Čeští a slovenští levicoví intelektuálové a komunistické hnutí

21. 11. 2012 | 10:39
Přečteno 18471 krát
Při analýze komunistického režimu stále převládá snaha zdůrazňovat jeho represivní charakter. Takovýto přístup je ale metodologicky nesprávný, protože nedokáže vysvětlit, proč se pro komunistickou myšlenku nadchly miliony lidí na celém světě a především: proč mezi těmito miliony bylo tolik příslušníků inteligence a vůbec vyšších vrstev, tedy lidí, kteří rozhodně netrpěli hmotnou nouzí.

Je to už poměrně dávno: někdy na počátku devadesátých let, v dobách budování raného kapitalismu, kdy ale už nadšení širokých vrstev z pádu normalizačního režimu vystřídala deziluze, zákonitě se dostavující po každém revolučním zvratu (slovy tehdejšího prezidenta Václava Havla: blbá nálada), jsem měl kdesi jakousi přednášku o vzniku a zániku komunistického systému v Evropě. V rámci diskuse jsem dostal od jedné starší paní následující dotaz: „Kdy už se konečně nám, obyčejným chudým lidem, bude dařit dobře ?“ Odpověděl jsem podle pravdy, byť bylo předem jasné, že moje odpověď tazatelku ani neuspokojí, ani nepotěší: „Nikdy. Všichni lidé se nemohou mít dobře. Obyčejní chudí lidé nejsou na tomto světě proto, aby se měli dobře, ale aby se měli špatně. Kdyby se měli dobře, tak už by to nebyli obyčejní chudí lidé.“

Dovolím si malý exkurs. Z doby socialismu si pamatuji následují vtip, který k nám přišel ze Sovětského svazu: dotaz na Radio Jerevan: kdy už bude lépe? Odpověď Radia Jerevan: lépe už bylo. Je skutečně zajímavé, že u lidí všech dob a všech kultur existuje fixní představa o jakýchsi „starých dobrých časech“, tedy víra, že dříve bylo skutečně lépe. Už v antice se básníci a filozofové domnívali, že na počátku věků byli lidé dokonalí a šťastní, nepotřebovali zákony a především neměli žádný soukromý majetek. O životě lidí v ráji nás poučuje i Bible. Historie ovšem podává obraz dávné minulosti lidstva v podstatě chmurnějších barvách: lidé si byli rovni jen do té doby, dokud jich bylo málo a byli všichni dostatečně primitivní. Jinak řečeno: všichni si byli rovni, ale zároveň byli všichni rovni nule. V okamžiku, kdy se lidé přemnožili natolik, že se stalo nezbytným nějakým způsobem lidská stáda organizovat, z doposud více-méně homogenní masy drobných zemědělců a výrobců předmětů denní potřeby se vydělila skupina podílející se nějakým způsobem na řízení a vedení ostatních lidí. Vznikla tak množina lidí živící se duševní, a nikoliv už fyzickou prací, a disponující tím pádem i vyšší životní úrovní a větším majetkem. Sociálně nerovná (heterogenní) společnost, čili rozdělení lidí na chudé a bohaté, je tedy přirozeným důsledkem sociálního vývoje. Sociální nerovnost lidí je tudíž nezměnitelná a věčná. V důsledku osobních schopností či prostě souhry okolností ovšem jednotlivec může změnit svoje sociální postavení; při velkých politických zvratech a revolucích se dokonce často mění sociální status poměrně velkého počtu lidí. Také technologický pokrok může zvýšit životní úroveň poměrně širokých vrstev obyvatelstva. Nic z toho ovšem nevede k trvalé sociální homogenizaci obyvatelstva. Měřeno globálně se dá naopak říci, že sociální nerovnost se v průběhu času spíše prohlubuje.

Současně s poznáním, že lidská společnost je sociálně heterogenní a jednotliví lidé v ní mají různé postavení a také různé možnosti, se ale zákonitě objevily i úvahy o možnosti vybudovat opět společnost sociálně homogenní. Protože návrat lidstva na stromy a do jeskyň byl jednak technicky neproveditelný a jednak nežádoucí, bylo třeba hledat cesty a jiné recepty. V této souvislosti je především zajímavé, že z představy o spravedlivém uspořádání lidské společnosti na počátku její existence bývá vyvozováno přesvědčení o návratu k takovémuto uspořádání na jejím konci. Všechna velká monoteistická náboženství např. pracují s myšlenkou sociálně spravedlivého uspořádání „na konci věků“. Myšlenka „království božího na zemi“ na konci světa je ovšem zároveň ideálním zdrojem úvah o tom, zda by nebylo možné takovéto „království“ vybudovat už v předstihu, tedy nejlépe hned. Velká náboženská hnutí stejně jako nejrůznější sekty vzniklé odštěpením od křesťanství či islámu měla (a pokud jde o islám, i dnes mají) vždy i silný sociální program.

Socialistická hnutí počátku 19. století navazovala přímo či nepřímo na utopické představy náboženských myslitelů středověku a ranného novověku. Karel Marx označoval teoreticky ranného socialismu, jakými byli Saint-Simon (1760-1825), Charles Fourier (1772-1837) či Robert Owen (1771-1858) za „utopické socialisty“, čímž chtěl říci, že jejich představy o sociálně spravedlivé společnosti jsou nerealizovatelné. Vlastní teorii naproti tomu označil za „vědeckou“. Tvrdil, že z analýzy společenského vývoje od počátku lidstva do současnosti (tj. z jeho pohledu: do druhé poloviny 19. století) jasně vyplývá, že lidstvo se vyvíjelo od prvobytně pospolné společnosti, která byla beztřídní (a tudíž sociálně homogenní), k různým formám společností třídních (sociálně heterogenních) a v dohledné budoucnosti vývoj opět povede ke společnosti beztřídní, tedy sociálně homogenní, samozřejmě na technologicky mnohem vyspělejší úrovni. Přechod od jedné společenské formace v druhou je ovšem možný jen cestou sociální revoluce.

Nemá smyslu zde hlouběji polemizovat s uvedenými názory. Z existence sociálně homogenní (beztřídní) společnosti na počátku dějin totiž nijak nevyplývá, že by se tato situace měla kdykoliv v budoucnu opakovat. Dnešní svět je natolik složitý, že se neobejde bez početné elity na všech úrovních lidské činnosti a tato elita si samozřejmě přisvojuje větší část vytvořeného produktu pro svou vlastní spotřebu. Sociálně teorie marxismu-leninismu je proto stejně utopická jako názory všech Marxových předchůdců a v žádném případě ji nelze označit jako vědeckou. Charakteristická je ostatně i následující skutečnost: pro první marxisty byla socialistická revoluce záležitostí relativně blízké budoucnosti a měla mít celosvětový charakter. Lenin, který potřeboval aplikovat Marxovy teorie na sociální a ekonomické poměry v poměrně zaostalém Rusku, zásadním způsobem revidoval Marxovo učení v tom smyslu, že revoluce bude vítězit postupně a kromě toho, vznik beztřídní (sociálně spravedlivé) společnosti bude mít dvě fáze: socialistickou a komunistickou. V první fázi bezprostředně po revoluci budou sice odstraněny třídy, avšak společnost ještě nebude zcela sociálně homogenní a tedy ani „úplně“ sociálně spravedlivá. Teprve ve fázi druhé, která nastoupí až po vítězství socialistické revoluce v celosvětovém měřítku, nastane onen kýžený „ráj na zemi“ v podobě komunistické společnosti, která zároveň vlastně bude „koncem dějin“ v jejich sociálním smyslu. Komunističtí teoretici a především Lenin si zřejmě vůbec nepoložili otázku, zda po komunismu přijde nějaká další fáze sociálního vývoje, ačkoliv Marxova teorie neustálého sociálního vývoje a střídání sociálně-politických formací k takovémuto závěru logicky vede. Pokud bychom – čistě teoreticky - připustili možnost beztřídní společnosti v budoucnosti, pak zároveň musíme také připustit, že v ještě vzdálenější budoucnosti bude tato společnost opět nahrazena společností třídní). Pokud jde o otázku, kdy má nastat tato druhá fáze, došlo zde rovněž k určitému myšlenkovému posunu. Až do šedesátých let 20. století teoretici marxismu-leninismu předpokládali, že půjde o dobu relativně krátkou. My dříve narození se ještě pamatujeme na hesla o tom, že ještě naše generace bude žít v komunismu. V sedmdesátých letech byla tato myšlenka o brzkém nastolení komunistické společnosti odvrhnuta jako „nemarxistická“ a „voluntaristická“.

Komunistická myšlenka sociální revoluce a vybudování spravedlivé společnosti byla celkem pochopitelně přitažlivá primárně pro sociálně nižší sociální vrstvy obyvatelstva. Zdálo by se, že čím nižší sociální status, tím větší podpora. Věc však není zdaleka tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Marxisticko-leninská teorie je jako celek velmi složitá a její pochopení vyžaduje jednak určité filozofické a ekonomické vzdělání, jednak schopnost vysoké míry abstraktního myšlení. I v českém a německém prostředí, kde už od konce 19. století prakticky neexistovala negramotnost, mohla tak komplikovanou teorii pochopit jen malá část dělnictva, především pak tzv. dělnická aristokracie, tj. vysoce kvalifikovaní dělníci s poměrně solidním vzděláním. Nekvalifikovaný dělník bez vzdělání si z celé teorie nejspíše odnesl jen to, že viníky jeho neutěšené sociální situace jsou nelítostní kapitalisté, kteří vycucávají krev z jeho mozolů, a kterým je proto třeba zakroutit krkem. Příslušníci takto radikalizovaných pauperizovaných nižších vrstev se sice mohli stát hnací silou očekávané revoluce, nikoliv ale jejími vůdci. Těmi mohli být jen příslušníci elit mající potřebné vzdělání, rozhled a organizační schopnosti. A mezi těmito elitami na předním místě stáli intelektuálové, tedy lidé, kteří sice neživí přímo fyzickou prací, ale zato uvažují o světě a jeho problémech.

Intelektuál může mít různé „civilní“ povolání: může to být např. právník, učitel, novinář, inženýr, básník, spisovatel. Zpravidla přímo nestrádá hmotnou nouzí a proto mnohem častěji než obyčejný dělník koná z idealistických pohnutek. Právě levicoví intelektuálové, kteří se nějak připojili ke komunistickému hnutí, byli těmi, kdo promýšleli různé detaily příští komunistické společnosti: jak bude vypadat rodina, jak mezilidské vztahy, co bude s kulturou. Obyčejné dělníky takovéto „detaily“ samozřejmě nezajímaly a ani by jim nerozuměli. Šlo jim primárně nikoliv o změnu systému, ale o zlepšení svého postavení. Jinak řečeno: neusilovali o společnost rovných“, kde by opět neměli žádný majetek, ale spíše se chtěli pozdvihnout na úroveň existující střední třídy. Komunističtí intelektuálové naproti tomu měli pocit, že dávají svému životu smysl, protože se podílejí na budování něčeho natolik epochálního, že to doposud nemělo v dějinách obdoby. Byli fascinováni – podobně jako náboženští reformátoři a myslitelé středověku – myšlenkou spravedlivé společnosti a sociální rovnosti. Měli pocit, že znají recept jak dosáhnout štěstí celého lidstva. Současně jako mnoho jiných lidí byli otřeseni světovou válkou, které socialisté přes veškeré proklamace nedokázali v roce 1914 zabránit a byli přesvědčeni, že jedině komunisté to dokáží. Také v důsledku dvou meziválečných hospodářských krizí se upevnili v přesvědčení, že samotná liberální demokracie není schopna vyřešit problémy společnosti, protože nemá-li člověk práci a hrozí-li mu hlad, neocení příliš politické svobody a občanská práva. Byli přesvědčeni, že tzv. buržoazní demokracie je jen pláštíkem, ve které ve skutečnosti občané nemají možnost rozhodovat, což se v příští komunistické společnosti změní.

Na podzim 1917 se v Rusku dostali k moci bolševici, kteří svůj státní převrat označili za socialistickou revoluci. Ve vleklé a krvavé občanské válce se bolševikům nakonec podařilo ovládnout i některé okrajové oblasti někdejšího carského Ruska, které se dočasně osvobodily (Ukrajina, Gruzie atd.) a v roce 1922 vytvořit formálně nový stát – SSSR. Původně komunisté předpokládali, že v důsledku socialistických revolucí v Evropě i jinde vzniknou v budoucnu další sovětské republiky, které se budou postupně k SSSR připojovat, takže SSSR měl být globálním svazem států. Reálně ovšem doma i v zahraničí byl tento stát identifikován s někdejším Ruskem, které také tvořilo jeho největší část, a byl běžně i samotnými komunisty jako Rusko (příp. Sovětské Rusko) označován. Vztah ke komunistické myšlence u intelektuálů východní Evropy byl proto silně ovlivněn historickými zkušenostmi, které měl „jejich“ stát, resp. jejich národ k Rusům a Rusku. V tomto kontextu neměli čeští a slovenští intelektuálové meziválečného a poválečného Československa žádné velké problémy, protože u Čechů a Slováků se tradičně projevovalo silné rusofilství. V souvislosti s druhou světovou válkou byly tyto vazby dokonce ještě posíleny: SSSR byl vnímán jako spojenec, který se zásadním způsobem zasloužil o osvobození Československa od německé nacistické nadvlády. KSČ byla před druhou světovou válkou legální a masovou stranou, ve druhé polovině třicátých let vystupovala na obranu Československa. Pro českého a slovenského komunistu-intelektuála proto nebyl problém být současně oddaným přítelem SSSR a dobrým československým vlastencem a národně uvědomělým Čechem či Slovákem.

Iluze o SSSR existovaly už ve třicátých letech i v širší české a slovenské veřejnosti především levicově orientované a tím spíše to platilo komunistech. Skutečný charakter režimu v SSSR český a slovenský komunistický intelektuál neviděl, protože je nechtěl vidět. Komunističtí intelektuálové navštěvující SSSR byli většinou nadšeni tím, co viděli, či spíše: tím co jim bylo ukázáno. Pokud měli nějaké výhrady, považovali je za „přechodné nedostatky systému“. Jakákoliv kritika sovětského systému byla komunisty ihned označována za maloměšťáckou pomluvu, či za nepochopení obrovského díla, které v SSSR probíhá. Charakteristický je v tomto směru „Návrat ze Sovětského svazu“ od Andé Gida a pamflet „Antigide“, který proti Gidovi napsal S. K. Neuman. Neuman totiž napsal, že i kdyby v SSSR byly určité nedostatky, s ohledem na obrovský význam socialistické revoluce jsou zanedbatelné a Gide tím, že na ně upozorňuje („zveličuje je“), slouží objektivně nepřátelům socialismu. K „přechodným nedostatkům systému“ bylo třeba zřejmě počítat i takové jevy, jako byly hladomory, deportace rozkulačených sedláků na Sibiř, inscenované politické procesy či masové popravy, o kterých André Gide samozřejmě nevěděl.

Na iluze o SSSR samozřejmě měla vliv druhá světová válka. Koncem léta 1939 utrpěli sympatizanti SSSR nejprve velký šok poté, co byl 23. srpna podepsán sovětsko-německý pakt o neútočení. Ještě větší otřes nastal poté, co 17. září 1939 sovětská armáda obsadila východní část Polska a Kominterna prohlásila válku za oboustranně imperialistickou. Komunisté, včetně českých i slovenských, měli odhalovat skutečný charakter války a nedopustit, aby česká a slovenská dělnická třída propadla „protiněmeckému šovinismu“. Takováto instrukce byla především v českém prostředí nevykonatelná, protože šla proti každodenní zkušenosti širokých vrstev obyvatelstva. I mnozí komunističtí intelektuálové vyjádřili určité pochybnosti nad správností této linie a především nad faktickým sovětsko-německým spojenectvím. Přistoupit na linii Kominterny znamenalo vzdát se myšlenky obnovení československé, resp. alespoň české státnosti a to bylo především pro české komunisty těžko stravitelné. Podle všeho nesouhlas se sovětsko-německým paktem vyjádřil např. Julius Fučík, později po roce 1945 modla nového komunistického režimu. Ze slovenských komunistů vyjádřil nesouhlas s paktem Vladimír Clementis, přebývající tehdy v Paříži, načež byl vyloučen ze strany. Avšak sovětsko-německá válka v červnu 1941, ve které nyní SSSR stál na „správné“ straně, překryla všechny šrámy způsobené v období 1939-41. V roce 1945 převládla všude v Československu radost z osvobození. Komunisté, kteří přinesli i velké oběti v odboji, se mohli oprávněně cítit jako morální vítězi.

V této souvislosti je třeba říci, že postavení komunistů ve většině ostatních zemí pozdějšího sovětského bloku bylo značně odlišné. Především ve všech východoevropských zemích s výjimkou Československa byly před druhou světovou válkou komunistické strany zakázány a účast v komunistickém hnutí byla stíhána jako zločin proti státu. Neméně důležitý byl fakt, že hned ve třech státech pozdějšího sovětského bloku – totiž v Polsku, Maďarsku a Rumunsku – existovala z historických důvodů silná rusofobie. Rusko bylo chápáno jako tradiční nepřítel a SSSR nikoliv jako osvoboditel, ale likvidátor národní nezávislosti či uchvatitel části území. Komunisté v uvedených zemích - ostatně bezprostředně po válce nijak početní – tak byli vnímáni nikoliv jako hrdinové protinacistického odboje, ale jako sovětská pátá kolona. To platilo na prvním místě o Polsku: skutečnost, že Sovětský svaz 17. září 1939 zabral jako faktický spojenec Německa polovinu předválečného polského území, nebyla zapomenuta a nemohla být kompenzována ani připojením „odvěkých piastovských zemí“ (jak je nazývala komunistická propaganda) na západě, protože ta ve skutečnosti nikdy polská nebyla a Poláci k nim neměli žádný vztah. Zkušenost Poláků se sovětskou okupací z let 1939-1941 byla ostatně často stejně strašná, ne-li horší, než jejich pozdější zkušenost s okupací německou. Z východoevropských zemí se ke komunismu hlásila část intelektuálních elit pouze v Bulharsku.

Komunistický převrat v únoru 1948 vnímali ve komunismu tíhnoucí intelektuálové pochopitelně i jako své vítězství, a to včetně těch, kteří tehdy ještě nebyli členy KSČ. Na první pohled se jim totiž otevíraly obrovské možnosti. Vždyť Jaká větší výzva může existovat pro intelektuála, než možnost podílet se na realizaci svých snů a představ? V prvních letech se zdálo, že je možné spojit své přesvědčení s vlastní tvorbou, resp. že je možné zůstat komunistou a zároveň se nezpronevěřit svému uměleckému a vědeckému přesvědčení. Starší garnitura komunistických básníků a spisovatelů byla v některých případech ušetřena zklamání díky tomu, že včas zemřela. Do KSČ ale zároveň vstupovali mladí lidé, dospívající během války. Socialismus v pojetí KSČ pro ně byl zárukou, že se už nikdy nebude válka opakovat a že nikdy nepřijde nová německá okupace. Je charakteristické, že tito lidé často viděli v Německu jakéhosi dědičného nepřítele a vůbec je nenapadlo, že skutečný nepřítel přijde za dvacet let nikoliv ze západu, ale z východu. V tomto ohledu ostatně i v jiných východoevropských zemích byla situace dost podobná: po válce řada mladých lidí z řad inteligence vstoupila z nejrůznějších důvodů do místních komunistických stran.

Velmi komplikovaná je odpověď na otázku, jaká byla reakce komunistických intelektuálů na rozpor mezi ideály a realitou. Rozdíly bylo možné po určitou dobu ignorovat a utěšovat se tím, že jde o „dětskou nemoc systému“, nebylo ale možné nevidět je trvale. Největší rozčarování samozřejmě zažili ti komunističtí intelektuálové, kteří se sami stali obětí čistek a skončili ve vězení, jako básník Laco Novomeský či profesionální politik Gustáv Husák, anebo rovnou na popravišti jako Vlado Clementis. Pokud persekuci přežili, měli jen dvě možnosti: buď se s KSČ trvale a definitivně navždy rozejít, anebo se naopak upnout ke své komunistické víře a po vzoru nenapravitelných fanatiků vytěsnit děsivé zážitky ze své paměti ve jménu „světlých zítřků lidstva“ (Husák).

U intelektuálů pracujících primárně perem (či psacím strojem) se ale brzy projevil i obecnější a v podstatě neřešitelný rozpor: tvůrčí svoboda versus limity systému. V situaci, kdy každá „negativistická kritika“, každá odchylka od oficiálně stanovené umělecké linie tzv. soc. realismu byla chápána jako útok na samotnou stranu byla těmto umělcům prakticky znemožněna jakákoliv smysluplná tvorba. Umělec potřebuje svobodu projevu, podobně jako vědec v oblasti humanitních věd potřebuje svobodnou výměnu informací a názorů. Podobně publicisté, včetně těch, kteří se dříve exponovali pro KSČ, potřebovali více intelektuálního prostoru. Každý schopný profesionální novinář stál před dilematem: o čem psát? Režim žádal, aby sdělovací prostředky informovaly o úspěších budován í socialismu, jenomže něco podobného bylo v rozporu se samotnou podstatou fungování medií. Noviny měly psát o úspěšné sklizni brambor, překračování plánu v těžbě uhlí, nadšení ocelářů při tavení oceli – jenže upřímně řečeno: koho zajímají takové pitomosti? V nových podmínkách se tak z intelektuálů logicky postupně stala první báze opozice. Není jistě náhodou, že právě z prostředí spisovatelů a básníků se na II. sjezdu československých spisovatelů v roce 1956 ozývá první kritika poměrů a požadavek větší nezávislosti na politických místech, tedy reálně vzato – na KSČ. Komunistický režim se snažil problém vyřešit tím, že si vychová vlastní „dělnickou“ inteligenci, vzešlou z dělnických a malorolnických vrstev. Domníval se že tato „nová“ inteligence bud natolik spjata s komunistickým systémem, že s ní nebudou potíže. Jenže podobný přístup byl snad možný u technické inteligence či lékařů, ale nikoliv u pracovníků v oblasti humanistických věd a umělců. I „noví“ „dělničtí“ intelektuálové začali pociťovat nedostatek intelektuální svobody, kterou vlastně prostě potřebovali z čistě profesních důvodů.

Boj proti „kultu osobnosti“ po roce 1956 poskytoval určitou možnost, aby pod záminkou nápravy minulých chyb se postupně zvětšoval prostor intelektuální svobody. Současně s nimi byly ale postupně podemílány ideologické základy marxisticko-leninského světového názoru, protože ten je ve svých důsledcích neslučitelný s myšlenkou svobody tvorby a vědeckého bádání. Kritika nedostatků, která šla čím dál tím více do hloubky, se samozřejmě projevovala především u mladší generace. Ta neměla osobní zkušenost s hospodářskou krizí a současnou situaci proto nepoměřovala poměry na počátku třicátých let. V tomto směru byla situace českých a slovenských intelektuálů obdobná situaci intelektuálů - členů komunistické strany v jiných východoevropských zemích. V Československu se tak v šedesátých letech neustále systémem malých postupných kroků rozšiřoval prostor pro uměleckou tvorbu i vědecké bádání v oblasti společenských věd. Vznikla iluze, že svobodu projevu a tvorby je slučitelná s fungováním socialistického systému. Pokud se v nechvalně známém Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ z roku 1970 uvádí, že došlo k erozi základů marxismu-leninismu, tak je třeba přiznat, že ideologové normalizace měli v podstatě pravdu.

Okupace Československa sovětskou armádou a následné čistky byly zlomovým bodem. Do té doby řada komunistických intelektuálů viděla problém jen v předpokládané úchylce režimu od původních komunistických ideálů, nyní si nikdo o skutečné povaze režimu nemohl dělat iluze. Masová čistka v roce 1970 kromě toho očistila KSČ od „nepevných živlů“, přičemž ze sociálně hlediska šlo především právě o humanitní inteligenci. Čistka v KSČ (mezi lety 1968-1970 činil pokles členstva v KSČ 28%) byla totiž především pogromem vůči české a (v menší míře) slovenské inteligenci: obyčejní dělníci o členství v KSČ nestáli, protože jim nic nepřinášelo a nemělo smysl je masově vylučovat, protože ztrátou členství nebyli většinou nijak poškozeni. Nebylo možno propustit je z práce, protože je neměl kdo nahradit. Mnozí intelektuálové přes existenční postih, který zpravidla po vyloučení či vyškrtnutí z KSČ následoval, přijímali zároveň vyloučení ze strany s jistou úlevou, protože se osvobodili od organizace a ideologie, ke které je již nic nevázalo.

Normalizační KSČ převzala novou teoretickou poučku, kterou Brežněvovi teoretici „obohatili“ marxismus-leninismus, totiž myšlenku o „dlouhém trvání socialistické společnosti“ před vybudováním komunismu. Vedení KSČ vystoupilo s myšlenkou „reálného socialismu“: socialismus je to, co mámě dnes, a na budování tohoto systému se musíme soustředit. Nastolení komunistické společnosti odsunuli do velmi vzdálené budoucnosti. Už po listopadu 1989 ideolog Jan Fojtík v jednom interview s doc. Vaňkem odmítl termín „komunistický režim“, jestliže hovoříme o letech 1948-1989. Řekl, že komunistická společnost bude možná někdy teprve v budoucnu, možná třeba za pět století. Projevilo se tak kouzlo nechtěného: vždyť kdo by se staral o to, co bude za 500 let? Nikdo se přece nebude angažovat za něco, co leží v době tak vzdálené, že se vůbec vymyká naší představivosti. Obdobně myšlenka „reálného socialismu“ zdiskreditovala samotnou komunistickou myšlenku i v zahraničí – nejen v ostatních tzv. socialistických státech, ale např. i ve Francii, Itálii či Španělsku, kde došlo buď k úpadku komunistických stran, anebo k postupnému přechodu na pozici tzv. eurokomunismu. Především pro intelektuály se komunistická myšlenka stala obsoletní: jakou smysl má angažovat se v hnutí, které v porovnání s osvědčenou buržoazní demokracií (abychom použili marxisticko-leninské terminologie) ponechává mnohem menší prostor pro uměleckou tvorbu či vědecké bádání, resp. osobní svobodu, vyžaduje od člověka velké oběti, nedává záruku výrazně vyšší životní úrovně a výměnou za to slibuje sociálně spravedlivou společnost v časovém horizontu blízkém věčnosti? Komunističtí funkcionáři tím nechtěně objasnili, proč se pro myšlenku komunismu v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století již nikdo nechtěl angažovat. Zánik ideové báze komunistických režimů tak ve skutečnosti nastal mnohem dříve, než samotný jejich politický konec. Komunistické strany v zemích východní Evropy se zhroutily a přešly na sociálně-demokratické pozice. KSČM je v tomto ohledu vlastně výjimkou, byť její program by z hlediska marxistických pouček padesátých let i doby normalizace musel být označen za „revizionistický“ anebo přímo likvidátorský.

Pro komunisty byl charakteristický teleologický pohled dějiny: vývoj má svůj řád a smysl a nezadržitelně spěje ke spravedlivé komunistické společnosti. Neměli bychom se proto dopouštět stejné chyby a domnívat se, že kapitalismus a demokracie je konečnou stanicí dějin, kam vývoj nezadržitelně spěje. Teleologický pohled na dějiny je totiž zásadně mylný, protože dějiny ve skutečnosti nemají žádný vnitřní smysl a jejich vývoj nikam jednoznačně nespěje. Dějiny ovšem nepochybně mají svou vlastní dynamiku a dochází v nich k neustálým změnám: kromě to, náš pohled na jakoukoliv událost je do značné míry determinován naší současností. Co se jeví jako zářivě jasné a průzračné dnes se tak nemusí jevit zítra či pozítří. Naše současnost je toho nejlepším důkazem. Po pádu komunismu v roce 1989 se staly velmi módními různé neoliberální teorie, propagování „trhu bez přívlastků“ a podobné čistě ideologické floskule. Intelektuální elita ovlivněná listopadovým převratem se začala otevřeně hlásit k pravici. Skutečný intelektuál devadesátých let se musel ohánět svou „pravicovostí“, adjektivum „levicový“ bylo utilitárně ztotožněno s přídavným jménem „komunistický“. Jenže s přirozenou generací dnes antikomunistický étos již nikoho neoslovuje. Tak jako mladí lidé šedesátých let, kteří nezažili na vlastní kůži velkou hospodářskou krizi už nechtěli nic slyšet o hrůzách kapitalismu, tak ani dnešní generaci dvacátníků už nezajímají zločiny komunismu. Ty ostatně dnes kromě historiků a hrstky doposud žijících bývalých politických vězňů zajímají skutečně málokoho a to bez ohledu na věk. Pomyslné politické kyvadlo se celkem přirozeně začalo opět vychylovat doleva. Jestliže se tedy dnes objevují opět ultralevé skupinky (např. v podobě Komunistického svazu mládeže, který byl jak známo před dvěma lety úředně ministerstvem vnitra rozpuštěn), pak nejde o renesanci komunistických myšlenek, ale o celkem přirozenou reakci mladých lidí, kteří již nezažili poměry před rokem 1989, na neutěšenou hospodářskou a politickou situaci. Restaurovaný kapitalismus se svou sociální nerovností (a bez ní kapitalismus existovat nemůže) vytváří vhodné prostředí pro obnovu snů o sociálně spravedlivé společnosti. Dá se proto předpokládat, že brzy vznikne i nějaká nová levicová ideologie, které s tímto snem budou operovat.

Mírně upravená verze eseje publikované v časopise Listy č. 5/2012

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Bestia triumphans napsal(a):

Pane Stejskale,
To jste mi udělal radost.
Pan Rychlík je velmi erudovaný historik a zajímavá osobnost.
Dobré čtení.
21. 11. 2012 | 11:06

Lukr napsal(a):

Pane profesore mohl jste to napsat mnohem jednodušeji.
Hlásím se k myšlenkám dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS,která jediná) je politickým subjektem, uznávajícím politické pluralitní a demokratické zřízení v České republice, a v tomto smyslu také přijímá odpovědnost na případné participaci moci.
Proto se ve svém článku více jak velmi dovedně snažíte definovat vůdčí osobnost v souhlasu nacionalistů-vlastenců jako důsledek Vašeho morálního vztahu k veřejnosti a pluralitě současných vládních stran.
To je stav,ze kterého vycházíte a nehodláte jej měnit za žádných okolností, protože to pro Vás znamená kapitulovat před realitou dneška.
21. 11. 2012 | 11:10

Otázkář napsal(a):

Velmi zajímavé čtení ovšem nemohu souhlasit se závěrem článku. Byť zní logicky, že mladá generace jež nezažila komunismus bude směřovat spíše doleva, opak je pravdou. Výsledky voleb ukazují, že mezi mladými lidmi jednoznačně vedou strany profilující se jako pravicové. Mladí lidé si prostě svobodu a blahobyt spojili s pravicí a byť střední a starší generace na vypjatý antikomunismus opravdu neslyší tak mezi mladými je to naopak velká móda.
21. 11. 2012 | 11:32

jk-jiny napsal(a):

Autor nepochopil, že chudí lidé se nemusí mít dobře, ale měli by snesitelně přežít.
Nemusel by pak psát tolik slov....
21. 11. 2012 | 11:41

simulant napsal(a):

I mě potěšilo, když jsem spatřil článek pana profesora Rychlíka a doufám, že sem bude nadále alespoň občas něčím příspívat. Že to bude vždy zajímavé je takřka jistota!
21. 11. 2012 | 11:46

ibis napsal(a):

"Noviny měly psát o úspěšné sklizni brambor, překračování plánu v těžbě uhlí, nadšení ocelářů při tavení oceli – jenže upřímně řečeno: koho zajímají takové pitomosti?"
Tak nevím, jestli je lepší číst o tomhle, nebo o Agátě Hanychový:-), to podle gusta každého soudruha. Já bych ale momentálně dal přednost těm bramborám.
21. 11. 2012 | 11:53

ibis napsal(a):

Myslím, že to je pokrytectví kritizovat za tohle komunisty. To byl prostě komunistický bulvár. Intelektuálové měli samozřejmě možnost dostat se ke kvalitním informacím, ikdyž možná trošku pracněji.
21. 11. 2012 | 11:59

Vosk napsal(a):

Už je to strašení komunisry ubohé. Kdybysme pracovali a nekradli, měli bysme o 23 let vyšší životní úroveň a nikdo by po nich ani neštěkl.
Ale když je rozkradeno a zadluženo tak se nedivte že vyhrají volby
21. 11. 2012 | 12:01

neo napsal(a):

Obyčejní chudí lidé nejsou na tomto světě proto, aby se měli dobře, ale aby se měli špatně. Kdyby se měli dobře, tak už by to nebyli obyčejní chudí lidé.“

tesat do šutru

jinak zajímavý článek a určitě bych uvítal i další články v budoucnu.
21. 11. 2012 | 12:02

čím víc titulů tím víc člověk napsal(a):

Některé pasáže jsou úsměvné. :-)

Takže nějdřív tady bylo zvíře - opičák předchůdce člověka rozumného - ten žil v tlupě s heirarchií (jedno zda moc měl jeden vůdčí opičák nebo kamarila samic) jako v podstatě všichni dnešní primáti.

Pak simsala bim zvíře podbralo rozum a v tu dobu - trvající velmi krátce - se prý všichni stali rovni.

A pak nastal zase šešup a opět vznikla mezi lidmi nerovnost nerovnost.

To mě dojalo. Takže nezbývá než opět čekat na nějaký DNA převrat - vznik nového nadčlověka, který se vyvine ze současného člověka - zvířete (jak jinak pak nahlížet na současného člověka jako na úpadkovou formu bytí) a bude opět na chvilku rovnost VŠECH!!!

Je tady nějaký nadčlověk - já jen, že už by se doba rovnosti zase mohla vynořit.
21. 11. 2012 | 12:03

Gustáv Kočí napsal(a):

"Lenoš a řvi, dají mzdu dví. Pracuj a kuš, hubu suš."
Karel Havlíček Borovský
21. 11. 2012 | 12:03

Korda napsal(a):

Chytrý článek, chytrý člověk !
21. 11. 2012 | 12:14

Bububu do sudu napsal(a):

Jednou z myšlenek je, že lidská společnost musí být založena na nerovnosti a nemůže tomu být jinak. Vždy zde byla a je nějaká nerovnost a ideální rovnost zajistit nelze. Ale pokud skutečně není možné rovnější společenské uspořádání z principu věci, zajímala by mě odpověď na otázku, co je potom dnešní demokratický stát.
Copak stát není institucionalizovaná forma nerovnosti fyzické síly? Jestliže šlo institucionalizovat moc vyplývající z nerovnosti fyzické síly do podoby demokratického státu, kde fyzickou sílu nejsilnějšího ve společnosti (státní moc) kontroluje lid, pak by měla být možná i taková institucionalizace nerovnosti ekonomické, kde by lid kontroloval moc ekonomickou, která by pak nebyla nástrojem jednotlivců (elit), jak je tomu dnes a dříve bylo i u fyzické síly.
Jistě, transformace fyzicky nejsilnějších soukromých subjektů na veřejnoprávní stát a ještě pod kontrolou lidu trvala tisíce let a nevíme, zda dnes soukromou moc ekonomickou čeká stejný osud.
Přesto tvrzení, že ti, co nepatří k elitě, se musí mít špatně a nemůže tomu být jinak, buď z výše uvedených důvodů popírá i demokracii, nebo není pravdivé. Může tedy vůbec existovat demokracie, nebo i ta je jen utopií? Kdo nakonec určuje společenské procesy - elita, nebo lid?
Pokud je i demokracie utopií, pak jsme již ve fašismu, protože fašismus je politicky deliberalizovaná forma kapitalismu (spojení ekonomické a státní moci v rukách elity).
21. 11. 2012 | 12:22

nemo101 napsal(a):

Přeji hezký den.
Myslím,že je to skutečně dobře podáno. Jen uz jak tady v jednom příslěvku zaznělo,nestrašme stale s komunisty. Co se stalo, nejde odestát.Je treba si pložit otázku,naniž není odpovědi-jak by komunisti u nás vládli,nebýt pod ruským vlivem? a následně za xxlet nebude mozno zhodnotit,jak by vladnoucí strany měly či neměly úspech nebýt pod diktátem EU???
Jen je třeba si uvědomit, že pracovat je nutno a za dobrou práci,dobrou odměnu.Tím myslim neúměrné mzdy šéfů státních podniků a politiků.
A i když vsichni nebudou mít honsné vily,maji vsichni pravo na slusny zivot v jistotě.
21. 11. 2012 | 12:38

honorer napsal(a):

Komunismus je třeba chápat jako nástupce monoteistických náboženství. To je vidět především na faktu, že v okamžiku, kdy se Američanům podařilo silou zadupat komunismus, okamžitě začala globálně narůstat váha archaických monoteismů islámu a ve východní Evropě křesťanství. Američani jsou dnes ve schizofrenním postavení starověkého Říma, kdy drží svět pod krkem pouze pomocí technologie moci, ale žádný vnitřní řád dobra nemají, pouze prohnilost. To je zásadní intelektuální deficit, který se v laboratoři vyrobit nedá. Komunismus je evropským intelektuálním dědictvím, ke kterému se americká společnost ani nepřiblížila.
Vývoj komunismu je analogický k vývoji křesťanství. Pohybuje se od úplné aplikace na společnost, až po volné formy. Je stále v začátcích a svoji konečnou podobu bude pravděpodobně hledat ještě dlouho.
21. 11. 2012 | 12:39

klokan868 napsal(a):

Komunizmus a konkrétní komunistická strana, případně zobecněná komunistická strana by historikovi neměla splývat. Některá tvrzení jsou zajímavá, ale škoda, že v rozporu s jinými. Připomělo mi to nedávný mediální titulek "vědci z ústavu .... zjistili, že pan ... donášel jako student STB. To je opravdu vědecký poznatek. O vědecké práci mám svoji představu a neshoduje se mi s prací některých historiků, kde se závěry a fakta zaměňují.
21. 11. 2012 | 12:46

resl napsal(a):

Dobře napsáno, leč starší generaci známo. A proč se nadchly miliony pro komunistickou ideologii ? To jste vypsal. Ovšem věta by mohla být položena obráceně. A někdy operují starší komunisti, nebo bývalí tím, že všeobecné nadšení je po válce pohltilo, byli mladí atd.
A teď co ti, kteří se nenadchli pro komunistické ideály a byli též mladí, co ty miliony lidí, kteří neslyšeli jejich vábení ? Co s nimi ? Mají věřit těm, co se omlouvají ? Historie to řekla za ně. Hloupí vstoupili, uvěřili, ti ostatní k nim vlezli vždy z kariérismu. A to jsou naprosto všichni po r. 68 a část těch "chytrých" po r. 48.
21. 11. 2012 | 12:54

Petr napsal(a):

děkuji za hezký článek, jen si dovolím na reakci na závěrečnou větu: Levicová ideologie už tady přece je - europeismus. Těžko se toho budeme zbavovat!
21. 11. 2012 | 13:09

Pravda napsal(a):

Stějně tak se miliony lidí všech vrstev nadchli pro Hitlera a jeho nacistickou ideologii. Proč? Protože jim dávala falešný pocit toho, že může být vybudovaná jakási "spravedlivá" společnost.

Slovo intelektuál si já spojuju spíše s člověkem, který je inteligentní a vemi schopný něco převratného vymyslet , což mi nejde dohromady s levičáky, kteří pořád řvou, že chtějí revoluci a utopickou spravedlivou společnost. Proto musím konstatovat, že spojení " levicový intelektuál" je mýtus. Proto se autor mýlí, že Čestí a Slovenští intelektuálové míři k levici. Skutečný intelektuál utopickými rovnostářským ideím se vyhybá velkým obloukem.
21. 11. 2012 | 13:11

rur napsal(a):

neo

Jak pak vysvětlíš, že za komunismu se měli obyčení lidé dobře? I dojička z JZD se pravidelně zadarmo dostala do Národního divadla?

Autor mylně uvádí, že obyčejní lidé se měli za komunismu špatně. Respektive naznačuje, protože sám ví, že to je lež!
21. 11. 2012 | 13:11

Oslýk Aristoteles napsal(a):

"Při analýze komunistického režimu stále převládá snaha zdůrazňovat jeho represivní charakter.
Takovýto přístup je ale metodologicky nesprávný, protože nedokáže vysvětlit, proč se pro komunistickou myšlenku nadchly miliony lidí na celém světě
a především: proč mezi těmito miliony bylo tolik příslušníků inteligence a vůbec vyšších vrstev, tedy lidí, kteří rozhodně netrpěli hmotnou nouzí."

Pane, pokud pácháte takovéto sylogismy, pak si zasluhujete propadnout z logiky.

To, že něčemu propadnou miliony lidí nijak není v rozporu s možností, že je to násilné učení.

A jak se vám v tom úsudku zjevila hmotná mouze, tu už je vrchol.
Dál to raději číst nebudu; mohlo by dojít k poškození mého oslího mozku.
21. 11. 2012 | 13:12

rur napsal(a):

Zásadní omyl spočívá v tom, že se současný režim interpretuje jako přirozený. To je hluboký omyl. Jakmile ho nebude udržovat při životě imperialismus západu, rozpadne se 100x rychleji než komunismus.
21. 11. 2012 | 13:17

Ferda napsal(a):

"Obyčejní chudí lidé nejsou na tomto světě proto, aby se měli dobře, ale aby se měli špatně. Kdyby se měli dobře, tak už by to nebyli obyčejní chudí lidé.“ Takže Rychlík vzkazuje všem chudším: Co chcete ? Vaše chudoba je zákonitě dána a tedy s ní nic nelze dělat. Klasická ukázka ideologie našich zlodějů zbohatlíků, kteří své zbohatnutí na úkor zchudlých vysvětlují jako něco normálního a zákonitého. Trapná je i sáhodlouhá pasáž o komunistickýc a soc. režimech v minulosti a jejich kritika, kterou se snaží asi dokázat, kam vedou pokusy o rovnostářkou společnost. Přitom snaha o určitou rovnost ve společnosti asi nesouvisí s vražděním oponentů této myšlenky. Stačí se podívat na současnou praxi, která ukazuje, že stačí kohokoliv nechat žvanit, co se mu zachce a jen ho neposlouchat nebo mu nedat příležitost veřejně propagovat své názory. Profesor si asi neuvědomuje, že všude platí vždy určitá míra. ROzhodně není přijatelná a pro společnost prospěšná nerovnost typu, že její část bude žít pod mosty odsouzená k pomalému umírání a úzká skupina bude ovládat většinu společenského bohatství. A vo tom to je.
21. 11. 2012 | 13:28

honolulu napsal(a):

Spravny vedecky a racionalni pristup ke Komousum je nakopnout jim "vyfuk" za vsechny vrazdy a tragedie v zivotech lidi, ktere znicili ve jmenu vzacne priblblych socialnich theorii.

Eleni - (skupina Tol & Tol) je krasna melodie venovana emigraci a vzpominka na nasilne pretrzena pouta mezi lidmi, kteri se meli radi.
Zadratovana republika, totalni otroctvi, nemoznost rozhodovat o svem vlastnim zivote. To byl "prinos" Komousu civilizaci.

Komousi zabijeli nevinne lidi ve jmenu svych theorii a pritom "moralne" odsuzovali Nacisty za jejich vrazdy.
Nejde pochopit rozdilu v tom zabijeni.

Naciste a tragedie valky by vubec ani nevznikli, kdyby se Komousi nezblaznili v Nemecku a nezacali tak systematicky radit mezi lety 1919-1923. Oni byli porodni baby Adolfa a jeho strany.

Urcite vrstvy lidi si mysli, ze vetsina tech druhych jsou pokusni kralici v jejich socialnich laboratorich.
Dockaji se prekvapeni.

(Komousi snazte se vychcipat nez konstelace Aquaris, ovlivni mysleni lidi. Budete plakat. Prichazi nova doba.)
21. 11. 2012 | 13:35

Yosif K napsal(a):

Otázkář napsal(a):
Mladí lidé si prostě svobodu a blahobyt spojili s pravicí a byť střední a starší generace na vypjatý antikomunismus opravdu neslyší tak mezi mladými je to naopak velká móda.
21. 11. 2012 | 11:32
Krome utopicke socialistky Ilony Svihlikove nebo jak se jmenuje - chrabre a odvazne bojovcnici proti pusobeni Pinochetovcu a krvelacnych nadnarodnich monopolu v ceske kotline.
Odvazni bojovnici proti kapitalu zcela jiste jsou schopni zvysit blahobyt proletaru tim ze zavedou samovyrobu potravin, zeleza a elektriny bez mezinarodnich vykorustovatelu - nejlepe v kazde male ceske vesnicce.
21. 11. 2012 | 13:37

Kelt napsal(a):

To Neo,
jistě,společnost je heterogení,jsou chudí,bohatí a pak něco mezi tím.
Pro mne není rozhodující momentální stav,ale trend.
Že za "socialismu"byli majetkové rozdíly/až na vexláky a šmelináře/poměrně malé je známý fakt.
Že za současného režimu se blížíme extrémním polohám/miliardáři-nechť jsou/,ale chudne,téměř mizí střední třída/učitelé,úřednický stav,živnostníci/,ale zejména do bídy se propadají ti dříve tzv.chudí,kteří neměli problém zaplatit bydlení,ošacení , stravu a vychovávat děti a důchodci.
Současný systém je provoplánově posílá do bídy a ještě s dodatkem,že si žili nad poměry a jsou tudíž příčinou dluhů,které také musí splácet.
Miliony exekucí , statisíce osobních bankrotů a desítky zmrzlých bezdomovců každý rok o něčem vypovídá.
21. 11. 2012 | 13:44

neo napsal(a):

rur:

ano, měla se stejně blbě jako miliony dalších. To máte v článku taky.
21. 11. 2012 | 13:45

Xury napsal(a):

Pro Ferdu:
je potřeba si uvědomit, že chudoba je relativní. I za socialismu se řada lidí cítila být chudými a chudých podle dnešních kritérií bylo v ČSSR na konci 80.let cca 8%.
A to v té době byla sociální stratifikace extrémně úzká.
21. 11. 2012 | 13:46

honolulu napsal(a):

Panove, chudoba NIKDY NENI pernamentni. Zivot je stala zmena a zadny z vas nikdy nemuze vedet na jakem stupni socialniho zebricku skonci. Take vzdelani a diplomy vam nezarucuji to, o cem snite.
A i kdyz jednou budete bohati, tak zase nikde neni zaruka, ze budete stale. Up and down a znovu up and down, to je zivot.
Proto je tak krasny a zajimavy.
21. 11. 2012 | 13:47

Historik napsal(a):

Panu autorovi bych připomněl, že již Karel Havlíček Borovský +1856 !!! napsal, že "nesmyslnost komunismu ani není třeba dokazovat, protože neodpovídá lidské přirozenosti." František Palacký zase napsal že "Komunismus během jedné generace jenom k obecné zhovadilosti povede." Oba měli pravdu a z té "zhovadilosti" (= zničení veškeré morálky) jsme se nevzpamatovali dodnes.
Jinak, dokonce ani zvířata, žijící ve smečkách či stádech si nejsou rovna a u některých druhů se dokonce samci s nižším postavením ve zvířecí hierarchii nemají možnost rozmnožovat.
Divoši si byli třeba materiálně "rovni" ale nerovnost nastala, když uvažovali koho zabít a sežrat v době hladu. To si nevymýšlím, to jsou poznatky etnografů. Divoši na Ohňové zemi začínali u starých žen, ty zabíjeli dokonce dříve, než své psy. Píše o tom třeba Darwin.
21. 11. 2012 | 13:52

neo napsal(a):

Kelt:

systém nikoho nikam neposílá. Jen je neudržuje tam kde jsou.
21. 11. 2012 | 13:52

Glosator napsal(a):

to jk-jiny
Máte i nemáte pravdu. Každý by měl mít zajištěn určitý minimální standard, ALE to co dnes nazýváme standardem bylo pro lidi před 200 lety nebývalým luxusem.
Mít se špatně většinou znamená mít se hůř než soused. Korunu tomu nasazuje "hranice cnhudoby," která o skutečné chudobě nevypovídá skoro ic, je totiž definována relativně k průměrnému příjmu v dané zemi. Pod německou hranicí chjudoby žije většina obyvatel ČR!
21. 11. 2012 | 13:58

Lop napsal(a):

Pana Rychlíka mám jako historika rád, ale tento předlouhý článek mi moc nesedí.
- natoluje představu, že současní levicově smýšlející lidé jdou za představou jakéhosi ideálního rovnostářského státu a s tím pak polemizuje. To je ale přeci úplně mimo, byť se to pak k polemice hodí. Jde v tuto chvíli alespoň o zmírnění praktik neoliberálního kapitalismu.
- že se měli lidé vždy špatně, a proto to jinak nejde je zase polopravda, tudíž největší lež. Měli se nepochybně někdy méně špatně a někdy více špatně, ne jenom špatně. Dnes je navíc ohrožována střední třída, ne jen chudí. Pokud nemůže vysokoškolák dlouhodobě sehnat práci, jak je to teď běžné, tak něco není v pořádku a rozhodně to není "přirozené".
21. 11. 2012 | 14:09

prynč napsal(a):

Já mám pocit,že v dějinách nikdy žádný -ismus-neskončil navěky,nikdy nebyla sociální rovnost,pouze byla jiného typu a větší mezi tím a oním,resp.menší.Viz historicky první"komunismus kněze Mazdaka v Persii v 5.století n.l. po invazi "Bílých Hunů".Sociální nerovnost se spíše proměňovala,t.j.měnily se její nositelé-jak bohatství tak chudoby ,měnily se velikosti nebo nezměnitelnost rozdílů,měnily se vrstvy-nebo třídy.Tzv.třídy nevyjadřují "bohatství",ale vztah k výrobním prostředkům.Máte i takové firmy,kde ředitel je na 50-tém místě platově.Sice psávalo i píše se někde někdy o kapitalistech jako o otrokářích moderní doby ,ale k postavení otrokářů Starého Říma mají daleko ve všem.O kopii práv,role,postavení,zvyklostí se určitě nejedná.
Trochu mne zaráží (vzhledem k tomu co já jsem četl z Marxe,Engelse a Lenina) s čím vlastně autor blogu polemizuje.Totiž naprosto nic z toho co o nich uvádí jsem nikdy nečetl a nedočtu se bez komentářů v originálech,mám pocit ,že polemizuje s autory jím vymýšlenými podle jeho představ jak by měli vypadat,aby je mohl pojednat.Chtělo by to ctít originály i s komentáři autorů samých.Vzhledem k tomu,že existuje mnoho psaní z druhé ruky,se tomu nedivím,jako i přepisů bible.
Marx a Lenin si nedovolovali "kategorická tvrzení"-typu jaká zde autor blogu vyvrací.To je totéž jakoby sechápal právní zákon ze zákoníku bez tzv.komentáře-vysvětlivek.Logorrhea.
Lenin definoval socialismus jako státní kapitalismus a zaváděl od roku 1924 čistou tržní ekonomiku zvanou NEP-holý kapitalismus,Poté co kritizoval "vojenský komunismus" let 1917-1924 vnucený okolnostmi občanské války doprovázené,zostřené zahraniční vojenskou inteřvencí:zde hájilo Rusko pod komandirem Trockým hlavně historickou celistvost území Ruska .Autor blogu čerpal asi výhradně z brožur padesátých let deprimujících (ubohostí interpretace a překrucování,nechápání kvalit),určených tehdy dobově k formování dělnických ředitelů a rychlokvašných kádrů,zakládání Akademie věd,propagandy,která vedla zde k justičním procesům,velkým excesům,které hromadně vyústily v tzv."lidovou demokracii" nebo později "reálný socialismus".Už za reálného socialismu došlo ke kritice období lidové demokracie (počínaje Chruščevem) a po roce 1989 ke kritice reálného socialismu-normalizace.Ono dějiny obsahují i diskontinuitu i kontinuitu .Autor patrně neví,že Marx definuje komunismus přes slova:"všelidová společnost".Blog je dle mého názoru zavádějící dezinformace a vnuká lidem,kteří marxismus nečetli v originále chybnou představu.Tzv.reálný socialismus na všech školách vyučoval pouze vlastní definici komunismu: "Každému podle jeho potřeb,každý podle svých schopností".Původ z klasiků ML neznám.Nesmíme soudit z Gottwalda na Stalina:Gottwald v době největšího bumu Nepovského kapitalismu v SSSR-roku 1929-(Viz Ilf a Petrov -12 křesel,Zlaté telátko atd.)říká v českém parlamentu opak sovětské reality:
"jezdíme se o Moskvy učit,jak zakroutit buržoasii krkem". Snad to nebyla narážka nato,že šlechtic spisovatel Alexej Tolstoj byl právě kooptován po návratu z dlouhé emigrace ("Chožděnije po mukam")členemˇUstředního výboru bolševiků,naopak Sergej Kirov -starý bolševik,předseda leningradských komunistů zastřelen na ulici neznámo nikdy kým .Trockisté psávali:Stalin je formální komunismus,de facto antikomunismus.Rovněž člověk chápaný jako evropský antifašista č.1 -Jiří Dimitrov (po procesu s ním fašisty včele s Herrmanem Goeringem v Lipsku 1933) sdělil Gottwaldovi v Kominterně ,že on a Stalin si myslí,že v ČSR by nemělo být použito vůči někomu násilí,na rozdíl od ruské historie kde to bylo nutností.Navíc SSSR-Rusko nikdy u sebe,na rozdíl od ČSR,nevyhlásili svůj typ zřízení jako lidově demokratickou republiku.Ale jako Svaz sovětských socialistických republik,v němž vítězství socialismu oficiálně deklarovali o desítky let později.
21. 11. 2012 | 14:11

pursuit of happiness napsal(a):

Vida.
Občas mě napadlo, co asi dělá ten brilantní student etnografie, který se objevoval na zmatených zkouškách jednoho chaotického divadelního spolku na Hanspaulce.

Od národních pohádek (obvzlášť ty ruské na mě udělaly velký dojem) se dostal k výuce aplikovaného marx-leninismu (s malými změnami ve znaménkách, jak to bývá).
Plus mínus totéž, co nám vykládala na základní škole paní plukovníková Hamplová (ta to měla spíš s masarykovskými akcenty).

Nakonec to jediné, o co jde spor, je smysl věci.
"Dějiny ve skutečnosti nemají žádný vnitřní smysl a jejich vývoj nikam jednoznačně nespěje," šlus, tečka.
Takže si to nakonec chudáci Marx s Engelsem přecejenom spletli.

Možná ale přecejenom ta chaoticky vypadající dynamika dějin má nějaký motor, který ji žene určitým (pro toho, kdo kvůli "objektivitě" nenosí pásku přes oči viditelným) směrem.
Možná přání většiny lidí, aby se na světě neměli špatně má reálný vliv na to, jak ta dynamika vypadá.
Možná to, že nedohlédneme ani na přicházející úvrať sinusovky, po které se s touhle horskou dráhou řítíme neznamená, že nemá osu, která by někam směřovala.
Možná.
21. 11. 2012 | 14:17

Kelt napsal(a):

neo,
napsal jste to hezky,ale je to LEŽ.
Důchodci,
-poměr vyplácených důchodů k průměrné mzdě již pět let soustavně klesá,čili klesá jejich reálná úroveň
-jelikož důchodce převážnou část svého důchodu vydává na potraviny,bydlení a léky,tak zvyšování spodní hranice DPH ho postihuje z více jak 90%,kdežto nadprůměrně vydělávajícího/4o tis.hrubého/tak maximálně z 25%.
-důchodci tvoří tak zhruba 80-90% chronicky nemocných,čili jejich regulace poplatky a zejména v nemocnici je nesmyslná,nic totiž neregulují,jenom krátí již tak krácené důchody.
Poslední opatření vlády,kterým krátí zákonnou valorizaci důchodů na 1/3,t.j.na cca 160 Kč při 3,5% inflaci pokrátí reálnou výši důchodu o 35O,Kč.
Tato vláda posílá provoplánově důchodce do bídy.
Za "socialismu"/tím nehoruji pro tento systém/byly důchody na úrovni 60% průměrné mzdy.Při cenové úrovní nájmů,cen elektřiny,vody,plynu a zákl.potravin se měli důchodci velmi slušně.
21. 11. 2012 | 14:19

prynč napsal(a):

vojenskou intervencí,jezdíme sedo Moskvy učit
21. 11. 2012 | 14:23

on. napsal(a):

Proc jsou inteligentni lide s rozhledem levicove zamereni?
Protoze vi, ze neviditelna ruka neni vsespasitelna.
21. 11. 2012 | 14:24

neo napsal(a):

Kelt:

není to lež. Záleží čistě na nich kde budou...

1) poměr k průměrům je zavádějící. Stejně jako jiné poměry k něčemu. Faktem zůstává, že důchody rostou.
http://www.finance.cz/duchody-a-davky/duchody-v-cislech/vyvoj-starobnich-duchodu/
2) ano, to je zřejmé a nikoho předpokládám vyšší DPH netěší.

3) záleží jak kde. nehledě na to, že právě kvůli vyšší nemocnosti a nižším příjmům mají také nižší limit.
21. 11. 2012 | 14:36

s... napsal(a):

"Obyčejní chudí lidé nejsou na tomto světě proto, aby se měli dobře, ale aby se měli špatně. Kdyby se měli dobře, tak už by to nebyli obyčejní chudí lidé."

Lidé nejsou na světě od ničeho. Zkrátka tu jsou. Také je relativní, co je to obyčejný chudý člověk. Možná bych to místo tesání do kamene, Neo, smazal deletem.
21. 11. 2012 | 14:56

Syčák napsal(a):

"Obyčejní chudí lidé nejsou na tomto světě proto, aby se měli dobře, ale aby se měli špatně. Kdyby se měli dobře, tak už by to nebyli obyčejní chudí lidé."

Lidé nejsou na světě od ničeho. Zkrátka tu jsou. Také je relativní, co je to obyčejný chudý člověk. Možná bych to místo tesání do kamene, Neo, smazal deletem.
21. 11. 2012 | 14:56

Syčák napsal(a):

Omlouvám se, napsal jsem to dvakrát a dokonce pod starým nickem. Jsem Syčák, bývalý s...
21. 11. 2012 | 14:58

neo napsal(a):

Syčák:

určitě je to relativní.

koukám že místo delete jste to raději zkopčil dvakrát :)
21. 11. 2012 | 15:00

Vlkodav napsal(a):

Skvělý článek, děkuji.
21. 11. 2012 | 15:01

Kanalnik napsal(a):

Omluvam se, ale nemohl jsem clanek docist do konce, snad se k tomu jeste dostanu. Divat se na lidskou spolecnost pouze prizmatem socialni evoluce v ramci evoluce biologicke(pro mne jeden z ne zrovna stastnych materialistickych nahledu na usporadani lidskych spolecenstvi), je pohledem neuplnym.

Ja jako clovek mam idealy a nemyslim si, ze obecne lide mohou bez idealu zit (clovek je mimo jine i tvor duchovni, coz s tim souvisi). Na druhou stranu narazim na svoje vlastni slabosti a nedokonalosti stejne jako u ostatnich lidi kolem mne. Proto zadny system nefunguje dokonale a nikdy nebude. To by muselo u nas vsech dojit k vnitrni duchovni promene natolik velke, ze sami od sebe zacneme milovat sve blizni jako sami sebe a delit se o to, co mame.

Materialni nerovnost a materialni rozdily ve spolecnosti jsou podmineny rozdily mravnimi a duchovnimi. Cesta zpatky k nejakemu primitivnimu usporadani spolecnosti na stromy by nic nezmenilo, pokud by nedoslo i ke zmene mravni a duchovni.
21. 11. 2012 | 15:06

honolulu napsal(a):

Vy kteri nemate radi kapitalismus....
Zazil jsem jich mnoho druhu.
Jihoafricky kapitalismus, (jsem posrpnovy emigrant), tomuto kapitalismu vladl B.J. Vorster a vypadal takto :
NEEXISTOVALA nezamestnanost. Na velke projekty byli privazeni cernosi v ramci pracovni smluv po tisicich i z okolnich statu.

Rand (mena) mel hodnotu 2.85 US a 1 US dollar mel cenu 36 Schilinku (rakouskych). Zdravotni pojisteni mel kazdy, ale u specialisty byl poplatek 3 Randy.

Pracoval jsem za 40 Randu tydne. Chleba stal 11 centu, mleko 13 centu, pecene kure ve Fontane bylo za 56 centu a 50 kg pomerancu (neda se unest) stalo 56 centu, nikdo to vsak nekupoval, krome ceske emigrace. Byl velky nedostatek pracovnich sil. Byl jsem nekolikrat zastaven v ulicich Johannesburgu a Durbanu s nabidkou prace. Komunisticti vepri to vsechno znicili ve jmenu ideologie.

Ted je tam 65 % nezamestnanosti a nejvetsi kriminalita na svete.
+/- 50 vrazd denne, coz je rocne kolem 18 000 mrtvych.
Randu je dnes 8, +/- za 1 US dollar a penze pro "duchodce" je 96 Randu mesicne.
Existuje vubec neco, co dokaze svet tak vzacne pokurvit, jako to umi Komousi ?
Moje ctvrt Hillbrow je neobyvatelna, drive to bylo misto umelcu, spisovatelu, herecek a modelek, letusek, profesionalu a maliru, kteri malovali travu modrou a chodili v nocnich kosilich s oranzovymi vlasy jako protest, ze trava je zelena. Braamfontein (vedlejsi ctvrt) byla oblibena u inzenyru a techniku.

Netece voda a nesviti elektrika na Hillbrow. Kadi se do sacku, ktere jsou vyhazovany do ulice a kdyz prijde doba destu, tak reka sracek tece dolu do centra mesta. Smrad a spina je hrozna a vsichni belosi utekli do Australie, Evropy, Kanady, USA - (ja) a do Brasilie.
Tak vypada Marxismus v praxi. Integrace kterou marxiste prosazuji chce udelat z Prahy dalsi Jahannesburg, tak si hledte koupit balik sacku...
O kapitalismu Ronalda Reagana priste...
(Vas Gustav Husak se pece na lozi zahorovem v pekle.)
21. 11. 2012 | 15:09

nrningBe has napsal(a):

Proč jsou inteligentní lidé levicoví ? Protože na rozdíl od pravičáků nemají v hlavě piliny. Proto ví, že svět je složitější a nejde vše směstnat do několika primitivních hesel typu: "trh vyřeší vše", " "nerovnost lidí je normální" - viz dnešní blog,
"stát je špatný hospodář", "cenu má jen to, co ocení trh", "každý se musí starat jen sám o sebe",.... Obhajoba nerovnosti lidí je čirý sociální Darwinismus (přežijí jen ti silnější). Přitom to tito lidé přičítají levici. A také pokrytecky kritizují lidská práva kdekoliv ve světě a dokonce ty, kteří je podle nich nedodržují, "humanitárně" bombardují.
Jaká pak lidská práva má bezdomovec žijící pod mostem?
21. 11. 2012 | 15:17

sl.j napsal(a):

To jsou zase žvásty pravičáků. Režim darvinistického kapitalismu zvířecích pudů je přirozený jenom do té chvíle, dokud ho drží neviditelná ruka imperialismu. Ve skutečnosti je většina lidí sociálně cítících a potřebuje systém jak o tento cit pečovat. Asociálů tj. duševních deviantů bez sociálního cítění, je ve společnosti minimum, ikdyž imperialismus tyto ?lidi? či spíše zvěř dosazuje v koloniích programově k moci.
Pokud se člověk má cítit člověkem, péče o sociální cítění, ale jde i o estetiku, krásu, atd. tj. celková péče o duši vyžaduje sofistikovaný nástroj, kterým o ni budeme pečovat. Dříve tuto roli plnilo náboženství, s nástupem moderní společnosti tuto roli převzal komunismus.
Proč se v tak progresivní zemi jako USA dosud nedopracovali ke komunismu? Na jedné straně impozantní vědeckotechnický pokrok, na druhé dogmatický protestantismus nebo tisíce obskurních sekt! Odpověď je jednoduchá. Multikulturní společnost nemá na nic takového duševní sílu. Jediný funkční režim v takové společnosti je kapitalismus zvířecích pudů. Proč ale tento barbarismus násilně implantovat na vysoce kulturní národní státy?
21. 11. 2012 | 15:18

aga napsal(a):

pursuit of happines

Taky je možné, že dějiny mají ten samý smysl, jako divadelní podium s kulisami. Jsou tu jen proto, abychom se my, herci, předvedli.

Zajímavější je otázka, jaký vliv máme na text své role.
21. 11. 2012 | 15:19

Josef Kodýtek napsal(a):

Pan Rychlík je především národnostně indiferentní člověk se sklonem k protěžování sudetských Němců a Slováků. Jeho přednášky jsou proslulé flagelantstvím Čechů. Ať raději jde do Bulharska.
21. 11. 2012 | 15:22

Ládik!!! napsal(a):

Raketový přelet historií, pro někoho dobrý. Pro mě ne, jsou tam záměrné chyby a nepřesnosti - hlavně 45-48. Raději mám Paměti Václava Černého, to je pro mě zdroj pravdy.

Jedna pro snížení napětí:

Zeman v autobuse osloví krásnou jeptišku, zda by s ním nechtěla mít sex.
"Jsem zaslíbená Bohu," odsekne mu ona.
"Já ti poradím, jak ji dostat," říká Zemanovi autobusák.
"Ona se chodí modlit každou noc na hřbitov. Převlékni se do bílého hávu s kapucí, přidělej si plnovous a řekni, že jsi Bůh."
Ještě ten večer to Zeman zkusí. "Jsem Bůh a musíš mít se mnou sex!"
... Jeptiška souhlasí. "Bože, prosím, ale jen anální, ať navždy zůstanu pannou."
Bůh souhlasí. Když je po všem, sundá si kapuci a plnovous a vítězně hlásí:
"Ha, ha, ha, já jsem Zeman!"
A jeptiška si sundá čepec a povídá: "Ha, ha, ha, a já jsem autobusák!"
21. 11. 2012 | 15:28

Kelty napsal(a):

Neo,
byla řeč o důchodcích.
"Záleží čistě na nich kde budou."/neo/To jako když si budou moci vybrat,zda si mají koupit,léky,jídlo,nebo zaplatit bydlení?
Přeji Vám,abyste byl stále mladý a zdravý.Nedej Bože, aby jste se stal třeba v padesáti nezaměstnaným a vážně onemocněl-asi byste změnil názor,až by Vás do péče převzal Drábek.
Ale protože nyní jste ještě mladý a hloupý,tak kážete neoliberální bludy.
21. 11. 2012 | 15:29

marxík napsal(a):

Nemohu se zbavit pocitu, že autorovy články a přednášky byly v 80. letech erudovanější.

Možná jsem to přehlédl, ale ve svém široce pojatém rozboru komunistického hnutí zcela opomenul miliardový národ vedený, světe div se, úspěšnými komunisty, kteří stále vyučují marx-leninismus a budují socialismus.
Zajímalo by mě, jak si jako expert přes dějiny vysvětluje jejich nezvyklé počínání.
21. 11. 2012 | 15:33

Bestia triumphans napsal(a):

Marxík:
1) Kde v 80. letech p. Rychlík přednášel?
2) Máte pocit, že se v Číně buduje socialismus?
21. 11. 2012 | 15:44

š´toural napsal(a):

Za mne tedy. Sháním už půl roku žlutou čepici a žlutý svetr. Sháním toho víc, co skutečně potřebuji a chci. Jenže mi to připadá pořád stejné. Prostě se to nedá sehnat a prodavačky na mne valí oči úplně stejně jako dřív. Jediný rozdíl mezi tím socialistickým zřízením a tímhle je víc obchodů na jedné ulici a internet. Já vím, že to zní blbě jako příklad, ale budoucnost není ani v socialismu, ani v kapitalismu. Je v něčem co bych nazval "personalizace" a to postupně ve všech oblastech života. Když chci žlutý svetr pořád si ho musím uplést, nebo musím čekat až se stane pánskou módou. Můžu si ho tedy buď uplést, nebo si ho nechat uplést. Podobně nejím totéž co všichni ostatní, nemyslím si totéž co všichni ostatní. Chci žít pro sebe a za sebe. Stát tu není od toho aby kvůli mě všichni nosili žlutou. Je zde od toho, aby ke žluté existovala schůdná cesta, pak sociální rozdílnost nepovede k sociálnímu napětí a patologii. Tuto krizi nastarovaly hypotéky pro všechny, možná by to bylo jinak kdyby tehdy exitovala hypotéka pro mne a hypotéka pro tebe.
21. 11. 2012 | 15:53

český maloměšťák napsal(a):

"...Zkušenost Poláků se sovětskou okupací z let 1939-1941 byla ostatně často stejně strašná, ne-li horší, než jejich pozdější zkušenost s okupací německou..."

I zkušenost polských Židů ?
----------------
Tak naivní a magazínový pohled na uvedený výsek dějin jsem naposledy shlédl v jakési knížečce zvané " Dějiny všehomíra a socialismu obzvláště".

Stalin zabral Polsko - to ano.
A co měl jiného dělat - než se domluvit s Hitlerem ? Kdfyž SSSR byl de facto v obklíčení a v izolaci ? Když jak Anglie, tak Francie podpořily HItlera nejen v kauze Československo - kdy je /Československo/ vmanipulovaly do role případného agresora a do role utlačovatele menšin ?
A kdy mohlStalin zcela důvodně předvídat, že Západ chce Hitlera nasměrovat na východ - a až se SSSR a Německo válkou vyčerpají...tak je ovládnou ?

Stalin byl jistě militantní diktátor , totalitní vůdce a asi i psychopat a vrahoun /Katyň např./...ale byl i státník - ve smyslu udržení státu, kterému vládl...tedy SSSR.

Ostatně vývoj dal za pravdu jemu / a například Churchillovi/než těm, kdo v Hitlerovi viděli ochránce Západu před bolševiky.
Ale Stalin musel ten vývoj OVLIVNIT ! Musel do něj zasáhnout.

No potěšpánbů za takové výklady historie. Děvku si dnes z ní dělá kdejaká onuce v v hospodě či v televizi...ale za katedrou ?

P.S. Komunisty jsem nikdy nevolil - a to i v dobách , kdy se to mělo. A naše rodina měla s " komunisty" /už definovat obsah tohoto slova v původním významu je dost složité/ velmi špatné zkušenosti (naštěstí však " pouze" materiální či prpfesně-existenční povahy...mnoho lidí skončilo hůř)
21. 11. 2012 | 15:54

Ládik!!! napsal(a):

Autor "opoměl" říct, že po vlně "nadšení" (po 50. letech) do KSČ lezli lidé jen morálně pokleslí, otrlí kariéristi, kteří zdegradovali "levicového intelektuála" na sprostou nadávku.
21. 11. 2012 | 15:55

Glosator napsal(a):

to Marxík
Číňané jsou z našeho hlediska pokrytci, nikdy nenazývají věci pravým jménem. My jsme z jejich hklediska hulváti, neumíme se vyjadřovat bez urážek.
V Číně je státní kapitalismus. Nebo řekněme častečný kapitalismus v jinak totalitním státě, on se totiž netýká všech.
21. 11. 2012 | 16:00

marxík napsal(a):

Bestia triumphans
Přečtěte si jeho profil, kolego. Zřejmě přednášel tam, kde pracoval.

Ad 2: Ten pocit skutečně mám. Budování socialismu do značné míry souvisí s vlastnictvím výrobních prostředků. Protože si v Číně přísně střeží, aby státní vlasnictví převládalo, můžeme s úlevou říci, že stále budují socialismus.
21. 11. 2012 | 16:02

neo napsal(a):

Kelty
Nebyla řeč jen o důchodcích, ale o všech.

///To jako když si budou moci vybrat,zda si mají koupit,léky,jídlo,nebo zaplatit bydlení?///

NE, to jako že si můžou přivydělat, nebo nechat pomoci od potomků. Změnit bydlení taky neni od věci.

nekážu neoliberální bludy a nejsem hloupý.
21. 11. 2012 | 16:03

xrb napsal(a):

Autorovo myšlení je značně primitivní. Domnívá se, že když k tomu co se naučil při studiu za nejtvrdší normalizace (kdy prznili i toho chudáka Marxe) přidá opačné znaménko, tak bude dnes ideově "in". Chudáci jeho studenti!
21. 11. 2012 | 16:03

neo napsal(a):

š´toural napsal(a):
Za mne tedy. Sháním už půl roku žlutou čepici a žlutý svetr
Zajděte do kteréhokoli obchodního centra a kupte si ho.
Zrovna čepice se ve žluté běžně prodávají skoro všude.

pokud nechcete vyrazit osobně, zagooglujte si a čepici i svetr seženete.
21. 11. 2012 | 16:08

Glosator napsal(a):

to český maloměšťák
Pokud by platila obecně teze, že GB a Francie chtěly nasměrovat Hitlera směrem na východ (mimochodem, v Mein Kampfu se takto nasměroval sám), MUSELY by mu dovolit zabrat Polsko.
Zejména v GB skutečně věřili v politiku apeacementu ale poznali, že to byla chyba. Mimochodem, Edouard Daladier odmítl roku 1940 kapitulaci Francie (chtěl dále bojovat z kolonií, jak řekl Churchill "odkud to bude možné"), byl internován a konec války strávil v německém koncentráku. Apeacement byla především BRITSKÁ politika a Francouzi do velké míry jednali na jejich nátlak. Jenže ve válce Francie totálně prohrála (také "zásluhou" z Moskvy řízených francouzských komunistů) a GB zachránila fakticky jejich ostrovní poloha.
Mimochodem, mám doma karikaturu, jak se Hitler kouká přes hranice Francie, tam na mapě všude "stávka," "stávka" a říká si "dobré to je."
21. 11. 2012 | 16:11

Bestia triumphans napsal(a):

Marxík:
1) Napsal jste: "Nemohu se zbavit pocitu, že autorovy články a přednášky byly v 80. letech erudovanější."
Zažil jste nějakou jeho přednášku v 80. letech?
Zřejmě ne.
Odkud tedy pramení váš pocit?

Pracoval v muzeu, vyučovat nemohl.

2)Marxík napsal:
"Protože si v Číně přísně střeží, aby státní vlasnictví převládalo, můžeme s úlevou říci, že stále budují socialismus."
?
A co vykořisťování pracujících v Číně?
Taky u toho cítíte úlevu?
21. 11. 2012 | 16:20

hurrican napsal(a):

Herakleitos by vás poučil,že být ortodoxním marxistou je nemožné.Panta Rei.

Historici starých zaniklých národů v době jejich stěhování a zániku 4.-6.st.n.l.
s oblibou zobrazují Sarmaty-jako vysoké,urostlé bohatýry -aristokraty.se spoustou estetiky,rytířství,uměleckých předmětů-pocházeli z dnešních ruských území.Naopak jejich současníky Vandaly z českých,slezských a středoevropsky blízkých území-lupiči,násilníci,kteří jen kradli,ničili,bez kultury.Ale Vandalové měli jasný konec okolo roku 550 n.l. kdy je námořní expedice slavného byzantského generála císaře Justiniána -Belisara-do posledního vyvraždila v jejich sídle v africkém Kartágu,kam přesídlili na své pouti roku od 406 n.l.přes Rýn do Španělska,odsud přes Gibraltar do římské Afriky severní svými plavidly.Germánský kmen.Naopak Sarmati zanikli neznámo jak-postupně zmizeli.K nim se hlásí Poláci,Chorvati.

Znáte příklad doby a civilizace v níž rychle a nejvíce ze všech vrstev zbohatnul právě tzv ."lumpenproletariát" (Marxův termín)? Nemylte se!
21. 11. 2012 | 16:29

Míval napsal(a):

Vzpomínám na slogan ze 68: Hlídali jsme Západ a Východ nás napad. A situace se opakuje. Hlídáme komunisty, ale vůbec netušíme a hlavně se nezajímáme, zda se nějaký nebezpečný úder nechystá někde jinde.
21. 11. 2012 | 16:57

marxík napsal(a):

Bestia triumphans
Toho pána jsem, kolego, nikdy neviděl ani neslyšel, přesto si dovedu věrně představit, co v 80. letech prohlašoval. Tím spíš když si uvědomím, jaký obor si v době komunistické totality svobodně vybral.

2) Vykořisťování je veličina hlavně relativní. Jinými slovy, když se bude vaše ekonom situace 40 let neustále zlepšovat, a uvidíte to i všude okolo sebe, těžko budete mít pocit vykořisťování.
My jsme tady minulých 20 let taky mlčeli, než nám chemik sdělil, že se naše situce zlepšovala jenom díky státnímu dluhu.
21. 11. 2012 | 16:58

český maloměšťák napsal(a):

Glosator
Fakticky mu ale dovolily zabrat Polsko.
Nebo vy snad jejich pogliwické angažmá považujete za účast ve válce ?

Neboli - co získal Hitler po záboru Československa ? Kromě zbrojovek apod. ?
JIstotu, milý Glosatore.
Co ale získal Stalin ? Respektive co si upevnil ?
Svou nejistotu, milý glosátore.

Vy věříte na " věření" ? /víra v appeasement/
Hmm - věřte dál.
Ale vězte že na úrovni světa velkých financí a velkého kapitálu se tak nepostupuje. Tam rozhodují jiné věci, velký vykladači historie v podání tetek z Dolní Horní.
Nastudujte si například vývoj majetkových práv ke Škodovce.

Váš výrok o tom, že Francie byla jakousi 5. kolonou Stalina pak nebudu nijak komentovat. To je výrok hodící se spíše do ordinace psychiatra.

----------
"...The production volume of Skoda Works between August 1938 and September 1939 alone was nearly equal to that of all British arsenal factories in that period..."

http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/at-kuk-skoda.htm

Glosatore - ve válkách tehdy rozhodovaly tanky, děla, ocel...a geopolitická konstelace. Plus finance.
Ne víra.
Ta je pro osly. /oslýk promine/
21. 11. 2012 | 16:59

český maloměšťák napsal(a):

Glosator
A ta jednoznačná a určující podmínka záboru Polska je také demagogií.
Hitler / a to se vědělo/ ptřeboval rumunskou /posléze kavkazskou/ ropu. Počítalo se tedy s tím, že útok povede spíše tímto směrem.
21. 11. 2012 | 17:02

Meňous napsal(a):

Bylo to dlouhý - ale "sociální nerovnost je věčná" ??? To i Lenin byl "věčný" a náš socialismus byl na "věčné časy". A přesto to pak bylo jinak. Takže nejsem žádným historikem, abych toto neviděl. Jak toto vysvětlíte ?
Osobně si myslím, že závislost na ekonomické aktivitě bude celosvětově v horizontu nějakých 1000 let nahrazena duchovní aktivitou na bázi dnes diskutabilní energie, která vstkutku je "zadarmo" - ovšem to si dnes těžko dovedeme ještě představit.
Přemnožení lidstva může tento proces nenásilně ale aktuálně urychlit. Vždyť počet obyvatel Zeměkoule (současně čítající na 7 mld. na rozdíl od 50. let min. století bylo asi 3 mil.) se ve výhledu do r.2160 odhaduje na 10 (slovy DESET) miliard lidí. Tím, že počet obyv. jde už skoro po parabole, dojde k enormnímu úbytku zdrojů, především vody, a po ní dalších zdrojů klasické energie (ropy atd.). Nejen že toto bude nutit lidstvo k hledání dalších (dnes říkáme alternativních) zdrojů energie (např. odsolování mořské vody ??), ale především to bude nutit lidstvo MYSLET JINAK (neplýtvat).
To, že dnes se problémy s přemnožením a následně s vodou (nedostatek pitné vody !) odehrávají daleko od naší střední Evropy, si chybně myslíme, že "my" můžeme a "nás" se to (ZATÍM) netýká. Ale svět je propojen, jak nedávno znovu zdůraznil pres. V.Havel, a proto globální problémy sebou nesou i globální uvažování, myslím. Uzavřenost do české kotliny bude jistě překonána už velmi brzy.
21. 11. 2012 | 17:03

Meli napsal(a):

kapitalismus je kousek od feudalismu a komunismus mohl znamenat pokrok, kdyby hoi dělali lepší lidi. ovšem nekradlo se takto ve velkém, to nešlo. Ti "nejlepší" komunisti se spřahli s lidmi typu vekslák a tomu se tedˇ říká "český kapitalismus". Má někde taková rozkrádačka ve světě vůbec obdoby? A po těch letech startovat znovu, když jsoutn qady již anžraní apvouci, taksoučasnou rozlehlou pavučinu potrhat nepůjde snadno.
21. 11. 2012 | 17:05

Václav Vaněk napsal(a):

Vážený pane, papír a veb snese všechno, jenže já nechci být otrokem co staví pyramidy pro kohokoliv - zkuste to pochopit.
21. 11. 2012 | 17:08

Bestia triumphans napsal(a):

Marxík:
1) Je mi líto, ale kličkujete. Já si dokážu věrně představit, že mi na zahradě přistalo UFO. Bude to asi tak stejně věrohodné, jako představa vaše. Ale už vás s tím nebudu trápit.
2) Relativní? V Číně se má plno lidí lépe než kdysi, to ano, ale jinde jsou podmínky v továrnách či na vesnici otřesné. O ničení životního prostředí nemluvě.
To nazýváte budováním socialismu?
:-)))

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/257445-desive-podminky-v-cinskych-tovarnach-zustavaji-stinem-uspechu-firmy-apple.html
21. 11. 2012 | 17:11

Jirka napsal(a):

Tenhle bambula může psát co chce a stejně to je jen zbytečné plácání a tlachání. A jesli tenhle člověk učí, tak potěš Pánbůh, tak to musí být tedy úroveň. Opět jeden co vystudoval na České škole, což v podstatě znamená že jeho vzdělání je mírně řečeno druhořadé, či spíše méněcennné.
Kapitalismus je na štěstí vyřízený a s tím nic neuděláte i kdyby jste se rozkrájeli a jakékoliv filosofické blábolení na tom nic nezmění. A to jsem na komunisty nadával !!!!!
21. 11. 2012 | 17:19

marxík napsal(a):

Bestia triumphans
Budou zřejmě otřesné z pohledu západního novináře. Z pohledu samotného pracovníka, který má v paměti podmínky ještě horší, budou přijatelné.
Nebo tyto otřesné podmínky Číňan se sebezapřením překousne s vidinou, že v blízké době to imperialistovi ,vrátí' i s úroky. Pochopitelně svobodnou a demokratickou cestou.

Jinak, kolego, nijak nekličkuju. Vyjádřil jsem pouze svůj názor, že autor se v 80. letech projevoval zcela jinak než předvádí dnes. Není sám. Dokonce i já jsem se takto vyvinul, ale v opačném gardu.
21. 11. 2012 | 17:35

pgjed napsal(a):

Jako na VUMLU pane profesore. Nějak se vám vytratilo, že ranný kapitalismus, komunismus i současný neoliberalismus jsou jenom různé výhonky ze stejné liberélní větve. Výhonky, na kterých roste červivé ovoce a skvrnité a prožrané listí. Již před 2.SV se hledal recept na liberální šmé. A takyse našel v konzervativní sociálně-tržní koncepci. Bohužel v liberálním prostředí euroatlantické společnosti se zase brzy po válce podlehlo liberálním svodům.
21. 11. 2012 | 17:57

češka napsal(a):

To autor
Po 2. světové nás západoevropané darovali Stalinovi a co se potom dělo, bylo dle jeho vůle a se souhlasem západu, lidé žili jak uměli.
Pak se začaly "napravovat křivdy", takže jedni-kde nebylo co napravovat- si zprivatizovali bydlení, platí cca 4 000 Kč/měsíc a žijí důstojně.
Ti, na jejichž úkor "se napravovalo" platí za totéž cca 15 000 Kč/měsíc a v důchodovém věku se stávají bezdomovci.
Otázka zní - kam zmizely peníze z privatizace bytového fondu, proč za ně nestojí sociální byty a domovy seniorů?
Mudrovat 20 let poté, zdali byl režim takový či onaký je fajn, ale skuste s anglickými politiky podiskutovat o otroctví a hladomorech v koloniích, o vysídlování chudiny do Austálie a o humanitární situaci během Bůrské války. A skuste tuto otázku nastolit před obyčejnými Angličany, jestli se cítí vinni před Holanďany?
Raději věnujte svou energii na řešení současných otázek, věnujte mediální prostor více Evropské současnosti, a to hlavně se zřetelem k Rakousku a Německu, což jsou naši sousedé a s nimi se my musíme srovnat. Ani Rusko ani Řecko pro nás nikdy srovnáním nebyli a nebudou.
21. 11. 2012 | 18:00

Bestia triumphans napsal(a):

Marxík:
Hm. Napsal jste, že
..."autor se v 80. letech projevoval zcela jinak než předvádí dnes."
..."autorovy články a přednášky byly v 80. letech erudovanější".
Pak jste přiznal, že jeho dílo neznáte, že si to jen představujete.
Já Vám nerozumím.
Ještě jednou.
1) jak se projevoval v 80. letech? Na základě čeho tak soudíte?
2) Proč jeho články a přednášky v 80. letech - které jste nečetl, ani neslyšel - byly erudovanější?
Jestli mi ale chcete jen napsat, že si to myslíte na základě vašeho vágního pocitu, tak raději ušetřte klávesnici.
Ta chuděra by si to nezasloužila.
21. 11. 2012 | 18:09

SuP napsal(a):

Ládik!!!u -
Hezkys to odlehčil....
A včil, přimlouval bych se, aby autor upřesnil (on to tam vpodstatě má, ale velmi nezřetelně), že z intelektuálů podléhali levicovým vizím zejména ti, kdo se živili "hubou"(nebo pérem), málokdy ti, co se živili rukama. Proč asi?
21. 11. 2012 | 18:12

babočka napsal(a):

Jedna věc jsou nezaměstnaní a chudí důchodci a na druhé zločinecký režim za kterého se věšelo, kradlo, zavíralo a perzekuovalo. Intelektuál, který schvaluje věšení,zavíraní,zlodějnu a perezekuci je zločinec a ne levicový intelektuál.
21. 11. 2012 | 18:14

Tonda napsal(a):

Sartre: "Kdo nebyl ve dvaceti komunistou, nemá srdce. Kdo jím je po třicítce, nemá rozum."
Možná trochu pro noviny, na efekt, ale je v tom kus pravdy.
Nicméně mám zato, že s globalizací přišly problémy jaksi vyšších kategorií a rozsahů. Kapitalismus zajisté nemůže bez nerovnosti býti, je jejím tatíkem, otázkou je, zda nerovnost musí mít hloubku Mariánského příkopu. Po libeňsku řečeno, zda je nutno, aby jedna strana krkala z přežranosti a druhá trávila své žití v příjemném 1+0 v pískovcových stěnách pod Střížkovem. To byla realita toho počátku 30. let.
Dnes se jsme svědky téhož vývoje: neuvěřitelná hamižnost, ziskuchtivost, zlodějna, korupce atd. atp na straně jedné - a na té druhé? Máme věřit, že vývoj se bude opakovat až do těch krajností? A že pitomečci z rozpuštěného nebo vypuštěného svazu mladých komunistů se díky tomu dočkají?
Musí být nová ideologie nutně levicová? Nemohla by být prostě rozumná a morální? Nešlo by zlatému teleti nasadit náhubek? Musí ten, kdo má sto a tisíc a milion a miliardu mít nutně ještě víc a to jen a jen sám a pro svůj zájem?
Tyto otázky a eventuální snahy o naplnění jejich obsahu budou zajisté hodnoceny jako čirý idealimus. Zdá se mi smutné, že jinou cestu nevidím. Vzpomenu Murphyho: "Lidé volí rozumné řešení teprve po vyčerpání všech ostatních možností."
Jinak samozřejmě: dík za článek.
21. 11. 2012 | 18:17

pgjed napsal(a):

To češka:
Stalinovi jsme se darovali sami! Nechali jsme si poradit od chytrolínů počínaje Horou a sládkem, pře Nezvala až po Mařu Majerovou a nedbaje varování svobodových vojáků čerstvě přišlých z Gulagů jsme do té oprátky vlezli sami, radostně a s nadšením!
21. 11. 2012 | 18:19

honolulu napsal(a):

Jenom nepodlehejte iluzim "soudruzi". Kapitalismus se ma vesele k svetu. Momentalne kvete a znovu bude prinaset ovoce.
To, ze nekteri kapitaliste jsou nemehla a vampiri neznamena, ze kapitalismus je pred padem.
Zatim nemate nic, cim by jste ho nahradili.
Kapitalismus je plaz ozarena sluncem na brehu tepleho more s ovocnou misou a lahodnymi pochoutkami pod nosem.
Vas Socialismus a nedej Boze Komunismus, je reka sracek tekouci z Hillbrow do stredu mesta a na nose musite mit sveraci kramlu.
Vas opevovany system je smrad, bida, zoufalstvi, koncentraky a pristrizena kridla schopnostem.
Rad bych se dale hadal, ale zitra je Thanksgiving (zase zranice) musim delat pripravu.
Ahoj, vy uplakane proplachnute mozecky. Vam neni pomoci...
21. 11. 2012 | 18:22

Joe Ratata napsal(a):

V Komunistickém manifestu je popsáno zcela přesně,jak vybudovat beztřídní společnost.Základní postulát,který všichni obcházeli a který,pokud se nedodrží,tak to NEMŮŽE fungovat,je ABSOLUTNÍ ZÁKAZ JAKÉHOKOLI DĚDĚNÍ!!!!
V lidské společnosti se nedědí jen majetek,ale i vzdělání a společenské postavení.Děti vysokoškoláků budou s největší pravděpodobností také vysokoškoláci.Děti ředitelů firem už pravděpodobně nikdy nebudou popeláři.
V beztřídní společnosti musí být každý jen sám za sebe!
Pokud nebude moci odkázat majetek potomkům,nebude majetek hromadit.
Syn prezidenta se nesmí stát prezidentem (viz syn a vnuk Kim Ir Sena),syn generála nesmí být vojákem.....
Naopak chytrý a vzdělaný syn ajznboňáka může být třeba ministrem,ale jeho syn zase soustružníkem.Ovšem s nepříliž rozdílným platem.
Každý podle svých schopností,každému podle jeho potřeb!!!
Žádná luxusní auta.Jeden typ auta pro generálního ředitele jako pro topiče.Každému standartní byt a velikost podle počtu dětí.
K tomuto kroku se nikdy nikde neodhodlali,naopak to zatajovali!
Každý chce pro sebe a své děti to nejlepší.Majetek,moc a postavení svádí ke zneužívání a pochlebníci akceptují,když potomci mocného profitují z moci předka.
Protože zákaz dědění se nedodržuje,nedojde ani k vytvoření beztřídní společnosti.
Byla snad za socializmu beztřídní společnost?Nebyla!
Naopak,s postupem času se vytvářely stále výraznější elity a ač všude znělo,že dělnická třída je vládnoucí,lidmi v montérkách se pohrdalo jen poněkud méně než dnes.
21. 11. 2012 | 18:50

Pravda napsal(a):

To se tu zas sešlo nadávajících marxleninských fanatiků říkají, že každý kdo nehájí to co říkají oni má v hlavě piliny. Ukazuje to na duševní prostoduchost těchto lidí.

1) Rovnostářská společnost existovala leda v pravěku, kdy nikdo nic moc neměl. Od té doby se to pokusili vybudovat několik demagogů zaštitující se "sociální spravedlností" vedlo to k hospodářské devastaci země a vemi často i k diktatuře revolucionářů (Pařížská komuna, komunismus v SSSR,maoisté v Číně). Protože popíralo to základní předpoklad lidství, že každý je jiný v tom co umí ve znalostech a pokud se musí dětlit s těma co nic neumí a nic nedělají tak to vede k neefektivitě. Protože ti co nic neumí se budou spoléhat jen na ty co umí, místo aby se něco naučili. Možná si tomu hloupí marxisti můžou dávat jakýkoliv směšné přízvisko jako sociální dárwinismus, ale je to pravda. Krásně o tom pojednává kniha Cesta do otroctví.

2) Možná by mohli demagogičtí levicový marxisti mohli ukázat jaký státní podnik funguje. Státní podniky jsou černá díra na peníze a jediné podniky, které jsou efektivní jsou ty soukromé. Především proto, že soukromé podniky zakládá člověk, který do toho vkládá vlastní peníze zatímco v představensdtvu státních podniků sedí politici, kteří to berou jen jako možnost si nahrabat. Podnik řídí lidé dosazovaní politiky, kteří k dané firmě nemají žádný vztah jen si chtějí nahrabat.
21. 11. 2012 | 18:56

marxík napsal(a):

Bestia triumphans
Kolego podám vám to po lopatách, třeba budeme mít štěstí.

Autor ve svém profilu neuvedl, že byl perzekuován natož arestován. Z toho jsem dovodil, že se v oné pohnuté době musel vyjadřovat ,stran dnešního tématu , v souladu s dobou.
Eventualitu, že se dokázal probíranému tématu po celá 80. léta zcela vyhnout, jsem z důvodu nepravděpodobnosti předem vyloučil.
Protože mám na předlistopadovou dobu jiný názor než vy, je mi vyjadřování autora v dobách socialismu více po chuti.
Co je na tom nepochopitelného?
21. 11. 2012 | 19:00

SuP napsal(a):

Joe Ratata -
Chlapče nešťastná, podle toho příspěvku ti musím sdělit svůj pocit, kterýve mě vyvolal:
O tvém intelektu lze s úspěchem pochybovat. To, co Ty totiž nedokáže napsat ani levičák.
21. 11. 2012 | 19:01

Petr B. napsal(a):

" Neméně důležitý byl fakt, že hned ve třech státech pozdějšího sovětského bloku – totiž v Polsku, Maďarsku a Rumunsku – existovala z historických důvodů silná rusofobie. Rusko bylo chápáno jako tradiční nepřítel"
Zapomínáte, pane Rychlíku, že ta nenávist byla hlavně způsobena odlišným náboženstvím. Ze stejných důvodů Poláci nenáviděli Ukrajince a Ukrajinci Poláky. A všichni nenáviděli Židy. Viz Taras Bulba.
Poláci nebyli žádní holoubci, přečtěte si pro změnu paměti Maxe Broda "Život plný bojů", jak Poláci oslavovali 15. března 1939 Hitlerovo obsazení Československa.
21. 11. 2012 | 19:02

Ládik!!! napsal(a):

SuPe -
levicový intelektuál vidí jen své pravomoci, není přece tak blbý, aby se zatěžoval odpovědností. Maximálně přijme kolektivní odpovědnost, proto je mu dobrá strana. Za přehmat dostane napomenutí, v nejhorším případě důtku. Hlavní snahou takového člověka je pracovat rukama jiných.
21. 11. 2012 | 19:03

Pravda napsal(a):

Joe Ratata:

Jasně budeme majetek odkazovat státu a straně jak v Severní Koree :).
Řekněte mi jak se dědí vzdělání, když vzdělání je individualní věc každého? Znám lidi, co jeji rodiče jsou vysokoškolsky vzělaní a jejich děti mají jen výučák a znám lidi, co jejich rodiče mají výučák a oni mají vysokoškolský titul. To o pravděpodobnosti, že děti vysokoškoláků budou taky vysokoškoláci je nedoložená blbost.
21. 11. 2012 | 19:04

češka napsal(a):

TO pgjed
Však ono to vyhovovalo všem.
Do soudních procesů, kde by obžalovaní z kolaborace museli dokládat míru své viny se nikomu nechtělo, většinu protektorátní vlády se přes veškerou snahu "zahraniční vlády v čele s Benešem" k trestu smrti odsoudit nepovedlo a sám proces vzbudil nevoli.
Soudit Němce za to, že jsou Němci, nešlo, takže "demokratům" se Stalin moc hodil.
Ať to bylo jak to bylo, dnes se musíme dívat dopředu.
21. 11. 2012 | 19:12

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, dobré, ale samozřejmě to jde i krátčeji.

NIHIL NOVI

Je to námět velmi
tklivý
svět nikdy nebyl
spravedlivý

Však vždy dobrák našel se
co opravit ho
chtěl

A jak tak líbezně k nám
pěl
odkazů nechal
přehršel

A hřbitovy plné
mladých
těl ...

Veselé krizování.
http://ateo.cz/f/images/m/marxism.jpg
21. 11. 2012 | 19:21

Bestia triumphans napsal(a):

Marxík:
Aha, tak pokud ve vás doba normalizace vyvvolává libé pocity a ne blivno, tak to vás úplně chápu.
To je jiná. Teď asi musíte trpět.
V tom případě se ale také pletete, protože i když autor nepatřil mezi disidenty, tak ani nepatřil mezi ty, kteří plédovali pro politiku strany.
Kdyby tomu bylo tak, tak by mohl vyučovat.

Teď už také chápu, proč tak lehce dokážete obhájit vykořisťování lidí v Číně.

Když dva dělají totéž, není to totéž.
Dělá-li to kapitalista - bijete na poplach.
Dělá-li to komunista - omluvíte to. Je to přece v zájmu budování socialismu...

Tyhle řeči jsem už slyšel.
Bolševická "etika" v praxi.
:-))
21. 11. 2012 | 19:52

pgjed napsal(a):

To češka:

Všem ne, ale bylo jich dost, včetně papá Beneše, který trpěl chorobnou touhou pomstit se frantíkům a anglánům za Mnichov, tak vrazil Džugašvilimu bez vědomí parlamentu drobné všimné - Podkarpatskou Rus a Jozípek se nad ním ustrnul a vzal nás do prádla. Některým to přestalo vyhovovat teprve když je Husák vyhodil z KSČ a típnul jim bolševické prebendy. Ale dnes už zase mají vlevo hleď.
21. 11. 2012 | 19:55

Bestia triumphans napsal(a):

Joe Ratata:
To, co jste napsal 1. 11. 2012 | 18:50 , tak to je opravdu unikátní.
A co jste mimochodem zdědil vy?
Já bych to tušil, ale porušil bych kodex diskutéra, takže vám to nemohu sdělit.
Snad na to přijdete sám.
:-)
21. 11. 2012 | 19:58

turista napsal(a):

Blog pana prof.Rychlíka oslavuje primitivní neoliberální sociálně darwinistický model společnosti, který Rychlík lidem vnucuje jako jediný možný a vysmívá se jiným formám uspořádání společnosti. Pan Rychlík se snaží lidi oblbnout ve stylu, že rána komunistickým pendrekem bolí zatímco úder buržoazně demokratickým pendrekem je nutné brát jako pohlazení těch neprosperujících a protestujících. Vše je o poznání jinak než tvrdí pan Rychlík. Záleží na úhlu pohledu. Společnost založená na prosperitě elity a neprosperitě všech ostatních lidí je odsouzena k nestabilitě a nakonec k zániku. Vždy platilo: Chceš-li stabilně a dlouho vládnout tak dej lidem nažrat a sám nemlaskej. Jediný do budoucna přijatelný model buržoazní demokracie je skandinávský, kde se mají špatně pouze lidé, kteří nechtějí nic dělat. Ostatní se mají relativně dobře.
21. 11. 2012 | 20:05

soptík napsal(a):

ládíku, ládíku ty jsi ale v..., co pak dnešní odésáci, socani,topkaři, ..... a jiné politické kreatury, ty nemají odpovědnost kolektivní natož pak osobní. To všem intelektuálům v této diskuzi je jasné, ale ládíkovi ne a ne to pochopit, natož uchopit. Je bolestné, že 99% českých občanů je jako ládik, ať modrých či rudých. Naši zem zachrání pouze zázrak, nebo přírodní katastrofa.
21. 11. 2012 | 20:11

levicový volič napsal(a):

Pan Rychlík tady v podstatě oslavuje vykořisťování druhých lidí jako věčnou a správnou věc.
21. 11. 2012 | 20:11

Jan K. napsal(a):

Kelt:
"poměr vyplácených důchodů k průměrné mzdě již pět let soustavně klesá,čili klesá jejich reálná úroveň"
Uvědomujete si, že jste napsal nesmysl? Reálná úroveň důchodů klesá, pokud se důchody zvyšují méně, než stoupá inflace.
21. 11. 2012 | 20:29

češka napsal(a):

To pgjed
Absolutní souhlas.
Ale k absolutní dokonalosti to dotáhla dnešní Národní fronta. Ta nemá chybu.
21. 11. 2012 | 20:31

fikus napsal(a):

on je kapitalismus a kapitalismus.. když něco dlouhodobě nefunguje jak má, či uspokojuje pouze část společnosti, dřív či později vyvolá revoluci, válku a nastává změna režimu, či dosavadní systém je revidován. Socialismus sice dojičku poslal do Národního, či Zemi živitelku, ale nenaplňoval ambice inženýrům, konstruktérům, podnikání ad. KSČM, tím že se dostatečně nedistancovali a nepřejmenovali dostávají stále špinavým hadrem historie pře hubu. Pseudopolitici u vesla, kteří sami hospodařit, natož vládnout neumějí stále vytahují strašáka komunismu účelově. Jde neustále o oblbování voličstva a kamuflování tunelů a neschopností
21. 11. 2012 | 20:40

Joe Ratata napsal(a):

SuP,Pravda,Bestia Triumphans
Ale ale,že by potíže s pochopením psaného textu?
Z mého příspěvku snad vyplívá,že snad schvaluji absolutní zákaz dědění?
Já jen popisuji,proč se zatím nikde nepodařilo vytvořit beztřídní společnost.
Milá Pravdo.Napsal jsem,že děti vysokoškoláků budou PRAVDĚPODOBNĚ také vysokoškoláci(pro méně chápavé: ať už vrozenou inteligencí,drilem rodičů,nebo jejich tlačenkou) a statistika mi v tom dává za pravdu,Pravdo.
21. 11. 2012 | 20:56

Fialenka napsal(a):

S autorem panem Rychlíkem nesouhlasím. Myslím, že skoro všichni se mohou mít velmi dobře. Alespoň zatím tak, jak se mají lidi v Dánsku, ti jsou podle OSN nejšťastnější na světě.
Ještě k tomu, jestli se mohou mít všichni dobře, sem dám úryvek z rozhovoru s Jaroslavem Duškem (mf dnes). Ale je to, stejně jako Jaroslav Dušek, trochu divoký:

Jaroslav Dušek:
Uznávaný ekonom Andreas Claus říká, že bankám jde o vaši duši. Jakmile uvěříte, že musíte vydělávat, abyste mohli žít, tak přicházíte o duši.
U nás banky fungují tak, že jakmile si půjčíte, už musíte vracet víc. Chápete ten nesmysl? Kde se ty peníze navíc mají vzít?

Redaktorka:
Vytvoříte zisk.

Jaroslav Dušek:
Jak může planetárně vzniknout zisk? Dívejte se na to jako na celek - zisk vznikne jen tak, že jinde vznikne ztráta. Proto civilizace krachuje.
Tahle planeta je postavená na tom, že tu všechno je. Člověk se narodí a planeta má pro něj všechno kompletně připravené. Ví to každé zvíře a každý hmyz.

Neexistují výhodné nabídky a neexistuje ani zisk, protože ten je vždycky na úkor někoho jiného. Celek jako takový vytváří harmonii, spolupracuje na mnoha úrovních, vyrovnává jemná napětí. Profitovat můžete doopravdy jen tehdy, když profitují všichni ostatní. Proto je klíčem k vlastní spokojenosti žít co možná nejvíc ve vědomí celku. Ale neberte mě moc vážně, ve skutečnosti nic nevím.
21. 11. 2012 | 20:57

amiel napsal(a):

"Elita si samozřejmě přisvojuje větší část vytvořeného produktu pro svou vlastní spotřebu" - to jsem rád, že nejsem Rychlíkova "elita".
Svoje studenty se snažím naučit, že normální člověk se stará především o potřeby ostatních, krysa se stará především o své potřeby.
21. 11. 2012 | 20:58

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, vykořisťování druhých, to už tu opravdu dlouho nebylo.
Jinak, co takhle se stát malým českým kapitalistou a vykořisťovat se chvílu sám. Ha.
Veselé krizování ...
http://1.bp.blogspot.com/-Lt_jrYQo86o/Ts30vqbTtkI/AAAAAAAABwg/hogdW5TdP3U/s1600/obeznik.jpg
21. 11. 2012 | 21:06

dzivoj napsal(a):

V tomhle tématu budeme stále nalézat cosi nové.Já myslím,že klasici ML museli včas utnout,aby si lidé nemysleli,že za ničím nestojí.Ale jejich následovníci,byť v postech jakoby jejich oficiálního dědictví už řekli i udělali hodně zbytečností navíc.
Kapitalismus se řídí mantrou zisku jedině.To vylučuje mnoho věcí předem z úvah.
A taky skládání zisků-interference zisků-vždy bylo obtížné.Kapitalismus se mnoha lidem nelíbí už "od podlahy" představou vykořisťování a nerovnosti,kterou jim ani nikdo nemusel do hlavy vtloukat:chápali to vždy sami od sebe:hele podívej,bohatí a mocní.Socialismus naopak často budíval obavy -intelektuálů-spíše od střechy:jak může centrum řídit apod.
Ale koneckonců v tom klání opačných idejí se odehrály celé lidské dějiny a nikdy tomu nebude jinak.Momentálně v ČR zdá se si respekt nezískalo ani to ani to.Snad se najde i to nejlepší,ale asi to potrvá.Skoro vždy se zjistí později,že nejde o to pravé nebo hlásané. Momentálně slučujeme středolevou krajskou politiku s pravostředovou centrální v prostředí neúspěšného postkoumunistického re-kapitalismu.Volby to přefiltrují mozkem,který většinou o duchaplnějším marxismu-leninismu nemá ani páru,leda o jeho pouťových vývarech,předvedených blogerem.
A i kdyby mělo,cesta se vždy hledá znovu,nezkostnatěle.My jsme v rámci dvou názorů změnili společenskou realitu podstatně už aspoň čtyřikrát a Rusko za století aspoň desetkrát.Ne vždy se to melduje,za ideou se stojí.Život je změna.
Lidé si často nevšimnou,že v cestě jím stojí salonní komunismus nebo lumpenproleriát u vlády nebo kapitalismus typu chcíplý pes. Je to jako vybírat vodu z člunu,do kterého zatejká:třeba desetkrát za sebou než jste u břehu jistoty,nejen v nadějích.To je jen psychologie.Chtělo by to machry na lidskou společnost vždy a znovu,nejen na začátek historických etap.Skutečné ekonomy,sociology nejen sociopaty.Zde bývá talent vzácnější než v matematice a přírodních vědách.O to více jeho adeptů.
21. 11. 2012 | 21:07

Fialenka napsal(a):

Oprava:
nejde o OSN, ale OECD

Jinak, mam podobný názor jako Jaroslav Dušek.
21. 11. 2012 | 21:09

vatikánské větry napsal(a):

jede
Mluví z vás žluč.
Beneš se po Teheránu rychle dozvěděl, komu nás přiklepli.
Už v květnu 45 řekl důstojníkům (zcela bezpečně ne komunistickým) z velitelství Alex: Nejdřív mu (Stalinovi) dali Slovensko. A nakonec všechno.
21. 11. 2012 | 21:17

Josef k. napsal(a):

Nuž. Psát o Marxovi a marxismu bez odkazu na západní marxistické zdroje, typicky Franfurtskou školu a její následovníky, je jakoby byly uplatňovány zemědělské metody karolínské doby na hospodářství s traktory John Deer a dojnicemi s počítačově řízeným trávením. Marx samozřejmě nikdy nenapsal jedinou větu o socialismu a nemohl napsat ani jednu větu o tom, co bude v beztřídní společnosti, sám prohlašoval, že není věštcem a nebyl. Byl sociologem.
Beztřídní společnost není společnost sobě zcela rovných. Postmoderní společnost je v zásadě "společností beztřídní", ať resktruktulizací kapitálu, řízení kapitálu, či změnou výrobních způsobů. Marx chápal, že kapitalismus bude dále směřovat k uvolnění potenciálu co největšího počtu obyvatel. Tohoto procesu jsme svědky, zvláště po druhé válce.
Kapitalista Marxovy doby není manažer penzijního fondu, akciové společnosti.
Střední stav dnes není a priori družstevním podnikatelem (!), jak tomu bylo ve 2. polovině 19. století. Je zajímavé, že družstevnictví bylo jistou předformou, jednou z nich, akciové společnosti dneška.
Akumulace kapitálu ve vlastnictví davu bylo něco v Marxově době neznámého. Stejně jako správa voleným manažerem. Tedy není tady vztah řízení a vlastnictví kapitálu.
Marx je dnes řazen ne mezi filosofy, ale spíše mezi sociology. Marxova epistomologie už směřuje jiným směrem než klasická filosofie. Marx-leninismus nemá s Marxem nic společného, než okopírování hesel bez jejich obsahu. Obsah byl dodán zcela nový, svévolně. Vycházel ze zcela jiné kultury. Pravoslaví a převažující feudální struktura ruské společnosti nemohla Marxe ani pochopit, ruští "revolucionáři" s ním měli velký problém.
Postavení Marxe je podobné v jiném oboru postavení Freuda, byl důležitý jako nositel impulsu zrodu, paradigmatu, nového směru vnímání a posuzování reality. Neomylnost může očekávat jen trouba.
Nevím proč vznikají takové texty, které vycházejí z bahnivých krátkodobých mýtů, nikoliv z historie a skutečných dialektických významů.
21. 11. 2012 | 21:45

Josef K. napsal(a):

Stalin a Polsko.
Stalin po dlouhou dobu považoval Hitlera za svého reálného spojence. Ještě v roce 1941 prodávalo Německo SSSR nejvyspělejší Junkersovy letecké motory a další zbraňové součásti a celé systémy.
Okupace Východního Polska neměla nic společného s obranou SSSR, šlo o vyřízení starých účtů v celku, od imperia po bolševiky.
Současná ruská historiografie pracuje s dokumenty, že Stalin první dva týdny mlčel, neboť se velmi intenzivně pokoušel najít dohodu s Histlerem. Prostředníkem bylo Bulharsko.
Stalin nikdy neopustil ideu exporu revoluce, tedy imperiálního vpádu do Evropy.
Částečně tuto ideu realizoval po roce 1945. Likvidace nejmodernějšího, tehdy víceméně socialně děmokratického Pruska, mu pomohla vyřešit vstup do Evropy zdánlivě nebolestným a tehdy skoro nepostřehnutelným kompromisem.
21. 11. 2012 | 21:56

Da.Rock napsal(a):

Autor se v závěru mýlí. K levici dnes převážně paradoxně tíhne starší generace a to i přesto, že zažila dobu reálsocialismu. Naopak mladí jsou dnes většinově orientovaní pravicově. Což je kupodivu zcela naopak, než tomu bývá v zavedených demokraciích.
Otázkou je, jak je možné, že starší generace přesto že minulou éru zažila, má tendence volit levici, často přímo i komunisty. Dá se to svést jen na selektivní paměť, která špatné vytěsňuje a nechává jen ty lepší vzpomínky? To by ale museli i na protektorát vzpomínat tehdejší mladíci a mladice s láskou a dojetím. Nic takového se ale pokud vím nedělo.
Zbývá jen trochu znepokojivé vysvětlení, že předchozí režim dával lidem ze dvou základních hodnot (svoboda a jistota) tu pro ně potřebnější: jistotu. I když to bylo na úkor svobody.
Svoboda má zajisté svůj nezpochybnitelný význam a pro mnohé lidi dokonce zásadní.
Bohužel svobody se člověk nenají, nenakrmí jí své děti, ani s ní v zimě nezatopí. A to si zřejmě uvědomuje ta část, které prostě scházejí jistoty, na které byla dříve zvyklá.
Pro mladé není jistota zásadní hodnotou, což je logické. Jistotu jim zatím dává jejich rodina, proč ji tedy chtít od systému?
Minulou dobu navíc osobně nezažili a pokud jsou s ní konfrontováni jen formou často úmyslně zkreslovaných informací podávaných médii, pak se není čemu divit, že většinově tíhnou k pravici, když navíc ta samá média pěstují kult úspěšnosti a zcela bez obalu vštěpují rovnici, že úspěšný = pravicově orientovaný.
Levicově orientované mladé lidi lze tedy dnes považovat spíše za odchylku, než za pravidlo. Svědčí o tom celá řada průzkumů.
21. 11. 2012 | 22:13

zdelex napsal(a):

to Kanalník (15:06)
SOUHLAS! Změna mravní a duchovní - nebát se a nekrást - a je to.
21. 11. 2012 | 22:23

Dumpling napsal(a):

Da.Rock

velice správné hodnocení.
Dodal bych k tomu, že v podmínkách stupňujícího se sociálního napětí se svoboda stále hůře dá realizovat, a to až k momentu, kdy se z ní stane vyprázdněný pojem. Ne jedné straně režim, ve kterém žijeme, stále víc upřednostňuje bezpečnost na úkor svobody ( importované hledisko) a vštěpuje nám, že to je tak dobře (ale to dělal i předchozí režim a také to byl ideový import), na druhé straně nám tvrdí, že svoboda je větší hodnota než stabilita. A v tom je chyba. V destabilizovaném prostředí svoboda automaticky zaniká.
21. 11. 2012 | 22:31

Bořivoj Koryntský napsal(a):

Vývoj dějin vede zákonitě k ustavení diferencovaně beztřídní společnosti, a to podle vzorce: EfC/g = ρ/jK(xc-f). Ten ovšem pan Rychlík, jistě v mnohém vzdělaný člověk, ale přeci jen trochu opožděný za nejnovějším vývojem historické vědy, který vede k ustavení tzv. exaktně-experimentální historie, nezná.
21. 11. 2012 | 22:44

ZDELEX napsal(a):

to Honolulu
K NEVÍŘE!!!!!!!!!!
21. 11. 2012 | 23:07

Nuba napsal(a):

Velmi podrobný rozbor

Přece jen, spíš tak pocitově než faktograficky přidám své poznámky
Hodně lidí přemýšlí o smyslu života a většina má v sobě také zakódovaný v určité i když u každého rozdílné míře i smysl pro spravedlnost a touhu po dobru. Odtud také pramení i obliba příběhů s dobrým koncem, např. pohádek, kdy dobro zvítězí nad zlem. Co je dobro a co zlo ? V pohádkách je zlo popsáno celkem srozumitelně jako snaha druhého ovládnout, omezit jeho práva, okrást, případně zabít. Vlk sežere kůzlátka, babičku, jeskyňky unesou Smolíčka atd., a potom se objeví dobro a dá všechno do pořádku.

Pominu tu nejhorší variantu - zabít, i když i tady v minulosti platilo, že pán má právo svého otroka i zabít, protože byl koupen a se kterým si vlastník může dělat co chce. Tato zrůdnost byla naštěstí institucionálně odmítnuta. O to ostatní se vede zápas až do dneška. Co se týká ovládání a omezování práv tak tady se čas od času střídají režimy, které jsou totalitní ať zprava nebo zleva a proč tomu tak je by bylo na hodně dlouhé povídání, které je nyní mimo téma mojí úvahy.

Zůstává poslední věc, krádeže. Pominu teď ty, které mají kriminální charakter. Zaměřím se na řešení toho základního sváru mezi bohatými a chudými, kdy si obě strany myslí, že mají právo na větší díl a mohou se cítit okradeni druhou stranou okrádáni. . Stále se hledá ta hrana, jakási rovnováha, kdy bude dosaženo relativně největšího pocitu spravedlnosti na obou stranách. Jsou to ty známé nůžky, tu více tu méně otevřené. A o tom se v novodobých dějinách vedou politické půtky, odtud vzniká to pnutí , které je motorem vývoje. A zřejmě i únava z toho dlouhého soupeření vede někdy k myšlence, či přání tohle už jednou provždy vyřešit .

Autor se při popisu různých nuancí třídní společnosti a s tím spojených utopistických snů po spravedlnosti zmiňuje i o náboženstvích, která jsou doprovázena silným sociálním akcentem. A nejde pominout, že v tomto ohledu si s komunismem hodně podobná. Ano, jedná se o vybudování božího království. Komunisté chtěli vytvořit nebe na zemi, a to už během jedné generace.

Moje další úvahy o smyslu života a odvěké touze po dobru a spravedlnosti odrážejí spíš ve vztahu k víře. A nabízejí mi i jiné možnosti než uvádí autor. Myslím si totiž, že pokud by měla mít víra v Boha nějaký smysl, tak je to právě v jejím poslání dovést člověka jako jednotlivce, ale i lidstvo v budoucnosti jako celek do pomyslného ráje nebo nebe. Představa božího království ale nemůže být spojena s pojetím třídním ve smyslu bohatství a chudoby. To by bylo absurdní. I když se zásluhovostí naopak ano. Ale nikoli v materiálním slova smyslu, ale duchovním. A když čas od času jako hříšníci zklameme, tak je tu pokání a snaha o nápravu. O překročení vlastního stínu. Říká se, že to nejde, ale cesta, kterou už lidstvo od pravěku ušlo, svědčí o něčem jiném. Svědčí o evolučních změnách. Člověk se mění fyzicky i psychicky.
pokračování
21. 11. 2012 | 23:14

Nuba napsal(a):

Možná je to také utopická myšlenka, ale na to, aby se to dalo spolehlivě posoudit ušlo lidstvo na své cestě jen malý kousek. Nedokážu přesně říci, odkud se mohly vzít všechny ty tlaky na posuny, které už společnost od své původní prvobytně pospolné formy přes různé další řády ať otrokářský, feudální teď tedy kapitalistický a jistě bude následovat nějaký další, udělala. Co je tedy příčinou civilizačních tendencí ?Není to právě ta zmíněná touha po spravedlnosti a dobru ? Co je za pohybem od práva pána v otrokářském řádu zabít svůj majetek, člověka, až k dnešní listině základních práv a svobod ? Nemůže to být právě ta pohádková touha, aby spravedlnost a dobro zvítězilo ? Proto si také nedovedu představit, že by výsledkem té touhy po spravedlnosti, dobru a kráse, která nakonec mění i nás, měla být "někdy na konci věků " jen nějaká kosmetická modifikace toho, co tu máme teď. Proto si v tomto ohledu s autorem nepřikyvuji.
Nevím, jak organizovaná bude společnost na "konci věků". Co vím zcela jistě, pokud to půjde i nadále podobným směrem jako teď a nesmeteme se z povrchu zemského sami třeba ještě v naší generaci, tak zcela jistě to nebude podobné dnešku. Společenský vývoj jde podle mého názoru obrazně řečeno doleva. Pokud budou v budoucnosti historikové zkoumat dnešek, tak si myslím, že bude neoliberalismus, volná ruka trhu, čili urvi co můžeš hodnocen jako zlo. O něco menší jako otrokářství, ale zlo. Jako třeba v té pohádce, jak se rodičům narodil chlapeček, říkali mu Otesánek.

Žádný jiný smysl víry by pro mě neměl význam, než postupná a velice pomalá, někdy až zoufale krkolomná a na zběžný pohled utopicky vyhlížející cesta k lepší společnosti. Smyslem lidského života je pouť, kterou vede touha po dobru. Dobří lidé na obou stranách pomyslné "hrany (jablka) sváru se budou mít jako v ráji až "na konci věků". To si myslím, že by mohl být záměr Boha, pokud existuje. Co by mohlo být po konci, to je již také na jiné téma a je to podobné, jako zamýšlet se nad nekonečností vesmíru.
           
PS: A ještě pár poznámek k textu autora, na které v mém zamyšlení nedošlo
a) Nějak v textu nenašla, ale možná jen vinou nepozornosti odpověď na otázku, proč se pro komunistickou myšlenku nadchly miliony lidí na celém světě a především: proč mezi těmito miliony bylo tolik příslušníků inteligence a vůbec vyšších vrstev, tedy lidí, kteří rozhodně netrpěli hmotnou nouzí. 

b) "Kdy už se konečně nám, obyčejným chudým lidem, bude dařit dobře ?“ Odpověděl jsem podle pravdy, byť bylo předem jasné, že moje odpověď tazatelku ani neuspokojí, ani nepotěší: „Nikdy. Všichni lidé se nemohou mít dobře. Obyčejní chudí lidé nejsou na tomto světě proto, aby se měli dobře, ale aby se měli špatně. Kdyby se měli dobře, tak už by to nebyli obyčejní chudí lidé.“ 

Tak toto je pro mě vyjádření jako kdyby neexistoval vývoj a čas se zastavil. Je přece rozdíl mezi chudými lidmi před 100 lety a dnes. Svět přece bohatne a s ním i ti chudí. Otázka dnešní tzv. chudoby není už v tom, že by člověk musel žebrat a neměl si co obléci. A tak to snad bude pokračovat i dál. Co je to chudý člověk ve Švédsku nebo Německu ? Nejde mi teď o bezdomovce, ale lidi pracující třeba za minimální mzdu. I oni se přece mají lépe než v minulosti otroci. A co je to vlastně obyčejný chudý člověk ? Dřív malíři, básníci, spisovatelé byli chudí, myslíte, že byli i obyčejní ? Nechápu.

c) "Restaurovaný kapitalismus se svou sociální nerovností (a bez ní kapitalismus existovat nemůže) vytváří vhodné prostředí pro obnovu snů o sociálně spravedlivé společnosti. Dá se proto předpokládat, že brzy vznikne i nějaká nová levicová ideologie, které s tímto snem budou operovat."
Toto také špatně chápu, kde je ten restaurovaný kapitalismus, to je myšleno u nás ? Protože v zemích západního světa nebo USA přece restaurovaný nebyl, tam funguje nepřetržitě. Tak proč se má nová levicová ideologie objevit zrovna teď, myslíte, že to má být jako volání po starých dobrých "komunistických" časech, které máme za sebou ? Nebo jen trošku strašíte ? Podle mého názoru to má spíš souvislost celosvětovou krizí, která je i krizí morální. Protože právě ten kapitalismus (ať restaurovaný nebo nerestaurovaný) nenabízí žádná dobrá řešení a společnost se ještě víc tříští a nespokojenost narůstá. Tak to potom ano.
21. 11. 2012 | 23:15

Mard napsal(a):

WOW! Super text! Moc za něj děkuji.
21. 11. 2012 | 23:16

Nuba napsal(a):

PPS: Poslední poznámka, autor zřejmě jistě ví, že i dnes žijí v naprosté izolaci kmeny, které jsou naším kapitalismem nepolíbené. Neznají tržní hospodářství, je to tím, že naštěstí nemají s tzv. civilizací kontakt, žijí jen tak pro sám život, v souladu s přírodou a bez touhy hromadit majetek. Možná to je nějaká mutace, ale přistihla jsem se při svatokrádežné myšlence, hlavně při návštěvě novodobého chrámu konzumu- super nebo hyper marketu, jestli oni nejsou třeba šťastnější.
21. 11. 2012 | 23:29

socan68 napsal(a):

Je třeba si připomenout, že díky komunistickým režimům bylo zlikvidováno kolem sta milionů lidí na celém světě. Tolik lidí nedokázaly zlikvidovat ani fašistické režimy. To o něčem svědčí. Přitom komunistické režimy vraždily většinou své vlastní občany. Novodobý komunista nemůže být slušný a dobrý člověk, stejně jako novodobý nacista. Ten kdo se hlásí k těmto dvěma zločineckým ideologiím prostě už z logiky věci je hodný opovržení.
21. 11. 2012 | 23:30

češka napsal(a):

To Josef K
Nepletete si Prusko s Poruřím?
Prusko bylo spíš agrárně-militaristické, než průmyslové.
21. 11. 2012 | 23:42

aga napsal(a):

Jen abychom ještě prstíčkem nehrabali po idylických dobách, kdy se obyčejní chudí lidé měli špatně. Jestli to vyjde, tak obyčejní chudí lidé vůbec nebudou, a na tu půlmiliardu vyvolených, která zbude v tom novém krásném řádu, budou makat roboti.
21. 11. 2012 | 23:43

Mard napsal(a):

nrningBe has napsal: Proč jsou inteligentní lidé levicoví ? Protože na rozdíl od pravičáků nemají v hlavě piliny. Proto ví, že svět je složitější a nejde vše směstnat do několika primitivních hesel typu: "trh vyřeší vše", " "nerovnost lidí je normální"
------------------------------------------------
Ano. Ti "inteligentní" levičáci si myslí že vše vyřeší nikoliv trh (který v socialismu neexistuje) ale strana. V praxi se ovšem ukázalo, že neuvědomělí občané chtějí trh a na komunistickou stranu zvysoka kálejí. Navíc když se zjistilo, že nejsnadnější cesta k tomu, aby všichni měli stejně, není dát více peněz chudým, ale sebrat peníze všem ostatním - aby všichni nakonec měli jen holou zadnici. Protože pochopitelně téměř nikdo se nechce stát příslušníkem chudiny dobrovolně, tak pro socialisticky zaměření apogeti nastolili diktaturu a nazvali jí "diktaturou proletariátu" s nadějí že i násilím je možné přinutit lidi aby se měli lépe. :-) Ještě že na rozdíl od zahnívajícího kapitalismu se na smetišti dějin ocitl socialismus místo něj.
21. 11. 2012 | 23:43

češka napsal(a):

to socan68

Nemá smysl se ohlížet, důležité je to, co je před námi. Komunismus byl pouze jedinou etapou v našem vývoji.
My, bývalí občané R-U jsme jenom na krutovládu nebyli zvyklí.
Proti VB jsme žabaři, ti vyvražďovali Iry, Bůry/Holanďany/, Indiány, Číňany /tam použili jako zbraň opium/, Indy......, rozhodně toho zvládli víc, než pánové Stalin a Hitler...
21. 11. 2012 | 23:51

Mard napsal(a):

Nuba napsala: i dnes žijí v naprosté izolaci kmeny, ... ,přistihla jsem se při svatokrádežné myšlence, hlavně při návštěvě novodobého chrámu konzumu- super nebo hyper marketu, jestli oni nejsou třeba šťastnější.

Jistě že s velkou pravděpodobností jsou šťastnější - neboť nevědí o co přicházejí. Umírají ve věku 30-35 roků, trápí se často bolestmi (např. neléčené zuby musí být dost šílený stres), bez antibiotik má mnoho nemocí velmi těžký průběh, porody bez uklidňujících injekcí jejich ženám nezávidím. Přes to všechno jsou zřejmě šťastnější. Otázkou je, zda jim to závidět. Já bych to s nimi neměnil.
21. 11. 2012 | 23:51

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, nepolíbenost v reálu tu
http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/47196_426186490781611_1345127286_n.jpg
A zaručeně rychlá zkratka ke štěstí pak tu
http://kaifolog.ru/uploads/posts/2009-09/1251988163_007.jpg
Veselé krizování ...
21. 11. 2012 | 23:51

honolulu napsal(a):

Pane Zdelex 23:07
Z Frankfurtu je prime spojeni do JHB. (Drive bylo.) Zalette se tam podivat, ale pozadejte o pruvodce a ochranu. Zbytek belochu je zabarikadovan na severu JHB. Mluvte s nimi, at mate orientaci a nevystavujete se kriminalite.

A nebo se divejte na YouTube na videa z JHB. Oni priznavaji dizaster a jsou celkove realisticti. (Anglictina je vsak nutna.)

To je prave to nejhorsi, ze novinari, kteri na nas tak organizovane rvali za oddelenost (Apartheid) jsou uplne zticha, kdyz vidi neco, co jim nehodi pro jejich socialisticke utopisticke cile a atrocitni propagandu.

Zde jsou lide, kteri stale budou propagovat Komouse, ale uplne ignoruji USPECH kapitalisticke Ameriky.

Kdyz se stal R. Reagan presidentem, tak Amerika ozivla rapidni cinnosti a my jsme vsichni pracovali jako vcelicky.
On byl ten nejlepsi recnik na svete, co jsem kdy slysel mluvit a svymi projevy k narodu INSPIROVAL vsechny k cinnosti. Bylo dobre za Reagana v USA ! ! !
A bylo dobre za B.J. Vorstera v JAR ! ! !

Ani jeden z nich nemel zadne economicke "vzdelani" a presto dokazali, tak roztocit ekonomiku, ze jsem nadaval na prepracovanost.
Oba dva hlasali heslo pro kapitalisty: "LIVE AND LET LIVE". (Zij a nech zit.) Oba dva byli dobri hospodari.

(Samozrejme, ze jsem si kupoval "hracky" jako kazdy mlady blbecek o jakych jsem v Cesku ani nevedel, ze existuji a nebo poskakoval zvedave po svete, kdyz jsem dostal dovolenou. To mi umoznili oni - Kapitaliste.)
Diky pane prime ministre a diky pane presidente za uspesny, plny zivot a plne uplatneni. (Casto na ne myslim na oba dva. Oba dva jsou v nebi.)
22. 11. 2012 | 00:28

Josef K. napsal(a):

češka . Opravdu si Prusko s Porýním nepletu. Prusko patřilo k nejprůmyslovějším zemím.
22. 11. 2012 | 00:31

honolulu napsal(a):

Pane Zdelex 23:07
Z Frankfurtu je prime spojeni do JHB. (Drive bylo.) Zalette se tam podivat, ale pozadejte o pruvodce a ochranu. Zbytek belochu je zabarikadovan na severu JHB. Mluvte s nimi, at mate orientaci a nevystavujete se kriminalite.

A nebo se divejte na YouTube na videa z JHB. Oni priznavaji dizaster a jsou celkove realisticti. (Anglictina je vsak nutna.)

To je prave to nejhorsi, ze novinari, kteri na nas tak organizovane rvali za oddelenost (Apartheid) jsou uplne zticha, kdyz vidi neco, co jim nehodi pro jejich socialisticke utopisticke cile a atrocitni propagandu.

Zde jsou lide, kteri stale budou propagovat Komouse, ale uplne ignoruji USPECH kapitalisticke Ameriky.

Kdyz se stal R. Reagan presidentem, tak Amerika ozivla rapidni cinnosti a my jsme vsichni pracovali jako vcelicky.
On byl ten nejlepsi recnik na svete, co jsem kdy slysel mluvit a svymi projevy k narodu INSPIROVAL vsechny k cinnosti. Bylo dobre za Reagana v USA ! ! !
A bylo dobre za B.J. Vorstera v JAR ! ! !

Ani jeden z nich nemel zadne economicke "vzdelani" a presto dokazali, tak roztocit ekonomiku, ze jsem nadaval na prepracovanost.
Oba dva hlasali heslo pro kapitalisty: "LIVE AND LET LIVE". (Zij a nech zit.) Oba dva byli dobri hospodari.

(Samozrejme, ze jsem si kupoval "hracky" jako kazdy mlady blbecek o jakych jsem v Cesku ani nevedel, ze existuji a nebo poskakoval zvedave po svete, kdyz jsem dostal dovolenou. To mi umoznili oni - Kapitaliste.)
Diky pane prime ministre a diky pane presidente za uspesny, plny zivot a plne uplatneni. (Casto na ne myslim na oba dva. Oba dva jsou v nebi.)
22. 11. 2012 | 00:33

Josef K. napsal(a):

češka . Ani Porůřím...
22. 11. 2012 | 00:33

honolulu napsal(a):

OMLOUVAM SE, ze je zde muj prispevek 2x. Nevim co jsem za knoflik zmacknul.
22. 11. 2012 | 00:36

Josef K. napsal(a):

Intelektuál a levice.
Předně intelektuály se stávají a stávali lidé, kteří neměli jiný kapitál než své schopnosti.Poznání a studium vede k bourání klišé a stereotypů, na kterých byla společnost postavena. Příklon intelektuálů k sociálně spravedlivé společnosti, tedy ne nutně levicové , byť tomu tak historicky po velmi krátkou dobu dvou až tří desetiletí bylo, je logický. Intelektuálové se stali pro sovětskou komunistickou (marx-leninskou) levici stejné nebezpeční v okamžiku, kdy se stalo zjevným, že tato politika a vládnoucí garnitury uzavírají kruh a jejich politika se stává asociální, třídní, vlastně krajně levicová politikou postavenou na brutalitě systému ruských bolševiků. Komunisté ruského typu už za Brežněva jasně zaujali pozice krajní pravice (tedy ne křivka, ale kruh). Normalizační bolševik v Československu byl pravicový s levicovou rétorikou.
Intelektuálové jsou většinou zastánci rovné příležitosti šancí a dále takové sociální politiky, která vede k harmonizaci a stabilizaci společnosti. Většina intelektuálů ví, že nic není trvalé, a dobře ví o komplexnosti jevů.
Politici postsovětského typu nemají nic společného s intelektuály, víceméně se jich straní. Vliv intelektuálů je daleko silnější na Západě. Ve vztahu k pravicových "intelektuálům" se někdy používá slovo "myslitel". Báze "myslitele" je značně konzervativnější než báze intelektuála.
Vzdělanost , tedy skutečná vzdělanost, nikoliv produkt školského systému 19. století, jak je tomu v Česko, je kladení otázek a hledání odpovědí v historickém kontextu. Jednou z hlavních rolí intelektuálů je bezesporu vědomí minulosti a zachovávání myšlenek minulosti. To, že je nikdo moc neposlouchá , není tak podstatné, v případě potřeby se rychle najdou, až bude zase krize.
Je zde ještě jedna podmínka pro charakzteristiku intelektuála: a sice komplexnost jeho znalostí. Inženýr či právník, který jí nemá, není intelektuál. Je to vzdělaný muž/žena ve svém oboru. Pokud své úzké vzdělání vztahuje na řád světa, pak se z těchto lidí rodí pitomci. Tendenci k tomu mají, právě díky vymezenému vzdělání. Typicky dnešní českoekonom.
Intelektuál je nepřítel přetučnělých mirgorodských, většinou jeho úvahu považují za "kecy" a za intelektuály sobě rovné považují ty, kdož opakují jejich schémata.
Ještě jeden znak intelektuála, s tradicí vzdělanosti ho pojí globální vědomí.
Jako se vzdělanost přenášela kdysi z klášterů do kláštěrů latinou a společnou řečí (vnímáním, diskusí, dialogem atp.), nezávisle na národním a zemském jazyku, intelektuál má za předmět reálného bytí, kterému národní koncepty nemohou klást meze.
To je další věc, kterou mirgorodský nepřekousne.
22. 11. 2012 | 00:53

hovorka11 napsal(a):

Článek Jana Rychlíka neobsahuje nejpodstatnější zákonitosti, které vedli k zavedení sociálních jistot obyvatel vytvářejících hodnoty. Vliv těchto občanů na stát určuje úroveň demokracie.
Pokud se podíváme okolo, tak severské země včetně norského království jsou označovány (Klausem nenávistně) za socialistické, ale jsou v životní úrovni obyvatelstva na absolutní špici.
Marx zřejmě velmi přesně popsal fungování kapitalismu a jeho směřování k monopolizaci, válkám, potlačování demokracie.
Iluze však je jeho vize socialismu a komunismu. V podstatě stát může být sociální a přitom velmi dobře prosperovat, pokud zvládne nutnou reguleci vedoucí ke konkurenci ve výrobě a nedopustí dnešní monopolizaci se zdražováním vody, energií a postupně výroby (to se děje). Soukromý komunsmus bank západu a finančních oligarchů včetně ČR který se odpoutal od výroby a i při jejím úpadku zvyšuje zisky přes přímétištění peněz nebo dluhopisy pouze dokazuje, že komunismus nikdy fungovat nebude.
-------------------------------
"Globální ekonomika a mezinárodní měnový systém založený na dolaru (nekontrolované emise), v kombinaci s výstavbou pyramid nesplacených dluhů členských států je na pokraji kolapsu. A čím více centrální banky největších světových finančních trzích zalévají levnou likviditou v zájmu nadnárodního finančního kapitálu, tím větší je rozsah reach bublin na finančních trzích. Silnější reálné ekonomiky trpí rostoucími náklady a snižují skutečnou životní úroveň obyvatelstva.

Navzdory tomu, že podle oficiálních údajů Ministerstva zemědělství Spojených států, více než 46 milionů lidí v USA dnes dostává dávky v nezaměstnanosti, reálná míra nezaměstnanosti dle alternativních odhadů Ministerstva práce (LED U-6) je větší než 16%, a 60% americké populace nad 30 let díky finančnímu hyenizmu a úvěrových emisí zchudli o 7-30%. Není divu, že i velmi politicky korektní finanční a politické elity v USA jsou ve svých prohlášeních opatrní. OSN, MMF a Světová banka otevřeně přiznali, že hlavní hrozbou pro světovou ekonomiku a sociální stabilitu ve většině zemí jsou bubliny na finančních trzích a především, na komoditních a potravinářských trzích, vyvolaných nekontrolovatelnými emisemi hlavních rezervních měn a libovůli mezinárodních finančních spekulantů."
22. 11. 2012 | 07:24

global napsal(a):

je zajímavé, jak je potom možné že sociální model ve Skandinávii, který využívá kapitalismu v kombinaci s rovnoměrnějším rozdělení bohatství, a eliminuje tedy elitokracii tedy může za těchto předpokladů vůbec fungovat.
A pokud má i tento systém nedostatky, tak se vsadím, že i v době krize je tento systém "spravedlivější". Vyplývá mě z toho, že pokud není morálka a pokud není propracovaná legislativa je to nejhorší kombinace. Amerika má velmi propracovaný právní sytém (který chrání i takové obyčejné a hloupé lidi, kteří chtějí sušit psy v mikrovlnce, což je podle mě správné. Myslím, že cesta "levicové" kontorly, omezování toku kapitálu, a tlak na elity je jasným důsledkem snižování kvality života většiny populace, a bude se stupňovat.
22. 11. 2012 | 08:01

Kvapil napsal(a):

Strašení komunisty už je dnes trapnější než když se ve VUMLU pořád opakovaly fráze o imperialistech.
Se stejnými důsledky, lidi prostě vidí vylhanost těch frází a podvědomě těm komančům fandí. Asi jako jsme v r89 byli slepě nadšení vším co bylo ze západu.
.
A hlavně, kdyby se náš stát rozvíjel, kdyby jsme se měli lépe než tehdy o 23 let ekonomického rozvoje, nikdo by po nich ani nevzdechl.
OpaK JE PRAVDOU. POTÉ CO JSME KOMANČE VYHNALI, NEUMÍME SE ANI UŽIVIT, JEN VRŠÍME nezplatitelné DLUHY, ztrácíme sociální vymoženosti, padáme do ekonomického a morálního rozvratu
22. 11. 2012 | 08:05

limbo napsal(a):

Je taky otázkou jak chápal sám Marx svou známou tezi:že společenské vědomí se vždy zpožďuje za realitou.Zda i vědomí intelektuálů,všech intelektuálů ?
Jinými slovy psal tím,že tvůrcem ,který je vepředu je život sám,praxe sama nikoliv intelektuální vědomí-odraz reality,nástroj praxe:Tím se vědomí dostává do pozice "konsolidační banky".Ovšemže většina lidí bere za fakt,že nikdo není prorokem.Nebo ve své vlasti (Ota Šik odsud odjel 1968,ze Švýcarska se hodil Číně.

K překryvu vědomí socialistů a kapitalistů dochází např.v sociálně demokratické koncepci "sociálního státu" (už za Bismarcka,bez Marxe) a v "družstevnictví".Iniciovaném již "utopickým socialismem",prvním vůbec ze socialismů,navrženém někdejšími aristokraty Anglie a Francie před Marxem,po Velké revoluci Francie.Vrcholícím v nejúspěšnější kapitalistické firmě všech dob-elektronickém mamutu-Silikonovém údolí v USA.
Vidíte,že i verbálně velmi podobné teze nemusí mít nic společné,být opakem vzájemně:Leninovo budování socialismu v jedné zemi jako z nouze ctnost doplněné Kominternou zrušemou 1943 Stalinem vs.Hitlerova pýcha na rasově nadřazený německý dělnický nacionální socialismus nadlidí nacismu doplněný osou Berlín-Řím-Tokyo.
Právě pomocné volební pořádkové hlídky SA padly Dlouhým nožům Hitlera jako první za oběť 1934-protože dával najevo,že mu jako umělci (maloval,znal jen mystiku) je nespoutaná fantazie jeho politické "geniality" to bližší než pruský pořádek.Však byl Rakušan,marieteresiánec jako české školství ostatně dodnes.Pruského génia Hegela nectil.Pruskou junkerskou šlechtu po atentátu na něj 1944 ve stovkách lidí popravil.Pruská pozemková velkostatkářská dynastie Hohenzollernů ostatně byla pro Hitlera největší překážkou jeho vzestupu do roku 1933,protože k ní patřil třeba president Výmarské republiky generál Hindenburg,Hitlerem zavražděný gen.Schleicher a další monarchisté.
V literatuře existuje již dlouho nikoliv bezdůvodné podezření,že to byli němečtí ne-Marxovi socialisté parlamentní kdo roku 1871 tlačili na Bismarcka zničit pařížské Komunardy,kteří byli pro Marxe pak pravzorem svou Komunou jeho představy o komunismu-jako všelidové společnosti.Odsud Marx poprvé (už po vydání Kapitálu)k odvozoval teoreticky,maje komunarda-emigranta z Francie do Anglie zetěm jedné z dcer,že jednou chudí-proletariát načas převeznmou politickou moc (nikoliv bohatství a výrobu),a posléze se v dalším společnost zdemokratizuje nikoliv -jak chybně píše Rychlík-půjde o rovnost zisků-ale o vyšší typ společnosti demokraticko-civilizačně,v němž nebude nadhodnota zhoubou-krizorodnou příčinou.Ač Marx měl ryze odmítavý postoj k poslednímu politickému potomku Napoleona -Napoleonu III,svrženém spolu s Komunou a donucenému k emigraci do Anglie též 1871 ,přesto slavný spisovatel Emil Zola i jeho ctitel neméně slavný spisovatel Henri Barbousse o něm ukazuje,že jeho role v té době není dodnes dost pochopena ani sociálně,ani národně-francouzsky.Pro Marxe byla jeho dvacetiletá vláda-lumpenproletriát kočovné herecké politické prostituce.Rusové vzhledem ke spojení s vlastními svazovými okolním asijskými ekonomikami nemohli již podle obecných úvah Marxe samého nikdy u sebe vytvořit čistě nebo jedině nebo hlavně evropský model sociálního vývoje,ale pouze specifický.Mixant.Feudalismu,socialismu a kapitalismu:tak se stalo i děje.To neznamená "nepokrokový".Prostě svou cestu,vymezenou podmínkami,okolím,ekonomickými svazky,zdroji,historií,zázemím,etnicitou-mnohonárodnostní v SSSR.V SNS.Západ zatím nepřekročil meze reformního kapitalismu nebo socialismu,je jalovou krávou stále více a více.Doznívá Hitlerismus a Kautskyánství,což spolu těsně souvísí (i přes pojem sociálfašismus třicátých let) jako pasivita vymezující jinou aktivitu velikostí jejího prostoru působnosti.Kdyby bývali fašisté sami nezaútočili na německé a bulharské komunisty roku 1933 pravděpodobně by k sociálfašismu patřili později i komunisté,nejen sociální demokracie:tak mezi nimi a fašisty byla jen polarizace,nikoliv podobnost a spolupráce jak chybně tvrdí kolaborantsko-nacistické teorie totalitarismu z pera potomků nepřímých národních zrádců -pro-nacistů.Marx vůbec nedával svou teoretickou tehdy ještě pouze revoluci do vztahu k Asii a Slovanům:Jeho zkušenost (dvakrát osobní-rodinné) pramenila pouze z poznání revolucí západní Evropy:Velké francouzské 1789-1794,Německé 1848,jíž se zúčastnil a kvůli jejímu konci emigroval a francouzské Komuny 1871.
22. 11. 2012 | 08:07

on. napsal(a):

Sartre: "Kdo nebyl ve dvaceti komunistou, nemá srdce. Kdo jím je po třicítce, nemá rozum."
Zajimave, ze u me to funguje naopak (teda ne, ze bych byl komunistou, spis anarchistou) :)
22. 11. 2012 | 08:14

Slídič napsal(a):

Jednoduše a stručně.Slídič také děkuje za zajímavý článek.
22. 11. 2012 | 09:07

Sláma napsal(a):

Jsem rád, že profesor Rychlík zde publikoval svoji esej. Jeho práci sleduji již dlouho a patří k mým favoritům, protože se do značně míry dokáže odprostit od ideologických klíšé, která je pro humanitní vědy jinak tak typické.
Bohužel, tentokrát ne zcela. Pan profesor napsal: "„odvěkých piastovských zemí“ (jak je nazývala komunistická propaganda) na západě, protože ta ve skutečnosti nikdy polská nebyla a Poláci k nim neměli žádný vztah."
Což je nepravdivé tvrzení, které by bylo tolerovatelné u amatéra, nikoliv však u profesora historie. Polský stát v současných hranicích totiž do značné míry kopíruje hranice polského státu v jeho hranicích roku 992. Později se polský stát postupně posouval na východ, jako od něj na západě postupně odkrajoval německý "Drang nach Osten" a později i rozmach českého státu. Poláci, kteří jsou mimořádně nacionalisticky ladění, nikdy nezapomněli, že se jedná o území původně polská, kde ostatně polský živel nikdy zcela nezmizel.
Poláci si územní ztráty na západě kompenzovali postupnou expanzí na východ, na území ruských knížectví, zejména po jejich rozvrácení tatarskými nájezdy.
A v tom je druhé obecně oblíbené klišé, které pan profesor použil. Jedná se o sovětský zábor východní části Polska v roce 1939. Jde o to, že šlo o území, které polské být nemělo. Jedná se o historické území ruských knížectví, na které si celkem oprávněně dělali nárok Ukrajinci a Bělorusové, kteří tam měli etnickou převahu. Což reflektovalo i mezinárodní společenství, které v roce 1919 navrhovalo jako budoucí hranicí mezi Polskem a Sovětským svazem Curzonovu linii, která se stala (s výjimou území kolem Lvova) i demarkační linií mezi ruským a německým záborem Polska v roce 1939.
Protože, jestli existuje rusofóbie u Poláků, tak existuje neméně silná polofóbie u západních Ukrajinců a Bělorusů, kteří zažili staletí útlaku od polské vrchnosti, včetně let 1920-1939.
A tato fóbie byla nepochybně jedním ze spouštěcích mechanismů masakrů Poláků na území východně od Curzonovy linie nejprve ze strany NKDV a později ze strany Ukrajinské povstalecké armády (tedy banderovců).
Trochu odbočím. Je ostudou, že se u nás neustále přebírá Katyňský masakr, ale o masakrech Poláků a Čechů na území Volyně a Haliče ze strany banderovců se u nás mlčí. Přitom ukrajinští nacionalisté zmasakrovali více lidí, než bolševici - počet mrtvých nikdo, na rozdíl od Katyně, nezpočítal, ale odhaduje se na 50-100 tis., včetně asi pětistovky Volyňských Čechů.
Je ostudou, že Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů a předsedkyně Rady Ústavu pro studium totalitních režimů veřejně a otevřeně adoruje Stěpana Banderu a další zločince z řad ukrajinských nacionalistů.
22. 11. 2012 | 09:08

brablenec napsal(a):

To Honolulu
Komousi zabijeli nevinne lidi ve jmenu svych theorii a pritom "moralne" odsuzovali Nacisty za jejich vrazdy. Tato věta se dá dnes interpretovat tak, že slovo komouši nahradíme USA a slovo Nacisti slovem komouši. A vyjde to naprosto stejne, protože jedna ideologie plně nahradila druhou.A to ještě nemluvím o círvi, kolik je za nimi mrtvých.
22. 11. 2012 | 09:31

Sláma napsal(a):

Pan profesor Rychlík podle mne nesprávě hodnotí i postavu Gustáva Husáka. Napsal: "upnout ke své komunistické víře a po vzoru nenapravitelných fanatiků vytěsnit děsivé zážitky ze své paměti ve jménu „světlých zítřků lidstva“ (Husák)."
S tímto tvrzením naprosto nemohu souhlasit, protože vše bylo úplně jinak. Volba Husáka byla kompromisem, který nakonec vedl k vytěsnění ideologického křídla, včetně představitelů "dělnicko-rolnické" vlády. Nepochybnou zásluhou Husáka je, že se u nás nekonaly po roce 1968 politické procesy.
Ve skutečnosti byl rok 1968 koncem komunismu u nás i z toho důvodu, že v rámci normalizace byla většina "věřících" komunistů z KSČ vyhozena a zůstali tam jen pragmatiční pokrytci typu Tlustého, Bessera, Kočárníka, Janoty, Fischera atd.
Z režimu se stal "státně monopolní kapitalismus", který byl velice neobratně schováván za ideologické floskule a za "gulášový socialismus". To byl jedním z důvodů, že komunistické špičky v prosinci 1989 rychle zahodily rudé knížky a stali se z nich draví podnikatelé.
A to je i jeden z důvodů, proč většina lidí nespatřuje v KSČM vážné nebezpečí. Je to spíše taková dost konzervativní a mírně nacionalistická partička.
Jak to řekl jeden bývalý disident, po roce 1989 zlo změnilo barvu. Dnes to není rudá, nýbrž modrá.
22. 11. 2012 | 09:33

roman napsal(a):

Vynikající čtení. Díky. Ukládám si.
22. 11. 2012 | 09:45

Sláma napsal(a):

Pan profesor Rychlík ve své eseji zcela opomněl otázku sociální mobility. Většinou vznikají revoluční tendence ve společnosti, ve které je omezena sociální mobilita. Kde se chudoba dědí a není z ní není úniku. Pan profesor totiž zapomněl dodat, že zatímco určitá míra sociální nerovnosti je normální, stejně tak je normální snaha lidí se posunout po společenském žebříčku vzhůru a pokud to nejde normálně, nastupuje revoluce.
To ostatně vidíme takříkajíc "v přímém přenosu" v arabských zemích, kde jsou masy mladých lidí bez perspektivy hlavní hnací silou "arabského jara".
22. 11. 2012 | 10:00

Pepíček Pražáček napsal(a):

Ouha ouha, proto nemám rád ty "soft" vědní obory. Pár vysvětlení ze zcela jiného úhlu. Většina přirozených jevů, jejichž podstata je primárně nebo odvozeně biologická (IQ, EQ, fyzická síla, odvozeně sociální status, přístup ke zdrojům atd.) má Gaussovské rozložení. Pro opravdové básníky, normální rozložení je taková ta křivka co vypadá jako hora Říp. Proto je každá snaha o komunismus/socialismus předem odsouzena k nezdaru a je z ní jen nepříliš dlouhá epizoda. Represivnost levicových režimů je dána tím, že je vynucován na populaci výrazný odklon od přirozeného, do značné míry biologicky daného, stavu věcí. Čím větší odchylka (větší ideologizace, přerozdělování atd.) tím větší represe. Žádná bezdřídnost navíc nikdy nenastala, šlo jen o rétoriku. Alokace zdrojů se v "komunismu" se kterým máme zkušenost odehrává místo pomocí trhu na základě příslušnosti ke třídě straně, skupinám, případně společenské třídě (dělníků a rolníků). Demokracie a kapitalismus jak autor píše, jistě není konečnou stanicí vývoje, ale je vývojovým stadiem, které jde nejméně proti přirozeným potřebám jedninců tvořících společnost (alokovat zdroje pro sebe a své potomstvo ve snaze získat evoluční výhodu pro své geny). Současné "krize" nejsou krizí kapitalismu nebo pravice, protože ani jedno se v definiční podobě v západnísm světě prakticky nevyskytuje. Poroblémem je past netržního systému, do které tak nějak z "druhé strany" západ spadl. Centrální plánování nahradilo soutěž (zejména v EU, zákaz žárovek, zelená nafta, OZE 20/20/20), cca 550% procent všech zdrojů je přerozdělováno skrz "veřejné rozpočty" (a to i např v USA), takže alokativní funkci už nemá cena a trh ale vztahy a známosti úředníků. Nepřipomíná vám to naši skvělou levicovou minulost?
A levicovost elit v Evropě... no to b y bylo na celý článek, nicméně kavárenskými levičáky jsem vždy pohrdal....
22. 11. 2012 | 10:31

HonzaJF napsal(a):

honolulu napsal(a):
... co napsal...
Měl jsem spolužáka - maturovali jsme v r. 1968 - jeho ideál - emigrace do JAR.....
Oba jste prvotřídní MAGOŘI neschopni objektivního pohledu kolem sebe .... Není A HLAVNĚ NEBYLA v Africe jenom JAR ... Žijte si spokojeně kde jste, truchlete po ztraceném ráji, nejste zdaleka sám ... ani první, ani poslední, brzy i zde bude vrstvička parazitů "vyhnaných z ráje", kteří si budou stěžovat na úpadek a vzpomínat, JAKÉ ŽE TO BYLO KRÁSNÉ ČTVRTSTOLETÍ "neomezených možností" .....
22. 11. 2012 | 10:40

Pepíček Pražáček napsal(a):

a za překlep se omlouvám, 50% pochopitelně....
22. 11. 2012 | 10:42

rejpal napsal(a):

Pepíček Pražáček
Nevím, jak mám rozumět té biologické podstatě člověka. Měl jsem pocit, že primáti jsou sociální živočichové (stejně jako třeba mravenci). Což znamená, že pro úspěšné přežití je třeba být začleněn v nějaké komunitě. Tohle by měl být axiom. Levicovost a pravicovost by se pak měla odvíjet od vzájemné relace individua a kolektivu, ale nikdy by neměla z těchto mantinelů vykročit. Ve velmi zjednodušené podobě lze hledat paralely v kolektivních sportech. Tam se řeší počet hvězd (individualit) a jejich pozice v týmu permanentně. A tým plný hvězd, kde to skřípe, nikdy nic nevyhraje. To už spíš sem tam někdo, kdo nemá hvězdu žádnou, ale má smysl pro tým. Ideální je to ale někde mezi. Několik silných osobností, kteří ale nechají dýchat i zbytek. Problém řady dnešních pravičáků je ten, že úlohou týmu opovrhují, někteří opovrhují i existencí těch týmů samotných, myslí si, že jen oni sami mají právo být hvězdami a zapomínají, že když si totéž budou myslet i ostatní nebo když budou zahnáni do kouta, spláchnou je jak tsunami.
U pravice je ještě problém s jednou věcí. Zahrnuje totiž dva hodně odlišné proudy (liberalismus a konzervativismus), které jsou opravdu hodně odlišné. V rámci boje s levicí bylo učiněno mnoho pokusů tyto dva proudy přiblížit, ale moc z toho nevzešlo. Spíš jakoby se z obou vytáhly ty horší věci - z jednoho ideologická zaslepenost a sklony k dogmatismu, z druhého asociálnost a nezodpovědnost k okolí - k obci, státu, životnímu prostředí, někdy i k vlastní rodině. Ty lepší se moc do krámu nehodí - svazují a omezují v rozletu.
A na obou stranách - levé i pravé - je nejhorší to, že je tu vždycky tendence přeměnit myšlenky a ideály v ideologii - tu jedinou správnou, samozřejmě, a ostatním je třeba ji vnutit všemi prostředky, které jsou k dispozici. Od prostého lhaní a mediálních masáží, až po otevřenou represi - co doba momentálně dovolí. Omezovat tohle jen na komunismus, eventuálně nacismus, je chyba. Každá ideologie je k tomu náchylná. A proto tady máme pravici (a pravičáky), kteří chtějí bránit vítězství těch druhých téměř za každou cenu, a máme tady levici (levičáky), kteří pokládají vše napravo za když už ne zločinné, tak alespoň velmi podezřelé.
22. 11. 2012 | 11:04

liko napsal(a):

Zajímavé čtení, ale se spoustou polopravd. Nebylo by špatné, kdyby si autor alespoň některá data ověřoval. Co se týče Polska, bylo po staletí součástí Ruska, vlastně je samostatným státem až po roce 1917 díky tzv. VŘSR (asi budete někteří ještě vědět, co to je :-)). Dnes je dnes módní hovořit o samostatném Polsku, jako by to tak bylo odjakživa dáno. Jenže historie má různá zákoutí a není dobré je zapomínat, přehlížet nebo dokonce zamlčovat. Ta část Polska, která byla v roce 1939 obsazena Sovětským svazem, patřila v historii spíše Rusku než Polsku. Další výraznou nepravdou je to, že Komunistický svaz mládeže je zakázán. NENÍ!!! Přečtete si to třeba na Wikipedii http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%BD_svaz_ml%C3%A1de%C5%BEe. Zjednoduším to - KSM byl zakázán v roce 2006 Ministerstvem vnitra, ale po mnoha soudních jednáních byla rozhodnutím Nejvyššího správního soudu jeho činnost obnovena v roce 2010. Pan profesor Rychlík se dopouští i dalších nepřesností, takže bych nejásal nad jeho výtvorem. Je to prostě šité rychlou jehlou a nedbale.
22. 11. 2012 | 11:09

Jindra napsal(a):

Pro socan68:
100 miliónů lidí je blbost. Kdybste napsal 10 miliónů, tak by to bylo alespoň teoreticky reálné.
Kde se těch sto miliónů zavražděných vzalo? Jako v Rusku po nástupu Stalina? Kolik mělo tehdy Rusko obyvatel a kolik by jich muselo pouze zbýt. Celá tato čísla jsou blábol, který si vymslel nějaký pseudo-historik Bartoš, či jak se přesně jmenoval. Zaslepený svazák v 50.letech jak se podle fotek třese štěstím, když mu podával ruku Gottwald. Potom, když byl odstaven, tak se z něj stal největší antikomunista. Jeden jeho kamrád o něm vykládal v televizi, jak u nich na zahradě psal na stroji nějaký takovýto odborný článek. Tak se do toho zabral, že si nevšiml, že se blíží bouřka. Začal foukat vítr, jemu se papíry rozlétaly po zahradě a on je nestačil sebrat. A tak vznuikly z jeho potrhaného textu ony odborné bláboly o počtech obětí komunismu. Já jsem si vždy maslel, že odborné články z historie se mohou psát jedině podle archivních údajů a ne jako agitka někde na zahradě. Tak od takovýchto otočených zaslepených levičáků se táhnou nejrůznější fakta, která pak všichni používají ve svých komentářích.
Zároveň je tenhle bláznivý člověk ukázkou toho, jak primtivní nepodložené údaje po čase vedou k tomu, že lidé pak ani nevěří, že byly nějaké procesy. Viz třeba Estonsko, kde chtějí zákonem zakázat popírání stalinských čistek.
22. 11. 2012 | 11:16

Láďa napsal(a):

Jihočeští studenti nemáte nárok !Dnes stávkují jihočeští studentivyprovokovaní pravicovými aktivisty proti tomu ,aby ve školství byli komunisté !Jenže studenti !Vás jsou stovky,ale komunisty volili statisíce občanů !Protože máme demokracii,musíte respektovat vůli voličů !Stávkovat můžete jak dlouho chcete,pak,ale běžte čistit ulice,ať jste nějak platní a
neflákejte se v lavicích a nenechte se stále vydržovat svými bohatými tatíčky !!
22. 11. 2012 | 11:17

Jan napsal(a):

Mnoho Romů nemá práci a je jich čím dál víc!Vypadá to že zachvíli vznikne Česko Romská republika !Zajistěte práci Romům,ať republika úplně nezkrachuje na vyplácení dávek nefachčenkům !
22. 11. 2012 | 11:21

turista napsal(a):

Studenti stávkují a my jejich rodiče za ně máme platit školné. To je na palici.
22. 11. 2012 | 11:25

Martin napsal(a):

Na rádiu Impuls je dnešní téma dne s otázkou:Proč v republice přibývá stále chudých ?Moje odpověď zní:Stát špatně hospodaří !Chudým mohu,ale sdělit,že vše se změní k lepšímu v r.2014.Platit začnou bohatí,na což doposud nebyli zvyklí!Vznikne rovněž mnoho nových zákonů prospěšných občanům této země !!Dnes o tomto tématu také hovoří pí.Jílková v pořadu TV :Máte slovo !
22. 11. 2012 | 11:26

HonzaJF napsal(a):

Vážený pane akademiku!

Máte mnoho ohlasů a tím pádem je malá pravděpodobnost, že se k mému příspěvku dostanete.
Věřím, že se snažíte pochopit podstatu a hledáte věcnou oponenturu ... myslím si, že mnoho diskutérů vyjádřilo velmi dobře odchylky tohoto článku od objektivní reality.
Váš článek je nejlepší "nelevicový", který jsem za poslední léta četl ... věřím, že s opravdovou snahou o objektivní hodnocení.
Za to se Vám dostalo TVRDÉHO POKÁRÁNÍ ze strany "pravé" pravice.
Správně hodnotíte, že módou mladých je "BÝT PRAVICOVÝ" což je podle mne totožné s hloupostí ... ke které mladou generaci dnešní "výchovně informační systém" vede.
Jak uvádíte, po dvaceti letech měli komunisté mnoho odpůrců (a patřil jsem mezi ně, DĚDIČNĚ, než jsem se setkal s antikomunistickou a ANTISOVĚTSKOU hysterií, několik měsíců před srpnovými událostmi r. 1968. ... Od té doby jsem se více zajímal O UČENÍ KOMUNISMU, ABYCH POCHOPIL ZMÍNĚNOU HYSTERII, VIDITELNOU OD KOMUNISTICKÉHO MANIFESTU DODNES.
To, že mladí - 23 let po "sametové" ... jsou tak přesvědčivými zastánci "pravicových ideálů" - je výrazem JEJICH NEINFORMOVANOSTI. ....

Pozitivním poznatkem Vašeho článku je věta:
"Marxisticko-leninská teorie je jako celek velmi složitá a její pochopení vyžaduje jednak určité filozofické a ekonomické vzdělání, jednak schopnost vysoké míry abstraktního myšlení."
To, co jste ani Vy nepostihl je fakt, že je to TEORIE, KTERÁ SE VYVÍJÍ STEJNĚ, JAKO KAŽDÁ JINÁ VĚDECKÁ TEORIE, NA ZÁKLADĚ NEJNOVĚJŠÍCH POZNATKŮ A JEJÍ MOMENTÁLNÍ ÚROVEŇ ODRÁŽÍ MOMENTÁLNÍ ÚROVEŇ POZNÁNÍ V DANÉ OBLASTI LIDSKÉHO POZNÁNÍ.
Cílem je komunistického hnutí, zjednodušeně, je zvyšovat pravdivost relace mezi veličinami "hodnota práce" a "mzda" (mzda, myšleno v širším pojetí "podílu na společenské spotřebě", včetně rozhodování o užití společenského "nadproduktu", což v souvislosti s PŘIROZENÝM technickým pokrokem povede k tomu, ABY SE KULTIVOVALY VŠECHNY VRSTVY SPOLEČNOSTI .... což zvýší KVALITU ŽIVOTA NA ZEMI.
Je pravdou, že to dokázali v OJEDINĚLÝCH nekomunistických zemích lépe, což ale neznamená, že současná komunistická teorie je překonaná ..... Nikdo zatím nedokázal objektivně ocenit celkový vliv podmínek ....
NE, KOMUNISMUS NENÍ NÁBOŽENSTVÍ.
Vztah komunistického učení k náboženství vyplývá z jediného - totiž ze skutečného vztahu toho-kterého náboženství k cílům komunistického hnutí.
Proto považuji za správné, když si KSČM ponechala v názvu NEKONJUNKTURÁLNĚ název KOMUNISTICKÁ.
"Marxisticko-leninská teorie je jako celek velmi složitá ..." a proto ji nepochopilo velmi mnoho lidí, kteří se za komunisty vydávají (nemluvě o "stydlivých" komunistech typu Klause, Fischera, Dlouhého ....), tudíž nelze požadovat, aby ji pochopil do hloubky někdo, kdo o to nemá apriorní zájem, spíše "hledá klacek na psa", když vidí, že ten existující nefunguje.
TŘÍDNÍ BOJ NEVYMYLSELI KOMUNISTÉ, JE TO OBJEKTIVNÍ REALITA. (:-( ... (:-D))))
(viz "pravičácké" příspěvky v diskusi).
22. 11. 2012 | 11:27

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Pane autore,
dlouhý článek. V poslední větě hrubá chyba, od akademika bych tohle neočekával.

Přidávám se k těm, kteří článek moc vysoko nehodnotí. K argumentům již uvedeným přidávám, že v tomto čase a zde není důležité, zda si persona dává nálepku modrou nebo červenou. Důležitější jsou "morálně volní" vlastnosti, jak říkali soudruzi. Z peněženek nám dnes mizí velmi značné obnosy způsoby, které jsou zcela mimo pravidla a s levicovostí a pravicovostí to nemá společného ani zbla. Efektivnost výkonu státní správy je mizerná, management státu také. Tomu bych se věnoval.

Takže mi nesedí ani téma, ani způsob pojednání.
22. 11. 2012 | 11:48

grock napsal(a):

limbo
Váš text je brilantní ukázkou scholasticismu, jak by jej v commedii de'll arte předvedl dottore.
Vám se v hlavě srážejí ideje. Fixní.

Hitler byl bohémský génius (typicky: vídeňský kavárenský povaleč), který dostal příležitost.
A dokázal po dvanáct let udržet v rovnováze nesmírně ambiciózní individuality, zčasti o hodně inteligentnější než byl sám (Schacht IQ 148), protože věděl, kdy říct jasné ne, kdy neurčitě slíbit, kdy se usmívat a chválit ale nic nedat...

To jsou zcela praktické schopnosti manipulativní osobnosti.
Samozřejmě bez britské podpory a neuvěřitelné dávky štěstí by to neznamenalo nic.
Žádné srážející se principy v tom ale nejsou. Pár ekonomických nutností a varietní žonglérství, které německého Michla vždycky ohromí.
22. 11. 2012 | 11:50

češka napsal(a):

To Liko
Dnešní území Polska je něco jiného, než bylo historické Polské království.
Dnešní Polsko je historické Prusko, jeho "stěhování" po 2. světové by bylo humorné, kdyby nebylo tragické.
Co se týče obyvatelstva, tak značná část potomků dnes žije v USA a Izraeli,
přičemž narozdíl od "našich" se, obzvláště ti z Izraele, do země předků moc nehrnou.
22. 11. 2012 | 11:51

Mirka napsal(a):

Honza JF
Honzo, mohl byste mi vysvětlit, co je na dnešních komunistech komunistického z hlediska jejího původního programu ? A jak pomáhá tlaku levice na spravedlivější rozdělení prostředků to, že se nechali kvůli názvu ostrakizovat a tím celou dobu nahrávali pravici a to mělo reálný dopad na život konkrétních lidí dnes ? Názvu komunistická se nikdo nenají. Pro mě je to spíš ukázka toho, že jim až tak o zájmy lidí sociálně slabších nejde, ale o to, aby oni měli svoje jisté.
22. 11. 2012 | 12:02

češka napsal(a):

To Mirka
Komunisté si to dobře spočítali již dávno, a aby měli "svoje jisté", musí pár drobků přenechat i ostatním. Ti se spolu o ty drobky poperou a komouše nechají být, ti co urvali kus kořisti jim lezou do p.....
Dnešní vládcové seberou nečlenům současné "Národní fronty ODS, ČSSD, Top09 , Lidem" vše a nepohodí ani drobeček.
Kalousek pak žárlivě střeží, aby mu opravdu žádný drobeček neutekl, kde už opravdu není co sebrat, tam se pustí jedovatý alkohol, čímž se ušetří na dávkách.
22. 11. 2012 | 12:14

Josef K. napsal(a):

liko a podobní. Vaše znalost Polska je obdivuhodná, ovšem jaksi v rozporu nejen s historickými mapami a fakty, ale i s pohledem z letadla na Bělorusko. Nějak jste vygumoval celou zemi. V roce 1940 SSSR zabral historické země Polska a Pobaltí a je rozkošné, že dnes Rus nazývá Němce okupanty v Pobaltí, zatímco realita byla jaksi poněkud jiná. Nuž, není nad stalinsky pojaté dějiny.
Pokud dělení země chápete jako její neexistenci, pak klobouk dolů, mimochodem Polsko bylo nesamostatnou zemí od roku 1772, tedy značně kratší dobu než Česko (důsledky vidíme na každém kroku).
22. 11. 2012 | 12:55

Josef K. napsal(a):

Sláma.Milý Slámo a Vám podobní překreslovači dějin, proč píšete pitomosti není jasné, když každý , kdo si najde historické mapy Polska (nutno ovšem napsat anglicky) ví, že území, která vydáváte za odvěká ruská nikdy ruská nebyla?
Tahle tendence ke lži, kterou lze vyvrátit velmi jednoduchým způsobem, je cosi velmi zapáchájícího.
Ostatně, Poláci mají dodnes geneticky blíže k původním Slovanům než Rusové, jak byste si také mohl zjistit stručnou rešerší v engličtině. Ovšem nikoliv jen Wiki, něboť o všem existuje velmi významná literatura.
Je to velmi hloupý postoj.
22. 11. 2012 | 13:01

Josef K. napsal(a):

To, co fascinuje na zdějším blogu a diskusi, je , že se slovo komunismus zmateně ve významu Marxově, tedy evropské duchovní tradice, prezentuje realitou sovětského imperiálního obščinismu.
Komunismus SSSR byl primitivní ideou Leninových nápadů od skleničky francouzského vína v hotýlku u Ženevského jezera a tradice systému obščin, jako vnitřního uspořádání, systém zcela feudální navíc s podivnuhodně zakomponovanými rysy Imperia.
Je to poměrně neuvěřitelný myšlenkový paskvil.
Normalizace v ČSSR byla pouze koloniálním zrcadlem vrcholné éry tohoto zmateného systému, který se v SSSR nazýval "Zastoj" a bylů návrtem ke kmenovému uspořádání a vzniku nové oligarchické vrstvy.
Neschopnost pohledu mirgorodských na věci jak se měly je obdivuhodná. Neznájaí totiž ani západní myšlení a východní vydávají za něco, co není. Pak se divme stavu věcí.
22. 11. 2012 | 13:08

Vašík napsal(a):

Josef K a Sláma - co to tu předvádíte. Jakékoliv území je toho kdo tam vyhrál poslední válku a to území uhájil. / Nebo ho tam vítězové válek milostivě nechali jako svého slouhu - to je příklad čecháčkova.
.
A blog je o tom jak se současný establishment bojí komunnistů, ještě více než oni se báli imperialistů.
A jak čecháček Lojza Lopata ty antikomunistické žvásty snaživě opakuje, i když bude u lopaty za každého režimu
22. 11. 2012 | 13:26

Pepíček Pražáček napsal(a):

rejpal: jestli myslíte, že mravenci jsou sociální živočichové a ještě kladete nějakou paralelu k primátům, tak skoro nemá cenu nic psát. Au, skoro to bolí. Ne mravenci nejsou individua, tam je individuum úl (kooperace je totální, proto měli soudruzi tak rádi Ferdu M., totalitní společnost je anlaogií úlu), když to hodně zjednoduším. Primáti jsou sociální, ale ne takovým způsobem, jak si to představujete, tj. ne masově. Prmáti jsou sociální především v určité rodinné vazbě (tlupa), která je do určité míry genetická a do určité pragmatická. K týmovým názorům.... ale ano rejpale, to se nevylučuje, kooperativní chování je přirozenou volbou, pokud koperace přináší účastníkům buď výhodu, nebo snížení rizika (win-win). Nicméně, když se snažíte naplnit svůj domácí rozpočet, není to žádná týmová hra, určitě jste si všiml. Projekt v práci, ano, to je týmová hra, ale celá společnost jako celek, to není kooperativní akce všech jedninců pro nastolení obecného blaha. Komunisté a jiní idealisté hlásají sice pravý opak, ale relaita je usvědčila nesčetněkrát z omylu, tady individuální motivace neleží (pro kované soudruhy: nedostatek uvědomělosti je pro běžného soudruha naprosto přirozený). Samozřejmě se ale nejedná o žádný zákon džungle, i nekooperativní strategie jednotlivců vede v rámci daných parametrů k stabilním řešením (protože individua jsou nadána inteligencí, i když v rozličné míře), viz teore her, Nashova rovnováha atd.
Problém mas (zvláště v .cz) je, že si myslí že i na poměrně sližité problémy (mapř. politika) vystačí s osobním názorem a sleským rozumem. Bohužel nevystačí a elity, které nějaké znalosti a schopnosti mají se v této zemi cyklicky likvidují už několi set let.

Roztříštěnost (ideová) pravice je skutečně problém, ale jaksi integrální. Levice se primárně obrací k té části populace, která je méně vzdělaná, má horší přístup ke zdrojům atd., takže vystačí s negativním programem, který jednoduše v mnoha oběmnách říká, vezmeme zdroje těm co je mají a rozdáme je svým stoupencům, pravice se obrací k části populace, která by měla zdroje vytvářet, takže řeší mnohem nesourodější mix problémů. Navíc nenabízí jednoduchou odměnu (typu dostanete, peníze, moc, práci atd.). Osobně věřím, že zatím co v 19. století živila popularitu levice neúnosná sociální situace velké části populace, dnes je to spíše výsledek sociálního marketingu, zániku dúvěry v elity a ten mediální salát, kterým jsou všichni nonstop krmeni. Dnes vytváří názorové proudy ve společnosti média, která jsou produkována lidmi s minimální znalostí toho o čem píšou, vedou je především marketingové strategie.... vysledkem je všeobecný senzacechtivý negativistický bulvár a určitá "legalizace" evidentní tuposti. Příkaldem rozvratu informačních toků budiž odsouzení seismologové v Itálii, kteří se provinili nezabráněním zemětřesení.
Jo a jinak mě baví, že rejpal je v podstatě dle popsaného přesvědčení typický liberál, i když to slovo zřejmě považuje z nějakého dúvodu z anadávku. Ideologizace čehokoliv je skutečně cesta do... no však víte. Právě liberální náhled na svět podporuje názorovou diverzitu (a obávám se, že je jediný). Konzervativci mají tu neblahou fascinaci silnou rukou co vše vyřeší (nejlépe tím, že někomu zakoroutí krkem) skoro tak vyvinutou jako levice, která je v této oblasti přeborník.
22. 11. 2012 | 13:40

český maloměšťák napsal(a):

Vašík
Běháte zde po blozích jak exot...a šíříte své bláboly coby definitivní soudy.
Území je toho, kdo má na něj morální nárok. Pokud tedy nedochází k civilizačnímu rozpadu a tím i rozpadu hodnot...ale i tak to právo coby morální nárok objektivně existuje. Rozhodnutí o tom, co je morální je však dosti složité - není ani čistě utilitární (ale utilitárním z hlediska společnosti musí být), ani čistě etické(ale etické z hlediska kvality společnosti musí být) a musí samozřejmě přihlédnout nejen k aktuální realitě...ale i výhledu do budoucna - kdy nejvyšším zájmem je zachování bilogické diverzity, druhým nejvyšším zájmem zachování druhu a třetím /avšak ne posledním/ udržení daného kulturně civilizačního rámce.
Ale povykující lůze morálka nic neříká - té stačí kus flákoty a půllitr piva.
To je mi jasné.

Nechápu pak , proč se obracíte na takové diskutéry jako jsou pánové Josef K či pan Sláma.
Bylo by totiž divné, kdyby se vámi zaobírali.

Slouha a čecháček většinou nadává ostatním do slouhů a čecháčků.
22. 11. 2012 | 13:45

Pepíček Pražáček napsal(a):

češka.. a jestlipak náhodou nesedíte se zadelí v teple a plným břichem někde u počítače v práci, kde místo něčeho produktivního plkáte na internetu. Tolik k tomu, jak vám "národní fronta" vzala vše a nenechala ani ň ;-DDD.
22. 11. 2012 | 13:51

aga napsal(a):

Pepíček Pražáček

".. Samozřejmě se ale nejedná o žádný zákon džungle, i nekooperativní strategie jednotlivců vede v rámci daných parametrů k stabilním řešením (protože individua jsou nadána inteligencí, i když v rozličné míře), viz teore her, Nashova rovnováha atd. .."

Tyhle teorie jsou podle mne vymýšlené a podporované deprivanty. To, že je destruktivní deprivant (a těch je ve společnosti stabilní procento, velká většina z nich na špičce hierarchie) nadán inteligencí, nikterak nezaručuje stabilitu systému, ba naopak. Pro některé jedince je "ziskem" utrpení ostatních či (sebe)destrukce vůbec. Názornou paralelou je parazit či nádorové bujení. Pokud je asociál inteligentní, tím hůř pro společnost.

Buď si necháme od těchto deprivantů natlouct do hlavy, že zákon džungle a nadřazenost predátora je ten nejlepší ze všech možných světů, nebo se přestaneme odkazovat na podobnosti s hmyzem či primáty a připustíme si, že člověk je člověkem právě určitou latencí to zvíře v sobě reflektovat a zkrotit. Zvíře si ovšem velmi nerado připouští svou bytostnou provázanost a závislost všeho na všem. V zásadě jde asi o to, být podobnou korporací, jakou je úl, ovšem vědomým a dobrovolným podřízením vůle každého jednotlivce společnému zájmu, plynoucím z pochopení, že spolu se zánikem celku zanikne nutně i rakovinná buňka. Prostě svoboda jako pochopená nutnost (nevyhnutelnost). Pro ty, co mají bytostnou potíž s autoritou, s dospělostí a se zodpovědností to je ale jako rudý hadr pro býka.
22. 11. 2012 | 14:13

vasja napsal(a):

A taky neni jistý, jestli "intelektual" je taky "inteligent".
22. 11. 2012 | 14:57

honolulu napsal(a):

Honzo JF,
co tim chces rici: "V Africe nebyla pouze JAR" ?
Samozrejme, ze nebyla, ale mela vliv na cely kontinent, ktery positivne ovlivnovala.
Ano, ziji si spokojene. Straceny raj, se stal ted peklem pro vsechny, kteri se meli za nas dobre a za ktere jsme meli zodpovednost a to je zaruka me spokojenosti.

Ted ji maji (tu zodpovednost) nasi nepratele. Marxisticke polomozky Tveho druhu.
Ty jsi vlastne spojenec exterminatoru vsech cernochu, protoze se tam umira hladem i v zemich jako byla Rhodesie, ktera exportovala potraviny do 70 jinych zemi.
Dr. Herzog, by Ti dal vyznamenani za hladomor mezi nasimi neprateli.
A AIDS, - za nas neexistovalo, ted ho tam ma 1 ze 4. Malarie byla za nas ve vetsine oblasti znicena, ted je znovu zpet.

Dekuji vam vy marxisticti vrahouni za exterminaci nasich nepratel a vasich pratel.
Ten smich co slysis neni od sousedu, ale z nebe, to se vam vsem smeje Ian Smith (Rhodesie) a B.J. Vorster (JAR).
Kam prijdete tam je konec sveta - t.j. dobre. Pokracujte jen nelezte do nasi blizkosti.

(Tvuj kamos co utekl do JAR v roce 68, je pravdepodobne ted v Kanade, ci Australii a Ty jsi Honzo proti nemu nuzacek, zebracek, ktery z duchodu tezce zaplati najem. Vsadil jsi na spatneho kone Marxisto.)
22. 11. 2012 | 15:24

honolulu napsal(a):

Honzo JF,
Ty demagogu plny frazy, co zvanis, ze jsem parazit osli makuvko ? Hmmm ? Pracoval jsem cely zivot, jak v Africe, a ne pouze v JAR, tak v Americe v mnoha statech, ale i kratce v Kanade a v Mexiku, kam jsem byl poslan americkou firmou.

Zdarma dostavaji penize pouze marxisticke vyzirky jako jsi Ty, na ktere musela vzdy pracovat znasilnovana a nepoliticka populace v Cesku.

Uz by jste meli vychcipat vsichni vy rudoprdelaci, aby se pracovitym lidem v Cesku ulevilo od ekonomickee tihy, kterou na narod lopatujete svymi socialnimi experimenty.

Jo, a straceny raj ? Jde nahradit jinym rajem, jed se presvedcit do sveta Honzo a nebyt venkovskym parezem Ty provincionalni chalupniku.

Budu muset koncit, dnes je velky svatek s nejvetsi hostinou v roce. Svatek podekovani...(Thanksgiving).

DEKUJI vam vsichni svati a svata prozretelnost, ze jsem unikl ze satanovych sparu rudoprdelaku.
22. 11. 2012 | 15:48

trentin napsal(a):

to Honolulu :
nic není tak horké jak se uvaří.Asi tak:marxistický mozek,marxistický polomozek,marxistický nemozek,sexy mozek.
Jedno století stačí na to,aby se otupil i ten marxistický mozek,prostě pokud by chtěl zůstat ortodoxem,nestačí na novou dobu dobu:On je velký rozdíl mezi vírou a věděním:víra může mít tisíce let nezměněnou bibli,věřit v jednoho stálého neměnného Boha,ale vědění se musí obnovovat.Je to jako,když loď vypluje z přístavu-ale po cestě musí si poradit s bouřemi,vlnami,kurdějemi,..

Takže z marxismu to nejtrvalejší je filosofie:že jde o materialismus dějin,že epocha střídá epochu,že výrobní síly ženou společnost ke všem změnám následným.
Rakušák nestačil na dobu po roce revoluce 1848 s idejemi Metternicha,byť zahrnovaly i rakovinu jako politický faktor.Nestačil po roce 1918 s vznešeností idejí císařského rodu Habsburků byť trvaly 800 let.Nestačil po anšlusu 1937 na Hitlera idejemi předchozí rakouské demokratické republiky.Nestačil po roce 1945 adaptací na ideje nacionalismu Hitlera a vyšší rasy,poté co měl do roku 1956 na svém území vítěznou Rudou armádu.Nechápete? To je obsah materialsmu dějin-že ideje jsou přechodné a závislé na bytí,nikoliv naopak.Prostě to,že nelze projít dějinami veden utkvělou ideou nadřazenou bytí,to je marxismus.Opak je časem blud.To i u marxisty.A zkušenost,jak vidíte na příkladu Rakušáka s tím očividně souhlasí.Nelze řídit trvale společnost ideou nadmateriální.Konec idealismu v chápání dějin.Tvrzení o sociálních třídách není nic jiného než tvrzení,že sociální struktura společnosti se mění v bodech zvratu díky nepřetržitým malým změnám technologií-výroby.
22. 11. 2012 | 21:19

mb napsal(a):

Za starejch časů stromy měly delší stín
za starejch časů na dně piva nebyl splín
za starejch časů holkům v ústech zvonil smích
za starejch časů všem bylo po ránu líp ...
22. 11. 2012 | 23:00

HonzaJF napsal(a):

to honolulu:
" ... Ty demagogu plny frazy, co zvanis, ze jsem parazit osli makuvko ? Hmmm ? ...."

Dej si hohu bacha, aby ses tou jedovatou slinou neudávil, nechci ANI TEBE mít na svědomí ....

A výše uvedené výrazy v mém textu nenajdeš ....

Jsi příliš .... málo moudrý (původně jsem chtěl užit jiný výraz) na to, abys dokázal seriózně diskutovat a věcně argumentovat a rozpoznal kauzalitu.
Proto mne Tvé invektivy nerozpalují ani nedopalují ..... Jsi vzteklý "bezdomovec". ... vlastně - chudák ....

Přeji Ti blahobyt a spokojenost!
22. 11. 2012 | 23:31

HonzaJF napsal(a):

To Mirka:
" ... jak pomáhá tlaku levice na spravedlivější rozdělení prostředků to, že se nechali kvůli názvu ostrakizovat a tím celou dobu nahrávali pravici ... "
Mirko, problém rozdělování společenských prostředků, či špíše přerozdělování, se v historii řešil JEDINÝM způsobem.
PRACOVNÍ SÍLA SE ZÍSKÁVALA A UDRŽOVALA "v poslušnosti" NEJHRUBŠÍM NÁSILÍM .... otrokářství není až tak stará historie ... že?
Vymyslel si snad otrok otroctví? Nebo nevolník nevolnictví?
Dnes je situace odlišná a tohle násilí SE STALO SPOLEČENSKY NEÚNOSNÝM, nebo se alespoň tak tváříme.
Pokud se lidé nenaučí využívat nástrojů demokracie ve svůj prospěch, tak na svůj prospěch musí zapomenout. Nejedná se O JEDNOTLIVCE, který je bezbranný, bez ohledu na počet, POKUD NEVÍ, CO JE JEHO SKUTEČNÝM POLITICKÝM ZÁJMEM.
A na tom žádný název či dokonce prosazování levicové politiky pod falešným pláštíkem pravicovosti nic nezmění.
Komiunisté nejsou ostrakizováni pro název, ale pro podstatu politiky.
Volič si má možnost vybrat:
Buď
politiku, kdy ekonomika bude podřízena tzv. "trhu", ve skutečnosti však majitelům kapitálu, tj. na živobytí si bude vydělávat ve službách a montovnách, které "kapitál" potřebuje nebo preferuje (je to jenom jiná forma otrokářství),
nebo,
orientuje ekonomiku proporcionálně tak, aby se zachovalo zapojení do mezinárodní dělby práce a současně zajistil systém, který umožní kultivaci všech vrstev a trvalý růst ekonomiky.
Tohle je ale v rozporu se zájmen "druhé" strany, která však ovládá veškeré prostředky, jak tomu zabránit, například (DE)formování veřejného mínění.
Výsledek je nasnadě ....
Pokud lidé tohle nepochopí, není jim pomoci ...
Komunisté mohou pouze nabízet svůj program (před 23 lety těžce kritizovaný ...) a snažit se o politickou výchovu (proti odporu masmédií, ovládaných "druhou" stranou).
Kdyby "druhá" strana skutečně chtěla, mohla by dělat politiku, kterou by komunistické hnutí učinila bezpředmětným ....
ALE ONI TO NEUDĚLAJIÍ. ...
Lidé v první řadě musí vědět, co mají chtít A PAK TO VYŽADOVAT .....
Nedělají však ani jedno (především mladí - blábolí o státu, který nic nemá a nic nemůže ...), ani druhé - žádné stávky, žádné masové protesty, jako v r. 89 ....
A na tom žádný název NIC NEZMĚNÍ ....
A my můžeme janom koukat, nrbo nanejvýše diskutovat ....
23. 11. 2012 | 00:04

jozef napsal(a):

Su to casto polopravdy,
zakryvajuce napriklad neprijemny fakt,ze drviva vacsina angazovanej a cenenej inteligencie za kapitalizmu bola lavicovo a komunisticky lavicovo orientovana a ze za socializmu sa nik!! neodvazil byt tak hlupy /a v dobe dekolonializacie,strajkoveho hnutia atd.byt tak bezcitny/,aby stranil kapitalu /kapitalizmu/.
Ziaden historik asi nenajde verejny dokaz obrany kapitalizmu v Ceskoslovensku.Ani u chartisov,ani inde.Z clanku to vobec nevyplyva,autor vsak v sulade s dobovou kardinalnou lzou sugeruje opak.
Za kapitalizmu aj socializmu bola inteligencia v drvivej vacsine lavicova.Dnesok je len anomaliou,kratkou anomaliou, sposobenou orwellovskou mediokraciou.
Mlada generacia s dokonale vymyvanym mozgom napriklad nemusi mat problem,ak by sa rozhodla, sudit chartistov za podporu socializmu - pretoze oni verbalne doslova bojovali za dodrziavanie principov socializmu,resp.socialistickej ustavy!
Mladej generacii vymyvaju mozgy intelektualni invalidi,jemne povedane sraci.

Ak by pan Stejskal
ziskal do diskusii na tychto blogoch lavicoveho historika Jana Tesara /9 rokov vazneny disident,v 90-ych rokoch protestne "emigroval" na Slovensko a do Francuzska/, urobil by skvelu vec pre proces zbavovania sa brutalnych lzi a mytov tejto doby orwellovskej.
Pan Rychlik sa totiz javi byt historikom rezimu,ci pohladu,ktory je uz na prahu klinickej smrti.Pan Rychlik moze byt uzitocny oponent,v ziadnom pripade vsak nemoze byt tvorcom progresu.
23. 11. 2012 | 00:10

honolulu napsal(a):

Jedovate sliny mas Ty HonzoJF !
Ty me nemas pravo nadavat do parazitu ! V kazde zemi ma kontribuce spolecnosti byla ocenena.
Take prilis slozite a kvetnate pises o jednoduchych vecech.
Pouzivas mnoho slov a reknes velmi malo.

Tva moudrost je proste tak vysoka, ze uz prestala byt uplne videt.
Najdi si jinou filozofii a svoje knihy zahod do popelnice.

Neda se nic zmenit na realite. Ten vas "socialismus" byl odmitnut na celem svete. Proste nefunguje.

Situace v Cesku, kterou znam pouze z computru je typicka situace ranneho, neregulovaneho Kapitalismu. U vas neni vyresena ani zakonnost potrebna na vztahy mezi CEO's, manzery a podrizenymi pracovniky.
To je vase chyba. Vy neznate z toho cestu ven. Coz je take vase chyba. (Dobre vam tak.) Vyvyjijejte se bolestne, treba bude jednou dobre.
23. 11. 2012 | 01:37

honolulu napsal(a):

HonzaJF,
nejste nahodou utecenec z Bohnic ?

Tak ted jsem zase "bezdomovec" ?, - kde ty hlouposti berete ? -
Vy cervena bublino plna naduteho - NIC,

S Vasim zakrnelym kratkozrakym rozhledem hodnotite neco, na co Vam nestaci ani fantazie, ci sneni.

Mate dopredu udelany usudek podle stranickych linii.
Proto jste vy Komousi, byli vzdy tak vzacne nesympaticti.

Vzdy z vas cpela nebetycna omezenost, okorenena monopolem na "pravdu" a snaha znasilnit populaci k sezrani vasich nesmyslu, aby jste se meli dobre na ukor tech, ktere jste nahnali do prace bez perspektivy a moznosti mit hodnotny, blahobytny zivot.

Vy jste se proste proklopytali az na hnojiste historie.
Vzdyt Vy jste vlaste srandovni.

Nastesti pro nas se vzajemne zerete. Tak budte vice aktivni ve vasem usilovani. Aspon vas bude mene.
V Cesku jsou asi 2 a.m., tak preji skarede realisticke sny o vami zbudovanem raji..
(O mem domove rozhoduje moje srdce a moje vule. O Vasem domove rozhodnul retezem svazany mozecek. A aby byli druzi na vyssi vaseho I.Q., tak jste zadratovali hranice - vy OTROKARI.)
23. 11. 2012 | 02:20

PEDERSEN napsal(a):

Už jsem se ptal jednou: už jste četli větší hovadiny, než píše Honolulu? Platím metr piv!
23. 11. 2012 | 08:00

trentin napsal(a):

Ono u vykladačů marxismu zůstává nepochopen moment :Pařížská Komuna 1871.Její vliv na Marxe.Vliv na komunismus:
Leninovo:"Každý lump se ohání příklady".
I příkladem Komuny?
Marx -člověk-tvůrce-je několik vrstev sebevývoje osoby za sebou: 1.mladý filosof Hegeliánec,který obhájil universitní doktorát, tuším, na odkazu antického atomismu 2.redaktor novin Rheinische Zeitung spolu s novinářem B.Engelsem:publikují 1848 čistě propagandistický komunistický manifest,brojí za zrušení cenzury tisku,prchají do Anglie neboť revoluce vraždila (Meternichiánce v kostele sv.Štěpána ve Vídni hromadně-Meternich se skryl nadlouho do Anglie,ministra obrany Latoura na lucernu,boje na barikádách s vojáky).3. důkladný analytik-teoretický ekonom v Anglii-autor Kapitálu 4.Analytik událostí Pařížské komuny-vizionář dějin poté.
Ponechme stranou málokomu jasný průběh událostí 1871:Kdo vraždil zda Bismarck nebo Thiers,proč vedl Komunu polský občan podobně jako Bavorskou republiku rad 1918,podobně jako polskou byla královna Francie před Velkou francouzskou revolucí 1789 přeposlední.Polka madam Curie ve Francii atd.
Ale povšimněme si písemného publikačně hodnocení samotného Marxe:vláda 1851-1871,končí svržením Napoleona III vnuka Napoleona Bonaparte.Následuje pak též svržená Komuna.Obojí utíká do emigrace:jak podle Marxe "lumpenproletriát a politická prostituce"- Napoleona III,tak "Demokratická" _měšťansko-kokardová Komuna.Marx má zetěm Longueta,komunarda -emigranta.Komunardům je dovoleno vrátit se do Francie až pomnoha letech.Právě ta ze tří dcer žijících Marxe,provdaná za Longueta má jediná děti-pět dětí s ním,a umírá mladičká první:Nebylo to spíše osobní v Marxovi vše? Předtucha neblahého osudu dcer s tímto zetěm? Koneckonců tato rodinná větev se stěhuje do Francie,zbylá dcera,která v Anglii zůstala spáchala jako první sebevraždu 13 let po Marxově smrti,byvše francousko-anglickou překladatelkou .Druhá dcera (?či vnučka možná) ve Francii spáchala sebevraždu s manželem o 26 let později po Marxově smrti.Z této větve pocházel zakladatel dvaapůlté Internacionály meziválečné,odklonu od leninismu i Kautského,poslanec ve Francii téměř 30 let do smrti 1938,vlivný francouzský politik,s žijícími potomky-i komunisty po druhé světové válce.
Spisovatelé Emil Zola a H.Barbousse (ctitel stalinismu později v třicátých letech dalšího století ) -nemají tak ostré vidění jako Marx té doby-rozdělení na "prostituci lumpenproletariát" a "revoluci"? Píší o měšťácích,které nenávidí a horují za socialismus.V jejich chápání .Ideálu nebo kázně.Jsou pacifisty.Proti antisemitismu.
23. 11. 2012 | 08:49

Mirka napsal(a):

Honza JF
"Komunisté nejsou ostrakizováni pro název, ale pro podstatu politiky".

Tak to s Vámi mohu souhlasit jen částečně. Samozřejmě obsah politiky pravici vadí a je jedno, jestli je to čssd nebo komunisti. V tomto je to i přirozené, hájí si svoje zájmy. Komunisti jim ale dávají svým názvem ještě hlavní argument a do ruky klacek na celou levici. Vždyť přece je vidět to farizejství, když komunisty potřebují, tak se k nim lísají, když ale hrozí, že by s nimi měla čssd spolupracovat, což je přirozené, jsou to strany levicové, tak se začne řvát. Začínají se dělat na voliče ataky, připomínat jim minulost, co všechno mají komunisté na svědomí. A má to zcela jistě své výsledky. Proto je levice celé polistopadové období vinou komunistů v defenzivě. To, že si nechávají název, je povýšení jak vlastní pýchy tak i pocitu ukřivděnosti nad zájmy jejich voličů. Z té urputné snahy o zachování názvu, kterou komunisti prezentují jako zásadovost, mají ale prospěch pouze funkcionáři, kteří si roky hřejí zadek v parlamentu a potom pravice, která kdykoli to půjde, tak začne křičet. Vy si myslíte, že se to časem změní ? Na to bych moc nesázela. Podívejte se co se děje třeba v Třeboni s tou radní za školství ? A komu se tím pádem zase tlučou klíny do hlavy ? Stačí pár radikálních pravičáků mladí se přidají. Tato generace mladých je na rozdíl od vrstevníků v zahraničí většinově pravicová. A ti, kteří si myslí něco jiného, tak se v téhle atmosféře bojí říci svůj názor. Vždyť je to na hranici šikany. A proč ? Jen fanatický bojovník za komunismus si tohle dokáže nějak zdůvodnit. A co je to komunismus ? Snad si nemyslíte, že si za pár generací někdo na komunisty ještě vzpomene ? Bude se to učit v dějepise jako vývojová úchylka něco jako pokus utopického socialisty Owena, ale s mnohem horšími důsledky. Pokud se někdy v daleké budoucnosti skutečně podaří vytvořit spravedlivější společnost, tak se zcela jistě nebude jmenovat komunistická. Marxem a Leninem je poznamenaná naše éra a nikoli pozitivně. Vývoj se nezastaví, tak jako byli tak i budou další myslitelé, Marx ani Lenin nejsou bozi, a vývoj společnosti není určen vírou, která se na nic neptá.

Na Slovensku mají silnou akceschopnou levici, my máme soudružku Semelovou, která klade věnce na hroby komunistických vůdců, kteří mají na rukou krev lidí a zapříčinili mnoho neštěstí. Tím, že tam chodí dává najevo, že povyšuje dnes už jakousi vinětu nalepenou na flašce bez obsahu nad sebereflexí toho, co se skutečně stalo a jaké to mělo a má dopady. Je to srovnatelný fanatismus s přesvědčením inkvizice, že honí čarodějnice a když je upálí, tak slouží bohu.

Komunisti dneška to nejsou zásadoví vizionáři, ale právě naopak zpátečníci.
23. 11. 2012 | 09:29

HonzaJF napsal(a):

Mirko,
domnívám se, že to ukáže teprve čas.
.... nebudu to rozvádět ...

Hezký víkend!
23. 11. 2012 | 10:12

JardaV napsal(a):

Sociální nerovnost nemůže být věčná,to by se vývoj zastavil.Vzpomínání na "dobré
staré časy" pramení z toho,že lidi špatné zapomínají rádi.Ale v případě let vlády
socialismu jde o něco jiného.Byl to sociální experiment,sice vynucený mocí SSSR,
ale v kontextu vývoje lidské společnosti přeci jen zatím experiment.To,že média o té době hovoří jako o době pekla na zemi,je jejich cílená manipulace.Ve skutečnosti
ta doba dala všem lidem skutečně více šancí na úspěch než doba dnešní,která dává
šance jen prachatým,resp. jejich potomkům,a ostatní můžou jen šoupat nohama.Je ovšem důležitá otázka definice úspěchu - na té se dá postavit mnoho variant názorů.
Je smutné,že i po šedesáti letech někteří lidé uvažují,jako by bylo pár měsíců po Únoru.Za tu dobu se svět výrazně změnil.Vždyť ani hrozba generální stávkou není
nijak aktuální,protože není realizovatelná,a ve skutečnosti by žádná generální stávka nevytvořila tlak k nějakým změnám.Jsem zvědav,jak dlouho potrvá odborářům,než pochopí,že společnost je jiná.Je tak jiná,že dosud nebylo pochopeno,že lidí je na světě dostatek pro zachování druhu,a proto zachraňování každého nedonošence a geneticky narušeného jedince je vůči nim samým sadismus.
Navíc to generuje spirálu nákladů,které by bylo možné využít cíleně racionálněji.
Analýza stavu společnosti by měla předcházet systémovému pohledu na tvorbu zákonů
a pravidel existence lidí.Vzpomínat na dobu,kdy bylo dobře,je příjemné při odpočinku u kávy,ale nepřinese to nic nového.
23. 11. 2012 | 10:31

HonzaJF napsal(a):

to honolulu:
(:-D)))))))))))))))))) kiš - kiš ...
23. 11. 2012 | 18:52

mandela napsal(a):

to honolulu
Vy/ty/ jste/jsi/ musel být při pobytu v JAR znásilněn tlupou černošských spoluobčanů. Jak jste zjistil, že to byli komunisté?
25. 11. 2012 | 22:35

Anastázie napsal(a):

Maxik a podobní:

Profesor Rychlík sice ve svém životopise doslovně nenapsal, že byl v období normalizace perzekuován. Ale jako perzekuci vidím už to, že mu nebylo dovoleno vystudovat doktorské studium v Československu; vystudoval jej v bulharské Sofii (což ale dnešní optikou nahlíženo, byla možná ta lepší varianta). Začít přednášet na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy mohl profesor Rychlík až po listopadu 1989. Nebo toto neshledáváte jako jistou formu perzekuce a bránění v činnosti?
Profesor Rychlík je, podle mého názoru, jedním z nejlepších vyučujících Ústavu českých dějin FF UK, jeho přednášky jsou velmi zajímavé a vždy přinášejí nové náhledy na probíranou tématiku. Mluvím z vlastní dlouholeté zkušenosti, ne z "předpokladů" jako diskutující Maxík.
30. 11. 2012 | 12:12

HonzaJF napsal(a):

Bestia triumphans napsal(a):
" Marxík:
.....
Teď už také chápu, proč tak lehce dokážete obhájit vykořisťování lidí v Číně.
.....Když dva dělají totéž, není to totéž. ...".

Docela hezká diskuse, PŘESTOŽE JIŽ DÁVNO USTALA ... nedalo mi to....

Prosím Vás, můžete blíže specifikovat výraz (nebo snad i definovat pojem ... ) VYKOŘISŤOVÁNÍ?

Domnívám se, že zde je jádro problému ...

A protože "panta rei", jedině čas ukáže kdo a co je skutečně Čína ....
Její HLAVNÍ VÝHODOU JE, ŽE SE NENECHÁVÁ VYSÁVAT "SILNĚJŠÍMI", což jí umožňuje rychleji sílit .....

Máte pravdu, KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NENÍ TO TOTÉŽ ... i když opět - platí to i pro úhel pohledu a "dekódování" či analýzu přijatých informací.

Přeji
VŠEM
(kupodivu, každý se sám sebe považujeme za dobrého, snad na výjimky ...) LIDEM HEZKÉ VÁNOCE A CO NEJMÉNĚ ŠPATNÝCH STAROSTÍ DO NOVÉHO ROKU!
02. 12. 2012 | 14:27

boltzmannovo rozdělení napsal(a):

Harmonie přírody. Molekuly nemají stejné energie. dokonce si je navzájem při srážkách či kontaktech vyrovnávají či dokonce vyměňují.
Sociologové, mluvčí zlodějů budou velmi překvapeni. Je tam prakticky komunizmus. Stabilní (nejpravděpodobnější rozdělení energií (bohatství) velmi potlačuje zloděje a skrblíky. Nositelů dvojnásobné energie je v systému 7x méně než nositelů průměrné energie. Nositelů trojnásoné energie je cca 20x méně než průměrných, nositelů čtyřnásobné energie je cca 54x méně než průměrných. Prostě přirozená exponenciála, přirozené rozdělení. Pochopitelně sociologičtí lžiproroci netuší o co jde.
Příroda náš vzor, komunizmus je prostě vědecký. Shalom Apokalypsa a šoa.
03. 12. 2012 | 19:10

Miláno z Děčína napsal(a):

Připojuji se k těm,kteří oceňují obsah tohoto článku.Je to poprvé takto z velikánské části srozumitelné a to především v postupu času.Měli by si to aspoň přečíst všichni mladí a je jedno,zda jsou intelektuálové,či-li ještě pára nad hrncem nebo středoškoláci či učňové!
Uvedené abnormality jsouv článku zajisté proto,aby POZORNOST čtení byla opět adrenalinem pro MOZEK!Snad se nepletu?
P.S.Pro p.Stejskala-písněte k tomuto článku své blahořečení???
04. 12. 2012 | 01:45

JardaV napsal(a):

Problémy sociální nerovnosti jsou důsledkem neschopnosti lidstva nějak definovat smysl svojí existence.Protože lidi nechápou smysl toho,že přijdou na svět,protrpí život a odejdou.PROČ ???Co je smyslem existence???A když není odpověď,tak se lidi
soustředí na jediné - nepracovat a přesto žít.Někde to jde,třeba v Africe.Ale
čím víc na sever,tím větší potřeba něco dělat pro přežití,a taky tím víc parazitů,kteří to přežití všemožně komplikují,jen aby sami nic dělat nemuseli a
přitom mohli využít plody práce všech.A proti tomu se samozřejmě druzí začínají
bránit,třeba sociálně motivovanou agresí.Lidstvo už pokročilo natolik,že by v zemích s naší minulostí,tedy s dědictvím předků,mohli lidi pracovat rozhodně méně než pracují.Ale to ,co udělají navíc,je jim ukradeno a vyvezeno.To je samozřejmě štve.A nadnárodní kapitál je opravdu ZLODĚJ.Naše země má přiměřený počet obyvatel na to,aby se uživila sama.Aby vytvořila vše potřebné k opravdu kvalitnímu životu.
Kapacitně je to reálné.Tedy - bez kontinuální zlodějny v podobě odtoku nadprodukce
oproti potřebám.Naše země by mohla snadno existovat bez vysávání od EU.To si
lidi uvědomují.Žádná slaboduchá mediální antikomunistická hysterie je nepřesvědčí.
Ono vlastně ani nešlo o ideologii.Ale o pořádek v zemi.O to,že duševně nemocní,kteří musí mít víc a víc a víc víc byli tehdy omezeni.Dnes hrabou tak,že nespotřebují,co nahrabali,ale způsobují sociální nedostatky ve velké části společnosti.A není to jejich mimořádnými schopnostmi,ale ochranou společnosti,
která jim dovolí brát bez ohledu na skutečné potřeby,své i druhých.A způsobují tím zastavení nebo omezení toku peněz,Co se u nich nahromadí,to nezrealizuje produkci na trhu v procesu obchodu.Takže velmi bohatí lidé jsou skutečné - ekonomické a nikoliv ideologické -ZLO.
Dále ke vzpomínce na dobré časy.V oblasti Asie prý existovala nejméně 7 tisíc let stará společnost,jejíž historie je systematicky vymazávána církvemi a vládci všeho druhu.Je možné.že to byla společnost se sociální rovností,která byla spravována
lépe než ta dnešní.A když existuje (?????)vzpomínka na minulé životy,není možné,že si lidi vzpomínají na život právě v takové společnosti v daleké minulosti??
Jenže se to dává do souvislosti s návštěvou mimozemšťanů,kteří místní lidi hodně
naučili.To tuto myšlenku trošku znevažuje,resp.postoj k mimozemšťanům je dnes ještě příliš úsměvný.Jenže - jak je možné,že slovanské jazyky,taky náš,jsou tak
výrazně dokonalejší než ty,které se používaly na periferii,tedy němčina,angličtina,maďarština a finština atd.?????Možná opravdu vzpomínáme na něco,co bylo pro lidi příjemnější než dnešní štvanice za prachama.Genocida prostřednictvím potravin.Plošné vraždění pomocí léků.atd......
04. 12. 2012 | 15:22

Milan napsal(a):

není to špatný článek.Příliš mnoho témat, a potom se zákonitě dopouští zjednodušení. Některé použité poučky a příklady jsou z literatury rádoby vykladatelů marxismu-leninismu. Vím to taky jsem se z nich "učil" dobré možná jako úvod do semináře.
12. 12. 2012 | 01:17

turista napsal(a):

Historik Rychlík ve svém článku v podstatě propaguje nikoliv ojedinělý, ale o to zhovadilější názor, že běžní lidé se nesmí a nemají mít nikdy a nikde dobře. Mít dobře se podle pana Rychlíka smí mít pouze elita. To je bohapustý sociální darwinismus, který tady propaguje polistopadová pravice. Pokud zcestnost této koncepce společnosti Petr Nečas a jeho pravičáci nepochopí tak tady jednou bude premiérem nikoliv Bohuslav Sobotka ale Vojtěch Filip.
27. 12. 2012 | 13:24

n-noname napsal(a):

Autorovo nepochopení národnostních sporů v česku je vidět na nepochopení Dekretu Kutnohorského a jeho vize, že u nás nebyly národnostní spory je pozoruhodný. Proto se značnou rezervou je nutno přistoupit k jeho atikomunistickému článku a jeho vizi dalšího vývoje lidské společnsoti ovládané snad jen "pudy" a ne rozumem.
07. 01. 2013 | 14:57

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy