Zákon o střetu zájmu: politici jej ignorují a úředníci je v tom podporují

07. 12. 2012 | 16:26
Přečteno 2444 krát
Bývalý člen rady Středočeského kraje a náměstek hejtmana za ČSSD Ing. Marcel Hrabě porušil zákon o střetu zájmu. Úřednice v Kladnu Blanka Dragounová však řízení o přestupku v rozporu se zákonem nezahájila. Možnost postihnout pana Hraběte kvůli pochybení paní Dragounové zanikla.

Oživení podalo v únoru 2012 na příslušné úřady oznámení o přestupcích 122 veřejných funkcionářů. Mezi nimi byl i bývalý člen rady Středočeského kraje a náměstek hejtmana za ČSSD Ing. Marcel Hrabě, který v oznámení o činnostech za rok 2010 dle § 9 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů neuvedl, že:

- je od 24. listopadu 2008 členem dozorčí rady společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., IČ: 270 85 031,
- je od 16. prosince 2008 předsedou dozorčí rady v Oblastní nemocnici Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČ: 272 56 537,
- je od 19. prosince 2008 předsedou dozorčí rady v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČ: 272 53 236.

Přestupek projednával magistrát města Kladna, přesněji paní Blanka Dragounová, která dne 11. 4. 2012 (po dvou měsících) oznámení o přestupku odložila, protože dle jejího výkladu zákona „neodůvodňovalo zahájení řízení“.

Byť odůvodnění úkonu o odložení věci je velmi sporé a chybí v něm jakýkoli odkaz na zákonné ustanovení, můžeme zde vyčíst zhruba toto: „ skutková podstata přestupku nebyla naplněna, protože společnosti, ve kterých pan Hrabě zasedá, nebyly zřízeny zákonem, ale krajem“.

Problém ale je, že zákon o střetu zájmu nikde nestanoví, že by veřejný funkcionář oznamoval jen svou angažovanost ve firmách zřízených zákonem a v jiných nikoli!

Podle ustanovení § 9, odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu je veřejný funkcionář je povinen přesně, úplně a pravdivě písemně oznámit, že je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby, a o jakou podnikající právnickou osobu jde (obchodní firma nebo název a sídlo).

Zákon ALE NIKDE NESTANOVÍ, že by se tato povinnost vztahovala jen na společnosti zřízené zákonem – toto si vymyslela paní Dragounová sama. Zřejmě se inspirovala v jiné části zákona, a to konkrétně v § 2, odst. 2, písm. b) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, který řeší kdo ještě (mimo osoby uvedené v prvním odstavci) je veřejným funkcionářem….

Konkrétně: § 2, odst. 2, písm. b) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu: Pokud nejde o veřejného funkcionáře podle odstavce 1, rozumí se pro účely tohoto zákona veřejným funkcionářem také
b) člen statutárního orgánu, člen řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby zřízené zákonem …..


Samozřejmě nevím, zda paní Dragounová je pouze líná, nebo hloupá, nebo oboje dohromady. Výsledkem každopádně je, že kvůli její neznalosti zákona, pan Hrabě za přestupek proti střetu již nikdy potrestán nebude (přestupek lze jej projednat a rozhodnout o něm jen do 1 roku od jeho spáchání).

Magistrát města Kladna si zřejmě byl vědom pochybení paní Dragounové, neboť trvalo více jak půl roku, než se Oživení za použití 6 opravných prostředků (!) dobralo výsledku řízení. Celá anabáze úřednické mašinérie je popsaná podrobně na stánkách Oživení a předchozím blogu věnovaném ing. Frčkovi.

Nicméně pozorný čtenář si zřejmě musí položit i otázku, proč Oživení vynakládá tolik času a energie kvůli nějakému panu Hraběti a paní Dragounové, nakonec každý někdy udělá chybu a nejsou snad na světě větší problémy? Není to všechno jen zbytečná bouře ve sklenici vody?

Samozřejmě se na věc lze dívat z různých úhlů pohledu. Ve skutečnosti opravdu nejde o pana Hraběte (nakonec pochybení veřejných funkcionářů byla zjištěna napříč celým politickým spektrem a Oživení podalo oznámení o přestupku na všechny osoby), a už vůbec nejde o paní Dragounovou, která zjevně viděla zákon o střetu zájmu poprvé v životě.

Oživení jde o nefunkčnost zákona jako takového a usiluje o jeho změnu.

Současné znění zákona je bezzubé a k žádné kontrole ve skutečnosti nevede. Roli "kontrolorů" jednotlivých čestných prohlášení veřejných funkcionářů mají plnit tzv. evidenční orgány (mandátní a imunitní výbor sněmovny, ředitel Krajského úřadu anebo tajemník obecního / městského úřadu), které však ve skutečnosti pouze jednotlivá čestná prohlášení shromažďují a nijak se nezabývají jejich obsahem.

Pro občana je komplikované i jen se k těmto oznámením dostat (zejména pokud jde o jednotlivé kraje) - každý totiž musí obdržet přístup do registru od evidenčních orgánů. Na některé kraje muselo Oživení žádat i čtyřikrát za sebou, neboť úředníci se dopouštěli těchto chyb: zaslání přístupového kodu na jinou než požadovanou adresu, zaslání nefunkčního kodu, stanovení limitu pro přístup do registru v délce 4 kalendářních dní,když mezi tyto dny byl započítán i den odeslání zásilky z úřadu a víkend, takže v době převzetí zásilky kod již nebyl platný atp.

Dále Oživení chtělo vyzkoušet i praktickou stránku rozhodování o přestupcích, kdy tyto výsledky byly rovněž tristní. Úředníci na obecních úřadech s rozšířenou působností mají o zákonu o střetu zájmů pouze minimální či žádné povědomí (např. nahlížejí do již neaktuálního znění zákona, vykládají zákon jako paní Dragounová, postupují přestupky zpět k evidenčním orgánům pro domnělou nepříslušnost), anebo si dokonce vzájemně i mezi úřady vyměňují vypracovaná odůvodnění jak přestupek nestíhat (viz radní královéhradeckého kraje Táborský, Dohnálek, Ješina).

Dalším z problémů současného nastavení je místní příslušnost úřadů dle bydliště osoby podezřelé ze spáchání přestupku. Kromě již zmíněné neznalosti zákona, je nutné se zamyslet i nad tím, zda je skutečně reálné, že by úředník pokutoval svého současného či bývalého starostu?

Přestože Oživení v rámci oznámení přestupku navrhovalo, aby úředníci předali vyřízení věci jinam (například u senátorů či poslanců na úřad dle výkonu veřejné funkce, což zákon umožňuje), využil této možnosti pouze jeden úřad.

Dále pouze jeden z úřadů sám od sebe konstatoval svou podjatost a věc nechal přes nadřízený orgán přeložit jinam. V ostatních případech úředníci neváhali rozhodovat o přestupcích svého současného či bývalého starosty (např. Beroun - Besser) či regionálního politika (prakticky všichni radní kraje) a tomu odpovídají i výsledky řízení (žádné či minimální sankce).

Součástí sankce za přestupek veřejného funkcionáře by přitom mělo být i výslovné právo veřejnosti dozvědět se výsledky řízení a to i v případě, kdy bylo řízení zastaveno či vůbec nezahájeno (úřední záznam do spisu, opis vydaného rozhodnutí, které obsahují odůvodnění zvoleného postupu).

Realita dnešního přestupkového řízení je taková, že i když má oznamovatel právo dle zákona o přestupcích "vyrozumění o učiněných opatřeních", jestliže o to požádá, úředníci si toto ustanovení vykládají tak, že vyrozumění zní: "Bylo postupováno dle zákona o přestupcích" či dokonce "věc byla vyřízena". Ve skutečnosti se ani oznamovatel přestupku skutečný výsledek řízení nedozví, pokud nedisponuje nekonečnou trpělivostí či právním zázemím.

Ve vybraných případech se Oživení pokoušelo získat rozhodnutí o přestupcích rovněž dle zákona o svobodném přístupu k informacím, kdy úřady opakovaně odmítaly rozhodnutí vydat s odvoláním na skutečnost, že Oživení není účastníkem přestupkového řízení (exemplární případ je právě Hrabě - Kladno, ale i mnoho dalších), či dokonce s odvoláním na povinnost chránit soukromí politika, který byl uznán vinným ze spáchání přestupku dle zákona o střetu zájmu (například Drobil, Udženija, Šilar a další).

Jinými slovy mít zákon o střetu zájmu nestačí, pokud jeho aplikace nefunguje. A když nefunguje, je třeba jej změnit. Dobrou zprávou je, že pro roky 2012-2014 je změna zákona o střetu zájmu zařazena mezi hlavní priority vlády ČR v boji proti korupci. Hned za zákonem o úřednících.

O něm a o důvodech proč jej potřebujeme zase až jindy…

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

právnička napsal(a):

D. Rath hnije ve vazbě, Dalík, Parkanová, Vondra a spol. běhají po svobodě
D. Rath byl zadržen policií v půli května s krabicí, v níž bylo 7 mil. Kč. Od té doby je ve vyšetřovací vazbě. Sněmovna jej v červnu zbavila imunity na základě vykonstruovaného obvinění, že měl předražit projekt rekonstrukce zámku Buštěhrad. Tohle obvinění se zhroutilo jako domeček z karet… Proto se ušil pro zářijovou schůzi sněmovny příběh jiný. Nevím, zda je D. Rath vinen či nikoliv. Věřím, že pravdu může najít jen nezávislý soud.
Co mě ale zaráží, je bohorovnost a velkomyslnost justice v jiných kauzách, gigantičtějších. Z těchto lidí nikdo nezpytuje s. D. Rathem svědomí ve vazební věznici. Ani Dalík (Pandury s údajně 500 mil. Kč požadovaného úplatku), ani posl. Parkanová (CASA s údajným předražením 658 mil. Kč), ani A. Vondra (faktury ProMoPro předraženy údajně „jen“ o 300 mil. Kč) atd. A co Topolánek s Bursíkem a jejich byznys solárních elektráren? Zabývá se někdo jejich podezřelými kroky, které připraví stát o stovky miliard korun?
D. Rath se pak nutně musí cítit jako politický vězeň. Jakmile se dostane z vězení, rozbije – při své schopnosti komunikace s veřejností – slabá místa obžaloby na padrť. Proto musí hnít co nejdéle ve vyšetřovací vazbě.
Máme prostě vypečenou justici. Po svých vystoupeních ve sněmovně při dvojím projednávání kauzy D. Ratha dostávám desítky dopisů občanů. Seznamují mě se svými kauzami u českých soudců. Je to děsuplné. Až se mi věřit nechce, v jakém stavu česká justice je. A proč by vlastně měla být jiná, v tom současném společenském marasmu, nežli např. vláda, sněmovna, ministerstva a další úřady.
Stát je ve velmi vážné a ve velmi smutné situaci. Některým vlivným lidem nejde vůbec o demokracii jako vládu lidu, ale jako o systém, který je slabý a neschopný odkrýt jejich lumpárny.
07. 12. 2012 | 16:45

Stařeček napsal(a):

Bielinová - vážená paní, je to náhoda, nebo zlý úmysl, že když se už konečně začne někdo pranýřovat, vybere se i ze stovek podvodníků, vždy ten z ČSSD. Já na Vaši odpověď čekat nebudu, odpovím si sám. Je to zlý úmysl.
07. 12. 2012 | 17:20

xxx napsal(a):

Nejnovejsi informace pro Vas, p. Bielinova: byvstarosta Chomutova a exsenator ODS
Novak nenastoupil do vezeni, ac byl povinen.
Pockam si, jak s informaci bude nalozeno.
07. 12. 2012 | 17:33

Jan Novák napsal(a):

Stařeček: naivko, jaký je rozdíl mšzi ČSSD a ODS ? jeden za 18, druhý bez 2 za 20......Pravda, nic horšího než Nečasova zlodějská tlupa zde od revoluce nebylo. Snad s výjmkou Topolánka...Tyto dva ga***ři jsou vskutku nerpřekonatelní.
07. 12. 2012 | 17:35

xxx napsal(a):

To pravnicka:
Zacina mi to pripadat jak umyslne rizeny rozklad statu. Pocinaje rozbitim republiky bez referenda a konce soucasnym fungovanim- nefungovanim,ucelove zamerenym
- vsech tri moci: zakonodarne, vykonne i soudni. Mylim se?
Nejmene na useku
"rarity" ceskeho exekucniho "prava" jiste ne!
07. 12. 2012 | 17:39

Joe Ratata napsal(a):

právnička
Rath si dovolil navrhnout masivní zdanění nejbohatších (uhlobaroni,bankéři,elektrárníci) a tak byl exemplárně potrestán.Ve vězení bude tak dlouho dokud nepochopí (a ostatní politici s ním),že jistí lidé jsou nedotknutelní.
Až zmoudří,bude v tichosti propuštěn a výměnou za stažení se ze světel reflektorů,o něj bude dobře postaráno.
Mocní nemají žádný zájem Ratha zničit (a on zahnaný do kouta bude útočit) a riskovat,že ovčani prohlédnou jejich hru.Potřebují Ratha poučeného a mlčícího.Potřebují příklad pro ostatní prostořeké.
07. 12. 2012 | 17:56

eL napsal(a):

právnička

Ratha policie dopadla se sedmi miliony v krabici od vína. Kotrouše se 150 tisíci a už vyfasoval nepodmíněný trest. Podle posledních zpráv už státní zastupitelství zpracovává na Ratha žalobu, kterou v lednu předá soudu.

Korupce se dokazuje složitě a těžce, v případě A. Vondry a V. Parkanové nešlo z jejich strany o korupci, ale nesou politickou odpovědnost.
Nemíchejte jablka s hruškami!
07. 12. 2012 | 18:00

český maloměšťák napsal(a):

Stařeček
Myslím si, že autorce blogu křivdíte.
Chápu Vaše rozhořčení /obecná realita je taková - že nyní vládne tkzv. pravice a nejen některá média podle ní tancují/...ale nemáte pravdu - projeďte si zpětně všechny příspěvky paní Bielinové.

Já její blogy naopak považuji za velmi přínosné.
Vadí mi jen to, jí zmiňované a popsané kauzy znovu neaktualizuje - jak se vyvíjejí či jak dopadly.
07. 12. 2012 | 18:00

Stařeček napsal(a):

Jan Novák - celkem žádný, když se jedná o čerpání cestovních výloh, platy, imunitu, prebendy atd. Přesto je přístup ČSSD k občanům lepší a každý se rád o ČSSD otře a zavděčí trojkolce.
07. 12. 2012 | 18:02

Antonín Hrbek napsal(a):

Vážená paní Bielinová,

základní chyba je v samotném zákonu 159/2006, který zná jen přestupek a ne trestný čin a dává jen pokutu do výše 50.000 Kč. Takže paní Dragounová by Vás mohla klidně přečurat, kdyby přestupkové řízení zahájila a uložila pokutu ve výši 0 Kč.

Další chyba zákonodárců je v tom, že přestupky mohou být promlčeny. Tak například jihočeský kmotr ODS pan Dlouhý se zachoval jako pirát silnic, za což mu měl být odebrán řidičský průkaz, ale klidně se to promlčelo.

Jediná naděje by byla, že byste paní Dragounovou žalovala z úmyslného promlčení. Podala jste žalobu? Psát o tom na "aktuálně" je z věcného hlediska zbytečné nebo záměrem
07. 12. 2012 | 18:04

Stařeček napsal(a):

český maloměšťák - nebyl to útok na paní Mielinovo, alespoň jsem to tak nemyslel. Je to můj všeobecný dojem jak z médií, tak i z některých zdejších diskutérů. Mé levicové zaměření se tu občas projevuje.
07. 12. 2012 | 18:10

český maloměšťák napsal(a):

el.
"...v případě A. Vondry a V. Parkanové nešlo z jejich strany o korupci, ale nesou politickou odpovědnost. ..."

Ehm ..tedy co tak nazvat těch jednou 280 mega a po druhé 65O maga ...co to tak pane /paní/el...co kdybychom to nazvali " nešťastným opomenutím" ?
Nebo že by " zvláštní souhrou okolností" ?

To by mělo stačit, ne ?

A eL, čo to je vlastne hentá " úpolitická odpovědnost" ? Jak se vyjádří ? Zlatým padákem a trafikou - třeba v Rusku ?

No - není nad sedm mega v krabici od vína, že ?
Apropo - víte že těch 7 mega je ze státní kasy ? Nebo ne ?
Ony ty stamiliony na Promopro a CASA totiž ze státní kasy JSOU zcela jednoznačně . Respektive BYLY. Jenže jsou fuč. Takže nejsou. respektive jsou - ale slouží jiným účelům...než by měly. Takže jde o škodu dvojnásobnou.

To muselo být krabic od vína, co ? Pane/paní/ El. ?
Já bych to tipoval tak na jeden vagon - krabic od vína. Nebo že by dva vagony ? Kdo jen to je nasměroval na špatnou kolej, pane/paní El. / ?
Jo že jako ten , co je politicky odpovědný ?

Hmm - a proč ho teda nečapnou a nestrčí za katr ? Proč tam sedí někdo, komu nejprve musí tu boudu ušít ?

Není to divné ?
Když jeden sedí v lochu a druhý má jít dělat velvyslance ?
Jo...že je to naopak napuosto noumání ?

Hmm - taky si to někdy myslím...že takové věci jsou v Kraďákově čím dál tím víc a čím dál častěji ....napuosto noumání.
07. 12. 2012 | 18:11

Stařeček napsal(a):

paní Bielinovou. Sakramentský metanol.
07. 12. 2012 | 18:13

SOBÍK napsal(a):

Vážená Bielinová, čemu se divíte?? Už 23 let tu vládne stav, kdy se nahoře krade a podvádí po miliardách, klidně se o tom i píše v novonách, a když vedle toho hodíte historku co udělali komunisti blbě před 60 lety nebo který herec či zpěvák něco řekl na STB, lidi si zanadávají na komunisty a život jde dál. A lidi jsou jak ovce a funguje to
07. 12. 2012 | 18:13

šašek z Jihlavy napsal(a):

Tak to vidíte, paní autorko blogu, děláte mevděčnou a mravenčí práci ve prospěch společnosti, která to ocení invektivami. Jejich účel je lidi jako vy otrávit.
Chápu nicka stařeček, že vidí jednostannost v publikování přestupků funkcionářů ČSSD a nevyváženost v přístupu vaší organizace, ale možná to je schopností funkcionářů jiných stran své přestupky lépe zakrývat.
Obavy nicku xxx jsou na místě, drzost exsenátora Nováka je do nebe volající, záběry kamer z jeho schůzky s pány Rittigem a Oulickým, včetně jisté fizyognomické podobnosti, jsou ilustrativní pro každého soudného občana. Ne tak pro justiční orgány, které projevují bezprecedentní benevolenci vůči tomutu druhu nadobčanů.
Děláte záslužnou činnost a tak vás snad trochu potěším, když vyjádřím obdiv a úctu k vaší občanské angažovanosti.
Přeji pevné nervy a více pozitivních reakcí od diskutérů.
07. 12. 2012 | 18:18

Analytik napsal(a):

Zákony platí jen pro prostý lid, lůzu.
Spravedlnost je však slepá, takže se občas nestrefí a dopadne i na jedince ze skupiny nedotknutelných horních 10 tisíc top občanů.
Rath byl jen v nesprávnou dobu na nesprávném místě, ale tato chyba bude brzy napravena.
07. 12. 2012 | 18:52

MartinO napsal(a):

maloměšťák:

Jooj to bylo keců. "O vině něbo nevině Ratha může rozhodnout až soud a kdo si už teď myslí že je Rath vinen tak je fašista a bolševik".
A hle na panáčka. Dnes píše "Hmm - a proč ho teda nečapnou a nestrčí za katr ? Proč tam sedí někdo, komu nejprve musí tu boudu ušít ?"
Takže panáček má jasno i bez soudu. Je to na nevinného Ratha ušitá bouda. Kdo že to je bolševik a fašista?

Už asi po 52. pro zvlášť natvrdlé. Nejedná se o 7 milionů ale o zmanipulované zakázky v řádu stovek milionů.

"Zdokladovali údajnou korupci u šesti veřejných zakázek za téměř půl miliardy korun. Jen Rath za ně podle podle policie inkasoval nebo měl slíbené úplatky ve výši 21 milionů."
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kauza-rath/vysetrovani-ratha-skoncilo-i-diky-vypovedi-spoluobvinene_254204.html
07. 12. 2012 | 19:14

fikus napsal(a):

nic horšího než že se o tom píše nehrozí. Pomůže pouze nová revoluce nasáklá novými ideály a lidmi. Takové nové OF bez pravdy a lásky. :)
07. 12. 2012 | 19:30

Stařeček napsal(a):

MartinO - to znám z padesátých let. Jeden náš spoluobčan, říkalo se o něm, že je taký jednoduchý, rád předváděl své nevyvratitelné soudy a prohlašoval: "Rudé Právo psauo". Tož tak milý MartinO.
07. 12. 2012 | 19:32

babočka napsal(a):

Ti, co se zastávjí pana Rátha by se měli držet faktů a né nějakých spikleneckých teorií. Ten kdo nekrade, nepotřebuje obhájce pana Sokola. Za komunistů se věšelo, zavíralo, kradlo a perzekuovalo. Přitom je vymyté mozky volí dál. Komunističtí učitelé nás učili nesmysly a přitom učí dál. Střet zájmu je proti tomu prkotina.
07. 12. 2012 | 19:37

karelgr napsal(a):

Babočka: a vy jste babočko nevolila komunisty?Ani bývalé?V které straně nejsou? A jsou lepší ti co odešli než ti co zůstali?Není dokonce náš premiér bývalý svazák?Tak nevím,kdo je vymytý mozek...
07. 12. 2012 | 20:04

karelgr napsal(a):

Ač naprosto nevěřím,že by Ráth nekradl, tak vše okolo jasně ukazuje na politickou objednávku.To není spiklenecká teorie.Samopaly ve sněmovně při jeho účasti, chachá..Sice chytli zloděje, ale divadlo okolo a protahování je evidentní.
07. 12. 2012 | 20:07

modrý edvard napsal(a):

autorka: děkuji, pokračujte.
07. 12. 2012 | 23:38

zemedelec napsal(a):

Pane stařeček.
Paní Bielinová se přece prezentovala,jako pravicově orientovaná,tak jiné zaměření od ní nečekejme.To že bude chránit své souvěrce s tím musíme počítat.
Také si něco pamatuji s 50let,tak jenom přidám.Taková akce jako na Ratha,ta se připravuje i rok dopředu a do detajlů.Zatím co jsem zaznamenal,tak to tomu nasvědčuje.Moc bych se divil,kdyby byl brzy propuštěn,proto musí být soud dobře připraven.S toho pohledu očekávám i exemplární trest,raději bych se mýlil.
08. 12. 2012 | 08:14

český maloměšťák napsal(a):

MartinO
Katr - vyšetřovací vazba.
Příště si zaslintejte pořádně a s úrovní hodnou takového mopslíka jako jste vy.

Ještě jednou - státu již vznikla škoda /Promopro, CASA/.
Na Buštěhradu se neprostavělo téměř nic. Tedy - více se tam utratilo za Bendla . než za Ratha.

/tím netvrdím, že příprava trestného činu není trestným činem/

A navíc - máme zde už jeden produkt Kubiceho dílny - Jourovou.
08. 12. 2012 | 13:46

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy