Zakládám novou politickou stranu!

20. 03. 2010 | 15:36
Přečteno 19530 krát
Zdá se, že s novými politickými stranami se roztrhl pytel. Řekl jsem si proto, že když do toho jde i důchodce Miloš Z., proč ne já? Ještě jsem se nerozhodl, jaký název ponese strana, kterou hodlám v nejbližší době založit. Velmi mě inspiruje originální název TOP 09 – uvažuji proto např. o protipólu BOTTOM 10, nebo HOP 10, popř. POT 10.
Uvažuji také o tom, že moje strana bude mít stanovami limitovaný počet členů (např. 5) – vyhneme se tak problémům s „velrybářstvím“. Lákavá je i myšlenka, že se voleb vůbec nezúčastníme a početné zastoupení v parlamentu (i v Senátu) získáme pouze na základě přeběhlíků.


Nicméně náš program (který vypracoval náš utajovaný programový expert skrývající se prozatím pod pseudonymem Děd Vševěd (neplést s jinou osobou zasluhující právem toto označení!)) je alespoň v hrubých obrysech jasný:

Hlavní zásady
Jsme bezvýhradnými zastánci standardního poměrně silného státu založeného na individuální svobodě, občanské společnosti a tržní ekonomice, osvědčeného evropského sociálního státu, kapitalismu s lidskou tváří založeného na morálních principech.
Jsme odpůrci loupeživého, resp. kasinového kapitalismu, i sociálně bezohledného kapitalismu čínského typu, ale i všech autoritářských, totalitních či anarchistických společenských systémů.
Demokracii, přiměřenou sociální spravedlnost a právo na šťastný život klademe nad abstraktní principy „tržního systému bez přívlastků“.

Ekonomika
- Odstraníme veškeré nežádoucí projevy monopolismu a oligopolismu, znemožníme daňové úniky prostřednictvím „daňových rájů“, jakož i „kreativní daňové účetnictví“ umožňující firmám vyhýbat se daňovým povinnostem.
- Budeme jednoznačně usilovat o vyrovnaný státní rozpočet, resp. alespoň o nezvyšování míry státního zadlužení v poměru k HDP.
- Nedílnou součástí úsilí o ozdravení veřejných financí musí být postupné zvýšení daní na průměrnou evropskou úroveň. Nevěříme „vúdú ekonomice“ založené na axiomu „čím nižší daně, tím lépe“.
- Zasadíme se za podstatné zefektivnění hospodaření státu a podniků ve většinovém vlastnictví státu.
- Zavedeme progresivní zdanění příjmů tak, aby bylo v zásadě nemožné dosahovat příjmů vyšších než 10-15násobek průměrného příjmu (a to včetně veškerých zvláštních odměn a náhrad). Obrovské příjmové rozdíly považujeme za nemorální a destabilizující společnost.
- Znemožníme existenci firem s neprůhlednou vlastnickou strukturou; zakážeme anonymní listinné akcie na majitele.

Sociální politika
- Musíme si uvědomit, že vyspělé západoevropské země vydávají na sociální účely cca 27% HDP, zatímco ČR pouze 19% našeho chudšího HDP. Není tedy pravda, že jsme z tohoto hlediska státem „rozmařilým“.
- Zachováme průběžný státní systém financování starobních důchodů založený na povinném státním důchodovém pojištění s tím, že důchodový účet bude striktně oddělen od zbytku státního rozpočtu.
Pokud bude třeba, bude nedostatek prostředků na důchodovém účtu řešen zvyšováním sazby povinného pojištění.
Nebudeme bránit jakékoli formě soukromého připojištění, resp. spoření na stáří, ale nebudeme je ani nijak speciálně podporovat.
- Výplatu podpory v nezaměstnanosti budeme po určité době vázat na zapojení do veřejně prospěšných prací.
- U většiny existujících sociálních dávek omezíme jejich výplatu jen na skutečně nejpotřebnější; u těch naopak podporu zvýšíme.
- V krizovém období budeme stimulovat zaměstnavatele k tomu, aby namísto propouštění pracovníků raději poněkud zkracovali pracovní úvazky a ponechali tak v zaměstnání větší počet zaměstnanců (nikoli ovšem lenochů).
- Vyřešíme romský problém (zatím ovšem nevíme jak ;-))

Zdravotnictví.
- Zachováme princip bezplatného zdravotnictví na základě povinného státního zdravotního pojištění. Jsme však přesvědčeni, že je potřeba zavést určitou finanční spoluúčast pacientů, která by je motivovala k větší péči o vlastní zdraví a o prevenci. Tato spoluúčast však nesmí být neúnosným břemenem pro prokazatelně sociálně slabé občany.
- Jsme pro drastické omezení počtu veřejných zdravotních pojišťoven (možná až na jedinou).
- Uděláme vše pro zvýšení platů zdravotnického personálu.
- Zabráníme privatizaci nemocnic a zdravotních pojišťoven, ale zasadíme se o maximální zvýšení efektivity jejich činnosti.
- Nemáme nic proti privátním praxím praktických lékařů a některých specialistů, ani proti fungování privátních diagnostických laboratoří a specializovaných zařízení, ve kterých si majetnější pacienti budou moci většinu nadstandardní péče zaplatit z vlastních prostředků nebo z privátního pojištění.

Životní prostředí
Zasadíme se o maximálně možnou ochranu zdravého životního prostředí, ale budeme oponovat extrémním iracionálním výstřelkům prezentovaným některými ekologistickými hnutími (jaderná energetika, geneticky modifikované plodiny, blokování důležitých dopravních staveb).
V debatě o globální změně klimatu se kloníme na stranu "oteplovačů".

Zahraniční politika
- Zasadíme se o hlubší evropskou integraci směřující k federaci s názvem Spojené státy evropské. Součástí tohoto úsilí bude harmonizace daňového a právního systému v EU. Patříme tedy jednoznačně mezi "eurohujery".
- Zasadíme se o podstatné zvýšení role Evropského parlamentu.
- Nebudeme podporovat snahy vedoucí k vytvoření jediného hokejového resp. fotbalového týmu reprezentujícího EU (resp. budoucí USE), jak to nedávno navrhoval pan president.
- Budeme podporovat zlepšování vztahů s Ruskem, Čínou a Íránem.
- Přimějeme USA k tomu, aby se zasadily o spravedlivé vyřešení blízkovýchodního konfliktu založené na uspokojení legitimních palestinských požadavků (vytvoření samostatného palestinského státu zahrnujícího i východní Jeruzalém, odchod Izraelců z nelegálně vybudovaných (tedy téměř všech) osad na palestinském území).
- Přimějeme USA k tomu, aby zrušily nesmyslné embargo Kuby a tím nastartovaly demokratizační proces na tomto ostrově nesvobody.
- Zrušíme uznání samostatnosti Kosova.

Reforma politického systému
Zasadíme se o podstatné zeštíhlení a zpřehlednění našeho politického systému:
- Zavedení většinového dvoukolového systému pro volby do poslanecké sněmovny, který podstatným způsobem zvýrazní roli osobností a potlačí vliv stranických sekretariátů.
- Snížení počtu poslanců na 100 (nebo i méně).
- Stanovení fixního a normálně zdaněného platu poslanců a senátorů na 250 tis. Kč. hrubého, bez jakýchkoli dalších příplatků a výhod.
- Zavedení podobných principů i na vládní a krajské úrovni.
- Bezodkladné schválení zákona o všeobecném referendu.
- Zavedení ústavních změn umožňujících v případě vládní krize snáze rozpustit sněmovnu a vypsat předčasné volby.
- Zavedení ústavních změn výrazně omezujících politický vliv prezidenta (zachování v podstatě pouze ceremoniální a reprezentativní funkce tohoto úřadu, t.j. "kladeče věnců").
- Ústavním zákonem zabráníme v příštích 10-20 letech působení v politice lidem, kteří v ní na vrcholové úrovni působili v posledních 20 letech (důsledné uplatnění hesla „děkujeme, odejděte“).
- Zakážeme nákladné předvolební kampaně. Ty se budou muset omezit pouze na rozšiřování vlastního volebního programu a na veřejná předvolební shromáždění. Žádné bilboadry, žádné televizní spoty, žádné negativní kampaně proti soupeřům.

Bezpečnost a justice

- Zasadíme se o výrazné zlepšení práce policie a justičních orgánů, a to důsledným uplatňováním osobní zodpovědnosti v celém systému (na principu „ryba smrdí od hlavy“).
- Obnovíme finanční policii, zavedeme politiku nulové tolerance ke korupci a klientelismu ve státní správě.

Náprava morálního stavu společnosti
- Zasadíme se o obnovu důvěry občanů v politiku - nebudeme tolerovat korupční a klientelistické jednání politiků, nepřipustíme další posun k systému zvýhodňujícímu úzkou vrstvu těch nejbohatších na úkor drtivé většiny společnosti, naopak tento trend zvrátíme opačným směrem.
- Zrušíme všechny herní automaty a ponecháme pouze 3 exkluzívní kasina v celé ČR.
- Výrazně omezíme reklamu (žádné reklamní tabule kolem silnic, žádné reklamy přerušující pořady v jakékoli TV, výrazná snížení počtu reklam a úplný zákaz stupidních reklam v jakýchkoli sdělovacích prostředcích).
- Prověříme legálnost majetků nad 10 milionů Kč a zabavíme resp. masivně zpoplatníme ty, u kterých se prokáže nabytí nekalým způsobem.

Školství
- Zachováme bezplatné veřejné školství.
- Zabráníme hrozícímu úpadku úrovně základního a středního školství, skončíme s neblahou praxí „permanentní reformy“ a soustředíme se na stabilizaci systému.
- Uděláme vše pro postupné výrazné zlepšení platových podmínek učitelů.

Vysoké školy a věda
- Jsme proti zavedení školného na veřejných vysokých školách.
- Provedeme urychlené rozdělení existujících veřejných vysokých škol na elitní výzkumné, technické a vzdělávací, s rozdílným mechanismem financování a hodnocení.
- Zastavíme nesmyslný trend zvyšování počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí za cenu úpadku kvality. Zrušíme nesmyslné formální požadavky na (jakkoli nekvalitní) vysokoškolské vzdělání pro řadu pozic ve státní správě.
- Zajistíme, aby tituly z nekvalitních soukromých vysokých škol byly odlišné od titulů z kvalitních škol veřejných; jednou možností je používání titulů jako RTDr, RTMgr, RTIng („rozhodnutím trhu doktor“ atd.).
- Budeme podporovat dosavadní systém vědy a výzkumu založený na dvou hlavních pilířích – nejkvalitnějších vysokých školách a Akademii věd, ale také na několika zbývajících kvalitních ústavech aplikovaného výzkumu.
- Uděláme vše pro výrazné zkvalitnění úrovně naší vědy a výzkumu (příliv „nové krve“, především ze zahraničí).
- Výrazně zjednodušíme systém podpory vědy a výzkumu – účelové financování soustředíme pouze ke dvěma poskytovatelům (GA ČR a TA ČR), přičemž poměr prostředků obhospodařovaných těmito dvěma grantovými agenturami bude 3:1. Ministerstva (zvláště pak MPO) nebudou disponovat žádnými účelovými prostředky.
- Bezodkladně novelizujeme zákon 130 o podpoře výzkumu a vývoje a zrušíme absurdní systém založený na hodnocení podle systému zvaného „kávový mlýnek“.
- Zásadně obměníme Radu pro výzkum, vývoj a inovace a přejmenujeme ji na Radu pro vědu a výzkum. Okamžitě vyměníme sekretáře rady RNDr. M.Blažku.

S kým do koalice?

V nepravděpodobném případě, že by naše strana nezískala v parlamentu nadpoloviční většinu, bude potřeba, aby vytvořila nějakou vládní koalici. Myslím, že prozatím se dá říci, že vzhledem k našemu programu mezi našimi perspektivními partnery asi nebude ODS ani TOP 09.
V naší příští vládě bychom určitě rádi viděli např. J.Švejnara, J.Fischera, J.Havla, nebo L.Stejskala (i když některé jeho názory (třeba radarové) – nevím, nevím...).

Ale, jak říkají ostřílení političtí matadoři, o koalicích se mluví až po volbách...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vaclavhorejsi napsal(a):

buldatra:

"No a zde je obrovský prostor pro profesora a jeho základní výzkum. "

Uz jsme ten vyzkum provedli - ukazuje se, ze problem je v anomalni tyrosinove fosforylaci transmembranovych adaptorovych a nedostatecne palmitoylaci tetraspaninovych proteinu v neuronech nekterych politiku.

..
23. 03. 2010 | 12:58

PatientO.T. napsal(a):

Uz jsme ten vyzkum provedli - ukazuje se, ze problem je v anomalni tyrosinove fosforylaci transmembranovych adaptorovych a nedostatecne palmitoylaci tetraspaninovych proteinu v neuronech nekterych politiku.

Z této věty je patrné, že si nadále držíte svůj standard:-)
23. 03. 2010 | 13:02

buldatra napsal(a):

to PatientO.T:

Ano, všiml jsem si toho standartu také. A že ten teda je, to Vám povím.

to vaclavhorejsi:

už jste ten problém, který váš výzkum ukázal, někde publikoval?
23. 03. 2010 | 13:23

buldatra napsal(a):

to vaclavhorejsi:

dovoluji si ještě malou podotázečku:

promítl jste výše uvedené výsledky vašeho výzkumu do vašeho volebního programu?
23. 03. 2010 | 13:38

vaclavhorejsi napsal(a):

buldatra:

Ano, chystame se to publikovat v Papua Journal of Medical Research.

..
23. 03. 2010 | 18:08

buldatra napsal(a):

Až tak vysoko míříte?

Ve snu by mě nenapadlo, že anomalni tyrosinova fosforylace transmembranovych adaptorovych a nedostatecne palmitoylaci tetraspaninovych proteinu v neuronech nekterych politiku má něco společného s malárií. To je fakt zlé..
Nicméně, odhlédneme-li od této politováníhodné skutečnosti, konstatuji, že počet citací (až 125) o Papua Journal of Medical Research,
Ad2) Plasmodium falciparum erythrocyte invasion through glycophorin C and selection for Gerbich negativity in human populations, svědčí o nepřehlédnutelném významu vašeho výzkumu viz:

http://www.nature.com/nm/jo...
23. 03. 2010 | 18:48

buldatra napsal(a):

PS

pak by snad byl příhodnější název pro Vaši stranu např. TOP 10 MALARIE.
23. 03. 2010 | 19:18

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
Pane profesore, dovoluji si připomenout, že apríla je až příští čtvrtek. :)
23. 03. 2010 | 21:57

PatientO.T. napsal(a):

2 ZM:
Pan Hořejší má apríla celý rok, stojí totiž u kormidla na lodi bláznů (viz: "ukazuje se, ze problem je v anomalni tyrosinove fosforylaci transmembranovych adaptorovych a nedostatecne palmitoylaci tetraspaninovych proteinu v neuronech nekterych politiku"). O diskusi nemá zájem, odpoví vám pouze tehdy, napíšete-li ještě větší nesmysl než on nebo urazíte-li ho.

2 vaclavhorejsi:
Jistě, že nejste povinen odpovídat na všechny dotazy. Nicméně, vezmu-li do úvahy vaše proklamované postoje k lustračnímu zákonu, myslím, že vaše odpověď na můj dotaz "jen bych rád četl, jak zdůvodníte zákaz výkonu funkce současným protagonistům politické scény právě s ohledem na svá slova o lustračním zákoně" je více než žádoucí.
Hlavně mi nepište, že jsem vám naletěl na frk s novou stranou. Díky.
23. 03. 2010 | 22:40

vaclavhorejsi napsal(a):

PatientO.T.:

Nebudete tomu verit, ale naletel...

..
24. 03. 2010 | 10:26

PatientO.T. napsal(a):

2 vaclavhorejsi:

Na váš humor úrovně středoškolského časopisu jsem si dávno zvykl, takže nenaletěl. A mimoto vás nepovažuji za hlupáka, který by podobným způsobem zakládal ČSSD II. Naopak považuji vás za neschopného novou stranu založit.
Na lustrační zákon jsem se vás ptal proto, že, jak už výše někdo uvedl, sice je zřejmé, že stranu nezakládáte, nicméně tento fiktivní program je souhrnem vašich politických postojů.
No nic, tvařte se vtipně a moudře, hlavně se nenechte dohnat k odpovědím. Mohlo by se ukázat, že si nevidíte do úst.
24. 03. 2010 | 10:54

AZ kvíz napsal(a):

V.H., program zní líbivě, i když má své mouchy - jako třeba že není jasné kde se na to vezme a kde se vezmou lidé, kteří by řídili nově zestátněné společnosti, a kteří by nebyli typu Richter, ani typu Foldyna (tj. ať už praví nebo leví, prostě aby nepřihrávali ze státního sami sobě).

No a druhý problém - více či méně líbivých programů už tady máme hodně. Každý si může vybrat dle libosti ze stávajících stran. Jenže když se pak podíváme jak se naplňují a kdo je naplňuje, tak to nezanechává moc optimismu. No jen si představte. Program tedy máme. A partička pro vládnutí a plnění jednotlivých bodů k obrazu svému: Paroubek, Šlouf, Foldyna, Škromach, Dimun, Gross, Langer, Řebíček, ... Ta jména mluví za sebe, naplní každý program. A jen pět lidí stát řídit nebude :-) To by bylo jako nasazení Swarzenberga do čela TOP09 - taky mají na špičce nevinného...
24. 03. 2010 | 22:06

Mara napsal(a):

buldatra

myslim, ze by se tu par nadsencu s potrebnymi kvalitami precijen naslo. Zrovna vy vypadate, ze na to mate.
(hehe, reCaptcha rve 'but yuppies')

pepa by zase mohl vymyslet nejaky chytlavy slogan a la YES WE CAN.

Asi se shodneme, ze si cele lidstvo brzy nenapravitelne nabije cumak, pokud se temi hodnotami nezacne setsakramentsky rychle ridit.

vaclav horejsi

Ja snad sbalim svych pet svestek a jedu domu. Ehm - co imigracni politika?
25. 03. 2010 | 14:30

buldatra napsal(a):

Maro,

s tím návratem bych na Vašem místě nepospíchal. Já jsem se zkušebně vrátil v devadesátém třetím a od té doby je to stále ještě pouze zkušebně.
Mám ale tu výhodu, že do Vídně je to co by kamenem dohodil a zbytek došel pěšky.
25. 03. 2010 | 19:08

Vaclav Horejsi napsal(a):

Mara:

Ano, zacina to vypadat slibne - Topolanek konci, ODS v rozkladu, asi je cas pomyslet do zeme predku...

..
25. 03. 2010 | 22:21

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jo, a Paroubek s Rathem nakročeni do Strakovy akademie.
Spas se, kdo můžeš!
Rozmysli se, Mařenko, rozmysli
a na své štěstí pomysli.
26. 03. 2010 | 00:22

stále rebel napsal(a):

Pro Zbyněk Matyáš.
Mám takový hloupý dotaz a správného adresáta.
Za které vlády tato země nejlépe prosperovala?

PS: Rozčlením to.
Do 1998,
1998 – 2002,
2002 – 2006,
2006 – 2010.

V čem byl Paroubek o tolik horší než ostatní premiéři?
26. 03. 2010 | 18:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

stále rebel:
Hloupý dotaz je vysvědčením tazatele, nikoliv adresáta.
"Státy dluhy neplatí."
"Jako druhý vítěz voleb ....."
Dva hloupé výroky stačí jako ilustrace?
Btw.: Za vlády ČSSD v etapě hospodářského růstu začalo strmě růst zadlužování státu.
26. 03. 2010 | 21:49

stále rebel napsal(a):

Pro Zbyněk Matyáš.
Tak na základě nějakého výroku a ne reálné politiky?

K výrokům.
Když si půjčíte dlouhodobé peníze například na dvacet let, tak při průměrném růstu + inflaci kolem 5 % se ten dluh smrskne na méně než 40 % své původní reálné hodnoty. Věřiteli se platí úroky, protože peníze ztrácejí časem hodnotu.

K zadlužování čísla:
Zadlužení poměr k HDP
1998 15.0 %
2003 29.8 %
2004 30.1 %
2005 29.7 %
2006 29.4 %
2007 29.0 %
2008 30.0 %
2009 36 % ?

Opravdu strmé zadlužování?
27. 03. 2010 | 11:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

stále rebel:
Pakliže věříte, že reálná politika producenta hloupých výroků může být rozumná, je to Vaše věc. Pokud nepovažujete zdvojnásobení relatívní zadluženosti státu za vlád ČSSD za strmé, potom máme rozdílné názory na význam slova ´strmý´.
27. 03. 2010 | 21:46

vaclavhorejsi napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Pokud davate prednost schovavani dluhu do Konsolidacni banky (to je ten skok z roku 2003, v kombinaci s povodnemi), potom mame rozdilne nazory na vyznam slova "dluh".

Pokud jde o to neplaceni dluhu staty - ano, je prece zcela vseobecna praxe, ze se dluhy "hrnou pred sebou" a nikomu to nevadi (nejmene veritelum, kteri dostavaji bezpecne uroky).
CR patri mezi nejmene zadluzene staty...

..
28. 03. 2010 | 11:43

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
Činnost Konsolidační agentury zhruba řečeno spočívala ve srovnání účetnických a reálných cen některých aktív, nikoliv ve "schovávání dluhu".
Nesplácení dluhů státy vede k ekonomické závislosti.
Argument, že ČR patří mezi (nej)méně zadlužené státy je irelevantní, daleko nebezpečnější je trend narůstání dluhu.
28. 03. 2010 | 15:41

vaclavhorejsi napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Dovolil bych si ocitovat z clanku J.Havla (19.3.):

"Dovoluji si proto připomenout, že levice hospodářství převzala v roce 98 v poklesu, se skrytým dluhem v režii ODS rozkradených bank a podniků ve výši půl bilionu korun… Ty dluhy jsme z velké části ale platili až po roce 2002: To byla další hnusná podmínka opoziční smlouvy, která nutila transformační dluhy skrývat v Konsolidační agentuře a podobných močálech."

Je proste nepopiratelny fakt, ze B.Sobotka konecne korektne zahrnul do statnich dluhu i to, co se ukryvalo v minulosti.
Pokud vezmete toto v uvahu, pak jediny opravdu dramaticky vzestup zadluzovani vidim za rok 2009.

V roce 2008 naopak bylo dosazeno opticky skveleho vysledku tim, ze M.Kalousek zahrnul do "prijmu" cca 80 mld. rezerv ministerstev - opet cituji:

"Odpočteme-li placení transformačních dluhů za ODS, hospodařila sociální demokracie téměř vyrovnaně a zanechala po sobě víc jak osmdesát miliard rozpočtových rezerv! Ty byly Kalousky a Topolánky do haléře prožrány. Ba co více, „krotitelům“ dluhů dluh rostl o rekordní cifry! Novinami adorovaný Kalouskův rozpočet z roku 2008 byl ve skutečnosti druhým největším růstem státního dluhu v historii."

..
28. 03. 2010 | 17:06

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
...do haléře prožrány např. takto?
http://www.isvs.cz/e-govern...
28. 03. 2010 | 17:35

vaclavhorejsi napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Hm, rad bych videl, co byste rikal, kdyby ty uspory sebral a do rozpoctu vlozil Sobotka...

Vidim, ze jste skoro tak objektivni jako ja, jen s opacnym znamenkem ;-).

..
28. 03. 2010 | 22:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vaclavhorejsi:
Záleželo by na způsobu jejich užití.
29. 03. 2010 | 00:00

Pepa C. napsal(a):

Pane profesore,

Nazev te nove strany by mel byt “Nepoustet tak lehce a bezne zabijacke guantanamove vezne”. Je zcela jasne, ze tato strana by mela mnohem sirsi podporu nez ta nase soucasna, dost prohnila politicka uskupeni, protoze 1) se to skoro rymuje a tudiz dobre pamatuje a 2) jiz vice nez 100 z propustenych se navratilo ke sve byvale vrazedne teroristicke cinnosti (http://www.foxnews.com/us/2...), ktera se naproste vetsine lidi dost nelibi. :-)
29. 03. 2010 | 18:49

replica rolex napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
30. 03. 2010 | 10:49

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
30. 03. 2010 | 16:41

replica tag heuer napsal(a):

Easy come, easy go.
31. 03. 2010 | 03:25

Quido napsal(a):

Můžete počítat s mým hlasem a ani mi nevadí, že nevíte jak vyřešit romský problém. To neví nikdo.
02. 04. 2010 | 22:04

rolex replica napsal(a):

Good recommended website. I really love it. Thanks!
03. 04. 2010 | 07:41

nike shox shoes napsal(a):

buy nike shoes,Save 50% to 80% and free shipping at http://www.shox-nike.com

<p>Online Selling <a href="http://www.shox-nike.com/">nike shox</a>, <a href="http://www.shox-nike.com/">nike shox Shoes</a>,<a href="http://www.shox-nike.com/Ni...">Nike Shox OZ,Nike Shox NZ</a>,<a href="http://www.shox-nike.com/Ni...">Nike Shox R4</a>,<a href="http://www.shox-nike.com/Ni...">Nike Shox Classic Shoes</a>,<a href="http://www.shox-nike.com/Ni...">Nike Shox Experience Shoes</a>,<a href="http://www.shox-nike.com/Ni...">Nike Shox Turbo Shoes</a>,<a href="http://www.shox-nike.com/Ni...">Nike Shox Medallion EU Shoes</a>,Paypal Accept,Free Shipping and Best Discount.</p>
12. 04. 2010 | 18:37

omega watches napsal(a):

Good recommended website. I really love it.
13. 04. 2010 | 08:51

laptop battery napsal(a):

Compaq Laptop Battery http://www.uk-laptopbattery...
Dell Laptop Battery http://www.uk-laptopbattery...
Fujitsu Laptop Battery http://www.uk-laptopbattery...
Gateway Laptop Battery http://www.uk-laptopbattery...
HP Laptop Battery http://www.uk-laptopbattery...
HP compaq Laptop Battery http://www.uk-laptopbattery...
IBM Laptop Battery http://www.uk-laptopbattery...
Lenovo Laptop Battery http://www.uk-laptopbattery...
27. 04. 2010 | 08:42

laptop battery napsal(a):

TOSHIBA PA3285U-1BRS Battery http://www.uk-laptopbattery...
HP COMPAQ HSTNN-UB02 Battery http://www.uk-laptopbattery...
HP 417066-001 Laptop Battery http://www.uk-laptopbattery...
SONY VGP-BPS2C Battery http://www.uk-laptopbattery...
SONY VGP-BPS2 Battery http://www.uk-laptopbattery...

laptop battery http://www.ukbatterystore.c...
laptop battery http://www.batterieslaptop.net
laptop battery http://www.batteries-shop.net
laptop battery http://www.uk-laptopbattery...
27. 04. 2010 | 08:44

Ida35Clark napsal(a):

Do you recognize that it is the best time to get the <a href="http://bestfinance-blog.com...">credit loans</a>, which can make you dreams real.
03. 09. 2010 | 02:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy