Nervy z NERVu

01. 03. 2009 | 16:02
Přečteno 10503 krát
Naši budoucnost opět určují ekonomové. Máme jim důvěřovat?


Většina dnešních ekonomických plánů pro boj s hospodářskou krizí sleduje jeden hlavní cíl: zachovat dosavadní způsob života lidí i podniků, tedy zachovat jejich ekonomické návyky. Otázkou je, zda je tento cíl správný. Ekonomické týmy neověřují žádným sociologickým výzkumem, co si vlastně lidé opravdu přejí, neberou v úvahu hypotézu, že by se jejich chování mohlo či mělo v reakci na krizi měnit, byť existuje řada signálů, které takovou změnu chování naznačují.

Jak známo, dnešní hospodářská krize je především krizí důvěry. Je otázka, zda ji lze obnovit jen tím, že stát napumpuje peníze do bank a podniků. Stres z nejisté budoucnosti a pochybnosti o účinnosti protikrizových plánů mohou mít velký vliv na to, jak budou vypadat sebezáchovné reakce lidí. Je to problém, který přesahuje teorie o tržní ekonomice. Nedůvěra však také může mít pozitivní efekt: podněcuje tvořivost a hledání vlastních řešení. Jaká by tedy měla být odpovědná reakce na krizi a co je podmínkou zrodu nové důvěry?

Politická rizika

Je správné, že se politika u nás otevírá expertním hlasům, nejsem si však jist, že ekonomové a manažeři velkých korporací jsou ti praví zvěstovatelé nové důvěry – oni totiž mají diagnostikovat příčiny problémů, jichž byli součástí. Nejsem si jist, zda mají volat po posílení funkce státu ti, kdo nejprve krizi neviděli, pak ji viděli jako důsledek nadměrné státní regulace a nakonec sami usedli do křesel vládních poradců jako spolutvůrci nové aktivní role státu.

Podíváme-li se na důvěryhodnost hlavních institucí státu a na schopnost českých politiků spolupracovat, nelze se divit, že mnoha daňovým poplatníkům se řine po zádech pot při představě, že česká politika se chystá k mimořádným zásahům. Slyší, že to bude drahé, a ze zkušenosti vědí, že to bude ještě dražší.

Jaká jsou politická rizika dnešní situace? Dopady krize se již projevují v některých regionech, česká expertní komunita i politika však reaguje s velkým zpožděním. Mezitím se postižení lidé adaptují způsobem sobě vlastním. Pokud lidé nepřijmou navržená politická řešení s důvěrou (třeba jen proto, že jejich účinek pocítí příliš pozdě), budou ohrožené skupiny i regiony pokračovat ve spontánní krizové adaptaci. V takovém případě hrozí, že se nedůvěra občanů v politické elity – beztak oslabená už před krizí – prohloubí a otevře se prostor pro extremistickou politiku. Bude se smát někdo třetí vzadu?

Ať už ekonomové vymyslí a vláda prosadí cokoli, uplatňovat to bude stát a samosprávné orgány v krajích či obcích – od zákonů až po nejrůznější dotace. Je ale naše administrativa schopna unést zátěž, kterou na ni stát se svými protikrizovými balíčky naloží? Stačí se jen podívat na rvačku mezi státem a krajskou samosprávou kvůli vybírání zdravotních poplatků, přikázaných zákonem.

Hrozivým příkladem je také zadrhnutí peněz ze strukturálních fondů EU. Jejich objem mnohonásobně přesahuje to, co si můžeme jako stát půjčit, ale z plánované částky 700 miliard jsme vyčerpali asi tři procenta. Ničíme dobré projekty pro formální hlouposti, zbavujeme aktivní lidi chuti něco dělat, k smrti ukontrolujeme ty, kdo měli smůlu a podporu získali.

Dnešní hospodářská krize je především krizí důvěry.

Neschopnost státu řídit složitější projekty se ukazuje i ve způsobu, jakým řídí veřejné soutěže a tendry. Tím, že nesmyslně trvá na nejnižší ceně i na úkor kvality, vydává se do rukou amatérů z laciných končin. Kromě toho jsem na vlastní kůži zažil, jak funguje rušení tendrů po předání nabídek – jediná interpretace, která se nabízí, je manipulace, ne-li korupce.

Pokud tedy opravdu mizí ze světa modla liberalismu „méně státu“ (kterou zpravidla hlásali státem placení liberálové), pak je na místě otázka, jak výkonný a funkční je stát, kterému dnes svěřujeme do rukou obrovskou odpovědnost a velké peníze. Změní se výběrová kritéria a způsob čerpání a řízení strukturálních fondů? Bude protikrizový balíček provázen razantní protikorupční agendou? Pokud ne, pochybuji o jeho šancích.

Nové paradigma

Historické paralely jsou velice ošidné a nechci být nefér, ale urputná snaha udržet či obnovit model ekonomiky založené na spotřebě, neschopnost představit si, že by se věci mohly vyvíjet jinak, připomíná mentální stav Evropy před pádem železné opony. Nedovedla si její pád představit, a přece se to stalo. Nestojíme nyní v podobné situaci? Nestojíme před výzvou využít krize k přemýšlení o novém způsobu života a modernizaci společnosti namísto toho, abychom tvrdošíjně bránili ekonomický status quo? Máme na takové představy vůbec chuť a kuráž, originální myšlenky a odvážné sociální skupiny? Nic z toho nevíme, a přitom bychom to vědět potřebovali.

Vzpomínám si, jak mne těšilo na oné často diskutované konferenci v Kolodějích z února 1990, kde se rozhodovalo o budoucí transformaci, ukázat sociologický výzkum z ledna 1990, z něhož bylo jasné, že česká i slovenská společnost mají chuť do razantních změn a nechtějí kompromisy reformního socialismu, ale plnou demokracii, svobodný trh a soukromý sektor. Věděli jsme tehdy, jak budou občané reagovat, jednat a jaké změny ve svém životě i v ekonomice chtějí. To byl kapitál, na kterém mohla česká transformace tehdy stavět. A možná byla chyba vložit ho pouze do rukou ekonomů, protože transformace mohla být méně nákladná a více spravedlivá. Privatizace politického kapitálu důvěry se i u nás proměnila do privatizace zisků z transformace a socializace náhrady škod a tunelování.

Dnes jsme v situaci, kdy dáváme svou budoucnost opět do rukou ekonomů, ale nevíme, kam by mohla či chtěla směřovat samotná česká společnost. Co bude rozhodovat, nemáme-li znalosti? Zřejmě opět jen ekonomická doktrína a mocenské předpoklady k jejímu prosazení. Možná i proto se mezi pozvanými neobjevil žádný sociolog, psycholog, politolog ani právník. Ekonomie se u nás v posledních dvaceti letech pěstovala převážně jako apologetika politiky, bez vůle po autonomní kritické analýze. Nyní se posunula až k hranici víry, vzdaluje se skutečné dynamice společnosti a není schopna korigovat představu o životě na dluh, o stále vyšší spotřebě – energií počínaje a bulvarizovanými médii konče.

Z toho plyne, že pravděpodobnost chybných rozhodnutí politiky je srovnatelná s obdobím české privatizace a bankovního socialismu. Lze se nadít, že to opět bude „drahé“. Velmi rád bych se mýlil.

Publikováno v týdeníku Respekt

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Neopřemyslovec napsal(a):

Geniální fachidiotský výtvor. Napsat tak dlouhou úvahu a nic neříci konkrétního, nevím? Proto OH neuspělo dříve ve volbách a později zaniklo. Pane Gabale, když už zapnete mozek, zalovte i do podvědomí.
01. 03. 2009 | 16:39

bigjirka napsal(a):

Nevím, zda věřit ekonomům. Určitě ale ne sociologům.
01. 03. 2009 | 16:46

Vilém napsal(a):

Pochybuji, že současné vládní rozhodování hraje významnou roli ve vývoji ekonomiky a ekonomické krize. Z velké části jde o bezradné předstírání aktivity v naivní naději, že krize pomine sama od sebe (jakkoli to nelze vyloučit, pak by ale hlubší změny byly zbytečné). Jestliže bude krize pokračovat, společenská situace povede k otevření nových pohledů, nedeformovaných neoliberálním myšlením. Ovšem je třeba říci, že ekonomové jako účetní byli pro ideologické řádění nejvhodnější, protože podobně jako v gulagu dělali z lidí čísla, ale rozhodně nelze od jiných společenských věd automaticky očekávat racionální řešení nezatížená ideologií. Prakticky všechny obory byly postiženy infekcí neoliberalismu a ochotně se podílely na devastaci společenských poměrů. Sociologie se změnila v mocenský nástroj sloužící posedlým reformátorům, antropologie v metodu kolonizace sociálně vyloučených komunit, politologie v hlásnou troubu západního narcismu, právo v ochotnou služku bezohledných elit, pedagogika v manipulaci dětí proti kritickému myšlení vůči společnosti, sociální práce přímo v prostitutku nejhorší asociálnosti. Všechny tyto obory se změnily v pavědy apologeticky obhajující nejodpornější zrůdnosti kapitalistické normalizace, kromě filosofie prakticky úplně podlehly komerčnímu zglajchšaltování a představitelé těchto oborů až na výjimky nemají co nabídnout.
01. 03. 2009 | 17:00

JD napsal(a):

Pane doktore,

už jen z prvních dvou komentářů (štěků) našich demokraticky vyspělých a určitě také, jako Klaus a spol. "na západní úrovni" jednání se nacházejících spoluobčanů vidíte, s kým to mámě čest. Sypání perel, i těch lěvnějších - a váš článek, v mnoha bodech jako výstižný a relevantní k těm levnějším rozhodně nepatří - má hodně malou naději na to, že bude k užitku podobnými primitivy.
01. 03. 2009 | 17:02

Karel napsal(a):

Vilémovi

Máte velkou pravdu, v hodnocení toho, jak "moderní" i klasická západní ekonomie, dtto. sociologie, ale i jiné společenské vědy tak či onak slouží západní verzi idividulaistického chápání světa.
Ikdyž se o tom nezmiňujete, je třeba evidentní, že pod pláštíkem politické korektnosti, začlenění, slavení rozmanitosti, multi-kullti a nákladného systému, který toto vše, většinou ne v zájmu ale spíš proti zájmu naprosté většiny, vládnoucí elity, počínaje USA a pak Západu, všelijak prosazují své vlastní prioritní zájmy.

Hlavně a především, když se cpe do chřtánu, do učebnic, do programů TV, literatury, zákonů a všude jinde tzv. ochrana práv kohokoliv, třeba i těch kteří napadají na pravou nohu, rádi sex se zvířátky na statku, jsou menšinou s tímo nebo oním podílem pigmentu, atd. atd. vše je oukej a slouží to iluzi všeobecné dostupnosti práv.

Jen o jednom se diskuse nevede, programy a zákony na to se nepříjímají, natožpak aby se mocensky prosazovaly: Méně křiklavá redistribuje příjmů a bohatství. Když kapitál absolutních elit, neohrožován ani komunismem ani nějakým kontinentálním socialsmem hledá maximalizaci zisku, ponechává za sebou opuštěná celá průmyslová odvětví, celí města, tedy možnosti obživy rodin, z tlampačů zní stále silnější a rafinovanější propaganda, že všechny ty milióny, i vzdělaných a pilných nezaměstnaných a napůl zaměstnaných musí být, jako ten kapitál, flexibilní a ne parazitické socky, navíc tolerantní k nepřizplsobivým nebo těm, kteří mají jiné hodnoty, počínaje upraveností svého příbytku.

Že přesunu kapitálu z kontinetu na kontinent, z jednoho oboru na druhý, tedy naději na uživení se, nemůže ani snaživý člověk stačit? Tak je neliberální socka a ze mzdy, kterou on nebo partnerka je schopen ještě mít musí platit nákladné experimenty, včetně sociologických studií na to, jak se v rostoucí bídě trpělivě snášet v ghetech s odlišnými. Zatímco elity mají své rezidence, školy pro své potomky ghetům a jejich problémům bezpečně vzdálené. Podobně také nejsou na pracovištích, kde se podle zákona musí integrovat, protože měsíční výnosy svého portfolia se jim ukážou na obrazovce počitače.

Vládnoucí elity mají zájem jen na dvou věcech: aby podpalubí, střední i naprostí chudácí makali, veslovali, konzumovali, prostě maximalizovali jejich zisky a aby přitom mezi sebou v podpalubí udržovali sociální smír.
01. 03. 2009 | 17:32

Vilém napsal(a):

Karel
Souhlasím, pro komerční vědátory libovolného oboru se běžní občané změnili v objekt výzkumu, k němuž mají asi stejný vztah jako k opicím v laboratoři, proto je celkem jedno, jestli "o nás budou rozhodovat ekonomové", jak si pan Gabal stěžuje, nebo budou rozhodovat kolegové pana Gabala, kteří zvolí poněkud jinou terminologii než ekonomové a budou se dojímat nad "střední třídou", ale v zásadě reprezentují podobný pozitivisticko-apologetický přístup k současnému katastrofálnímu vývoji a rozhodně nedokážou formulovat relevantní alternativy, protože by museli na prvním místě postihnout sebe a svoje komerční zájmy v zoologických zahradách pro běžné občany. Maximálně budou podobně jako ekonom Sedláček pseudofilosoficky kázat chudým, že se mají povznést nad materiální a konzumní zájmy, zatímco sami budou tloustnout z nelegitimního profitu a nesmyslných privilegií.
Místo odborníků by bylo třeba povolat tzv. populisty typu Cháveze, jejichž vojenský přístup je potřebný pro změnu stávajících struktur, zatímco odbornicky orientovaní politici typu Špidly vedou ušlechtilé řeči, ale pak před politickými soupeři kapitulují, poskakují bezradně sem tam, přihlížejí úplné negaci svých údajných ideálů a nakonec se za svou nezpůsobilost nechají odškodnit velmi výnosným místem v poklidné cizině.
01. 03. 2009 | 17:59

vaclavhorejsi napsal(a):

Vyborny clanek - ta paralela se situaci pred padem komunismu me uz take nekolikrat napadla.
Mela by se zmenit spousta veci, ale obavam se, ze zmenit ten prohnily komunismus bylo mnohem snazsi... Tohle asi pujde tezko. (ale na jare 89 bych take neveril, co bude za rok).

..
01. 03. 2009 | 18:03

vaclavhorejsi napsal(a):

Jeste neco:

Pane Gabale, dokazal byste formulovat nejaky pozitivni program potrebnych zmen?
Pamatuji se na vas z roku 89, ze schuzi KNI - tehda se zadouci zmeny formulovaly docela dobre?

..
01. 03. 2009 | 18:08

Paterik napsal(a):

Opět zcela bezobsažná úvaha na téma "nová společnost". Spousta hezkých frází, ale ani jeden konkrétní návrh, jak by tan "nový životní styl" měl vypadat. Pokud pan Gabal nedůvěřuje ani politikům, ani ekonomům, ani úředníkům, komu věří? Opravdu si myslíte, že by sociologové dokázali najít nějaké lepší řešení? Neřekl bych. Možná proto, že žádná skutečně realizovatelná alterntiva dnešní společnosti neexistuje. Moralisté budou samozřejmě kázat o úpadku hodnot, což dělali již od dob starého Říma, ale to je tak maximum toho, co dokáží. Že Karle/Viléme?
01. 03. 2009 | 18:26

Vilém napsal(a):

Paterik
Proto jsem řekl, že je třeba brutálních populistů typu Cháveze. Abychom dosáhli zlepšení, nepotřebujeme idealistické konstrukce a odborné analýzy, civilizované normy společenského soužití jsou známé, viníci jejich porušování jsou známí, potřebujeme výsadkáře, kteří potřebné změny uskuteční.
01. 03. 2009 | 18:34

Paterik napsal(a):

Vilém:

jenže z brutálních populistů se mohou stát brutální diktátoři. Navíc populismus se obvykle docela prodraží. Populisti rádi dělají dluhy, ale neradi je pak splácejí. Argentina krachla také kvůli dluhům... Jen tak pro zajímavost - koho myslíte těmi viníky porušování norem? A jaké normy?
01. 03. 2009 | 18:41

Vilém napsal(a):

Paterik
Mám samozřejmě na mysli normy společenského soužití, které se jako obecně uznávané principy rozvinuly v evropském kulturním okruhu v dílech Locka, Hobbese, Rousseaua, Kanta, Marxe, Rawlse a dalších myslitelů, a jsou formou pozitivního práva konkretizovány v řadě smluv o lidských právech.
Naproti tomu cynické tvrzení, že nejde skoro nic zlepšit, současně s otevřenou preferencí něčeho tak dětinského, jako je vyrovnaný rozpočet, a škarohlídským upozorňováním na drobné přehmaty - jakkoli odsouzeníhodné - naprosto nevyhnutelné v drastickém střetnutí spravedlivého reformátora s privilegovanými parazity, vás jasně staví na společnou platformu s viníky současného stavu. Proto bych doporučoval urychlenou změnu světonázoru, všimněte si, že Kohout už se transformuje, tvrdí, že neexistuje, protože se bojí, že neoliberální lichváři budou povoláni k odpovědnosti také v jiné než politické a morální rovině. ;-)
01. 03. 2009 | 18:53

shipper napsal(a):

Vilém
K Vaší představě společnosti bychom hlavně potřebovali tu Chávezovu ropu, neumím si představit kdo by v té společnosti dle Vaší představy chtěl podnikat.
01. 03. 2009 | 18:54

badatel napsal(a):

vážení,
zajímalo by mne, jaké procento populace by dnes chtělo vrátit pozitiva prohnilého komunismu jako např. právo na práci, levné dostupné bydlení, zdravotnictví a léky zadarmo apod.
Pak by se lépe argumentovalo, jak řešit současnou krizi reálkapitalismu. Obávám se, že řešení v delším časovém horizontu nebudou evoluční, ale revoluční.
01. 03. 2009 | 19:02

shipper napsal(a):

badatel
A postará se mi někdo o růst životní úrovně jako za posledních dvacet let?
01. 03. 2009 | 19:09

badatel napsal(a):

to shipper,
pokud se někdo zadluží zhruba z 0 na 1000 miliard Kč na ČR, rozprodá co se dá z majetku republiky a přičte se k tomu faktor všeobecného pokroku za posledních dvacet let, zaručí Vám růst životní úrovně podstatně vyšší, než byla u nás.
01. 03. 2009 | 19:21

Slav napsal(a):

Nikdo tomu moc nerozumí, pár obvinění z primitivismu, to je jako říci že ti kteří tvoří dnešní vladu jsou k ničemu a že nic nevyřeší bude reakce asi stejná jako na tento článek. Činnost této vlády tkví v nějakém plácání, tvoření nějakých komisí něco ucpat do vlastní kešeně a my se tu můžeme uobviňovat, stejně je nám to všechno na prd.
01. 03. 2009 | 19:24

shipper napsal(a):

Tak to beru, až bude existovat strana s podobným programem, dejte vědět.
01. 03. 2009 | 19:30

badatel napsal(a):

to vaclavhorejsi,
vážený,jako vědec víte, že neexistuje teoretická biologie v tom smyslu, jako existuje teoretická fyzika.
Stejně tak teorie vědeckého komunismu byl pouze neexaktní model, který v určitém období charakterizoval a byl aplikovatelný pro vývoj společnosti, ale protože nebyl vědecky rovíjen jako otevřený, tak selhal. V tom smyslu máte částečné právo mluvit o shnilém komunismu, který byl u nás i v Rusku navíc silně deformován a ochuzen o řadu prvků demokracie a svobody. Neexistuje teoretická ekonomie, sociologie atd., tudíž predikce řešení krize je stejná, jako dlouhodobá predikce počasí.
Nicméně reálkapitalismu se svobodnou rukou trhu selhává rovněž a v tom smyslu jsou i dnes části Marxova kapitálu validní.
Svět chápe potřebu regulace tržních mechanismů, což vede k socializaci kapitalismu. Kdysi se to nazývalo teoríí konvergence těchto dvou systémů.
Chtít po autorovi řešení krize je stejné, jako po Vás chtít objev na úrovni Nobelovy ceny.
01. 03. 2009 | 19:43

Paterik napsal(a):

Vilém:

Moje cynické tvrzení, že nejde nic zlepšit, znamená jen tolik, že současná společnost je skoro nejleší možná, jakou lze zformovat. Uznáváme lidská práva, máme rozbujelý sociální systém - co byste chtěl ještě víc? Vám se zdá vyrovnaný rozpočet dětinský? To si děláte legraci? Zkuste si žít několik let na dluh! On by vás z toho exekutor vyléčil. Zadlužováním jen zvyšujeme pohodlí současné generace na úkor těch budoucích. To je skutečný parazitismus, parazitujeme na svých potomcích, kteří budou muset ty obří dluhy splatit.

Vaše rétorika mi připomíná komunistické učebnice, které tvrdily, že komunismus musí nevyhnutelně zvítězit nad kapitalismem. Obávám se také, že o mám světonázoru nemáte nejmeší ponětí. Všechno co napíšu, si stejně překroutíte tak, aby vám to vyhovovalo ve snaze mě obvinit z totální nemorálnosti.
01. 03. 2009 | 19:47

Karel napsal(a):

Paterik

Poslední věcí, kterou se ve svém plodném životě, tedy nejen i více než 2 děti do života podle všech kritérií nadprůměrně vychoval a usadil, něco celonárodně užitečných organizací založil a vedl, zabývám je moralizování.

Domnívám se také, že jak já, tak ni Vilém, aniý by jste četl extra pozorně, celkem konkrétní řešení, pokud po něm voláte, nabízí. Tedy třeba rázné reformy Chavéze versus nesmělé hopkání Špidly, ilustrující rozdílně většině populace prospěšná žešení.

Je nepochybné, že tato globální krize, kterou naše populace, která prostředí, které je pldí, po 3 generace, 60 let, nezažila, obyvatelstvo Západu vnímá mnohem vážněji, povede, hlavně časem, jak se povleče a bude prohlubovat, mít všelikeré negativní dopady na střední a slabčí třídy, zase, nevyhnutelně, zejména v době globálních telekomunikací, k silně nevraživým postojům k těm, kteří tuto tragédii zúsobily, vůči systému, který toto umoňjue a těm, kteří z toho nezákonně, neeticky a nejednou, bihuželm jen náhodou tučně profitovali. Nějaká forma sociální revoluce přichází. Dějiny neskočily.
01. 03. 2009 | 19:50

Monika napsal(a):

badatel

Jen drobná poznámka: teoretická biologie přirozeně EXISTUJE a je to dost široká vědní disciplína. Např. zde najdete odkazy na celou řadu časopisů, jejichž náplní je právě teoretická biologie:

http://en.wikipedia.org/wik...

Také by mě zajímalo, který MODEL v teoretické fyzice je exaktní a který neexaktní? A jak je od sebe odlišujete? Nemůže se náhodou také stát, že se původně neexaktní model postupem poznání stane exaktním? Nemůže to platit i naopak (exaktní se stane neexaktním)?
01. 03. 2009 | 19:55

badatel napsal(a):

to Paterik,
vážený tím tvrzením " současná společnost je skoro nejleší možná, jakou lze zformovat ", myslíte tu naši společnost, která letos nechala chladem zemřít na ulici bezdomovce. Připadá mi to stejně zpupné, jako tvrzení stranického funkcionáře v 50-tých letech o tehdejší nejlepší společnosti.
Víte ona smrt hladem, čí mrazem v té tzv.nejlepší společnosti má pro postiženého stejný důsledek jako smrt za politické názory, že ano.
01. 03. 2009 | 20:04

Karel napsal(a):

Peterik

oj joj! Jak se jen rozjel! A m.j. tvrdí, že Vilém nezná jeho politickou orientaci: Nu, komunistická určitě není a sociálně demokrartická, zase soudě z toho, co zde již prezentoval, také ne. Takže je jen otázkou, jak daleko napravo je. To docela, pro základní zařazení stačí.

Jeho (liberálně? ortodoxně liberální?) naivita o vyrovnaných rozpočtech musí značně trpět, když se dívá na moře, hluboký nekonečný oceán amerických dluhů, toho, jak se dá, 300 miliónů a při největší spotřebě na člověka na světě, po desetiletí žít na dluh a s obrovskými deficity a zadlužeností státu, populace, zahraničního obchodu.

A pokud se mu to zdá, naivnímu studentíkovi nebo nedávnému absoloventu vyšší neby vysoké školy bezohledné, protože to, podl něj zaplatí příští generace, měl by se vrátit zpátky do lavice nebo rodičům, kteří za něj zaplatili školné v nějaké soukromé VŠ, to školné.

Když má země tiskárnu na měnu, ve které se zadlužuje, může takto okrádat, jak to USA, vzor liberálů a liberálních ekonomů, dělá už 60 let od války.

O morálce lidí, které neznám a kteří nejsou našimi "volenými" zástupci se nevyjadřuji. Jisté je jedno, bude víc Chavésů, v té které podobě. A komunismus, vedoucí a neochvějná role KSČ (Číny), s pětiletkami, to je skutečnost největší země na světě, s pětinou populace, největšími rezervami dolarů, kde s prosíkem o pár desítek miliónů škemrají kapitáni největších světových korporací.

Nebo to tak není? Jaká velká ekonomika posledních 15 let kontinuálně a rychle roste? Aha, výmluvou bude, že ČLR začíná z nízkého základu. To je dobrý argument proti komunismu a plánovanému hospodářství.
01. 03. 2009 | 20:06

Vilém napsal(a):

Paterik
Opět používáte své subjektivní pocity místo objektivního přístupu. Pro vás osobně je zřejmě současná situace velice přijatelná, ale mnoha miliónům lidí toto stanovisko jen podsouváte, jak plyne z objektivních údajů o životních poměrech v zemích, které trpí díky neoliberálním reformám. Navíc právě kvůli krizi přestává být i dosud privilegovaná část světa ve "skoro nejlepším stavu".

Opíráte svá tvrzení o rozbujelém sociálním systému o něco lepšího než vlastní asociálnost? V porovnání se západoevropskými státy je podíl sociálních výdajů na HDP podstatně nižší, rozbujelý sociální systém máme leda ve srovnání se Somálskem. Veřejné dluhy nebudou potřebné, jen co se obnoví přiměřený daňový systém, takže se nebojte o budoucí generace, dluhy zaplatíte vy ze svých daní. Jistě to pro budoucí generace rád uděláte.
01. 03. 2009 | 20:06

badatel napsal(a):

to Monika,
tak jako klasická mechanika je schopna exaktně predikovat např. pohyb kyvadla a Newtonovy zákony jsou validní na Zemi i Měsíci, samozřejmě i ve fyzice existují modely, tam kde není jednoznačná teorie. Např. mluví se o teorii jádra a přitom je to řada modelů (např. slupkuvý apod.), charakteristiku jádra v jaderné fyzice popisující. Ty modely jsou dostatečné k popisu řady jaderných reakcí, ale přesto to není jednotná teorie. Ty modely ji v různých oblastech jaksi suplují.
V tomto smyslu neexistuje ani teoretická biologie, i když se řada teoretických biologických modelů tak nazývá.
Teoretická věda většinou bývá posána matematickým jazykem a rovnicemi. Jinak lze teoreticky bádat kolik andělů se vejde na špičku jehly a nazývat to teorií.
Nic proti tomu.
01. 03. 2009 | 20:18

Hurá napsal(a):

Napsal jste to, pane Gabale, narosto skvěle. Bohužel, problém je v tom, že ač se tak myšlení většiny lidí na celé planetě ubírá tímto směrem, logicky, je bližší našemu morálnímu kodexu v nás, bude stále hodně bezohledných vychytralců a hlupáků, kteří jim to věří a kteří budou tyto pseudo hodnoty bránit. Je to práce na dalšík 50 let, a to minimálně.
01. 03. 2009 | 20:26

meyla napsal(a):

A něco proti Klausovi byste neměl?
01. 03. 2009 | 20:31

VOM napsal(a):

to badatel:
přivedl jste mě na myšlenku, jak by mohla přispět teorie her k řešení problémů na pomezí ekonomie a sociologie. Řekl bych, že velmi, ale je dosti pracné se k nim dobrat. A výsledky asi nebudou k mání na webových diskuzních fórech.
01. 03. 2009 | 20:46

Al Jouda napsal(a):

Aby ty peníze, které stát nalije do ekonomiky, měly alespoň nějaký efekt, tak by ta pomoc měla být podmíněna odchodem neschopných manažerů z vedení ať už ztrátových bank nebo podniků !
01. 03. 2009 | 21:11

David napsal(a):

Podle mého laického názoru je hlavní příčina krize v celosvětovém LHANÍ a PODVÁDĚNÍ, které jako rakovinový nádor prorostlo do všech oblastí naší civilizace.

Společnost, která tím vznikla, způsobila, že slušný člověk, slušný podnikatel, neměl proti těm dravým darebákům šanci přežít. Budování této zrůdné společnosti trvalo desítky let, a proto i případná léčba a náprava bude trvat desítky let a ne, že na konci roku 2009 se to změní k lepšímu.

Dosavadní kroky vlád pouze krach oddalují, který nás patrně dříve nebo později stejně nemine. Až potom se budeme moci odrazit ode dna, ale to budeme všichni možná o 50% chudší.

Kdyby se celosvětově nelhalo a nepodvádělo, tak by k tak rozsáhlé a vše zničující krizi patrně nikdy nedošlo.

Je to krize MORÁLKY celé naší civilizace!!!

Zbrklé a chaotické nalévání finančních injekcí do bank, automobilek a dalších odvětví se nám patrně ještě vymstí – krachem státních dluhopisů.

Už nyní se ukazuje, že záchrana bank nebyla příliš účinná. Banky si stejně nedůvěřují. Na snižování úrokových sazeb u centrálních bank adekvátně nereagují.

Myslím si, že tato krize je také i krizí z nadvýroby.

Pokud státy budou podporovat například automobilky, aby udržely zaměstnanost, tak pouze jen oddálí krach systému. Každý vidí tu nadvýrobu automobilů, a ta se musí radikálním způsobem snížit, a ne jí ještě finančními injekcemi a šrotovným podporovat, protože tato nadvýroba nemůže jít do nekonečna.

Je třeba spíše snížit pracovní tempo na 4 dny v týdnu i za cenu snížení mezd a snížení životní úrovně.

Na jednu stranu chápu, že se vlády snaží minimalizovat nezaměstnanost. Cesta, kterou se zatím snaží zvolit jen velkou nezaměstnanost zpomalí a oddálí, ale nezabrání jí.

Podpora zvyšování spotřeby obyvatel je velmi krátkozraká v situaci, kdy krize je i krizí z nadvýroby.

Snižování daní nepomůže. Pochybuji, že rozumě uvažující občan bude tyto peníze, právě v době krize, obratem utrácet. Pochybuji, že bohatý podnikatel, který je tzv. „za vodou“ bude získané peníze z nižších daní investovat, zejména v této nejisté době, do vytváření nových pracovních příležitostí.

Jednu z cest k řešení současné krize vidím v tom, že už konečně velmi rychle pochopíme, že všichni musíme snižovat svojí spotřebu, a to ve všech směrech. Prostě zastavení toho bezmezného plýtvání, které nás ničí.

Co budeme dělat s ještě velmi zachovalými auty v autobazarech? Tato auta, do kterých bylo vloženo mnoho lidské práce, surovin a energie ještě mohou dobře sloužit. Čím rychleji budeme ničit naše životní prostředí, čím více budeme plýtvat surovinami, energiemi, tím rychlejší bude konec celé naší civilizace.

Nemyslím si ale, že k dosavadnímu způsobu spotřeby jsme odsouzeni na věčné časy. To je nám sice ze všech stran vtloukáno do hlav, ale to není jistě smyslem existence naší civilizace. Tato doktrína slouží jen těm, kteří potřebují na naší hlouposti zbohatnout. Ještě před několika měsíci nám bylo vtloukáno do hlav – spořte si na důchod! Nyní obrat o 180°. Bezmyšlenkovitě utrácejte a zabraňte krizi! To si z nás ti „odborníci“ dělají blázny?

Nevěřím, že se podaří zabránit protekcionismu. Bude to jen otázka času, kdy i v této záležitosti dojde k dominovému efektu.

Když se Titanik potápí, tak dříve nebo později každý začne myslet jen na sebe.
01. 03. 2009 | 21:19

David - pokračování napsal(a):

Způsobů jak měnit lidskou psychiku, která je asi z 50% dána i výchovou, je více, a je to na velké povídání. Důležité je hlavně nějak začít a být důslední.

Já bych začal například tímto.

V Lidových novinách z 28.1.2009 byl rozhovor s nositelem Nobelovy ceny za ekonomiku s Paulem Samuelsonem (93 let). Ten mimo jiné řekl, cituji:

„Ovšem snížit daně společnostem ze žebříčku pěti set největších společností podle Fortune a jejich hanebně přeplaceným manažerům z nich najednou nenadělá dynamické firmy. Systém řízení a správy podniků, který umožňoval generálním ředitelům vydělávat čtyřistakrát víc, než činil střední plat jejich zaměstnanců – před dvaceti lety to bývalo pouze čtyřicetkrát - , podkopal jakýkoli důvod pro daňové úlevy vyšším příjmovým skupinám. Platy ve společnostech založené na čtvrtletních příjmech místo na dlouhodobém růstu spolu se zlatými padáky, a to i v případě neúspěchu manažera, podkopávají produktivitu. Snížení daní pro tuto skupinu je tedy doslova kontraproduktivní. Ovšem pojmy jako „nastartování“ hospodářství nebo „napumpování prostředků“ jsou špatné. To je totéž, jako vyhazovat dolarové bankovky z letadla letícího nad krajinou, nechat je volně dopadnout a doufat, že k něčemu budou. Z pobídek toho moc nevznikne.“

Bylo by dobré co nejdříve snížit nepřiměřené platy a odměny ve firmách. Jako příklad uvádím nemravně vysoký plat a odměny generálního ředitele ČEZu. Za tyto peníze by dnes bylo alespoň na podpory v nezaměstnanosti pro stovky lidí. Já bych generálním ředitelům dal jen trojnásobek průměrného platu ve firmě.

Kdo s tím ale něco udělá? Která politická strana bude mít tu odvahu?

Když lidi uvidí, že se tady někdo snaží o zavedení spravedlivých poměrů, tak se začnou pomalu a jistě měnit k lepšímu i v oblasti morálky, a právě ta je klíčem k řešení této krize.
01. 03. 2009 | 21:35

badatel napsal(a):

to VOM,
s aplikací teorie her je to zde složité. Amíci, pro které je socialistický model společnosti stále ve hře (i když spíše jako nebezpečný konkurent liberální kapitalistické společnosti) se pokoušeli aplikovat kvantovou hru obracení mincí na superpozici stavu liberálního kapitalismu a socialismu. Této superpozici odpovídá stav současného "regulovaného" kapitalismu a la Obama. Ty unitární herní tahy je to co hledá USA napumpováním kapitálu do ekonomiky. Pokud se jim parametry regulace podaří optimalizovat, obdrží vítěznou strategii. Obávám se, že proti tomu EU ani Asie nic nezmůže a prohru plynoucí z krize zaplatí. Pokud ovšem se dynamicky neprojeví skryté parametry, které celou hru zhatí. Pak je predikce nejasná a konce mohou být revoluce a války.
Skryté parametry jsou právě díky rychlé elektronické mobilitě kapitálu, díky čemuž spekulace na burzách odsávají a přelévají značné prostředky do netvůrčích oblastí.
Problém reálkapitalismu je, že burza se stává čím dál více spekulativní. Tento problém nikdo neřeší, i když hazardní hry se regulují, že ano.
01. 03. 2009 | 21:36

Rejpal napsal(a):

"Naši budoucnost opět určují ekonomové. Máme jim důvěřovat?", píše ve skvělém blogu pan Gabal. Odpověď je velmi jednoduchá: Ekonomům důvěřovat nelze, ani náhodou!

Uvedu pár příkladů "ekonomických zvěrstev" z jistých železnic ze severu Evropy.

1. Kvůli vylepšení ekonomických ukazatelů státní železnice prodaly své lokomotivy privátní finanční instituci, od níž si posléze lokomotivy pronajímaly na leasing.

2. Stejné dráhy nakoupily nové a drahé stroje pro údržbu tratí. Hodina provozu těchto strojů byla dražší než hodina provozu strojů starších. Aby dráhy "ušetřily", nechaly nové stroje stát v garážích a používaly stroje staré!

3. Aby se uplatnila ekonomy důsledně prosazovaná "konkurence" a "outsourcing", některé technické funkce se z podniku vyčlenily a po výběrovém řízení byly nahrazeny činností cizích privátních firem. Těm však šlo především o dosažení nejvyššího zisku v době platnosti smlouvy, nikoliv o dlouhodobou spolehlivost provozovaných zařízení.

Výčet ekonomických nesmyslů by mohl být velmi dlouhý. Náprava následků ekonomických floskulí a návrat do původního stavu je z prestižních důvodů velmi těžký.

Pevně doufám, že současná krize vnese i do ekonomických teorií a praxe trochu zdravějšího rozumu než tomu bylo dosud.
01. 03. 2009 | 21:49

F.Srbek napsal(a):

Důsledky krize z "nenažranosti" zaplatí obyčejní daňoví poplatníci. Cílem převážné většiny opatření je, bohužel, sanovat ztráty největších a nejvlivnějších bank a společností, při čemž management až na výjimky zůstává nedotčen. Něco jako osobní odpovědnost se dnes nenosí. "Superekonomové" z NERVu toho moc nového nevymyslí. Nebo snad pan Jahn navrhne něco, co by uškodilo VW? Musel by se stát zázrak, aby se urodilo. Místo toho budeme ohlupováni a balamuceni různými balíčky a pod. Poslední případ za všechny . cenová politika stítem řízeného ČEZu. Ani tam nejsme schopni, nebo nechceme něco udělat?
01. 03. 2009 | 22:03

Paterik napsal(a):

badatel:

tou "nejlepší dosažiterlnou společností" jsem mínil, že človek se jakožto živočišný fruh už nemůže stát morálnějším tvorem bez nějakého druhu genové manipulace. Sobeckost našioch genů nám už více nedovoluje.
01. 03. 2009 | 22:04

JC napsal(a):

Tak se nám zase vyrojilo sociálních enžinýrů jak by se to mělo všechno zorganizova. Já doporučuji, nechte každého, kdo má občanku a tudíž je svéprávný rozhodovat o jeho osudu.
01. 03. 2009 | 22:07

Pocestny napsal(a):

Ježišmarjá!!!
Apokalypsa se na nás zase řídí a jurodiví jsou excitováni..

Nojono, ono se to tenkrát v Branickém sklípku formulovalo o stošest, jen s tím vylézt na ulici, to se nikomu nechtělo, tak se mudrlanti svezli jako Budulínek na ocásku.

Pak jsme zažili mudrlanty při díle, prvním markantním výsledkem působení diletantů s touhle lidovou visí byl rozpad federace.

Klaus je tehdy roztrhal na kusy pragmatickou věcností strarosti o šrajtofli, která sfoukla Gabala, Chartu, prostě všechny ty "nedůvěřivé humanitní velikány", kteří dnes hlasitě krkají.

Jojo, kdyby tak přišla apokalypsa, to by lidi možná zapomněli, co jsme za břídily.....

Já to psal už minule, nejtěžší sousto je realita vlastní životní porážky.

Jojo, chtělo by to zemětřesení, aby se zase vrátil ten český sen o demokratiké průměrnosti ...

Stále se ukazuje, že ten zvlčilý systém přírodní, tak "nehumánní" ve své "animalitě", je to poslední, co nakonec funguje.

Navzdory vizionářům veřejného blaha, navzdory podnikavým politikům a navzdory všem těm, kteří ho zneužili a doufali, že Bonanza opravdu potrvá nekonečně..to padlo na řiť, protože nikdo nemůže půjčovat druhým to, co jiný ještě nevydělal.

Krutý a zlý trh je dále potvrzuje, že "what goes up must come down",

socialistické tendence "předpovídat" výdělek za účelem jeho "investování" do "společnosti" dříve než byl pořízen naopak dostávají ránu do vazu.

On totiž liberalismus je instrumentální přístup, ne světový názor.

Pokud je světovým názorem jakýsi bastard mezi řízenou a neřízenou sférou, je výsledek nabíledni.

Tím bastardem byla jednak Clintin - Greenspanovská idea "pozvednutí tříd", alternativně politika "United Colurs of New Labour, čili čirý liberální socialismus
The bottomline is, NOBODY lents money to "no cash no assets" person, unless the state approves...thats America.

UK?
How do we skin our nation off all savings?

Mortgage! Leasing!

And so we squeeze them down to last penny....

..ne, nekončí období svobodného jedince, jen zase zkrachoval pokus o veřejný blahobyt, který byl založen na teorii věčné konjunktury...

Jediné, co opravdu sledujeme, je porážka liberálního neosocialismu Tonyho Blaira a demokratické většiny amerického kongresu, která "ubránila" Clintonovic sen o "americké Evropě" až do stejného pádu na půlky, který prožívá "následník" Toniho pokusu o "evropskou Ameriku".

Jediné, co jsme poznali, je to, že "Rockfeller" si neumí hrát na socana (USA a socan si neumí hrát na Rockfellera, viz Velká Británie.

Zbývá "nasoclá pravice" (ODS, Konzervy v UK, tedy partaje, které jsou jen personálně a lobbyisticky odlišné modifikace "socialistického ultraliberalismu") a klasický bolševik - odborář, etatista.

Nezbývá než počkat, až se vymění generace, protože ta Gabalova umí leda urvat moc, pak je to blamage - to předvedli OHnutí, Modří i oranžoví.
01. 03. 2009 | 22:10

Paterik napsal(a):

Karel a Vilém:

Karel už plánje nějakou sociální revoluci... A jaká to bude, prosím? Návrat ke komunismu? Něbo jste si vybral nějakou jinou utopii? Ta argumentace Čínou je dobrá - tam není ani sociální systém, ani důchody, zato je tam politika jednoho dítěte, otrocká práce v továrnách... Inu prostě ráj. Ale mají růst HDP!

Ano oproti Království nebeskému je náš sociální systém nedostatečný. Ale každá země má takový sociální systém, jaký si může dovolit zaplatit. Žít permanentně na dluh není evolučně stabilní strategie, ale vy jinou zřejmě navrhnout neumíte. Nebo ano?

Celé mi to připomíná obžalobu zlých kapitalistů. A přitom se jich provinilo poměrně málo - možná několik stovek bankéřů a finančníků. Ale vy extrapolujete jejich zkázonosné operace na celý kapitalismus. Všichni kapitalisté jsou zloději a všichni pravičáci asociálové a vrazi dětí. Přitom já platím normálně daně a sociální pojištění, ze kterých se financují dávky těm potřebným. Ale je to marné, už jsem asociál a s tím se nedá nic dělat.

Je zajímavé, jak rychle člověka odsoudí po přečtení pár řádek. Inu, snažit se vám zalíbit není mým cílem. Přeju hodně štěstí při provádění revoluce a dláždění cesty ke světlým zítřkům!
01. 03. 2009 | 22:16

Vilém napsal(a):

Paterik
Z vašich názorů bylo vaše společenské postavení beztak naprosto zřejmé. A svou vlastní pozici si uvědomujete velice přesně - není důvod u vás předpokládat nějaké osobní nedostatky nebo porušování zákonů - nedostatky mají přímo zákony a k deficitům vede jejich dodržování. Asociální jsou instituce a samozřejmě ve třetím světě umírají ne tisíce, ale milióny dětí na snadno léčitelné nemoci, jen aby mohly firmy vydělávat. Pro vás je to skoro dokonalé, pro mnoho jiných naprosto nepřijatelné.

Zbytečně mi podsouváte utopické snahy o dokonalou a harmonickou společnost a proti tomu stavíte banální pravdu, že nějaké nedostatky budou existovat vždy, to však neznamená, že někomu nebude daleko lépe, až vám uberou privilegia. Politický vývoj k tomu směřuje.
01. 03. 2009 | 22:31

Pocestny napsal(a):

Historie krachů "the Gabal generation"

před 1968 - vše jde squěle

1968 - pád na ústa - žijeme ve světě srabů

1969 - 1988 - praktická cvičení v neviditelnosti

1988 - 1989 rok marnosti při pokusech navázat tzv. dialog

1989 - 1993 vcucnuti do stratosféry mohutným termickým stoupákem lidové přízně

1993 rok, "kdy to celé padlo na hubu" a vynořil se ďábel Klaus..

1993 - 1997 - letité hnití v mnoha podobách (OH, US, atd.)

1998 - počátek "obléhání hradu" oposmlouvou, rozpad party po různých partajích, naděje v US, která vrcholila v roce 2002.

2002 - 2004 agonie, konec Havla a jeho presidentských aktivit, konec US skrze mocenský převrat karierních hulibrků model JUDr. Němec

2006 - 2009 plíživý přechod k oranžovým.

Rudyard Kipling napsal jednu hezkou povídku, kterou Mauglí nemůže nepřipomenout

http://books.eserver.org/fi...

Gabal generation dosáhla stupně Darzee, Havel sice Naganu zahnal, alr ona ho přežila, rudé krysy jsou dál v ohrožení, jakožto i člověčí mláďata...

Kdepak, Gabal je dávno odpočítanej boxer, kterej si nárokuje "další kolo"...

Kdepak, leda nový zápas, ale od začátku, protože na statistice se to postavit nedá, s touhle serií životních knokautů těžko...
01. 03. 2009 | 22:33

JC napsal(a):

Paterik,
To jsou jen přemílači stokrát přemleného. Stále stejná písnička.
Opravdu mě mrzí, že nejsem levoun, protože už bych dávno byl na Kubě nebo v Severní Korei, abych ty jejich kydy nemusel poslouchat.
01. 03. 2009 | 22:35

shipper napsal(a):

Pocestný
A ta nová generace, to má být Sobotka, Benda, Hašek nebo Kožušník?
01. 03. 2009 | 22:39

shipper napsal(a):

Pocestný
Gabal je odpočítaný boxer, ale ta jeho nebo spíš "Havel generation" svou roli sehrála a to byste jim měl přiznat.
01. 03. 2009 | 22:44

Pocestny napsal(a):

Paterik,

nemá smysl... ti dva dopředu označí kohokoliv, kdo nesdílí jejich nenávistný mindrák, za veřejného nepřítele.

Vezměme to positvně, jest jistou známkou kvality doby, kdy tyhle splašky tečou jen místy k tomu určenými - tedy tou přátelskou a věcnou diskusí pod traktáty velikánů.

Jakmile si dovolíte pohlížet na mikrosvět zapšklých námezdných intelektuálů zvenčí, jste přirozeným terčem jejich slovesnosti.

Vřele doporučuji si neza..rat mozek touto diskusí, protože existuje přirozená čára mezi temi názory, se kterými diskutovat lze, protože jsou založeny na dobré víře a vzájemné úctě, ale tito pánové mají jed na jazyku hned ve dveřích, takže jsou hned od počátku za čaro, kde se názory odmítají a nediskutuje se...

Diskuse s "třídním kanibalem" je bezpředmětná...
01. 03. 2009 | 22:45

JC napsal(a):

shipper,
Spolu s vámi se domnívám, že zde je pocestný na omylu.I v politice zasahuje socany nenáviděná neviditelná ruka trhu.Takže pokud po Sobotcích, Bendech nebo Hašcích bude poptávka určitě tu budou i za třista let.
01. 03. 2009 | 22:48

Vilém napsal(a):

Pocestny
Zase už vidíš všude třídní kanibaly a bílé myši, a proto tak zoufale plodíš poloartikulované skřeky, jimž falešnou páteř dodávají jen laciné nadávky?

Posledně to mělo ještě hlavu a patu, progrese je neobyčejně rychlá, tentokrát je to už na hranici paranoidních perseverací a zabíhavých bludů, brzy z tebe bude poslední mohykán dokonalého kapitalismu, ale svoje historické zápasy povedeš nejspíš s lidmi v bílých pláštích. ;-)
01. 03. 2009 | 22:53

Pocestny napsal(a):

shipper
Havel a Gabal generation jsou dvě odlišné entity a kvality

Pohlédněte za záda Klausovi, jaké zrůdičky se krčí v jeho stínu!

To je pravá noblessa! Herr Waigel a spol.

No a Staník, vyčuhjící kdysi za vytahaným šosem Miloše Velikého? -)))

Ne, tohle byl tak vyhraněný trojboj, že nebyl prostor na tvorbu a zejména Havel opravdu mizernej manšaft...

Si spočítejte, kolik lidí poslal do politiky, vyrobil.... kde jsou a co dělají?
Viz Gabal...

Kdepak, tihle totiž pohrdají přízemností denní politiky, to jsou ti liberální motýli, kteří přiletěli nad barikádu kroužit s Uhdem a Kunderou...

Sláva a pocit důležitosti, ale žádné opratě úřadu a partajní ohlávky, my jsme tak "cenní" ve své ojedinělosti, že se nesmíme dopustit jiné loajality, než té k vlastnímu egu...

Bohužel...

Povšimněte si toho imanentního hysterismu, se kterým každé banální zakopnutí doby o svou nedokonalost danou nedokonalostí lidí, kteří jí žijí, se tu vykládá jako jakýsi Armageddon, jiní tu hysterizují kvůli radaru o okupaci, další tu věští Saharu vůkol a vůbec (trochu zapomínají, jak před dvaceti lety hýkali o době ledové),

je prostě vidět, že se bez hysterického přehánění dopouštíme natolik banálních úvah, že jsou bez kraválu naprosto nezaznamenány, oslyšeny, ignorovány.
Oni mají nutkavost o všem nekonečně žvanit a žvanit, ale lopata a kolo stojí....
01. 03. 2009 | 22:57

Pocestny napsal(a):

JC
poptávka po socanech je téma, které jsem dnes opravdu prvoplánově neřešil.

To s poptávkou po Gabalovi nemá co dělat.
JC, sorry, pozoroval jsem zblízka....
01. 03. 2009 | 23:01

green napsal(a):

@potrefený
nejste potrefený, že tolik vyvracíte, co je překonáno můj milý.
01. 03. 2009 | 23:03

Pocestny napsal(a):

Viléme, jak říkal Pepa - mečtrem na Kobilisy, pak 152 busem na konečnou, stojí to před branou.

Pozdravuj Davida..

Nic víc pro tebe nemám.

Tvoje výměšky musím brát jako dojezd LSD mejdanu, který trvá nekonečně dlouho.

Někteří předávkovaní upadají do komatu....bacha na to.
01. 03. 2009 | 23:04

Vilém napsal(a):

Pocestny
Škoda, že autodestrukce narcistního megalokonzumního kapitalismu už pokročila natolik, že jeho zbývající stoupenci ztratili schopnost pojednávat věci abstraktně a všechno se jim rozpadlo v osobní hádky s lidmi, kteří je ruší z libidinózního rozkladného snění, předstupně totální paralýzy, jste jako děti, které se zlobí na skutečnost a chtějí, aby pohádka pokračovala, i když už je čas dát společnost do pořádku.

Neboj se, uděláme pro vás rezervaci na nějakém ostrůvku, přeci víme, že pracovat nebudete nikdy.
01. 03. 2009 | 23:17

Pocestny napsal(a):

greene, proč teda ti velemozci cpou ty megapeníze do systému, když je překonaný????
Hoši, tenhle kotrmelec bude zapomenut, hnedle, jak se podaří zase z vás dostat všechnu cash za krámy, protože vy to jinak neumíte....

Za co jiného byste to také utratili?

Auto, chatu a dovolenou na pláži máte, je to vaše "sociální právo", tak to ale musíte uživit.

Vaše brekoty o třetím světě mne opravdu rozesmívají - kdy se v Asii měli lépe než v posledních dvou dekádách...

Měli se o to lépe, o co neschopnější byl zbytek třetího světa se civilizovat - latinská socialistická revoluce po pádu diktátorů skončila všude bankrotem, v africe využili boom na přezbrojení dělnictva z mačety na erpégéčko a kalacha, tak se holt bubáci místo kšeftu či roboty radši houfně vyvražďovali....

Jediné, co je tu k smíchu , je ta otočka na obrtlíku - před rokem 2006 naši socané postaru rozhazovali se slovy o hojnosti a růstu, kterým se křižovali jako rytíři socialismu, po tom roce křižovali "protilidové" tažení našich nacionálsocialistů v modré, ale těď tu ryčí jak blbě picnuté sele cosi o obětech a nespravedlnosti....

A eurokorporáti už si mnou ruce, jak pracující lid zase zasponzoruje firmu OPEL, GM, Ford a naši humanisté hýkají hrusou, místo aby se tiše smáli, když ve všech místních automontovnách najíždí plná výroba....

Nene, jediné, co končí, je Blairo - Špidlovská lež, že "zdroje tu jsou"....

Rozdíl mezi socanem dřevním a New Labour je rozdílem mezi etatismem těžké redistribuce, který zkolaboval se Schroederem v Německu a New Labour politikou "řízené spotřeby" úspor, čili místo úspor generujme daleko vyšší dlužní úpisy a "společenské náklady", které vnutíme lidem....
01. 03. 2009 | 23:20

Pocestny napsal(a):

Ne Viléme, jediná budoucnost, o které se má smysl bavit, je ta kde "reprodukovanou pravdu", kterou jako natrávenou kaší krmíte duchem nepoznamenané, jejich masami se zašťiťujete vy a vám podobní, nahradí osobní poznání a postoj na něm založený...

Čili jedinou budoucnost vidím v posílení demokracie přímé.
K tomu ale nedojde v situaci, kdy občan je nic, pokud není součástí nějaké mocenské tlupy.

Těch minulých dvacet let bylo marných v jednom podstatném - nezměnilo to našince z ovce na občana, který si každodenně brání svou svobodu už tím, že za sebe nenechá myslet a mlubit ty, kdo z toho žijí....

Tak není divu, že se to tu hemží kandidáty na pasáka....

A koho bys kam zase zavíral, a kdo tě jmenoval soudcem či lépe žalobcosoudcokatem?

Drž se zpátky, žvanile, mám dva historické důvody tě vzít vážně a dva malé důvody proto, aby začalo jít o život právě ve chvíli, kdy někoho "vyzveš", aby konal.

Najednou zjistíš, že jsi v tom úplně sám, protože tě prostě ulovím dříve, než seženeš někoho, kdo to pro tebe as za tebe udělá..

Na ulici by ses mi nepostavil, to víme oba...-)

Tak buď hodnej, než mne začneš zajímat..-)
01. 03. 2009 | 23:36

Ládik napsal(a):

Stres z nejisté budoucnosti... to je pro OSVČ denní chleba. Krize nekrize. Sebezáchovné reakce se změnily v ustálené stereotypy jednání. Největším nepřítelem je stát - a jeho vlády bez koncepcí. Stát neví, co chce, jednotlivec ano.
01. 03. 2009 | 23:56

kočka šklíba napsal(a):

Pocestný, přebrodivši se Vašimi větami(nebo že by traktáty ;)), zaujaly mě dva odstavce v posledním příspěvku 2. a 3. o přímé demokracii a ovcích. To je přesné, ano,o tom má smysl se bavit a něco s tím dělat, to je vlastně podstata všeho.

Nějaké osobní napadání a odsuzování lidí, ať generační(Vámi oblíbené), nebo jejich smýšlení, nemá cenu. Hádat se zda pravice nebo levice, prosím, oba směry mají své přednosti a nevýhody pro různé skupiny občanů, ale podstatné je, aby občan nebyl "nic" a nebyl "ovce". Jenže k tomu je potřeba mnoho a mnoho podmínek a práce a je to na nekonečnou debatu, jak toho dosáhnout.
02. 03. 2009 | 00:03

sasa napsal(a):

Pocestny: nevyhrozuj, radsi se pojd bavit o skutecnych pribezich. Je pravda, ze byla hypotecni krize, ze lidi davali skutecne veci za cisla v pocitaci? Proc to delali?
02. 03. 2009 | 00:04

Jan Vaculík napsal(a):

To, co si lidé přáli na počátku roku 90, nebylo nic až tak neznámého: chtěli prostě jen režim, který dobře fungoval v celém světě na západ od našich hranic.

Ovšem teď - Bůh nás chraň před něčími projekty, jak by měla vypadat příští společnost!
Český člověk má nedůvěru ke swapovým derivátům a jiným finančním hrám typu letadlo, a krizi nezavinil. Dovedli jsme se vypořádat s útlumem těžkého strojírenství a posunuli jsme se směrem k těm autíčkům, protože tam byl prostor. Že ty autíčka půjdou do kelu jakožto věc z velké části zbytná, to se dalo tušit, ale pár let nás to živilo a dost jsme se na tom naučili. Zčásti se to ještě trochu vráti, zčásti už ne, ale není pochyb, že svůj prostor si zase někde najdeme. Jenom nesmí stát inisciativní a tvořivé lidi zbytečně drtit, a v tom smyslu je baliček NERVu docela na místě.

Jiná věc je, jestli to naši ouřadové zvládnou. Ano, PRO NĚ by se to mělo stát otázkou dalšího bytí a nebytí a za neschopnost by měl hrozit válečný soud. Když už pan Gabal vytáhl vzpomínky z r.1990, tak se sluší připomenout, jak náhle tehdy spadla z nebe malá privatizace a jak se dřívější komunistický aparát naučil ji zúřadovat. Prostě se báli o fleky. Tak proč dneska nevyhlásit pro úředníky třeba i stanné právo...
02. 03. 2009 | 00:56

kočka šklíba napsal(a):

Jane Vaculíku, ale co myslíte těmi iniciativními a tvořivými lidmi? Tedy mně je to jasné, jenže vypadá to, že zatím tady byla a je ta největší svoboda ne pro tvořívé lidi, ale pro lidi bezcharakterní, s ostrými lokty a ty tvořivé lidi pouze zneužívající. A iniciativní byli tito lidé pouze a jenom v tom, jako zneužít, využít a mnohdy porušit zákony a okrást a obohatit se, nic víc. Ano, já vím, že je zde dost lidí podle Vašich představ, ale nemyslím si, že zrovna tihle lidé jsou mezi těmi našimi "úspěšnými". Bohužel.
02. 03. 2009 | 01:42

Seeker napsal(a):

Badateli:
Vaše poznámky a postřehy čtu vždy se zájmem, a to jak pro jejich na těchto blozích bohužel vzácnou uvážlivost a informovanost, tak i pro jejich vysokou kultivovanost. S tou teoretickou sociologií jse mne nicméně poněkud překvapil. Čím se zabývali E. Durkheim, M. Weber, T. Parsons, C.W. Mills či A. Giddens ne-li právě
"teoretickou sociologií"? Podobně bych si troufal tvrdit, že je tomu u věd národohospodářských, kde obor tzv. "politické ekonomie" bych považoval za synonymní s oblastí jíž byste mohl nahlédnout coby "teoretickou ekonomii". Váš názor?
02. 03. 2009 | 01:56

Jan Vaculík napsal(a):

Kočko Šklíbo,
pracuju v průmyslu, mým oborem je senzorická technika a tak se na naši firmu dost obracejí lidé, kteří se pouštějí do nějakých inovací. Pohled z mé vlastní zkušenosti je o mnoho optimističtější, než ten, který člověk získá z tisku nebo z TV zpráv.

Zkuste někdy projít české firmy třeba na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, ale třeba i na jakékoliv jiné výstavě. (Ano, můj údiv vzbudil například i knižní veletrh.) Užasnete, jak velký je tady tvůrčí potenciál!

Mohlo by se zdát, že třeba ten automobilový průmysl tu dělají dvě velké firmy. Ale není tomu tak, jsou to tisíce firem, a většina z nich dělá jen pár hejblat... Nebo si zkuste nechat vypsat, jaké všemožné firmy vznikly na půdě (a hlavně asi na základě odborného potenciálu) bývalé Tesly v Rožnově. Opravdu není na místě v každém podnikateli vidět hned podvodníka.
02. 03. 2009 | 02:11

LubošM napsal(a):

Podstatnou pravdou a příčinou této globální krize je:

- Nejbohatších pár procent v USA a částečně v Anglii zase hraje svůj poker. Obrovská monetární expanze za posledních 5 let Greenspana tzv. léčená jěště větší expanzí na Bernankeho není náhoda nebo z nedostatku pozornosti Fedu

- ti, co si v USA vzali hypotéku na kterou stěží dosáhli nejsou ani těmi hlavními ani podstanými viníky, ale většinou také obětmi

- zaplavování světu zelenými papírky zvanými americký dolar má za cíl jednat úřetně vytvořit dojem, že v USA je hodně majetku, prívě cestou inflací zn´ásobených cen domů, že to vše může fungovat jako kolaterál k další expanzi úvěru a dalšímu okrádání světa měnou, kterou si USA samy jako jediné tisknou.

- znehodnocovanými dolary vlstně ČLR a exportéři do USA zčásti dávají své zboží USA zdarma, ke škodě svých vlastních zemí. Stejně tak znehodnocování dolaru znamená, že třeba válku v Iráku platí svět, který je nucen na obchod užívat stále víc stále víc znehodnocovaných dolarů.

Strýček Sam, využívá a zneužívá svého poválečného monopolu a dominance, vystupuje jake dobrák, ikdyž po desetiletí nemá žádné problémy udržovat nebo dosazovat k moci nejhorší diktátory, hlavně když umožní těžit suroviny, hlavně naftu nebo jinak být strategicky pod palcem.

Tato krize začala tím, že ČLR zpomalila nákup amerických cenných papírů, protože USA jsou, technicky a fakticky zbankrotované, nikdo si nemůže myslet, že ty obrovské dluhy nějak zaplatí. Proto Fed musel o něco zvýšit úroky, což spustilo zvýšení úroků na mnoha stávajících amerických hypotékách a pak jejich nesplácení a tak dále.
02. 03. 2009 | 02:13

VenDa napsal(a):

Vaculk

vidí tvořivé lidi na velethu, co vyrábějí hejblata

Nu, já vidím supúergaunery Klausovy české cesty privatizace, vytunelovaná ekonomika a její potenciál a zbívající konglomeráty, jako J&T, jako typické Klausovy tak milé "domácí kapitáloví skupiny" jen dále "strategicky" rozprodávající zločinecky manažované holdingy.

Minulý měsíc, když se v soudu v USA Respektu podařilo záskat doporuřující dopis tajemníka Klause azerbajžánskému prezidentovi, že pirát z Prahy je košér, že se zasloužil v jeho republice a podobné dokáže i u nich, TV ukazovala Klause, jak v nějakém proslovu krátce po útěku Koženého z ČR je opravdu, ale opravdu zdrcen, že tak kvalitní kapitány průmyslu, hvězdy oněch domácích kapitálových skupin nepřející a zavistiví, socky z jeho republiky vyhánějí.

Pravdou je, že jak kštice, ne crue cut, tak sako a kravata Klause nebyly tehdy sofistikované tak jako dnes, ale jeho podivné představy kdo je podnikatel a kdo je užitečný přetrvavají.
Takže ano, plno podnikatelů se snaží, ale třeba právě díky Klausovi, jeho morálnímu nihilismu, výrokům a jednání, i v osobním životě, jeho nezákonnému melouchaření vystupováním za úplatu v cizině, je pro poctivé podnikatele a zbytek spolčnosti o něco těžší být poctiví.
02. 03. 2009 | 02:25

kočka šklíba napsal(a):

Jane Vaculíku, ale to jste špatně pochopil, samozřejmě, že je zde mnoho lidí, podnikatelů, kteří jsou tvořiví, iniciativní. Můj manžel spolupracuje s mnoha takovými lidmi, firmami. Ale i tito lidé by mohli vyprávět o korupci, o porušování zákonů a klientelismu. Oni se sice prosadili, ale nebýt těchto negativních jevů, které jsou u nás všudypřítomné, pak by právě tito lidé byli mnohem dál a vůbec, podnikatelské prostředí a podnikatelé by byli vnímáni úplně jinak.

Právě to je hrozné, jací "podnikatelé" jsou prezentováni jako úspěšní, jeden rok celebrita, další prověřování jeho aktivit, další rok nelze dokázat, další osvobozen, vždyť to tu máme celých 20 let. A ti, kteří opravdu podnikají a tvoří jsou denně vystavováni jednak nesmyslné byrokracii a jednak "nenápadným" výzvám k , no vždyť víme.

A jak napsal Ppocestný, pokud nejsou členy nějaké tlupy, mají dost často smůlu.

A ti nejbohatší členy tlupy rozhodně jsou.
02. 03. 2009 | 02:31

student napsal(a):

"Neschopnost státu řídit složitější projekty se ukazuje i ve způsobu, jakým řídí veřejné soutěže a tendry. Tím, že nesmyslně trvá na nejnižší ceně i na úkor kvality, vydává se do rukou amatérů z laciných končin."
Jinými slovy.Na nejvyšších místech nemáme odborníky, kteří rozumí věci, ale pouze jednoduché účetní. Dokáží akorát srovnávat dvě hromádky.
02. 03. 2009 | 06:44

shipper napsal(a):

Pocestný
Podle mne odpovídá současná politická garnitura přesně stavu voličstva i s tím procentem lobotomiků, ploskolebců a českých "sviní", abych použil váš slovník. A současná vláda je ta nejlepší jakou jsme kdy měli. Jak obtížné je zachovat si v současné politice tvář je vidět na "knížeti". Obměna generací skutečně pomůže, jen musí nejdřív proběhnout u voličů. Jistě jak píše Kočka Šklíba, všichni jsme mohli být mnohem dál a všechno mohlo být úplně jinak, jojo kde já mohl být, ale jak to udělat...
02. 03. 2009 | 06:52

Pepa Řepa napsal(a):

Je to jako se sexem

What goes up must come down
spinning wheel got to go round
Talking about your troubles it's a crying sin
Ride a painted pony
Let the spinning wheel spin

You got no money, and you, you got no home
Spinning wheel all alone
Talking about your troubles and you, you never learn
Ride a painted pony
let the spinning wheel turn

https://www.youtube.com/watc...
02. 03. 2009 | 07:06

Pepa Řepa napsal(a):

Nedělal bych si z Nervu nervy

Someone is waiting just for you
spinning wheel is spinning true
Drop all your troubles, by the river side
Ride a painted pony
Let the spinning wheel fly
02. 03. 2009 | 07:11

Rumcajs napsal(a):

Dnešní svět si jde jakž takž svobodnou cestou. Jeden do leva , druhý do prava. To se ale některým nezdá. Už mají zase tu svou potřebu jednotné ideologie.
Asi je ruší nejednotný krok.

Tato krize je dobrá na to, že psychopati typu "Vilém" třeba vylezou z děr a bude možnost si to s nima vyřídit nesametově a jednou provždy.

Konečně budou zločiny komunistických masových vrahů potrestány!
02. 03. 2009 | 07:15

Matylda napsal(a):

Pro bigjirku:
Dle způsobu vaší diskuze jste spíše smalljirka.
02. 03. 2009 | 07:49

Spokojený napsal(a):

Je to dobrý, Ivan Gabal se mýlí velmi často:
naposledy: 20.02: Summit EU-USA nebude v Praze
Autor: Ivan Gabal.

Proč asi?
02. 03. 2009 | 08:52

PŘ napsal(a):

Pepa Řepa se naučil anglicky. Nebyl jsi s Klausem v roce 1985 na stáži v USA? nebo se jen vytahuješ, opsal sis něco a našprtal?
02. 03. 2009 | 10:02

PŘ napsal(a):

To Pepa Řepa:
No magic but hard work makes us special.
Remember dear stupid.
02. 03. 2009 | 10:05

Paterik napsal(a):

Vilém:

lidé ve třetím světě umírají hlavně kvůli neschopnosti a zkorumpovanosti jejich vlád, kreé jim nejsou schopné zajistit základní potřeby. Zimbabwe - to je skvělá země, tam byste se měl podívat, jak vypadá nemorálnost, dřív než odsoudíte celou evropskou civilizaci. Nic není dokonalé a spousta věcí se dá zlepšit. Ale určitě ne planými řečmi. Rozvojová pomoc nezřídka končí v kapsách mstních úředníků a politiků, často se za ně nakupují zbraně, které působí ty hrůzy, které vás tak rozhořčují.

Znám takové lidi, jako jste vy. Potřebují kolem sebe vidět jen mravní bahno, aby si tím sami pozvedali svůj mravní kredit.
02. 03. 2009 | 10:06

Jan Vaculík napsal(a):

Kočka Šklíba

Máte pravdu, já to samozřejmě taky vidím, že když je člověk poctivej, tak se pachtí a žije víceméně z ruky do huby, ať už se jedná o zaměstnance, OSVČ nebo firmu. Jenže nakonec je to tak, že to, co je kolem nás uděláno, by bez té poctivé práce nebylo.

Mně někdy mrzí, že veřejné diskuse se pak vedou v duchu, jako kdyby poctivých podnikatelů byla zandbatelná menšina.

PS
Ono žít (aspoň) z ruky do huby taky vůbec není špatný, jenže třeba zrovna v této situaci člověka pak mrzí, že nemá odložených pár miliónů stranou, aby mohl investovat do nových výrobků, do hledání nových příležitostí, vyrovnat částečný útlum ve vlastním odbytu a zároveň ještě pokrýt finanční propad způsobený neplatiči.
02. 03. 2009 | 10:34

jogín napsal(a):

To Vom a Badatel: Aplikace teorie her v ekonomice vyšla, v knížce dov. Valenčíka. Závěry jsou nemilé. Vždy dochází k vytvoření koalice neschopných.
02. 03. 2009 | 11:10

Nuba napsal(a):

Milý pane Gabale,

Ekonomové jako poradci snad byli a jsou součástí každé vlády.A všichni vidíme, kam to dospělo. Důvěru k nim, jako nějaké elitní skupině, která nás má spasit, rozhodně nemám. A to ani v případě, že součástí toho našeho NERVu je vícesložkový, přímo vrstevnatý zdejší bloger pan Sedláček .

Tito odborníci poměřují kvalitu života evidentně špatně stanovenou prioritou. Urputně chtějí za každou cenu zajistit kvalitu a hodnotu lidského života natištěnými papírky krytými žlutým lesklým kovem. To je možné však pouze částečně nebo dokonce vůbec.

Jsou důležitější segmenty štěstí a spokojenosti, pro ekonomy nezhodnotitelné, nehmatatelné, iluzorní, nepochopitelné. Pokud si připustíme, že ta nejvyšší hodnota v lidském životě je to zlaté tele, tak jak nám to neustále ekonomičtí analytici rvou do hlavy, tak tu máme, pohádkově vyjádřeno, vládu prázdnoty, tuposti a nicoty.

Ekonomové proto obecně ne. Ti již dokázali, že to dokážou - krásný slogan. Jsou většinou profesně deformovaní. Stačí pohled na bratra Kalouska. Opravdu prototyp křesťanského demokrata oplývajícího láskou k bližnímu, hned na první pohled a poslech patrné. Ani se nedivím, že lidovcům padají preference.

Dříve projde velbloud uchem jehly nežli boháč do království nebeského, co na to, bratři v Kristu ? Nějaký renonc v aplikaci myšlenky do praxe. Nemluvím o rovnostářství, ale o důstojném životě pro všechny, kteří si to zaslouží. A to především poctivým a spravedlivým srdcem, pracovitýma rukama a kdo na to má shůry dáno i chytrou hlavou. A to platí bez rozdílu pro všechny, ať jsou nebo nejsou kryti žlutým lesklým kovem.

Souhlasím s panem Sedláčkem, který na radiožurnálu řekl něco v tom smyslu, že tato krize by měla být využita pozitivně ke změně chování. Lidi jsou vytočení konzumem do vrtule. Ten meandr, ve kterém teď plaveme, nikam neústí a strašně zapáchá.

Amen
02. 03. 2009 | 11:39

Vilém napsal(a):

Paterik
Případ Zimbabwe je vhodný hlavně k ilustraci úděsného pokrytectví západu. Když v sousedním Mosambiku vypukly nepokoje kvůli hladu, západní média a politikové o to neměli zájem, protože tam není protizápadní vláda. Zato Zimbabwe má sloužit jako strašák proti každému, kdo není oslněn západními investory, a vláda tam samozřejmě může za všechno, od sucha až po AIDS.
02. 03. 2009 | 11:56

Pocestny napsal(a):

shipper , šklíba a spol.

Vážení, dokud bude "váš" politik bližší než "cizí" spoluobčan, nikam se nehneme.

Dokud se lidé nenaučí to, co má v sobě každý "kletý hrabivec", čili neutuchající snahu prosadit prostředí, které je příznivě naladěné rozvoji, prostředí, kde občana stát nebude omezovat a regulovat tam, kde je to zbytné a kontraproduktivní, ale naopak toto prostředí svými principy ochrání před extremisty, kteří potřebují k růstu to šedé pásmo ve stínu státu.

Za posledních dvacet let se tu oddělili "podnikatelé" s přízní eráru a lidé, kteří bez jeho pomoci a někdy přes jeho odpor vybudovali cosi, co jedny živí a druhým dobře slouží.

Vzniklo pravidlo - "kde je stát, tam je korupce", to pravidlo platí, ať chcete nebo ne a platí proto, že státní zaměstnanci a jejich podnikatelské ovečky jsou v podstatě beztrestné....

Chcete víc? Tak se nevracejte ke kolektivistické kaši natrávenin, ale dál postupujte ve svém lidství, to znamená donuťte své bližní, kteří stát personifikují k loajalitě, k vytvoření právního a ekonomického rámce, který bude platit pro všechny a bez vyjimek.

To je ten základní zádrhel naší doby - zákony platí jen pro ty, kteří před nimi neumí kličkovat, původ bohatství se neřeší, takže majitel nevěstince je podnikatel jako každý jiný....

Cítíte sami, že to hlavní, co nám chybí, je obecná morálka, která většině zabraňuje otevírat dobrodružství na hraně zákona.

To je následek čtyřiceti let, kdy morálka byla to poslední, co se vyplatilo.
02. 03. 2009 | 12:02

Pocestny napsal(a):

Nubo, to je ale pouze a jenom v lidech....

Konzum byl pochopitelnou modlou, po letech "strádání" prostě vrcholil materialismus...

Jestli se opravdu má něco stát, tak nejprve vytlačte ze srdcí lidí ty negativa, kterými je naočkoval komouš, dále vytlačte ze společenské diskuse extrémisty a osoby, které zastávají zištné posice a hlavně hledejte stimul, který dnešního konzumenta zvedne od televize k nějaké lidské činnosti...

Doba činí z většiny pasívní diváky. Jde o pohodlnost, jde o lenost, jde o propad do pouhé živočišné vegetage a hromadění bezcenných krámů, které už dnes mají pro mnohé větší váhu než vztah, domov, rodina.

Jak říkám, občanská společnost je společností s hustou sítí partikulárních VEŘEJNĚ (ne osobně) prospěšných zájmů, které dohromady tvoří tu pavučinu, které se říká společnost.

Dnes místo toho vidíme tlupy vlajkonošů, narcistní intelektuály, kteří opovrhují vším, co nevyšlo ze školní škamny, narcistní Harpagony, kterým stačí "dělat prachy", společnost jako taková neexistuje, je tu jen erární štemplkratura a politické falangy.

To není společnost.

Zde společnost vytváří partaje, ne lidé, zde stát a partaje zkoušejí definocvat takový režim, který pracuje pro ně.

Je prostě čas zase donutit tyhle lidi, aby přestali komandovat a začali sloužit.
Jinak dopadneme jako Frantíci.....
Pozorujte Sarkozyho, to je model buzeranta na úrovni, nikdo z těch, kdo ho o hlavu převyšují, mu "ani po kotníky nesahá"...

Kdepak, při náší velikosti a povaze je Swiss systém jediným možným. Kdybychom se k němu uchýlili tenkrát, kdy Beneš přišel s národním socialismem, vyhli jsme se bezpečně všem těm hrusám, kterými jsme v minulém století prošli...

Vraťme se ke kořenům republiky, to nebyl režim nacionální ani etatismus, to byl ve své půvopdní myšlence stejný nápad, jako je dnešní EU.
Učme sez chyb, které jsme my Češi vŘČS nadělali, uvidíme, že frankoněmecká EUropa Lisabonského typu bude jen další RČS - sice teoreticky "pro všechny", ale prakticky pro všechny, kteří se nechají exploatovat bez práva na participaci na samosprávě.

Nenechme se opět strhnout masou mainstream, chraňme diversitu nejen názoru , ale i životní praxe, ovšem ustanovme hranice, za kterými se bude nemilosrdně trestat.
02. 03. 2009 | 12:22

Ben napsal(a):

Pocestný,
dovoluju si zareagovat, i když je to adresováno Nubě,
na něco, co tady píšeš se dívám jinak, ale velká část Tvého psaní je pravdivá. Alespoň si tak myslím. To vidím i já, kolik z nás vidí jen materiální stránku života, chce víc než má soused a na důležité životní hodnoty už není čas. Bohužel.
No, a ty máš recept jak vytlačit z lidí ta negativa, ten bolševismus, který ať chceme nebo ne je tu pořád? Myslím si, že ani ty nevíš jak. Je to na delší dobu než jsme si před těmi dvaceti lety mysleli. Zase píšu, bohužel.
Ale nejsem pesimista, nemysli si, pořád mám naději, že i já ještě zažiju lepší časy, alespoň trochu takové, které jsme si před těma dvaceti mysleli, že budou...
02. 03. 2009 | 13:00

Nuba napsal(a):

Pocestný - téměř ve všem s Vámi souhlasím. Víte sám nejlépe, že ryba smrdí od hlavy a vzory táhnou.
Jak se zbavit zástupu nasmrádlých sardinek čekajících na funkce ale nevím. a to ať v oranži nebo azuru.
Na polemiku vzhledem k EU s Vámi nemám, takže ji nepovedu. Samozřejmě Váš kritický názor nesdílím, patřím spíš k eurohujerovcům. Chci věřit tomu, že potíže jsou počátkem každého porodu něčeho dobrého. A držím tomu palce. A věřím, že konečně alespoň tentokrát přes hubu nedostanu.
02. 03. 2009 | 13:02

shipper napsal(a):

Pocestný
Největší problém - obecná morálka - souhlas
Důsledek 40 let - souhlas
Pokud je každá nová generace lepší než předchozí, kde je problém?
Spoluobčany v ČR si nevybíráme, na Swiss zapomeňte.
02. 03. 2009 | 13:11

Pocestny napsal(a):

Bene a všichni, kdo se toho dotkli, jedna všetečná otázka -

Cítíte po těch patnácti letech ten kvalitativní pád z mentální posice Čechoslováka na posici Čecha?

Vy necítíte, jak jsme pádem do malosti Česka upadli i do "maločeských poměrů", které poprvé karikoval už Havlíček a později Hašek?

Upnutí se k "myšlence národní" je hrozný krok zpět, místo do 21. se vracíme do 19. století, zase tu zavládá českoněmecká animosita, zase zabředáme do malosti dané naším rozměrem geografickým i duševním.

RČS byl pokud o "nadnárodní" občanské zřízení, který byl hned v zárodku zlikvidován Benešovým velmocenským českým šovinismem, dokud se nevrátíme k myšlení, že musíme denně překračovat rozměr své společnosti, abychom dosáhli togho evropanství, je něco geneticky špatně.

Už od roku 1945 neděláme politiku PRO NĚCO, ale PROTI NĚKOMU.

Končí to tím jiráskovským slepým koutem "proti všem".

Přestaňme dávat priority pokusům o boranu před.... nahraďme to pokusy o něco, protože nejlepší obrana je útok.

Na závěr jedno základní pravidlo anglosaské obchodní kultury:
Ten, kdo tráví více času pomluvou konkurence, než chválou vlastního produktu, kšeft nikdy nedostane.

S tím, že svou propagaci začnete osočováním okolí se nikdo nikam nedostane.

Bylo by fajn, kdyby si každý z nás uvědomil toto pravidlo, protože pokud tu mnozí otevírají diskusi výpadem či vyslovením podezření o původu, povaze a záměrech oponenta, okamžitě se tím vyřazuje z diskuse.

Bez urážky, Nuba je příkladem, šklíba také, dámy prostě mají pocit, že bohatí se musí nějak ospravedlnt, protože přirozeně je považují za zloděje.

To je nemocné, perversní a nespolečenské, protože pokud jakákoliv diskuse začíná tím, že se jedné straně napálí do tváře "nevěřím", znamená to okamžitě pro druhou stranu "nestojí za slovo"....

Zároveň, nelze naše vlastní kotrmelce omlouvat ještě většími chybami jinde. Pokud se zde lidé jednoznačně nepostaví zvykům a pravidlům bolševismu, která dodnes se svou fatalitou pro společnost přežívají, je veškeré to útočení na druhé naprosto směšné
02. 03. 2009 | 14:50

Pocestny napsal(a):

Na závěr se dopustím jisté blasfemie na leičáctví....

Pokud vezmu ty pomluvy i pravdy o ODS jako jisté orákulum, tak tu máme (dle mínění mnohých) bandu patologických grázlů...

Proč ta protistrana je tak podobná??

Proč , když tu máme ty "modré nelidi", socané jsou ještě horšími zrádci svých mas? Proč vidíme "hlasatele lidové spravedlnosti", jak pasou kurvy, jak s kurvami besedují o "aktuálních otázkách rozvoje socialismu"? Proč existují v řadách těch, "Kterým jde o lidi" typy jako Tvrdík, Palas, Mrština, proč se vždy dozvíme, že každý socan si nechá svou "lidovou činnost" rád zaplatit jako Egon Lánský, proč naše levice osm let žvanila a neudělala ten základní krok, který by udělal každý lidomil - tedy mohutnou reformu a investici do vzdělání, proč to newní levice, kdo tlačí wohnouta do školy a snaží se mu vysvětlit, že automechanik a kadeřnice opravdu nejsou "životní výhrou", že hledat život, kde se málo dělá a hodně lže a krade je porážka....???

Proč tu nasazujeme rohy oposici, místo aby každý umyl řiť těm svým?

Proč tu lidé volí "zástupce lidu", kteří sice trpí levicovou retorikou, ale jakmile jsou vystaveni the opportunity, chovají se hůře než "klasický ódéesák"?

Copak modely typu Ráth, Tvrdík, Paroubek jakkoliv ztělesˇnují "zájmy lidu"?

Socialismus je dle mne ještě větší pohádka, než náboženství
02. 03. 2009 | 15:04

Jakub napsal(a):

Za "k smrti ukontrolujeme ty, kdo měli smůlu a podporu získali" dík!

Jinak souhlasím že musí dojít k přehodnocení ekonomické strategie. Nekonečný ekonomický růst je nesmysl (množství zdrojů a koneckonců i lidí je omezený).
02. 03. 2009 | 15:08

Pepi napsal(a):

Dnešní hospodářská krize je krizí předlužených USA-bank a krizí z nadvýroby, kterou nelze prodat už ani na dluh. Ukázkou jsou USA, kde jsou už nevratné dluhy, které měly zachovávat nadvýrobu.
Nelze stále robotizací vyrábět více a více, to co už lidé nepotřebují a na co nemají.!
A také je to krach důvěry v systém, který odkládá řešení stavu (nedostatek peněz v cyklu výroba-spotřeba) dalšími dluhy na zítra.!!
02. 03. 2009 | 16:12

Nuba napsal(a):

A tak kde kdo tady každému a všichni sobě navzájem cpeme svoje nervy a tak přidám k tomu jeden svůj vlastní maličký

Já jsem ten zajíček nešťastný,
svítil mi měsíček přejasný,
utíkám k lesu, celý se třesu,
co já si ubohý počít mám,
kde já svůj život dokonám.
Sednu si v jeteli na kraji,
poslouchám, kde ti psi hafají,
běží-li ke mně, hrkne to ve mně,
honem zas běžím po stráni,
koukám si život zachránit

To víte, není nerv jako NERV
02. 03. 2009 | 16:47

Ben napsal(a):

Pocestný,
:-), to jenom k Tvé poslední větě - on už tu byl a myslíš, že jsme se měli pohádkově?
Anebo jsi myslel nějakou od O.Wildeho, u těch, když jsem byl malý, mně také vždy běhal mráz po zádech.
02. 03. 2009 | 20:53

Pocestny napsal(a):

Ne Bene, socialismus byl po válce v západní Evropě, myy jsme tu měli mongolský zvěřinec.

Wilde nechme stranou, tohle byl klasickej Erben

U lavice dítě stálo, z plna hrdla křičelo....
02. 03. 2009 | 21:08

slav napsal(a):

Mám takový dojem, že do mongolského zvěřince nás cpe Klaus. Amerika je ten nejmírumilovnější stát na světě a taky dělá chyby. Rooswelt moc nevěřil že s Japonci si poradí McArthur, Woolsey a stateční vojáci proto Rusům za pomoc přislíbil že do politiky středoevropských státu se 300 let nebude míchat a ponechá zde ruský vliv. Tedˇ když je vše možno dát pořádku je tu nějaký namyšlenec buďto tam vůbec nechce, když tam jsme tak honem reformovat, ale jinak než všichni ostatní. Politika se dělá postupnými kroky nejprve upevním své postavení a pak se pokouším prosadit své zájmy. Co je Klaus podle vás p. pocestný levičák, pravičák.
03. 03. 2009 | 07:43

Pocestny napsal(a):

slave , nebuďte zbytečně politickej,
když je někdo blázen, je jeho politická stace irelevantní
03. 03. 2009 | 08:20

Milan Bukovecký napsal(a):

Vážený pane Slav,

nemůžu číst, že Amerika je ten nejmírumilovnější stát na světě. Něco takového říci o globálním gangsterovi, kterému svět platí za jeho války. Celé ty jeho odposlechy a fašismus, který napodobujeme. Farizejská Amerika a její planetární zlodějina s našimi dluhy. To není o Rusku a jeho imperializmu, to je o Americe a našem zklamání.
A Klaus? Starý samec, který čelí útoku tvrdého jádra Koloušků. Myslíte si, že kdyby byl tak blbý, jak myslíte, že by byl tam kde je? A Koloušci Neználci? Ty patří zřejmě ještě pořád do ohrady.
Čechy krásné, Čechy mé
03. 03. 2009 | 09:51

slav napsal(a):

Amerika se do žádné velké rvačky nehrla, nic vám nebrání řící vychytralost. Hodně se vyčítá Jugoslavie tam nechtěla válčit ale zastavit, Miloševič měl ultimátum mohl využít jinak než zatvrzelým postojem a čekáním že se neodváží. Že tomu předcházel nějaký masový útěk albánců asi všichni zapomněli. Řešilo se to dost dlouho Srbové možná nějaký dolar i vzali že to vyřeší a nechtějme od US že pořád budou vyšetřovat nějaké okopávání nohou od nějakých malých jardů. Jestli má někdo právo na mezinárodního četníka tak je to USA, když je velký průser každý čeká zásah. To co jsem řekl že Rooswelt chtěl válku ukončit rychle a podcenil vlastní síly na tom trvám, bohužel jsme to obesrali my. Jinak si myslím že silný prezident v USA je něco jako monarcha na dvě volební období. Ono je třeba to pitomé handrkování přiskřípnout a ideálem by byl evropský prezident na max. 2 volební období.
03. 03. 2009 | 10:46

Milan Bukovecký napsal(a):

Vážený pane Slav,
ano, všechny ty staré pravdy jsou pravdy. Ale pravda je také, že když Clinton strčil doutník do vagíny Moniky Lewinské a zapálil si ho, začal pád Ameriky jako hegemona.
Aby ho nevyhodili, musel něco úžasného udělat. Bombardoval Jugoslávii. Tak proto a ne jinak.
Když Bush 2x podvodem získal prezidenta, pád hegemona pokračoval. Všichni ti jeho drzí ambasadoři, nejen ve Východní Evropě se roztahovali a roztahují. Mysleli si a myslí, že jsou v banánové republice. Připomínají duchy navoněné Rusy a jejich bachyně. Zatočila se nám hlava z těch jejich bílých zubů a pornografie. Začali nás učit, co už dávno umíme, udávat. Přivezli k nám ekonomickou idiocii stroje na peníze. Rozbalili svůj VUML. Přeji Vám, abyste rychle prozřel. Nic ve zlém, Váš Milan Bukovecký
03. 03. 2009 | 11:40

slav napsal(a):

Já tady nechci být nekritický obdivovatel ale za sebe vím, že chci patřit do západního světa. V tomto světě nějaké zkoumání slavných nehraje roli, tady jde spíš o prachy. Třeba jsem někde četl charakteristiku na Nixona
křivák s uhýbavým pohledem. Myslím že tehdejší RP charakterizovalo jeho nedobré vlastnosti, tím že na západě vlastně není nic dobré ale s Leonidem Iljičem podepsal nějaký SALT tak se s nim dá mluvit. Já věřím v něco co pomalu nikdo nevidí a mnoho lidí je přesvědčeno, že to vůbec není, duši (individuální národní třeba i zvířecí) Ta naše národní patří na západ, sami jsme to cítili, od mnoha lidí jsem slyšel, trochu špatně jsem se narodil, mělo to být více na západ. Shůry to bylo vyslyšeno, nezkazme to a nenechejme to zkazit.
03. 03. 2009 | 13:51

Ing. Jiří VLK napsal(a):

Souhlasím s autorem článku, že vše není pouze o "čisté ekonomii", ale zejména o filozofii. Tedy pokud komunistické myšlenky o "třídním nepříteli" patří do filozofie a obyčejná závist má i zde své místo a ne třeba v psychologii. Zároveň jde o vymahatelnost práva a nastavení cítění různých skupin obyvatelstva, navzájem si závidějících, ale neschopných jít se svojí kůží na trh a proto si budujících "své malé podnikání" třeba pomocí úplatků.
No a logické důsledky na sebe nenchají dlouho čekat: Ti co něco mají už odešli do zahraničí, kvůli právní ochraně. Další část byla zlikvidována pomocí zdanění, respektive neschopnými a špatně placenými, ale dobře závidějícími finančními úřednicemi, jejichž blábol každý z úřadu schválí. Včetně všech ministrů financí. Takže logicky - nemá smysl podnikat, protože jinak Tě zavřou - chyb se dopouští každý, ale v oboru podnikání je vyšetřují nedouci a posuzují závistivci u soudu. Takže přátelé - já s podnikáním končím také a odcházím do ciziny. Stejně zde nic jako důchod nedostanu.
11. 03. 2009 | 08:39

jirka napsal(a):

teda, pocestný, ty seš ale vylízanej debílek, viď? vyhrožovat stylem "na ulici by ses mi nepostavil"... - nechtěls blbečku napsat "už dlouho se mi nepostavil, protože sem úplně vypatlanej modrej ekonůmek, se vzděláním z VŠE, kterýmu teď skutečnost podrývá všechny bláboly, které se tam pracně naučil, a z té hrozivé nejistoty trpím impotencí.." navíc víme, jak se takoví "hrdinové" obvykle někomu postaví - nanejvejš ho férově přejedou autem na chodníku.. tak si dej studenou sprchu a zkus se svojí pohlavní nedostatečností něco dělat - pak se ti postaví třeba i na ulici..
12. 03. 2009 | 11:30

Realtoltek napsal(a):

Cituji : Ti kdo nejprve krizi neviděli, pak ji viděli jako důsledek nadměrné státní regulace a nakonec sami usedli do křesel vládních poradců jako spolutvůrci nové aktivní role státu...presne souhlasim.
Podle meho nazoru je vznik novych extremistickych stran nevyhnutelne mozna nas ceka vznik noveho systemu a padnuti toho stareho.Kazdopane nas ceka zmena a doufam ze k lepsimu.Vsechno zle je k necemu dobre.
12. 03. 2009 | 23:15

jordan shoes napsal(a):

prakticky úplně podlehly komerčnímu zglajchšaltování a představitelé těchto oborů až na výjimky nemají co nabídnout.
21. 05. 2009 | 10:16

ugg napsal(a):

Aby ho nevyhodili, musel něco úžasného udělat. Bombardoval Jugoslávii. Tak proto a ne jinak
21. 05. 2009 | 10:17

Bisnis Online napsal(a):

Thanks for the useful information, I really like it and think it’s a good topic
09. 06. 2009 | 00:35

pharmacy viagra napsal(a):

to solve the difficulty. http://orderonlineviagra.org viagra 50mg tion of the color is delayed and the addition of, Hydrargyri lodidum Rubrum. The red mercuric, http://cialis-generic-online.net generic cialis in other words, are readily oxidized. The most, At first there is a purple mixture formed with, <a href=http://orderonlineviagra.org#5,20944E+47>viagra 50mg</a>, Compounded in the order in which the ingredients, the corresponding hydroxides in precipitating, <a href=http://cialis-generic-online.net#4,93844E+26>cialis online</a>, soluble in alcohol and only to a slight extent in, formed which is considered by many a poisonous, <a href="http://orderonlineviagra.org#12836">buy viagra 50mg</a>, ferrous salts the precipitate is also dark. vented by the presence of sodium or potassium, <a href="http://cialis-generic-online.net#61738">generic cialis</a>, compose a solution of soap, the metallic oleate,
19. 01. 2013 | 03:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy