Velezrada presidenta republiky

23. 01. 2013 | 15:11
Přečteno 31711 krát
Zákon Ústavní soudu § 97 odstavec 1 stanoví, že Ústavní soud podle čl. 87 odst. 1 písm. g) Ústavy na základě žaloby Senátu rozhoduje, zda se President republiky dopustil velezrady nebo hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku.

Jednání presidenta je po novele ústavním zákonem č. 71/2012 Sb., jímž se zavádí přímá volba presidenta, vytčeno v čl. 65 Ústavy, podle nějž Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti presidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku; velezradou se rozumí jednání presidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že president republiky ztrácí presidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.

Žalobu je možné podat proti presidentu republiky v době trvání jeho úřadu. Nález ústavního soudu, vyhoví-li návrhu, tedy obsahuje dva výroky společným důsledkem:

a) president republiky ztrácí presidentský úřad, a
b) president republiky ztrácí způsobilost jej znovu nabýt.
c) nárok na presidentský plat a další požitky po skončení výkonu funkce podle zvláštního zákona mu nenáleží. (§104 zákona o Ústavním soudu)

Má taková žaloba dnes smysl?

Ano, má, a zásadní. Ačkoli se volební období presidenta republiky chýlí ke svému konci a ačkoli je možné, že skončí dříve, než Ústavní soud rozhodne ve věci samé. Ústava totiž stanoví, že nikdo nemůže být zvolen presidentem více než dvakrát za sebou. Kdyby se ovšem nově zvolený president republiky - třeba hned první den po složení slibu, kterým se ujímá úřadu (čl. 55 Ústavy) - svého například úřadu vzdal do rukou předsedy Poslanecké sněmovny (čl. 61 Ústavy) nebo zemřel-li by, mohl by stávající president republiky znovu kandidovat a být do úřadu volen.

Pouze nález Ústavní soudu ve věci žaloby proti presidentu brání tomu, koho se nález týká, nabýt znovu presidentský úřad. Pokud Ústavní soud nerozhodne, nelze vyloučit možnost, že president republiky, který spáchá velezradu nebo který se dopustí hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku bude znovu zvolen.

Není bez významu ani ustanovení § 104 zákona o Ústavní soudu: „Jakmile byl nález, kterým bylo ústavní žalobě vyhověno, vyhlášen podle § 56, ztrácí prezident republiky prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt. Nárok na prezidentský plat a další požitky po skončení výkonu funkce podle zvláštního zákona mu nenáleží.“

Podotýkám nadto, že Ústava zároveň paradoxně stanoví, že presidentem republiky může být zvolen občan, který je volitelný do Senátu (čl. 57). Nepočítá s možností, že by se rozhodl kandidovat občan, kterému by Ústavní soud svým nálezem způsobilost znovu úřad presidenta republiky nabýt.

Pro toto řízení platí ustanovení § 108 zákona u Ústavním soudu, podle kterého pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se pro řízení o ústavní žalobě přiměřeně ustanovení trestního řádu o řízení před soudem.

Účelu trestního řízení (§ 1 trestního řádu) je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby
• trestné činy byly náležitě zjištěny a
• jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni.

Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti,
• k předcházení a zamezování trestné činnosti,
• k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti.

Je nutné, aby Ústavní soud rozhodl i s ohledem na budoucnost, aby nikdy žádná podobná amnestie nebyla udělena.

Paradoxně není vyloučeno, aby bývalý president republiky bez ohledu na odsuzující nález Ústavního soudu kandidaturu znovu přijal (kdyby byl navržen jiným občanem České republiky, který dosáhl věku 18 let a podpořila-li by jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany České republiky oprávněnými volit atp.). Třeba by chtěl přijetím kandidatury protestovat proti nálezu Ústavního soudu, kterým byl odsouzen pro jednání podle čl. 65 Ústavy, konstatujíc, že nález ústavního soudu je v rozporu s obecnými ústavními principy. Kandidatuře takového typu a volbě zřejmě nelze zabránit.

Nález Ústavního soudu brání převzetí úřadu, protože vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby (čl.89). To je další důvod pro vydání nálezu Ústavního soudu.

Podpůrně

Žaloba má tedy právní, nejen politický význam i těsně před koncem presidentského úřadu.

Jaký typ jednání může být žalován?

Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii se vydává podle čl. 63 Ústavy.

Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jejího, jím pověřeného, člena.

Za rozhodnutí presidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jejího jím pověřeného člena, odpovídá vláda. (Čl. 63 odst. 3 a 4 Ústavy). Jak je to s odpovědností presidenta přesně?

Vláda sama nese ve sboru politickou a ústavní odpovědnost za rozhodnutí presidenta republiky vůči Poslanecké sněmovně. (čl. 68 odst. 1 Ústavy). Politicky pak nese odpovědnost vůči občanům.

Konstrukce ústavní odpovědnosti vlády jako vrcholného orgánu výkonné moci doplňuje ustanovení čl. 54 Ústavy, který stanoví: president republiky není z výkonu své funkce odpovědný. To je bezpochyby míněno jako ústavní odpovědnost. (Politickou odpovědnost nese bezpečně, neboť úřad presidenta republiky je úřadem na výsost politickým.)

President odpověden být musí. Pokud by se vylučovala vůbec jakákoliv odpovědnost presidenta, nemohl by se proti ústavě provinit nikdy.

Žaloba
Nařizuji, aby bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní stíhání, s výjimkou trestního stíhání proti uprchlému, od jehož zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8 let, pro trestné činy, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let.“

President tímto svým rozhodnutím porušuje principy právního státu. Z podstaty platí, že podle principů právního státu nikdo, bez ohledu na své postavení, není postaven nad zákon. Nikdo nemůže vzít spravedlnost do svých rukou. Nikdo nemůže svým rozhodnutím nahradit soudní moc a postavit se nad ní. Takovým jednáním se vážně zasahuje do ochrany práv a svobod jedinců a popírá se dělba moci mezi moc výkonnou, zákonodárnou a soudní.

Legitimní amnestie

Jaký je smyslem amnestie v našem století? Jistě nejde o výsadu hlavy státu; nejsme monarchií minulých věků. Přesto amnestie jako kolektivní prominutí trestu a zastavení trestního stíhání smysl má. Moderní evropský stát má respektovat důsledné oddělení mocí výkonné, zákonodární a soudní. Každá amnestie toto dělení nabourává. Proto lze amnestii využít jen k řešení zásadních celospolečenských problémů a pouze ve zcela zvláštních případech.

Nejinak je možné využít institut amnestie při řešení jiných společenských problémů.

Uvedu příklad. Amnestie se může použít v případě vyloučení trestního postihu neoprávněných držitelů střelných zbraní. Stát může udělit amnestii těm, kdo svou zbraň nahlásí a odevzdají ji. Smyslem je snížit počet nezákonně držených zbraní v rukách obyvatelstva. Čas od času je to vhodné a prospěšné.

Další příklad: Stát může prominout náklady za trestní řízení u odsouzených, od kterých stejně již nikdy nic nevymůže, nebo kdy náklady na vymáhání jsou vyšší, než jsou vymáhané částky. Formálně má státní rozpočet ve svých příjmech fiktivní částku – pohledávku, kterou již nikdy nezíská. Amnestií příjmovou část rozpočtu získá skutečnou podobu a umožní mnoha občanům vrátit se do zaměstnání a mít řádný pracovní příjem, jenž by byl jinak zabavován.

České amnestie


Amnestie prosincová 1989

Mezi mezníky společenského vývoje patřila dozajista amnestie presidenta republiky ze dne 8. prosince 1989. Tehdy docházelo k zásadní změně společenského zřízení. Mnoho lidí tehdy bylo uvězněno pro trestné činy, které mohly být stíhány jen v totalitním státě. Je správné, že se tzv. prosincová amnestie týkala zejména těchto trestných činů (trestné činy zneužívání náboženské funkce, opuštění republiky, hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho představitele, nedovolené podnikání a další typicky „socialistické“ trestné činy, atp.), (Rozhodnutí presidenta republiky č. 150/1989 Sb.)

Amnestie lednová 1990

Následná amnestie 1. ledna 1990 na druhou stranu vylučovala propuštění odsouzených za závažné trestné činy jako zneužívání pravomoci veřejného činitele, obecného ohrožení, vraždy, loupeže, znásilnění, pohlavní zneužívání. Vyloučeni byli rovněž tzv. zvlášť nebezpeční recidivisté. Amnestie se týkala pouze méně závažných trestných činů. Tito odsouzení proto zůstali ve výkonu trestu odnětí svobody. (Sbírka zákonů částka 1, vydána 2. ledna 1990)

Amnestie k vzniku Česká republiky 1993

Amnestie z roku 1993 nesla zrovna tak význam zásadní společenské změny. Zaniklo Československo a vznikla samostatná Česká republika. Amnestie se také v zásadě týkala nedbalostních trestných činů s horní hranicí tři roky a u úmyslných trestných činů s horní hranicí dva roky odnětí svobody. (rozhodnutí presidenta republiky č. 56/1993 Sb.)


Všem příkladům je jedno společné: president se nestaví nad moc soudní, nikdy neumožní pachatelům nejzávažnější trestné činnosti uniknout spravedlnosti. Nikdy nevezme hromadně poškozeným příležitost domoci se práva.

Ovšem dnes o žádnou zásadní společenskou změnu ani otázku nejde. Tedy pokud za takovou skutečnost nepovažuje stávající president republiky skončení svého funkčního období.

O co v amnestii jít nesmí?

Amnestií z 1. ledna 2013 se president republiky staví nad zákon. To je porušení podstaty právního státu. Opakuji: amnestií nemůže president republiky postavit sebe sama nad soudy a další orgány činné v trestním řízení a nemůže popřít dělbu moci, nesmí svévolně omilostnit pachatele nejzávažnější trestné činnosti. Nemůže fakticky zabránit poškozeným domoci se svých práv.

Náprava věcí se má dít při respektování soudní moci. Podle Ústavy vykonávají soudní moc jménem republiky nezávislé soudy a soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat (čl. 81 a 82 Ústavy). Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy (čl. 40 Listiny základních práv a svobod).

Amnestie nemá být projevem autonomie vůle jedince. Nepohybujeme se v oblasti soukromého práva. Naopak, jde o oblast práva ústavního. Jde o rozhodnutí, o ústavní úkon presidenta republiky, hlavy státu. Jde o výkon svěřené ústavní funkce, se kterou jako se svěřenou musí rovněž nakládat.

Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní (čl. 2 odst. 1 Ústavy), tedy i prostřednictvím výkonu úřadu presidenta republiky, jako součásti moci výkonné. I pro presidenta republiky platí, že při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena (čl. 4 odst. 4 Listina základních práv a svobod). To je brzda proti svévolnému nakládání s ústavním pořádkem.

Zájmem státu má být potrestat pachatele trestných činů. Národním zájmem naší vlasti nemůže být netrestat pachatele nejzávažnější trestné činnosti.

Jak potom vysvětlit před vánoční návraty osob, na něž se amnestie měla stahovat, jež se dobrovolně nechávaly zatknout? Ty si tak zajistili beztrestnost. Jakoby podsvětí vědělo víc, než by mělo.

President republiky není soukromá osoba, je nositelem výkonné moci ve státu. Nemůže svým úřadem volně nakládat, jako by mu patřil, jakoby záleželo jen na jeho soukromé vůli. Nic na tom nemění, že formálně by mohl svým rozhodnutím mohl propustit všechny vězně a zastavit každé trestní řízení. Takto formalisticky pojatý přístup je krajně nebezpečný.

Právní kvalifikace jednání presidenta a vlády.

President svým svévolným jednáním hrubě porušuje ústavní pořádek. Má proto být žalován podle článku 65 Ústavy. Ústavní soud má vyslovit, že ztrácí svůj úřad a způsobilost jej nabýt zrovna tak. (Nenese však trestní odpovědnost.)

Vláda nese především politickou odpovědnost. Případná trestní odpovědnost jejích členů není vyloučena.

Kdo by měl konat?


Členové Parlamentu pouze mluví, namísto aby jednali. Žalobu má podat Senát se souhlasem Sněmovny. Musí ji podat dříve, než skončí president republiky v úřadě, tj. před 7. březnem 2013. Důležité je žalobu podat alespoň v základní podobě. Návrh se pak může doplnit a propracovat (užijí ustanovení o trestním řízení obdobně).

Připomínám, že k přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů. K přijetí souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců; nevysloví-li Poslanecká sněmovna souhlas do tří měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán. (Čl. 65 odst. 3 Ústavy).

Apel k moci zákonodárné

Bohužel říkám dopředu, že případným zrušením rozhodnutí o amnestii se nenapraví křivdy. Amnestovaní se do vězení a před soud nevrátí. Rozhodnutí nemůže působit zpětně.

Lze ale vést aktéry k odpovědnosti za to, že porušili princip právního státu. Porušili Ústavu, v jejíž preambuli my, občané prohlašujeme, že jsme odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu. Není možné, aby nám v tom bránili president republiky a předseda Vlády.

Vyzývám poslance a senátory, aby poctivě vykonávali svou úlohu strážců ústavnosti. Jak vážně míní svůj slib, když prohlašují: Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí? (čl. 23 Ústavy).

Návrh má být v Senátu podán už jen proto, aby národ pro své dějiny přesně věděl, jak se ten který poslanec a senátor zachová. Věřím, že se najde potřebná většina statečných.

Cyril Svoboda

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

med věd napsal(a):

Cyrdo, kuš.
Tebe opravdu všude ještě přebytky zacláněj.
23. 01. 2013 | 15:20

malalaj napsal(a):

retardo,
vy jste .....
23. 01. 2013 | 15:22

antik napsal(a):

Janeček podá trestní oznámení na prezidenta, to se mně líbí. Třeba se konečně dozvíme, kdo tu amnestii napsal. To musí být právník z Plzně, odhaduji ho tak na dvě soboty a měl hotovo
23. 01. 2013 | 15:29

DF napsal(a):

Jestli pane Svobodo impeachment projde dveřmi do Senátu, připíšu si nesmazatelně Vaše jméno na čelné místo těch, kdo jej ponesou. Kdo to podle Vaší iniciativy bude? Napadají mne páni senátoři za Vaši KDU-ČLS: (dle abecedy) p. Čunek,p. Juránek a p. Šilar.
Budete jim nabídku adresovat?
Hlasování je pak jiná věc, teď jde o PODÁNÍ NÁVRHU!!!
Díky za konání ... nikoli psaní!
23. 01. 2013 | 15:31

český maloměšťák napsal(a):

Pane Svobodo...není ae vláda kolektivní orgán - není kolektivním vyjádřením moci exekutivní ? Nemá takto i věc projednávat a rozhodovat ? Pokud jde tedy o věc takovéhoto charakteru a důležitosti ?
To by pak ale byly k dispozici tyto možnosti :
1. Nečas rozhodl zcela o své vlastní vůli. V tom případě vládu podvedl.
2. Vláda/jednotliví ministři/ o věci věděla - pak ale nese i faktickou odpovědnost...pokud se tedy vůši amnestii nevymezila ještě před její kontrasignací premiérem /fuj, toto slovo mně připadá v tomto případě nadnesené a je navíc devalvována jeho hodnota/.
3. Někdo z nich se zbláznil.
4. Zbláznilo se jich několik.
5. Zbláznili se všici.

Nejsme právník. Jen laik. To na závěr. /takže omluva za chybné pojmenování pojmů/

Jedna otázka na závěr.
Co když platí některý z bodů 3, 4, 5 ? Ani pak nelze účinky rozhodnutí revokovat ? Tedy vztáhnout zpětně ?

P.S. Jen malá technická. Zeman považuje instituci amnestie za archaický přežitek. Schwarzenberg pak odešel z jednací síně - když šlo o to, jak s epostavit vůči vládě, ve které sám sedí a kde při svém poměrně divném jednání ...během něj...pobíral MINISTERSKÝ plat. (znovu ta schizofrenie nemorální a nelogické kombinace poslanec=člen exekutivy)
23. 01. 2013 | 15:34

Jarýn napsal(a):

Jste až druhý, v pořadu Václava Hlodavce by do toho šel mladý diskutující JUDr. Kudrna, zdá se, že jste pouze vyloupil jeho nápad!
23. 01. 2013 | 15:35

JF napsal(a):

pane autore, a co takhle porovnat jednání pana Klause vzhledem ke konání jeho předchůdce, který se dokonce zasloužil o stát ad jure, a sice pana Beneše a jeho dekretování. Není zde jistá tradice nadústavnosti jednání zasloužilých prezidentů o kde co? Mám pocit že pan Klaus má aliby, sice dětinské a nedospěl, ale aliby "ten taky". Zde v ČR totiž chybí normální morální tradice jednání v souladu s duchem zákona, tedy záměrem zákonodárce, nikoliv vykonavatele. Krom toho zabývá se jednáním pana Beneše a Klause také na úrovni odborné - právní,nikoliv jen politického hašteření (benešovy dekrety, klausovo ústavní mičurinství - např. dekret o pardonu pro tuneláře) Cosi shnilého ... jste se schopni dohodnout na něčem jiném než na prebendách????
23. 01. 2013 | 16:21

ondráš napsal(a):

Konečně! Psal jsem to sem už začátkem ledna do jedné diskuse: bylo by to velmi dobré právě kvůli budoucnosti a pro "psychické zdraví" či prostě charakter tohoto národa, pokud se takové termíny dají pro národ použít.
Bravo, pane Svobodo!
23. 01. 2013 | 16:31

prog napsal(a):

Pane Svobodo,děkuji Vám.Napsal jste to skvěle a vyjádřil jste tím i pocity obyčejných lidí,kteří to tak cítí ale neumí to takto napsat. Už jenom podání k US je důležité.Bez ohledu na to,jak nakonec vše dopadne.
23. 01. 2013 | 16:53

ten, kdo se hádat nebude, napsal(a):

„Schwarzenberg čeká podle své advokátky na moment "politické prosaditelnosti restituce", aby získal majetek zabavený roku 1947 „
http://www.blisty.cz/art/67115.html
23. 01. 2013 | 16:56

Baba Jaga napsal(a):

Ó, pokud vůbec senát Ústavnímu soudu tento návrh podá, tak jsem zvědavá, jak ho potom a za jak dlouho ÚS přežvýká.
Třeba již senátu pan Janeček dodal i návrh žaloby s řádným odůvodněním, proč se jedná o velezradu. Z něho ještě v Česku něco velkého bude, pokud ho něco úplně malého nesežere.
23. 01. 2013 | 17:06

Jaroslav Pizll napsal(a):

Mohu jenom říci. Takový prezident jako namyšlený, egoistický Klaus, je ostudou republiku. Kdyby to bylo možné na kopal bych tu kikinu s chutí do prdele...Škodí a velmi uškodil tomuto národu, čemuž nasvědčuje světové mínění o činech tohoto psychopata...
23. 01. 2013 | 17:34

Dušan napsal(a):

Ta hrůza z Klause je úděsná. Základní myšlenka je: Zabránit Klausovi v případné další kandidatuře na presidenta. Pane Cyrile Svobodo, nechcete tak náhodou ohýbat právo, zneužít právní moc, která by měla být nepolitická, jinak ztrácí naše demokracie smysl? Byl jste odstaven od politiky i od koryta - a jak jste se ho držel. Teď hledáte způsob, jak si to s domnělým viníkem vyřídit. Vždyť Klause možná ani nenapadlo kandidovat, ale jestli si tuhle myšlenku ještě od několika známých figur přečte, tak kdo ví.
23. 01. 2013 | 17:36

Jaroslav Pizll napsal(a):

Mohu jenom říci: Takový prezident jako namyšlený, egoistický Klaus, je ostudou naší republiky. Kdyby to bylo možné nakopal bych tuto kikinu s chutí do prdele...Škodí a velmi uškodil tomuto národu, čemuž nasvědčuje světové mínění o činech tohoto psychopata...
23. 01. 2013 | 17:43

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Byl tedy vlastizradcem Vaclav Havel, kdyz provedl abolici procesu s Chadimovou pred vynesenim rozsudku?
Jste smesni, ohybate ustavu podlde toho, zda se to hodi vam nebo vasim kamosum a to je ten nejhorsi stav.
23. 01. 2013 | 17:58

Lop napsal(a):

Žaloba na Klause by měla být podaná, i kdyby měla být neúspěšná. Byl by to aspoň signál. Rozhodně ale platí, že zrovna Cyril Svoboda je jedna z hlavních osob, díky které se Klaus na Hrad dostal.
23. 01. 2013 | 18:01

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

A sam si take odpovim:
http://www.lidovky.cz/stat-musi-odskodnit-chadimovou-d3l-/zpravy-domov.aspx?c=A070427_081132_ln_domov_fho
Ano, Vaclav Havel byl vlastizradce, ktery zasadnim zpusobem poslapal pravni rad CR!
Zadam Cyrila Svobodu, aby zadal okamzite dostraneni jmena teto osoby z hlavniho vzdusneho pristavu teto zeme!
23. 01. 2013 | 18:04

Jiří KNAP napsal(a):

Zdravím Vás pane Svobodo,
Bývalý Egyptský prezident Husní Mubarak jako válečný pilot,hrdina,vyznamenaný nejvyššími Egyptskými řády se těšil nepředstavitelné úctě a obdivu arabského obyvatelstva.A dneska je v base a už z ní asi živý nevyjde.
Tak mě tak mimochodem napadá,jestli Klaus tu amnestii neudělal proto,aby se u nás v base nemusel s ostatními gaunery tolik mačkat.
23. 01. 2013 | 18:08

John Malkovich napsal(a):

Pane Svobodo, dobře napsané, jenom ty argumenty proti amnestii V. Klause by bylo třeba více propracovat.
23. 01. 2013 | 18:23

spravedlnost napsal(a):

Trest nejvyšší nejen pro Klause ale i Zemana: Vy jste fakt zapoměli jaké zločiny to prase provedlo po revoluci s Klausem a spol. , prodal dluh Rusku za 20procent a způsobil státu miliardové škody, za jeho vlády se prodalo české zlato a máme ho již jen 12 tun! D 47, spojení na mafiány, korupce!, čisté ruce kdy zavíral kde koho spolu s justicí a seděli i nevinní podnikatelé!§
23. 01. 2013 | 18:40

JC napsal(a):

Blab, blab , blab blab,

Kostel a pobyt mimo sněmovnu ti Cyrdo leze na mozek.
23. 01. 2013 | 18:47

JC napsal(a):

P.S.

Porušením principů právního státu jsou dle této logiky všechny presidentské milosti.

Co takle žalovat Havla in memoriam ?
23. 01. 2013 | 18:51

Aleš Řešitel napsal(a):

Bylo zapomenuto na to zcela podstatné. Stíhán za velezradu by měl být i předseda vlády, potažmo pokud o tom věděla, tak celá vláda. Jenže v tomto státě nemá nikdo odvahu dát tyto lupiče do rukou spravedlnosti. Vydané výroční zprávy BIS k vládě mafiánů v tomto státě, mafie prorostlé do státní struktury, mafie, která eliminuje jakékoliv potrestání viníků rozkrádání státního majetku a daní, vyjádření JUDr.Baxy o nevymahatelnosti práva, spojeného mimo jiné se zametání kauz pod koberec, by měly rozpohybovat vládnoucí aparát. Nečinnost vládnoucí garnitury, která má v povinnostech úkolovat na základě těchto informací státní složky, dává oprávnění hnát tuto vládnoucí garnituru, napojenou na zločinecké struktury k odpovědnosti a to minimálně za Zločinné spolčení až po Velezradu. Zcela řízeně, někdy dokonce i v souladu se zákonem(O státních zakázkách) dochází k drancování státního majetku a daní. Zákon o velkých majetkových přesunech tz. Narovnání s církvemi je odsouhlasem přeběhlíky, kteří vytvoří novou stranu a to zcela v rozporu s ústavou a volebním zákonem. Volby jsou soutěží politických stran. Kterých voleb se účastnila kdysi již v parlamentu vzniklá TOP nebo v současnosti LIDEM,LEV,SPOZ. Jak mohou představitelé těchto stran být v parlamentu nebo dokonce ve vládě. Vždyť je nikdo nevolil, oni vyšplhali po hřbetu předvolebních politických proklamací, mnohdy lživých, do parlamentu. Teď aniž by na to měli právo, jasný rozpor s ústavou, ožebračují stát, schvalují zákony rozkrádající tento stát, zadlužují naše a nejen naše děti na desítky let. Zákon o tz.Narovnání s církvemi je dokonce odhlasován pouze jedním hlasem navíc a to hlasem odsouzeného zločince. Celá tato povedená vláda i s hradním zločincem by měla být postavena nejen na pranýř, ale především před soud. Je potřeba na tomto základě sjednotit roztříštěnou neparlamentní opozici a nedovolit, aby si tito zločinci beztrestně užívali nakradených majetků. Základem by měl být zákon o přiznání majetků, osobní a majetkové odpovědnosti a nepromlčení skutků spojených s korupcí, nelegálního nabytí majetků, majetkové zodpovědnosti za způsobené škody atd.
Aleš Řešitel, ales.resitel@centrum.cz
23. 01. 2013 | 18:58

český maloměšťák napsal(a):

spravedlnost
Pane spravedlnost, zjistěte si něco o situaci v Rusku a dobytnosti pohledávek ...nejen českých.
Rusko se vzpamatovávalo z jelcinovské blamáže a roku 1997, kdy ještě v roce 2000 byla jeho ekonomika pod úrovní r. 1990.
Jaká byla tehdy alternativa ? Víte to ? Já ne ? Akorát vím, že to nedokázala řešit ani tehdejší Unie svobody, ani ODS, ani KDU ČSL.
Zemanově vládě podle mě nezbývaůlo, než přistoupit na restrukturaklizaci/podobně jako loni se odehrálo podobné ve směru Řecka/. A že tedy lepší je holub v hrsti, než bažant v hlubokémm lese.
Rusko bylo v defaultu. Jen se o tom nepíše - Mladé Frontě a pod.
např.
http://www.law.harvard.edu/programs/about/pifs/llm/sp26.pdf

Ale i některé práce J. Stiglitz

Jak by ste postupoal vy - když byste měl tuto věc administrovat ?
Jak byste postupoval ve směru Řecka?
Myslíte si, že ČR má takovou vyjednávací sílu jako IMF ?
23. 01. 2013 | 18:58

voják napsal(a):

Máte smůlu p.Svobodo. Prezident Klaus je vrchní velitel ozbrojených sil. Kdyby jste ho odsoudili za velezradu k trestu smrti, má nárok, jako voják na prach a olovo.
Oznamuji vám, že ani jeden příslušník AČR by nepozvedl zbraň proti svému veliteli !
23. 01. 2013 | 19:39

Az napsal(a):

Prezident není za amnestii odpovědný, podle české ústavy nese celou odpovědnost vláda - v tomto konkrétním případě porušil zákon premiér, který amnestii Klausovi podepsal, aniž by k tomu měl od vlády mandát (těžko mohou být jednotliví členové vlády odpovědní za něco o čem ani nevěděli).

Klaus sice v historii několikrát systematicky porušoval ústavu, ale to nic nemění na tom, že v tomto případě se nic takového nestalo a všechny podobné žaloby jsou jen trapným populismem, který nemá s právem nic společného a pan Svoboda to, jako právník, MOC dobře ví.
23. 01. 2013 | 19:45

Az napsal(a):

voják: Trestem za velezradu je ztráta funkce a nemožnost ji v budoucnu získat, nic víc.
23. 01. 2013 | 19:47

malalaj napsal(a):

cyrilku,
vysvětli mi jaký je rozdíl mezi tebou a některými amnestovanými? nebylo to za tveho předsedování KDU, když si kalousek udělal z obrany klondajk? jojo, lidovci, je jedno s kým, hlavně být u koryta. vy jste se vyvedli, bratři. cyrilek, kalousek, dohnal, drábek, parkan, šiška....... cirylku, prosim tě, zavři ten svuj nevymachanej kanál. a přečti si ustavu.
23. 01. 2013 | 19:49

LUF napsal(a):

"Velezradou se rozumí jednání presidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu."

Osobně si myslím že amnestie nesplňuje ani jednu z těchto podmínek. Dalo by se spekulovat, zda amnestie - nepotrestání korupčníků porušuje demokracii. Úroveň demokracie se hodnotí i podle míry korupce ale jelikož u náhodné amnestie se nepředpokládá že dlouhodobě vzroste kriminalita, tak se nedá říci že amnestie má vliv na celkové zhoršení korupce a úrovně demokracie. Na Klause touto cestou nikdo nemůže.
23. 01. 2013 | 20:16

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Az V tom pripade byly nezakonne vsechny Havlovy amnestie?
Bohkrista, pouzivejte lidi mozek, nez zacnete placat...
23. 01. 2013 | 20:17

Az napsal(a):

Havlovy amnestie (stejně jako všechny předchozí) vznikaly na vládě, takže těžko mohly být před vládou ututlány.
23. 01. 2013 | 20:21

Jas napsal(a):

Senát Parlamentu ČR
Valdštejnské náměstí 17/4
118 01 Praha
V Praze 23. ledna 2013

Vážené senátorky a vážení senátoři Senátu Parlamentu ČR,

dovolte, abych se na vás obrátil ve velmi zásadní a naléhavé záležitosti. Činím tak nejen jménem svým, nýbrž i v zastoupení širokého spektra občanských iniciativ, jež reprezentují početnou množinu občanské společnosti.

Od prvního ledna jsme svědky mnoha reakcí a následných diskusí, které doprovázejí rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení amnestie. Téměř každý den se objevují stále další a další informace, jaká trestní stíhání pachatelů nejzávažnějších hospodářských trestných činů mají být na základě amnestie zastavena. To v nás vyvolává důvodné podezření, že zvláště rozhodnutí o čl. II této amnestie pravděpodobně nebylo náhodné, ba naopak, že mohlo jít o předem připravovaný úmysl. Nejenže byla zmařena dlouholetá práce mnoha policistů, státních zástupců a také soudců, ale hlavně byl veřejnosti vyslán velmi neblahý signál. Ani prezident republiky nemá právo stát nad právem. Jeho rozhodnutí vede k uplatňování selektivního práva pro vyvolené a ve své podstatě až k právnímu nihilismu. To významně podkopává důvěru občanů v právní stát a tradiční hodnoty, o nichž prezident hovořil ve svém novoročním projevu.

Proto na vás apeluji, abyste jednali v Senátu o podání žaloby na prezidenta republiky Václava Klause pro velezradu dle čl. 65 Ústavy ČR.

Právní řád definuje velezradu jako jednání prezidenta „směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu“. Trestem může být ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti znovu jej nabýt. Argumenty pro podání této žaloby lze najít v návrhu na zrušení čl. II amnestie, který podala skupina třiceti senátorů u Ústavního soudu.

Touto bezprecedentní amnestií byla elementárním způsobem rozkolísána rovnováha zákonodárné, výkonné a soudní moci v našem, věřím, že stále ještě demokratickém a právním státě. Nic na tom nemění ani fakt, že se mandát prezidenta již záhy naplní. Náš postoj vůči této amnestii není motivován politicky či ideologicky, ale ani osobně. Jedná se o zralou a především adekvátní reakci na konkrétní čin nejvyššího ústavního činitele. Razantní vstup Václava Klause a jeho rodiny do volební kampaně, jež předchází volbě nové hlavy státu, nás nutí klást si různé znepokojivé otázky.

V uplynulých dvaceti letech se mnohé velké kauzy buď nevyšetřovaly vůbec, anebo se pak záhadně odkládaly, případně nebyla údajná vina prokázána. Nezřídka to byl výsledek politického a obchodního tlaku, což zmiňuje opakovaně i BIS ve svých výročních zprávách. A ani nyní nebude dán spravedlnosti volný průchod.

Prezident republiky podle nás jednal v rozporu s Listinou základních práv a svobod, překročil svůj ústavní slib, a tím i Ústavu ČR. Upřednostnil důvodně vyšetřované podezřelé pachatele závažných hospodářských trestných činů před jejich oběťmi. Poškodil tím i obraz ČR v zahraničí. Jeho závažný čin nesmí upadnout v zapomnění, nestačí jej jen morálně odsoudit, je třeba mu dát jasnou právní kvalifikaci.

Obhajoba tohoto kroku z úst prezidenta republiky a jeho spolupracovníků je nejen nepřesvědčivá, ona není hodna hlavy státu. V racionální rovině je tento krok neobhajitelný a nezdůvodnitelný. Prezident republiky je z výkonu své funkce dle Ústavy neodpovědný s výjimkou právě případů, kdy se dopustí jednání, které směřuje proti základním hodnotám demokratického řádu České republiky. A právě proto by měl prezident republiky nést za svůj čin plnou odpovědnost.

Věřím, že naši výzvu přijmete s pochopením a podání žaloby projednáte. Je to důležitý krok pro nastartování společenské obnovy v naší zemi.

S úctou
Karel Janeček
23. 01. 2013 | 20:44

VašeK napsal(a):

Autor: Vy jste ten Svoboda, který chtěl po jedné staré paní za drobnou právní radu celý činžovní dům v Praze?
23. 01. 2013 | 20:51

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Az Zadna z Havlovych amnestii na vlade nevznikala. Vsechny vznikaly stejne jako ta Klausova. Kam na ty blbosti chodite?
23. 01. 2013 | 21:04

Az napsal(a):

"Jsme svědky neuvěřitelného diletantismu. Od roku 1920 všechny amnestie připravovala vždycky vláda v čele s ministrem spravedlnosti, nikoli Hrad"

-- Pavel Rychetský, předseda Ústavního Soudu
23. 01. 2013 | 21:36

Jarmo napsal(a):

Pane Svobodo, zalezte zase. Bylo vás v minulosti dost - a bylo to někdy nesnesitelné.
23. 01. 2013 | 22:09

Mirek - HK napsal(a):

Naši politici se přece jen dopustili velké chyby. Je hodně věcí v kterých mohou mlžit a svá rozhodnutí omlouvat, protože obyčejný člověk většinou nemá právní ani ekonomické vzdělání. To, že je amnestie zpackaná a jde proti zájmům státu ale chápe většina lidí. Na to stačí zdravý selský rozum.
Když naši politici nezvládnou zabránit diletantizmu resp. zlému úmyslu v případě amnestie, jak mají lidé věřit jejich ostatnímu počínání? Veřejnost by měla současnou politickou scénu odepsat. V ničem nám nepomohla a mohla. Česko mohlo být elitní zemí. Stačilo jen málo. Stačilo jen, aby politici poctivě pracovali a netahali veřejnost do svých žabomyších stranických a vnitrostranických půtek a oprostili se od masivního přikrádání. Nazdar.
23. 01. 2013 | 22:31

Důchodce68r napsal(a):

Je třeba brát v úvahu konkretní znění ústavy, včetně listiny práv a svobod.
Nejsem ústavní soudce, ale vidím to jako zločin v rozsahu součtu krytých zločinů.
Tato věc skončí jen špatně. Jen jde ještě o to, pro koho.
Pane Svobodo díky za informace.
23. 01. 2013 | 22:38

Miroslav Pivoda napsal(a):

Cyril Svoboda napsal ohledně odůvodnění současné amnestie: "... Ovšem dnes o žádnou zásadní společenskou změnu ani otázku nejde. Tedy pokud za takovou skutečnost nepovažuje stávající president republiky skončení svého funkčního období."

Možná, že prezident se rozhodl současnou amnestií definitivně zakončit zásadní společenskou změnu transformace české socialistické společnosti na společnost kapitalistickou (která začala po roce 1989).
23. 01. 2013 | 22:59

Pavel napsal(a):

no jo, další chmurný den, kdy v České republice vládne nečas.
Stranná média propagují šláfnberga, Kalousek je neviditelnej a amnestie je zločinná. Prostě standard posledních let, bohužel.
23. 01. 2013 | 23:35

J. Došek napsal(a):

CYrile, ty okrádači nevinných stařenek, že se nestydíš se vůbec ukazovat na veřejnosti. A navíc ještě plácat takový hlouposti jako v tom tvém "článku".
23. 01. 2013 | 23:55

J.B.Rumlich napsal(a):

Ted uz jen aby se senat rozhoupal a nedelal spiciho brouka, mozna by se konecne ukazal jeho vyznam, kdyz si vetsina lidi mysli, ze je zbytecny.
24. 01. 2013 | 00:06

Hurá napsal(a):

Zločinců je celá dlouhá řada, ale Pružinskij Klaus je jejich velitelem ! Proto koho podporuje Klaus, je rovněž podvodníkem. Karel na Hrad !!
24. 01. 2013 | 00:24

chichi napsal(a):

Ještě zažalovat členy současné vlády, je tam i jeden kandidát.
24. 01. 2013 | 00:41

Zdenek napsal(a):

Cokdyby jste raději šel na zahrádku ořezat stromky. Nebo hrabat sníh. Zkrátka něco užitečného.
24. 01. 2013 | 01:31

poldinka napsal(a):

Havel se patrne neda obzalovatIn MEMORIAM, ale jeho nepoctive ziskany majetek, ktery prepsal na Dasu, je mozno zlikvidovat.
24. 01. 2013 | 02:28

Jirka Ritzman napsal(a):

Zaloba, tak ji navrhuje Cyril Svoboda, nemá opodstatnení.
Je vsak politickým faktem, ze demokratický právní stát by zádné vrchnostenské dekrety, typu soucasné amnestie prezidenta, nepripustil. Tedy chyba nespocívá primárne v jednání prezidenta republiky, nýbrz ve znení a smyslu parlamentní Ústavy.
Jedine výmena soucasné ústavy republiky za Ústavu demokratického státu prinese vyresení vsech problému.
24. 01. 2013 | 06:56

Jaroslav napsal(a):

Husáka taky, když v roce 89 před Havlem pustil většinu politických ? A co Havla s jeho totální amnestií pro lemply všeho druhu (Husák mu politické z větší části pustil, tak se lidem pomstil takhle...) ???? Nebo to bude jen okopávání kotníků trpaslíky Vašeho typu ?
24. 01. 2013 | 07:16

Volič KDU (v minulém století) napsal(a):

Co je tohle za alibismus? Cyril Svoboda volil Václava Klause prezidentem (a domnívám se, že kdo v roce 2003 z poslanců takto volil, dělal to z naivně zištných důvodů či ze strachu - rozumného na tom nebylo nic). Takže to zaprvé (nebýt Cyrila Svobody, tahle amnestie by nebyla, prezidentem by byl Jan Švejnar) a za druhé: proč musí nějakou žalobu podávat poslanci nebo senátoři. Proč ji nepodá Cyril Svoboda jako občan?
24. 01. 2013 | 07:25

Volič KDU (v minulém století) napsal(a):

Omluva a oprava - v předchozím vstupu má být samozřejmě rok 2008, ne 2003
24. 01. 2013 | 07:28

zdenek napsal(a):

Pane Svobodo, vy jste srandista, to nemyslíte vážně, jděte se sám picnout, máte máslo na hlavě a ještě tak plácáte, vraťte titul a jděte dělat něco užitečného..
24. 01. 2013 | 07:34

Martin napsal(a):

Dobrý den,

Vámi uplatňované znění čl. 65 Ústavy je dle novely ústavním zákonem č. 71/2012 Sb. účinné až od 8. 3. 2013, přičemž mandát Klause vyprší již 6. 3. 2013.
Jako právník byste si měl na podobné věci dávat POZOR !
24. 01. 2013 | 07:52

rudolfko napsal(a):

Zavřete to vokno. Svobodu dveřma vyhodíte a von vám voknem leze zpátky...
24. 01. 2013 | 08:00

Pazout napsal(a):

pokud jde o Klause, tak ten se dopustil velezrady uz podepsanim Lisabonske smlouvy, a to dle vlastnich slov!!!
Velezrada spociva v omezeni suverenity Ceske republiky, a presne to preci Klaus hlasal, ze se podpisem LS stane. Tedy mel byt davno zazalovan, a dnes mohl sedet zaslouzene v kriminale
24. 01. 2013 | 08:16

lihovej dědek napsal(a):

Tak to tu tak sleduju a nestačím se divit...Místo diskuze o tom, zda uklidit Klause na Mírov či ne, se roztočila debata o Svobodovo morálně volních vlastnostech...Mám dojem, že ať by takový blog napsal kdokoli jiný (známý nebo neznámý; ale spíš známý, protože ti neznámí se k blogům nedostanou), nebudou se čtenáři starat o obsah, byť sebelepší; ale budou pátrat, kdo a proč to napsal, co dřív provedl, koho naštval...krucinál, kam to spějeme? No, to snad ani vědět nechci..
24. 01. 2013 | 08:21

Rozčarovaná Veronika napsal(a):

Nestíhám, nestačím ......ČUMÍM!!!

Pan Klaus si stále stojí za svým opravdu, ale opravdu zásadním rozhodnutím vyhlásit amnestii ve znění, v jakém ji vyhlásil? A pak se ohání tím, že nevěděl koho se vlastně II. článek dotkne? A to je jich tam na hradě, v senátu, v parlamentu, na ministerstvu spravedlnosti i státním zastupitelství tak málo, aby mu to někdo vysvětlil- LAIKOVI??????
To nemůže myslet vážně, že ne?
Pranýřovat ho zrovna nemusíme, že ne?
Stačí, když odvolá co vyhlásil.
UZNEJTE CHYBU pane Klausi!!!
Nebo si fakt nevidíte dál než na špičku vlastního nosu?
Žalobu bych ve Vašem případě viděla jako poslední řešení.
Aspoň se dostane zadostiučinění těm, koho se Vaše rozhodnutí týká.
Ale pak to těm postiženým zaplaťte z vlastní kapsy, prosím.
My prostí občané jsme už zedření až na kost.
Děkuji.
Už jděte a nechci o Vás nikdy slyšet.
Leda byste dal milost ještě Kajínkovi.
24. 01. 2013 | 08:23

Pavel Holan napsal(a):

Co to má ku*va společného s válcováním plechů a jaký vliv bude mít tento článek na dojivost a ceny potravin?
24. 01. 2013 | 08:44

J.K. napsal(a):

Vážený pane Svobodo. Jste politická mrtvola, jděte už prosím do propadliště dějin, pro ČR tím uděláte to nejlepší co můžete. Co se týká amnestie, ač s ní také nesouhlasím, je však právem Prezidenta ji vyhlásit a to i kdyby ji s nikým nekonzultoval. Pokud dle Vás V.Klaus tímto spáchal vlastizradu, pak by Havel musel být z úřadu prezidenta odveden v poutech několikrát. A Vy p. Svobodo také, protože to, co Vy provádíte s občany ČR od 17.11.1989, by Beneš za vlastizradu považoval také...
24. 01. 2013 | 08:49

noj11 napsal(a):

Cyril to nemůžou myslet vážně.
24. 01. 2013 | 08:51

Yrkim napsal(a):

Konečně právní rozbor. Nechtělo by to ještě jednu revoluci, tentokrát proti státní mafii ?
24. 01. 2013 | 08:52

Aleš napsal(a):

Stále stejná chyba!!! Odpovědný je premiér a vláda. Pro pana Cyrila Svobodu uvedu názorný příklad: Dítě se optá v obchodě otce, zda si může vzít něco bez placení. Ten odpoví že ano a tak si dítě něco jen tak vezme. Jsou chyceni. A teď otázka pro pana Cyrila Svobodu: Je viník dítě co kradlo a nebo otec co mu to dovolil. Vy tvrdíte že dítě (Klaus), já naopak že otec (Nečas a Schwarzemberg). Proč? President v tomto případě není odpovědný. Právní odpovědnost v případě potřeby kontrasignace přejímá premiér a vláda. President tedy může v tomto případě navrhnout i jakoukoliv šílenost, ale aby ji mohl právoplatně vyhlásit, musí mu ji ten, co je za to jako jediný odpovědný, schválit.
Jímá mě hrůza, pokud náš stát na právním poli zastupují lidé s tituly odporujícími jejich znalostem.
24. 01. 2013 | 08:53

noj11 napsal(a):

Za vlastizradu by měla být zavřená celá vláda nejenom prezident
24. 01. 2013 | 08:55

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Az Nejak tu mizi prispevky...
To je sice hezky, co Rychetsky tvrdi, ale je to lez. Ani jednu amnestii vlada nepripravovala. Kuprikladu tu prvni, nejvetsi, pripravoval Rychteky. Ovsem z titulu Havlova kamose. Zadnou funkci, natoz vladni, tehdy nemel.
24. 01. 2013 | 09:08

Od10k5 napsal(a):

Většina našich předešlých prezidentů byla nejdřív v kriminále a pak na Hradě. Kikina Pružinskij bude ( doufejme ) první, kdo to bude mít naopak. Hlavně aby tam byl co nejdřív !
24. 01. 2013 | 09:24

Karel napsal(a):

Proč je ten Cyrda takovej modrej?
24. 01. 2013 | 09:25

Adolf napsal(a):

Cyrile, velmi pěkný článek. Logické argumenty.
Ale na něco jsi zapomněl.
Prezident pouze využil toho, JAKÉ jsou zákony této země.
A na těch zákonech TY ses podílel mnoho let, jako člen vlády a Sněmovny.
A v tom jen ten průšvih.
Jak je možné, že byl přijat Trestní zákon, který převrátil justici vzhůru nohama?
Ze zločinů přestupky a s přestupků zločiny.
Jak je možné, že naopak nebyly přijaty zákony, které by takovou amnestii neumožnily?
24. 01. 2013 | 09:36

Vendolín napsal(a):

Je úžasné pročítat tyto komentáře,kam se hrabou populární časopisy Dikobraz či Trnky-Brnky /ikdyž popularitu těchto médií nechci nijak snižovat/! Zkrátka přirovnání "švejkovský stát" je skutečně trefné a výztižné.Ale k tématu - přišít váženému,jedinečnému a neomylnému p.Klausovi velezradu se zcela jistě nepodaří,pro sázkové kanceláře to vidím na kurz 1,01 takže nemá ani cenu tuto sázku vypisovat.Náš slavný končící pan prezident je nedotknutelný a nepotrestatelný a jako takový i zůstane v propadlišti dějin ...
24. 01. 2013 | 09:45

Glosator napsal(a):

Argumenty, které autor použil proti článku 2 se týkají AMNESTIE JAKO TAKOVÉ. Václav Havel dokonce "amnestoval vrahy." Tento termín se mi nikdy nelíbil, on totiž VŠEM snížil trest o rok, ale tento argument je na úrovní autora článku.
Václav Havel také amnestoval Cikánku, která se dopustila rasistického výroku na adresu "bílých" v televizním zpravodajství jen na základě toho, že toto zpravodajství viděl v televizi nebo mu o tom někdo řekl a to v horizontu pár dní, možná dokonce hodin (žádné verbální "trestné činy" by neměly existovat, ALE dnes je snaha mocných je opět zavést).
A co amnestie Odložila mladšího za zabití Odložila staršího během probíhajícího procesu? Zase Havlova "velezrada," ač si myslím, že spíše šlo při tomto smrtelném úrazu o nešťastnou náhodu.
Amnestie bratrů Tancošových, kteří fyzicky napadli během projevu Havlova politického odpůrce Miroslava Sládka, toto je naopak až NEUVĚŘITELNÉ porušení všech právních postupů, princip "každý může beztrestně fyzicky napadat mé protivníky," to jsme viděli v politické praxi u Hitlerovy SA (ale o to, že němečtí komunisté se v tomto chovali stejně se nemluví a většina lidí to ani neví!)
Každému z presidentů se měří JINÝM METREM!
24. 01. 2013 | 09:46

Agent W4C napsal(a):

Pane Svobodo,kolika lidem to dalo takovou práci,poslat vás do propadliště dějin a vy se nám tady opět zjevíte,jako morální apel,který někde opsal něco z ústavy či trestního zákoníku.Víte stejně dobře,jako většina soudných lidí,že tento proces je nevratný a že za něj nebude popotahován,natož potrestán - NIKDO...rozumíte ??? NIKDO !!! A zjevujete se zrovna,kdy je národ rozjitřen touto skoro zločinnou amnestií a čekáte,že si zde přihřejete svou politickou polívčičku,skoro bez energie...tedy bez ohně...tedy chcete-li,bez námahy,tvrdé práce a jiných věcí,spojených s prací vysoce postaveného politika...Jdete na to dobře,ale příliš okatě.Nikdo už není na vás a vaše názory zvědav.Že přeji zdraví,ale do vysoké politiky už nelezte.Profláknul jste se v ní více,než dost.Leda,jak je to dnes módní...vlézt do jakési jiné partaje či podivného slepence různých lidí a doufat v krátkou paměť tohoto národa.
24. 01. 2013 | 09:50

Glosator napsal(a):

Zkuste si představit, že by někdo DNES fyzicky napadl při projevu M. Zemana nebo K. Schwarzenberga a Klaus by dotyčnému okamžitě dal milost.
Na takovéto úrovni je jedna milost od Václav Havla, který se ostatně stal presidentem tak, že jeho protikandáta, Miroslava Sládka, právě toho kterého Havlem omilostnění bratři Tancošové fyzicky napadli během politického shromáždění, vsadili na dobu klíčového hlasování DO VĚZENÍ za nějaký jeho výrok při proslovu ke svým voličům!
24. 01. 2013 | 09:55

mik napsal(a):

Samozrejme ze teoreticky by se mohl Klaus stat znovu prezidentem ale pokud nebude zrusena prima volba tak Klaus uz proste u lidi sanci ztratil pokud budeme mluvit o velezrade tak tam uz byla moznost odvolat Klause v okamziku kdy vydiral EU a nechtel podepsat LS tam jasne prekrocil sve pravomoci protoze vlada LS odsouhlasila a on nemel jinou moznost nez odstoupit s funkce nebo podepsat a ten podpis mel byt bez zbytecnych odkladu a ne aby jezdil do Irska za nekym kontroverznim urazil oficialni predstavitele irske vlady a snazil se cekat jak v Irsku dopadne referendum i dalsi Klausovy ciny balancovaly na hranici ustavy dneska navrhovat trestni oznameni ktere se stejne uz do jeho ukonceni na Hrade nestihne je celkem zbytecne nakone Klausovi stejne nejde o jeho dozivotni rentu ten penize uz do konce zivota dalsi nepotrebuje jde mu o to byt tim vsevedem byt stredem pozoronosti a to se mu povedlo jak amnestii tak i podporou Zemana ovsem za touto podporou muze byt snaha se do politiky vratit ale ne jako prezident aby se jeste nestalo aby prezident nebyl Zeman a Klaus premier,,,Putin z Medvedevem si ty funkce taky vymenuji,...jen nevim jak by pak vzalo za sve vyhlaseni Zemana ze chce v 2017 euro....no a kdyz bude na Hrade Schwarzenberg tak se sice muze stat ze by behem sve funkce zemrel ale to ze by se stal Klaus prezidentem skutecne nehrozi,,
24. 01. 2013 | 09:55

Jiří napsal(a):

ACH MŮJ BOŽE .......!?
24. 01. 2013 | 09:58

mik napsal(a):

a nehrozi ani Kluasovo ucinkovani jako premier a asi ani nic vyznamneho protoze Schwarzenberg neni lidumil Havel a kdyz ho nekdo nenavidi jako Klaus a navic ho behem kampane cela jeho rodina znectila tak takove si do neceho podstatneho nepripusti je dulezite volit Schwarzenberga aby se nerozpadlo CSSD hrozba kterou nekteri nadhazuji ze by se premierem stal Kalousek taky neni prilis realna protoze prezident podle zvyklosti ( kterych se Klaus samozrejme nedrzel ) poveri viteznou stranu k sestaveni vlady a TOP 9 se bez Schwarzenberga spis oslabi nez aby se stala nejakym favoritem
24. 01. 2013 | 10:03

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik příspěvků, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů

P.S. Ano, pane Bijte je..., mizí. Ty které porušují zdejší pravidla. Nikdy jsem se netajil tím, že takové mažu vždy, když na ně narazím. Naopak, budu rád, když to budou všichni vědět.
24. 01. 2013 | 10:05

Jirka napsal(a):

VEREZRADA JE JASNÁ VÍC JAKO CIRILOVO "SLOVO BOŽÍ"... jen mě zaráží, že zrovna on přisluhovač těch všech špatných věcí, které dne generují ještě špatnější se ozývá! Že by boží svědomí, nebo jen politický exibionismus??
24. 01. 2013 | 10:07

Petr Kadlec napsal(a):

co když má Klaus dohodu se Zemanem, že když Zeman bude zvolen a následně odstoupí a půjde si popíjet vodku na Vysočinu, tak se Klaus dostane do hry o hrad ?
24. 01. 2013 | 10:11

Bruce napsal(a):

Zloděj mentoruje ...
Kromě toho se mýlí. Václav Klaus se vlastizrady nedopustil, neboť:

velezrada je trestný čin sui generis, jehož se může dopustit pouze president republiky. Je to zároveň jediný veřejnoprávní delikt, který úřadující president může spáchat. Trestem je zbavení funkce a ztráta způsobilost znovu ji nabýt. Řízení provádí Ústavní soud, ústavní žalobu podává Senát. V angličtině se obdobný proces nazývá impeachment.

Jak přesně by měl tento proces probíhat, nebylo v Ústavě stanoveno, procesní úprava je obsažena v oddíle šestém zákona o Ústavním soudu č. 182/1993 Sb.
Tento zákon rovněž velezradu definoval:

§ 96

Velezradou pro účely tohoto zákona rozumí se jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu.

Z výše uvedeného je nade vší pochybnost jasné, že Václav Klaus se vlastizrady nedopustil a z ostatních trestných činů nesmí být stíhán dle Článku 65

(1) Prezidenta republiky nelze zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.
(2) Prezident republiky může být stíhán pro velezradu, a to před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu. Trestem může být ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt.
(3) Trestní stíhání pro trestné činy spáchané po dobu výkonu funkce prezidenta republiky je navždy vyloučeno.

Pan Svoboda je špatný člověk a špatný právník.
24. 01. 2013 | 10:11

Martin napsal(a):

Cyrda už nic raději nepiš,stejně všichni vědí co jsi zač...
24. 01. 2013 | 10:28

consol napsal(a):

Tento příspěvek pochází z jiné diskuze, nicméně jej zde pšedkládám k zamyšlení.
Všem:Náš stát jde cu grunt a kdo za to může? Sám už ničemu nerozumím?Přečetl jsem si tento článek od Lars Johan Ekström uveřejněný na internetu:
Víte, že žijete v zemi, která byla skupinou amerických investorů vybrána jako experiment, kam až jsou Češi ochotni klesnout bez odporu a až čemu jsou ochotni se podvolit?
Tento experiment byl sjednán s Václavem Klausem hned po revoluci, proto tak vystřelil raketově nahoru v jeho kariéře.
Zaplatili mu dokonce i psychology a poradce a to vše proto, aby vytvořil co nejefektněji tu nejmocnější konzervativní stranu typu fašistky Tacherové a uchopil moc v zemi a začal zavádět to, co se nepodařilo v Británii.
Češi byli vybráni z důvodu nízké schopnosti fyzického odporu, což bylo pro americké investory, kteří si tento pokus objednali, rozhodující. Bylo nutné vybrat národ, který nebude příliš agresivní v poslední fázi experimentu při očekávaných sociálních nepokojích.
Češi byli vybráni také proto, že jejich vlastnost zaprodat za vlastní loajalitu svého bližního, je nebývale silná. Najde se u každé národnosti, ale Češi jsou individualisté s nízkou soudržností.
Navíc po nadvládě silně autoritativního socialistického státu měli američtí investoři do tohoto experimentu jistotu, že se národ ani po 10 letech neoklepe a nezačne svorně novou "revoluci". Mezitím se totiž vytvořily sociálně vyhraněné skupiny, které jsou ochotny "střílet do vlastních řad" a rovněž se využilo setrvačnosti Čechů v boji proti komunismu, který bylo odhadováno vydrží 15 - 20 let.
Zatím se české stádo chová dokonce nad očekávání zadavatelů tohoto pokusu.
V Česku je vláda připravena zajít až na hranici, kterou si ani židoameričtí finančníci nedokázali představit.
De facto očekávali, že se experiment nedožije ani dnešních podmínek. Postoj Čechů ale prokázal, že jsou ochotni se podvolit systematické propagandě a ještě daleko hrubší selekci společnosti a jsou schopni se přizpůsobit i sociálně nemyslitelným podmínkám.
Například jsou ochotni se sestěhovat s příbuznými a vlastní byt pronajímat. Nebo jíst méně množstevně i kvalitativně...
Tento byznys byl uzavřen v roce 1995 mezi židovskými finančníky v USA a Václavem Klausem, který byl v té době na návštěvě v USA.
Pokud budou odtajněny důkazy, bude Klaus v Česku pravděpodobně souzen za vlastizradu.
Klaus má po skončení prezidentského období zajištěn majetek a sídlo na neznámém místě v USA. I kdyby to byla jen smyšlenka, to jak je popisován český národ, to je skutečnost!! A jak to vidíte Vy??
24. 01. 2013 | 10:38

Aleš napsal(a):

Zákon porušil premier a vláda tím, že svojí kontrasignací nejen legalizovali, ale jsou jen a jen oni plně odpovědní za porušení zákonného ustanovení - že nikdo nesmí být odejmut svému soudci a současně porušení rovnosti před zákonem (žalovaný versus zalobci) Klausovi je možno vyčítat mnohé, ale tady je to naprosto evidentní odpovědnost předsedy vlády Nečase a jeho zástupce Schwarzenberga !!!
24. 01. 2013 | 10:46

Kaxer napsal(a):

Souhlasím s velezradou, rozšířenou io velezradu Nečase.
24. 01. 2013 | 10:52

boží vítr napsal(a):

Cyrdo, a kdy ty vstoupíš do boje o Hrad?
24. 01. 2013 | 10:56

Jana Brabcová napsal(a):

Vážený pane Svobodo, před volbou prezidenta v r. 2008 jsem Vás e-mailem žádala, abyste Vy a členové KDU-ČSL nevolili prezidentem V. Klause. Volba Vaší strany byla "něco za něco" (za volbu Klause vám byla slíbena odluka církví od státu a círk. restituce), později jste se veřejnosti za tuto volbu omluvil. To Vám osobně sloužilo ke cti, ale to je vše. Důsledky kupčení v politice zažíváme dodnes.
Ještě dodám, zvolíme-li si prezidentem Miloše Zemana, pokračovatele Klausova stylu, budeme se brodit v dosavadním bahně dál. Už ale nebudeme moci dávat vinu politikům, ale jen a jen sobě. Budeme mít vládu a prezidenta, jaké si opravdu zasloužíme.
24. 01. 2013 | 11:05

Pavel napsal(a):

Kdyby totéž udělal nebohý Václav Havel, Cyril Svoboda, který bere domy starým babičkám, by ani nepípl. Teď cítí jedinečnou šanci, jak se nenáviděnému Václavu Klausovi pomstít...
24. 01. 2013 | 11:09

satan napsal(a):

Pletení pojmů a dojmů!

Podle zákona o Ústavním soudu ČR je velezrada jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky.
24. 01. 2013 | 11:13

joudal napsal(a):

J.V.Stalina na všechny padouchy.
24. 01. 2013 | 11:14

Pavel napsal(a):

consol

Věřit komentářům od člověka, který se podepisuje jako Ekström, to už chce hodně vysoké IQ a všeobecný rozhled...
24. 01. 2013 | 11:19

Venca z města napsal(a):

Amnestie je feudální zrůdnost v právu. Všichni,s právnickým vzděláním, kdo se podílejí a podíleli na politické a exekutivní moci by měli být souzeni za to, že nevyvolali jednání k jejímu zrušení. Cyrile, jednou přijde den a ukážeme i na tebe.
24. 01. 2013 | 11:22

Analytik napsal(a):

Dá se uplatnit pominutí smyslů nebo stařecká demence jako polehčující okolnost při spáchání vlastizrady?
24. 01. 2013 | 13:27

Kleofáš napsal(a):

to Stejskal:
¨
pane Stejskale, víte, tou ostudou, kterou si ubohé Aktuálně vzalo na triko, tedy patolízalskou servilní podporou jednoho z kandidátů, články, která si z ničím nezadá s padesátými léty, jste ztratil JAKÉKOLI MORÁLNÍ PRÁVO KOMUKOLI COKOLI MAZAT. Jako novináři jste se naprosto zpronevěřili (celé Aktuálně včetně Vás) své profesi a svému poslání. Celé AKTUÁLNĚ, včetně Vás, pane Stejskale se stalo jen ubohými slouhy jeho jasnosti, plnící lokajsky zadání jeho sponzorů a impresáriů. Prosím, abyste si pokaždé vzpomněl na moje slova, když si budete myslet, že jste morální autoritou oprávněnou komukoli cokoli mazat. P.s. Schválně, jestli mně smáznete!
24. 01. 2013 | 13:41

čertovo kopýtko napsal(a):

to Kleofáš
Vy zkrátka jdete přesně v duchu padesátých let, jak sám tvrdíte o Aktuálně. V té době platilo heslo: Kdo nejde s námi, jde proti nám, takže nepochlebuje-li Aktuálně právě Vašemu kandidátovi, domníváte se, že preferuje protivníka.
Měl byste se uklidnit a zamyslet, možná i sám nad sebou.
24. 01. 2013 | 13:54

Kleofáš napsal(a):

to čertovo kopýtko:

Aktuálně preferuje Karla Schwarzenberga, ostatně pan Lipold zde za redakci sděloval doporučení, koho volit.
O tom jaký je poměr blogů ve prospěch KS a MZ si každý udělá obrázek sám. To, jak se prezidentské volbě postavila média jistě vydá za jednu studii. Nicméně, pokud MZ zvítězí, zvítězí nejen and KS, ale především nad médii, včetně Aktuálně. Zeman nebojuje proti von und zu Schwarzenbergovi, Zeman bojuje proti jeho mediálnímu obrazu a mediím jako takovým.
24. 01. 2013 | 15:47

Samota napsal(a):

No vida, pane Svobodo, teď byste chtěl na Klause podávat obžalobu z velezrady (ne, že bych s Vámi nesouhlasil, naopak tomu moc fandím!), ale mám ještě v živé paměti, jak před poslední volbou prezidenta vám Klaus slíbil církevní restituce, a Vy jste poté začal obcházet vaše straníky a přesvědčovat je, že to je ten pro KDU-ČSL správný kandidát, nikoli pan Švejnar.
Doufám, že dnes aspoň uznáváte, že zvolit podruhé Klause bylo pro ČR obrovskou chybou, ze které se ještě dlouho budeme vzpamatovávat!
24. 01. 2013 | 15:58

mik napsal(a):

Tak uz jsem se docetl proc neni treba podavat trestni oznameni na Klause chysta se totiz emigrovat ovsem zase se bude asi Ustavni soud zabyvat jinym trestnim oznamenim je prece dulezite zkustit nejaky trhak na zaver proto bylo natoceno video a prohlaseni ze bude na Schvarzenberga podoano trestni oznameni,,holt je treba byt svetovi za kazdou cenu uz jen tahle vec by me nutila k hodne velkemu zamysleni kdyz bych uz vahal a nevedel koho volit,,,ale ja to vim a pevne verim ze to vedi i volici v CR s ze vyberou smer zapad a ne smer vychod ,,,,kdo ktery smer zastupuje je jasne i z Klausovy sms zpravy lide vzpamatujte se ne dost ostudy z prupiskou ne dost ostudy s vydiranim cele EU pri odmitani podepsani LS ne dost zhozeni vlady v dobe predsednictvi a jmenovani urednicke pod Fischerem ktery podporou Zemana ukazal kam patri ne dost vsech dalsich ostud jeste na zaver ostudna amnestie a ostudne vyjadreni Livie Klausove i Kluse mladsiho..,, ne dost arogantni poslani nekam slovenskym novinarum ne dost obrhloublym vtipkum ze zemani museli zeny znasilnovat kdezto knizata mely zeny pripravene ne dost te nekulturnosti na kterou se ostatni divaji a jen krouti hlavama jeste takova sms a takove video ? Je videt co se stalo v 89 a kolik lidi co podporovalo rezim pred 89 jeste v CR aktivne v politice a ve verejnych funkcich pusobi je jedine reseni jak to zmenit volit Karla Swarcenbergra a zpivat spolecne kteee domof muj porad lepsi nez si pozvat Kaju Gotta na hymnu a jet na prvni prezidenstkou navstevu s Putinem na ryby..
24. 01. 2013 | 18:04

Petr napsal(a):

Bože, tady fakt vládne paranoia.... a nejvíc u autora..
24. 01. 2013 | 20:26

Petr napsal(a):

Zpět.... oprava -
Mapsal jsem, že ta paranoia je největší u autora, z čehož sice neubírám, ovšem trefil jsem na opravdu ještě větší nejblbější paranoiu, nebo sci-fi, prostě debilitu od :
consol napsal(a):
24. 01. 2013 | 10:38
24. 01. 2013 | 20:33

stejskal napsal(a):

Rozumím, pane Kleofáši, budu nad Vaší úvahou přemýšlet.

Hezký den.

Libor Stejskal
25. 01. 2013 | 14:49

Tohle není vlastizrada? napsal(a):

Džin byl vypuštěn z láhve a zpátky ho dát nelze. Odstartoval tak další kolo tlaku a snahy odsunutých sudetských Němců o přepis historie, změnu viníků nejstrašnějších událostí v historii lidstva na oběti, náhrady svého majetku, zabaveného namísto válečných reparací a zničení i posledních zbytků samostatnosti českého státu v rámci Evropské unie.

Podle poslance rakouského parlamentu za ÖVP Michaela Hammera, který je mluvčím lidovců pro otázky vysídlení sudetských Němců, totiž svými výroky Schwarzenberg odsun německých občanů z Československa nejen odsoudil, ale ukázal i další směr k jejich anulaci a navrácení majetku i těm bývalým občanům Československa, kteří svou vlast zradili, pozvedli proti ní zbraň a dobrovolně se zřekli československého občanství výměnou za občanství Hitlerovy Třetí říše.

„Je to další známka, že v Česku zjevně přibývá těch, kterým záleží na řádném zpracování této křivdy. Volební vítězství Schwarzenberga by bylo znamením, že sudetská otázka může být v Česku vyřešena," uvedl mimo jiné ve svém středečním prohlášení zastánce sudetských Němců v Rakousku Hammer.

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Valecni-odbojari-maji-strach-Sudetaci-uz-se-chytli-slov-Schwarzenberga-260789
25. 01. 2013 | 16:53

turcan napsal(a):

ALE - ALE , pánové&dámové - krávy&volové /podle Jana WERICHA..../ vlastizrádce mali naše "ZEME československé HISTORICKÉ" od Háchu a TISA až po Havla & Husáka a Klausa...jakoby "integrální součást" našich osudových dejín a "osudových " rozhodnutí 1938-2013..... Tak načo tie slová o "panenstve" prezidentskej morálky 1938-2013. Europrostituovanie vrchností 1923-1945, či 1945-2013 - bez principiálneho rozdielu - sa nosilo - nosí a bude nosiť BEZOHĽADNE !!! - možno až do moslimizácie EUROzóny, keď eurokresťanstvo s "politbyrom vo Vatikáne" eurosklamalo až po poedofilno-korupčnú TVRDÚ RERALITU 2013, a vy tu "kuvikáte" akoby už nastala apokalypsa - či EUROapokalypsa???!!! -zatiaľ je to len v europolitickej amoralite - ale ešte predsa nejde o "euroživot -tak je to o eurohovne a stále je ešte možné aj toto "eurohovno" použiť a LEPŠIE ako "euroHOVNO 1923" po jeho "vyklonovaní po 90 ROKOCH -len nespanikárčiť lebo O.I. Merkelová neni ADOLF a sfanatizované NEMECKO 1933. NEMECKO 2013 -dúfam - je niečo EURINÉHO !!! EUROTurčan 27.1.2013 -5,49
27. 01. 2013 | 05:49

A je po ptá k á ch napsal(a):

Nechť je podána exekuce na majetek členů vlády, priorem pro odškodnění škodných.
A je to.
28. 01. 2013 | 17:10

Therrydrybeaf napsal(a):

<a href=http://groupmedicalinsurance.us/>group health insurance</a> <a href=http://1carinsurancecompanies.com/>car insurance company</a> <a href=http://cheapestcarinsurancequotes.info/>cheap car insurance quotes</a>
15. 12. 2013 | 19:56

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy