Sionismus – fenomén pozitivní nebo negativní?

05. 07. 2010 | 22:14
Přečteno 28386 krát
Sionismus je v podstatě nacionalismus jako každý jiný – jako třeba pangermanismus či panslavismus. A samotný pojem “nacionalismus”, zavání v dnešní době velmi negativně. Tahle pachuť do značné míry zmizí, pokud to slovo nahradíme nějakým “mírnějším” – takové “národovectví” zní přijatelněji (ačkoli je přesným překladem) a “vlastenectví” už zní vyloženě pozitivně...

Vlastenecká (= nacionalistická) hnutí zrozená v 19. století přivedla na svět množství národních států, ve kterých se rozvinuly často obdivuhodné národní kultury. Tato hnutí byla většinou spojena nejen s emancipací národní, ale i sociální, měla často silný demokratický náboj a byla většinou doprovázena i větším či menším “národně osvobozeneckým” násilím. Někdy (hlavně u velkých národů) byla tato hnutí ale spojena se vznikem autoritativních režimů, které m.j. potlačovaly národnostní menšiny.

Sionismus je zajisté typickým nacionalismem 19. století vykazujícím kromě národnostně a sociálně emancipačních rysů i několik unikátních specifik – především snahu o vybudování židovského státu v palestinské biblické pravlasti tohoto národa a s tím související národní mytologii nesrovnatelně silnější a působivější než u kteréhokoli jiného evropského národa. Ačkoli zakladatelé sionistického hnutí byli spíše sekulárního a socialistického zaměření, zcela logicky se k nim brzy přidaly i religiózní židovské směry (ačkoli některé významné ortodoxní skupiny z náboženských důvodů ostře odmítaly a dosud odmítají židovský stát před příchodem pravého Mesiáše jako blasfémii).
Je jistě pravda, že Židé byli v mnoha evropských zemích po staletí tvrdě utlačováni, což je silně motivovalo k vytvoření vlastního státu, ale více méně podobné motivy měly i jiné evropské národy (viz např. české “třistaleté úpění pod Habsburky”).

K dosažení cílů sionistického hnutí, tedy vytvoření židovského státu v Palestině, výrazně napomohlo špatné svědomí evropské veřejnosti po hrůzách holocaustu, a samozřejmě obrovské odhodlání sionistů hlavně po 2. světové válce.

Stát Izrael vznikl, podobně jako řada jiných států, s využitím veškerých dostupných metod – ekonomických, diplomatických i násilných (ba dokonce “teroristických”). Podobně jako třeba všechny současné státy amerického kontinentu vznikl konfliktním způsobem na území, které předtím obýval jiný národ.

Vznik Izraele nesporně přinesl mnoho pozitivního – vznikl velmi demokratický stát, který poskytl domov a prosperitu milionům přistěhovalců, dříve většinou pustá země byla úžasným způsobem zvelebena, izraelští vědci přinesli lidstvu spoustu významných teoretických i prakticky využitelných objevů. Tato pozitiva byla z různých důvodů (píle a nadání izraelských občanů, masivní podpora od zvláště americké židovské komunity a od americké vlády) zřejmě mnohem výraznější než v jiných případech nově vzniklých národních států.

Podobně jako v případě jiných národních států přinesla existence Izraele ale také něco negativního – především již šedesát let trvající konflikt s původním arabským obyvatelstvem, jehož skončení není stále na obzoru. Není přehnané říci, že štěstí a prosperita milionů Izraelců byla vykoupena utrpením milionů Palestinců. Nemá smysl znovu opakovat argumenty obou stran “kdo je vinen více”.

Je jistě pravda, že tato situace je podobná tomu, co se stalo o něco dříve při expanzi jiných Evropanů do Ameriky, Austrálie či Afriky. Vznik Izraele je jasným, jen historicky opožděným a v některých ohledech specifickým případem násilné kolonizace cizího území Evropany. To ale nijak problém nezmenšuje a neřeší.

Je bohužel smutnou skutečností, že konflikt Izraelců s Palestinci se stal důležitým a možná i hlavním důvodem stále intenzivnější radikalizace nacionalistických a náboženských skupin v arabském a muslimském světě proti “Západu”, který je vnímán jako ochránce izraelského “vetřelce”. Existuje bohužel značné nebezpečí, že tento trvající konflikt přeroste v něco mnohem většího - rozsáhlý konflikt “Západu” s muslimským světem, který bude mít obrovské množství obětí. Jistě není těžké si představit, že takový konflikt by za určitých okolností mohl ohrozit i samotnou existenci Izraele.

Je paradoxní, že mnozí Židé resp. Izraelci věnují značné úsilí k prokázání své genetické výlučnosti a toho, že jsou “jedné krve” a že izraelský stát věnuje značnou legální pozornost udržení své národnostní resp. rasové identity (legální regulace sňatků a přistěhovalectví). Do určité míry to připomíná někdejší rasové zákony na jihu USA nebo apartheid v JAR.
Paradoxní je to proto, že tím Židé vlastně navazují (jen s převráceným znaménkem) na nacistické rasové zákonodárství. Není těžké si představit, s jakou reakcí veřejnosti by se setkaly třeba snahy o vědecké prokazování společného původu všech Čechů od společného praotce a vyvozování nějakých praktických důsledků z toho, jestli je někdo “geneticky pravý Čech po mateřské linii”.

Shodou řady historických a politických okolností se stalo, že na židovský nacionalismus (= sionismus) se na Západě hledí mnohem shovívavěji než na podobné nacionalismy jiných národů. Takový pohled mají i lidé, kteří zásadně odmítají jakýkoli jiný nacionalismus (a nevoní jim ani “vlastenectví”). Kupodivu i mnozí jinak racionální skeptikové jsou ochotni akceptovat oprávněnost dva tisíce let starých historických územních nároků židovského národa a i mnozí v podstatě ateisté mají tendenci uznávat jakýsi nadpřirozený původ těchto nároků na základě biblických “starých pověstí židovských” a s porozuměním se dívají na názor, že Židé jsou jakýmsi “vyvoleným národem”, v jistých ohledech nadřazeným jiným národům. Pokud takové nároky vznáší jakýkoli jiný národ, je to samozřejmě považováno za něco naprosto nepřijatelného.
Mezinárodní společenství Izraeli toleruje to, co nikomu jinému – utajené a nikým nekontrolované vyvíjení zbraní hromadného ničení, nerespektování rezolucí Rady bezpečnosti.
Je jasné, že tato benevolence je hlavně důsledkem bezvýhradné podpory, kterou Izrael v posledních nejméně 50 letech dostává od současné jediné supervelmoci, dokonce i v případech, kdy tato podpora jde de facto proti přímým americkým zájmům. A je samozřejmě třeba také uznat, že důležitou roli v onom zvláštním přístupu Západu k Izraeli hraje i sympaticky vysoká míra demokracie a svobody v Izraeli, nesrovnatelná s jakýmkoli státem v okolí.

Myslím, že je už dávno na čase, aby se na Židy pohlíželo jako na kterýkoli jiný národ, jako na rovného mezi rovnými a na jeho nacionalismus se pohlíželo stejně kriticky jako na jiné nacionalismy.
Myslím, že není ani v pořádku to, že se neustále zdůrazňuje pouze historické utrpení Židů a běžně se přehlíží skutečnost, že i některé jiné národy za 2. světové války nesmírně trpěly (smrt 8 milionů sovětských civilistů a 3 milionů sovětských válečných zajatců...).
Je také na čase, aby se lidé, kteří se kriticky vyjadřují k některým aspektům izraelské politiky nebo k otázkám souvisejícím s židovským nacionalismem, přestali označovat za “antisemity”.
I řada židovských intelektuálů se staví kriticky ke zneužívání památky obětí holocaustu jako nástroje k prosazování izraelské politiky. Jistě by bylo těžko přijatelné, aby se podobným způsobem ještě dnes využívalo např. památky sovětských válečných obětí jako nástroje k prosazování ruské, běloruské či ukrajinské politiky.

Jak tedy odpovědět na otázku z nadpisu? Je mi velmi líto, ale zdá se mi, že těch negativních stránek je nějak moc. Myslím, že kdyby otcové sionismu bývali mohli nahlédnout do budoucnosti, asi by spíš uvažovali o založení Izraele na nějakém jiném vhodnějším místě – třeba tak, jako to udělali Mormoni.
Takové “co by bylo, kdyby...” je teď ale málo platné – snahy kohokoli o likvidaci Izraele jsou absurdní a nepřijatelné.
Jedinou šancí je samozřejmě usmíření - שלום עכשיו... Kdyby mezinárodní společenství (a hlavně USA) opravdu chtělo, jistě by se toho dalo docílit. Představme si, jaký by mohl být výsledek, kdyby se do takového projektu investoval jen zlomek toho, co už padlo na „válku proti teroru“.
Snad ještě není pozdě...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vasja napsal(a):

Pane Hořejší.
Tak to já si vážím někoho, kdo cosi dobrého dokázal, něco umí.......................... A neodvážím si říct jako Vy, že si vážím všech z vesnice, kde dotyčnej bydlí.
Ale třeba bych měl........:))
06. 07. 2010 | 23:12

krass napsal(a):

Velmi dobře napsané, díky !
06. 07. 2010 | 23:28

Camille napsal(a):

A co Vás, milý r.m., posledních deset let tak se*ee? Že Vy jste žádného příbuzného nenašel? Nevěste hlavu, ještě pořád můžete konvertovat :))))))
06. 07. 2010 | 23:37

hoven napsal(a):

vorosilov,
FED řídí křestani. ty vidíš žida za každým stromem. tenhle idiotismus stál život 6 milionů nevinných lidí. je 60 let po válce a stále kvete.
06. 07. 2010 | 23:40

Bojim Bojim napsal(a):

Zkrátka, že sionismus je rasistické náboženství, se nedá ničím oddiskutovat, ať se na věc díváte od kud chcete. Jakmile se kdokoliv začne prohlašovat za vyvoleného z rasově- genetických důvodů, tak na to budou vždy někteří reagovat nejdříve tzv. zamindrákovaně, pak závistivě, nepřátelsky a nenávistně, tedy zase rasisticky. Taková je lidská povaha. Dokud se bude vyznávat a selektivně dodržovat rasistické náboženství, tak z toho budou na věky problémy a dobře to nedopadne.
06. 07. 2010 | 23:48

Plk napsal(a):

John Mearsheimer and the Future of Israeli Apartheid
ww.theoccidentalobserver.net/articles/MacDonald-Mearsheimer.html
07. 07. 2010 | 00:00

Plk napsal(a):

Hovene, je tohle křesťanský vůdce FEDu ?
http://www.thetruthseeker.c...
John Mearsheimer has given a fascinating prognosis of the situation in Israel.
http://www.theoccidentalobs...
Wilhelm Marr’s The Victory of Judaism over Germanism
http://www.theoccidentalobs...
07. 07. 2010 | 00:07

ms napsal(a):

Camille, v normálních zemích kolem Izraele jsou obyvatelé odkázáni na humanitární pomoc ? Kdyby v Izraeli nebyly tak diskriminační podmínky od dob jeho vzniku, tak celé jeho obyvatelstvo by si radilo podobně jako sousedé, někde hůře někde lépe. Když někomu odříznete vodu, jeho pole označíte za vojenské pásmo, tak není moc divu, že například si příliš v zemědělství neradí. A tohle se tam po desetiletí dělo, vytlačit ekonomicky původní (ano původní, protože i v předminulém století mělo naprosto jasnou převahu) obyvatelstvo na samotný okraj společnosti.

Před vznikem Izraele tam byly stovky měst a vesnic. Například taková Gaza, dnes uzavřený a závislý region byla na začátku minulého století jedním z největších a nejdůležitějších měst v regionu. Čím to je, když dnes někteří tvrdí, že bez Izraele by tam byla jen poušť a ti lidé by si tam neradili ? Oni si ale dříve docela dobře radili.
07. 07. 2010 | 00:18

Camille napsal(a):

ms, ty země v okolí Jisra'ele Vám přijdou normální? Tak si tam chvíli zkuste žít. Je pozoruhodné, že většina Arabů, kteří mají IL občanství by jej rozhodně za občanství žádného okolního státu nevyměnili. Proč asi, když jsou tak brutálně diskriminovaní?

Gaza byla městem s tisíciletou tradicí židovské přítomnosti. Po vzniku Jisra'ele, kdy Gaza připadla Egyptu byla tamní židovská obec zlikvidována a od té doby to město upadá. Poté během okupace tam byly postaveny nové židovské obce ("osady") a alespoň část regionu opět začal prosperovat. Následně Šaron nechal ty obce vyklidit, a víte, jak se to tam vyvíjelo dál...
07. 07. 2010 | 00:39

ms napsal(a):

Camille, v okolí Izraele jsou různé země s různými systémy a různou úrovní. Jak to že nezávisí na humanitární pomoci ? Jak to že si jejich hospodářství dokážou poradit. Přeci kdyby ne ty skvělé osady, tak by ti lidé asi umřeli hlady ?

A co se týká Gazy tak tam byla židovská populace naprostým zlomkem v době kdy město bylo jedním z nejdůležitějších v regionu (větším než Jeruzalém). Čím to je, že tam nebyla jen poušť. Vy schválně utíkáte do jiných dob, mně by zajímalo, jak to že ti lidé si v Izraeli radili i když Židů tam bylo jen promile. Vždyť všichni měli zákonitě podle vašich sugescí jen chcípat hlady.
07. 07. 2010 | 00:46

tera napsal(a):

Hořejší

"Mezinárodní společenství Izraeli toleruje to, co nikomu jinému – utajené a nikým nekontrolované vyvíjení zbraní hromadného ničení, nerespektování rezolucí Rady bezpečnost"

Mezinárodní společenství toleruje Irzaeli zhruba to samé, co ostatním členům: Rusko (nekontrolovaný vývoj biologických zbraní vč. mutace pravých neštovic), Severní Korea, Írán, Sýrie a nově i Barma (jaderné zbraně).

Izrael nikdy nepodepsal smlouvu o nešíření jaderných zbraní a s výjimkou spolupráce s JAR je ani nikam nešířil (nebo jsem o tom alespoň neslyšel), což se o některých jiných státech nedá říci. Na druhé straně včas zlikvidoval nebezpečí v Iráku i Sýrii, ještě před ukončením celého programu.

"Je jasné, že tato benevolence je hlavně důsledkem bezvýhradné podpory, kterou Izrael v posledních nejméně 50 letech dostává od současné jediné supervelmoci, dokonce i v případech, kdy tato podpora jde de facto proti přímým americkým zájmům"

Spolupráce mezi USA a Izraelem je oboustranná a vždy z ní těžily obě strany (projev Brežněva, MIG a další ruské zbraně, usmíření s Egyptem atd.), je to tedy do jisté míry pragmatické spojenectví. Navíc, z USA Izrael svůj první reaktor nezískal....

Co se týká rezolucí Rady bezpečnosti, popravdě, je to jen papír. Když zde zasedá několik států s právem veta, kteří nedodržují ani mezinárodní smlouvy a závazky, dokonce ani vlastní zákony a ústavu, tak se nikdo nemůže divit, že vymahatelnost takovýchto rezolucí je minimální.
07. 07. 2010 | 01:03

Camille napsal(a):

Ms, v roce 1914 měla Palestina necelých 700 tisíc lidí (z toho bezmála 100t Židů - to je to vaše promile?). Dnes v této oblasti žije přes 10M lidí. Uživit více než desetinásobnou populaci na stejném území vyžaduje mnohem vyspělejší technologii, a také kultivaci množství území, které dříve bylo pouští ;)
07. 07. 2010 | 01:08

ms napsal(a):

Camille podobné počty a podobný nárůst obyvatel byly i v jiných zemích regionu.

A psal jsem o Gaze, kde například v roce 1945 (čili před tím vámi zmíněným Egyptem) bylo 100 Židů v 30 tisícové populaci, kolik že to je promile ? Jak to že to město vůbec existovalo ?

Jinak počet Židů v Palestině roce 1914 byl nějakých 70 tisíc při populaci nějakých 800 tisíc. Počet Zidovského obyvatelstva se pohyboval v 19 století kolem 4-5 procent. Ale to jen tak na doplnění, v regionu jen pár procent v Gaze pár promile. A žilo to, jak je to možné statisíce lidí (podobně jako v jiných zemích na Blízkém východě, jen pár procent židovského obyvatelstva oni žili, vydělávali, pracovali a nežili z humanitární pomoci).
07. 07. 2010 | 01:17

dr.Farmisal Subotka napsal(a):

židi jako tera či camile jsou samá šalba ,lež a podvod ,jak potom chtějí aby je někdo respektoval? Proto používají i násilí a teror.
Tero tím státem který nedodržuje vlastní Ústavu a zákony ,resp .mění je ze dne na den ze zvůle pár jedinců ,tím státem myslíte ČR? ))))
A kdo sedí v obou sněmovnách víte? ))))))
Židi to nejsou ,jen izraelité.
07. 07. 2010 | 01:24

dr.Farmisal Subotka napsal(a):

sionisté s koncem války a začátkem hitlerovského státu izrael unášeli sta tisíce !!!! dětí z Evropy ,cvičili je polovojensky vzor Hitlerjugent , Hitlera a svastiku zaměnili za Ben Guriona a šesticípou hvězdu.

Tímto si židonacisté zajistili populaci izraele.

Film který tyto židovské zločiny hromadných únosů nebohých dětí zaznamenal

http://www.csfd.cz/film/101...

http://isohunt.com/torrent_...
07. 07. 2010 | 01:38

Camille napsal(a):

No jen si ms nemyslete, ona ta oblast zase až tak moc neprosperovala. Poušť, malarické bažiny, a sem tam nějaké městečko (i ta Gaza měla sotva 30t obyvatel, dnes necelých půl M). S tím, jak to tam vypadá dnes, se to vůbec nedá srovnávat. Tedy kromě oblastí obývaných Araby, ty dodnes připomínaí staré dobré časy, že?
07. 07. 2010 | 01:51

ms napsal(a):

Camille, ale tak to vypadalo ve všech zemích regionu, všechny znásobily několikrát svojí populaci. A představte si takovou šokující věc, nepotřebovaly k tomu osadníky ani humanitární pomoc. Jak to je vůbec možné ? Oni dokážou žít, pracovat v továrnách, službách či na polích a nepotřebují k tomu nějakou židovskou osadu ?¨

Ale jinak je zajímavé, že najednou když vidíte, jak v Gaze bylo opravdu jen pár promile Židů, tak to najednou celé neprosperovalo a bylo hrozné a ne že úpadek nastal až poté jak ona stovka odešla pryč :) Jo, jo, tak to už bývá, statisíce lidí, kteří se byli schopni zde uživit musí být stále shazováni na úroveň nějakých parazitů co by si bez osad a humanitární pomoci ani nevytřeli zadek a to že si ho dokázali vytírat staletí a tisíciletí najednou není důležité.
07. 07. 2010 | 01:57

Falcon napsal(a):

Milý pane Hořejší,
neprokazujete moc velkou znalost historie, pokud se snažíte hodit na Izrael vinu za to, že se Západ opět dostává do křížku s muslimy a bude s nimi bojovat o svoje přežití.
Muslimové se pokoušeli Evropu dobýt několikráte. Napřed to zkusili Arabové, když se vylodili na Pyrenejském poloostrově.
Jenže franský král Karel Martel Arabům nakopal v bitvě u Poitiers spolu s Franky a Alemany pozadí a nepustil je do nitra Evropy.
Další pokus o muslimské dobyté Evropy mají na svědomí Turci, kteří to pro změnu zkusili přes Balkán a zastavili se až v roce 1680 před Vídní, aby konec turecké expanze nastartovala až jejich porážka společnými evropskými silami pod velením polského krále Jana Sobieského.
Takže vaše argumentace, že za další konflikt mezi Západem a islámem mohou ti zlotřilí Židé a jejich stát Izrael, je velice scestná a nepravdivá.
Hamás a podobní náboženští fanatici vtloukají již malým palestinským dětem do hlavy, že muslimové stejně jednou ovládnou všechna bývalá muslimy ovládaná území, a že zabíjet Židy či jinověrce není hřích.
Tudíž ergo kladívko, nejen území dnešního Izraele, ale dle tvrzení Hamásu a podobných spolků by mělo muslimské panství zahrnovat tedy území do poloviny Francie a mělo by na druhé straně končit u Vídně.
Konflikt Izraele a palestinských Arabů je pouze zástupný problém. Největším problémem a důvodem konfliktu je stoupající muslimská nesnášenlivost a touha po světovládě.
A od vás je velmi hloupé házet vinu za vzrůstající islámský extrémismus jen na Izrael. Váš přístup velmi připomíná přístup oněch hloupoučkých západních politiků co si v roce 1938 usmiřovali nacistické Německo na úkor demokratického Československa a mysleli si, že tím zastaví Hitlerovu expanzi.
Nejenže ho nezastavili včas, ale měli na svědomí i vypuknutí II světové války.
Váš přístup je naprosto stejný.
07. 07. 2010 | 04:07

Falcon napsal(a):

Kritizujete jak sám tvrdíte demokratický Izrael a chcete, aby ustupoval a ohrozil svoji bezpečnost a přímo existenci tím, že bude ustupovat arabským diktátorským či totalitářsko náboženským režimům.
Tím by si podepsal rozsudek smrti, protože ustupovat režimům, které neuznávají právo Izraele na existenci by bylo sebevraždou, protože území původního Izraele má v nejužším místě šířku 15 km a rád bych vás viděl, jak by jste tak široké území bránil v případě agrese z obou stran hranice. Izraelci nikdy neupírali nikomu právo na existenci a arabští občané Izraele mají dokonce svoje zástupce v izraelském parlamentu.
Pokud hovoříte o palestinských uprchlících a jejich bídném osudu, tak stejně na tom byli ti Židé a byli jich desítky a desítky tisíc, kteří byli po vzniku státu Izrael vyhnáni z okolních a dalších arabských států, byl jim zabaven majetek a odcházeli do Izraele s holýma rukama. A zavřel je snad Izrael do nějakých uprchlických táborů, kde by v nich pak desítky let živil nenávist ke všem Arabům? Nikoliv. Izrael je integroval stejně jako miliony Židů co přišli do Izraele po pádu SSSR, či je leteckým mostem dopravil do země jako Falaše z Etiopie.
Proč to stejné nebyli schopni učinit Arabové? Proč stále drží svoje ,,bratry'' v táborech? Snad proto, aby mohli neustále ostouzet Izrael?
Zkuste mi vysvětlit, proč by měl Izrael vycházet vstříc Palestincům, jejichž teroristické bojůvky a útoky na Izrael a jeho obyvatele mají každý rok na svědomí desítky a stovky obětí z řad izraelských civilistů, palestinští vůdci hulákají stále hesla o likvidaci Izraele a jeden z jejich vůdců, velký muftí jeruzalémský byl dokonce za II světové války hostem Adolfa Hitlera a schvaloval a podporoval plán na konečnou likvidaci všech Židů a dokonce pro tyto účely a na podporu nacistického režimu pomáhal formovat 2 divize zbraní SS jménem Skanderbeg a Handžar.
Jen tak mimochodem to byl strýček jiného bosse Palestinců Jásira Arafata, který si pro změnu pro podporu proti těm ,,zlým'' Židům jezdil do komunistického SSSR, neboli země, která za vlády cara ,,proslula'' pogromy na Židy a je známá velkým antisemitismem.
Arabských muslimských států je mnoho. Židovský stát je Izrael a je jeden jediný na celém světě a je pochopitelné, že po zkušenostech s holocaustem a pogromy si ho Izraelci brání tak, jak uznají za vhodné. A pokud se navážíte do Izraele za to, že má jaderné zbraně, tak jste se snad, při svém vzdělání naučil počítat a dokážete si spočítat počet obyvatel Izraele a počet obyvatel minimálně sousedních muslimských zemí a z toho plynoucí počet obyvatel schopných služby v armádě. A vzhledem k tomu, že ve válkách proti Izraeli bojovali ještě i arabští vojáci od Iráku po Alžírsko a Maroko, je naprosto logické, že jaderné zbraně ve vlastnictví Izraele jen vyrovnávají naprosto drtivou početní převahu Arabů nad Izraelci.
A nakonec musím říct, že je od vás velmi ubohé zesměšňovat náboženské cítění a židovské náboženství. Právě jejich víra jim umožnila přežít jako národu tisíce let. Kde máte dnes Římany, Řeky, Babyloňany či Médy nebo Chetity a Asyřany? Čili národy, které se v dějinách potkávaly se Židy. Rozplynuly se v dějinách. Ale Židé si díky svému náboženství a víře dokázali udržet svoje národní cítění a kontinuitu.
A to je spíše než vašich úsměšků hodno obdivu a úcty.
07. 07. 2010 | 04:08

dr.Farmisal Subotka napsal(a):

Falcone tvůj příspěvek ,co věta to židovskká lež. Je to klasická propagandistická tisícnásobná odrhovačka žida Goebbelse.
Např. že židovský stát je jeden ,tak teda v Evropě a Americe je min 27+50 států = 77 států ovládaných židy.
Tedy radši zůstaneme ve střední Evropě kde Německo a Čezko jsou země vydané židům v plen.
Jediné co lze ocenit ,že židovství je fanatická nacistická víra jdoucí přes mrtvoly. V tom máš pravdu.
07. 07. 2010 | 06:29

Dalibor Stys napsal(a):

fudoshin napsal(a):
hoven:moje babička je česká sudeťačka, dědeček byl český němec.nikdo je nevyhnal.v té vypjaté situaci to bylo nejlepší z nejhorších řešení.

Zdravim - Z matčiny strany: malá česká šlechta a úřednictvo, shodou okolností žili v blízkosti Heydrichovy zatáčky a heydrichiádu přežili jen díky tomu, že uměli velmi dobře německy - hodchdeutsch + 1 dialekt. Z otcovy strany: úspěšný český podnikatel, celou dobu v mírné (možná i nedoložené větší) opozici proti Němcům. Doloženo např. zaměstnávání českých profesorů VŠ aby zabránil nasazení v říši. V roce 1945!!!! zatčen na udání zaměstnanců, které předtím propustil protože se začali podezřele zajíma o jeho podporu odboje. Pak osvobozen, povýšen do hodnosti plukovníka, odměněn britským vyznamenáním a zlikvidovánm českým národem v táboře Vojna.

První je ilustrací nacionalismu německého, další pak českého. Sorry, vážení, nacionalismus vždy vede k vraždění. Uže jenom proto, že národní jazyk a národní mýty bývají sbírkou nadávek a předsudků. Němec=němý, slave=Slovan, ale taky otrok ....

Bohužel lidský mozek už je tak formován, že rodný jazyk uvolňuje endorfiny. Neboli, mimo jiné, masové vraždění nám dělá dobře. Míru zdar !!!!
07. 07. 2010 | 06:38

Tazatel napsal(a):

"Jedinou šancí je samozřejmě usmíření"
Usmíření je možné tehdy když se každá strana něčeho vzdá. Existuje něco čeho se vzdá miliarda Arabů a pan Hořejší ?
07. 07. 2010 | 06:41

gaia napsal(a):

to Kolemjdoucí
Švejk možná chytrý byl ale dělal hloupého a žvanil pořád a k akci se moc nedostal.
i když to jak jel na vozíčku na Bělehrad bylo dobrý.
07. 07. 2010 | 07:22

gaia napsal(a):

v roce 1923 žilo v této oblasti 90 000 Židů.
V roce 1985 jich na území Izraele žilo 4,2 miliónů.
A s Araby to bude ještě mnohem horší.

Když výzkumníci nechali v boxu nekontrolovaně množit krysy ale dávali jim pořád stejně potravy nakonec když docházely zdroje byli samci mnohem agresivnější napadali samice a žrali svá mláďata mnoho jich bylo impotentních a prokazovalo homosexuální sklony.
Samice často potrácely a odmítaly se starat o svá mláďata. Snadněji podléhaly infekcím. Počet jedinců populace se prudce snížil a zase bylo na chvíli dobře.
Striktní uplatňování biologických zákonitostí ve společnosti se jmenuje sociální darwinismus a je dnes už překonán člověk není snad na úrovni zvířete.
Ale když se dívám kolem tak myslím že mnohé platí.
Čím zde bude těsněji situace se bude jen zhoršovat.
07. 07. 2010 | 07:30

hoven napsal(a):

plk,
vedení FED:
Bernake, Kohn, Warsh,Duke,Tarrulo....tři křestani a dva židi. možná, že tebe učili ve zvláštní škole, že dva sou víc než tři. proto si myslíš, že FED řídí židi. ale hlavně to vubec neni podstaný, protože sou to všichni američani. v americe nikoho nezajímá, v jakyho boha veříš, ale co umíš. ty věříš v hitlera a neumíš nic.
07. 07. 2010 | 07:52

patacek napsal(a):

Velmi zajímavý blog. A hlavně aktuální.
Pokud jde o "vyvolenost" Židů, mám dvě poznámky:
1) Pokud najdete tisíce let starý sáček s nápisem čerstvé jahody, lze z toho jistě leccos zajímavého usuzovat, ale jahody již pravděpodobně čerstvé nebudou.

2)Nyní vážně, k čemu byl vlastně tento národ vyvolen? Jako nejpokročilejší z atlantského období se měl stát základem arijské rasy. Stejně jako Slované se mají stát základem rasy šesté. Ne, že by to mělo být důvodem k povyšování se nad ostatní, i ti mají své důležité a nezastupitelné úkoly. A pak, v daleké budoucnosti, vznikne rasa sedmá, čímž se současná etapa vývoje ukončí.

Tolik tedy k dějinnému postavení Židů. Vše ostatní jsou spekulace v konečném důsledku sledující osobní prospěch. Zejména lpění Chazarů na židovské tradici a dovozování své výjimečnosti bychom mohli považovat za komické, kdyby nebylo dalšímu vývoji tak nebezpečné. Bohužel, mnohdy se opravdu zbytek světa chová jako hloupí Gojové neschopní vlastního úsudku a poznání.
07. 07. 2010 | 07:57

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Patacek
Člověče, když už o něčích názorech kategoricky prohlašujete, že jsou to čiré spekulace, tak aspoň ty Vaše teze 1 a 2 doložte nějakými odkazy, jinak budou také působit jen jako bizarní spekulace.
07. 07. 2010 | 08:52

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Oprava: teze v bodě 2).
07. 07. 2010 | 08:53

patacek napsal(a):

Upřímně řečeno, nevím, co vás tolik popudilo. Vám se snad řeči o "bohem" posvěcené nadřazenosti Židů nad veškerými ostatními lidmi zdají "košer"?

1) Pokud jste to s těmi jahodami nepochopil, je mi líto a považuji to i za svou chybu. Asi jsem myšlenku nevyjádřil dost srozumitelně. Opravdu nevím, na co se v tomto případě odkázat, to jste mne fakt dostal. Ono šlo pouze o obraz, přirovnání, nemá to návaznost na žádný konkrétní objev sáčku s jahodami.

2) Tohle je ovšem mnohem náročnější. Můžete například prostudovat Heindela nebo Steinera, tam se jistě dozvíte více. Anebo se na to vykašlete a považujte to za bizarní spekulace. Je to opravdu jen na vás.
07. 07. 2010 | 09:08

Luba napsal(a):

Výborně řediteli.
Budu Vám vyprávět pohádku o zlých nacionalistech a hodných kůzlátkách, kterých však bylo nějak moc:

Bylo-nebylo ...

Řekněme, že se s rodinou přistěhujete do paneláku, který vám nepatří.

Ale platíte v něm nájem a časem si byt od pronajímatele odkoupíte a zvelebíte ho.

Ubytovací odbor města, kde nyní žijete, se v rámci socializace kočovníků rozhodl, že lidi bez maringotek a bez peněz ubytuje do prázdných bytů nad vámi.

Protože usedlí kočovníci žijí zdravým životním stylem, valem se množí a jimi obývané byty jsou přecpané.

Začnou tvrdit, že panelák je přeplněn a že mají přirozený nárok na byty těch, kteří se v paneláku usadili před nimi a byty nyní, na rozdíl od nich, vlastní.

Mimo jiné to stojí v "Ubytovacím řádu", který si k tomu účelu sepsali.

Městská bytová správa toto právo na panelák usedlým kočovníkům přizná, a chtějí po Vás, abyste jim svůj byt dobrovolně daroval a přestěhoval se jinam, protože na to přece máte!

No, a Vy se patrně budete zdráhat tak učinit, protože mj. máte o vlastnictví bytu kupní Smlouvu historické ceny.

Co má větší právní váhu?
"Ubytovací řád" nebo "Smlouva o koupi bytu"?
07. 07. 2010 | 09:14

pavel2 napsal(a):

..otazkou kdo je v Palestine kdo se nikdo v techto dizkuzich poradne nezabyval...po dobyti a potlaceni dvou povstani v rimske kolonii tzv.Judaea v r.70 a r.123 rimane ztratili trpelivost a vyhnali zidovske obyvatelstvo,ale pouze z mest..pokojne obyvatele na venkove zabyvajici se vyrabenim potravin tam ponechali/kdo by zivil rimske legie/..tito byli posleze islamizovani,ale stale maji velice uzkou genetickou podobnost s zidy zv.Ashkenazy. Tedy s zidy evropskymi.Jedna se tedy o valku obcanskou a take imperialistickou v nynejsim Izraeli a Palestine kde palestinci byli oznaceni vhodne za araby. z majetkovych duvodu a take proto aby mohli byti snadneji odsunuti. Naproti tomu nynejsi zidovske obyvatelstvo Izraele je silne rozredeno kmenem chazaru z kavkazu a take nedavnym odchodem velkeho mnozstvi obyvatelstva z byvaleho Sov.Svazu casto motivovanym se dostat odtud za kazdou cenu,tedy i predstiranim pri vedomi/take mnohem lepsi zivotni urovni o kterou se postarali hlavne uSA triliony dollaru a take nemci skrze holokaust industry/.ze zide touzi po kvantite obyvatel nikoliv kvalite,aby se vyhnuli,nebo oddalili zanik ktery jim hrozi vysokou porodnosti palestincu....
07. 07. 2010 | 09:18

Tencokida Hnuj napsal(a):

ad hoven
In 2002, Warsh married Jane Lauder, a granddaughter and heiress of Estée Lauder (currently General Manager of Origins, an Estée Lauder company, making him "wealthier than all his fellow Fed[eral Reserve] governors combined."

... a byli tři.

O Američanech a o tom, proč někteří , co fakt umí, nechtěli být vyplácení v CDO papírech :

http://www.ritholtz.com/blo...
07. 07. 2010 | 09:32

scallop napsal(a):

Autor:
Tento blog je dobra ukazka toho, jak vnima evropsky socialsticky mainstream Izrael. Tj., je to pohled formalistu - kteri pro pravidla nevidi obsah - bez schoponosti i snahy pochopit, jak se vlastne zide citi. Stejna pristupuji evropsti socialiste k evropskemu sjednocovani - a proto to stale mene funguje :-(

SKutecne chcete, aby Izrael dodrzoval vsechny pravidla (=rezoluce OSN etc), kdyz to neudela strana? Byt obcanem Izraele, nebudu volit stranu, ktere chcete udelat pekne gesto pro svet, ale stranu, ktera na prvnim miste zlepsi mou bezpecnost "ted a tady".

Snad Vam pomuze prirovnani k tomu, jak vnimaji Cesi Nemce. Od valky je to uz 65 let, ale ve vetsina lidi citi alespon podvedomou animozitu. Arabske snahy o zniceni Izraele (ktere temer uspeli) jsou mnohem cerstvejsi. Uz chapete ?

Dejte - vy evropsti socialiste - Izraeli vojenske garance nezavislosti, a az pak chtejte aby Izrael respoktoval Vase pravidla !
07. 07. 2010 | 09:59

Ferdinand napsal(a):

Autor je dost legrační. Přirovnání sionismus k agresivním formám nacionalismu v Evropě 20. stol. Má pravdu v tom, že některé projevy jsou podobné. Ale aby taky nebyly. Židé brání od roku 45 vlastní stát takřka dnes a denně. Už jenom tento faktor zásadním způsobem posílí nacionalismus.

Na rozdíl o Arabů však byli schopni vybudovat funkční stát z ničeho a nikdy se neuchílili k militantnímu terorismu vůči jiným státům.

Takže pane Hořejší stav věci je třeba soudit podle situaci v místě né odněkud z Evropy z kanceláře a mudrovat o společných rysech fašismu a sionismu.
07. 07. 2010 | 10:11

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Patacek
Vždyť jsem se hned opravil, že mi jde jen o ty teze z bodu 2, tak je zbytečné se vracet k příměru s jahodami.

Že v bodě 2) jste patrně inspirován antroposofií, mne napadlo, ale existovali přece i jiní duchovní myslitelé, kteří Steinerovy vize nepotvrdili, protože měli jiné, své vlastní vize, a tudíž i jiné názory o vývoji lidstva. Takže nevím, proč zrovna jeden jediný směr hned považovat za jediný správný a jediný možný výklad dějin a ostatní označit za spekulace.
07. 07. 2010 | 10:12

hoven napsal(a):

kydac,
dobře o Warshovi sem neveděl, že je žid, protože sem to nikdy nezkoumal. nezabývám se tím, kdo je žid. židem se muže stat každej, můžeš konvertovat k judaismu. je to jedno. žid muže byt chytrej člověk i blbec. proč jsou židi tak uspěšný?? myslim, že sou to ty staletí pogromů a pronásledování, který u nich vyvinuly určitý obraný mechanismy, který ostatní národy nemají. co udělá typický čech - hospodský vysedávač, který vyhraje milion??? prochlástá ho a do roka je ve stejných sr....ch jako byl. to by žid nikdy neudělal. žid se podvědomě neustále připravuje na další pogrom, peníze ukládá a investuje, aby mu něco zbylo, až mu lůza zase zapálí dům. proto měli židi vždycky zlato. je to jenom obranej mechanismus. adaptace na prostředí jak ho popsal Darwin.
07. 07. 2010 | 10:22

karel napsal(a):

pane Hořejší, hezky shrnuto. Na štěkouny nedbejte.
07. 07. 2010 | 10:26

scallop napsal(a):

Par konkretnich komentaru:

"Stát Izrael vznikl, podobně jako řada jiných států, s využitím veškerých dostupných metod – ekonomických, diplomatických i násilných (ba dokonce “teroristických”). Podobně jako třeba všechny současné státy amerického kontinentu vznikl konfliktním způsobem na území, které předtím obýval jiný národ."
A ktery stat vznikl jinak ?

"Je jistě pravda, že tato situace je podobná tomu, co se stalo o něco dříve při expanzi jiných Evropanů do Ameriky, Austrálie či Afriky. Vznik Izraele je jasným, jen historicky opožděným a v některých ohledech specifickým případem násilné kolonizace cizího území Evropany."
Vetsina Evropanu expandovala do Ameriky a Australie do temer liduprazdne zeme. Vetsina puvodnich obyvatel v te dobe jiz zemrela nasledkem epidemii evriskych nemoci. situace v Africe byla - a proto tam potomci evropanu nevydrzeli. Izrael je tedy netypicky. (Podobnost je leda z arabskou expanzi do Afriky a Asie, kdyz uz chcete takro porovnavat.)

"Je paradoxní, že mnozí Židé resp. Izraelci věnují značné úsilí k prokázání své genetické výlučnosti a toho, že jsou “jedné krve” a že izraelský stát věnuje značnou legální pozornost udržení své národnostní resp. rasové identity (legální regulace sňatků a přistěhovalectví). Do určité míry to připomíná někdejší rasové zákony na jihu USA nebo apartheid v JAR."
Podobne je Japonsko, ktere se snazi ukazat samostny vznik "civilizace", i kdyz archeologicky vyzkum spis ukazuje, ze vznikla expanzi z Koreje. Japonsko silne omezuje pristehovalectvi, aby ochranilo svuj "vyvoleny" narod. Je ale nikdo srovnavat z nacistickym Nemeckem nebude, ze ...

"Mezinárodní společenství Izraeli toleruje to, co nikomu jinému – utajené a nikým nekontrolované vyvíjení zbraní hromadného ničení, nerespektování rezolucí Rady bezpečnosti."
Kdyby netolerovalo, Izrael uz by dnes neexistoval. A to by mezinarodni spoelcenstvi tolerovalo.

"Myslím, že kdyby otcové sionismu bývali mohli nahlédnout do budoucnosti, asi by spíš uvažovali o založení Izraele na nějakém jiném vhodnějším místě – třeba tak, jako to udělali Mormoni."
Pro ateistu je tezke pochpoit vericiho cloveka. Izrael mohl vzniknou jen tam, kde tomu sami zide mohli verit. (Socialni inzenyrstvi je od Vas moc lacine.)

"Jedinou šancí je samozřejmě usmíření"
Chteji se Arabove usmirit nebo "vyhrat" ?
07. 07. 2010 | 10:30

badatel napsal(a):

to Luba,
Vámi uváděný jeden singulární statisticky nevýznamný příklad slabomyslného Ferďinanda Dobrotivého, nedává opodstatnění k vyvrácení hypotésy, že genetika je primární a vliv prostředí sekundární v normálním výběru.
To jsou poznatky lidmi již zvládnuté matematické disciplíny zvané statistika, neníliž prvda.
07. 07. 2010 | 10:36

Tencokida Hnuj napsal(a):

hoven
1. Židé žili dlouhá staletí v diaspoře = vynikající obchodní síť
2. Židé "drží spolu" = kvalitní obchodní síť
3. Cenné papíry se nesnadno rabují a vypalují - ejhle, toť vynález !
4. Křesťanské tradiční hodnoty většinové společnosti neříkaly Židům naprosto nic. Proč taky.
5. Zákon se dá vykládat různým způsobem. Jak univerzalistickou - radikálně humanistickou optikou, tak také ultranacionálně. Kdo je však zlý a kdo dobrý Žid...?
6. Od zboření chrámu byl život židovských obcí ovládán katedokracií. Křesťanští rolníci byli ovládáni vlastní nevědeomostí.
7..........etc.

A jak už to v lidském životě i životě větších celků bývá, skoro se vším se dá naložit různě. Jednou tak, podruhé onak.
Jednou je to přínosem, podruhé zhoubou.
Pro toho či onoho.
V případě Židů si myslím, že to prvé zatím silně převažuje. Ale víte jak to je - pak se otevřou archívy a je po iluzích.

Hodně záleží na kvalitě momentálně vládnoucích elit.
Rozlišíte je podle motivací a skutků.
Většinou tak musíte umět číst mezi řádky.
07. 07. 2010 | 10:46

hoven napsal(a):

kydac,
no, aspon nikdy židi neposílali křestany do plynových komor. máme se od židů co učit. měli by být pro křestany velkou inspirací.
07. 07. 2010 | 10:54

hovorka11 napsal(a):

Sionismus v izraelském provedení je velmi nebezpečný a velmi se podceňuje a zlehčuje! Myslím že se již překročila mez bezpečnosti Evropy vůči Izraeli a s tím i postupně vypěstovanému arabskému radikalismu. Izrael vlastní cca 200 až 300ks jaderných hlavic a schopné bombardovací letectvo. Izrael má schopnost zaútočit na jakékoliv místo v Evropě na rozdíl od všech arabských států. Může použít i raket s plochou drahou letu s jadernými hlavicemi a zaůtočit fakticky na jakýkoliv cíl v Evropě. Ve vývoji raket s plochou drahou letu jsou izraelci před Ruskem na špici s USA.
Zákonitě tím vzrůstá sebevědomí a snaha dokončit formou "konečného řešení" problém existence Gazy jako zbývajícího arabského ostrůvku v moři anexovaných území. Tak proč se nesmí říkat to co je pravda veřeně ?
07. 07. 2010 | 10:55

Tencokida Hnuj napsal(a):

hoven
Je třeba ale být v každé době obezřetný, aby se výroba takovýchto zařízení nestala pro určitou část obyvatelstva dobrou investiční příležitostí.
07. 07. 2010 | 10:59

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,
smazal jsem několik nenávistných, hrubě urážlivých a rasistických textů a výkřiků, které byly v rozporu se záměry těchto stránek, což je vytvářet prostor pro slušnou a věcnou debatu.
Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco,
správce blogů
07. 07. 2010 | 11:17

buldatra napsal(a):

Autor táže se bezelstně nadpisem svého článku, zda je sionismus fenomén pozitivní nebo negativní?
Čímž nasadil tvrdé brouky do hlav svému čtenářstvu vezdejšímu a donutil některé citlivější povahy až k pláči.

Ale může vůbec být nějaký fenomén, (a je sionismus fenomén?), negativní?
Páč fenomén (z řec. fainomenon od fainein, jevit se) znamená jev, to co se člověku ukazuje, a to bez rozlišení, zda se jedná o skutečnost nebo klam.
V běžné řeči – mimořádný člověk, člověk s mimořádnými schopnostmi odtud fenomenální - jedinečný, mimořádný, např. "fenomenální paměť". ..to je pozitivní, není-liž pravda.
Opakem by pak mohl být snad jen naprostý nýmand, s mizernými až žádnými schopnostmi a s politováníhodnou pamětí, odtud antifenomen, čili tak nějak negativně fenomenální.

Sionismus je ideový směr, který vznikl v druhé polovině 19. století mezi evropskými Židy. Hlavním cílem jeho představitelů bylo a je přesídlení Židů do Erec Jisra'el a vybudování a udržení židovského státu. Je to tedy –ismus. Ideologie.
Viděl už někdy někdo někde nějakou veskrze pozitivní ideologii?
Ideologie není fenomén.
A jak už to tak s ideologiemi bývá, není každá pro každého. A není na věčné časy.

Jiná věc je samotný stát Izrael. Někdo má tento stát rád, jiný ho má nerad.
Což není nijak neobvyklé.
Ostatně, i náš stát v kotlině je někým oblíben, jiným je trnem v patě.
Ale existuje a není od věci vědět, že se vždy najdou tací, kteří budou za tento stát bojovat, když to bude třeba.

A právě to dělají obyvatelé Izraele dnes a denně. Asi ne všichni bojují za ideologii, za –ismus, alebrž za možnost další existence svého státu. Protože ne sionismus, ale spíše stát Izrael je fenomén.
Pane autore, co myslíte, je stát Izrael fenomén pozitivní nebo negativní?
07. 07. 2010 | 11:25

Luba napsal(a):

badateli,
prvdu možná máte, pravdu však nikoli.

Zdr!
07. 07. 2010 | 11:25

Honza999 napsal(a):

mistral
====================
Proboha, co máte proti Madagaskaru?

hoven
====================
"přečti si nědky nějakou učebnici dějepisu pro základní školy."
A zaručíte mi, že ji nenapsal nebo její vydání nezaplatil nějaký sionosta?

"církev za celou dobu sve existence ma na svědomí 200 000 zavražděných lidí."
S tímto zásadně nesouhlaím.. Zavraždit někoho, to neznamená jen to, že je někomu useknuta hlava nebo je upálen na hranici (ti právě činili těch 200.000). Už jen počet obětí křížových výprav převyšuje vámi uvedené číslo. Jen při první křížové výpravě povraždili křižáci přes 70.000 lidí a nepovraždili jich více jen proto, že jich více jaksi nebylo k mání. Sečtěte oběti všech náboženských válek za účelem šíření křesťanské víry včetně válek mezi jednotlivými křesťanskými frakcemi (katolíci, protestanti, hugenoti, kalvinisté, husité a podobně) a hlavně, a to především, poměřte, jaké procento z tehdejšího počtu obyvatel pak to oběti činily (například Jerusalém byl vyvražděn až na pár desítek i stovek lidí úplně). Za dva tisíce le existence křeťanství pak dojdete k číslu desítek milionů, ale jak jsem již napsal, výkonnost církve ve vraždění byla omezena počtem obyvatelstva.

Camille
=====================
Podle vás samotné vlastnictví půdy opravňuje k vyhlášení vlastního státu? Zkuste někde koupit pár čtverečních kilometrů (v USA, v Izraeli nebo na Moravě, těch pár kilometrů by na vytvoření státu mělo stačit, Vatikán má pár hektarů) a vyhlásit na této "své" půdě svůj vlastní stát...
07. 07. 2010 | 11:33

voroshilov napsal(a):

Technocida:
Myslim ze tvoji ironii nepochopi clovek ktery odpovida klasickym"A u vas biji negry".
Hoven:
Nacional socialismus vznikl ve vetsine zemi Europy mimo jine jak obranny mechanismus proti sovetskemu zidobolsevizmu z jedne strany tak i expanzi zidovskeho angloamerickeho kapitalu z druhe.Nemecko jako prvni a druha rise prirozene drzeli vetsinu Europy v modernich dejinach v pozici eu.cetnika-Treti rise nebyla nic jineho nez snaha opakovat Napoleonovo a Bismarkovo pojeti sjednocene Europy(to slovo uz mi leze krkem),proc prijalo tak zrudnou formu to uz je jina otazka.
hovorka11:
Nestraste nas tak hrozivou Hvezdou Smrti a armadou klonu:-)Izraelitum naskakuje ledova kuze kdyz pomysli ze Iran dostane rusky SS-300
07. 07. 2010 | 11:33

voroshilov napsal(a):

O,Madagaskar!
Prirozene nikdo nepamatuje ze Hitler chtel posilat zidi prave do Palestiny,samozrejme az po vitezne valce s Anglii,poslat do Madagaskaru je chteli Polaci,samozrejme az po vitezne valce s bolseviky po boku Nemecka,Anglii a Francii,neco jim v tom asi zabranilo...
07. 07. 2010 | 11:48

r.m. napsal(a):

http://www.eretz.cz/ - češi co si myslí, že když měli židovskou pratetu, tak nejsou češi a mohou se vyvyšovat nad občany ČR české národnosti.
Hned vlevo je na Eretzu i odkaz na blog cenzora Stejskala. To znamená, že jsou v užším kontaktu, protože ten blog sám o sobě je úplně obyčejný normální blog o cestování pana Libora.
07. 07. 2010 | 11:50

r.m. napsal(a):

V Izraelském filmu o Adolfu Eichmanovi se zcela běžně uvádí 5 miliónů obětí holocaustu. Každých 10 let přibude milión obětí......)))
a mega požadavků na finanční odškodnění nemá konec ani po 60 letech.
Co se týče pogromů na židy během uplynulých 2000 let, nemám pocit, že tyto dějiny skončily. Co se stalo stane se znovu. Čím víc se budou povyšovat nad okolí, tím dřív to vyjde.
07. 07. 2010 | 11:56

vaclavhorejsi napsal(a):

buldatra:

"Pane autore, co myslíte, je stát Izrael fenomén pozitivní nebo negativní?"

Zcela jasne obojaky. Kdyby se podarilo vyresit ten konflikt s Araby (coz podle meho nazoru bylo a snad jeste je mozne), byl by to fenomen naprosto jednoznacne pozitivni. Dokazali opravdu uzasne veci, klobouk dolu...

..
07. 07. 2010 | 11:56

voroshilov napsal(a):

Vzpominam na historickou anekdotu,asi je pravdiva:K Stalinu prisel ministr zahranici Molotov ze asi treba je dat zidum samostatni stat,Stalin jenom nespokojene zabrucel:Vzdyt jsme uz jim dali vlastni autonomii za Uralem,co jeste chteji?
07. 07. 2010 | 11:57

r.m. napsal(a):

http://eretz.cz/content/blo...

Nepřátelé Izraele kují stále pikle.
07. 07. 2010 | 11:57

ms napsal(a):

Pane Hořejší, on ten zázrak má i druhou stranu mince. Nejde mi ani tak o spor samotný, ten byl a zatím bohužel bude, ale o vyzdvihování ekonomického úspěchu bez informace jak byl dosažen. Izrael je jedinou zemí v historii světa, která ke svému fungování a rozvoji měla v prvních desetiletích hlavně obrovské cizí zdroje. Jiné země svůj rozvoj financovaly z vlastní práce, Izrael měl naprosto nepředstavitelný příjem ze zahraničí. V takové situaci máte úplně jiné možnosti, můžete postavit infrastrukturu, továrny, domy, farmy atd. a daňového poplatníka to nestojí ani šekel. Tak vypadal bleskový rozvoj Izraele přibližně do 60. let.
07. 07. 2010 | 12:07

voroshilov napsal(a):

r.m.
To uz jsem nedavaj,z toho odkazu a paru prvnich komentu me nebylo koser!
07. 07. 2010 | 12:07

voroshilov napsal(a):

Ptam se nekoho kdo tomu rozumi-proc dnesni hebrejstina(idis)je tak podobna nebo i snad pribuzna nemcine?

Take se mi libi vyrok Goeringa:V mem urade jenom ja budu rozhodovat kdo je a kdo neni zidem!
07. 07. 2010 | 12:20

hoven napsal(a):

kydac,
přijde rabi leva po smrti k hospodinovi a on se ho ptá, čeho nejvíc v životě litoval a on povídá, největší zklamání pro mě bylo, když muj syn konvertoval ke křestanum. a hospodin povídá,no muj taky. a co si udělal??, ptá se rabi. nový zákon.
07. 07. 2010 | 12:35

Light napsal(a):

Synergická úsměvná reakce na zdejší dění, korespondující s lidskou tváří všech naších autorů, v duchu

dějin židovského národa, které budou narovnány, aby vyhovovaly požadavkům všech,

aneb

Družné vyprávění o příběhu, ze života světla a tmy:

Přišli druhové k jednomu a zeptali se ho, jako by to byl nějaký mudrc, prorok či rodinný vypravěč. Co bys dělal, kdybys měl všechno bohatství světa Ježíši? "No, to je úplně jednoduché", odpověděl Kristus. "Rozdal bych jej spravedlivě delfínům a černochům". Pěkně debilní odpověď, pomyslel si asi každý normální (VPODSTATĚ JEŠTĚ NEPOLARIZOVANÝ/NETRANSFORMOVANÝ) člověk. Jak to myslíš, zeptali se jich bratří v občanech? Jsme zklamáni tímto přístupem, jak je lehkovážný k nám a zde vybudované společnosti! Prozraď nám více, jak je to tedy myšleno?

"Jednoduše, s delfíny jsme už domluveni, ti jsou naše zlato střežící v moři a zřeknou se rádi svého dílu pro bohatství okolních černochů. Ať se afroameričané probudí, až uvidí, že i delfíni se zlata dokázali zříci, když uzřeli v černoších své bratry. Ti ujistí své, ŽE NEJSOU ŽÁDNÁ NIŽŠÍ STVOŘENÍ a půjdou ruku v ruce s dobou a rozdají ze svého také bílým a podělí se i s bratry židy, kteří ochraňují delfíny. Tým ve hře člověka, dokáže darovat jim moře citu a dostane se na všechny rasy z mořských řas. Pozemské i ty mimozemské, podzemní, nadpozemské, suchozemské, přímořské, vnitrozemní a další, protože "vlastní vesmírné řasy" nosí přece každý z nás. Mír s vámi drazí přátelé a nyní dovolte, mám jistou práci a neoDkladnou záležitost o 6 galaxií vedle, tak mne pro tuto chvíli omluvte, ale musím(e) už jít.“

S pánem bohem odpověděl Kršna a vyšel v Budhových krocích za ježíšovými bratry lidí, aby s nimi o tomto mohli dále promluvit.

Zastavovali se lidé a ptali se jich, kdo jsou to ten Kristus a zda - li jsou bratři jeho průzkumníci? "Jsme jen strážci Budhova štěstí", odpověděl Kršna. "Jsme ochránci delfínů, protože náš pán nařídil, hlídat Jeho oko, ať nezneužíváme moře v rybách, jako za starých časů minulé doby. Od delfínů mají v moci bohatství nyní všichni černoši a jsou to především technologie života a energie času, neboť JSME STMELENI TÝMOVOU BUDOUCNOSTÍ nejen z moci peněz a bludných ran!! Proto zde jen pomáháme hlídat skutečné světlo a stlumujme i Jeho zář". A je ve vašem týmu ještě někdo jiný kromě vás, otázaly se opět zvědavé opičky v druzích? "Ano", odpověďel Budha telepaticky s úsměvem, "pokud se nechceme stát znovu opicemi, pochopme už konečně, že je s námi i celá Aláhova rodina a část odpůrců kladného zákona, kteří právě přecházejí na tu správnou stranu naší společné cesty energie, dobrého člověka muže a čisté lásky světla jedné ženy".

A kde jsou? Říkáš, že jsou zde s vámi ještě nějaké ženy a jsou hezké? Následovala zbytečně všetečná otázka z davu zvědavců:) "Ano, matka příroda je všude kolem nás, stojíme na jejich základech. Také sestRA víra dýchá dál svou svobodnou vůlí, aby nesla v bližních světlo našemu týmu. I strážkyně má za úkol hlídat "okultní KArtářku ve zlém doupěti času" a další z žen Eso Terika je neviditelná. Má však příbuzenstvo i mimo zemskou síť a zanedlouho poznáme, že jsme opravdu početná a soudržná galaktická rodina", odpověděli vesmíru společně oba vyslanci časem.

..Jsou to šílenci, podvodníci, nevěřte jim, zvolali zmateně vyděšení falešní prorokové, kteří vtrhli znenadání na scénu pokřiveným zrcadlem, aby strhli na svou stranu alespoň spící část z přihlížejícího davu... Kršna s Budhou šli však harmonickým smírem klidně dál a v zahradu proměnil je tým světla. Jen zdánlivě rozrušeni a značně zdecimovaní bratři TEMPLÁŘŮ ve spoluobčanech prorokova jména, se odebrali jaksi zdrceni, že nejspíš všichni zhynou, určitě i kvůli těm prokletým delfínům a jejich bohatství, o kterém se začne závistivě hovořit.
07. 07. 2010 | 12:38

Light napsal(a):

***
****V tom náhle Z nebe sestoupí světlý mořský anděl, v zlatou záři azurovou aurou oděný, s bílou stuhou a čistými růžovými topánky na rameni, vypadajíc jako náš vzácný člověk vesmírné hvězdné rasy, zrozen přímo z duše vzezření helénského boha sluncí naším přítelem. Toto přece nemůže být Satan, to bude nejspíš ten bájný světlý Lucifer, TO JE "ON" náš dobrý zachránce zvolali všichni Z TÉ ZLATÉ DOBY, AHA UŽ SI VZPOMÍNÁME i na ten DEN probouzení doteď, zamlžovali nám stále celou dobu naší mysl SAMI SVÝMI bludy, ať se neumíme sebou z komatu probudit a už toto je ta naše nová doba. To jsme byli ale doposavad hloupá válečná zvířátka, šelmičky a boží telátka, ztrestali jsme spravedlivě sebe v zrcadle opičí láskou a stresovali zbytečně hamižností naše bratry, už se tu i v elitách nyní poznáváme a víme kam, svezli jsmEE vozy na scestí. Teď už to začínáme konečně celé chápat a dobře vidíme, kudy vede naše společná cesta zpět. Už nechci ani nebudu věřit falešnému pánu a stanu se raději světlým rytířem na cestě společných časů z mrtvých vstání jednotného lidstva. Člověkem světlé rasy i v černoších a okolním systému pochopení nás všech. A také se rád s kýmkoliv vsadím, že pro dobro věci se už ani válčením zotročovat nenecháme, když žezlo moci udrží i společné lidstvo, náš soudržný prvek týmu duchovní jednoty muže a ženy, člověk ve smíru.*****

Po tomto holografickém zpestření bylo dočista zřejmé, že se věci dají jaksi do pohybu. Lidé se začnou od tohoto okamžiku také pomalu „i“ v sobě křísit a posouvat sami sebou kupředu. Ať dáváme naši vlastní situaci a sami sebe postupně zákony do pořádku. A tak impuls času prokázal svou potřebnou jiskru probuzení a dále zasévá mír do očekávání zahrad vesmíru, nejen v duši bratrství delfínů a lidí.

A čím to asi tenkrát bylo, pomyslel si ten pradávný vzácný živý strom, světlem rozvětvený klenot všech zahrad lidství, jenž v korunách listů třímal svou pradávnou klaDNou moudrost našich časů každým z nás. A čeho se vlastně lidé tenkrát tolik lekli pomysleli si templáři, že ROZSEKALI raději své vnitřní ZLO napadrť, než aby začali sekat dobrotu, jak jim to po celá staletí zcela zcestně kázala jen náboženství nobo církev BIBLE?! Bylo to nejspíš tím démonickým příběhem z po "h"á DEK, který uměl vyčarovat i sopku a stlumit ji v DONeoVI, když snesl technologií v Izraeli z nebe předmět, který na zemi začal hořet a vypadal jako produkt civilizace. Bylo to tím, že i ve zlu uviděli lidé vlastní dobro, když se zřekli tohoto zla svého zlého stínu vlastního pána a nehlásili se už ani ke zlu druhých, které pro kristovy rány začali ukazovat v zrcadlech i opicím, KDYŽ už ani ČERNOCH nechtěl být dál otrokem svého bohatství.

Proto LIDÉ rozdávali bohatství(m) i elitám a mírem rozdával člověk dál nejen lidem, ale v lásce také delfínům a za utrpení všem čertům z království černé duše za koně, kterého již nebudeme více potřebovat. Odeslali jsme s ním totiž pekelného jezdce, zpět galaktickou branou týmu tmou pryč, když jsme svým srdcem dokázali pochopit sílu naší celistvé podstaty a v pokoře touto věrnou myšlenku našeho společného otce polarizovat, nám v dobrou na druhou a za sebe, i tu zlou lidskou temnou hmotu z duše nedorozumění. Zlo atomu nedokážeme vytvořit, polarizujeme jej, ať ztratíme svou negací k dobru. Chtějme jen souznění života, věřme, že dokážeme tvořit a nalézat energii v DUŠEVNÍCH silech každého, z rezervoáru rozumných lidských sil, ze zásobárny MOUDRÝCH odkazů obrazu odrazů otazníků našich vesmírných DIAMANTŮ, společné NOVÉ PÉČE o UPLATNĚNÍ SKUTEČNÉHO SVĚTA. Spatříme tak odraz sebe i všech dalších ostatních, naší ctěné vesmírné civilizace BYTOSTÍ, družby střídmého pozemského přátelství chápáním bratrství vesmírů, okolní péčí o duchovní zákony přírodního ráje. Od této chvíle, se již o Zemi začne střídat v péči také naše vzácná vesmírná dobrá rodina přátel lidí, která pozvedne prapor lidsTVÍ duše. Ve světle energie člověka za nás všechny, všech ras i vesmírných pokolení napříč všemi vesmíry, ve kterých ŽIDÉ, LVI I LIDÉ DRACI ZAČÍNALI VĚŘIT, čímž jsme proCITnUli postupně dočista MY VŠICHNI.
07. 07. 2010 | 12:39

Light napsal(a):

A proč diamant tolik světlem píše? Křišťál miluje tuhu, lehounký dotyk lásky, ženský rozum ve věcech zdánlivě nadpozemsky povrchních. Proto ztrapní ve jménu vědy raději mužskou duši, když i ženy budou nyní mužům pomáhat! ZVÍTĚZÍ vždy SVOBODA OBOU NÁZORŮ A ROZUMU TOHOTO ŘÁDU SE ZAČNE ŘÍKAT SVĚT dobré lidské podstaty. POJĎME ti, kdož ztratili JSME směr a přidejme se k nám. Jde i jiný svět bratra, KTERÉHO UŽ Vítězstvím SKŘÍSÍM KDYŽ SEBE NEZABIJU. On se totiž vZkřísí sám, v našem ublížení. Buďme proto MY oni, kteří už neublížíme nikomu A ŘÍKAT NEBUDEME NIKDY a nevrátíme člověku světlo řádu, vrátíme řádu pouze klidem a duší člověku, blízkost sTŘÍDmého grálu. Polarizujme jen tmu v mírumilovné plastice hmoty uvnitř lidského ducha, je to snad k nepochopení? Jsme a budeme zde stále svým srdcem a v bližních opatrovat vaši hvězdu, která je vesmírným královstvím Tvého srdce ŽIVOTA, kterým učíme se tebe a JE milovat. UMĚLI JSME DOPOSAVAT milovat JENOM HO a sebe, to On však nyní dá nám sílu, milovat druhé i tebe víc než sebe, jakož jednoho dne zavedl téhož a samého. Sečtěme 3 krát 33 z nás, tebe i druhých, když jsme spravedlivě rozřezali proradného a zbývá nám stále 1 jediná a k celku neposkvrněná, matka stvořitele, tu chraňme pro otce v jeho dlaních bližního a TOTO JE náš NOVÝ SPRAVEDLIVÝ ŘÁD. Řád tebe smysluplná realito přírodních zákonů, kterou hodláme OD NYNĚJŠKA respektovat. Nevaruji se, protože vím, že Vás planeto lásky nezklamu.

Nejsem totiž „deck, ale done“, proto je "Duchovní evoluce" nutná. Není to revoluce, nýbrž další stupeň vývoje elementárního časoprostorového růstu VLASTNÍHO ŘÁDU, vlastní spitiruality řešení, prožitku realizace života myšlenkou štěstí. Prožitku naplnění v duchovní jednotě kladné vesmírné epochy, týmového lidského chápání, soužitím v čase soudržného lidského těla UPROSTŘED ducha MOUDRÉHO ROZUMU okolních lidí, kterému tebou z nás všech čtenáři usměvavých to hodnot barevna, snažme se učit umění naslouchat  Sdělení, pochopitelné i potomstvem veškerých civilizací. Jehož vaším a mým průvodcem i klenotem, staňme se VŽDY nerozbitní, v lidské celistvé LÁSCE podstaty MÍROVÉ KRÁSY MNOŽSTVÍ TVORSTVA ZAČÁTKU, části času ochoty ke tvé zdvořilosti hrdé na to, že jsi ČloVĚKEM, ZVONem sVětLA zrozen ke TVÉ moci otevřené MYSLI lidí, týmového ducha přírodního bohatství vetkaného v nás, z matky otcovy planety duše. Tvé hodnoty života jsou v mém jádru mírového stvoření, tvého volného názoru na tvé víry, protože všechna spravedlivě odmítaná náboženství, považuji vždy jen za dobrá a špatná ve svých rozdílnostech.

Řečeno banálně, staňme se stvořiteli soudržných tvůrců svých vlastních myšlenek v činech, KTERÝMI OBOHATÍME v čemkoliv NÁŠ SVĚT. Lákavý pOcit Vesmírné Energie CELISTVÉ LÁSKY, nám bude odměnou a tvým novým stvořením. Stali jsme se pomocníkem v boji světla a tmy, proto zde ŽIJEME. Referujme o světlu, ať tmu v nás rozrážíme myšlenkou naděje když víme, že v duši strážíme pro nás KRISTALem lásky všechen i V TOBĚ pro a tuto zem, společnou vesmírnou hodnotu a podstatu všech lidí. Ochraňujme proto sebe od všech hříšníků a lstí nás samých z falešného světla, v pohnutkách z nepochopení vzájemné, společně sdílené souhry, „odbourávání nepřátelské smrtelnosti přátelství mezi lidmi a draky“, našimi a jejich strážci vlastní soudržnosti.

„Léto dále na obzoru“ ozval se v moři kormidelník čidlem, když vkročili jsme do přehrady světla lidí, které budeme nacházet i v nás ! konstantní !! tváří moudrých lidských činů. PROVOŇUJME PŘÍRODOU smutek ze ztracených lesů a obětujeme i PÁRY perel na záchranu naší krve, z moře vod nářečí hájícího se spravedlivým tokem. Pak „v sobě SOVY ŽIVÉ vzkřísíme Zdravě NÁpoMocnÝM“ a sepětím okolního světla uplatnění, v duchu mírových představ o zákonitostech norem VAŠEHO ŽIVOTA v jednotě, ke své spravedlivé celistvosti ras, navzájem propojených systémů bratrství spektra entuziasmu přátelstvím svobody vesmírů, ve své nesmrtelné matce LÁSCE a úctě otci času CTI, přirozené to autoritě pradávných vod i řek časů, kdy při našich vzájemných setkáváních se uprostřed duchovního světa, nejen na mapách dob éry 2 012, bylo vždy svůdně cítit novou příležitost probuzení.
07. 07. 2010 | 12:41

Tencokida Hnuj napsal(a):

voroshilov

jidiš - původně německé městské dialekty + interakce Židů pronikajících z Francie a Itálie do Lotrinska (nezaměňovat s "lotry" - podobnost čistě náhodná)

starý jidiš ...1250-1500 první kontakty německy mluvících Židů se slovanskými Židy
1500-1700 střední jidiš ..."obohacen" o slovanská nářečí
18.století...finální podoba

Obecně bylo na jidiš zhlíženo jako na jazyk spodiny. V emocionální rovině je však jazykem velmi barvitým a hluboce lidským.

jidiš není hebrejštinou, pouze se vzájemně ovlivňovaly

Zajímavost : Původně v jidiš neexistovaly výrazy pro vojenskou terminologii.
07. 07. 2010 | 12:46

buldatra napsal(a):

ms napsal:

…on ten zázrak má i druhou stranu mince… Izrael je jedinou zemí v historii světa, která ke svému fungování a rozvoji měla v prvních desetiletích hlavně obrovské cizí zdroje…

Možná to však není zázrak, ale jen dobré využití a zúročení těch vložených zdrojů (prostředků).
A na druhou stranu, představme si, jaké obrovské finanční prostředky vznikají prodejem ropy a jak jsou následně využity ve prospěch národů, na jejichž území je toto nerostné bohatství těženo.
Jedná se o dobré využití a zúročení prostředků za účelem ekonomického úspěchu nebo o něco jiného?
Možná, že právě zde je zakopaný pes
07. 07. 2010 | 12:48

ms napsal(a):

Buldatra, žádná země nikdy neměla takový přísun k vnějším zdrojům jako Izrael. Příliv peněz z ropy s tím moc nejde srovnávat, protože to znamená, že velká část populace tento přísun generuje a hospodářství je mu podřízeno - ropa se jen tak sama nevytěží, nenaloží, nezpracuje atd. V Izraeli ale šlo o peníze, které ale negenerovalo hospodářství té země.
07. 07. 2010 | 12:58

buldatra napsal(a):

ms

Nicméně, peníze jsou peníze.
Množství je důležité a důležité je také, jak se s nimi zachází.

Dobrá, napíši to tedy jinak.
Když se budu chtít naučit správně zacházet s penězi, půjdu se učit k Židovi.
Když se budu chtít naučit správně vycvičit sokola, půjdu se učit k Arabovi.
Ne naopak.
07. 07. 2010 | 13:22

patacek napsal(a):

To Kolemjdoucí. Ale jistěže, není pouze antropozofie. Duchovních směrů je celá řada, a Heindel jistě antroposofem nebyl. Pak také existuje názor, že studovat duchovní kořeny je ujetost, anžto nic takového neexistuje. To já nepopírám, a nechci prosazovat nějaký směr za jediný správný. Jenže se zde pohybujeme v jistých mantinelech. Nemalá část lidí považuje duchovní spisy za snůšku nepodložených nesmyslů, ti se pak samozřejmě problémem "vyvolenosti" židovského národa nemusí zatěžovat vůbec. Berte to tedy jako názor. Vidím, že dnes jsou tyto ideje manipulativně zneužívány. Vy to možná vidíte jinak. Asi nikdo nemá kredit cokoli tvrdit autoritativně a prosazovat svá tvrzení za nezpochybnitelnou pravdu.
07. 07. 2010 | 13:29

ms napsal(a):

Buldatra, to je omyl.

Je veliký rozdíl mezi tím, když mi někdo bez závazků dá (a vlastně je do dnešního dne stále jen tak dává) peníze na to abych si mohl roztočit svůj podnik a nebo když se musím zadlužit po uši a vše si od píky vypracovat sám. V obou případech můžete dosáhnout úspěchu, v prvním ale máte nepředstavitelný náskok a pokud jste stále zdarma financován, tak si ten náskok udržíte.
07. 07. 2010 | 13:29

voroshilov napsal(a):

Technocida:
Jasnacka,aspon ze nikdo z japonsky mluvicich zidu neovlivnil tvuj chudy ale vzneseny samurajsky rod!
07. 07. 2010 | 13:35

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,
smazal jsem jeden nenávistný text, který byl v rozporu se záměry těchto stránek, což je vytvářet prostor pro slušnou a věcnou debatu.
Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco,
správce blogů
07. 07. 2010 | 13:35

vaclavhorejsi napsal(a):

ms:

No, je sice pravda, ze Izraelci meli obrovskou vyhodu v "bohatem stryckovi", ale urcite jeste dulezitejsi byla (a je) jejich pracovitost a schopnosti.

..
07. 07. 2010 | 13:36

ms napsal(a):

Václav Hořejší, samozřejmě že pracovitost tam také hrála velkou roli, ale můžete být pracovitý sebevíc a když vám někdo nepostaví silnice, kanalizace, továrny a domy, tak váš růst je prostě pomalý a nezázračný. Musíte si na to vydělat a to při obrovském objemu trvá desetiletí nebo se na to zadlužit a tím vázat svoji ekonomiku na splácení těchto závazků. Jsem ochoten se vsadit, že by podobných úspěchů dosáhla libovolná země při takovém financování.

Dám to na příkladu, představme si, že by nám nějaký hodný strýček nyní dal jednorázově dar ve výši našeho HDP (tam to bylo mnohem více a strýčkové dávají stále). V jednorm roce bychom měli bez jediné reformy základ pro vyrovnaný či dokonce přebytkový rozpočet a stačilo by ten dárek rozsekat na třetiny. 1. splatil by se státní dluh (odpadá správa dluhu co je 3 největší položka v rozpočtu) 2. dostavěla komplet infrastruktura (další desítky miliard ročně na plus) 3. no a za zbytek čili tak třetinu bychom například postavili minimálně 5 Temelínů a svítili bychom Evropě což by samozřejmě v dividendách státu přineslo další desítky miliard ročně.
07. 07. 2010 | 13:46

scallop napsal(a):

ms

Myslite si, ze kdyby Saudska Arabie dostala od USA tolik penez co Izrael, tak by byla stejne tvurci ? Pak si dosadte za "Saudska Arabie" Ceskou republiku :-(
07. 07. 2010 | 14:45

ms napsal(a):

Scallop, nemám křišťálovou kouli a kdo ji nevlastní a nemá důkaz její stoprocentní správnosti nic reálně dokázat nemůže. Hru na méně schopné a více schopné národy, vědecky prokazatelné hrál například pan Adolf.

Jinak nejde jen o USA, jde i o různé organizace či reparace.
07. 07. 2010 | 14:56

češka napsal(a):

Podle DNA je cca 6% Evropanů Židy.
Takže v EU z 500 000 000 lidí se jedná cca o 30 000 000 lidí. Židé v EU přežijí bez ohledu na existenci státu Izrael.
07. 07. 2010 | 15:59

vaclavhorejsi napsal(a):

češka:

Z jakeho cerpate zdroje?
Co ma znamenat "Podle DNA je cca 6% Evropanů Židy."
Neexistuje zadny gen, ktery by nekoho definoval jako Zida, Cecha, Araba.

..
07. 07. 2010 | 16:09

češka napsal(a):

To ms
U nás, tzn. v Čechách, do Josefinských reforem byl počet Židovských rodin omezen, tzn. že rabíni radili rodičům, který ze synů se má oženit a jakou nevěstu si má vybrat.
Rabíni byli lidé vzdělaní, takže vždy vybírali nejinteligentnější děti, "vyřadili z chovu" méně schopné.
Podle Židovské tradice může Žid spokojeně zemřít, když se jeho vnuci dokáží sami uživit. Rodiny byly zvyklé do dětí hodně investovat, nejstarší syn dle tradice dědil firmu a převzal zodpovědnost za hmotné zajištění širší rodiny, ostatní dostávali akademické vzdělání.
Tito mladší nebyli tak vázáni na domov a často po vzniku národních států po 1. světové odcházeli do německojazyčných, jim kulturně bližších, oblastí. Poláci je po několika letech chtěli zbavit občanství.......
07. 07. 2010 | 16:16

češka napsal(a):

to vaclavhořejší
samozřejmě že jsou v DNA shody podle zaměpisného původu.
Dokonce na Aktualně byl o tom článek, co se týče Přemyslovců a jejich pravděpodobném původu, stejně jako jiných knížat té doby, v oblasti kolem Oldenburgu.
Jo a Židi jsou nejbližší příbuzní Palestinců.
Proto ty aféry s transplantacemi.
07. 07. 2010 | 16:22

scallop napsal(a):

vaclavhorejsi:

Geneticka rozmanitost zidu bude mensi nez u ostatnich narodu. Po staleti to byla uzavrena komunita (to bylo vynuceno tlakem okoli) a deti se proto mene rodily ze smichanych paru. I nektere geneticky ovlivnene nemoci se u zidu vyskytuji casteji nez v jinde. Tezko ale rici, je-li tato geneticka podobnost meritelna.

Pocit vlastni vyjimecnosti ma mnoho narodu - Japonci (viz vyse), Rusove (maji jedini to "pravou" viru), Americane, Cinane (=rise stredu) etc. U zidu je to vzhledem k historii pochopitelne vice nez u jinych. Pana Horejsiho to fascinuje jen u zidu.
07. 07. 2010 | 16:45

gaia napsal(a):

to ms
postavili 5 Temelínů a svítili bychom Evropě což by samozřejmě v dividendách státu přineslo další desítky miliard ročně.
naštěstí nám nikdo nic nedá oddechla jsem si
07. 07. 2010 | 17:02

stále rebel napsal(a):

Pro ms.
Cože, svítili Evropě? Kdo by to platil?
Podívejte se, za kolik nakupují elektřinu například finské nebo švédské firmy. To budeme dotovat elektřinu ČEZu aby ji dokázal prodat.

Pro občana to taky není žádná sláva

Ceny elektřiny v Praze patří k nejvyšším v Evropě
http://www.novinky.cz/ekono...
07. 07. 2010 | 17:21

n.o.s napsal(a):

vaclavhorejsi

ale lidé z Haify (Technion) např. Doron Behar by vás velmi jednoduše přesvědčili o opaku nejen že existuje židovský gen, existuje i kněžský gen, a to od neexistujícího Arona

mimochodem doufám že ve svém blogu na téma genetika zohledníte i výsledky nejnovější show tj. 06/2010,

pokud takové nesmysli uveřejňují prestižní časopisy jako Nature nebo The American Journal of Human Genetics

nemluvě o skutečnosti že se takovými bludy zabývají "seriozní" vědecké instituce musím konstatovat jedno zde končí veškerá legrace, nejen že je věda podřízena politice ona je dokonce podřízena náboženství...
07. 07. 2010 | 17:22

vasja napsal(a):

Pane Hořejší.
On pan Češka možná vycházel z výzkumu výskytu mutací cystický fibrozy, co se kdysi udělal v Motole.
07. 07. 2010 | 17:43

n.o.s napsal(a):

Jewish Priesthood Has Multiple Lineages, New Genetic Research Indicates

The new research builds on a decade-old study of the Jewish priesthood that traced its patrilineal dynasty and seemed to substantiate the biblical story that Aaron, the first high priest (and brother of Moses), was one of a number of common male ancestors in the Cohanim lineage who lived some 3,200 years ago in the Near East.

The current study was conducted by Michael F. Hammer, a population geneticist in the Arizona Research Laboratory's Division of Biotechnology at the University of Arizona. Hammer's collaborators in the study include Karl Skorecki of the Technion-Israel Institute of Technology and Rambum Medical Center in Haifa and colleagues and collaborating scientists from Tel Aviv University and the Russian Academy of Sciences.

zdroj: http://www.sciencedaily.com...

domnívám se že jediný pravý dar celosvětového židovstva vědě je že ji definitivně zdiskreditovali
07. 07. 2010 | 18:23

n.o.s napsal(a):

Y-chromosomal Aaron aka

(Cohen Modal Haplotype)

Y-chromosomal Adam
Mitochondrial Eve

tak to jsou fantastické nálezy jen čekám kdy se nalezne Amálek Modal Haplotype a jsem opravdu zvědav kdo bude jeho nositelem, inu budou toho plná media
07. 07. 2010 | 18:39

Tencokida Hnuj napsal(a):

scallop
Myslím si, že nejuzavřenější společnost v Evropě , co se výměny externích genetických informací týče , je na Islandu.

http://jaroslavpetr.bigblog...

Ale nevím přesně, kolik je mezi nimi Židů.

Dle krachu jejich bankovnictví asi nic moc.

Nebo naopak - že by .....??!?
07. 07. 2010 | 18:43

Zacheus napsal(a):

Je zajímavé, jak intenzivní a trvalou podporu poskytoval sionismu exprezident Tomáš G.Masaryk.
V období mezi 1. a 2. světovou válkou se v Praze konaly tři sionistické kongresy. V roce 1921 v Karlových Varech ( přezident zaslal blahopřejný dopis), další kongres opět v Karlových Varech v roce 1923 a v roce 1933 se pak konal tento kongres v Praze. Představitelé sionistického hnutí ( dr. Chaim Weizman, Menachem Usiškin, Nachum Sokolov a Z.Žabotinsky) navštívili v roce 1925 Československo a byli přijati T.Masarykem ( i Edvardem Benešem). Prezident Světové sionistické organizace Sokolov sse v roce 1933 opět setkal s T.G. Masarykem.

Na kongresu Světové sionistické organizace v prosinci 1929 v Praze bylo rozhodnuto, že na počest Masaryka bude vedle kibucu Sarid vysázeno 13.000 stromů. Kibuc severně od Haify byl nazván "Kfar Masaryk".

Také někdejší prezident Edvard Beneš byl velkým přítelem sionistického hnutí. V roce 1937 prohlásil, že je opravdovým přítelem sionismu a je připraven poskytnout pomoc, kdykoli o ni bude požádán.
07. 07. 2010 | 18:44

n.o.s napsal(a):

Zacheus

jaké jsou motivy sionismu? dostat židy z Evropy což v době revoluce v Rusku nebylo nic překvapivého, místní modla dokonce napsala

There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others. With the notable exception of Lenin, the majority of the leading figures are Jews. Moreover, the principal inspiration and driving power comes from the Jewish leaders. Thus Tchitcherin, a pure Russian, is eclipsed by his nominal subordinate Litvinoff, and the influence of Russians like Bukharin or Lunacharski cannot be compared with the power of Trotsky, or of Zinovieff, the Dictator of the Red Citadel (Petrograd) or of Krassin or Radek -- all Jews.

Winston Churchill

vás to překvapuje? to samé Balfourova deklarace, Sionismus nebo židy podnícená revoluce?

Sionismus lze interpretovat různě....
07. 07. 2010 | 19:00

n.o.s napsal(a):

Zacheus

Žabotinsky to je povedená figurka

It is quite clear that the source of the national sentiment cannot be found in
education, but in something that precedes it. In what?—I thought about this
question and answered myself: in the blood. And I persist in this view. The
sense of national identity is inherent in mans "blood," in his physical-racial
type, and only in that.. . The people's mental structure reflects their physical
form even more perfectly and completely than does that of the individual .. .
That is why we do not believe in mental assimilation. It is physically impossible
for a Jew descended from several generations of pure, unmixed Jewish blood
to adopt the mental state of a German or a Frenchman, just as it is impossible
for a Negro to cease to be a Negro.

to je přeci fér nebo ne?
07. 07. 2010 | 19:07

n.o.s napsal(a):

Židovské vesnice jsou vybudovány na místech arabských vesnic. Vy dokonce
ani neznáte jména těchto arabských vesnic, a já vám to nevytýkám, protože
tehdejší zeměpisné knihy už neexistují. Nejen že neexistují knihy, ale neexis-
tují ani ony arabské vesnice. Nahalal (Dajanova rodná vesnice) vyrostl na místě
Mahlulu, Gvat (jeden kibuc) na místě Džibty, Saríd (jiný kibuc) na místě
Haneify a Kfar Jehošua na místě Tel-Šamanu. V této zemi neexistuje jediné
místo, jež by nemělo dříve arabské obyvatele.

Moše Dajan

Neobviňujme dnes vrahy. Kdo vlastně jsme, abychom mohli odsuzovat jejich
zášť? Dnes již sedí osm let ve svých uprchlických táborech v Gaze a přímo
před jejich očima proměňujeme jejich půdu a vesnice, v nichž žili oni i jejich
předkové, ve své statky. Jsme generací kolonistů a bez ocelové přílby a děl
nemůžeme zasadit strom nebo postavit dům. Necouvejme, když vidíme kvasit
nenávist a naplňovat ji životy stovek tisíc Arabů, kteří žijí kolem nás. Neod-
vracejme pohled, aby se nám nezachvěla raka. To je osud naší generace, volba
našeho života - být připraveni a ozbrojeni, silní a tvrdí - nebo nám meč
vypadne z ruky a náš život bude uhašen.

Moše Dajan
07. 07. 2010 | 19:11

badatel napsal(a):

Vážená Lubo,
za překlep se omlouvám. Pravdu bohužel dle statistických studií mám. Jsme jiní a musíme spolu vyžít i s těmi překlepy, pokud je to Vaše argumentační úroveň.
07. 07. 2010 | 20:21

Luba napsal(a):

badateli,
geny jsou jen souborem možností, nikoli deterministickou daností.

Statistika je nástrojem proti stupiditě - neměla by tedy sloužit k potvrzování čehokoli.

Statistickými údaji bychom se měli spíše nechat překvapit.

Chcete-li se utvrdit ve svých předsudcích, statistiku k tomu nepotřebujete.

P.S.: Vaši "prvdu" jsem nebral jako překlep, ale jako výstižné jednoslovné vyjádření pravdy v subjektivní, nedokonalé podobě.

Bďte zdrv!
07. 07. 2010 | 21:32

Yale napsal(a):

The genome-wide structure of the Jewish people

doi:10.1038/nature09103

NATURE - 08/07/2010
07. 07. 2010 | 21:42

badatel napsal(a):

to Luba,
geny jsou podmínkou nutnou nikoliv postačující - bez genetické výbavy lze téměř s jistotou říci, že sonátu měsíčního svitu nenapíšete.
Ta genetická kombinace, která není podmínkou postačující, aby jedinec byl geniální skladatel, se však nemusí dědit, stačí malá mutace a potomek nedosáhne vyjímečnosti svého rodiče, i kdyby měl podmínky sebelepší.
Nechme se oba překvapit odborným blogem na toto téma od Prof.Hořejšího, jak přislíbil.
Naše diskuse by byla zajímavější v budoucnu, když v genetice budeme dále a budeme moci věrohodně popisovat veškeré genetické kombinace u lidských ras.
Jako badatel se nedomnívám, že je to tabu a předesílám, že nejsem rasista.
Zkrátka vědecké poznání je otevřené.
Jedno učení z doby nedávné, které se tvářilo vědecky skončilo právě proto, že nebylo otevřené a stalo se dogmatickým.
Nedomnívám se, že genetická věda v budoucnu potvrdí, že genetická kniha všech jedinců je unifikovaná - jsme jiní.
Naopak se domnívám, že podobně jako skupiny cukrovkářů mají jistý genom společný i sociální skupiny lidí mohou mít jisté genetické kombinace společné.
K tomu by měla věda přistupovat otevřeně, bez rasových předsudků - padni, komu padni v tom dobrém i zlém slova smyslu, že ano.
07. 07. 2010 | 22:52

Kritik napsal(a):

Pan profesor otevřel velmi, velmi citlivé téma. Jinak totiž bude o sionismu přemýšlet člověk z Izraele, kterému může kdykoliv na hlavu spadnout nepřátelská raketa, než zahradní inlektuál u sklenky vybraného známkového vína. Ten izraelec sice má k dispozici dokonalý systém varování, jenže na doběhnutí do krytu má pouze 15 vteřin.

Ovšemže se můžeme zabývat historickým vývojem židovského národa, v němž nechybí čistokrevný rasismus z dokonalou, všem nadřazenou rasou, jak je to známo z židovských dějin poloviny 19. století. A právě toto období židovských dějin je jen dalším důkazem, že židovský národ je vskutku tak prazvláštní a jedinečný, že na tuto "zřítelnici" Božího oka nelze beztrestně sahat. Přestože ve vyšponovaném židovském nacionalismu a různě zdůrazňované nadřazenosti nalezneme sebestřednou pýchu některých Židů, není radno na tyto excesy (jež se vyskytují ostatně téměř v každém národu) reagovat. Ať je to, jak chce, nikdy úděl tohoto národa nebude záviset na nás, ale na Boží vůli. Židé totiž kdysi přijali požehnání a na druhou stranu i zlořečení. Takže každý odklon od Boží vůle Izraelci nesli, nesou a ponesou krutě na svých bedrech, jako to ostatně bylo i s reakcí na zmíněnou "čistou, všem nadřazenou rasu". A kdo bude "trestající rukou", ten bídně zahyne. Pokud o tom máte pochybnosti, přečtěte si Bibli.

Ale proč se zabývat historií, nežijeme přece za zdmi muzea. Již 2 tisíce let zde máme řešení, které není závislé na tom, zda je někdo Žid, Čech, Američan, atd... Tohle řešení sice nezná sice pojem rovnosti, ale i ten nejvyšší Pán řekl, že je služebníkem všech.
07. 07. 2010 | 23:01

Katerina.Amiourova@seznam.cz napsal(a):

Pozoruhodné, jak pan profesor předjímal tyto hrozné reakce apsal opatrně. A přesto si je vykoledoval. A pohříchu nutno říci, že to, co mu zdejší diskutéři vyčítají, on přeci prostduovali hlouběji, řada argumentů diskutérů je poněkud zavádějící, hovořcí o koze, neřkuli lživá - byť to může být vinou špatných pramenů. Ona i čská Wikipedie je schopna tvrdit takovou lež, jakože Izraelci stále stojí ha Zelené linii z roku 1947. Inu a pro Camille a jiné tedy něco o historii Palestinců před rokem 1948: http://novy.posterous.com/p...
A pro zvídavější o moderních dějinách útisku Palestinců Židy a jinými zvu na výrazně antisionistického Zvědavce. V Archivu je toho dost a dost. Oni našinci dávno zapomněli, nebo si nikdy neuvědomili, kdo byl partner Železného Lauder - předseda Světového židovského kongresu - a odkoho tento získal hlavní a jediný svůj pracovní nástroj, který tu tolik poznamenal ovzduší - velký arch papíru s dvěmi hustě psanými sloupci: "O těchto vždycky jenom dobře" a "o těchto nikdy ani ň."
07. 07. 2010 | 23:14

Hurá napsal(a):

Neuvěřitelné ! Je možné, aby vysokoškolský učitel tvrdil, že prapůvodní Palestina nebyla i vlastí Židů ? Že tedy existoval prapalestinský "čistý" národ ? Nedočetl jsem !
07. 07. 2010 | 23:58

Plk napsal(a):

Milej Hovene, ty starej vzdělanej "flustráte" (který psal cosi o ukončení debaty už předevčírem), Bernanke to celý (FED) vede a kdo to vlastní ... http://whistleblowers.freeh...
Pepo Řepo, pro příště prosím p.Vandase opisujte jako jednoho z mála bakalářů, který si dokáže spravit vodovod http://www.facebook.com/not...
Pár neužitečných faktů - v roce 1947 vlastnili Palestinci 80 % palestinské půdy - ale bylo jim to platné asi jako Srbům podobný podíl vlastnictví Kosova - když krvavá Židovka Madla z Košíř rozhodla jinak.
Čs. vojenskou pomoc Izrahelli pochopitelně odsouhlasil strýček Joe a ani Británie (ovládaná sionisty) neměla na zániku "židovského státu" zájem - dodávky zbraní a náhradních dílů pro jordánskou Arabskou legii, jedinou nebezpečnou sílu v oblasti, byly zastaveny. Ostatně povedený potomek proroka na jordánském trůně byl s Židy spolčen a zabral si jen východní část palestinského státu určeného OSN (přišel o ni při izrahellské agresi r.1967).
Truman se sionisty držel kvůli jejich volebnímu potenciálu, ale vojenskou podporu nového státu ponechal na Francii. USA se otevřeně na stranu Izrahelle postavily až r. 1973, což vedlo k "odvetnému" nárůstu cen ropy (ke kterému ovšem paradoxně Araby poštíval hlavně prosionistcký perský šáh...).
A na konec zvolání Vivat academia, Vivant professores http://www.prop.sk/kultura%...
http://www.prop.sk/paradoxy...
08. 07. 2010 | 01:10

ludo napsal(a):

kazda religia prechadzala evoluciou,ale judaizmus minimalnou,jeden clen tu pisal,kde je povod k nesympatii,ci dokonca nenavisti k zidom,rokami sledovania ich zivota a bezprostrednym stykom,je problem v ich religii,talmud,ucenie tory su povod niekolko tisicrocnej nevrazivosti k vyznavacom talmud a striktneho dodrziavania jeho ucenia,vzdy ich cas od casu v danej dobe v nasej historii,prenasledovali najvyspelejsie,bud rise,imperia, proste spolocnosti v danom case,co udavali chod historie,nemam az taky prehlad,hoci sa cerpem informacie z dostupnych zdrojov uz ponad 10 rokov,nemam ziadnu univerzitu,ale tam v ich religii treba hladat povody,preco su taky,ich mentalita,pre tych,co nikdy nevideli zivot v ghetach,zachovanie,zvyky,pristup k druhym,vacsich rasitov som zatial nepoznal a ziju tu vsetky nacie sveta,ktore sa asymiluju,len zidia nikdy,najviac su popudeny,ked sa len minimalne zacne diskutovat o holocaust,diskutoval som uz davno s ludmi,ktory tiez presli nejakym koncentrakom,ci rusky vojaci,ci nasi obcania z odboja,ci vojaci us army,ci partizan z juhoslovanskeho odporu,dokonca marokansky vojak z legie,pan profesor tu pise o 11 milinoch ruskych obeticcccc,civilnych obeti mala rusia viac,ako regularnych vojakov,vlastne nic nenzamena nejaka cifra v utrpeni vojny,lebo smrt je len jedna,len zid ma na nu vynimku v slove holocaust,ked so to s nimi preberal,bol som antisemita najtvrdsieho kalibru,lebo ich v ich osobitnych skolach,kde je vsetko podriadene len ich systemu sa ine nedozvedia,ked im poviem velmi mocny argument folke bernadote,ktoreho zavrazdili,ako parchaveho psa,ktory z ludskych pohnutok ich par desiatok tisic zachranil s pomocou svedskej vlady,toto yad yashem nehovori,nijaka nacia sveta si z krvy svojich neurobila biznis,ako oni,lebo smrt nerobi rozdiel ci ten ci onen,smrt je len jedna,neraz som v svojom zivote videl,boli hindusa,ci cierneho,ci koreancika,ci brazilcika,ktory placu,ako rozumu zbaveny,slzy su tiez vsade slane nejedne som sam ochutnaval,aby som sa presvedcil,mozno moj prispevok,bude zniet dost povrchne,ale je z praxe zivota a jeho poznavania rokami,kdekolvek som mohol...
08. 07. 2010 | 01:28

ludo napsal(a):

ospravedlnujem sa vazenym clenom,nepouzivam interpukcne znamienka,nedodrzujem nejak slovosled,ci cokolvek co suvisi ,aby vyzeralo,ako prednaska na princenton univerzity,co moze byt vyuzito,ako povod do urciteho posunutia,mojho nazoru na uroven burana,co mi nejak nevadi,za tych ponad 30 rokov,som presiel viac skolami,ktore boli v danom politickom systeme vzdy spravne,ale ked som im opnoval,mal som pravdu,lebo cas mi dal za pravdu a nie nejaky rektor,ci diplomovany historik,ktory v danom case bol ten spravny, poznanie minulosti,este nemusi byt pravda,ale pojitko na jej pochopenie s vyzuzitim poznania v case nasho bytia tu,ktore je velmi krakte,dakujem.
08. 07. 2010 | 01:42

Plk napsal(a):

Jo, a Židé křesťany neposílali do zákonem chráněných plynových komor (další neužitečná informace - téměř polovina českých židovských obětí WW II skonala na úplavici), ale někam do většího chládku http://www.szcpv.org/06/kat...
Někteří přispěvatelé zmínili okolnost, že Židé jsou v Palestině jaksi "doma", ale nezaznělo zde, že Talmud přísně zakazuje obnovu židovského státu bez účasti mesiáše.
Jeden ošklivý revizionista však tvrdí, že je v něm pasáž, že to neplatí v případě, že "šest milionů zahyne v pecích ohnivých..."
Snad to pana profesora nepopudí jako těch 2800 gojských otroků, v Talmudu jsou opravdu špásovné hlášky (třeba "každý lékař zasluhuje smrt").
No a co se týče toho původu dnešních kolonistů http://www.outsidermedia.cz...
08. 07. 2010 | 02:07

vaclavhorejsi napsal(a):

Hurá:

To jste me nejak velice nepochopil - ja samozrejme naopak rikam, ze Palestina JE pravlasti Zidu!

..
08. 07. 2010 | 07:43

češka napsal(a):

Pane Hořejší,
Palestina je pravlastí Semitů, a Židé jsou, stejně jako Palestinci, Semité.
Vzhledem k POLITICK0MU vývoji, tak co se času týče, jde linie Judaismus - Křesťanství - Mohamedánství.
Srovnatelné s našim Pohanství - Křesťanství/ protestanství a katolictví/ -
Staročeši, Mladočeši atd, jiné pol. strany, Socialismus - nynější stav "demokracie".
Všichni pak jsme LIDÉ a můžeme se úspěšně křížit, stejně jako psi. Taky od jezevčíka čekáte jiné vlastnosti, než od labradora.
08. 07. 2010 | 08:34

Jedla napsal(a):

Nevím, zda vůbec vstupovat do diskuse, no - mnoho se asi nestane:
1) Kdybych se narodil v uprchlickém táboře, bez perspektivy, od mala jen poslouchal vzpomínky rodičů a starších na "starý dobrý domov" v Palestině, kdybych byl v mládí autoritami poučen, že integrací do společnosti hostitele (třeba Jemenu nebo Libanonu) bych zradil své právo na návrat, pak bych dnes byl asi teroristou.
2) Neupírám Izraeli právo na existenci ani právo bojovat za zachování existence a (v situaci trvalého válečného stavu) vytvářet podmínky či předpolí pro takový boj.
3) Jeví se mi, že Izrael nehodlá ani do budoucna umožnit vznik suveréního palestinského státu, rozhodně ne v původních hranicích dle OSN. Jeví se mi, že stav "samosprávy" palestinských území a částečné okupace palestinských území a občasné tanečky kolem tohoto stavu (nové židovské osady / sem tam zbourané židovské osady; trochu lepší komunikace se samosprávou / zmrazení komunikace se samosprávou; povolení šroubu / utažení šroubu) je stav, který židovskému státu v podstatě vyhovuje nejvíce z možných. Nahlas to však není řečeno, oficiálně se hledají cesty "mírového procesu".
3. Západ to ví, tu hru (pokrytecky / pragmaticky) hraje. Protože USA stojí více na straně Izraele (vliv diaspory v US), pak Evropa převzala co zbylo - s vědomím, že křivdu (na Palestincích) částečně historicky způsobila, a s vědomím, že tu křivdu zahojit nelze, neboť by to nutně (vojensky, strategicky) ohrozilo samu existenci Izraele, zasypává problém a svědomí penězi.
4. Jak se k tomu postavit? To nevím. Politicky trvat na právu (demokratického) Izraele na svou obranu, současně ekonomicky sypat peníze palestinské reprezentaci i s vědomím, že normální politické rozložení se tam v atmosféře "historické křivdy" neustálí, že volba vždy bude jen "radikálové=teroristé" versus "umírnění=zkorumpovaní"? To může být nekonečný příběh, a znovu a znovu budeme konfrontováni s vlastní netečnosti k nespravedlnosti (třeba vůči uprchlíkům či obyvatelům okupovaných území) a současně s vlastní vinou na obětech terorismu (naše peníze použité na zbraně teroristů). Nevidím cesty, budoucnosti, východiska.
08. 07. 2010 | 09:16

Pavel13 napsal(a):

"Je paradoxní, že mnozí Židé resp. Izraelci věnují značné úsilí k prokázání své genetické výlučnosti a toho, že jsou “jedné krve” a že izraelský stát věnuje značnou legální pozornost udržení své národnostní resp. rasové identity (legální regulace sňatků a přistěhovalectví). Do určité míry to připomíná někdejší rasové zákony na jihu USA nebo apartheid v JAR."
Ono je to paradoxní z trochu jiného důvodu - a jako člověk genetikou políbený by si toho autor mohl povšimnout. Tu společnou krev (geny) by totiž dnešní Izraelci hledali velmi těžce. Spíše by zjistili, že těch s původem na svém nynějším území je menšina. Zato by se tato menšina těžko dala odlišit od bratrů Palestinců. Při úrovni izraelské vědy pochybuji, že by to byla nějaká vládní linie - banda blbců se pak najde kdekoliv. Vytýkat regulaci přistěhovalectví státu, který i přes omezené zdroje zvládl přistěhovalců mraky je už vážně síla. Na co stát Izrael dbá více, než je zvykem u nás je zachování samotného židovství. Zase se těžko divit, když to je právě samotným základem jeho existence a nesnadno chápat v "křesťanském" státě zarytých ateistů.
Z historických pramenů mi v autorově úvaze schází nahlédnutí do období po 1. sv. válce. Podle mne nelze už dnes spojovat chyby a okolnosti vzniku Izraele s hledáním dnešního východiska. Při hodnocení současnosti pak musíme vzít v úvahu, že Izrael je stále ve válečném stavu s několika státy. Až bude tento stav ukončen, pak lze hledat, doporučovat a vyžadovat normální metody řešení jeho vztahu s ostatními zeměmi.
08. 07. 2010 | 09:33

ms napsal(a):

Stále rebel, šlo o jistou nadsázku a ukázku co za mnohem menší objem peněz než dostal Izrael do vínku lze pořídit (a myslím, že by ještě zbylo). K té elektřině, tak není to tak úplně jak by článek sugeroval. Jednak v Praze máte PRE a ne ČEZ a hlavně to je cena od distributora. Jinak země co nás zajímají, Německo a Rakousko ji i v této tabulce koncové ceny pro spotřebitele mají i tak dražší :)
08. 07. 2010 | 09:42

Rejpal napsal(a):

Hezké zamyšlení. Plně souhlasím. Kromě silného nejen finančního toku ze strany USA musíme také konstatovat, že velkou roli sehrává oprávněné "černé svědomí" Evropy, která dopustila národně-socialistické šílenství.
Rozdíl mezi oběťmi židovského holocaustu a oběťmi Velké vlastenecké války jsou zřejmé - zatímco sovětští vojáci "pouze" bránili svoji vlast před válečným agresorem, židé byli vyvražďováni výhradně na základě své rasy a v podstatě za jakýchkoli podmínek bez toho, aby byl napaden svrchovaný stát nebo vyhlášena válka. Celá Evropa to věděla, ale dělala, že se jí to netýká. Proto dnešní "černé svědomí" vůči Židům je tak odlišné od přístupu k obětem VVV (ale ona 2. světová válka měla i jiné fronty, nejen tu východní, byť o významu a velikosti nevedeme žádný spor).
Problémem je, že právě to "černé svědomí" je nástrojem pro další zvěrstva. Jak opatrně pan profesor naznačuje - Židé se dnes chovají prakticky velmi podobně, jako svého času nacisté. Nejsem profesor a tak to mohu prohlásit "na plná ústa"...
08. 07. 2010 | 09:49

Plk napsal(a):

Tak už šílela celá Evropa (nejen Německo, kde to mělo specifické příčiny - role Židů v bolševických převratech 1918/1919, při následné inflaci a hospodářské krizi) a má z toho mít výčitky svědomí ?
A ty asi přestanou, až ji budou obývat muslimští imigranti alespoň z polovičky ...
A nemyslím si, že by fakta, která je dodnes nutné posilovat zákony, znala "celá Evropa" a dělala, že se jí to netýká (podobně jako u Židy vedených gulagů). Jednalo se o utajovanou skutečnost v samotném Německu a za války jsou odpovědnější lidé obvykle vůči podobným zvěstem hluší z té příčiny, že je mají za propagandu, která v té době přehání o stošest (vzpomeňme jen naposledy ZHN v Iráku, údajnou roli Usámy v 911 atd. atp.).
Právě sionistické "přešlapy" toto údajné (spíše mediálně vybuzované) "černé svědomí" už dávno vybělily ...
08. 07. 2010 | 10:40

Anup1 napsal(a):

Zamyslete se všichni raději nad tím,co se dá udělat proti tomu,co se na nás,ale hlavně naše děti a vnuky,chystá.

Zadejte si na GOOGLE:Šelma 666
08. 07. 2010 | 14:26

katka napsal(a):

Takže včera jsem sem postla příspěvek - a do dneška zmizel dokonce i bez reportu o smazání - a důvod by nebyl oficiální. Postnu jen proto zkusmo znovu:
Jak typické, pro článek pana Hořejšího, jenž není nic více než o elementární slušnost se pokoušející - ale studijně ne moc hluboký, že vyvolal takové reakce, děkuji za něj, zde je nejpatrnější, jaký osud může mít kterákoliv diskuze, která by se pokusila dnešní sionismus demakkovat (a pozor, nehovořm ani náhodou o proudech sionismu v době jeho vzniku, ba ani o právu útiskem prošlých židů zfrormovat si politický proud). Pro ty, kteří by snad chtěli osud Palestinců (lidí, jako jsme my či žid=) zlehčovat, vidč Camille - doporučuji tento příspěvek o Palewtině před rokem 48 a pokračující na Živlu (a dnes): http://novy.posterous.com/p...
pro lehký výklad vývoje, kterým sionismus prošel tento článek: http://www.nezakladnam.cz/c...
pro zvědavější pohyby a činy soudobých sionistů doporučuji archiv výrazně antisionistického http://www.zvedavec.org
a pro ty, kdo nevěří, že se to týká nás, aby si vzpomněli na to, s kýmže to Železný zakládal televizi Nova (s předsedou Světového židovského kongresu) a jaké manýry, který tu zavedl, tu totálně ale totálně zkazily ovzduší - hlavním pracovním nástrojem, který si brilantně osvojil (a po něm další) byl velký arch papíru se dvěma hustě psanými sloupci: "o těchto vždy jen dobře" a " otěchto nikdy ani ň". Domníváte se, že naše kultura a civilizovatnost jsou autentické, přirozené a odrážející snahy a potřeby našeho národa???
08. 07. 2010 | 14:51

katka napsal(a):

Přijďte prosím na přednáškové turné propalestinských aktivistů ISM v Čechách i jinde: http://www.facebook.com/pro...!/event.php?eid=138071759545368&index=1
08. 07. 2010 | 15:45

Karel napsal(a):

Chazaři se tady činí, aby prokázali nárok na palestinskou zem, obývanou původními hebrejci. Dalo sionistům práci z potomků hebrejců udělat antisemity. Tisíckrát sionisty opakované lež se dnes stává pravdou.
08. 07. 2010 | 18:25

Hurá napsal(a):

Pan Hořejší !
Nebylo mně to zcela jasné. Omlouvám se ! Dočtu to celé !
09. 07. 2010 | 00:21

vizour napsal(a):

dávat naprosté rovnítko mezi nacionalismus, národovectví a vlastenectví znamená, že si nacionalistka Božena Němcová může podat ruku s vlastencem Konrádem Henleinem?
09. 07. 2010 | 13:41

Pípa napsal(a):

Omlouvám se za "kacířský", to je nekonformní názor, ale tvrdím, že židovství není národnost, ale náboženství. Tudíž by na něj mělo být i tak pohlíženo. Ostatní je konstrukce a propaganda. Jako příklad uvádím přijetí židovské víry vládcem Chazarské říše (doufám, že si to pamatuji dobře, nemám čas ověřovat v análech), který rozhodl přijmout židovskou víru na obranu před ohrožením dvěma velkými říšemi v sousedství. Vládce ani lidé žijící v jeho říše nebyli etničtí židé. Bylo to politické rozhodnutí!
09. 07. 2010 | 14:11

Medikolog napsal(a):

Dnes jsem nalezl dva příspěvky k tématu soužití vyvolených se zbytkem lidstva - s gójim. První je nežidovský, druhý je židovská reakce. Kdo umíte rusky, ...

1) uraldaily.ru/editor/2440.html#comment-5967

2) izrus.ru pod diaspora izrus.co.il/diasporaIL/article/2010-07-09/10841.html
09. 07. 2010 | 16:03

JarekF napsal(a):

Malý příspěvek, chvilku jsem v Izraeli žil a musím říci, že přirovnání přistěhovalectví k apartheidu není úplně korektní. "Přiženit" se může i osoba nežidovského původu a co se týče imigrace, představte si, že by se jen "rozdávaly přihlášky". Takto žádný funkční stát nejedná.
09. 07. 2010 | 18:28

Hurá napsal(a):

To katka:
Tak nějak se mně zdá, že jste ve všech svých článcích vynechali existenci Židů ve staré Palestině. Chudák "palestinec" Ježíš a další. Musejí se v hrobech obracet.
09. 07. 2010 | 22:11

Jean Laroux napsal(a):

Skvěle napsaný článek pane profesore.
09. 07. 2010 | 23:31

vaclavhorejsi napsal(a):

Medikolog:

Diky za odkazy - potesilo me, ze jsem jeste docela dobre cist rusky :-).
Ten Koreckij je ale mamlas - argumentovat, ze si Zidi antisemitimus v podstate zaslouzi, protoze "nam zabili Jezise Krista", je naprosto sileny...

..
10. 07. 2010 | 10:42

Zion napsal(a):

Postoj Talmudu k nežidom

Talmud opovrhuje každým nežidom a považuje ich za špinavý odpad. V knihe (Abudah, zrh, 36 b) môžeme čítať: „syn góje je špinavý ako kvapavka, keď má deväť rokov a jeden deň, čo je vek, kedy je schopný sexuálneho styku. Náš rabín (zomrel okolo r. 299) hovoril, že dcéra góje je špinavá ako kvapavka, keď dovŕši tri roky a jeden deň, čo je vek, kedy je schopná sexuálneho styku.“ V knihe (Šabt. 17b, 18) môžeme tiež čítať: „Najväčší rabín, Nahman bin Izáka (zomrel r. 356), hovoril: „Syn góje je nečistý ako kvapavka (zíba) a židovský chlapec sa s ním nemá stýkať, pretože chlapci gójov sú vychovávaní k homosexuálnym praktikám.“ Podobný citát nájdeme v knihe (Abudah zrh. 36b) : „Najväčší rabín, Nahman bin Izáka (zomrel r. 356), hovoril: „Naši rabíni usúdili, že dcéry gójov sú nečisté ako menštruácia už od narodenia“. V knihe kiddušin 49b sa píše : „Desať dielov múdrosti prišlo na svet, deväť dielov obdŕžal Izrael a jeden diel ostatný svet“. V knihe taanith 10a sa píše, že najprv bola stvorená izraelská zem a potom ostatný svet, Boh sám zavlažuje izraelskú zem a ostatnú dáva zvlažovať svojmu zástupcovi“. V knihe jebamoth 98b je napísané : Nežid nemá otca, pán ho prehlásil za voľného, lebo je v svätom písme napísané (Ezech 23., 20) ich telo je ako telo somárov a ich spermie sú ako spermie konské“.

Chcel by som upozorniť, že pojem gój som použil ako výraz pre nežida. V anglickej verzii talmudu sa používa anglické slovo heathen, gentile nebo idolaters, čo znamená pohan alebo modloslužobník. Slovo gój, znamená „ti druhí“, nežidia, a je v židovských tradičných zdrojoch často používané.
V židovskej tradícii každý, kto nie je žid, vrátane kresťanov, je pohan a zaslúži si smrť. Židovská tradícia vylučuje z trestu smrti skupinu pohanov žijúcich medzi židmi zvanou „ger toshav“ a len táto skupina si podľa nich zaslúži život. O tejto problematike sa záujemcovia môžu viac dozvedieť zo štúdie skupiny židovských autorov „Judaic sources on the attitude towards gentiles, Leon Zilberstein et al. http://www.talkreason.org/a...
Právne postoje k tým, ktorí do týchto kategórii spadajú, sú rozsiahle a veľmi široké, preto považujem za podstatné zdôrazniť dva dôležité body:

Po prvé, podľa drvivej väčšiny uznávaných židovských zdrojov nemôže byť väčšina dnešných Nežidov považovaná za ger toshav. Na kresťanov ako skupinu je nazerané ako na modlárov a ako takí (aspoň teoreticky) si zaslúžia trest smrti. Podľa väčšinového súčasného „zhovievavého“ prístupu, miliardy v zásade slušných a úctyhodných nežidov sú podľa židovského práva klasifikovaní ako modlári, takže na prestížne postavení ger toshav nemajú právo a zaslúžia si smrť. To platí pre všetkých hinduistov, budhistov, ateistov a tak ďalej.

Po druhé, dokonca aj ger toshav sú podľa židovských zákonov diskriminovaní.“
Halachická literatúra, používa pre „nežidov“ mnoho rôznych výrazov. Tento výrazový rozsah má historickú povahu, pretože židovská náboženská literatúra sa vytvárala behom dlhého časového obdobia. Ale hlavným dôvodom tejto terminologickej rozmanitosti bola prirodzená sémantická tendencia označovať nežidov v kontexte problémov a kontextov danej doby. Napríklad slovo gój je obyčajne prekladané ako „nežid“; ben Noach ako potomok Noaha, to tiež príslušník ľudského rodu; kna’ani ako Kanaánec, čo znamená príslušník Kanaanov jedného z národov, ktorý obýval Palestínu; kuti obyčajne ako príslušník kacírskej menšiny Samaritánov, alebo jednoducho „kacír“; oved avodah zarahalebo akum, akronym oved kochavim umazalot, to je „ten, kto uctieva hviezdy alebo „modlár“; nochri ako „cudzinec“, „votrelec“; ger toshav ako cudzinec, ktorý trvale žije medzi Židmi. Niektoré tieto výrazy sú náhodné a zameniteľné; celkovo však majú odlišný halachický význam a podľa toho sú používané v rôznych kontextoch.

V podstate každý človek praktizujúci modlárstvo by mal byť súdom odsúdení k smrti. Modlárstvo je prisudzované božstvu nejakému inému objektu (fyzickému nebo duchovnému), než je jediný Boh, nech už je tak robené prostredníctvom obradu (napríklad modlitbou, používaním kadidla, kríže apod.), alebo len samotnou vierou, napríklad trojitým Bohom.
Niektoré zo súčasných náboženstiev, ako je hinduizmus, budhizmus a podobne, sú nepochybne považované za pohanské. Pokiaľ ide o kresťanstvo, existujú medzi halachickými autoritami spory, ale veľká väčšina ho tiež považuje za pohanské. Na druhej strane islam nie je.
10. 07. 2010 | 12:53

češka napsal(a):

To Zion
Děkuji,
V debatách je propíráno téma postoje "zbytku světa" k Judaismu a "Semitismu či antisemitismu", zatím co postoj Židů k ostatním v průběhu staletí nám / ne Židům/ ve většině případů zůstává utajen.
To by se mělo změnit, aby obě strany věděly, na čem jsou.
10. 07. 2010 | 13:21

češka napsal(a):

To Zion
Děkuji,
V debatách je propíráno téma postoje "zbytku světa" k Judaismu a "Semitismu či antisemitismu", zatím co postoj Židů k ostatním v průběhu staletí nám / ne Židům/ ve většině případů zůstává utajen.
To by se mělo změnit, aby obě strany věděly, na čem jsou.
10. 07. 2010 | 13:22

Medikolog napsal(a):

vaclavhorejsi:

Je pozoruhodné, jak katolicky zní pravoslavná "argumentace" Koreckogo:-). Přitom Ježíš byl aramejsky mluvícím vůdcem jedné z mnoha kacířských židovských sekt vznikajících a zanikajících v jeho době jako houby po dešti. Sekt hrozících vyvolat povstání s následnou zničující reakcí římských legií. Pozdější povstání (První židovská válka) nakonec vedla ke druhému vyvrácení chrámu a k sebevraždě posledních povstalců v herodovské Masabě přímo v nejlepším samurajském stylu. Nezastavit Ježíše, mohl Řím možná vojensky triumfovat již o sedmdesát let dříve...

Brian Lancaster v Judaizmus; Vize Judaismu (vydal česky v 2000 Ikar) uvádí "Existence státu Izrael je jako pupeční šňůrou spojena s největší výzvou, jaké dnes musí Judaismus čelit. Judaismus se musí obrodit tím způsobem, že se napojí na své hlavní zdroje. Musí utvrdit svou svébytnou vizi, která byla zastíněna či překryta DUALISTICKOU HEREZÍ PĚSTOVANOU A ŽIVENOU V EVROPĚ. Takové stvrzení identity může provést jen národ, který se zbavil návyků poddanosti".

Je možné, že se i Koreckij takhle nábožensky brání ekonomickopolitické poddanosti...
10. 07. 2010 | 13:38

Gój napsal(a):

1%najbohatších obyvateľov Zeme vlastní 45% bohatstva Zeme, koľko z nich patrí do gruppy "vyvolenych"?

Steve Ballmer (Microsoft)
Michael Dell (Dell Computers)
Steve Spielberg (DreamWorks)
Jeffrey Katzenberg (DreamWorks)
Bronfman Family (Seagrams)
Michael Erhard (Hedge Funds)
Roman Abramovich
Sergei Brin - one of the two "google" founders.
George Soros - no explanation needed
Mikhail Khodorkovsky - the currently imprisoned Yukos owner
Boris Berezovsky - Russian oligarch in exiled (apparently Berezovsky decided to change religions - he is a Russian orthodox) :)
Vadim Rabinovich - the main oligarch of Ukraine
Pritzker Family of Chicago - they own half of Chicago
Edward J. Zander - CEO of Motorola
Ted Arinson/Micky Arinson - Founder and Owner of Carnival Cruises
Nakoniec citat:
Zmocnite sa 50 najbohatších židovských finančníkov, ktorí robia vojny pre svoj vlastný zisk. Kontrolujte ich a zastavíte tak vojny všetky.
Henry Ford v Cleveland News, 20. septembra 1923
10. 07. 2010 | 15:11

Gój napsal(a):

Kdo vládnul v SSSR a Rusku od roku 1917!
Vláda v Rusku 1917-1926

Vezmeme li v úvahu 538 nejvýše postavených osob v porevolučním
Rusku, jsou to 1 Čech, 1 Maďar, 2 Gruzíni, 3 Poláci, 3 Finové, 10
Arménů, 11 Němců, 34 Lotyšů, 442 Židu (82%) a jen 31 Rusu
První Rada lidových komisařů
Předseda : Uľjanov (Lenin). - Rus (ale žid podlé rabínských zákonů,
protože matka, jménem Blank, byla židovkou).
Komisar zahraničních věci: Čičerin. - Rus ze staré ruské šlechty, oženil
se s židovkou, po matce byl žid.
Komisař otázek národnostních : Džugašvili (Stalin). Započítán jako
Gruzínec, ačkoliv podlé některých zdrojů byl poloviční žid z Kavkazu.
Předseda nejvyšší hospodářské rady : Lurje (Larin) - žid.
Komisař pro obnovu : Šlichter - žid.
Komisař zemědělství: Protian - armén.
Komisař statni kontroly : Lander - žid.
Komisař armády a námořnictví: Bronstein (Trocký) - žid.
Komisař státních pozemku : Kaufman - žid.
Komisař veřejných prací: Schinit - žid.
Komisař zásobovaní: E. Iilina (Knigisen) - židovka.
Komisař lidové osvěty : Lunačarskyj - započítán jako Rus, ve skutečnosti
žid, ženatý na židovce Rosenfeld.
Komisař náboženství: Spitzberg - žid.
Lidový Komisař: Apfelbaum (Zinověv) - žid.
Komisař veřejné hygieny : Anwelt - žid.
Komisař pro tisk : Koreň (Volodarskij) - žid.
Komisař financi Gukovskij - žid.
Komisař pro volby : Radomyslskij (Urickij) - žid.
Komisař justice : Steiriberg - žid.
Komisař pro evakuace : Fenigstein - žid.
Asistent komisaře : Ravič - žid.
Asistent komisaře : Zaslavskij - žid.
Z těchto 22 ministrů první sovětské vlády bylo tedy 17 židů, 3 byli
počítaní za Rusy (Lenin, Čičerin, Lunačarskij), 1 Gruzínec (Stalin) a 1
Armén (Protian).
Vojenský komisariátse skládal z 35 židů, jednoho Němce, 7 Lotyšů, ale
ani jednoho Rusa.
Komisariát vnitra : 43 židů, 10 Lotyšů, 3 Arméni, 2 Poláci, 2 Němci, 2 Rusové
Komisariát zahraničí: 13 židů, 1 Lotyš, 1 Němec, 1 Rus.
Komisariát financi: 24 židů, 2 Lotyši, 1 Polák, 2 Rusové.
Komisariát justice : 18 židů, 1 Armén, nula Rusu.
Provincionální komisaři; 21 židů, 1 Lotyš, 1 Rus.
Byro prvního sovětu zástupců dělníku a vojáku v Moskvě :19 židů 3
Lotyši, 1 Armén, nula Rusů.
Ústřední výkonné komité 4. ruského kongresu zástupců dělníků a rolníků :
33 židů, 1 Rus (Lenin).
Zodpovědní redaktoři tehdejších novin (Pravda, Izvěstija, Znamja Truda
atd.): 41 židů, 1 Rus (Gorkij).
10. 07. 2010 | 15:23

kalif napsal(a):

komunizmus=judaizmus v praxi
10. 07. 2010 | 15:24

Sin of Jews napsal(a):

Smutná história ľudstva je odpradávna poznačená krvou nevinných desiatok miliónov Gojimov, zavraždených židovskými vrahmi a ich prisluhovačmi a voči ktorým holokaust i keď je tragédiou, je len neporovnateľne menšou masakrou skupiny obyvateľstva tejto planéty. Každe pripomínanie tohto faktu sa samozrejme automaticky pokladá za šírenie antisemitizmu a popieranie holokaustu, pravda sa však umlčať navždy nedá, iba jednotlivci povraždiť, zavrieť... Viac tu:
http://www.szcpv.org/04/gfp...
10. 07. 2010 | 16:50

češka napsal(a):

To Medikolog
Zajímavé, Mojžíš také bloudil po poušti, dokud se jeho lid neobměnil a nezemřeli všichni, kteří z Egyptského zajetí odešli.
V dnešní době všeobecné migrace je následování nemožné.
To Gój
V mnoha zemích byl počet židovských rodin pevně daný, takže rabíni ovlivňovali, kdo se s kým ožení, aby populace byla co nejkvalitnější. U nás omezení přestala platit za Josefa, tím nastal boom i židovské společnosti.
Pro Židy byla horší 1. sv. válka, kdy byli povoláni do armád na všech stranách, takže proti sobě bojovali i sourozenci / V.Dyk Děti rodiny Soykovy, pravdivý příběh bratrů ze 2 manželství, jeden bojoval na straně Anglie, druhý R-U, otec dostal zprávu o jejich smrti tentýž den/.
Po rozbití R-U a Německa se v nástupnických státech mnozí Židé necítili dobře a odešli do Německa a Rakouska.
Poláci emigranty chtěli zbavit svého občanství, Němci je nechtěli přijmout, v Paříži jeden polský Žid zabil německého diplomata.....
10. 07. 2010 | 17:17

n.o.s napsal(a):

Zion
překládám to v plném znění

The above text stated: ‘Behold Bali declared that Abimi the Nabatean said in the name of Rab: The bread, wine and oil of heathens and their daughters are all included in the eighteen things?’
What means ‘their daughters’? — R. Nahman b. Isaac said: [The Schools of Hillel and Shammai] decreed that their daughters should be considered as in the state of niddah2 from their cradle; and Geneba said in the name of Rab: With all the things against which they decreed the purpose was to safeguard against idolatry. For when R. Aha b. Adda came [from Palestine] he declared in the name
of R. Isaac: They decreed against [heathens’] bread on account of their oil. But how is oil stricter
than bread! — Rather [should the statement read that they made a decree] against their bread and oil on account of their wine; against their wine on account of their daughters; 3 against their daughters on account of another matter,
4 and against this other matter on account of still another matter.
5 [But theprohibition against marrying] their daughters is a Biblical ordinance, for it is written, Neither shall
thou make marriages with them!
6 — The ‘Biblical ordinance is restricted to the seven nations [of Canaan] and does not include other heathen peoples; and [the Schools of Hillel and Shammai] came
and decreed against these also. But according to ‘R. Simeon b. Yohai who declared that the words,
For he will turn away thy son from following Me,7 include all women who would turn [their husbands aside from the worship of God], what is there to say? — Perhaps [the explanation is that]
the Biblical ordinance is against intercourse through marriage, and they came and decreed even
against immoral connection with them. But the decree against such connection had already been made by the Court of Shem,
8 for it is written, And Judah said, Bring her forth and let her be burnt!
9
— Perhaps, then, [the explanation is that] the Biblical ordinance refers to an Israelite woman in intercourse with a heathen since she would be drawn after him10 but not against an Israelite having
intercourse with a heathen woman,
11 and they came and decreed even against the latter. But [the prohibition against] an Israelite having intercourse with a heathen woman is a law of Moses from
Sinai,
12 for a Master has said: If [an Israelite] has intercourse with a heathen woman, zealots may
attack him! — The Biblical ordinance refers to a public act even as the incident that had happened; 13
but they came and decreed even against a private act. But the Court of the Hasmoneans14 had already
decreed also against a private act; for when R. Dimi came [from Palestine] he declared: The Court of
the Hasmoneans decreed that an Israelite who had intercourse with a heathen woman is liable on four counts, viz., she is regarded as niddah, a slave, a non-Jewess, and a married woman; and when
Rabin came [from Palestine] he declared: On the following four counts, viz., she is regarded as niddah, a slave, a non-Jewess, and a harlot! — The decree of the Court of the Hasmoneans was
against Intercourse but not against private association [with a heathen woman]; so they came and decreed even against this. But the Court of David had already decreed against private association, for Rab Judah said: At that time15 they made a decree against private association! — It may be replied[that the decree of the Court of David] there referred to private association with an Israelite and not a heathen woman, and they came and decreed even against associating with a heathen woman. But
[the prohibition against] associating with an Israelite woman is a Biblical ordinance; for R. Johanan said in the name of R. Simeon b. Jehozedek: Whence is there an indication in the Torah against such association? As it is said, If thy brother, the son of thy mother... entice thee16 — can, then, the son of
the mother, and not the son of the father, entice! But the intention is, a son may privately associate
with his mother, and nobody else may privately associate with any woman whom the Torah disallows him in marriage! — [The correct explanation is that] the Biblical ordinance against such
association refers to an [Israelite] married woman; David came and extended the law to association with an unmarried woman; and the disciples of the Schools of Shammai and Hillel came and extended it still further to association with a heathen woman.
10. 07. 2010 | 19:41

n.o.s napsal(a):

What is the meaning of the phrase used above: ‘and against this other matter on account of still another matter’? — R. Nahman b. Isaac said: They decreed in connection with a heathen child that it should cause defilement by seminal emission17 so that an Israelite child should not become accustomed to commit pederasty with him. For R. Zera said: I experienced great trouble with R. Assi, 18 and R. Assi with R. Johanan, and R. Johanan with R. Jannai, and R. Jannai with R. Nathan b. Amram, and R. Nathan b. Amram with Rabbi over this question: From what age does a heathen child cause defilement by seminal emission? — He replied to me: From a day old; but when I came to R. Hiyya, he told me: From the age of nine years and one day. When I then came and discussed the matter with Rabbi, he said to me: Abandon my reply and adopt that of R. Hiyya who declared: From what age does a heathen child cause defilement by seminal emission? From the age of nine years and one day,

(1) Mal. III, 9. The verse is thus interpreted: The whole nation undertook to fulfil a law, the penalty for disobedience
being a curse; and now that they robbed God by utilising what they had agreed to forgo, the curse has come upon them.
(2) V. Glos. They would then defile by touch.
(3) Drinking wine with heathens would arouse desire for their women.
(4) Viz., idolatry.
(5) This phrase is discussed later.
(6) Deut. VII, 3, so how can it be said to be the consequence of a Rabbinical decree?
(7) Ibid. 4.
(8) The son of Noah from whom the Hebrews descended. Tradition ascribes to him a School of Torah-study.
(9) Gen. XXXVIII, 24, referring to Tamar who was with child; and the penalty which Judah intended to inflict upon her
was derived by him from the Court of Shem.
(10) Into idolatry.
(11) Because he might rather turn her from idolatry.
(12) An old traditional law; so it could not have been instituted by the Schools of Hillel and Shammai.
(13) V. Numb. XXV, 6 ff.
(14) In the 2nd cent. B.C.E., nearly two hundred years before the Schools of Hillel and Shammai. [Derenbourg, Essai, p.
84., places it under Simeon who ruled from 143-135 B.C.E. v. Sanh. (Sonc. ed.) p. 544, n. 8.]
(15) Referring to the incident of Tamar, II Sam. XIII.
(16) Deut. XIII, 7.
(17) [Even though he suffered from no issue.]
(18) He put the following question to him and had difficulty in eliciting a reply
10. 07. 2010 | 19:43

n.o.s napsal(a):

Now, this is well according to R. Meir; but according to R. Jose, there are only seventeen?10 —
There is also that of R. Aha b. Adda. For R. Aha b. Adda said in R. Isaac's name: Their bread was
forbidden on account of their oil, and their oil on account of their wine.
11 ‘Their bread on account of
their oil’!-wherein is [the interdict of] oil stronger than that of bread?12 Rather [say] they decreed
against their bread and oil on account of their wine, and against their wine on account of their
daughters, and against their daughters on account of ‘the unmentionable,’
13 and [they decreed]
something else on account of some other thing. What is this ‘something else?’- Said R. Nahman b.
Isaac: They decreed that a heathen child shall defile by gonorrhoea,
14 so that an Israelite child should
not associate with him for sodomy.
15 But if so, according to R. Meir too [it is difficult, for] there are
nineteen!-Food and drink which were defiled through liquid he accounts as one

(10) V. supra 16b. This seems a repetition of the question there.
(11) Actually these were ancient prohibitions, going back to the days of Daniel (cf. Dan. I, 8; Josephus, Ant. I. 3, 12.).
But in the course of time their observance grew weak, and the disciples of Shammai and Hillel renewed and strengthened
the prohibition as one of their eighteen enactments. V. Halevi, Doroth, I, 3, pp. 591ff, seq., v. also Weiss, Dor, I, 129.
(12) For this implies that there was greater reason for prohibiting their oil than their bread.
(13) Lit., ‘something else’, viz., idolatry.
(14) Even if he is not suffering therewith.
(15) Thus this is the eighteenth.
10. 07. 2010 | 20:30

n.o.s napsal(a):

Talmud - Mas. Shabbath 17b

Now, this is well according to R. Meir; but according to R. Jose, there are only seventeen?10 —
There is also that of R. Aha b. Adda. For R. Aha b. Adda said in R. Isaac's name: Their bread was
forbidden on account of their oil, and their oil on account of their wine.
11 ‘Their bread on account of
their oil’!-wherein is [the interdict of] oil stronger than that of bread?12 Rather [say] they decreed
against their bread and oil on account of their wine, and against their wine on account of their
daughters, and against their daughters on account of ‘the unmentionable,’
13 and [they decreed]
something else on account of some other thing. What is this ‘something else?’- Said R. Nahman b.
Isaac: They decreed that a heathen child shall defile by gonorrhoea,
14 so that an Israelite child should
not associate with him for sodomy.
15 But if so, according to R. Meir too [it is difficult, for] there are
nineteen!-Food and drink which were defiled through liquid he accounts as one

(10) V. supra 16b. This seems a repetition of the question there.
(11) Actually these were ancient prohibitions, going back to the days of Daniel (cf. Dan. I, 8; Josephus, Ant. I. 3, 12.).
But in the course of time their observance grew weak, and the disciples of Shammai and Hillel renewed and strengthened
the prohibition as one of their eighteen enactments. V. Halevi, Doroth, I, 3, pp. 591ff, seq., v. also Weiss, Dor, I, 129.
(12) For this implies that there was greater reason for prohibiting their oil than their bread.
(13) Lit., ‘something else’, viz., idolatry.
(14) Even if he is not suffering therewith.
(15) Thus this is the eighteenth.
10. 07. 2010 | 20:34

n.o.s napsal(a):

Talmud - Mas. Yevamoth 98a
Raba stated: With reference to the Rabbinical statement that [legally] an Egyptian has no father,
2
it must not be imagined that this is due to [the Egyptians’] excessive indulgence in carnal
gratification, owing to which it is not known [who the father was], but that if this were known3 it is
to be taken into consideration;
4 but [the fact is] that even if this is known it is not taken into
consideration. For, surely, in respect of twin brothers, who originated in one drop that divided itself
into two, it was nevertheless stated in the final clause,
5 that they ‘neither participate in halizah nor
perform levirate marriage’.
6 Thus it may be inferred that the All Merciful declared their children to
be legally fatherless,
7 for [so indeed it is also] written, Whose flesh is as the flesh of asses, and
whose issue is like the issue of horses.
8
(2) Not only where he became a proselyte himself in which case he is regarded as newly born (v. supra), but even where
he was only conceived before his mother became a proselyte and was born subsequently.
(3) If, for instance, his father and mother were confined under lock and key, where it was impossible for any other manto have had intercourse with the woman.
(4) And, if the child was born after his mother had become a proselyte (v. supra p. 670, n. 10), he is to be regarded
legally as having a father.
(5) Which speaks of proselytes who were born after their mother had become a proselyte.
(6) Supra 97b end.
10. 07. 2010 | 20:34

n.o.s napsal(a):

Text pochází z Talmudu Soncino Press

Soncino má, pravda své problémy ale jako lepší než nic jinak bych rád upozornil že o talmudu koluje mnoho lží takže pozor, vždy ověřit

lidé na západě tak uneseni židovskou kulturou nemají ani ponětí o jejich největším díle ale jak napsal Saul z Tarsu (Apoštol Pavel)

Efezským 6:5 Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou (bázni a s chvěním) a z upřímného přesvědčení jako Krista.

Koloským 3:22 Otroci, poslouchejte ve všem své pozemské pány, nejen naoko, abyste se jim po lidsku zalíbili, nýbrž ze srdce, v bázni Páně.

Titovi 2:9-10 Otroci ať ve všem poslouchají své pány. Ať jsou úslužní, neodmlouvají, ať nic nezpronevěří a jsou naprosto spolehliví, a tak ve všem dělají čest učení našeho Spasitele Boha.

Jak se stát otrokem a ještě být hrdý?

příjmout Ježíše Krista, dokonale otroctví již 1700 let
10. 07. 2010 | 20:36

n.o.s napsal(a):

Medikolog

Římané velmi dobře věděli proti čemu bojují byl to boj o tvář západní civilizace, dočasně vyhrál ale poté podlehl, Nietzsche napsal

Jen se tu dotknu problému vzniku křesťanství. První věta k jeho rozřešení zní: křesťanství lze
rozumět jedině z půdy, z níž. vyrostlo - není to hnutí proti židovskému instinktu, je to jeho
důslednost sama, jde to o úsudek dál v jeho hrůzné logice... Ve formuli vykupitelově: "spása
přijde od židů". - Druhá věta zní: psychologický typ Galilejského lze ještě poznat, ale mohl
sloužit až ve své úplné degeneraci ( která ho zároveň zmrzačila a přetížila cizími rysy -) k
tomu, k čemu ho bylo použito, k typu vykupitele lidstva. Antikrist 24
10. 07. 2010 | 20:43

n.o.s napsal(a):

Židé jsou nejpozoruhodnější národ světových dějin, protože dali, postaveni před otázku být Či nebýt, s uvědomělostí až příšernou přednost bytí za každou cenu: touto cestou bylo radikální
zfalšování veškeré přírody, veškeré přirozenosti, veškeré reality celého vnitřního světa stejně jako vnějšího. Ohradili se proti všem podmínkám, za nichž dosud který národ mohl žít, žít
směl; utvořili ze sebe pojem protichůdný přirozeným podmínkám, - obrátili po řadě
náboženství, kult, morálku, dějiny a psychologii nenapravitelným způsobem v opak jejich přirozených hodnot Setkáváme se s týmž zjevem ještě jednou a v nevýslovně zvětšených rozměrech, přes to však je to jen kopie: - křesťanská církev postrádá, srovnaná s "národem světců", jakýkoli nárok na originalitu. Právě tím jsou Židé nejosudnějším národem světových dějin: následky jejich vlivu učinily lidstvo do té míry falešným, že ještě dnes může křesťan cítit protižidovsky, aniž v sobě vidí poslední i důsledek židovství.
10. 07. 2010 | 20:46

hakim napsal(a):

Žid stále ostane židom aj keď zmení svoju vieru. Kresťan, ktorý si osvojí židovské náboženstvo sa nestane židom, pretože kvalita žida nie je v náboženstve ale v rase. Slobodomyseľný alebo ateistický žid stále ostáva židom.
The Jewish World, 14. decembra 1922
11. 07. 2010 | 20:58

monika napsal(a):

Židia sú vyvolený národ, ale kým? Diablom.
13. 07. 2010 | 02:49

hakim napsal(a):

Boh vladne na nebesiach, ale diabol na Zemi...
13. 07. 2010 | 20:10

Jackson Haggen napsal(a):

Good article, http://www.haoxinglass.com Each and every point is http://www.china-ouya.com good enough.This is a good,common sense article. http://www.china-bamboofloo... Very helpful to one who is just finding the resouces about http://www.china-bamboofloo... this part.It will certainly help educate http://www.china-bamboofloo... me.Thanks for sharing with us your wisdom.Great!This article is http://www.hc-cca.com creative,there are a lot of new idea,http://www.mingjiangnan.com it gives me inspiration. http://www.xyweavebag.com I think I will also inspired by you http://www.zh-bamboo.com and think about more new ideas。I am totally agree with http://www.china-yongding.com your oppinion.this blog post is http://www.ysteas.cn very encouraging to people who want to know these topics.Excellent article that http://www.ds-jiecheng.com will provide the incentive and http://www.huxi-cable.com/p... basis for my works. http://www.ejaisolar.com I wonder if I can mention the article as http://www.chinajmdq.com a bibliographic reference in my work. Very interesting and http://www.chinalasiji.com useful information! It's pity that such occasions are still exist in the world, but we should act all http://www.huxi-cable.com/s... together for to prevent them. Thanks.Very interesting and http://www.hzzxdq.net useful information! http://www.zjbangge.com/rec... It's pity that such occasions are http://www.zjbangge.com/lea... still exist in the world,http://www.zhuoerya.cn but we should act all together for to prevent them. Thanks.You really know http://www.hn-hardware.com what your talking about here. Thanks for the great step by http://www.zjbangge.com/sec... step how to blog. Great stuff from you, http://www.sunsurf.com.cn man. Ive read your stuff before http://www.jdxpwj.cn/booste... and youre just too awesome. http://www.zjxhdz.com I love what youve got here, http://www.tygluegun.com love what youre saying and http://www.wanjia-ylm.cn the way you say it. You make it entertaining http://www.hangxiang.cn and you still manage to keep it smart. I cant http://www.meiyuanfurniture... wait to read more from you. This is http://www.jdxpwj.cn/tow-rope really a great blog.This is one of http://www.deliver.com.cn the best posts that I’ve http://www.hzzhuoyuan.com ever seen; you may include http://www.hzhtdq.cn some more ideas in the same theme. http://www.china-chunyu.cn I’m still waiting for some interesting thoughts http://www.cnboostercable.com from your side in your next post.I like this kind of very useful http://www.huaan-med.com/fo... articles congratulations I wish you continued success, I hope http://www.huaan-med.com/me... I can do this kind of article。
16. 08. 2010 | 04:30

kelev napsal(a):

Jeden by rekl, ze ani nemuzete stihnout praci na UMG, kdyz stale spisujete nejake texty na webu, pane rediteli.
Na jedne strane mirnite ty co pokrikuji o hrozbe islamizace, na druhe strane se klepete strachy, aby nedoslo k tomu konfliktu islamu a zapadu. Najit vinika si umite. Berete to pres Israel a pres ropu. Vy jako vedec byste mel vedet, ze ropu potrebuje zapadni civilizace na 95% vseho, a ze pokud ji budou mit v rukou islamiste, maji v rukou zapadni civilizaci. Nemyslim si, ze je to neco co si muzeme dovolit, chceme-li prezit. Ropu potrebujete, pane rediteli, tak jako my vsichni. A nechat se donekonecna vydirat jeji cenou taky nejde. Mate-li s tim moralni problem, muzete zkusit sepuku nebo zkuste vynaleznout jiny zdroj energie, ktery nas te zavislosti zbavi.

Rikavam, jake jste si zidy vychovali, takove je mate.
Nemam dojem, ze bychom byli nejak vyjmecni. Jsme ale hrdi a nenechame se sebou jen tak mavat. Chcete-li pohlizet na zidy stejne jako na ostatni, zacnete. Zajimalo by mne kdo z tech ostatnich by na sebe nechal bez odezvy neustale strilet rakety a nebranil by se. Mozna vy sam a vam podobni. Venujte se vedecke praci na UMG. Pracuji s vasimi kolegy vedci denne a byl bych radeji kdyby vetsina z vas z tech ustavu radeji vubec nevychazela. O realite zivota vite malo a o tom co se deje na BV jeste mene.
29. 03. 2011 | 16:00

vialaviga napsal(a):

<a href="http://www.le-hacker.org/#kr1h">mens health</a>
14. 05. 2011 | 02:12

cialsoal napsal(a):

<a href="http://www.boonsborofirerescue.com/#k36h">Brand cialis Online</a>
20. 05. 2011 | 01:18

EbonyCrane napsal(a):

freelance writer
07. 08. 2011 | 11:28

GoodJosie23 napsal(a):

freelance writer
15. 08. 2011 | 08:18

buy cheap cialis napsal(a):

quelques poulies de renvoi,
14. 11. 2012 | 03:44

cialis 20 mg price napsal(a):

contradicciones del individualismo burgues entre
14. 11. 2012 | 04:59

prix levitra napsal(a):

el culpable acecha en el seno de la
16. 12. 2012 | 16:21

Zoopgenue napsal(a):

LwnVcaZlkNco <a href="http://nikeair3.seesaa.net/">nike エア</a>FaiKzyJtlZrg <a href="http://nikesb3.seesaa.net/">nike sb</a>BfyDbjGktSft <a href="http://nikeshoes3.seesaa.net/">シューズナイキ</a>LvoFykHumHwe <a href="http://nikesneakers3.seesaa.net/">ナイキ フリー</a>IvuEdeNpwHyp <a href="http://nikerunning3.seesaa.net/">nike ランニング</a>PifIdqAmrCph

HlxPrlFqsGtl <a href="http://nikesb6.seesaa.net/">nike sb</a>BkoRmnTjoZso <a href="http://nikeair6.seesaa.net/">nike air</a>QklOcyLzfCiz <a href="http://nikeshoes6.seesaa.net/">ナイキシューズ</a>IgaUngWpaQsa <a href="http://xn--eckof2cwej75ab8.seesaa.net/">スニーカー nike</a>HcmOagGgbOlc <a href="http://xn--eckof2cwej75ab3.seesaa.net/">ナイキ</a>KsuTyjLksAaa <a href="http://ナイキフリー8.seesaa.net/">free nike</a>SytLkiZdgAgk <a href="http://スニーカーナ8.seesaa.net/">スニーカーナイキ</a>PkhIxoOwyThx <a href="http://nike8.seesaa.net/">nike スニーカー</a>RlgBppQipLvp
11. 04. 2013 | 03:13

Meascinella napsal(a):

The Real Key To be able to totally dominate the longchamp-arena Is Very Straightforward! <a href="http://growth-management.alachua.fl.us/comprehensive_planning/gucci.html">gucci 財布</a> Third party review shares 3 all new things on gucci that noone is bringing up. <a href="http://growth-management.alachua.fl.us/comprehensive_planning/saclongchamp.php">Sac longchamps</a>

Advanced nike E book Clearly shows Tips To Rule The chanel Market <a href="http://www.21xqt.com/chanel.html">chanel バッグ</a> The Secret For adidas <a href="http://www.21xqt.com/chloe.html">chloe 財布</a> The Amazing chanel Hack Which Could Fool Just about all <a href="http://www.21xqt.com/adidas.html">adidas シューズ</a> All new questions on adidas replied to and consequently reasons why you need to study every phrase in this e book. <a href="http://www.21xqt.com/nike.html">シューズナイキ</a> Read who is discussing about chloe and the reason why you ought to worry. <a href="http://www.21xqt.com/mizuno.html">ミズノゴルフ</a> Keys For nike <a href="http://www.chyfc.com/include/adidasjp.html">アディダス スニーカー</a> Compact write-up teaches you all the ins and outs for chloe together with exactly what one should do right now. <a href="http://www.chyfc.com/style/chaneljp.html">chanel 財布</a> The things all the others engages in regarding nike and furthermore those things that that you might want to do totally different. <a href="http://www.chyfc.com/cheng/chloejp.html">財布 chloe</a> Find who's discussing about mizuno and the main reason why you should be concerned. <a href="http://www.chyfc.com/cert/mizunojp.html">ミズノゴルフ</a> Howcome many people are dead wrong concerning nike and also the reasons you need to look at this report. <a href="http://www.chyfc.com/templates/nikejp.html">ナイキスニーカー</a> Great new nike E book Tells Tips To Dominate The nike Arena <a href="http://www.padgam.com/blog/adidasja.html">アディダス スニーカー</a> Specifically how to learn all that there is to understand about chanel in four easy steps. <a href="http://www.padgam.com/blog/chanelja.html">シャネル 財布</a> Ways to discover all sorts of things there is to know concerning adidas in Six straightforward steps. <a href="http://www.padgam.com/style/chloeja.html">chloe 財布</a> Beginner queries about chanel addressed and therefore why you will want to review each concept within this document. <a href="http://www.padgam.com/style/mizunoja.html">ミズノゴルフ</a> The most important adidas Smaller business Meet - People who really cares about almost nothing triumphs?!? <a href="http://www.padgam.com/nikeja.html">シューズナイキ</a> The key reasons why most people are extremely wrong on chloe and also the reasons you need to ought to see this guide.

Compact post demonstrates to you some of the workings for adidas and something that you must do today.<a href="http://www.adidasjp.asia/">アディダス スニーカー</a> The reasons why all kinds of things you have read about adidas is completely wrong and what you want to know.<a href="http://www.adidasjp.asia/">アディダス ランニングシューズ</a> A way to understand nearly anything there is to find concerning nike in Few clear-cut steps.<a href="http://www.nikejpsale.biz/">ナイキスニーカー</a> Cutting edge nike Guide Unveil Best Ways To Rule The nike Marketplace <a href="http://www.nikejpsale.biz/nike-dunk-ダンク-c-1.html">nike dunk</a> Concise blog post clearly shows the incontestable information about nike and ways in which it can certainly impact on users.<a href="http://www.nikejpsale.biz/nike-force-フォース-c-2.html">ナイキ エアフォース</a> Things everybody else has been doing in the matter of adidas and furthermore those actions youhas to do completely different.<a href="http://www.nikejpsale.biz/nike-jordan-ジョーデン-c-3.html">nike air jordan</a>
22. 04. 2013 | 12:04

freerelax napsal(a):

A huge double change on bikini <a href="http://plus-size-swimwear.webnode.com/">plus size swimwear</a> Infrequent publishing provide you with the facts of swimwear which a few people are aware of. <a href="http://modest-swimwear.webnode.com/">modest swimwear</a> Neutral blog shows you 4 great new things of swimwear that no company is talking about. <a href="http://spanx-swimwear.webnode.com/">designer swimwear</a> As to the reasons most people are dead wrong about bikini and as a consequence why you must see this insider report. <a href="http://vitamin-a-swimwear.webnode.com/">betsey johnson swimwear</a> Specifically why the whole thing you may have found out about bikini is actually entirely wrong and exactly what you need learn.
Creative swimwear Book Shares How To Dominate The swimwear Market <a href="http://girls-swimwear.webnode.com/">girls swimwear</a> Brand new questions regarding swimwear answered not to mention the reason why you must absolutely look into each and every phrase of this specific document. <a href="http://freya-swimwear.webnode.com/">freya swimwear</a> Things the competition does regarding swimwear and consequently specifically what youhas to do totally different. <a href="http://victoria-secret-swimwear.webnode.com/">bra sized swimwear</a> Hot swimwear Ebook Exposes Strategy To Rule The swimwear World <a href="http://cheap-swimwear.webnode.com/">cheap swimwear</a> Brand-new site shares the low down towards swimwear together with the reasons you should take action as we speak.<a href="http://women-swimwear.webnode.com/">tan through swimwear</a> Strange website will give you the run data for swimwear that experts claim only a few users are aware of.
16. 05. 2013 | 02:15

FuroIrrasse napsal(a):

<a href=http://www.shopjpumeda.biz/%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%92%E3%83%AB-dunhill-%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%88-%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B7-%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BA-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF-3cm-hph160a42-p-20.html><b>ダンヒル dunhill ベルト リバーシブル シャーシ メンズ ブラック 3cm HPH160A42 </b></a>

ダンヒル/dunhill メンズリバーシブルベルト?HPH115A42

<a href=http://www.shopjpumeda.biz/%E3%80%90%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%80%91%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%92%E3%83%ABdunhill-%E4%BA%8C%E3%81%A4%E6%8A%98%E3%82%8A%E5%B0%8F%E9%8A%AD%E5%85%A5%E3%82%8C%E4%BB%98%E8%B2%A1%E5%B8%83%E3%83%BBdeight-og3070al2lh32a-p-110.html><img>http://www.shopjpumeda.biz/bmz_cache/1/og3070.image.160x119.jpg</img></a>

ダンヒル/dunhill 四角小銭いれ?マイクロディーエイト L2J380A

<a href=http://www.shopjpumeda.biz/%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%92%E3%83%AB-%E8%B2%A1%E5%B8%83-dunhill-%E4%BA%8C%E3%81%A4%E6%8A%98%E3%82%8A%E8%B2%A1%E5%B8%83-%E5%B0%8F%E9%8A%AD%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%83%8A%E3%82%B7%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3-%E7%89%9B%E9%9D%A9-ll3020a-p-66.html><img>http://www.shopjpumeda.biz/bmz_cache/b/ll3020a.image.160x160.jpg</img></a>

【セール】ダンヒル*dunhill 新作6連キーケース?Bourdon?L2M150Z

№1◆送料無料/dunhill ダンヒル 本革ベルト USED◆ダンヒルのパイプこちらでは、ダンヒル 財布,ダンヒル 長財布,ダンヒル アウトレット,ダンヒル スーツ, ダンヒル 店舗,ダンヒル 名刺入れ,ダンヒル 時計 フレグランスについての情報をご覧 いただける他、オンラインでお求め頂けます。さらに、 会員登録して頂いた方には、最新 の情報をお .ダンヒル 名刺入れ の検索結果 - 【楽天市場】商品一覧amazon.co.jp メンズ > バッグ?財布 > カードケース > 名刺入れ ダンヒル dunhill ベルト リバーシブル シャーシ Chassis メンズ ブラック HPH170A42 <a href=http://www.toprakuten.biz/rfwrhythm-footwear-rhythm-x-flauge-x-gettry-c-60_61.html>RHYTHM x FLAUGE x GETTRY スニーカー
</a> search.rakuten.co.jp /search/./-/ダンヒル./f.1-p.1-s.5-sf.0-st.A.オンライン通販のAmazon公式サイトなら、dunhill(ダンヒル) 【新品】 L2H210A 長財布 /ファスナー式小銭入れ ブラック【CHASSIS(シャーシ)】 【並行輸入品】を シューズ& バッグストアで、いつでもお安く。当日お急ぎ便対象商品は、当日お届け可能です。Piazzaはネット通販開店からおかげ様で13年。09/24ダンヒル名刺入れの新作や人気 メンズアイテムが豊富な品揃え!即日発送。ダンヒルの通販は当店へ! ダンヒル 名刺 入れ 館.

財布?小物 / ダンヒル 商品リスト エクセルファッションプレスは、有名ブランドや最新ファッションニュース、ファッションショー レポートを掲載。このページではダンヒル ブティック DFSギャラリア 沖縄の地図を表示。 また、シ>ョップ?店舗情報?取扱いブランドも。goods-fun/qダンヒル/アルフレッド ダンヒル (ALFRED DUNHILL)のの . - ファッション ラテ全人代最終日の夜、北京でなにが起きていたか. 王府井の豪華ブランド店に大量の まとめ買いが殺到. 北京の銀座といえば王府井(ワンフーチン)。 一泊五百ドルのホテル はざら、レストランは目が飛び出るほど高く、着飾った男女でにぎわい、 . 【セール】ダンヒル/dunhill 長財布 SIDECAR サイドカー FP7000E <a href=http://www.japantimes.biz/index.php?main_page=index&cPath=29_30>ステンレススチール 腕時計 人気
</a> cafe&shotbar Dunhill(小倉北区/カフェ)の口コミや情報、地図?電話番号などを【 ぐるなび】がご紹介。北九州周辺のカフェ?スイーツ情報も掲載。オンライン通販のAmazon公式サイトなら、<>#12480;ンヒル]dunhill L2G247A ADV8ライン 名刺入れ ブラック <>#20006;行輸入品]を シューズ&バッグストアで、いつでもお安く。当日お 急ぎ便対象商品は、当日お届け可能です。アマゾン配送商品は、通常送料?返品送料 .【楽天市場】ダンヒル 時計 の検索結果 - 腕時計(10,400円?12,099円 .
17. 10. 2013 | 09:14

afSzdqyVRw napsal(a):

<a href=http://tuf-tite.com/box/#50173>Discover More</a> tramadol hcl 93 58 - how to order tramadol online
05. 11. 2013 | 04:31

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 11:27

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy