Proč je tolik homosexuálních katolických duchovních [publikovat nebo nepublikovat, tot´ otázka...]

13. 09. 2012 | 19:51
Přečteno 30205 krát
Vážený pane Golgo,

mohl bych Vás poprosit o podpory publikaci přiloženého článku "Proč je tolik homosexuálních katolických duchovních"?

Je to důležité.

Strávila jsem hodně času nad článkem, který si myslím, že se povedl.

Viz níže nelehkou konverzaci s redakcí Britských listech (začínejte od konci).

Ocenil bych, kdybyste publikaci článku podpořil dopisem do redakci Britských listech neboli jinak.

Píšu pod pseudonymem a vzhledem k tomu, že redakce Britských listů neráda článek publikuje pod pseudonymem a alespoň jeden z členů redakci má předsudky vůči homosexuálům (viz dopis pana Dolejšího níže), máte i mé svolení článek (po případného přepracování) publikovat pod Vaše jméno, ať už v Britských listech nebo jinde, pokud byste měl čas a chuť.

Osobně bych ráda viděla, aby článek vyšel dříve, než bude sněmovna hlasovat o církevních restitucích dne 18.9.2012.

Nevíte náhodou o jiné médium, které by článek mohlo publikovat?


S díky a pozdravem,

Františka Balzarová [toto je pseudonym - pozn. FG]

-------------------------

Proč je tolik homosexuálních katolických duchovních

Tento příspěvek razí tezi, že pravidlo celibátu a zákaz ženských a homosexuálních [1] kněží v římskokatolické církvi vede paradoxně k několikanásobně vyššímu zastoupení homosexuálních duchovních v řadách římskokatolické církve, než je tomu jinde ve společnosti. Pokud by veřejnost uznala práva homosexuálů na rodinný život s partnerem a s dětmi, tak by počet knězi klesl, protože atraktivita církevního života pro homosexuálního člověka ve srovnání s civilním životem by se výrazně snížila.

Postoj Svatého stolce týkající se práv osob LGBT
Římskokatolický papež Benedikt XVI počátkem ledna 2012 pronesl, že „nejdůležitější [prostředí pro vzdělávání dítěte je] rodina, založená na sňatku mezi mužem a ženou. Nejedná se přitom o prostou konvenci, ale spíše o základní buňku každé společnosti. Z tohoto důvodu představuje politika, která podkopává rodinu, hrozbou pro samotnou budoucnost lidstva".
Zdroj (v angličtině. Téměř všechny odkazy v tomto článku jsou v angličtině). Článek v ČJ.

Benedikt XVI tehdy volal po politických krocích proti uznání práva osob LGBT (lesby, gayové, bisexuálové a transsexuálové) zakládat rodinu.

Homosexualita je v římskokatolické církvi běžná
USA je jediná země, kde jsou k dispozici data o homosexualitě v řadách římskokatolického duchovenstva.
Odhaduje se, že cca 25-50% všech římskokatolických kněží v USA jsou homosexuálové. V celé mužské populaci USA se odhaduje, že cca 1% jsou čistě homosexuální a 4-6% jsou bisexuální. V jedné studii přiznalo 44% dotázaných amerických římskokatolických kněží, že v jejich diecézi nebo v jejich náboženském řádu existuje "homosexuální subkultura". Homosexuální subkultura byla definovaná jako „skupina osob, které mají vlastní přátelství, společenské sešlosti a slovník". Úmrtnost na AIDS mezi americkými kněžími se odhaduje být cca čtyřikrát vyšší, než u celé populace. V roce 1989 se odhadovalo, že více než polovina mužů studující na kněze nebo jáhna byli homosexuálové. Zdroje: Wikipedie, Wikipedie a str. 99 zde.

Vysoký výskyt homosexuálů v římskokatolické církví je přímým důsledkem některých pravidel v římskokatolické církvi, která regulují sexualitu duchovních. Římskokatolický papež má pravomoc tato pravidla zrušit, ale z praktického hlediska by zrušení pravidel krátkodobě mohlo přinést hned několik nežádoucích „vedlejších účinků“.

Pravidla v katolické církvi týkající se sexuality – celibát, zákaz ženských kněží a homosexuálů:

Celibát - Celibát jako norma v římskokatolické církví se datuje od pátého století, ale účinné postihy ze jeho porušení byly zavedeny až kolem 11. a 12. století: děti kněze byly prohlášeny za nevolníky a ženatí kněží měli zákaz sloužit církevní obřady. Zavedením pravidla celibátu byla zajištěna akumulace majetku pro římskokatolickou církev - majetek bezdětného a svobodného kněze připadlo po jeho smrti církvi (viz od str. 90 zde a str. 5 zde). Pravidlo celibátu je i mezi kněžími kontroverzní, např. většina polských kněží by si přála, aby toto pravidlo bylo zrušeno (viz průzkum zde), a stejný názor má i asociace katolických kněží v Irsku (viz zde . Někteří arcibiskupové a kardinálové přitom zrušení pravidla taktéž podporují (viz zde).

Zákaz svěcení žen
V římskokatolické církvi žena nesmí být vysvěcena na kněze, ani jáhna. Obdobně jako u pravidla celibátu, ani zde se nejedná o pravidlo mající svůj původ v Bibli. Ještě v dobách raného křesťanství se ženy mohly stát kněžkami (viz zde)a ve východních oblastech katolické církve byly ženy svěceny na jáhny až do jedenáctého století (viz zde). Marie Magdalena nosila ještě kolem roku 1000 titul „apoštolka apoštolů" a zanechala za sebou své evangelium (viz zde a zde).

Zákaz homosexuálů
Homosexuálové nemohou být vysvěceni na kněze bez ohledu na to, zda žijí v celibátu či nikoliv. Církev začala vnímat homosexualitu nepřátelsky až ve 12. a 13. století (viz zde). V Římě, kde sídlí Svatý stolec, však podle článku zde mezi kněžími homosexualita bují. Zákaz je také často ignorován v USA (viz zde).

300 katolických teologů volalo v minulém roce po zrušení těchto tří výše uvedených pravidel a proti autokratickému řízení římskokatolické církve, viz Wikipedie.

Homosexualita jako kariérní výhoda v římskokatolické církví

Řízení římskokatolické církve
Vedení římskokatolické církve se nazývá Svatý stolec a sídlí v Městském státu Vatikánu. Svatý stolec je jiné jméno pro diecézi biskupa římského, tj. papeže. Svatý stolec si jako jediná organizace na světě přisvojuje stejný mezinárodní právní status jako suverénní státy. Podobně jako nadnárodní korporace, není ani Svatý stolec svou existencí závislý na svém sídle ve Vatikánu. Svatý stolec je tvořen papežem, římskou kurií a zahraniční misí papeže.

Papež má „z Božího ustanovení plnou a vrcholnou moc nad celou římskokatolickou církví, moc, kterou vždy může vykonávat neomezeně“ (Wikipedie). „Vatikán [a Svatý stolec] lze považovat za poslední monarchii na západě, kde panovník má skutečnou a absolutní moc [, kde] papež je král [...], s autoritou a jurisdikcí, která v moderní době nemá obdoby“ (viz zde).

Papež jmenuje všechny biskupy (cca 5000 kleriků po celém světě, odstupují ve věku 75 let) a kardinály, kteří volí dalšího papeže (odstupují ve věku 80 let a je jich cca 120), plus další hodnostáře jako jsou papežští nunciové nebo arcibiskupové. Římská nebo papežská kurie „je ústřední administrativní a soudní orgán Svatého stolce, který slouží papeži ke správě věcí katolické církve“ (Wikipedie) a skládá se z několika různých institucí. Vedoucí institucí jsou v drtivé většině kardinálové nebo arcibiskupové (viz zde).

K centralizaci moci v katolické církvi kolem papeže a římskokatolického biskupa začalo docházet až v 11. století. (viz zde). Centralizační proces je možné názorně ilustrovat na příkladu používání titulu „papež“. Titul papež byl nejprve používán ve východních církvích: biskup a patriarcha v Alexandrií získal tento titul kolem roku 240 n.l. a nosí jej dodnes. O pár set let později si začal konkurovat v boji o moc v katolické církvi římský biskup s biskupem v Alexandrii a osvojil si taktéž titul papež. “ (viz zde a existuje i dnes i třetí papež, viz zde). Během středověku nosilo titul papež v západních církvích jen několik biskupů, zatímco ve východních církvích nosili titul papež běžní kněží - obdobně jako jsou dnes někdy častováni titulem „otec“. Titul papež byl oficiálně vyhrazen pro exkluzivní označení biskupa římského až v 11. století.

Kariérní možnosti kněze v církevní hierarchii a kultura mlčení:
Pouze dvě církevní „funkce“ v rámci duchovenstva římskokatolické církve jsou svěcené: biskup a kněz. Funkce arcibiskupa, kardinála nebo papeže svěceny nejsou. Kněží spadají pod konkrétní diecézi, ve které vládne biskup.

Římskokatolická církev definuje vztah biskupa a kněze následovně: biskup je „vysokým knězem“ a nositelem „linií“ apoštolů – je moderním apoštolem. Kněz je uváděn jako pomocník biskupa a je vůči němu v podřízeném postavení. Podle katolického katechismu (čl. 1555-1568) platí, že „kněží při svém vysvěcení slibují poslušnost biskupovi. Polibek, který biskup dává kněžím na konci svěcení, znamená, že biskup považuje kněze za své spolupracovníky, syny, bratry a přátele, a že oni mu na druhé straně dluží lásku a poslušnost“. Biskup má nejen moc nad kariérním postupem kněze, ale může i knězi, který upadl v nemilost, například zakázat sloužit mši nebo udělovat jiné svátosti, příp. jej může také přeložit do jiné farnosti.

O laxnosti v trestání ze strany biskupů a nedbalosti v případech týkající se pedofilie se vyjádřil Msgr. Charles Scicluna, nejvyšší státní zástupce Vatikánu pro případy týkající se zneužívání dětí. Msgr Scicluna „odsoudil „smrtelnou kulturu mlčení nebo omerta“ a „účelové popírání známých fakt“ jako hrubé přečiny proti spravedlnosti. Vatikánský funkcionář uvedl, že v několika notoricky známých případech biskupové neaplikovali platné postupy pro trestání kněží, kteří zneužívali děti. Je nepřijatelné, aby platné normy nebyly dodržovány, řekl. Žádná strategie pro prevenci zneužívání dětí nebude nikdy fungovat, pokud se k jejímu dodržování lidé nezavážou a nepřijmou za ni odpovědnost, shrnul Msgr. Scicluna. Biskupové, kteří selhali v trestání duchovních za zneužívání dětí a kteří zametali stopy tohoto zneužívání, páchali církevní zločiny“, poznamenal Vatikánský státní zástupce. Uznal, že pouze papež může trestat biskupy, ale navrhoval, aby papežští nunciové v jednotlivých zemích předkládali důkazy pro Svatý stolec, aby papež mohl biskupy potrestat. Biskupové vždy měli pravomoc trestat kněze zneužívající děti a obdobně má papež pravomoc trestat nedbalé biskupy, řekl Msgr. Scicluna. Není třeba měnit kanonické právo, ale je potřeba „aplikovat to, co máme“, řekl“ (zdroj).

Jezuitský kněz Thomas J. Reese pojmenoval problém „nedotknutelnosti“ biskupů následně:
Vatikán také musí odvést svoji práci. Nemá očividně problém vyšetřovat jeptišky nebo teology, „katolické publikace jsou cenzurované a loajalita je tou nejdůležitější ze všech ctností“. Biskup může být rychle odstraněn, pokud jen naznačí, že je možné otevřít diskuzi na téma ženy a ženatí kněží v církvi, ale biskupové, kteří vůči dětem selhali, zůstávají. Pouze v Irsku byli někteří biskupové odstraněni, protože nedokázali ochránit děti, a to na zásah jednoho odvážného arcibiskupa, a pod tlakem premiéra a vlády. Taková nečinnost je hájená hierarchií, protože se obává „skandalizování ze strany věřících“, i když ve skutečnosti je to hierarchie, která „skandalizovala věřící“. „Mluvit pravdu o moci není v římskokatolické církvi vítané „ (zdroj ).

Z výše uvedeného vyplývá, že biskupové mají na jedné straně velkou moc ve svých diecézích, zejména nad „svými“ kněžími, kteří jim slíbili „poslušnost“ a „lásku“, ale na druhé straně mají minimální zodpovědnost za činy „svých“ kněží, nebo i za činy vlastní, protože papež je málokdy odvolává za „osobní“ selhání.

Kněz může se svolením své diecéze sloužit u Svatého stolce. 80 % administrativního personálu u Svatého stolce jsou kněží a 2/3 jsou Italové. Kněží u Svatého stolce jsou obvykle špatně placení a vykonávají i velmi nekvalifikované práce, jako je například třídění novin apod., pro které není potřeba vysokoškolského vzdělání nebo svěcení. Pro kariéru u Svatého stolce je nutné mít vysoce postaveného „mecenáše“, který kvalifikaci knězi zajistí a dostává ho výše a výše, někdy až k vysvěcení na biskupa. Jedná se o systém postavený na síti „staré gardy“ a na „strýčkování“. Naprostá loajalita kněze vůči jeho „mecenášovi“ je absolutní nutností a předpokládá se, že hodnoty a morálka kněze je totožná s morálkou a hodnotami „mecenáše“ (viz zde).

Pouta mezi všemi duchovními jsou posílena doktrínou o kněžství, která praví, že pouze duchovní může komunikovat s Bohem při podávání svátosti jako jsou mše nebo odpouštění hříchů. Jinými slovy: doktrína kněžství dává duchovního stavu v římskokatolickou církví monopol na komunikaci s Bohem. Duchovní v římskokatolické církvi proto tvoří kastu, která se segreguje od ostatních věřících. Z důvodu jeho „exkluzivní“ blízkosti k Bohu nelze „neposlušného“ kněze zbavit kněžství proti jeho vůli, biskup může jen zakázat, aby kněz vykonával svoji práci (viz zde). Bez kněží jsou věřící, dle římskokatolické doktríny, odsouzeni k životu bez Boží lásky. [4] Doktrína kněžství vznikla v 5. století (viz zde). Z exkluzivní blízkosti kněze k Bohu přirozeně vzniká kultura, kde porušování pravidel celibátu a homosexuality, ale i pedofilie, se považují za exkluzivně problém duchovního stavu a zájmy veřejnosti nejsou brány v potaz, dokud veřejnost „neohrožuje“ fungování církve. Viz zde a podobnou úvahu na zde, zde a zde - příklady, jak kultura mlčení či „krytí zad“ funguje v praxi. Odhaduje se, že 2/3 amerických biskupů v roce 2002 nechali kněze obviněné z pedofilie sloužit dál, nebo je přemístili a dali jim nové úkoly (viz zde - obsahuje i přehled rozsahu pedofilie v Americké římskokatolické církvi).

Všeobecně uznávaný kardinál Carlo Maria Martini shrnul, jak touha po kariéře v církevní hierarchii vede ke vzniku kultury mlčení: “Bohužel jsou kněží, kteří usilují o svěcení biskupa, a uspějí. Jsou biskupové, kteří mlčí, protože vědí, že jinak nebudou povýšeni do vyšší diecéze, nebo nebudou moci kandidovat na kardinála. Tento typ kariérismu je jedna z největších chorob v dnešní církvi, protože brání kněžím a biskupům mluvit pravdu a přímo je nutí činit a říkat pouze to, co vyhovuje jejich nadřízeným – což je velmi špatná služba Papeži“. (viz str. 125 zde.

Demokracie v raném křesťanství a v jiných církví:

Prvních pár set let po narození Krista byli biskupové voleni a odvoláváni samotnými členy kongregace – hlasovali i otroci a ženy. Římský biskupát byl do druhého století řízený radou biskupů nebo radou starších. Biskup tehdy nebyl vnímán jako obdařený Božím neboli apoštolským charisma, rozdílným a „vyšším“ než u ostatních věřících (viz
Didache– kapitoly 11 a 15, zde a dále zde, zde a zde). Už kolem druhého století se objevovali názory, že biskup je neodvolatelný, ale doktrína, že biskup coby „hlava všech by měl být zvolen všemi“, byla odstraněna až v jedenáctém století tím, že římský biskup a papež si přisvojil právo jmenovat ostatní biskupy (viz zde).

Církevní demokracie je například praktikována v americké Evangelické luteránské církvi, kde biskup je volený 1000-hlavým sněmem, kde lajci mají 60 % zastoupení (půlka mužů a půlka žen) a 40 % jsou duchovní (viz zde).

Švédská luteránská církev má jako historicky první otevřeně homosexuální biskupku pro diecézi Stockholm, Evu Brunne. Brunne žije spolu s kněžkou v registrovaném partnerství. Eva Brunne byla zvolená majoritou hlasů v biskupských volbách, kde hlasy skupiny duchovních a skupiny věřících mají oba přibližně stejnou váhu.

Dvojí životy římskokatolických duchovních
Tím, že pravidlo celibátu a zákaz homosexuálů značně omezují kněží v jejich soukromých životech, tak je přirozené, že jsou systematicky a „tajně“ porušována. Mnozí kněží si proto zvolí vést dvojí život. Jeden život jako „vzorný“ duchovní a jeden soukromý, sexuálně aktivní, život (viz zde a zde). Veřejní kritici, či hříšníci nejsou tolerováni (viz zde a např. případ slovenského arcibiskupa Bezaka zde) a často se mluví o kultuře mlčení u svatého stolce (viz např slova jednoho biskupa). Benediktinský kněz a psycholog A.W. Richard Sipe píše: „Kultura duchovních [v římskokatolické církví] zvýhodňuje sociopaty – lidi, jejichž slova a činy nejsou propojené. Experti na Vatikán píšou, že je jednodušší být povýšen za správná slova (a i pomocí sexuálních taktik) než za poctivost a spravedlivost“. Jinými slovy, v římskokatolické církvi funguje nejen autokracie, ale i mediokracie.

Klasický příklad dvojího života kněží přinesla italská televizní reportáž, ve které se reportér vydával za homosexuálního prostituta, a nafilmoval několik kněží v Římě, kteří mu za homosexuální styk s ním platili. Jednou z těchto osob byl i uznávaný teolog Monseignor Tommaso Stencio. Když byl Monseignor Stencio suspendován ze svých činností, objevilo se v médiích, že Stencio má „seznam jmen a okolností, které implikují jistý počet kněží a i biskupů, kteří pracují v Kurii“. Monseignor Stencio již není suspendovaný a žádný seznam inkriminovaných se na veřejnosti neobjevil (viz zde).

Z tohoto příběhu (jsou i další podobné) lze konstatovat, že v římské kurií došly věci tak daleko, že lidé na sebe navzájem sbírají kompromitující informace. Tím je znemožněna jakákoliv reforma, neboť poté by vyšlo najevo na veřejnosti, jaký postoj je skutečně aplikován v římské kurii, a jak se liší od deklarovaného postoje Svatého stolce. Důvěryhodnost Svatého stolce, a tím i římskokatolické církve, by v takovém případě vzala za své. Druhé úskalí tkví v riziku, že duchovní u Svatého stolce, který žije dvojí život, může být snadno vydírán a „ovládán“ zvnějška.

Kultura mlčení o sexualitě, a zejména homosexualitě, u Svatého stolce vede k tomu, že Svatý stolec nevypracuje účinná opatření proti sexuálnímu harašení, kterážto jsou běžná ve velkých organizacích – to však zřejmě některým výše postaveným církevním hodnostářům vyhovuje.

Nakonec je nutné říci, že kultura mlčení pomáhá utajit i zločiny římskokatolických duchovních, jako je pedofilie.

Odříkávání heterosexuálního kněze je pokušením homosexuálního kněze
Homosexualita přináší značnou nerovnost do církevní hierarchie.

- Když se heterosexuální muž stane knězem, musí odmítat život se ženou po svém boku. Naštěstí se nemusí ve své práci moc často setkávat se ženami a podléhat pokušení. Může se naopak plně věnovat pastorační činnosti.

- Když se homosexuální muž stane knězem, žije celý život bok po boku s muži. Práce homosexuálního kněze s jinými knězi je jedno nepřetržité pokušení. Pokud kněz pokušení „podlehne", může žít takřka „normálním" životem se svým partnerem, s tím rozdílem, že však nemůže zakládat rodinu a musí svůj homosexuální vztah tajit. Pokud je nadřízený kněze též homosexuál, může se kněz dostat nahoru v církevní hierarchii výměnou za sexuální služby, které mu na rozdíl od heterosexuálního kněze může relativně „bezstarostně“ poskytovat (viz např. zde).

Zvýhodnění homosexuálů v kariéře zřejmě platí pro všechny hierarchické organizace, do jejichž vyšších pater mají téměř výhradně přístup pouze muži, například: armáda, větší korporace nebo veřejná administrativa. Čím více společnost přiděluje nižší společenský status homosexuálům a znemožňuje jim vést v očích veřejnosti normální život, tím více představuje život v „mužských“ organizacích lákavou alternativu.

Zde jeden skutečný příběh na téma předchozí úvahy.

O skutečných důvodech proč se Svatý stolec staví proti právům homosexuálů
Výše bylo diskutováno, jak Svatý stolec svými pravidly vytváří prostředí, které zvýhodňuje homosexuální kněží a jejich sexuální aktivity, pokud jsou „diskrétní“.

Níže jsou uvedeny důvody, proč se Svatý stolec staví obecně proti veřejně projevené homosexualitě a zejména proti právům homosexuálních osob na zakládání rodiny. Cílem není podat úplný, vyčerpávající výčet důvodů.

1) Pokud by homosexuální kněží mohli vést normální rodinný život, který je okolím brán jako „normální“, tak by se snížila motivace homosexuálního člověka „utéct“ do katolické církve a stát se duchovním. Římskokatolická církev by už neměla konkurenční výhodu coby „prostředí přátelské pro homosexuály“ oproti okolnímu světu. Tím by se církvi snížil příliv homosexuálních duší do duchovního stavu a zároveň by se zvýšily odchody homosexuálních duchovních (viz Wikipedie a reportáž zde a zde. Pokud by si homosexuální kněží mohli veřejně založit rodinu, pak by v některých případech mohli být donuceni z čistě ekonomickými důvody opustit církev – neboť jejich plat by nestačil uživit rodinu s dětmi. Odchodem homosexuálních kněží z církve by vyšel veřejně najevo rozsah homosexuálních aktivit v římskokatolické církvi, což by odradilo mladé „heterosexuální“ muže od volby dráhy římskokatolického kněze. Tím by se počty kněží snížily. Již dnes je nedostatek kněží v několika zemích Evropy (viz zde, zde a zde, zde. V USA, kde mají v některých státech homosexuálové právo založit si rodinu, klesl počet římskokatolických seminaristů, tj. osob studující na kněze nebo jáhna ze 49000 v roce 1965 na 5000 v roce 2012 viz zde a zde. V současnosti, kdy je nedostatek kněží, je pochopitelné, že jakákoliv změna ve společnosti, která může vést ke snížení počtu kněží, je Svatém stolcem vnímaná jako hrozba. Taková změna je například právo osob LGBT na stejný společenský status jako mají ostatní lidé, včetně práva osob na založení rodiny.

2) Omezení zneužití moci v církevní hierarchii. Sexuální vztahy mezi nadřízenými vytvářejí velmi silná pouta - jak emocionální, tak i z důvodu sdílení onoho „zakázaného tajemství“. Jinými slovy, sexuální vztah s nadřízeným umožňuje rychlejší kariéru v hierarchických strukturách. To platí pro každou hierarchickou organizaci a římskokatolická církev není výjimkou (viz zde, zde a zde). Práva osob LGBT na založení rodiny by ohrozily životní styl a moc aktivně homosexuálních duchovních na vyšších pozicích (pro příklad viz blisty zde, viz zde pro výčet homosexuálních biskupů v USA). Autokratické fungování římskokatolické církve by mohlo být ohroženo, pokud by kněží měli možnost odejít z církve a otevřeně žít partnerský život se svým partnerem. Byla by ohrožena ona předepsaná „láska“ a „poslušnost“ kněze vůči jeho biskupovi. Nadřízený, který byl zvyklý zneužívat svou pozici k získávání sexuálních služeb od svých podřízených, by v prostředí otevřeném k homosexualitě riskoval svou pozici z důvodu oprávněného obvinění ze sexuálního harašení a jiných zločinů spojených se sexuálním zneužíváním (viz příklady zde, zde a zde).

3) Nejistá sexuální identita hodnostářů u Svatého stolce. Úředníci Svatého stolce a papež římskokatolický musejí žít v celibátu. Proto je možné, že ti, kteří celibát skutečně dodržují, mají komplikovaný a nevyřešený pohled na vlastní sexuální identitou a neumějí diskutovat otázky o sexualitě. Jedna studie zadaná americkými biskupy indikovala, že dvě třetiny katolických duchovních jsou psychosexuálně nedospělí a že osm procent kněží jsou i psychosexuálně špatně vyvinutí, přičemž někteří z nich jsou i pedofilové (viz knihu a href=“http://books.google.cz/books?id=RI6nonzOZvsC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false“ target=“_blank“>Sexual Abuse in the Catholic Church: A Decade of Crisis, 2002-2012. Nedávný proslov papeže z června 2012 tuto domněnku potvrzuje. Když Benedikt XVI mluvil o skandálech s pedofilií u římskokatolických duchovních v Irsku , řekl "jak máme vysvětlit skutečnost, že osoby, které pravidelně obdrželi Kristovo tělo a přiznali své hříchy ve svatosti Zpovědi, takto ublížili? Zůstává to záhadou". [4] Homofobie některých církevních hodnostářů může, ať už vědomě či nevědomě, sloužit k zakrývání a potlačení vlastní homosexuality (viz zde a zde).

Shrnutí
V římskokatolické církví je větší počet homosexuálních kněží, než je na veřejnosti známo. Římskokatolické církvi nevadí homosexualita jako taková, ale veřejně projevená homosexualita. Tento postoj zajistil dříve příliv homosexuálů do církve, kde mohli skrytě žít dvojí životy - jeden život kněze a jeden sexuálně aktivní život zejména s jinými kněžími. Skrytě homosexuální kněz měl oproti svému heterosexuálního protějšku několik výhod:
 neměl důvod vyvádět církvi majetek a církev opouštět za lepším životem mimo ni
 neměl nemanželské děti a ženu, kterou by musel živit
 jeho sexuální vztahy jinými kněžími zůstaly „v církevní rodině“
 mohl mít sexuální vztahy s okolními kněžími a biskupy, a tím získat rychlejší kariérní postup.

Pokud může homosexuální kněz žít rodinným životem se svým partnerem a se svými dětmi, který je jeho okolím považován za normální, pak se kněžský život stane pro homosexuála mnohem méně zajímavým. Tím klesne i počet kněží, což nejen sníží „blahobyt“ některých biskupů, ale v konečném důsledku i moc biskupů, papeže a celé římskokatolické církve.

====


---------- Původní zpráva ----------
Od: Frantiska.Balzarova@seznam.cz
Datum: 11. 9. 2012
Předmět: Re: clanek k publikaci - homosexualni kneze

Vážený pane Dolejší, vážená redakce Britských listech,

posílám dodatek k mému dopisu níže.

Pan Dolejší psal:

"Expremiérovi Topolánkovi hrubiánské vyjádření na adresu homosexuálů politicky zlomilo vaz. To je důkaz toho, že homosexuální menšina v ČR není utlačovanou menšinou, má naopak značný vliv."

Já jsem odpověděla:

"Souhlasím s tím, že "homosexuální menšina" má "značný vliv".

Značný vliv však má právě z důvodu, že menšina je utlačována.

Váš argument nedokazuje, že homosexuálové nejsou utlačené.

Často se stává, že menšina má "značný vliv" právě z důvodu, že je "utlačovaná", viz např. židé, kteří jako jediní mohli půjčovat peníze za úrok během středověku."

K příkladu výše bych rád přidala další příklad utlačované menšiny, která má "značný vliv".

Jedná se o japonskou "jakuzu" tvořená nejnižší kastou "nečistých" či "burakamin" , viz zajímavou četbu zde (zejm. pod rubrikou "Jaderní vyděděnci" na straně 2): http://www.ceskapozice.cz/zahranici/svetove-udalosti/japonsko-se-naostro-pustilo-do-valky-s-jakuzou

Tím jsem dodala další příklad jak "utlačený" má "značný vliv".

Pan Dolejší psal:

"Proto je podle mého názoru zcestné tvrdit, že se homosexuálové musejí utíkat do církve. Dávno nemusejí. Pokud tak přesto někteří činí, má to
jiné důvody než ty, že by je většinová společnost nepřijala"

Evidentně jsou vydané články v Britských listech, které tvrdí, že "homosexuálové musejí utíkat do církve"

Dovolují si citovat v zaslaným příspěvku citovaný článek Britských listů "Homosexuální katolická církev - kdy skončí její přetvářka?" od Fabiano Golgo (http://blisty.cz/art/10386.html)
Znám v České republice osobně dva homosexuální kněze, jeden je z New Yorku a druhý z Olomouce. Měl jsem s nimi dlouhé debaty o tom, proč se rozhodli stát se knězem, dověděl jsem se o předsudcích proti homosexualitě, s nimiž ve svém prostředí vyrostli - je ironické, že tyto antihomosexuální předsudky šířila hlavně katolická církev. Oba si původně vybrali kněžské povolání jako způsob jak zakrýt své sexuální tužby, jak je potlačit. Byli přesvědčeni, že si je vybral Bůh pro zkoušku, kterou splní s úspěch jen potud, pokud budou mít hlubokou víru a pokud budou dodržovat celibát.

[...]

Homosexuální kněží začínají jako oběti vlastního prostředí (není divu, že v současnosti má Vatikán vážné problémy, protože se málokdo chce stát knězem - počet žádostí o vstup do kněžského stavu poklesl od roku 1966 o kolosálních 78 procent, neboť žijeme nyní v daleko méně náboženském světě a předsudky proti homosexuálům se v mnoha městských společnostech rozplynuly.) Avšak kněží už nejsou obětmi, když manipulují mladými chlapci - věřícími, aby je dostali k sobě do postele. A to, že katolické církvi trvalo tak dlouho, aby proti tomu zasáhla - a zasahuje proti tomu nikoliv z přesvědčení, ale jen proto, že jí sdělovací prostředky dělají v této věci skandál - vede k tomu, že církev jen přichází o další věřící...
http://blisty.cz/art/10386.html


S pozdravem
Balzarová


---------- Původní zpráva ----------
Od: Frantiska.Balzarova@seznam.cz
Datum: 10. 9. 2012
Předmět: Re: clanek k publikaci

Vážený pane Dolejší, vážená redakce Britských listech,


Mohu po třetí poprosit o sdělení zda a případně kdy počítáte s publikací přiloženého článku?


Pane Dolejší, Vy píšete:

"z čeho prosím soudíte, že je stále třeba, aby veřejnost uznala práva homosexuálů na život s partnerem a dětmi [?]"


Komentář:
Nesoudím, že je třeba uznat "právo homosexuálů na život s partnerem a dětmi".
Ve svém příspěvku tvrdím, že uznání "právo homosexuálů na život s partnerem a dětmi" by snížilo moc římskokatolické církví, a že to je důvodem proč římskokatolická církev se staví proti uznání "právo homosexuálů na život s partnerem a dětmi" (viz kapitola "O skutečných důvodech proč se Svatý stolec staví proti právům homosexuálů").

Prosím o konkrétní citaci kde vyslovují tvrzení výše.
Zda se mi, že zde používáte argument "straw man", a že mě přisuzujete tvrzení, které jsem nevyslovila.

Citují opět jednu část článku:
"Pokud by homosexuální kněží mohli vést normální rodinný život, který je okolím brán jako „normální“, tak by se snížila motivace homosexuálního člověka „utéct“ do katolické církve a stát se duchovním. Římskokatolická církev by už neměla konkurenční výhodu coby „prostředí přátelské pro homosexuály“ oproti okolnímu světu. Tím by se církvi snížil příliv homosexuálních duší do duchovního stavu a zároveň by se zvýšily odchody homosexuálních duchovních

(viz Wikipedie a reportáž zde a zde.

Pane Dolejší, Vy píšete:

"[z čeho prosím soudíte] že právě to že to [tj. uznání práva homosexuálů na život s partnerem a dětmi veřejnost] neudělala je důvodem nadreprezentace homosexuálů v církvi?"


Komentář:

Jak jsem psala, mohou homosexuálové žít přirozenějším životem s partnerem v církví, než na veřejnost, pokud to dobře tají pro veřejnost.

Předložila jsem pro podporu tohoto argumentu několik kvalitních článků.

Předpokládám, že jste články četl (jako například tento: http://www.spiegel.de/international/world/interview-with-gay-theologian-david-berger-a-large-proportion-of-catholic-clerics-and-trainee-priests-are-homosexual-a-730520.html) a přikládám proto další článek níže.

http://www.spiegel.de/panorama/interview-mit-priester-kuegler-katholische-kirche-ist-groesste-transnationale-schwulenorganisation-a-386709.html


Pane Dolejší, Vy píšete:

"Kromě pravicových extrémistů v ČR homosexuály přece již nikdo nediskriminuje."


Komentář:

Vaše tvrzení je nepravdivé.

Dle Všeobecné deklaraci lidských práv, čl.16 platí, že: "Muži a ženy, jakmile dosáhnou plnoletosti, mají právo, bez jakéhokoli omezení z důvodů
příslušnosti rasové, národnostní nebo náboženské, uzavřít sňatek a založit rodinu."


Nyní se zvedají hlasy pro zařazení osob LGBT do výčtu osob, které mají právo "uzavřít sňatek a založit rodinu". Viz např zde (Ban Ki-Moon):http://www.huffingtonpost.com/joseph-huffhannon/ban-ki-moon-lgbt-rights-speech_b_1372745.html


Zkuste se představit jak by Váš vlastní život vypadal, pokud byste se musel na veřejnosti obdržet plivance protože svého partnera veřejně políbíte a nemohl by legálně vychovat své vlastní dětí se svým partnerem.


Pane Dolejší, Vy píšete:

"Expremiérovi Topolánkovi hrubiánské vyjádření na adresu homosexuálů politicky zlomilo vaz. To je důkaz toho, že homosexuální menšina v ČR není utlačovanou menšinou, má naopak značný vliv."


Komentář:

Souhlasím s tím, že "homosexuální menšina" má "značný vliv".

Značný vliv však má právě z důvodu, že menšina je utlačována.

Váš argument nedokazuje, že homosexuálové nejsou utlačené.

Často se stává, že menšina má "značný vliv" právě z důvodu, že je "utlačovaná", viz např. židé, kteří jako jediní mohli půjčovat peníze za úrok během středověku.


Píšu v článku "Zvýhodnění homosexuálů v kariéře zřejmě platí pro všechny hierarchické organizace, do jejichž vyšších pater mají téměř výhradně přístup pouze muži, například: armáda, větší korporace nebo veřejná administrativa. Čím více společnost přiděluje nižší společenský status homosexuálům a znemožňuje jim vést v očích veřejnosti normální život, tím více představuje život v „mužských“ organizacích lákavou alternativu."


Jinými slovy: lidé, které se musejí starat o rodinu a o partnera nemají tolik času dělat kariéru.

Lidé, které mohou nabízet sexuální služby svým nadřízeným v celo-mužských organizacích mohou ještě urychlit svou kariéru.


Pane Dolejší, Vy píšete:

"Proto je podle mého názoru zcestné tvrdit, že se homosexuálové musejí utíkat do církve. Dávno nemusejí. Pokud tak přesto někteří činí, má to
jiné důvody než ty, že by je většinová společnost nepřijala"


Komentář:

Jak píšete jedná se o Váš názor.

Váš názor není doložený.


Používáte opět argument straw man.

Netvrdím, že "homosexuálové musejí utíkat do církve".

Tvrdím, že homosexuálové přirozeně jsou více zastoupené v římskokatolické církvi, než ve spolčenosti, a to z důvodu, že římskokatolická církev jím často může nabízet lepší život, než v okolní společnosti.

Považují své výroky za dobře doložené.

Mé tvrzení výše neznamená, že všichni homosexuálové utečou nebo "musejí utíkat" do církve, ale pouze, že to dělají značně častěji, než heterosexuálové.

Tvrdím, že římskokatolická církev by ztratila moc, pokud by homosexuálové mohli si založit rodinu a žít na veřejnosti akceptovaný život.

Pokud chcete snížit moc římskokatolické církví, je nutné pochopit jak funguje.

Fungování římskokatolické církví nepochopíte, pokud nepochopíte pokřivenou politiku celibátu.


Vážená redakce, pan šéfredaktor Čulík mě požádal o doložení nepodložených výroků.

Obdobná pravidla by snad i měly platit pro názory ostatních redaktorů, když chtějí zabránit publikaci daného článku.


Děkují předem za jednoznačnou odpověď ohledně publikaci přiloženého článku.
Prosím o Váš odpověď do 18h zítřejšího dne 10.9.2012.

S pozdravem

Balzarová
---------- Původní zpráva ----------
Od: Karel Dolejsi
Datum: 7. 9. 2012
Předmět: Re: clanek k publikaci

Vážená paní Balzarová,

z čeho prosím soudíte, že je stále třeba, aby veřejnost uznala práva
homosexuálů na život s partnerem a dětmi, a že právě to že to
neudělala je důvodem nadreprezentace homosexuálů v církvi?

Kromě pravicových extrémistů v ČR homosexuály přece již nikdo
nediskriminuje. Expremiérovi Topolánkovi hrubiánské vyjádření na
adresu homosexuálů politicky zlomilo vaz. To je důkaz toho, že
homosexuální menšina v ČR není utlačovanou menšinou, má naopak značný
vliv.

Proto je podle mého názoru zcestné tvrdit, že se homosexuálové musejí
utíkat do církve. Dávno nemusejí. Pokud tak přesto někteří činí, má to
jiné důvody než ty, že by je většinová společnost nepřijala.

Pěkný den,

Karel Dolejší

07.09.12, Frantiska.Balzarova@seznam.cz :
>
> Vážený pane šéfredaktore a ostatní členy redakce Britských listech,
>
>
>
>
> ráda bych se vás po druhé zeptala zda a případně kdy počítáte s publikací
> přiloženého článku,
>
>
> který jsem Vám zaslala v emailem dne 4.9.2012 (viz níže) po zapracování
> připomínek pana šéfredaktora.
>
>
>
>
> Nejpřirozenější by bylo článek publikovat anonymně, což však bylo panem
> šéfredaktorem zamítnuto.
>
> Navrhovala jsem následně možnosti, aby někdo si článek osvojil, nebo aby se
>
> článek vydal pod pseudonymem "Františka Balzarová".
>
>
> Přiložený článek je velmi kvalitně rešeršovaný a projednává citlivé,
> aktuální a podstatné téma, o kterém se v ČR jinak moc nepíše.
>
> Na článku jsem pracovala několik desítek hodin.
>
>
> Kladu si dotaz, zda téma homosexuálních duchovních v římskokatolické církví
>
> není pro vás moc citlivé.
>
>
>
>
> Ráda bych vás poprosila o odpověď na tento email do pondělí, 10.9.2012, 12:
> 00h poledne.
>
> Pokud jste do té doby neopodvěděli zkusím najít jiný způsob jak článek
> zveřejnit.
>
> Děkují za pochopení.
>
>
> S pozdravem
> Balzarová
>
> ---------- Původní zpráva ----------
> Od: Frantiska.Balzarova@seznam.cz
> Datum: 5. 9. 2012
> Předmět: Re: clanek k publikaci
> "
>
> Dobrý den,
>
>
>
>
> rád bych se Vás zeptala zda a případně kdy počítáte s publikací článku,
> který jsem Vám zaslala v emailem dne 4.9.2012 (viz níže).
>
>
>
>
> S pozdravem
>
> Balzarová
>
>
>
>
>
> ---------- Původní zpráva ----------
> Od: Frantiska.Balzarova@seznam.cz
> Datum: 4. 9. 2012
> Předmět: Re: Re: clanek k publikaci
> "
>
> Dobrý den,
>
>
>
>
> pokud nelze článek publikovat anonymně navrhují, aby člen redakce, např.
> Vy,
> nebo někdo jiný článek publikoval pod vlastním jménem.
>
>
> Pokud nikdo se nechce pod článkem podepsat, tak publikujte článek pod mým
> jménem.
>
>
>
>
> Ad. "Tvrzení, že celibát existoval v katolické církvi pro posílení její
> ekonomické moci, je nezdokladovaný." -
>
>
>
>
>
> Na straně 1 pod rubrikou "Celibát" přidala jsem následnou závorku v
> následné
> větě:
>
> "Zavedením pravidla celibátu byla zajištěna akumulace majetku pro
> římskokatolickou církev - majetek bezdětného a svobodného kněze připadlo po
>
> jeho smrti církvi (viz od str. 90 > DP5TL63BbNQC“(http:////books.google.cz/books?id=DP5TL63BbNQC%E2%80%9C)
> target=“_blank“>zde
a str. 5 > wpaper/0042.html“(http:////ideas.repec.org/p/iso/wpaper/0042.html%E2%80%9C)
>
> target=“_blank“>zde
)."
>
>
>
>
> První věta pod rubrikou "Dvojí životy římskokatolických duchovních" nově
> zní
> :
>
>
> "Tím, že pravidlo celibátu a zákaz homosexuálů značně omezují kněží v
> jejich
> soukromých životech, tak je přirozené, že jsou systematicky a „tajně“
> porušována."
>
>
>
>
> S pozdravem
>
> Františka Balzarová
>
>
>
>
>
> ---------- Původní zpráva ----------
> Od: Jan Culik
> Datum: 3. 9. 2012
> Předmět: Re: clanek k publikaci
> "Díky, je to zajímavý text, ale nemůžeme ho publikovat anonymně, to by
> ohrozilo jeho věrohodnost.
>
> Tvrzení, že celibát existoval v katolické církvi pro posílení její
> ekonomické moci, je nezdokladovaný.
>
> JČ
>
> On 09/03/2012 07:39 AM, Frantiska.Balzarova@seznam.cz wrote:
>>
>> Dobrý den,
>>
>>
>>
>> prosím o publikaci přiloženého textu, který jsem napsala.
>>
>> Prosím článek publikujte bez uvedení autora, jelikož se jedná o citlivé
>> téma.
>>
>>
>>
>> S pozdravem
>>
>> Balzarová"

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

MIroslav Pivoda napsal(a):

Na vědomí: Odkazy na evangelium Marie Magdaleny nefungují:
The requested URL /blogy/“http://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Mary“ was not found on this server.
13. 09. 2012 | 20:01

Juráš napsal(a):

Strašná slátanina, odkazy vůbec nefungují, mnohá tvrzení velmi pochybná, nedivím se že se k tomu paní nehlásí, já bych se taky nehlásil
13. 09. 2012 | 20:01

Humor nadevše napsal(a):

Bavěj se dva medvědi v lese, že už je sex s medvědicema nebaví, tak
to zkusej spolu v křoví. Za chvíli jeden zařve: "Ty vole, viděl nás zajíc! Ta
svině to všude vykecá, musíme ho zabít." Začnou ho honit po lese a zajíc
skočí do rybníka, medvědi začnou šátrat po dně a vytáhnou rybu.

"Rybo, neviděla jsi zajíce?" "Neviděla, vy dva buzeranti."
13. 09. 2012 | 20:11

Maximus napsal(a):

Po přečtení několika blogů autora je jsné, že má v hlavě mozek ženské! Nu což, buďme na něj hodní.....
13. 09. 2012 | 20:14

Martin napsal(a):

To je přece jasné jako facka, knězem v katolické církvi může být jenom muž, tedy je tam přirozená kumulace mužů a prakticky žádná ženská společnost, proto takové prostředí přitahuje muže zaměření na muže. Podobný stav je v klášterech.
Je také nutno podotknout, že existují církve kde se kněží mohou normálně ženit a tam se homosexualita nevyskytuje více než v běžné společnosti.
13. 09. 2012 | 20:35

vojtechnavratil napsal(a):

Dává sem "autor" něco jiného než svoji mailovou komunikaci?
13. 09. 2012 | 20:40

Drzá zrzka napsal(a):

Proč? Bůh ví. :-)
13. 09. 2012 | 20:41

Thomas napsal(a):

Proč? Protože katolickou organizaci si používá satan pro své plány.
Jo a homosexualita se dá léčit.Respektive Bůh z té odporné zvrácenosti dokáže člověka vysvobodit.Samozřejmě ten člověk musí chtít a nesmí být spokojen s tím že žije zvrácenej život.
13. 09. 2012 | 21:04

Kanalnik napsal(a):

„nejdůležitější [prostředí pro vzdělávání dítěte je] rodina, založená na sňatku mezi mužem a ženou. Nejedná se přitom o prostou konvenci, ale spíše o základní buňku každé společnosti. Z tohoto důvodu představuje politika, která podkopává rodinu, hrozbou pro samotnou budoucnost lidstva"

ac papeze jako zastupce Boha na zemi neuznavam a nemam k nemu nijak afinitni vztah, v tomhle ma, dle meho nazoru, pravdu
13. 09. 2012 | 21:23

Eleshar napsal(a):

Odkazy fungují, jen si k nim blog aktuálně omylem připojuje svou adresu. Tu je třeba při rozkliknutí odkazu odmazat.
Tu mailovou komunikaci na konci teda taky moc nechápu.
13. 09. 2012 | 21:29

Michal napsal(a):

Na téma homosexuality duchovních existuje kvalitní rozsáhlý pohled
http://www.radiovaticana.cz/podrubrika.php4?id=29
13. 09. 2012 | 21:54

Al Jouda napsal(a):

Homosexualita kněze je daleko horší, než homosexualita normálního občana. Kněz má lidi vychovávat ke prospěchu společnosti a homosexualita společnosti nijak neprospívá !
13. 09. 2012 | 21:58

Martin napsal(a):

Thomas: Homosexualita léčitelná není, je to degenerace genetické informace a tu zatím léčit neumíme.

Kanalnik: Registrované partnerství nijak klasickou rodinu neohrožuje a nepodkopává. Opak je typická lež černoprdelníků.
13. 09. 2012 | 22:01

Gudka napsal(a):

Kolovrátek - argumentace stále dokola.
Ohromný je fragment, v němž se argumentuje nároekm žít se svým (homo) partnerem a "vychovávat s ním své děti"
Jak - "své".
13. 09. 2012 | 22:07

Baba napsal(a):

Církevní hierarchie pravděpodobně heterosexuálního muže k homosexuálnímu chování nepřivede.
13. 09. 2012 | 22:12

Občan napsal(a):

No, pane Golgo, to jste tomu dal.
Vždyť Vy jste svým velečlánkem potvrdil, že homoseualita není jen vrozená, ale že k ní lze vychovat!

Za tohle Vám propagátoři homoadopcí nepoděkují.
13. 09. 2012 | 22:13

Gru napsal(a):

Opět homoerotická propaganda. Tato oblast je segmentem falše, nápodoby. Už jen pojem homo"sexuál" je zavádajěící. Lidská sexualita je komplexní sféra, v níž rozmnožovací pud je jednou ze stěžejních hnacích sil. U jedinců z homo subpopulace, je ovšem právě reprodukční funkce programově apriori zamítnuta. Proto jsou jejich tělesné styky určeny pouze k dosažení fyzické slasti - jde tedy o pouhou erotiku, tito jedinci jsou asexuální. Starší pojem HOMOEROTIK je mnohem správnější a poctivější.
Ve vývoji jedince je fyziologicky určité období, kdy je jedinec laděný homoeroticky. Někteří v této vývojové etapě ustrnou. Nechť si samo¨zřejmě žijí ve své "rodině" - napodobenině, v podstatě jde o masturbační společenství.
Ale děti? Rozuměj: cizí děti... Mají sloužit jako doplněk sloužící k větší povrchní věrohodnosti homoerotické atrapy rodinného života.
Lze důvodně předpokládat vývoj konfliktu, v němž dítě osvojené homoerotickým párem bude své "rodiče" nakonec nenávidět, protože se kvůli nim stane velmi brzy po příchodu do společenstzví školních dětí stigmatizovaným - "dítě buzerantů". Takové ostrakizaci není v dnešní společnosti vystaven ani sirotek, ani dítě z neúplné rodiny. Ale dítě - rukojmí homoerotické náhražkové komunity? Velmi poravděpodobně ano. Obrovské riziko.
A proto bych navrhoval, aby si homoerotikové (kteří jsou zároveň agresivními heterofoby) pořídili jiné doplňky, kterými by se cítily "zplnohodnoceni".
13. 09. 2012 | 22:33

Sutech napsal(a):

bod 1 výčtu:
Řekněme to takto, ať to nevyzní nenávistně, kdo chce děti, ať si je zajistí některou z biologickcých cest, nevidím nejmenší důvod, proč by měly být adopce umožněny i párům stejného pohlaví. osobně si myslím, že by první měli být vyhledání nejbližší žijící příbuzní dítěte a těm by měla být automaticky nabídnuta péče. Něco jiného je, když náhodou dojde k situaci, že homosexuálem je bratr/sestra jednoho z rodičů. V těch případech by se mělo uplatnít prvé pravidlo.
Pokles počtu lidí v seminářích bych neviděl zase natolik tragicky, může to být spíše i jinými společenskými změnami, v onom časovém období proběhlo množství společenských změn.

bod 2 výčtu:
Nejsem odborník na církev, ale není náhodou možné z kněžského stavu odejít. Tím tento argument jaksi padá. Možnost založit rodinu (osobně mi toto sousloví k nim nesedí, viz výše) tak teoreticky má každý z nich.

bod 3 výčtu:
To, že katoličtí kněží jsou v některých případech nesrovnaní s vlastní sexualitou je vysoce pravděpodobné. Pokud opravdu dodržují celibát, pak je to cesta nejmenšího odporu. Ano, sice mohou mět psychické problémy (deprese etc.), ale mají univerzální odpověď pro příbuzné, proč si nenašli ženu.
A samozřejmě to známe z naší země až moc dobře. Zloděj křičí chyťe zloděje. To mne přivádí k jedné takové rýmovačce:
Duka Duka klu_y š_ká.
Je to sice pod moji úroveň, ale myslým, že nejsem jediný koho to napadlo.
13. 09. 2012 | 22:35

Sutech napsal(a):

to: Autorka
Text je velmi kvalitně připravený, bohužel snad až příliš dlouhý. Jinak nemusela jste hned chodit za kováříčkem Golgem, ale za kovářem Panem Stejskalem, jistě by blog zveřejnil.
Buď Vy, nebo pan Golgo, udělal při editaci mailové části na konci článku nějaké chyby, nebo to čtu špatně (ale 4x stejná chyba? To je i na mne moc), několik řádků píšete jako muž, přitom se nejedná o citace, nebo jste muž s ženským pseudonymem, což by otvíralo prostor pro velmi špinavé spekulace, do kterých se nechci pustit, nemám to v povaze.
Jinak mi není jasné, jak může mět homosexuální pár vlastní děti. Existuje možnost, že se lesba někde spustí, pak jí ale dítě jen na základě orientace odebrat nelze (ikdyž si tím nejsem na 100% jist). U muže je to trochu složitější. Ale ani tak nemůže být zbaven otcovství, pokud dítě matka nechce vychovávat, zemře, nebo je jí z nějakých důvodů odejmuto, pak by jej měl teoreticky dostat do péče otec (automaticky pokud to ekonom. a bytová situace umožňuje), bohužel se tak často neděja ani pokud je otec čistě heterosexuál.
To je ale na úplně jinou diskusi a je to podle mne špatně, neboť hierarchie případné péče o dítě má být následovná:
rodičové, prarodiče, strýcové/tety, (v případě nouza a umožňuje-li to věkový rozdíl bratranci sestřenice), státní zařízení.
13. 09. 2012 | 22:51

Kanalnik napsal(a):

Martin

"Registrované partnerství nijak klasickou rodinu neohrožuje a nepodkopává."

to si myslite vy, ja nikoli

jinak geneticka degenerace jako pricina homosexuality je teorii, nikoli prokazanou skutecnosti, existuji i jine teorie

ja na homosexualni osoby pohlizim jako na mne rovnocenne lidi, tak jako treba v pripade lidi s depresi, obezitou ci cukrovkou -
je problem spolecnosti, ze neni schopna se podivat na homosexualitu nezaujate a inklinuje bud k jedne (odsuzovani) nebo k druhe (agresivni pro-homosexualni lobby) poloze, misto chladneho analyzovani situace a vlivu na vyvoj jak jednotlivcu tak nasi/zapadni spolecnosti a to s respektem a toleranci (nikoli politicky korektnim bezmyslenkovitym prijetim popularnich, lec zavadejicich prolobovanych "vedeckych" ideologii)
13. 09. 2012 | 23:01

Občan napsal(a):

Jen mě tak napadá - ve školách se vyučuje biologie/přírodopis/vlastivěda, že...
Ve výše uvedeném předmětu jsou děti a studenti vyučováni mj. i o způsobech rozmnožování, že...
Kromě nepohlavního rozmnožování dělením, pučením apod., případně umělým klonováním, je veškeré množení vč. většiny rostlin DVOUPOHLAVNÍ.

Jak bude/je žákům vysvětlován způsob "rozmnožování" homosexuálů? Zejména ve třídách, kde se vyskytuje žák z "homorodiny"?
13. 09. 2012 | 23:12

Martin napsal(a):

Kanalnik: A jak tedy konkrétně podkopává registrované partnerství rodinu ? Nějak mě nedochází, proč by například právo osob informovat se na zdravotní stav v nemocnici mělo rodinu nějak ovlivňovat, natož poškodit.

Příčiny homosexuality jsou již dávno prokázané genetické a souhlasím s tím, že homosexuál není plnohodnotný člověk, protože není schopen se přirozeně rozmnožovat.
13. 09. 2012 | 23:13

Sutech napsal(a):

to: vojtechnavratil
Jo dává, svoje fotky s vyplázlím jazykem.
Jinak tentokrát to vypadá na korespondenci někoho jiného, ikdyž se to nevylučuje s tím, že se ten člověk s panem Golgem osobně zná. JInak pokud by se autorka nepřiznala k tomu, že se jedná o pseudonym, tak by článek na blistech asi "otiskli."
Dnes není problém být stem osob, za předpokladu, že člověk je schopný zahrát kteroukoliv z nich ve správný čas. Když se s tím člověkem nevidíte, či neslyšíte, je to ještě snažší.
13. 09. 2012 | 23:15

jonšta napsal(a):

Jsem z moravské vesnice. Všechny fary po okolí obsadili polskými knězi.
U nás /nedaleko Přerova/ je taktéž. Je sice bigotní jako každý Polák, ale první co si zabezpečil, byla přítelkyně ve vedlejší vesnici. Vůbec se s ní netají. Tzv.celibát si katolický klér po staletí řešil tzv.farními kuchařkami a hospodyněmi.
13. 09. 2012 | 23:50

Kanalnik napsal(a):

Martin

z meho pohledu jde o princip a tendence - pokud postavime principielne rodinu, tedy manzelstvi mezi muzem a zenou, na stejnou roven jako svazek mezi homosexualnimi muzi ci zenami, tak neni neco uplne v poradku s nasi spolecnosti a s jejim budoucim vyvojem ... a presne tam to totiz smeruje

ano, u nas snatky homosexualnich paru nemame, ale je tu silne lobby vcetne moznosti adoptovani deti takovymi pary

jinak, konkretni individualni registrovane partnerstvi rodinu nijak nepodkopava, jako institut ve spolecnosti ale smeruje k marginalizaci klasicke rodiny, a to se mi osobne vubec nezamlouva

proti pravu na informace napr. v nemocnici nic nemam
14. 09. 2012 | 01:24

Otázkou je, zda to duka snese napsal(a):

jonšta
To ste ovšm vyrazil Golgovi falus z ruky. Eště se nakonec panáček bude prát v hospodě.
14. 09. 2012 | 01:29

český maloměšťák napsal(a):

"Kongregace pro nauku víry (latinsky Congregatio pro doctrina fidei) je následnicí římské inkvizice a v tomto smyslu také nejstarší kongregací Římské kurie. Jejím úkolem je dohlížet na dodržování katolické doktríny ve věcech víry a mravů....
....Kongregace je považována za nejstarší kongregaci v kurii, neboť je pokračovatelkou Kongregace římské a všeobecné inkvizice (známé též jako římská inkvizice, 1542–1908) a její nástupkyně Posvátné kongregace Svatého oficia (Sacra congregatio sancti Officii, 1908–1965, v niž římskou inkvizici v roce 1908 zreformoval Pius X.).....
....Od 25. listopadu 1981 do svého zvolení papežem 2. dubna 2005 vedl kongregaci kardinál Joseph Ratzinger..."

"...Ratzinger byl jedním z nejvlivnějších mužů římské kurie ještě předtím, než se stal papežem. Měl taktéž velmi blízké vztahy s Janem Pavlem II. a jako děkan kolegia kardinálů předsedal jeho pohřbu a předcházející mši. Během své služby vyzýval shromážděné kardinály, aby se pevně drželi doktríny. V období sedisvakance byl hlavní veřejnou osobou církve, ačkoliv formálně v administrativních záležitostech hlavou církve nebyl. Podobně jako jeho předchůdce chrání tradiční katolická stanoviska ohledně umělé kontroly porodnosti, interrupcí či homosexuality...."

"...V roce 1966 bylo Josephu Ratzingerovi přiděleno křeslo na universitě v Tübingen, coby profesoru dogmatické teologie. Jeho kolegou zde byl Hans Küng. V tomto období Ratzinger napsal svoje ústřední dílo Úvod do křesťanství. Ve stejné době se distancoval od prostředí v Tübingen a marxistických tendencí studentských hnutí v 60. letech, která se během let 1967 a 1968 rychle zradikalizovala, což vyvrcholilo v sériích nepokojů a výtržností v dubnu a květnu 1968. Ratzinger vývoj situace a její projevy (jako upadající respekt k autoritám mezi svými studenty) spojoval s odklonem do tradičního katolického učení. Navzdory svému reformnímu naklonění se jeho pohled stále více dostával do kontrastu s liberálními myšlenkami, které se začaly všeobecně rozšiřovat v teologických kruzích.

Ozvaly se hlasy, mezi nimi např. Hans Küng, kteří Ratzingerovo počínání považovaly za obrácení směrem ke konzervatismu, zatímco Ratzinger se v interview v roce 1993 vyjádřil tak, že ve svých teologických názorech během let nevidí žádné zlomy....."
14. 09. 2012 | 03:13

český maloměšťák napsal(a):

"...Hans Küng (* 19. března 1928 Sursee, Kanton Lucern) je původem švýcarský teolog, autor mnoha knih, katolický kněz. Byl významným teologem Druhého vatikánského koncilu, patří mezi nejvýznamnější a nejkontroverznější představitele liberálního katolicismu, od 70. let je pak známý především jako ostrý kritik vládnoucích katolických církevních kruhů a tradicionalismu...."

"....V roce 1980 mu německá biskupská konference na základě výnosu Kongregace pro nauku víry schváleného papežem Janem Pavlem II. odebrala kanonickou misi (misio canonica - povolení vyučovat katolickou teologii) pro rozpory mezi jeho učením a katolickou věroukou (šlo zejména o Küngovo odmítnutí papežské neomylnosti). Poté začal vyučovat ekumenickou teologii...."

"....V roce 1980 mu německá biskupská konference na základě výnosu Kongregace pro nauku víry schváleného papežem Janem Pavlem II. odebrala kanonickou misi (misio canonica - povolení vyučovat katolickou teologii) pro rozpory mezi jeho učením a katolickou věroukou (šlo zejména o Küngovo odmítnutí papežské neomylnosti). Poté začal vyučovat ekumenickou teologii.

V roce 1970 v knize Unfehlbar? Eine Anfrage kritizoval dogma o papežské neomylnosti. Napsal obsáhlou trilogii o křesťanství, judaismu a islámu. Zkrácenou verzí knihy o křesťanství jsou Malé dějiny katolické církve, který vyšly i v českém překladu. Küng se hlásí k myšlence světového étosu a mezináboženské tolerance.

Küng zdůrazňuje rozdíl mezi nutným centrem církve (Petrovým úřadem) a kritizovaným papalismem (ve středověku zbudovaným středověkým papežským absolutismem). Tvrdí, že papežský právní a teologický primát je zčásti postaven na falzifikátech, t. j. smyšlené legendě o papeži Silvestrovi, zfalšovaném obsahu Konstantinovy donace, spisech falešného Pavlova žáka Dionýsia Areopagity, na symmachovských falzifikátech a Pseudoisidorských dekretáliích. Vinu za Velké schizma stejně jako za reformační rozštěpení církve vidí Küng především na římské straně. Za příčinu moderního úpadku katolické církve považuje její obranářství a uzavřenost a neschopnost konstruktivně reagovat na nové společenské fenomény a myšlenkové proudy. Naději představoval pro Künga Druhý vatikánský koncil, avšak jeho závěry považuje Küng za rozmělněné předčasnou smrtí Jana XXIII. Jana Pavla II. přímo obviňuje z toho, že se svými činy pokoušel koncilní závěry zvrátit a že koncilní myšlenky zradil. Ostře kritizuje také Benedikta XVI., jehož vstřícné kroky vůči lefebvristům i vůči odpůrcům moderních tendencí z řad anglikánské církve a starokatolických církví hodnotí slovy: „Rybář lidí se vydává na lov do vod krajní náboženské pravice“, a obviňuje papeže Benedikta, že opouští principy skutečného ekumenismu a usiluje o obnovu římského impéria namísto o společenství církví.

Küng ovšem také tvrdí, že jeho posláním není být kritikem papeže a papežství a že je přívržencem reformy, nikoliv revolucionář, a nesnáší, aby byl označován za církevního buřiče. Současný stav katolické církve popisuje jako rozštěpení na horní a dolní církev, přičemž za horní církev označuje autoritářské držitele moci v církvi a za představitele dolní církve považuje sebe. Přiznává svůj pramalý úspěch ve snaze změnit „horní“ církev, avšak je přesvědčen, že současná vatikánská politika musí skončit fiaskem...."
14. 09. 2012 | 03:17

Holubář napsal(a):

Každému, kdo to dokázal přečíst celé, zaplatím bezva metylového panáka.
Nic lešího si nezaslouží.
14. 09. 2012 | 08:51

cesko hleda talent napsal(a):

holubari,
zda se ze si to ceskej malomestak cele precetl pozorne a nalepil tu jednu z jeho archivnich tapet. Nevim jestli si zaslouzi metylového panáka, ale rozhodne si zaslouzi ceny "grafoman roku".
14. 09. 2012 | 09:14

Gustáv Kočí napsal(a):

"Fabiano Golgo se narodil v Brazílii, ale žije v České republice od roku 1997. Studoval žurnalistiku a kulturní antropologii v USA. Zahájil svou kariéru v médiích jako moderátor dětského pořadu v Porto Alegre v Brazílii. Již řadu let působí na vedoucích postech v českém tisku: byl šéfredaktorem deníku Metro, týdeníku Mladá Fronta Plus, Věda a Technika Mládeži (VTM /Science), Redhot, Nový Prostor, Playboy a další. Jako publisher v Mladé Frontě a.s. měl na starosti časopisy Ekonomika, Mateřídouška, Lidé a Země, Ikarie, Maminka, Podnikání v praxi, Marketing, Zoom a Ohníček. Od roku 2001 píše pro Britské listy."
http://www.blisty.cz/aut/27/bio.html

Takže když se nad tím zamyslím tak jako pan Golgo nad katolickými duchovními, "logicky" mi z toho vychází (moderátor dětského pořadu v Porto Alegre v Brazílii, Mateřídouška, Ohníček), že F.Golgo je pedofil.
14. 09. 2012 | 09:19

gaia napsal(a):

mně by jen zajímalo, jak ti homosexuálové chtějí zakládat rodiny a spokojeně vychovávat svoje děti.
14. 09. 2012 | 11:06

český maloměšťák napsal(a):

-cesko hleda talent-
Netřeba - už ho nalezlo. V otaznikovi, blue jayi, mandrake, mouše na zdi...
Má obrovský talent. Přečte si titulek a hned vše ví, vše zná a všude byl.
Za fidorku dokonce okomentuje i osobu autora blogu.
Úžasný talent.
Jezdí s ním po celém Kraďákově a ukazují ho v domovech důchodců. Za 5 korun mu mohou do klece hodit i kousek housky.
14. 09. 2012 | 11:35

Jáchym napsal(a):

Holubář napsal(a):
Každému, kdo to dokázal přečíst celé, zaplatím bezva metylového panáka.
Nic lešího si nezaslouží.
14. 09. 2012 | 08:51
------------
Holubáři, při vší úctě, já to DOKÁZAL přečíst celé.
Nemohu za to, že někdo podle Vás zaslouží smrt či slepotu za to, že něco DOKÁŽE PŘEČÍST do konce.
Já si pořád ještě potřebuji text PŘEČÍST, abych zjistil, jestli náhodou neobsahuje nějaké relevantní informace.

Teď si honem nemohu vzpomenout,kde bylo nutno dokázat, že si člověk NEDOKÁŽE PŘEČÍST, aby mu nehrozil trest smrti či něco horšího.

Ale věřím, že jste si jen po sobě svůj VLASTNÍ příspěvek NEDOKÁZAL PŘEČÍST do konce konců.
Blahoslavení chudí čtenářskou gramotností, neboť je andělští holubáři nepošlou šupem do království nebeského !
14. 09. 2012 | 11:41

gaia napsal(a):

v každém případě autor pro to, aby se to dalo celé přečíst, nehnul ani prstem.
14. 09. 2012 | 12:02

gaia napsal(a):

to se číst nedalo, tím se musel člověk prokousat.
14. 09. 2012 | 12:02

Jáchym napsal(a):

gaia:

Částečný souhlas.
Není to příliš předžýkaný text, je spíše nahozený, jde spíše o zdroj informací a námět k zamyšlení.

Zaplať autorce pánbu za něj.

Ale kdybych třeba já dostal za úkol z tohoto textu vyrobit něco čtivého a přitom nevypustit žádnou informaci, trvalo by mi to nejmíň měsíc.
A byla z toho brožura tak na stopadesát stran.

Kdo by ji ZDE dočetl do konce ?
Pokud se toho někdo ujme, slibuji, že si dám tu práci, přečtu ji celou do konce a nebudu (moc) remcat.
14. 09. 2012 | 12:59

český maloměšťák napsal(a):

gaia
Až na nefungující odkazy - se to číst nejen dalo.... ale navíc je to skvělý text.

Emailovou korespondenci pak mohl Golgo přeřádkovat...ale asi ji chtěl ponechat jako předmět doličný - v nezměněném stavu.

Ovšem na druhé straně je pravda ,že lidé mají nedostatek času.
Ostatně i učitelé mně někdy připadají, že děti učí čerpajíc při tomto procesu zejména z obsahu titulků MF Dnes.
Čas jsou peníze a peníze jsou čas. Čím méně peněz - tím méně času.
Ale platí často i : čím více peněz, tím méně času.

Na titulky si ale najde čas snad každý /i učitel/ - je ale sporné, zda si za to zaslouží přidat / na platu/.
14. 09. 2012 | 13:02

gaia napsal(a):

Typografie je dobrých 500 let rozvíjená nauka o sazbě a úpravě tiskovin.Již od vynálezu knihtisku se formulovala pravidla, jak knihy "ladně" sestavovat.
S příchodem počítačů se tato pravidla neztratila. Většina laických tvůrců textů o nich ale bohužel nikdy neslyšela. Pokud však chcete, aby vaše texty k něčemu vypadaly, musíte se alespoň se základními pravidly seznámit a samozřejmě je dodržovat.Mám pro vás také dobrou zprávu: pokud se vám tyto zásady alespoň trochu dostanou do podvědomí, budete je dodržovat zcela automaticky a bez námahy.
Vašim čtenářům se takové texty budou lépe číst a nebudou se jimi muset doslova prokousávat a vám bude odměnou, že je přečtou až do konce a třeba i jedním dechem.
pokud se ale na čtenáře vybodnete a oni se budou muset prokousávat masou textu , nelogických odstavců a zbytečných mezer, bude jim unikat i smysl čteného, neb energii vydají spíš na to louskání a prokousávání, než na chápání textu.
A pak budou tak zneveni, že místo čtení takových textů dostanou chuť spíš na panáka, ale vzhledem k hrozbě methanolu v něm ho nabídnou raději tomu neznalému tvůrci masy písmen, vět, mezer a nelogických odstavců.

Takže moje rada, pokud se někdo považuje za profesionálního novináře a chce psát texty, které by lidé rádi četli, tak záleží nejenom na obsahu textů, ale i formě předloženého. A ignorovat základní poučky typografie nesvědčí moc o nějaké profesonalitě ani že by psavci na jeho čtenářích nějak zvlášť záleželo.

Takže přidat by potřebovali někteří pisatelé, ale ne na platu.

A mít na mysli, že když něco předkládám druhému k přečtení, tak to nesmím odfláknout, neb se mi to hned vrátí.
14. 09. 2012 | 15:33

gaia napsal(a):

takže se to vrátí tak, že když pisatel odflákne psaní, pak se nesmí divit, že čtení odfláknou i čitatelé. Jsem za jedno s holubářem.
14. 09. 2012 | 15:36

jen tak napsal(a):

Asi doporučuji autorce nad textem ještě pár hodin prožít, ÁLE napřed kouknout do nějakých tlustých knih na vývoj a teologii svátosti kněžství. To, co o tom napsala, je s odpuštěním slátanina ;-)
14. 09. 2012 | 22:12

Pamětník II napsal(a):

Článek obsahuje informaci, že Topolánek padl kvůli postoji k homosexuálům. To je absolutní nesmysl. Padl proto, že v rozhovoru pro homosexuální časopis řekl, že politici jsou různí a že třeba takový Jan Fischer je Žid a (pod tlakem) uhne. Zmínka o židovském původu, je v současné společnosti považována za projev antisemitismu. Pokud jde o homosexuály, Topolánek řekl jen to, že má problém s tím, aby adoptovali děti. Otázka adopce je ovšem mylně vykládána jako snaha, přivést si do vztahu hračku ve formě dítěte. Ve skutečnosti jde především o to, aby v situaci, člověk, jehož partner vstoupil do homosexuálního vztahu s dítětem, mohl takové dítě adoptovat. Smyslem takové adopce je zajistit, aby se, v případě úmrtí rodiče, dítě mestalo bezprizorným a neskončilo někde v dětském domově.
15. 09. 2012 | 00:23

Nestor napsal(a):

gaia: Tak tak, vráti.
Na dvou větách jedno zaseknutí na zbytečné mezeře: "Jsem za jedno s...". Je to málo, nebo už moc? V TOMTO případě moc...
15. 09. 2012 | 10:46

český maloměšťák napsal(a):

http://bsalert.com/news/1418/Pope_Caught_Orchestrating_Church_Pedophile_Cover_Up.html

".....A BBC documentary has exposed that Pope Benedict XVI, aka Cardinal Ratzinger, played a leading role in a systematic cover-up of child sex abuse by Roman Catholic priests.

In 2001, while he was a cardinal, he issued a secret Vatican edict to Catholic bishops all over the world, instructing them to put the Church's interests ahead of child safety.

The document recommended that rather than reporting sexual abuse to the relevant legal authorities, bishops should encourage the victim, witnesses and perpetrator not to talk about it. And, to keep victims quiet, it threatened that if they repeat the allegations they would be excommunicated...."
16. 09. 2012 | 00:58

Marek Kobera napsal(a):

No bravo, přečetl jsem zatím jenom začátek a vidím, že Golgo cituje Balzarovou, která přes Wikipedii cituje Cozzense, který cituje zase mj. Boswella a Sipeho s výsledkem, který není jasný:

"Also, the characterization of people as homosexual is problematic itself. What does the word mean? Does it mean behavior? Does it mean attractions? Does it mean conflicts? Some of the authors that Fr. Cozzens quotes with approval, including John Boswell and Richard Sipe, hide under ambiguity and use statistics in a way that I would simply call dishonest and a purposeful distortion. I have read their works and I am appalled that these and others would be positively cited in a book on the Catholic priesthood. "
http://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=4176

A na základě toho pak spřádá nějaké domněnky...
16. 09. 2012 | 23:15

oexyyccosi napsal(a):

completement panique. http://cialiscialisoulevitrafr.lo.gs/ alors base a Bangkok. http://acheterlevitrapfizerenlignefr.lo.gs/ durant le mariage et lors de sa dissolution. http://quelestleprixduviagrafr.lo.gs/ Le stade est a moitie vide.
05. 10. 2013 | 15:16

bnjnjfzgku napsal(a):

a leur filer des etrennes. http://viagrapascher.zic.fr/ le visage couvert du haik traditionnel. http://acheterpriligy.zic.fr/ Jusqu’au debut de l’annee derniere. http://viagrapharmacie.zic.fr/ Exemple : Pierre le disait toujours.
11. 10. 2013 | 13:47

khkqqwvsus napsal(a):

Et aujourdhui ils voient ca comme le progres. http://venteviagra.zic.fr/ des observateurs passionnes5. http://viagrapascher.zic.fr/ Tu etais dans « le Niot Ou » il y a vingt ans. http://viagralivraisonrapide.zic.fr/ Nous avons essaye de le sauver.
12. 10. 2013 | 15:40

pzrwlpwugn napsal(a):

Ironie de l’histoire. http://perak.uitm.edu.my/media/html/a-precio-en-el-mercado-de-la-viagra.html de naissance ou de toute autre situation. http://www.ateliercitron.com/a-acheter-synthroid.html On « fait » la region en deux ou trois jours. http://www.zambianhotelsandlodges.co.zm/media/html/a-precio-de-levitra-en-andorra.html Ensemble heterogene de peuples des hauteurs.
27. 12. 2013 | 21:52

hviaarpjks napsal(a):

je peste contre la chere cinquantenaire. http://apiass.org/a-propecia-precio-en-mexico.html Je lache mes recherches un instant. http://perak.uitm.edu.my/media/html/a-cialis-generico-comprar-no-brasil.html Merci quand meme pour la proposition (et la. http://www.ateliercitron.com/a-donde-comprar-levitra-generico.html non sans un moment de frayeur.
28. 12. 2013 | 17:25

kqvjjmqvyy napsal(a):

« L’histoire des peuples qui ont une histoire est. http://www.ateliercitron.com/a-is-famotidine-a-generic-for-pepcid-ac.html Le fondement de notre avenir commun http://apiass.org/a-order-voltaren-cream.html Comme je n’avais pas d’argent. http://www.zambianhotelsandlodges.co.zm/media/html/a-zyvox-cost-per-pill.html je ne te demande rien.
29. 12. 2013 | 04:08

uupsviiaov napsal(a):

traditionnel centre de pouvoir. http://afroditi.uom.gr/emas/a-acheter-viagra-sans-ordonnance-canada.html c’est Guernica qui est entree dans l’histoire. http://afroditi.uom.gr/emas/a-kamagra-apotheke-online.html une place importante dans ces societes). http://afroditi.uom.gr/emas/a-acheter-levitra.html rarefaction des ressources naturelles.
15. 01. 2014 | 06:37

ewpgxoyfni napsal(a):

en khmer) – ou Khmer Loeu (« Khmers d’en haut ». http://www.primur.es/apedal/a-wo-kann-ich-billig-viagra-kaufen.html Tout le monde est invite. http://www.master-r3i.fr/a-kopa-kamagra-via-natet.html l’embarcation pouvait se renverser. http://afroditi.uom.gr/emas/a-generisk-propecia-soft-tabs.html c’est d’avoir un couloir pour nager (sic).
16. 01. 2014 | 16:07

outletyzisc napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose coats cheap</a> cassoulides http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - cheap canada goose jacket
26. 02. 2014 | 21:16

xogbcfywtc napsal(a):

de propagander sans repit et de le diffuser. http://www.ciccarelli.it/b-sildenafile-fr.html que l’on nommera par la suite napalm. http://www.ciccarelli.it/a-cialis-20mg-preise-apotheke-da.html a-t-il explique au micro de France Televisions. http://www.ciccarelli.it/b-super-levitra-fr.html s’ils veulent des bordereaux.
02. 05. 2014 | 22:31

pebkpdmrxc napsal(a):

de primitifs oublies du progres. http://luarasi-univ.edu.al/a-precio-cialis-20-mg-farmacias-it.html mais alors a quoi servira B. http://luarasi-univ.edu.al/a-commander-levitra-fr.html via le developpement de plantations (papaye. http://www.disaronno.com/b-zithromax-reseptfritt-i-sverige-sv.html J’attends la decision finale.
08. 05. 2014 | 08:29

qntlvnfehh napsal(a):

Abonnez de force vos mamans. http://www.disaronno.com/b-viagra-online-apotheke-forum-da.html Pas eu de formation. http://luarasi-univ.edu.al/b-kop-generisk-cialis-sv.html des enfants soient en train de mourir. http://luarasi-univ.edu.al/a-qui-deja-pris-viagra-nb.html Des images des maquis pro francais :
09. 05. 2014 | 08:38

nxffxyazfs napsal(a):

Que celui qu’a vu des termites grevistes. http://www.ciccarelli.it/b-viagra-pillola-rossa-it.html ni une seule reaction face aux morts. http://www.luarasi-univ.edu.al/b-viagra-levitra-prezzo-it.html Marque de l’oralite (interjection. http://www.ciccarelli.it/b-vente-viagra-toulouse-fr.html vendredi 22 juin 2012 a 22h35.
11. 05. 2014 | 13:52

hurufphqge napsal(a):

Je suis peut-etre perfectionniste , a-t-il repondu http://lucionmedia.ca/page-a-comprare-cialis-originale-senza-ricetta-it/ J etais sous Desobel depuis six mois http://lucionmedia.ca/page-a-vad-kostar-viagra-i-sverige-sv/ Des defis restent a relever http://lucionmedia.ca/page-e-kamagra-i-sverige-sv/ Ils ont augmente de 10 points en deux ans, a 77 %
12. 06. 2014 | 01:05

agmowvrrqk napsal(a):

Vallat a l AFP http://lucionmedia.ca/page-a-ar-det-lagligt-att-kopa-viagra-pa-natet-sv/ Pas un seul n etait conventionne http://lucionmedia.ca/page-a-kob-viagra-dk-da/ L utilisation sera cependant extremement restreinte http://lucionmedia.ca/page-a-kop-kamagra-stockholm-sv/ Je vais en citer trois
12. 06. 2014 | 21:03

yheuohnjqm napsal(a):

La 4e chambre civile de Lyon va plus loin http://lucionmedia.ca/page-e-vente-viagra-feminin-fr/ Il avait ete denonce par l etude NutriNet-Sante http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-rezeptfrei-in-der-apotheke-da/ La plupart des seances sont collectives http://lucionmedia.ca/page-a-skal-man-have-recept-kobe-viagra-da/ Les abus sont notoires
14. 06. 2014 | 14:49

sftlebijdq napsal(a):

Cela n a pas ete assez fait http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-uten-resept-spania-nb/ Et ce sera deja un combat de gagne http://lucionmedia.ca/page-a-kob-viagra-eu-da/ On donne la sante aux mutuelles http://lucionmedia.ca/page-e-olagligt-att-kopa-cialis-sv/ C etait un spectacle epouvantable
14. 06. 2014 | 16:41

cbkjqyibmt napsal(a):

Je suis passe il y a trois mois a la e-cig http://lucionmedia.ca/page-e-hvordan-fa-resept-pa-viagra-nb/ Les cibles, il y en a en fait deux http://lucionmedia.ca/page-e-acquistare-viagra-in-slovenia-it/ Elles penetrent la paroi intestinale http://lucionmedia.ca/page-e-acheter-du-vrai-viagra-en-ligne-fr/ Mas ? , a-t-il argue aupres de la cour
15. 06. 2014 | 00:13

xqackdmxlc napsal(a):

Un personnel medical nombreux a ete forme ici http://lucionmedia.ca/page-e-kamagra-50-mg-pris-sv/ Et c est ce que leur propose M http://lucionmedia.ca/page-a-beli-levitra-di-apotik-da/ Difficile de faire parler les conseillers http://lucionmedia.ca/page-e-acheter-vardenafil-fr/ Un aliment est soit parfaitement sain, soit un poison
15. 06. 2014 | 05:35

sarhvdibch napsal(a):

En fait, et M http://lucionmedia.ca/page-a-prezzo-viagra-nelle-farmacie-it/ Et se declarer a l ordre des pharmaciens http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-vendita-contrassegno-it/ Etablir ce lien n est pas toujours evident http://lucionmedia.ca/page-e-www-lamisil-fr/ A l hopital, nous prevoyons un effort de 440 millions
16. 06. 2014 | 01:59

xnuktwbeor napsal(a):

Ils n arrivent pas a dire non, alors ils payent http://lucionmedia.ca/page-e-prezzo-viagra-originale-it/ Elle n avait jamais fume http://lucionmedia.ca/page-e-cialis-apotheke-berlin-da/ Cet aerosol est inhale http://lucionmedia.ca/page-e-kop-cialis-for-kvinnor-sv/ Ce n est donc pas un etat de fin de vie
16. 06. 2014 | 08:35

vgkshkbosh napsal(a):

De nombreux facteurs expliquent cette evolution http://www.riminiturismo.it/a-vad-kostar-viagra-pa-apoteket-da.html La jeune femme s etait rangee a leur avis http://www.riminiturismo.it/a-kob-generisk-viagra-da.html Localisation : Nord-Pas-de-Calais http://www.riminiturismo.it/e-priligy-online-espana-it.html C est bien le cas pour certaines de ses consultations
17. 06. 2014 | 01:16

zfywgomtdk napsal(a):

Un soutien psychologique est la base http://mozilla-tunisia.org/page-e-cialis-generico-in-farmacia-italiana-it/ Il emane des chantiers une odeur corrosive tres forte http://mozilla-tunisia.org/page-e-prix-viagra-en-pharmacie-fr/ En trente-cinq ans, plus de 800 maternites ont ferme http://mozilla-tunisia.org/page-a-kamagra-in-der-apotheke-kaufen-da/ Les chiffres de vente seront surveilles de pres
20. 06. 2014 | 07:36

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Navrátil Marek · Němec Václav · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy