O splněném slibu

30. 01. 2024 | 22:50
Přečteno 1050 krát
Nechci za sebou nechat resty. V blogu O Jaroslavu Duškovi a karmické medicíně uveřejněném koncem července jsem svým čtenářům slíbil rozluštění ženiny meditace, která měla mírnit bolesti v závěrečném stadiu její nepoznané abdominální angíny. Popsal jsem pouze afirmační část.

Napřed zopakuji celou meditaci:

A zaměřím se na druhý odstavec:
Je to úryvek z manifestu uveřejněný na jeho konci:

Největší vzpoura všech dob: Vyžeňme parazity
Anonymní dopis
Právě se aktivizuje největší vzpoura všech dob. Je pokojná, odhodlaná,
nekompromisní a vědomá.
Toto povstání je neformální, nemůže být organizováno, hierarchizováno a zůstává
majetkem každého, kdo si přečte tento text. Mnozí z vás jste měli dost inteligence,
abyste se snažili pochopit soukolí tohoto světa, a hledali jste si informace
neoficiálními cestami. To, co jste objevili, vás hluboce šokovalo, ale měli jste a
stále máte odvahu o tom mluvit ve svém okolí, abyste probudili Vědomí těch, kteří
spí jako pařezy, manipulováni mediální propagandou a svým vlastním egem.
Po celá desetiletí pozorujete činy svých vůdců, aniž na nich můžete cokoli změnit.
Dělají, co chtějí, s pomocí svých nevědomých a zainteresovaných přisluhovačů,
aniž se ptají na váš názor, navzdory tomu, že byli zvoleni, aby se řídili vašimi
pokyny. O nic je nežádejte ... o vůbec nic. To by znamenalo, že se domníváte, že
je potřebujete.
Na internetu se mluví hodně na téma „Ilumináti“. (Jestli jste o nich nikdy neslyšeli,
vyhledejte si tam to slovo.). Proč ti, kteří se snaží kontrolovat váš svět, necenzurují
(prozatím) všechny tyto stránky a videa, která je odhalují?
Důvod je velmi prostý: umožnit, aby zavládl stres a strach a aby se vytvořil pocit
bezmocnosti tváří v tvář postupnému narůstání jejich „světové vlády“, která bude
favorizovat (relativně) pouze nepatrnou část lidského rodu a druhou, četnější část,
vyhladí. Tento pocit strachu a bezmocnosti posiluje uskutečnění jejich plánu na
světový totalitarismus prostřednictvím zákona známého pod názvem zákon
přitažlivosti.
Podle přijaté definice tohoto zákona člověk neochvějně přitahuje věci, na které se
koncentruje (které si přeje a pevně věří, že je bude vlastnit), a zejména přitahuje
ty, jichž se bojí. Tak, jak je v současnosti učí „vůdcové“ zákona přitažlivosti, jsou
tyto zákony individuální a točí se hlavně kolem stejných témat: chci zbohatnout,
chci potkat lásku, chci dům svých snů, atd. Já, já, já .... Zákon přitažlivosti, tak jak
je vyučován v současnosti, je založen na egoistických požadavcích, posiluje
egoismus, a může vytvořit pouze svět podobný tomuto, založený na egu, který
plodí pouze katastrofy, války a nespravedlnost. V tomto světě nikdo nemůže najít
pravé štěstí. To je nepochybné. Tento zákon přitažlivosti je kolektivním i individuálním
zákonem odvozeným od skutečného univerzálního zákona, který se
nazývá „zákon příčiny a důsledku“.
Může být pro lidstvo účinný pouze přes individuální a kolektivní přání/příkazy
v zájmu kolektivu, tedy nezainteresované a altruistické. Je evidentní, že čím více si
rozhodující masa lidí bude přát štěstí ostatních (příčina), tím více budou jejich činy
zaměřeny na blaho lidí této planety, kteří z nich budou mít prospěch (výsledek), a
naopak. Zákon přitažlivosti je pouze úchylkou zákona příčiny a důsledku. Čím více
budete mít strach z psychopatických predátorů, kteří vám vládnou, tím více budete
uznávat jejich moc. Čím více se budete cítit zbaveni svých vnitřních sil, tím více
budete přitahovat události, které oni chtějí, aby se staly ... protože věříte v jejich
moc, i když si ji nepřejete ... a oni to vědí. Ale bez vás nemají žádnou moc.
Stojíte na úsvitu Nového světového pořádku, který chtěl ustanovit Adolf Hitler. Je
naprosto možné, a to díky vašemu Vědomí reálné osobní a kolektivní moci, která
je ve vás, že tento den nikdy nevzejde. Od George Bushe otce až k Nicolasu
Sarkozymu, přes Davida Rockefellera, si většina vysoce postavených politiků přála
tento nový světový řád. O čemž se zmiňovali a postupně ho nastolovali. Pokud ho
dosáhnou, bude to úplný konec vašich svobod a nezvratitelné podrobení lidských
Vědomí technologiím (prostřednicvím již existujícího a prodávaného čipu, implantovaného
do každého lidského těla, buď oficiálním způsobem nebo nějakou
oklikou). Toto vše už víte, a pokud ne, vyhledejte si informace.
V lednu 2009 prohlásil francouzský president Nicolas Sarkozy při novoročním přání
velvyslancům:
„Půjdeme společně k novému světovému řádu a nikdo, říkám nikdo, se mu nebude
moci postavit!“
Je nepopiratelné, že toto je totalitární a vyhrožující projev, ale víte, co ještě dodal?
“Co neuděláme v roce 2009, bude mnohem těžší provést v roce 2010.“ Tento rok
„bude bezpochyby jedním z nejtěžších za desítky let.“
„Čas hraje proti nám.“
Čas hraje proti nám...
Přesně tak, jejich čas na této planetě a v jejich podzemních krytech je spočítán a
dojde k jeho bezprecedentnímu urychlení, a to díky vašemu Vědomí a Vědomí
všech lidí, kteří budou jednoduše aplikovat to, co je zde doporučeno. Pozemská
bohatství patří vám a nikoliv úzké vrstvě zazobanců řídících svět. Veškeré bohatství
světa bylo vytvořeno prací a utrpením vašich rodičů, prarodičů, praprarodičů a tak
dále, nedobrovolných otroků rodin, které vždy měly v rukou otěže vlády tohoto
světa. V žádném případě nemohou tato bohatství patřit této „vládnoucí“ kastě.
Patří právě tak obyvatelům západu i obyvatelům Afriky i celému zbytku světa,
jejichž předkové, ať už byli zapojeni do vytváření vašich společností či izolováni od
zbytku světa, přispěli k evoluci světa prostě tím, že žili.
Musíte se znovu chopit své vnitřní i kolektivní moci. Tato moc je nesmírná. Je
skrytá v každé lidské bytosti a prosté odhodlání způsobí, že ve vás vzejde. Buďte
připraveni, neboť svět se změní díky vám a díky všem lidským bytostem dobré
vůle, kteří přispějí k tomuto doporučení. Není důležité, zda jste ateisté, věřící či
agnostikové. Důležitý je váš záměr, Vědomí (pro věřící Duše), které v sobě nosíte.
Mezi ateisty existuje stejné poměrné množství lidí dobré vůle vůči bližním jako u
věřících různých náboženství, sekt, bratrstev a jiných seskupení. A existuje také
stejné poměrné zastoupení lidí špatné vůle vůči svým bližním mezi ateisty jako
mezi věřícími různých náboženství, sekt, bratrstev a jiných seskupení. Popírat to by
bylo lehkověrné.
Ve všech sférách společnosti jsou osoby dobré i špatné, ve všech skupinách a ve
všech zemích. Někdy je lze poznat podle jejich slov, ale především a zejména
podle jejich činů. Z toho vyplývá, že je lepší opřít se o Skutečnou lásku, o Vědomí,
než o nějakou skupinu složenou ze záměrů, které si vzájemně odporují a vylučují
se. Otevřete svého ducha Univerzální lásce, nikoliv lásce omezené na jednu
skupinu. Odpoutat se od VEŠKERÉ formy hierarchie je JEDINÁ cesta k nalezení
své osobní moci.
Od úsvitu světa drží psychopati bez Vědomí v rukou vládu ve všech oblastech, ve
všech sférách, ve všech skupinách a na mnoha úrovních, aby mohli ovládat a řídit
zbytek populace, který všeobecně více inklinuje k míru a není si vědom existence a
manipulací psychopatie. Svým pacifismem a svou úrovní vědomí umožnila tato
populace až do nynějška nevědomky své podrobení psychopatům, kteří neváhají
využívat slibů, naděje, laskavosti, lži, lstivosti, vydírání, autority, slovního násilí a
konečně i fyzického násilí, aby si udrželi svou moc.
Ať je vaše víra a vaše úroveň vědomí jakákoli, vidíte dobře, že tento svět je
světem krvežíznivým, řízeným krvežíznivými bytostmi, které se jen zřídka starají o
dobro a život bližního. Aniž byste se odpoutali od svých osobních aktivit, které jsou
důležité pro změnu vašeho světa, můžete k nim přidat jednu navíc. Ta vám umožní
spojit se v reálném čase se všemi osobami dobré vůle, které žijí ve všech koutech
světa. Vytvoříte spojení mezi sebou samým a všemi ostatními, jak tomu v celé
známé historii lidstva nikdy dosud nebylo. Ať je vaše rasa či příslušnost jakákoli,
převezmete kontrolu nad svým životem, aniž byste umožňovali psychopatům vás
obelhávat a řídit.
Než vám ukážeme, jak to udělat, je důležité vám osvětlit účinnost a vliv vaší
osobní moci, vašeho záměru. Nebudeme po vás chtít, abyste prováděli meditaci či
modlitbu, které mohou mít uspávající vliv na Vědomí, když je užíváno v rámci víry.
Každý činí, jak si přeje, při vědomí, že to, co se zde požaduje, je pozvednutí
Vědomí.
Být si Vědom svého okolí a své osobní moci nevyžaduje provádění meditace, ale
vzájemně se to nevylučuje, pokud je meditace praktikována při plném Vědomí.
Lidé mohou mít zostřené Vědomí, aniž cokoliv praktikují. Co je důležité, je Intence,
Osobní vědomí, Upřímnost a Přímost. Vaše moderní věda, fyzika, dokázala, že
hmota je složena z energie, z vibrací, a to od kamene až po vzduch, který dýcháte
a který nevidíte. Každý atom, každé fyzické těleso vydává vibraci, vlnu. To je
důkaz, na kterém se shoduje celý svět: vše v lidem známém vesmíru vydává
vibraci, frekvenci.
Dáme vám příklad ze světa lidí: když se ve vaší blízkosti stresuje jednotlivec nebo
skupina, tato vibrace, tato vlna je nakažlivá (emoční vliv) a může vás přivést
k tomu, že také začnete být ve stresu, pokud nedokážete vliv relativizovat a
odpoutat se od něj, nebo pokud nemáte zostřené Vědomí reality, což od vás bude
vyžadovat dodatečnou snahu o koncentraci. Ale v každém případě vás tato vibrace
stresu zasáhne, ať už ji překonáte nebo ne.
Stejně je to s každou myšlenkou, citem nebo záměrem, který v sobě vytvoříte.
Každý odpovídá určité vibrační úrovni, od nízké až po vysokou, a ovlivňuje svoje
okolí negativně nebo pozitivně. Mozkové vlny jsou měřitelné. Díky vašim záměrům,
myšlenkám (příčina) se můžete nejen „napojit“ současně na všechny lidi dobré
vůle na Zemi (se stejnou vlnovou délkou), ale také ovlivnit běh dějin (důsledek).
MŮŽETE VYHNAT Z VAŠÍ PLANETY PSYCHOPATY, kteří vám ukradli vaši
vnitřní a kolektivní moc, pokud se nepřizpůsobí cestě Vědomí a Univerzální lásky,
které jsou nyní aktivovány. Volba je na nich: jít touto cestou, anebo být svrženi ze
Země. Jejich existence se stane peklem a jistým koncem, pokud nebudou následovat
energii/vibraci, která nastupuje rychlostí blesku díky vám, vašemu
uvědomování a šíření tohoto poselství.
Vaše moc je mnohem větší než se domníváte, pokud budete následovat cestu
Vědomí a nikoli cestu spánku. Tato moc se násobí všemi těmi, kteří vás budou
provázet tímto směrem. Zde je to, co máte udělat, a je to docela jednoduché...
Pět minut po poledni vašeho času jděte do ústraní a položte pravou ruku
(nebo obě ruce) na zem, nebo na podlahu, pokud jste v 50. patře mrakodrapu,
a pak všemi buňkami své bytosti pošlete svou Energii/Vědomí ke
středu Země a řekněte nahlas nebo myšlenkou (intenzívní a vědomou):
„Ať všichni psychopaté, kteří řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují
cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně
odstraněni ze Země.“

Váš mozek vytvoří mozkovou vlnu, která bude znásobena podobnými VĚDOMÝMI
vlnami miliónů lidí kolem celé planety. Ať už věříte ve svou osobní a kolektivní moc
nebo ne, toto prosté tvrzení vás bude stát denně pouze několik sekund, jeden prostý
impuls. Ať už si vytvoříte Vědomí své osobní a kolektivní moci nebo ne, musíte
to dělat, pokud je vaším přáním radikální změna směrem k harmonické Zemi, kde
je si každý vědom důležitosti života bližního, a humanismus a rozvoj duše vystřídají
okamžitě tato planetární jatka. V okamžiku, kdy jsou psány tyto řádky, je tato operace
již prováděna denně ve frankofonním světě. Podle intenzity a frekvence vyvolané
zvyšujícím se adekvátním počtem aktivizovaných osob může být výsledek
rychlý, anebo o hodně pomalejší. Pokračujte v této aktivitě i v době míru. Připojte
svou Energii/Vědomí k tomuto postupu podle výše uvedených pokynů. Nedělejte
z toho ani náboženství, ani rituál, ani povinnost. Tento akt musí být Vědomý.
Pokud zmeškáte navrhovanou hodinu, nevadí. Během dne bude v každou hodinu
někde na planetě 12.05, takže to můžete udělat v kteroukoli hodinu dne a připojit
se k nové kolektivní vibraci osob dobré vůle, které vyvolají tento impuls někde na
Zemi. Tato praktika vám nezabraňuje provádět vaše aktivity, naopak, učiní je čím
dál tím více vědomými a posílí je. Jde tu nejen o běh dějin, ale dovolí vám rozvíjet
vaše Vědomí, vaše odhodlání pro lepší svět, váš altruismus, sílu vašeho záměru, a
spojit vás s ostatními tak, abyste nalezli svou osobní i kolektivní sílu.
Vládní pokusy, jak sovětské, tak americké (i CIA) s „psychologickými jevy“ dokazují
rovněž reálnost těchto jevů. Nevydávali by miliardy na pokusy ve věci, která neexistuje.
Pro ně nejde o to vědět, jestli tyhle jevy existují, ale pochopit jejich
mechanismy a jejich různé možné aplikace.
Schopnosti lidské duše jsou studovány po celá desetiletí vašimi vládami, a ty by
chtěly, abyste věřili, že nemáte žádnou moc? Chtějí, abyste věřili, že tyto schopnosti
jsou pouze výsadou několika mimořádně nadaných, několika vyvolených?
Pokud je tohle odpověď, ke které se přikláníte, kdo by mohl být dost silný, aby vás
probudil z vaší letargie? Pouze vy sami.
Od doby, co existuje svět, „autority“ vás nepřestaly oddělovat, rozdělovat, aby vás
mohly lépe ovládat, a neustále se obávají vašeho sjednocení. Vědí, že před vaší
KOLEKTIVNÍ MOCÍ nemohou nic dělat.
Energie/vibrace, která je aktivována a podněcována v tuto chvíli, je výsledkem planetární
dohody mezi lidmi dobré vůle vůči svým bližním a za účelem prostého a
jednoduchého vyhlazení psychopatů z vašeho světa. Výsledek bude jednoznačný.
Vyzýváme k rychlému šíření a přesnému překládání tohoto dopisu do všech jazyků
světa. K překladům přiložte i francouzský originál.
Webmasteři, blogeři, admistrátoři fór, spisovatelé a všichni lidé dobré vůle,
rozšiřujte tento dopis do celého světa.
Kopírujte ho na své blogy, weby, fóra, do knih, umožňujte jeho stahování ve verzi
PDF, aby ho lidé dobré vůle mohli posílat svým přátelům.
Umožněte svým návštěvníkům vyjádřit se k tomuto námětu. Budou tam lidé
vnímaví, i skeptičtí ... a zasáhnou i psychopaté. Na tom nezáleží, konat bude ve
skutečnosti síla, odhodlání a záměr mnoha lidí.
Největší povstání všech dob je nyní aktivováno. Je mírumilovné, odhodlané,
nezastavitelné a vědomé.
„Ať všichni psychopaté světa, kteří řídí nebo se snaží řídit mou planetu, následují
cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně
odstraněni ze Země.“

Ať vaše vědomí doprovází vaše kroky. Pečujte o sebe i o své okolí.
Francie, 16. 8. 2009
http://orgo-net.blogspot.com/2010/02/poselstvi-z-francie-nejvetsi-povstani.html
orig. zdroj: http://www.femme-medecine.ch/images/missive_anonyme.pdf
Konec manifestu.

Toto není esoterické blábolení ale politický manifest s výzvou ke vzpouře!
Mohlo by se jednat o francouzské šamanky:


Pozorní čtenáři jistě poznali, že je z dílny, kde později vnikl koronavirový hoax, o kterém jsem psal v blogu O tom, čemu (někteří) lidé jsou schopni věřit dne 3. února 2021. Odborníkem na psychopaty je náš MUDr. Radkin Honzák, který odkryl Vladimíra Putina, Miloše Zemana i Andreje Babiše a ví, jak je vyhnat. Pokud by zvídaví novináři rozkryli zdroj financování této skupiny potrhlých žen s přeprogramovaným myšlením říkající se Femme-medecine, dostali by se k těm, jejichž zájmem je rozklad demokratické společnosti. Pozorně si celý manifest přečtěte. Jsou v něm slovní obraty, které často uslyšíte kolem sebe. Viz můj blog O ututlané ostudě.

Jak jsem se k manifestu dostal?
Začátkem ledna 2010 projevila má žena přání mít svůj vlastní notebook a řekla, že už o něj požádala synovce, který měl v Javorníku prodejnu kancelářských potřeb. Uměla pouze odpovídat na mailové zprávy a to jsem jí často musel pomáhat. Nebylo jich moc, neměli jsme před sebou tajemství a tak je zpracovávala na mém notebooku. Notebook jsem příští měsíc v prodejně přebíral a na ploše obrazovky byla ikona bílé otevřené obálky s názvem ZKUSÍTE TO TAKÉ. Ženin synovec mi ukázal, že do oddílu Hudba nahrál 27 složek alb a zahlédl jsem názvy Lucie Bílá, Karel Gott, Marta Kubišová a další. Řekl jsem mu, že doma se pracuje a hudbu neposloucháme. Až po ženině smrti jsem si všiml, že celou sbírku otrávil složkou Oliver Shanti a Friends. Po rozkliknutí tam byly další složky se skladbami a těch bylo snad několik stovek. Autora si vyhledejte ve wikipedii - https://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_Shanti. Bílou obálku na ploše obrazovky jsem otevřel také až po ženině smrti, do té doby jsem ctil její soukromí, což byla chyba. Takže výzva všem manželům, kterým se dává žena na osobní růst a přesouvá své vědomí do vyšší dimenze: Porušte jí soukromí a prokonzultujte s dobrým psychologem, zda se dá ještě vrátit do třetí, možná jí tím zachráníte život a rodině úspory. V rozkliknuté obálce byl manifest.

Čtenářům zdůrazňuji, že otevřenou obálku na obrazovku ženina počítače umístil její synovec, kterého změna režimu zastihla jako řadového příslušníka pražského prvního pohotovostního pluku VB. Ti fungovali jako „mlátičky“. Žena ho moc ráda neměla, ale jako člena rodiny ho respektovala. Měla povahu matky. V manifestu zní výzva k otevření svého ducha Univerzální lásce. Bylo by záhodno zjistit, zda tento manifest šíří i ostatní řadoví členové pluku. Znamenalo by to, že se dali na pokání.

Pro nevěřící Tomáše:

Odesilatelku mailu paní Ivanu Stonjekovou kdysi dávno představil Blesk: https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-vip-rozhovory/54058/lecitelka-ivana-stonjekova-zila-v-atlantide.html

V následujícím oddíle meditační modlitby se opakuje j.j.j.j.j. I to jsem rozluštil. j. znamená, že se soustředěně znova několikrát opakuje Já jsem. Schopna by to byla vysvětlit psycholožka PhDr. Marta Foučková, nositelka zlatého Bludného balvanu a dokonce je výraz názvem její knihy. I ta se podílela na přeprogramování myšlení mé ženy.

Závěrečné čtyři řádky vám osobně vysloví sám Boris Tichanovský, když si koupíte jeho DVD a zpozorníte na šesti minutách.

Jsou to body na páteři jak je vidí tajná muslimská (súfijská) jóga. Tu objevil spolu s uzbeckým léčitelem Mirzakarem Sanakulovičem Norbekovem, který měl dokonce o svém umění přednášku v budově poslanecké sněmovny a existuje z ní společná fotografie s Tomio Okamurou. Viz https://zpravy.aktualne.cz/domaci/snemovna-pozvala-uzbeckeho-lecitele-vystoupeni-mu-zaridil-po/r~a5df081a2d7011e68afb002590604f2e/.
Norbekovo vystoupení ve sněmovně zařídil poslanec SPD Jaroslav Holík, který se zhostil role tlumočníka v Duši K. Sám Norbekov je špičkovým manipulátorem. Před čtyřmi měsíci proběhla ve sněmovně konference antivaxlerů, kterou zařídil MUDr. Vladimír Zlínský z SPD. Oba poslanci jsou ze Zlínska. Že by vzdálený vliv žitkovských bohyň?
Norbekovo vystoupení ve sněmovně zařídil poslanec SPD Jaroslav Holík, který se zhostil role tlumočníka v Duši K. Sám Norbekov je špičkovým manipulátorem. Před čtyřmi měsíci proběhla ve sněmovně konference antivaxlerů, kterou zařídil MUDr. Vladimír Zlínský z SPD. Oba poslanci jsou ze Zlínska. Že by vzdálený vliv žitkovských bohyň?

Ruská manželka J. Holíka je propagátorkou léčitelových metod. Pokud si pozorně přečtete manifest a stejně pozorně zhlédnete video, poznáte, jak zákeřně se manipuluje s Láskou – nejsilnějším lidským citem.
Ruská manželka J. Holíka je propagátorkou léčitelových metod. Pokud si pozorně přečtete manifest a stejně pozorně zhlédnete video, poznáte, jak zákeřně se manipuluje s Láskou – nejsilnějším lidským citem.

Tajná muslimská jóga je nesmysl, protože muslimové dbali na čistotu svého náboženství a pokud by někdo cvičil jógu, ukamenovali by ho - www.e-islam.cz/povoluje-islam-jogu/. Mistr Boris Tichanovský provozoval MŠMT akreditovanou masérskou školu a absolventky jako bonus zasvěcoval do reiki. Ty brzy v praxi poznaly, že lépe se dá vydělávat jejich poskytováním, než namáhavými poctivými klasickými a sportovními masážemi. Manželku bez mého vědomí také do ní zasvětil a měla jí provozovat pod dozorem své neteře jako samoléčení. Zasvěcoval do reiki i děti. Udělal zde hodně špatného a měl by být vyhoštěn.

Naposledy se vrátím k prvnímu odstavci, kterým je modlitba. Žena byla věřící. V blogu O energetickém vampýrismu (18. 9. 2020) jsem prezentoval knihu ruského spisovatele Alexandra Astrogora Energetický vampyrismus z edice Karmická medicína, jejíž první kapitola začínala modlitbou svatého Františka. Pravděpodobně nikoho nenapadlo, že pravoslavná církev sv. Františka nezná a ví o něm jen málokdo z Rusů. Pořád se vše motá okolo Ruska. Modlitba v úvodní části byla účelově vytvořena, protože bible takovou nezná. Podobná modlitba byla ženě později napsána do čistého zápisníku, který si ode mne vyžádala při přeložení do fakultní nemocnice.

Děkuji všem, kteří měli zásluhu na tom, že jsem na aktualne.cz mohl blogovat. Kriminalisté tvrdí, že dokonalá vražda neexistuje. Jednu jsem ve svých blozích popsal a obětí byla má žena s přeprogramovaným myšlením. Když magistru práv pplk. Bohumilu Kožuchovi nevyšlo být „pánem na Stříteži“, zabezpečil alespoň děti své ženy.

Časový sled: Je 14. listopadu 2012 a svou tvrdohlavou ženu nemohu dostat k lékaři. Tak říkám, ať se otočí a dělám fotografii. Důrazně ji varuji, že jestli se nenechá hned odvézt přímo do nemocnice, zemře a já chci mít její poslední foto. Nepohlo to s ní. S hospitalizací musí projevit nemocný písemný souhlas. Do jesenické nemocnice se dostává až o osm dní později a při příjmu je stanovena diagnóza R 10.4 – Jiná a neurčená břišní bolest. Rodina zařizuje 29. listopadu její přijetí ve fakultní a tam je stanovena diagnóza K 5.09 – Nespecifická Crohnova choroba. Protože neprovedli měření průtočnosti horní břišní tepny, dopracovala se za velkých bolestí k její celkové embolii a vznikla střevní neprůchodnost. Teprve pak byla přeložena na chirurgii k operaci a tam zjistili beznadějný stav.
Je den před Štědrým dnem a takto vypadá konec člověka:

Schází mi.

Své blogy jsem psal proto, aby lidé pochopili co se kolem děje a rozuměli tomu. Také proto, aby lidé tlačili na politiky se žádostí mít Zákon o léčitelských službách s povinností léčitelů vést dokumentaci a nést odpovědnost.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy