Českou vědeckou komunitou obchází strašidlo České cesty v hodnocení vědy

07. 07. 2009 | 18:50
Přečteno 12543 krát
Na základě zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací byl vypracován a uvádí se do praxe nový způsob hodnocení hlavních výstupů vědecké práce. Jde o hodnocení, ze kterého se odvíjí podstatná část financování vědeckých institucí prostřednictvím jejich „resortu“. Veškeré publikované výsledky se přepočítávají na body. Hodnota jednoho bodu se předpokládá 5000 Kč/rok po dobu 5 let. Byl vypracován algoritmus hodnocení publikačních výstupů (viz Úřad vlády č.j.10810/2008-RVV).

Zaváděný systém hodnocení vědy nevzbuzuje žádný obdiv. Naopak. Stručně řečeno je nijaký a v dlouhodobé perspektivě, by se dalo říci až nebezpečně kontraproduktivní a to z následujících důvodů , počínaje méně závažnými.

Jak známo, je vědecká práce realizována ve spolupráci. Při daném hodnocení se body za publikaci (tedy i finance) rozdělují mezi zúčastněné. To samo o sobě je zcela pochopitelné, až na stanovený způsob dělení. Jde o mechanické a rovnostářské dělení bodů mezi spoluautory. Chybí zcela logické a nezpochybnitelné zvýhodnění hlavních autorů, tj. prvého (zodpovědného za realizaci) a korespondujícího (nositele myšlenky). Jistěže mohou být v tomto smyslu značné rozdíly mezi jednotlivými základními obory, ale ty se dají zcela jistě v době moderních informačních technologii zvládnout. Připravovaný způsob je tak svým rovnostářským způsobem demotivující pro nositele myšlenek a těch, kteří vykonali maximum práce. Je však velmi přijatelný pro ty, kteří se zúčastnili spíše v druhé řadě. (pozn. navíc, jak jsme se z oficiálních zdrojů dozvěděli, není doposud jasný osud bodů, připadajících na zahraniční spoluautory – odečtou se jejich body nebo připadnou skupině autorů českých?).

Systém hodnocení motivuje vědce k produkci „bodů“ a tím tedy peněz, nikoliv relevantních výsledků. Je tedy inflační. Ještě závažnější je, že nastavení bodového hodnocení je podporou průměrnosti. Kvalita bude potlačena kvantitou na úrovni, která bude nejvýhodnější pro produkci bodů (například dnes přehnaně bodovaný software, ale i čistě provozní a poloprovozní výstupy. Bohatnout z vědy budou tedy instituce produkující body. Váženými budou především dobří producenti bodů finančně nenáročným způsobem. Spolupráce mezi institucemi bude nevítaná, neboť bude snižovat výnos.To je pro rozvoj kvalitního výzkumu naprosto nepříznivé. Systém je tímto demotivující pro nadané vědecké pracovníky, kteří ještě neztratili ilusi o možnosti pracovat v náročném (body nechrlícím) biomedicinském výzkumu. Mezi významně zvýhodněné patří i komerčně zaměřené práce, což odráží tendenci k masivní komercializaci vědy.

Způsob mechanického přepočtu publikace=body=peníze uplatňovaný v systému, který nerespektuje různou ekonomickou náročnost oborů, bude zásadním způsobem omezovat možnosti efektivního soustředění finančních zdrojů v experimentálně náročných oborech. Týmy provádějící experimentálně náročný výzkum budou znevýhodněny v náročné mezinárodní konkurenci a jejich prognosa je tím velmi sporná.V tomto smyslu je oprávněná obava , že na universitách (myslím v tomto případě konkrétně lékařské a přírodovědecké fakulty), držených ve finanční svěrací kazajce kapitačních plateb, budou producenti provozně laciných bodů patřit mezi nejváženější. Krom toho se dá z dosavadních informací usuzovat, že zvýšená produkce bodů bude vést k k snížení finanční hodnoty bodu, která je v současnosti odhadována na 5000 KČ/rok na dobu 5 let).

Poskytování institucionálních prostředků Instituci a jejich následné přerozdělování v rámci Instituce (Ministerstva školství, University) dělá z výzkumných týmů a pracovníků rukojmí institucionálních rad, lokálních zájmů a vztahů. Mechanismy přerozdělování stanoveny nejsou, k čemu to povede, není třeba rozebírat.

Přímo se vnucuje myšlenka, že dlouhodobá neschopnost náročně hodnotit vědu a výzkum je nahrazována povrchním a snadným mechanickým přístupem, do kterého je včleněn i dnes tak podporovaný pohled komerční. Náročný klasický základní i cílený výzkum je tímto způsobem potlačován. Bude nahrazován bodově výhodnějšími a komerčně zaměřenými výstupy. Mediálně šířené tvrzení, že vědecký výkon VŠ je vyšší než výkon AVČR nelze brát vážně. Počty bodů při daném způsobu hodnocení, ani samotné počty prací v recenzovaných (impaktovaných) časopisech nemohou být nikdy objektivním ukazatelem, pouze vstupním datem do hlubší analýzy, kterou zcela postrádám. Je mylný závěr, že je ohrožena Akademie věd. Jsou ohrožena všechna pracoviště zaměřená na náročný experimentální výzkum i na VŠ.

Podle zdravého rozumu by mělo být optimální hodnocení vědy nastaveno tak, aby byly maximálně zvýhodněny nejlepší originální práce a kvalita se nedala kompensovat kvantitou ani rutinou, aby byli maximálně podporováni nositelé myšlenek a aby podporovalo rozvoj vědy, zejména základního výzkumu. Lidová moudrost praví, že bič lze uplést ze všeho možného, ale zapráskat se dá jen pokud byl vyroben z dobré kůže. Z dobré vědy jsou vždy dobré aplikace.

Zaváděná „Česká cesta“ hodnocení je urážkou náročného výzkumu a nejen to, je to i jeho sabotáž. Podpora výstupů nízké úrovně a aplikacemi jejichž hlavním hodnotícím kriteriem je zisk povede k následkům, jejichž konce mohou být budou docela dobře srovnatelné s bezohledným komerčním šílenstvím trvalého růstu, jehož důsledky zažíváme. Přičtěte k tomu ještě degradaci akademického života.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vahy napsal(a):

Ono je pravda,že jakýkoliv bodovací systém má blíže k rutině.Ale jsou i vědecké laboratoře,kde se rutině nelze vyhnou při zpracování např.velkých statistických souborů.Přechod od úkolu k programu,t.j. od státního ke grantovému systému zplodil příliš mnoho povinně vizionářského psaní a dalo se to i čekat.Je i věcí hodnotitelů grantových komisí ,aby toto neočekávali především.Ani opačnou nedbalost.Ale Jak chcete měřit skutečný stav-průběžný-řešení problému,když je většinou měřen přítokem finančních prostředků? To je záměna,která je velmi častá.Navíc se dlouhodobě ukazuje,že nemalá část objevů čeká vždy na uznání originality relativně dlouho-i dest a více let.Proto nespěchat s ukvapeným nadhodnocováním výsledků,ani zpožděným.Nedořešené problémy,vykazující značný stupeň naděje (někdy těžko rozpoznatelné) by se měly přesunout i do dalších period,ale pozor na "věčné problémy". Ve státním výzkumu se stagnace mohla dít doslova někdy i nekonečně dlouho,záleželo na tom jak a u koho.Rychlejší to bývalo právě na školách u komerčních výzkumů dle smluv.
07. 07. 2009 | 19:25

Ivan napsal(a):

Ano, souhlasím pame profesore. Tak se děje, když lidé, kteří
vědu absolutně nechápou, o ní
chtějí rozhodovat. Velmi často
se musím stydět, za způsob myš-
lení a vyjadřování, lidí hono-
sící se akadfemickým titulem.
Poílitici si nepřejí kvalitu
vzdělanosti, ta jim překáží.
Zde jasný důkaz, jak nekvalitní manacery máme. Přitom kdejaký politik, zejména předsedové stran
se svýn manegmentem ohánějí.
07. 07. 2009 | 20:07

xx napsal(a):

Pokud je cílem vlády srazit vzdělání národa na kolena, jen dokončí práci komunistů.
Pak si národ může jako jeden rom říci, já jsem dělník a kdo je víc.
Smutná perspektiva.
07. 07. 2009 | 20:44

Kritik napsal(a):

Pamětník si nejspíše vzpomene, a nemusí být ani zvlášť starý, jaká bodová hodnocení používaly socialistické podniky za komunistů. Nebo ještě horší bylo to, jaké nesmyslné závazné parametry se používaly v socialistickém plánování.

Člověku se nechce věřit, že ODS použila zvetšelé a nesmyslné komunistické metody pro hodnocení vědeckých prací.
07. 07. 2009 | 21:33

Dvd napsal(a):

Zaváděný systém hodnocení vědy je jednoznačně primární chybou a s ní je nutné bojovat. Pravidla pro hodnocení kvality vědy jsou daná, a lze odlišit dobrou a špatnou vědu.
1)Každá práce v recenzovaných (impaktovaných) časopisech má svojí bodovou hodnotu
2)Následně se pak dá hodnotit citovanost článku.
Obojí jsou mezinárodní objektivní a lehce na inetu dostupná čísla (citovanost je snad ještě důležitější).
Dodal bych ještě nutnost hodnocení grant. aplikací placenými zahr. oponenty.
07. 07. 2009 | 21:35

Vaclav Horejsi napsal(a):

Diky, Milane!

..
07. 07. 2009 | 21:39

.. napsal(a):

No tak se ODS konečně postavte. Je před volbami váš hlas bude mít velkou váhu. Dokud vědci jenom neadresně naříkají jsou ODS jen k smíchu. Je to smutné ale je to fakt.
08. 07. 2009 | 00:28

Student napsal(a):

Pane profesore, stávající způsob hodnocení vědecké práce je určitě špatný. Vymysleli ho úředníci a ti dělají hloupě všechno. Proč by u vědy měli dělat vyjímku.
Vědci mají možnost prokázat svou převahu
a vytvořit lepší systém.
08. 07. 2009 | 07:33

koptové napsal(a):

Je imanentní vlastností světa,že lidé díky drásavosti jejich nitra duše prožívají nezaslouženě proporcionality vnějšího světa.Ono totiž žádná úvaha není dost chytrá ani dost hloupá na to,aby odhadla správně v dané chvíli počty potřebných vědců a hromadu peněz na ni dostatečnou.Ti kdož zažili pohyby stavidel ČSAV,kdy po stop stavech se nabíralo ví-jaké to byly "nárazy" starého na nové.Ti kdož studovali školy jinde -jaké to byly nesoulady pohledů.
Základní obtíž asi pramení v generositě poznatků vědy.Růst poznatků-díky partikularizaci- je neomezeně exponenciální.Bylo tomu tak i v středověké alchymii.Všechny obory se chovaly mendelovsky a nevyhly se hybridizacím poznatků.
Za německého fašismu byla pilotní filosofií vědecké generozity prastará antická Plotinova teorie mnohosti ve vztahu k jednomu.Za spocialismu se pouze změnila slůvka na jiná (Fišer: "abalietní sféra").Posléze "informační exploze".Stav zahlcení spojený se stále větší "nitkovitostí" metůdek a výsledečků až do delty -do ztracena.Vzniká následný "perkolační" problém jak tím síťovím protlačit svěží myšlenku a nerozdrobit ji.Proto citace jsou rozporuplným kritériem hodnocení.Literární prameny jsou dnes tak početné,že nikdo nedotáhne rešerši do konce,pro zjištění zda to opravdu již není řešeno.Jeho práce může být stotísíckrát zkopírována během zasílání recenze a přisvojena jinými.Už na pomezí 19.a 20.st je např. na soudních přích Marconiho a Tesly,jasně vidět desítky vědců kteří se hlásí k prioritě stejných objevů.Generosně narostlý tok objevů splývá v uznávaných informačních centerech v jakýsi společný blábol, v něnž už nelze rozlišit nejen původnost,ale slova,fakta,důkazy a hypotézy vzájemně.
Věda se tímto způsobem stává čistě verbální záležitostí-a kupodivu k bývalému maximu blábolivosti-molekulární biologii- se přidávají už výrazná maxima i ve fyzice-jako třeba oblast vysokoteplotní keramické supravodivosti.
Nakreslit obráze,graf,přidat pár sloganů a větiček slangu-článeček je hotov,záleží jen na tom kam ho poslat.Obsah je nulový,práce je bezcenná.
08. 07. 2009 | 08:31

LS napsal(a):

To koptové
Dost pravopisných chyb v tak málo českých slovech předchozího diskusního příspěvku.
08. 07. 2009 | 10:04

Alena-M napsal(a):

Pane profesore, tak navrhnete nejaky koncept ci lepsi navrh jak financovat vedu v dobe krize je potreba reforem...
08. 07. 2009 | 10:56

Shadow napsal(a):

Bohužel jsme se probudili poněkud pozdě. Smeřování "výzkumu" pod vedením RVV je odhadnutelné z jejícho složení. Aniž bych znal detaily, pouze po přečtení http://www.vyzkum.cz/FrontM...
je jasné, že z 15 členů jich 5 uvádí spolupráci s komerčními firmami, ze zákládního biologického výzkumu v radě není ANI JEDEN člen. 11 členů má titul Ing, žádný přírodovědec, jeden lékař.

Jen pro doplnění hodnocených výledků: softwarový program či patent se zdá být jako moderní a žádoucí výsledek, navíc při absenci papentů v Čechách to vypadá i logicky. Ovšem jak pro software tak pro patent platí, že je to výsledek bez jakékoliv oponentury!! U patentu je přezkoumáváno zda se jedná o novinku ale nikoliv zda má patent jakoukoliv hodnotu!! Jara Cimrman by zbohatl, ale posune to české prostředí ke kompetitivnosti?
08. 07. 2009 | 11:11

David Kalhous napsal(a):

Zakladni vychodisko je jedno: existuje urcity, bohuzel omezeny balik penez, kterym je treba nejak podelit ruzne obory a tymy.

Problem vzdy je, jak na to. Obecne plati, ze casto prevratne myslenky nebo vubec narocnejsi projekty se tezko doceni podle "kratkodobych" potreb ruznych hodnoceni. nejsnazsi je hodnotit prumerne, na vyzkousenych metodach zalozene vyzkumy. S tim tezko co delat. Snad vyhradit cast penez a rozdelovat je ciste formou loterie a nepocitat nutne s vysledky :-)

Kdyz resumuji diskuse, ktere se na ruznych mistech rozpoutaly na toto tema, mohu spolu s diskutujicimi vytknout dve hlavni slabiny navrhovaneho hodnoceni: hodnoceni je amatersky sesmolene, nedeje se podle specifik oboru. Na institucionalni potreby jde malo penez.

Pridal bych k tomu jeste jine: v mnoha oborech by nemel byt problem, aby hodnoceni probihalo nikoli v nasich ponekud omezenych pomerech, kdy neni dobre nahnevat si sousedy, nebot nevis, kdy Te bude hodnotit, avsak melo by byt vysledkem prace mezinarodnich komisi.
08. 07. 2009 | 15:31

Zlobr napsal(a):

A co horšího - bodové hodnoty pro jednotlivé výsledky se každoročně mění, takže nikdo nemá šanci na jakékoli strategické rozhodování. A to už vůbec nemluvím o tom jaký chaos průběžně vnáší RVV do resortních programů výzkumu a vývoje. Čím dál častěji slýchám o "šíleném Markovi a jeho Melody Makers". Považoval jsem to za přehnaná slova, ale situace okolo AV mě konečně přesvědčila, že zas tak přehnaná nebudou.
12. 07. 2009 | 09:00

Radish napsal(a):

...Taky se tomu říká Zrzavý Kafemlejnek...
Akorat se tu mele cikorka a žaludovka s "pravou brazilskou kávou"..
13. 07. 2009 | 20:34

Radkin Honzák napsal(a):

Ahoj Milane,
to jsme netušili, že nás budou zase kádrovat titíž, co nás kádrovali předtím.
Já bych doporučil, jak bylo za velkého Maa, aby práce, které nesou v preambuli servilní poděkování autorům tohoto vynálezu, byly automaticky vyřazeny, autoři pozavíráni a zůstali by ti, co pracujou a nemají čas na prdelkování.
Dotázal jsem se před dvěma týdny tiskových mluvčích 4 zúčastněných ministerstev, kolik jejich resort dává letos na prevenci a boj s drogami. Nejtajuplnější (jak jinak) je MZ, kde mi neodpověděli (ale já se nedám!), po nich je naše další oblíbené MV, kde je to rozpatláno v "policejních zásazích obecně". MŠMT má vyčleněnou částku, která nedosahuje na jím přidělený grant (?!?!) a sociálka do toho zahrnuje i opilce (má recht!). Kdyby národ věděl, kolik se investuje do feťáků, uspořádal by lynč. A kdyby věděl...
Ále, jsme už přece velký!
Radkin
23. 07. 2009 | 19:45

eq2 plat napsal(a):

wonderful!!
17. 12. 2009 | 06:19

Mbt Shoes Sale napsal(a):

Hello,everybody!Nothing to say.
But i agree with which you have posted.
Merry Christmas!!!
21. 12. 2009 | 20:02

Sugar Daddy napsal(a):

Milan has a great reputation in UK and abroad.
19. 01. 2010 | 05:13

andy napsal(a):

Are you looking for the Bose Headphones ,CHI Hair Straighteners or GHD Hair Straighteners,buy them immediately,and we'll give you a good discount.
21. 01. 2010 | 10:09

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

29. 01. 2010 | 09:06

What is SEO napsal(a):

I took what you said into consideration to establish a few facts.
08. 02. 2010 | 05:36

cheap diploma napsal(a):

a sociálka do toho zahrnuje i opilce (má recht!). Kdyby národ věděl, kolik se investuje do feťáků, uspořádal by lynč. A kdyby věděl...
16. 02. 2010 | 09:15

online ged napsal(a):

Thanks for sharing. i really appreciate it that you shared with us such a informative post..
16. 02. 2010 | 09:16

home school curriculum napsal(a):

The difference between the right word and the almost right word is really a large matter — it's the difference between a lightning bug and the lightning.
16. 02. 2010 | 09:16

adult high school napsal(a):

I'm the same way, I do my best to remain neutral. It's hard, if you communicate with the person the other person dislikes, then you fall out of favor with them! I simple can't dislike a person, just because someone else does, I just can't.
16. 02. 2010 | 09:16

distance learning online napsal(a):

I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!
16. 02. 2010 | 09:17

silver baby gifts napsal(a):

u atomovky to možná šlo. Zkuste to aplikovat ale třeba na medicínu nebo biologii. O tom ví vláda kulový a těžko může někoho úkolovat.
27. 02. 2010 | 06:46

iPhone ringtone maker for Mac napsal(a):

iPhone ringtone Maker for Mac can make ringtone from all video and music files.
27. 02. 2010 | 13:10

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 05:28

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 05:30

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 05:32

iPhone SMS Transfer napsal(a):

Great article. Good luck!
02. 03. 2010 | 14:49

iPhone Ringtone maker for Mac napsal(a):

You are a thinker.
02. 03. 2010 | 14:53

iPhone contacts backup napsal(a):

thanks guys
03. 03. 2010 | 00:20

How To Potty Train A Toddler napsal(a):

great post!
03. 03. 2010 | 07:15

Potty Training Boys napsal(a):

thanks a bunch
03. 03. 2010 | 07:16

Potty Training napsal(a):

great big thanks!
03. 03. 2010 | 07:16

ed hardy clothing napsal(a):

good article,thank you
03. 03. 2010 | 11:04

Download mp3 Nasyid napsal(a):

blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-elleder.php
05. 03. 2010 | 15:28

some watches napsal(a):

Good recommended website.
06. 03. 2010 | 07:54

gucci watches napsal(a):

Interesting thing!
06. 03. 2010 | 08:30

panerai watches napsal(a):

very happy to comment here
08. 03. 2010 | 04:20

rolex watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 04:22

Merchant Account napsal(a):

I think that they should hornor scientist and try to advance in this technological age. This is the modern world so its time to progress.
08. 03. 2010 | 22:47

free online games napsal(a):

great
09. 03. 2010 | 01:08

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 09:36

breitling colt quartz napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 09:38

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
14. 03. 2010 | 14:32

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
15. 03. 2010 | 01:21

dunia pewayangan napsal(a):

nice article for your blog thanks you
15. 03. 2010 | 07:41

cheap watches napsal(a):

od státního ke grantovému systému zplodil příliš mnoho povinně vizionářského psaní a dalo se to i čekat.Je i věcí hodnotitelů grantových komisí ,aby toto neočekávali především.Ani opačnou nedbalost.Ale Jak chcete měřit skutečný stav-průběžný-řešení problému,když je většinou měřen přítokem finančních prostředků? To je záměna,která je velmi častá.Navíc se dlouhodobě ukazuje,že nemalá část objevů čeká vždy na uznání originality relativně dlouho-i dest a více let.Proto nespěchat s ukvapeným nadhodnocováním výsledků,ani zpožděným.
15. 03. 2010 | 09:37

replica watches napsal(a):

Obecne plati, ze casto prevratne myslenky nebo vubec narocnejsi projekty se tezko doceni podle "kratkodobych" potreb ruznych hodnoceni. nejsnazsi je hodnotit prumerne, na vyzkousenych metodach zalozene vyzkumy.
15. 03. 2010 | 09:38

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
15. 03. 2010 | 11:22

jhg@gmx.com napsal(a):

Thank you sir for all the advice and views.
20. 03. 2010 | 23:03

beer fridge napsal(a):

we need to keep woking with science to make life more easier.
20. 03. 2010 | 23:06

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 04:40

cheap health insurance napsal(a):

This is a great article! I love coming to this website!
25. 03. 2010 | 02:16

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 03:28

cartier cheap napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 04:18

diets that work napsal(a):

This is really great info. Thanks for sharing.
26. 03. 2010 | 02:08

windows registry cleaner napsal(a):

I wonder what everybody else thinks about this.
26. 03. 2010 | 02:12

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 08:28

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 04:12

Office Copier napsal(a):

Great interesting article with in-depth analysis
28. 03. 2010 | 14:58

http://www.kw61.com/replica-hublot-watch napsal(a):

fsdfsaf
29. 03. 2010 | 07:30

viagra cheap napsal(a):

Hello, I need information where to buy viagra cheap in united states. Please help me
29. 03. 2010 | 13:36

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 04:25

Links of London store napsal(a):

Anyway, that's what I wrote Stradlater's composition about. Old Allie's baseball mitt. I happened to have it with me, in my suitcase, so I got it out and copied down the poems that were written on it.
31. 03. 2010 | 08:18

sesli chat napsal(a):

Thank you for your sharing.!
31. 03. 2010 | 13:07

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.!
31. 03. 2010 | 13:08

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
01. 04. 2010 | 03:28

Kerala Tourism napsal(a):

This is a great and very valuable information about Českou vědeckou komunitou obchází strašidlo České cesty v hodnocení vědy. Thank you very much for sharing this information with us.

Thanks.
02. 04. 2010 | 09:23

men-s watches napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship.
02. 04. 2010 | 10:25

rolex replica napsal(a):

Good recommended website. I really love it. Thanks!
03. 04. 2010 | 08:05

Men Leather Jackets napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
03. 04. 2010 | 21:44

black mini fridge napsal(a):

True dat
06. 04. 2010 | 04:54

health insurance blog napsal(a):

aby hodnoceni probihalo nikoli v nasich ponekud omezenych pomerech, kdy neni dobre nahnevat si sousedy, nebot nevis, kdy Te bude hodnotit, avsak melo by byt vysledkem prace mezinarodnich komisi.
06. 04. 2010 | 18:18

dunia pewayangan napsal(a):

thanks you very much
07. 04. 2010 | 10:44

replica watches napsal(a):

Všichni jako přesvědčení demokraté pracovali v exilu nezištně pro svou vlast a národ. Dnes by si před inzeráty ODS v tisku zobrazujícími údajné spojení sociální demokracie s komunisty a mně jako nového Klementa Gottwalda jistě s chutí odplivli
08. 04. 2010 | 02:47

replica watches napsal(a):

Ta je založena na zmenšení role samosprávy akademických senátů. Na zavedení manažerských způsobů řízení vysokých škol. Na výraznějším podřízení škol vnějšímu vlivu politicko-ekonomických správních rad.
08. 04. 2010 | 02:47

Bell&Ross watches napsal(a):

at the right price is to check the retail prices against whats offered at the auction, mark the auction end date, and keep an eye on the prices on the indicated last date of the auction, and bid within your range.
09. 04. 2010 | 03:59

cheap jordan shoes napsal(a):

good post!!!
thank you....
13. 04. 2010 | 04:20

omega watches napsal(a):

Good recommended website. I really love it.
13. 04. 2010 | 08:53

nike sb napsal(a):

Thanks fou you share the blog and It's very useful for me.
14. 04. 2010 | 04:41

berman rele napsal(a):

21. 04. 2010 | 10:47

exe sys napsal(a):

http://dllinfo.dll-free-dow...
fix computer errors
27. 04. 2010 | 15:48

cheap chanel napsal(a):

case creates the feminine gently beautiful makings, is worth having black and white most classical color matching, has cheap chanel bag the succinct graceful unique charm fine double C symbol decoration in left side, lets the outward appearance be richer changes cheap chanel http://www.coachofnewyork.com
30. 04. 2010 | 13:00

alasiri napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
19. 05. 2010 | 13:00

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 04:05

p90x napsal(a):

29. 09. 2010 | 08:40

Access Password Recovery napsal(a):

23. 11. 2010 | 13:13

zip repair napsal(a):

Zip repair tool repair corrupt damaged zip files http://www.zip-repair.org
23. 11. 2010 | 13:15

Keylogger napsal(a):

very nice site Keylogger Software http://www.key-logger.ws
23. 11. 2010 | 13:16

Access Password Recovery Software napsal(a):

23. 11. 2010 | 13:17

data recovery napsal(a):

http://www.sanmaxi.org

Data recovery software retrieve restore deleted files recover windows hard disk drive deleted formatted partition restores deleted data lost due to disk formats and recover data from usb pen drive stick digital camera memory card
26. 11. 2010 | 12:19

Powerpoint Recovery Software napsal(a):

<a href="http://www.word-file-repair.com/wordfilerepair/powerpoint-repair-utility.html">Powerpoint Recovery</a>
great article............
11. 12. 2010 | 05:30

Powerpoint Recovery napsal(a):

great article............

http://www.word-file-repair.com/wordfilerepair/powerpoint-repair-utility.html
11. 12. 2010 | 05:32

Powerpoint Recovery napsal(a):

http://www.word-file-repair.com/wordfilerepair/powerpoint-repair-utility.html
11. 12. 2010 | 05:34

Powerpoint Recovery napsal(a):

http://www.sanmaxi.org/sanmaxiorg/powerpoint-file-repair-software.html
11. 12. 2010 | 05:35

Powerpoint Recovery napsal(a):

http://www.soico.net/key/repair-ppt-files.html
11. 12. 2010 | 05:36

Powerpoint Recovery napsal(a):

http://www.digitalcameradatarecovery.com/photorecovery/powerpointfile-repair.html
11. 12. 2010 | 05:37

Password Recovery napsal(a):

http://www.passwordrecovery.ws
11. 12. 2010 | 05:38

Access Password Recovery napsal(a):

i hope you can continue keep well
http://www.access-unlocker.com
16. 12. 2010 | 09:36

Access Password Recovery napsal(a):

thank you for sharing such a good information

http://www.access-unlocker.org
16. 12. 2010 | 09:37

Windows Keylogger napsal(a):

It's a good article! so happy to read it!

http://www.keystroke-logging.ws
16. 12. 2010 | 09:37

cialis cost per pill napsal(a):

auquel on etait toujours ramene
12. 11. 2012 | 22:18

meryEdger napsal(a):

What do you wish to tell it?
<a href=http://bestgenericviagra.biz/#7289>generic viagra online</a> http://bestgenericviagra.biz/ levaquin tabs
, <a href=http://bestgenericcialis.com/#8858>buy generic cialis</a>. cialis cheap drugs
.
14. 11. 2012 | 00:26

NitAcceme napsal(a):

<a href=http://www.shopuggsuk.co.uk/#197>genuine ugg boots sale</a> Undeniably consider that that you stated. Your favourite reason appeared to be at the web the easiest thing to consider of. I say to you, I definitely get annoyed even as folks think about worries that they just do not recognise about. You controlled to hit the nail upon the highest as well as defined out the entire thing with no need side effect , other folks could take a signal. Will likely be back to get more. Thank you PoefMedobrele Nodejounses Incacyjoymn Addelodup <a href=http://www.shopuggsuk.co.uk/#485>cheap ugg boots uk</a> FepblerType PoefMedobrele Nodejounses Incacyjoymn leasevappyhag <a href=http://www.shopuggsuk.co.uk/#725>cheap ugg boots sale uk</a> .
25. 11. 2012 | 13:07

viagra en france napsal(a):

impugna la prolongacion irresponsable de la vida,
11. 12. 2012 | 17:23

cusweasia napsal(a):

In my opinion you are not right. I can prove it. Write to me in PM.
. <a href="http://cheap-viagra-generic.com/#7454">cheap viagra</a>. read along with me here
usa pharmacy cheapest viagra
.
10. 01. 2013 | 21:21

cialis discount napsal(a):

and triturated it very gently, filled in capsules, http://orderonlineviagra.org viagra online The following prescription was sent to me for, presence of a soluble iodide with which it forms, http://cialis-generic-online.net cialis overnight character and has the general incompatibilities, the order as written, it is entirely, <a href=http://orderonlineviagra.org#6,78807E+16>order viagra no prescription</a>, Acidum Chromicum. See Chromii Trioxidum. mercuric iodide may form, which is very, <a href=http://cialis-generic-online.net#0,13617E+31>cialis online</a>, Methylis Salicylas. Methyl salicylate, or oil of, S. Use as gargle. <a href="http://orderonlineviagra.org#53507">recreational viagra</a>, emetine, homatropine, hydrastine, hydrastinine,, gives a violet color if dissolved in alcohol. So, <a href="http://cialis-generic-online.net#58948">daily cialis</a>, into mercuric chloride this is not so the calomel,
23. 01. 2013 | 22:41

QzROZUgERp napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#6015>buy soma online</a> cheap parking soma sf - soma muscle relaxer controlled substance
06. 02. 2013 | 15:12

Suttonjhq napsal(a):

<strong><a href="http://www.nikeshoxskoey.com/" title="nike norge">nike norge</a></strong> towqothd <strong><a href="http://www.nikeshoxskoey.com/" title="nike shox dame">nike shox dame</a></strong> nbuxqwwr <strong><a href="http://www.nikeshoxskoey.com/" title="nike shox norge">nike shox norge</a></strong> caghmaxz <strong><a href="http://www.nikeshoxskoey.com/" title="nike shox sko">nike shox sko</a></strong> hhstdcwz <strong><a href="http://www.nikeshoxskoey.com/" title="nike shox">nike shox</a></strong> lbiubriv <strong><a href="http://www.nikeshoxskoey.com/" title="nike sko norge">nike sko norge</a></strong> snujcfii <strong><a href="http://www.nikeshoxskoey.com/" title="nike sko p? nett">nike sko p? nett</a></strong> eceuhcgy <strong><a href="http://www.nikeshoxskoey.com/" title="nike sko">nike sko</a></strong> muyfvplb <strong><a href="http://www.nikeshoxskoey.com/" title="nike">nike</a></strong> fczzyiem
09. 03. 2013 | 06:48

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> generic viagra pill </a>
17. 03. 2013 | 03:58

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> Buy cheap viagra online </a>
29. 03. 2013 | 04:05

hoispellere napsal(a):

<a href=http://everyoneweb.fr/macaleviagra100naturel >viagra financial assistance </a> how much viagra should i take . http://everyoneweb.fr/vegasviagra - annonce de viagra .
31. 03. 2013 | 23:04

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra no prescription </a>
05. 04. 2013 | 04:01

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> levitra buy </a>
05. 04. 2013 | 20:48

RyanCV napsal(a):

welkome and <a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra </a>
10. 04. 2013 | 15:31

fagsewNeasusy napsal(a):

<a href=http://doxycycline-store.com/> Buy Doxycycline </a>
14. 04. 2013 | 08:58

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> online pharmacys </a>
11. 05. 2013 | 06:32

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax befitting Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage seeking most types of uncomplicated bacterial infections is 250 mg or 500 mg benefit of all commonplace in stand up seeing that of three to five days. After long-lasting or more savage infections, your healthcare provider may capable on treatment with a landscape an extended period.

In children, the dosing can allocate (depending on thickness preponderancy) from 5 mg to 20 mg per kilogram of viscosity millstone per days (mg/kg/day), limerick near the start constantly representing three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> generic zithromax uk </a>

Zithromax Dosage in honest of Sexually Transmitted Diseases
The recommended give out in of Zithromax against the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) confirmed wordplay values beaming and at the split only.

Communal Poop on Dosing With Zithromax
Additional poop to pull down in civility when bewitching Zithromax catalogue the following:

Zithromax should be bewitched at the unaltered at all times each lifetime to affirm an rhythmical consonant in your system.

Both tablets and immediate-release unstatic suspensions can be captivated with or without food. If the medication upsets your abdomen, look into intriguing it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> generic zithromax </a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release rejection should be bewitched without victuals, either congruous hour sooner than eating or two hours after.

Potation a subserviently trifocals of soundless copiously with each dispose of of Zithromax.
11. 05. 2013 | 09:01

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> generic cialis </a>
11. 05. 2013 | 13:23

igbuialugl napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> generic Cialis </a>
13. 05. 2013 | 11:50

Elellabor napsal(a):

Generic Viagra hyclate reactions
Generic Viagra hyclate treats

<a href=http://sale-photo.com/genericviagra/> viagra buy </a>

Generic Viagra hyclate in behalf of dry eyes
Generic Viagra bacterial coverage
Generic Viagra pleurodesis
13. 05. 2013 | 13:40

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> generic viagra online </a>
13. 05. 2013 | 14:30

carpinteyroymo napsal(a):

531552 <b>Tag:<a href=http://www.cheaptomsshoes2006.com/>toms shoes sale</a>,<a href=http://www.tomsshoesoutlet2006.org/>toms shoes sale</a>,<a href=http://www.michaelkorsbagoutlet2013.org/>michael kors outlet online</a>,<a href=http://www.cheapmichaelkorsbags1981.org/>michael kors handbags on sale</a>;Links:</b><a href=http://chronicle.com/>discount toms shoes</a>
applications accessibility, Jimmy Choo Handbags $12, and also the bone location. �? Nevertheless would not it be much easier to put together a few natural throughout liquid Pure 100% whey is definitely critical pre and post hard workouts. Reputable home based work is available on the market where they can be a fantastic career match for simply everybody. Excellent online sneaker shops permit people to find the right style not to mention scale boots in order to match you will. Specs incorporate a 14.8-oz. Cautious discovered that shoe-making associations generally out of either bodily and mental portions of helplessness. a straight large mid-foot over the imprint reveals a good supination. They can be magnesium vitamin, intended to waste products a lot energy. Capturing the liberty involving observing the state in a manner that isn't feasible through a plane is definitely a worthwhile and additionally delivering feel. �? Wenling athletic shoe industry for the actual landslide circumstance, your relocate for this purpose course is certainly supplied included in the first part rate of a single.Seventy eight:2 as well as much better intended for anamorphic play back.Jordan Retro 3 Proudly owning the great thing about celebs is undoubtedly many type women's' would like. Likewise investing in fragrances on the internet is useful suitable for you really need to press against your favored fragrance pay for and get progressing. Don't get me wrong, there is no explanation to stress designed to cure. Since you might have hair adult females inside knick nacks, however she was in fact charged. 172, there are some sites that sell fake versions of the bag. For that reason, you can still do so. However, Mount Charleston, but not too much detergent coated to prevent discoloration or contamination on the purses clothes. Smooth skin is in order to show the original flavor, and even scarves. No matter how old they are or where they come from, you is that it is in a better position to divert with wholesalers and then have better specials. But never use this to your advantage if you not anticipate reselling. Right after that treated, online gift bags are also fancy items to be bought for wholesale. These fabulous gift bags would be so amazing if they can be mistaken for handbags. And giving such gift bags are just a stunning way of presenting a gift.Apart from the standard item offered,
28. 05. 2013 | 05:14

arroraIntab napsal(a):

<a href=http://flavors.me/www4567> online pharmacies </a>
31. 05. 2013 | 10:45

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://www.100drugs.com/> Generic Cialis online </a>
31. 05. 2013 | 11:15

arroraIntab napsal(a):

http://flavors.me/www4567 canadian pharmacy online,

Disperse arthritis symptoms with Glucosamine.
31. 05. 2013 | 17:16

zoodsesse napsal(a):

<a href=" http://www.100drugs.com/ ">Buy Generic Cialis online no prescription
</a>
23. 06. 2013 | 11:46

Undonjuro napsal(a):

<a href=http://rusdatingsite.ru-woman.com/> Online Russian dating </a>
29. 06. 2013 | 21:14

lFisstGLPO napsal(a):

<a href=http://bethelnewlife.org/document/buyxanax/>buy xanax</a> long does xanax show up drug test - xanax 5
22. 07. 2013 | 11:00

GeorgeDH napsal(a):

<a href=http://allpharmshop.com/> buy cheap Generic viagra </a>
26. 07. 2013 | 23:24

hirmirows napsal(a):

<a href=http://diarrheakottraba45.crowdvine.com> diarrheakottraba45 </a>
<a href=http://bodyboer.myblog.de> bodyboer </a>
<a href=http://blogs.albawaba.com/soltaufibromyalgia> soltaufibromyalgia </a>
<a href=http://tomainofibromyalgia.hpage.com/> tomainofibromyalgia </a>
<a href=http://www.supernova.com/mathewsmagazine/blog/> mathewsmagazine </a>
04. 09. 2013 | 09:49

Empizevitiava napsal(a):

<a href=http://storegenericviagra.com/> generic pharmacy </a>
21. 09. 2013 | 07:23

JYNWruMkHn napsal(a):

http://www.lanepl.org/buytramadol/#35894 tramadol addiction + 2011 - buy tramadol online cod
23. 12. 2014 | 04:13

GcpyMhoCWT napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>ambien no prescription</a> does 5mg generic ambien look like - ambien round pill
01. 01. 2015 | 19:35

ztkBVFoHlx napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>cheap ambien</a> ambien test positive drug test - ambien cr side effects hair loss
03. 01. 2015 | 02:19

ARoPwVDUTt napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>xanax pills</a> generic xanax 031 - xanax 10 mg generic
03. 01. 2015 | 07:43

eVAfvdWWAK napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax</a> buy xanax online no rx - buy xanax uk
05. 01. 2015 | 22:14

vSQmiXzVdZ napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> ambien side effects hiccups - ambien side effects on pregnancy
06. 01. 2015 | 14:25

kjYfNudFWa napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien</a> generic ambien cr 6.25 mg - buy real ambien online
06. 01. 2015 | 18:27

MXkJVxNKYO napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> zolpidem pill identification - cheapest place buy ambien
08. 01. 2015 | 16:29

WgiRoEEoIW napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax 2mg</a> what does generic 2mg xanax look like - can you buy xanax online legally
09. 01. 2015 | 03:42

fqzMfPyPrL napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> xanax overdose time - xanax withdrawal 5 days
10. 01. 2015 | 00:05

OmIegetfAX napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>xanax 1mg</a> how much xanax and alcohol can kill you - alprazolam 0 5mg pra que serve
10. 01. 2015 | 10:22

SCQUDVpyUT napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> tramadol online usa - tramadol for anxiety
10. 01. 2015 | 12:04

CZPTjvbMTm napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>xanax 1mg</a> blue xanax pills mg - xanax high fun
11. 01. 2015 | 17:14

cFkiSmSyhF napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>tramadol 50mg</a> tramadol 50 mg sleep - tramadol for dogs taken by humans
12. 01. 2015 | 04:20

pKoYgnUDhA napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>xanax alprazolam</a> effects of xanax high - xanax overdose many pills
12. 01. 2015 | 14:56

skvyIEFjub napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> tramadol withdrawal pain - buy tramadol with a mastercard
13. 01. 2015 | 00:02

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy