Volnem ke svobodě

30. 04. 2014 | 13:21
Přečteno 6397 krát
Tvrdá práce je největší překážkou úspěchu. Osvobození od námezdní práce naopak vede k nárůstu tvořivosti a celospolečenskému rozvoji.

Multimilionář Fred Gratzon ve své knize Líná cesta k úspěchu napsal: „Nevěřím na práci, nikdy bych nemohl mít nějakou práci a popravdě, nikdy jsem o žádnou nestál. Prodat svou svobodu za něco tak triviálního, jako jsou peníze, pro mě znamenalo vždy absolutní agónii. Podle mě je tvrdá práce největší překážkou úspěchu.“

Gratzon je zakladatelem dvou úspěšných společností. Domnívám se, že jeho úspěch tkví hlavně v tom, že dokáže vymyslet a prodávat tak úspěšné produkty, jako je i ona zmíněná knížka o lenosti, která vede k úspěchu, slávě a bohatství. Nicméně jeho kniha mi připomíná slova starého středoškolského učitele mechaniky: „Pamatujte si, vy hejhulové, že práce je síla na dráze a né, jak jste si až dosud mysleli, že je to poslední zoufalý pokus člověka zajistit si živobytí.“

Mluvit o práci jako o něčem, co omezuje lidskou svobodu a brání lidem v jejich rozvoji, je v euro-americkém kontextu poněkud šokující. Zvláště pohoršující je to v rámci náboženských společenství, která navazují na protestantskou tradici. Právě odtud totiž étos tvrdé práce vzešel. Stalo se tak na Dodrechtském synodu roku 1618. Tam se hlavním dogmatem kalvinistů stalo učení o predestinaci, kde si své vyvolené vybírá definitivně Bůh sám. Problémem ovšem bylo, jak toto Boží vyvolení poznat. Nakonec se ustálilo, že Boží milost se pozná podle úspěšné práce a skromnosti.

Vidět v tvrdé práci cosi záslužného je tedy dost nová myšlenka. Po několik tisíc let rozvoje lidstva a v mnoha civilizacích dosud není práce jako taková vnímána jako nějaká ctnost. Pracují prostě ti, kterým nic jiného nezbývá. Pro vyšší stavy, šlechtu, klérus, politiky či vojáky byla práce ponižující činností určenou pro neschopný plebs. Ale ani plebs se nevěnoval práci s nějakým láskyplným a odhodlaným nasazením.

Z drážďanských středověkých kronik se dovídáme o učních, kteří stávkovali, když jim cechovní mistři chtěli prodloužit pracovní dobu z šesti na osm hodin. Romány George Sandové z francouzského venkova ukazují, že francouzští venkované z přelomu osmnáctého a devatenáctého století žádnou posedlostí prací netrpěli. Hlavně se rádi veselili, pořádali zábavy a vůbec vedli rušný společenský život.

Ideál práce v zemědělství podle Francoise Bouchera
Ideál práce v zemědělství podle Francoise Bouchera

Ideál práce v zemědělství podle Francoise Bouchera

Problém s prací nastává, když přichází průmyslová revoluce. Kapitalisté, kteří se chtěli bohatstvím vyrovnat vlastníkům půdy, otevřeli Pandořinu skřínku přidané hodnoty ― rozdělování peněz od skutečných výrobců k těm, kteří vlastnili kapitál a výrobní prostředky. Tento problém samozřejmě existoval již dávno před tím v podobě pronájmu a byl vázán na vlastnictví půdy, která byla najímána či spravována těmi, kteří na ní skutečně pracovali, zatímco vlastníci žili z pronájmu ― renty.

Tradiční vlastníci půdy ― tedy šlechta – byli do jisté míry odpovědni i za péči o své poddané. Mnohdy ovšem nebylo o co stát. Proto se práce v průmyslu, v lákavých městech plných něčeho nového, stala symbolem pokroku a byla proklamována jako osvobození jednotlivce a oproštění se od zaostalých tradic. Průmyslová výroba jako přechod od řemeslnických dílen a manufaktur ovšem znamenala, že stále větší část zisku z produktu získával majitel, zatímco ti, kdo produkt skutečně vyráběli, měli stále méně. Inovace a racionalizace ― zavádění nových strojů ― tento proces zrychlovaly.

V devatenáctém století tento rozdíl ještě nebyl tak veliký. Dnes se dostáváme do situace, kdy rozdíly mezi majiteli nebo vrcholnými manažery a pracujícími dosahují starověkých rozdílů. V této situaci je samozřejmě tlak na étos práce pro vládnoucí ekonomicko-politický establishment klíčový. Je mnohem jednodušší mluvit o lenosti než o systémovém problému přerozdělení bohatství. Především toho obecného, které patří suverénovi (státu), a to znamená všemu lidu. Jedná se o občiny jako půda, voda, nerosty, tradiční postupy a tak dále.

Racionalizace dnes umožňuje enormní nezaměstnanost a ještě enormnější rozevírání nůžek mezi příjmy kapitálu a pracujícími. To vyhovuje samozřejmě držitelům kapitálu a také politickým stranám, jejichž sekretariáty jsou placeny z těchto peněz za udržování takových poměrů. Proto slyšíme v době krize z úst politiků hlavních stran ― zprava i zleva ― stále častěji výtky proti lenochům. Útok je nejlepší obrana.

Ukazuje se, že pro politiky je stále ještě mnohem snazší přesvědčit lidi, že málo pracují a jsou líní či neschopní, než se snažit přesvědčit své donátory, aby se se svými zaměstnanci spravedlivě dělili o zisk. O tom psal již ve třicátých letech filosof a matematik, nositel Nobelovy ceny za literaturu Bertrand Russell, ve svém eseji Chvála zahálky. Upozorňoval v něm na to, že pokrok skutečně umožňuje zahálku stále většímu množství lidí, bohužel naprostá většina je k tomuto „zahálení“ nucena. Jedná se o nezaměstnanost.

Russel uvádí hypotetický příklad firmy, vyrábějící špendlíky. Jejich cena je taková, že další zlevňování už nijak neovlivní jejich prodej. Co se stane, když přijde inovace, která za stejnou cenu zdvojnásobí produkci? Protože zlevňování nemá cenu, nabízí se prosté řešení, lidé budou pracovat za stejnou mzdu o polovinu méně... a zbytek času mohou věnovat tvořivé zahálce... Jenže to by se nestalo.

Devadesát let po Russellově článku je situace odlišná. Technologie je využita k tomu, aby byla propuštěna polovina lidí, a o zisk se rozdělí z větší části manažeři, z menší pak akcionáři. Proto jsme dnes svědky toho, jak raketově rostou rozdíly mezi platy běžných zaměstnanců a top manažerů (CEO).Podle studie USA Today postavené na analýze dat Governance Metrics International vzrostly příjmy CEO v USA mezi lety 1978–2011 o 725 %, zatímco příjmy zaměstnanců o pouhých 5,7 %. Zatímco průměrný plat zaměstnanců překračovali CEO v roce 1978 26,5krát, v roce 2011 to již bylo průměrně 206krát, ale v některých firmách dokonce více než tisíckrát... Příjmová nerovnost je tak dle USA Today v USA větší, než byla v antickém Římě, a vyšší, než v Pákistánu či na Pobřeží slonoviny.

Matematické řešení zkrácení pracovní doby a radikálního omezení chudoby je prosté. Stačí omezit příjmy na desetinásobek (E. F. Schumacher) či dvacetinásobek (F. Hollande) nejnižších platů, omezit daňové úniky a korupci a zajistit spravedlivou planetární distribuci bohatství. Pak bude dostatek prostředků na to, aby si každý mohl dělat, co chtěl.

Zajisté bychom měli dost na to, aby bylo možno dopřát každému člověku příjem, který bude dostatečný k zajištění důstojného života. Lidé by se tím osvobodili od nutnosti přijmout každou námezdní práci, ke které je nutí nikoli jejich láska k práci, pracovitost či oddanost zaměstnavateli, ale jen a pouze prostá nezbytnost zajistit obživu sobě a případně i své rodině.

Kdyby měli možnost vymanit se z podřízenosti těm, kteří si je najímají, a mohli se svobodně rozhodnout, jakým způsobem se svým životem naloží, je nepochybné, že by to bylo ku prospěchu celé společnosti. Lidé by mohli plně rozvinout svůj talent, mohli by se podílet na komunitních projektech při zvelebování obce, mohli by pečovat o bližní, mohli by se připravovat na vlastní podnikání, či si zvyšovat vzdělání. Nebo by prostě mohli jen využívat volného času k zábavě, jak to dělala šlechta po celá staletí, či jak to dělá velká část establishmentu dodnes.

Samozřejmě se objeví ze strany takzvaných elit zděšená výtka, že obyčejní lidé nebudou vědět, co se svým časem. Že se budou bezcílně poflakovat a následně páchat kriminální činnost. Zajisté, na zahálku mají právo jen bohatí, jak to platilo vždy. Stejné námitky zněly proti zrušení otroctví, proti zrušení nevolnictví, proti zkracování pracovní doby...

Není pochyb, že mnoho lidí by rádo dělalo to, co dělá, kdyby jim zaměstnavatel dopřál důstojné podmínky a zaslouženou odměnu. Ale najednou by se ukázalo, že není dost uklízeček, není dost pokladních ani zdravotních sester. Naproti tomu by neubylo advokátů, manažerů či vysokého zdravotního personálu. Ale kdo ví. Možná, že i tihle lidé by pochopili, že v životě jsou důležitější věci, než vymýšlet finty na své bližní a tahat z nich peníze.

Umožnit lidem tvořivou zahálku otevírá prostor radostnému rodinnému životu i občanské participaci na společenských záležitostech. Námezdní práce lidskou svobodu omezuje. Z kreativních lidských bytostí dělá poslušné poskoky těch, kteří pracovat nemusí a domnívají se ― zatím oprávněně ― že za peníze si mohou koupit všechno. Nejen kniha extravagantního amerického multimilionáře, ale i historie nás učí, že tvrdá práce rozhodně není nositelkou štěstí a spokojenosti.

Potřebujeme volno, abychom mohli přemýšlet. Potřebujeme jen tak odpočívat a trávit čas s rodinou a přáteli. Navštěvovat hospůdky a stýkat se na veřejných prostranstvích. Mít čas přemýšlet o Bohu, nebo o tom, jak někdo může na něco takového vůbec myslet. Prostě stát se autentickými lidmi, nikoli jen kolečky ve strojku, který natahuje někdo jiný.

Je jasné, že tohle se vládnoucímu establishmentu nelíbilo a nelíbí. Volný čas je výsadou bohatství. Proto i ty, které systém k zahálce donutí nezaměstnaností, je třeba dostatečně šikanovat, aby neměli pocit, že se vlastně svým flákáním podobají politikům či zbohatlíkům. A to i přesto, že si mnozí na svou dávku v nezaměstnanosti šetřili mnoho let v rámci sociálního pojištění.

Zatím je ovšem problém, že sami námezdní pracující, svobodní zaměstnanci i živnostníci věří v étos práce. Nikoli ovšem v étos plodné a tvořivé práce, která přináší užitek, umožňuje rozvoj obce a sdílení hodnot. Nic takového. Ceněná práce je ta, která přinese co nejvíce peněz, a to i na úkor druhých. Práce je spojena s konkurencí a konkurence s bojem. Práce ovšem nemá smysl, pokud není spoluprací. Pokud není spojena vzájemnou solidaritou a podporou.

Aby se takovou stala, je třeba proměnit pracovní étos na étos volného času, setkávání a sdílení. Pokud námezdní práci nahradíme stroji, nic se nestane, budou-li plody produkce spravedlivě sdíleny. Pokud však přenecháme strojům či institucím péči o své blízké, o veřejný prostor, a dokonce i o vzájemnou komunikaci a politiku, přestaneme být lidmi. Budeme jen otrockými nástroji udržovanými při životě v zájmu těch, kteří si mohou dovolit zahálet a přesouvat práci na jiné. Heslem současnosti proto nemá být plná zaměstnanost. Naším cílem musí být více volného času pro každého.

psáno pro sborník Obce křesťanů Okruh a střed 3/2013

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Jsou v oné statistice i čeští cikáni?
30. 04. 2014 | 13:39

K.V. napsal(a):

Vidíte Tožičko, už od starověku si lidi uvědomovali že práce a její výsledky jsou to co nás vytáhlo z pralesa a džungle. Jako teolog byste mohl vědět co o tom soudí církev- v potu tváře chléb svůj vezdejší dobývati budeš. Engels napsal o vlivu práce na polidštění opice.
.
No a potom jsme r.1989 zacinkali klíči, prohlásili práci za odporný komunistický zločin, omezování svobody.
A Tožička, placený odborník na rozvojovou problematiku, to vědecky rozpracoval.
.
Dobré
A´t žije bída a návrat ne do Evropy ale do pralesa
30. 04. 2014 | 13:47

born65 napsal(a):

Hezké, zajímavé. Věřím, že se v následné debatě řada 24hodinových dříčů, příkladně Yosif K, řádně rozvášní :-)
30. 04. 2014 | 14:03

Rudi Koutek napsal(a):

K.V. napsal(a):
"No a potom jsme r.1989 zacinkali klíči, prohlásili práci za odporný komunistický zločin, omezování svobody."


Ne praci, ale povinost chodit do zamestnani. To jsou dve rozdilne veci.
30. 04. 2014 | 14:10

zk napsal(a):

K.V.

No řekl bych, že pan Tožička upozorňuje na dost zásadní věc. Jednak tady máme práci jako sociální, kulturní a antropologický fenomén: v moderní západní společnosti se člověk definuje svým vztahem k práci, která je zdrojem nejen jeho obživy, ale také sebeúcty. Bez ní není nikdo, neváží si ho okolí a ani on si sám sebe neváží. Není to nic přirozeného; pokud pojem práce nezasadíme do kontextu určité ekonomie subjektivace individuí a jejich sociální kontroly, která se začala rozvíjet teprve s nástupem průmyslového věku, tak mu zkrátka neporozumíme.

Na druhé straně tady máme technologický pokrok, jehož hlavním smyslem má být osvobození člověka od práce. Vzpomeňme na optimistické vize šedesátých let, podle kterých za nás budou jednou pracovat stroje, roboti, počítače a my budeme o to víc času moci věnovat svým blízkým, přátelům, zálíbám a práci na sobě samých. Dnešní realita je taková, že technologický pokrok nám práci v první řadě bere - na co bylo před dvaceti lety potřeba 20 lidí, na to dnes stačí 3 lidé + počítač. Zaměstnaní pracují více a pod větším tlakem než před pár desítkami let a nezaměstnaných přibývá.

V nejvyspělejších společnostech tedy dnes existuje stále se prohlubující rozpor: pořád ještě věříme v "protestantskou etiku" pracovitosti jakožto cestě ke spáse/(sebe)uznání, ovšem v situaci, kdy nám technologický pokrok práci bere. Je záslužné, že pan Tožička tento problém tematizuje.
30. 04. 2014 | 14:16

Petr Jihlava napsal(a):

Skvělý článek s dobrým tématem plný pravd.
30. 04. 2014 | 14:38

olga napsal(a):

Ano. Skvělý článek plný pravdy. Koho mohlo napadnout, že člověk potřebuje práci. Snad pouze ekonomy, kteří pracují pro vykořisťovatele, kterým je každá hromada peněz stále málo.
30. 04. 2014 | 14:57

mik napsal(a):

Kdyz se divam na tabulku tak vidim ze nejproduktivnejsi pracujici maji staty ktere patri zaroven k nejmejne pracujicim v techto statech pokud mam svou zkusenost se zarovn taky cti profesnost v USA jsem zazil extrem pracoval jsem tam jako zahradnik a muj partak se divil kdyz jsem sebral s posekaneho travniku rozbitou lahev s dovetkem ze na to prece je jina firma... Irsko kde dnes pracuju jiz pres 11 let ma pristup obdobny a jen polaci litevci lotysi estonci cesi slovaci rumuni bulhari madari delaji prace navic ktere by ir nedelal neni taky zadne umeni si vydelat prescasovou praci ale je umeni si vydelat radnyma hodinam.. kdysi se v CR delaly i soboty pak pozdeji kdyz uz byly volne se zacalo mluvit i o volnem patku zacalo se mluvit i o 35 hodinove pracovni dobe myslim ze by to byl dost dobry smer k snizeni nezamestnanosti zavest treba 4 denni pracovni tyden s maximalni moznou pracovni dobou 8 hodin nemely by se povolovat vyjimky ani treba v doprave asi by se snizila nehodovost kamionu u kterych ridici usinaji za volantem a pokud uz musi byt 12 hodinove smeny tak zasadne jeden tyden max 3. pochopitelne ne s tim ze druhy tyden budou 4,,, dneska bych zavedl vysoke fiancni pokuty vsem kteri nuti zamesnance pracovat vic jak 45 hodin tydne a postihnul bych i zamesntance kteri chteji dobrovolne pracovat navic kazi normy kazi praci ostatnich a zamestnavatelum kteri z lidi delaji otroky za minimalni mzdu jen nahravaji v jeji nenasytnosti mit zisk za kazdou cenu ac mam polaky rad v tomle smeru patri k nejhorsim co kazi pracovni trh a pochopitelne vsichni ti co jsou ochotni pracovat na cerno s praci na cerno ovsem souvisi mnoho diskutabilnich veci a je na statu aby si s tim poradil tak aby lide nacerno pracovat nemeli zajema a aby zamesnatavatele nemeli zajem nacerno lidi zamestnavat stejne tak by se Evropa i cely svet mel zamyslet nad nesmyslnym posunovani duchodoveho veku ,,, Rekum kazdy nadaval ze si zavedli penze v 55 ale ac se hranice zivota prodluzuje treba na 90 a vice let neznamena to ze se tim ma posunovat vek kdy clovek musi chodit do prace .,..jiste denska uz nemusi muselo se za komunistu ale obycejnemu cloveku nic jineho nezbyva kontrastuje to s tim ze dneska se mladi snazi studovat do 30 pak maji deti takze dalsi posun nastupu do prace a v 35 si zacinaji hledat misto dalsi nesmysl ktery v CR je uplne smesny povinne odpracovat pro stat 35 let... v Irsku staci na zakladni penzi 520 tydnu tedy 10 let... vyplata v tydennich terminech stejne jako 14 ti denni oboustrana vypovedni lhuta bez udani duvodu by mela byt samozrejmosti pro ochranu pracovnika by stacilo povinne odstupne za propusteni od zamesnatvatele jeho vyse by se mela odvijet jak dlouho v podniku pracoval a ne podle jeho postaveni a mzdy ( zlate ceske padaky fuj...) Cim kratsi dobu se nauci lide pracovat tim to bude produktivnejsi a bude vic prace pro vsechny Workoholismus je treba oznacit jako nemoc a temto nemocnym lidem praci zakazat a naridit leceni samzorejme vse je diskutabilni kdyz v CR 2/3 obyvatel nemaji udavany prumerny plat nebo tedy nove median,,, a lidi co vymysleji penzi v 70 bych poslal do kamenolomu na 12 hodinove smeny v ukolove mzde ,, myslim ze by vymysleni takovych nesmyslu rychle preslo... pro stat odpracovat max 10 let kdo chce jit do penze v 50 prosim patricne zkratit penzi ale umoznit to a diferencovat od kdy clovek pracuje a jestli jde o manualni nebo dusevni praci a v jakem oboru
30. 04. 2014 | 15:16

K.V. napsal(a):

zk- to že hodnota člověka je dána tím co udělal pro společost je normální a správné. ČÍM KVALIFIKOVANĚJŠÍ A POTŘEBNĚJŠÍ PRÁCE, TÍM VĚTŠÍ ÚCTA TOMU KDO JI VYKONÁ. Vážím si lékaře , vědce, toho kdo mně umí opravit nepojízdné auto, i zametače ulic. Povaleče a parazita si nevážím a nevidím důvod proč bych měl. Parazit přímo škodí.
.
Žádný technický pokrok nám práci nevede. jste na úrovni dělníků kteří v 18 století rozbíjeli stroje. Ale práce je na světě z podstaty více než dost, vždy a všude. Nezaměstnanost je dána tím, že máme takové byrokratické překážky a daně, a platíme lidem soc. dávky za to že nepracují, tak se stalo že pracovat se nedá a nevyplatí. Až bude zaměstnavatel smět platit JENOM za práci, zaměstná někoho kdykoliv trochu potřebné práce uvidí. Jenže když musí platit za dovolené, odstupné, nemoc, pracovní překážky, všelijaká práva zaměstnanců, a potom ani zaměstnance nemůže propustit, raději je nezaměstná.
.
A stejně tak, pokud budou peníze JENOM za práci, něco užitečného si najde každý. Jenže dnes jako OSVČ prvních 20000 měsíčně děláte na stát a nutné náklady, a najít takovou výnosnou práci není snadné. A když stát bude platit těm co nepracují, často se mají lépe než pracující, co čekáte že se stane.
.
Autor blogu píše nesmysly. Jediné co je positivní- snad zkracování pracovní doby.
.
Ale jakékoliv bohatství a statky vznikají JENOM PRACÍ, sama z nebe spadne jen bída a hlad
30. 04. 2014 | 15:19

Madison napsal(a):

Tomáš Tožička má ve své prezentaci uvedeno, že než vystudoval teologoii, pracoval v dělnických profesích. Je ovšem velkou otázkou, zda v těch profesích opravdu manuálně a poctivě pracoval, nebo byl jen jako dělník zaměstnán a k práci měl negativní vztah? Což není jedno a totéž. V úvodu tohoto blogu totiž píše něco o tom že tvrdá práce neumožňuje nebo nedovoluje úspěch. Vzhledem k tomu, že v nynější době má vystudovanou teologii a pracuje v mezinárodních instutcích, které se zabývají sociální problematikou, je to pro něho úspěch či neúspěch? V souvislosti s textem v jeho blogu mne však napadá i mnoho jiných otázek, ale stěžejní je pro mne ta, zda byl v těch dělnických profesích hodnocen jako tzv. nemakačenko a nešel proto raději studovat teologii?
30. 04. 2014 | 15:20

Ládik!!! napsal(a):

K.V. -
těch prvních 20000 musíte umět udělat do 3 dnů, pak máte 27 dnů v měsíci svobodu podle svého gusta.
30. 04. 2014 | 15:23

john petres napsal(a):

Práce je poslední zoufalá možnost,jak si vydělat peníze...Není lepší si udělat(!?) na soukromé vejšce diplom(!-Gross,Hašek etc),stát se ředitelem(manažerem)v nějaké polostátní firmě(ČSD...),vést ji rok od roku ke ztrátě a přidělovat si za to neumětelství milionové výplaty??!! Tedy-Čest práci-a rukám klid!
30. 04. 2014 | 15:37

Viola napsal(a):

Přesně, moje řeč.
30. 04. 2014 | 15:38

MartinO napsal(a):

Tožičko a ostatní soudruzi,

dejte výpověď, založte živnost nebo firmu a začněte makat na sebe. Vyprdněte se na toho zlého vykořisťovatele, kapitalistického vydřiducha - neboli zaměstnavatele. Pak můžete být pány svého času, dělat třeba jen 10 hodin týdně a zbytek rozjímat s Bohem, rodinou a přáteli. Nikdo a nic vám v tom nebrání.

Nebo ještě lépe, založte firmu s co nejvíce zaměstnanci a dejte jim královské platy, spoustu jiných benefitů a pracovní dobu 20h týdně. Budete příkladem jak se to má dělat a lidé vás budou milovat.

Tak co? Kdy do toho jdete?
30. 04. 2014 | 15:47

K.V. napsal(a):

Ládíku, pokud umíte tak kvalifikovanoun práci že za ni dostanete 7000 denně, nikdy neonemocníte, gratuluji. Ne každý to umí.
.
.
Ještě doplněk pro zk- pár příkladů.
.
Jako OSVČ- POVINNÉ MINIMÁLNÍ sociální a zdravotní jsou téměř 4000, nějaký telefon, podle profese auto, provozovna, ÚČETNÍ JEN KVŮLI STÁTU ( já ho nechci)- a jste na těch 20000 ani nevíte jak.
.
Představte si že umíte něco vyrobit a já to umím prodat třeba za 100000 měsíčně. Když do toho nebude camrat nikdo další, máme každý 50000 měsíčně, Férové, ale už zítra vám mohu oznámit že další odbyt nemám, najděte si něco jiného. Pokud ale budete chtít mít "jistoty" a být zaměstnanec, musím počítat- máte nárok na šatnu, pracovní pomůcky, provozovnu, dovolenou, proplacené nemoci a všechny překážky v práci. Když nebude odbyt- 2 měsíční výpovědní lhůta + odstupné. Takže ať počítám jak chci, dám vám 8000 hrubého a budu se klepat jestli nezkrachuji. A vy se dozvíte že prodávám za 100000 a budete nenávidět vyděračskou svini kapitalistu.
.
Další věc je celý systém- Socialismus řídil všechny a postaral se o spravedlnost, všichni pracují a každý má důstojnou mzdu. V kapitralismu dělá každý na sebe a proti všem. Takže jedno ministerstvo zruší stavby silnic a ušetří miliardy z rozpočtu. Sláva. Jiné ministerstvo vyplácí podpory v nezaměstnanosti těm co by mohli pracovat na těch stavbách + úřady práce. Miliardy mizí.
Jedno ministerstvo vám dá důchod o 10 let později než za těch komunistů, ale potom "není práce" pro mladé, ti jsou naulici nezaměstnaní. A dnešní stav- když ztratíte práci v 45 letech, nikdo vás už nechce, takže budete 25 let flikovat mezi pracákem, bezdomovectvím, chvilkovými brigádami načerno, a důchod stejně mizerný protože posledních 25 let jste nepracoval.
.
Z běžné mzdy nebo důchodu nezaplatíte ani nájem, hrozí vám exekutor. Cigán z rodu kde od r 1989 nikdo nesáhl na práci má sociální bydlení a dávky zdarma a směje se vám jak jste blbý
.
Takhle bych mohl psát hodiny- pořád o jednom - MÁME NESMYSLNÝ BYROKRATICKÝ A DAŇOVÝ SYSTÉM, sociální dávky podporují parazity,
TOHLE brání v rozvoji
30. 04. 2014 | 15:49

fafnir napsal(a):

KV
prosím vás.Co to blábolíte .Neustále tvrdíte:"proto jsme cinkali klíči".Vy,jak se dá usoudit z vašich názorů, jste klíči rozhodně necinkal,a pokud, tak už vůbec ne úmyslně.Maximálně vám cinkali klíče v kapse strachy, bohužel neoprávněně,když jste si uvědomil,že by komouši mohli být za svou vládu a zločiny potrestáni.Bohužel se transformovali,a pseudopravice,zvaná ODS jich spoustu přijala do své náruče,druhou část socani,a zbytek holt zůstal věren zavedené značce.Uvědomte si,že všichni ti kmotři ,povstalí z vexláků a jim podobných byli rovněž v rámci svého řemesla členy STB.
BTW.Nebyli jste náhodou zrovna vy komunisté,kdo tvrdili,že dělnická třída vládne,a proto jste své odpůrce za trest a pro nespolehlivost posílali vládnout do montérek a k lopatě?
A zkusil jste někdy vzít po 89 svůj život do svých rukou,a živit se jako OSVČ nebo dokonce někoho zaměstnat?Nebo jen prostě ublíženě brečíte?
No a autor?Autor je prostě levičák,tlamocvičný.A vystudovati theologii,ještě neznamená,že autor je věřící křesťan.Theologii mohl a může vystudovat každý atheista i marxista.Konec konců,jistý Džugašvilli zvaný Stalin byl rovněž zběhlý seminarista.
30. 04. 2014 | 16:16

K.V. napsal(a):

Fafnire, jako OSVČ a podnikatel jsem se živil dost dlouho. Vím o čem mluvím
.
A ocenil bych kdybyste místo tupých urážek napsal konkrétní data, nebo opononturu v čem konkrétně nemám pravdu. Pokud to dokážete, moc prostoru tam totiž není
30. 04. 2014 | 16:29

Ládik!!! napsal(a):

K.V -
nemusím to mít každý den. Někdy víc, někdy nula, někdy mínus. Nejvíc bylo 128 za 3 dny, ale to člověk ztratí motivaci, s čímž jsem předtím nepočítal. Lehko nabyl, lehko pozbyl. Dnes je jiná doba.
30. 04. 2014 | 16:55

Občan napsal(a):

K. V.,
to je od Vás hezké, že si vážíte popelářů, automechaniků a dlších, kteří Vám svou prací činí život pohodlným. A když si jich tak vážíte, pak se mnou jistě budete souhlasit, když řeknu, že všichni ti, jichž si tak vážíte, si jako projev úcty k jejich práci zaslouží lidsky důstojnou mzdu. Která jim umožní zajistit si slušné bydlení, rodinu, vzdělání dětem, nějakou tu rezervu pro případ stáří, nemoci a pod., trochu zábavy a rekreace a dokonce i nějaké to popojíždědlo.
Nebo ne?
Protože ono to tak nyní není ani omylem. Většina těch, již činí Váš život pohodlným a hygienickým, pracuje do úmoru za pár šušňů.
Takže ono to s tím "vážením si práce druhých" nebude zase až tak slavné. Ona to je zvlášť poslední dobou spíš katastrofa a roste počet lidí, již jsou ekonomy a sociology označováni jako "working poverty". "Kupodivu" se to týká zejména lidí pracujících ve službách.

V 15:19 jste napsal neskutečný blábol.
Já sice chápu, že by se Vám hrozně libilo znovuzavedení nádenické práce na úrovni 1. pol. 19. století, ale ubezpečuji Vás, že to NENÍ cesta větší prosperitě. Právě takové socioekonomické podmínky vedly k nejhorším sociálním konfliktům vč. dvou světových válek. Zhroucením současného "globálkapíku" jsme nakročili k WWIII.

A jen FYI - ty "sociální dávky" pobírá v celé ČR jen asi 180 000 lidí. Ze současných NEZAMĚSTNANÝCH prakticky nikdo, protože dle Zákona o rodině, který je nyní součástí NOZ, je za jejich přežití odpovědná rodina a žádné "socdávky" nemají šanci dostat. Dokud má manžel/ka nezaměstnaného alespoň minimální mzdu, nedostane ani jeden z nich ani vindru.
30. 04. 2014 | 17:23

Občan napsal(a):

A ještě pár čísel, K.V.:

ČR má čtvrtou NEJNIŽŠÍ minimální mzdu v celé EU. Za ČR je již pouze Rumunsko, Bulharsko a Litva. I SLovensko už má minimální mzdu vyšší než ČR - konkrétně v přepočtu o 1400.- Kč.
ČR má desáté NEJNIŽŠÍ náklady na jednotku (hodinu) lidské práce (a to vč. dovolené, nemocenské, odvodů, daní, odstupného a nákladů na vzdělávání zaměstnanců) v EU. Za námi jsou už jen outsideři jako je Pobaltí a Balkán. Slovensko nás nehezky dotahuje a tak do tří let bude nad námi.

Zmínil jste vzdělané lidi. Položil jste si někdy otázku, kolik vědců, lékařů, advokátů, umělců, konstruktérů, učitelů a dalších vysoce kvalifikovaných lidí uživíte?
30. 04. 2014 | 17:33

berkowitz napsal(a):

Takový článek, nebo pojednání, už jsem četl, jmenovalo se to :
KAPITÁL od Karla Marxe!
30. 04. 2014 | 17:43

Pepa Řepa napsal(a):

Honem pryč! Je to o práci. Fuj!

Kdo to řekl, že ho přímo fascinuje, celé hodiny se na ní vydrží dívat.
Wilde?

Chtělo by to demošku na Václaváku.
Cinkat klíči od BMW a Meďourů.
Maxík by ji mohl svolat.
Komunistické Kávéčko by kleplo.
30. 04. 2014 | 17:51

zk napsal(a):

K.V.

Řekl bych, že dnes se ten vztah mezi prací a společenskou prospěšností problematizuje. Jistě, jsou tady učitelé, lékaři, vědci, lidé, kteří něco staví. Ale když si zítra půjdete hledat přes nějaký portál práci, většinou narazíte na nabídky míst v call-centrech, míst "obchodních zástupců", kteří nabízejí lidem blbosti, které nikdo nepotřebuje, jen ve finále zatěžují životní prostředí, případně místa ve skladech, kde se ty blbosti shromažďují. Další věc je, že v současných podmínkách nepřináší ekonomický růst (za předpokladu, že se k němu na Západě vůbec kdy vrátíme) tvorbu nových pracovních míst, protože poptávka je ve vyspělých zemích už léta nasycená, a kde to "sype", to je finanční sektor, který je ale od normální viditelné ekonomiky úplně odtržený, takže systém dnes nejvíce oceňuje práci lidí typu Karla Janečka, vymýšlejících programy umožňující provádět burzovní spekulace o pár setin sekundy rychleji než konkurence. Kde je tady společenská prospěšnost?

Píšete, že práce je všude spousta. To je pravda, problém je, že ta práce není mnohdy dobře placená, mnohdy není placená vůbec. Určitě by byla spousta práce ve školství (proč třeba nezmenšit počet dětí ve třídách, nezkvalitnit tak výuku a současně nezaměstnat více učitelů?), v sociální oblasti, v oblasti životního prostředí atd. "Volný trh" ale tento typ práce neoceňuje, právě naopak, proto si zahraju na ďáblova advokáta a řeknu, že potřebujeme naopak více státní (či spíš veřejné) ingerence, více regulace a především více přerozdělování. Kam jsme to nejen my, ale celý Západ s námi s neviditelnou rukou dopracovali, to vidíme kolem sebe - stěžujete si na daňové zatížení živnostníků, ale to je u nás relativně velmi nízké, a jestli něco živnostník potřebuje (kromě toho státu, na který rád nadává, ale od kterého taky hodně bere), tak jsou to hlavně zákazníci a zakázky, o které je ale mnohdy nouze, protože kupní síla nižších a středních vrstev stagnuje, zato se zvyšuje jejich zatěžování nejrůznějšími poplatky (musejí si více individuálně spořit na důchod, více přispívat na zdravotní péči, na vzdělání, bydlení apod.), a práce (aspoň té placené) je kritický nedostatek. Je to systémový problém a není mi moc jasné, jak by tady mohlo pomoci "odbourání regulace" (už teď řada i menších podnikatelů se zaměstnanci zametá) nebo snížení daní (když státy jsou už teď těžce zadlužené).

Jedno z mála řešení, která se nabízejí, je radikální zkrácení pracovní doby. Například třídenní nebo čtyřdenní pracovní týden. Levice by se měla snažit protlačit tohle téma do veřejného prostoru, dost zazlívám KSČM, že se o to ani nepokouší, když narozdíl od ČSSD má ta svoje procenta jistá a nemusí se zatěžovat tím, že by snad nějakou část elektorátu takzvaně "vyplašila". Pak je tady samozřejmě otázka onoho oceňování dosud neplacené práce.

Mimochodem, podporu v nezaměstnanosti u nás lidé dostávají půl roku (pokud tedy předtím dostatečně dlouhou dobu vůbec někde pracovali a odváděli si na sociální pojištění), pak je možné zažádat o nějaké dávky, ale musíte prokázat, že jste opravdu "na dně" (máte třípokojový byt? vyměňte si ho za dvoupokojáč, jinak dávku nedostanete... máte auto? cha, na dávky můžete zapomenout). Žít na dávkách se většině lidí nevyplatí, snad jen těm nejchudším vrstvám, ale co je to za život (mezi Romy jsem se nějakou dobu pohyboval a o jejich životní úrovni už nemám sebemenší iluze).
30. 04. 2014 | 18:07

Jáchym napsal(a):

Pane Tožičko,
koukám, že si zítra zase užiju, až si budu číst.

Ta diskuze je výživná - zleva ("vede" KV, bohužel) i zprava ( a to ještě nenajel výsadek YosifKové Avantipapulové ).
Tentokrát se vám to Tožičko, povedlo.

Jenže co naděláte, když zde zhusta převažuje písařská gramotnost nad gramotností čtenářskou ?
30. 04. 2014 | 18:07

smutný napsal(a):

MartinO napsal(a):

Tožičko a ostatní soudruzi,

dejte výpověď, založte živnost nebo firmu a začněte makat na sebe. Vyprdněte se na toho zlého vykořisťovatele, kapitalistického vydřiducha - neboli zaměstnavatele. Pak můžete být pány svého času, dělat třeba jen 10 hodin týdně a zbytek rozjímat s Bohem, rodinou a přáteli. Nikdo a nic vám v tom nebrání.

Nebo ještě lépe, založte firmu s co nejvíce zaměstnanci a dejte jim královské platy, spoustu jiných benefitů a pracovní dobu 20h týdně. Budete příkladem jak se to má dělat a lidé vás budou milovat.

Tak co? Kdy do toho jdete?
*******************************************************************************************
....á, primitiv se ozval: nelíbí se ti, že tě spravedlivě neodměňuji, že si přivlastňuji výsledky tvé práce - tak to dělej taky!
Jako kdyby se zloděj hájil slovy: nelíbí se ti, že jsem tě okradl - tak to dělej taky!

PS: oslovení "soudruhu" si používejte mezi svýma.
30. 04. 2014 | 18:35

K.V. napsal(a):

Občane, jenom příspěvků na bydlení je 142.600, sociálních příplatků14600. Vyplácené životní minimum pro nepracující mimo evidenci práce je také v desítkách tisíc.
V evidenci úřadů práce je přes 608000 lidí, velká část z nich má asi podporu v nezaměstnanosti. Takže vaše čísla jsou nějak zmatená
.
Text o rozbíjení strojů v 18 století jsem uvedl jen v reakci jaké nesmysly plácá předřečník, samozřejmě vím že prací u lopaty se neuživíme, uživí nás sofistikovaná práce s velkou přidanou hodnotou. Nějak jste mne nesprávně pochopil
.
.
Pane zk, ano to je to neštěstí že za práci kde tvoříte hodnoty nikdo nezaplatí, neuživíte se ale uživí se velmi dobře spousta politologů, sociologů a jiných žvanilů, zbytečných a škodlivých byrokratů, také neziskovky na začleňování nepřizpůsobivých a streetworkeři za rozhovory s feťáky atd Myslím že nejsme v rozporu, říkáme každý svými jinými slovy totéž
30. 04. 2014 | 18:38

gaia napsal(a):

Člověk rozumný rozumný, jak se sám pojmenoval, by neměl pracovat, ale tvořit, což u pásu nebo na pokladně, kde potřebují spíš cvičené opice než homo sapiens sapiens, prostě nejde.
Tvořit jsou lidé ochotu i zadarmo a ve svém volném čase, ale ty peníze prostě k životu jsou potřeba, tak tu máme rozpory.
30. 04. 2014 | 18:43

K.V. napsal(a):

Gaio, vše co náš svět odlišuje od bláta pralesa, jednotlivci vyprojektovali a vymysleli, ale miliony lidí to vlastníma rukama, často ve špíně a manualní nijak zábavnou prací museli vytvořit.
A kavárenské žvanění toho moc přínosného rozhodně nepřineslo.
,
A Evropa upadá právě proto že tou prací pohrdáme, u nás zejména od dob cinkání klíči
30. 04. 2014 | 18:58

smutný napsal(a):

Snad na to časem přijde většina lidí, že smysl života není v soutěži o holé přežití a přestanou podporovat ty, kteří hájí zájmy mocných a bohatých, kterým vyhovuje stav, kdy jsou lidé nuceni pracovat za pár šušňů aby přežili, a kterým vyhovuje nezaměstnanost, protože snižuje náklady na mzdu.
Pro rozšíření obzorů doporučuji zadat do vyhledávače pojmy "pracující chudoba" a "závod ke dnu"
30. 04. 2014 | 18:58

K.V. napsal(a):

A ještě doplněk k těm číslům kolik je sociálních dávek. On stát mlží a dozvíte se jen náhodou dílčí čísla
ale pro zajímavost- Kdysi tu byl plán na to že sociální dávky budou vypláceny na S kartu. Plánováno jich bylo 800.000.
Starobní Důchody v tom nejsou, A některé dávky které jdou např, přímo k majitelům bytů apod. také ne
30. 04. 2014 | 19:03

Xavier napsal(a):

Dokument "The money masters" (ke zhlédnutí na YouTube) ukazuje, že problém nezaměstnanosti je spojen s množstvím oběživa v systému a krize jsou cyklicky vyvolávány vlastníky finančních institucí za účelem snadného získání nemovitého majetku. Pokud by se nám podařilo vyřešit tento problém, problém oběživa mimo naši kontrolu, spolu s ním by se podařilo i zmírnit problémy s nezaměstnaností, protože by se odstranily velké krize způsobené splasklými úvěrovými bublinami. Samozřejmě, je zde i problém konkurence ceny práce na globálním trhu. Ten se dá snadněji vyřešit celní politikou. Je třeba ukončit hru na globální hospodářský růst, který je v zájmu všech.
30. 04. 2014 | 19:17

Fialenka napsal(a):

Máte naprostou pravdu pane Tožičko. Tohle se před veřejností tají.
30. 04. 2014 | 19:34

gaia napsal(a):

ale usuzovat z obrazů Bouchera, kterému se vyčítala poplatnost vkusu šlechty, že se francouzští venkované nenadřeli, je prostoduché. Venkované se ze zoufalství stěhovali do Paříže a krátce po jeho smrti to tam ruplo a revolucionařilo se 200 let.
30. 04. 2014 | 19:44

Občan napsal(a):

K.V.,
NEŠLO o sociální dávky, ale o VŠECHNY platby státní sociální podpory a dávek v hmotné nouzi. Tedy o podpory v nezaměstnanosti, o sociální dávky, o příplatek na bydlení, o rodičovský příspěvek, o přídavky na děti. A PAK to Kybersadist chtěl ještě rozšířit o penze všeho druhu a plánoval i nemocenskou.
Pro Erste Bank to mohl být neskutečný kšeft. Naštěstí se to nepovedlo.

Dávky hmotné nouze (tedy "sociální dávky") skutečně pobírá jen asi 180 000 osob.

Ci boha!!!!
"...Občane, jenom příspěvků na bydlení je 142.600, sociálních příplatků14600. Vyplácené životní minimum pro nepracující mimo evidenci práce je také v desítkách tisíc.
V evidenci úřadů práce je přes 608000 lidí, velká část z nich má asi podporu v nezaměstnanosti. Takže vaše čísla jsou nějak zmatená..."

To nemůžete sčítat!!!!! Kdo bere dávky hmotné nouze, obvykle bere i příplatek na bydlení a pokud má děti, tak i přídavky na děti. PROTOŽE JE NA DNĚ. Takže ti na úplném dně pobírají několik dávek.

Podpora v nezaměstnanosti NENÍ žádná "sociální dávka", ale NÁROKOVÁ platba ze sociálního pojištění (pokud splníte zákonné podmínky).
Žádná "velká část nezaměstnaných". Podporu v nezaměstnanosti dostává pouhých cca 22% nezaměstnaných. Zbytek nedostává NIC.

Ad "sofistikovaná práce".
JAKÁ? Většinu "sofistikované práce" dnes dělají poloautomatické nebo plnoautomatické mašiny.
Pak je zde ještě vysoce sofistikovaná řemeslná práce. Jenže to jsou příležitostné mňamky pro pár vysoce solventních nadšenců. Protože kolik ručně šitých bot, obleků ušitých na míru, ručně vyrobených včelím voskem a lněnou fermeží leštěných kusů nábytku si ročně koupíte?

Keců o "sofistikované práci s vysokou přidanou hodnotou" už jsem přečetl hromadu,. Ale zatím se nikdo neobtěžoval prozradit CO to vlastně je za práci. Protože ono se moc neví, CO tou přidanou hodnotou vlastně je. Resp. se neví, jak ji vyčíslit.
Dám Vám takový příklad ze sociální oblasti:
Vezmeme jednoho seniora po úrazu. Je celý bolavý, má zhmožděná žebra, odražené rameno, sotva se hýbe, musí se krmit a potřebu koná do plenkových kalhotek.
Vzdělaná pečovatelka, která se NA VLASTNÍ NÁKLADY dál vzdělává a tudíž umí i rehabilitaci, toho seniora za 14 dní rozchodí a rozcvičí, takže senior opět sám jí, chodí na záchod a do sprchy a s chodítkem (aby sebou zase někde nepraštil) i mimo byt nebo dům, obstará si sám bežné domácí práce.
Pečovatelka za svou práci bere neměnných 13 000.- Kč/měs. brutto BEZ ohledu na dosažené vzdělání a kvalifikaci.
JAKÁ je přidaná hodnota jejího výkonu? JAK to budete kvantifikovat?
30. 04. 2014 | 19:49

gaia napsal(a):

A jaká je přidaná hodnota téhle práce? Akorát, že mladej ve 30 už má vystaráno a může se živit prodejem ''umění''
Než se inženýr ekonomie Aleš, řečený Alex, rozhodl naplno věnovat prodeji českých žijících i mladých výtvarných umělců, vydělával si u počítače. Nákupem a prodejem akciových indexů.Jejich cenový pohyb dlouhodobě analyzuji Fibonacciho čísly (čtenář je může znát i z knihy Šifra mistra Leonarda). Ač se to na první pohled nemusí zdát, i to je druh umění. Namísto štětce však tvořím na mnoha monitorech PHI eliptické mapy (PHI – anglická zkratka pro číslo fí = 1,681). Za den vyděláte i sto dvě sta tisíc. Zisk tak rychle stoupá, že si za hodinu vyděláte na akontaci nového auta. To vás ale tak uchlácholí, že si vše necháte druhý den trhem vzít zpět a navíc se topíte ve ztrátě.“
30. 04. 2014 | 20:06

Petr Havelka napsal(a):

Pane Tožičko,

každé takové srovnání trochu kulhá. Představte si, že produktivita velmi úzce souvisí s organizací práce a s použitými technologiemi. Ergo kladívko, pokud dělník bude mít vše při ruce, tedy výkresovou dokumentaci, materiál, kvalitní stroje a nářadí + solidní manipulaci, tedy přípravky, jeřáby, jeho produktivita geometricky roste. Hlavní rezervy jsou ve středním a vyšším stupni vedení, jeho "produktivita" je často na zoufalé úrovni.
30. 04. 2014 | 20:08

MartinO napsal(a):

smutný:

Človíčku ubohý, nešťastný, vždyť vy ani nevíte na co reagujete. Nebo jste úplně hloupej. Já vám ani omylem NEříkám abyste nespravedlivě odměňoval a přivlastňoval si výsledky práce jiných. Právě naopak. Zaměstnejte lidi a odměňujete je královsky a dejte jim spoustu jiných výhod. Tak jednoduché to je. Ukažte že to jde a jděte příkladem.
Doufám, že mě neodpovíte něco ve smyslu, že vás tímto nabádám k trestnému činu nebo tak něco. Při vaší inteligenci kterou jste právě předvedl jste toho schopen :-D
30. 04. 2014 | 20:19

Petr Havelka napsal(a):

PS: Produktivitu těžko zvednete v sektoru služeb, to je spíše o obchodních strategiích. klíčový je především průmysl. u nás se všechno tak nějak "mastí" na starých strojích, zakázky získáte "ohlodané" tzn že zisk je malý a nejsou peníze na investice a rozvoj. Převážná část českého průmyslu paběrkuje dodávky pro vyspělejší země tzn nižší přidanou hodnotu. Vyspělejší průmysl zase převážně konkuruje jedině cenou takže také má méně peněz na rozvoj. Začarovaný kruh.

Řecko je "vysoko" v žebříčcích z těchto důvodů + těžce předimenzovaný sektor služeb a mohutná byrokracie.
30. 04. 2014 | 20:28

Baba Jaga napsal(a):

Je tu mimo autora blogu někdo, kdo knížku Freda Gratzona Líná cesta četl? Pokud ji tedy i on jen tak s tou lákavou obálkou (právě jsem si našla) pouze neprolistoval. Je ještě otázka, co pánové Gratzon i Tožička za práci vlastně považují. Když má zítra svátek.
Dnes se tu na Aktuálně opravdu od rána nechytám. Asi nemám den, natož čarodějnický...
Tak hezky ten název blogu zní. Kdo ví, zda je pan Gratzon skutečně šťastný a spokojený či zda si to pouze namlouvá, že. A pan Tožička?
30. 04. 2014 | 22:16

queribus napsal(a):

Uváděná tabulka (přinejmenším v 1.,3. a 4.sloupci) je naprosto zcestná - a bůhvíjak k ní Tožička přišel). Nevěřím, že jde o objektivní údaje, i když se ohání OECD-původem. Takže z falešných dat se vyvozují zcela chybné závěry..... Nicméně pro líné, neschopné a závistivé je Tožičkův text nepochybně přitažlivý.............. Karel Marx by se dost podivil, že může někdo, kdo se hlásí k církvi, hlásat ještě "antikapitalističtější" teze, než byly jeho (budoucím zářivým komunistickým zítřkům oddané) vývody (zčásti i evidentní bludy)......
30. 04. 2014 | 23:37

Návštěvník napsal(a):

Občan

cituji:

JAKÁ? Většinu "sofistikované práce" dnes dělají poloautomatické nebo plnoautomatické mašiny.
Keců o "sofistikované práci s vysokou přidanou hodnotou" už jsem přečetl hromadu,. Ale zatím se nikdo neobtěžoval prozradit CO to vlastně je za práci.

konec citace.

Nemilý Občane, to je je ta práce, které se štítíte tak strašlivě, že ani nevíte, že taková existuje, A naopak, za práci s nízkou přidanou hodnotou označujete sofistikovanou práci. Vy asi zřejmě máte dojem, že ty poloautomatické, nebo plně automatické mašiny zřejmě narostly někde na stromech, že? Rozhlídněte se vokolo sebe, a zkuste si představit jednotlivé předměty okolo sebe, zda máte alespo%n poituchu, jak se tyto varábějí, a jestli byste takové výrobní zařízení dokázal vytvořit.

Problém ČSSR byl ten, že si natolik vážiola obyčejné práce, až tu sofostikovanou nikdo nechtěl a posléze neuměl dělat, a tak holt se ČR stala rozvojovou zemí.

Mimochodem: Víte, které ekonomiky rostou nejrychleji? Ty, které nejsou zatěžovány neúměrně vysokými náklady na nekvalifikovanou práci, a kde tedy zůstane dost prostředků na zaplacení té KVALIFIKOVANÉ práce.

A ještě něco: Utíračka zadků bude furt jenom utíračka zadků, i kdyby měla deset doktorátů - kapišto???? Asi ne, nevadí, protože jste veřejným sektorem zdegenerovaný hlupák.

Práce s vysokou přidanou hodnotou je třeba vzít Merkura, a sestrojit zařízení pro odlévání kontaktních čoček. To ale dle Vás je práce společensky neprspěšná, a dotyčný si zasloužil pouze průměrnou mzdu, aby bylo možné "důstojně zaplatit" - tedy lépe, než dotyčného hračičku s merkurem různé dojičky, slévače a popeláře.

Mimochodem, kolik byste si představoval plat popeláře, nebo utíračky zadků? Vyjádřete to ve zlomcích platu chirurga nebo technického specialisty.

Petr Havelka

V zásadě souhlas - tady ale těžko pochodíte, když si Tožičkové, Občanové, Fialenky a další myslí, že ty sofistikované automatizované výrobní zařízení vznikají jaksi samovolně někde, kam slušní lidé nechodí.
01. 05. 2014 | 00:41

Návštěvník napsal(a):

Občan

Pečovatelka může být vzdělaná jak chce, podstatné je to, že dělá nekvalifikovanou práci. Respektive dělá práci, na kterou není nějaký byt jen velmi nízký kvalifikační požadavek. Stačí základní vzdělání, a kurs tuším 150 hodin.

Jestli má ta Vámi zmíněná pečovatelka vystudovanou medicínu, plus jednu atestaci hotovou, a druhou si dělá, pak není důvod, aby dělala pečovatelku, ale může jít dělat lékaře specialistu v om, v čem tu atestaci má složenou.

A Ve vaší branži - zřejmě utírání zadků proletářským gerontům moc vysokou přidanou hodnotu nemá - naopak - na rozdíl třeba od toho, co se dělalo na již zrošené klinice MAYO.
01. 05. 2014 | 00:49

Návštěvník napsal(a):

Petr Havelka

Vážený pane Havelko, vemi se mýlíte, pokud si myslíte, že tato je závislá hlavně na technologiích.

Dám vám příklad dvou výrobků, asi stejně pracných, vyrobených obdobnými technologiemi, a obdobně materiálově náročných s obdobnou seriovostí, zato s diametrálně odlišnou koncovou cenou.

Československý výrobek - větruvzdorná svítilna z n.p. MEVA
Německý výrobek - zpětné zrcádko na Mercedes E klasse.

Mají obdobné náklady na materiál, jsou při tom použity obdobné technologie, ale ten druhý lze prodat asi za padesátinásobnou cenu.

Tedy není pouze důležité na čem, ale také CO. Přičemž je naprosto zřejmé, že ta hodnota toho zrcádka byla vytvořena někde mimo tu výrobní linku, protože jinak by byla cena toho zrcádka obdobná, jako u té petrolejky.

Pro ostatní hlupáčky: To je právě ta sofistikovaná práce s vysokou přidanou hodnotou. To něco, co je výsledkem rozdílu mezi cenou zrcátka na Mercedes, a cenou petrolejky.
01. 05. 2014 | 00:57

K.V. napsal(a):

Občane, mluvíme každý o něčem jiném.
Vy umíte po úřednicku zdůvodnit že podpora v nezaměstnanosti je druh plnění pojištění a je něco jiného než podpora v hmotné nouzi.
Jenže mne zajímá to jiné- totiž že počet lidí kteří jsou v produktivním věkku a jsou placeni ZA TO ŽE NEPRACUJÍ je několik set tisíc.
A když si přidám další statisíce úředníků kteří např, v socialismu vůbec nebyli potřeba, také všelijaké začleňovací neziskovky a vše možné
dostáváme se zpět k otázce proč si u nás poctivou prací nevyděláte ani na nájem. Proč důchod nestačí ani na lůžko v domově pro seniory.
01. 05. 2014 | 02:41

K.V. napsal(a):

Tady někdo neví co to je sdofistikovaná práce?
Někdo neumí pochopit že když máte firmu na výrobu třeba letadel,, aut, farmaceutickou atd, i když tam pracují u běžícího pásu, je to sofistikované proti partě kopáčů nebo pouličních prodejců zmrzliny.

Jenže třeba ta auta u nás dělají cizinci, my dodáme jen ty kopáče, vrátného a obsluhu toho pásu
01. 05. 2014 | 02:46

Maximus napsal(a):

Článek jsem jen přelétnul, zavání to a působí na mě Marxovým dílem a ta tabulka kde jsou jednotlivé země EU seřazeny podle jistých kritérií by potřebovala objektivně vysvětlit, aby to získalo smysl. Ale i tak se z toho dá leccos vyčíst, že?
Ovšem téma má nesmírně široký záběr a nějak tady se vymezovat k jednotlivým tvrzením by zabralo na celou knihu. My Čechúni bychom, pokud chceme, alespoň trochu hospodářsky uspět, měli jít cestou Německa a ostatních vyspělých západních zemí. Jenže tak naši kormidelníci nečiní už od r.1990 kdy se tady změnil politický režim. Všimněte si, až na výjimky sem k nám západní země vč. těch v Asii (Japonsko, J.Korea apod.) lifrují výroby, tak řízení, vývoj, výzkum a servis, marketink atd. si ponechávají u nich doma. Zkrátka mozky jsou doma a ruce s lopatami vně, třeba v ČR. A tomu odpovídá i odměňování našich zaměstnanců, které je někde na třetinové či dokonce čtvrtinové úrovni té na Západě. V těchto výrobních firmách opravdu jde o vyšší přidanou hodnotu (např. koncern VW), což primitivně vyjádřeno znamená, že třeba pokácíte strom a máte na výběr, (1) vyvést prosté dřevo, dále (2) trochu více zpracované dřevo - prkna apod. popř. to dřevo vyvést jako (3)nábytek či třeba pastičky na myši. I neekonom si umí spočítat, že nábytek má v sobě vyšší přidanou hodnotu a tak je tam vyšší zisk za kg materiálu a to nehledě k dalším výdajům, jako např. na dopravu apod.

Jenže naši kormidelníci podělali co mohli a natáhli sem naivové "Západ"
v domnění, že nám to tady klucí rozjedou! No, oni ale vždy kalkulují s nejvyšším ziskem a tak nemají důvod s námi zacházet "lépěji" než s černoušky kolonizátoři v dobách kolonialismu třeba v Africe. A že jsou pořád naši nejpovolanější hloupí ukazuje příklad Amazonu v Brně, kde doslova vyvádí všichni vč. Zemana, že jsme přišli o pár cca 1500 mizerně placených míst pro lopaty a pár lépe odměňovaných míst pro management, ale už zapomínají, že tato firma vstupem zlikviduje zase "pár" pracovních míst u zdejších firem, kterým sebere část jejich současné práce. Prostě političtí trotlíci, neschopní myslet v širších souvislostech, které by se musely poctivě spočítat, což by samozřejm ě šlo, zkrátka jinak to nevidím.

Současná situace je ovšem taková, že téměř 50% hospodářství kontroluje cizina a zbytek je v českých soukromých rukách a něco paběrkuje stát, který může ovlivňovat zdejší prostředí jen nepřímo parametricky či represívně a to ještě musí koukat přes plot, jestli EU neudělá du du du na nějaké moc přespřílišné národní snahy něco ovlivnit.
Jsme v Piheli. No a abych někoho po ránu naštval, tak uvedu jak už jsem jednou učinil srovnání, jací jsme pitomci. Téma obchodní řetězce! V podstatě tam nejde o nějakou vyšší přidanou hodnotu, to aby to nebylo zavádějící. Vezměte si všechny ty Tesca, Aholdy, Kauflandy, Globusy, Lidly, Makra, Sconta atd. - ano, mají to dobře zorganizované a funkční a prodej celkem na kulturní úrovni, jenže všimněte si jedné zajímavé okolnosti, zatímco např. průměrná prodavačka v německém Lidlu dostane plat cca přes 40 tis. Kč (min. mzda nyní bude v SRN 41 tis.Kč), tak na odpovídajícím místě v Česku má tato dáma cca 10-15 tis.Kč, podle místa v ČR!
No a všechny ostatní položky pod kolonkou náklady či výdaje jsou v obou zemích srovnatelné. Takže Němci si ze zisku v ČR sanují své zaměstnance
na úkor těch českých a ještě jim zbyde na trabuka! A aby to fungovalo, tak české políry, dráby pardon managery, už odměňují mnohem líp a ti jim dělají špinavou práci. Arbeit macht frei! A aby lidé nebyli drzí, tak jim tam cpou agentury, a to je novodobé otroctví, kdy tito lidé dělají za pakatel a bez nějakých důstojných nároků pro pracujícího člověka.
Ze všech stran jen je prý v těchto firmách slyšet "produktivita" a to na kvadrát! No a oslové od odborů mlčí a už vlastně přes 20 let. Zrovna včera jsem se musel smát, jak se jedna známá svěřila, že do prodejny v Albertu na Budějovické v Praze 4 má přijet "nejvyšší" z centra Aholdu v USA. Rázem jsou k dispozici "hodiny" a produktivita šla stranou, obsazené všechny pokladny a lidi si tam šlapou po rukách, to co po měsíce nefungovalo bylo okamžitě opraveno, natřeno atd. Zkrátka soudruh tavarišť Potěmkin v kapitalistické české praxi, ještě chybí alegorické vozy, mávátka, účast médií a odměňování "nezúčastněných" a potrestání "nevinných" a chléb a sůl!
Ale to jsem moc odbočil a šel do obyčejných sfér obyčejných lidiček.......
Hezký den.
01. 05. 2014 | 04:45

Bodrý den! napsal(a):

Bodrý den!
Pane Tožičko, ano, i když jsem četl již jinde.
Domorodým r(!)omům exhibujícím se zde v jejich blbství bez gramatiky nemohlo být určeno.
Docela by mě zajímala celá řada článků na tohle téma.
Takže díky.
Bodrý den!
01. 05. 2014 | 05:29

Ládik!!! napsal(a):

Pane Tožičko,
dnes do průvodu.
01. 05. 2014 | 06:50

Saltzman napsal(a):

Pravicová a levicová slohová cvičení o práci a zahálce a v pozadí ekonomické znaky, které ovšem autoři nějak nevyvyšují. Tak tyhle diskuze vnímám. V životě vidím kolem sebe spíše pohrdání ekonomičností. Ekonomie totiž rovná se hospodaření, jak jistě známo. Správné, přínosné, kladné, nebo aspoň udržující původní materiální stav. Ale rozhodně ne hospodaření do mínusů.

V zájmu své zahálky samozřejmě mohu plýtvat prostředky svými i cizími, pokud ty cizí mám šanci dostat pod svůj vliv. Jestliže odpočívající nezaměstnaný utratí cizí prostředky jemu věnované v zahálce u piva s cigárama, rozhodně to není ekonomicky výhodné. Zničil ovšem hodnoty naprosto mizivé proti takovým, kteří v zahálce zbankrotují mnohomilionové majetky. Samozřejmě, že oba zástupci zahálejících jakousi práci odvádějí chtě nechtě. Není to ale práce do ekonomického plusu, ani k udržení stávající hodnoty

Existují ovšem tací, kteří plánovitě ničí ekonomiku a to nejen svou, ale i ostatních lidí. Vytvářejí i systém, v kterém je jim to umožněné a tento systém ochraňují, aby nebyl ostatními zrušen a provozován ekonomicky správný systém namísto něj. Tito škůdci jsou vždy po čase rozlišitelní od ostatních. Ale společnost nemá dost pracovitých v právní i policejní oblasti, aby tyhle dostali do ochrany kriminálů. Ono totiž je možné i ve státní službě být líný zaháleč, co ubírá ekonomice státu značně do mínusu.

A tak si můžeme shrnout všechny pravicové i levicové tlachy do jednoho pytle a zkusit se zamyslet nad svou ekonomikou, jestli je v pořádku do plusových čísel, aniž na úkor jiných. Následně je zoufale zapotřebí vyvíjet dle svých možností tlak na ochranu společnosti před těmi největšími zloději a v korupci jedoucími. Jenom totiž změnou systému, co je pro zloděje příznivý, se dá dosáhnout kladného hospodaření. Ono totiž není u nás ani problém se kladným hospodařením dostat do situace, kdy takového přijde okrást exekutor a nic v tomto státě ho neochrání před tou zlodějskou sebrankou. Loupeživost systému je už tak profláknutá, že jen málokdo chce být hospodařícím v plusech a raději se většina přidává k tomu zahálení a prošustrovávání nahospodařeného u předků i současných!

Odstrašující pro stát Česko je současná situace s Ukrajinou. Tam se děly ekonomické zvrhlosti natolik, že úpadek státu dospěl do stadia naprostého rozvalu. Tam už nehospodaří do plusu snad nikdo. Není proto vůbec možné Ukrajinu zachraňovat, protože není fakticky z ekonomického pohledu co zachraňovat. Jen holé životy bídných a ti ne bídní se už nějak o sebe postarají. Která mocnost se ujme Ukrajiny a dá do pořádku ekonomiku ne zlodějskou, to se teprve uvidí. Ukrajina ale už nebude moci být samostatným státem s demokratickými principy. Tuhle šanci prošustrovala. Dle tohoto příkladu jsme v ohrožení i v republice my Češi. Češi i s těmi menšinami etnickými, či multikulturními. Všichni v jednom pytli.
01. 05. 2014 | 07:19

K.V. napsal(a):

Ještě občane pár čísel.
A opakuji, já nechci kličkovat v termínech co je sociální dávka, a že třeba podpora v nezaměstnanosti je něco jiného, vlastně plnění pojištění atd.
.
Chci se jen dopátrat kolik lidí zde ještrě dělá něco užitečného, a kolik lidí platíme za to že nepracují nebo přímo překážejí a škodí.
.
Máme 2.261.000 státních zaměstnanců, z toho 458.000 přímo úředníků. Víme že z toho máme cca 20.000 vojáků a 30.000 policistů. ZBYTEK???
Jenže opět nevíme že všichni zaměstnanci( a tedy i úředníci) krajů, obcí už asi v té kolonce nejsou, ŠKOLY, NEMOCNICE A ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ PATŘÍ KRAJŮM A OBCÍM.
.
Máme 608.000 nezaměstnaných v registraci UP, ale už se nedozvíme že dalších 300-400,000 nějak přežívá mimo registraci.
.
máme 2.261.000 důchodců, i s invalidními a sirotčími stát vyplácí 3.320.000 důchodů.
dále 2.778.800 dětí a studentů.
.
Máme 2183 obecně prospěšných ( neziskovek ) ( ročně jenom z daní přes 30 miliard!!)
dalších 6348 právnických osob stejného zaměření- opět z našich daní,
v každé takové od desítek až po stovek zamestnanců
458 nadací
1278 nadačních fondů
Celkem 77.801 občanských sdružení, které si hájí své zájmy ale některé se financují samy, takže jen pro zajímavost.
.
Kdo tedy pracuje?
Za 2.513.000 osob je nějak placeno přímo adresně sociální pojištění, tedy to je vodítko. Jenže v tom jsou právě i ti státní zaměstnanci +ty neziskovky a jiné.
Kolik přibylo účetních, auditorů, kontrolorů, kteří jsou často soukromé OSVČ nebo firmy, ale jejich činnost je z většiny JENOM KVŮLI STÁTU, kontrolovaný sám je nepotřebuje.
.
Prohlédněte si obchod- jenom tam přes 40 certifikátůna Czech Made, Eko Produkt,Czech Produkt, Produkt ze dvora, Klasa, Czech Quality a jiné- nějaké organizace to udělují.
.
Politologové, sociologové, právníci, soudní znalci, také sportovci a umělci.
.
Dopočítáte se něčeho smysluplného. Asi těžko, ale jisté je že ty co OPRAVDU TVOŘÍ NĚJAKÉ HODNOTY spočítáte na prstech několika rukou, a to ještě většina z nich dělá námezdně pro zahraniční firmy, zisk jde tedy jinam
01. 05. 2014 | 08:04

Filuta napsal(a):

Tohle je tedy silná káva.
To jsme to dopracovali.


"Diktátorský manažerismus p očesku"

Společnost Baťa si zakládá na tom, jak skvělé pracovní prostředí její zakladatel vytvořil, jak podporoval zaměstnance po stránce sociální nebo vzdělávací. V českém prostředí se slovo Baťa stalo synonymem pro progresivní podnikání se silným sociálním kontextem.

Každá legenda postupem času nabývá na čím dál větší neuvěřitelnosti. Někdy může dojít i k tomu, že skutečnost legendu zcela popírá. Příkladem může být korespondence současného ředitele obchodního provozu firmy Baťa v ČR zaměstnancům, zejména prodavačkám. Diktátorský styl, dehonestující a posměšné formulace typu „šedé myši netolerujeme“, „někomu nebylo v obličeji shůry dáno“, „každý může být atraktivní“ nebo „puch potu jednou pro vždy netolerujeme“ následuje výhrůžka pana ředitele, že „takové případy bude posílat okamžitě domů s áčkem v docházce“...
- See more at: http://www.blisty.cz/art/73053.html#sthash.l6gGwzDG.dpuf
01. 05. 2014 | 08:12

Filuta napsal(a):

Návštěvník

Vy jste arogantní hlupák a zasloužil byste, aby vám tu pr... jednou neměl ani kdo utřít.
Což se za současné situace, kdy stát ignoruje tento problém dlouhodobě, může klidně stát.
Leda byste byl natolik zazobaný, že si budete moci jednou dovolit platit privátní ošetřovatelku 24 hodin denně. Na děti bych rozhodně nespoléhal.
Jde o jednu z nejtěžších prací (jak fyzicky, tak psychicky), kterou znám.
Taková práce (tato je vyslovená chuťovka) je všude jinde (v civilizovaných končinách) velmi slušně placená. Navíc jde o práci velmi potřebnou, protože populace stárne a ne všichni jsou na tom finančně tak dobře (resp. dvě třetiny občanů jsou na tom dost blbě), aby si mohli dovolit podobnými zařízeními pohrdat jako vy.
Zeptejte se, kolik za ni berou třeba v Německu.
01. 05. 2014 | 08:18

neo napsal(a):

Filuta:

jako sorry , ale vytípal jste si z toho dopisu jen co se vám hodí že?

Je tam psáno, že nemluví o tom, že někomu bylo shůry dáno více a někomu nic, ale že každý se může upravit aby vypadal atraktivněji. Dále se tam píše o základní hygieně, umytých vlasech a zápachu potu - tj používání deodorantů. Takže vlastně přirozené věci, které by člověk měl dodržovat bez jakéhokoli doporučení.
Co se týče nabízení dalšího zboží zákazníkům, opět zcela přirozená věc. Pokud by prodavač byl i majitelem obchodu, řekněme malého rodinného, strhal by se, aby nabídl co mohl a poskytl nejlepší možné služby. Jelikož je ale jen zaměstnancem bez špetky loajality, tak je mu proti srsti dělat něco navíc a pak se nemůže ani divit, jak je ohodnocen.

V neposlední řadě tu pak máme autora a všechny souhlasné typy na blistech. KOLIK z nich si kupuje boty u Bati, aby se tam prodavačky mohly flákat, nemusely nic nabbízet a mohly vypadat jak chtějí?
01. 05. 2014 | 08:30

olga napsal(a):

K.V. napsal(a):
Kdo tedy pracuje?

Zajímavá čísla. A ještě by stálo za úvahu porovnání odměn. Já to vidím tak, že ti co opravdu pracují, mají nejmenší...
Možná jednou dojde k naplnění Ježíšových slov: Ti co mají odměnu zde na zemi, nebudou ji mít tam, v nebi.
Útěcha pro chudé pracující...
01. 05. 2014 | 08:36

olga napsal(a):

Podle rozboru K.V. je jasné, že pracovat by se mohlo opravdu pouze pro zábavu. Jen zrušit peníze a zbrojení.
01. 05. 2014 | 08:39

Občan napsal(a):

K.V. (08:04),
KDE jste na ten nesmysl přišel? Stačí mi zdroj, odkaz, já si to prostuduji sám.
Ď.
01. 05. 2014 | 09:03

K.V. napsal(a):

Tak pozor paní Olgo 8,39
Máte povolení že můžete pracovat pro zábavu
Splnuje vaše činnost pro zábavu Evropské normy?
Máte energetický štítek kolik energie vyplýtváte pro zábavu?
Jaká je vaše ekologická stopa?
Splňuje vaše práce pro zábavu kriteria Eko produkt.
Hodláte činnost pro zábavu provozovat jako Czech made nebo to má mezinárodní dosahy?
Máte vyjádření sociologů jak vaše činnost ovlivní sociální stav.
Máte vyjádření politologů jak ovlivní politickou situaci?
Máte výsledky vaší činnosti zhodnoceny povinným auditem?
Můžete prokázat že to je pro zábavu?
Máte povolení městského úřadu a živnostenského odboru?
Máte povolení ministerstva pro místní rozvoj?
Máte potvrzení že vaše činnost je z vašeho dvora?
Máte potvrzení že vaše činnost je obecně prospěšná.
Máte potvrzení že jste přizpůsobivá?
Máte potvrzení že jste si k činnosti svítila správnými svítidly?
Můžete prokázat původ surovin a zboží které jste při práci pro radost využila?
01. 05. 2014 | 09:04

K.V. napsal(a):

Občane- máte Google?
Umíte s tím?
.
Potom stačí jednoduché otázky. např počet státních zaměstnanců, neziskovky, vyplácené důchody, počet osob sociálně pojištěných atd - a ono vás to navede.
Pokud mne opravíte a najdete jiná čísla, možná novější než našel já, budu rád za odkaz. Ale já našel tohle, a většinou na portálech státní správy, takže se obávám že daleko od pravdy to nebude. Ale už jsem napsal, je v tom hodně mlžení, stát některé věci nerad přiznává.
01. 05. 2014 | 09:09

Filuta napsal(a):

Neo

"Nevytípal" jsem si nic, uvedl jsem jen začátek, abych to nemusel kopírovat celé.
Dalo se čekat, že se ozve asociál jako vy.

Na té formě vám evidentně nepřijde nic podivného, že?

Ono se dá napsat, že prodavačky mají být upravené, aniž bychom je urážely ("netolerujeme šedé myši páchnoucí potem").
Na takovéhle manýry tady opravdu není nikdo zvědavý.
On se i ten mytizovaný Baťa pohříchu velmi idealizuje.
Četl jsem o něm knihu, žádný dobrodinec to nebyl, jen se snažil své dělníky pořádně vyždímat a těmto cílům podřídil všechno. Ale proti dnešním kapitalistům to byl hotový lidumil.
01. 05. 2014 | 09:13

Filuta napsal(a):

oprava - uráželi

Proč je rekapča stále tak nečitelná? Člověk ji musí několikrát opakovat, nežli se trefí.
To se s tím nedá opravdu nic dělat? Leta mi to pije krev.
01. 05. 2014 | 09:14

Návštěvník napsal(a):

Filuta

Arogantní hlupák jste tu vy, protože potenciálních utěračů prdelí jsou na světě miliardy, kteří to budou schopní a ochotní dělat za zlomek ceny českých utěračů prdelí.

Problém ČR není nedostatek utěračů prdelí ani úředníků či ideologů, problém ČR je jak napsali i jiní ten, že ČR není schopná vytvářet produkty s vyšší přidanou hodnotou. Jednoduše na to nemá lidi. A protože tu převažují filutové a Občané, kteří dbají na to, aby nekvalifkovaná práce byla přeplacená, tak pak holt nezbyde na to, aby se zaplatili ti, kdož ten růst přidané hodnoty českých produktů může realizovat.
01. 05. 2014 | 09:18

neo napsal(a):

Filuta:
mýlíte se, nejsem asociál.
Mně nepřijde podivné se mýt, česat, dobře oblékat.
Má to v sobě každý školní řád, každý firemní dresscode
01. 05. 2014 | 09:20

MartinO napsal(a):

Maximus:

A kolikpak že jste platil svým lidem ve své firmě vy? Když tak pěkně kritizujete tak doufám, že jste jim dával rakouské či německé platy. Doufám, že se mi nebudete snažit namluvit, že jste ve firmě s obratem v řádu stamilionů (jak jste se před nedávnem sám chlubil) dělal všechno sám :-D

Jistě mi také vysvětlíte, proč se ze zdejšího trhu mnohé řetězce stáhly a proč jsou další ve ztrátě když je to takový zlatý důl.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/265919-tvrda-konkurence-a-vybiravi-zakaznici-vyhaneji-retezce-z-ceska/
01. 05. 2014 | 09:21

Návštěvník napsal(a):

Filuta

Vy těch prací zřejmě moc neznáte, že? To se potom nedivím, že jako vrchol kvalifikovanosti a přidané hodnoty dáváte pečovatele.

Já zase neznám práci, která by byla lehčí. Na pečovatele stačí základka, kterou má každej, a pak 150 hodinový kurs od pracáku, přičemž nemusíte mít ani nijaký nadprůměrný talent.
01. 05. 2014 | 09:21

Návštěvník napsal(a):

Filuta

Mimochodem, v tom zvratku, který jste sem napastoval, jste opomněl uvést skutečnost, že ty prodavačky u Bati dělají za 15 000 Kč. Tedy že mají minimálně o třetinu více, než jsou místně obvyklé mzdy prodavaček.

Cenou za toto je holt to, že prodavačka musí mít civilizovaný image, a ne image západotatarské dojičky.
01. 05. 2014 | 09:24

Návštěvník napsal(a):

Filuta

LŽETE Filuto!!!!!!!!!! Ukažte mi LIBOVOLNOU zemi, kde mají pečovatelky nebo ošetřovatelky nějaké nadstandardní mzdy! Ano, majíé tam vyšší mzdy, než v ČR to ovšem tam mají všichni.

A DOKONCE si troufám tvrdt, že v poměru k ostatním profesím v oboru, tedy v poměru například k lékařům či zdravotním sestrám, jsou na západě placeny ošetřovatelky hůře, než v ČR.
01. 05. 2014 | 09:27

Fialenka napsal(a):

V časopisu Forbes jsem četla rozhovor s velmi úspěšným podnikatelem, který říkal něco v tom smyslu, že volný čas i během pracovní doby je cíl a že on už skoro nepracuje.
Dodám, že k volnému času člověk v našich končinách potřebuje peníze, neboť ty jsou nezbytná podmínka k tomu, aby měl člověk životní prostor. Bez peněz je člověk i s volným časem jak v žaláři.
01. 05. 2014 | 09:29

K.V. napsal(a):

Martine O, to je tak těžké pochopit že počet obyvatel od dob cinkání klíči se moc nezvedl, kupní síla dokonce spíše klesá protože dnes je problém zaplatit už jenom nájem ( za komunistů na to stačila 1/3 platu), zatímco počet obchodů, zejména vyjádřeno prodejní plochou a počtem zboží v sortimentu , vzrostl na mnohonásobky.
.
Také jste si možná všiml jak byl po cinkání boom v pohostinství, kolik vzniklo nových hospod, penzionů Zimmer frei atd, a dnes už zase postupně krachují
01. 05. 2014 | 09:29

Filuta napsal(a):

Á zdejší budovatelé kapitalismu po česku se ozvali.

Holt potrefené husy.
Z toho, jak tento zrůdný systém v české modifikaci funguje, je vyděšená značná část obyvatelstva (dnes i některých politiků).
Obhajujte si neobhajitelné, už vám to stejně nikdo nežere, což poznáte u dalších voleb.
Dopadne to na ty vaše asociální, kleptomanské strany jako kladivo. Jestli ODS udělá aspoň pět procent, tak to bude úspěch.
Já jsem z českého "pravičáctví" do smrti vyléčen.

Já jsem tedy v obchodech s konfekcí a obuví žádné potem páchnoucí cuchty nikdy neviděl, myslím, že ty dámy nepotřebují, aby je někdo urážel a ponižoval tak odporným způsobem.


Návštěvníku, vy se můžete jen modlit, aby vám měl kdo tu vaši pr... jednou utřít.
Doufám, že ty boží mlýny melou...
01. 05. 2014 | 09:31

Návštěvník napsal(a):

Filuta

Zrovna v Německu mají ošetřovatelky menší, oipakuji MENŠÍ mzdy, než v ČR. V ČR je plat ošetřovatelky či pečovatelky více, než polovina učitelského platu, (asi 60 procent) v Německu o něco více, než 40 procent. Když to porovnám s techniky v průmyslu, bude to srovnání ještě mnohem propastnější, než v ČR.
01. 05. 2014 | 09:31

Filuta napsal(a):

Martin O

Tak co vy kecálku na tohle?!
Ještě nedávno jste tady tvrdil jak jsou na tom USA skvěle.

http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-svet/c1-62110890-cinska-ekonomika-predci-americkou-uz-letos
01. 05. 2014 | 09:35

Návštěvník napsal(a):

Filuta

A co jako volby zařídí hloupý Filuto??? Dobře, vyhrají bolševici, a vyhlásí válku kapitalismu. Kapitalisté zděšeně prchnou do zahraničí, stejně jako všichni ti, kdož něco opravdu užitečného umí. a pak Vám bolševikům tady zbude akorát sladký pocit vítězství, a vy si budete moci sednout holou prdelí na zem a plácat dlaněmi o zem, a zpívat Internacionálu.

A až Vám pořádně vytráví, a polovina z Vás zdechne hladem, pak přijdete s prosíkem a čepicí v ruce za čínskými kapitalisty, a budete škemrat, zda by tady čínané nemohli vytvořit nějaká pracovní místa, za která bude poloviční mzda, než v Číně.

Jistěže boží mlýny melou - lze to pozorovat na každém kroku. Tytam jsou doby, kdy pologramotný špinavec v montérkách měl vyší plat, než projektantka s VŠ s dvaceti roky praxe, a ještě si na tuzto otvíral hubu s tím, že oni dělnická třída s bílými límečky zatočí.

Nakonec Vy jste se přiznal Filuto, že prací, kde se vytvářejí hodnoty a těmi, kdo to umí opovrhujete, a že jako hodnotu uznáváte to, že se někdo dobře narodí, a že dobře podědí.
01. 05. 2014 | 09:38

Návštěvník napsal(a):

Filuta

Jistě Filuto, zaprvé, zatím je ta USA ekonomika asi o 15 procent výkonější, a za druhé, ukrajinská ekonomika je také před českou. Nechcete se na tu Ukrajinu odstěhovat, když je ta ukrajinská ekonomiky tak silná a úspěšná?

Finta FŇ spočívá v tom, že v Číně je několikanásobně více lidí, takže pokud ten údaj HDP/obyvatele přepočtený na paritu kupní síly porovnáte, tak v Číně to je necelých 8000USD/obyvatele, v USA je to 41 000 USD na obyvatele.

Já Filuto nevím jak Vy, ale já raději budu žít v méně zalidněné zemi, a mít 5x vyšší kupní sílu - vy ne?
01. 05. 2014 | 09:42

Filuta napsal(a):

Návštěvník

Kdybyste nežvanil.
Mám známou zdravotní sestru, která si v Německu leta vydělává opatrováním penzistů.
Přijde si na sakra slušné peníze, pracuje jen část roku. A to samozřejmě vydělává mnohem méně nežli Němci (kteří tu práci nechtějí ani dělat).
Nemyslím, že někdo z nás touží po tom, abychom tady měli časem jen samý ukrajinský nebo mongolský střední zdravotnický personál. To byste asi čuměl na tu "kvalifikaci"!
Časem byste na kvalifikovanou zdravotní sestru nebo ošetřovatelku nemusel narazit ani v drahém sanatoriu.
Lžete, co se týká platů ošetřovatelek a prodavaček v Německu.

prodavačka v ČR - 15 tis.(ale reálně spíše 10-12 tis.) - v Německu cca 41 tis.
ošetřovatelka v ČR -16 tis. (ale reálně od 8 do 12 tis.)-v Německu 58 tis.!!!

Dost podstatný rozdíl, že?
Němci si totiž této velmi potřebné práce ošetřovatelek, na rozdíl od arogantních Čechů ,váží.Taky vědí dobře proč. Dnes jsou v tomto oboru plně závislí na gastarbajtrech.

Vy LŽETE jako když tiskne!
01. 05. 2014 | 09:44

MartinO napsal(a):

Filuta:

Už těch vašich výmyslů a lhaní nechte. Netvrdil jsem nikdy že se USA mají skvěle nebo nemají vůbec žádné problémy. Jen jsem vyvracel vaše bolševické rudoprávní bláboly typu "v USA panuje chudoba kterou si nedokážeme ani představit", "USA už dávno zbankrotovaly a psaly o tom všechny noviny" a mnoho podobných výmyslů.

A ano, Čína se letos asi dostane svou velikostí ekonomiky na úroveň USA, budiž jim přáno, ale také má 4.2x obyvatel více. Co z toho plyne asi nepochopíte, takže vám to nebudu ani vysvětlovat.
01. 05. 2014 | 09:47

Filuta napsal(a):

Návštěvník

Vy s tou svou arogancí budete nějaký režimní vyčůránek á la Topolánek nebo Řebíček.
Vzhledem k tomu, že se asi nemáte špatně, ale inteligencí neoplýváte (viz vaše stupidity stran platů v Německu), k penězům jste nejspíš prací nepřišel.

Ukažte mi, kde jsem napsal, že pohrdám prací, kde se vytvářejí hodnoty?
Tou pohrdáte vy.
KAŽDÁ práce je totiž potřebná. Zejména pak práce zdravotníků, byť jde o nekvalifikované ošetřovatelky ( i když i ony kvalifikaci mají, musí si samy zaplatit ošetřovatelský kurs za pět tisíc, často jde o středoškoláky, kteří nenajdou jiné uplatnění).
01. 05. 2014 | 09:49

Filuta napsal(a):

Není náhodou Návštěvník Parabellum?
To byl taky prima kousek.
01. 05. 2014 | 09:49

Filuta napsal(a):

Martin O

Neříkejte.
"Překonat" bankrot tím, že tiskárny peněz jedou na plné obrátky, není zase tak velký kumšt. To uměl i Gottwald.
Jde o to, jak dlouho to vydrží.

Je to jen hra se slovy.
01. 05. 2014 | 09:52

Návštěvník napsal(a):

K.V.

Kupní síla dramaticky roste milý K.V. a ukázkou je právě to nájemné. Před rokem 1989 neměli lidé na to, aby si koupili byt do vlastnictví, dnes ve vlastním bydlí 75 procent české populace, a pouze čtvrtina v nájemním.

Mimochodem, za bolševiků bylo naprosto nemyslitelné, aby osamělá důchodkyně bydlela ve větším bytě, než 1+1, protože existoval institut tzv. nadměru, a pokud by tato žila v 90 metrovém 3+1 bytě, pak by ten nájem převýšil ten důchod.

Máte pravdu v tom, že za komunistů v terminální fázi činil nájem v družstevním 3+1 bytě ptaveném v roce 1988 s poplatky za vodu, elektřinu plyn a R+TV něco pod sedm set korun, což byla skoro 1/3 platu vysoikoškoláka se třemi až šesti lety praxe, lety praxe, nicméně dnes obdobná položka, tedy poplatky za užívání družstevního 3+1 bytu jsou necelých 6000 Kč, což je dokonce méně než třetina platu vysokoškoláka se třemi lety praxe.

Já nevím jak Vy, ale já se s náklady na bydlení vejdu docela pohodlně hluboko pod dvacet procent čisté mzdy, a to pokud od této odečtu náklady spojené s výkonem zaměstnání. A to prosím bydlím ve stopadesátimetrovém bytě v centru okresního města, a nepracuji na žádné managerské pozici.
01. 05. 2014 | 09:52

Filuta napsal(a):

Návštěvník

Máte vy, proboha, krom toho vašeho "pravičáckého" VUMLu nějaké skutečné vzdělání?
Ukrajina je na tom ekonomicky líp nežli my?

http://byznys.ihned.cz/c1-62111470-ekonom-ukrajina-se-hrouti-kdy-dojde-na-stredni-asii-romancov-se-pta-slavomira-horaka
01. 05. 2014 | 09:55

MartinO napsal(a):

Filuto

Založte ošetřovatelskou firmu a plaťte lidem 60.000. Založte obchodní řetězec a plaťte prodavačkám 40.000. Nikdo vám v tom nebrání, naopak. Hlavně už přestaňte hloupě žvanit a stěžovat si.
01. 05. 2014 | 09:55

Filuta napsal(a):

Návštěvník

Akorát že dnes ti důchodci zoufale shání malé byty, protože jim hrozí,že skončí pod mostem.
Důchoďáky mají dlouhé čekací lhůty, musí se podmazávat a ne každý na to má.
O "skvělé" ekonomické úrovni Čechů svědčí to, že malometrážních bytů je nedostatek, zatímco o velké (resp.standardní) není zájem. Platí jak pro kupující tak pro pronajímatele.
Vím o tom, protože mám co do činění s realitkami.
Developeři stavěli jak o život, ale nejsou peníze.
Jsou tak drzí, že požadují čtyři miliony za třípokojový krcálek.
U nás stojí obrovský nově postavený dům (už pět let) a není v něm jediný nájemník.

To taky svědčí o tom, kam jsme to za 24 let dopracovali.
Je to čím dál horší. A líp už nebude.
Takže je mi u pr...., jestli ti gauneři, co nás do těch sra.... dostali půjdou od válu.
Myslím, že se bez nich všichni obejdeme.
01. 05. 2014 | 10:00

Kelt napsal(a):

Máme cca 650 tis.nezaměstnaných.
Silnice a dálnice v dezolátním stavu,železnice s průměrnou rychlostí kolem 50km/hod.nedostatečnou kapacitu jeslí,školek,nedostatek zdravotnického personálu všech kategorií,lékaři v první linii styku jsou převážně důchodového věku,nedokážeme slušně zaplatit učitele,aby tu práci vykonávali i muži a byli schopni uživit rodinu,v okrajových obcích zavíráme pošty,školy,autobus tam jezdí tak jednou denně.
Práce by tedy pro nezaměstnané byla,ale nejsou PENÍZE.
Stát se každoročně zadlužuje částkou kolem 100 mld.Kč
Těch 100 mld.Kč je každoročně rozkrádáno různými"Rittigy"
Dále mimo ČR odchází do zahraničí ročně cca 300-400 mld.Kč k mateřským firmám a finančním kruhům.
Cena práce v ČR je zhruba na 1/3 průměru EU a kapitáni našeho průmyslu bědují nad zvýšením minimální mzdy na 8 500,což je bude nutit opět propouštět.
Takže naši kapitáni průmyslu,aby se "uživili"na trhu,tak jdou cestou cenového dumpingu,což jim umožňuje cena práce na úrovni 1/3 průměru EU a proto "nemohou platit odpovídající mzdu"?
Omezit rozkrádání veřejných peněz a donutit zahraniční "matky" omezit vývoz zisku alespoň na polovinu by umožnilo možná zaměstnat polovinu z těch 650 tis.nezaměstnaných.
V tomto ohledu bych hledal inspiraci u Orbána-i když EU se to hrubě nelíbilo,tak se s jeho politikou smířila a Maďarsko jde nahoru.
01. 05. 2014 | 10:02

MartinO napsal(a):

Ano Filuto, vaše blábolení a lhaní je v podstatě jen hra ze slovy. Tvrdil jste, že "USA zbankrotovaly". Tečka. Navíc jste se mi trapně vysmíval že jsem tak hloupý že toto nevím, když o tom přece psaly všechny noviny. Fakt je, že USA NEzbankrotovaly. Taky tečka. vaše zbylé blábolení kterým se vaši provalenou lež snažíte zamaskovat je jen mlácení prázdné slámy. Nechte si ho.
01. 05. 2014 | 10:02

olga napsal(a):

K.V. napsal(a):
Tak pozor paní Olgo 8,39
Máte povolení že můžete pracovat pro zábavu
Splnuje vaše činnost pro zábavu Evropské normy?

Pane K.V.
Pracovat pro zábavu se bude až bude všude mír. Až se nebude zbrojit. Až nebudou žádní normovači. Až nebudou žádní ekonomové. Až... Až si budou všichni rovni.
01. 05. 2014 | 10:03

Návštěvník napsal(a):

Filuta

Věděl jsem, že vy normální prací, která vytváří reálné hodnoty opovrhujete. Já jsem normální technik který jako zaměstnanec pracuje pro normální firmy které sídlí v civilizovaném světě. Nemám se špatně, protože pracuju v ČR, šéfa mám v Salzburku, persolalistku v Norimberku a vlastníka firmy v Zurychu, a v režimu jednotlivých akvizicí pracuji jako projektant či konstruktér ve firmách, které obvykle jsou součástí civilizovaného světa. Vy prací projektantů a konstruktérů opovrhujete, a tak není divu, že jste si tuhle profesi v ČR téměř vyhubili, a že ČR je montoa. Jsem zkrátka a dobře ten "vykořistovaný agenturní zaměstnanec", jak rádi píšete vy bolševici. Režimní vyčůránek jste byl před rokem 1989 VY, a bolševici vás hodili přes palubu, že?

Hele filuto, jakej to byl pocit, když Váš fotr věšel ve třiapadesátém tu těhotnou právničku? Měli jste pocit z dobře vykonané práce?

Filuto, potřebná je taková práce, za kterou je někdo ochotem zaplatit.

A k tomu, co jse uvedl Německu - bylo by dobře, kdybyste se s Občanem dohodl, protože ten tvrdil, že většinu ošetřovatelek v Německu dělají polky, rumunky a slovenky, a jejich plat nepřekračuje v čistém tisíc o moc tisíc euro. Je tedy zřejmé, žě pokud nemecký učitel má v čisém přes 2500 euro v průměru, tak je to tak, jak píši.
01. 05. 2014 | 10:04

Fialenka napsal(a):

Je na čase účinně zamezovat daňovým rájům a nastavit jiná pravidla ohodnocení práce. Tak, aby rozdíl v příjmech byl třeba desetinásobek.
Že je nejvyšší čas ukazuje i zjištění NASA, podle kterého k pádu civilizací dochází z těchto dvou důvodů:

"Jsou to nápor na zdroje v důsledku napětí v kapacitě životního prostředí, druhou pak radikální rozdělení společnosti na bohatou elitu a chudé masy. Tyto sociální fenomény hrály klíčovou roli v charakteru kolapsu nebo jeho průběhu ve všech studovaných případech v dějinách za posledních pět tisíc let.“
01. 05. 2014 | 10:06

Občan napsal(a):

Šišmarjá, PROČ reagujete na nenávistné výlevy Višňovského alis Sauerkirschmanna, alias Návštěvníka, alias Parabellum?
Nepoučitelní, nepoučitelní, nepo... :o)
01. 05. 2014 | 10:08

Návštěvník napsal(a):

Kelt

Vy vlastníte byť jediného nezaměstnaného? Pak jste otrokář, a v civilizované zemi patříte za mříže.
Co se týče silnic a dálnic, tak jejich stav se oproti 1989 dramaticky zlepšil, Co se týče železnic, tak rychlost na těchto se zvyšuje, na rozdíl od doby mezi 1948 - 1989. Stačí porovnat například jízdní řády Slovenské strely z roku 1938 a 1988. V 1938 jezdily mezi Prahou a Bratislavou skoro o dvacet minut kratší jízdní čas.

Z těch 100 miliard deficitu cca 55 miliard tvoří deficit důlchodového účtu, a ťaké dluhoá službys převyšující 70 miliard. I když připouštím, že různé komunistické produkty v podobě bývalých řezníků a veksláků, kteří mohli existovat pouze v režimu nedostatkové ekonomiky hraje svou roli.

Cena práce je sice na 1/3 průměru EU, ale na druhou stranu je potřeba říci, že tato za posledníc 25 let dramaticky narostla, protože v roce 1989 to nebyla ani desetina ceny oproti průměru EU. Také je potřeba zdůraznit, že cena práce v ČR je v rámci komunistických a postkomunistických zemí nejvyšší na světě, a je tedy zřejmé, že další prostor pro zvyšování tétomoc není, a to obzvláště u té práce s nízkou přidanou hodnotou.

Jistě čeští kapitáni průmyslu musí využívat komparativní výhody nižší pracovní síly, prootže jsou na trhu teprve 25 let, a začínali z ničeho.Zajímalo by mne, jakým mechanismem chcete zdanit zahraniční firmy tak, aby Vám neutelky tam, kde je cena práce nižší. Vám se zřejmě zdá být těch 650 000 nezaměstnaných málo.

Závěrečná lež o tom, jak jde Maďarso nahoru ponechávám bez komentáře.
01. 05. 2014 | 10:14

Návštěvník napsal(a):

Fialenka

No, tak těm daňovým rájům zamezte. Co uděláte? Hodíte na Švýcarsko či Nizozemí atomovku?

k tomu dalšímu: Jistě, úzká bohatá menšina - proletářští elitouni v euroatlantické civilizaci se bude muset omezit ve spotřebě. Spotřeba zdrojů buržoazie je oproti spúotřebě proletariátu zanedbatelná.

Nebo si snad myslíte, že 10 000 rezatejch škodovek žere méně, než jeden Mercedes?
01. 05. 2014 | 10:19

K.V. napsal(a):

Návštěvníku, vy umíte nádherně žonglovat s čísly, občas něco nahnete a zalžete.
V roce 1989 byl průměrný plat, cca 3000, tehdy nebylxy tak rozevřené nůžky, takže ten průměr byl současně i medián, v praxi platy od 1500 do 6500 u špičkových profesí, ale drtivá většina blízko toho průměru.
Nájem za byt 4+1 byl kolem 220 Kč ve státním či podnikovém, nevím jak u družstev ale 700 je přehnané, tolik se nedávalo ani za nájem na černo, ani tam to nešlo přes 500-600.
.
Dnes je nájem cca 6000 + inkaso 3-4000. Průměrný plat je kolem 27000. A hlavně ho nemá ani1/3 těch co pracují, o více než 608000 nezaměstnaných a dalších 300-400.000 mimo registraci nemluvě. Průměrný důchod je 10000, ale např přes 12000 má jen cca 17% důchodců. A cena za lůžko v domově pro seniory je v průměru 12500.
.
Ale hlavně, ten nájem je první co musíte zaplatit když nechcete být bezdomovec, teprve ten zbytek( u mnohých NULA) JE VAŠE KUPNÍ SÍLA s kterou jdete do obchodu nebo restaurace. Proto ty obchody a restaurace krachují
.
A právě to vysvětluje proč máme bezdomovce, gheta, žebráky, proč máme milion exekucí ročně ( vloni už počet mírně poklesl). Za socíku to NEEXISTOVALO
01. 05. 2014 | 10:20

Návštěvník napsal(a):

Filuta

Víte Filuto, problém je ten, že ti důchodci, kteří mají problémy se ausgerech držíjako hovno košile lokalit, kde je nejnižší nezaměstnanost, a kde tudíž je to bydlení nejdražší.

Další: Neznám jediného důchodce, který by chtěl vyměnit svůj byt za menší, popřípadě levnější - opravdu ne.Proč se ti důchodci z centra Prahy neodstěhují třeba do severních Čech?

Aha, už Vím. Ono by totiž utrpěli jejich ego, protože by ztratili společenský status měšťanské pseudosmetánky, že?

Pokud se Vám zdá 4 miliony za třípokojový krcálek od developera hodně, nic Vám nebrání v tom, koupit pozemek a postavit to levněji. Kolik myslíte, že je na ten třípokojový krcálek potřeba pracovních hodin, a kolik materiálu? Kolik stojí pozemek? To když se odpoutám od toho, že tady ve městě se 82 metrový 3+1 byt stál necelé dva miliony, a 2.5 milionu stál stejně velký v dost slušném nadstandardu.

Proč se himbajs šůviks nedomluví dvacet bydleníchtivých, nezaloží si družstvo, a nepostaví to z vlastních zdrojů?
01. 05. 2014 | 10:29

K.V. napsal(a):

Návštěvníku, a to s bavíme o hrubé mzdě, nějak jsme opomenuli že za socíku byly nižší daně, nejvyšší měl chlap nad 30 který byl sám a neživil děti, a bylo to 25%. kdo měl děti byl až na 10%. Dnes spolu se sociálním a zdravotním stát užere kolem 35%
01. 05. 2014 | 10:32

Kelt napsal(a):

Návštěvník-10.14,
Vaše úvodní dvě věty svědčí o jediném-jste vypatlanec,s kterým je jakákoliv diskuse naprostou ztrátou času.
Proto bych byl Vám velice vděčen za absenci Vaší pozornosti vůči mé maličkost.
Děkuji předem.
01. 05. 2014 | 10:33

Návštěvník napsal(a):

K.V.

Aby normální člověk před 1989 dostal v Praze dekret na nájemní byt, tak musel dát odstupné za jednu místnost okolo 70 000 Kčs. Tedy za ten Váš 4+1 okolo 350 000 Kčs.

Normální člověk totiž na státní byt nedosáhl. Další Vaše lži ani nebudu komentovat.
01. 05. 2014 | 10:38

K.V. napsal(a):

Návštěvníku, třeba jednou také dospějete, a přijdete na to že důchodce není překážející hadr, že celý život pracoval a vybudoval to co my dnes užíváme, že někde prožil celý život, má tam sociální vazby a také svůj nábytek a koberce, a dokud mu zdraví dovolí, rád by dožil ve svém bytě třeba v té praze, a nehodlá odejít do levnější zemljanky v pohraničí.
.
A je k pláči když v technologicky vyspělém 21 století, bez válek a přírodních katastrof, když jsme vyhnali ty "komunisty co neuměli hospodařit", se dívá jak po cinkání klíči po dalších 24 letech "zlatého kapitalismu" místo narůstající životní úrovně přichází bída, kdy si nemůže dovolit ani byt kde prožil svůj život, dokonce ani lůžko v domově pro seniory
01. 05. 2014 | 10:39

K.V. napsal(a):

Návštěvníku, už to píši po desáté- zajděte do archivu a vyhledejte jakékoliv noviny před rokem 89. Denně jedna stránka inzerátů- přijďte pracovat, zaškolíme, výhody, rekreace, slušný plat, mimopražské ubytujeme, do roka byt.
.
Pokud jste si ale hrál na "disidenta" který se práce štítí, pro takové byty opravdu nebyly
01. 05. 2014 | 10:42

Návštěvník napsal(a):

K.V.

Za socíku že byla nižší daně? Nenechte se vysmát:) Pokud má v současné době chlap menší mzdu, než 29 500 Kč hrubého, a má manželku na mateřské a dvě děti, pak neplatí ŽÁDNOU, opakuji ŽÁDNOU dan ze mzdy!!!

Oproti tomu třeba přivýdělky důchodců zdanovali bolševici 55 procenty.
Et cetera
01. 05. 2014 | 10:42

Amonre napsal(a):

Obávám, se, že nyní jste Vy, pane Tožičko, otevřel pandořinu skříňku a přitáhnete do diskuse další modrorudou válku.

Problém je v tom, že by k nějaké změně muselo dojít synchronně po celém světě, nebo minimálně po celé severní polokouli. Pokud by se totiž to udělalo jenom někde, tak to nejspíš povede k tomu, že se kapitál bude odlévat.

Navíc aby to bylo možné, tak by musely být továrny akciové a každý by musel vlastnit stejně akcií a nesměly by se prodávat atd. Nebo by musely být ty továrny plně automatizované s minimální osluhou, která by tak hlídala, jestli se nevzpříčil šroubek M13 v zásobníku šroubků atd. Jenže to pak povede zase k nějakému dalšímu přerozdělování a tomu že se naštve obsluha hlídající zásobník šroubků a bude protestovat...

Další problém je v tom, že ne každý je schopen té tvořivé práce, i když na druhou stranu svým způsobem toho je schopný asi každý.

Problém představuje zdivočelý finanční sektor, na tom se tu shodou asi všichni, jenže co s tím? Ona zdivočela i ČNB, to by se musely měny krýt něčím, třba zlatem, stříbrem, platinou, nebo uhlím (i to už tu bylo)

tak přidám k dobru jednu skladbu
http://www.youtube.com/watch?v=1oc4PGvmIFk

Filuta @ 01. 05. 2014 | 09:49
Je. ví to všichni.
01. 05. 2014 | 10:49

Návštěvník napsal(a):

K.V.

Co furt máte za problém? Normální důchodkyně, která dělala za bolšaanů normální práci, kterou nikdo nechtěl dělat - VŠ projektantku s necelými 2800 Kčs čistého, šla do penze v roce 1998 (v 58 letech) má STÁTNÍ důchod i s vdovským přes 14 900 Kč.

Za 3+1 byt tato zaplatí 3900 Kč elektřinu asi 500 Kč, plyn 150 Kč, RTV tuším 175 Kč, dan z nemovitosti 70 Kč, plus odpady 42 Kč - zapomněl jsem na něco? Tedy do 5000 Kč.

Za bolševiků platila 365 Kč v tomtéž bytě poplatky, inkaso tuším 115 Kč. Jde o družstevní byt z roku 1968 o velikosti 65 čtverečních metrů.
Pokud holt důchodec melouchář pobíral minimální mzdu a zbytek bokem, a nevyužil příležitosti privatizace bytu do vlastnictví, a snaží si zubynehty ubránit svůj sociální pseudostatus - tuhle možnost měli pouze ti dříve narození - tak dnes má hlot problém.

Apropos, moje babička žila ve 3+1 bytě se svým synem - vysooškolským profesorem a snachou ¨pracující v ústavu teorie informace a automatizace při ČSAV až do své smrti v roce 1989 - strýcovi tehdy bylo 49 let.
01. 05. 2014 | 10:52

Návštěvník napsal(a):

Amonre

Ty stroje navíc nenapršely z nebe. Nekdo tyto musel vymslet a vyrobit, stejně tak jako musel nekdo vymyslet to, co ty stroje vyrábějí.

Ale pardon, to pro zdejší rudou chátru není plnohodnotná práce. Pro rudou chátru je plnohodnotná práce pouze ta v montérkách, po které následuje kozel jako křen.
01. 05. 2014 | 10:55

Návštěvník napsal(a):

K.V.

V 21. století zřejmě asi nebude možné uspět pouze se sekáním srpem, a máváním kladivem. Vono je totiž problém, že tohle se naučily miliardy obyvatel zemí dříve rozvojových, kteří jsou ochotní dělat za zlomek peněz českých špindírů v montérkách.

Kromě toho je dost pravděpodobné, že v 21. století nám dojdou nebo již došly zásoby LEVNÝCH přírodních zdrojů, zejména energetických. A co se týče té technologické vyspělosti - smůla - problém je, že ČEši moc na rozvoji té technické vyspělosti participují marginálně, a těmi, kdož na rozvoji této participují, tak těmito opovrhují. Viz třeba pregantně Vy nebo Filuta či Kelt.
01. 05. 2014 | 10:59

Amonre napsal(a):

Kelt
Ano železnice je velmi problematická a od jejich problémů se odvíjí problémy silniční dopravy, holt pokud většina sítě, ne páteře, ale většina sítě je na rychlostech okolo 40-50km/h, pak o oblasti kolem dráhy a o napojení se na ni není zájem, navíc do toho se dá připočíst i jízdní řád. Protože je dráha dost pomalá, vozí se skoro všechno po silnici, z toho jsou pak ještě rozbyté silnice.

Někdy se přes těch 50km/h nedostaneme, prostě oblouk se naklopí tak na 8°, ale s malým poloměrem stejně moc vysoké rychlosti nedosáhnete. (o tom že tu chybí třída malých nákladních motoráků a systém kdy budou zásilky doručeny na nádraží, odkud budou převezeny na podstatně kratší vzdálenost, nebo kdy se hodí celý vagon na silnční podvozek, ten systém tu byl, ale asi by byl použitelný jen pro dvounápravové vagony, ani mluvit nebudu.)
01. 05. 2014 | 11:07

Návštěvník napsal(a):

K.V.

Ještě jednou hlupáku a lháři. 75 procnet populace bydlí ve vlastním, je tedy zřejmé, že 75 procent populace získává bydlení tak, že jej podědí. ZADARMO.

A s těmi novinami lžete. Pokud tvrdíte to, co tvrdíte, tak ty noviny naskenujte, a dejte odkaz. Důkazní nouze je na Vaší straně.

Já jsem v roce 1988 měl jako konstruktér 1450 HRUBÉHO - 1225 Kčs čistého, a víc ani fifník - zkrátka T5 podle ZEUMS. Třídě T5 nepříslušely prémie, a mzdový výměr jsem dostal tři týdny poté, co jsem podepsal pracovní smlouvu, která byla protže jsem byl absolvent prakticky v rozumném časovém horizontu nevypověditelná. - 6+3 měsíce. Ukázka toho, jak jste vy bolševická chátra zacházeli s nastupující generací - zejména příslušníky budoucí technické inteligence. Je pravda, že postbolševické státní podniky tohle uplatnovaly ještě v roce 1994.
01. 05. 2014 | 11:09

K.V. napsal(a):

Protože se diskuse zvrhla na vysvětlování návštěvníkovi jak lže, opouštím ji, než přijde někdo jiný zajímavým vstupem.
.
Takže ještě závěrem. Sociální a zdravotní je forma daně povinná pro všechny. Takže to že neplatí někdo kdo má příjem 29000 žádnou daň je lež.
Argumentovat důchodem 14000 když je v tom i vdovský je nesmysl, alespoň si zjistěte jak dlouho ten vdovský může brát.
Nikdo tu netvrdí že jediná smysluplná práce je se srpem a kladivem. ŽE NÁS UŽIVÍ a co to je sofistikovaná práce jsem už já osobně vysvětloval výše, právě i návštěvníkovi.
Na ostatní nesmysly opravdu už nebudu reagovat. Myslím že ostaní čtenáři vědí jak to je v praxi
01. 05. 2014 | 11:15

Návštěvník napsal(a):

Filuta

Děkuji, usvědčil jste se sxám ze lži.

Německý technik - průměr- 121 000, šikovný 165 000 stejně jako německý lékař za 40 hodinový týden
český technik 25 000, šikovný 35 000 stejně jako lékař za 40 hodinový týden.

cituji Vás:
prodavačka v ČR - 15 tis.(ale reálně spíše 10-12 tis.) - v Německu cca 41 tis.
ošetřovatelka v ČR -16 tis. (ale reálně od 8 do 12 tis.)-v Německu 58 tis.!!!

konec citace.

Tak za prvé, ošetřovatelky v normálních veřejných zařízeních nemají přes v Německu 2000 euro ani čirou náhodou, to jste zmatlal s ošetřujícím personálem, do kterého jsou započítány i zdravotní sestry, zatímco v ČR těch cca 16 000 sedí. Ošetřovatelky v Německu dělají cizinky za necelých 1500 euro (to už je slušné), což odpovídá 40 000 českých.

Takže jak sám vidíte, tak zatímco v ČR , má šikovný technik či lékař 35 000 Kč, a ošetřovatelka 16 000, pak je ten lékař v ČR na o něco více, než dvojnásobku, zatímco v Německu na 3-4 násobku ošetřovatelky.
Sám tedy vidíte, že problém podhodnocení není u těch nízkokvalifikovaných zdaleka tak kritický, jako u těch vyšších kvalifikací. Počet emigrujících lékařů a techniků tomu nasvědčuje.

,
01. 05. 2014 | 11:29

Návštěvník napsal(a):

K.V.

Sociální pojištění je sociální pojištění, zdravotní pojištění je zdravotní pojištění, a dan z příjmu je dan z příjmu. Sociální ani zdrvnotní pojištění nerovná se DPFO ani zdanění závislé činnosti - přečtěte si příslušnou legislativu, ignorante.

A ještě, at je tedy po Vašem: Sám tvrdíte, že za bolševika měl svobodnej chlap 30 procentní - tzv. "volskou" daň - to je když byl svobodný, bezdtný, přes 26 let.

Takže ten samý svobodný chlap s průměrnou mzdou 25 800 Kč má čistou mzdu po odečtení daně, SP a ZP 19 840 Kč, tedy celkové srážy dan + SP+ZP činí 5960 Kč, což je 23 procen ze mzdy.

23 procent je méně, než 30 procent hlupáku a lháři K.V.
01. 05. 2014 | 11:34

Návštěvník napsal(a):

K.V.

Já jsem nepsal o důchodu 14 000, ale 14 900 - to je totiž starobní + vdovský důchod mé maminky. A ten vdovský důchod pobírá od roku 1996, kdy této vznikl nárok na starobní důchod. Tedy o něco více než 18 let.
01. 05. 2014 | 11:37

Návštěvník napsal(a):

K.V.

Když víte, co je sofistikovaná práce s vysokou přidanou hodnotou, tak proč se této štítíte a nevykonáváte ji?
01. 05. 2014 | 11:38

Amonre napsal(a):

Návštěvník,
Pokud bychom měli aplikovat ty poměry z německa, tak by měla ošetřovatelka pracovat za cca 5300Kč. Nezdá se vám, že čím se blížíme hodnotě 0, tím budou rozdíly mezi příjmy menší?
01. 05. 2014 | 11:41

Občan napsal(a):

Višňovský,
aby táta od dvou dětí s manželkou na mateřské neplatil daň ze mzdy, nesmí mít hrubý příjem vyšší než 21 500.- Kč.
01. 05. 2014 | 11:43

mb napsal(a):

hezký blog
01. 05. 2014 | 11:44

Návštěvník napsal(a):

K.V.

No, já bych řekl, že DPČ a DPP se platí sociální a zdravotní až od určitých hranic. Dan z příjmu také.

Zatímco bolševici danili 55 procenty uváděčku v kině, která tam chodila jednou za týden.
01. 05. 2014 | 11:44

Občan napsal(a):

Návštěvník napsal(a):
"K.V.
Já jsem nepsal o důchodu 14 000, ale 14 900 - to je totiž starobní + vdovský důchod mé maminky. A ten vdovský důchod pobírá od roku 1996, kdy této vznikl nárok na starobní důchod. Tedy o něco více než 18 let.
01. 05. 2014 | 11:37"

Maminka ráčila být důstojnicí ČSLA nebo VB či soudkyní nebo prokurátokou? Nebo snad fárala v některém z dolů?
Protože starobní důchod 14 000.- Kč je VYSOCE nadprůměrný.

Tchyně (ročník 1922, VŠ, učitelka na ZŠ) měla v r. 2007, kdy zemřela, důchod 7200.- Kč+1670.- Kč vdovský důchod.
Maminka (ročník 1933, vyučená, dělnice a poté až do penze prodavačka) měla v r. 2010, kdy zemřela, důchod 9 100.- Kč.
01. 05. 2014 | 11:51

Návštěvník napsal(a):

Občan

Kterákoli danová kalkulačka Vás usvědčí ze lži.
29 500 hrubého - dan před slevami 5940 Kč, sleva na poplatníka 2070 Kč, sleva na vyživovanou manželku 2070 Kč, danové zvýhodnění na jedno díte - 1117 Kč - celkem 6374.

Manželka se zůčtovává vždy jednou za rok, kdy ten dotyčný dostane jednorázově vyplacen přeplatek na dani 24840.
01. 05. 2014 | 11:52

K.V. napsal(a):

Návštěvníku doporučuji google a najít informace kdo má nárok na vdovský důchod.
Normálně po dobu 1 roku od smrti manžela, poté pouze v případě že pečuje o děti, invalidní členy rodiny atd. Tolik platné zákony.
.
Takže pokud ho bere 18 let, buď lžete nebo jste hodně věcí neřekl. Péče o invalidy je uplně něco jiného nežb o čem tu mluvíme
.
Znovu varuji ostatní, návštěvník se přišel jen hádat a lže dosti sprostě ale také naivně v každém vstupu. Doporučuji ignorovat
01. 05. 2014 | 11:52

Občan napsal(a):

Návštěvník napsal(a):
"K.V.
No, já bych řekl, že DPČ a DPP se platí sociální a zdravotní až od určitých hranic. Dan z příjmu také.
Zatímco bolševici danili 55 procenty uváděčku v kině, která tam chodila jednou za týden.
01. 05. 2014 | 11:44"

Opět špatně.
Z DPP se platí daň z příjmu VŽDY. Socko a zdravko se odvádí od hranice 10 000.- Kč/měs., a to až od 1. 1. 2014. Do té doby se neodvádělo vůbec, resp. SI je musel odvádět pracující SÁM z té almužny, co mu zbyla.
Z DPČ se odvádí jak daň z příjmu, tak socko a zdravko automaticky.
01. 05. 2014 | 11:55

Návštěvník napsal(a):

Občan

Maminka ráčila dělat projektantku v T11, to jest profesi, kterou Vy, Filuta a K.V. opovrhujete.

A další: Já jsem nepsal, že maminka má 14 900 starobní důchod, což je doložitelné vy špinavý sprostý lháři s estébáckými předky.

Já psal, že maminka má 14 900 STAROBNÍ PLUS VDOVSKÝ důchod, a také jsem psal, že šla o do starobního důchodu dva roky poté, kdy této vznikl nárok na tento. Ten vdovský důchod je asi 2800 Kč, nevím přesně, a důsledek toho, že šla do penze o dva roky po vzniku nároku je po valorizacích skoro tisícovka.

Co máte za problém?
01. 05. 2014 | 11:58

Návštěvník napsal(a):

K.V.

No, ono zřejmě záleží na době, kdy ten nárok na ten důchod vznikl. Ona jaksi legislativa u nás nefunguje retrospektivně.

Jinak pokud by stačil google, a každý by měl díky tomuto veškerou legislativu v malíčku, pak tak by zřejmě advokáti hromadně umírali hladem
01. 05. 2014 | 12:01

Návštěvník napsal(a):

Občan

Proč by si měl důchodce přivydělávající DPP platit zdravitní a sociální mi není dost dobře jasné.
01. 05. 2014 | 12:02

ščastný euroobčan napsal(a):

To autor:
Potlesk ve stoje, jen bych doplnil, že nejhorším důsledkem popisovaného stavu je rezignace těchto vykořisťovaných lidí na vlastní reprodukci, a záměrný tlak na množení a import parazitů, nekompatibilních s euroatlantickou civilizací, aby se kola točila s heslem "po nás potopa".
01. 05. 2014 | 12:03

Bodrý den! napsal(a):

Bodrý den!
Koukám se na tu gramatickou i hole intelektovou dnešní spoušť tady a ptám se: To už ani bolševici nechodí do průvodu?
Pokud, tak to jsme to, pane Tožičko, tedy dopracovali!
Dopracovali, ať se opět vrátím k tématu vašeho příspěvku.
Bodrý den!
01. 05. 2014 | 12:06

Návštěvník napsal(a):

Občan

Jo, zapomněl jsem. Mamina se v 55 letech odmítka dále nechat vykořistovávat za tabulkovou osmou třídu, a dala výpověď, a šla projetovat jako OSVČ. Takže za méně práce se jí ten příjem zněkolikanásobil, a vím, že v roce 1996 vyfakurovala skoro půl milionu - pravdä, svým kulatým razítkem tenkrát zašitovala i mé vedlejšáky, a fakturovala za mne, a pak ještě za jednoho polského projektanta.

A poctivě to všechno přiznala.
01. 05. 2014 | 12:09

Návštěvník napsal(a):

Občan

Vaše tchyně měla vdovský důchod? Výborně. Tak tuhle skutečnost napište tomu ignorantovi K.V. , protože te tvrdí, že to není možné.
01. 05. 2014 | 12:12

ou jé je napsal(a):

"Naproti tomu by neubylo advokátů, manažerů či vysokého zdravotního personálu. Ale kdo ví. Možná, že i tihle lidé by pochopili, že v životě jsou důležitější věci, než vymýšlet finty na své bližní a tahat z nich peníze."

Tožička zase kuje plány o svém blahobytném komunismu.
Ale jaksi zapomíná, že advokáti mají klienty proto, že tito klienti se chtějí soudit.
Též zapomíná na to, že lékaři (zde tzv. vysoký zdravotní personál) léčí proto, že jejich klienti chtějí být zdraví.
A o práci manažerů neví už nic tam má klapky na očích jako Keller, který nadává například na manažery Nokie, kteří nezvládli další vývoj firmy - no jo, ale socan jako Tožička nikdy nepochopí, že podnikání je boj.

Ach ti levouni levounský pořád by jen kradli a kradli.
01. 05. 2014 | 12:14

Návštěvník napsal(a):

Občan

Ještě:

Nezapomeňte, že pokud byla Vaše tchyně ročník 1922 - pak byla starodůchodkyně, a byla velmi znevýhodněna proti těm, co šli do důchodu v druhé polovině 9. let.

A ještě: Od roku 2007 bylo několik valorizací, z toho v roce 2008 dokonce dvě, a z toho jedna plošná - tuším 470 Kč.Takže dnes by se Vaše paní tchyně přes 10 000 zřejmě dostala, kdyby se toho dožila.
01. 05. 2014 | 12:17

Filuta napsal(a):

Návštěvník

Tak předně, můj fotr nikoho nevěšel, páč v té době absolvoval gymnázium.
Nevěšel dokonce ani jeho otec, nepatřil k prominentům, ani soudruhům.
Tak si ty blbé pindy strčte za klobouk.
Argumentujete tady jako primitiv,který stěží absolvoval základní školní docházku.

A ještě navíc lžete!
V té tabulce, kterou si může každý dle mého odkazu najít, se píše jasně o "ošetřovatelkách", zdravotní sestry berou v Německu podstatně více a zásadně nedělají nekvalifikovanou práci, kterou musí dělat naše zdr.sestry (s často vysokoškolským vzděláním).
Je tam jasně uvedeno - ošetřovatelka! - 58 tis., sanitář! - 50 tis., soc.pracovník - 72 tis.


Co se těch důchodců týká, blábolíte nesmysly.
Důchodci v centru Prahy si ty byty nedrží proto, že by chtěli platit tak vysoký nájem.
Zkuste sehnat v Praze malý byt, je to dost problém i u nás.
Jestliže má realitka v nabídce 2+kk za přijatelnou cenu, druhý den po uveřejnění inzerátu se sejde několik zájmců o pronájem.

Já už s vámi taky diskusi vést nebudu, protože vy, Resl , Neouš a Martin O. jste zblblí propagandou nebo hloupí od přirození, tudíž je vcelku zbytečné pracně vyhledávat informace a věcně argumentovat.

Hlavně že tady stále operujete bolševikem.
Vám ty mozky modří soudruzi promyli dočista dočista.

Pánbůh s námi a zlé pryč!
01. 05. 2014 | 12:24

Filuta napsal(a):

Návštěvníku,


vy ekonomický génie, s tou Ukrajinou to byla tedy trefa.
Nevím, zda se mám smát nebo plakat.
Podobná perla jako Martin O. s jeho tvrzením, že USA nestály před bankrotem, když toho byly plné noviny. To, že je zachránily jen obří nové emise bankovek a tiskárny jedou nadoraz, je podle něho podružné.
Tak si, hoši, povídejte chvilku spolu.
Třeba se vzájemně obohatíte o další překvapivé informace.
01. 05. 2014 | 12:29

Filuta napsal(a):

Návštěvníku,
vy troubo, už si mě přestaňte laskavě brát do huby.
Já žádnou! profesí neopovrhuju, tím méně projektanty.
Jste obyčejný lhář a demagog.
Každý si může přečíst, jak sprostě jste se vyjadřoval na adresu těch ošetřovatelek, jejichž práci by nikdo z nás asi vykonávat nechtěl. A už vůbec ne za tak ubohý plat.
Patnáct tisíc asi žádná z nich neviděla, berou zpravidla ještě o několik tisíc méně.
A riskují např., že se od starých pacientů s proleženinami nakazí stafylokokem a dalšími chuťovkami.
01. 05. 2014 | 12:34

Návštěvník napsal(a):

Filuta

Je zajímavé s jakou chutí se nejen vykálíte, ale pak se ještě vtěch fekáliích sám vyválíte.

Sám totiž tvrdíte, že zdravotní sestry berou v německu podstatně více, než ošetřovatelky, přičemž jste se nažil zprvu dokázat, že je tomu naopak, a tvrdil jste že české ošetřovatelky jsou vzhledem ke zdravotním sestrám nedoceněné.

Cituji to, co jste napsal erné na bílém mez řádky:

"Českým zdravotním se¨strám by se mělo ubrat, protože jsou přeplacené, a toto by se mělo dát českým ošetřovatelkám."

A v tom dalším, jsem rád, že mi dáváte zapravdu, kromě těch hausnumer co se týče těch mezd v Německu.

Cituji:
Důchodci v centru Prahy si ty byty nedrží proto, že by chtěli platit tak vysoký nájem.
Zkuste sehnat v Praze malý byt, je to dost problém i u nás.
Jestliže má realitka v nabídce 2+kk za přijatelnou cenu, druhý den po uveřejnění inzerátu se sejde několik zájmců o pronájem.

koinec citace.

Moje otázka filuto zní, proč mají důchodci bytostnou potřebu bydlet tam, kde je nejnižší nezaměstnanost? Proto aby sami sobě dokázali, jak jsou mocní a důležití, a umí zabírat místo v bytech těm, kdož byt v Praze neseženou, a musí tam denně dojíždět i z dost velkých vzdáleností?

Proč nemůže jít pražský důchodce jít bydlet do Teplic, a ten byt uvolnit pro nekoho, kdo z těch Teplic denně jezdí přes 80 kilometrů do Prahy?
01. 05. 2014 | 12:35

MartinO napsal(a):

Filuto!!!

Mě je jedno jestli USA někde stály nebo nestály. Vy jste tvrdil že UŽ zbankrotovaly a byly toho plné noviny. A teď místo abyste uznal svůj omyl nebo ho aspoň přešel mlčením, tak se kroutíte jak žížala a vymýšlíte jak z vašich usvědčených blábolů vybruslit. A navíc, a to je na vás nejodpornější, se snažíte ještě udělat z oponenta blbce, vkládáte mu do úst co nikdy neřekl atd.

Já si o vás myslím své od té doby co jste se tu dušoval, že nejste důchodce, ale vykonáváte jakési "svobodné zaměstnání" které jste zaboha nechtěl specifikovat.

Ad váš odkaz na překonání Číny USA v GDP(PPP) a následná polemika s Návštěvníkem. Návštěvník má samozřejmě pravdu a vy jste se zase předvedl jako učiněný hlupák s bramboračkou v hlavě který mele o něčem o čem vůbec nic neví. Ano, Ukrajina je v tomto parametru opravdu před ČR. Zde DUKAZ!!!
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)

A vůbec, proč nejste na Výstavišti mezi svými?
01. 05. 2014 | 12:46

Návštěvník napsal(a):

Filuta

Projektanty samozřejmě opovrhujete, a lze se to dočíst na téhle diskusi vy špinavý lháři.

Citujií:
Vy s tou svou arogancí budete nějaký režimní vyčůránek á la Topolánek nebo Řebíček.
konec citace.

Převedeno pomocí matematické indukce na větu

Projektant či konstrktér v ČR je nějaký režimní vyčůránek á la Topolánek nebo Řebíček.
To je prostě realita.

Navíc jste tvrdil, že konstruktéři a projektanti jsou v ČR přeplaceni, že by se jim mělo ubrat, a přidat ošetřovatelkám a prodavačkám.

A co se týče Ukrajiny, tak její HDP je $ 337,400,000,000 za rok 2013 a je na 42 místě na světě, ČR má HDP $ 285,600,000,000 za rok 2013 a je na 45. místě na světě.

Takže Ukrajina je před ČR, takže dle kriterií, co jste zvolil pro srovnání Číny a USA je na tom Ukrajina proti ČR lépe. To není moje tvrzení, ale Vaše. Pokud s tím máte problém, pak se válíte ve vlatstních výkalech.
01. 05. 2014 | 12:47

Návštěvník napsal(a):

MartinO

Zdravím kolegu powerliftera -:)
01. 05. 2014 | 12:49

Návštěvník napsal(a):

Filuta

Tady mám svědka, že vy nejenom, že opovrhujete prací konstruktérů a projektantů, vy ještě navíc opovrhujete i prací řemeslníků. Viz, jak jste ohrnoval nos nad MartinemO, že pracoval v USA devět let jako tesař.

Milej Filuto, já také pracoval v zahraničí, akorát Vám nemohu říci, ve které to bylo zemi, protože to nebylo na území jakéhokoli suveréního státu. To místo znají geologové jako Jeanne d'Arc Basin, a byl jsem zodpovednej za energetický srdce zařízení, který bylo tvořený čtyřma plynovejma turbínama GE LM-2500 o celkovém výkonu přes 130 000 koní, a kdybych Vám popsal to zařízení celý, nepobral byste to. I s tím fundamentem, kterým to sedí na dně má skoro milion tun, a informačně a technologicky je to srovnatelný se střediskem řízení vesmírných letů. Jo, a abych nezapomněl - danil jsem ve Švýcarsku.
01. 05. 2014 | 12:56

neo napsal(a):

Filuta:

od přirození jste pravděpodobně hloupý vy.

Já o žádné propagandě, o které píšete, nic nevím.

Nenapsal jsem nic, co by nebyla pravda. Jaké argumenty vám konkrétně chybí?
Jaké jste uuvedl vy? Napsal jste jen, že neznáte ušmudlané prodavačky u Bati, OK , pak se jich ten dopis netýká. Týká se těch ušmudlaných.

Blisty si vyberou naprosto běžnou věc, která patří k základům slušného chování a z autora dělaj diktátora, přitom jen požaduje slušnost.
01. 05. 2014 | 13:01

Návštěvník napsal(a):

Filuta

Když může Vaše známá dělat v Německu ošetřovatelku, a přitom je zdravotní sestra, tak proč by nemohly v Čr vykonávat tutéž profesi ukrajinské zdravotní sestry?

ČR má mnohem blíže k Ukrajině než k Německu. Důkazem jsou prasované na této diskusi - K.V. Kelt a Vy.
01. 05. 2014 | 13:07

MartinO napsal(a):

Návštěvníku,

také zdravím. Jenom bych se necharakterizoval jako powerlifter, nikdy jsem v tom přímo nesoutěžil a posilování je jen jeden z více koníčků které provozuji :) V každém případě přeji ať to šlape a hlavně tělo ať nezlobí a drží.
01. 05. 2014 | 13:09

Návštěvník napsal(a):

Filuta

Paron, nikloli prasované, ale praslované.

Jinak chápu, že Vám vadí, když má čská prodavačka oproti té německé třetinová plat. Vy vzdycháte po dobách, kdy to nebyla ani desetina.
01. 05. 2014 | 13:09

gaia napsal(a):

Návštěvníku, nás diskutující vůbec nezajímá, co jste kdy a kde dělal a kolik bere vaše tchyně důchod, celkově nás nezajímáte coby osoba. Kde se vyskytnete, končí diskuse. Mohl byste toto vzít na vedomí?
01. 05. 2014 | 13:11

Návštěvník napsal(a):

MartinO

Já už dlouho nezávodím:) ale ještě když byl náš odíl v lize ČR, tak jsem byl v družstvu s Petrem Theuserem - jestli jej znáte. Dnes má na kontě nějaké světové rekordy - Dřep a Trojboj v devadesátce Masters.
01. 05. 2014 | 13:11

Návštěvník napsal(a):

gaia

Mohl, ale ne od Vás. Vám totiž tenhle prostor nepatří, ani tewnto nespravujete.

Kromě toho, o důchodu tchýne jsem nepsal já, nýbrž Občan - Váš ideologický souputník.
01. 05. 2014 | 13:14

Návštěvník napsal(a):

Amonre

Nezdá, je to přesně naopak. V Číně či Indii jsou mzdy celkově na nižší úrovni, ale diferenciace těchto je mnohem vyšší, než v ČR a dokonce vyšší, než v západní Evropě.
01. 05. 2014 | 13:24

Amonre napsal(a):

Gaia
Asi tak, tento člověk, který je tu notoricky znám, vcelku by mne zajímalo co by najeho chování řekl psycholog.

Řekl bych že má nějaká traumata, nebo co, jinak to není možné, navíc jeho přenášení z toho že někdo tady nemá rád jeho na to že ten člověk nemá rád konstruktéry a vzdělané je trapné. S takovými lidmi se nedá diskutovat.

Zajímalo by mne, proč, když mu tak vadí lidé v ČR chodí diskutovat na tento server, proč si třeba nadiskutuje někde na New York times. Zajímalo by mne jestli všechno to co tvrdí je pravda, nebo jestli si vymíšlí.

Každopádně mi to příjde, že ten člověk neumí diskutovat, pokud někdo nemá stejný názor, jako on. Ale tento problém se vyskytuje u mnohem více lidí, ale tohle je prostě moc.
01. 05. 2014 | 13:32

Bavor napsal(a):

zk napsal(a):
K.V.
Dnešní realita je taková, že technologický pokrok nám práci v první řadě bere - na co bylo před dvaceti lety potřeba 20 lidí, na to dnes stačí 3 lidé + počítač. Zaměstnaní pracují více a pod větším tlakem než před pár desítkami let a nezaměstnaných přibývá. KONEC CITÁTU.

Právě na toto pan Tožička upozorňuje, to je paradox doby. Čím větší je technologický pokrok, tím více je nezaměstnaných. A nezaměstnanost, jak známo, spotřebu nepodporuje a tedy omezuje výrobu. Domyšleno ad absurdum – v době, kdy technologie bude na takové výši, že nebude lidské práce zapotřebí, budou v KAPITALISTICKÉM SYSTÉMU spotřebovávat POUZE VLASTNÍCI výrobních prostředků a ostatní budou nezaměstnaní a spotřeba klesne téměř na nulu a nebude důvod, proč vyrábět! Prostě dospěli jsme do stádia, kdy se v SYSTÉMU musí něco změnit. Buď vlastník výrobních prostředků bude dávat vyrobený tovar téměř zadarno, ale pak nebude mít ZISK a vlastnictví pozbude smyslu a nebo se institut vlastnictví změní na celospolečenské a pak se bude vyrobený tovar rozdělovat mezi všechny lidi. ZISK – to je to, proč se v současné době snaží lidé vlastnit výrobní prostředky a současně to, co omezuje spotřebu a tedy i výrobu. Zatím ale jsou oblasti, kde je lidské práce zapotřebí a soukromé vlastnictví vede k nezaměstnanosti. Na přechodnou dobu se tedy jako nejlepší řešení jeví zkracování pracovní doby při zachování platů. To ovšem přinese snížení zisku soukromých vlastníků a tedy i jejich odpor k tomuto řešení.
Mím jednu připomínku k textu pana Tožičky a ta se týká slovního spojení – tvůrčí zahálka -. I duševní práce, organizační práce a umělecká tvorba je PRACÍ, nikoliv zahálkou. A věřím, že v budoucnu se JAKÁKOLIV práce stane ne povinností, nebo dokonce nutností, ale POTŘEBOU A VÝSADOU.
01. 05. 2014 | 13:35

MartinO napsal(a):

Navštěvník:

Samozřejmě všechny tyhle legendy znám, ale ne osobně.
PWL je bohužel rozdroben na mnoho organizací s různými pravidly a také mnoho kategorií. Každá organizace má dovolený jiný equipment a výkony jsou navzájem neporovnatelné. Tohle všechno tomuto sportu škodí. Já uznávám jen RAW výkony. Chtělo by to k většímu rozvoji aby se PWL dostal na OH. Vzhledem k tomu, že se ale uvažuje dokonce o vyřazení vzpírání z programu o tom ale vážně pochybuji. Navíc jsou časté dopingové nálezy což také nepřidá...
Celkově vzato mne v současnosti baví více soutěže Strongmanů. To co předvádějí borci jako Savickas nebo Shaw je neuvěřitelné.
01. 05. 2014 | 13:37

Amonre napsal(a):

A stejně nepatří tento prostor ani vám a ani jej nespravujete, tedy pokud nejste pan Bakala.

Vcelku by mne zajímalo, proč se neumíte se nad to dohadování povznést. Pokud jste podle sebe opravdu tak dobrý, proč se tu s lidmi v diskusi zatěžujete? Nebylo by pro vás lepší si zajít do divadla, nebo si jít někam sednout místo toho, abyste se tu hádal?

Pokud lidi v diskusi opravdu považujete za takové primitivy, pak proč s nimi marníte čas, jak se zdá někomu to nevysvětlíte, proč se tedy namáháte je urážet? Stojí vám to za ten čas?
01. 05. 2014 | 13:44

Návštěvník napsal(a):

MartinO

No vidíte, a já zase jsem zvyklý na koeficient Schwarze.
01. 05. 2014 | 13:57

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, dám relax v kamenolomu ...
http://wbgarden.com/nove/wbgarden%20jak%20se%20vede%20sousede/album/slides/jak%20se%20vede%20sousede%2039.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4379755340487&set=a.1723088245470.99907.1486265823&type=1&theater
Veselé krizování ...
01. 05. 2014 | 13:57

Návštěvník napsal(a):

Amonre

A proč vy se nechcete na toto dohadování povznést? Já si na rozdíl od Vás, Kelta, Občana a filuty o sobě nemyslím, že jsem dobrý, a že jsem mnohonásobně kvalitnější člověk než ukrajinec či číňan přepočteno na peníze. Vy mnou jmenovaní so to o sobě myslíte.
Kdo Vám dovolil mne sprostě urážet?
01. 05. 2014 | 14:04

Návštěvník napsal(a):

MartinO

Mne se dodnes líbí tohle:

http://www.youtube.com/watch?v=S9L5XJta3Ag
01. 05. 2014 | 14:07

Návštěvník napsal(a):

Bavor

Kecáte Bavore

Technologický pokrok dává práci těm, kdož ten technologický pokork vytváří. V některých částech planety na tvorbě tohoto participuje velká část populace. Tam kde holt ta populace je méně kvalitní, zato je chtivá výsledků toho výsledky technologického pokroku spotřebovávat, tak tam je problém. Problém je, že velká část lidí chce žít ve světě, který sami nevytvořili.
01. 05. 2014 | 14:11

Amonre napsal(a):

Návštěvník,
Kdy jsem vás sprostě urazil?
Pánové Kelt, filuta a Občan se mnou nemají co společného, to že s někým v něčem souhlasím a v něčem ne, je normální, ale nesouhlasit s někým prostě protože je to ten a ten člověk, je minimálně zvláštní.
01. 05. 2014 | 14:20

Návštěvník napsal(a):

Bavor

Vysvětlete mi jedno: Proč čeští pracující na rozdíl od těch amerických či západoevropských nechodí na KAPITÁLKU místo a sociálku, a participaci na vlastnictví výrbních prostředcích si prostě nekoupí? Kdo si myslíte, že ve vyspělých ekonomikách vlastní většinu výrobních prostředů? Ano, jsou to drobní akcionáři prostřednictvím úspor a penzijních fondů.
Jinak jste napsal pěknou pitominu, protože abyste mohl výrobu rozšířit, popřípadě modernizovat pak musíte být v zisku! Z čeho si asi myslíte, že se to rozšíření výroby realizuje? Z přerozdělených peněz? Ty se obvykle prožerou, a obvykle těmi, kdož se na té výrobě nepodílejí.
Pozoruji, že jste další zhovadilý bolševik vidíci svého třídního nepřítele v těch, kdož svou prací ten technický pokrok vytváří.

Ano, vypadá to, že práce se zřejmě stane výsadou, a ostatní holt budou muset zvolit jinou formu obživy, než je systém námezdníí práce. Dovedu si třeba představit to, že se těm, kdož nebudou schopní participovat na globální ekonomice přidělí hektar půdy, nářadí, aby si mohli hospodařit a existovat mimo ten Vámi nenáviděný systém.
01. 05. 2014 | 14:21

Návštěvník napsal(a):

Amonre

Úplně všude mezi řádky. Je to tam jasně černé na bílém. Dokonce se k tomu sám přiznáváte. Pokud totiž používáte stejný jazyk, jako já, a mne peskujete, že někoho urážím, přičemž je zcela zřejméí, že daleko více urážek ad hominem padá na mu hlavu, pak je zřejmé, že dle Vašich kriterií mne urážíte.

Za poměrně hrubý osobní útok považujete to, že má někdo jiný názor, než Vy. Takže já s dovoilením mám stejná práva, jako Vy, a Viáš bezvýhradný nesouhlas mám právo považovat za urážku, stejně tak, jako to činíte VY.

Já jsem se Vás ničím nedotkl, a Vy jsted mne začalo zcela bezdůvodně peskovat.

Pokud máte něco věcného k polemice, pak neváhejte, a puste se do toho, ale zkuste se vyvarovat argumentační nouze tím, že mne začnete ad hominem peskovat - ano?

A nebo ještě lépe: Vy jste sem žádný věcný příspěvek nenapsalo, pouze jste vůči mne vzneslo výpad. Nebude tedy leší, a více namístě, pokud tuto diskusi opustíte VY?
01. 05. 2014 | 14:28

Návštěvník napsal(a):

Amonre

Jist,ě pak ale nechápu, proč s tím otravujete mne, a ne pány Kelta., Občana či Filutu, kteří napadají ostatní, a uráží je, jenom proto, že je jejich oponent ten a ten člověk.

Vy jste mne také začalo peskovat ne pro mé názory, ale protože jsem ten a ten člověk, protože věcnou námitku k mým argumentům jste neuvedlo.

Nebo chcete říci, že Vy máte jaksi jiná, vyšší práva, než já? Zatím to vypadá tak, že si to myslíte.
01. 05. 2014 | 14:32

Bavor napsal(a):

Návštěvník napsal(a)01. 05. 2014 | 14:21 :
Bavor
Vysvětlete mi jedno: Proč čeští pracující na rozdíl od těch amerických či západoevropských nechodí na KAPITÁLKU místo a sociálku, a participaci na vlastnictví výrbních prostředcích si prostě nekoupí? Kdo si myslíte, že ve vyspělých ekonomikách vlastní většinu výrobních prostředů? Ano, jsou to drobní akcionáři prostřednictvím úspor a penzijních fondů. Jinak jste napsal pěknou pitominu, protože abyste mohl výrobu rozšířit, popřípadě modernizovat pak musíte být v zisku! Z čeho si asi myslíte, že se to rozšíření výroby realizuje? Z přerozdělených peněz? Ty se obvykle prožerou, a obvykle těmi, kdož se na té výrobě nepodílejí. KONEC CITÁTU.
Návštěvníku, odpusťe si nadávky, pokud se mnou chcete diskutovat. Jinak čeští pracující si vlastnictví výrobních prostředků nemohou koupit, protože úspory mají velice malé a penzijní fondy generují ZISK velkému kapitálu, nikoliv podílníkům. U zahraničních penzijních fondů, které mohou s vloženými prostředky spekulovat je v mnoha případech návratnost vložených prostředků ještš nižší - viz ztráty penzijních fondů v roce 2008-2009. Stačí nahlédnout statistiku. Pokud máte na mysli Hedgeové fondy, tak na zakoupení podílu převážná většina pracujících lidí prostě nemá a jsou rovněř nástrojem finančního kapitálu. A pokud mluvíte o nákladech na modernizaci a rozšíření výroby, tak ty by měly být NÁKLADEM výroby, nepocházejí ze zisku. Zisk se v současné době nevkládá do novách podniků, ale do SPEKULACÍ, což je sofistikovaná forma okrádání praktikovaná finančním kapitálem.
01. 05. 2014 | 15:06

Amonre napsal(a):

Návštěvník,
Ne, pro vaše názory, ale pro způsob, jakým je tu prezentujete, nevšiml jsem si, že jmenované nicky by na ostatní minálálně ob příspěvek nasazovaly slova jako zvratky, lžete a za tím několik desítek vykřičníků a pod.

Používání indukce pro převrácení něčího tvrzení.
Ten člověk prohlásil o vás že jste... (nebudu dále citovat), vy jste si to upravil tak, že ji lze vztáhnout na všechny konstruktéry v republice.

Nebo snad mi chcete říct, že pokud prohlásím: Pštrosí vejce jsou hnusná. Tak lze větu převést na: Vejce jsou hnusná? (A neberte mne za slovo, pštrosí vejce jsem nikdy neměl)
ad. kapitálka
Sám asi víte, že lidi mají velkou setrvačnost, takže ona se ta "kapitálka" behěm několika desetiletí vytvoří
01. 05. 2014 | 15:34

Návštěvník napsal(a):

Amonre

jistěže jste si nevšiml, protože máte v chromozomální výbavě geneticky zakodovanou selektivní všímavost.

A navíc Vaše jedna věta popírá druhou.

Vy na jednu stranu píšete, že jste si nevšiml, že by mne někdo urážel, a v zápětí mi vyčítáte, že něčí výrok
cituji:

Ten člověk prohlásil o vás že jste...
konec citace
Tedy jasná urážka - Které jste si ¨jak píšete nevšiml, ale v zápětí se Vám to hodilo do krámu, takže ne, že nevšiml, ale naopak, všiml.

Takže jak to je?

1) Máte v chromozomální výbavě geneticky zakodovano selektivní všímavost.
2) Nebo jste lhář?

Odpovězte prosím číslicí od jedné do dvou.

Nevšiml jsem si, že by v ČR lidé měli chut chodit na kapitálku. Spíše spotřebují vše, co vytvoří, a většina ještě více.
01. 05. 2014 | 16:08

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Návštěvník napsal(a):
Občan

Jo, zapomněl jsem. Mamina se v 55 letech odmítka dále nechat vykořistovávat za tabulkovou osmou třídu, a dala výpověď, a šla projetovat jako OSVČ. Takže za méně práce se jí ten příjem zněkolikanásobil, a vím, že v roce 1996 vyfakurovala skoro půl milionu - pravdä, svým kulatým razítkem tenkrát zašitovala i mé vedlejšáky, a fakturovala za mne, a pak ještě za jednoho polského projektanta.

A poctivě to všechno přiznala.
01. 05. 2014 | 12:09
--------------
Neboli se přiznávám k tomu, že jsem neoprávněně podnikal.
Zřejmě i v režimu konfliktu zájmu.
Anebo má matka podnikala tak, že zaměstnávala na černo, podváděla.
01. 05. 2014 | 16:19

Návštěvník napsal(a):

Bavor

Nevím co považujete za nadávku, ale realita je taková, že ač toho český pracující vytvoří podstatně méně,než třeba západoevropský, tak se snaží mít skoro stejnou, nebo i vyšší spotřebu. Viz penetrace mobilními telefony ,spotřeba chlastu, cigaret, atd.

Asi zřejmě nebude moci český pracující moci prožrat vše, a navíc, zřejmě bude muset svou spotřebu orientovat na to, co vytvořil. Bavore, já nechápu, proč po roce 1989, když bylo českému porůmyslu ouvej, tak český pracující nenakupoval báječné lodní plechy z Vítkovic, ingoty z nové huti, nákladní automobily Tatra, či znamenité lokomotivy z ČKD. Proč se prokrista český pracující orientoval na ojetá auta ze zahraničí, dovezenou elektroniku, a další spotřební zboží? Proč český pracující opovrhuje ryze českými výrobky?

A otázečka: Proč se podle Vás nevyplatí investovat peníze do výroby? Není to náhdou v rozporu s tvrzením, že lidé pracující ve výrobě jsou vykořistováni? To, že se neinvestuje do výroby zřejmě signalizuje, že se vyrábět nevyplatí, tedy že se nevyplatí vykořistovat proletáře. Nebo ještě jinými slovy, výroba v západní civilizaci již nepřináší tvorbunadhodnoty, a tudíž nepřináší zisk. A ke není nadhodnota, není ani vykořistování - ncht war?

TAKŽE:
1) Budto připustíte, že pracující nejsou v euroatlantické civilizaci vykořistováni, protože se to prostě nevyplatí.
2) Odvoláte svou lež o tom, že zisky se nevkládají do výroby, ale do spekulací.

Mimochodem, ty fabriky v Číně, které tam staví evropské americké a japonské společnosti si myslíte, že se staví za co?
01. 05. 2014 | 16:20

Návštěvník napsal(a):

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde

Ten konflikt zájmů by mne opravdu zajímal, Vykydale.
Takže čekám na DETAILNÍ objasnění, stejně jako s tím neoprávněným podnikáním. Čekám na vysvětlení a následnou omluvu.

Jediný, kdo tu neoprávněně podniká, jste tu VY - jak jste sedp řiznal, tak obchodujete s cennými papíry, a přitom nemáte licenci.

Takže jak Vykydale?
01. 05. 2014 | 16:28

Návštěvník napsal(a):

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde

Na to jste přišel jak, že mne matka načerno zaměstnávala? To jako si myslíte, že všichni, kdož projetují, musí mít kulaté razítko? Myslíte si, že veškeré ekonomické aktivity musí být prováděny v režimu HPP? Říká Vám něco institut Dohoda o provedení práce, či dohoda o preacovní činnosti? Jak jste to myslel s tím konfliktem zájmů? Vykydale, Vykydale, právě jste se dopustil podle §184 trestního zákona trestného činu pomluvy, protože šíříte nepravdivé informace, které poškozují něčí dobré jméno. V tomto případě mé, a mé matky.

Takže Vykydale, pokud nechcete, aby hned v pátek na Vás bylo podáno trestní oznámení pro pomluvu spolu s kopiemi DPP a DPČ a účetnictví, z té doby - jedná se o rok 1996, pak se okamžitě omluvíte.

Je to jasné VYKYDALE??????
01. 05. 2014 | 16:36

Kelt napsal(a):

"Volnem ke svobodě"
Klony Yosifa K.mají jasno-všechny podniky v ČR před" listopadem" vyráběly jenom šunt,který se nedal prodat na "západě".
Nebudu jim to vyvracet-je to jejich uhlířská víra a nepoznání reality,většinou danou věkem a geneticky.
Pracoval jsem v podniku /tehdy VHJ/s celostátní působností-cca 12,5 tisíce zaměstnanců,který vyvážel 80% výroby do zahraničí,převážně na "západ"
V létě je pracovalo od 6.00 do 14.30 s půlhodinovou přestávkou na oběd-v závodní jídelně výběr ze tří jídel za 5.00 Kč.V zimě od 7.00 do 15,30.
GŘ zastával stanovisko,že pokud někdo nestačí svoji práci za osm hodin,tak by měl přejít na jinou,méně náročnou pozici-to samozdřejmě mělo výjimky-třeba návštěvy zahraničních zákazníků,výjezdy na začleněné podniky atp.
Takže prakticky každý den jsem měl dost času se věnovat dětem a vést je ke sportu a také se věnovat oblíbenému tenisu-dodnes si pamatuji jeden výrok mého tenisového parťáka,který u sedmého game prohlašoval:"tak pánové,kdo vyhraje game soudruha Tildena",tak vyhraje set.".pro ty hloupější mé kritiky jenom dodatek-Tilden byl americký tenista poválečné doby,který toto "pravidlo"zavedl.
Ten pracovní režim měla i moje žena.
Oba podniky měly svoje rekreační zařízení o celkové kapacitě 185 lůžek v Krkonoších a u Vejprt-za 25,-Kč to bylo "all inclusive".
Jelikož o "lyže"nebyl až takový zájem,tak nebyl problém si podnikově zalyžovat i dvakrát za zimu.
Pravdou je,že na západ jsem se dostal jako účastník zájezdu pořádaného Čedokem/sám/na Frentch open.Do "Jugošky"tak jednou za tři roky s celou rodinou.
Ano,chodil jsem na 1.máje,ze seřadiště na řečniště,které jsme po pěti minutách s kamarády
nahrazovali hospodou,kde čepovali docela obstojnou plzeň.
Ano,měl jsem "120",kterou jsem musel ob dva roky natírat tlumexem,aby neshnila.
Tenisové rakety jako "dárek"jsem dostával od švagra z BRD-za ženu mám rodilou Němku.
To není hájení minulého režimu/jeho negativa mně možná zase někdo připomene/,jenom konstatování toho,že jsme nežili ve stresu,co bude zítra a když jsem si jednou půjčil za 8% na auto,tak jsem si byl jist,že to splatím.
Takže to volno každý den v týdnu po skončení práce a sobota s nedělí byla naše "svoboda"kterou jsme si dokázali užít.
Kolik rodin s průměrným platem si dnes může dovolit s dvěma dětmi strávit každý rok 14 dní na lyžích?Problém byl pouze v tom,že vždy ty dva týdny děti "marodily"a pokud svítilo slunce a přijely opalené,tak to poznaly ve škole.
01. 05. 2014 | 17:15

Amonre napsal(a):

Kelt,
Mohl bych se zeptat, co přesně bylo na západ vyváženo?
01. 05. 2014 | 17:22

Kelt napsal(a):

Amonre,

Užitkové sklo-"24"olovnatý křišťál v lehkém a bohatém brusu,"10"olovo broušená do hran,právě tak sodnodraselné sklo,prakticky do všech zemí..
Do Japonska zejména malované sklo,největším odběratelem "hoch emailu"byl za Šáha"Irán,a státy severní Afriky
"Egerman" a lesní sklo"do BRD atd.
Stačí?
01. 05. 2014 | 17:37

neo napsal(a):

Kelte:

jako byste vyskočil z telky, zrovna dávaj Dovolenou s Andělem. Samej agilní komoušek, co by nejradši dělal radostně zadarmo a pro radost a odmítá se na rekreaci koupat :D
mimochodem, za podobnou cenu máte dnes jídlo mimo závodní jídelnu v každé normální hospodě.
01. 05. 2014 | 17:40

K.V. napsal(a):

Amonre, na západ se vyvážela auta osobní i nákladní, tiskařské stroje ADAST, výdejní stojany na benzin, letadla se tam kupují dodnes ( i když už jen nepatrně proti dřívějšku, chemikálie a léčiva z Lachemy. v mnoha zemích je Zetor synonymum pro traktor ( tak jako říkáme Luxovat i když firma Lux už není leader trhu), v roce 1985 byla více než polovina všech tramvají na světě made in ČKD, trolejbusy, také ty boty, křišťál, chmel a mnoho jiného, ve zbraních jsme byli mezi 10 největšími exportéry na světě, např Vojenská akademie Káhira a celá jejich armáda je kopií naší VA Brno, stejně jako pomoc armádě Izraele, ( vyjel odborník s propisovačkou a know how v hlavě, vozil dolary), také jsme stavěli všude po světě strojírny, pivovary, cikrovary a mnoho dalšího
.
A poučím vás o základech ekonomiky. Byli jsme součástí RVHP, tam jsme převážně dodávali a kupovali
Když někdo kupuje moje výrobky a platí kolik si řeknu, je to obchod a neřeším odkud je kupující.
Když prodám škodovku, zákazník platí a je na ni fronta, mám zaručen odbyt na 20 let dopředu, neřeším že někdo vyrábí Formule 1 nebo Mercedes.
Když prodávám rohlíky a zákazníci platí, je to obchod a neřeším že kupující je chudý a jiný výrobce dodává dorty na královský dvůr v Londýně.
.
A hlavně mně vysvětlete CO ZÍSKÁTE TÍM, že budete pomlouvat co dělal náš stát před 66 až 25 lety, navíc často lživě . Nějaká úchylka???
.
Mně spíš zajímá proč se dnes, v době mnohem lepších technologií, stát ani neumí uživit, jen vršíme děsivé dluhy, a jsme v rozvratu ekonomickém, sociálním a morálním. To se dotýká i mého života. TADY A TEĎ.
01. 05. 2014 | 17:58

MartinO napsal(a):

Kelt:

Jenomže ten systém plný jistot krachl. Krachl nejenom u nás, ale v celém Východním bloku. Takže to nebyla jen naše specialita, vyjímka či nějaká náhoda. Už byste se s tímto faktem po 1/4 století mohl smířit a uznat ho. Nikdo vám socialismus neukradl, byl prostě neudržitelný a krom cca 15% komoušů (výsledky 1. voleb) ho nikdo nechtěl a všichni ho měli plné zuby.

Kdo něco užitečného umí a umí se k práci postavit tak se má dnes nesrovnatelně lépe. Kdo je lempl a fling tak se má stejně nebo někdy i hůře. Za socíku byly odměny za jeho výkony silně dotované ostatními.
O dnešních svobodách všeho druhu kterými levičáci tak pohrdají nebo je zesměšňují se ani nemusíme bavit.

Na Západ se vyváželo zcela minimálně. Jinak by musely být naše obchody narvané západním zbožím. Jinak nevím kde by se tedy poztrácely ty devizy utržené za tu záplavu našich skvělých výrobků.
01. 05. 2014 | 17:59

Kelt napsal(a):

Martin 0,
číst umíte,bohužel smysl čteného Vám uniká.
Lapidárně řečeno-já o voze,Vy o koze.
01. 05. 2014 | 18:03

MartinO napsal(a):

K.V.

Ta samá otázka: Kde tedy končila ta záplava dolarů, marek, jenů atd., které jsme nutně museli za tu horu výrobků co jste vyjmenovali vydělávat? Na nějakém zvláštním účtě nebo kde? Nějak tehdy nebyly ty úspěch v exportu na Západ reálně nikde vidět.
01. 05. 2014 | 18:04

Filuta napsal(a):

Ježíši, ten Návštěvník je ještě větší pako nežli Parabellum.


Jestli to není provokatér, měl by vyhledat urychleně specialistu v Bohnicích. Nežli skončí jako Džambulka.

Ale zase se s ním člověk pobaví.
Hlavně to trestní oznámení na Biliona je vtipné - ještě jsem neviděl podávat trestní oznámení nicku na nick.
Ten má tedy fest naloženo.
01. 05. 2014 | 18:05

K.V. napsal(a):

Návštěvníku, podle platných zákonů se dnes dává vdovský důchod 1 rok, dále jenom když ovdovělý pečuje o nezletilé děti nebo invalidy.
.
Vy tvrdíte že ve vaší rodině máte vdovský důchod 18 let. Takže za komunistů to bylo lepší a ještě po cinkání klíči to setrvačností chvíli běželo.
Mám tomu rozumět tak že líbáte ruce komunistům a radujete se že nárok vznikl za nich nebo těsně po cinkání klíči, dnes už by to bylo v pr...deli??? Napište něco na to téma.
Spočítejte jaký důchod by dostala dnes???
Dnes totiž 2/3 důchodců nedosáhne ani na 10000.
01. 05. 2014 | 18:09

Filuta napsal(a):

Martin O

Já bych vás, s dovolením, vrátil do reality.
Netuším, proč vždy stáčíte hovor o dnešních srač..., do nichž nás dostali vaši kleptomani a zloději na dobu před převratem?
Koho zajímá, co jsme vyváželi v 80.letech.
Co vyvážíme dneska?
Škodovky a dál? Co tady máme za fabriky vyjma montoven a skladů
Co tady pěstujeme? Hov.., milý Martine.
Řeč je o současnosti a ta tedy nekonvenuje, vyjma horních deseti tisíc, vůbec nikomu.
Ani zaměstnancům, ani živnostníkům, ani slušným podnikatelům.
Jedině grázlům, kteří přes známosti a peníze parazitují na státu.
Většina z nás by ty kapitalistické "výdobytky" docela ráda oželela.
01. 05. 2014 | 18:09

Amonre napsal(a):

Kelt,
Děkuji za odpověď.

K.V.
Já jsem nikdy to co se tu vyrábělo nepomlouval, jenom jsem se prtal co vyvážel podnik, ve kterém byl zaměstnán Kelt, toť vše.

S tím, že je jedno komu výrobky prodávám dokud platí, nemám problémy.
01. 05. 2014 | 18:13

MartinO napsal(a):

Filuta:

Hovor nikam nestáčím. Reaguji jen otázkami na výroky Kelta a K.V. které jsou v rozporu s realitou, jak jste si ráčil nevšimnout.
Dnes toho vyvážíme docela hodně o čemž bez debat svědčí každoroční obří přebytek obchodní platební bilance. Že vy nevíte co se u nás vyrábí a kam se to vyváží je jen váš problém.
Kdybyste měl pravdu, že:
"současnost nekonvenuje nikomu s vyjímkou 10.000" a
"většina by oželela kapitalistické výdobytky"
Tak by dnes měli komouši 99% volební preference. Není tomu tak ani omylem takže jste opět mimo. Tak jako před chvílí s tou Ukrajinou vs. ČR :-D
01. 05. 2014 | 18:21

K.V. napsal(a):

Martine, vy jste asi nemocný.
Co dnes vyvážíme?? Odečtěte osobní auta která tu dělají VW a Korejci, a přiďte nám říct kde je ten přebytek zahraničního obchodu.
Za komunistů jsme totiž ty firmy vlastnili my a měli z nich zisk, dnes tam dodáváme strejdy k běžícímu pásu, Navíc za žebráckou mzdu. Pokud by chtěli mzdu jako v jiných automobilkách, výrobci odtáhnou.
.
A můžete vysvětlit k čemu je vám diskuse co dělali komunisti s dolary které jsme tehdy utržili??? Asi za ně koupili co bylo potřeba, spíš stroje a věci pro další rozvoj, neprožrali jsme to v Banánech na dluh jako dens..
.
Znovu- dostaňte se z duševního ustrnutí z dob cinkání klíči, a řešte věci TADY A TEĎ. Co bylo před 66 lety, na tom už nic nezměníte, aktéři jsou většinou už mrtví
01. 05. 2014 | 18:38

dezko napsal(a):

Navstevnik se dnes ucastnil pruvodu a nekdo mu prerazil rudej prapor o palici
01. 05. 2014 | 19:08

Návštěvník napsal(a):

Kelt

Jistěže se dalo vyvážet před rokem 1989 na západ. Ale zapomněl jste dodat, za kolik. To se to vyváželo, když na Vás dělali inženýři za 100 USD/měsíčně, co Kelte?
01. 05. 2014 | 19:20

Návštěvník napsal(a):

Kelt

Olovnatý křištál dělaly skárny Bohemia. A zapomněl jste doda,t, že většina brusičů bylo buďto vězni, nebo lidé, kteří dělali za pár korun.

Já jsem totiž milý Kelte původní profesí inženýr přes klářské stroje, a tak jaxi vím, jak ty sklárny před rokem 1989 vypadaly, a jak vypadaly praciovní podmínky v těchto. Ani ta nejhorší zahraniční montovna současnosti se řádově nepřibližuje k tomu, jak extrémně hnusné pracovní prostřeí bylo ve sklárnách v období před 1989, s výjimkou Sklounionu v Řetenicích.
Mimochodem, se sklem obchodoval Skloexport, a já Vás ujištuji, že ten nevyvážel z 80 procen na západ ani čirou náhodou. Pravda je, že tehdy se říkalo západu všemu, kde se neplatilpo převoditelným rublem - tedy západ v tehdejším pojetí byla i SFRJ nebo arabské země.
01. 05. 2014 | 19:28

Návštěvník napsal(a):

K.V.

Promiňte K.V. pište za sebe. pokud budu psát za sebe, tak mnou zkonstruované stroje a zařízení se vyvezlo skoro všechno. S výjimkou toho posledního, což je investiční celek asi za 150 milionů - zákazníkem tohoto je významná rakouská korporace, která je ve svém oboru evropská jednička.

To, že česká pepík není schopej ničeho jiného, než stát u pasu je docela úspěch, protože před 1989 česká pepík se uměl akorát opírat o lopatu. V montovně jej alespon naučili chodt na záchod, protože do té doby byl zvyklej chcát v práci okolo sebe, a jak sem pastnul tuším Filuta, také jej naučili základním hygienickým návykům.
01. 05. 2014 | 19:35

Návštěvník napsal(a):

K.V.

Nené L.V. Maminka má vdovský důchod skoro nepřetržitě od roku 1980 přičemž ty roky, kdy jej nepobírala, byl mezi říjnem 1987 až červencem 1988, a pak ještě mezi červencem 1992 a březnem 1996.
01. 05. 2014 | 19:39

Maléry pana tajemníka napsal(a):

Filuto
Občas se necháte strhnout k silným výrazům.
Zkuste si třeba představit, že Vás tady pod mnoha identitami cíleně provokuje člověk se dvěma doktoráty, jehož záměr není zrovna kladný. Je to pro něho taková hra, takové jakoby představení. Dotyčný je skutečným mistrem v diskutování a provokování pod mnoha identitami, s nic netušícími diskutéry, ale pokud by Vás snad zajímala jeho pravá identita, která by Vás snad mohla varovat, nápovědou Vám budiž přísloví. I mistr tesař se utne.
http://info.blog.idnes.cz/c/71937/Jsem-cune-z-internetu.html
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ladislav-metelka.php?itemid=8413
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/radim-tolasz.php?itemid=15355

Darth Maul napsal(a):
pane český maloměšťáku, mé příspěvky nejsou sarkastické. Jsou smrtelně vážné.
03. 01. 2013 | 14:39
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/dienstbier-jiri.php?itemid=18591

„.....zasvěcený do temné strany síly od malička, rostl v bytost neznající jiné emoce než hněv a touhu po krvi. Maul zabíjel živé bytosti nemilosrdně,“
http://cs.wikipedia.org/wiki/Darth_Maul

„Pro každého jednoho z Vás si každé jedno představení přijdu zas.“
http://kalous.blog.idnes.cz/c/350276/ZTRATA-IMUNITY-DAMA-V-CERNEM.html

http://cs.wikipedia.org/wiki/Magie
01. 05. 2014 | 19:43

Návštěvník napsal(a):

K.V.

Aha, no jo, a kde ta stroje koupené za doláče byly schované, co? Čolvěče, byl jste někdy vopravdu ve fabrice před listopadem 1989?
01. 05. 2014 | 19:45

Návštěvník napsal(a):

Filuta

To je Vyše chyba, že nic nepěstujete. Přestantě používat plurál v první osobě, a začněte od sebe.

Co produkujete, co pěstujete, co vyvážíte VY OSOBNĚ? Pokud nic,m pak je to Vaše chyba a Vaše neschopnost.
01. 05. 2014 | 19:48

Návštěvník napsal(a):

Kelt

Na ten Váš olovnatej křišťál a sodnovápenatý skol skoro všichni srali, až to smrdělo, a nebyl prodejnej ani mezi české lidičky, protože kdyby jo, pak by každá druhá česká domácnost musela mít několik skleníků narvaných tím Vaším broušeným sklem. Nemá.

Tak jak je to Kelte? Budto to sklo stálo za hovno, nebo bylo moc drahý, a česká proletář si to nemohl dovlit kupvat, že? Což by dcela bylo silně v rozporu s tím Vaším tvrzením, jak se tu měli všichni super.

Pravda, je, že tím Vaším českým aušusem jste neoslovili ani české proletáře.
01. 05. 2014 | 19:54

dezko napsal(a):

Ano, vypadá to, že práce se zřejmě stane výsadou, a ostatní holt budou muset zvolit jinou formu obživy, než je systém námezdníí práce. Dovedu si třeba představit to, že se těm, kdož nebudou schopní participovat na globální ekonomice přidělí hektar půdy, nářadí, aby si mohli hospodařit a existovat mimo ten Vámi nenáviděný systém.
Navstevnik je nick yosifa visarionic k
stejne vypatlano
01. 05. 2014 | 20:33

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Návštěvník :"...Jediný, kdo tu neoprávněně podniká, jste tu VY - jak jste se řiznal, tak obchodujete s cennými papíry, a přitom nemáte licenci...."

Hmm, tak licenci potřebuje člověk - aby mohl prodávat a nakupovat cenné papíry ? A proč ? To jste sebral kde ? Pod stromečkem - na Ježíška ? Nebo u pana faráře - při zpovědi ?

Návštěvník : "...pravdä, svým kulatým razítkem tenkrát zašitovala i mé vedlejšáky, a fakturovala za mne..."

Aha, tak to jsem přehlédl, ona je zašitovala ...tak to asi nic moc nebyly, co ? No ještě že je zašitovala, mohly by jinak někomu ublížit.

Co se týče trestních oznámení, tak vás upozorňuji, že internet je plný Višňovského příspěvků, které je možno kvalifikovat jako skutkové naplnění trestného činu dle § 355
Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. Tedy jde až o tři roky natvrdo.
A tak bych raději držel papulku, potažmo se začal chovat slušně, což je asi ve vašem případě dost problém, zřejmě selhala právě ta výchova. .

Čest práci !
01. 05. 2014 | 21:05

Návštěvník napsal(a):

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde

Jina s tím hanobením rasy a národa jste si spletl osobu, toho se dopouštíte Vy, nikoli já. Kdopa tu používá výratzy jako cikanistán, co? Není to náhodou 17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde, vulgo šlapka, vulgo český maloměšták, vulgo Tencokyda, co, Vykydale?
01. 05. 2014 | 21:45

Návštěvník napsal(a):

Kelt

Koilipa máte doma nakradeného broušeného skla, kdyř tu osočujete jiné coby kleptomany a zloděje? Kleptomani a zloději patří do Vaší skupiny, ne do mé. Já mám občanství ČR od února 1993 a žádal jsem o toto.

Vás štve že dnes si už nemůžete přilepšovat přikrádáním, jako v minulosti.
01. 05. 2014 | 21:51

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Návštěvník 01. 05. 2014 | 21:45

Eviduji coby pomluvu a očerňování.

Na druhé straně bych se nedivil, kdyby taková nízká povaha jakou sluje Návštěvník vulgo Višňovský vulgo Sauerkirschmann vulgo parabellum vulgo ....zneužil něčího nicku a takovou pomluvu někde neuvedl ve skutek, prostě si potřebný důkaz vyrobil.
Je to docela pravděpodobné.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jen z nedávné historie, zpod jednoho blogu.

http://blog.aktualne.cz/blogy/ze-supliku.php?itemid=22675

"...Návštěvník napsal(a):
gaia

Běžte se podívat do těch baráků k přívozu, ať máte představu o "kvalitě" velké části indické populace. Víte, jak se kde mají morgoši mne fakt nezajímá...."

"...
Návštěvník napsal(a):
"...To, že pečovatele dělá hafo lemplů, kteří vystudovali nesmyslnej obor, protože si mysleli, že s VŠ nebudou muset dělat, je jiná věc..."

To jen aby bylo jasno - kdo zde hanobí skupiny osob či rasu, Návštěvníku.
02. 05. 2014 | 00:39

Filuta napsal(a):

Malére,

člověk s dvěma doktoráty by nepsal takové dřísty, jako že Ukrajina je na tom ekonomicky lépe nežli ČR.
Takže jsem trefil do černého? Opět Parabellum? Kriste ježíši! Už je to zase tady.
Já jsem útočný jen tehdy, pokud mě někdo napadne tím, že sem píšu "zvratky" apod.


Martin O
A v čem jsem jako ujel s tou Ukrajinou?
Nebankrotuje?
Máte stejný názor jako šílený Návštěvník, který tvrdí, co tvrdí? Tedy, že je na tom lépe nežli my?

Návštěvníku (Parabellko),


Vy byste se měl opravdu léčit, jste nemocný kverulant (z vašich žalob na jistých stránkách si tak jako tak nikdo nic nedělá).
Jelikož už vím, co opravdu jste, odmítám s vámi dále vést tento neplodný dialog.
Kolik nicků ještě máte?
02. 05. 2014 | 08:16

MartinO napsal(a):

Filuto,

dal jste mi sem odkaz na to, jak Čína předběhne USA v GDP podle parity kupní síly a jak tedy tímto USA kolabuje a Čína jim dává na prdel.
Na nízký význam tohoto měřítka upozornil Návštěvník, když názorně ukázal, že podle STEJNÉHO měřítka které VY jste použil, je například Ukrajina před ČR.
Načež vy jste se začal rozčilovat jak je Návštěvník blbej když si myslí, že je na tom Ukrajina ekonomicky lépe než my a teď zase jestli si myslíme, že nebankrotuje.

O ničem takovém NEbyla řeč, Filuto. Vaším problémem je, že vy vůbec netušíte co ta písmenka a čísílka v těch článcích znamenají. Hlavně že je v nadpise, že někdo v něčem překonal USA. To vám stačí.
02. 05. 2014 | 08:55

Filuta napsal(a):

Martin O

Já jsem nepsal, že USA kolabují (i když jsem přesvědčen o tom, že od kolapsu nejsou daleko). V Kanadě se proslýchá, že prý chtějí odsunout Obamu na vedlejší kolej, dostávám tyhle zprávy od emigrantů, netuším, co je na nich pravdy.
Každopádně je ale petrodolar v ohrožení, což vy usilovně popíráte.
O úzké spolupráci Číny a Ruska (plus Jižní Ameriky a Indie) , které ho dokážou znehodnotit velice snadno, se píše snad všude. Putin nakonec tuto spolupráci i potvrdil (včetně úvah o změně tzv. rezervní měny).

Vy zase nemáte vůbec tušení, co znamená tisknout nové a nové emise bankovek.
O zdravé ekonomice to rozhodně nesvědčí.
Pád dolaru by byl pro EU ranou z milosti.

Z toho mám ambivalentní pocit - radost z možného rozložení eurosvazu a zároveň obavy z dalšího propadu naší ekonomiky, které si nevede právě nejlíp.
USA jako takové mě vůbec nezajímají (pokud nezasahují do mého životního prostoru jako třeba v případě zavlékání islámu do našich škol a rozesírání Ukrajiny).
02. 05. 2014 | 09:25

Filuta napsal(a):

Martin O.

Tady to máte polopaticky z Novinek, protože z ekonomických plátků to evidentně nejste schopen pobrat.
Jde o to, že nejenže HDP Číny stoupá, ale stoupá (a to radikálně) životní úroveň a koupěschopnost Číňanů, kdežto v USA zásadně klesá.

"USA se pozici největší ekonomiky světa těší už od roku 1872, kdy předehnaly Velkou Británii. Většina analytiků dosud předpovídala, že Čína sesadí USA až v roce 2019.

Deník vychází z nových údajů programu pro mezinárodní srovnávání ICP, podle kterých dosahoval v roce 2011 hrubý domácí produkt Číny 87 procent ekonomického výkonu USA.
Reálné HDP podle parity kupní síly

Mezinárodní měnový fond (MMF) předpokládá, že čínská ekonomika v období od roku 2011 do roku 2014 vzroste o 24 procent, zatímco ekonomika USA pouze o 7,6 procenta. Čína tak letos zřejmě v ekonomickém výkonu Spojené státy překoná.

Program ICP funguje pod záštitou Světové banky. K porovnávání velikosti ekonomik místo měnových kurzů používá paritu kupní síly, což podle listu lépe odráží skutečnou hodnotu zboží a služeb. Parita kupní síly zjednodušeně srovnává, kolik lidé platí za srovnatelné zboží a služby v národní měně. MMF už řadu let upozorňuje na to, že kurz čínské měny je uměle podhodnocený.

„USA v roce 2011 zůstaly podle parity kupní síly největší ekonomikou světa, těsně za nimi však následovala Čína,“ píše program ve své nové zprávě."
Tomáš Volf, Novinky
02. 05. 2014 | 09:44

MartinO napsal(a):

Životní úroveň v Číně stoupá. To je bez debat a budiž jim přáno, pokud nekradou nápady, patenty, atd. V aglomeracích už je poměrně vysoká, mimo aglomerace stále bídná. Celkově v průměru stále s USA nesrovnatelná, zlomková.

Že životní úroveň v USA zásadně klesá je opět jen další z vašich výmyslů. Ano reálné mzdy posledních cca 40 let moc nestoupají, ale ani neklesají. A "zásadně" už vůbec ne. Vyhledejte si grafy, já už do večera nemám čas.
02. 05. 2014 | 10:17

Filuta napsal(a):

Toto je také vypovídající.

Babiš vyzrazuje výsledek dosavadního hospodaření nové republiky .


Babiš vyzrazuje výsledek dosavadního hospodaření nové republiky .

4x horší než světová válka

toto je výsledek 20letého hospodaření našich národohospodářských ekonomických elit a expertů na transformaci socialismu v kapitalismus.
Prodali grunt, peníze z prodeje jsou bůhví kde a nás zadlužili.
To by žádný dobrý sedlák neudělal.
Na to museli přijít Klausové, Kalouskové a jim podobní.
Kdo kradl plnými hrstmi a byl souzen či odsouzen, byl následně amnestován a bez trestu zbaven odpovědnosti za své činy.

Vývoj státního zadlužení
1989 + 280,0 mld. Kč (aktiv) a to nehovořme o zahraničních aktivech, které činily asi 120 mld Kč; z toho 70% v Rusku, dnes již ze 40% splaceno ropou
a železnou rudou, kde ale skončila a za kolik je otázkou.
1993 - 158,8 mld. Kč
2003 - 493,2 mld. Kč
2007 - 892,3 mld. Kč
2009 - 1 178,2 mld. Kč
2010 - 1 344,1 mld. Kč
2011 - 1 499,4 mld. Kč
2013 - 1 700,0 mld. Kč (odhad ČNB duben 2013)
Výdaje za dluhovou službu
2001 17 mld. Kč
2006 31 mld. Kč
2011 72 mld. Kč
2012 82 mld. Kč

V žebříčku konkurenceschopnosti WEF propadlaČR za poslední 2 roky z 31. na 46.místo na světě!

- ČR, která je počtem obyvatelstva 48 x menší než celá EU, má 6 x více heren a kasin než zbytek EU dohromady !
- zahraniční kapitál vlastní cca 80 % klíčových firem a je kontrolován ze 40 % z daňových rájů!
- 56 tun českého zlata bylo po roce 1989 vyměněno za dluhopisy.

Německo má stav zlatých rezerv 3 396 tun, ČR pouhých 12 tun a dále "tak zvané zlaté žíly u obyvatelstva" ..
- hospodářské škody vzniklé na území ČSR po 2. SVĚTOVÉ VÁLCE byly vyčísleny (v dnešních cenách) na 1 bilion 351 miliard Kč.
Zmizelé národní jmění od r. 1989 představuje téměř 4 násobek hospodářské ztráty ČSR za druhé svět. války !!!
02. 05. 2014 | 10:22

Filuta napsal(a):

Toto je článek z roku 2011, nepodařilo se mi nalézt nic novějšího a nemám chuť to dohledávat. Pochybuju, že by se situace od té doby radikálně pozitivně proměnila.

Index mizerie v USA klesl nejhlouběji od roku 1983. Životní úroveň Američanů jde dolů
Spotřební ceny v USA vzrostly za posledních 12 měsíců o 3,9 procenta - nejrychlejším tempem za poslední tři roky. Data ukazují, že i dva roky po konci ekonomické recese životní úroveň Američanů stále více upadá.
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-svet/c1-53301430-index-mizerie-v-usa-klesl-nejhloubeji-od-roku-1983
02. 05. 2014 | 10:29

Návštěvník napsal(a):

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Pardon, a co je na těch větách závadného Vykydale?

Žijí v barácích u ostravského přívozu příslušníci populace s indickými předky?

K té druhé větě:

"...To, že pečovatele dělá hafo lemplů, kteří vystudovali nesmyslnej obor, protože si mysleli, že s VŠ nebudou muset dělat, je jiná věc..."

Co je na téhl větě závadného, nevím. Navíc je pravdivá. Kdoi se španě učil, nebo zvolil nesmyslný obor, musí dělat nekjvalifikovanou práci - to je prostě realita.
02. 05. 2014 | 11:15

Návštěvník napsal(a):

Filuta

To jste tvrdil VY, že Ukrajina je na tom ekonomicky lépe, než ČR - VY jste stanovil kriterium, že ekonomika, která je větší, je na tom lépe.

Válíte se ve vlastních výkalech.

A k tomu dalšímu:

Víte, nějaký polobulvár je jaksi mimo. Realita je taková,. že

HDP/PPP - TeDY přepočtené na paritu kupní síly Usa bylo v roce 2013

$ 16,720,000,000,000

Číny $ 13,370,000,000,000

To jsou výsledky za lonský rok, ne nějaká interpolace vytvořená v roce 2011, kterou se oháníte.

Je tedy zřejmé, že ekonomika USA j výkonější o plných 25 procent.

Cínská ekonomika rostla loni o 7.7 procent, USA ekonomika 1.6 procenta.

Je tedy pravděpodobné, že v následujících třech letech Čínská ekonomika USA ekonomiku nepředstihne.

A i kdyby ano, pak na tom bude ve stejném poměru, jako ekonomika Ukrajiny proti ČR.

Protože:

HDP/PPP per capita pro Čínu je $9,800 (2013 est.) což tuto řadí na přerkrásné 120 místo na světě, a před touto jsou země jako Tunisko, Thajsko, Kuba či Ekvádor.

Tentýž údaj pro USA je $ 52,800 (2013 est)

Tedy 5.38 krá více. Je tedy zřejmé, že průměrný američan má 5.38 krát vyšší kupní sílu, než prměrný Číňan.

Pokud totéž uvedu pro ČR, a Ukrajinu, pak

ČR - $ 26,300 2013 est.
Ukrajina - $ 7,400 2013 est.

Tedy ten poměr je 3.55 ve prospěch ČR

Takže nemilý hlkoupý hlupáku a lháři filuto, rozdíl mezi životní úrovní USA a Číny je dokonce o polovinu větší, než rozdíl mezi životní úrovní ČR a Ukrajiny.

Jinými slovy, pokud bych měl najít zemi, která má oproti Ukrajině obdobnou životní úroveň jako USA proti Číně, pak by to musela být jedna ze zemí jako Thaiwan, Německo či Island - tedy země s HDP/PPP per capita těsně pod 40 000 USD/rok

Vy zřejmě byste raději žil na Ukrajině, než v Německu.
02. 05. 2014 | 11:35

Návštěvník napsal(a):

Filuta

Filuto, platí zákon nabídky a poptávky. Pokud se najde dost lidí, kteří pojedou po USD jako slepice po flusu, pak se je vyplatí tiskonout.
02. 05. 2014 | 11:40

Návštěvník napsal(a):

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

02. 05. 2014 | 00:39
Eviduji jako pokus o křivé obvinění.

Pokud najdu jediný příspěvek, kde jste použil slovo cikanistán, a jako že najdu, tak v tom lítáte. Když ne tady, tak Vlkovi.
02. 05. 2014 | 11:42

Návštěvník napsal(a):

Filuta

Zapomněl jste uvést, že do roku 2006 navíc stát utrácel příjmy z privatizace, které byly nejvyšší na přelomu tisíciletí - Viz třeba Transgas, přes 100 miliard, či Telecom 82 miliard.

Holt od roku 1995 je výhoda, že CZK je plně konvertibilní měna, do té doby byla bezcenným nekonvertibilním smetím, a ČR by nikdo příčetný nepůjčil.
02. 05. 2014 | 11:47

Návštěvník napsal(a):

Filuta

Peníze z prodeje gruntu jsou projedené převážně zaměstnaci veřejného sektoru a důchodci.

Kumulovaný deficit důchodového účtu mezi lety 1998-2013 je přes 300 miliard. Mezi lety 2000-2004 došlo k zdvojnásobení pracovníků veřejné správy, a zároveň k prudkému růstu platů veřejného sektoru a tím pádem raketovému růstu nákladů.
02. 05. 2014 | 11:50

Návštěvník napsal(a):

Filuta

Rozdíl mezi průměrnou životní úrovní v Číně a Rumunsku je obdobný jako v ČR oproti Německu.

Takže Filuto, pro Čínu jsou daleké cíle předstihnout v průměrné životní úrovni Rumunsko, a ty střednědobé jsou přestihnout země jako

Montenegro $ 11,900 2013 est.

108 South Africa $ 11,500 2013 est.

109 Libya $ 11,300 2013 est.

110 Peru $ 11,100 2013 est.

111 Serbia $ 11,100 2013 est.

112 Colombia $ 11,100 2013 est.

113 Macedonia $ 10,800 2013 est.

114 Azerbaijan $ 10,800 2013 est.

115 Ecuador $ 10,600 2013 est.

116 Palau $ 10,500 2011 est.

117 Cuba $ 10,200 2010 est.

118 Thailand $ 9,900 2013 est.

119 Tunisia $ 9,900 2013 est.

120 China $ 9,800 2013 est.
Radujte se Veselte si Čína už má na lopatě Tunisko!!!!!

Přičemž s ohromným vypětím sil v posledních letech překonala tyto země
121 Dominican Republic $ 9,700 2013 est.

122 Turkmenistan $ 9,700 2013 est.

123 Cook Islands $ 9,100 2005 est.

124 Maldives $ 9,100 2013 est.

125 Jamaica $ 9,000 2013 est.

126 Belize $ 8,800 2013 est.
02. 05. 2014 | 12:02

Petr Jihlava napsal(a):

Řada pracujících a dlouhodobě nezaměstnaných ví o čem Tomáš Tožička píše.Je dobře,že toto téma vnesl. TT není a nikdy nebyl zastánce byrokratického socialismu(1948-89) tak jak ho zde někteří obviňují,který z autentickými levicovými hodnotami neměl nic společného.Komunisté si vědecké učení Karla Marxe vyložili po svém a jejich politické a ekonomické systémy vykazovaly prvky státního kapitalismu včetně porušování občanských a lidských práv. Samosprávní demokracii tak jak o ní psal KM uskutečnili jako totalitní systém.To podobné např. potkalo křesťanské církve.Evangelium podřídili vidině majetku,peněz a moci.Soc.dem.svůj program zaprodávala ve prospěch kapitálu.
KSČM je dnes konzervativní, protievropská strana s důrazem na některé sociální jistoty a pro řadu levicových voličů je nevolitelná. Neoliberální kapitalismu by chtěla pouze polidštit.
TT a řada dalších levicových a ekologických aktivistů si je správně vědoma toho,že polidštit neoliberalní kapitalismus jenom nestačí.Sociální spravedlnost,ochrana životního prostředí a prohlubování občanských a lidských prav k plnohodnotné demokracii zajistí pouze systémové změny.
02. 05. 2014 | 12:07

Maléry pana tajemníka napsal(a):

Filuto
Kdo s čím zachází, s tím také schází.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Darth Maul
Založen: 16. 05. 2007
Příspěvky: 2 Zaslal: st, 16. květen 2007, 9:02 Předmět: nokoliv pro zacatecniky
______________________________________
Kniha bohuzel neni napsana pro zacatecniky a bez znalosti vyssich partii matematiky se pri jejim cteni clovek neobejde. Vyjimkou je snad jen 8-ma kapitola o chaosu experomentalne ziskanych signalech - ta je napsana pomerne srozumitelne.
Nyni se chysta vydani pokracovani na tema: "Deterministicky chaos a podivna kinetika", ktera uzavre trilogii o deterministickem chaosu ...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://aldebaran.cz/forum/viewtopic.php?p=11220

24.8.2007 20:25 - Darth Maul
Musim tady yvratit bludy a podelit se o sve zkusenosti psychiatrickeho pacienta (11 let). Jednak antidepresiva 2-generace (do 80-tych let) byla opravdu navykova. Mam na mysli zejmena Amitryptilin, ktery zaroven zpusoboval znacnou ospalost a celkovy utlum. Dele jsou navykova v soucasne dobe anti-depresiva a anxyolitika (proti uzkosti), ktera jsou zalozena na benzenodiazepanech. Nejshorsi v tomto smeru jsou diazepan, lexaurin, ale uplna katastrofa je z neurolem (nektere firmy ho prodavaji pod znamejsi jmenem Xanax).

Naopkak leky zalozene na stimulaci produkce serotonimu (jeho nedostatek zpusobuje deprese) jsou zcela bezpecna. Jde o leky jako Efektin, ZOLOFT, Welbutrin, Dalsan atd. Predcim bych varoval obzlaste je Prozac. V USA je dokonce zakazany: u muzu vede ve zvysene mire k sebevrazdam a u zen k hysterii.
http://diskuse.doktorka.cz/zoloft-stimuloton/archiv/110/
02. 05. 2014 | 13:49

Pepa Josef napsal(a):

Já tu "diskusi" chranpříroda nečetl celou, nejsem masochista, jen bych přál tomu jednomu, co tady docela nevybíravě pohrdal pomocí druhému člověku (výroky jako utíračka zadků apod.), aby ji potřeboval co možná nejpozději. Možná potom i změní názor a přehodí si priority. Kdybych podle toho soudil, jsme opravdu primitivní a bezcitná společnost.
09. 05. 2014 | 22:58

Slečna Elizabeth napsal(a):

Můj úspěšný příběh
Jmenuji se Elizabeth am od Texas USA a já jsem věk 45 let . To, co jsem si neuvědomil, byl návyky by to vytvořit . " V několika málo let , jsem šel od placení out-of -pocket , když jsem si to mohl dovolit , pracovat, když jsem nemohl . Byl jsem opravdu zlomil jednou můj životbod zlomu byl, když jsem se blížil k úvěru kancelář pana Alinko Dangote získat pomoc ne , dokud jsem byl představen na mém životě měnič , kterého mi z koho jsem dnes " Všechno, co jsem se dostal více volné peníze , " Potřeboval jsem nové šaty . potřeboval jsem v pohodě auto . potřeboval jsem pěkné místo k pobytu . " Koupil jsem si Jeep , stereo zařízení, televize a další . Co jsem udělal utratit , i investovali více .. Jsem stále vděčný panu Alinko Dangote , z Alinko Dangote Online úvěr společnosti . Který byl představen na mě někteří z mých kolegů Mnoho aktuální a bývalý kolega si vyprávějí příběhy přátel, kteří používají nadměrné úvěrové finanční prostředky na nákup auta , večírek , nebo jít na jarní prázdniny výlet . Jsem promarnila na výlet do Itálie , když jsem obdržel jeden z mých úvěrových náhrad , který napsal ke mně mi říká o úvěru dárce , kterého Bůh poslal , aby nám v naší vlastní generaci, která sprchy více péče na pomoc lidem pro život transformace , aby se stal skutečnou změnu v životě tolik člověka až do data , a já jsem navždy vděčný Bohu pro podání takové pěkné člověka ke mně . Pokud jste v nouzi úvěru a chcete pěkný a Boží bát člověka, který může dát ven úvěr pro vás a můžete dopadne používat moudře tady , že má pravdu a kontaktujte Mr.Alinko Dangote na E-mail: dangoteonline.loanoffer@hotmail.com

díky
Slečna Elizabeth
12. 05. 2014 | 04:33

Slečna Elizabeth napsal(a):

Můj úspěšný příběh
Jmenuji se Elizabeth am od Texas USA a já jsem věk 45 let . To, co jsem si neuvědomil, byl návyky by to vytvořit . " V několika málo let , jsem šel od placení out-of -pocket , když jsem si to mohl dovolit , pracovat, když jsem nemohl . Byl jsem opravdu zlomil jednou můj životbod zlomu byl, když jsem se blížil k úvěru kancelář pana Alinko Dangote získat pomoc ne , dokud jsem byl představen na mém životě měnič , kterého mi z koho jsem dnes " Všechno, co jsem se dostal více volné peníze , " Potřeboval jsem nové šaty . potřeboval jsem v pohodě auto . potřeboval jsem pěkné místo k pobytu . " Koupil jsem si Jeep , stereo zařízení, televize a další . Co jsem udělal utratit , i investovali více .. Jsem stále vděčný panu Alinko Dangote , z Alinko Dangote Online úvěr společnosti . Který byl představen na mě někteří z mých kolegů Mnoho aktuální a bývalý kolega si vyprávějí příběhy přátel, kteří používají nadměrné úvěrové finanční prostředky na nákup auta , večírek , nebo jít na jarní prázdniny výlet . Jsem promarnila na výlet do Itálie , když jsem obdržel jeden z mých úvěrových náhrad , který napsal ke mně mi říká o úvěru dárce , kterého Bůh poslal , aby nám v naší vlastní generaci, která sprchy více péče na pomoc lidem pro život transformace , aby se stal skutečnou změnu v životě tolik člověka až do data , a já jsem navždy vděčný Bohu pro podání takové pěkné člověka ke mně . Pokud jste v nouzi úvěru a chcete pěkný a Boží bát člověka, který může dát ven úvěr pro vás a můžete dopadne používat moudře tady , že má pravdu a kontaktujte Mr.Alinko Dangote na E-mail: dangoteonline.loanoffer@hotmail.com

díky
Slečna Elizabeth
12. 05. 2014 | 04:34

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy