Hrozby a nebezpečí komunismu

27. 01. 2008 | 16:02
Přečteno 14155 krát
Ne poprvé a ne naposledy si po roce 1989 pokládám otázku co s komunismem a jeho vlivem. Proč i po letech nachází v naší zemi živnou půdu a obhájce mezi mladými lidmi? Při hledání odpovědi jsem se soustředil především na kořeny komunismu, o nichž podle mého soudu stále málo víme. Kritika komunismu se, bohužel, omezuje buď na povrchové jevy, nebo sklouzne do antikomunistické rétoriky, která se často od té komunistické mnoho neliší. Jsem si vědom, že určitého zjednodušení se také dopouštím, když se pokouším nepřeberně obsáhlou materii o komunismu vměstnat do několika stránek. Nekomentuji, pokud je to možné, aktuální situaci českého komunismu. Mám totiž zato, že prameny, o které se opírám (viz odkazy, z nichž jsem čerpal), odhalují podstatu komunismu, a to i po více než padesáti letech, které jim neubraly nic z jejich jasnozřivosti a analytičnosti.

Víme vlastně, co byl a je komunismus?

Obecně je komunismus ruský výtvor, násilně přesazený do dějin evropské civilizace. Proto jsou jeho důsledky, které z něho vyplývají, tak tragické a nebezpečné. Jeho kořeny a praxe tkvějí v Rusku. Zde si komunismus vynutil po desítkách let teroru, propagandy a duchovní genocidy typ člověka, který byl schopen přijímat diktovaný ekonomicko-sociální rozvoj a komunistickou ideologii jako svůj vlastní zájem a sociální službu.

Základem komunismu je mýtus o proletariátu, který přinesl Marx. Marxismus však nepředstavuje jen vědu a politiku, ale také víru a náboženství. Jeho převažujícím východiskem není vědecké poznání, ale mesiášské, vykupitelské očekávání, které pochází z myšlenky, že proletariát osvobodí lidstvo. A právě ve jménu této idey proletariátu dochází k nastolení diktatury. Mesiášské diktatury, která nemá nic společného s vědeckým poznáním. Dělení světa na věřící věrné a nevěřící nevěrné, totalitarismus a fanatismus věřících, vyobcování a zastřelení kacířů. Víra vládnoucí nad poznáním.

Státní moc v rukou komunistů se mění v diktaturu, diktaturu jednoho světového názoru. Ale nejen v politickou a hospodářskou diktaturu, ale diktaturu intelektuální a duchovní, diktaturu nad svědomím a myšlením. Diktatura, která se neomezuje v prostředcích, ale využívá všechny prostředky k nastolení ideokracie a likvidaci teokracie.

Lenin byl teoretikem a praktikem revoluce, nikoli marxismu

Komunistickou revoluci uskutečnil Lenin ve jménu totalitárního marxismu, marxismu jako náboženství proletariátu v protikladu ke všemu, o čem Marx hovořil jako o rozvoji lidských společností. Mýtus o národě byl nahrazen mýtem o proletariátu. Došlo ke ztotožnění ruského národa s proletariátem ruského mesiášství a s proletářským mesiášstvím. Rolnictvo bylo prohlášeno za revoluční třídu, ačkoliv s ním sovětská vláda neustále bojovala, a to velmi krutě. Tak došlo k rusifikaci a orientalizaci marxismu.

Charakter Lenina předurčil i cosi z charakteru komunismu. Lenin mnoho četl a hodně se učil, ale veškeré své poznání zasvětil boji za totalitární světový názor, který byl nezbytný pro koncentraci moci. Dobré bylo pro něj jen to, co sloužilo revoluci a zlé, co jí překáželo. Obkroužen a zajat maximalisticky pojímanou revoluční ideou, ztratil bezprostřední smysl pro rozdíl mezi dobrem a zlem, připouštěje podvod, lež, násilí a krutost.

Lenin nebyl demokratem, požadoval organizaci shora, tj. organizaci nedemokratického a navíc diktátorského typu. Nevěřil v člověka, ale chtěl zorganizovat jeho život tak, aby se mu žilo lehčeji. Emoce a trauma spojené s uvězněním bratra Lenina v něm vypěstovaly cynický a lhostejný vztah k lidem. Ve filosofii a duchovní kultuře byl Lenin velmi zaostalý a elementární člověk. Spojoval v sobě sociální revoluci s duchovní reakčností.

Lenin nenáviděl skepticismus a byl absolutistou, který věřil v absolutní pravdu, kterou byl dialektický materialismus a jeho neotřesitelná a nezpochybnitelná víra v beztřídní společnost. Tuto pravdu však stvrzovalo ne poznání, ne myšlení, ale konfliktní revoluční vůle či potažmo její zvůle. Veškeré jeho myšlení bylo imperialistické a despotické. Vše přizpůsobil technice revolučního boje. Celé Rusko, všechen ruský lid se ukázal být podřízeným nejen diktatuře komunistické strany a jejímu ústřednímu orgánu, ale doktríně komunistického diktátora, jeho mysli a svědomí. Lenin odmítal svobodu uvnitř strany a toto odmítání se přeneslo na celé Rusko.

Člověk “nové epochy“

Lenin vyhlásil novou revoluční morálku, která odpovídala novému typu člověka a novým podmínkám, které oč byly méně humánní, ne-li antihumánní, o to více krutější. Tento typ člověka, který přinesla válka, prošel vojenskou a stranickou disciplinou. Tradice ruské kultury mu byly cizí. Byl to později člověk epochy ne pouze komunistické, ale fašistických převratů, vyzdvihující člověka jako vůdce mas s diktátorskou mocí, kterému odpovídali Mussolini a Hitler.

Stalin byl pak konečným typem takového diktátorství. Leninismus nebyl sice ještě fašismem, ale stalinismus se mu již velice podobal. Připravil člověka, který se podroboval vojenským metodám v organizaci života. Moc a síla mu vyhovovaly, proto byl schopný vzít na sebe metodicky řízené násilí. Bez tohoto převratu v duši národa by Lenin neuspěl uskutečnit svou revoluci.

Komunismus se tak stal pro Rusko a vnitřní pnutí ruského národa neodvratným osudem. Liberální myšlenky, idea práva a sociální reformy, se ukázaly utopickými. Naopak komunismus se jevil nejméně utopickým a nejvíce realistickým, protože odpovídal situaci Ruska v roce 1917, jeho odvěkým tradicím samoděržaví a hledání universální pravdy, pojímané maximalisticky v duchu ruských způsobů vládnutí spojeného s násilím.

Dvojaký charakter komunismu

Potíž v hodnocení komunismu spočívá v jeho dvojakém charakteru. Ruském a mezinárodním. Extrémem komunismu je, že vzešel z Ruska a že na Západě je cizorodým a neorganickým prvkem. To, že mu zde propadli lidé v mnoha zemích, jen potvrzuje moci chtivost jeho představitelů a šiřitelů. Nebezpeční nejsou totiž pouze oni, ale neuskutečnitelné programy, čekající na svou další historickou příležitost, jak se znovu chopit moci. Pokud možno nejlépe demokratickou cestou, kterou posléze ve jménu komunismu zlikvidují i s těmi, kteří je k moci vynesli a posloužili jim i jako komunističtí “užiteční idioti“.

Myšlenku sociální spravedlnosti, kterou se obhajuje komunismus, popírá ve skutečnosti realita doprovázená násilím, zločinem, krutostí a lží. Jevy, které byly evidentní mimo jiné i v zinscenovaných procesech, v nichž se všichni přiznávali v jedné a té samé formě a podobě.
Komunistické chápaní svobody se velice liší od běžného chápaní a přijímání svobody. Proto se komunisté tak rozčilují, když se jim vytýká, že v komunismu neexistuje svoboda. Svoboda na Západě umožňuje například každý týden svrhnout vládu a nic se přitom zásadně nemění. Zatímco v komunismu je život pohlcen ne usilováním o společenské bytí, ale bojem za změnu světa. Svoboda se přijímá ne jako svoboda volby, ale jako aktivní změna života uskutečňovaná ne individuem, ale sociálním člověkem poté, co volba byla učiněna a člověk je povinen jednat a konat v generálně předurčeném směru. Jen taková svoboda, svoboda kolektivní výstavby života, udávaná generální linií komunistické strany, se uznává za svobodu. Pojetí svobody se vztahuje ke kolektivnímu vědomí, nikoli osobnímu.

Každé politické koketování s komunismem je účelové, ať již je naše spoluúčast na něm více či méně vědomá či nevědomá. Pravda a lež se v komunistické ideologii prolínají. Komunismus není jen sociální jev, ale také duchovní fenomén. Myšlenka beztřídní pracující společnosti, v níž každý pracuje pro druhé a pro všechny, nepopírá Boha, duch a svobodu. Dokonce lze říci, že se tato idea více blíží křesťanství než idea, na níž stojí kapitalistická společnost. Tato myšlenka se však zaštiťuje lživým světonázorem, který popírá duchovní svobodu. Světonázor, jenž vyústil v tragédii, představující neslýchanou tyranii komunismu ve 20tém a jeho pohrobků ve století 21tém. Tragédii, jejíž viníci patří před soud.

Stejně jako stávající obhájci komunismu nemohou být donekonečna omlouváni a ospravedlňováni názorovou svobodou. Chopí-li se totiž komunistická politika moci, stává se natolik ortodoxní, že jakákoli úchylka od komunistického pojetí státu je stejně pronásledována, jako tomu bylo ve středověké křesťanské teokracii, v sovětské teokracii, hitlerovské třetí říši nebo v každém státě, který chtěl, či si činil a činí nároky, stát se totalitárním.

Všechno nebezpečí, ohraničenost a nepravda komunistické filosofie jsou spojené s podceněním a nepochopením osobnosti, která činí z komunismu nehumánní a nepřátelskou sílu namířenou proti člověku. Člověk zapojený do komunistické filosofie ztrácí rozlišovací schopnost a individualitu.

Komunismus a jeho současné důsledky

Recidiva komunismu resp. jeho důsledků přichází znovu z Moskvy a Kremlu. Jak ukazuje vývoj v Rusku, stávající moc se smíří spíše s obnovou státního kapitalismu než s duchovní svobodou. Jakkoli to zní paradoxně, po bolševismu, který se stal třetím projevem ruského velmocenství, ruského imperialismu (prvním bylo moskevské carství, druhým impérium Petra Velikého) usiluje současné Rusko pod vedením KGB a jeho bývalého pracovníka presidenta Putina o velmocenskou politiku, bohužel silně infikovanou předcházející komunistickou diktaturou.

Dnešní komunisté projevují velkou politickou ohebnost a pružnost a dokáží být velmi oportunističtí zvláště v mezinárodní politice. Komunismus je schopný ustupovat v hospodářské politice a poskytnout některé svobody v kultuře, umění a literatuře. Ano, i komunismus se mění a vyvíjí, nacionalizuje se, stává se více kulturním a jeho životní styl přebírá tržní spotřebitelské prvky. V čem se ale nezměnil a nemění, je jeho komunistický světonázor s jeho základní ideou beztřídní společnosti. Společnosti, jejíž budování provází neospravedlnitelné násilí, které i po druhé světové válce znamenalo milióny a milióny mrtvých a zotročených lidí v socialistickém táboře, Číně, Vietnamu, Severní Koreji, Kambodži, Latinské Americe, Africe, Afghánistánu.

Výzva křesťanskému světu a nesplněný dluh

Křesťansko a židovsko-křesťanské prameny komunismu mají pravdu, když kritizují kapitalismus jako protikřesťanský systém, který převrací člověka ve věc a zboží, podřizující se moci ekonomiky a financí. Zajišťuji-li chléb pro sebe, jde o materiální otázku. Jedná-li se o chléb pro mé bližní, pro všechny lidi, jde o duchovní, náboženskou otázku. V tomto ohledu komunismus představuje i určitou výzvu křesťanskému světu a zejména jeho nesplněnému dluhu v naplnění smyslu křesťanství: nekonečně nesmírné pozornosti ke každému jednotlivému člověku a jeho individuálnímu osudu.

Přítomnost komunismu po roce 1989 a jeho obhajoba českými komunisty v české společnosti a politickém životě, jak se ukazuje, ho vůbec nezbavila pachuti ještě nedávné komunistické totality se všemi jejími krvavými proměnami, oběťmi a strachem. Komunisté nejsou schopni pokusit se postavit se na nové základy, spojující českou sociální tradici a kulturu s evropskou kontinuitou. Nedokázali se totiž zříci lživé ideologie, jejíž hroby jsou rozseté po celém světě.

Neorganičnost a cizorodost českého komunismu spolu s nedostatečnou duševní hygienou jeho členů a pokleslým vědomím a sebevědomím některých vrstev společnosti, které komunismus nevyléčitelně poznamenal, přežívají a varují před pozůstatkem komunistické totality, která pro českou společnost bude asi ještě dlouho aktuální hrozbou. Každé více či méně zdařilé pokusy o vypořádání se s komunistickou minulostí (Zákon o zřízení Ústavu pro studium totalitních režimů, Zákon o protikomunistickém odboji) jsou proto tedy potřebné a důležité.

Totalitární podstata komunismu a jeho metody řízené společnosti ohrožují i dnes náš svět, stejně jako ideologie založené na podobném extrémním přístupu (neonacismus a neonacionalismus, antisemitismus, terorismus). Nebezpečí komunistické vize společnosti a nového komunistického člověka nespočívá totiž v ní samotné, to jest, že by se uskutečnilo neuskutečnitelné, ale v hrozbě, že tato vize směřuje k odlidštění a zmizení člověka a člověčenského společenství vůbec.Prameny: Nikolaj Berďajev - “Duchovnye osnovy russkoj revoliucii, Istoki i smysl russkogo komunizma“¨(Moskva, 2006); “Carstvoto na ducha i carstvoto na kesaria“ (bulharské vydání, Sofie, 2002).

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Martin napsal(a):

Jak výstižné a komplexní.Děkujem.
27. 01. 2008 | 16:41

Ládik napsal(a):

Smutné čtení, pravdivé. Pane Paroubku, máte k tomu výhrady, že?
27. 01. 2008 | 17:15

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Heřmane Chromý - Děkuji . Ivan
27. 01. 2008 | 17:21

Dnes raději zdravý napsal(a):

Lidmi jako jste Vy, pane Chromý, opovrhuji. V podstatě jste nezopakoval nic jiného než kolovrátek bludů, jejichž základy kdysi položila štvavá (a z dnešního pohledu i teroristická vysílačka) Svobodná Evropa. Položme si otázku, proč lidi jako Vy vynakládají v době, kdy prakticky veškeré aspekty naší společnosti ovládá modrá totalita, tolik úsilí k zadupání čehokoliv, co by mohlo vzduchotěsnost systému narušit?
Moje odpověď je následující: Vaše ideologie ztratila morální kredit a hodnověrnost. Společnost vypověděla poslušnost a přestala reflexivně reagovat mediálně servírované bludy(viz. kauza Radar).
Čím dál víc se podobáte komunistickým aparátníkům, kteří na úpadek socialismu reagovali ještě zběsilejší agitovaností.
27. 01. 2008 | 17:25

Javít napsal(a):

"Proč i po letech nachází komunismus v naší zemi živnou půdu a obhájce mezi mladými lidmi?"

Protože ti naši praštění politikové, jako Paroubek a spol, jsou stále ochotni s nimi "laškovat" jen proto, aby získali opět politickou moc.

Protože se všichni politici bojí prohlásit je za zločineckou stranu, z obavy, aby nebyli osočeni z nedemokratičnosti.

Protože se po r. 1989 s nimi rázně nezatočilo, a nebyli jako strana zrušeni, a hnáni k zodpovědnosti za uplynulých 40 let "socialistických vymožeností".

Protože ve školách mladým lidem nikdo nedokáže fundovaně vysvětlit, co jsou komunisté zač.

Protože stále ještě velmi mnoho lidí věří tomu, že ti dnešní komunisté jsou jiní.

Protože se s nimi i sdělovací prostředky vybavují, jako by byli skutečně jiní.
27. 01. 2008 | 17:33

Javít napsal(a):

Pro Dnes raději zdravý:
Kdyby to bylo tak, jak říkáte, tak byste musel být Vy a všichni komunisté, již dávno v kriminálu.
Protože tomu tak není, nemáte, zcela zjevně, pravdu.
I tak Vám přeji dobrý podvečer.
27. 01. 2008 | 17:37

Orel holohlavý napsal(a):

Že "komunismus ruského typu" ohrožoval svět, o tom asi nemůže být moc sporů. Otázkou je, jestli jeho kritici dnes nebojují minulou a už vyhranou válku. Jestli jiná nebezpečí, která ohrožují svět, nejsou dnes daleko větší. Na "komunismus" bych se už skoro vykašlal, za našich životů se vrátit nemůže. To nezáleží na na situaci v ČR, je to dáno celkovým vývojem na severní polokouli. Co bude za třicet nebo čtyřicet let? S tím si budou muset poradit příští generace našich vnuků a pravnuků. Dávat jim teď nějaké rady do živoat v tomto směru je legrační. Čerti vědí, co je čeká.... Ale oni jsou (a budou) vzdělaní a dobře vychovaní, fyzicky zdatní a vůči "svým" soudržní - tak si nějak určitě poradí.
27. 01. 2008 | 18:08

Ivan Hochmann napsal(a):

Po několikaterém pozorném přečtení Vašeho článku jsem si uvědomil význam moci vědění a formulací slov.K exposé do historie mi nepřísluší se vyjadřovat.Zamyslel jsem se však nad větou ve které říkáte ,že kritika komunismu povětšinou zklouzne do antikomunistické rétoriky,která se od té komunistické příliš neliší.Uvědomil jsem si,že já sám jsem živým potvrzením Vašich slov.Leč přesto,že je mi stydno,namítám.Jak chcete diskutovat s lidmi,kteří nic jiného než zkratkovité sprosťárny a urážky používat neumí a vlasně ani jiným formám komunikace rozumět nechtějí.Však se přesvědčíte sám,kolik urážek vaší osoby zde zazní.Zajisté,lze vyjádřit opačný názor i slušnou formou a bezpochyby se o to mnoho diskutujících zde pokusí(víme kteří to budou).Ti však pouze účelově povzbudí ony primitivní jedince a temné pudy v nich kolující.Mnohokrát jsem se ptal sám sebe co mě vede k oposici a těmito lidmi.Nevím ,jsem prostě uražen a ponížen už jejich existencí.Nechápu,jak mohou existovat v dnešním světě plném informací a sdělovaných poučení,historických exposé lidé s tak zločineckými názory a sklony(nejde pouze o komunisty).I kdybych byl stoprocentní demokrat,nebyl bych si jist,že se demokratické principy vztahují i lidi,kteří je permanentně,dnes a denně porušují.Ať už z důvodů "svatého zanícení",či vědomé zlovolnosti.
Vrátím-li se zpět ke kritice vlastní osoby za zkratkovité i účelové diskuzní vstupy.Lze je omluvit krátkým,časově omezeným úsekem? Asi ne.Budu to řešit tak,že na komunistickou oposici prostě reagovat nebudu.Jejich sprosťárny,a "vědecké a historické argumenty" ignorovat.A uplatňovat heslo : S komunisty se nemluví! Ještě jednou Děkuji. Ivan.
27. 01. 2008 | 18:15

Karel napsal(a):

Pane Chromý Váš článek je jak vystřižen z primitivní bolševické příručky, ale jen s opačným znaménkem.
A co takhle popsat chyby kapitalismu, které vytvářejí úrodnou půdu pro ideologie typu komunismu. A co podívat se na modré hochy jestli je náhodou neopakují?
27. 01. 2008 | 18:19

bigjirka napsal(a):

Jistě lze s většinou souhlasit, až na to, že teoretické know-how bylo německé. Lenin dodal know-how revolucionáře a totalisty. Domnívám se, že jeho vlastní klapky na očích byly způsobeny do veliké míry progresivní paralýzou. Člověka, který dnes může být dobrovolně komunistou, snad ani nelze nějak nevymazatelně pojmenovat.
27. 01. 2008 | 18:34

SuP napsal(a):

Vážený pane Chromý,
škoda, že je to tak dlouhé a hutné. Nelze než souhlasit.
Největší nebezpečí komunismu v dnešní době vidím v tom, že jeho základními tezemi je stále naočkována většina členské základny ČSSD, aniž by si to příliš připouštěla.
Sami aktivní komunisté by asi příliš nebezpeční sami o sobě nebyli, protože jejich základním smyslem vlastní existence je už jenom parazitovat na státu za podpory svého vymírajícího členstva, které si nedokáže uvědomit, jak si tím samo škodí.
Samozřejmě je nutno hlídat, jak se počet členů vyvíjí, protože s ČSSD by zřejmě byli schopni aktivně vehnat náš stát do náruče velmocenské politiky Ruska.
27. 01. 2008 | 18:36

car komančov OO8 napsal(a):

zdravy a svobodny to bohužel vždy nejde. svobodny to jde......markx a engls ani nevim jak se to píše.........lenin.......a další a další a další jmena..........evropa hold ma takove dejiny ....měla nějaky divny sen......nebyl vždycky o svobodě.......byl o omezevani to ho zakladního prava....prava na ......svobodu........tak jsem to citil ....a dnes to vidím.........a co stím .....jsou to bějiny.......někdo se stale stydía šidí......taky to ma svoje příčiny.............jo rok 68 ja byl hodně mlady...trochu se prostor otevřel....aja vlasy kříš a hypis......mormalní asi jo.....zato ja nemužu že si chtěli vyměnit moč,,,,asi se stoho ....trochu pomočili......to nema ani cenu rozebirat prostě to jsou jejich a taky naše dějiny.........je toho hodně a je jine století......dokonce vlada padla .....jedna blba stravenka....to nechapu ....jsou vubec normalní.....jediny maličky problem......neschopní řešit.......,,,,,,,Z
27. 01. 2008 | 18:48

kopřík napsal(a):

"...milióny a milióny mrtvých a zotročených lidí v socialistickém táboře, Číně, Vietnamu, Severní Koreji, Kambodži, Latinské Americe, Africe, Afghánistánu..."
Nevím, zda různé totalitní a autoritářské režimy v Africe, Střední Americe atd. lze vůbec počítat k těm komunistickým. Můj dojem je, že v těch zemích často existovaly dvě bandy lupičů a vrahů, které mezi sebou bojovaly o moc. A protože stály o nějakou mezinárodní podporu a dodávky zbraní, tak jedna z nich se nahlas přihlásila ke komunismu nebo marxismu a ta druhá, aby získala podporu druhé strany, se stejně formálně přihlásila třeba k boji za demokracii. Hybnou silou bylo získat moc a udržet si jí, konkrétní ideologie byla jen prostředkem a vzala se ta první, která přišla pod ruku.
Jinak většina charakteristik komunismu v článku se hodí na jakýkoli totalitní režim, nikoli pouze na komunismus nebo dokonce ruský komunismus, viz např. :
"...mesiášské diktatury, která nemá nic společného s vědeckým poznáním. Dělení světa na věřící věrné a nevěřící nevěrné, totalitarismus a fanatismus věřících, vyobcování a zastřelení kacířů. Víra vládnoucí nad poznáním..."
27. 01. 2008 | 19:02

Ikena napsal(a):

Pro pana Javíta,
asi jsem trochu zapomětlivý, ale nebyl komunisty v r. 89 zvolen prezidentem VH a co jejich hlasy pro VK. Vzpomínám na volební kampaně ODS v bojovném duchu proti KSČM a pak prezidentské volby 2003
s krásným fotem z Lán????. Dnes se možná budou jejich hlasy zase hodit. Co takhle kandidati KSČ z r.89 a dnes poslanci za ODS. Bohužel, je to vládní koalice, která žene hlasy pro KSČM. A nynější obchod mezi ODS a lidovci s "300miliardami" pro církev za zvolení VK, tomu opět přispěje.Jinak s obsahem článku plně souhlasím, je to vědeckého pojednání, které ale nereflektuje na současnou situaci, anebo ji nechce pochopit. Chápu, že z kanceláře MZV je trochu zkreslený pohled na plebs, ale plebs jsou voliči a volit budou velmi brzo. Ani se nedivím, že nervozita na pravici stoupá a stoupá. Předpokládám, že na konci této diskuse přijdou výzvy typu, kdo není s pravicí, bude viset. To tu ještě nebylo.
27. 01. 2008 | 19:04

Charlie napsal(a):

Pane Chromý - dobrý článek, leč chybí mu druhá polovina.
Odpověď na to, že se dnes k této ideologii hlásí i nadále mladí lidé??
Nemá velký kus pravdy pan Karel když tvrdí, že živnou půdu této ideologii vytváří sami "kapitalisté" a jimi podporované strany svým nečestným a hrabivým způsobem vlády??
27. 01. 2008 | 19:40

Ročník 53 napsal(a):

Vážený pane Chromý. Napsal jste velice přesnou analýzu komunismu. Taková by se měla učit na školách s tím, že by studenti měli povinnost ji vyvrátit.
Tím by totiž zřejmě dopěli k poznání co komunismus vlastně je, museli by si něco nastudovat a nespoléhali by jen na sliby dnešní KSČM. Při svém hledání důvodů, proč komunizmus má mezi mladými určitou podporu, byste se měl zamyslet na časem a místem kdy byl komunismus uveden do praxe, a porovnat ho se situací v ČR. Možná že čas a sitace jsou ve své podstatě podobné.
Korupce politiků, jejich nemorálnost, jejich bažení po požitcích a syrový kapitalismus který tady zavedl Klaus, musí vést k deziluzi valné části občanů. V zemi, kde je krádež spáchaná politiky legalizována, kde se rozkradl státní majetek nevídaným způsobem a kde je lež vydávána za pravdu, musí utéci mnoho mladých a nepamatujících k utopistickým myšlenkám KSČM. Je to ODS, která zvyšuje svoji arogancí prestiž KSČM.
27. 01. 2008 | 19:40

Ročník 53 napsal(a):

Pane Ládíku, co má Paroubek společného s komunismem? Někteří sympatizanti s ODS snad zblbli, protože dávají rovnítko mezi ČSSD a KSČM.
27. 01. 2008 | 19:42

juvel napsal(a):

Pane Chromý, polemisovat by se dalo s každým Vaším odstavcem, který jste napsal. Zastavím se u odstavce, kde píšete, že křesťansko a židovsko-křesťanské prameny komunismu mají pravdu, když kritizují kapitalismus jako protikřesťanský systém, který převrací člověka ve věc a zboží, podřizující se moci ekonomiky a financí. Vždyť tento systém -teď použiji Vaše slova- "jehož hroby jsou rozesety po celém světě" je stejně nebezpečný. Nacionální socialismus Hitlera a komunismus Stalina mají původ v lůně tohoto systému (Anglie, Neměcko). Nezasloužil by si zkoumání spíše tento systém, který vyprodukoval tyto obludné režimy? Nevede tento systém rovněž-teď použiji opět Vaše slova ze závěru Vašeho blogu- "k odlidštění a zmizení člověka a člověčenského společenství vůbec"?
27. 01. 2008 | 19:46

SuP napsal(a):

Ikena -
pakliže se tak velká část "plebsu" s komunisty paktuje, protože to bere stále jako status quo a je schopná běžně používat ..."on je sice komunista, ale slušnej člověk"...., pak nechtějte po prezidentech, aby to za ně řešili. Jenom plebs dokáže volit 20% komoušů do parlamentu a podobně i na komunální úrovni, kde okolnostmi (výsledky voleb) nutí samosprávy, aby s nimi aktivně spolupracovaly.
27. 01. 2008 | 20:06

ujo napsal(a):

Už sama definice komunismu na začátku článku " je to ruský výtvor" vypovídá o jeho kvalitě. Takže Komunistický manifest a Pařížská komuna byly ruským výtvorem? To snad ne.
Idea komunismu vznikla z v podstatě správné analysy nepříliš lidského kapitalismu 19. století, měla tu vadu, že navrhované řešení problémů bylo utopické. Reálný socialismus (to co jsme zažívali nebyl komunismus) to v mnoha směrech dokázal.
A ještě k tomu Leninovi - nebýt krvavé světové války (proč vznikla?) by neměl s revolucí šanci. A ještě k Leninovi a filosofii, nemyslím si, že na tom byl až tak špatně ( viz např. jeho kritika machismu).
27. 01. 2008 | 20:07

vlk napsal(a):

Karel to vystihl naprosto přesně. Článek jak vyšitý pro propagandistickou příručku nejhrubšího zrna.
Nejsem a nebyl jsem komunista. Nikdy. Ale snažím si držet kritický odstup.
Pan Chromý a zdejší pozdně probuzení komunistobijci typu Ivan Hochmann by měli začít přemýšlet nad velmi jednoduchou otázkou. Ta zní: Jak mohli komunisté, či dokonce bolševici za 1. světovou válku?
No a když vyřeší tuto jednoduchou záhadu, mohou postoupit k otázce druhé:
Za zní : Byly by národy Evropy konfrontovány s teroristickými režimy ve dvacátém století nebýt 1.světové války?
Noa když už dokáží odpovědět i na tohle , mohou zkusit otázku třetí.
Ta zní: Bylo možné zachránit demorkacii pro svět nebo alespoň v evropě bez bolševiků během 2.světové války?
Apokud si dokáží odpovědět rozumně a nezaujatě i na otázku třetí / o čemž o sobně pochybuji/ mohou zkusit otázku čtvrtou. Ta zní:
Pomohlo výraznému rozšíření komunismu specielně vtehdejší ČSR selhání demkracie a jejich elit před 2.ww?
A pokud nezaujatě a objektivně se dokáží popasovat i s tímto problémem, mohou zkusit i otázku pátou. Podotýkám, že ryze subjektivní. Ta zní:
Jak mohou komunisté a bolševici, eventuálně ruští zombiies, kterých se pan Chromý tak hrozně bojí ,napříkald zaválku v Kongu, která probíhá, s jejími, atím cca 5-timiliony mrtvých?
Psát články jako pan Chromý je snadné. Myšlení o souvislostech bolí. A ten primitivní antirusismus pane Chromý, ten je tedy excelentní.Zřejmě by vám daleko více konvenovalo Rusko, rozervané vnitřními spory, kde by každý místní gubernátor měl přístup k jadernému kufříku. Nebo vám vadí ,že Rusko se stává znovu velmocí , tedy i vypočitatelným státem, který ovšem rázně hájí svoje zájmy? Je zajímavé, že vám a vám podobným nevadí Čína.Já z ní mám docela nahnáno. Ne proto, že tam jsou komouši. To mne nechává v klidu. Myslím, že jsou daleko vypočitatelnější než třeba Kaddafí,ale strach mi nahání rostoucí hospodářská moc Číny, její obrovské dolarové zásoby a přesun téměř celé světové výroby do této země. Mylsím, že příští protivník pro transatlantickou civilizaci je definován. A bude největší myslitelnou výzvou v dějinách. Pro to,abychom alespoˇ%n nějak obstáli,budem potřebovat Rusko. Pokud by jeho nerostné zásoby ovládla Čína je pro mne hotovo.
Ovšem váš aniHoffmannův věčný pohled do úzkého zpětného zrcátka tohle neřeší. Vám ke štěstí stačí Iljič, Džugašvilli a Klema.
27. 01. 2008 | 20:10

hp napsal(a):

souhlas
27. 01. 2008 | 20:20

hp napsal(a):

myslím souhlas s p.Chromým, ne s temi pseudochytrymi plky vlka
27. 01. 2008 | 20:24

vlk napsal(a):

hp
mé otázky jsou pro myslící.
27. 01. 2008 | 20:36

Ivan Hochmann napsal(a):

Ano ,už jsou tady jak jsem očekával.Osobní útoky,demagogie,odvádění pozornosti od tématu neustálými agumenty o diskutabilní problematice,která nemá s blogem co společného.A úroveň demagogie je až zarážející.Třebas argumentace o Africe.Oni totiž nechtějí diskutovat o systému bolševických expansí za účelem vítězství proletariátu na celém světě,jak je praktikovala ruská soldateska se svými kubánskými soudruhy.Jen v somálském rohu po nich zůstaly miliony mrtvol a 30-ti metrová socha Lenina.Fakt,že si v afrických státech dnes razí lokty cestu čínská komunistická politika,že si plácá rukama s masovými vrahy,vůdci kmenů a kmenových uskupení,včetně islámistických revolučních(rozuměj terroristických) organisací je bez diskuse.Zajisté tito lidé namítnou,že za problémy může expansivní koloniální kapitalismus.Kdepak komunisté,ti jsou tady proto aby dovedli lidstvo ke světlým zítřkům.Ivan.
27. 01. 2008 | 20:44

StandaT napsal(a):

to vlk: u každého komplikovaného tématu nalezneme řadu otázek, jejichž odpovědi budou v protikladu s nějakým (nutně zjednodušeným) popisem/článkem. Co píšete/tážete se odráží Vaší vynalézavost, nikoliv vyvrácení tézí - na Vaše odpovědi lze nalézt další řadu otázek tak naforlulovaných/vybraných, že ty zase vyvrátí Vámi očekávané odpovědi a tak dokola a dokola, až nakonec vyhraje větší demagog.
27. 01. 2008 | 20:47

Ročník 53 napsal(a):

Zdravím pane Vlku.
Možná nechápu dost dobře váš příspěvek, ale nevím kde je v článku myšlenka, že by 1. světovou válku vyvolali komunisté.
Další otázky jsou do značné míry spekulativní a co by bylo, kdyby nebylo, nedává moc smysl. Vyjma myšlenky ekonomické síly Číny. To je pravděpodobně velmi reálná hrozba, které se musíme do budoucna obávat.
Jenže to jste utekl od meritu věci, od toho, co psal pan Chromý. Jeho článek nevypadé jako "teorie všeho". Nějak se nemohu zbavit dojmu, že pan Chromý psal o voze a vy diskutujete o koze.
Já považuji článek pana Chromého za trefnou úvahu o komunismu, ale třeba jsem jen ten nemyslící.
27. 01. 2008 | 20:47

vlk napsal(a):

Ivane skutečně? Hele zapracuj na sobě a zkus ty otázky. A pokud vím války v Africe byly ádvno před tím, než se vůbec nějakej Lenin narodil. A jsou i potom, co Gorbi komunistický blok pohřbil.
No a za lidojeda Bokassu I. jistě mohli také komouši. Jeden z nich seděl v Elyssejském paláci a dostal od Bokassy jako výraz uznání jeden z největších diamantů světa. Než si Bokassa šel střihnout biftek z patnáctiletýho kluka. Dobrej byl také jistej Mobutu. Ale dá se jmenovat řada dalších. prokazatelně sloupové demokracie v oblasti rovníku.
Aodvádění pozornosti? Ne. Jen zamyšlení nad fakty. Nadávat je ovšem snazší než myslet. Ale nic t nebrání , abys men, věcně roztrhal na kusy.
27. 01. 2008 | 20:53

Ivan Hochmann napsal(a):

Také jsou zvláštní jejich specifické konstrukce o potřebnosti Velmocenského Ruska.Za tímto argumentem se jako vždy skrývá nenávist ke všemu západnímu a americkému.Ale nechť,to je každého problém.Já se budu raději inspirovat a opírat o anglosaskou a americkou společenskou kulturu (i s jejími obrovskými neduhy) než k mužickým zvykům a gubernátorským manýrům.A kromě toho už dlouhé věky všichni známe pořekadlo o kulatosti země,víme co létá z východu(kromě mrazu).A MÁME VŠE V ŽIVÉ PAMĚTI.Ivan.
27. 01. 2008 | 20:55

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý večer pane Chromý,
měli jsme na blozích ma toto téma nespočet debat a tak to vezmu velmi krátce.
Definice:
Pro mě je komunismus odnož křesťanství, která zbožnila člověka, s odkazem francouské revoluce a důrazem na původní judaismus.
Vznik: V 19. století hlavně ze sociálních důvodů. Tehdy liberaálové zle vyčítali americkému otrokáři jeho otroky. A on se v Evropě rozkoukal a umíral smíchy: Vždyť moji otroci mají ráj proti Vašim dětem, kteří dřou přes 12 hodin denně a umírají po několika letech. A měl pravdu: Jeho otroci byli majetek a v tomto směru o ně bylo postaráno stejně, jako o domácí zvířectvo.
Velmi se obávám, že bez toho obcházejícího strašidla bychom v podobné situaci mohli být dodnes a svatým otcům by z toho srdce asi nepuklo.
Karikaturu komunistické praxe vyjádřil Orwell, jeho vize odešly do minulosti pádem východního bloku. Dnešní západ se daleko víc blíží vizím Huxleyho. Pojem svoboda a demokracie je čím dál víc vágní. Souvisí to s koncentrací ekonomické moci a možnosti manipulace občana pomocí medií a vědy. Jinými slovy: Občan má, co chce, ale chce jen to, co může dostat.
Z mého pohledu 4 základní omyly marxismu:
- Mezilidské vztahy jsou zcela určeny vztahy ve výrobě a tím určeny stupněm rozvoje výrobích sil. Tento omyl je asi centrální.
- Marx věřil snad v nějaký genetický skok a vznik nového člověka, který bude oddán novým ideálům (mimochodem kompletně převzatých z křesťanství). To je ovšem stejný nesmysl, který dělaly a dělají církve.
- Použiji Huxleyho: Marx chtěl samé alfy a jeho následníci tomu dali korunu přeléváním lahví. Že tím chtěl naprostý nesmysl Huxley přesvědčivě popisuje.
- Ještě jednou Huxley: Marx slučoval křesťanského boha se všeobecným štěstím, což je zásadně neslučitelné. Opět přesvědčivě zdůvodněno.

Marxismus zanikne až v okamžiku, kdy vládnoucí vrstva plně ovládne myšlené lidí a definitivně vyhraje Huxley (v tom nejlepším případě, jsou možné i jiné scénaře). Zanikne spolu s křesťanstvím, vždyť je jen jeho odnoží. Šanci na návrat bude mít v krizových situacích.
27. 01. 2008 | 21:01

vlk napsal(a):

Ročník 53
přiznám se, že mne váš příspěvek zaskočil. Neb jsem si byl jist, že pointu, zejména té první otázky chápete.
Samozřejmě, že v článku o 1.ww není ani slovo. To je právě to, co mu vyčítám. Bez první světové války, na které byli komouši absolutně bez viny by totiž komunismus ani ruuského, ani žádného jiného typu nikdy nebyl spatřil světlo světa. Dokonce by nebyl býval ani žádný Hitler nebo Mussolini.
První světová umožnila vznik všech těchto totalitních režimů. Tedy slabost demorkacií a jejich vnitřní limity. To jsem chtěl tou první otázkou sdělit.
Další nejsou spekulativní. Jen návazné.
A jsou k věci. Chromý a jemu podobní si totiž vždycky vyloupnou jen něco. Většinou ve smyslu - odporní bolševici spadli z měsíce a začali svoje zločinné dílo.
Nespadli. A pokud se nemají někdy vbudoucnu oni nebo jiní totalitáři vrátit, pak je proti tomu včas třeba něco dělat. Ne věci nechat dojít tak daleko, že jediným řešením bude vláda silné ruky.
Vaši poslední větu pokládám zairelevantní. Už jste tady dokázal mockrát, že jste první liga. Což neznamená, že se nutně musíme shodovat.
27. 01. 2008 | 21:01

vlk napsal(a):

Ivan Hochmann
pokud je toto tvoje replika na můj příspěvek vůči tobě, je to ok. Nemám problém. každý má právo svojí volby. Anavíc, volím stejně.
Rozdíl pak je jen v tom, že nevidímnebezpečí tam, kde ho vidíš ty. A chtěl bych tam hledat spojence.
27. 01. 2008 | 21:03

Ikena napsal(a):

SuP,
máte plebsu co nabídnout? Hry nebo monstrprocesy, popravdě Kubice moc nevyšel.
KSČM je jen zástupný problém a strašák, nic víc. Příklad z komunální politiky, v jedné vsi vládla několik volebních období ODS a v posledních volbách přišla těžká prohra od "nezávislých". A to místní ODS nezachránila ani mohutná volební kampaň za účasti hejtmana a oblastní šéfové ODS. Důvod, nebrali vážně varování občanů, hodně "mlaskalo" po investičních akcích. Takto mohou dopadnou i nadcházející volby. A tak se na objednávku opět objeví strašák komunismu. My ale potřebujeme jít do Evropy
a převzít základní principy slušnosti a politické kultury, tzn. toho, čeho se u nás nedostává. Bohužel, ani jedna pol. strana toho není schopná.
27. 01. 2008 | 21:07

Ivan Hochmann napsal(a):

Nehodlám zde diskutovat jak si jeden hloupý Frank pozval do Paříže lidojeda.Také nebudu nikoho trhat,co bych z toho měl?Není tady ani místo pro patlání se v hrůzách,ty jsou sdostatek popsány.Ale byla v článku řeč o vizích,o bezprecedentním pokračování komunistických vizí,jejich přetrvávání v myslích některých lidí(bez rozdílu vzdělání a úrovně myšlení).To není prosím věc ODS.Krom toho nikdy jsem tuto stranu nevolil ani volit nebudu.Ani za okolností -bližší košile než kabát-.Ivan.
27. 01. 2008 | 21:08

bigjirka napsal(a):

Ani já v dnešním Rusku nevidím zásadní problém. Putin není 100% demokrat, ale "krizový manažer". Rusko hledá svou důstojnost, leckdy přehání.
27. 01. 2008 | 21:11

vlk napsal(a):

Ivan Hochmann
sám jsi si zvolil styl diskuse a argumenty. Tak se nečil.
Jen prostě , když něco kritizuješ, musíš nabídnout lepší řešení. alespoň bys měl.
nějak žádné moc nevidím.
27. 01. 2008 | 21:11

LEVAK napsal(a):

Mě se hrozně líbí jak se tady uvádějí životopisy některých autorů.Já bych si dovolil jenom upozornit na skutečnost,že ti,kteří absolvovali za minulého režimu nějakou VŠ by se měli umravnit.Pokud já vím tak na VŠ byli přijímáni studenti podle klíče Národní fronty.Jestliže nám třeba pan Kalousek vykládá jaký on byl lidovec tak to tehdy bylo prakticky doporučení k přijetí ke studiu.Rovněž u jeho bráchy, který vystudoval medicinu.Jejich táta s mámou byli sympatizanti.Dnes nám vykládá jak nesouhlasil s režimem.Taky pan Chromý by nám měl tady zjevit své rodinné pozadí zvláště když mohl studovat!Např. u pana Klause to bylo jasné.Maminka byla předsedkyně ZOKSČ a tak ho nikdo ani nenutil ke vstupu partaje!Tak pane Chromý je to na Vás, odhalte se!
Napsal jste "Nedokázali se totiž zříci lživé ideologie, jejíž hroby jsou rozseté po celém světě." Na základě tohoto Vašeho tvrzení se ptám.Jaké hroby nadělali komunisté v USA,Kanadě,Chile, Africe, Austrálii,Japonsku atd.?Člověče Vy plácáté takové nesmysly,že až to člověka bolí.Už staří Římané říkávali "ševče drž se svého kopyta"!Bylo by asi nejlepší aby jste se "držel"ekonomie,kterou jste vystudoval.Dějiny,politika,filosofie etc, jsou pro Vás "španělská vesnice"!
27. 01. 2008 | 21:28

Ivan Hochmann napsal(a):

Musí dát hodně odvahy prohlásit,že komunismus je odnož křesťanství.Fuj ,Karle to jsou nápady.Představ si,že tě čtou lidé,kterým to nemyslí jako Vám.A ejhle,řekne si,tak chytrý pán a spojuje komunismus s křesťanstvím.To bude muset být ten jeho oponent pěkný hlupák, když tvrdí,že komunistické ideje a vize jest pro jakékoliv společenství smrtelně nebezpečná záležitost, a pokud bychom se jim z principu nebránili - zanikneme. Nehledě na to jakým způsobem zmizíme ze světa jako živočišný druh doopravdy.A také nepřeceňujme vliv myslitelů. Máme docela dobrý svůj rozum,i když nám to někdy moc nemyslí.Ivan
27. 01. 2008 | 21:28

Saliven napsal(a):

Jak je to v tom našem státě jednoduché - za všechno může arcidémon Paroubek. :-)))
27. 01. 2008 | 21:40

Ivan Hochmann napsal(a):

Jirko ,vím že pro tebe je priorita Rusko jako hráz proti expansi východní civilisace(sic) a islámu.Také nemám dobrý pocit ze světového vývoje.Ale opírat se o slovanské bratry,kteří v minulosti ukázali,jak to s tou bratrskou láskou myslí,je přinejmenším krátkozraké.Krom toho-zkus sledovat podrobnosti vývoje v Rusku.Všimni si že pan Putin o komunismu ani slovo.Ale na to si tam pěkně vykrmuje Zjuganova a povedenou suitu generálských gerontů.Dohoda o Evropě bez Evropy je už dávno na světě.Němci už zase ztrácejí paměť a všechno se opět podřizuje mocenským a geopolitickým zájmům.Jen mám obavy,aby zase nemuseli američané jednou umírat na plážích Normandie.(No,dobře trochu nadsázky neuškodí)Ivan.
27. 01. 2008 | 21:48

Karel Mueller napsal(a):

Nazdar Ivane,
já to řeknu trochu jinak: Každé hnutí lze charakterizovat především podle cílů, toho, co chce dosáhnout a jak by jím vysněná společnost měla vypadat. Jinými slovy: jaký je etický kodex.
A tady to původní křesťanství opravdu je, právě tak jako u husitů. Samozřejmě, rozdíl od dnešních církví je např. v otázce vlastnictví, proto mluvím o důrazu na původní judaismus. Proto lze mluvit o odnoži křesťanství, způsob, jakým toho chtěli dosáhnout je z tohoto hlediska druhotný. I církev měla období šíření svatého slova ohněm a mečem, díky němuž např. došlo téměř ke genocidě indiánů.
A ty paralely jsou evidentní jak v teorii, tak praxi a i v historii. I komunisté měli své písmo svaté, svého papeže, jeho vykladače, pálení čarodějnic, hon na nevěřící atd. Ale jistě, splývala světská a religiozní moc - proto se v tomto směru komunistické režimy hodně podobají dnešním islámským režimům.
Určitě Vám to není příjemné. Ale řeč je o poučení a o tom, aby se historie neopakovala. Pak je ovšem nutné vyjít z toho, co komunismus v teorii i praxi byl a nikoliv z toho, co nebyl.
A i katolická církev by se k těmto věcem měla postavit čelem a neomezit se na to, že to bylo "dílo ďáblovo".
27. 01. 2008 | 21:53

mleziva napsal(a):

Hezké a výstižné.
27. 01. 2008 | 22:09

Ivan Hochmann napsal(a):

Nazdar Karle,
máte naprostou pravdu.Paralely jsou evidentní.Však o ty nám teď nejde.Nehovoříme zde o uplatňování Starozákonných poučení,o Pizzarových zločinech,Rudovousových nápadech.Máte pravdu,není to příjemné,když Johanku stříhají a pacholci říhají....,není to příjemné ani mě osobně,poněvadž jsem jaksi součástí toho všeho a raději bych nebyl.Je také pravdou,že historie se opakuje.A proto je nutné vycházet z toho,co komunismus byl.ABY UŽ NIKDY NEBYL.Přesto, že všichni víme,že se zase něco komunistického vyklube na svět třebas pod jiným jménem.Ivan.
27. 01. 2008 | 22:36

ulianov napsal(a):

Pane Hochmane, autor zde neříká, že komunismus je odnož křestanství. Záleží na tom jak budeme křestanství intepretovat. Lze ho samozřejmě i zneužít ke tvrzení že má blízko ke komunismu - protože jsou zde v ideové rovině určité styčné body. Na druhou stranu si ale myslím že mnohem efektivněji zneužil ideu křestanství kapitalismus, a to právě vámi preferovaná anglosaská politická filozofie, která naroubovala křestanství (přesněji protestantismus) na obyčejné lidské egoistické sklony a legitimizovala je jako přednost. Ilustrativní je v tomto ohledu idea "protestantské morálky kapitalismu" - která je vysoce účelová - tzn. zaměřená pouze pro fungování kapitalismu. Preferuje pouze jedince který je schopný přizpůsobit se tvrdým podmínkám (tehdy skutečně brutálního kapitalismu)a maximálně z nich těžit a to i na úkor druhých, tak aby produkoval a rozmnožoval bohatství (posiloval kapitalismus) - tzn je bohem vyvolený - v interpretaci protestanské morálky, zatímco ten co to nedokáže má stigma lenocha (není užitečný pro kapitalismus) - tudíž bohem zavržený. Z této ideologie dnes čerpají různá radikální nábožensko-politická uskupení v USA ale také např. scientologická církev.Do důsledků dovedená je to velmi nebezpečná ideologie, která v případě politických, sociálních i společenských kataklyzmat v západním světě může legitimizovat nadvládu úzké politicko-náboženské elity (jakési zvláštní formy teokracie)při využití nejmodernějších technologických i propagandistických prostředků a přizpůsobit ji podmínkám západního světa. Nedělejme si iluze, že západní společnosti USA nevyjímaje, díky tomu že neprožily komunismus jsou imunní vůči totalitě. Že mají rozvinuté demokratické mechanismy je pouze formalita která ovšem nevypovídá o tom co se skutečně děje v jádru západní společnosti. Málokdo postřehne že změny v současném světě jsou natolik silné a politka se stále více vzdaluje od lidí ve prospěch úzké vrstvy nových globálně-oligarchických elit (mediální-politické-ekonomické propojení elit podpořené globalizací), že stupen politické demokracie již nemá téměř žádnou vypovídací hodnotu o společnostech jakékoli země - západní nevyjímaje. Paradoxně tak společnosti - jako je dnes například Rusko, které si snaží zachovat jistou hodnotovou i politickou autonomii se v budoucnosti mohou stát silnější zárukou stability i demokracie než západní svět budoucnosti. Možnost škály obratu od demokratického liberalismu směrem k totalitní společnosti budoucnosti je v západní společnosti velmi široká - a idea globalizace může toto nebezpečí ještě více posílit. Komunismus je dnes passé (a o to směšnější je současný antikomunismus) ale totalitní společnost a možná ještě v horší podobě (podpořená nejmodernějšími technologickými poznatky) se může vrátit - a to ze strany odkud bychom ji nejméně čekali.
27. 01. 2008 | 22:37

Saliven napsal(a):

Milý SuPe, věřím tomu, že tuhle větu "Samozřejmě je nutno hlídat, jak se počet členů vyvíjí, protože s ČSSD by zřejmě byli schopni aktivně vehnat náš stát do náruče velmocenské politiky Ruska." jste napsal jaksi nedopatřením. Pokud dobře sledujete naši politickou scénu, tak ČSSD se výrazně orientuje na západ, na EU, která je v našich poměrech protiváhou Ruska. Ten, kdo jezdí do Ruska na přátelské schůzky s Putinem a přebírání medialí (přičemž si nezapomene postěžovat na tu hnusnou a škodlivou EU) není Paroubek, ale čestný předseda ODS, známý eurofob (ona i sama ODS je výrazně eufobní - mimo Topola a jeho nejbližší).

Je mi zcela jasné, že lidé vašeho ražení jakýkoliv odlišný názor od neoliberalismu vnímají jako škodlivý, ničitelský atd., tj. chováte se obdobně jako komunisti a víte proč? Protože sám nedokážete akceptovat pluralitu názorů, jelikož jste sám indoktrinován bolševismem a jeho cynickým heslem "kdo nejde s námi, jde proti nám."
27. 01. 2008 | 22:37

Saliven napsal(a):

ulianov:
Velice se mi líbí Vaše příspěvky - jak tento, tak i jeden na blogu pana Hořejšího k radaru. I já se domnívám, že komunismus je mrtvá záležitost a děsím se toho, co nám přinese budoucnost. Děkuji.
27. 01. 2008 | 22:46

Saliven napsal(a):

p. Chromý:
Vaše shrnutí shledávám jako zajímavým a poučným, leč musím souhlasit s vlkem, že se nezabýváte příčinami - jako např. podpora Lenina ze strany císařského Německa a nebo velké sociální problémy tehdejší doby. Totality měly vždy silné sociální podhoubí, proto nebylo složité je nastolit.
27. 01. 2008 | 22:49

ulianov napsal(a):

Jinak s Chromého intepretací současného Ruska - která pouze opakuje mediální klišé - nesouhlasím. Přirozeně že politické elity Ruska vzešly z komunismu - odkud také měli vzejít, když určitá participace na systému byla zárukou kariéry. Ten samý problém ale řešily všechny postsovětské země - takže současná "modrá elita" u nás je ten samý případ, a Ruské politické elity nejsou o nic víc dědicem komunismu než naše politické elity. Podle toho se rozhodně nedá měřit stav ruské demokracie. To bychom pak mohli říct i o nás, že u nás - protože naše elity vzešli z komunismu není demokracie. Kritika Ruské demokracie je dnes spíš velmi účelový prostředek bez reálného opodstatnění.
27. 01. 2008 | 22:50

Ivan Hochmann napsal(a):

Ještě jsem si všiml ,že hovoříte o etickém kodexu.Myslím,že nelze akceptovat ,aby každá momentální autorita,každá doba měnila základní pravidla potřebná k smysluplnému životu,svobodě myšlení atd.Že se tomu tak děje,s tím se smiřovat nelze.Ne ,Karle nejsem naivní,vím o čem mluvím.Je to zásadní chybování,že vyspělá lidská společenství na podkladě právě událostí o kterých hovoříte odvrhla DESATERO a jiný kodex se ani nehledal.Ale je to vcelku pochopitelné i když smutné.Ivan.
27. 01. 2008 | 22:51

Al Jouda napsal(a):

Dovolím si jeden zkratkovitý a účelový vstup : Někteří diskutující si mohou říci : Ať jsem blbý, jen když jsem zdravý !
27. 01. 2008 | 23:02

SuP napsal(a):

Salivene -
sleduji Vaše výplody už déle než půl roku, tak si laskavě nechte to kádrování.
Je úplně jedno, co si představuje Vaše členstvo, když v čele máte takové kapacity jako je Paroubek, Zaorálek, Rath a podobní, kteří na Vaše názory z vysoka kašlou a Vy jim zobete z ruky.
27. 01. 2008 | 23:06

Saliven napsal(a):

SuP:
Oh ano - jak má někdo jiný názor, hned je to výplod. Přesně jste potvrdil to o čem jsem psal. Volte si co, je Vám libo, ale nepodsouvejte nikomu lži(orientace ČSSD na Rusko), nikoho neurážejte a nikomu nenasazujte psí hlavu. Buďte tak laskav.
27. 01. 2008 | 23:16

ivanT napsal(a):

Jako jeden ze dvou cilu sveho blogu pan Chromy uvedl:

"Proč i po letech nachází v naší zemi živnou půdu a obhájce mezi mladými lidmi?"

Bude odpoved v dalsim blogu?
27. 01. 2008 | 23:16

West napsal(a):

Pane Chromý! Rusko má konstantní zahraniční politiku hruba tak posledních 200-300let! Na západě mluvit do Střední evropy, na jihozápadě ovládnou Bospor a Istanbul, na jihu cesta k Indickému oceánu a na Dálném východě si ukrojit trochu z Číny! Tak to definoval Petr I. Veliky a Rusko z toho neuhlo za tu dobu i dyž se pár krát měnila diktatura ani o píď!

Z časti s vašim článkem souhlasím, ale některé vaše historické výplody jsou prostě mimo! jinak plně souhlasím z Karlem! Když vidím že jsou miliardy na předražené dálnice a nejsou na léky pro děti, že mnohamiliardový podvodníci se smějí na nás z Baham a obyčejní lidé co poctivě pracují musí chodit na sociálku pro nějaké ty čím dál tím více omezované dávky aby vůbec uživili rodinu, kterým navíc pan Nečas vzkazuje že jsou lůza, která nemá pomalu ani nárok žít, že se opět rozhoduje o nás bez nás o umístění cizích vojsk,čím dál tím více se dělí společnost na ty boháté, pro které neplatí zákon a ten "póvl", kterému děda když zakolísá, tak mne to prostě a jednoduše SERE! A když některý politik pro kterého je demokracie slovo stejně tak prázdné a cizí jako pro toho nejhoršího komunistu a dělá si z něj štít tak mne to štve ještě více! Mnoho lidí tento vztek léčí příklonem k extrémismu(protože volit nové demokratické tváře je totiž platné jako mrtvému zimník! Viz Zelení kteří dostali na ty plky o slušnosti i mne!)! Vzestup komunistů opravdu není zázrak!
27. 01. 2008 | 23:17

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Uljanove,nebudu s vámi polemisovat o Rusku.Z mého i Vášeho pohledu by to byla ztráta času.Chtěl bych ale něco k názoru ,že kapitalismus zneužil křesťanství atd.....
Dám příklad z blízkého východu.Židovské enklávy i satelity žijí pracovitým životním stylem,zvelebují svoje životní prostředí,ukusují z pouště a přeměňují v krásné zahrady. Na druhé straně ubozí palestinci(které pro jejich vlastnosti nikdo nechce),neschopní jakékoliv etické činnosti.Naučili se vyrábět a střílet raketami, terrorisují svoje sousedy a ještě se diví.Nejde zde o žádné ismy.Všechno se zde točí kolem špatných lidských vlastností podporovaných lidmi,kterým vyhovuje status Quo.Není to úplně vhodný příklad.Máme na mnohé jevy v t.zv.západní civilisaci možná shodný náhled i informace.To však neznamená,že budeme zastávat revoluční teze o násilném svržení atd.Také máte pravdu,že komunismus je passé,však dokud zde budou takoví "nadšení,spravedliví se svatým právem"(oni vědí o kom mluvím)antikomunistické postoje budou nutné.Stejně jako tvrdé postupy proti t.zv. odpíračům holocaustu.ivan.
27. 01. 2008 | 23:23

1968 napsal(a):

Pane Chromý, děkuji. A oceňuji Vaši odvahu.
Před listopadem roku 1989, by jst za takový článek seděl, až by jste zčerňal.Chce snad někdo z levého spektra říci, že by nebyl v base.
Pane Levak.
Vy všechno víte, tak nám řekněte něco o rodičích pana Švejnara.Mě by zajímalo z jakého byli jeho rodiče prostředí. Kde všude studovali a jestli jako diplomaté vystudovaní v Moskvě, nebyli náhodou agenti KGB, nebo naší STB,a zda byli v KSČ. A zda po útěku do USA nebyli v pozici krtka. Pan Švejnar nechce o svých rodičích moc prozradit, alespoň o jejich činosti před rokem 1968. Po panu Chromém životopis chcete a já věřím, že Vám ho přiblíží.
27. 01. 2008 | 23:33

Sámdoma napsal(a):

Ty zde uváděné varianty vzniku komunismu jsou sice rozmanité,nicméně irelevantní. Mám za to, že hledat prapůvod vzniku komunismu jinde než v tehdejším Rusku je nesmyslné. Jak bylo řečeno, Marx, event.později Engels, svými teoriemi dali základ k filozofickým úvahám Lenina o přestavbě ruské společnosti, která se v tu dobu zmítala v těžké hospodářském,politikém a sociálním marasmu. Doba mu přála, lid mu naslouchal a jeho vize nacházely živnou půdu mezi ruskou chudinou,jinak těžce vykořistovanou. Jen spekulativně se lze domnívat,že to, co následovalo po jeho smrti,by existovalo, pokud by žil ještě na př. 10 let. Nemyslím, že by se radikálně jeho teorie či filosofie zmenily, leč, jak jsem poznamenal, jen spekulativně se lze domnívat, že by nemuselo být vše tak jak následovalo. Stalin si převzatou štafetu upravil k obrazu svému a ač se Leninem oháněl seč mohl i nadále, realizoval svérázným způsobem svou diktátorskou doktrinu. Tak načal zvrat něčeho, co sice něčím začalo,leč úpně něčím jiným skončilo, tedy neskončilo, jen jiným způsobem bylo realizováno. Zatím co Lenin vycházel ve své práci z nějakých mezinárodních zkušeností sociálního proletariátu (návštěvy Francie Německa a pod.), Stalin akceptoval své představy mocného Guru ruského národa, který uzurpoval k vlastnímu potěšení stejně jako k vlastímu prospěchu. Ale protože, ač velký a silný státník, přece byl doslova zmítán strachem o své výsadní postavení,nepřítele viděl kolem sebe na každém kroku. A tady je počátek oné hrůzovlády. Strach z něj udělal krvežíznivého vládce. Do té doby byl však postrachem jen pro ruský lid, 2ww z něj však udělala, přes všechny jeho již známé excesy, teror a hrůzovládu, samozřejmě krom pozitiv, které jistě do počátku 2ww měl (nebudu jmenovat), vítěze nad fašismem. To podnítilo již tak působící vliv komunismu, který se vleče celou dobu lády Stalina (do Stalina, resp. za Lenina se o komunismus nejednalo, proto se o něm nezmiňuji) k nebývalé geroizaci Stalina ve válkou zmičených státech střední Evropy a prosazování komunismu se všemi jeho klady a zápory. Zápory jsou snad každému jasné, klady jsou důsledke entuzianismu při obnově válkou zničených zemí v Evropě. To byla živná půda pro aktivizaci komunistického hnutí a realizaci jeho ideí. Doba a prožitá válka (jak pro koho, mnoho jich nepřežilo, přeživší hrůzu války dloho nezapomínají)omezila chápání dobra a zla komunistické ideologie, protože lidé a celé národy chtěly žít. Za to, že žili, zaplatili komunistickou érou.Ale přežili a to bylo pro ně to nejdůležitější. Další vývoj a působení komunismu ať u nás, či kolem nás, je další etapa. Chtěl jsem tím jen dle svého názoru naznačit,že je nutno brát v úvahu čas a dobu a to jak vzniku či počátku komunismu, tak každé jiné historické události. Tyto faktory jsou totiž směrodatné a vypovídají o mnohém, ne-li o všem.
27. 01. 2008 | 23:39

BOSS napsal(a):

Vážení i strašit se musí umět a jak je vidět každému to nejde a to neustálé opakování se.Jak dlouho to může vydržet?Vždyť je to pořád na jedno kopyto,unuděné a fádní jako na PŠM.Je vidět,že mnozí si z toho udělali živnost,protože se to opět momentálně nosí.Z celkové analýzy mi tam ale chybí to odůvoděnění proč ti mladí.Doufám,že nechcete tvrdit,že odpůrci globalizace nebo rebelové z Francie atd.jsou naočkováni od komunistů.To mi ale potom připomíná středověk,že za mor můžou Židé.Lidé,proberte se !!
28. 01. 2008 | 00:00

Che Che Guev napsal(a):

V postkomunistických zemích probíhá proces
právního, morálního a historického vyrovnání s bývalými režimy. V řadě zemí proběhly rehabilitace obětí komunistických režimů a restituce vyvlastněného majetku. Celkový počet mrtvých a poškozených se obtížně odhaduje: například počet obětí Stalinova režimu v Sovětském svazu se v různých pramenech odhaduje mezi 20 a 60 milióny mrtvých, v případě Maovy Číny se čísla dokonce pohybují v rozsahu 19,5 až 75 miliónů.[19] Přitom ovšem přímé popravy a vraždy komunistickými ozbrojenci tvoří menšinu ve srovnání s oběťmi nelidských podmínek v pracovních táborech, hladomorů vyvolaných komunistickou politikou a válek zapříčiněných komunisty. Historik Stéphane Courtois, editor Černé knihy komunismu, dospěl v předmluvě k této publikaci k celkovému počtu 97 milionů mrtvých, toto číslo se však skládá ze značně nepřesných dílčích odhadů počtů obětí v jednotlivých zemích.
28. 01. 2008 | 02:47

jura napsal(a):

...no to je sila takovy vyzblitek ...jako bych se vratil z5 o 20 let, na seminare o Vedeckem komunismu, na kterem nebylo vubec nic vedeckeho. Bylo to jen proklamovani ruznych hesel o nevyhnutelnosti vitezstvi delnicke tridy vedene kymsi... to uz si nastesti nepamatuju.

Problem je v tom, ze vedecke metody napriklad nepovoluji zamenovat predpoklady a zavery. Mezitim totiz musi byt proveden dukaz. Ten ovsem nemuze byt nahrazen proklamacemi nejakych (casto dost bojovnych) frazi. No jako tenhle blog... ...ruku na srdce. Doufam, ze uznate, ze jste nebyl zrovna ve forme. V opacnem pripade je to patologicke jednani.
28. 01. 2008 | 04:22

Al Jouda napsal(a):

V roce 1956 byl můj kamarád a spolužák na 11-leté střední škole inspirován epitafy Karla Havlíčka Borovského a vyjádřil svůj názor na světové vůdce komunizmu takto :

"Za Tebou, Lenine, táhly se davy.
Před Tebou, Lenine, klonily hlavy.
Národ Tě miloval, ctil Tvoji bradku,
však Stalin Tě oddělal, Ty rudý spratku !"

Co by se asi dělo, kdyby toto čtyřverší dostala do ruky ředitelka školy, fanatická komunistka ?
28. 01. 2008 | 06:43

Teo napsal(a):

Dejme tomu, že se podaří odstranit komunistickou stranu - zakázat ji. Pořád ještě zůstane neodstranitelná byrokratická část společnosti. Byrokratický centralismus je ta největší překážka v jakémkoliv vývoji. Byrokratický centralismus je možný zrušit jedině násilným způsobem diktátu. O dobrovolném seberozložení u byrokratického aparátu nemůže být ani řeči.
Byrokrati bez jakýchkoliv zábran budou podporovat kohokoliv od kterého plyne jejich udržení se v pohodlí křesílek kanceláří. Jistota jejich platů, výsadní postavení v korupční společnosti, jejich vlastní pocit výjimečnosti společenského postavení byrokrata, soudružnost byrokracie napříč všemi směry, nadvládí nad stávající demokratickou vládou i budoucími, to jsou silné motivační momenty pro udržení se v kancelářské jistotě i za cenu neustále ohnutého hřbetu. Byrokratovi nedělá psychický problém ohnout hřbet před nadřízeným. S ohnutou deformovanou páteří vyrostl v kancelářských prostorách, je nadstranický, přizpůsobivý a NEZNIČITELNÝ!!!
28. 01. 2008 | 06:57

juvel napsal(a):

pro ulianov: pane, Váš nedlouhý rozbor situace o nebezpečích pro západní společnosti jde více ke kořenům problémů, než všechny dalekosáhlé vývody, ke kterým dojde Ústav pro studium totalitních režimů. Jako křesťan si dovolím upozornit, že západní společnosti mají ke křesťanství stejně daleko jako společnosti s totalitní ideologií. Obě společnosti usilují (podle svých teoretiků)o spravedlivou lidskou společnost, jedni na základě neustálé soutěže, druzí nastolením vlády pevné ruky na základě "vědeckých" nebo jiných filozofických koncepcí. Výsledky obou směrů jsme již viděli a bohužel ještě uvidíme.
Křesťanství je cesta pro jednotlivce, který přijímá J.Krista jako svého krále a zachránce. Společnost, rodina, jednotlivec, který takto Krista přijímá (ne ovšem jen slovy) má z toho nesmírný užitek (ten není ovšem měřen jen materiálně). To není návod na řešení situace ve světě. Ten půjde svou nezávislou cestou k hořkým koncům, ale východisko pro každého jednotlivce.
28. 01. 2008 | 08:02

ideál napsal(a):

ivane hochmanne, buď v klidu, nebo si doženeš infarkt.Bavím se nad tím, že se tak angažuješ proti komunistům. Vyčkej času, Ty i Tobě podobní. A neslintej.Je mi Tě líto.
28. 01. 2008 | 08:41

Tupelo napsal(a):

Pane Chromy, co s komunismem a jeho vlivem? Jednoduche, nabidnete neco lepsiho, nejen v oblasti pojmologie ale i skutky. Vzdy bude existovat par lidi, kteri budou komunismus (a podobne) propagovat, ale mohou zustat osamoceni, pokud za sebou nebudou mit volice.
28. 01. 2008 | 09:48

Golem napsal(a):

Úžasná téze Obecně je komunismus ruský výtvor, násilně přesazený do dějin evropské civilizace pramení buď z nevědomosti, nebo z blbosti. Fašismus, stejně jako komunizmus porodil kapitalizmus, a byl to kapitalizmus především křesťanského západu, který jen dodnes předstírá svobodu, aby usnadnil hromadění peněz na jedné straně a držení bídy na uzdě na straně druhé. Je jen smutné, že my co jsme komunizmus a koneckonců i fašizmus zažili jsme dopustili i u nás restauraci kapitalizmu v podobě, která je porodila. A až přijde skutečná krize tohoto systému například v podobě zřejmě světové energetické krize, kdy půjde o všechno, poznáme, že kdo se nedokáže poučit z historie, musí ji prožít znovu!
28. 01. 2008 | 09:49

Bůvol napsal(a):

Jak jste přišel na to, že komunismus má mezi mladými lidmi podporu?
28. 01. 2008 | 09:57

SuP napsal(a):

Proč i po letech nachází v naší zemi živnou půdu a obhájce mezi mladými lidmi?.....
Myslím že proto, že je to extrémistický názor a to je pro určitou část mladých lidí inspirativní, stejně jako ta hromada akčních kokotin v televizi či videohrách. Navíc proklamoval a proklamuje teze odvozené z křesťanství, čímž úspěšně maskuje svou podstatu.
Nevidím hlavní nebezpečí v tom, že malá skupina na čele s Gottwaldem Jr. (nebo s Maruškou Kudeříkovou v PS) hlásá otevřeně jeho propagandu, v daném rozsahu je to spíš humorné. Lze předpokládat, že je to přejde, až dojdou k rozumu. Horší ale je, že se komunistickou propagandou podařilo hloubkově infikovat podstatu uvažování velké části národa, která si myslí, že jsou sociální demokraté. Komunismus mají zažraný ve svém podvědomí a v témže duchu vychovávají své děti. Podstata těchto názorů zřetelně vyčnívá i ze všech debat, vedených na těchto blogách, vzpoměňme kupříkladu na debaty v souvislosti s přípravou daňové reformy. "Sociální" pohledy jsou v těchto besedách příliš blízko proletariátu a sociálně demokratické principy tu hájí vpodstatě pouze "pravicové strany", deformované 40-ti lety komunismu velmi podobně jako celý národ. Tím zbytky komunismu v nás dělají de facto z ODS a KDU-ČSL sociální demokraty a ze Soc dem. učesané komunisty. Na pravici pak zbývají Republikání a to taky žádná výhra není.

...a Saliven - Vy si říkejte co chete a mně nechte moje názory. Ju?
28. 01. 2008 | 11:21

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Tupelo,

nikdy nemůžete nabídnout lidem nic lákavějšího než je utopie. Kdysi mezi novináři koloval takový bonmot o Vladimíru Mečiarovi: "Nikdo Vám nemůže dát, co já Vám mohu slíbit." To platí i o všech -ismech.

Komunismus bude vždy lákat lidi představou, že se dá poměrně jednoduše zařídit ráj na zemi. Lidi se rádi opájejí (opíjejí, Charles Baudelaire - Malé básně v próze, báseň Opíjejme se ;-).

Demokracie je zodpovědnost, doprovolná spoluúčast na věcech veřejných, nikdy nekončící proces plný omylů, provázený korupcemi, lidskými slabostmi a selháními. Nikdy nemůže dosáhnout ideálu.

To není moc přitažlivé. Na to nalákáte jen málo lidí. Většina lidí netouží po nikdy nekončícím neuchopitelném procesu permanentní změny, ale po jistotě neměnného.

Přesto je to to nejdokonalejší, co dosud lidstvo v oblasti společnského uspořádání dosáhlo.

Hezký den.

Libor Stejskal
28. 01. 2008 | 11:22

ego napsal(a):

Nad blábolem pana Chromého se nemá cenu nijak rozepisovat, jeho antikomunizmus je primitivní a lze to shrnout do dvou pouček, všechno zlo pochází z Ruska a levice.
28. 01. 2008 | 11:50

xor napsal(a):

Pane Chromý, dík za analýzu. Měli by Vás nominovat na jediného zaměstnance Ústavu pro studium totalitních režimů. Problematiku byste pokryl dokonale a daňoví poplatníci by ušetřili, protože pro zmíněný ústav, zahajující 1.února, se dle vyjádření jeho ředitele _zatím_ počítá zhruba s 280 lidmi.
28. 01. 2008 | 11:52

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane West napsal jste opravdu výstižný popis situace.Je těžké lidem vysvětlit,že události,které zde nastaly nejsou zapříčiněny příchodem demokratických principů.Že to je pouze důsledek 50-ti letých komunistických manýrů a výkonu toho jejich rudého práva.Já se osobně příklonu lidí k extrémismu divím.Jako by toho měli málo.Proč se nezeptají rakušanů,švýcarů,holanďanů,španělů jak je možné,že oni takové problémy nemají a vlastně od konce války ani neměli.
Protože u nich platilo a pořád platí generacemi zavedená občanská a zvyková práva,která státní výkonná moc umí aplikovat a vymáhat.Lidé u nás jsou oprávněně znechuceni poskomunistickou politickou galerkou a jejich kamarády z řad organisovaného zločinu,ale koneckonců mají co si zaslouží.Všichni měli strach z delegování kompletní kapitalistické(sic) jurisdikce do převzetých forem demokracie.Byla jim bližší akceptace jakéhosi nefunkčního právního hybrydu,který nechal dále v platnosti komunistické právo,soudnictví,policii.Nazývá se to doposud sprostým výrazem KONTINUITA.Navíc- já osobně se domnívám,že to tak bylo dohodnuto při převzetí moci chytřejšími stranickými aparátníky minulého režimu.Ale je to prosím pouze moje lichá vykonstruovaná možnost.Bohužel vše tomu tak nasvědčuje. Ivan.
28. 01. 2008 | 11:54

Tupelo napsal(a):

Dobry den pane Stejskale,

ten bonmot znam, jeden muj sef v praci ho casto pouzival, kdyz jsem mel nejake pozadavky :).

S onim idealem s Vami uplne souhlasim, jeho dosahnuti je temer nemozne (pri pripadne realizaci te ktere ideologie stejne nakonec narazime na to, ze kazdy ma v detailech trochu jine predstavy) a jeho slibeni je naopak pomerne jednoduche.

Ale preci jen bych nebyl pesimistou, prestoze nektere pruvodni jevy demokracie jsou negativni a naproti tomu stoji svetle zitrky nekterych ideologii, preci jen velka cast naroda voli strany demokraticke.

Pokud ovsem budou (ne)zodpovedni politice jen prihlizet zminenym negativnim jevum (jako napr. korupce) po delsi cas, je pravdepodobne ocekavat narust nespokojenosti a tim i posileni extremistu. A naopak, kdyz demokracie (radeji zodpovedni politici) ukaze odhodlani proti nim bojovat hlava/nehlava, strana/nestrana, odmenou bude stabilnejsi prostredi.

Myslim ze jsem plne porozumel, co jste napsal, ale trosku mi to nehraje, pokud by to bylo tak jednoduche, tak bych jiz zitra zalozil novou utopistickou stranu a mel svuj vysledek jisty. Bohuzel (ve smyslu ze by jista obmena parlamentnich stran, nebo spis nejistota stavajicich parlamentnich stran nebyla na skodu) to tak nefunguje.

Ale stejne, kdyz vidime bidu nasi politiky, neduveru obcanu k ni, tak onech cca 15% neni az tak zle, dovolim si dokonce rict, ze to je snad znamka rezignace.

Zdravim Vas

Tupelo

PS. tusim ze u Charlese Baudelaira nezustalo jen u latek na bazy ethanolu, kdysi jsem cetl basen oslavujici ucinky konopne pryskyrice, myslim ze byla od neho ;)
28. 01. 2008 | 11:57

stejskal napsal(a):

Myslím, že oba mluvíme praktickiy o tom samém, pane Tupelo.

Tak jen pár poznámek:

řekl, bych, že dosažení ideálu "není téměř nemožné", ale úplně nemožné ;-)

A důvod? Člověk. Není možné stavět na premise našich skvělých vlastností. Je potřeba vzít v potaz všechny lidské vlastnosti. Soutěživost, kritické myšlení, individuální zkušenost a z ní pramenící úhly pohledu, inklinaci k tomu, co se mi vyplatí atd. Nejsme ideální, nikdy nebudeme a proto nikdy nebude ani ideální společnost.

Čili ne dosažení ideálu, ale jen snaha neustále zlepšovat. A v této snaze je jediná možnost: nechat volnou soutěž myšlenek (snad s výjimkou těch zcela popírajích práva a svobofy jednotlivce). Vše, co není konfrontováno, bytní. Atrofuje.

Mimochodem, čím větší máte ideály o ideální společnosti, tím větší je deziluze a frustrace z reality. A ty pak vždy vedly/vedou k těm nejhorším katastrofám v moderních dějinách lidstva.

A dál: nejde o nezodpovědné politiky, ale o nás. Lidé/politici jsou nezodpovědní tak, jak jim to ostatní dovolí. Na svůj prospěch začne dříve či později myslet každý politik (tady i kdekoliv jinde. dříve, dnes i kdykoliv v budoucnosti). Jde jen o to, jak moc to vadí veřejnému mínění (či aspoň jeho přemýšlivější části) a co je schopno s tím dělat. Či naopak zda jen roste nespokojenost, ale vidět je to jen na internetu či v hospodách. Poslanecké kanceláře v době hodin pro veřejnost zejí prázdnotou.

Utopickou stranu si založit můžete. Pokud k tomu seženete ještě několik miliard a pár schopných lidí, máte skutečně úspěch zaručen (ale nesmí to být komunismus, na ten jsou lidé už trochu alergičtí). Samotná utopie nestačí, musíte ji lidem ještě prodat. Ve velkém. A na to potřebujete peníze. Naštěstí to funguje i takto, jinak bychom podobným průšvihům jako jsou experimenty s bolševismem či fašismem čelili daleko častěji.

Ale jsou i populisté, kteří ty prachy mají. A není jich málo. Podívejte se po evropských parlamentech.

Libor Stejskal
28. 01. 2008 | 12:33

juvel napsal(a):

Pane Stejskal, cituji Vás: "demokracie je odpovědnost, dobrovolná účast na věcech veřejných, nikdy nekončící proces ...."
Pane, to je víra, pěkná víra,ale víra stejné hodnoty jako víra v beztřídní společnost. Obě víry mají stejnou fatální slabinu. Nedostatek odpovědných, kvalitních lidí, kteří jsou ochotni se dobrovolně (a nezištně) účastnit na věcech veřejných, nebo se smířit s tím, že v beztřídní společnosti nemají žádné výhody a privilegia. Víra v to, že demokracie je nikdy nekončící proces, nebo víra v to, že zespolečenštěním vlastnictví se změní povaha lidí a je to konečná, trvalá fáze společenského uspořádání. Obě víry mají také společné to, že se považují za to nejdokonalejší, čeho lidstvo v oblasti společenské dosáhlo. Myslím, že v průběhu života tato Vaše víra dozná značných trhlin a zřejmě i změn.
28. 01. 2008 | 12:59

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane juveli,

co tedy navrhujete? Máte nějakou smysluplnou alternativu? Demokracie funguje už stovky let (Anglie, Nizozemsko atd), o co jiného má tedy smysl usilovat, když ne o ni? Nebo nemá smysl dělat nic. Carpe diem?

Libor Stejskal
28. 01. 2008 | 13:03

Tupelo napsal(a):

@pan Stejskal:

co se tyce idealni spolecnosti, napsal jste neco daleko lepe nez ja a nezbyva mi nez souhlasit.

Ale prece jen bych mel par poznamek.

1. ve svem puvodim textu jsem opomel, krome onech negativnich jevu, zminit i kvalitu zivota obecne (souvisi i s ekonomickou situaci), pokud se budou soc. nuzky prilis rozevirat, pokud prilis mnoho lidi se bude dostavat na dno ci propadat sitem, muzeme opet ocekavat posileni volebnich zisku extremnich stran. To je nejspis to ce me radi nalevo, ja moc neverim rovnym sancim, trhu bez privlastku, myslim ze daleko silnejsi jsou ostre lokty, penize a znami. Al to je nyni celkem vedlejsi, jen jsem chtel doplnit duvody, ktere mohou pomahat extremistum.

2. mozna trosku souvisi s bodem jedna, ale myslim ze skutecne velke casti obyvatelstva nejde ani tak o nejake velke idealy, utopie, o lepsi spolecnost. Docela by jim stacilo prozit nejaky jakz takz dustojny zivot, mit rodinu, venovat se konickum, atd...Cim vetsi cast lidi bude frustrovana (nemyslim snemim o necem lepsim, ale praktickym zivotem), tim vic posili extremiste. Spokojeni lide nepotrebuji extremisticke reseni.

3. castecne mate pravdu, ja sveho poslance nenavstivil ani jednou. Proc? Protoze neverim ze by to k necemu bylo. Jsem trochu haklivy na ty sladke recy z televize, na scenky z parlamentu, na okecavani. Myslite, ze kdyby ch sveho poslance navstivil a nutil ho k nejake akci ve veci Vesecka x Cunek, Kubice, Dolezel, Gross, ve veci korupci na min. vnitra nebo internetovych portalech na skolstvi, Paroubkovy jizdy 200km/h nebo Topolankovych lyzovackach v Alpach za statni, inzercim CD a jeji podpore kulturni fronty (vynechavam radar ;))- co by mi rekl, dozvedel bych se ze je bud vse v poradku, nebo se veci setri, nebo se to neda dokazat atd; tvorivost poslancu je neohranicena. Mozna se nadave jen na internetu, ale ten potencional zde je.

S onou utopistickou stranou a potrebou financi mate nejspis pravdu - nastesti. Opravdu bohati lide budou ale spis podporovat jiz zavedene strany, nekteri v ocekavani uzitku v podobe navratu investic.

Dekuji Vam za Vase nazory

Tupelo
28. 01. 2008 | 13:18

Ivan Hochmann napsal(a):

Mohu se zapojit? Myslím že demokracie není o víře.Je to souhrn ověřených faktorů zapsaných do moudrých análů.Má sloužit jako návod ke společenskému soužití.Má pravdu ten kdo říká že za celý civilisační vývoj se nic lepšího nenašlo a nehodilo.A myslím, že demos-kritos vyhovuje i požadavkům moderní doby.Předpokládá to ovšem dodržování řádných a příslušnými orgány vymahatelných(i občanských) zákonů.Pokud ovšem žijeme v neprávním státě,kde si politické garnitury myslí,že si mohou dovolit úplně vše,jsou také řeči o demokracii úplně zbytečné,A přestaňte spekulovat o návratu do lůna komunistů.Dostali byste se z louže - přímo do septiku.Ivan.
28. 01. 2008 | 13:27

juvel napsal(a):

Pane Stejskal, jednejte podle své víry, ale občas se zastavte a prověřujte, jestli je opravdu smysluplná. To je cesta k nalezení ještě smysluplnější víry.
28. 01. 2008 | 13:34

Teo napsal(a):

Je úsměvné, jak se zde pokouší všichni rozebrat utopické teorie a stvořit jednu hodnotu platnou pro společnost jako tu nejlepší. Každé kolektivní teorie - stranickost jsou časem zneužity ve prospěch jedinců. Jakákoliv myšlenka je zneužitelná.
V čase zápasů jednotlivých fandů teorií zatím pěkně v teplíčku kanceláří si žije skutečná moc. Neodstranitelná, korumpovatelná, bezzásadová a obrovsky přizpůsobivá. Tedy nepostižitelná.
Jeden z členů této elity společnosti se ve svém blogu zamýšlí nad zlem komunistické idee. Vůbec mu při tom nevadí, že byl u moci(ikdyž jen dílčí) celý svůj život.
Já nenávidím komunistickou utopii, protože jsem přišel díky ní o otce a byl jsem dost trestán tehdejším režimem za svou existenci, ale stejně tak nenávidím ty alibistické úředníky, kteří drží faktickou moc. Je to skorumpovatelná a zlá bezcharakterní část společnosti. Pokud by se v ní přeci jen vyskytl někdo s charakterem a statečný, byl by okamžitě atakován všemi ostatními držiteli této moci. Byl by totiž pro ně životně nebezpečný!
Autor je jeden z té značně velké části společnosti která drží moc tohoto státu ať je z politických stran u vesla kterákoliv a ať má sebelepší ideu. Je jeden z nich a "drží s nimi basu"! Zamýšlet se nad škodlivostí utopií jistě může, ale od něj je to falešnost. Podílel se na moci stejně, jako běžný komunista a nese za to minimálně morální odpovědnost!
28. 01. 2008 | 13:39

m&m napsal(a):

PAne Chromý, bylo to moc pěkné. Napište příště ještě něco o nebezpečnosti feudálního zřízení a pak o rizicích individualismu v období středního pravěku. Předem děkuji.
28. 01. 2008 | 13:48

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Chromý,také jsem dosti uvažoval o nikoliv vhodnosti,nýbrž o úspěšnosti zřízení ústavu Pro studium totalitních režimů.Všimněme si jak se současná společnost dívá na lidi,kteří se angažují pouze ve varovné projekci minula a osvětlování opomíjených temných stránek komunistické minulosti CELÉ této společnosti.Jsme nazýváni nemocnými v lepším případě.Lidé nechtějí slyšet.Nechtějí žádné zpětné zrcátka.Proč? Museli by konstatovat ,že se vidí v určité skupině negativně popsaných osobností.Museli by konstatovat,že nedělali dobře(přijatelně řečeno).Museli by přiznat i svůj přínos molochu zla.Byť by se jednalo pouze o placení příspěvků za známky do Rudé knížky.A to nikdo nepřizná.Raději budou donekonečna opakovat komunistické bludy a přesvědčovat i svoje děti,že oni to myslejí nejlépe.A tak pořád dokola.Myslím,že z tohoto hlediska je zřizování jakýchkoliv ústavů úplně zbytečné.Asi to potřebuje vyhnít a nebo čekat,že celou problematiku rychleji vyřeší nějaká přírodní,či humanitní katastrofa,která ukáže lidem,jak se mají chovat.Oni to totiž pro nadbytek blahobytu už zapoměli.Dost.Ivan.
28. 01. 2008 | 13:53

stejskal napsal(a):

Pane Tupelo,

neřekl bych o sobě, že se řadím nalevo, přesto nevěřím trhu bez přívlastků. Pravidla se prostě musí nastavovat, slabí se musí chránit a pomáhat jim. Většinou tyhle věci dělá stát, ale já jsem k němu velmi nedůvěřivý. Neustále budu jako občan hlídat, zda si jen nesnaží usnadnit práci, brát si větší pravomoce, než jaké mu chci dát atd.

Nastolil jste ale ještě jedno téma k přemýšlení. Už ne politologické, ale ryze filozofické. Kam nás vede dnešní - podle mne až obludná - orientace na spotřebu, sebeprosazení, úspěch?

Podle mne do pekla, pokud si příroda/vesmír/Bůh opět nějak neporadí. To znamená pokud se naše myšlení nezačne měnit. Na dnešní fofr, který se ovšem neustále zrychluje, prostě člověk není vybaven: ani mentálně, ani psychicky, ani fyzicky, nejsou ani přírodní zdroje (voda, čistý vduch atd).

Buď se toto celé zastaví, zpomalí či nasměruje jinam, nebo to špatně dopadne. Čím dále méně lidí bude stačit, začnou docházet životně důležit zdroje atd. Scénářů je mnoho.

Nicméně s tím politicko-společenské zřízení až tak nesouvisí. Navzájem se to ovlivňuje jen jednostranně: životní styl může ovlivnit systém. Pokud se ovšem systém snaží ivlivňovat životní styl, je to zlé (to jsou pak ty -ismy).

Co se týče Vaší teze "Spokojeni lide nepotrebuji extremisticke reseni" souhlasím. Ovšem je otázkou, jak definujete spokojenost. řada lidí bude nejspokojenější, pokud se jiím podaří ostatním vnutit svůj názor resp. prosadit například nějaké to sociální inženýrství.

POdívejte se na výbuchy 60. let. Na Západě již pominula hrůza z 2. světové války, lidé měli všechny důvody být spokojenější než před dvaceti třiceti lety. A tak vyšli do ulic (ti, co hrůzy vesměs už nezažili) a mnozí z nich začli rabovat, rvát se, snažit se nastolit bolševismus s lidskou tváří (o spokojených teroristech ani nemluvě).

Naše situace je v leččems analogická. Lidé se mají objektivně lépe než za bolševismu (ve všech ohledech snad s výjimkou jednoho - musejí se starat, nesmějí čekat, že se o ně někdo postará). Ale jsou děsně nespokojení, chtějí se mít ještě lépe. Jako na Západě, kde ekonomika a pracovní nasazení už funguje 60. let. Ne jen pár jako tady.

Já si spíš myslím, že existuje jakási generační perioda, v níž se revolty za účelem dosažení ideálu opakují. Nejen, když je lidem špatně, ale i když je jim relativně lépe než dřív, revoltují. Máte-li běžné denní starosti, jak uživit děti a rodinu, jak udržet firmu atd, většinou se do ulic a na barikády neženete. Na ty chodíte, když už máte moc velký hlad (a to tu opravdu nehrozí) anebo nemáte moc co na práci.

ad 3) Nevěříte, ale nezkusil jste to ;-) Ono by se opravdu nic nestalo. Ale kdyby začli chodit tisíce lidí a desetitisíce mejlů, dít by se začlo. Takhle to docela dobře funguje v USA (samozřejmě ne o Iráku, i když vlastně také, protože nikdo si hned tak teď nedovolí to, co Bush; ale spíše v běžných zákonech. Divil byste se, jak zákonodárce zajímá, co si myslí elektoriát. I o nich samotných)

Někdo musí začít i tady. Proč ne já, Vy? Na koho čekáme? Čekáním se nic nezmění, bude to pořád stejné. Možná horší. Když začneme teď, budeme za 10 let dál. Kdybychom začali přečd deseti lety, byli bychom dál nyní.

Libor Stejskal
28. 01. 2008 | 14:44

stejskal napsal(a):

Pane juveli, jak víte, v co všechno já věřím? Znáte mne? l.s.
28. 01. 2008 | 14:45

juvel napsal(a):

Pane Stejskal, vycházím jenom z toho, jak jste vyznal - to jsem také citoval - svou víru v demokracii. Jinak Vás neznám, jenom z Vaší správy blogů na Aktualitách vidím, že se poctivě a nestranně snažíte udržet úroveň diskuzí na těchto blozích.
28. 01. 2008 | 14:54

stejskal napsal(a):

Vírou jste má slova o demokracii nazval Vy, pane juveli.

Pro mne to víra není, je to výsledek mé analýzy vyplývající -pravda z neucelených a povrchních - "studií" (ve smyslu sebevzdělávání) různých oborů (historie, sociologie, psychologie, politologie, kulturní antropologie, filozofie).

Víra je něco jiného. I když možná máte pravdu, jedná se o víru ve správnost vlastních závěrů. Ale snažím se, aby to nebyla víra nezpochybnitelná. Naslouchám, zda-li někdo nedospěl k lepšímu.

Libor Stejskal
28. 01. 2008 | 15:01

stejskal napsal(a):

Jinak děkuji za Vaše slova o mém administrování těchto stránek. Potěšila mne. l.s.
28. 01. 2008 | 15:02

Tupelo napsal(a):

@pan Stejskal:

1. netroufam si odhadnout, kam az nas zavedou nase orientace na spotrebu, zisk, planete Zemi davame poradne 'zahulit'. Mizeni pralesu, vysazovani plodin ktere budou spaleny na energii, za soucasne existence hladomoru v jinych castech sveta. Kolik procent zdroju je vlastneno 5% lidi (10%...)? Jak je rozprostren zisk z neceho takoveho jako je ropa, jez vznikala tisice let? Vim ze uvedene otazky jsou 'rizikove', clovek muze lehce dostat nejakou nalepku, ale myslim ze nejsou od veci, vztahy na Zemi jsou propojene cim dal vic.

2. Mozna ted budu naopak pesimisticky ja, ale moc neverim tomu, ze by se vse orientace na spotrebu nebo rychlost nasich zivotu zpomalila sama o sobe. Asi bude muset prijit, nejaky otres nebo (optimisticteji) impulz. Mozna pararela: i v osobni rovine mohou byt negativni udalosti duvodem k zamysleni a naslednem pochopeni veci, jez bychom si jinak neuvedomili ci nevsimli, jinymi slovy k nejakemu osobnostnimu rustu. Tusim ze jedno z budhistickych (ale mozna se pletu ve zdroji) mouder nam rika, ze karma (buh, osud,...) pred nas vzdy postavi k reseni jen veci, ktere muzeme zvladnout (ale ovsem, nemusime), ze vzdy existuje nejaka cesticka (trebas i bolestiva). Pokud to tak je, snad to bude platit i na urovni vetsiho organismu - lidske civilizace, dava mi to nadeji.

3. Mate zrejme pravdu, ona revolta v 60 byla urcite castecne mezigeneracni, ale podmetu muselo byt vic, jinak bychom se dockaly podobnych revoluci i pozdeji (punk neprojevil zdaleka takovou silu). Mozna (alespon v USA) do techto hnuti dodavaly energii i ostatni spolecenske udalosti (valka, zrovnopravneni cernochu, uvolneni se sexualni revoluci, sebeobjevovani pomoci novych prostredku (hinduismus, budhismus, nektere drogy), atp.) V Evrope byla inspirace americkymi udalostmi, ale nejspis zde byl vice akcentovan politicky rozmer, ktery prinesl vice nasili. Skutecne nevim.

4. Mozna ze onen mezigeneracni stret jsme od te doby jiz nezazili,protoze establishement se naucil, prave pomoci spotreby a konzumu, s temito vecmi bojovat. Cokoliv ted vznikne, hned se toho chytne trh a kazdou myslenku rozredi. 'Punkeri' na MTV? Tuny 'New-Age' knizek v knihkupectvi? Napr. u tech knih, clovek musi vic premyslet nez nejakou koupi, protoze mnohe byla vydana jen proto aby prinesly zisk. Ale jak ma zjistit zda dana kniha je dobra, kdyz o nejakem uceni nic nevi? Zeptat se nejakeho oblastniho 'guru'? Jak se muzeme spolehnout, ze je to clovek co to mysli uprimne a ne jen pro zisk, moc ci slavu? Mozna prave zde vydim nejvetsi nebezpeci soucasneho vyvoje, v duchovni vyprazdnenosti. Prazdne misto zaplnuje konzum.

5. Pred nejakou dobou zde probehla debata, jestli je snazsi zalozit nove strany a nejakymi vnitrnimi pravidly zamezit jeji korumpaizaci (uff ;)), nebo zda pusobit na strany soucasne a cestou, kterou jste naznacil Vy, je primet ke zmene. Ja nevim, pripada mi ze ty kolosy je tezke prinutit ke zmene. Prominte, pouziji radar (opravdu nechci rozebirat jeho aspekty, je pouzit jen jako modelovy priklad) - zde je velka celospolecenska opozice ale s hlavnimi protagonisty to ani nehne. Vim, namitnente ze jde o problem bezpecnosti, ale me jde o princip. Timto zpusoben (totiz ze ONI (ti co vladnou) maji zodpovednost) jde odpalkovat cokoliv - v zadnych volbach se nepujde do detailu, ktere se potom budou chtit aplikovat. A volby jsou az za 4(3,2) roky, dost casu na to zapomenuti. Troufam si rict, ze v soucasne dobe voli mnoho lidi ODS a CSSD vicemene z donuceni, ze strachu ze i pres evidentni prusvihy druhe strany, volici teto druhe strany budou volit sve vyvolene, prave ze strachu ze volici druhe (tedy nasi) strany je budou volit, z duvodu ze volici druhe strany budou volit...... :).

Tupelo
28. 01. 2008 | 16:02

Ivan Hochmann napsal(a):

Teo,není to úsměvné.Je to zlé.Jakmile jednou napíšete,že nenávidíte komunistickou utopii,jste okamžitě vytlačen ostatními na periferii zájmů.Oni nechtějí slyšet přímé a jasné závěry směřující k vyloučení jakýchkoliv pochybností,k zamezení manipulací s fakty,tím pádem k pojmenování zla jeho pachatelů,event.jejich potrestání,(třebas neadekvátní,symbolické potrestání).Je to jediná cesta ke katarsi a odpuštění.Potom už jen t.zv.tlustá čára,ale říkejte něco o tlusté čáře člověku,jehož otce komunisti připravili o život.
Dovolte mi pane Teo ještě jednu otázku.Znáte pana Chromého osobně?Pak tedy víte o čem hovoříte. Ivan.
28. 01. 2008 | 16:21

stejskal napsal(a):

Pane Tupelo,

1) Je to přesně tak. S nálepkami si nedělejte hlavu, časem si na ně člověk zvykne. Vlastní zkušenost ;-)

2) Ano, buddhismus je velmi moudré náboženství. Jsou podle mne dva scénáře, z nichž ten Váš je pravděpodobnější (čili katastrofický zážitek, který změní myšlení většiny). Ta druhá, která je spíše hypotetická, by se dala pracovně přirovnat k nástupu renesence a humanismu. Ale šance, že se něco takového stane v dostatečné míře i nyní, se limitně blíží nule.

3) Samozřejmě že důvody těch revolt jsou daleko širší, než jsem popsal. Chtěl jsem jen naznačit, že lidé tehdy objektivně měli důvod být spokojení (dávno po válce, lepší život než v bolševismu), ale nebyli. Ale říkám těch důvodů je daleko více. Jen chci říct, že spokojenost je relativní. Podle toho, k čemu ji vztáhnete. Málokdo je spokojený dlouho. Brzo začne být nespokojený. Třeba sám se sebou.

4) Určitě. Ale s tím stát moc nenadělá. Respektive určitě ne restrikcemi. Tohle musí opět vycházet zespoda, od nás.

5) Vůbec se mi ten současný stav nelíbí, ale považuji ho za přirozený vývoj. Všichni se učíme, zejména my, co delegujeme moc politikům. Politika se bude i u nás kultivovat. Jak dlouho bude trvat, než zaznamenáme nějaké zlepšení? Opět to záleží na nás.

Mějte se hezky. Musím pro dnešek končit.

Libor Stejskal
28. 01. 2008 | 16:23

Emil napsal(a):

Ať žije komunismus !!!
Přes Vaše různé názory ,je tady již nová generace mladých lidí , která nevykradla republiku,
nevolí ODS a ČSSD a snaží se žít tak jak generace mladých lidí před nimi.A těm fandím .
28. 01. 2008 | 16:45

Tupelo napsal(a):

@pan Stejskal:

opet jsem pozapomel napsat o te spokojenosti sam se sebou. Ano, urcie mate pravdu, po dosahnuti nejake urovne je clovek chvili spokojen a pote zacne uvazovat jak se mit jeste lepe, pokud mozno co nejrychleji a cestou nejmensiho odporu (samozrejme zjednodusuji, muze ze byt cela skala od nevinnych zprijemneni zivota po zprijemneni na ukor ostatnich, ale delam spis takovy nastrel). Zde opet muze pomoci ona pritomnost duchovna. Snad jde o universalni princip, vsechny hlavni nabozenstvi myslim maji nejaky ideal (desatero, stezky,.. vida uz jsme zase u idealismu, ale tentokrat snad akceptovatelnemu :)) a rovnez nejake vzory, ktere nas ve chvilich uspokojeni nad sebou samym maji upozornit na moznosti dalsiho rustu.

Zdravim Vas

Tupelo
28. 01. 2008 | 22:04

Tupelo napsal(a):

@pan Stejskal: opet jsem pozapomel (dnes jsem mel pernejsi den), myslim ze v tech zbyvajicich bodech jsme docela blizko, patrne snejakymi variacemi, kazdpodadne diky za debatu.

PS. omlouvam se za gramatiku, vim ze jste toho musel snest v tomto smeru z me strany nejspis hodne (od zacatku diskuzi), ale slovo 'vydet' me samotneho vyburcovalo.
28. 01. 2008 | 22:10

Čochtan napsal(a):

Tohle jsem našel na idnes-blogu:

„...tito bradatí Šalamounové, tato židovská svoloč, která se teprve v poslední době připojila k domácímu nebo zahraničnímu odboji, nemá přednostního práva...před pořádnými Čechy."
Tak pravil vysoký komunistický potentát Václav Kopecký dne 16. 3. 1947 v Právu lidu.
Soudruh Kopecký to řekl tenkrát na plnou hubu. My komunisti jsme stejní jako nacisti. Máme společné kořeny a způsoby moci. V našich řadách dojdou uplatnění agenti Gestapa -Novotný- a kápové z koncentráku -Zápotocký-, kteří to dotáhnou až na prezidenty. Jsme pokračovatelé ideologie absolutního zla. Segregace je jenom jedna, lhostejno zda jde o tu rasovou nebo třídní.
Miroslav Václavek http://vaclavek.blog.idnes....
-----------------------------
Co k tomu dodat ?
29. 01. 2008 | 07:38

Ivan Hochmann napsal(a):

Čochtane,vždy mě zatrne hrůzou,když něco podobného přečtu.Teď ,po přečtení něčeho takového se mám smířit s faktem,že ta hrůzná pakáž sedí v našem českém parlamentě? To je šílenost a světová hanba České republiky. Ivan.
29. 01. 2008 | 11:18

Čochtan napsal(a):

Máš recht Ivane, hlavně že jsme demonstrovali proti holohlavým klukům na ulici, a skuteční zločinci sedí v parlamentě.
Proti nim Kostlán a jeho harém nedemonstrovali.
Této zemi chybí "Norimberský soud" a jeho šibenice. Kdo netrestá zlo, ten ho podporuje.
A kdybych napsal, jak správně rozpustit KSČM, tak to Stejskal smaže.
29. 01. 2008 | 12:17

Ivan Hochmann napsal(a):

Vím co myslíš.Však tolik tekutiny bys neposháněl po celé Evropě.To není řešení.Ivan.
29. 01. 2008 | 15:09

Javít napsal(a):

pro Ikena (27.01.2008 19:04:27):
Asi si nerozumíme.
Já jsem odpovídal, či napsal svůj názor na otázku:
"Proč i po letech nachází komunismus v naší zemi živnou půdu a obhájce mezi mladými lidmi?"
Co mají mladí lidé společného s volbou prezidenta Havla, Klause či případně dalšího ?

A Váš závěr:
"Předpokládám, že na konci této diskuse přijdou výzvy typu, kdo není s pravicí, bude viset. To tu ještě nebylo",
to je již opravdu z oblasti sci-fi.
29. 01. 2008 | 15:55

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den pane Muellere
s větou

"Pro mě je komunismus odnož křesťanství, která zbožnila člověka, s odkazem francouské revoluce a důrazem na původní judaismus."

se těžko mohu srovnat.Nicméně na debatu se necítím. To thema by bylo tak pro p.Halíka.Filosofa i teologa v jednom, léta studia a léta vstřebávání.

Můj pohled na Huxleyho znáte.Radši budu "divochem" než pijákem somy.Jsem rád, že jsem to ještě stihnul.
Pokud jde o komunismus, dost často si vzpomenu na slova VK:
I když přizdobíme prase růžovou mašličkou, pořád to bude prase.
30. 01. 2008 | 13:27

Věžák napsal(a):

1) Z článku čiší duch 50. let, fanatismus slov, PŠM (politické školení mladých antikomunistů) a 18 let po vítězství živená nenávist z ideologických a majetkových válek po 2.SV..

Svět už je někde jinde, komunisté vymírají a tady z některých příspěvků teče krev a jde strach.

Zásadní otázkou však je čí strach? Tuším, že je to z vlastního morálního a politického selhání, desiluze těch "co nemají a nikdy nebudou mít", i kdyby byli úplně promodralí nebo až černí, smrti naděje na něco jiného než totalitu, po ztrátě sociálních jistot i ztráty živobytí v neodvratné celosvětové hospodářské krizi? Pro nevojáky připomínám, nejlepší voják (bojovník za změnu) je ten nasraný a hladový. Takže změnu přinesou dopady krize a bavíme se jen o času.

2) Pánové Karel Mueller a Ulianov (moje uctivé pozdravení) zde opět nezištně "házejí perly sviním". Diskuze vypadá, jako by část diskutujících žula na jiné planetě, jiném časoprostoru.

3) Ta diskuze je velmi depresivní, protože to vypadá, že Češi jsou sebedestruktivně netolerantní revanšisté, kteří si nezaslouží nic jiného než cizácký bič a roli otroka ve vlastní zemi.

4) Nebyl bych odsud, kdybych si i v tom depresu nenašel srandu. Pan Hochmann mi snad promine, ale dvakrát jsem se díky jeho myšlenkám málem posr...

Cituji : "A také nepřeceňujme vliv myslitelů. Máme docela dobrý svůj rozum,i když nám to někdy moc nemyslí."

Druhý gól je Vaše reakce na Čochtanovu repliku o Novotném, Zápotockém a Kopeckém z 29.1.(11,18). Chci Vás tímto uklidnit - výše zmínění politici nesedí v českém parlamentu, ale prdí půlstoletí do hlíny. Takže žádná aktuální světová hanba ČR.
30. 01. 2008 | 22:16

Javít napsal(a):

pro Věžák:
vážený pane, jste na omylu. Komunisté, Bohužel, nevymírají. Kdyby ano, nebude jich stále volit těch cca 12 % občanů této zěmě.
30. 01. 2008 | 23:34

Dr. Zoidberg napsal(a):

V kazdem pripade se jedna o zajimavy clanek a myslim, ze i splnil svuj ucel.

Dekuju, pane Chromy.
01. 02. 2008 | 11:06

Furt levý napsal(a):

Článek p.Chromého se mi vůbec nelíbí. Komunismus zde nikdy neexistoval a jeho excesy vyplývaly z boje o jeho přežití. Pokud společnost budou řídit takoví lidé jaké máme dnes v čele státu, pak přijde opět čas komunistů, neboť jak v kapitalismu je kriminalita cena za demokracii, tak v socialismu je cenou za sociální podmínky určité omezení svobody. Každopádně kapitalismus není demokracií, ale pouze honba za ziskem bez ohledu na budoucnost(po nás potopa), bude to znamenat návrat otrokářství a pokud se nebude realizovat vývoj udržitelným rozvojem, pak běda planetě Země. Dojde k válkám dokonce atomovým o zdroje surovin a vodě a ke zničení planety, která se bude mrtvá vznášet vesmírem jako výstraha všem "demokratům". Kapitalismus nikdy nebude demokratický a proto zákonitě musí evokovat u lidí vzpomínky na lepší časy za socialismu. Nebyl jsem člen KSČ. Názory p.Tupely považuji za konzistentní a nejracionálnější na rozdíl od různých hochmanů, kteří si zde léčí své mindráky.Právě tragické chby kapitalismu jsou zdrojem komunistických myšlenek.
06. 02. 2008 | 21:09

rezjir napsal(a):

Pro autora
Váš seznam literatury napovídá, že jste se s tím studováním komunismu moc nebabral.
06. 02. 2008 | 22:20

badatel napsal(a):

to autor:
je to Váš pohled a z vědeckého hlediska je však nutné rozebrat také nebezpečí jiných -ismů i problémy -ie, včetně jejich obětí ( imperiální války vedené státy s demokratickým zřízením).
Kromě nacistického a komunistického systému, byste také měl odsoudit ten kapitalistický systém, který oba předchozí zplodil.
Zanechal totiž za sebou stamilióny mrtvých ve válkách, z nichž první a druhá světová jsou pouze vrcholem.
Touha člověka po majetku je zakotvená bohužel v jeho genu a nespravedlnosti, které páchá ve jménu kapitálu, neřeší ani demokracie.
Jsou mocné státy s tímto systémem, které pro zachování nadvlády svého kapitálu nad světem,vedou krvavé války i dnes.
Je smutné, že různí rádoby intelektuálové se nepokouší definovat na základě dnešního poznání vědy, a to ve všech jejích oblastech, nějaký nový -ISMUS nebo -II (něco zcela nového,nikoliv však náboženství), co nejvíce zohledňující potřeby celosvětové populace.
V tom je i omezený názor uvedený např. v blogu Prof. Hořejšího, když preferuje a je vyznavačem pouze západní křesťanské civilizace.
Na světě totiž žijí miliardy lidí, kterým je tato civilizace myšlenkově cizí a i tito musí být zaintegrováni.
Tyto problémy jsou velmi složité a neexatním vyjadřovacím prostředkem jako je lidský jazyk neexaktně popsatelné (na rozdíl od matematického jazyka). Tak jako existuje v matematice axiom,definice, věta, důkaz, a pak je možné exaktně budovat matematické teorie a přijímat exaktní a dokonce i kvantitativní závěry, tak to v sociálních a jiných popisných vědách není.
Tak jako existuje např. teoretická fyzika nexistuje na jí adekvántní úrovni např.teoretická filosofie, teoretická biologie a jiné vědy, které nelze popsat matematicky, či jiným exaktním jazykem.
Doporučuji Vám, abyste více studoval, než se budete kategoricky vyjadřovat k věcem, které jsou složité a možná z hlediska teorie složitosti neřešitelné a nepsal blogy na minimu literárních odkazů, takže nemají hodnotu ani kvalitní rešerše a jsou projevem Vašeho názoru, ale nikoliv objektivní pravdy.
Pouze dialektická diskuse může vést lidstvo k vyšším úrovním poznání.
Ta sice vyžaduje demokratický způsob, ale dogmatiky, kteří tvrdí že jedna a jedna jsou tři a někteří bloggeři i diskutující to činí i arogantním způsobem je nutno ignorovat, popřípadě se proti nim bránit, aby nepřekročili nedemokraticky hranici svobody těch, kteří ví, že jedna a jedna jsou dvě.
Toto platí pro dogmatiky pravé,levé, ale bohužel i středové. Např. chce-li pravicový politik omezit sociální dávky, aby zabránil jejich zneužívání a optimalizoval jejich adresnost je nutné ho v tom podpořit i ze strany levice.
Pokud levicový politik poukáže na nesmyslnost odměn v ČEZu (společnosti, kde převážným vlastníkem je stát) , jehož zisk je tvořen spíše zdražováním el.energie na úkor nás všech, než budováním nových energetických zdrojů, či rozvodné infrastruktury, měl by ho pravicový politik podpořit, protože je to objektivní fakt. Stejně tak, jako když středový politik se snaží udržet status quo a brání tím dalšímu rozvoji, či ve snaze balancovat rovnováhu mezi levicí a pravicí porušuje některé zásady jako je např. morálka apod., měla by mu v tom zabránit levice i pravice společnou rukou.
Přeji Vám i ostatním diskutujícím na blogu méně zaslepené víry ve svoji pravdu, více dialektiky a bloggerům tvůrčí diskusi.
Vždyť pánové "Pravda vítězí", jak je psáno na presidentské vlajce, a to platí nejen pro presidenty, ale i pro bloggery.
07. 02. 2008 | 09:34

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane badatel,
nepřísluší mě ani komentovat vaše dosti poučné povídání.Zastavím se pouze u věty,cit:"Pouze dialektická diskuse může vést lidstvo k vyšším úrovním poznání.Ta sice....(následuje celý pravdivý odstavec).
Tedy tato debata sledující ideu článku pana Chromého není o ISMECH.Je pouze o jednom lidském uchylném vybočení z přijatelného normálu.Abychom se vyvarovali takových excesů v budoucnu,je potřeba poznat celou nahou pravdu,pojmenovat viníky ukázat,kudy cesta nevedla.K tomu nepotřebujeme filosofování o věcech nad realitou.Jedna a jedna jsou dvě.1+1=2.Jak prosté.
Také Váš popis demagogických a dogmatických praktik naprosto sedí.Ve světle Vašeho odkazu na vyšší úroveň komunikace a adekvátního vyjadřování se prakticky dopouštíme všichni zde jmenovaní uvedených praktik. Zajisté.Úroveň demagogie a nerelevantností se zvyšuje a klesá s úrovní inteligence,ale i s úrovní poznání dané problematiky a osobními zkušenostmi.Takto se střetávají antagonistické názory,které popírají pravdivost matematického,či fysikálního znázornění objektivních pravd.
Nelze vést diskuzi v těchto intencích s lidmi,kteří s nimi nepřišli nikdy do styku.Nerozuměli by.Přitom i tito lidé mají zájem o diskuzi,vysvětlení pojmů a faktů,event.pochopení merita věcí.A pokud nejsou úplně chudí duchem,ignoranti,či totální dogmatici - mají právo.
Ale o tom by se dalo hovořit celé hodiny.Jen ještě závěrem.Vůdčí funkce elit a vzdělanců při směrování společnosti.Bez participálních zájmů.Pouze na základě vědecky zdůvodněných poznání aplikovat tyto poznatky ku prospěchu i potřebě.
To je pane Vaše parketa.Přeji,aby Vám při tom nezničili kruhy.Pravda sice vítězí,ale mnohdy dá hroznou práci ji k tomu dokopat. Ivan.
07. 02. 2008 | 10:55

autorovi nesmyslu napsal(a):

Musím pouze konstatovat holou a pravdivou skutečnost...kde jsou ty zlaté časy,kdy všechno stálo za hovno. Všichni nadávate na komunisty,jak kradli,křivili lidem charakter...co post revoluční vlády?? Ty nekradou pro sebe,neokrádají lidi....je mi s takových názorů na blití.Bohžel,je musím respektovat....snad a v to pevně doufám,se vše vrátí do starých kolejí.Mám 3 roky před důchodem a nikdy jsem v žádné straně nebyl.Přesto můžu s čistým svědomím říct...ANO,MĚL JSEM SE DALEKO LÍP !!!!!!!!!
07. 02. 2008 | 11:21

MartinJochim napsal(a):

Konflikt mezi kounismem a kapitalismem vidím jen mezi kolektivismem a individualismem. Kolektivismus je ten miliony let provozovaný prvobytně poslpolný život v malé skupině, který máme stále instinktivně v sobě a stále tíhneme k tomuto vůdcem, či stranou,nebo i církví daným jedním cílem, za kterým bychom tak rádi šli a nemuseli se o nic starat. Ale velmi těžko přijímáme individuální odpovědnost a stanovení vlastních cílů, protože je to obtížnější. Ale pro vývoj rozšířené společnosti s uchováním těch nejlepších hodnot jediná možná varianta. Nová nezkušená generace bude neustále pokoušena podléhat tomu původnímu instiktu s novými hesly a zdviženými vlajkami, ať společně změníme svět. Je to jen období, které by se mohlo nějak ozančit v rámci biologického vývoje jedince a potom zpět na zem. Nové zítřky nebudou, jsou jen dnešky a to co člověk musel odmakat včera, to musí i dnes, jen kvůli sobě.
07. 02. 2008 | 11:40

Hana napsal(a):

Tak nejdříve jsem se podívala, kdy jste se narodil. Ročník 1947 tak to jste začal chodit do školy po smrti jak Stalina tak Gottwalda ... tak to jste toho zrovna moc neprožil ... a vše zakládáte na mylné představě, že i v Rusku byl komunismus - dovolím si vám oponovat - komunismus jako takový nebyl nikde, jo socialismus ten byl v RVHP - jinak váš článek zase pracuje s osvědčeným strašákem "pozor komunismus" prosím vás dejte už s tím pokoj, toho si užíváme jako národ vždy před volbami ...bu bu bu rudí už jsou tu ... to už vážně nedokážete tuhle modrou dobu hájit jinak - to je vidět, že argumenty došly a chválit není co... to je od roku 1989 dost smutná bilance ... vaše životní hodnoty, vážený pane ty jsou obdivuhodné, ale skoro mě napadá otázka zda se také zakládají na pravdě, víte ono se to lehce napíše, namluví a potom ono to vypadá tak ušlechtile, že ano? jakbyste asi vypadal, kdybyste třeba napsal že vaše životní hodnota je prostá lidská spokojenost ...a že máte co do hrnce dáti - to už tak ušlechtile nevypadá co? no tak se dál modlete před spaním a ráno Otčenáš snad vám to nějak na vaší cestě životem pomůže ..
07. 02. 2008 | 12:11

Realtoltek napsal(a):

Komunismus byl stejne spatny jako bude i kapitalismus. Ale jako jedno povedet musim pane Chromy vy nesahate Leninovi ani po kotniky a pokud nevite Lenin byl oficialne prohlasen ze genia milenia.A podle me to byl skvely filosof.
07. 02. 2008 | 13:16

Realtoltek napsal(a):

A jeste bych zde napsal muj nazor : ze zadny ismus nemuze byt idealni a kazdy ma sve hrozby.
07. 02. 2008 | 14:17

Kamil napsal(a):

Zase jeden chytrej co nezná např. francouzské dějiny a komunu. Jen žvatlání antikomunistické plky a snaha o manipulaci. Nic víc, nic míň. Každý bez vzdělání plácá jako vysokoškolák. To je celý problém, polopravdy, překrucování a zamlčování. Zkrátka demagogie o podstatě komunismu. Všichni víme, že komunismus nikde na světě nebyl, jen socialismus. Ale imperialismus se všemi vředy tu je. I v Česku. Proto ta bídy, žebráci, nezaměstnaní a pod. A svoboda pro horních deset tisíc.
07. 02. 2008 | 15:52

Kamil napsal(a):

Přečtěte si Materialismus a ritika epiruokriticismu. Pak budete vědět o čem psát. Takhle je to slátanina.
07. 02. 2008 | 15:54

LEVAK napsal(a):

Hádanka: Kdo a kdy napsal následující? „Kapitalista prosperuje… my se zatím propadáme stále níž než tažný dobytek, protože ten je lépe živený než my a lépe se o něj starají. A to proto, že z hlediska dnešního systému má větší cenu. A přesto nám říkají, že zájmy Kapitálu a Práce jsou totožné.“ Napsal to už v roce 1845 Benjamin Disraeli, klasický konzervativec, za jehož premiérství imperiální moc Velké Británie dosáhla vrcholu.
Abych trochu přisolil: „Cílem není ocejchovat jako komunistu každého, kdo užívá jazyk marxismu-leninismu… poněvadž na marxismu něco je.“ Charles Bohlen, asistent ministra zahraničí USA George Marshalla, s jehož jménem je spojena záchrana Evropy před poválečnými protokomunistickými zmatky.
Původní kapitalismus viděl konzervativec Disraeli a revolucionář Marx stejně. Zatímco však druhý propadl přesvědčení, že kapitalismus se nezmění (některá jeho zjištění však stále neztratila platnost), první ho chtěl reformovat a svobodnou společnost zachránit. On a německý Otto von Bismarck, jakož i americký prezident Woodrow Wilson tápavě přicházeli na stopu jediného účinného léku na pozdější extrémní projev marxismu, zmršeného ruským despotismem a byzantinismem: sovětský komunismus. Tím lékem je sociální stát. Po druhé světové válce vyléčil Evropu a dodnes jí jde k duhu. Dále už je rovnice jednoduchá. Kdo chce účinně bojovat proti komunismu a marxismuleninismu, učiní dobře, bude-li bojovat za sociální stát.
07. 02. 2008 | 17:58

Nikdo napsal(a):

V řadě příspěvků zazněla pravda. Kapitalismus jako systém přímo plodí fašismus,stalinismus,maoismus atd. Starý dobrý Marx odhalil, že kapitalistický výrobní způsob objektivně plodí sociální rozdíly ve společnosti. Jediným řešením je omezit asociálnost kapitalismu, zejména ekonomickou regulací ! Sociálně tržní systém je jediným řešením !
Pro Hochmana a jemu podobným. Strašením komunismem, přitom šlo o stalinismus, pouze nahráváte snaze rozbíjet sociální stát, tak jak se po II.sv válce zejména v záp. Evropě prosadil. Zakrýváním problémů globálního kapitalismu potom vede i mladé, aby opět propadali různým -ismům i v současnosti.
07. 02. 2008 | 19:18

Zajíc napsal(a):

Vážený pane Chromý,

k Vaší cti musím říci, že článek je výborně sestavený, logicky podepřený a seriózní. Já však patřím mezi lidi, kteří uznávají politickoekonomický systém založený na solidaritě, navíc se domnívám, že každá společnost potřebuje autoritu, v opačném případě nás čeká postupný rozklad a pád.
Provedl jste analýzu socialistického systému, který netrval ani jedno století. Je třeba však provést i analýzu kapitalismu, jež trval alespoň 3 staletí.
Byl snad tento systém spravedlivější? Malá menšina si přisvojovala plody těžce pracujících, jejichž děti nezřídka umíraly hlady a nemocemi. BUďme objektivní. Anebo se domníváte, že ruská revoluce nevystrašila Evropu, nezadala příčinu vzniku soc. demokratických vlád, nepřinutila buržoazii k sociálním ústupkům. Domnívám se, že právě absence těhto myšlenek, ale i vojenských konfliktů mimo americkou půdu, má za následek takových sociálních rozdílů v USA: početná střední vrstva, méněpočetná vrstva velmi bohatých a snad polovina obyvatel, která žije v relativním nedostatku, nedostatečné zdravotnické péči a negramotnosti. Je to o to smutnější, že tato země je na vysoké techniké i ekonomické úrovni, avšak na druhé straně obrovské sumy jdou na vojenské účely, na prostředky hubení lidí.
Holt pravda je někde mezi.
07. 02. 2008 | 22:37

MartinJochim napsal(a):

Přidejte ke slovům SPOLEČNOST, SPRAVEDLNOST, STÁT atd. přívlastek SOCIÁLNÍ a vykradete původní význam slova a takový je celý socialsmu. Kapitalismus bez přívlastků je jediný systém postaveny na kapitálu, charakteru, poctivosti a opravdovou politikou pokroku. Kdo nechce vidět selekci dobra a zla, kterou kapitalismus generuje, ten ji vidět nemůže, i když je zjevná.
08. 02. 2008 | 09:58

Ivan Hochmann napsal(a):

To badatel:
Právě jsem si přečetl Vaši obhajobu komunistických myšlenek a manýrů na blogu prof.Hořejšího,kde se programově nevyskytuji,neb s podobnými názory polemisovat ani nehodlám.Tudíž jsem nemohl na Váš článek včas reagovat(nevadí za mě reagovali jiní).
Pravděpodobně jste získal vědomosti studiem marxleninismu,ev.VUMLu.Jak vratké je hodnotit názor dle způsobu vyjádření.Mělo mě však trknout.Jakmile začne někdo argumentovat dialektikou a exaktností dám si příště dobrý pozor.
Mě tudíž nezbývá než vzít zpět svoje slova o Vaší moudrosti.Ostatním se omlouvám za svoji naivitu.Už podruhé.Ivan.
08. 02. 2008 | 11:09

Kamil M. Černý napsal(a):

Ahoj Heřmane, dobře napsané.
Kdybys něco potřeboval z ÚSTRu - ozvi se.
08. 02. 2008 | 15:40

VU1SCCZ napsal(a):

někteří alkoholici by vůbec neměli mít svůj blog.
Tento živočišný druh, paciente s duševní poruchou ekonomismus, parazitní duševní poruchou, již tisíce a tisíce let vytváří tentoefekt:
komuisus-socialismus-demokratismus-kapitalismus-komuismus-socialismus...a tak pořád dokolečka, protože tento živočišný druh, paciente je pouze živočišný druh a má vnitřní defkt a vytváří pacienty s duševní poruchou, pacienty, kteří si vymýšlejí nějaké spoečnost, nelogické(ideologické) a nakonec zničí živočišný druh.
Proto praidelně na planetě zanikají celé civilisace.
Vědecky dokázáno, paciente s vymyšlenu odborností, ale již žádnou vědeckostí.
Duševní porucha politika(spekulace-podvod), ztráta vnímání reality v dominntní podobě je obecně nebezpečnou nemocí a politik je ve skutečnosti: Deviace v tomto živočišném druhu a vůbec nemá být a vznikl právě jako logický výsledek vnitřního defektu v živočišném druhu(realita platná).
Vědecky dokázáno.
Vše má být jinak a úplně o něčem jiném.
Nejdříve se naučte rozeznávat většinu od menšiny, a hlavně jak se vypočítává a potom hlásejte myšlenky, primitive.
08. 02. 2008 | 18:41

LEVAK napsal(a):

MartinJochim:kapitalismus adoruje honbu za penězi a absolutně uznává všechny prostředky použité za účelem jejich získání.Že se jedná především, slušně nazváno,o unfair prostředky a způsoby již má v genech!
08. 02. 2008 | 18:59

badatel napsal(a):

to Ivan Hochmann,
vážený pane, mohu Vás ujistit, že jsem VUML nikdy nestudoval. V rámci aspirantských zkoušek jsem musel absolvovat zkoušku z marxleninismu, kterou jsem udělal s odřenýma ušima, protože jsem se snažil vysvětlit zkoušejícím, že na zákon negace-negace klasikové přišli tak, že pochopili, že (-1).(-1)= + 1.
Dialektiky a exaktnosti se neobávejte a pokuste si sám pro sebe spočítat, kolik mrtvých za sebou zanechaly systémy založené na vládě moci kapitálu, náboženství a fašismu od počátku dějin lidstva a kolik na moci vlády komunismu od r.1917 až dodnes.
Ta čísla neznám, a proto by mne zajímal exaktní výpočet.
Pokud neumíte odpovědět, nemusíte mne osočovat z levičáctví.
Sám se hodnotím jako sympatizant strany mírného pokroku v mezích zákona a v duchu "Pravda vítězí", a to padní komu padni.
08. 02. 2008 | 19:19

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane badateli :
Z ničeho Vás neobviňuji.Pouze jsem sebekriticky opravil svůj mylný názor.
Za další. Opravdu chcete navodit diskuzi o počtech mrtvých ve válkách středo a starověku?Nebo vás iritují mrtvoly 2.tisíciletí?Nebo se budete dokonce přít o ruských výbojích napříč zeměkoulí,či sovětských sviňských komunistických paktech s nacismem a fašismem? Tyto byly bezprostřední pobídkou a příčinou k eskalaci II.sv.války.Nebo snad dokonce chcete obhajovat sovětský export tankového komunismu po světě?Exaktní výpočet ode mne nečekejte.Studovat jsem za komunistů nemohl a i kdybych nakrásně získal potřebné vědomosti k exaktnímu a dialektickému myšlení,nikdy bych takové hovadiny po nikom nepožadoval.ale jinak nic ve zlém.Ivan.
08. 02. 2008 | 23:05

Martin Jochim napsal(a):

Levak
Samozřejmě , že ji má člověk v genech a proto se musí a podporuje se, hlavně v kapitalismu, právní stát a dodržování práva, potažmo účinná výkonná moc, to znamená potírání všech unfair jednání v honbě za penězi. A do jaké míry se to daří, či nedaří je na zvláštní polemiku, ale vždy to asi bude obtížné, protože člověk je hodně vynalézavý. Za penězi se nehonili lidé o nic míň, ani za socialismu. Ale tady se to bralo jako něco špatného a nepřirozeného. V kapitalismu je to považováno za přirozenou vlastnost člověka a s tím se pracuje a na základě toho by se měl a vyvíjí se (v kapitalismu) zákonodárný proces. Ale jestli se člověk honí, nebo nehoní za penězi to už jen jeho volba.
09. 02. 2008 | 13:00

Láďa napsal(a):

Nekvalitni text. Uz prvni premisa - ze komunismus je ruskym vytvorem je mylna a to silne naznacuje jak to asi bude s platnosti zbytku clanku.

Pane byvaly poslance, vy jste si v parlamentu asi navykl nedostavat zadnou zpetnou vazbu at uz vykladate jakkekoliv bludy. Pro vas blog s komentari neni vhodne medium - piste nekam kde lide nebudou moci reagovat.
09. 02. 2008 | 13:29

LEVAK napsal(a):

Ad Martin Jochim:Za komunistů platilo "Kdo má moc ten má peníze!" Teď,podle Vás za kapitalismu platí "Kdo má peníze ten má moc!"
09. 02. 2008 | 18:21

AGO napsal(a):

Kladete si otázky: "Co s komunismem a jeho vlivem? Proč i po letech nachází v naší zemi živnou půdu a obhájce mezi mladými lidmi?" Při hledání odpovědi jste se soustředil "především na kořeny komunismu". Špatně!. Hledáte na nesprávném místě. Mluvte právě s těmi mladými, kteří komunismus objevují, obhajují a cítí, že je pro ně dobrou živnou půdou. Možná se Vám pak rozsvítí v hlavě.
09. 02. 2008 | 23:40

martin1946 napsal(a):

Vážený pane,
v pramenech uvádíte N.Berdajeva. To je vynikající knížka. Jen nechápu proč uvádíte ruské a bulharské !!! vydání, když je i slovenské z roku 2000, které je stále možno v Praze i koupit???!!!!
10. 02. 2008 | 03:29

pith napsal(a):

Pane Chromý, napište váš názor na Mašíny, dík.
05. 03. 2008 | 09:03

Tomáš Marvan napsal(a):

V dnešní době se ani nedivím proč mnozí lidé objevují znovu kumunismus. Je to způsobeno tím, že se stálé více zdražuje a málo rostou mzdy. Lidé prostě přestávají věřit kapitalismu že je zajistí. Např. zvedání důchodů,zvyšování pracovní doby,zkrácení víkendů. Prostě to co se vytvořilo za minulého režimu výhody pro pracující lid se v dnešní době lidem bere. Je to smutné mělo by se stím něco dělat. Sociální demokraté stím chtěli něco udělat ale ztroskotali s tímto plánem u ods. Velice se tomu dívím vždiť měli podporu lidí.
06. 12. 2008 | 20:48

Tlapka napsal(a):

Plný souhlas s článkem. Když se vynoří idea " budeš se mít dobře a o to se postarají jiní" na nic snadněji se lidi nenechají nachytat.
02. 12. 2009 | 12:50

VLADIMIR BOSAK napsal(a):

Pěkný rozbor. Škoda, že nepracujete v USTR. Jenže pan Žáček by Vás svobodně zkoumat přičiny totality nenechal.
20. 12. 2009 | 09:13

Taxis napsal(a):

Více než polovina občanů ví kulové, co byla
50. léta! A co dělali komunisti!
Milý soudruhu, sklapni§ Máš asi takový
rozhled, jako Vácůlav Klaus, recaklovaný
bolševik! Copak by nám mohl pově+dět o töm,
jak on a jeho přeátelé vytuneůlovali naši
zemi?
Nic není promlčeno!
A cenzuro - zanech poznámek!
16. 02. 2010 | 21:09

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy