Jak se píše novoroční projev prezidenta republiky

23. 11. 2007 | 16:10
Přečteno 37090 krát
Ještě ani neoschl inkoust na naší výzvě (tedy těm, kdo si ji vytiskli ;-), abyste Vy, čtenáři těchto stránek navrhli a sepsali prezidentu Václavu Klausovi jeho novoroční projev (více ZDE), a do redakční pošty jeden takový koncept dorazil. Pravda, není tak úplně aktuální (pan Vladimír Petkevič jej sepsal téměř před rokem, přesně řečeno prvního dne roku letošního), ale jako příklad „paralelního“ prezidentského projevu je myslím zcela na místě.

Pan Petkevič doprovodil svůj tex následujícími slovy: „(Ne)inspirován projevem pana prezidenta dne 1. 1. 2007 jsem vzápětí nato sedl ke stolu a ještě zatepla odpoledne sepsal novoroční projev a vložil jej takříkajíc do úst pana prezidenta … poslal jsem jej Kanceláři prezidenta republiky tuším někdy v lednu 2007 a dostal jsem pak docela pěknou odpověď. Na počátku adventního času se chystám opět novoroční projev napsat.“

A co mne o panu Petkevičovi řekla Wikipedia? Doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., (* 1954, Praha), jazykovědec zabývající se matematickou a komputační lingvistikou. Toho času vedoucí Odboru synchronních studií Ústavu Českého národního korpusu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Autor „projevu“ tyto informace následně potvrdil.

Jaký by měl být novoroční projev prezidenta České republiky prof. ing. Václava Klause, DrSc., podle představ Vladimíra Petkeviče, který je sám prost jakýchkoli politických ambicí

Vážení a milí spoluobčané,

srdečně Vás zdravím na počátku nového roku 2007 a upřímně Vám přeji, aby to byl pro nás pro všechny rok po všech stránkách dobrý, ještě lepší než rok právě uplynulý. Mám-li stručně hodnotit rok 2006, musím říci, že to byl rok v naší republice celkově dost poklidný, politicky však velmi, velmi nevydařený.

S potěšením konstatuji, že pokračovala hospodářská prosperita daná zejména tím, že jsme již přes dva a půl roku členy Evropské unie. Nezaměstnanost klesla na přijatelných 9,65736 % práceschopného obyvatelstva. V uplynulém roce se narodilo více dětí než v roce 2005, ačkoli ještě nemám k dispozici údaje z 31. 12. 2006 po 12.00 hod. Narozených dětí bylo také více než zemřelých spoluobčanů, přitom kojenecká úmrtnost je u nás jednou z nejnižších na světě, což mě osobně velmi těší.

Oproti těmto nesporně pozitivním jevům však musím říci – a nyní už nikoli s potěšením, nýbrž starostlivě –, že u nás v roce 2006 došlo k politické stagnaci, částečně způsobené patovým výsledkem voleb. Že již sedm měsíců nemáme řádnou, poslaneckou sněmovnou schválenou vládu, považuji za krizi politiky v naší republice, a rozhodně z toho nelze vinit občany, ač ti svou volbou politický pat chtíce nechtíce způsobili.

Neochota nejsilnějších politických stran shodnout se na nejbližších i vzdálenějších cílech svědčí o velkém nedostatku politické kultury a státotvornosti našich politických představitelů. Mám neodbytný pocit postupně přerůstající v podezření, že horizont politického myšlení našich politických špiček je vymezen jejich čtyřletým, resp. šestiletým, nikoli však pětiletým mandátem. Nepřipadá mi to příliš zodpovědné. V novém roce se tedy pokusím využít svého postavení a ústavních možností a přimět politickou reprezentaci k dohodě, a jakmile mi bude předložen návrh designovaného premiéra na složení vlády, tuto vládu neprodleně jmenuji, jak mi také ústava ukládá.

Rok 2007, do něhož jsme plni novoročního a ne ve všech ohledech opodstatněného optimismu právě vstoupili, je pro každého z nás osobně rokem nových příležitostí a obecně také rokem významných výročí. Připomeňme si jen, že před 70 lety, v září 1937, zemřel Tomáš Garrigue Masaryk, zakladatel samostatného československého státu. Před 60 lety, v červenci roku 1947, Československo odmítlo na nátlak Sovětského svazu Marshallův plán, což byl – proč si to upřímně nepřiznat – jeden ze stěžejních kroků na naší spěšné cestě do náruče komunistické totality, a přijalo naopak dvouletý tzv. Hradecký program. V listopadu 1957 zemřel v období krátkodobého politického tání můj předchůdce v prezidentském úřadě soudruh Antonín Zápotocký, na jehož odkaz jsem pochopitelně nenavázal. Před 40 lety se v létě roku 1967 konal významný IV. sjezd československých spisovatelů, který byl jedním z impulsů Pražského jara roku 1968.

Přesně před 30 lety byla 1. ledna 1977 zveřejněna Charta 77: tu jsem přes její značný politický význam bohužel nepodepsal, neboť tehdy jsem jednak náležitě nedocenil její význam, jednak jsem chtěl působit vskrytu a vědecky pracovat, mimo jiné také teoreticky připravovat hospodářské reformy tak nezbytné pro naši zem (již tehdy jsem totiž rozpoznal jejich nutnost a aktuálnost!). Rok 1987 nabídl hned dvě významné události: v dubnu navštívil Prahu generální tajemník KSSS Michail Gorbačov, jenž s sebou také přinesl nové politické naděje, které se však vzhledem k absenci progresivního křídla v KSČ nenaplnily; v září se dal ze Země poprvé zahlédnout výbuch supernovy SN 1987 A ve Velkém Magalhãesově oblaku. A konečně na podzim roku 1997 jsem byl po více než pěti letech ve funkci premiéra odstraněn vnitrostranickým převratem z této funkce. Nu a na prahu roku 2007 Vás, milí spoluobčané, zdravím ze své prezidentské pracovny 431. den před koncem svého prvního prezidentského mandátu.

Příležitostí k zamyšlení je tedy víc než dost. Mám za to, že by bylo dobré navázat aspoň na některé z těchto událostí, uvědomit si jejich význam nebo přinejmenším rozvážit, co bylo vposledku pozitivní a co negativní. Každý z nás by z toho měl vyvodit důsledky pro svůj život.

V květnu roku 2007 naše země oslaví třetí rok členství v Evropské unii. Za tu dobu došlo v naší zemi, jak jsem již podotkl, k nebývalé ekonomické prosperitě – nikdy jsme se po této stránce neměli tak dobře. To tedy znamená, že ze svého členství v Unii máme velké výhody, otázkou zůstává, co můžeme naopak přinést Unii my, a to nejen náš pracující lid, ale najmě naše politická elita. Zdá se mi totiž, že u nás ve vrcholné politice namnoze nepůsobí lidé kvalifikovaní a odpovědní: dostatečně si neuvědomují, že nemají svých funkcí zneužívat ke svému prospěchu, ale že mají zemi zodpovědně řídit a tak sloužit ostatním, že mají stavět obecné zájmy nad zájmy osobní a vyhýbat se korupci, ba dokonce ji odsuzovat jako něco nepříliš pozitivního. Je to důležité především v současné době, neboť již vbrzku bude Česká republika na půl roku předsedat Evropské unii. Máme pro tak zodpovědný úkol opravdu kvalifikované politické reprezentanty? Česká republika musí být přece důstojně zapojena do evropského a světového dění, musí se angažovat v klíčových oblastech a neuralgických bodech dnešního světa od aktivního působení v Evropské unii přes podporu lidských práv v totalitních zemích až po ekonomickou prosperitu v chudých zemích třetího a čtvrtého světa.

Naši republiku čekají v příštích letech naléhavé a stále odkládané reformy – jen namátkou tu uveďme reformu důchodového systému, reformu zdravotnictví, školství a daňového systému. Vyzývám Vás, vážení spoluobčané, abyste se do těchto reforem také zapojili, zejména vás, kteří pracujete v uvedených oblastech. Neponechávejte reformní břímě pouze na bedrech politiků a pracovníků státní správy, ale aktivně – podle svých možností – sami přispívejte k racionalizaci a realizaci systémových opatření v uvedených sférách. Ujišťuji Vás, že v této snaze budete mít vždy podporu mou i mého rozsáhlého úřadu.

Za podstatnou pokládám v neposlední řadě také kulturu společenského života a mezilidských vztahů. Važme si vzájemně jeden druhého, pěstujme v novém roce občanské ctnosti a budujme tak vpravdě občanskou společnost, i když v tomto ohledu nemáme z krátkodobé historické perspektivy na co navázat. Občanská společnost, jež mi tolik leží na srdci, musí být založena na úctě k druhým: zeť by si měl vážit tchána, snacha tchyně, vnučka babičky, syn vlastního i nevlastního otce, švagr švagrové, přítel přítele i přítelkyně, kolega kolegyně, soused souseda, podřízený nadřízeného a nadřízený podřízeného, nájemník majitele domu a majitel domu nájemníka, dělník intelektuála a intelektuál dělníka, prodavač kupujícího a kupující prodavače, taxikář zákazníka a zákazník taxikáře, zemědělec pracovníka v terciární sféře a pracovník v terciární sféře zemědělce, docent organické chemie vietnamského hokynáře a vietnamský hokynář primáře – a tak bych mohl pokračovat donekonečna, neboť tolika spletitými vztahy je tvořena naše společnost!

Podporujme a kultivujme své vztahy, vyznačujme se skromností, ambicemi pouze zdravými, nezištností, odpovědností a seriózností, nezneužíváním moci a svobody, nekorupčním chováním. Ti, kdo mají řídící funkci, nechť ji chápou jako příležitost ke službě druhým, ať už je to v ocelárně, v dopravnictví či na vysoké škole nebo třebas – ano i ve vrcholovém sportu či na ministerstvu. Snažme se působit optimisticky a svou dobrou náladou a humorem pozitivně ovlivňovat své okolí. Šiřme kolem sebe prostor radosti, aby těm druhým bylo s námi dobře. Pomáhejme si navzájem vypořádávat se s problémy, kterých nikdy nebylo, není a nebude málo. Buďme slušní k druhým, mírní v jejich kritice a přísní sami na sebe, vynikejme v sebekritice. Jděme ostatním příkladem v občanských ctnostech. Uchovávejme si zdraví duše i těla a pomáhejme v tom druhým. Smiřujme protivy, je-li to v našich silách: jsem osobně přesvědčen, že to v našich silách vskutku je! Buďme opravdu v pohodě!

Ještě jednou Vám, milí spoluobčané, přeji vše nejlepší a hodně pohody v novém roce a děkuji Vám, že jste trpělivě vyslechli můj již čtvrtý novoroční projev.


Prezident České republiky prof. ing. Václav Klaus, DrSc.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

wfutCCTRbJ napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax online no prescription</a> buy 3 mg xanax - xanax for anxiety and depression
03. 01. 2015 | 20:35

AstPOqPVnB napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax</a> is mixing xanax and alcohol lethal - xanax bars effects
03. 01. 2015 | 21:09

bKvHsjLOXf napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax</a> xanax withdrawal from . 25 mg - how to order xanax online
04. 01. 2015 | 06:53

sRolJgjbQX napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax online</a> order xanax online no prescription mastercard - can take 2mg xanax once
04. 01. 2015 | 09:40

SDjdYsYYUw napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>alprazolam buy</a> .5 xanax high - xanax dosage daily
04. 01. 2015 | 11:28

ALgBKISNmS napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>ambien online</a> buy ambien europe - generic ambien safe
04. 01. 2015 | 11:40

jGuyiUEAyV napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>buy generic ambien</a> ambien side effects 10mg - ambien cr there generic
04. 01. 2015 | 15:18

sysyKWhGHK napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>xanax for sale</a> generic xanax pill colors - xanax class
04. 01. 2015 | 17:50

pFAYVLZuDC napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> buy ambien online pharmacy - ambien cr yellow part
05. 01. 2015 | 00:22

JeWnvevdxF napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax online</a> xanax fluoxetine drug interactions - xanax withdrawal recovery
05. 01. 2015 | 03:23

hwwaVTAjAz napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax online</a> xanax withdrawal 0.5 mg - buy xanax vicodin online
05. 01. 2015 | 05:33

TSgmnlmsLp napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien online</a> what is ambien made of - ambien zolpidem same
05. 01. 2015 | 08:25

FpkjatULen napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> buy ambien india - ambien side effects restless legs
05. 01. 2015 | 09:16

UdGfbDtKXM napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> ambien withdrawal plan - ambien cr generic now
05. 01. 2015 | 10:54

bLpEEBjynq napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax online no rx</a> xanax trip - does xanax show up work drug test
05. 01. 2015 | 11:04

dXCemTgkGy napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> ambien withdrawal lightheaded - ambience mall gurgaon bus service
05. 01. 2015 | 11:42

iPaxKEJPjK napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>xanax 1mg</a> generic xanax pill identification - xanax schedule 3 drug
05. 01. 2015 | 15:13

ALFQdiPfXD napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax</a> buy xanax no prescription + canada - xanax side effects in pregnancy
05. 01. 2015 | 17:06

OPpqvHDsCb napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax</a> xanax pills for sale - buy xanax online for cheap
05. 01. 2015 | 18:15

mivygpbzlK napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>xanax alprazolam</a> xanax pills strength - xanax and alcohol what to do
05. 01. 2015 | 23:05

VSQsGfICVU napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> mexican pharmacy ambien - can get ambien online
06. 01. 2015 | 03:09

uiSdjbCMUd napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> ambien pills for sale - buy ambien cr online no prescription
06. 01. 2015 | 04:58

ijZNrcINhL napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>where can i buy ambien online</a> ambien sleep stories - ambien pill what does it look like
06. 01. 2015 | 06:33

LfqyqrZCzS napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>generic ambien</a> white pill 74 93 ambien - ambien memory loss
06. 01. 2015 | 14:32

ZSBoYIFHPq napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien online</a> generic ambien pill picture - ambien medication
06. 01. 2015 | 20:32

MMfhPcRRsL napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>zolpidem 10 mg</a> generic ambien teva - buy ambien no prescription overnight
07. 01. 2015 | 00:17

tlFCIFaOgQ napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> ambien recreational use dosage - ambien cr drug class
07. 01. 2015 | 08:50

ryWSEVvsKD napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>can you buy ambien online</a> ambien cr how long does it take to work - sleep driving on ambien
07. 01. 2015 | 10:51

dnsjpngnjj napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> ambien cr free sample - ambien stories side effects
07. 01. 2015 | 11:49

wAtzSRvqqk napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>order ambien</a> generic ambien headache - ambien icd-9
07. 01. 2015 | 13:30

glycbepuFZ napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien medication</a> generic ambien 10mg 30 pills reviews - will ambien show urine drug test
07. 01. 2015 | 19:59

uBtFXFoNvh napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> reviews of ambien cr - street value ambien 10mg
07. 01. 2015 | 23:00

xZyJNiZeIW napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>how to buy xanax online legally</a> xanax side effects weight - buy xanax online consultation
08. 01. 2015 | 07:30

ziqxcxfHOI napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> ambien side effects depression - ambien 3 78
08. 01. 2015 | 07:49

JPhJMoUGRJ napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>generic ambien online</a> cheapest ambien cr - generic ambien vs brand
08. 01. 2015 | 08:03

DBDtOcsOsX napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>alprazolam online</a> buy cheap xanax online with no prescription - what is the generic of xanax
08. 01. 2015 | 10:27

SaZWqSqBaA napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien no prescription</a> ambien side effects eating - ambien side effects in children
08. 01. 2015 | 12:52

iwJFUmTlUV napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> xanax withdrawal extreme fatigue - xanax small white pills
08. 01. 2015 | 19:11

OXOSDPsSvL napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> order ambien online canada - ambien walrus stories
08. 01. 2015 | 22:20

hNpzjqeThp napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien cost</a> ambience mall gurgaon near metro station - generic ambien pill identifier
09. 01. 2015 | 00:04

vQohuAsnGx napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> white pill 74 93 ambien - ambien memory loss
09. 01. 2015 | 08:24

qNLSiyUZAL napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> generic ambien lunesta - ambien side effects muscle twitching
09. 01. 2015 | 10:08

VTBLjCkgiv napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> ambien cr 12.5 for sale - ambien medication wiki
09. 01. 2015 | 11:57

HYTDqJRXBJ napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> ambien side effects yahoo - ambien pill does look like
09. 01. 2015 | 17:54

zYQJEPJaqs napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> xanax vs vicodin effects - xanax 2mg u94
09. 01. 2015 | 18:24

RslWSISRqI napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien 5</a> ambien side effects sweating - ambien cr generic cost
09. 01. 2015 | 19:40

jCsSfJHirD napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien online</a> ambien urinalysis drug test - ambien overdose child
09. 01. 2015 | 21:36

qlhMxmfYbv napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>order xanax</a> xanax online legitimate - can take xanax high blood pressure
10. 01. 2015 | 03:48

cwEcpknBdA napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>order tramadolВ overnight</a> tramadol hcl apap - buy tramadol legit
10. 01. 2015 | 05:58

covhTjXxUe napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadolВ in florida</a> tramadol hcl versus tramadol - generic brand tramadol
10. 01. 2015 | 07:07

hsLZKcjrtF napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> tramadol online no prescription fedex - tramadol withdrawal symptoms nausea
10. 01. 2015 | 11:34

YZXvPkMvhO napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>order alprazolam</a> buy xanax online fast shipping - cheap cheap xanax
10. 01. 2015 | 12:19

vZOrIqtoQv napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> tramadol 50 mg duration - tramadol online doctor consult
10. 01. 2015 | 12:48

FeaMTLzwhu napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> buy tramadol online by cod - buy tramadol florida
10. 01. 2015 | 17:20

eeMMaSsnaZ napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> xanax effects next day - xanax side effects blood pressure
10. 01. 2015 | 22:03

uBKWSHgIfh napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> drug abuse of xanax - buy xanax pfizer online
10. 01. 2015 | 23:54

gsYqorgxyq napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>purchase tramadol</a> tramadol dosage 500mg - where to buy tramadol cod
11. 01. 2015 | 06:15

gcQrMOEkCr napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>generic xanax</a> xanax and alcohol combo - buy xanax in tijuana
11. 01. 2015 | 11:10

JoJhzPeSNV napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> tramadol online pharmacy overnight - tramadol hcl xr 100mg
11. 01. 2015 | 13:49

TMwaIUDpai napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> order tramadol online from usa - tramadol overdose much fatal
11. 01. 2015 | 13:53

VmHhvYQbkK napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>no prescription xanax</a> xanax bars blue lotus review - what does generic xanax pills look like
11. 01. 2015 | 19:04

VjrMamUkqR napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>cheap xanax</a> xanax restoril drug interactions - xanax effects chimps
11. 01. 2015 | 21:01

CJoxwVdNiM napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> tramadol with high blood pressure - buy tramadol order cheap tramadol online
11. 01. 2015 | 23:06

kIhtRdYjKN napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadolВ india</a> buy tramadol online no prescription cod - tramadol wiki
12. 01. 2015 | 03:27

TBVtnHYIEy napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> tramadol 50mg tablets dosage - tramadol 100mg high
12. 01. 2015 | 05:51

mIVBCsNKtl napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online overnight delivery</a> xanax 2mg description - xanax effects unborn child
12. 01. 2015 | 07:50

oDiQdudVZa napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>tramadol 100</a> order tramadol next day - tramadol 50 mg side effects
12. 01. 2015 | 10:16

MEqXpdfFlh napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> tramadol 50 mg compared - buy tramadol online florida
12. 01. 2015 | 13:49

EdovxSlYmC napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>xanax 2mg</a> does xanax show up school drug test - xanax circle pills
12. 01. 2015 | 16:50

IAUzTNKKYr napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> xanax bars x 56 65 - amount for xanax overdose
12. 01. 2015 | 18:49

qKlfqoseEH napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax</a> generic xanax vs brand name - xanax withdrawal heart attack
12. 01. 2015 | 20:31

GIYOilgHqd napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadolВ medication</a> tramadol withdrawal day 5 - tramadol for dogs + rimadyl
13. 01. 2015 | 00:27

CvoBCfFIhc napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadolВ next day</a> buy tramadol online cod overnight - tramadol online no prescription
13. 01. 2015 | 00:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy