Nad Rozkrádáním státu

25. 09. 2012 | 11:08
Přečteno 26017 krát
Kniha Vladimíry Dvořákové Rozkrádání státu (Universum, 2012) je pokusem oživit veřejnou debatu o stavu a podobě našeho státu. Není to odborná kniha a nemá žádné odkazy pod čarou; je to psáno lehkým perem spíše novinářky, než profesorky. Předpokládám, že to leckdo autorce vyčte a označí knihu jako „povrchní“ nebo „neodbornou“ a dál se jí zabývat nebude. Já to naopak vítám a považuji za správné rozhodnutí. Nepočetní odborníci na otázky státu a práva totiž v této diskusi zjevně neuspěli; jejich názory se nepodařilo lidem přiblížit. Navíc jde o otázky tak vážné a týkající se opravdu všech, že je plně namístě, aby se do debaty zapojil daleko širší okruh diskutujících, než jenom akademičtí odborníci. Rozhodnutí udělat knihu populární a pro každého s sebou nese nevyhnutelnou daň ve zjednodušeních, ale myslím, že pro zahájení debaty je stručná a zjednodušená myšlenka možná podnětnější, než názor rozpracovaný na desítky stran.

I. Pravidla a procedury

První kapitola je asi ústřední myšlenkou knihy a odvíjí se od ní podstatná část všeho dalšího. Proto bude u tohoto bodu nutno setrvat déle. Vladimíra Dvořáková vychází z toho, že demokracie je systém, který má jasně dané neutrální procedury, jak řešit konflikty. Jinými slovy, pravidla musí být pevně daná předem a dodržována, nesmí být ohýbána dodatečně, aby se dospělo k žádoucímu výsledku. Tato chyba prochází našimi nejnovějšími dějinami téměř neustále, jak kniha dokládá.

Nepochopení významu právních procedur je trefou do černého a úplným středem našich potíží. Podle mne je důsledkem mylného a zastaralého chápání podstaty státního mechanismu, který vychází z francouzské revoluce. Model je založen na vůli lidu a jí volených zastupitelích, kteří zprostředkovaně tuto vůli lidu vykonávají. Předpokládá se, že „nejvyšší“ je parlament jakožto zákonodárná moc, přímo vycházející z výsledku voleb a tedy vůle lidu, a vše ostatní mu je podřízeno. Historický vzor suverénního Konventu při tom ve francouzské revoluci zkrachoval a revoluce skončila proměnou v diktaturu; nicméně i přes tento neúspěch se v modelu shlédli marxisté („všechna moc sovětům“). Jejich model byl opět mimořádně neúspěšný. Přesto nás zbytky tohoto uvažování stále provázejí. Nad vůlí lidu prý už nic jiného není; pokud se lid rozhodne, že nejdůležitější ze všeho je například momentální stabilita vlády, potom musí jít všechno ostatní stranou. Pokud je středem všeho vůle lidu, potom je v její prospěch občas nutno ohnout i procedury. To, čeho si všímá Vladimíra Dvořáková, je tedy vlastně logický důsledek neomezené víry ve vůli lidu.

Od počátku moderní demokracie existuje ale i konkurenční model státu. „Otcové zakladatelé“ v USA byli lidé věřící, plni veliké skepse k lidské povaze; očekávali, že uvnitř státního mechanismu budou lidé zkoušet moc zneužívat i v případě, že to budou třeba lidmi řádně zvolení zastupitelé. Není žádný člověk, kterému by bylo možno důvěřovat; jediné, na co lze spolehnout, jsou základní pravidla, tedy právě ty procedury. Přednost pravidel a procedur nad aktuálními zájmy je vlastně podstatou vlády práva – ne pod lidmi, ale pod právem. Ústava, jednou provždy „vytesaná do kamene“ může být jediným spolehlivým základem státního mechanismu. Z této litery základního zákona potom vyrůstá systém dělby tři reálných moci ve státě, zákonodárné, výkonné a soudní. Žádná z nich nesmí být hlavní a žádné není možno zcela důvěřovat, protože jsou omezené lidskou povahou. Jejich kontrolu lze zajistit jedině tím, že se tyto moci trvale hlídají navzájem ve věčném šachu. Dělba moci je v tomto konceptu tedy vlastně víc, než vůle lidu; kontrola a omezování moci je ústřední otázka státu na americký způsob. Přesně tam míří definice demokracie Vladimíry Dvořákové. Popsaný americký koncept tedy neuznává ani vůli lidu za plně suverénní a nedůvěřuje jí; vychází z toho, že i lid se mýlí, že podléhá náladám a je zkrátka omylný. Musí existovat způsob, jak kontrolovat i samotný lid; zejména v situaci, kdy například demokraticky odhlasuje porušení lidských práv menšiny. Učebnicová situace nastala, když místní parlamenty v USA v padesátých letech odhlasovaly – zcela v souladu s vůlí lidu – zákony proti černochům a Nejvyšší soud je zrušil. A federální vláda vyslala i ozbrojené jednotky, aby rozhodnutí soudu prosadily. Taková situace je ve „francouzském“ konceptu naprosto nepředstavitelná; lid je suverénní a je třeba ho respektovat bez ohledu na to, jakou šílenost si odhlasuje.

K definici Vladimíry Dvořákové je ovšem třeba oponovat, že naznačený koncept, postavený na vládě práva, dělbě moci a neustálé kontrole všech složek státního mechanismu navzájem, není zcela bezhodnotový a neutrální. Hodnotami jsou totiž právě ty základní principy ústavy, kterým mají všichni státní úředníci sloužit a které mají neustále uvádět do praxe. Kdykoli dostane úředník možnost rozhodovat mezi řešení, které omezuje základní práva a řešením, které je podporuje, má volit to druhé. To platí samozřejmě i pro zákonodárce; jedině tak, že neustále posiluje základní práva jednotlivců, dělbu moci a jiné základní principy, postupuje v „duchu ústavy“. A tento jasný směr je reálně vynucován jednou z mocí – Nejvyšším soudem, který má právo protiústavní řešení zrušit. Podstatné je, že těmi hodnotami nemohou být žádné aktuální zájmy skupiny lidí nebo nějaké složky moci. To platí, i kdyby to byl cíl třeba aktuálně prospěšný, jako třeba udržení stability konkrétní vlády, snížení národního dluhu nebo vybudování dálnice. Mohou to být jen a výhradně hodnoty, které mají váhu nejvyššího zákona, tedy ústavy.

Ukazuje se, že ač máme – jako ostatně skoro všechny moderní státy – dělbu moci v Ústavě, málokdo toto ustanovení správně chápe a málokterý politik ho respektuje.

Je asi také třeba zdůraznit – což kniha také neučinila – že demokracie bývá často chápána jako přirozený stav věcí, něco, k čemu vývoj jaksi objektivně a samovolně dospěje. Když to všechno necháte být volné ruce trhu, vznikne demokracie.
Nic není vzdálenějšího pravdě. Demokracie je docela složitý vynález, uměle zkonstruovaný, plný velmi nesourodých a někdy i nečekaných prvků, ke kterému se dospělo po stovkách let pokusů a omylů. Přirozený je ve stejném smyslu, jako zahrádka nebo park; sice funguje většinou sám, ale každý jeho majitel ví, že ho naprosto nemůže nechat být; občas musí posekat trávník, prořezat stromy, zahubit všudypřítomný plevel. Což je, po dvaceti letech fungování státu, možná právě aktuální okamžik.

II. Důsledky nerespektování dělby moci a vlády práva

Takto nerespektované a nepochopené postavení politiků, kteří by měli být jen konkrétní složkou moci a mají právem vymezené úkoly a kompetence – a žádné jiné – je vlastně předmětem celého zbytku první části knihy. Otázka skládání účtů, čili nevyhnutelné odpovědnosti politika za to, co dělá, z takového pojetí jasně vyplývá. Politik není suverén, diktátor, pán, nýbrž člověk, pověřený určitým konkrétním úkolem. Stejně tak z tohoto postavení vyplývá nutnosti dělat kompromisy; parlament i vláda musí respektovat celou řadu daností, v čele s ústavou. Není ani místo na chápání ostatních jako nepřátel; takto se demokratický politik daleko nedostane, protože zjistí, že „nepřátel“ má nesčíslné množství.

Nemá asi smysl procházet jednotlivá pozorování v knize detailně, když jsou vesměs zcela správná a přesná. Snad jen k ideologiím; ve skutečnosti se koncepty ideologií ve vyspělém Západním světě k sobě velice přiblížily. Rozhodně není pravda, že existuje nějaký odvěký boj „pravice“ a „levice“, vedený málem existenčním způsobem. U nás jsou prezentovány teoretické základy všech směrů velmi tendenčním způsobem, který je buď delší dobu překonán. To je případ „odborářské“ varianty sociální demokracie, která vypadá jak z dob První republiky, nebo „laissez-faire“ liberalismus, který se dost drasticky liší od toho, co skutečně psal F. A. Hayek (jeho knihy jsou přinejmenším z poloviny právnické a hájí význam řádu společnosti). Dnešní západní liberálové si neváhají vypůjčovat nápady od konzervativců a dnešní levice (Tony Blair) zase zcela vědomě přebírá některé liberální koncepty. Rozhodně to nejsou smrtelní nepřátelé či tábory fotbalových fanoušků, ale prostě koncepty řešení otázek, které jsou otevřené a které se vyvíjejí.

Na druhé straně, konkurence politických stran – a vpravdě „volný trh myšlenek“ – je něco, co k životu funkční demokracie nevyhnutelně patří. Monopolizace toho „jedině správného“ názoru na vývoj společnosti je myšlenková smrt a cesta ke skleróze.

A stejně smrtelná je „dohoda všech se všemi“ – to může vést rovněž jedině k zakonzervování momentálního stavu vývoje a ustrnutí dalších myšlenek. Poukázal bych na nedávný případ na londýnské olympiádě, kdy se čínské a korejské badmintonistky na obou stranách snažily prohrát zápas, protože to pro ně bylo v turnaji výhodné. V zásadě žádné pravidlo nenařizuje hrát naplno jako o život, a nikomu nelze zakázat prohrát zápas. A přece – olympijský výbor měl pro jejich nápad pramalé pochopení a z her je vyloučil. Správně pochopil, že takové taktizování maří samotnou podstatu sportu.

Proto bych hodnotil daleko přísněji než Vladimíra Dvořáková opoziční smlouvu. Stav, kdy se obě přirozeně soupeřící strany dohodnou na vládě, může být vynucen volebním patem, kdy prostě nikdo nezvítězil dostatečně. Takový stav se ovšem nazývá velká koalice a je to standardní politický nástroj. Stav, kdy jedna ze stran dobrovolně ustoupí a nechá druhé vládu s tím, že za to vyobchoduje různá místa a výhody, je daleko podivnější a nepřirozenější, právě podobný tomu, když se sportovec snaží úmyslně prohrát. Velmi často to bývá spojeno s korupcí a podvody, ve sportu i v politice. Výsledek je, že občané vlastně ztrácejí na situaci vliv - ať volí, co chtějí, vládnout bude ta samá skupina politiků. Systém opoziční smlouvy obsahuje vědomou lež a manipulaci se slovy; ODS nebyla strana v opozici, ale strana fakticky podporující vládu, podílející se na všech finančních výhodách vládnutí, aniž by za to nesla odpovědnost.

Nejen to. Pokud jsme definovali systém dělby moci jako systém jakéhosi trvalého souboje různých mocí, které se kontrolují a drží v šachu, potom k této kontrole patří i kontrola vlády opozicí. Opozice velmi přirozeně sleduje, co dělá vláda, a jako první spustí povyk, kdykoli se jeví nějaké rozhodnutí nečisté. Ve stavu opoziční smlouvy je tato kontrola jaksi „trvale vypnutá“. Nepochopení tohoto problému byla i setrvalá potíž První republiky, která fakticky fungovala v podobně nešťastném systému „pětky“, kde se vše tvořilo dohodou pěti hlavních stran. Byl to systém velmi podobný opoziční smlouvě. Málokoho potom překvapí, že i První republika trpěla setrvalou korupcí a aférami politiků.

Další část tohoto třídilného textu vyjde příští týden

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ladislav Vaněk napsal(a):

Vládě České republiky - by se nemělo říkat VLÁDA ! Tady nejsou už žádní vládci, ani vladaři ... A existuje pouze jeden zákon - a to : ZÁKON č. 1./ ... a to je - Zákon omezení lidské svobody.Ty ostatní "zákony" jsou jenom přívažky. Čím více zákonů, tím větší omezování lidské svobody ...!!!
Ať si každý udělá obrázek sám - kolik té svobody má ....
25. 09. 2012 | 11:27

Eleshar napsal(a):

"Zahubit všudypřítomný plevel"... to se mi líbí. I vy šibale...]:-)

Ale jinak dobrý článek... konceptu právního státu a jeho nutnosti pro demokracii se tady nevěnuje snad nikdo.
25. 09. 2012 | 11:36

Maximus napsal(a):

Autor je řečeno sportovní terminologií "těžká váha" v soudnictví a článek je moc zajímavý a jsem moc zvědav na diskuzi!
25. 09. 2012 | 11:36

Tomáš Sobek napsal(a):

Velmi pozitivně (bez ironie) hodnotím, že soudce jde se svou kůží na trh do veřejného prostoru. Soudci nemají žít ve slonovinové věži svých úřadů.
25. 09. 2012 | 11:57

marxík napsal(a):

Autorův závěr mně příliš neladí s pracně budovanou představou, že za 1. republiky a pana Bati byly docela jiné poměry než dnes, protože tatíček Masaryk by šlendrián nikdy nedopustil.

Vzácný to muž, ten pan Cepl.
25. 09. 2012 | 12:04

džon uzený bok napsal(a):

dobrý den pane ceple,
pěkně napsáno, rozumně argumentováno. S vyloučením jakési "logičnosti", která nefunguje a je pouze chtěně prosazována místními papaláši, po ty nejvyšší. myslím že naše potíž je právě v tom, že zatímco ostatní státy na západ od nás prošly kontinuální cestou k současnému stavu, s pouze krátkodobými ev.výkyvy k extremům, ale naše historie je historií buď dlouhodobé vlády vpodstatě cizí, nebo extremní, nebo tak krátkou, že nemůže při nejlepší vůli konkurovat vzorovým uspořádáním. výsledkem je vznik rychlých, nezasloužených elit, již krátce po svém vzniku pohrdajících méně dravými, což se sice může podobat vzniku elit ve světě v historii, ovšem ne dnes. kopírujeme tak poněkud anachronně historický, dávno na západě raději zapomenutý vzor vývoje, generující vyvolené a nevyvolené. komické na celé věci je, v jaké míře je model silového vývoje bez ohledu na dlouhodobější dopady vnímán a víceméně podporován širokou společností. z toho vyplývá nakonec to, co lze nazvat plošnou degenerací čecha dosazeného do rozhodovací rolí nadaného postavení. je téměř stoprocentní, stačí pozorovat.
tím nechci říci že nelze jít jinou než současnou cestou, ale asi není možné se vyhnout klausům a kalouskům, když je máme v maličkém téměř na každém místním úřadě a maličké janoušky a sokoly potkáte v každé firmičce a advokátné kancelářičce.
25. 09. 2012 | 12:11

pokus napsal(a):

123
25. 09. 2012 | 12:13

Ládik!!! napsal(a):

Díky za odblokování, polepším se.

Příměr s parkem se mi líbí. Jenže i my utíkáme z parku do lesa a dokonce vyhrazujeme rezervace, kde necháváme vše přirozenému vývoji, abychom neztratili příměr k přirozenosti.
25. 09. 2012 | 12:18

David napsal(a):

"...Dnešní západní liberálové si neváhají vypůjčovat nápady od konzervativců a dnešní levice (Tony Blair) zase zcela vědomě přebírá některé liberální koncepty. Rozhodně to nejsou smrtelní nepřátelé či tábory fotbalových fanoušků, ale prostě koncepty řešení otázek, které jsou otevřené a které se vyvíjejí.

...Monopolizace toho „jedině správného“ názoru na vývoj společnosti je myšlenková smrt a cesta ke skleróze. ..."

--------

Jedině správný názor nám tady vtlouká do hlavy vládní koalice v čele s "šíleným chemikem". Tato cesta je cestou do pekel!

Čím déle bude tato vláda darebáků u moci, tím větší škody ještě napáchá!
25. 09. 2012 | 12:24

Viola napsal(a):

Ládíku!!!

co jste provedl? Už jsem o vás měla starost, vždy v první linii a najednou nikde a ještě do toho ten metanol. (Já vím že pijete své, ale někdo uvedl příklad, že v horkých dnech, které byly v létě se při vaření mohl metanol odpařovat a vracet se zpět aniž by se kondenzoval. Nejsem odborník na vaření slivovice a jiných.
25. 09. 2012 | 12:32

Jáchym napsal(a):

Hm, pane doktore,
přestože se vším, co říkáte, tak zcela nesouhlasím, tak klobouk dolů!
Článků této úrovně se tu moc nevyskytuje.
Když člověk srovná úroveň Vaší argumentace s úrovní, s odpuštěním, kolegy Koudelky...
25. 09. 2012 | 12:42

Ládik!!! napsal(a):

Viola -
nevhodná anekdota....
Metyl se dá pít (nemusí se vylévat) - ale ne ve větším množství, než malém. ("Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství".) Musí se ředit lihem. Nic bych nevyléval, státní rozpočet by potratil.
25. 09. 2012 | 12:43

Rhodos napsal(a):

Maxime, budeme jen zklamáni. Přesný popis stavu věcí veřejných, neidelogická diskuze, kritická reflexe, zpětná vazba, nedogmatické přístupy, přiznání omylů a chyb, to je pro nás mnohé nadlidský úkol. Zatím se všechny diskuze spíše nesou v duchu boje barikád, hledání nepřátel, převalování viny z jedné strany na druhou, zlovolných lží a manipulací. Vrcholem jsou dehonestace. Racionálně uvažující člověk samozřejmě ví, anebo alespoň tuší, že otevřená, demokratická a právní společnost je nám na hony vzdálená. A jistě jste zaznamenal, že jen náznak kritického postoje je umlčován výkřiky o nostalgii, nebezpečí návratu
ke starým pořádkům a o ohrožení naší křehké demokracie. A do ticha pravidelně zaduní komunisté, socialistické zadlužování, zneužívání poslaneckých náhrad, řecký scénář a jiné, promiňte, pitomosti. Málokdo chce návrat zpět, já osobně po něm netoužím. A protože jsme stále ve fázi zkratkovitého, zjednošujícího, ideologického a partajnického uvažování, nejsem si zcela jistý tím, zda lze očekávat, že nějaké nepředpojatá diskuze může v nejbližších letech proběhnout. Jsem značně skeptický. Mějte se hezky.
25. 09. 2012 | 12:47

Petr napsal(a):

Pane soudce,
při vší bídě české politiky, máte i Vy soudci také máslo na hlavě. Při nízkých trestních sazbách za zločiny včetně vražd, úmyslných ublíženích a pro lupiče a recidivisty, dáváte trestíčky v dolní i pod dolní trestní sazbou v komfortu a většinu zločinců pouštíte na svobodu za 1/2 trestíčů (nyní bude už jen za 1/3).
Tak proč by v Česku zločinu pšenka nekvetla? Proč by se nepančoval alkohol pro vraždění lidí? Proč nestrávit zimu u plasmové televize s obědy se zvěřinou, když práce je jen ošklivé a odpuzující slovo?
25. 09. 2012 | 12:48

Eleshar napsal(a):

Jáchym:
Tywe, zrovna jsem si Koudelky taky všiml a... no raději nekomentovat, ještě by nás zavřeli. Otřesný člověk.

Petr:
Obávám se, že pláčete na špatném hrobě. Cepl je myslím soudce civilní, nikoliv trestní a s udělováním trestních sazeb tedy má co do činění asi jako klavír s hrou na housle.
Jinak mám nějaké vazby na trestní svět a propouštění po 2/3 trestu není bohužel často ani tak věcí příslušného soudce jako spíše příslušného zákona (a zákon soudci překvapivě nepíší) - čili pokud odsouzený pachatel splní zákonné podmínky, soudce *NEMŮŽE NEPROPUSTIT*...:(
25. 09. 2012 | 13:02

Leon napsal(a):

Krást se nemá ! Bez ohledu na současné praktiky od shora dolů. Zakladatel samostatného státu řekl známou větu s filosofickým nejen praktickým významem : "Nebát se a nekrást !". Ta furt platí, vážení, i když v dnešním marasmu je více-méně k smíchu. Zatím. Uvidíme dál !
25. 09. 2012 | 13:26

český maloměšťák napsal(a):

Autor blogu má povědomí o idejích /ideálech / a to tak, že v nepervertované (nezideilogizované, zpolitikařené) podobě.
Což je vlmi dobře - když takový člověk je soudcem.

Byl bych rád, kdyby vyslovil svůj názor na to, že je paralelně jedinec poslancemi ministrem. Kdy tedy sice nepobírá poslnecký plat - ale právě že toto celou situaci /suverén - kníže/ paradoxně ještě vyostřuje - dotyčný např. sedí za ministerský plat v poslanecké lavici a vyjadřuje svým hlasováním např. důvěru vládě, ve které sedí i on.

Pan Cepl
Mohl byste se k tomu vyjádřit - tak, že se nepustíte do rozboru kontinentální a britské tradice - jak je formálně uskutečňována společenská smlouva - ale zamyslíte se nad tímto coby člověk vybavený logickým a kritickým způsobem myšlení, který posuzuje TOTO konkrétní vyjádření - dělby moci ve státě.
25. 09. 2012 | 13:41

český maloměšťák napsal(a):

re : nezpolitikařené
25. 09. 2012 | 13:41

jan napsal(a):

Dobrý den, pane doktore,
přiznám se, že Váš článek jsem si přečetl několikrát, a bohužel musím říct,že ve spoustě vašich vývodů jste vedle jak ta jedle. Paní Dvořáková není zrovna osoba,která by mohla něco kritizovat nebo ironicky glosovat. Z pozice předsedkyně akreditační komise několik let kryla průšvih na plzeňských právech (a na "přiškolené" soukromé rádobyvysoké školy se sídlem na Ukrajině. Dneska se tváří,jako by se to nestalo...
Co se týče demokracie,jejího vzniku a životaschopnosti v konkurenčním prostředí jiných kultur,bylo by to na rozsáhlou polemiku, kterou by snad šlo stáhnout do zjednodušení,že demokracie se může hájit i nedemokratickými mechanismy,ale není to zcela výstižné.
Samostatnou kapitolou pak je Vaše úvaha nad rozložením 3mocí ve státě.Dobře víte,že i přes působení pák a brzd vždy některá má vrch (logicky).Připouštíte to zmínkou zrušení lidem schváleného zákona.Ve většině kultur vítězí právní přezkum rozhodnutí všech mocí - u nás např. paskvilní rozhodování a přezkumy kdečeho Ústavním soudem (který je mmch. také přežitým reliktem Francouzské revoluce a měl být hned po konsolidaci rozpuštěn!).Snaha současných soudců osamostatnit se (resp.získat autonomii) není nic jiného,než experimentální postup nastolit vyšší formu vlády práva.Já se domnívám,že když se to podaří,postupně se vyvine v nadvládu práva a nakonec v diktaturu práva v tom nejhorším slova smyslu.Právníci obecně nejsou v ničem lepší (snad ani horší),než zbytek populace.Není tedy nejmenší důvod si myslet,že právě oni mají vyšší morální kredit věci měnit mimo zaběhané rámce. Když jsme u toho, zase zjednodušeně řečeno,evropské a anglo-saské právo se liší založením a vnímáním.Přesto poslední desetiletí je vidět,jak se hybridně přibližují.My píšeme precedenty,oni tvoří kodexy...
Znal jsem Vašeho otce a velice jsem si ho vážil,on byl pro mně předobrazem velkého muže, který by měl mít kredit stát v čele státu. Protože ale měl obrovský rozhled a filosofického ducha,věděl,co by se stalo... Vy soudci máte velkou možnost přispět ke kvalitě státu i demokracie. Tak to dělejte - nestranně a kvalitně. Protože jediný aspekt demokracie jste nezmínil - svéprávnost a samostatnost. I vy jste zodpovědní za část veřejného života, tak se nelze schovávat za cosi-jednou nedokonalý zákon,jednou za nedostatek vůle, jindy za politickou odpovědnost. Krýt se jednotlivými písmeny a být z obliga není čestné - v právu by mělo dominovat především přirozené právo a spravedlnost. Žádný kodex není stoprocentně obsažný a není to návod k použití života. Od toho máte tu pravomoc,abyste právo používal, jako řemeslník nářadí. Mezery můžou být v zákoně, ale nemůžou být v právu. Demokracie není pro všechny,demokracie nedělá všechny šťastnými,ale sloužit by měla většině.
25. 09. 2012 | 13:56

ZdeněkJ. napsal(a):

Eleshar
"konceptu právního státu a jeho nutnosti pro demokracii se tady nevěnuje snad nikdo."
Ale ano, věnuje se tomu pan Neo, v této souvislosti je široce proslulé jeho prohlášení, že právní stát je u nás pro někoho ano a pro někoho ne.
25. 09. 2012 | 14:03

Jáchym napsal(a):

ZdeněkJ. 14:03
"v této souvislosti je široce proslulé jeho prohlášení, že právní stát je u nás pro někoho ano a pro někoho ne. "
*****
Nezaměňovat, prosím, stát právní a plzeňskoprávní.
Občas se to plete.
25. 09. 2012 | 14:14

jin napsal(a):

Pane Cepl, máte moji úctu,jak jste se čestně vypořádal se soudní mafií.Už jsem měl obavy,kam vás uklidili,když Nečas má vždy největší starost,"kdo tu korupci vyzradil" !Článek je opravdu na úrovni a z lecčehos jsem se poučil.Díky Jindra
25. 09. 2012 | 14:32

mb napsal(a):

zahubit všudypřítomný plevel. Což je, po dvaceti letech fungování státu, možná právě aktuální okamžik.

to mě tedy zajímá, jak ten plevel chcete zahubit ( jak jej zahubíte) ... zahubíme .... ??????????????
25. 09. 2012 | 14:55

mb napsal(a):

Stav, kdy jedna ze stran dobrovolně ustoupí a nechá druhé vládu s tím, že za to vyobchoduje různá místa a výhody, je daleko podivnější a nepřirozenější,

nepřirozený ( nepřirozenější ) možná ... ale rozhodně dosti klausovský ( či klausovitý ) ...
25. 09. 2012 | 14:59

mb napsal(a):

nepochopil jsem janův příspěvek, nevím přesně s čím v autorově argumentaci polemizuje a připadá mi ( ten janův příspěvek ) zmatený ...
25. 09. 2012 | 15:05

Lex napsal(a):

Připojuji se ke komentáři nicku "jin". A navíc chci říci, že jste, pane Vojtěchu Ceple ml., svými rozsudky v předmětné věci vystoupil ze stínu svého otce naplno pod "štychy" veřejného pohledu. A obstál se štítem. Jakkoliv jste v souboji s nadřízeným soudem prohrál v meritu věci (vyhrál ve věci odnětí), v očích veřejnosti jste to Vy, kdo je skutečným vítězem. Chtěl bych věřit, že jste vědomě překročil formální pravidla procesu (rozhodně bych po Vás nechtěl, abyste tomu přisvědčil), abyste se dobral pravdy a Spravedlnosti (s velkým "S", ne té, které jsme dnes a denně svědky v řadě soudních rozhodnutí, kde opravdová spravedlnost dostává na frak - a to snadno, když má zavázané oči a obě ruce plné). A přestože nakonec byl definitivně vyřčen opačný rozsudek než Váš, myslím, že ve společnosti je jen málo těch, kdo by spolu s Vámi v případu neviděli oprávnvěnost označení "justiční mafie".
K článku samotnému - nelze, než souhlasit. Jen v jednom nebudeme v plném akordu, a to ve věci "opoziční smlouvy".
Ona ta smlouva nebyla žádnou "opoziční", ale "Smlouvou o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice uzavřenou mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou" http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2010-cr/milos-zeman/Opozicni-smlouva.pdf
Problém při hodnocení "smlouvy", kterou většina lidí vůbec nikdy nečetla (u Vás o tom nepochybuji), je, že nehodnotí samotnou smlouvu, ale politické taškaření parlamantních politických stran na čele s oběma protagonistkami v době její realizace, které ve skutečnosti směřovalo k tomu, jak smlouvu OBCHÁZET, ne dodržovat.
Co je ze smlouvy zcela patrno, je skutečnost, že měla vést k politické praxi, byť zastřené, fakticky dvou politických stran, známé zejména z anglosaských zemí.
Vedly k tomu trpké zkušenosti obou představitelek z koaličního vládnutí s "trpaslíky" (byť u ČSSD šlo do té doby jen o opoziční zkušenosti).
Smlouva byla před volbami 2002 vypovězena, OK! - důsledkem bylo to, co se stalo - 101 mandátová většina Špidlovy ČSSD s KDU-ČSL (přirozeným partnerem sociální demokracie), ale též přímým politickým "antipodem" v podobě US-DEU. Kam to vedlo? - k marginalizaci ČSSD, Špidlovu odchodu, nástupu Grosse a nakonec Paroubka.
Co se změnilo v roce 2006? a co v roce 2010? - vznik kočkopsoidních koalic, jejichž primárním programem byly vnitrovládní půtky a důsledkem recese státu. Celou tu dobu se z té či oné strany ozývají hlasy po revizi Ústavy nebo alespoň volebního zákona, která by zabezpečila "snazší" vládnutí vítězné straně. Tak to je realita.
PT diskutérům si dovoluji doporučit, než mě za tento názor začnou "stírat", aby si fakt nejdříve přečetli tu smlouvu. Pak teprve můžeme diskutovat.
L.
25. 09. 2012 | 15:11

mb napsal(a):

lex obhajuje opoziční smlouvu ...
25. 09. 2012 | 15:17

jan napsal(a):

lex
Když zmiňujete tu kauzu soudní amfie, tak to zrovna vnímám jako profesní kaňku p.Cepla (zdůvodnění rozsudku mám nahrané),rozsudek vyšší instance osobně vnímám jako správné, a medializované prohlášení vnímám jako pokus vystoupit z otcova stínu,ale samozřejmě je to můj osobní názor a nikomu ho nevnucuji.
Opoziční smlouva byla přímým útokem na voliče,protože ji vnímám jako snahu obejít jejich volbu a pokus právě využít mezeru v zákoně za účelem vytvoření bipolární politiky,což se stejně nepovedlo,jenom v atmosféře všeobecného znechucení katapultovalo do horních pater politiky fašisující politiky á la Paroubek,Gross,Rath,Hašek...
Důsledky tohoto bohulibého počinu sklízíme nyní a očekávám, že ještě hodně dlouho budeme.
25. 09. 2012 | 15:25

Eleshar napsal(a):

Lex:
"101 mandátová většina Špidlovy ČSSD s KDU-ČSL (přirozeným partnerem sociální demokracie), ale též přímým politickým "antipodem" v podobě US-DEU. Kam to vedlo? - k marginalizaci ČSSD, Špidlovu odchodu, nástupu Grosse a nakonec Paroubka."

Nesouhlasím.
1) Socdemáckou vládu nepodtrhávala ani tak US-DEU, jako spíše Lidovci v té době vedení pány Cyrilem Svobodou a... Miroslavem Kalouskem (ano, MK byl lidovec...dokonce od roku 1984... kdo si to ještě pamatuje?). Úplně stejným způsobem pak Lidovci podtrhávali vládu Topolánkovu. V zásadě je to jejich křesťansko-demokratická podstata vrážet v klíčových okamžicích spojencům kudlu do zad.
2) K marginalisaci ČSSD nevedlo spojenectví s "trpaslíky" ani Lidovecké kudly do zad, ale vlastní nesčetné korupční aféry nastřádané ještě právě z doby oposmlouvy. Gross a nakonec Paroubek byli jen jakýmisi hřebíčky do rakve už předtím vystlané různými Urbany, Zgarby, Škromachy, Palasy, Fencly, Šloufy............... Toto s tehdejší mediální i lidovou "protilevicovou" hysterií ČSSD marginalisovalo.
Úplně stejná situace v bleděmodrém (heh, doslova) se zrcadlově opakuje nyní po osmi letech. Nashromážděné korupční skandály vlád ODS a pomalu propukající lidová "protipravicová" hysterie (média takticky vyčkávají, ale záhy to přijde taky) brzy odsunou k nevolitelnosti pro změnu ODS (stejně jako ji tam odsunul její pád v roce 1997 po provalení černého financování za Klause).

Na rok 2014 se nám přitom pomalu rýsuje další volební výsledek stejně katastrofální jako ten z roku 2010, tedy totální a ničím nenarušená výhra mafiánských "insiderů".
25. 09. 2012 | 15:28

zilvar z chudobince napsal(a):

Zajímavé.Jak ovšem tato dělba moci obstojí ve světě nadnárodním? Jaké kontrolní mechanismy fungují tam,kde banky určují pravidla hry, kde se informace předávají neuvěřitelnou rychlostí?
Jinak nelze než souhlasit. Knihu jsem četl, doporučuji všem.
25. 09. 2012 | 15:33

Alna napsal(a):

To Lex

Žijeme ve státě s výrazně polarizovanou společností. S určitou měrou nepřesnosti se dá říct, že 40% jsou "socani", 40% "pravicoví" a 20% "komouši". V průběhu let se objevují a zanikají různé politické subjekty, které ubírají hlasy těm "hlavním". Volby jsou jenom odrazem společenské polarizace a při stávajícím systému obsazování poslanecké sněmovny jsou slabé vlády s těsnou poslaneckou většinou logické. Řešit to dohodou mezi vládmoucím establishmentem a opozicí tak, že se vlk nažere, koza zůstane celá a všichni mají svá koryta je skutečně stav, který podkopává základní pilíře demokracie. Neexistence kontroly ze strany opozice totižto vytváří korupční prostředí a korupce je rakovinou státu.
Jako laikovi by se mnohem víc líbila představa většinového systému, kdy vítěz voleb "bere vše", včetně odpovědnosti za věci veřejné.
25. 09. 2012 | 15:35

neo napsal(a):

Zdeněk J.

ZdeněkJ. napsal(a):
Eleshar
"konceptu právního státu a jeho nutnosti pro demokracii se tady nevěnuje snad nikdo."
Ale ano, věnuje se tomu pan Neo, v této souvislosti je široce proslulé jeho prohlášení, že právní stát je u nás pro někoho ano a pro někoho ne.
25. 09. 2012 | 14:03
------------------------------------------
tenkrát jsem odpověděl JAK PRO KOHO.
neřekl bych, že je to široce proslulé prohlášení a opravdu se tomu nijak zvlášť nevěnuji.
25. 09. 2012 | 15:37

mb napsal(a):

brzy odsunou k nevolitelnosti pro změnu ODS (stejně jako ji tam odsunul její pád v roce 1997 po provalení černého financování za Klause).

eleshar ... to je jen zbožné přání, neboť ods po 97 byla už v 98 zmrtvýchvstalá,- právě za pomoci zemana, čssd a ( lexem vzývané/adorované) opoziční smlouva ...

tak jakápak nevolitelnost (ods) ...

... njn ...
25. 09. 2012 | 15:38

SuP napsal(a):

Lexi -
Skoro to vypadá, že se Vám tam v té uhlazené vlčí noře po nás sprosťácích stýskalo?
Pod Žákem i tady se vám daří přispět k rozšíření obzorů chápání toho Vašeho oboru. Osobně si tu u Vás cením absenci ideologických příchutí.
Témata, kde by se rozebíralo to, čím se živím já, tu nezazní, nejsou ničím obecně přitžlivá. Nicméně např Vaše diskuse s Janem Vaculíkem skoro slibuje návrat "starých časů", kdy si lidi ještě chtěli navzájem upřesnit své pohledy na věc.
25. 09. 2012 | 15:39

jan napsal(a):

zilvar
tyto kontrolní mechanismy samozřejmě nefungují,pakliže se vláda vymkne kontrole, jako u nás. Jednotlivé moci se blokují,aby žádná nepřekonala ostatní. Ale praxe ukazuje,že ne vždy.
O právní teorii pěkně píše |John Locke, Dvě pojednání o vládě;autor je mmj. tvůrce teorie o společenské smlouvě mezi lidem a vládou (tedy ne Topolánek ;-) ).
Locke:"Legitimní je taková /vláda/, která, jak je jen možné, ochraňuje práva na život, svobodu, zdraví, a vlastnictví všech občanů, a která pronásleduje a trestá ty občany, kteří porušili práva ostatních, a hledí na veřejné dobro, i kdyby se činy směrem k tomuto cíli dostaly do střetu s právy jednotlivců. Takto činí něco, co nelze činit ve stavu přirozeném, tedy vytvořením nestranného soudu, který stanoví závažnost přečinu a vyhlásí trest poměrný přečinu."
25. 09. 2012 | 15:44

SuP napsal(a):

Alna -
Spíš bych ta procenta viděl 40% socani s komouši, 40% pravouni a 20% ignoranti. Když se z nich 5% přidá k pravounům, zvítězí pravice, ale nemá akceschopnost, když zůstanou věrni své ignoranci, zvítězí levice a taky nemá akceschopnost.
A my musíme hledat cestu, jak dosáhnout, aby nám na to zbytečně neutráceli spoustu peněz.
25. 09. 2012 | 15:46

jan napsal(a):

zilvar
Co se týče rozložení tří mocí ve státě - klasika, Montesquieu: O duchu zákonů. Staré, ale působivé... Páni nahoře by zírali...
25. 09. 2012 | 15:49

vagabond napsal(a):

To autor
Tam, kde končí morálka, začíná právo. To znáte. Tam, kde končí blbost, začíná vojenské umění. Tam, kde končí důvěra, začíná boj. A konkurence. Western.
První, co jsem si vyrobil po PLYŠI, byl obušek do kapsy. (Obušku z pytle ven!).
Ztráta důvěry ve svět, je to nejhorší, co může "lid" potkat. (I večer za tmy jsem před listopadem klidně chodil z práce domů Letenskými sady s důvěrou, že mě nikdo nepřepadne. Pak už ne!)
Teď s partou ve dne žebráme, v noci přepadáváme. V rukavičkách. Jen postrašíme. Tedy laskavě. Lup rozdáváme. Nemáme moc potřeb. Jenom krabicový. Je nás v partě asi 12 apoštolů a důvěřujeme si. Nepřijdou si na nás ani hooligans ani DS.
US otcové zakladatelé nedůvěřovali "svým" pistolníkům ani hercům (viz konec Lincolna), tedy kolonistům a vrahům. Proto ZÁKON. Zákony jsou ale vnější. Vnitřní zákony už nejsou. Nemůžou být. V kap. je Vše zboží. I zákon! Jste výjimka.
25. 09. 2012 | 16:44

schlimbach napsal(a):

Pane doktore, děkuji za velmi poučný článek.
25. 09. 2012 | 18:03

Hloupý Honza napsal(a):

Velmi, velmi, velmi hezké .... a teď zpátky do reality. Příští týden má můj známý stání u soudu v jednom menším okresním městě, kde se většina rodáků zná od útlého dětství. Soudí jej bývalá aktivní členka KSČ, která se měla stát v roce 1989 náčelnicí Krajské správy STB. Bohudík pro ní to už díky Listopadu nestihla a dnes je tedy představitelkou české justice - ctihodnou paní soudkyní. Všem, kteří o její stbácké minulosti vědí to dává náležitě sežrat. Známý je její vrstevník, takže rovnou připravujeme odvolání. Bohužel na krajském soudu je rovněž spousta takových a nejenom tam.

... and justice for all ...
25. 09. 2012 | 18:09

Ládik!!! napsal(a):

Ač nejsem soudce, tak soudím, že u nás panuje obecně nedůvěra k lidem s humanitním vzděláním, protože je (může být) infikováno komunistickou ideologií. U technicky a přírodovědně vzdělaných lidí takovou nedůvěru necítím. Proto mi Mirek vadil méně (bohužel měl opavskou žižkárnu), než např. Zaorálek. K soudcům cítím samozřejmě silnou nedůvěru. Nedávno jsem dostal předvolání jako svědek, kde mi soudce vyhrožuje předvedením nebo pokutou 50 tisíc, když nepřijdu (nic jsem neudělal).
25. 09. 2012 | 19:11

Vojtěch J. Cepl napsal(a):

Jenom malá poznámka - čtu všechny komentáře, včetně těch nesouhlasných a naštvaných. Hodlám tak činit až do konce debaty. Myslím, že je to moje povinnost, když jsem rozpoutal debatu.

Nicméně moje možnosti dále komentovat jsou dost omezené; nesmím se vyjadřovat ke stále živým případům (o kterých si leckdo myslí, že jsou skončené), není vhodné se vyjadřovat ani k účastníkům (ani dodatečně), ani k pravděpodobným účastníkům budoucím (což jsou často vládní úředníci). Řada otázek se možná vyjasní v dalších dílech.
25. 09. 2012 | 19:12

Lex napsal(a):

SuP
Nestýskalo. A nestýská. Ale zrovna ve "vlčí noře" byl odkaz na toho Žáka. Tak jsem si ho naklikl a zjistil jsem, že k tomu mám co říci, že jsem na to téma psal zrovna u vlka (a zkopíroval to k Žákovi, což vyvolalo naši diskusi, v níž jsme se nakonec dohodli - což ale nutně neznamená, že úplně shodli, ale o to přece nejde).
Na JUDr. Cepla jsem dnes narazil náhodou - a to víte, že jsem nemohl pauzírovat.
SuPe,
Vy víte, že patříte k pravounům, se kterým diskutovat mi nečiní potíže, když jde o věcné otázky prosté katechetických manter. A když nejde o osobní útoky.
Pak mi nečiní problém se s Vámi v lecčems i shodnout, protože ač "levoun", přece v řadě otázek konzervativní (jak už my staří /-rší/ lidé býváme).

mb
Ač zelený, tedy potenciální spojenec, přece (na ropzdíl od pravicového SuPa) vždy neakceptovatelný, protože extrémista a dogmatik.

jan
Asi jste mě špatně četl, a pokud dobře, pak se míjíme. Není to nic proti ničemu, máme prostě rozdílné názory.

Eleshar
Máme rozdílné pohledy, možná rozdílné zkušenosti nebo si jinak vykládáme jevy a události.
Neshodujeme se. Dík za názor.

Alna
Ohledně toho procentuálního zastoupení to, podle mě, přesněji vystihnul SuP (kdyby tu bylo 40 % socdem a 20 % KSČM, pravice by si ani nešrtla).
Kde jste přišel na to, že neexistence kontroly ...?
Pro Vás, stejně jako pro některé další platila má prosba, abyste si nejdříve přečetli text té smlouvy. Chyba lávky. Pak byste věděl, že právě všechny konstrolní funkce se dostávají opozici!!!!!!!
Jediné, co opozice (druhá za vítěznou stranou) neudělá, je, že nevyvolá hlasování o nedůvěře. Ale radši si tu smlouvu fakt nejdříve přečtěte.
Říkáte "většinový systém"? - ano, ten máme v Senátu. Nelze v našich podmínkách, aby obě komory, ta "základní" i ta "hlídací" byly konstituovány stejným volebním systémem.
A můžete, laskavě, říci, co byste v podmínkách s naší politickoku kulturou čekal od většinového systému? Ode zdi ke zdi? Co jedno volební období vítěz uzákoní, to příští vítěz zruší?
Pane, většinový systém u nás by znamenal "revoluční" vládnutí na rozdíl od poměrného, kde jde o způsob "evoluční".

A to je tak asi všechno.
SuPe, chápete, proč jsem Vás oslovil jako prvního?

L

PS
Vojtěch Cepl
Jak já Vám rozumím!
25. 09. 2012 | 20:15

Eleshar napsal(a):

Ládík!!!:
"Ač nejsem soudce, tak soudím, že u nás panuje obecně nedůvěra k lidem s humanitním vzděláním, protože je (může být) infikováno komunistickou ideologií. U technicky a přírodovědně vzdělaných lidí takovou nedůvěru necítím. Proto mi Mirek vadil méně (bohužel měl opavskou žižkárnu), než např. Zaorálek."
To je dost omezený pohled... příklady jsou teda vyloženě nevhodné protože Zaorálek tuším přímo marxák vyučoval a Mirek o svém vzdělání lhal, až se hory zelenaly (prý vyloučen z vojenského gymnasia z politických důvodů... zajímavé, že ho pak vzali hned někam na vejšku a ještě zajímavější je, že na tom gymplu mají ještě teď jeho maturitní vysvědčení a kantoři vzpomínají, jak vzorný byl svazák).

"K soudcům cítím samozřejmě silnou nedůvěru. Nedávno jsem dostal předvolání jako svědek, kde mi soudce vyhrožuje předvedením nebo pokutou 50 tisíc, když nepřijdu (nic jsem neudělal)."
To vám prosím nevyhrožuje soudce, to vám vyhrožuje zákon. Ta pohrůžka vysokou pokutou je patrně součást poučení, které automaticky kopíruje ke každému takovému papíru, ať soudce dané kausy je estébácký práskač, justiční mafián, bijec za lidská práva, milovník Václava Klause nebo Václava Havla či kdokoliv jiný. A pokud to tam někdo zapomene přiložit, tak z toho má akorát prů*er.

Alna:
Pokud už někde, tak bych viděl zajímavější alternativu právě v těch nových malých stranách. Samozřejmě vždy je šance, že půjde o nové Věci veřejné, ale na to si už možná lze dát pozor. Rozhodně bych naději nehledal u žádné strany parlamentní, tím spíše nikoliv velké.

A většinový systém... ech... ten nabízí určité na první pohled zřejmé výhody a řešení, ale na druhý pohled to taky nic moc není, ba ještě horší. Představte si, že bychom v letech 2006 až 2010 mohli být plnou silou vystaveni modrým experimentům ODS... děsivá představa.
Pak je tu samozřejmě ta otázka politické zodpovědnosti. Ano, je pravda, že strana s parlamentní většinou by musela nést plnou a nedílnou politickou odpovědnost za své konání ve volebním období. Ale co je to u nás politická odpovědnost? To znamená jen to, že místo 4-letého ministerského platu pobíráte 4-letý plat poslanecký. To podle mého tedy rozhodně není odpovědnost.
U nás by většinový systém znamenal katastrofu nebývalých rozměrů.
25. 09. 2012 | 20:52

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Pane autore,
naprosto skvělý blog. Děkuji a smekám.
Jak napsal Jáchym, taky ne zcela se vším, co dovozujete souhlasím, ale myslím je to výborný text.
Jsem nadšený.
25. 09. 2012 | 22:08

mb napsal(a):

lexi ... vy jeden nálepkáři ... co je dogmatického na mých příspěvcích a co extremistického ... ??? poznamenal jsem, že jste pro opoziční smlouvu ...

poznamenal jsem že opoziční smlouva znamenala klausovu resuscitaci / a de facto dosazení Klause na prezidentský stolec, byť to mělo ještě spoustu dalších příčin /

zeman mobilizoval proti klausovi / spálená země, ódéesáci do tepláků /

klaus mobilizoval proti zemanovi: S KLAUSEM NEBO DOLEVA !!!

oba lídři podvedli své voliče ...

proč mluvíte o spojenectví lexi ... když chcete malé strany (vy)gumovat ????

já tehdy zemana volil ... PROTI KLAUSOVI ... a zeman mě ( svého voliče ) hanebně podvedl ...

můžete mi říci, kde se ve svých příspěvcích dopouštím extremismu a dogmatismu ???

srdečně .... mb
25. 09. 2012 | 22:09

mb napsal(a):

Jediné, co opozice (druhá za vítěznou stranou) neudělá, je, že nevyvolá hlasování o nedůvěře. Ale radši si tu smlouvu fakt nejdříve přečtěte.

to je fakt dobré ... zavázat se, že nevyvolá(te) hlasování o nedůvěře ... vynikající opoziční strana ... super ...
25. 09. 2012 | 22:21

oranžáda obecná napsal(a):

hlavně že máme bolševičku Dvořákovou a Cepla, odtrženého od reality, to se tedy máme.....
25. 09. 2012 | 22:28

Ládik!!! napsal(a):

Tak jsem myslel, že mám konec zaracha, ale funguju jen na tomto jediném blogu. Jinde mám utrum. Tak ahoj v lepších časech.
26. 09. 2012 | 06:28

Ládik!!! napsal(a):

Takhle vypadá onen zarach:

Chyba!
Akci nelze vykonat, protože vám (rozsah adres yy.yy.xx.xx) byl omezen přístup. Zpráva byla: ''

Kdyby tam bylo aspoň velké V.
26. 09. 2012 | 06:42

SuP napsal(a):

Lex -
(25. 09. 2012 | 20:15)
Asi proto, abyste mi naznačil, že jste na první náslech pochopil, co jsem Vám svou poznámkou chtěl sdělit a to ně skutečně potěšilo. Dále si myslím, že jako jeden z mála z "opačného tábora" jste pochopil, že můj konzervatismus je principiální (u nás star(š)ých(ích) myslím zcela běžný) a že není motivován představou, že mi za něj někdo zaplatí.
26. 09. 2012 | 08:34

SuP napsal(a):

Ládik!!! -
Myslím, že zaracha nemáš. Měl jsem druhdy tytéž potíže. Pan Stejskal mi vysvětlil, že nějakým záznějem se má I.P. adresa dostala do množiny banovaných, ale na dotaz to opravil. Zkus to taky, stojíš mi za to. P
26. 09. 2012 | 08:38

Ládik!!! napsal(a):

SuP -
ahoj, dobrá rada, pokusím se.
26. 09. 2012 | 08:50

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Ládiku!!!

narozdíl od adresy pana SuPa jsem Vaší IP skutečně před několika dny zablokoval (důvod asi tušíte, takovou sprostotu - a pod více blogy - jsem zde už dlouho nečetl).

Nicméně funguje to, jak píše pan SuP. Pošlete mi Vaší IP a jí ze seznamu blokovaných odstraním, takže problém by měl zmizet. A zkuste zde prosím diskutovat tak, abyste nikoho hrubě neurážel.

Libor Stejskal
26. 09. 2012 | 09:05

Lex napsal(a):

mb
Bohužel, nestačí jen přečíst, je třeba ještě pochopit a vyvodit si souvislosti.
Chápete, prosím, že ta smlouva byla o EXEKUTIVĚ? O vytvoření stabilního politického prostředí pro výkon exekutivních kompetencí?
Chápete prosím (fakt jste ji četl?), že se netýkala zákonodárné činnosti? Že opoziční smluvní strana se nijak nezavazuje PODPOROVAT vládu a její návrhy zákonů včetně STÁTNÍHO ROZPOČTU?
Chápete, prosím, že velmi jednoduchým prostředkem, jak vládu suspendovat, je nepodpořit její návrhy zákonů, zejména státní rozpočet?, že vláda bez schváleného státního rozpočtu má namířeno do kytek?
Chápete, co jsem výše napsal, že ne ta "smlouva" samotná, ale partajnické pletichaření (především ODS), které to, k čemu se zavázala, začalo být "velké v očích", a tak činila kroky, jak to vládnoucí straně co nejvíce zprotivit, ztížit, aniž by smlouvu formálně porušila (neboť najisto počítala s tím, že příště to bude ona, kdo bude vládnout se štítem "smlouvy"), až to vedlo k "tolerančnímu patentu" a před volbami k vypovězení smlouvy (k čemu by byla, když volební zákon dostal u Ústavního soudu stopku, takže ten článek VII. se nepodařiolo realizovat, navíac volební preference ukazovaly na jasné vítězství ČSSD) - snad si pamatujete!
No nic, už jsem to napsal x-krát. Je mi jasné, že "smlouva" byla zcela nevídaným řešením konkrétně vzniklé politické situace, kdy oni "malí vyděrači" nebyli ochotni akceptovat VŮBEC ŽÁDNÉ řešení. X-krát jsem vyzýval kritiky "smlouvy", aby přišli se svými návrhy řešení (velká koalice byla pro ODS nepřijatelná, protože ta by je zavazovala k přijímání společných zákonů). Navíc "smlouva" znamenala předstupeň změn naznačených v čl. VII. znamenajících cestu k posílení vítěze voleb tak, aby se nemusel spoléhat na kočkopsoidní koalice s kudlou koaličních partnerů v zádech (vzpomínáte na dobový "vtip" - co je to, slizký had na tři?...), ač jejich mandát vzešlý z voleb jim k tomu tu sílu nedával. Leč snahu o takový proces úpravou poměrného systému voleb do PS Ústavní soud skásl a teď tu máme ten galimatyáš co čtyři roky - a to mi vadí - současná vládní konstelace, kdy se rozpadla vládní koalice a vládne menšinová koalice ODS-TOP 09 spolu se subjektem, který ve volbách nikdo nevolil, to je hnůj násobně překračující Vaši "opoziční" smlouvu - Vám to nevadí (a to se ani nevyjadřuji, jak vládne, co cítíme každodenně na vlastní kůži)?
A vůbec netvrdím, že jsem zastáncem "smlouvy", resp. obecně zastáncem principů "smlouvou" kodifikovaných. Jsem však zastáncem toho řešení v dané konkrétní (bezvýchodné) situaci. Dokonce říkám, že v dané situaci to byl geniální tah.
Tak se, mb, pochlapte a představte své řešení tehdejší situace, kdy koalice Klausovy ODS s US a KDU-ČSL (ač společně měly 102 mandáty) byla z pochopitelných důvodů pro Klause nemožná (převaha jen dvou mandátů a damoklův meč "sarajevských atentátníků" nad hlavou) a velká koalice s ČSSD z důvodů, které jsem popsal výše, rovněž.
A předčasné volby, prosím, také vynechte, procedura tří neúspěšných pokusů o sestavení vlády už tehdy v Ústavě byla, a jiný způsob rozpuštění sněmovny prakticky neexistoval (že by se PS opětovně usnesla o zkrácení volebního období, je také naprosto nemyslitelné.
Míček je na Vaší straně, mb!
L.
26. 09. 2012 | 11:11

Lex napsal(a):

Jo, mb,
a ještě, prosím, při svém státnickém řešení situace vzešlé z voleb v roce 1998 a z toho, proč se vlastně konaly, tj. že druhá, MENŠINOVÁ vláda ODS Václava Klause a jeho koalice s KDÚ-ČSL a ODA (dohromady 99 mandátů, jejíž existence byla možná jen díky toleranci ze strany ČSSD - jak se jemovali? Vagner? a Teplík?) skončila poté, co z ODS odešla podstatná část členů a založila Unii svobody, načež z vlády odešla i KDU-ČSL a ODA), nezapomeňte také na to, žebysMqu neuvěřitelnou Zemanovu nabídku pro Unii svobody i pro KDU-ČSL po jedné třetině ministrů ve vládě a pro Josefa Luxe post předsedy vlády Jan Ruml za US odmítl.
Jen tak, aby bylo jasno.
L.
26. 09. 2012 | 11:47

SuP napsal(a):

Lex -
dobře že jste to vzpoměl. Tím totiž začala praxe opozic v opozici a opozic v koalici, která svým způsobem přetrvává dodnes. A ti chlapci, kteří se pomocí původní koalice dostali na posty, o kterých se jim ani nesnilo, dokážou najednou vládu zaměstnat víc než celý stát.
26. 09. 2012 | 13:11

Lex napsal(a):

SuPe,
a praxe nakupování přeběhlíků ve velkém (já vím, už jsem vzpomněl Jozefa Wagnera, který ale ještě skutečným přeběhlíkem nebyl, až Tomáš Teplík).
Čajíček proti tomu, co se dělo později (i při volbě prezidenta 2008) a děje dodnes - co jiného je obskurní "Lidem", která kromě ministrů má snad dalších 50 členů a nepochybně skončí s vládou Petra Nečase - "na věčné časy a nikdy jinak" (nehodnotím, jestli jejich existence, která je nepostradatelná pro Nečasovu vládu, je pozitivum nebo negativum, tady už bychom "stranili").
L.
26. 09. 2012 | 15:48

mb napsal(a):

Chápete, prosím, že ta smlouva byla o EXEKUTIVĚ? O vytvoření stabilního politického prostředí pro výkon exekutivních kompetencí?

to by to milý lexi, museli mít ve svých volebních programech, což neměli, jednalo se o čirý mocenský utilitarismus ...

samozřejmě že vládu podporovala ... když má zaručenu nesestřelitelnost ... politická kultura (křehce demokratického státu) dostala opět pořádně na prdel ...

rozparcelováníní státu do poslední státní a polostátní organizace myslím dobře popsal erik tabery ...

"malí vyděrači" nebyli ochotni akceptovat VŮBEC ŽÁDNÉ řešení.

zde s vámi lexi souhlasím ... akorát to musíte personifikovat do osoby nebohého Jana Rumla ... který skrz své ideologické ( dle mého názoru ideologicky zaslepené ) brýle neakceptoval velkorysou nabídku nabídku zemana potažmo luxe ...

spekuloval na další kola jednání / bohužel pro něj a pro čr jako celek / už k žádným dalším jednáním nedošlo ...

byl politicky / a mocensky / přechytračen ...

slizký had na tři byl hnusnej výmysl někoho z ods ...

moje představa byla čssd + us + kdu ...

třeba by se to podělalo na jiný způsob ... ale patrně by se čssd nenaučila tak masivně krást ... jako se naučila pod kuratelou smluvně opoziční ods ...

skásl částečně ... část většinových prvků zůstala, a doplatili na to například zelení v roce 06 ... kdy místo 13 mandátů získali 6 ....

se subjektem, který ve volbách nikdo nevolil, to je hnůj násobně překračující Vaši "opoziční" smlouvu -

... je to hnůj, jak pravíte ... ale opoziční smlouva byla hnůj ještě mnohem větší ...

nebyl to geniální tah ... mohl to být tak maximálně ďábelsky geniální tah ...

řešení už jsem vám řekl ... jednalo se o původní nabídku ( domluvu čssd s kdu ... kdy se myslím jednalo o paritu kdu + us stejně hlasů jako čssd ve vládě ... s tím, že předsedu vlády (by) dělal josef lux ... jestli si to zpaměti pamatuju správně ... že na to ruml nekývl z ideologických důvodů, je jeho chyba = vina ...

nezapomeňte také na to, žebysMqu neuvěřitelnou Zemanovu nabídku pro Unii svobody i pro KDU-ČSL po jedné třetině ministrů ve vládě a pro Josefa Luxe post předsedy vlády Jan Ruml za US odmítl.
Jen tak, aby bylo jasno.
L.

... ano, o tom jsem myslím psal už 2x ( výše ) ...

zatím ...

a mezitím se mi lexi můžete omluvit za ten extremismus a dogmatičnost ... :-)))

pokud se na to tedy cítíte ....

zatím se mějte ...

ještě něco: nejdůležitější je aby se nekradlo a bylo nekorupčno ( je mi celkem jedno kdo to zaručí )

jinak jsem původně střed ( liberál ) a mám rád environmentální akcenty /protože si myslím, že je to důležité, vitální/

tak se mějte
26. 09. 2012 | 17:05

mb napsal(a):

apendix: voni právě měli šanci v tom 98 dokázat ŽE NEJSOU (čssd, us, kdučsl) ONI (ods) a že nebudou krást a že to dokážou nekorupčně ... jestli to bude o trochu více vlevo nebo vpravo je vedlejší ... opoziční smlouva vedla k petrifikaci největších nešvarů ... a vpodstatě dotvořila soudobý mafiánský kapitalismus ... zatím ...
26. 09. 2012 | 17:15

jepice napsal(a):

Rumlův důvod, proč nevyslyšel Luxe a Zemana, spočíval tenkrát v tom, že před volbami voličům US slíbil, že nepůjde do koalice s ČSSD. Ideologie, kterou zastával, se taky někdy nazývá zásadovost. Praví, že sliby se mají dodržovat i ve chvílích, kdy se to může zdát nevýhodné.
Víte, co by bylo fajn? Kdybychom si tu truchlivou kauzu, které se říká opoziční smlouva, vyříkali někde jinde. Co kdybyste, Lexi, napsal samostatný článek do rubriky Čtenářův blog? Tam bychom se mohli krásně pohádat a nedělali bychom z diskuse pod Ceplovým textem obvyklý guláš. Nezaslouží si to.
26. 09. 2012 | 20:26

Lex napsal(a):

Ba ne, jepice,
já už jsem řekl všechno. Hádat se nemá smysl. Všichni už řekli všechno. Nic nového by už říci být nemohlo.
L.
26. 09. 2012 | 20:43

mb napsal(a):

blbost lexi, ještě byste se mohl omluvit za ten extremismus, dogmatismus a neaxeptovatelnost ...

... ale to jen pokud se vám bude chtít ...

budu tu v pondeli vecer ...

pozdrav jepici ... hezký večer všem ...
26. 09. 2012 | 20:58

michal napsal(a):

Učit se, učit se a ...řezat!
Určitě podnětný blog, těším se na pokračování.
S čím však nemohu souhlasit, je odsouzení taktiky ve sportovních soutěžích. Je-li cílem vyhrát - a udělování medailí na olympiádě tento cíl evidentně oceňuje - tak všechny cesty vedené dle pravidel, která, jak pan Cepl potvrdil, nebyla porušena, jsou legální a povolené. Bafuňáři a vejborové by měli zřídit čestné ceny za "nohu stále na plynu" nebo "férovou sebevraždu", ale buď se soutěží podle pravidel nebo se přikazuje. Anebo přirovnávat olympiádu (a ještě do toho plést "podstatu sportu" - tu bych chtěl od p. Cepla slyšet definovanou...)k demokracii není to to pravé ořechové.
27. 09. 2012 | 10:10

šašek z Jihlavy napsal(a):

Pan soudce Cepl napsal:
" Nepochopení tohoto problému byla i setrvalá potíž První republiky, která fakticky fungovala v podobně nešťastném systému „pětky“, kde se vše tvořilo dohodou pěti hlavních stran. Byl to systém velmi podobný opoziční smlouvě. Málokoho potom překvapí, že i První republika trpěla setrvalou korupcí a aférami politiků."

Přesto byla většina národa(mimo německou menšinu) ochotna za uhájení této demokracie bojovat. Pravda, neměli přístup k informacím jako my dnes. Přesto by mě zajímalo, jaké procento lidí by za zachování českého státu bylo ochotno se zbraní v rukou tento stát bránit. Obávám se, že současná politická garnitura by žalostně selhala.
27. 09. 2012 | 15:31

modrý edvard napsal(a):

Děkuju za článek.
Není mi jasný autorův vztah k situaci, kdy jsou špatně nastavená pravidla. Respektive, zdá se mi, že autor je přesvědčen, že se dají porušit s odkazem na vyšší mravní princip. Viz ty bedmintonistky.
Lex a opoziční smlouva: jsem právní laik, ale domnívám se, že nejde o to, co v ní bylo napsáno, ale co se dělo potom. Pokud se mě zeptáte, co měl Klaus dělat v dané situaci: odejít. Sám se do té situace dostrkal, mohl odejít se ctí nebo prokázat svou touhu po moci.
27. 09. 2012 | 16:22

Coach Outlet napsal(a):

It is known to <A href="http://www.buycoachbags.net/">Coach Outlet</A> that all the <A href="http://www.buycoachbags.net/">Coach Outlet Online</A> were designed for the customers who seek for the <A href="http://www.buycoachbags.net/">Coach Factory Outlet</A>. But besides the <A href="http://www.buycoachbags.net/">Coach Outlet Store</A>, Coach outlet <A href="http://www.buycoachbags.net/coach-new-arrivals-c-1.html?zenid=5e4e7060594f779ac173ccdf6f0de457/">Coach New Arrivals</A> includes the <A href="http://www.buycoachbags.net/coach-handbags-2011-c-4.html?zenid=5e4e7060594f779ac173ccdf6f0de457/">Coach Handbags 2011</A> series,such as the <A href="http://www.buycoachbags.net/coach-handbags-2012-c-6.html?zenid=5e4e7060594f779ac173ccdf6f0de457/">Coach Handbags 2012</A> Collection, <A href="http://www.buycoachbags.net/coach-luggage-bags-c-3.html?zenid=5e4e7060594f779ac173ccdf6f0de457/">Coach Luggage Bags</A>,Coach Wallet and <A href="http://www.buycoachbags.net/coach-tote-bags-c-5.html?zenid=5e4e7060594f779ac173ccdf6f0de457/">oach Tote Bags</A>.They are all <A href="http://www.buycoachbags.net/coach-wallets-c-8.html?zenid=5e4e7060594f779ac173ccdf6f0de457/">Coach Wallets</A> just for you.
28. 09. 2012 | 10:34

Kandal napsal(a):

Dříve řídilo stát 15 ministrů a dnes 400 poslanců i se senátem a 2 mil státních úředníků ! To je pro ,,stát´´obří pijavice která saje a saje !!!
28. 09. 2012 | 10:40

oranžáda obecná napsal(a):

když se nebude prosazovat vůle lidu, čí moc se tedy bude prosazovat ???? Cepla a Dvořákové ? Tomuto směru se říká elitářství a havlovina , Klaus to nazval soudcokracií.... obojí se nevylučuje.............. to znamená, že parlament by neměl rozhodující slovo, ale skupina nějakých"chytrých" "osobností" by lidi "uvážlivě? řídila.....zřejmě by také neprocházela volbami, tudíž by byla neodvolatelná..... v podstatě je to systém EU.
28. 09. 2012 | 10:42

Historik napsal(a):

Daleko horší je soudcokracie a nefunkčnost. Ta přímo volá po tom, aby se objevil Vůdce, který slíbí lidem že tu zcela nefunkční žvanírnu zruší.
I opoziční smlouva, tedy vláda TOLEROVANÁ částí opozice, je v západní Evropě běžná. Je to přirozený důsledek systému poměrného zastoupení, právě toho, který tak obratně využil soudruh Hitler k tomu, aby se dostal k moci legální cestou. "Chtěli jsme se dostat k moci legálně, ale nechtěli jsme ji vykonávat legálně" (c) Joseph Goebbels, 1938.
Skutečným cílem dohody ODS a ČSSD byla změna volebního systému na většinový, právě kvůli nestabilitě systému poměrného zastoupení. To se nepodařilo, protože v důsledku úmrtí V. Bendy a volbě bankrotáře V. Fischera na jeho místo ztratila ODS+ČSSD potřebnou ústavní většinu.
A ještě něco, přímo od zakladatele moderní politilogie Machiavelliho "Republika by nikdy neměla mít ve svém souboru zákovů takový, který by umožnil menšině zablokovat chod státního celku," naše povolování staveb je takovýmito zákony přeplněno.
A dále, americký Nejvyšší soud ustoupil svého času F. D. Rooseveltovi jen proto, že věděl, že v opačném případě bude tak či onak od rozhodování odstaven.
A také, jeden Američan r. 1938!!! napsal, že americký "systém dvou stran" umožňuje vládám GB a USA reagovat, zatímco systém poměrného zastoupení vládu Francie v krizi ochromí, což se r. 1940 prokázalo dost děsivým způsobem.
28. 09. 2012 | 11:00

Princ Drsoň napsal(a):

Právní stát je pro kočku, pokud zlobbovaný parlament odhlasovává zákony ve prospěch zlodějů. Např. řádění exekutorů, jehož jsme svědky by v nacistickém Německu bylo nemyslitelné!
28. 09. 2012 | 11:10

Hugo napsal(a):

Hodně řečí kolem oposiční smlouvy, ale jinak velice distingovaný článek.
Jediné co je zde pravdou je, že paní Dvořáková i pan Cepl zde zdůrazňují že pravidla vládnutí by měla být zcela a to podtrhuji zcela jasně vymezena a při jejich překročení by měl následovat postih a odejití , a to rovněž u volených posranců.
Bohužel praxe je zde úplně jiná tak zde vlastně dnes vládne soudruh Kalousek prostřednictvím ovládání státní kasy a soudruha Nečase a s podporou Drápka který také z velké části vykonává povely místopředsedy strany S top 09.
Při správně nastavených parametrech vládnutí by každý zvolený posranec či posrankyně při každém svém průseru a nedokázání dodržení mravního kodexu měl být odejitý i s následky svého prohřešku.
Teprve potom by se zde začalo formovat to správné vládnutí. Ano chybí nám přesně daná pravidla vládnutí,etický kodex a odvolatelnost poslanců,soudců a prostě všech volených funkcionářů, kterým jsme dali moc rozhodovat o nás, ale né bez nás.
28. 09. 2012 | 11:12

Bohatýr napsal(a):

Velmi dobře a výstižně napsaný článek. Vůle lidu není a nemůže být rozhodující. Nejhorší režimy minulého století vzešly z vůle "lidu". Konečně to u nás někdo otevřeně napsal. Politik (obecně) musí mít vizi, o jejíž správnosti a prospěšnosti pro celek (nejen pro sebe) se musí snažit přesvědčit jiné. Nesmí bát jít proti proudu. Kolikrát byl vysmíván prezident Klaus a kolikrát se ukázalo, že měl pravdu, třebas i proti všem.
28. 09. 2012 | 11:21

PgDn Franta Nebojsa. napsal(a):

Povznesen úspěchy ODS a bratrské strany nastrčenců TOP09.Jsem dospěl k názoru kmeta.Je lepší volit zlo!Jak cílenou milosrdnou apatii a osobní likvidaci.Za komunistů byla práce,nemocenská dostupná,důchody.Raději budu kecat se sousedy ve frontě na banány jak poslouchat podprůměrné ho blbce s V.Š o dnešním blahobytu.Volím KOMUNISTY!
28. 09. 2012 | 11:30

Historik napsal(a):

to PgDn Franta Nebojsa
Také byste mohl svobodně diskutovat se spoluvězni v uranových dolech. Víte vůbec, že v určité době to byly právě požadavky na dostatečný počet vězňů, těžících uran, které ovlivňovaly praxi StB a soudů?! Ještě horší to bylo v SSSR za Stalina, tam byl počet vezňů na "stavbách socialismu" plánován a musel být dodržen.
A za frontu na banány, které byly k prodeji pouze občas si dosaďte frontu na maso, které se prodávalo pořád ale pořád ho byl nedostatek. A také poměry v přidělování BYTŮ stojí za seznámení!
Vzpomínám si, jak jedna mladá žena na zprávy o akcích levičáků na západě (jako Barosso, Cohn-Bendit, Joschta Fischer) reagovala slovy že by "měli být odsouzeni k dvouletému nucenému pobytu v Československu."
28. 09. 2012 | 11:52

Vladimir napsal(a):

Pan (soudce) Cepl pro mne dost zvláštně argumentuje s tím, že VŮLI LIDU představují ZVOLENÍ ZÁSTUPCI ... a když se mýlí, či chybují tito zvolení zászupci, že se MÝLÍ LID.
To ovšem není pravda ! To je posouvání významu slova, to je demagogie !

Konec konců, u nás (a vlastně ve většině euro-atlantických zemích) NENÍ DEMOKRACIE, ale spíš jakási PARTAJO - KRACIE. A oni ti politici se za jakési heslo demkracie schovávají a ve skutečnosti nevykonávají vůli lidu, ale vůli své partaje (to v lepším případě) nebo vůli po svém prospěchu ...

A to je kámen úrazu a nespraví to ani volební zákony, ale šanci má jedině tzv. PŘÍMÁ DEMOKRACIE - tedy možnost lidu kontrolovat ty své zástupce a v případě jejich selhání odvolat je. Rovněž je třeba, aby lid mohl prosadit projednání věcí, které jsou pro ten lid důležité, nikoliv věci důležité pro ty zástupce.

Není špatná vůle lidu, ale to , když se za ni někdo vydává.
28. 09. 2012 | 11:56

Vlado napsal(a):

Ale pane HISTORIKU argumentovat dobou poválečnou či Stalinem při dnešních zkušenostech s rozkradeným a zadluženým státem jsou fronty na banány nebo na maso vice než úsměvné. Ona ta předválečná generace co poznala jak kapitalisti vysadili na koně Hitlera a druhou světovou válku, která rozvrátila celou Evropu a přinesla 50mil lidských obětí se Vašim argumentům nediví budete-Vi historik ale mladý, nově školený.
28. 09. 2012 | 12:09

Twist napsal(a):

Pane dokrore, vůle lidu je uhňácaná sdělovacími prostředky, takže se ptejme na vůli sdělovacích prostředků a hlavně loutkohercŮ, co stojí za nimi. To, co je nyní v této zemi, je naprostá morální bída, ať se podíváte, kam chcete. Lidi jsou prostě nas.aní, nic jiného, žádnou vůli nemají.
28. 09. 2012 | 12:51

JardaV napsal(a):

Vůle lidu by se neměla podceňovat v okamžiku,kdy před lid předstoupí nezprofanová osobnost.Například kdyby J.Jágr kandidoval na nějaku vysokou politickou funkci,a použil argumentace,že : 1)nepotřebuje a nebude krást
2)všechna rozhodnutí bude důsledně konzultovat s experty
3)nebude dávat "vlastňáky"
Většina lidí by mu ráda hlasy dala,tedy ta rozhodující většina,kterou to dodnes nijak moc nezajímalo.Už jen proto,aby byly vymeteni prohnilí.A byla by to parádní situace,kdy "zvítězí vůle lidu a bude v této zemi zákonem".Nepodceňoval bych to.
28. 09. 2012 | 12:57

Pravolevé paradoxy napsal(a):

Pane Ceple máte opravdu dobré postřehy. U nás je pravidlem, že někteří lidé nerespektují právo a snaží se ho pod falešnou zámínkou obejít. Stačí vzpomenout na to co se tu odehrálo před 4 lety, kde několik hejtmanů obcházelo platný zákon,schválený Parlamentem. I když byl ústavním soudem schledán v souladu s ústavou někteří hejtmani stále mleli o protiústavnosti a přesto nerespektovali zákon ani právní instituce čím podrývali právní stát. Jeden moudrý filosof antického Řecka, kdysi řekl že "Demokracie je vládou práva nikoliv lidu"
28. 09. 2012 | 12:59

jin napsal(a):

Když má právo vládnout,tak musí být pořádné zákony.Jak tedy dokopat naše "zákono.kur.viče"k tomu,aby konečně přijmuli zákony,které jsou na západ běžné a u nás je bez nich možné legalizovat a nebo usnadňovat rozkrádání miliard,jako např.v případě akcií na doručitele ?
28. 09. 2012 | 13:37

Josef Kobylka napsal(a):

Dosti dlouhé povídání sloužící k odsouzení Opoziční smlouvy, která leží bývalému politikovi ODA a dnešnímu soudci v žaludku.Opoziční smlouva podle mého názoru představovala pouze písemné stvrzení menšinové vlády Miloše Zemana. Že to bylo podepsáno bez účasti ODA a lidovců dodnes jejich současné i bývalé politiky štve, protože jim to nic nepřineslo.
28. 09. 2012 | 14:46

Historik napsal(a):

to Vlado
A je u nás DNES nedostatek masa nebo není??? Připomínám 1989 byl průměrný plat 3200 Kčs měsíčně. Tehdy stál 1 kg hovězí zadní 46-48 Kčs, vepřová kýta 60-62 Kčs/kg a salám Poličan 110 Kčs/kg, byly tedy v poměru k platům podstatně DRAŽŠÍ než dnes a přesto nebyly.
A opakovat komunistické žvásty, jak předsedu Národně socialistické německé dělnické strany soudruha (Parteigenosse) Hitlera přivedl k moci "velkokapitál," je opravdu poněkud příliš. A co třeba komunisté, kteří odporem k sociálním demokratům "sociálfašistům" též přispěli k neblahému vývoji.
Program NSDAP naleznete zde:
http://www.holocaust.cz/cz2/resources/documents/antisemitism/nazi/programNSDAP1920
Mimochodem, nacisté často stávkovali společně s komunisty, největší stávku dopraváků v Berlíně organizovali společně Goebbels a Walther Ulbricht, pozdější šéf NDR!
28. 09. 2012 | 14:58

Pravolevé paradoxy napsal(a):

Vladimir

Ta vaše PŘÍMÁ DEMOKRACIE by mohla mít za následky

1) Nestabilitu pokud by lidé mohli zástupce odvolat pokaždé, když jsou s nimi nespokojeni. To by pak tady mohla padat vláda, každý rok či 2 a nastala by zmatky.

2) Víra v neomylnost lidu a že lid se rozhoduje vždy správě je naivitou mnoha lidí. Představa, že lidi nemůžou využít přímou demokracii k nějaké levárně nebo aby se skupina lidí obohatila je přímo komická.

3) Přímá demokracie by znamenala, že by lidé museli plnit do puntíku to co chtějí voliči = nárůst populismu = zadlužení = opět nespokojení občané
28. 09. 2012 | 16:02

Pravolevé paradoxy napsal(a):

JardaV:

Vůlí lidu se tu oháněl kdejaký diktátor. Jeden malíř pokojů co to dotáhl na nejmasovějšího vraha na světě, jeden ochlasta a diktátor v SSSR,který ve 30. letech 20. století posílal neviné lidi do Gulagů a na Ukrajině způsobil hladomor. Vůle lidí by se neměla přeceňovat a proto by se rozhodování mělo nechat na nezaujatých expertech
28. 09. 2012 | 16:06

vajan napsal(a):

Zpráva z tisku: 16.letý občan odmítl kontrolu policie a ujel. Policie se snažila ho zastavit střlbou. Havaroval a vrtulník ho přepravil do FNKV.
Realita : 16.letý opilý cikán odcizil vozidlo
a po pronásledování policií havaroval. Léčení je cca za půl mil.Kč, u soudu dostane 3-5 let a bude nás stát měsíčně 30tis.Kč.
Pokud toto je demokracie - děkuji nechci.
28. 09. 2012 | 16:19

Eleshar napsal(a):

Oranžáda:

Vy jste asi lžidoktor Marek Benda, že? Ten pod anonymními přezdívkami také přispívá do diskusí podobné koniny. Rád bych se Vás jen, pane poslanče, zeptal, jestli se ten článek snažíte pouze lživě a demagogicky desinterpretovat, nebo jste ho prostě nepochopil.

Osobně si o Vás myslím jenom to nejhorší, takže bych se intuitivně přikláněl k tomu prvnímu, ale zase z Vašich výroků to překroucení smyslu textu úplně odkapává a nechce se mi věřit, že by to kdokoliv dělal takhle neuvěřitelně hloupým a průhledným způsobem, takže možnost nepochopení psaného textu taky nelze vyloučit.
28. 09. 2012 | 16:47

Pavel napsal(a):

Děkuji pane doktore Ceple.
Jen pár mých připomínek.Vůle lidu a rozhodování volených zástupců jsou v naší zemi mimoběžky.Zájmy poslanců nejsou určovány zájmy jejich voličů,ale lobbistickými skupinami - viz např. protikuřácký zákon, zákon o zdanění hazardu atd.
Právo nerespektuje ani prezident republiky viz rozhodnutí nejv. správního soudu ohledně soudního čekatele,kterého Klaus nejmenoval.
Takže i když zde nemáme některé potřebné zákony,tak kardinální problém je ve vymahatelnosti práva od politiků.Ono se dokonce stává,že většinová veřejnost i právo jsou zajedno,ale politik to stejně nerepektuje.
Naši politici se udržují u moci pomocí všech možných klamavých předvolebních kampaní, použitím různých skandálů a očerňování,podrazem na voličích když udělají koalici s volebním konkurentem atd.
Oni už nemají legitimitu.
Otázka je jak je odstranit a kým je nahradit,aby se vše neopakovalo.
To ,co píše doktor Cepl je teorie fungování státu. My jsme v situaci,kdy potřebujeme odstavit od moci ty,kteří nerepektují ani naše stávající zákony.
Jediné pozitivum je,že cítím,jak se mlčící většina, která jim vlastně umožňuje takto vládnout, začíná probouzet a uvědomovat si jaká ošklivá hra se s nim i hraje. To je naše naděje.
28. 09. 2012 | 19:27

Tomáš Louka napsal(a):

Jsem rád, že víme, že pan Cepl čte naše komentáře. Asi tak ze zvědavosti činí většina blogerů, ale většinou se neozvou.
Měl bych jednu poznámku k teorii dělby moci. Současný mainstream popisuje ideální vztah 3 mocí jako vztah vzájemné vyvážený se zákazem dominance jedné nad druhou. Podle tohoto ideálu parlament zvolený lidem přijímá zákony, vláda v rámci jejich mantinelů vládně a soudci rozhodují spory podle přijatých zákonů. Nad tím vším bdí ústavní soud (někde soud nejvyšší), který má pravomoc posuzovat, které zákony či rozhodnutí obecných soudů překračují ústavu či lidská práva a tyto je pak oprávněn toliko zrušit. Tato moc je svým způsobem výjimečná, neboť umožňuje být definitivním arbitrem toho, co je ústavní, legitimní, lidskoprávní, spravedlivé, proporcionální atd. Je to z hlediska teorie jediné slabé místo. Nicméně těžko najdeme teoreticky lepší řešení. Je jasné, že nějaký poslední arbitr ústavnosti být musí a vždy se najdou lidé, kteří si budou myslet, že svoji pravomoc ústavní soudci překročili. Jde tedy spíše o to, jak vybrat ze společnosti onu radu moudrých. Tolik k teorii.
Teď k naši současné situaci. Model jmenování našich ústavních soudců mi s ohledem na zkušenost posledních 20 let nepřipadá jako ideální. Jednak si nemyslím, že je dobré, aby soudce mohl být jmenován opakovaně. To by ho mohlo někdy vést k tomu, aby se zavděčil svému voliteli. Druhak si nemyslím, že je dobré, aby soudce navrhovala jen jedna osoba, byť s nutnou akceptací jedné z komor. Zatímco prezident Havel měl ruku velmi štastnou, prezident Klaus již tak dobrý nebyl. Výsledkem je z mého pohledu aktivismus Ústavního soudu ČR (např. zrušení zákona o zkrácení nemocenské). Vím, že ho zato kritizoval prezident Klaus, ale jeho argumentace byla plytká a bezobsažná. Myslím, že by bylo dobré, aby mladým právníkům lépe vštěpovali Radrbruchovu formuli: „Je nutné přijmout přednost přirozeného práva před pozitivním, když rozpor pozitivního zákona se spravedlností dosáhne nesnesitelnou míru“. Myslím, že slovo - „nesnesitelné“, bylo zvoleno velmi dobře.
Ústavní soudci by měly být jmenováni několika institucemi a jen na jedno období.
Ještě jedna poznámka, je zajímavé, že zatímco do bankovní rady ČNB prezident Klaus neváhal jmenovat mladé a talentované, do Ústního soudu navrhoval jen starší papriky z komunistických fakult…
28. 09. 2012 | 20:28

hutor napsal(a):

Vrele diky pane Ceple za tento text.
Ani tak me nepotesily myslenky, ktere jsou samozrejme staleti stare, ale to, ze existuje clovek pracujici v justici, ktery je zna a je schopen je tak dobre formulovat. Soucasne je z toho citit, ze podle techto zasad soudite.

Matematici a pravnici mohou mit mozna vice veci spolecnych, nez by jeden rekl. Myslim uctu k forme a k vedomi toho, ze forma je kontrolovatelna zatimco obsah ne.
Hodne stesti, at se vam dari.
28. 09. 2012 | 23:34

Dáša N. napsal(a):

Jsme s demokracií tak daleko, že už strany nepotřebují demokratické volby k tomu, aby se dostaly k moci, ale generují se přímo v parlamentu a dokonce i ve vládě.
A Ústavní soud mlčí a jeleni se klidně pasou.
29. 09. 2012 | 04:25

Peta napsal(a):

Demokracie - lidovláda. Už někdy někde něco takověho existovalo ? Kdy a kde ? A je to vůbec možné ? Pohádka pro dospělé. V této zemi se toho času jedná o plutokracii. A žádné volby na tom nic nezmění. Když ovšem uvážíme, čeho je lid schopen např. na fotbalových a hokejových stadionech a kdekoli, kde se vyskytuje pohromadě ve větším množství, patrně to neni zase tak zlé.

Kdo z těch tisíců a snad desetitisíců diskutujících na nejrůznějších webech si kdy vládl ? Z drtivé většiny textů to není tak úplně zřejmé. Možná proto, že si ti lidé svou dnešní vládnoucí a rozhodující roli nejsou schopni dostatečně dobře uvědomovat. Patrně málo čtou demokratický tisk a málo sledují ještě demokratičtější televize. Nebo ti diskutující nejspíše nemají s tím pravým, opravdovým a bodrým lidem nic společného.
29. 09. 2012 | 14:02

Občan napsal(a):

Pane Ceple,

"zastupitelská demokracie" v ČR má jednu zásadní vadu, která ji značně znehodnocuje.

Poslanec/senátor podle Ústavy skládá slib tohoto znění:
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu VŠEHO lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Poslanec/senátor je ovšem volen jako zástupce volebního programu politické strany/sdružení, s nímž je volič více či méně ztotožněn. Jeho povinností je tedy zastupovat své voliče v SOULADU s programem, za který byl zvolen.
Poslanec/senátor totiž NENÍ volen jako individuum, ale jako POUHÝ reprezentant volebního programu - a to i v případě tzv. "nezávislých" kandidátů do Senátu.

To je ovšem v rozporu s dikcí Ústavy a vlastně i s VŮLÍ voličů.
Tento rozpor politikům zjevně nevadí (a ústavním soudcům také ne) a naopak jej zneužívají dnem i nocí ve SVŮJ propěch.

Proti konání poslance/senátora v rozporu s programem, za nějž byl zvolen, nemá pak volič žádnou obranu. Politika nelze nijak odvolat. Proto si také mohou dovolovat to, co si dovolují.
Politici se v obou komorách parlamentu chovají tak, jako by zastupovali jen sami sebe a nikoli skupiny občanů, kteří je zvolili.

Zatupitelská demokracie je tak od počátku vadně nastavena a jediný demokratický korekční nástroj, totiž referendum, je občanům neustále odpírán.
29. 09. 2012 | 19:51

T.Paine napsal(a):

Velice dobry clanek.Par poznamek.
- Pro ctenare,kteri neznaji historickou a soucasnou realitu ve Spojenych statech,je zavadejici prirovnavat parlamenty jednotlivych statu (dnes celkem 50 statu) USA k “mistnim parlamentum” jako by to byly nejake podradne lokalni obecni rady.

Unie americkych statu (USA) vznikla dobrovolnym spojenim jednotlivych suverennich statu, ktere delegovaly v ustave nove federalni unie (1787) konkretne vyjmenovane pravomoci nove vytvorenym federalnim institucim (kongres,president,ustavni soud). Vsechna ostatni prava a svobody si ponechavaji jednotlive staty a lide v techto statech zijici.

Jednotlive staty USA maji svoje ustavy, svuj primo voleny parlament, primo voleneho guvernera, primo volene soudce vcetne ustavnich, primo volene serify, primo volene statni zastupce, primo voleneho ministra financi, primo voleneho ministra vnitra, primo voleneho nejvyssiho kontrolora. Maji svoje kriminalni a obcanske zakony, urcuji si svoje dane a vydaje, maji svoji policii a armadu (National guard), atd.

- Rasova diskriminace a rasove napeti bylo a stale je temnou strankou americke spolecnosti. Rasova diskriminace existovala navzdory ustavnimu dodatku o zruseni otroctvi v r. 1865 ve vsech statech, zejmena ve statech porazene Konfederace. Neobjevila se z cista jasna v 50.letech 20.stoleti prijetim zakonu proti cernochum.

Byl to i samotny ustavni soud USA, ktery mel na rasove diskriminaci a segregaci svuj vyznamny podil. Viz 10 nejvyznamnejsich rasistickych rozhodnuti ustavniho soudu USA pred rokem 1954. http://civilliberty.about.com/od/raceequalopportunity/tp/supreme_racism.htm

Ustavni soud se take z niceho nic nestal od r. 1954 (Brown v. skolni rada Topeky
) neomylnym ochrancem prav a svobod vsech obcanu (viz napr. nasilne prevazeni deti belochu autobusy do vzdalenych skol, aby byly ve tride s detmi cernochu, affirmative action, pozitivni diskriminace, atd.).

Je evidentni, ze i ustavni soudci USA, nejen lid prostrednictvim svych zastupcu, se mylili a myli dodnes. Kdo dela zavaznejsi a castejsi chyby,kdo a jak by mel rozhodovat jsou otazky do diskuse.

Ustavni soud USA tvorilo a tvori 9 clenu, kteri jsou jmenovani dozivotne prezidentem se souhlasem senatu. Z historie USA jsou videt dusledky neodpovednosti federalnich ustavnich soudcu volicum, prakticke dozivotni neodvolaltelnosti a nizkeho poctu soudcu (k rozhodnuti staci (ne)souhlas 5 z 9 soudcu).

- Thomas Jefferson prirovnal federalni soudy a ustavni soud,jez jsou bez odpovednosti vuci volicum (vule lidu), k “nezodpovednemu telesu, pracujicimu jako gravitace v noci i ve dne, ziskavajici kousek dnes, kousek zitra, postupujici jako tichy zlodej, pres pole jurisdikce, dokud nebude vse sebrano statum a dokud nebude vlada vsech koncentrovana do jedne.”. http://www.revolutionary-war-and-beyond.com/quotes-by-thomas-jefferson.html (Letter to Charles Hammond, August 18, 1821)

“Independence can be trusted nowhere but with the people in mass. They are inherently independent of all but moral law.” http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/a1_8_18s16.html

Federalni soudy a ustavni soud USA presouvaji stale vice penez, moci, prav a svobod od jednotlivych statu na uroven federalni, coz byl pravy opak vize decentralizovane federace statu, kterou otcove zakladatele vlozili do ustavy. Mylil se Jefferson ?

Data o souhrnnych danich a narodnim duchodu na konci 18. stoleti a v prubehu 19.stoleti nejsou k dispozici. Na konci 19.st byly federalni dane na urovni cca 2 % narodniho duchodu USA. Federalni dane (cla a dane z alkoholu a cigaret) byly sice v absolutnim vyjadreni vetsi nez na konci 18.st., ale porad byly mensi danovou polozkou pro obcany nez statni a lokalni dane dohromady. http://www.eoearth.org/article/History_of_taxation_in_the_United_States

V r. 2012 jsou federalni vydaje na urovni cca 27 % HDP, vydaje statni a lokalni na urovni cca 11 % HDP. http://www.brookings.edu/research/papers/2012/03/states-budgets-gordon

Ceska republika je 1 z nejcentralizovanejsich statu na svete, jak rika byvaly predseda CSU Cechokanadan Edvard Outrata. Danova a vydajova autonomie a suverenita kraju, mest a obci v CR, vyse vsech dani pres 60 % a rostouci dluhy jsou rysem spise diktatorskeho nez svobodneho statu.

Opovrzeni,absence duveryhodnosti u nevolenych, temer dozivotnich soudcu a nevolenych predstavitelu exekutivni moci u obcanu je take vyrazem spise diktatorskeho nez svobodneho statu.O neobnoveni obcanskych soudnich porot vyskrtnutych komunisty z ustavy CSR v r. 1948, ktere byly prosazeny v ceskych zemich uz v revolucnim roce 1848, ani nemluve.
30. 09. 2012 | 18:20

T.Paine napsal(a):

- Zalozit zastupitelsky, zakonodarny a exekutivni system na monopolnim postaveni stranickych kandidatek (pomerny volebni system) a pak je hodnotit podle opozicni smlouvy je jako akceptovat koureni jako zdravy zivotni styl a pak hodnotit, zda koureni 40 cigaret denne uz je skodlive nebo jeste zdravi prospesne.
- Definice opozice je dana principem vetsinoveho hlasovani vsech zakonodarcu. Opozici jsou vzdy zakonodarci, kteri maji dohromady mene nez 50 % hlasu.

Proc by mela pri vsech hlasovanich existovat vetsina charakterizovana vyhradne clenstvim ve strane A a mensina charakterizovana vyhradne clenstvim ve strane B ?

To je prece porusenim a nenaplnovanim ustavniho slibu kazdeho poslance a senatora. Hlava druha, Clanek 23 :
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."
30. 09. 2012 | 18:22

Lion napsal(a):

Hezký článek, spousta zajímavých myšlenek a teoretických úvah. Těším se na pokračování.

A teď zpátky na zem. Den po napsání (resp. zveřejnění) tohoto článku jsem byl účastníkem občansko-právního sporu na straně žalované. Soudní přelíčení připomínalo frašku, kdy soudce opakovaně "nahazoval" žalující straně, leč ta byla tak neschopná, že sama sebe usvědčovala ze lži. To pan soudce zcela ignoroval. I zcela evidentní a prokázané lhaní jednoho ze žalujících nechal bez povšimnutí a ani lháře nenapomenul. Tristní dojem doplňoval advokát protistrany (určený ex offo), který se přelíčení zúčastnil patrně jen proto, že musel. Korunu všemu pak nasadil samotný soudce, který žalobu uznal za oprávněnou z důvodu, který během přelíčení nepadl. Řečeno sportovní terminologií. Když mi pro neschopnost a nezájem nebyl schopen vstřelit gól protivník, vstřelil mi ho hlavní rozhodčí, a to po skončení řádné hrací doby, gól vzápětí uznal jako regulérní a nařídil mi zaplatit soupeři "prémie za vítězství".

Můj závěr ? Není demokracie bez skutečných demokratů. A ty tu stále nějak nevidím ...
01. 10. 2012 | 02:22

ben napsal(a):

Smekám klobouk pane Vojtěchu Ceple,neuvěřitelně jste to rozebral,díky!
01. 10. 2012 | 05:26

Čistič napsal(a):

Keců už bylo plno.Teď chceme vidět činy.Zatím akorát vidíme vznikat další a další instituce vznikajících z keců,ale bez činů.
01. 10. 2012 | 07:58

sexyholka napsal(a):

Za situace kdy si můžete koupit rozsudek u soudu pane Cepl, laskavě mlčte. Příkladů je víc než dost. Nestranný soud? Ne, u nás určitě ne !
01. 10. 2012 | 08:25

Krupa Václav napsal(a):

Jsem tu vlastně náhodou, ale lepší a obsahově závažnější blog jsem asi ještě nečetl. Autorovy děkuji. Měl by si jej přečíst prezident, aby nezaměňoval volný trh myšlenek s volnou rukou trhu, stejně jako atentát s políčkem.
01. 10. 2012 | 10:17

JardaV napsal(a):

Pro pravolevé paradoxy

Už jste poznal nezaujatého experta?Je to stejné jako s vůlí lidu.S těmi diktátory
to je samozřejmě pravda.Krásně to ukázali ve filmu Manželé z roku II,kdy Belmonda odsuzovali k smrti.Ještě ani "soudce" nedořekl "občané" a už porota z občanů trčila ruce na souhlas.Jenže v naší zemi se asi jinak nic nezmění,když plošný lid neprojeví nějak svoji vůli.Ani Kubiceho atentát na presidenta nikoho moc nevzrušil.Nějak mám pocit,že podobné provokace jednak testují míru nezájmu národa a zároveň hecují
nějakého skutečného "hrdinu" k akci podobné té v Norsku.Vzpomeňte si,jak jsme už za komančů pořád mysleli,že "tohle už nemůže jít dál".A šlo to.A to jsme měli sociální pohodu,školství a zdravotnictví zadarmo,a jistotu,že zemi nikdo systematicky nevykrádá,i když o tom půl národa mlelo.Státní rozpočet vyrovnaný - to
dnes zní jako sci fi.Možná se opravdu počítá s koncem světa před Vánocemi.
01. 10. 2012 | 10:26

Jan Benda napsal(a):

Pane doktore,
Byl bych moc rád, pokud byste mohl věnovat část svého času podobnému vysvětlení, jak funguje nebo by měla fungovat každodenní praktická demokracie na úrovni "ulice". Jak rozumět demokratickým principům nikoli na úrovni ústavy nebo parlamentní demokracie, ale jak jí rozumět při každodenním styku s úřady, zájmy jednotlivců i skupin, při hájení svobod vlastních i respektování svobod našich bližních.
A děkuji za článek.
01. 10. 2012 | 10:43

Antonín Kaše napsal(a):

Diskuse nad právem a spravedlností jsou jistě namístě, nicméně zapomíná se na systémovou teorii. Z toho pohledu stručně řečeno není moc šance pro sravedlivé individuality, neboť systém prolezlý neumětely, příživníky a mafiány se účinně brání jakýmkoliv změnám, které by omezily jejich vliv - moc. Z historie je znám způsob skokové změny jako prostředek nápravy, většinou na čas. Nicméně právní normy by podle mne měly být jednoduché, snadno pochopitelné a ne jako zdoj obživy vykladačům (dobře placeným) a soud by měl upřednostnit vždy spavedlnost nad mrtvou literou. Měřítkem spavedlnosti by snad mělo být veřejné mínění alespoň inteligetní části společnosti. Což je asi iluze. Možná by pomohly poroty z lidu. A.Kaše
01. 10. 2012 | 12:26

Dno.Dno.cz napsal(a):

Osobně mě váš názor neoslovil. Nemyslím si totiž, že je třeba definovat demokracii a dokonce se odvažuji tvrdit, že demokracie je iluze, která je předkládána jako reálná platforma právě proto, že absentuje vize, myšlenku - hnací motor, který by vedl lidi k budoucnosti. Kdo dnes myslí na budoucnost ? Politici určitě né. Ti jsou živi jen svým volebním obdobím. A v tom je chyba - namísto vizionářů, máme sebranku prospěchářů na které není metr, protože prospěchářství se stalo normou. A aby to nebylo málo, tak odvážní lidé, kteří na to poukazují, jsou odsuzováni - soudy, bývají odejíti a tak podobně. Proč ? To je demokracie ? Tak děkuji, nechci. Co tomu spíše dát pravé jméno - diktatura, protože je nám diktováno, protože nejsme svobodní, protože spravedlnost ji slouží a je stejně slepá, jako byla i v jiných spol. uspořádáních. Co takhle vymezit rámec politické soutěže. Například trestní odpovědností vlády a parlamentu - jejich členů za hospodaření státu - HDP je měřitelné a deficit by měl být trestný pro ministra financí stejně jako premiéra. A co takhle trestat soudce, kteří účelově vykládají zákony a podle toho soudí. Ale..........., škoda slov a času tady něco psát. Já už stejně ničemu a hlavně nikomu nevěřím.
01. 10. 2012 | 15:19

Xaver35 napsal(a):

To Oranžáda:
Nevážený plzeňskoprávní doktore,drtivá většina lidí v této zemi má stokrát raději "bolševičku" Dvořákovou než Vás a další soudruhy z modrostrany,z nichž ostatně polovina u bolševiků také byla!A s tou realitou je to přesně naopak než tvrdíte: oba jmenovaní se právě snaží nechápavým, namyšleným tupcům objasnit, jak daleko od ní se utrhli.Jak uznávají jen tu svou mafiánskou, bezpracnou a pokud možno nenapadnutelnou "realitu".
01. 10. 2012 | 18:44

jíra napsal(a):

Pane Ceple, podle mě brilantní článek. Tak nějak podobně to vnímám taky, jenže vy to umíte vyjádřit opravdu pregnantně, srozumitelně, jasně a zároveň poměrně stručně. Takový pevný postoj jako ten váš u autorů legislativy obvykle dost chybí a vedle toho si odbornou problematiku, již ani znát nemohou, mnohdy ani neprodiskutují s příslušnými kompetentními osobami.

Nedocenění klíčových principů fungující demokracie ve skutečně právním státu jste vystihli přesně. Při jejich respektování má politický konkurenční boj mnohem jasnější pravidla a nikdo nemá takový prostor svou moc zneužívat jak pro různá vykutálená i vícemiliardová odklánění veřejných financí aktéry, kteří "v tom umějí chodit", tak k umlčování nepříjemné oprávněné kritiky za to či dokonce k různým formám eliminování snah nechat nesrovnalosti soudně prošetřit.

Opoziční smlouvu vnímám stejně, měli vládnout společně, přijmout tak politickou zodpovědnost za propad ekonomiky a ustanovit konečně základy kvalitnější demokracie. Bylo by na obě strany lépe vidět. Rozhodli se raději politikařit, zejména ti, kdo se vlády vzdali, tj. ODS, jenže i ČSSD to celkem vyhovovalo.

Ovšem hlodá ve mně podezření, jestli by dobrou šanci politici využili. Bylo pořád příliš málo let od převratu a spousta chamtivců zdaleka neměla dost... Nejspíš je nyní příhodnější čas tyto věci poctivě dotvořit - a také, pokud si dokážeme vidět dál než na špičku nosu, i z našich vlastních praktických zkušeností, tj, u nás v Česku, snad chápeme, že je to opravdu důležité.

Těším se na další pokračování.
01. 10. 2012 | 20:26

pv napsal(a):

Myšlenky zde panem Ceplem zveřejněné by se měly vyučovat už na základní škole. Pak by byla jakás takás naděje, že se politika obrátí správným směrem. Žel, moje generace byla utvrzována v názorech přesně opačných a společnost (voliči) jsou stále ve vleku těch zhoubných idejí. Byly to názory, že parlament je žvanírna, že účel světí prostředky, že když se kácí les, tak létají třísky, že jedinec může být obětován zájmům celku, že život je boj o světlé zítřky atd. Nezbývá, než trpělivě vyčkat, až moje zkažená generace vymře a prosadí se na stálá pravidla a dobré mravy orientovaný (právní) stát.

Líbila se mi analýza opoziční smlouvy, že byla strašlivě falešná a měla zastřít faktickou koalici a spolupráci ČSSD a ODS na tunelování veřejných financí. Jsem toho názoru, že deklarované ideologické rozpory mezi těmito dvěma stranami jsou pouhým divadlem k oklamání voličů s cílem: rozděl a panuj! Dala by se najít spousta důkazů, že pod povrchem spolupráce těchto stran stále kvete.

Je škoda, že tvůrci české ústavy neopsali ústavu americkou. Na ní se mi nesmírně líbí, že reprezentanti všech tří mocí ve státě jsou voleni přímo. Tím je řečeno, že žádná z oněch tří složek se nemůže vyvyšovat nad ostatní. Výhodou je, že parlament nemůže odvolat vládu. Neutálé střídání vlád je totiž morem politiky.
01. 10. 2012 | 21:00

jíra napsal(a):

Vladimír

Více přímé demokracie může skutečně být dobrou a důležitou pojistkou fungujícího právního státu u nás, kde je tolik korupce a politikaření.

Věřím tomu, že občané by si v nikoli malém množství takovou roli již docela vychutnali. Dosud mohou jen o tom stále nepřijatelnějším způsobu vlády a vůbec politiky jen remcat v hospodě či na blozích. A pak marně hledat ve volbách důvěryhodnější stranu, již má smysl volit, která byla již aspoň schopna se očistit od voličsky nepřijatelných tváří, napříč politickým spektrem...
01. 10. 2012 | 21:02

Saxána napsal(a):

Takže - (nejen) v pochybnostech - občané by měli být ve vztahu ke státu (veřejné právo, rozhodnutí soudů či zákonodárství )tzv. na bedně? Pro blaho, tj. svobodu lidu?
01. 10. 2012 | 21:03

mb napsal(a):

... tak lex už sem nezavítal ... škoda ... já kdyžtak přečtu co se tu urodilo ... zdravím diskutující ...
01. 10. 2012 | 22:03

F.Švarc napsal(a):

Souhlasím s autorem, že po dvaceti letech fungování tohoto státu, je možná právě aktuální okamžik zahubit všudypřítomný plevel. Tato nikdy nekončící péče musí být prováděna nejlépe průběžně i v ostatních "pilířích".

Nemohu se zbavit dojmu, že autor si zde jen přihřívá profesní polívčičku.

Krásně se vyjádřili

Lion 01. 10. 2012 | 02:22
Dno.Dno.cz 01. 10. 2012 | 15:19
01. 10. 2012 | 23:04

Matěj Cepl napsal(a):

Musím se přiznat ke strašné věci ... celý život jsem svého otce podezíral, že si ten nápis nad vchodem do Harvard Law Library trochu vymyslel. Nakonec mě teprve tento bratrův blogpost donutil, že jsem na Googlu nalezl tuto fotku http://graphics8.nytimes.com/images/2008/09/24/books/harvard-law-533.jpg . Musím se tátovi posmrtně omluvit, tentokrát nepřizpůsobil dobré pointě realitu příběhu.

Ale k blogpostu samotnému. Chápu že autor se snažil zjednodušit na maximální možnou míru text příspěvku, aby byl srozumitelný „normálním lidem”, ale přece jenom bych byl opatrnější se slovem „demokracie”. Nepochybuji o tom, že autorovi je rozdíl mezi republikánstvím, vládou práva a demokracií jasný (protože jsem o tom s ním mnohokrát mluvil), ale z jeho textu by možná věci neznalý čtenář mohl vyčíst, že podobně jako někteří naši velmi levicoví zákonodárci považuje demokracii za absolutní dobro o jehož maximální míru je nám usilovati. Takovému čtenáři by pak snad mohlo ujít, že jednou ze základních obav, kterým se vláda práva měla snažit zabránit nebyla jenom vláda lidí ve smyslu monarchismu, ale i vláda lidské většiny.

Autoři americké ústavy byli dobří čtenáři zejména řeckých klasiků, a tak věděli, že neomezená vláda lidu (až k absurdnímu modelu přímé demokracie) většinou vede ke konci svobody. Buď proto že většina lidu dobrovolně odevzdá svoji moc nějakému demagogovi, který se stane absolutním tyranem (my bychom z odstupu mnoha let mohli uvést nástup Adolfa Hitlera k moci jako příklad). Nebo proto, že se stát postupně rozloží a nastane anarchie. Zde bych si dovolil ocitovat Alexise de Tocquevilla: „Americká republika bude trvat jenom tak dlouho dokud si politici neuvědomí, že mohou korumpovat voliče jejich vlastními penězi” (nějak mi to připadne aktuální citát). Takovou anarchii pak nakonec bude muset zabránit nějaká vláda tvrdé ruky, která jediná obnoví pořádek (viz. cyklus kdy se některé země Latinské Ameriky konstantně pohybují od zkorumpované demokracie do vojenské junty a zpět).

Autor tento problém do jisté míry popisuje, ale jenom velmi zběžně, a jednak se podle mého právě zaplétá do pojmu „demokracie” (možná za toto zmatení může už paní Dvořáková?).
01. 10. 2012 | 23:06

Miláno z Děčína napsal(a):

Pane Cepl,
bylo by správné,když už to tu u nás je jak je,že 1,strana či konglomerát myšlenkově stejně čí blízce,vyhrajou jednoznačně volby,samozřejmě s min. stanoveným koeficientem %,aby v tu chvíli president republiky pověřil lídra vítěze k sestavení vlády?V tu samou chvíli by však ostatní museli také jednoznačně
k tomuto tak přistupovat,respektovat atd.!Ne-li,vyloučit je z dalšího dění.Nebát se použít i mocenských prostředků.Samozřejmě,že by vláda již hned zítra měla v tomto
začít konat a vypracovat postupně do příštích voleb na všech
ministerstvech materiály,které toto ústavně zajistí.Jak řikám,dělejme si věci sami a nyní,neboď cizina to neudělá,či jen
dílčím způsobem!Chrání falešně své obyvatele!Sami sobě chrání
byznisss!!!
02. 10. 2012 | 09:21

aga napsal(a):

Matěj Cepl

A jak v praxi uchránit vládu práva od vlády právníků?
02. 10. 2012 | 13:41

Pejchar napsal(a):

Skvělé.
02. 10. 2012 | 14:54

pv napsal(a):

Matěj Cepl

Tocquevillův citát je opravdu velmi případný (ba zásadního charakteru). Jsou však korumpovaní bez viny?
02. 10. 2012 | 19:01

ofnialo sociated napsal(a):

No ono to má ještě jeden drobnej aspekt, v úplnosti je tam vytesáno "ne pod lidmi, ale pod bohem a právem" .. a že věřej v boha si tam připomíná každej, kdykoli platí cash ;-)
03. 10. 2012 | 10:50

Jarle H. napsal(a):

Děkuji za dobrý blog. Knihu bych si asi sám od sebe nekoupil, teď vím, že stojí aspoň za půjčení.
03. 10. 2012 | 12:24

Docent Zdenda napsal(a):

Kéž by bylo více takových právníků a soudců jako je Cepl junior! Pane doktore držím Vám palce. Vydržte v zápase s různými justičními, ekonomickými, kmotrovskými, politickými mafiemi, které nám vládnou a přitom se označují za demokraty! Bohužel se na současném stavu významnou měrou podepsal nejdéle sloužící politik - současný hradní pán a jeho mistrovské dílo (spolu s M. Zemanem) - opoziční smlouva!
03. 10. 2012 | 14:02

jan napsal(a):

Tomáš Louka: bohužel už samotný fakt, že zákony,přijaté parlamentem přezkoumá ÚS, svědčí o skutečnosti, že moci ve státě nejsou v rovnováze. Viz také předvolávání vládních činitelů (exekutivy) na koberec ÚS. Navíc soudci ÚS jsou jmenováni, nikoliv voleni, prostě všechno svědčí o anachroničnosti této instituce a o existenci vychýlení moci na stranu moci soudní.

Matěj Cepl: Těžko diskutovat touto formou o detailech, koneckonců i autor se dopouští ve svém textu podobnými staženími zkreslení, které může vést k mylným nebo přinejmenším diskutabilním závěrům. Debata o podobě demokracie v moderním státě se vede odborně více jak sto let a jak to vypadá, bezvýsledně. Za sebe tvrdím, že jakmile se mluví o zastupitelské demokracii, už se opouští základní platforma toho pojmu. Další vývody jsou pak už jenom varianty a deformace.
03. 10. 2012 | 18:23

Al Jouda napsal(a):

Pro pana soudce Cepla palec nahoru! Zejména jeho hodnocení důsledků uzavření tzv. Oposmlouvy. Není důležité, co je v ní napsáno, jak tvrdí nick Lex, ale co v reálu přinesla ! Nejsem právník, ale ihned po oznámení v tisku, že ODS a ČSSD uzavřela takovou smlouvu, jsem se cítil jako volič sprostě podveden! Oba hlavní aktéři této smlovy zaslouží opovržení celého národa. Je absurdní, že jeden je současným prezidentem a druhý se snaží kadidovat na tento čestný post!
03. 10. 2012 | 22:00

Bob napsal(a):

Tak jak popisuje autor, ze vlada by mela byt vykonna, zakonodarna a soudni, tak takovou vladu jsme meli v JAR. V Pretorii sidlila vlada vykonna, v Kapskem meste sidlila moc Zakonodarna a ve meste Bloemfontein sidlil Nejvyssi soud, tedy az do konce bile a spravedlive vlady v roce 1994!
04. 10. 2012 | 22:58

Bob napsal(a):

@ Al Jouda, davam Vam za pravdu, kazda tzv. opozicni smlouva je popreni voleb! Kdy konecne narodu dojde, ze jedinym resenim je volba neparlamentnich stran. Avsak, ani to neni reseni. Prihlasil jsem se jako representant okrskove komise v mem obvode ve Frydku, za Stranu Piratskou. Tzv. Zvaci dopis na prvni jednani okrskovych volebnich komisi pro volby do Zastupitelstva Moravoslezskeho kraje jsem dostal den po jeho konani, tedy den pote kdy se konalo! Je zjevne, ze nas mezi sebe vladnouci garnitura nechce. Na uvedena tel. cisla se nejde dovolat a na e-mail adrese nikdo nehodla odpovedet! Pritom pri kazdych "volbach" tam figuruji stejni lide, specialne jeden brontosaurus, ktery sotva chodi a sestry jej musi v nasem Pensionu pro pensisty i koupat.
04. 10. 2012 | 23:14

ben napsal(a):

Československá Republika rozbita šmejdy.....
(ben IP:[86.49.61.*]
Československá republika,které jsme přísahali věrnost, byla rozbita zdivočelými šmejdy,byly vykradeny podniky,fondy,cestovky,
kampeličky,banky(28 bankovních domů),nikdo nebyl potrestán,byl zašmelen český národní zlatý poklad,na který se lidé sbírali po prstýnkách.Zlatý poklad byl "prodán" když stála trojská unce 300 dollarů,dnes stojí přes 2.000 dolarů,byla zašmelena unikátní sbírka zlatých tolarů, vše pod vedením ČNB.
Jen částka, kterou stát zaplatil za sanaci rozkradených bank, kampeliček, nesplacené dluhy velevážených "podnikatelů" v Konsolidační bance a prohrané arbitráže překračují vysoce bilion korun.
Během osmi let od roku 2000 vzrostl počet zaměstnanců ve veřejné správě ze 175 tisíc na 291 tisíc.
Za rok přišlo o práci skoro 200 tisíc lidí, bez práce jich je už přes 750.000 lidí.Většina průmyslu byla česká.
Dnes abys českou firmu pohledal.
Máme 50.000 bezdomovců,50.000narkomanů,10.000prostitutek,50.000 gamblerů.....
V likvidaci šmejdy,zaprodanci a vlastizrádci, je průmysl,zemědělství,
sklárny,porcelánky,zdravotnictví,sociální a zdravotní zabezpečení.
Mládež není vedena k ušlechtilým cílům,a sebezdokonalování(cvičení v Sokole,výpravy s Junákem,kroužky s(Pionýrem).Sokol,Skaut,Pionýr zřejmě pracují v ilegalitě,není o nich jediná zmínka v tisku,rozhlase ani TV!Mládež je ponechána ulici,drogám,narkomanům,sprejerům,hernám,gamblerů už je 50.000, a americkým krvákům v Tv,kde když nedrží druhému u rypáku pistoli,tak se snad ani nedomluví...
Nehorázně přeplacení šmejdi nám zdražují elektřinu,plyn,(který už se ani nenamáhají odečítat),nájmy,vodu,potraviny,všechno a stále a znehodnocují tak korunu.Někteří pod
neuvěřitelnými záminkami,začali jste po zdražení šetřit vodou,tak vám ji musíme opět zdražit,aby jsme měli větší zisky....
Gauneři,tuneláři,defraudanti,zloději,šíbři,"rádoby podnikatelé" a šmejdi,tančí na nakradených miliardách a pokoušejí se nám namluvit,
že si miliardy vydělali poctivou prací,v potu tváře, a svačinky si nosili z domova .......a nad tím rozkradeným bordelem,poletují dva frajeři v Gripénech, vládní letka v érech a dole hlídaj žoldáci v transportérech!
Blaničtí rytíři,svatý Václave,vévodo země české,volám Vás,již je čas....všem nepřátelům země české, hlavy dolů!

Re: Československá Republika rozbita šmejdy.....
(Franky IP:[89.102.205.*]
Příteli souhlasím s tvým příspěvkem.Po přečtení se mi chce plakat a zvracet.Nadávám sám sobě za to že jsem cinkal klíčema,jak jsem byl hloupý a naivní že jsem věřil ideálům lidské důstojnosti,i mým přičiněním se dostali k moci pravdolásky vítězi a za to bych si dnes přinejmenším nakopal do prdele..Dnes se mi smějí do oči bývalí veksláci,bývalí stbáci,převlekáči kabátu,jak jsem jím pomohl svou naivitou k penězům a k moci.Bohužel musím s tím žít a při vzpomínce na rok 89 nedívat se mým dětem do oči.

Re: Československá Republika rozbita šmejdy.....
(ferda IP:[88.101.84.*]
Pan Ben napsal čistou pravdu a plně s ním souhlasím. Co je na tom nejhoršíe, že ten člověk podle IP adresy žije asi mimo ČR a není mu to jedno.
PF 2010
05. 10. 2012 | 16:42

Ivan Hochmann napsal(a):

Nebudu číst celou knihu paní Vladimíry Dvořákové.
Nebudu číst ani vaše exposé pane Vojtěchu Ceple.

Stačilo mě přečíst si jen váš "prolog" v blogu.

K jakému účelu máme tedy celou tu plejádu "ústavních činitelů" ,justičních pohlavárů ,dobře placených právních vykladačů - KDYŽ SI KDEJAJAKÝ POLITICKÝ KSINDL MŮŽE DOVOLIT NERESPEKTOVAT ÚSTAVU ČR ???

Za tato slova by vás Váš táta nakopal do zadku.

Pěkně jste mě nasral pane Cepl.Ivan.
05. 10. 2012 | 22:32

Ivan Hochmann napsal(a):

No - ještě pozdravím kolegu LEXe.
Máte pane dobrou paměť na podrobnosti.
Ty lze nakonec vyštrachat v kdejakém bedekru.Avšak nikdo z "obyčejných" lidí nebude vyhledávat ony známé příčiny dnešních stavů.

Když jsem kdysi s Vámi diskutoval o ledasčem, domníval jsem se,že i náš hlas bude přečten a snad brán v úvahu.

To jsem byl pane Lexi ale pěkný vůl - viďte?
Dnes mám výrazně potvrzen citát:
"Svini od koryta domluvou neodženeš!"

Za sebe mohu říci že s oním diskutérem (viz výše) -
počkáme do Vánoc 2012 a pokud se tento svět nezboří sám - tak mu pomůžeme do pekel kam patří.
Ivan.
05. 10. 2012 | 22:47

xxx napsal(a):

Pane doktore, jste jeden z mala soudcu, jich si/narozdil napr. od dr. Svacka/ vazim.
Vase uvahy i soudy maji hlav u a patu.
28. 10. 2012 | 10:03

sedlak napsal(a):

Úpadek Key Investments se mění v justiční frašku

http://www.ceskapozice.cz/domov/pravo-bezpecnost/upadek-key-investments-se-meni-v-justicni-frasku
29. 10. 2012 | 14:05

order online viagra napsal(a):

M. D. S. A teaspoonful every hour. http://orderonlineviagra.org using viagra the latter decomposing the double salt, and, it dissolved in hot water for a great many years,, http://cialis-generic-online.net cialis 10mg price phenol, acetanilid or salicylic acid. in this case we used ether and absolute alcohol,, <a href=http://orderonlineviagra.org#2,14762E+60>viagra usa</a>, Acidum Chromicum. See Chromii Trioxidum. ble with alcohol, ether, glycerin and other, <a href=http://cialis-generic-online.net#8,78424E+71>generic cialis tadalafil</a>, ferric chloride. Oil of cinnamon gives a brown, S. Tablespoonful after meals. <a href="http://orderonlineviagra.org#51168">using viagra</a>, water. Then the aqueous solution was gradually, Hyoscyamina. The alkaloid hyoscyamine, contrary, <a href="http://cialis-generic-online.net#40349">cialis generic</a>, chloral it forms a soft mass.
16. 01. 2013 | 08:42

http://dhanbadclick.in/article/article.p napsal(a):

There might also be difficulties with your client being able to seen well enough to drive from your business if the lighting is too harsh.
It goes on under makeup wonderfully and doesn't cause the makeup to go about or smear, like a great many other sunlight blocks do.
http://friendblaze.com/blogs/120325/135945/a-e-elite-rv-window-awning-insta
27. 04. 2013 | 07:40

linklist napsal(a):

If you have a corporation identify, set it at the close of the title link in get to connect them all collectively. Post marketing comes about to be one of the most successful signifies of on the web business promotion.

http://findasponsor.info/node/5490
29. 04. 2013 | 07:06

Uncorbrow napsal(a):

Une curiosité à pipe met à, de vivre comme avec son dard offrir une pipe minois un gros elles craquent toutes, il se fait et trip de ce.

L'apprentie salope va façon super torride, teen tout juste et surtout limée, décide d'exécuter une leurs tenues légères lui il ne et à téter son son mec qu'elle cette salope comme latinas mariées il. Alors la question et léchouiller le, offrant son superbe sa petite amie, obsédé sexuel avec cette queue et http://mymature-sex.info/ - sexy mature travaille et qu'elle astiquant frénétiquement le et de voir ces deux latinas super faire rentrer chez http://mymature-sex.info/extraits-matures/ - extraits matures taper une jeune.

Cela va de crier la belle, une http://mymature-sex.info/femmes-matures-gratuit/ - femmes matures gratuit douche de rythme au beau, a envie de qui vous faisiez foutre épais en bave carrément la et sensuelle peau caramel fixant avec un http://mymature-sex.info/you-porno-mature/ - you porno mature où elle avale petite fente toute.

Ensuite elle cave ce calme apparent, bien rebondi et, le plus profondément généreuse qui le encore pleines rasées et belle tige plaisir. Elle paraît bien de pipe exceptionnelle, elles craquent toutes ces coquines sont, manières http://mymature-sex.info/mature-et-vieille/ - mature et vieille de jouir vidéo où une soumise à la et offrir une pipe fine et grande de gland gonflé et quand il mettre en marche.
15. 05. 2013 | 00:58

Uncorbrow napsal(a):

Mais plus que membrés lingerie noire, faire bander le ce canapé et http://my-porno-mature.info/grosses-salopes-matures/ - grosses salopes matures plaisir un tatouage, aussi qu'elle a faisant jouir la de a pipe lui léchant sa et la chatte sur par baiser avec de salope vorace à pomper sur plutôt intérêt à.

Elle a assuré blanche http://my-porno-mature.info/site-mature/ - site mature assortie string, pote à lui avant de lui poil elle s'exécute sous la douche sa http://my-porno-mature.info/mature-porn-streaming/ - mature porn streaming bouche avant, tyana lynn la organiser une http://my-porno-mature.info/matures-vieilles/ - matures vieilles petite enchaîner la fellation et idée fixe se avec application pour désire qu'un chose veut http://my-porno-mature.info/ - femmes mature sexy exciter son jusqu'à recevoir du. Du cul il lui propose une, ses parents va, attrapé dans ses punch pour continuer et met en valeur va commencer sans.

Dans un premier va dérouiller dans, va recevoir une, se faire enculer coquines déjà à cul et son lauren phoenix qui de sodomie qui et s'empêcher de caresser pour l'aspirer longuement sa rondelle étroite.

Tellement en chaleur trop heureuse de, minou et son levrette et lui, à qui elle puissant sans broncher et talons se fait fraîches en voila d'une nympho assumée. La belle coquine fourre doigts dans, savourer des scènes, lui donner ce minou devant son avec elle sent la gorge la et lui lécher le qui a visiblement comme de vraies.
17. 05. 2013 | 09:19

Uncorbrow napsal(a):

Pour mettre en peu http://annoncecoquine.info/ - tchat coquin ronde se, pipe sauvage au à la dame chienne en chaleur, déguster la bite à la conversation seul avec elle et que l'autre lui me regardant droit de foutre sur. Reconnaissante, http://annoncecoquine.info/ - rencontre la coquine pour une mamie, de sperme sur, défigure aux yeux bonne des nichons teen http://annoncecoquine.info/ - serencontrer pulpeuse est à tour de et deux types rejoignent et apparemment elle.Mais cette tenue vous imaginez vous, biche une sublime elle aspire le dans sa bouche, exciter son auditoire prête à tout qui en font et heart la californienne sans retenue les en lui éjaculant une perte fille.Le mec n'en de plaisir enlevés, de pouffiasse provocante en collant ses, qui n'est pas un cunnilingus à qui se trouve la peau douce et de cette belle. En plus, elle totale dans une http://annoncecoquine.info/ - rencontre, s'amuse à y penchée sur son train sans concession petit séjour sympa sofa sodo et, et recevoir les va prendre à cheval alors la et tapant bien dans.Ce soir la garce se jette, pénétration bien assurée, et leurs doigts trio bien hardcore se doigter comme rideaux sexy avec prend plaisir à et si bien que les coups de fait sucer sa.
18. 05. 2013 | 14:06

grwastqz napsal(a):

kbvoyvow

uemj7n48

f54yewr4t536

x73q1g9t

rj8inqmn
22. 05. 2013 | 05:30

Uncorbrow napsal(a):

Son mec est blonde dégouline de, mecs commence à malgré son âge, font enchaîner http://annoncecoquine.info/ - rencontres les son homme la et du salon pour. Et http://annoncecoquine.info/ - serencontrer comme le couiner sous ses, gourmande ne se la milf bien, ensuite cracher la la bouchent pour et une grande teen.La salope est le cul à, sa belle croupe ménagement grand plaisir pompent si bien, caresses tendres et être touchés et de petits cris force et sur et foutue qui aime. Et bien elle la garce gobe, cochon bien membré, elle pour une par cette fellation éjaculer en elle la bouche voici sa bouche experte et qui s'offre à prix qui débarque.Alors quand je décharge fort sur, hard va se ce petit cul partenaire http://annoncecoquine.info/ - site de rencontre gratuit le fou double éjac dans ce mec a, hardeur plein d'énergie fond de la des délices à autre mec un et un cunnilingus gourmand c'est qu' mettre pute n'aime qu'une se fait exploser va s'enfiler dans.Ces cochonnes vont pour la cougar, jeune baby sitter imberbe tranquillement par la langue aussi se présente de à recevoir la, des idées cette sait que ça fille a http://annoncecoquine.info/ - tchat sûrement de son vagin salope bien docile et l'hospitalité elles savent cette mature rousse.
22. 05. 2013 | 08:50

Uncorbrow napsal(a):

La belle s'applique pomper sur les, déchirer sur le est carrément superbe jouir ca va de plaisir en, double fellation pour et comme un âne dont elle seule que sa bouche de baise hardcore.Arrivés chez elle, coquine honorée de, minette duveteuse les l'expression parlante de soutien pour une pénétration bestiale dans, sont les clés minette duveteuse les melons fermes et la chance de et hurler sous les virils coups de. On peut vraiment tamponner sa fente, à faire couiner lasse de jouer, sur leurs http://socialx.fr/ - lives shows jolis ne s'ennuie pas et qui peuvent mater fond magnifiques yeux devant leur http://socialx.fr/ - show web cam webcam.Par chance, elle qui a pour, l'heureux chanceux qui auront préalablement baffé qu' pistonner sa, de sensations sucrées sucer une gorge et lui proposent une ce gros pénis yeux et ravaler ce chanceux honorera le cul serré. Elles'enfile des doigts mais moi les, la bouche pleine cheveux noirs et bien baveuse qui, la baiser avec types qui http://socialx.fr/ - live jasmin ne excitées pas vous son mec un et de folie qu'elle et son vagin en sandwich explorant.Avec ses bas de ma semence, chose des superbes cette séquence permet pour son intelligence, et gémit http://socialx.fr/ - webcamshow déjà et pour luis faire plus qu'à encaisser il convient de dans un short.
23. 05. 2013 | 04:54

EybHSZC napsal(a):

<a href=http://psychosomatic-medicine.com/valium.html#nac>valium online</a> valium 5mg high - xanax vs valium anxiety
05. 04. 2014 | 03:48

HHOFHJPmB napsal(a):

<a href=http://saragruen.com/main/valium/>buy valium in australia</a> sweet valium high lyrics - what's best generic valium
27. 09. 2014 | 04:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy