Český grantový trakař aneb Kulturní zemětřesení dle Richterovy stupnice

06. 04. 2008 | 03:01
Přečteno 6951 krát
Obecně platí, že jakákoli grantová podpora v kultuře i ve vědě má smysl pouze tehdy, když veřejné finance putují tam a jenom tam, kam nedosáhne trh. Proto se dotují národní a městská divadla, národní muzea a umělecké galérie, opery, filharmonie, festivaly vážné hudby, jazzu a dalších menšinových žánrů, umělecké filmy, univerzity, základní vědecký výzkum.

Dotovat z veřejných zdrojů popkulturu a tržně úspěšný kulturně-turistický byznys o to větší sumou, oč více vydělá, je nesmysl, na který mohli přijít snad jedině pražští radní, pro něž je kultura totéž co prodej rohlíků. Už F.X. Šalda říkal, že chyby mistrů poznají se nejlépe na jejich žácích: čím pilnější packal mistra napodobuje, tím víc bot, škod a ostud mistrově doktríně nadělá. A tak i náš prezident zhruba před rokem přišel s myšlenkou přesunu dotace na diváka („Tady se podařilo vytvořit dojem, že nenávštěvník dotuje umělce. Trvám na tom, že to není pravda. Nenávštěvník dotuje návštěvníka…“) i s myšlenkou plošné dotace, kdy se mají stejným rovným dílem subvencovat všichni podle míry úspěšnosti na trhu („Buď stát nebo město řekne, že subvencuje neúspěšné, čili ty, kteří si na sebe nevydělají. Anebo se subvencují či nesubvencují všichni, již se v tomto oboru pokoušejí něco dělat.

Zdá se, že stát volí první model a Petr Kratochvíl by chtěl model druhý…“, LN 1. září 2007). Toto stroze ekonomické myšlení nemá daleko k ekonomickému fachidiotismu: mechanicky přenáší neomarxistické zásady o prvotnosti základny a zbytnosti nastavby do sfér, jimž vůbec nerozumí. Vychází například z fatální neznalosti podmínek, za nichž fungují kdekoli v kulturním světě i veleúspěšné podniky a projekty (tržní neúspěšnost se například v divadle nebo vážné hudbě ani zdaleka nekryje s uměleckou, ba ani diváckou úspěšností: takové Dejvické divadlo může mít rok dopředu beznadějně vyprodáno, a přece nebude nikdy finančně soběstačné; stejně tak Činoherní klub, Studio Y, Divadlo v Dlouhé aj.). Umělecky náročné divadelní, výtvarné či hudební instituce a projekty (velká činohra i opera, umělecké galérie a filmy, prakticky veškerá vážná hudba, ale z valné části i Klausem milovaný jazz) by bez více než 50% dotací z veřejných zdrojů prostě zanikly, nebyly by z definice možné, zbyla by jen popkultura). Tomuto latentnímu fachidiotismu nasadili na pražském magistrátu korunu zavedením nové, mnohamilionové plošné dotace takříkajíc „na diváka“.

ORIGINÁLNÍ ČESKÝ TRAKAŘ
Podle logiky magistrátních „kulturtrégrů“ ten, kdo prodá více vstupenek (má větší zisk) má automaticky i větší nárok na veřejnou podporu. Teoreticky vzato T-Mobil Aréna, Kleopatra-muzikál či Karlínské divadlo by měly mít deset až dvacetkrát větší nárok na veřejnou podporu než maličké Dejvické divadlo, Alfréd ve dvoře, Farma v jeskyni nebo Buchty a loutky. Scény a soubory, jež mají pro pražskou kulturu nepoměrně větší význam než velké muzikálové arény typu Divadla Broadway, loutkářské atrakce kolem Karlovy ulice, pouze zahraničními turisty navštěvované Muchovo muzeum nebo černá divadla, jež opět živí jen a jen zahraniční turistická klientela. Všude ve světě turismus přispívá do veřejného rozpočtu, jen u nás v Kocourkově veřejný rozpočet dotuje zahraničního turistu!

Tím, kdo tento nesmysl v podobě tzv. „prvního grantového pilíře“ (plošná dotace na vstupenku = 25% z celkové sumy na granty) vymyslel, kdo si ho nechal na radnici po řadě účelových workšopů patentovat a dodnes jej vehementně obhajuje, je pražský radní pro kulturu Milan Richter. Tento originální český trakař je skutečně jeho vynález, právem si ho hýčká a je na něj pyšný. Politicky to byl dobrý tah. Radní tím šikovně předešel každoročním stížnostem komerčních subjektů, které by v ostatních kategoriích, posuzujících uměleckou hodnotu projektu, většinou neměly šanci. První „pilíř“ je jen obejitím pilířů „uměleckých“. Potíž je v tom, že radní při obhajobě svého grantového trakaře s jedním kolečkem navíc používá jako fíkového listu dvanáctičlennou grantovou komisi, složenou z odborníků, jež prý tuhle zvrácenou koncepci spoluvytvářela a schválila. Letošní rozdělení grantů, jež budí často oprávněné pochybnosti, je prý výhradně její dílo a její zodpovědnost. Podívejme se tedy na fakta, viděná nikoli jen subjektivním pohledem jedné dvanáctiny komise, nýbrž opřená o stanoviska celé komise, jak je obsahují veřejně dostupné zápisy z jednání.

JAK NAVÝŠIT RADNÍ NULU
Jednání dvanáctičlenné odborné komise (třináctým je předseda – jediný politik z radnice, který hlasuje jen v nerozhodných případech) začalo již loni před Vánoci. A začne hned šokem. Ukáže se, že v celkové finanční částce, určené k rozdělení mezi 700 žadatelů, chybí 8 milionů. A že – pokud má komise v tomto grantovém kole posuzovat pouze nově přihlášené projekty - jde dokonce o mínus 68 milionů! Radní totiž do celkové částky 200 milionů „zapomněli“ započítat probíhající čtyřleté granty, nasmlouvané v minulých letech (Činoherní klub, Akropolis aj.). Tím pádem ovšem pro nejdůležitější kategorii - tzv. čtvrtý pilíř víceletých grantů (30% z celkového rozpočtu) - nezbyla k rozdělení ani koruna. Jinými slovy: radní vyhlásili grantové kolo pro rok 2008, zájemci se v dobré víře hlásili do všech čtyř kategorií, a přitom nevěděli, že jednu z nich, do nichž se hlásili ti nejlepší a nejambicióznější, mají dopředu uzavřenou, neboť tam je k rozdělení 0. Slovy: nula.

Politickou vůlí radnice bylo „nezatěžovat“ budoucí rozpočet nadále žádnými víceletými granty. Proč je tedy vyhlašovala? Nedivil bych se pak desítkám oprávněných žalob. Proto jsme se rozhodli nezapočítávat do celkové sumy dříve nasmlouvaných 68 milionů (tato komise je nemá co posuzovat, jde to mimo její kompetenci), doplnit jimi chybějící čtvrtou kategorii a docílit tak, aby pro Prahu podstatné nejen divadelní (Divadlo Archa), ale i výtvarné projekty (smíchovská MeetFactory, Kulturní Jižní město) na víceleté granty dosáhly. Náš návrh je radním Richterem a jeho kolegy smeten ze stolu s tím, že jsme svévolně převýšili rozpočet o 68 milionů. Snížili jsme tedy dále celkovou sumu a sáhli k nouzovému řešení - nerespektovat procentuální rozdělení jednotlivých kategorií a odčerpat chybějící peníze „uvnitř“ z těch kategorií, kde bylo méně kvalitních projektů, ve prospěch tzv. první ligy víceletých grantů. Měli jsme k tomu dokonce oprávnění – v oficiálním usnesení Rady HMP z 6. 11. 2007 stálo totiž černé na bílém, že : „částka na čtyřleté granty pro r. 2008 vychází z již schválených grantů v minulém období a představuje 68 milionů korun. Z tohoto důvodu může dojít v r.2008 po schválení celkové výše příspěvku na kulturu k úpravě procentuálních poměrů mezi jednotlivými skupinami.“

I tento náš návrh je však odmítnut – kategorie vznikly politickým rozhodnutím a jsou neměnné (zejména svatý „první pilíř“ Richterova trakaře – plošná dotace 50 milionů na vstupenky - je nedotknutelný). Komise přesto žádá o „celkové snížení částky přidělené ve skupině č. 1 a doplnění ostatních grantových skupin o tuto částku. V této grantové skupině je dle komise přidělení dotace neprůhledné a neúčelné z odborného i ekonomického hlediska. Členové komise proto grantovou skupinu č. 1 zásadně odmítají, jsou proti mechanickému přidělování grantové podpory a navrhují, aby v příštím grantovém řízení byla tato skupina zrušena. Žádají, aby v příštím grantovém roce byly vyhlášeny pouze ´hodnotící´ grantové skupiny“ (tj. skupiny jednorázových projektů, skupiny mladých umělců do 35 let a víceleté granty). Podotýkám, že citován je Zápis ze dne 31. 1. 2008, schválený a autorizovaný všemi 12 členy komise. Mantra pana Richtera, že grantová komise souhlasila s existencí nejnesmyslnější části jeho trakaře, tj. plošnou dotací na vstupenku, je tedy výmyslem a prosím tímto radního, aby už tuto lež neopakoval.

Kalvárie však pokračuje dál: je nám řečeno, že vyřazením několika nejkřiklavějších turistických atrakcí z 1. skupiny (Černé divadlo v Rytířské, Muchovo muzeum aj.) si nepomůžeme, neboť celková částka 50% milionů musí být mezi komerční subjekty rozdělena – o to víc jen dostanou ti zbývající. Nezbývá, než sáhnout do skupiny „pro mladé“ (pilíř č. 3), snížit podporu čistě studentských aktivit v rámci jednotlivých škol, naplnit tak aspoň zčásti nejdůležitější 4.skupinu víceletých grantů – a přesvědčit radní, že tím „mladé“ nešidíme, neboť právě v téhle 4. skupině (Alfréd ve dvoře, Meet Factory, Buchty a loutky, Ponec) pracují převážně mladí lidé. Vše „na klíč“ odevzdáváme 13. února. Následný nesmyslný ping-pong mezi komisí a radními, a tím i další měsíční zdržení už jde na úkor radních. Drastická snížení řady kvalitních nekomerčních projektů, k nimž jsme nuceni jen proto, že musí zůstat nedotčena komerční sféra pražské kultury, rovněž nejdou na vrub komise. Po téhle kalvárii se ale vůbec nedivím 6 významným pražským divadlům, jež budou za rok v situaci žadatelů o víceleté granty, že chovají k takto připravené transformaci hlubokou nedůvěru. Radní jim zatím slibuje na příští roky až 100% dotaci (to zase hodlá dopředu zavázat ruce pro svobodné rozhodování odborné komise?).

PŘIDĚLEJME TRAKAŘI TŘI DALŠÍ KOLEČKA!
Má-li opravdu příští rok zůstat veškeré rozhodování v rukou odborné komise (jak svorně tvrdí pražští radní) – a má-li zároveň zůstat dost prostředků pro neziskovou kulturní sféru, pak vidím jako holou nutnost dvě systémové změny. 1) Umožnit komisi dle kvality došlých projektů a po náležitém zdůvodnění měnit v určitém předem daném rozmezí – třeba 10 – 20% - procentuální rozdělení jednotlivých kategorií, nikoli tedy po ní žádat jen mechanické naplnění kvantity bez ohledu na kvalitu. 2) Zrušit nárokové plošné dotace na vstupenku komerčním subjektům. Uznat konečně, že je to pitomost. Další roky se totiž mohou přihlásit – kromě desítek dalších černých divadel a tabarinů – třeba i muzea tortury, muzea voskových figurín apod. Jelikož uznání pitomosti vlastních nápadů (vím o tom své) je krajně obtížná, ne-li nemožná věc, a jelikož dobře znám tvrdošíjnost radních a jelikož také vím, že politika je umění možného, navrhuji pro začátek jedno nouzové kompromisní řešení.

Budou-li radní i nadále trvat na bezpodmínečné existenci plošného dotačního trakaře, přidělejme mu tři další kolečka, aby byl aspoň trochu pojízdný. A pokusme se povinně podmínit úspěch v 1. grantové skupině tím, že žadatel sebeméně zaboduje v některé z dalších grantových skupin, kde se už prioritně posuzuje umělecká hodnota. Kvalita, a ne kvantita. Tím by se turistický byznys jaksi automaticky sám vyřadil ze hry. S těmito dvěma návrhy půjdu do jarních jednání o budoucí podobě grantového systému – a čtenáře budu o jejich (ne)úspěchu včas informovat…

Psáno původně pro Literární noviny, podstatně doplněno a rozšířeno

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Doug Badman napsal(a):

Milý pane Juste, napíšu-li, že se Vaše rodina živí sběrem kradených borůvek, bude na tom asi tolik pravdy jako na Vašem příspěvku. Prostě si z toho, co o Vás vím, vyberu jen to, co se mi hodí, přidám pár spekulací, a je to.
06. 04. 2008 | 09:02

fact napsal(a):

Co Praha - rada vytvořila?
A/Skandál okolo Kaplického knihovny a příslušnou mezinárodní ostudu.
B/ Dotované dopravní podniky jejichž náklady nikdo nezná.
C/ Vnitřní tunelový dopravní okruh dříve než existuje vnější, protože všude jinde tlačí auta z měst, tak Praha je tuneluje do centra. Zničení celé Letné a okolí.
D/ Mnohanásobně dražší metro než úspornou a rychle realizovatelnou železnici na letiště.
E/ Nejdražší administrativní budovu magistrátu, jejíž cena šla do kapsy hlavnímu sponzorovi a patronovi ODS.
F/ Geniální ideu jak zadlužit město a stát olympiádou.

Tak samozřejmě nepřekvapí takovéto rozdělení peněz pro své příznivce a sponzory namísto pro kulturu a umění, což nelze nazvat jinak než podvod. A kdo dělá podvody?
06. 04. 2008 | 09:22

hudryper napsal(a):

Navrhuji oprasit Vasi a brachovu hru
Oligofrenie,zaradit do ni rezort "prazsky magistrat" a namisto vemene
povesit ztelesneni myslenek genialniho
Veny-modrou zemekouli a na ni ptaka
modre barvy,kterak ji ohlodava. Tuto hru hrat denne co nejblize prazskym
radnim,treba v mestske knihovne. V Richterove stupnici cerpat dotace na
vyborne se prodavajici vstupenky tak
dlouho,az bude dosazeno 9.stupne coz
zpusobi kyzenou vlnu Tsunami.Jen ta
by si mohla poradit se vsemi temi Burgermaistry,Nemci,Blazky ci Richtrem
06. 04. 2008 | 09:49

Charlie napsal(a):

Opět jako už mnohokrát předtím - kouzlo demokracie - co si voliči zvolili to mají.

fact: naprostý souhlas :-)

Je celkem jasné, že rozpočet města a investice v Praze a okolí jsou hlavním penězovodem příznivců ODS.
06. 04. 2008 | 10:32

bigjirka napsal(a):

Granty zrušit, daně snížit. Prosté, milý Watsone.
06. 04. 2008 | 10:55

fudoshin napsal(a):

toto je téma na rozsáhlou debatu.nikdy nekončící debatu (myslím o principech, ne o zhovadilosti grantové politiky prahy)...a už jenom ta představa je pro mě únavná.ale jedno si neodpustím.pokud tomuto říkáte hlupáctví,tak jste vy sám velký hlupák.nebo vám někdo sedí na prameni a vy ho chcete vystrnadit a sednout k němu sám.toto není hlupáctví,ale vědomé zneužívání veřejných peněz k obohacování určitých lidí.a děje se tam dnes a denně v praze i celém našem státě , pod taktovkou ods...
06. 04. 2008 | 13:24

xxx3 napsal(a):

jen ať zažádají o granty ještě bordely a stripkluby - návštěvnost mají určitě solidní a nějaké "umělecké" výstupy (rozhodně ne o moc horší něž v mnohých divadlech figurujících v 1. skupině) u kovové tyče se taky najdou.
06. 04. 2008 | 18:36

sab napsal(a):

Moc by mě zajímal názor pana Justa, jak by se měla měřit kvalita umění. Ona totiž umělecká obec většinou říká : "My víme co je správné a kvalitní. Dejte nám peníze a nestrkejte nám do toho nos." A to mě jako daňovému poplatníku dost vadí.
07. 04. 2008 | 13:38

Karlík napsal(a):

Souhlas p. Juste. Ale vysvětlujte to napomádovanému frikulínovi Richtrovi, který za vrchol umění považuje současné české muzikály...
07. 04. 2008 | 13:56

Ehm napsal(a):

Jistě se brzy o dotace na vstupenku přihlásí i nevěstince a peepshow, které tuto činnost na neónových poutačích nazývají CABARET. To je přeci také divadelní druh, ne?
07. 04. 2008 | 16:42

Karlík napsal(a):

to Ehm:

Výborná inspirace pro radní. Vždyť i chudák lehká děva musí být dobrou herečkou pro klienta:)))
07. 04. 2008 | 17:13

Ehm napsal(a):

To Karlík:

No to bezpochyby. A vzhledem k faktu, že veřejný dům je tedy i veřejnou službou byla by litera zákonů pana radního Richtera zcela naplněna :)))
07. 04. 2008 | 17:21

Karlík napsal(a):

Jen aby nezavedli na veřejné domy (koncesionářské poplatky:))
07. 04. 2008 | 17:34

Ehm napsal(a):

To Karlik:
Ha! To mě nenapadlo. Pokud by to byly veřejnoprávní domy s úrovní, například, české televize...no maucta! )))
07. 04. 2008 | 18:49

emil napsal(a):

Je všeobecně známo, že Just je asi nejfanatičtější zjev v českém mediálním prostoru od dob Marie Kabrhelové. Pro cenzora - to není osobní urážka, ale konstatování faktu, které lze doložit desítkami důkazů. Proč třeba myslíte že se ČT rozhodla zrušit pořad Katovna? Protože byl fanatický. A že má přednášky na FF UK? To jen svědčí o katastrofální úrovni našeho školství. Jak může studentům přednášet (a tedy jim poskytovat morální příklad) člověk, který byl před listopadem 1989 jedním z pilířů tzv. socialistické angažované novinařiny je fakt s podivem. Viz třeba četné Justovy články a knihy z té doby. A krome toho je to primitiv ktery zbabele mlati zeny (viz nafackovani Simone Mataskove)
09. 04. 2008 | 15:00

Ehm napsal(a):

To Emil
Kopírujete svůj nefundovaný a tupý příspěvek z jednoho diaskusního fóra na druhé. Nejen, že postrádá smysl a fakta, ale zabírá zbytečně místo.
09. 04. 2008 | 15:43

bigjirka napsal(a):

Ehme, nechte ohodnocení na každém. Místo Vás nic nestojí. Myslím, že o Vašem příspěvku by se směle a relevantně dalo říct totéž. Neobsahuje nic než útok.
13. 04. 2008 | 15:21

cheap louis vuitton napsal(a):

GOOD
20. 10. 2009 | 10:48

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy