Zajímavé srovnání dvou dohod o pobytu vojsk.

17. 10. 2008 | 19:08
Přečteno 26902 krát
Původně jsem chtěl dnes napsat článek s názvem „Muslimové a křesťané všech zemí, spojte se“, nebo tak nějak, ale odložím to, protože se na mě obrátil pan Jaroslav Zatočil z Kutné Hory, jeden z odpůrců brdského radaru (podobně jako já).
Pan Zatočil sepsal následující zajímavý článek a chtěl ho uveřejnit ve Čtenářově blogu. To mu však nebylo umožněno, protože text byl editorem blogů shledán jako příliš politicky propagační.
Takže jsem se rozhodl, že tento text pohostinsky uvedu na své blogové stránce, jak už jsem učinil dvakrát předtím (jednou jsem tak zveřejnil anonymní materiál o problematických aspektech chystané reformy zdravotnictví, podruhé jsem takto zveřejnil reakci Mgr. Cikrta na onen „profesionálně připravený dehonestující materiál“).
Myslím, že následující text pana Zatočila je zajímavý a že by bylo škoda, kdyby jeho zveřejnění bylo nějak bráněno. Já bych asi některé pasáže napsal trochu jinak (s trochu větším stupněm autocenzury), ale celkově musím říci, že se mi docela líbí.
Nicméně veškeré komentáře – pochvalné i negativní samozřejmě patří panu Zatočilovi, který na ně jistě bude rád reagovat. Jsem si jist, že diskuse bude, jak je na těchto stránkách již dávno pravidlem, zcela korektní, a že pan Stejskal bude moci nechat mazničku v šuplíku.

Před chvílí jsem zjistil, že velmi podobný text vyšel panu Zatočilovi v Britských listech. Myslím, že to nevadí - zdá se mi, že mnoho čtenářů Aktuálně .cz má jakousi iracionální fobii vůči Britským listům (kterým dokonce ošklivě přezdívají), a tak by o ten článek přišli. Jistě mi tedy budou vděčni, že si ho budou moci přečíst zde, sine ira et studio.

*******************************************

K 40. výročí podepsání smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk – krátké porovnání smluvních podmínek s nynějšími smlouvami s USA.

Tento čtvrtek, 16. října 2008, jsme si mohli připomenout již čtyřicáté výročí podpisu Smlouvy mezi ČSSR a SSSR o dočasném pobytu sovětských vojsk. Následující volební sobotu 18.10.2008 pak výročí jejího pohotového schválení Národním shromážděním ČSSR. To rozhodlo drtivou většinou, proti vůli rovněž drtivé většiny, ovšem „pouhých“ občanů republiky.

Je paradoxní, že 40 let poté mají poslanci našeho demokratického parlamentu projednávat a schvalovat smlouvy prý naprosto odlišné a těžko srovnatelné, avšak také o pobytu cizích vojáků.

Kacířsky mne tedy napadlo porovnat diktát, zrůdnost a ponižující paragrafy oné smlouvy z roku 1968, té která zapříčinila mnoho frustrace a beznaděj nejen pro mého otce, jak dobře znám z jeho vypravování, ale myslím, že i pro většinu občanů tehdejší ČSSR. Ti museli, se skřípěním zubů, díky tehdejšímu nedemokratickému režimu a jeho podřízení velmoci osobující si právo rozhodovat o osudu jiných zemí, diktát vlády a zákonodárců přijmout.

Samotná smlouva, podepsaná předsedou rady ministrů SSSR a našim tehdejším předsedou vlády ČSSR je však dodnes tajná. MZV její znění nemůže obyčejnému občanovi ČR poskytnout. Dle oficiálního vyjádření však na odtajnění od roku 1992 pracují, takže je velká naděje, že se možná na 50. výročí zveřejnění dnes již neplatných smluv dočkáme. Díky serveru iDnes je však k dispozici alespoň vládní návrh Národnímu shromáždění (zde), který paragrafy smlouvy obsahuje. Pokusil jsem se o krátké, laické porovnání tohoto návrhu, smlouvy SOFA (zde) a Dohody o zřízení radarové stanice mezi vládou ČR a USA (zde). Omlouvám se práva znalým odborníkům, kteří mohou smlouvy porovnat na vysoké odborné úrovni. Myslím, že by si mnoho lidí takovou odbornou analýzu rádo prostudovalo.

Po prvním přečtení dnešních smluv a vlivem působení sdělovacích prostředků napadne právního laika pogratulovat soudobému týmu dnešních demokratických vyjednavačů, kteří nás mnoho měsíců ujišťovali o svých úspěších i o tvrdých vyjednáváních s americkou stranou. Chlubili se různými ústupky, které takřka v potu tváře a harcováním se mezi ČR a USA dojednali. Po přečtení paragrafů z roku 1968 se však vetře myšlenka, že naši tehdejší představitelé vyjednávali v situaci, kdy zde bylo půl miliónu nezvaných vojáků a podmínky vyjednávání byly zcela odlišné. Smlouva se SSSR byla dojednána ve velkém spěchu za několik dnů a jak se někde píše, pod hlavněmi kulometů. Nutno však podotknout, že i v takové situaci byli naši českoslovenští aktéři při vyjednávání zřejmě tvrdší, neboť podle mého názoru paragrafy Smlouvy o dočasném pobytu vojsk paradoxně daleko méně zasahovaly do suverenity tehdejší republiky a cizím vojákům dávaly menší práva. Dnes nazýváme výsledek smlouvy z roku 68 zcela po právu okupací.
Dnešní vláda má zcela jiné podmínky, ale místo maximálního hájení naší suverenity dává ve smlouvách daleko více práv cizím vojákům, než dávala vláda tehdejší, velmi podřízená moci SSSR.

Z obou smluv z let 1968 a 2008 je cítit stejné schéma. Nejprve pojmenování hrozby - tenkrát to bylo skutečné rozmístění raket Pershing a jaderných zbraní v SRN a harašení revanšistickými náladami tamtéž - dnes máme imaginární jaderné zbraně ve státech tisíce kilometrů od nás. Ale KLDR, odkud ještě před pár dny měly létat nepřátelské rakety, už není darebácká. O hrozbě z Iránu se již také tolik nemluví a na scéně se vytváří nový nepřítel v Rusku.

Jestliže tehdejší země Varšavské smlouvy daly k aktu okupace souhlas, pak dnes je to nahrazeno jakýmsi vágním „budeme o tom přemýšlet“ od summitu zemí NATO.
Souhlas zemí EU, či alespoň zemí okolních, se dnes taktně nepožaduje, přestože se jedná o první instalaci zařízení majícího dosah daleko jak za hranice našeho státu, tak států EU.

Smlouva z roku 68 říká k otázkám jurisdikce:

1. Při trestných činech a přestupcích, které na území Československé socialistické republiky spáchají osoby, příslušející k sovětským vojskům nebo členové jejich rodin, se uplatňuje československé právo a působí československé soudy, prokuratura a jiné orgány, příslušné pro otázky stíhání trestných činů.

Trestné činy, které spáchají sovětští vojáci, vyšetřuje vojenská prokuratura a jsou projednávány orgány vojenské justice Československé socialistické republiky.

2. Ustanovení bodu prvního tohoto článku se nevztahují:
a) na případy, kdy osoby, příslušející k sovětským vojskům, nebo členové jejich rodin, spáchají trestné činy nebo přestupky pouze proti Sovětskému svazu, jakož i proti osobám, příslušejícím k sovětským vojskům nebo členům jejich rodin;
b) na případy, kdy osoby, příslušející k sovětským vojskům, spáchají trestné činy nebo přestupky při plnění služebních povinností v prostorech stálých posádek vojenských útvarů.

V případech, uvedených v bodech "a" a "b", jsou příslušné sovětské soudy, prokuratura a jiné orgány, které jednají podle sovětského práva.


Porovnáním obdobných paragrafů z dnešní SOFA zjistíme, že způsob jurisdikce není zdaleka takto striktně stanoven a umožňuje prakticky cokoliv, co US strana uzná za vhodné.

Řešení případných deliktů našich občanů vůči vojákům SSSR bylo ponecháno orgánům ČSSR, sovětský voják zde měl stejný statut jako náš voják či policista.
Stará smlouva garantuje náhradu veškerých škod způsobených pobytem vojáků vládou SSSR.
Dle smlouvy nové bude např. za problém způsobený provozem radarové stanice letovému provozu odpovídat ČR, a to i třetím zemím.

SOFA umožňuje ozbrojený zásah US sil vně základny pro zajištění pořádku. Stará smlouva toto vojákům SSSR nedovolovala.

Smlouvy novodobé nás zavazují zajistit vnější bezpečnost US základny. To může pro ČR znamenat v budoucnu i nákup nákladných zbraňových systémů, které bychom jinak vůbec nepotřebovali. Smlouva z roku 68 nás k ničemu takovému nezavazovala. Naopak je v ní přímo deklarováno, že veškeré náklady dočasného pobytu nese SSSR.

V SOFA je také napsáno: (Čl. III., 11) Český výkonný orgán přiměřeným způsobem napomůže na požádání v rámci svých kompetencí ozbrojeným silám Spojených států zajistit dočasný přístup do prostor vlastněných státem, nebo jiných prostor, k využití pro tranzit, výcvik a související činnosti ozbrojených sil Spojených států.

Takový paragraf, umožňující cizím vojskům vstup prakticky kamkoliv, nevyjímaje z toho soukromé vlastnictví smlouva z roku 1968 taktéž neobsahovala. Stará smlouva požadovala pro výcvik vojsk pouze prostory používané společně s naší armádou.

Ve smlouvě staré není definováno, kolik základen a kolik vojáků zde bude umístěno. Ve smlouvě nové jsou počty sice stanoveny, ale jen pro radarovou stanici a čl. XXXIII, par. 4-SOFA umožňuje použít dohodu i pro jiné dohodnuté aktivity ozbrojených sil USA. Když to srovnáme, vychází to oboje téměř nastejno.

Smlouva o zřízení radarové stanice, podepsaná dne 8. 7. 2008 uvádí např.:

7. Strany budou spolupracovat při dlouhodobém plánování využití a rozvoje pozemků v okolí radarové stanice za účelem zajištění dlouhodobého nerušeného provádění této Dohody.

8. Česká republika zajistí, aby užívání vzdušného prostoru nad radarovou stanicí a jejím okolím a užívání pozemků v okolí radarové stanice bylo slučitelné s provozem radarové stanice. Vzdušný prostor nad radarovou stanicí a jejím okolím, pozemky v okolí radarové stanice a postupy umožňující nouzové lety v okolí radarové stanice se vymezí v prováděcím ujednání.

Tyto paragrafy de facto dávají onomu budoucímu „prováděcímu ujednání“ neomezené možnosti ovlivnění života a provozu v libovolně velkém území okolo základny. Nyní na první pohled nevinné prováděcí ujednání může mít dalekosáhlé důsledky pro obyvatele a režim nejen v okolí základny.

Jako velký úspěch dnešní vyjednavači medializovali vlastnictví budov naším státem i po ukončení vojenské přítomnosti. Toto v praxi platí i pro vojska SSSR, neboť jejich budovy a hlavně problémy s životním prostředím s nimi spojenými zde máme, také v našem vlastnictví dodnes.

Tenkrát vyjednavači zachovali zdanění obvyklé u nás. To se dnešním nepovedlo. Sovětská strana byla skromnější požadovala pouze obvyklý obchodní rabat, žádné úlevy na daních.

Obě smlouvy jsou bianco vstupenkou a povolením instalace prakticky jakýchkoliv dalších vojenských zařízení na našem území. Viz :

Čl. III, odst. 2. - Spojené státy mohou na radarové stanici ve shodě s českým výkonným orgánem budovat nové objekty, provádět úpravy nebo zhodnocení objektů nebo infrastruktury, upravovat nebo bourat stávající objekty nebo infrastrukturu, odstraňovat stávající vegetaci a provádět odtěžení zeminy. Dále mohou Spojené státy na radarové stanici podle vlastního uvážení udržovat, vybavovat a provozovat objekty a infrastrukturu protiraketové obrany, včetně provozních a podpůrných zařízení a infrastruktury.
(Čl. XXXIII,odst.4). Respektujíce suverenitu České republiky a Spojených států, mohou strany po vzájemné dohodě přiměřeně použít ustanovení této Dohody i na jiné dohodnuté aktivity ozbrojených sil Spojených států na území České republiky, které byly řádně schváleny příslušnými českými orgány v souladu s Ústavou a právem České republiky.


Obě smlouvy shodně zaručují nenarušení suverenity naší země, ta z roku 68 navíc i nevměšování se do jejích vnitřních věcí .

Dnes právem hovoříme o smlouvě z 16. 10. 1968 jako smlouvě, která znamenala okupaci cizími vojsky. Jak máme hovořit o smlouvách z roku 2008, když je faktický důsledek některých jejich bodů právně velmi podobný, shodný a v některých případech pro naši republiku daleko tvrdší?

Myslím, že morální povinností poslanců je pečlivé přečtení a porovnání obou smluv s chladnou hlavou a zamyšlení se nad faktickými rozdíly, které jazyk mezinárodního práva výmluvně ukazuje. Velmi zajímavé je také přečtení rozpravy ze schůze Národního shromáždění z 18. 10. 1968 (zde), kdy byl dočasný pobyt schválen. Je zajímavé porovnat ideologické projevy tehdejších poslanců obhajujících dočasný pobyt sovětských vojsk v naši zemi s velmi podobně laděnou obhajobou cizí vojenské přítomnosti dnes v roce 2008. Zajímavé je, že pouze tři ženy ze zákonodárného sboru měly odvahu a osobní statečnost vystoupit v rozpravě s návrhy, aby byla vláda zároveň pověřena jednáním o odchodu vojsk a ukončení tohoto dočasného stavu. Byly to poslankyně dr. Sekaninová-Čakrtová, dr. Sachsová a místopředsedkyně NS Miková.
Patří jim za to můj obdiv.

Dočasný, dvacetiletý pobyt vojsk SSSR byl schválen tehdejší vládou a Národním shromážděním proti vůli většiny obyvatelstva. Znamenal frustraci, ponížení a ztrátu nadějí pro velkou většinu občanů republiky. Dnes se mnozí, demokraticky zvolení poslanci chystají k podobnému aktu. Měli by uvážit, zda dostali od svých voličů mandát k takovému velmi závažnému kroku a také to, jestli si naši občané zaslouží od režimu, který si říká demokratický, podobnou zkušenost bez časového omezení do budoucna.

Nezbývá než doufat, že již nebudeme mít další obdobná výročí, ale že budeme moci vzdát hold poslankyním a poslancům, kteří vyslyší hlasu svých voličů a zdravého rozumu.

Jaroslav Zatočil

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Mirek napsal(a):

Tak to vidite, pane Stejskale, zaciname se konecne nekam dostavat. Vas presun z litostive negativity (23.10.2008 10:48:52) smerem k okopřimhouřivší pozitivite (23.10.2008 23:48:05) prisel rychleji nez podzim do Krkonoš, coz naznacuje nejen neobycejne vysoke IQ, ale tez neobycejnou kombinaci vlastnosti spickoveho diplomata. Congratulations!

Pro zacatek byste napr. mohl přimhouřit oko, kdyz zacnu hrube nadavat sam sobe. Zaprve je jiste, ze hrube nadavani sobe samotnemu nese mnohem mensi riziko disintegrace dialogu, protoze spise dialog podporuje, nebot vsichni nasebespilajiciho skoro lituji a snazi se ho uklidnit. (Samozrejme, timto se nesnazim naznacit, ze by me ctenari meli litovat, protoze pravda je pravym opakem, t.j. preji si, aby ctenari ke mne byli naprosto nemilosrdni, mnohem vic nez je napriklad Vasek a zcela ignorovali cast Bible, ktera dava jinak velice uzitecnou radu: “Beati misericordes, quoniam ipsi misericordia aficientur.”

A zadruhe (coz je samozrejme daleko dulezitejsi), sobenadavani prakticky nedevalvuje Vase privilegium (ktere “ochraňujete jako oko v hlavě”), ze Vam kdokoli muze nadavat jak chce. Či presneji, Vase privilegium je devalvovano pouze o jednu (1 děleno http://www.gefringraphics.c...)-tinu, coz je priblizne 1.48e–10 a to je tak desne male cislo (ktere se navic kazdym dnem zmensuje), ze to vubec nestoji za rec. Jinymi slovy ta devalvace je prakticky nulova.

Doufam, ze se mnou souhlasite, a od teto chvile smim pekne nadavat tomu volovi Mirkovi.

Zdravi,
Mirek :)
24. 10. 2008 | 04:35

Daňový poplatník napsal(a):

A jsme zase u toho, že ODS to prostě dělá neskutečně špatně, a půjde za to od válu. Socdem by podepsala naprosto stejnou smlouvu, ale na základě průzkumu veřejného mínění (a protože nemá vládní zodpovědnost) může tvrdit cokoliv. ODS ve své aroganci nebyla schopna a ochotna připustit socdem k jednání o radaru, zakže dobře jí tak. Stejné je to s uznáním Kosova, atd., atd.......Modrý za osmnáct, růžový beze dvou za dvacet, zelený za třikrát šest a černokabátník za třicet šest děleno dvěma.
To prosím všechno bez kalkulačky.
24. 10. 2008 | 10:46

bigjirka napsal(a):

bohužel se shodnem. co s tím? další defenestrace?
24. 10. 2008 | 10:51

Daňový poplatník napsal(a):

Jo a radar je naprosto neškodný, to je jen kapric včelstev, že v blízkosti vysílačů ztrácejí orientaci a hynou, právě tak jako těch simulantskejch velryb, zděšeně škubajích ploutvemi v dosahu zcela neškodných (taky jsou na to vysoce odborné posudky renomovaných firem) sonarů, a svévolně si ještě navíc zdechnou na mělčině.
24. 10. 2008 | 11:02

PetrF napsal(a):

Toto je pro Mirka (Pane Stejskale, zavřete oči)

Jste agressivní paranoic, který si myslí že je vtipný.

Informace vyžadujíčí 'certain level of security clearance'
nejsou censurované jsou (anglicky classified) česky by se asi
řeklo tajné.

Na zpravu o knize Sudoplativa jsem se podival
http://www.time.com/time/ma...

a opakuji (v souhlase s tam citovanými duvody a kolegy Oppenheimera) ze není zadna evidence,
zadny duvod tomu verit.

Anglická verse, jak se tam uvádí, byla dana dohromady by
'by American journalists' na zaklade interview. Takové blbosti
americka vláda jiste neklassifikuje.

Co se tyka druhe poznamky, o tom jak Oppenheimer ztratil svou
security clearance. myslel jsem opravdu Joseph Raymond McCarthyho.
Nni na nem nic 'historicky sporneho'. Nejen že véříte nsmyslum,
ale i popirate historicka fakta. Neni to jen paranoia, ale asi
internetivá psychosa. Pane Stehskale, muzete otevrit oči.
24. 10. 2008 | 11:39

stále rebel napsal(a):

Počkejte, doporučuje studie Pentagonu o plánu umístit americký radar do Čech.

Tisková zpráva Greenpeace*24. Října 2008, Praha/Washington* - Podle nedávno vydané studie Pentagonu (1) není žádný důvod stavět nové základny v Polsku a České republice, přinejmenším do doby než se prokáže, že protiraketová obrana funguje. Studie říká, že současný protiraketový systém potřebuje zásadní „opravy“, protože Protiraketová agentura (MDA) nesmyslně spěchala s rozmisťováním systému na úkor výzkumu a pečlivého vývoje nástroje, který skutečně funguje.
Studii si nechal Pentagon vypracovat institutem IDA (Institute for Defence Analyses) pod vedením uznávaného odborníka, generála Larryho Welche.

Autoři studie dokonce vyjadřují pochybnost i o samotné schopnosti MDA udržovat a obsluhovat zbraně, které vyvíjí a doporučují co nejrychleji předat většinu programů pod vojenské velení a MDA ponechat pouze roli výzkumnou a koordinační, stejně jako tomu byl před nástupem G. Bushe.
Chybný je podle studie i způsob vývoje celého systému. Ministr obrany Donald Rumsfeld vyňal protiraketovou obranu z běžných pravidel Pentagonu pro zbrojní dodávky. Argumentoval, že prapodivný proces přezdívaný „ spirálovitý vývoj“ by umožnil rozmístit protiraketové zbraně ještě před tím, než budou důkladně otestovány. Toto je podle speciálního úřadu pro dozor nad protiraketovou obranou MDEB (Missile Defence Executive Board) chyba. IDA prostřednictvím této studie ukazuje, že spirálovitý vývoj je cesta špatným směrem a je nutné ustanovit pevná a jasná kritéria pro vývoj protiraketového systému. Bez jasných kritérií pro zbraně a jejich realistických testů před jejich rozmístěním těžko kdy zjistíme, zda-li protiraketový program splňuje své cíle.
Zjištění IDA by měla podle Josepha Cirinciona, ředitele Ploughshares Fund, přimět nového amerického prezidenta přesměrovat zbytečně investovaných 13 miliard USD do nefunkčního systému tam, kde jsou potřeba více. „/Věříme, že studie bude důležitá nejen pro příštího amerického prezidenta, ale že se i čeští poslanci budou při hlasování o radaru rozhodovat na základě takovýchto objektivních a nezávislých informací“/, dodal Jan Freidinger, z Greenpeace ČR.
(1)* *Studie Pentagonu ( Study on the Mission, Roles and Structure of the Missile Defense Agency
http://www.cdi.org/pdfs/IDA...
24. 10. 2008 | 11:39

bigjirka napsal(a):

Tedy, proto dělím radar do již zmíněných tří rovin
1) politické, kde jsem pro posilování našich vazeb se Západem
2) vojenské, o které nemáme a nikdy nebudeme mít dost informací a nikdo neví co je info a co je desinfo
3) technické, kde se dá leccos odhadnout na základě znalostí principů, vědomostí o současném a odhadu mírně budoucího stavu techniky.

Bohužel většina odpíračů dovedně prokládá všechny tři oblasti a nechce přiznat, že jejich odpor je v podstatě politický a postoj rusofilní a antiamerický. obalují to vojenskými poudačkamu zakládajícími se na ničem a technickými rozbory, ve kterých se dovedně mísí pravda a sience-fiction. Samozřejmě zdejší "porovnávání smluv" patří do kategorie 1) a vůbec jakékoli porovnávání USA a SSSR je dosti přitažené za vlasy. Co se týče dnešního Ruska, nikdo neví, kam spěje. V USA teď alespoň skončí podivín Bush.
24. 10. 2008 | 12:02

Mirek napsal(a):

To PetrF:

:))))))))))))))))))

1) Opravdu nicemu nerozumite!

:))))))))))))))))))

2) FYI, veskere dokumenty, ktere by mohli (vzhledem k tomu jak byly pripravovany) obsahovat “classified information” jsou cenzurovany tak, aby jakakoli “classified information” byla odstranena.

3) Cenzurovani je provadeno censory.

4) censor = 1) an official who examines materials (as publications or films) for objectionable matter; 2) an official who reads communications and publications and deletes material considered SENSITIVE or harmful.

5) Classified information is SENSITIVE information to which access is restricted by law or regulation to particular classes of people.

6) “V souhlase s tam citovanými duvody a kolegy Oppenheimera” – takze Oppenheimer byl Vas kolega? Hmmm….to jsem nevedel….takze ty dokumenty jste ukradl Vy a svedl to na nej? Hmmm….tak ted tomu teprve konecne rozumim! :))))))))))))))))))

7) VUBEC nicemu nerozumite!!!

:))))))))))))))))))
24. 10. 2008 | 12:43

Mirek napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU:

"mohly" misto "mohli"
24. 10. 2008 | 12:50

Mirek napsal(a):

To PetrF:

P.S.:
Pokud se tyka wisconsinskeho republikanskeho senatora, ktery se jmenoval Joseph Raymond McCarthy, tak byly spory mezi ruznymi historiky, DO JAKE MIRY jeho antikomunisticke nazory prispely k ruznym aferam te doby, ktere se tykaly jak komunistu, tak i nekomunistu. Proto (= protoze existuji spory mezi historiky v teto oblasti) jsem ho popsal jako “historicky sporneho” – prosim, vsimete si ironickych uvozovek v 23.10.2008 19:24:05. :)
24. 10. 2008 | 13:20

Mirek napsal(a):

To PetrF:

P.P.S.:
Mimochodem “in 1954, the Senate voted to censure Senator McCarthy by a vote of 67 to 22, making him one of the few senators ever to be disciplined in this fashion.” Jinymi slovy, byly urcite spory NEJEN mezi historiky, ale tez mezi senatory te doby (viz volba 67:22) DO JAKE MIRY jeho nektere nazory byly “protizakonne” ci mozna lepe receno “prilis extremni” a neslucitelne s jeho funkci senatora. :)
24. 10. 2008 | 13:41

Mirek napsal(a):

To: PetrF a vsem ostatnim diskutujicim v tomto a predchozim blogu o OPPENHEIMEROVI

FYI, Sudoplatovove knize zas tak moc neverim. :) Pochopitelne jsem ji (kratce po jejim vydani tusim v roce 1994) cetl, a alespon jednu informaci tam povazuji za velice nepravdepodobnou (= temer neuveritelnou), a tudiz nektere ostatni informace (napr. vse tykajici se Oppenheimera) mohou byt tez nepravdive!!! :)

Avsak je tez naprosto jiste, ze nektere informace tam jsou pravdive (= identicke ve srovnanim s ostatnimi nezavislymi zdroji), a tyto informace cini tuto knihu (jak jsem jiz napsal) “nejsilnejsim odsouzenim ‘stalinismu’ a nelidske zrudy Stalina, ktere znam.”

K cemu jsem tady chtel dojit – avsak diskuse se ubirala vzdy trochu jinym a nedulezitym smerem – je (A NYNI PETRE F. CTETE VELICE POZORNE, protoze vetsinou vsechno dost motate), ze KDOKOLI KNIHU NAPSAL, CENZUROVAL A/NEBO PUBLIKOVAL, MEL NEJAKY ZAJEM ZNICIT DOBRE JMENO J.R. OPPENHEIMERA!!!

(A jak Americka tak i Ruska vlada priznaly, ze knihu prisne cenzurovaly a odstranily “know-how” k vyrobe atomove bomby a DALSI INFORMACE.)

Samozrejme, z dostupnych informaci se neda napr. vyloucit, ze tu informaci o Oppenheimerovi do knihy nekdo pridal AZ PO CENZURE, a ze tam puvodne vubec nebyla... :)
24. 10. 2008 | 14:55

Mirek napsal(a):

To: VSEM, KTERI BY SI MOHLI MYLNE MYSLET, ZE OPPENHEIMER S DISKUSI O RADARU VUBEC NESOUVISI

Vsadim se s vami o flasku Barola, ze bez Oppenheimerovy atomove bomby by pan Zatocil nikdy nenapsal sve nesmyslne “srovnani nesrovnatelneho,” protoze by dneska zadna diskuse TOHOTO TYPU o radaru nebyla...

Samozrejme, nejaka diskuse o radaru by v rijnu 2008 asi byla, protoze je velice nepravdepodobne, ze JC by se ve treti casti sve slavne opery (24.10.2008 02:28:40) tak zatracene mylil...
24. 10. 2008 | 15:48

PetrF napsal(a):

Ach jo Mirku,

Co takhle tento konsensus:.

KDOKOLI KNIHU NAPSAL, mél zájem na tom vydělat pár dollarú od naivních kupců.

Laskavě uvedte kde a jak 'us vlada'
priznala že knihu či rukopis censurovala.

A která slozka vlády?
24. 10. 2008 | 16:52

Mirek napsal(a):

To PetrF:

Gratuluji, prvni naznak pouziti mozku a konecne se nekam dostavame! :)

Samozrejme, zisk by mohl byt nejjednodussim vysvetlenim! Avsak, kdyz pouzijete mozek podruhe, dospejete k zaveru, ze ocernit Oppenheimera A vydelat penize, NEJSOU dve “mutually exclusive possibilities!” :)

Sudoplatovova kniha vyvolala neobycejny zajem nejenom kvuli Oppenheimerovi. Myslim, ze TV publicita toho, jak prisne byla cenzurovana (i bez Oppenheimera) zarucovalo jeji uspech. :) Byla pricinou tez pomerne rozsahleho vysetrovani FBI (ktere jeste vic zvysilo jeji uspech) a nekolika televiznich poradu v devadesatych letech – jak vidite dost lidi vydelalo penize na ocernovani Oppenheimera. :) Pri techto poradech, ruzni vladni cinitele (napr. FBI je vladni organizace) v rozhovorech s televiznimi reportery naprosto jasne prohlasili, ze kniha byla cenzurovana jak Ruskou tak i Americkou vladou, ze urcite dokumenty byly UPLNE ODSTRANENY a cast byla castecne “deleted” - cast knihy jsou CENZUROVANE (castecne zacernene) dokumenty, ktere udajne byly predany Kurcatovovi [necacernene! :)], ktery pracoval na prvni ruske atomovce.

USA ma radu ruznych vyzvednych ci presneji “intelligence-gathering” organizaci (http://www.intelligence.gov...), a ktera z nich byla takzvane “in charge” teto cenzury si nepamatuji (pokud to bylo kdy presne receno). Nejpravdepodobneji bud DIA (Defense Intelligence Agency), ktera ma nejvetsi rocni buget, nebo CIA, ktera ma druhy nejvetsi rocni budget, nebo NSA (National Security Agency), ktera ma treti nejvetsi rocni budget, i kdyz tento muj odhad zalozeny ciste na “budgetove velikosti” je naprosto nesmyslny, protoze to teoreticky mohla byt KTERAKOLI z vyse uvedenych. Mimochodem, v devadesatych letech existovaly tez 2 dalsi, ktere se sloucily s vyse uvedenymi, takze teoreticky to mohla byt taky jedna z techto dvou.

Nicmene protoze jste poprve pouzil sveho mozku a naprosto spravne naznacil, ze krome Oppenheimerova ocerneni, penize mohli (a pravdepodobne tez hraly) urcitou roli, tak Vas odmenim. Toto cenzurovani je popsano napr. v nekolika CIA dokumentech, ktere NEJSOU classified, a ktere byste mel byt schopen “Google out” sam. Nemam opravdu cas zacit hledat ten ‘nejspravnejsi popis cenzury.’ Muj komputer, ktery je pres nasi knihovnu napojen na archivy vsech vetsich US knihoven, mi na “CIA + Sudoplatov” googluje pres 200 rozsahlych CIA dokumentu. Nevim, ktery z nich obsahuje popis cenzury. Prvni z nich je – a nyni spojte bez mezery co je v zavorkach

(https://www.cia.gov/library...)

(csi-publications/csi-studies/studies/vol49no1/html_files/stalins_bomb_3.html)

dal bych vam jich vic, ale jsou to vsecno velice dlouhe URLs, a abych pracoval vic pouze za JEDNO pouziti Vaseho mozku se mi zas tak moc nechce, a predtim jste to vsechno pekne motal. :) Nicmene verim, ze alespon nektere z tech CIA dokumentu nebo nejake jine Internetove dokumenty popisujici cenzury najdete. FYI, na ruskou cenzuru je prvni z mnoha Google-searched dokumentu na mem komputeru http://www.balticfederation..., i kdyz nevim jestli je (podobne jako ten vyseuvedeny americky) nejvhodnejsi, protoze jak jsem rekl, v dusledku Vasich dost hloupych predchozich poznamek si prilis moji namahu nezasluhujete, takze obsah nekontroluji.

To EVERYBODY:

Dnes mi Vasek navrnul, abysme se pri svych rozhovorech na politiku vykaslali. Vasek je muj dobry kamarad, takze jsem jeho nabidku prijal, a proto me na Vaskove blogu uz nikdy nenajdete. Doufam, ze jsem alespon par z Vas trochu pobavil, a panu Stejskalovi uprimne dekuji za jeho tichy souhlas k hrubenadavani sam sobe (viz ma zadost 24.10.2008 04:35:03, kde jsem tak hezky zacal a kterou nesmazal). :)

Mejte se vsichni moc prima a preji Vam vsem zabavne a poucne diskuse.

Ahoj!
Mirek :)
24. 10. 2008 | 21:55

Mirek napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU:

"penize mohly" misto "penize mohli"
24. 10. 2008 | 21:59

Mirek napsal(a):

Oprava preklepu:

"jsou to vsechno velice dlouhe URLs"
misto
"jsou to vsecno velice dlouhe URLs"

"Dnes mi Vasek navrhnul"
misto
"Dnes mi Vasek navrnul"

"pocitac"
misto
"komputer"

a asi je tam tech "preklepu" vic... :)
24. 10. 2008 | 23:50

vaclavhorejsi napsal(a):

Mirek:

Mirku, dobre vis, ze takhle jsem to nemyslel - to "vykaslani se" se tykalo nasi soukrome e-mailove korespondence.
V diskusi pod mymi clanky jsi vzdy vitan!!

..
25. 10. 2008 | 18:20

Václav Lipenský napsal(a):

pro Mirka:

Z Vašich dalších zdejších příspěvků usuzuji, že by Vám asi nebylo příjemné, abych své postřehy, myšlenky a názory v souvislosti s Vámi zde prezentoval.
Myslím si, že jste velmi citlivý a vnímavý člověk, který si již uvědomil, že není dobré kohokoli podceňovat. Prošel jste dalším stupněm sebepoznávání. Nechci Vám "naložit" více, než by Vám mohlo být milé.

Have a good time, God bless you!
31. 10. 2008 | 18:28

J.Zatočil napsal(a):

Zde je odborná analýza dohody s USA .

http://www.neradaru.cz/site...
21. 12. 2008 | 21:36

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
12. 03. 2010 | 03:36

HobbsAugusta22 napsal(a):

freelance writer
28. 03. 2011 | 02:56

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy