O čertově kopytě 3

05. 05. 2021 | 08:52
Přečteno 977 krát
Vracím se znovu k našim scientologům a zveřejňuji neprávem zapomenuté stanovisko ministerstva školství a tělovýchovy. Chci varovat před skutečností, že se sektě daří ovlivňovat stále více našich mladých lidí.

Jedním z mála zdrojů před ní varujících je web r-factor.cz. V minulých dvou blozích jsem psal o Basicu, kde scientologové lstivě nabízejí doučování dětí. Na webu najdete článek Hlavně obezřetnost (http://www.r-factor.cz/dokumenty/my.cz%20scientologie%20v%20%C4%8Dech%C3%A1ch.htm) končící odstavcem:
Touha člověka po poznání sebe samého může být zrádná. Může vám zrychlit kariérní postup, pomoci si utřídit myšlenky, ale také vás může přivést na mizinu a připravit o vše. Při auditingu ze sebe dostáváte ty nejbolestivější a nejcitlivější zážitky, toho může leckdo zneužít. Pokud si ťukáte na čelo, v duchu si myslíte něco o bandě pomatenců a ujišťujete se, že takovým vy nikdy nenaletíte, koukněte se třeba na stránky BASICu nebo jazykové školy LITE a zkuste na nich najít něco špatného! Pravděpodobně vám budou připadat sympatické a "normální“...

Na tomtéž webu je i stanovisko ministerstva školství, který přetiskuji v plném znění:

Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k „Aktivitám scientologů v oblasti primární protidrogové prevence“
Autor: Ministerstvo školství ČR
Datum: 21.9.2004
Scientologové jsou nebezpečná sekta. Velmi často je zařazována mezi destruktivní kulty. Svědčí o tom zkušenosti států, které se vytrvale snaží postavit scientologii mimo zákon (Německo, Francie). V současné době je za klíčovou oblast považována Evropa. Od 90. let působí scientologické církve aktivně také na našem území. Z právních důvodů se však scientologické aktivity odehrávají pod rouškou občanského sdružení s cílem registrovat se u Ministerstva kultury jako církev. Pražská mise scientologické církve má oficiální webové stránky na adrese http://www.scientologie.cz. V sekci http://scientologie.cz/tisk/ lze nalézt aktivity scientologické církve v oblasti drog.
Církev doplňuje svoji činnost mimo jiné občasnými nebo i pravidelnými shromážděními, jako jsou nedělní kázání a příležitostné obřady (sňatek, pojmenování dítěte, smuteční obřad). Duchovní, kteří obřad vedou, bývají označováni též jako kaplani. Nejpokročilejší scientologové jsou ze strany organizací podrobeni poměrně striktní disciplíně, která se takto praktikuje i uvnitř organizace. V nejvyšších organizacích panuje disciplína velmi podobná až té armádní.
Proklamovaným cílem scientologie je úplná duchovní svoboda jedinců, což se má projevit zvrácením civilizačního úpadku. Scientologové o sobě tvrdí, že se zabývají duchovní podstatou člověka a jeho vztahem k okolí a vesmíru. Současně však také čelí názorům, že představují nebezpečný kult, který je motivován hmotnými zájmy. Ve snaze bránit se útokům ze strany státních autorit a velkých církví se scientologové spolu s jinými menšími a novými směry a hnutími dovolávají důsledného dodržování lidských práv a rovné spravedlnosti pro všechny.
Aktivity scientologie (Scientology), resp. scientologické církve (churches of Scientology) jsou formulovány a nabízeny takovým způsobem, že mohou u nedostatečně informovaného člověka snadno získat důvěru. Na zahraničních webech lze najít například:
http://www.drugsalvage.org/
http://www.drugsalvage.org/drug-salvage.htm
http://www.scientology.org/en_US/results/introservice/booklets/drugs.html
Některé z prezentovaných preventivních programů mohou na první pohled působit seriózně a velmi dobrá grafická úroveň a současná povrchnost prezentací může snadno zmást nejen laiky. Např. různé typy běžně v zahraničí realizovaných komunitních programů prevence nejsou na první pohled k rozeznání od programu prezentovaného scientology na internetové adrese:
http://www.drugsalvage.org/page06.htm
Společnost pro výzkum sekt upozorňuje, že již v první polovině 90. let byl zaznamenán pokus scientologů získat nové příznivce prostřednictvím pseudoléčebných programů pro závislé. V ČR je tento program nabízen pod mezinárodním označením Narconon. Dle webu českých scientologů jde o program „Pro ty, kteří jsou závislí na drogách, existuje možnost zbavit se drogové závislosti v rehabilitačních a vzdělávacích protidrogových centrech s názvem NARCONON, které jsou samostatné, od církve oddělené organizace.“ Viz:
http://www.drugsalvage.org/page09.htm
http://www.scientologie.cz/tisk/index.php?display=page&ID=22&pg=5&version=CZ
V souvislosti se Světovým dnem proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi - v červnu 2003 poprvé a zejména pak v červnu 2004 - publikovala česká média (zejména tištěná) značné množství článků popisujících aktivitu scientologů v oblasti primární protidrogové prevence. Jedná se o program „Řekni NE drogám, řekni ANO životu“, který byl letos prezentován v desítkách měst ČR v rámci tzv. cykloběhu. Skupina osob, které podle médií jsou členy scientologické církve, byla přijímána vysokými představiteli měst a obcí (starostové či jejich zástupci), někteří z představitelů měst a obcí dokonce podepisovali dokument předložený scientology a označovaný v médiích jako „Město bez drog“. Na závěr akce byly listiny předány senátoru D. Kroupovi, jakožto zástupci Senátu Parlamentu ČR. Měly být předány i Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a zástupcům Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu ve Vídni.
„Prohlášení s sebou vozili účastníci letošního Cykloběhu za Českou republiku bez drog, kteří svůj okruh po pěti desítkách českých a moravských měst zahájili 14. června v Plzni. Družstvo cyklistů, kteří jsou členy scientologické církve, se vydalo na trať dlouhou přes 1600 kilometrů. Družstvo sportovců doprovázeli i lektoři, kteří ve vybraných městech přednášeli dětem a mládeži o nebezpečí narkomanie.“
(Prohlášení měst, která odmítají legalizaci drog, skončí v Senátu, Zpravodajství ČTK | 25.6.2004, převzato z monitoru Newton IT).
Články lze najít v Monitoru médií, který denně uveřejňuje národní drogový informační portál www.drogy-info.cz (web spravovaný Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti, které je součástí Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky). Mezi nimi je i rozsáhlejší souhrnný článek J.X.Doležala Řekni ne sektám!, jehož plné znění je k dispozici v internetové verzi časopisu Reflex na
http://www.reflex.cz/Clanek28453.htm
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se distancuje od aktivit scientologů v protidrogové oblasti v ČR a považuje je za rizikové pro mládež i dospělé. Tyto aktivity byly v ČR letos již podruhé prezentovány jako protidrogová kampaň v období předcházejícím Světovému dni proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi, vyhlášenému OSN na 26. červen, pod názvem „Řekni ne drogám, řekni ano životu“. (v roce 2003 pod názvem Běh za Českou republiku bez drog 2003 a Cyklomaraton za Českou republiku bez drog 2003). V rámci letošní kampaně byly nabízeny tiskoviny (např. informace o jednotlivých drogách a brožura Jak mluvit s dětmi o drogách). Představitelé měst a obcí byli vyzýváni, aby podepsali prohlášení „Město bez drog“, což někteří i učinili, a bylo jim nabízeno školení v oblasti protidrogové prevence, o jehož využití některá města uvažují. Za znepokojující je možné považovat to, že někteří komunální a dokonce i vrcholní politici podceňují rizika spojená s podporou aktivit skupiny, která v oblasti protidrogové prevence nemá žádnou odbornou kvalifikaci, a podléhají jednoduchým sloganům, aniž by si uvědomili, že svou podporou umožňují další šíření názorů scientologů a matení široké veřejnosti, pro kterou by volení političtí představitelé měli být jedním ze vzorů.
1) Program „Řekni NE drogám, řekni ANO životu“ není v souladu se základními požadavky na primárně preventivní programy stanovenými MŠMT. Požadavky MŠMT jsou zejména (v závorce kurzívou vyznačeno, které požadavky nejsou v programu scientologů splněny):
a) dlouhodobost a systematičnost programů (program scientologů má charakter sportovní akce - kampaně),
b) návaznost na další program a aktivity (program scientologů nenavazuje na žádné odborně uznávané programy a aktivity)
c) spolupráce se školami a školskými zařízeními a zařízeními pro volný čas dětí a mládeže
d) pravdivost informací (materiály scientologů obsahují zavádějící a vědecky nepodložená tvrzení)
e) preference menších a cílených aktivit před akcemi s vysokým počtem účastníků, které se ukázaly být jednoznačně nejméně efektivní
f) odborná kvalifikace (scientologové nabízejí programy prostřednictvím osob bez adekvátního vzdělání a odborných zkušeností)
3) Preventivní protidrogové programy nabízené scientology obsahují manipulativní prvky, zřejmě s cílem získat další příznivce této organizace, která je v některých zemích i mnohými odborníky v ČR označována za sektu. V materiálech či ve vystoupeních aktivistů není vždy jasně uváděno, že se jedná o programy scientologů (scientologické církve).
4) Skutečnost, že se jedná o skupinu uplatňující výrazně manipulativní postupy, vede MŠMT, k vyjádření jednoznačně odmítavého stanoviska vůči aktivitám scientologů v protidrogové oblasti v ČR. Upozorňujeme dále, že tato skupina je zařazena mezi skupiny, na které jsou zaměřeny programy prevence proti působení sekt.
5) MŠMT upozorňuje vedení škol a školských zařízení, že podporou programů prováděných scientology se mohou vystavit riziku stížností ze strany rodičů nezletilých žáků, resp. ze strany zletilých studentů, neboť byli upozorněni na rizika spojená se scientologií. V případě podpory těchto programů a umožnění vstupu do školy by totiž mohlo dojít k zanedbání povinnosti ochrany dětí a mládeže před nebezpečným vlivem sekt. Konec dokumentu.

Od jeho zvečejnění uplynulo 17 let a byly-li vyhozeny protidrogové aktivity scientologů, kterých od té doby značně přibylo, dveřmi, určitě našli cestu, jak znova vlézt do společnosti oknem.

Naše veřejnoprávní televize zařadila na dvojce značné množství dokumentárních pořadů. Projdu-li jejich názvy, mám dojem, že je zde přehitlerováno. Jsem roztrpčen z faktu, že žádný domácí autor doposud nenašel odvahu natočit o aktivitách sekty kvalitní varovný dokument. Vkládám naději do nové rady ČT, že se ho dočkáme. Dokonce i spolek skeptiků Sisyfos se zdráhá dát Dianetickým centrům Bludný balvan.

Jak poznáme budoucí oběť sekty? Horlivě studuje knihy zakladatele scientologie L. Rona Hubbarda. Jeho jméno zná v současnosti ani ne jedno promile našich dospělých občanů. Nejlepší prevencím před aktivitami sekty by bylo zvýšit znalost na 100 %.

Nejcennější, co naše společnost má, je fyzicky a mentálně zdravá mládež. Chraňme si ji, je naší budoucností.


Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy