Euro může stáhnout Evropu do pekel

14. 04. 2010 | 08:32
Přečteno 33920 krát
„Řecko nechce ani cent. Prosíme však o politickou podporu“, ujišťoval ještě počátkem března řecký premiér Giorgos Papandreou. Přestože ho nadšeně citoval kdejaký evropský politik, byla jeho slova asi tak věrohodná, jako tvrzení malého dítěte, že nenávidí hračkářství.

Řecko zoufale potřebuje především peníze; jenom do konce května musí Atény refinancovat dvacet miliard euro dluhů. Papandreouvy sliby také vydržely sotva čtrnáct dní. V Bruselu se 24. března jednalo pouze o penězích a přitom se stalo něco nevídaného: Německo odmítlo výlučně evropskou záchranou akci a prosadilo zapojení Mezinárodního měnového fondu. Peníze od MMF vsak nebudou stačit a mezeru vyplní „dobrovolné“ půjčky členských zemí eurozóny. Německo samozřejmě zaplatí lví podíl, ale přesto stojí Berlín na pranýři. Šok který v evropských hlavních městech vyvolalo německé „ne“ svědčí o nepochopení podstaty problému a závažnosti situace.

Politika nad ekonomikou

Proces evropského sjednocení je od svého počátku pojímán především politicky. Společným jmenovatelem každého politického jednání je kompromis, zatímco v ekonomickém rozhodování jsou to čísla. Při hledání politické dohody lze pozice změnit, zamlžit nebo opustit. Čísla však oddiskutovat nelze. Současná krize evropské integrace je způsobena tím, že se po desetiletí čísla přehlížela a manipulovala.

Zpočátku byla nadřazenost politického částečně pochopitelná. Sjednocení Evropanů ve společném státě slibovalo smíření včerejších nepřátel, obranu proti hrozbě z Východu a trvalé pacifikování notoricky neklidného Německa. Fascinace projektu evropské státnosti zatlačila do pozadí skutečnost, že sjednocení kontinentu je možné pouze na základě jeho ekonomické sourodosti.

Evropští vůdci tento problém posléze rozeznali a pokusili se od 60. let minulého století vyrovnávat hospodářské rozdíly uvnitř společenství. V průběhu let byly v tzv. kohezních a infrastrukturálních programech vydány obrovské sumy, chyběla však promyšlená modernizační strategie a zejména důsledná kontrola toho, jak účelně se s penězi zachází.

V Evropě vznikaly instituce symbolizující a prosazující politické sjednocování. Kontinent tak sice srůstal politicky, avšak nikoliv ekonomicky. Místo energické modernizace zaostalých států převažovalo přerozdělování, tehdy ještě bujně tryskajících, finančních zdrojů z bohatších do chudších zemí. Přislovečnými se stalo finanční „všimné“ pro kverulantské vlády, kterým byl při klíčových jednáních pravidelně odkupován jejich souhlas. Pravé mistrovství v tomto ohledu vyvinuly španělské a řecké elity nezávisle na své stranické příslušnosti.

Konzervace místo modernizace

Vedle váhavé hospodářské modernizace probíhal gigantický a desetiletí trvající konzervační program, jménem společná agrární politika. Náklady na něj daleko přesahovaly polovičku rozpočtu Evropského společenství.

Evropská zemědělská politika je ztělesněným triumfem politického nad ekonomickým pojetím integrace. Pomiňme desítky milionů vydaných za neexistující olivové plantáže a vinice, nemluvme o subvencování pěstitelů tabáku doprovázeném financováním boje proti kouření. Daleko podstatnější je skutečnost, že moderní ekonomika se vyznačuje nízkým podílem zemědělského sektoru a vysokým podílem služeb. Ve jménu Evropské agrární politiky se však investovaly miliardy do konzervování zaostalé hospodářské struktury, zejména v zemích středomořského prostoru.

Také v případě evropské zemědělské politiky šlo hlavně o peníze, ale skoro vůbec ne o jejich efektivní nasazení. Není divu, že země odměněné za svou zaostalost mají dodneška naprogramovaný rozpočtový schodek. Prostě nedokáží vyrábět a prodávat tak výnosně, aby to stačilo na zaplacení rostoucí životní úrovně.

V průběhu let se prokázalo, že Evropská unie umí lépe přerozdělovat než modernizovat. Naposledy tuto slabinu potvrdila tzv. Lisabonská agenda z roku 2000. Podle ní měla být Unie právě letos nejdynamičtějším regionem světové ekonomiky a vykazovat nejvyšší konkurenceschopnost.

Spasitelské euro

Historie společné měny euro dokonale zapadá do tradice politického inženýrství, které sugeruje nadřazenost politické vůle nad ekonomickými fakty. Pochyby o tom, zda-li hospodářská situace zavedení eura vůbec připouští se sice (velmi izolovaně) ozývaly z vědecké oblasti. Realismus však byl stigmatizován jako euroskepticismus. Političtí vůdci se o takové hnidopišství nestarali vůbec a prostě se usnesli, že zavedení společné měny povede k očekávaným výsledkům.

Tradici politického pojetí evropské integrace odpovídal i výběr členů eurozóny. Z této perspektivy nebyla samozřejmě představitelná eurozóna bez Řecka, kolébky evropské kultury nebo Itálie, země v níž byly podepsány „Římské smlouvy“. Ekonomické deficity některých členských zemí byly zlehčovány odkazem na závaznost a disciplinující funkci „paktu stability“. Avšak již při zkoumání zralosti adeptů členství mohli všichni, kteří chtěli absolvovat lekci o manipulaci a zamlžování ekonomické reality. Převládající politické pojetí evropské integrace však vylučovalo přísnou kontrolu a hlasitou kritiku.

Hospodářskou modernizaci, kterou nezajistila kohezivni a infrastrukturální politika a kterou sabotovala společná zemědělská politika mělo samospasitelně vynutit členství v eurozóně. Pro její ekonomicky šlabší členy měla kriteria paktu stability vytvořit atmosféru fitness clubu, ve kterém svou formu doladí až na potřebnou úroveň. Společná měna měla být nástrojem k dosažení ekonomické stejnorodosti a tím i dodatečnému splnění předpokladů pro skutečnou a stabilní evropskou integraci.

Členství v eurozóně situaci ekonomicky zaostalých států ztížilo a usnadnilo zároveň.
Vzhledem k zastaralé struktuře jejich hospodářství mohly pouze obtížně vyvážet své málo výnosné a kvůli silnému euro předražené výrobky. Dříve by si ulevily oslabením vlastní měny, teď však nemohly ani dost vyvážet ani nechtěly dost spořit. Ze svěrací kazajky - pro ně příliš silného - eura se vyvlékly zadlužováním. Díky počátečně skvělému renomé eura měly prakticky neomezený kredit, který také plně využily. Pomocí společné měny tak (opět) přenesly zodpovědnost za své hospodářské problémy na bohatší členy eurozóny. Euro se tak přiřadilo k nástrojům přerozdělování blahobytu uvnitř EU. Ale ruku na srdce. Kdo by odolal, může-li si ušetřit nákladnou a nejistou modernizaci?

Evropané tak dostali další lekci o tom, že hospodářské rozdělení kontinentu je obtížněji překonatelné než politické rozdělení. Přijmout rezoluci a založit další úřad je podstatně snažší, než provést strukturální změny v ekonomicky zaostalém regionu. Není divu, že se ekonomické rozdělení Evropy nepodařilo překonat ani po desetiletích integrační politiky.

Co se stalo v Německu?

V logice dosavadní integrační politiky by bylo, aby bohatší země řecké deficity vyrovnaly. A tak se pohledy všech automaticky obrátily na Berlín. Německo však poprvé v dějinách EU bezvýhradnou pomoc odmítlo. Co tomu předcházelo a k čemu to povede?

Evropské sjednocení bylo (z mocensko-politického hlediska zcela oprávněně) motivováno také snahou vázat sílu Německa a neutralizovat jeho přirozenou dominanci na kontinentě. Německé vlády od Adenauera až po Kohla s tím souhlasili. V čase se měnila pouze jejich sebereflexe. Nejprve vděčnost Němců, protože byli po II. světové válce vzati namilost, časem rutina a posléze místy i jistý cynismus; mnohdy o sobě po straně hovořili jako o „německé dojné krávě“.

Zavedení eura mělo spoutání Německa v evropských strukturách učinit nezvratným. I tento záměr a jeho důsledky byly rozhodujícím aktérům zřejmé. Zaprotokolována jsou slova Helmuta Kohla, který 18. prosince 1989 vůči americkému ministrovi zahraničí Jamesi Bakerovi ke zrušení marky poznamenal: „Vždyť ja tím jednám proti německým zájmům.“ Významnou roli hrála v těchto souvislostech Francie, věčný německý rival. Její evropská politika byla vždy nesena snahou o vyrovnání německé dominance.

Paříž měla při zavedení eura stejný zájem jaký má při jeho krizi - zrušit nebo alespoň oslabit německou mocenskou pozici. Zánik marky skutečně vedl k dočasnému oslabení německé hospodářské nadvlády v Evropě. V následujících letech se však Německo vzpamatovalo z nákladného sjednocení země a bylo by ochotné k další podpoře evropské integrace. Připravenost Němců obětovat svůj prospěch na oltář evropského sjednocení byla po desetiletí mnohokrát prokázána. Pro zdrcující většinu německé veřejnosti je evropská integrace dodnes v nejvlastnějším zájmu jejich země. V pozadí stojí až mystické pojetí procesu sjednocení kontinentu jako posloupnosti symbolických reparací za vinu země ve druhé světové válce.

Evropská ekonomika v globální krizi

Příčinou německého odmítnutí, i nadále bezvýhradně financovat selanku na plážích Středozemního moře, není germánská zlovolnost, nýbrž důsledky globalizace. Dokud Západ dominoval světovou ekonomiku mohla fungovat koncepce evropské integrace založená na přerozdělování bohatství ve prospěch chudších členů Unie; bylo prostě z čeho dávat. Před dvaceti lety však západní model zvítězil v soupeření systémů a vzápětí začal ztrácet svou hospodářskou nadvládu. Čína a další členové seskupení BRIC již přes dvacet let odsávají také z Evropy pracovní přiležitosti a kupní sílu a zároveň agresivně konkurují o investiční kapitál. Německo a další výkonné evropské ekonomiky, jako holandská, rakouská nebo finská se této výzvě pokusily relativně úspěšně vzepřít. Avšak zatímco Německo udržuje svou konkurenceschopnost za cenu realného poklesu mezd, reagovaly jihoevropské státy právě opačně. V Řecku, Španělsku, Portugalsku a Itálii rostly v posledních letech (jaksi ze zvyku) mzdy rychleji než produktivita práce.

V této situaci vypukla finanční krize, která přerostla ve světovou hospodářskou krizi a odhalila skutečný stav eurozóny. Na tomto pozadí již nepomohla zamlžovací konferenční rétorika, příznačná pro politicky pojatou evropskou integraci. Konečně začala platit neoddiskutovatelná čísla. V minulém roce snížily světové ratingové agentury dlužnickou bonitu Řecka a teď „objevily“ i ekonomickou slabost Portugalska a Španělska. Ekonomickou rozpolcenost eurozóny již nelze přehlédnout.

Kde je Helmut Kohl?

Na pozadí těchto skutečnosti působí až dojemně bezmocně chování těch, kteří ostentativně vzpomínají na „skutečné“ německé Evropany, jako Konrad Adenauer nebo Helmut Kohl. Biografické rozdíly mezi nimi a Angelou Merkelovou však nevysvětlují prakticky nic. Ve skutečnosti by dnes jakýkoliv německý kancléř jednal stejně jako ona a měl by k tomu nevyvratitelný důvod. Nemůže totiž jinak.

Berlín si již luxus dosavadní bezvýhradné podpory evropské integrace nemůže dovolit. Německo musí důsledně šetřit a zároveň udržet politickou stabilitu. To není snadné, protože průměrní Němci v posledních letech nezadržitelně chudnou. Ano, proti Řekům jsou na tom pořád ještě dobře. Ale ruku na srdce. Nás také nezajímá, o kolik hůře se vede Ukrajincům nebo Bělorusům. Žádná německá vláda by nedokázala i nadále velkoryse financovat dosavadní nehospodárnou formu evropské integrace a udržet zároveň vnitropolitickou stabilitu.

Evropa si však zvykla na to, že Německo je prostě v roli finančníka Evropy „stand by“. Zhutnělou formou tohoto typu myšlení byl nedávný požadavek francouzské ministryně financí Christine Lagardeové, aby Německo podpořilo ostatní evropské ekonomiky tím, že sníží své exporty a zvýší importy. Francouzská ministryně není žádná naivka a dobře ví, že od německých politiků požaduje harakiri. Kritické hlasy z evropských hlavních měst však dokazují, že mnozí evropští státníci očekávají, že Berlín přinese pro Evropu každou oběť. V pozadí stojí nevyslovený předpoklad, že Německo má za svou historickou vinu trvalou reparační povinnost. Tato argumentace je sice myslitelná, racionální úvaha by však měla připustit i význam historické zkušenosti. Německo se již jednou v moderní historii - a sice po I. světové válce - politicky zbortilo pod tlakem příliš vysokých hospodářských reparací. Výsledek je známý.

Pro evropské sjednocení nemá Německo ani zdaleka zašité kapsy. Havní ekonomickou zátěž evropské politické konstrukce však již nedokáže nést, protože tím přímo ohrožuje svou vlastní stabilitu. Bude zajímavé sledovat, jestli a jak úspěšně bude za těchto podmínek evropská integrace pokračovat. Již teď se však můžeme pousmát nad ironii dějin. Dokud Německo prosperovalo, fungovala i plánovaná politická koncepce jeho obklíčení v celoevropských institucích bez obtíží. V současné krizi však jde i Německu o všechno. Jelikož je připoutáno k euru, brání stabilitu „své“ měny stejně tvrdošijně, jakoby to byla pořád ještě marka a vnucuje ostatním členům svou politiku.

Neúspěšné politické inženýrství evropského sjednocení, které mělo Německo definitivně spoutat ve svých strukturách vedlo nakonec k tomu, že tato země opět zaujímá svou dominantní roli na kontinentu.

Hrozí dezintegrace Evropy

Zastánci dosavadní politicky definované integrační strategie nabízí svá obvyklá řešení. Patří k nim založení Evropského měnového fondu a Evropské hospodářské vlády. Odpověď na otázku, kdo má EMF financovat a jak by měly fond a hospodářská vláda Evropy vynutit radikální modernizaci zaostávajících zemí, je nejasná. Obojí by předpokládalo minimálně změnu Paktu stability a ta by na sebe nechala dlouho čekat. Právě ukončené schvalování Lisabonské smlouvy by se oproti tomu jevilo jako expresní záležitost. A i kdyby se vše, s odkazem na nouzovou situaci, odehrálo velmi rychle zůstane jedna zásadní otázka: Bude loyalita národních vlád silnější vůči EU než vůči vlastním voličům? Pochybuji. Vlády by jistě zvolily vlastní voliče a to by byl další krok k evropské dezintegraci.

Přerozdělování blahobytu uvnitř EU vedlo až do přelomu 80. a 90. let nahoru. Slabší členové byli podporováni silnějšími, ale i ekonomicky rozvinutějším zemím se vedlo stále lépe. Současná krize eura ukazuje, že pokračování dosavadní politicky definované evropské integrace je možné pouze za cenu trvalého finančního vyrovnávání. I kdyby k tomu bylo Německo a další bohatší země eurozóny ochotny, tak by tentokrát cesta vedla „vzhůru-dolů“. Životní úroveň by klesala ve všech státech eurozóny.

Euro, které mělo zvýšit sourodost a koncentraci celé Evropské Unie začíná působit jako odstředivka. Další prosazování pojetí evropské integrace, které nehledí na peníze by totiž stejně jako udržování společné měny všude a za každou cenu velmi pravděpodobně vyvolalo přesně ty nacionalistické nálady, kterým chtěli otcové evropského sjednocení jednou provždy zabránit. Okázalý rozmach měnového sjednocení bez vyvážené hospodářské modernizace celého kontinentu přinesl nebezpečí politického rozvratu. Euro mělo sjednocení Evropy urychlit a stalo jeho překážkou.

Ekonomické podmínky pro pokračování evropské politické integrace budou splněny pouze tehdy, když se zásadně zvýší hospodářská výkonnost jižního křídla EU. Jestli k tomu v současné globální ekonomické situaci a vzhledem ke stavu jejich financí vůbec dojde, tak až za velmi dlouho. Nepochybné je, že se v pojetí evropského sjednocení musí konečně obrátit pořadí důležitosti. Budování politických institucí a konzervace hospodářské nerovnováhy uvnitř spolku nepředstavuje nosný rozvojový model. Jeho pokračování přesahuje finanční možnosti i těch nejbohatších evropských států. Budoucí politické integrační kroky mohou následovat pouze na základě rostoucí ekonomické sourodosti kontinentu.

Chceme-li zabránit tomu, aby přibyla další kapitola v nekonečném příběhu o neslavných koncích epochálních plánů je třeba přemýšlet o budoucnosti eurozóny, která je samozřejme i budoucností EU, racionálněji než doposud. Zdá se mi nepochybné, že za daných okolností by bylo pro EU úspěchem, kdyby měla na konci této dekády zhruba srovnatelnou životní úroveň jako dnes a stabilní demokratický systém.

Předpokladem by však bylo přestat ignorovat hospodářská fakta a začít podle nich nekompromisně jednat. Poslední dramatické události v evropské ekonomice naznačují, že se rozšířená EU postupně redukuje na tu formu, která jí odpovídá nejlépe, totiž evropský hospodářský prostor s různě rozvinutými zeměmi a společným zájmem na zbožní výměně. Taková Evropa nepotřebuje ani ústavu, ani prezidenta, ani společnou bezpečnostní a zahraniční politiku, ani Evropský parlament a dokonce ani společnou měnu. Politicky viděno, by realistickým cílem neměla být jednota v té či oné formě soustátí, nýbrž rovnováha. Snaha dosáhnout více přesahuje naše možnosti a nese sebou hrozbu dezintegrace Evropy.

Petr Robejšek, psáno pro Dnes, příloha „kavárna“


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

yara ze země krys napsal(a):

V Řecku je zaveden prý totální socialismus, do důchodu odchází lidé v 55 letech, při obdržení výpovědi dostane státní zaměstnanec jako vyrovnání prý až
100 platů, rok má sice 12 měsíců, ale v Řecku má státní administrativa běžně 16 platů, bez úplatku státní úředník nic nevyřídí, ve škole kam chodí 10 dětí je zaměstnáno až 30 lidí, no zkrátka socialismus na entou a oni věří, že jim to Němci zaplatí !!!
14. 04. 2010 | 08:48

Rumcajs napsal(a):

Přečetl jsem to jedním dechem. (Během svačiny)

Nepřidal bych ani neubral ni čárku.

Věřit, že Řecko začne platit dluhy, to je jako věřit Sobotkovi,že odfinancuje své předvolební bláboly jen zdaněním bohatých a firem. Řecko je nyní černá díra, do které ať hodíte cokoliv, zvýšíte tím jen její gravitační sílu a dosah jejich destruktivních účinků. Destrukční akční rádius Řecka se bude zvyšovat při každé finanční pomoci. Řecko musí padnout na hubu, jinak se nebude restruktalizovat.Jedině nouze naučí Řeka housti na housle.

No a dotace EU, to je na samostatnou kapitolu. Za to by měl někdo viset. Nejlépe Špidla a podobné postavičky připomínající vyorané myši, kterí kudy chodí, tudy tvrdí, že zdroje jsou.
14. 04. 2010 | 09:15

Ládik napsal(a):

Disciplinovaný pracovitý člověk nebude nikdy dobrovolně platit povaleče, nebo mu půjčovat v dobré víře, že mu to jednou splatí i s úroky. Na tom není nic divného, to je normální. Může mu dát almužnu, aby nezdechl hned zítra, ale nebude platit jeho životní styl na svůj úkor.
14. 04. 2010 | 09:21

yara ze země krys napsal(a):

ČNB v pondělí 12.4.2010 převedla MMF půjčku 1,03 mld EUR (26,15 miliardy korun) z devizových rezerv. O této půjčce rozhodla vláda v tichosti 20.4.2009 v návaznosti na dohodu učiněnou premiéry na zasedání Rady EU loni 20.3.2009. Cílovou stanicí je bezpochyby – Řecko.
Je zajímavé, že tisk ČR o tom vytrvale mlčí.
14. 04. 2010 | 09:28

hoven napsal(a):

brilantní analýza, žadne politické bezduché fráze alá zaorálek.
14. 04. 2010 | 09:29

Ládik napsal(a):

Jsem zvědav na reakce Bédi, Vica, Sucháče a Kydače.
14. 04. 2010 | 09:38

vladimír314 napsal(a):

Velmi jasnovidná analýza, je jasné, že Řecko dluh nikdy nesplatí a napětí v eurozóně se bude nadále zvyšovat, kam až? Asi nejlíp tyhle středomořské vyžírky vyhodit z eurozóny nebo to bude muset udělat samo Německo, což by byl konec eura jako takového, samozřejmě.
14. 04. 2010 | 09:44

JU napsal(a):

Výborný text. Není co dodat. Jenom nevím jak se podaří zrušit europarlament, evropskou komisi,evr. presidenta apod. Od takhle plného koryta nikoho nedostanete.
14. 04. 2010 | 10:09

Roman napsal(a):

Ježiši to je takovej problém vymyslet systém, kterej by utáhl kohoutky při nedodržení ek.ukazatelů,pak čas na reformu a zlepšení,pokud ne, tak vyhazov z eurozóny a devalvace,vždy musíte odřezat to co hnije, jinak vyhodíme časem celou úrodu. A jestli někdo falšuje a podvádí=okamžitý vyhazov bez čekání.Toto vše samozřejmě musí brát v úvahu globální krizi apod., ale předpokládám že měřítka by vymýšleli vysokoškoláci a ne burani.
14. 04. 2010 | 10:31

kolega fyzik napsal(a):

Clanek je hezky, ale ja bych to zkratil.

Zeme, ktere zavedly socialismus, prerozdelovani a centralni planovani (EU) jdou ekonomicky rychle do riti, naopak zeme, ktere socialismus a centralni planovani opustily (Cina) jdou ekonomicky a technologicky nahoru.

Zaver: Socialismus (zase) nefunguje.
14. 04. 2010 | 10:36

vlk napsal(a):

tenhle článek bud e velmi konvenovat místní euroskeptické komunitě.
A já sním osoběn nemm žádný problém. Racionálně popisuje situaci, možnosti a nebezpečí.

Autor ovšem neřeší otázku, jakou asi má Evropa v dnešním globálním světě s globálními protihráči typu US, Čína, Indie, ropné státy, Japonsko asi tak jinou variantu. Než prostě pokud možno co nejfunkčnější EU.

Rád čtu komentáře Petra Robejška, rád je poslouchám v radiu. a velmi si jej vážím.
A sdílím všechno,c o napsal. Nicméně - myslím, že nemáme na výběr.

A pokud nemáme na výběr, pak je náš euroskeptický pstoj dokonalým nonsensem.
Pan Robejšek a nejen on označují za největší slabinu eura to, že platí na území s příliš velkými ekonomickými rozdíly.

Vidím to jinak.
Pokdu by tohle měla být hrozba pro společnou měnu, pak by dolar nemohlsoučasně platit v Arkansasu, ve státě New York, v Michiganu, na Aljašce , v Kalifornii nebo v Utahu.
Protože ty rozdíly pokud nejsou větší, jsuminimálně stejné jako mezi Německem a Řeckem. Míním ekonomické.

rozdíl je v něčemjiném. Problém EU , její největší slabost je, že má 28 hlav. Eurozona 15... Zatímco US mají jen jednu.Můžeme si vybrat - buď s eokusíme opravdu vytvořit unitární Evropu, plně federálnía federalistickou a pak máme jakus takous šanci v globální soutěži i přes to, že máme nejhorší demografii a nejmenší surovinové zásoby ze všech relevantně konkurujících nebo Veropu rozstřelme na tradiční s táty a státečky. S plným rizikem několika fatálních problémů. Totiž že:
1- drtivá většina těch národních států a státečků v globální soutěži nemá nejmenší šanci. Soukromě si dovolím kostatovat, že odle mého názoru jediný , kdo může obstát je právě a jen Německo.
2- riskujme vypuknutí starých nepřátelství a animozit, riskujme problémy menšin a jejich irident, riskujme probuzení německého nacionalismu.

Bud e s enám s tím vším žít snáze? Nebo je přeci jen lepší risknout federální Evropu?

a ještě jeden specifický problém:
Jestliže s e EU rozpadne, což rozhodně není vyloučeno, co potom asi tak zbyde ČR?
Já bych viděl jednu jedinou možnost - stát s eneoficiálně další spolkovou zemí .. naše populace patří k nejstarším, naše surovinové zásoby jsou naprosto miniaturní. Naše ekonomika ne zoufale proexportní.
Ve s tátě už nám nepatří téměř nic. Finančnictví , ted y peněžní s ystémy jsou řízeny z Vídně, Paříže a Bruselu, maloobchod je převážně v německých rukou, utilities jsou převážně německé a francouzské... Průmysl z z 20% přímo závislý na rozhodování ve Wolfsburgu... a pokdu by tam rozhodli , že stěhují Škodu MB na Ukrajinu, tak to tady můžem zavřít všechno.. Domácí kapitál není.
Každá trochu velká nadnárodní firma si nás namaže na chleba , kdy si vzpomene. Němci, ti si nás dají lžičkou na kafe, dky si vzpomenou.
Před tímhle všímnás chrání nokli taťulda na Hradě nebo nedej Nejvyšší - český parlament, ale jen a pouze EU. Je schopna krotit nadnárodné megapoly stejně tak,jako zatím Německo.
Řekneme li a- EU je špatná/v koncích, měli bychom říci i b- co budeme dělat bez ní.
14. 04. 2010 | 10:37

Stařeček napsal(a):

mnoho psů, zajícova smrt. Tak je to i s Evropou a europoslanci. Toto množství dobře přeplaceních úředníků nas zahubí.
14. 04. 2010 | 10:37

Vrán napsal(a):

Chtěli vytvořit nový Sovětský svaz. Tak jej teď mají...
14. 04. 2010 | 10:40

Kamil napsal(a):

Z RVHP jsme vystoupili, protože nebylo konkurenceschopné ( všichni to věděli ) a teď jsme si nechali naordinovat Lisabonskou smlouvu, která je na podobných principech a tváříme se jak to bude fungovat.
Funguje pouze tvrdá práce, což se moc nenosí, a tak budeme muset ten flám zaplatit.
Hezký den.
14. 04. 2010 | 10:43

Alois Podhajsky napsal(a):

P. Robejšek, to je ten pán co opisoval a citoval ze studentských prací? Snad proto ho mají čeští "žurnalisté" v takové oblibě, protože jsou sami také opisovači,kompilátoři a plagiátoři.
14. 04. 2010 | 10:44

Englishman napsal(a):

Já se k chvalozpěvům nepřidám. Je to sice napsáno svěžím stylem, ale kromě poněkud kuriózní myšlenky, že euro vede k politické dezintegraci EU (pnutí tady jistě je, ale to může nejen narůstat k rasknutí, ale může vyvolat i protiakci) mi v historické čísti chybí jedna podstatná věc:
Společný německo-fracouzský tahoun integrace byl založen na rozdělení úloh a sfér vlivu. Zjednodušeně řečeno, Francie byla přes politiku a Německo přes ekonomiku. Náklady, kterí Německo v EU mělo, nebyly tedy ani tak skrytými reparacemi, jako investicemi do růstu neměcké ekonomiky mimo hranice Německa. Sjednocením a pozdějším rozšířením EU Německo ztratilo na čas zájem o jih a o západ.
14. 04. 2010 | 10:53

Ludva napsal(a):

Tak to měl Klaus asi pravdu že? EU z německa udělala dojnou krávu a zvlášť "osis"! Němci pořád zblblí prohranou válkou platí a platí jak dlouho?
14. 04. 2010 | 10:54

Vrán napsal(a):

Drahý Vlku, proč ty defétistické myšlenky ? Bohatství a zajímavost Evropy je právě v její pestrosti, kreatitivitě a dibverzifikaci, právě jako celek je snadný cíl.. Vyklidí-li Německo kapitálově náš prostor, okamžitě jej obsadí kapitál jiný, a Ty víš jaký.. Jako víš, že německý nacionalismus a pagermánský primitivismus a aroganci drží na řetězech hlavně amereciké rakety a tanky... Ostatně vždy mě lákala možnost stát se raději The First European Country of U.S.A.,než být hlístem v německém konečníku...
14. 04. 2010 | 11:00

M. Zima napsal(a):

Robejšek opomenul hned několik signifikantních skutečností.
1) Německo nesmí Řecku finančně pomoci (zákon) a zatím tak skutečně neučinilo. Německo, stejně jako Slovensko a ostatní státy Eurozony poskytne Řecku úvěr výhodný jak pro Německo, tak pro Řecko. Pomoc Řecku by znamenalo, splacení toho úvěru prominout, ale o tom není řeč.
2) Vyhození Řecka z Eurozony by neznamenalo pro € krach, ale posílení. Odpovídalo by to momentálním snahám osvobodit EU od Slovanů a Byzantinců, jako rovnoprávných členů, protože převládá přesvědčení a zkušenost, že tyto hordy na rovnoprávnost v Evropě nemají.
3) Robejšek zcela opomíjí podíl US bank na řeckém krachu. Také nezmiňuje, že po německé intervenci zastavil Goldman Sachs a spol. útrok na Řecko pojistkami.
4) Němci jsou si vědomi toho, že jisté platby na méně vyvinuté země (ve stylu vnitroněmeckého vyrovnání, se kterým mají Němci bohaté zkušenosti) by byly oprávněné. Takovému mechanismu brání pouze inteligence východních elit, jak vidíme např. na české polit. scéně.
14. 04. 2010 | 11:04

jenicek napsal(a):

vlku ty jsi můj oblíbenec:-)
"Autor ovšem neřeší otázku, jakou asi má Evropa v dnešním globálním světě s globálními protihráči typu US, Čína, Indie, ropné státy, Japonsko asi tak jinou variantu. Než prostě pokud možno co nejfunkčnější EU."
Šancí všech je konkurenceschopnost.
Fakt konkurenceschopnost plyne z velikosti? Pokud jsem si všim tak "malé" Německo nemá nějaký velký problémy, narozdíl od podobně velkých Italů nebo Španělů. Jestli konkurence schopnost nebude v něčem jiným než velikosti území/počtu lidí...
14. 04. 2010 | 11:06

antiekonom napsal(a):

jednoznačně vyplývá z posledních let, že EU a euro je na nic. Místo zdravého rozumu, bylo všechno podřízeno obchodu a ziskům z něj plynoucí. Nerozhodnují politici (zástupci občanů EU), ale ziskuchtiví obchodníci. Kdo by si ve vlastním hospodářství, kde zaměstnává celou řadu rodinných příslušníků, zrušil výrobu, kterou si může zajistit vlastními silami a zboží nakupoval od někde, kde lidem platí jenom tolik, aby neumřeli hlady a vlastním rodiným příslušníkům, by vyplácel podporu. To lze jenom v tržním hospodářství bez přívlastků.
14. 04. 2010 | 11:06

Taoiseach napsal(a):

Petr Robejšek

"Místo energické modernizace zaostalých států převažovalo přerozdělování, tehdy ještě bujně tryskajících, finančních zdrojů z bohatších do chudších zemí."
Peníze ze strukturálních fondů šly ve velké míře právě do modernizace infrastruktury. Že toho využilo třeba Irsko lépe nž Řecko, je druhá věc.

"Přislovečnými se stalo finanční 'všimné' pro kverulantské vlády, kterým byl při klíčových jednáních pravidelně odkupován jejich souhlas. Pravé mistrovství v tomto ohledu vyvinuly španělské a řecké elity..."
A co tzv. britská sleva? To má být OK?

Společná zemědělská politika (tak se to jmenuje správně) je nevyhovující, v tom máte pravdu, ale žádný z kritiků nenavrhl její reformu, nýbrž jen zrušení - s důsledkem rozvratu venkova. Názorným příkladem úspěchů liberalismu v zemědělství byly epidemie BSE a slintavky.

"Bude loyalita národních vlád silnější vůči EU než vůči vlastním voličům?"
Opravdu asi ne, ale to je případ každé krize a nijak zvláště nesouvisí s eurem nebo se společnými institucemi.

"se rozšířená EU postupně redukuje na tu formu, která jí odpovídá nejlépe, totiž evropský hospodářský prostor s různě rozvinutými zeměmi a společným zájmem na zbožní výměně"
To není ani trochu realistické. Návrat kamsi před rok 1987 není možný, protože od té doby proběhla spousta nevratných změn.

O tom, že modernizace je možná, svědčí příklad Irska. Jeho současné potíže bych přičítal spíš silným hospodářským vazbám na USA než čemukoli jinému.

Celkově mě ale Váš příspěvek příjemně překvapil. I když v lecčemž nesouhlasím, oceňuji, že píšete poměrně věcně a vyhýbáte se silným slovům.
14. 04. 2010 | 11:07

Al Jouda napsal(a):

To Vrán : Nepleťe vlka s malým a Vlka s velkým !
14. 04. 2010 | 11:09

Vrán napsal(a):

Pan Robejšek je vzácný člověk, jedině přesné pojmenování problému má smysl. Tak chcete pravdu? KOntrarevoluce a často až protirefromace, která proběhla Evropou na přelomu tisíciletí,to nebyl nový začátek Evropy, ale její konec! A každou další lží se otevírají další propasti, do kterých se zřítí...
14. 04. 2010 | 11:10

Al Jouda napsal(a):

Jsem proti tomu, abychom dobrovolně přispěli na úhradu řeckého obrovského dluhu ! Líbí se mi nápad, aby Řecko prodalo některý ze svých malých ostrovů. Kdyby náš stát takový ostrov zakoupil, udělali si na něm letiště, tak bychom tam mohli zajistit rekreaci tisíců našich občanů za režijní ceny.Musela by ho ovšem spravovat státní nezisková organizace a ne nějaký vlčák z ODS !
14. 04. 2010 | 11:13

Ivo Patta napsal(a):

Dobrý den. Ekonomické inženýrství, o kterém zde píšete, bych doplnil o sociální inženýrství. Špatně pojaté sociální reformy z 50. let, u jejichž zrodu byl Vámi vzpomínaný německý politik (Konrád Adenauer, když z moci kancléře zavrhl přestavbu sociálního systému ve prospěch rodičů, vyřkl legendární větu: „Děcka budou mít přece lidi vždycky“!), mají drtivý dopad i u nás.
Po roce 1989 jsme jejich reformy z 50. let okopírovali. Díky tomu naše průběžně financované systémy sociálního státu (důchodový a zdravotní), jsou tunelovány ročně ve výši 100 miliard korun.
14. 04. 2010 | 11:20

Petr napsal(a):

Vlk:
Odpověď na Vaše složité otázky naleznete u p.Švejnara. Ten Vám geniálně objasní, že pokud ze dvou cest se jedna ukáže jako nesprávná, tak druhá je určitě ta správná.
Touto zdánlivě nepatřičnou vložkou reaguji na Vaše trvalé okopávání kotníků člověka, který si stejně jako Vy zřejmě myslí, že všemu rozumí nejlépe. Možná právě proto máte k němu takovou averzi.
14. 04. 2010 | 11:25

vlk napsal(a):

Vrán

hluboký omyl . americké rakety už v Německu nedží vůbec nic. Amíci klidně Německo vyklidí. Možná až na Ramstein.
Ten , kdo drží a bud e eventuálně držet na krátké uzdě budoucí německé nacionání ambid e je francie a její nezávislá odstrašující síla. Stačí s epodívat na její s ložení - až na pár dálkových raket na ponorkách , budovala Francie svůj jaderný arzenál na taktických zbraních a zdrnaích blízkého dosahu. Pročpak asi?
Noa jen naprostý fansta a šílenec si může myslet , že budeme 53 státem unie.
Je zajímavé, a á to tad y už ostatně dávno psal, že podobným jako jste vy děsně vadí být plnoprávným členem EU a le zřejmě by jim nevadilo být spolkovým státek US. Nebo tgřeba takovým Portorikem. tak to je ted y úžasný myšlenkový pochod apotenciál.
Gratuluji.
Já bych s e touhle výzbrojí bál přejít ulici.

a hele
prima Klaun
jeníček
objevitel jeníčkov a teorému realtních bublin už zase přemýšlí nahlas...

Velikost e také kritérium! zejména, když jde o velikost trhu. Není problém vyrobit, je problém prodat. Mimochodem dnes daleko naléhavěji než kdy jindy.

Nikoli jediné kritérium, ale jedno z důležitých kriterií. A mimochodem osvěž si trochu zeměpisné reálie. Je li Španělů s koro stejně jako Němc, tak já jsem svatý Mikuláš.
Totéž Italové.
K té EU - počet obyvatel cca 500milionů. Větší celek představují už jen Indie a Čína. Jistě zanedbatelná záležitost . Pro vynálezc e podbných ekonomických teorémů jako jsi ty je to fakt úplně putna.
14. 04. 2010 | 11:28

Matrix napsal(a):

Aloiz Podhajsky
Kecáte hezky, sice úplné kraviny, ale hlavně, že něco.
14. 04. 2010 | 11:35

vlk napsal(a):

Petr

a nezblánil jste se trochu?
Nikd e netvrdím, že rozumím tu klimatickým změnám, tu světovým financím, tu demografii, tu fotografii, tu. neaspiruji, ani omylem na titul profesor všeho. Jestli tedy myslíte tohohle.

Jinak asi bud e dobré, když aspoň zběžně přelétnete to, co jsem napsal. Nikd e s e proti tomu, co pan Robejšek napsal, nevymezuji. Jím identifikovaná rozika sdílím. Nicméně ptám se po plánu B. zcela vážně. A snažím se alespoň trchu identifikovat rzika rozpadu. Která, zejména v našem případě, jsou značná.
Jestliže máte věcnépřipomínkyk tomu, co jsme napsal, sem s nimi. máte lina srdci jen obecné nebo osobně zaměřené bláboly byl bych rád , kybyste si je ušetřil.
Neměl jsme s vámi nikd y žádný zásadní problém, jakkoli každý máme jiný světonázor. Bral jsem vás jako poměrně střízlivého pravicového.
Ale nebudu mít problém , když s e rozhodnete být týpkem typu jeníček nebo jar por. tedy žvanil.Vyberte si.
14. 04. 2010 | 11:37

jenicek napsal(a):

Vlku, cože ty jsi uznal, že přemýšlím? Ses splet, ne?:-D
Btw. pro tvoji informaci: Momentálně jsem s chutí na tebe použil stejnou demagogickou metodu, co používáš ty. Chytnout za slovo, vyrvat z kontextu a vyvodit z toho dalekosáhlej závěr úplně ujetej, od toho co měl autor na mysli:-P
Jo, velikost je dobrá, ale bez konkurenceschopnosti je na h..., potom je to jen způsob ochrany před vnější konkurencí, viz dřívější východní blok: velkej a nekonkurenceschopnej (pro demagoga: netvrdím, že za komančů nebyly kvalitní produkty, jen že jich bylo relativně málo).
14. 04. 2010 | 11:47

jdoe napsal(a):

vlk:

vaše srovnání s usa podle mě není až tak přesné. pokud se nepletu tak jednotlivé státy federace nesmějí hospodařit se schodkovým rozpočtem, takže problém řecka by nastat neměl.
14. 04. 2010 | 11:57

vlk napsal(a):

jeníček
ale jdi. Svlj teorém jsi vytvořil sám, Bez žádného vytrhávání z kontextu.

A že jsem napsal , že jsi dopustil přemýšlení. No napsal. Jsme objektivní. Podle toho ovšem ta argumentace vypadá...
A ohledně jestli je nebo není veliký trh komparativní výhoda nebo ne. tak to sna d zvládneš i ty. Když zajdeš do nejbližšího hypermákua potom do nějakého kvelbu , dk e prodávají potrainy . a na cenách rychle zjistíš, jakým faktorem je nebo není velikost trhu.
Mno a abych nebyl tak přízemní, tak Čína , za svůj růst a hospodářský boom vděčív neposlední řadě právě velikosti svého nenasyceného trhu. ten přitahnul investory a výrobu z celého světa.

takže zas e můžeš zkusit t krajně nebezpečnou činnost - totiž přemýšlet.
14. 04. 2010 | 12:01

vlk napsal(a):

idoe

já píši, ve vztahu US o trochu něčem jiném,než jste si vybral. Resp. to co mi vytýkáte jako chybu, uvádím jako výhodu US a jako něco, co autor pominul. Jeh tvrzení je - euro má problém kvůli ekonomické nerovnosti jednotlivých států eurozony. Já říkám - kdyby toto paltilo, nemůže fungovat dolar.
A dál íkám - problém v idím jinde - totiž v tom že dolar má jednu vládu, eurojich má 15. Zcela autonomních. A vy ni říkáte - stát unie nemůže dělat co chce . Ohledně to vaš e tvrzení , ve stínu problémů.které má v současnoti s rozpočtem Kalifornie, asi nebud e odpovídat realitě.Ale netvrdím to. Nejsem dostatečně informován.
14. 04. 2010 | 12:05

alarm napsal(a):

Pol Pot a jiní milují intelektuály s gilotinou nad hlavou. Bez gilotiny tu nick vlk předvádí téoretické plkání. Škoda, že vznikem internetu zanikli hospodské dialogy. Mělo by se za jeden diskutující vstup platit. Tak kdyby se "vlk" vykecával, musel by pořádně šáhnout do potmonky. Německo je zkrátka tisícilétou říší. Ať chceme či nechceme. Česko by se mělo stát jeho součástí. A o tom to je, čecháčci!
14. 04. 2010 | 12:23

Hans napsal(a):

Kde byl tento slavný analytik na podzim 2008, když se schvaloval rozpočet na 2009, kdy levice mluvila o krizi a právě takové esa, spolu s Topolem a Kalouskem vřeštěli, že žádná krize není, nás se netýká a odbory s levicí tomu nerozumějí? Kde jste seděl a neozval se? tehdy jste měl zveřejnit nějaké analýzy. Nemusela nás pravice tak giganticky zadlužit. Proč po celou dobu nevysvětlujete, vy gigante ekonomiky, podniků, že Euro je pro ně záhuba. Právě podniky volají po euru. Bez eura je málo zahraničních investic, protože je raději přesunou na Slovensko, právě kvůli euru. To jen ODS a Kalousek s Narcisem na hradě bojovali celou dobu proti euru. Jejich vzorem je Albánie.
14. 04. 2010 | 12:23

void napsal(a):

to jdoe:

omlouvam se, zese vam pletu do diskuze. jen par informaci - s tim vyrovnanym rozpoctem to neni tak horke :-). vetsina statu ma pomerne velke dluhy (stale mnohem mensi v pomeru k GDP nez napr. recko - cca tretinove), jenze jsou dobre zamaskovane. za nejvice problematicke se nyni oznacuji swapy a duchodove obligace. zajimave je podivat se na vyvoj ratingu nekterych statu, nejhure je na tom Kalifornie - http://www.bloomberg.com/ap... - jeji credit ranking je ted nekde na urovni rozvojovych zemi typu Kazastan (dle meho nazoru trochu ulet Fitch and Moody’s), ale presto to o necem vypovida.

samozrejme je treba pocitat i s tim, ze za zady maji federalni rozpocet, presto v historii doslo nekolikrat k bankrotu, napr. myslim cca 1840 - 9 statu - ostatni staty odmitl bail out
14. 04. 2010 | 12:27

jaryn napsal(a):

Základní problém:
levicoví politici, jimiž EU napříč spektrem překypuje, narýsovali světle zářnou budoucnost Evropy podle svých sociálně inženýrských představ. Prapodivný koktejl levičáckého myšlení, západní ekonomiky a mesiáštví, přetavený do ideologickho hávu novodobého westsocialismu.
A kdo nejde s nimi, jde proti nim.
S multikulti politikou navrch jako pojistkou, aby se to tady skutečně mohlo všechno definitivně posrat.
14. 04. 2010 | 12:34

Rumcajs napsal(a):

Vlka jsem jenom přelétl, ale mám pocit, že jeho první příspěvek bych mu podepsal. Bez nějaké federalizace a společné rozpočtové doktríny nemá euro smysl a stane se jen hodně nákladný pokusem dobrým tak leda do učebnic ekonomie.

Na druhou stranu si jen těžko umím představit, že Evropa je schopna překročit svůj mnohonárodnostní stín. Jen těžko si umím představit, že kterýkoliv populistický politik,(Říkejme mu raději než levicový nebo pravicový jednoduše populistický)v honbě za hlasy voličů prosťáčků (Neříkejme jim levicový ale radši jednoduše- prosťáčkové)bude ochoten držet se nějakých direktiv z Bruselu, že svou volební kampaň postaví na politice utahování opasků....atd.

Reálnější je spíš ta varianta, že budou slibovat 13 důchody bez ohledu na stav státní kasy s rétorikou, jež dobře známe. Už slyším Paroubak jak hřímá:
Má náš důchodce doplácet na korupci v Unii ? Má na tuto antisociální politiku diktovanou nám Bruselem doplácet naše mladé rodiny ?
Mají snad dluhy federace či státu dopadat na ty nejchudší ?

Já říkám NE ! Tohle nikdy nedopustím, i kdyby mě šimrali na bradavici !!!
14. 04. 2010 | 12:36

Jae napsal(a):

Kritické řádky pana Robejška jsou jistě nezpochybnitelné. Nicméně před kritikou jiného je třeba si nejdříve zamést před vlastním prahem,
Vezměmě konkrétní přítomnost. Příkladem nechť jsou naše národní záležitosti.
Paralelně s ryze ekonomickými balíčky majícímí za úkol snížit tempo zadlužování země a vyvést ekonomiku z recese existují u nás probíhají sjednocovací procesy s národnostními menšinami. Tyto procesy jsou naopak motivovány ryze politicky.
Proto jsou s ekonomikou neslučitelné.
Podobné to je s přístupem EU ke "své národnostní menšině", v našem případě
k Řecku. V současné době jak vidno se globální přístup EU ke svým satelitům nijak neliší od našeho přístupu k národnostním menšinám v této zemi. Má-li v této problematice existovat trvalý koncenzus, musela by EU řídit politickými nástroji veškeré dění v Evropě podobně jako je tomu v USA. Pak jednou by mohla třeba pravicová evropská vláda vyjadřovat jiný postoj jak k Řecku, ale shodně i třeba k národostním menšinám v ČR nebo na na Slovensku.
Zkrátka a jednoduše, my všichni Evropané se musíme rozhodnout, zda budeme ti hodní a chudí či zlí a bohatí kapitalisté a to s vědomím, že to ani tak to nikdy nebude platit pro všechny.
14. 04. 2010 | 12:40

vlk napsal(a):

Rumcajs

až do předposledního odstavce nemám problém s tím , co píšeš.
Jd e o r eálné věci. Zbytek je jen propagandistický blábol. Který jsi si klidně mohl odpustit.

A baví mne myšlenka, že Paprubek hřímá - proč by český důchodce měl doplácet na korupci v Unii!
To je asi výrok na úrovni poěvstného vousatého v tipu jak místní rozhlas v sovětské děrevni hlásí, že s e bude v místním kině hrát švídský pornografický film Baba dala vojákovi. Skutečnost ukázala že šlo o sovětský panoramatický film Balad ao vojákovi..
Český důchodce bude doplácet na korupci v unii.
Z žebříčku Transparency International vyplývá, že za osvícené vlád y Topolánka a Kalosuka jsme s eopět hluboc e propadli. Už jsme i za Polskem.
Ze zemí EU jsou za námi těsně ze starých zemí jen Itálie a Řecko, ty snadno předeženem. stejně jako Maďarsko, Slovensko ,Litvu a samozřejmě Bulharsko s Rumunskem.Detailně lze žebříček najít na stránkách TI...

jo jo Rumcajs, jojo.
Jinak jsou jaksi všichni už před námi.
14. 04. 2010 | 13:14

hanah napsal(a):

Tak tohle může zachránit už jedině Švejnar a jeho boys -

líheň špičkových moderních ekonomů a ekonomického výzkumu (CERGE-EI). Stovky absolventů této instituce nyní úspěšně působí na klíčových pozicích v republice a ve světě.

Já se teda nebojím.
14. 04. 2010 | 14:07

David napsal(a):

Aktuálně.cz:

Pomoc Řecku ohrožena, ekonom ji pošle před ústavní soud

13:50 | Dnes 14.4.2010

Zdroj: Aktuálně.cz

Berlín - Emeritní profesor ekonomie univerzity v Tübingenu Joachim Starbatty nejspíš dodrží slovo a napadne u německého ústavního soudu pomoc Řecku, na které se eurozóna dohodla o víkendu.

Řecko by podle Starbattyho mělo vystoupit z eurozóny a věřitelé by se měli části pohledávek vůči němu vzdát.

"Podáme žalobu u ústavního soudu proti úvěrům států eurozóny Řecku," citoval jej dnes německý deník Rheinische Post. Spolu se třemi dalšími renomovanými profesory ekonomie oznámil Starbatty svůj záměr poprvé počátkem dubna.

Kolik spolkne Řecko doopravdy?
Podle Starbattyho je půjčka Řecku porušením Maastrichtské dohody, která zakazuje přímou pomoc členům spolku.

Profesor Starbatty opírá své tvrzení o fakt, že půjčka má být Řecku poskytnuta za 5procentní úrok, což je pod aktuální hladinou přirážky, za kterou Řecku půjčují trhy. To je podle něj důkaz, že jde o přímou podporu, kterou "Maastricht" zakazuje.

Čtěte:Eurozóna slíbila Řecku 30 miliard eur, trhy hned ožily

Poplach kolem Řecka. Dostalo další ránu (z milosti)

Další německý deník Handelsblatt citoval nejmenovaného člena německé vlády, že 30miliardový balíček pro Řecko je teprve první krok a že nakonec může skončit "přinejmenším u dvojnásobné částky."

Ještě dávno před dohodou, v době, kdy se ještě psalo o 20 - 25 miliardách potřebných pro Peloponés, napsal Economist, že Řecko ve skutečnosti bude potřebovat na záchranu asi 75 miliard eur.
14. 04. 2010 | 14:35

NevericiTomas napsal(a):

Poslechnou Zima, je zajimave, ze ackoliv na to clenstvi nemame, jsou slovanske zeme v EU nejmene postizeny soucasnou ekonomickou a predevsim financni krizi. Takze opravdu si nejsem jisty jestli, se EU bude zbavovat Polska jako jedne z mala zemi sveta, ktere behem krize rostou, nebo treba CR, ktera skrze sve ziskove banky sanuje nad vodou zapadoevropske bankovni matky.
14. 04. 2010 | 14:59

Jirouš napsal(a):

Vlku, ty jsi snad všude a všemu rozumíš :-). Ty by jsi snad mohl řídit zeměkouli jako velký Jyrka. Děláš snad něco, nebo jsi jeden z těch co berou siciální dávky, válí se doma jezdí si pro ně bourákem. Připomínáš mi Ferdu mravence české politiky Zaorálek.
14. 04. 2010 | 15:05

Rumcajs napsal(a):

Vlk:

Že bude Polsko před náma, pokud tedy opravdu je, to jsem přepokládal. Pár Poláku u nás dělá a představa, že by šel někdo z nich na podporu, ta je pro ně nemyslitelná. A když už nějakej jde, tak si to jakýmsi záhadným způsobem udělá tak, že ji bere v Čechách.

Tož asi tolik k té prosperitě. Povětšinou nejrychleji rostou ty země, které mají minimální sociální peřinu. Viz Čína.
14. 04. 2010 | 15:16

Skogen napsal(a):

Jirouš, zkuste něco k věci, klidně podle vlkova příspěvku, pěkně bod po bodu. Anebo si ty plky nechte od cesty.

Jestli to zvládnete se ctí, klidně smeknu a vysolím zde zcela vážně přede všemi, že byste mohl šéfovat kusu zeměkoule adekvátnímu vašim brilantním zkušenostem.
14. 04. 2010 | 15:25

Skogen napsal(a):

Rumcajs, Polsko se složí vzápětí co jeho zemědělcům nepřijdou subvence.
14. 04. 2010 | 15:27

Jirouš napsal(a):

to Skogen : ztráta, času - kecy, kecy a ještě jednou kecy. Jdu dělat něco zajímavějšího a plodnějšího. Takových můdrců a kecalů je spousta a k ničemu ( viz. Švejnar ). A´T jdou do politiky a tam se ukážou, jinak to jsou fakt kecy.
14. 04. 2010 | 15:32

Skogen napsal(a):

Jirouš, těsně vedle, v politice by jich bylo škoda. A jsem nucen nesmekat. Zdar a sílu.
14. 04. 2010 | 15:34

vk napsal(a):

rumcajs
hochu ty jí fakt máš jak z praku..
Ten žebříček Transparency Int je o míře korupce v jednotlivých zemích brouku.
Poslko bylo vždycky v korupci daleko za námi. bylo, víc e méně symbolem korupce. Už je čistší než my...

O důchodech a Číně to fakt není.No nic, ať ti chutná.
14. 04. 2010 | 15:50

void napsal(a):

to vlk:

jenom k tem polakum a korupci - polsko je ve vetsine zebricku IT pred nama (mensi korupce) a nebo tesne za nama - v podstate nemeritelny rozdil. zebricek kde by bylo daleko za nama - alespon o 10% jsem jeste nevidel, jestli mate hodte link rad se poucim.

to jenom v ramci boje proti stereotypum v mysleni :-) (existuje teorie, ktera popisuje jak komuniste rozjeli kampan polaci = kseftari a zlodeji, kdyz uz tam meli vetsi politicke svobody, tak alespon neco .-) )
14. 04. 2010 | 16:11

Ládik napsal(a):

Jsem pořád zvědav na reakce Bédi, Vica, Sucháče a Kydače.
14. 04. 2010 | 16:55

Petr z Tábora napsal(a):

Pěkný příspěvek pana Robejška a pěkná diskuse. Je to o konkurenceschopnosti, o vytváření a respektování pravidel hry.Rozdíly jsou a budou jak mezi státy EU, tak mezi regiony jednotlivých zemí.Pomoc uvnitř EU by měla být pouze pro rozvoj a ne na "prožrání" - těmi černými pasažéry je Řecko, francouzští zemědělci atd. Politická reprezentace vybavuje EU stále dalšími federalizačními prvky, ale pro skutečný rozvoj toho zaostalého dělá málo, spíše si vykupuje politický klid odpustky ve formě výše zmíněných pomocí.Obdobně najdeme příklady jak si česká politická reprezentace vykupuje politický klid českými odpustky místo odvahy říznout a řešit problémy.
14. 04. 2010 | 16:55

vlk napsal(a):

void
Poláci začátkem 90-tých byli za námi docela dost. Ale ž ty tabulky nemám..
14. 04. 2010 | 17:34

Marty napsal(a):

Ze v EU nejsou optimalni menove zony se vedelo. V samotnych USA to trvalo zhruba 100 let, nez se jednotlive regiony ekonomicky natolik sladily, aby pro ne byla spolecna mena vyhodou.

Ale cestou do pekla bude pro euro ECB. Spolecna mena mozna neni pro EU extra vyhodna, ale nejhorsi je jedna centralni banka, ktery proste nemuze vyhovet diametralne odlisnym potrebam tolika odlisnych ekonomik. Ale jak pise autor. Jde o politiku a politici to euro budou drzet, byt to bude extremne nevyhodne a iracionalni.
14. 04. 2010 | 17:34

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,děkuji,poučné,moc poučné.Tužka.
14. 04. 2010 | 18:02

Mike napsal(a):

Pravdou je tak polovina z toho, co tu píšete. Souhlasím s tím, že na prvním místě je politika a až teprve na druhém ekonomika. Tedy, politické cíle tu daleko převyšují ekonomické zájmy. Celý ten proces ohromného přerozdělování s dobře živenou evropskou byrokracií, je tu jen proto, aby si silnější státy finančně koupili ty chudší za příslib jejich vyšší životní úrovně, ale za současné ztráty jakékoliv samostatnosti vlastního rozhodovaní. Možná ještě maličké relatívní (+) z toho, co do fondu platíme a co bereme, vykupujeme tím, že se tu za evroské peníze realizují projekty, které by dobrý hospodář asi nedělal, ale proč ne, když většina je z cizího. Avšak formulovat tu tézi, jak si tu žijeme dobře na základě Německa, tak jste to nějak chtěl říci, je podle mě nesmysl. Nicméně, každá ekonomika má historicky svou rostoucí fázi, stabilitu a decline. Levný výprodej státního majetku v bývalých socialistických zemích, to je levná fabrika a k tomu levná a vzdělaná pracovní síla, do které nemuselo Německo vrážet žádné peníze, to byl ten motor, který hnal Německou ekonomiku za posledních 20 let a tento motor se už vyčerpal, už se tu levně dá nakoupit snad jen u soudce Berku. A mzdy už také u nás nejsou takové, jaké bývaly. Když si jednou někdo zvykne na to, že to vše za něho udělá někdo druhý za levno, to je problém. Takže, jestli není na čase, aby si Němci opět místo žehrání na ostatní zase vyhrnuli rukávy a začali sami pracovat ve svých fabrikách, místo hledání toho, kdo jim to ve světě udělá za třetinu ceny. Ta strukturální změna, jak o ní píšete, ta měla nastoupit zejména v myslích s tí, že druhý Klondike ve smyslu českých fabrik za babku, se již nevrátí. Celá ta globalizace v kumulaci s tržní ekonomikou má tu nevýhodu, že zastírá moment, kdy ekonomika začně být nevýkoná, stále si za svůj dobrý kredit můžete ve světě půjčit a levně nakoupit u těch chudých. Tím ovšem podkopáváte výrobu ve vlastní zemi a ztrácíte takto tep vývoje. Je na čase skončit zastírání vlastní neschopností dluhy, ale na dluzích(nebo jinak řečeno kreditu)přece stojí celá ta kapitalistická ekonomika. Národní banka natiskne peníze, půjčí je komerčním bankám, ty je půjčí lidu a pak si všichni držíme palce, aby se tyto dluhy splatili nebo si je musí na své konto připsat stát. Kdo má dnes odvahu splácet svoje dluhy? Na Západě to mají jednoduší, oni politicky nemusejí dokazovat, že ten kapitalismus funguje lépe než socialismus, my si to díky tomuto politickému aspektu nemůžeme dovolit. Dejme 4 členné rodině za povinost splatit do 10 ti let 400 tis. státního dluhu a s tím, že už si nepůjčíme jako stát ani korunu. Kam bychom se
ekonomicky ponořili? O kolik let zpátky bychom se tím ekonomicky vrátily? Tipnu si, někdy k roku 1980. Ale jsem pro, banky a úvěry pomáhají přežívat těch neživotashopným.
14. 04. 2010 | 18:09

Holubář napsal(a):

vlk:
Ač vyhrocený euroskeptik, s vaším prvním textem pod tímto blogem musím alespoň částečně souhlasit. Problém vidím ale v tom, za jaký konec to těsnější zcelování EU bruselská věrchuška vzala. Diktování nové v podstatě samozvané šlechty nevolníkům (nadsazuji ve snaze zdůraznit :-) ), není tou správnou cestou a nutně naráží na odpor. Detaily asi uvádět nemusím.
Kdyby v Bruselu nevymýšleli multikulti blbosti a nechtěli lidem upravovat jejich běžný život, nýbrž se věnovali skutečné ekonomice, byla by to, soudím, rozumnější cesta.
Na příkladu Řecka je vidět, že skutečné problémy bruselští ani moc řešit nechtějí. Ne teď - to už jim moc jiného nezbývá. Ale nevěřím tomu, že skuteční ekonomové v EU o blížících se problémech Řecka nevěděli už dávno. Ale POLITICKY bylo asi neúnosné do procesu vstoupit. A pokud ekonomové EU nevěděli - pak se ptám k čemu vlastně oni a celá EU jsou?
EURO byl velmi ambiciózní projekt, ale možná motivován spíše ukojením ctižádosti několika postav s velkým egem (začínám to slovo používat nějak moc často :-)), než ekonomickým kalkulem.
Tam je, myslím, zakopaný pes.
14. 04. 2010 | 18:11

Holubář napsal(a):

Mike:
Napsal jste to daleko lépe, než bych to kdykoliv dokázal já. Díky.
14. 04. 2010 | 18:14

AC napsal(a):

Dobře napsaný a velice výstižný článek P.Robejška. Není co dodat.
14. 04. 2010 | 18:46

jarpor napsal(a):

Velmi dobrý blog... ostatně jako jiná vystoupení a názory, jež presentuje autor...

Sumarizaci, soustředěnou v posledním odstavci - tesat do kamene, řekl bych.

Nebyl by to Vlk, aby nepředestřel katastrofické vize... v globálním světě jsou "malé evropské státy" bez šance...
Federalizace, násilná, dodal bych, v ní spatřuje jediný "správný směr". Jinak - konec... zánik všech "malých"....

Dle mého - chybný názor.
Podobně psal již v konci roku 2008 když líčil, jak katastrofický dopad bude mít na naše obyvatelstvo krize...
Dopad má, katastrofický nikoliv.
Mýliti se lidské... jen Vlk si své omyly nechce nikdy připustit.

Dle mého, ve spoustě oborů, bez ohledu na EU, jsou naše podniky již "globalizovány"...

Mike

výborná replika a doplnění k autorovi..

A jestli Vlk píše - jedině Německo... ostatní končí pokud se s EU cosi stane...
pak Mikeho, ve zkratce - konec levné síly a levných fabrik pro Německo, tedy problém pro Německo - je mému pohledu podstatně blíže.

Hezký den
P.S. Vlci bývají obvykle silní, sebevědomí, odvážní.
Tento mi připadá jakýsi "připosraný". Tedy alespoň když píše ve smyslu "MY".
Píše-li jako "JÁ", tak není nad něj.... zajímavé.
14. 04. 2010 | 19:16

xx napsal(a):

Uz zase Vlk srovnava USA a EU. Jakoby snad vznik a vyvoj USA a EU mel jen sebemensi podobnost.

Jak chce vlk a evropsti politicti sjednocovaci naraz ( behem 50 - 100 let ) zahodit tisiciletou tradici vzniku a vyvoje narodnich statu s diametralne odlisnou nejen ekonomickou urovni ale i kulturou a zivotnim stylem.

Ve srovnavani hrusek s jablky je tedy vlk mistr a neustale to opakuje.
14. 04. 2010 | 20:10

Taoiseach napsal(a):

Mike

"...se tu za evroské peníze realizují projekty, které by dobrý hospodář asi nedělal..."
Myslíte tím silnice nebo čističky odpadních vod nebo co?

Holubář

"Kdyby v Bruselu nevymýšleli multikulti blbosti a nechtěli lidem upravovat jejich běžný život, nýbrž se věnovali skutečné ekonomice"
V čempak Vám ti "v Bruselu" upravují Váš běžný život? "Skutečné ekonomice" se můžou věnovat dost těžko, protože klíčové kompetence si nechaly členské státy - "založení Evropského měnového fondu a Evropské hospodářské vlády" zmiňuje pan Robejšek jen jako řešení, které do budoucna navrhují federalisti.

jarpor

Zdá se, že jste kolegou Vlkem tak fascinován, že se ani pořádně nevyjadřujete k páně Robejškovu textu. Na posledním odstavci jsem - na rozdíl od Vás - shledal vážné nedostatky (viz výše).
14. 04. 2010 | 20:13

xx napsal(a):

S Mikem se neda souhlasit temer v nicem. Nemecko ze zilo s integrace vychodniho bloku ? No nevim, videl jsem par dokumentu, ktere ukazovali stale rozdily. Vychodni nemci ztratili Nemeckou mentalitu, predevsim smysl pro poradek a pracovitost. Videl jsem dokument o problemech mezi vychodnimi a zapadnimi nemci kteri se prestehovali do vychodniho bloku ve snaze podnikat. Zajimave srovnani a v ostrem kontrastu s tim co pise Mike.

Take ty poznamky o bankach a uverech, ze pomahaji prezivat neschopnym. Tady chybi podstatna vec, ze umele manipulovane urokove miry pomahaji prezivat neschopnym. Tedy Centralni banky a vlady ! Nikoliv banky. Banky jednaji jak maji nastavene podminky. A ty urcuje centralni banka rizena vladou nominovanymi lidmi.

atd.

Komnetar pana Robejska je excelentni, bravo ! Skoda ze odpovedni jej ignoruji nebo mu nerozumi.
14. 04. 2010 | 20:21

vlk napsal(a):

Holubář

píšete o bruselské věrchušce. Jako o zlovolné svoloči. Zapomínáte na několik zásadních věcí:
1- integraci neprovedete jinak než silou. Sorry,a le nikd nic jiného nefungovalo. Vzpomínáte -v US to vyřešila až občanská válka.
2*- bruselská věrchuška, jak píšete, jaksimá jen ty pravomoce, které jí jednotlivé státy DOBROVOLNĚ postoupily. Od prvopočátku
3- vždycky bude konflikt mezi bruselskými amístními politiky.
Nevadí vám náhodou daleko víc naši místní zloději a gauneři? Kteří rozkradou co mohou? Mně tedy určitě ano.
4- v Bruselu vymýšlejí blbosti a nevěnují s e řádným problémům? A u nás jako co? U nás je to snad jinak? Ano je. Daleko hůř. Za poslední vlády jsme s epropadli v žebříčku korupce o víc než dvacet míst. Viz Rebelovi příspěvky pod Brixí.
A Řecko? Neuniklo vám například, že Řecko falšovalo všechny možné údaje a statistiky , které posílalo do Bruselu? Jak s tím mhl někdo něco dělat, když tak masivně lhali?
Euro má jasná význam a podtext. Není o egu. Kolik ušetří ekonomiky v EU prostoru, když je pro 15 zemí jen jedna měna? Obrovské sumy. Které firmy a instituc e netratí při opakovaných konverzích a kursových ztrátách.
A message Eura byla jasná - vyrovnejme rozdíly. T horší s e přiblíží těm lepším. Jenže LOKÁLNÍ politici z toho udělali paskvil. Ne bruselští.
Nikdo z Bruselu nenutil Řecku euro ani ho nenaváděl k podvodům.
A je celkem jedno co bruselská věrchuška. Jestliže se zhroutí projekt eura a Eu budeme vystaveni problému - jak dál. A já jsme popsal jen svoje vidění evropy Den po té. Nic víc. A že nějaký hlupák / to není na vás Holubáři/ považuje mnou uvedená roizika /a zdaleka nejsou všechna/ za katastrofické vize, je úplně jeho problém . Ne můj.
A okud tenhle samý hlupák píše, jak jsem se na konci roku , kdy podle Kalouska krize nehrozila a měli jsme bohatnout pomaleji, dramaticky ve svých katastrofických vizích spletl, pak musím dodat, že má zcela vyjímečně pravdu. Ano skutečně jsme se spletl. Když Kalousek dával svj rozpočet prohlasovat do sněmovny, nastavil jej na růst HDP 5% a nezaměstnanost tuším 4%. Když jsem zjistil , že to myslí vážně, tak jsme dal s vou prognozu - 2= HDP a nezaměstnanost 8,5% na konci roku. Skutečně - moje silně deprimující prognoza , bohužel, neodpovídala realitě. Propad v obou číslech byl daleko větší.
A obyvatelstvo si to pochvaluje. Dír a v rozpočtu za jedin rok byla byla 25= toho,c o s e vytvořilo z a uplynulých 18 let. No brnkačka. takže se bude , k velké r adosti obyvatelstv a jen drasticky redukovat rozpočet. Především v sociálních transferech. Když holt někdo má kontinulání potřebu hloupě žvanit, tak je ¨prostě hloupý kontinuální žvanil. Nijak nenutím nikoho, a už vůbec ne hloupé žvanily, i když jd e třeba o předsedu představenstva, aby mi věřili.Nezáleží mi na tom, Ani na nich.
14. 04. 2010 | 20:26

jarpor napsal(a):

Taoiseach

Je-li Vám mé vyjádření k blogu autora málo (19:16:41) - lituji. Ale nic s tím neudělám... Dle mého, vyjádřil jsem se jasně...

Vlk mne nefascinuje. Fascinují mne jeho kolovrátovsky vrzající (stále se opakující) názory se kterými polemizuji.
Vím že si to od něj schytám, že jsem něco jako blbeček apod., ale polemizovat se zde snad smí...

Hezký večer
14. 04. 2010 | 20:26

Mike napsal(a):

1) mám dojem, že jsem to četl právě zde o projektu mostu v Ústí nad Labem za evroské peníze
2) rozdíl mezi integrací a investici v zahrančí je ten, že když Vám ta fabrika v zahraničí nešlape, tak ji zkrátka zavřete, a haly někomu prodáte. Pokud stejné uděláte ve vlastní zemi, musíte se o ty nezaměstnané potom starat, tedy platit jim sociální dávky.
3)bylo tu na místě ještě zmínil tzv. dańové prázdniny a další investiční pobídky, ty jdou samozřejmě na konto dańových poplatníků jiného státu
14. 04. 2010 | 20:41

Mike napsal(a):

Asi bych tu mohl připomenout případ Tesly Rožnov, pro českého majitele žádná investiční pobídka a pro nedaleký konkurenční Philips velmi štědrá státní pobídka, takže česká Tesla skončila a Philips se rozjel. Další případ "konec výroby žiletek v Čechách", firma DIU prodána anglické firmě GILETE s 10 lety dańových prázdnin. Dańové prázdniny skončily, Gilete zavřel fabriku, stroje odstěhoval do Rumunska, kde dostal další dańové prázdniny a tím skončila výroba žiletek v Čechách. Pokud jsem někde nepřesný, potom se omlouvám. Tyhle "rychlý prachy" pro zádní firmy měly pro ně sice dočasný podpůrný ekonomický efekt, ale vrátilo se jim to zpátky současnými hospodářskými problémy.
14. 04. 2010 | 21:02

Taoiseach napsal(a):

jarpor

Promiňte, ale není mi jasné, zda považujete "předpověď" pana Robejška:
"Poslední dramatické události v evropské ekonomice naznačují, že se rozšířená EU postupně redukuje na tu formu, která jí odpovídá nejlépe, totiž evropský hospodářský prostor s různě rozvinutými zeměmi a společným zájmem na zbožní výměně."
za reálnou.

Velmi stručně - já nikoli. Všechny změny za posledních více než dvacet let byly výsledkem kompromisu různých zájmů ("něco za něco"). Právě kvůli rozdílným zájmům není možné "zrušit" jenom něco (např. některé společné politiky) a ostatní zachovat, protože se vždycky najde někdo, pro koho by to bylo nevýhodné (a bude Vám chtít zrušit něco jiného).
14. 04. 2010 | 21:05

Taoiseach napsal(a):

Mike

"když Vám ta fabrika v zahraničí nešlape, tak ji zkrátka zavřete, a haly někomu prodáte. Pokud stejné uděláte ve vlastní zemi, musíte se o ty nezaměstnané potom starat, tedy platit jim sociální dávky"
To je docela častý případ nerozlišování. Německý stát a soukromý německý velkokapitál nemají tytéž zájmy, spíš naopak. Haly prodá soukromník, zatímco o nezaměstnané se musí starat stát. Doufám, že si nemyslíte, že němečtí podnikatelé s radostí platí svému státu - ulévají si peníze do Liechtesteinska a Švýcarska.
14. 04. 2010 | 21:11

Josef K. napsal(a):

Pan Robejšek nabídl svou analýzu, v diskusi si opět všichni mohou potvrdit, že jednou z výrazných slabin českého myšlení je neschopnost vyložit text. Většina zde komentuje nikoliv Robejškův text, nýbrž předestírá ostatním to, co se jí honí v hlavě a tak nějak se to snaží vztáhnout k textu blogu. Skvělé jsou úvahy národovolců, keří odmítají přijmout fakt, že 70% průmyslu RČS bylo v německých rukách a že Německo je výjimečně kulturně dominující zemí, navíc s ním Češi historicky mají relativně velmi dobrou zkušenost, s výjimkou pár let. Vůbec je podivné, že Rakousko či Švýcarsko českým národovolcům nevadí, byť to byl "agresor" se vším všudy. Takže J.A.Komenského Němci nevyhnali a bez Sudetských Němců by asi nebyly kultivovány ani Krkonoše, ani Šumava...A nebylo by kde lyžovat, hoši a dívky. Stejně tak odmítají někteří zde zcela pochopit, že drtivá většina jednotlivých prvků sociálního sytému i práva byla do roku 49 čerpána či přímo vnucena z Německa či zprostředkovaně z R-U. Sovětský sytém to rozvrátil v letech padesátých a sedmdesátých, takže po roce 89 paskvil nad paskvily.
Co přímo vzbuzuje nad některými komentátory lítost, to je absence jakékoliv vize budoucnosti. Je to zvláštní prvek východoevropsko-mongolského myšlení. Protože bez vize není cíl a není ani možné stanovit hodnotu současnosti. Takže euroskeptikům děkuji, že nepřímo nabízejí budoucnost v jurtách ranně neofeudálního sytému, kam dnešní Rusko směřuje plnou parou. Řekl bych,že ti v Evropě, kdo tuší, že ještě cosi bude, tedy vědí o budoucnosti, jsou vlastně odsouzení buď k tvrdé federalizaci a kooperaci nebo k nově pojaté třicetileté, stoleté atp. válce se všemi důsledky. Jiná věc je, zda tato válka, likvidující vzor stability, jak jej EU dnes nabízí, nepřelije i do Asie (tam se to chvěje velmi silně), vč. Číny. Další věc je demografický vývoj USA. Velmi volně k blogu Evropa má velkou odpovědnost a nevím, zda jí průmyrný Čech na její historické periferii je schopne pochopit.
14. 04. 2010 | 21:20

Mike napsal(a):

Tyto státy, které žily z toho, že své výroby neustále převáděly do cizích zemí, se dostaly do začarovaného kruhu. Oni už tu výrobu do svých vlastních zemí vrátit nemohou, konkurenčně by na světovém trhu neobstály - rozmazlená pracovní síly. A tak neustále hledají další a ještě levnější země, aby si udržely svou míru zisku a jak to končí, to si každý může ověřit na případu Číny. První vlnu problémů mají západní země Evropy a druhá vlna poté, podle mého názoru, postihne naše země. Nás "zahraniční investice" zachránily od hospodářského kolapsu v 90. letech minulého století, ale ve svém dopadu mají za důsledek velký deficit a to ne z velkých sociálních výdajů, jak se tu někdy tvrdí, ale právě z chybějících vybraných korporátních daní a odlivu, nebo jinak, z repatriace zisku.
14. 04. 2010 | 21:23

Josef K. napsal(a):

Pokračování. Zdá se, že nastoupí jakási nová a doposud jen málo předvídaná podoba budoucnosti, která se již nebude řídit zkušeností a vztahy formovanými v Evropě od 17. století, nýbrž podobou těchto vztahů, která z nich začíná dnes pomalu evolučně vyplývat. Ve je možné, viz težba přírodního plynu v posledních dvou letech. Miller z Gazpromu tomu něvěřil dnes to má na talíři... Doufejme, že první po válce narozené elity jsou a budou stejně moudré a schopné, jako evropské elity, které řešily důsledky poslední světové války. Možná bych si přál, aby byly moudřejší. Jistě si lze přát, aby tón udávalo Německo, pokud si zachová svůj výlučný demokratický charakter, než nějaké středo či východoevrospké elity z loupeživých postbolševických klanů.
14. 04. 2010 | 21:29

jarpor napsal(a):

Taioseach

Soudíte, že když napíšu "tesat do kamene" .. tak proto, že nesouhlasím s tím, co se má tesat ??

To snad ne...

Velmi stručně - já ano.
Ona totiž na EU ještě ani dnes neplní ty tři základní volnosti pohybu - osob, zboží a kapitálu
jež byly základnímu stavebními prvky sjednocování... tedy, měly být.

Hezký večer
14. 04. 2010 | 21:36

AC napsal(a):

Josef K.
"Takže euroskeptikům děkuji, že nepřímo nabízejí budoucnost v jurtách ranně neofeudálního sytému, kam dnešní Rusko směřuje plnou parou. Řekl bych,že ti v Evropě, kdo tuší, že ještě cosi bude, tedy vědí o budoucnosti, jsou vlastně odsouzení buď k tvrdé federalizaci a kooperaci nebo k nově pojaté třicetileté, stoleté atp. válce se všemi důsledky."

Já znám podobnou predikci: "rychlost oběhu Měsíce a rotace Země se mění se všemi důsledky". Co vy na to:-)

Vaše vize (blízké?) budoucnosti zdá se mi černobílá, postrádá rozlet a hlavně fantazii.

Přeji hezký večer
14. 04. 2010 | 22:00

Holubář napsal(a):

vlk:
My nejsme tak úplně ve sporu:
1. integraci neprovedete jinak než silou. Ano, ale to ještě neznamená, že se mi to musí líbit a že se některým jejím podobám nemám bránit.
2. S tou dobrovolností postoupených pravomocí opatrněji, myslím. Oni bruselští velmi mazaně využili naší otrávenosti východem a předložili nám růžové zítřky. Ach, ta naivní 90.léta... :-). A jasně, že pořád musím připomínat ta "nepovedená" referenda... To jim ze štítu už nikdo neodpáře.
3. Ne, mně domácí zloději nevadí víc, než ti bruselští, protože mám ještě jakous takou šanci na ně dohlédnout, případně se na jejich zlodějně podílet :-). Na bruselské ani nedohlédnu, všechno poteče vysoko nade mnou. A už žádné iluze - na ty domácí zlodějny prostě jenom líp vidíme, ale to neznamená, že ty bruselské nejsou nebo jsou menší.
4. V Bruselu se blbostem věnují, to se nedá nic dělat - všechny ty jejich guláše a zahnuté banány a vliv slunce na pracující, a globální oteplování, a gender blbosti (nejvíc je nesnáší moje labuť)...
Já vám vaši vizi, vlku, neberu, v mnohém se shodneme.
Jenom nemám rád to moderní české sebemrskačství - u nás všechno špatně a v brusli je ráj. Trochu mi to připomíná to dobré, lepší, sovětské. Asi mám vypěstovanou alergii.
Že se Evropa sune do problémů - v tom jsme zajedno. Že by to mohla odvrátit nová Říše římská (třeba i národa německého), tomu moc víry nepřikládám.
Na vaši otázku po lepším řešení musím ale odpovědět - neznám. Klika je, že se mě už nikdo nikdy na názor ptát nebude, s výjimkou našich diskusí tady na netu. Tak si tu pokecáme, ale ovlivníme prdlajs.
14. 04. 2010 | 23:08

Josef K. napsal(a):

To AC. Nevím, asi jste nečetl vše a zatmělo se Vám.Šloda, že jste, patrně jako eurorealista nenastínil nějaký jiný, Váš, obraz věcí, to by bylo zajímavější. Hezký večer.
15. 04. 2010 | 00:32

AC napsal(a):

Josef K.
Máte pravdu, všechny příspěvky jsem nečetl. Víte, znechutila mne diskuse pod blogem p.Sedláčkova před několika dny. Tam jsem se vyjadřoval k témuž (EU, euro a vize), ale hlavě k budoucnosti. A je mi trapné se opakovat, neboť jsem byl některými místními vševědy nevybíravě napadám, což skutečně nemám zapotřebí.
Pod tíhou letitého vývoje ekonomiko-politických událostí v EU jsem nucen přijmout roli tvrdého euroskeptika.

V podstatě jsem předestřel-vycházeje z dlouhodobých analýz naší soukromé skupiny ekonomů a politologů (já ekonom nejsem) těžko zpochybnitelný, ne-li přímo nezpochybnitelný vývoj tohoto současného problematického uskupení, včetně uměle zavedené měny. A to do r.2016. A uvedené výhledy s

"neofeudálním systémem, tvrdé federalizaci a kooperaci nebo k nově pojaté třicetileté, stoleté atp. válce se všemi důsledky",

jak píšete, naprosto nepočítají. Když předložím naši vizi, je nutné si uvědomit, že se snahou o relativně podrobnější popisy neúměrně vzrůstá pravděpodobnost omylů. Takže se jim pochopitelně už vyhýbám. Přesto diskutér Skogen (pod čl.p. Sedláčka)k mým závěrům napsal: "Já se totiž nevyjadřuji stylem Sibyly delfské k tématu článku, tedy tak, jako bych pozřel Šalomounův exkrement, ale styděl se vyjevit, odkud má moudrost pramení, jako vy, kterýžto prostě jen a pouze vyjadřujete své postoje k té věci. Čím to ale je, že takový postoj máte, aby ho i jiní případně mohli převzít, s tím už se nenamáháte, v tom jste jaksi ukrutně nad věcí. Ergo takový postoj nestojí ani za zlámanou grešli."
A nick Vlk? škoda slov.

Asi bylo hloupé vás kritizovat a neuvést protiargumenty, ale to jsem si uvědomil už pozdě.

Přeji hezké ráno.
15. 04. 2010 | 06:06

Jozef napsal(a):

No teda...
Kam sme sa to dostali?
Pan Robejsek uz titulkom nepokryte utoci na Europu a euro,siri katastroficke poplasne spravy a vyrokmi o Europe a europskom vedeni robi si doslova dobry den zo vsetkych poctivych novinarov a politikov,studentov,docentov a profesorov a celej demokratickej slobodnej spolocnosti!

Znovu sa potvrdili obavy tajnej sluzby: agenti Moskvy na ruskom velvyslanectve nebezpecne destabilizuju obciansku demokraticku spolocnost.Kedze je BIS necinna,mam podozrenie,zatial celkom nepotvrdene,ze agenti Moskvy ovladli aj BIS a ine ochranne telesa.
15. 04. 2010 | 07:56

M. Zima napsal(a):

Pro NevěřícíTomáš:
1) Které "české banky" myslíte? Podívejte se na deficitní objemy a potom zkuste něco na Západě sanovat výtěžky okrádání českých bankovních zákazníků.
2) Vše mluví pro to, že to Vaše Polsko prožívá "Kalouskovu fázi" - růst zadlužováním bez konceptu.
15. 04. 2010 | 08:08

Milan Kovar napsal(a):

Na Rozdil od Rumcajse bych na nekolika malo mistech carky pridal/ubral, preklepy opravil - tak kvalitni text si to plne zaslouzi. Lepsi clanek na toto tema jsem jiz dlouho necetl, pokud vubec.
15. 04. 2010 | 08:29

XY napsal(a):

...stále podvědomím odmítaná změna stavu věci…

pravdu mají ČÍSLA, nic než suchá čísla
15. 04. 2010 | 08:35

Jozef napsal(a):

Autor:soucasna krize eu.integrace je spusobena tim,ze se po desetileti cisla prehlizela a manipulovala."
Suhlas len ciastocny.Po desetileti manipulovaly a prehlizely sa nielen cisla.Aj najzakladnejsie zaujmy mnohych subjektov vedenych manipulacnou elitou.
Autor: "spolecna mena mela byt nastrojem k dosazeni ekonomicke stejnorodosti a tim i splneni predpoladu pro stabilni a skutecnou europskou integraci".
To sedi,na tom bol,musel byt, radostny konsenzus.Slabe subjekty museli dostat zaruky,ze sa v silnych nestratia,nerozpustia.Museli dostat a dostali zaruky pozitivnej diskriminacie.Zaruky silnej pozitivnej diskriminacie.To dostalo aj Grecko,Spanielsko,Portugalsko.A dost zavazne boli preto aj argumenty ekonomicke,nielen politicke.
/Podobne realne zaruky uspesne fungovali uz inde,v Sovietskom zvaze dostali mininarodiky aj kodifikovany jazyk,dolezity na prezitie kultury,v Ceskoslovensku silne pozitivne diskriminovana bola madarska mensina,aj Slovensko ako celok,siroka pozitivna diskriminacia umoznuje zachovat stabilitu v Cine/

Autor: evropske zjednoceni bylo zcela opravnene motivovano take snahou vazat a neutralizovat prirozenou dominanci Nemecka v Evrope.Zavedeni eura melo spoutani Nemecka ucinit nezvratnym.

Tak vzniklo zjednotene Nemecko a tak vzniklo euro.
Aby Francuzsko /a Britania/ dalo jasne najavo ,co mysli vazne,disponuje nuklearnymi raketami kratkeho doletu.Do susedov.
O.k.,zjednotte sa,nemecki sudruhovia a priatelia,ale zaplatte! Vzdajte sa marky!
Kohl:nemam na vyber,beriem.

Euro vzniklo proti voli Nemecka,na sputanie Nemecka,na vysavanie Nemecka.A ako predpoklad "stabilni a skutecne europske integrace".Superi a nezmieritelni protivnici sa integruju len z vyssej vole,resp.spajaju sa proti akutnemu nebezpecenstvu.Vyssia vola/Washington/a akutne nebezpecenstvo nezmizli,len sa po zniceni Sovietskeho zvazu a RVHP zmenili.
Spolocna mena je nevyhnutny predpoklad stability,integracie,nevyhnutna poistka proti erupciam destrukcie a proti vojnam.Kriza spravidla vyjavi,kde veci funguju zle,pripadne preco nefunguju.

"Historie spolecne meny dokonale zapada do tradice politickeho inzenyrstvi" - pise autor.Ma na mysli tradiciu starorimskej politiky obohatenu o systemovy machiavelizmus.Cestu do pekel.
15. 04. 2010 | 10:02

Jozef napsal(a):

Autor:"Ekonomicke podminky pro pokracovani evropske politicke integrace budou splneny pouze tehdy,kdyz se zasadne zvysi vykonnost jizniho kridla EU.""Az za velmi dlouho".

Autor sice pise uplne v intenciach doterajsej politiky elity EU,ale myli sa.Nie je pravda,ze "az za velmi dlouho".
Ani sa tato elita nestihne zobudit zo spanku a Europa bude na nezvratnej ceste politickej integracie.
Schopni manazeri nemaju dnes ziaden problem kupit si povedzme svedske Volvo,preco nie aj lacne ulice pod Akropolou? Preco nie?Kupit si Ateny a Rim?
Greci i Spanieli si mozu slobodne vybrat,kto im pomoze zvysit vykomnost,sejkovia,Cinania alebo niekto iny.
A Nemci si ponechaju pre seba cesku,slovensku a inu pracovnu silu len dokedy sa oplati.Par rokov by to este nemal byt neprekonatelny problem.
15. 04. 2010 | 10:33

NevericiTomas napsal(a):

Pane Zimo, ceske banky vytvorily za minuly rok zisk ve vysi nejakych 50mld kc a to si piste, ze v situaci v jake zapadni banky jsou jsou rady za kazdyou kacku a hlavne jsou rady, ze nemaji na krku dalsi kostlivce, kterych josu ty zapadni plne. Aktualne nemecke banky vs. bezcenne recke dluhopisy...
Polsko rostlo protoze je to velka a do znacne miry do sebe orientovana ekonomika. Rozhodne ale nove slovanske staty negenerujii pozadavky na sanaci dluhu z EU penez jak cini mnohe zeme puvodni 15ky. Kupodivu nejhorsimi priklady jsou zeme, ktere se pokusily orientovat na tzv. "novou ekonomiku" a jejichz obcane se nechali nalakat na pujcky u zahranicnich bank. Madarsko, pobalti, Irsko...
15. 04. 2010 | 12:50

Skogen napsal(a):

AC, řekl bych, že nikoho ani nenapadne přemlouvat vás, abyste se milostivě rozepsal.

Mýlit se je lidské. Jednou za čas, zvlášť když takřka v reálném čase píšete diskuzní vstup. Něco jiného je dopředu připravovaný článek, tam už by se k omylům právem přistupovalo nekompromisně.

Psát jen závěry je velmi slabé. Nikdo soudný to jen tak dogmaticky nepřijme.
15. 04. 2010 | 13:54

Taoiseach napsal(a):

jarpor

Zadržte, netesejte, ještě na chvíli odložte majzlík a kladivo. Jste totiž s panem Robejškem v mírném rozporu.

Leč po pořádku: svobody pohybu (uvnitř EU) jsou dnes zaručeny mnohem lépe než kdykoli v historii. Volný pohyb kapitálu a zboží je bez problémů.

Pokud chcete namítnout volný pohyb služeb, kdokoli může své služby nabízet kdekoli - za podmínek platných v daném členském státu. Realisticky vzato může věcné problémy dané rozdíly v těchto podmínkách odstranit jenom jejich harmonizace, nikoli Bolkesteinova směrnice.

Volný pohyb osob je zaručen rovněž. Pokud chcete namítnout volný pohyb pracovní síly (což je něco jiného), uznávám , že překážky v tomto smyslu jsou nežádoucí a hlavně zbytečné. Tzv. přechodná období jsou dána tím, že populisti jsou na obou stranách; ve skutečnosti všichni Češi, co chtěli pracovat v Německu, už tam pracují a všichni Němci, co chtěli kupovat půdu v ČR, už ji nakoupili. V každém případě i omezení pracovní síly padnou přesně za rok.

S autorem jste ovšem v rozporu např. v tomto bodě: on by chtěl redukovat na "evropský hospodářský prostor s různě rozvinutými zeměmi a společným zájmem na zbožní výměně", což nezahrnuje volný pohyb osob ani náhodou. Pokud chcete mít pohyb osob bez hraničních kontrol, nutně musíte mít jednotná vízová pravidla, což ovšem žádná čistě mezivládní organizace volného obchodu nikdy nemůže zajistit. To je jen jeden příklad, pro většinu lidí asi ten nejdůležitější.

Evropské smlouvy opravdu nejsou trhací kalendář, ze kterého si budete právě Vy (nebo Klaus, Zahradil, Robejšek) vybírat jen to, co se Vám líbí, a ostatní zahazovat. Zvykněte si na to, že dokud není Evropa federací, dá se cokoli měnit jen konsensuálně.
15. 04. 2010 | 14:44

AC napsal(a):

Skogen
"Psát jen závěry je velmi slabé. Nikdo soudný to jen tak dogmaticky nepřijme."

Už to píši poněkolikáté: A co jiného děláte vy? Přežvýkáte často záměrně zkreslená, velice často pak protichůdná a, co si budeme nalhávat, i neobjektivní data, subjektivně je vyhodnotíte a vyplivnete do příspěvků. Jak jinak mám vaší a nejen vaší činnosti rozumět? Že by objektivní hodnocení, které automaticky přijme každý soudný člověk?
Probuďte se.
Každý má nějaký názor a může jej kdykoli presentovat jako dobrý. Na ostatních pak je, aby buďto reagovali v mezích slušnosti, nebo raději mlčeli.
Je mi trapné diskusi pod tak skvělým článkem p. Robejška zaplevelovat reakcí na hloupé invektivy. Zameťte si laskavě nejdříve před svým prahem, ano?

Přeji hezký den.
15. 04. 2010 | 14:47

Petr napsal(a):

Jozef:

Máte pravdu, Německo přijalo EURO jenom pod nátlakem Francie, Anglie a USA jako podmínku pro sjednocení Německa.

Z tohoto pohledu by asi bylo na místě najít věrohodné materiály o historii společné evropské měny, jak se myšlenka zrodila a kdo se na ní podílel. Třeba by se přišlo na to, že to žádná evropská idea v podstatě není a ty diskutované vyhlídky o tom, že by "...EURO mohlo stáhnout EU (a tím i Německo) do pekel..." nejsou jen záležitostí vývoje posledního desetiletí, nýbrž dobře promyšlený plán... Qui Bono?
15. 04. 2010 | 14:57

Taoiseach napsal(a):

Holubář

"S tou dobrovolností postoupených pravomocí opatrněji, myslím. Oni bruselští velmi mazaně využili naší otrávenosti východem a předložili nám růžové zítřky. Ach, ta naivní 90.léta... :-)"
V 90. letech NÁM nikdo nic nepředkládal - Maastrichtskou ('92), Amsterdamskou ('97) a v podstatě i Niceskou ('01) smlouvu dělali pro sebe; o pátém rozšíření bylo rozhodnuto až potom. Referendum (jediné u nás) bylo až v roce 2003. Pokud byl někdo i 14 let po převratu naivní, asi to nebylo tím, co nám "předložili".

"A jasně, že pořád musím připomínat ta 'nepovedená' referenda..."
Vaše péče o jiné je velmi dojemná, leč já musím pořád připomínat to referendum, které se 'nepovedlo' euroskeptikům.
15. 04. 2010 | 15:04

jarpor napsal(a):

Taioseach

Klídek, kladívko a majzlík odpočívají...

A teď k tomu mírnému rozporu...

"Volný pohyb kapitálu a zboží je bez problémů."

U kapitálu souhlas, u zboží... ne tak docela. Nejviditelnější j to v zemědělství. Pominu dřívější kvóty... dnes přetvořené do např. strikně dané výměry vihohradů jež v důsledku determinuje produkci... čímž i možný vývoz - to jako jisté přímé omezení "pohybu".
Existuje i nepřímé - značně rozdílná dotace zemědělským subjektům v jednotlivých zemích... což je jistá "kvotace" daná cenovou konkureceschopností...

U pohybu osob - se shodnem.

A ona inkriminovaná věta... kde jsem v údajném rozporu :
autor nechce redukovat... jak píšete, já té větě rozumím jako úvaha o směrování EU ne, že by někdo chtěl či nechtěl, ale jako důsledek "dramatických událostí v ekonomice..."
A navazuje, že při tomto vývoji EU nepotřebuje... A ta úvaha, závěrečný odstavec, mi nepřipadá zcestná..

Připouštím, že termín "zbožní výměna" má asi blíže ke zboží...
i když za každým zbožím lze vidět i lidský faktor a kapitál... samo zboží - bez peněz a bez lidské ruky se nevyrobí, nevymění...

Když rozpor, nechť je po Vašem... ale opravdu jen velmi mírný, spíše terminologický... a Váš výklad oné věty má také jisté chybičky...

Díky za poučení, "na co si mám zvyknout..." Nemám s tím problém. Jsem zvyklý smlouvy, pravidla, dodržovat.
O dodržování pravidel, jež si sama stanovila EU, jsme se přesvedčili nejlépe při referendech... i opakovaném v Irsku...

Hezký podvečer
15. 04. 2010 | 16:44

Taoiseach napsal(a):

jarpor

Vítám Váš smířlivý tón a omlouvám se, pokud jsem pro jasnost použil tvrdší formulace.

Se zemědělstvím je to o dost složitější. V některých komoditách kvóty pořád platí a dobrým důvodem k tomu je omezení nadprodukce. Právě pokud bychom připustili nadprodukci, vedlo by to k porušování pravidel, např. k nepovoleným vládním dotacím (třeba zastřenou formou; v takovém případě by naši zemědělci neměli už ani nejmenší šanci) - a právě to by omezovalo obchod. Judikatura k tomu říká jasně:

"Veškerou obchodní právní úpravu členských států, která by mohla ať přímo, nebo nepřímo, skutečně, nebo potenciálně narušit obchod uvnitř Společenství, je třeba považovat za opatření s účinkem rovnocenným množstevním omezením" (dovozu nebo vývozu). Kvóty DOHODNUTÉ na úrovni Společenství takovým opatřením nejsou.

Pokud jde o vinohrady, víme, že EU je největším vývozcem vína na světě, že před vstupem si mohl každý zřídit a zaregistrovat vinohrady v takové výměře, jakou chtěl, a že si může další vinohrady zřídit i teď, jenom na ně nesmí dostat žádné dotace z veřejných zdrojů.

Rozdílné dotace zemědělcům jsou (jako každé přechodné opatření) špatné, v tom se shodujeme.

"O dodržování pravidel, jež si sama stanovila EU, jsme se přesvedčili nejlépe při referendech... i opakovaném v Irsku..."
Tady nevím, o čem je řeč. Zkuste ocitovat doslova pravidla, která si EU sama stanovila. O referendech v nich není ani slovo. Ratifikace smlouvy je VNITŘNÍ věcí každého členského státu (pokud Klaus čekal na výsledek referenda v Irsku, byla to neodůvodněná svévole). Všechna referenda konaná v Irsku vyhlásily irské ústavní orgány v souladu s irskou ústavou. Celkem chápu, že napjatá atmosféra kolem mohla působit dojmem nátlaku, ale Irsko je svobodná země svobodných občanů, a kdyby byli přesvědčeni, že je jim smlouva vnucována proti jejich vůli, logicky by znovu hlasovali proti nebo alespoň přišli v menším počtu. Stal se pravý opak.

Jo, to dosahování konsensu je makačka. Rozdělovat (státy) je vždycky jednodušší.
15. 04. 2010 | 18:15

Důchodce68r napsal(a):

Pane Robejšek,
díky za výborný článek, naprosto souhlasím, hluboce smekám.
Pane Vlku,
za Váš první příspěvek nápodobně.
------------------

Také vidím situaci jako téměř tragickou.
Nejsem ekonom, jen se laicky zajímám o to, co bude. Nevidím tedy do podrobností ekonomických a politických. Ale z mého jiného pohledu na věc bych se odvážil navrhnout také příspěvek ke sjednocení Evropy, velmi jednoduchý, pokud by byla jiskra naděje na jeho využití.

V Evropě je rozšířen velmi vážný nedostatek hořčíku ve stravě, téměř všech obyvatel (důvody zde nelze rozvádět). K jeho výrazným projevům patří ztráta schopnosti spolupráce mezi lidmi, nesnášenlivost, kverulantství a další podobného charakteru. Možná má zákeřnější vliv, než olovo z vodovodů. Doplnil bych hořčík povinně do stravy nejprve politikům, pak všem občanům.
(S možná již převažující nadvládou velkého kapitálu nad politikou jsem zatím bezradný, tam by, zdá se mi, byla nezbytná likvidace.)

( Pokud si myslíte, že si dělám legraci, není tomu tak. Vzpomeňte si prosím na tento návrh později , snad až při analýze příčin rozpadu EU, který si vůbec nepřeji.)
Zdravím vespolek.
15. 04. 2010 | 18:42

jarpor napsal(a):

Taoiseach

"Vítám Váš smířlivý tón"

Jediný comment - jsem tak namyšlený, že si myslím, že neurážím oponenta nikdy jako první a na jisté diplomacii a slušnosti si dost zakládám...

Shoda, v zemědělství je to hodně složité... a jak se zdá, z debat o prodloužení "přechodného období" - ještě to dost dlouho složité bude.

Mohl bych trochu uštěpačně opáčit - vy připouštíte porušování pravidel vládami členů EU ? Neudělám to... přece se snažíme o koncenzus... :-))

Judikatura stran "dohodnutých" kvót - no... jistě znáte to o jednom problému, svou právnících a třech právních názorech...

S těmi vinohrady je to jinak. Nelze vysadit vinohrad, trvalou kulturu na orné půdě. Změnu využívání, právě s ohledem na "přidělenou" výměru, Vám již nikdo nepovolí... tedy zbývá jen obnova vinic.

Těmi pravidly jsem měl na mysli především opakování irského referenda. Ano, Irsko je vyhlásilo svou vládou ústavně. Ústavně pod tlakem EU - dodám já. Dovolím si jemně polemizovat o Vámi uvedeném "dojmu" z nátlaku... Jen jemně... :-))

Děkuji Vám za dobrou debatu... pod dobrým blogem. Soudím, že jste-li více eurooptimistický než já, není důvod po sobě "prskat" ne-li se vzájemně shazovat... Na to jsou zde jiní "machři".

Hezký večer
15. 04. 2010 | 18:52

Důchodce68r napsal(a):

A ještě trochu legrace, pravdivé.
Nedostatek hořčíku, spolu s draslíkem, je zhusta příčinou srdeční arytmie. Nedivil bych se, kdyby i arytmie v eurozoně byla vyléčena.
15. 04. 2010 | 18:53

vlk napsal(a):

xx
třeba někd y pochopíte, proč vlk srovnává, podle vás hrušky a jablka.
Ostatně, kdybyste četl pozorněji, už byste to byl v prvním vlkově textu objevil. Pokud byste četl pozorně a chápal dostatečně čtený text.

moderní US totiž existují řádově 150 let. Tedy od skončení občanské války.
EU byla založena 09.05.1950. Má za sebou tedy 60 let. Když to srovnám s moderními US jsme v roce 1925..

Srovnání je plně na místě. Chytřejší , daleko chtřejší hlavy než my dva pánové jako Schumann, de Gaspari, Konrád Adenauer a podobně , došly k názoru, že jednotná Evropa má šanci. A proto založili onu Eu . Resp. její zárodek. a jiní velcí a státníci v tom úsilí pokračovali. Jejich vize byla velmi kvalifikovaná. Protože rozdrobená evropa nemá šanci.
Poukazovat na staleté antagonismy? Jak to, že tyhle nepřekonatelné antagonismy neplatily ve Spojených státech?
okud nezměníme v evropě myšlení, dá si nás Asie v gustem k snídani.

Takže míchání jablek s hruškami? nebo nutnost změnit zažité stereotypy? které nás dovedly k dvěma světovým válkám. Dáme si v Evropě třetí a poslední, protože to tady vždycky tak bylo?

Máme šanci - udělat totéž, co udělali v US. A stát se odpovídající komplexní velmocí.Nebo souborem středních států , většinou s e starou populací, bez surovinových zdrojů a věčně rozhádanou v lokálních sporech. Prostě - něčím takovým, jako je dnešní Afrika.. Prima vize.
15. 04. 2010 | 19:52

vlk napsal(a):

Holubář

1- když jste začal chodit do školy , tak se vám to líbilo? Mně zoufale ne. A přece to bylo dobře. To není o líbení ale o nutnostui.
2- ale kdež! Nikdo nás k ničemu nenutil Vstoupili jsme dobrovolně a v drtivé většině věcí a zcela určitě v rozhodovacích procesech, jsme na tom stejně jako ostatní. Nikdo nemůže jen vyhrávat.Žádná naivita. Vstoupili jsme v roc e 2004, jestli s e nepletu. Jaká popřevratová naivita?
3- vy si skutečně myslíte , že na naše zloděje nějak můžete přeci dohlídnout??? Tak to jste nezřízený optimista. Pořád ještě napříkald nebyl zrušen rozkaz policejního prezidenta , že vyšetřování významných osob jemožné jen s jeho souhlasem! Kauza Čunek?? Ta snad hovoří sama za sebe . V Bruselu by nic takového nebylo možné! Cressonov jako šéfka unie přihrála kdysi kšeftík asi za 25 tisíc Eur svému zubaři. A okamžitě skončila.Řebíček přihrál Viamontu miliard / někdo tvrdí že dokonce 13/ a nebyl ani vyšetřován...Já soudím, že v Bruselu s eprostě krade daleko méně. Nikoli vůbec, daleko méně.
4- z bruselských blbostí, které bezesporu existují jste vytáhnul stokrát omleté exemplární případy. Jak to , že nikdo nemluví o spoustě dobrých a užitečých věcí? Jako je napříkald uznávání certifikátů. Kdyby unie nebyla, muselo by se napříkald certifikovat pro každou zemi zvlášť. A tad y s e stupidní blbosti nevymýšlejí? Opravdu ne? tak jedna čerstvá. Zřejmě s Amky uzavřem smlouvu o přístupu našich věddeckých pracovišť k veřejným prostředkům USA na obranu. Hodně prestižní věc. Už to mohlo být uzavřeno. Kdyby.... kdyby ministerstvo obrany zásadně netrvalo na tom, že ono bude , BEZ výběrových soutěží rozhodovat o tom, kdo z ČR s e bude moci zapojit a kdo ne? Což US striktně odmítli a chtějí veřejné tendry. Myslím, že o postoji MNO se nebudeme dohadovat. tedy o motivech.
Shodneme s e ovšem v jednom Neovlivníme nic. Souhlas.Ani tady v téhle zemičce.
15. 04. 2010 | 20:05

vlk napsal(a):

Důchoce 68

díky za květiny.
15. 04. 2010 | 20:06

Daňový poplatník napsal(a):

To Vlk:
jestliže dotáhnu Vaše úvahy do konce, tak největším prů..rem Evropy bylo, že Dolfek spustil Barbarosu, protože jsme tu mohli mít nejen jednotnou měnu, ale i jednu řeč, jednu politiku, jedno náboženství a jeden národ.
I když všechno špatné je k něčemu dobré, a naopak, takže vlastně nevím, jestli je ta moje replika vtipná, což původně měla být.
15. 04. 2010 | 20:53

Holubář napsal(a):

vlk:
1. To je ale hloupé přirovnání, neuražte se. Já a moji přátelé, moje rodina, na vás budeme volat jako ti dělníci v ČKD - "My nejsme děti, my nejsme děti!". Možná chcete naznačit, že svoboda je poznaná nutnost....
Říkám tomu (slogan mého otce) - chtít někoho dokopat ke štěstí. To už tu bylo, moc to nefungovalo a konce byly tristní.
2. Ano vstoupili jsme, já hlasoval proti - a bylo to naposledy , kdy jsme mohli hlasovat. Opakovat se to nebude. Tak nedělejte:"heč, heč, je odhlasováno!". Doporučuji projev Ludvíka Vaculíka na IV. sjezdu čs. spisovatelů v roce 1967 - tam najdete opravdu hezkou paralelu.
3. No, kontrolní zprávy o fungování EU říkají přece jen něco jiného, než vy tvrdíte. A pokud tady občas ode mne přečtete nějaký blábol, tak můžete vysledovat, že optimismu jsem zrovná já převelice dalek. Optimista je jen špatně informovaný pesimista a jeví se mi, že do této kategorie spadáte spíše vy - neberte to jako atak, ale jako doměnku.
4. Já jsem nikdy netvrdil, že z EU nevyšlo nikdy nic dobrého. zatím je dobré, že se tu neválčí - to je NEJVĚŠÍ přínos EU nesporně. Podle toho starého fóru, že svět je teď nějaký divný -Němci kšeftujou a Židi válčej....
Problém je, že já už jsem si těch vazalských a nevolnických pocitů užil v životě dost a o další nestojím. Cesta pod vlajkou EU, jak ji vidím do budoucna, se mi nejeví jako jediná možná a jediná nezbytná - v tom se asi neshodneme. A že nic neovlivníme? No, v našem společném městysi nějakou drobnost přece jen možná ano a ani Praha zase není až tak daleko. A jak to funguje známe. Tím nemyslím na nějaké převratné kroky, ale možnost ovlivnit tu přece jen je. V brusli? To neumím...
Že jsem se ale vykecal, taková kláda. Fuj!
15. 04. 2010 | 21:24

Taoiseach napsal(a):

jarpor

Už jen drobné detaily:

"vy připouštíte porušování pravidel vládami členů EU ?"
Uvedl jsem to jako hypotetický příklad rozvratu (kdyby nebyly kvóty a byla nadprodukce). Ale v případech, kdy porušení pravidel zdaleka není tak jasné a jednoznačné, rozhoduje Soudní dvůr v Lucemburku a s nikým se moc nemaže, ani s vládami ani s Komisí ani s Radou (žaloby Komise proti Radě nejsou nijak výjimečné a jsou někdy úspěšné a někdy ne). Pokud jde o hospodářskou soutěž, je v EU pořádek, o jakém se nám ani nezdá.

Pokud jde o kvóty např. na mléko, jen pro ilustraci dodám, že naši zemědělci sami nedávno požadovali jejich SNÍŽENÍ (samozřejmě pro všechny), aby se trochu vzpamatovala výkupní cena. Takže to není obecně chápáno jako škodlivé opatření.

S tím Irskem to vidím tak, že po záporném výsledku referenda je třeba zjistit, která ustanovení lidem vadí (při kladném výsledku není třeba zjišťovat nic, protože jim nevadí nic natolik, aby celek odmítli). I zjistilo se, že vštšině hlasujících zřejmě vadily především věci, které v LS vůbec nejsou (kterými je strašil Declan). Takže se sepsaly "irské záruky" a bylo. Je jasné, že Zahradil nebo Bobošíková to budou komentovat jinak, ale kdo jim věří, činí tak na vlastní nebezpečí.

Dobrou noc.
15. 04. 2010 | 21:38

vlk napsal(a):

Daňová poplatník
sorry,a le vaší replic e nerozumím . A vtip v ní také nevidím. Přičítám to svojí duševní nedostatečnosti.
tím do vás nijak nenajíždím. Prostě konstatuji.
A uniká mi, kterou jednotnou řeč a měnu myslíte.

Pokud bych to vzal historicky, pak onen evropský nonsens nezpůsobil Adolfek, ale LLoyd george, který s ezamíchal do 1.ww na straně Francie. Kdyby to byl neudělal , bylo by Německo nejspíš docela rychle vyhrálo. Evropa by byla ušetřena bolševika i adolfka. Germán by s e s Angličanem byl určitě dohodnul - konečně Vilém byl bratranec Windsorů. A svět by byl šel určitě úplně jinak.
15. 04. 2010 | 22:05

Holubář napsal(a):

Taoiseach:
Až teď jsem si přečetl vaši repliku.
Od začátku 90. let tu kroužili hoši, co měli za úkol nás prostudovat. A splinili úkol dobře. Všechny ty poradenské firmy nás zmapovaly jak zákon káže. Byli jsem zváženi a shledáni použitelnými. Už pohled na mapu Evropy jasně napovídá, kdo měl větší zájem na našem vstupu do EU, zda my nebo tehdejší EU. Chtěli Polsko (především) a Maďarsko (nevím, co je k tomu vedlo). Už Áda říkal, že "Československo je dýka v boku Německa", te´d byla v boku EU. Ta jejich masáž byla skvělá a český Honza zbaštil návnadu jako malinu.
Když se mě něketří ptali, proč chci hlasovat proti vstupu do EU, říkal jsem "Vstupovat? Teď po sezóně? EU má nejlepší časy už zasebou".
Vidím teď Řecko, logicky a pochopitelně váhající Německo, v zástupu dalších budoucích žadatelů gondoliéry a toreadory... neuvěřiteloně sobecké frantíky s jejich zemědělskou politikou.
Fakt poněkud nesourodý spolek.
A k dalšímu si přečtěte výše, co jsem napsal vlkovi.
Hezký večer.
15. 04. 2010 | 22:05

vlk napsal(a):

Holubář
lituji nicméně
1- použil jsem jasný příměr, který mne napadl. Pokdu s e cítíte být dotčen tímpřirovnáním, pak mám jiné. Třeba daně. Nikomu s e nelíbí, ale chápeme jejich nutnost.
Je prostě spousta věcí, které jsme akceptovali, ačkoli se nám nelíbí.Já třeba nenávidím letní čas!

2- projev znám. Mám jej ve svém archivu. Nicméně - máte něco proti demokracii? většina rozhodla.

3- ,-)) neberu to jako atak. Má to ale tu nevýhodu, že pak nemám k čemu se vyjádřit!
Nikoliv proto, že bych s vámi souhlasil. Ale je to v pozici , že tobuď napadnu nebo nechám být. Udělám to druhé.

4-zkuste zvážit , jak ta suverenita, po které prahne vaš e duše,v praxi vypadá!
Myslíte si, že můžete být suverénním, žijete li ve státě jehož kapitálu patří jen jedna úplně malá banka?
Jemuž s vyjímkou ČEZu nepatří žádná distribuční společnost v oblastech elektřina, plyn, voda? Jehož odpadové hospodářství je kompletně v zahraničních rukách.
Jehož síťoví operátoři - telefonie + šíření raiotelevizních signálů je v cizích rukách.
V cizích riukách je i velká číst produktovodů páteřní sítě.
Jehož maloobchod je v podstatě vv cizích rukách. Jehož velké stavebnictví je v cizích rukách.
Jehož průmysl z 20% závisí na rozhodnutí cizí firmy? Jehož pojišťovnictví je v cizích rukách komplet,,, atd.atd.
Čím naplníte prakticky tu suverenitu?
Nezdá s evám, že naší jedinou obranou proti gigantům, kteří tohle všechnodrží je -jen a pouze EU?
Vám nestačila lekce s Nomurou nebo CME ??
15. 04. 2010 | 22:16

Holubář napsal(a):

1. S dobrým daňovým poradcem nejsou daně zase až tak hrozné. Ne že bych je miloval, ale umím si s nimi poradit. Pohybuji se totiž v prostředí kde "jsme jedné krve, ty a já" - umím se v něm orientovat.
2. pPoti současné formě demokracie toho mám počertech hodně a jistě nejsem sám.
3. Já se umím posmívat, ale nerad se hádám.
4. Ale ano, suverenita jedince (až na výjimky) i malého státu je zpravidla pouhou fikcí a naše země je rozebraná. Ale EU s těmi jejich blbostmi mi prostě pod nos nejde, marná sláva. Ostatně vámi naznačený problém by vyřešilo jedno znárodnění a je hotovo. Berte to jako fór, ale ne úplně. Koho by něco takového napadlo třeba roce 1910 jako reálná možnost? Vy mi chcete vzít důl? Víte co je to důl? To je díra v zemi. A pak rozhicovali tu pec....
Hezký víkend (protože pátek je už malá sobota, jak říkávali škodováci).
15. 04. 2010 | 22:37

spolužák napsal(a):

Vlku, pojď ke křížku.
Před časem jsi psal, jak současný ministr financí určitě půjde na kandidátku některé partaje a dá se do politiky. Dohodli jsme se, že se uvidí.
Potěš mou škodolibost a napiš:"Zmýlil jsem se."
15. 04. 2010 | 22:38

Petr Hloch napsal(a):

to Vlk:
Vaše teze zní velice sympaticky, ovšem sám zároveň zmiňujete, proč nemohou fungovat. Tento masivní přenos pravomocí do Bruselu je nekontrolovatelný a pro lidi nezajímavý. Sám uvádíte jako příklad, že lidé v Řecku sami podváděli a kradli - jak myslíte, že bude fungovat demokratická kontrola v EU, když evidentně nefunguje uspokojivě v Řecku, ale evidnetně ani u nás s 10 mil obyvatel.
16. 04. 2010 | 00:29

Taoiseach napsal(a):

Holubář

Napsal jste toho celkem hodně, takže nemůžu reragovat systematicky, nýbrž jen postupně.

"Na příkladu Řecka je vidět, že skutečné problémy bruselští ani moc řešit nechtějí."
1) Měli by to v první řadě řešit Řekové.
2) "Bruselští" (nevím koho tím myslíte) nic řešit nemůžou, protože nejvyšší pravomoci mají předsedové 27 vlád (Evr. rada)
3) Ani ta nemůže efektivně řešit ekonomiku, protože v těch otázkách musí být jednomyslnost.

S "upravováním běžného života" jste mi neodpověděl.

"mně domácí zloději nevadí víc, než ti bruselští, protože mám ještě jakous takou šanci na ně dohlédnout, případně se na jejich zlodějně podílet"
Nepovídejte - a kolik máte třeba z opencard?

"neznamená, že ty bruselské (zlodějny) nejsou nebo jsou menší"
Byl by nějaký příklad? Zlodějny, ne chyb, ne nerozhodnosti, ne zpoždění.

"sebemrskačství - u nás všechno špatně a v brusli je ráj"
Není nutné, stačí si zamést před vlastním prahem.

"naposledy , kdy jsme mohli hlasovat. Opakovat se to nebude"
Další referenda budou, jakmile půjde Klaus od válu. Dejme si teď referendum o platnosti Listiny práv bez výjimek!

"v našem společném městysi nějakou drobnost přece jen možná ano (ovlivníme) a ani Praha zase není až tak daleko"
Fajn, ovlivňujte. Bordelu je tu dost a dost. Znovu: zamést před vlastním prahem (vlastní Prahou).

"Už pohled na mapu Evropy jasně napovídá, kdo měl větší zájem na našem vstupu do EU, zda my nebo tehdejší EU."
Mapa celkem jasně říká, že zájem byl oboustraný. Respektuji, že Vy jste byl proti, ale nenašel jsem ani jediný věcný argument (zlé úmysly všech okolo neberu).
Která země stojící mimo nám může být příkladem? Norsko a Švýcarsko nedoporučuji, protože mimo nejsou (Schengen, všechny hosp. předpisy, vč. technických, hosp. soutěže, sociálních věcí atd.) - a přitom mají na podobu těch předpisů mnohem menší vliv než ČR.

"Chtěli Polsko (především)"
Tvrdím pravý opak, Polsko nechtěli (taky to byla donedávna pěkná veš v kožichu), ale z politických důvodů je nemohli vynechat.

"český Honza zbaštil návnadu"
Český Honza (alespoň jeden - :) ) chtěl do ES už v druhé polovině osmdesátých, kdy se nám ještě ani nesnilo.

"EU má nejlepší časy už za sebou"
Ono to záleží i na nás; pokud budeme na všechno říkat ne, ne, ne, asi se EU nikam nepohne.
16. 04. 2010 | 11:36

Holubář napsal(a):

Taoiseach:
1. No, to máte pravdu, to by měli. Myslíte, že to udělají? Já myslím, že ne, ještě pořád to nejspíš zaplatí Němec. Ale nerad. A výsledkem bude další soustředění moci do brusle (Berlin/Paris).

2. Sám tomu nevěříte, přiznejte ¨:-)

3. A co tedy řešit může? Zahnuté banány? To je ten kouzelný výkřik : "Za kulisami je poznáte...!".
Z opencard nemám nic, nejsem pražák. A o dalších věcech vám nic nepovím, což jistě pochopíte.
Před vlastním prahem? Já má zameteno.

Ne, nemáte pravdu. Další referenda o EU už za života nás obou nebudou. Vsadím dvanáctilahvovou basičku svého oblíbeného Saint Julienu :-) .

Zametání před prahem už jsem uvedl, ale ještě jednou a zhluboka - proč zrovna já? Upalovat se nebudu!

Zájem byl oboustranný, ale v jasném nepoměru. Trvám na své tezi.

Bez Polska to prostě nešlo.

Nemíchejte 80. léta s rokem 2010. To je rozdíl (aproximovaně) 25 let - celá generace. Tehdejší souhlas a dnešní skutečnost. My jsem tehdy mohli myslet, že Orwel je o nás, ale omyl, vašnosto!

EU by se pohnout měla, ale bez Bruselských aristokratů a jejich blbostí.

Pardon - jsem prostě plebejec.... Husita? Ať jdou s tím svým římem do háje!
17. 04. 2010 | 00:46

Jan Bittner napsal(a):

Pane Robejšku, nevěřil jsem svým očím. Nějak jste nám trochu otočil. Ještě nedávno jste byl trošku takový "eurohujer". A malá poznámka: Vláda je jako žena, takže vlády nevěřily (ať už Adenauera nebo Kohla), nikoli nevěřili!!!
18. 04. 2010 | 00:51

Jozef napsal(a):

Financny zralok Soros vyhraza sa
v mediach:Nemci vzdy robili ustupky,ale uz nerobia.Eurozone aj EU hrozi rozpad,ak Nemecko odmietne hrat svoju tradicnu ulohu.

Cisla nepustia.Bolo by sialenstvo podlahnut natlaku panov vesmiru a sponzorovat Grecke dlhy,teda sponzorovat financnych hracov,ktori na otvorenom a najma na skrytom financovani zadlzenia Grecka profitovali.Grecko predstavuje 2% vykonnosti EU.Jeho aktualne dlzoby su nesplatitelne.Podobne su zadlzene ine krajiny,preto stabilita eura a stabilita vykonu eurozony ma jedine riesenie: bankroty. Na ucet doteraz nedotknutelnych megabank.
Prvykrat Nemecko nemoze sponzorovat niecie hry sebevrazednym sposobom.Prvykrat,celiac ofenzive azijskeho vyrobneho kapitalu,musi odrazit napor sorosovcov.Chraniac seba,chrani dnes Nemecko celu Europu.

Este poznamka k prerozdelovaniu prostriedkov od bohatych k chudobnym.
Realne a seriozne cisla je problem zohnat na dnesnom medialnom trhu.Velku vypovedaciu hodnotu ma uz percentualny podiel polnohospodarskych dotacii.
Co mi v autorovom clanku chyba,je absenccia ceskeho hladiska,resp.obrana ceskych zaujmov.
Myslim,ze je kontraproduktivne zamlciavat giganticke/kumulativne pocitajuc naozaj giganticke/ sponzorovanie Ceska,Slovenska ap. Avsak sponzorstvo bolo opacne,nez imlicite z autorovho textu moze vyplyvat!!

Nemci to maju urcite dobre spocitane.Nase ceske,slovenske ap.zamlciavanie tejto holej reality vidim ako vseobecne skodlive.Je to prejav nesuverenity,takmer nesvojpravnosti.
18. 04. 2010 | 10:32

vlk napsal(a):

spolužák

vyčkejme do senátních voleb ano?
Pak bude jasno.
Petr Hloch

ono totiž bud e rozhodující , zdali se UE bude profilovat jako spíš Řecko nebo jako spíš Skandinávie.

Pokdu by to byla druhá varianta, profitovali bychom z toho všichni.
Nicméně jsme si plně vědom slabého bodu s vé konstrukce - Brusel s e stane čím dál lákavějším terčem pro nacionalisty všeho druhu. S jednoduchou mantrou - za všechno zlé může Brusel. bez něj by tad y byl úplný ráj.
Takže nejspíš zažijeme situaci D+1. A na to jsme vážně zvědav.
18. 04. 2010 | 19:56

Taoiseach napsal(a):

Holubář

V podstatě trvám na všem, co jsem napsal.

Saint Julien neznám, ale dávám přednost točenému. Pokud jde o referendum, přičiňme se, aby bylo referendum o té listině práv!

"Bez Polska to prostě nešlo."
Souhlas, ale to je něco jiného než "Chtěli Polsko (především)".

Omlouvám se za nejasnost: tím Hloupým Honzou, co souhlasil už 80. letech, jsem myslel sebe a názor jsem nezměnil.

"EU by se pohnout měla"
OK, pokud umíte i něco jiného než nadávat a řadit zpátečku - sem s tím.
19. 04. 2010 | 16:49

magistr napsal(a):

nejlepší by bylo když by se Německo na celou unii vys... a dalo se dohromady s Ruskem. Němci mají výkonné hospodářství a Rusko nekonečno zdrojů a spolu by hospodářsky převzali a stabilizovali Evropu
22. 04. 2010 | 17:10

Skeptik napsal(a):

Pane Robejšku,

naprosto brilantní článek, k tomu není co dodat. Gratuluji Vám.

P.S. Pouze prosím o opravu jedné hrubice: "Německé vlády od Adenauera až po Kohla s tím souhlasili." Dnešní novináři to asi neřeší, ale Vy snad nejste jako oni.
24. 04. 2010 | 11:05

Rumburak napsal(a):

Bohužel, je to tak. Doba kdy šlo téměř každý problém v Evropě vyřešit jeho zasypáním německými penězi je pryč. Kosa padne na kámen a nacionalisté půjdou nahoru. Co byste odpověděli německému voliči, který se zeptá, proč má platit Řekům a dalším jejich pohodlný zahálčivý způsob života?
24. 04. 2010 | 11:11

Břeťa napsal(a):

Má smysl sypat prachy do země, která ani neví, kolik vlastně dluží? Kdo lhal, musí nést důsledky, jinak se lhaní stane obecnou normou. Sitace Řecka a Německa se dá přirovnat k situaci alkoholika v rodině. Zpočátku jste ochotni mu pomoci, ale nemůžete připustit proplácení dalších pitek. Řekové musí dokázat, že si pomocnou ruku zaslouží, jinak s nimi nelze mít slitování, stejně jako s alkoholikem v rodině.
24. 04. 2010 | 12:17

eM napsal(a):

Cítím ve Všich řádcích obavu z obnovení kola dějin: až to obyčejné Němce přestane bavit, nejde se zase nějaký frajtr a začne pod Evropou zase topit..
04. 05. 2010 | 22:03

Skutečně pracující (jako fakt rukama) napsal(a):

Mluvíte tendenčně. Jen pořád dokola opakujete:
1) vše spojené s politiky a politikou je špatné a nese to vinu za všechny dřívější, současné i budoucí krize
2) pohled Vás ekonomů je jediný správný (až svatý), svět nemají řídit politici ale čísla z Vašich tabulek
Zapomínáte ovšem na to že politik je DEMOKRATICKY VOLENÝ (dostal nejen moc ale i zodpovědnost a vysvědčení mu demokraticky předloží voliči u voleb), to vy ekonomové analytici a poradci nejste, nenesete tedy žádnou odpovědnost - a to je ten hlavní důvod proč se vám to tak pěkně žvaní!
12. 05. 2010 | 20:24

Pepa napsal(a):

No ty vole Robejšku takový dlouhý text a jen samý oheň, sýra, apokalypsa..
12. 05. 2010 | 20:28

Skutečně pracující (jako fakt rukama) napsal(a):

No tak si vy kravaťáci sundáte sáčka a půjdete na pole pěstovat jídlo.
Vysereme se na spekulace s měnami a na snahu o maximalizaci růstu HDP a budeme pěstovat jídlo jako za starých časů.
Chvíli bude lid remcat, ale pak si zvykne jako na všechno a bude nám líp.

Jak zní jeden nesmrtelný výrok komunisty-důchodce:
"Já bych všechny ty počítače a internety zakázala".
A spekulanty a finanční kouzelníky bych pověsil za koule do průvany.
12. 05. 2010 | 20:38

Mautner napsal(a):

Má někdo představu jak bude vypadat naše zem po krachu EU ?
Zkuste si to představit.
Už vidíte tu spálenou zem, kde nezbylo nic !
Představte si, až veškeré zahraniční firmy zbalí kufry...
Pak se podíváte pravdě do očí !
Nechali jsme si ukrást veškeré dědictví, veškerou tradici.
Za to mám EU děkovat ?
Celá EU je pouze výmyslem zájmových skupin.
Kdo u zrodu toho cirkusu nedomyslel, že se může stát, že jeden stát zbankrotuje a ohrozí zbytek?

Začněte už používat selký rozum !
25. 06. 2011 | 14:59

Mara napsal(a):

Právě přerozdělování lákalo nové členy.Jinak by nikdo o unii nestál.
06. 06. 2012 | 12:33

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy