Nad masarykovským desaterem prof. Kučerové

14. 02. 2018 | 18:47
Přečteno 2992 krát
Prof. PhDr. Stanislava Kučerová (nar. 1927) je mým dnes již dlouholetým ideovým guru. Je to pedagožka a filosofka, bývalá (samozřejmě polistopadová) děkanka Pedagogické fakulty MU, a je to naprosto výjimečná žena; s lepší jsem se během svého života nesetkal.


V souvislosti se stoletými výročím roku vzniku Československa si znovu připomínáme Masaryka a ideje 1. republiky. Přečetl jsem a vyslechl jsem řadu komentářů a skoro mne bolelo, že jsou vesměs jakoby z jiného než z Masarykova světa. (Prof. Kučerová: „Žijeme v nemasarykovské době.“) Různí autoři o něm sice v různé míře leccos vědí, ale jeho svět, který byl kdysi skutečný - tím, že se naplňoval a že mu lidé rozuměli – nemají v krvi. Týká se to bohužel i našich předních filosofů a ostatních autorů, o politických i nepolitických celebritách nemluvě. Se souhlasem paní profesorky si proto dovoluji připomenout jednu z jejích prací, neboť je “z první ruky“ - od autorky, která 1. republiku pamatuje a Masaryka v krvi má:

„1. Braňte pravdu. Připomeňte si boje o Rukopisy, hilsneriádu, záchranu života 53 Srbů a Chorvatů v rakouském říšském sněmu za inscenovaného procesu. Respektujte Presidentskou standartu se symbolickým heslem „Pravda vítězí“.
Dnes bohužel převažují cynické manipulace a bezohledná propaganda ze všech mocenských center. V zájmu zvyšování účinnosti manipulace se zneužívá i vědeckého poznání a technického simulování skutečnosti.

2. Buďte uvědomělý národ. Pěstujte vlastní národní historii a filosofii. Význam husitského apelu na svobodu úsudku a svědomí, českobratrských vzdělávacích snah, Komenského světovosti a tolerance, myšlenek buditelů, zvláště Dobrovského, Kollára, Šafaříka, nezapomínejte na historické a politické dílo Palackého a na přínos Havlíčkův. Bez historické paměti není národa.
Dnes: Destrukce historické paměti ve všech médiích, jen s nepatrnými výjimkami.

3. Pečujte o velikost malého národa. Jděte klidně svou vlastní cestou. I malý národ může být kulturně vyspělý, šťastný a hrdý. „Bude-li každý z vás z křemene, je celý národ z kvádrů“, říkejte si s Janem Nerudou. Neopičte se nekriticky po těch větších a bohatších.
Dnes: Opičíme se bez míry, nevěříme si, neceníme si vlastní historie a kultury, ztrácíme svou identitu.

4. Vyznávejte ideál humanity (lidství, člověčenství), který se vyvíjí nejméně od dob reformace a renesance. Nepropadejte individualismu, utilitarismu, pesimismu, nehledejte nadčlověka. Chraňte přírodu a ctěte člověka. Zachovávejte staré přikázání lásky k bližnímu. Co nemáš ty rád, nečiň druhému. Dnes: Jsme tu každý sám za sebe. Smysl života jedince se stále víc jeví jako honba za ziskem a za požitkem. Ideálem se stává bohatství, neomezená spotřeba, povrchní zábava a pochybný styl života.

5. Uznávejte ideje volnosti (svobody), rovnosti a bratrství (solidarity). Usilujte o spravedlnost. Každý má právo na chléb a plnohodnotné vzdělání. Jsou nejen práva politická, ale i hospodářská. Chudí nepotřebují almužnu, ale práci a spravedlivou odměnu. Všichni mají právo na důstojný život. Svoboda bez odpovědnosti je lichá.
Dnes: Spravedlnost se pokládá za iluzi. Nerovnost přerostla do nesouměřitelnosti. Vládne zásada maximalizace zisku a konkurenceschopnosti. Kapitál má přednost před a nad člověkem.

6. Važte si svobody a samostatnosti státu, kterou jsme vybojovali v 1. světové válce. Važte si hrdinství legionářů a nadšení Sokolů, važte si těch, kteří pracují obětavě a nezištně pro blaho národa.
Dnes: Zpochybňuje se sama existence a identita národa, zesměšňují se nadosobní cíle. Státu prý má být co nejméně. “Perspektivní” jedinec se ptá: co mi ta která funkce (podnik) vynese? Co se mi víc vyplatí?

7. Mějte na paměti naši Washingtonskou deklaraci z r.1918, „Prohlášení československé nezávislosti“ a jeho principy. Stát budiž republikou, bude mít demokratický parlament, institut referenda, zaručí svobodu svědomí, projevu a shromažďování, zrušeny budou šlechtické výsady a tituly. Bude provedena odluka církve od státu, ženy budou mít stejná práva, pracovní doba bude 8hodinová, ústava zabrání třídnímu zákonodárství.
Dnes: Státní idea chybí. Hrozí návrat poměrů před Deklarací z r.1918. Trpíme pochybné církevní restituce, mlčíme k nekritickému hodnocení Rakousko-Uherska, přepisujeme dějiny v protimasarykovském a v protidemokratickém duchu.

8. Zajímejte se o vývoj v Evropě a ve světě. Státy se spojují, integrují. Dbejte o to, aby se tak dálo na principech rovnosti. „Já pán, ty pán“. Podporujte svébytnost a vzájemnost, neopomíjejte slovanské národy, octly se historickým vývojem v méně příznivých podmínkách.
Dnes: Poselství nejvýš aktuální. Dovedeme je přijmout a uskutečňovat? Jsme ve vleku bezohlednosti globalizačních mocných.

9. Dbejte o kulturu slova. Věnujte pozornost literatuře a umění. Vděčíme jim za povznesení národa. Nejsou tu pro zábavu, ale pro zušlechtění. Přinášejí prožitek lidského údělu. Celé velké národní masy z nich přijímaly ideály mravní a sociální.
Dnes: Pokračuje kulturní destrukce. Neoliberalismus a postmodernisus odmítají s posměchem výchovné a vzdělávací tendence umění. Cení se narušování stávajících estetických norem a velebí se „šok“ z nového díla. Vulgárnost a obscénnost nezná mezí.

10. Starejte se o školu a o učitele. Ať vedou žáky v duchu přirozeného vlastenectví, prostého jakéhokoli šovinismu, k uvědomělé lásce k vlasti, která se projevuje činy, ne slovy. Ať uplatňují demokratičnost. Výchova má směřovat k rozumné a odpovědné správě věcí veřejných. Ať posilují rozvoj myšlení, aby bylo kritické a metodické a činilo člověka způsobilým řešit společenské i praktické a profesní problémy života. Ať vedou k úctě k ideálům individuální i národní mravnosti, ať pěstují lásku k práci, k duchovním hodnotám, k vědě, k poznání pravdy, ať rozvíjejí smysl pro krásu a umění. A ať se dbá o důstojnost a autoritu učitelů; ti by ovšem měli být už za studií vedeni k tomu, aby si to zasloužili.
Dnes: Škola bez kázně, učitel bez vážnosti. Všeobecná vzdělanost není uznávanou hodnotou. Máme tu generaci, která netouží po vzdělání, tím méně po službě vlasti. Chce se zviditelnit, chce zbohatnout, nedívá se kolem sebe. A média ji v tom intenzivně podporují.

Závěrem: Masarykův odkaz není neuaktuální, neurčitý, mlhavý a vzdálený realitě. Naopak. Nabádá nás k radikální proměně společnosti, která se ocitla v krizi, podobně jako celá euroamerická civilizace. Jak? To už je na současných generacích, které by měly vědět, že život je nejen dar, ale i riziko a úkol, a že svoboda je poznaná nutnost.”

V některých ohledech se od paní profesorky liším, vidí svět a politiku levicověji než já. Nic nám to ovšem nebrání, abychom se navzájem plně nerespektovali a náš vztah to ani v nejmenším nenarušuje. Něco podobného bych doporučoval našim politikům, a nejen jim.

S paní profesorkou jsme si navykli do svých textů navzájem zasahovat; říkáme tomu “přehazování”. Já jsem si to teď dovolil i vůči jejímu výše uvedenému textu. Ledaccos se sice bude opakovat, avšak jak se říká, opakování je matkou moudrosti:

“1. Braňte pravdu, neboť “Pravda vítězí“. Pěstujte vlastní národní historii a filosofii. Bez historické paměti není národa.
2. Pečujte o velikost malého národa. Jděte klidně svou vlastní cestou. I malý národ může být kulturně vyspělý, šťastný a hrdý. Uvažujte velkoryse, snažte se překonávat příznačnou českou malost.
3. Vyznávejte ideál humanity. Nepropadejte individualismu, utilitarismu, pesimismu, nehledejte nadčlověka. Chraňte přírodu a ctěte člověka. Zachovávejte staré přikázání lásky k bližnímu. Co nemáš ty rád, nečiň druhému.
4. Uznávejte ideje svobody, rovnosti a bratrství. Usilujte o spravedlnost. Každý má právo na chléb a plnohodnotné vzdělání. Jsou nejen práva politická, ale i hospodářská. Chudí nepotřebují almužnu, ale práci a spravedlivou odměnu. Všichni mají právo na důstojný život. Není k tomu zapotřebí být materiálně bohatý, mnohdy je tomu spíše naopak.
5. Važte si svobody a samostatnosti státu, kterou jsme vybojovali v 1. světové válce, snažili se obnovit v roce 1968 a po roce 1989. Svoboda bez odpovědnosti je lichá. Važte si všech, kdo pracovali a pracují obětavě a nezištně pro blaho národa.
6. Mějte na paměti Washingtonskou deklaraci z r.1918, naše „Prohlášení nezávislosti“ a jeho principy. Stát budiž republikou, bude mít demokratický parlament, institut referenda, zaručí svobodu svědomí, projevu a shromažďování, budou zrušeny šlechtické výsady a tituly, bude provedena odluka církve od státu, ženy budou mít stejná práva. ústava zabrání třídnímu zákonodárství. Rovná daň, která je jednou z hlavních příčin vzniku autokratického Nového světového řádu, je nepřijatelná.
7. Zajímejte se o vývoj v Evropě a ve světě. Evropa není “oni” ale my a bylo tomu tak od nepaměti. Dbejte o to, aby se tak dálo na principech rovnosti. „Já pán, ty pán“. Podporujte svébytnost a vzájemnost.
8. Dbejte o kulturu slova. Věnujte pozornost literatuře a umění. Vděčíme jim za povznesení národa. Nejsou tu pro zábavu, ale pro zušlechtění. Přinášejí prožitek lidského údělu. Celé velké národní masy z nich přijímaly mravní a sociální ideály.
9. Starejte se o školu a učitele. Ať vedou žáky v duchu přirozeného vlastenectví, prostého jakéhokoli šovinismu, k uvědomělé lásce k vlasti, která se projevuje činy, ne slovy. Ať uplatňují demokratičnost. Výchova má směřovat k rozumné a odpovědné správě veřejných věcí. Ať posilují rozvoj myšlení, aby bylo kritické a metodické a činilo člověka způsobilým řešit praktické problémy života. Ať vedou k úctě k ideálům individuální i národní mravnosti, ať pěstují lásku k všeobecnému vzdělání, k práci, k duchovním hodnotám, ať rozvíjejí smysl pro krásu a umění.
10. Víru v boha nebo její odmítání považujte za ryze osobní věc. Pro víru hovoří člověku nepochoptelná složitost a účelovost světa, dovozovat z toho existenci Boha však lze pouze hypoteticky. Teismus, agnosticismus a ateismus jsou z morálního hlediska rovnocenné. Odmítejte víru v zjevení a jakékoli jiné zázraky, stejně jako všechny pověry a rituály.”

Dalo by se sice ještě mnoho přidat, avšak pro nyní tak potřebnou inspiraci Masarykem to snad víc než stačí. Jestliže jeho “stát se udržuje idejemi z nichž vznikl” neplatí zcela univerzálně, pro nás by mělo platit bezezbytku.

Pro dokreslení přidávám Seifertovu báseň, napsanou po Masarykově smrti v roce 1937:

To kalné ráno

Za sto let možná děti našich dětí svým dětem budou teskně vyprávěti o šedém ránu čtrnáctého září, navěky označeném v kalendáři.
To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě.
Až ze všech nás budou jenom stíny či prach, jejž čas bude klást na hodiny života příštích, v ranním šeru chvíle se ozve bez úderu.
To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě.
Tu chvíli před půl čtvrtou ranní, ten okamžik a konec umírání, když smrt se dotkla vrásek čela a ranní mlhou odcházela.
To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě.
Evropo, Evropo, až zvony rozhoupají, měla bys první být mezi těmi, kdož lkají, Evropo hrozná nad meči a děly, ve světle svící, jež se rozhořely.
To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě.

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy