvěrstva jedněch nyní bu´d podporují nebo mlčí, aby bylo na rohlíci a u jiných zvěrstev běsní jako šroubik, že je třeba Ivanovi zakroutit krkem.
Kdo by to napsal o jiných šel do věčných lovišť, tady mají starobolševici pravdu.
Mě to neuráží, mám z toho zábavu.
Svazácké oči na stará kolena pobaví.
Ta vášeň
:-)
Zvěrstva naprosto stejná.

Za rusofila lze totiž označit třeba Jana Kačera a tam se jedná o obdiv ke staré ruské kultuře ne k bolševismu. a že je co obdivovat.Takže o rusofilství či slavjanofilství, vůbec neběží, mladší generace ani netuší o co jde.

Tady se nejedná o rusofily spíš buď o zastydlé komouše, kteří si myslí, že dnešní Rusko je oporou komunismu a pak o ty-a na ně je blog mířen především- kteří ještě nemají kachní žaludek, nebaští desinformace a je jim stydno.
Na to pokrytectví musí být nátura.

Ale nebojte eurohomolkové, MMF zadluží ukáčka na generace, Splácet bude možno jen břidlicovým plynem a tak se rozvrtá příroda.
To budou koukat na drát.
Vydělá i EU.

Jen to bude stát pár desítek tisíc životů na východě, ty budete muset spacifikovat jako v Oděsse,
Ve jménu pravdy, lásky, něhy a tolerance.

To Vám jde -klukům kolem Karla,- humanistům jako víno.
Jen aby se Vám to nevymklo z rukou jako v Syrii, demokrati.
07. 05. 2014 | 14:19

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Žaklín
Ta Vaše čísla nesedí, jde o shipped materiál.
A ten váš výklad je někdy velmi směšný.

NIcméně je dobré - zejména pro zdejší rozumbrady, tak často přirovnávající Stalina k Hitlerovi , že se jim do hlavy zavrtá brouk, jak to že tedy USA, UK atd,....postavili se na stranu Stalina, stali se jeho spojenci, jeho podpořili..
A proč se teda nepřidali na stranu Hitlera - tedy po vypuknut války /v době Mnichova někteří z pozdějších Spojenců Hilera podpořili/.
Proč nevyhlásili po napadení Polska válku i SSSR - když tedy dle rozumbrady Broma válka začla tím, že Hitler napadl spolu se Stalinem Polsko. A když tedy byl SSSR spojencem Německa.
Proč ? Když dle těchto rozumbradů je sovětský centrální byrokratický kapitalismus roven německému pangermanistickému centrálnímu byrokratickému kapitalismu ?
Jak to ?
Že by hájili své vlastní zájmy ? Které ohrožoval pojednou Hitler, a ne Stalin - ajk si mysleli doposavad ? To zní logicky , ne ?

Ta čísla, Žaklín, si porovnejte s celkovou produkcí v USA, zjistéte , že to byl plivanec.
A byl zaplacený - draze , Žaklín, tím, co je na světě nejcennější, lidskými životy, mnoha miliony padlých vojáků Rudé armády. I když třeba resl je zve " špinavými ruskými mužiky".
Byl tvrdě zaplacený, ta faktura je od krve.
Opět jsme tam, kam nikdo nechce vidět, u těch bilancí bank, do kterých se promítne zisk z každého knotu nebo onuce, ale lidský život ne, ten je pro takové obchody bezcenný.

Chudáci ducha zde samozřejmě nyní křepčí nad tím, jak to bylo udatné, že firmy zvedly produkci a američtí dělníci dostali knečně dobrou práci a mohli si založit rodinu, kupovat zboží a brát hypotéky, večer si vyrazit do města a jak jejich šéfové měli vyšší zisky a banky dostávaly všas úroky i jistinu...ale to ve válce nestačí, válka se vede především na frontě. Ty věci dostávají svou hodnotu až tím, že je použijí lidé.
Žaklín, tunama se kdysi chvástali i komunističtí byrokraté, tam tuny oceli a jindy zase tuny uhlí...jenže když se z toho vytratí člověk, tak jde jen o vyvtváření lží na základě pravdivých údajů.
Zkuste dodat současnému kádru Bohemky tuny kopaček , tuny chráničů, tuny trik a tuny mičud... a postavte je proti Realu Madrid. Vsadíme se pak o dobrou láhev whisky (kterou stejně nechci, alkohol nepiji), kdy já budu tvrdit, že ti realáci je rozdrtí i kdyby měli jen pár kilo - stejné nebo podobné výbavy.
Snižuje se zde hodnota ruských lidí, netvrdím že to děláte vy, spíše ne, ale koukejte co se tu seběhlo za chátru.
Čtu teď knížku, co napsal jeden SS -man. Ve vztahu k tomu, co zde napříkad o Rusech (a to en bloc, paušalizujícím způsobem) , píše resl, tak ten SS -man byl velkým rusofilem a pacifistou. :-)
Jeden přímý účastník bojů na vých. frontě mi říkal, že nejvíc srali v zákopech do gatí tehdy, když spustily ruské kaťuše.

Nedivím se , že tady ty oslavy válečných výdajů kvitují různí kvaziučitelé, kteří si epizodní historii zaměnili s historickým poznáním, to je jejich obživa, nemají to navíc lehké, zejména ti starší, co museli přeskákat od častušek ke country - ti musejí mít v hlavě takový maglajs, že bych je raději viděl izolované nejen od světa žáků.
Ale to se nedělá, já vím.
Je třeba aby si také ulevili.
Každý , kdo si uleví, má o další trápení méně, pokod se přitom nevraždí - je to O.K.

Někdy mi to tady připadá jak jedno velké WC.

Hezký den.

P.S. Oslava válečných dodávek je pitomost, je to spíše k breku. Nikdy jsem nechápal ty, co se v tom hrabou z jiných důvodů, než aby chtěli poznat, kdo na tom prodělal a kdo vydělal a proč zrovna oni - a zdali to nebyli i oni, kdo to celé přichystali.... a jak tomu zabránit propříště.
Je to o té fascinaci věcmi, o té posedlosti, kterou např. Fromm přirovnává k nekrofilii.
Nemámto rád, takové ty hádky o to, jestli lépe a efektivněji upeče lidi sovětská nebo americká raketa - a babrat se v těch typech raket a smekat klobouk nad tím jak je ta těchnika sivodňa balšaja...
07. 05. 2014 | 14:25

Ben napsal(a):

For "Martin 1".Nech se okamžitě smazat.Pan Urban jen konstatuje,že naši republiku poškozují zejména zloději typu Klause a hraní idealisté typu Tamáše.Já bych tomuto "národu"jen doporučil tiché odplížení za Ural a uvolnění středoevropského prostoru našim milým slovanským bratřím.Vzhledem k tomu,že státy EU se k vlastní potenciální obraně staví tak fatalisticky,tak to stejně jinak nedopadne.Nikdo si neuvědomuje,že na východ od nás se formuje nebezpečná slovanskoasiatská nebezpečná kultura.
07. 05. 2014 | 14:27

Rudi Koutek napsal(a):

Sousko gaio nechcete se radeji venovat uceni?
07. 05. 2014 | 14:40

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Stejskal

"...Přesto dodnes české mínění považuje komunisty řízenou okupaci Československa v roce 1945 za „osvobození“. ..."

Je to výsměch všem ( i těm, co dodávali SSSR materiál, ten, kterým tady tapetuje Žaklín) kdo se podíleli na tom, že mohlo dojít k " okupaci v roce 1945".
Urban je explicitně nazývá okupanty.
Těžko je asi člověku, který čte takové věty a jehož předek věnoval této věci /kterou Urban nazývá okupací/ , tomu, aby k ní mohlo dojít...svůj život, nohdy jej ztratil ...co si má myslet takový člověk ? Kým je Urban, že se takhle naveze do těch, co tenkrát nemohli tušit, že přijdou 50. léta apod. hnusárny ? Co tenkrát dělali jeho rodiče - proč o tom někdy nenapíše ?

WC ....WC, na kterém hajzlbába už ani neuklízí, už ji ten binec přestal vadit. Už jí dokonce voní. Spřízněna krví jásá.
07. 05. 2014 | 14:44

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Ben
"...Nikdo si neuvědomuje,že na východ od nás se formuje nebezpečná slovanskoasiatská nebezpečná kultura. ..."

Máte na mysli banderovce či promafijní skupiny typu té, které velel Muzyčko - vše pod vedením part, označenovanách mnohými západními analytiky jako extrémní pravice /nacisti/ ?
Ty už zformovány jsou, ale zatím ještě nezvítězily, mnozí lidí na Ukrajině jim stále ještě kladou odpor - a to i přes vyhrořování, vraždění a nasazení armády a paramilitantních skupin.

Sdílím Vaši obavu.

Hezký den.
07. 05. 2014 | 14:49

skeptický napsal(a):

Tak jsem se dočetl v komentáři,jak nesnesitelně lehké je nálepkovat.
Proto se to asi používá.
Dále jsem pochopil,že fašismus zůstává špatným(to se mi ulevilo),a kdo
to slovo dnes použije,je to vlastně v ňom.
Kdo to říká,ten to je,tomu se to šikuje.

Původně jsem se domníval,že ,že osoba používající pro druhé nálepku rusofil je vlastně rusofob,rozdávající antisemity je semita,homofoby je buserant, xenofoby je xenofil ,pedofily je pedofob atd.

Toto ovšem staví tento blog do úplně jiného světla.Pokud někdo autora uvidí s fotoaparátem motat se kolem nádraží,mělo by se to oznámit.Jak píše pan domácí,ono je to vlastně všechno úplně otherwise.Tuším tam i náznaky čechofilie,ne-li rovnou řípismu.
07. 05. 2014 | 14:51

Jakelin de Mailly napsal(a):

maloměšťák

Stěžujte si A. C. Suttonovi.
Kapacita v oboru, na rozdíl od Vás.
Pokud ještě žije.
Pokud ne, směřujte své srdceryvné stížnosti nakladateli.
Určitě ZROVNA VY máte ty přesné a pravé údaje - oni to podle Vás zajisté opraví !
:-D
Bude to v novém vydání s omluvou čtenářům - "prof. Sutton byl hlupák, sledoval ingoty z Pittsburghu do Moskvy, maloměšťák to naštěstí napravil."
Dále si zajeďte do ruských archivů, představte se a opravte jim to tam !
Směle do toho, na Vás čekali od r. 1945, na nic a nikoho jiného :-D

Na závěr bych Vám rád sdělil, že mne to Vaše pomatené plácání absolutně nezajímá a tímto s dovolením diskuzi s Vámi končím.
07. 05. 2014 | 14:57

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Někteří sem však píšou hlavně kvůli tomu, aby přesvědčili sami sebe, o ty druhé jim ani tak moc nejde.
07. 05. 2014 | 14:58

skeptický napsal(a):

Někteří sem píšou,aby si udrželi práci.
07. 05. 2014 | 15:01

resl napsal(a):

řepa : Tady se nejedná o rusofily spíš buď o zastydlé komouše, kteří si myslí, že dnešní Rusko je oporou komunismu
-----------------
ale, ale rudá řepo, co to čtu ? máte zprávy, že by se situace obracela ? vaše rozumování o tom, jak to dopadne si nechte pro své truhlíky. nevíte to, co ale víte je fakt, že komouš kam šlápnul, tam tráva sto let nerostla. co provedl komunismus s tímto /a nejen s ním/ národem je vám známo. že nácek a imperialista je Rus taky víte. tak se nebojte to veřejně napsat, ale ty pitomosti o Kocábovi bych si nechal od cesty. neudělal jste ani setinu toho, co on. jste pravej českej mluvka, kterej se křečovitě vysmívá a při tom si kryje hlavu, aby mu na ní mužik nešláp. proč se nebojíte západních imperialistů ?
07. 05. 2014 | 15:02

stejskal napsal(a):

Mimochodem doporučuji všem nedávno vydanou knížku Igora Lukeše Československo nad propastí. V květnu 1945 končila jedna válka a začínala druhá. Ne tak krvavá, ale neméně brutální.

A jen na okraj k tradičně afektované poznámce pana 17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde (ne že by zde byl afektovaný sám):

Kým je kdokoliv z nás, že se naváží do nacistů en bloc, tedy i těch, co ve 30. letech nemohli tušit, že přijdou 40. léta apod. hnusárny?

Mohli to tušit, ale nechtěli. Většina nechtěla nic tušit. A mnozí si tím dodnes omlouvají skutečnost, že se aktivně podíleli na tom, že Hitler málem povraždil půlku Evropy včetně Ruska. Nejsou a již nikdy nebudou ochotni přiznat, jak moc se spletli. Ano, i to patří k lidské povaze. A je potřeba abychom si neustále připomínali, že takoví jsme.

Nejde o nic jiného, než že neustále někdo vzhlíží k někomu (nejlépe většimu bratrovi), kdo tvrdou rukou nastolí ráj na zemi (ten náš, ten pravý, pro nás a na úkor druhých).

Mimochodem jsem též rusofil (třeba v interpretaci vážné hudby, do určité míry v literatuře atd.). Ale Rusko není lepší země ani horší než jiné. To samí platí o Rusech. Stejně tak o Američanech či komkoliv.

Libor Stejskal
07. 05. 2014 | 15:07

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Sutton /ano, opravdu se píše s double t !!/ již nežije.

Mj. napsal i knihy "Wall Street and the Bolshevik Revolution", "Wall Street and the Rise of Hitle", "Trilaterals Over Washington ", "America's Secret Establishment: An Introduction to the Order of Skull & Bones", "How the Order Creates War and Revolution ", "How the Order Controls Education", "The Federal Reserve Conspiracy ",....

Na trubce jej lze také nalézt, např. video s názvem " Rothschild Funding World War" :

https://www.youtube.com/watch?v=uixBexOyxBg
07. 05. 2014 | 15:09

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Někdy však hajzlbába na WC přeci jen dorazí - avšak kupodivu binec neuklidí , nýbržto další přidá.
07. 05. 2014 | 15:13

skeptický napsal(a):

Pořád se to záměrně mate.

Komunismus nevymysleli Rusové ,revoluci neprovedli Rusové,bolševici nebyli Rusové,vyvražďování Rusů nedělali Rusové,NKVD nebyli Rusové, vedení jakbysmet.
A 800 instruovaných rusky mluvících emigré komisařů tam poslali z Amériky.
Rusové tam byli otroci.Takže císaři císařovo.
Prostě si to chtějí zopakovat.
07. 05. 2014 | 15:16

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Ano, ano...i na toaletní papír se toho dost vejde, jen to chce trochu cviku..

Neboli máme zde vzkaz pro ty, co nasazovali život kvůli " okupaci v roce 1945" /mylně dobovým českým vnímáním slavené coby vítězství nad německými okupanty/ - aby k ní vůbec mohlo dojít :

Dámy a pánové, soudružky a soudruzi,kamarádky a kamarádi, dávno zemřelí,ale i ti živí,
měli jste si uvědomit - když jste bojovali tu s wehrmachtem, jindy s SS, onehdá zase s gestapem nebo jeho konfidenty atd..., že pokud se vám podaří dotyčné porazit, pokud nad nimi zvítězíte, tak se spolčujete s komunisty, pomáháte tím komunistům uskutečnit okupaci Protektorátu Bohmen und Mahren v roce 1945.
Americkým kamarádům pak vzkazujeme, že si mohli ty jejich tuny matriálu raději strčit do zadnice, podpořili tím totiž Stalina a tak i komunisty - a vůbec všechny ty, co nás zde pak v roce 1945 okupovali. Krom vojáků US army, of course, ti měli vybavení od firmy Brom, Rifkin und Schulze.
US army nás totiž jediná neokupovala, ale osvobodila. Sice taky nebojovala s okupanty, spíše s nima spolupracovala, ale to je jen takový malý detail, nic to neubírá na naši argumentaci, že tedy jste se stali spolupracovníky, kolaboranty okupantů.
Krátce řečeno, svou oběť jste si mohli ušetřit, měli jste se obětovat až později - kdy jste měli bojovat s okupanty přišedšimi v roce 1945 - nikolivěk s těmi přišedšími v roce 1939, , je mi líto, že vám musím prozradit skutečnou pravdu, ale fakt je to tak, takové je dnešní mínění. Pravda je krutá,a le musíte ji umět unést, vydrželi jste zákopy, vydrželi jste mučení , vydrželi jste strádání...jistě snesete i tyto naše pravdy.
Měli jste více předvídat, milí moji.

Měl jsem vás rád, ale nyní už jděte .. ......
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kdo to podepíše jako první ?
Nehlaste se všici....no dobrá resl...kdo další ?
Hajzlbába to totiž brzy uklidí - tak rychle, pospěšte !!!!
07. 05. 2014 | 15:31

Jakelin de Mailly napsal(a):

Antroid

Sovětská produkce tanků a samohybných děl

1941:
T 40 - 41
T 50 - 48
T 60 - 1.818
T 34 - 3.014
KV 1 - 1.121
KV 2 - 232
----------------
6.274

1942:
T 40 - 181
T 50 - 15
T 60 - 4.474
T 34 - 12.553
KV 1 -1.753
KV 1s - 780
SU 76 - 26
SU 122 - 25
-----------------
24.690

1943:
T 70 - 3.343
T 80 - 120
T 34 - 15.529
T 34/85 - 283
KV 1s - 452
KV 85 - 130
IS 2 - 102
SU 76 - 1.928
SU 122 - 630
SU 85 - 750
SU 152 - 704
ISU 122/ISU 152 - 35
----------------------------
24.006

1944:
T 34 - 2.995
T 34/85 - 11.778
IS 2 - 2.252
SU 76 - 7.155
SU 122 - 493
SU 85 - 1.300
SU 100 - 500
ISU 122/ISU 152 - 2.510
-------------------------------
28.983

1945:
T 34/85 - 7.230
T 44 - 200
IS 2 - 1.500
SU 76 - 3.562
SU 100 - 1.175
ISU 122/ISU 152 - 1.530
--------------------------------
15.197

Sovětská tanková síla/německá tanková síla (údaje k 1. lednu každého roku):
1941: 22.600/5262
1942: 7.700/4.896
1943: 20.600/5.648
1944: 21.100/5.266*
1945: 25.400/6.284
* v roce 1944 měli Němci kolem 1.500 tanků v Normandii a několik set v jiných oblatsech /Itálie, Řecko, Balkán/, Rusové drželi po celou dobu války na Dálném východě kolem 3.000 tanků

Sovětská tanková produkce/německá tanková produkce (údaje k 1. lednu každého roku):
1941: 6.274/3.256
1942: 24.639/4.278
1943: 19.959/5.966
1944: 16.975/9.161
1945: 4.384/1.098
---------------------------
72.231/23.759

Sovětské tankové ztráty/německé tankové ztráty (německé na všech frontách):
1941: 20.500/2.758
1942: 15.000/2.648
1943: 22.400/6.362
1944: 16.900/6.434
1945: 8.700/7.382
------------------------------
83.500/25.584

zdroj: Zaloga, Steven J., Ness, Leland S. - The Red army handbook 1939 - 1945", Sutton publishing
07. 05. 2014 | 15:40

Jakelin de Mailly napsal(a):

Antroid

produkce automobilů v SSSR 1941 - 45:

1941:
automobily - 3.980
nákl. automobily - 116.169
autobusy - 4.027
------------------------------------
124.176

1942:
automobily - 2.567
nákl. automobily - 30.947
autobusy - 1.462
-------------------------------------
34.976

1943:
automobily - 2.546
nákl. automobily - 45.545
autobusy - 1.175
-------------------------------------
49.266

1944:
automobily - 5.382
nákl. automobily - 56.467
autobusy - 1.700
-------------------------------------
60.549

1945:
automobily - 4.995
nákl. automobily - 68.548
autobusy - 1.114
--------------------------------------
74.657

celkem:
automobily - 19.470
nákl. automobily - 314.676
autobusy - 9.478
------------------------------------
343.624

pozn. - údaje zahrnují předválečné a poválečné měsíce. skutečná válečná produkce - kolem 205.000 vozidel

zdroj: Zaloga, Steven J., Ness, Leland S. - The Red army handbook 1939 - 1945", Sutton publishing
07. 05. 2014 | 15:53

Jakelin de Mailly napsal(a):

Antroid

Válečná produkce pěchotních zbraní v SSSR /v milionech ks/:

1941:
pistole a revolvery - 0,13
pušky a karabiny - 1,57
samopaly - 0,1
lehké kulomety - 0,0453
kulomety - 0,084
těžké kulomety - 0,0014
protitankové pušky - 0,0177
------------------------------------
1,8728

1942:
pistole a revolvery - 0,17
pušky a karabiny - 4,04
samopaly - 1,56
lehké kulomety - 0.1728
kulomety - 0,058
těžké kulomety - 0,0074
protitankové pušky - 0,249
-------------------------------------
6,2572

1943:
pistole a revolvery - 0,37
pušky a karabiny - 3,85
samopaly - 2,06
lehké kulomety - 0,2502
kulomety - 0,0905
těžké kulomety - 0,0144
protitankové pušky - 0,1645
------------------------------------
6,7996

1944:
pistole a revolvery - 0,57
pušky a karabiny - 2,06
samopaly - 1,78
lehké kulomety - 0,1797
kulomety - 0,0899
těžké kulomety - 0,0148
protitankové pušky - 0,0377
-------------------------------------
4,7321

1945:
pistole a revolvery - 0,21
pušky a karabiny - 0,24
samopaly - 0,03
lehké kulomety - 0,0145
kulomety - 0,0108
těžké kulomety - 0,0073
protitankové pušky - 0,0008
-------------------------------------
0,5134

celkem:
pistole a revolvery - 1,45
pušky a karabiny - 11,76
samopaly - 5,53
lehké kulomety - 0,6625
kulomety - 0,2576
těžké kulomety - 0,0453
protitankové pušky - 0,4697
------------------------------------
20,1751

zdroj: Zaloga, Steven J., Ness, Leland S. - The Red army handbook 1939 - 1945", Sutton publishing
07. 05. 2014 | 16:13

Filuta napsal(a):

Hoši, hoši, že vás to baví. Počítat ,kolik měl kdo autobusů... Já se z vás picnu.


Resl
Zato kam vstoupila noha chrabrého amerického žoldáka, roste přímo anglický trávník.
Je to vidět na všech arabských zemích, v nichž vyvolali občanskou válku.
Rusko po rozpadu SSSR toho má rozhodně na triku méně.
A netahejte do toho zase Stalina s Brežněvem.
Je to jako byste Slovákům vyhoudal za něco, co uděla Gusta.
07. 05. 2014 | 16:13

Arnie napsal(a):

Pane Urban,
po delší době se zde zase jednou objevil velice pěkný a zajímavý blog.
Díky.
07. 05. 2014 | 16:15

skeptický napsal(a):

Píše se znova 39. rok.Spousta lidí tuší,kam to vede. Jak přes kopírák.
Jen ta úroveň šla dolů.A tentokrát se potom tady nebude mít kdo omlouvat ani komu.
Žádný my jsme tu úpěli,zatímco ty sis válel prdel v koncentráku.

On si každý válečný štváč myslí,že on bude ten poslední jediný,co se poveze na vítězné přehlídce na Rudém Náměstí.

Mám dojem,že všichni místní jak tu jsme budou mít ve svém CV v jedné kolonce stejné datum.
07. 05. 2014 | 16:15

Jakelin de Mailly napsal(a):

Antroid

sovětská dělostřelecká produkce (červen 1941 - květen 1945):

1941:
protitanková děla /45 - 57mm/ - 2.500
polní dělostřelectvo /76 - 203mm/ - 10.100
protiletadlové dělostřelectvo /25 - 85mm/ - 3.400
minomety /50 -160mm/ - 42.400
raketomety - 1.000

1942:
protitanková děla /45 - 57mm/ - 20.500
polní dělostřelectvo /76 - 203mm/ - 30.100
protiletadlové dělostřelectvo /25 - 85mm/ - 6.800
minomety /50 -160mm/ - 230.300
raketomety - 3.300

1943:
protitanková děla /45 - 57mm/ - 23.400
polní dělostřelectvo /76 - 203mm/ - 22.100
protiletadlové dělostřelectvo /25 - 85mm/ - 12.200
minomety /50 -160mm/ - 67.900
raketomety - 3.300

1944:
protitanková děla /45 - 57mm/ - 6.400
polní dělostřelectvo /76 - 203mm/ - 21.500
protiletadlové dělostřelectvo /25 - 85mm/ - 13.400
minomety /50 -160mm/ - 2.600
raketomety - 2.600

1945:
protitanková děla /45 - 57mm/ - 1.400
polní dělostřelectvo /76 - 203mm/ - 5.800
protiletadlové dělostřelectvo /25 - 85mm/ - 2.600
minomety /50 -160mm/ - 2.200
raketomety - 800

celkem:
protitanková děla /45 - 57mm/ - 54.200
polní dělostřelectvo /76 - 203mm/ - 89.600
protiletadlové dělostřelectvo /25 - 85mm/ - 38.400
minomety /50 -160mm/ - 345.400
raketomety - 11.000

zdroj: Zaloga, Steven J., Ness, Leland S. - The Red army handbook 1939 - 1945", Sutton publishing

Sorry, ale na letadla už nemám náladu, možná to pořeší pan Stejskal.
07. 05. 2014 | 16:32

gaia napsal(a):

Koukám, jak Amíci z té války v Evropě měli hezkou konjunkturu a nastartovaný růst na nejmíň 20 let. Nevidím se, že se jim po tom stýská.
Evropané, měl jsem vás rád,bděte.
07. 05. 2014 | 16:34

Antroid napsal(a):

Jakelin de Mailly

Skvělé, díky, ale už si dále nekažte den :-)
07. 05. 2014 | 16:36

resl napsal(a):

Filuto, neodvádějte řeč, jste starej bolševik a lituji vaše příbuzné, že vás musí poslouchat. Stačí se podívat na Německo a srovnat s kýmkoli z vých. bloku. Nepíšu to rád a často, ale koledujete si. Dodnes nebyl východ schopný dostat se na 50% úroveň toho, komu pomohly Státy. Tak do toho, demagogu, hezky po bolševiku, jak vás to učili po celou dobu normalizace.
07. 05. 2014 | 16:36

gaia napsal(a):

komu pomohly státy. To ''pomohly'' by mohlo také být v uvozovkách a pak se ta 50% úroveň objeví hned v jiném světle. Třeba oběti americké firmy Union Carbide v Bhópalu.
07. 05. 2014 | 16:51

Reveil napsal(a):

Zdeněk Brom

Jak vidno, vrátil jste se - včera jste utekl od otázky. Čekám na vaši odpově'd (naznačoval jste tu velmi dobrou znalost historie 2. SV). Tak se ukažte.

17,5 bilonů
"Žaklín
Ta Vaše čísla nesedí, jde o shipped materiál."

Ale sedí, je to skoro všechno na netu, stačí CTRL-C. Nebo, když to znáte, můžete to shrnout do hodnocení, kolik procent to činilo ze Sovětské produkce, a dostanete se k tomu, jak přínosné to bylo. A to v době bitvy u Moskvy, tak v době pozdější.
07. 05. 2014 | 17:05

zdenekbrom napsal(a):

Reveil:

Cituji: ".....skoro všechno na netu, stačí CTRL-C..."

No tak proč jste včera tvrdil, že se letadla vůbec nedodávala? Nakonec, mohl jste s těmi fakty zaperlit sám. Jenže ono to bude asi trochu jinak.

Na vaši otázku jsem Vám dal odpověď včera. Jinak hledám způsob, jak slušně naznačit, že ta otázka je naprosto hloupá. Neexistuje jeden jediný faktor.
07. 05. 2014 | 17:25

resl napsal(a):

gaia napsal(a):
komu pomohly státy.
--------------
třeba Německu, celé záp. Evropě, Rusku, máte něco proti ?
07. 05. 2014 | 17:27

Filuta napsal(a):

Sudeťáku Resle,


od vás i toho bolševika beru jako poklonu.
Já jsem někdy tvrdil, vy trubko, že má Rusko vyšší životní úroveň nežli Německo nebo USA?
Pokud vím, tak jsem napsal, že je to bohatá země s velkým potenciálem zdrojů (lidských i nerostných), a že ekonomicky i politicky roste.
A za tím si taky stojím.
Jakož i za tím, že je Putin ve srovnání s břídilem Obamou, který podělá, co může, skvělý vojenský stratég a politik. Zatím mu to vychází velmi dobře, přičemž Obamovi nevychází vůbec nic. Ani v záležitostech vnitřní americké politiky (stačí se podívat na jeho oblíbenost).


Německo a potažmo celý západ čeká už jen pád na držku.
Životní úroveň v celé EU i v USA se rapidně snižuje a nezaměstnanost je kritická.
Multi-kuti a pol.korektnost (která k nám přišla z USA) to už jenom dorazí.
07. 05. 2014 | 17:43

Filuta napsal(a):

Reslíku,

tohle si dobře přečtěte, to se vás týká.
Jelikož za každým rohem vidíte kgbáka, buď zahoďte to kyvadlo od Cibulky nebo zajděte za tím Chocholouškem.


"Ale teď mají psychiatři a psychologové žně. Máme tady rusofoby, kteří vidí ve všem ruském to špatné a rusofily, kteří vidí ve všem ruském to dobré. A taky tady máme normální lidi kteří vědí to, že i to ruské, může být někdy dobré a někdy špatné... Jenže pokud ten normální člověk řekne (napíše), že je něco ruského dobré, tak je za rusofila a pokud něco ruského zkritizuje, tak je za rusofoba...

A teď se v tom, profesore Chocholoušku vyznejte. Zatím vyhrávají ti rusofobové, protože je to populárnější... Ale konečné vítězství, snad připadne úplně jiné straně. A opravdoví rusofobové a rusofilové, skončí ve vaši péči. Většině z nich, snad postačí péče ambulantní. Tolik lůžek v léčebnách, totiž nemáme...

Ale opravdu máme mezi sebou tolik rusofobů a rusofilů? Není tohle, poněkud zbytečná diagnoza? Já si myslím, že je, ale proto určitě budu označen za rusofila... "
http://nitka.blog.idnes.cz/c/397981/Rusofilie-a-rusofobie-Dva-nove-pojmy-pro-nase-psychiatry.html
07. 05. 2014 | 17:48

Michal Šimbera napsal(a):

Větu z 3. odstavce od konce prosím opravte: "Potřeba mýtu sebou totiž nevyhnutelně nese stejně silnou a stejně iracionální potřebu nepřítele." mělo by zde podle mého názoru být "s sebou"
07. 05. 2014 | 18:03

Kleofáš napsal(a):

to Stejskal:

mám rád ty Vaše blahosklonně povýšené poznámky někoho, kdo toho ví zaručeně ví víc a tak jen tak blazeovaně komentuje. Nicméně Vaše poznámka: " Ale Rusko není lepší země ani horší než jiné. " je v podstatě to, co se většina komentářů zde snaží vysvětlit Vašim chráněncům (Chromý, Urban,Svoboda, Fendrych:) a mainstreamovým sdělovacím prostředkům. Je Vám jasné, že ani Benito Mussolini ve dvacátých letech netušil, kam se to později vrtne?
07. 05. 2014 | 18:07

Skalder napsal(a):

Autor má sice pravdu, pokud jde o mýty, ale sám vytváří nové. Třeba o světě, kde nacionální otázka je celkem bezvýznamná, jako v dnešní Evropě. Tedy kromě Belgie, Španělska, Severního Irska, Maďarska (respektive jeho blízkého zahraničí), států bývalé Jugoslávie ... pomineme-li tyto příklady, pak je jasné, že nacionální unifikace nesloužila českým zájmům. Neboť Češi a Němci v jednom státě, to by bylo zajisté něco jiného.
Je jistě správné, že Jan Urban je schopen prosazovat vlastní pozitivní hodnoty, aniž by k tomu potřeboval nepřítele a jazyk nenávisti. I když zrovna z tohoto článku by to člověk nepoznal. To, že se snaží prosadit tyto hodnoty v českém národě je v pořádku. Dokud se mu to ale nepovede, nemůže psát, jako by tyto hodnoty byly totožné s českým národním zájmem.
Vyvracet "demokratický" charakter slavjanofilství má smysl tehdy, pokud někdo prezentuje současnou expanzi Ruska jako demokratickou. Skutečnost je taková, že většina obhájců současné ruské politky (ať už přímo nebo skrze její relativizaci) tuto otázku prostě nepovažuje za příliš důležitou.
07. 05. 2014 | 18:07

Boltzmannův protivný mozek napsal(a):

poopravené pořekadlo:

"Žádnej učenej z nebe nespadl, ale Urbany jakoby shazovali..."
07. 05. 2014 | 18:10

resl napsal(a):

vaše zaostalé Rusko už roste sto let a pořád to není vidět a nikdy nebude. totalitní stát nemá kam vyrůst, nejde to bambulo, takže pohřbívejte západ s bolševikem dalších sto let, vy se s hloupým Putinem můžete domnívat, že pomůže válka, když to nejde po dobrém. nepomůže komoušku, nepomůže, protože byste ty dřeváky s dřevěnou puškou, bez moderních technologií museli hnát na smrt, jako báťuška a vlakový lupič, Stalin. To se blbě argumentuje když nic nemáte v ruce, co ? tak dál věštěte, mezitím se rozuteče celé slavné Rusko. kdo by pod primitivem žil další století ? jen blázen. tak si dál zacpávejte uši, oči a čtěte si v bolševikých příručkách, nemáte pojem o ničem, mimo komoušské bláboly.
Váš sudeťák r.
07. 05. 2014 | 18:15

buldatra napsal(a):

Mě by ještě zajímalo, pro upřesnění celkového dojmu z tehdejší situace, kolik bylo v letech 41-45 vyrobeno tun, potažmo kusů kovových knoflíků k důstojnickým uniformám RA a kolik z toho v CCCP a kolik bylo dovezeno od spojenců.
07. 05. 2014 | 18:34

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy