Ekonomická situace SSSR v průběhu 1941-42 a spojenecká pomoc Lend-Lease - díl 2.

04. 01. 2010 | 10:45
Přečteno 8424 krát
Druhý díl ze série věnované dopadu pomoci Lend-Lease na válečné úsilí SSSR snažící se zodpovědět základní otázku - "Jaká byla nálada mezi obyvatelstvem?" Byla populace nakloněna vládnoucímu režimu a všichni tak v roce 1941 a 1942 bojovali "zuřivě" za Matku vlast, nebo byla nálada mnohem více komplikovaná s pluralitou názorů?

Autor Petr von Fenstein

Tento díl bude poslední vysoce teoretickou částí mého pojednání. Snahou bude spíše ze širšího pohledu demonstrovat, tak jako předchozí kapitola, situaci, ve které se nacházel SSSR - díky tomu pak v dalších kapitolách budeme moci zohlednit tuto situaci a pochopit tak dosah pomoci Lend-Lease. Rád bych pouze graficky zachytil komplikovanou vnitropolitickou situaci, kdy ne všichni občané se ztotožňovali se stalinistickou politikou SSSR (toto se projevilo např. i masivními dezercemi z DRRA). Myslím, že je stejně tak dobré poukázat na kritickou situaci obyvatel Sovětského svazu, kdy měli volit mezi starostí o svojí rodinu a starostí o svoji zemi. Asi málo z nás tuto situaci zažilo nebo si jí dokáže představit, proto jsem spíše zvolil hodně zjednodušující výklad, nicméně stále vysoce demonstrativní a vypovídající.

Kapitola 2. - Model myší a krys a vliv na produkci

Tento model je do určité míry zjednodušením reality populace na pouze dvě možné názorové skupiny - pro a proti. Nicméně nejdříve bych rád vysvětlil tento model, který se často používá zejména v historické ekonomii a pak bych závěry tohoto modelu podpořil reálnými údaji týkajícími se obyvatelstva a vůbec sovětských nařízeních, které měly podpořit výrobu.

Tedy co to jsou vlastně ty myši? Jedná se o obyvatelstvo, kterému vyhovuje do určité míry státní zřízení, které panuje v zemi. Tito lidé většinou reprezentují tzv. pasivní většinu, pokud se ekonomicko-politická situace nějak netýká jejich rodiny apod., spíše se vždy podvolí. Tato skupina je také ta, která se lehce nechá zastrašit represivním aparátem země. Do této skupiny však také patří nadšení komunisté, mladé idealistické obyvatelstvo, atd. Stručně řečeno tak myši představují populaci, která plní rozkazy a své pracovní dávky. Mezi nimi se nevyskytují krádeže, apod. Tito lidé prostě představují základní stavební kámen každého politického systému. Tito lidé, ekonomicky řečeno, budou podporovat stát tak dlouho, dokud jsou výnosy z tohoto státu vyšší než výnosy z aktivit proti tomuto státu – nazvěme je proto patrioty a bojovníky za vlast. Je asi jasné, že výnosy těchto myší jsou v totalitním státě mnohem nižší než v demokracii a proto zastoupení těchto myší je nižší v SSSR než např. v USA. Navíc s tím výnosy nejsou pouze finanční částky, ale jde o různé faktory jako bezpečí, zdravotní služba, politická svoboda atd. Proto každý totalitní stát má problém s tím, že výnosy myší jsou nebezpečně blízko výnosům krys. Mimochodem až budete číst tento model, zkuste si to srovnat např. se situací v ČSSR.

A teď ke krysám – tady se jedná naopak o lidi, kteří pracují proti státu. Přirozeně sem patří různé asociální skupiny jako zloději, vrazi, apod., nicméně do této skupiny spadají i političtí odpůrci – např. přívrženci demokracie, trockisté, dále jsou tam také potenciální kolaboranti apod. Výnosy této skupiny z působení proti státnímu řízení jsou pro ně vyšší než kdyby pracovali jako myši – jde tedy o lidi pro něž individuální (rodinný, klanový, národnostní, zájem jedince apod.) zájem je vyšší než zájem státu – nazvěme je individualisty. Celkem logicky pokud by např. v SSSR byla demokracie, zřejmě by se lidé měli podstatně lépe než za komunismu, proto boji proti totalitě přikládala část lidí větší výnos než práci pro totalitu. Tedy krysy zahrnují vždy určité přirozené procento lidí chtějících změnu. Nicméně na tuto stranu se přidává podstatné procento myší v době, kdy najednou jsou ohroženy jejich základní potřeby či potřeby rodiny apod.

Pokud se však v populaci zvyšuje počet krys a naopak upadá počet myší, kam tato sitauce vlastně povede? Teoreticky existují dvě možnosti - buď dojde ke změne politického zřízení (např. Sametová revoluce), nebo dojde k ekonomickému kolapsu. Bohužel v případě SSSR v době války s Německem mohlo dojít pouze k jedné možnosti a tou byl ekonomický kolaps. SSSR zavedlo poměrně drastické metody, kterými chtělo zabránit kolapsu politickému a proto jedinou možností byl kolaps hospodářství. Tento bod je v podstatě bod, kdy se většina lidí rozhodne hájit své individuální zájmy (rodinné, klanové, zájmy etnických minorit apod.) nad zájmy státu. Asi nejlepší ukázkou z dnešní doby je Somálsko.

Podívejme se tedy na tento model graficky

Křivka nazvaná m je křivkou výnosu pro myši – jak je vidět její sklon je strmě klesající. Důvod je jasný, v případě, že se zvyšuje počet krys a snižuje počet myší, individuální výnosy člověka, který je myš, klesají. Např. velké procento krys ukradne obilí, tudíž já v rámci přídělu dostanu méně a ohrožuji svoji rodinu, atd.

Křivka pro krysy zde označená r+r' - je v podstatě součtem dvou křivek r a r'. Křivka r má klesající průběh, mnohem více než m, protože s klesajícím počtem myší se samozřejmě individuální výnosy krys snižují. Když méně myší vyrábí méně potravin, tak pak každá krysa může ukradnout méně. Tudíž i v zájmu krys je, aby byl velký počet myší. Navíc s tím se zvyšujícím se počtem krys dochází nevyhnutelně ke zvvýšení bezpečnostních opatření a represe.

Druhou křivkou je tzv. r' což je křivka výnosu z ukradených kapitálových statků – toto jsme za naší historie zažili také – jedná se o situaci, kdy si např. nějaký podnikový funkcionář zabere část produkce podniku pro sebe – tedy uzme výnosy státu na státním kapitálu. Tyto výnosy jsou konstatně rostoucí, protože i v případě kolapsu státu patří tyto statky mě. Abych uvedl reálný případ, ve velkých oblastech Ruska došlo před příchodem Němců k rozpadu kolchozů a rozdělení půdy mezi zemědělce. Jedná se tedy o případ krys, které uzmuly půdu od státu. V případě, že by SSSR zkolaboval a Němci převzali vládu, tyto krysy doufaly, že jim Němci již tento majetek nezabaví. Opět po revoluci v roce 1989 máme dost případů, kdy k těmto věcem došlo i v naší zemi.

Vzhledem k tomu, že obě křivky, jak m tak i křivka pro krysy, se protínají, existuje několik rovnovážných přirozených bodů. Pro USA samozřejmě rovnovážný bod je, kdy počet myší je obrovský a naopak počet krys malý. V SSSR je tento poměr mnohem více vyrovnaný – oni i političtí funkcionáři KSSS, kteří kradli část majetku státu, jsou také krysy. Tedy jinak řečeno, čím více je křivka krys výše nad křivkou m (tedy individuální výnos je vyšší než patriotický výnos), tím více je možnost kolapsu nevyhnutelná. Dva grafy demonstrují tuto situaci.


Graf 2: Situace, kdy ekonomický kolaps je nevyhnutelný


Graf 3: Situace, kdy je velmi velké riziko kolapsu

První graf zobrazuje situaci, kdy je kolaps nevyhnutelný, protože výnos krys je vždy vyšší než myší; a druhá naopak, kdy kolaps je velmi blízko, tedy kritická situace, a v této situaci se SSSR nacházel.

Pojďme tedy na SSSR - na křivkách tak vidíme dva body rovnováhy e1 a e2 a jeden bod kolapsu tedy e3. E1 tak představuje bod, ve kterém je ekonomika v přirozené rovnováze, část majetku státu je rozkradena, část majetku je rozdělena mezi myši, které z toho mají užitek. Nicméně v případě jakékoli nerovnováhy se tato rovnováha bude přesunovat směrem do bodu e2 – část myší se stane krysami. Tento bod e2 reprezentuje bod odkud není návratu. Tento bod nastává pouze krátce, protože krysy vědí, že z kolapsu státu budou mít větší užitek. Proto okamžitě po této rovnováze následuje kolaps e3 – v tomto bodě tak v podstatě neexistují žádné myši.


Graf 4: Situace Sovětského svazu zhruba mezi roky 1941-42

Uveďme si tyto věci na situaci roku 1941 a 1942 – s obsazováním území SSSR docházelo k posunu směrem k bodu e2. Dost lidí se přiklánělo na stranu Němců, či se začali starat sami o sebe. SSSR se tak ocitl velmi blízko ekonomického kolapsu a bodu e2. V této době bylo politikou SSSR převést všechny možné zdroje na výrobu zbraní a na válečné úsilí. Došlo k tomu, že, jak jsem již zmiňoval, propadla se zemědělská produkce, propadla se produkce civilních potřeb jako boty, ošacení apod. Komunističtí představitelé se snažili najít rovnováhu mezi tím, kdy populace ještě nezemře hlady, a mezi tím vyrobit maximum zbraní. Výnosy krys se tak zvyšovaly, hladoví a neošacení lidé se snažili pro sebe získat potraviny krádeží, přestávali chodit do práce, olupovali logistické kolony apod. Navíc s tím etnické skupiny a po dlouhou dobu potírané národy se snažily práci bojkotovat, prováděly sabotáže apod.

Nejdůležitější projevy rozpadu státu SSSR:

1. Na Kavkaze v roce 1941 jednotky odřízlé od zásobování potravinami a ošacením si začaly zabavovat potraviny z místní populace či dezertovaly ze služby a přidávaly se na stranu loupežných band.
2. V Leningradě diky tomu, že političtí komisaři nenařídili evakuaci, docházelo v podstatě k rozpadu státního zřízení – loupeže se staly běžné, velké části města byly ovládané různými skupinami, apod.
3. Válečná produkce se extrémně snižovala a produktivita klesala díky zvýšenému počtu absencí, krádežím apod.
4. Docházelo k rozpadu kolchozů, farmáři začali shromažďovat vlastní úrodu, docházelo tak ke snížení oběhu potravin.
5. Rozšířily se krádeže, některé části měst byly spíše pod vládou loupežných band než státních orgánů – nejkřiklavější epizodou je tak v podstatě rebelie v Moskvě, kdy několik tisíc hladových a promrzlých dělníků ovládalo některé čtvrtě Moskvy a rabovalo v době, kdy Němci stáli před Moskvou v říjnu 1941. Tato rebelie byla brutálně potlačena, nicméně odčerpala velké množství vojáků.
6. Po celé zemi docházelo do určité míry k otočení nálad a očekávání směrem k Německu
7. Masivně se začínala rozmáhat dezerce, popř. snaha vyhnout se službě v DRRA a místo toho, se např. postarat o své rodiče či příbuzné. Jak velké bylo toto procento lidí? Určitě ne malé, jak se snažila sovětská historiografie po dlouhou dobu ukázat, avšak ani to nebylo 90 procent. Naštěstí se však DRRA navzdory katastrofální porážce a obrovským ztrátám nerozpadla. Z toho vyplývá, že velká část rudoarmějců opravdu bojovala. Dnes už nezjistíme, kdo z nich byl motivován obranou „strany a vlády“ (Партия и Правительство) a kdo z nich byl motivován již v roce 1941 obranou „Matky vlasti“ (Родина-Мать). Vedle nich tu však bylo „kritické množství“ vojáků Rudé armády, kteří v roce 1941 „stranu a vládu“ považovali za největšího nepřítele „Matky vlasti“ a proto masově dezertovalo nebo se hromadně vzdávali do německého zajetí.

Kolik jich bylo? To už nikdo přesně nespočítá, ale kvalifikovaný odhad zde uvést mohu. Pojďme se však podívat nejdříve na současné ruské zdroje. První odhad vychází z analýzy výsledků práce oficiální komise pod vedením zástupce náčelníka Generálního štábu Ruské federace generálplukovníka G. F. Krivosheeva, která byla poprvé publikována v knize „Гриф секретности снят“ (Pečeť utajení odstraněna, Moskva 1993). Další statistické údaje se nacházejí v oficiální monografii Ministerstva obrany Ruské federace, kterou sestavil autorský kolektiv pod vedením generálmajora V.P. Nelasova „1941 г.: Уроки и выводы“ (Rok 1941: zkušenosti a závěry, Moskva 1992). V den vypuknutí sovětsko-německé války sloužilo v Rudé armádě 5 670 000 vojáků (3 334 000 v polních vojsk (действующая армия) a 2 336 000 v záložním vojsku (síťové služby, logistika, výcvik, atd.)) Po vyhlášení otevřené mobilizace tzv. Dekretem Presidia nejvyššího sovětu SSSR mezi 22. červnem, 1941 a 23. červnem 1941 byly do armády povoláni reservisté ročníků narození 1905 až 1918 ve 14. hlavních odvodních okresech z celkového počtu 17. Ve třech dalších okresech zejména Transbajkalský, Střední Asie a Dálný Východa mobilizace byla vyhlášena zhruba o měsíc později. Do konce roku 1941 bylo do Rudé armády povolaných cca 14 000 000 vojáků. Spolu to představuje 19 670 000 vojáků.

K 31.12.1941 disponovala Rudá armáda na frontě 2 818 000 vojáky (polní vojska) a přibližně 4 000 000 vojáků se nacházelo v týlu, respektive na přesunu k frontě (záložní vojska). Nyní si stačí vzít kalkulačku a počítat:
19 670 000 - (2 818 000 + 4 000 000) = 12 852 00

Cifra 12 852 000 představuje počet vojáků, jež Rudá armáda ztratila během prvních 6 měsíců války od 22.6 do 31.12.1941. Co je v této cifře zahrnuté?

Padlí a zemřelí v důsledku zranění: 567 000
Zemřelí v důsledku nehod a nemocí: 235 000 (v tomto počtu jsou zahrnuti i popravení vojáci)
Ranění vojáci: 1 314 000
Ztracení: 10 736 000

Cifra 10 736 000 představuje počet pohřešovaných příslušníků Rudé armády, kteří zmizeli během prvních 6 měsíců války. Toto představuje klíč k pochopení toho, co se stalo v Sovětském svazu v létě a na podzim roku 1941. Tato cifra je tvořena třemi kategoriemi vojáků:

Vojáci zajatí Němci: cca 3 800 000
Mobilizování vojáci, kteří nenastoupili ke svým útvarům a dezertéři: cca 5 600 000
V podmínkách ústupu a obklíčení nezapočitatelní padlí, zemřelo a ranění vojáci: cca 1 300 000

Potenciálně můžeme od čísla 5 600 000 odečíst ještě určitou část mužů, kteří mobilizační rozkaz neobdrželi, popř. se nestačili dostavit do středisek v důsledku rapidního německého postupu - z celkového počtu dezertétů a těch, co nenastoupili, se však nebude jednat o více než 20%, tedy 1 120 000. Proto nám zbývají zhruba 4 480 000 mužů, kteří se rozhodli více ohodnotit svůj individuální zájem nad zájem státu či strany.

Z uvedených údajů jednoznačně vyplývá, jak velký byl rozsah útěku v Rudé armádě a jak malá byla ochota řadových rudoarmějců bojovat v roce 1941 za stalinský režim. Když se vrátím na začátek této kapitoly a pokusím se tato data vyjádřit procentuálně, tak v roce 1941 přibližně 28% - 29% všech rudoarmějců dezertovalo, nebo předešlo mobilizaci a dalších cca 19% rudoarmějců se vzdalo do zajetí. Představuje to skoro polovinu všech vojáků, kterými v roce 1941 disponovala Rudá armáda. Jednalo se o takovou kritickou masu, která zásadním způsobem oslabila její bojeschopnost av počáteční fázi války způsobila katastrofální porážky Sovětského svazu.

Pojďme se však podívat i na západní zdroje - ty nabízí v podstatě zhruba podobnou intepretaci dat. Podobně jako např. Krivosheev jako čísla používají také data z ruských archivů. Nicméně detailnější rozbor jako u oficiálních ruských prací zde nenajdeme. Existuje pouze rozbor za přelom roku 1941-1942. Nicméně Harrison či Dean ve svých publikacích uvádí, že do konce roku 1942 se navýšil počet vojáků DRRA zhruba o 6,2 milionu vojáků bez započtení vojsk NKVD. Čísla zraněných, zajatých, apod. jsou velmi podobná jakýmkoli ruským zdrojům za rok 1941 a 1942, proto je nebudu opakovat. Nicméně pokud tedy od celkového počtu mobilizovaných odečtu ztráty a zajaté, dojdu zhruba k počtu 4 500 000 vojáků, kteří nenastoupili ke svým oddílům.

Myslím, že na základě těchto údajů si už každý udělá vlastní závěry o ochotě a připravenosti rudoarmějců bojovat a nasazovat životy za stalinský režim. Podotýkám však, že se jedná pouze o rok 1941/1942. Na přelomu let 1942/1943 se situace změnila a většina rudoarmějců tehdy již byla motivována obranou vlasti a národa v důsledku změny propagandy, činů Němců a dalších faktorů, které jdou nad rámec této práce.

Co se týče bodů ohledně zásobování, blížeji se jimi budu zabývat v dalších kapitolách - zemědělství a logistika. Nicméně to, jak byla situace vážná, dokládají opatření Stalina – východiskem všech opatření bylo to, že už nebylo možno nasadit do výroby více lidí (extensivní růst), bylo nutné tedy jít cestou intenzivního růstu, zvýšení produktivity:

1. 1940 - zavedení pokut na časté změny práce a absenci v práci – pokutou bylo zabavení bydlení a zrušení pojištění (myslí se tím zdravotní a důchodová služba zdarma).
2. 26. června 1940 byl vydán dekret, kterým se práce stávala vojenskou, tedy platily zde stejné zákony jako pro vojsko. Došlo tedy k přechodu na válečnou ekonomiku.
3. V říjnu 1940 došlo ke zvýšení pracovních hodin každého dělníka, absence v práci byla zločinem proti státu, došlo k branné povinnosti pro dělníky – tedy především velmi mladé obyvatelstvo.
4. Předešlé nařízení kumulovalo 26. června 1941, kdy se jakákoli absence delší než 20 minut považovala za dezerci. Pracovní týden se zvýšil na 6 dní za týden. Navíc s tím každý dělník musel pracovat povinně 3 hodiny přesčas – tedy 11 hodinová pracovní doba. Práce v továrně se mohla změnit pouze „převelením“, každý člověk v SSSR měl tak přidělenu pozici (včetně žen a dětí!). Došlo ke zrušení svátků a prázdnin. Dělník tak měl pouze 52 dnů volna v roce ! Byly sníženy potravinové příděly. Dále byly zvýšeny postihy pro komisaře, manažery a vedoucí týmů, pokud by nenahlásili krádeže a absenci – jednalo se o zločin kolaborace.
5. Pro snížení výnosu krys byly tvrdé dekrety proti kolaboraci, veškeré loupeže a nepokoje byly trestány popravou.
6. Stalinův příkaz č. 270 z 16. srpna 1941, kterým každý zajatý voják měl ztratit občanství a nároky na pojištění, apod. - tento příkaz měl dvojí účinek – bojovat proti defetanství, ale hlavně snížit dezerce z armády, které se silně rozmáhaly.
7. 26. prosince 1941 došlo k vydání dekretu, kterým se i absence či opuštění prací na opevněních a defenzivních pozicích trestalo jako dezerce. To vedlo k dalším ztrátám na životech, neboť tito lidé dostávali rozkaz k odchodu (z obav o nařčení z poraženectví) v podstatě pozdě, za německého útoku.
8. 13. února 1942 došlo k vydání dekretu tzv. „Mobilizace práceschopných městských obyvatel pro práci v průmyslu a stavbách po dobu války“ , kterým došlo k přesunu velkých částí městské populace do továren a průmyslu. V podstatě celková městská populace, včetně žen a dětí byla nahnána do průmyslu nebo na stavbu na opevněních či protitankových přikopech, apod.
9. Stalinův příkaz č. 227 z 28. července 1942 zvaný „Zpátky ani krok!“, který mimo jiné přesunul jednotky NKVD do frontové oblasti. Cílem bylo jednak zamezit ústupům, nicméně druhým - vojenskou historiografií dosti opomíjeným - cílem bylo zamezit kradení potravin, ošacení, přepadávání továren; zvýšit chranu logistických kolon, ochranu kolon evakujících továrny apod - v této době se již plně naakumulovali problémy s dodávkami potravin a spotřebního zboží, proto docházelo k častějším incidentům s kradením potravin přímo od bojových jednotek.

A v této celkem chaotické době začínají přicházet první spojenecké dodávky, nejdříve od Britů a poté od Američanů. Ekonomové se shodují, že z pohledu našeho modelu došlo k tomu, že došlo ke stabilizaci ekonomiky – Britové a Američané poslali jak tanky a letadla, tak také zejména potraviny, boty a ošacení, což umožnilo stabilizovat situaci tím, že ještě více lidí nebylo převedeno na válečnou produkci a tím pádem další snížení civilních výdajů, které by už znamenalo to, že by lidé stát dále nepodporovali v důsledku velmi silných potravinových deficitů (tedy ty byly, ale mnohem nižší intenzity). Ekonomika se tak nepřelila do bodu e2, ale balancovala těsně před ním. Navíc s tím USA a Británie do určité míry suplovaly výpadek produkce, u některých položek v této kritické chvíli, jako např. letadel, Britové v podstatě suplovali měsíční produkci letadel a tanků; podobně u bot a ošacení (málo známým faktem je, že Rusové použivali v zimě britské overaly a bundy), u cukru Britové (první malá dodávka) nahrazovali několik měsíčních produkcí, atd.

Toto byla poslední dosti teoretická kapitola, v následujících kapitolách se již budu věnovat plně situaci v jednotlivých oblastech ekonomiky - začal bych s produkcí potravin a zemědělským sektorem.

Rád bych poděkoval za cenné připomínky, údaje, data, zajímavé zdroje a rady kolegovi Viktorovi, jehož příspěvek ohledně dezercí jsem si po menších úpravách dovolil citovat - http://forum.valka.cz/profil.php/u/8930.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

To je šílené. Budu si to muset přečíst ještě jednou. "Sovětskij čelověk" se mi hroutí...
04. 01. 2010 | 11:24

Béda napsal(a):

autor,

1) zajímavé je vaše abstrahování od důvodů, kvůli kterým vypukla 2.SV, tedy od podílu západních velmocí, které prakticky postupně sérií politických kroků vehnaly SSSR do války na život a na smrt s Německem
2) Myši a krysy v SSSR si prakticky mohli vybrat z těchto dvou alternativ - stalinská totalita anebo nacistické konečné řešení. Jak byste si v takovémto dilematu vybral vy sám?
3) jak jsem z letmého prolétnutí pochopil, SSSR byl prakticky poražen, totálně demoralizován a paralyzován. Nebýt gigantické pomoci USA by byla jeho prohra zpečetěna. Skutečně tomu věříte?
04. 01. 2010 | 11:37

grőssling napsal(a):

Fensteine von Fensteine, Hauptfeldwebele Wehrmachtu, ještě nějakou vysoce teoretickou práci prosím.
04. 01. 2010 | 11:55

grőssling napsal(a):

Na celém internetě, po prohlédnutí všech univerzitních knihoven ani jedna zmínka o nějkém vysokém teoretikovi von Fensteinovi. Nebude on to nějaký nový německý Jára da Cimrman ?
04. 01. 2010 | 12:02

Duroy napsal(a):

Hrozné, pokud si vezmu v potaz, s kolika vojáky dobyli němci Evropu, a když si představím, že krysy pozavírali do koncentráků... Tak mi prostě vyjde, že myši byly naprosto tupé, pokud se vydaly na pochod, proti větším a početnějším krysám!
04. 01. 2010 | 12:46

bezesporu napsal(a):

Konečně něco odborně zpracovaného o těchto skutečnostech, jež měly obrovský vliv na konečný výsledek války.Je jasné že bez pomoci by SSSR dopadl ještě hůře než Rusko v první světové.Spojené konstanty těchto válek jsou že Rusko má největší armádu a nejvíc válečných obětí.Vítězství ve druhé světové, přeze vše oběti, se opět proměnilo v porážku ve studené válce. Tomu se říká katastrofa a neschopnost.Inu šíření ruského civilizačního proudu asi moc prospěšné rozhodně není.
04. 01. 2010 | 12:50

Béda napsal(a):

bezesporu,

zatracované Rusko dlouhou dobu chránilo křesťanskou Evropu před Tatarem. Své místo mělo i při obraně křesťanské Evropy před Turkem. Zatracované Rusko bylo poslední bariérou před ovládnutím Evropy Napoleonem. Jedině díky sovětskému Rusku nedošlo v Evropě k uvedení v praxi Tisícileté nacistické velkoněmecké říše. Co by to asi znamenalo pro Čechy a Slováky?

Všechny tyto války a konflikty stály Rusy nemálo lidských obětí, decimování hodpodářství a pod..

Přesto Rusko je a zůstane nadále tzv. křesťanskou Evropou zatracované.
04. 01. 2010 | 13:06

Béda napsal(a):

bezesporu.

ještě dovětek. Dnes na hranicích Ruska, zrovna tak jako na hranici Evropy stojí "demokratický" musulman.
04. 01. 2010 | 13:25

Béda napsal(a):

bezesporu,

a ještě jeden dovětek. Na jiné hranici Ruska je expandující Čína. Přesto Evropa vhání Rusko do jejich rukou. Co bude s Evropou až ovládne Číňan Rusko?
04. 01. 2010 | 13:41

slavwin napsal(a):

Moje mozkovna na tyhle uvahy není dimenzována, kdyby se toho nezavrtal Béda ani bych nepochopil o co jde. Jsem přesvědčen že Rus rozhodně není blbý ale nepatří do našeho vidění světa. 2x jsem viděl na spektru rusko-finskou válku, bojímse Klasů Bédů a bolševiků aby nám je tu nepřitáhli.
04. 01. 2010 | 13:53

slavwin napsal(a):

Taky mám trochu zafixovaný jejich pohled na nás z turistických zájezdů. Turista z jejich obsazených zemí je svoloč v obchodech na něj dávají pozor lepší zboží schovají a v 18 hodin vás nutí spát, zábava je jen za valuty. Od jednoho jsem slyšel že takové to bolševické bratření je lepší na něj vyhrazeno pár specialit a moře vodky.
04. 01. 2010 | 14:02

také kecal napsal(a):

Již ve staré pohádce se říká: "ševče drž se svého kopyta." Vážený autor, díky za vaše zajímavé dedukce, ale bylo by snad lepší, kdyby jste se držel raději IT. Je to asi epidemie, ale podobných mysliteů a rádoby analytiků se za dvacet let urodilo přehršel.
04. 01. 2010 | 14:32

Béda napsal(a):

slavwin,

Rusové trpěli za báťušky cara, za Báťušky Stalina, za báťušky Brežněva ....

Oč je horší průměrný Rus od průměrného Ukrajince, Bělorusa, Gruzína...? Kdopak nám to v tom zvrhlém Rusku vládnul? Demokraté Romanovci, gruzínský demokrat Stalin, ukrajinští demokraté Chruščov a Brežněv... Odkud se v tom zvráceném Rusku vzal ten režim? Nebyl náhodou exportován v zapečetěném vlaku z Německa, které chtělo vyhrát WW1?
04. 01. 2010 | 14:46

Emissary napsal(a):

Výborně autore,

tento pohled na WW2 tady dost chyběl.

Bezesporu Bédo,

Rusko je zatracované ne za to, co udělalo dobře, ale za to, co udělalo a pořád dělá špatně.
Bezesporu o tom víte, Bédo.:)
04. 01. 2010 | 14:52

von Fenstein (Autor) napsal(a):

Pro Bedu:
Pozor ja se nesnazim ocernit prumerneho Rusa. Naopak snazim se ukazat jejich naprosto tragickou a bezvychodnou situaci. Mezi Rusy mam spoustu pratel a nevidim celkem zasadni rozdil v kulturnich hodnotach. Co chci však ukázat je zrůdnost stalinistického zřízení a tragické rozhodnutí, které museli dělat průměrní Rusové (např. i Vlasov, Kaminsky). Osobně bych na jejich místě nechtěl být ani za nic!

Osobně si vážím oběti, které Rusové přinesli.

Ohledne Vasi otazky odpovim pouze na b), a) a c) jsou na delsi clanek. To je presne ono - oni meli bud moznost volby mezi stalinismem a nacismem. Nicméně díky německé propagandě a nepříjemné zkušenosti se SSSR se jim zdál nacismus přijatelnější. Bohužel opět museli změnit názor - tady bych tomu dal paralelu např. s evropskými spisovateli, kteří vystřízlivěli po návštěvě SSSR.
04. 01. 2010 | 15:18

kolemjdoucí napsal(a):

von Fenstein (Autor):

Při pohledu na grafy jsem si maně vzpomněl na Lafferovu křivku. Nejste vy náhodou ekonom?

Je jasné, že stát se může rozpadnout, ale modelovat vývoj společnosti, notabene ve zlomovém okamžiku, za pomoci dvou z prstu vycucaných křivek a tří bodů, tak tím tady uhranete maximálně Rumcajze, nea a Emissaria. Jestli to není nějaký fór a ve třetím díle chcete vážně dokazovat, že "SSSR v roce 194X bylo v bodu eY", tak bych s dovolením ocenil zařazení dílu 2,5 ve kterém seriózně dokážete, že vámi prezentovaný teoretický model je obecně platný pro fungování státu (nebo přinejmenším že se jím řídil SSSR ve čtyřicátých letech).

Mimochodem, zdá se mi, že ve vašem úsilí dokázat, že bez USA by SSSR válku prohrálo, zcela obcházíte otázku, zdali Němci měli sílu dovést tažení na východě do vítězného konce.
04. 01. 2010 | 16:19

ld napsal(a):

Autor,
píšete, že ztracených ruských vojáků bylo 10 736 000. Co zařadit do výrazu ztracený?
To je totiž dost vysoké číslo. A vzhledem k tomu, že Áda měl k dispozici 22.6.1941 nějaké 4 milióny lidí, tak se těch skoro 11 miliónů jeví jako dramaticky vysoká cifra.
04. 01. 2010 | 16:36

Emissary napsal(a):

To: Kolemsr...., jak se to líbí?

Tak na Lafferovou křivku, maně. :)

Tak ta vypadá trochu jinak. Ale o to nejde, to jsou jen podpůrné teoretické prostředky.

http://cs.wikipedia.org/wik...

Důležitá je textová část.

Ale ten, kdo neumí ani správně napsat nick, co vlastně je?

Autor nic nedokazuje, autor dokumentuje a logickou cestou chce dospět k nějakému závěru.

Kromě toho vaše otázky jsou ideologicky zabarvené a dost stupidní. Nemůžeme vědět, které příčinné události vyvolají jiný výsledek. Spojenci dobře věděli, proč pomoc bolševickému Rusku poskytují. Momentálně to bylo menší zlo. A jak by to dopadlo bez ní, to samozřejmě Vy víte, Einstein hadr.
04. 01. 2010 | 16:41

7/8 napsal(a):

Sedm osmin

Jak vypočítal americký historik Ellis (Brute Force), Wehrmacht odvedl 7/8 všech svých válečných výkonů na východní frontě (počítal to v jednotkách divizo-měsíců).

Je to ovšem také jen odhad, ale fakt, že kolem 85% práce na likvidaci nacistů vykonal SSSR se dá těžko oddiskutovat.

To jen pro naše obdivovatele (rádoby) složitých "ekonomických modelů".

A když se podíváte na NĚMECKÉ ztráty na všech frontách, poměr "kolik kdo udělal" nebude daleko (zejm. když budete počítat jen padlé, raněné a nezvěstné. Zajatí pohled zkreslují ve prospěch západních spojenců, ze zřejmých důvodů). Takže - bez Rusů by nikdo 3. říši nikdy neporazil, se zřejmými důsledky pro Čechy, Poláky a další
04. 01. 2010 | 17:54

Al Jouda napsal(a):

Rusové (stejně jako Češi) přeskočili na své cestě k demokracii jeden vývojový stupeň, který se nazývá "Soudce Lynch", kterým se eliminují jedinci s vadným charakterem.
04. 01. 2010 | 18:00

Honza999 napsal(a):

Autor
výsledky práce oficiální komise pod vedením zástupce náčelníka Generálního štábu Ruské federace generálplukovníka G. F. Krivosheeva, která byla poprvé publikována v knize „Гриф секретности снят“ (Pečeť utajení odstraněna, Moskva 1993)....

To bylo za Jelcina, nemýlím-li se..

Tak to je stejně pravdivé, jako informace Rudého práva za Gottwalda. Ta celá slavná komice byla stejně jako Jelcin řízena z CIA.
04. 01. 2010 | 18:21

kolemjdoucí napsal(a):

Emissary:

- Nejde o tvar křivky, ale podpůrnou "argumentaci" a typické myšlenkové zkraty.
- Vyskloňoval jsem vás.
- Já neříkám, že vím co by bylo kdyby, s tím si začal autor článku.
04. 01. 2010 | 18:22

Honza999 napsal(a):

PS: pro nechápavé..

komice = komická komise :-)
04. 01. 2010 | 18:24

Emissary napsal(a):

Really, Kolem…?

Tak příště neskloňujte, jen dokazujete, jak trapný jste. Jedná se o cizí slovo.

Tak myšlenkové zkraty. Was ist das? To jako, že zkratujete sám sebe?

Nekecáte? Autor blogu slovo „kdyby“ nepoužil. Na rozdíl od Vás.
04. 01. 2010 | 18:35

Emissary napsal(a):

Ehm Kolem,

tedy jen jednou, ale v úplně jiné souvislosti. To jen aby z Vás nebyl hned King.
04. 01. 2010 | 18:37

kolemjdoucí napsal(a):

Emissary:

Dokud to budete používat jako svůj nick, budu to skloňovat. Vy světoběžníku.

-- Autor blogu slovo „kdyby“ nepoužil. Na rozdíl od Vás.
A?
04. 01. 2010 | 18:56

Emissary napsal(a):

Kolem,

dokud to tak budete používat, jste bezvýznamná veličina. Tak raději s rozmyslem.
04. 01. 2010 | 19:10

Emissary napsal(a):

Kolem,

kromě toho, když už jste se zavázal k tak bezvýznamné přísaze, měl jste napsat Emissary(i)a. I tak to je stupidní. Lepší je všechny pády anulovat.
04. 01. 2010 | 19:17

Inci napsal(a):

Zajímavé , ovšem jen jako kamínek do mozaiky , takto se přece nedá vysvětlit průběh celé války na východě ! Rozhodujícím momentem bylo zastavení nacistů před Moskvou . Teď jsem dočetl knihu Heinze Guderiana Vzpomínky generála ... německá armáda mlela z posledního už před Moskvou , tehdy nějaká spojenecká pomoc skoro ještě nefungovala ...
Autor se snaží rozhodnout dávný spor bolševických a západních historiků ( a také studenoválečnických propagandistů obou stran ) o významu spojenecké pomoci což činí nesmyslně ...

Viktor Suvorov : Beru svá slova zpět ...

Toto nemá jednoduché řešení pana Havelky .

Je to jen jedno z možných vysvětlení počátečních porážek Rudé armády krom vyvraždění důstojnického sboru Stalinem ...
04. 01. 2010 | 20:18

Inci napsal(a):

Pane Havelko , co zima a bahno , propaganda , délka fronty , opotřebení techniky , zásobovací vzdálenosti ...

Všechno je to kravina , obyvatelstvo hodně rychle poznalo, že dostat se z primitivního otroctví stalinského režimu ( 11 hodin práce ? ) je jen porazit Hitlera ... pragmatické myšlení ... jeden z aspektů ... jistě jsou tu i jiné důvody ...
04. 01. 2010 | 20:34

vlk napsal(a):

Pane Havelko,

pro mne je zásadní škoda, že jste sem tenhle druhý díl nepověsil jak jste sliboval. tedy 28.12. O svátcích jsme měl dostatek času na řádnou diskusi. Teď už nikoli.
Proto to musím vzít letem světem a a nemohu pracovat s čísly. Což mne nesmírně mrzí.

promiňte, ale vaše teorie krys a myší je pouze ideologickým blafem. Pěkně to vypadá - grafy a na první pohled chytrý komentář. Jen na první pohled.
Předpokládám, že pokládáte váš myšokrasí graf za univerzální. Ted y platící tedy
1- pro 1.ww
2- pro jiné státy. Nejen Rusko.

pokdu tyto axiomy o univerzalitě jsou splněny, pak si kladu následující otázky:

v případě axiomu 1:
Jakpak by asi vypadal onen myšokrysí graf v případě Ruska v 1.ww???

případě axiomu 2:
jakpak by vypadla takový myšokrysí graf v případě Francie.? tedy demokratické země, kde podle vás jsou myši výkonnější , krys daleko méně a méně drzých?

Naprosto fantaskní je pro mne vaše eskamotáž s čísly o tom, že téměř 30% rudoarmějců prostě sabotovalo různým způsobem odvody a stalo se marodéry!!!! 30%!! Umíte si tu masu lidí představit? A za války? Zelené kádry jistě říkáte.. Hm, v mnohamilionových počtech? Jak přežívali podle vás? Jako loupeživé bandy? A kd e prosím? Na území, které v letních ofenzivách dobyli Němci? nebo někd e poblíž fronty? nebo s e jim nějak, v přísně hlídaných transportech povedlo s e přemístit někam za Ural? Do sibiřských pustin? A jak se následně zpět ta šílená masa začlenila do normálního života? Nebo tam putují jejich zbytky doposud?

Teď k zajatcům Zcela nepochybně bylo dost těch, kdo za Stalina bojovat rozhodně nechtěli. Nicméně obrovské počty zajatců šly v prvé řad ě na konto německých klešťových operací tankových svazů, s jejichž pohyblivostí si nevěděl a Rudá armáda v prvním roce vůbec rady. Ostatně žádný div. Před tím dopadli s tejně Poláci a Francouzi a nebýt Hitlerovy stopky pro Guderiana, tak tak skončil BES u Dunkerque. Prostě s touhle taktikou s e vypořádali nakonec až Rusové, díky obrovské ústupové zoně.
Obrovský byl třeba počet zajatců po kyjevské operaci. Nicméně - právě u Kyjeva s e Rusové bránili velmi dobře a v jednu chvíli měli takřka Kleista na lopatě. Přesto to skončilo jejich dokonalým debaklem.
TeDˇ k drakonickým opatřením Stalina. Ano , muselo to tehd y být v Rusku šílené. pro nás nepředstavitelné. Nicméně,v roce 1918 byla mezi francouzskými jednotkami , pokud si dobře pamatuji vzpoura. prostě vojáci nechtěli do další ofenzivy. U vybraných divizí byl popraven každý desátý. Při čtvrté bitvě o Charkov jedna nově zformovaná německá pěší divize zpanikařila. Stejný výsledkem - každý desátý zastřelen. Šlo o dílčí problémy. Rusové měli v létě 42 problém globální. Byli kousek od zhroucení fronty. proto r. 227, proto uzavírací jednotky NKVD.
Že byla totální pracovní povinnost? Ano a co jim zbývalo? Mimochodem s těmi dezertery ještě - 4,5 milionů mužských, to je tedy síla. V přísně přídělovém ruském hospodářství , kdy jen ten kdo pracoval dostal dávku i zcela uniká, jak těch 4,5 milionu krků sehnalo něco k snědku.
04. 01. 2010 | 21:01

vlk napsal(a):

pokračování
Teď k některým excesům. Ano v Moskvě bylo téměř povstání. Bylo rychle a brutálně potlačeno. To mi jde normální v téhle situaci!
Leningrad? Tak to bylo za hranicí naší fantasie. tedy mojí. Vaše je větší. Literatura, kterou já mám k disposici hovoří vždy o tom, že Ždanov měl město totálně pod kontrolou. Byť s etam vyskytoval kanibalismus. Prostě tohle nešlo ukontrolovat. Vy píšete , že celé čtvrti města kontrolovali marodéři. Pak mi uniká, že se nezhroutila obrana a že se povedlo probojovat koridor a položit železnici...a předmostí Oranienbaumu , úplně izolované se podle vás v tom chaosu udrželo jak?
Bohužel nemám opravdu čas, abych šel pro čísla.
Ale nemohu si odpustit - chleba na ruské frontě se lámal dvakrát: na konci podzimu 41. Kdy Amerika ještě nebyla ve válce a její pomoc Rusku byla nulová. Britská jak by smet. Ne zázrak pod Moskvou nepřivodila žádná malá dodávka cukru. Ale sibiřské divize, Hitlerova ignorance války v zimních podmínkách, Žukovova neústupnost a ochota k masovým ztrátám a ruský dělník, který pod terorem vydržel co nikdo před ním.
Druhé kritické období bylo v létě a na podzim 42, kdy Němci zaútočili na jižním křídle a de f acto se ruské levé křídlo skoro zhroutilo. Ani tehdy britské a americké dodávky nerozhodly o stalingradském vítězství. Opět to byly stejné faktory jako u MOskvy. Jen místo Sibiřanů tu byl Rodimcev a Dubinskij, místo Žukova Čujkov. Se stejnou filosofií..
Tahle dvě vítězství si vybojovali Rusové v podstatě sami.
No když už s e fantazíruje, budu také. Zkouším si představit několik věcí. Například:
- proč se zhroutila fronta ve Francii, pře s britskou a americkou pomoc?
- jak by byla skončila 2.ww , kdyby byl Hitler prorazil v zimě 41 u Moskvy a obsadil ji. Jak by asi byla dopadla v té době pochroumaná, slabá a osamocená Británie?
- jak by byla dopadla 2.ww kdyby se generálu Dietlovi a jeho Horskému sboru bylo podařilo dotáhnout do konce operaci Platinfuchs a prorazit na Murmanskou trať u Pečengy.A že scházelo velmi málo. V podstatě jen to aby se nezřítilo jedno horské úbočí....
04. 01. 2010 | 21:02

voroshilov napsal(a):

Vtipne ale nesmesne,autor pomoci jakych si tajemnych krivek zase chce ukazat ze Soveti vyhrali jenom nahodou,valku vyhrala USA a jenom otevreni druhe fronty je nejdulezitejsi udalosti Druhe Svetove valky,presne ten propagandistsky blabol s ucelem prepisovani dejin,bez odkazu na vzpominky soucasniku...Nebyl Stalingrad,nebyla bitva za Moskvu pred Land-Leasem,nebyla evakuace prumyslu za Ural,nebyla industrialice pred valkou ktera umoznila SSSR vyrabet tanky,dela,letadla-prej vse bylo americke.
To co se delo v Nemecku na konci valky je zrcadlovym obrazem toho co bylo v Rusku na zacatku,a pritom"nenavidenemu"Stalinu nikdo nestrkal kufriky s bombama jako milovanemu furheru
04. 01. 2010 | 21:14

*** napsal(a):

vlk
jedna z možných odpovědí ne jednu z vašich otázek zde je, že vy osobně byste měl nick wolf případně verwolf. Možná a to je pravděpodobnější, nick byste neměl vůbec a podbíjel kostmi dráhu za Tajšetem nebo drtil zlato v Magadanu.

Ovšem je vidět, že máte dobrý historický přehled. To se cení. Nechci vám do toho rýpat, v podstatě máte pravdu a na pár detailech zase až tak dnes již nesejde. Stalin měl velkou kliku, že se Němci zdrželi v létě 41 na Ukrajině a nakonec v bahně před Moskvou. Jinak by ten pochod do Moskvy Němci zvládli včas. Hold ta Osa to špatně koordinovala.
05. 01. 2010 | 00:26

slavwin napsal(a):

Němci a rusové spolupracující agresoři, možná snaha z obou stran to zrušit a kamaráda sežrat. Kdo stál proti nacistům západní evropa zabrána Anglie - poměrně malé území s výhodou průlivu. Po možná chybném kalkulu napadnout Rusy tady nebyla symetrie. Američané do toho šli hlavně kvůli Japoncům a měli s tím problémy. Těch 7/8 operací ve prospěch Ruska zase nevypadá tak přesvědčivě. Bránit vlast je šlechetné, ale ten hrubý teror vůči vlastnímu obyvatelstvu? Bývalí spojenci se stali nepřátelé nakydali na sebe hodně špíny které se dnes používají jako argumenty. Můj názor smekám před rusy ale více věřím západu případné jejich podrazy přičítám snaze chránit vlastní lidi.
05. 01. 2010 | 09:47

von Fenstein (Autor) napsal(a):

Jenom v rychlosti odpovim na nejvetsi nesmysly >

Voroshilov: Za prve pomoc Lend Lease prisla jiz v dobe bitvy o Moskvu a budu se ji venovat zhruba v 5. ci 6. kapitole. Pro vasi informaci prvni zdokumentovane (jak ruskymi archivy, tak nemeckou korespondenci) zapojeni britskych tanku z LL je 26. listopadu, 1941. Jedna se o pomoc Britu, jako zdroj pouziji vyzkum z roku 2006, ktery udelali sami Rusove. Jeho zavery budou asi velice prekvapive pro vetsinu lidi, jak tak mohu pozorovat. Stalingrad, atd. tohle jde skoro mimo temu, ale LL hral ve Stalingradu klicovou roli, jak ukazuje V. F. Vorsin ve sve praci zamerene na motorova vozidla.

Ohledne zbytku nesnazim se nic dokazat, pouze ukazuji realna fakta. A pokud se Vam nelibi tato, tak pak dalsi fakta se Vam budou libit jeste min a to pritom budou oficialni data ze statistickych archivu GOSKOMSTATu.
05. 01. 2010 | 13:10

von Fenstein (Autor) napsal(a):

Pro Vlka> Je hezke, ze stale dokola omilate stejnou pohadku o nemeckem podceneni zimy a podobne nazory objevujici se zejmena v popularne naucnych knihach, ale realita je mnohem blizsi tomu, co je napsano v clanku i zde na tomto blogu.

Co se tyce zbytku, odkazuji na muj prispevek Vorosilovi. Britske dodavky dochazeli velmi brzy a meli celkem vyznamnou roli v bitve o Moskvu. Stejne tak americke dodavky pro bitvu u Stalingradu.

Ohledne dalsich faktu, ktere jste asi zrejme nasbiral z popularne naucne literatury, ne tedy odborne, to nehodlam komentovat - jde vetsinou o polopravdy, famy, apod. Predpokladam, ze napr. The Journal of Slavic Studies nebo The Journal of Soviet Military Studies jsou Vam asi nedostupne, ze ...

Nicmene, az uvidite realna data ohledne jidla, prumyslu a dalsich myslim, ze zde zadny prispevek od Vas neuvidim.
05. 01. 2010 | 15:50

vlk napsal(a):

Autor

pokud chcete doložit, že britské tanky rozhodly u Moskvy tak sem s tím blábolem!

Podcenění zimy a nedostatečné zimní vybavení je tvrdý fakt. Přečtete si Guderiana nebo Mansteina! Pokud takový Overy nebo Carrel jsou pro vás beletristé!

Na ty americké u Stalingradu s e moc těším. Jd e totiž o podíl dovozů vůči ruské produkci. tam je to jednoznačné.
Mimochodem britské tanky - - přezdívané v ruském žargonu Hrob pěti bratří? Viz Barber -Kursk cituji: Tank Matylda, který dodali britové Sovětům byl příliš pomalý a sslabě opancéřovaný , aby než aby měl nějakou šanci...

Položeným , nepříjemným otázkám jste se vyhnul. Proč odpovídat? Ne ty zdroje, které uvádíte , skutečn neznám. věřím jednak přímým účastníkůmA všimněte si , že nepoužívám ruské zdroje. Žádný Vasilevskij, žádný žukov, kterými bych rovněž mohl posloužit. al e když dovolíte, Manstein, Guderian a podobní jsou promn e sic e o fous, ale přecijen větší autoritou než vy. Oni , na rozdíl od vás nebo mne U TOHO BYLI! Aktivně!
Žádní sběratelé vkladů druhých.
Carell? Tak ten prošel všechny bjové deníky VŠECH německých divizí§ protokoly Hlavího stanu branné moci, atd.a atd ruských archívu víc e než vy vůbec tušíte , že vůbec existuje, totéž a ještě více Overy.
Nesnižuji nijak práca úsilí, které jste tomu věnoval. Nicméně představte si, že na základě informací, které jsem si nastudoval zas e ze svých pramenů já, si dovolím vyložit spoustu věcí úplně jinak než vy. Budete s tím muset žít.
No ale pořád mne zajímá, kd e s eukryylo těch 4,5 milionů dezertérů! A z čeho byli živi a jak se nakonec v zemi ovládané Berijou dokázali nenápadně začlenit do společnosti.. Vážně.
Asi nejen mne.
05. 01. 2010 | 19:48

Petr napsal(a):

Fajnštajne,

navrhuju prohlídku u psychiatra. Řada Vašich úvah má povahu bludu.
05. 01. 2010 | 21:13

Štěpán napsal(a):

Opět ukázak přepisu historie na2.
Pane Autore Von Fenstein.

Čistě odhad člověka, který aktivně studuje WWII od dětství.
Podíl Lend and Lease Act na vítěztví SSSR 10%?
Hilterovy chyby 30%?
Dokonalý válečný stroj po roce 43 60%.

Dále 4 roky trvající Vlastenecká válka se dala zkrátit na 14 dní trvající konfikt o SUDETY a jednání s Německem?

Plus z pohledu SSSR, nebýt diletantů v vedení KSSS a samotného samozvaného generalisimuse Stalina, válka na východě trvala rok? (Neuposlechnutí Sorgeho?Vyazma?Nesmyslná jarní ofenzíva 42?Charkov?Krym?)

Autore. Přijde mi, že jakoby nechcete pochopit, že svět nejsou jen peníze a ekonimie.

Vaše teorie a možná i důkazy o množství tanků a zbraní apod, jsou velice fajn záležitost.

Moje otázky:
Jak se dostala americká pomoc do Stalingradské traktorové továrny kde dělníci pod palbou vyráběli tanky a jeli do boje? Jak putovala pomoc USA do obléhaného Lenigradu. Co pevnost Brest?Sevastopol?
Proč nejslavnější zbraní z východní fronty není Tompson,Colt,Stan, ale Mosin,Špagin či RD-33?
Kdo dodal do SSSR 60tisíc Il-2? 33 tisíc Jak-3? Proč někdo vymýšlel a masivně nasadil technologii výroby letadel ze dřeva pokud měl za zády spojence co mu dodal "celých" 6000 tisíc Airacober? + jistě mnoho tun hliníku.

Proč vůbec Ivani taranovali (v japonsku se tomu říká kamikadze a jsou to posvátní lidi) s I-16 Luftwafe, když meli tak super letadla jako starý Huricany a Airacobry?

Proč Lend and Lease Act nedodával M4 FireFly? M10? byla na IS-2 aspoň americká optika, nebo je pravda co tvrdí němci že tam byla optika naprd?
Proč neposlali P-51 Mustanga?

A Kolik z 9 milinou padlých a nezvěstných přijelo z USA?
Autore. Nikdo nepopírá, že USA pomoc pomohla. Jde o princip.
Pro nás z IT!
Před 10 lety jsem měl Pentim90 s 16MB RAM, Tiskárnu Epson, 80MB HDD.

Dnes mám 2GHZ Dual Core, 4GB, Win7 a barevný laser.
ALe pořád článek jako Vy nenapíšu. Nemám na to buňky.

Stejně tak vy zase nepochopíte, že je důležitá vůle zvítězit.

Víte, že Husiti měli krom tarasnic cepy a kladiva? a chodili bosí?
A sakra..kdo pomáha v Afgánistánu Lend and Lease Act?

Přijde mi, že v Lend and Lease Act si realizujete vlastní komplex - chcete něco..co kdybyste měl..dokázal byste víc...jako Ti v SSSR... a Vám nic

Jenže v SSSR šlo o život..existenci..vám jde?

10 letý děti vyráběly v mrazech na soustruzích náboje.

15 letý děti kopaly zákopy a staraly se o raněné.

Naši 15 letí děti kupují za kapesný hašiš a zkouší petting:) některý i víc:)

A přesně jak tady psal jeden z diskutérů.

Pokud si vezmete do ruky Dějiny Ruska,SSSR atd.. a podíváte se čím prošlo, je stejně podivné jako v případě Čechů, že vůbec nějaké Rusko ještě existuje:)

Svět je obviňuje z paranoie napadaní...ale sakra..řekne mi někdo..proč vlastně každej totalitní trotl ze západu a dálnýho východu si šel nechat rozbít hubu na Rus?
05. 01. 2010 | 21:15

hugo napsal(a):

autorovi bych doporučil:1.studovat dějiny 2.naučit se rusky 3.žít jeden rok v rusku.....a pak dělej chytrýho chytrolíne.....
05. 01. 2010 | 22:25

Štěpán napsal(a):

A ještě pro doplnění..teď když znova čtu co píšete o jídle atd...
Chlape..podívejte se na mapu a porovnejte si SSSR a EU.

A položte si teoretickou otázku.
Když dnes Rusko napadne Litvu,Lotyško,Slovensko,Česko, a třeba Rumunsko?

Myslíte že kvůli tomu nebude v Belíně chleba?

Vaše snaha uchopit svět pomocí myší a krys je pěkná:)

Ale pořád..sakra chlape..voni tu válku vyhrali, němci ne, my taky ne, a USA v Ardénách volali strýčku Joe, aby rychle něco na východě udělal..jinak se jim zhroutí západní fronta.

Nevim jestli mu za to pak poslali zase nějaký starý nepotřebný tanky..nebo zlatem zaplacený plechovky jídla..ale každopádně vim že Ivan se pak zastavil 60km před Berlínem.
05. 01. 2010 | 23:25

Honza napsal(a):

Autor: ta úvodní úvaha o krysách a myších je trochu naivní ekonomismus, pro Vaše úvahy zbytečná a spoustu lidí tady zbytečně popudila. Spíš byste sem měl rychle poslat další díly, aby konečně bylo o čem diskutovat.

Pro ostatní (hlavně Vlk a Štěpán): prosím vás, uklidněte se. Nechte toho člověka ten nekonečný seriál dokončit. Zatím tady všichni jen omílají oblíbené ideologické floskule. Hrdinství sovětských vojáků přece nikdo nezpochybňuje,nemusíte se tak ježit.
05. 01. 2010 | 23:37

von Fenstein (Autor) napsal(a):

Pro Honzu: Ja uz mam napsanych asi 5 dilu napred, nicmene je rekneme urcite publikacni schema, ktere je treba dodrzovat.

Mate pravdu, ze mozna vetsine lidi se zdal muj model az prilis ekonomicky a jednoduchy, ale podle mne naprosto genialne demonstruje proste rozpolozeni populace. Da se aplikovat na hodne veci. Tento model byl proste dulezity, mimochodem kdyby nebyl, tak by jej nepouzivali na konferencich Total War, ci v historicke ekonomii.

Nicmene tohle uz byla posledni kapitola dosti teoreticka, priste uz tvrda data ohledne zemedelstvi v SSSR. Zadne modely, pouze vycet dat a implikace na normalni zivot obcana SSSR.
06. 01. 2010 | 10:40

Štěpán napsal(a):

Honza:
Nic proti autorovi nemám.
Naopak, cením si jeho práce.

Ale pořád mi hlava nebere kde vzal ta čísla.

Pokud si otevřu knihu Dějiny Velké Vlastencké Války, je tam jasně účetně sepsáno co kolik a kde stálo.

Bez Krys a Myší.
06. 01. 2010 | 10:59

von Fenstein (Autor) napsal(a):

Pro Vlka: Proc neodpovidam na Vase vsechny argumenty, to je dost jednoduche, protoze vetsina z nich je spise polopravd, fam. Tudiz abych tady psal traktata o tom, jak tomu bylo doopravdy, tak bych popsal dalsi clanek.

I vase udaje o Matilde a dalsich jsou spatne - "hrob peti bratri" nebyl nazev pro vsechny britske tanky, ale pouze pro dodane M3 Lee/Grant, v narazce na nezvykly pocet osadky, plus slabe pancerovani. Jinak ohledne Matildy - ano byl pomaly, protoze to byl pechotni tank, nicmene pancerovani bylo velmi dobre, coz uz poznali Nemci na zapadni fronte. Necetl jsem zadnou seriozni ruskou vojenskou praci, kde by byl kritizovan tento aspekt Matildy. Samozrejme mela sve mouchy, jenze ty byly uplne nekde jinde nez v rychlosti ci pancerovani. Navic zapominate na Valentiny, ktere Rusove vysoce cenili, ale o tom v jedne z dalsich kapitol.

Podobne pro Stepana: Americane nekolik M10 do SSSR dodali (z hlavy, asi kolem 52) na rozdil tedy od Vaseho nazoru, jenze Rusum nezapadali do koncepce, proto je odmitli. Podobne s Fireflyem - bohuzel to byla britska uprava, proto je Americane nemohli dodat :) Nicmene misto toho USA dodavali vynikajici Shermany se 76 mm delem, ktere prekonavalo vykony 75mm delo Panthera (pokud pouzilo US munici). O jeho zkusenostech s timto tankem napsal Dimitrij Loza svoje vzpominky - samozrejme vysoce pozitivni. O tom, ze Shermany byly dobre, je videt i rozkaz ohledne prezbrojovani gardovych jednotek na tyto Shermany od "pojizdnych zazraku" T34/76.

Co se tyce mych udaju ohledne mobilizovanych - nejde o zadne vymysly, ale o oficialni cisla z vojenskych studii ruskeho generalniho stabu. Vsechny studie jsou dostupne na militera.lib.ru, popr. v knizni podobe. To, ze do dnesnich dnu nebyly Rusove schopni vysvetlit ten rozdil mezi mobilizovanymi a nastoupenymi do armady je proste fakt. Napr. v nekterych studiich dochazi ke kurioznim chybam, kdy autor tvrdi, ze Rusove nastoupili do armady s patriotismem a 97% mobilizovanych lidi nastoupilo, aby hned v druhem odstavci potvrdil, ze ze 14 milionu nastoupilo do armady pouze 5'350'000. Netvrdim, ze vsichni jsou dezerteri, pouze tvrdim, ze proste nenastoupili do armady - proste zustali doma, ci se pridali do ruznych band, apod. To, ze v podstate nedoslo k zadnym represim, je dano chaotickou situaci stejne tak tim, ze stejni lide pak nastoupili jiz v roce 1942, kdy se nalady otocili.
06. 01. 2010 | 11:03

Štěpán napsal(a):

Vybral jste si některé otázky.
Jen jem si rychle našel -
Zdroj cs.wikipedia.org:

Legendární zbraně Velké vlastenecké války

Gardový raketomet "Kaťuša" - Stalinovy varhanyRaketomet BM 13-16 Kaťuša
Střední tank T-34
Těžký tank IS-2
Samohybné dělo SU-152
Bitevní letadlo Iljušin Il-2 Šturmovik
Stíhací letadlo Jakovlev Jak-9
Samopal PPŠ-41 Špagin
Houfnice M-30 ráže 122 mm
Protitankový kanón ráže 45 mm
Ponorka třídy S

Je dobře, že se snažíte najít příčiny vítěztví SSSR nad Německem.

Sice jsem realista..ale on to byl vlastně zázrak a osud.

Všechny trumfy měl Hitler..už podle Vaší studie.

Měl masu spokojených NadMenshen, která jako mouchy kolila masu nespojokojených myší a krys untermenshen.

Výsledek byl že myší souložili v Berlíně pod rouškou násilí s NadMenshen a nosili pak jejich "Časy":)

Rád si přečtu další díly.
06. 01. 2010 | 16:18

vlk napsal(a):

Autor
Ohledně Matyldy jsem citoval autora i zdroj. A protože , jak neustále tvrdíte používám beletrii - no Barbier jako bekletrie??? , tak v tom co uvádím, je i fotografie té silně pancářované Matyldy. S dírou po po průstřelu takovým granáte ve věži.... A komentář jsem citoval. No vy holt to máte jinak.

Pokud jd eo ty dezertéry... Tak to je zajímavé. Vy máte ze stejného pramene dvě růžzné informace - totiž že astoupilo 97% povolanců a hned v zápětí, že jich nenastoupilo 4,5 milionu. A vyberete si . No samozřejěm tu, kterou potřebujete! Jakkoliv ta odporuje logice!
4,5 milionu je půlka obyvatel tohoto státu milej pane! A ta se prostě někd e rozptýlí. Zůstane nepovšimnuta. Tu v lesích, tu v bandách... J a nastoupí do armády v roc e 42, kdy je jiná nálada!!
Vy si fakt z člověka děláte legraci!
Ptal jsme s e , kde podle vás ti dezertéři byli. Jestli zůstali na území zabrané Němci, či , zda se skrývaliněkd e poblíž fronty a posunovali se s ní nebo zd a s eukryli v hlubokém zápolí....Odpověď nula.
Protože hluboké zápolí je evidentní nesmysl. Stejný evidentní nesmysl je , že s eposunovali s frontou. To prostě jaksi nešlo. Stravování 4,5 milionu nepřihlášených lidí v přídělovém systému? Na ruské nebo německé straně? Ani to snad nebudete myslet vážně! Milionové bandy loupící potraviny? To snad také nemyslíte vážně. Byť tady si zas ažtak jistý nejsem.
Ale vrcholem je pro mne tvrzení, že narukovali v roc e 42, když jako byla jiná nálada! Kd ybyla jiná nálada? Před Stalingradem? S e zničeným jižním křídlem? Kd y SSSR přišel o své nejlidnatější oblasti Ukrajiny, jižního a centrálního Ruska? Kdy už neměl na extensivní nasazování pracovní síly, jak jste sám napsal? Tak s eod někud z mlhy vyrojily miliony lidí, kteří s e před tím dovedně skrývaly a šly před odvodní komise???

Víte , vy pracujetes praeny.Dlouhodobě a jistě usilovně. A napíšete na jejich základě práci. Ok. Díky vám. Čtu to s ezájmem.Nicméně, každá taková prác e má smysl a cenu, pokud autor nad prameny , které čte také přemýšlí.
A tohle jste zjevně ohledně dezertérů neudělal . Nebo aspoň ne dost.

Ještě k tankům. Sherman měl jednoznačně horší technické parametry než T 34. A dost by mne zajímal ten rozkaz na přechod gardových jednotek na Shermany.. No a pěkná je i ta poznámka ohledě výkonnosti tankových kanonů.... Tohle co píšete platilo až pro úplně poslední modernizaci Shermanů , kd y dostaly nikoliv americký , ale britský 17-ti liberní kanon! závěru války.

Jinak původní sherman neměl proti německým Pantherům, o Tigerech nemluvě sebemenší šanci. což mimo jiné vyplývá z faktu že kanon 75 mm takového panthera měl délku 70 ráží. Původní Sherman byl někd e na půlce. A nikdy nepřekoná krátká hlaveň dlouhou při stejné ráži pane Havelko. Je to triviální.
Jako vhodné počtení doporučuji http://www.rozhlas.cz/wwii/...
06. 01. 2010 | 17:02

von Fenstein (Autor) napsal(a):

Pro Vlka> Takze v tomto blogu jiz naposledy, nerad travim spoustu casu vyvracenim nesmyslu z beletrie.
1] Matylda: Vzdy me rozesmeje, jak nekdo dogmaticky veri jednomu zdroji a odvolava se na nej i pres svoji naprosto zjevnou nesmyslnost. Pokud chcete doopravdy dokazat slabe pancerovani Matyldy tak bych od Vas ocekaval udaje ze streleckych zkousek udelanych v ruske Kubince, anglickem Bovingtonu, v USA nebo v Nemecku. Jsem si stopro jisty, ze zadny takovy dukaz nenaleznete, protoze ze vsech techto zkousek vysla Matylda v tomto kriteriu velmi dobre. Navic s tim Vas komentar je naprosto nesmyslny vzhledem k povaze pechotniho tanku- zde se ocekavalo, ze bude postupovat s pechotou jeji rychlosti a diky tomu tak bude snadnym cilem a tercem pro palbu. Tudiz BYLA POZADOVANA VELMI SILNA PANCEROVANA ochrana. Mimochodem, jak jsem jiz rikal, Nemci ve Francii udelali stejnou zkusenost. Jejich protitankove prostredky do raze 88mm byly v podstate naprosto neucinne. Tedy kvalita Vaseho zdroje je vice nez pofiderni.
2] Sherman - vas odkaz jsem precetl a je to klasicka ukazka clanku zpracovaneho na zaklade beletrie. Myslim, ze v dnesni dobe internetu neni problem precist vojenske studie z Combined Arms Combat Studies z Fort Leavenworthu na internetu. Tudiz autor by zjistil, ze US taktika niceni tanku byla uplne jina nez pise - myslim, ze vojenska studie OTCE teto taktiky je vice nez jakakoli beletristicka kniha. Ohledne dela, to ze autorovi ani Vam neni zname delo M1 76 mm, ktere zejmena s munici T-3 a M94 prekonavalo vetsinu tehdejsich ruskych (vcetne ZiS-S-5 85 mm) ci nemeckych del, neni muj problem, ale Vas pokud se uz rozhodnete argumentovat na verejnem foru. Podobne nejsem zde Vam ukazovat zdroje ohledne prezbrojovani, nicmene i v dile D. Lozy zminku o tom najdete. To, ze nedoslo k prezbrojeni vetsiny gardovych jednotek, je asi jasne, nebot Americane nebyli schopni dodat tolik tanku s delem M1 a naftovym motorem (Americane preferovali benzin).
Ad 3] To ze se Vam neco muze zdat nesmyslne to jeste neznamena, ze to neni pravda. Pokud se Vam nezda nelogicke, ze Rusove mobilizovali 14 milionu muzu rozkazem z 11. srpna 1941 a ze do armady pak doslo kolem 5,5 milionu, tak opet to neni muj problem (prostou matematikou zjistime, ze to neni 95% jak autor tvrdi). Stejny problem maji rusti, belorusti, americti a anglicti historici. Mimochodem i nekteri vyznamni vojensti historici z CR maji stejny problem - take jim chybi nekolik milionu Rusu. Pokud vse pujde v poradku, tenhle rok by mela na tema roku 1941 od jednoho z nich vyjit kniha, mel jsem jiz moznost nahlednout do jedne kapitoly :) Avsak blizsi informace muzete nalezt jiz ted napr. v knize M. Solonina, 22. cerven. Predpokladam totiz, ze anglicky nemluvite, tudiz nema cenu odkazovat na anglickou literaturu - verte, ze 95% na toto tema v CR nikdy nevyjde.

Jinak postup Nemcu v roce 1941 zabral pouze 20% populace (do roku 1942 celkove pouze 40%), tudiz ono tech 5 milionu lidi vubec okolo fronty nemuselo byt, stacilo, aby proste nenastoupili do odvodu. Stejne tak Vase dost naivni predstava centralizace SSSR nema s realitou nic spolecneho - jiz pred prichodem Nemcu byly velke oblasti pod kontrolou mistnich samovladcu - asi nejznamejsim z nich je Kaminskij, "starosta Lokot".
07. 01. 2010 | 10:41

Štěpán napsal(a):

Šefe jste nahranej:

Vaše citace.

"nebot Americane nebyli schopni dodat tolik tanku s delem M1 a naftovym motorem (Americane preferovali benzin)"

Cože..ta spasitelna vojenska pomoc nebyla schopna dodat tanky?
Myslím že opak je pravdou.
M4 nikdo nechtěl, stejně jako M-10.

Totiž, na počátku Půjče a pronajmu bylo mnoho slibů a skutek utek.

A proto pragmaticky Sovětská strana přesla na dodávky surové oceli, plechovek s jídlem, bot, oděvů, technologie.

Ano..uvolnila si tím výrobní základnu pro výrobu T-34, KV-1, IS-1, IS-2,SU-76, SU-85,SU-100,ISU-122,ISU-152 a další vojenské prostředky, které v pojetí doktríny SSSR (ač je jakákoliv) vyhovovali lépe, než nedodělky tupy M3,M4,M10 atd.

V závěru války zbraně USA a GB dosahovali kvality SSSR, ale rozhodně ne Německa.

Ono být Něměckem a vydržet nápor SSSR 2 roky od Kurska po Berlín, to muselo mít kurňa dobré zbraně a sakra dobré vojáky.

Autor prostě pořád zapomíná na to, že pro SSSR šlo v případě LendLease o život, zatímco USA o byznys.

Jakákoliv obhajoba úspěchu tohoto LendLease je vlastně pouze důkazem, že je to hamba. Měl to být GIFT AND BIG THANK YOU.

Ať je to jak chce, ať uteklo kolik vojáků chtělo a nastoupila jich spousta do ROA.

Žádný ze států si neprošel za WWII tím co SSSR.

Takže se teším na finish..a rok 45, kde mi autor vysvětlí ten zázrak:)
07. 01. 2010 | 13:48

kolemjdoucí napsal(a):

von Fenstein (Autor):

Shermany s 76mm kanóny se na bojišti objevovali tak od poloviny roku 1944, ale jestli jde jen o další beletristický omyl, tak mě klidně opravte.
07. 01. 2010 | 15:26

Inci napsal(a):

Tank Matylda a bitva před Moskvou ...

Generálplukovník Guderian se jí osobně zúčastnil , tankové eso a stratég tento pojem ve svých memoárech nezná ! Každý po přečtení jeho pamětí zjistí , že je to umírněný nácek .... ani slovo o nějaké cizí technice ... asi ta anglická pouštní nefungovala stejně jako německá ...
07. 01. 2010 | 22:41

vlk napsal(a):

Autor
jen kecy a kecy.

Musíte být konsekventní mlíký autore. Buď je Matylda pěchotní tank, kde se nevyžaduje silné pancéřování nebo jde o tank s e silným pancéřováním. Nic mezi tím. Nic podle toho , jak s e vám to zrovna hodí.

Pokud ovšem trváte na kategorii pěchotní tank , nebudu vám nih¨jak bránit. Otázkou ovšem je, jaký takový tank měl hodnotu. protože 2.ww byla bojem rychlý tankvých svazů. Nikoliv frontálních pěchotních útoků, podporovaných nějakými podpůrnými tanky. Alespoň v těch operacích, které rozhodovaly válku.
Váše replika o tantových kanonech je dokonalý blábiol!
Tak německé tankové kanony až do montáže 88 byly neúčinné??? A to s e podívejme! Zůstává otázkou, jak mohly PzkW 3a a 4 a dokonc e i česká LT projet Polskem, Francií a skoro celým evropským Ruskem s tím, co měly namontováno...

Pěkná je ta hláška o US taktice , jiné taktice ohledně ničení tanků.. Myslíte třeba tu , uplatněnou u Kasserinského průsmyku?
Ohledně vámi tolik obdivovaného kanonu M1- už to napsal kolemjsoucí. Až od roku 44. Nicméně byl překonán montáží britské 17-ti liberky.To všechno stojí v mém beletristickém odkazu.

s údive pak patřím na vaše demografické údaje -Tak říkáte , že první rok jen 20% obyvatelstva?A druhý jen 40 = hm.. tak to jo, joo. vaše zdroje jsou ksutečně spolehlivost sama.

A ohledně ětch ztracených, resp. nenastoupených 5 - ti milionů vojáků.. Mno , už jsme to psal a nezbývá mi než to opakovat. když čtu nějaký zdroj, přemýšlím nad ním a nad jeho tvrzeními. A pokud není schopen uspokojivě vysvětlit logickou námitku, mám o jeho serioznosti celkem jasno.
Ale nemusíte to tak dělat. Nenutím vás. Čtěte, zaznamenávejte a hlavně -NEMYSLETE!
Pokud jde o Kaminského. Tak ten, jestli men paměŤ NEKLAME, byl zběh. Tušímm, že ženista. Z RA. Žádný zelený kádr.A rozhodně nebyl na konis době, kdy jeho operační prostor byl ještě sovětským zápolím.
A nakonec něco huronského smíchu- tak SSSr, dokázal , podle vašeho textu v předchozím díle absolutně mobilizovat obyvatelstvo k práci. Jako nikdo jiný ,a le moje naivní představa cetralizace v SSSR, co s e týče odvodů a vyživování těch,c o nepřišli k odvodu nemají nic společnéhos realitou? No je fakn se od srdce a hluboce zasmát!
Klaním se pane autor!
10. 01. 2010 | 10:54

Abercrombie Fitch napsal(a):

I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!
13. 01. 2010 | 06:23

Kolbaba napsal(a):

Prostým kliknutím na tp://cs.wikipedia.org/wiki/Matilda_Mk_II případně sem: http://www.battlefield.ru/i... se dozvíte o Matildě mnohé. Mně z těchto informací plyne, že fakta v článku nebudou tak od věci, jak by to vyplývalo z mnoha diskuzních příspěvků.
14. 01. 2010 | 18:29

andy napsal(a):

Are you looking for the Bose Headphones ,CHI Hair Straighteners or GHD Hair Straighteners,buy them immediately,and we'll give you a good discount.
21. 01. 2010 | 12:51

JirkaB napsal(a):

Autore, divím se, že se snažíš něco vysvětlovat komunistum, navíc odborně.Vždyť Ti musí být jasné že historie se musí zkoumat
z hlediska marxismu leninismu.Tady můžeš mít fakta i od ruských nebo sovětských historiků, ale zde vyskytující trubci je stejně obviní, že pracují v žoldu imperialistů.
22. 01. 2010 | 16:22

Ed Hardy Clothing napsal(a):

I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!
31. 01. 2010 | 03:08

Honza999 napsal(a):

von Fenstein (Autor)

Velmi jednoduché vysvětlení rozdílu mezi mobilizovanými a těmi, co opravdu nastoupili..

Nikdo pořádně nevěděl, kde kdo v danou chvíli je. Nikdo nevěděl, který z branců odešel před Němci spolu s ustupující Rudou armádou a který zůstal na okupovaných územích.

Hypoteticky si představte, že by se povolávací rozkaz vztahoval jen a jen pouze na muže, kteří měli prokazatelně bydliště na územích doposud neobsazených Němci (tedy kteří byli doposud evidováni pod "sovětsku jurisdikcí"). Jak pak ale povolat do armády ty, kteří před Němci utekli, kteří byli de jure evidováni na obsazených územích (tedy mimo "sovětskou jurisdikci), ale de facto se nacházeli na území "sovětské jurisdikce"? Pokud by se sami dobrovolně nepřihlásili vojenské správě, z mobilizační povinnosti by se vykroutili.

Mobilizováni tedy byli všichni podle soupisů obyvatelstva celého SSSR, bez ohledu na to, zda mohli nastoupit (tedy nacházeli se na území pod "sovětskou jurisdikcí"), nebo nastoupit nemohli (protože byli na územích okupovaných Němci). Proto tak vysoký počet povolaných. Samozřejmě nemohli narukovat ti, co zůstali na okupovaných územích. Proto ten nížší počet skutečně zmobilizovaných.
31. 01. 2010 | 15:32

Louis vuitton bags napsal(a):

Thanks for sharing us a great information
10. 02. 2010 | 03:48

iPhone ringtone Maker for mac napsal(a):

thanks a lot. You article is very informative.
04. 03. 2010 | 02:56

ed hardy clothing napsal(a):

good article
08. 03. 2010 | 16:58

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
19. 03. 2010 | 03:49

http://www.kw61.com/replica-anonimo-watc napsal(a):

30. 03. 2010 | 07:35

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
30. 03. 2010 | 13:38

Links of London store napsal(a):

I ran all the way to the main gate, and then I waited a second till I got my breath. I have no wind, if you want to know the truth. I'm quite a heavy smoker, for one thing--that is, I used to be. They made me cut it out.
31. 03. 2010 | 16:40

Breitling watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 09:23

omega watches napsal(a):

very happy to come here
13. 04. 2010 | 10:49

discount air max shoes napsal(a):

very happy to come here
16. 04. 2010 | 06:04

Gucci bags napsal(a):

23. 04. 2010 | 08:02

Lida daidaihua napsal(a):

28. 04. 2010 | 03:23

trn33a napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
23. 05. 2010 | 13:08

ABCD napsal(a):

To buy ABC online.To buy ABC online.
To buy ABC online.To buy ABC online
To buy ABC online.To buy ABC online.
To buy ABC online.To buy ABC online.
To buy ABC online.To buy ABC online.
To buy ABC online.To buy ABC online.
To buy ABC online.To buy ABC online.
To buy ABC online.To buy ABC online.
06. 06. 2010 | 04:19

access password recovery napsal(a):

Good informative post. Thank you for sharing this. Please keep it up.

http://www.accesspasswordre...
24. 11. 2010 | 06:13

data recovery napsal(a):

http://www.sanmaxi.org

Data recovery software retrieve restore deleted files recover windows hard disk drive deleted formatted partition restores deleted data lost due to disk formats and recover data from usb pen drive stick digital camera memory card
26. 11. 2010 | 12:33

Powerpoint Recovery napsal(a):

http://www.digitalcameradatarecovery.com/photorecovery/powerpointfile-repair.html
11. 12. 2010 | 06:28

Powerpoint Recovery napsal(a):

http://www.word-file-repair.com/wordfilerepair/powerpoint-repair-utility.html

Data recovery software for corrupted
11. 12. 2010 | 06:33

Powerpoint Recovery napsal(a):

http://www.sanmaxi.org/sanmaxiorg/powerpoint-file-repair-software.html

Data recovery software
11. 12. 2010 | 06:37

Powerpoint Recovery napsal(a):

http://www.soico.net/key/repair-ppt-files.html

Professional PowerPoint recovery software repair corrupt powerpoint files and repairs damaged PowerPoint presentation.
11. 12. 2010 | 06:42

Password Recovery napsal(a):

http://www.passwordrecovery.ws

Password recovery software spy tool finder find brack crack unlock retrieve restore recover lost forgooten passwords of hotmail, Orkut, AOL, yahoo, MSN, hi5, facebook
11. 12. 2010 | 06:45

Access Password Recovery napsal(a):

i hope you can continue keep well

http://www.keystroke-logging.ws
16. 12. 2010 | 10:01

Access Password Recovery napsal(a):

thank you for sharing such a good information

http://www.access-unlocker.com
16. 12. 2010 | 10:05

Access Password Recovery napsal(a):

It's a good article! so happy to read it!

http://www.access-unlocker.org
16. 12. 2010 | 10:09

Password Recovery napsal(a):

http://www.eaglecop.com

This is really very informative post?
14. 01. 2011 | 10:16

Keylogger for Mac napsal(a):

http://www.freewarekeylogger.ws/keyloggerfreeware/keyloggerformac.html

Thanks for sharing with us. and nice info,
14. 01. 2011 | 10:19

Alvaro Garratt napsal(a):

Thanks for the informative weblog. The place else may possibly just I get that kind of info written in such a ideal approach? I've a venture that I'm merely now operating on, and I've been on the glance out for such data.
04. 07. 2011 | 17:12

Data recovery download napsal(a):

Free Download Data Recovery Software
http://www.datarecoverytrial.com

I really loved reading your blog, Thanks
21. 10. 2011 | 12:10

Data recovery download napsal(a):

Free Download Data Recovery Software
http://www.datarecoverytrial.com

I really loved reading your blog, Thanks
21. 10. 2011 | 12:10

non-prescription cialis napsal(a):

in this case we used ether and absolute alcohol,, http://orderonlineviagra.org buy viagra 50mg strychnine and mercury will precipitate, etc. hypodermic and intravenous injections we, http://cialis-generic-online.net cialis 36 hour santoninate is precipitated by tannic acid. is insoluble <a href=http://orderonlineviagra.org#0,92205E+13>order viagra online</a>, Aconitina. Aconitine should best be administered, calomel with sodium bicarbonate is a myth, and, <a href=http://cialis-generic-online.net#7,41805E+89>cialis dosages</a>, therapeutic reasons. Ess. Pepsini i <a href="http://orderonlineviagra.org#14707">viagra 50mg</a>, glycyrrhiza, and then a few drops of water. This, and a number of oxides of chlorine are formed. <a href="http://cialis-generic-online.net#99466">cialis prescription</a>, An aqueous solution of sodium santoninate or any,
21. 01. 2013 | 10:07

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 11:40

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy