Zákon o střetu zájmu na odpis

25. 03. 2013 | 08:50
Přečteno 2868 krát
Nápad vyzkoušet funkčnost zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů vznikl někdy v létě 2011. Tehdy jsem samozřejmě netušila, že dobrat se reálných výsledků řízení o přestupcích bude trvat téměř dva roky.

Po zvážení reálných možností běžného občana se Oživení v létě 2011 zaměřilo zejména na oznámení o činnostech, ve kterých mají veřejní funkcionáři přesně a úplně uvést, zda vedle výkonu funkce podnikají, jsou společníky v obchodních společnostech či zda zastávají funkce ve statutárních orgánech obchodních společností.

První překážky jsme zaznamenali již ve fázi získávání vstupních informací a to samotných oznámení o činnostech. Ze zákona má sice každý právo bezplatně nahlížet do registru, v praxi však musí u příslušného evidenčního orgánu nejprve požádat o přidělení online přístupu.

Přístup do registru má být ze strany státu zabezpečen „bez zbytečného odkladu“, v praxi jsme se setkávali s těmito problémy: evidenční orgán zaslal přístupové údaje na jinou než uvedenou adresu, přístup do registru byl omezen na pouhé čtyři kalendářní dny, kdy mezi tyto dny byl započítán i víkend a den odeslání zásilky (v době vyzvednutí zásilky byl přístup již nefunkční), evidenční orgán opakovaně poskytl nefungující přístup atp.

I přes výše uvedené problémy se získáním vstupních dat prověřilo Oživení v druhé polovině roku 2011 celkem 483 veřejných funkcionářů (zejména ministry, poslance, senátory a radní jednotlivých krajů). Z výsledku šetření vyplynulo, že každý čtvrtý veřejný funkcionář při vyplňování údajů pochybil.

Na jaře 2012 jsme oznámili přestupky na příslušných správních úřadech po celé České republice dle trvalého bydliště veřejného funkcionáře. Přestože Oživení výslovně požádalo o vyrozumění o učiněných úkonech ve smyslu zákona o přestupcích, úřady nás o výsledku řízení neinformovaly. Jako vyrozumění nám často chodily věty typu „bylo postupováno dle zákona o přestupcích“ či „věc byla vyřízena“.

Teprve na základě rozsáhlé akce dle zákona o svobodném přístupu k informacím (156 žádostí o informace, 39 stížností, 24 odvolání) se nám v průběhu roku 2012 a 2013 podařilo získat 108 rozhodnutí o přestupcích. Zbývajících 14 sporů o informace stále běží, některá rozhodnutí jsou vymáhána i soudně. Úřady nejčastěji odmítají vydat informace o výsledku přestupkového řízení s odkazem na povinnost chránit soukromí veřejného funkcionáře.

Ze 122 případů byla pravomocně vyslovena vina pouze u 28 veřejných funkcionářů.

Úředníci se přitom necítili být podjatí a rozhodovali bez zábran i o přestupku svého současného či bývalého starosty (Čáslav - Strnad, oznámení o přestupku bylo odloženo, Beroun – Besser – vyslovena vina, avšak jako trest zvoleno pouhé napomenutí).

Není bez zajímavosti, že Čáslav odmítá poskytnout informace o přestupcích pana Strnada a pana Urbana, avšak rozhodnutí týkající se paní Moravčíkové poskytli.

Úřady odmítali věc řešit a vyžadovali, aby podání bylo podepsáno elektronickým podpisem. Navzdory skutečnosti, že veškerá podání byla doručena datovou schránkou, která identifikaci odesílatele plně nahrazuje (Městská část Praha 13 – Paroubek, Vodrážka, Domažlice – Látka, Přerov - Nekl).

Úředníci neznali zákon a nahlíželi do znění z roku 2008, kdy pochybení proti zákonu o střetu zájmu řešil soud (například Uničov - Korytář). Úředníci bezdůvodně postupovali spisy Senátu či Poslanecké sněmovně, ta je jim zase vracela zpět (Mnichovo Hradiště – Jermář, Litvínov – Kádner, Žďár nad Sázavou – Němcová, Tanvald - Ploc).

Úředníci si vzájemně zasílali vypracovaná znění rozhodnutí o odložení věci a kopírovali od sebe účelová „odůvodnění“ pro odložení věci či pro zastavení řízení (Rychnov nad Kněžnou – Dohnálek, Ješina + Jičín – Táborský).

Úředníci vymýšleli vlastní nápadité „zákonné“ důvody pro nezahájení řízení. Kvůli jejich neznalosti zákona nelze přestupek již projednat. (Kladno – Hrabě).

V mnoha případech úředníci nebyli schopní rozhodnout ani za 4,5 měsíce od podání oznámení o přestupku (následně pak bylo řízení zastaveno, neboť přestupek musí být projednán a rozhodnut do jednoho roku ode dne, kdy byl spáchán – Lanškroun – Šilar, Čáslav - Moravčíková).

Dokonce ani v případech, kdy byla vyslovena vina, nebyl uložen odpovídající trest.

Přestože zákon umožňuje uložit veřejnému funkcionáři za přestupek pokutu až do výše 50.000,- Kč, postihy jsou v praxi naprosto minimální. Za přestupek proti zákonu o střetu zájmu nebyl v rámci šetření Oživení nejčastěji uložen trest žádný, popřípadě byl uložen trest napomenutí či zcela symbolické pokuty v rozmezí od 1.000,- Kč do 5.000,- Kč. Průměrná výše uložené pokuty je 1.232 Kč.

Pro srovnání: bývalý ministr kultury Jiří Besser musel odstoupit ze své funkce, když vyšlo najevo, že v přiznání o činnostech neuvedl, že byl společníkem společnosti Comoros Group, LLC. Městský úřad v Berouně (svého bývalého starostu) uznal vinným, avšak jako trest uložil pouhé napomenutí.

A dokonce ani v případech, kdy byla vyslovena vina veřejného funkcionáře a uložena pokuta ve výši 4.000,- Kč, veřejný funkcionář pokutu neuhradil a úřad ji po něm minimálně půl roku nevymáhal (Městská část Praha 8 – Nosek).

Jaký je smysl českého zákona o střetu zájmů?

Můžete samozřejmě namítnout, že neuvedení živnostenského oprávnění či vykonávané funkce v dozorčí radě (leckdy bezvýznamné obchodní společnosti) nemůže ohrozit nezávislost a nestrannost veřejného funkcionáře při výkonu funkce. A budete mít samozřejmě pravdu - i já považuji za stěžejní jiné parametry zákona (které ovšem v českých poměrech také nefungují – například povinnost oznámit střet zájmu před hlasováním o konkrétní věci).

Nicméně je opravdu náhoda, že zákon je postaven tak, aby ve skutečnosti nikdo nedohlížel na jeho dodržování? Evidenční orgány, u kterých se hromadí majetková přiznání, totiž pouze evidují, zda poslanec XY odevzdal či neodevzdal jakkoli vyplněnou listinu. A mám své pochybnosti i o tom, zda by se evidenční orgány postaraly o stíhání přestupku v případě, kdyby funkcionář neodevzdal vůbec nic.

Je opravdu náhoda, že zákonodárci (v mnoha případech starostové či zastupitelé na komunální úrovni) svěřili rozhodování o přestupcích správním úřadům dle svého trvalého bydliště? Můžeme se divit, že úředník neuloží svému současnému či bývalému starostovi pokutu za přestupek proti zákonu o střetu zájmu?

Poznámka: Bližší informace a veškerá dostupná rozhodnutí naleznete pod jmény jednotlivých funkcionářů na stránkách Oživení.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

ZM napsal(a):

Základní otázka je, zda je možné změnit systém mafiánského kapitalismu? Co by se muselo stát, aby začali úředící dělat to, co opravdu dle zákonů dělat mají? Poslat je např. na "převýchovu" do Norska ? :) Nebo změnit systém voleb? Těžko říct, jestli by to pomohlo. Alee asi by to nebylo horší, než volební systém, ve kterém se volí zasloužilí partajní kádři. Pokud by byl do poslanecké sněmovny zaveden volební systém, ve kterém by se v jednotlivých obvodech volili poslanci samostatně, tak by to možná bylo pro stát lepší, než je to nyní. Použilo by se 81 volebních obvodů pro volby do senátu. Poslanecká sněmovna by se zredukovala na 162 poslanců a v každém volebním obvodě by se volili dva poslanci. Sice by se možná zvýšily náklady na předvolební agitaci a na volební lístky, ale z hlediska fungování státu by to možná bylo lepší. Je potřeba zdůraznit slovo MOŽNÁ, protože to jednak zatím není "vyzkoušené" a navíc, stejně je too jen teoretizování. Současní partajní kádři by to totiž nechválili, např. proto,že by měli obavu, že se do sněmovny dostanou nezávislí kandidáti a ze státu by nepřičšlo tolik očekávaných peněz do stranických pokladen.
25. 03. 2013 | 09:09

ZM napsal(a):

Prostě to i nadále bude tak, že politická "šlechta" bude dělat vše proto, aby byl zachován současný stav. Oni ví, že velká část lidí volí při každých volbách jako stádo. V některých případech se sice stane, že je do sněmovny zvolen kandidát z tzv. "nevolitelného" místa, ale to už je "riziko podnikání". Např. při volbách v roce 2010 se do sněmovny dostal Křeček. Někde jsem četl, že byl na kandidátce v Praze až na 18. místě, ale nevím,jestli je to pravda.
25. 03. 2013 | 09:15

Občan napsal(a):

"...Úřady odmítali věc řešit a vyžadovali,..."
???
Tohle by se advokátovi opravdu stávat nemělo. V oboru, v němž záleží na každém tvaru a interpunkčním znaménku, by měla být dokonalá znalost češtiny samozřejmostí.

A k zákonu samotnému - už to, že je střet zájmů nebo nesprávný postup při podání přehledu o vedlejších činnostech POLITIKA (jedno na jaké úrovni politiky) pouhým přestupkem, činí ten zákon zhola zbytečným.
Dokud nebude automatickou sankcí bezpodmínečný odchod z politiky, nemají podobné rešerše smysl.
__________________________________________________________

ZM,
úředníci dělají to, co dělat mají. Ale jen do výše svého platu a jen tak, aby existenčně neohrozili sebe samé. Sebevrazi a svatí se obvykle úředníky nestávají.
25. 03. 2013 | 09:33

Karas napsal(a):

Občan napsal(a):

"...Úřady odmítali věc řešit a vyžadovali,..."
???
-------------
Řekl bych, že jde o slovenský pravopis, paní je asi ze Slovenska (podle jména by to tak být mohlo).
25. 03. 2013 | 09:47

bella ciao napsal(a):

Opět oceňuji úpravný a povzbuzující vzhled blogerky.
Jen mi je líto, že se dala na advokacii, kde musí říkat pochybil, když ve skutečnost chce říct lhal.
25. 03. 2013 | 09:51

insider napsal(a):

Sebevrazi a svatí se sice obvykle úředníky nestávají, ale kupodivu existuje nezanedbatelný počet těch úředníků, kteří účinné blokují destruktivní počiny politického managementu veřejných institucí a hájí právo a odbornost. Ne všude to ale takto vyzní, těch, co nechtějí mít problémy, byla a je většina...
25. 03. 2013 | 09:52

Občan napsal(a):

Insidere,

to myslíte "Michálky"? V tom případě si o nich a jejich aktivitách nejprve něco zjistěte a pak se nad nimi rozněžňujte :o)

Pokud jsou dostatečně vysoce postavenými úředníky, vstupují v případě neúspěchu při "blokování destruktivních počinů politického managementu veřejných institucí a hájení práva a odbornosti" do politiky.
ŘADOVÍ úředníci po takovém sebevražedném konání končí na pracáku bez šance sehnat jakoukoli práci; v lepším případě v předčasném důchodu.
25. 03. 2013 | 10:05

a. napsal(a):

Občane
KAŽDÝ jedná ve svém vlastním zájmu.
Zaplaťpámbu Hospodina napadlo zmást jazyky a zařídit, aby se ty zájmy rozcházely.
25. 03. 2013 | 10:31

Dalibor Zvolský napsal(a):

Samet byl nastartováním vnitřní občanské války, která nenastala v roce 1968, tedy při naší okupaci od SSSR, ač mohla být očekávána, neb se počítalo s ustavením kolaborantské vlády. Jak vidno SSSR přehodnotil svoji prohranou taktiku a zkusil to jinak. Rozložit národ stmelený pod KSČ v tzv. Pražském jaru od r.1967 až do pookupační čistky tzv. "normalizace" za pomoci podvodů od počátku okupace i se systémem vládnoucí jediné komunistické strany. Jen už např. to, že se odkudsi vynořila Komunistická strana Slovenska, která za jednotné a internacioální republikové Komunistické strany Československa, neznající nějaký rozpad na Komunistickou stranu Čech a Moravy a Komunistickou stranu Slovenska, byla Moskvou dosana do role rozbíječe celé struktury strany a tedy i orgánů státní správy atd., při vedoucí úloze KSČ ve společnosti a jejím fungování na všech místech řízení státu. Ti co na toto poukázali odvážně i v tisku atp. byli minimálně umlčeni pravděpodobně opět nastolenou cenzurou, ignorací jejich sdělení občanům atp. Mohlo jít i o jejich likvidaci o které jsme se už nedozvěděli. Pokud Vám dochází důsledky této podvratné činnosti východního zločinu u nás v naší vlasti, tak pochopíte, že řízená posametová "elita" nepokračovala v cestě k socialismu s lidskou tváří a tedy svobodou slova, volným pohybem občanů do zahraničí, sociálními vymoženostmi a možnostmi celé řady nástrojů jak dávat nešvary včetně jejich nositelů k odpovědnosti, které se jistě bála především ta část východních agentů u nás, kteří se dopouštěli zločinů a to i na dětech, takže o tom psal tehdy i západní tisk. Dnes je situace mnohonásobně horší díky osobní zradě či totálnímu slabošství a nekompetentnosti? "Pravdy a lásky co vítězí nad lží a nenávistí" a vy můžete vnímat důsledky toho, jak slaboch nezabezpečil ve státě svojí počáteční autoritou nic takového co by postavilo utajování pravdy mimo zákon a posílo tak její akceschopnost. Již malé děcko dokáže proklamovat a věřit tomu, že pravda a láska zvítězí, ale dospělí by měli navíc dokázat činy jak toto zabezpečit!!! Dneska je doba, že nesmím vědět ani pravá jména pracovníků z východu na které bych rád podal trestní oznámení, a to i od orgánů státní správy,vnitra, i když porušují má lidská práva!!! Takže se nedivím, že systém zastrašování od východní mafie a jejích přisluhovačů po "volbě" Zemana okamžitě opět rozbujel a rád bych vás upozornil, že bude tedy ještě hůře, jak již slýchám z mnoha stran obyč. lidu. Zrádci komunismu východu dostali šanci očistit se na údajných zrádcích komunismu v naší vlasti, ale to nejdřív musejí dokázat, že to zrádci jsou!!!!Takže se o to snaží od fyzického násilí, forem lákání na alkohol, drogy, sabotáže práce jiných atd., až po skryté zásahy do řízení a fungování našeho státu. Toto vše je skrytá občanská válka řízená východem k očištění své špíny za bezprecedentní čin=násilné vojenské přepadení, tedy válku, jednoho socialistického státu proti jinému socialistickému státu!!!, což způsobilo kolaps i v jejich vnitřním systému. ČSSR tehdy mohla dokázat teori konvergence mezi východem a západem v praxi ve prospěch i našeho lidu. Místo toho nastala okupace od otrokářů východu pod rouškou idejí komunismu. Taková situace v historii světa dosud nenastala a zbortila původní teze o tom, že socialismus až komunismus neplodí války. Dívejte se na věci prosím také z vyššího rozměru souvislostí, proto jsem toto napsal. "Čest poctivé práci a smrt okupantům." Dalibor Zvolský=blog:daliborzvolsky.txt.cz
25. 03. 2013 | 11:10

Vlado napsal(a):

Kdyby těch občanských iniciativ a kontrol nebylo asi by se nic podstatného v tomto praktivovaném stavu nezměnilo. Ale přece je to záslužná činnost avšak bez velké odezvy.
Jak to může být jiné, když jsou trestné činy pochváleny z nejvyšších míst? Protože jak chápat amnestii na odchodnou otce, kterou v poslední čas podepsal V.Klaus. No začalo to tím, že nelze rozpoznat špinavé peníze od čistých. Pokračovalo tzv.bankovním socialismem! I když ten název je samozřejmě zavádějící. Copak by bylo za socialismu dovoleno poskytovat půjčky bez záruky splacení atd. Mafiánský kapitalismus to je výsledek zvonění klíči na Letné.
25. 03. 2013 | 11:22

herdek napsal(a):

Dobrá práce paní advokátko.

Jen by to chtělo se už provdat a mít rodinu jinak z Vás zůstane pomatená zašklá stará panna s kočkama jako Švihlíková. A zatímco Švihlíkové její uděl přeji, protože jí nikdo z ČSSD, z KSČM a SPOZ nechtěl, tak Vám určitě nikoliv.
25. 03. 2013 | 11:24

Analytik napsal(a):

Úředník úředníku oči nevyklove!
25. 03. 2013 | 11:39

modrý edvard napsal(a):

Autorka: děkuji. V druhém kole by to asi chtělo požádat o informaci, jak byli potrestáni ti úředníci, co řádně neplnili své povinnosti.
Jinak souhlasím s názorem, že v mnoha případech jde o prkotiny. Ale se mnou taky finančák nebude diskutovat, že jsem daňové přiznání na 0 Kč přinesl o týden později.
26. 03. 2013 | 13:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy