Pirátský výklad desatera

27. 12. 2013 | 00:33
Přečteno 5797 krát
Na desatero se často odkazuje jako na „základ morálky“, druh „etického kodexu“, nebo dokonce „základ naší západní civilizace“. Pokud desateru připisujeme takovou váhu, je důležité čas od času prozkoumat, zda je text správně vykládán. Zda výklady desatera odrážejí skutečně to, co je esencí duchovního a mravního poselství Zákona. Cílem tohoto textu je přinést argumenty pro tvrzení, že přikázání „nepokradeš“ (Ex 20,15 a Dt 5,19) se ve skutečnosti netýká majetku, ale člověka – jeho únosu a nespravedlivého zotročení.


Desatero, jak ho známe z katechismů, vzniklo zkrácením textu, který se opakuje ve SZ hned dvakrát a patří nepochybně k nejzávažnějším pasážím Starého zákona. Důležitými pojmy pro desatero jsou svoboda a otroctví. Lidé, kteří přijetím desatera uzavírají s Bohem smlouvu, jsou bývalí otroci z Egypta a je jim to náležitě připomínáno. Desatero můžeme zároveň považovat za jakousi „deklaraci nezávislosti“, na základě které vzniká samostatný národ či společnost. Desatero deklaruje hodnoty, kterými se nová společnost hodlá řídit a jimiž se odlišuje od jiných.

Nesprávný výklad jakéhokoli přikázání porušuje hierarchii hodnot a dává tak celému textu jiný smysl. V případě výkladu přikázání „nepokradeš“ jako krádeže majetku dává větší váhu majetku než lidské svobodě. Nepřítomnost správného výkladu tohoto přikázání znamená, že by se v srdci biblického poselství mlčelo o únosech, zotročování a obchodu s lidmi, o jednom z nejodpornějších zločinů, který provází lidskou historii. Tak tomu ale není a být ani nemůže. Vždyť desatero má kromě jiného deklarovat svobodu a nezávislost Izraelitů vůči Egyptu, kde oni sami byli nespravedlivě zotročeni.

Nesprávný výklad osmého (v katolické a luterské tradici sedmého) přikázání jako krádeže majetku je obecně přijímán a tomu je třeba vzdorovat, o to více, když je takový výklad zacementován přímo do překladu Starého zákona, jako se toho dopustili překladatelé Slova na cestu. Místo tradičního „nepokradeš“ překládají: Ex 20,15 Veškerý majetek vašich bližních pro vás bude nedotknutelný. Takový překlad je naprosto nepřijatelný. Proč tomu tak je, se pokusím podpořit argumenty. Řadím je od těch jednodušších a jednoznačných ke složitějším a diskutabilním.

1. Výklad přikázání „nepokradeš“ jako krádeže majetku je problematické už proto, že přímo majetku se týká poslední přikázání.

2. Talmudistický výklad – jedná se o zločin únosu. Talmudistický výklad (Sanhedrin 86a) se vyjadřuje jednoznačně, že se jedná o zločin únosu. Z kontextu desatera totiž vyplývá, že by se mělo jednat o hrdelní zločin, ale krádež takovým zločinem není. Naopak únos člověka hrdelním zločinem je, a to pro únosce i pro kupce nespravedlivě zotročeného člověka. Viz Ex 21,16 Kdo někoho ukradne, ať už jej prodá nebo jej u něho naleznou, musí zemřít. Dt 24,7 Když bude někdo přistižen, že ukradl někoho ze svých bratří Izraelců, hrubě s ním nakládal a prodal ho, tedy ten zloděj zemře; tak odstraníš zlo ze svého středu.

Starý zákon za krádež majetku ustanovuje pouze kompenzace, případně násobky způsobené škody, ale v mudrosloví nalezneme i pasáž, kde se dokonce krádež neodsuzuje. Př 6,30 Nepohrdá se zlodějem, že kradl, aby se nasytil, když měl hlad. (Jan Hus má ve svém výkladu desatera tuto formulaci, když vykládá, v kterých případech je dovoleno krást: když se to děje z pouhé nutnosti, jako když by někdo k smrti lačen ukradl chléb, ježto v krajní nutnosti vše jest společné.. Tato teze pochází od Tomáše Akvinského, „v případě nouze se stává vše společným vlastnictvím“. "On the contrary, in cases ol need all things are common property, so that there would seem to be no sin in taking another's property, lor need has made it common" Summa Theologica lIa-llae 0.66 A.7 Corpus.)

Nedotknutelnost soukromého majetku je relativizována i na jiných místech Tóry, které patří podle tradice k 613 příkazům Zákona. Dt 23,25 Když vejdeš do vinice svého bližního, smíš se najíst hroznů dosyta podle libosti, ale nebudeš nic dávat do nádoby. Lv 19,9 Až budete ve své zemi sklízet obilí, nepožneš své pole až do samého kraje a nebudeš paběrkovat, co zbylo po žni. Lv 19,10 Ani svou vinici úplně nevysbíráš, nebudeš na své vinici paběrkovat spadaná zrnka; ponecháš je pro zchudlého a pro hosta. Také Lv 23,22, Dt 24,21.

Problematikou relativizace nedotknutelnosti soukromého majetku z teologického a filozofického pohledu se detailně věnuje Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla. Nakladatelství 65. pole, Praha 2009 s. 120–124. Od něho jsem převzal citaci T. Akvinského.

Poznámka: „Normy desatera vzhledem k sankci jsou spíše morálně-náboženské než právní, ovšem v následujících kodifikačních celcích se promítají do podrobnějších norem se sankcemi jednoznačně právními.“ (Doc. JUDr. Jiří R. Tretera: Právní dějiny starověkého Izraele).

3. Novozákonní autorita vykládá přikázání „nepokradeš“ jako únos. Autor pasáže v listu Timoteovi (1 Tim 1,10) naznačuje ve shodě s talmudistickým výkladem (Sanhedrin 86a), že se jedná o únos, a tedy zločin nespravedlivého zotročení. Následující text je výčtem hříšníků vůči desateru a na místě, kde bychom očekávali zmínku o zlodějích, novozákonní autor hovoří o únoscích. 1 Tim 1: 8 Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně 9 a je si vědom, že zákon není určen pro spravedlivého, nýbrž pro lidi zlé a neposlušné, bezbožné a hříšníky, pro lidi bohaprázdné a světské, pro ty, kdo vztáhnou ruku proti otci a matce, pro vrahy, 10 smilníky, zvrhlíky, únosce [v řec. orig. ανδραποδισταις], lháře, křivopřísežníky, a co se ještě příčí zdravému učení 11 podle evangelia slávy požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno. Kraličtí překládají „těm, kteříž lidi kradou“.

4. Desatero a řád každodenního života – nebudete unášet ani obelhávat a podvádět svého bližního. Řád každodenního života v takzvaném Zákoně svatosti Lv 17–26 můžeme do jisté míry považovat za výklad a rozvinutí příkazů desatera. Při jeho srovnání s desaterem se nám jistě vybaví Ježíšův výklad zákona.

Tvar תגנב׃ hebrejského slovesa גנב se vyskytuje v bibli pouze na třech místech a kromě výskytů ve dvou verzích desatera (Ex 20,15 לא תגנב׃ a Dt 5,19 ולא תגנב׃), je to ve verši pasáže z „řádu každodenního života“ Lv 19,11 לא תגנבו ולא־תכחשו ולא־תשקרו איש בעמיתו׃ (Nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého bližního.)

Jedná se o jeho užití v souvislosti s člověkem. Zde je velmi pravděpodobně namístě překládat slovo jako unášet. „Nebudete unášet ani obelhávat a podvádět svého bližního.“ Sloveso גנב se vyskytuje na dalších 18 místech a běžně se překládá jako krást, ale například v knize Jób je použito v souvislosti s unášením, uchvacováním. Jb 27,19 Boháč ulehne a už se nesebere, než rozevře oči, nebude tu. 20 Hrůzy ho dostihnou jako příval vod, vichřice ho zachvátí v noci, Jb 21,17–18 Jak náhle hasne kahan svévolníků a přicházejí na ně bědy! Bůh jim dá za úděl útrapy v svém hněvu, 18 jsou jak sláma ve větru a jako plevy uchvácené vichrem. Zajímavé je i místo z knihy 1. Královská 11,20, kde se objevuje sloveso dvakrát. CEP překládá: Tachpenesina sestra mu porodila syna Genubata a Tachpenes ho odchovala ve faraonově paláci. Genubat tedy žil ve faraonově paláci mezi faraonovými syny. Otrocký překlad by zněl: Tachpenes ho unesla do faraonova paláce. Genubat byl tedy unesen do faraonova paláce mezi faraonovy syny.Některé verše, které jsem přiřadil k desátému přikázání by mohli být i u osmého. Je to tím, že zotročování a útisk se děje zpravidla za účelem hmotného prospěchu.

5. Smlouva a kletby – kdo svádí slepce z cesty? Smysl desatera je smlouva Boha s lidmi, které osvobodil z otroctví. Ustavuje společenství lidí, nad kterými visí kletba, pokud smlouvu nebudou plnit (Dt 29,11–14, Dt 27,26). Smlouva je uzavřena pod kletbou. Da 9,11 Celý Izrael přestoupil tvůj zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je vylita kletba a zlořečení, jak je o tom psáno v zákoně Mojžíše, Božího služebníka, protože jsme proti tobě hřešili. Ga 3,13 Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno: ‚Proklet je každý, kdo visí na dřevě.‘ Pokud budeme považovat desatero za deklaraci smlouvy, mělo by tedy korespondovat s pasáží, které se říká dvanáct kleteb (Dt 27,15-26). K tomu budeme zase potřebovat tabulku.Dvanáct kleteb se jeví jako starší text, který mohl být dokonce předlohou pro text či redakci desatera. A když věc obrátíme, můžeme ho zároveň považovat za výklad desatera. Jediná kletba, která by mohla korespondovat s osmým přikázáním je verš Dt 27,18 „Buď proklet, kdo svádí slepce z cesty.“ A všechen lid řekne: „Amen.“ Jakýkoli výklad tohoto verše je na hony vzdálený otázce majetku, evidentně se týká ovlivňování lidského osudu, zneužívání nevědomosti a slabosti bližního. K výkladu tohoto verše bychom nemuseli chodit daleko do minulosti, člověku se snadno vybaví naivní dívka, kterou gauner láká na práci modelky v cizině, kde ji prodá jako sexuální otrokyni.

Těchto pět argumentů by mělo dostatečně zpochybnit oprávněnost výkladu osmého přikázání jako krádeže majetku. Původní smysl přikázání se zatemnil pravděpodobně dobovým kontextem a z toho vyplývajícím přirozeným posunem významu pojmů. Původní kontext doby, ve které vznikalo desatero, mohou osvětlit následující dva body.

6. Kniha Jób a obraz spravedlivého. V knize Jób je nádherným způsobem vylíčen život spravedlivého člověka a ukazuje na ty nejcennější hodnoty starozákonní morálky.

Jób 29 11 Čí ucho o mně slyšelo, ten mi blahořečil, a oko, které mě vidělo, svědčilo pro mě, 12 že jsem utištěného zachránil, když volal o pomoc, i sirotka, který neměl, kdo by pomohl. 13 Žehnání hynoucího se snášelo na mne a srdce vdovy jsem pohnul k plesání. 14 Oblékal jsem spravedlnost, to byl můj oděv; jak říza a turban bylo mi právo. 15 Slepému jsem byl okem a kulhavému nohou, 16 ubožákům jsem byl otcem, spor neznámých jsem rozsuzoval, 17 bídákovi jsem však zvyrážel tesáky, ze zubů mu vyrval kořist.

Nejzávažnějším problémem, proti kterému Jób ve svém spravedlivém odhodlání musel čelit, byl zřejmě útisk a zotročování lidí.

7. Nejstarší dochovaný hebrejský text se týká ochrany slabých před útiskem. Dne 10. ledna 2010 zveřejnila univerzita v izraelské Hajfě, že její profesor Gershon Galil rozluštil text na keramickém střepu z Khirbet Qeiyafa v údolí Elah. Střep pochází z 10. století před n. l., z doby Davidova království, a jedná se o dosud nejstarší hebrejský text, který dokazuje, že biblické písemnictví je mnohem starší, než vědci v poslední době předpokládali. Zdroj

Nápis obsahuje předpisy, jak se mají lidé chovat k cizincům, otrokům, vdovám a sirotkům, které se nápadně podobají následujícím pasážím ze Starého zákona.

Izajáš 1,17 Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy. Žalm 72 1 Šalomounův. Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu, 2 aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva. 3 Hory přinesou lidu pokoj a pahorky spravedlnost. 4 Zjedná právo poníženým z lidu, dá zvítězit synům ubožáka, zdeptá utlačovatele. 2. Mojžíšova 23,9 Nebudeš utlačovat hosta; víte přece, jak bývá hostu v duši, neboť jste byli hosty v egyptské zemi.

Transkripci naleznete v tiskové zprávě univerzity v Haifě (University of Haifa) z 10. ledna 2010.


Další zdroje
www.bibleserver.com
Biblické citáty, pokud není uveden jiný zdroj, pocházejí z Českého ekumenického překladu (CEP).

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

kastelán kostela napsal(a):

Tomu říkám exotika ...

Pirát coby vykladač Bible. Že by v KDU-ČSL neměli volného fleka? A co bratr Kalousek? Ten je křesťanstvím přímo prosycen. A knížepán tvrdil, že jeho pobočník nekrade.
Což raději vstoupit do TOP-09? Nebo se řeholnit v klášteřích a robotovat na církevním. Hrady a zámky, lesy a polnosti svatých otců potřebují své šafáře.
27. 12. 2013 | 02:07

Vandal napsal(a):

Vždyť desatero má kromě jiného deklarovat svobodu a nezávislost Izraelitů vůči Egyptu, kde oni sami byli nespravedlivě zotročeni.

xxxxxxxxxxxxxx
„Buď proklet, kdo svádí slepce z cesty.“ A všechen lid řekne: „Amen.“ Jakýkoli výklad tohoto verše je na hony vzdálený otázce majetku, evidentně se týká ovlivňování lidského osudu, zneužívání nevědomosti a slabosti bližního. K výkladu tohoto verše bychom nemuseli chodit daleko do minulosti, člověku se snadno vybaví naivní dívka, kterou gauner láká na práci modelky v cizině, kde ji prodá jako sexuální otrokyni.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ad 1 - existuje i spravedlivé zotročení?
ad 2 - píšete, že je na hony vzdálený otázce majetku, ale příklad, který jste uvedl - prodej naivní dívky jako sexuální otrokyně - se týká získání peněz, majetku.

A za posledních 23 let by muselo být prokleto pořádné procento naší populace, není liž pravda?

Jinak, autore, díky. Naši předkové měli nádherný jazyk, lahoda na duši!
27. 12. 2013 | 04:14

ztraceno v překladu napsal(a):

Buď proklet, kdo svádí slepice z cesty....má být.
chybička se vloudila-

My-kohouti- máme celý život problém jen s jedním přikázáním
Když na světě je tolik překrásných leghornek
27. 12. 2013 | 07:44

muromec napsal(a):

vždyť my už přece dávno víme, že to "ne" v Nepokradeš! je jenom pro vytření zraku nezasvěceným.
27. 12. 2013 | 08:24

aga napsal(a):

Nechce se mi to celé číst, tak jen doufám, že je předesláno a zdůrazněno, že příkazy desatera platí jen pro "našince" - tedy týkají se vymezení zákonného chování pouze v rámci vyvoleného národa. Vůči příslušníkům ostatních podnárodů desatero Žida k ničemu nezavazuje, a sám bůh Starého Zákona dává Židům příkazy Desateru odporující (vybijte je jako klaté apod.).
27. 12. 2013 | 08:34

Fialenka napsal(a):

Skvělý článek, díky. Znalosti starověkých lidí a jejich zájem o takovou spravedlnost a dobro jsou obdivuhodné.

Podle mě je Česká republika zajatcem těch, co si to tu zprivatizovali, těch co tu využívají levnou pracovní sílu a chabé zákony pro kvalitu zboží, a těch co využívají bezpráví - například exekutoři.
27. 12. 2013 | 10:02

Fialenka napsal(a):

"Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy." .... "Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu, aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva. Zjedná právo poníženým z lidu, dá zvítězit synům ubožáka, zdeptá utlačovatele."

Jak na to přišli a je dneska někdo, kdo by na takové hodnoty přišel sám a prosazoval je?
27. 12. 2013 | 11:06

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

K textu se vrátím, proberu ho se svým kolegou - hebreistou, znalcem Bible i Talmudu.

Nezotročovat jiné za účelem realizace vlastní svobody, opak je pak hříchem...zatím to tak chápu....včetně užívání kompenzačních pomůcek ve směru svědomí, narušeného výkonem takového projevu " svobody" - milostivá léta, milodary...špatné svědomí vede ruku dobrodincovu ?

Hezký blog, napsaný poctivou rukou.
27. 12. 2013 | 11:23

Fialenka napsal(a):

Jsem ráda, že se těmito věcmi zabývá člen politické strany, protože tyto otázky jsou základem, ze kterého vycházejí uspořádání a zákony společnosti.

Jisté kruhy jsou s biblickým dobrem hotovi tak, že pro "utlačované" Cikány zajišťují výhody a tak, že posílají peníze do Afriky, Indie a Thajska. Autor blogu však tvrdí, že desatero přikázání je také o zotročování a útisku lidí za účelem hmotného prospěchu. A to se děje chudým pracujícím v ČR.

Zajímavé jsou i texty o nedotknutelnosti soukromého vlastnictví.
27. 12. 2013 | 11:43

muromec napsal(a):

Jště by bylo záhodno dopsat do profilu blogera, jakou teologii to vlastně studoval. V našich zeměpisných šířkách se sice automaticky předpokládá když někdo o sobě řekne, že studuje teologii, že to je teologie katolická. Ale co když jde o buddhismus, taoismus nebo dokonce scientologii? Co když nám tady nějaký zákeřný scientolog mate mozek? A ještě k tomu pirát! Tak jak to ve skutečnosti je, autore?
27. 12. 2013 | 11:48

Jedla napsal(a):

Dobrý text, myšlenky, které by neměly zapadnout...
27. 12. 2013 | 12:01

Miroslav Pivoda napsal(a):

Příliš dlouhý text na to, abych ho celý přečetl. Zajímalo by mne, zda je dle bible dovoleno ukrást zlodějovi. Pokud ano, praktický dopad by byl ten, že s posvěcením božím, by mohlo již brzy dojít k reprivatizaci české ekonomiky.
27. 12. 2013 | 12:19

Amonre napsal(a):

Dáme si tedy pokračování bitvy, na troch jiném poli milí diskutující?
To je asi temi vánocemi, že se tu objevuje toliko textů o náboženství, nebo ž eby snad se nám bloga měnily na disputace (ne)učené o věcech teologických?

pro: Vandal
Osobně si myslím, že zde je nadřazena věčnost duše pomýjivosti peněz. Tedy jde o to, že zde (nevím, zda si to vykládám správně, ale časem jaksi asi také došlo k posunu, s "majetkem boha," lidskou duší, neříká se, ž e patří jedině jemu?) hýbete s něčím nadřazeným hmotě, co ale je momentálně bohužel s hmotou svázáno. Pochybuji, že by měla být lidská duše na úrovni stodoly.

pro: aga
Minule, když se tu vedla disputace, tak jsem poukazoval na to, že se s tím manipulovalo, aby se tím lépe manipulovali lidi. Je klidně možné, že toto tam bylo vpraveno až později, zajímalo by mne, jak to bylo případně s tím, kdo to tam přiděl, jestli ho do týdne třeba v bitvě nezabili

pro: muromec
Tak to musím zkusit vymýtací formuli:
In nomine Dei i Christi apageo scientologisti

pro: Miroslav Pivoda
Ale kam bycvhom se až takovým přístupem dostali? Museli bychom se podívat do roku 1948 a dále k první vlně znárodnění po válce a pak až kam? A co teď? Jsem schopen si představit tak neskutečnou retroaktivitu, že bychom se provraceli až ke kopčemovi.
Ale teď si vezměme investice, které byly do těch závodů udělány, tohle by bylo až pekelně nebezpečné.
27. 12. 2013 | 12:42

aga napsal(a):

Amonre

To je možné, proto čte dospělý člověk Bibli i další zasvěcovací knihy pokud možno bez prostředníka (církve a jejího dogmatu), a dělá si úsudek sám, na základě vlastních zkušeností a podle stupně svého duchovnho vývoje. V zasvěcovacích knihách je obsaženo vše (ve formě symbolů) - jako jsou v éteru všechny radiové vlny. Záleží jen na kvalitě a vyladění přijímače.
27. 12. 2013 | 12:57

aga napsal(a):

muromec

Ono to může být i tak, že někdo studuje teologii (jakoukoli) jen proto, aby získal munici pro účinnější manipulaci. To, že studujete nějakou ideologii přeci neznamená, že nemůžete být fanatickým vyznavačem ideologie nepřátelské.

To, že jste něčeho znalcem, nevypovídá nic o vašich motivacích (často emocionálních a nereflektovaných).
27. 12. 2013 | 13:03

K.M. napsal(a):

Vážený pane autore,

byla to Vaše přihláška do spolku těch, co si zařídili živnost na "výrobu úspěšných", na úkor lůzy..., kterou s tímto jejich vznešeným, ale silně bláznivostí zavánějícím cílem..., spoluvyráběli..., tímto absurdním... dlouho utajovaným divadlem..., ožebračovali...(?),

aby je "dílčí amnestií" nakonec i morálně... dorazili...?

Uvědomujete si, že "oni" tímto jejich bláznivým... počínáním... zásadním způsobem rozdělili...(!) společenství Čecho-Moravo-Slezanů..., a to v prostoru, který je taky nazýván "tranzitním", resp. "přechodným"?!

Když mne učili desatero..., byla to v době po poslední válce..., tak jsem slovu NEPOKRADEŠ...(!), rozuměl jednoznačně...

ŘEDĚNÍ... této jednoznačnosti Vašimi vývody, mne vede ke třem jednoznačným dotazům :

"Co jste ukradl Vy...?", resp.:
"Co zamýšlíte ukrást...?"

a ten třetí dotaz:

"Bývalá HLAVA státu KLAUS není - pokud se nemýlím - ze zákona za jeho činy až do smrti smrťoucí..., odpovědný..., takže se musím domnívat, že to bude v rámci tzv. "opo-slouvy" platit i pro HLAVU ZEMANOVU...,

platí to, s odpuštěním..., i pro HLAVU Vaši?"

Těmito dotazy jsem se Vás nechtěl v žádném případě dotknout, vyjadřuji touto otázkou jenom starost o Vaši bezpečnost...,

"neboť PŘINÁŠET ZA SOUČASNÉHO STAVU ZEMĚ ARGUMENTY pro tvrzení,
ŽE PŘIKÁZÁNÍ >>NEPOKRADEŠ<< SE VE SKUTEČNOSTI NETÝKÁ MAJETKU...,
ale člověka - jeho únosu a nespravedlivého zotročení...",

se dá přirovnat k HAŠENÍ OHNĚ METHYLalkoholem...,

kterým se za přihlížení vlády...,
již hasila žizeň...
27. 12. 2013 | 13:11

aga napsal(a):

K.M.

Taky relevantní pohled.

Ale zklidněmež všichni vášně, toto vše je jen kratochvilná hra. V praxi bude vždycky krást ten, kdo má v ruce větší klacek a v srdci více bezohlednosti a sprostoty, ať už je momentálně krádež definována jakkoli. Proti tomu vlak nejede, a všechny pojistky nakonec vybouchnou.
27. 12. 2013 | 13:18

patriot napsal(a):

Názorná ukázka ujetosti bible a těch, kteří se v této „knize knih“ šťourají.
27. 12. 2013 | 13:30

aga napsal(a):

patriot

Jak jsem se pokusil naznačit už výše, na šťourání se v zasvěcovacích knihách není nic špatného - naopak - pokud tam ale hledáte sebe. Nic jiného tam totiž nalézt nemůžete.

A zcela zcestné je používat tyto knihy jako záštitu svých vlastních názorů a potřeb, právě vzhledem k zákonité subjektivitě toho, jak je chápeme. Na tom nic nezmění ani úradek různých synhedrinů a církevních mafií, které jsou tvořeny jen těmi sobečtějšími a fikanějšími z "věřících".
27. 12. 2013 | 13:45

Ládik!!! napsal(a):

Nepokradeš = nepřijmeš dotaci.
Krást prostředky silnějším a dávat je ke spotřebě slabším je proti přírodě. Potom slabší zabíjí silnějšího a pro udržení své pozice potřebuje další dotace. Nakonec si dotovaní soudruzi budou krást dotace navzájem.
27. 12. 2013 | 13:50

gaia napsal(a):

Židovsko křesťanská morálka je založena na starém zákoně napsaném proroky útočného národa pastevců , úspěch tohoto národa spočíval na rychlém a uspořádaném populačním růstu podporovaném opakovanými epizodami teritoriálnich výbojů.Příkazy Levitka jsou šité na míru této specializované existenci.
Proč to tak rozpitvává muž v nejlepších letech v ateistické České republice? Že, by Židé skutečné skrytě vladli celému světu?
27. 12. 2013 | 14:14

K.M. napsal(a):

27.12.13-13:11 - Upřesnění:

Pane autore,

byla to Vaše přihláška do spolku těch...,
co si zařídili živnost na "výrobu úspěšných", na úkor... těch...,
které, touto, silně... bláznivostí... zavánějící činností... ožebračovali...
a tím i k vlastnímu prospěchu ZOTROČOVALI... tak,

až si je - zlomené otroky - dovolili v jejich omezenosti...(!), beztrestně... titulovat LŮZOU...?
27. 12. 2013 | 14:24

D. napsal(a):

"útočný národ pastevců"

děkuji a zapisuji si k dnešnímu datu jako pamětihodný výrok, a budu si jej každoročně připomínat. Aspoň po "oslavě ukamenování Štěpána" nebude do Silvestra taková nuda;)

Recaptcha se také dobře baví:"incontinence aharead"
27. 12. 2013 | 14:28

jorick napsal(a):

Ládíku,
co třeba tento další možný výklad nepokradeš = budeš řádně daně platiti, bys neokradl bližního svého. No, tak to bychom měli, každému co jeho jest.
Autore,
měl bych nyní už jen doplňující dotaz ke K.M.
Jak je vnitřně spojen váš katolicizmus, pirátství a pokus delegovat význam 7. přikázání někam dál od majetku, což ovšem nepochybně uvítají veškeří chmatáci "drobností". Nespravilo by se to třeba 11. přikázáním - Neodejmeš svobody bližnímu svému? Pěkně by se tím vysvětlila důvodnost přikázání 10.
Taky mne zajímá, jak nahlíží na Bibli taková OSA. Víme přeci, že jde o flagrantní krádež duševního vlastnictví vzdělancům dávno předžidovským, nemluvě o desateru, které je zcela nestydatě obšlehnuté z Chammurabiho, potopa zas okopčená od Sumerů atdatd.
Co se ale dá číst v Bibli jedním dechem je Ecclesiastes, to jo.
Takže tolik asi k dekalogu :-).
27. 12. 2013 | 14:30

gaia napsal(a):

D.
Takto se to interpretuje na Harwardově universitě na katedře sociobiologie a říkal nám to na přednášce o lidské přirozenosti profesor Wilson.
Tak se do silvestra smějte, duševní prosťáčku
27. 12. 2013 | 15:10

gaia napsal(a):

jorick

11. přikázání má ceská katolická církev už zabrané. Je to zaplať
27. 12. 2013 | 15:14

D. napsal(a):

gaia:
to se tedy budu, psychická gigantko:)
27. 12. 2013 | 15:47

gaia napsal(a):

D.
Snad duševní gigantko?
27. 12. 2013 | 16:01

Honza Novák napsal(a):

Ahoj Václave,
Tvůj blog se mi líbil. Měl bych jen jednu poznámku – současné vědecké historické paradigma, ohledně Mojžíše a úprku Semitských kmenů z Egypta, vychází ze S. Freuda. Ten dospěl k tomu, že Mojžíš byl nejspíše vysoce postavený Egypťan, který prostě kvůli změně náboženského kultu z Egypta odešel. Semitské kmeny pak před Egypťany příliš neutíkaly, spíše se pokojně odsunuly.
Tomáš Akvínský měl speciální styl psaní, nejprve dal tezi, poté ji podpořil třemi argumenty, aby je pak vyvrátil a napsal svůj názor. Někteří lidé to neví a považují antitezi za tezi. Poznámky si bohužel dělám průběžně. Sedláček, věřím, Akvinského vykládat umí, ale když už jsem to napsal. Snad to tedy případně někomu pomůže.
Jsem rád, že je u Pirátů někdo kdo má tento druh rozhledu.
27. 12. 2013 | 18:00

Kritik napsal(a):

Docela slušné pojednání. Nicméně na těchto ateistických stránkách příliš specializované na teologii. Stálo by zato sem spíše vložit pojednání o hlavním a největším přikázání - "milovat budeš...". Především svého Boha a pak i bližního. To druhé není jen tak snadné. Proto Bůh dal zaslíbení, že nám dá "nové srdce", způsobilé produkovat tu skutečně pravou, božskou lásku. Pak teprve bude člověk schopen milovat i bližního. Poučky ostatních příkazů desatera jsou totiž naprosto zbytečné, pokud nebude v srdci člověka Boží láska.

Je to jednoduché až k neuvěření. Jenže o tom je celá víra v Boha. Ještě jednou - víra, ne náboženství. To je založené na poučkách, liturgiích, katechismech a jiných přikázáních.
27. 12. 2013 | 18:31

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Kritik napsal(a):
Docela slušné pojednání. Nicméně na těchto ateistických stránkách příliš specializované na teologii. Stálo by zato sem spíše vložit pojednání o hlavním a největším přikázání - "milovat budeš...".
-------------
Brání vám někdo nebo něco - "to sem vložit" ? Když po tom tak toužíte, tak to udělejte sám.
27. 12. 2013 | 19:06

Ládik!!! napsal(a):

jorick -
existují 4 podmínky pro podnikání, není to desatero:
1. platit daně
2. platit daně
3. platit daně
4. zaplatit daně.
27. 12. 2013 | 21:59

1.dd napsal(a):

Tak to je Klausistán hodně hluboko v p.deli. Podle Global Slavery index je na posledním místě v tomto ohledu mezi evropskými státy, ve světě za Čínou a Afganistánem a jen o prsa před Haiti a Somálskem. V tom případě jde o ještě horší porušení desatera než české bezbožectví.
28. 12. 2013 | 00:29

Jana Pechová napsal(a):

Podle mého stačí jedno prosté slovo - nepokradeš.
Co to principiálně znamená?
Nepřivlastníš si nic, co ti nepatří, na čem (na čehož existenci) jsi se nepodílel a nebylo ti to dobrovolně dáno či pro tebe určeno.
A takový výklad myslím koliduje i s dalšími záležitostmi, s lidskou chamtivostí spojenými, nejenom s únosem či zotročením.
Nakonec, každý bod desatera by byl na hodně dlouhou - a velmi potřebnou diskusi.
28. 12. 2013 | 09:05

JAHA napsal(a):

Ad: autor

Som prekvapeny. Ked som videl nadpis, velmi sa mi do citania nechcelo. Dnes som si nasiel cas a nelutujem. Chvalim za poctivy pristup k teme. Nie je podstatne, ze na nieco mam iny nazor (preklady niektorych veci su vzdy niecim ovplyvnene, hlavne ked dnes uz nevieme presne identifikovat niektore veci, ktore boli vtedy vseobecne zrozumitelne aj beznym ludom).
28. 12. 2013 | 09:25

buldatra napsal(a):

Pote chlapi, pote krast.
Bude žrádlo, bude chlast.
Nikola Šuhaj bandita.

Dovoluji si podotknout, že dodržování některého přikázání může být i poněkud v rozporu s nutností základních potřeb jedince, jako například ochrana života před smrtí podvýživou a hladem.
Život není vždy jednoduchej.
28. 12. 2013 | 10:27

pozorovatel napsal(a):

Autor je zajímavý exeget. Což takhle dotáhnout exegezi do homiletické podoby - například v politickém programu Pirátské strany? Možná by ji pak člověk při volbě nevyřadil hned v prvním kole.
28. 12. 2013 | 10:27

JAHA napsal(a):

Ad: buldatra

Vsetky prikazania (ich dodrziavanie, ci porusovanie) je vzdy a v kazdom pripade potrebne posudit vo svedomi. (ti, ktori sa napr. spovedaju, tak ani nemaju platnu spoved, pokial sa PRED rozjimanim o tom, ake hriechy spachali, neobratia o pomoc na Ducha Svateho, aby im pomohol pochopit v com, ako tazko a kalkokrat porusili prikazania, nielen starozakonnych 10, ale i Jezisove, dokonca i NEKONANIM dobreho).

I neveriaci, tak ako vsetci ludia maju svedomie. Tu nie je rozdiel medzi neveriacimi a veriacimi. A ked je, tak veriaci by mal mat to posudzovanie vo svedomi "jemnejsie", pokial, samozrejme, o tu cistotu svedomia sa pravidelne stara. I travnik, ked ho pokosite iba raz do roka, nemoze vyzerat ako susedov, ktory ho pokosi raz mesacne.

Ukradnut nejake euro, ci jedlo tomu, co ma prebytok a v hranicnej situacii je nieco uplne ine, ako ukradnut euro dochodcovi, vdove, osamelej matke...ktori musia poriadne poobracat dennodenne svoje euro z prijmu na urovni zivotneho minima. V prvom pripade ide, pokial vobec je to hriech (VEDOME a DOBROVOLNE prestupenie prikazu je hriech, to znamena, viem, ze je to hriech a robim to dobrovolne - NICIM a NIKYM NEPRINUTENY! - tieto obidve podmienky musia byt splnene, aby to bol hriech - t. j. pokial umieram od hladu - som asi prinuteny snahou o prezitie - je to na jemnu debatu - kolko "ukradnute" je este na prezitie a kolko uz je nad, t. j. je to hriech), urcite o lahky hriech, v druhom pripade o do neba volajuci tazky hriech.
28. 12. 2013 | 11:00

Xavier napsal(a):

Děkuji za to, že jste věnoval takovou pozornost práci s Biblí. bible rozhodně stojí za naši pozornost. Bibli čtu rád, proto na váš blog reaguji a předem říkám, že nesouhlasně. Vaše motivace pro snahu posunout význam přikázání "Nepokradeš" na "Nebudeš unášet" je sice pochopitelná - jste členem Pirátské strany - avšak vaše argumentace je značně účelová. K vašim argumentům postupně:
Ad.1. Skutečnost, že desáté přikázání se týká také mimo jiné majetku (nebudeš dychtit ... po ničem, co patří tvému bližnímu) nezpochybňuje význam přikázání "nepokradeš" o nic více, než přikázání "nesesmilníš" (nebudeš dychtit po ženě svého bližního...).
Ad.2. Talmudský komentář rozšiřuje, nikoli zužuje, výklad tohoto přikázání také na únosy (tedy krádeže lidí) a obchod s nimi. Váš citát Přísloví 6,30 je neúplný a zavádějící. Tento verš z přísloví má totiž pokračování: "Je-li však přistižen, nahradí to sedmeronásobně, dá všechen majetek svého domu.". Předně však tématem onoho oddílu z Přísloví není krádež chleba z hladu, nýbrž cizoložství, které se dává do kontrastu s krádeží chleba z hladu. Logika oddílu je tato: jestliže i zloděj chleba, který kradl z hladu, musí škodu nahradit, ačkoliv si může uchovat svoji čest, co se stane s člověkem (cizoložníkem), který spal s cizí ženou, ačkoliv mohl spát s vlastní, anebo si vzít neprovdanou? Ten dopadne ještě hůře - nejenže ztratí svoji čest, ale nebude se moci vyplatit za svůj zločin, přijde o holý život.
Ad.3. Výčet bezbožného chování z 1 Tm 1,9-11 není ani přesným, ani posloupným, ani úplným výčtem chování zrcadlícím přikázání desatera, je stavěn do kontrastu nikoli s desaterem, ale s evangeliem.
Ad.4. Opět účelové nahrazení krádeže za únos.
Ad.5.-7. Starý zákon v sobě má silný sociálně soudružný apel, nejen v oddílech, které uvádíte, ale i v celém řádu obětí a svátků. nic z toho ovšem nerelativizuje význam přikázání "nepokradeš". Naopak, vyzývá o sdílení so o ovce práce s potřebnými, avšak vždy má iniciativa vycházet od toho, kdo dobrovolně dává. Totoje text z Deuteronomium 26,1-13: "1 Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví, a obsadíš ji a usadíš se v ní, 2 vezmeš z prvotin všech polních plodů, které vytěžíš ze své země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vložíš je do koše a půjdeš k místu, které vyvolí Hospodin, tvůj Bůh, aby tam přebývalo jeho jméno. 3 Přijdeš ke knězi, který tam bude v těch dnech, a řekneš mu: "Vyznávám dnes Hospodinu, tvému Bohu, že jsem vstoupil do země, o které přísahal Hospodin našim otcům, že nám ji dá." 4 Kněz vezme koš z tvé ruky a postaví jej před oltář Hospodina, tvého Boha. 5 Ty pak promluvíš před Hospodinem, svým Bohem, takto: "Můj otec byl Aramejec bloudící bez domova, sestoupil do Egypta a s hrstkou lidí tam pobýval jako host. Tam se stal velikým, zdatným a početným národem. 6 Ale Egypťané s námi zle nakládali, trýznili nás a tvrdě nás zotročovali. 7 Tu jsme úpěli k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšel, shlédl na naše pokoření, plahočení a útlak. 8 Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou a vztaženou paží, za veliké hrůzy, se znameními a zázraky, 9 a přivedl nás na toto místo a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem. 10 Nyní tedy, hle, přinesl jsem prvotiny z plodů role, kterou jsi mi dal, Hospodine." A postavíš koš před Hospodina, svého Boha, a pokloníš se před Hospodinem, svým Bohem. 11 Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, tobě a tvému domu, ty i lévijec i bezdomovec, který bude mezi vámi. 12 Když pak třetího roku, v roce desátků, odvedeš všechny desátky ze své úrody a dáš je lévijci, bezdomovci, sirotku a vdově, aby jedli v tvých branách a nasytili se, 13 řekneš před Hospodinem, svým Bohem: "Vynesl jsem z domu, co bylo svaté, a dal jsem to lévijci a bezdomovci, sirotku a vdově, zcela podle tvého příkazu, který jsi mi dal. Nepřestoupil jsem ani neopomenul žádné z tvých přikázání."
28. 12. 2013 | 13:51

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Xavier
Tak trochu manipulujete. V hebrejsko - aramejském srovnání se mluví o krádeži duše, porozumění /názoru, přesvědčení.../, což je spíše zužující význam ( ale pro tehdejšího člověka jistě bylo důležité mít podíl na společné legitimizovaných a uctívaných bozích, tedy i na společné duši - jejíž je jedincova duše nedílnou součástí).
A zkreslujete, např. v Ex 22.2 a násl. se praví : Bude-li zloděj, přistižený, když se dobýval do domu nebo jej podkopával, tak poraněn, že zemře, nebude ten, který ho poranil, vinen krví; dopustil-li se však toho po východu slunce, spáchal vraždu, ať tedy také zemře. Nemá-li (zloděj), čím by krádež nahradil, budiž sám prodán.
Ta "dobrovolnost" - tak jak ji popisujete , také není čistě " dobrovolná" - tedy na bázi stoprocentně autonomní a neinvariantní volby /ono vůbec ale je těžké nalézt dokonce i v základních "přikázáních" čisté imperativy, i tam jde v podstatě o doporučení/.
Viz např. :
leket - klasy, které po sklizni zůstaly na poli, ovoce , které zůstalo na stromech po očesání, vinné hrozny,které zůstaly po vinobraní na vinicích
šichcha - název snopku, který byl zapomenut na poli, byl určen pro chudé a majitel pole se pro něj nesměl vrátit
pe´a - označení obilí, které bylo při sklizni ponecháno na okraji pole, ale také při česání ovoce na okraji sadu nebo při vinobraní na okraji vinice
peret - jednotlivá zrnka, která při vinobraní odpadla od hroznů
olelot - ovoce , které při česání zůstalo na stromě (hlavně olivy a víno)
šemita - sedmý rok, ve významu opuštění, rezignace, vzdání se něčeho....jedná se o ustanovení podle něhož se musí každý sedmý rok ponechat všechny plodiny na poli a promíjí se dluhy
jovel, Šnat šabaton - padesátý rok....po uplynutí sedmi šimitot /šemit/, v tomto roce museli být propuštěni na svobodu všichni židovští otroci a půda nesměla být obdělána

Zatím jen tak, více snad zítra.
Otázka zlehčování/ relativizace, bagatelizace.../ na jedné straně - a na druhé straně dogmatizace /skrupulozní trvání na jednotném významu bez uznání rozdílu jedinečných konstelací konkrétní skutečnosti/ celou věc ale velmi znesnadňuje - tak aby byla uchopena ve finální, logicky čisté podobě, příběh je příliš rozsáhlý a překlady také udělaly své, a jak chcete umět přemýšlet v jazyku, který jste se jen tak tak naučil, jak chcete umět chápat skutečnost dávno pohřbenou už jen z hlediska běhu času (o nemožnosti posuzovat věci v paradigmatech respektive poznávací mřížkou kompilátorů Bible , o jejichž motivacích toho mnoho nevíme /klidně mohlo jít o snahu vyrobit politický národoetablující pamflet/ ani nemluvě).
Nesouhlasit ano, ale podezírat z účelovosti a sám tedy účelově přemýšlejícím nebýt - to není v takové souvislosti realně možné.

Mějte se.
28. 12. 2013 | 17:33

Pavel A napsal(a):

Pane autore, zneužívat inteligenci k demagogii , jakou jste předvedl ve svém blogu je hnusné. Překrucování významu a vše jen proto , abyste hoden toho , že jste pirát ospravedlnil krádež ? To snad ne !
28. 12. 2013 | 18:30

Xavier napsal(a):

člen KPS:
Předně, odmítám vaše obvinění z manipulace! Dále se musím ptát, o jaké krádeži duše to mluvíte? V mém textu, ani v textu autora se tento obrat nevyskytuje. Pokud sem chcete vnášet rozbor toho, jak je ve SZ označován člověk, tak je to sice možné, ale je to odbočka od tématu.
Vaše citace Ex 22,2 jen potvrzuje, že krádež byla trestným činem, ale Mojžíšův zákon také pamatoval na to, čemu dnes říkáme "přiměřená obrana". Člověk, který přistihl zloděje v noci, nemůže vědět, jestli jde zloděj krást, nebo zabíjet. Ve dne je ovšem situace jiná.
S tou dobrovolností souhlasím, každý Izraelec byl součástí smlouvy s Hospodinem a měl tedy dodržovat zákon. Ovšem za nedodržování obětního zákona nebyly žádné tresty (na rozdíl od jiných přestoupení zákona, třeba právě krádeže). Takže obětování Hospodinu a uctívání Hospodina bylo de facto na dobrovolném rozhodnutí každého Izraelce. V sázce bylo Boží požehnání, případně prokletí při odpadnutí od Hospodina a službě jiným bohům. Váš výčet obětí se sociálním rozměrem jen ilustruje to, co jsem psal výše.
Na závěr, přes časovou a kulturní vzdálenost mezi námi a prvními svědky ustanovení Starého Zákona je většina textu dnešnímu čtenáři srozumitelná, takže není třeba utíkat k relativizujícím prohlášením.
28. 12. 2013 | 19:58

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
26. 02. 2014 | 15:23

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy