Muslim Lukáš Ali Větrovec píše Jaroslavu Pánkovi.

20. 02. 2011 | 14:00
Přečteno 21905 krát
Včera jsem avizoval, že zde uveřejním (s autorovým svolením) dopis, který poslal student biologie a religionistiky Lukáš Ali Větrovec (alias Alija Harisović) J.Pánkovi. Tímto dopisem reagoval na článek ve Vesmíru (který byl i pro mne imulsem k napsáním předchozího článku).
Tento text mi připadá velmi zajímavý a kvalitní (podobně jako poslední blogový článek Z.Müllera), a proto bych se o něj chtěl podělit s Pepou Řepou (alias Júsuf al Bandžár), Martinem Konvičkou, Čochtanem, Yosifem K., Emissary, i dalšími objektivními diskutéry, které tato problematika jak se zdá velmi zajímá (doufám, že je od zajímavé četby neodradí ani délka tohoto textu).

V této souvislosti bych chtěl upozornit také na "Chartu evropských muslimů"; za odkaz na ni děkuji panu Stejskalovi (který správně sarkasticky poznamenal, že "samozřejmě nelze stoprocentně vyloučit, že toto humánní, svobodomyslné a demokratické prohlášení má sloužit jen jako zástěrka k ukolébání bdělosti, a pak nás tu všechny podřežou").

Někteří diskutující pod různými články o islámu vystupovali nenávistně jakoby z křesťanských pozic; těm bych chtěl připomenout, co napsal papež Pavel VI v Deklaraci o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím Nostra aetate:

"Církev se dívá s úctou také na muslimy, kteří se klanějí jedinému Bohu, živému a o sobě jsoucímu, milosrdnému a všemohoucímu, stvořiteli nebe a země, (5)((5/Srov. sv. Řehoř VII., Epist. XXI, 21, Ad Anazir (Al-Násir), regem Mauritaniae, ed. E. Caspar in MGH, Ep. sel. II, 1920, I, s. 288, 11-15: PL 148, 451A.)) který promluvil k lidem. Jeho rozhodnutím, i tajemným, se snaží podrobit celou duší, jako se Bohu podrobil Abrahám, na něhož se islámská víra ráda odvolává. Ježíše sice neuznávají jako Boha, ale uctívají jako proroka, ctí jeho panenskou matku Marii a někdy ji i zbožně vzývají. Kromě toho očekávají den soudu, kdy Bůh vzkřísí všechny lidi a odplatí jim. Proto si váží mravního života a Boha uctívají zejména modlitbou, almužnami a postem.

Jelikož během staletí povstalo mezi křesťany a mohamedány nemálo rozbrojů a nepřátelství, vybízí posvátný sněm všechny, aby zapomněli na to, co bylo, aby se upřímně snažili o vzájemné porozumění a aby společně chránili a podporovali sociální spravedlnost, mravní hodnoty, mír a svobodu pro všechny lidi."


Připomeňme také, že Jan Pavel II a Benedikt XVI navštívili mešitu a projevili tak úctu k muslimům.

A také další světová náboženská autorita, dalajláma, se vyjadřuje o principech islámu pozitivně.

Nepochybuji, že názor těchto autorit přiměje Martina Konvičku, Pepu Řepu a další ke změně postoje... ;-)

A teď už ten dopis L.A.V.:

*********************************
Dobrý den pane Pánku,

Přečetl jsem si váš článek, nazvaný „Mezi minulostí budoucností našeho domova – malá úvaha nad Evropou,“ uveřejněný ve Vesmíru, č. 89, 11/2010. Váš článek byl také otištěn v březnovém čísle Akademického bulletinu. Jak jsem se také mohl dočíst na internetových stránkách Vesmíru, váš článek byl také přečten na XVI. valném shromáždění Učené společnosti ČR ve Velké aule Karolina. I proto, že jsem se s Učenou společností setkal a byl jsem přítomen jejímu udělování cen u příležitosti její XI. valné hromady 16.-17. května 2005, cítil jsem nutnost dotázat se vás na pár věcí a pokusit se tímto přispět k diskuzi o ožehavém tématu islamizace.

První, co mě zarazilo, bylo, když jsem bezprostředně za sebou, se zřejmou návazností, četl slova islám, imigrace, „vymírání Evropy“ mešity, terorizmus, brožurky, sice mírovou cestou, ale připraveni násilím bránit svou pravdu, „jediné správné ideologie“ apod. Celé to vyznívá dojmem, že v Evropské populaci během pár let převáží muslimové nad nemuslimy. Navíc tito všichni muslimové jsou praktikujícími muslimy, kteří v ničem nesdílejí evropské hodnoty a jsou předurčeni evropskou výkladní skříň civilizace vyrabovat. Vytváří se dojem, že do Evropy se dere vetřelec, který do ní nepatří a žije na její úkor.

Opravdu směřujeme k nevyhnutelné konfrontaci? Opravdu jsou muslimové neměnný monolit? Vylučuje se přívlastek „evropský“ a „islámský“ skutečně tak zásadním způsobem? Obracím se na vás jako na fundovaného historika a člověka, který, alespoň si myslím, by měl být schopen vidět celý problém komplexněji a z větší perspektivy, v mnoha významových rovinách - a především však s kritickým odstupem, dalekým od laciné propagandy kterékoli zúčastněné strany.

Podle nedávné prognostické studie muslimského obyvatelstva Evropy a USA na dalších let, realizované americkým Pew forum for religious freedom, kterou provedli John L. Esposito a Sheila B. Lalwani, jsou obavy z tzv. Eurábie přehnanou mystifikací. Muslimům se zřejmě nepovede stát se do roku 2030 majoritou, šarí’u zřejmě nezavedou a stébla evropských civilizačních hodnot tak srpek islámského půlměsíce nesetne. Podle této studie žije dnes v Evropě 44,1 milionů muslimů. Studie předpovídá nárůst této populace na 58,2 milionů. Co se týče poměrného zastoupení populace, např. ve Francii, zemi, která má největší muslimskou menšinu hned po evropských zemích s tradičními muslimskými menšinami (nebo i většinami), jako je Rusko, nebo některé země Balkánu, vzroste podle těchto amerických prognostiků podíl muslimů ze 7,5 na 10,3%.

Co se týče počtů samých, je potřeba na jednu misku vah položit evropský přístup, správně označovaný jako nešťastný, neboť zcela ignoruje zřejmý demografický fakt, že na udržení jedné populace na témž početním stavu je potřeba, aby každý pár vyprodukoval 2,1 dítěte. Toho původní, nemuslimští Evropané, zcela jistě nedosahují. Na druhou stranu odhady, že průměrná muslimská rodina v Evropě má 6 dětí, jsou přemrštěné. Propočty zastánců myšlenky o „populačním ohrožení“ ze strany muslimských přistěhovalců navíc ignorují fakt, že i oni procházejí ve zrychleném sledu namnoze stejným vývojem, jako ostatní Evropané – jejich přirozená natalita se postupně snižuje. A misijní úsilí islámských aktivistů a osvětářů nenese tak masové výsledky, jak se je možno dočíst z pro- nebo proti-islámsky agitujících stránek.
Co se pak struktury populace samé týče, nevím, nakolik jste obeznámen s muslimskými komunitami u nás a v zahraničí, s jejich strukturou a vztahem k praktikování islámu. Platí, že většina muslimských přistěhovalců svou víru příliš nepraktikuje. A z těch praktikujících je jen malá hrstka těch, které lze označit za extremisty a konfliktní typy. Navíc tito se nescházejí v mešitách, kde hrozí poměrně velké riziko prozrazení, nebo konfrontace s jejich názorovými oponenty z řad muslimů samých. Evropské mešity jsou navíc rozděleny jak podle převažujících národností, tak i podle islámských myšlenkových směrů.

Konflikty s přistěhovalci, kterých jsme byli svědky, nejsou založeny explicitně na odlišném náboženství, ani na odlišné etnicitě (i když toto vše rovněž selhává svou úlohu jako katalyzátor) ale hlavně na jiskření sociálním. Výrostci a příslušníci sociální spodiny, kteří na předměstí Paříže zapalovali auta, nepatřili zrovna ke standardním návštěvníkům evropských mešit. Naopak lépe situované rodiny běžných francouzských muslimů nižší střední třídy, se nijak aktivně nezapojovali.
Prohlašuje-li někdo, že multikulturalizmus je mrtev, že selhal, pak musím, ač nejsem příznivcem ideje všeobecné jednakosti a rovnosti všech kulturních praktik, prohlásit, že žádný multikulturalizmus nikdy nebyl plně uveden do funkce a plně při životě. Jádro francouzské komunity přistěhovalých muslimů tvoří většinou lidé z bývalých francouzských kolonií, ať už odpůrci nového režimu, nebo lidé, kteří sem přišli v rámci přetrvávajících úzkých vazeb svých domovských zemí na Francii. Tyto vazby existují ve sféře sociální, obchodní, politické i v oblasti vzdělávání. Podobný je i příběh britských muslimských přistěhovalců, původem většinou z indického subkontinentu. Jádro komunity muslimů v německy mluvících zemích tvoří především původní gastarbeiteři z Turecka a jejich potomci. Zde se otvírá velmi zajímavý historický paradox, když si uvědomíme, že původní nesplněná očekávání Němců se zaměřovala směrem, že turečtí námezdní dělníci v Německu sice vydělají peníze, ale užít si je odjedou domů. Tím nebyla systematicky vytvářena ani infrastruktura a služby pro ně, ani společenský tlak na jejich integraci do majoritní společnosti. A po tom všem, s odstupem mnoha desítek let prohlásí vrchní německá politická představitelka, že multikulturalizmus (který, kdo ví, jestli vůbec kdy byl) selhal.
Dále -mohl byste mi tedy zodpovědět na otázku, jak byste definoval, kdo je Evropan? Další nevyhnutelnou stránkou problému je totiž sama identifikace Evropanů, kteří dle mého názoru postrádají způsob, jak se pozitivním způsobem charakterizovat a definovat, kým a čím jsou. Proto někdy sklouzávají k negativnímu sebepojetí, kdy se definují pomocí toho, co nejsou. Takováto identifikace nepřispívá vůbec v ničem k vytváření prostředí, které by bylo schopno integrovat nově příchozí do sebe. Připočteme-li k tomu rozpolcenost současného evropského diskursu na liberální a konzervativní, na pravicový a levicový a také fakt, že jednotlivé generace Evropanů smýšlejí často velmi odlišně a jinými způsoby se projevují. Dochází k rozpadu rodiny a společnosti na individua a spolky s protichůdnými zájmy, civilizace se rozpadá na subkultury a jako destrukturovaná změť jen vágně protéká mezi prsty. Už jen to je velmi nebezpečný koktejl vnitřní zakomplexovanosti, hrozící většími problémy, než jsou problémy s přistěhovalci.

Ty pak mohou naopak fungovat jako hromosvod pro někoho, kdo není schopen ani ochoten řešit tyto otázky, klíčové pro budoucí přežití Evropy alespoň trochu podobné té, jak ji známe dnes. Takový přístup je velmi krátkozraký a hrozí tím, že nás bude hnát ke krajním interpretacím střetu civilizací, který podle mne v reálu sice existuje, ale může probíhat humánní a vzájemně obohacující formou. Největší nebezpečí takového agresivního vidění a pojímání světa však tkví v tom, že čím více lidí uvěří v krvavou srážku kultur, tím pravděpodobněji k ní skutečně dojde. Programem humanity podle mne má být snaha zabránit tomu.

Naproti tomu muslimské komunity neměly a nemají problém s pozitivní identifikací toho, kdo a co je muslim. Muslim se nedefinuje jako někdo, kdo není ani žid ani křesťan atd., ale jako někdo, kdo věří v absolutně jednoho a nedělitelného, transcendentálního Boha a přiznává veškeré proroky, včetně Muhammeda, mír s ním - a následně veškeré z toho vyplývající důsledky. Proto teze, že islám do Evropy nepatří a že muslim nemůže být Evropan, je mylná. Každá identifikace se týká něčeho jiného, jsou jako mimoběžné přímky. Islám záhy od svého vzniku byl součástí evropských dějin a to rozhodně ne pouze v negativním smyslu slova, což jako historik víte sám lépe. Proto nerozumím, proč při popisu kořenů evropské civilizace neuvádíte také vliv islámu, který byl minimálně mediátorem důležitých změn, které během dějin starého kontinentu probíhaly – transfer znalostí a nových poznatků, reakce středověké vzdělanosti na práce muslimských autorů, na první systematizované a kritické historiografie, na rozvoj právní vědy v muslimských zemích posunujících právo z pozice ortálů na pozici Bohem daných zákonů apod. Tento vliv se nevyhnul ani něčemu tak „neislámskému“ jako je západní křesťanská teologie a polemiky s muslimy.

Islám ovlivňoval a spoluvytvářel evropské myšlení po staletí. Je evropským náboženstvím a stejně jako křesťanství a judaizmus je v Evropě zrovna tak původní a zrovna tak cizí. Navíc všechna vzpomenutá náboženství jsou si svými tezemi i regionem vzniku velmi blízká. Evropskému myšlení dnes chybí idea absolutní pravdy, stejně jako mu ve středověku chyběl rozhled, systematičnost a kritičnost. I to byly někdejší devizy myšlení islámského, které Evropě pomohly v dosažení jejích nepopiratelných, ale dnes již více méně minulých, civilizačních úspěchů. Nyní se probouzející civilizace islámská by mohla Evropu naučit, jak se vyrovnat právě s absolutní pravdou. Na příkladu vámi uváděných totalitních ideologií, které povrchem starého kontinentu zmítaly, lze vidět fakt, že to Evropané dodnes nedokázali. Nejde totiž absolutní pravdu mít, vlastnit ji, jako šaty, vkladní knížku, nebo nové auto, ale o to být na ní. Stát v jejím kruhu. Absolutní pravda je něco, co člověka přesahuje, co je nějak mimo něj a s čím se může leda on sám poměřovat. Arabština nezná slovní spojení „mít pravdu,“ vlastně nezná ani sloveso „mít“, ale zná právě spojení „být na pravdě.“

Pohybuji se v muslimském i nemuslimském prostředí a na obou stranách cítím mnoho předsudků a mýtů, které v našich představách o těch druhých panují. Jakožto „domorodý“ evropský muslim cítím potřebu vyjadřovat se k nim, neboť, slovy jistého předního evropsko-muslimského intelektuála 20. století, ve smyslu, že jsme součástí evropského diskursu, rozumíme problémům Evropanů a jsme zároveň i součástí světové muslimské ummy a proto jsme kompetentní i vůči problémům tamním.

Mnoho muslimů se domnívá, že všichni Evropané jsou křesťané a odvolávají se na Ježíše, mír s ním, že jsou proameričtí a milují Izrael a že jsou zároveň liberálně smýšlející. Nedochází jim, že spousta Evropanů nevnímá např. registrované partnerství zrovna pozitivně, že spousta Evropanů se snaží vidět blízkovýchodní konflikt objektivněji, dokonce přiznává, že Palestinci jsou obětí historické křivdy a že bylo dost těch Evropanů, kteří odmítali Bushovu politiku preventivních úderů.

Na druhé straně by si i Evropa měla uvědomit, co a kdo je muslim, jaké jsou islámské prameny a co skutečně říkají, jaký je jejich dějinný a situační kontext. Není udržitelné, aby si někdo pod označením islám a muslim okamžitě představil al-Káidu a pod slovem džihád hroutící se věže WTC, i když taková individua a podobná schémata uvažovaní existují. Není také možné a správné, aby byla šarí’a ztotožňována se sekáním rukou a kamenováním, byť mají tyto tresty v jejím rámci své jasné místo. Šarí’a a věda o ní je komplexní zákonný systém, stejně jako islámská věrouka, má své základy a odvozeniny, své pilíře, povinnosti, práva a překážky. Podobné schematické spojky jsou nepřípustnou redukcí mnohem širší skutečnosti. Proč média neinformují také o tom, že šíření vzdělání a osvěty je také džihád? Proč neinformují o tom, že základním cílem šarí’atského zákonodárství je ochrana víry, života, majetku a cti člověka? Anebo o tom, že minaret na mešitě slouží jen k tomu, aby umožnil, aby se svolávání k modlitbě dostalo co nejdále a nikoli jako symbol islámské dominance?

Navíc veškeré požadavky např. britských muslimů ohledně šarí’y se týkají sňatků, rozvodů a podobných otázek a netýkaly by se nemuslimů. Tvrzení o tom, že by to bylo krokem zpět a demontáží teritoriality práva, neobstojí. Podobné úpravy existují ve Velké Británii již řadu let pro židovskou komunitu, jedná se o soudy Beth Din, řešené Zákonem o smírčím řízení (The Arbitration Act) z roku 1996. Zkrátka dokud bude panovat vzájemná nedůvěra a dvojí metr, potud budou muslimští imigranti žít v ghettech a pod stálou hrozbou vlivu nejrůznějších radikálů.

Budeme-li hovořit o aplikaci šarí’y v Evropě a jejích místních specifických podmínkách, musíme se od podobných tendencí zcela oprostit a posoudit, co by ti, kteří po ní volají, skutečně chtěli. Pakliže se jedná o možnost uzavírat a rozvádět sňatky, nebo zakládat šarí’atské finanční instituce, je to jiná situace než volání po aplikaci např. výše vzpomenutých trestů. Nehledě na to, že by to ani nebylo šarí’atsky správné a že pobyt mnoha muslimů v Evropě není podle šarí‘y legitimní, ale o tom třeba někdy příště.

Chtěl jsem se vás v neposlední řadě, jakožto historika, zeptat, jakou vidíte vy souvislost mezi vývojem muslimských komunit v Libanonu a na Kosovu? Proč je brát jako laboratoře islamizace? Libanon patří do islámského světa již od doby prvních chalífů a jeho obyvatelstvo, ač nábožensky různorodé, všechno patří k arabizovaným původním etnikům, která se dnes hlásí k arabskému národu. I křesťané, i sunnité, ší’ité a drúzové. A je zajímavé, že problémy v Libanonu začaly až s přílivem uprchlíků z okupované Palestiny, když se malá a slabě prosperující země nebyla schopna s tímto jevem vyrovnat. Naproti tomu na Kosovu nejde ani tak o islám, jako o srbský a albánský nacionalizmus. Ve střetu stojí především Srbové a Albánci, z nichž první jsou shodou okolností pravoslavní a druzí muslimové (a dokonce někteří z nich katolíci). Lze dokonce říci, že pravoslaví má v srbském národním mýtu důležitější postavení, než islám v národním mýtu albánském. Naopak jsou to častokrát srbští nacionalisté, kteří Albánce vnímají optikou „islámského nebezpečí“ než většinou dosti sekularizovaní Albánci, u nichž islám hrál v boji se Srby daleko menší úlohu, než např. u Bosňáků. Spory na Balkáně všeobecně jsou především důsledkem násilím řešené a doposud nevyřešené situace nástupnických států Osmanské říše a výsledkem opožděného přerodu multinacionální a multikonfesní společnosti v národní státy. To mělo za následek etnické čistky, přesuny a vyhánění obyvatelstva, častokrát přesahující mez genocidy. Ty se periodicky vyskytují od 2. poloviny 19. století a staré rány ještě dlouho nezarostou. K tomu se přidávají i národní mýty a komplexy méněcennosti nesamozřejmých národů. To nám Čechům a Moravanům samozřejmě něco říká, viz historie našich vztahů k sousedním národům.

Nakonec bych přidal několik poznámek k vašemu sedmeru možných cest nápravy.

1. Učme téma Evropské civilizace. Jak byste si takovou výuku představoval?

2. Téma záchrany civilizací a kulturní diverzity by i podle mého soudu mělo být diskutováno stejně často, jako záchrana ohrožených druhů. Jaký je váš názor na mizející etnika a jazyky? Nemyslíte si, že klíčovou úlohu v tom sehrává právě i současná globalizace, tažená civilizací euroatlantickou? Naproti tomu islámská civilizace byla schopna integrovat podrobené národy do sebe a zachovávat na dlouhou dobu jejich specifika i přesto, že muslimští dobyvatelé byli kulturně na mnohem nižší úrovni, nežli dobývaní (např. býv. byzantská a perská území). Také i když byli muslimové sami napadeni neporovnatelně silnějšími a méně civilizovanými nájezdníky, dokázali je pohltit a přetvořit v nositele svých vlastních myšlenek (viz Tataři).

3. Soužití muslimů a nemuslimů by mělo být předmětem výzkumu napříč humanitními vědami, ale především opět hlavně islamologů a historiků. Bavíme-li se o sociologii, zmiňované Pew forum ve spolupráci s institutem Gallup vydalo výsledky rozsáhlé studie hodnotové orientace muslimů a nemuslimů v muslimských i nemuslimských zemích. Zajímavý výsledek přinesla např. otázka, čeho si dotazovaný nejvíce cení na „těch druhých.“ Muslimové si na Evropanech nejvíce cení jednak svobody a lidských práv a jednak vědy a vzdělání. Nejvíce frekventované odpovědi Evropanů byly „nevím“ a „nic“.

4. Jaká by tedy podle vás měla být úloha České republiky v této diskuzi?

5. Jaký je tedy váš názor? Integrace, nebo asimilace? Vždy jsem se snažil vidět rovnici i +i = i. Integrace a zároveň identita, to je ideál.

6. Co znamená termín „země, v nichž je vůle sdílet s námi evropské hodnoty?“

7. Největším kladem evropské civilizace je podle mě její úžasná schopnost sebeobnovy, vůle pokračovat stále dál a její výdrž, s jakou překonala veškeré demografické změny způsobené střídáním etnik, národů, kultur, náboženství i impérií. V tomto ohledu jsem pevně přesvědčen, že i kdyby se celá Evropa islamizovala, zůstane Evropou. Možná jinou, než na jakou jsme dnes zvyklí, ale přeci jen Evropou. Stejně jako římský pohan by nepoznával křesťanskou Evropu, se i evropský křesťan podivuje nad muslimskou Evropou. Leč evropský muslim není o nic menším Evropanem.

S pozdravem

Lukáš Ali Větrovec


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Belgičan, děkuji, pane, věnoval jste mi dva vstupy, považuji si toho, moc se mi do osobních zkušeností nechtělo, ale bylo by to pro mnohé poučné, kdybych se rozepsala, a to se opravdu mužům orientálního vzhledu vyhýbám a přecházím na jiný chodník,... ale, můj problém od dětství,...zrzi, zrzi, co tě mrzí, ta zrzavá palice, ta mě mrzí nejvice, na slunci mi svítí jako kštice opice,.. tak to mi zpívali kluci tak asi do deseti. Pak si chtěli na tu kštici sáhnout, později,...?? Tužka a úsměv, prosím.
21. 02. 2011 | 14:11

Tenco napsal(a):

http://www.ameinfo.com/101375.html

"..The forum between the Middle East and Europe's largest economy has attracted high-level sponsorship from Goldman Sachs, JP Morgan and Freshfields Bruckhaus Deringer...."
https://www.youtube.com/watch?v=aghUGzUHLCQ&feature=related

Trocha sexistické muziky....

P.S.Dámy a pánové - jestli deislamizací a repatriací muslimských podnikatelů nazlobíte Goldmany - dámy a pánové - u toho já bych teda být nechtěl.
Co se pak zpustí za poprask. :))))
Leda že byste to stihli za těch 12 hodin. :))))
21. 02. 2011 | 14:13

vaclavhorejsi napsal(a):

JaVi:

Z.Mullerovi jsem se neomluvil - ta veta v jeho clanku proste byt nemela; za tim, co jsem napsal si stojim.
Jeho dalsi clanek (http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/zdenek-muller.php?itemid=12243) je ovsem vynikajici, a take jsem to v diskusi pod nim rekl.
**********************
Pepa Řepa:

Za co bych se mel omlouvat?
Je vas problem, ze do vaseho xenofobniho pohledu na svet nezapada to, co rika papez nebo dalajlama.
Trvam na tom, ze ten Vetrovcuv clanek je velmi dobry - myslim, ze kdokoli nezatizeny hloupymi predsudky to musi uznat.
Na jeho basnicke vytvory muzete mit jakkoli kriticky nazor, ale to s tim nijak nesouvisi (co mate proti tomu, ze se rozohnuje proti nekomu, kdo bombami zabiji nevinne civilisty - pro vas je to OK?).
Co mate proti obrazku na jeho strankach, na kterem srbsti ozbrojenci stoji nad zabitym Bosnakem, a ktery doprovazi rozhorcenym titulkem?
Rozhorcuji vas snad podobne obrazky nacistu nad zabitymi paryzany?

Pokud je tady nekdo zbabelec, tak jste to napr. vy, ktery si tady ke svym nadavkam a neslusnostem vyuziva bezpeci anonymity...

..
21. 02. 2011 | 14:22

Tenco napsal(a):

Aleš Vyhnal
Uff ! Díky za vysvětlení.
Já jsem se totiž obával, že to je někdo , kdo stále jen...no však víte co, ne ?!
A že mu za to platí.
Jako že sexista....cyklista....harfista...fotbalista....

No tak to je něco jiného, todleto ! To beru .
Pořádek muší bejt ! I v rodině. Dycynky musí mít někdo navrch.

A jaký je opak sexisty ?

To jako že furt nic a potom ještě víc ? :)))

http://www.gowarsaw.eu/en/conferences-fairs/poland-arab-countries-investment-forum

"....During the Forum we will do our best to answer the questions: what are the opportunities and barriers in the area of common investments?..."

Hmm. Možná že by tam měl jet pan Konvička předvést experiment s deislamizátorem.
Že jako by ty bariéry odstranil na furt a to za pouhých 12 hodin. :)))

No nic, ještě jednu sexistickou ...

https://www.youtube.com/watch?v=23mrLJQRCQ8&feature=related

:)))))
21. 02. 2011 | 14:26

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Pepa Řepa, Váš vstup k tomuto blogu a jeho hodnocení byl opravdu na úrovni, pojmenoval jste to, co bylo pojmenovat třeba. Opravdu, ta "bramboračka," která je textem tohoto blogu je opravdu nechutná. Teď, když mám Váš vstup jako štít, tak se osmělím, když Pepa Řepa je na stejné straně, tak mohu do "utkání jít" Já toho o islámském světě opravdu moc nevím, nebyla jsem tam, Korán jsem četla čtyřikrát, ale, ale,.Dík, Tužka.
21. 02. 2011 | 14:27

Pepa Řepa napsal(a):

Sraldo Mandolini
děkuji za optání, nestěžuji si.
I mandolinu mám.Používám ji k jinému účelu než Vy.
21. 02. 2011 | 14:29

Pepa Řepa napsal(a):

Tužka
jen jsem si vzpomněl, jak se-v době, kdy jsem tu nebyl- pohoršoval (právem) pan Hořejší nad hnusným pornografickým blogem pan Golga.
Už jsou si kvit,jen to je jiný druh pornografie.
Zachovejte klid. Mne jen udivuje, jak-místo aby chybu přiznal- vše stupňuje o kope kolem sebe.
Měl jsem ho za větší formát.

Doufejme, že časem prohlédne.
21. 02. 2011 | 14:36

Elena napsal(a):

zaplatili smeč na konci roku šek od UNICEF na 117 EUR na pomoc postihnutým v rozvojových krajinach,

v roku 2005-20O7 sme odovzdali v azílovom dome v Gabčikove finančnú čiastku 3 x 3000 SK

a tak mam vdaku že som konzumna zruda
stačilo, máme jedno príslovie, pomož si človeče aj Pán Boh ty pomože!
21. 02. 2011 | 14:37

Karel Mueller napsal(a):

Aleš Vyhnal:

Křesťanství tyto jedovaté zuby vyrazil vznik protestantismu, na jeho počátku stála husitská vzpoura. Na to se často zapomíná. Bez husitů by vznik protestantů nebyl možný a bez protestantů by vládla katolické církev podobně jako islám v arabských zemích.

Díky Husitům došlo k otřesení teze neomylnosti papeže a nakonec katolická církev musela uznat utrakvismus jako rovnocenné katolíkům. Po celé století to byla vlastně jediná "konkurence" katolíkům.

Český národ toto období krutě a krvavě zaplatil. Ale je to jeho největší příspěvek k evropským dějinám, bez Husitů by se dějiny Evropy vyvíjely úplně jinak. Nechám autorům paralelní sci-fi jak.
21. 02. 2011 | 14:37

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Luba, děkuji, pane, víte, kolik míst v naší republice má ve svém názvu řepu,... moc,... fakt hodně. A pečivo řepánky znáte, ?? taky dobrý. Tužka a úsměv, prosím.
21. 02. 2011 | 14:39

Luba napsal(a):

Tužko,
jestli jste vážně zrzka, tak se mnohé vysvětluje :)

Také se dopustím generalizace:
Všechny zrzky, které jsem dosud poznal byly nějak "střelené".
To myslím v dobrém slova smyslu - vynikaly, byly energické, upřímné, až trochu "psychotické" (dle klasifikace Eysencka).
A měly smysl pro humor a sebeironii.
21. 02. 2011 | 15:05

santawizard napsal(a):

Demokracie je zlatá střední cesta mezi diktatůrou a anarchii!!!!!!Bible a Korán je pro demokracii tisíckrát důležitější než nějaký mainkamf či das kapital.Pravda je že tajemství Bible a Koránu není ještě odhaleno.V dobách temna je toto tajemství ještě více zakryto.Všude okolo jsou potom jenom samí mučedníci a válečníci, kteří chcou pro svého Boha jenom umírat a zabíjet .Na studium bible a koránu,či diskuzi o nich už není místa ani času.Potom už je pozdě a platí jiné zákony.Ne zákony míru ,ale zákony války!!!!! Proto je lepší Bibli a Korán nejprve konstruktivně kritizovat rozumem.Např. podívejte se na samotné křesťany.I když v bibli není nic napsáno ani o vojenských kaplanech ani nic o hospodských kaplanech křesťanské církve nikdy v životě nesměli seminovat ani svoje vlastní hospodské kaplany ,ale museli vždycky seminovat jenom a jenom vojenské kaplany.Proč asi?Evangelium jídla a pití,liturgie chleba a vína či tak zvaná církev alkoholu a tabáku,co to je?Jestli je tady k dispozici nějaká mírumilovná soutěž mezi islámem a křesťanstvím,tak kde to je?Pochybuji ,že na záchranu světa nakonec příjdou hospodští kaplani seminovaní koránem a vínem.Já pochybuju ,že to budou nakonec romové a cigáni ,kteří budou seminovat svoje vlastní tabákové mági a hospodské kaplany ve jménu Ježíše Krista.Bílí křesťané by se však na toto téma měli stydět.!!!
21. 02. 2011 | 15:05

JaVi napsal(a):

@Pepa Řepa:

Nu, moje věta "pan profesor má právo na omyl" předpokládá, že pan Hořejší odvolá a řádně se omluví. Nestalo se tak. Souhlasím s Vámi.
Nashledanou na blogu pana Müllera!
21. 02. 2011 | 15:11

Tenco napsal(a):

Karel Mueller
Husitská vzpoura jako předvoj protestantismu není přesné, pane Mueller.
Byl Hus, byli utrakvisti, radikální utrakvisti a chilialisti.Bylo učení a bylo nadšení.
Btw - Luther razil heslo "Cuius regio, eius religio".
Něco podobného , co fundamentalisti dnes. :))
Neměl rád Židy.
Též něco podobného jak fundamentalisti dnes.
Šel na dobrovolnou smrt, téměř sebevražda to byla. :((
Též se najdou tací fundamentalisti i dneska.

Hus nebyl v té době v Evropě jediný reformátor. Ale díky mocenskému vakuu byl jeho hlas slyšen a vyslyšen. A také díky jeho morálnímu životnímu postoji. /vytýkali mu nepřesnosti v citacích - tedy odpůrci, nízkou úrověň argumentační....ale na jeho morální krédo v kontextu celé jeho osobnosti a životního postoje - na to neměli - i proto ho možná umlčeli.....

Jedním z důležitých momentů byla i hyperiflace v produkci kléru. Který jaksi z podstaty věci do výroby nechodí. :)) Tož co s ním teda ? Papežský fiskalismus !
A je zaděláno.
K tomu hlad po půdě ze strany vyšší šlechty, zejména po tom největším žvanci - církevním.
Chudý lid, který nemá co ztratit. Leda získat. /minimální mzda několik desetiletí stagnovala, časté pleny vesnic, církevní poplatky.../
K tomu nižší šlechta /často pauperizovaná/, chilialismus /zástupy na horách budou spaseny/, absence stavovských struktur, které by odpor mas vstřebaly...a můžeme do trouby.

To nám to pěkně kyne, to těstíčko.

A blbouny /ale i vychcánky a defraudanty :((- M. de Causis - v církevním establishmentu nenapadne nic lepšího než Husa - kdysi to rektora Vysokého učení upálit. /Hmm, Hořejší má celkem štěstí, že dnes jej akorát tak mohou různí úchylové vláčet internetem.../.

Ale je to slavná kapitola českých dějin. S neslavným koncem.
Prý se tam nějak ke konci mezi sebou Čechové, Čechyně a Čechata nepohodli.
Ani nevím kvůli čemu.
Asi kvůli Turkovi nebo co.
Nebo se hádali o nějakou jinou blbost ? A mezitím....
:))))
-------------------------
Poslední ultrasexistická.../Once I had a little girl.../

https://www.youtube.com/watch?v=zYK89oCrUYU&feature=relate
21. 02. 2011 | 15:24

santawizard napsal(a):

Pravda je,že před pádem bílého komunismu byl svět jasně rozdělen na první, druhý a třetí svět.Tedka se my, slované a celá panslovánie chce dostat do prvního světa.Proto jsou nesrovnalosti.Rovněž západ někdy pohrdá slovany stejně jako muslimy.Tím se to všechno komplikuje.
21. 02. 2011 | 15:31

Dalibor Štys napsal(a):

Ad deislamizace, odklon od náboženství

Opakovaně doporučuji program netlogo. Ke stažení na adrese http://ccl.northwestern.edu/netlogo/ Zkuste si například v sekci biology model flocking. Má několik jednoduchých parametrů: Population = populace, hustota ptáků, vision = vzdálenost na níž se ptáci vidí, minimum separation = minimální vzdálenost na níž se práci přiblíží, max-align-turn = maximální úhel o nejž se ptáci točí točí s hejnem, max-cohere-turn = maximální úhel, o nejž se ptáci za jiným ptákem a konečně max-seprate-turn = maximální úhel o nejž se pták odkloní od jiného ptáka. Chvilku si hrajte, zejména hledejte podmínky, za nichž se nikdy hejno netvoří. Základní poučení je, že najít podmínky, za nichž se skoro vůbec hejna s převažujícím směřem pohybu netvoří je velmi obtížné. A to i když separate turn docela dost převyšuje align a cohere turn. Jediné, co opravdu pomůže, je snížit viditelnost do blízkosti minimální separace. V určitých podmínkách se vždy tvoří paralelně se pohybující hejna, za určitých podmínek se hejna pohybují koherentně jen od určité hustoty ptáků.

Není pochyb, že člověk je společenský živočich. Původně přežíval v malých "hejnech" - tlupách rozptýlených na velkém území. V určitých oblastech se začal vyskytovat ve vysokých hustotách - orientální bazar byl synonymem pro dav a zmatek už v dávných dobách. Není divu, že se tam vytvářela koherentní hejna. Také je v poušti velká viditelnost, pastevec se proti zemědělci snáze otočí s hejnem-jízdním oddílem a ujede. Atd.

Nemyslím si, že je jiné řešení než snížení hustoty obyvatel, žití tam, kde půda dost urodí a udržování si odstupu od zbytku hejna.
21. 02. 2011 | 15:41

Tenco napsal(a):

Dalibor Štys
A co takhle půdní reforma, používání moderních hnojiv a kooperace místo konkurence ?
Při dané hustotě obyvatel.

Já viděl koherentní hejno asi o 5 tisících špačcích a podobně koherentní hejno o 6 husách. Viditelnost byla stejná.
Ale je pravda, že špačky nejím.
Husí jatýrka zbožňuju.

Když už jsme u těch analogií.

P.S. Dá se odhusovat špaček ?
21. 02. 2011 | 15:50

Luba napsal(a):

Tenco,
napsal jste:

"Prý se tam nějak ke konci mezi sebou Čechové, Čechyně a Čechata nepohodli. Ani nevím kvůli čemu. Asi kvůli Turkovi nebo co. Nebo se hádali o nějakou jinou blbost?"

Karel Havlíček podstatu sporu odhalil
v epigramu "Meč a kalich":

"Proč byly husitské rvačky?
Rozhodnout se jimi mělo,
má-li se jíst boží tělo
s omáčkou neb bez omáčky."
21. 02. 2011 | 15:58

Kessu napsal(a):

Když mě ta mystika furt nějak nejde. Já to radši po našem, z jedné poloviny racionalita, z druhé poloviny cynismus a z třetí poloviny vyčůranost.

Navíc tady se (dle potřeby) zhusta matlá dohormady víra, náboženství a cirkev. Už to taky někdo psal...

Ale asi tak - vykousněme z toho třeba hentu šariu:

Existuje možnost, že by rozšíření šarii vedlo k omezení toho, co máme tak rádi, jako je třeba osobní svoboda (v Evropském pojetí), práva žen, velbloudů a oslů, možnost dát si k věčeři 7 točenejch atd.? Zprávy se různí, ale odpověď zní: spíše ano, taková možnost tu je.

Otázka č. 2 - existuje něco, co by rozšíření šaríi vylepšilo, něco co bychom chtěli, nemáme a šaria by tomu pomohla? (Dlouhé významné mlčení, několik nadechntí jako že chce někdo něco říct, ale v poslední chvíli si to rozmyslí...) Ne.

Výsledek - do háje, proč bychom na něco takového byť částečně a jen pro někoho přistupovali?

(Záměrně vynechávám komentář k osobě pana Lukáše-nevím-co-se-sebou-tak-co-třeba-zkusit-Islám-to-prej-holky-žerou. Pokud muslimská obec potřebuje takovéhle obhájce, tak ... se sama diskvalifikuje.)
21. 02. 2011 | 16:05

Dalibor Štys napsal(a):

To Tenco

Náboženství vznikala před umělými hnojivy, špačči a hus tak nějak nejsou jeden druh. To lidi nejspíš jo. Šacoval bych to, že špačci a husy mají různou avoidance constant a max align turn.
21. 02. 2011 | 16:11

Tenco napsal(a):

Dalibor Štys
Hmm. Muslim a křesťan vlastně jedním druhem jsou. To je fakt. Nějak mi ta analogie se špačky a husama též neseděla. :((
Navíc - jak tvrdím - špaččí játra nemusím. I když bych jim také občas rád zakroutil krkem. Zejména když sedím pod Pálavou na rybách a přeletí nade mnou koherentní hejno o 6 tisíc špačcích.
Což samo o sobě je celkem hezký zážitek.
Nebýt toho, že se předtím nacpali červenými hrozny a - pohleďte na ten primitivní zvyk - oni nechodí na záchod ! Prostě letí, letí a .....
No prostě si beru i v jasný den na Novomlýnskou nádrž parizol.

Ale já nepsal - umělými hnojivy. Moderními.
A už vůbec bych nehledal spojitost mezi hnojivy a náboženstvím.

Já si myslím, že lidská duše hnojivo nepotřebuje. :)))
21. 02. 2011 | 16:25

Kessu napsal(a):

> Václav Hořejší

"Trvam na tom, ze ten Vetrovcuv clanek je velmi dobry - myslim, ze kdokoli nezatizeny hloupymi predsudky to musi uznat"

Au. Manipulace jako sviňa a ještě k tomu ...ehm... neobratná.

Ne pane Hořejší. Nemusí. S předsudky nebo bez, prostě nemusí.

Jeho článek je stilisticky mizerný, psaný z pozice "toho co má pravdu" a argumentačně nejistý. Na studenta slušná semestrálka, nic víc.

... což Vám nijak nebrání se jím kochat, inspirovat a bránit ho. Ačkoliv každej slušnej člověk s IQ > 40 MUSÍ uznat, že je to slátanina, že... :)
21. 02. 2011 | 16:27

Tenco napsal(a):

Kessu
Konkrétně ?
"...Spory na Balkáně všeobecně jsou především důsledkem násilím řešené a doposud nevyřešené situace nástupnických států Osmanské říše a výsledkem opožděného přerodu multinacionální a multikonfesní společnosti v národní státy. To mělo za následek etnické čistky, přesuny a vyhánění obyvatelstva, častokrát přesahující mez genocidy. Ty se periodicky vyskytují od 2. poloviny 19. století a staré rány ještě dlouho nezarostou. K tomu se přidávají i národní mýty a komplexy méněcennosti nesamozřejmých národů. To nám Čechům a Moravanům samozřejmě něco říká, viz historie našich vztahů k sousedním národům..."

Například todle bych neuměl napsat líp ani já. :))
21. 02. 2011 | 16:33

t... napsal(a):

Renata:

ad příspěvek 21.02.2011 12:06

Z čeho je Vám zle? Z náboženské tolerance? Přála byste si náboženskou netoleranci? To je stav kdy se lidé kvůli náboženství nesnášejí, pronásledují se, dělají si naschvály, ničí si vzájemně majetek, fyzicky se napadají, v nejhorším případě i vraždí. Pokud si přejete náboženskou netoleranci, tak může, v extrémním případě, dojít i k náboženské válce. Půjdete, v případné válce, do první linie, pošlete do ní muže z Vaší rodiny? Mají si s náboženskou tolerancí začít ONI? Pokud si to budou myslet všichni, tak náboženské toleranci nedojde, ani nezačne. Jedinou alternativou k náboženské toleranci je náboženská netolerance, viz předchozí.

"jestli je hlasani muezzina "jen" trochua randalu 5x denne, bych se prela."

Když tomu co muezzin vykřikuje nerozumíte, pokud neumíte, v "muslimském" státě, arabsky(povětšinou), tak nerozumíte, tak je to pro Vás randál.

"trocha randálu"

Neužil jsem slova "trocha", jen randál.

To jak kdo vnímá/pociťuje hluk je individuální záležitost. Nejsem z Prahy, ale když jsem jednou v Praze krátkodobě bydlel, tak první noc jsem skoro vůbec nespal, neustále mě budil hluk z ulice, hlavně zvonění tramvají. Druhou noc už jsem spal zcela bez problémů, na hluk jsem si zvyknul. V ČR, zemi s křesťanskou náboženskou tradicí, (odhaduji) žijete od dětství, takže na zvuk kostelních zvonů jste tak zvyklá, že Vám mlácení do nich nepřijde nepříjemné/otravující, jako něco co by Vás budilo ze spánku. Proti hluku z ulice existuje obrana, plastová okna, zvláště blízko nočních barů/diskoték dokážou ztlumit hluk. Diskotéka/bar/.. není ani náboženství v pravém slova smyslu. Už jsem se setkal se sousedským sporem, kdy si sousedi stěžovali, že je ze spánku (moc brzo) budí sousedův kohout. :-)

To jaký hluk kdo může u nás dělat, směrovaný i do venkovního prostoru(ulice), je u nás svázáno se zákonem, s hygienickou normou. Zákony u nás musí u nás dodržovat každý, bez ohledu náboženství. Pokud vím, tak u nás muezzíni z minaretu nekřičí, ani nehalekají, u některých mešit, v evropských "křesťanských" státech, ani minaret není(případně jen architektonicky dekorativní), takže není z čeho vyřvávat. Pokud snad ano, tak to s hlasitostí nesmí přehánět. Pokud to někde přehánějí, tak tím porušují zákon a na porušení zákona si můžete stěžovat a vynutit si jeho dodržování, tzn. že porušovateli hygienické normy bude vyřvávání úředně/soudně zatrhnuto, min. dostane pokutu.

V "muslimské" zemi mají své zákony, i co se týká hygienické normy ohledně hluku. To je v každé zemi, pokud v ní chcete, byť krátkodobě, žít, tak musíte respektovat, byť třeba nerada, tamní zákony. To cizinci(např. muslimové a arabové) u nás také, by se jim určitě některý z našich zákonů nelíbí. Pokud se v "muslimské" zemi, kvůli vyřvávání muezzínům, v noci nevyspíte, tak si tam pořiďte plastová okna nebo jiné stavební záležitosti/úpravy, které hluk z ulice odfiltrují.

"hlasani muezzina .... 5x denne"

Max. 5x denně podle Wikipedie. Pokud Vy máte jinou zkušenost, může být. Moje zkušenost je, že u nás, v některých městech, kostelní zvony zvoní(bouchají) i v noci každou hodinu. Když přijedete na návštěvu k někomu kdo bydlí blízko takového kostela, tak se první noc také nevyspíte.
21. 02. 2011 | 16:41

Tenco napsal(a):

t...
Můj kolega má barák v blízkosti Stodolní ulice. Občas u něj sedím v kanclu.
Nevím , jestli na ostravské radnici sedí samí muslimové, ale co se děje na té Stodolní ulici....NO, nebudu přísedící posluchačstvo z řad antisexistů napínat - raději bych tedy bydlel v mešitě, než v blízkosti Stodolní ulice.

A opět jsme u Al Sraidy. Která rozkládá Západ zevnitř.
A jsme to my - kdo ji posíláme do vlád, na Hrad, do Bruselu, na radnice, na policej...no tam naštěstí /anebo naneštěstí ??/ ne....

Věci jsou v podstatě jednoduché. Začíná se u sebe, u dobrých sousedakých vztahů, jde se přes společný zájem a končí se u prostřeného stolu.
Lidi si to zbytečně komplikují nesmysly a hádkami..., jak to bylo, Lubo ?..tedy hádkami o omáčky. :))))

Pane t..., není hlavní problém ve školství ? Víte - já už teď do školy nějakou dobu nechodím...Mám na mysli co to leze za lidi ze škol a co to leze zalidi do politiky ? /Nemluvě o těch, co lezou zeškol hned do politiky, to je jiná kapitola/
Není těch peněz, co každým rokem cpeme do školství škoda ?
Nedalo by se to vyřešit jinak - třeba nějakým nájmem ?
Nebo outsourcingem ?
Mě to připadá jako začarovaný kruh. Člověk jde do školy. Tam jej učí - co peněz to stojí ! Pak vyleze ze školy deprivant . Vleze do politiky. Tam se chová tak, že kdyby tam byl raději Pepek Vyskoč tak bude líp. Nehledě na ušetřené peníze.
A přitom se pořád bulí, že na školství jde málo peněz.
Dyť je to blbost !
Co to je za rovnici - Více peněz = více deprivantů ?
Něco je špatně.
:))))
21. 02. 2011 | 17:11

zdenekbrom napsal(a):

Karel Mueller:

Jý vím, že už jsem s tím poněkud otravný, ale prosím o rozlišování křesťatsví a katolické církve.
21. 02. 2011 | 17:15

zdenekbrom napsal(a):

Karel Mueller:

Oprava: Já vím...
21. 02. 2011 | 17:17

Elena napsal(a):

zdenekbrom,

prosím Vá o úprimný dialog:

čo si myslite o "kapacite" ktorá napiše nekoľko blogov zosmešňujcích Katolickú cerkov, napiše vysmech na ardesu českého Biskupa,

vzápeťi napiše nekoľko blogov na podporu Islamu a podporu má v 20 ročnom študentovi Ali Větrovec , ktorého nam dava za vzôr.

Vy si myslite že tak ta "kapacita" bude važená u našej mladeži?

Vy si myslite ta "kapacita" je osôbnosť?
21. 02. 2011 | 17:23

zdenekbrom napsal(a):

t...

Respektuji Váš názor na věc. Pokusím se podat svůj pohled.

Bavím se s muslimy již dlouhou dobu. Nejsem žena, takže mě berou trochu jinak.

Možná by Vás to překvapilo, ale v očích mnoha muslimů (Netroufám si mluvit za všechny.) by člověk, který přestavěl komín na minaret byl hoden tak akorát opovržení. Mnohokrát jsem čelil otázkám: Proč tak snadno zavrhujete Vaše tradice? Proč nestojíte za Vaší vírou? Nestydíte se před svými otci, když nehájíte svoji víru? atd. Pro mnoho muslimů je víra otázka cti a ten, kdo si neváží víry svých otců, není hoden jejich úcty. Často jsme měli ostré spory o názora našich pohledů, ale vždy jsem cítil respekt k mojí víře.
Bohužel v médiích jsou známí především fantičtí stoupenci islámu, kteří nahánějí strach i umírněným muslimům.
21. 02. 2011 | 17:29

zdenekbrom napsal(a):

Elena:

Myslím si, že se pan Hořejší pustil do oblasti, kterou moc nezná a zvolil pro presentaci islámu v osobě pana Větrovce ne příliš dobrý příklad.
21. 02. 2011 | 17:30

zdenekbrom napsal(a):

Václav Hořejší:

Domnívám se, že nejsem zatížen předsudky. Přesto musím napsat, že se mi článek pana Větrovce nelíbí.
21. 02. 2011 | 17:31

zdenekbrom napsal(a):

Elena:

Pokud mi ale něco velmi vadí, pak diskusní styl pana Hořešího.
21. 02. 2011 | 17:33

zdenekbrom napsal(a):

Oprava: Hořejšího.
21. 02. 2011 | 17:35

Elena napsal(a):

zdenekbrom ,

áno tak to jesť, zosmešňoval a uražal diskuterov , ktoré sa snažili zastaťsa Katolickéj crkvi a osby Biskupa,

tak isto zasmešňuje a uraža tých ktoré vidia v basničke Aliho nebezpečie
21. 02. 2011 | 17:38

Luba napsal(a):

Tenco,
velmi správně.

Honíme se za Ali-Bábou, a zatím se nám na všech důležitých postech usadila Al-Srajda a státní kasu kontroluje Al-Calous.
21. 02. 2011 | 17:44

honolulu napsal(a):

Uctive pozdraveni velikanum ducha a ritirum krestanske Evropy !
Sklanim se v obdivu, a vzdavam hold panu dr. Konvickovy, a panu
Pepovy Repovy. (Take se musim priznat k zavisti nad jejich schopnosti briliantne myslet.)
Dekuji verejne kralovne nebes, SV. MARII, ze me pri mem zrozeni chranila pred infuenci pekelniku a ze jsem se nenarodil retarded, jako muj krajan z Afriky "pritel" Tencokyda Hnuj.
Jeho slova "UFF, UFF" varuji, ze ma znovu zacpu, ktera bude ukoncena explozi. Je proto treba prehodit pres computer deku, pri zahlednuti jeho nick name.

Pani Tuzko, jste nadherna, okouzlujici zena ! Chtel bych pred Vami jednou pokleknout s kytici tropickych kvetu a poprosit Vas o dovoleni zlibat Vasi ruku.

Pane profesore Horejsi, ujistuji Vas, ze jsem KATOLIK a budu verny krestanstvi do posledniho dechu. To, ze me velebny pan uz nekolikrat vyhodil z kostela za hrisny zivot, nema na mou vernost vliv.
Chtel bych Vas take poprosit (muj bratre v Kristu) o spolupraci na projektu, ktery bude zachranou pro nasi civilizaci a krestanstvi. Uz 3 mesice rozkresluji plany na technicky stroj, ktery prudkym radioaktivnim zarenim (neco jako MRI mashine) znici Muslimakum schopnost mit 14 deti v rodine. (Myslim si, ze prakticnosti to predci podvazovani testicles.)
Stroj by fungoval, uz je to propocitano, ale nevim, jak ty nezodpovedne pred ten stroj dostat.
Poradte pane profesore, nebylo by snad lepsi jim znicit imunitu chranici jejich reproduktivni organy - nejak ? ? ?
Pane prof. Vy jako vedec nesmite nikdy kvuli emocim podcenovat cislo 9000 x million. To cislo je velky bolehlav pro vedce pracujici v OSN, v NASA a pro nasi vladu - Bud sexualni zodpovednost, nebo hladomor ve vsech zemich.
Zapremyslejte nad tim pane profesore ! S pozdravem - Pochvalen bud Spasitel a Kralovna Nebes, honolulu.
21. 02. 2011 | 17:46

buldatra napsal(a):

zdenekbrom napsal(a):

…Často jsme měli ostré spory o názora našich pohledů, ale vždy jsem cítil respekt k mojí víře…

Když jste cítil respekt ke své víře, bylo to proto, že jste svou víru pojmenoval a to pojmenování jim bylo známo, nebo proto, že jde o víru Vašeho otce.
Co když je víra, která se nijak nejmenuje? Víra nemusí mít jméno. Je pak respektována?

Víra není záležitost společná, je to věc ryze intimní, to náboženství z ní dělá záležitost stádní.
21. 02. 2011 | 17:47

KP napsal(a):

Včera jsem naznačovala, jak se situace v ummě má a dnes to vyšlo:))

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/islamska-nadace-ma-na-krku-stihani-za-podvody/
http://www.mediafax.cz/a.html?item=3176020
21. 02. 2011 | 17:51

Aleš Vyhnal napsal(a):

To Tenco: Dobrá muzika, ale to víte, já ustrnul v době baroka (maximálně ještě klasicismus):

https://www.youtube.com/watch?v=I5gplVtSuJw&feature=related
21. 02. 2011 | 17:54

dennis napsal(a):

Dekuji panu profesorovi, ze nam zpristupnil text pana L. A. Vetrovce. Vim, ze kliknutim na odkaz bych se na odpoved panu J. Pankovi take dostal, ale tak to bylo mnohem pohodlnejsi. A predevsim mi to dalo moznost si projit diskuzi.

Text pana Vetrovce lidi s predem hotovym usudkem zcela jiste musel uspokojit: Zavili nepratele sireni islamu v Evrope v nem nasli radu indicii i primych dukazu o bezohledne rozpinavosti a naproste nekompability islamu a muslimu vubec s evropskou tradici.

Tolerantni ctenari shledali text pratelsky a vstricny. Sympatizanti jsou nejen spokojeni, ale tech mezi diskutujicimi neni mnoho.

Ne, ze bych se dokazal hluboce zamyslet nad tematem, o kterem moc toho nevim, ale prece mne zaujaly nektere myslenky. Napriklad ta o neexistujici definici, tedy pozitivni definici, Evropana. Samozrejme ani ve vede ani v justici nejsou neprime definice nezname, ale kdyby to jinak neslo, pokusim se o jednu pozitivni definici Evropana sam: Co kdybychom rekli, ze Evropan je beloch?

Myslenka, ze krvave valky na Balkanu zuri poslednich temer 200 let jako nedoresene problemy po rozpadu Osmanske rise, mne taky zaujala. Ona to neni pravda uplna. Titova komunisticka Jugoslavie mela etnicke rozmisky pevne v ruce; aspon tak pevne jako Osmanska rise.

Respekt k absolutni pravde je vskutku neco, cim se zasadne Evropa lisi od islamu. Je pravda, ze my Cesi jsme si kratkych 40 let uzili obdobi respektu k absolutni pravde, ale te jeste chybel spiritualni rozmer.

Nazor, ze islamska Evropa porad bude Evropou, je rozhodne konstatovani ktereho neni se treba bat a kteremu je treba uznat, ze se jeho platnost neda oddiskutovat.
21. 02. 2011 | 17:56

KP napsal(a):

Včera jsem naznačovala, jak to v ummě chodí, dnes se o tom píše:))

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/islamska-nadace-ma-na-krku-stihani-za-podvody
http://www.mediafax.cz/a.html?item=3176020
21. 02. 2011 | 17:59

zdenekbrom napsal(a):

buldatra:

Dovolím si upřesnit. V hovorech jsme sáhodlouze zkoumali i kořeny svých názorů, takže jsme znali i své předky.
S Vaším tvrzením ale jinak plně souhlasím.
21. 02. 2011 | 18:04

Tenco napsal(a):

tělo.......duše......víra.............spiritualita......náboženství...religiozita.......křesťanství.....islám......církve.....poznání.....věda.....filozofie........moc....duše......tělo....prach

Tolik tříd. Helemese. Co třída - to chuťovka./ještě tam chybí libido :)))/
Tak hurááááá - do toho...a půl je hotovo !
Že plantáme navzájem nejen logické typy, ale i třídy a procesy v jakousi podivnou typologii ?
Nu vždyť na to máme ! Jsme přeci vzdělanci.
A že činíme závěry na základě tohoto kyblíku pitomostí, který jsme pak nazvali popisem ?
Nu vždyť jsme přeci nejlepší civilizací na světě ! Už přes 500 let !

Herdek - a teď mě napadlo. A uvažují stejně i TAMTI ?
:)))

NO nic, jdu nyní podiskutovat s kolegou - Řekem. Přes deset let chodil do pythagorejské školy, tam dva roky mlčel. Pak dlouhá leta žil v anglické aristokratické rodině.Tam poslouchal a četl knihy , které nejsou určeny masám. :)) Potom skoro dvacet let jezdil po světě jako hudebník.
Před nedávnem si zvolil za svůj domov ČEZko.
Divil jsem se mu. No ale co naplat, rozmlouval jsem mu to, proč ne na Krétu, Kypr ? - On na to, že vše je dobré, jen musí člověk vědět proč je to dobré.

Naučil mě báječné věci. Poslouchat. Poslouchat, poslouchat, poslouchat. A pak - možná, mluvit. Tedy - když je CO poslouchat. A když je CO mluvit.
A neslyšet.
Ale o tom až někdy příště.
To je totiž moc složité.
Jak se dá poslouchat a přitom být hluchý.
:))))))))))))

Tak jedno MONO na závěr.

https://www.youtube.com/watch?v=OOqX2X5nmVM&feature=related

Proč jen asi muslimové zničili Alexandrijskou knihovnu ?
A proč křesťani drželi "pohanská" díla pod zámkem ?
Co teda mají taky společného ?

I dnes ?

https://www.youtube.com/watch?v=Wv3ic6OOXns
21. 02. 2011 | 18:08

t... napsal(a):

zdenekbrom:

Ten článek o tom, že někdo přestavěl komín na minaret, jsem zamýšlel pouze jako okrajové doplněním téma komín. Osobně bych to neudělal.

Různá víra, různý/é společensko-kulturně-historicko-ekonomický/é vývoj/poměry/..., z toho vyplývající rozdílné, někdy nechápavé, názory na jiné víry/poměry/....

Pro média špatná zpráva = dobrá zpráva. Když se 100 miliónů (a více) muslimů ten konkrétní den chová slušně, bez násilí, tak se to do médií nedostane. Když ovšem 1 fanatický muslim na sobě odpálí bombu a zabije 50 dalších lidí, tak o tom informují média na celém světě.
21. 02. 2011 | 18:17

t... napsal(a):

Tenco:

Ozvu se, momentálně mám nějaké povinnosti, nestíhám psát.
21. 02. 2011 | 18:21

Petr Havelka napsal(a):

Už to tak vypadá, že nejhůře jsme na tom my ateisti. V sobotu a neděli klidně makáme, nepožadujeme restaurace či obchody s košer či halal jídlem. Pokud se rozvádíme, nestačí nám na to pravit zavrhuji tě. Kdepak, máme na to občanský zákoník a Listinu základních práv a svobod.

Nikdo tu za ateisty nelobuje, my ateisté nepožadujeme něco navíc. Třeba burky nějaké ty drobnosti s šariji a když se mluíme, že to "navíc" je navíc hnedle nás obviní z nedostatku tolerance až rasismu, xenofobie a přitom nám ateistům stačí tak málo.
21. 02. 2011 | 18:25

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Buldatra, ano, pane, ta poslední věta, to je moc dobrá myšlenka. Jenže, náboženství mají své "pastýře", a pastýři potřebují,....???
Co řeknete tomuto,..každý člověk si nese životem nějakou víru, tvaruje jí, upravuje, podle zkušeností. Každý člověk věří v nějakého boha, možná, že ani o tom neví, ale v životě za něčím jde, veden vírou v cosi, čemu někteří říkají můj bůh,... nebo to může být i jeho ďábel. Má li člověk právo hledat si svého boha, má také právo jít si svou cestou za svým ďáblem. Je to jeho volba. Tužka.
21. 02. 2011 | 18:26

Elena napsal(a):

Petr Havelka,
možem Vás uistiť , že nie len ateisti ale aj Kresťane makaju v sobotu a nedelu, makaju na smeny , nočne,
kto by obsluhoval všetké závody v nepretržitej prevažke?
21. 02. 2011 | 18:42

Kessu napsal(a):

>Tenco

Co třeba takhle:

...Spory na Balkáně všeobecně jsou především důsledkem neschopnosti řešit otázky nástupnických států Osmanské říše jinak než násilím a výsledkem opožděného přerodu klanové, multinacionální a multikonfesní společnosti v národní státy. To, živené starým náboženstvím, novým nacionalismem a věčnou trojedinou kombinací prachy-moc-ego vůdců mělo za následek etnické čistky, přesuny a vyhánění obyvatelstva, častokrát přesahující mez genocidy. Ty se periodicky vyskytují od 2. poloviny 19. století a staré rány nikdy nezarostou, pokud se najdou magoři, co si budou léčit mindráky napříč celým Balkánem. K tomu se přidávají i národní mýty a komplexy méněcennosti nesamozřejmých národů. To je nám Čechům a Moravanům samozřejmě něco zcela cizího, viz historie našich vztahů k sousedním národům. Radši než abychom ohrozili naší bukolickou pohodu, nadáváme u piva a přinejlepším vokopáváme sousedům kotníky. Na oplátku se máme fajn a genocidu známe jen z biografu.

... taky to funguje, ne? :)
21. 02. 2011 | 18:46

Vysedlina pathologická napsal(a):

Pan Hořejší
Sdílím s Vámi názor, že pan Větrovec napsal článek zajímavý. Kvalitní je z hlediska intelektuálního, pěkně napsaný a pěkně se čte. Nejhlubším smyslem vyjádření pana Aliho je zbožné přání, aby Evropa byla tak dobrá, jak ji vidí sám. Ve smyslu čistému vše čisté. Hluboce věří v tuto možnost. Je otázkou, zda by byl schopen podstoupit zkoušku své víry. Odstěhovat se na dvacet let do islámské země a uprostřed poroby žen si zvolit smyslem svého života kromě modliteb boj o jejich zrovnoprávnění ve smyslu evropských ženských práv. Protože zde žije, setkává se s Evropankymi, které se chovají jinak, než dovoluje Islám. Pravděpodobně by to nepřežil, ale mohl by dosáhnout ascensao. Myslím to vážně.
21. 02. 2011 | 18:53

Petr Havelka napsal(a):

Paní Tužko,

pan Buldatra má tu větu trefnou :)

Nikomu jeho víru neberu, klidně najdu i pochopení pro jeho víru, ale když víru tak i míru.

Pokud mi něčí víra jaksi proniká do moji "víry" a zabírá místo i ostatním.

Moc se mi zamlouvá zdejší příspěvek pana Tcelda,

Dobrý den, nedá mi to, abych nereagoval drobnými poznámkami.
1. To, že má autor jako životní cíl uvedeny stanovy Hamasu, budu brát jako jeho recesi.
2. Šarí´a nemá v kontinentálním právu co dělat, ŽÁDNÉ její instituty by neměly být zaváděny ani pro potřeby muslimů. Tím bychom rezignovali na největší výdobytek moderního práva - jeho všeobecnost. Lidé jsou si rovni před právem. Mrzačící tresty jsou nepřípustné za jakýchkoliv okolností.
3. Šarí´a má jako hlavní cíl ochranu víry. To je pro mě nepřijatelné hned z několika důvodů. Máme chránit osobní právo víry (náboženské svobody), ne víru jako instituci.
4. Že Evropané se nedokážou definovat jinak, než negativním vymezením? Jsem Čech a Evropan. Věřím v hodnoty vymezené Listinou základních práv a svobod, věřím, že lidé jsou unikátní individua. Mám úctu k lidem bez ohledu na jejich rasu, etnickou příslušnost, národnost, pohlaví, věk, filozofické či náboženské vyznání. A je jedno, jestli jsem filozoficky materialista, nebo idealista...
Sekulární humanismus je silný pojem.
5. Každé "přesnější" sebevymezení má problém s tím, že se z něho stává mocenský nástroj - určité dogma, které se spojuje s Pravdou. To je tak nebezpečná věc, že by se tím muslimové neměli chlubit...
Evropa má s tímto vymezováním velmi špatné zkušenosti.
6. Ano, vnímáme pocity "nadřazenosti", kterou vnímáme více kulturně, než etnicky a nábožensky, a právě proto jsme se rozhodli k určitému sebeomezení rozšířením idey rovnosti i na ty "druhé".
7. "..civilizace se rozpadá na subkultury a jako destrukturovaná změť jen vágně protéká mezi prsty." Tohle je silná dehonestace evropské kultury. Stále se domnívám, že stojíme na pevném racionálním základu, kterého se držíme. Právě kritické myšlení ve spojení se svobodu je nejsilnější předností Evropy. Myšlenkové bohatství, které je zmíněno i autorem dopisu, je pozitivní.
8. (Snad nejen) evropské rodiny neprodukují děti, ale děti rodí a ve většině případů vychovávají. Proto nepoužívejte, prosím, věty typu "musí pár vyprodukovat 2,1 dítěte."
9. "...dokonce přiznává, že Palestinci jsou obětí historické křivdy." Zde si naopak nárokuje absolutní pravdu autor, i když to předtím vyčítá druhé straně.
10. Hrdě se hlásím k ateistické Evropě ve veškeré její složitosti, kterou si prošla.
***
Jsem otevřený ke skutečné diskuzi.
21. 02. 2011 | 19:00

vaclavhorejsi napsal(a):

Petr Havelka:

Souhlasil bych skoro se vsim, co rikate, dekuji; takhle vypada slusny diskuter...

*****************
Vysedlina pathologická:

Take s vami souhlasim - prijemne jste me prekvapila.
Uprimne receno, mam trochu tezkosti pochopit ceske konvertity k islamu - co je k tomu vede? Proc jim nestaci vybrat si nejakou odnoz krestanstvi? Nabidka je velika...
Skoro bych se vsadil, ze to p. Vetrovce za par let prejde.

..
21. 02. 2011 | 20:01

Pepa Řepa napsal(a):

No vida, žáku Havelko, máte modrý puntík, tak se to panu Hořejšímu, učiteli národů, líbí.... Můžete si sednout.
:-))
-------------------
"Skoro bych se vsadil, ze to p. Vetrovce za par let prejde".
-------------------
To je další perla!!!
Co by ho mělo přejít?
Celou dobu se dozvídám, že má názory zdravé, s názory pana Hořejšího konvenující!!!!!!!!! Že není co odvolávat.

Nebo by ho měl přejít "islám" jako takový?
To jste Alího potěšil.

V pondělá muslim
v úterý šintó
ve středu atheista
ve čtvrtek si střihnene buddhismus
v pátek, je velký den, to budu zase machomedán
v sobotu bahá'i
v neděli půjdem za Halíkem, že

Máte-při Vašem věku a postavení- hrát roli Kašpárka v této divadelní truchlohře?
21. 02. 2011 | 20:16

Pepa Řepa napsal(a):

Máte-při Vašem věku a postavení- zapotřebí hrát roli Kašpárka v této divadelní truchlohře?

Zvláště od islámu se snadno konvertuje!
Svatá prostato!
21. 02. 2011 | 20:19

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Vy ovsem dostavate cistou petku (z mravu)...

A proc by nemohl, aspon v Evrope, s islamem, nebo jakymkoli jinym nabozenstvim seknout a stat se treba atheistou? Co by se mu za to stalo? Prisel by o kamarady z mesity - no a co?

Za Vasi starost o muj vek, postaveni a dustojenstvi vam sice velice dekuji, ale muzete si ji odpustit...

..
21. 02. 2011 | 20:31

Zdeněk Brom napsal(a):

Václav Hořejší:

Z mravů lze uděliti toliko za 3.
21. 02. 2011 | 20:37

Petr Havelka napsal(a):

Pane profesore,

v mládí jsen dostal třídní důtku za pití alkoholu ve školní budově.
21. 02. 2011 | 20:39

Pepa Řepa napsal(a):

To Hořejší
A proc by nemohl, aspon v Evrope, s islamem, nebo jakymkoli jinym nabozenstvim seknout a stat se treba atheistou? Co by se mu za to stalo? Prisel by o kamarady z mesity - no a co?
-------------
Zkuste mu to-až si zase budete mailovat-doporučit a dejte vědět jak Ali reagoval.
A zkuste to třeba i u Mishala nebo Zawahíriho, na Vás každý dá.
21. 02. 2011 | 20:40

Tenco napsal(a):

Petr Havelka
S Vaším příspěvkem se nedá diskutovat.
Nezbývá totiž než souhlasit.
Za daného stavu věci totiž nelze pojmout ekumenicitu s přesahem i směrem k jiným náboženstvím než je křesťanství, jako výchozí bod.
Ta cesta / a nemusí být nutně cílem atheismus/ se teprve nastoupí.
Je to v základech evoluce a bude tomu tak.

Snad lidstvo jednou pochopí, že jeho svatá Trojice je B´h Slunce, Syn Země a Duch Svatý - Rozum.
Je to přece jak spirituální, tak religionistické.
Dualismus v pojímání společenských jevů je nonsens.

Mějte se.
21. 02. 2011 | 20:43

Elena napsal(a):

Tenco,
Rozum.
to je ten základ ktorý v tvojej hlave úplné chyba
21. 02. 2011 | 20:49

Petr Havelka napsal(a):

Pane Tenco,

zřejmě to není v mém příspěvku dost zdůrazněno, ale těch 10 bodíků napsal pan Tceld (Tomáš Černý) 20. 02. 2011 | 15:34 na tomto blogu.

Podle mého tu hlavně jde o "kritické myšlení", s tím má nejen islám potíže.
21. 02. 2011 | 20:57

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Petr Havelka, děkuji, ano, dobře napsáno. Čtu si, neb je třeba vědět a třídit informace, Středozemní moře je malé, Gibraltar krátký a Bospor a Dardanely úzké. Tužka.
21. 02. 2011 | 20:58

Karel Mueller napsal(a):

Pane Havalka,

na rozdíl od pana Tenco si myslím, že Vaším názorům lze opanovat. Dokonce velice ...

1. Určité věci lze brát jako recesi sotva. Když budu mít jako životní cíl stanovené zásady v Mein Kampf, tak asi dost narazím pokud se tím budu chlubit.
2. Naivní přístup k věci. V okamžiku, kdy bude islám dostatečně silný, si zavede zákony jaké bude chtít. A křivky natality jsou neúprosné
3. Opět naivní přístup k věci. Váš názor stanovisko islámu nezmění
4. Stálo by za obsáhlejší diskuzi. Vy jste v podstatě definoval Evropana jako světoobčana tak, jak to určili tvůrci koncepce multi-kulti globální vesnice. To je za současné situace zoufale málo.
5. Tak ted jste mě upřímě pobavil, dál nebudu rozvádět
6. Tady nevím, koho všeho myslíte pod pojmem my. Mnozí mají i pocit nadřazenosti z důvodů etnického, důvody jsou různé. Příčina šíření demokracie "ohněm a mečem" je ovšem jiná.
7. Už neplatí, patří minulosti
8. Řečeno poněkud technokraticky, ale správně
9. K tomu bych se neral vyjadřoval, nemám dosattek věrohodných podkladů
10. Víte, ateista v čistém slova smyslu téměř neexistuje. Protože není důležité, k jakému Bohu se hlásíte, je důležité, jaké zásady vyznáváte. Vy jste nejspíš křesťan vyznávající odkaz VFR. Může být.
21. 02. 2011 | 21:21

santawizard napsal(a):

mikróby ,které žerou naftu:kdy už konečně budou vyrobeny sythetické bílkoviny a synthetické proteiny????Nejsou sytheitické a přírodní léky jako lidoví léčitelé a akademičtí lékaři?
21. 02. 2011 | 21:21

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Karel Mueller, pane, pan Petr Havelka není autorem deseti bodů, jen je přeposlal. Dokonce už na to i zde, kousek "nad", upozornil. Tužka a úsměv, prosím.
21. 02. 2011 | 21:35

Karel Mueller napsal(a):

Tak to pardon, čtu už moc rychle, koukám na tv :-)
21. 02. 2011 | 21:38

Tenco napsal(a):

Petr Havelka
?????
Pane Havelko, z podstaty jde o moc. Nebožáci, kteří pak neumí identifikovat SKUTEČNÉ výzvy , které před lidstvem, jemuž za několik let hrozí, že hyperparabola jeho civilizačního vzepětí se z bodu max dostane na klesající - pravou část křivky, kdy tato křivka - její průběh je determinován zdrojem levné energie, který poprvé v dějinách lidstva bude/pokud nenastoupí křivka nová, která první křivku protne co nejblíže bodu zlomu/, tedy že tento zdroj energie bude nejdříve cenově a pak i fyzicky škrcen, tedy pokud tito nebožáci věří v jakousi jinou modifikaci křivky A anebo se domnívají, že křivky B není třeba, popř. že stačí nízká strmost její pravé části, takové nebožáky já označuji hlupci.
Lidé si zvykli, že mají určitý komfort a že k udržení tohoto komfortu stačí chodit do práce, plkat nad pitomostmi a věřit, že to NĚKDO za ně vyřeší tak, že "vždycky nějak bude".
Ano. Vždycky nějak bylo a bude. Jenže k tomu, aby toto jsoucno - teď a příště, mělo i nějakou kvalitu a stav, je třeba změnit uvažování.
Já se domnívám, že víra, pistis, tato věci není schopna pojmout ani formulovat.
Natož aby problém popsala a navrhla řešení.
Víra je slepá.
A někdy i hluchá.

Myslím si, pane Havelko, že se určitě shodneme na tom, že jakýkoliv extrém musí být potřen a možná i umlčen

Já si ale navíc myslím , že v kontextu toho, co jsem nyní napsal , je to marginální záležitost.
Stačí extrémy pacifikovat a řešit skutečné problémy.
Vyvolávání afektů - mnohdy skutečně iracionálních, založenách na předsudcích, pak KRITICKÝ ROZUM, auetentický rozum, jen oslabuje a rozmělňuje.

Mějte se, pane Havelko.
21. 02. 2011 | 21:42

Elena napsal(a):

Tenco,

takých čo umlčavali a pacifikovali Kresťanov v postkomunistickýhc krajinach bolo dosť od roku 1917 do roku 1989,

áno považovali Kresťanov za extrem, ver mi Tenco tvojho umlčavania a pacifikovania sa neboím,
moc je zaujmava tvoja takzvana "neutralita" voči viere,

prečitajsi všetké tvoje príspevky a uvidiš koľko krat si zosmešnil kresťanov, ačkoliv maš veľku toleranciu a ponimanie voči inej viere, to chvalim, tiež mám pochopenie pre veriacých muslimov, kresťanov, budhistov a t.d.

dovolil si len na kresťanov , aj ked sa za každú cenu snažiš ukazať akoby že si ateista, to ostatne je evidentne.

Som Kresťanka, bolí sme veriace za komančov , zostali sme vo viere aj po ných.

o tvoj rozum nestoím mám zdedené generaciami hodnoty odolovali 300 tureckéj nadvlade na Balkane, vyriešili to emigraciou, zachovali si hodnoty , vieru, odovzdali nam, žijem vo viere v Katolickéj krajine , nie som extrem, som súčasťou tejto spoločnosťi, zdelam jej hodnoty aby napredovala!
21. 02. 2011 | 22:13

Elena napsal(a):

Vychovala som deťi vo viere v Katolickéj viere, bolo mi umožnene pre spoločnu vychovu , decka sú dospele sú Kresťanské demokraty, diplovane v bojí za ľudské práva ( aj pre muslimov)
Matematik a Právnik .
21. 02. 2011 | 22:18

Tenco napsal(a):

Elena
Vy jste extremistka ?
Ne, vy jste pouze hlupec.
Poblázněná slovíčkářka.
V tomto vyjádření nudná.
Nemáte co říct a tak slepujete z toho ničeho odstavce.
21. 02. 2011 | 22:18

Elena napsal(a):

Tenco ,

vďaka za poklonu, od teba je to naprosto nameste som potešená a poctena, dík!
21. 02. 2011 | 22:30

honolulu napsal(a):

Zadny PRECHOD z jedne kultury, ci viry, do druhe neexistuje, neni mozny !
Vy nemuzete jit proti vyvoji. Vas nervovy system to nevydrzi.
Adaptovat se z Ceska do USA, ci Australie nebo Canady je snadne,
jsou to krestanske zeme. Adaptovat se napr. do vychodni ci severni Afriky, z vas nikdo nedokaze !
Odpor je zakodovan ve vasi krvi a to uz 2500 let. !!

Ti co to v Cesku udelali si hraji na exoticke dulezite osoby. Tyto osoby az splni svuj ucel, (rozsirovani Islamu), tak take sklidi pohrdani za zradu na sve kulture a vire od Muslimaku.
(A samozrejme nenavist od nas vernych.)
Nabozenske a rasove valky jsou nejhorsi v dejinach. Pri nich neexistuji zajatci....
Napr. od Nacistu, ke Komunistum a naopak, se da prebehnout. Kulturne ci nabozensky se prebehnout neda.
Je uplne jedno, jste-li ATHEISTA, Protestant, ci Katolik vy jste sali to, co je ve vas s materskym mlekem.
Je to zakon prirody. Neda se curat proti oceanu. Uz 42 let to delam a vzdy jsem splachnut jako spunt od vina.

Vsimne te si lide, jak obrovske problemy kulturne se zaradit ma Tencokyda Hnuj. Ma daleko lepsi cestinu nez ja, a prece je to beztaktni - CLUMZY FULL. Zde vidite, co to je kulturni rozdil.
Vidite to take denne na Ciganech, kteri ziji ve vasich mestech, daleko dele nez jsem zil ja a nedokazete si rozumet.

Chcete-li mit vubec nejakou budoucnost a neutikat o zivot jako ja z Rhodesie nebo z JAR, tak budte verni sve kulture a budte verni krestanske vire i kdyz jste Atheiste. V tom je heritage a v nem je spasa.

Nasledujte pouze RALISTICKY myslici lidi. Nikde ne utopisty, kteri se opiraji o predstavy a sny. Volte je do vlady budete mit daleko lepsi zivot.

For you Tencokyda. At-tulm al-awaz min at-kabir !
Geeee, it is so nice. Ha, ha, ha,
22. 02. 2011 | 00:39

Renata napsal(a):

t...
nebrete mne laskave za slovo. Zle mi je z toho ze srovnavate podnikatelske baroko s mesitami a minarety, protoze je to blbost. Je v tom totiz zasadni rozdil, zatimco podnikatelske baroko je nevkusne a nehezke, mesity jsou stavby vesmes hezke (i kdyz zrovna brnenska mesita se moc nepovedla, ale to je jen muj osobni nazor). Na druhou stranu, obyvatele podnikatelskeho baroka nijak neohrozuji svobodu slova, nedozaduji se jednostranne tolerance, musime sice na ty domy koukat, ale dodrzuji se v nich zakony prislusne zeme a nedochazi v nich k domacimu nasili (obcas asi bohuzel ano, ale nasilnik za to neni poplacavan po ramenou).

Nabozenska tolerance je hezka a spravna vec. Opet ale - jen pokud neni jednostranna, coz v pripade islamu dosti hrozi (pobavte se nekdy napr. s nejakym koptem).

Jestli se mi snazite vnutit, ze bych si na muezzina zvykla, tak nezvykla, to vim (vyzkouseno)

S kostelnimi zvony mate pravdy, ty mne nebudi (tez vyzkouseno nekolikaletym pobytem vedle kostela), stejne jako nocni rinceni tramvaji pro otevrenem okne (vyzkouseno nekolika lety na jedne z hlavnich brnenskych trid).

Bohuzel, i kdybychom dosli ke konsensu, ze se na hlasani muezzinu da zvyknout, je to v debate o islamu to vedlejsi. Mnohem dulezitejsi je totalita islamu jako navodu k zivotu, ktery bych neprala ani nejhorsimu nepriteli. Mam obavu, ze o islamu a detailech jeho fungovani mnoho nevite, kdyz si na wikipedii musite najit i to kolikrat denne se muslimove modli.
22. 02. 2011 | 00:41

Renata napsal(a):

Tak jsem si tak pulnocne precetla diskuzi za odpoledne a vecer a nejak nabyvam dojmu, ze diskutujici Tenco bude mit ten problem, ktery podsouva panu Konvickovi. Projevuje se to u neho tim, ze s oblibou se navazi do diskutujicich zenskeho pohlavi. Je to smutne, kdyz sexualni frustrace nekomu zpusobi neco takoveho...
22. 02. 2011 | 00:55

Martin KonvičkaA napsal(a):

Lubo,
západ JE, zčásti, zhýralá a dekadentní společnost, ne že ne, a velký kus islámské kritiky západu to tam má dobře -znají naše slabiny, a nejen ty vnitřní.

Ale to, že nejsme 100% andělští, není důvod přijímat totalitu, která je v mnoha ohledech horší.

Konkrétně: tam kde my jsme zhýrali a nezodpovědní, tam jsou oni pokrytečtí, zastrašení a náslekem toho násilní. Není čas to sem všechno psát, ale dá se na to přijít. Stačí si pročíst reakce KP pod posledními Hořejšího blogy, a přemýšlet nad nimi.
22. 02. 2011 | 00:58

honolulu napsal(a):

Fungujici manzelstvi pres rasovovou, (kulturni) BARIERU je vyjimka potvrzujici pravidlo. Osobne jsem to vsak za 42 let zivota ve svete nikdy nevidel. Vzdy to skonci nestastne a casto tragicky pro zenu.
Je totalni hloupost pro zenu odejit z domova do prostredi, kde nema oporu SVE kultury, nebo kde ji nechrani civilizovane zakony. Techto zemi je hodne.
Zivot techto devcat je a vzdy byl velmi tvrdy.
Na druhe strane odejit do sveta se svym snoubencem ci manzelem, (ze stejne kultury), tak jako tisice ceskych devcat v roce 68- 69 z 90 % bylo USPESNE manzelstvi, casto s velkym uspechem socialnim, (uplatnenim)
a finacnim. Nasi lide a Nemci vzdy byli NEJUSPESNEJSI ze vsech skupin, ktere v tech letech prisly do JAR, Canady, Australie, USA atd.
Zminuji se o tom, protoze me zaujal osud pani KM.
Je smutne, ze ti starsi z nas uz odchazeji. Tak nas poslechnete ! Stujte pri svych a budte verni svym a na Muslimaky s jejich Islamem kakejte.
22. 02. 2011 | 01:23

honolulu napsal(a):

Oprava, omlouvam se !!!... KM = pani KP

Tencokydo nenavazej se do devcat nebo na Tebe vyliji kybl sracek ty barbare a pan Stejskal bude mit premozene ruce od gumovani. Stejne Te ochranuje Ty rozmazlena sebedulezita OSTUDO.
22. 02. 2011 | 01:39

Martin Konvička napsal(a):

Tenco:
Ať jste, jaký jste, tak s tímhle souhlasím:

"Věci jsou v podstatě jednoduché. Začíná se u sebe, u dobrých sousedakých vztahů, jde se přes společný zájem a končí se u prostřeného stolu."

Recht máte i s tou rekuperací, zajištěním --- prostě budoucími riziky. Recht nemáte s mým osobním životem, opravdu je nadstandardně ok. Deislamizační metodu neprozradím, ale JE na netu, jen to chce hledat.
22. 02. 2011 | 01:46

vaclavhorejsi napsal(a):

honolulu:

Pane, vy jste se hlasil k tomum, ze jste katolik.
Co tedy rikate tomu pozitivnimu vyjadreni papeze o islamu (viz muj clanek)?
A co rikate tomu, ze by papez v zadnem pripade nesouhlasil s vasimi rasistickymi nazory?
A co rikate tomu, ze papez J.P.II neschvaloval prepadeni Iraku?

..
22. 02. 2011 | 07:32

vaclavhorejsi napsal(a):

Martin Konvička:

Pane kolego, jsem rad, ze mohu konstatovat, ze obcas vyslovite i neco docela rozumneho (vetsina vaseho posledniho prispevku (22. 02. 2011 | 00:58).
Nikdo rozumny zajiste nechce podporovat fundamentalisticky islam, vytvareni nejakeho specialniho pravniho pristupu k muslimum v evropske spolecnosti, ktery by popiral zakladni obcanska prava, rovnost lidi, individualni svobodu vyznani, atd.
Kazdy rozumny Evropan zajiste bude souhlasit s tim, ze zakladni evropske hodnoty definovane v Charte lidskych prav (predevsim svoboda jednotlivce) musi platit pro kazdeho a ze kazdy, kdo zde chce zit to musi respektovat - ostatne presne to rika ta v clanku citovana Charta evropskych muslimu.

Bylo by dobre, kdybyste casem dospel k poznani (podobne, jako k nemu dospela napr. katolicka cirkev a vetsina rozumnych evropskych politiku), ze k dosazeni tohoto cile poslouzi nejlepe podpora umirnenych, sekularizovanych, europeizovanych muslimu, a ze pausalizace typu "islam je ne-lidske nabozenstvi", resp. "vsichni muslimove jsou nasimi neprateli", "vsichni muslimove pachaji domaci nasili", atd. atd. jsou nejen nepravdive, ale take pro nasi budoucnost vysoce kontraproduktivni, protoze i ty umirnene muslimy nahaneji do naruce extremistu.

..
22. 02. 2011 | 08:35

Elena napsal(a):

Vaclav Horejsi,
neotierajte sa o meno Jana Pavla II,

precitajte si svoj blog, v ktorom ste ho zosmesnoval, ze mal najviac blahoreceny ( vraj neviete ku ktoremu svatemu sa mate modlit) modlite sa ku ALI VETROVEC,
kde ste bol za zivota Jana Pavla II, preco ste nekritizoval jeho ciny vtedy a dnes ho davate za priklad?

Ste pokritecky clovek, bezcharakterny

ALI VRESKAVEC je vas vzor, pre mna vzorom su 5 reholnych sestier po manzelovej linie 3 z nych posobili v ceskych reholich posledna zomrela pred dvoma rokmi, odisli do reholij kvoli svojej viere a takym akym ste vi

Neber te si meno Jana Pavla II, nezasluzite si o neho otierat.
22. 02. 2011 | 08:41

Tenco napsal(a):

http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentID=2010070977546

Tak co - máte tolik v prasátkách ? :))
Aby vám to na tu deislamizaci a repatriaci stačilo, vědí ? :((

"To se nám ale ta deislamizace nějak prodražuje, pane Karfík. "
:)))

honolulu
Starouši, nezlob !
Nech si vyměnit plenky a dále nezlob !
:)))
22. 02. 2011 | 10:43

Vysedlina pathologická napsal(a):

Petr Havelka
Pepa Řepa

Jsou-li to opravdu verše od pana Aliho Větrovce, tak skrzevá mého předchozího příspěvku musím prohlásit, že jsem blbá krá.va.
Jinak je u nás minus osm a americké počasí. Zdravím.
22. 02. 2011 | 13:18

t... napsal(a):

Renata:

Odpovím, ale nemám teď čas, takže si to zde "hlídejte".
22. 02. 2011 | 13:33

Dalibor Štys napsal(a):

to Tenco

Ad lidská duše hnojivo nepotřebuje.

No, ono to s tou duší nebude tak horké. Člověk sám bývá schopen zajímavých výkonů, často ale ti s nejzajímavějšími výkony bývají postižni Aspergerovým syndromem a rozhodně se dominantně nereprodukují. Čím socializovanější člověk je, tím bývá náchylnější tolerovet a posléze se účastnit skupinového blouznění (či občas i mít pocit, že ho organizuje). Dále platí, že lidské chování je ovlivněno výchovou, kulturou a (nejspíš) v první řadě rodinnou konstelací. To, čemu vy říkáte duše - a já se tomu slovu důsledně vyhýbám - je suma různých chování, vposledku vždy nějak automatizovaných.

To Karel Mueller

ad Nikdo není skutečný ateista

To teda já si myslím, že jsem. Neboť boha nenalézám v sobě, mezi ostatními lidmi ani v přírodě. Vždycky je možno v analýze jít hloub a tam najdete cosi, co lze matematicky popsat. To, co se jeví jako vědomé chování, bývá emergentní jev způsobený automatickým chováním mnoha agentů. Našel jsme si v pronikání do hloubek jevů poměrně levnou zábavu, za to nejpíše budu spasen, predpokládám, že nejspíše divokým zvířectvem až z mého popele na louce rozptylu vyroste tráva.
22. 02. 2011 | 13:45

Tenco napsal(a):

Dalibor Štyz
Je krátká ona lávka mezi skupinovým blouzněním a imdividuálním šílenstvím.
Stejně jako mezi radikálním skepticismem a umírněným nihilismem. :((

Já mám radši srandu, pivo, sex a hudbu. Než tydlety úvahy o sumě různých chování.
Protože když jde vážně do tuhého, tak většinou žádný chytrý traktátek, neřku-li "Kantovu kritiku čistého rozumu" po kapsách nemáte. :)))

Zde končím.
Stejně se celý zdejší harém za chvíli odkládá do propadliště dějin. :)/zmizne z hlavní stránky blogů/ :)))

Mějte se.
22. 02. 2011 | 14:01

buldatra napsal(a):

Deislamizační metoda?

To by mohlo být zajímavé, protože nové a neprofláknuté.
Tak mě napadá, že deislamizační metody dokonce mohou být i různé.
Například invazivní a neinvazivní.

Tu invazivní nechme však raději na armádě a spojencích ve zbrani, když už se toho jednou dobrovolně podujali, souhrnně tedy na zelených mozcích, protože oni evidentně tuto metodu již pěkných pár let vyvíjejí a testují na pokusných subjektech. Z dostupných zdrojů můžeme učinit první definitivní závěr a sice ten, že tato metoda je ukrutně drahá.
Co se týče dosažení deislamizace samotné pomocí této invazivní metody, připomíná to snahu magistra Skoty vyvinout kámen mudrců, kdy zatím vznikl jakýsi meziprodukt, který aplikován na podlahu příšerně klouže. Golem by mohl vyprávět…

Neinvazivní metoda by teoreticky mohla být levnější, protože při její aplikaci je třeba pouze slova a určitý čas. Pravda, někdy jsou i slova příšerně drahá, ale k deislamizaci není třeba přednášky amerického exprezidenta, tím spíše, že by nejspíš v tomto případě nedošlo k deislamizaci, ale naprostému opaku (podobně jako u výše uvedené metody invazivní).
Neinvazivní metodu si představuji jako rozhovor se subjektem-předmětem deislamizace, rozbor příčin a následků jeho způsobu náboženství, seznámení se smyslem obecně prospěšného konání, hledání a nabídka přijatelné pozitivní varianty. Čili jakési uvedení věcí na správnou míru, kdy naprasto není zapotřebí zavržení svého boha, pouze poznání a znovunalezení smyslu slova víra, tedy, že věci se mají ve skutečnosti poněkud jinak. Pro dosažení tohoto cíle by bylo nanejvýš vhodné použití vstupu do hladiny alfa 14 – 7 Hz,

Tím nechci naštvat pana autora profesora Hořejšího, dokonce ani neaspiruji na bludný balvan, pouze shledávám užitečnou tuto snovou meditační hladinu, kterou důvěrně znají například buddhisté a nejen oni.
22. 02. 2011 | 14:03

honolulu napsal(a):

Pane profesore Horejsi, ano jsem katolik, ale papez je velicina POUZE, kdyz nemluvi hloupe. Krome toho ja nevim kdo je papezem.

Do roku 2020 bude do Evropy imigrovat 50 milionu Muslimaku a cernochu uz kvuli hladu. Moc rad bych vedel co si Papez pocne.
Katolicka cirkev ma, jako kazda spolecnost, lidi inteligentni a naopak. Nemejte k ni pomer jako k neomylne velicine. To by byl stredoveky pomer..Jeji povinnosti je pomahat lidem najit cestu k dobru, davat dusevni utechu a drzet se od politiky protikrestanske co nejdale. Cirkev nevladne, nesmi, cirkev pomaha, musi !

Nejsem rasista, ale realista. Jsem, ale take separatista. Mam uctu k Vasim vedomostem. Vy jako vedec, mate nejake reseni situace, kvuli ktere si nasi vedci, take profesori a doktori lamaji hlavu ? Muj svetovy a politicky nazor se opira o OSOBNI zkusenosti. Socialni theorie absolutne odmitam.
Mozna mate rodinu. V pripade, ze ano, myslete na jeji budoucnost a nedivejte se na svet pres ruzove bryle. Ctete knihy z kazde strany, kazdeho nazoru. Islam je nenavit a zlo k nam ke vsem a do Evropy nepatri.
22. 02. 2011 | 14:10

santawizard napsal(a):

suniti a šiiti jsou buď fašisti jako alkajda a iranci a nebo jsou to komunisti jako v Libyi.Demokracie je zlatá střední cesta mezi diktatůrou a anarchii.V Libyi to nevypadá jako žádná sametová revoluce ,ale více jako v Rumunsku.Myslíte že to islamští komunisti vyhrajou?

Afganistan v době sovětského svazu byl jako Libyie.Nehrozí v Libyii ještě něco moderně horšího než v Afganistánu?

Pravda je,že před pádem bílého komunismu byl svět jasně rozdělen na první, druhý a třetí svět.Tedka se my, slované a celá panslovánie chce dostat do prvního světa.Rovněž západ někdy pohrdá slovany stejně jako muslimy..Nehrozí tedka od Libyie slovanům dokonce jakýsi křestanskomarxisticky návrat ?
22. 02. 2011 | 14:38

Aleš Vyhnal napsal(a):

Dalibor Štys:

Já se naopak setkal s názorem, že ti "autističtí nerds" skutečně zásadní myšlenky nepřinášejí (např. prof. Hořejší není "nerd", jak mylně tvrdí blue jay, zajímá se o své okolí a je aktivní i v jiných oblastech, než je "ta jeho věda").
22. 02. 2011 | 17:28

Pepa Řepa napsal(a):

santawizard napsal(a):
nebo jsou to komunisti jako v Libyi
--------------
Hmm v Libyi byla a je komunistická strana postavená mimo zákon.
Kdo tam jel pracovat musel do jejich dotazníku vyplnit, že je římský katolík a bezpartijní.
Nicméně tento blud žije dál svým životem. Jako mnoho jiných.
22. 02. 2011 | 19:33

santawizard napsal(a):

Pepa řepa:to slyším poprvé.Žil jsem v domnění ,že je to v principu ,tak jak to říkám já.
22. 02. 2011 | 20:30

santawizard napsal(a):

Nehrozí tedka od Libyie slovanům dokonce jakýsi křestanskomarxisticky převrat?Všichni slované se už transformovali do pluralismu parlamentární demokracie,ale pořád zuří jakási slovní válka mezi politikama a soukromníkama nejenom k vůli důchodům.Možná ,že by tatíček stát měl začít vydělávat svoje vlastní peníze jako v Číně,nemyslíte?
22. 02. 2011 | 20:37

Elena napsal(a):

1.05.2011 bude blahorečenie Jána Pavla II,

mate pán autor dalšiu motyvaciu
22. 02. 2011 | 22:41

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,

debata se asi chýlí ke konci a tak snad pár slov závěrem.

Shledávám ji poněkud tristní a hlavně emotivní. Mohl jste lehce nahlédnout, co může být a nejspíš je pod povrchem. Dokonce jste vyslovil doměnku, že by i u nás snadno mohlo dojít ke koncentrákům a plynovým komorám. O tom trochu pochybuji, Češi přes veškeré známé nectnosti nejsou extremisty. Ale jak je mým dobrým zvykem, tak to otočím.

Píší sem inteligentní a vzdělaní lidé. Určitě značný nadprůměr. A teď si představte, jak by asi vypadala situace u průměru a podprůměru, zejména těch, kteří by měli špatné osobní zkušenosti. A půjdu ještě dál, jak by asi vypadala situace u masy nevzdělaných Afričanů nemajících nic než ten islám, kteří jsou hluboko i pod naším průměrem. A v cizím a v podstatě nepřátelském prostředí. Přesto už dost natolik silných, že se jich i vlády bojí.

Dospěl jste k určitému poznání. Já ne, jen jsem si ověřil svoje pevné přesvědčení. Že na průsečíku etnické a náboženské nevraživosti si v okamžiku hlubší ekonomické krize vcelku spolehlivě dáme repete.

Pan Tenco naznačil, že nás čekají výzvy úplně jiného a závažnějšího druhu a kampaň proti islám je jen přesunutí pozornosti od skutečných problémů. Částečně má pravdu, částečně nikoliv. V každém případě jsou ony etnické a náboženské animozity poslední, co při řešení oněch výzev potřebujeme. A určitě jim nezabráníte zákony nebo moralistickém kázání. Zákony? Ani těm policajtům nebude moc dobře, až na ně desítky tisíc lidí budou řvát zrádci národa ...
23. 02. 2011 | 02:42

Dalibor Štys napsal(a):

To Aleš Vyhnal

To je na dlouhou debatu.Každopádně je celá škála a otázka je, kde začíná Asspergerův syndrom a u koho se rozvinul a proč. A dojde až na otázku co je věda a co je pokrok.

Pokud je věda především to hraniční, fundamentální, poznávání, znamená to zapomenout na okolí, protože to mi nesmí úplně rozumět. Samozřejmě pokud nejsem vůbec schopen své myšlenky komunikovat, je to taky problém. Pokud mi ale někdo bez delší debaty úplně rozumí, je to špatně určitě, protože jsem nejspíš nic nového nevymyslel. V současném vědeckém prostředí uslyšíte především hlášku typu "on je možná geniální, ale nikdo mu nerozumí a skoro nepublikuje". Důsledek "nadvlády většiny" ve vědě jsou statistiky jako ta v předvčerejším elektronickém The Scientistu http://www.the-scientist.com/news/display/57979/ . V dikusi pod článkem je např. ".... In 2009, 13,000 papers were published on the top 50 kinases. If these papers were worth publishing, how come there is anything left to find out? Yet there must be the funding available. ......" (Do češtiny bych to převedl asi takto: .. "jen v roce 2009 bylo 50 hlavních kinázách (= enzymy důležité pro různé regulační dráhy apod.) 13 000 článků? Jak to, že je ještě něco nového k bádání? Jak to, že to ještě někdo financuje? ..")

Ve vědě jsou různé role. Příklad: Niels Bohr se svým modelem byl především názorný, v další kariéře pak byl vynikající organizátor a moderátor diskusí mezi různými lidmi s více či méně rozvinutým Aspergerovým syndromem. Nic bych nedal za to, že mnozí z nich se s ním v různých fázích nepohodli, protože ve svém syndromu nabyli pocit, že jim něco ukradl nebo že je nějak znevážil. Pokud je jeden Bohr na dvacet autistů, je to věda. Pokud je dvacet Bohrů (a k nim ještě třicet skutečných vědeckých handlířů a politiků) a autisti publikují jen v ArXivu nebo na různých blozích, věda se mění na technologii získávání grantů a prosazování publikací. Věřte mi, vím o čem mluvím.
23. 02. 2011 | 04:33

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Nevim, proc se divite santawizardovym nazorum - tito lide jsou pod vlivem dnesniho (polo)bulvarniho tisku a internetovych diskusi (vcetne prispevku podobnych vasim) proste pevne presvedceni, ze dnes existuji dva zasadni nazorove a politicke "tabory":

Prvni, "tabor dobra", zalozeny na bezvyhradne podpore "pravicovych" koncepci (trh bez privlastku, nadrazenost "zapadni civilizace"). Tento tabor ma pravo, ba povinnost hajit a po celem svete rozsirovat "dobro" jakymikoli prostredky (nevyuzivani vojenskeho nasili je povazovano za znamku slabosti).

Druhy, "bolsevici" - zahrnuje komunisty, "levicaky", muslimy, "pravdolaskare" - proste vsechny, kteri se v jakemkoli aspektu protivi tem "silam dobra".

Je to podobne, jako kdyz jsem byl pred cca 20 lety v Bulharsku a jeden mistni obcan v diskusi o politickych zmenach vyslovil nazor, ze jde o boj mezi dvema skupinami - komunisty a fasisty...

Neni nad jednoduchost - mnohym to neobycejne usnadnuje zivot...

..
23. 02. 2011 | 07:43

Viola napsal(a):

Pepo Řepo
Tu Vaši radu "Zkuste mu to-až si zase budete mailovat-doporučit a dejte vědět jak Ali reagoval.
A zkuste to třeba i u Mishala nebo Zawahíriho, na Vás každý dá."

by opravdu měl pan profesor zkusit, zvláště poté, co se islámský systém v Lybii předvedl. Muslimové by se hromadně v Evropě měli své víry vzdát a tak deklarovat, že nejsou jako oni v Lybii. Kadáfí sice ve svém projevu řekl, že si myslí, že střední cesta existuje, ale stejně se pořád předvádí jako kovaný muslim. Je to poznat na tom, jak se obléká. Ale stejně mi ho bylo včera líto, jak měl projev, skoro mi šly slzy do očí a takový to byl kdysi fešák.
23. 02. 2011 | 11:40

buldatra napsal(a):

Karel Mueller napsal(a):

…V každém případě jsou ony etnické a náboženské animozity poslední, co při řešení oněch výzev potřebujeme...

Jenže, jsou zde ty aminozity, mršky. Žijí si vesele, prosperují a množí se a to i díky různým Větrovcům.

Ono to možná bude tak, že jak jde čas, věci se dějí v určitém pořadí, tak nějak jedna po druhé.
A střádají se a současně utváří věci a situace nové. Je to vývoj propletence gordického (japa na takový uzel?). A snad proto, že je Země kulatá, je to všude stejné, vše souvisí se vším.

Náboženské animozity například, mohou vznikat až po vzniku různých náboženství. Různá jsou proto, že je stvořili různí lidé, kteří sice sledovali v podstatě stejné cíle, každý však jen pro svůj vlastní prospěch.
Koneckonců, do jednoho náboženství by se stejně všichni ti stvořitelé nevešli, neměli by náležitý profit. Porcovat jednoho medvěda nestačí.
Vznikly různé náboženské politiky. Politika jako taková byla na světě a té se chopili zas další různí lidé a tak jsou různé politiky. A tak dále a dnes je to všecko tak dokonale propracované, že si to žije svým vlastním nezničitelným životem. Společné na tom všem je to, že se to navzájem nemá rádo. Přesto je to vsáklé do všeho, čím člověk žije.

Takže, ať je výzva současná, či budoucí jakákoliv, vždy je již dopředu součástí tohoto propletence. Ony skutečné problémy jsou následkem toho, co vytvořilo a vytváří podmínky pro vznik problému, potažmo, dopředu to spolehlivě vytváří problém s řešením a to i toho, co člověk nezpůsobil, na co nemá vliv. I příroda je občas pěkná mrška.

Jak známo, chceme-li skutečně něco vyřešit, nezbývá, než začít příčinou.
Odstraňováním následků jen vytváříme prostor pro další a další nové netušené následky stejné příčiny.
Začít bychom mohli shodou v tom, že všichni jsme jen lidi a jako takoví jsme si ve všem naprosto rovni.
Stejná práva a stejná povinnost. Ať si jakákoliv náboženská příručka ústy svého hlasatele říká, co chce.
Nic více a nic méně.
23. 02. 2011 | 14:45

Karel Mueller napsal(a):

buldatra:

Víte, Vy prostě vycházíte z toho, že se musíme s multi-kulti smířit. Proč? Protože nám byla zvenčí nadiktována? Dobře, pak je třeba otevřeně národu říct: Multi-kulti nám byla zvnější nadiktována a pokud ji nepřijememe, tak to bude mít takové a takové následky. Teď se pojďme bavit o tom, co to obnáší a jak to řešit. A samozřemě i o tom, jak dalece je únosné ji nepřijmout ...

To je ferová politika vyjadřující odpovědnost před vlastním národem ... ale to asi nelze čekat. Snad i za bolševika byla v toto směru politika ferovější.

Protože však to nebylo takto řečeno - alespoň o tom nevím - můžeme uzavřít, že problémům se má předcházet a nejjednodušší řešení je žádnou multi-kulti nezavádět.

Pokud ji ale zavedeme, tak se ony animozity musíte připravit. I na to, že máte na prsou časovanou bombu, která může být aktivována nejen při hospodářské krizi, ale hlavně zvenčí. Prostě je to politické karta.

Na jiném blogu jsem se zamýšlel nad tím, v jakém případě může fungovat multi-kulti a došel jsem k závěru, že ve dvou. Ani jeden není u nás splněn.

Lidé jsou různí a čím víc se liší, tím víc potenciálních animozit vzniká. Monokulturní a monoetnická společnost má tu výhodu, že nebezpečí těchto animozit podstatně snižuje. Je poněkud fádní, to je pravda.

S tím začátkem máte pravdu, naprosto. Jenže rovni si můžeme být jen před zákonem (a to i často jen na papíře). Nikoliv co do mentálních a fyzických vlastností i schopností. Jako jednotlivci, i jako etnika. A tomu, že příslušníci jednoho etnika budou protěžovat ty "svoje" ... tedy snad kromě Čechů. Kvotám se nevyhnete a máte zaděláno na další problém.

Mexiko platí za ukázkový stát neznající rasismus. Nejspíš ano - všechno to jsou španělsko - aztéčtí mestici. A je úsměvné pozorovat, jak zametají čistí indiáni a čím jdete v hierarchii výš, tak vidíte španělštější obličeje. Indiána ovšem můžete najít i v top managementu. Ojediněle. Neznají žádnou formu diskriminace, všichni mají stejné šance. U nich ano.
23. 02. 2011 | 15:37

Ukáš Ali co máš napsal(a):

Další teze.
Teze, že křesťanství do mohamedánských zemí nepatří a že křesťan nemůže být mohamedán, je mylná. Každá identifikace se týká něčeho jiného, jsou jako mimoběžné přímky. Křesťanství záhy od svého vzniku bylo součástí předoasijských a severoafrických dějin a to rozhodně ne pouze v negativním smyslu slova, což možná víte každý sám lépe. Proto nerozumím, proč by se při popisu kořenů předoasijských a severoafrických civilizací neměl uvádět také vliv křesťanství, který byl minimálně mediátorem důležitých změn, které během dějin v uvedených částech světa probíhaly – transfer znalostí a nových poznatků, reakce středověké vzdělanosti na práce křesťanských autorů, na první systematizované a kritické historiografie, na rozvoj právní vědy v muslimských zemích posunujících právo z pozice ortálů na pozici Bohem daných zákonů apod.
Tento vliv se nevyhnul ani něčemu tak „neislámskému“ jako je křesťanská teologie, křesťané a kostely, které byly v Přední Asii a v severní Africe dříve než islám a pozdější polemiky s muslimy. Leč Evropský muslim není o nic menším muslimem.

S pozdravem

KLuka Šálí ovce větry (svými).
23. 02. 2011 | 16:17

Ukáš Ali co máš napsal(a):

KLuka Šálí větr ovce nebo ovce Šálí Kluka větry (svými). That´s the question. (´a Šejk spí.re, toť klasika)
23. 02. 2011 | 16:40

buldatra napsal(a):

Pane Muellere,

Zdravím Vás.

Napsal jste:

.. Víte, Vy prostě vycházíte z toho, že se musíme s multi-kulti smířit. Proč?

Ne, z toho rozhodně nevycházím.
Multi-kulti je následek (výtvor)nějaké obskurní politiky a ta je následek (výtvor) něčeho, co ji stvořilo atd. až na samý počátek věcí a na tom počátku jsou dva lidé, kteří, kdyby věděli, co všecko vzejde z jejich potomstva, asi by jim dobře z toho nebylo.

Když jsem napsal o tom, že jsme si rovni v tom, že jsme jenom lidi-nic více a nic méně a tím by se mělo začít, znamená to, že například muž není víc než žena a naopak a pakliže někdo opak praktikuje, je to špatné.
To přece neznamená, že se musíme smířit s multi-kulti. Multi-kulti nám předhazuje ke strávení, že tato praxe nerovnosti, zavedená v nějaké kultuře, která k nám odněkud přišla, nás nějak obohacuje a je na nás to akceptovat. Vycházím z toho, že ten nápad, zvaný multi-kulti, který je nám vnucován je blbost. A to tak, že kardinální.
Žít pohromadě lze, ovšem jen na základě rovnoprávných vztahů. Multi-kulti je navíc zneužitelné a některé skupiny jsou v tomto směru obzvláště vypečené. Skupina, do které se vřadil pan Větrovec, patří mezi nejvypečenější.

Bohužel, multi-kulti nelze nezavádět, už se stalo.
Nyní je na pořadu dne, jak z toho ven bez ztráty cti. A to je celkem problém.
23. 02. 2011 | 17:08

santawizard napsal(a):

Pane profesore:to co o mně říkáte je lež .Já jsem tady přizpíval velmi originálními myšlenkami.Nikdo tady není víc originální než já.Pravda je, že moje téma by se hodilo více do blogu než jenom do komentářů.Určitě bych si už konečně mohl vyslechnout reakci čtenářů,čehož vy už máte nad hlavu.Vy jste mlstný a já jsem hladový. Do té doby než si to domluvím s panem Stejskalem,tak mohu jenom reagovat přibližně ,tak jak reaguji.Pravda je že četba nejenom vašich článků mne často inspiruje k velkým myšlenkám,které si ponechávám pro další použití .Moje témata by se však hodila nejenom do bulvárů ,ale i tam ,kde na to ještě nemají svoje vlastní univerzity.Vaše povrchní kritika moje osoby by měla patřit více vám než mne.Co prosím vás melete?Mylíte ,že já jsem jakýsi fašista nebo komunista jako hodně z vás tady na aktuálně.cz.?Já jsem zlatá střední cesta!!!!Vy mne však nedáváte možnost vás přetrumfovat a bojíte se nových myšlenek.!!!!!!
23. 02. 2011 | 17:19

Ukáš Ali co máš napsal(a):

Evropa potřebuje nové čerstvé mladé síly, nejen pracovní. Pokud však chceme ty pracovní, tak v tom nás pracanti z muslimských zemí nevytrhnou. Muslimové nemají svůj stát jako ho svého času neměli Židé? Ti neměli po staletí svůj stát a hledali v Evropě i jinde azyl, protože do jejich původní vlasti je jiní moc nepouštěli. Proč nám muslimové chtějí pomáhat a v čem? Potřebujeme nutně jejich pracovní sílu a jejich schopnosti? Proč pracovní sílu dovážet? Evropané, vyrobme si doma vlastní. Je třeba volit takové politické strany, které budou silně podporovat propopulační politiku státu. To je pro Evropany řešení. Evropa není na začátku svého konce, jen to chce více potence.
23. 02. 2011 | 18:16

santawizard napsal(a):

Emigrační politika budoucí Evropy ,dříve nebo později , najde optimální řešení pro všechny takové otázky,to je jasné.Musely by vyrazit celoevropské pasy.Šily by se všemožné nové uniformy .Evropská buržoazie a nato by měla ,jak se říká, rekolonizovat zbytek světa a zaměstnat druhý a třetí svět pro oboustrannou spokojenost.Zlatá střední cesta má taky hlavu a patu v otázce jestli jseš vpředu nebo vzadu.V české politice koalice ods a čssd je hlava a koalice dělnické a komunistické strany je ten ocas.
23. 02. 2011 | 20:12

Karel Mueller napsal(a):

Pane buldatra,

zdravím Vás též.

S tou "kardinální blbostí" si nejsem jist ... když si promítnu uplynulých dvacet let. Ale jak z toho ven? Ještě je čas, stále by stačilo pár trochu tvrdších opatření. Ale pochybuji, že se na to evropští politici zmohou.

Podívejte se na naši politiku. Byli jsme vzornou ozvěnou a teď jsme trochu ve "vakuu". Bushovo tažení na Rusko skončilo a USA se očividně s Rusy dohodly. Dokonce mám dojem, že došlo k dohodě, kterou jsem zde asi před třemi lety předpověděl. Což je velmi chválihodné. Pokud umíte německy, tak doporučuji sledovat německé programy, dozvíte se spoustu věcí, které u nás ne. Ve všech oblastech. Víte třeba o tom, že íránské válečné lodě propluly poprvé Suezským průplavem? Egypťané je dosud nikdy nepustili.
Konterola USA arabského světa se viklá. Silně. Itálie má stahnutý zadek z vývoje v Libyi. Pětinu energie kryje z lybijské nafty. Teď směřuje na Sicílii lavina uprchlíků ... V Evropě jsou desítky milionů muslimů a jejich počet bude narůstat. Nevím, jak se bude dál situace v arabském světě vyvíjet, ale je jasné, že ta probíhá cosi jako malé národní obrození. Lidé chtějí především vládu, která nabude nijak spojená se západem a závislá na něm. O svém bohatství daném ropou si chtějí rozhodovat sami. A také chtějí z toho něco mít ... konečně. O Husajnovi mluvíme jako o tyranovi, asi právem. Ale víte, že za jeho vlády měl každý Iráčan základní potraviny zadarmo? I ten nejchudší mohl přežít a nic nedělat.

Je jasné, že tento maly "národně osvobozenecký" boj povede radikální islám a nutně skončí v čele těchto zemí. Co pak tady dál?
23. 02. 2011 | 20:52

santawizard napsal(a):

pane Mullere,jestli je pravda,že za vlády husajna měl každý iráčan základní potraviny zadarmo,tak to jenom nahráva všem těm ,kteří se proti takovému režimu postavili takovou tvrdou rukou .Zhruba, pravice byla pro ,ale levice byla proti.Zbraně hromadného ničení se tam taky nenašly.Už je pozdě kritizovat.Možná tímto započala krize,jako trest za chyby.Tedka se tam jenom chodí okolo horké kaše ,jestli by se Kurdové měli osamostatnit a amíci by si měli nechat naftu jako kořist.Ale určitě Gadáfi byl první mezinárodní terrorista a alkajda poslední,to je jasný.
23. 02. 2011 | 21:47

Viola napsal(a):

santowizarde,

bude Vám stačit, když Vás ocením jako velmi originálního já? Jste tak originální, že Vás málokdo dokáže uchopit a pochopit.
23. 02. 2011 | 22:35

santawizard napsal(a):

Violo:Ano,proto bych ideálně chtěl, slyšet (i v roli blogaře )od každého jeho reagovaný názor.Vysvětlit a pochopit je však vzájemně relativní.Nejenom poptávka a nabídka je důležitá ,ale jak ji přijímat nebo odmítat .Vy mne znáte jenom útržkovitě a nejsem tady ještě tak dlouho.Rovněž něco jiného je uchopit a pochopit diskutéra ,než uchopit a pochopit blogaře.Každý může být diskutér ,ale ne každý může být blogař.Rovněž jsou tady více nebo méně oblíbenější autoři a témata nezapomínaje na různorodost diskutérů.Ne všichni blogaři jsou však jako celebrity ve výkladní skříni ani jako perly sviním nebo hladovým psům na tržišti.,to je jasný.Uvidím jak se to rozjede v tom v národním divadle.Díky .
24. 02. 2011 | 01:32

Ukáš Ali co máš napsal(a):

Evropa potřebuje nové čerstvé mladé síly, nejen pracovní. Pokud však chceme ty pracovní, tak v tom nás pracanti z muslimských zemí nevytrhnou. Proč muslimové hromadně táhnou do Evropy? Je to proto, že muslimové nemají žádný svůj stát jako ho svého času neměli Židé? Ti po porážce od Římanů ztratili a po dlouhá staletí neměli svůj stát, který by skutečně chránil jejich zájmy a hledali místo k žití v Evropě i jinde, tedy azyl, protože do jejich původní vlasti je jiní, v té době silnější, moc nepouštěli. Je situace muslimů stejná? Určitě ne. Paralela tady opravdu nesedí. Ať tak, či onak. Co je důvodem současných revolucí v arabském světě? Předpokládám, že hlavním důvodem těchto revolt není jen touha mladých arabských mužů emigrovat do Evropy, protože je to blíž než arabský ráj. Proč například po revoluci v Tunisku se mladí Tunisané hrnou hromadně do Evropy a nebudují svůj demokratický stát? Jdou raději, téměř bez majetku, jak si myslí, za lepším životem. Tedy za svým lepším životem po stránce ekonomické. Jediné, co si všichni z nich berou sebou a čeho se nevzdají, je islám a jejich zvyky a způsob života, všechno ostatní oželí.
Jsou tito muslimové doma, ve svých původních zemích, pronásledováni pro svou víru nebo nám tady v Evropě chtějí pomáhat a v čem? Potřebujeme nutně jejich pracovní sílu a jejich schopnosti? To jsou otázky skoro zbytečné.
Evropané, záměrně nepíšu evropští křesťané, protože dnešní Evropa a tím spíše Česká republika, je sekularirovaná, hromadně neemigrují do muslimských zemí a svůj spůsob života nikomu dnes nevnucují. Mohamedáni by měli postupovat stejně. Důvody jejich emigrace, to všichni přece víme, jsou především EKONOMICKÉ. Samozřejmě, pokud je nějaký mohamedán ve své zemi pronásledován pro svou víru nebo pro své politické názory a přitom není terorista, určitě v Evropě azyl dostane, pokud o to požádá.
Proč bychom ale měli v dlouhodobém horizontu pracovní sílu dovážet? Evropané, Češi, vyrobme si doma vlastní. Přijde to nakonec státní kasu i laciněji. K takové činnosti není třeba akademického titulu, i když na závadu to zpravidla není. Potřebujeme rodiny připravené, schopné a odhodlané mít a vychovávat aspoň dvě své děti. Je třeba volit takové politické strany, které budou silně podporovat propopulační politiku státu. To je pro Evropany řešení. Evropa není na začátku svého konce, jen to chce více potence. Kdo nás to čím stále straší? Čí je to záměr? Evropa je přece plodná a tuto vlastnost neztratila. V Čechách dokonce i šedesátníci plodí děti.
24. 02. 2011 | 14:03

buldatra napsal(a):

Pane Muellere,

Multi-kulti považuji za blbost, protože je to snaha implantovat člověku do hlavy jakýsi výsledek (kdo ví zdali správný nebo nesprávný?), který není opodstatněn předchozím výpočtem.

Navíc, můžeme sledovat u našich velkých evropských kormidelníků jistou snahu o změnu rétoriky, jakoby se pomalu začal otáčet větříček. Bude záležet na tom, jak dlouho budou větřit a sbírat odvahu k přiznání, že věci se mají jinak, než doufali, že jim nečesaná nemytá veřejnost zbaští.

Co se týče sledování světakvasu ve sdělovadlech, používám zhusta sdělovala rakouská, je to síla zvyku. Ta naše shlédnu občas toliko pro předpověď počasí. Máme moc hezké rosničky.

No a co se týká událostí ala Tunis, Egypt a další, bude to nejspíš tak, že zvítězí a otěží se chopí ten nejschopnější. Čili, lidi z ulice, do kterých se rádo střílí, to nebudou určitě.
Staré struktury budou někde hned, onde postupně, nahrazeny ještě staršími strukturami, vybavenými středověkými mozky. Dle mého mínění to tedy vidíte správně, tak nějak realisticky.

Ale možná se mýlíme oba a muslimský svět se stane rájem na zemi, plným šťastných a spokojených bývalých revolucionářů pod vedením obrozeneckého Muslimského bratrstva. A nejen Italům z toho pak nebude ouzko. Nastane mutlikulti nový věk.

Ale vrátíme-li se zpět na zem, růžové to nebude
Což je na druhé straně dobře, protože jen situace vážná dokáže pohnout s těmi našimi hlavouny, kteří jsou zakonzervovaní ve svém iluzorním světě. Takže, ta revoluce nám do Evropy možná přinese i něco užitečného. Třeba zjistíme, že fakt musíme držet pohromadě, ale jinak, než si to dnes myslí spisovatelé smlouvy z Lisabonu..
24. 02. 2011 | 14:08

Karel Mueller napsal(a):

Pane santawizard:

Pokud vím, tak jim to Američané po pádu Husajna vzali, což byla nejspíš kardinální strategická chyba. Asi proto to v Iráku vypadá tak, jak to vypadá.

Pane buldatra,

mysím si, že to vidíte realisticky. Ovšem otočit loď není ani trochu jednoduché. Provázanost kapitálu znemožňuje použít karty vlast a národ.
S jistou vágností lze říct, že USA má v jejich světě základny, ony v našem menšiny, desetimilionové. Ty základny ta nebudou pořád, menšin se sotva zbavíme.
24. 02. 2011 | 19:10

kelev napsal(a):

Pane Horejsi,

vyjadrujete se na blogu k ruznym vecem. Nejsem si vubec jisty jestli pri svem zamestnani muzete alespon castecne proniknout do te (nejen) informacni valky, kterou vedou islamiste a jejich protejsky nejen na internetu. V pripade studenta Vetrovce konate medvedi sluzbu. Vetrovec je chvilemi radikalni muslim, chvilemi student biologie/religionistiky, kazdopadne dost neduveryhodne individuum s obcas nejasnou motivaci. Mozna by nebylo od veci prenechat kazdemu co jeho jest. My vam taky nerikame jak mate ridit UMG.
30. 03. 2011 | 10:34

Pavel H. napsal(a):

44,1 milionů muslimů........ Sákriš, to je hukot. ZREDUKOVAT na minimum (zahnat je zpět do jejich zemí a nepustit je do Evropy)
13. 09. 2011 | 11:09

kuk napsal(a):

Lukáš Větrovec je nekonečný magor,doufám že je jako správný muslim ořezán, jestli ne milerád zařídim
13. 12. 2011 | 15:33

impetssmign napsal(a):

<a href=http://www.salesuggbootsjapan.com>ブーツ 激安</a>, <a href=http://www.uggbootsforjp.com>ブーツ</a>, <a href=http://www.cheapjapanuggboots.com>ブーツ 激安</a>, http://www.cheapuggsbootsjp.com
<a href=http://www.cheapjapanuggboots.com>ugg ブーツ 激安</a>, <a href=http://www.salesuggbootsjapan.com>ブーツ 激安</a>, <a href=http://www.cheapuggbootssalejp.com>アグ ブーツ</a>, http://www.uggbootsforjp.com http://www.salesuggbootsjapan.com
13. 11. 2012 | 02:32

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy