Od globalizace k lokalizaci

17. 08. 2016 | 09:28
Přečteno 10759 krát
INSTITUT 2080 pořádá 8. září u příležitosti svého prvního výročí konferenci na téma "Lokální ekonomiky". Následující text je obecným úvodem do této problematiky.

Hranice globalizace

Britský historik Niall Fergusson v roce 2005 připomněl, že zhruba před sto lety existovala podobná globální situace jako dnes. Na přelomu 20. století se dlouhodobě zvyšoval objem světového obchodu, rostla pohyblivost kapitálu a zboží, bankovnictví bylo jen minimálně regulované, panovala nízká inflace a trhy se dynamicky rozvíjely.

Na pozadí tehdejšího bouřlivého ekonomického vývoje, pro který lze stejně jako dnes použít pojem globalizace, se i tehdy odehrával proces přerozdělování moci; sestup dosavadních a vzestup nových dominantních mocností. Za této konstelace vypukla první světová válka, která vedla k oddělení trhů, vzrůstu cen, krizi v nejvýznamnějších zemích a k poklesu konzumu. Posléze došlo k ruské revoluci a občanské válce v Číně. Než vznikla stabilnější konstelace, trvalo to skoro padesát let a jejímu dosažení předcházely dvě světové války.

Také situace o sto let později má podobně zlomový charakter. Globalizační myšlení se definitivně prosadilo po skončení „studené války“. Do té doby bránilo politické rozdělení světa nespoutanému rozletu titánských snů politiků a podnikatelů. Po pádu železné opony nic nebránilo skutečně „globální“ globalizaci a tím jak kooperaci tak i konkurenci bez hranic. Nový báječný svět globalizace sliboval netušené možnosti růstu moci a zisků.

Kyvadlo dějin po konci "studené války" jakoby vynucovalo velká řešení. Zdálo se, že dynamika historického vývoje stojí jednoznačně na straně myšlení "ve velkém" ("think big"). Postkomunistický svět bez hranic umožňoval a "vyžadoval" velkoprostorové organizace a řešení. V roce 2004, při našem vstupu do EU se evropský federalismus mnohým mohl jevit jako hmatatelný předstupeň nadcházejícího globálního vládnutí ("global governance").

Výhody pro všechny

Globalizaci byl dlouho připisován zisk pro všechny zúčastněné („win-win efekt“). Dnešní realita je však jiná. Pro státy zemí skupiny BRICS byly v rámci globalizace západní státy zajímavé především jako výnosné exportní trhy. Jejich vlastní import z nich byl proto dlouho zaměřen výhradně na ty branže a produkty, které slibovaly posílení exportu zpět do rozvinutých západních zemí. A proto když z hlediska rozvojových zemí poklesla výnosnost západních trhů, poklesla i jejich ochota dovážet z rozvinutých zemí drahé investiční zboží.

Hlavním cílem zemí skupiny BRICS nikdy nebyl růst mezinárodní výměny zboží jako takové, nýbrž vždy pouze rozvoj vlastní ekonomiky a s tím spjatý růst vlastní politické moci. Domácí poptávku jejich vlády směřovaly a směřují důsledně k vlastním producentům a ztěžují importy z vyspělých západních států.

Přesto se v průběhu času ukázalo, že se rozvojovým zemím pomocí mezinárodní dělby práce s velkou pravděpodobností nepodaří dosáhnout dnešní západní úrovně blahobytu. Svým dosud nenasyceným trhem se sice Brazílie, Rusko, Indie nebo Čína podobají dnešním rozvinutým zemím v jejich dynamické růstové fázi v prvních desetiletích po II. světové válce. Avšak k tomu, aby dosáhly podobné úrovně blahobytu, jim chybí tři předpoklady, které zhruba do 70. let působily ve prospěch západních zemí: levné suroviny, levné cizí pracovní síly a nadvláda v mezinárodních organizacích regulujících obchod a finance.

Rozvojové země by mohly rozvinuté státy dohnat jedině tehdy, kdyby se západní svět spokojil s tím, že z množství globálně vznikajícího blahobytu bude dlouhodobě dostávat menší díl a dokonce i ztrácet část bohatství, kterým již disponuje. Takový vývoj je politicky vyloučený, protože v západních demokraciích vede k bezprostřednímu ohrožení sociálního míru, tj. vnitropolitické stability.

Stabilita západních demokracii je založena na příslibu trvalého růstu. Protože však rozvojové země přestávají být odběratelem západních exportů tak je tento cíl nedosažitelný a důsledkem je vnitropolitická destabilizace Západu. Jakmile demokratické vlády přestanou být schopny nabídnout průměrným lidem optimistickou perspektivu, ohrožuje to politické a ekonomické uspořádání.

Obvykle (víceméně právem) předpokládaný mírotvorný důsledek zbožní výměny je založen na následujícím předpokladu: kdo spolu obchoduje, ten proti sobě nebojuje. Konfliktní potenciál doznívající globalizace (ve Fergussonově smyslu) je však odvozen od nejisté budoucnosti blahobytu jak ve zralých západních konzumních společnostech tak i v rozvojových zemích. Oba tyto světy jsou při snahách o splnění konzumního ideálu odkázány na sebe navzájem a to ve fatální závislosti. Úspěch snažení jedné strany je ve značné míře spojen s neúspěchem tohoto snažení pro druhou stranu. Globalizace již není ve fázi „win-win“. A nejenom to. Jedná se i o přerozdělování politické moci ve světě.

Nová rovnováha

Zhruba před sto lety začalo hledání nové globální mocenské rovnováhy. Tento proces trval až do poloviny minulého století a stál lidstvo dvě světové války. Cenou za následující období relativní rovnováhy bylo rozdělení světa na mocenské regiony. Mocenskou rovnováhu hledá také dnešní svět, rozháraný od pádu železné opony před čtvrt stoletím.

Zkušenosti posledních let ukazují, že i dnes bude velmi obtížné najít rovnovážný stav v globálním měřítku. Vznik vyvážené situace v „bezmezně“ globalizovaném světě a za pomoci ekonomického propojení ( tj. mezinárodní dělbou práce) mezi etablovanými a nastupujícími mocnostmi není tím nejpravděpodobnějším scénářem Stejně po II. světové válce je přiměřená forma oddělení ekonomických a politických regionů řešením, které slibuje větší stabilitu než v trvalé krizi se potácející globalizovaný svět.

Zdá se, že nejpravděpodobnější je volba mezi dvěma možnosti. Buď se se musíme smířit s dalšími politicko-ekonomickými krizemi a možná dokonce i vypuknutím nadregionálních násilných střetnutí nebo se globalizace výrazně zpomalí a vystřídá jí řízená fragmentace. Bude se tedy jednat buď o spontánní, nekontrolovatelnou (tj. krizemi brázděnou) cestu s nejasným výsledkem nebo o záměrné politické zákroky směřující ke zjednodušení globálních vztahových sítí. Tato druhá cesta by zvýšila přehlednost, vyjasnila příčinnost, poskytla čas a prostor pro hledaní přiměřených řešení a uvolnila kapacity pro jejich provedení. Jestli se tento scénář prosadí nelze říci, ale jisté je, že pro jeho účelnost hovoří i další fakta.

Globalizační dilema

Pro zastánce globalizace bylo a je příznačné, že ať jde o prosperitu firem, politickou spolupráci států, nastolení míru, světový obchod nebo cokoliv jiného, tak jejich standardní odpověď zní vždy pouze „think big“. Na první pohled to vypadá logicky. Avšak zbožnění velkoplošných řešení, jako je sugeruje i heslo "více Evropy", je podobné „univerzálnímu bolehoji“ z Twainova románu Tom Sawyer. A má i velmi podobné "léčivé výsledky".

Na základě předpokladu, že účinnost lze dosáhnout jen skrze velikost, se politici, podnikatelé a vědci skoro půl století snaží pochopit svět a vyřešit jeho problémy. Teoreticky mají globální hráči, virtuální finanční transakční systémy či nadnárodní organizace nepochybné výhody, které však jsou (stejně nepochybně) většinou prakticky nedosažitelné. Dnes již nelze přehlédnout, že vše přesahující politické a ekonomické struktury a organizace nezaručí očekáváný výsledek; problémy se tak pouze organizačně, ale ve skutečnosti neřeší.

Od přelomu 21. století roste četnost a důsledky funkčních selhání a rozpadů velkých hospodářských a politických celků. Je proto na čase přestat chápat krize jen ekonomicky či politicky. Přesnější obraz získáme, když začneme krize popisovat jako důsledek nezvládnuté komplexity. Proč? Zejména ze třech důvodů.

- Velkoplošná řešení jsou již svou podstatou nevhodná k tomu registrovat a respektovat situaci a zájmy středních a malých aktérů. Ve velkých politických nebo hospodářských organizacích jsou ti, kteří rozhodují tak vzdálení od míst, kde mají být jejich rozhodnutí uskutečňována, že nemohou postihnout ani specifické podmínky a zájmy na nižších úrovních ani kontrolovat provádění svých rozhodnutí.

- Politické a ekonomické elity, vyzbrojené matematizovaným manažerským věděním, se s cílem maximalizace zisku a moci snažily hospodářské a politické struktury globálně zároveň (ve jménu produktivity) zhušťovat a (ve jménu „economy of scale“) rozšiřovat. S těmito protichůdnými procesy byly a jsou spojeny koordinační a organizační náklady, které rostou s velikostí organizace a přesahují teoretické výhody velkoprostorových řešení.

- Manažeři a ministři se snažili pochopit a ovládnout chaotické procesy globalizace pomocí stále komplikovanějších a větších organizačních jednotek. Kontrolu nad volatilní a mnohorozměrnou realitou chtěli dosáhnout pomocí stále detailnější standardizace. Jejich cílem proto bylo a je vtěsnat jedinečnost a proměnlivost společností do sítě institucí a pravidel. To se jim však dosud nepodařilo. Standardizace pouze ulehčí vládnutí, ale nezlepší jeho kvalitu.

Hledání optimální velikosti

Krize současnosti, ať již jejich příčiny leží na první pohled především v ekonomice nebo v politice, lze nejpřesněji popsat jako samovolné zjednodušování a zmenšování systémů. Příčinou je to, že lidé jsou sice schopni vytvořit všudypřítomné firemní konglomeráty, nadnárodní spolky, košatá organizační schémata a neprůhledné transakční systémy, ale nejsou schopni je opravdu ovládat.

Důvodem je skutečnost, že maximalizace zisku a moci je stále obtížnější a to se odráží ve složitosti struktur, které jí mají sloužit. Tudíž je stále náročnější tyto struktury myšlenkově obsáhnout a řídit.

Shrnu-li naše dosavadní poznatky, tak lze říci toto: Současné krize jsou především spontánním rozpadem struktur sloužících maximalizaci zisku a moci. Nebo jinak řečeno: Krize jsou vynucenou redukcí nepřiměřených ambicí elit na úroveň, která odpovídá lidským schopnostem. A to je hlavní důvod proto, že dnes globalizaci střídá fragmentace.

Neúspěchy politických a ekonomických elit při utváření a řízení sociálních struktur nám poskytují dva podstatné poznatky:

1. Zárukou úspěšnosti řešení není velikost prostoru, na kterém je uplatněno. Naopak. Lokální přístup se zdá být častěji úspěšnější (protože lidským schopnostem přiměřenější) než snahy o globální řešení.

2. Pro úspěch každého řešení je míra sourodosti (tj. kompatibility) aktérů, kterých se projekt týká, důležitější než velikost prostoru, na kterém se odehrává.

A proto přechází fragmentace velkých celků v lokalizaci. Tu pak lze definovat jako hledání optimální velikosti a sourodosti sociálních systémů. Obojí není dáno jednou provždy a všude stejně; závisí totiž na sociálním, historickém a ekonomickém vývojovém stadiu společnosti. V procesu lokalizace se tudíž jedná o to, najít na základě vždy jedinečných podmínek takovou velikost entity, která nejenom odpovídá omezeným lidským schopnostem porozumět a řídit sociální systémy, ale která vykazuje takovou úroveň její (ekonomické, politické a kulturní aj.) sourodosti, která umožňuje úspěšné fungování a zvyšuje její šance na přežití. Je tedy účelné zmenšovat systémy tak dlouho až dosáhneme prosperujících, životaschopných entit (celků), které budeme schopni ovládat a udržet při životě.

Lokalizace umožňuje specifické přístupy a je tudíž vhodným prostředkem k dosahování cílů a k řešení problémů. Globalizace naproti tomu vylučuje řešení "šitá na míru". Je cílem sama o sobě a může ohrožuje proto jednotlivé aktéry. Globální perspektivy a přístupy tím samozřejmě nejsou vyloučeny, ale pouze vykázány na místo, kde jsou přiměřené a účelné.


Více informací o konferenci na: www.lokalniekonomiky.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy