Jak to je se zadržením entomologů v Indii

04. 09. 2008 | 13:08
Přečteno 4794 krát
Vzhledem k řadě ne zcela přesných údajů, které v tuzemských médiích zazněly v souvislosti se zadržením, uvězněním a souzením dvou našich entomologů v Indii jsem poskytl svůj blog k tomu, aby se veřejnost o celé kauze dozvěděla zasvěcené a objektivní informace, a to i z hlediska právního. Věřím, že bude pro vás následující materiál z pera RNDr. Ing. Karla Černého – soudního znalce entomologie a ekologie v rakouském Insbrucku přínosem.

Petr Havel

Dne 22. června letošního roku byli v indickém Darjeelingu zadrženi dva čeští vědci. Byli obviněni z toho, že bez příslušného povolení sbírali hmyz v Národním parku Singalia (což do dnešního dne nebylo prokázáno a oba zadržení vědci od samého počátku tvrdí, že do NP nikdy nevkročili) lovili pouze v jeho okolí. Indické správní orgány se domnívají, že nasbíraný hmyz a jeho larvy měl být prodán jakožto „čínská medicína“ a pokusili se odhadnout hodnotu zabavených živočichů. Podle obžaloby se tak dopustili trestného činu, který je v Indii trestán odnětím svobody na dobu tří až sedmi let. O tomto případu jsem byl od samého začátku informován svými českými kolegy, ale doposud jsem doufal, že se celá záležitost rozumnou cestou urovná. Vzhledem k neustálým průtahům se nyní hlásím o slovo, abych sdělil své stanovisko jakožto osoba nezúčastněná a profesně povinná zachovávat nestrannost a objektivitu.

V první řade je třeba ještě jednou připomenout, že každý člověk, a tím spíše odborně vzdělaný, je povinen dodržovat právní normy státu, ve kterém se právě nachází. V konkrétním případě měli čeští vědci vědět, že pro sběr hmyzu i mimo NP je třeba povolení a včas požádat o toto povolení ke sběru. Dosavadní šetření však nepotvrdilo, že by v zabaveném materiálu byly nalezeny druhy podle indických zákonů zvláštĕ chráněné. Zabavený hmyz patří výhradnĕ druhům chránĕným podle všeobecného zákona na ochranu všech živých organizmů. Tento zákon chrání mimo jiné hmyz proti úmyslnému poškozování a prakticky je zaměřen hlavně proti odborníkům, protože u všech ostatních pachatelů je možno dokázat neúmyslnost činu, i když jeho význam je nesrovnatelně vyšší.

O vzácnosti zabavených druhů hmyzu se úmyslně nezmiňuji. Jistě se jedná o druhy vázané k této oblasti, jinak by nebyly středem zájmu uznávaných odborníků. To však není žádný důkaz jejich vzácnosti, protože drtivá většina druhů hmyzu v tropických zemích je známa jen velmi povrchně. Většinou byl zveřejněn pouze jejich popis a někdy kusé informace o jejich rozšíření, ale například o jejich nárocích na podmínky životního prostředí, nebo o jejich způsobu a rychlosti rozmnožování se neví vĕtšinou skoro vůbec nic. Právě tyto informace jsou však nutné pro organizování jejich účelné ochrany.

Smyslem zákonů na ochranu přírody je většinou dobře míněná snaha o uchování přírody ve stavu, který umožňuje trvalé přežití druhů ve zbytcích divoké přírody a v kulturní krajině. Při veškerém respektu k tomuto úmyslu je však v mnoha případech zjevné, že se jedná o snahu zvládnout problém, jehož dimenze přesahuje možnosti a schopnosti zákonodárců i současné vědy. Jen nepatrný zlomek druhů hmyzu je považován za hospodářsky významné škůdce, ale přesto na jejich výzkumu pracují celé velké skupiny odborníků, snažících se poznat zákonitosti jejich života do té míry, aby bylo možno jejich škodlivost omezit. Ostatními druhy, zcela neškodnými nebo dokonce užitečnými, se většinou zabývají jen neplacení amatéři nebo odborníci ve svém volném čase. Právě na výsledky jejich prací je odkázána ochrana přírody, chce-li být efektivní. Dostatečný počet dobře vyškolených a placených vědců pro tyto skupiny hmyzu si nemohou dovolit ani ekonomicky nejvyspělejší státy.

Proto je v zájmu celé společnosti a zejména ochrany přírody dobře míněný a správně prováděný výzkum podle možností podporovat a ne kriminalizovat. Tato podpora by měla jít tak daleko, že by výzkum, včetně založení srovnávací sbírky, měl být za určitých podmínek umožněn i začátečníkům. Nikdo nepochybuje o tom, že je třeba podporovat mladé talenty v umění a sportu na což jsou uvolňovány nemalé finanční prostředky zejména u sportu, ale i vědecká činnost potřebuje širokou základnu, protože hluboké pochopení přírody až při universitním studiu je sotva možné. Kdyby všechny druhy měly být tak dobře prozkoumané, jako třeba mandelinka bramborová, bekyně mniška nebo obaleč jablečný, potřebovali bychom celé armády placených specialistů, amatéři však potřebné informace získávají bezplatně a své výsledky dávají vědcům k dispozici nebo je sami zveřejňují. Restriktivní zákony však způsobují, že vědecký dorost chybí. Důsledkem je nedostatek informací pro orgány ochrany přírody a v této souvislosti je možno hovořit o vážné národohospodářské škodě. Bohužel si indická administrativa tuto skutečnost neuvědomuje a neraduje se ze zájmu zahraničních odborníků, kteří mohou alespoň částečně vyplnit mezery ve výzkumu indické fauny.

Zajímavé je zhodnocení významu sběru hmyzu na stav přirozených populací. Většina druhů, i těch nejvzácnějších, má podobnou schopnost se rychle rozmnožovat a šířit, jako druhy škodlivé. Jejich početnost v přírodě je podmíněna vzácností odpovídajících životních podmínek, například potravních zdrojů nebo vhodných úkrytů a také přítomností druhů konkurenčních nebo přirozených nepřátel. U mnohých „vzácných“ druhů se jejich vzácnost rozplyne, jakmile poznáme zákonitosti jejich vývoje a náhle je najdeme všude, kde se vyskytují jim odpovídající podmínky. Přirozené populace jednotlivých druhů jsou vystaveny mnohem významnějším tlakům, než je odebrání několika jedinců sběrateli. Dokonce ani uznávaní přirození nepřátelé hmyzu, jako například ptáci nebo netopýři, nejsou schopni výrazně zpomalit probíhající přemnožení hmyzích populací za podmínek, které jej umožní. Skutečně vážnými regulačními faktory jsou jen epidemie chorob (např. bakterií a virů), někdy i parazitů, ale také klimatické podmínky, zejména sucho, mráz a někdy i krupobití.

Aktivita sběratele v chráněném území se dá srovnat nejspíše s činností hmyzožravého ptáka nebo s účinkem jedné lampy s vyšším podílem ultrafialového světla instalované v tomto území. Na rozdíl od obou uvedených příkladů však vědec sbírá své oblíbené objekty jen přechodně. Zbývající jedinci sbíraných druhů okamžitě obsadí uvolněný prostor. Díky odebrání několika konkurentů se vyvíjejí snadněji a vyrovnají rychle způsobené ztráty. Určité dlouhodobější znevýhodnění populace může nastat jen v případě, kdy dojde k vážnému poškození životního prostředí druhu. To ale dělá datel také. Člověk může velikost a životnost populací hmyzu ohrozit jedině poškozením jejich životního prostředí, například kácením lesa, dále vytvořením barier, bránících přirozenému šíření organizmů, například silnic, nebo instalací trvalých pastí, například lamp. Sbírání hmyzu v kulturní krajině je pro populace hmyzu zcela bezvýznamné, protože ostatní změny, způsobené běžnými aktivitami obyvatelstva, jsou nepoměrně vyšší.

Z odborného hlediska je pro mne obzvláště nepochopitelné ekonomické hodnocení způsobené škody. Vezmeme-li v úvahu druhy hmyzu chráněné tímto všeobecným zákonem, dojdeme v normálním tropickém lese s mnoha různými typy životního prostředí pro hmyz (Půda, hrabanka, podrost, dřevo, kůra, liány, listy, květy atd.) i při velmi opatrném hodnocení k počtu 10 dospělců na 1 m2. Těchto 10 brouků nebo motýlů dá vzniknout řekněme 1000 jedincům v larválním stádiu. Některé druhy tvoří v tropech jen jednu generaci, ale většina druhů má generací více. Spokojíme-li se s průměrně jen dvěma generacemi za rok, dojdeme k závěru, že na jednom m2 lesa existují za rok nejméně 2000 larev, které byly v tomto případu ohodnoceny na 6000,- rupií za kus. To znamená, že by jeden hektar tropického lesa jen na obchodně využitelných druzích hmyzu produkoval ročně potenciální zisk ve výši 120 000 000 000,- rupií (= 46 000 000 000 Kč). To neberu v úvahu další funkce lesa, jako je tvorba kyslíku, vyrovnávání teploty mezi dnem a nocí, řízení vodního režimu krajiny a další. Je zcela nepochopitelné, že správní systém, který akceptuje žalobu proti českým entomologům je nedostatečně účinný proti ničení národního bohatství a mlčky toleruje kácení lesů kvůli relativnĕ nepatrnému zisku z prodeje dřeva nebo získání neefektivních zemědělských ploch.

Doufám, že nepovolený sběr pánů Šváchy a Kučery bude hodnocen jen jako správní přestupek a rozsudek povede ve svých důsledcích k přehodnocení systému udělování povolení sběru a zlepšení mezinárodní vědecké spolupráce. Nepřiměřená kriminalizace obou odborníků by sloužila hlavně odvádění pozornosti od skutečných problémů ochrany přírody v Indii a vrhala by nepříznivé světlo i na ekonomickou kompetenci místních správních orgánů.

RNDr. Ing. Karel Černý, soudní znalec entomologie a ekologie, Insbruck

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Železnohorský napsal(a):

Tak nevím... Když je tam zakázáno jet víc než sto, pojedu sto padesát a chytnou mě, taky je nebude zajímat, jestli jsem to dělal pro blaho lidstva nebo pro svůj plezír, jakou škodu jsem tím způsobil a zda jsem na univerzitě děkanem nebo vrátným. Zacáluju a bude vymalováno. Pravda, Indie není vyspělá západní civilizace... :-)
04. 09. 2008 | 13:53

pgjed napsal(a):

Je to neomluvitelné! Zvláště staří harcovníci z AV by měli vědět, jakými předpisy se mají řídit v zahrasničí a že domorodci většinou nemají rádi, aby jim tam nějací chytrolíni z Evropy ukazovali, jak se dělá věda. Ostatně, jak ukazuje reakce místního muzea, mohlo být povolení ke sběru snáze dosažitelné, než se zdálo. Machrování se nevyplácí.
04. 09. 2008 | 14:33

Ivan napsal(a):

Děkuji za zhodnocení, rád jsem informován. Vás opravdu velmi ctí, stanovisko jež jste zaujal.
Na tyto stránky to patří.
04. 09. 2008 | 18:10

SuP napsal(a):

Na jednu stranu lze souhlasit s oběma předpisateli, ale mně to velice zavání. Případ mi velmi silně připomíná nedávné (před pár lety) obvinění bulharských zdravotních sester z nakažení dětí v nemocnici virem HIV. Zatčení, soud, rozsudek smrti a nakonec osvobození po zaplacení TUČNÉHO výkupného. Tak si myslím, jestli se nám tu nerozbíhá nějaký nový podnikatelský záměr chudých států, s využitím státního aparátu.....
04. 09. 2008 | 18:15

skeptický napsal(a):

Musíme doufat,že se bude opakovat případ suplenta Matulky z Cesty do hlubin študákovy duše,a pan soudce má taky srdce.

Ovšem jak znám Indy,jsou to rození byrokrati,a bílým by to mohli exemplárně osladit,za ty Brity.
Asi jako to McCain osladí těm Iráncům za ten Vietnam.
04. 09. 2008 | 18:21

skeptický napsal(a):

Ona zas ta Indie tak chudá nebude,když nakupuje 126 stíhaček
za 10.6 miliardy dolarů.
04. 09. 2008 | 18:28

im napsal(a):

@skepticky

"...bílým by to mohli exemplárně osladit,.."

Že vy jste se díval na videoklip k českému předsednictví v EU? My to zase osladíme celé EU.....
04. 09. 2008 | 20:55

skeptický napsal(a):

Nedíval.V situacích jako tato dá se pouze osladit,vyčíslit,anebo ukázat,zač je toho v Pardubicích loket perníku.
Jsou momenty v životě lidském,jak mi jednou říkala paní učitelka,než nás spolu vyloučili.
04. 09. 2008 | 21:05

vlk napsal(a):

Text s e shoduje s e stanoviskem, které pro ČRo opakovaně prezentoval náš ambassador v Indii Kmoníček.

Pánové skutečně dělali, co neměli. Ale nedělali to tam, co říkají, že dělali a nedělali to s e záměrem, co říkají, že jako dělali.

Uvidíme. Je to o úvaze soudce. Nezávidím těm dvěma pánům. Do pondělka se nejspíš budou nepřetržitě modlit, aby soudce na věc měl stejný pohled jako pánové Černý a Kmoníček.

Když uvážím pokutu, náklady na advokáta, hodně prodloužený pobyt v Indii ,cestu a td.atd.
taknejspíš mohli sbírat brouky kdekoliv v Čechách a následně si je nechat pozlatit ryzím zlatem a pokrýt polodrahokamy. A byliby na tom asi finančněstejně.Jen by měli ty pozlacené brouky poseté safíry, smaragdy a rubíny.
Díky za blog.
04. 09. 2008 | 21:54

Nero napsal(a):

pánové podepsali bez mučení přiznání na prázdné listy papíru ,doufám ,že budou poznávat hmyz v Indickém vězení.
04. 09. 2008 | 23:22

krep napsal(a):

Příspěvek pana černého je velmidobře napsán s jasnými argumenty. Bohužel velká část naší společnosti je mediálně dosti nakažená a za obyčejným výzkumem vidí prodej s obrovskými zisky (tito pánové nejsou obchodníci s hmyzem). U hmyzu ochrana skutečně spočívá především v uchování a ochraně jejich přirozeného biotopu (což zrovna tropická Asie často nečiní). Pak, jako malá "berlička" na oltář ochrany přírody, je vytvořena podobně nesmyslná kauza.
08. 09. 2008 | 09:19

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy