Proč se Chartisté nezajímali o lidská práva?

17. 11. 2013 | 09:00
Přečteno 13044 krát
Neberte to jako výtku, spíše jako otázku, která mi pořád vrtá hlavou. Koho by napadalo, že hnutí, které svádělo mocenský boj s komunistickou vládou ve jménu lidských práv, se o ně vůbec nezajímalo. A nemyslím to v přeneseném smyslu. Řeknete asi, že do toho moc šťourám, Charta přeci poukazovala na nedodržování některých bodů z mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech a mezinárodní úmluvy o hospodářských a sociálních právech. To přeci stačí...

Pokusím se nejprve vysvětlit, proč bylo nutné zajímat se o pojetí lidských práv, a potom přistoupím k otázce, jak vypadal zájem o pojetí lidských práv v hnutí - , či iniciativě, či co to vlastně bylo – jménem Charta 77.

Proč nestačilo odvolávat se na úmluvy?

1. Za prvé, kvůli tomu, jak byly obě úmluvy z roku 1966 pojaté: Obě vycházely z pojetí blízkého socialistickým státům. Oproti Všeobecné deklaraci OSN z roku 1948 šlo o jednoznačné zhoršení. Práva byla přeformulována kolektivisticky a „nová“ hospodářská práva získala výraznější místo. Na prvním místě bylo právo národů na sebeurčení, zatímco právo na soukromé vlastnictví z nich zmizelo úplně a bylo nahrazeno právem národů na kontrolu svého přírodního bohatství. Klasická individuální práva na ochranu občana proti přehmatům státu byla zatlačena do pozadí. V neposlední řadě obě úmluvy byly vnitřně rozporuplné, vedle kolektivních a nových hospodářských práv zde zůstaly relikty „individuálních práv“ a nikdo to neřešil... Úmluvy vskutku nevycházely z žádného jednotného pojetí, ale odrážely jen výsledek mocenského boje na půdě OSN mezi „starými demokraciemi“ a novými státy třetího světa ve spojení s východním blokem. V případě obou úmluv určitě nešlo o dokumenty, které by bylo možno využít pro účely obrany občana proti totalitnímu státu. Disidenti byli jen zdánlivě úspěšní ve své argumentaci, protože si bez vysvětlení vybírali z úmluv jen některé body a nikdy nebyli nuceni obhajovat svůj postoj v diskuzi s protistranou... Tím se dostáváme k druhému bodu:

2. Nešlo o boj se státem, který žádná lidská práva neuznává, ale se státem, který uznával jiné pojetí lidských práv. (Mělo by tedy jít o střetnutí dvou odlišných pojetí lidských práv, ale tak tomu nebylo!) Zatímco v ústavě z roku 1948 ještě byla zachycena práva poplatná starší „buržoazní“ tradici, která režim opravdu nedodržoval, v ústavě z roku 1960 už byla zachycena „občanská práva“ podle tzv. socialistické koncepce práv, dle níž se stát skutečně řídil... Práva byla podřízena povinnosti zachovat socialismus a přítomnost silných hospodářských práv byla závislá na zachování totalitního státu, tj. státu, který neuznává svobodnou společnost. Socialistická práva byla však údajně lepší než buržoazní koncepce, protože socialismus zaručoval „materiální“ plnění práv. Např. právo na svobodu projevu bylo zaručeno tím, že lid vlastnil vydavatelství a noviny.... Místo aby disidenti zpochybnili toto pojetí práv, a pokusili se formulovat z vlastní „nesocialistické“ pojetí, uznávali prioritu zachování socialismu a míru, jíž se lidská práva podřizují. O tom svědčí i fakt, že v Chartě 77 se neupozorňuje na porušování práva na soukromé vlastnictví, a to nestalo se tak ani v žádné z velký diskuzí Charty 77.

Když to shrneme, Charta 77 postavila svou argumentaci na dvou mezinárodních paktech, které vůbec kriticky nezhodnotila, ačkoliv oba byly pojaty ve shodě se socialistickým pojetím lidských práv, které chartisté nezpochybňovali ani na domácí scéně. V důsledku šlo opravdu jen o polemiku za dodržování socialistické koncepce lidských práv. To je, myslím, klíčové pro pochopení polistopadových diskuzí o lidských právech i současných kampaní různých neziskovek... Podotýkám, že nestor socialistického pojetí lidských práv, Josef Blahož, se roku 2005 dočkal od oficiálního ocenění vlády za svoje zásluhy ...

Pokusy o jiné pojetí lidských práv


Během své činnosti adresovali mluvčí Charty 77 řadu stížností představitelům státu, často šlo o stížnosti na nedodržování některých lidských práv zmiňovaných v úmluvách. O kritiku občanských práv, jak byla zachycena v ústavě, jde asi jen v případě tzv. petice 31 evangelických duchovních z roku 1977, kteří poukázali na to, že socialistická svoboda vyznání toleruje jen individuální víru (tj. náboženský individualismus), ale ne církve. To byla koncepční námitka. O jiných stížnostech to říci nelze... Chartisté vedli také řadu debat, ty největší se týkaly otázek smyslu českých dějin, či pojetí práce disentu.. Nikdy ne pojetí lidských práv.

Evangelíci z petice 31 navazovali, dle mého názoru, na teoretické pojetí lidských práv, jaké rozpracovala Božena Komárková. Jenže tato brněnská disidentka napsala obě své práce ještě před rokem 1949, tedy dávno před Chartou... Její názory se formulovaly ve střetávání se sekulárními Masarykovci – hlavně s Arnoštem Bláhou – a řešení nalezla v evangelickém křesťanství a českobratrské církve. Její pojetí lidských práv bylo značně redukcionistické, odmítala vlastnické právo a v podstatě ji zajímalo jen právo na svobodu svědomí... V jejím výkladu šlo jen o převyprávění jejího pojetí praktické zbožnosti, které sekulární veřejnost nemohlo oslovit. Stejně tomu bylo s pojetím Jakuba Trojana a Ladislava Hejdánka. Z katolického tábora Charty jsem teoretickou formulaci jiného pojetí lidských práv našel jen v prohlášení jistého Milana Píšy, kaplana z Horažďovic u Klatov. Ten se pokusil odvodit lidská z lidské přirozenosti a zajímavé je, že tady neargumentoval sv. Tomášem Akvinským, ani Bohem. Že by myslel sekulární přirozené právo?

Lidská práva: Zavržená tradice


Tedy skutečná názorová opozice vycházela jen od křesťanů... To mi připadá zajímavé. Sekulární většina mlčela. Nikoho nezajímala osvícenská tradice lidských práv, ani její propojení s etikou.. A přitom naše země se na vývoji teorie lidských práv podílela skoro od počátku, krátce po té, co teorii všeobecných lidských práv formuloval filozof Christian Wolff. Rakouská škola přirozeného práva pak tuto teorii rozvíjela dál a promýšlela situaci lidských práv ve stavu občanském, tedy po opuštění přirozeného stavu. Krátce na to přišly za Josefa II. pokusy o kodifikaci lidských práv, které prosazoval Josef Sonnenfels.... Na to pak navázalo 19. století, návrh ústavy z roku 1848 a poté ústava z roku 1867.. Zkrátka my tu měli mnohostrannou tradici zájmu o lidská práva, v oblasti práva, filozofie i teologie, pro naši kulturu to není cizí import. Je nasnadě, proč naši národovci tuto část našich kulturních dějin vytlačili z historického povědomí, dali přednost historii národa před historií občanské společnosti.. to je chyba! Mám za to, že je nutné tuto linii naší minulosti poznat a navázat na ni, nebo se budeme stále vracet k socialismu, nebo v lepším případě objevovat Ameriku, jako chartisti...

Přílohy:

Napsal jsem článek o té zapomenuté tradici lidských práv v našem osvícenství, zde
Lidská práva v rakouském osvícenství, ČČH 111, 2013, s. 300-334.
V knížce Šlechtická kultura v 18. století osvětluju zásadní přínos "osvícených feudálů", tedy konstituční teorie protijosefinské opozice, debaty na Velkém sněmu v roce 1790 a teorii lidských práv Josefa Mikuláše z Windischgrätzu.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vasja napsal(a):

A je to.
Tak to ma byt. Tak je to spravny.
17. 11. 2013 | 09:07

Ládik!!! napsal(a):

Lidská práva polní tráva.
17. 11. 2013 | 09:11

tablet napsal(a):

A proc nezajimaji lidska prava Kalouska a jeho partaj? Proc nezajimaji lidska prava zamestnancu dnes vubec nikoho? Ani odbory....
17. 11. 2013 | 09:21

Filuta napsal(a):

Jestli měl být tím zasloužilým chartistou zrovna Benda...é,é,é s jeho povedeným synáčkem, co se snad v poslanecké lavici přímo narodil, tak potěš pánbůh.
Mimo jiné, zrovna Benda měl podle svědectví "okrajových" disidentů patřit k tzv.disidentské šlechtě a byly mu na příkaz Havla vráceny spisy STB vedené na jeho osobu.
17. 11. 2013 | 09:30

Filuta napsal(a):

Zajímavý byl i postoj katolické církve k Chartě 77. Přestože Charta i VONS vydaly každý zvlášť nebo společně různá prohlášení k situaci věřících a k náboženské situaci v Československu, nezískala si Charta 77 důvěru nejvyšších katolických kruhů. Katolická církev v Československu měla své problémy se svými kolaborujícími kněžími, působícími v hnutí Pacem in Terris, kteří se stali poslušnou hlásnou troubou režimu. Když jsem měl možnost diskutovat o této otázce s vysokými představiteli katolické církve v Československu a ptal se po příčinách tohoto stavu, dostal jsem velice obšírnou, hodnověrnou, ale i překvapující odpověď.

Katolická církev byla vystavena za dobu komunistické vlády v Československu od samého počátku obrovskému tlaku, který byl vykonáván s cílem církev a církevní hnutí paralyzovat a postupně zničit. V případě, že se to nepodaří (což se prokázalo jako skutečnost), získat církevní hodnostáře na svou stranu, zavázat je k poslušnosti a popř. je získat ke spolupráci jako agenty zpravodajské služby. Církev sama je nejlépe zorganizovanou společností, do níž je nesnadné proniknout a její činnost paralyzovat. Takovému tlaku nebylo církevní hnutí v Čechách a na Moravě ani za německé okupace nikdy vystaveno, neboť cílem německých okupantů nebylo církevní hnutí rozbít, ale získat ho ke spolupráci, popřípadě ho neprovokovat k aktivnímu protiněmeckému odboji. Protože je podle sdělení vysokého církevního představitele tlak na každého církevního činitele i věřícího již značně dlouhý a byly k tomu používány všechny dostupné metody (od věznění, mučení, poprav k odnímání souhlasu k výkonu kněžské služby, atd.), řada kněží v důsledku tohoto tlaku podlehla. Příliš často a příliš veřejně se hovořilo o úzké spolupráci olomouckého biskupa Vrány a děkana bohoslovecké fakulty v Litoměřicích dr. Vymětala s StB. Cesta biskupa Vrány do Sýrie či předsednictví dr. Vymětala v kolaborantské Pacem in Terris jsou toho dostatečným důkazem. Není snadné vyjádřit důvody církevních kruhů k odmítání úzké spolupráce s Chartou 77. Lze to snad vyjádřit jednoduchými slovy, že "čeho je příliš, toho je dost", což znamená - nač poskytovat agentům z Charty další vědomosti o činnosti dobře organizované a fungující církevní pospolitosti. Navíc, kdyby si Charta 77 získala svojí činností důvěru širokých církevních kruhů a věřících, pak by počet signatářů-katolíků dosáhl několika desítek tisíc. O tomto faktu nás mohly přesvědčit obrovské manifestace na moravském Velehradě a slovenské Levoči. Kdyby byla tedy Charta 77 tak přítažlivá pro české, moravské a slovenské katolíky, kteří svojí náboženskou účastí na těchto slavných poutích dali režimu jasně najevo svůj postoj, pak by Charta neměla tisícovku, ale nejméně sto tisíc signatářů. To by ovšem musela svojí činností být přítažlivá pro širokou československou veřejnost, a církev sama, kdyby byla přesvědčena o správnosti její činnosti, by své věřící k podpisu Charty 77 vybízela. Za tohoto stavu však o činnost Charty měly více zájem exilové kruhy v zahraničí, čímž se vytvářelo, jak jsem již na začátku řekl, více legend a nepravd než pravdy a objektivního pohledu.
http://bnw-nwo.wz.cz/history/charta77.htm
17. 11. 2013 | 09:37

Občan napsal(a):

"Lidská práva" byla a jsou především politikem. Klackem, účelově používaným USA a jejich satelity tam, kde jde o ekonomické a strategické zájmy USA. Jinak jsou lidská práva amíkům i jejich nohsledům srdečně u zadele.

Stejně postupovali i Chartisté a "lickoprávníci" tak činí dodnes. Účelově si vybírají různé skupiny v zemích, na něž mají potřebu ukázat prstem; přičemž okázale přehlížejí SKUTEČNÉ pošlapávání lidských práv ve vlastních zemích a v zemích "spojenců".
Proto jsou dnes "lidská práva" totálně provařeným pojmem a jejich hlásači právem opovrhovanými poskoky mocenských skupin.
17. 11. 2013 | 09:37

K.V napsal(a):

Uplně žasnu že tu Stejskal a redakce AKTUALNE NÁHLE A NEČEKANĚ také pouští blogy s kritikou disidentů a pravdoláskařů. Asi už cítí jak to je vše podělané a je v pozici stejné jako když komunističtí poslanci raději zvolili Havla presidentem jednomyslně, než se ztrapňovat a riskovat že vás lidi utlučou.
.
Ale stejně bude prča až zase budeme mít Havla, Rumla, Bendu a 10 milionů DISIDENTŮ 4. ODBOJE kteří by klíči v životě necinkali, naopak jim ten režim ubližoval a znemožňoval svobodně pracovat.
.
Jo jo, to jsou ty paradoxy
17. 11. 2013 | 09:45

lidská práva napsal(a):

Mudrcové, nechte Havla spát.
Lidská práva mají svůj smysl v totalitních režimech, v režimech, které přirozená práva pošlapávají. A to ten minulý byl. Je jich plná Afrika, BV i Asie.
Lidská práva dnes a za bolševika se nedají srovnat

Spíše se zamyslete, proč a hlavně kdy a kde se to u nás zvrtlo, zdegenerovalo až je z přirozených práv svobodného jedince boj za práva přirození-čekám ještě boj za práva pedo a zoofilů- když je někdo od přírody takový, tak holt musí.

Lidská práva byla vždycky i politickým nástrojem, proto vznikl helsinský výbor. Neupírejte chartistům zásluhy, ale čo bolo to bolo. Žít se z toho nedá, ač se o to marečkové, potátové i uhlíci snaží.
Dřív se prodávala na pouti cukrová vata, teď se řve lidská práva.Ušlechtilá myšlena zbytněla jako žláza předstojná s nádorem. Zhoubným, metastazuje do mozku.
Založili cech dědičných lidskoprávníků, zasvinili svět verbálním bojem za lidská práva jedněch a hrubě pošlapávají práva jiných, džendrteta kam se fanda podívá. Verbálně jsme proti korupčníkům a tunelářům a v zápětí bojujeme jako ovce za práva plotýnek ukrajinské velkotunelářky. Hřebejk měl dva lidsko-právní –Liška a ten druhý-ve filmu.

Až tak daleko se to dostalo, ohání se jimi každý mačetář a kdo cekne je xenofob.
Hraje se celosvětová hra na politickou korektnost, nesmí se pojmenovat pravými slovy, ať už je to kanadský Jelinek nebo britský ministr, hrůzou vyděšený ze spišského a chánovského stylu života v Sheffieldu. Geniální hra na autocenzuru.
¨Pssssst o tom se nemluví, nejmenuje, ale nechte si je u vás a my budeme zasílat stížnosti, že se málo integrujete. I prachy budou, jen si je nechte.

Autor se pouští odvážně na tenký neprojetý led.Jsem zvědav, kam dobruslí. Rezervuji místo v kurníku v Gulagu.
Politickou korektnost nám nikdo rozvracet nebude.

Je otázkou, zda by s tím Havel-v době kdy byl ještě při síle a pod vedením Olgy-souhlasil. Já myslím, že ne.
17. 11. 2013 | 09:49

Fialenka napsal(a):

K lidským právům jsem zrovna četla toto od papeže Františka (http://www.radiovaticana.cz/clanek_print.php4?id=18625):

Budoucnost vyžaduje humánní pohled na hospodářství a politiku, která by stále více a lépe vedla k účasti lidí, vyhýbala se elitářství a vymýtila chudobu. Ať nikdo nepostrádá prostředky nezbytné k životu a ať je všem lidem zaručena důstojnost, bratrství a solidarita. To je cesta, kterou navrhuji. Již v dobách proroka Amose často zaznělo Boží varování: „Za stříbro prodávali spravedlivého a chudáka za pár opánků, hlavy ubožáků drtili v prachu země a křivili právo pokorných.“
17. 11. 2013 | 09:54

Petr Havelka napsal(a):

Pane Cermane,

Prohlášení Charty 77 z 1. ledna 1977

Dne 13.10.1976 byly ve Sbírce zákonů ČSSR (č. 120) zveřejněny „Mezinárodní pakt o občanských a politických právech“ a „Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech“, které byly jménem naší republiky podepsány v roce 1968, stvrzeny v Helsinkách roku 1975 a vstoupily u nás v platnost dnem 23. 3. 1976. Od té doby mají naši občané právo a náš stát povinnost se jimi řídit.

Svobody a práva, jež tyto pakty zaručují, jsou důležitými civilizačními hodnotami, k nimž v dějinách směřovalo úsilí mnoha pokrokových lidí, a jejichž uzákonění může významně pomoci humánnímu rozvoji naší společnosti. Vítáme proto, že ČSSR k těmto paktům přistoupila.

Jejich zveřejnění nám ale s novou naléhavostí připomíná, kolik základních občanských práv platí v naší zemi zatím - bohužel - jen na papíře.

Zcela iluzorní je např. právo na svobodu projevu, zaručované článkem 19 prvního paktu.

Desítkám tisíc našich občanů je znemožněno pracovat v jejich oboru jen proto, že zastávají názory odlišné od názorů oficiálních. Jsou přitom často objektem nejrozmanitější diskriminace a šikanování ze strany úřadů i společenských organizací; zbaveni jakékoli možnosti bránit se, stávají se prakticky obětí apartheidu.

Statisícům dalších občanů je odpírána „svoboda od strachu“ (preambule prvního aktu), protože jsou nuceni žít v trvalém nebezpečí, že projeví-li své názory, ztratí pracovní a jiné možnosti.

V rozporu s článkem 13 druhého paktu, zajišťujícím všem právo na vzdělání, je nesčetným mladým lidem bráněno ve studiu jen pro jejich názory nebo dokonce pro názory jejich rodičů. Bezpočet občanů musí žít ve strachu, že kdyby se projevili v souladu se svým přesvědčením, mohli by být bud' sami nebo jejich děti zbaveni práva na vzdělání.

Uplatnění práva „vyhledávat, přijímat, rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem“ i „prostřednictvím umění" (bod 2 čl. 19 prvního paktu) je stíháno nejen mimosoudně, ale i soudně, často pod rouškou kriminálního obvinění (jak o tom svědčí mimo jiné právě probíhající procesy s mladými hudebníky).

Svoboda veřejného projevu je potlačena centrálním řízením všech sdělovacích prostředků i publikačních a kulturních zařízení. Žádný politický, filozofický i vědecký názor nebo umělecky projev jen trochu se vymykající úzkému rámci oficiální ideologie či estetiky nemůže být zveřejněn; je znemožněna veřejná kritika krizových společenských jevů; je vyloučena možnost veřejné obrany proti nepravdivým a urážlivým nařčením oficiální propagandy (zákonná ochrana proti „útokům na čest a pověst“, jednoznačně zaručovaná článkem 17 prvního paktu, v praxi neexistuje); lživá obvinění nelze vyvrátit a marný je každý pokus dosáhnout nápravy nebo opravy soudní cestou; v oblasti duchovní a kulturní tvorby je vyloučena otevřená diskuse. Mnoho vědeckých a kulturních pracovníků i jiných občanů je diskriminováno jen proto, že před lety legálně zveřejňovali či otevřeně vyslovovali názory, které současná politická moc odsuzuje.

Svoboda náboženského vyznání, důrazně zajišťovaná článkem 18 prvního paktu, je systematicky omezována mocenskou svévolí; oklešťováním činnosti duchovních, nad nimiž trvale visí hrozba odepření nebo ztráty státního souhlasu s výkonem jejich funkce; existenčním i jiným postihem osob, které své náboženské vyznání slovem i skutkem projevují; potlačováním výuky náboženství apod.
17. 11. 2013 | 09:56

Petr Havelka napsal(a):

pokračování

Nástrojem omezení a často i úplného potlačení řady občanských práv je systém faktického podřízení všech institucí a organizací ve státě politickým direktivám aparátu vládnoucí strany a rozhodnutím mocensky vlivných jednotlivců. Ústava ČSSR a ostatní zákony a právní normy neupravují ani obsah a formu, ani tvorbu a aplikaci takových rozhodnutí: jsou převážně zákulisní, často jen ústní, občanům vesměs neznámá a jimi nekontrolovatelná; jejich původci nezodpovídají nikomu než sami sobě a své vlastní hierarchii, přitom však rozhodujícím způsobem ovlivňují činnost zákonodárných i výkonných orgánů státní správy, justice, odborových, zájmových i všech ostatních společenských organizací, jiných politických stran, podniků, závodů, ústavů, úřadů, škol a dalších zařízení, přičemž jejich příkazy mají přednost i před zákonem. Dostanou-li se organizace nebo občané při výkladu svých práv a povinností do rozporu s direktivou, nemohou se obrátit k nestranné instituci, protože žádná neexistuje. Tím vším jsou vážně omezena práva vyplývající z článků 22 a 21 prvního paktu (právo sdružovat se a zákaz jakéhokoli omezení jeho výkonu) i článku 25 (rovnost práva podílet se na vedení veřejných věcí a článku 26 (vyloučení diskriminace před zákonem). Tento stav také brání dělníkům a ostatním pracujícím zakládat bez jakéhokoliv omezení odborové a jiné organizace k ochraně svých hospodářských a sociálních zájmů a svobodně využívat práva na stávku (bod 1 čl. 8 druhého paktu).

Další občanská práva, včetně výslovného zákazu „svévolného zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence“ (čl. 17 prvního paktu), jsou povážlivě narušována také tím, že ministerstvo vnitra nejrůznějšími způsoby kontroluje život občanů, například odposlechem telefonů a bytů, kontrolou pošty, osobním sledováním, domovními prohlídkami, budováním sítě informátorů z řad obyvatelstva (získávaných často nepřípustnými hrozbami nebo naopak sliby). Často přitom zasahuje do rozhodování zaměstnavatelů, inspiruje diskriminační akce úřadů a organizací, ovlivňuje justiční orgány a řídí i propagandistické kampaně sdělovacích prostředků. Tato činnost není regulována zákony, je tajná a občan se proti ní nemůže nijak bránit.

V případech politicky motivovaného trestního stíhání porušují vyšetřovací a justiční orgány práva obviněných a jejich obhajoby, zaručovaná článkem 14 prvního paktu i čs. zákony. Ve věznicích se s takto odsouzenými lidmi zachází způsobem, který porušuje lidskou důstojnost vězněných, ohrožuje jejich zdraví a snaží se je morálně zlomit.

Obecně je porušován i bod 2 článku 12 prvního paktu, zaručující občanům právo svobodně opustit svou zemi; pod záminkou „ochrany národní bezpečnosti“ (bod 3) je toto právo vázáno na různé nepřípustné podmínky. Svévolně se postupuje i při udělování vstupních víz cizím státním příslušníkům, z nichž mnozí nemohou navštívit ČSSR například jen proto, že se pracovně i přátelsky stýkali s osobami u nás diskriminovanými.

Někteří občané - ať soukromně, na pracovišti nebo veřejně (což je prakticky možné jen v zahraničních sdělovacích prostředcích) - na soustavné porušování lidských práv a demokratických svobod upozorňují a dožadují se v konkrétních případech nápravy; jejich hlasy však zůstávají většinou bez odezvy, anebo se stávají předmětem vyšetřování.

Odpovědnost za dodržování občanských práv v zemi padá samozřejmě především na politickou a státní moc. Ale nejen na ni. Každý nese svůj díl odpovědnosti za obecné poměry, a tedy i za dodržování uzákoněných paktů, které k tomu ostatně zavazují nejen vlády, ale i všechny občany.

Pocit této spoluodpovědnosti, víra ve smysl občanské angažovanosti a vůle k ní, i společná potřeba hledat její nový a účinnější výraz přivedly nás k myšlence vytvořit CHARTU 77, jejíž vznik dnes veřejně oznamujeme.
17. 11. 2013 | 09:58

Petr Havelka napsal(a):

dokončení

CHARTA 77 je volné, neformální a otevřené společenství lidí různých přesvědčení, různé víry a různých profesí, které spojuje vůle jednotlivě i společně se zasazovat o respektování občanských a lidských práv v naší zemi i ve světě. Těch práv, která člověku přiznávají oba uzákoněné mezinárodní pakty, Závěrečný akt helsinské konference, četné další mezinárodní dokumenty proti válkám, násilí a sociálnímu i duchovnímu útisku, a která souhrnně vyjadřuje Všeobecná deklarace lidských práv OSN.

CHARTA 77 vyrůstá ze zázemí solidarity a přátelství lidí, kteří sdílejí starost o osud ideálů, s nimiž spojili a spojují svůj život a práci.

CHARTA 77 není organizací, nemá stanovy, stálé orgány a organizačně podmíněné členství. Patří k ní každý, kdo souhlasí s její myšlenkou, účastní se její práce a podporuje ji.

CHARTA 77 není základnou k opoziční politické činnosti. Chce sloužit k obecnému zájmu jako mnohé podobné občanské iniciativy v různých zemích na Západě i na Východě. Nechce tedy vytyčovat vlastní program politických i společenských reforem či změn, ale vést v oblasti svého působení konstruktivní dialog s politickou a státní mocí, zejména tím, že bude upozorňovat na různé konkrétní případy porušování lidských a občanských práv, připravovat jejich dokumentaci, navrhovat řešení, předkládat různé obecnější návrhy směřující k prohlubování těchto práv a jejich záruk, působit jako prostředník v případných konfliktních situacích, které může bezpráví vyvolat, apod.

Svým symbolickým jménem zdůrazňuje CHARTA 77, že vzniká na prahu roku, který byl prohlášen rokem práv politických vězňů a v němž má bělehradská konference zkoumat plnění závazků z Helsink. Jako signatáři tohoto prohlášení pověřujeme prof. dr. Jana Patočku, Dr. Sc., dr. h. c., Václava Havla a prof. dr. Jiřího Hájka Dr. Sc., úlohou mluvčích CHARTY 77. Tito mluvčí ji plnomocně zastupují jak před státními a jinými organizacemi, tak i před naší a světovou veřejností a svými podpisy zaručují autenticitu jejích dokumentů. V nás i v našich občanech, kteří se připojí, budou mít své spolupracovníky, kteří se s nimi zúčastní potřebných jednání, ujmou se dílčích úkolů a budou s nimi sdílet veškerou odpovědnost.

Věříme, že CHARTA 77 přispěje k tomu, aby v Československu všichni občané pracovali a žili jako svobodní lidé.

Podepsáno prvních 242 signatářů Prohlášení.

1. ledna 1977
17. 11. 2013 | 09:58

Filuta napsal(a):

Pepa alisa kohout Fanda

Když už jsme u lidskoprávníků, že se tady žádný nevokázal, když jsou plná média protestů Britů proti slovenským cikánům.
Že už je tady netepou jako rasity a odporné xenofoby.
Mlčí a jsou zalezlí.

Nějak se jim ta teze o českých rasistech začíná bortit.
Že by byli rasisti v celé Evropě i v Kanadě?
Nejdřív 900 divoce tábořících cikánů ve Francii nechává kosnout celou Paříž, až se starostka nase.. a nechá ten cirkus vymístit, teď zase tahle lapálie.
17. 11. 2013 | 10:00

Filuta napsal(a):

oprava - alias
17. 11. 2013 | 10:01

ld napsal(a):

Češi teď nepodepisují charty, ale přihlášky do ANO.
17. 11. 2013 | 10:07

ŠAKAL napsal(a):

Vytesat do kamene
Nejsme jako oni ... už je to tady
Dnes bych si to cinkání klíčema setsakra rozmyslel !
17. 11. 2013 | 10:10

divine napsal(a):

Charta byla hlásnou troubou až terciární sféry sametu-lidí,kteří měli občas zpřeházeny kýmsi šuplíky (na rozdíl od těch nebezpečnějších,kteří to neměli ani tušit),přístup k vybraným noblesním funkcím a s blokací publikací mimo Západ.Byli nejhalasnější,bylo je nejvíce slyšet až přehlušili šramot od po špičkách pokud možno tiše a nenápadně se kradoucích opravdových géniů sametu.
Uvědomte si,že jednání V.Bilaka s Francois Mitterandem jenom o V.Havlovi na ÚV KSČ již 1986-bylo faulem demokracii už i proto,že V.Havla zde téměř nikdo neznal tehdy,nikoho nezajímal,prostě to byla pro veřejnost neznámá nula,ale jistá veličina jistého druhu jistého předpolí sametu.Nejisté straší více.Rozhodlo to,že aparátčíci,kteří ještě stále v r.1989 drželi otěže v rukou si neuměli představit "řádné pokračování",a věřili pouze v "mimořádné".Hadr na holi aparátčíků V.Havel se k tomu asi hodil nejlépe.Jestli někdo,jako Urbánek apod. bláznivě věřil ve dvě politbyra,demokraty a republikány malé české Ameriky,netuším.Možná že ano.Krátce.
17. 11. 2013 | 10:11

Občan napsal(a):

lidská práva napsal(a):
"Lidská práva mají svůj smysl v totalitních režimech, v režimech, které přirozená práva pošlapávají. A to ten minulý byl. Je jich plná Afrika, BV i Asie. Lidská práva dnes a za bolševika se nedají srovnat..."

Nesmysl. Buď jsou lidská práva všude stejná a nedělitelná, nebo nejsou žádná.
A žádná "přirozená" práva nikdy nexistovala a neexistují. Právo na život má každý, kdo stihle utéci nebo má dost sil na to, aby zabil nebo alespoň odehnal potravního a reprodukčního konkurenta. Tak to platilo a platí v celé živočišné říši už nejméně miliardu let. A tím také celé "lickoprávnictví" končí. Lidstvo totiž není ničím vyjímečným a v historii života na Zemi je jen kratičkou epizodkou, která se ocitla na svém konci.

Opravdu si myslíte, že v "demokratických" zemích nejsou porušována DNES uznávaná lidská práva?
Pokud ano, pak vysvětlete, proč občanům oněch zemí není zaručeno právo na práci, právo na důstojný život vč. střechy nad hlavou, právo na lékařskou a sociální péči, právo na společenské uplatnění podle dosaženého vzdělání a kvalifikace, právo shromažďovací, právo veřejně vyjádřit svůj názor, právo na bezpečí, právo na spravedlivý soudní proces, právo na legální řešení sporů a mnohá další.
17. 11. 2013 | 10:12

ld napsal(a):

A jinak taky smekám před vysmívanými Ukroši; svou arcizlodějku nevyměnili za hrst cingrlátek s prošlou záruční lhůtou - made in EU.
17. 11. 2013 | 10:12

Baba Jaga napsal(a):

To: autor
A co že nezajdete do ÚSTR, tam by Vám jistě rádi na všechny Vaše otázky odpověděli. Určitě tam nejsou jen na kladení věnců.
(Nemívali tam kdysi na stránkách i seznam agentů StB?)
17. 11. 2013 | 10:21

Občan napsal(a):

Id,

nechvalte dne před večerem. Smlouvání o množství cingrlátek totiž stále probíhá :o))
http://www.reuters.com/article/2013/11/13/us-ukraine-eu-idUSBRE9AC0EZ20131113

Po lidských právech např. Davida Ratha "lickoprávníci" v ČR, EU či USA ani nevzdechli...
17. 11. 2013 | 10:28

Petr Havelka napsal(a):

Pane divine,

píšete

Uvědomte si,že jednání V.Bilaka s Francois Mitterandem jenom o V.Havlovi na ÚV KSČ již 1986-bylo faulem demokracii už i proto,že V.Havla zde téměř nikdo neznal tehdy,nikoho nezajímal,prostě to byla pro veřejnost neznámá nula

Co Vám říká slovo cenzura :)

Proč Václava Havla nikdo, pravděpodobně mainstream, neznal?
17. 11. 2013 | 10:42

myloš napsal(a):

Občan 10:12
Celkem souhlas, až na právo shromažďovací a právo veřejně vyjádřit svůj názor. Tady si myslím, že v naší kotlince (a v éře necenzurovaného internetu) zatím problémy nejsou.
17. 11. 2013 | 10:47

stejskal napsal(a):

To jsou věci, pane Havelko, co? ;-]

Hezký den Vám i ostatním.

Libor Stejskal
17. 11. 2013 | 10:47

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat ...
https://www.youtube.com/watch?v=OP7pSlNq8GU
Jinak jediný opravdový ryze český vězeň svědomí pak tu ...
Veselé krizování.
http://ateo.cz/f/images/m/MuzeumKorupce.jpg
17. 11. 2013 | 10:52

Lila napsal(a):

divine

Pokud vím, tak francouzský prezident navštívil Československo až v prosinci 1988.

Druhý den (9. prosince) po setkání hlav obou států, F. Mitterranda a G. Husáka, si francouzský prezident naplánoval a vyžádal schůzku s osmi představiteli českého disentu, což byli: Rudolf Battěk, Jiří Dienstbier, Miloš Hájek, Václav Havel, Ladislav Lis, Václav Malý, Karel Srp a Petr Uhl. Prvních šest byli někdejší mluvčí Charty 77, K. Srp byl jedním z hlavních představitelů především kulturní opozice a čelní postava Jazzové sekce, Petr Uhl byl od Pražského jara za své názory několikrát zavřený.
Snídaně na francouzském velvyslanectví se z původně plánované 3/4 hodiny protáhla na víc než hodinu, diskutovalo se především o lidských právech, ale i o politické situaci anebo třeba o vztazích mezi oběma státy.
Snídaně měla spíše symbolickou hodnotu nežli jakýkoliv informativní ráz (jako
například předcházející jednání s G. Husákem o ekonomických vztazích obou zemí). Nicméně tato symbolická hodnota byla naprosto jednoznačným uznáním a rovněž i podporou českému opozičnímu hnutí.

Fakt si myslíte, že Mitterrand by jednal s Vasilem Bilakem a ještě k tomu na ÚV KSČ?
17. 11. 2013 | 10:54

ld napsal(a):

Občan,

1.kolo vyhráli domácí. Ačkoli dostali týdenní ultimátum, zatím si vedou dobře. Aspoň náznak, že nejsou všichni prodejní a je si odkud vzít příklad...
17. 11. 2013 | 10:58

Občan napsal(a):

Myloši,

Vy nevíte nic o vodních dělech a jiných docela brutálních metodách rozhánění nedávných občanských demonstrací v Českých Budějovicích? Unikly Vám informace o zatýkání bezúhonných českobudějovických občanů, kteří si jenom dovolili vyjádřit veřejně svůj názor na "nepřizpůsobivé"?
(V britském Southamptonu i jiných městech občané zakládají domobrany, protože už mají multikulti, selektivních lidských práv a "soužití" s některými přistěhovalci plné zuby. Kanada se týchž zbavila tím, že zavedla vůči ČR víza a dotyčné poslala postrkem zpět do země původu. Francie tytéž naložila do autobusů a poslala je šupem zpátky do Rumunska. Lickoprávníci ani muk. Švýcarsko zavírá žadatele o azyl vč. kojenců a dětí do podzemního koncentráku - nevyužitý protiatomový velkokryt hluboko v Alpách; lickoprávníci opět ani muk...).

V ČR se samozřejmě můžete shromažďovat a veřejně hlásat - zákonem povolené názory. Zákonem zakázané názory Vás mohou přivést do vězení; v lepším případě "jenom" přijdete o práci a budete socioekonomicky eliminován.
17. 11. 2013 | 11:03

Martin1 napsal(a):

Copak proč se Chartisté nezajímali o to, či ono.
Ale proč se vězni koncentračních táborů ve svých výborech nezajímali o lepší a větší polštáře pod hlavou, kulturnější vyžití a pravidelné týdenní služby masérky a manikérky - to je důležitější, dost by to tam zlepšilo podmínky.
17. 11. 2013 | 11:04

Lila napsal(a):

Petr Havelka

My jsme měli tu "pro veřejnost neznámou nulu" v druhé polovině 60. let v maturitních otázkách... :-)

A v roce 1967 také oficiálně vyšla brožura s projevy delegátů památného IV. sjezdu čs. spisovatelů, tedy i s projevem oné neznámé nuly.
17. 11. 2013 | 11:10

KvL napsal(a):

<quote>Na to pak navázalo 19. století, návrh ústavy z roku 1848 a poté ústava z roku 1867.. Zkrátka my tu měli mnohostrannou tradici zájmu o lidská práva, v oblasti práva, filozofie i teologie, pro naši kulturu to není cizí import. Je nasnadě, proč naši národovci tuto část našich kulturních dějin vytlačili z historického povědomí, dali přednost historii národa před historií občanské společnosti.. to je chyba! Mám za to, že je nutné tuto linii naší minulosti poznat a navázat na ní, nebo budeme chodit dokola, nebo v lepším případě objevovat Ameriku, jako chartisti...</quote>

Souhlasím, jenže myslím, že to je náš problém už od toho 19. století, takový ten dětský protest, prostě my s vámi nebudeme hrát, a protože se po vzniku ČSR vytvořily takové jakési legendy o tom jak jsme byli utlačovaní, na základě takového nesmyslu jako jazyka, no možná to byla problém v 17. a 18 století, v 19. století to už pomalu přestávalo mít smysl, ve skutečnosti tu panovala bilingvnost. Ale jak se říká, někdo nesnesl být druhým mužem ve Vídni a chtěl být prvním mužem v Praze.
Příjde mi to jako celé jakési spiknutí proti lidem v našich zemích, kterého se oni sami s radostí účastní a tleskají jeho úspěchům, přičemž nevidí že je to proti nim.
Kdyby se lidem vykládalo o historii občanské společnosti místo o historkách národa, zjistilo by se, že ono to "temno" temno nebylo tak temné, někdo by se musel začít ptát, jestli opavdu byly nutné všechny ty rozbroje atd.
Obrovské množství lidí tu tleská minulému režimu, stále, ale neuvědomují si, že to kde jsem teď, že ta příčina leží v roce 1948, je to sice hloupé, ale náprava ekonomiky trvá z toho stavu dodnes, už je to lepší, ale náprava lidí bude trvat ještě nejméně 25, no spíš 30 let. Že průmysl dostal zabrat, že byla poničená infrastrktura... Z toho bysme se vzpamatovali i s pomocí OSN a Marshallova plánu, také GB, která nabízela nemalé sumy za náš uran, údajěn více, nže činily celé škody za druhou válku.
Vyhnání němců byla taky hloupost, bohužel zapadala do poválečné doby a dá se pochopit, mělo se uděla to, že by se vystěhovali ti, kteří přišli po roce 1939, rozhodně neměl být uplatněn princip kolektivní viny.
Příčina WWII leží ve válce první, ona to možná byla jedna válka s intemezzem klidu, a v systému, který dal vzniknout ČSR.
Odvolávání se na hustitství jako na nejslavnější období historie, no možná to bylo vrušující, když se nás "bála" celá evropa, no spíš z nás měli divadlo. Důsledky hraní si na vojáčky byly více než nepříjemné. devastace ekonomiky a populace, začal nám ujíždět vlak. A toto období chápali obrozenci, první republika a pak následně si jej přisvojil i minulý rěžim (lev na husitské pavéze jako malý státní znak), jako nejslavnější.
O tom, jak se chováme k osobnostem, že nemůžeme z nějakého důvodu mít v pantheonu Radetzkého i Žižku, o tom, jak se chováme k těm kdo příjdou s neotřelími nápady, to je zase na někdy jindy.

Jediné co můžeme udělat je stoupnout si před zrcadlo a všechny ty chyby si výjmenovat a naučit se s nimi žít, přestat se opíjet nějakými národními mýty, přiznat si, že jsme to zvrtali a že se s tím nedá nic dělat, že jsme se prostě nechali v minulosti opít rohlíkem. Prostě že to všechno nebylo ve skutečnosti pro nás, ale proti nám.

Doufám, že to snad dojde i dalším lidem.
17. 11. 2013 | 11:12

Občan napsal(a):

Id,

EU se HODNĚ bojí o ruský plyn. Takže se 19. listopadu s Ukrajinou bezpochyby dohodne.
Otázkou je, co vlastně může Ukrajina potřebovat od EU - pokud to je zrušení víz, tak nás potěš koště. Protože to odnese SR, ČR a Polsko, které budou zaplaveny miliony ukrajinských gastarbeiterů. Už teď jich je jenom v ČR cca 270 000 a úspěšně připravují Čechy i o mizerně placenou nádeničinu; jenže "úkáček" je 46 mega a většina z nich si ráda zajede přivydělat do EU. Nezapomínejte, že to mají do Prahy sotva 1000 km, což jsou pouhé dva dny v autobusu.

Za sebe bych byl proto raději, kdyby se Ukrajina s EU nedohodla. Bohužel - protože plyn, dohoda bude.
17. 11. 2013 | 11:14

ld napsal(a):

Občan,

Rusové měli Ukrajině udělat nějakou fajn cenu za plyn. Pak ještě hafo kontraktů, investic. Já si myslím, že ani tak nejde o simulantku s hexnšusem, nýbrž ekonomické upozadění Rusa. Ale může být, viz irské referndum.
Mně se jen líbilo, že to Ukrajinci hned pochybně nezobchodovali.
17. 11. 2013 | 11:22

Jana Pechová napsal(a):

Pane Cermane, při vší úctě k vašim vědomostem nemohu nezmínit, že výše uvedený text působí jako generálství po bitvě. Chcete-li se dívat na počin Charty 77 odborně a dnešní optikou, pak mu dejte podobu strohé analýzy, a vynechte ten titulek. O svých závěrech pak nejdřív polemizujte s experty.
Protože takto zpochybňujete hrdinství lidí, kteří se vzepřeli totalitní politické moci za cenu obrovských útrap a v některých případech i vlastního života.
17. 11. 2013 | 11:26

šašek z Jihlavy napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
Lidská práva polní tráva.
17. 11. 2013 | 09:11
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zlatá slova! A můžeme vzít jed na to, že jako ta polní tráva, spálená mrazem na jaře opět vypučí, tak i množství bohulibých organizací a sdružení se rozroste, neboť nabízejí slušnou obživu tisícům útlocitných aktivistů. Aničky v supermarketu se musí více snažit, aby je všechny uživily. Teď mají práci navíc, i lidská práva mají žaludek, je třeba dáti do košíku desátek pro trpící. Svědomí je třeba ukonejšit zvl. v předvánoční atmosféře. Hlavně se nebát a včas si nakrást!
17. 11. 2013 | 11:30

divine napsal(a):

to Lila:

když jsem při úklidu vyhazoval staré noviny,všiml jsem si tam té zprávy.Jinak asi nikdo.Do Národního divadala jsem tehdy ještě na hry V.Havla nechodil.Přes dvěstě rolí již tehdy Dagmar Veškrnové jsem fakt ani netušil kdo to je,že existuje.Naopak smích Ivy Janžurové z TV a pláten filmu mne zaujal vícekrát.Nedycinkovatěla mi.Věděl jsem o Karlu Kosíkovi z jeho knih z obchodů,ale divil jsem se,že není i členem politbyra.Ač adsi Grebeníčkův přiženěný příbuzný.Prý pečený vařený u filosofů v Jugošce.Se ví až nyní.Že na RVHP konference u nás jej posílala Jugoška přece.Dobře zkrachovat.
V osmdesátých létech jsem slyšel -na ulici-jistého "zkrachovalého" jó-matematika povídat o seminářích Havla,podruhé náhodně zase vykládal někde někomu beztrestně jistěže jak jinak tehdy o dětech Stalinova min.zahr.Litvinova apod a velice mnoha známých ruských matematicích,skladateli D.Šostakovičovi pod dozorem sovětské politické psychiatrie.Poprvé jsem to jméno Havel registroval.Později ,v sametu jsem vytušil,že tehdy asi mluvil o bratru V.Havla,Ivanu,který byl za socíku ředitelem Matematického ústavu ČSAV a je prý ženat s dcerou slovenského akademika Dionýze Ilkoviče,spolupracovníka laureáta nobelovy ceny J.Heyrovského v padesátých letech hrozných muk celého českého národa v rukou katanů.To jsem ale zjistil až z informací veřejně publikovaných v sametu.Nic zcela utajovaného a proč by taky? Doba jako doba,pro každého jiná příležitost.Bylo-li jindy jinak?
Jenom si myslím,že když tento národ sbírkou postavil Národní divadlo ,když bylo v provozu Stavovské,loutkové Kopeckého atd. ,že se nepatří jakoukoliv dobu ekonomicky hodnotit hantýrkou z kriminálu,ať je jak je.To nezabere.Leda,že vyniknou "svatoušci".Pokrytci.Falešní pětníci.
17. 11. 2013 | 11:36

Martin1 napsal(a):

Charta 77
Tak to byla tak skvělá věc, že když jsme to slyšeli z Hlasu Ameriky, tak jsme si v rodině mačkali štěstím ruce, smáli se na sebe a plácali se po zádech. A ještě větší radost jsme měli, že se z toho mohli komunisti podělat, když jsem se musel zúčastnit schůze, kde se Charta kritizovala, měl jsem rozkousaný jazyk, abych nevyprskl ve smích. Oni to kritizovali a nevěděli - co v tom je. Se svým kamarádem jsme se rozhodli, že se půjdeme ke stolku předsedy KSČ zeptat, zda by nám ji nepůjčili, že jsme ji nečetli - ty protažené ksichty - to nikdy nezapomenu - on se přiznal, že to taky nečetl!!!
17. 11. 2013 | 11:37

divine napsal(a):

opravy:.... Národního divadla...... Ač asi Grebeníčkův přiženěný příbuzný....
17. 11. 2013 | 11:45

Občan napsal(a):

Id,

v tom pokusu o upozadění Ruska se shodneme. Ostatně nejen v tom.
Putin to ale letos řekl na slezině "Valdajského klubu" západu jasně - "Chcete boj, bude boj. My na odzbrojovacích dohodách vůbec netrváme"; a jal se modernizovat a podporovat armádu.

Ano, postup Ukrajiny proti té hysterické superzlodějské tetce je i mně sympatický.
17. 11. 2013 | 11:48

dennis napsal(a):

Pani Pechova,
nemuzu si pomoci, ale porad ve mne zustava ta atmosfera sedesatych let, kdy byla ziva idea "socialismu s lidskou tvari". Koncem sedesatych let naprosta vetsina lidi netouzila po kapitalismu bez privlastku, ale po spolecenskem usporadani nejen se socialnimi jistotami, ale i po spolecnosti, ktera by splnovala vyssi idealy spolecenske, vcetne osobnich svobod (nikoli pouze osobnich "svobod" bezbreheho egoismu).

Hola veta oznamujici, ze Chartiste videli svuj ideal ve svobodne a socialne spravedlive zemi, je pravde bliz, nez laksni kostatovani, ze Chartiste chteli rozvratit realny "socialismus" a valcili za vitezstvi kapitalismu se vsemi charakteristikami, ktere si do sytosti dnes uzivame.

Dnes by se jiste dokumenty prijimane v OSN jiste mnohem vic, nez v te povalecne dobe, hemzily odkazem na osobni svobodu, ktera umoznuje individualne loupit, krast, tezit z otrocke prace, potirat prava odboru atd. Prijimane dokumenty OSN musely respektovat ducha doby, kdy solidarita predstavovala pojem pro spolecenskou prosperitu nezanedbatelnou a v jistem smyslu nezbytnou podminkou.

Dnes samozrejme, a u nas jsme toho na kazdem kroku svedky, se pojem lidskych prav scvrkl na "opravneny narok" loupit, korumpovat, manipulovat a destruovat zivotaschopne a nezavisle komunity.

Rici, ze Chartiste byli advokaty socialismu, neni zadna svatokradez ani historicky omyl. To jen dnesni podoba naseho kapitalismu se snazi vzbudit pocit, ze myslenka socialni spravedlnosti a zaruky minimalni existencni jistoty jsou od certa. A je treba je intuitivne nenavidet.
17. 11. 2013 | 12:07

Tonda K. napsal(a):

To je slušný humor, napsat text, kde je lež už v nadpisu... Naštěstí si spousta lidí pamatuje, že právě kvůli lidským právům Charta vznikla a posléze jim věnovala většinu své činnosti... Takže by se dalo úplně stejně zeptat "Proč Ivo Cerman zavraždil Alexandera Dubčeka?" a pak to rozsáhle rozvádět...
17. 11. 2013 | 12:19

john petres napsal(a):

To Občan-to jsem si tedy početl,soudruhu!USA a satelity,klacek,bla bla bolševika,který neskousne svobodu jedince ani společnosti,neboŤ se jako otrok narodil!.A jak známo,otrokům se nejlépe žije pod pánem,(carem,chánem),potažmo nějakým ÚV atd.,eventuálně se pomocí vlezdozadbnictví těmto mocným vydrápat do pozice onoho pána(soudruha,drábaatd) a ukazovat tu SVOJI svobůdku oněm otrokům.Jrěte si do Ruska a nepruďte tady,mezi svobodnými muži!!
17. 11. 2013 | 12:20

K.V napsal(a):

MARTINE 1- VÁŠ ODKAZ 11,37 PŮSOBÍ DOJMEM ŽE NEJSTE MOC NORMÁLNÍ RODINA. Při čtení charty poskakovat a ječet štěstím a plácat se do kolenou......
.
Kontrolní otázka- kdy vznikla charta 77???
Ano, v roce 77, kdy už po "bratrské pomoci" r 68 bylo dávno vše usazené, každý si našel svůj koutek k životu, chcípl tu pes a nebylo co řešit, ale Americká administrativa založila protikomunistické fondy a platila královsky za jakýkoliv žvást proti naší zemi. Tak se najednou vyrojili Profi disidenti kteří museli vše horlivě hlásit Hlasu Ameriky.
A lidi jako Martin 1 se z toho podělali blahem
17. 11. 2013 | 12:20

Ládik!!! napsal(a):

Hlavně neupírat lidská práva Krejčířovi. Bombový útok české policie v Johannesburgu se moc nepovedl.
17. 11. 2013 | 12:23

patriot napsal(a):

lidská práva:

„Lidská práva dnes a za bolševika se nedají srovnat.“

???

Aha, máte na mysli zločince…

Těm se dnes žije opravdu podstatně lépe.
17. 11. 2013 | 12:45

tajemný pan H napsal(a):

já bych lidská práva radši nahradil svobodou. boj za lidskou svobodu. to mě dává smysl. zcela zcestné je levicové pojetí lidských práv spíše připomínající nějaké neopodstastněné a nezasloužené automatické nároky na něco. právo na dustojný život, na vzdělání, na bezplatnou lekařskou péči, na práci. to už je zcela mimo realitu. to by si někdo mohl vymyslet právo na atraktivní manželku nebo právo umět lítat. levičáci si pletou lidská práva s právem na koláče bez práce. charta 77 bylo sdružení levicových liberálů. havel nikdy nechtěl kapitalismus ani demokracii. já si myslim, že charta byla svym zpusobem pokračování pokusu reformovat socialismus z roku 68.
17. 11. 2013 | 12:46

dennis napsal(a):

..."Statisícům dalších občanů je odpírána „svoboda od strachu“ (preambule prvního aktu), protože jsou nuceni žít v trvalém nebezpečí, že projeví-li své názory, ztratí pracovní a jiné možnosti."...

Pane Havelko, pravo na strach o praci, kterou by clovek mohl ztratit z duvodu politickych nazoru a nebo ji vubec nekde mohl sehnat se dnes dostalo nebyvale sire.

Individualni svobody dnes dosahuji nebyvale a zrejme kyzene sire. Dnes uz mame svobodu se bat o nejzakladnejsi lidska prava, ale mame svobodu vyberu. Mame svobodu nepracovat, mame svobodu bydlet pod mostem, mame svobodu z toho mostu skocit. Kazdy ma svobodu si koupit tolik svobody, kolik jen muze. Muze byt svoboda jeste sirsi?
17. 11. 2013 | 12:51

scout napsal(a):

Když chce nějaký matematik ,aby byl místo něj vyhozen z AV ČR jiný,tak říká o něm "Hele on dělá špatnou matematiku".
Totéž bylo r.68:"Oni dělají špatný socialismus"
Ovšemže těch pump špatného a dobrého je tam tehdy více než v matematice-monokultuře s důkazy.
Poté co se to provařilo v něčí prospěch,jiného neprospěch vznikli Dostojevského:Uražení a ponížení-Charta77.
Padesátá léta zde nikdy nebyli odčiněny:Naopak Komárkové jen a jen stoupali.Vůči těm z jejich úřadu na druhý den zastřelených bez soudu (ekonom SPK Frank) je to sprostota!!! Heyrovští,Brdičkové-protektorát poklusem klus za slávou a prebendou!! Dnes se již zdomácněly zde i soukromé vlastnické domy manželky komunisty Masaryk-univ.prof.Zd.Nejedlého-doslova střeleného človíčka.Hnůj a hnůj.
17. 11. 2013 | 13:07

Komunista z Lehman Brothers napsal(a):

"Privatizace něčeho, co si lidé budovali společně po celá desetiletí je stejný, ne-li větší zločin, jako znárodnění malého podnikatele."
/Karl von Friedhof/
17. 11. 2013 | 13:07

dennis napsal(a):

Pane Tajemný Há,
v nazoru, ze Chartistum slo nejen o pravo na socialni minimum, ale take o individualni formy svobody, v tom mame stejny nazor. Ovsem vyradit nadeje kazdeho cloveka v to, ze kdyz bude sporadane zit ve spolecnosti, pak spolecnost naoplatku bude mit elementarni starost o to, aby clovek z nejruznejsich duvodu postizen nebo zneschopnen nemusel zit a umirat jako zvire, tak v tom se s vami neshoduji.

Ze pry nezamestnanych pribyva z duvodu strmeho rustu produktivity. Ovsem "produktivni" spolecenska vrstva ma pravo se ohanet tvrzenim, ze spolecnost nema povinnost udrzet zivotni uroven i tech nejslabsich ani na urovni pouhe bidy?

Zkuste takovy nazor rikat Nemcum, Rakusakum, Svedum. Oni jiste nebuduji komunistickou spolecnost snu; oni jenom jeste nezvlcili. A nesiri zasadu, ze si kazdy za sve nestesti, zdravotni postizeni, jakykoli hendikep muze sam. A je jenom jeho povinnosti se s nim vyporadat.

Vase tvrzeni mi pripomina tvrzeni minuleho prezidenta, ktery tvrdil, ze skolne je jen investice do lukrativniho businessu. Socialne slabi studenti se naoplatku ptaji: A co stat? Co pro nej znamena investice do vzdelani? Stat potrebuje jake pristi generace? Nevzdelane a snadno zmanipulovatelne?
17. 11. 2013 | 13:11

Filuta napsal(a):

Dennis

Tak pod to bych se podepsal.

Ještě bych dodal, že mezi individuální svobody naší úžasné doby patří také právo vykoupit se z trestu.
Gauneři z lokální politiky, kteří způsobili ožralí autonehody a zabili i několik lidí, nejenže dostali v lepším případě podmínku, ale nebyl jim vzat ani řidičský průkaz. O netrestané korupci snad ani nemá smysl se zmiňovat.
17. 11. 2013 | 13:14

Jana Pechová napsal(a):

dennis
Prof. Patočka jako jeden z pilířů Charty 77, bral lidská práva občansky a mravně. Ve své filozofii kritizoval přesně to, co tu udělal autor diskutovaného blogu, který se dívá na věc bez kontextu, čistě odborně, teoreticky.
17. 11. 2013 | 13:16

Fanda a jeho socprc brigáda napsal(a):

fanda a jeho socprc dadabrigáda nevrhují smír....

Chartisté se o lidská práva zajímali, ale ještě více se zajímali o sex.
Někteří dokonce tak, že počali stereo, oplodnili dvě ve stejném čase.
Víc už neřeknu, některé už jsou taky six feet under.
17. 11. 2013 | 13:19

Komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Bohatí údajně " dávají" /oni si ji ale nakupují, nikomu práci samozřejmě nedávají, nejvíce práce když už tak dávají lidem tkzv. střední vrstvy - svou poptávkou po výrobcích a službách/ díky svému bohatství lidem práci.
Bohatší jsou stále bohatšími. /viz např. aktuální údaje o růstu počtu a bohatství miliardářů v USA/
Logicky by tedy měli " dávat" více práce více lidem.
Jak tedy vysvětlit, že soudruzi bohatí tak nečiní ? Kdepa dělají soudruzi bohatí chybu ?
Že by ta práce nebyla ?
Nu, pokud je člověk padlý na hlavu, potažmo k tomu je ještě i slepý a hluchý a negramotný...tak to skutečně může vypadat, že práce /např. přeměna jedné formy materie v druhou tak, že výsledkem je společensky, kulturně-civilizačně významná hodnota/ k dispozici není.
Jste padlí na hlavu ?
Nejste , viďte....snad ani jarpor ne.

U nás v bankách máme stále spoustu práce, je to vůbec fuška - dělat z vašich peněz naše peníze, z vašich aktiv naše aktiva atd. To byste nevěřili, kolik to stojí fyzické a psychické námahy tyto procesy zakrýt tak, abyste se na věc koukali pozitivně, abyste tak pod našim vedením neustále usilovali o vybudování skutečně spravedlivého společenského řádu - komunismu pro bohaté / a tak i chytré, vzdělané, evolučně zdatnější, pružnější, odolnější, talentovanější atd./
Je to ještě větší fuška než psát články hodnotící expost např. chartisty tak, aby to pak v tisku vypadalo, že jde o kulturně významné dílo.

"Více práce pro komunisty v bankách - více spravedlnosti pro lidstvo !"

Čest vašemu /respektive našemu/ dolaru, soudruzi.
17. 11. 2013 | 13:37

Fanda goes to hollywood napsal(a):

Autor ovšem napíše další díl

Proč se chartisté nezajímali o sex a žili jako frsntiškáni
17. 11. 2013 | 13:41

Filuta napsal(a):

Fanda


Např. soudružka Šiklová si to ve své vzpomínkové knize velmi pochvalovala.
Manžel byl prý v posteli poleno.
A soudružka Šustrová (ta s tím knírem) si dopřála takového luxusu , stejně jako soudružka Marvanová, že pořídila každému svému dítěti jiného disidentského taťku.

Tomu říkám správné podvracení režimu.
17. 11. 2013 | 13:43

mlha, všude napsal(a):

To teda sou věci.
Něgdo ukrad celou noční část diskuze.
Takže se už nikdy nedozvíme, jak to s Chátrou bylo doopravdy.
Přece se do ztroskotanců a samozvanců neinvestovalo nadarmo.
Aby tady nějakej Cibulka nebo nevimgdo řikal neslušný výrazy.
17. 11. 2013 | 14:04

Jáchym napsal(a):

dennis:

"Dnes samozrejme, a u nas jsme toho na kazdem kroku svedky, se pojem lidskych prav scvrkl na "opravneny narok" loupit, korumpovat, manipulovat a destruovat zivotaschopne a nezavisle komunity.

Rici, ze Chartiste byli advokaty socialismu, neni zadna svatokradez ani historicky omyl. To jen dnesni podoba naseho kapitalismu se snazi vzbudit pocit, ze myslenka socialni spravedlnosti a zaruky minimalni existencni jistoty jsou od certa. A je treba je intuitivne nenavidet.
17. 11. 2013 | 12:07
**********************************************
Hezky napsáno.
S náplní jakéhokoli pojmu lze volně manipulovat - a dnes se to děje ve větší míře než kdy dříve.

Kdyby dnes přečetl některý z dnešních baráčnických "komunistů" některé z výroků Josefa II, Masaryka či dokonce Bismarcka,
začnou nastupující "jinší sekáči" cermanovského ražení volat po zásahu vhodně předvybraného státního zástupce a dopravení provinilce k předplacenému nezávislému soudci za účelem zabásnutí pro propagaci systému,znemožňujícího vybraným tlupám svobodně gangsteřit.

Tomu se teď a tady říká demokracie.
Mimochodem - minulý týden jsem četl, že ve starověkých demokraciích vlastnily rodiny svobodných občanů (s právem demokraticky volit) v průměru osm kousků otroků.

Páč ženy nevolilY, vynásobte si poměr demokratů - tj.vlastníků otroků nějakým číslem menším než dvě...
Ať tratím,na jednoho demokrata s lickými právy zotročovat tehdy připadalo deset kousků lidskomasného otroctva.
Dohnat a předehnat - náš cíl !

Největší sranda je, že si cermanové myslí, že budou zrovna oni patřit mezi ony otrokáře s nezadatelnými lidskými právy ...právy buzerovat onu většinu otroků.

Snad proto,že mají ten správný genetický fundament - nevím.
17. 11. 2013 | 14:09

Farář napsal(a):

Charta 77 byl jen spolek nefachčenek a nepřizpůsobivých, líných, hloupých, sobeckých, nevzdělaných sebestředných budižkničemů, kteří po revoluci získali nebývalé výsady i majetek. Ukázalo se to záhy po revoluci. Disidenti se dostali na hrad, místo do basy a ještě si namastili panděro i konto. Jak vůbec někoho kdy mohlo napadnout si myslet, že "to mysleli s lidmi dobře." ?? Nemysleli!! Mysleli jen a jen na sebe! Byl a a je to hnůj, který patřilo a patří vymést i s jejich chlévem - do kanálu. Bez koruny! Jejich nachamtěné a namamoněné peníze by měly jít do fondu pro lidi, co po mnoha letech práce byli zařazeni do "šuplete" tzv. nefachčenků (jak jim dnes říkají ti, na které tito lidé dělali) dneška: na penzisty, jak současné, tak budoucí,na nemocné a na na opravdu potřebné.
17. 11. 2013 | 14:11

K.V napsal(a):

pane cermane, při vzniku Charty 77 tu NEBYLO POTŘEBA řešit lidská práva,, Každý kdo jen trochu mohl pracoval,také PRACOVAL, dostal poctivou mzdu jejíž polovina stačila na bydlení a jídlo, a za své peníze si koupil vše potřebné. Na ulici bezpečno, kriminalita zanedbatelná. Jaká jiná práva ještě potřebujete, já po státu nikdy víc nechtěl
17. 11. 2013 | 14:14

Jáchym napsal(a):

Jana Pechová:
Vstali noví bojovníci, přišli jinší sekáči !
Ti se nezakecaj, pro cermany bude i Bush i Áda podezřelý kryptolevičák.

Musíte ještě přitvrdit,v řadách elitních sockobijců houstne konkurence.
Kdo stojí opodál, bude zítra za komunistu a pozítří materiálem na výrobu mýdla, v lepším případě radioaktivním živočišným uhlím.
Humanitárně ubombardovaným, jak jinak...

Pepa Fanda:
Gorkij prý vděčil za vše, co v něm bylo dobrého knize, Havel Olze.
No, umřelo to v něm, uporaděno, upeheno, usedláčkováno, zbareleno.

Čest JEJÍ památce!
17. 11. 2013 | 14:28

Horal napsal(a):

35 let po bitvě.
Víte, kde chyboval Benedeck u Hradce ?
A co tak dnešní rozkl(r)ádání státu ? Není to zajímavější téma ?
17. 11. 2013 | 14:34

Jáchym napsal(a):

Farář:
Mýlíte se, mezi disidenty byla spousta poctivých a čestných lidí.
Ten hnůj tam byl ovšem také, jako lehčí vyplaval na povrch, takže dneska překrývá hladinu a vidíte jen a jen ten hnůj..

No a pak byli mezi chartisty další, kteří byli - jako většina z nás - něco mezi, s černými i běloskvoucími místy v duši.

Část se za přátelství s tím (menšinovým) hnojem stydí.
Část se přizpůsobila - z prospěchářství nebo z přirozeného strachu - a snaží se alespoň smrdět jako oni, když už nemá pajšl podílet se na větších svinstvech.
17. 11. 2013 | 14:37

Martin1 napsal(a):

K.V.
K.V napsal(a):
MARTINE1
1) VÁŠ ODKAZ 11,37 PŮSOBÍ DOJMEM ŽE NEJSTE MOC NORMÁLNÍ RODINA . Při čtení charty poskakovat a ječet štěstím a plácat se do kolenou......
2)Kontrolní otázka- kdy vznikla charta 77???
Ano, v roce 77, kdy už po "bratrské pomoci" r 68 bylo dávno vše usazené, 3)každý si našel svůj koutek k životu,
4) chcípl tu pes a nebylo co řešit,
5) ale Americká administrativa založila protikomunistické fondy a platila královsky za jakýkoliv žvást proti naší zemi. Tak se najednou vyrojili Profi disidenti kteří museli vše horlivě hlásit Hlasu Ameriky.
6)A lidi jako Martin 1 se z toho podělali blahem
17. 11. 2013 | 12:20
--------------------------
Podrobná reakce podle dodatečného očíslování:
1) To je relativní - ano i my připouštíme, že nejsme normální - ale lze to také nazvat jinak - jsme výjimeční - uznáváme totiž stále jen základní normální lidské hodnoty.
2) Stále jsme okupaci vnímali stejně - v nás nic usazeného nebylo.
3) Ano všichni jsme měli zaměstnání - a všichni naštěstí dobré - měli jsme tedy i co ztratit.
4) S ničím jsme se vnitřně nesmířili - každý drobným dílem jsme dávali ostatním okolo sebe naději, šířili humor, dávali najevo svou hrdost - jak to jen šlo - šlo to velice těžko - my stejně smýšlející jsme si spolu všemožně pomáhali.
5) Měli USA platit i vice lidí - ano způsobovalo nám to velkou radost - drželo nás to nad vodou. Dobře, že ti lidé tehdy byli a bez toho zveřejnění v Hlasu Ameriky by o tom přeci nikdo nevěděl - Hlas Ameriky byla také skvělá věc, já měl ale raději Svobodnou Evropu - byla daleko aktuálnější.
6) Ano, měli jsme radost, ale svěrače jsem měl tehdy ještě v pořádku, ale teprve nyní při zjištění, že vás to tak pohoršilo - tak se půjdu převléknout, ale protože je to v souladu s mým pravidelným vyprazdňovacím režimem - tak vám děkuji, že jste v mých střevech vyvolal žádoucí reakci.
17. 11. 2013 | 14:44

Lila napsal(a):

Martin 1

Stejně jako Vaše ani naše rodina a drtivá většina našich přátel a známých nebyla "normální", zkrátka proto, že jsme se nenechali znormalizovat. Ve všech Vámi uvedených bodech mezi námi panuje naprostá shoda. :-)

Jen jsme víc poslouchali Hlas Ameriky, Svobodná Evropa byla u nás rušená. Ale informace o Chartě nás opravdu držely nad vodou...

Ještě bych připomenula jeden detail, těsně po okupaci v ´68 nikdo netušil, kam až režim zajde, jestli se bude "jen" zavírat, nebo i popravovat. A zavíralo se o sto šest. Třeba jen kvůli tomu, že u někoho našli letáček z 21. srpna 1969, ale i na pouhé udání. Z rukávu bych mohla sypat jména konkrétních lidí, které režim perzekvoval.
Mějte se pěkně!
17. 11. 2013 | 15:55

Bestia triumphans napsal(a):

divine napsal(a):
..."Uvědomte si,že jednání V.Bilaka s Francois Mitterandem jenom o V.Havlovi na ÚV KSČ již 1986..."

?
Tak jsem si zkoušel představit, jak Mitterand jedná s takovým nýmandem jako Bilak, ale neúspěšně, a to mám věru bohatou představitost...
:-)
17. 11. 2013 | 16:25

prorežimní chartista, posluchač Fox News napsal(a):

Lila
Jen v roce 1969 bylo popraveno několik lidovců a asi desítka skautů.
Pak následovaly další popravy, často neznámých, ničím se neprovinivších lidí.
Ještě v listopadu 1989 stihli popravit jednoho studenta, tuším že se jmneoval Šmíd.
Bohužel vrahy nikdy nikdo nestíhal, lidu bylo řečeno, že nesmí být jako oni... a věřte nebo nevěřte...lid tomu skutečně uvěřil a nebyl a není jako oni.
Naštěstí teď má celou věc uvést na správnou míru ÚSTR,ale popravovat by se údajně nemělo, má se jen bádat.

Lenin : "Učit se , učit se , učit se."
Alojz Lorenc /StB, později Penta/ : "Bádat, bádat, bádat."
Singer : " Kupovat, kupovat, kupovat."
17. 11. 2013 | 16:35

esoterik esoterická napsal(a):

Ale notak, pane Cermane.
Po washingtonském konsenzu jak OSN tak EU přijaly směrnice, podle kterých je jediným právem jak individuí, tak i národů nechat se zprivatizovat.
Já vím, že vás mrzí, že se na vás neobrátili, abyste jim to vyargumentoval.
Ale kvůli tomu nemusíte šít do chudinky Charty.
Taková halt v roce 77 byla doba.
Socialistická.
Představte si Lanďáka v jeho Saabu, odvážil byste se s nim diskutovat o lidském přirození, byť z Horažďovic u Klatov?
Nikdy byste na něj neměl.
17. 11. 2013 | 16:37

démon souhlasu napsal(a):

B.T.
Myslel jste:"jak taková nula jako Mitterand jedná s někým jako Biľak..", že?
17. 11. 2013 | 16:42

tajemný pan H napsal(a):

dennis,
ale já si myslim, že by společnost neměla nechat slabé jedince umřít hlady a zimou. nicmeně nemuže jim zajistit dustojný život. na to prostě nejsou zdroje. sociální demokracie zde v rámci svých předvolebních lží vyvolala v lidech dojem, že zdroje jsou. proto máme jeden a pul bilionu dluhů. každá zeme si muže dovolit takové platy a duchody ve veřejnem sektoru, které odpovídají síle ekonomiky.
17. 11. 2013 | 16:56

Pradědek Čech napsal(a):

Proč se Chartisté nezajímali o lidská práva?
Protože se lidská práva zajímala o ně. Viz Helsinský výbor.
17. 11. 2013 | 16:57

palicevypatlana napsal(a):

Lila
Třeba jen kvůli tomu, že u někoho našli letáček z 21. srpna 1969, ale i na pouhé udání. Z rukávu bych mohla sypat jména konkrétních lidí, které režim perzekvoval.
Myho tatu taky zavreli za letak z 21. srpna 1969. Mel v ni zabalenou svickovou co ukradl v masokobinatu Hroznetin. V hospode mel prezdivku disident
17. 11. 2013 | 17:06

Martin1 napsal(a):

Lila 17. 11. 2013 | 15:55
Děkuji za podobné smýšlení. To potěší dnes jako tehdy. Vůbec to ale neznamená, že jsme dnes se vším spokojeni, ale nelze to srovnávat. Můžeme vše kritizovat a zase drobně pracovat kolem sebe na nápravě a nová generace z nás a přátel musí pracovat na změnách k lepšímu mnohem aktivněji.
Mějte se pěkně!
P.S. Dnes jsem viděl v TV Marvanovou (tu bych dovolil klonovat)
17. 11. 2013 | 17:27

Jáchym napsal(a):

Tajemný pan H(oven), 16:56

později Bohorodička, atd, etc , usw...
To nemůžete chvíli zůstat u ověřené a oblíbené značky ???
Jste už pomalu jako Schwarzenberg a jeho Pehe, je to, jak jste rád říkával, "flustrující".

Navíc nejspíš zfialověl Jarpor a začal si říkat Lila.
Ale třeba se jen dal na transvestismus nebo se naklonoval nebo porodil dceru.
17. 11. 2013 | 17:42

ld napsal(a):

martin1,

to už prubnul Cibulka.
17. 11. 2013 | 17:43

Jáchym napsal(a):

Martin1 napsal(a):
P.S. Dnes jsem viděl v TV Marvanovou (tu bych dovolil klonovat)

ld napsal(a):
martin1,
to už prubnul Cibulka.
17. 11. 2013 | 17:43
******************************
Id(e),můžete dát odkaz? Cibulka klonuje kdeco, ale ta Marvanová mi unikla.

Nechystá se Cibulka naklonovat sám sebe ? Cibulové lány byl vždycky můj sen. Cibulového odéru není nikdy dost.

Až dojde zemní plyn, pojedeme na Cibulkův bioplyn.

Vzpomínám, jak se pokoušel vstoupit do předlistopadové KSČ, aby ji, jak sám říkal, rozložil zevnitř.
Ale tenkrát měli už přecibulováno.

Tak se rozložil sám.
17. 11. 2013 | 18:07

Antonín Malík napsal(a):

"drželo nás to nad vodou"

Prohlášení, že někoho drželo vysílání Hlasu Ameriky, či Svobodné Evropy "nad vodou", je pro mne těžká exotika. Pak se ovšem jejich názorům ani nedivím. Protože jsme byli schopni poslouchat zprávy v cizím jazyku, nebyli jsme odkázání na citované stanice. Jen občas, náhodně jsme kousek takového vysílání zaslechli a byli jsme odst konsternovaní, jak agitační a tendenční tato vysílání byla, v porovonání s objkektivním vysíláním standardních západních stanic.
17. 11. 2013 | 18:10

ld napsal(a):

jáchym,

to se divím, i přes vaši patolízalskou slizkost, která zde nemá konkurenci, jste se takové informace mohl dopídit už dávno, nemarněním času análním alpinismem. Asi je to dáno individuálním pořadím důležitosti, avšak s tím vám nepomůžu.
17. 11. 2013 | 18:18

rosclays napsal(a):

Zdravím pana Martina1 (min. debata) a rovněž se hlásím k "nenormálním" rodinám jako vy nebo Lila....:).
17. 11. 2013 | 18:24

Gru napsal(a):

Jako prosazování "lidských práv" je označováno vyzdvihování některých práv některých jedinců v některou vhodnou chvíli, zatímco jiným jedincům tato práva přiznávána nejsou, resp. se má za to, že jejich omezování nevadí.
Příkladem budiž aféra ruských "Poševních výtržnic", jak lze přeložit jejich anglický název (proč v Rusku angický? Proč třeba v Británii jejich název nebývá zveřejňován a píše se tam pouze o "skupině"?. Každopádně je překlad správný, protože skupina navenek komunikuje nejnápadněji právě genitáliemi).
Tedy, zatímco se ruským výtržnicím věnuje extenzivní pozornost a neproporcionální prostor ve vysílacím čase, o české výtržníky, jako jsou Týc nebo Smetana, se média v podstatě nezajímají, nikdo z politiků se jich nezastává, nejspíš proto, že nekomunikují genitáliemi, ale fixou a barvami).
17. 11. 2013 | 18:28

pepa napsal(a):

Církve-katolickou církev neměl v úmyslu nikdo zničit,jen připomenout, aby klérus dodržoval zákony ČSR-ČSSR.Žádný komunistický představitel nemohl zakázat, aby se občane nemohli modlit k Bohu! Katolický klérus spatřoval svou vizí v podpoře
boje proti novému společenskému řádu: žhářstvím, sabotážemi, vražděním nevinných lidi a zcizování kulturních památek pro export do zahraničí.Hlavním cílem zločineckého katolického kléru byl:Uchopení ekonomické a politické moci a opětovné zotročení a germanizace národa !
Národ pochopil, že klérus katolické církve nemá v úmyslu šířit humanitní křesťanství, lásku k bližnému, bojovat proti válkám a střídmost ve vlastním chování.
Naopak, klérus katolické církve praží po absolutní moci,zotročení národa, bídu pro občany a luxus pro sebe.
17. 11. 2013 | 18:41

evix napsal(a):

Filuta napsal(a):
Fanda
Např. soudružka Šiklová si to ve své vzpomínkové knize velmi pochvalovala.
Manžel byl prý v posteli poleno.
A soudružka Šustrová (ta s tím knírem) si dopřála takového luxusu , stejně jako soudružka Marvanová, že pořídila každému svému dítěti jiného disidentského taťku.
......................
Tak měly a mají jistotu, že aspoň jeden platil, či ještě platí alimenty :-)
......................
tajemný pan H napsal(a):
dennis,
ale já si myslim, že by společnost neměla nechat slabé jedince umřít hlady a zimou. nicmeně nemuže jim zajistit dustojný život. na to prostě nejsou zdroje.
......................
Máte naprosto pravdu, proč by jste měl mít stejně důstojné podmínky jako třeba já, prostě nejsou zdroje. Však vy si to už zdůvodníte... :-(
17. 11. 2013 | 18:43

rosclays napsal(a):

"Proč třeba v Británii jejich název nebývá zveřejňován a píše se tam pouze o "skupině"?. "

Když si člověk otevře např. jeden z těch nejsolidnějších na celém světě The Guardian, tak se dočte...

"PUSSY RIOT´S Nadezhda Tolokonnikova: Why I have gone on hunger strike
In an open letter, the imprisoned Pussy Riot member explains why the brutal conditions at Penal Colony No 14 have led her to undertake a hunger strike in protest...." atd.

A tak je to bohužel v téhle republice skoro se vším.
17. 11. 2013 | 18:47

Reveil napsal(a):

pepa
"Naopak, klérus katolické církve praží po absolutní moci,zotročení národa, bídu pro občany a luxus pro sebe."

Přesně. To se potvrdilo před nedávnem - žádný středověk, ale 20. století! - v Chorvatsku, kde teror proti nekatolickému obyvatelstvu vedl k vyvraždění nejméně 700 tisíc lidí, k uloupení veškerého majetku ortodoxbí církve (nic z toho katolíci nevrátili!), k násilným křtům, mučení, vyhánění...
Katolicismus, jakmile se alespoň trochu podílí na moci, se takto zvrhává. A nás na vlastním území dnes ohrožuje akutní rekatolizace. Zachvátí-li nás, zahyneme...
17. 11. 2013 | 18:51

Filuta napsal(a):

Lila

Vy jste se do toho opřela jak Pavka Morozov blahé paměti.
Nás teda nad vodou žádná Charta nedržela, páč o ní nebylo ani vidu, ani slechu.
Ale Hlas a Svobodku jsme poslouchali.
Nad vodou nás ovšem držely úplně jiné věci. Třeba králíci od našeho kulackého strýce.
17. 11. 2013 | 18:52

Gru napsal(a):

osclays

Píšu přece, že "nebývá". Nikoliv, že "nikdy nebyl". To je rozdíl.
17. 11. 2013 | 18:53

Jáchym napsal(a):

ld napsal(a):
jáchym,

to se divím, i přes vaši patolízalskou slizkost, která zde nemá konkurenci, jste se takové informace mohl dopídit už dávno,(...)
17. 11. 2013 | 18:18
******************************
Dík !
Obvinění z patolízalství mi chybělo do sbírky, jinak jsem si tu o sobě přečetl skoro všechno, včetně obvinění z exotických sexuálních úchylek a komunizmu.

Dokonce ani za bezmála devótní obhajobu Libora Stejskala (ať dělám, co dělám, přestože s ním zhusta nesouhlasím, si furt myslím, že dělá svou práci tady excelentně) jsem z patolizmu ještě obviněn nebyl .

Ještě jednou - díky!
17. 11. 2013 | 19:04

Pavel A napsal(a):

Proč se Chartisté nezajímali o lidská práva ....
Tak to už chce pořádnou dávku drzosti něco takového napsat pane Cermane.

Veškeré komentáře zbytečné
17. 11. 2013 | 19:11

rosclays napsal(a):

Gru:
Ano, to je rozdíl, ale...
Ze 178 anglických novin jsem NAMÁTKOU kliknul ještě na dvoje , protože dál už mě to jaksi nebavilo a nebaví a to...
a/ Yorksire Post
b/ Liverpool Daily Post

a/ "PUSSY RIOT member denied bail despite plea from McCartney..."
b/ "JAMIE BOWMAN: PUSSY RIOT and the plight of Liverpool's buskers..."
17. 11. 2013 | 19:11

Martin1 napsal(a):

Antonín Malík
Poslouchali jsme i jiné stanice, já měl na starost technickou stránku, přijímače a antény, odrušení a nahrávky,táta překlad.
Když jsem někam jel po republice na dovolenou k vodě, tak rádio a anténa na KV - dlouhý kus drátu s izolátory nesmělo ve výbavě chybět.
Pak jsme s tátou vedli debaty. Když jsme se teoreticky bavili, kdyby se to tady konečně položilo, kdo by to tady převzal, on byl v odpovědi zcela bezradný. Já jsem řekl, že zase komunisti - všichni se mé odpovědi smáli. Táta se roku 1989 už nedožil. Zda jsem měl pravdu - to nechám na každém z vás.
Níže uvádím nejoblíbenější stanice, které jsme nejčastěji poslouchali a z "Laxiku" jsem dělal v mladém věku i nahrávky na Sonet Duo - z dnešního pohledu mizerné nahrávky.
1)RIAS 1
2)RIAS 2
3)Deutsche Welle (podle táty nejlepší stanice pro politický přehled)
4)Luxembourg
5)Vídeň
6)Svobodná Evropa
7)Hlas Ameriky
17. 11. 2013 | 19:15

Pavel A napsal(a):

Antonín Malík napsal(a):

"drželo nás to nad vodou"
.......
a byli jsme odst konsternovaní, jak agitační a tendenční tato vysílání byla, v porovonání s objkektivním vysíláním standardních západních
.......
Správně, soudruzi to přeci nazývali štvavými vysílačkami.
Správnému soudruhovi stačilo přečíst si objektivní Rudé právo
17. 11. 2013 | 19:37

prorežimní chartista, posluchač Fox News napsal(a):

Martin1
KOlik Vám tehdy bylo ?
Jáí teda poslouchal Polskou trojku, bavila mě spíš muzika než politické kydy.
Asi jsme jiný ročník, mám pro to pochopení. I pro Lilu atd.
Ostatně i za Protektorátu se prý nebojovalo jen na východní frontě, ale i na posluchačské frontě, posloucháním Londýna většina Českomoravskoslezanů vybojovávala jejich Stalingrad, v teple , v suchu, v pohodě domova. Riskovali velmi, kam se hrabou sovětští vojáci, ty mohli maximálně jen zabít, to našim hrdinům - polsuchačům mohli klidně zavřít celou rodinu - kdyby je nacisti chytli!!
Bohužel se za to neudělovaly žádné medaile a řády, to by byla přehlídka na Václaváku - každého 8. května !!! To by bylo lesku a záře !

" Ŕád hrdiny posluchače 1. stupně"
" Za zásluhy o poslouchání "
" Hrdina Posluchačského svazu"
" Člen posluchačského partyzánského odboje - oddíl Stříhající zaječí ucho"
" Za chrabrost u rádia"
atd.
17. 11. 2013 | 19:41

Martin1 napsal(a):

prorežimní chartista, posluchač Fox News
1)jsem roční 1951
2)jsem ten z mnoha, kterého poslali se ostříhat - chtěl jsem být jako BEATLES
3)o politiku jsem se začal zajímat, když nás začali honit do sklepů, dávat masky, atd. Od táty jsem už věděl o roku 1956 Maďarsko,1962 Karibská krize, odebíral jsem Z zápisník (byl pro vijáky) a četl noviny, jen jsem se neučil tak dobře jako sourozenci, měl jsem mnoho zájmů a nic jsem nedělal pořádně - to platí až do dnes. Ale . . . .
4) nepodceňujte rádio a poslouchání rádia, že to může někoho posilovat a držet v naději. Někde jsem kdysi četl, že trosečníka na moři položí a usmrtí dříve než fyzické strádání, ten pocit beznaděje. A pokud to někdo poslouchal, rozšiřoval, tak posiloval i druhé a vystavoval se také nebezpečí, že za to bude zastřelen (protektorát), nebo "jen" vyhozen ze zaměstnání - to jsem nezažil, ale prý to v 50. letech hrozilo.
17. 11. 2013 | 19:57

Antonín Malík napsal(a):

Pavel A

"Správnému soudruhovi stačilo přečíst si objektivní Rudé právo"

Nevím, jak to bylo se správnými soudruhy. My jsme nebyli správni soudruzi, ale ani nesrpávní soudruzi. poslouchali jsme zapadní stanice, ale ty standardní (ORF, Londýn), v originálním jazyce. Bylo to vyvážené zpravodajství (tu primitivní propagandu pořadů určených pro obyvatelstvo Čech či Albánie, si západní veřejnoprávní kanály vůči svým občanům dovolit).
17. 11. 2013 | 20:06

tymitaky napsal(a):

prorežimní chartista, posluchač Fox News napsal(a):
Martin1
KOlik Vám tehdy bylo ?
:o))))
17. 11. 2013 | 20:18

Martin1 napsal(a):

Antonín Malík
Ještě k těm stanicím.
Normální stanice se přece naší situací zajímaly zcela okrajově (byla výhoda, že nebyly rušené), čím dále od hranic, tím je to zajímalo a i dnes zajímá méně.
Albánie - Rádio TIRANA v češtině jsme si naladili někdy pro obveselení - to naše vysílání bylo proti tomu "super západní" :)
Je chválihodné, že jste jazykově dobře vybaven - tak vás chválíme, ale zde žila celá populace, která uměla jen špatně rusky, pro ty bylo toto vysílání určeno a vy nedokážete pochopit, že to má vždy větší sílu, když to člověk slyší v rodném jazyce - má na chvíli snad pocit "pseudosvobody" (nezanedbatelný je také fakt, že víte, že to stejné poslouchá "Franta" a že to zítra proberete u oběda v závodce) - nevím jak přesněji to popsat.
17. 11. 2013 | 20:23

Martin1 napsal(a):

Antonín Malík
Chvílemi to vypadá, že máte něco společného s Jakovem Malikem. Víc vám nepovím - nenapovím, určitě víte kdo to byl, jste proti nám ostatním vybaven jazykově To ještě nestačí.:)
Pak by vaše příspěvky dávaly opravdu smysl - sice jiný, ale ano .:))
17. 11. 2013 | 20:39

Martin1 napsal(a):

Pro ostatní, kteří si chtějí zkazit večer.
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/historie_a_osobnosti_ceske_diplomacie/srpen_1968_rada_bezpecnosti_osn_o.html
17. 11. 2013 | 20:43

Antonín Malík napsal(a):

Martin1

Ano , mít možnost sledovat neupravené zpravodajství, tedy nemanipulované pro jazykově nevybavenou poppulaci, své výhody má. Člověk tím získá trochu lepší rozhled, může posoudit, jakou má která událost váhu, co se třeba zamlčuje, co se zveličuje. To platí dosud. A jak jsem už psal - nechtěně jsme někdy zaslechli úryvek "zpravodajství" oněch zvláštních stanic. Byly to skutečně "Letrinennachrichten"
17. 11. 2013 | 21:08

@@ napsal(a):

Je sedmnáctého, měli bychom vzpomenout statečných soudruhů z StB, kteří tenkrát přes všechnu snahu nezastavili lavinu a byli samozvanci z Občanského fóra po několika týdnech zahnáni do ilegality. Muselo to být hrozné, muset najednou přestat s odposlechy, výslechy, slechy, echy...
Ještě že nějakých pár let mohli pomáhat při rozjezdu ekonomických aktivit bývalých soudruhů. Jenže čas nezastavíš, přišel čas odchodu do penze. S ní se teprve dostavilo strašlivé prázdno.
Ale tu se náhle nad obzorem sklenula duha naděje - přišel internet.
Drobná pilná práce slaví opět úspěchy, černá barva postupně šedně, už skoro bělá...a bývalí disidenti, kterým kdysi bylo možné dávat facky fyzicky, dostávají údery na solar aspoň virtuálně. A neschází humor. Co zábavy musí přinést už jen vymýšlení různých nicků. Třeba farář...ha ha ha.
17. 11. 2013 | 21:13

Martin1 napsal(a):

Antonín Malík
Manipulace se zprávami - to je základ ovlivňování společnosti a neubráníte se
tomu nikdy. Dokonce už původní "skutečnost" může být jen divadlo a pak může existovat deset různých pohledů a ani jeden nemusí být vůbec pravdivý.
A abych byl konkrétní a ještě k tomu aktuální a využil vás, který měl přístup k tolika zdrojům, tak se prosím projevte a obohaťte "troubelku" , co máte v hlavě, když se řekne:
MRTVÝ STUDENT NA NÁRODNÍ TŘÍDĚ?
Co tam máte z těch vašich zdrojů?
17. 11. 2013 | 21:38

resl napsal(a):

Cerman tady nahrává komoušům, kteří jen čekají za bukem. nedočkají se, jsou to většinou analfabeti, neschopní cokoli zorganizovat bez násilí, nebo pomoci policie. viz hradní hroch se švejkem.
17. 11. 2013 | 21:47

prorežimní chartista, posluchač Fox News napsal(a):

Martin1
Tak to já ještě nebyl ani snad v plánu na dalších pár pětiletek - v roce 1951.
Nic ve zlém, ale mně to připadá legrační ty vstupy Lilyatd, jak hrdě prohlašuje že ona stavěla snad dokonce nějakou protinormalizační hráz nebo co...a ty další - jak s ek tomu hlásí, k tomu " posluchačskému odboji".
V podstatě ale zde na netu je to něco podobného - tolik revolucionářů, reformátorů, bojovníků s ilámem a já nevím s ším ještě...tolik bys marně hledal i v té početné partizánské armádě " polsuchačů rozhlasu".
Rozumíte - nemá to žádný praktický výstup.
Jediný výrazný praktický výstup byl zaznamenán na webové agoře v podobě geneze a dalšího rozvoje, aktuálního úpadku....barelu Dobroty, Kchárlsgemajnšaft...i když - možná ještě vajíčkování Paroubka - to byl taky takový jeden realný výstup.

Ale možná že se mýlím...a Mafii " ublogovat" lze. Třeba někdo jednou přibije na vrata kostelu aktualně.cz nějakých nových 95 tezí a ty budou mít takovou váhu, že se pohne i národ fyzický, realný...nejen ten virtuální, blogařský. Vodím to v kurzu cca jedna k milionu.

Malý návod zde /čti, šiř, opisuj, kopíruj atd./ :
http://cs.wikipedia.org/wiki/95_tez%C3%AD

P.S. "...Jejich vyhotovení a legendární přibití Lutherem na kostelní dveře ve Wittenbergu (k němuž však podle všeho ve skutečnosti nedošlo)...."

P.S.1. Do naděje se lze dostat i bez poslouchání radia, stačí když na jaře oschnou meze.
17. 11. 2013 | 21:50

Antonín Malík napsal(a):

Marti1
"Co tam máte z těch vašich zdrojů?"

K datu 17. listopad je něco zajímavého. V knize V. Bartušky Polojasno je uvedeno, že zásah esenbáků na Národní třídě začal po 17. hodině.
V tomto materiálu:
http://zpravy.idnes.cz/pripomente-si-udalosti-17-listopadu-1989-minutu-po-minute-pij-/domaci.aspx?c=A091116_120725_domaci_js

se uvádí čas zásahu 19,25 hod.
Ale my jsme ten den slyšeli o zásahu na Národní třídě ve zprávách rakouského rozhlasu Oe3 (reportérka Barbara Coudenhove-Kalergi) už v 16,00 hod.! Vyjeli jsme z práce brzy, protože jsme měli signály, že se něco stane, přijeli jsme pár minut před 16. hodinou a hned jsme si pustili rádio. Konkrétně se tam říkalo, že policisté chytají demonstranty do sítí. Bezprostředně poté jsme volali našim známým "pusťte si Vídeň!"
17. 11. 2013 | 22:08

Martin1 napsal(a):

prorežimní chartista, posluchač Fox News
1) Tak pak je všechno pochopitelné a vaši nezkušenost vůbec nekritizuji a přeji vám hodně poznávání ve vašem životě. - Život vaší generace nebude o moc jednodušší, než té naší.
2) Naše problémy vám už jsou určitě cizí, tak je to vždy mezi generacemi. Jen se domnívám, že následující generace - generace mé 3 - 4leté vnučky vás pošle "k šípku" ještě dříve. Vše se i v tomto urychluje. Tak hlavu vzhůru už třeba ve 40 a neste to statečně. Ona si už umí pustit počítač a najít si tam svou oblíbenou písničku, přepnout televizi, nastavit nahrávání, aby se na tu pohádku mohla podívat po té, co jí skončí ta, kterou sleduje, bojí se sice ještě bubáka a občas se i počůrá, ale s technikou si rozumí. :)
P.S. A hodně pěkných chvil při poslechu vaší oblíbené stanice vám přeje Martin1
17. 11. 2013 | 22:21

Martin1 napsal(a):

Antonín Malík
Ano, děkuji, ale to jsme si dobře nerozuměli. Já jsem myslel podstatu problému, že ať nám to říká ten nebo ten, tak stejně nevíme kde je pravda. Třeba jen jeden dokáže lépe manipulovat než druhý, nebo my nechceme tomu druhému uvěřit, protože by to bouralo naše dřívější pohledy - pozice, do kterých jsme se zakopali a chráníme je i když už je všem, možná i nám jasné, že to není pravda.
Tady je o tom Zifčákovi, ale proč tam byl a kdo udělal 17. listopad 1989 nevíme oficiálně moc. Má životní zkušenost a dlouhodobé sledování i těch zmanipulovaných stanic i těch které manipulovali nás něco napovídá .- co? Nebudu s vámi manipulovat . . .:)
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/1697-ludvik-zifcak-mrtvy-student-smid-vzpomina-na-listopad-slo-nam-o-vymenu-spicek-uvnitr-ksc.aspx
17. 11. 2013 | 22:37

Martin1 napsal(a):

Opr,: které manipulovali nás (manipulovaly - ty stanice)
17. 11. 2013 | 22:39

xx napsal(a):

Tedy, to je zase přehlídka drzých komunistů.

Teď se tu bijete za chartisty. Nedávno se tu adoroval bolševik a milicionář Kriegel.

Bože můj, čeho se tu člověk ještě nedočká. Stejně jako pod tou adorací Kreigela, napíšu i zde - nezbývá než doufat, že existuje peklo a ti kdo už zemřeli se tam smaží a ti kteří ještě žijí, mají tam kotle se svými jmény.

Pfui Teufel.
18. 11. 2013 | 00:23

xx napsal(a):

Občan opět pobavil - režim kterej mu nedá práci na stříbrném podnose podle jeho vzdělání prý potlačuje lidská práva a nejspíš bude i horší než totalitní diktatura.

:-))))
18. 11. 2013 | 00:26

xx napsal(a):

Občan si plete lidská práva se zaopatřovacím ústavem.

Občane, odevzdejte občanku a vyhledejte nějaký takový ústav. Tam se vám dostane všech lidských práv. U Chocholouška budete moci dělat i tu Vaší sociologii, nebo co jste to vystudoval. Dovolí vám jistě všechno a přitom o vám bude postaráno a žádný predátor vás neuloví.

:-D
18. 11. 2013 | 00:29

Rudi Koutek napsal(a):

Uz se pane "historiku" tesim na dalsi pokracovani, co kdyby jste napsal neco napr. o A.Hitlerovi - Proc Hitler nebyl nacista, anebo o Rudych Kmerech - Slo jim jen o blaho lidu.
18. 11. 2013 | 00:30

jepice napsal(a):

Pročpak se, pane Cermane, nezajímáte o Chartu?
18. 11. 2013 | 08:02

dennis napsal(a):

Pane Tajemny H.,
nepochybne mame spolecnou minimalni miru soucitu se vsemi, kteri by v jedenadvacatem stoleti mohli ve stredni Evrope umrit hladem nebo v zime umrznout.

Ovsem vas argument, ze se dluhy musi splacet a proto musi chudi, nezamestnani, bezdomovci pocitat s nedustojnou bidou, ve mne vzbuzuje otazku:

Jsou to nasi bezdomovci, nezamestnani, lide zivorici v podminkach pod zivotnim minimem, kteri se stali pricinou naseho zadluzeni? Je-li tomu tak, pak by nam meli ti ubozaci vratit ty stovky miliard, ktere si ukladaji v danovych rajich.

Proste nejak nechapu logiku, ze bic je treba vytahnout na bezbrane obeti hyenismu poslednich 24 let.

A dluhy naseho statu? Zkuste mi popsat situaci, ktera nastane, az vsechny vlady sveta splati sve dluhy. Co pak se stane? Nastane raj na zemi, nebo zjistime, ze bankovni svet se pohybuje ve virtualnim prostoru, ktery nema nic spolecneho s realnym svetem. Ty astronomicke dluhy jsou jen cifry na digitalnich displejich, ktere rostou nekonecnym pricitanim uroku. Soucet vsech dluhu prekracuje soucet vsech DPH celeho sveta. Svet dluhu a realna ekonomika ziji v paralelnich prostorech.
18. 11. 2013 | 08:41

Lila napsal(a):

Antonín Malík

Hlas Ameriky jsme poslouchali především proto, že Ivan Medek vždy jako první referoval o událostech u nás, protože měl relevantní informace přímo od zdejších zdrojů. A taky jsem měla ráda nedělní komentáře Martina Čermáka alias Ivo Ducháčka.
18. 11. 2013 | 08:42

dennis napsal(a):

Pane xx,
skvele jste me pobavil: Milicionar a rudy bolsevik Kriegel si nezaslouzi slusneho slova. Spolecne s vami si myslim, ze kazdy se rodime s dedicnym hrichem, s Kainovym znamenim. Spolecne s vami si myslim, ze tak jako se rodi dablove jmenem Kriegel, tak se rodi archandele jmenem Vaclav Havel.

Obdivuju lidi s neomylnym nazorem. A predevsim s nemennym nazorem na svet, na lidi na sebe sama. Vy jste se narodil, abyste byl Rytirem Svetla. Proto je vasim poslanim sirit kolem sebe pravdu a radost ze zivota. Vy mate magickou silu sirit optimismus a lasku. Vzdy si s potesenim ctu vase projevy.
18. 11. 2013 | 09:27

Alex napsal(a):

Teda pane Cermane, to je tedy obdivuhodný intelektuální výkon - dělit lidská práva na pojatá levicově a pojatá pravicově. Bože můj, co za výplody a bláboly ještě splodí naprosto obyčejný vulgární antikomunismus.
18. 11. 2013 | 10:32

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

xx
Vy byste podepsal ? Být Kriegelem ?
Rozumím tomu, taky bych možná podepsal. Člověk nikdy dopředu či dozadu neví co by aktualně udělal. Ale i tak bych neměl důvod znehodnocovat /sedě o 40 let později u compu a mlátě do klábosnice zde svoje PR /kulturní význam činu byť kontraverzní osoby, zejména pokud mé " kdyby " (kdyby nepodepsali všichni) je hodnotnější než vaše " kdyby" (kdyby Kriegel nebyl členem KSČ atd atd).

Mimochodem - v Prohlášení nezávislosti se dočtete, že každý člověk má právo na štěstí, k pocitu štěstí jitě patří i uspokojení z práce nejen pro sebe ale i pro něco vyššího, například pro danou civilizaci ...a to za důstojnou odměnu - za tuto práci.
Takže ten Občan je rozhodně větším demokratem, občanem a asi i republikánem než - vy, libertariánský snílek který odhodlaně směřuje k luně globální governance - fašismu nové generace, aby později prozřel coby lokální komunista.

„Pokládáme za samozřejmé pravdy, že lidé jsou nadáni jistými nezadatel-
nými právy, jako je právo na život a budování osobního štěstí ... k zajištění těchto práv si lidé ustavují vlády odvozující svoji oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou ... kdykoliv však začne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo svrhnout a ustavit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svoji pravomoc upravenu tak, jak lid uzná za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí..
............................................................................

"Mladý liberál - dospělý fašista - starý komunista "

Kolik vám vlastně je ? Někdy totiž dojde k převrácení pořadí.
18. 11. 2013 | 10:51

Martin1 napsal(a):

komunista z Lehman Brothers 10:51
Správný a pravdivý článek!
18. 11. 2013 | 11:11

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

xx
Ještě něco.
Pokud systém znemožňuje velkému počtu lidí, aby naplno uplatnili své vzdělání a své zkušenosti, přičemž takový systém sám o sobě tvrdí, že ja racionální a odměňuje pouze dle schopností....pak takový systém není kapitalismem, tak , jak byl kapitalismus myšlen /nejracionálnější rozdělení omezených zdrojů/ a jak je obhajován /nic dokonalejšího než valuace zdrojů na základě trhu volné sputěže zatím neexistuje/.
Jistě, namítnete, že lidé mohou jít na trh a tam své vzdělání a své zkušenosti uplatňovat zadarmo...ale to pak již snad bez toho pokrytectví zžídit něco na způsob koncentračních táborů " s lidskpou tváří" - kde se takovému jedinci dostane aspoň střechy nad hlavou, jídlo, otop, pracovní nářadí atd.

Vy máte obrovské nadání udělat ze sebe blbce tak, že děláte blbce z druhého člověka /v tomto případě z Občana/.

Kapitalismus není hromadění, to je spíše onen freudovský anální charakter, mnohdy maligní to záležitost.

wiki :
"Anální neboli sadisticko-anální stadium zahrnuje zhruba druhý a třetí rok života. Zdroj uspokojení se přesouvá na anus (řitní otvor). Uspokojení dítě získává při zadržování a vypuzování exkrementů. Zdrojem frustrace je odmítnutí exkrementů rodiči (exkrement je dárek dítěte pro rodiče) a výchova k udržování tělesné čistoty.

Při nadměrných požadavcích rodičů na čistotu se může vyvinout nadměrná pořádkumilovnost, šetrnost a tvrdohlavost, při přílišné shovívavosti sklon k nepořádnosti, plýtvání a uvolněnosti.

Anální charakter (přílišné nároky rodičů na čistotu) se vyznačuje spořivostí, hromadění majetku a peněz (peníze = exkrementy) až lakotě, sklony k sběratelství, nutkavou potřebou čistoty (dle Freuda obranný mechanismus reaktivní formace na pudovou zálibu v nečistém – viz obranné mechanismy), svéhlavostí, potřebou kontrolovat druhé, perfekcionismem."

My - komunisté z bank, nejsme infantilně análními osobnostmi, my představujeme pokrok, budujeme nejspravedlivější řád na světě - komunismus pro bohaté.
Odstraňuje nerovnost /nahrazuje ji nesouměřitelností/, ruší peníze /z vašich peněz děláme naše peníze/, taktéž majetek /z vašeho majetku děláme náš majetek/, intertřídní boj je provždy transformován do intratřídního boje /ať se ti dole mezi sebou třeba pomlátí, aspoň ubude hladových krků/, všem dává práci /například řešení úkolu jak přežít bez příjmu je velkou výzvou k práci/, světu pak dává věčný klid a mír, všechny antagonismy totiž budou provždy zrušeny, v duchu buddhismu zavládne všade spokojené neusilování, proč také usilovat o změnu k horšímu, že...
Pamatujte si to - KOMUNISMUS BOHATÝCH, to je ten vrchol, v něm je sice zakomponováno i to teoretické libertariánství / svoboda naakumulovat veškeré bohatství a zdroje aktualně známého a přetvořitelného světa co nejvíce a do co nejméně rukou/, ale samotné libertariánství je ničím, je jen snem,hypotézou skutečně praktickou stránku věci zajišťuje až komunistické myšlení /kromě nás nikdo nebude mít soukromý majetek ani peníze, my však tuto oběť milerádi podstoupíme, v zájmu lidstva - staneme se tak novým Kristem, vezmeme ty vaše hříchy na sebe tentokrát již jednou provždy, v praktické rovině a nezměnitelně/.
To je ta nirvána i poslední soud, to je to osvícení i spása. To je ten sen friedmanovský i hayekovský - dokonale rozumný trh bez antagonismů, symbioza všech se všemi pod vládou nejmoudřejších nikolivěk teoreticky, ale prakticky nejmoudřejších.

To stojí za to - bojovat za takový svět, ne ?
Rozumíte - my neshromažďujeme kvůli nám, ale kvůli vám !!!
18. 11. 2013 | 11:23

jepice napsal(a):

Alexi, na tvrzení, že pojetí lidských práv z pravicového a levicového hlediska se liší, samozřejmě něco je.
Vezměte si například takové základní právo, jako je právo létat.
Pravičák říká, že toto právo spočívá v tom, že nikdo nesmí člověku létání zakazovat, pokud neohrožuje jiné lidi.
Levičák naproti tomu vytvoří speciální zákon, podle kterého má každý člověk nárok na přidělení dvou párů křídel /kdyby náhodou jedny někde zapomněl/.
18. 11. 2013 | 11:30

Martin1 napsal(a):

jepice

jepičí právo na život

Jsem Jepice co má také svá práva,
stěží se dožiji však druhého rána.

Jepicím za prachy nabízí další křídla,
že na týden má okusit lázeňská vřídla.

Já Jepice dám i ta svá původní,
to je má píseň průvodní.

Bude chodit po zemi jen tak
za delší poslech toho tik - tak

Takovou Chartu podepíšu hned,
a klidně i 2000 vět 1)
--------
1) v originálu bylo jen slov, ale to je z taktických důvodů - chápete a ještě to necháme přečíst kolegyni, která koktá.
18. 11. 2013 | 13:30

xx napsal(a):

komunista z Lehman Brothers: mýlíte se jako vždy. V prohlášení nezávislosti se píše, že každý člověk má právo hledat štěstí ! To je dost podstatný rozdíl od toho, mít právo na štěstí.

V podstatě tenhle Váš omyl vystihuje podstatu rozdílu mezi lidmi jako jsem já a lidmi jako jste Vy nebo Občan.

Vy si myslíte že máte právo na štěstí a že je někdo povinen vám ho zajistit.

Já si myslím že má každý právo, hledat svoje štěstí a nikdo by mu v tom neměl bránit.
18. 11. 2013 | 13:59

xx napsal(a):

komunista z Lehman Brothers: oprava - našel jsem přesnou citaci, pro jistotu ;)

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.

Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí.

Thomas Jefferson
18. 11. 2013 | 14:08

Martin1 napsal(a):

xx
"komunista z Lehman Brothers: mýlíte se jako vždy. V prohlášení nezávislosti se píše, že každý člověk má právo hledat štěstí ! To je dost podstatný rozdíl od toho, mít právo na štěstí.
V podstatě tenhle Váš omyl vystihuje podstatu rozdílu mezi lidmi jako jsem já a lidmi jako jste Vy nebo Občan."
---------------------
Pokud to zjednoduším a beru štěstí i jako dílo náhody, nebo jako svobodu podnikat a dělat cokoli v mezích zákona, tak nesmí existovat skupina lidí, která někoho za:
1) nepustí k "ruletě", nebo pustí, ale výhru výherci seberou,
2) na místa nastartuje dřív - má informace a pozice, které ostatní nemají (není tedy dodržena spravedlivá soutěž),
3) za sebe a pro sebe vytváří zákony, udělá je měkké, nebo v nich už i připraví pro sebe díry, atd.( např.:LTO, sluneční elektrárny, akcie na doručitele, atd.)
4)A pak ještě navíc tato skupina tento zločinný systém ohajuje a to buď přímo z vlastního prospěchu, nebo z ideologické slepoty nebo bystrozrakosti - jak chcete.
18. 11. 2013 | 14:27

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

xx
Text pokračuje takto /jak je ostatně uvedeno v překladu vloženém výše/ :
That to secure these rights...

Rights - tedy práva. Ano právo hledat /usilovat o/ štěstí, právo na štěstí dejme tomu je špatně zvolený výraz, ale v tom kontextu jak jsem popsal nesmyslnost mrhání lidskými zdroji /HR - nešikovné slovní spojení, nemám ho rád, ale coby zkratka se sem hodí/ výraz " právo na štěstí" sedí.
Mimochodem nejsem to já, kdo zde v každém cca 5. příspěvku vyčítá druhým " slovíčkaření".

http://www.archives.gov/exhibits/charters/declaration_transcript.html

Že se mýlím ve všem ?
Synku, to je jen vaše tvrzení, má asi takový význam jako když bych napsal , že vy se nemýlíte nikdy v ničem.
To je výrok bez hodnoty.
Respektive jde o jízlivost.

Mýlím se tedy i v tom, že se daří budovat komunismus bohatých....ale jak to že fakta dávají zapravdu mně, bohatí jsou skutečně stále bohatšími a patří jim stále větší a větší kus dostupného bohatství.... mají takovou moc, že jsou dnes schopni ovládat dokonce i zdánlivě suverénní vlády, určovat jim, jak mají postupovat vůči svým občanům, jak mají zacházet se zbytky veřejného majetku , který jim ještě bohatí nestihli zprivatizovat /mnohdy toto slovo znamená ukrást - za produktivní kapitál vlády a suverén obdrží stále bezcenější papírky a to někdy za nefér ceny/....
Nu, asi se tedy mýlím a se mnou se mýlí i realita.... asi je třeba dát na libertariánské sny a halucinace, ty se zřejmě nemýlí nikdy.

Já si nemyslím, že každý člověk má přirozené právo na štěstí, myslím si, že příroda není oprávněna nic takového nikomu slibovat a poskytovat, jde o lidský výmys, příroda nemá takové záměry, nemá vůbec žádné záměry.
Ale také si nemyslím, že by jeden člověk měl být záměrně překážkou jinému, aby ten o štěstí /ale i o cokoliv jiného - benigní povahy/mohl realně usilovat a dosahovat ho /což můžeme nazvat skutečným právem na štěstí - právo bez obsahu nemá význam je to jen žvást, právo jemuž se brání již v samotných začátcích nastoupené cesty či na cestu není vůbec připuštěno - to je iluze, halucinace.../
Usilování - o to jde, thats the question , " právo na usilování.."...jistě, ale nesmíme zapomenout že snaha koksovatelná není, až uhlí.

My komunisté z bank usilujeme o to, aby všichni bohatí mohli plně realizovat své pojetí štěstí a vybudovali tak onen komunismus pro bohaté, díky nesouměřitelnosti naší moci a našich peněz /aktiv/ s hodnotou aktiv a s životní situací ostatních lidí dojde konečně k onomu kýženému odstranění nerovnosti /nesouměřitelné nemá cenu porovnávat/, naše historická úloha tedy spočívá v tom nahromadit vše co je či v dohlednutelné době bude k dispozici využitelné coby tkzv. bohatství. Ale nečiníme to na základě nějakého primitivního přivlasňovacího pudu, činíme to v zájmu lidstva, pokroku a spravedlnosti, humanity atd.

Usilování o naše právo hromadit majetky se nám daří, pane xx, můžete klidně do alelujá psát, že se v tom mýlím(e)...ale to je jen takový nevýznamný hlásek bláznivého libertariána, je celkem pro nás nezajímavé - toto vaše usilování. takové

" Bohatí všech zemí spojte se - jen tak vybudujeme onen konečný , spravedlivý společenský řád ! "

Čest vašemu /našemu/ dolaru.
18. 11. 2013 | 15:33

jepice napsal(a):

Martin1 napsal:
Pokud to zjednoduším a beru štěstí i jako dílo náhody, nebo jako svobodu podnikat a dělat cokoli v mezích zákona, tak nesmí existovat skupina lidí, která někoho za:
1) nepustí k "ruletě", nebo pustí, ale výhru výherci seberou,
2) na místa nastartuje dřív - má informace a pozice, které ostatní nemají (není tedy dodržena spravedlivá soutěž),
3) za sebe a pro sebe vytváří zákony, udělá je měkké, nebo v nich už i
připraví pro sebe díry, atd. ( např.:LTO, sluneční elektrárny, akcie na doručitele, atd.)
4)A pak ještě navíc tato skupina tento zločinný systém ohajuje a to buď přímo z vlastního prospěchu, nebo z ideologické slepoty nebo bystrozrakosti - jak chcete.
18. 11. 2013 | 14:27
_________
Hezky jste vystihl, jak fungoval minulý režim. Samozřejmě až na akcie na doručitele a další rekvizity. A taky to hezky vyjmenovává věci, které se skutečnému liberálovi musí ze zásady příčit.
18. 11. 2013 | 16:15

xx napsal(a):

komunista z Lehman Brothers: Kolik Vám je, že mě bezmála padesátiletému člověku říkáte synku ? 90 ? :-D

Slovíčkaření a naprosto odlišný význam jsou dvě věci.

To co jste udělal s deklarací vy není jen slovíčkaření, ale významná změna významu.

Pokud deklarujete někomu právo na štěstí - zavazujete se to štěstí mu zajistit.

Pokud ale deklarujete právo na hledání štěstí - je to docela něco jiného, zavazujete se pouze nebránit dotyčnému, aby své štěstí hledal.

Jestli tohle berete jako slovíčkaření, tak jste na tom s kognitivní funkcí ještě mnohem hůře, než jsem si dosud myslel.
18. 11. 2013 | 19:56

ivocerman napsal(a):

Díky za podněty, přečetl jsem si diskuzi až dnes a musím říct, že vypadala jinak, než jsem čekal. Primitivní antikomunismus se vyskytl pouze jednou (!), jen bych pana/í Alexe zdvořile upozornil, že o pravicově pojatých právech mluví až on/a sám/a ve svém příspěvku... Panu Petru Havelkovi děkuji za odcitování celého Prohlášení Charty 77, díky, díky, ale na internetu je to taky, stejně jako jiné dokumenty... Čtenáře, který píše o potlačení pokojného shromáždění v ČB chci ujistit, že jsem o tom slyšel, ale nemám k dispozici podrobné a ověřené informace o průběhu všech tří demonstrací a počátečního incidentu, takže to je těžko posoudit...
Titul článku je samozřejmě formulován provokativně, nezpochybňuji, že chartisti BOJOVALI za některá lidská práva, ale ... nezajímali se o to, co to lidská práva jsou... zbytek je v článku. Fígl lidských práv je v tom, že byste je neměli vnímat selektivně, jinak to jsou jen zvláštní práva, jako v ... je to jen prostředek, který výčtem práv vyjadřuje nějaký princip, který má stát dodržovat vůči občanovi.
To závěrečné rozlišení práva na štěstí a hledání štěstí je dobré...
Lidi, četli jste si někdy, co o lidských právech psali komunisti?
30. 11. 2013 | 01:18

Zbyněk napsal(a):

Václav Havel, rozhovor pro Rádio Svobodná Evropa, červenec 1989:

"Domnívám se, že žijeme v historické chvíli krize totalitního systému komunistického typu a že se začíná těžce rodit nějaký systém jiný, systém demokratičtější, ale nevím jaký; to ještě nebylo jaksi v histrorii vyzkoušené, co se z toho může zrodit. Rozhodně není myslitelný nějaký návrat do minulosti - taková ta normální parlamentní demokracie, jak funguje na Západě; to asi bude něco jiného, něco nového, ale nevím přesně co. Já mám samosebou své osobní všelijaké představy a vize a nápady, ale to je věc druhá." = třetí cesta..

V knížce novináře-disidenta J. Lederera ČESKÉ ROZHOVORY, vydané v r. 79 v Kolíně nad Rýnem v nakladatelství Index, kde na straně 44 pan Havel říká přímou řečí: "Považuji se za socialistu. Ba domnívám se dokonce, že jsem si leccos vzal i z marxismu."

Chtěli v Listopadu vůbec změnu režimu? Nepředstavovali si, že se jen vymění garnitury, že odstavení komunisté s lidskou tváří zasednou opět u vesel a utlumení levicoví intelektuálové budou moci opět hlásat své utopie o třetích cestách a společnosti, jaká tu ještě nebyla? On ten socialismus jim asi nevadil, jen byl blbě perzonálně obsazen. Trocha svobody a možnost jezdit ven a ostatek by mohl zůstat..
Když jsem si v r. 98 koupil knihu Antonína Bělohoubka >Rozmluvy s Václavem Černým< vydanou nakladatelstvím Primus a přečetl si na straně 162 slova charakterizující V. Havla již v roce 1979: "On je však chorobně ješitný, chorobně ctižádostivý. Je celý nesvůj, když se oněm týden ve světě nemluví. Staví lidi do nedomyšlených situací ...", a na str. 179 další hodnocení: "Je pracovitý. Kutí něco pořád, ale je tajnůstkář. Vadí mi jeho neúplná upřímnost. Dělá mi starost jeho veliká ctižádost.", které je dokonce z roku 1976. Jen byla kolem něj uměle vytvářena gloriola dokonalosti.

ODS vznikla proti vůli a za aktivního Havlova odporu. Byl to on, kdo chtěl zachovat všeobjímající Občanské fórum, které mu umožňovalo provádět politiku na kabinetní způsob, kdy neexistují přesná pravidla a jasně vymezená koaliční odpovědnost. To, že vznikl tradiční systém politických stran, bylo navzdory Havlovi.
Čímž neomlouvám problémy "pravice".

A vůbec - omlouvat dnešní problémy situací po Sametu je nesmysl. Nikde tady nebyly v zásobě tisíce lidí nezasažených "převýchovou" v totáči. Nikde tu nebyly stovky právníků, kteří by byli nezasažení a nevychováváni socialistickým právem. Na nové ústavě a právních "změnách" se nejvíc po sametu podíleli právníci typu Jičínský apod. Přebírat právní zákonodárství odjinud prakticky možné nebylo, protože NIKDE nebyly zkušenosti s restrukturalizací a převodem vlastnických práv stoprocentně znárodněného majetku.

Všechny, kdo kritizují různé problémy po sametu, bych rád upozornil, že si mají stěžovat PŘEDEVŠÍM na r. 1948. Nebýt této stoprocentní krádeže a postupného ničení morálních hodnot, pak též průšvihu odchodu spousty skvělých odborníků, vlastníků a dobrých podnikatelů... mohlo se to u nás vyvíjet přirozeným způsobem a nebylo by dnešních blbých problémů a jejich důsledků..

Takový mentální přerod společnosti je, bohužel, na generace..
02. 12. 2013 | 17:14

ivocerman napsal(a):

Děkuji za cenný materiál, to Havlovo odmítání parlamentní demokracie zřejmě vychází z Uhlových anarchistických představ, vyjádřil to u ž v Programu společenské samosprávy, což je vlastně jediný pozitivně vymezený program cílů tohoto revolučního křídla Charty. Havel v otevřeném dopise Gustávu Husákovi z r. 1975 ale mluvil jinak a později taky. Mně nepřipadal jako stejný "revolucionář" jako Uhl a narážky na charakter, ješitnost atd. se mi moc nelíbí, co my víme o jeho povaze? Odpor k systému politických stran z jeho strany tady zřejmě byl i po roce 1989, v tom máte pravdu. Že dnešní problémy nemají příčiny jen v době po 89 je určitě taky pravda, dokonce bych řekl, že je důležité ptát se, které "krizové jevy" z doby totalitní pokračovaly i po roce 89.
O zničení morálních hodnot v r. 48 jsem byl kdysi taky přesvědčen, ale pak jsem zjistil, že za první republiky se zase žehralo na zničení morálních hodnot za první světové války... Takže ono je to spíš tak, že lidstvo má vždycky za sebou nějakou tu historickou katastrofu, něco jako dědičný hřích, který zastíní i dobře míněnou snahu vybudovat oslnivou demokracii, je třeba s tím počítat, to jsme neudělali.
03. 12. 2013 | 00:40

K.V napsal(a):

Zbyňku, ano, po cinkání k líči jsme nikde neměli jiné lidi.
Ale ta chyba byla v jiném:
Komunisti byli v mnoha ohledech nechutní, ale pořád platilo to základní- kdo pracuje slušně, stará se o své děti, žije slušně i v bydlišti a zejména když dává společnosti něco navíc, má všechnu možnou podporu státu a společnosti, veřejnost ho uznává. Kriminálník , parazit, škůdce, nemakač je něco divného na okraji společnosti, je usměrňován, v nouzi i násilím.
.
Po cinkání klíči začalo platit přesně naopak. A TO VYČÍTÁM HAVLOVI A DISIDENTŮM, za to je NENÁVIDÍM- práva a vymoženosti pro kriminálníky, nemakače, škůdce a parazity, NA ÚKOR SLUŠNÝCH A PRACUJÍCÍCH. Ti slušní ať drží hubu, mlčky pracují a živíí své parazity,. Pro slušné máme jen vyšší daně, byrokratické překážky a šikanu.
.
Takhle nejde vybudovat slušný stát
20. 12. 2013 | 12:28

Heřman Chromý napsal(a):

Vážený pane Cermane,

nejdříve omluva, že reaguji na Váš dopis v diskusním fóru pod mým příspěvkem až nyní. Na Váš příspěvek jsem narazil opožděně a víceméně náhodně, tak prosím, ještě jednou o omluvu.

Lituji, že považujete můj příspěvek za překrucování. Zdaleka jsem si toho nebyl ani náznakem vědomý, spíše jsem oním „teoretickým maximalismem“, proti kterému nic nemám, jako konečně píši, chtěl říci, že v době, o níž se zmiňuji, o žádnou teorii nešlo; aspoň ne v mělnickém a litoměřickém okrese, které svými dobovými projevy a možnostmi, ač od Prahy nedaleko, připomínaly „biafru ducha“, jak se tehdy také někdo vyjádřil o celém Československu. (Vzpomínám si, že i podepsat Chartu 77 nebylo jednoduché z praktické stránky uskutečnit. Izolace byla taková, že se mi to podařilo až teprve, když jsem vypátral adresu jednoho z mluvčích a osobně ho navštívil.)

Nezpochybňuji vůbec, že se Charta 77 nezabývala otázkou pojetí lidských práv, ale
v tak široce obsahově a žánrově pojímaném webovém prostoru na aktuálně.cz se mně Váš příspěvek zdál zavádějící v tom, že jeho hlubší a polemický přesah poslouží spíše k jeho jinému apriori negativnímu pohledu na Chartu 77 a lidí okolo ní. Váš příspěvek by si podle mého soudu zasloužil odborné periodikum. Proto jsem se také ve své odpovědi zmínil
o širších souvislostech, které jak na tomto webu, ale i obecně, je třeba připomínat, o čemž mě přesvědčují diskusní fóra pod příspěvky obecně s tématem komunistická minulost
v Československu, která trpí silnými výpadky paměti.

Těch konotací s Chartou 77, zmiňujete křesťany, je určitě víc. Prakticky vyplývají
z profesního, politického, duchovního a kulturního zaměření lidí, kteří ji podepsali. To bylo a zůstává, jak se ukazuje, její neopakovatelnou jedinečností, jejíž různorodost sjednocovala touha po svobodě, spravedlnosti a životě, v němž by člověk nemusel každý den lhát, aby mohl přežít bez úhony na duchu. Ale to Vy samozřejmě víte.

Píšete rovněž o tom, jak byl či nebyl již tehdy jednoznačně přijímán Petr Uhl, což platí dodnes. Snad Vás potěší, že po svém návratu z vězení, jsem si pro další spolupráci vybral a nejvíce mě oslovil právě Petr Uhl, a to nikoli svými názory či pohledy na komunistické Československo, které považuji tak trochu za dogmatické, ale drobnou prací, kterou představoval Infoch, na jehož vydávání jsem měl tu čest se také podílet. Zmiňuji to proto, že otázka teoretického pojetí lidských práv byla až na dalším místě, pokud na ni zbýval čas.

Bohužel, jako bývalý pracovník MZV ČR a dokonce poslední dva roky na odboru lidských práv musím konstatovat smutně, že praktická podoba pojetí lidských práv byla a je neustále politizována a v důsledku toho dochází i dnes k jejich flagrantnímu porušování jak doma, tak v zahraničí. Dodržování lidských práv se stává obchodním artiklem, prostorem,
v němž se handlují lidské osudy a obchodní a další politické zájmy. To byl také zásadní důvod, proč jsem odešel z ministerstva poté, co jsem na takové prosazování lidských práv neúspěšně poukazoval a tyto mé pokusy byly postupně pod dosti silným, řekl bych téměř šikanujícím tlakem, charakterizovány jako nekvalitní práce.

To jen ve stručnosti, proč nepíši o „svém odlišném pojetí lidských práv“, které bylo jsem na MZV stavěl na dodržování stávajících mezinárodních a domácích lidskoprávních závazků, které stále nejsou zdaleka plněny. Paradoxně tak – jak píšete - „být dnes obviněn z porušení lidských práv má dnes podobnou váhu, jako dříve být vyobcován z církve“, se asi liší stále případ od případu. V prostředí státní správy, kde jsem se pohyboval, se mi jeví, že toto „vyobcování“ platí spíše pro ty, kdo na porušování lidských práv poukazují, než pro ty, kdo jsou z porušování lidských práv obviňováni.

S přáním hezkých Vánoc a zdařilého příštího roku srdečně Heřman Chromý

Ps.: K pojetí lidských práv se určitě vrátím, ale asi v jiné šířeji pojaté práci, pokud mi to čas a mé laické znalosti dovolí. Zatím jsem někde za starověkem, kde s příchodem křesťanů, jak konečně zmiňujete, se lidská práva začala krvavě rodit.
23. 12. 2013 | 17:07

klára samková napsal(a):

no - tak za tohle vás dnešní bojovníci za lidská práva doopravdy nepochválí... K.
27. 12. 2013 | 15:27

Michal napsal(a):

Čekat od hnutí víc, by byla utopie. Jen aktuální konsens mluvčích, podobně jako Benešuv atentát na protektora jen křeč v obecné letargii. Osobně mne odrazovaly larvované mocenské ambice již v úvodním textu, když mi ho kterýsi estébák dal na můj stůl na koleji. Bylk to úřední stůl z doby monarchie a tak kontrast byl nápadný. Měl jsem elektrický psací stroj, 12 kopií jsem udělal, ale nakonec všechny nerozdal. Pro mne je moc v pořádku, stejně jako boj o ní, gentleman se nemusí kamuflovat za slečinku bezmocnou. Podobně jako lidová strana v tom čase si hrála na idealisty. Což zločincům komunistům nacistům jen pro smích. Privatizace, restituce? Jistě, prorusští oligarchové spokojeni. Stát ale stejně jen jejich hračka, jak Putin píská. Nejsme Novgorod, jinak by byl poučen.
30. 12. 2013 | 23:51

Michal napsal(a):

Havel má lepší texty, např. ze srpna ´68 : Všechny občany, kteří se dali do služeb okupantům, chápejte jako zrádce, oznamujte jejich jména na vývěskách, mařte jejich poslání a varujte před nimi spoluobčany. Pracovníci veřejné a státní bezpečnosti, prokuratur a soudů nechť na ně vydávají zatykače, pokoušejí se je zajistit, vznášejí na ně žaloby pro vlastizradu a odsuzují je.“
30. 12. 2013 | 23:55

Jiří napsal(a):

Důvod je jednoduchý, Charta jen chtěla vylepšit socialismus!!!
31. 12. 2013 | 09:17

Včera rudý, modrý dnes, zloděj z ODS napsal(a):

Jaktože je tu porušováno právo na důstojný život v desetitisících případech bezdomovců? Co dělají chátristi a ostatní ochránci lidských práv dnes?
01. 01. 2014 | 13:19

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy