Je Pavel Žáček žábou na prameni?

22. 12. 2009 | 14:50
Přečteno 6577 krát
V 51. čísle týdeníku Euro vydaném 21.12.2009 je popisován vztah Pavla Žáčka ke komunistické líhni SSM a jeho kontaktu s StB.

Když k tomu přidáme fakt, že Ústav za skoro tři roky činnosti pod Žáčkovým vedením nepředal žádné podklady pro případný právní postih konkrétních viníků. Dále prokazatelně utajuje informace, ve veřejných vystoupeních systematicky lže, plýtvá penězi a dobrým jménem jinak potřebné instituce, je na místě se ptát, jestli je vůbec takový ředitel, který ještě navíc neprošel žádným výběrovým řízením, muž na pravém místě. Špatnou personální politikou a plánovaným omezením vydavatelské, výstavní a badatelské činnosti v příštím roce jasně Žáček ukazuje, že nejde o pravdivý obraz minulosti a poučení z něho předané mladší generaci, ale o osobní prebendy sobě a hrstce kamarádů. Je to degradace a pohrdání práce většiny zaměstnanců Ústavu a Archivů.

Brigádní referent Žáček

Co si počít s Ústavem pro studium totalitních režimů


HISTORIE

Dne 12. listopadu přišli za Joskou Skalníkem pracovníci Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) a natočili s ním vzpomínky na vznik Občanského fóra a jeho plakátu Havel na Hrad. O jeho agentství se s ním však nebavili. O den později za ním přišla reportérka Reflexu kvůli rozhovoru o Občanském fóru. A sdělila mu, že má dokument, z něhož vyplývá, že se 20. listopadu 1989 sešel s příslušníkem StB. Následně vyšel 16. listopadu na iDnes článek Jiřího Šťastného, v němž se o Josku Skalníkovi zmiňuje jako o agentovi StB. Tentýž den ÚSTR oznámil, že 18. listopadu vydává knihu Občanské fórum, den první, v níž se o Skalníkovi píše jako o agentovi StB.

Faktem je, že se Skalníka na jeho činnost agenta z ústavu nikdo nezeptal. Tato nedávná aféra vyvolala vznik petice iniciované Stanislavem Pencem a nazvané Dějiny nejsou pouze dokumenty StB, která se Skalníka zastává. Tím se opět upřela pozornost na zmiňovaný ústav. O zasvěcený pohled jsme požádali spolupracovníka týdeníku EURO Jana Schneidra, který se touto problematikou systematicky zabývá. Práce, ba sama existence Ústavu pro studium totalitních režimů polarizuje veřejnost. Některé výhrady k této instituci jsme publikovali již v době jejího vzniku (EURO 17/2007). Zkusme s odstupem času stručně zrekapitulovat, proč vlastně ÚSTR vznikl, co má dělat a jak svou práci podává. Prizmatem kritérií a postupů uplatňovaných tímto ústavem se nakonec podívejme i na jeho ředitele.


POCHYBNÉ PŘEDPOKLADY

Vytvoření ústavu bylo vítězstvím pojetí dějin, před nímž varoval George Orwell. Zákonem byly soustředěny zpravodajské archivy, vytvořen ÚSTR k jejich prezentaci a rámcově stanovena i konkrétní interpretace dějin! Práce expertů ústavu je založena na dokumentech Státní bezpečnosti – která je však, když se to hodí, týmiž „experty“ prohlašována za ďáblovo lejno. Některé dokumenty pochopitelně již nejsou k nalezení. Jiné jsou naopak dokonce medializovány, často podle politických potřeb doby. Příklady jsou známy: zveřejnění seznamu příslušníků rozvědky, kauzy Kundera, Gott, Tošovský, Neckář, Bohdalová, Hlaváček, Ploc a jiné.

Druhou kritickou okolností v rodném listu ústavu je scestné pojetí „vyrovnávání se s minulostí“. Očistu zástupně za národ rituálně provádí jakési lustrační kněžstvo – a občas nějakou oběť předhodí davu. Novodobí inkvizitoři nepostrádají pocit výlučnosti. Jejich posláním je boj s temnými silami. Pomalu, ale jistě tak začínají splývat se studovanou (revolučně totalitární) matérií.


JAK SE MĚNILA LEGISLATIVA

ÚSTR má podle dikce zákona především „zkoumat a nestranně hodnotit“ a „analyzovat“ v předmětném období „zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii“. V této souvislosti bude výhodou citovat ze stanov Socialistického svazu mládeže (SSM): „SSM je ... blízkým spolubojovníkem KSČ. ... SSM rozvíjí svoji činnost pod vedením KSČ – vedoucí síly naší společnosti. Vychází z programu a cílů KSČ...“ a tak dále. K SSM se totiž ještě vrátíme.

Původně zamýšlenou pouze „pamětní roli“ ústavu poslanci změnili na studijní, zaměřenou na totalitní režimy. ÚSTR by tedy měl studovat všechny aspekty vzniku a praxe ne jednoho (komunismu), ani dvou (plus nacismu), ale totalitních režimů obecně. To nutně zahrnuje studium totalitních prvků a tendencí, a to i u režimů demokratických. Diskutovanou tezí by mohlo být, že totalitní prvky jsou všudypřítomné. Režimy je do jisté míry asi musejí mít, jinak by nepřežily. Musejí je však kontrolovat, jinak by nezůstaly demokratické. Jak je však účinně držet pod kontrolou, aby se to na společnosti příliš nepodepsalo? Jako se to stalo právě ÚSTR...


DĚJINY NEJSOU POUZE DOKUMENTY STB

Takto nazvaná petice Stanislava Pence byla vyvolána publikací ústavu týkající se vzniku Občanského fóra v listopadu 1989. V ní byl bývalý místopředseda Jazzové sekce Joska Skalník dehonestován jako agent StB, aniž by dostal šanci se k tomu vyjádřit (třeba v poznámce pod čarou). ÚSTR dokonce na toto odhalení média ještě v předstihu upozornil. Brzy nato však ředitel ústavu Pavel Žáček zařadil zpátečku a prohlásil, že jde o záležitost – vzhledem k záměru publikace – marginální. Korunu všemu nasadilo sdělení, že Josku Skalníkovi byly následně předloženy materiály, v nichž je zmiňován. Tyto materiály však byly vyhledány až poté, co aféra vypukla. To znamená, že v době vzniku publikace je odborníci nestudovali, takže Skalník byl uveden skutečně bez znalosti kontextu a bez interview. Bohudík tato odporná praxe narazila.

Jsou „historici“, kteří se s bádáním opravdu moc nepářou. Například Prokop Tomek vydal knihu Okres na východě 1960–1989, v níž se údajně snažil popsat různé aspekty činnosti Státní bezpečnosti vůči občanům havlíčkobrodského okresu. Výsledkem je publikace, v níž pouze okomentoval to, co v archivech náhodou ponechala StB. Nic víc. Nemluvil snad s žádným z žijících pamětníků. „Tak to bychom museli obíhat všechny ty aktéry a ptát se jich,“ reaguje na výhrady „historik“ Žáček.


K ČEMU MÁ ÚSTAV SLOUŽIT

Položili jsme si kdysi otázku, zda má ÚSTR vzniknout a čemu má sloužit – zda ke smíření, nebo k permanentní studené občanské válce. To druhé bylo správně – jak ukázala praxe. Oslyšen bohužel zůstal názor Václava Klause, že se zkoumáním minulosti se to má jako se zpětným zrcátkem v autě: musí být, ale ne větší než čelní sklo.

Abychom správně porozuměli jistým rozdílům: ÚSTR zveřejnil jakési materiály se jmény kmenových zpravodajců a osob, které šmahem označil za spolupracovníky Státní bezpečnosti. Lze namítnout, že Stanislav Penc před časem publikoval seznam ještě obsáhlejší. Jenže na rozdíl od ústavu se Penc nedopustil žádné dehonestace. Zveřejnil vlastně rejstřík osob, o něž se StB dále nespecifikovaným způsobem zajímala, doplněný odkazy na konkrétní archiválie. Proti tomu nelze z lidského hlediska nic namítat, a z badatelského dokonce naopak.

Mnoho komentářů se již intuitivně dotklo tušeného velkého problému: když už ÚSTR takto zásobuje média, škodí všem alespoň rovnoměrně? Zde je zakopaný pes. Žáček se nestará, „kde ty lidi dělaj dneska“, jak arogantně reagoval na otázku, zda ho zajímají případné problémy lidí z jím publikovaných seznamů kádrových příslušníků civilní rozvědky. Mohli bychom právem předpokládat, že zveřejní též personální sestavu vojenské rozvědky, známé za předchozího režimu pod názvem Zpravodajská služba Generálního štábu. Jestli tak neučinil a učinit nehodlá, může to vyvolávat řadu podezření. Může být, že pracuje v její prospěch? Se všemi důsledky z toho plynoucími? Nebo jen pomáhá destruovat civilní rozvědku v boji zpravodajských složek státu o rozpočtové prostředky? Znejistit její osazenstvo, poškodit jeho morálku? Obě varianty však znamenají státobezpečnostní riziko!


ZIFČÁK A SSM

ÚSTR na svých internetových stránkách kvantifikuje svoji činnost. Můžeme se dočíst počty stran, publikací, konferencí. Nás však dvacet let po cereport lospolečenské změně zajímá, co vlastně ústav vybádal. Například o roli příslušníka StB Ludvíka Zifčáka? Na svých webových stránkách totiž dosud uvádí, že po brutálním potlačení demonstrace na Národní třídě sehrál dosud nepříliš objasněnou roli „mrtvého studenta“. Nepokládá Zifčákovu úlohu za důležitou k objasnění tehdejších událostí a k vyvrácení „listopadových“ mýtů? ÚSTR se podle vyjádření svého mluvčího Zifčákovou rolí zabývá. Máme prý sledovat odborné výstupy. Otázkou je, jestli se jich dočkáme dříve, než sejdeme věkem.

A jak se ÚSTR věnuje roli vrcholových orgánů SSM v průběhu roku 1989? Je možné se seznámit s výsledky bádání o činnosti tohoto – podle citovaných stanov – „blízkého spolubojovníka KSČ“? Nakolik mají odborníci z ústavu prostudovánu roli SSM v majetkové transformaci jednoho režimu do druhého? Mluvčí ústavu na tuto otázku nemá jinou odpověď než upozornění, že „zde máme pluralitní prostředí, tj. kromě ústavu existují v ČR i další instituce (např. ÚSD, ÚDV), které se zcela jistě tématy, o něž máte zájem, zabývají. Obraťte se také na ně, třeba vás jejich pracovní výsledky uspokojí“. Nojo, ale bezpečnostní archivy má pod palcem ÚSTR.


ŽÁČEK SE NECHCE BAVIT

Můžeme se však tázat dále: Má ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček bezpečnostní prověrku – a jestli ano, na jaký stupeň? Zastával za minulého režimu nějakou funkci v SSM? Jestli ano, necítí se být ve střetu zájmů? Mluvčí ústavu odpovídá: „Jak jistě dobře víte, ÚSTR nepracuje s utajovanými informacemi, a proto žádný z jeho zaměstnanců bezpečnostní prověrku nepotřebuje. S podrobnostmi o bezpečnostních rizicích řešených v rámci zákona č. 41/2005 Sb. se obraťte na kompetenta, tj. Národní bezpečnostní úřad.“ O Žáčkově svazácké minulosti ani čárka.

Právě Žáček ovšem silně ovlivnil podobu vznikajícího ústavu a řídí jeho současnou činnost. Jak jsme již uvedli, ÚSTR namísto studia totalitních režimů preferuje šťárání v minulosti různých osob, a to pouze na základě různě důvěryhodných dokumentů, bez interview s těmito osobami. Pan ředitel se tedy nemůže divit pokusu o drobnou sondu do jeho minulosti. Interview i odpověď na naše otázky odmítl, takže si musíme vypomoci jinak. Nejlépe tím, co o sobě sám napsal v knize Sto studentských revolucí (1999).


ŽÁČEK A SSM

Připomeňme, že Žáček byl studentem Fakulty žurnalistiky UK a přijat ke studiu byl – nepochybně s dobrým kádrovým profilem – v době komunistické totality. Ve zmíněné knize píše: „Členové SSM si v prvních svobodných volbách na téhle fakultě měli ‚svobodně‘ zvolit školní výbor SSM. ... Nicméně, fakultní výbor se změnil, něco se začalo dít, nebyl tam, myslím, nikdo z minulé doby přežívačů. Já jsem dostal tu nejblbější funkci, jaká tam byla, brigádního referenta.“ (str. 844–845) Svědectví se s největší pravděpodobností týká podzimu roku 1988 (sám Žáček to v knize neuvádí přesně).

Jak se brigádní referent Žáček podílel na činnosti totalitního dohledu nad tiskovými aktivitami vysokoškolských studentů (kde StB stačilo mít jednoho jediného konfidenta, aby věděla všechno), z něhož se mávnutím kouzelného listopadového proutku stala demokratická organizační struktura (stejná závorka)?

„...do tohodle všeho tehdy také vzniklo Studentské tiskové a informační středisko (STIS), které podchycovalo snahy všech redaktorů studentských časopisů. Ukázalo se to jako výborný nápad. Studenti se každý den informovali o situaci na té které fakultě, získali pod patronací městské vysokoškolské rady SSM legální platformu k diskusi a hlavně postupně ztráceli strach. Ač mě zpočátku šéf střediska Martin Mejstřík bral spíše za blázna, za potrhlíka, stal jsem se, tuším že s Monikou Pajerovou, místopředsedou. Sešel se tam děsný konglomerát lidí, který, i když tam taky byla ve vzduchu občas cítit jakási nedůvěra, vytvářel každý čtvrtek U Bílého koníčka zvláštní povzbudivou atmosféru. Tím vším prolínal STIS, který prorážel informační bariéru, vytvářel jakousi organizační strukturu, která se posléze na jedničku osvědčila v prvních dnech po 17. listopadu...“ (str. 845–846)


ŽÁČEK A STB

I o tom, jak si ve svých aktivitách počínal, referuje sám Žáček. „Právě Venca (Bartuška) nám ‚zkušeně‘ radil, že kdyby něco, tak (na výslechu na StB) řekněte, že nechceš být konfident, a oni se toho slova konfident zaleknou a už se o tebe nebudou zajímat. Já jim to tam opakoval asi pětkrát a pořád nic.“ (str. 847)

„V Bartolomějské jsem si to zavařil především tím, že se ‚nějak‘ řeč stočila k Protu (studentský časopis ‚Proto‘, jehož byl Žáček šéfredaktorem) a já se jich ptal, zda mají poslední číslo, protože jsem si myslel, že ho mají. Řekli, že ne, ale stejně už ho asi měli. Domníval jsem se, že nebude nic proti ničemu, když jim ho nechám, ‚když půjdu kolem‘. Pak jsem vypadl, oddechl jsem si, ale říkal jsem si, sliby se mají plnit, tak jsem přišel asi za týden na vrátnici a říkal jsem tomu dozorčímu, že tady mám nějaký časopis a kde ho mám nechat, že to je na jméno Šrámek.“ (str. 848)

„Prohlašuji, že jsem nikomu žádné informace a materiály OF nepředal,“ uvedl nedávno výtvarník Joska Skalník. Jak vidno, takové prohlášení ředitel Pavel Žáček učinit nemohl.

Z toho všeho se dá usuzovat, že ředitel Pavel Žáček zřetelně osvědčoval své uvědomění ve svazácké funkci. A protože na ni mohla navazovat kandidatura na členství v KSČ, bylo nutno ověřovat, zda se to vše děje upřímně a bez postranních úmyslů. Na to dohlížely bdělým okem shodou okolností mimo jiné právě orgány, jejichž archivy se Žáček tak nějak přirozeně začal po převratu zabývat. A tak Impérium bylo schopno uštědřit úder Jazzové sekci ještě i po dvaceti letech!

***

Novodobí inkvizitoři nepostrádají pocit výlučnosti. Jejich posláním je boj s temnými silami. Pomalu, ale jistě tak začínají splývat se studovanou matérií. Co vlastně ústav vybádal? Například o roli příslušníka StB Ludvíka Zifčáka? Dá se usuzovat, že ředitel Pavel Žáček zřetelně osvědčoval své uvědomění ve svazácké funkci


JAN SCHNEIDER, spolupracovník redakce Euro

Vyšlo v 51 čísle 21.12.2009

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

drakone napsal(a):

"Ceterum censeo: CARTHAGINEM (P.Žáček) esse delandam!"
Stanislav CATO Penc
neboli: Ostatně soudím, Žáček musí být zničen!(podobně jako Kartágo za dob Hannibala)
Rekapitulace: nejdříve Žáček pokřtil knihu OF, den první(14.11.89)v Činoherním klubu. Už tam Penc autora kritizoval,ačkoli přiznal,že kniha je jinak pěkná,zajímavá.Jen ten Joska Skalník-ach jo-neměl být skandalizován! Hysterák Johna Boka ponechme stranou. 17.11.89 vzniká Pencova petice, která žádá odstoupení šéfa ÚSTR Žáčka.
Na oslavě 20.výročí,17.11.,ji podepíše v Rock café m.j. Havel s douškou,že souhlasí,ale do personálních záležitostí nechce zasahovat?!Jak šalamounské:-)
Záhy vznikne protipetice,kterou podepisuje I.M.Jirous,Ruml,Křižan
-nařknou Pence, že nahrává levici,která chce ÚSTR zrušit.
Méně informovaní jedinci(Rejžek) se popadají za břicho: Penc zveřejnil na webu 777.000 jmen a pak Žáček zveřejní 1 jeho kámoše a Penc se může zjevit! Potíž je v tom, že Svazky.cz neříkají kdo je donašeč a kdo hrdina. Nicméně:
Pencův lítý boj za odvolání P.Žáčka-několik týdnů před tím, než bude vyhlášeno nové výběrové řízení (nejpozději v lednu 2010) je ujetý a kontraproduktivní.Tak.
22. 12. 2009 | 18:36

drakone napsal(a):

Aby mě Penc nemohl označit za lhářku - opravuji:18.11.09 byl křest OF,den první v Činoheráku.
22. 12. 2009 | 18:47

vlk napsal(a):

Tak tohle je osobní válka Penc -Žáček.. Takový bulvárek na Aktuálně. Je škoda, že neuslyšíme protistranu. To by jistě bylo počteníčko. Jakona žižkovské pavlači.

Nicméně Žáček a jeho ústav , tak to je hodně smutný kino. To nebylo stvořeno za účelem bádání. na to tad y byla je a velmi kvalifikovaně ˇustav soudobých dějin AV, nýbrž jako mašina na skandalizaci politického nepřítele. A Žáček s e v téhle roli dokonale vidí.Bohužel.
22. 12. 2009 | 21:57

martys napsal(a):

vlk:
já Žáčka snad ani slyšet nechci....postupem času jsem dospěl k názoru, že je to psychopat, který si z výzkumu kom. režimu udělal dobrou trafiku!!!! ústav pod jeho vedením mrhá prostředky, užitečného neudělal nic, ale na politickou objednávku toho už udělal poměrně dost
22. 12. 2009 | 22:40

Pavel napsal(a):

Ad Drakone
Jen na okraj, o konkurzu se už mluví více než rok, to by nikdo nemohl říci nic. Je to stejně problematické jako teze, že když už ten ústav máme, tak ho nekritizujme, neboť nahráváme zastáncům jeho zničení.
Myslím, že to je dobře, že tento článek někdo napsal - aspoň Žáček vidí, jaké to je, když se vše bere doslova.
23. 12. 2009 | 02:25

Béda napsal(a):

p. Penc,

"Historický" ústav, jenž se snaží dovodit historii s personálií obyvatelstva, přičemž tyto personálie byly hned na samém začátku "očištěny" od materiálů současných politických elit je prostě k ničemu. Je to vyloženě účelová záležitost.

Byť je v jeho čele p. Žáček, byť byste jej vedl vy anebo transformovaný p. Štětina. Prostě to není instituce pracující standardními metodami ale instituce pracující na politickou zakázku.
23. 12. 2009 | 06:56

drakone napsal(a):

Dějiny nejsou jenom dokumenty STB, ale taky je nepíše Standa Penc a John Bok,dokonce ani ten Pavel Žáček ne!Zrála jsem v době, kdy se dějiny vykládaly tak mizerně a prolhaně, že jsem alergická na JAKÉKOLIV MANIPULACE FAKTY.
Bohužel, asi žádné "odideologizované dějiny" neexistují. Nicméně tak závažnými fakty, jakože Václava Havla v době zakládání OF obklopovali v jeho nejbližším okruhu agenti STB, že se k nim před volbou prezidenta uchýlil, aby ho "chránili" před veřejností - tomu by se měli a já doufám, že tak už dávno činí-
věnovat renomovaní historici, bez ohledu na výstup takového bádání. Možná Žáček při vedení Ústavu chybuje, ale v tomto bodě NE. Ústav upozornil veřejnost na historicky závažná fakta! Kromě toho si myslím, že když je někdo zbabělý, pak obvykle nenajde ani dost odvahy na doznání a pokání. Podobě jako Nohavica, Kanyza a Skalník už k nim taky patří. Při tom by udělali nejlíp,kdyby řekli pravdu.
Lidi by to pochopili a odpustili by jim.
24. 12. 2009 | 11:16

Václav napsal(a):

ÚSTR funguje velmi dobře. Zveřejnil materiály, o kterých se nám dosud ani nesnilo. Třeba o Ludvíku Zifčákovi! ÚSTR dělá přesně to, co má: zveřejňuje informace. A je opatrný při jejich výkladu. Připravuje materiál pro práci historiků. A dělá to bez ohledu na osoby. Konečně! 20 let jsme na to čekali.
ÚSTR také organizuje odborné semináře pro pedagogy. Vynikající semináře! A vybavuje pedagogy materiály, které jim umožní lépe vysvětlit nové generaci, co to byl komunismus, resp. reálný socialismus.
Proto útoky proti ÚSTRu a osobně proti Pavlu Žáčkovi se daly čekat, estébáci jsou na to specialisté. Jde vlastně jen o důkaz, že ÚSTR pracuje dobře.
Polemizovat se spolupracovníkem redakce Euro Schneiderem se nechystám, nemělo by to smysl. Odvedl svou práci. Ale musí ho vnitřně sžírat, že na Pavla Žáčka ve skutečnosti nedokázal nic vyšťárat.
28. 12. 2009 | 11:34

Václav napsal(a):

A ještě něco. Neotvírejte stránku Stanislava Pence kozy.cz. Je zavirovaná. Trojským koněm...
28. 12. 2009 | 12:34

Huhy napsal(a):

Za největšího komika možno označit Václava, 11:34:37.
14. 01. 2010 | 14:17

tiffany napsal(a):

sungguh informasi yang menarik
19. 02. 2010 | 09:57

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
27. 03. 2010 | 01:39

http://www.kw61.com/replica-u-boat-watch napsal(a):

abc
30. 03. 2010 | 03:04

Links of London sale napsal(a):

I wasn't too crazy about doing it, but I couldn't think of anything else descriptive. Besides, I sort of liked writing about it. It took me about an hour, because I had to use Stradlater's lousy typewriter, and it kept jamming on me.
31. 03. 2010 | 09:51

Porsche Design watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 07:24

replica watches napsal(a):

Přinejmenším pozoruhodné jsou šachy kolem bývalé dceřiné společnosti ČEZ, firmě I&C Energo. Firmu si ČEZ vyšlechtil na hlavního dodavatele údržby a rozhodujícího partnera v rekonstrukcích na klasických a jaderných elektrárnách v ČR. I&C Energo navíc vlastní know-how k software řídícího systému na Temelíně
10. 04. 2010 | 03:05

replica watches napsal(a):

Přinejmenším pozoruhodné jsou šachy kolem bývalé dceřiné společnosti ČEZ, firmě I&C Energo. Firmu si ČEZ vyšlechtil na hlavního dodavatele údržby a rozhodujícího partnera v rekonstrukcích na klasických a jaderných elektrárnách v ČR. I&C Energo navíc vlastní know-how k software řídícího systému na Temelíně
10. 04. 2010 | 03:07

air jordan sale napsal(a):

12. 08. 2010 | 19:05

p90xWorkoutDVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 09:31

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 04:13

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy