Starostové menších měst a obcí protestují proti daňové diskriminaci

26. 05. 2009 | 14:04
Přečteno 7310 krát
Starostovské Sdružení místních samospráv ČR /SMS ČR/, připravilo svůj návrh na změnu financování samospráv. Dnes budou pod cca 1000 cedulí měst a obcí zavěšeny cedule s označením: "Daňově diskriminovaná obec". Starostové a starostky, jejichž obce a města jsou členy tohoto sdružení, proti diskriminaci svých občanů protestují DLOUHODOBĚ. Stěžují si na dělení vybraných daní mezi obce a města (tzv. sdílené daně). Obce a města s 1500 – 5000 obyvateli získávají do svých rozpočtů téměř 4,5x méně prostředků na jednoho obyvatele než největší města v zemi. Dostává-li Praha na 1 obyvatele 30tis. Kč ročně, menší města a obce získají jen necelých 6900 Kč ročně na své občany.

Na dnešní tiskové konferenci SMS ČR, kde jsem byla pověřena jejím moderováním, zazněly všechny podstatné argumenty. Je třeba, aby vznikl nový zákon o Rozpočtovém určení daní. Na Ministerstvu financí ČR vznikla na konci roku 2007 komise pro přípravu nového zákona o financování obcí a měst ze státního rozpočtu. Ministerstvo nechalo zpracovat Vysokou školou ekonomickou (VŠE) analýzu financování výkonu státní správy a samosprávy obcí a měst z celé ČR. V průběhu roku 2008 VŠE zkoumala financování 500 malých, středních i největších obcí a měst.

Samotné zadání analýzy vyplynulo z dohody mezi tehdejším ministrem financí Miroslavem Kalouskem a starostou obce Suchá Loz Petrem Gazdíkem a starostou obce Vysoké Pole Josefem Zichou, kteří podali proti ČR stížnost na diskriminaci ke Štrasburskému soudu. Na základě příslibu změny ve financování samospráv a vypracování analýzy tyto obce stížnost vzaly zpět.

Předseda SMS ČR a člen ministerské komise, Josef Bartoněk, starosta městyse Osvětimany, je přesvědčen, že Analýza odkryla nedostatečné financování obcí a měst pod 100 tis. obyvatel a prokázala diskriminaci občanů menších měst a obcí. „Analýza ukazuje, že všechny samosprávy mají přibližně 40% výdajů na jednoho obyvatele stejných bez ohledu, zda jde o malou obec, městečko či velké město. Dnes se však rovným dílem dělí pouze 3% sdílených daní. To je zcela neodůvodněný nepoměr,“ uvádí starosta Bartoněk.

Jeho kolega, starosta Petr Gazdík ze Suché Loze, poukázal, „Ze sdílených daní čtyři největší města získávají polovinu všech prostředků, zatímco zbylých 6600 obcí a měst získává druhou polovinu, přestože v nich žije 80% všech obyvatel země. Přitom studií VŠE nebyly zjištěny žádné zásadní důvody pro takto rozdílné financování.,“ komentoval závěry z účasti na práci komise ministerstva další z jejích členů, starosta Gazdík.

Starostové se sice shodují, že existuje mnoho výdajů, které mají největší města vyšší na své obyvatele, avšak upozornili i na skupinu výdajů s opačnou tendencí. Vyšší výdaje na jednoho obyvatele jsou podle studie VŠE spojeny s náklady na dopravu, silnice a místní komunikace, kulturu a sportovní zařízení, bezpečnost a další výdaje. U menších měst a obcí jsou zase vyšší výdaje na jednoho obyvatele než ve velkých městech u požární ochrany, odvádění a čištění odpadních vod, veřejného osvětlení, na zajištění pitné vody a další okruhy činností menších samospráv.

Podle závěrů analýzy VŠE připravilo Sdružení místních samospráv návrh na změnu dělení sdílených daní mezi všechny obce a města. SMS ČR usiluje o systémové a odůvodněné nastavení financování samospráv. Současný stav je v rozporu i s evropskými standardy. Například rozdíl mezi Bratislavou a nejmenšími obcemi na Slovensku je 2,5násobný. Proč u nás mají mít až 4,5 vyšší daňovou hodnotu občané čtyř největších měst, to sdtarostové a starostky netuší. Téměř polovinu všech prostředků, které stát směřuje všem obcím a městům přitom získávají pouze čtyři největší města s 20% obyvatel. Zbylých 80% obyvatel získává zbylou polovinu. Sdružení si rovněž nechalo zpracovat analýzu financování samospráv v některých evropských státech. Česká právní úprava se podle ní významným rozdílem vymyká z průměru srovnatelných zemí.

Další zástupkyně SMS ČR v ministerské komisi senátorka Jana Juřenčáková, profesí daňová poradkyně, odmítá argumenty, že nadhodnocené příjmy čtyř největších měst má odůvodňovat hrubý domácí produkt těchto čtyř měst, který zde účetně má vznikat. „Že má firma zapsané sídlo například v Praze ještě neznamená, že její produkt zde také vzniká. Významné množství firem produkuje své zboží či služby mimo místo oficiálního sídla. Dobře je to vidět na skupině ČEZ, která sice sídlí v Praze, nicméně kolik elektráren ČEZ provozuje na území Prahy? Nelze to brát takto šmahem,“ podotýká senátorka Juřenčáková.

Starostka obce Chýně u Prahy Věra Kovářová (2. místopředsedkyně SMS ČR) upozorňuje, že její obec leží jen 6 km od hranic Prahy a občané zde očekávají, že od obce dostanou podobný rozsah veřejných služeb, když odvádí stejné daně jako občané v Praze. „Nikdo z nich nechápe, že naše obec nemá na opravu místních komunikací, na rozšíření místní školy, která absolutně nestačí přílivu nových obyvatel a jejich dětí,“ podotýká starostka ze Středočeského kraje.

Starostové připravili návrh nového financování samospráv. Podstata návrhu SMS ČR je jednoduchá. Dělit sdílené daně podle pravidel, která budou respektovat zjištěné výdaje obcí a měst u jednotlivých činností. Návrh SMS ČR nemá negativní dopad na státní rozpočet (nezvyšuje státní dluh), ale jiným způsobem přerozděluje prostředky určené všem obcím a městům. Návrh posiluje rozpočty všech měst a obcí do 100 tis. obyvatel o částku celkem 21 mld. Kč, v průměru na jednoho obyvatele o částku 2,5 tis. Kč, tedy u obce s 1000 obyvateli přibližně o 2,5 mil. Kč ročně navíc, pro město s 5000 obyv. znamená zisk přes 15 mil. Kč.

Iveta Jordanová, ředitelka nevládní protikorupční organizace Růžový panter, zdůrazňuje, že ani analýza zpracovaná VŠE neuvádí věrohodné argumenty, které by dostatečně obhájily, proč 4 největší města v ČR mají tak vysoko nadřazené nároky oproti ostatním a čerpají cca 50% sdílených daní. Např. Praha sice uvádí rovněž své podfinancování, ale takto je podfinancována většina měst a obcí v celé zemi. U velkých měst je potřeba zaměřit se zejména na to, zda-li spravují tak velký objem peněz hospodárně. Bohužel, zatím mnoho příkladů z praxe ukazuje, že ne vždy tomu tak je. V tomto ohledu existují značné rezervy (plýtvání penězi v rámci investiční výstavby, nadsazené stavební zakázky, neefektivní pronájmy). Iveta Jordanová spatřuje finanční rezervy i ve státní sféře, kdy stát rozděluje prostřednictvím ministerstev tzv. nenárokové dotace. „Současně s řešením daňové diskriminace menších sídelních celků je třeba se zaměřit i na hospodárnost využívání státních dotačních titulů“, uvádí.

SMS ČR proto v této souvislosti prosazuje:
Zastavení tzv. „porcování medvěda“ a zavedení skutečných protikorupčních opatření, která jsou klíčová pro hledání finančních rezerv, a to zejména:
1) kompletní zprůhlednění dotačního systému na všech ministerstvech prostřednictvím veřejné centrální adresy (zveřejnění informací o žadatelích a příjemcích dotací a o nastavených pravidlech pro příjem každé dotace)
2) přísné sankce za porušení pravidel jak ze strany úřadu, tak příjemce dotace (přijetí interních směrnic na ministerstvech o sankcích za porušení pravidel, vytvoření black listu pro příjemce dotací, kteří poruší pravidla)
3) ustanovení meziresortní komise pro kontrolu zveřejňování informací a uplatňování sankcí za porušení pravidel (komise složená ze zástupců ministerstev a odborné veřejnosti, jednání komise vždy za účasti novinářů)


Více informací v případě zájmu o tuto problematiku naleznete na: www.smscr.cz

Dovoluji s doplnit dnes, dne 27/5/09 jedno ilustrativní foto
Více odvahy
Více odvahy

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Petr napsal(a):

Každá obec by měla mít poměrný příjem z daní, podle toho kolik daní se na jejím katastru vyprodukuje. Ne, podle toho, kde má firma sídlo. Tam kde jsou jen luxusní vily v klidové zóně, bez podnikatelské činnosti, by mohla obec zvýšit daně z nemovitostí, aby měla dostatečné příjmy. Dnešní systém je nemravný a přerozděluje daně obcím podle toho kde je víc klidu a kdy bydlí mocnější z mocných.
26. 05. 2009 | 14:20

Mara napsal(a):

Jste pracovita, Veroniko :), fandim Vam a drzim palce.
26. 05. 2009 | 14:34

1.J.2 napsal(a):

Jenže jak to udělat, aby i když se prosazovaná pravidla přijmou, byla také dodržována. Vždycky se zatím našlo řešení jak přijatá pravidla obejít. Vždycky se našel někdo vlivný, který šikovně zasáhl v případě zahájení nějakého postihu.
26. 05. 2009 | 14:50

Pepa Řepa napsal(a):

To skeptický
drahý nadkolego, až objevíte v této zemi někoho, kdo není diskriminován, dejte prosím vědět.
26. 05. 2009 | 14:54

Veronika Vendlov napsal(a):

pepo řepo - já se například necítím být diskriminována....

očekávám, že ovetíte, něco jako že jedna vlaštovka jaro nedělá...
:)
vv.
26. 05. 2009 | 15:03

Veronika Vendlov napsal(a):

1.J.2, pryč se skepsí, s tou bychom to mohli zabalit všichni...:) nesmíme se bát, to je všechno. Strach je mocný a nebezpečný rádce....
26. 05. 2009 | 15:04

Veronika Vendlov napsal(a):

Maro: spíše zoufalá, ale jak mi radí moje rodina, můžu si ta to sama. Za 3 hodiny mám zkoušku a ještě jsem se na to ani nepodívala. Jedu na jistotu - opravný zářijový termín... :)
Díky moc za podporu!!! :)
26. 05. 2009 | 15:06

Veronika Vendlov napsal(a):

Petr: ano, medvědi, krájené ze státní kasy tomu jen nahrávají...

A ti, kdo nemají žádný trikot pol. strany a vedou města a obce pak chodí jako žebráci od ministerstva k ministerstvu a škemrají o fin. prostředky. To není rovná soutěž, to není o jasných pravidlech, bohužel.
26. 05. 2009 | 15:08

Veronika Vendlov napsal(a):

oprava - krájení (medvědi)...
26. 05. 2009 | 15:14

Lila napsal(a):

Požadavky Svazu měst a obcí, zformulované do zmíněných tří bodů, jsou rozumné a velmi potřebné. Včera bylo pozdě.

Vám, Veroniko, držím palce a přeji, aby Vám energie i odvaha vydržely hodně dlouho.
26. 05. 2009 | 15:45

Líný černý pes napsal(a):

to Pepe Řepa :

Nikomu to neříkejte, ale necítím se být diskriminovaným psem.
26. 05. 2009 | 15:58

veronika vendlova napsal(a):

Lilo, to právě není Svaz měst a obcí. Před časem vzniklo ještě toto SMS ČR, což je dle mého názoru dobře.

Díky, já si to také přeju! :)
26. 05. 2009 | 16:00

typro napsal(a):

Socialismus hlásá daňovou progresi, tak jí májí i obce. Tak je to správné(údajně). navrhuji jednotnou daň 15% a obcím jednotné dělení vybraných daní. Jak? to nevím.A je to.R.
26. 05. 2009 | 16:05

Pepa Řepa napsal(a):

To LČP
Boj proti diskriminaci se šíří světem.To je dneska panečku thema.
Prý i Pitr s Krejčířem zakládají svaz diskriminovaných tunelářů.

Bodejť by se cítila paní Vendlová diskriminována.
Vede řeči a manžel žehlí.
26. 05. 2009 | 16:30

veronika vendlova napsal(a):

Pepo, nečete pozorně.... :) nekde v minulých diskusích sjem uvedla, že můj muž NIKDY NEŽEHLÍ. A já to respektuju....
takže to je nevyžehlené a svět se točí dál....:)
26. 05. 2009 | 16:33

Pepa Řepa napsal(a):

Ó pardón, Šahrazád si to zařídila lépe.
26. 05. 2009 | 16:37

Milan H. napsal(a):

Pepa Řepa

to už trochu přeháníte, ne? Zde je zjevná nespravedlnost a systémová chyba, která zapříčiňuje nejenom to, že mají malé obce málo peněz. Ale tyto malé obce nemohou poskytovat občanům kvalitní služby, a ti se pak proto stěhují do větších měst. O cestovním ruchu ani nemluvě. Neexistuje-li v regionech a mikroregionech slušná dopravní infrastruktura, pak nelze někam lákat turisty, atd. Přitom mají všici plnou hubu keců o podpoře regionů, ale tohle bude asi první aktivita na úrovni ČR, která se s tím snaží něco udělat.
26. 05. 2009 | 16:39

Pepa Řepa napsal(a):

To MilanH.
Hmm. Tak zítra zajdu za sousedem -hajným a vyrobíme ceduli jak jsme daňově diskriminováni.
Třeba Vám to udělá radost.
26. 05. 2009 | 16:49

příznivci Starostů & Nezávislých napsal(a):

autorka

Děkujeme, že jste s souladu s kalendářem naší předvolební kampaně do EP zde a právě teď zveřejnila klíčový chyták na potenciální voliče, který si naše kampaň připravila, tedy účelové srovnávání nesrovnatelných cifer.

Pravdou ale je, že je třeba vést negativní kampaň, nejlépe kdo potenciálnímu voliči co bere nebo chce vzít. Tu Pražák peníze z rozpočtu, onde zrádný emigran nebo Sudeťák na majetku, který jsme jim vzali.
26. 05. 2009 | 16:51

Pepa Řepa napsal(a):

Od té doby, co jsem se přestěhoval, došel jsem rovněž k poznání, že za všechno mohou pražáci.

Nejdiskriminovanější obcí je zřejmě Odolená Voda s Aerem, ranwejí a možná budoucím letištěm.
Za poslední léta tam obyvatelé vymírají a jedinou stavbou je chlívek pana starosty.
26. 05. 2009 | 16:57

michal napsal(a):

Plně podporuji - nechápu, proč se z daní dotuje nejbohatší region (Praha) na úkor nejchudších (venkov). A nechápu, jak s tím primátor nedokáže vyjít (dluhy Prahy jsou dost velké), když starost na vsi do zvládne a má na člověka mnohem méně.

(Bydlím v Praze.)
26. 05. 2009 | 17:07

fact napsal(a):

trochu mi uniká, proč jezdí starosta Suché Loze dělat tiskovku do prahy a proč ji třeba neudělá s un iverzitou ve Zlíně. A není to ten systém, co vlastně zavedl Klaus jako ministr financí, a není to ten Klaus, co ho senátorka-účetní-starostka Juřenčáková zvolila? Možná by stálo za to peníza přerozdělit, ale třeba podílem na výběru daní, aby se pak obyvatelé ve své obci snažili uplatňovat své daně, přerozdělení to může doplnit. Jinak když má pražák udržet nápor středočechů v autech na nákupy v dopravě, za kulturou i za prací, potřebuje na to peníze, protože nese větší zátěž. Možná to analýza VŠE asi naznačuje, je to zde vyloženo poněkud zamotaně. Že se ve vewlkých městech rozhazuje a rozkrádá je pravda, ale v souvislosti s přerozdělením daní to jaksi je argument z jiného soudku. A poslední otázka, to opravdu psala autorka, nebo tady jen jaksi dává prosto někomu jinému a neuvádí to?
26. 05. 2009 | 17:55

1.J.2 napsal(a):

pro Veroniku Vendlovou
Pryč se skepsí je rada dobrá na bilboard, ale pro praxi je racionální spíše ta skepse. Ta je totiž výsledkem dvaceti let zkušeností.A nesouvisí se strachem. Člověk skeptický alespoň není zklamán. V případě vaší aktivity přeji opravdu moc úspěchů a radostně přijmu, budu-li se mýlit. Těch dvacet let uvádím proto, že před dvaceti lety většina našeho národa měla naději na obrat k lepšímu a nyní je zklamána
26. 05. 2009 | 18:21

Gren napsal(a):

Také Vám Paní Veroniko tleskám !! Záslužná činnost která má smysl.Jsem z většího města,ale velmi Vás podporuji,protože vesnice jsou šikanovány úředníky kteří si žijí nad poměry...
Bojujte určitě máte velkou podporu!!
26. 05. 2009 | 18:26

Hajný napsal(a):

To Pepa Řepa:
Jó svět je celej naruby!
Konzervativci kradou a podvádějí,nebo to aspoň tolerují,petrolejníci socani volaj po pořádku.
Petrolejníci řeční na podiu,mladá budoucí elita národa po nich hází pukavce.Tady je vidět,že chybí vojenský výcvik,netrefit se z 20 metrů,to by na vojně bylo padesát koleček okolo kasáren pro zdraví.
Mužští přebalují děti,ženské lítají v tryskáči.
Loupežník Rumcajs místo schovávání v lese chce znásilnit Justici.
Kam ten svět spěje.

PS:Jestli te Váš hajný není přesvědčen,že za všechno můžou Pražáci,tak není správný hajný.Pražáci a turisti jsou největší nepřítel lesa,to se musel učit už ve škole!Teď k tomu přibyli sinice!
26. 05. 2009 | 19:01

Petr Havelka napsal(a):

To Hajný

Zajímavé je, že v aktuálním vstupu do TV se primátor Bem obhajoval tím, že Praha vytváří největší výběr daní a HDP.
Zřejmě sází na lidskou nevědomost, protože rozumný člověk ví, že velké firmy daní a účtují v centrále a ta je v Praze.
Potom si to my venkované slíznem, že jsme "brzdy."

Jak můžu mít rád Prahu, když si myslí, že "sme hlópi" :)
26. 05. 2009 | 19:22

Veronika Vendllová napsal(a):

Příznivci Starostů & Nezávislých: Vy jak vidnou, mezi příznivce Starostů a nezávislých nepatříte. Rozhlédněte se kolem, pokud toto vnímáte jako negativní kampaň, tak jste spadli/a/l z jahody na znak.

Naštěstí si zatím mohu na tomto prostoru, při dodržování základních pravidel - kodex diskutujících a kodex blogera/ky, zveřejňovat, co se mi zachce.

SMS ČR nemá totožné personální složení jako Starostové a nezávislí, ačkoliv se logicky řada lidí angažuje v obou usupeních. Rozumím jim, protože dokud budou nezařazení, neboli bez pol. přísl. starostky a starostové považováni za "partu nezávislých" - neodhadnutelných lidí, kteří se na ničem vlastně nedohodnou, pak se NIC nezmění. Pokud ale potáhnou za jeden provaz, může se jim vzhledem k jejich odvaze, podařit prosadit myšlenky, před kterými jsou ostatní jen a jen připokakaní....

Děkujeme, že jste s souladu s kalendářem naší předvolební kampaně do EP zde a právě teď zveřejnila klíčový chyták na potenciální voliče, který si naše kampaň připravila, tedy účelové srovnávání nesrovnatelných cifer.

Pravdou ale je, že je třeba vést negativní kampaň, nejlépe kdo potenciálnímu voliči co bere nebo chce vzít. Tu Pražák peníze z rozpočtu, onde zrádný emigran nebo Sudeťák na majetku, který jsme jim vzali.
26. 05. 2009 | 19:49

Veronika Vendllová napsal(a):

Doplnení: Poslední 2 odstavce jsem připojila omylem, neb jsem si je zkopírovala, abych věděla, na co mám reagovat. Stane se.
v.
26. 05. 2009 | 19:51

Veronika Vendllová napsal(a):

Grene, díky, dnes víc než kdy jindy je potřeba vědět, že mají odvážní starostové a starostky podporu.
26. 05. 2009 | 19:52

Veronika Vendllová napsal(a):

1.J.2: Já to chápu, že je řada lidí po 20 letech zklamána, ale tak se nikam nepohneme...
26. 05. 2009 | 19:54

Veronika Vendllová napsal(a):

fact: fakt to chcete vědět, proč jede Petr Gazdík na TK do Prahy? To je asi vtip, jinak to nevidím...!

Vždycky se najde plno variant, jak peníze přerozdělit. Škoda, že většinou Ti, kdo na to nakonec doplatí, nejsou většinou u toho...to je ale divné. Já nevím, z jakého soudku máte pocit, že se přerozděluje, ale mám trochu pocit, že každý hovoříme o něčem jiném.

A co se týká textu - legitimně čerpám z textu, který jsme připravovali a který byl dnes na TK předán médiím. Ach jo, to je opravdu to nejpodstatnější, zjistit, zda je autorka skutečně autorou...copak není jasné, že jde o týmovou práci?

No nic, to by bylo furt dokola.
26. 05. 2009 | 20:01

Veronika Vendllová napsal(a):

michale, menší samosprávy jsou tradičně šetrnější. Navíc je na ně mnohem více vidět...díky za podporu!
26. 05. 2009 | 20:02

Veronika Vendllová napsal(a):

Pepo Řepo, Vodolku bych asi vynechala, tady chcíp pes...po včerejší události, kterou jsem dosud nepochopila, si říkám, že je dobře, že jsem proti paušalizaci obecně, jinak bych se za komunální politiky rvát nemohla. Ten výkvět, který občas někde funguje, fakt stojí za to...no nic.
26. 05. 2009 | 20:05

bigjirka napsal(a):

Ehm, mimochodem, Pepo Řepo, Aero s runwayí je v katastru obce Vodochody. Proto se taky tak jmenuje.
26. 05. 2009 | 20:51

argun napsal(a):

Ejhle, Milan H.
Jak jsem před chvílí pochopil pod panem Pehe, víte opravdu VŠE. Závidím Vám. Já bych si jenom dovolil tiše připodotknout, že hlavní systémovou chybu finacování obcí spatřuji v té neobyčejné kravině, která umožňuje samostatnou existenci obcím zvíci 60 duší. To se pak můžete v rámci daňového systému stavět na hlavu, ale taková obec si kanalizaci v životě nepostaví. Ba ani psí boudu na návsi. Ale zkuste tam přijít a říct konšelům, že by mělo smysl se s někým spojit...Pustí na Vás psa. Ono jim to toiž takto vyhovuje. Jsou prý rádi, že na nikoho NEDOPLÁCÍ! Nechcete, Veroniko, ty úžasné 3 body doplnit čtvrtým, který by v tomto smyslu inicioval změnu zákona? Při vší úctě, ty uvedené 3 body v prohlášení SMS ČR jsou totiž k ničemu. Jestli budu mít sílu a čas, napíšu ještě proč.
26. 05. 2009 | 21:09

Jirka69 napsal(a):

Myslím , že článek dost dobře popisuje problém. Vždycky mě dojímá Bém , který tvrdí jak nespravedlivé je to už takto pro Prahu , když u nich se vybírá přeci tak velké množství daní, ať si jde stoupnot před dvě obrovské uhelné elektrárny , které nám tu kazí vzduch a trochu se zamyslí. Pokud by se daně odváděli poměrně tam, kde se opravdu vytváří hodnoty tak by se v Praze asi hodně divili. Tenhle systém je opravdu nespravedlivý.
26. 05. 2009 | 21:20

Veronika Vendllová napsal(a):

argune, napište, budu ráda.
26. 05. 2009 | 21:32

Veronika Vendllová napsal(a):

Jirka69, já si to myslím taky a nejsem sama.
26. 05. 2009 | 21:32

Jirka69 napsal(a):

Veronika Vendlová: a to prosím pěkně nelobuji za to aby se tady odváděli zisky z elektráren, ať se rozdělí spravedlivějším poměrem, rozhodně je to potřeba - neboť pane Bém - nouze naučila i Dalibora housti.

Ale vážně, je to pro menší obce opravdu obrovský problém a mylsím, že by se dal i poohlédnutím v zahraničí najít vyrovnanější systém - zajímal by mě třeba i článek na tohle téma, jak to řiší jinde.
26. 05. 2009 | 21:39

Veronika Vendllová napsal(a):

Jirka69, já tomu rozumím. Ona ta nouze by podle mn prospěla většině populace, ktrá ji dosud nepocítila.

Menší obce už se brání dlouho, tohle není žádná novinka. Dnes se SMS ČR podařilo, upozornit na to skrze média i veřejnost, což je dobře.

Ono se to rozpočtové určení daní týká velmi úzce každého jednoho z nás. Jen si to jaksi málo uvedomujeme. A pak třeba nadáváme na vedení menší obce, že je neschopné, protože nepřinese peníze...jsme v kruhu, zpět u dotací, medvědů a paušálních částek, které připadají každou jednu trvale hlášenou osobu.

Pokud to půjde a budu mít na to kapacitu, budu pokračovat v poskytování informací.
26. 05. 2009 | 22:06

Saliven napsal(a):

Já jsem spíše z většího města a nesdílím názory starostů menších obcí. Nevím jak pánové z VŠE svůj průzkum dělali - nevylučuji, že mají pravdu - já osobně si ale myslím, že je to jinak. Že velká města mají obrovsky vyšší náklady a to, že Praha, Plzeň, Brno a Ostrava sežerou 50 procent peněz mi přijde jako nevyhnutelné. V tomto bodě si nemohu odpustit jistou poznámku a podezření z jistého manipulativního kroku - Praha má status kraje, tudíž je i pokud se nemýlím zřizovatelem středních škol - a potom třeba metro, že? Zařazovat ji mezi klasická města mi přijde skutečně ryze účelové. Dále náklady na hasiče..tomu nerozumím, protože hasiče mám pocit taky zřizuje kraj. Pokud jsou moje vývody správné, potom hrají starostové trochu levou. Co vy na to paní Veroniko?

PS: Když budou peníze z medvěda rozděleny rozumně,t ak je pro jejich zrušení. Dnes jsou ale z drtivé většiny využity pro dobro obcí, které by se např. na opravy tělocvičen a střech jinak nedostaly.
26. 05. 2009 | 22:39

Jirka69 napsal(a):

Saliven: nevím ale zdá se mi že pletete kočky a kroupy, něco jiného jso částky v rámci obce o kterých se tady bavíme a další jsou částky které jdou ze státního rozpočtu na potřebu výdajů krajů to je další část příjmů Prahy, pokud už to zužujete na ni.
26. 05. 2009 | 22:56

Saliven napsal(a):

Jirka69:
Ale právě na to já se ve svém příspěvku ptám, pokud jste to nezaregistroval..nesměšujete se to v tom starostovském požadavku náhodou? Pokud ano, je to zase levota.
26. 05. 2009 | 23:07

Jirka69 napsal(a):

saliven: pokud se v tom orientuji tak ten požadavek na spravedlivější rozdělení se týká pouze té jedné části, tj. příjmů obce - příjem kraje je jiná kapitola a pokud vím počítá se jinak, takže se to dle mne nesměšuje.

Ze strany obcí není požadavek dostávat na obyvatele stejně ale pohybovat se v tom nepoměru někde max. na urovni 2,5 násobku a to mi přijde rozumné, myslím, že v tom článku je dobře popsána nákladovost resp. rozdíl v ní na jednotlivé kapitoly obcí
26. 05. 2009 | 23:27

Pepa Řepa napsal(a):

To bigjirka
S Vodochody máte pravdu, nicméně mně přijde tento předvolební výkřik vytržený ze souvislosti jako trapná záležitost.
objevuje se to před každými volbami. Jednou doplácí Morava na Čechy,Praha ne venkov, Hradec na Pardubice,bílej na černýho, jindy je tomu naopak.

Je to-podle mne- pitomost, nedostatek jiného tématu, jak přilákat pozornost.
Bydlím 30 km od Prahy, většina lidí dojíždí za obživou tam. Budou snad platit nedotovaný lístek za metro, jinou taxu než pražák?
To samé studenti, využívající divadla, knihovny, dopravu atd...

Tady jde-opět podle mého názoru- o snahu zviditelnit se a svézt se na vlně pocitu, že Franta je diskriminován proti Karlovi. Využít lidské závisti a pocitu,že bych měl dostat víc.

Na nářek o diskriminaci jsem už alergický.
Přirozeně nikomu nebráním v tom, aby si na záda namaloval ceduli, jak je děsně diskriminován a pochodoval s ní po Praze nebo Brnu. Jeho věc.
27. 05. 2009 | 06:34

Josef Bartoněk, předseda SMS ČR napsal(a):

Saliven:
pokud vaše město nepatří mezi Prahu, Brno, Ostravu či Plzeň, jsou jeho občané diskriminování také (při např. 90tis. obyvatel asi 150 mil. ročně.) Analýza financování obcí neprokázala (ačkoli se úpěnlivě hledalo), že by uvedená velká města měla jiné povinnosti, kompetence nebo rozsah služeb rozdílný než u oststních měst.
Praha je opravdu současně obcí i krajem, ale na krajské kompetence dostává jiné peníze, než o kterých je zde řeč. To, že v kompetencích Prahy je slušně řečeno nepořádek, napadáme již dlouho, ale nikdo se k nápravě nemá. Zejména kraje a Praha jsou proti, protože jim nepřehlednost financování vyhovuje.
Náš návrh na zavedení systému do financování obcí není založen na pocitech, ale striktně vychází ze zásadních výsledků a doporučení nezávislé analýzy financování obcí zpracované vysokými školami (2 roky práce, 2 mil. Kč - platilo MF). A také respektuje vyšší potřeby měst.
Ještě se tu někdo zmiňoval o vysokých nákladech malých obcí. Tento argument neobstojí, protože malé obce spotřebovávají na občana méně peněz, než města a při doporučovaném sloučení obcí by podle současného zvýhodňování se vzrůstajícím počtem obyvatel obce muselo dojít ke zvýšení příspěvku.
K předvolebnímu času: změnu prosazujeme kontinuálně tři roky, před měsícem se zadrhla jednání a MF přestalo plnit slib přípravy nového zákona. Postupovali bychom úplně stejně, volby nevolby.
27. 05. 2009 | 08:27

Aleš napsal(a):

Po dlouhém, dlouhém období jsem si konečně přečetl velmi dobrý blog. Argumenty jednoznačné a přesvědčivé. Včera jsem to navíc viděl na nově a rozesmálo mě, jak se dobře problém zviditelnil. Nelze než složit poklonu.
27. 05. 2009 | 08:48

Hajný napsal(a):

to Veronika Vendlová:
Snad každý v našem státě křičí,že je diskriminovaný.Pražáci,venkov,Romové,důchodci,zaměstnanci,živnostníci,řidiči rychlých aut,ženy na mateřské,samoživitelky,moje milovaná ženuška,já a tak dál.
Navrhuji založit Svaz diskriminovaných a jít do voleb.A hned budeme mít jednotnou kandidátku Národní fronty.My to těm velkým stranám naklepeme!!!
27. 05. 2009 | 09:41

Martin napsal(a):

Typický vesničan se v pracovní den ráno sebere a jede do města, tam stráví 10-12 hodin a jede domů, kde se podívá na zprávy, nají se, vyspí a zase znovu. Tedy vesničané jsou neustále nasomrovaní ve městě, ale platit, jóóó to se jim nechce.
Pokud by se platilo obcím na hlavu, velké města zavedou mýtné a vesničané budou platit cash denně zhruba 100-300 Kč denně. To teprve budou nářky o nenažranosti.
27. 05. 2009 | 10:09

Dave napsal(a):

Diskriminace je v ČR normální, např. pro majitele nemovitostí neplatí Ústava (prostě je v jejich případě ignorována výkonnou mocí i přes nějakých 16 nebo kolik rozhodnutí ústavního soudu) a nebýt Kubery, tak by měli ještě i nevolnictví (nucená práce bez odměny pro státní zprávu), jako donedávna. Nějaká daňová spravedlnost je vedle toho celkem drobnost :)...
27. 05. 2009 | 10:24

Pružina napsal(a):

Pane Hajný, hlásím se k Vám do služby. Za to, jak jste krásně nastínil tu novou perspektivní stranu diskriminovaných! Navíc jste jednou ještě velkolepěji nastínil baštu, tedy jídlo, což já mohu. Už se těším až uvidím své jméno na kandidátce! A to věřte, že teda diskriminovanej sem, tedy se tak pořád cítím…

To autor: S Vašimi návrhy na prosazení (tučné písmo) naprosto souhlasím. Jinak, ale tady chybí jedna strana rovnice a to, kolik kdo přispěl. A to je ten dost velký problém. A také kdo výhody vlastně spotřebovává, jak už tady jsou poznámky o dojíždění za prací do měst. Abychom v honbě za tzv. spravedlností nepáchali víc škod než užitku, jak už se stávalo, stává se a stávati se bude.
27. 05. 2009 | 10:26

Petr Havelka napsal(a):

Víte, ony se ve větších městech a jim spřízněných krajských úřadech opravdu dějí zajímavé věci.
Městečka a vesnice berou na "hlavu" méně, to doufám uznáte. Peníze jsou pro obce klíč k nezávislosti, jejich nedostatek vytváří opak.
Rozumný člověk samozřejmě pochopí, že velká města potřebují na "hlavu" více, už kvůli pracovním příležitostem pro občany z venkova,ale jde o MÍRU přerozdělení.

Pokud na "hlavu" dostanete méně, jste odkázáni na blahovůli kraje.

Kraj je "kapitola" sama pro sebe.

Příklad: Budovy v arealu bývale nemocnice v jednom okresním městě měl pod palcem kraj. Při přestavbě budov na domov důchodců, rekonstrukce arealu a jiné úpravy ai místní stavební firmy neškrtly. Kraj vybral jednu "spřátelenou" firmu z krajského města. Ta si na práce sjednala místní stavební firmy. Firmy dělaly za hubičku a zisky plynuly ke spřáteleným. Prostě, pokud nemáte na kraji "podporu", neškrtnete si.

V bleděmodrém jsou v té samé pozici městečka a obce. Na investiční akce jsou jim krajem "doporučovány" spřátelené subjekty, vícepráce a černota bují.

Všemožní, všehoschopní dojí, státní dluh bují.

Za rok se do všudemožných kapes rozplynou, bez přehánění, desítky miliard. "Skládali" jsme se jako daňoví plátci, ale "dlaňoví" z toho dostávají "svoje" zpátky.
27. 05. 2009 | 11:10

Ládik napsal(a):

Tak, jako tekutiny proudí cestou nejmenšího odporu, tak prospěcháři prudí ke zdrojům peněz. O tom jsou volby všech stupňů, v závislosti na nich zákony o přerozdělovaání, vlastně celá demokratura.
27. 05. 2009 | 11:36

Veronika Vendllová napsal(a):

Dobrý večer, omlouvám se za delší diskusní odmlku, ale nemohu jinak.

Panu starostovi Bartoňkovi bych chtěla poděkovat, že mne v argumentaci pomohl.

Slivene, jen bych dodala:

je to tak, že Praha nadto, že dostává peníze jako obec, pak dostává ještě peníze jako kraj (viz níže). Za situace, kdy nevlastní žádné krajské silnici (všechny jsou obecní), pak dostává méně než jiné kraje, ale z těch krajských peněz se platí školství, sociální služby, pak jsou ještě dotace na různé sociální služby transferem z kapitoly všeobecné pokladní správy.

Tzn. 30 tis. Kč na Pražana nezahrnuje další peníze, které jdou na kraj.
Viz zde: Procenta, kterými se jednotlivé kraje podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle § 3 odst. 1 písm. b) až f)
------------------------------------------------------------------
Kraj Procento
------------------------------------------------------------------
Hlavní město Praha 3,183684
------------------------------------------------------------------
Středočeský 13,774311
------------------------------------------------------------------
Jihočeský 8,607201
------------------------------------------------------------------
Plzeňský 7,248716
------------------------------------------------------------------
Karlovarský 3,772990
------------------------------------------------------------------
Ústecký 8,242502
------------------------------------------------------------------
Liberecký 4,681207
------------------------------------------------------------------
Královéhradecký 6,442233
------------------------------------------------------------------
Pardubický 5,555168
------------------------------------------------------------------
Vysočina 7,338590
------------------------------------------------------------------
Jihomoravský 9,526055
------------------------------------------------------------------
Olomoucký 6,751705
------------------------------------------------------------------
Zlínský 5,251503
------------------------------------------------------------------
Moravskoslezský 9,624135
------------------------------------------------------------------
Úhrn 100,000000
------------------------------------------------------------------
27. 05. 2009 | 21:13

Veronika Vendllová napsal(a):

Aleši, díky, je to týmová práce, takže pochvalu pošlu dál do světa! :)

Nova to pojala tradičně skandálně. I když, jak uvedl pan starosta Bartoňek, jde o aktivitu, která pokračuje a trvá kampaň nekampaň. Vzhledem k "mediální dece", jaké jsou podrobovány většinově všechny neparlamentní strany tím více, čím blíže je k volbám, kromě těch, o kterých se stále mluví díky xenofibii, je vlastě vělký úspěch, že se téma konečně dostalo celorepublikově k lidem a o ně jde v první řadě. Myslím, že nemá radost ani pan ministr financí Janota, ani pan Bém. Samozřejmě pro jejich zkažení radosti to starostové nedělají, ale bylo by alespoň důležité, kdyby pokračoval dialog zejména s MF a nový zákon o RUD nezapadl do propadliště dějin.
27. 05. 2009 | 21:22

Veronika Vendllová napsal(a):

Pane Hajný, ráda Vás vidím! :) No ale já bych se do té party nehodila, neb se necítím bát diskriminována a to by asi vadilo, ne? Je le možné, že by byla cesta do PSP ČR otevřená... :)
27. 05. 2009 | 21:24

Veronika Vendllová napsal(a):

Martine, mám pocit, že by řada typických vesničanů a vesničanek všechno to, co jste popsal, ráda dělala ve své vesnici. Trendy jsou ale jiné. Osobně to tu poslouchám stále od vedení města: že je OV noclehárna Prahy, že tam pracujeme a sem se vracíme až večer. A co jako máme dělat, když tohle město i 20 let po revoluci vypadá spíš jak potěmkinova vesnice? Když nemá místo pro děti ve školce i když bylo jasné, že to nebude stačit, nebude mít místa ani ve škole a kromě sportu a zahulených hospod tu není nic jiného, kde by mi bylo dobře? Myslím, že bych Praze víc platit nechtěla. Stačí to, co už platím...atd.
27. 05. 2009 | 21:31

Veronika Vendllová napsal(a):

Pružino, především jde o přerozdělování financí a to by mělo být co nejstransparentnější a nejférovější. Na tom se jistě shodneme. O nic jiného SMS ČR neusiluje.
27. 05. 2009 | 21:35

Saliven napsal(a):

Josef Bartoněk:
Jako občan Českých Budějovic si tedy popravdě nepřijdu diskriminován - víc peněz městu = víc peněz spřáteleným podnikatelským kámošům. Nicméně za Váš text děkuji, stejně jako textu paní Vendlové. Zůstanu nestranným, tohle skutečně není moje parketa. :-)
27. 05. 2009 | 21:39

Veronika Vendllová napsal(a):

Petře Havelko, to, co jste popsal se děje. Nemohu to ale dokázat, nemám na to kapacitu. Citlivost veřejnosti je už ovšem tak otupělá, že se trochu bojím o budoucnost - tedy situace "kde není žalobce, není soudce". A pak už i já založím ruce do klína a budu sledovat západ slunce nad Českým středohořím, pustím si nějakou muziku a začnu přemýšlet, kde jsme udělali chybu...

Jako soudruzi z NDR...:)
27. 05. 2009 | 21:40

Veronika Vendllová napsal(a):

A Ládík to pěkně uzvřel....
dobrou noc
vv
27. 05. 2009 | 21:42

argun napsal(a):

Josef Bartoněk
Píšete: "Ještě se tu někdo zmiňoval o vysokých nákladech malých obcí. Tento argument neobstojí, protože malé obce spotřebovávají na občana méně peněz, než města a při doporučovaném sloučení obcí by podle současného zvýhodňování se vzrůstajícím počtem obyvatel obce muselo dojít ke zvýšení příspěvku."
Ten někdo jsem byl já. Vaší argumentaci vůbec nerozumím. Ke snížení státního příspěvku by samozřejmě nedošlo, neboť celkový počet obyvatel by zůstal zachován. Každý podnikatel ví, že centralizace mandatorních nákladů se (většinou) vyplatí. Jestliže má deset obcí deset účetních, stojí ty účetní služby dohromady dost peněz. Jestliže deset obcí zaplatí dohromady jednu účetní, je to pro každou z nich méně peněz. Jistěže ta závislost není úplně lineární, leč přesto se tomu říká efektivita práce. Nebo Vás učili ve škole jinou matematiku? To je ostatně důvod, proč v Rakousku nemůže existovat obec, která má méně než 3 000 obyvatel.
27. 05. 2009 | 22:26

argun napsal(a):

Veronika Vendlová
Činím jak jsem slíbil... To máte tak. Spravedlnost na tomto světě neexistuje a pokud jde o peníze, pak už vůbec ne. Vy a SMS ČR si ovšem zřejmě myslíte opak. Věřte, že všichni mají málo, já samozřejmě také. Jsem přesvědčený, že kdyby si statutární města objednala tutéž analýzu za tytéž docela zajímavé 2 mil.Kč, prokázala by pravý opak. V této oblasti totiž nelze příliš sázet na racionalitu, vždycky půjde především o politické rozhodnutí kam se ta laťka přerozdělování nastaví. Přidat jednomu znamená ubrat druhému. Já bych nechtěl být tím druhým... Za svou praxi jsem se setkal možná už s několika stovkami starostů a zúčastnil se desítek jednání zastupitelstev. Všude je to víceméně stejné - to podstatné je v lidech, nikoliv v penězích. Schopný starosta a nerozhádané zastupitelstvo dokáží zázraky s tím co mají. Opak znamená opak. Musím však konstatovat, že podle mě na svou práci stačí tak maximálně 50% starostů. Dnes se jedná o poměrně náročnou manažerskou činnost vyžadující průřezové znalosti a průměrná kompetence starostů je vskutku prachbídná. Z toho pak samozřejmě plÿne i efektivita jejich činnosti. Lidé se nestěhují do měst proto, že nemají ve vsi chodník, jak mylně píše Milan H., ale proto, že ve městech mají narozdíl od vesnic práci. A na tom žádné přerozdělení daní nic nezmění. Tam je vině matička globalizace se kterou asi nehneme. Žádné přerozdělení nemůže být férové a transparentní už jen proto, že jde o přerozdělení. Zkuste to prosím pochopit. Ale nic proti iniciativě SMS ČR, je to samozřejmě legitimní. Jen se probůh netvařte, že je spravedlivá a ušlechtilá. Není. Každý chce víc, tedy i SMS ČR. Takže je to OK. K těm 3 či 4 postulátům. Porcování mědvěda je u nás samozřejmě lehce bizarní politický folklór, leč je to běžný instrument téměř ve všech evropských zemích, ba i v takovém Pobaltí. Porcuje se i v samotném Evropském parlamentu, že ano... Je to komické, ale umožňuje to financovat jinak nefinacovatelné akce. Nerozporuji, že často jde o úplné blbosti, někdy se ale zachrání zřícený klášter třeba. Vůbec nechápu souvislost mezi medvědem a korupcí, nevidím ji tam. Osobně proti medvědovi nic nemám.
ad1) To je jen výkřik do tmy bez obsahu. Co se tím chce říct? Dotačních systémů je v této republice (stejně jako jinde) asi milion - národní, evropský, krajský, městský, nadační, soukromé zdroje.... Pravidla pro každý z nich bezpochyby existují a zveřejňuje je ten kdo dotaci poskytuje. Pokud je to míněno komplexně, pak si na to připravte ve státním rozpočtu několik set miliónů. Máte vůbec představu kolik peněz stála jen implemenatce evropských fondů a jak dlouho to trvalo? Je to podle mě nerealizovatelné a hlavně nefinacovatelné.
ad 2) Za porušení pravidel již dnes existují sankce tak přísné, až se z toho všem, kteří z dotacemi pracují, potí zadek... A nejde zdaleka jen o sankce ze strany posyktovatelů dotací, ale hlavně o sankce finačních úřadů. Ty sankce jsou mimochodem jedním z důvodů, proč vázne čerpání evropských peněz. Spousta zájemců se prostě bojí do toho jít - co kdyby... Black list považuji za diskriminační šílenost a pevně doufám, že se nikdy nezrealizuje. Cožpak opravdu nevíte, že 99% všech pochybení jsou výhradně trapnosti administrativního charakteru? A že za tyto trapnosti je na postižené starosty naházeno v regionálních plátcích tolik špíny, že se jí do konce života nezbaví? Péťů není zdaleka tolik, jak by se mohlo na první pohled zdát. Problém je úplně jinde - je přesankciováno, resp. není vůbec rozlišeno, co je skutečným zneužitím veřejných peněz a co je administrativní kravinou, kterou lze lehce napravit. Ergo, tento bodík je úplná pitomost. Pokud ovšem nemáte v šupleti utajeno jeho kompletní, nepopulistické a racionální znění.
ad 3) Konec korunuje dílo! Tak to je fakt perla. Další nadkomise komise pro kotrolu kontroly. Máte vůbec představu, jak tyto aktivity financovat? Tímto bodíkem prakticky říkáte, že státní správa a ministerstva zaměstnávájí nekompetentní a nesvéprávná individua. Tady už to racionální znění snad ani nečekám...
Shrnuto: Iniciativa ve smyslu návrhu na změnu finacování samospráv je OK, z důvodů výše uvedených. To ostatní jsou populistické předvolební hlouposti.
27. 05. 2009 | 23:47

Veronika Vendlov napsal(a):

Argune, díky z slíbené, cením si toho. Jen mě mrzí, že máte dojem, že jde o populismus a předvolební boj. To Vám ale nevymluvím.

Budu reagovat, ale později, mám krm jiného takové nemilé soukromé povinnosti - zkouškové období a zrovna včera jsem nebyla z neúspěšnějších studentek. Tak mi to prosím promiňte, musím se učit, mučit...:(

Ale čas si najdu!
27. 05. 2009 | 23:59

Josef Bartoněk, předseda SMS ČR napsal(a):

Argune,
z obecného pohledu a při uplatnění prosté matematiky se vašemu názoru na efektivitu slučování obcí nedá nic vytknout. Leč šedá je teorie a zelený strom života. Pominu otázku, jestli je efektivnější obec dnes reálně hospodařící se 7 tis. na občana nebo město se 30 tis. na občana.
Zkuste se na věc podívat pohledem malé obce. Její zastupitelé jistě ví, že z matematického pohledu na efektivitu by bylo nejlépe se sloučit se sousedním městysem. Ale z poměrně nedávné historie mají v paměti zkušenost, kdy patřili pod stejnou střediskovou obec a dobře ví, že by potom peněz na rozvoj té jejich obce šlo řádově méně, než když zůstanou samostatní. Co byste jim z hlediska efektivity doporučil?
Jen ještě připomenu, že současný stav podporuje zásadní, penězi nevyčíslitelné, hodnoty, které by se při sloučení obcí do větších celků zcela vytratily. Tou první je plošné historické osídlení krajiny, tou druhou identifikace lidí s místem a jejich přímý podíl na jeho veřejné správě. Tou třetí, neméně významnou, je to, že v obcích pod 2000 obyvatel si stále ještě voliči mohou vybrat do čela osobnosti, které dobře znají, a ne nastrčené stranické figury. To je trnem v oku zavedeným stranám, protože je to poslední společenský a finanční segment, který plně neovládají. Nestojí za to se za práva na jeho udržitelnost postavit? (Pozn.: sám žiji v městysu)

Nerozporuji, že všichni mají málo. Říkám, že poměr je špatně. Analýzu financování obcí objednalo MF a zpracovávaly ji vysoké školy zcela nezávisle. MY jsme ji pouze, stejně jako protistrany, během zpracovávání připomínkovali. Jasně z ní vyplývá, že např. Plzeň nemá jiné kompetence či povinnosti než Olomouc, a přitom Olomouc bere 12,35 Kč na občana a Plzeň 18,45 Kč. Hovoříme zde u těchto měst o rozdílu stovek miliónů ročně. To vám přijde přijatelné?
Nevím,kde pracujete, ale v samosprávě určitě ne. To byste měl nepřeberné množství informací o tom, jak se s medvědem a spoustou dalších dotací zachází. Pak byste nemohl napsat, že tam korupci nevidíte. Divil byste se, co je všechno možné a jaká míra korupce a přímého střetu zájmů v této oblasti existuje. Bohužel buď důkazy nejsou nebo nikdo nic neporušil.Veřejně známé kauzy jsou pouze vrcholem ledovce.
28. 05. 2009 | 11:38

argun napsal(a):

Zdravím Vás pane Bartoňku a děkuji za reakci. Ano, opravdu se dívám na věc z pohledu malé obce. Nemálo jich docela dobře znám. Jestliže má ta obec kupříkladu 80 duší a rozpočet 600 tis. ročně, je to s bídou na prosté přežití. Jestliže jí Vámi navrhovaná daňová reforma přinese do kasy dalších 300 tis. ročně, co myslíte, že za tyto úžasné, o 50% nabobtnalé, peníze pořídí? Budou schopni realizovat jakékoliv investice a zamezit postupnému vysídlování? Já myslím, že nebudou. Možná opraví autobusovou zastávku. Víte, komunální sféra má čaasto sklon se tvářit, že žije v jiném světě. Ale není tomu tak. Globalizace řádí a ekonomika funguje všude stejně. A asi s tím už nic pořídíme. Je myslím, že racionálnější je se tomu trendu přizpůsobit, než konat hrdinské skutky. Takže ano, z hlediska efektivity výkonu samosprávy bych jim jednoznačně doporučil se spojit, neboť dříve či později k tomu budou stejně vývojem donuceni. Máte pravdu, že jsou tady silné negativní reminiscence na "vesničky střediskové". Ale přece jen čas oponou trhnul a dnes už jsme v demokracii. A to dřív jaksi nebývalo. Takže občané mají k dispozici i jisté nástroje jak dosáhnout svého. Pokud je ovšem využijí.
Máte pravdu i v tom, že venkov je nositelem významných specifických hodnot. Zaplať pánbůh za ně. Je však otázkou, a nechci ji tady rozebírat, protože to je téma na esej a ne na blog, do jaké míry má venkov šanci si do budoucna ty hodnoty uchovat. Já myslím, že se promění. Rozumím Vám dobře, krajina je moje velké hobby. Ale nesdílím Váš názor v tom, že když se dosud samostatná Dolní Lhota přičlení jako místní část k Horní Lhotě, že to bude mít nějaký vliv na strukturu osídlení krajiny a identifikaci s místem, resp. na podíl občanů na veřejné správě. To sídlo přece probůh nezmizí z povrchu zemského. Já tyto teze dobře znám. S prominutím, je to folklór všech seminářů na téma regionálního rozvoje. Ale je nepravdivý. A ta politika? To má rub i líc. V té vsi o které píšu, jsou asi tak 2 lidé, kteří mají jakousi kompetenci ke starostování, jeden traktorista, druhý nevím co dělá. Ostatní, při vši úctě, jsou buď na pracáku nebo jsou to asociálové nebo disponují IQ tykve. Jaký smysl tam pak mají volby? Franta s Pepou si na návsi plácnou kdo to tentokrát vezme a je hotovo. A co se stane, až Franta onemocní a Pepa půjde do důchodu? V obci, která má několik místních částí, a třeba 1 000 obyvatel, se najdou lépe alespoň 4 další takoví. A to už je pak veselejší, to přece vydá na celé kompetentní zastupitelstvo!
Ty peníze. Ano, souhlas, pokud Plzeň s Oloumocí jsou na tom tak, jak píšete, je to prostě špatně. Nechť je to napraveno Vaším návrhem. Ale někoho to jistě bude bolet a ten bude asi hodně křičet. Tvrdím, že nastavení pravidel financování není otázkou spravedlnosti, ale politické vůle a úhlu pohledu na problém. Ten pytel je pořád stejný, někdo vydělá a někdo prodělá, to je vše. Se spravedlností a diskriminací to nemá vůbec nic společného, tak o ní radši nemluvte, protože to provokuje. Mé skromné doporučení.
29. 05. 2009 | 20:28

argun napsal(a):

Ty dotace. Napsal jsem, že korupci nevidím pouze u medvěda. Tam jde podle mě o standardní politický lobbing, často komický, ale nic špatného tam neshledávám. Ve finále rozhodují hlasováním parlamentní výbory. Takže kde je problém?
Jiná píseň jsou národní dotace, tam korupci vůbec nevylučuji. Ale netuším, jak by konkrétně mohla přispět centrální adresa k její eliminaci. Obec X dostala 20 mil. na kanalizaci. No a? Jak z toho oznámení vyplyne informace, že pan Novák z ministerstva za to zinkasoval půl milionu, to opravdu nevím. Střet zájmů určitě existuje. Velmi mě pobaví, když zjistím, jak úředník z krajského úřadu si založí neziskovku Za zářné zítřky obce Kotěhůlky, aby skrze ni mohl inkasovat dotaci na opravu cesty ke své chalupě, kterou v Kotěhůlkách má. Jak správně tušíte Vy i Vaše kolegyně Veronika, neziskovky opravdu miluju. Jistý úředník z nejmenovaného ministerstva mi jednou pošeptal, že to je největší finační tunel ve státní správě. Ale klid, samozřejmě vím, že řada z nich funguje bezvadně a plní svou funkci. Dalším systémovým nesmyslem je, že řada o.p.s. kupříkladu reálně funguje jako běžný podnikatelský subjekt (podnikají, fakturují) a přitom inkasují dotace určené neziskovkám. Jak vidíte, lze se dívat na problém z různých úhlů pohledu. U evropských dotací se o korupci hodně mluví ale zatím nic reálně prokázáno nebylo. Tam jako hlavním problém vidím to, že celý hodnotící proces zdegeneroval v politickou dohodu krajských vlád sdružených v příslušných NUTS. Tam už se moc nehodnotí, jen handluje. Závěrem. Nemyslím si, že návrhy SMS ČR uvedené ve zmíněných 3 bodech mohou něco významně změnit a hlavně si myslím, že nemají šanci na to, aby byly uspěly hlavně z důvodu extrémních nákladů na jejich realizaci. Ale jistě se mohu mýlit. Návrh na změnu financování samospráv je v pořádku a přeji Vám, ať s ním uspějete. Mějte se dobře.
29. 05. 2009 | 20:29

Josef Bartoněk, předseda SMS ČR napsal(a):

Argune,
tak hezky jste se zastával matematiky a teď napíšete, že nastavení pravidel financování je otázkou pohledu na problém. Přitom náš návrh je zlednodušeně řečeno pouze logické a matematické vyjádření výsledků a doporučení analýzy financování obcí (nezávisle zpracované za účasti všech dotčených stran, tedy i zástupců velkých měst).
A teď 2x z praxe:
S medvěděm je to úplně jinak. Už jste někdy viděl podvyživeného řezníka?
Píšete, že lidé již mají nástroje, jak dosáhnout svého. Tak se podívejte, k čemu je využívají. Od Zlína se např. právě teď chystá oddělit třetí vesnice v krátkém čase za sebou.
Mám odlišný názor od vašeho na to, jak se budou dívat zastupitelé tisícihlavé obce na vaši 80ti dušní až se budou schvalovat plánované akce.
Bohatství nikomu nezávidím. Ale váš život s přesvědčením, že čas oponou trhnul a teď už máme demokracii, vám závidím docela upřímně.
30. 05. 2009 | 07:27

argun napsal(a):

Pane Bartoňku, velmi mě zaujala Vaše poslední věta. Myslím, že o mnohém vypovídá. Pokud by Váš názor sdíleli i představitelé ostatních členských obcí SMS ČR, považoval bych to za velmi varovné sdělení o charakteru tohoto sdružení. Chci věřit, že tomu tak není. Mějte se hezky.
01. 06. 2009 | 19:13

Rolex watches napsal(a):

The Omega Seamaster collection is composed of four models -300 M, Aqua Terra, Apnea and the latest addition, Planet Ocean. Each model specializes in offering a unique feature.These can attract more people to the eye.it can be make omega watches more for sale. http://www.omegawatchessale...
03. 07. 2009 | 08:02

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy