Jak dál s českou energetikou?

30. 11. 2008 | 04:33
Přečteno 9427 krát
Navazuji na svůj příspěvek z 26. 11. „Informace o ustavení a činnosti tzv. Nezávislé energetické komise (NEK)“. Jaké jsou tedy závěry zprávy NEK a jaká doporučení NEK formulovala?
Zpráva vychází z principu volného trhu s energií v EU. Tento trh se ovšem musí realizovat podle jasně stanovených pravidel, která hájí oprávněné zájmy české společnosti. Navrhujeme úpravu legislativy v tomto směru.
Mezi nejdůležitější výstupy zprávy patří doporučení vedoucí ke snížení energetických rizik. Zpráva ve své syntetické části apeluje na tvůrce státní energetické koncepce, aby v dohledné době formulovali pro oblast energetiky zásadní rozhodnutí, která vlastníkům energetických společností umožní rozhodovat jak o investicích, tak o dlouhodobém smluvním zajištění dodávek paliv. Analýza ukazuje, že nám jinak po roce 2015 hrozí nestabilita energetického hospodářství, zejména elektroenergetiky, distribučních systémů a systémů centrálního zásobování teplem. Vyčerpávají se domácí zdroje energie (uhlí) a potenciál jiných tuzemských zdrojů k jejich substituci (především OZE) není dostatečný a přechod je pomalý. Stárne výrobní základna a proces obnovy výroben elektřiny a tepla se téměř zastavil, především v důsledku měnící se státní energetické strategie a diskontinuitě priorit střídajících se vládních reprezentací; v době, kdy byly zpracovány podklady pro závěrečnou zprávu, bylo zastaveno jak rozhodování o limitech těžby hnědého uhlí, tak o jaderné energetice.
Pokud se rychle v této oblasti nerozhodne bude zdrojem nerovnováh více faktorů: postupně zastarávající zařízení pro výrobu a přenos energie, výrazný nárůst celkových nákladů, spojených s využitím domácích zdrojů (nárůst cen emisních povolenek), a administrativní omezení (potvrzení stávajících ekologických a těžebních limitů pro hnědé uhlí, zpevňující se limity pro emise a další).
V takové situaci je pravděpodobné (a modelové simulace to potvrzují), že v období 2015-2025 bude v některých letech nutné krýt část poptávky po elektrické energii dovozy. Při očekávaných nerovnováhách na energetických trzích v okolních zemích to povede k nárůstu cen elektřiny (nejen v ČR), s dopady do obchodní a platební bilance země a přeneseně k možným tlakům na měnu a dlouhodobé úrokové sazby. Zvýší se citlivost ČR vůči zahraničně-politickým rizikům. Již dnes ceny silové (neregulované) elektřiny v důsledku napětí na okolních trzích rychle rostou, a dojde-li k výraznějšímu převisu poptávky nad nabídkou na domácím trhu, pak vyšší cena energie povede k nižší konkurenceschopnosti všech navazujících produktů a služeb. Totéž platí pro teplo, kde je navíc substituce hnědého uhlí plynem a dovezeným černým uhlím ještě problematičtější. Negativní ekologické dopady jsou rovněž evidentní: v případě dlouhodobějšího převisu poptávky a prudkého nárůstu cen budou environmentální kriteria rychle potlačena, neboť prioritu bude mít krátkodobé využití jakéhokoliv rychle využitelného zdroje bez zřetele na okamžité dopady na životní prostředí.
Další riziko spočívá v apriorním omezení využití některých zdrojů. NEK pracovala se scénářem, kde se nepočítá s prolomením současných platných územních a ekologických limitů těžby hnědého uhlí. Plynou z toho však konkrétní rizika v zásobování teplem. Mělo by dojít k hluboké restrukturalizaci výrobní základny a stávající poznatky vedou k závěru, že by se mělo využít hnědé uhlí ze současně otevřených lomů pro teplo na úkor výroby elektřiny, případně posílit kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. Jedním z doporučení v této oblasti je i podpora decentralizace výroby tepla s lepšími možnostmi využití biomasy a zemního plynu.
NEK doporučuje aby se začalo diskutovat o limitech těžby hnědého uhlí. Tato diskuse přesahuje rámec zprávy NEK. Doporučujeme, aby specializovaná komise odborníků v oblasti veřejného zdraví, energetiky, národohospodářství a sociologie posoudila vliv případného prolomení limitů těžby uhlí v severních Čechách z hlediska ekonomického, bezpečnostního a dopadů sociálních a na zdraví obyvatel.
Výsledky práce NEK ukazují na účelnost jaderné energetiky v energetickém mixu v ČR a tento závěr je velmi robustní i při poměrně značných změnách výchozích parametrů. Netvrdíme, že bez jaderné energetiky dojde v námi sledovaném období v české energetice ke kolapsu. NEK však upozorňuje na to, že bez jaderné energie bude elektřina dražší, s možností hlubší destabilizace a silnější závislosti na vnějších zdrojích. NEK si je vědoma toho, že jaderná energetika není uzavřeným cyklem a že existuje problém jaderného odpadu. Ale vývoj nových typů jaderných reaktorů snižuje závažnost tohoto problému.
Významné riziko je též dáno vztahem energetiky a životního prostředí. Česká republika plní většinu závazků, ale do budoucna je třeba počítat s přísnějšími parametry a limity. To bude pro průmyslovou zemi problém. Ke splnění i těchto přísnějších kriterií má napomoci cílená státní podpora, která je v v současné době v ČR směrována především k podpoře výroby elektřiny z OZE. Je třeba si uvědomit, že bez státní podpory by nebyla energie z OZE konkurenceschopná. Využívání obnovitelných zdrojů ale vede ke snižování emisí skleníkových plynů a s výjimkou spalování biomasy i k výraznému snižování emisí ostatních škodlivin. Může se snížit i dovozní závislost a decentralizace výrob pozitivně přispívá k bezpečnosti zásobování energií. Možnosti OZE nejsou u nás plně využity a za státy EU15 v této oblasti zaostáváme.
NEK doporučuje politické reprezentaci aby prosazovala dobudování celoevropských přenosových sítí pro primární zdroje i elektřinu. Domníváme se, že by bylo vhodné k tomu využít naše předsednictví EU.
Na průsečíku vnitřních a vnějších vlivů pak leží rizika, spojená s nebezpečím krizových stavů v energetických soustavách regionu, do kterého česká energetika patří. Jakkoliv neočekáváme masové a dlouhodobé výpadky v nabídce elektřiny, ČR musí výrazně prohloubit svoji připravenost na tyto krizové stavy, které se mohou vyskytnout především ve velkých městských aglomeracích.
Mezi nejdůležitější doporučení NEK patří zásada, že vláda nebude a priori omezovat využití některých potenciálních palivo-energetických zdrojů. Odborné posuzování všech aspektů energetiky má být otevřeno. Zhoršená situace ve zdrojích energie ve světě vylučuje luxus politicky či ideologicky motivovaných zákazů v této oblasti.
Vláda by si měla být vědoma skutečnosti, že péče o environmentální aspekty dlouhodobého rozvoje české ekonomiky a společnosti je veřejným zájmem. Vláda v této oblasti rovněž přijala v nedávné době významné mezinárodní závazky, které má plnit.
Na základě těchto souvislostí by vláda neměla podporovat vývoj, vedoucí v dlouhodobém horizontu k závislosti české ekonomiky na dovozu elektrické energie. Měli bychom si zachovat komparativní výhody pro výrobu elektrické energie a tepla na svém území. Znamená to maximálně využít nabízeného potenciálu úspor energie, a to jak na vstupu tak na výstupu, a zodpovědně zvažovat využití domácích palivo-energetických zdrojů. V případě dovozů ropy a plynu by vláda měla maximálně spolupracovat se spojenci a partnery. Je jasné, že EU a tedy ani ČR nejsou a v dohledné době nebudou nezávislé na současných primárních zdrojích energie, které musí dovážet.
Ve zprávě se dále upozorňuje na význam uhlí jakožto chemické suroviny. Kritická situace také nastává v oblasti lidských zdrojů. Odchod zkušených odborníků z energetiky početně převyšuje nástup nové generací. Poprvé byla do zprávy NEK také zpracována problematika energetiky dopravy.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

To nejsou veselé vyhlídky. Rozvoj jaderné energetiky je prioritou. Od veřejné el. soustavy se těžko odpojím - prioritně ji budu používat jako bivalentní zdroj energie pro ventilační jednotku s tepelným čerpadlem s rekuperací a solární podporou vytápění. I pasivní chlazení v létě a ohřev TUV potřebuje pohon.
Důležité je bydlení mimo centra, tam to směřuje k průšvihu. Krby v bytech nebudou a stromy na chodníku neporostou.
Další průšvih bude s pitnou vodou.
Podpora OZE pro normální lidi téměř zanikla - to je výsledek práce Bursíka.
30. 11. 2008 | 07:27

Milan V napsal(a):

Všimněte si nebezpečí starých (treba 1/2 roku) prognóz:
VE ZPRÁVĚ SE PÍŠE (cituji)
...V takové situaci je pravděpodobné (a modelové simulace to potvrzují), že v období 2015-2025 bude v některých letech nutné krýt část poptávky po elektrické energii dovozy. Při očekávaných nerovnováhách na energetických trzích v okolních zemích to povede k nárůstu cen elektřiny (nejen v ČR...
....Již dnes ceny silové (neregulované) elektřiny v důsledku napětí na okolních trzích rychle rostou...

Skutečnost: ceny silové elektřiny v Evropě (a též akcie ČEZ) klesly téměř na polovinu

Ale ceny elektřiny pro spotřebitele (zvláště v Jižních Čechách enormně rostou - nedávno +19%.

Myslím, že by zpráva se měla rozdělit na 2 části: část faktickou, na které se všichni rozumní lidé shodnou: úspory všeho druhu, více čisté energie, bez jakéhokoliv odpadu...

a na část která vznikla jako výsledek lobistických snah: to je ta část, jež nepřímo podporuje stavbu nových (ale typově zastaralých) jaderných elektráren (ty nové existují jen v hlavách některých fyziků, nejsou v provozu nikde na světě). Myslím že tito lobisté by měli především zajistit bezporuchový provoz Temelína - zde jsou velké rezervy.
30. 11. 2008 | 08:22

badatel napsal(a):

to MilanV,
vážený, průšvih s elektřinou nastane právě proto, že v ČR je liknavý přístup k výstavbě nových jaderných elektráren.
Představte si Ty, kteří si v devadesátých letech zařídili vytápění na elektřinu a v současnosti kvůli cenám od toho ustupují. Ti ekonomicky slabší (a je jich hodně, to mi věřte) topí vším, co je levné nebo nestojí nic.
Jako důkaz svého tvrzení uvádím:
projeďte se někdy, když je zima, vesničkami kolem Prahy, obzvláště těmi co jsou v dolíku. Strašný smrad v ovzduší z nekvalitního topiva včetně plastů. Tomu říkáte ekologie?
A pří současné krizi a růstu cen energie pro malospotřebitele bude hůř, to mi věřte.
Nechte hlavy fyziků napokoji a raději se snažte do těch zelených hlav dostat základy středoškolské fyziky, aby si uměly spočítat a představit, kam jejich plácání vede.
V limitním případě k devastaci Přírody, právě pro odpor k jaderné energetice.
30. 11. 2008 | 09:07

Jedla napsal(a):

Vysoce radioaktivní odpad - vyhořelé palivo - skladujme v Praze v atomovém krytu zbudovaném pro Husáka na Hradě !!!!
30. 11. 2008 | 09:20

Venca napsal(a):

Ačkoliv z hlediska budoucnosti máte co se týče výstavby jaderných elektráren pravdu, obávám se že dokud budou v čele ČEZ současní manažeři, potom je více než jisté, že zdražování bude vždy drastické a k žádnému zlevnění nikdy nedojde.
30. 11. 2008 | 10:52

jogín napsal(a):

Nový vývoj probíhá u vyhořelého paliva. Většina radioaktivity pochází z transuranů, které jsou štěpitelné a využitelné jako palivo. Ve vývoji jsou "suché", metalurgické postupy k přepracování vyhořelých článků. Informacím v populární formě je věnováno číslo Scientific American, vydané i v českém překlacu.
30. 11. 2008 | 10:55

Jag napsal(a):

Nejvíc přínosná bude energetická krize pro aglomerace s panelovými byty a přemírou lidí,tedy města.Ti až bude všechno drahé,tak budou mít opravdu kvalitní vyhlídky pro život.Jak se budou diverzifikovat nebo měnit topení to nevím.Jádro to dlouhodobě nespasí.To jsou elektrárny nanejvýš pro jednu,dvě generace,ale kde je budeme stavět dál.......to si zastavíme jádrem celou republiku?A odpadem taky?Přitom je u nás prostor na oboje omezen.
30. 11. 2008 | 11:14

Selen napsal(a):

Jag: veškerý odpad, který Temelín a Dukovany doteď vyprodukovaly, by se vám pravděpodobně vešel do bytu/domu. Tak se mírněte s tím zatavením celé republiky :)
30. 11. 2008 | 11:30

Beran napsal(a):

Jen pro informaci pana profesora a zde diskutujících si dovolím uvést,že již kolem roku 1985(!) zahájil ČEZ s vyhledáváním lokalit pro výstavbu JE a byly ustaveny investorské skupiny po přípravu těchto staveb.Byly již i zcela konkrétně určeny lokality pro jejich výstavby ve Východních Čechách (JE Tetov) a na Severní Moravě.Snad i laik tedy pochopí,že dnes by již byly tyto JE i zrealizovány.Přišel rok 89 a havloidi měli jiné starosti (jezdit po Pražském Hradě na koloběžkách…) nežli např. i takovou pro ně hloupost jako je energetika.
Co se týče výstavby energetických zdrojů je nutno zcela jasně říci,že v podstatě veškeré velké elektrárny včetně JE Temelín byly postaveny do roku 1989 (u Temelína se dořešovala jen otázka bezp.systému s otazníkem,kdo dá víc do příslušné kapsy za jeho dodávku…).Pro ty neznalé jen to, že před JE Temelín byla postavena JE Dukovany.
Jedinou velkostavbou TOP managera Romana a jeho podivných kamarádíčků byl od roku 89 jejich úřednický palác v Praze 4…. Zisky ovšem udělat umí(miliardy jim padají bez jakékoliv jejich zásluhy zejména do jejich bezedných peněženek, ale jestlipak také vše co v podstatě nakradli zase dnes při propadu jejich akcií vrací?) ,stačí zvyšovat ceny(dostačující je rozum žáka 2.tř.obecné školy) el.energie a zotročovat tak hospodářství i obyvatele celé ČR.
Roman a spol. tak nesou plnou odpovědnost (všestrannou) za to co činili i činí proti zájmům rozvoje hospodářství ČR(viz např. i Stanovisko Hosp.komory k dalšímu zdražování el.energie) a proti všem občanům této republiky.
30. 11. 2008 | 11:30

JJJ.Miška napsal(a):

Ať s jádrem nebo bez jádra,tak elektřina levnějšínebude. Protože si a nadále bude ČEZ mastit kapsy na úkor českých daňových poplatníků. Dále. Mělo by Vám být známo, že existuje ještě jeden druh doposud nevyužívané energie. A tou je prasíla.
30. 11. 2008 | 11:34

MilanV napsal(a):

ad badatel:
cituji...to MilanV,
vážený, průšvih s elektřinou nastane právě proto, že v ČR je liknavý přístup k výstavbě nových jaderných elektráren.
Představte si Ty, kteří si v devadesátých letech zařídili vytápění na elektřinu a v současnosti kvůli cenám od toho ustupují....

To snad nemyslíte vážně. Teď nedávno nám ČEZ, tentokrát jako distributor hlásil: ČR hrozit "Blackout", když se k nám "řítilo asi 17 GW výkonu německých větrných elektráren". Tady něco nehraje: Temelín 1 už půl roku nejede, ale blackout nám nehrozí, a těch "pár bezvýznamných větrníků" najednou mnohonásobně překoná Temelín??
A postavíte je hned, mají nejvyšší energetickou návratnost (EROI), ne jako Temelín 3 a 4 do kterých by jste sypal stovky miliard korun (dobrý kšeft pro ty co z toho budou něco mít) a elektřinu získáte někde po roce 2020. Do té doby můžete mít u nás instalováno mnohem více výkonu z OZE.

A ti co podlehli ČEZu a udělali si v devadesátých letech vytápění na elektřinu - no to byl přece zločin, v USA na to přišli již po prvé ropné krizi, že to je špatné. Ale u nás, aby se uměle vyrobily argumenty, že bude potřeba stavět další atomové elekrárny, tak se na to dávaly dotace. Opakuji, byl to zločin.
30. 11. 2008 | 12:44

SuP napsal(a):

Česká republika by hlavně měla najít jinou komoditu, kterou by byla schopna tak efektivně vyvážet jako elektrickou energii.
Takhle se kvůli bezednému státnímu rozpočtu (nenažranými mandatorními výdaji) plundrují surovinové zdroje, které budeme v budoucnosti setsakra moc potřebovat.
Domáhat se snížené "domácí" ceny elektřiny je úplná pitomost, když jsme napojeni na celoevropskou soustavu. To by byla stejná nehoráznost jako dvojí ceny pro turisty. Je to drahé? Šetřete!
A spoléhat na budoucí nákupy ze zahraničí? Pánové, trochu myslet by nezaškodilo! Až budeme ve stavu, že naše zdroje nám nebudou stačit, bude snad okolní Evropa trpět přebytkem elektřiny?
30. 11. 2008 | 12:59

Milan V napsal(a):

ad SuP cituji...Domáhat se snížené "domácí" ceny elektřiny je úplná pitomost, když jsme napojeni na celoevropskou soustavu. To by byla stejná nehoráznost jako dvojí ceny pro turisty....

To je další oblbování lidí, rozšiřované ČEZem. Před týdnem mi přišlo vyúčtování elektřiny za rok. Cena za kWh elektřiny je méně než polovina účtu - přesně jsou to 2014 Kč (mám NT a VT). A to odpovídá ceně na mezinárodní burze (opět musím opakovat že v současnosti je velmi nízká).
To beru,
proti tomu neprotestuji.

Ale většinu ceny (platil jsem 5644 Kč, čili za elektřinu jen cca 35,7%) tvoří: poplatek za odběrné místo,použití sítí, platby za jistič, distribuční služby. Pro přesnost musím uvést že platím i 50 Kč jako příspěvek na obnovitelné zdroje (to akceptuji, je to MÉNĚ NEŽ 1% z účtu, rád OZE podpořím).
A ted můj argument - přece to zajištění distribuce stojí u nás mnohem méně než v Německu, porovnejte mzdu pracovníka rozvodných závodů s německou mzdou. Takže bych očekával, že (ovšem když třeba management ČEZu naopak nebere mnohem více než management v Německu - znáte někdo čísla???) tyto platby budou u nás levnější. Proč by měla být elektřina pro maloodběratele u nás stejně drahá jako v Německu?
30. 11. 2008 | 13:32

Hugo napsal(a):

Milan V:
Kdyz se najednou objevi 17GW tak hrozi pad site. Je to stejne jako by jste napr. do vltavy vypustil celou kaskadu ....

a jeste k tem polocasum rozpadu. Vam se zdaly udaje jez jsem uvadel zavadejici.... (i kdyz fyzikalne precizni) - mel jste obavu co bude s primarem po skonceni provozu, tak vezte: kolegyne merila v boxech EDU-IV 8dni po odstaveni - je tam 5mkSv/h tzn.~20x nad pozadi. Pokud parogeneratory sviti 20x pres pozadi (navic po pouhych 8 dnech, kdy jeste pusobi Co-59), je mylne ocekavat, ze zbytek I.O. bude milionkrat pres pozadi.
30. 11. 2008 | 13:37

Hugo napsal(a):

Milan V:
Omlouvam se za chybu. Je to Co-58, a ma polocas 71d. Btw. zde uz dostava likvidace I.O. jiny rozmer, ze? :)
30. 11. 2008 | 13:40

PETR napsal(a):

To už slyšíme 19 let a elektřina stále " zlevňuje ". zase jeden LOBISTA z TEMELÍNA !!!
30. 11. 2008 | 14:19

Milan V napsal(a):

ad Hugo:
a co nádoba vlastního reaktoru, ta asi nebude radiačně jen 20x nad pozadím?? Znáte čísla??
Ale to jsou jen detaily...
Já taky vím, že hlavní problémy Temelína nejsou v jaderné části ale v turbinach, holt se soudruzi rozhodli je dělat moc velké a taky když necháte ležet hřídel dlouho bez pohybu tak se vám asi prohne...
30. 11. 2008 | 14:29

Jag napsal(a):

Selene i když se odpad vejde do jednoho bytu,jeho případný únik a kontaminace například vod,by mohla znehodnotit a ohrozit obrovské množství lidí.A stačil by jeden teroristický útok.A tak bych na jádro moc nespoléhal.Je to stejně nejistá věc,jako nejistý vítr.Akorát to vypadá super bezpečně a jistě.Jenže takových jistot už svět viděl......
30. 11. 2008 | 15:26

DDD napsal(a):

Co třeba selský rozum:
CO2 je problém zcela aktuální, zatímco havárie JE, problémy s palivem apod jsou problémy potenciální a odvratitelné (technologicky a organizačně). I nejzelenější mozky asi tuší, že výzvy k návratu na stromy nebudou populací vyslyšeny a větrníky a solární kolektory v dohledné době nenahradí "spalovací" zdroje. ITER asi taky situaci nevyřeší zítra, pokud vůbec někdy a na H2 Island jako pokus můžeme nejspíš vzhledem ke krizi rovněž na dlouho zapomenout. Pokud je to tedy globální změna klimatu vs. masové nasazení jádra, tak ekologické řešení je rozhodně jádro, nebo ne?
30. 11. 2008 | 16:28

DDD napsal(a):

Ještě si rýpnu do chytráků jako Jaq, hospodárná distribuce (a skladování) energie je stejně závažný problém jako její výroba, ne li větší. Takže naopak centralizovaní odberatelé ve městech jsou z tohoto hledika mnohem výhodnější a snadno řešitelní (nižší distribuční vzdálenosti, efektivnější využití sdílených zdrojů atd.)
30. 11. 2008 | 16:35

lerak napsal(a):

To ví každý,jen někteří to vědět nechtějí!
30. 11. 2008 | 16:35

lerak napsal(a):

To ví každý,jen někteří to vědět nechtějí!
30. 11. 2008 | 16:36

SuP napsal(a):

....takže ergo kladívko, právě proto, že se elektřina nedá skladovat, měli bychom v nejbližší době vyrobit co nejvíc elektrické energie z plynu. Ušetřit vlastní suroviny pro vlastní výrobu. Šetřit plynem je netaktické, dokud je, spotřebují ho ostatní, tak proč ne i my? Jestliže pálením plynu vzniká víc CO2, je to problém těch ostatních úplně stejně jako náš. Nevím, proč bychom my měli platit povolenky za vyšší exhalace a šetřit je tak státům, které si pak od nás elektřinu kupují?
A my tím současně získáme čas na obnovení atomového programu, který jsme tak hazardérsky opustili. (myslím výrobu strojírenských technologií pro jaderné elektrárny).
30. 11. 2008 | 16:51

Hugo napsal(a):

Milan V:
jsou - nejsou, Vy jste tohle pokladal za za jeden ze zasadnich problemu, a vyhodu nemeckych uhelek oproti jadru, jez tu dle Vaseho nazoru mely byt jako egyptske pyramidy navzdy.
Aktivitu nádoby neznam, ale nemuze byt prilis velka - ocel z niz je nadoba a primar je ze speciálních nízkokobaltových oceli a toky v nadobe nejsou prilis velke.
Kvuli nadobam z vyrazenych elektraren francouzi vytvorili kategorii "very low level waste" (a to dokonce zapadni oceli obsahuji vic kobaltu nez sovetske reaktorove oceli).
30. 11. 2008 | 17:02

Hugo napsal(a):

Pane profesore Pacesi:
myslim, ze jste odvedli dobrou praci. Ted uz je to bohuzel jen na politicich.
30. 11. 2008 | 17:13

Jag napsal(a):

Každý chytrý stát si šetří svoje suroviny a kupuje tam,kde nabízejí.Jen my jsme si nechali inteligentně vyrabovat uran od Sovětů a dnes si stavíme jádro,které v době,když energie budou docházet budeme zyvírat,místo abychom využili plynu,to má tady někdo pravdu.Ostatní si kupují naše uhlí a až bude uhlí málo prodají nám ho desetkrát dráž.Ale zdejší prý chytré mozky nám radí jádro.S tím jádrem se dlouho nevydrží,dokud bude životnost jaderných elektráren pár desítek let a jejich likvidace a likvidace odpadu bude stát taky obrovské peníze,tak při součtu nákladů a výdajů se zjistí,že to vůbec není tak rentabilní.To by naši špičkoví takyekonomové měli umět spočítat.Proč asi druhé státy tyto výroby nebo plundrace svého uhlí nepodpořili?Protože si spočítali náklady a zisk a vyšlo jim,že v této době to pro ně byla jen ztráta a devastace svých států.U nás nikdo nepředložil studii rentability,ale bláboly o tom,čím a jak.A to není k ničemu,když se k tomu nedodá béééé,tedy rentabilita.Ale na to jsme přece zvyklí.Kdyby dnes někdo sečetl rentabilitu dobývání uhlí,tak se třeba ukázalo,že teprve dnes by mělo smysl rubat uhlí.V minulé době vůbec,v Anglii to proto pozavírali a dnes šetří uhlí až budou ceny vysoko.Kdybysme spočetli náklady na ekologické sanace krajiny,náklady na léčení a renty horníkům a zisk z toho k nákladům,pochybuji,že by byl nějaký zisk.To je to naše hospodaření.Rubání za zisk pár korun,ale náklady v miliardách.
30. 11. 2008 | 17:14

Glosator napsal(a):

Vyhořelé palivo NENÍ odpad, lze je přepracovat a recyklovat, což se z části už děje.
30. 11. 2008 | 18:00

badatel napsal(a):

to MilanV,
pane vy si doplňte vzdělání, a potom vykládejte takové nesmysly, že topení elektřinou z jádra je zločin. Vy asi neznáte funkční závislost spalování klasických paliv na skleníkový efekt, globální oteplování apod. Víte, věci je nutné posuzovat globálně a hlavně se řídit vyspělými ekonomie EU a USA, kde jádro hraje prim.
S Vaším vzděláním Vám doporučuji sepisovat podobné bláboly jako antievropský autor Modré planety.
30. 11. 2008 | 18:41

Monopol napsal(a):

Tiskové prohlášení ČEZ
Vážený zákazníku! Chceme se vyjádřit, že dokonale rozumíme vašemu vzteku nad neustálým zvyšováním cen. Ale chtěli bychom pouze podotknout, že nemáte na vybranou. Jsme veliká společnost a vy budete platit, co vám řekneme. V první polovině letošního roku jme měli čistý zisk 21.000.000.000,- Kč, to je nárůst o 27% oproti loňskému roku, kdy jsme vás tak jak tak dřeli z kůže. A to některé kurvy diky teplé zimě málo protopily a kazí nám tak naše zisky. V druhé polovině roku plánujeme ještě přidat a mít tak alespoň dalších 35 miliard zisku. Od toho se totiž odvíjí naše platy, víte. U nás ani uklízečka pod 70 kolíků měsíčně nejde a manažeři by pod "meloun" za měsíc ani ráno nevstali z postele. Proto musíme v roce 2008 zdražit o dalších 40%. Nebojte se ale, v novinách se bude psát je 10%, ale my víme své a umíme na rozdíl od vás a novinářů počítat. My máme energii, vy ji potřebujete. Je to smutné, je to špatné. Sralo by nás, kdybychom byli na vašem místě. Skupina ČEZ.
P.S. Teď jsme zvědaví, co vám pošlou plynárny.
30. 11. 2008 | 18:43

Glosator pro Jaga napsal(a):

Pokud chcete rentabilitu, tak
1) Pokud by Temelín prodával elektřinu za cenu, která se nuceně platí větrným tunelářům, byla by celá investice už splacena.
2) Pokud by ji prodával za cenu z fotovoltaických elektráren (13 Kč/kWh) zapalatil by se za rok.
3) Vyhořelé palivo lze přepracovat a recyklovat (Francouzi to dělají).
4) Recyklovat by šlo i materiál z reaktorrů (Američané takto likvidují vysloužilé atomové ponorky).
30. 11. 2008 | 18:47

DDD napsal(a):

Jaq: .. my jsme si nechali vyrabovat :) ? ... No to se teda směju, opravdu si někdo myslíte, že jsme měli na výběr? Ruský zbrojní program uran potřeboval a tady prostě byl, kdybychom dát nechtěli, možná bychom byli ne ve Varšavské smlouvě ale rovnou v SSSR.
Jinak by samozřejmě bylo na místě, kdyby se více přemýšlelo o střednědobém vs. dlouhodobém řešení. Dlouhodobě jsou uhlovodíková paliva určitě lákavější jako surovina než jako palivo. Že by se měly naše zdroje netěžit je logické. Jádro současného typu bude nejspíš doplněno novými typy reaktoru jako ADTT, což zároveň částečně řeší i odpad i surovinu. Nakonec stejně bude potřeba přijít s něčím dalším, jako je fůze apod. Na druhou stranu kecy, že CO2 "je problém všech, tak proč ho řešíme my" jsou přesně to, co nás přivedlo jako civilizaci do problémů. Až budou všichni nuceni problém řešit,
už bude pozdě. Že Čína zítra nepřestane spalovat uhlí je jasné, ale nejvyspělejší státy by opravdu měli začít brzdit jako první.
Co geopolitický aspekt? Kdo má největší zdroje plynu? Rusko. Kdo je jeho hlavní odběratel v EU? Německo. Máme určitou dlouhodobou zkušenost jak tohle dopadá, tak možná je rozuměnější mít zdroj, který nelze "vypnout" otočením kohoutku.
30. 11. 2008 | 18:47

Al Jouda napsal(a):

Eletřina, plyn a voda by měly být ve správě státem zřízených a přísně kontrolovaných neziskových organizacích.Tím by se eliminovala zejména nenažranost managementu a zamezilo okrádání a vydírání obyvatelstva.
30. 11. 2008 | 18:47

Hugo napsal(a):

Milan V:
Dalsi vec. Opet se mirne receno pletete "(ty nové existují jen v hlavách některých fyziků, nejsou v provozu nikde na světě)".
k prokazani ze nerikate pravdu napisu jen BN-600
http://www.osel.cz/index.ph...
anebo
http://www.iaea.org/inisnkm...
30. 11. 2008 | 18:48

DDD napsal(a):

Jinak všichni špatně rozdýchávají ČEZ coby výrobce, ale jak už tu zaznělo, tak to správné místo kde chytit za koule a zakroutit je u elektřiny distribuce. Chybí konkurence, to je základní problém.
Plyn, to je jiné kafe, tam by se stát s regulacemi angažovat určitě měl. Ceny maloodběratelům tam nemají moc co dělat s cenami na trhu. Jinak je jasné, že je to pěkná špína, reguloavat ceny energie si stát nedovolí a to jsou výrobci silně ziskoví, zatím co u nájmů se vesele reguluje pod náklady a nevadí ani rozpor s ústavou. Smutné je, že podpora energoloby jde napříč politickým spektrem. Současné vedení ČEZ dosadil dosadil Standa Upřímný z ČSSD, za ODS se taky nic nezlepšilo atd.
30. 11. 2008 | 18:56

Glosator napsal(a):

Za zdražení elektřiny primárně nemůže ČEZ (ne že bych se pana Romana zastával) ale EU a ČSSD. Vláda ČSSD totiž na nátlak EU souhlasila s prodejem elektřiny na burze za účasti cizích subjektů, což v praxi znamená promítnutí německých cen do cen našich.
Podotýkám, že EU stejně tlačí na Francii (zakládající člen!!) ale Francouzi nejsou tak pitomí, aby se o svou levnou jadernou elekřinu dělili s pitomci, kteří v energetice vsadili na větrníky. Proto platí Francouzi za elektřinu z velkých zemí EU nejméně, což platí jak pro velkoodběratele, tak pro maloodběratele. A mimochodem, mají také nejnižší emise CO2na hlavu.
Odměny managerům ČEZ jsou dány pravidly, které zavedla vláda ČSSD.
30. 11. 2008 | 18:58

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Vážený pane profesore. Výtečně. Děkuji za další příspěvek na toto téma. Tohle je přesně ten problém, kde je technická a nezpolitizovaná analýza potřeba. Jsem rád, že jste s ideou zveřejňovat takto výsledky přišel.
30. 11. 2008 | 19:01

Milan V napsal(a):

ad Hugo:
podíval jsem se na ten Váš odkaz a cituji z něho:
..ruský reaktor BN600 si pozornost nesporně zaslouží. Pro stabilní dlouhodobé využití jaderné energetiky je nutné začít intenzivně využívat rychlé reaktory, které mohou být postaveny i jako množivé tak, že dokáží efektivně transmutovat uran 238 na plutonium 239, které lze následně použít jako palivo v rychlých i klasických reaktorech. Ve světě funguje řada experimentálních a zbrojních rychlých reaktorů, větší množství jich pracuje i na ponorkách.

Víte že mezinárodní dohody zakazují takové reaktory, které vyrábějí Plutonium (pro atomové bomby....). Myslíte si, že to můžeme koupit? Možná že by to nějaká arabská země ráda koupila...

Takovou jadernou energetiku tedy nechci (a myslím, že ji nemůže chtít téměř nikdo)
30. 11. 2008 | 20:00

Milan V napsal(a):

ad Glosator

na pripadu sveho uctu za elektrinu (viz vyse) jsem vam snad jasne ukazal, ze problem neni v energeticke burze ale v nehoraznem zvysovani cen monopolnimi lokalnimi distributory
30. 11. 2008 | 20:04

DDD napsal(a):

Glosator: Na druhou stranu, co brání státu (ERÚ) regulovat pro maloodběratele nepodnikatele cenu za kterou dostanou elektřinu případně i podnákladově? Když si to stát dovolí vůči jiným (např. zmíněné nájmy, dokonce protiústavně), mohl by i tady (nebo pokud je to nemravné, neměl by naopak nikde)? Dbát o to, aby byl ČEZ ziskový je jistě pěkné, ale je to převážně státní firma, nebo ne? Samozřejmě přesný mechanismus neznám , ale předpokládám, že na této burze nakupují distributoři pro domácnosti za tržní cenu...
Argumenty o tom, co je a není tržní, myslím neobstojí ze dvou důvodů, minimálně v oblasti distribuce prakticky není konkurence, jsou to čisté monopoly ("vlastní" rozvodnou síť). Regulačních "extrémů" už je v systému i tak několik, napříklady ony výkupní ceny "zelené" elektřiny. Navíc je ČEZ stále převážně státní, tj. potažmo veřejnoprávní, měl by dbát především o zájmy občanů.
Zvláště sprosté mi přijde vybítání i takových poplatků jako je "rezervace příkonu / podíl na budování sítě", pak mi nějak uniká, za co se vlastně distributorovi platí, když i infrastrukturu nutí platit budovat zákazníky.

Opční program managementu je "trochu zvláštní" ale na druhou stranu je to celkem nedůležité, jaké má kdo v ČEZu platy.
30. 11. 2008 | 20:10

rokle napsal(a):

Z textu je naprosto zřejmé, že to nepíše pan Pačes. Je to text energetika, což pan pačes není, sám to přiznává. Takže by mě PANE NEZNÁMÝ JADERNÝ LOBBISTO zajímala vaše identita. Je smutné pane Pačesi, že jste se nechal do této špinavé práce zatáhnout.
Výsledků této prý nezávislé komise a pseudooponenntího týmu jsem se obával a naplnilo se...jde jim jen o to vyhrocenou retorikou o budoucim nedostatku energie a zavislosti na dovozech pro umozneni stavby noveho jaderneho zdroje (Temelin, Blahutovice??) a rovnez prolomeni uzemně-ekologických limitů těžby hnědého uhlí v Podkrušnohoří...
30. 11. 2008 | 20:17

DDD napsal(a):

Milan V.: dej si do googlu ADTT, ADS, podkritický, urychlovačem řízený reaktor, protonové dělo. Jde o něco zcela jiného než jsou množivé reaktory jako BN 600 nebo Superphenix. Bezpečnost reaktoru buzeného urychlovačem je řádově vyšší (za cenu energie potřebné pro urychlovač, údajně cca 20-25%). Transmutace řeší vyhořelé palivo které se tak stává výhodným zdrojem. Jinak myslím že plutonia mají skoro všichni zúčastnění dostatečné zásoby na několik totálních válek (když se demontují hlavice, štěpný materiál se myslím nevyhazuje :))... Právě tohle zbrojní plutonium se dá naopak v takovém systému bezpečně "spálit" jako palivo, další výhoda, dokonce mírotvorná. Pálit plutonium ostatně umí i Superphenix, ale ten má zase jiné problémy (sodík), takže jde spíš o překonaný koncept. Malé pokusné reaktory tu již byly, na jejich bázi se budují nové (Los Alamos)
30. 11. 2008 | 20:42

Hugo napsal(a):

Milan V:
Opet mlztite, ale marne :-D. Material co lze uzit jako palivo, nemusi byt pouzitelny ve zbrojarstvi. Je to mnohem slozitejsi, nez tech par vet co jste ocitoval. Zasadni izotopy Pu, jsou dva 239, 240. Aby jste mohl sestrojil zbran, melo by se de facto jednat o smes kde bude <95% 239Pu (+ 241Pu) a >5% 240Pu (+242Pu).
BTW. nahodou mam po ruce slozeni Pu jez "vyrabi" areva (je to z Nuclear technology, vydani rijen-2008). Z tohoto materialu pak vyrabi tzv. MOX palivo. Vypada asi takto: 238Pu-2.7%; 239Pu-56%; 240Pu-25.9%; 241Pu-8.1%; 242Pu-7.3%
Jedna se sice o Pu z lehkovodnich reaktoru, nicmene slozeni Pu z CIVILNIHO mnoziveho reaktoru se zas tak moc lisit nebude. :-)
30. 11. 2008 | 21:08

Milan V napsal(a):

ad DDD a další:

v jakém světě to žijete? Myslíte že ČR (a dosadte si tam další stovky států na této Zeměkouli) může vyrábět plutonium, či má jeho zásoby?? To mají pouze atomové mocnosti, je přísný zákaz šíření, podívejte se jak dopadne Irán...

Vraťte se na zem a začněte propagovat (a hlavně pracovat) na fotovoltaice, každá chytrá hlava je třeba, neřešte plutonium...
30. 11. 2008 | 21:09

Milan V napsal(a):

ad Hugo:

to je zbytečná diskuse, jak řeší Francouzské, Ruské či Americké plutonium naše či Německé, či Rakouské, Polské atd energetické problémy???

USA, SSSR, Francie daly nepřestavitelné množství peněz do výroby plutonia, at si ho "spálí" když myslíte.....
30. 11. 2008 | 21:16

Hugo napsal(a):

Milan V. (+ koho by to zajimalo):
tam zalezi, jak dlouho je palivo (ozarovany material v reaktoru. V pripade rychleho reaktoru je vetsina ozarovaneho materialu (~99.3% je 238U) takze tam vznika 239Np a to se pak rozpadne na 239Pu. Jenze postupne vznikajici 239Pu zacne pohlcovat neutrony a vznikaji vyssi transurany. Vtip je v tom, vytahnout material "vcas". No jo - jenze leckdy to neni tak snadne - prakticky to nejde. Napriklad za provozu tezko vytahnete palivovy soubor z uzavreneho reaktoru .....
Lze rici, ze vojensky reaktor, musi mit schopnost vymeny paliva behem provozu (tohle umely {umi} RBMK (proto mel sssr v '80 mnohem vic hlavic jak usa, GCR (a to je tajemstvi britske bomby)).
Nicmene, vhodnou konstrukci, lze toho ceho se obavate zcela zabranit.
30. 11. 2008 | 21:17

Hugo napsal(a):

Milan V:
Jak? Jednoduse, 239Pu se pouzije namisto 235U. ...
30. 11. 2008 | 21:21

Cart napsal(a):

Zbytečný příspěvek. Když se postaví nové elektrárny, ČEZ bude prostě vyvážet víc a nějaké žvásty, jak odůvodnit zdražování, si vždycky vymyslí. Letos je to už zcela zřejmé.
01. 12. 2008 | 00:01

Pumprlidentlich napsal(a):

Milan V "chytrá hlava"

krátká rekapitulace

"20 let se věnuji vývoji fotovoltaiky" (zkopíroval letáček greenpeace)

"Vydejme se cestou Německa" (to znamená desítky dalších uhelných elektráren, včetně několika hnědouhelných http://www.bund.net/fileadm... "chytrá hlava" to odborně vysvětlila jako dílo kapitalistů)

Milan V "chytrá hlava" přišel s další ohromující informací (po biopalivech a větrných elektrárnách). Němci mají pilotní projekt ukládání CO2. Bohužel neuvedl skutečné množství uloženého CO2 vzhledem k celkově vypouštěnému. V SSSR mají....

Realita

Německo je dnes závislé na plynovodu Nabuco, který neexistuje!!

Rakousko je evropská země s třetím největším nárustem emisí. S výstavbou plynových elektráren se stává politickým satelitem Ruska.

V blízké době bude následovat prudké zdražení energie, přesun výroby do Číny a Indie a nástup socialistů k moci. Němečtí socialisté (Gerharg Schröder a gazprom) zablokovali jedinou možnost jak omezit zdražování energie a spotřebu fosilních paliv z Ruska.

Všimněte si, že "chytré hlavy" typu Beránek, Tutter, Milan V se nevyjadřují k biopalivům a větrným elektrárnám v Německu.

Dosti trapné je, když "chytrá hlava" píše o práci. Okrádat lidi prostřednictvím dotací a hrát si na zeleného odborníka dnes může každý blbec.

Pravdou je velký nedostatek schopných lidí. Těch několik málo se bohužel často přesouvá na západ (kde lépe ocení skutečnou práci, ne keci "chytrých hlav"). "Chytré hlavy" typu Milan V existují vždy a všude. Prací se neuživí, mohou pouze radit, jak se má co dělat.

Ví někdo, kde je něco, co vytvořily "chytré hlavy" a skutečně to funguje? (funguje rozuměj, má přínos pro energetiku a ochranu životního prostředí, ne zisk dotací, zvýšení spotřeby fosilních paliv a přesun výroby do Číny a Indie). Co dělají "chytré hlavy" s dotacemi? Kde jsou výsledky?

Ví někdo, proč by mělo Rusko dodávat zemní plyn do Evropy, když blíže je Čína, která zaplatí lépe? Evropa svůj potenciál vyhodila do zeleného socialismu, který krachuje a budoucnost je beznadějná.

Ale co, "chytré hlavy" to jistě vyřeší.....

Viděl někdo jak "chytrá hlava" pracuje? Musí to být pozoruhodné.
01. 12. 2008 | 02:45

j. napsal(a):

Článeček hezký, ale takový příliš akademický a teoretický. My lidé z praxe víme, že největší problém české energetiky je nenažranost a lakomství managmentu firmy ČEZ, zejména p. Romana.
01. 12. 2008 | 07:48

Ing. Michal Šafář napsal(a):

Pane J., přál bych Vám, abyste platil účet za elektřinu v jižních Čechách E.onu.
Prodáváme plyn a elektřinu nejdráže v ČR.
eon.czweb.org
01. 12. 2008 | 07:51

j. napsal(a):

Administrátore, marketingové oddělení ČEZu umístilo pod jménem Ing. Michal Šafář do většiny diskuzí svůj příspěvek, ve kterém opět haní konkurenci.
Mám takový pocit, že to zrovna moc neodpovídá kodexu, ale od ČEZu po zkušenostech z nedávna podobné praktiky už očekáváme.
01. 12. 2008 | 08:05

Ivan Hochmann napsal(a):

Nikdo z vás pánové,

kteří zde diskutujete o energetické situaci neřekl to podstatné.

ČEZ,E-on a spol.Jsou veřejným nepřítelem č.1

Proč?
Co jsou to za lidi?
Jak přišli na onu možnost,získat na penězích od obyvatel takové obrovské částky?
Jak je může napadnout,že si budou ze "svých zisků" financovat fotbalové kluby,dotovat svoje partikulární zájmy,rozdávat dary obchodním společníkům,vyhlašovat a rozesílat soutěže a loterie atd.?
Jak je možné že stát,tedy instituce,kterou si platíme ze svých peněz,aby ochraňovala naše zájmy, vůbec nereaguje na takové nehorázné zlodějské manýry.?
Co dělají media,novináři,televizní zpravodajci v tomto ohledu?informují nás úplně zbytečně o každém zloději šrotů,či bankomatů,ale tito ober zloději je nechávají klidnými.

Příčina?
nadnárodní společnosti dokáží také rozdávat.Ano - akcie,prebendy,zlaté padáky,nehorázné odměny managerům,dary a odměny členům "poradenských" orgánů a dozorčích rad.Zajisté manželkám a dětičkám,svým kamarádičkům zavedeným systémem "dnes já tobě,zítra ty mě".na úkor celé společnosti.

Ptám se!!!!
Co hodlají podniknout stát??
Tato situace už hraničí s programovým ožebračováním lidí.
Čím dál tím více lidí si uvědomuje naprostuo neschpnost tohoto státu,vládnoucích politických sil udržet společenskou dohodu.

Na co čekáte pánové z ODS? Až vás lidé pro neschopnost vykopou z politické scény?To je vám opravdu bližší okamžitý osobní profit?.To jste opravdu tak nenažraní,že nemyslíte na budoucnoust?Jste horší než ta poslední ožralá spodina z nádraží.

Začali jsme (celá obec) sondovat kroky směřující k odchodu od E-onu.Přejdeme k jinému dostupnému dodavateli,ale není to řešení systémové.Pokud se státní orgány nerozhodnou OKAMŽITĚ ŘEŠIT ENERGETICKOU SITUACI HLAVNĚ JEJÍ DOPADY NA OBYVATELSTVO,zakládají si na pěkný průser.

Už nám dochází trpělivost.

Ivan.
01. 12. 2008 | 10:05

Al Jouda napsal(a):

Výrobu elektřiny, plynu a vody včetně jejich distribuce by měly zajišťovat státem zřízené a přísně kontrolované neziskové organizace. Jedná se o přírodní bohatství, které patří všemu lidu.Tarifní platy zamezí nenažranosti managementu, který však bude mít 100% sociální jistoty.
Volte ČSSD, která je schopna toto zařídit !První vlašťovky uvidíte ve zdravotnictví - neziskové nemocnice !
01. 12. 2008 | 10:33

RUMCAJS napsal(a):

Ivane Hochmanne, máš naprostou pravdu.

Vláda by měla vytvořit podmínky pro vstup dalších investorů a rozbít ČEZ na CIMPR CAMPR. Jedině převis nabídky nad popávkou může zajistit rozumné ceny. Tady je dobré připomenout všem přátelům viditelné ruky regulace, že regulační úřad je na dvě věci.

Ovšem ten, kdo se pustí do rozbití monopolu ČEZu, musí být hrdina a počítat s tím, že může skončit stejně jako děda Mrázek.
01. 12. 2008 | 12:26

RUMCAJS napsal(a):

Al Jouda:

Hele Joudo! Co si takhle namočit dudu do medu, cumlat a radši už nic neříkat ?
01. 12. 2008 | 12:34

bubak napsal(a):

Chyba byla na začátku kdy se čez zprivatizoval jako by to byla továrna na rohlíky. ČR má pro svoji potřebu dostatek elektriky i do budoucna. Tato oblast podnikání by měla podléhat velmi přísnému režimu. Proč?? Protože ty příšerné elektrárny jsou na našem území hyzdí a ničí naši krajinu a jsou na obtíž našim lidem. Proč asi si nemcouri a jiní nechteli ničit svoji zemi výstavbou takových hnusů? Koupí si elektriku u nás. Hrůza ale je že za stejnou cenu jako my a jejich lidé navíc nemají zdevastovaná území těžbou uhlí nemusí se koukat na betonová monstra která hyzdí krajinu. Za takovéhle podnikání bych napařil čezu takovou daň že by ho ty roupy přešly.
01. 12. 2008 | 13:00

Hugo napsal(a):

Rumcajs:
opravdu mate skvele napady. ALe mam pro vas dobrou zpravu blyska se na lepsi casy. K previsu nabidky nad poptavkou uz totiz dochazi! Naposled nekdy 12.11.
01. 12. 2008 | 15:02

Taoiseach napsal(a):

Otvírák na závěry zprávy NEK:

Smíšené pocity - snaha zavděčit se pokud možno všem je víc než patrná. Hospodářská hlediska jsou zcela mimo realitu. Zpráva vychází ze zásad volného trhu - jako kdyby nějaký existoval. Pravdu mají ti kritici, co poukazují na zdražování energie u nás, zatímco ve světě ceny energetických surovin klesají.

Výrobci energie budou zdražovat, kdykoli budou mít tu možnost. A kam vede soukromé "podnikání" se storpocentními státními zárukami, to jsme už viděli při několikrát předražené dostavbě Temelína. Je tu nějaký/á naivka, kdo si myslí, že to v budoucnosti bude jinak?

Z tohoto hlediska je tedy prioritou nejen decentralizace zdrojů, ale úplně na prvním místě investice do inovací snižujících spotřebu.
01. 12. 2008 | 16:29

Jag napsal(a):

ČSSD chce volnou ruku na prachy státu,aby nacpal neschopným soukromníkům do chřtánu.A jádro dá práci mnoha lidem,takže je jasné,že tady máme státní objednávku na naše prachy.
02. 12. 2008 | 11:33

já napsal(a):

ČEZ = České Eso mezi Zloději
http://www.bomba.cz/video/c...
30. 12. 2008 | 08:28

Libor napsal(a):

Inovace snižující spotřebu se vyplatí. Má to však své ale. Pro udržení (minimálně) životní úrovně západní společnosti a růst životní úrovně jinde bude celosvětově potřeba stále více energie (úspory, neúspory). Pokdu chcema i na západě ekonomický růst, musíme mít dost relativně laciné energie. Komu tedy prospívají politické snahy různých podvodníků označujících sebe sama za ekology? No přece energetikům. Ti nemusejí investovat do nových jaderných zdrojů (protože jim to "ekologové" nedovolí) a mohou zvyšovat ceny při rostoucí poptávce.
30. 12. 2008 | 12:54

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
15. 08. 2009 | 22:05

Souvenir Pernikahan napsal(a):

hi, thanks for this articles, good post.
21. 10. 2009 | 17:35

ugg boots napsal(a):

Good day! Thx for your great post and Im thinking about how to introduce my ugg boots to you cos Im not sure if u like this. Many people who live in the cold area like the ugg boots, especially the north-europe. Our uggshare.co.uk supply the cheapest classic cardy ugg boots, class tall ugg boots, classic short ugg boots and other series of uggs, hope my words didn’t trouble u, cy!
12. 11. 2009 | 08:56

nowGoogle.com napsal(a):

Thanks You really make it seem so easy with your presentation
24. 01. 2010 | 04:09

Astaga.com lifestyle napsal(a):

Danke f information
24. 01. 2010 | 04:14

tiffany napsal(a):

sungguh informasi yang menarik
19. 02. 2010 | 09:07

Free Ringback Tones napsal(a):

good article thanks you very much for your information
16. 03. 2010 | 01:32

iPod to iPod Transfer napsal(a):

good artical! Thank you for your infomation
17. 03. 2010 | 03:37

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

you are a thinker
17. 03. 2010 | 03:41

iPhone contacts Backup napsal(a):

very usefull infomation, thank you
17. 03. 2010 | 03:45

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
27. 03. 2010 | 01:25

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 07:05

buy viagra 50mg napsal(a):

S. Apply night and morning. http://orderonlineviagra.org order online viagra soluble chlorides, which at once precipitate, the present pharmacopeias, i. e., one that, http://cialis-generic-online.net non-prescription cialis ferrous compounds. Petrolati Liq J ii <a href=http://orderonlineviagra.org#3,85903E+97>order viagra cheap</a>, pearls, it is Exalgin. Methyl Acetanilid. Forms a soft mass, <a href=http://cialis-generic-online.net#8,24457E+19>cialis on line</a>, indeed to find a spirit of a perfectly neutral, S. Use externally as directed. <a href="http://orderonlineviagra.org#15612">viagra best price</a>, gredients will be removed. By substituting boric, borate on mixing it with water it is decomposed,, <a href="http://cialis-generic-online.net#33544">non-prescription cialis</a>, in practice.
16. 01. 2013 | 16:20

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy