Portrét psychopata

27. 10. 2012 | 10:38
Přečteno 174658 krát
Jelikož nejsem stapouch, ani sobý hnusec, rozdělím se zde o svůj čtenářský zážitek z knihy The Psychopath Test anglického novináře Jona Ronsona. Ta mě mimo jiné utvrdila v přesvědčení, že některým učebnicím v mém oboru by prospělo, kdyby je místo jejich autorů sepsali zasvěcení novináři, protože to umějí lépe.

Psychopat je slovo výstižné a dle mého soudu užitečné, nicméně zavrhli jsme je, protože to prý jejich nositele uráželo. Tuhle korektnost dotaženou za hranice vkusu lze jen těžko pochopit. Docent Prokůpek nás poučil v šedesátých letech, kdy ještě termín měl v psychiatrii své místo, že tito lidé nejsou v pravém slova smyslu nemocní, současně ale také nejsou zdraví. Ronson přebírá domněnku současných badatelů, že jsou ve své podstatě „jiní“. Jiní v tom smyslu, že jim chybějí některé nervové struktury a proto vykazují zcela odlišné reakce na nebezpečí, ale také na bolest, jejich impulzivita je špatně kontrolovaná, nechápou problematiku viny a trestu a zcela jinak než 99% většina vidí smysl a cíl mezilidských vztahů; jsouce typickými predátory, vnímají všechny své bližní jenom jako kořist. Aby bylo jasno, řeč je o těch, kteří podle dnešních pravidel splňují kriteria dissociální poruchy osobnosti s kódem F60.2 v MKN-10.

Co se týče životních osudů, najdeme je nejčastěji mezi pachateli násilných trestných činů a vrahů, ale ty, kteří dokázali antisociální impulzy zkrotit, objevíme mezi politiky, vrcholovými manažery a bankéři, kde mají větší než desetiprocentní zastoupení. Není žádnou vzácností, že se vypracují až na hlavy států. Jen asi promile z nich je neškodných a zábavných jako ten rozesílatel tajuplných knižních zásilek, jemuž se úspěšně podařilo napálit řadu předních neurovědců a který vlastně Ronsona přivedl na stopu a posléze na lov psychopatů.

Na něm se autor zákonitě dostal k všeobecně uznávanému tvůrci diagnostického systému odhalujícímu psychopaty, jímž je kanadský profesor psychologie Robert Hare, který mu umožnil absolvovat kurs pro profesionály. Tak byl Ronson dobře vybaven a vyzbrojen pro své výpravy nejen do věznic a ústavů, ale také mezi „úspěšné“ jedince.

Protože si myslím, že rozpoznat psychopata dřív, než se stanem jeho obětí, je docela zajímavé, představuji zde ve stručnosti Hareho kriteria shrnutá v praxi do dvacetipoložkového testu.

•) Dovede velmi úspěšně působit na své sociální okolí. Má kouzlo osobnosti a často neodolatelný šarm. Umí se vetřít do přízně takovým způsobem, že oklame i profesionály. Jedna z vyšetřovatelek popsala svou zkušenost s již uvězněným psychopatem takto: „Posadili jsme se a první věc, kterou mi ten chlapík řekl, bylo, jak krásné mám oči. Během rozhovoru složil několik poklon mému vzhledu naprosto přirozeným, milým a neodolatelným způsobem, že jsem se začala cítit neobyčejně..., no neobyčejně půvabná a všechno jsem mu to spolkla, přestože jsem zvyklá dávat si na podobné manipulace pozor. Když jsem se pak ocitla venku, nemohla jsem uvěřit, že jsem schopná chytit se do takové pasti.“

•) Má pocit grandiozity, narcismus, sebestřednost, představu o své nebetyčné ceně, významnosti a důležitosti. Váže se to logicky k předešlému, protože tím může druhé oslnit. „Říkají o mně, že neuznávám žádná pravidla. Není to pravda, uznávám. Ale jenom svá vlastní“, prohlásila osoba s těmito rysy. Později z ní vypadlo, že ta spočívají v co nejrychlejším ulovení toho, kdo je ve společnosti jedničkou.

•) Má potřebu neustálého vzrušení, jinak je ohrožován nudou. Pohybují se „v rychlé dráze“, vyhovuje jim styl „na hraně“, kde se neustále něco děje. Mnoho z nich se dopouští kriminálních činů nikoliv pouze pro zisk, ale především pro adrenalinový pocit napětí. „Je to tak úžasné jít na letiště s ukrytou drogou! Panbože, jak to je vzrušující!“ Obyčejná práce je k smrti nudí a tak je málokdy najdeme mezi úředníky. Krotkou výjimkou je Kristián.

•) Je patologickým lhářem. Umí fabulovat historky většinou o své velkoleposti, o svých plánech vyhlížejících navenek altruisticky, uvnitř však zcela prázdných, bezobsažných, nereálných. Na dotaz, zda snadno lže, odpověděla jedna žena se smíchem: „Jsem v tom nejlepší. A myslím, že to je proto, že na sebe občas prásknu něco nepěkného a oni si pak myslí, že když jsem schopná tohle přiznat, tak ostatní musí přece být také pravda.“

•) Má neobyčejně vyvinuté manipulativní schopnosti. Přesvědčivě předestírá své plány, do nichž vplétá ostatní osoby, je-li konfrontován se zcela odlišnou pravdou, dovede se z toho bleskově vylhat. Nic ho nevyvádí z míry, naopak, výsledkem řady navzájem si odporujících prohlášení je nakonec zcela zmatené okolí. Umí perfektně využít pravidla sociální psychologie, že při prvním setkání, ale později také, je vřelost hodnocena nejvýše ze sledovaných charakteristik a její předstírání mu vynáší. Působí důvěryhodně a ví, jak to maximálně zneužít.

•) Zcela postrádá pocity lítosti nad čímkoliv, co udělal, chybí pocity viny, jakkoliv důsledky jeho činů mohou být tragické a z hlediska nezúčastněného hodnoceny jako hrůzné. Naprosto klidně a chladně prohlašuje, že se necítí vinen, necítí ani potřebu se událostmi nějak zabývat. „Podívejte se na to reálně,“ řekl muž, který svou oběť ztloukl do bezvědomí. „On stráví pár měsíců v nemocnici a já budu pro tři stovky tvrdnout v kriminále celé roky. Kdybych ho byl chtěl zabít, byl bych ho podříznul. Já jsem jen potřeboval prachy, no chápete to?“ Takhle racionalizují všechno své antisociální chování, eventuálně je zcela popírají a obviňují kdekoho jiného. Litovat dokážou jedině sebe a vinu nacházet pouze na okolí.

•) Má zcela prázdný emoční život, navzdory předstírané vřelosti a občas dramaticky předváděným afektivním projevům trpí emoční chudobou. Jeho city jsou ploché a krátkodobé, oplakává-li svého psa, oplakává ve skutečnosti ztrátu majetku a symbolu statutu, nikoliv přítele. Je sobecký. Nemá ani sebemenší empatii. „Když jsem dělal tu banku, všiml jsem si, že se pokladní třese. Dokonce jí padaly z rukou peníze. Musela být pěkně rozrušená, a já nechápu proč. Kdyby na mě někdo namířil revolver, asi bych se bál, ale rozhodně bych nezvracel. A to nejsem robot, dovedu cítit vzrušení. Například při sexu, nebo když jdu do akce.“

•) Citovou prázdnotu zaplňuje četnými sexuálními avantýrami, je promiskuitní, většinou má řadu krátkodobých manželství, souběžných vztahů. Běžné, tím méně pevné vztahy však nikdy neumí vybudovat, protože ostatní lidi – včetně partnerek – považuje za svůj majetek.

•) Je impulzivní, má nedostatečnou kontrolu vlastního chování, a to od dětství. V anamnéze objevíme již od školních let patologické lhaní, záškoláctví, šikanování, krádeže, předčasné získávání zkušeností s drogami, alkoholem, zbraněmi, sexem. Adolescence už bývá poznamenána závažnou kriminalitou. V témž stylu pokračuje. Chybí mu jakákoliv odpovědnost za vlastní činy, pokud za to někdo může, tak vždy jiní. Stále stojí na okraji společnosti, i ve vězení se dostává stranou od ostatních a je tam buď obáván, nebo ignorován. „Udělal jsem to, protože jsem to tak cítil,“ je běžná odpověď na dotaz po motivech, které nejsou často jasné ani nejbližším osobám. Manžel jedné obžalované vypověděl: „Najednou se zvedla od stolu a beze slova odešla z domova. Neviděli jsme ji půl roku. Proč to udělala, jsem se nikdy nedozvěděl...“

•) Vede parazitický způsob života, bezskrupulózně bere vše, chybí mu realistické dlouhodobé cíle. Běžný způsob obživy je pro něj nudný. Musí-li přesto u něj z jakýchkoliv důvodů setrvat, kompenzuje si své „oprávněné“ potřeby, kde může. Pokud nekončí ve vězení jako násilník, pohybuje se vesměs na té straně zákona, které se slušní lidé vyhýbají. Tam se bohužel může dopracovat na vysokou pozici na společenském žebříčku.

A v tom je právě háček. Máme-li v životě štěstí a vyhýbáme-li se přístavním putykám, podezřelým brdlohům, hampejzům a chodíme-li večer brzy spát, nemusíme se s kriminálním psychopatem - násilníkem setkat. Ale těch, co po nich policie bude pátrat až za uherský rok, se nám vplete do života mnoho. Někteří rozhodují o osudech mnoha lidí, o budoucnosti zdravotnických zařízení, jiní je řídí a ti čučkaři v nich dokonce někde vedle nás pracují.

Můžeme na ně prstem ukázat jen na základě zkušeností s nimi i bez Hare Psychopath Checklist. Léčit je nelze, protože oni problém nemají a ani tvrdé vězení v Thajsku je nenapraví. Je lépe se k nim chovat jako k drátům na zem spadlým. A hlavně je nevolit!

Psáno pro Lékařské Listy

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

skeptický napsal(a):

Štys
O funkci měřeného,nebo měřicího přístroje?

Na základě všeobecných dosavadních znalostí bych začal hledat teorii,jak by to mohlo být.
Pak bych hledal geometrické řešení,posléze algoritmus.

Fyzikové dnes mají spíše opačnou tendenci,bez teorie zkoušejí napařit na pozorované nějaký matematický vzorec,vynalézání odkonce.Říká se tomu fudging.
Nebo sbírají data na dvacet destinných míst,a doufají,že je něco napadne.Obvykle nenapadne.

Přitom se snaží objevit dávno objevené,ovšem pohrdají odkazem předků.

Atomovou fyziku pojali zpočátku příliš jednoduše,a aby to aproximovalo pozorované,zacházejí do stále složitější matematiky,a vymýšlení nových částic.
Pokud je to radioaktivní,je to střep,potrat.
28. 10. 2012 | 14:02

pamětník napsal(a):

Radkin Honzák:
"duchovní potřeby se nerovnají náboženství" Asi přece jen se jedná o myšlenkový metabolismus.
28. 10. 2012 | 14:02

ležím, vím že ležím, ale nejsem tu napsal(a):

No, já už občas transcenduji do té míry, že nevím, jestli se ještě probudím.
Žádný vrcholný zážitek to není.
Maslow bude podobný kecka jako Moody.
28. 10. 2012 | 14:05

aga napsal(a):

pamětník

Nevím, co znáte, ale vím jistě, co neznáte: osobní prožitek víry (v tom smyslu, jak cituje výše pan doktor z Maslowa).

Rovněž tuto debatu milerád končím.
28. 10. 2012 | 14:09

Abe Normalni napsal(a):

A pratele, neni to nahodou tak, ze politiku v tehle zemi muze opravdu delat jen psychopat? Ze jineho bud nezvolite a zvolite-li (nejakym omylem) ustvete ho?
Vzdyt vy od politku zadate presne to co vam psychopati davaji.
Neni nahodou cela ceske spolecnost ponekdu psychopaticka?
28. 10. 2012 | 14:11

santawizard napsal(a):

Radkin Honzák:
to co říkáte je absolutní pravda známá už tisíce let .Nejvic se to uplatňovalo v tak zvaném zlatém věku.I v budhismu jsou známé 2 cesty za osvícením .Jedna je jako jeden za všechny a všichni za jednoho ,ale druhá je každý sám za sebe.(celý národ budhisatwů a nebo jenom jeden budhisatwa v národě.)
Problém je jenom v tom,že všechny tyto osobní zkušenosti jsou nedokazatelné a neuvěřitelné a v některých případech zakázané.Např křesťané na rozdíl od budhistů,nesmí míti magické či náboženské zkušenosti tady a ted v tomto životě ,ale mohou je mít jenom až potom a tam v posmrtném životě.
28. 10. 2012 | 14:13

skeptický napsal(a):

Společnost nený psychopatická,ale apatická,a dostáváme to,co jim dovolíme.
28. 10. 2012 | 14:13

aga napsal(a):

Společnost trpí stockholmským syndromem, který v ní její mučitelé velmi sofistikovaně pěstují a posilují.
28. 10. 2012 | 14:15

Laducha napsal(a):

Pane doktore,
v mém nejbližším okolí mám bohužel osobu, která velmi splňuje Vámi uvedená kritéria pro psychopata. Jenomže, mohu já si ho - bez příslušného vzdělání - takto "diagnostikovat"? Co když ho tím poškodím? Nerad bych mu svým úsudkem ublížil. A opravdu se takovým lidem nedá pomoci? Mně se to tedy vůbec nedaří, a to jsem se snažil dost.
28. 10. 2012 | 14:33

pamětník napsal(a):

aga:
Je samozřejmé, že člověk někdy musí projít duševním pohnutím při akceptaci náboženské víry, nejvíce zkušeností mají členové různých sekt, nicméně většina věřících jsou tradiční vlažní konzumenti věrouky, kteří to nijak do hloubky neprožívají a obvykle to berou z rodinné a společenské tradice.
Když už tak mermomocí forsírujete osobní zkušenost svou i mou, mohu Vás ubezpečit, že jsem musel prožít značně stresující období, abych se víry zbavil. Holt mám zkušenosti zcela odlišné, ale já se na Vás proto nezlobím. So long ....
28. 10. 2012 | 14:33

santawizard napsal(a):

Je možné ,že Václav Havel jako hlava státu a undergroundu nás transformoval z diktatůry proletariátu i do tak zvané diktatůry hospodské politiky a anarchie marijuána kofe šopu ve hře na krále flámování a zloděje fetování.?(…jak se říká..Ježíš je král židů,který zemřel pro naše hříchy proti Bohu a šel do nebe jako nesmrtelný beran ,kdežto Satan je král cigánů,který zemřel pro naše hříchy proti ďáblu a šek do pekla jako vševědoucí kozel.) I když v bibli není nic napsáno ani o vojenských kaplanech ani nic o hospodských kaplanech křesťanské církve nikdy v životě nesměli seminiovat ani svoje vlastní hospodské kaplany ,ale museli seminiovat jenom a jenom vojenské kaplany.Tímto způsobem zákon a církev nechali zničit svoje děcka drogami jako obecní byty cigánama.Na jedné straně jsou teďka drogy sex a rockenroll nebo chlast sex a rockenroll dohromady nebo zvlášť,kdežto na druhé straně máte pouliční rvačky mezi zhulenýma anarchistama a užralýma náckama.Tímto způsobem zaučujeme naši pubertální mládež k modernímu kapitalismu.Laska a sex zadarmo nebo za peníze versus nenávist a agrese zadarmo nebo za peníze.Čajové ceremonie,kávové rituály opiový farář,tabákový mági,hospodský kaplan a marijuána guru všechno to se začalo klasifikovat jako primitivní náboženství na drogách ,které zákon a církev zakazuje .I když bible není proti marijuáně ,ale je proti homosexualitě,církev a zákon si to vykládají úplně naopak.I když v bibli není napsáno nepokouříš marijuánu ,ale je tam napsáno nezabiješ ,zákon a církev milují více zabíjení než marijuánu.Bible a marijuána se zakazuje i na černo s černýma křesťanama Rastafariánama,ale dovoluje se jenom bible a revolver třeba i veřejně s Ku klux klanem.Tímto způsobem černohnědá swastika splývá s krucifixem ještě víc než registrované partnerství .Celosvětově se to už rýsuje jako válka mezi
legálníma a ilegálníma drogami křížem krážem mezi křesťanama a muslimama.Všechno to zavinili převážně i samotní atheisti,kteří nevěří v Boha stejně jako židé nevěřili v Ježíše.
28. 10. 2012 | 14:44

mb napsal(a):

pamětník, myslím že náboženství či spiritualitu nemůžete / nelze / nestačí odbýt jako něco iracionálního ... myslím že to tak není ...
28. 10. 2012 | 14:48

mb napsal(a):

to byste racionalitu (jinak) příliš redukoval, myslim ...

tedy vytlačení boha, spirituality případně náboženství mimo oblast racionality ... racionalitu samu (dost) omezuje ... zatim
28. 10. 2012 | 14:53

mb napsal(a):

( a samozřejmě to předpokládá si vyjasnit: co je to (podle vás) racionalita ... a zda bůh / spiritualita / náboženství je s racionalitou v rozporu anebo není ... zatim ...)
28. 10. 2012 | 14:55

mb napsal(a):

Abe Normalni 28. 10. 2012 | 14:11 ... he :-))

pametnik: mohu Vás ubezpečit, že jsem musel prožít značně stresující období, abych se víry zbavil.

... proč jste se potřeboval zbavit / zbavovat víry ?

zdravím
28. 10. 2012 | 14:59

aga napsal(a):

pamětník

Pak jste tedy zářným příkladem vyléčeného závisláka, který stejně fanaticky, jako dříve věřil, nyní hlásá nevíru. Je to pochopitelné, závislost v sektě je otřesným a stresujícím zážitkem, ale rozhodně to nesvědčí o tom, že jste se zbavil iracionality a získal moudrý nadhled. Jen jste obrátil znaménko svého fanatismu.

Pokud se vrátíte k počátkům naší diskuze, já jsem Vám svou víru nenutil, to vy jste reagoval způsobem, který neuráží mou víru, ale mou racionalitu.
28. 10. 2012 | 15:00

mb napsal(a):

( aga, pamětník nepsal nic o sektě, pamětník psal o víře)
28. 10. 2012 | 15:03

aga napsal(a):

mb

Skutečná víra je hledání. Nikdo racionální nenapíše, že se musel složitě zbavovat hledání. To píší jen ti, co si víru pletou se závislostí nebo s dogmatem. Takoví také často nejsou schopni či spíše ochotni pochopit, že jejich špatná zkušenost je dána především jejich povahou a vlastnostmi, a rozhodně není univerzální. Aby si nemuseli přiznat vlastní podíl zavinění, utíkají se do obecných "objektivních" teorií a frází, a promítají si své vytěsněné problémy do ostatních, které vlastně zástupně obviňují ze svého vlastního selhání. Čím úporněji, tím více práce mají ještě před sebou.
28. 10. 2012 | 15:12

Luba napsal(a):

Též přes 8.000 vstupů a dvouvláknová diskuse vypovídá o zvláštní přitažlivosti psychopatů ...
28. 10. 2012 | 15:20

pamětník napsal(a):

mb:
Na iracionalitu víry poprvé poukázal aga s tím že racionální argumenty mají hodnotu nulovou (28. 10. 2012 | 00:41), já jsem nic neodbyl, pouze jsem reagoval. Za iracionální považují svou víru sami věřící.
Pojem racionalita je odvozen od latinského ratio - mozek a překládá se jako rozumovost.
Zbavit víry jsem se potřeboval proto, že mi bránila v rozvoji vlastní racionality.

aga:
Nikdy jsem nebyl členem žádné sekty a docela mne udivují Vaše závěry. Koneckonců závislosti na víře se můžete zbavit i Vy, chce to však dost úsilí a vytrvalosti.
28. 10. 2012 | 15:21

pamětník napsal(a):

aga:
"Nikdo racionální nenapíše, že se musel složitě zbavovat hledání." Neplácejte nesmysly, hledání není exkluzívní vlastností nábožensky věřících. Úroveň Vaší argumentace klesá níž a níž.
28. 10. 2012 | 15:25

aga napsal(a):

"..Zbavit víry jsem se potřeboval proto, že mi bránila v rozvoji vlastní racionality..."

Týýý brďo. Kde mohli být ti všechny světové vědecké věřící špičky, kdyby se zbavily své závislosti na víře a konečně rozvinuly svou racinalitu, že...

Člověče pamětníče, to je ale váš problém, že nejste schopen takové víry, která by vám v rozvoji racionality nebránila. Jiným to jde docela splavně.
28. 10. 2012 | 15:28

mb napsal(a):

pamětník ... pro agu může být víra iracionální záležitostí, ale pro někoho jiného to tak být přeci nemusí ... víra musí být v rozporu s rozumem ?

Zbavit víry jsem se potřeboval proto, že mi bránila v rozvoji vlastní racionality.

... pomohlo vám zbavení se víry v rozvoji vaší vlastní racionality ? ...

zatím
28. 10. 2012 | 15:29

Radkin Honzák napsal(a):

Věda bez náboženství je slepá, náboženství bez vědy je chromé.
Albert Einstein
28. 10. 2012 | 15:34

mb napsal(a):

pane R.H. zkusíte nějak zhodnotit (říci názor na) St. Grofa, transpersonální psychologii a tak ?

díky zdravím
28. 10. 2012 | 15:36

aga napsal(a):

pamětník

Kde píšu, že hledání je exkluzívní vlastností náboženských věřících?? Jakou logikou jste to vydedukoval z:

"Skutečná víra je hledání. Nikdo racionální nenapíše, že se musel složitě zbavovat hledání.."

Jste si jist, že v rozrušení dobře chápete smysl napsaného?
28. 10. 2012 | 15:36

santawizard napsal(a):

Přirovnávat závislost na Bohu k závislosti na drogách je skoro stejné jako přirovnávat mešní víno k alkoholu.V mešním vínu není ,jak se říká ,žádná droga zvaná alkohol ,ale je tam Ježíš Kristus.To se pochopitelně nedá dokázat žádným laboratorním testem ,ale jenom vírou v Ježíše krista.Protože všechno může být podle vzoru křesťanského vína jako pomazání a nebo podle vzoru alkoholu,který je tou drogou ve víně,zbývá jenom jedna otázka.Je křesťanská marijuána pohostinější,léčivější a spirituálnější než křesťanské víno?To se však nedá dokázat.Psychopati chcou raději dokolečka dokazovat ,kdo je větší či menší somrák nebo feťák.
Závislost na lidech je stejná.Např.když tě nikdo nemá rád ,tak televizor je tvůj nejlepší kamarád a nebo je to Ježíš Kristus.Vyznej svoji víru a svoje hříchy jako slovo na jazyce a jazyk za zubama křížový výslech ,aby se poznávalo?
28. 10. 2012 | 15:41

pamětník napsal(a):

aga:
Na druhé straně jsou i jiní vědci, ateisté, každý to pojal po svém, ostatně už jsem o tom psal. Konečně si přiznejte, že Vás dráždí můj ateizmus jako konkrétní příklad toho, že není po Vašem. Dosvědčují to i Vaše podrážděné reakce na další oponenty v jiných tématech této diskuze.

mb:
Základ náboženské víry je mimorozumový - iracionální, tak to je víra chápána všeobecně. Podle ateistů víra je v rozporu s rozumem, podle věřících není. Co se týče vědců, každý se musí vyrovnat s faktem, že při objevování faktů vědci souběžně objevují další nepoznané, takže takto v přední línii zažitou nekonečnost poznávání je nutno psychicky zvládnout, a v tom může víra být prospěšná.
Ano, mně zbavení víry pomohlo v rozvíjení vlastní racionality, nicméně jsem přišel o konejšivou iluzi.
28. 10. 2012 | 15:49

skeptický napsal(a):

Doktore
Věda hledá,neví co.Víra našla,neví to.
Přitom je to totéž.
28. 10. 2012 | 15:54

aga napsal(a):

pamětník

Teď jste na to káp. Toho se držte. A vůbec se nenechte rušit tím, že s podrážděnými reakcemi na mne jste si začal vy, a provokoval jste tak dlouho, dokud jsem neodpověděl ...
28. 10. 2012 | 15:54

pamětník napsal(a):

aga:
"Skutečná víra je hledání. Nikdo racionální nenapíše, že se musel složitě zbavovat hledání.." Z těchto dvou vět explicitně vyplývá, že zbavit se víry je totéž jako zbavit se hledání, jinými slovy žádné jiné hledání mimo víru není možné. Anebo můžete poskytnout jinou intepretaci?
Jste si jist svým správným užíváním elementární logiky?
28. 10. 2012 | 15:55

pamětník napsal(a):

aga:
"s podrážděnými reakcemi na mne jste si začal vy, " Dokažte anebo zmlkněte. Tvrdím, že lžete.
28. 10. 2012 | 15:56

pamětník napsal(a):

skeptický:
Nikoliv, věda hledá něco zcela jiného než náboženská víra.
28. 10. 2012 | 15:58

santawizard napsal(a):

Víra bez lásky nemá žádnou cenu,stejně jako zákon bez rozumu nemá žádný smyl.
28. 10. 2012 | 15:59

skeptický napsal(a):

Pamětník
Můžete to objasnit co hledá co?
28. 10. 2012 | 16:01

aga napsal(a):

pamětník 15:56

Vraťte se na první stránku - po 22:45 jste mi adresoval 4 arogantní nevyžádané výštěky, které jsem nechal bez odpovědi. Jaký další důkaz potřebujete?

15:55

Z těchto dvou vět explicitně vyplývá, že víra je hledání, a nikomu skutečně racionálnímu taková víra v rozvoji racionality nemůže bránit. S absolutním nárokem víry na hledání to může spojit jen potrefená husa.
28. 10. 2012 | 16:04

santawizard napsal(a):

I atheisti používají slovo věřit a vědět ,aniž by vyznávali či poznávali Boha.
28. 10. 2012 | 16:09

mb napsal(a):

pamětník myslím že mimorozumový asi nemůžete překládat jako iracionální ... iracionální se spíš překládá jako nerozumné či nevědomé ... víra přece nemusí být nerozumná, ne ?

ale určitě to souvisí s pojetím rozumnosti a rozumovosti ...

a bůh jako láska ... musí to nutně být jen/pouhá konejšivá iluze ... ?
28. 10. 2012 | 16:11

Luba napsal(a):

Áááá,
pozoruji, že Zbyněk Matyáš je už v argumentačních koncích, tedy ve stádiu: "Lžete!" :)
28. 10. 2012 | 16:11

pamětník napsal(a):

aga:
"po 22:45 jste mi adresoval 4 arogantní nevyžádané výštěky, " Nebyly ani arogantní, ani nevyžádané. Lžete.
28. 10. 2012 | 00:37
28. 10. 2012 | 00:53
28. 10. 2012 | 01:09
28. 10. 2012 | 01:12
28. 10. 2012 | 16:14

pamětník napsal(a):

Lipolde,
už jste se obeznámil s koncepcí lékařské patologie, práskači?
28. 10. 2012 | 16:16

aga napsal(a):

pamětník

Byly to reakce na mé vstupy vám neurčené - tedy byly nevyžádané. Arogantní byly až na půdu - ale možná mátě nějaké objektivní racionální měřidlo arogance - sem s ním.

a-rogare znamená původně neptat se. Vy jste se neptal a plácnul jste svůj subjektivní názor způsobem zjevené a jediné vyšší pravdy.
28. 10. 2012 | 16:19

pamětník napsal(a):

mb:
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/iracionalni
28. 10. 2012 | 16:19

aga napsal(a):

mb

iracionální, zejména v kontextu víry, bych překládal jako "vše, na co nedosáhne náš rozum" případně "vše, co si rozum neumí vysvětlit, a tak si to zracionalizuje". A že toho je, rozhodně mnohem, mnohem víc než toho, na co rozum objektivně dosáhne.
28. 10. 2012 | 16:21

mb napsal(a):

pamětník: o.k. ...

ještě by šlo brát víru jako rozum (nějakým způsobem) přesahující ale ne nutně s rozumem v rozporu ...

... ale to je má vlastní definice .... zdravím
28. 10. 2012 | 16:22

mb napsal(a):

(( pamětník je matyáš a luba je lipold ?? :-)) na tomhle blogu se dějou zázraky rozum přesahující ... :-))
28. 10. 2012 | 16:25

pamětník napsal(a):

aga:
28. 10. 2012 | 16:19
Opět lžete:
1) Toto je veřejný prostor a každý má možnost reagovat libovolně, na koho chce;
2) Všechny moje vstupy po 22:45 byly reakcí na Vaše mně adresované.
Není Vám trapné tak urputně lhát, když je zde všechno dohledatelné?
28. 10. 2012 | 16:25

Radkin Honzák napsal(a):

Hostinec U kamenného stolu.
Pan Dyndera na adresu Tomáše a Spytihněva říká smířlivě:
Ale pánové, přece se tu nebudem hádat o definici blbce...

Doporučuji k zamyšlení.
28. 10. 2012 | 16:27

pamětník napsal(a):

mb:
Nevšimnul jstge si, že osobu pod nickem Luba vvětšinou nelze brát vážně? Je to takový pisálek, bohužel s práskačskými sklony.
28. 10. 2012 | 16:27

mb napsal(a):

( ja mam lubu rád :-)), s matyasem jsem se hadaval ( ač nerad :-), proti pametnikovi myslim nic nenamítám ... teda chtel jsem namítnout abyste se s agou prestali hádat, ale co je mi koneckonců do toho, ještě od vás dostanu od obou ... )
28. 10. 2012 | 16:30

Luba napsal(a):

Lipolde,
vážně, seznamte se s tou patologií, je-li pro vás novum.
Za exemplum z psychopatologie tu slouží Matyáš.
28. 10. 2012 | 16:31

aga napsal(a):

pamětník

OK, tak jsem se do toho ponořil, a nevyžádaná byla tato první pokrytecky arogantní reakce:

pamětník napsal(a):

aga:
Nerad, ale musím Vás opravit. "Dogmatická věda" je contradictio in adiecto, buď je to věda anebo dogmatická disciplína, vědecká hypotéza není dogma.

která se navíc míjela se smyslem toho, na co jste reagoval, stejně jako vše další.

Udělal jsem chybu, že jsem se nechal strhnout k debatě, a ještě větší dělám, že v ní pokračuji.
28. 10. 2012 | 16:36

aga napsal(a):

RH

Děkuji, pane doktore, za sebe jsem rád za ten váš "kibicovský" vstup. Já už budu hodný. :)
28. 10. 2012 | 16:38

pamětník napsal(a):

mb:
Já se nehádám s nikým, přestože se do mne pustil i práskač Luba (asi nemohl snést mou reakci na jeho žvanění o patologii, kterým napadl D. Štyse), to lze snadno zjistit pročtením příspěvků, pouze jsem poukázal na fakt, že aga lže. Chápu, je to nemilé, nicméně za lži kohokoliv já nemohu.
28. 10. 2012 | 16:42

pamětník napsal(a):

aga:
Žasnu, co považujete za aroganci. Kdybych byl tušil, že jste tak nedůtklivá osoba, nebyl bych tu věcně správnou poznámku k Vašemu chybnému tvrzení přidával. U nás o takových osobách říkáme, že jsou cimprlich. Vypadá to, že byste potřebovala osobní konzultaci pana doktora.
28. 10. 2012 | 16:48

Luba napsal(a):

O díle Zbyňka Matyáše, neboli o asociacích ...

Vždy, když čtu něco od Matyáše, alias ZM, alias biologa, alias pamětníka, vybaví se mi tato Mládkova píseň:

https://www.youtube.com/watch?v=WFvrYXtTJK4
28. 10. 2012 | 16:48

pamětník napsal(a):

Lipolde,
nechce se mi věřit, že někdo může trpět úplnou absencí jak paměti, tak vkusu. Pro nechápavého či zapomnětlivého pomatence s nickem Luba zopakuji, že pokud nadále mne nesprávně budete nazývat Matyášem, logicky budu já Vás nazývat Jenem Lipoldem.
Dále je nutno Vám doporučit odbornou pomoc pana doktora Honzáka, protože trpíte hypertrofovaným udavačským syndromem. Nehledě na skutečnou identitu Z.M. (dost dobře nechápu, proč jste si vzal do hlavy, že jsem to já, ale i kdyby) patří udavačství = práskačství k nejhůře hodnoceným lidským vlastnostem (pan doktor Honzák jistě potvrdí), takže, Jene Lipolde, byste měl se chovat obezřetněji, když už takvou povahovou aberací trpíte.
28. 10. 2012 | 17:13

Jáchym napsal(a):

Dalibor Štys ,Luba a skeptický Ad hypotézy ...Doporučuji přednášku Feymann Cargo cult science, je ke stažení na webu Caltechu.."
*******
K podobnému i příbuzným tématům v češtině - Feyman - O povaze fyzikálních zákonů, nakl. Aurora, Praha 1998.
Je to napsané hezky a srozumitelně. (Ostatně - Feymanovo heslo bylo, že člověk, který nedokáže vysvětlit podstatu svého oboru číšnici, svému oboru nerozumí.)
28. 10. 2012 | 17:14

Luba napsal(a):

No tak promiňte, pamětníku, já už se polepším.
28. 10. 2012 | 17:17

Pavel napsal(a):

Výborné.
28. 10. 2012 | 17:25

skeptický napsal(a):

Jáchym
Tak jsem si ten Feynmannův článek (možná úryvek) přečetl,věda jak se tam provádí je čistě empirická.Ona je taková celá fyzika i chemie,do ostatních moc nevidím.
Pak se na to napaří nějaké matematické formulky,které někdy vyjdou,někdy ne.
Ale ten unitární přírodní zákon,na kterém všechny vědy stojí tam není.
Ten je dobře chráněn náboženskými pohádkami.

Při velké píli a štěstí někdy trvá celý život,než se přijde na to,o čem je řeč.
28. 10. 2012 | 17:44

Luba napsal(a):

Upozornění:

"No tak promiňte, pamětníku, já už se polepším." není mým dílem.
28. 10. 2012 | 17:58

Jáchym napsal(a):

Radkin Honzák:
Pane doktore, dr. Koukolík se asi dvakrát - tuším v rozhlasovém Meteoru zmínil o fenoménu tzv. "nových mozků". Nikde jsem to později nedohledal
Pokud si správně pamatuji, uváděl, že vlivem zvýšené stresové zátěže dochází v posledních desetiletích u mladých lidí k poněkud odlišnému uspořádání i funkci mozku.(Pojem "nové mozky je nepřesný, k podobnému jevu docházelo pravděpodobně i dříve např. oblastech permanentních válečných konfliktů)
Důsledkem je nejen vyšší stresová odolnost, ale vyložená potřeba zvýšené stresu a jeho vyhledávání (co je u nás distres, je u nicheustres. Mnozí údajně potřebují takovou permanentní hladinu stresu, která by byla u stejně starých lidí, žijících před dvěma generacemi smrtelná)
Dalším důsledkem je - pokud si to správně pamatuji - nemožnost se domluvit s majiteli "klasických starých mozků".
Jsou schopni se okamžitě intuitivně rozhodovat (pochopitelně s vyšší chybovostí,považují za výhodnější pracovat rychle a s chybami než pomalu).
Nespatřují rozpory tam, kde lidé, kteří dospěli v tradičních (klidnějších) podmínkách rozpory spatřují.( Nepozastaví se nad tím, když označím někoho za rozhazovačného a ZÁROVEŇ za škudlila...)
Takže ještě jednou: Nevíte náhodou, kde by se dalo k fenoménu "nových mozků" něco najít ?
)Některé bezvýchodné mimoběžné diskuze by se daly mimochodem vysvětlit i tímto fenoménem, ale to není důvod, proč se ptám).
Děkuji za odpověď -i negativní, Vám i příp. dalším čtenářům.
28. 10. 2012 | 17:59

Luba napsal(a):

Pro pana Stejskala:

Pane Stejskale,
možná by, coby prevence utržení ze řetězu psychopaticky jednajích multinicků, posloužilo uvádění počátečních čísel elektronických adres.
28. 10. 2012 | 18:00

Jáchym napsal(a):

Skeptický 17:44
Bohužel nedovedu vyplivnout rychle o čem jde a nejde ve fyzice a a ostatních přírodních vědách, jak pracují vědci a jaké jsou hranice toho, čemu se má a nemá říkat "věda".
Už jsem se zmiňoval pod Bromovým blogem o třech dílech "Věda na Zeměploše" (autoři Pratchett, Steward, Cohen). Člověku začne svítat, o co jde a o co se má a o co nemá cenu hádat.
28. 10. 2012 | 18:18

pamětník napsal(a):

Luba:
Lipolde, blufujete dobře, tleskám. :)
28. 10. 2012 | 18:22

mb napsal(a):

hele lubo ... ale jak by to otupilo hrot polemiky ... kdybyste napsal: no tak promiňte, pamětníku, já už se polepším ... :-))

/ ale ja to nebyl, prisambacky /

hezky večer pozůstalým
28. 10. 2012 | 18:24

pamětník napsal(a):

mb:
Lubovi by spadnul hřebínek, práskači bývají na sebe citliví.
28. 10. 2012 | 18:26

Radkin Honzák napsal(a):

Ad "nové mozky":
Bohužel konkrétně k tomuto tématu (vč. Františka Koukolíka) nevím nic.
Vím ale, že mozek je orgán, kde stuktura podmiňuje funkci a funkce mění strukturu. Každý mozek lze "přeprogramovat" a jak se ukazuje, původní představy o lokalizaci jednotlivých funkcí na určitých místech neodpovídají tak úplně realitě.
Některé funkce mohou být převzaty jinými strukturami a dovedeny do stejné dokonalosti. Vřele doporučuji Normana Doidge, jehož kniha, jak jsem se tu dozvěděl, už byla přeložena do češtiny, takže nedělá terminologické problémy ani ne-odborníkům (to není myšleno nijak pejorativně, ale některé pojmy neurověd jsou lepší v jazyce mateřském).

Ad Stanislav Grof:
Když se zde začalo s experimenty a léčbou s LSD, byly v terapeutickém uspořádání dvě školy: Leunerova psycholytická - podpora analytické dynamické terapie LSD usnadňující vybavení paměťové stopy, někdy s halucinatorní živostí. Nicméně než se intoxikovaný dopracoval ke skutečnému zážitku, bylo třeba jak u cibule oloupat slupky symbolických a asociačních nánosů (trochu to připomíná původní Jungův "komplex"). Údajně se bylo možné i touto cestou dopracovat k "porodnímu traumatu" a podle Standy k tomu nakonec nebylo třeba ani LSD, protože Rank (Freudův žák) věřil, že jeho pacienti došli tak hluboko i na psychoanalytickém kanapi.
A potom cesta psychedelická, kdy po podání vyšších dávek se "otevřely nové světy" , kosmické vědění a další prožitky. Tou se Grof pustil a vypracoval na tom základě i cosi podobného náboženství.
Já k této cestě mám velice rezervovaný postoj. Klasické kulty tyto způsoby používaly jen sakrálně (rozhodně ne "ve velkém") s vědomím rizik vycházejících z náhlé ztráty struktury EGO.
Standa odjel legálně do USA na konci 60. let, to jsem s ním ztratil kontakt. My, kteří jsme ještě nějakou chvíli s LSD dělali, jsme se více drželi té první školy. Pak se LSD dostala na ulici a to byl její konec - skončila i jako poslední na světě její oficiální výroba (Lysergamid - Spofa) u nás.
28. 10. 2012 | 18:33

Jáchym napsal(a):

Radkin Honzák:
Děkuji.

Zprávu o "nových mozcích", pokud si vzpomínám, Koukolík pouze citoval jako pozoruhodnou, od té doby jsem o tom neslyšel.
Celé mě to velmi zaujalo...
*******
Další dotaz - četl jste knihu Kosmická hra od Stanislava Grofa ?
(A víte jeho vztazích s Václavem Havlem ? )
Pokud se zajímáte o vznik sekt, vznik a dopad nových náboženství, určitě by vás to zaujalo.
28. 10. 2012 | 19:40

Ivan Růžička napsal(a):

nějaký okultista?:
mohu vám dát odkaz, ale v diskusích ho investigativci vždy mažou, tak doufám, že si stačíte kliknout a zjistit, že ten pán vedle Zemana má s Bartákem realitku:

http://obchodnirejstrik.cz/ikonostas-s-r-o-25742680/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kry%C5%A1tof_%28Pulec%29

ThDr. Radim PULEC, mnišské cirkevní jméno Kryštof, nar. 29. 6. 1953, agent StB , ev. č. 7674, krycí jméno DALIMIL, důvěrní k StB, ev. č. 7674, krycí jméno RADIM
28. 10. 2012 | 19:42

mb napsal(a):

děkuju za odpověd(i) pane Honzáku ...
28. 10. 2012 | 19:51

mb napsal(a):

jáchym já jí četl ted o prázdninách, jaký na ní máte názor ?
28. 10. 2012 | 19:55

Radkin Honzák napsal(a):

knihu Kosmická hra od Stanislava Grofa jsem nečetl a asi se k ní hned tak nedostanu přes hradbu jiných, které chci a taky musím zvládnout. Přesto děkuji za upozornění.
28. 10. 2012 | 20:03

aga napsal(a):

Jáchym, mb

Mně od Grofů nakonec připadá nejužitečnější Krize duchovního vývoje.

V ostatním považuji za velmi rozumný názor dr. Honzáka, s tím, že jak šel čas, získal jsem soukromý dojem, že Grof ta jím zmíněná rizika podcenil.
28. 10. 2012 | 20:09

Luk napsal(a):

Slovo psychopat bylo dnes ve svete nahrazeno slovem sociopat.
Clovek s antisocialni personalitou.
Clovek ktery neuznava prava druhych.

V dobe kamene kdyz se dva potkali tak prvni myslenku meli - muze mne zabit ? Druha myslenka byla - mohu ja zabit jeho ?
V teto republice je to podobne ! Prvni myslenka - muze mne okrast ? Druha myslenka mohu ja okrast jeho ?
28. 10. 2012 | 20:22

Gabriel napsal(a):

Nejenom v kanadě, i v Čr je test na psychopatii, tuším že se jmenuje OSPAT. Dělal si ho můj známý, a volal mi celý vzteklý, že mu tam vyšlo, že je antisociální a že to tak nenehá. A to on je - přesně podle toho popisu tady. Tak by to chtělo nechat ospatem prolustrovat kandidáty všeho druhu.
28. 10. 2012 | 20:32

jíra napsal(a):

Jemnický 27. 10. 2012 | 14:57

Pěkně a výstižně napsáno. A jaký typicky různorodý ohlas toto vyvolalo! To, co by mělo být víceméně jasným základem mravního přístupu k životu, ke světu.

Jediný s vámi souhlasil, aga, a to vám (humorně) vyčetl, že jste to tak otevřeně vůbec napsal, že na to mají lidé přijít sami...

-----

Luba

Jemnickému jste namítl, že psychopaté jsou užiteční, neboť zachraňují zemi před napadením okolními válečníky. Zůstalo to ve vzduchu. Odpovím vám za něj: Jako by jste nevěděl, že psychopaté vedou právě ty, kdo napadají jiné. A jestli společenskou objednávku vnějšího ohrožení dostanou vyřešit psychopaté místo vyvážených, odvážných a věrohodných velitelů, dobrých stratégů a taktiků, když se společnost snaží vyrážet klín klínem, mohou její vlastní psychopaté vyrůst do takové výše, že už se jich svět jen tak nezbaví.

Stalin nebyl dobrý vojevůdce, leccos hodně pokazil, ale měl charisma, takže aspoň dokázal (jediný) zemi proti nepříteli spojit, jenže to hrůza kolem něho...

V míru se to vyrůstání psychopatů do výše bohužel stává také, a to oblíbeně přes ministerstvo financí, jež všechno spojuje a hodnotí. A hlavně tam přehledněji vidí zdroje pro další postup a podle své osobnosti a zájmů si z nich mohou vybírat. Přehled o finančních tocích se jim navíc může zištně hodit.

-----

smolařka 27. 10. 2012 | 13:25

Taky jsem se s pár psychopaty setkal a byl to nářez. Vlastně jsem se ani nemohl s nimi blíže "neseznámit", ovládli pole právě oni - a já měl zájem, přehled i kompetence se zabývat nějakými společnými záležitostmi, ať už ve firmě či v nevýdělečné organizaci, aniž jsem vlastně tušil, na koho narazím.

Berte to jako DAR od osudu, otrkávání se v někdy až příliš tvrdé realitě a hlavně: víte proč se právě takovým má společnost vyhýbat a můžete inspirovat i další.

-----

buldatra 27. 10. 2012 | 13:40

Nejspíš to byl váš pokus o vtip, ale mnozí by to mohli brát vážně, opatrně s tím... Psychopatů je mezi lidmi prý tak do 10%, včetně úspěšných deprivantských bílých límečků.

Ačkoli jste s tím přišel před mnou výše komentovaným příspěvkem, obsahem na něj dobře navazuje. Stojí za to si ho před případnou odpovědí přečíst.

Dám vám analogický příklad: Jestliže nemoc mor je pouhá menšinová biologická záležitost, má být společností oslavována a smí se masově dále šířit? Psychopaté jsou takový mor, způsobují svým chováním praktické hrůzy a zbytečné škody. Pravda, část lidí mor přežila a nese si v genech imunitu.

Ovšem použít to jako úmyslný princip i vůči psychopatům? Lidem i příliš drahé poučení obvykle vydrží jen krátkou dobu, než se vymění tak sotva jedna či dvě generace... Společnost, která se chová stupidně, tj. výrazně škodí i sama sobě tím, že se nebrání zlu zevnitř, pak obvykle živoří nebo dokonce zaniká mezi těmi soudnějšími úspěšnějšími...

Je velký rozdíl mezi manipulacemi lidmi a mezi zdravou motivací se prosadit.

-----

aga

Čeští bolševici se leninsky skutečně bolševizovali v Moskvě a cíleně ovládli po r.1925 původně klasickou komunistickou stranu marxistického typu, aniž by si založili svou. Přečtěte si na wiki třeba "Manifest sedmi" z r.1929, poslední záchvěv jim odolat. Neměli bychom si to plést. Sověti žili v jiných podmínkách, Gottwald se možná osobně cítil podobně, jenže jejich cíle a nástroje vlastně uměle přenášel sem, do rozvinutější společnosti. A to Lenin patřil ještě spíš k těm lepším bolševikům, lze-li to tak napsat, k idealistům, žil také v dost nepřehledné době, ale chtěl vše vyřešit hned, se Stalinem si dost naběhl. Záleželo na tom, jak se toho kdo chopil a kupodivu to nejvíc oslovilo určitý typ osobností.

Jestli bylo nějaké zlo předtím či potom, je věc jiná. Jestli s tím Jeruzalémem narážíte na ukřižování Ježíše, skoro to tak vypadá, že jeho cíl Božího království je možná v tak tvrdém světě spíš vysněný ideál a lidé sami ho okamžitě odmítli uskutečnit. Tím spíš mi to od něj připadá opravdu Božské. Škoda, že tam neměl takové podmínky jako kdysi Buddha v Indii, kde potřebovali řídit zemi lépe, Izrael byl ale pod nadvládou Říma. Ježíšův moderní celistvější přístup jako další cestu naplnění Odkazu odmítli, zůstali u svých zmnožených rituálů, křesťany zavrhli, přešli na rabínský judaismus již úplně bez nich, inu zvyky jsou železná košile...
28. 10. 2012 | 20:37

mb napsal(a):

V teto republice je to podobne ! Prvni myslenka - muze mne okrast ? Druha myslenka mohu ja okrast jeho ?

o tom ale Václav Klaus večer hovořit nebude ...

... a vidíte, nehovořil ...
28. 10. 2012 | 20:55

aga napsal(a):

jíra

".. že jeho cíl Božího království je možná v tak tvrdém světě spíš vysněný ideál a lidé sami ho okamžitě odmítli uskutečnit..."

Jeho cíl Boží království NENÍ z tohoto tvrdého světa, ani v něm nemá být uskutečněn. Tento svět má být opuštěn směrem Boží království. Tvrdost tohoto světa nás k tomu má svým způsobem vést. Tak tomu alespoň rozumím já.
(Toto je interpretace, ne můj osobní pevný názor.)
28. 10. 2012 | 20:59

Jáchym napsal(a):

mb, aga - Grof
Četl jsem jen zmíněnou Kosmickou hru.
Nutno říci, že jsem si ji přečetl na radu a naléhání dvou o generaci mladších žen, které z ní byly nadšené.
Dále jsem knihu přečetl i proto,že se na Grofa odvolává F.Capra, který má velmi pozoruhodné myšlenky( - podotýkám, že new age není, ago, mým vyznáním.)
Řeknu to asi takhle: Pokud se Kosmická hra octne v nezkušených rukou, pak hrozí vážné nebezpečí, že se tyto nezkušené ruce octnou ve zkušených rukou pana Grofa a jeho lidí.
28. 10. 2012 | 21:29

Guma napsal(a):

Při četbě bodů jsem si vzpomněl na svého bývalého spolužáka z vojenského gymnázia v Moravské Třebové (od r. 1973). Tento spolužák, tuším během 3. ročníku, přestoupil na civilní gymnázium, ale do té doby na sebe stále upozorňoval výstředním chováním, strháváním pozornosti, nerespektováním pravidel; smáli jsme se, že je to pěkný magor. Jmenoval se Aleš Hušák.
28. 10. 2012 | 21:30

aga napsal(a):

Jáchym

I tak by se to dalo říct.

Jinak škoda, že prostor je plný pozoruhodných myšlenek, ale chudý na pozoruhodné city, činy a životy konzistentní s těmi myšlenkami.
28. 10. 2012 | 21:41

jíra napsal(a):

aga

Interpretace, váš názor, můj vhled či něco jiného nemusí být až tak v rozporu. V krajním případě aspoň když si uvědomíme, že stejnými slovy a obraty lze vyjádřit i dost odlišné úhly pohledu. V praxi se bohužel "různost téhož" často zneužívá k zamlčování "jiných" úmyslů než jak je podsouváno občanům.

Já k tomu přistupuji raději prakticky, tedy jaké jsou možné praktické cesty uskutečnění toho. A pak "opuštěním tvrdého světa" může být myšleno:

a/ fyzický přesun jinam, kde "my" si to uděláme po svém a lépe (to je možná nejblíž té mně známé interpretaci, ale poněkud schématické řešení inspirované únikem skupiny Židů od Egypťanů, vznikem USA, hidžrou muslimů apod., kde bylo vždy vzorem jakési celistvé nové evangelium; osobní cestou je spíš přežití v exilu jedinců či rodin),

b/ vynucené opuštění špatné cesty při nějaké velké apokalypse (světová válka, armageddon) a ve velkém převratu (to se také objevuje v té interpretaci, jenže čekání na Godota v zoufalství může znamenat odevzdání se do rukou dalších megapsychopatů)

c/ pokus o skokové oprošťování se od přehánění končícího tvrdými nic neřešícími střety oslabujícími ty, spojení jejichž sil by byl opravdový přínos (nereálný sen, neboť to TRVALE dokáže jen velmi málo lidí a nesmírně obtížně se to přenáší z generace na generaci, pokud by se něco takového v omezené míře povedlo, Čína to opustila)

d/ postupné stabilizované umravňování se společnosti dobře reflektované v jeho základních listinách a v zákonech a patřičně respektované v rodinách při vývoji dětí k dospělosti (svobodná emancipovaná cesta k dobrému vývoji osobnosti podle Erika Eriksona, toho není nikdy dost, ovšem tápe v tom i euroatlantská společnost, kde se to zrodilo, viz i zde přetřásané potíže s "polopsychopaty" apod.; podobné jako můj vhled s uplatněním téhož adekvátně i na společnost jako jedna z principiálně základních možných cest, slibná, ale ne vždy použitelná v té realitě na 100% kvůli nepředvídatelným situacím s různě velkými následky)

e/ kombinace různých postupů intuitivní "metodou hlava nehlava" i s dalšími variantami někde mezi aspoň dvojicemi z ad a/ - d/, a to v nové situaci, před niž jsou lidé postaveni víceméně shodou okolností (to ale má i tak být co nejdříve dobře připravené, jak principiálně mravně, tak přípravou občanů na to, popř. speciálně v dílčích krocích, ne tak zpackané ve všech směrech jako například u nás přechod od totality k demokracii, a kdo ví, jestli to nebyl záměr, a to jsme jen malá zemička)

Víc cest mě nenapadá, leda takové fantastické, jako třeba odlet na jinou planetu po vzoru proroka Henocha :-) Které cestě byste věřil nejspíš? A kterou by se vydal nejspíš Ježíš či Buddha, vedeni láskou?
Ten zenový mistr v příkladu od pana doktora by možná i zde řekl: "Nevím" ;-) Obvykle je to potenciálně asi ta nejmoudřejší odpověď, myslí se přece sokratovsky: "Ještě to tak docela nevím, jestli kdy budu moci vědět dost, ale kladu si patřičné otázky, snažím se tak v dobré víře žít a taky si to užívat společně s mně blízkými".
28. 10. 2012 | 23:00

mb napsal(a):

jáchym já četl od grofa taky jen kosmickou hru ... ale zas ta námitka že lidstvo rituálně prožívalo holotropní stavy ... akorát teĎ to ( západní ) lidstvo nedělá, je asi relevantní, ne ?

/ a zároveň je ´chytré´ takové stavy nabídnout / zprostředkovat například kurzy holotropního dýchání, nicht wahr ? /
28. 10. 2012 | 23:15

mb napsal(a):

opr.: lidstvo v průběhu historie a různých civilizačních typech používalo rituálně holotropní/změněné stavy vědomí ... akorát v souč. záp. /příliš?/ ne ...
28. 10. 2012 | 23:19

ta,co zažila napsal(a):

Pěkný blog, kritéria znám, bohužel nejen z teorie, proto mohu na základě vlastní zkušenosti poznamenat, že nejvíc škody natropí psychopat v roli rodiče-matky. Pokud při tom ještě pracuje jako pedagog, nedejbože výchovný poradce, je dílo zkázy dokonáno.
28. 10. 2012 | 23:37

jíra napsal(a):

mb

Grofova cesta mi připadá jako skoková a mezní. Může být s úspěchem asi použita tam, kde jsou lidé na tom zprvu hodně psychiky špatně kvůli silnému vnitřnímu bloku, kdy selhalo cokoli jiného ve snaze blok překonat.

Problém metody není ani tak v bizarních představách, to jsou spíš symbolické zvláštní cesty, artefakty, varianty k instinktům živočichů, než nesmysly. Problém může být v tom, že je to provázeno nepříjemnými stavy a u někoho občas až nebezpečnými. Každopádně u toho musí být lékař schopný účastníka případně odborně resuscitovat. Nebo preventivně lékařsky vyšetřit předem a případně nejdřív odstranit největší rizika vhodnou léčbou, což se asi zatím tak nedělá.

Pokud si uvědomíme, že věda silně blokovaným lidem neumí pomoci, leda je medikamentovat, lze to co nejvíc minimalizované nebezpečí považovat za určitou daň, jako třeba při operacích, jež bývají také vážnými zásahy do organismu.

Ovšem existují i jiné cesty z toho. Třeba psychologické metody kombinované s ritualizovaným psychickým uvolněním, šamanský ohňový rituál jednoho zasvěceného indiána, klasická sugesce s hledáním příslušné příčiny, hluboké přijetí nějaké víry a zasvěcení, jakási eklektičtější kombinovaná duhová duchovní a psychologická cesta apod. To vše lze uplatnit v běhu života.

Otázka je, zda mohou místo toho pomoci nějaké pilulky, to je spíš náhražka, když člověk je sice přopraven čímsi duchovním projít, ale odmítá to.
28. 10. 2012 | 23:40

Ma napsal(a):

Díky za článek. Chtělo by se mi říci: "Škoda, že krom Lékařských listů, nevyšel také v nějakém občasníku soudním (aby si jej přečetli také psychopaty oslňovaní soudkyně a soudci). Bohužel je však každá teoretická obeznámenost s psychopatickými rysy celkem zbytečná: nejukázkovější psychopat vždycky doroste, kam chce, protože (jak sám pan doktor Honzák uvádí) je rozpoznán teprve po dlouhodobém pozorování (tvrdím, že v řádu minimálně jednoho desetiletí), jak ostatně vyplývá i z komentářů zde pod článkem (za psychopaty jsou pokládáni dlouhá léta sledovaní politici). Nová generace (sympatických, emočně vřelých) psychopatů může nerušeně růst. Nechtějte být v jejich dlouhodobé "vřelé péči".
28. 10. 2012 | 23:48

reppop napsal(a):

Pane Honzák,

portrét psychopata ve svém článku dnes krásně vykreslil pan Čulík v Britských listech:

http://www.blisty.cz/art/65773.html

Závěrečné otázky autora článku hovoří za vše:
Jak je možné, že se po třiadvaceti letech projekt, který v někdejším Československu tento člověk zahájil a který prosazoval, nyní tak rychle hroutí? Neměl ten projekt nějaké vážné chyby? A jak je možné, že jeho autor se nad tím vůbec nedokáže zamyslet?

Odpověď je zde:
Deprivant je člověk, který z psychologických, biologických či sociokulturních důvodů nedosáhl lidské normality, případně o ni přišel. Důsledky deprivantsví jsou výraznější v citové, než v intelektuální oblasti. Ve vztahu k normalitě jsou lidé v různém rozsahu „nepovedení“ nebo „zmrzačení“, nikoli nemocní.

Velmi zjednodušeně je lze rozlišit podle několika znaků:
Mají tendenci vrhat veškeré své úsilí na získání moci a majetku a na manipulaci jinými lidmi (obzvláště ofenzivní typy deprivantů).
Mívají náhradní program lidství, postrádající přiměřenou dávku odpovědnosti, altruismu i tvořivosti.
Deprivanti mívají tendenci sdružovat se do koalic.
Ničí vyšší, diferencovanější citové a morální hodnoty.
Destruktivita je někdy jejich základní životní program.

(Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Deprivant)
29. 10. 2012 | 09:07

Pavel napsal(a):

Jen stručně...

K psychopatům, deprivantům, atd. - to je souboj rozumu a emocí. Kde jsou emoce "studenější", tam chybí lidskost, stud, pochyby, svědomí. SPolečnost nám vnucuje "racionální" chování, ovšem tím často až příliš potlačuje naše emoce. Najít rovnováhu je často těžké, zvlášť bez funkční minikomunity, tedy rodiny (vztahu).

K Bohu - kdyby neexistoval, museli bychom si ho vymyslet. Naši vědci skvěle ovládají transformace (klasicky chemie, genetika). Ovšem zázrak zrození života (o mozku nemluvě) je jim stále nedostupný, nemluvě pak o vesmíru (kde čas plyne jinak).

Ano, lidé s nižší schopností prožívat emoce se mohou cítit "víc racionální", což u nich zpětně vytvoří pocit, že vědí víc než druzí (narcis). Ale lidé nemohou být stejní, někdo je citlivější, někdo holt chladnější. Je pouze věcí společenství, aby to udrželo v mezích. Dnešní problém je v tom, že společenství "vesnice" se rozrostlo na "společenství planety". Dnešní mocní se pohybují po celé planetě, chvíli žijí tady, chvíli jinde - což omezilo regulační schopnost společenství. Dalších 300let předpokládám bude o tom, aby se tenhle problém vyřešil.

Kdyby to byl problém v malé vesnici (městě), trvalo by řešení podstatně kratší dobu. To je prostě evoluce vztahů ve společnosti lidí.
29. 10. 2012 | 09:34

Filip napsal(a):

Pane doktore, kam byste zařadil duševní poruchu, kterou trpí nezanedbatelná část české populace a která se projevuje změněným psychickým stavem po zaslechnutí nebo přečtení slova "Klaus"? Děkuji. ;-)
29. 10. 2012 | 09:53

aga napsal(a):

jíra

Já si pod následováním Krista do Božího království představuji postupné vyladění vědomí na jiný stupeň reality, kde vědomí nepotřebuje hmotné tělo jako nosič.
29. 10. 2012 | 10:09

Radkin Honzák napsal(a):

Ad Filip:
Pan profesor Vondráček nám vtloukal do hlav, že "pacienta musíme vidět alespoň klíčovou dirkou, než začnem dělat jakékoliv závěry". Takže pro Vás nemám nic, co by Vaši otázku mohlo zodpovědět.
29. 10. 2012 | 10:13

aga napsal(a):

filip

Obecně bych viděl dvě hlavní příčiny

- projekce vlastních vytěsněných negativ na vhodnou mediálně známou osobu
- pravěká touha zavděčit se krutým bohům obětováním kozla
29. 10. 2012 | 10:36

skeptický napsal(a):

Pan profesor Vondráček propagoval voyerismus?
29. 10. 2012 | 11:54

Huck napsal(a):

Dneska zase na Psu píšou o knize "Moudrost psychopatů", že se trocha psychopatie (bezcitnosti) občas hodí. Třeba chirurgům. Makléřům. Kdo se v tom má vyznat.

http://neviditelnypes.lidovky.cz/veda-moudrost-psychopatu-0yv-/p_veda.asp?c=A121027_172855_p_veda_wag
29. 10. 2012 | 12:31

Radkin Honzák napsal(a):

Ad skeptický:
Mám pocit, že neměl na mysli pozorování sexuálního aktu.

Ad Huck:
Každej cikán hádá podle svý planety, říká české přísloví. Autor ví prd o chirurgii, jinak by to nenapsal, ale takhle klidně kecá, co mu slina do klávesnice přinese.
29. 10. 2012 | 12:48

buldatra napsal(a):

Jíro,

Neberte to tak vážně.
K Vaší reakci na můj přípis si dovolím toliko naznačit, že se nejedná o diskuzi odbornou, ač námět nastřelil odborník na slovo vzatý.
Svým příspěvkem jsem chtěl nastínit skutečnost, že náhled na to, co je a není úchylka od normálního stavu (samotný normální stav je veličina časem proměnná) se časem mění.

A tak například dříve byl homosexuál považován za úchyláka, člověka s diagnózou, dnes je příslušníkem menšiny, se vším, co k tomu patří + něco navíc. Jako by nebýt homosexuál bylo skoro cosi nenormálního.
Naopak, například pedofile byla kdysi v antičnu brána jako normální, čili normálka, žádný vzrůšo, dnes je to diagnóza a zhusta záležitost orgány činnými potíraná, odsuzovaná, trestně stíhaná.

Lze tedy konstatovat, že i všelicí psychopati jsou součástí vývoje a tak proč nepředpokládat, že se jednou dočkají změny, kdy budou uznáni za menšinu, se vším co to obnáší. Tedy včetně ochrany před útlakem a včetně propagace jejich menšinového zaměření a jejich jinakosti, kteroužto svým způsobem obohacují většinu…Skoro až multikulturně.
Záleží jen na tom, co a proč se v té, či které době zrovna nosí, komu to prospívá.

Mor bych do toho nepletl, páč s psychičnem nemá mnoho společného.

Každopádně, dávám přednost drobnému znevažování vážných témat a vážených osob, přičemž nijak nebazíruji na tom, abych byl brán vážně.
29. 10. 2012 | 13:40

skeptický napsal(a):

Doktore
Z toho jsem ho nepodezíral.

Někteří doktoři to mají ajncvaj.Takovému zubaři dá někdy trochu vysvětlování,že na kořeny se musí podívat spodem.
Netuším,co vede doktory při volbě specializace stát se třeba proktologem.To se špatně učili?

Koukat se na sexuální akt je nechutné.Provozovat ho únavné.Zábava chudejch.Ale chlap tam normálnímu člověku kazí dojem.

Když nám bylo jedenáct chodili jsme na Barrandov na plovku.V kabinkách jsme koukali dírou na holky.To byl voyeurismus v té nejčistší nevinné podobě.Sloužil pouze coby ajncvaj erekčí pomůcka.

Pak jsme přišli na to,že přitom z opačné strany holky koukaly na nás.U nich už ale šlo o ten první nechutný případ,i když šlo o u nás pouhou autoerotiku.
Z toho Barrandova je yungle,až půjdete někdy kolem.
29. 10. 2012 | 14:40

šašek z Jihlavy napsal(a):

autor blogu nahodil vděčné téma - viz množství zajímavých komentářů. V této souvislosti jsem si vzpomněl na televizní inscenaci snad US provenience vysílanou někdy v 70. letech "Kdo řídí Jumbo Jet".
Také mi vrtá hlavou, proč se do politiky hrnou absolventi lékařských fakult, místo aby provozovali poctivou praxi. Namátkou uvedu několik jmen:
Petr Čermák, Miroslav Macek, Pavek Bém, dva Bartákové, senátor Dryml, exposlanec Langer, hejtmanka Emerová, exministr Fišer, Součková a mnoho dalších. Že by chtěli této nemocné společnosti určit správnou diagnosu?
29. 10. 2012 | 15:04

holka somnabulka napsal(a):

šašek z Jihlavy

Vystudovat lékařskou fakultu zvládnou jen velmi inteligentní lidé s určitou dávkou ctižádosti. Ti, kteří vstoupí do politiky, mají zřejmě ještě navíc větší touhu po moci, což asi není na závadu, pokud se chtějí účastnit věcí veřejných. Že někteří z nich selžou morálně, to už je věc jiná.
29. 10. 2012 | 15:50

šašek z Jihlavy napsal(a):

holka somnabulka
Že vy jste také studovala medicínu a taď "děléte do politiky".
Jo, a v tom výčtu jsem zapomněl na našeho nejslavnějšího lékaře-politika, t.č. v sanatoriu Litoměřice.
A samozřejmě naše dva lékaře - adepty na prezidentský post.
Jestlipak by se lékaři-politici po návratu ke své profesi ještě dokázali uplatnit, pokud jim v jejich oboru už neujel vlak? A pak, že bude po odchodu lékařů, kteří se poděkovali a odešli, jejich nedostatek. Stačí, aby se z politiky vrátili do svých ordinací a je po starostech. Týká se i našeho hejtmana MUDr. Běhounka.
V této souvislosti mi není proti mysli, aby se studenti medicíny podíleli finančně na svém vzdělávání. Slyšel jsem, že specializace na zubaře je nejnákladnější. To by mohl Mirek Macek založit nadaci pro chudé a talentované studenty tohoto potřebného oboru, měl by to jako svého druhu odpustek.
Co myslíte somnanbulko, nepřipadají vám moje myšlenky poněkud náměsíčné?
29. 10. 2012 | 16:32

holka somnabulka napsal(a):

šašek z Jihlavy

Vy jste pěkně zvědavý chlapec. :-)) Souhlasím s vámi, ikdyž na náměsíčnost mám copyright já. Ale stejně se nemohu zbavit dojmu, že máte něco proti dochtorům.
29. 10. 2012 | 16:48

Luba napsal(a):

"... lékařskou fakultu zvládnou jen velmi inteligentní lidé s určitou dávkou ctižádosti ..."

Záleží na tom, co považujete za inteligenci a ctižádost.
Motivace ke studiu může být různá ...

Někoho přitahuje dobrodružstí poznávání záhad lidského těla, tajů přírody, "zájem o obor", touha být jiným užitečný, nebo touží panovat nad bezmocnými nemocnými.
29. 10. 2012 | 16:48

holka somnabulka napsal(a):

Luba

...a často také rodinná tradice
29. 10. 2012 | 17:00

šašek z Jihlavy napsal(a):

holka somnabulka
Zvědavost (zvidavost) je moje diagnosa, s tím už nic nenadělám. Váš dojem je správný, jen je třeba doplnit adjektivum "nehodným", pár jsem jich zblízka poznal, zvl. těch mladších. Připadali mi přehnaně materiálně orientovaní až chamtiví a odmyslím-li jejich profesní kvality i dost nevzdělaní.
Co se týče té vysoké inteligence a ctižádosti, záleží jak u koho. Ostatně inteligencí je vícero druhů a přehnaná ctižádost je spíš na škodu. Pro mne jsou vzory lékaři ze staré školy, ale ti už pomalu končí. Já ostatně taky, naštěstí po doktorech nechodím, ale co není, může být, odříkaného chleba největší krajíc. Zatím situaci ve zdravotnictví sleduji spíše z venku, a není to věru hezký pohled. Jako ten bača, však to znáte "naozaj, z vonkajšku to tak vyzerá...".
BTW - MUDr Rath, Kott i Pancová se i při jejich vysokém IQ nechali nachytat na hruškách jak malí jardové z horní-dolní. To taky nepřidalo lékařskému stavu na vážnosti, nemyslíte. Totéž manželé Cabrnochovi s europoslancem Ouzkým. Lékařská komora by se těmito černými ovcemi měla vážně zabývat, takhle se spíš mluví o bílé mafii.
29. 10. 2012 | 17:54

skeptický napsal(a):

Za to,že máme tolik právníků a doktorů nám může katolická církev,a násilná katolizace.

To měli Židé v době kolem objevení Ameriky ve Francii na vybranou.Buď přestoupit na tu pravou víru,nebo jít.Tak si napsali svojí tajné vládě,Knížatům Vyhnanství v Cařihradě,co s tím.

Ti jim napsali,když vás nutí,pokořte se,přijměte křesťanství jako násilí,ale zachovávejte zákony Mojžíšovy ve svém srdci.
Chtějí vám vzít majetek,vaši synové se stanou kupci,abyste jim sebrali majetek jejich.

Útočí na váš život.Staňte se lékaři a lékárníky ,abyste mohli ničit život křesťanů.

Boří vám synagogy.Staňte se křesťanskými duchovními,abyste mohlo bořit jejich chrámy.

Dělají vám nepříjemnosti.Učiňte syny své soudci a advokáty,ti si podrobí goje,a pomstí vás.

Tradici udržují matky.To paní Šapirová si vyvezla v kočárku dvojčata,sousedka hned ťuťuťu,ňuňuňu,jací jsou roztomilí.
Ten starší je náš právník,ten mladší je doktor,povídá.

Nekecám,to nás učili v ješivě.

Pochopitelně,kdyby psychopati nebyli,psychiatři by si je museli vymyslet.Musejí taky z něčeho žít.
29. 10. 2012 | 18:33

Luba napsal(a):

skeptický,
psychopati nejsou nemocní. Psychopatie není nemoc. Zaléčit můžete psychotiky, nikoli psychopaty.

Psychiatři a psychiatryně by psychopaty raději neviděli, a už vůbec by si je nechtěli vymýšlet, i když jsou to tvorové jistě zajímaví.

Mají dost práce s nemocnými ...

V reklamních publikacích pěstitelů česneku, tedy v literatuře o upírech, se knoblochofobním říká "nemrtví".

Podobně lze o psychopatech říci, že jsou nezdraví - nikoli tedy nemocní. Mnozí z nich jsou dokonce mocní.
29. 10. 2012 | 18:49

Luba napsal(a):

skeptický
pro upřesnění Vaší představy o psychopatech se mrkněte na "Manželská tonutí".

Vilma Cibulková tam skvěle zahrála hysterku ("Hysterka") a Petr Kostka narcistního patologického žárlivce ("Hledání věrné ženy"):

Onemocní spíš partneři takovýchto psychopatů. Třeba astmatem. Psychopaté jsou na svých obětech závislí a chtějí je vlastnit - chovají se násilně a v manželství chřestí okovy, protože jejich sebehodnocení často vyplývá z nerovnoprávného vztahu, ve kterém se snaží dominovat - druhého nevnímá jako svobodnou bytost s vlastní vůlí, ale jako součást sebe sama.
29. 10. 2012 | 19:30

Luba napsal(a):

Jo ... ještě odkaz:

http://www.uloz.to/hledej/?q=Man%C5%BEelsk%C3%A1+tonut%C3%AD
29. 10. 2012 | 19:31

mb napsal(a):

jíra, děkuju za názor ...
29. 10. 2012 | 21:23

skeptický napsal(a):

Luba
Psychopati jako takoví jsou mi celkem volní.Astma důvěrně znám,celý život jsem to považoval za milostné vzdechy.
Ale uhnaly si to všechny jinde,protože už to měly odzačátku.
Asi jsou přitahovány stejným typem.
29. 10. 2012 | 21:31

Luba napsal(a):

V některých rodinách je atmosféra natolik nedýchatelná, že ti slabší podlehnou ...
29. 10. 2012 | 21:45

mb napsal(a):

Filip napsal(a):
Pane doktore, kam byste zařadil duševní poruchu, kterou trpí nezanedbatelná část české populace a která se projevuje změněným psychickým stavem po zaslechnutí nebo přečtení slova "Klaus"? Děkuji. ;-)
29. 10. 2012 | 09:53

... to je standardizovaný test normality, normaneity ...

když slyšíte Klaus ... a vrhnete ... jste normální ...

v opačném případě nikoli / s vyjímkou zapadlého vlastnence, který o Klausovi v životě neslyšel ... /
29. 10. 2012 | 21:56

Radovan II. napsal(a):

Please Sandy, go back,. Největší darebáci jsou politici v Česku. Až je uvidíš, pochopíš !!! Thank you very much.
29. 10. 2012 | 22:59

Radkin Honzák napsal(a):

Luba napsal(a):
V některých rodinách je atmosféra natolik nedýchatelná, že ti slabší podlehnou ...

S tím beze zbytku souhlasím. Minuchin dokonce píše verbatim: "Položí své zdraví na oltář rodinné stability."
29. 10. 2012 | 23:02

buldatra napsal(a):

V některých rodinách je nedýchatelnost atmosféry determinována nikoliv soužitím s psychopatem, ale zásadním nedostatkem financí.
A sejde-li se v rodině hmotná nouze s psychopatem...
Navíc, jsou doby různé.

Mám pocit, že tzv. rodinnou politiku v této době stvořil nějaký psychopat.
30. 10. 2012 | 08:07

Jonáš napsal(a):

To buldatra:
Obávám se, že s Vámi nebudu souhlasit. Kdyby rodinné štěstí záleželo na množství financí, bohatí by měli ideální rodiny, což téměř 100% není pravda.
Osobnostní zralost a kvalitní vztahy jsou tím, co je podstatné. V případě nouze pak se taková rodina stmelí. Poctivě vzato, žili zde lidé za daleko horších finančních podmínek než dneska.
30. 10. 2012 | 08:33

buldatra napsal(a):

Jonáši,

jen jestli si to kapánek neidealizujete.
Lidskej život je složitej a peníze v něm zhusta jsou až na prvním místě.
Je to smutné, ale mám pocit, že je to tak.
No a když k tomu ještě přidáme hen toho psychopata, je to v rodině ještě výživnější.
To už pak jeden musí být hodně, ale opravdu hódně osobně zralý, aby to nějak stmelil.
30. 10. 2012 | 09:12

Radkin Honzák napsal(a):

Ad buldatra a Jonáš:
Souhlasím s Jonášem. Pokud někdo vsouká ve svém hodnotovém systému peníze nad vztahy a posadí je na první místo, je to jeho nešťastný omyl, na který bude doplácet.
Z mých zkušeností vyplývá, že psychopat je několikanásobně škodlivější, než nedostatek peněz.
Vřele doporučuji útlou knihu Maxe Kašparů: O bludných kruzích a bludných kamenech.
30. 10. 2012 | 14:34

skeptický napsal(a):

Tři nejdůležitější faktory při rozpadu rodin jsou finance,nevěra,a děti.

Na rozpadu rodin,tudíž i státu se pracuje na všech frontách.Vháněním lidí do tlam lichvářů,nabádání k nemravnostem,a sabotování školství,vměšování do pravomoci rodičů.Na to tady máme spousty nevládních organizací.

Psychopati jsou hybným motorem společnosti.Bez nich by se nic nedělo,pokrok žádný,nuda.
30. 10. 2012 | 14:56

skeptický napsal(a):

P.S.
Nikdy si nepůjčuj problémy.Půjč si peníze.Problémy budou následovat.

Těmi lichváři míním banky.Nenápadné Zlo přímo z pekla.
Žijeme v době,kdy si bankéři vytunelují vlastní banky se svěřenými penězi,a pak dostanou od státu "náhradu",na kerou si zase od nich musí stát vypůjčit.A nazve se to krize.

Jednoho,co okrad nějaké privilegované zavřou,a ticho po pěšině.
30. 10. 2012 | 15:10

Luba napsal(a):

skeptický,
zapomněl jste se zmínit o tom, že zde máme hlavně spoustu nekompetentních rodičů.

Neustálá improvizace a amatérismus :)

P.S.: Ovšem - nic proti amatérům. Amatér z lat. amare = milovat.
30. 10. 2012 | 15:13

skeptický napsal(a):

Luba

Hlavně blbých manželek,co žerou ty moderní výchovné bludy.
30. 10. 2012 | 15:28

skeptický napsal(a):

Přečtěte si americkou deklaraci nezávislosti.Tam je mezi řádky přesně návod,jak si zotročit národ.
Dnes se podle toho mustru jede.
30. 10. 2012 | 15:32

skeptický napsal(a):

Tak čtu,že by nám chtěli zavřít presidentského kandidáta.
Něco mi to připomíná.
30. 10. 2012 | 15:44

Luba napsal(a):

Zase nějaké spiknutí?
30. 10. 2012 | 15:45

Luba napsal(a):

Jo, jo ... kandidát Franz má nepovolenou barvu pleti.
30. 10. 2012 | 15:48

skeptický napsal(a):

Spiknutí v téhle republice neprojdou.
Spiknutí amatérských rodičů je kontrováno profesionálními babicemi ze sociálky,a nestrannost sborů je ošetřena jenerální inšpekcí.
30. 10. 2012 | 15:55

buldatra napsal(a):

pane Honzáku,

měl jsem na mysli kombinaci nedostatku peněz a psychopata v rodinném kruhu současně.
Nikoliv jedno bez druhého, ani nejdřív jedno, potom druhé.
Situaci dle zákona, který praví, že na posranýho i hajzlík spadne.

Bylo by zajímavé pozorovat ono rodinně stmelování, pokud by tato situace potkala dejme tomu nějakého psychiatra.
Měla by to být zřejmě brnkačka.
30. 10. 2012 | 16:29

buldatra napsal(a):

Kandidát Franz má nepestřejší pleť ze všech dosavadních kandidujících kandidátů a kandidátek.
Možná to bude bráno jako nekalá, potažmo neoprávněná výhoda, čili doping.
Aby nedopadl jak jeden cyklista z Emetiky a nemusel v finále vracet podpisy. To by byla fuška.

Jediný Okamura mu může trošičku nenápadně komkurovat, avšak pouze v případě, že nahodí na sebe samurajský šat a zbroj.
Popřípadě pestré kimono. Kdyby měl alespoň pořádně šikmé oči, mělo by to větší grády.
30. 10. 2012 | 16:36

Radkin Honzák napsal(a):

Ad buldatra:
Tak my jsme si i na Trabanta museli vzít půjčku, o tom jak přežít, když se člověk netopí v nadbytku, něco vím. A když je jeden v manželství prdlej, musí mít za ženu světici. Pak to vydrží i 51 let.

Franz neprojde - víte, jak pracné by bylo udělat s ním známku a co by se na to vyplácalo barvy!

A jeden čerstvý:
Na moravu dorazili bratři Methyl a Ethyl a přinesli Braillovo písmo.
30. 10. 2012 | 16:49

Ma napsal(a):

Dobrý den. Dovolte mi, na okraj debaty, přidat k tématu pohled z jiné planety, snad zdánlivě opožděný. Trošku mě tu onehdy potrápilo vyznění jednoho staršího článku: nepamatuji se již, jak se jmenoval (nepodařilo se mi ho dohledat), ve kterém pan doktor Honzák uváděl vtip o ženě, která krom svých nohou a manžela ztratila i obě děti a pointou se tázala, kdy že jí konečně potká skutečný problém. Byla to samozřejmě komická nadsázka, měl to být snad příklad věčného optimismu a nezdolné vůle jít dál. Snad proto se tu s ní mnoho lidí vehementně ztotožnilo. Ve skutečnou s tou karikaturou nemohou mít ti, kteří se tak domnívali, společného VŮBEC NIC. Jednak proto, že měli v životě to štěstí, že se dnes mohou něčemu podobnému vesele smát, druhak proto, že hrdinkou toho vtipu je typická cynická psychopatka. Ukažte mi ženu, kterou podobné tragedie poznamenaly a ona se tomu příkladu zasměje. Nebylo jim to určeno. Smajlík.
30. 10. 2012 | 19:08

Jáchym napsal(a):

Radkin Honzák 30. 10. 2012 | 16:49 :-))
Dík, napište brzy zas.
Občas mě rozesmutníte - když narazím na některou z Vašich umanutostí, kterou bych u jiného s pokrčením ramen přehlédl ...Ale na druhé straně mi to zase trochu rozpouští komplex méněcennosti.

Stejně však přečtu všechno, co napíšete.
Kéž by bylo víc tímto inspirativním způsobem "prdlejch" !
30. 10. 2012 | 21:23

Jáchym napsal(a):

Ma 30. 10. 2012 | 19:08 :
To byste se divil !
Znal jsem se s manželskou dvojicí - oba náhodou přežili Osvětim. Oba tam přišli o své první životní partnery a příbuzné.
Měl byste slyšet ten černočerný humor !
30. 10. 2012 | 21:32

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,....pane Honzáku,....to je úroda,....na tomto blogu budu jen za čtenáře,....napíšu pouze, že Vám přeji další skvostný a následně na podněty úrodný blog. Tužka.
30. 10. 2012 | 22:06

Radkin Honzák napsal(a):

Moje milá Tužko,
nemusíte mi to věřit, ale před hodinou - když jsem tu byl - jsem přemýšlel, kde jste.
Děkuju a zdravím
RH
30. 10. 2012 | 22:28

Josef napsal(a):

Já tu diskusi nečetl celou, některým příspěvkům bych ani nerozuměl:)), jen obdivuji pisatele blogů, že píší navzdory tomu, že pod jejich články se objeví diskuse, ale články pana doktora Honzáka mě přitahují:) Taky mám v těle několik manažerských kurzů a jsem velice rád, že manažerské funkce jsem byl zproštěn. Co by za to jiný dal, kdyby se do ní dostal a já mám pocit, že moje působení byl omyl, vidíte. Přesně ty vlastnosti, která pan doktor popisuje, nám byly vštěpovány (teda kromě těch kriminálních činů, nikdo není dokonalý, ani psychopat) a mně se z duše protivily. Možná dovedu bejt zajímavej a ukecat ženskou, ale to je všechno, takže jsem zdráv, žeano, pane doktore? Tahle civilizace se řítí do fujtajblu, ekonomika a management jsou pokládány omylem za vědy, přitom jsou to umělé konstrukce deformující lidské myšlení ve prospěch patologických jedinců.
30. 10. 2012 | 22:31

Josef napsal(a):

Pane doktore, právě jste mi jednou svojí glosou nasadil brouka do hlavy, že moje žena je možná světice. Musím se lépěji podívat, případně zítra koupit kromě baterky do hodinek taky květiny:))))) Teda to je diagnóza, pardon, pravděpodobně jste klasicky vzdělán, takže diagnosa.
30. 10. 2012 | 22:36

Ma napsal(a):

Jáchyme, ano, válka je místem sdíleného utrpení. Proto může nastat sdílené porozumění.
Hezký večer.
30. 10. 2012 | 23:07

Ma napsal(a):

Už jako náctiletá jsem poznala několik matek, které pohřbily své děti. Jedna z nich měla pohřeb přesně rok po své patnáctileté dceři. Přestože ji držela rodina. Ta paní ("matka") ze zmíněného vtipu není v pořádku, ani jako příklad - s výjimkou případu psychopata: víc jsem napsat nechtěla.
30. 10. 2012 | 23:18

Ma napsal(a):

- mohla bych snad doplnit, že ta (slabá) máma zemřela, rok po svém jediném dítěti, žalem.
30. 10. 2012 | 23:36

jíra napsal(a):

aga
Tak je to v křesťanském rituálu zasvěcení umírajících věřících, ledaže by tím prošli již při biřmování. Proč ale pospíchat, svět je krásný i s tím svým slzavým údolím.

Ještě se vrátím k vaší zmínce o prý hysterické reakci pana Koukolíka ve vztahu ke spiritualitě. Já jsem zaznamenal jeho odmítavější postoj poněkud paradoxně spíš k postmodernistické relativizaci poznání, což je sféra vědy. Tedy k Popperově tezi, že vše lze zpochybnit a tudíž že klasická seriózní věda by (dle Poppera) neměla být tak zahleděná do sebe a měla by se víc otevřít novým myšlenkám a přístupům. Ovšem Koukolík má vlastně pravdu, když říká, že touto tezí se zpochybňuje i sám Popper, na Popperův přístup lze Popperovo zpochybnění přece uplatnit také.

Jádro pudla opět spočívá v tom nepřehánět, vidět dál než na špičku nosu. Serióznost za každou cenu i zpochybňování všeho pro samo zpochybňování může vést dost na scestí. Někdy je nejserióznější odpověď ono "Nevím". V praxi jsme ovšem vystaveni potřebě vytvořit a uplatnit nějaký ten praktický plán A, B, či C.

Zmínit hysterii v blogu o psychopatii je zajímavá inspirace ke srovnání obou poruch. Hysterie se dnes zařazuje mezi disociativní poruchy jako jednání vyhýbající se různými cestami odpovědnému nějak náročnějšímu chování s tím, že se radši chová nějak absurdně. Ovšem hysterik to skutečně prožívá, nechce si přiznat podíl viny za cosi špatného a hledá cesty, jak to ze sebe shodit. Psychopat dokáže i hysterické chování sehrát, jestliže se mu to hodí do plánu, aniž by to skutečně prožíval.

Jelikož je ale celá škála různé míry psychopatičnosti postižených jedinců, a podobně také různé míry náchylnosti k hysterii, velmi často lze v konkrétních případech jen obtížně rozeznat, zda jde o jedno či o druhé. Sami profíci se přiznávají k tomu, jak to bývá těžké odlišit. Nebo zda vůbec určité speciální poruchy existují.

----

buldatra

Já to tak beru, že k tomu zkoušíte přistupovat odlehčeně. Jen jsem upozornil na to, že pokud mají lidé nějaký problém a snaží se pochytit střípky k cestě ven, mohli by takové texty brát vážně. Tedy v krajním případě, že cesta k úniku před psychopatem není. Důsledky si domyslete. Ten mor nemusí být klasický, může to být mor psychický.

Při pokusu o určitou benevolenci je podstatné patrně to, nakolik člověk postižený jistou mírou sociopatické disociativní poruchy dokáže být ještě dostatečně mravný v určitých obecně přijímaných hranicích dotažených do zákonodárství. To je ostatně i náš problém s "kmotry" a s "politickou prostitucí". Jsou nemravní v mezích stávajících zákonů. Ale je to jen údajná "neškodná nemravnost", kam to aktéři demagogicky posouvají? Současné změní zvlášť některých našich zákonů legalizující určité špatnosti může být dost vzdálené vnitřnímu rozmezí těch obecných hranic, ale je soudně obvykle těžko postižitelné, ač přináší opravdu značné finanční či materiální veřejné škody. Jako když i ty zákony jsou poněkud psychopatické. Nehledě na to, že podle toho, komu soudce či státní zástupce straní politicky, mohou být i výklady téhož činu vzájemně dost protichůdné - jak u různých soudců, tak u téhož soudce vůči různým souzeným. Praxe tedy dost pokulhává za duchem zíkona, ve vztahu k vyššímu principu, proč ten zákon vůbec existuje.

Právě o tuto praktickou stránku věci by mělo jít především.

Tedy v dobrém duchu. Psychologové se totiž snažili poučit od psychopatů v zájmu vědeckého pokroku. Nejsou ale pochybným výsledkem i úspěšné politické negativní kampaně, sázení na nízké pohnutky, aniž by skutečně šlo o veřejnou službu? Nejde jim spíš o to, kdo bude těžit ze zisku moci a kudy a s kým se protočí peníze na financování těch kampaní a dalších nákladů na udržení moci? Nevypadá to jen na povrchu jako pouhá neškodná mediální show? Včetně tolika zástupných obviňování lidí, kteří nějak narušují tento poklidný běh, nebo by z jejich strany mohlo takové nebezpečí hrozit těm, kdo si nějak rozdělili moc a působnost? Není pak hlavním obsahem růstu pro růst čísi chamtivost? Když stále klesá životní úroveň lidí, když jsou všlijak očesávány sociální standardy, když rostou různé náklady patrně kvůli poklesu hodnoty peněz, může tomu tak skutečně být.

Zase připomínám: Je rozdíl mezi manipulacemi kvůli chamtivosti a mezi motivací se v něčem prosadit díky svým kompetencím. A tedy mezi praktickým dopadem toho ve světě.

-----

Radkin Honzák

Jak to, co jsem výše zkusil načrtnout, vidí pan doktor?
31. 10. 2012 | 07:03

jíra napsal(a):

oprava
Současné znění zvlášť některých našich zákonů legalizující určité špatnosti může být dost vzdálené vnitřnímu rozmezí těch obecných hranic, ale takové jednání je soudně obvykle těžko postižitelné, ač přináší opravdu značné finanční či materiální veřejné škody.
31. 10. 2012 | 07:07

buldatra napsal(a):

Radkin Honzák napsal(a):

…Na moravu dorazili bratři Methyl a Ethyl a přinesli Braillovo písmo…

Chuck Norris je jediný člověk na světě, který umí mluvit Braillovým písmem.
Což jen posiluje mé podezření, že je Moravák.

Ještě si dovolím připodotknout, že světice, potažmo světec nejlépe vyniknou mezi psychopaty.
Nebýt psychopatů, bylo by světců a světic mizivé množství.
To dokazuje užitečnost psychopatů.
31. 10. 2012 | 07:37

buldatra napsal(a):

jíra napsal(a):

…Nejsou ale pochybným výsledkem i úspěšné politické negativní kampaně, sázení na nízké pohnutky, aniž by skutečně šlo o veřejnou službu? Nejde jim spíš o to, kdo bude těžit ze zisku moci a kudy a s kým se protočí peníze na financování těch kampaní a dalších nákladů na udržení moci? Nevypadá to jen na povrchu jako pouhá neškodná mediální show? Včetně tolika zástupných obviňování lidí, kteří nějak narušují tento poklidný běh, nebo by z jejich strany mohlo takové nebezpečí hrozit těm, kdo si nějak rozdělili moc a působnost? Není pak hlavním obsahem růstu pro růst čísi chamtivost? Když stále klesá životní úroveň lidí, když jsou všlijak očesávány sociální standardy, když rostou různé náklady patrně kvůli poklesu hodnoty peněz, může tomu tak skutečně být…

Jíro,
tak tedy výjimečně chvíli neodlehčeně, ba co víc, vážně.
Kladete otázky, které úzce souvisí se systémem a s tím, jak je vnímán Vámi a čím dál tím víc obecně.

Nabídnu Vám tedy k zamyšlení:
Stávající systém je dle mého názoru užitečný zejména v tom smyslu, že vlastně dává šanci vyniknout možnostem, které by jinak nikoho moc lysesis similarnezajímaly. Je to podobné jako s tou světicí, která nejlépe vynikne mezi psychopaty.

No a ta šance, jak systém změnit a zjednat nápravu a to nejen kosmetickou, nýbrž celkovou, tu je. Je to přímá demokracie. Se vším, co k tomu patří.
Sama skutečnost, že se tomu současný systém brání, seč může, nám napovídá, že je to správná cesta. Skutečná Demokracie je cesta výchovy těch nahoře těmi dole a naopak, kdy má každý možnost kontroly a nápravy všech věcí veřejných. Ano i včetně zákonů a jejich dodržování.
31. 10. 2012 | 08:07

buldatra napsal(a):

lysesis similar je kapča a nějak se zamíchala do textu.
Inu, nejen cesty páně jsou nevyzpytatelné.

Tu rekapču v této podobě a funkci nejspíš vymyslel nějakej psychopat
31. 10. 2012 | 08:12

aga napsal(a):

jíra

To asi mluvíme každý o něčem jiném. Pokud já mluvím o "přeladění vědomí", kladu důraz na individuálný volní proces. Dalo by se tomu také říkat postupné pročišťování citů a vědomí apod. Rozhodně to tedy není něco, co může udělat někdo za vás, ani církev.
31. 10. 2012 | 09:54

aga napsal(a):

Tady něco pro pana doktora:

http://www.super.cz/16642-panove-teste-se-nejkrasnejsi-zadecek-britanie-miri-do-cech-pippe-middleton-pripravili-soukromy-tryskac.html

to on rád :)
31. 10. 2012 | 10:09

Radkin Honzák napsal(a):

Ad aga:
Jen pokud je to ten "věhlasný"!
31. 10. 2012 | 20:46

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,....pane Honzáku, to je milé od Vás, co jste napsal. Prozradím Vám, kde jsem celé dny byla,....na zahradě s hráběmi, hrabu listí,....a ještě budu,... s jabloní ještě "nedotančilo k zemi svou závěrečnou." A taky jsem dělala na zimu skrýše ježkům, letos byla dvojí úroda mláďátek.

Ještě jedno tajemství prozradím,....původně jsem měla jiný příspěvek,....pak jsem ho umázla,....šla jsem vykartáčovat psy,....línají,....a při tom přemýšlela, co Vám napíšu. A protože jsem z rodu čarodějnic,.....tak jsem se Vám přičarovala do myšlenek. Věřím Vám to,.....přeji znovu šťastné dny a dobré tempo v psaní knihy,....nebo její listy už také mají závěrečnou?
Tužka.
31. 10. 2012 | 21:51

Petr napsal(a):

To: pamětník - váš příspěvek -
Pane doktore, co soudíte o této iniciatívě? Také považujete Václava Klause za psychopata?
"Jak jste chtěli Václava Klause nechat vyšetřit?
Zvažovali jsme několik možností. Nejprve jsme diskutovali podání návrhu soudu na částečné zbavení právní způsobilosti. To je naprosto legitimní a legální postup. Soudu je adresován návrh a ten, pokud jej shledá důvodným, ustaví nezávislou komisi expertů, která provede vyšetření. Teprve potom se jedná o případné léčbě nebo hospitalizaci. Návrh většinou diskutujících neprošel. Pak jsme zvažovali zaslání dopisu přímo prezidentu Klausovi, nakonec jsme chtěli požádat o radu odborné lékařské společnosti. Všechny varianty jsme postupně zavrhli. Byli jsme naprosto bezradní. V říjnu loňského roku jsme se shodli, že to nemá cenu. Pár týdnů jsme si v uzavřeném kruhu lékařů dopisovali a pak přestali. To je všechno. Nic jsme neuskutečnili, nic nezveřejnili."
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=10191
-----------------------------------------------------
Vám se nejspíš veeelmi pozdává EU a to, co tato instituce udělala z Evropy, a ještě udělá, než to definitivně sežere Evropany inflací, nebo krachem..
Protože byste jinak musel ke svému příspěvku poctivě přidat, že tito "páni lékaři", obzvláště pan Hnízdil nejvíc, tuto akci rozjeli, když Klaus nechtěl podepsat Lisabonskou smlouvu.

Pokud tady vůbec někdo rozumí alespoň minimálně ekonomice, musí vědět, že měl Klaus pravdu a že se podmínky v EU po LS opravdu začly ještě víc zhoršovat.

Takže pro rozumné lidi je psychopatem Hnízdil, ne Klaus.. čímž netvrdím, že je Klaus zázrak. Každý člověk je snůškou kladů i záporů. Jenže většině velmi chybí odvaha k objektivitě. Je velmi příznačné, že na podobných webech se shromáždí tzv. pravdoláskovníci a notují si, jak naprosto za vše může Klaus. Musel by být gigant, aby to zvládl. Nikdy nebyl v politice sám a pokud se staly chyby, podíleli se na tom všichni.
31. 10. 2012 | 22:41

Radkin Honzák napsal(a):

Petr napsal(a):
To: pamětník - váš příspěvek -
Pane doktore, co soudíte o této iniciatívě? Také považujete Václava Klause za psychopata?

Už jsem zde napsal, že nemohu stanovit diagnózu u nikoho, koho jsem nevyšetřil. A kdybych ho vyšetřil, bylo by to lékařské tajemství. Mohu jen - jako občan - psát, co se mi na jeho skutcích zdá nebo nezdá chytré, či přesně opačné.
Jestliže "ti u vesla" zacházejí s ústavou, právem a dalšími soubory hodnot či se závaznými pravidly jako s kusem hadru, vadí mi to a můžu na to ukazovat a domýšlet se, proč to dělají. Mohu si myslet, že je to z osobního prospěchu, oslnění mocí, ale také z duševní poruchy. To je také právo kolegy Hnízdila.
Na Vašem příspěvku se mi třeba nelíbí, že kdo s vámi nesouhlasí, je "pravdoláskovec" a notuje si (kterou? já si zpívám tu písničku o Boryšovi, co umí po skalinách), ale to je vše, co k němu mohu říci.

Ad tužka: Děkuji, píšu, píšu patnáct, ještě jednou... a zbývá mi krutě málo času.

Dotaz na tvůrce hesla pro reCAPTCHA: zkusil jsem přeložit "la PC Leg occasion" jako "příležitost pro francouzskou (=la) počítačovou nohu". Je to správně?
31. 10. 2012 | 23:35

pamětník napsal(a):

Radkin Honzák:
Děkuji za odpověď a dovolím si další otázku:
Je možné podle textů usoudit na hygienické návyky autora? Dozvěděl jsem se, že prý píši "texty, které vylučují, že mám základní hygienické návyky a gramotnost." :)
01. 11. 2012 | 00:03

pamětník napsal(a):

Petr:
Myslím, že jsem ani slůvkem nenaznačil, že s MUDr. Hnízdilem a dalšími souhlasím.
01. 11. 2012 | 00:05

Radkin Honzák napsal(a):

"hygienické návyky autora" by mohl posoudit grafolog z rukopisu psaného navíc klasickým perem. Pokud by na papíru byly fleky od sádla (ev. drobeček škvarku), mohl by se vyjadřovat také ke stravovacím návykům.
O špatném hygienickém návyku (=špatném spánkovém režimu) však může svědčit i doba napsání příspěvku a autorovi takového časovým důkazem opatřeného vstupu nemusí pomoci ani výmluva, že je "typická sova".
01. 11. 2012 | 00:33

jíra napsal(a):

aga
Tak to jsem si oddechl. Konečně víc tuším, že hovoříme téměř o tom samém :-)

buldatra
Souhlas s tou přímou demokracií. Bude ale zajímavé, zda její šance správně rozpozná i mlčící většina. Články jako tento jsou k nezaplacení, neboť ukazují přímou souvislost mezi psychikou a politikou. Psychologové radí postiženým v moci psychopatů hodně rychle uniknout z jejich dosahu. Bohužel když se stanou psychopati politiky, jen tak od nich utéci nelze.
Neboť PR politiky učí s lidmi manipulovat tak, aby je dostali tam, kde je chtějí mít. A to doplňuje arzenál pro politické stratégy, tedy "technology moci", o jednom mluvil třeba konkrétně Topolánek. I když slovenský Sme tvrdí, že ten "technolog" spíš kecá nesmysly. Ono tvrdit, že je Země modrá, je opravdu kec, vždyť je to jen jedna barva slunečního spektra rozptýlená v atmosféře, víc nic, ledaže by to byla skrytá nepřímá dlouhodobá politická kampaň za "modré".
01. 11. 2012 | 03:16

jíra napsal(a):

Radkin Honzák
S tím ponocováním to může být i jinak.
Když nemůžu spát já - nebo se několikrát za noc probudím - a sednu na chvíli třeba k blogům, k hudbě, ke zprávám co se děje (cyklón Sandy třeba aktuálně), či zásahům do software na zakázku na webu atd., vzpomenu si spíš na jeden pěkný pořad s Hankou Zagorovou, co v takových situacích dělá ona či hosté i lidi na telefonu. Už je to několik let, ale brát na to prášky na spaní by mě ani nenapadlo.
Ale radši bych v noci spal klidněji, abych mohl hned ráno odpočatý vstát, hlavně když mě pak už brzy dopoledne někdo marně shání, někteří to snášejí špatně. Jenže když ona ta tendence budit se mě přepadá hlavně v noci... :-))
Vím, že v tom nejsem zdaleka sám, děje se to i dalším lidem, co znám, i těm ještě velmi mladým. Snad je to i k něčemu dobré, když to musí být... Jestli je to přímá nezbytná součást celistvějšího duchovnějšího osvícení, o něž se pokouším, to si nejsem tak docela jist, zatím mě nic tak světoborného nebo spásného nenapadlo :-)
01. 11. 2012 | 03:51

buldatra napsal(a):

Nespavcům doporučuji Silvovu metodu kontroly mysli.
Spát je zdravé a navíc, kdo spí ten jí-v dnešní době k nezaplacení.
01. 11. 2012 | 08:22

Radovan II. napsal(a):

Váš článek bych přejmenoval portréty modrých psychopatů co přivedli Česko po 23 let do Afriky a ještě dál.
Sorry.
Pane Hionzáku, blíží se doba, kdy konečně gangsteři půjdou do tepláků, nebo poletí za Krejčířem. Tepláky budou státní, ale kufry a letenky si musí koupit, to co bude odpovídat jejich příjmům dostanou, ostatní půjde do státního rozpočtu. Stejně to ukradli, to jsme si vychovali za 23 let divou zvěř v lidské podobě. Oni si myslí, že krást je normální. Tohle chtěli disidenti, to chtěla i Kubišová, aby se kradlo, mrtvoly házeli do přehrad a zakopávali v lesích ????. Ještě stále se postrádá 3 tisíce občanů, zřejmě napojených na politiku, moc věděli.
Modré smrtky nikdo nepředčí,kdo jim šplápne na kuří oko je rudý. Ovšem v dnešní době je nadávka modrý velmi cool a velmi častá. Modrá parta nepochopila, že končí a že ji nezachrání ani strašení rudou.- Představte si ODS má jen 30 tisíc členů a ti vládnou 10 milionům. Je to normální? A ještě k tomu nebyli na kontrole u docenta CHocholouška. Kdo po 23 let ještě volí modrou smršť tak je buď také tunelář a bojí se o svůj nakradený majetek, a nebo už má tak vymytý mozek, zůstal mu v hlavě jen modrý obal. Kdo schvaluje kmotry, tuneláře a podvodníky, buď pojede za Krejčířem nebo bude mít potíže,protože také tuneloval. Jinou logiku to nemá. Teď zase zemřel další člověk na pančovaný alkohol. Zlín je město vrahů a nic tam nepijte.Celé město, hlavně modří se budou skládat na pozůstalé !!!Všichni věděli, že se tam pančuje tolik roků alkohol, policie především, jenže modrá parta dělala vše,aby se to ututlalo. Až to tím pančovaním přehnali. Zlíňaci jsou pověstní tím, že jsou schopni kvůli prachům všeho.Tam je každý druhý modrý a zblblý. Bývalí vesničané zbohatli, ale zapomněli že je třeba také mít v hlavě mozek a ne jenom peníze. Černý oblek ještě podnikatele nedělá,ale to co má člověk v hlavě !!! Modré bludy už nejsou cool, jedině ve Zlíně. Tam se z koalice KSČM a ČSSD posr... ZLínští vesničané potřebují osvětu,aspoň evropskou, ne- li světovou. Pro ně je krást normální,ale pro poctivé, inteligentní a slušné Zlíńáky ne !!!!!!!!!!! Bye, Bye, blue birds !!!!! Vždyť i korupčník Čunek je ze ZLína. Senát zblbl a udělal ho místopředsedou, který bude sedět mezi bojovníky proti korupci p. Michálkem a paní Wágnerovou. To jsou české paradoxy, Evropa se nám směje !!!!! Po voblách nám budou muset výpomoci docenti Chocholouškové z celé Evropy a firmy co šijí tepláky. A někteří budou chtít zdrhnnout za kámošem tunelářem Krejčířem. Quo vadis blue brothers ????
01. 11. 2012 | 09:44

holka somnabulka napsal(a):

Teď jsem chvilku zaváhala..ale ano, jsem tu správně na diskusi k článku Portrét psychopata.:-)) Hezký den.
01. 11. 2012 | 09:56

Radkin Honzák napsal(a):

"Zlín je město vrahů a nic tam nepijte."

Holko somnambulko, jste tu správně. Psychopati.
01. 11. 2012 | 10:26

holka somnabulka napsal(a):

Pane doktore, ani není třeba klíčové dírky.
01. 11. 2012 | 10:47

Z.W. napsal(a):

Radkin Honzák
pane doktore, jen tak mimochodem - nemáte svém jméně chybu?
Správně gramaticky bych uvedl - Radčin Honzák, protože se rád činíte. Dr.Honzák rád čin má.
*
Psychopatický portrét je příjemné čtení, je to o oscilaci vlastní duše. Každý se pozná, chvíli dole pak zase na hoře, v průřezu osrdím to vyjde na celou řadu Vašich pacientů z řad diskutujících čtenářů, a to že k nim v poslední době řadím i téměř všechny blogery je zcela bez diskusí.
**
Pročítám si ty syndromy s hruškovým džusem. Tlačí se to do hlavy a nakonec i na ledviny. Musím odběhnout, mějte se a budu vyčkávat další portrét českého člověka v podmínkách moderního státu. Pěkný den do Vaší laboratoře.
*
01. 11. 2012 | 11:12

šašek z Jihlavy napsal(a):

Radkin Honzák
Někteří diskutéři se mohou nacházet v jiném Časovém pásmu(např. Honolulu).

jíra
Moje setra má místo prášků na spaní chutnější náhradu - sní něco sladkého a zapije to plnotučným mlékem. Prý to zabere během chvilky.
01. 11. 2012 | 11:14

šašek z Jihlavy napsal(a):

buldatra
Jak tak zběžně surfuji po diskusích, přečetl jsem vaši metodu na zdravý spánek jako slivovu (říkal jsem si - aha, pán je z Moravy a zapomněl kroužek - slivovů). Pak mi to nedalo a přečetl jsem to správně. Ale stejně mi vrtá hlavou, jestli ta slivová metoda nestojí za zkoušku, samozřejmě pro saqmozásobitele je to asi běžná věc, pro ty ostatní je jen třeba výstraha, aby ta slivovice byla z Vyzovic a ne ze Zlína.
Tedy originál Jelínek, jiné nevěřím.
01. 11. 2012 | 11:42

Ma napsal(a):

Jeden starej:
Ten Váš dobrej "novej", pane doktore, mi připomněl jedinej (protože si, nemajíc na hlasný humor vlohy, ani jiný nepamatuju ) "starej", na stejné téma. Vyprávěl ho Vladimír Menšík:
Pan učitel slibuje žákům, na hodině chemie, záživný pokus s alkoholem. Vezme dvě skleničky, jednu naplní čistou vodou a do druhé nalije čistý alkohol. Pak vezme dva červíčky a vloží je do sklenek. Červíček v čisté vodě se vesele mrská, zatímco ten v alkoholu se po chvíli přestane hýbat a nakonec klesá ke dnu. "Tak, děti, co nám pokus přesvědčivě dokázal?", ptá se pan učitel. Starý známý vyvolaný Pepíček z poslední lavice volá: "Sím, pokus nám dokázal, že kdo chlastá, nemá červíčky!"
01. 11. 2012 | 11:53

Luba napsal(a):

Ma,
z Vašeho sdělení tedy vyplývá, že Kubice nechlastá ...
01. 11. 2012 | 12:48

santawizard napsal(a):

Problém je ještě více zřetelný v pojmu drogy versus léky....když hříšné drogy ,jak se říká,platí úplatky a svaté léky,jak se říká, platí výkupné.Něco na půl cesty jsou samé prášky a samé cigarety. Úspěch při odvykání kouření coigaret je však velmi malý ,stejně jako při léčbě duševních a mentálních chorob.
Kouřit lépe a méně či hůře a více na úkor jeden druhého ,aktivně či pasivně ,vědomě či podvědomě,vědecky či pavědecky je pořád neprobádané teritorium.
01. 11. 2012 | 13:42

pamětník napsal(a):

Radkin Honzák:
Děkuji za odpověď, kterou jsem snad správně intepretoval, že hygienické návyky z textu nelze zjistit, pokud není napsán psacím písmem, lze pouze na ně usoudit konkrétního znečištění a na netu z doby napsání. Zde si dovolím podotknout, že jste se nezmínil o možném vlivu rozdílných časových pásem.
01. 11. 2012 | 20:45

pamětník napsal(a):

Z.W.:
Není to chyba, je to slovensky.
01. 11. 2012 | 20:46

pamětník napsal(a):

Radkin Honzák:
"Zlín je město vrahů a nic tam nepijte."

"Holko somnambulko, jste tu správně. Psychopati." Profesionál se pozná, já naiva na tento jeho spam, který trousí po všech blozích (editor nic?) vhozený poprvé jsem zareagoval.
01. 11. 2012 | 20:55

Z.W. napsal(a):

pamětník
to sotva, vy jste tedy polyglot, no nic. Ale berete to s humorem, to se bere. ☺
*
Není to slovensky, ani česky, zbývá jen jediný původ jména, třeba to trefíte.
**
02. 11. 2012 | 20:45

jíra napsal(a):

šašek z Jihlavy
Pardon, nevšiml jsem si vzkazu.
Mléko na usnutí? Díky za pokus o radu, ale to mi nepomůže. Usínám dobře. Ale cosi mě budí i několikrát za noc, pak spím déle.
A po spánku i krátkém si na mléko netroufám, můj žaludek to už odmítá, u mlíka potřebuje pár hodin na rozjezd po nějaké jiné stravě. Sladké naštěstí ještě snese i hned po probuzení :-)
03. 11. 2012 | 18:54

pamětník napsal(a):

Z.W.:
http://www.sympathytree.com/Radkin/
http://www.kdejsme.cz/jmeno/Radkin/pocet/
03. 11. 2012 | 21:12

Jarda napsal(a):

Když tak "setapouch", pane sečtělý
08. 11. 2012 | 18:39

Mirek napsal(a):

Zdravím všechny blogery,

myslím si, že jsem oprávněn v tento den vyslovit svůj názor k problému : Já a psychopat.

Důvodem tohoto jasného stanoviska je můj právě prohraný boj s psychopatem, který trval neuvěřitelných 52 let.

Po mnoha a mnoha marných pokusech, hodinách strávených nad odbornou literaturou a i přes naléhání odborníků jsem se opět pokusil něco udělat pro zlepšení vstahu mezi mou matkou a námi všemi ostatními v rodině. Nehraji si na spasitele, nebo nějakého zachránce lidstva a přiznám se k tomu, že moje potřeba konat byla způsobena tím, jak chování úspěšného psychopata narůstá do obludných rozměrů a jak dovede člověka dohnat na samé dno lidské důstojnosti. Nebyl jsem schopen zabránit matce v tom, aby mi otevírala dopisy, protože má na toto chování jako matka právo. Ale nyní chce podrobné vysvětlení, co má obsah dopisu znamenat, a kde jsem vzal peníze na účtu penzijního připojištění. nezabránil jsem tomu, aby si zapisovala datum odjezdu a cíl mých cest, ale kontoluje i to, zda je to pravda dotazy u kolegů a sleduje dalekohledem, zda jsem projel správnou výpadovkou z města. Další příběhy nejde popisovat z důvodů absurdnosti a vím, sám ze svých postojů. že nejsou k ničemu. Každý člověk, který se setkal s psychopatem si takovými zážitky musí projít, a dostat se do stavu kdy konečně ten marný boj ukončí. A to buď sebezničením, nebo útěkem. Až do poslední chvíle jsem odmítal zvolit jednoznačné názory odborníků na útěk, ale je to do posledního písmene jedinne řešení!!!!
Zhodnotil jsem svoje konání naprosto racionálně:
Rozhodl jsem se změnit svoji matku a tím zlepšit naše vztahy.
Použil jsem k tomu všechny možné prostředky kterých jsem schopen. ( přesvědčování, naléhéní, prošení, křičení, rady s odborníky, zapojení všech blízkých i vzdálených příbuzných, policie.)
Nepoužil jsem prosředků které znám, ale nejsem schopen jich použít. ( násilí, vyhrožování, trestání, vydírání, terorizování )
Výsledek:
Situace se nezlepšila a naopak ještě zhoršila. Všichni příbuzní zapojení do tohoto pokusu mně odsoudili ze všeho, co člověka může napadnout. Všichno odborníci mi nedaly žádnou naději na úspěch.
Závěr:
Boj o napravení psychopata není v lidských silách.
Každým, byť i sebemenším pokusem o nápravu je snaha předem prohraná.
Rada pro Vás, co jste dočetli až sem:
Nepouštějte se do žádného boje s psychopatem, nemáte šanci ikdyž se cítíte silní a v právu!
V případě, že se zase pokusíte někoho předělávat, začněte s naprosto jiným lidmy.
Všichni lidé, kteří Vám i v minulém pokusu pomáhali, jsou pro Vás nepožitelní!
Ukončete jakékoliv styky a kontakty s psychopatem a jeho okolím!
Vtlučte si do hlavy: Útěk neznamená prohru.
Pokazíte plány psychopata tím, když útěk budete považovat za vítěztví !!!!!!!!!!!!
07. 02. 2013 | 13:29

freerelax napsal(a):

The Best Techniques To Comprehend sneakers And Ways One Might Enroll with The shoes Elite <a href="http://www.shoesja.biz/">アシックス</a> Machines and manufacturing in Vegas - shoes will leave without any farewell <a href="http://www.shoesja.biz/adidas-アディダス-c-64.html">adidas アディダス</a> Generally shoes Sales Speak : Which means that, who cares for practically nothing is declared as the winner?!? <a href="http://www.shoesja.biz/new-balance-ニューバランス-c-21.html">ニューバランス</a> Recent questions regarding sneakers replied and as a result why you must definitely take a look at each and every term of this report. <a href="http://www.shoesja.biz/nike-ナイキ-c-44.html">ナイキ ランニングシューズ</a> Information on how to find out everything that there is to learn surrounding shoes in three easy ways. <a href="http://www.kutuja.com/">アディダス</a> Insights on how to learn all that there is to know relating to sneakers in five easy ways. <a href="http://www.kutuja.com/adidas【アディダス】-c-1.html">adidas アディダス</a> Fresh new questions about sneakers replied and in addition reasons why you will want to look at every message in this study. <a href="http://www.kutuja.com/new-balance【ニューバランス】-c-206.html">new balance</a> Greatest formula for shoes that you will check out right now. <a href="http://www.kutuja.com/nike【ナイキ】-c-215.html">ナイキスニーカー</a> The latest double take on shoes <a href="http://www.shoesjp.biz/">アディダス</a> The Insider secrets For shoes <a href="http://www.shoesjp.biz/adidas【アディダス】-c-640.html">アディダス シューズ</a> The next double twirl on shoes
19. 05. 2013 | 13:49

Faith napsal(a):

I má tchyně je psychopat. Vše sedí. Manipulace lichotkami, osočování ze špatností druhých. Scény, křik. Promiskuita a zároveň z ní obviňuje druhé. Nedá se to vydržet. její útoky se stupňují vůči všem: manželovi, jedinému synovi i jedinému vnukovi, který ještě není školního věku. Je fyzicky nemocná a tím vydírá všechny. Vydírá, vyhrožuje i smrtí, normálně úřady ... A naše svědomí káže starej se o ni. A ona jen ubližuje. Není schopna sama hospodařit, ale soudí se za nejchytřejší a nejkrásnější, prostě hvězdu... a já ji odmítám uctívat a zbožňovat, zejména když začne ohrožovat mé jediné dítě... Jak dlouho to můžeme vydržet?
08. 02. 2015 | 16:14

Barborka napsal(a):

Dobrý den,
čtu tento článek a tak bych se chtěl s vámi podělit o naši nájemnici - psychopatku.Nastěhovala se k nám do baráku nová podnájemnice s rodinou.Ještě jsme ani nevěděli kdo to je a už házela úsměvy na všechny strany a chtěla se všem zalíbit a mě to bylo od začátku divné a nepříjemné.
Má 4 letého chlapce a 2 letou holčičku,od začátku co v baráku bydlí tak děti fackuje,bije ,nesnese žádný odpor ,silně na děti řve,manžel ten ani nedutá ,silný podpapučák.Když se jí řeklo že jestli nepřestane ,že se na ni zavolá sociálka ,hned šla a napsala na toho kdo si ji dovolil toto říci ,dopis a vyvěsila ho na nástěnku a chodila po baráku a ublíženě si stěžovala..Samozřejmě že opět samé lži..A poněvadž se vše nadále opakovalo, tak ta ženská opět několikrát poslala na pána policii se slovy vy mě pořád ohrožujete.Polici opět nalhala samé lži. Za 3 roky rozhádala celý barák.Celému baráku napovídala jaká je chudinka,že ji pán ohrožuje a ona nemůže řádně vychovávat děti..Když to všem nalhala ,tak se tvářila jako by ji všichni ubližovali a dokonce vypotila i nějakou slzu..prostě herečka !
A tyto konflikty jsou na denním pořádku.Ona nic nerespektuje ,ze všech si dělá dobrý den..Když už je toho fakt nad hlavu,zavolá se majitel bytu ,ale ten je na ni slabý a tak ta ženská má z toho akorát srandu.Je bohužel velice dobrá manipulátorka a umí si vše vykecat..
Po dobrém se s ni nesvede!
Co s takovou osobou dělat ?
02. 03. 2015 | 17:14

Bankova napsal(a):

Dobrý den,
máme v baráku psychopatku.Má malé děti a asi od jednoho roku je bije.My bydlíme nad ní a vše slyšíme.Už jsme i poslali na ni sociálku ,nedá se to vydržet ! a dopadlo to tak že je přece vše v pořádku a ti špatní jsme nakonec my.
Co jsme četli o psychopatech ,tak se na tu ženskou shoduje na 100% !!
Když se jí něco řekne,hned je zle a dělá naschvály .Pořád na nás posílá policii a říká že jí ohrožujeme a utiskujeme.
Co máme dělat abychom se takové osoby zbavili?
Majitel bytu nám slíbil že jí do konce dubna vystěhuje ale poněvadž to s chlapy umí,tak ho opět ukecala.Majitel se vymlouvá že je to těžký jim dát výpověď , atd atd..
A nám se ta ženská směje do obličeje.
Je nám z ní zle !!
20. 04. 2015 | 17:59

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy