Restituce nejsou xenofobní

30. 08. 2012 | 09:32
Přečteno 3758 krát
Pavel Čižinský v textu Xenofobní restituce (Právo 27. 8. 2012 s. 6) označuje církevní restituce za xenofobní, protože majetek se vrací jen tradičním křesťanským církvím a židovským obcím. Je nespokojen s tím, že vrácením majetku dojde k postupnému rušení státního financování církví a nedojde k tomu, že podle stávajících předpisů by v budoucnu mohly získat státní finance i muslimské obce či některé sekty. Čižinský nechápe rozdíl mezi restitucí majetku a darováním majetku. Stát může darovat majetek či jinak jej rozdat, komu chce. Pokud jde však o restituci, pak musí vydat majetek tomu, komu původně patřil. To, že církevní restituce, ať již naturálním vydáním původních věcí či finanční náhradou, jsou určeny jen vůči církvím, kterým byl majetek zabaven, je správné. Stejně bylo postupováno při restitucích vůči občanům či některým tělovýchovným organizacím. Zde též nebyl majetek rozdělen rovnoměrně mezi všechny sportovní kluby, ale jen mezi Orel, Sokol a Dělnické tělovýchovné jednoty, kterým byl po roce 1948 odňat.

Kritizovat církevní restituce jako xenofobní, protože z nich nic nemají muslimské obce, je nesmysl. Muslimské obce z nich nic mít nebudou proto, že jim majetek u nás po roce 1948 zabaven nebyl. I státní financování církví přijeté zákonem z roku 1949 vycházelo z logiky, že ze zabaveného církevního majetku bude stát zabezpečovat materiálně církve sám. Proto je v rozporu s logikou zákona, aby ze státních prostředků, které stát získává i z původního církevního majetku, těžily náboženské skupiny, kterým žádný majetek zabaven nebyl.
Stát musí být náboženský tolerantní a umožnit působení nových církví. Což se mimo jiné stalo, když první muslimská mešita vznikla 1998 v Brně. Nové církve však nemají nějaký ústavní automatický nárok na příspěvky státu, to je na uvážení zákonodárce. Náš stát po roce 1945 až do roku 1948 zabavoval bez náhrady jen majetek německý, maďarský či zrádcovský. Pokud zabavoval z důvodu pozemkové reformy či socializace průmyslu majetek jiný, bylo to za náhradu, byť k faktickému vyplacení po roce 1948 nedošlo. Proto zabavil bez náhrady majetek jen německé evangelické církvi. Náhradou za zabavený majetek jiných církví je státní financování. Budou-li církevní restituce, logicky státní financování skončí. Nebudou-li církevní restituce, je logické, že státní financování se má týkat jen církví, kterým stát majetek zabavil.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Al Jouda napsal(a):

Ať ty církve stát radši průběžně financuje, než jim vydávat takové obrovské zemědělské a olesní pozemky a ještě platit hotovost. Stejně vymřou po přeslici i po meči. Kdo by dneska chtěl jít na kněze ? Který rodič by dal dceru do kláštera ?
30. 08. 2012 | 09:40

Alex napsal(a):

Kuš Vy brepto. Restituce po 40 letech byla pitomost. A tvrdíte pitomost, tvrdíte-li, že všichni, jimž bylo ublíženo majetkově bylo vráceno neb byli odškodněni. I ten zákon mluví jen a jen o nápravě některých křivd.
Věděl to i ten Klaus, že se jen otevře Pandořina skřínka. A jsem zvědav, kdy a jak proběhne restituční tečka a stran restitučních nároků nastane ticho. Nerovnost přístupu k jedněm a druhým bude plodit nároky těch, kteří oprávněně budou mít za to, že k nim se stát s ohledem na nerovnost přístupu u těch a u jiných, bude spět se stížnosti k tomu ÚS. A je-li tomu tak, pak ÚS, jenž by neměl hledět na to jak to ovlivňuje v jakémkoli směru stát, ale zda je či byla zachována ústavní rovnost jednotlivých subjektů, by asi neměl moc na vybranou, nebude-li ochoten konat ako politický subjekt.
Asi Vám ušlo, že restituce žádné být také nemusely a nejen proto, že byla z vůle vedení českého státu prohlášena právní kontinuita z období před r. 89 a po něm.
A zní-li zákon o restitucích tak, jak zní, mělo být při restitucích zohledněno mj i nynější postavení církví a počet jejich členů.
30. 08. 2012 | 09:58

Jihočech napsal(a):

Al Joudo, nevím jak u vás, ale nás Bůh obdařil polským farářem. Jak jsem zjistil, je jich všude jak naseto, jeden z nich, p. Cziendlik (snad jsem to správně napsal)je pro mě z neznámých důvodů dokonce jakýmsi mediálním oblíbencem, neustále se vyjadřujícím ke všemu možnému. Takže v obsazenosti klášterů a far bych problém neviděl. Země, kde si chtěli uzákonit že Kristus je polským králem, je schopna vyvážet nejen zedníky, instalatéry a humusoidní potraviny, ale i své kněze a jeptišky do celého světa.
30. 08. 2012 | 10:02

Anna napsal(a):

Z odpovědi ministryně kultury:

Je pravda, jak uvádíte, že finanční náhrada se poskytuje i církvím, kterým se před listopadem 1989 žádné majetkové křivdy nestaly (např. Apoštolská církev vznikla roku 1989 nebo Luterská evangelická církev augsburského vyznání vznikla roku 1995). Během jednání, která proběhla mezi církvemi navzájem a pak mezi církvemi a státem bylo totiž dohodnuto, že se finanční náhrada poskytne všem církvím a náboženským společnostem, kterým bylo přiznáno zvláštní právo na financování ze státního rozpočtu. Toto zvláštní právo bylo přiznáno 17 církvím a náboženským společnostem. Zákon o majetkovém vyrovnání toto zvláštní právo bez náhrady ruší. Finanční náhrada tudíž zároveň představuje kompenzaci za to, že se církve a náboženské společnosti vzdávají zvláštního práva, které jim bylo státem přiznáno.

Celková hodnota finanční náhrady (59 mld. Kč) vychází z hodnoty historického církevního majetku, který nemůže být naturálně vrácen. Tato částka není v žádném případě navýšena o platby církvím, které vznikly až po roce 1989. Prakticky to tedy vypadá tak, že církvím, které jak uvádíte nikdo neokradl, je poskytována finanční náhrada z majetku Církve římskokatolické (podíl Církve římskokatolické na hodnotě původního církevního majetku je cca 98 %, avšak podíl Církve římskokatolické na finanční náhradě je pouze 80 %). Toto řešení, jak jsem již vysvětlila výše, bylo dohodnuto v rámci jednání mezi církvemi navzájem.

Doufám, že se mi takto podařilo osvětlit Vám tuto, přiznávám, ne zcela jednoduchou problematiku.

S pozdravem

Alena Hanáková
http://www.mkcr.cz/assets/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/majetkove-narovnani/dotaz---financni-nahrada-pro-cirkve--ktere-pred-rokem-1989-neexistovaly.doc

----------------------------------------------
Takže, pane Koudelko,

napadnete jako právník navržený zákon, když "Pokud jde však o restituci, pak musí vydat majetek tomu, komu původně patřil." a ze slov ministryně kultury je zřejmé, že tomu tak není???

----------------------------------------------

3. Vyplácení peněz církvím, které nic nevlastnily. Mnoha menším církvím se vyplácí odškodnění za majetek který nikdy nevlastnily. Toto odškodnění dosahuje mnohonásobků hodnoty nárokovaného majetku. Církev československá husitská dostane vyplaceno 14 krát více (3,085 mld. Kč), než je hodnota majetku, který si nárokuje. Českobratrská církev evangelická dostane 26 krát více (2,266 mld. Kč), Církev adventistů sedmého dne dostane 157 krát více (521 mil. Kč), Jednota bratrská 250 x více (601 mil. Kč). Další církve potom dostanou miliardy korun, aniž by o nějaký majetek v uvedeném období přišly.

http://www.osacr.cz/tag/cirkevni-tunel/


Paní Hanáková velice otevřeně odpovídá tazateli, že vzhledem k nulovým majetkovým pohledávkám této církve bude finanční náhrada, kterou církev dostane, pocházet z peněz, které by měla dostat římskokatolická církev za majetek, který jí nebude vrácen, a jichž se tato církev zřekla ve prospěch nekatolických církví (viz také Dominik Duka - bod dvanáct). Cituji: Prakticky to tedy vypadá tak, že církvím, které jak uvádíte, nikdo neokradl, je poskytována finanční náhrada z majetku Církve římskokatolické.
http://www.cirkevusti.cz/blog/koho-chleba-jis-toho-pisen-zpivej
30. 08. 2012 | 10:16

Otázkář napsal(a):

Anna

Z Vašeho komentáře vyplývá, že Římskokatolická církev se vzdává majetku, který jí defacto ještě nepatří. Velice zajímavé :) Ve světle těchto informací se těžko ubrání nařčení, že tyto církve doslova uplatila, aby ony podpořily tento zákon a Římskokatilická církev mohla argumentovat tím, že dohoda je napříč náboženskou obcí. Jeto stejné jako by nějaký restituent žádal vrácení majetku v určité obci a předem se zavázal, že 20% z něj se vzdává ve prospěch této obce (které nic nenárokuje) a poté argumentoval, že se na této restituci shodla celá obec v čele se starostou :)

Zajímavé v této souvislosti je, že ještě nikdo neupozornil na to, že i nepřímá korupce je trestný čin. Cituji: "Nepřímé úplatkářství

Trestní zákoník postihuje také tzv. nepřímé úplatkářství, kterého se podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 333, dopouští osoba, která žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem působit na výkon pravomoci veřejného činitele, nebo za to, že tak již učinil. Dále ten, kdo z tohoto důvodu takový úplatek poskytne, nabídne nebo slíbí."
30. 08. 2012 | 10:27

Otázkář napsal(a):

Myslím, že oněch "darovaných" 20% přesně naplňuje skutkovou podstatu tohoto trestného činu.
30. 08. 2012 | 10:29

Mac napsal(a):

pane SKOROústavní soudče, vy jste zajímavej kousek :-)))

píšete: "Nové církve však nemají nějaký ústavní automatický nárok na příspěvky státu, to je na uvážení zákonodárce."

a před cca 2-3 týdny jste vyhrožoval, že v případě neschválení cír.rest. tento stát bude muset platit i imámy. Tak jak je to?
30. 08. 2012 | 10:42

babočka napsal(a):

Ty zmatky s církevními náhradami by měl předně vyřešit ten, kdo je způspbil. Ten , kdo začal v této republice se zlodějnou. Ať to komunisté a jejich voliči zaplatí ze svého. Také by měli doplatit starým lidem důchody, protože je vyhazovli z práce nebo zavírali do uranových dolů.
30. 08. 2012 | 10:54

Anna napsal(a):

Otázkář

Je to celé "čecháčko-tunelářské". Možná, že je to záměr, vydat v rámci církevních restitucí majetek i těm, kterým nic odebráno nebylo nebo ne v takové výši, zavést paušální náhrady a prolomit r.1948.

Vždyť katolické církvi měl být státem vydán určitý doložitelný majetek. Poté mohla dát těch 20 % komu chtěla. Nejsem právník, ale taky to na mě dělá dojem určitého úplatkářství.
30. 08. 2012 | 10:54

Jihočech napsal(a):

Tímto se otevírá další problém, a to sice nerovný přístup k restituentům. Viz restituenti v zemědělství se svými nároky na cca 4 mld Kč, i já jsem částečně jeden z nich. Nejen diskutabilní vlastnictví majetků, nadhodnocené ocenění, osvobození od daně z převodu, ale také valorizace o inflaci a nedokazování vlastnictví k určitému datu. Myslím si, že ve Štrasburku budou mít co dělat a my co platit. Kdo se díval na OVM, jistě zaznamenal výrok mluvčího Msgr. Duky, který prohlásil, že katolická církev nárokuje POUZE ZHRUBA 50% svého skutečného majetku!!! Nezdá se vám to divné? Katolická štědrost je opravdu podobná odpustku...
30. 08. 2012 | 11:07

achim napsal(a):

Pane Koudelka a co bylo zabaveno Apoštolské církvi?
30. 08. 2012 | 11:23

Anna napsal(a):

Návrh zákona k církevním restitucím
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=580&CT1=0
Citace:
§ 15

Finanční náhrada

5.Registrovaná církev a náboženská společnost uvedená v odstavci 2 (dále jen “dotčená církev a náboženská společnost”), která neodmítne uzavřít se státem smlouvu o vypořádání podle § 16, obdrží paušální finanční náhradu (dále jen “finanční náhrada”).


6.Výše finanční náhrady pro jednotlivou dotčenou církev a náboženskou společnost činí:
konec citace, následuje výčet církví s výší finanční náhrady.
------------------
Pane Koudelko,
píšete: To, že církevní restituce, ať již naturálním vydáním původních věcí či finanční náhradou, jsou určeny jen vůči církvím, kterým byl majetek zabaven, je správné.

Ovšem navržený zákon (viz výše) praví:

Registrovaná církev a náboženská společnost uvedená v odstavci 2, která neodmítne uzavřít se státem smlouvu o vypořádání podle § 16, obdrží paušální finanční náhradu

Takže nikoliv, že církev doloží odebraný majetek, ale JEN NEODMÍTNE SE STÁTEM UZAVŘÍT SMLOUVU O VYPOŘÁDÁNÍ o obdrží paušální dohodu.

Píšete: Čižinský nechápe rozdíl mezi restitucí majetku a darováním majetku. Stát může darovat majetek či jinak jej rozdat, komu chce. Pokud jde však o restituci, pak musí vydat majetek tomu, komu původně patřil.

Z toho odvozeno, není to zákon o církevních restitucích, ale o daru státu církvím (viz i mnou uvedené odkazy 30. 08. 2012 | 10:16 ).
30. 08. 2012 | 11:29

Anna napsal(a):

Oprava, omlouvám se:

Takže nikoliv, že církev doloží odebraný majetek, ale JEN NEODMÍTNE SE STÁTEM UZAVŘÍT SMLOUVU O VYPOŘÁDÁNÍ a obdrží paušální náhradu.
30. 08. 2012 | 11:32

dříve čtenář napsal(a):

Bůh s námi! Myslím že ho na rozdíl od církví, budeme ještě "setsakramentsky" hodně potřebovat!
30. 08. 2012 | 11:36

Anna napsal(a):

Otázkář

Už tady upozornění na úplatkářství bylo:

Církevní restituce provází miliardové úplatky. O tom mluví politici
http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/poslanecka-snemovna/Cirkevni-restituce-provazi-miliardove-uplatky-O-tom-mluvi-politici-243471
30. 08. 2012 | 12:01

marxík napsal(a):

Když už jsme se rozhodli vracet, měly by být vráceny i platy církevních představitelů od roku 1948, které jim komunisti dávali ze svého.
Tuto položku jsem ve vyrovnání nezaznamenal.
30. 08. 2012 | 12:03

rorýs napsal(a):

Zbytečné kalení vody v našich církevních restitucích.
Podstatou není de facto vrácení tu doložitelného či jindy sporného.
Podstatou je prolomení hranice restitučních nároků.
Papá je germán a germán sedí za humny a čeká. Pouze a jenom čeká.
A český národ je blbý a blbý a sedí doma a hádá se o výši restituce. Hádá se jestli je klacek na jeho hřbetu málo či příliš velký.
A netuší, že je z tvrdého dubového dřeva plný ratolestí.
30. 08. 2012 | 12:36

Gustáv Kočí napsal(a):

marxík:
"...měly by být vráceny i platy církevních představitelů od roku 1948, které jim komunisti dávali ze svého."

Hláška měsíce:D
30. 08. 2012 | 12:47

Honza H. napsal(a):

Zdeněk Koudelka se v jedné věci mýlí: V zákoně je řešeno komplexní narovnání státu s církvemi (tj. nikoli jen restituce, nýbrž i financování církví) a ruku v ruce s ukončením státního financování církví jsou finanční náhrady za církevní majetek, který není naturálně vydáván, rozděleny - v souladu se vzájemnou dohodou dotčených církví - všem církvím se "zvláštním právem" být financovány státem (podle Zákona 3/2002 Sb. o církvích a nábož. společnostech).

Mimochodem - stejný princip hájí ČSSD, když chce z církevního majetku zřídit fond, z něhož by byly financovány všechny církve s oním "zvláštním právem", bez ohledu na původního vlastníka tohoto majetku.

Každopádně naprosto souhlasím se Zdeňkem Koudelkou, že není nic xenofobního na skutečnosti, že do financování nejsou zahrnuty církve bez "zvláštních práv". (Zvláštní práva jsou řešena v zákoně 3/2002 Sb., kde je zcela transparentně řešeno, jak je "zvláštních práv" možno nabýt.) Z etického hlediska: Financování církví je dlouhodobě hrazeno z výnosů historického církevního majetku. Tento majetek se v historii mezi českými církvemi různě přeléval, je proto namístě, že jsou z něho hrazeny výdaje českých historických církví (jak církve katolické, tak církví hlásících se k předbělohorské reformaci). To se však netýká muslimů - žádný církevní majetek u nás nikdy neměli.
30. 08. 2012 | 12:52

Honza H. napsal(a):

marxík:

Nárohodospodářská fakulta VŠE ve své analýze odhadla, že od r. 1948 byl výnos ze zabaveného majetku církví o cca 170 miliard větší než výdaje státu na církve. Viz např. http://www.psp.cz/ff/11/77/6b/08.htm

(Nevím ovšem, jestli do těch nákladů byly zahrnuti dozorci v uranových dolech z 50. let...)
30. 08. 2012 | 13:00

dříve čtenář napsal(a):

Honza H. : odhaduji, že odhad peněz, které se mají navrátit církvím je nadhodnoceným odhadem.
Já bych odhadoval, že koudelka jako vždy účelově manipuluje!
30. 08. 2012 | 14:27

preláti do hnoje napsal(a):

Honza H.

však také v dolech dělali preláti užitečnou práci. Patřili by tam i dnes, aby byli k něčemu užiteční.
Navíc dnes, kdy jich u nás většina mluví polsky si ani žádnou podporu nezasluhují, řešíme tu na úkor daňových poplatníků akorát polskou nezaměstnanost.
30. 08. 2012 | 14:39

marxík napsal(a):

Honza H
Odhady jsou odhady, pane kolego.
Důležité je odhadovat v rytmu doby. Až se poměry opět překlopí, budou tomu odpovídat všechny potřebné odhady příslušných expertů. Budete asi velmi mlád, pokud jste dosud neučinil tuto základní zkušenost.
30. 08. 2012 | 14:40

Honza H. napsal(a):

dříve čtenář:

No, ono je jasné, že jde stejně jenom o zmírnění křivd.

Vrací se 58 miliard, což je odhad ceny majetku, který se nevydává. Ušlý zisk 170 miliard se nahrazovat nebude.

Mimochodem - je zajímavé, že sociálně-demokratický ministr kultury Dostál ocenil církevní majetek velmi podobnou částkou, jakou je oceněn nyní.
30. 08. 2012 | 14:42

Honza H. napsal(a):

marxík

Jsem dostatečně stár na to, abych si pamatoval komunistickou realitu ve vztahu k církvím.
30. 08. 2012 | 14:45

marxík napsal(a):

Gustáv Kočí
Vycházím ze všeobecně tradované skutečnosti, že komunisti majetky kradli, a ti samí komunisti církevní hodnostáře i živili. Nevím co je na tom tak veselého.
Budete asi jako moje pubertální neteř. Ta se taky furt hihňá , a nikdo neví čemu.
30. 08. 2012 | 14:58

preláti do práce napsal(a):

náboženství je ta nejhorší totalita, která vůbec existuje.

Nechápu, proč komunisti vadí a prelátům by se měly zmenšovat nějaké křivdy?

Preláti by měli naopak odčiňovat svá zvěrstva, kterých se dopouštěli na lidech prostřednictvím vymývání lidských mozků.
30. 08. 2012 | 15:02

marxík napsal(a):

Honza H.

To byste si měl pamatovat,že když se církevní majetek zestátňoval, vystupovali jiní slovutní historici, kteří majetek církví přesvědčivě zpochybňovali.
V každé době je potřeba vybrat toho správného odborníka, aby záležitost vysvětlil prostému lidu.
Ale je pravda, že současní experti nejsou příliš úspěšní (alespoň ve věci restitucí církvím). Prostý lid bude patrně přesvědčen dodatečně.
30. 08. 2012 | 15:36

Anna napsal(a):

Návrh zákona k církevním restitucím
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=580&CT1=0
Citace:
Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností

13.Po dobu 17 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (dále jen “přechodné období”) stát vyplácí dotčeným církvím a náboženským společnostem příspěvek na podporu jejich činnosti (dále jen “příspěvek”).


14.V prvních třech letech přechodného období se výše příspěvku rovná částce poskytnuté dotčené církvi a náboženské společnosti na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011.


15.Výše příspěvku se od čtvrtého roku přechodného období každoročně snižuje o částku odpovídající 5 % částky vyplacené v prvním roce přechodného období.

konec citace. A pro srovnání ještě jednou:
Z odpovědi ministryně kultury:

Je pravda, jak uvádíte, že finanční náhrada se poskytuje i církvím, kterým se před listopadem 1989 žádné majetkové křivdy nestaly (např. Apoštolská církev vznikla roku 1989 nebo Luterská evangelická církev augsburského vyznání vznikla roku 1995). Během jednání, která proběhla mezi církvemi navzájem a pak mezi církvemi a státem bylo totiž dohodnuto, že se finanční náhrada poskytne všem církvím a náboženským společnostem, kterým bylo přiznáno zvláštní právo na financování ze státního rozpočtu. Toto zvláštní právo bylo přiznáno 17 církvím a náboženským společnostem. Zákon o majetkovém vyrovnání toto zvláštní právo bez náhrady ruší. Finanční náhrada tudíž zároveň představuje kompenzaci za to, že se církve a náboženské společnosti vzdávají zvláštního práva, které jim bylo státem přiznáno.

Celková hodnota finanční náhrady (59 mld. Kč) vychází z hodnoty historického církevního majetku, který nemůže být naturálně vrácen. Tato částka není v žádném případě navýšena o platby církvím, které vznikly až po roce 1989. Prakticky to tedy vypadá tak, že církvím, které jak uvádíte nikdo neokradl, je poskytována finanční náhrada z majetku Církve římskokatolické (podíl Církve římskokatolické na hodnotě původního církevního majetku je cca 98 %, avšak podíl Církve římskokatolické na finanční náhradě je pouze 80 %). Toto řešení, jak jsem již vysvětlila výše, bylo dohodnuto v rámci jednání mezi církvemi navzájem.

Doufám, že se mi takto podařilo osvětlit Vám tuto, přiznávám, ne zcela jednoduchou problematiku.

S pozdravem

Alena Hanáková
http://www.mkcr.cz/assets/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/majetkove-narovnani/dotaz---financni-nahrada-pro-cirkve--ktere-pred-rokem-1989-neexistovaly.doc

Takže zvláštní právo po dobu dalších 17 let bude zachováno s 5 % snižováním od čtvrtého roku.
Navíc stát tu uděluje finanční náhradu i církvím, kterým se před listopadem 1989 žádné majetkové křivdy nestaly (např. Apoštolská církev vznikla roku 1989 nebo Luterská evangelická církev augsburského vyznání vznikla roku 1995) z majetku římskokatolické církve z důvodu, že se tak církve mezi sebou dohodly. Proč to katolická církev nedá ostatním církvím později sama? Proč to dělá stát?
30. 08. 2012 | 15:55

Honza H napsal(a):

Anna

Mám za to, že stát tam hraje roli určitého garanta té dohody církví. (Aby katolická církev potom neřekla, že se dělit nebude.)
Když zmiňujete ony dvě církve - Apoštolská církev nevznikla r. 1989, toho roku teprve byla registrována (do té byla komunisty pronásledována).
Luterská evangelická církev a.v. se oddělila od Slezské církve evangelické a.v., která kontinuálně trvá již od počátku 18. století.
30. 08. 2012 | 16:13

Gustáv Kočí napsal(a):

marxík:
Asi budu. Co je to "všeobecně tradovaná skutečnost"?
:D
30. 08. 2012 | 16:25

Anna napsal(a):

Honza H

Je velmi, velmi smutné, jestli musí hrát stát roli určitého garanta "(Aby katolická církev potom neřekla, že se dělit nebude.)". Je to o to nepochopitelnější, že se jedná o dohodu mezi církvemi. Nejsem právník, ale připadá mi, že správný postup by byl, aby když "Celková hodnota finanční náhrady (59 mld. Kč) vychází z hodnoty historického církevního majetku, který nemůže být naturálně vrácen.", stát dal těm, kterým bylo uzmuto. A ti se pak rozdělili.

"(např. Apoštolská církev vznikla roku 1989 nebo Luterská evangelická církev augsburského vyznání vznikla roku 1995). " - to jsem citovala z uvedené odpovědi ministryně kultury A.Hanákové.
http://www.mkcr.cz/assets/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/majetkove-narovnani/dotaz---financni-nahrada-pro-cirkve--ktere-pred-rokem-1989-neexistovaly.doc

Smutné, když ministryně kultury podává takovéto informace.
30. 08. 2012 | 16:36

Honza H. napsal(a):

Anna

"připadá mi, že správný postup by byl, aby když 'Celková hodnota finanční náhrady (59 mld. Kč) vychází z hodnoty historického církevního majetku, který nemůže být naturálně vrácen.', stát dal těm, kterým bylo uzmuto. A ti se pak rozdělili."

Ono se to ale bude splácet 30 let - určitě je jednodušší, když to bude rozdělovat přímo stát.

Nevím, jestli stát "musí" hrát roli garanta - prostě to tak bylo všemi stranami domluveno a nikdo neprotestoval. Asi to šlo udělat i jiným způsobem. Myslím ale, že to nic nemění na podstatě věci, která je v pořádku.

"Smutné, když ministryně kultury podává takovéto informace."
Čistě z hlediska data registrace má pravdu.
30. 08. 2012 | 16:48

Anna napsal(a):

Honza H.
"Myslím ale, že to nic nemění na podstatě věci, která je v pořádku."

Myslíte? A jaké finanční náhrady dostali ostatní restituenti?

Cituji z rozhovoru s bývalám ministrem financí a členem ODS V.Tlustým:
Já jsem se kolem vzniku zákona o půdě a dalších právních norem pohyboval již před dvaceti lety. Proto si velmi dobře pamatuji jednotlivé restituční principy. To, co se dneska chystá, nejsou restituce. Tohle jde daleko za rámec restitucí a má to jeden fatální důsledek.

Co máte na mysli?

Pokud to bude schváleno v navrhované podobě, tak dojde k znejistění dosavadního systému. Zaprvé, fyzické osoby budou také chtít uplatňovat peněžní náhrady, které nedostávaly. To se dá čekat ve výši miliard korun. Dojde také k prolomení dalších principů, například hranice, kam vydávání majetku mohlo zajít, čili 25. února 1948. Žádat mohou tedy subjekty, kterým byl majetek zabaven i před tímto datem.
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/tlusty-cirkevni-restituce-jsou-nebezpecne-majetek-pak-bude-chtit-vratit-kazdy_243534.html
30. 08. 2012 | 16:56

Honza H napsal(a):

Anna

Měl jsem na mysli rozdělení mezi jednotlivé církve. Ale dobře, pokusím se vyjádřít se i k Vaší nové otázce.

Náhradou je v zákoně myšlena náhrada za nevydaný majetek. Náhradu za nevydaný majetek mohli získat i restituenti podle zákona o půdě (byť většinou volili náhradní pozemky, pokud jim nemohl být vydán pozemek původní). Co se týče žádostí subjektů, kterým byl zabaven majetek před 25.2.1948: Žádat mohou, ale nic nedostanou. V zákoně je jasně stanoveno "rozhodné období" od 2.2.1948 do 1.1.1990.
30. 08. 2012 | 17:22

drevokocůr napsal(a):

ale církev hodlá ty peníze využívat na vymývání mozků lidem, v uvádění je v omyl(neb co jiného je slibování království vezdejšího na onom světě), tudíž tato činnost by měla být spíše trestná)pragrafy na to určitě existují) a ne jim placeno , aby stále mohli lhát a svoji ideologii druhým vnucovat.

restituce nejsou xenofobní, ale svinstvo je to určitě.
30. 08. 2012 | 17:31

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Honza H. napsal:
„Co se týče žádostí subjektů, kterým byl zabaven majetek před 25.2.1948: Žádat mohou, ale nic nedostanou. V zákoně je jasně stanoveno "rozhodné období" od 25.2.1948 do 1.1.1990.“

Proč by nedostali? Vždyť Benda jasně řekl v pořadu Máte slovo 7.6.2012 po 10. minutě
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/212563230800022/video/

(a říkají to i ostatní zastánci navrženého zákona), že je rozdíl mezi datem, kdy bylo nějakým zákonem o majetkové změně ROZHODNUTO, a mezi datem, kdy byla fakticky provedena a ZAPSÁNA do knih. Zákonná rozhodnutí se realizovala postupně a také se postupně zapisovala, v důsledku protektorátních a poválečných zmatků i s několikaletým zpožděním.

Nebude se tedy vycházet ze schválených ZÁKONŮ, ale ze ZÁPISŮ v pozemkových knihách (které bylo lze navíc různě doplnit a upravit, na rozdíl od sbírky zákonů). Nebude se vycházet ze stavu de iure, ale ze stavu de facto, a to může být velmi nebezpečné.

Mohou tak být zpochybněny i zákony z doby dlouho před únorem 48 a nikdo netuší, kolik jich je a kolik let nazpět.
30. 08. 2012 | 18:41

Marek Kobera napsal(a):

To Alex: Máte naprostou pravdu. Když už něco ukradnete, tak zatloukejte a rozhodně ať Vás nenapadne něco vracet, nebo otevřete Pandořinu skříňku a budou to po Vás chtít všichni. Ano, to je moudré...
30. 08. 2012 | 18:57

Honza H. napsal(a):

Kolemjdoucí

Rozhodující bude, zda daná církev příslušný majetek k 25.2.1948 VLASTNILA. V případě pochybností o tom rozhodne nezávislý soud (nikoli p. poslanec Benda).
30. 08. 2012 | 19:04

Anna napsal(a):

Honza H.

Cituji:
Zemědělci se zlobí na církve. My žádnou náhradu nedostali, říkají
Svaz restituentů v zemědělství kritizuje fakt, že stát nadržuje církvím v otázce vyrovnání se s dopady komunismu. Zemědělci připomínají, že oni žádnou náhradu za své majetky zabavené v 50. letech nedostali. Obracejí se proto i na soud ve Štrasburku. Informuje o tom Česká televize.
Žádost restituentů o kompenzaci vloni na podzim premiér dopisem odmítl. "Zajisté uznáte, že nyní, kdy vláda a parlament přijímají vesměs nepopulární úsporná opatření, nelze zatížit státní rozpočet dalšími výdaji v řádu několika miliard," napsal tehdy Petr Nečas perzekvovaným lidem.
http://www.politicke-listy.cz/?clanek=122663-zemedelci-se-zlobi-na-cirkve.-my-zadnou-nahradu-nedostali--rikaji.html

Co k prolomení hranice r.1948 říká JUDr. PhDr. Jaroslav Kuba, CSc., absolvent právnické a filosofické fakulty UK v Praze, (věnuje se problematice filosofie práva a lidských práv, na pozvání a náklady americké strany z r.1988 působil na právech Kolumbijské university v New Yorku, v Československu vydal první VŠ učebnici k této problematice, jako VŠ pedagog se věnuje především ústavnímu právu, vykonává advokátní praxi,) - působí jako legislativně právní poradce prezidenta ČR, publikuje (např. Právo, Britské listy,):

V ustanovení § 1 se podle něj sice halasně zdůrazňuje, že zákon upravuje zmírnění některých majetkových křivd, které byly spáchány komunistickým režimem “v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990″.

Avšak § 16 ve spojení s § 15 říká něco jiného, tvrdí Kuba.

“Nejenže prolamuje zmíněnou časovou hranici, ale mezi 17 právnických osob (v rozporu se zásadou, že restituovat mohou jen fyzické osoby) z peněz českých daňových poplatníků vyplatí řadu miliard za věci konfiskované na základě dekretů prezidenta republiky z roku 1945,” vysvětluje poradce prezidenta, který hlavu státu zastupoval například před Ústavním soudem ve věci Lisabonské smlouvy.

Jmenovitě jde o dekret č. 12/1945 Sb. (o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa) a dále dekret prezidenta republiky č. 108/1945 Sb. (o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy).

Jinými slovy, dochází k prolomení dosavadní restituční hranice, což může mít nedozírné následky, protože s podobnými žádnostmi o navrácení majetku konfiskovaného před rokem 1948 mohou nyní vystoupit i další skupiny, které se cítí poškozeny – například sudetští Němci.

Kuba proto už vyzval nejvyššího státního zástupce, aby jeho úřad prověřil, zda se předkladatelé vládního návrhu zákona nedopustili zločinu podle platného trestního zákona.
http://abbartos.wordpress.com/2012/08/28/pravnik-hradu-restituce-nebezpecne-jak-lisabon/
30. 08. 2012 | 19:15

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Honza H - Definujte pojem "vlastnila". Pokud vznik vlastnictví počítáte až od zápisu do pozemkových knih, dojde k prolomení, o kterém jsem psal.
30. 08. 2012 | 19:17

Honza H. napsal(a):

Kolemjdoucí

Já myslím, že stačí, když se shodneme (spolu se zákonem) na pojmu "vlasnila" (ve smyslu "měla ve vlastnictví").

Upřímně řečeno, já neznám detaily ohledně zápisu do pozemkových knih. Důležité je, zda to církev "vlastnila". Pokud bude třeba tento pojem více vyjasnit (třeba právě ohledně toho, o čem píšete), tak to určitě vyjasní nezávislý soud. Příslušné rozhodnutí budu respektovat - doufám, že Vy také. A k žádnému prolomení nedojde.
30. 08. 2012 | 19:26

Honza H. napsal(a):

Anna

Problém těchto restituentů v zemědělství (pokud vím) spočívá v nedobré praxi, kdy oni to mají dostat od družstev (nikoli od státu) a pořád to nemají. Souhlasím, že by bylo dobré, aby jim bylo pomoženo k právu - ten majetek jim ale nezadržuje stát.

Ohledně analýzy dr. Kuby - četl jsem ji a zdůvodnění jeho obavy mi připadalo dosti krkolomné. Každopádně se teď této obavě snaží předejít prezident Klaus.
30. 08. 2012 | 19:41

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Honza H - Soudy musí být schopny říct poslancům předem, jak budou chápat vlastnictví, ještě před schválením zákona. Jinak poslanci nebudou vědět, co schvalují a jaké to může mít důsledky. Schválený zákon by byl zmatečný. Zdá se, že některým lidem by to docela vyhovovalo.
30. 08. 2012 | 19:51

Anna napsal(a):

Honza H.

Zarážející je vyjádření P.Nečase:
Žádost restituentů o kompenzaci vloni na podzim premiér dopisem odmítl. "Zajisté uznáte, že nyní, kdy vláda a parlament přijímají vesměs nepopulární úsporná opatření, nelze zatížit státní rozpočet dalšími výdaji v řádu několika miliard," napsal tehdy Petr Nečas perzekvovaným lidem.
30. 08. 2012 | 20:13

Marek Kobera napsal(a):

To Anna:

Můžete objasnit, jak případný nový zákon zrušuje ustanovení
dekretu č. 12/1945 Sb. (o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa) a dále dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb. (o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy)?

Děkuji.
30. 08. 2012 | 21:08

Anna napsal(a):

Marek Kobera

To opravdu nemůžu. Nejsem právník. Pouze jsem zde uvedla citaci, co k prolomení hranice r.1948 říká JUDr. PhDr. Jaroslav Kuba, CSc., absolvent právnické a filosofické fakulty UK v Praze, (věnuje se problematice filosofie práva a lidských práv, na pozvání a náklady americké strany z r.1988 působil na právech Kolumbijské university v New Yorku, v Československu vydal první VŠ učebnici k této problematice, jako VŠ pedagog se věnuje především ústavnímu právu, vykonává advokátní praxi,) - působí jako legislativně právní poradce prezidenta ČR, publikuje (např. Právo, Britské listy,).

Prolomení se obává i prezident:
Prezident Václav Kalus napsal premiéru Petru Nečasovi (ODS), Karlu Schwarzenbergovi (TOP 09) a Karolíně Peake (LIDEM) dopis, v němž je žádá, aby garantovali, že zákon o církevních restitucích nepůjde svou účinností před 25. únor 1948. Uvedla to Česká televize.
http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-57219480-prezident-pise-politikum-kvuli-cirkevnim-restitucim-boji-se-prolomeni-hranice-25-unora-1948
Dopis adresovaný premiérovi poté Klaus zveřejnil na svém webu. "Velmi mne znepokojují obavy řady občanů i právních odborníků z možného prolomení restituční hranice 25. února 1948 zákonem o církevních restitucích.
http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/prezident-klaus-chce-od-necase-garanci-kvuli-cirkevnim-restitucim.html
I bývalý ministr financí a člen ODS V.Tlustý:
Pokud to bude schváleno v navrhované podobě, tak dojde k znejistění dosavadního systému. Zaprvé, fyzické osoby budou také chtít uplatňovat peněžní náhrady, které nedostávaly. To se dá čekat ve výši miliard korun. Dojde také k prolomení dalších principů, například hranice, kam vydávání majetku mohlo zajít, čili 25. února 1948. Žádat mohou tedy subjekty, kterým byl majetek zabaven i před tímto datem.
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/tlusty-cirkevni-restituce-jsou-nebezpecne-majetek-pak-bude-chtit-vratit-kazdy_243534.html

A o výhradách opozice nemluvě.
Cyril Svoboda: Církevní restituce neprojdou přes Ústavní soud
O úspěchu a ústavnosti církevních restitucí pochybují i mnozí křesťané a členové církví. Bývalý významný politik, křesťan a právník si dokonce myslí, že církevní restituce jsou protiústavní a jako takové by je ústavní soud zamítl.


Projde-li to poté znovu sněmovnou, je tu Ústavní soud. Pokud dostane otázku principu rovnosti, která se týká finanční náhrady, bude to porovnávat s tím, zda takovou podporu dostali například zemědělci
http://www.osacr.cz/2012/05/23/cyril-svoboda-cirkevni-restituce-neprojdou-pres-ustavni-soud/
30. 08. 2012 | 23:17

Anna napsal(a):

Marek Kobera

K tomu prolomení - můj naprosto laický názor. Podle mě se jedná o problém, že do paušální náhrady mohl nebo je započtený i nějaký majetek konfiskovaný na základě dekretů prezidenta republiky z roku 1945. Výčtový soupis majetku zahrnutého do paušální náhrady zveřejněný nebyl a pokud vím, nebyl dán ani jako příloha k návrhu zákona pro projednání v poslanecké sněmovně a senátu.
Pro vznešení požadavku na restituci majetku zabaveného před r. 1948 by stačil asi i pouze jeden takový případ započtený v paušálních náhradách církevních restitucí.
Ale znovu upozorňuji - je to jen můj nezasvěcený pohled na věc.
31. 08. 2012 | 01:42

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Anna - Na seznamu.cz dneska jeden zastánce nechtěně prozradil dvě z možností, jak lze úspěšně zpochybňovat i převody majetku rozhodnuté před únorem 48.

(1) Pokud prý nebyly až dokonce provedeny obě fáze – zábor a převzetí – a to přesně podle zákonů č. 215/1919 Sb., č. 329/1920 a 220/1922 Sb. včetně záznamu v pozemkové knize, je převod majetku NEPLATNÝ, protože nebyl proveden v celém rozsahu předepsaným způsobem.

(2) Pokud bylo převedení majetku DOKONČENO platným způsobem, ale až po únoru 48, vstoupilo v platnost až v rozhodném období a bude se vracet na základě navrhovaného zákona.

Nezáleží na tom, jestli to nazveme prolomením nebo nějak jinak, ale je jasné, že schválením návrhu zákona se otvírá pandořina skříňka s nedozírnými následky. Vytvoří se precedens pro všechny ostatní případy, kdy převod buď nebyl proveden formálně přesně podle zákonů, nebo byl dokončen až v rozhodném období.

Podrobnosti viz začátek diskuse za článkem
http://www.novinky.cz/domaci/277491-klausova-podminka-garance-u-restituci-je-nesmyslna-soudi-kalousek.html

Myslím, že nějaké osobní garance Klausovi tady nejsou nic platné. Jedině příslušná soudní autorita by měla PŘEDEM odpovědět, jak se bude postupovat a jaké to může mít následky, aby poslanci PŘEDEM věděli, co vlastně schvalují. A aby to věděla i veřejnost, jejímž jménem poslanci hlasují.
31. 08. 2012 | 10:02

Anna napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.)

Osobní garance Klausovi nechápu. Nevím, jak by takové garance mohly čemukoliv zabránit.
Žádné prolomení by nehrozilo, kdyby restituce proběhly za stejných podmínek jako byly pro ostatní restituenty. Tam žádná paušální finanční náhrada nebyla.
31. 08. 2012 | 10:11

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Anna - V každém případě pokud nikdo není schopen závazně říct, jak má být navrhovaný zákon interpretován a jaké může mít následky, nežijeme v právním státě.
31. 08. 2012 | 10:20

Platan napsal(a):

http://www.mladi.cz/file/0f21i/A5-stop-predrz-restitucim-final-Sestava-1.pdf
02. 09. 2012 | 03:12

Mgr. Václav Dvořák napsal(a):

Od roku 1420, kdy proti mamonářské a nedožrané římské církvi zvedli husité svůj hlas a svoje zbraně a česká šlechta -kališnická i katolická - si církevní majetek rozdali mezi sebe žádný vladař (rozuměj stát) tento stav nezměnil. Církvi od té doby byl majetek jen dáván do užitku, ale dispoziční právo na něj církev neměla (prameny: prof. Pavlíček, doc. Kučera, doc. Vl.Kindl, JUdr. Pilecký, JUDr. Hrádela a dlaší). Jde o majetek veřenoprávní, ke kterému má dispozinčí právo stát a ne církev. Takže ten majetek po celou dobu od roku 1420 církevní není!!! Zavabavení církevního majetku je rozchod s feudalismem a proběhl ve vech demokratických státech. Katolická církev je svou podstatou totalitární organizace řízená ze zahraničí. Darování majetku katolické církvi je podle mého názoru nejen krádež, ale i vlastizradou a útokem na demokracii! Až poženeme ministry a poslance dnešní panské koalice k osobní zodpovědnosti za tento zákon a jeho náledky, ať se nikdo nediví. Bude to naše právo!
02. 09. 2012 | 13:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy