Energetická krise

21. 03. 2008 | 16:24
Přečteno 6265 krát
Nedávno jsem byl požádán, abych napsal předmluvu ke knize Bruno Comby "Environmentalisté pro jadernou energii".
Předmluva obsahuje mé názory na jadernou energii a energetickou krizi, které zůstávají v zásadě stejné již přes 40 let (v jednotlivostech jsou přirozeně doplňovány a korigovány). Myslím, že můj úvod může zaujmout i čtenáře mých blogů a vyvolat užitečnou diskusi.

Předmluva k českému vydání knize Bruno Comby – „Environmentalisté pro jadernou energii“


Jsem rád, že se kniha Bruno Comby – „Environmentalisté pro jadernou energii“ dostává do rukou českých čtenářů. Najdou v ní nepochybně řadu zajímavých informací a argumentů pro nelehké rozhodování o tom, jakou energetickou koncepci má naše země zvolit a jakou energetickou politiku by měl náš občan preferovat. Ještě více mě těší skutečnost, že ke knize napsali předmluvu dva významní činitelé hnutí Green Peace – Dr. Patrick Moore a dr. James Lovelock. Oba patřili po dlouhá léta k zeleným „fundamentalistům“. Jejich dnešní změněné postoje svědčí o tom, že zelení, pokud jsou poctivými mysliteli, musí svůj postoj k jaderné energii radikálně změnit, nechtějí-li zradit svou původní ideu: totiž zajistit nejen „zelenou“ budoucnost pro naší planetu, ale vůbec přežití naší civilizace pro další staletí a tisíciletí.
V letech 1978-79 jsem tyto a podobné otázky diskutoval s člověkem, kterému budoucnost lidstva ležela hodně na srdci. Bylo to Andrej Sacharov, který se právě pro tyto své postoje stal v roce 1975 laureátem Nobelovy ceny míru. V našich diskuzích – které jsme museli vést na dálku a s překážkami – v dopisech, propašovávaných v kapsách západních kolegů, kteří ještě mohli do Moskvy jezdit (já poté, co mě československé úřady zbavily československého občanství, neměl vůbec žádnou šanci získat visum do SSSR). Z těchto diskuzí vznikl článek, který mi Andrej Sacharov poslal a který jsem měl rozšířit v západních tisku. Článek měl název „Jaderná energie a svoboda Západu“ a byl uveřejněn v roce 1978-1979 ve řadě velkých západních deníků a časopisů.
Dovolím si z článku Andreje Sacharova ocitovat několik řádků:
„Slyším z rozhlasu zprávy a čtu o bouřlivých mnohotisícových demonstracích, o vystoupeních známých i i neznámých politiků i o nejrůznějších kampaních na Západě, namířených proti rozvoji jaderné energetiky, proti výstavbě jaderných elektráren, proti breeder reaktorům atd… Protijaderné nálady jsou samozřejmě vyvolány nedostatečnou informovaností lidí o složitých odborných záležitostech. Tato nedostatečná informovanost způsobuje, že přirozená a oprávněná touha moderního člověka o zachování životního prostředí je vede špatným směrem.
Je těžké vysvětlit laikovi (ač tomu tak je), že reaktor jaderné elektrárny není totéž co atomová bomba, že elektrárna spalující uhlí nebo naftu je mnohem nebezpečnější pro lidské zdraví i vzhledem k životnímu prostředí než jaderné elektrárny nebo breeder-reaktory se stejným výkonem…
Vývoj jaderné technologie kladl mnohem větší důraz na výzkum bezpečnostní techniky a na ochranu životního prostředí než rozvoj metalurgie, hornictví, chemického průmyslu, tepelných elektráren, dopravy, zemědělství atd. Proto z hlediska bezpečnosti a možných vlivů na životní prostředí je současná situace v jaderné energetice relativně dobrá. Perspektivy dalšího zdokonalení bezpečnosti jaderných elektráren jsou též dobré. Jaderná technologie se liší od využití chemických paliv především menším množstvím vedlejších produktů i nižším počtem nebezpečných odpadů. Díky tomu lze snáze řešit bezpečnost a problémy životního prostředí u jaderných elektráren než u elektráren, spalujících uhlí, naftu nebo plyn…
Lidé musí mít příležitost a právo poznat všechny související ekonomické, politické a ekologické problémy jaderné energie, stejně jako problémy alternativních cest ekonomického rozvoje. A musí je posoudit střízlivě, zodpovědně, bez emocí a bez předsudků. Není to jen otázka pohodlnosti nebo ochrany tzv. kvality života, jde také o základní problémy ekonomiky a politické nezávislosti, obhajoby svobody pro budoucí generace…“
Dovolil jsem si uvést obsáhlejší citát z Sacharovova článku , napsaného téměř před třiceti lety proto, že jeho argumentace zůstává plně platná až dodnes a že vhodně, z jiného hlediska a úhlu, doplňuje argumenty, uváděné v této knize. Na Sacharovově argumentaci nezměnily nic ani dvě havárie, které se staly v USA a v bývalém SSSR. Jde o havárii jaderné elektrárny Three Miles Island v roce 1979 a havárii Černobylského reaktoru v roce 1986. První totiž dokázala, že bezpečnostní opatření na jaderných elektrárnách západní provenience jsou v zásadě dostačující aby zabránila nekontrolovanému rozšíření radioaktivních materiálů do okolí. V druhé, černobylské, katastrofě se radioaktivní materiály rozšířily na stovky kilometrů a ohrozily statisíce lidí. Hlavním problémem Černobylu však nebylo technologické selhání, nýbrž selhání politické. Reaktory RBMK nebyly totiž konstruovány pro výrobu elektřiny, ale k výrobě plutonia nutného pro výrobu jaderných zbraní. Rozhodnutí několikanásobně zvýšit jejich výkon bylo rozhodnutím politickým: žádný skutečně nezávislý a kompetentní orgán jaderného dozoru by se pod rozhodnutí stavět podobné reaktory bez kontejmentu s výkonem až 1500 MW(e) nikdy nemohl podepsat. Rozhodnutí zahájit výstavby černobylských reaktorů bylo učiněno proto, že jejich výroba byla jednodušší a levnější a Sovětský svaz nutně potřeboval vyrábět elektřinu. Černobylskou katastrofu můžeme bez nadsázky připsat k dlouhému seznamu zločinů komunismu.
Jako fyzik bych k argumentům autorů této knihy dodal ještě jeden.
Fyzika zná pouze jeden zdroj energie: je to energie jaderná. Energie v přírodě vzniká pouze v důsledku syntézy lehkých jader (tak zvaná fůze) nebo při štěpení jader těžkých (např. uranu).Všechny tak zvané čisté či obnovitelné zdroje energie existují díky těmto dvěma jaderným procesům. Nevěřícím Tomášům to mohu na několika řádcích lehce dokázat:
Sluneční energie: Syntéza lehkých jader
Geotermální energie: Rozpad radioaktivních jader uvnitř Země
Energie větru: Slunce
Vodní energie: Slunce
Fosilní paliva: Konzervovaná a kondenzovaná energie Slunce
Organická paliva: Fotosyntéza - Slunce
Přílivová energie: Gravitace - Velký třesk (Big Bang)

Někteří politici, kteří mají mnoho starostí o budoucnosti naší Planety a jejich obyvatel, se málo zamýšlí či vůbec nepřemýšlí o jedné diskrepanci, která ovlivní budoucnost naší Planety více, než cokoliv jiného:
Lidstvo totiž spotřebovává energii krajně nerovnoměrně:
Zatím co bohatých 20% lidstva spotřebovává kolem 80% energie, musí se chudých 80% spokojit se zbývajícími 20% energie se všemi
sociálně ekonomickými důsledky.

80% používané dnes energie tvoří fosilní paliva, tedy uhlí, nafta, zemní plyn. Tato paliva byla vytvořena před stovkami miliónů let a v průběhu skoro 300 milionů let v podstatě pohlcováním kysličníku uhličitého z atmosféry a s pomocí reakce fotosynthesy: kyslík byl uvolňován zpět do atmosféry, uhlík ukládán do zelené masy.
Při dnešním tempu spotřeby fosilních paliv budou jejich zásoby vyčerpány během stovek let. Při jejich spalování je tedy kysličník uhličitý uvolňován do atmosféry milionkrát rychleji, než byl kdysi z atmosféry odebírán. Tento dramatický zásah do rovnováhy naší planety musíme všichni mít v paměti a podle toho se chovat.
Energii, na rozdíl od všech ostatních „surovin“ navíc nelze ničím nahradit. Přitom ji lidstvo spotřebovává, často velice nerozumně či dokonce nesmyslně, a čím dál tím nezodpovědněji. Denně přibývá na naší planetě skoro čtvrt milionů nových konsumentů, kteří se budou hlásit o svůj podíl na spotřebě energie. Abychom pro ně zajistili alespoň minimální množství energie, řekněme na průměrné úrovni globální spotřeby, museli bychom uvádět do provozu každý druhý den jeden Temelínský reaktor…
Boj proti jaderné energii je jednou z nejnesmyslnějších a nejnebezpečnějších ideologií, které vznikly v minulém století. Energie bude stále vzácnější a stále potřebnější. Například, nedostatek pitné vody, který hrozí lidstvu v mnohých oblastech, je lehce překonatelný při dostatku energie, ale nepřekonatelný při jejím nedostatku.
Jaderná energie – mám nyní na mysli klasické uranové reaktory – nejsou a zřejmě ani nemohou být pro lidstvo panaceou. Tvoří však důležitý instrument v překonávání globální energetické krize, která před lidstvem stojí. Překonání této krize však bude vyžadovat, zvláště ze strany bohatší části populace naší Planety, zamyšlení se nad vlastním způsobem života a zvláště nad používáním (chce se napsat: zneužíváním) našich energetických zdrojů: bez radikální proměny naši filozofie využívání energie lidstvo energetickou krizi nevyřeší. Zatím co konec zásob ropy je již v horizontu části lidského života (kolem 40 let), na ulicích je více a více městských džípů, v horách jsou sjezdovky pokrývány umělým sněhem a luxusní turistické parníky na rovníku nabízí svým cestujícím atrakce jako je bruslení a balet na ledě.
Vysvětlování základů jaderné energie a odstraňovaní zbytečných obav z ní je proto důležitým úkolem, který před námi stojí.
Kniha Bruno Combyho „Pro čistou planetu a lepší svět“ přispívá k překonávání předsudků a zbytečných obav, které brání racionálnímu a efektivnímu využívání jaderné energie.

František Janouch
Duben 2007

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

MEZ napsal(a):

Výborný článek pro všechny, kteří chtějí být zelení, ale nejsou. Příjemně malebný je i sloh pana profesora, plný slov jako konsument, synthesa nebo kysličník uličitý :))
21. 03. 2008 | 17:07

Holoubek napsal(a):

Energetická krize může ve svých důsledcích znamenat pokrok pro lidstvo a to v několika rovinách.
Umožní vznik nových šetrnějších technologií, v pravém slova smyslu - technologickou revolucí ale hlavně myšlenkovou revoluci v našich hlavách. Obávám se, že výstavbou nových jaderných elektráren se tento potenciál nedostane k uplatnění.
Odhlédnouc od dalších faktorů které nejsou pro energii z atomu zrovna příznivé.
21. 03. 2008 | 17:11

LEVAK napsal(a):

Vážený pane profesore máte určitě pravdu,ale ta Vám není teď vůbec nic platná,když modří ptáci potřebují hlasy sinic pro prosazování své politiky.Neštěstím naší republiky je existence ministerstva životního prostředí.Podle mě by měl být ustaven úřad pro životní prostředí tak jak existuje úřad pro hospodářskou soutěž!
PS:Svého času vláčeli mediemi pokrokoví publicisté Františka Čubu za jeho výrok!Ten zněl "Raději zemřu na jaderné ozáření než bych se pomalu dusil CO2!"Jak si Vás vezmou do parády sinice můžete dopadnout podobně!
21. 03. 2008 | 17:17

LEVAK napsal(a):

Jéžíšmarja, objevil se zelený holoubek,ale myslím si že to nebude rarita,pouze důsledek spádu a kyselého deště!
21. 03. 2008 | 17:20

Ládik napsal(a):

Budoucnost jaderné energetiky je jasná. Kolik máme vytěžitelného uranu? Nebo nám Rusáci za něj platili?
21. 03. 2008 | 17:31

Ivan napsal(a):

Mám velké obavy, že myšlení ekologů odtržených od života je téměř nebezpečné. To co říkám není proti ekologii, jde o logiku. Pokud nebudeme vnímat ekologii jako celek, bude vždy docházet k tomu, že bude věčná diskuze o chytrosti jednotlivých oborů. Ekologicky měl jednat každý technik, ba i humanista. Protože jde o život. Nepomůže čistý vzduch, pokud se zblázním z fagotu na který mi bude od rána do večera hrát hudebník. Neuchráním si zdraví, bez kvalitního pracovního prostředí. Tím, že jsme ekologii v dobré míře, vyčlenili na samostatnou kolej, například ministerstvo životního prostředí, dochází k nesprávný kompetencím jednotlivých ministerstev. V zájmu známého zákona nejde tolik o věc, více jde o boj kdo tomu více rozumí. Vždy jsem se smál, že ÚV KSČ byl chytřejší než orgány státní zprávy. To vedlo k tomu, že mnoho lidí otupělo, nač přemýšlet když nesmím. Takto šlo na nižší články řízení. Je to vlastně ten správný bludný kruh. Vždy se dá vymlouvat, jeden na druhého. Jednoduše se určuje řešit energetickou situaci v prospěch naší země, když stačí když budu jen trvat na svém, z titulu funkce. Omlouvám se za obsáhlé stanovisko. Souhlasím s pane Janouchem beze zbytku. Jen jsem chtěl poukázat na zapeklitou nepoučitelnost. Nejsem proti ekologii, jsem proti nesmyslům jež většinou z těžkopádnosti a nepoučitelnost, dokonce i nadutosti vznikají.
21. 03. 2008 | 18:26

Zbyněk Matyáš napsal(a):

"Boj proti jaderné energii je jednou z nejnesmyslnějších a nejnebezpečnějších ideologií, které vznikly v minulém století."
Klíčová věta.
21. 03. 2008 | 18:27

Holoubek napsal(a):

Vědecký potenciál je dnes mnohem dál než aby se uspokojoval výstavbou obyčejných parních elektráren na atom. Příjdte se smyslplnější variantou využití atomu p, Janouch než jen atomem proměňovát vodu na páru.
21. 03. 2008 | 18:39

Zbyněk Matyáš napsal(a):

A zatím můžeme spalovat řezanku.
21. 03. 2008 | 18:53

fred napsal(a):

1. "Reaktory RBMK nebyly totiž konstruovány pro výrobu elektřiny, ale k výrobě plutonia nutného pro výrobu jaderných zbraní."

2. "Rozhodnutí zahájit výstavby černobylských reaktorů bylo učiněno proto, že jejich výroba byla jednodušší a levnější a Sovětský svaz nutně potřeboval vyrábět elektřinu."

Nemohl by pan Janouch vysvětlit rozpor v uvedených citacích?
21. 03. 2008 | 19:25

NevericiTomas napsal(a):

fred...v cem je rozpor? Rusove vzali technologii urcnou k vyrobe plutonia, zvetsili to a prifarili k tomu turbinu. Pouzila se technologie s nevhodnou zpetnou vazbu, pri havarii zacal reaktor zvysovat svuj vykon.
Je duvod, proc takovou vec pouzivat k vyrobe plutonia, ale pouze hledisko okamzitych stavebnich nakladu muze vest k pouziti v energetice.
21. 03. 2008 | 19:57

vlk napsal(a):

Opět jako v předešlém blogu pane profesore- skvělé. Brilantní argumentace. Není co dodávat.

Snad jen tolik, že jihočeská matka Kuchtová / jako zástupce všech bigotních odmátačů jádra/ bude muset zažít několik těžkých black outů, při kterých jí opakovaně vyteče mrazák /na to myslím bude slyšet nejvíc/, než konečně pochopí, o čem , že jaderná energie je.
Ostatně kdo vyděl smog v sevrních Čechách koncem 80-tých let nemá o čem pochybovat.

Lidstvo emá na výběr. Strach z atomu je sice oprávněný a nelze se mu divit. Ovšem jistota zhasnuté televizní obrazovky ten strach bezpečně překoná. Chce to jen tu zhaslou televizní obrazovku prožít.
21. 03. 2008 | 20:12

Pumprlidentlich napsal(a):

fred, předvádíte tady svoji neschopnost číst? Proč jste vytrhnul dvě věty z kontextu? To jste se naučil u Mgr.Kuchtové? Pokud nerozumíte psanému textu, co chcete vysvětlit? Jste pěkná ukázka "odborníka"

"Reaktory RBMK nebyly totiž konstruovány pro výrobu elektřiny, ale k výrobě plutonia nutného pro výrobu jaderných zbraní. Rozhodnutí několikanásobně zvýšit jejich výkon bylo rozhodnutím politickým: žádný skutečně nezávislý a kompetentní orgán jaderného dozoru by se pod rozhodnutí stavět podobné reaktory bez kontejmentu s výkonem až 1500 MW(e) nikdy nemohl podepsat. Rozhodnutí zahájit výstavby černobylských reaktorů bylo učiněno proto, že jejich výroba byla jednodušší a levnější a Sovětský svaz nutně potřeboval vyrábět elektřinu."

Pokud máte problémy se čtením, pan Janouch Vám nepomůže.

Holoubek, s potenciálem Mgr.Kuchtové jste revolucí v hlavě vymyslel co? Přečetl jste si blábol Mgr.Kuchtové? Rozhodujícím faktorem u Vás je nulová absence technických znalostí, jinak nelze podobné skupiny slov vytvořit. Jste ukázka zeleného bezohledného lhaní (ono se to nějak udělá).
21. 03. 2008 | 20:18

Jan napsal(a):

Připojuji se k tleskatelům, zejména panu Matyášovi. Ideologie přírodě nepomůže. 30 let , na které zelení jaderky zastavili, může být pro Gaiu osudných..Nebo pro nás?
21. 03. 2008 | 20:31

vlk napsal(a):

Ježkovy voči-- vyděl.. omluva, omluva... vzpomínky na ten děs zřejmě vyprodukovaly tu hrubici nejhrubicovatější...
21. 03. 2008 | 20:43

akiba napsal(a):

Mohl by se tu někdo důkladněji vyjádřit k problematice likvidace jaderného odpadu? Čas od času se v tisku objevují zprávy o únicích z úložišť. Jde vůbec nějak "likvidovat" kromě zakopání, zabetonování nebo uložení na mořské dno? Je možné stavět jaderné elektrárny bez nutnosti vystěhovávání vesnic (Temelín) a zásadních změn rázu krajiny? Nejsem proti jaderné energii jako takové, ale zmíněné otázky jsou pro mě důležité.
21. 03. 2008 | 20:47

akiba napsal(a):

Jen na okraj bych ještě rád upozornil, že Dr. Patrick Moore, zmiňovaný jako jeden z autorů předmluvy ke knize "Environmentalisté pro jadernou energii", je více než kontroverzní osobnost (viz články na Aktuálně, např. "S Moorem v Praze: Někdejší ekolog přijel podpořit atom" z 26.11.2007). Není to jméno, které by bylo zárukou kvality ani etiky.
21. 03. 2008 | 21:13

badatel napsal(a):

Pane profesore,
kdysi jste mne jako docent a komunista uvedl do tajů jaderné fyziky. Článek je dobrý, až na to svádění selhání lidského faktoru několika úderníků, rádoby inovátorů, obsluhy Černobylu na komunismus. To je pod Vaši úroveň vědce a bývalého komunisty.
On prof.Kvasnica byl také fyzik, Landaův žák, komunista, kterého jste po prozření nemusel, ale věřte k takovým zkreslujícím tvrzením by se nesnížil.
Prosím zachovejte i Vy noblesu.
21. 03. 2008 | 21:20

akiba napsal(a):

A znovu neodolám. Katastrofa v Černobylu neměla na svědomí zamoření oblasti v rozsahu několika stovek kilometrů, nýbrž tisíců. Jen malý příklad. V podobě srážek se dostalo radioaktviní cesium do půdy v celé severní Skandinávii, Karelii a Kole. Chovatelé sobů musely v důsledku vybít tisícihlavá stáda a celý zmiňovaný region utrpěl velké ekonomické ztráty včetně negativních dopadů na zdraví. A koho by zajímal takový zapadlý kout světa? Možná bychom se na to dívali jinak, kdyby vál tehdy větřík více na jihozápad.
21. 03. 2008 | 21:37

Jan napsal(a):

to akiba: odpad se nemusí nijak likvidovat. Jeď do Dukovan a měř u skladu. Neodlišíš od pozadí. Časem se zřejmě znovu použije. Zveličený a ve skutečnosti neexistující problem.
Jaderka vypadá v krajině jako uhelka. Na jednu jaderku potřebuješ cca 1500 větrníků. Prima krajina.
Radioaktivita je všude. Zrovna teď to na tebe peče z kosmu, ze země. Je to tak odjakživa, a vždycky to tak bude. Život je na to stavěnej. Daleko víc tě ohrožuje dýchání. Spad z Černobylu neodlišíš od pozadí.
21. 03. 2008 | 22:26

akiba napsal(a):

To Jan: V podstatě si taky myslím, že jádro je zřejmě rozumnou alternativou do budoucna. Rozhodně je mi to sympatičtějsí než uhlí nebo přehrady. Ale rozhodně je na čem pracovat. Když odhlednu od problémů s neúměrným prodražováním všech projektů Westinghousu a podobných firem, tak je to rozhodně hlavně využití odpadu. Nicméně, že by byl spad z Černobylu neodlišitelný od běžné normy, je naprostý nesmysl.V případě zájmu mohu poskytnou podrobnosti o zmiňované Skandinávii.
21. 03. 2008 | 23:11

Holoubek napsal(a):

Jádro není vžádném případě alternativou do budoucna. Jádro může v nejlepším případě překlenout či oddálit důsledky energetické krize ale nemůže je vyřešit. Uran jako surovina není nevyčerpatelná a podléhá stejně jako ropa či zemní plyn zákonů nabídky poptávky. Jeho zvýšená exploatace a zdražení na sv. trzích uvede do stavu nerentability nejednu atom. elektrárnu. Doporučil bych všem nadšencům atom. elektráren zvážit všechny aspekty této problematiky než začnou pjet ódy na uran, hlavně ty ekologické.
22. 03. 2008 | 00:00

jogín napsal(a):

Hurá, konečně někdo (a fyzik)správnš definoval Černobyl jako fabriku na plutonium pro atomovky. Když se někdo trochu zajímal o fungování reaktorů tak to ví už dávno, jenže mezi lidi se tahle informace nedostala. Už asi měsíc po katastrofě to vyšlo v Science a pak byly všechna čísla z knihoven zabavena. No a po revoluci zelení úspěšně nahradili STB v dezinformování. Jo, a cesium se chová jako draslík, čili je pohyblivé, v organizmech se nehromadí a vymývá se do podloží a řek, takže ze Skandinávie je dávno pryč. Opravdové riziko byl jod, pokud se pamatuju, má poločas asi týden.
22. 03. 2008 | 00:03

Pumprlidentlich napsal(a):

akiba, otázka co s použitým palivem je dávno vyřešená. Kdo Vám brání v získávání informací? Kdyby jste se opravdu zajímal, nepsal by jste zde kuchtovské nesmysly. To čemu říkáte jaderný odpad, vzniká v především v lékařství, výzkumu a některých průmyslových technologiích. Pokud Vám vadí i léčba vážně nemocných lidí, je velice trapné, co tu předvádíte. Nekroutí se Vám huba, když mluvíte o etice?

Pokud naučíte žížalu mluvit maďarsky, vysvětlím Vám, co je to jaderný odpad, použité palivo a jeho další využití.

Nesmysly o únicích z úložišť jsou lži lidí typu Mgr. Kuchtová. Pořád dokola opakované nesmysly na oblbování a strašení lidí. Kdo je autorem těchto "informací"?

Dr.Moore získal vzdělání narozdíl od ostatních členů greenpace a proto se stal nepřítelem. U lidí Vašeho typu je to samozřejmostí. Dr.Moore se stal skutečným ekologem. (ekolog je člověk, který ekologii rozumí, Mgr.Kuchtová je bezohledný úkaz, který nemá s ekologií nic společného)

Zřejmě jste zastáncem zelené politiky, je zvláštní, že zde píšete o záboru krajiny. Co je pro Vás důležité? Můžete vysvětlit, kde chcete stavět elektrárny? Jste také zeleným zastáncem povrchových dolů? Co obdivujete na bourání obcí z důvodů povrchové těžby? http://www.bund.net/fileadm...
Zelenému (něco v hlavě) opravdu nerozumím....

Největším zdrojem radiace jsou v energetice samozřejmě uhelné elektrárny, to ale zelení "odborníci" ,vzhledem ke svým výsledkům, zapírají.

Pro Vás je důležité tak maximálně hrát si na hrdinu. Je pěkné, že jste se naučil slova cesium a radioaktivní. Ještě jedno podobné slovo a můžete kandidovat za stranu zelených.

Určitě máte více příkladů. Mgr.Kuchtová je autorem mnoha zelených příkladů

Černobyl bylo samozřejmě selhání lidí, kteří si dnes říkají zelení "ochránci". Viníkem není jaderná energetika, ale bezohlednost lidí. Asi jste fanda podvodníků typu Beránek. Zapomněl jste napsat o 158917887187 ozářených maminkách s dětičkama, aby jste předvedl svoji ohleduplnost. Kdy jste se uvedl do tajů jaderné fyziky? Po přednášce Mgr.Kuchtové?

Je velice ubohé, že využíváte elektřinu, ale kritizujete její výrobu. Dneska je to hodně cool

Zelení oblbovači se už slézají....
22. 03. 2008 | 00:12

Pumprlidentlich napsal(a):

Holoubek, jaderná energetika není závislá na uranu. Zkuste nějaký jiný zelený blábol. Vám můžu doporučit maximálně omalovánky a hodně štěstí lidem, kteří se o Vás starají.

akiba, nebudete snad poskytovat zelené "vědecké" údaje. Kdo je autorem Vašich "informací? Mgr Kuchtová, pan Beránek atd? Nebylo už toho zeleného oblbování dost?
22. 03. 2008 | 00:25

Holoubek napsal(a):

JE Temelín, JE Dukovany a desítky další ve světě jedou asi na brambory?
22. 03. 2008 | 00:39

Holoubek napsal(a):

Pumprlich: zřejmě to nemáš v hlavě v pořádku, že zde nevybíravými způsoby napadáš zastínce jiných než atomových řešení. Nejsi náhodou exKuchta?
22. 03. 2008 | 00:42

Jan napsal(a):

to akiba: to mám radost. Jsou to všechno zkratky a navíc nejsme většinou od fochu. Chtěl jsem říci toto: následky Černobylu se záměrně zveličují, pramenů je dost. Navíc se jedná většinou o následky pro člověka, pro přírodu prakticky O. Koho to vlastně chrání "zelení"? Že nejsou zásoby uranu nevyčerpatelné je pravda, nicméně tvrzení o nerentabilitě jaderek je nepodložené. Vtip je a/ jaderky jsou "alternativní", to co je prezentováno jako "alternativní" prostě alternativní není, kdyby se na hlavu stavěli, bylo tu již několik blogů na toto tema
b/ úspěšná aktivita zelených proti jaderné energii je to co ji zdražilo /výroba,serie,výzkum,peníze/ a vážně to poškodilo přírodu, z ideologických důvodů.
myslíte, že si to "zelení" někdy přiznají? Není zde paralela s bolševiky?
22. 03. 2008 | 01:07

Karel napsal(a):

Všiml jsem si až teď jedné chyby v článku pana profesora. Omluvám se , ale pro pořádek. Pokud vím a jedná se o stejného J. Lovelocka, otce teorie Gaya. Tak ten je sice zelený, ale nikdy nebyl protijaderný, naopak. Takže neměl co měnit.
22. 03. 2008 | 01:14

akiba napsal(a):

To Pumprlidentlich: Proč mě považujete za zastánce Kuchtové? Četl jste si opravdu s chladnou hlavou co jsem psal? Proč mě asi Holoubek považuje za nadšence pro atom? (Sám také úplně nevím, ale rozhodně tu není nouze o diskutéry s jasným úsudkem a noblesním přístupem ;-))
22. 03. 2008 | 01:16

akiba napsal(a):

To Jan: Nejsem proti jaderné energii. Nemíním rozebírat všechny aspekty rizik u dalších energetických zdrojů...Psal o tom už výše. Myslím však, že ani atom není bez rizik a ty je třeba minimalizovat. Pokud vím, i na odborné úrovni se v této oblasti stále vedou diskuze a navíc mnohá rizika nesouvisí s atomem, ale jinými odvětvími napojenými na stavbu a provoz elektráren obecně...jak jsem už naznačil výše!
22. 03. 2008 | 01:22

Teo napsal(a):

Jsou lidé, kteří dokáží pochopit, že zapálením ohně vznikne teplo. Netuší přitom co je to za proces, jak se energie uvolňuje. Mají pak hrůzu z neznáma. Mají přitom informaci, že existuje jaderná bomba se strašlivými účinky. Nedostatek znalostí, nemožnost pochopit je pak vedou k zarytému odporu proti jaderné energetice. A protože takových lidí je obrovská spousta, projevuje se to organizováním do politické strany.
Jednoduše - Zelení jsou spolek primitivů!
22. 03. 2008 | 02:15

Pumprlidentlich napsal(a):

Holoubek, jaké jiné řešení? Třeba výsledek větrníků v Německu? (desítky nových uhelných elektráren).http://www.bund.net/fileadm... To jste frajer... Spalování uhlí je opravdu velice ekologické. To jste vybádal sám?

Nebo fotovoltaika? Dokážete mi vysvětlit, kolik energie je třeba pro výrobu křemíku a kolik energie dodá fotovoltaika během své životnosti? Proč tuto informaci různé "ekologické" zdroje neuvádějí?

Proč v Rakousku, kde je modní mít na střeše perpetum mobile, rostou plynové elektrárny? Rakousko v nejbližší době, překročí Kjótský protokol a zeleným "ochráncům" klimatu to vůbec nevadí. To je to Vaše jiné řešení?

Člověk, který považuje devastování životního prostředí za "jiné" řešení, mě nemůže urazit.

V budoucnu se bude v jaderné energetice využívat například thorium, proto píšu, že uran není jediným zdrojem energie.

akiba, dobrá, pochybujete ,ale dokažte, že to jde jinak. Auta jsou také nebezpečná. Statisticky nelze vyloučit, že Vás nesežere žralok, i když nikdy neuvidíte moře. Samozřejmě, že nelze vyloučit žádnou havárii, ale porovnejte kvalitu života v okolí JETE a na severu ČR.

Budete se vyhýbat autům, protože nejsou bez rizik? Víte, co se ukládá do našich úložišt Richard a Bratrství? Byl jste někdy v nemocnici?

V energetice není prostor pro "mě se líbí to a to". O tomhle pochybuju, tak raději ne. O zákonech zachování taky pochybujete?

Spoustu otázek, o kterých zde píšete je dávno vyřešená, ale zelená loby je dnes tak silná, že veřejnost nemá šanci se dozvědět pravdu. A bohužel ani nemá zájem. Světlo svítí a ono se to nějak udělá. Díky zeleným se to tak akorát po.....

Zelení stále hovoří o nutnosti snižovat emise, ale na pozadí jejich "ekologie" je prudký nárust emisí a spotřeba fosilních paliv. Zelená loby je dobře organizované získávání trhu pro ruský Gazprom. Například Mgr. Kuchtová, člověk sponzorovaný Rakouskem, aby škodil ČR a zvyšoval závislost ČR na Gazpromu. Kdy se od Mgr. Kuchtové dozvíme něco o "ochraně" klimatu v Rakousku? Nebo to také svede na Klause a USA?

Zelení a jejich (něco v hlavě, asi biomasa) jsou dnes větší hrozbou, než debilismus Hitlerova typu. Zelení jsou opravdu shlukem lidské bezohlednosti.

Pochybovat je lidské, ale pokud o energetice rozhodují lidé s nulovým technickým vzděláním a placení lháři a podvodníci, tak jde všechno do háje.

Mizejí lesy, hladomor v rozvojových zemích se přejmenoval na ochranu klimatu, zbytečně vyhozený materiál, stoupající spotřeba fosilních paliv, stoupající závislost na Rusku. Zloději a podvodníci, kteří vydělávají na ničení životního prostředí. Oblbování lidí. Bursík, Kuchtová, auau a další, kteří na bezohlednosti vydělávají a říkají si ochránci.

Doufám, že díky zeleným nevychladnu úplně. I dláždič chodníků může mít svoji noblesu :-)
22. 03. 2008 | 03:34

Ládik napsal(a):

Po JeDu a JeTe bude JeBla (Blahutovice.)
22. 03. 2008 | 09:44

Javít napsal(a):

No vidíte, a když si V. Klaus dovolil říci o zelených, "jsou zelení teroristé", byl "oheň na střeše".
Přitom má VK "svatou pravdu".
22. 03. 2008 | 11:06

car komačov OO8 napsal(a):

Co ja znam z mladí tak sme aji zelene listí hrabali sušíli a davali prasatum aby byly v suchu....Dnes nejlepší bude pověsit zelene a usušit možna by se sněma dalo topit ,,,prasata pochybuju ,že by něco tak smradlaveho jedly,,,,,Možna jo ale na vanoce by potom člověk neviděl zlate prase ale bylo by to vyblite prase možna že by potom bylo aji zelené....Z
22. 03. 2008 | 15:18

Ládik napsal(a):

Ale nerad bych, aby JeBla jebla...
22. 03. 2008 | 15:32

fred napsal(a):

> Nevěřící Tomáš: díky za vysvětlení, to jsem chtěl slyšet.
> Pumprdentlich: proč ta nasranost? Já se vámi milovaného profesora Janoucha nechtěl dotknout. Na odborníka si nehraji; něčemu jsem nerozuměl, tak jsem se slušně zeptal? S čím máte takový problém? Kdyby v textu bylo "Reaktory RBMK byly totiž PŮVODNĚ konstruovány pro výrobu plutonia, ale PO ÚPRAVÁCH se začaly používat pro výrobu elektřiny bez ohledu na rizika nevhodné technologie", bylo by vše jasné. Jestliže chcete poučovat a kádrovat, přečtěte si původní text ještě jednou. Jestliže něco není konstruováno pro výrobu elektřiny, nevyplývá z toho explicitně, že se to pro výrobu používat dá.
22. 03. 2008 | 15:53

Kamil napsal(a):

Pumprliku (není to hanlivě, pouze se mi to nechce luštit), opět bez výhrad souhlasím. I s Vámi pane profesore. Hezké Velikonoce všem přeju.
22. 03. 2008 | 16:40

Vilém napsal(a):

Článek profesora Janoucha je poněkud popularizující, řekl bych až příliš zejména v podivném tvrzení o tom, že všechny druhy energie jsou jaderné. Zde není podstatné, zda mají původ v jaderné energii ze Slunce, nýbrž společenské a ekologické souvislosti jejich používání, a ty jsou právě u obnovitelných zdrojů zásadně jiné než u jaderné energetiky. Zatímco obnovitelné zdroje jsou šetrné, atomová energetika představuje ztělesnění všeho nejhoršího z technologizační mánie a megalománie.

Nemusím sdílet všechny požadavky Zelených, ale nenávistná dehonestace ze strany nenasytných spotřebitelů mezi diskutujícími je pro mne naopak pozitivním signálem, že Zelení jsou nadějnou protiváhou konzumeristické destruktivní nenažranosti, kterou by nedokázala uspokojit určitě ani jaderná energetika. Ostatně naše strana Zelených je mezi parlamentními stranami pozitivní výjimkou, zatímco modré a oranžové houfy bezejmenných prefabrikovaných poslanců reprezentují voliče běsnící vzteky při nepatrném zdražení salámu nebo ochotné kvůli levné kosmetice vyhubit obyvatele tropů, Zelení jsou jedinou stranou, která se blíží vědomí globálních souvislostí průmyslové činnosti.
22. 03. 2008 | 17:43

hugo napsal(a):

to Vilem:
CO??????????????? Obnovitelne zdroje ze jsou setrne? Vam neprijde jako diskvalifikujici, ze na obnovitelnych zdrojich tak nejak nelze postavit sit, neb nejdou regulovat? (Leda byste umel porucit vetru desti). A vite jaky je rozdil aktivit u vypusti tepelnych a jadernych elektraren? Ano je velky, zjistete si cisla a budete mozna prekvapen vysledkem.
(5-10ppm uranu co je v uhli neni sice moc, kdyz ho ale v Ledvicich spali 1mil. t znamena to, ze 5-10t uranu se spali spolu s tim)
22. 03. 2008 | 18:18

Vilém napsal(a):

hugo
V dané oblasti nejsem znalcem, protože mne to nezajímá (popravdě řešeno je mi životní prostředí prakticky lhostejné).
Z definice však plyne, že obnovitelné zdroje jsou právě ty zdroje, jejichž použitím nevznikají nevratné změny jejich zásoby a v tomto smyslu jsou ideálně typicky chápané obnovitelné zdroje absolutně ekologické - všechno zůstane tak, jak by bylo, kdyby nebyly použity (zjevně se přitom abstrahuje od zařízení apod.).
22. 03. 2008 | 19:50

Pumprlidentlich napsal(a):

Vilém, jste placený lhář nebo jenom další fanatik?

Zelení, kteří vydělávají na ničení životního prostředí, si uvědomují co?

Strana zelených přejmenovala uhelné eletrárny na obnovitelné zdroje? http://www.bund.net/fileadm...
Můžete to nějak vysvětlit? Co že si to zelení uvědomují? Dobytek, který pro vlastní obohacení ničí životní prostředí a říká si ekolog, si uvědomuje co?

Co tady píšete za nesmysly o obnovitelných zdrojích, když s nulovým technickým vzděláním nevíte o energetice nic? Perpetum mobile neexistuje. Můžete uvést jediný příklad skutečně fungujícího obnovitelného zdroje? Opravdová perla je "absolutně ekologické".

Prezentujete tady bezohlednost největších zlodějů, podvodníků a omezených fanatiků, jistě budete mít spoustu zaručených informací, zřejmě z letáčku Mgr. Kuchtové nebo podobného jedince, u kterého stačí aby vydával zvuky a je z něj hned odborník.
22. 03. 2008 | 20:37

Vilém napsal(a):

Pumprlidentlich
Na Vás je přinejmenším patrné, že placený jistě nejste.

Patrně si neuvědomujete, že mezi verbálními definicemi, které jsem uvedl, a které nevyžadují technické znalosti, a reálnou situací v energetice, k níž se odmítám vyjadřovat kvůli své neznalosti, je podstatný rozdíl.
K praktickému významu jaderné energie nebo jiných zdrojů ať se vyslovují lidé jako pan profesor nebo znalci srovnatelných kvalit, nevidím důvod dogmaticky trvat na odmítání jaderné energie, pokud se ukáže jako nepostradatelná.

Emotivními invektivami na adresu Zelených spíš oslabujete svou vlastní věrohodnost a demonstrujete, že nejste stavu chápat diskusi jinak než jako rvačku. Mně se ta strana přes určité nedostatky zamlouvá a je příznačné, že v mnoha otázkách se dva tábory, které jinak mezi sebou vedou verbální totální války - stoupenci ODS a ČSSD - shodnou - když jde o Romy, sociální otázky, ekologii apod., zatímco stanovisko Zelených je diametrálně odlišné, podle mne vyváženější, kulturnější a humánnější.
22. 03. 2008 | 21:09

Pumprlidentlich napsal(a):

Vilém, to si děláte legraci? Zelení, kteří vydělávají na ničení životního prostředí jsou "humánnější"? Zdražování potravin, devastace životního prostředí, hladomor je humanita?

Diskuze je na téma energetika. Napíšete, že o energetice nevíte nic a obhajujete tady nejbezohlednější lháře a zloděje? Můžete jmenovat jediného člena ve straně zelených, který rozumí energetice? Proč zelení rozhodují o energetice? Co dělá Bursík, Kuchtová, Liška, auau a další? Jste taky absolvent kurzu mezinárodních studií a proto rozumíte všemu a můžete všechno obhajovat?

Váš obdiv zelených je založený na naprosté neznalosti energetiky a ochrany životního prostředí, protože jinak by jste tuto demagogickou stranu nemohl označit jako kulturní a humanistickou.

V energetice a ochraně životního prostředí není prostor pro ideologii.

Zelení, kteří odmítají jakoukoloiv diskuzi na téma ochrana životního prostředí a energetika jsou pro Vás vyváženejší strana?

zelení jsou opravdu shluk těch nejbezohlednějších jedinců. Ukažte ještě pár zelených "vyvážených" hesel. Diskuze je o energetice.

Já tvrdím, že o energetice mohou rozhodovat lidé, kteří energetice rozumí. Jaký je Váš názor?
22. 03. 2008 | 21:59

Vilém napsal(a):

Pumprlidentlich
nechám stranou rozevláté až zmatené ataky na stranu Zelených, protože na to jsem už reagoval.

Soustředil bych se na druhou část Vašeho příspěvku a zde bych si dovolil vyjádřit principiální nesouhlas. Odborné znalosti nelze akceptovat jako podmínku rozhodování o problémech, které mají celospolečenský dopad, naopak jako relevantní je nutné připustit hlasy všech dotčených, samozřejmě s určitým rozlišením podle jejich odborné kvalifikace a míry racionality argumentace v protikladu k fanatickému a nepodloženému skandování.
Rozhodnutí o tom, jakým hodnotám kdo dává přednost, nelze nahradit technickými kalkulacemi, proto v konečné instanci musí rozhodovat politické orgány, ovšemže v mezích technické přijatelnosti, avšak v těchto mezích podle všeobecných hodnotových preferencí společnosti, tedy včetně ideologicky založených požadavků.
22. 03. 2008 | 22:16

Pumprlidentlich napsal(a):

Vilém, to snad ani není možný. Vy tady obhajujete nejbezohlednější lháře a podvodníky a napíšete (zkopírováno?) jakýsi blábol o zelené ideologii?

Můžete mi vysvětlit, jak duševní mrzák, který vydává zvuky a umí pouze kritizovat, může rozhodovat o energetice?

Podle Vás, i takový úkaz jako Kuchtová, Bursík, auau můžou rozhodovat o energetice?

Když se nějaký dobytek, po shlédnutí doktora House, rozhodne, že je lékař a začně radit lékařům, jak mají léčit, to je podle Vás normální?

Obhajujete tady myšlenky nacismu, komunismu a dnes zeleného debilismu a píšete tady o skandování?

Podle Vás, každý lhář a podvodník může rozhodovat o všem?

Nejste absolvent nějakého kurzu za účast? Z těchto lidí často se stávají odborníci na všechno...

Jste dobrá ukázka člověka, který volí stranu zelených, protože člověk, který se opravdu zajímá o své okolí, nemůže shluk lhářů a podvodníků podporovat.

Máte svoji ideologii a to Vám očividně stačí. Můžete uvést nějaký příklad, kde s Vaší ideologií navrhujete nějaké konkrétní technické řešení? Popiště třeba, jak ideologicky řešíte primární okruh tepelné elektrárny.

Diskuze je o energetice. Jinde není prostor pro prezentaci zeleného fanatismu?
22. 03. 2008 | 22:44

Vilém napsal(a):

Pumprlidentlich
Soustřeďte se, diskutujete o politice, ideologii, filosofických a historických otázkách, dokonce zacházíte až do kádrování.
Pro mne to v této podobě už postrádá zajímavost.

Pouze na Vaši otázku týkající se Kuchtové, Bursíka ad. odpovídám kladně, odůvodnění jsem uvedl v předchozím příspěvku.
22. 03. 2008 | 22:52

Pumprlidentlich napsal(a):

Vilém, buď nevyužíváte elekřinu, nepijete pitnou vodu, nejíte, nenosíte oblečení a zřejmě existujete jenom ze své ideologie nebo Vám nerozumím.

Žádná ideologie nemůže nahradit zkušenosti a znalosti v konkrétním oboru.

Dobrým příkladem nebezpečí zelené ideologie a ukázka vítěztví lidské hlouposti a bezohlednosti je například Německo. http://www.bund.net/fileadm...
Zatímco zelení (Vaše vyvážená, humánní strana) stále blábolí o nutnosti snižovat emise, tak výsledkem zelené politiky je prudký nárust emisí a zhoršení vlivu energetiky na životní prostředí.

Co dělají zelení? Kritizují ekology, energetiky, Klause, vlastně každého, kdo varuje před jejich ideologií.

Energetika má zásadní vliv na kvalitu života. Každé špatné rozhodnutí se platí draze a tyto chyby nelze napravit během několika dní. Nebo zelená ideologie napraví škody na životním prostředí?

Rozhodnutí, jestli se Vám líbí rocková hudba nebo třeba hip hop, je Vaše volba, ale v energetice pro taková rozhodnutí prostor není. Je pouze jeden zákon zachování hmoty a energie. Ve fyzice nejsou modré, zelené, oranžové zákony.

Použil jste slovo humánní. Jedním z výsledků zelené ideologie je prudké zdražení potravin. Například ceny obilí v Evropě stouply o 80%. Můžete mi vysvětlit, jak zelená ideologie pomůže lidem v rozvojovích zemích, kde lidé žijou jako zvířata a žijí ze dne na den? Slovo humanismus je v zeleném podání stejně cynický jako v podání nacisty.

Nebo lidé v rozvojích zemích jsou podřadní, je to jejich problém, že žijeme z jejich neštěstí a jejich likvidace vyhladověním je jediným možným řešením? Podobné ideologie už tady byly......

Zelená ideologie, je další popření všeho, co odlišuje lidi od zvířat.
22. 03. 2008 | 23:34

hugo napsal(a):

Vilem:
NO prave - to jsem si taky myslel. Ja jsem totiz fyzik. Vy se dopoustite zasadni chyby. Co rika Vase definice je pekne, ale je to blbost. To mate stejne jako "nekonecne tenky zaves" - videl jste nekdy nekonecne tenkou nit?
Ale k veci. Zijete v bludu. Jde o to co jsem uvedl. S pomoci OZE NELZE drzet sit. Jedine zdroje, jez jsou aplikovatelne, jsou ty, kde lze pri nahlem zatizeni zvysit vykon - tj. jste schopen zvysit tlak na turbine. (Ani voda nejde, protoze na prehrade mate stale stejnou hladinu...). Takze mate na vyber: tepelna elektrarna, jaderka.
Vite, mozna je dobre, nechat to na odbornicich. Treba ja jako fyzik ackoli o mechanismu rentgenu tusim, stejne neradim lekari (zubari) pri stanovovani diagnozy.
23. 03. 2008 | 01:31

hugo napsal(a):

Vilem, dodatek:
A tu konstantni hladinu na prehrade mate jen v pripade nekonecneho objemu vody v nadrzi. (Jinak to bude jen horsi, a bude klesat ..).
23. 03. 2008 | 01:33

Pet napsal(a):

..."Lidé musí mít příležitost a právo poznat všechny související ekonomické, politické a ekologické problémy jaderné energie"...

okologické a politické problémy okolo jaderných elektráren jsou všude propírány ažaž:). Takže bych ráda upozornila na důvod, proč se ty slavně JE staví tak málo a proč většina JE (kdo ví jestli ne všechny)jsou stavěné státem. On by si totiž málokterý investo byl ochotný lajznout návratnost 180 let. Viz níže.

http://proatom.luksoft.cz/v...
23. 03. 2008 | 08:57

Kamil napsal(a):

Pumprlíku připomenu rčení " beran je nebezpečný zepředu, kůň zezadu a blbec ze všech stran ". S některýma se nedá diskutovat. Hezký den.
23. 03. 2008 | 09:14

antiklaus napsal(a):

tO Fyzik Hugo:
V bludu žijete vy. Ještě jsem neviděl, aby se chybějící skoková změna výkonu v síti, při výpadku některého velkého zdroje, kryla zvýšením vstupního tlaku admisní páry do turbiny. Děje se jednoznačně zvýšením výkonu ostatních přifázovaných zdrojů, přičemž ty certifikované mají předepsáno a zkouškami prokázáno, kolik musí nabrat v prvních 5ti sekundách a kolik v dalším čase. Každý zdroj páry, ať už jaderný nebo fosilní, jednoznačně udržuje konstantní tlak páry, nevím, jakým způsobem bych najednou, během pár minut, nebo dokonce sekund, zvýšil tlak admisní páry v kterékoliv elektrárně, jestli o nějaké víte, dejte mě adresu.
To Pumperdentlich:Vaše názory jsou asi stejně nebezpečné, jako ty extrémní "zelené". K vámi omílané mantře o nedýchatelném prostředí v severních Čechách jenom poznámku. Jeden z argumentů pro stavbu a později dostavbu Temelína bylo i odlehčení severočeského regionu od této zátěže. Dnes běží Temelín i severočeské elektrárny naplno a spolu.MOžná, kdybychom vyráběli jenom to, co sami spotřebujeme, tak by se něco z nich mohlo odstavit. Ale proč to ČEZ neudělá, proč 40% své produkce vyveze, proč nám zdražuje elektřinu, přestože má fantastické zisky? Aby pomohl hladovějícím v AFRICE? Spíš aby generální ČEZU pomohl mladému VK a jeho privátní škole. Takže ČEZ bohužel potřebuje lidi jako vy, které vyhrožují přechodem "zpátky na stromy" a ke svíčkám a loučím, aby nám dál předepisoval cenu, a to, co takto ušetříme ve svých domácnostech, tak s větším ziskem vyveze ven. Takže až tahle perverze přestane, tak možná zjistíte, že instalovaného a provozovatelného výkonu ve všech elektrárnách máme u nás a pro sebe ještě dost, a že je načase, aby se spíše než vyhledáváním dalších lokalit pro stavbu dalších elektráren, hlavně jaderných, začalo jít taky druhou cestou, a to jsou třeba úspornější spotřebiče. Mimochodem, vždycky mě svrbí jazyk a chci se zeptat "atomových aktivistů":když vám budou chtít postavit jadernou elektrárnu nebo úložiště jaderného odpadu, někde za vsí, kde bydlíte, anebo vám na to seberou pole nebo zahradu, co bude vaše odpověď?JO, klidně si to vezměte všechno, já vím, co je pokrok?Nenechte se vysmát.
23. 03. 2008 | 10:23

Vilém napsal(a):

Hugo
Pro mne jsou samozřejmě tyto technické údaje novinkou, ovšem přeci jen se musím ohradit proti některým tvrzením. V přehradě nepotřebuji nekonečný objem vody, nýbrž nekončící průtok teoreticky časem překračující jakékoli reálné množství vody, a ten je také k dispozici dokonce v sebemenším potůčku (nekonečno v tomto smyslu samozřejmě není aktuální matematické nekonečno, nýbrž potenciální nekonečno ve smyslu překročení libovolného reálného limitu, podobně jako u nekonečně tenkého vlákna nejde o vlákno s nulovou šířkou, nýbrž o vlákno, které je užší než jakékoli vlákno se stanovenou šířkou, tj. vlákno limitně se blížící nulové šířce, ovšemže jeho reálná existence je naopak přímo vyloučena).

Některé státy JE nepoužívají, proto zřejmě záhadným způsobem překonaly tvrzenou nutnost JE, zřejmě díky tepelným elektrárnám. Opakuji, že nemohu oponovat v technické rovině, ale ani mi o to nejde, jen poukazuji na to, že nepostradatelnost JE je pouze relativní.
23. 03. 2008 | 11:06

serafX napsal(a):

Překonání nepostradatelnosti JE díky tepelným elektrárnám mi připadná jako vytloukání klínu klínem.
23. 03. 2008 | 11:52

hugo napsal(a):

Antiklaus:
jo v tom prvnim pravdu mate, ten proces je slozitejsi. Myslel jsem to jen obrazne...
V tom dalsim, jste ale vedle jak ta jedle. Nevim jak jste prisel, na 40% vyvoz. Jo produkce mame jeste dost, to je pravda, ale pravda to bude jen +- do r.2015. A kdyz Vas ten jazyk svrbi, tak se zeptejte nic Vam nebrani.
A jen tak mimochodem, neodpustim si ustepacnou poznamku, kdyz uz zminujete ten sklad VAO. Letate? Letate i pres ocean? Pokud ano, vite, ze behem letu nachytate vic nez kdybyste cely rok pracoval na ulozisti pouziteho paliva v Dukovanech?
23. 03. 2008 | 13:28

hugo napsal(a):

Vilem:
Jo to je druha moznost.
ANO - tak to mate pravdu. Pokud tu sit podrzi ostatni, tak se bez jadra obejdete. Anebo pokud mate dost penez na nakup elektriny jinde, druha vec je, ze pri soucasne situaci Vam ji malokdo proda. (Z toho duvodu Rakousko stavi u Vidne plynove elektrarny). - Vidite, nerozsiri sit vetrniku, ani nepostavi novou prehradu, ale jdou na plyn.
Cesta uspor zni pekne, ale je to hloupost. Jakkoli Klause nemusim, v jednom pravdu ma, a to, ze snizeni energeticke narocnosti prumyslu neni cesta. Snizit energetickou narocnost soucasnych technologii jde, ale v zaveru to muze byt mnohem nesetrnejsi nez dale uzivat ty "nesetrne" technologie.
23. 03. 2008 | 13:45

Pumprlidentlich napsal(a):

antiKlaus, zkopíroval jste moudra Mgr. Kuchtové. Má vůbec smysl na to reagovat?

Temelín byl projektovaný na 4000MW. 2000MW bohužel chybí na odstavení dalších bloků na severu ČR.

Vaše (něco od Kuchtové) říká, že i automobilka v Mladé Boleslavi je zbytečná, protože vyvážíme auta. Zrušíme všechny firmy, které vyrábí pro vývoz. Opravdu geniální.

Unikátní je i vaše úspora energie, například v ekologickém Německu "spoří" energii výstavbou 27 nových uhelných elektráren.http://www.bund.net/fileadm... Uhelné elektrárny a povrchové doly podle Vašich (něco od Kuchtové) žádný prostor nezabírají. Ohromující úvaha

Vaše další lež o 40% vývozu je další ukázka Vaší odbornosti. To jste zkopíroval kde? ČEZ nezdražuje energii. Energii zdražuje zelená politika EU. Podle Vás, je možné prodávat chleba pro Čecha za 20Kč a pro Rakušana za 40Kč. Opravdu geniální. Bohužel to není možné. To znamená, když v EU je nedostatek energie, tak je drahá a platí za to všichni. To je politika EU. Za chyby platí všichni. Pokud závidíte peníze, kdo Vám brání stát se manažerem v ČEZu?

Já ve svém životě elektřinu využívám, proto mi elektrárny nevadí. Protože se rád pohybuji v nezdevastované přírodě, nevadí mi JE ani za barákem. Vy zřejmě eletřinu nevyužíváte. Jak jste dokázal napsat (zkopírovat? něco od Kuchtové) bez využití elektřiny? Ohromující

Atomoví aktivisté neexistují. To si zkoušejte na obdobně inteligentní jedince, jako Vy. Jsou lidé, kteří něčemu rozumí a jsou lidé jako Vy. Vy můžete akorát aktivovat blábol Mgr. Kuchtové

Jaderná energetika nemůže za to, že nemáte technické vzdělání.

Vilém, některé státy potřebu JE opravdu překonaly. Například ekologické Rakousko dováží energii z francouzkých jaderných elektráren a z ČR.Chápu, že vzhledem k Vaší "odbornosti" to považujete za překonání potřeby JE. Pokud to je možné, zkuste si odpovědět na otázku: kde budeme brát energii, když všechny státy překonají potřebu JE. Odkud budeme dovážet?

Není Váš vzor Lenin? Ten říkal, ráno budu lékařem, odpoledne zajdu na lov a večer budu třeba ředitel továrny.

Bohužel, zdražování energie, zhoršování stavu životního prostředí atd.,je způsobené tím, že lidé Vašeho typu mají potřebu rozhodovat o všem. Dnes jste energetik, zítra budete lékařem.. to už tady několikrát bylo. Naposled to byl komunismus a skončilo to hladomorem a pracovními tábory..

Co když zítra budete žirafa nebo třeba Napoleon?

hugo, obdivuji Vaši snahu komunikovat klidně s některými jedinci. Ale obávám se, že to je stejně marné, jako učit žížalu maďarsky. S lidmi, kteří rozumí všemu asi nelze diskutivat.

Kamil, zdravím
23. 03. 2008 | 15:31

bigjirka napsal(a):

Vy jste se pane Stejskale snad zbláznil. Smazat mi všechny příspěvky včetně zcela věcných, to Vám můžu doporučit jenom vyšetření.

Zpět k energetice: stupňovat spalování fosilních zdrojů je zločin, ať se jedná o uhlí, plyn nebo ropu. Jsou to cenné chemické suroviny budoucnosti.
Větráky, biomasy a biopaliva - to jsou mafiánské vysavače peněz z našich kapes. Větráky a fotovoltaika jsou energeticky významně nepoužitelné, protože vyrábějí kdy chtějí a jsou drahé.
Biomasa a biopaliva jsou drahé a zdraží potraviny. V energetické bilanci nic neřeší, stejně jako větráky.
Jaderná energie umožní přečkat dobu do uvedení jaderné fúze do energetického využití. Jiné energeticky dostatečně významné zdroje nejsou k dispozici.
23. 03. 2008 | 15:53

bigjirka napsal(a):

:-( Tak tady se pane Stejskale omlouvám, spletl jsem si blogy...
23. 03. 2008 | 16:21

Pet napsal(a):

Pumprlidentlich:

Ještě by mě teda zajímalo, jak byste JE zafinancoval, když žádný soukromý investor do toho nepůjde. To bysme si asi měli zaplatit z daní co? stjeně jako JETE.:))
23. 03. 2008 | 20:12

RUMCAJS napsal(a):

Jak je možné pane profesore,že naprostá většina odborníků se vyjadřuje pro atom a my stavíme větrníky ?
Copak lidé na vyznamných odborných postech nejsou schopni tlaku na vládu a zastavit to šílenství?
23. 03. 2008 | 22:25

Pumprlidentlich napsal(a):

Pet, nejlevnějším zdrojem energie v ČR je JEDU A JETE. To se samozřejmě z letáčku Mgr.Kuchtové nedozvíte.

Zelení podporují především "ekologické" zdroje, na kterých si podvodníci nakradou nejvíce. Velkým úspěchem jsou německé větrníky typu Hitler,Greenpeace, Kuchtová a jejich poslední model řady green power clima solution. http://www.bund.net/fileadm... Unikátní je především model využívající spalování hnědého uhlí. Zelení odborníci podporují investici do těchto zdrojů. Bojují přece proti klimatu...

Další informace, které pro Vás mohou být snadno pochopitelné jsou zde http://www.pixy.cz/osobni/s...

Nechápu, jak můžete psát na PC, když nevyužíváte elektřinu?
23. 03. 2008 | 23:12

Pet napsal(a):

Pumprlidentlich:

měla jsem na mysli, jak chcete stavět nové JE??? hlavně teda z jakých peněz???

A to mi prostě přijde nedořešené, ať už mají JE výhody jakékoli (jakože je bezesporu mají...to asi víte nejlíp:)). Prostě ten nejzásadnější problém (peníze) v tom nějak chybí. Když nějaká společnost mluví o nových kapacitách, tak se jedná buď o uhlí neno o plyn, do alternativních zdrojů by bez dotací nikdo nešel. Když jsou ty JE tak děsně výhodné, proč je nikdo ze soukormých energetických společností nestaví??? Proč se do nich pouští jen "státní" peníze???

JEDU a JETE jsou nejlevnější, ale investice do nich zdaleka ještě není zpátky. To je nám teď už sice jedno, pro nás je důležité, že máme levnou energii (není v tom ironie).

Ale co se týče výstavby nových JE, tam to už hraje důležitost nejvyšší.:)) Tak kdo ty další jaderné elektráry postaví???
23. 03. 2008 | 23:52

Pumprlidentlich napsal(a):

Pet, píšete nepravdy. JEDU se zaplatila již dávno. Jak je na tom ekonomicky JETE teď nevím, ale návratnost investice na výstavbu JETE bude značná, vzhledem k současným výsledkům zelené politiky.

Výkupní cena elektřiny z JEDU je 60hal. za 1kWh, (porovnejte s cenou za 1kWh na svém účtu a cenou, za kterou se musí vykupovat energie ze zdrojů, které ze své fyzikální podstaty nemůžou nahradit základní zdroje)

V energetice platí několik nepsaných pravidel. Zdroje s nejnižším dopadem na životní prostředí jsou zdroje s nejdelší dobou výstavby. Zároveň se jedná o zdroje s nejvyšší počáteční investicí. Špatné rozhodnutí v energetice nelze napravit během několika dní nebo změnou vlády.

Bohužel, již dnes je nedostatek energie, zelená politika zabránila výstavbě vhodných zdrojů. Staví se větrníky a podobná zařízení, které nemůžou nahradit zdroje energie. Výsledkem bude rychlá výstavba zdrojů s nejhorším dopadem na životní prostředí (tepelné elektrárny spalující plyn a uhlí, Německo, Rakousko). To co ekologisté prezentují jako obnovitelné zdroje, je zvýšená spotřeba fosilních paliv, jejichž cena stoupá.

Zkuste se zamyslet, kam se ztrácejí peníze za větrníky a podobná zařízení a k čemu jsou tyto peníze využívány. Dokážete říct, jaká bude cena plynu za týden? U ropy a zlata to odhadnout lze, u plynu to není možné.

Dnes bohužel o energetice rozhodují placení lobysti a politici, kteří s nulovými technickými znalostmi rozhodují o záležitostech, které budou mít dopad na kvalitu života všech, o životním prostředí nemluvě.

Investice do JE mají dlouhou návratnost, ale zároveň značnou ziskovost. Například Francie, kde je 59 energetických reaktorů, dodává energii do mnoha států (např. Itálie, Rakousko) a značně tím plní státní pokladnu.

Výstavbě nových JE dnes brání hlavně placení podvodníci (např. plynařská loby Gazpromu v podobě organizací jihočeské matky, greenpeace, duha atd.) a bezohlební politici.

Jedním z největších problémů energetiky dnes je nedostatek odborníků. Energetika je velice náročný obor. Doba je taková, že mnoho lidí volí raději pohodlnější variantu být svině. Dnes není problém odchodit kurz mezinárodních studií, získat diplom z VŠ a stát se ministrem. Zelená politika umožňuje zlodějům získávat značné bohatství bez práce. Proč studovat a pracovat, když si můžu nakrást jako ochránce klimatu...

Jedním z důvodů krachu komunismu bylo, že důležitá rozhodnutí byla prováděna lidmi bez znalostí a zkušeností. Jedinou podmínkou pro získaní dobré pozice, bylo členství ve straně. Situace dnes je podobná.

Uvedu příklad: Panáček A a panáček B. Oba mají stejný balík peněz a oba si staví domeček. Panáček A staví domeček na základě rad a zkušeností odborníků a jeho počáteční investice je velká. Díky promyšlenému řešení je jeho domeček kvalitní a jeho počáteční investice se mu, sice za dlouho, ale vrátí. Panáček B se vykašle na rady odborníků, postaví barabiznu s nízkými investičními náklady a většinu peněz použije pro svůj pohodlný život (dovolená na Bali atd.). Barabizna časem přestane plnit svůj účel a panáček B vyhodil balík peněz za svůj pohodlný a bezohledný život. Výsledkem je, že panáček A musí zaplatit panáčkovi B stavbu dalšího domečku (i když se mu to nelíbí, proč by měl platit za chyby ostatních). Tímto způsobem fungoval komunismus a dnes tak funguje zelený socialismus

Pokud se zajímáte o energetiku a životní prostředí, nečerpejte informace od zelených a různých ekologistických organizací.

Pokud se chcete mít dobře, stačí si pamatovat heslo: kdo nekrade, okrádá sebe a svoji rodinu. V tom případě Vám zelení a různé ekologistické organizace dají spoustu užitečných rad. Není třeba mít obavy, "šikovný" člověk si vždy poradí.

Otázku, kdo postaví další JE v budoucnu možná vyřeší nový Hitler. Nebude se ovšem jednat o JE ale o nějaké velice efektivní a totální řešení.

%-)
24. 03. 2008 | 03:18

Pet napsal(a):

Nevím teda jak moc rozumíte tomu, jak firma utváří cenu svýho zboží. Tady jen tak pro informaci, je to z ENERGETICKÁ MÉDIA – TRANSFORMACE, KONKURENCE, REGULACE A PODOBA
LIBERALIZOVANÉHO TRHU. ING. MIROSLAV ZAJÍČEK, MA. Liberární institut, prosinec 2002

"Mýtus 45:
Pouze ČEZ je schopen dodávat nejlevnější elektřinu v ČR, neboť má nejlevnější zdroje.

Je pravda, že ČEZ má nejlevnější zdroje v ČR, ale nikoliv svojí vlastní zásluhou. Tyto zdroje byly vybudované za minulého režimu a ČEZu patří shodou historických náhod. Obdobným případem je JE Temelín, která byla částečně vybudována za minulého režimu a poté byla její stavba neustále do roku 1999 dotována, a to způsobem výpočtu regulované tzv. předací ceny4 - viz také podrobněji dále v textu studie. Nicméně výrobce s nejnižšími výrobními náklady nebo nejlevnější zdroje neurčují cenu na
volném trhu. Tu určují mezní výrobci či zdroje. To znamená, že cenotvornou úlohu mají na volném trhu nikoliv ty nejlevnější zdroje, ale ty, které jsou poslední zapojeny do provozu, což
jsou zpravidla zdroje s vyššími mezními náklady (v elektroenergetice obecně aproximované palivovými náklady). Ve struktuře trhu v ČR jsou klíčové poslední zapojené zdroje ČEZ, neboť ty determinují cenu ČEZ (spolu s mezními příjmy ČEZ), která je pak díky jeho dominantní pozici určující pro zbytek trhu. Ostatní výrobci (a zdroje) se musí takto
determinované ceně přizpůsobit, ať se jim to líbí nebo ne. Pokud z rozdílu mezi cenou a variabilními náklady neuhradí fixní náklady jednotlivých zdrojů a provozu společnosti, pak v delším období se v lepším případě sníží jejich tržní hodnota, v horším případě zkrachují. Na
tržní cenu ale nemá vliv to, že některé zdroje ČEZ jsou levnější než všechny ostatní
v soustavě nebo mimo ni (tj. v zahraničí směrem na západ od našich hranic). Pokud některý
výrobce má nižší náklady než ostatní (jak prohlašuje ČEZ), pak výsledným efektem bude to,
že bude pro své majitele generovat vyšší zisky. Pokud by daný výrobce byl schopen svůj
produkt dodávat za stejných podmínek ve stále větším množství (tj. že by např. ČEZ vystavěl
nákladově stejné elektrárny, jako jsou ty nejlevnější v jeho portfoliu), pak by se mu podařilo
vytlačit z trhu ty nejméně efektivní zdroje z pohledu variabilních-mezních nákladů a změnil
by tak poslední elektrárnu zapojenou do soustavy. To by pak změnilo cenu. Tu by ale i nadále
determinovala mezní elektrárna v soustavě. Podobný krok ale může udělat každý subjekt na
trhu.
Tudíž i kdyby měl ČEZ nejlevnější zdroje, pak díky dominantní pozici na trhu může
determinovat tržní cenu. Tu však determinují ty poslední zapojené zdroje ČEZ. Ostatní
výrobci se přizpůsobí. Všichni výrobci tak budou dodávat za podobných cenových a jiných
podmínek bez ohledu na jejich efektivnost v daný okamžik. Efektivnost nakonec určí, kdo
z nich přežije v dlouhém období. Pokud tak některý subjekt o sobě tvrdí, že je nejefektivnější,
pak mu jakákoliv konkurence nemusí vadit, neboť si s ní vždy poradí. Pokud žádá o nějakou formu ochrany nebo výhody, pak to s tvrzením o nejvyšší efektivitě může být všelijaké."
24. 03. 2008 | 09:50

Pet napsal(a):

A tady ještě jeden mýtus, kterému jste pravděbodobně podlehl. Jsou to jen a pouze ekonomické pohledy (samozřejmě s ohledem na dopad na ŽP). Vytvářet své dlouhodobé koncepce jak by měl energetický trh vypadat je sice pěkné, ale pokud chcete tvrdit, že Vaše řešení je to jediné a správné, trochu to připomíná rozhodování "plánovače".:))

"Mýtus 55:
Bez ETE nebude dostatek zdrojů elektřiny pro další rozvoj ekonomiky.
Tento mýtus se ještě nedávno vyskytoval v mnohem horší podobě. Např. v seriózních
časopisech byly ještě v letech 1997 a 1998 publikovány články, které hrozily, že bez
temelínské elektřiny budou zimy v letech 2000 a 2001 doprovázeny jejím značným
nedostatkem. Katastrofická předpověď se ale nesplnila. V zimě 2000/2001 Temelín ještě
neprodukoval žádnou elektřinu a nejenom, že jí nebyl nedostatek, ČEZ ji ještě ve velkém
množství vyvážel do SRN. V následující zimě sice Temelín občas něco produkoval, ale ČEZ
vyvážel ještě masivněji. Nedostatek elektřiny se prostě nekoná a konat nebude a to do té doby,
dokud nebudou lidské iniciativě kladeny nepřekonatelné překážky, což se téměř stalo např.
v případě kalifornské energetické krize9. Nabídka je tažena očekávanou poptávkou, a proto
vždy budou zdroje ke krytí poptávky. Druhou námitkou je to, že v případě flexibilních cen
nemůže z podstaty věci NIKDY existovat nedostatek nabídky, i kdyby se všichni podnikatelé
spletli a nikdo z nich skutečný vývoj poptávky nepředvídal. S nižší nabídkou pouze vzroste
cena, a ta vyvolá dodatečný růst nabídky. Ale ani tato vyšší tržní cena nebude omezením
ekonomického růstu, neboť minimálně v jednom odvětví růst vyvolá. Důkazem platnosti
tohoto tvrzení je právě vývoj okolo ETE. Ačkoliv je ETE mnohem dražší než původní
předpoklady a byla spuštěna mnohem později, než bylo plánováno, tak žádný nedostatek
elektřiny nenastal. A to v důsledku iniciativy jiných podnikatelů, kteří vybudovali dohromady
v republice výkon odpovídající ETE, ale mnohem rychleji a za mnohem méně peněz. A také
bez tolika na jedné straně kontroverzí a na druhé straně fanfár. Podrobněji viz kapitola 5."
o5 z ENERGETICKÁ MÉDIA – TRANSFORMACE, KONKURENCE, REGULACE A PODOBA
LIBERALIZOVANÉHO TRHU. ING. MIROSLAV ZAJÍČEK, MA. Liberární institut, prosinec 2002.:))
24. 03. 2008 | 09:56

Pumprlidentlich napsal(a):

Pet, takový blábol nemůže nikdo myslet vážně. Zkuste se věnovat tomu, čemu rozumíte. Energetika to není
27. 04. 2008 | 04:55

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy