Gay a lesbické rodičovství jako politické téma

18. 03. 2010 | 11:58
Přečteno 16991 krát
Když se mě někdy ptají, jak se změnil můj život po pádu komunistického režimu, odpovídám jednou větou: Přestala jsem se bát být sama sebou a odlišovat od ostatních – ať už ve svých politických názorech či ve způsobu života a výchovy dětí.

Komunistický režim byl totalitou právě proto, že usiloval o totální zglajšaltování životních způsobů jednotlivců a celých rodinných buněk, a to ve všech sférách života, včetně ložnic a mateřských školek. Socialistická monokultura – homo socialisticus – se s neuvěřitelnou rychlostí šířila z širých ruských stepí do evropských měst. Ten, kdo se odlišoval – a to nejen světonázorem, ale třeba „jen“ sexuální orientací a nezapadal do předkresleného vzoru, byl považován za nespolehlivého, nebezpečného anebo i „nenormálního“ – proto za totality se psychiatrické léčebny v Rusku plnily „nepohodlnými“ disidenty a věznice – gayi, neboť homosexualita byla trestním činem.

Po pádu totality se debaty o alternativních způsobech života staly první školou tolerance, rovnoprávnosti a respektu k jinakosti. K atmosféře rodícího se uvědomění plurality a svobody patřily i debaty o homosexualitě a registrovaném partnerství – například nezapomenutelný Kotel s Michaelou Jílkovou a Jiřím Hromadou. Právě proto se stalo uznání práva gayů a leseb na registrované partnerství výsostně politickým tématem. Kýženým výsledkem tohoto společenského pohybu bylo potvrzení základní demokratické premisy – demokratický stát není válcovým strojem na rozmanitost hodnotových orientací a životních způsobů, ale prostředek, umožňující rozdílným komunitám a skupinám koexistovat v souladu, mít stejná práva a povinnosti, dosahovat společných rozhodnutí. Jestli to platí pro gaye a lesby, mělo by to platit i pro ostatní menšiny – národnostní, náboženské, věkové, zdravotně postižené – a také pro ženy. Česku se vyhnula hlavní vlna feminismu (možná právě proto máme tak málo poslankyň a ministryň), ale v toleranci sexuálních menšin patříme k evropské špičce.

Svědčí o tom i nová úroveň debaty o homosexualitě a registrovaném partnerství, která se sice týká jedné jediné protiústavní věty v zákoně o registrovaném partnerství, ale ve skutečnosti prolamuje další tabu spojené se zákazem odlišnosti a otevřeně nastoluje otázku gay a lesbického rodičovství. Poprvé zástupci gay a lesbické komunity se veřejně přihlásili ke svým rodičovským právům a to především v zájmu dětí, které stejnopohlavní páry již vychovávají. Nejčastěji k výchově dítěte stejnopohlavním párem dochází v situaci, kdy si jeden z rodičů potomka přivedl z původního heterosexuálního svazku. Roste počet stejnopohlavních dvojic, zejména lesbických, kde po předcházejícím společném rozhodnutí jedna s partnerek přivádí na svět dítě, které je od narození vnímáno jako společné. Není zanedbatelný ani počet dětí, vyrůstajících v domácnostech s dvěma muži.

Již za současného právního stavu lesby a gayové mohou děti vychovávat a individuálně osvojovat, a to i pokud žijí ve vztahu s (ne-registrovanými) partnery stejného pohlaví. Pouze a jen formalizace jejich vztahu vstoupením do registrovaného partnerství jim nově klade překážku (paradoxně přesto, že uzavřením svazku vytvářejí o to stabilnější prostředí). Tuto absurdní situaci, kdy jako jednotlivec dítě může osvojit každý bez ohledu na sexuální orientaci, ale jako registrovaný partner už nikoliv, chce napravit novela zákona o registrovaném partnerství, kterou připravil tým ministra pro lidská práva Michaela Kocába. Nejde o umožnění adopce stejnopohlavním párem, ale pouze jednotlivcem. Ale vzhledem k tomu, že tento jednotlivec žije v registrovaném partnerství, tento návrh rozpoutal širší celospolečenskou debatu nejen o individuálním osvojení registrovanými partnery, ale o gay a lesbickém rodičovství vůbec. Jedná se o principiální otázku a možnost vychovávat dítě dvojící osob stejného pohlaví se tak stává vyjádřením plnohodnotnosti jejich lidství.

Debaty, týkající se rodinného života, jsou vždy doprovázeny emocemi – mě se vždy vybaví pohoršení mnoha rodičů nad tím, že by neměli tělesně trestat vlastní děti. Emoce, které od počátku doprovází diskusi o gay a lesbickém rodičovství, jsou daleko bouřlivější, a to nehledě na to, že výchova a vývoj dítěte ve stejnopohlavních dvojících podle longitudinálních studií tím netrpí. (Naopak existuje bezpočet výzkumu dokazujících, že dítě je poškozováno, pokud vyrůstá v ústavu). Zájmem dítěte je především láska, bezpečí a stabilita, které zajišťuje milující rodičovská osoba či osoby, jejichž sexuální orientace nemá význam pro jeho šťastné dětství, zdárný rozvoj a zrání. Toto prostředí ústavní výchova zajistit nemůže.

Myslím si, že je pouze otázkou času, kdy Česká republika přijme stejnopohlavní rodičovství jako vítaný alternativní model rodinné výchovy, který je pro dítě nesrovnatelně hodnotnější, než výchova ústavní v době, kdy je v dětských domovech tolik dětí, marně čekajících na osvojení. Pro tyto děti je však zásadní otázkou, jestli veřejná debata bude trvat pět, deset nebo dvacet let.

Obtížnost této debaty spočívá v tom, že ve hře jsou nejen odborné a psychologické postoje a argumenty, ale i naše předsudky, obavy a tabu. Začnu ale u argumentů, proč bychom měli gay a lesbické rodiče podporovat. Především proto, že již teď vychovávají děti a zrovnoprávnění jejich postavení je jednoznačně v zájmu dítěte. Nejen angloamerické, ale i první tuzemské výzkumy a studie nezjistily žádné rozdíly ve vývojových dopadech mezi dětmi, které vychovali gay a lesbické rodiče a dětmi, jež vychovaly heterosexuální rodiče. Daleko větší vliv na rozvoj dítěte mají jiné faktory, například vzdělání a věk rodičů, sociální a finanční situace či etnická a náboženská příslušnost. Rozmanité je i složení dnešních rodin: někde jsou dva rodiče, někde je pouze jeden rodič, jinde prarodiče či jiní příbuzní, kteří děti vychovávají, součástí rodinného celku jsou často i jiní partneři a „nevlastní“ rodiče. V moderní pluralitní společnosti nefunguje jen jeden, „správný“ model rodiny, ale mnoho modelů rodin, kde vyrůstají děti a plnohodnotně se zapojují do společnosti. V současné době je stále více svobodných a nezávislých žen, které hrdě vychovávají své dítě bez mužského partnera a není v tom žádný problém. Důležité není složení rodiny, ale její funkčnost: cílem je především uspokojit emocionální a materiální potřeby dítěte. To přímo nesouvisí s pohlavím a sexuální orientací.

Proti gay a lesbickému rodičovství se nestaví jen lidé s homofobními postoji. Ten, kdo podporuje registrované partnerství může být „proti“ umožnění adopcí, byť i individuálních, registrovaným partnerům. Vysvětlení je jednoduché. Na gay a lesbické rodiny nejsme ještě zvyklí, většina z nás žádnou takovou rodinu ani nezná a proto je někdo může vnímat jako něco „nepřirozeného“. Není náhodou, že největší odpor vůči stejnopohlavnímu rodičovství kladou lidovci s varováním před „prolomením přirozeného řádu“. Tito politici zastávají universalistický světonázor, který připouští jen jednu-jedinou tradiční pravdu, jeden-jediný nejlepší pro všechny etický a životní ideál, jeden-jediný model rodiny – ovšem na úkor všech jiných již existujících a fungujících modelů koexistujících v moderní pluralitní společnosti. Nepodceňujme schopnost univerzálního světonázoru podmaňovat většinu a marginalizovat menšiny; odklon od jediné pravdy se pak chápe jako „nenormálnost“ či „zvrácenost“; bývaly časy, kdy se za odpišnost platilo životem.

Tito politici zapomínají na to, že umění společného života nespočívá v prosazení svého vlastního názoru na dobro na úkor jiných názorů; proto je cílem politika vytvoření takových podmínek ve společnosti, kdy bude možné sjednat kompromisy mezi konkurenčními světonázory a životními způsoby.

Z argumentů o „nepřirozenosti“, „zvrácenosti“ a „hříchu“ není vůbec jasno, jak chránit práva stovek dětí, které už stejnopohlavní páry vychovávají. Sourozence, tety a strýcové dalších tisíc a tisíc děti jsou otevření gayové a lesby, podílejí se na jejich výchově, jsou součástí jejich rodinného prostředí. Žádný negativní vliv na jejich vývoj prokázán nebyl. Naopak tisíce děti v dětských domovech nemají žádnou šanci vyrůstat v rodinném prostředí. Tuto situaci musíme považovat za zvracenou a nepřirozenou, neboť více než polovina lidí, kteří vyrůstali v ústavech, je předurčena k negativním životním zkušenostem, včetně pobytu ve vezení. Zakazovat výchovu v stabilním, bezpečném a milujícím rodinném prostředí jenom kvůli tomu, že je tvořeno lidmi stejného pohlaví je přežitkem, který má sice tuhý kořínek, ale dnešní realita gay a lesbických dvojic, dobře vychovávajících děti, ho překonává.

Žádné společnosti se nevyhnou konflikty alternativních hodnot, svobod a práv různorodých komunit a skupin. Tyto konflikty lze řešit nikoliv zákazy a represemi, ale cestou otevřené veřejné debaty a dosahování společných rozhodnutí v rámci institucí a zákonů, respektujících pluralitu životních způsobů. Zájem dítěte ale vždy má zůstat na prvním místě.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Karlík napsal(a):

Vážená paní, to že "tisíce děti v dětských domovech nemají žádnou šanci vyrůstat v rodinném prostředí" se nezlepší možnou adopcí homosexuálnímí či lesbickými áry... Pokud o tyto děti nemají zájem "normální" rodiny, je naivní doufat, že se tak najednou stane po umožnění adopcí "stejnopohlavními rodiči".
18. 03. 2010 | 12:05

dzamilastehlikova napsal(a):

Pane Karlíku. Máte naprosto pravdu, na prvním místě jsou heterosexuální dvojice - je větší pravděpodobnost že soud rozhodne v jejich prospěch, neboť v prbní řadě myslí na zájem dítěte. Ale je spousta tak zvaně neumístitelných děti - zdravotně postižených, z etnických minorit apodobně. Proč by nemohla další minorita pomoci nejen státu ústavní výchova je velmi finančně náročná), ale především tím dětem úspěšně vstoupit do života?
18. 03. 2010 | 12:20

Apeoffice napsal(a):

paní Stehlíková, nevím, proč je žen v politice málo, možná proto, že tam nechtějí být? (připusťme tu variantu) nebo proto, že se nedokáží ve svých stranách prosadit jako jejich penisem obdaření kolegové (připusťme i tuto variantu)a pokud se prosadí a dostanou se na kandidátku, nikdo je nevolí (i tuto variantu zvažme)

takže jak z toho ven? prostě zavedeme kvóty, naženeme do lavic co nejvíc poslankyň, ber kde ber, jen abychom naplnili kvóty.

Asi změním pohlaví, a v rámci nějaké kvo kvo kvóty se vyvezu ke korýtku na čtyři ne-li více let.

Souhlasím s Vámi že dítě má vyrůstat ve šťastném svazku, kde má být v bezpečí, jistotách, ale ptám se: jak má říkat dítě své mamince a mamince? nestane se tak cíleným terčem např. ve škole? paní učitelka se zeptá a vy jste která maminka, první nebo druhá? A je-li jedna biologická matka a druhá ne, bude tedy teta? Fuj já bych nechtěl být teta, když má být vztah rovnocený a rovnoprávný.

Jednou naše společnost dospěje do stavu, kdy toto dokážeme pojmenovat a neřešit to, nyní to není. Držím lesbám i gayům palce, aby se jednou dočkali, ale bude to až jednou ....
18. 03. 2010 | 12:20

LEVAK napsal(a):

Vážená paní,Vaše tvrzení,že"dnešní realita gay a lesbických dvojic, dobře vychovávajících děti, ho překonává." by chtělo vyčíslení nějakou statistikou.Jinak je Vám těžko věřit!
Také tvrdíte,že "Zájem dítěte ale vždy má zůstat na prvním místě." Proto si myslím,že prostředí gay a lesbiček,či-li monokulturní rodiny je pro dobrou a správnou výchovu dětí nevhodné.Děti potřebují v rodině mít vzor otce i matky.Psychologové proto odsuzují rozvody.Už neúplná rodina ztrácí pro správnou a úplnou výchovu dětí svoji hodnotu co terpve ta rodina,kde bude převažovat maskulinita nebo feminismus!!
18. 03. 2010 | 12:24

dzamilastehlikova napsal(a):

díky Apeoffice za podporu, ženy do politiky nechtějí, proto žijí podle mužských pravidel a ještě nemají své vlastní. Dítě nemá problémy s prostředím, v kterém vyrůstá a bere ho jako samozřejmost; problémy mají spíše dospělé. Dítě většinou říká Mamo pouze jedné ženě z dvojice, zpravidla biologické matce a té druhé říká různě podle věku, třeba i jménem. Co se týče jiných, většinových heterosexuálních vzorů, těch mají ty děti kolem sebe spoustu. Žadná rodina není ve vakuu.
18. 03. 2010 | 12:30

dzamilastehlikova napsal(a):

Výchova k bytí člověkem není o vzorech pro muže a ženy, ale o lasce, vztahu a bezpečí. Spousta heterosexuálních dvojic ve výchově selhává a předvádí odstašujícíc vzory, například domácí násilí. Ty potřebné vzory jsou všude kolem - babička s dědečkem, stryc s tetou, milující se sousedská dvojice,heterosexuální starší sourozenec a jeho dívka apod., o televizi a dalších mediích ani nemluvím - od rána do večera jsou písničky jen o heterosexuální lásce. Bez obav, ta se nezapře.
18. 03. 2010 | 12:33

Hnzd napsal(a):

S adopcí dětí homosexuálními páry zásadně nesouhlasím, ale pokud chtějí homosexuálové pomáhat dětem v dětských domovech, tak mi to nevadí. Tudíž ať klidně homosexuální choreograf, zpěvák či módní návrhář vede v dětském domově taneční, pěvecký a jiný kroužek dívek a na straně druhé ať sportovně založená lesba vede pro změnu v dětském domově sportovní kroužek kluků, v tom bych neviděl problém...
18. 03. 2010 | 12:40

Karlos napsal(a):

Vážená paní Stehlíková. Vaše myšlenky, které by jste chtěla prosadit, protože si myslíte že jsou dobré jsou jen pro Vaše zviditelnění. Zalíbilo se Vám v politice a tak se snažíte nezapadnou do propadliště politických dějin. Jak je zmiňováno ve všech předchozích příspěvcích je vaše myšlenka zcela zvrácená. Dítě vychovává rodina a to jest otec a matka. Vztah dvou lidí stejného pohlaví není zcela normální i když si zaslouží toleranci ( každý máme nějakou tu svojí úchylku ). Od toto vztahu nelze očekávat že adoptovaný(á) nebude mít zkreslený pohled možnost budoucího normálního vztahu.
18. 03. 2010 | 12:41

Hnzd napsal(a):

Tudíž může Pavel Vítek učit holky v dětském domově zpívat a Martina Navrátilová zase může v dětském domově předávat klukům sportovní dovednosti...
18. 03. 2010 | 12:43

Neurosexuolog napsal(a):

Kdo je homosexuál nemůže Dg.sexuolog. Úchylka od heterosexuálů homosexuál je vinou defektu v neuronální struktuře. Dg. homosexuála by měl Neurosexuolog. Homosexuály je nutné rozdělit do tří rovin. 1/3 jsou postižení z genetické úchylky. 1/3 jsou postižení z období sexuálního dozrávání z vnějších či vnitřních vlivů. 1/3 jsou postižení z vědomého chování (prostituti, zhýralci, zhnusenci z heterosexuálního styku apod.). První třetinu můžeme a také nemusíme jako heterosexuálové tolerovat. Nevidím-li homosexuála v akci (styk pohlavního a výkalového orgánu)nevadí mě. Druhá třetina se musí léčit (bohužel věda zaostává). Metodika je velmi snadná. Poslední třetina nesmí od heterosexuálu být tolerována. Využívá-li homosexuál z genetické úchylky prostita, musí přestat být od heterosexuála tolerován. Upozorňuji heterosexuály z nadměrné tolerance homosexuálů. Mohlo by to přerůst k těžkou homofobii. A odtud je jen krůček k pogromu (jako ve Rwandě). Paní Stehlíková, buďte rozumná. Ať vás případný pogrom nazasáhne!
18. 03. 2010 | 12:48

LEVAK napsal(a):

Madam Dlouhodobé problémy dětí ve výhradní péči matky:
Psychologická poškození dětí vyrůstajících v rodinách
s výhradní péčí matky mohou získávat různé formy: nejistotu z hlediska
sexuální role, omezení schopnosti vytvářet intimní vztahy, depresi, úzkost,
nedostatečné sebeovládání a - průvodce téměř všech emocionálních
problémů a poruch chování ? nízkou míru sebeúcty, nízké sebehodnocení.
Je-li pro matky samoživitelky těžké dát svým synům maskulinní sebedůvěru, pak je pro ně téměř nemožné vychovat dívky,které mají hlubší důvěru ve svoji atraktivnost vůči mužským partnerům.To je ve velké míře role otce. Dojde-li k tomu, že otec nefunguje ? ať
již svými postoji, chováním či nedostatkem zájmu o dceru ? pak je zvýšená
pravděpodobnost, že dcera bude mít obavy a pochybnosti o své atraktivnosti
jako ženské partnerky, bude mít pochyby, že by ji nějaký muž mohl milovat
pro ni samu a může mít obecnou nedůvěru v muže. Bude také méně
pravděpodobné, že najde uspokojení v lásce. Dokonce i u problémů s dosažením
orgasmu v manželském svazku lze vystopovat určité souvislosti s nepřítomností
otce v útlém dětství.
Podobně jako dívky mají i chlapci vychovaní v rodině
s jediným rodičem problémy dosáhnout naplnění v heterosexuálních
vztazích. Třeba i deset let po rozchodu rodičů je velká část těchto mladých
mužů osamocena a má za sebou jen velice málo trvalejších heterosexuálních
vztahů (pokud vůbec nějaké). Ze strachu z odmítnutí jsou k ženám velmi zdrženliví, nesnaží se příliš ženu dobývat a při sebemenším náznaku nezájmu se ihned stáhnou. Bojí se otevřít a důvěřovat druhému často
ani pořádně nevěří v lásku, protože si pamatují bolest svých rodičů,když se vztah začal vyvíjet proti nim.
Zdá se, že jak muži, tak ženy z rozvedených rodin očekávají a obávají se, že jejich vlastní citový život, že i jejich vztah selže.
Rozvod tak může zanechat smutné dědictví předávané z generace na generaci.
18. 03. 2010 | 12:49

Čochtan napsal(a):

Paní Stehlíková, kolik procent dětí v dětských domovech jsou z cikánského etnika ? Myslíte že homosexuálové je zvládnou líp než třeba Tereza Boučková ?
18. 03. 2010 | 12:50

Tencokida Hnuj napsal(a):

Nechápu proč by děcko nemohly vychovávat dvě "tety" nebo dva "strýci." Tedy navenek.
A proč by jim doma děcko nemohlo říkat Jarmilo a Hanko či Mirďo a Juro.

I když jsem měl občas výhrady ke svým bývalým opatrovníkům Moše Goldmanovi a Izáku Sachsovi (ale to má přece každé dítě !), nikdy by mě nenapadlo, že pro mě představují nějakou budoucí hrozbu v podobě získaných společensky patologických vzorců chování.
Naopak, oba staří pánové byli a jsou v mnohém mými velkými vzory dodnes.

Nebýt toho nešťastného incidentu s rituální obřízkou, vymetal bych v jejich firmě zlaťáky zpod lavic a z koutů dodnes.
18. 03. 2010 | 12:51

dzamilastehlikova napsal(a):

Pane Karlos, plně respektuji Váš názor na možnost výchovy ve stejnopohlávním páru, ale můj názor se neshoduje s Vašim. Váš názor je zatím většinový, stejně jako byl názor ne registrované partnerství v roce 1991, ale za deset let bude menšinový – stejně tak, jak proti registrovanému partnerství nemá námitek víc než 70 % obyvatel ČR.
18. 03. 2010 | 12:52

dzamilastehlikova napsal(a):

Pane Čochtane, oficiální statistiky nejsou, děti podle etnika nikdo neeviduje, ale romských dětí v domovech je opravdu mnoho. Když budou v rodině, a to je jedno jaké, káždopadně jejich osud bude lepší než ten dnešní, kde v nápravných zařízeních končí neuvěřitelné procento chovanců dětských domovů.
18. 03. 2010 | 12:55

mb napsal(a):

zem zrůd, zbabělých zkratek,
svobodných matek, otrockých mas
zem zrůd, špíny a vředů
omamných jedů
bezzubých dásní
servilních básní
znamení moru na dlouhý čas, na dlouhý čas .....
18. 03. 2010 | 12:55

jarda napsal(a):

Jasne a hohorodice nebudou deti vyhovavat, kdyz budou zlobit, ale dlouho jim hledet do oci. Svet bude pak krasny a idealni.
18. 03. 2010 | 12:57

občan napsal(a):

Jako bývalá ministryně byste měla zákony nejen znát, ale také ctít. Jestliže je v zákoně o RP jasně uvedeno (nebo v jeho zdůvodnění), že homosexuální partneři nemohou žádat o adopci, jak můžete chtít - jako bývalý ústavní činitel - ten zákon porušovat? Jesli se nestydíte za svou neomalenost a drzost, s jakou chcete ignorovat přijaté zákony, musíme se stydět my občané za Vás.
18. 03. 2010 | 12:57

dzamilastehlikova napsal(a):

Pane Levaku, ano, podle studií dětí vyrůstající pouze s jedním rodičem jsou na tom v některých ohledech hůř, už jen pro ten nižší sociální standard, a nejen proto. Já to nepopírám, ale jen konstatují, že děti vychované stejnopohlavní dvojící nejsou na tom hůř než děti které vyrůstali v heterosexuálním svazku.
18. 03. 2010 | 12:58

dzamilastehlikova napsal(a):

Pane 0bčane, právě se jedná o návrh změna zákona o registrovaném partnerství. Zákony se tvoří pro občany, měly by jim sloužit, nikoliv naopak.
18. 03. 2010 | 13:00

mb napsal(a):

ještě bych připomněl salámovou metodu ... chtějí stále víc, víc a více ....

jsem pro registrované partnerství ...

co se týče výchovy dětí ...

vzory otcovský / mateřský ... a že dítě čeká aby se mohlo identifikovat se svou rolí

( řekne odborník)

zájem dítěte musí převažovat, jak praví Džamila ...

nevím zda je v zájmu dítěte být vychováváno homosexuálním párem, opravdu to nevím ...

( ve srov. s ustavem zřejmě ano ... ale nepůjde zřejmě jen o ústavy, že ....)
18. 03. 2010 | 13:03

Čochtan napsal(a):

Paní Stehlíková, děkuji za odpověď.
To "neuvěřitelné procento" je kolik ? Já vám ho uvěřím. :-)
Díky.
18. 03. 2010 | 13:07

valdštejn napsal(a):

jsem zvědav kdy homosexuálové prosadí myšlenku , že být heterosexuálem je nenormální , za dalších dvacet let paní Džamilo ?
18. 03. 2010 | 13:12

Čochtan napsal(a):

Gentlemen,
kdyby ten zákon prošel, a přednost měly normální rodiče, a na homosexuály by zbyla cikáňata, to by nebylo tak špatné.
Kdyby je vychovali podle sebe, tak by ubylo dalších cikánských dětí. Teplouši a lesby se tolik nemnoží.
A to je v každém připadě pro náš národ pozitivní !
18. 03. 2010 | 13:13

dzamilastehlikova napsal(a):

Pane Čochtane. Je na to studie která má doposud být na stránkách ministerstva vnitra. Jinak bych nechtěla ukřívdit obětavým pracovníkům dětských domovech, to není jejich vina, ale systému.
18. 03. 2010 | 13:13

Petr napsal(a):

Chudák dítě, až bude spolužákům vysvětlovat jestli je lichý týden tatínkem Franta a maminkou Pepík a v sudých týdnech je to obráceně. Nebo ty děti co se budou ptát nechá paní exministrně fackovat, aby se neptaly a za to rodiče dětí kteří budou krást, loupit, přepadávat seniory, fetovat, tak tyto rodiče budou díky názoru zelených za pohlavky malým gaunerům, zavíráni?
18. 03. 2010 | 13:26

Čochtan napsal(a):

Paní Stehlíková,
já doufal, že to číslo znáte. Ono, hledat na stránkách ministerstva vnitra, je dost zdlouhavé.

Jasně, že za to pracovníci dětských domovů nemohou, stejně jako za to nemohla paní Boučková. Krev je holt těžší než voda a proti vrozeným a zděděným pudům zřídka kdy něco zmůžete.

Dnešní systém adopcí je špatný, ale vy jste byla přece ve vládě a co jste udělala pro ulehčení a urychlení adopcí ?
18. 03. 2010 | 13:27

Apeoffice napsal(a):

Paní Stehlíková, máte zajímavý pohled na věc a řekl bych že i z vlastní zkušenosti víte že to tak mezi lesbami chodí, narozdíl ode mne, který neznám žádné dvě lesby vychovávající spolu dítě, ale sám za sebe Vám říkám rovnou, jestli žiji s ženou a jsem žena, pak tedy nějak zkousnu že Majka když porodila bude máma a mě bude prcek říkat Katko, ale jestli s Majkou adoptujeme dítě, pak chci aby mi taky říkalo mami. Proč by jedna z nás měla mít to privilegium a být označena za mámu a ta druhá ne?

A teď ve škole, naše dítko je terčem šikany jen pro to, že má dve maminky a žádného tátu, protože od mala nám říká mami a mami tak ve škole ve své prostotě řekne že má maminky dvě a už je tu prima důvod, proč ho týrat. děti ve školách jsou zlé, mám syna ve třetí třídě, takže vím o čem píšu. Šikanují se děti jen pro to jak jim stojí uši od hlavy, nebo jak jsou malé či velké, tlusté či brýlaté, tak si užije taky dost.

A nikdy jsem rodičům neříkal jménem a tetám , strýcům, prarodičům taky ne, nevím, přijde mi oslovování rodičů jménem nepatřičné, neodsuzuji to, ale sám za sebe říkám, že je to pro mne nezvyk a tahá mi to uši.

Dnešní společnost je schopna tolerovat soužití dvou osob stejného pohlaví, ale ne už aby měli dítě, netlačte na společnost, vyčkejte, ono to přijde, jednou .....
18. 03. 2010 | 13:29

Čochtan napsal(a):

Petře,
dítě se bude muset ráno podívat, kdo z rodičů je dole a kdo nahoře. Pak bude vědět, kdo je ten den tatínek a kdo maminka.
Možná to bude lepší pro ně než jejich cikánská rodina. Pro český národ je také lepší malý teplouš, než v čórování vyučené cikáně.
18. 03. 2010 | 13:31

Zuzka napsal(a):

Petře, proč by někdo musel "hrát" tátu, když se o dítě starají dvě ženy? Po válce, když spousta rodin přišla o tátu, se o děti staraly matky a babičky nebo tety, a myslíte, že řešily, kdo bude hrát tátu? Vždyť je to pitomost...
18. 03. 2010 | 13:36

Freya napsal(a):

prumerny gay vystrida i pres 100 partneru rocne, pricemz vetsinou jde rychly styk v gay klubech, s prostituty atd.

mezi nove nakazenymi HIV u nas je 55% homosexualu, pritom v populaci zaujimaji jen 2 az 4% podil

Homosexualove nejsou normalni lide jen s orientaci na stejne pohlavi. Homosexualita se vyznacuje i dusevni nevyrovnanosti, sklony k sexualni perverzite i pedofilii.
18. 03. 2010 | 13:41

Hans napsal(a):

Nejhorší na pádu komunismu je to, že se najednou vyrojili osoby s tak debilními názory a jsou schopni se ještě dostat do funkcí. Dětí je nadbytek v dětských domovech proto, že úřady dělají neskutečné obstrukce případnám zájemcům z řad heterosexuálních rodičů. Je to v zájmu pracovníků dět. dom,ovů. protože co by dělaly v případně vyprázdnění? Proč ve Slovinsku není ani jedno dítě v dětském domově, aniž by povolili adopci teploušům? Vaše názory se vůbec vymykají normálním. Ať to jsou vaše požadavky pro nadstandartní pomoc pro cikány a teď nové téma, adopce děti teploušům. Možná by jste je chtěla přednostně umísťovat na fary. Zvláště chlapečky. Tam by se o něurčitě také dobře postarali.
18. 03. 2010 | 13:54

Stařeček napsal(a):

paní Stehlíková, ještě jsem nějak nestrávil možnost, aby třeba chlapce vychovávali dva homosexuálové. Nějak mně tu uniká správný vzor. Děti jsou zvídavé a většinou vidí i to co my si myslíme, že nevidí. Opravdu je to dobré a co na to říkají odborníci? Nemyslím někteří odborníci.
18. 03. 2010 | 13:54

citizen napsal(a):

Kdy přijme Česko polygamii a polyandrii jako alternativní model?
18. 03. 2010 | 13:55

Bořek napsal(a):

Paní Almaskyzy vyblila další moudra. Posílena moudry pana Hromady, homosexuologa Procházky co rád dělá erudované poradenství pro ženy až po pana Hlavatého a jeho pšítele.
Pan Dušek to podcenil. V okolí paní Almaskyzy je to jak na Českých drahách ....

a tito nám vládnou !

Tedy volme zelené s příchutí růžové. Za šťastný Čechistán!!!
18. 03. 2010 | 13:55

Stehlík napsal(a):

Podívejte se na českou realitu:

Dítě vychovává matka a dítě je odtrženo od táty, který plní funkci peněženky

Budoucnost: Dítě bude odtrženo i od nich a budou je vychovávat osoby, které si pletou vaginu s řitním ústím.

A to jsou lidská práva podle kazašských myslitelek.
18. 03. 2010 | 14:00

Stařeček napsal(a):

pro Zuzku. Po válce pravděpodobně vychovávaly dítě dvě ženy. Předpokládám ovšem, že se jednalo většinou o rodinné příslušnice a ne o lesbický pár. Správnou výchovu chlapce dvouma homosexuály si opravdu neumím představit. Snad mne omlouvá můj dost vysoký věk.
18. 03. 2010 | 14:01

Dick napsal(a):

Prosím, skončete již své působení v politice, neboť naší společnosti vědomě škodíte. Zkuste jinou zemi, třeba Vaši "matčinu" (viz původní termín "otčina") obdarovávat nápady.
Proti adopci G-L páry mám několik námitek. Za prvé - je nedostatek dětí k adopci v normálních rodinách, zde jde o podobnou "show" jako jsou pochody Vašich milých ubližovaných… Za druhé, i vtištění je pro výchovu dětí důležité, ne jen genetická výbava. A vtisknout dětem stejnopohlavní model MŮŽE být pro jejich další vývoj fatální. Vašimi milými Zelenými všude vnucovaný "princip předběžné opatrnosti" náhle neplatí? Za třetí - je skrývaným faktem, že homosexuálové cíleně vyhledávají mladší a neopotřebované objekty svých vášní, většina adoptovaných chlapců tak bude ve velkém nebezpečí. Za čtvrté - je mi jasné, že se nevyhneme občasné situaci, kdy dítě má jednopohlavní rodinu. U mužů to nehrozí, neboť nemohou otěhotnět a proto k dítěti nemohou přijít "omylem". Pokud dítě zplodí, sorry, pak nejsou homosexuálové! U žen se taková událost přihodit může a tak holt občas vyrůstá děcko s maminkou a tetou. Nehoruji tady pro to, aby jim bylo odebráno, to v žádném případě. Ale sám jsem vyrůstal vychováván matakou a její sestrou a musím konstatovat, že jde o velice nevhodný model rodiny. Dalo mi mnoho práce tuto zátěž z dětství překonat.
18. 03. 2010 | 14:05

murray napsal(a):

... když slyším paní Džamilku, nedivím se, že chtějí zdravotní ústavy zrušit. Tato paní je totiž posilou jednou z nich. Za pěkný peníz, se 100% osobním ohodnocením.

Tedy rozpusťme tedy zdravoťáky i s paní Džamilkou !!

Fandím panu Vítovi a panu Bc., co spolu rádi lyžují. Džamilka jim určitě sežene nějaké dítě k adopci.
18. 03. 2010 | 14:06

Rekviem napsal(a):

Bridí se mi homosexuálové. Zvláště ty, "mužského rodu" ověšaný různyma řetízkama,náramkama, prstýnkama, atd. Je to k poblití.
18. 03. 2010 | 14:08

Carlos V. napsal(a):

Nadherna logika.

Definice normality neexistuje. Tedy, ve statistice ano, ale ve spolecenskych vedach ne, protoze pak by se mimo normu mohli dostat ti, ktere chceme "v norme" mit.

Takze podle logiky pi Stehlikove mohli deti vychovavat treba nejen pary, ale i trojice, cvterice a skupiny vubec. Nebo treba pravnicke osoby ? Zajmova sdruzeni - a co treba politicke strany ?

Jednu takovou stranu meli i v Holandsku - jen nevim, jak se tak pedopartai spravne jmenovala.
18. 03. 2010 | 14:12

Ruth napsal(a):

.... ad Rekviem.

zajdi si do "Domu světla" v Malého 3 v Karlíně. Tam se líbají chlapi běžně, mnozí z nich jsou HIV+.

To je chuťovka lepší než Lipperta. A ještě jsou dotováni ministestvy, magistrátem a neinformovanými lidmi co přispívají na tzv. "červenou stužku" (ne tužku, pane Dušku !) - to se to rýmuje !
18. 03. 2010 | 14:25

Stařeček napsal(a):

paní Stehlíková už to tu někdo psal. Proč své úsilí nevěnujete zlepšení přístupu heterosexuálních párů k adopci dětí. Proč chcete vehnat děti a to zvláště do rukou homosexuálního páru. Ted lidem s vysokou promiskuitou a pohlavním apetitem. Já mám v rodině tři manželské páry, které z důvodu onemocnění matky adoptovaly dítě. Jeden pár po několikaletém úsilí adoptoval druhé dítě. Nedovedete si představit ty překázky, ta školení, testy atd. co museli absolvovat v době asi čtyř let, než druhé dítě dostaly a to i při vědomí komise, že rodina je dobře zabezpečena a o první dítě se vzorně stará. Stará tak jak málokterá jiná rodina.
18. 03. 2010 | 14:27

Jamilah napsal(a):

Džamila, Džamila v AlmaAtě s tátou vlky lovila.
Džamila, Džamila, přijela voslu, hned nám radila.
18. 03. 2010 | 14:49

Karel napsal(a):

ADOPCE DĚTÍ HOMOSEXUÁLY JE ZLOČIN NA DÍTĚTI!Kdo to ze zákonodárců povolí je zločinec !Dojde tím ke zničení krásného dětství dítětě a výraznému narušení psychiky dítětě vlivem dlouhodobého stresu !Tomuto dítěti se budou spolužáci ve škole vysmívat,že jeho otcové jsou BU.......!Jeden homosexuální herec v televizi uvedl,že se ho zeptala herečka Simona Stašová zda je buz.....!Tento herec je dospělý ,tak to unesl.Ale dítě by to neuneslo !Jen zločinec může povolit adoptování dětí homosexuály.Ač se to příznivcům homo nelíbí homosexualita je úchylka !!!!!!
18. 03. 2010 | 14:49

Zemědělec napsal(a):

Paní STEHLÍKOVÁ,píšete, že zákon má lidem sloužit. A co špatný zákon? Teď z jiného soudku, historie nás učí, že všechny vyspělé civilizace kde promiskuita a homosexualní orientace a to především převzatá jako styl života společnosti , vedly k zániku civilizace viz Řim, Egypt. Zdravě orientované, primitivní kmeny Germánů, Tatarů, Kumánů, Slovanů a další kmeny které přitáhly do Evropy je lechce pokořili a doslova vyhubili. Také v přírodě, když se vyskytne homosexexuálně orientovaný tvor, tak ho jeho živočišný druh zahubí.To je ochrana druhu před vyhynutím a zabránění genetickým úchylkám. Bohužel naše zbabělá pseudodemokratická společnost, se zama postupně demontuje a ničí jak hospodářsky,tak společensky, o reprodukci ani nemluvě. Zdravě orientované národy nám v brzké době nakopou do zadku. Nyní válčíme ještě mimo naše teritorium, ale v brzké době budeme muset hájit naši civilizaci tady doma, ale proto, že naše zbabělost a falešná humanita nezná mezí, tak nám přistěhovalci, islamisté a jejich mešity, jejich víra , která má navrch na římskokatolickou věroukou, plnou homosexuálů a zvrácených názorů, nakope slušně řečeno do hader.Všimněte si židů a homosexuality. Co myslíte?
18. 03. 2010 | 14:55

Karamel napsal(a):

Paní Stehlíková .
Snažně Vás prosím,aby jste už konečně odešla z politiky a přestala škodit lidem této země.
Děkuji.
18. 03. 2010 | 15:09

dzamilastehlikova napsal(a):

Všem odpůrcům vážně doporučuji jít se podívat do ústavů, na děti, o které není
zájem, děti odlišného etnika, sourozenecké skupiny, děti handicapované či děti staršího věku.
Ministerstvo práce a sociálních věcí nemá dostatečnou síť žadatelů a potřebuje ji rozšiřovat. Nemáme ani dostatek kvalifikovaných pěstounů! Neexistuje solidní výzkum dokazující škodlivost homosexuální rodiny na
vývoj dítěte, ale naopak existuje bezpočet výzkumů dokazujících, že dítě je poškozováno,
pokud vyrůstá v ústavní výchově.
18. 03. 2010 | 15:37

Antropolog napsal(a):

ad CARLOS V.: Jednoznačně nejlepší příspěvek v diskuzi, pane!

CITACE: "Takze podle logiky pi Stehlikove mohli deti vychovavat treba nejen pary, ale i trojice, cvterice a skupiny vubec. Nebo treba pravnicke osoby? Zajmova sdruzeni - a co treba politicke strany?"

A já jen přidávám - církve, armády a hipíky. Po porodu budeme v New Brave World děti pěstovat. Jako kytky.

Né nesmějte se. Když už neplatí táta-máma-dítě, tak proč se s "pokrokem" zastavit? Proč diskriminovat?
18. 03. 2010 | 15:37

gogo napsal(a):

Pani Stehlikova, tvrdite, ze "alternativní model rodinné výchovy, který je pro dítě nesrovnatelně hodnotnější, než výchova ústavní v době, kdy je v dětských domovech tolik dětí, marně čekajících na osvojení." Vite vubec, ze adoptovat lze pouze deti tzv. pravne volne k adopci a ze pocet techto pravne volnych deti je vyrazne nizsi, nez pocet zajemcu? Jak to, ze tento fakt neuvadite? Bud to nevite nebo se zamerne podilite na sireni lzi v ramci propagandy politicke korektnosti - nove totality. Obecne musim opet konstatovat, ze Vase nazory jsou vyrazne mensinove a extremni a ja osobne nebudu nikdy volit stranu, za kterou byste Vy bud kandidovala nebo byla nominovana do verejne funkce.
18. 03. 2010 | 15:40

dzamilastehlikova napsal(a):

Také souhlasím s tím, že podpora pěstounů a adoptivních rodičů by měla být masivnější. Je zde spousta problémů a administrativních překážek, dítě je tak zvaně "volné" k adopci až už pomalu vyroste, stačí že biologická matka napíše jednou za půlroku pohled, jinak se o dítě nezajímá. Ano, všichni máte pravdu, že nejdříve by se měl řešit problém se spoustou dětí v ústavech, samotné umožnění adopcí registrovaným partnerem situaci nezahrání.
18. 03. 2010 | 15:40

Bo Anderson napsal(a):

Měla byste spíše prosazovat zákon o povinné léčbě těchto deviací a ne je podporovat.Zachvíli bude necigán,nehomo ohrožený druh.Takoví lidé jako Vy kálí do vlastního hnízda a to je pro vlastní hlavou myslící lidi nebezpečné!
18. 03. 2010 | 15:41

dzamilastehlikova napsal(a):

Vazeny Bo Anderson, povinná léčba těchto jak říkate deviací byla - za Stalina a za Hitlera. Hitler to řešil nejradikalněji - plynovými komorami.
18. 03. 2010 | 15:43

dzamilastehlikova napsal(a):

Pan Hans napsal, že nejhorší na pádu komunismu je to, že se najednou vyrojili osoby s tak debilními názory a jsou schopni se ještě dostat do funkcí. To je svoboda slova a svoboda projevu. Také s tím mívám obrovský problém, když vidím povolený pochod neonacistů - ale je to svoboda shromažďování. Demokracie je demokracie.
18. 03. 2010 | 15:48

dzamilastehlikova napsal(a):

Pane Karlos, politická strana není intimní rodinná skupina, kde se všichni navzajem milují. Ale rodina - ano, a to může být i širší, s prarodiči a dalšími příbuznými. Jsme příliš rychle zvykli na tzv. nukleární rodinu - rodiče a děti. Ještě před stoletím to byla daleko širší rodina. A ještě k té straně - politická strana je daleko horším prostředím pro dítě, než jakýkoliv ústav, neboť je nekonečným soubojem o moc. Zapomeňte na nějakou lásku.
18. 03. 2010 | 15:53

Bo Anderson napsal(a):

Paní Stehliková takže homosexualita je podle Vás normální?Je velmi nebezpečné ustupovat jakýmkoli menšinám.Vy politici stále nevidíte že začal boj o naše přežití.Obávám se že díky lidem Vašich názorů už je to 0 k jedné a hrajem do tří.
18. 03. 2010 | 15:57

dzamilastehlikova napsal(a):

Ano, Bo Andersone. Homosexualita není chorobou, tedy není nenormální, byla dávno vyňata se seznamu nemocí.
18. 03. 2010 | 15:59

yara ze země krys napsal(a):

Doporučuji svěřovat děti také do výchovy pedofilům, protože oni jediní je mají opravdu ale opravdu rádi!
Ps.
Zajímala by mě reakce občanů v Kazachstánu (odkud pí.Stehlíková pochází)na její názory. To by bylo asi půvabné.
18. 03. 2010 | 16:11

Virlex napsal(a):

Homosexualita? Naprosto zavádějící pojem. Daleko správnější je starší výraz homoerotika, protože vystihuje podstatu: tyto vztahy jsou biologicky jalové (sexualita má reprodukční funkci). Nejde o žádnou "lásku", náýbrž o uspokojování požitků, tedy o erotiku - tedy vzájemnou či společnou masturbaci. Pro uspokojení tužby, která je v podstatě choutkou, by měly bý dávány všanc osudy dětí? Dítě vychovávané v náhražkové rodině, kde vše je atrapou, brzy začne tyto "pseudordiče" nenávidět, protože jejich vinou se stane ve svém společenství páriou - a nedicte se tomu, děti každou anomálii vycítí. (Být homoerotikem není "normální", tak jako není normální mít na noze 6 prstů... jenže šestiprstí nedemonstrují, že šest prstů je normální... a proto nikomu nevadí).
18. 03. 2010 | 16:15

karla napsal(a):

dobry den, jen bych vam chtela podekovat, ze mate vydrz odpovidat v diskuzi, vest dialog a snazit se vzdelat i ty, co tu pod plastikem anonymity demagogicky utoci a nevedou vecnou debatu. hezky den!
18. 03. 2010 | 16:16

sasa napsal(a):

pani Stehlikova, jak definujete rodinu? Nebo uz neplati, ze rodina j zaklad statu?
18. 03. 2010 | 16:22

ab napsal(a):

Chápu snahu odstranit diskriminaci vyplývající z odlišné sexuální orientace v případech žádostí o adopce dětí. Proč se ale problém redukuje pouze na homosexuály? Pod odlišnou sexuální orientaci patří také fetišisté, zoofilové, pedofilové a další.
18. 03. 2010 | 16:23

dzamilastehlikova napsal(a):

Saso, rodina JE základ státu.Nechtějte po mě definici, těch je ve slovnicích na tucty. Ale v každé definici najdete, že jednou z funkcí rodiny vychovavat děti. V tom se asi shodneme. Neshodneme se asi na tom, kdo může a kdo nesmí plnit rodičovskou funkci. Můj názor je, že ten, kdo dítě miluje a řadně se o něj stará, aniž by dítěti ublížil nebo poškodil jeho vývoj, plní funkci rodiče bez ohledu na jeho sexuální orientaci.
18. 03. 2010 | 16:32

dzamilastehlikova napsal(a):

Abe, to je omyl, to co jste vyjmenoval, zoofilie apod. jsou parafilie - PORUCHY sexuální preference, které patří do učebnic psychiatrie. Homosexualita v seznamu nemocí není. Zrovnas nedávno vyšla dobrá učebnice sexuologie od prof. Petra Weisse, doporučuji.
18. 03. 2010 | 16:35

yara ze země krys napsal(a):

Karlo, Karlo, tak lidé tu demagogicky útočí a nevedou věcnou debatu? Víte, jde tu o jednu zásadní věc, že homosexuálové (lesby mě nějak nevadí) se snaží neustále vsuderovávat většinové heterosex. části společnosti, že jejich sexuální praktiky (vč. sexu do rekta atd.)jsou naprosno normální. Nejsou normální! To, že část z nich je navíc "pod obojí" přináší společnosti celou řadu velmi nebezpečných nemocí,
u kterých navíc mikrobiální nákaza postupuje u odolných jedinců měsíce ale třeba i roky. Heterosexuální část společnosti je od nich naopak těmito praktikami velmi ohrožována. Tolerance má své meze!
18. 03. 2010 | 16:35

dzamilastehlikova napsal(a):

Díky Karlo za podporu, myslím si, že to chce čas, aby si lidé zvykli na existenci jiných modelů rodiny a výchovy. Před sto lety na sňatek černocha s běloškou nikdo nemohl ani pomyslet, nyní někde v New Yorku takové páry potkate na každém kroku.
18. 03. 2010 | 16:37

dzamilastehlikova napsal(a):

Važená Yaro, víte že sex do rekta, který považujete za nenormální, provozuje až 20 % heterosexuálních párů? Jsou nenormální? Je to jedná z nejběžnějších sexuálních praktik, stejně stará jako lidstvo samo. Dokonce před 200 lety v Anglii to byla praktila nejrozšířenější, protože to byla metoda antikoncepce.
18. 03. 2010 | 16:40

yara ze země krys napsal(a):

Paní Džamilo cituji Vás:
Před sto lety na sňatek černocha s běloškou nikdo nemohl ani pomyslet, nyní někde v New Yorku takové páry potkate na každém kroku.
Ale všimněte si, jsou to pořád muž a žena!
18. 03. 2010 | 16:43

dzamilastehlikova napsal(a):

Ještě musím dodat, že Yara má naprosto pravdu, když píše, že anální styk je rizikovější z hlediska přenosu HIV/AIDS. Proto je tak důležité aby se jak homo-, tak heterosexuální pár vždy chránil kondomem, a to nejen během análního či vaginálního, ale i během orálního sexu. Pozor, heterosexuální přenos je rovněž velmi častým způsobem přenosu infekce HIV/AIDS a věřte, nemohou za to homosexuálové, ale naše nezodpovědné sexuální chování!
18. 03. 2010 | 16:44

dzamilastehlikova napsal(a):

Vážená Yaro, myslela jsem tím změnu stereotypu, to, že pokud něco dnes neschvalujeme, zítra může stát normou.
18. 03. 2010 | 16:47

yara ze země krys napsal(a):

Paní Džamilo, bohudík výzkum a věda trochu pokročila a dnes je jisté a dokázáno, že za celou řadou nemocí jsou virové, bakteriální a parazitální nákazy! Část těchto nákaz nezničíte ani důkladným omýváním
penisu muže. Jen základních parazitů je kolem devadesáti skupin. Některé jsou velmi odolné
a mají rozměr mikrometrů. Lékaři se tím moc nezabývají, kdo by se
chtěl hrabat v hov..., třeba u rakoviny jater nebo slinivky asistuje často nematoda fasciolopsis buskii aj. Např. 80%
Francouzů má v sobě toxoplasmózu,
která velmi ovlivňuje chování člověka. Z Ruska je sem zatažen Echinokok aj. neřádstva. Mohu pokračovat, ale za propagováním sexu do rekta jsou často gayové!
18. 03. 2010 | 16:54

Virlex napsal(a):

To, že je homoerotika vyňatá ze seznamu nemocí, není nic než politikum. Lze se domnívat, že budou-li stále u vesla stejné vlivové skupiny jako dosud, budou do několika let "normálními" i zoofilové...

Takže ještě jednou: u homofilů nejde o žádnou sexualitu, protože je programově vyloučena základní biologická funkce sexuality, ale pouze o erotiku, v tomto případě konkrétně o masturbační aranžmá.

Čím silněji je zastoupen v opsobnostní struktuře homoerotiků prvek náhražkovitosti - atrapovitosti, tím křečovitěji se snaží potižení získávat atributy "normálnosti". Dítě u homoerotického páíru nemůže být subjektem, njýbržý pouze objektem, rekvizitou, která má potgvrzovat iluzorní status normálnosti.
18. 03. 2010 | 16:56

Antropolog napsal(a):

AUTORKA: "věřte, nemohou za to homosexuálové, ale naše nezodpovědné sexuální chování!"

Připomíná mi to argument, že za krádeže není odpovědný zloděj, ale ten, co nechal odemčeno.

Nebo že za znásilnění může sama žena, protože se před deprivovanými muslimskými uprchlíky ze Somálska příliš odhalovala. Nedávno právě takhle argumentovala norská sociální antropoložka při reakci na množící se znásilnění v Oslu.

ANO, promiskuitní lidé, kteří dobrovolně vystavují sebe i okolí smrtelným chorobám jsou kriminálními živly. ANO, patří sem velké procento homosexuálů (tak jako velké množství cikánů patří mezi zloděje). ANO, je to jejich vina. Jsou to dospělí, svéprávní (homosexualita už není úchylka) lidé. Mají nést zodpovědnost za své destruktivní jednání.
18. 03. 2010 | 17:00

dzamilastehlikova napsal(a):

Vždyť ano. Mohou za to nezodpovědní promiskuitní jedici, dokonce i HIV pozitivní lidé, kteří o tom vědí a nechrání se - u nás je to trestné. Ale takhle se může chovat jak gay, tak heterosexual.
18. 03. 2010 | 17:06

Antropolog napsal(a):

dzamilastehlikova: Budiž, proti tomu žádná, paní.

Jak si vysvětlujete abnormální výskyt pohlavních chorob a promiskuity u homosexuálů (mohu vyhrabat čísla budete-li mít zájem)?

To je totiž mj. důvod, proč byla epidemie AIDS v 80. letech spojována s homosexualitou. Do velké míry se tento stereotyp zakládal na faktech.
18. 03. 2010 | 17:09

Virlex napsal(a):

Stehlíková

Mohou se tak chovat jak normální lidé, tak heterofobové (proč používáte slangový výrauz "gay", který odpovídá zhruba českému "buzerant"?), jenže právě kvůli zúženému okruhu potenciáních partnerů je u homoerotiků vysoká promiskuita.
18. 03. 2010 | 17:11

yara ze země krys napsal(a):

Už musím končit. Napadám mě jen jedno: Ať si ho každý strká kam chce, třeba i do včelího úlu a zabouchá. Hlavně nesmí mi to někdo vnucovat, jako že to je normální!
18. 03. 2010 | 17:11

dzamilastehlikova napsal(a):

Pane Anmtropologu, ten trend stále trvá, neboť až 75 % přenosu HIV infekce v ČR v minulém roce proběhlo homosexuální cestou. Tento trend je v celé Evropě a příčinou tohoto nárůstu v posledních 3 letech je zřejmě rizikové sexuální chování zejména mladých gayů a bisexuálů, které netrápí strach z AIDS tak, jak tomu bylo v devadesatých letech. Musí se to stále připomínat.
18. 03. 2010 | 17:13

dzamilastehlikova napsal(a):

Pane Anmtropologu, ten trend stále trvá, neboť až 75 % přenosu HIV infekce v ČR v minulém roce proběhlo homosexuální cestou. Tento trend je v celé Evropě a příčinou tohoto nárůstu v posledních 3 letech je zřejmě rizikové sexuální chování zejména mladých gayů a bisexuálů, které netrápí strach z AIDS tak, jak tomu bylo v devadesatých letech. Musí se to stále připomínat.
18. 03. 2010 | 17:13

Peté napsal(a):

Vážená paní DZ, vaše láska k homosexuálům je až dojemná. Snaha toho vašeho Havlova bratrstva o vytvoření nového světa bez hranic se smíchanými národy i rasami, rozbitým systémem tradiční rodiny a rozvrácenou morálkou je opravdu velmu průhledná. Tradiční rodina je základem národa a tím pádem i národní kultury a národního cítění a to je to, co se snaží ta vaše eskadra rozbít a zničit. Natahat navíc do Evropy přistěhovalce, podporovat líné nepracující menšiny a podporovat feminismus, který je dalším nástrojem k rozbití klasické rodiny. Homosexualita je prostě nemoc/úchylka a měla by se léčit. To vaše trapné se ohánění Hitlerem a Stalinem je k zblití a z vás je mi také špatně.
18. 03. 2010 | 17:14

Antropolog napsal(a):

VIRLEX: jenže právě kvůli zúženému okruhu potenciáních partnerů je u homoerotiků vysoká promiskuita.

Absurdní nesmysl, který nemá oporu v realitě. Máte za to, že na české vesnici kvete promiskuita, zatím co v Praze je "in" monogamie? Rozdíl v počtu potenciálních partnerů by tomu nasvědčoval...
18. 03. 2010 | 17:15

Xavier napsal(a):

Paní Stehlíková!

Vaše argumentování komunistickým režimem jako represivním aparátem vůči "sexuálním menšinám" je historicky zcestné. Byl to naopak Sovětský svaz pod vedením V.I. Lenina, který jako první "osvobodil" jednotlivce z vykořisťovatelského řádu jménem manželství (když postavil manželství na úroveň občanské dohody a rozvod učinil otázkou několika minut), ženu z područí mužova ( a uvolnil ji tak pro výrobu), ženu z mateřského jha (když jako první zavedl legální potraty v jakémkoliv stádiu těhotenství) a děti z područí rodičů (umísťováním do státních institucí od útlého věku). Radomír Malý ve své analýze těchto sovětských výdobytků poznamenává:
"Ve Velké sovětské encyklopedii přední propagandista Magnus Hirschfeld, sám gay, velebil sovětský režim za to, že údajně zrovnoprávnil homosexuály s heterosexuály. Skutečnost, že tato první sexuální revoluce v dějinách, toto údajné „osvobození lidské pohlavnosti“, jak psal tehdejší bolševický tisk, proběhlo v těsné souvislosti s nejbestiálnějším masovým terorem a třídní genocidou komunistického režimu, dává celému fenoménu jednoznačné vysvědčení. Pohrdání rodinou, které je v bolševické ideologii hluboce zakódováno, vysvítá nejjasněji z literární glorifikace 12letého Pavla Morozova, jenž neváhal udat vlastního otce jako kulaka a „třídního nepřítele“."

Patrně nebudu jediný, kdo váš dnešní příspěvek bude charakterizovat jako prosáklý bolševickou ideologií skrz naskrz. Vaše strana by si měla dát do znaku meloun - zelená slupka a červený vnitřek. Přestaňte se prosím dojemně ukrývat za potřeby dětí v ústavech, je to hodně málo přesvědčivé. Umístění do domácností dvou homosexuálních jedinců (kterou vy ideologicky označujete za rodinu), by se rovnalo hašení požáru benzínem. Mimochodem, když se nás tady snažíte přesvědčit údaji o tom, jak výchova v HS soužitích nenechává žádný negativní vliv na děti, proč zároveň neuvedete průměrnou délku trvání takového soužití (samozřejmě, vědecky doloženou)? Není to náhodou proto, že by se o soužití či svazku vlastně nedalo mluvit? Ve jménu potřeb zanedbaných dětí si přihříváte svoji neomarxisticko-leninskou polívčičku, tentokrát po vzoru soudruhů ze Západu. Já na ni chuť rozhodně nemám!
18. 03. 2010 | 17:15

Antropolog napsal(a):

dzamilastehlikova: Děkuji za odpověd.
18. 03. 2010 | 17:16

David napsal(a):

Antropolod: jak si vysvetlujete, ze v zemich kupr africkych, kde homosexualita de facto "neexistuje", protoze je s ni spojeno akutni ohrozeni zivota ve forme ubiti davem, a kde teda je 100% heterosexualu, je treba i vice nez polovina dospele populace HIV pozitivni?? kdyz si to prevedete na absolutni cisla, dospejete hrave k tomu, ze 99% pozitivnich HIV na svete jsou heterosexualni... takze asi verite dle klasika jen te statistice, kterou si sam zfalsujete, ze?? :)))
18. 03. 2010 | 17:16

dzamilastehlikova napsal(a):

Klasická rodina má krizi nikoliv kvůli feminismu, Peté, či kvůli homosexuálům. O žádnou lásku navíc nejde, jen o úctu k lidské důstojnosti. To mám asi z toho mého lékařského povolání.
18. 03. 2010 | 17:17

dzamilastehlikova napsal(a):

Davide, v Africe většina přenosu se děje heterosexuální cestou. Otec od rodiny jede z věsnice do města vydělavat, jako správný africký muž nemůže být bez ženy, ve městě se nakází od prostitutky, přiveze HIV domů, žena nemá právo chtít kondom, protože ženy v Africe nemají práva, narodí se HIV pozitivní dítě a tak dokola. Je to obrovský problém. Cestu OSN vidí mj. v posilování práv žen.
18. 03. 2010 | 17:20

Virelx napsal(a):

Antropolog

Vaše námitka by platila za předpopkladu, že obyvatel české vesnice je bez výjimky nucen vyhledat si partnera pouze z vesnice.
Jelikož tomu tak ovšem není, je absurdní právě ta vaše námitka.
(Vysoká frekvence promiskuity v řečené minoritě je zunámé faktum).
18. 03. 2010 | 17:24

dzamilastehlikova napsal(a):

Pane Xaviere, Pavla Morozova také nemám ráda, je to příklad, co může komunismus provést s rodinou a s dítětem. Vychovat zrůdu. Trvání gay svazků (registrovaných partnerství) se nelíší od trvání manželství, pro ČR je ještě kratká doba pro statistiku, ale vypadá to také dobře. Trochu hůř na tom jsou kupodivu lesbické páry, to bude aso tím, že sociální okolí o jejich svazku často neví a není tam sociální tlak na udržení soužití. Co se týče mého článku, mám pocit, že není bolševistický, ale spíše liberální - někdo z čtenářů se právě zalitoval, že nevládne bolševik, za kterého se takové članky jistě nepsaly.
18. 03. 2010 | 17:28

Peté napsal(a):

Úctou se prosím neohánějte, k nemocným lidem máme myslím všichni úctu (tak jako k těm zdravým). Proč není vidět, že by jste stejnou úctu projevovala např. rodinám, které o dítě z nějakých tragických důvodů přišly nebo párům, které se léta snaží adoptovat dítě, ale ani jako ministrině jste pro ně nic konkrétního nedokázala udělat ? Místo toho chodíte demonstrativně s buzíkama v průvodech. Nevím, jestli lžete záměrně nebo ne, ale klasická rodina má krizi i kvůli feminismu. Vidím to v životě kolem sebe. Jsou i další faktory jako stres např. z čím dál větších nároků na lidi v práci za mrzký peníz, nedostatek školek (co jste pro ně udělala ?), babičky pokud můžou tak makají taky, protože z důchodu mají tak akorát na chleba, topení a vánoční dárky pro vnoučata.
18. 03. 2010 | 17:29

Antropolog napsal(a):

DAVID: K textu pí Stehlíkové přidávám...

Při análních styku máte až o 1100% vyšší pravděpodobnost, že dojde k přenosu HIV. Vzniká velké množství oděrků, zejména u ženy.

Anální styk je v Africe používán běžně jako forma antikoncepce (stejně jako v Anglii před 200 lety jak podotkla pí Stehlíková). Náhražka kondomu.

Černoši o nebezpečí nákazy mimo pohlavní styk nejsou vzděláni (můžete se ptát proč), konec konců prezident JAR věří, že sex s děvkou ho neohrozí pokud se dodatečně osprchuje.

Pak jsou tu jiní, docela jiní Afričané, kteří si nezadají s Adolfem Eichmannem.

Simon Mol: http://cz.altermedia.info/z...

Bojovník s rasizmem a xenofóbií nakazil před svou smrtí 14-40 polských bojovnic s rasizmem HIV. Používání gumy běloškou považoval za projev rasizmu a o své nemoci věděl už při zažádání o azyl v Polsku...
18. 03. 2010 | 17:30

fafnir napsal(a):

zdá se mi že sním sen šílencův.Předevčírem nápad min školství,že se ve školách bude celá populace učit cikánsky,aby těch 10 cikánů co se odhodlají vstát cítilo ve škole jako doma.Prý dobrovolně,asi jako bylo dobrovolné členství v ROH za bolševika.Dnes se mluví o právu homosexuálů na dítě.Dokonce se autorka ohání puncovaným lhářem homosexuálem Hromadou,který,jak si každý pamatuje,při požadavku uzákonění registrovaného partnerství tvrdil,že se vžádném případě nebude jednat o adopcích dětí.Navíc se autorka ohání ústavním právem na dítě.To už je vrchol drzosti.Na co mají ještě hosexuálové ústavní právo.Na to aby jim každý na požádání podržel.
Je třeba si uvědomit,že registrovaní homosexuální partneři rozhodně nejsou normální rodina,i když to autorka tvrdí.Homosexuál je úchylka,mrtvá věte,z biologického hlediska.Z biologického hledika je normální zajištění pokračování druhu.To splněno není ani náhodou.
A ještě se nikdo z obhájců tohoto nepřirozeného požadavku nezabýval technikáliemi.Jaké dítě hodlají adoptovat.To dva tatínkové dostanou do opatrování 3měsíčního kluka,aby ho v nejlepším případě vychovali k obrazu svému,dvě lesby stejně starou holčičku.Nebo chlapci holčičku a lesby kluka?
Do nedávna jsem byl tolerantní.Ale je vidět,jak se zlu jednou ustoupí pokračuje a chce pohltit stále větší prostor,nakonec ná Džamily budou tvrdit,že bílý heterosexuál je nenormální a podřadná osoba.Soudím,že brzy začne být poptávka po nějaké Wildersově straně.Struna už je dost napjatá.
18. 03. 2010 | 17:35

petr napsal(a):

Vážená paní Stehlíková,
máme přijatu Úmluvu o právech dítěte. Připomenu Vám článek 3 bod 1." Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už
uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány."
1) Jak víte, že by si dítě samo raději nevybralo žít v dětském domově než se stejnopohlavními rodiči?
2) Kdo a jak by byl potrestán v případě, že dítě by z vnitřních či vnějších důvodů psychicky neuneslo, že má stejnopohlavní rodiče?
18. 03. 2010 | 17:38

Antropolog napsal(a):

VIRLEX: Naopak, váš argument by platil v případě, že by homosexuálové byli omezeni pouze na své nejbližší okolí.

Máme inzerci, exkluzivní homo bary, internet. Jen v ČR je gayů a lesbiček půl milionu.

Promiskuita se vyznačuje NESCHOPNOSTÍ nebo NEOCHOTOU navázat hlubší citové pouto se sexuálním partnerem. Nepleťte si promiskuitu s masturbací.

Proto jsem se paní Stehlíkové ptal zda nejsou doprovodným jevem homosexuality i další psychické abnormálnosti, které by vysvětlovali obrovský nepoměr v soukromí majority a této minority.

P.S.: Myslím, že si děláte iluze o mobilitě českých venkovanů. Většina maloměšťáků si udělá dítě prakticky se sousedem.
18. 03. 2010 | 17:41

Antropolog napsal(a):

FAFNIR: "To už je vrchol drzosti.Na co mají ještě hosexuálové ústavní právo.Na to aby jim každý na požádání podržel..."

Ale, ale. Nepředbíhejte! Tohle právo chystají kocábovití pro uprchlíky z Afriky. I v tomhle nás ve Skandinávii předběhli...
18. 03. 2010 | 17:44

Dick napsal(a):

Jde mi smutno z toho, že svobody a lidských práv, jichž jsme se dovolávali v disentu, se nejradikálněji domáhají úchylové a vymýšlejí si (s EUNií v pozadí) stále nová a nová práva, jako je např. nyní "právo na dítě". Nevím, co nás ještě čeká, ale kvůli EUnii a zeleným Khmérům už brzy nebudeme mít ani právo si zatopit v krbu nebo posedět u ohýnku nebo vstoupit do lesa.
18. 03. 2010 | 17:48

dzamilastehlikova napsal(a):

Važený pane Petře, určitě víte, že o adpoci dítěte rozhoduje nezávislý soud - ten musí zohlednit především zájem dítěte. Nehledá se dítě pro pár, ale pro dítě se hledají nejvhodnější rodiče. Na tomto se nic měnit nebude, neboť vycházet ze zájmu dítěte je správně. Pevně věřím, že soud nesvěří dítě, kterému by to dle jeho názoru nesvědčilo, do výchovy stejnopohlavní dvojici. Ta zodpovědnost, alespoň morální, by měla být na tom soudci, neboť on rozhoduje.
18. 03. 2010 | 17:50

dzamilastehlikova napsal(a):

Pane Dick, právo na dítě neexistuje, na prvním místě jsou práva dítěte.
18. 03. 2010 | 17:51

sasa napsal(a):

pani stehlikova: rodina byla vzdy heterosexualni, je od slova rodit. ukolem rodiny je umoznit jejim clenum prezit. pokud tuto funkci rozsirime na cele lidstvo, pak samozrejme muze dite vychovavat kdokoli. otazka zni, jestli to chceme? ja to nechci. chci, aby dite bylo vychovavano v heterosexualni rodine a aby je vychovaval stat prostrednictvim svych instituci: jesle, skola, detsky domov, diagnosticky ustav. vas zpusob vychovy vede k vymizeni role statu a dale bud k anarchii a komunismu, pripadne k fasismu nikoli vsak k demokracii.
18. 03. 2010 | 17:58

dzamilastehlikova napsal(a):

Dámy a pánové, nechci zlehčovat problematiku promiskuity, ale jeden můj znamý sexuolog, spoluautor té velké učebnice Sexuologie kterou jsem zde už doporučovala, definuje tento negativní jev takto: "Promiskutní je každý, kdo měl víc partnerů (partnerek)než já".
18. 03. 2010 | 17:59

Antropolog napsal(a):

dzamilastehlikova: A islámské země (včetně Somálska) mají AIDS pod kontrolou ;-) já jen, aby řeč o souložení nestála.
18. 03. 2010 | 18:01

dzamilastehlikova napsal(a):

Antropolog: Nemají, nemají, nikdo nemá AIDS pod kontrolou, Somálsko je na tom moc špatně. Naprosta demografická devastace je nevyhnutelná. Proto je tak důležitá ochrana lidských práv žen, které jsou tam velmi ohroženou skupinou, neboť ani nemají právo se řádně chránit před nákazou. A když se nakází, tak za to mohou samy, nikoliv muž (manžel) který je nakazil.
18. 03. 2010 | 18:12

Virlex napsal(a):

Promiskuita se vyznačuje NESCHOPNOSTÍ nebo NEOCHOTOU navázat hlubší citové pouto se sexuálním partnerem. Nepleťte si promiskuitu s masturbací.

Přesně tak, to jsem měl na mysli. Homoerotika nepřipouští žádná "hlubší vztah". Homoerotika má masturbační základ.
18. 03. 2010 | 18:18

Xavier napsal(a):

Paní Stehlíková, já bych byl rád, kdybyste mohla uvést zdroje pro svá tvrzení(" Trvání gay svazků (registrovaných partnerství) se nelíší od trvání manželství, pro ČR je ještě kratká doba pro statistiku, ale vypadá to také dobře.")
Ve svém článku upozorňujete na blíže nespecifikované studie ze zahraničí. Já pro své tvrzení, že něco takového, jako je HS partnerství podobné skutečnému manželství existuje tak vzácně, jako se hledá jehla v kupce sena a to jak v parametru vzájemné věrnosti, tak v délce trvání takových soužití, uvádím tato fakta:
R.T. Michael a kolektiv (Boston 1994), Sex in America:
Průměrný počet sexuálních partnerů za život: HOMS: 50 HETS: 4
průměrný počet sex. partnerů v uplynulých 12 měsících: HOMS: 8 HETS: 1.2
McWhirter a Mattison: The Male Couple (1984):
Ze 156 studovaný mužských párů jen 7 uchovalo partnerskou věrnost, ze 100 párů, které spolu byli více jak pět let žádný nedokázal zachovat partnerskou věrnost.
Bell, A.P.: Sexual Preference (1981):
Pouhá 2 procenta zkoumaného vzorku homosexuálů měla za život méně než deset partnerů.

Těším se na vaše data.
18. 03. 2010 | 18:21

andy napsal(a):

Když slyším-V ZÁJMU DÍTĚTE - vyvstane mi obraz, jak si policisti počkali na dítě před školou, násilím jej odvlekli a předali otci v zahraničí, na kterého už dítě skoro zapomnělo.
Nemá to s tématem nic společného, jen to - - V ZÁJMU DÍTĚTE.
18. 03. 2010 | 18:24

vf napsal(a):

Paní Džamila a podobní ženou lidskou společnost do pasti...
Už si přestávám připadat jako normální. Mám jednu ženu , děti a mám diagnózu dle novodobých soudruhů - jsem homofob.
18. 03. 2010 | 18:36

ld napsal(a):

Stehlíková,

ještě pořád chcete danit prostituci?
18. 03. 2010 | 18:37

dzamilastehlikova napsal(a):

Pane Xaviere, tak například: Divorce-Risk Patterns in Same-Sex "Marriages" in Norway and Sweden" by G. Andersson et. al. - když mi pošlete kontakt, pošlu Vám to e-mailem, je to rozsahlá studie a je z Evropy, což je důležité.
Dále:
Allen, Katherine a David Demo. 1995. „The Families of Lesbians and Gay Men: A New Frontier in Family Research.“ Journal of Marriage and the Family 57(1): 111-127.
Golombok, Susan a Fiona L. Tasker. 1994. „Children in Lesbian and Gay Families: Theories and Evidence.“ Annual Review of Sex Research 5: 73–100.
Patterson, Charlotte. 1992. „Children of Lesbian and Gay Parents.“ Child Development 63
(5): 1025–1042.
Victoria Clarke. 2000. „Sameness and Difference in Research on Lesbian Parenting.“ Working Paper, Women’s Studies Research Group, Department of Social Sciences, Loughborough University, Leicestershire, UK.
Gillian Dunne. 2000. „Opting into Motherhood: Lesbians Blurring the Boundaries and Transforming the Meaning of Parenthood and Kinship.“ Gender and Society 14:11-35.
Herek, Gregory. 1998. „Bad Science in the Service of Stigma: A Critique of the Cameron Group’s Survey Studies”. Pp. 223-55 in Stigma and Sexual Orientation: Understanding Prejudice against Lesbians, Gay Men and Bisexuals, ed. by G. Herek. Thousand Oaks, CA: Sage.
Baumrind, Diana. 1995. „Commentary on Sexual Orientation: Reserach and Social Policy Implications.“ In Developmental Psychology 31: 130-36.
Mallon, Gerald P. 2003. Gay Men Choosing Parenthood. New York: Columbia University
Press.
Oswald, Ramona F. 2002. „Resilience within the Family Networks of Lesbians and
Gay Men: Intentionality and Redefi nition.“ Journal of Marriage and the Family 64 (2): 374–383.
Stacey, Judith. 2006. „Gay Parenthood and the Decline of Paternity as We Knew It.“
Sexualities 9 (1): 27–55.
Stacey Judith, Timothy J. Biblarz. 2001. „(How) Does the Sexual Orientation of Parents
Matter?“ American Sociological Review 66 (2): 159–183.
Švab, Alenka. 2007. „Do They Have a Choice? Reproductive Preferences among Lesbians
and Gays in Slovenia.“ Pp. 217–229 in Roman Kuhar, Judit Takács (eds.). Beyond the
Pink Curtain: Everyday Life of LGBT People in Eastern Europe. Ljubljana: Mirovni Inštitut.
Švab, Alenka, Roman Kuhar. 2005. The Unbearable Comfort of Privacy. The Everyday Life
of Gays and Lesbians in Slovenia. Ljubljana: Mirovni Inštitut.
Touroni, Elena, Adrian Coyle. 2002. „Decision Making in Planned Lesbian Parenting:
An Interpretative Phenomenological Analysis.“ Journal of Community and Applied
Social Psychology 12 (3): 194–209.
Kitzinger, Celia a Adrian Coyle. 1995. „Lesbian and Gay Couples: Speaking of Difference.“ The Psychologist 8:64-69.
Nedbálková, Kateřina. 2005. „Lesbické rodiny: mezi stereotypem a autenticitou.“ Biograf - časopis pro biografi ckou a refl exivní sociologii 10 (38): 31–44.
Sokolová, Věra. 2004. „A co děti?...: Gay a lesbické rodičovství.“ Pp. 81–96 in Lenka
Formánková, Kristýna Rytířová (eds.). ABC feminismu. Brno: Nesehnutí.
Sokolová, Věra. 2009. „Otec, otec a dítě: Gay muži a rodičovství.“ In Sociologický časopis/Czech Sociological Review Vol 45/1: 115-145.
Polášková, Eva. 2007. „The Czech Lesbian Family Study: Investigating Family Practices.“
Pp. 201–215 in Roman Kuhar, Judit Takács (eds.). Beyond the Pink Curtain: Everyday Lifeof LGBT People in Eastern Europe. Ljubljana: Mirovni Inštitut.
Polášková, Eva. 2009. Plánovaná lesbická rodina. Brno: Masarykova univerzita.
Jójárt, Paula. 2000. Lesbické ženy a gejovia v role rodičov. Diplomová práce. Bratislava:
Filozofická fakulta Univerzity Komenského.
18. 03. 2010 | 18:43

dzamilastehlikova napsal(a):

Id: Ano, prostituce potřebuje legalizaci a také danit, máte pravdu. Ale je to ´jiné téma.
18. 03. 2010 | 18:45

Virlex napsal(a):

Xavier tu uvedl konkrétní data a jejich zdroje, D. Stehlíková pouze soupis literatury - ale žádná data, která by Xaviera vyvracela.
Popravdě - čísla o homo promoskuitě jsou skutečně otřesná.
18. 03. 2010 | 18:47

lavrentij berija napsal(a):

paní džamilo, sbalte si kufry a táhněte zpět na východ... s sebou si můžete vzít místní bukvice, cigoše a další " vyloučené" exoty. adoraci sodomie si můžete společně užívat třeba v kazachstánu :-))
18. 03. 2010 | 18:49

dzamilastehlikova napsal(a):

Virlexi, pozor, moje data jsou a gay a lesbickém rodičovství, nikoliv o promiskuitě gayů. Na lesby jste nějak pozapoměli, ale právě ony jsou nejčastěji matkami, které vychovávají své dítě s partnerkou.
18. 03. 2010 | 18:50

dzamilastehlikova napsal(a):

Pane Vy ale máte jméno! Ale také podle tohoto jména se chováte. Musí to být nádherný pocit někoho někam deportovat. Nejlépe rovnou do lágrů, jak to dělal skutečný Lavrentij Berija. A děti pak šly do dětských domovů, kde se zříkaly svých rodičů - zrádců. Krása!
18. 03. 2010 | 19:00

Wenda napsal(a):

Je to o toleranci.A ta se mi zdá (v honbě za politickými body) někdy hodně nadsazená.Každý politik-i Vy-jste ochotna tolerovat takové věci,které Vám přinesou hlasy,ať už je to odkudkoliv.Já osobně to beru tak,že podej někomu prst a on ti urve nohu.Ať už jsou to homosexuální páry nebo romské etnikum.Každý má své požadavky.Co kdby jste se věnovala spíše nárokům obyčejných rodin,jejich možnosti seberealizace,zázemí,vzdělávání a výchově.Obyčejná normální rodina je v naší společnosti diskriminovaná ze všech stran-neumí si "vyřvat" sociální dávky ani bydlení,na všechno si musí vydělat vlastníma rukama za neustálého zvyšování cen(kde se ještě navíc tvrdí,že teprve dotahujeme západní státy-leda v cenách,v příjmech nikoli),zavádění "pozitivnmí" diskriminace jen pro jedno etnikum (ostatní ho asi viditelně nepotřebují) a tak dále.Připadám si jako cizinec ve vlastní zemi,kde musím ustupovat některým rádoby menšinám,musím strpět rozhodnutí některých politiků,kteří dávno ztratili soudnost a někdy i zdravý rozum.A na závěr-nejvíce mne fascinuje ,když naši zemi obvi%nují některé zámořské státy z rasismu a sami buď mučí věžně,jsou největším spotřebitelem drog anebo nám dokonce zavedou víza....máme se skutečně od koho učit.
18. 03. 2010 | 19:07

Virlex napsal(a):

D. Stehlíková
Jaká Vaše data? Žádná jste neuvedla - pouze seznam literatury okopírovaný zjevně z něčí práce. Ovšem žáídná čísla.

Lesbičky nejsou ani zdaleka tak agresivní jako mužští homoerotikové, a proto jim také není věnována taková (nbegativní) pozornost.
Homoerotické mužské svazky jsou vysoce nestabilní (jak potvrzují zde prezentovanáí data o promiskuitě), tudíž už jen z tohoto důvodu jsou tito jedinci nevhodní jako osvojitelé.
18. 03. 2010 | 19:13

dzamilastehlikova napsal(a):

Paní Wendo, máte pravdu že vážné problémy s menšinami mají všechny státy, včetně Kanady, tím myslím problémy s domorodci, kterými se Kanada tak chlubila během Olympijských her. Nechápu však, jak možnost adopce dítěte registrovaným partnerem učiní z Vás cizinku ve vlastní zemí? Jak to omezí Vaše práva?
18. 03. 2010 | 19:16

dzamilastehlikova napsal(a):

Pane Virlexi, nevedeme debatu o mužské či gay promiskuitě, což je téma samo o sobě a nechci zatěžovat další diskutující vědeckými texty. Pokud se domnívate, že promiskuita vadí ve výchově dítěte, rovnou to napište jako svůj názor a netrapte ostatní přeposíláním přehledů vědecké literatury, stejně tam nic takového není.
18. 03. 2010 | 19:19

sasa napsal(a):

wenda: problem je v tom, ze pani stehlikova neni soucasti normalni rodiny, je rozvedena
18. 03. 2010 | 19:27

fafnir napsal(a):

Džamila Stehlíková
oni si svoje problémy se svými menšinami jaxi řeší.Ale s našimi menšinami si evidentně po prvotním nadšení nevědí rady.Měla byste Canadu zažalovat za rasismus,nechtějí naše utlačované.
18. 03. 2010 | 19:28

dzamilastehlikova napsal(a):

V ČR se bohužel rozvádí se více než 50 % rodin. To jsme stát nenormálních... Co s tím nešvarem? Měli bychom navrhnout novelu zákona o rodině, zakazující rozvod. To nám lidé určitě poděkují.
18. 03. 2010 | 19:30

Virlex napsal(a):

D. Stehlíková
Už se Vám to navzáíjem plete - já žádné pžehledy literatury neúřeposílám. Že považuji promiskuitu za indikátor nestability svazku, jsem přece jasně uvedl. Tento pohled na věc zcela jistě dop této diskuse patří - i když je z vašeho hlediska negativní, přece se problematiky týká.

Podotýkám, že to není jediný důvod, proč považuji za nevhodné, aby si homoerotické páry pořizovaly dětskýn doplněk ke svému svazku.
18. 03. 2010 | 19:32

dzamilastehlikova napsal(a):

Nejde o homoerotické páry (hezky jste to řekl!) ale děti, které již v těchto párech vyrůstají a tzv. neumístítelné děti z dětských domovů. Točíme se v kruhu. Co navrhujete Vy?
18. 03. 2010 | 19:35

pavla napsal(a):

Paní Stehlíková, doufám, že se nedožiju toho, abychom se smířili a brali jako samozřejmost to, že budeme uznávat i jiné modely výchovy a rodiny, než doposud, jak Vy doufáte. Homosexualita není normální. Protože mi tedy vysvětlete, pokud je to nemoc či odchylka, za kterou nikdo nemůže - neříkám že všichni - proč je tolik leseb ve sportu. Nemají tam snad ženy mužské protějšky? Proč je tolik buz... mezi televizními moderátory a zpěváky? Nemájí ženské protějšky? Mezi běžným obyvatelstvem jich takové množství není. Začali se vynořovat, aby na sebe upozornili a byli něčím odlišní. Nebo jiný příklad. Poslouchala jsem sexy život s Jitkou Asterovou, kdy se hledá láska. Nějaká ani ne 18 slečna měla zájem o známou, se kterou by se ráda vyspala. Když se paní Asterová ptala, proč zrovna chce slečnu, jestli má tuto orientaci a nezkusila to s klukama, tak slečna odpověděla, že s klukama to zkusila, sex se jí líbil, ale chtěla by to zkusit rovněž s holkou. No přece toto není žádná nemoc ani vrozená úchylka. To je čistě rozežranost. Stejně jako jsou rozežraní zpěváci a zazobané hvězdy, které již roupama nevědí co dělat. Snad je těch opravdu postižených nějaké malé procento, ale kvůli tomu nemusíme měnit zákony. Pořád se zastáváte na nepravých místech. S tou cikánštinou ve školách jste naštvali hodně lidí a věřte, čím více budete prosazovat tak pitomé věci, tím více popudíte ostatní normální obyvatelstvo proti nim.
Jestli si myslíte, že si homosex.páry vezmou i postižené děti nebo z menšin, tak jste hodně naivní. A když ano, tak je budou tak akorát zneužívat, protože tyto děti se nebudou umět bránit. A homosexuálové jsou pervezní, promiskuitní a sexuálně více nezdrženliví než heterosexuálové.
Radši se starejte, at adopce pro běžné páry netrvá takovou dobu. Především tady by vám mělo jít o dobro dětí. Jenže je třeba se zviditelňovat kravinami, že?
Jinak jsem si přečetla článek o prý vhozené zápalné láhvi v Ostravě. Musím říct, že fandím paní senátorce Janáčkové a přeju si, aby to bylo tak, jak říká. Ted další právě ve zprávách. Cikáni rozbili hospodu a napadli hosty. No to se máme zastávat takových grázlů? Už běžte do háje s tou vaší ochranou menšin, at tou či onou. Je to jen na nasr...
18. 03. 2010 | 19:48

dzamilastehlikova napsal(a):

Vážená paní Pavlo, chápu váš vztek na rváče či nepoctivce, ale suďme každého podle skutků jeho, nikoliv podle šuplete, kam ho naházíme. V Čechách je většina Romů slušných a pracovitých (o těch ani nevíme!), jen malá část je ve vyloučených lokalitách a má problémy se zákonem. Nemůžeme tvrdit, že ten je homosexuál, a proto bude promiskuitní, a ten je Róm, tak určitě je „nemakačenko…“ Člověk je Petr nebo Pavel, nikoliv Rom, homosexuál či Žid. Ten Váš zobecněný negativní postoj ke gayům nesdílím, asi moc gayů osobně neznáte. Tak jestli mohu poradit – dívejte se na dnešní Máte slovo s mým kamarádem Jiřím Hromadou na téma adopcí, a zkuste udělat na něj názor jako na člověka, nikoliv jako na příslušníka menšiny… Každý z nás je v něčím menšinou, ale všichni jsme především lidé, kteří chtějí žít svorně žít ve společnosti a vytvářet pozitivní hodnoty. Výchova dítěte k takovým hodnotám beze sporů patří.
18. 03. 2010 | 20:00

Cenzůrovaná statistika napsal(a):

Promiskuita v homosexuálních vztazích
K dnešnímu dni nejdůkladnější práce na toto téma byla prezentována A.P. Bellem a M.S. Weinbergem v jejich knížce Homosexualities (Homosexuality) z roku 1978. Na základě této studie si můžeme udělat podrobnější obrázek o tom, jak vypadá homosexuální promiskuita, zvláště mezi muži. 74% mužských homosexuálů udalo, že mělo během svého života více než 100 partnerů, 41% mělo více než 500 partnerů a 28% více než 1000 partnerů! 79% označilo více než polovinu svých partnerů jako cizí a 70% udalo, že s více než polovinou mužů měli styk pouze jednou. Další studie stejných autorů z roku 1981 ukazuje, že pouze 2% homosexuálů zachovalo monogamii nebo semi-monogamii definovanou velmi velkoryse jako 10 a méně partnerů!

Dva spolužijící homosexuální muži D.P. McWhirter a A.M. Mattison (jeden psychiatr, druhý psycholog) se snažili prostudovat vzorek nejstabilnějších homosexuálních párů, které se jim podařilo najít. Ze 156 párů pouze 7 zachovalo sexuální věrnost; ze 100 párů, které žily spolu déle než 5 let nikdo nebyl schopen dodržet sexuální věrnost!
18. 03. 2010 | 20:04

Cenzůrovaná statistika napsal(a):

Infekční nemoci a AIDS
Mnoho laiků žije v představách, že homosexuálové mohou žít stejně dlouho a zdravě, pokud se nenakazí nevyléčitelnou chorobou AIDS. Nic ovšem není více vzdáleno od pravdy než tato představa. Homosexuální životní styl zvyšuje riziko výskytu nejen mnoha infekčních, ale také neinfekčních onemocnění, které se šíří fekálně-orální cestou. Statistiky říkají, že alespoň 75% homosexuálních mužů jsou nosiči jedné nebo více infekčních nemocí, dále, že asi 75% prodělalo alespoň jednu pohlavní nemoc, avšak nemusí být momentálně nemocní, a konečně, že 40% onemocní v průběhu jednoho roku, i když možná nebudou těžce nemocní.

Mezi nejčastější nevirová infekční onemocnění u homosexuálů patří amebiáza (25-40%), giardiáza (10-30%), kapavka, shigelóza, salmonelóza, campylobakterová infekce, chlamydie, syfilis, ektoparaziti. Z virových onemocnění jsou to podle výskytu tyto nemoci: condylomata - "bradavice" (30-40%), herpes - "opar" (10-20%), infekční žloutenky typu A i B. Téměř 65% homosexuálních mužů prodělalo infekční žloutenku typu B a 16% z nich touto nemocí onemocní ročně. 5-10% jedinců, kteří prodělali onemocnění, zůstává chronickými nosiči. Infekce virem hepatitidy B navíc zvyšuje riziko rakoviny jater.
18. 03. 2010 | 20:06

Cenzůrovaná statistika napsal(a):

Anální pohlavní styk a další praktiky
Nejzávažnější nebezpečnou praktikou vyskytující se u homosexuálních mužů je anální pohlavní styk. Dokonce s použitím kondomu je anální pohlavní styk škodlivý především pro "přijímacího" partnera. Řitní svěrač je předurčen pouze k minimálnímu roztahování a může být tedy pohlavním stykem do této oblasti těžce poškozen. Další poměrně rozšířené praktiky, jako zavádění různých předmětů a dokonce i pěsti do anu ("fisting") způsobuje ještě větší škody. U homosexuálních mužů se vyskytují u nich poruchy svěračů s mimovolným odchodem stolice (inkontinencí), který si může vyžádat dokonce i nošení plen. Často trpí řitními vředy, trhlinami a hemoroidy. Častější je také výskyt rakoviny anu a s ohledem na blízkou anatomickou polohu také postižení prostaty.

Kromě análního pohlavního styku je však výrazným charakteristickým rysem homosexuality široká paleta různých dalších sexuálních praktik. Pro sexuální chování ve společnosti platí, že když je strženo jedno společenské tabu, pak ostatní padají již snadno a rychle. Se stržením části hráze dravá řeka uvolněného sexuálního pudu ničí rychle celou hráz. Z toho důvodu nás nemůže překvapit, že se u homosexuálních mužů vyskytují orogenitální praktiky (90-98%), vzájemná masturbace penisu a řitního otvoru (80-90%), zavádění prstu do řitního otvoru (40-70%), oroanální sex a tzv. "rimming" (30-40%), zavedení pěsti do rekta - "fisting" (5%) a různé sadomasochistické praktiky (5-10%), jak to zjistily různé nedávné studie sexuálního chování homosexuálních mužů.
18. 03. 2010 | 20:07

čech napsal(a):

takže výchova cikánů podle vašeho modelu nechat je páchát násilnou trestnou činnost?
18. 03. 2010 | 20:09

emil napsal(a):

zbytečný téma. asi jako 90 % dalších, co politici řešej (nemaj nic kloudnýho na práci, tak si vymejšlej voloviny nebo je řešej podle toho, kolik jim která nátlaková skupina zaplatí).
18. 03. 2010 | 20:10

Cenzůrovaná statistika napsal(a):

Víte, že kolem 10-15% homosexuálů má zároveň i pedofilní kontakty? Víte, že v Holandsku jsou snižovány tresty za pedofilii a jsou zde silné tlaky na legalizaci pedofilie? (viz. Konference "Krize současné rodiny" v PSP ČR v květnu 2001 - přednáška Dr. J.M. van den Aardwega)
Jaké argumenty budete mít proti legalizaci pedofilních svazků? Pedofilie je také dle sexuologů vrozená a neléčitelná. Budete je také "diskriminovat" nebo jim vyhovíte a přiznáte status menšiny, zvláště "když se mají upřímně rádi"? Budete mít pochopení pro jejich "lásku"?
18. 03. 2010 | 20:12

dzamilastehlikova napsal(a):

Statistika nenahradí konkrétního člověka a jeho problémy, ale leccos napoví. Pohlavně přenosné choroby jsou hrozbou pro celou populaci, nenechme se unášet představou, že heterosexuálové jsou vůči tomu imunní. Na závěr musím si přihřát svoji polívčičku a jako manager pro HIV/AIDS připomenout nutnost používat kondom, ať už je sexuální orientace a sexuální praktika je jakákoliv! Přiště se třeba o tom popovídáme více, těší mě zájem o toto téma. Užívejte si života, milujte se ale dávejte si pozor!
18. 03. 2010 | 20:21

Virlex napsal(a):

D. Stehlíková

Člověk je Petr nebo Pavel, nikoliv Rom, homosexuál či Žid

Opravdu? Pak ovšedm NELZE podporovat pozitivní di¨skriminaci...
18. 03. 2010 | 20:23

pařez napsal(a):

Stejně by mne zajímalo, proč se dříve neříkalo "X.Y. je homosexuál", ale "X.Y. je na chlapečky".
18. 03. 2010 | 20:25

petr napsal(a):

může tu paní někdo konečně odvézt na Kavkaz?
18. 03. 2010 | 20:25

Cenzůrovaná statistika napsal(a):

První adoptivní dítě, které americké úřady svěřily dvěma gayům (ve Washingtonu), spáchalo sebevraždu (v dospělém věku). Nejméně dvě děti byly svými lesbickými pěstounkami zavražděny. Všechno náhoda? (Cameron, P. & Cameron, K. Homosexual parents. Adolescence, 1996, 31, 124, 757-776.)
...
Homosexuální "manželství" je travestie (zesměšnění pravého) manželství. Psychologicky je to infantilní vysněná fantazie, která vychází z traumatických mladistvých zážitků osamocení a "postavení mimo" ve vztahu ke stejně starým kamarádům vlastního pohlaví.
18. 03. 2010 | 20:27

Cenzůrovaná statistika napsal(a):

Drtivá většina nakažených HIV v ČR jsou homosexuálové.
18. 03. 2010 | 20:29

Virlex napsal(a):

"zkuste udělat na něj názor jako na člověka, nikoliv jako na příslušníka menšiny"

To, jestli někoho osobně znám, je pouihá okolnost, která vb případě homoerotika nesmaže fakt, že ten dotyčný je z biologického hlediska deficitní.
18. 03. 2010 | 20:34

Karamel napsal(a):

Paní Stehlíková.Otázku Vám nepoložím ,protože jste zde ani na jednu neodpověděla!
Pouze se vykrucujete.
Tudíž Vás ještě jednou vyzývám.
Přestaňte škodit této zemi i jejím lidem a odejděte tam,kde těch škod napácháte co nejméně.
18. 03. 2010 | 20:46

petr napsal(a):

Vážená paní Stehlíková,
děkuji za odpověď. Psal jsem Vám ohledně Úmluvách o právech dítěte.
Odpověděla jste, že:" Pevně věřím, že soud nesvěří dítě, kterému by to dle jeho názoru nesvědčilo, do výchovy stejnopohlavní dvojici. Ta zodpovědnost, alespoň morální, by měla být na tom soudci, neboť on rozhoduje."
Výborně. 1) Jak kojenec či malé dítě, tak soud rozpozná, zda mu to bude v budoucnu svědčit či ne?
2) O morální zodpovědnosti soudce- to je legrace? Soudce (např. z finančních či osobních důvodů) může rozhodnout o adopci a beztrestně. Dospělý se, vážená paní Stehlíková, bránit může. Bezbranné a bezprávní dítě nikoli.
18. 03. 2010 | 20:47

Jaromír Vacek napsal(a):

Kde se tahle obluda objevila? Proč je jí pořád poskytována taková publicita? Vždyť je šílená. Naprosto nechápe většinové a normální problémy obyčejných lidí a podsouvá nám myšlenku, že jen tehdy bude dobře, až budou moci vychovávat děti máma Karel a táta Bedřich. Když to takto půjde dál, jako v případě zákona o soužití osob stejného pohlaví, dočkáme se za pár let toho, že pedofilní dobytek už nebude dobytek, ale bude menšinou a jeho právem bude omatlávat a ošukávat děti... Vždyť je chudáček podobně orientován jako ten teplouš... Ve finále budeme ještě rozlišovat heterosexuální pedofily a homosexuální pedofily - se všemi právy ovšem!!!! Připadá vám to "ujeté"? Mně taky, ale opravdu bych se tomu nedivil - s ohledem na stav společnosti....
18. 03. 2010 | 20:59

Pravda vítězí napsal(a):

Cenzůrovaná statistika vypovídá o "kvalitě" života homosexuálů.
Paní Džamila vše šmahem vyřeší použitím kondomů. Těmito nepřijemnými fakty se pak nehodlá dále zabývat.
Jenže tohle není o kondomech.
Tohle je o cenzůrovaných informacích, propagandě úchylné sexuality a zavádění NEBEZPEČNÝCH společenských abnorem.
Jednou takovou abnormalitou je samotná osoba Stehlíkové.
Osobou - kterou opovrhuji...
18. 03. 2010 | 21:05

Jaromír Vacek napsal(a):

Ještě jsem opomněl zmínit další možné menšiny s odlišnou sexuální orientací - zoofilové, nekrofilové, gediatrofilové, politikofilové, stehlíhofilové (no fuj) atd, atd. I oni za svou orientaci nemohou, jsou tak nastaveni od přírody a jakým právem jim neumožňujeme plnohodnotný život.... Podotýkám - jsem odporný heterosexuál, jsem ženatý a mám vlastní děti. Začínám se za to stydět.
18. 03. 2010 | 21:09

RUS nebo ruka Moskvy chcete li napsal(a):

Naprosto nepřipustne!Sveřit dite homosexualnimu paru,to je protí přirode,pochopte to paní Stehlikova!
18. 03. 2010 | 21:17

Michal Macek napsal(a):

pani stehlikova nic si z tech homofobu nedelejte - jasne ze bude decku lip se dvema tatinky nebo 2 maminkami nez v decaku.naopak si myslim ze nektere homosexualni pary mohou dat diteti vic lasky a pece nez mnohe heterosexualni
18. 03. 2010 | 21:22

Pravda vítězí napsal(a):

Raději být od hlupáků nazván homofóbem než po pravdě řiťopichem... macíku.
18. 03. 2010 | 21:25

Acidburn napsal(a):

Vážená paní Stehlíková,

vzpomněla jste v úvodu Kotel s Jílkovou a Hromadou. Je to dobře, protože si dodnes vybavuji ujišťování ze strany Gay a lesbické komunity, že chtějí dosáhnout pouze registrovaného partnerství, ale že o adopce dětí usilovat nebudou a že registrované partnerství nebude sloužit jako odrazový můstek k tomuto cíli. To bylo před deseti a méně lety.

Dnes se děje přesně to, před čím "homofobní" odpůrci registrovaného partnerství varovali. Už je to tady.

Už zase zní, že homosexuálové už své dítě vychovávat mohou - v tom jim ostatně nikdo nebrání. Adopce by jim však z principu povoleny být neměly. Být homosexuálem totiž není normální - normou je heterosexualita (právě proto lidstvo nejenže nevyhynulo, ale překročilo hranici 6,5 miliardy). Veškerá tolerance většinové společnosti končí u ochrany zájmu dětí.

Je dojemné, když zájmem dítěte argumentují právě homosexuálové, který mve skutečnosti nejde o zájem nebohého sirotka z děcáku, ale o to, aby měli od života vše - homosexuální styky a přesto všechno ještě dítě.

Ve svém sobectví ignorují dokonce to, jak těžké pro ně bylo období dospívání, tzv. coming out. Teď to chtějí dopřát i těm adoptovaným dětem. Jakpak byste se asi cítila, paní Stehlíková, kdyby se vás ve škole spolužáci ptali, kdo je u vás maminka a kdo tatínek, pokud byste byla dítětem adoptovaným právě homosexuálním párem? Jak "normálně" byste se cítila se svou heterosexualitou v období dospívání v této "rodině"? Víte, jak umí být děti zlé?

Aby bylo jasno, možná že v daleké budoucnosti se homosexuálové dočkají i adopcí u nás - nikoli však příšerným sociálním inženýrstvím skrze právní normy - ale až se na tom shodně většinová, tj. normální populace.

A poslední věc - nebyl doposud realizován na světě žádný sociologický průzkum, který by zjišťoval dopady výchovy heterosexuálního adoptovaného dítěte homosexuálním párem. Až budete mít v ruce jeho výsledky, pak bude na čase přepisovat paragrafy. Do té doby nemáte ani morální právo poučovat ostatní o tom, co je a co není žádoucí a neškodné.

Zviditelňujte se jinak.
18. 03. 2010 | 21:26

Virlex napsal(a):

Macek

Potenciál heterofobů vychovávat dítě (tak, aby z něj byl po všech stránkách normáilní jedinec) je minimální. Hetrofobové totiž vytváří pouhou atrapu vztahu, proto se taky chtěji zmocnit dítěte, aby měli další rekvizitu... nic jiného by to nebylo. Rekvizita.
18. 03. 2010 | 21:26

dedek napsal(a):

Spiš očekaval kdý nekdo s politiku odhodla začit otevřene mluvit o polygamie.
Proč jsou upirana prava občanu dobrovolne zvolit jak a za jakych podminek uzavřet manželství?Proč nemužou součastne existovat dva druhy manželství?
18. 03. 2010 | 21:28

JenTak napsal(a):

Paní Stehlíková.
Nikomu neupírám právo na štěstí, zvláště pak mým milým homosexuálům. Vždyť takový svazek homosexuálů je dobrovolným svazkem dvou dospělých a svéprávných jedinců,

Když jsou šťastni v životě s osobou stejného pohlaví, nic proti tomu. Toto štěstí ovšem nesmí být nadřízeno právům dítěte na úplnou rodinu. Tam se jedná o svazek dvou šťasných homosexuálů a potenciálně nešťastný svazek dvou homosexuálů a někým přiklepnutým a nesvéprávným dítětem.
To mi prostě nesedí, a nevím, jak byste mi to mohla lidsky vyvrátit.
18. 03. 2010 | 21:29

pavla napsal(a):

Paní Stehlíková, děláte si z nás blázny nebo co? Vaše řeč, že většina cikánů - z Vašich úst - Romů - je slušná a pracovitá??? To myslíte vážně? Nebo žijete kde? Jestliže v dětských domovech je naprostá většina Cikánů, v kriminálech je naprostá většina Cikánů a i kdyby to nebyla většina, tak vzhledem k poměru počtu jich zde žijících a ostatních, tak je to obludné procento. A to jich ještě hodně běhá po svobodě, protože na ně policajti nestačí nebo mají strach, aby nebyli nařčeni z rasismu. Už fakt nevíte i s tím Kocábem, co dělat, abyste jim vše jen usnadňovali. Jen tím ale přilíváte olej do ohně a bude to čím dál horší. Všichni máme stejná práva a povinnosti, tak se podle toho chovejte.
A nějaký pan Hromada mě vůbec nezajímá. Párkrát jsem ty jeho názory slyšela. A myslím, že Vám bylo sděleno dost informací ve výše uvedených příspěvcích, co jsou homosexuálové zač. Jestli chcete dávat dítě do rodin, kde je takový nával náhradních maminek či tatínků, tak si to běžte nechat provozovat tam, kde Vás lidé posílají. Možná to budou někde jinde tolerovat. Ale hlavní je to, že pochybuju, že by tyto páry měly zájem o děti, které si k adopci nikdo vzít nechce.
18. 03. 2010 | 21:30

yara ze země krys napsal(a):

Cenzůrovaná statistika:
Díky za příspěvek, konečně uvedení odborných faktů. Je potřeba lidem vysvětlovat o co jde a jaké nebezpečí hrozí od homosexuálů a jaké nebezpečí představují pro většinovou normální lidskou společnost! A těmhle lidem by paní D.S. chtěla svěřovat do péče děti!!!!
18. 03. 2010 | 21:32

Al Jouda napsal(a):

Bodejť bychom nebyli evropská špička, když už vyšlo najevo, že máme teplé celé jedno ministerstvo !
Jinak čím dále na východ, tím více rektálního sexu.
18. 03. 2010 | 21:37

Michal Macek napsal(a):

pravda vitezi:

ja sem biseuxual chlapce - klidne k vam napochoduju a znasilnim vse zive vcetne akvarijnich rybicek :)
18. 03. 2010 | 21:39

Michal Macek napsal(a):

virlex:

nevim jak muzete tvrdit ze homosexualni vztah musi byt nutne menecenny - laska je laska.mimochodem tahle heterosexualni kultura je z velke casti stredoveka evropska zalezitost ovlivnena cirkvi.kdyz se podivate na ruzne civilizace a kultury v historii,zjistite ze homosexualita je naprosto normali:

stary rim a recko,stredoveke japonsko,preislamsky orient atd atd
18. 03. 2010 | 21:45

Pravda vítězí napsal(a):

Macku - homosexuální vztah je úchylný!
Jak v minulosti v budoucnosti, tak i u zvířat!
18. 03. 2010 | 21:48

Robert napsal(a):

Připadá mi, že trochu zapadla skutečnost, že ministr Kocáb nenavrhuje nic víc, než odstranit ze zákona překážku, která brání pokusit se o osvojení dítěte člověku, jenž uzavřel registrované partnerství.

Již podle současné legislativní úpravy si může každý homosexuální jedinec osvojit dítě a po-té třeba uzavřít registrované partnerství nebo toto dítě vychovávat se svým stejnopohlavním partnerem bez institucionálního zakotvení jejich vzájemného vztahu.

Navrhovaná úprava tak pouze narovnává neodůvodněný rozdíl, jenž činí v současnosti platný zákon mezi homosexuálními partnery, kteří žijí ´´na hromádce´´ na jedné straně a těmi, kteří žijí v registrovaném partnerství na straně druhé.

Podle mého názoru se jedná o zcela logický krok, který odstraňuje neodůvodněnou nerovnost mezi partnery žijícími v registrovaném partnerství a mimo něj.
18. 03. 2010 | 21:50

alois napsal(a):

Jsme pro oficialni homosexualni svazky, osvojovani deti mi neprijde stastne. Co je vsak vylozene nestastne je naznacovat, ze lidi jsou proti, protoze si jeste porad mysli, ze jde o neco nenormalniho a neprirozeneho. No, ono prece o neco nenormalniho a neprirozeneho skutecne jde, a to at berete jako slovni obrat (normu tvori vetsina) nebo jakozto prirozenou reprodukcni zalezitost. Jinak receno: normalni a prirozene z hlediska zachovani rodu je mit deti a starat se o ne. Mnohem normalnejsi nez treba svatby a partnerstvi, to je spolecensky uzus. System, ktery je jiny,neni normalni. Coz neznamena, ze si spolecnost muze vymyslet jine usporadani, podle libosti, treba muz s deseti zenami, zena s deseti muzi, kolektivni manzelstvi, manzelstvi s detmi, volne vztahy s odevzdavanim deti statu atd. Vsechno muze byt pri vhodne spolecenske situaci prijatelne (a vsechny zminovane vztahy aspon zajistuji dalsi pokoleni). Muze klidne projit i navrh osvojeni homosexualnimy pary. nejsem pro, ale dejme tomu, ze projde. Nikdy ovsem takove osvojeni neoznacim jako prirozene - naopak, vytvarene vzorce chovani v takove rodine jsou neprirozene, tak to proste je, at uz jste pro nebo proti.
18. 03. 2010 | 21:50

Vyšší úředník z MD ČR napsal(a):

A na závěr si dáme tu naší:
Už mě nestačila moje ruka,
našel si kluka, teď ho každej večer šu..., jmenuje se Radek, má tuze krásnej zadek, pod náporem mého údu puká, ach jó, to jsou muka .... Dál už to nejde zveřejnit, pan Stejskal by mě smazal. Že jo pane Stejskal?
18. 03. 2010 | 21:50

Michal Macek napsal(a):

pravda vitezi:

ale vazne - homoseualita u zvirat existuje - je prokazana.ste verici?tady se totiz dostavame na pudu teologie.krestane tvrdi ze homosexualita je neprirozena.take tvrdi ze zvirata nemaji dusi.kdyz nemaji dusi nejsou schpna hrichu - ergo: homosexualita neni hrich.a kdyz neni hrich ,tak nemuze byt neprirozena.

to rika logika
18. 03. 2010 | 21:51

Virlex napsal(a):

Macek

V antice i v jiných obdobích byly všelijaké výstřelky, nejen homoerotika (je nepoctivé to označovat jako "sexualitu" - to žádná sexualita není). Takže to není smerodatnéo hledisko.
Tak ještě jednou: není to normální, protože normální na pohlavní aktivitě je reprodukční funkce. Někomu to není dáno, stejně, jako jsou jedinci, kteří mají na nohou odchylný počet prstů. Ti se samozřejmě tzaky cítí být "normální" - i když o tom zatíám nepřesvědčují svéo okolí. Stejné je to třeba s nesnášenlivostí mléka - sice je to vrozené, ale je to defekt.
18. 03. 2010 | 21:51

Dick napsal(a):

Koukněte se sem, jaké sodomie se zastáváte a komu chcete svěřit děcka, paní Stehlíková!

http://zombietime.com/folso...
18. 03. 2010 | 21:53

Michal Macek napsal(a):

virlex:

"funkci sexuality je reprodukce"

obavam se ze role sexuality je daleko bohatejsi nez "jen" rozmonozovani.sexualita je dulezitou casti lidske osobnosti a ma co delat take s emocemi,city atd.

hlubokou pravdou je ze spatne je jen to co muze druhemu ublizit.

vetsinou prave z tech "nejslusnejsich" se pak klubou ruzni fritzlove...
18. 03. 2010 | 21:59

Vyšší úředník z MD ČR napsal(a):

Michale Macku, je třeba zoofilie normální?
18. 03. 2010 | 22:01

Bo Anderson napsal(a):

Nedávno vystoupili dva teploušci z auta.Jeden se šel vyčurat a druhý vytáhl z auta kočičku.Tak se s ní mazlil tolik ji hladil i pusinku jí dal.Takže žádné děti jsou kočky a je jich dost.
18. 03. 2010 | 22:02

Virlex napsal(a):

Homoerotika je pouhou erotikou - libůstkou. Sám jste připomněl např,. ȨRecko - ano, to byla rozšířená libůstka (pro kterou ovšem tehdejší muži nezpomínali na skutečnou sexualitu a byli normálně sexuálně aktivní. Mužské milence měli jako jakousi ozb¨dobu).

Je sice pravda, že člověk může např. milovat psa nebo koně, ale každý přiutom cítí, že to je jaksi jiná "láska" než k sexuálnímu pernerovi či pokrevnímu přibuznému.

Oproti herosexuálovi je tudíž homofil vlastně asexuálem, je pouhým erotikem, požitkářem a vše, co kolem této atrapy sexuality pracně buduje, je samozřejmě rovněž atrapou.

Požadovat jako rekvizitu k této libůstce živé dítě je krajně n¨bezohledné, neboť společenská ostrakizace, jaká takové dítě nepochybně čeká, je mutilující.
18. 03. 2010 | 22:07

Admirál napsal(a):

Nemám nic proti homosexuáním párům. Věc jejich přirozenosti, nemusí se s tím tajit a to je dobře.

Ale v otázkách rodičovství a výchovy dětí jsem zásdně pro upřednostńování hetrosexuálů.

Není tady rozumný důvod proč by měli být homosexuálove zrovnorávněni.

Jedině heterosexuálové jsou schopni zajistit reproduci.

Jsem pro zavedení "volské daně"
18. 03. 2010 | 22:09

Zacheus napsal(a):

Já si pamatuji, jak při schvalování registrovaného partnerství padala ze strany sexuální menšiny ujištění, že nejde vůbec o možnost vychovávat děti, že na to společnost ještě není připravená, možná v další generaci atd.

Dnes je návrh de facto na stole. To je podle mne křiváctví a podraz i na těch, kteří přijetí zákona o registrovaném partnerství nakonec - i vnitřně - akceptovali.
18. 03. 2010 | 22:12

kormoran napsal(a):

...Tym ojanzovych "hosanu"))))
https://www.youtube.com/watc...
18. 03. 2010 | 22:16

Pravda vítězí napsal(a):

Z extrému do extrému.
Nacismus úchylné homosexuály pronásledoval.
Nynější pseudohumanismus je zase propaguje a staví na roveň rodiny.
..
Homosexuálové mají své místo ve společnosti. Za homosexualitu je nelze trestat. Nelze však zamlčovat statistiku o "kvalitě" života homosexuálů, nelze tuto sexuální úchylku propagovat jako normu.
Tohle celé není o homosexuálech versus heterosexuálech.
Tohle celé je o zločiném šíření propagování pseudohumanismu.
Dnešním už tak zřejmým zkaženým ovocem pseudohumanismu je:
1.Demagogické budování multikulturní a multináboženské společnosti EU!
2.Zavádění zákonů obhajující zločince.
3.Mediální propaganda vykonstruovaného extrémismu.
4.Mediální propaganda sexuálních úchylek.
5.Soustavné pošlapávání a znevažování společenských norem.
...
Pseudohumanisté jako Kocáb, Džamila a další, se snaží budovat multi-kulti společnost. Je to opak nacismu - pseudohumanismus.
Pseudohumanismus je zrovna tak nebezpečný jako nacismus. Přichází pomalu a plíživě. Nemá ani pořádné jméno, nemá svého vůdce nebo doktrínu. Je to čistá zvrácenost bez jakékoliv logiky!
18. 03. 2010 | 22:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Paní Stehlíková,
co je absurdního na tom, že "kdy jako jednotlivec dítě může osvojit každý bez ohledu na sexuální orientaci, ale jako registrovaný partner už nikoliv"? Registrované partnerství není manželství a kromě hyperliberalismu není důvodu, aby oficiálně bylo povýšeno na úroveň rodiny při výchově dětí. Jsem zvědav, kde hyperliberálové Vašeho typu vidí hranice dělící normalitu od abnormality, obávám se, že nikde a časem přijde doba, kdy svěříte výchovu dětí i AI robotům.
Komplementarita, doplňování se dvou stránek lidství a respektování lidské pohlavní duality (neřku-li přírodního principu, kde i hermafrodit je dvoupohlavní) Vám asi nic neříká, když se snažíte s nimi zrovnoprávnit duplexní jednopohlavnost. Jde o nedomyšlené nesmyslné konání.
18. 03. 2010 | 22:37

Virlex napsal(a):

Zajímavý vývoj - oproti dřívějším diskusím k problemtaice homoerotiků nyní radikálně ubylo sympatizujících názorů - kromě Macka vlastně všichni jsou proti. Zřejmě toto je hraniční bod, za který už společnost není ochotná jít. Jistě k tomu přispívá i věrolomnost homo reprezantace, která nepravdivě slibovala, že další nároky už nebude vznášet (to mi připomíná" "toto je můj poslední územní nárok v Evropě...")
18. 03. 2010 | 22:37

pavla napsal(a):

Kormorán: To bylo teda maso! Burani na place.
18. 03. 2010 | 22:43

Acidburn napsal(a):

To Michal Macek:

nebýt středověku a církve, tak bys tady dnes nebušil do klávesnice nesmysly. Homosexualita není normální, pokud je dědičná, tak je sama o sobě odsouzena k zániku. Pozoruhodná, relativně častá mutace genů, nic víc. Heterosexualita je normální, neboť zajišťuje reprodukci.
Co se týká homosexuality, ano, dle římskokatolické církve je to hřích - sodomie. Rozhodně nebudu postupovat vaší šáblou logikou stylu Aristotelés je sova, to přenechám jednodušším.
Homosexualita v Japonsku - jak kdy, jak kde, antické Řecko v tomto smyslu vede - ale ani tam to nebylo chápáno jako "plnohodnotná" sexualita.

Smysl té debaty je jasný - můžou klady - výchova dítěte z dětského domova v relativně přirozeném prostředí (přirozené ve smylslu neústavní výchovy) vyvážit možné zápory (šikana spolužáků problémy s vlastní sexualitou)? Klidně by se mohl uskutečnit dlouhodobý sociologický výzkum, který by tohle definitivně rozštípl. Jenže to se nikdy nestane - peníze polykají jiné levicové kraviny typu solární energie (v mírném pásu!) - a i kdyby se uskutečnil, tak ho pak stejně buď homosexuálové, nebo heterosexuálové zpochybní, pokud jim vyjde něco nežádoucího.

Stehlíková dělá homosexuálům a ostatním menšinám medvědí službu - společnost na určité změny prostě není připravena a i ta opatření, která by mohla - se skřípěním zubů akceptovat - pod agresivní rétorikou odmítne.
18. 03. 2010 | 22:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

"Myslím si, že je pouze otázkou času, kdy Česká republika přijme stejnopohlavní rodičovství jako vítaný alternativní model rodinné výchovy"
A já naopak věřím, že Češi tak masově nikdy nezhloupnou.
»odklon od jediné pravdy se pak chápe jako „nenormálnost“ či „zvrácenost“; bývaly časy, kdy se za odpišnost platilo životem.«
To už je vrcholná demagogie.
18. 03. 2010 | 22:50

Robert napsal(a):

Ad Virlex:

Myslím, že by jste nenměl tolik zobecňovat. Já jsem např. také pro.

Především se však obávám, že řada diskutujících úplně nepochopila, v čem návrh pana ministra Kocába, na který paní Stehlíková odkazuje, spočívá - viz můj přechozí příspěvek.

Umožnění stejnopohlavním párům osvojit si společně dítě bude jistě ještě řadu let trvat. Důvodem je skutenost, že významná část české společnosti není ještě na tuto liberální změnu připravena, ale je to pouze otázka času.
18. 03. 2010 | 22:58

Acidburn napsal(a):

To Zbyněk Matyáš:
Přesně, o čem mluvím. Homosexuálům nepomůže podsouvání nenormálnosti a pocitu viny heterosexuálům - ale přesně to Stehlíková, Kocáb a podobní exoti dělají. Jsou státy, kde se za homosexualitu platí životem, ne náhodou jsou to prkaticky všechno muslimské země (na úrovni středověku), jenže bavíme se o homosexuálech v civilizované Evropě. A těm tady nikdo hlavu neutrhne.

Problém menšin obecně spočívá v tom, že se zaměňují skutečné střety hodnot ohrožující naši společnost s diskriminací. Bojovníci za lidská práva to mnohdy nerozlišují, ale některé jevy jsou v této společnosti - má li fungovat tak, jako doposud - nepřípustné. Bojovat na této frontě nemá cenu, protože to není boj proti idskriminaci, ale boj proti nečemu, co ohrožuje většinovou společnost.
18. 03. 2010 | 23:01

Robert napsal(a):

Ad Acidburn:

Vzhledem k tomu, že se také tak trochu považuji za ´´bojovníka za lidská práva´´, mohl by jste mi prosím vysvětil, v čem spatřujete ohrožení pro většinovou společnost v návrhu pana ministra Kocába? Děkuji.
18. 03. 2010 | 23:06

Lukáš Haupt napsal(a):

Vážená paní Stehlíková, je příjemné číst názor (navíc s kterým se stotožňuji) analyzující fakta a bez zbytečných emocí. Váš přístup je ukazuje na jádro problému a mluví o něm. Činnost veřejných činitelů a osob na tomto poli působicích potřebuje u nás v Česku víc příkladů jako Vy. Děkuji
18. 03. 2010 | 23:13

Michal Macek napsal(a):

vyssi urednik z md:

nevim jestli je zoofilie normalni protoze nevim co je to "normalni",ale vim ze je spatna - zvire neumi mluvit takze vam nerekne jestli stoji o to se s vami fyzicky zblizit - tudiz se to rovna znasilneni
18. 03. 2010 | 23:13

Virlex napsal(a):

Ůvýznamná část české společnosti není ještě na tuto liberální změnu připravena, ale je to pouze otázka času."

To mi připomíná sekvenci z Pastwernakova Doktora Živaga: "Ale Paško, oni revoluci nechtěji! - Ale chtějí, jen to ještě nevěděí..."

Doufám, že česká společnost, decimovaná ekonomicky a připravovaná na to, aby se vzdala vlády věcí svých, žře tato společnost se přece jen vzchopí a řekne těmto manipulátorům rozhodné NE!
18. 03. 2010 | 23:16

Michal Macek napsal(a):

virlex:

v souvislosti s duskem: lide v debate psali ze nejde o homosexualy ale to protekci kvuli prislusnosti k nejake skupine - at uz de o barvu kuze nebo sex orientaci - to lidem vadi,ne homosexualove
18. 03. 2010 | 23:16

Acidburn napsal(a):

Jde o to, že v tom zákoně ta mezera nevznikla náhodou (ačkoli český zákonodárce by toho byl schopen), jinými slovy, nemožnost adoptovat dítě - byť "sólo" - zatím existuje. Kocáb to chce změnit, co mu zbývá, je před volbami, to se vytahuje ledacos.

Adopce dětí homosexuály je střet hodnot, takže nemá smysl zaměňovat to za diskriminaci. A protože neexistuje jediný relevantní důkaz, který by ten spor dokázal rozhodnout, tak nemá cenu napravovat společnost zákonem.
Homosexualita jako taková neohrožuje nikoho, ale výchova dětí homosexuálními páry mi přijde zvrácená. Ohrožující to je - právě pro ty děti. Jaký model rodiny si s takového soužití odnesou? Kde se naučí společenské role otce či matky? A nechoďte na mě s tezemi o genderu - ty role existují, jsou neoddiskutovatelné a pohlavní identifikace s tím nesouvisí.

Takže společnost to samozřejmě ohrožuje - protože dítě se nenaučí své role a vytvoří další defektní rodinu. Pokud se stihne rozmnožit, poznamená tím další. heterosexuální rodiny mají dost problémů samy o sobě, míra rozvodovosti a tolerance nevěry je u nás obrovská - a já nevidím důvod, proč generovat více "postižených" dětí.
18. 03. 2010 | 23:21

Virlex napsal(a):

nevim jestli je zoofilie normalni protoze nevim co je to "normalni",ale vim ze je spatna - zvire neumi mluvit takze vam nerekne jestli stoji o to se s vami fyzicky zblizit - tudiz se to rovna znasilneni

Ale kdeže! Jestliže může soudce u dvouletého batolete poznat, že mu bude vyhovovat život v homoerotické rodině, dokáže poznat projevy spokojenosti např. psa se vztahem ke své=mu člověku - psi bývají čitelní.
Co dnešní společnosti se zudá nepřijatelné, je přece za nějaký čas normou, ne? To je přece základ vaší strategie, že? Těším se na zoofilní registrované páry.
18. 03. 2010 | 23:21

Kanalnik napsal(a):

Vychova deti v homosexualni rodine bude produkovat psychologicky nezdrave emocionalne poznamenane dite uz z principu nastaveni prostredi, kde bude dite vyrustat.

Neodsuzuji homosexualy, jsou to stejne hodnotni lide jako ja heterosexual.

Nicmene nechat vychovavat dite homosexualnim parem - uz do predu muzeme pocitat s tim, ze takove dite bude emocionalne negativne poznamenane. V heterosexualni rodine je alespon sance, ze to tak nebude.
18. 03. 2010 | 23:35

Robert napsal(a):

Ad Acidburn:

Děkuji za Vaší odpověď.

Píšete:

1) ´´nemožnost adoptovat dítě - byť "sólo" - zatím existuje´´ Tomu úplně nerozumím.

Jak již jsem uvedl výše, i dnes si může homosexuál osvojit dítě nebo několik dětí a pak uzavřít registrované partnerství. Může rovněž ukončit reg. partnerství, osvojit si dítě a potom znova uzavřít reg. partnerství. Navrhovaná změna zákona pouze odstraňuje v současnosti platnou absurdní situaci, kterou jsem již výše popsal.

2) ´´výchova dětí homosexuálními páry mi přijde zvrácená´´

Ok, je to Váš postoj. Mě výchova dětí stejnopohlavními páry nijak zvrácená nepřipadá a předpokládám, že tento názor bude postupem času v ČR postupně sílit.

Co se týče Vámi popisovaných společenských rolí, tak uznávám, že ideálem je dobře fungující rodina, kde je přítomen mužský i ženský element.

Na druhé straně to není dogma. Tyto vzory mohou děti pochytit i od jiných členů širší rodiny a ze svého okolí. Hlavní je podle mého názoru hlavně dobře fungující rodina a ne její složení. Myslím, že homosexuální partneři mohou být pro děti i lepšími rodiči, než ti heterosexuální, jejichž vztah nefunguje.
18. 03. 2010 | 23:42

Acidburn napsal(a):

Právě, jenže o tomhle se Stehlíková ani neobtěžuje přemýšlet, co je nám do nějakých poznamenaných dětí, hlavně, že budeme mít všechno, po čem jsme toužili a na nějaké následky se můžeme vykašlat...já jsem konzervativec, tenhle nezodpovědný styl mi bytostně vadí.
18. 03. 2010 | 23:43

Filip napsal(a):

Nemáte pravdu paní Stehlíková s těmi ústavy. Vychovali jsme s manželkou tři děti v pěstounské péči. Věřím, že jim u nás bylo a je lépe než v ústavu. A v ústavu jim předtím bylo lépe než v jejich zmatených původních rodinách. Dnešní dětské domovy se navíc nedají srovnávat s těmi před dvaceti lety.To co hlásáte vy je zmatené a vůči dětem šílené.
18. 03. 2010 | 23:50

Kanalnik napsal(a):

Autorka:
"Jedná se o principiální otázku a možnost vychovávat dítě dvojící osob stejného pohlaví se tak stává vyjádřením plnohodnotnosti jejich lidství."

Ja nevim, ale jako argument se mi to zda velmi manipulativni a zavadejici. Podle mne je ta nejvice principialni otazka ne plnohodnotnost lidstvi homosexualnich paru, ale ditete.

"Začnu ale u argumentů, proč bychom měli gay a lesbické rodiče podporovat. Především proto, že již teď vychovávají děti a zrovnoprávnění jejich postavení je jednoznačně v zájmu dítěte."

Zavadejici. V jakem zajmu ditete? Dite idealne potrebuje matku a otce pro idealni zdravy emocionalni vyvoj. Pokud toto popirate, neni mozne se s vami domluvit. Ano, rodiny dnes nejsou idealni a deti trpi. Proc jit ale cestou, kde dite bude negativne ovlivnenu uz diky samotnemu slozeni "rodiny"? Jaky je v tom zajem ditete? To, ze treba nebude v ustavu? A proc je v ustavu? Pral bych si, abyste se zamerila na klicove reseni - tedy kultivaci heterosexualni rodiny v teto zemi.

"Důležité není složení rodiny, ale její funkčnost: cílem je především uspokojit emocionální a materiální potřeby dítěte."

Zde si protirecite. Funkcnost rodiny je zavisla na jejim slozeni. Emocionalni potreby ditete jsou zdrave uspokojeny pouze v heterosexualni rodine.

Svuj pohled cerpam z psychologie a vlastni zkusenosti. Zel obecne povedomi o emocionalnim vyvoji ditete je velmi male. Skoda.
18. 03. 2010 | 23:51

Acidburn napsal(a):

To Robert:

Zvrácené mi to přijde proto, že dnes v debatě zaznívá pouze právo homosexuálů (na budoucí adopce) a pofidérní srovnání dětí v dětském domově a dětí vychovávaných homosexuálním párem. O riziku negativních následcích pro ty děti nemluví nikdo, ale právě o to by mělo jít v prvé řadě. Když chci reformovat společnost, tak musím umět dohlédnout do všech konců.

Zvrácené mi to přijde z jednoho důvodu - homosexuálové samotní ví, protože to zažili - jak je těžké se s tím vyrovnat, jaké měli problémy ve škole i jinde. Teď chtějí, aby totéž podstoupili další lidé.
Homosexuál by mohl akceptovat jednoduchý fakt, že může mít všechno na světě, vyjma dětí. To je o pokoře, kterou má málokdo, a která není slyšet v žádné debatě. Já vím, že je těžké se s tím smířit, ale není to nemožné.

Jinak proti homosexuálům nic nemám, koneckonců, je to ta nejintimnější věc a rozlišovat je mi přijde zbytečné - vyjma případů, kde se právě odlišná sexuální orientace může projevit negativně - a výchova dětí, dokonce trvalá, je právě touto oblastí.

jak říkám, já bych ten výzkum uvítal, ať se jasně řekne, jestli jsou ta rizika větší či menší či dokonce žádná. To bych byl ochoten podpořit - ale Stehlíková ani ostatní s ničím takovým nepřichází.
18. 03. 2010 | 23:53

kormoran napsal(a):

...Je treba , aby ten nahore(pokud existuje) provedl rozsahly "cleaning" , cim drive tim lepe , nebot za par set let jiz nebude nikoho , kdo by zaujal misto v "Noemove arse"))
18. 03. 2010 | 23:59

Quintus napsal(a):

Paní, pokaždé, když vidím jak někdo projevuje názory odporující logice či rozumu, pokládám si otázku, co s toho má, nebo proč? Je za tím mamon, exhibicionismus či snad omezující hloupost? Tolik úvodem příspěvku.
A nyní jednoduchá úvaha. U stvoření dítěte jsou potřeba dvě pohlaví, u ptáčků, ještěrek, kočiček ale kupodivu i u lidí. Registrované partnerství napravuje určité nespravedlonosti při společném užívaní majetku mezi partnery libovolných pohlaví, to je zcela legitimní a správné. Pokud jste si ráčila všimnout, dítě není majetek. (Máme televizi, satelit, postýlku, copak nám ještě chybí? jasně, děťátko). Nechci se dožít doby, v občanském průkazu se bude muset v kolonce u otce udávat i pohlaví. Tohle není nic co náš genom obohatí, není divu, že degenurejeme, stydím se za všechny kteří tomuhle napomáhají.
19. 03. 2010 | 00:00

Robert napsal(a):

Já myslím, že jste se trefil do černého. Hlavním problémem je skutečně obava z reakcí ostatních lidí v okolí dětí vyrůstajících v rodině se stejnopohlavními rodiči, a nikoli nějaký potenciální špatný vliv těchto rodičů.

Problém tedy neleží primárně na straně homosexuálních partnerů, ale v postoji významné části společnosti, která tvoří jejich bezprostřední okolí. Domnívám se, že právě toto se bude časem měnit.
19. 03. 2010 | 00:05

pavla napsal(a):

Paní Stehlíková, existuje nějaká studie např.o tom, kolik chlapců z rozvedených rodin, kdy tito žijí pouze s matkou, dokázali vytvořit hodnotný a dlouhotrvající vztah s ženou? Je totiž viditelné, že mnohé tyto matky nejsou schopny zvládat výchovu kluků hlavně v pubertálním věku. Myslím, že každý ze své rodiny víme, že na ně platí doma většinou otec. Nejsou jistě všichni stejní, ale mnohem více si k matce dovolí než k otci a pak se dostávají do problémů, krádeže, útěky z domova, záškoláctví atd. Prostě zneužívají toho, že doma chybí pevná ruka. A to samé by bylo v rodinách lesbiček. Možná mi to vyvrátíte, ale myslím, že od pravdy daleko nebudu. Zrovna tak by mě zajímalo, jak by se cítila dívka mezi dvěma mužskými. Já osobně bych v její kůži být nechtěla. Protože tak jako kluk potřebuje tátu, holky potřebují mámu. Můžete namítnout, že po rozvodu taky mají jen jednoho. Ale rozumní lidé se dokáží domluvit tak, aby děti netrpěly a aby kdykoliv mohli za tím druhým rodičem přijít a popovídat si. Což by v těchto případech nešlo.
19. 03. 2010 | 00:07

kormoran napsal(a):

...Soudruzko Jamilo , reknu vam to jinak)))
https://www.youtube.com/watc...
19. 03. 2010 | 00:15

pavla napsal(a):

Paní Stehlíková,ještě jsem chtěla dodat, pan Filip vzpomněl otázku ústavů a dětských domovů. Jistě, že je dětem lépe v rodině. Tak se zamyslete nad tím, proč tam děti jsou, proč jich je tam zbytečně tolik umístěných. Proč se nezasazujete o práva dětí, které jsou z normálně fungujících rodin odebírány jen proto, že nemají vhodné sociální podmínky, že nemají elektřinu, vodu atd.? Nemyslíte, že pomoc úřadů by pomohla více, jak státní kase, tak těmto rodinám, než nejprve dítě odebrat? Byla jsem hodně překvapena řešením případu z minulých dní, kdy matka svěřila druhovi své dítě a ten je dal do babyboxu. Toto dítě umístili do kojeneckého ústavu a sociální pracovnice budou rozhodovat, jestli vůbec matce dítě vrátí. Neznám pozadí případu, jaká je matka, o tom řečeno nic nebylo. Ale pokud se o dítě normálně starala a má nezodpovědného manžela, ikdyž to mohla snad poznat dříve, i tak by jí snad dítě mělo být ihned vráceno. Výjimkou by bylo, kdyby se prokázalo, že se o dítě nestará a odešla si někde užívat. Ale bylo řečeno, že si jela něco vyřídit. A takové jednání ze strany úřadů mi nepřipadá vhodné. A zrovna tak je hodně rodin, které by se rády velmi dobře o děti postaraly, ale dostaly se, mnohdy ne vlastní vinou, do špatné situace. A proč pak hned místo pomoci státu děti strčit do ústavů? Toto byste asi měla řešit a dětí v domovech by ubylo.
19. 03. 2010 | 00:25

Agent KGB napsal(a):

Totalni degradace a zhnilost, ktera ukazuje proc cesky narod vymira.
Lesby a gay by se meli jit lecit a ne sirit svou nemoc dal.
Nikdo nechce zit s nemocnymi AIDS nebo tuberkulozou aby nechytli infekci, a proc porad zapadni "civilizace" oblafuje vsechny tim, ze gay/lesbicky jsou normalni?
Nejsou normalni uz z definice a meli by se lecit a rozhodne nemeli mit pravo pecovat o zdrave deti aby nesirili svou psychopaticko-hormonalni nemoc na ne.
Odporny hnus.
19. 03. 2010 | 00:45

nocniimuura napsal(a):

myslím, tedy jsem si jst, že jste na cestě domů

za všechny ty děti v rukou

pedofilů a pasáků
19. 03. 2010 | 01:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Roberte, nemáte pravdu. Jednopohlavní "rodiče" jsou z principu špatným vzorem pro dítě, které se nebude cítit dobře v případné vlastní vytvořené rodině heterosexuální. A okolí je jenom zrcadlo, žádné problémy nevytváří, jenom je reflektuje.
Předvádíte obvyklou homosexuální demagogii.
19. 03. 2010 | 01:57

kormoran napsal(a):

Jedna znama pokrocila, kam se hrabe kanour z :https://www.youtube.com/watch?v=Ku00kJVboFQ
Amater.... To takovy Yorkshire terrier! To je kapacita! Pry staci kapka medu.
Mnooo Jamilo premyslela jste o tom , ze IQ (nekterych)zvirat prevysuje IQ , nekterych spoluobcanu ?
A nebylo tedy by lepsi ,bojovat za aktivity manzelstvi Homo-Animals k vychove clovecich mladat?
Zkuste to v EU , chybi zrizeni dalsiho aparatu)))))
19. 03. 2010 | 02:37

kormoran napsal(a):

Omlouvam se , toho kanoura lizace jsem dluzen))))https://www.youtube.com/watc...
19. 03. 2010 | 02:39

Emil napsal(a):

Az zaklepe kikina backorama, pak se uvolni prostor ve snemovne pro myslenku, ze teplousi a teplousky jsou schopny vychovavat normalni deti.
19. 03. 2010 | 04:18

Acidburn napsal(a):

Hm, je poznat, že pokročilou noční, nebo brzkou ranní dobou se tu musí duševně vyzvrátit kdekdo...
19. 03. 2010 | 04:25

Kresinka napsal(a):

vážení, pokud bude existovat značný přebytek rodin nad dětmi, volnými a vhodnými k adopci, nemají homosexuální páry šanci. Vžbět je přísný, páry procházejí testováním, vyjadřují se k nim dětští psychologové, sociální pracovnice, lékaři a další, adoptivní dítě by mělo přijít do "vzorové" rodiny, s pevnými vazbami a postoji. Tomu stejnopohlavní páry většinou naprosato neodpovídají, už proto, že nezakotvují v dětech rodičovský voz - máma, táta. Pokud jde o další děti právně volné, nebývají k adopci moc vhodné, děti postižené, z odlišných etnik atd. Tam se spíš využívá zkušených pěstounských párů, péče o takové dítě může totiž rozvrátit i jinak pevnou rodinu. Tak o čem tu chcete debatovat?
19. 03. 2010 | 05:00

kormoran napsal(a):

Heartburn , zmente jidelnicek!
Ale v akutnich pripadech poslouzim poslednim "prazdnym" 5-ti gal. pytlem , ovsem obsah si zaradite do odpadu sam!
19. 03. 2010 | 05:04

kormoran napsal(a):

Kresinka tim si nejsem tak jisty, staci IN idiot na IN spravnem miste a 'dopredu' byti IN zaplacen!
A o tom vsem rozhodne IN strana a IN vlada , je jedno ktera, ale bude IN!!!)))
Chce to zajit s Jamilou a s Kocabem na kafe)))))
19. 03. 2010 | 05:19

kormoran napsal(a):

Nejsmutnejsi je ta skutecnost , chcete-li od doby pazourkove , kdyz neschopny blbec dostane funkci a je uplne jedno jakou . Funkci, penize a prostor))))
Zkratka absence prirozeneho postupu , Bata by mohl vypravet , ovsem mel -li by mit chut!))))
19. 03. 2010 | 05:26

kormoran napsal(a):

Doplnek , Bata by mohl vypravet o idiotech .... BOHUZEL)))))
19. 03. 2010 | 05:46

kormoran napsal(a):

A uuuuplne jinak dejme tomu , ze se rano probudite a zjistite , ze bukvice a lesby budou odebirat deti vam nam heterosexualum , s oduvodnenim , ze se se na vychovu nehodite!!! Je to realne pri dnesnim IN trendu? JE!!!
Ze cikan v kolbence Vam upevni vyrobni normy , aby uzivil dalsich dvacet humungulus?
Kurva lidi proberte se!
19. 03. 2010 | 05:59

Ivoušek napsal(a):

Pabí Stehlíková má velkou zásluhu na tom, že veřejně demonstruje své úchylné vize světa a to je nám, českým voličům, jasným mementem proč nevolit ZELENÉ. Zkusme spočítat, co už český stát tato deviantka stála: ministerské platy a výhody po několik let, náměstkovský plat a 100% osobní ohodnocení od odejitého ředitele Bořka tad atd. A to jen díky obchodníkun s kožešinami Miloslavu Stehlíkovi, co si ji importoval z Moskvy. Léta jsem svědky poučování Kazašky Almaschízy jak by měla vypadat naše vlast. Díky demokracii v naší zemi, má prostor šířit deviace a náš stát ji k tomu poskytuje i dokonalé finanční zázemí. Peníze na skutečné rodičovství nejsou, ale peníze na tuto kašpárkyni se vždy našly.... Twedy volete snad kohokoliv, jen ne ZELENÉ s tlustým Horamndou, který ještě před léty nas MZ ČR hlásal, že "o adopce dětí gejům nejde".
Nelze jim věřit.
19. 03. 2010 | 07:23

Petr Tomeš napsal(a):

"Dřívější společenké domněnky o nadřazenosti tradičních rodinných forem byly kriticky zpochybněny empirickým výzkumem. Od konce 80. let je dobře podloženo, že děti a adolescenti se adjustují stejně dobře v netradičních i tradičních podmínkách. Absence matky nebo otce sama o sobě nepředjímá zdravou adjustaci."
"stavenstvo AAP schválilo širokou distribuci této zprávy, v níž se uvádí:

"Existuje dostatek důkazů o tom, že děti vychovávané rodiči stejného pohlaví si vedou stejně dobře jako děti vychovávané heterosexuálními rodiči. Více než 25 let výzkumů zdokumentovalo, že neexistuje vztah mezi sexuální orientací rodičů a zdravým emočním, psychosociálním a behaviorálním vývojem dítěte. Tato data neukázala žádné riziko pro děti v důsledku výchovy v rodině s 1 nebo více homosexuálními rodiči. Svědomití a pečující dospělí, muži i ženy, heterosexuální nebo homosexuální mohou být vynikajícími rodiči."
http://www.glpartnerstvi.cz...
19. 03. 2010 | 08:44

Robert napsal(a):

Ad Zbyněk Matyáš:

´´Jednopohlavní "rodiče" jsou z principu špatným vzorem pro dítě´´

Na tuto tezi evidentně existují rozdílné názory. Bylo by asi dobré, kdyby jste své tvrzení mohl podložit nějakými daty.

Argumentace typu - vyplývá to již z principu nebo z definice nemají vůbec žádnou vypovídající hodnotu. Stále se jedná pouze o tvrzení a tvrdit můžeme cokoliv, že? Osočování ostatních z homosexuální demagogie myslím také nikam nevede. Lepší by bylo předkládat věcné argumenty, jako třeba učinil např. pan Petr Tomeš ve svém příspěvku výše.
19. 03. 2010 | 09:12

buldatra napsal(a):

Dnešní hektická doba se s nikým nemazlí a s odloženými dětmi už vůbec ne.
Vo tom žádná.
Což svým bystrým okem popatřila i paní Džamila. A nejen ona, samozřejmě.

A také je fakt, že láska je láska, přičemž na pohlaví nezáleží. Protože příroda je mocná čarodějka.
Jenže, bohužel, ne každý pár je obdarován potomkem, čímž by byl tento vztah jaksi korunován, neboť někdy tomu příroda nepřeje, jindy by snad i přála, ale není to zkrátka technicky možné.
Pár tedy, disponujíc mateřským citem, může přikročit k adopci.

A to je hezké, době poplatné, nicméně je to nespravedlivé vůči těm, kteří v páru nežijí.
Jsou totiž i tací nešťastníci, kteří by také rádi alespoň jednoho potomka, ale jsou sami jako kůl v plotě, množiti se je jim navíc zapovězeno, neb celibát je celibát.
Jak k tomu takový jedinec a jeho mateřský cit přijde? Vždyť je to diskriminace.

A zde vidím další prostor pro spravedlivý boj naší paní Stehlíkové.
19. 03. 2010 | 09:22

Tencokida Hnuj napsal(a):

Kdo zplodí či porodí dítě a nestará se o ně, jedná proti přírodě.

Kdo se takového dítěte ujme a vychovává je, jedná vždy v souladu s přírodou.
19. 03. 2010 | 10:13

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek (výzva k fyzické likvidaci), který byl v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
19. 03. 2010 | 10:33

Kanalnik napsal(a):

Vyroky

"Existuje dostatek důkazů o tom, že děti vychovávané rodiči stejného pohlaví si vedou stejně dobře jako děti vychovávané heterosexuálními rodiči. Více než 25 let výzkumů zdokumentovalo, že neexistuje vztah mezi sexuální orientací rodičů a zdravým emočním, psychosociálním a behaviorálním vývojem dítěte."

A

"Dřívější společenké domněnky o nadřazenosti tradičních rodinných forem byly kriticky zpochybněny empirickým výzkumem. "

povazuji za silnou demagogii, lepe receno za lez. Jen bych podotknul, ze bych neoznacil tradicni formu rodiny za nadrazenou, ale prirozenou a zdravou.

Proc demagogie ci lez?
Vyzkum a jeho interpretace je vzdy zavadejici. (Dovedu si predstavit, ze na RP strankach nenajdu vyzkum prokazujici opak vyse uvedeneho.) Zalezi na tom, kdo vyzkum dela a kdo ho interpretuje. V nasem pripade zalezi na tom, z jakych rodin a jakeho zazemi zkoumajici a interpretujici pochazi.

Dovolim si tvrdit, ze z hlediska detske psychiatrie a psychologie jsou vyse uvedene vyroky nemistne a to na zaklade kazdodenni zkusenosti odborniku s detmi a jejich emocionalnimi problemy pri vyrustani. Muzeme zde videt princip, ze dite vyrustajici v laskyplnem a stabilnim zazemi rodiny se zdravou roli matky a otce je nepochybne vnitrne zdravesji nez deti, ktere nemely takove stesti.

Na zaklade tohoto principu, ktery je kazdodenne zivy a pritomny, mi pripada vyzkum prokazujici nepradvdivost tohoto principu ucelovy a zavadejici.
19. 03. 2010 | 12:02

Kanalnik napsal(a):

K tomu bych jeste podtrhl vyse v diskuzi uvedena cisla poukazujici na promiskuitu homosexualu, nacez pani Stehlikova reagovala slovy:

"...nevedeme debatu o mužské či gay promiskuitě, což je téma samo o sobě a nechci zatěžovat další diskutující vědeckými texty..."

Toto tema je ale prece soucasti toho, o cem je zde rec.

Dite potrebuje stabilni laskyplne zazemi pro svuj zdravy vyvoj svych pocitu a emoci. Kdyz pisi 'laskyplne', mam tim na mysli hluboky vnitrni vztah mezi rodici, kteri se hluboce miluji. Pokud je nektery z rodicu neverny ci dokonce promiskuitni, ma to otresny dopad na dite.

Prece toto nemuzeme jen tak odbyt s tim, ze to je jedno, ze to sem nepatri nebo ze to snad nevadi!
19. 03. 2010 | 12:11

ab napsal(a):

dzamilastehlikova napsal(a):
Abe, to je omyl, to co jste vyjmenoval, zoofilie apod. jsou parafilie - PORUCHY sexuální preference, které patří do učebnic psychiatrie. Homosexualita v seznamu nemocí není. Zrovna nedávno vyšla dobrá učebnice sexuologie od prof. Petra Weisse, doporučuji.

Ještě před pár desítkami let byla v ČR považována za poruchu sexuální preference i homosexualita, v mnoha zemích takové hodnocení přetrvává. Je jen otázkou času, kdy zoofilie, pedofilie .... přestanou být v ČR považovány za poruchy sexuální preference. Třeba už v příštím vydání zmíněné učebnice. Čekal bych, že budete stát v čele boje za práva těchto menšin na adopci.
19. 03. 2010 | 12:31

Antropolog napsal(a):

MICHAL MACKEK: ale vazne - homoseualita u zvirat existuje - je prokazana.

Že 3% vlků dávaj přednost análu znamená, že vlci jsou homosexuální? Ne? Tak to asi pořád normální neni, že?

Homosexualita je v naší kultuře TOLEROVANÁ úchylka. Tak jako ve starém Řecku byla bisexualita považována za součást dobrých mravů. Respektujte to!

Mimochodem další diskutující mají pravdu: Už dnes existují lobistické skupiny, které horují za "PRÁVA" zoofilů. Rovněž INCEST má v některých kulturách a mezi některými zvířaty tradici.
19. 03. 2010 | 12:44

Čochtan napsal(a):

Antropologu,
homosexualita existuje u zvířat, stejně jako kanibalismus. Rozdíl k lidské homosexualitě je v tom, že u zvířat není konstantním jevem, ale propuká v případě přemnožení, jako populační regulace.
Prokázáno to bylo při pokusech s krysami.
19. 03. 2010 | 13:23

Antropolog napsal(a):

ad ČOCHTAN: A jak můžeme vědět Čochtane, že tomu tak není i u lidí? Že výskyt homosexuality v populaci není závislý na míře zalidnění?

Není mi známo, že by se podobné pokusy s krysami aplikovaly na lidech, ale vím, že dnešní generace prý není tak biologická plodná jako ta předchozí.

Nicméně zpět k tématu: Jednoznačně proti adopci homosexuály. Důvodů tu padle nepočítaně a nic takového jako "právo na dítě" v ústavě skutečně nemáme.
19. 03. 2010 | 15:25

Virlex napsal(a):

Robert
Vaše prognózy, týkající se "změny postoje většinové populace" - tedy normálních lidí - je zbožným přáním, a tím taky zůstane. Žádná species živočišné říše neobětuje ani v nejvyšším ohrožení svá mláďata. Těžko počítat, že by lidská společnost obětovala lidská mláďata - aby si z nich dělali postižení jedinci jakési doplňky, které by měly simulovat normalitu vztahů (lze přirovnat k sádrové šunce za výlohou uzenářství.)
19. 03. 2010 | 15:39

Pravda vítězí napsal(a):

Pročetl jsem diskusi ve které je jasné NE!
Bude na to Stehlíková demokraticky reagovat nebo bude dál propagovat ty svoje pseudohumanistické, zvrhlé společensky nebezpečné bludy?!
Argument, že zvířata jsou homosexuální taky a že proto je homosexualita přirozená i u lidí je naprosto ubohý.
Některá zvířata požírají zaživa svá mláďata nebo třeba svůj trus.
Je to snad padný důvod k tomu aby se člověk choval úplně stejně?!
To bychom mohli podobným úchylným způsobem obhajovat třeba dětský kanibalismus!,
Důkazy o homosexualitě jako sexuální normě jsou úchylné úplně stejně jako sama homosexualita...
19. 03. 2010 | 15:45

Luba napsal(a):

Sledoval jsem včera onu show modelky Jílkové a byl opět poněkud znechucen.

Tentokrát se vyšší měrou na mé nevolnosti nepodílela paní Jílková, ale jistá politička, která ostatním káže, jak hezky po katolicku vychovávat, ač má sama ve své základní rodičovské roli značné deficity - jako matka selhala.

O to větší má motivaci k tomu, aby poučovala druhé.

Homosexuálové a lesby tedy nesmějí zasahovat do práv dítěte na blbé, nezodpovědné, násilnické, fetující či jinak neexistující (ale jejich) rodiče, kteří jsou schopni být leda rodiči biologickými, ovšem ve smyslu psychologickém jsou spíše trýzniteli.

Opravdu nevím, jaké potíže by vyplynuly z toho, že se o adoptované dítě starají dvě zralé a zodpovědné ženy, či dva muži, za předpokladu, že vše dítěti v přiměřeně zralém věku řádně vysvětlí.

Černoprdelníci jsou známí tmáři, kteří rádi omýlají staleté fráze o nedotknutelnosti rodiny, svátostech, o hříchu sodomie a nepřirozenosti homosexuality,
a přitom řada kněžích, kteří nejsou schopni pokoutního styku s "farskými kuchařkami", umírá na AIDS. Krom pederastů, kteří mohou chytit leda neštovice.

http://logos.gl.cz/ls-dokum...

http://britske-listy.cz/art...
19. 03. 2010 | 16:06

Robert napsal(a):

Virlex:

Ve svém odhadu se mohu pochopitelně mýlit. Čas ukáže.

Píšete: ´´Žádná species živočišné říše neobětuje ani v nejvyšším ohrožení svá mláďata´´

O tomto tvrzení s Vámi nemohu seriózně polemizovat. Necítím se být v této oblasti dostatečně erudovaný.

Domnívám se však, že zdaleka ne všichni lidé vnímají problematiku osvojování dětí stejnopohlavními páry jako ´´obětování svých mláďat´´.

Dostatečným důkazem by měla být skutečnost, že v některých zemích je již osvojování dětí homosexuálními páry legalizováno.
Jedná se např. o Nizozemí, Švédsko, Španělsko atd. Většina občanů uvedených zemí má patrně na věc jiný pohled, než jaký máte kupříkladu Vy.

Pro jistotu jen zopakuji, že změna zákona, kterou navrhuje ministr Kocáb, osvojování dětí stejnopohlavními partnery ani nadále neumožní.
19. 03. 2010 | 16:11

Virlex napsal(a):

Robert

"Dostatečným důkazem by měla být skutečnost, že v některých zemích je již osvojování dětí homosexuálními páry legalizováno.
Jedná se např. o Nizozemí, Švédsko, Španělsko atd."

Něktzeré země zase mají pro homoerotiky trest smrti. Ve Španělsku pamatuji ještě ve svém životě garottu... proto nevnímám informaci, že v té či oné zemi to či ono z a automatické doporučení...

Homoerotikové jsou morálně na jiné úrovni, pokud je o adopci. Na rozdíl od neplodných párů mohou děti, chtějí-li je, zplodit, biologicky jim v tom nic nebrání... pouze jejich choutky jim stojí v cestě... proto bych jim lidské děti neobětoval - jako doplněk či hračku.
19. 03. 2010 | 16:25

Pete napsal(a):

Je právo mít a vychovávat děti základním lidským právem, či nikoliv? Ptam se, nevím to. Jestliže je, pak je celá debata zbytečná. Základních lidských práv je člověka možno zbavit jen na základě závažného trestného činu.
Jestliže není, pak nechť odpůrci laskavě uvedou, proč zákaz pouze pro homosexuály? Myslí, že heterosexuální pedofil dokáže vychovávat děti lépe. Nebo heterosexuální sadista, heterosexuální alkoholik či narkoman. Lidé psychycky labilní, agresivní. Žádný z nich předem výchovu dětí zakázanou nemá a vás to nijak nevzrušuje. Výsledkem je desetitisíce hlášených případů týrání dětí ročně. Kolik jich je ve skutečnosti ví Bůh.
Vaše úžasná starost o to, aby se dětem z homosexuálních dostalo řádné a bezchybné výchovy je přímo dojemná. A to se jedná o maximálně několik set dětí. A že prý by získaly špatný názor na svět. A že by se jim děti smály. No vaše nejspíš ano. Viděly by to u vás.
Já nevím, jaký by měly názor na svět, nejsem psycholog, ale vím, že holčička, kterou nechala matka se svým druhem zemřít hlady, jak to vyšlo nedavno v masmediích, by byla šťastná, kdyby mohla vyrůstat v jiné rodině. Byť by měla dvě maminky či dva tatínky.
Opakuji, vaše starost o děti by byla dojemná … kdyby se týkala všech dětí. Jenže vás ty desetitisíce duševně či fyzicky týraných dětí zajímá jen marginálně. Ve skutečnosti si tu léčíte své libido.
Kolik procent dětí v heterosexuálních rodinách dostává ve skutečnosti takovou řádnou a bezchybnou výchovu, po jaké voláte v homosexuálních rodinách? Pět, osm? Pochybuji, že by to bylo více jak deset procent.
Aby bylo jasno, nejsem homosexuál. A docela by mne zajímalo, kolik z vás vznešených moralistů si vybíjí svá traumata, pocity méněcenosti a agresivitu na dětech. Odhaduji to na slušné procento.
19. 03. 2010 | 16:30

Virlex napsal(a):

Pete

"Právo" mít a vychoivávat děti - je nsemsysl. Nic takového není - a nemůže být - kodifikováno.

Kromě toho homoerotikové klidně své děti mít mohou. Mohou je zplodit - většinou jsou fyzicky zdraví. Ano, psychicky jsou ovbšem labilní, mkají (neodůvodněné) zábrany - a labilita je, jak sám uznáváte, překážkou.

Pokud jde o agresivitu, zažíváme právě teď vlnu nebývalé homo.agresivity
19. 03. 2010 | 16:47

Robert napsal(a):

Ad Virlex:

Já také nikde netvrdím, že by se mělo jednat o jakési ´´automatické doporučení´´.
Každá společnost prochází do značné míry svým specifickým vývojem a nejinak je tomu i v případě postoje k osvojování dětí stejnopohlavními páry.

Skutečnost, že jsou tato osvojení legalizovaná v některých vyspělých evropských státech je však podle mého názoru jasným důkazem, že zdaleka ne všichni lidé považují osvojování dětí homosexuálními páry za nepřijatelné nebo dokonce za ´´obětování svých mláďat´´ Vaše tvrzení je tedy milné.

Domnívám se také, že ČR má přeci jenom kulturně blíž k zemím, jakými jsou Velká Británie, Belgie, Dánsko atd., než k zemím na jaké odkazujete ve svém příspěvku Vy.

To samozřejmě neznamená, že se je musíme brát ve všech ohledech za vzor.
19. 03. 2010 | 16:49

Antropolog napsal(a):

ad PETE: Žádné takové právo NEEXISTUJE!

A mimochodem, než váš argument bude vyvrácen, nemusíte tajit, že homosexuálem jste. Nikdo vás za to odsuzovat nebude.

Já se vás ptám, proč by nemohla děti adoptovat matka, co už má incestní poměr se svým synem? Konec konců sex je věcí radosti, né plození dětí (jak se nám tu obhájci gay kultury snaží tvrdit). Tak v čem je problém?

Jediný, kdo si tu vybijí libido na dětech jsou některé agresivní bukvy. Kamarádka je lesbička a nikdy vážně o dětech vážně neuvažovala. Přijde ji to nepřirozené.
19. 03. 2010 | 17:58

Antropolog napsal(a):

ad ROBERS: Pokud je mi známo model otec-matka-dítě si žádným vývojem neprošel. Spojovat různé lidskoprávní, socialistické nebo náboženské experimenty naší společnosti s biologií je prostě nesmysl.
19. 03. 2010 | 17:59

Petr Tomeš napsal(a):

Kanalnik: Ty výroky pocházejí od nejdůvěryhodnějších odborných zdrojů, odborně recenzovaných akademických žurnálů, organizací a výzkumníků, které na tomto světě existují. Pokud si o sobě myslíte, že jste takové eso, abyste je vyvrátil, tak prosím publikujte. S žádnými daty jste kromě svých nepodložených domněnek a blábolů zkrátka nepřišel, protože ani žádná nemáte a mít nemůžete. Doporučuji vám neohánět se vašemi domněnkami o psychologii a psychiatrii a raději se v tomto ohledu dovzdělat. Zde vám dodávám možnost přímo až pod nos: http://www.glpartnerstvi.cz...
19. 03. 2010 | 18:02

Robert napsal(a):

Ad Aantropolog:

Omlouvám se, ale obávám se, že Vaší reakci na můj příspěvek nerozumím. Mohl by jste to prosím trochu rozvést. Děkuji.

Ad Pete:

Rozhodování o tom, zda budu mít dítě, patří v demokratickém právním státu do svobodné sféry jednotlivce a státní moc do něj v zásadě nezasahuje.

Právo rodičů na péči a výchovu dětí je výslovně stanoveno v čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Subjektem tohoto práva jsou samozřejmě jak rodiče heterosexuální i homosexuální.

Neexistuje však právo na osvojení (adopci) dítěte. Pokud chce kdokoli adoptovat dítě, musí nejdříve splnit všechny zákonné podmínky.

V současnosti je situace taková, že o osvojení může usilovat každý jednotlivec bez ohledu na jeho sexuální orientaci. Pokud však někdo uzavře registrované partnerství, tak tím tuto možnost po dobu trvání partnerství ztrácí. Tuto zjevnou nelogičnost by měl návrh ministra Kocába odstranit.
19. 03. 2010 | 19:22

Kanalnik napsal(a):

Petr Tomes:

Ja nemohu zmenit svuj pohled a to diky vlastni zkusenosti a principu, ktery je neustale pritomny a evidentne platny a o kterem jsem psal vyse. Role otce a matky je nezastupitelna, pekny prispevek toho se tykajici napsal LEVAK. Ja se povazuji za cloveka tolerantniho. Nicmene s vychovou deti homosexualnimi partnery povazuji za cestu spatnou a krajne nevhodnou prave pro ty deti, kterym se jiz od pocatku dostane deformujiciho vlivu.

Vas odkaz je plny argumentu, cetl jsem je, nicmene nemohu je prijmout. Argumenty jsou pro mne prilis obecne, a hlavne evidentne vsechny pochazi z jednoho proudu vedy.

ALE: Ve vede neni nic jednoznacne a jednotlive proudy bojuji a lobbuji za svoje pohledy. A to treba zrovna v psychologii a psychiatrii.

Je mi lito, ale nic z toho, co jsem cetl mne nepresvedcilo.
19. 03. 2010 | 20:30

Antropolog napsal(a):

ad ROBERT: Opíráte se o vývoj společnosti při Vaší obraně homosexuality, pane.

Já trvám na tom, že porozumění společnosti pro menšiny, nijak nemění instituci rodiny. Rodina to jest otec-matka-potomstvo. Ostatní je jen experimentální náhražka.

Dítě snad může teoreticky adoptovat jednotlivec, prakticky je zákon (správně) nastaven tak, že samoživitel dítě do výchovy prostě nedostane.

Už dříve tu padly argumenty (možná jste je přehlédl), že pokud tradiční rodina už neexistuje, není důvod, aby v adopci byly diskriminovány církve, soukromé firmy a kdokoliv jiný, kdo si může díte dovolit jako doplněk nebo čerstvý materiál.
19. 03. 2010 | 22:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Robert:
Pokud pro Vás nemají vypovídací hodnotu základní charakteristiky živočišné říše, potom je každá diskuze marná. Až se bude lidstvo rozmnožovat jako např. kvasinky pučením nebo odnožemi jako vlašský topol, přestane mít heterosexuální rodina základní význam v lidské společnosti. Homosexuální partnerství právě z tohoto principu není schopno vytvořit rodinu rovnocennou tradiční heterosexuální rodině, vždy se jedná jen o náhražku. Na tom nic nemění citace výzkumů pediatrů vybrané na stránku homosexuálů. Jsou i jiné názory odborníků:
http://www.sexualne.cz/novi...
http://www.narmyslenka.cz/v...
19. 03. 2010 | 22:40

Kanalnik napsal(a):

Pro Petra Tomese a anglicky mluvici:

http://www.familywatchinter...
19. 03. 2010 | 22:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Antropolog:
Vzhledem k tomu, že většina vlčích samců se k páření nedostane - ta je vyhrazena vůdci smečky - je jejich ´homosexualita´ logicky vysvětlitelná: buď homosexualita anebo nic. Zrovna tak u slepic, kterým chybí kohout.
19. 03. 2010 | 22:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Robert:
"V současnosti je situace taková, že o osvojení může usilovat každý jednotlivec bez ohledu na jeho sexuální orientaci. Pokud však někdo uzavře registrované partnerství, tak tím tuto možnost po dobu trvání partnerství ztrácí. Tuto zjevnou nelogičnost by měl návrh ministra Kocába odstranit."
Nikoliv, jako jedinec právo adopce neztrácí. Právo adopce nemá pouze homosexuální pár.
Logika někdy bývá ošemetná věc.
19. 03. 2010 | 22:55

Kanalnik napsal(a):

Petr Tomes - jeste jeden clanek pro vas mam, vsimete si zejmena (ale nejen) posledni stranky.

http://www.familywatchinter...
19. 03. 2010 | 23:06

Robert napsal(a):

Ad Zbyněk Matyáš:

Mýlíte se. Pokud jedinec uzavře registrované partnerství, tak ztrácí možnost osvojit si dítě i jako jednotlivec!

K tomu cituji § 13 odst. 2 zákona o RP:

´´Trvající partnerství brání tomu, aby se některý z partnerů stal osvojitelem dítěte´´

Domnívám se, že toto ustanovení je zcela jasné a není potřeba žádná hluboké logické úvahy.
19. 03. 2010 | 23:09

Kanalnik napsal(a):

Robert:

Mne spis prijde, z pohledu plnohodnotneho lidstvi ditete, je nelogicke to, ze "v současnosti je situace taková, že o osvojení může usilovat každý jednotlivec bez ohledu na jeho sexuální orientaci." Ja vidim prvotni problem zde.

I jednotlivec homosexualne orientovany prinese diteti problemy v jeho vyvoji, pokud svoji homosexualitu nejakym zpusobem vyjaduje a projevuje vuci jinym dospelym osobam (coz lze predpokladat).

Jenze pokud by se pristoupilo ke zmene tohoto pristupu a zadajici o adpopci by museli deklarovat svoji sexualni orientaci, homosexualove by se ohradili, ze je to diskriminace, i kdyz to neni pravda.
19. 03. 2010 | 23:18

Robert napsal(a):

Ad Antropolog:

Asi Vás to překvapí, ale jsem obyčejný heterosexuál.

Proti instituci rodiny rozhodně nic nemám. Sám jsem v jedné takové, jak ji popisujete, vyrostl a rád bych jednou také takovou měl. Jak již jsem psal výše, stav, kdy jsou v rodině přítomny mužský i ženský element (otec a matka) považuji za ideální (možná jste to přehlédl). To ovšem neznamená, že bych se stavil proti adopci dětí stejnopohlavními páry.

Dítě může nejen teoreticky, ale i prakticky adoptovat jednotlivec. Nemusí se přitom jednat pouze o samoživitele, ale rovněž také o druhého manžela nebo partnera. Domnívám se, že tento případ je v současnosti naléhavější, než Vámi tak vehementně odmítané společné osvojování dětí stejnopohlavními páry.
19. 03. 2010 | 23:23

Robert napsal(a):

Ad Kanalnik:

Na svůj názor máte samozřejmě plné právo. Já Vám jej nebudu vyvracet.

Já se domnívám, že sexuální orientace rodiče není zase natolik klíčová ve vývoji dítěte. Názory mohou být pochopitelně různé.

Nejlepší by asi bylo udělat seriózní průzkumy mezi lidmi, kteří v podobných podmínkách vyrostli. Počítám, že jich již dnes existuje celá řada. I ve zdejší diskuzi jsou citovány různé zdroje informací k tomuto tématu.
19. 03. 2010 | 23:32

Kanalnik napsal(a):

Jevi se mi to stejne, jako kdyby adept na vysokoskolske studium po neuspesnem prijimacim rizeni oznacil skolu a celou spolecnost za diskriminujici, protoze mu neumoznila studium diky diskriminaci jeho vrozene urovne inteligence, pile a nadani, a zacal by razit heslo "vysokoskolske studium pro vsechny". Zalozil by hnuti a podporoval vyzkumy obhajujici jeho ideu.

Nastaveni latky pro uspesne prijimaci rizeni na VS ma ale svuj duvod.

Stejne tak ma svuj duvod to, ze rodici mohou byt pouze spolecne muz a zena.
19. 03. 2010 | 23:33

Kanalnik napsal(a):

Robert:

Souhlas s poslednim odstavcem.

Samozrejme i vy mate na svuj nazor pravo. :)
19. 03. 2010 | 23:35

Robert napsal(a):

Ad Kananlnik:

Děkuji Vám, pokud jsi vzpomínám, tak jste zde první, kdo mi toto práva uznal. :)

Myslím, že většina zdejších diskutujících si více či méně uvědomuje o jak komplikovaný problém se zde jedná a že žádné jednoduché řešení neexistuje.

Jak již jsem zde několikrát uvedl, aktuální návrh z dílny ministra Kocába není ani zdaleka tak ambiciózní jako některé úpravy v řadě evropských zemí na západ od nás. Jedná se spíše o odstranění technického nedostatku současné zákonné úpravy.
19. 03. 2010 | 23:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Robert:
Nikoliv, Váš názor je formalistický. Když jedinec rezignuje na svou jedinečnost v homosexuálním registrovaném svazku, dočasně samozřejmě omezí svá individuální práva. To je logické.
19. 03. 2010 | 23:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Robert:
Kocáb už pod vlivem odborníků ustupuje:
http://www.narmyslenka.cz/v...
19. 03. 2010 | 23:54

Robert napsal(a):

Ad Zbyněk Matyáš:

Ve své předcházejícím příspěvku jste napsal:

´´Nikoliv, jako jedinec právo adopce neztrácí. Právo adopce nemá pouze homosexuální pár´´

Já jsem Vás pouze opravil a věc uvedl na pravou míru. Nevím, co je na tom formalistického. Odpovídá to objektivní skutečnosti a nemůže i tom být vůbec sporu.

Jestli Vám to připadá logické nebo nelogické již ponechám zcela na Vás. Já jsem svůj názor již vyjádřil.
19. 03. 2010 | 23:59

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Robert:
To jistě, jenomže jste se věcně nevypořádal s námitkou o dočesném omezení práv z vlastní iniciatívy. Nikdo přece nenutí homosexuála uzavřít partnerství za jasně daných podmínek. Tedy je zapotřebí diskutovat o těch podmínkách pro registrované partnerství, nikoliv o jakémsi absolutním nároku. Jestliže stát nebude považovat institut registrovaného partnerství za vhodný pro výchovu dětí a logicky nepovolí partnerům adopci dětí, stejně logicky tedy registrovaní partneři nemohou děti adoptovat. Je to totéž, jako byste vyžadoval, aby směli léčit všichni lidé, ne jenom lékaři.
20. 03. 2010 | 00:11

Robert napsal(a):

Ad Zbyněk Matyáš:

Já se snažím vycházet spíše z oficiálních zdrojů informací-

(http://www.vlada.cz/cz/clen...)

Nicméně považuji za správné pečlivě zvážit názor všech odborníků v oboru. To je zcela samozřejmé.
20. 03. 2010 | 00:13

Zbyněk Matyáš napsal(a):

»"Je třeba nejprve posoudit, zda je naše společnost na takový průlom do oblasti tradiční rodiny připravena. Například katolická církev by byla tímto krokem velmi pobouřena, a to je pro mne velmi silný argument. Sám pocházím z církevních kruhů a vliv křesťanství na civilizační vývoj považuji za zcela zásadní," řekl Kocáb ještě před čtvrteční schůzkou.«
Domníváte se, že tento Kocábův výrok není přesný? A mohl byste ho najít v oficiálních zdrojích?
20. 03. 2010 | 00:23

Robert napsal(a):

Ad Zbyněk Matyáš :

Pokusím se tedy ještě vypořádat s Vaší námitkou věcně.

1) V současnosti platný zákon umožňuje homosexuálnímu jednotlivci osvojit si dítě.

2) S tímto osvojeným dítětem v péči si může tento člověk kdykoli později uzavřít registrované partnerství a vychovávat osvojené dítě společně se svým partnerem.

3) Člověk žijící v registrovaném partnerství může toto partnerství ´´dočasně´´ ukončit a osvojit si jako jednotlivec dítě. Po-té může opět uzavřít původní partnerství.

4) Jakýkoli homosexuální jedinec si může osvojit dítě (pokud splní zákonné požadavky) a po-té klidně vychovávat toto dítě společně se svým partnerem se kterým žije, aniž by spolu uzavřeli RP.

Domnívám se, že z výše uvedených příkladů jasně vyplývá absurdita zákazu osvojit si dítě během trvání RP. Je to nejenom absurdní, ale zároveň i protiústavní viz. analýza JUDr. Wintra přístupná např. zde: http://www.glpartnerstvi.cz...
20. 03. 2010 | 00:31

Robert napsal(a):

Ad Zbyněk Matyáš:

Já nevím, zda je tento výrok zcela autentický. Na stánkách vlády se nevyskytuje, ale to neznamená,že nezazněl.

Já osobně na něm nevidím nic špatného. Naopak kvituji ministrovu snahu o nalezení konsenzu.
20. 03. 2010 | 00:37

Petr Tomeš napsal(a):

Kanalnik: Pokud něco tvrdíte, tak to buď jste nebo nejste schopen empiricky (vědecky) věrohodně dokázat (že dítě potřebuje otce a matku ke zdravému vývoji). A to s veškerou úctou nejste, protože je dokázán opak.
20. 03. 2010 | 05:31

Petr Tomeš napsal(a):

Zbyněk Matyáš: Názory vámi odkazovaných odborníků nejsou vědecky podložené. Já ve své rešerši odborných zdrojů citoval největší a nejstarší odborné organizace na světě, nejprestižnější odborně recenzované žurnály a bez nadsázky stokrát kvalifikovanější odborníky než vy s odkazem na pár jednotlivců, to se na mně nezlobte, to je stejně tak mimo jako kdybyste srovnával okresní přebor s olympijskými vítězi.
20. 03. 2010 | 05:35

Petr Tomeš napsal(a):

Kanalnik: Odkazujete vyjádření http://www.familywatchinter... , tedy lobystické skupiny aktivistů prosazující tradiční rodinné hodnoty, a přitom vám vadí můj odkaz na dokument citující pouze a výhradně elitní odborný mainstream? To si snad děláte srandu, to je naprosto skandální pokus o demagogii a manipulaci z vaší strany. Vlastně je to k smíchu, že nemáte nic lepšího.
20. 03. 2010 | 05:39

Petr Tomeš napsal(a):

Americká asociace psychologů, Americká asociace psychiatrů a (americká) Národní asociace sociálních pracovníků: "Neexistuje žádný vědecký základ pro názor, že gayové a lesby jsou jakkoliv méně vhodnými či schopnými rodiči než heterosexuální rodiče nebo že jsou jejich děti jakkoliv méně psychologicky zdravé a adjustované. Ve skutečnosti vědecké výzkumy, které přímo srovnaly výsledky dětí mající rodiče gaye a lesby s výsledky dětí mající heterosexuální rodiče, byly pozoruhodně shodné ve vykazování úplně stejné vhodnosti a schopností rodičů leseb a gayů jako heterosexuálních rodičů, a jejich dětí stejně psychologicky zdravých a dobře adjustovaných jako u heterosexuálních rodičů. Zdůrazňujeme, že rodičovské schopnosti gayů a leseb a pozitivních důsledků pro jejich děti nejsou oblastí, kde nepanuje shoda důvěryhodných vědeckých výzkumníků. Prohlášení předních organizací expertů v této oblasti reflektují profesionální shodu na tom, že děti vychovávané lesbami nebo gayi se neliší v žádném podstatném ohledu od těch vychovávaných heterosexuálními rodiči. Žádný důvěryhodný empirický výzkum nenaznačuje opak."
Kanadská asociace psychologů: "Názory, že dospělí gayové a lesby nejsou vhodnými rodiči, nebo že je narušen psychosociální vývoj dětí gayů a leseb, nemají žádný vědecký základ. Naše pozice vychází z přezkumu reprerezentujícím na 50 empirických studií a nejméně dalších 50 článků a knižních kapitol a nezávisí na výsledcích jedné studie."
Australská společnost psychologů: "Hlavní důvod uváděný (zákonodárci) neumožňujícím svatbu se svobodně vybranou osobou, pokud je stejného pohlaví, je neplatné tvrzení, že je to v nejlepším zájmu dětí a že děti ‘potřebují’ nebo že si ‘vedou lépe’ v rodinách s rodiči s různým pohlavím. Jak ukazují přezkumy, prohlášení a doporučení napsaná mnoha experty a odbornými orgány, tento názor není podložen výzkumem rodin a ve skutečnosti je prosazování tohoto názoru a zákonů i veřejných programů, které jej ztělesňují, nepochybně v rozporu s prospěchem dětí."
Americká akademie pediatrů: ""Existuje dostatek důkazů o tom, že děti vychovávané rodiči stejného pohlaví si vedou stejně dobře jako děti vychovávané heterosexuálními rodiči. Více než 25 let výzkumů zdokumentovalo, že neexistuje vztah mezi sexuální orientací rodičů a zdravým emočním, psychosociálním a behaviorálním vývojem dítěte. Tato data neukázala žádné riziko pro děti v důsledku výchovy v rodině s 1 nebo více homosexuálními rodiči. Svědomití a pečující dospělí, muži i ženy, heterosexuální nebo homosexuální mohou být vynikajícími rodiči."
http://www.glpartnerstvi.cz...
20. 03. 2010 | 06:28

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Tomeši,

argumetujete fakty proti víře resp. předsudkům. Šance na pochopení je minimální, tyto věci se navzájem vylučují resp. zpravidla popírají.

Ale i tak díky. Je dobře, že zde výše uvedené zaznělo. Prakticky každý renomovaný dětský psycholog (dokonce už i u nás) Vám řekne, že máloco je pro dítě tak deprivující jako ústavní výchova. Heterosexuální pár, rodina, klasický vzorec je v případě, že funguje, pro děti optimální, ale ne vždy lze optimální zajistit.

Libor Stejskal
20. 03. 2010 | 11:42

Kanalnik napsal(a):

Pane Tomesi. Ja vychazim z vlastni zkusenosti s psychoterapii a z literatury, kterou jsem mel moznost precist, tykjici se dysfunkcni rodiny a jejim vlivu na dite. Je pravdou, ze tento pohled, ktery zastavam, tedy pohled na dite a jeho vyvoj, neni obecne az tak velmi zakotveny mezi laiky i odborniky. Ja jsem o techto vecech nic drive netusil, ale to se zmenilo diky zivotni situaci, ve ktere jsem se ocitl. Pokud mam jasnou zkusenost s tim, ze pro dite je zakladem rodina, kde figuruje muz a zena, a ze jakykoli defekt se projevi negativne na diteti, tezko me nekdo presvedci o opaku. Umistit dite do homosexualni 'rodiny' takovym opakem je. (prectete si vyse prispevek LEVAKA, ktery tuto vyvojovou problematiku pekne nastinil)

Odsuzujete zdroj, ktery jsem vam dal. Tam jsou take citovani odbornici, vzdy na konci clanku (a tech je tam k tematu nekolik). Je tedy zrejme, ze i odbornici se lisi. Proto zpochybnuji vase tvrzeni, ze v tomto tematu existuje siroka odborna shoda. Mozna se ve vasem pohledu shoduje medialne vetsi skupina odborniku (tvrdsi lobbying tu vidim spise na teto strane), to ale neznamena, ze maji urcite pravdu. (na strankach Family Watch je i zpochybneni metodik provadenych vyzkumu)

Tvrzeni, ze je neco "vedecky dokazano" nebo ze "neexistuje zadny vedecky zaklad pro..." mi prijde z ust profesionalu velmi zavadejici a vidim to spise jako lobbying nez korektni touhu dobrat se objektivniho vysledku.

Ja nevim, jak ty studie dlouho probihaly, na jakem vzorku populace, nevim, co ty studie zkoumaly a na co se zamerovaly. Ctu zde, ze vysledky deti byly stejne jako u heterosex. rodicu atd. ale co to jsou ty vysledky? Jsou to obecna tvrzeni, ktere nemohu prijmout diky tomu, co jsem psal v prvnim odstavci.

100% odborna shoda neexistuje, a dokud nebude existovat, tak navrhuji poseckat, v sazce je totiz hodne a to byste mel byt schopen uznat i vy.
20. 03. 2010 | 12:47

Kanalnik napsal(a):

Pan Stejskal

Ne vsechny argmenty zde jsou zalozeny na vire a predsudcich, ale tez na vlastni empiricke zkusenosti. Prosim nenalepkovat.

Samozrejme v otazce ustavni vychovy na dite mate pravdu, ale v kontextu teto diskuze je tento argument zavadejici. Proc by mel byt tento fakt vlivu ustavni vychovy na dite automaticky v souvislosti s tim, ze resenim je umistit dite do homosexualni 'rodiny'? Ja tam zadne prime spojeni nevidim.

Pral bych si, aby takovy lobbying, jako vidime v pripade homosexualniho rodicovstvi, existoval zejmena v oblasti spolecenske pece a kultivace zdrave rodiny ve spolecnosti, stejne jako v oblasti adopci apod. To vidim jako reseni, jenze je obtiznesji a medialne nevdecne, nejde totiz jen o zmenu jedne v vety v jednom zakone. Homosexualni rodicovstvi timto resenim (uz vubec ne komplexnim a ucinnym) neni.
20. 03. 2010 | 12:57

Gru napsal(a):

Petr Tomeš
Přečetl jsem celou polemiku a musím říct, že vaše neustálé zdůrazňování, či odkazy jsou "nejelitnější" a "nejrënomovanější" působí nejpochybněji z celého dískursu.
Budíte tak nikoliv dojem kvalifikovanosti, ale agresivity.
20. 03. 2010 | 17:35

Gru napsal(a):

A ještě něco: objevují se tu absurdní výrazy jako homosexuální "rodiče" a "rodina".

Rodič může být pouze heterosexuálně aktivní jedinec. Ten zakládá rodinu.
To, co zde mají někteří na mysli, není rodina, ale komuna (nazývají to "širší rodinou" - mají na mysli různé "tety" a "strýčky" - pochopitelně nepříbuzném osoby).
20. 03. 2010 | 17:39

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Kanálníku,

naporosto s Vámi souhlasím, zejména co se týče posledního odstavce. Stát by měl daleko více pozornosti věnovat tomu, o čem píšete (a z vlastní zkušenosti vím, že v řadě případů mnoho úředníků s nebývalou lehkostí posílá děti do ústavů a klade překážky pro jejich adopci či pěstounskou péči).

Toto ale není předmětem této diskuse ani tohoto blogu. Jejím předmětem je, zda kronmě předsudků existuje nějaký objektivní důvod, proč by homosexuální pár žijící v pevném vztahu a společné domácnosti nemohl poskytnou dítěti to, co mu žádný ústav nikdy dát nemůže. A odborníci se shodují na tom, že může.

Nejde o to nahradit model heterosexuální rodiny, nejde o to, dávat všechny děti do každému homosexuálnímu páru, který si řekne. Jde o to, aby v ústavech bylo co nejméně dětí (především tím, že budou zůstavat u bilogických rodičů a stát bude co nejvíce a dokud to půjde negungujícím rodinám pomáhat, aby fungovaly). Že se zpružní možnost adoptovat a přijímat do pěstounské péče, že budou pěstouni daleko lépe a promyšleněji podporováni.

A zlomkem celé této snahy o to, aby děti vyrůstaly v láskyplném protředí (což je pro ze všeho daleko nejdůležitejší), může dle všech dobrozdání být i adopce či pěstounská péče homosexuálním párem.

Hrubě se mýlíte, pane Gru,

jsme s mojí paní rodiče dvou krásných a chytrých dětí, byť na jejich biologickém zrození nemáme žádný podíl. Pokud mi nevěříte, můžet se jich zeptat. A stovek tisíc jiných v této zemi, které nikdy nepoznali tu paní a toho pána, kteří je přivedli na svět.

Libor Stejskal
20. 03. 2010 | 20:35

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Robert:
Není na tom nic absurdního, naopak je to logické. Stát by prostě vyjádřil právní názor, že nepovažuje registrované partnerství homosexuálů za institut vhodný k adopci dětí, aniž by postihoval základní lidská práva jednotlivců. Charakterizovat logické důsledky jako absurdní je jenom falešný argument sloužící k podpoře emancipace ragistrovaného partnerství na úroveň manželství. A to je hlavní bod úsilí homosexuálů, které začalo nojem proti stigmatizaci homosexuality a chtělo by končit praktickou dehierarchizací základních lidských hodnot determinovaných přírodním základem živé přírody. Stavět homosexuální svyzky na stejnou úroveň manželství je překročení Rubikonu liberalizace uspořádání lidské společnosti vedoucí např. k rutinnímu klonování lidských bytostí.
20. 03. 2010 | 21:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Petr Tomeš:
"Názory vámi odkazovaných odborníků nejsou vědecky podložené."
Odkdy 23-letý student bakalářského programu ekonomie a managementu http://www.muni.cz/people/2... je fundovaný k posuzování vědeckosti odborníků
zcela odlišné profese? Za svou kvalifikaci považujete svou sexuální orientaci? Je ovšem pravdou, že vypracovat cílenou rešerši v v oblasti sociálních "věd" není obtížné. Odtud pravděpodobně vyplývá Vaše odvaha kritizovat příslušné odborníky s odlišným názorem od Vašeho.
http://www.abclinuxu.cz/blo...
20. 03. 2010 | 22:16

Kanalnik napsal(a):

Pan Stejskal

Ano, podstate sporu rozumim podobnym zpusobem jako vy: "předmětem je, zda kronmě předsudků existuje nějaký objektivní důvod, proč by homosexuální pár žijící v pevném vztahu a společné domácnosti nemohl poskytnou dítěti to, co mu žádný ústav nikdy dát nemůže."

Ja myslim, ze objektivni duvody existuji, viz. co jsem psal vyse.

Osobne jsem nazoru, ze homosexualita je projevem emocionalniho zraneni ci deficitu, ktery se stal v ranem ci pozdejsim detstvi. Stejne jako jim muze byt treba agresivita ci skryta deprese. Neverim, ze je to vina toho ktereho konkretniho cloveka (tehdy ditete) a nikoho za to odsuzovat nebudu, at uz je agresivni, homosexual, ci trpici depresi.

Problem vidim v tom, ze dnes uz se cela vec zhoupla nekam jinam a homosexualita je povazovana za normu (agresivita a deprese treba ne). Myslim, ze se to stalo hlavne diky tomu, ze se lide na homosexualy divali (a mnozi stale divaji) s opovrzenim. No a dnesni situace je reakci na ono opovrzeni a (chcete-li) diskriminaci ci stigma. Podle meho nazoru je to ale reakce extremni.

Z tohoto meho pohledu bych nerad videl, kdyby bylo dite adoptovano do rodiny, kde jeden z paru je agresivni clovek, clovek trpici depresi, ci homosexual, a to aniz bych tyto lidi odsuzoval ci je chtel diskriminovat. Clovek s depresi by se v takove situaci tez mohl citit diskriminovany, nicmene pro dite by to dobre nebylo. Pro vsechny jmenovane plati, ze nesou brime, ktere jim ztezuje zit plnohodnotny zivot, dite to brime nesejme a ani mu spoluneseni tohoto brime neprospeje.

Po doplneni vasi teze bude tato znit takto: "předmětem je, zda kronmě předsudků existuje nějaký objektivní důvod, proč by homosexuální pár (nebo par trpici depresi ci agresivni par) žijící v pevném vztahu a společné domácnosti nemohl poskytnou dítěti to, co mu žádný ústav nikdy dát nemůže."

Pro mne ty duvody existuji.

Poznamka naokraj - pisete, ze odbornici se shoduji (kteri? jiste ne vsichni). Pokusil jsem se nalezt nejake full-text konkretni studie ohledne tohoto tematu, zatim neuspesne. Ale narazil jsem na jine ohlasy, ktere napriklad vyzdvihuji problem techto studii, kterym podle nich je, ze se zamerovaly vetsinou na lesbicke zeny, nikoliv muze, ale dnes se vec prezentuje uplne obecne. Pokud je to pravda, neni to fer.
20. 03. 2010 | 22:16

Zbyněk Matyáš napsal(a):

stejskal:
"argumetujete fakty proti víře resp. předsudkům"
Takže podle Vás např.
dětská psycholožka Leona Němcová trpí předsudky anebo vírou a je odborně nezpůsobilá? A Vy jste arbiter přes fakta? Podle čeho usuzujete, že prezentované názory 3 zahraničních odborných spoečností odpovídají realitě?
20. 03. 2010 | 22:25

Kanalnik napsal(a):

Pan Stejskal

A to jsem pominul formulaci vasi teze, ktera je rekneme, lehce sugestivni (?) :)

"...nemohl poskytnout..."

Do urcite miry mohl, stejne jako agresivni par ci par trpici depresi. V celkovem (detskem) zivotnim ramci o vhodnosti pro dite ale uprimne pochybuji.

Myslite, ze par trpici depresi by nemohl poskytnout dítěti to, co mu žádný ústav nikdy dát nemůže?

:)
20. 03. 2010 | 22:26

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kanalnik:
"mi prijde z ust profesionalu velmi zavadejici"
Aby bylo jasno, pan Petr Tomeš není žádný profesionál v žádném oboru. Možná proto to zavádění.
20. 03. 2010 | 22:29

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kanalnik:
"Osobne jsem nazoru, ze homosexualita je projevem emocionalniho zraneni ci deficitu, ktery se stal v ranem ci pozdejsim detstvi."
Nikoliv, podle v současnosti převažujících odborných názorů je základní homosexualita podmíněna geneticky a vedle toho projevující se náhradní homosexualita nemožností realizace heterosexuálnícch kontkatů.
20. 03. 2010 | 22:35

Kanalnik napsal(a):

ZM
Zdravim. Ja jsem to myslel predevsim na citaty (?) na strankach, na ktere Petr Tomes odkazoval. Online je plno takovych zaveru, rikajici totez, tak nevim, jestli se toto vyrazivo objevuje puvodne u pana Tomese ci u sameho zdroje ze ktereho cerpal, kdo vi. At uz je to jak chce, prijde mi to alarmujici, protoze takove zavery by skutecni profesionalove mohli tezko delat uz z principu.
20. 03. 2010 | 22:35

Kanalnik napsal(a):

ZM

Vim, ze prevazuje pohled 'geneticky', ja jsem vsak nazoru jineho.
20. 03. 2010 | 22:37

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kanalnik:
Myslím, že ´genetický´ pohled je mnohdy podpořen i tělesným výzorem některých homosexuálů, např. už zemřelý mim Čejka se mi jevil vždy jako žena i dokud jsem nevěděl o jeho homosexualitě. Věřím, že genetické výzkumy časem přinesou výsledky i v tomto problému.
20. 03. 2010 | 22:57

stejskal napsal(a):

Pane Kanálníku,

to rozdílné vidění spočívá vlastně v tom, co zde napsal pan Matyáš. Homosexualita nepramení (tedy kromě excesů, kdy si heterosexuál chce vyhodit z kopýtka) z deprivace v dětství.

Pokud se nemýlím (tohle zná jistě lépe pan Matyáš, je to jeho obor) jedná se o jakýsi chromozom, který způsobuje homosexualitu. Tudíž není "nakažlivá", není to vzorec chování, jak si řada lidí myslí.

A stejně jako v případě heterosexuality, jsou mezi homosexuály lidé nezodpovědní, ale i velmi zodpovědní. A skutečně podle řady odborníků (na některé zde odkázal pan Tomeš) není důvod, proč by se o opuštěné děti, které by jinak zůstaly v ústavech a téměř jistě trpěly citovou deprivací nemohli starat homosexuálové.

Ano, společenské normy to v současné době zejména u nás jaksi spíše nepřipouštějí. Ale společenské normy se neustále vyvíjejí.

Nechi Vám svůj názor příliš vnucovat (můj první vstup byl asi opravdu zbytečně kategorický), ale pokud vyjdeme z faktu, že homosexualita není nakažlivá nemoc ani výsledek deprivace, pak skutečně stojí za úvahu - tedy dle mého soudu - zda je rozumné bránit lidem, kteří chtějí dítěti poskytnout tolik potřebné rodinné zázemí.

Libor Stejskal
20. 03. 2010 | 23:31

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pane Stejskale,
ten ´chromozóm (správně gen) homosexuality´ čeká na objevení, pokud existuje. Nicméně Právě ten by byl hlavním argumentem proti adopci dětí homosexuálními páry. V přírodě nic takového neexistuje.
20. 03. 2010 | 23:43

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ještě bych doplnil názorem, že uvažovaný gen homosexuality by měl být na ženském chromozómu X. http://chytrahlava.cz/homos...
20. 03. 2010 | 23:52

Petr Tomeš napsal(a):

Zbyněk Matyáš: "Odkdy 23-letý student bakalářského programu ekonomie a managementu http://www.muni.cz/people/2... je fundovaný k posuzování vědeckosti odborníků
zcela odlišné profese?" Od té doby, co je schopen rozlišit jasně jednotný postoj největších a nejstarších odborných organizací na světě od malých politicky aktivistických spolků založených před 10 lety, jejichž výhradní mise je prosazovat tradiční rodinné uspořádání (http://www.familywatchinter...), jež tu cituje protistrana. Není o čem hodnotném diskutovat, dokud protistrana nebude schopna přijít s natolik mezinárodně kredibilními a kvalifikovanými autoritami jako je například profesor Lamb z Cambridge (Od roku 2004 profesor psychologie a vedoucí katedry Sociální a vývojové psychologie Cambridge University. Mezi léty 1987 a 2004 působil jako vedoucí Sekce pro sociální a emoční vývoj a jako hlavní výzkumný psycholog amerického Národního institutu pro zdraví dětí a lidský vývoj v rámci Národního institutu pro zdraví. Je autorem více než 500 příspěvků pro odborně recenzované žurnály nebo profesionálních knih vydané akademickými nakladatelstvími určeným dalším profesionálům. Více než 30 let odborně recenzoval více než 2500 tisíce článků v profesionálních žurnálech. V posledních letech je americkými soudy uznáván jako soudní znalec v příslušných oblastech.)
21. 03. 2010 | 08:27

Petr Tomeš napsal(a):

Kanalnik: "100% odborna shoda neexistuje, a dokud nebude existovat, tak navrhuji poseckat, v sazce je totiz hodne a to byste mel byt schopen uznat i vy."

Účelově chcete zcela nemožné věci. Například za evoluci, tedy to, že všechny organismy na tomto světě se postupně vyvinuly ze společného předka, což je fakt prokázaný se setejnou jistotou jako je pohyb planet kolem Slunce (http://www.britannica.com/E...) se staví 68 akademií věd (http://www.interacademies.n... statement.pdf) a 99,9% biologů (http://en.wikipedia.org/wik...) a to silné důkazy existovaly již přes 200 lety za Darwinova života, přesto se najdou především z náboženských řad tmáři, kteří toto neustále vyvracejí. Není možné donekonečna čekat jen proto, že někteří ortodoxní ovce s vymytou hlavou nebo absencí kritického myšlení či inteligence nechtějí či nedokážou pochopit ani základní věci. Schválně, jaký přehled o světě asi tak dokážou tito takto vyhranění lidé vychovávaným dětem předat oproti třeba většině homosexuálů?
21. 03. 2010 | 08:33

Petr Tomeš napsal(a):

Kanalnik: "Osobne jsem nazoru, ze homosexualita je projevem emocionalniho zraneni ci deficitu, ktery se stal v ranem ci pozdejsim detstvi."

Tady se ukazuje, jak nevzdělanost je podhoubím předsudků a neinformovaných názorů. Nikdy jsem nepochopil, proč mají lidé potřebu argumentovat či zakládat své názory na nedoložených předpokladech. Jaký má pak smysl s vámi vést seriozní diskusi? Je naprosto absurdní si něco vymyslet a pak o tom diskutovat.

Royal College of Psychiatrists v roce 2007 uvedla:

"Navzdory téměř stoletým psychoanalytickým a psychologickým spekulacím neexistuje žádný reálný důkaz na podporu názoru, že povaha rodičovství nebo raného dětství hrají jakoukoliv roli v utváření heterosexuální nebo homosexální orientace jedince. Zdá se, že sexuální orientace je ve své podstatě biologická a předurčená komplexní souhrou genetických faktorů a raného děložního prostředí. Sexuální orientací proto není volba."

http://www.rcpsych.ac.uk/pd...

Americká akademie pediatrů v roce 2004 v klinické zprávě publikované v Pediatrics uvedla:

"Neexistuje vědecký důkaz o tom, že netypická výchova, sexuální zneužití nebo jiné nepříznivé životní události ovlivňují sexuální orientaci."

FRANKOWSKI, Barbara L., et al. Sexual Orientation and Adolescents. Pediatrics. 2004, no. 6, s. 1827-1832.

http://aappolicy.aappublica...

Americká asociace psychiatrů (2010):
Dříve byla homosexualita považována za výsledek poškozené dynamiky rodiny nebo špatného psychologického vývoje. Dnes se tyto domněnky považují za založené na neplatných informacích a předsudcích.
http://healthyminds.org/Mor...
21. 03. 2010 | 08:41

Petr Tomeš napsal(a):

Kanalnik: "Po doplneni vasi teze bude tato znit takto: "předmětem je, zda kronmě předsudků existuje nějaký objektivní důvod, proč by homosexuální pár (nebo par trpici depresi ci agresivni par) žijící v pevném vztahu a společné domácnosti nemohl poskytnou dítěti to, co mu žádný ústav nikdy dát nemůže.""

Homosexuální pár netrpí žádným postižením, nemocí ani poruchou jako je například deprese, takže je zcela absurdní používat demagogické argumenty jako vy.
21. 03. 2010 | 08:44

Petr Tomeš napsal(a):

"Poznamka naokraj - pisete, ze odbornici se shoduji (kteri? jiste ne vsichni)."

Americká asociace psychologů, Americká asociace psychiatrů a (americká) Národní asociace sociálních pracovníků, přední organizace odborníků na duševní zdraví a behaviorálních vědců, v roce 2007 podaly z pozice institutu přátel soudu odbornou zprávu pro Nejvyšší soud státu Kalifornie obsahující komplexní a vyvážený přehled vědecké a odborné literatury, v níž uvedly: "Zdůrazňujeme, že rodičovské schopnosti gayů a leseb a pozitivních důsledků pro jejich děti nejsou oblastí, kde nepanuje shoda důvěryhodných vědeckých výzkumníků. Prohlášení předních organizací expertů v této oblasti reflektují profesionální shodu na tom, že děti vychovávané lesbami nebo gayi se neliší v žádném podstatném ohledu od těch vychovávaných heterosexuálními rodiči. Žádný důvěryhodný empirický výzkum nenaznačuje opak."

Tak schválně jmenujte vědecké výzkumníky na danou oblast, kteří nesouhlasí. Nesmírně by mě zajímalo, na základě jakých výzkumů tedy nesouhlasí. A hned se ukáže, že vám zbude jen ultrakonzervativní a náboženská propaganda.
21. 03. 2010 | 08:48

Gru napsal(a):

SAtejskal
Pochopitelně se nemýlím, natož hrubě. Podle toho, co píšete, nejste sám taky rodič, nýbrž osvojitel. Přesto jste vhodnější než stejnopohlavní osvojitelská komuna. Neříkejte ale hop, dokud jste nepřeskočil, osobně znám podobné případy, které v době dospívání osvojenců vedly až k rozpadu vztahů.
Pokud jde o "infekčnost" asexuality (nebudu takto postiženým lidem přisüzovat sexualitu, kterou prostě nemají), pak část může být geneticky podmíněna, to ano, ovšem část je indukovaná (např. ve vězení). Historie zná rozhšířené vzory tohoto chování např. v antickém řecku v určitých kruzích - to rozhhodně nebylo geneticky podmíněno. Tady je jedno z nebezpečí pro osvojené dítě.
Další je v postavení, které dítě z takto stigmatizované komunity získá ve svém prostředí. Bude ostrakizováno. Nutně musí "rodiče" jakožto příčinu své ostrakizace, nenávidět.
21. 03. 2010 | 08:50

Petr Tomeš napsal(a):

Zbyněk Matyáš: "Takže podle Vás např.
dětská psycholožka Leona Němcová trpí předsudky anebo vírou a je odborně nezpůsobilá? A Vy jste arbiter přes fakta? Podle čeho usuzujete, že prezentované názory 3 zahraničních odborných spoečností odpovídají realitě?"

Zjevně je nedostatečně informovaná či nezpůsobilá, když není seznámena s odbornou literaturou za posledních 10 let a komentuje do médií svoje nepodložené a vyvrácené domněnky. To zaprvé. Za druhé se jedná se o více než 3 nejstarší a největší odborné organizace v příslušných oblastech na světě, ale také o přední výzkumníky. A za třetí tyto odborné organizace a výzkumníci své postoje dokládají ohromným množství referencí na kvalitní zdroje. A to je ten zásadní rozdíl mezi nimi a domněnkami jedné celosvětově bezvýznamné dámy.
21. 03. 2010 | 08:53

Petr Tomeš napsal(a):

Zbyněk Matyáš: "Aby bylo jasno, pan Petr Tomeš není žádný profesionál v žádném oboru. Možná proto to zavádění." Zajímalo by mě, kdy se zastydítě a přestanete sprostě lhát a manipulovat. Já nikdy neřekl, že jsem profesionál. Já pouze přeložil a citoval stanoviska předních odborníků. To, že to protistrana není schopna unést to, co tyto zdroje tvrdí, je jedině její problém.
21. 03. 2010 | 08:55

Petr Tomeš napsal(a):

Zbyněk Matyáš: "Kanalnik:
"Osobne jsem nazoru, ze homosexualita je projevem emocionalniho zraneni ci deficitu, ktery se stal v ranem ci pozdejsim detstvi."
Nikoliv, podle v současnosti převažujících odborných názorů je základní homosexualita podmíněna geneticky a vedle toho projevující se náhradní homosexualita nemožností realizace heterosexuálnícch kontkatů."

O pár příspěvků výše doložil, že toto vaše tvrzení je lživé. A možná i proto ho nejste schopen doložit.
21. 03. 2010 | 08:56

Petr Tomeš napsal(a):

Kanalnik: "ZM
Zdravim. Ja jsem to myslel predevsim na citaty (?) na strankach, na ktere Petr Tomes odkazoval. Online je plno takovych zaveru, rikajici totez, tak nevim, jestli se toto vyrazivo objevuje puvodne u pana Tomese ci u sameho zdroje ze ktereho cerpal, kdo vi. At uz je to jak chce, prijde mi to alarmujici, protoze takove zavery by skutecni profesionalove mohli tezko delat uz z principu."

Takové zdroje mohou profesionálové dělat, právě protože jsou to profesionálové na danou oblast a nikoliv náboženští tmáři. Proč prostě nejste schopen unést ta odbornými referencemi podložená stanoviska, že žádný výzkum neukazuje opak a že žádný výzkumník z dané oblasti nedošel k opačným závěrům?
21. 03. 2010 | 08:59

Gru napsal(a):

Tomeš

"Já pouze přeložil a citoval stanoviska předních odborníků."

Ano, z celého Vašeho jaksi samozřejmě vyplývá, že "zadní" odborníky byste ani nepřekládal...
21. 03. 2010 | 09:01

Petr Tomeš napsal(a):

Protože v diskusi zaznělo z mojí strany téměř vše podstatné a neočekávám v ní další přínos, dovolím si citovat asi nejpodstatnější fakt o tom, že důkazní břemeno proti umožnění výchovy dětí stejnopohlavním párem je na mých oponentech v diskusi. Na to se však nezmohli.

Gregory M. Herek, profesor psychologie na University of California at Davis, publikoval v roce 2006 v American Psychologist, oficiálním odborně recenzovaném akademickém žurnálu Americké asociace psychologů vědecké důkazy týkající se politické debaty ohledně uznání stejnopohlavních partnerství:

"Navzdory značně různé kvalitě vzorků, návrhům výzkumů, způsobům měření a technikám pro analýzu dat se dosavadní výsledky pozoruhodně shodují. Empirické výzkumy dosud shodně nezjistily spojitost mezi prospěchem dětí a sexuální orientací jejich rodičů. Pokud by gayové, lesby nebo bisexuálové byli přirozeně méně schopnými rodiči než jinak srovnatelní heterosexuálové, jejich děti by vykazovaly problémy nezávisle na typu vzorku. To zcela jasně nebylo zjištěno. Kvůli trvalému neúspěchu vyvrátit nulovou hypotézu (o neexistujících rozdílech mezi dětmi rodičů sexuální menšiny a dětmi heterosexuálních rodičů) v této výzkumné literatuře leží důkazní empirické břemeno na těch, kteří tvrdí, že se dětem rodičů sexuální menšiny vede hůře než dětem heterosexuálních rodičů."

HEREK, G. M. Legal Recognition of Same-Sex Relationships in the United States : A social science perspective. American Psychologist. 2006, no. 61 (6), s. 607-621.

http://wedding.thejons.net/...
21. 03. 2010 | 09:04

Gru napsal(a):

Celý odbornbý doskurs je v tomto hledu nedůvěryhdoný, a to odjakživba. Zejména psychologie a psaychiatrie je vždycky poplatná politické korektnosti, o tom existují smutné doklady. Intenzita lobbingu asexuálních kruhů je vysoká, což se projevuje také značnou agresivitou v diskusi.
Takže pro mne jsou směrodatné obory spíše biologie, genetika... Ty hovoří jasnou řečí.
21. 03. 2010 | 09:04

Petr Tomeš napsal(a):

Gru: "Ano, z celého Vašeho jaksi samozřejmě vyplývá, že "zadní" odborníky byste ani nepřekládal..."

Já na ně čekám! Tak už s nimi konečně přijďte a okamžitě se zjistí, že nedisponují žádným výzkumem, o něž by se ve svých opačných závěrech mohli opřít. Jenže protistrana si pochopitelně nechce z ostudy ušít kabát. Teda až na to, že jediné co dosud citovala bylo z webu malé neodborné skupiny politických aktivistů účelově vzniklé před 10 lety, jejichž hlavním posláním je prosazovat tradiční rodinné uspořádání s biologickým otcem a matkou. No prostě úplně k smíchu! Jakoby například tady pan Stejskal s jeho ženou apriorně nemohli být dobrými a vhodnými rodiči. Rodič je ten, kdo dítě miluje, kdo o něj pečuje a vychovává, poskytuje mu zázemí. Ne ten, kdo si ho udělal a odkopl nebo třeba po porodu hodil v igelitce do popelnice. Možná i proto řada adoptivních dětí své biologické rodiče vůbec nechce poznat a pokud ano, jejich vztah k adoptivním rodičům to nijak nepoškodí.
21. 03. 2010 | 09:10

Petr Tomeš napsal(a):

Gru: "Takže pro mne jsou směrodatné obory spíše biologie, genetika... Ty hovoří jasnou řečí."

Přesně tak. Vysvětlete to ale ještě mojim oponentům v této diskusi.

"The fetal brain develops during the intrauterine period in the male direction through a direct action of testosterone on the developing nerve cells, or in the female direction through the absence of this hormone surge. In this way, our gender identity (the conviction of belonging to the male or female gender) and sexual orientation are programmed or organized into our brain structures when we are still in the womb. There is no indication that social environment after birth has an effect on gender identity or sexual orientation."
http://content.karger.com/P...
21. 03. 2010 | 09:12

Petr Tomeš napsal(a):

Gru: "Celý odbornbý doskurs je v tomto hledu nedůvěryhdoný, a to odjakživba. Zejména psychologie a psaychiatrie je vždycky poplatná politické korektnosti, o tom existují smutné doklady." Tak ještě budete muset vysvětlit, proč všechny desítky studií od různých výzkumníků za posledních 30 let vycházejí jednoznačně ve prospěch stejně kvalitní výchovy a vývoje dětí i u stejnopohlavních dvojic, za situace, kdy ještě žádná nebo jen málo zemí tyto situace právně vymezuje a v situaci, kdy většina společnosti a politiků se staví proti. Kde v tom vidíte politickou korektnost? Je to právě přesně naopak, navzdory zakořeněným mýtům o nadřazenosti biologické rodiny u většiny společnosti a politiků ve většině vyspělých států.
21. 03. 2010 | 09:17

Petr Tomeš napsal(a):

Gru: "Pokud jde o "infekčnost" asexuality (nebudu takto postiženým lidem přisüzovat sexualitu, kterou prostě nemají), pak část může být geneticky podmíněna, to ano, ovšem část je indukovaná (např. ve vězení). Historie zná rozhšířené vzory tohoto chování např. v antickém řecku v určitých kruzích - to rozhhodně nebylo geneticky podmíněno. Tady je jedno z nebezpečí pro osvojené dítě.
Další je v postavení, které dítě z takto stigmatizované komunity získá ve svém prostředí. Bude ostrakizováno. Nutně musí "rodiče" jakožto příčinu své ostrakizace, nenávidět."

Vaše totální absence důkazů pro vaše domněnky je samovypovídající. Jednak si pletete sexuální chování s orientací, a ve vězení se to může týkat kohokoliv ať už byl vychováván kýmkoliv, a jednak není pravda, že by dítě rodiče nenávidělo a mělo vývojové problémy. Děti vychováváané stejnopohlavním párem nejsou o nic více ostrakizované než děti vychovávané heterosexuály. Bylo by od vás hezké, kdybyste nelhal.
21. 03. 2010 | 09:20

Robert napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Stát by jistě mohl legislativní cestou vyjádřit názor, že RP nepovažuje za vhodný institut k adopci dětí. V tom s Vámi souhlasím.

Pokud ale na druhé straně stát povolí homosexuálnímu jedinci adoptovat dítě a posléze uzavřít RP s druhým homosexuálním jedincem, tak potom považuji zákonnou překážku existence RP pro adopci dětí za nelogickou a absurdní. Jedná se vlastně o administrativní obstrukci.

Podobně to platí i v ostatních případech, které jsem uvedl ve svém minulém příspěvku.

Petr Tomeš:

Děkuji Vám za hypertextové odkazy na konkrétní články.

Kanálnik:

S celou řadou věcí, které jste zde napsal vřele souhlasím, ale přiřazování homosexuality k duševním poruchám k nim tedy nepatří. Takové tvrzení by si opravdu zasloužilo nějaký důkaz.

Navíc, i kdyby jste měl v tomto svém tvrzení pravdu, tak by bylo i nadále nutné prokázat nějaký negativní vliv homosexuální orientace rodičů na zdravý vývoj dítěte.

***

Osobně vidím pouze jediný objektivní důvod, který stojí proti adopcí dětí stejnopohlavními jedinci a páry.

Tímto důvodem je podle mého názoru předpokládána negativní reakce části okolí, která jistě může emocionální vývoj těchto dětí negativně ovlivňovat.

To ovšem rozhodně neznamená, že by se měly adopce dětí homosexuály zakazovat. Tyto objektivně existující negativní reakce totiž pramení např. z nedostatku informací, předsudků, obecně zažitých stereotypů nebo strachu atp.

Právě proti těmto ve společnosti vyskytujících se jevů je podle mého názoru zapotřebí bojovat, a nikoli brojit proti adopcím dětí homosexuálními jednotlivci a páry.
21. 03. 2010 | 11:15

stejskal napsal(a):

Nikoliv, pane Gru, jsem rodič.

A je úplně jedno, že v češtině má toto slovo etymologický základ ve slovesu "rodit" (například v angličtině nikoliv). Pokud trváte na formalismech, mám na své rodičovství i dokumenty.

Jsem rodičem svých dětí. A snažím se jim být rodičem dobrým. Možná se mi to nepodaří (chyba může být ve mně), ale to na mém rodičovství nic nemění.

Pro Vás jsou směrodatné obory biologie a genetika (pak byste ale měl vědět, jak funguje, například co se dědičnosti týče, jak se projevuje, co zmapováno je a co není), pro mne ještě daleko více aspektů. Tak to chodí.

Libor Stejskal
21. 03. 2010 | 11:53

Gru napsal(a):

Tomeš

There is no indication that social environment after birth has an effect on gender identity or sexual orientation."

To je právě hledisko, které je manipulované. Ovlivnění vzorce sexuálního chování (chcete-li, pak "orientace") je bohatě doloženo... všchni to známe. A to nehovořím o podstatně složitější situaci indikované změny orientace u některých transsexuálů...

A nezapomeňte na historické příklady z antiky, kdy šlo zcela jasně o indukované chování.

Ostrakizace dětí v dětském společenství je nesporná ("hele - děcko buzernatů..."), s tím nic nelze udělat. Očekávat spontánní změnu ve prospěch okrajové menšiny je iluzorní a sázet na silová administrativní řešení je odsouzeno k neúspěchu.

Křečovitá snaha vylíčit osoby s asexuálním, tedy čistě erotickým zaměřením, jako standardní, "normální", je pro většinovou společnostz přijatelná jen do určité míry, a to ještě se skřípěnbím zubů. Jistě, že v případě popsaném v citaci za to dotyční jedjinci nemohou, jsou ovšem ve stejné situaci jako nostielé jiných vývojových, například enzymatických defektů - ti taky nejsou prezentování jako "norma", či dokonce že by byl jejich nedostatek líčen coby zásluha...
21. 03. 2010 | 13:43

Gru napsal(a):

Stejskal
je asi chyba, když editor blogü současně diskutuje... a co terpve, když do diskuse vnáší osobní prvek!

Přesto, že už svým postavením jaksi automaticky vyžadujete jistou licenci, jsem nucen vám věcně oponovat, že pokud věc stojí, jak píšete, pak, přes úžasnou snahu a dobré úmysly, nikdy skutečným rodičem být nemůžete... dřív se říkalo "pěstoun", což docela dobře vystihovalo podstatu věci.

Nicméně chápu, že takto vzniká solidarita s jinýmí náhradními "rodiči" - u nich je ovšem zásadní rozdíl: oni nemají clastní děti nikoliv proto, že by nemohli. Oni pouze nechtějí.
21. 03. 2010 | 14:01

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Robert:
"Pokud ale na druhé straně stát povolí homosexuálnímu jedinci adoptovat dítě a posléze uzavřít RP s druhým homosexuálním jedincem, tak potom považuji zákonnou překážku existence RP pro adopci dětí za nelogickou a absurdní."
To je pouze Váš osobní názo nemající oporu v legislatívní praxi. Vysvětlím např. legislatívu pro praxi lékařů: nejenže nemohou konat samostanou odbornou praxi před složením dalších atestačních zkoušek, ale pokud nevykonávají praxi po promoci 5 let, dočasně ztrácejí kvalifikaci pro výkon lékařského povolání. Analogie s registrovaným partnerstvím homosexuálů je zjevná.
21. 03. 2010 | 17:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Petr Tomeš:
Vašimi replikami od 21.03.2010 08:27:00 dále se nebudu zabývat, nezdvořilost a osobní osočování nejsou argumenty, navíc 21.03.2010 08:56:51 je zcela zmatené. Věcně je třeba ve Vašem odkazu 21.03.2010 09:12:14
doložit předpokládané příčiny výskytu či absence testosteronu během intrauteriního vývoje plodu. A co to má společného s výchovou adoptovaných dětí homosexuálními dvojicemi víte asi jen Vy sám. Biologie a genetika hovoří jasnou řečí v neprospěch homosexuálních dvojic.
21. 03. 2010 | 17:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

A navíc by se mi jevila možná zajímavá, ale rozhodně obtížná sexuální výchova potomků homosexuálními "rodiči", hlavně její praktická část. Přiznali by svou abnormalitu?
21. 03. 2010 | 17:55

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy