Kosovské mýty

15. 01. 2008 | 16:45
Přečteno 11571 krát
Pro pokračování velmi zajímavé diskuze o Kosovu si dovoluji připojit několik tézí, jejichž smyslem je ukázat na mýty, často převzaté přímo z nacionalistické propagandy jedné ze stran krize, které se tradičně do podobných diskuzí v českých médiích a politice nabalují. Proloženě proto na začátku každého bodu uvádím mýtus sám – komentuji neproloženě:

Mýty historické a nedůležité, přesto fungující:

1) Kosovo je historickou tisíciletou územní součástí Srbska – ve skutečnosti bylo jeho formální součástí pouhých několik desítek let ve dvacátém století. Z tohoto pohledu by Maďarsko mělo stonásobně větší nárok na Slovensko, Česko na Lucembursko a Slezsko, a Rakousko na půl Evropy.
2) Kosovo je kolébkou srbské kultury – mocenský pragmatismus půl tisíciletí osmanské správy Balkánu (včetně Maďarska) vycházel z poznání, že nejjednodušším způsobem výběru daní je spolupráce s uznanými církvemi. Islám uznává křesťanství a židovství jako víru „lidu Písma“. Pravoslavná a katolická církev, stejně jako židovské obce, byly v době, kdy „civilizovaná Evropa“ vedla po staletí náboženské války a vyvražďovala židovská gheta, legální součástí státní správy. Měly za povinnost vést matriky a záznamy o majetku, a samy vybíraly daně pro osmanského sultána. Za to měly – po převážnou část doby bez konfliktů a problémů - ochranu státu a podporu výstavby kostelů, klášterů a modliteben. V Kosovu tedy, stejně jako na celém území Balkánu, nevznikala pouze lokální pravoslavná srbská, ale i islámská, a katolická církevní kultura. Pro srovnání: Toleranční patent Josefa II u nás přišel až o několik set let později a protestantské modlitebny nesměly ani vypadat jako církevní stavby. Mnohonárodnostní a multikulturní symbióza na Balkáně byla zničena až na konci devatenáctého století pod modernizačním vlivem oslabení a vnitřního rozkladu osmanské správy a ideologie národních, jazykově definovaných identit v západní a střední Evropě. To, co prožívá Balkán v posledních desetiletích, je pouze opožděné, velmi nepragmatické – a o to nesmyslnější – národní obrození.
3) Bitva na Kosově poli (1389) je určujícím motivem dějin srbství a zdůrazněním mravní a historické oprávněnosti srbské kontroly nad Kosovem – Identita a vazalská loajalita se ve 14. století nekryly s pojetím jazykového národa, které vzniklo až v 19.století. Ve skutečnosti na obou stranách bitvy bojovali i vazalové, které bychom dnes označovali za Srby a Albánce. Tehdy bez ohledu na rodný jazyk osobně a se svými oddíly sloužili podle vazalské přísahy buď osmanskému sultánovi, nebo srbskému králi. Albánci tehdy navíc byli převážně katolíky a ne muslimy, a většina z nich bojovala na „srbské“ straně. Dobově zcela normální byl i velmi rychlý dynastický sňatek vítězného sultána s pozůstalou po padlém (či po bitvě popraveném) srbském veliteli. Pro srovnání: Česká republika také nenárokuje území dnešního Rakouska jenom proto, že Přemysl Otakar II prohrál bitvu na Moravském poli, které tam leží.

Důležité mýty ze současnosti

4) Srbové v Jugoslávii dopláceli na Albánce – Tito věřil, že Albánie se stane součástí Jugoslávie, či Balkánské federace. Proto udělal z Kosova výkladní skříň jugoslávského socialismu vůči Albánii. Federace – nejen Srbsko - doplácela na neuvěřitelně plýtvající a nevýkonný systém samosprávy a uměle industrializované ekonomiky – a nejenom v Kosovu. Tam tento nesmyslný model byrokratického řízení, závislý pouze na dotacích z centra, společně s mimořádně nízkou kvalitou vzdělávací soustavy a vysokou porodností Albánců vytvořil už v sedmdesátých letech stav mimořádně velké nezaměstnanosti, nevýkonnosti - a zhora i zdola organizované korupce. Takto stavěný systém byl velmi křehký a nestabilní. V okamžiku, kdy do něj srbská strana namísto odstraňování nevýkonného systému korupce (projekty posttitovské reformy a demokratizace federálního systému) vnesla národnostní otázku jako deklarovanou příčinu potíží, byla eskalace vztahu obou národností v Kosovu jen otázkou času.
5) Srbsko muselo zasáhnout, aby chránilo Srby v Kosovu – Ať už byly problémy v jugoslávském Kosovu jakékoliv, jejich příčinou nebyla národnostní otázka, ale nevýkonnost komunistického systému, který plodil chudobu (přesněji nebohatství ve srovnání s jinými částmi země i západní Evropou)a stav nestejných příležitostí k uplatnění. Zrušení autonomie Kosova v roce 1989 bylo nejenom protiústavní, ale především naprosto hloupé, protože znemožňovalo klidné jednání o řešení všech, tedy i národnostních, problémů. Miloševič promrhal řadu let odmítáním jednat s jednoznačně nenásilnou reprezentací kosovských Albánců kolem Ibrahima Rugovy, stoprocentně neislámskou a občanskou, věřící po dlouhou dobu dokonce v možnost rekonstrukce jugoslávské federace. Teprve, když Miloševič zničil jejich legitimitu, objevila se v druhé polovině devadesátých let nová radikální generace a UCK, prosazující násilné metody odporu. Eskalace násilí se stala nevyhnutelná.
6) Srbsko nechtělo vyhnat Albánce z Kosova – velká vlna vyhánění Albánců na začátku roku 1999 byla pečlivě připravena a koordinována nejvyšším velením armády a policie. To je jediný možný výklad statistické analýzy výpovědí uprchlíků a záznamů z hraničních přechodů do sousedních zemí – vzorek o několika stech tisících datových vstupů. Jejich analýza prokazuje, že na dvou hlavních silničních tazích k hranicím Makedonie a Albánie vyhánění Albánců probíhalo nejprve v oblastech nejblíže k hranicím a postupně dále od hranic tak, aby takto uvolněné silnice nikdy nebyly zablokované a další odsun probíhal plynule. Takový vzorec, stavěný v řadě případů s návazností vyklizování jednotlivých vesnic a čtvrtí měřitelnou v pouhých hodinách, statisticky vzato je nemožný bez úmyslu, plánu a koordinace. Rozhovory naší expertní komise s důstojníky jugoslávské (srbské) armády potvrdily, že jejich doktrína byla postavena na očekávané pozemní invaze NATO do Kosova. Pro ten případ bylo, podle názoru velení, nutné vyklidit nepřátelsky naladěné albánské zázemí, tím zlikvidovat podporu UCK a vytvořením problému s jeden a půl milionem uprchlíků v zahraničí znemožnit, či ztížit politický i vojenský manévrovací prostor protivníka. Masové vyhánění uprchlíků bylo hlavním důvodem pro urychlení vojenského řešení krize, protože západní Evropa nemohla připustit, aby tento problém opustil Balkán.
7) Letecká operace NATO byla neefektivní a nefér – Dosáhla porážky srbských sil s prakticky nulovými vlastními ztrátami a s minimem ztrát mezi civilním obyvatelstvem druhé strany. Z tohoto pohledu byla velmi efektivní – a to i přes opakované chyby v navádění a odsouzeníhodné zásahy civilních cílů a osob. Vojenský velitel, který by se snažil zvýhodnit protivníka, asi neexistuje v žádné armádě na světě. Pozemní invaze by možná byla rytířštější, ale přinesla by tisícinásobně větší destrukci a ztráty ve vlastních řadách a především na civilním obyvatelstvu. Miloševič udělal ve svém rozhodování o Kosovu řadu kruciálních chyb. Zcela chybně vyhodnotil zkušenosti NATO ze čtyřdenní letecké ofenzívy v Bosně v roce 1995, která totálně demoralizovala bosenskosrbskou vojenskou sílu. Následné mírové rozhovory a rozdělení Bosny a Hercegoviny považoval za svoje diplomatické vítězství a věřil, že i v tom nejhorším myslitelném případě se v Kosovu bude opakovat stejný scénář – tedy, že krátká vojenská konfrontace povede k jednání, kde se mu podaří prosadit a mezinárodně potvrdit maximum srbských požadavků. S variantou čistě letecké operace proti vojenským a strategickým infrastrukturním objektům na celém území Jugoslávie až do úplné kapitulace nikdy nepočítal. Rozhodující chybou nakonec bylo, že přikázal mobilizovat kosovské Srby do služby v jednotkách armády a policie, nasazených v Kosovu, čímž znemožnil alespoň lokální toleranci a poválečnou spolupráci. To byla také hlavní příčina, proč velká část Srbů, žijících na jih od řeky Ibar, tedy v oblastech s většinovou populací Albánců, odešla už v červnu 99 s ustupující srbskou armádou a policií. Pomalu nastupující správa mezinárodních okupačních sil potom nedokázala zabránit stovkám etnicky motivovaných odvet a vražd ne Albánců – především Srbů.
8) Uznání nezávislosti Kosova Srbsko nikdy nepřijme – Kosovo je fakticky nezávislé už řadu let. Od roku 89 budovalo na Bělehradu nezávislý systém zdravotnictví a vzdělání, vybíralo daně a platilo, alespoň částečné penze. O to víc to platí od roku 1999. Dnes jde o dva prakticky nekompatibilní ekonomické, soudní, finanční, daňové, vzdělávací systémy, které fakticky nespojuje nic než nevyřešený právní statut. Z tohoto pohledu je Kosovo už dávno státem – ne že by se mi líbil další etnicky deklarovaný stát na Balkáně. Srbsko mezitím plně integrovalo severní část Kosova do svých penzijních systémů, platí tam srbský dinár. Kosovo je i penzijně zcela samostatné a od 1.1.2000 používá euro. Mladá generace Albánců v Kosovu už nezná ani srbštinu. Ať se nám to líbí nebo ne, tyto dvě entity už jsou odděleny. Srbsko, samozřejmě, může kopírovat cestu sudetoněmeckých landsmanšaftů a bavorské vlády vůči Československu a později České republice, ale bude to mít podstatně těžší, protože kosovská vláda pod mezinárodním tlakem už před dlouhou dobou přistoupila na individuální odškodňování za majetek uprchlých nebo vyhnaných srbských rodin, ponechaný v Kosovu. Opět jeden motiv, u kterého nevystačíme s hodnocením na ose dobrý či špatný.
9) Uznání nezávislosti Kosova povzbudí separatismus v celé Evropě a v bývalém SSSR – nebude mít žádný efekt mimo Balkánu. Vliv se určitě projeví v nedokončených řešeních stavu v Bosně a Hercegovině a Makedonii. Do budoucnosti nelze vyloučit ani zatím z mnoha důvodů nemyslitelné sjednocení Kosova s Albánií. Mimo Balkán neexistuje podobná situace, kde by separatistické hnutí mělo tendenci k ozbrojenému odporu na úrovni vyšší než individuálních akcí teroru, neexistuje podobné hnutí s podporou zahraniční moci a neexistuje úroveň vyzbrojení populace, která by výbuch oboustranného násilí provokovala. Politika Ruska na území bývalého Sovětského svazu je mimo jakoukoliv mezinárodní diskuzi a kontrolu, a „příklad“ Kosova může být v tomto případě využit jako argument kdykoli a jakkoliv.

Pro informaci:
Mezinárodní nezávislou expertní komisi pro Kosovo a její výzkum v letech 1999-2000 organizovala a sponzorovala švédská vláda po dohodě s generálním tajemníkem OSN. Ten od komise přebíral i její závěrečnou zprávu, ke které napsal předmluvu Nelson Mandela. Jejími spolupředsedy byl soudce Richard Goldstone z Jihoafrické republiky a Carl Thamm, který zastupoval švédskou vládu. Mezi členy komise byli i Theo Sommer, palestinská politička Hannan Ashrawi, profesorka Mary Kaldor, Michael Ignatieff, profesor Jacques Rupnik a další. To, že jsem byl k práci komise přizván jako jediný její člen z východní Evropy – nikdo mne tam tedy nevyslal - považuji dodnes za jedno z největších profesních uznání v kariéře. Komise měla absolutně svobodnou volbu ve výběru svědků a studiu dokumentů. Jednala s představiteli všech stran sporu, místními i mezinárodními. Jejími členy byli i odpůrci zásahu NATO. Na její popud bylo zpracováno několik právních a statistických analýz, které jsou dodnes citovány jako jedny z nejfundovanějších prací k tomuto konfliktu. Za práci v komisi nebyl poskytován žádný honorář, členům byly hrazeny pouze cestovní náklady a pobyt na místě. Podrobnosti můžete najít na www.kosovocommission.org. Závěrečnou zprávu komise knižně vydalo nakladatelství Oxford Press ve Velké Británii.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

krkavec napsal(a):

Diky za zajimavy prehled. Radu veci jsem nevedel, jine znam, ale pekne jste je srovnal.

Jsem zvedav kolika se dockate slusnych a vecnych reakci bojovniku za "jednotu Srbska".
15. 01. 2008 | 17:21

Jose napsal(a):

Urbane, a jak to bylo s tím dodatkem diktátu v Rambouiilet - že Srbové budou souhlasit s okupací celé tehdy zbytkové Jugoslávie ? K tomu byste něco neměl ?

Jinak je jasné, že NATO v Srbsku prohrálo, Srbové se nepodali, bombardování bylo vojensky neefektivní, zato vybombardované školy, nemocnice,TV, vlaky, covilní infrastruktura - no na to jsou kluci američtí z výšky 1O km fakt pašáci. Jakápak porážka srbských sil ? Co to sakra melete ? Clinton, ten ještě větší vylhanec než vy - Blair a šílená Albright se v noci budili hrůzou, že to už 3 měsíce do Srbska perou OCHUZENÝ URAN a Srbové drží jak helvétská víra. Kdyby jim to tehdy nerozmluvil Primakov tak se tam bombarduje ještě dnes...
Urbane, mám takový pocit že ani v hodinách vědeckého komunismu nelhali tolik jako vy dnes.
15. 01. 2008 | 18:51

Jose napsal(a):

Sanozřejmě že Srbsko nechtělo vyhnat Albánce z Kosova - tuto osvětimskou lež vám ani Bůh neodpustí.

Zato je nad Slunce jasné, že Albánci chtějí vyhnat Srby z Kosova a USA chtějí Srbsko okrát o 15 % jejich státního území.

Urbane - tak jako vy nelhal snad ani Klement Gottwald.
15. 01. 2008 | 18:54

RUMCAJS napsal(a):

Když porovnám své příspěvky z minulého blogu s tímto, pak vidím takřka 100% shodu.

Naprosto s Váma souhlasím. Kdo chce nechat Srbsko jednotné, chce krev a to úplně zbytečně a nesmyslně !
15. 01. 2008 | 19:44

Tom napsal(a):

Dobrý večer,
když se snažím dostat na stránku uvedenou v závěru článku, odkáže mě to na jakousi podivnou reklamní stránku, kde ale o Kosovu není vůbec nic. Je to jen můj problém?)

Díky
15. 01. 2008 | 19:59

Jaroslav Foldyna napsal(a):

Pane Urban, vaše protisrbská zanícenost, přechází v hanobení národa, tedy domnívám se, že porušujete zákon.

Jedná se o hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§327), podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§328) a potlačování práv z důvodu rasové, etnické nebo jiné příslušnosti (§329). Rovněž v některých případech může být projev odporu vůči postojům jiných lidí interpretován jako výtržnictví (§331).Diskriminace skupiny lidí (§375) a podněcování útočné války (§380).
Domnívám se, že se dopouštíte ve svých článcích porušování zákona.
15. 01. 2008 | 20:01

KOSMAJ napsal(a):

Kosovo od utrpení k ukřižování

Kosovo a Metohije jsou historicky, kulturně a politicky součástí Srbska
téměř po celé tisíciletí. Zatímco je pro Albánce Kosovo země demografické a
politické expanze, diaspora s tendencí stát se maticí, pro Srby je
Kosovo "Srbský Jerusalem", střed srbské kultury a srbského státu, oblast ve
které se nachází více než 1300 srbských kostelů a klášterů. Pod osmanskou nadvládou
byly Kosovo a Metohije, jakož i celé Srbsko a další dnešní státy na
Balkáně, od poloviny 15. století do roku 1912. V první balkánské
válce byly osvobozeny a vráceny do rámce dvou srbských států:
Kosovo připadlo Srbsku a Metohije Černé Hoře na základě mezinárodních
smluv uzavřených na konferenci velvyslanců v Londýně (v letech 1912-1913).

Historický vývoj

V období osmanské správy byly Kosovo a Metohije, stejně jako ostatní části
Srbska, součástí větších nebo menších administrativních celků – tzv.
sandžaků a vilajetů. Etnický obraz Kosova a Metohije pod tureckou
vládou byl silou zničen kvůli válkám, střetům a násilné migraci. Tyto až do konce 17. století převážně srbské oblasti byly násilně obsazovány a
osídlovány etnickými Albánci, kteří na rozdíl od Srbů,
jako muslimové, měli privilegovaný status v teokraticky uspořádaném Osmanském
impériu. Počet Srbů postupně klesal, zatímco počet etnických Albánců
bezprostředně před osvobozením v roce 1912 na celém území kosovského vilajetu
(Staré Srbsko) dosáhl asi poloviny veškerého obyvatelstva.

V Království Srbů, Chorvatů a Slovinců od roku 1921 do 1929 jsou území Kosova
a Metohije součástí menších administrativních jednotek (celkem sedm
z 33 oblastí). V Království Jugoslávie po roce 1929 byl tento prostor rozdělen
na tři větší administrativní celky, tzv. bánoviny a to: Vardarskou,
Moravskou a Zetskou.

Během druhé světové války, po nacistickém útoku a okupaci v srpnu 1941,
byla větší část Kosova a Metohije připojena k "Velké Albánii" pod italským
protektorátem. Severní část Kosova byla ponechána Srbsku a menší část
východního Kosova byla přidělena k bulharské okupační zóně.
15. 01. 2008 | 20:03

KOSMAJ napsal(a):

Kosovo a Metohije jako územní jednotka Srbska v současných hranicích
(s jednou přidanou obcí) bylo
obnoveno v roce 1945 rozhodnutím komunistické vlády. Jeho hranice jsou stanoveny arbitrárně (ostatně jako všechny hranice v bývalé Jugoslávii )
bez demokratického prověření přání obyvatel
Srbska a Černé Hory. Srbům, kteří utekli během druhé světové války z těch oblastí před
nacistickým terorem okupantů a Albánců byl rozhodnutím komunistické
vlády (Nařízení ze dne 6. března 1945, které podepsal Tito) zakázán
návrat do Kosova a Metohije. Zároveň bylo všem etnickým Albáncům,
plánovaně osídlovaným během okupace, povoleno setrvat na uzurpovaných majetcích.

Za komunistické vlády jsou Kosovo a Metohije v Srbsku nejdříve
autonomní částí (od r. 1946) a pak autonomní oblastí - provincií (od roku 1963).
Rozšiřování pravomocí autonomní oblasti po vyhlášení ústavních dodatků
(v letech 1968-1971) a po jejich zakotvení v ústavě z roku 1974 poskytlo
albánské menšině příležitost, aby stejně jako za osmanské nadvlády nastolila
nacionalistický režim založený na politické a etnické dominaci. Takovou
politiku ohlásily proti srbské a proti jugoslávské demonstrace v
listopadu roku 1968, kdy byl zdůrazněn požadavek demonstrujících, aby se
přistoupilo k vytvoření Republiky Kosovo jako první etapy k
odtržení od Srbska a Jugoslávie. Jako ústupek albánskému nacionalizmu bylo
vymazáno jméno Metohije z názvu oblasti (Metohije je označení pro
majetek pravoslavné církve).

Nacionalistická nomenklatura kosovských Albánců usilovala prostřednictvím diskriminačních a zastrašujících opatření o vyvolání dalšího stěhování srbského obyvatelstva, které bylo v hranicích autonomní oblasti menšinové. Ideologický rámec tohoto procesu byl založen, pod vlivem albánského etno-komunizmu
Envera Hodži, na teorii o Albáncích, jakožto údajně přímých potomcích
antických Ilyrů: všichni Srbové, kteří osídlili tuto část Balkánu po 6.
století, byli podle této oficiální teorie považováni za
"vetřelce na autochtonním albánském území". Etničtí Albánci využívali komunistickou ideologii k ospravedlnění etnického čištění oblasti od srbského obyvatelstva
a systematicky porušovali a ohrožovali lidská a občanská práva kosovských
a metohijských Srbů. Počet Srbů se od roku 1961 do
roku 1981 snížil na polovinu, zatímco počet Albánců z důvodu nacionalizmu
diasporského typu, který je živen demografickou explozí,
neustále rostl.
15. 01. 2008 | 20:05

malinsky napsal(a):

Musím dát za pravdu řadě vašich vývodů. To ale nemění obraz, který přesvědčivě vykreslil Jiří Dienstbier, i šokující informace o etickém pozadí mladé generace kosovoalbánské iredenty. Nejste s to vyvrátit ani precedentnost porušení mezinárodního práva, ani skutečnost, že Miloševič se proti základním standartům menšinové politiky v ničem neprovinil (k postupnému vyhánění Srbů podle dostupných informací docházelo už předtím po dlouhá desetiletí). Zásady mírového uspořádání Evropy z let 1918-1945 jsou v zásadě i součástí Helsinského paktu. Rambouillet nejenže není druhým Mnichovem, je ještě horší než Mnichov. Hájíte nehájitelné, protože i když se Váš druhý text snaží o větší míru vyváženosti, v zásadě nepřekonává východiska Vašich neudržitelných přístupů. Zkuste si položit otázku, proč NATO nezasáhne proti Turecku, které od r. 1974 nezpochybnitelně proti kyperským Řekům provozuje ten typ politiky, který tak ostře odsuzujete v případě srbského Miloševičova režimu (Miloševič je sám o sobě jistě postavou, jejíž adorace je nanejvýš nesnadný úkol).
15. 01. 2008 | 20:20

fafnir napsal(a):

jose
tak oni Srbové porazili NATO,v tom případě už to bylo druhé vítězství v Kosovu,to první v roce 1389 v bitvě na Kosově poli.Přeju jim více takových vítězství.A to Albánce nemám opravdu rád.
15. 01. 2008 | 20:33

Jose napsal(a):

FAFNIRE ! Vy Mladou Frontou vypatlaný mozku já jsem napsal, že Srbové porazili NATO ? Kde !!!
Napsal jsem, že Srbové agresorovi neustoupili, vzdorovali a nepodlehli. Vojensky. A to je pravda. Agrese NATO byla ukončena podpisem dohody, který Srbsku garantovala územní integritu a která je teď pro státy NATO toaletním papírem. Podobný přístup k dohodám uplatňovao hitlerovské Německo.
15. 01. 2008 | 21:05

Jose napsal(a):

Urbane,

prezidentem by němel být zbabělec.

A novinářem by neměl být lhář !
15. 01. 2008 | 21:06

Karel napsal(a):

Pane Urbane, jen jste nám nevysvětli, proč Američané a EU legalizují terostickou organizaci UCK a co si od toho slibují. Poněkud zapomínají na svou zkušenost s Talibánem, který vydupali ze země proti Sovětům a nyní mají z něho bobky.
A co vynález CIA slavná Al-Kajdá, také se jim to nějak vymklo z rukou??
15. 01. 2008 | 21:19

fafnir napsal(a):

Jose
"Jinak je jasné,že NATO v Srbsku prohrálo"18,51,43, 15.1.Buď nevíte co píšete,nebo vám někdo krade nick,A dle jemnosti ve vyjadřování soudím,že z toho vítězství vámi cloumají mindráčky.A z čeho usuzujete že čtu Mladou Frontu?Bulvár mě až tolik nebere.Zato vy jste ,soudě dle slušného vyjadřování,typický frustrovaný čtenář Haló novin.
15. 01. 2008 | 21:31

Jose napsal(a):

Fafnire ! "NATO v Srbsko prohrálo" není identické s tím, že "Srbové porazili NATO". To je snad rozdíl a dost značný. Že NATO v Srbsku prohrálo napsal třeba ve Washington Post takový William Pfaff, zeptejte se Urbana, kdo to je.
Halo noviny - a to je co ? V Rychlých šípech vydávali Mladého hlasatele, ale to asi není ono, že ?
Že čtete MF anebo Lidové noviny usuzuji z vašeho neuvěřitelně černobílého, jednoduchého a předpojatého vidění světa typu "kdo nejde s námi jde proti nám a navíc je to bolševik".
15. 01. 2008 | 21:38

Jose napsal(a):

Tedy oprava, Pfaff to napsal do International Herald Tribune.
15. 01. 2008 | 21:43

vlk napsal(a):

Janu Urbanovi
s body 1*-3 se pro mne velmi přesvědčivě vypořádal Kosmaj! Já zkusím své štěstí, jakkoliv zdaleka nebudu tak dobrý jako on na bodech ostatních:
4-ano Srbové a celá federace tvrdě dopláceli na Albánce. Nebylo vinou Srbů , že Albánci neuměli nebo nechtěli této příležitosti využít. Jiné svazové republiky to kupodivu, ve stejném systému uměly. A kupodivu, jsou Srbové ochotni na zaostalé Kosovo doplácet dál. Na rozdíl od Slovinců a Chorvatů, kteří jsou pro vás rozhodně košer.
5-Srbsko muselo chránit kosovské Srby! Jistě! O tom snad ani nelze vést diskusi. Argumentovat Rugovou je nekorektní. Dříve nebo později by byl vystřídántak jako tak radikály. Oslabené Srbskobylo pro zločinecké podsvětí příliš velkou šancí na vytvoření vlastního státu. UCK nečekal na nic a na nikoho. Ani na Rugovu.Stačí se podívatna faktografii , kterou předložil KUCMAJ nebo serafin.
6-Srbsko nechtělo vyhnat Albánce z Kosova.
Původně určitě ne. Nebyl totiž důvod. Miloševič nebyl žádný hlupák a věděl, že by ho podobná politika dostala do potíží. Zažil si dost v Daytoně ohledně Bosny! Jistě by neopakoval stejnou chybu dvakrát. Při rapidním nárůstu aktivit UCK , ale musel jednat. Byl pod tlakem. A navíc- bránil územní integritu státu v mezinárodně uznaných hranicích! Základní právo každého státu!
7-letecká operace NATO
Byla sice efektivní, ale rozhodně nefér. Je v příkrém rozporu s mezinárodníém právem. Je to akt čisté agrese vůči suverénnímu státu! Tohle bylo dokonce definováno i před Norimberským tribunálem! Neexistuje žádná rezoluce OSN, neexistuje akt vyhlášení války Srbsku!Existuje pouze ultimatum. velmi podobné tomu z roku 1914!
A ohánět se leteckou efektivitou? Nenívám to trapné? Oba víme, proč zrovna letecké útoky. Protože nikdo nebyl ochoten riskovat pozemní útok proti Srbům a pozemní válku. Čistá technologická válka v televizi vypadá přecijenom lépe než když k sousedům dorazí pošťák se žlutým dopisem..
8- Srbsko nikdy nepřijme odrtržení Ksova! Nato si můžete zcela bezpečně vsadit. Je to naprostá jistota ve srovnání se sázkou, že se dožijete příštích narozenin. Každá generace srbských politiků s tímhle bude konfrontována a vždycky se najde někdo, kdo tuhle křivdu uchopí. A až současný světový hegemon odvrátí svou pozornost jinam, a není sporu, že to udělá, přijde pokus srovnat účty.Uvádíte příklad Československa, landsmanšaftu a rtd. Já uvedu přiklad jiný. Příklad Palestinců. Ti se nakonec svého státu, ostatně velmi podobného Kosovu, dočkají. Rozdíl ovšemje ve faktu, že Palestincibudou mít Palestinu, ted ystát doma. Kosovští Albánci na cizím území.
9-uznání Kosova povzbudí separatismus v celé Evropě a zejména v býv.SSSR
vaše argumentace je doslova tragická!
Včerahořelo na Korsice! IRA přijala příměří po cirka 25 letech.ETA příměří asi po roce a půl opětvypověděla. Kurdy pronásleduje turecká armáda do Iráku. Támilové také vypověděli příměří. Včera zaútopčili islamisté v jižním Thajsku. A býv SSSR? V Čečensku , že už by byl klid? Abcházie patří Gruzii? Ji6ní Osetie také? Podněstří je integrální součástí Moldávie? Ruská menšina znovu nabyla plná občanská práva v Estonsku? A vymyslím vám další scénáře! Ukrajina. Rozdělená a to nesmiřitelně na oranžový západ a modrý východ. Navíc východ ruskojazyčný, průmyslový a relativně bohatý. Že není vyzbrojený? To se dá dnes zařídit za 14 dnů. Nebo Krym. Vždy ruský. K Ukrajině připojený, tušímv roce 1960 z rozhodnutí Nikity Chruščova. S převahou ruského obyvatelstva.
No a dneska Slota začal dělat kroky proti eventuálnímu osamostatnění jižního Slovenska. Kde navíc nejsou ani deklarovatelné historické hranice mezi Dolní a Horní zemí! MaĎarská menšina v Sedmihradsku, maďarská menšina ve Vojvodině. Když Kosovo, proč ne Vojvodina?
Vy přece dokazujete , že historické skutečnosti naprosto nic neznamenají!
Pane Urbane,členstvív komisi si klidně považujte za vrchol své kariery. Jsme si jistý, že realitu zcela míjíte.
15. 01. 2008 | 21:49

Jose napsal(a):

Tedy Urbane, víte co jste teď vlastně vytvořil za perverzitu ? Možná by tuto vaši obhajobu okradení členského státu OSN o 15 % jeho území stálo srovnat s Hitlerovou argumentací před "Mnichovskou dohodou". Možná bychom se až polekali, jak přesně by ta vaše perverzní argumentace seděla na naše Sudety !!!
15. 01. 2008 | 21:51

Mirko napsal(a):

Pane Urbane, pro Vaší činnost není jiné vysvětlení než, že jste agentem CIA.
15. 01. 2008 | 22:13

fafnir napsal(a):

Jose
kdybyste čet Rychlé šípy,nepoužíval byste termínu vypatlaný mozek.Takže soudím,že podobná četba u vás nehrozí.A pokud by byly v Haló novinách,tak jedině po zákazu "Vpředu"
Jinak,už jednou jsem napsal,že odtržení Kosova začalo napadením Slovinska a Chorvatska Srby.Že k tomu došlo,to snad nepopřete ani vy.Nebo budete tvrdit,že Lublanu a Dubrovnik bombardovalo NATO.Kdyby Srbové nechali v klidu odejít Slovince a Chorvaty,tak jako my Slováky,v Kosovu by nic nezačalo,prostě by nemělo podporu,Když byli Srbové 3x agresory,byli za ně považováni i po čtvrté,i když neprávem.S Černou Horou už to muselo jít po dobrém,a nakonec i na u Vojvodinu dojde.Uvědomte si,že po staletí bylo Slovinsko Chorvatsko součástí Habsburské monarchie,katolické,Srbsko pravoslavné,a součástí osmanské říše.Jugoslávie umělý útvar,v podstatě Velkosrbsko.Takže to jednou muselo padnout.
15. 01. 2008 | 22:26

prirodovedec napsal(a):

Dekuji autorovi, KOSMOJovi a vlkovi za skvelou moznost porovnat si a dohledat si fakta a utvorit si vlastni nazor.
15. 01. 2008 | 22:41

vlk napsal(a):

přírodověče
jestli chceš skutečně kvalitní faktografii k věci musíš najet na předchozího Urbana k téhle věci! Tam najdeš naproto neuvěřitelné kousky. KOSMAJje absolutně super , ale zdaleka tam není sám. Totéž najdeš na Dienstbierovi k téhle věci a prof. Hořejším. Sešli se v jeden okamžik všichni tři .
Kosmaj je třída, serafin také ale je jich daleko víc.Stojí to zato.
15. 01. 2008 | 22:59

LEVAK napsal(a):

Pane urbane kyž tak pročítám ty Vaše výplody ta pomalu docházím k přesvědčení, že jste fašista.Tady Vám pro zamyšlení dávám tuto informaci:
Neexistuje na světě mocnější zpátečnická síla.Mohamedánství má k zániku daleko, je to militantní víra, která si získává stále nové stoupence.Na každém kroku získává neohrožené bojovníky a nebýt toho,že křesťanství poskytují ochranu silné paže vědy,civilizace dnešní Evropy by mohla padnout, stejně jako padl starý Řím."
Víte kdo to napsal? Jeden bezvýznamný xenofobní blb.
Víte jak se jmenoval?
Winston Churchill.
/The River War 1899/
15. 01. 2008 | 23:01

Karel napsal(a):

Pro fafnir
Koukám, že se vyznáte ve všem od ruštiny po historii. A tak se vás ptám proč Angličané nenechají odejít severní Iry, Turkové Kurdy, Francouzi a Španělé Basky,Francouzy Korsičany, Bulhaři Turky, Rumuni,Slováci, Srbové Maďary,Rakušané Slovince, Italové Němce, Moldavané Rusy, Ukrajinci Rusy, Makdónci Albánce atd. Samozřejmě vždy s územím jako Kosované.Nebo ti mají vyjimku a proč?
15. 01. 2008 | 23:05

dej2 napsal(a):

murko/to je slovensky mourek/.Kdyby pan Urban byl agentem CIA,tak by to nebylo tak špatné jako s vámi.Je už spoustu let známý fakt,že k CIA jsou přijímáni pouze absolventi univerzit.Horší ale je,za koho kopete ligu vy.Jak už jsem napsal dříve,p.Urban tzv.nesl kůži na trh už za totáče.To znamená v době,kdy zde diskutující v mnoha případech měli v sáčku rudou knížku.Nebo,což je horší,lezli komančům do pr....Samozřejmě,aby měli svoje solidní místečko v kanclu a pod.Rozhodně si NIKDO z nich nepouštěl hubu na špacír jako dnes.Takže tito "bojovníci"POD blogem člověka jako byl a je p.Urban,ho nemůžou urazit.Urazit vás může pouze někdo,kdo vám sahá aspoň do výšky vašeho/duševního/rozhledu.A k těm vy i ostatní,kteří pro názor děláte z člověka agenta CIA,rozhodně nepatříte.Nejtrapnější je,že vy nemůžete dělat agenta ani protistraně,protože o vás by nestáli ani oni.Takže pánové,kdyby byl agent CIA,je to pro něj velká čest.
15. 01. 2008 | 23:08

KOSMAJ napsal(a):

to dej2
Pan Urban neni agent CIA, je jen placený za lživou propagandu.. jo pane a opravdový disidenti jsou i dnes bezejmení hrdinové té doby...
Pan Urban neni Mirek Dušín ...
15. 01. 2008 | 23:23

Jejda napsal(a):

Pane Urbane, na váš článek snad ani nemá cenu reagovat. Pomalu si i já začínám myslet, že musíte být placen vládou USA :-))) ...

Víte, prakticky vše už přede mnou napsali KOSMAJ a vlk, takže se zastavím pouze u jednoho vašeho "arumentu", cituji: "Tito věřil, že Albánie se stane součástí Jugoslávie, či Balkánské federace. Proto udělal z Kosova výkladní skříň jugoslávského socialismu vůči Albánii."

Vaši první větu nezpochybňuji, jen je potřeba ji doplnit o následující
- stejně jako věřil Tito v "Balkánskou federaci", věřil v ni i Dimitrov a - než mu to začalo přerůstat přes hlavu (omlouvám se za to zjednodušení) - do roku 1947 také Stalin
- "Balkánská federace" nebyla jen o Jugoslávii a (tehdy projugoslávsky(!) naladěné) Albánii, ale také (a především) o Bulharsku, dále o Rumunsku, Maďarsku, a kdyby se kola dějin otočila jen trochu jinak, možná i o Řecku
- každopádně je potřeba podotknout, že vše výše uvedené je otázka jen poválečných let (1947 a 1948).

A tím se dostávám k druhé větě, která by správně měla znít "Proto udělal z Kosova výkladní skříň jugoslávského socialismu vůči albánskému socialismu". Ale to teď nechme ... Čili - vy jste přesvědčen, že Tito po desítky let "cpal prachy" (omlouvám se za ten výraz) do Kosova a Metohie jen proto, aby si Albánci (v Albánii) uvědomili, jak by se měli jako svazová republika Jugoslávie dobře? A aby v konečném důsledku netoužili po ničem jiném než po životě v SFRJ? No, to je hodně neotřelá myšlenka ...
15. 01. 2008 | 23:28

Vilém napsal(a):

Srbská správa Kosova byla zcela neúnosná. Pokud se kterýkoli stát chová k části svého obyvatelstva tak, jako Srbové k Albáncům, je třeba ho zcela zbavit svrchovanosti. Teroristická diktatura, kterou Srbové v Kosovu zavedli, aby mohli Albánce udržovat v postavení občanů druhé kategorie nebo spíš podlidí, nemůže být ospravedlněna ani historickou svrchovaností, ani nějakými národními sentimenty ve vztahu k danému území, ani údajnými negativními vlastnostmi terorizované populace. Nemohu se zbavit dojmu, že čecháčkové byli proti vytlačení srbských ozbrojených sil z Kosova hlavně kvůli podvědomému strachu, že je tím omezena svévole majoritní luzy, která se u nás vybíjí na Romech.

Samotný útok byl samozřejmě sporný, a doprovodná propaganda proti Srbům byla nechutná, ale v principu by civilizované obyvatelstvo nemělo mít problém s rozsahem státního území, Čechům se taky nestýská po Slovensku, a pokud se Srbové chovají jako nějací nacisté, a odvozují své nároky ze středověku, je to jen politováníhodný důkaz, že ještě nedospěli ani k minimálnímu stupni kolektivní politické racionality.
15. 01. 2008 | 23:41

fafnir napsal(a):

Karle
Zkuste pochopit napsané,písmena jak vidno už znáte.Nikde a nikdy jsem nepsal,že Albánci mají pravdu.Mluvil jsem o příčině a následcích.V tisícileté historii nebylo Slovinsko a Chorvatsko součástí Srbska,naopak si až do konce 1 světové války pilně podřezávali krky,a v druhé v tom pokračovali.Jugoslávie byl coby výsledek války uměle vytvořený stát,v podstatě Velkosrbsko,kvůli kterému v podstatě ta 1 válka začala/Gavrilo Princip,šéf srbských tajných služeb major Tankosič/.Ta nenávist mezi Srby na jedné Slovinci ,Chorvaty a Bosňáky na druhé straně tam byla celou dobu.Tito to jakž takž silou své autority a svoji diktaturou držel pohromadě.Miloševič neměl autoritu,jen diktaturu.Tak to holt ruplo.Ostatní vámi jmenované příklady jsou historicky něco jiného.Ale až se rozhodne 40 mil Kurdů ve 4 nebo 5 státech pro samostatnost,tak bude velmi veselo.Nebo to skončí děsnou genocidou.Není to dobře,ale málo co je dobře z hlediska všech.Pro dnešek howg.
15. 01. 2008 | 23:41

Mirko napsal(a):

dej2
je diskutabilní označit úvahy pana Urbana za názory, pro mě je to vědomé překrucování historických fakt a skutečností za účelem vyvolání nenávisti k jiným národům, v tomto případě Srbům. Vybral jsem pro Vás část jednoho z Vašich příspěvků-
tady je jediná možnost,všechny příspěvky/až na pár vyjímek/polít Savem a spláchnout-to znamená, jak nakonec sám přiznáváte, že Vy a těch pár dalších výjimek jste v naprosté menšině, a to mě nechává vůči výplodům pana Urbana i těm Vaším zcela klidným, ikdyž u Vás je to zcela jistě zbytečné.
15. 01. 2008 | 23:44

Karel Vomacka napsal(a):

Clanek se mi zda zajimavy, i kdyz ponekud jednostranny. S prispevky ostatnich, uz ma clovek celkem pekny obraz o slozitosti Balkanu.

Dovolim si tipnout, ze Kosovo ziska nezavislost bez Srbskeho souhlasu (nejsem tim nadsen), a casem se spoji s Albanii. Tim ovsem veskera "legrace" teprve zacne! Pokud se nam muslimsky fundamentalismus zacne roztahovat stale vice po Evrope nebo v samotne Velke Albanii (V.A.), lze si predstavit naprosto neuveritelne scenare. Napr. Francouzsko-Nemeckou okupaci V.A. s lifrovanim muslimu frave z FR a SRN do V.A., nebo casem Srbsko-Albanskou valku. Proc chce asi Albanie tak rychle do NATO? Nebo by misto Varsavske smlouvy mohla vzniknout treba Belehradska smlouva.

Domnivam se, ze snahou ceske diplomacie by melo byt zabraneni jakymkoli jednostrannym krokum, zejmena uznani nezavisleho Kosova bez Srbskeho souhlasu. Nebojboze s naslednym vstupem Albanie do NATO! Naopak metodou cukru a bice by mel byt vyvinut maximalni tlak na Srbsko, aby uznalo nezavislost Kosova (vim, druhy Mnichov atd, ale to je proste Realpolitik).
16. 01. 2008 | 04:12

Karel napsal(a):

pro:fafnir
Zkuste pochopit napsané,písmena jak vidno už znáte.Nikde a nikdy jsem nepsal,že tvrdíte, že Albánci mají pravdu.
16. 01. 2008 | 08:18

Foldyna Jaroslav napsal(a):

§ 198 198 a) oprava předchozích
16. 01. 2008 | 08:31

Jan Urban napsal(a):

Vážení kolegové blogeři:

Je mi líto, že se diskuze nedrží faktů a obsahuje tolik emocí.

Nabízím k zamyšlení několim tézí:

1) Pokud jsou historie a domnělá historiká práva argumentem v současné politice - jde o sebevražedný návod k násilí. Balkánské národy, včetně Řeků, jsou v tomto ohledu oběťmi naprosto nekonstruktivní tradice.
2) Všechny balkánské národy - zde nepočítám Slovince k Balkánu - jsou postižené stejnou měrou kombinací následků komunismu a národnostního mýtu, postaveného na zneužití historie. Platí to i pro Řeky, kteří neměli zkušenost s komunismem.
3) V bývalé Jugoslávii - opět s výjimkou Slovinska - neexistuje společenství, ve které by v osmdesátých a devadesátých letech nedošlo k propojení organizovaného zločinu s nejvyššími patry nacionalistické politiky. Jmenovitě hovořím o Srbsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Makedonii a ve stejné míře Kosovu a Albánii. Tvrdit, že kosovská mafie je horší než srbská může jenom někdo naprosto neinformovaný. V řadě případů tyto kriminální mafie spolupracují bez ohledu na národnost - bohužel mnohem úspěšněji, než zkorumpované policie jednotlivých zemí.
4) Dohody z Rambouillet byly ve svých prováděcích částech doslova opsány z daytonských dohod z roku 1995. Můžete si oba texty srovnat. Volný pohyb osob a vojenských nákladů NATO po celém území Jugoslávie Miloševič podepsal už tam. Srovnání dohod z Rambouillet s Mnichovem je propagandistická hloupost, zvláště, když Rada bezpečnosti OSN výslovným použitím článku 7 Charty jasně deklarovala možnost vojenského řešení krize. Vojenské jednotky jugoslávské armády přitom začaly obsazovat Kosovo dávno předtím, a pokračovaly v rozmisťování uvnitř Kosova v rozporu s dohodou v Rambouillet i v době po podpisu, kdy obě delegace ještě byly ve Francii.
5) Etnický princip dělení Balkánu je odpočátku idiotský svojí krvavostí a barbarstvím. Ve spojení s neschopností nacionalistických elit vyjednávat a požadavky řešení typu všechno nebo nic přivedlo ke zkáze, ve které nerozhodnují výkonnost ekonomiky a obchodu, ale porodnost a počet zbraní. Všimněte si, že devadesátá léta znamenají na všech stranách válek na Balkáně - a nejvíce právě v Srbsku - téměř úplnou likvidaci nenacionalistických elit.
6) Lamentování nad nespravedlností mezinárodního vojenského řešení kosovské krize postrádá návrh jiného, méně nákladného a bezpečnějšího řešení. Prosím proto o odpovědi na následující otázky:
Mělo mezinárodní společenství dovolit Srbsku vyhnat více než milion Albánců do sousedních zemí? Připomenu, že Albánie i Makedonie prohlásily, že by to znamenalo zhroucení státní správy i ekonomiky těchto zemí. Od vyhánění do zahraničí se distancovala i Černá hora.
Kdo by nesl náklady na rozmístění a obživu těchto uprchlíků v Evropě?
Mělo NATO použít variantu pozemní invaze do Kosova, když všechny studie prokazovaly její monumentální nevýhodnost, která by vedla ke značným ztrátám vojáků i techniky, a především k masovým ztrátám mezi civilním obyvatestvem. Kosovo, zaplavené uprchlíky, by znemožňovalo operace velkých jednotek, nedostatečná silniční síť by ztěžovala zásobování. Postupující jednotky by navíc v těžkém terénu musely přebírat zodpovědnost za uprchlíky a jejich obživu. Pozemní invaze by se nemohla zastavit na hranicích Kosova, její součástí by stejně muselo být zničení přístupové infrastruktury leteckým bombardováním, byla by ve všech ohledech řádově nákladnější a delší, a neměla by politickou podporu všech členských zemí NATO.
7) Albánská iredenta - a už vůbec ne hnutí za autonomii a posléze samostatnost Kosova- nikdy neměly silný islámský prvek. Islamizace či europeizace albánského prostředí je politickou a kulturní otázkou příštích desetiletí. Tady je prostor pro Evropskou unii - především v podpoře vzdělání a budování státních institucí.
16. 01. 2008 | 11:48

Láďa napsal(a):

Poznamka k one udajne "mnohonárodnostní a multikulturní symbióze Osmanske rise" - jestli je pro pana Urbana tento stat nasim vzorem pak snad aby kazdy zacal opevnovat svuj dum, cvicit se ve zbrani a klepat se hruzou pred sousedem.

Vlada Osmanu byla zalozena na vzajemnem nepratelstvi etnik a problemy se resily tim ze se jednomu dovolilo ty druhe mordovat ve velkem. Jak jinak by mala a primitivne organizovana skupina valecniku udrzela obrovske imperium po staleti?

Z pana Urbana jde strach - provedeni jeho nazoru v praxi by skoncilo takovou katastrofou proti ktere byly vsechny dosavadni valky neskodnym kockovanim.
16. 01. 2008 | 12:44

Ma* napsal(a):

Pane Urbane díky.
A všem ostatním: Možná byste se měli jet podívat do Kosova na hroby rodin vyvražděných v době, kdy Srbové "přeci vůbec nikoho nevyháněli". Ženy, děti, staří lidé, ...
16. 01. 2008 | 13:00

erik napsal(a):

Ano,likvidace nenacionalistických elit: Lidé tehdy byli na dálkové ovládání. Vzdělaní přátelé se přes noc měnili v ovládáné loutky podobné těm, které i zde používají výbušnou směs obecných nacionalistických argumentů a osobních urážek.
16. 01. 2008 | 13:17

Boleslav D. napsal(a):

Pane Urbane,
jiste lze nalezt dost duvodu jak pro osamostatneni Kosova, tak pro udrzeni nejakeho svazku se Srbskem. Je pravda, ze historicke duvody by nemusely byt urcujici (je ale zajimave, ze napr. v pripade Sudet je bereme velmi vazne, taktez v pripade Baskicka atd., VELMI vazne je bere kdekdo v pripade Izraele...).
Pokud se ucastnici sporu dohodnou na rozdeleni, at uz jsou historicke skutecnosti jakekoli, je to v poradku a je to idealni situace (viz Ceskoslovensko).
Proti vuli jednoho z ucastniku sporu se takove situace resi zpravidla valce z vule vitezu (takto to asi chapete v nynejsim pripade).
Ja si myslim, ze ve vicemene mirovych dobach (a myslim, ze toto je nas pripad) je potreba brat v uvahu i dalsi ZASADNE DULEZITE faktory:
1) Dosud platne mezinarodne uznane pravni usporadani. Pokud od teto zasady ustoupime a proti vuli kohokoli je zmenime, je to cesta do pekel. Myslim, ze v tomto pripade by takove rozhodnuti musela udelat jedine RB OSN. Pokud takove rozhodnuti udelaji jednostranne USA a EU, proti vuli ostatnich dulezitych hracu (Rusko, Cina), tak je to asi posledni hrebik do rakve systemu mezinarodniho prava.
2) Srbsko podle meho nazoru NENI ve stejne pozici jako Nemecko po valce a nezaslouzi si stejne tvrdy pristup bez sebemensiho ohledu na jeho zajmy. Jsem presvedcen, ze ostatni ucastnici jugoslavskeho konfliktu maji stejnou vinu.
Proto jsem presvedcen, ze je nutne brat v uvahu elementarni srbske zajmy, alespon pocit, ze nebylo totalne pokoreno.
PANE URBANE, PROC MYSLITE, ZE BY NEBYLO MOZNO OBE STRANY DONUTIT K RESENI "NAZRANY VLK, CELA KOZA" - tedy neco jako vztah Cina-HongKong?
3) Podle meho nazoru proste nelze ignorovat nazor Ruska. Udela-li to EU a USA, hrozi realne nebezpeci budouciho konfliktu a mozna uplne zasadni negativni dusledky do daleke budoucnosti. TO VSE KVULI VELMI SPORNE KAUZE 2 milionyu zcela neustupnych Albancu.
4) Kazdy musi videt, ze osamostatneni Kosova pozehnane USA a EU bude obrovskym prikladem pro spoustu dalsich obdobnych pripadu v Evrope i jinde. Prvni budou na rade albanske oblasti v Makedonii.

PROSTE - JAKO VZDY MUSI BYT RESENI ZALOZENE NA KOMPROMISU, NE NA ZCELA JEDNOSTRANNEM VYHOVENI JEDNE STRANY.

Dekuji predem za odpoved.
16. 01. 2008 | 13:19

Láďa napsal(a):

Ma*: hroby vyvrazdenych rodin nejsou v Kosovu nicim extra vyjimecnym. Uz v predminulem stoleti, jeste za Turku, tam probihaly masakry (tentokrat ze strany Albancu). I za diktatora Tita a jeho nasledovniku tam cas od casu doslo k nepokojum a Srbove byli z Kosova postupne vytesnovani, nekdy po dobrem, jindy po zlem. A k tem soucastnym hrobum: sveho casu zapadni media barvite licila jak byli Albanci zamordovani zlymi Srby ve velkem pohrbivani v dolech v Trepci - predstavte si to, mrtve ci dokonce zive lidi svrhavaji do hlubin, jak z Vavrova filmu. Tydny a tydny se tim propaganda zivila a zduvodnovala tak valku. Ti udajni neboztici nebyli nikdy v dolech nalezeni.

Nenechte se tolik ovlivnovat medialni propagandou - ten problem ma stalete koreny a nic tam neni tak cernobile jak se to snazi licit mimo jinych i autor blogu (Srbove = fasisti, Albanci = vzdy utiskovani chudacci).
16. 01. 2008 | 13:32

KOSMAJ napsal(a):

Není to poprvé, co byli Srbové vystaveni pogromu. Tak jako v případě všech pogromů, příčinu lze najít v povaze pachatele nikoliv oběti. Západ, to znamená NATO, který stojí v čele tohoto pogromu, přemohla vážná nemoc; jedním z příznaků té nemoci je chronická srbofóbie. To představuje jen jeden ze symptomů vrytého masochizmu a nacionalistického nebo civilizačního pohrdání sebou samým, které stále více pohlcuje západ už od začátku minulého století.

Pohrdání sebou samým se projevuje různými způsoby. Nostalgie de la boue, emotivní se ztotožnění se zaostalými společnostmi, slepý soucit s pustošivými revolučními silami a hrubá islamofilie, to jsou pouze některé ze symptomů. Z větší části jsou produktem dvacátého století, i když lze nalézt i dřívější příklady, jako např. komunizmus. Magická moudrost a síla jsou připisovány proletariátu přesto, že se to názorově střetává s logikou a zkušeností. Domýšlivá tvrzení polovzdělaných monster jako byli Stalin a Mao Ce-tung byla přijímána bez rozmyslu a byly podporovány jejich útoky na civilizaci. V mnohých částech Británie zakazují úřady křesťanské symboly a maří projevy křesťanů s vysvětlením, že tyto projevy představují diskriminaci nekřesťanských menšin. Podobně se podnikají kroky proti literárnímu a historickému vyjadřování britské identity. Británie začíná budit dojem okupované země. Výsledkem toho jsou ohrožené příbuzné základní hodnoty jako je vlastenectví, oddanost, rodina a morálka. Během let, které nejdříve strávila v opozici a potom na místě premiérky, narážela Margaret Thatcherová na odpor kolegů a medií, protože zastávala křesťanský pohled na společensko-politická dění.
16. 01. 2008 | 15:26

KOSMAJ napsal(a):

SRBSKO A SRBOVÉ V KOSOVU A METOHIJI
OD BERLÍNSKÉHO KONGRESU DO BALKÁNSKÝCH VÁLEK
Srbsko veřejně obrátilo pozornost na těžké postavení Srbů především v Kosovu a Metohiji bezprostředně po získání nezávislosti na berlínském kongresu. Tehdy vyvolaly turecké úřady v Kosovu a Metohiji vlnu trestání a pronásledování Srbů kvůli jejich účasti v předchozích osvobozeneckých válkách, zatímco tamní Albánci, organizovaní v tzv. albánské lize, páchali četná násilí na srbském obyvatelstvu. I v důsledku toho se proudy srbských uprchlíků vydaly směrem k Srbsku. Zprávy srbských konzulů z Prištiny byly otřesným svědectvím o utrpení tamních Srbů. Násilí Albánců páchaná na Srbech se někdy měnila ve skutečné pogromy.

V roce 1878 Djordje Popović, jeden z nejvzdělanějších Srbů té doby, spisovatel, literární kritik, redaktor časopisu Danica, na žádost ministra Jovana Ristiće a s využitím dokumentů ministerstva zahraničí, vypracoval elaborát a potom na jeho základě vyvolal diskuzi k tématu Staré Srbsko (Dj. Popović-Daničar, Staré Srbsko, Bělehrad 1878). Bylo to vlastně poprvé, co Srbsko bezprostředně po získání nezávislosti na berlínském kongresu zdůvodnilo svá práva na Staré Srbsko, resp. na území tehdejšího tureckého Kosovského vilajetu (turecká správní jednotka – pozn. překlad.), jehož velkou část tvořilo Kosovo a Metohije. Mezi archivovanými dokumenty na ministerstvu našel tehdy Popović i mnoho zpráv, žádostí, dopisů a záznamů, v nichž jsou popisována násilí páchaná na Srbech v Kosovu a Metohiji, na které se nikdy nikdo neodvolal, ani je nevyužil. Proto touto diskuzí obrátil pozornost i na těžké postavení Srbů na neosvobozených územích evropské části Turecka a především v Kosovu a Metohiji. Právě v době, kdy diskuze spatřila světlo světa a byla přeložena do více evropských jazyků, zahájily turecké úřady v Kosovu a Metohiji skutečnou vlnu zatýkání, pronásledování a trestání Srbů pro jejich účast v předchozích osvobozeneckých válkách v letech 1876/78. Teror tureckých úřadů neustával po několik dalších let. (2) Nicméně tamním Srbům současně hrozilo ještě větší nebezpečí a to ze strany Albánců, se kterými žili částečně smíšeni.
Albánci, organizovaní v albánské resp. prizrenské lize založené bezprostředně před samotným zahájením činnosti berlínského kongresu a posílení o skupiny svých krajanů o tzv. nové muhadžiry, kteří přešli z jižního Srbska na kosovské území, tam páchali četná násilí na Srbech. Liga byla rozpuštěna v roce 1881, ale Albánci pokračovali v násilném zabírání majetku kosovsko-metohijských Srbů a v ohrožování jejich životů, takže se začátkem osmdesátých let proudy srbských uprchlíků vydaly do Srbska. (3) Turci před posledními válkami v letech 1876/78 chovali iluzi, že Srbsko lze obklíčit osídlováním kmeny z předkavkazské oblasti tj. Čerkesy, které začali rozmisťovat v Kosovu koncem 50-tých a začátkem 60-tých let
16. 01. 2008 | 15:31

KOSMAJ napsal(a):

Chtěli rozbít jednotu Srbska s okolními oblastmi. Po berlínském kongresu od osídlování Čerkesy upustili. (4) Namísto nich tam osídlovali Albánce a muhadžiry z jižního Srbska. Záměrně zpřetínali tamní osady albánským živlem. Turci se domnívali, že tím způsobem s větší jistotou rozbijí křesťanskou jednotu těch krajů a že současně postaví nepřekonatelnou hradbu eventuálnímu osvobozeneckému úsilí Srbska. Albánci v Kosovu a Metohiji často vyvolávali ozbrojené vzpoury nebo v nich jejich oddíly mezi sebou válčili, takže se na těch územích vytvořila atmosféra nejistoty, která méně nebo více provázela celé období až do balkánských válek. Oběťmi takového stavu byli Srbové, jejich majetek, životy a kostely. To všechno se odehrávalo před očima úřadů, které byly povolnější k Albáncům. Uprchlíci, kteří přicházeli do Srbska, svědčili o těžkém osudu těch, co zůstali.
Po srbsko-bulharské válce začalo oficiální Srbsko organizovat kulturně osvětovou činnost v Kosovu, Metohiji a v sousedních oblastech. V tom byla spatřována jediná možná cesta k zajištění jeho vlivu a k poskytování pomoci tamním Srbům. Jednalo se o šíření a posilování srbských církevních institucí a škol, tisku a rozšiřování školních knih, otevírání čítáren, posílání duchovních a učitelů. Byla to legální činnost, která probíhala se souhlasem a pod kontrolou tureckých úřadů. Velký význam měl výběr Stojana Novakoviće za vyslance v Cařihradu v roce 1886. Ten ve svých rukách držel po několik dalších let všechny nitky této široce zamýšlené akce a měl velkou zásluhu na dosažených výsledcích. Na jeho iniciativu Srbsko otevřelo svoje první konzuláty v evropské části Turecka mezi jiným i v Prištině. Pravidelně byla různými kanály posílaná materiální pomoc např. školám v Prištině, Mitrovici, Vučitrnu, klášterní škole v Gračanici a dalším a stejně tak byli posíláni učitelé, kteří pocházeli z Kosova a navštěvovali bohoslovecké semináře v Prizrenu nebo v Bělehradě. Byly přidělovány finanční prostředky diecéznímu kostelu v Peći, raško-prizrenské mitropolitě a mnohým dalším kostelům a klášterům. (5) Velkým osobním úspěchem Novakoviće bylo to, že byl v roce 1896 za metropolitu v raško-prizrenské diecézi v Prizrenu, do které patřilo Kosovo, zvolen Srb Dionisije Petrović, čímž byl získán významný stolec, který byl předtím nepřetržitě po šedesát let obsazen Řeky.
Otevření srbského konzulátu v Prištině v roce 1899 se označuje za začátek oficiální přítomnosti Srbska v Kosovu, ale v podstatě to nepřineslo změnu v těžkém postavení, ve kterém se nacházel tamní srbský lid. Konzulát mohl jedině posílat zprávy, aby pak srbská vláda na jejich základě intervenovala v Cařihradě. V létě 1890 byl zavražděn Luka Marinković, první srbský konzul v Prištině, jen půl roku po nástupu do úřadu (Priština tehdy měla více než tři tisíce tureckých a albánských domů a více než čtyři sta domů srbských). (6) Jeho nástupce Todor Stanković ve svých zprávách pro srbskou vládu líčil situaci v Kosovu a Metohiji v ponurých barvách a tvrdil, že to všechno co sděluje je pouze malou částí toho, co se tam děje. Jak zaznamenal obzvláště těžce se žilo Srbům v pećském okrese, zatímco o gnjilanském uvedl, že tam Albánci Srbům otevřeně říkají, že je pro ně útěk jedinou záchranou. (7) Podobným způsobem popsal stav v pećském okrese i Vladimír Karić, konzul ve Skopji (1889-1891). Zdůraznil, že Albánci vyhánějí Srby z jejich domovů, drancují jejich majetek a vyhnané rodiny utíkají do Srbska nebo Černé Hory. (8) Otřesné je i svědectví Mihaila Ristiće, který jako tajemník ministerstva zahraničí v roce 1892 procestoval Kosovo včetně Prištiny. Poukázal na skutečnost, že tamní srbský lid žije ve velkém strachu z Albánců a že v Prištině a celém Kosovu vládne černý trh.
16. 01. 2008 | 15:32

KOSMAJ napsal(a):

Zvlášť na něho zapůsobila slova, která slyšel : „Pokud se v Kosovu takto vytrvá, za deset let tam už Srbové nebudou“. (9) Ve shodě s tímto hodnocením je i názor Novakoviće, že to turecké úřady záměrně tolerují ničení srbského a posilování albánského elementu. (10)
Krize, která vypukla v Turecku v roce 1894, zachvátila jeho část v Malé Asii, přešla na řecké ostrovy a potom ji pocítili i v balkánském prostoru, kde byla vedena v roce 1897 turecko-řecká válka, přispěla k podstatnému zhoršení stavu v Kosovu a Metohiji. Zprávy z let 1894 a 1895 srbského konzula v Prištině Branislava Nušiće jsou toho přesvědčivým svědectvím. (11) Naslouchal tomu, co se dělo v okresech, ale nejpůsobivější bylo to, čeho byl přímý očitý svědek v Prištině. Tam, jak uvedl, rodiče nesměli ani děti posílat do školy, takže učebny byly prázdné. Srbové se neodvažovali v noci vycházet na ulici. Mohlo by se jim stát, že by byli zneužiti, okradeni a mohli i přijít o hlavu. Na cestách vládli násilníci a zloději. Ani sedláci se neodvažovali jít na pole za prací, aby je neokradli, neunesli nebo nezabili.
„Stav je příšerný, pane vyslanče - napsal v říjnu 1894 Vladanu Djordjevićovi, vyslanci v Cařihradě – a ujišťuji Vás, že v mých zprávách není ani hněv ani přehnanost…“(12)
V prosinci roku 1895 napsal Nušić, že toho podzimu „Arnauti ( turecký název pro Albánce- pozn. překl.) jako hladoví vlci sestoupili na kosovskou rovinu“ a kradli všechno co mohli. Ibarský Kolašin, osídlený Srby, byl kvůli tomu odříznut od Mitrovice. A mnohé kostely byly zbourány a vypleněny a zůstaly i bez farářů, kteří utekli, protože jim hrozili smrtí. Podobné to bylo na celém území Kosova a Metohije, psali o tom i srbský konzul ve Skopji a další jednotlivci. (13) Po řecko-turecké válce si Albánci, kteří byli mobilizováni v tureckých vojenských jednotkách, po návratu domů ponechali zbraně a vyvolávali mnohé incidenty. V roce 1898 v Kosovu vládla pravá anarchie. Srbský konzulát v Prištině o tom shromáždil obsáhlou dokumentaci a předal ji srbskému vyslanci v Cařihradě, aby s ní seznámil turecké úřady. Srbská vláda na základě ní sestavila tzv. Modrou knihu, kterou měla představit na první mezinárodní mírové konferenci, konané v Haagu v roce 1899.(14)
Z jistých důvodů kniha nikdy neopustila prostory srbského ministerstva zahraničních věcí. Násilí a zločiny na Srbech pokračovaly i v dalších létech. Skutečné pogromy na nich se odehrály v průběhu let 1900 a 1901 a tenkrát i mnozí významnější Srbové zmizeli. (15) Předseda srbské vlády Vladan Djordjević sdělil v dopise Stojanu Novakovićovi, že za posledních dvacet let z Kosovského vilajetu přešlo do Srbska šedesát tisíc duší. (16)
Toto číslo použil i Svetislav Simić, spisovatel, diplomat a uznávaný veřejný pracovník, který v roce 1901 oznámil, že z Kosova a Metohije v období od roku 1880 do roku 1900 přeběhlo do Srbska šedesát tisíc duší. (17) Stejné číslo převzal pozdější diplomat a politik Jovan M. Jovanović. (18) Ten však uvedl i údaj, že se z celého Starého Srbska od roku 1876 do 1912 vystěhovalo na čtyři sta tisíc lidí. (19) Nicméně dnes je obtížné prověřit, do jaké míry jsou tato čísla přesná.
16. 01. 2008 | 15:33

KOSMAJ napsal(a):

Feridun Bej, turecký vyslanec v Bělehradě, se zmínil např. v roce 1891 o tom, že se za posledních sedm-osm let vystěhovalo z Kosovského vilajetu do Srbska deset tisíc duší a uvedl, že se k tomu číslu došlo na základě údajů o počtu nově vzniklých vesnic a osad v jižním Srbsku osídlených uprchlíky z Kosova a Metohije, které neexistovaly v době posledního soupisu provedeného v Srbsku v roce 1884. (20) Jovan Cvijić v článku Balkánská válka a Srbsko, který vydal v roce 1912 konečně zdůraznil, že se v Srbsku od roku 1876 do balkánských válek usadilo sto padesát tisíc Srbů vyhnaných z Kosova a Metohije, (21) zatímco však v jiném článku z roku 1913 byl méně přesný a zdůraznil následující:
„V důsledku anarchie a hrozného násilí v Kosovu a Metohiji se vystěhovalo z těchto oblastí jenom od srbsko-turecké války v roce 1878 do roku 1912 mnoho tisíc Srbů a převážně se usadili v jižním Srbsku“.(22)
Velmoci se od roku 1896 zabývaly ideou, požadovat od tureckých státních úřadů v evropské části Turecka provedení takových reforem, aby se v první řadě zlepšilo postavení tamních křesťanů. (23) Rusko a Rakousko-Uhersko na tom pracovaly nejvíce. Potřebovaly dlouhou dobu k tomu, než se uvedly v soulad, takže se až v letech 1902 a 1903 objevily v Cařihradu jako mandatáři Evropy se svými projekty reforem, ale hned ustoupily a přenechaly iniciativu tureckým úřadům, ty aby to provedly podle svého uvážení. Nicméně Turci byli ochotni provést administrativní a kulturní reformy v omezeném rozsahu, ale nebyli připraveni přinutit Albánce k jejich přijetí. V ozbrojené vzpouře Albánců proti reformám v březnu roku 1903 byl zavražděn v Mitrovici ruský konzul Grigorije S. Ščerbina, ale teprve až po ilindenském povstání v Makedonii v srpnu toho roku Rusko a Rakousko-Uhersko energičtěji vyjádřily svůj záměr, že vytrvají v provádění reforem. Nový balík reforem z října roku 19O3 však vyloučil z projektu velkou část kosovského vilajetu tj. Kosovo a Metohiji. Rusko prakticky ustoupilo Rakousko – Uhersku a dalším silám a také požadavkům Turecka, že evropská část Turecka tam, kde to nejvíce vřelo, přeplněná násilím a zločiny na Srbech, nebude podléhat reformám s výmluvou, aby se neprovokovali Albánci. Ukázalo se, že Rakousko – Uhersko mělo velké plány s Kosovem a Metohijí, stejně jako s dalšími teritorii, kde Albánci představovali významnou část obyvatelstva. To se potvrdilo bezprostředně před a také v době balkánských válek.
Oficiální kruhy v Srbsku od devadesátých let 19. století pozorně sledovaly reformy a iniciativy velmocí. Byly připraveny angažovat se tak, aby do nich začlenily své návrhy s ohledem na to, že nejohroženějšími v evropské části Turecka byli Srbové. Přály si, aby kromě administrativních a kulturních byly provedeny i soudní a agrární reformy, (24) ale jeden z jejich nejdůležitějších požadavků předpokládal uznání srbské národnosti v Turecku. (25) Významná úloha v těchto událostech připadla srbskému vyslanectví v Petrohradě, neboť především bylo důležité pro toto získat Rusko. S tím souvisel závažný argument kroků podniknutých v tom směru, memoár, který pod názvem Albánci a Slované ve Starém Srbsku, napsal a potom předal ruské vládě v říjnu roku 1901 tehdejší srbský vyslanec v Petrohradu Stojan Novaković. Záměrem Novakoviće bylo upozornit Rusko na to, že se na Balkáně jedná o mnohem závažnější střetnutí, než se kdo domnívá, které překračuje rámec Balkánu, protože se vede boj mezi balkánskými Slovany a panislámizmem. Albánské hnutí bylo nejdříve vylíčeno v albánské lize a potom v jiných formách organizování – zdůrazňuje Novaković – to není nic jiného než nejčernější forma muslimského nacionalizmu proti Slovanům. Turecko Albáncům přidělilo významnou úlohu ve stavbě muslimské hráze na severozápadě říše. Proto Albánci požívali osobní ochranu od sultána Abdul Hamida. Balkánští křesťané – říká Novaković – kdysi před rokem 1848 měli na těch územích převahu nad muslimy i co do počtu i co do stavu majetku, a teď jsou početně a materiálně zničeni stavem bezvládí a svévolností albánských vůdců. První opatření, které by se mělo podle jeho názoru urychleně přijmout, to je – odzbrojení Albánců. K těmto a podobným návrhům a radám se však Rusové stavěli jako hluší. A bez odzbrojení Albánců všechny reformní akce velmocí v prostoru Kosova a Metohije neměly význam. (26)
16. 01. 2008 | 15:34

KOSMAJ napsal(a):

Do obtížné situace v Kosovu a Metohiji, která pokračovala i během prvního desetiletí 20. století vnesla světýlko naděje mladoturecká revoluce, ale ukázalo se, že je pouze jednou z iluzí, že by se situace v evropské části Turecka mohla zlepšit. Ideje mladoturků o přeměně Turecka v moderní parlamentární stát a jejich výzvy ke křesťanům, aby se účastnili voleb a aby byli voleni do státních orgánů, rozdělili Srby a Albánce v Kosovu a Metohiji na politickém základě. Srbský lid byl připraven podpořit mladoturky a přijmout jejich prohlášení o spravedlnosti a rovnosti před zákonem, svobodné účasti ve volbách a ve vládě, zatímco Albánci byli proti mladoturkům, jejich reformám a poskytování práv Srbům. Nicméně Srby brzy postihl těžký úder od samotných mladoturků. Rozhodnutím mladotureckého režimu v lednu roku 1910 o novém zaknihování pozemků, které mělo být provedeno ve lhůtě do dvou měsíců a měly tak být nahrazeny staré pozemkové listy novými, mnozí Srbové, kteří uprchli z Kosova a Metohije zůstali bez půdy. (27) Albánci využili tohoto rozhodnutí, hrubou silou se zmocňovali srbské půdy a obsadili srbské majetky, snadno na to teď získávali pozemkové listy podle zjednodušeného systému o dokazování vlastnictví - nejčastěji svědky. I když srbská vláda apelovala na srbské uprchlíky, aby se rychle vrátili a vyřešili vlastnictví, Albánci byli rychlejší, předběhli je a definitivně jim násilím zabrali značnou část půdy. Tím mezi Srby a Albánci přibylo ještě jedno jablko sváru.
Kosovská skutečnost prakticky od berlínského kongresu až do balkánských válek příliš zaměstnávala veřejnost v Srbsku. Kolony uprchlíků, které přecházely srbskou hranici vyvolávaly silné emoce a především nespokojenost z neúspěchu srbské oficiální politiky zlepšit stav v Kosovu a Metohiji a tamnímu obyvatelstvu zajistit mír a spokojenost. Mnohé veřejné osobnosti v Srbsku, literáti, vydavatelé, politici a aj., vyjadřovaly svoje názory k zahraniční politice země a k budoucnosti evropského Turecka, nabízely možná řešení pozice tamních Srbů.
Nejvíce se tím zabývala elita srbské diplomacie, ve které byli ve většině výborní znalci poměrů v Kosovu a Metohiji a jednotliví z nich dokonce i konzulové v Prištině. Stojan Novaković, hlavní stratég kulturně osvětové činnosti mezi Srby v evropském Turecku, na prvním místě zdůrazňoval potřebu odzbrojení Albánců, potom kompletní přeměnu státní administrativy Turecka podle evropských vzorů a následně provedení závažných reforem. Jestli se to neuskuteční, pak „ bude zapotřebí zabývat se hlavní otázkou – přerušit styk s Tureckem“, tak kategorický byl Novaković. (28) Určitý počet srbských diplomatů, ale i jiných známých osobností, s cílem zachovat Srby v evropském Turecku, navrhl navázání spojení a uskutečnění spolupráce s albánským vedením. To nejdřív uvedl v roce 1898 Svetislav Simić, tehdejší srbský konzul v Prištině, (29) a potom Branislav Nušić, (30) Miroslav Spajalković (31) a Milan Rakić (32), kteří také působili na konzulátu v Prištině. Pochopitelně ti nebyli příliš přesvědčeni v reálnost spolupráce s Albánci, neboť se domnívali, že politické cíle, rozdíly ve víře, zvycích a obyčejích dvou společenství jsou v tom velkou překážkou. Nicméně existovaly i určité jiné názory. Srbský konzul ve Skopji Vladimír Karić trval na tom, aby se údaje o zločinech, Albánců na Srbech zveřejňovaly v evropském tisku a stejně tak, aby se uváděly i všechny další zprávy o teroru na Srbech v Kosovu a Metohiji. (33) Jovan Cvijić se domníval, že Srbsko musí mít za své cíle určitý široce nacionální a vlastenecký program, který by byl podporován zvenčí. (34) Slobodan Jovanović, který byl ve funkci tajemníka ministerstva zahraničních, napsal po návštěvě srbských konzulátů v Turecku v roce 1894, že se obává neshod a rozdělení kosovských Srbů na tureckofilní proud, který je pro dobré vztahy s úřady a na druhé straně na vlasteneckou stranu, která je připravena pracovat na nacionálním osvobození, zatímco jemu dodává odvahu jedině víra v posilování odporu tamního srbského obyvatelstva. (35) I srbští politici měli různé názory. Proto ani srbská oficiální politika až do balkánských válek neměla jednotnou platformu jak rozřešit kosovsko-metohijský uzel a osud tamních srbských obyvatel. moc.
16. 01. 2008 | 15:36

Kája napsal(a):

a co Kurdistán a Baskicko?
16. 01. 2008 | 16:10

Gerd napsal(a):

Pane Urbane,
ve Vašem článku hájíte v podstatě zájmy Srbska. Dejme tomu, že doopravdy dojde k osamostatnění Kosova. Pokud přijmu Váš názor, že Albánci jsou nyní utlačováni Srby, co se stane po osamostatnění Kosova? Jakým způsobem bude umožněno Srbům vyhnaným v poslední době z Kosova návrat domů? a jak zde budou žít dvě takřka nesmiřitelné menšiny?
Myslím, že vyhlášení samostatnosti Kosova je nebetyčná hloupost. Dosavadní problém ochrany Albánců před Srby budeme mít na druhé straně, bude nutné chránit Srby před Albánci. Dojde pak k osamostatnění srbských enkláv? Protože to bude totéž, jen z opačné strany a jistě nelze Srbům v Kosovu likvidovaným též Albánci upírat práva přiznaná v Kosovu Albáncům. Tím se dostáváme k neřešitelnému problému. Proto je nastolený kurz diplomatické aktivity špatný a cestou do pekel.
Myslím, že jediné řešení současné situace Kosova je nynější stav, kdy vládne mezinárodní organizace. Srbům ani Albáncům totiž správu Kosova svěřit nelze! Ať už ji svěříte do rukou kterékoliv z národností (dnes protěžuje EU Albánce), druhá menšina to odnese genocidou (což by se dělo i v případě, kdy by správu Kosova převzali zpět Srbové - nebo Albánci).
Řešení je jediné a velmi prosté, dokonce kromě Albánců může uspokojit všechny účastníky. DOhodnout se na postupném osamostatnění Kosova, pokud se Srbové a Albánci spolu naučí žít. Pokud ne, žádná samostatnost nebude.
Nebo Vy byste si přál v Evropě stát (Kosovo), jehož prvním krokem bude likvidace národnostní menšiny?
Z těchto důvodů s Vaším článkem nesouhlasím a obhajujete postup, který přinese jen další krveprolití na Balkáně.
16. 01. 2008 | 16:15

Gerd napsal(a):

Omluva za překlep, p. Urban hájí zájem Albánců. Jeden stát jim nestačí a nutně v Evropě potřebují dva!
16. 01. 2008 | 16:17

fafnir napsal(a):

tak jste tu tak krásně znectili pana Urbana za to že popsal stávající stav,a vychválili do nebes hrdinsví Srbů.Ti ho budou teď hodně potřebovat.Do EU nechtějí,jsou obklopeny státy,jejichž obyvatelé je po mírové misi Jugoslávské armády doslova milují,snad jedině s Rumuny neměli konfikt,doma mají slušnou Madarskou menšinu,která sní o připojení k Maďarsku,nemají přístup k moři,zanedbatelný průmysl,silný deficit energie,jen toho hrdinství na rozdávání.
16. 01. 2008 | 17:24

Jan Urban napsal(a):

Pro Boleslav D:

V mnohém souhlasím. Jenom opakuji, pro hledání řešení kosovské a balkánské krize jsou dnes už historické a, bohužel, i mezinárodně právní argumenty, nanic. Jsme v dokončené situaci Fait accompli, kdy už řadu let existují dva oddělené systémy správy, které neprojevují ochotu spolu komunikovat a hledat kompromis. Zátěž nezpochybnitelné agrese státu proti jeho vlastním, byť odbojným občanům, je v této generaci neřešitelná. Nemá tedy cenu dnes posuzovat míru zavinění. Na tom, jak dokazuje i tato diskuze, se nikdy nedobereme shody. Řešení je v budoucnosti a v mezinárodně respektovaných pravidlech soužití. Pro Kosovo to znamená mezinárodní garance striktního dodržování lidských práv menšin. Mezinárodní správa v tomto ohledu doposud zklamala. Nedokázala dostatečně ovlivnit fungování policie a soudů, snížení kriminality a nedokázala přivést albánskou politickou reprezentaci k tvrdšímu prosazování práv menšin. Naše komise toto zdůrazňovala už v roce 2000. Na vztah Čína-Honkong je, bohužel, pozdě, nebo příliš brzy. Čína nikdy nevedla válku proti obyvatelstvu v Hongkongu. Na srbské straně také, bohužel, není nikdo, kdo by dokázal to, co udělal kdysi Willy Brandt ve Varšavě – bez ohledu na ztrátu území a vyhnání Němců z Polska pokleknou před pomníkem neznámého vojína, pomodlit se a požádat o odpuštění. Směřujeme, opět bohužel, k další etapě etnického řešení balkánských poměrů. Můžeme jenom doufat, že dlouhodobá vojenská přítomnost mezinárodních jednotek, spolu s rozvojem ekonomické spolupráce v regionu a vůči Evropské unii, hranice rozpustí dříve, než se o ně opět začne bojovat. Lituji, že nemohu dát optimističtější řešení. I takový špinavý mír je ovšem tisíckrát lepší, než jakákoliv vlastenecká etnická válka.
16. 01. 2008 | 19:05

Boleslav D. napsal(a):

Pane Urbane,
dekuji, ale prece jen:
1) Jsme sice "dokončené situaci Fait accompli", ale to neznamena, ze mezinarodni spolecenstvi je nemuze prinutit k FORMALNIMU setrvani v konfederaci, v niz budou mit Srbove aspon minimalne pocit, ze nebyli totalne ponizeni a reseni bylo naprosto jednostranne, bez naznaku kompromisu. Jsem presvedcen, ze Srbove by se spokojili i s velmi malem, pouze ne s totalni kapitulaci.
2)Argument o "nezpochybnitelné agresi státu proti jeho vlastním, byť odbojným občanům" neni zas tak nezpochybnitelny, ve svetle toho, co se ukazalo pozdeji jako uspesna albanska propaganda. Rekl bych, ze "jsou si kvit".
3) To, ze v Kosovu i pod mezinarodni spravou nefungovaly veci dobre (zvlaste prava mensin) znamena, ze po prevzeti plne moci Albanci to bude jeste horsi. TO CHCEME???
4) "Na srbské straně také, bohužel, není nikdo, kdo by dokázal to, co udělal kdysi Willy Brandt ve Varšavě" - VELMI spatny argument - zaprve, za jak dlouho po valce to udelal? Zadruhe - udelal totez nektery predstavitel Albancu (kteri se proti Srbum provinili velmi podobne)?
5) "I takový špinavý mír je ovšem tisíckrát lepší, než jakákoliv vlastenecká etnická válka." - NECHAPU. Nezavisle Kosovo bude pod jeste vetsi vojensko-policejni kontrolou nez dosud?? Skutecne verite, ze si to Srbove daji libit? (...vlastenecká etnická válka). A co inspirace k narodne-osvobozeneckemu zapasu makedonskych Albancu? I v jiznim srbsku jsou oblasti se silnou albanskou mensinou. Co inspirace pro mnoho dalsich separatistu po celem svete?
6) UPLNE IGNORUJETE TO MOZNA NEJDULEZITEJSI - principy mezinarodniho prava. Nadale to tedy bude tak, ze se nebude rozhodovat v RB, nebudou se dodrzovat uznane hranice statu, ale budeme se ridit pouze "realpolitikou", "fait accompli", ad hoc rozhodnutimi mocnych (tu USA, tu EU, jindy Ruska, Ciny...). Pozdrav Panbuh... Tohle nam chystaji lide jako Vy... Derou se mi na rty slova, po kterych by me pan Stejskal smazal...
16. 01. 2008 | 19:23

Jose napsal(a):

ALBÁNCE Z KOSOVA SRBOVÉ NEVYHÁNĚLI, to vlastně potvrdil i sám Urban, když píše, že je to jenom"jediný možný výklad výpovědí uprchlíků". Tak pozor, tady se Urban sám chytá do pastisvých polopravd a lží:

1) proč už Urban rezignoval na tehdy tak populární termín "etnické čištění" ?

2) O takzvaném vyhánění Albánců přece propaganda hovořila už od poloviny roku 1998 a nadužívala termín "etnické čistky" a tyto virtuální "etnické čistky" byly tehdy hlavní záminkou eskalace napětí v Kosovu - asi jako posléze "zbraně hromadného ničení" byly posléze záminkou pro invazi do Iráku. Vylhanou záminkou stejně jako etnické čistky v Kosovu.

3) Ale Urban sám hovoří až o "jakési vlně uprchlíků až z počátku roku 1999" a navíc pro ni nepředkládá žádný důkaz, nic, pouze spekulaci na základě výpovědí uprchlíků. Je ale přece známo, že teroristé z UCK sami vraždili albánské obyvatelstvo, které podle nich spolupracovalo s jugoslávskými úřady. Dále je známo, že teroristé z UCK obsazovali vesnice a vytvářeli z nich základny pro své teroristické aktivity. Přirozeně pak civilní obyvatelstvo prchalo z těchto oblastí střetů mezi UCK a armádou.

4) Je notorický fakt, že po zahájení bombardování pak z Kosova prchal kdekdo. Bomby NATO s OCHUZENÝM URANEM (válečný zločin sám o sobě) vyvolaly obrovský exodus, který pak propagandistické stanice (CNN) a ostatní média vydávaly za důkaz etnických čistek. Dobře si pamatuji způsob pokrytí tohoto exodu CNN: opakované detaily pochodujících bot, které měly navodit atmosféru obrovské lidské masy na útěku, ovšem sama lidská prchající masa nikde. Tento holywoodský trik pak byl dokreslen "autentickou" výpovědí mladé a od pohledu inteligentní samozřejmě "autentické" kosovské Albánky, jistě vesničanky, že, která kultivovanou, oxfordskou angličtinou kterou ani Urban nehovoří sdělovala divákům CNN a posléze i ČT, jak srbské hordy vraždí albánské nemluvňata a znásilňují albánské ženy a kdo zavčas neuteče, je na místě zavražděn.
Takže logika copyright Mad Albright: nejdříve začne na lidi házet bomby, lidé začnou utíkat a ona tvrdí: vidíte, lidé utíkají, Srbové je vyhánějí, etnicky čistí Kosovo, no my přece museli zasáhnout už z humanitárních důvodů.

6) No a ještě je to GENOCIDA, tehdy také klacek v roukou propagandy, která nejspíše navždy devastovala a vymyla mozka Fafnira a spol. No ale to už by nám Urban mohl sám objasnit - Urbané, vy a vám podobní tehdy tvrdili, že Srbové vraždí Albánce po desetitisících, v okamžiku letecké agrese prodejná média uváděla číslo nad 100 tisíc, Srbové prý tehdy vraždili albánskou inteligenci, spisovatele a podobně, tak tedy Urbane, JAK JE TO S TOU GENOCIDOU V KOSOVU ? A a z Kosova se zastavte v KURDISTÁNU !
16. 01. 2008 | 19:25

Jose napsal(a):

"Zátěž nezpochybnitelné agrese státu proti jeho vlastním, byť odbojným občanům, je v této generaci neřešitelná". Urbane proč tak lžete ? Jakápak agrese ? Anebo myslíte agresi a terorismus ze strany UCK ? Taková "agrese" o které hovoříte, tu přece mohou menšiny vyvolat kdekoli na světě.

Urbane - cožpak TURECKO NEPÁCHALO AGRESI, GENOCIDU, AUTENTICKOU GENOCIDU proti vlastnímu obyvatelstvu, kterému upřelo i vlastní národnost ? A kurva seberete Kurdistán Turkům ? Hovno Urbane. To je pokrytectví, lež, faleš, farizejství, cynismus a goeblesismus. Dvojí metr, DOUBLE STANDARD. Turecko je "NÁŠ DAREBÁK", že, toho potřebujeme, i když zločiny,které páchalo na vlastních občanech jsou tisíckrát hrůznější než to co bylo v Kosovu.

Urbane, ty vaše argumenty jsou děsivé, hrůzné, perverzní, mluvíte jako Hitler před útokem na Polsko.
16. 01. 2008 | 19:31

Pepa Řepa napsal(a):

Musím ocenit mazanost autora.Ve stejnou chvíli vylepil dva články.Před tento posadil úvahu o vyrovnání se s minulostí.Tato věčná úvaha, která nebyla v danou chvíli aktuální, stáhla na sebe pozornost.Kritici se na ní vyškrtali, na úvahy o Kosovu moc sil nezbylo.Počet příspěvků to jen potvrzuje.

Fakticky to ovšem na věci nic nemění.Nesmyslnost úvah věcně vyvrátili příspěvky přede mnou.Zvláště první údajný mýtus o tom jak krátkou dobu bylo Kosovo součástí Srbska, je na úrovni tvrzení, že na př. jižní Čechy byly součástí Československa pouze pár let.To, že byly součástí českých zemí i za Rakouska či jiných útvarů se jaksi nepočítá.

Autor se projevil jako šikovný manipulátor.Přetrvává pocit, že je nejen schopný, ale i všehoschopný.
16. 01. 2008 | 19:43

Mirko napsal(a):

Jose
Buďte klidný, lži pana Urbana jsou průhledné, podpora jeho konstrukcí v diskuzi je minimální a stále více ubývá. Na pana Urbana platí jeden výrok:"Ti kdo žijí z vraždění – lidí, či pravdy – by se měli začít bát."
16. 01. 2008 | 19:51

stejskal napsal(a):

Tedy pane pane Pepo Řepo, co Vy všechno neodhalíte ;-)

Libor Stejskal
16. 01. 2008 | 20:12

tony napsal(a):

Mirkovi:
Pletete se pane, ten výrok platí pro všechny, kdo vraždí lidi nebo pravdu. A lži na tomto blogu jsou nepřehlédnutelné. Hromadné vraždy na Bálkanu jsou následkem právě takových lži. Za chvíli tady zase zůstanete sami, protože o destruktivní debatu není zájem, zatím co oba články pana Urbana si zasluhují pozornost.
16. 01. 2008 | 20:17

vlk napsal(a):

Janu Urbanovi
Pane Urbane, vaše argumentace je pro mne nepřijatelná. A to absolutně.Sice rozeberu , ze svého hlediska všechny body, které jste uvedl, ale stačí hned ten první.
1-pokud historie a historická práva v dnešní politice jsou pro vás cestou do pekel, pak není prostor pro jakoukoliv diskusi. Nahistorických právech stojí totiž celý světový systíém států, jejich spolupráce, řešení sporů atd. Evropa prožila nejdelší období míru v celé své historii. Protože se kdysi v Trianonu a následně v Postupimi dohodla na tom, že státní hranice jsou trvaléa neměnné. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla byly hranice Sovětského svazu, Německa a Polska. Podle vaší logiky, když někdo bude silnější než jeho soused, může klidně změnit hranice, protože historická fakta neznamenají Nic. Ostatně - nejste sám. Americký emisar pro býv. Jugoslávii Holbrooke to bez obalu sdělil i Srbům . Dokonce formou,kterou by mu pan Stejskal na zdejším blogu netoleroval ani náhodou. Vaše premisa znamená anarchii. Každý může všechno, je li dostatečně silný nebo má li dostatečně silné spojence.
2- všechny národy Balkánu jsou oběťmi komunismu a národnostních mýtů. Včetně Řecka!
Sic. Počítte k balkánským národům Turecko? Tak tam komunisté nikdy nebyli.Naopak komunisté V Jugoslávii znamenali jednotu země. Komunisté v Rumunsku a Bulharsku eliminaci jakýchkoliv vzájemných balkánských sporů. Což mimochodem - v případě Rumunska a Bulharska byl asi také jediný užitečný přínos komunistů. Ovšem Turecko? Tam jednak nebyli a jednak kurdský problém je nevyřešen a nevyřešen zůstane. A le není důvod, proč by se s Kurds, a zejména podle vaší logiky pod bodem 1 zacházelo jinak!
3-Balkánské mafie
S těmi, naštěstí, nemám žádnou zkušenost. Ale osamostatněním Kosova dosáhneme světového unikátu. Zločincům vytvoříme samostatný stát. To, oč se na celém světě usilovně snaží všichni mafiáni, tedy dokonale prorůst dos tátních struktur tady vytvoří svým aktem tzv. mezinárodní společenství. V každém, byť nejzkorumpovanějším státě existují určité nobilitní staré elity , stojící mimo zločin. Obávám se, že v Kosovu žádné takové nejsou.
4- Dohody...
Pane Urbane doložte, že existuje rozhodnutí Rady bezpečnosti, které dává svolení k bombardování Srbska! Něcojiného je silou hrozit, něco jiného o použití síly rozhodnout. Nic takového neexistuje, prtože Rusko by bylo použilo svoje veto!
16. 01. 2008 | 20:19

vlk napsal(a):

pro Jana Urbana pokračování
6- Lamentování nad mezinárodní Agresí vůči Srbsku je neefektivní
Ano je. Zatím. Historie může přinést mnohá překvapení. A může být, že jednou před tribunál v Haagu předstoupí ti, kteří o humánním bombardování rozhodli. Nic není vyloučeno.
Pokud jde o otázky ohledně pozemních operací. Pokládám je za nedůležité, ba zbytečné. Západ na pozemní operace neměl ani odvahu , ani žaludek. První mrtví pěšáci by byli celou akci i rychle odtroubili. veřejné mínění by se o to postaralo. Komputerová válka z obývákuve formě náletů ? To ano, s tímveřejné mínění umí žít. Albánští civilisté , o kterých píšete nehráli žádnou roli. Ostatně -tito albánští civilisté dnes nesou zdravotní náklady používání munice s ochuzeným uranem, kterou NATO hojně využívalo.
Za neupřímnou pokládám argumentaci ohledně albánských uprchlíků! Pro svět žádná nová situace. Uprchlíci v Darfuru nikoho nemotivují k nějakému zásahu. Totéž Rwanda, Burundy. Palestinských uprchlíků jsou 4 miliony.Ne dva. Čtyři. Iráckých uprchlíků je prý 1,5 milionu. Němců odsunutých z východu bylo milionů asi6. Byli odsunuti do poraženého Německa a Rakouska, kde nebylo v podstatě co jíst. A nikdo se nikoho na nic neptal. Humanitární bombardování, následné obsazení Kosova, travající až do dnešních dnů mělo svůj nemalý náklad. Rekonstrukce Srbska také. Investovat tyto peníze do uprchlíků by nepochybně vyřešilo všechny jejich existenční problémy. Jen chtít. Nic víc.

A teď řešení problému. žádná dobrá nejsou . Jen špatná a ještě horší. Vaše řešení - tedy samostatné Kosovo na úkor Srbska hodnotím , ohledněbudoucích nákladů jako vůbec nejhorší. Srbové budou neopdúustitelně pokořeni a okradeni. Evropa nezíská nic , než silně problematický stát. Ztratí pevnězakotvený systém hranic. Kosovský příkald otvírá prostor pro revizikterékoliv hranice a přímo vybízí každou nespokojenou menšinu k obdobným krokům A nejen Evropa. Je to platné pro celý svět!
Nejméně špatné řešení je revokovat všechny kroky, Kosovo vrátit Srbsku. Dohlédnout na to, aby Srbsko se sice stalo pánem v provincii, ale nemohlo uplatnit žádné čistky nebo zkusit teror. Ale dát mu reálnou možnost zajistit klid provincie. Bude na Albáncích jestli zůstanou, či ne. Samozřejmě - itady budou poražení. Kosovští Ablbánci. Ti už žijí svojí nadějí a chápu, že by s tím měli zásadní problém.Na jejich místě bych ho měl také.Ovšem - všichni ostatní jsou vítězi. O Srbech už byla řeč. Evropa a vůbec - celý svět potvrdí, že co platilo včera, platí i dnes bude platit i zítra. Menšiny,žemajívšechna práva, ale nikoliv právo měnit hranice. Prostě - řešení s nejmenším nákladem.
7-islamizace
to je téma pro většinostatních diskutérů nikoliv pro mne.Ovšem lze oprávněně předpokládat, že radikální islamizace najde velmi živnou půdu i v Kosovu. Jakmile totiž Albánci zjistí, že samostatnost jejich ekonomickou úroveň nijak nezvedla, spíše naopak, objeví se pábitelé, takjako všude jinde. Pábitelé na radikální islám, na šaríju. Tak jako v Čečensku.Kteří budou tvrdit, že islámský stát podle iránského vzoru všechno vyřeší. A své stoupence si najdou.
Máme se na co těšit.
A zkusím otázku i já. Třeba odpovíte.
Myslíte si, že by dnes problém Kosova vůbec existoval, pokudby se Clintonnebyl zapletl s Lewinskou tak, že mu hrozilo odvolání? Já jsme přesvědčen, že nikoliv. Nebyl by totiž býval zoufale potřeboval odvrátit pozornost od svého problému. Neuvěřitelně vysoká cena za jednu couru a jednoho chlápka s nekontrolovanými hormony.
16. 01. 2008 | 20:20

Jose napsal(a):

Tonymu: tak v těch článcích najděte alespoň jeden věcný a pravdivý argument. A ne jenom spekulace pro obhajobu !nového světového pořádku" jeho je Urban propagandistou.
V roce 1999 neměli snad Urban a spol důkazy pro všechno, z čeho tehdy Srbsko obviňovali ? Pro etnické čistky, genocidu - používají tyto termíny ještě dnes ? Kdepak ! Mají důkazy ? Kdepak ! Mají jenom svoje "výklady, interpretace, spekulace, intriky, polopravdy a hlavně touhu sloužit zatimní jediné supervelmoci, která potřebuje Kosovo pro svoji vojemskou přítomnost na Balkáně. To je jejich pravda. A tato pravda opravdu zasluhuje pozornost.
16. 01. 2008 | 20:25

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den pane Vlku
pokud je vaše teorie pravdivá, tak by se jednalo o nejdražší orální sex v historii lidstva.
16. 01. 2008 | 20:29

KOSMAJ napsal(a):

to Urban
"Pro Boleslav D:

V mnohém souhlasím. Jenom opakuji, pro hledání řešení kosovské a balkánské krize jsou dnes už historické a, bohužel, i mezinárodně právní argumenty, nanic." nejste originální i podle Hitlera v roce 1938 byly historické a mezinárodně právní argumenty nanic!!!
s Titovským pozdravem smrt fašizmu
16. 01. 2008 | 20:36

Pepa Řepa napsal(a):

Islám uznává křesťanství a židovství jako víru „lidu Písma“
https://www.youtube.com/watc...
16. 01. 2008 | 20:46

Mirko napsal(a):

tony
Plně s Vámi souhlasím. Války v 90.letech na Balkánu jsou bezesporu následkem lží, ale také intrik a intervence jiných států do záležitostí Jugoslávie. Články pana Urbana zasluhují pozornost, pozornost orgánů činných v trestním řízení.
16. 01. 2008 | 21:03

Jose napsal(a):

Jasně, zejména Němci podporovali své Chorvaty (Danke Deutschland) v úsilí o rozbití Jugoslávie.
16. 01. 2008 | 21:05

vlk napsal(a):

Pepa Řepa

otázka je jestli stál za ty náklady. Ne jestli byl nejdražší.
Kdo umí , ten umí, to přeci znáte.
16. 01. 2008 | 21:13

Jose napsal(a):

Pane Urbane doložte, že existuje rozhodnutí Rady bezpečnosti, které dává svolení k bombardování Srbska! Něcojiného je silou hrozit, něco jiného o použití síly rozhodnout. Nic takového neexistuje, prtože Rusko by bylo použilo svoje veto!

No nic takového samozřejmě neexistuje. První reakce Koffiho Korouhvičky Anana, když se dozvěděl že USA zavelely a EU sklapla podpadky a jala se házet OCHUZENÝ URAN na Srbsko, byla, že jim k tomu OSN, resp. Rada bezpečnosti nedala žádný mandát. No nepamatujete ty goeblsoidní kecy tehdy, že přece není možné čekat na žádný mandát od OSN, to že jsou jenom takové legislativní obstrukce apod ? No vytřeli si mezinárodním právem zadek jak Adolf Hitler svého času. Tak jestli Urban říká něco o mandátu Rady bezpečnosti tak zase lže.
16. 01. 2008 | 21:16

KOSMAJ napsal(a):

to Jose
Z knihy T.G. Masaryka „Slovanské problémy“ (1928)
"Záhřebský proces a otázka Srbska.
Pánové ! 53 šibenic má být postaveno, to jsou justiční poměry až nadruské.: jak by bylo možné nemluvit zde o takovém případě? 53 obžalovaných – učitelé, duchovní, kupci: připočítáme-li rodiny – jsou to vesměs lidé staří – činí to 200 až 300 lidí…
Rakousko-uherská vláda, aby odvrátila pozornost od zabrání Bosny a Hercegoviny, obvinila Srby v Chorvatsku-Slavonii ze spiklenecké činnosti proti monarchii, přičemž zahraniční ministerstvo neváhalo užít padělků, zhotovených přímo rakousko-uherským velvyslanectvím v Bělehradě. Zahraničním ministrem byl tehdy baron Aehrenthal, vyslancem v Bělehradě hrabě Forgách, padělané doklady zhotovoval vyslanecký tajemník. Swientochowski, falešným svědkem a zároveň provokatérem (vyzyvačem k protirakouským a jiným podobným činům) byl Natič, vědeckou svou vážností měl obvinění podepřít vídeňský dějepisec Friedjung. Zatčeno bylo 53 Srbů (5.10. 1908), postižena tím měla býti svorná politika Srbů s Charváty v říši. (tzv. srbsko-charvátská koalice), křivě usvědčeno mělo býti Srbsko z podkopných rejdů proti monarchii – měla tedy býti hrozivě přiostřena otázka srbská.
Pro to si T.G. Masaryk umínil vše dopodrobna vyšetřiti a odhaliti, aby odvrátil neštěstí od srbských politiků v Rakousku-Uhersku a od Srbska. Úkol svůj po namáhavém osobním vyšetření věci provedl řečmi v delegacích i říšské radě, četnými články, brožurami(Tak zvaný velezrádný proces v Záhřebě. Praha 1909, Rakouská zahraniční politika a diplomacie, Praha 1911) a svědectvím v procesu vídeňském. Soudní procesy, které přičiněním Masarykovým se staly rakouské politice osudnými, byly tři: Tzv. velezrádný proces záhřebský proti 53 Srbům ( zahájený 5.3.1909), videňský proces Friedjungův (8.12.1909) na žalobu srbsko-charvátské koalice a bělehradský proces proti Vasičovi(22a23. 12.1910)"

Proč jsem přepsal tyto úryvky z Masarykova díla ? Hrála a hraje německá politika svoji v historické minulosti, nedávné minulosti, ale i současnosti ?!
Tragická fraška na téma národního sebeurčení „menšiny“ jsme zažili také.
.... co dodat
16. 01. 2008 | 21:18

Marco napsal(a):

Pane Urbane!Váš článek z hlediska souhrnů faktů je v podstatě správný,ale závěry to nevím.Sám jsem v Kosovu byl od června 1998 do července 1999 a po té ob rok 2 měsíce.Na vlastní oči jsem nikdy neviděl,že by srbská policie nebo armáda vyháněla Albánce nebo vraždila a pod.Polovojenské bandy to je jiná,ale proti nim tvrdě zasahovala jak policie,tak i armáda a místní sbské obyvatelstvo.Zatímco UCK v počátku složená z klanů severní Albánie se za bombardování apo ústupu armády ukázala v plné své dokonalosti.NATO a mez.správa podle mne přes Miloševičovu porážku prohráli z těchto důvodů:
1./Nedokázalo odzbrojit UCK.
2./Nedokázalo zabránit ničení kult.památek a vraždění Nealbánců a těch Albánců,kteří se nechtěli podřídit UCK.Mluvil jsem osobně s Ibrahimem Rugovou v červenci 1999 a tense doslova třásl obavami o život své rodiny.
3./Nedokázalo postavit pachatele vražd před soudy a nedokázalo zabránit tomu,aby svědci byli zabiti,zmizeli nebo ztratili paměť.
Albánci chtějí celé Kosovo,ale Srbové z oblasti na severu bez boje neodejdou.Již teď svolávají zadrugy/širší rodiny/ své členy.Takže si myslím,že si EU ještě užije.A na důkladné vojenské obsazenícelé oblasti nemá vojáky,to neměl ani Hitler.Nic než válka Srbsko nemůže donutit dodávat sam.státu Kosovo energie a umožnit tranzit.Každý srbský politik,který to povolí riskuje nejen politickou ale i osobní smrt.
Dnes asi už nějaké rozumné východisko neexistuje.Čas vypršel dopadem první bomby a de facto i když krátkodobé začlenění UCK do pozemních sil NATO.
16. 01. 2008 | 21:19

Jose napsal(a):

URBANE - MEINÁRODNÍ KOMISE V KOSOVU - nějaká taková jakou vedl lord Runcimam v roce 1938 v Československu ? Kterážto komise shledala brutální útlak sudetských Němců ze strany Československa ? Tak brutální že se na to Adolf už dál nemohl dívat ? A té jste byl členem, že ?AHA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16. 01. 2008 | 21:19

Jose napsal(a):

Urbane, co jsem četl, kostaly vypalovali a ničili bolševici,stalinisté a pak až vaši kosovští ALbánci. Nezaregistroval jsem jakýkoli protest ze strany USA, EU apod. Naopak. To je goeblsoidní princip.
16. 01. 2008 | 21:26

Aleš napsal(a):

Z článků bych upozornil na jednu věc, která odpovídá skutečnosti: Po období prosperity se SFRJ přehoupla do období néjméně dvouciferné inflace, která znamenala dramatickou změnu v hospodaření, a to jak v národohospodařské,tak i osobní oblasti.Tehdy se objevila - zřejmě ve všech republikách-doktrina: TAM TI jsou vinni, TI žijí na úkor nás... Avšak tím "ONI" či "TAM TI" nebyl označován nevýkonný systém řízení podniků či celých rezortů, dosazovaný komunistickou stranou, ale obviňovány byly ostatní národnosti resp. ostatní územní celky (doplácení na národnost). On ten komunistický model nějak "prosperoval" jen na znárodňování anebo na mezinárodních půjčkách; a v období "prosperity" kamarádil Srb s Choravatem nebo Srb s Albáncem (a obráceně), jako by se nechumelilo. Mimochodem, jak je to se splácením půjček býv. SFRJ? Má někdo jasno bez hledání v solidních zdrojích informací ?
16. 01. 2008 | 21:39

Mirko napsal(a):

kosmas
"Hrála a hraje německá politika svoji v historické minulosti, nedávné minulosti, ale i současnosti ?!" Nynější politika Německa na Balkánu je shodná s politikou 3.říše a i Německa císařského. Paralery není těžké dohledat. Taktéž rozštěpení evropských států na čistě národní státy vytvoří pro Německo výhodnou pozici, jako čistě národní stát budou největší v Evropě, a to ještě v jejím středu. Proto jejich podpora separatizmu kosovských Albánců, a tím vytvoření precedentu, je více než pochopitelná.
16. 01. 2008 | 21:54

KOSMAJ napsal(a):

to Mirko

https://www.youtube.com/watc...
Kosmajci su učestvovali u svim značajnijim ratovima. Bili su vešti i hrabri ratnici.

.naše cesta(1945) do ČSR vedla přes lágr WINERNEUSTAT ÖSTERREICH..
16. 01. 2008 | 22:07

Karel Vomacka napsal(a):

@Jan Urban:
I kdyz s Vasimi argumety souhlasim (nesdilim obavy o state zlocincu a historicke pravo povazuji za velice nebezpecnou a nekontrolovatelnou zbran), mel byste uznat, ze je tady onen zavazny problem mezinarodniho prava (jak bylo vyse uvedeno). Myslim si, ze pokud s k nemu nejak kloudne nevyjadrite, tak budete vypadat jako srbofob.
17. 01. 2008 | 00:56

Gerd napsal(a):

Je UCK teroristická organizace?

1. Dopouštěla se násilí proti jiné národnostní menšině.
2. Dopouštěla se násilí proti vlastní národnostní menšině, Albáncům, kteří podle ní nebyli dost radikální.
3. Existují zprávy, že v Albánii pomáhali UCK členové Al-Kaidy.

Z toho plynou závěry:

1. UCK není o nic lepší než Hizballah v Palestině nebo Taliban v Afgánistánu.
2. UCK je nejspíše teroristickou organizací.
3. Budou jedinými teroristy, kteří dostanou vlastní stát od "bojovníků" proti terorismu, USA a EU.

Jeslti opravdu neexistuje jiné řešení než poskytnout Albáncům samostatnost, je nezbytné nepřipustit do vlády UCK a dát šanci jiným Albáncům!
17. 01. 2008 | 09:15

Vico napsal(a):

Pan Urban je ve své fanatické srbofobii až děsivý. Diskuze s ním nemá žádný smysl. Je vpodstatě neřízenou střelou, která nereaguje na žádný impuls. Vznášené argumenty mají na něho stejný vliv jako přilévaný olej na oheň. Nejlepší by bylo na něj nereagovat, ale to bohužel nejde, neboť chápu, že by to předpokládalo mít v žilách místo krve vodu.
17. 01. 2008 | 09:37

Vicko napsal(a):

Vico, děsiví jste všichni vy, kteří jste nacionalisté. Kteří kvůli nacionalizmu a neschopnosti mít své pudy pod dozorem,vytvářite prostor pro další a další konflikty. Kteří přehlídnete každou nabídku ke smíru. Kteří po celý život lžete sami sobě i svým dětem. Kteří se s tím, co jste napáchapali, budete muset dřívě nebo později vyrovnat. Lépe by bylo dřív, dokud máte sílu něco napravit.
17. 01. 2008 | 09:51

Mirko napsal(a):

Vico
A tento Urban je dodavatelem zpráv pro naše česky mluvená média, byl zpravodajem v bosenských válkách, natáčí dokumentární filmy o Kosovu atd., např. jeho prezentace událostí v Račaku je více než pověstná. Lidé tohoto typu utvářejí názor veřejnosti v "českých" médiích.
17. 01. 2008 | 09:56

Vicko napsal(a):

Musím pokračovat, protože vím o čem mluvím: Mám možnost setkávat se stárnoucími nacionalisty (mluvím o Slovanech ne o Albáncích), za kterými i v jejich vlastních rodinách zůstaly veliké tragedie. Stárnutím se vytrácí to nepodložené "hrdinství" a ti lidé opravdu kňučí (!) duševní bolestí. Je to ošklivý pohled a všem okolo by se ulevilo, kdyby promluvili. Těm lidem se velmi těžko pomáhá - není na čem stavět. Minuli se s pravdou v době, kdy měli sílu.
17. 01. 2008 | 10:09

Karel napsal(a):

Kosovo nevyřeší nic jiného než válka. Zřejmě nebude hned, ale až
se trochu ztratí problém Kosova z pozornosti mocností a pak Srbsko, Makedonie, Řecko to tam nějak urovná.
17. 01. 2008 | 10:11

Antonín Hrbek napsal(a):

Tento problém je poněkud složitější, než si pan Urban představuje. Srbové jako svobodné etnikum byli vždy trnem v oku pro Turky, Rakušany, Maďary, Němce, Chorvaty, Albánce atd. Bohudík, se snaha je úplně zničit nepovedla, i když metody ničení zůstaly prakticky stejné (včetně "humanitního" bombardování).
Nejrozumnější trvalé řešení by bylo rozdělení Kosova a spojení rozdělených částí s Albánií i Srbskem, včetně transferu obyvatelstva. Do toho se každý bojí kousnout.
Pokud Kosovo vyhlásí samostatnost vzniká nebezpečí anexe severní části Srbskem.
I když se anexe neuskuteční má Srbsko tyto legální možnosti:
1. Požádat o vybudování ruské raketové základny na svém území pro svou ochranu.
2. Vybudováním produktovodu strhnout na sebe část dodávky energie do Evropy.
3. Zablokovat dopravní cesty na Balkán
4. Zablokovat veškeré dodávky do Kosova.
Pan Urban nás svou argumentací vrací do září 1938 a do Mnichova. Hodil do žumpy 150 let starou spolupráci Čechů a Srbů, trvající až do popsledních let. Najde se nový Masaryk, který by před celým světem usvědčil nové mocipány ze lži?
17. 01. 2008 | 11:08

jeník napsal(a):

Aáá, už je tu zase svobodné etnikum imponující celému světu. A hrozby. A koktejl sebestředných mýtů z minulosti.
Nějaký pokrok v chápání světa by na skladě nebyl ?
17. 01. 2008 | 11:29

nehrbek napsal(a):

Pane Hrbku, použil jste zajímavé slovo produktovod-dík. Takový vypatlaný nacionalistický mozek, to je pane produktovod! Jak se to tam na začátku nasype, tak to vzadu vypadne. A tělo poslechne a jde zastřelit souseda. Měl smůlu, nebyl z toho pravého etnika.
17. 01. 2008 | 11:46

Antonín Hrbek napsal(a):

Ale byl - přijmout Srbsko (včetně Kosova) do EU a NATO a zaručit mu hranice.
17. 01. 2008 | 11:47

jarda napsal(a):

Ale pane Hrbku, no tak, držte se pravdy: Vždyť Srbsko do EU ani do NATO nechce. Alespoň ne teď s těmi elitami, které mu zůstaly.
Jde o změny elit - a přejme mu takové, které si opravdu zaslouží. Ale ty změny si musí provést samo. A mýty a hrozby, které uvádíte výš, jsou právě tou železnou oponou, která ho udržuje v nekonečné tragedii nacionalismu.
17. 01. 2008 | 12:01

Karel napsal(a):

Tak už se nehádejte. Konečně mafie bude mít v Evropě svůj stát a nebude se muset s nikým mačkat jako v Itálii, Česku apod.
Třebas se tam všichni mafiáni z Evropy sestěhují, jenže vlastně z čeho by žili??
17. 01. 2008 | 12:35

silvie napsal(a):

zeptam se panu Kosmaje a dalsich, kteri mluvi o Kosovu jako historicky, kulturně a politicky součásti Srbska po tisic let. Mohou tedy upresnit? Rok 1000, 1100, atd. az do soucasnosti. Kdo tehdy v te oblasti vladl, zda bylo vubec v te dobe Srbsko samostatne atd.
17. 01. 2008 | 13:23

Boleslav D. napsal(a):

silvie:
Cesko nebylo od 16. stoleti samostatne, takze nejake historicke naroky na Sudety jsme nemeli, ze?
17. 01. 2008 | 13:49

charlie napsal(a):

Nároky? Měli či neměli? Kdo ví jak moc smíšené děti se tam rodily. Ale od té doby, co jsme naše historické nároky na Sudety konečně uplatnili, se Sudetům konečně daří. Řekl bych: nepřehlédnutelně jim to prospělo. Totéž platí i o zemědělských usedlostech ve Vojvodině.
17. 01. 2008 | 13:58

silvie napsal(a):

Veskery argument? Panove tvrdi, ze Kosovo je tisic let centrem "srbstvi". Co to ma spolecneho se Sudetama, nevim. Zatim jen napsali, ze tam staly kostely. Ty stoji i na Velikonocnim ostrove.
17. 01. 2008 | 14:00

charlie napsal(a):

Promiňte Silvie, máte pravdu. Odvádění pozornosti na Sudety je jen taktika. A srovnávání nesrovnávatelného. Nějak jsem tomu podlehl.
17. 01. 2008 | 14:06

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den paní silvie
Myslíte,že třeba Křiklátsko bylo zemí Koruny české pouze v době Československa a tím, že jsme byli součástí Rakouska-Uherska, automaticky tato příslušnost přestala platit?
17. 01. 2008 | 18:38

KOSMAJ napsal(a):

to silvie
myslím, že je zcela zbytečné se příliš rozepisovat. Paraela Sudet a Kosova je do nebe volající. Kdo chce vidět vidí.
Z projevu Konráda Henleina ve Vídni 4. března 1941:

Východní marka" [ Rakousko] "a Sudety měly po dlouhou dobu společné dějiny a byly spolu spojeny společným utrpením i společnými cíli. Právě zde, v dunajské kotlině a v Sudetech, povstali první hlasatelé Velkého Německa, právě zde poprvé zapustila své kořeny idea pangermanismu a po válce právě zde znělo hlasitě a jasně volání po anšlusu Rakouska a po Velkém Německu...
Němci ze Sudet se snažili od roku 1918 paralyzovat tlak Čechů. Německá DNSAP" [sudetský klon NSDAP], "která dělala záslužnou práci a připravovala cestu hnutí sudetských Němců za politické sjednocení, byla však vystavena brutálním potlačovacím metodám, jimiž se české úřady na podzim roku 1933 snažily zlomit politickou vůli sudetských Němců...

Když mě během velkého pronásledování na podzim roku 1933 Vůdce" [Adolf Hitler] "vyzval, abych převzal politické vedení sudetského němectva, byl jsem postaven před velkou otázku: Má být národně socialistická strana vedena ilegálně, nebo má hnutí vést boj na převedení do vlasti - do velkoněmecké říše - zcela legálně? Pro nás sudetské Němce zbyla pouze volba druhé cesty... Výsledek jejich boje tuto cestu stoprocentně a beze zbytku ospravedlnil. Abychom se vyhnuli zásahům českých úřadů a rozpuštění, museli jsme zpočátku skrývat naši příslušnost k nacionálnímu socialismu. To byla nejtěžší psychická zatěžkávací zkouška, které jsem musel své následovníky vystavit.

Během několika let se sudetským Němcům Albáncům podařilo ohrozit vnitřní stabilitu Československa Jugoslávie – Srbska tak zásadně a rozrušit jeho vnitřní poměry tak dokonale, že bylo zralé pro likvidaci. To vše se mohlo stát jedině díky tomu, že všichni sudečtí Němci se stali nacionálními socialisty...

Skutečnost, že německá otázka se stala stále naléhavější, umožnila přenést ji v jejím plném významu na fórum mezinárodního veřejného mínění...

Avšak bez ohledu na vše, co jsme my sudetští Němci dokázali svým vlastním úsilím, nebyli bychom nikdy mohli dosáhnout svého cíle bez pomoci Vůdce (dnes EU, Německa, USA, Vatikánu). Jeho idea nás inspirovala, jeho síla posilovala i nás, jeho Německo nám dávalo víru ve vítězství. Historie vynese jednoho dne svůj soud: sudetští Němci vykonali věrně a dobrovolně svou povinnost."
17. 01. 2008 | 18:56

KOSMAJ napsal(a):

poznámky:
DNSAP (Deutsche national-sozialistische Arbeiterpartei) byla v roce 1933 zakázána. Německé nacistické hnutí u nás pak našlo útočiště v Henleinově spolku Kameradschaftsbund. Ten se změnil na Sudetendeutsche Heimatfront. Do voleb v roce 1935 šel jako Sudetendeutsche Partei. SdP získala v demokratických poměrech předválečné ČSR v posledních parlamentních volbách v roce 1935 15,2 % všech odevzdaných hlasů. Za Henleinem stály dvě třetiny německých občanů v Československu. Šlo o demokratické volby v demokratickém, nikoli totalitním státě!

Od dubna 1935 do dubna 1938 vzrostl počet členů SdP z dvě stě tisíc na milión. V té době byl oficiální politikou SdP postup po linii "autonomie - plebiscit - odtržení pohraničí". Tajným záměrem pak byla likvidace nezávislé ČSR a "přivtělení" území B\f6hmen und M\e4hren do velkoněmecké říše. V této situaci, v květnu 1938, proběhly komunální volby, ve kterých SdP získala 88 % hlasů německých voličů. V českém pohraničí začala vládnout hnědá totalita. Do SdP přešli v nacionalistické euforii po anšlusu Rakouska i českoněmečtí agrárníci, živnostníci a klerikálové. V červenci 1938 registrovala SdP už 1.388.394 členů. V té době činil součet členů německé sociální demokracie a německých komunistů v ČSR pouhých sto tisíc.

SdP se těšila veškeré politické, finanční a propagandistické podpoře německých nacistů. Na území Německa bylo vycvičeno a vyzbrojeno na 50.000 členů sudetoněmeckého Freikorpsu. SdP byla z Berlína prakticky řízena - Henlein jen plnil úkoly, které mu Hitler dával. Sudetští Němci se v roce 1938 masově a nadšeně podíleli na rozvratu ČSR, uchvácení českého pohraničí, vyhnání českého obyvatelstva z tohoto území, desítkách vražd a zavlečení tisíců Čechoslováků do Říše. Po okupaci vnitrozemí přešly veškeré československé instituce pod nacistickou nadvládu téměř bezbolestně - čeští Němci v českých úřadech se o to postarali. Sudetští Němci se svou znalostí češtiny a českých reálií umožnili říšským Němcům získat rychle faktickou moc, a také za to byli po zásluze odměněni.

Po tom, co nacistické Německo prohrálo válku, nastala pro české Němce těžká doba. Do roku 1945 se měli mnohem lépe než Němci v Německu, na které padaly bomby, kteří trpěli nedostatky válečného zásobování mnohem citelněji už od konce třicátých let. Poměrné pohodlí bylo vystřídáno útlakem, který byl srovnatelný s útlakem německých civilistů v okupovaném Německu, ale nesrovnatelný s předcházejícím německým útlakem. Tento otřes nemohou dodnes tehdejší naši spoluobčané strávit. A dodnes nechápou, že jiní lidé na tom byli ve stejné době mnohem hůř - ještě umírali osvobození koncentráčníci na tyfus, následky podvýživy a mučení. Svou vinu, či snad přesněji odpovědnost, nechápou, necítí ji, neuznávají ji, nemají potřebu se k ní hlásit či omlouvat se za ni. Tuto odpovědnost za dějiny 20. století paradoxně přiznávají pouze němečtí antifašisté. (Stejně jako za viny českého gestapismu se nikdy neomluví přímo ti Češi, kteří se ho dopustili.)

Sudetoněmečtí "pamětníci" a jejich oblbnutí potomci a pomahači věří tomu, že byli utlačováni i v první republice. Přitom "utrpením" pro ně bylo soužití s Čechy v demokratickém státě a "nejtěžší psychickou zatěžkávací zkouškou skrývat svou příslušnost k nacionálnímu socialismu". Co skrývají(te) dnes?
Z dokumentů a dobových svědectví to vyplývá jednoznačně - němečtí náckové a čeští henleinovci spolupracovali na plánovitém zničení našeho státu. Sudetští Němci vykonali věrně a dobrovolně svou povinnost - vytvořit v ČSR nacistickou pátou kolonu.
17. 01. 2008 | 18:57

Petr B. napsal(a):

18. 01. 2008 | 05:54

Pepa Řepa napsal(a):

To PetrB.
a tady nastává problém.Nic proti výzvě proti oddělení Kosova.

Ovšem autoři, a to je typické pro blisty i jiné blogy aktivistů na tomto serveru, propletou podporu Kosovu s iniciativou Ne základnám.Jednoduše řečeno, když budete souhlasit s výzvou, souhlasíte s Tamášem. Jednu manipulaci nahradí manipulací jinou.
18. 01. 2008 | 07:53

silvie napsal(a):

na muj dotaz pan Kosmaj psal o Nemcich. Mne to prijde malo na podporu tvrzeni, ze "Kosovo je tisic let centrem "srbstvi".
18. 01. 2008 | 09:30

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den paní Silvie
jedním z instrumentů proměny v náboženské orientaci Balkánu bylo "devširmne".

Devširme byla daň, Spočívala v odevzdání mladých mužských potomků,většinou prvorozených. kteří byli odloučeni, vzděláni a vycvičeni v duchu „Nové armády“ - yeniçeri.. Byla zavedena osmanským sultánem Orkhanem (1326-1359), a existovala po dobu asi 300 let.

Deširmne platilo nemuslimské obyvatelstvo Balkánu Osmanským Turkům. Systém se skládal se z pravidelných odvodů křesťanských dětí z balkánských křesťanských populací. Tito mladíci ve věku mezi čtrnácti a dvaceti lety byli islamizováni a zotročováni k vojenským účelům. Pravidelné odvody, ke kterým docházelo po tisících lidí, se následně staly každoročními. Aby zabránili útěkům, byly děti odváženy do vzdálených provincií a svěřovány muslimských pánům, vojákům, kteří s nimi zacházeli tvrdě jako s otroky.Výcvik trval obvykle sedm, někdy i 14.let. Fungoval další souběžný systém odvodů: odváděl děti ve věku mezi šesti a deseti lety, které byly vyhrazeny pro sultánův palác.

Mimo islámské prostředí se systém devširme nevyskytoval.Pokud křesťan "dobrovolně" přestoupil na islám byl devširmne zproštěn Např.islamizovaným Bulharům se říkalo a dodnes říká "Pomaci", tedy "pomahači" (hezky česky bychom asi řekli "kolaboranti"). Dnes Pomaci obývají jihobulharská pohoří.Požadují připojení k Turecku.

Zvrácený systém devširme změnil mladé lidi bez rodičovské lásky v nelítostná vraždící monstra. Byli oddáni islámu a sultánovi (odtud přísloví „poturčenec horší Turka“). Ve vrcholném období koncem 18.století, čítaly janičářské pluky 100 000 duší.
Likvidace Janičárů vstoupila do osmanských dějin pod názvem Vak’ ai Hayriye (Požehnaná událost). 17. června 1826 dal Mahmut II. vyhlásit dekret o zrušení janičárského sboru. Během jednoho dne jich bylo popraveno 20 000. Zvláštní instrukce byly zaslány spolehlivými tatarskými posly místodržícím provincií. Během několika dní byli zbývající provinční janičáři bez varování povražděni. Turecko, jako následník Osmanské říše, nikdy neprojevilo politování nad touto částí své historie.

Takto tedy vypadal způsob vlády za Osmanské říše, který autor blogu označuje jako, cituji:

"mocenský pragmatismus půl tisíciletí osmanské správy Balkánu (včetně Maďarska)".
18. 01. 2008 | 12:01

silvie napsal(a):

pro Pepa Repa: ja jsem se ale neptala na mocensky pragmatismus osmanske rise. Na rozdil od pana Urbana nemam ponekud naivni predstavy o fungovani tohoto nepochybne kruteho rezimu a popsane praktiky znam. Bohuzel pan Urban podlehl jakesi predstave o nesmirne tolerantni risi v niz zili vedle sebe v nerusenem miru krestane, muslimove, Armeni i Zide. Ja se ale jiz ponekolite ptam, na cem je zalozeno tvrzeni ze "Kosovo je tisic let centrem "srbstvi". Zda napr. mame nejake historicke knihy z 16. stoleti, ktere o tom pisi, zda o tom bylo povedomi v srbske spolecnosti treba pred 200 lety, osmi sty lety atd. Kosmaj psal, ze tam staly kostely, ok, ale ty stoji vsude.
18. 01. 2008 | 14:05

Pepa Řepa napsal(a):

To opravdu nevím.To je otázka pro historika nebo rodilého Srba.Zřejmě by se to dalo odvozovat od dat, kdy byly stavěny kláštery, zkoumat texty starých kronik. Snad se někdo ozve, mne by to taky zajímalo.
18. 01. 2008 | 14:58

KOSMAJ napsal(a):

to silvie
trochu to trvalo, omlouvám se :o)
Šajkovec – Mariánský kostel
(Klášter Svatého císaře Uroše)

Klášterní kostel byl pravděpodobně postaven koncem 14-tého století. Podle pověsti byla jeho zůstavitelem císařovna Helen, Matka císaře Uroše, který nechal kostel postavit po své smrti v roce 1371 jako své mausoleum. Klášter zůstal po roce 1584 opuštěný, aby byl vrácen do původního stavu v dobách praotce Pajsije. Do roku 1705 byly v kostele uchovávány ostatky císaře Uroše. Na počátku 19tého století byl kostel stržen. Na konci téhož století byla započata jeho renovace.
*V roce 1999, po příchodu zástupců OSN do Kosova a Metohije, byl kostel zaminován a srovnán se zemí.
Durakovec – Kostel Sv. Mikuáše
Malý hřbitovní kostel v Durakovaci byl postaven na ruinách předcházejícího kostela ze 14tého století, jehož existenci dokládá náhrobní deska z roku 1362, zmiňující jistého Danilu, možného zakladatele kostela. Budova o jedné lodi s dutou klenbou byla postavena ze sutě spojené vápennou maltou, střešní krytina byla z kamenných břidlic. V roce 1592 byl rekonstruován díky darům místního obyvatelstva a kněze Cvetka. Podle nápisu, který byl k vidění nad vchodem do hlavní lodi chrámu, byla v kostele nástěnná malba „sinful Milija zograph“. Nástěnné malby byly obnoveny roku 1863. Rekonstrukce kostela zahrnovala i rekonstrukci chrámové předsíně, postavené ze dřeva.

Královská brána z ikonostázy datována do pozdního 16tého století. Čtyři ikony nakreslené v roce 1630 dochované v kostele,
Dolac – Klášter přítomnosti Sv. panny Marie v Templu

Nejstarší záznam o klášteře v Dolacu je možné nalézt v turecké kronice z roku 1455. Původní kostel byl pravděpodobně postaven na konci 14tého století, byl rekonstruován v 15tém a dále na začátku 17tého století. Nejstarší fresky v kostele, které bychom mohli vidět jsou na prvním pásmu severních a západních stěn, by mohly být datovány do 14tého nebo do počátku 15tého století. Jejich styl ukazuje jasnou analogii s díly Makarije ze Zrze. Na stěnách kostela jsou znatelné i zbytky dalších dvou vrstev fresek – jedna z konce 15tého století, druhá z let 1619/1620.
Prizren – Kostel Sv. Saviora

Kostel Sv. Saviora v Prizren byl darem šlechtice Mladena Vladojeviče, současníka Dušana, a jeho rodičů. Byl postaven okolo roku 1330 a v roce 1348 se stal klášterem Sv. Archandělů. Kostel byl postaven dle zmenšeného plánu řeckého kříže. Nejstarší fresky v kostele – ty ve svatostánku – byly zhotoveny okolo roku 1330. Vnitřní dekorace byla provedena ještě jednou před rokem 1348. Většina nástěnných maleb byla zničena.
Prizern – Kostel Sv. Mikuláše
„Tutičův kostel“
Dar Dragoslava a Bely Tutičových, postaven během let 1331 a 1332.

Kostel je jednolodní klenutá stavba s trojdílnou svatyní směrem na východ. Bezprostředně po dokončení byl kostel vyzdoben freskami. Části těchto původních fresek se uchovaly v horní části stěn.
Pec Patriarchte – 13. – 14. století
Klášter Graganica - 14. století
Klášter Decani – 14 století
18. 01. 2008 | 17:40

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Urban na blogu paní Coollidge-Haškové jsem čekal na odpověď pro svoje otázky.Našel jsem je ve vašem článku,který budu číst ještě několikrát a podrobně.Nejde o to že jsem něco takového CHTĚL slyšet.Myslím i předchozím dějinným exkursem jste potvrdil moje vědomosti a i intuice dějinných příčin.V aktuální době ,t.j. v letech 1993-5 jsem dosti podrobně sledoval události a měl velmi za zlé Miloševičovi jeho KOMUNISTICKOU politiku.Dovedl svoji zemi k špatným koncům.Konečně známe paralely komunistické arogance a blbosti na vlastní kůži(1968).Měli by tudíž srbové nést následky podpory komunistické ideologie tak jak je neseme my.Jsou tady ovšem dva háčky.V Rusku jeden kágébak otočil rafiku času a kdoví co to přinese.Rusové jsou schopni všeho.Už to mockrát dokázali.Zatím jen vyhrožují.
Druhý háček-spíše hák je nebezpečí nesnášenlivost a moderní metody troušení koránu po světě.Od 11.září jsem na pozoru před vším co jen zavání islámem.Proto pane Urbane pozor ,abychom nevyhnali čerta , a nevrátil se nám sám Belzebub. Ivan.
18. 01. 2008 | 19:10

im napsal(a):

Pro Silvii

Možná by nebylo marné sáhnout po osvědčeném klasikovi (sama jsem poměrně často překvapena, kolik podrobných a vyčerpávajících informací o lecčems tam najdu) Ottově slovníku naučném/Ottově encyklopedii - je tam geografický popis kosovského regionu i historický souhrn i s odkazy na soudobé kroniky apod. literaturu. Z textu je jasné, že území bylo již v 11. století slovanské/srbské.

Odkaz zde - obrňte se trpělivostí, písmenka jsou malá, řádky dlouhé a textu hodně, ale počtení je to zajímavé.

http://encyklopedie.seznam....
18. 01. 2008 | 19:38

KOSMAJ napsal(a):

to Silvie
Koncem 11. a počátkem 12. století se jádro srbského státu přesouvá do oblasti Černé Hory, aby se záhy jeho centrum znovu navrátilo do Rašky. Po té od 80. let 13. Století, za vlády knížete Štěpána Dušana, se tímto jádrem stává oblast dnešního Kosova, které se stává centrem nejen státu, ale i církve – v tomto období jsou zde postaveny jedny z nejvýznamnějších památek srbské pravoslavné církve, jež dnes hrají tak důležitou roli v plánech na dělení Kosova( např. patriarchální chrám v Peči ). Ostatně – název celé „provincie“ je Kosovo a Metohije, přičemž právě onen druhý název podtrhuje církevní význam celé oblasti , „Metohije“ totiž znamená v překladu „církevní vlastnictví“( Kosovo a Metohije jsou geografická pojmenování dvou hlavních kotlin, které zabírají většinu území provincie.)
18. 01. 2008 | 21:03

antonín napsal(a):

Pane Hochmanne, mám Vás v úctě a vím že je to slovní obrat, ale musím jej použít, abych byl jasný: nejsme těmi,kdo tam může vyhnat čerta nebo přivolat belzezuba, vždyť ani nejsme schopni rozlišit který je který. Ta oblast se musí vypořádat s oběma strašidly sama, protože je zatím jen systematicky pěstuje. ONI potřebují SVÉ hrdiny, které se se strašidly poperou. My máme svá strašidla a potřebujeme své hrdiny, jinak se nám lehce stane, že nebudeme moci třeba svobodně nabídnout už ani tu humanitární pomoc. To není sobectví prosím. Ale máme doma docela husto a docela si s tím nevíme rady.
18. 01. 2008 | 21:37

antonín napsal(a):

Snad ještě jinak: Je třeba bojovat proti zlu, které je okolo nás. To platí pro všechny a za každé doby. V blízkosti jsem schopni zlo jakž takž rozeznat. Dál už méně. Vždyť se jen podívejte, jak se tu střídají pisatelé: jedni se snaží poctivě se dobrat nějakého objektivního poznaní, druzí mlží, třetí provokují a čtvrtí uráží. Samozřejmě cítíme, že ti co urážejí a provokují kryjí zlo. Ale souvislosti jsou zase jen lokální. Řekněme pro Miloševiče dělal aparát, který hnal i srbské mladé lidi do války. Dokud nebudou viníci v Srbsku postaveni před soud, tak jsou všechny naše úvahy skoro ztrátou času. Až na to, že jsme si trochu udělali obrázek, jak hluboce je nacinalizmus indoktrinován. Nebo jsem přehlídl možnost, co můžeme udělat ?
18. 01. 2008 | 22:07

Ivan Hochmann napsal(a):

Úplně s Vámi pane antonín souhlasím.Vlastně bychom se do tamnějších záležitostí neměli vůbec tak vehementně vměšovat.Jenže tady jde o názory malých bezvýznamných lidí.A nemyslete,že je nikdo nečte.Všechny ty šedé eminence se mnohdy rozhodují na podkladě nejpodivnějších vjemů.A navíc svět už je příliš malý.V kosovu si někdo prcne a v půlce Evropy se politikové poserou.Krom toho problematika postkomunistického Srbska není až tak vzdálená naší.Ivan.
18. 01. 2008 | 22:18

Antonín napsal(a):

Ano i já věřím, že má smysl to psát. Proto i píši to, co považuji za nutné sdělit. Celá ta oblast potřebuje sama potrestat své zločince. Ti to dobře vědí a proto rozpoutávají další konflikt. Je známo -a bylo to i zde napsáno- že jak mafie tak i zbrojní průmysl pracoval během té jejich války společně. Takže tohle je třeba v EU i NATO zohlednit. Dík za všechny pravdu zde hledající příspěvky.
19. 01. 2008 | 13:15

Ivan Hochmann napsal(a):

Aby bylo úplně jasno všem,kteří na tomto blogu tvoří,či potvoří,je nutno zdůraznit!
Výše uvedené slova platí jak pro srby,tak albánce.Jak pro pravoslavné,tak pro muslimy.Jak pro Ameriku,tak pro Rusko.Jak pro KOSMAJE,tak pro Hochmanna.Ivan.
19. 01. 2008 | 14:09

Boleslav D. napsal(a):

silvie:
Pridal bych jeste trochu ctivejsi odkaz na srbskou historii (ne ze bych si ale myslel, ze prave historicke duvody jsou pro zrizovani ci nezrizovani statu v roce 2008 ty nejdulezitejsi - MNOHEM dulezitejsi je dodrzovani zasad mezinarodniho prava, nepripustnost jednostrannych kroku proti vuli toho druheho, nepripustnost nasili).
Nicmene je zrejme, ze po temer cely stredovek skutecne bylo Kosovo centrem srbskeho statu.
Tady je ten odkaz:
http://lamar.colostate.edu/...
Spoustu dalsich odkazu v cestine si vygooglujete (Kosovo, historie)
19. 01. 2008 | 18:44

bigjirka napsal(a):

No, i sám pan Urban praví, že tam bačovala Osmanská říše, prvek pro Evropu cizí. Islám nemá v Evropě co hledat, je to Vetřelec a je třeba ho zastavit a podporovat Srby a Bulhary jako odedávné hraniční národy, statečné bojovníky proti musulmanům. Jsem proti novému Mnichovu v Kosově. A každopádně zásah NATO byl brutálním vmněšováním do vnitřních záležitostí suverénního státu, který nevedl k ničemu jinému, než posílení drogových dealerů a obchodníků s bílým masem, kteří dnes vyhánějí Srby z jejich odvěkých domovů a veškeré mírodějné síly OSN se ani nesnaží jim v tom zabránit.
19. 01. 2008 | 21:39

silvie napsal(a):

im: dekuji za encyklopedii, ale nejak v ni chybi odpoved na mou otazku. Proc zde nekteri tvrdi, ze Kosovo je tisic let centrem "Srbstvi".
21. 01. 2008 | 11:04

silvie napsal(a):

Kosmaj: "Po té od 80. let 13. Století se tímto jádrem stává oblast dnešního Kosova, které se stává centrem nejen státu, ale i církve" - na to se presne ptam. Proc je jadrem a centrem? A proc pisete 1000 let, kdyz to vypada na kraticky cas ve 13. st. Mimochodem, to ma mnohem vetsi narok Recko na Malou Asii. Pro dnesni dobu je to ale prece jen nepodstatne. A to bych Rekum tu oblast prala.
21. 01. 2008 | 11:09

Vhailor napsal(a):

Uz nebudu ani Vykat. Neni ti hamba autore ??!
Co tady snasis za hnuj. Ja jsem ten patlajs, nesepsal ale stejne se stydim. Za tebe.
Takove mentalni zvratky bych od profesionalniho novinare a publicisty, nikdy necekal.

Bod 9) je vubec nejvetsim nesmyslem.
Ano je treba spojovat Kosovo s Baskickem, Irskem, Korsikou atd. a to velice durazne.
21. 01. 2008 | 22:58

Marjanović napsal(a):

Mr. Urban je lhář.
Na těchto blozích to, asi, už ví téměř každý.
Jeho lež, že "Kosovo ve skutečnosti bylo formální součástí Srbska pouhých několik desítek let ve dvacátém století" vyvrácí oficiální stručná prezentace dějin Srbska na stránkách Urbanových chlebodárců - State Department of USA - viz odkaz

http://www.state.gov/r/pa/e...

(úrivky)
Serbia
The Serbian state as known today was created in 1170 A.D. by Stefan Nemanja, the founder of the Nemanjic dynasty. Serbia's religious foundation came several years later when Stefan's son, canonized as St. Sava, became the first archbishop of a newly autocephalous Serbian Orthodox Church (1219). Thus, at this time, the Serbs enjoyed both temporal and religious independence. After a series of successions, Serbia fell under the rule of King Milutin, who improved Serbia's position among other European countries. Milutin also was responsible for many of the brightest examples of Medieval Serbian architecture. Moreover, Serbia began to expand under Milutin's reign, seizing territory in nearby Macedonia from the Byzantines. Under Milutin's son, Stefan Dusan (1331-55), the Nemanjic dynasty reached its peak, ruling from the Danube to central Greece. However, Serbian power waned after Stefan's death in 1355, and in the Battle of Kosovo (June 15, 1389) the Serbs were catastrophically defeated by the Turks. By 1459, the Turks exerted complete control over all Serb lands.
For more than 3 centuries--nearly 370 years--the Serbs lived under the yoke of the Ottoman sultans. As a result of this oppression, Serbs began to migrate out of their native land (present-day Kosovo and southern Serbia) into other areas within the Balkan Peninsula, including what is now Vojvodina and Croatia. When the Austrian Hapsburg armies pushed the Ottoman Turks south of the Danube in 1699, many Serbs were "liberated," but their native land was still under Ottoman rule.
Kosovo
Before the conflicts of the 1990s, Kosovo was best known as the site of a famous 14th-century battle in which invading Ottoman Turks defeated a Serbian army led by Tsar Lazar. During this medieval period, Kosovo also was home to many important Serb religious sites, including many architecturally significant Serbian Orthodox monasteries.
The Ottomans ruled Kosovo for more than four centuries, until Serbia reconquered the territory during the First Balkans War in 1912-13. First partitioned in 1913 between Serbia and Montenegro, Kosovo was then incorporated into the Kingdom of the Serbs, Croats, and Slovenes (later named Yugoslavia) after World War I. During World War II, parts of Kosovo were absorbed into Italian-occupied Albania. After the Italian capitulation, Nazi Germany assumed control until Tito's Yugoslav communists reentered Kosovo at the end of the war.
After World War II, Kosovo became a province of Serbia in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. The 1974 Yugoslav Constitution gave Kosovo (along with Vojvodina) the status of an autonomous province with nearly equal voting rights as the six constituent Republics of Yugoslavia. Although the Albanian-majority province enjoyed significant autonomy, riots broke out in 1981 led by Kosovar Albanians who demanded that Kosovo be granted full Republic status.

Na Kosovu jsou desítky srbských monastirů starých nekolik set let, některý z ni 600-700 let.
Kdyby Kosovo tehdy nebylo srbské, proč by srbští králové budovali své svatině na cizím území?
Mr. Urban, víte žer Karel IV. ve XIV. stol. postavil (Karlův) most a založil (Karlovou) univertzitu na cizím území?
22. 01. 2008 | 13:42

Ústí bin Labem napsal(a):

Proč Albanci již nevyhlásili svrchovanost Kosova? Měli to udělat kolem 20.12.07.
Protože z USA volal Bush: "Hoši, dejte to zatím k ledu na par týdnu, něco smrdí".
O Albancech v bývalé SFRJ je známo, že jsou to srabi - když je Albanec sám je menší, než zrnko máku, když jsou Albanci v tlupě, nikdo není silnější. Navíc vždy potřebují vůdce smečky, tudíž, George Bushe milují více, než vlastního otce.
22. 01. 2008 | 16:55

Marjanović napsal(a):

Ad. bod 1) pro Mr. Urbana a ostatní - ať se podívá na stručný soupis a popis srbských kostelů a monastirů na Kosovu i Metohiji budovaných srbskými králi od 12/13. století až do 20. století.

http://www.kosovo.net/glavn...

Jsou tam důkazy, na základě ktrých je jasné, že URBAN LŽE.
Prtoč - ať si každý domysli sám.
Pokud akceptujem Urbanův styl můžeme bez mrknutí oka prohlásit npř. toto:
- Jan Urban - mýty a legendy - známý český "disident" Jan Urban ve skutečnosti byl spolupracovníkem StB a pod krycím jménem Honza pravidelně donášel na Kryla, Kubišovou a jiné odpůrce komunistického režimu.
25. 01. 2008 | 18:31

Marjanović napsal(a):

Jo, zapoměl jsem upřesnit, že na strance

http://www.kosovo.net/glavn...

musíte scroll-ovat dolu a vedle malé mapky Kosova po pravé straně click-nout na tekst, objeví se soupis svatiň dle abecedy.
25. 01. 2008 | 18:37

KOSMAJ napsal(a):

to Mariánovič
pan Urban a jemu podobní jsou velmi inteligentní lidé a věřte, oni mají přehled a vědí, že KOSOVO je a bylo SRBSKÉ.I když bude Srbsku uloupeno. My, my společně zase víme, že i když nám její ukradnou, tak zase příjde čas, kdy Srbský národ bude opět sloužit své nádherné pravoslavné liturgie v Prizrenu – Klášteře Sv. Archandělů,Srbica – Klášter Devič,Peči Patriarchate, klášter Gracanica a Dečani a dalších pravoslávných chrámech.Panu Urbanovi je dnes jedno, že oči Krista, které bodákem výpíchli teroristé UČK v našich chrámech, jsou oči naší společné kultury.Pan Urban a jemu podobní vědí, že vyhlášení svrchovanosti KOSOVA je sprostá loupež, to, že to vědí z disidenta Urbana dělá promiňte sprostého žoldáka...
Nakonec to jistě může vést i k zamyšlení jaký asi byl pan Urban "disident"?!
25. 01. 2008 | 22:14

Drakos napsal(a):

ja nevim,ale podle mne pan Urban nemluvi pravdu kdyz pise o tisicilete historii srbu v Kosovu.Srbove prisli na toto uzemi az v 6-7 stoleti.Coz se zpochybnit neda.Zlociny UCK odsuzuji stejne jako zlociny srbskych cetniku.Ti si nemaji co vycitat.A uznavam pravo naroda na sebeurceni.ovsem s tim,ze vim,ze z teto oblasti uz prislo mnoho zla.Mozna to bude ted pod vetsi kontrolou.
20. 02. 2008 | 02:03

Drakos napsal(a):

takze se panu Urbanovi omlouvam.byl jsem zbrkly.Pan Urban netvrdi,ze je tisiciletou soucasti srbska.V cemz ma pravdu.predci albancu tam uz zili kdyz tam pred 14sty lety srbove prisli a puvodni obyvatele zatlacili.tehdy byli "albanci" jeste krestane.Islam prevzali az za osmanske rise.
20. 02. 2008 | 02:12

Jiří Fiala napsal(a):

Na okraj této velmi zajímavé diskuse jsem si dovolil zpracovat
STRUČNÝ PRŮŘEZ HISTORIÍ KOSOVA (A METOHIJE) do r. 1989
(zdroj: Kapesní atlas světových dějin, Geodetický a kartografický podnik, Praha 1989)
starověk - Ilyrové
2. st. př. Kr. - jižní část území ovládnuta Římany
poč. n. l. - i severní část ovládnuta Římany (Ilyrové postupně romanizováni)
od 395 - Východořímská, resp. Byzantská říše
6. st. - příchod slovanských Srbů
9. st. - Bulharská říše
1018 - opět Byzantská říše (po vyvrácení Bulharska)
1204 - opět Bulharsko (po zhroucení Byzantské říše následkem dobytí Cařihradu 4. křížovou výpravou)
1261 - už součástí srbského státu (ten původně na východě Bosny, západě dnešního Srbska a v Černé Hoře)
1355 - největší expanze Srbska (včetně dnešní Albánie a severozápadního Řecka), hl. město: kosovský Prizren
1389 - bitva na Kosově poli (i po ní součást Srbska, ale se zesilujícím tureckým vlivem)
1459 - připojeno k Turecké (Osmanské) říši
během turecké nadvlády - postupně částečný exodus srbského obyvatelstva a příchod Albánců
1912 - po 1. balkánské válce připojeno k Srbsku (to v 1817 obnoveno jako poplatné knížectví, od 1878 nezávislé)
1915 - obsazeno armádou Rakouska-Uherska (po zhroucení Srbska v 1. svět. válce následkem připojení se Bulharska na stranu Rakouska-Uherska)
1918 - součást Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (SHS)
1929 - Jugoslávie (po přejmenování SHS)
1941 - připojeno k Italy ovládané Albánii (po zhroucení Jugoslávie v 2. svět. válce následkem vpádu armád Německa, Itálie, Rumunska a Bulharska)
1944 - opět součást Jugoslávie v rámci Srbska

Kosovo (a Metohija) je tedy osídleno Srby již od 6. st., podobně jako české země Čechy. Během turecké nadvlády však část srbského obyvatelstva postupně uprchla na sever a na její místo přišli či byli přemístěni Albánci, kteří se později během jugoslávského období stali většinovým etnikem (ještě v 1912 byl poměr srbského a albánského obyvatelstva přibližně vyrovnaný). Je však nutno doplnit, že Albánci nepřišli do Srbska, které v té době už neexistovalo (ani jako součást turecké správy), ale přestěhovali se v rámci území jednoho státu (Turecké říše).

Součástí srbského státu však bylo Kosovo jen po dobu dvě stě let (a jeho centrem ještě kratší dobu, ale právě za doby největšího rozkvětu) a poté během 20. stol. Byl však podstatný rozdíl mezi nadvládou Bulharů a byzantských Řeků, kteří podporovali pravoslavnou církev, a tudíž výstavbu klášterů ap., a tak přímo či nepřímo srbskou kulturu, a nadvládou muslimských Turků, kdy se střídala období tolerance a potlačování.

Ještě dodatečná poznámka: Někdy zmiňované srovnávání Kosova a Sudet velmi pokulhává, ať už z hlediska historického nebo geografického.
Němci přicházeli na území Českého království a byli si toho pochopitelně vědomi (stávali se poddanými českého krále). Jimi osídlené oblasti byli během té doby vždy součástí Čech nebo Moravy, které stále existovaly jako jasně definované území, ať už v rámci Českého království (a to i během vlády Habsburků) nebo od r. 1804 Rakouského císařství nebo od 1867 Rakouska-Uherska.
A tzv. Sudety jsou geograficky pevnou součástí českých zemí, které bez svých pohraničních hor nemohou jako životaschopný celek dlouhodobě existovat, což se prokázalo v l. 1938 - 1939.
Kosovo je oproti tomu jednou z okrajových částí Srbska, jeho ztrátu bychom mohli (velmi slabě) přirovnat k hypotetické ztrátě Slovácka (pokud by se z něj Češi odstěhovali a na jejich místo přišli např. Rakušané), kde bylo centrum našeho prvního státu Velké Moravy, ovšem s tím rozdílem, že by tam místo "jen" vykopávek byly památky jako v Praze (Dušan Veliký, který vládl z kosovského Prizrenu, byl totiž významem i dobou obdobou našeho Karla IV.). Na další existenci státu by to (oproti ztrátě Sudet) výraznější vliv nemělo, byl by to však výrazný emocionální problém (a jižanský temperament Srbů je mnohem výraznější než náš) ve vztahu k vlastní historii, což se mi jeví být těžištěm problému ze srbské strany.
23. 02. 2008 | 23:49

Jiří Fiala napsal(a):

Aby nebylo téma Kosova tak jednoduché, příslušnost druhé srbské bývalé autonomní oblasti, tedy Vojvodiny, k Srbsku, je na základě zcela opačného důvodu, než je tomu u Kosova.
Vojvodina dříve nikdy k Srbsku nepatřila, součástí Uherska byla od 10., resp. 11. st. (pravobřežní a levobřežní část) mimo období turecké nadvlády (1541 - 1699, resp. 1718), tedy delší dobu, než bylo Kosovo součástí Srbska. Řeky Dráva a Dunaj tvořily přirozenou uhersko-srbskou hranici (Bělehrad byl původně pohraniční pevností). Srbové utíkali do Vojvodiny před tureckým útlakem právě z Kosova a jižního Srbska. Srbské osídlení Vojvodiny časově tedy odpovídá albánskému osídlení Kosova.
Uhersko podstoupilo Vojvodinu Srbsku po své porážce v první světové válce tedy "dobrovolně") na základě příslušnosti většiny obyvatelstva k Srbům (původní Maďaři již byli menšinou).
Jestliže si tedy Srbsko nárokuje Kosovo na základě historické příslušnosti, o to více by Vojvodina měla patřit Maďarsku, protože mu patřila delší dobu než Kosovo Srbsku. Jestliže však Vojvodina patří k Srbsku oprávněně kvůli většinovému srbskému obyvatelstvu, o to více by Kosovo mělo patřit Albáncům, kteří tam mají mnohem výraznější většinu než Srbové ve Vojvodině.
Tyto teoretické úvahy nemají pochopitelně za cíl zpochybňovat příslušnost Vojvodiny k Srbsku, ani srovnávat současnou situaci Srbska se situací Maďarska po 1. svět. válce, ale poukázat na složitost situace, která zdaleka není tak jednoduchá, jak se tu o tom mnozí diskutující snaží (bohužel často vulgárně) ostatní přesvědčit.
27. 02. 2008 | 21:14

Marjanović napsal(a):

Neuvěřitelné "důkazy" Urbana, že Kosovo v podstatě nepatřilo Srbsku nelze racionálně vysvětlit.
Tak se podívejte do Encyclopedia Britanica "Kosovo" nebo na
http://www.teslasociety.com...
Předáci kosovských Albánců o středověkých srbských manastirech na Kosovu (Gračanica, Pećka, Sv. Arhangeli a j.) říkají, že jsou to "ranokřesťanské svatině Albánců (4.-7. stol.) vybudováne předtím, než Albanci přijaly islam".
Je to fakt perla nad perlami.
13. 03. 2008 | 09:13

Strejda napsal(a):

Pane Fiala, potom by KAŽDÁ oblast na světě kde je nějaká etnická většina měla patřit této většině - npř. Washington USA Afričanům, jelikož je tam 80% Afričanů, nebo Kalifornie Mexičanům, jelikož je tam přes 50% Mexičanů a Hispanců, nebo severní Británie Skotům - Anglánů je tam minimum, západní Israel Palestincům - Židé tam nejsou nebo severní Ceylon Tamilcům - Sinhálci tam nejsou a můžeme pokračovat.
Může někdo uvést důvody otržení Kosova od Srbska?
13. 03. 2008 | 09:31

edi napsal(a):

Gratuluji Vam pane Urbane za clanek. Cetl jsem ho s pozitivnim pocitem. Myslim si ze je to objektivni clanek a musime to respektovat ikdyz nekomu to asi se nelibi. To co jste zapomnel rict je to ze kazdy narod chce zit ve svobode, kazdy narod chce zit v miru, ze kazdy narod ma pravo volit svou cestu a to Kosovari uz maji.Cekali na to 100 let a ta cesta nebyla jednoducha.Nemuze zit jeden narod pod tlakem, pod nenavisti, jen vuci tomu ze oni nejsou pravoslavi, jen ze oni nemluvi srbstinu, jen vuci tomu ze ziji ve svych oblasti nekolik stoleti pred dobu kdyz prisli Srbove.Kosovari hodne trpeli, a je pravda ze oni bojovali proti Turkum 100let vic nez srbove.Je cas aby pravo bylo na sve miste. Kosova ted je nezavisla chteji nebo nechteji srbove& co.V Kosovu neegzistuje zadna teroristicka armada, ale byla jen armada za svobodu jeji vlast, a za to muze kazdy, ketry citi ze vlast je drazsi nez vira jakakoli to by byla.Jsem rad ze konecne jeden clovek vidi to jinak nez ostatni.Vi ze Kosova je zvlastni priklad a doufejme ze ceska vlada brzo uzna Kosovu.je to na jeji cest a bude na strane spravo, na strane svobode, na strane Bohu..
02. 05. 2008 | 14:31

Jirka napsal(a):

Gratuluji Janu Urbanovi k dobrému, velmi jasnému a přehlednému článku!
A ještě více gratuluji k trpělivé diskusi s dalšími účastníky! Není to někdy opravdu lehké mluvit o Kosovu, Bosně a celé tragédii prostoru, který býval Jugoslávií... dnes z Jugoslávie zbylo jen adjektivum v oficiálním mezinárodně uznaném názvu Bývalá jugoslávská republika Makedonie (řada zemí přitom už naštěstí uznala Makedonii pod jejím ústavním názvem)! Tak to bohužel skončilo se zemí, která prostě nemohla vydržet, protože obstát mohla jen v určitém politickém, historickém a sociálním kontextu a ten když zmizel, postupně musela zmizet i Jugoslávie. Je to tak a ne jinak... My všichni musíme pomáhat s vyrovnáním se s důsledky tohoto vývoje, který není možná příjemný, ale byl v podstatě nevyhnutelný.
Jirka
20. 07. 2008 | 23:03

Bléééé napsal(a):

Co jste za stvůru, to mi hlava nebere...Ale vrátí se vám to, stejně jako tomu židovskému golemovi...http://sw.gurroa.cz/dejavu.htm
08. 03. 2009 | 00:19

Moon Giguere napsal(a):

great topic. Thanks for your article, its been http://www.hzzxdq.net very helpful. Thanks for sharing your information.
12. 08. 2010 | 09:11

Ardelle Noreiga napsal(a):

Looks like a very interesting solution technology.http://www.ejaisolar.com
http://www.chinajmdq.com
http://www.chinalasiji.com Thanks for sharing .
12. 08. 2010 | 09:17

G.P. napsal(a):

SEM SRB a moc se tesim az vstoupime do EU.
23. 10. 2011 | 21:33

J.G. napsal(a):

Jako přinejmenším v části slušně demagogicky nalháno,kde to bylo dějinami již prokázano jako opak . :o)

Viz. třeba
Bod 9) Dějiny po tomto kreténském článku ukázaly, jak dobře kosovský precedent posloužil v posledním gruzínsko-ossetském konfliktu. (resp. i abcházském).
10. 09. 2012 | 01:06

Tonda napsal(a):

ANO, ANO - A TED SE KOUKNETE NA TOHLE:

WWW.FB.COM/KPJUGOSLAVIJE
29. 12. 2012 | 14:42

Tonda napsal(a):

A pak trena na tohle:

WWW.KOMUNISTI.ORG

A do nasi zeme se uz vy podelany zradci neserte! Taky u vas uz nase lidi nejsou!
29. 12. 2012 | 14:44

Josef napsal(a):

Souhlasim s panem Urbanem
26. 03. 2013 | 17:17

Honza napsal(a):

Pane Urbane, o Kosovu nemáte ani ponětí.
08. 01. 2014 | 19:26

PqiKvlWE napsal(a):

<a href=http://publicartsa.com/files/ritalin.html/#nqm>ritalin online</a> where can you buy ritalin - buy ritalin adults
16. 06. 2014 | 10:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy