Co uděláme s magistrálou, pane primátore?

21. 06. 2013 | 19:22
Přečteno 5769 krát
„Zklidnění severojižní magistrály, propojení Národního Muzea a Václavského náměstí pěší zónou a zavedení dopravy na magistrále pod zem je relikt minulosti, na který Praha stejně nemá peníze. Je to z architektonického, dopravního i finančního hlediska nesmyslné“ (Tomáš Hudeček, právě čerstvě zvolený primátor hlavního města Prahy).

Přiznám se, že když jsem si přečetl jeden z prvních výroků novopečeného pražského primátora Hudečka, tak mne zamrazilo v zádech a nevěřil jsem vlastním očím. Jedním škrtem pera „olomouckého odborníka na územní rozvoj české metropole“ jsme se dozvěděli o „pohřbu“ pro Prahu jednoho z nejvýznamnějších infrastrukturních urbanistických projektů posledních dvaceti let. Stojí za to si proto připomenout, co je severojižní magistrála, kdy a proč vznikla, jakou má dnes v Praze funkci a jaké jsou její největší problémy. Potom snad bude možné se na rozhodnutí Tomáše Hudečka podívat v poněkud kritičtějším světle.

I. V čem je problém?
Hlavní město Praha je nezpochybnitelně z architektonického i historického hlediska jednou z nejvýznamnějších světových metropolí. Historické jádro města pak představuje největší památkovou rezervaci UNESCO na světě. O to závažnější je fakt, že po hranici této památkové rezervace vede jedna z nejfrekventovanějších dopravních tepen města s přepravními objemy více než 100 tisíc automobilů denně a že v podstatě každý automobilový návštěvník Prahy je přímo vtažen dopravním systémem do centrální části města. Zde logicky způsobuje dramatické škody na dopravní obslužnosti území (permanentní zácpy) i celkové kvalitě života v metropoli (neúměrné emise hluku, zplodin a vibrací zamořující celé přilehlé území Prahy 1, 2 a 3). Zvláště pak úsek magistrály v centrální oblasti Národního muzea se stal jedním z dopravně a urbanisticky nejproblematičtějších míst v celé České republice. Stávající povrchové vedení magistrál tvoří bariéru oddělující území Vinohrad od Václavského náměstí a historického centra Prahy a z historické budovy Národního muzea (právě rekonstruovaného) činí malý ostrůvek uprostřed dopravních tepen.

II. Historie
Horní část Václavského náměstí je od historických dob místem mimořádně významným i s ohledem na dopravní zatížení, a to především díky jedné z městských bran a pozdějšímu napojení na pražské předměstí Královských Vinohrad. Současný stav je urbanisticky definován historickým vývojem jižního hradebního opevnění Královského města pražského a stavbou významných městských budov, jako je Národní muzeum, Státní opera nebo nádraží Františka Josefa (dnešní Hlavní nádraží). Až ve 30. letech 20. století se v Praze začal projevovat rozvoj automobilizmu. Po válce se počítalo s rozsáhlými asanacemi tohoto území ve prospěch automobilové dopravy, ale ke skutečným změnám došlo až v souvislosti s výstavbou trasy C pražského metra v 70. letech minulého století a výstavbou právě Severojižní magistrály v podobě, jak ji známe dnes. Tento současný stav je pozůstatkem dobového řešení systému nadřazené komunikační sítě v Praze zvaného ZÁKOS (základní komunikační systém). Vznikl v urbanistických konceptech šedesátých let a jako tzv. „roštový systém“ počítal se třemi souběžnými komunikacemi v severojižním směru a dvěma ve směru východozápadním. Byl schválen Národním výborem hl. m. Prahy a 4. prosince 1974 vládou České socialistické republiky. Z celého velkolepého socialistického plánu naštěstí „zbyla“ pouze Severojižní magistrála. Byla zprovozněna postupně – v roce 1973 byl otevřen Nuselský most, v roce 1978 Hlávkův most a po dvou letech pak i Most barikádníků.

III. Současnost
Celá, pro historické centrum Prahy zničující, koncepce ZÁKOSu byla přehodnocena až na začátku  devadesátých let 20. století. Nově schválený Územní plán Prahy jej v roce 1996 nejprve přejmenoval na HUS (hlavní uliční skelet) a odstranil z něj nejničivější záměry stavby tzv. „Žižkovské radiály“ (od dálnice D 11 až po křižovatku Bulhar) a „Veleslavínské radiály“ (namísto současné Evropské, či spíše Buštěhradské železniční dráhy). Následně Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo nový koncept nadřazeného dopravního skeletu Prahy zahrnujícího systém vnějšího, převážně tranzitního okruhu (PO - Pražský okruh) a vnitřního okruhu (MO - Městský okruh) a sedmi radiálních komunikací. Logickým cílem nového řešení bylo vyvést tranzitní dopravu mimo území hlavního města a zároveň tunelovým komplexem ochránit historické centrum Prahy – Pražskou památkovou rezervaci i hustě osídlené rezidenční zóny Prahy 1,2,3,4,5,6 a 7, kde dnes žije 300 tisíc obyvatel města.
Severojižní magistrála nám dnes skutečně „zbyla“ po původním socialistickém plánování. Úsek u Národního muzea se postupem let stal jedním z nejproblematičtějších dopravních míst v samotném srdci Prahy. Magistrála v tomto prostoru výrazně degraduje městské prostředí, zhoršuje jeho obyvatelnost, rekreační potenciál přilehlých parkových ploch a ponižuje městský význam tohoto místa. Nezanedbatelným důsledkem tohoto stavu je nízká atraktivita okolí Národního muzea pro užívání a rozvíjení městotvorných funkcí. Život města a městské funkce zde fakticky stagnují. Abychom nebyli nespravedliví, za jednoznačný přínos Severojižní magistrály lze považovat to, že díky jejímu vybudování nebylo dopravou zničeno vlastní historické centrum Prahy.
Problematika negativního vlivu magistrály se však netýká pouze prostoru kolem Národního muzea, ale i dalších oblastí. Nadále je zcela nepřijatelný dopad dopravní zátěže v ulicích Legerova a Sokolská nebo vedení magistrály na mostní konstrukci přes území Prahy 1, od Bulhara po Těšnov. Nové ohleduplnější možnosti vedení dopravy je třeba hledat i v Holešovicích nebo na Pankráci. Všechny tyto důvody vedou již řadu let dopravní odborníky a urbanisty k hledání nové koncepce funkce této dopravní tepny. Zásadním počinem se stala odborná studie vypracovaná pro Útvar rozvoje hlavního města Prahy v roce 2008 a následně pro jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy a vlády České republiky. Náplní projektových prací týmů odborníků – architektů, urbanistů, dopravních expertů bylo nalezení nejvýhodnějšího dopravně-urbanistického řešení. Studie měla především následující cíle:
snížit počty průběžných jízdních pruhů v ulici Legerova a Sokolská/Mezibranská na 2x2 (dva v jednom směru);
umožnit propojení tramvajové trati z ulice Vinohradské a Bělehradské na Václavské náměstí;
zajistit snadnou pěší komunikaci v oblasti Muzea s přímou vazbou z Vinohradské ulice do stanic metra Muzeum A, C;
zajistit přímé pěší propojení od budov Národního muzea na Václavské náměstí;
zklidnění dopravy v dané oblasti a snížení atraktivity pro průjezdnou dopravu tak, aby nedošlo k přesunu dopravy do bezprostředně souvisejících souběžných ulic (přesun průjezdné dopravy na nadřazenou síť hlavních komunikací v Praze – Městský okruh a radiály);
respektování komunikačního propojení pro návštěvníky Národního muzea mezi starou a novou budovou;
zajištění dostatečné obsluhy území především v prostoru na západní straně Severojižní magistrály s vazbou na ostatní uliční síť a připravované podzemní garáže;
zvýšení podílu městské zeleně v území;
snížení negativních dopadů z dopravního přetížení celého území.

IV. Technické řešení – v centru města auta pouze pod zem…
Stavebně-technické řešení představuje hloubený tunelový komplex schválený v záměru českou vládou i Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Délka tunelových úseků je 483,5 m spodní tubus a 299,3 m horní tubus. Patrové uspořádání umožňuje rozsáhlejší zakrytí komunikace, vytváří menší prostorový zásah do území, minimalizuje rozsah dopravních křižovatek a přináší obecně vhodnější začlenění trasy do morfologie území.

V. Budoucnost
Navržené tunelové řešení zklidnění magistrály v Praze umožňuje v nejširší míře splnit někdy i částečně protichůdné požadavky na humanizaci této tepny při zachování dopravní propustnosti a zároveň zlepšení místní obslužnosti území. Řešení umožňuje rehabilitovat okolí Národního muzea, tj. zklidnit prostor před a za muzeem i zlepšit životní prostředí přilehlého území města, zejména navazujícího úseku Wilsonovy ulice, Mezibranské ulice a Čelakovského sadů.
K vlastní realizaci zklidnění Severojižní magistrály může být přistoupeno až po kompletním zprovoznění západní poloviny Městského okruhu, tedy po dokončení a zprovoznění tunelového komplexu Blanka. Západní část Městského okruhu vytvoří alternativní trasu pro hlavní dopravní tah městem v severojižním směru. Celý dokončený Městský okruh vytvoří ochrannou objízdnou komunikaci širšího centra města, takže bude možné významně omezit průjezdnou dopravu centrem, tedy i po stávající Severojižní magistrále.
Projekční příprava a následná realizace zklidnění Severojižní magistrály je koordinována i s dalšími významnými záměry v jejím okolí, jako jsou rekonstrukce obou budov Národního muzea včetně vytvoření podzemní propojovací komunikace, dále úprava Václavského náměstí s realizací podzemních garáží pod náměstím, rekonstrukce a modernizace železniční stanice Praha hlavní nádraží a realizace železničního vedení pražského diametru, v neposlední řadě i s rekonstrukcí Vrchlického sadů a s dostavbou v prostoru před portálem Vinohradských tunelů. Předpokládané investiční náklady dosáhnou cca 2,0 – 2,5 mld. Kč, délka výstavby by neměla přesáhnout dva roky.

VI. Závěr a ponaučení
Svým rozsahem, dopady a vazbami na další významné investice se jedná o zásadní počin v modernizaci a humanizaci celé centrální části Prahy. I z těchto důvodů bylo proto v roce 2008 podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře zklidnění Severojižní magistrály mezi vládou České republiky a vedením hlavního města Prahy.
Výrok pana primátora Tomáše Hudečka svědčí o několika skutečnostech:
1. Budoucnost Prahy a její schopnost „přežít“ ho příliš nezajímá.
2. Urbanismu a dopravní infrastruktuře nerozumí.
3. K historii nemá žádnou úctu.
4. Širší vnímání života města ve složitosti svých vztahů a funkcí mu uniká.
5. „Znalé soudy“ činí sice se sympatickou bezprostředností, ale ta je akceptovatelná z manažerského hlediska možná v případě řízení malé vesnice, ale nikoliv tak složitého organismu, jakým je hlavní město Praha.
6. Výroky činí, aniž by se poradil s odborníky. Jinými slovy, jeho „ego“ a sebevědomí je nejspíše příliš veliké. A to je pro řízení metropole nebezpečné.
7. Neexistují zdravé zpětnovazebné mechanismy uvnitř současného vedení Prahy, které by takový výrok či rozhodnutí včas zabrzdily.
8. Tomáš Hudeček není vizionář a neumí ani myslet na několik let dopředu. Je sice realitou, že v současné době Česká republika a s ní i Praha prochází vleklou ekonomickou krizí, ale z ní se při předpokládaném cyklickém vývoji evropské ekonomiky jednou dostane a pak přijde opět čas na významné infrastrukturní investice. Pro takový případ naší šťastné budoucnosti je třeba mít projekty připravené. Vedení Prahy včetně pana Hudečka nezrealizovalo žádný významný infrastrukturní projekt za celé 3 roky svého vládnutí. Co hůře, dokonce ani jediný projektově nepřipravilo.

Rád bych věřil tomu, že to vše se změní. Politika nemůže být redukována pouze a jenom na prázdné populistické výroky, které se líbí novinářům. Přeji proto ve změně myšlení a také konání při správě pražské metropole nové radě města a panu primátorovi hodně úspěchů.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy