Rusko a Ukrajina – dva různé pohledy na jedny dějiny

31. 03. 2014 | 09:54
Přečteno 17530 krát
Z pohledu každého průměrně vzdělaného Rusa tvoří Ukrajina integrální součást ruských dějin. Ruský pohled vypadá stručně asi takto: prvním ruským státem v dějinách byla Kyjevská Rus, raně středověký stát rozkládající se v době svého největšího rozmachu na přelomu 10. a 11. století na území severní části Ukrajiny, podstatné dílu dnešního Běloruska a severozápadním okraji nynější Ruské federace. Hlavním městem tohoto státu byl Kyjev, „matka ruských měst.“ Kyjevský stát postupně upadal a nakonec byl vyvrácen v letech 1237-1240 kočovnými Mongoly (Tatary); ruský stát tím ale nezanikl, pouze jeho centrum se přesunulo více na východ, do Moskvy, centra Moskevského knížectví. A jakmile to šlo a ruský stát se upevnil, logicky se snažil získat Ukrajinu zpět. Vojenští kolonisté na Dněpru – ukrajinští kozáci – se v roce 1654 vyslovili pro spojení s Ruskem. A ruská armáda skutečně přišla, aby svým pravoslavným bratřím pomohla v boji proti utiskovatelům - katolickým Polákům. Tak začal proces sjednocování Ukrajiny s Ruskem, proces přirozený a logický. Tento proces byl definitivně završen teprve 17. září 1939, kdy po vypuknutí druhé světové války Sovětský svaz na základě tajného protokolu k sovětsko-německému paktu o neútočení anektoval východní Halič, území patřící do té doby Polsku.

Zajímavý je i ruský pohled na Ukrajince a ukrajinskou národnost. V carském Rusku nebyli Ukrajinci vnímáni jako svébytný národ. Rovněž ukrajinština nebyla považována za samostatný jazyk, ale za dialekt ruštiny. Dvě ruské revoluce v roce 1917 sice přinesly odklon od podobných extrémních postojů, ale na pohledu na Ukrajinu se toho mnoho nezměnilo. Ukrajinský národ byl v očích Rusů i nadále historicky svázán s národem ruským jak dějinami, tak pravoslavnou vírou, a byl jakýmsi „mladším bratrem“ ruského národa. Při takovémto pohledu pak samozřejmě Ukrajina nebyla a nemohla být z pohledu Moskvy skutečnou cizinou. Po rozpadu SSSR v roce 1991 Jelcinovo Rusko uznalo nezávislost Ukrajiny. Jenže za Jelcina bylo Rusko slabé. Dnešní Putinovo Rusko sice také uznává nezávislost ukrajinského státu, ale jen za předpokladu, že tento stát bude „sesterskou republiku“provádějící v hospodářském, politickém a především vojenském ohledu ruskou politiku. Jestliže hrozí, že v Kyjevě převládnou prozápadní a tudíž (z ruského pohledu) protiruské politické síly, Moskva se domnívá (byť to z hlediska mezinárodního práva není ničím odůvodněno), že má právo zasáhnout. Nelibost Moskvy nad vývojem v Kyjevě se poprvé projevila už po vítězství „oranžové revoluce“, tedy zhruba před deseti lety. Nyní se situace opakuje v mnohem vyhrocenějších podmínkách.

Existuje nemálo Ukrajinců, kteří skutečně vidí Rusy jako své „starší bratry“ a Rusko jako ochranitelskou velmoc. Především v minulosti nebylo ničím neobvyklým, že někteří Ukrajinci plně přejali ruský a jazyk a ruskou kulturu a cítili se současně Ukrajinci i Rusy, aniž by tato dvojí identita pro ně představovala nějaký problém. Spisovatel Nikolaj Vasiljevič Gogol, žijící v první polovině 19. století, byl typickým příkladem takovéto dvoudomosti. Ukrajinská identita se však primárně neformovala na ruské Ukrajině, ale v Haliči, která od roku 1772, tj. od prvního dělení Polska, patřila Rakousku. Zde měli Ukrajinci celkem dobré možnosti vlastního národního rozvoje. Ukrajinská identita se zde vyvíjela v protikladu k identitě polské a ruské. A vznikl tu i ukrajinský národní příběh, zcela odlišný od toho ruského: v tomto pohledu na dějiny je Kyjevská Rus prvním ukrajinským (a nikoliv ruským) státem a území dněperských kozáků v 17. stoletím je středověkým ukrajinským státem, který vedl boj s Polskem, k čemuž účelově využil po roce 1654 ruské pomoci.

Spojenectví kozáků s Ruskem, a tedy v jeho důsledku i připojení části Ukrajiny k Rusku, ale v tomto pojetí nepředstavuje logické vyvrcholení ukrajinských dějin, protože Rusové jsou pro Ukrajince stejně cizí živel jako Poláci. I v Haliči ovšem existovaly v 19. století skupiny tzv. rusofilů. Ti viděli řešení ukrajinské otázky v připojení Haliče k Rusku. Jejich počet se ale neustále snižoval a první světová válka pak učinila jejich snahám konec. Přispělo k tomu i chování ruských okupačních úřadů a ruské armády, která v letech 1914-1915 přechodně obsadila Lvov a větší část Haliče. Ačkoliv ruská propaganda tvrdila, že ruská armáda přichází jako osvoboditelka, realita byla jiná: ruská okupační správa totiž zakázala používání ukrajinského jazyka a rozpustila nebo uzavřela prakticky všechny ukrajinské vzdělávací instituce. Ukrajinská inteligence rychle zjistila, že cílem je ve skutečnosti rusifikace Haliče a že tudíž Ukrajinci nemohou od Rusů nic pozitivního očekávat.

I Ukrajinci se po rozpadu Rakouska-Uherska a ruské říše v roce 1918 pokusili o vybudování vlastního národního státu. Na území někdejší carské ruské Ukrajiny vznikla koncem roku 1917 Ukrajinská lidová republika s centrem v Kyjevě, na území Haliče o rok později Západoukrajinská lidová republika s centrem ve Lvově. Existence obou těchto útvarů měla ale krátké trvání. Ukrajinskou lidovou republiku zlikvidovali bolševici, kteří na jejím místě zřídili Ukrajinskou svazovou socialistickou republiku, jež se stala součástí SSSR, zatímco Halič obsadili Poláci a připojili ji k obnovenému polskému státu. Ukrajinské podzemní hnutí, Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN), se proto zaměřilo na boj jak proti SSSR, tak proti Polsku. Celkem přirozeně proto hledalo podporu u hlavního protivníka těchto států, kterým bylo ve třicátých letech nacionálně-socialistické Německo.

Putinovské Rusko žije z tradice vítězství SSSR za druhé světové války. Tato tradice je ale přijatelná jen pro část Ukrajinců, především právě pro ty, kteří se stále ještě vidí jako „mladší bratři“ ruského národa. Většina Ukrajinců na západ od Kyjeva, a především ta jejich část, která žila před rokem 1939 na polském území, nikdy nepovažovala SSSR za svou vlast a neviděla důvod, proč by za tento jimi nenáviděný útvar měla nasazovat životy. Proto když vypukla německo-sovětská válka, vítali Ukrajinci v Haliči i na Volyni německé vojáky jako osvoboditele. 30. června 1941 vyhlásila OUN ve Lvově ukrajinskou samostatnost a současně utvořila první dočasnou vládu vedenou Jaroslavem Stećkem, zástupcem šéfa OUN Stepana Bendery. OUN se ale v Němcích trpce zklamala: Bandera, Stećko a ministr ukrajinské vlády Roman Inyćkyj byli pozváni k Hitlerovi, který od nich žádal, aby ihned odvolali vyhlášení samostatnosti. Když to odmítli, byli všichni posláni do koncentračního tábora, kde pak byli drženi až do září 1944. Halič připojil Hitler ke generálnímu gouvernementu, tedy k okupovanému Polsku, a ze zbytku někdejší sovětské Ukrajiny utvořil říšský komisariát.

Říšský komisař Erich Koch, jenž stál v čele okupované Ukrajiny, byl nejen fanatickým nacistou, ale – na rozdíl např. od Reinharda Heydricha - také člověkem mdlé inteligence. Jeho jedinou snahou bylo vyvézt z Ukrajiny maximum potravin a pracovních sil. Na Ukrajině nebyly povoleny žádné vyšší školy ani kulturní organizace, okupační moc prováděla bezuzdný teror. Výsledkem bylo, že Koch z Ukrajinců vytvořil nepřátele. Německo se stalo po SSSR a Polsku „nepřítelem číslo 3“. Už po pár měsících začaly na Ukrajině vybuchovat vzpoury. Zde jsou také kořeny Ukrajinské povstalecké armády (UPA), u nás označované za „banderovce“, i když Bandera v jejím čele nestál (velitelem UPA byl Roman Suchevyč). UPA bojovala proti všem nepřátelům ukrajinské samostatnosti – Polákům, Němcům i sovětským bolševikům. Hlavním nepřítelem se ovšem stal brzy SSSR, protože v roce 1944 už bylo jasné, že Německo válku stejně prohraje a Ukrajinci neměli zájem stát se po válce opět sovětskou republikou. OUN bývá označována jako fašistická organizace.

Do velké míry je to pravda. Je třeba si ovšem uvědomit, že v meziválečném období pojem „fašismus“ nebyl nadávkou jako dnes. Autoritativní a fašistické státy byly v tehdejší Evropě běžné, rozhodně jich bylo více, než států demokratických. Ve střední a východní Evropě nebyly ve třicátých letech s výjimkou Československa demokratické státy žádné, proč by tedy tehdy měla být demokratickou právě Ukrajina? Z dnešního pohledu je pro Ukrajince vlastně výhodou, že za války ukrajinský stát nevznikl: šlo by totiž téměř jistě o stát s režimem podobného typu, jako ustašovský Nezávislý chorvatský stát, a to by celou ukrajinskou věc po válce ještě více diskreditovalo. UPA ve svém boji používala nevybíravých a často přímo teroristických metod, jejichž obětí byli Židé, komunisté, Rusové i Poláci. Dnes je činnost UPA a Stepana Bandery k velké (a pochopitelné) nelibosti Poláků a Rusů na západní Ukrajině často idealizována a temné stránky její činnosti jsou všelijak zamlžovány. To ale nic nemění na tom, že pro velkou část dnešních Ukrajinců je právě Stepan Bandera a boj UPA proti sovětské armádě symbolem národního odporu. Tak jako z každé tradice si totiž i z bojů UPA může každý vzít v případě potřeby jen to, co se mu hodí.

Politické síly, které se dostaly nyní v Kyjevě k moci, se opírají o výše popsaný typ západní ukrajinské identity a mají uvedený pohled na vlastní i ruské dějiny. Není spravedlivé, jestliže Moskva označuje novou ukrajinskou garnituru za „fašistickou“: k temným stránkám boje OUN a UPA před a za druhé světové války se ukrajinská vláda v Kyjevě nehlásí a extrémistický Pravý sektor, který se považuje za přímého pokračovatele OUN a UPA, rozhodně nemá většinovou podporu veřejnosti. Nicméně je nepochybné, že nový režim v Kyjevě bude zaměřen tak, že se Ukrajina bude negativně vymezovat proti Rusku a směřovat do západních politických a vojenských struktur. Vítězství prozápadních sil v Kyjevě proto znamená pro Rusy nejen politickou, ale i mentální ztrátu Ukrajiny. Tato ztráta je zřejmě trvalá a nedá se zvrátit. Krym, který už nepochybně Rusko nepustí, bude pro Rusy jen chabou náplastí.

(Vyšlo v „Právu“ roč. 24, č. 65, 18. 3. 2014, s. 12 pod názvem: Moskva – Kyjev: jedny dějiny - dva pohledy)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

šašek z Jihlavy napsal(a):

Je vidět, že nezávislý historik je na rozdíl od politických prostitutů schopen napsat objektivní glosu na ožehavé téma, kvůli kterému se i na zdejším diskusním fóru vzájemně napadají rusofilové a "zápaďáci". Opravdu jsem zvědav, jak se situace vyvine, zatím vše mluví ve prospěch rusofilů, nejspíš opět zvítězí konzum, vlastenectví se v dnešních dobách moc nenosí.
Nakonec i kolébka demokracie (GB) má nevyřešené dědictví minulosti, nemluvě o dalších státech Evropy. Čekají nás neklidné časy.
31. 03. 2014 | 10:24

magor napsal(a):

Ukrajina nebyla vybrána náhodou, je poměrně potentní, jako před dvaceti lety Jugoslávie. A proč se spokojit s lokálními válčičkami v tramtárii, když tu může propuknout globálně. Co jste napsal demograté dobře vědí, proto se kliky netrhnou. Jen týl neukotvený, cuká se, navzdory všem reminiscencím ze slůvka Rusko a tudíž musí přispěchat "elity".
Díky za text.
31. 03. 2014 | 10:29

K.V napsal(a):

Rychlíku, jste tu s křížkem po funuse.
Na Krymu je hotovo, všechny světové velmoci ještě dokončují dobové slovní tanečky aby to vypadalo že neztratily tvář.
D alší posun bude možná po volbách, a obávám se že to bude opět trapas pro naši "demokracii", protože asi nebude souhlasit s výsledky ani těch nejsvobodnějších voleb.
A přijdou trapné kličky proč hlas lidu je nepřípustný pro "demokracii"
Ono totiž těch co radši Putina naž násilníky a vrahy z Majdanu nebude zrovna málo. A k volbám přijdou
31. 03. 2014 | 10:37

Yosif K napsal(a):

magor napsal(a):
Jen týl neukotvený, cuká se, navzdory všem reminiscencím ze slůvka Rusko a tudíž musí přispěchat "elity".
Díky za text.
31. 03. 2014 | 10:29
KONEC CITATU.

PANE MAGORE, a vy ráčíte patřit k tomu cukajícímu se týlu (cca 5% obyvatel česka, rozumu mdlého a iluzemi o ŕuském imeprialismu oplývajících) kterému se ohromně stýská po socální spravednosti totalitního socíku a po fyzické přítomnosti "Střední Skupiny vojsk"?
31. 03. 2014 | 10:44

*********** napsal(a):

BLOG RYCHLÍK JE snůška nesmyslů.polopravd jakou asi nenajdete hned tak někde.Bláboly.Naprosté nesmysly od A do Z.

Především jste úplně pane R.vynechával jakékoliv citace,odkazy,s trochu solidnějším rozbory než je vaše Plácanice.

Pokud by jste měl Ahnung,pak by jste se třeba udivil faktu,že národní hrdina ukrajinských dějin č.1 a všech dob Bohdan Chmelnickij bojuje s polsko-litovským svazem a Tatary za jejich ukrajinskou svobodu okolo roku 1650,zatímco polsko-litevský svaz a Tataři jsou ti kdo s Žižkou a i s jejich spojencem ruským knížetem Jiřím Smolenským roku 1410 u Gruenwaldu porazili drtivě řád německých rytířů.Odsud se šířilo husitství,ač roku 1420 byl Jiří Smolenský v Praze zabit vyšehradskými husity po boku české vysoké šlechty též zabité v době kdy Žižka odrážel útok Zikmunda na Vítkově.
K účasti Jiřího Smolenského v táboře Zikmundovců vedlo
a) to,že polský král ho později z tábora Gruenwaldských anti-německých sil ZAČAL VYTĚSŇOVAT,PROTOŽE CHTĚL PO NĚM SMOLENSK,KTERÝ MU RUSKÝ KNÍŽE NEDAL.

b)BYZANTINISMUS ZIKMUNDA (DANÝ I JEHO BYZANTSKOU DRUHOU MANŽELKOU),KTERÝ BYL RUSŮM BLÍZKÝ ROVNĚŽ
31. 03. 2014 | 10:46

JAHA napsal(a):

Ad: autor
Napriek malemu priestoru, ktory ste mal na tuto temu (historia -Ukrajina vs. Rusko ((a Polsko)), ocenujem vyvazenost textu.
31. 03. 2014 | 10:47

magor napsal(a):

" fyzické přítomnosti "Střední Skupiny vojsk"?

Ano, už psal Honzák, dle mýho mdlýho rozumu patří do učebnic psychiatrie. (nikdo tu Rusa nechce ani vidět). Mějte se.
31. 03. 2014 | 10:47

Yosif K napsal(a):

Pane K.V. - že je Krym navždy ruský, to jste neobjevil Ameriku.

Ukrajincům bude bez krymských Rusů lépe, nakonec Krym byl z 99% pod kontrolou ruské armádfy a KGB tak jak tak. Krymští Rusové byl pátá kolona ukrajinské státnosti.

Nyní je zajímavé jakou míru autonomie popřejí Rusové Krymským Tatarům. Jelikož se mezi Rusy objevují návrhy na přestěhování Krymských Tatarů tu či onde rtak se brzy zjistí že Putinuškova láska k autonomii a referendům má své meze.

Zrovna tak Srbům je a bude lépe bez Kosova plného Kosovanů. Hysterie pseudosrbofilů kolem Kosova je odporná - Miloševičův cíl bylo vyhnání všech Kosovanů ze Kosova ven - a všichni do jednoho by skončili jako emigranti na Západě a všichni bychom je museli živit ale po nových bytovkách v EU a do Kosova by Srbové se stejně nevrátili - Kosovo by zpustlo - Kosovo je Srbská Sibiř, kam by Srby z nížiny nikdo nedostal ani párem volů.
31. 03. 2014 | 10:57

arnazach napsal(a):

Velmi dobře napsané. Je skvělé, že to sem autor vyvěsil, protože zatím tu dominovaly výklady Tomáše Haase a divého K.V. a jeho soudruhů. Zatímco Tomáš Haas to nepochybně skousne (ostatně soudím, že svůj poslední blog napsal nejspíš proto, aby nějak obhájil své předchozí úlety, a sám mu věřil tak napůl), pro K.V. poháněného jakousi zvláštní formou univerzálního záští, to je tvrdá rána přímo na solar. Držte se od něj dál. Bude sebou mrskat jako ryba na suchu.
31. 03. 2014 | 11:07

Rudi Koutek napsal(a):

pan autor napsal:
"Z pohledu každého průměrně vzdělaného Rusa tvoří Ukrajina integrální součást ruských dějin."


Ja k tomu dodam:
Z pohledu kazdeho prumerne vzdelaneho Nemce tvori Cesko(Böhmen und Mähren) integralni soucast nemeckych dejin.
31. 03. 2014 | 11:27

jozka napsal(a):

Rudi Koutek:

Nerikejte, ze jsou Nemci na tom se vzdelanim tak spatne :-)
31. 03. 2014 | 11:29

Bestia triumphans napsal(a):

Výborný článek, díky.
31. 03. 2014 | 11:31

sparwasser napsal(a):

to Rudi Koutek.

Pochopitelně. Není ani divu, má to historické opodstatnění. Ale zatímco průměrně vzdělaný Němec už dneska chápe, že si nemůže jen tak mýrnyx týrnyx dělat nároky na všechno, co kdy bylo skutečně součástí německé historie (třeba v rámci Říše římská německého národa), tak spousta Rusů pořád přemýšlí způsobem: "S kým hraničí SSSR? SSSR hraničí, s kým chce." Velmocenský komplex kombinovaný s bolševismem. Bude trvat hodně dlouho, než se toho zbaví. Jestli vůbec někdy.
31. 03. 2014 | 11:38

siven napsal(a):

Konečně se někdo zmínil o Romanu Šuchevičovi. Nejen tímto značí text pana Rychlíka větší hloubku a kvalitu, na rozdíl od povrchních a propagandistických výpotků Haase, Zaorálka, a většiny zdejších pisálků (jedno, na jaké "straně" jsou). Palec nahoru.
31. 03. 2014 | 11:44

Sláma napsal(a):

Pan profesor Rychlík mě velice zklamal. Zopakoval věci, které jsou obecně známy, ovšem jeho interpretace poněkud vázne. A to především ve třech bodech.
1)
Především je nepochybné, že ačkoliv se jednotná Kyjevská Rus rozpadla, ve všech nástupnických státech vládli příslušníci jedné dynastie - Rurikovci. Stejně je nepochybné, že tehdy se všichni příslušníci nástupnických států považovali za Rusy.
Teprve přičlenění západních Rusí k Polsko-Litevské unii vedlo k označování Rusů vně samostatného ruského státu nejprve za Rusíny, později některé z nich za Ukrajince, v jasné snaze zabránit znovusjednocení ruského státu.
2) Ačkoliv byl Bandera internován, jeho frakce Organizace ukrajinských nacionalistů realizovala program etnického čištění, jehož byl Bandera autorem. V roce 1944 byl Bandera propuštěn z internace a znovu vedl svoji frakci při uplatňování barbarských metod etnického čištění. Pane Rychlíku, ono také není důležité, co se dělá, ale i jak se to dělá. A v barbarství při vyhlazování Poláků, Čechů a umírněných Ukrajinců banderovci překonávali Němce. Takže označení fašistu pro banderovce je urážkou fašismu. Banderovci byli horší, než nacisté či fašisté!
3)
Ukrajinští nacionalisté mají větší podporu jen ve třech regionech na západě země - Lvovském, Ivano-Frankovském a Tarnopilském. Tedy to, co Rychlík napsal ("Vítězství prozápadních sil v Kyjevě proto znamená pro Rusy nejen politickou, ale i mentální ztrátu Ukrajiny. Tato ztráta je zřejmě trvalá a nedá se zvrátit.") je spíše zbožné přání autora, než realita.
Mnohem pravděpodobnějším vývojem je občanská válka a rozdělení Ukrajiny na autonomní regiony, které budou přirozeně driftovat od sebe - tedy Západní Ukrajina, Východní Ukrajina a samostatně možná Podkarpatská Rus a Bukovina.
Což je vývoj, kterého by se měla Evropská unie děsit. Protože ukrajinští nacionalisté, kteří jsou nejen protiruští, ale i protipolští, protižidovští, protičeští a protiněmečtí, to by byl velice nemalý kámen na krku EU!
31. 03. 2014 | 11:48

Sláma napsal(a):

Rudi Koutek napsal: "Z pohledu kazdeho prumerne vzdelaneho Nemce tvori Cesko(Böhmen und Mähren) integralni soucast nemeckych dejin."

Ano, samozřejmě. Ovšem nejednalo se o Böhmen und Mähren, nýbrž o České království. Nesmí se zapomínat, že český král byl prvním z volitelů říšských králů a České království bylo součástí německého kulturního okruhu.
31. 03. 2014 | 11:53

Dr. Doc.Nina Milecová napsal(a):

Važeny pan profesor,
dovolte mi vyjadrit moj nazor, že vaš pohlad na dejiny Ukrajiny može zachytavat iba uzemie okolo Kijeva a na zapad od Kijeva. Juho vychod a vychod mali jine dejiny, treba podotknut že uzemie dnešnej Ukrajiny je natolko velke, že to nijak nezodpoveda uzemiu starej Ukrajiny. Tieto uzemia ukrajinske neboly, a boli pod sustavnymi vpadmi zo strany Turkov. A nielen tieto uzemia ale aj Podnestrie a uzemie dnešneho Moldavska. Až Ruske vojska v druhej polovine 18. staročia - Potjomkin a Jekaterina Velka - položili finiš tureckym vpadom, a prave Potjomkin zde na juhu dnešnej Ukrajiny za 2 - 3 roky za cenu neskutočnych usilií dokazal postavit celu namornu flotiliu a ochranit tieto uzemia pred Turkami aj na mori. Tak vznikla černomorska flotilia
31. 03. 2014 | 11:59

born65 napsal(a):

Pěkný, užitečný dějinný exkurs. Ukládám si jej. A děkuji.
31. 03. 2014 | 12:23

Ládik!!! napsal(a):

Pro mě to jsou východní hordy, které mi jsou ukradené. Jsem rád, že jsem se tam byl jednou podívat (Kavkaz 14 dnů), Mosqa. Kijev. Lákalo by mě vylézt na Kazbek nebo se podívat pod Chan Tengri, ale nemusím mít v životě všecko.
31. 03. 2014 | 13:01

patriot napsal(a):

„Vítězství prozápadních sil v Kyjevě proto znamená pro Rusy nejen politickou, ale i mentální ztrátu Ukrajiny. Tato ztráta je zřejmě trvalá a nedá se zvrátit.“

Zajímavé… Autor se patrně domnívá, že majdanská vláda reprezentuje postoj 46 milionů Ukrajinců a že je v Kyjevě na věčné časy.
31. 03. 2014 | 13:02

Yosif K napsal(a):

V Suchumi to stále vypadá jako po válce, v Osetii to stále vypadá jako po válce a Krym "zatím nedošly ruské penze". Není pochyb že Putinuška nejaký grošík na Krym bude muset pustit ale kdy?

Že by těch 400 miliard petrodolarů ročně Rusku úplně tak na všechno nestačilo?
--------------------------------------------------------------------------------

Naděje důchodců na dvojnásobně vyšší penze se zatím nenaplnily, důchody jsou jen v nezměněné výši vypláceny v rublech. Bankomaty jsou prý prázdné, před obchody se tvoří dlouhé fronty.
Zdroj: http://www.lidovky.cz/proti-kyjevskym-pucistum-nove-proruske-hnuti-chce-rozdelit-ukrajinu-1e4-/zpravy-svet.aspx?c=A140331_101953_ln_zahranici_msl
31. 03. 2014 | 13:08

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

arnazach napsal(a):
Velmi dobře napsané. Je skvělé, že to sem autor vyvěsil, protože zatím tu dominovaly výklady Tomáše Haase...
--------------------
Nesmysl, Haas naopak svým výkladem vybočil - z hýkajícíhio stáda.
Nechápu, proč tak přisprostle lžete.
Článku se máloco dá vytknout, snad jen trochu zaostalé pojmy jako je " Moskva" , " Ukrajina" atd - ve vztahu k dnešku, kdy tyto pojmy ve svém mocenském a tedy historickohybatelském vyjádření zahrnují i takové fenomeny, jako je kooperace transstátních elit a pseudoleit, kdy těžko lze vyprávět jen bajku Putin-Janukovyč, máme zde totiž také bajky Tymošemková - Mogilevič, Janukovyč - Shell, Chevron atd.
Já chápu, že historik musí vycházet z faktů verifikovaných zejména listinným způsobem, nicméně do oblasti listinných důkazů patří i kontrakty firma- stát, nejen kontrakty stát - stát, či stát - občan.
Takovou historii ale mnozí označují pejorativně coby konspirační a je formálními historiky považována spíše za žumpu, což je bohužel omylem, možná dokonce omylem fatálním.
Neboť co jiného je historie tradiční, akademicky uznaná - než stálým a nikdy nekončícím odhalováním právě že oněch konspirací, jejích projevů a jejich důsledků ?

Ale jinak moc dobrý článek, zejména ve vztahu k zdejším aktivisticko-propagandistickým fejetonkům a kvazipsycologicko-motivačním sondážím Putinovy duše.
31. 03. 2014 | 13:10

Yosif K napsal(a):

Dr. Doc.Nina Milecová napsal(a):
...............a prave Potjomkin zde na juhu dnešnej Ukrajiny za 2 - 3 roky za cenu neskutočnych usilií dokazal postavit celu namornu flotiliu a ochranit tieto uzemia pred Turkami aj na mori............
KONEC CITATU.

Doufám že Putinuška bude respektovat "svaté právo na sebeurčení minorit" i v tom případě až Krymští Tataři legalizují Mejlis, legalizují územní autonomii a pak si pozvou na Krym nějaké turkotatatrské Lidové Milice složené z neoznačených příslušníků commandos Turecké Armády.......

Aby se z toho Putinuška nakonec nepoděl.....l.......
31. 03. 2014 | 13:13

john petres napsal(a):

Hejtman Chmelnickij-krutý člověk,bojoval proti Polákům,vyvraždil desetitisíce ukrajinských židů,(zaživa je,obalené slámou,upaloval),spojenec tatarů,po porážce od polského vojska se zachraňoval u cara a prodal mu-dočasně-východní část Ukrajiny,historicky příznivec Ruska a nepřítel Polska,velmi rozporuplná postava.V části(rusofilské) Ukrajiny zidealizovaná,na západ od Kyjeva proklínaná.
31. 03. 2014 | 13:14

turista napsal(a):

Opět v blogu ani slůvko o klíčové úloze USA v krizi kolem Ukrajiny a Krymu. Světový hegemon USA nechce připustit vznikající multipolární svět, který má nahradit současný monopolární svět řízený z Washingtonu. Putin ohrožuje světový mír, protože se nikdy nesmířil s rozpadem SSSR a nechce mít strýčka Sama na dvorku.
31. 03. 2014 | 13:17

vico napsal(a):

Dokonce ani pan profesor Rychlík u Slámy neobstál. Ještěže má dva opravné termíny :-)
31. 03. 2014 | 13:20

Yosif K napsal(a):

Nešlo by uspořádat referendum v Karlofinské AR o návratu k Finsku? Řekl bych že fisnké penze by se mohly líbit i oplilým ruským mužikům.

Také by bylo zajímavé referendum v Kaliningradu o znovupřipojení k teriotoriu SRN a přejmenování byvalého Královce na Konigsberg. Ruští veselí mužici by možná hrábli i po německých penzích a německých pasech........
31. 03. 2014 | 13:22

Bestia triumphans napsal(a):

Vico:
!
:-)
31. 03. 2014 | 13:26

Sláma napsal(a):

Ještě jednou se vracím k Rychlíkovu názoru: „Vítězství prozápadních sil v Kyjevě proto znamená pro Rusy nejen politickou, ale i mentální ztrátu Ukrajiny. Tato ztráta je zřejmě trvalá a nedá se zvrátit.“

Zaprvé, Rusové si budou tak jako tak vědomi společných základů etnických, historických, kulturních a náboženských, takže od nějaké "mentální" ztrátě nemůže být ani řeč. Vztah Ruska a Ukrajiny lze dobře demonstrovat na vztahu Čech a Moravy. Na Moravě je stále dost lidí, kteří by rádi Moravu osamostatnili - ti jsou obdobou ukrajinských nacionalistů, zatímco většina lidí si je vědoma, že spisovná čeština je vlastně spisovná moravština - tímto jazykem se mluví jen kdesi pod Brnem.
Podobný osud, jako Ukrajinu, klidně mohl potkat i Moravu - například, když byla okupována vojsky Rudolfa Habsburského po bitvě na Moravském poli, nebo později po smrti Ladislava Pohrobka.

Za druhé je zatím hodně předčasné považovat vítězství 40 tis. ozbrojených nacionalistů na Majdanu za trvalé. Zatím nemají ani Kyjev, natož sever, východ a jih Ukrajiny. A výsledky průzkumů veřejného mínění napovídají, že největší šanci na svolení má "ukrajinský Babiš" Petro Porošenko, který se už nechal slyšet, že chce Ukrajince sjednocovat a to nelze bez vstřícnějšího postoje k etnickým Rusům a rusky mluvícím Ukrajincům.
31. 03. 2014 | 13:26

Sláma napsal(a):

Pan profesor Rychlík nějak rychle přešel typickou stránku Západních Ukrajinců, kterou je nesmírný antisemitismus. Ten se projevil už během povstání Bohdana Chmelnického, kdy Ukrajinci ubili všechny Židy, kteří se jim dostali do rukou. Zachránili se jenom ti, kteří se včas připojili k polskému vojsku. Ve skutečnosti šlo o úplnou genocidu, během které bylo vyvražděno 60% Židů, žijících na Ukrajině. Dokonce i slovo "pogrom" vzniklo na Ukrajině, po pogromech, které uspořádali Ukrajinci v Oděse.

Historik Rychlík by mohl vzpomenout i významného faktu, že zatímco zde se probíhající Holokaust tajil a maskoval, protože zdejší obyvatelstvo by fakt vybíjení Židů nepřijali, na území Západní Ukrajiny probíhal naprosto otevřeně, za nadšené kolaborace Západních Ukrajinců.
31. 03. 2014 | 13:32

JAHA napsal(a):

Dr. Doc.Nina Milecová napsal(a):
Važeny pan profesor,...

Snazite sa o slovencinu, ale nejde Vam to tak, aby ste neboli odhalena, prof. Nina☺.
31. 03. 2014 | 13:40

Yosif K napsal(a):

turista napsal(a):
Putin ohrožuje světový mír, protože se nikdy nesmířil s rozpadem SSSR a nechce mít strýčka Sama na dvorku.
31. 03. 2014 | 13:17
KONEC CITATU.

Proč by se Putinuška neměl smířit s rozpadem SSSR? Kromě nekolika zpátečnických zabedněných potroub....lenců mají všechny národy na západ iod ruska v oblibě Ruskou říši asi tak jako třísku v pr...deli.

Málokdo je takový bl...b aby se nechal dobrovoně rusifikovat. Za odštěpení od ruské říše bojovali i místní komunisté v porobených Svazových Republikách.

Dobře si pamatuji jak za totáče nás ve školách bolševici krmili blafy že sovětské republiky jsou v dobrovolněm svazku a mají ústavní právo ze SSSR KDYKOLIV VYSTOUPIT. Sojuz něrušimij respublik svobodnych......

Inu stalo se - halt ani kovaní sovětští komunisté nebyli takoví dobráci aby se navěky nechali ovládat bor....deláři a dementními zpátečnickými agenty posílanými z Moskvy......
31. 03. 2014 | 13:41

scallop napsal(a):

Sláma

Tak uz pana profesora netrapte, on se to do priste z Wikipedie douci.
31. 03. 2014 | 13:42

Yosif K napsal(a):

Sovětské republiky měly právo vystoupit ze svazku SSSR zaručeno článkem 72 tehdy platné sovětské ústavy. Mimochodem - toto právo měla sovětské republiky za všech sovětských ústav - akorát že totalitářům se nikdy ani nezdálo o tom, že by nastal čas kdy sovětské republiky budou mít sílu násilně rusifikaci se vzepřít.....


WIKI:
In the late 1980s, the constituent republics of the Soviet Union started legal moves towards potentially declaring sovereignty over their territories, citing Article 72 of the USSR constitution, which stated that any constituent republic was free to secede.[35]
31. 03. 2014 | 13:51

jozka napsal(a):

Ze byste zrovna vy, scallope, ktery si tady urizl naprostou ostudu neznalosti udalosti starych v te dobe jen nekolik dni mohl nekoho miostrovat... to asi ne, ze?
31. 03. 2014 | 13:53

scallop napsal(a):

jozka

Ja si to tez z Wikipedia nastuduji. A za trest stokrat opisi, ze nemam pod blogem pana Slamy vyrusovat.
31. 03. 2014 | 13:56

standa novák napsal(a):

Nu, pane historiku, račte prominout moje výtky, ale škrtnout z těchto dějin polsko - litevskou republiku, krymský chanát, Bohdana Chmielnického, to by se historikovi - akademikovi stát nemělo. Vím, vím, bylo by to poněkud dlouhé, ale touto redukcí jste dospěl k značně převrácenému podání polsko -litevsko - ukrajinských dějin. Nejsem s vámi spokojen!
31. 03. 2014 | 14:17

arnazach napsal(a):

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde

Tvrdíte, že přisprostle lžu. Nechci tvrdit, že jste přisprostlý celý, věřím, že Vám to jen ujelo. Nicméně měl byste rozlišovat mezi odlišným názorem či hodnocením a lží. Já se prostě dívám na Haasův článek jinak než Vy. Kvůli tomu si ještě nemusíme nadávat.

Jinak nerozumím tomu, který článek chválíte. Rychlíkův, nebo Haasův?

Pokud ten druhý, doporučuju nejdřív porovnat ho s předchozím Haasovým článkem - je tu patrný opatrný ústup. A dále u toho jeho posledního si všimněte, jak si vytváří pseudorealitu, aby na ni mohl doložit, že se nemýlil.
31. 03. 2014 | 14:17

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Sláma napsal(a):
Pan profesor Rychlík nějak rychle přešel typickou stránku Západních Ukrajinců, kterou je nesmírný antisemitismus.
---------
Nic ve zlém, ale tak byste mohl dojít k úvaze / a daleko oprávněnější, protže rozdíl je zde jěn cca 3 generace/ , že "typickou stránkou Němců je pangermanismus a antisemitismus".
Mimochodem - Tymošenková je žid. původu, stejně tak Jaceňuk, Kličko. Firtaš však ne, ani Porošenko a Turčynov.
Ale Mogilevič ano, ten je také ukrajinský rodák.
Něco ale spojuje všechny, není těžké hádat co.

http://www.kyivpost.com/content/ukraine/russian-patriarch-prays-for-yanukovych-honors-firt-113979.html

A teď se v tom vyznej .
/vždyť my neumíme dosud pospat ani to, co se dělo a děje zde - jak a kdo si rozparceloval tuhle zemi/
31. 03. 2014 | 14:21

Yosif K napsal(a):

Cituji:

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.

Koenc citatu.

Hahaha...... a takhle to bylo za SSSR se vším..... na papíře všechno OK, v praxi směs brutálního státního kapitalismu, fašismu a pseudososálistické propagandy....
31. 03. 2014 | 14:22

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

arnazach
Vám může být jedno který článek chválím a který ne, to je moje věc, žádné prohlášení či podniková rezoluce, nc takového, to musíte mámit někde jinde a od někoho jiného.

Lžete v tomto : " Je skvělé, že to sem autor vyvěsil, protože zatím tu dominovaly výklady Tomáše Haase", naopak, dominovaly zde jiní blogeři, naprosto odlišných ba opačných výkladů, než je Haasův - což není tak těžké doložit.

Přisprostle pak proto, že místo argumetace pomlouváte /zbytek vašeho komentáře ad K.V./ někoho, kdo, a to s emu nedivím, nemá o diskuzi s vámi zájem...proto tedy jen ta pomluva.

Ještě něco není jasné ?
To jsem rád.

P.S. Komu držíte palce - Tymošenkové nebo Porošenkovi ?

:-))))
31. 03. 2014 | 14:29

modrý edvard napsal(a):

Pěkný článek. Přeji Ukrajincům, aby dostali příležitost si o sobě rozhodnout sami.
31. 03. 2014 | 14:32

magor napsal(a):

"patří do učebnic psychiatrie"
(Nikoli slovutný dr. ale paranoia)
ech, psaní ve spěchu.
31. 03. 2014 | 15:10

Hajduk napsal(a):

Yosif K
vidim ze mate rusku klavesnicu, napiste mi sem prosim v azbuke:

Skazočnaja Rus. to je animovana ukrajinska reality show, parodia na dočasnu vladu a jej " hrdinov", da sa dostat o tom info na vychodoukrajinskych portaloch, vraj je to humoreska, tak prosim, nemam rusku klavesnicu a nechce sa mi to prekldat.
31. 03. 2014 | 15:16

Sláma napsal(a):

17,5 bilionů napsal:
"Mimochodem - Tymošenková je žid. původu, stejně tak Jaceňuk, Kličko."

Myslím, že to není tak jednoznačné. Dědeček Tymošenkové Abram Kapitelman byl židovského původu, ale její otec se považuje za Lotyše. Matka je Ukrajinka. Kličko není židovského původu. Jaceňuk je židovského původu.
Ovšem právě o něm Guardian napsal: " he has played down his Jewish-Ukrainian origins, possibly because of the prevalence of antisemitism in his party's western Ukraine heartland”.
31. 03. 2014 | 15:17

santawizard napsal(a):

Půjde teďka Ukrajina do Nata a Rusko se stane neutrální jako Švýácarsko?
Evropská Unie nepotřebuje ani Putina ani Obamu.?
31. 03. 2014 | 15:25

arnazach napsal(a):

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde

Aha, myslel jsem si, že nejste tak zlý. Prostě jen nerozlišujete mezi zodpovědným politickým komentářem (např. Pehe, Zaorálek) a komentářem falešně historizujícím. Předmětem komentáře v prvním případě může být např. hrubé porušení (současného) práva, kdežto v druhém případě se odkazuje na nějaké údajné historické právo, první postoj je tedy občanský, druhý kmenový, nacionální (zvlášť oblíbený je u slavjanofilů, proto je kouzelné, že tak nesnášejí fašisty a nácky). Historizující výklady tu zatím, pokud vím, prezentovala jen squadra K.V. a pan Haas. Proto jsem uvítal fundovaný komentář historika, který ty kmenové konstrukce velmi relativizuje.
31. 03. 2014 | 15:27

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

arnazach
Zkuste místo tlachů Haasovi prokázat , že se mýlí...ale pomocí argumentů, pak hodnoťte.
Každý historik v podstatě interpretuje, pan Rychlík ale pravda řadí ta vybraná /vždy půjde o výběr a tedy svým způsobem předpojaté interpretace/ fakta poměrně nezaujatým způsobem, Haas sleduje jistý hodnotící předpoklad tak, že má dopředu hotov i hodnotící závěr - ale nic vám nebrání s ním věcně nesouhlasit - blog existuje, stačí do něj vstoupit a Haasovi oponovat. Zkuste to.
Nacionální nerovná se kmenový, plantáte jabka s hruškama.
Občanský postoj je žvást, mírou věcí je člověk a tedy to, jak je bráněno utrpení lidí, občanský princip tak jak jej vnímáte vy pohřbili Němci ve třetí Říši. Nebyli totiž jen nacionalisty ...ale i občany. Něco pak přidali Američané, předtím Sověti a dávno předtím nnozí jiní...všichni o sobě tvrdili, že jsou řádnými občany státu, který milují.

Slovo "slavjanofil" není v původním svém významu zamýšleno coby cejch, to jen vy toto slovo takto používáte. Stejně jako není cejchem výraz filosemita, například. Nebo bibliofil, rychlíkofil, arnazachofil, germanofil....vyjadřuje to jen jistý druh preference, záliby, koníčky atd.

P.S. Vy vnímáte Chruščovovo totalitní rozhodnutí z r. 1954 coby vyjádření občanského principu ?
Tio je tedy smutně komické, to pak posílá celou tu vaši divnou logiku někam do říše fantasmagorických chimér.

Dám Vám jednu otázku.
Myslíte si, že vysídlení tkzv. sudetských Němců po WW2 bylo etnickou čistkou ?
Zkuste odpovědět ano - ne.
Nejde to, viďte ?
31. 03. 2014 | 15:55

češka napsal(a):

Děkuji autorovi za výborný článek.
S Krymem je to složitější.
Ani Tataři, ani kozáci nebyli nadšeni sovětským režimem, proto se někteří přidali ke generálovi Krasnovovi "na straně Němců" /rasově je Němci nepovažovali za Slovany a netýkala se jich žádná omezení, jako Poláků a Rusů/. I když proti Rusům do bojů nasazeni nebyli, při ústupu se přidali k Němcům. Postupovali v kolonách de ženami a dětmi, hospodářským zvířectvem atd. Dostali se tak až do severní Itálie, do americké zony.
V té době byli spojenci šokováni neochotou Stalina propustit německé válečné zajatce - většinou anglické a americké letce. Aby je od Stalina dostali, nabídli mu "Krasnovovu armádu". K násilnému vydání mužů došlo, a to ve vlacích.Vojáci před transportem dostali plnou výstroj, a hned po předání jim výstroj zabavili a ještě v Rakousku je postříleli, některé popravy viděl personál transportních vlaků. Proto v následujících případech nepronásledovali uprchlíky během transportu, ženy a děti zůstaly v Itálii.
To je důvodem nespokojenosti Tatarů a kozáků s připojením k Rusku a jejich loajalita k Ukraině. Jenže po exodu a následném stalinském teroru jich zbylo málo.
31. 03. 2014 | 16:05

xerox napsal(a):

p. rychlík ... stroze jste vyjmenoval některé skutečnosti z dob historie ...
v rusku ani na ukrajině nežijete , jste zaměstnán jako archivář , nic z toho k čemu jste v závěru zničehonic došel , mi z těch vašich suchopárných dat nevyplívá ...
31. 03. 2014 | 16:55

Richard napsal(a):

dobře napsané
31. 03. 2014 | 17:05

Sláma napsal(a):

češka napsala: "To je důvodem nespokojenosti Tatarů a kozáků s připojením k Rusku a jejich loajalita k Ukraině."
Váš příspěvek vykazuje stejnou vadu, jako Rychlíkův článek: v mnoha bodech je přání otcem myšlenky.
Především, kdo sledoval události na Krymu ví, že kozáci tvořili páteř Krymské domobrany. Tedy že nejen nebyli loajální k nelegitimní kyjevské vládě, ale dokonce aktivně vystupovali pro osamostatnění Krymu.
Na rozdíl od vás totiž dobře vědí, jaký je rozdíl mezi ruským a sovětským. Dobře vědí, že v řadách sovětských komunistů bylo více Ukrajinců a Gruzínců, než Rusů.
Naprostá většina kozáků byla repatriována z Rakouska, nikoliv Itálie, a to konkrétně z táborů pro válečné zajatce u Štýrského Hradce (Graz), Judenburgu a Lienzu. Popravováni byli často pro zločiny proti lidskosti, kterých se dopouštěli na území okupované Jugoslávie. Máte pravdu, že někteří byli popraveni už v sovětském okupačním pásmu v Rakousku, ale hlavně jejich špičky až po procesech v Moskvě, například Pjotr Krasnov byl popraven v Moskvě veřejně, stejně jako jeho německý velitel generál Helmut von Pannwitz.
Češko, nevylučuji, že jste si trochu popletla ty události. Z Itálie byli repatriováni sovětští občané v tzv. operaci Keelhaul, ale mezi nimi patrně žádní kozáci nebyli.

Na druhou stranu mnohem větší procento kozáků bojovalo v Rudé armádě a ti jsou dodnes pyšní na svoje válečné působení.
31. 03. 2014 | 17:23

Sláma napsal(a):

češko, pokud se týče Krymských Tatarů, ti nejsou loajální ke Kyjevu, nýbrž k Ankaře. Jejich bývalý vůdce Mustafa Abduldžemil Džemilev dokonce přijal turecké jméno Qırımoğlu a v době krymského referenda byl v Ankaře, kde uspořádal tiskovou konferenci společně s tureckým ministrem zahraničních věcí.
Podle všech informací 30-40% Krymských Tatarů hlasovalo v referendu pro odtržení od Ukrajiny a k připojení k Rusku. Ti si od toho slibují hlavně zlepšení své ekonomické situace a větší naději na restituce, které jim ukrajinská vláda dosud odpírala.
31. 03. 2014 | 17:37

bůh kocoviny napsal(a):

"...území dněperských kozáků v 17. stoletím je středověkým ukrajinským státem..." V 17. stol. středověkým státem? Divný...
31. 03. 2014 | 18:57

honolulu napsal(a):

SKLANIM SE V OBDIVU pane prof. Rychlik a dekuji za velmi zajimavy bloq, inspirujici k premysleni

Jsem sice po sezone a nemam zajem o nejaky diplom, ale na Vase prednasky bych velmi rad chodil...Mam rad dejiny a jsem velmi zvedavy.
Co se tyce Ukrajiny, tak si myslim, ze bude v budoucnu znovu patrit Rusku.

K Banderovcum na rozdil od nicka Slama necitim zadnou zast.
Pripada mi normalni, ze po hruzach hladomoru 1929-32 lide propadnou fanaticke nenavisti.

Vrazdeni Zidu Bohdanem Chmelnickym ma pravdepodobne neco spolecneho s valkami Slovanu s Khazary o kterych se nesmi mluvit. NEvim to vsaka urcite. Zabijeni millionu Slovanu v gulagu take. Bylo to asi pokracovani boju ze 7-11 stoleti A.D.
Vsechno vzdy skonci u rasove prislusnosti.

Je skoda . ze pisete tak malo.
31. 03. 2014 | 19:43

vuk napsal(a):

Jaký mají názor Ukrajinci, to ukázaly svobodné volby, kde zvítězil Viktor Janukovyč a banderovci byli poraženi. Přesto dnes, po fašistickém puči, vládnou právě banderovci.
31. 03. 2014 | 20:17

Sláma napsal(a):

Je skutečně až zarážející, jak se v diskuzích stále opakují stejné hlouposti. Mám pocit, že někteří diskutující píší, ale nečtou.
Jedním z takových je Honolulu, který napsal dvě hlouposti:
1) K Banderovcum na rozdil od nicka Slama necitim zadnou zast. A jak jste přišel na to, že k nim cítím zášť? Prostě řádění banderovců je obecně známá věc, oni se tím vůbec netajili, a svůj odpor k těmto zvěrstvům netajili ani němečtí důstojníci. Natož samozřejmě pozůstalí obětí.
2) Pripada mi normalni, ze po hruzach hladomoru 1929-32 lide propadnou fanaticke nenavisti.
Co to je za nesmysl? Vy evidentně vůbec nemáte ponětí o geografii a historii Evropy. Pro vás je asi Praha u Bělehradu, že? Banderovci řádili v Haliči a Západní Volyni. A to jsou oblasti, které do roku 1918 patřily Rakousku-Uhersku a poté Polsku. A tam žádný hladomor nebyl. Ten byl v širokém pásu na jihu Sovětského svazu, od Moldavska až po Kazachstán. Relativně (vzhledem k počtu obyvatel) bylo nejvíce obětí právě v Kazachstánu! A mezi obětmi byli jak Ukrajinci, tak i Rusové.
31. 03. 2014 | 20:32

Yosif K napsal(a):

Sláma napsal(a):
češko, pokud se týče Krymských Tatarů, ti nejsou loajální ke Kyjevu, nýbrž k Ankaře. Jejich bývalý vůdce Mustafa Abduldžemil Džemilev dokonce přijal turecké jméno Qırımoğlu a v době krymského referenda byl v Ankaře, kde uspořádal tiskovou konferenci společně s tureckým ministrem zahraničních věcí.
Podle všech informací 30-40% Krymských Tatarů hlasovalo v referendu pro odtržení od Ukrajiny a k připojení k Rusku. Ti si od toho slibují hlavně zlepšení své ekonomické situace a větší naději na restituce, které jim ukrajinská vláda dosud odpírala.
31. 03. 2014 | 17:37

No nevím, proruskejch quislingů je mezi čechy tak 4-5%. Dokonce i polovina voličů KSCM souhlasí se členstvím české republiky v NATO. Překapilo by mne že 40% Tatarů by chtělo dělat Rusům dělat tatrmany u voleb, jak říkají sami Rusové a Ukrajinci - nezáleží na tom jako lidé hlasují, záleží na tom kdo počítá hlasy.Šéf Tatarů Mustafa Džemilev řekl že 99% tatarů referednum bojkotovalo. Tomu se nedivím - nač Rusům dělat kašpary když referendum bylo rozhodnuto předem a na hlasu Tatarů tak jak tak nezáleželo?

To že Tataři uvítají 2x větší penze a 4x větší socální dávky tomu věřím - kdo by byl proti. Také věřím že Tataři na Ukrajince pohlížejí pouze jako na menší zlo. Zrovna tak jako Abcházci pohlížejí na Ruskou říši jako na menší zlo než je Gruzie - ale jinak mají Rusko v oblibě jako třísku v p...li. .

Ruská vláda lže o čemkoliv ze zásady, prostě proto aby lhali a ostentativně ukázali všem Nerusům že na Nerusy se...rou. Toto je svým způsobem skvělá věc - alespon si Nerusové uvědomí že jakákoliv dohoda s ruskou vládou je cár papíru, stejně jako svého času dohody s Hitlerem nebo s Mussolinim nebo se Stalinem.

Putinovi se může snadno stát, že mezi Tatary pohrne peníze horem dolem a oni stejně pozvou při nějakém konfliktu "tatarsko-turkickou domobranu".

Ukrajinci mohou být rádi že se Krymu zbavili a že problemy s Tatary budou na Putinovi. Putin doposud "řeší" muslimské minority "klasicky". Specielně v Dagestánu a Čečně. Vybere si jeden klan, tomu hrne peníze a nechá je dělat co si zamanou. Protislužbou mu klan v dané oblasti "udržuje klid". Minusem tohoto systemu jsou bandy nepostižitelných opilých řidičů z těchto klanů kteří vesele závodí po Moskvě v autech typu Ferrari, Jaguár atd atd a "působí dopravní nehody".
31. 03. 2014 | 20:38

Sláma napsal(a):

Pan profesor Rychlík popisuje pohled ukrajinských nacionalistů na věc sice správně, ale nekriticky. Napsal:"Kyjevská Rus prvním ukrajinským (a nikoliv ruským) státem a území dněperských kozáků v 17. stoletím je středověkým ukrajinským státem"
¨
K tomu namítám:
1) ukrajinská identita je politická konstrukce Poláků, kteří se báli znovusjednocení ruského státu. první zmínky o použití tohoto slova jsou až ze 16. století. Ve skutečnosti je nesprávné dívat se na Ukrajince z našeho úhlu pohledu. Zatímco Češi jsou velice homogenní národ, na Ukrajině je zcela přirozený jazykový gradient ze západu na východ. Vlastní Ukrajinština je v podstatě středověká ruština ovlivněná polštinou. Ovšem východoslovanská etnika, jako jsou Huculové či Goralové jsou přirozeným přechodem mezi nářečími češtiny, polštiny a ukrajinštiny.
Umělou konstrukci Ukrajinců potvrzuje to, že východoslovanská etnika žijící vně Ukrajiny, například Rusíni či Lipované, se považují za Rusy a nikoliv za Ukrajince.
31. 03. 2014 | 20:45

Sláma napsal(a):

honolulu ovšem píše hlouposti jako na běžícím páse: "Vrazdeni Zidu Bohdanem Chmelnickym ma pravdepodobne neco spolecneho s valkami Slovanu s Khazary o kterych se nesmi mluvit. NEvim to vsaka urcite. "

No to opravdu nevíte, v tomto s vámi souhlasím. Ve skutečnosti bylo pravou příčinou to, že polsko-litevsko-rusínská šlechta využívala služeb židovských správců a lichvářů k vlastnímu obohacení.

Mimochodem - angličtina neumí zapsat pořádně souhlásku hlásku ch, takže ji píše jako kh. Tak se Honolulu příště polepšete!
31. 03. 2014 | 21:00

Yosif K napsal(a):

Pane Sláma - v Haliči hladomor nebyl, jelikož tam byli ušetření Stalisnistických represálií.

Za totáče jsem četl knížku jednoho důstojníka Smerš, který psal o bojích s němci a banderovci na západní Ukrajině.
Rudí soudruzi zapomněli tuto knížku zcenzurovat (vyšla asi roku 1986).
Po přepadení Polska Stalinem jednotky RA přijížděli ze Sovětské Ukrajiny po hladomoru na území Haliče a zírali a nestačili se divit jak si lidé v nejchudším cípu Polska blahobytně žili - kvalitní obleky, výstavné domy, soukromé motorky, auta, traktory. Ukrajinci se po jednotkýách RA dívali s neskrývanou nenávistí -
za první světové se "Moskali" zapsali do paměti místních brutální rusifikací a tema hladomoru v SSSR nezůstalo Haličským Ukrajincům také utajeno.

Ukrajinci velmi dobře věděli že se RA přišla do Haliče, rusifikace, bída, hladomor, brutální teror NKVD a Smerše, Gulagy a smrt.

Ano Nacisté páchali zvěrstva, Banderovci páchali zvěrstva, Poláci páchali zvěrstva, Litevci páchali zvěrstva atd atd.

A ruští souzdruzi snad zvěrstva nepáchali? Ruští soudruzi snad nevyvraždili 28 tiosíc polských důstojníků v Katyni? Ruští dříve bolševičtí a pak nacionalističtí soudruzi snad nebojovali ruku v rice s německými nacistickými soudruhy, napřed jako Rudá Armáda proti Polsku, Rumunskum, Finsku a pobaltským státům a po přepadení SSSR Hitlerem jako ROA vedle nacistů proti komukoliv?

Ruští soudruzi pd vedením jasného slunéčka Stalina snad byli verozvěsti všeobecné vřelé panslovanské lásky a nebeské harmonie?

Kdo se domnívá že ruští bolšebvičtí soudruzi pod vedením jasného sluníčka Stalina nepáchali za druhé světové války zvěrstva přihlašte se na Ruském velvyspakemstcí a dostanete za idi...itioosmus bonbonieru Krasnyj Oktabr s osobním věnováním od soudruha Putina.....
Smutná pravda je že Rusové páchali zvěrstva proti všem národům a navíc pod vedením stalina i sami proti sobě. Stalin sám nechal vyvraždit v čistkách 80% sovětského důstojnictva a generality rok před napadením SSSR od Hitlera. není dovu že se RA při náporu němců chovala jako stádo bezhlůavých ovcí, ketrým neměl kdo velet a že prvních 8 týdnů války sovětská obnrana téměř neexistovala. Všemu velel Stalin, bedz něj se nedal dat žádný rozkaz a Stalin se na prvních 6-8 týdnů války psychicky sesypal a neybl schopen ani vystoupit na veřejnost.
31. 03. 2014 | 21:02

Sláma napsal(a):

pokračování
nenapsal jsem za 2), tak to činím dodatečně.
Profesor Rychlík napsal: " a území dněperských kozáků v 17. stoletím je středověkým ukrajinským státem"
Dosud jsem si myslel, že v celku všeobecně uznávanou hranicí, kde nastal v Evropě novověk bylo období kolem roku 1500 n.l. (často se udává rok 1492, kdy byla objevena Amerika).
Chápu, že profesor Rychlík může mít za to, že vývoj probíhal na východě Evropy se zpožděním, ale s tím středověkem v 17. století to už poněkud přehání.
31. 03. 2014 | 21:06

Občan napsal(a):

Takže si to shrňme:

Autor docela hezky zdokumentoval, že Ukrajina až do konce WWII jako stát nikdy neexistovala. Stejně tak až do konce WWI neexistovali žádní Ukrajinci.

Autor si říká historik, ale tak nějak "zapomněl" zmínit pár "drobností". Například ukrajinská Einsatzkomanda, ukrajinské jednotky SS, ukrajinské "pomocné oddíly" - z nichž se rekutovali dozorci ve vyhlazovacích táborech a nejkrutější dozorci v koncentračních táborech.
Rovněž "opomněl" zmínit "bílý teror" ukrajinských nacionalistů Petljury, Skoropadského a Čechovského v letech 1918-1922, jemuž padlo za oběť nejméně 150 000 lidí vč. dětí - židů, křesťanů i bez vyznání.
S tak děravou pamětí by se měl autor "historickým" exkursům raději vyhnout.

Autor si rovněž plete historická období. V 17. století se už žádný "středověk" nekonal ani v nejvýchodnější Evropě.
31. 03. 2014 | 21:09

Yosif K napsal(a):

Tak všechny národy na východní frontě páchaly hrůzostrašná odporná zvěrstva......
.......pouze ruští bolševičtí soudruzi vůbec žádná zvěrstva nepachali - jsou čistí jako beránek, jako Ježíš Kristus Pán - protože je k čístotě a nevinnosti vedl sám soudruh Stalin slunéčko nejjasnější a gosudar nejmilosrdnější.

Amen.

Toto jest historie druhé světové války v kostce dle soudruha Slámy čestného předsedy SCSP a dle jeho blahorodí Putinušky Velkého.
31. 03. 2014 | 21:16

Sláma napsal(a):

V propagačním oddělení TOP09, publikujícím pod nickem Yosif K. má dnes asi službu poslanec Gazdík: zase zopakoval už po sté stejnou hloupost: "A ruští souzdruzi snad zvěrstva nepáchali? Ruští soudruzi snad nevyvraždili 28 tiosíc polských důstojníků v Katyni?"

Nikoliv, milý Gazdíku, byli to sovětští soudruzi. A mezi nimi byl nemalý počet ukrajinských, polských, lotyšských, litevských, gruzínských, moldavských, židovských, německých atd. soudruhů.
Mám znovu začít vyjmenovávat, kdo všechno z vedoucích "kádrů" sovětského svazu nebyl Rus? To by byl velice dlouhý seznam! Stačí se podívat na to, kdo řídil politbyro v době Říjnové revoluce: Lenin - Morvinec, Lev Trockij - Ukrajinec, Pavlo Dybenko - ukrajinský kozák, Alexandra Kollontai - ukrajinská kozačka, Michail Tomský (dědeček nakladatele Alexandra Tomského) atd.
31. 03. 2014 | 21:25

honolulu napsal(a):

Honolulu to Slama,
prisel jsem na to Vasim stalym opakovanim zverstev, ktere se Banderovci dopustili.
Zatim co o druhych zlocinech se taktne mlci...Nic noveho pod sluncem. Stracene zivoty jednech, jsou velice cenne, ale stracene zivoty druhych se vzdy nejak prejdou.

Cetl jsem knihu - HARVEST OF SORROW - (Robert Conquest). Na zaklade teto knihy rozumim proc Banderovci zacali tak radit a docasne se pridali i k Nacistum.

Dalsi kniha - EXECUTION BY HUNGER - (Miron Dolot) popisuje to stejne.

Oblastne (zemepisne) je mi to lhostejne. 7 millionu je hrozne cislo. Nerozdeluji tragedii v zemi na districty, ale na rasove celky. Harvest of Sorrow take nepise o mistech ale o zemi
To je jedno kde bylo centrum Banderovcu. Vase zemepisne detaily jsou bezcenne.

Arogantni chlape prestante porad nadavat, nebo jak zacnu ja, tak me Stejskal zablokuje computr - stejne jak uz to nekolikrat udelal. Kdyz nezvladnete diskutovat bez emoci, tak jste menecenny zivocich a ne clovek...
(Sice sympatizuji s Putinem, ale Banderovce na vas upozornim.)
31. 03. 2014 | 21:27

Sláma napsal(a):

Poslanec Gazdík, alias Yosif K. napsal: "Pane Sláma - v Haliči hladomor nebyl, jelikož tam byli ušetření Stalisnistických represálií.

Ano, přesně to jsem napsal. Proto nelze stalinskými represáliemi či hladomorem omlouvat bestiální vraždy polských a českých žen a dětí!
Ostatně, Bandera naplánoval etnické vyčištění Haliče a Západní Volyně už v roce 1936, kdy ještě nikoho ani nenapadlo, že tato území nakrátko obsadí Sovětských svaz.

Mimochodem - Bandera také plánoval vyvolat na Podkarpatské Rusi povstání vůči československým úřadům, které ovšem bylo československými vojáky rychle potlačeno.
Tedy banderovci nesnášeli nikoho a zabíjeli kohokoliv, kdo se jim postavili do cesty!
31. 03. 2014 | 21:32

Sláma napsal(a):

Honolulu zase vyplodil další hloupost: "prisel jsem na to Vasim stalym opakovanim zverstev, ktere se Banderovci dopustili. Zatim co o druhych zlocinech se taktne mlci.."

Právě naopak, o zločinech banderovců se u nás soustavně mlčí. O genocidě Poláků a Čechů v Haliči a v Západní Volyni se u nás nikdy nepsalo. Zprvu s ohledem na Sovětský svaz a pak zase s ohledem na to, že mimo jiné vraždili i Rusy. Proto se zločiny banderovců házely na Němce.
31. 03. 2014 | 21:36

Sláma napsal(a):

Honolulu napsal úplný nesmysl: "Nerozdeluji tragedii v zemi na districty, ale na rasove celky. Harvest of Sorrow take nepise o mistech ale o zemi To je jedno kde bylo centrum Banderovcu. Vase zemepisne detaily jsou bezcenne."

Stále nemohu pochopit vaši pomýlenou logiku, když omlouváte zločiny banderovců proti Polákům na okupovaném území Polska hladomorem v úplně jiné zemi - Sovětském svazu.
31. 03. 2014 | 21:39

Yosif K napsal(a):

Pane Občane - a Rudá Armáda nebohjovala ruku v roce s nacisty proti Polsku?

Pane Občane - a sovětští generáloví Bunačenko, Vlasov a cca 50 tisíc dříve sovětských vojáků? To vám nic neříká?

Je směšné nasazovat psí hlavu JENOM Ukrajincům jenom proto že se nas...rali na ruský bor...del a chtějí se napojit na Západ.

SOVĚTSKÝ VOJSKA SE mnohde CHOVALI TAKÉ JAKO PRA...SATA - halrt byla válka, znásilnovalo se , prznilo se, kradlo se a vraždili se zajatci na všech
stranách.

Jeden ruský fronták (důstojník ruské národnosti, později snatkem čs občan) nám vykládal na vojenské katedře jak Stalin vydal rozkaz že na území CSR se nesmí znásilnovat, vraždit a loupit.

"Ale to víte, válka net ruma nět šturma, tak se znásilnovalo a kradlo i tak, ale POZOR - mnohem mnohem méně než třeba v Berlíne nebo ve Vídni, jo ve Vídni tam se pak děly veci tam fakt bylo veselo......."

Jaký je principielní rozdíl mezi vražděním a znásilnováním ze strany Banderovců a vražděním a znásilnováním ze strany Rudé armády?

Snad že ti druzí "konali ve jménu ušlechtilé komunistické ideologie"?
31. 03. 2014 | 21:40

float napsal(a):

Základem národních států dneška byly (dle uznávaných německých historiků) až feudální národní státy,vznikající relativně pozdě v druhém tisíciletí většinou ."Relativně pozdě" znamená,že v nich přebývající územně etnika měly předtím daleko delší historii svého původu.V běžných učebnicích historie většinou naprosto neznámou.Zamlženou "stěhováním národů".
Vztah vzniku Ruska a Ukrajiny je pojednáván v nejméně veřejnosti známé historické entitě z půle prvního tisíciletí zvané historiky a archeology "Gargarika".Gargarika byla tehdy řada měst i postupně s hradbami zejména v dnešním Rusku,zatímco Kyjev byl tehdy spíše jen legendou o jeho založení bratry Kijevy.Archeologové tam ale v dnešní době vykopali ostroh polostrova u řeky,že cosi tam bylo také.Obchodníků s Araby.
Západní letopisci tohle na rozdíl od ruských neznají.Pro ně Rusové existují jako stát až v 9.století kdy Rusové navštívili Paříž a nedlouho poté vojensky napadli poprvé byzantskou Konstantinopol ,která jim pomocí Chazarů bránila v obchodu s ní.Zatímco Kyjev (ale nikoliv jako Ukrajina),ale Rurikovci vázaní i k uherskému trůnu západ uvádí ještě o dvě století později.Prvý ruský vládce Svjatoslav je 10.století .Zemřel nakonec tuším kýmsi tam poražen v Rumunsku u delty Dunaje,předtím dobyl obrovské území od Volhy ke Kaspickému moři a dále až k Rumunsku. On pouze zničil poslední kosmopolitní Chazarské město za průsmyky u Kaspu (před vstupem dál do Asie) poté co tam Arabové za tři století neustálých útoků Chazary vyhubili před tím.
31. 03. 2014 | 21:40

slavwin napsal(a):

Také ten blog považuji za poučný, už vím že Ukrajina není ruská Haná. Rozčiluje mne hlavně že jak se ti rusáci hnou hned je tu ten ohromný chorál Vstavaj strana agromnaja přičemž jako bychom čekali na to se k té agromné straně přidat nebo se s ní spojit. Jsme už dnes součástí jiného světa a je třeba ty manýry platné před 70-80 léty jednou pro vždy zastavit. Jestli bude Ukrajina s námi nebo součástí jiného euroasijského světa je dnes nejistá budoucnost, když referendu předchází moderně oblečený voják bez označení do našeho světa to nepatří a je dobře, že se to netoleruje ani v tom euroasijském.
31. 03. 2014 | 21:45

Yosif K napsal(a):

Pane Sláma a vy píšete jako kdybyste o válečných zločinech Rudé armady nevěděl ani zbla. Což je při vašem vzdělání ze starorežimních bludů celkem pochopitelné.

Já jsem měl štestí na Gymnasiu nás učil dějepis stařičký komunista z donucení (před 1948 socdem) a ten ROA, o Vlasovovi, Buačenkovi a o zvěrstvech páchaných mimo jiné i Rudou Armádou celkem otevřeně hovořil - asi měl vytypováno že ve třídě byli inteligentní lidé, ne źabednění mamlásci si jako jste vy.......

Že by se za totáče nemluvilo o Banderovcích? Natáčeli se o tom furt dokola celovečerní filmy, nikdo se na ně už nemohl koukat..... psalo se o nich furt dokola.....
31. 03. 2014 | 21:47

Yosif K napsal(a):

Sláma napsal(a):
Takže označení fašistu pro banderovce je urážkou fašismu. Banderovci byli horší, než nacisté či fašisté!
KONEC CITATU.

A stalinisté byli mnohdy stejní jako nacisté (ne vždy ale někdy ano). Přemýšlím jestli o tomto lžete jenom jiným nebo jestli o tomto lžete i sám sobě. Možná to druhé.
31. 03. 2014 | 21:58

Michal napsal(a):

fašističtí jsou i volební protivníci Zemana, stará nálepka již v okupaci ´68 chránili česko před nacisty a němci.. o Ukrajinu nejde, je to jen schůdek na delší cestě, jen příležitost k větší vojenské přehlídce, která televizní diváky a jiné voyery posadí na zadek, aby se otestovalo, kam až lze zrovna jít...kde se obyvatelstvo nebrání, tam Rus bude ajn cvaj
31. 03. 2014 | 22:06

honolulu napsal(a):

Vsimnete si, ze kdyz je zminka o Zidech, tak jsou popisovany jako OBETI, ale kdyz patri k vykonavatelum nasili, tak prestanou byt Zidy, zacnou byt Ukrajinci.
Napr. ten Slamou zmineny Lev Trockij.

Mam jich vyjmenovat dalsich 10 ? Ale to by me opatrny Slama zase nadaval do hlupaku.
Ty oportunisticka vlezprdelko, ukaz trochu patere !

S pomoci Slami, ti vselijaci "Ukrajinci" meni narodnost rychlej nez Polaci meni ponozky.

Mekhlis, Lazovsky, Kvitko, Levin, Kaganovich, Kamenev, Litvinov, Sverdlov, Zinovev, atd. atd.
Z techto zmen narodnosti se potom zblaznili dva lide. Jeden byl Stalin a druhy byl Bandera...

On si Slama mysli, ze cist v dejinach umi pouze on...Slamo priznej si, ze tim, ze podcenujes intelekt druhych jsi hloupejsi nez oni vsichni dohromady. Jsi pouze male uprdnuti mezi inteligenci, kterou zde reprezentuji JA, nick honolulu, zvany PROZIRAVY.

Cesi (i ty Slamo) do sebe, do sebe, at je nejaka sranda. At zije prof. Rychly, novy Josef Pekar na Universite Karlove.
(Nebo, ze by indoktrinacni ustavu v rukou vslijakych Slamu ?)
To co jsi napsal o panu Tomskemu mu okamzite pozaluji. Tak nekomu zpotvorit predky. to umi pouze sprostak Slama...
Musim ted z domu, tesim se na pristi fackovacku.
31. 03. 2014 | 22:15

slavwin napsal(a):

Yosif K napsal(a):
Sám nevím jestli to jsou pozůstatky nějakých bojůvek ta masa konfidentů viz Rudá Krávo. Jedna malá vzpomínka na rok 1968, mitink na dole ČSA v Karviné. Taková všeobecná protiruská nálada. Moderoval to Josef Kolder brácha Drahomíra, ten Pepa byl náš jak skončil nevím. Dovolil jsem se přihlásit do diskuse a citoval výroky prezidenta Ludvíka Svobody. Vyskočil nějaký soudruh a dal návrh aby na takové příspěvky nebylo reagováno, že to přítomné sovětské důstojníky uráží. A ti doposud zdánlivě naši lidé sputili frenetický potlesk asi jako na rudém sjezdu. Chvíli jsem to trávil pak jsem viděl jak takové menší skupinky se zvedají a odchází samozřejmě jsem se přidal.
31. 03. 2014 | 22:18

honolulu napsal(a):

Slamo, slavin se zminuje o Karvine.
Nebyla to prave Karvina a Tesinsko co nam Polaci ukradli tyden po zabrani nasi zeme Nacisty ? Tak co ti zalezi na tom , ze bandera mlatil Polaky. Cert je vem vsechny.
V politice se NEMORALIZUJE, coz ty delas !
Neni hodnych a dobrych.
31. 03. 2014 | 22:30

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

MIchal : "....kde se obyvatelstvo nebrání, tam Rus bude ajn cvaj .."

Ale např. wehrmacht se, pane Michale, přeci bránil - netvrďte že ne. Podle mě se bránil velmi usilovně.
Já vím, nebylo to ajn cvaj...bylo to až za cca 4 roky, ale stejně...myslíte si, že wehrmacht byl méně kvalifikovaný a vybavený - než příslušné obyvatelstvo ? Anebo se prostě lidem /obyvatelstvu/ wehrmacht a s ním spojená vláda prostě znelíbil ?
Jak si to vysvětlujete ? Jak se podle vás tenkrát mělo obyvatelstvo více bránit ? Hodit na SSSR atomovku ? Vždyť jim ji nechtěl nikdo prodat !!!

Já si myslím, pane Michale, že to obecně takhle neplatí - jak jste napsal vy.
Stejně jako neplatí, že západoukrajinští jsou antisemity. Nebo že židé jsou prohnanými spekulanty atd. /ale nezjišťoval jsem, kdo všechno balil a ratingoval hypoteční sračky do tří áček a tří béček, každopádně CDS na ně vědomě nakupovali i jiní než Eisman či Lippmann.... Cassano z AIG pak dokonce vyrůstal v rodině newyorského policajta v Brooklynu, brooklynský policajt a žid ?/

Ajn cvaj, pane Michal, se dnes dostanou na kůži nebránícímu se obyvatelstvu především bankéři, vojáci přeci jen se musejí přesouvat fyzicky, zatím ještě nikdo nezdigitalizoval vojáka nebo kulku. Možná jedině nějaké ruské hackerské komando, Pěrvyj hackerskij batalion imeni Aleksja Ljapunova....ten by to snad zvládl.

Hezký den.

P.S. Účinný úder většinou přichází z té strany, z které to nejméně čekáte. Jeho účinek násobí zrada. R. 1938 - "spojenecká" Francie, r. 1968 - "bratři" z Varšavské smlouvy....raději ani nedomýšlet odkud může přijít v budoucnosti.
Švýcaři moc dobře vědí, co dělají, i špatný obchod je mnohem lepší než dobrá válka..
31. 03. 2014 | 22:49

Yosif K napsal(a):

Sláma napsal(a):
Tedy banderovci nesnášeli nikoho a zabíjeli kohokoliv, kdo se jim postavili do cesty!
31. 03. 2014 | 21:32
Pane Sláma, Bandera byl protipolský terorista a Stžalin byl zloděj a bolševický terorista.

kde vidíte nějaký rozdíl?

Občas čtu skuhrot "rodilých Rusů" jak jsou se svými bratrskými city k Ukrajincům a Bělorusům (a že nemluví o Polácích?) vysoko morálně ach tak vysoko ach tak vysoko nad Banderovci........

H...no jsou Rusové morálně vysoko vysoko nad Banderovci. Byla válka a podobně jako v 90 letech na Balkáně, široko daleko se nedali najít žádní "positivní hrdinové". Všichni se chovali jako p...asata a všichni vraždili všechny včetně Rusů. Akorát pár židovských partyzánů bylo bito ze všech stran - na ně si zase stěžovali Bělorusové že jim kradli z políček řepu a brambory. Což byla taky pravda. (Viz film Defiance.....)
31. 03. 2014 | 23:04

slavwin napsal(a):

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):
Hitler Stalin dvě příšery každá z jiného světa. Je ten náš svět horší že nás nebránil, horší je špatné slovo normálnější bylo 20 let po válce a do nové se nechtělo. Francie spoléhala hromví na co, Anglánům se válčit nechtělo a když to bylo nezbytné vzali to na sebe. Vřed Hitler byl léčen euroatlantickým světem, Stalinovi bylo pomáhano proti jeho zrádnému spojenci a samozřejmě využito jeho síly k porážce Hitlera. Nic není ideální, ale náš euroatlantický svět je lepší i přes Vaši snahu vypichovat a zveličovat jeho negativa. Vy nebojujete proti nedostatkům, snažíte se tu prosadit euroasijský pořádek.
31. 03. 2014 | 23:13

Pavel napsal(a):

Velmi dobře popsané historické vztahy.Nicméně nyní je důležitější politické chování Ruska, které své domnělé nároky prosazuje vojensky,což západní demokracie chápou jako středověk,který do dnešní doby nepatří.Anexe cizích území,což je politika Putina je pro zbytek demokratického světa nepřijatelná. Jak to popsala Merkelová: Putin žije v jiném světě. V Rusku se vytváří diktátorský režim potlačující opozici všemi i nedemokratickými prostředky s masivní podporou masmedií,která jsou všechny pod státním vlivem. Putin podporuje nacionalismus, vzpomínky na komunistickou říši SSSR a velká část zblblého elektorátu mu tleská. Je to další Hitler?
31. 03. 2014 | 23:25

Yosif K napsal(a):

Zajímavý osud sovětského generála Vlasova:

Do Rudé armády vstoupil v roce 1919 a bojoval proti bělogvardějcům. Vyznamenal se jako důstojník a i po válce postupoval na hodnostním žebříčku. V roce 1930 vstoupil do VKS(b). Od roku 1935 studoval na Frunzeho vojenské akademii. Stalinovy čistky v armádě přežil, jako člen vojenského soudu v letech 1937-1938 si naopak získal důvěru sovětského vůdce. V roce 1938 byl jako poradce vyslán do Číny, aby tu pomáhal generálovi Čankajškovi vést válku proti Japoncům.[1] Vlasov se v Číně pohyboval pod změněným jménem Volkov a přednášel na vojenské akademii v Čchung-čchingu. V roce 1939 se stal dokonce náčelníkem štábu skupiny poradců a získal nejvyšší čínské vyznamenání, Řád zlatého draka. Záhy nato obdržel i sovětská vyznamenání (Řád rudého praporu, Leninův řád).

V předvečer Velké vlastenecké války velel v hodnosti generálmajora 4. mechanizovanému sboru Kyjevského vojenského okruhu. Vyznamenal se u Lvova a byl jmenován velitelem 37. armády, bránící Kyjev. Po těžkých bojích se raněný Vlasov se zbytky svých jednotek dokázal probít na východ ke svým.

Po doléčení jej Stalin v listopadu 1941 pověřil zformováním 20. armády k obraně Moskvy. I zde si vedl úspěšně a kromě opakovaných vyznamenání se dočkal povýšení na generálporučíka. V březnu 1942 byl ustanoven zástupcem velitele Volchovského frontu, jehož cílem bylo odrazit obklíčení Leningradu.

KONEC CITATU.

No a pak byl zajat a v zajetí začal kolaborovat s Němci. Spolu se desetitisíci dalších Rusů.
Tímto se hrdinný ruský národ liší od všivých banderovců - Bandera sice seděl v koncentráku ale UPA také kolaborovala s němci. Tímto se Rosové morálně liší od Ukrajinců.

Hahaha.....

Dále jest totální idiotismus předpokládat že kdo má plný zuby ruskýho poručníkovbání musí být z principu "Banderovec".
Toto je jako když Rusové říkali že v roce 1968 kdo nesouhlasil se sobětskou invazí byl "nacista" nebo "agent imeprialistiocké rozvědky" a že prostí češi a slováci vítali sovětská vojska chlebem a solí, celí bez sebe podělaní štěstím.

Jak mluvila v roce 1968 "Bílá kniha o konratrevoluci", tak dnes mluví pan Sláma a pan Občan o Ukrajine a "banderovcích". Patrně dle not ze stejného místa.

Ruskýho komandování a bor...elu má plný zuby tak 70-90% obyvatelstva Ukrajiny.
31. 03. 2014 | 23:26

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

slawfin
S blázny přenášejícími svůj stihomam na druhé se diskutovat nedá / "snažíte se tu prosadit euroasijský pořádek" - co to je ?/.

Dobrou noc..

P.S. Poptávka tvořená dluhem a modelovaná nadměrnou spotřebou je past, jednou to sklapne - přežijí otužilí, ne zhýčkaní. Pravdu má W. Buffet - až na to, že nejde jen o daně, pouze progresivní daní už to zechránit nejde, fiskál mele z posledního a očekávání jsou přitom stále vyšší. Systém nutně potřebuje inflaci, ta ale skutečnou poptávku nevyvolá, zbývá tedy co ? Tlak na vklady, úspory domácností středních a nižších příjmových decilů - a třeba i pod hrozbou konfiskací - alá " kyperský průjem".. Nebo energetická injekce zvenčí - v dnešním světě plném ničivých zbraní opět omyl.
Je mi líto,ale tlupy či kmenová společenství jsou zatím mnohem úspěšnější formou organizace než je transatlantická civilizace, ta funguje jen pár století...a přitom má na svědomí ty nejvetší hrůzy, které si jen dovedeme představit...a už několikrát se sama málem popravila - dejte těm vašim " euroatlantickým" elitám alá Tymošenková atomovou bombu a poznáte tu protiputinovskou, rusofobní " kvalitu" možná na vlastní kůži..
Děkujte bohu, že má Rusko Putina, mohlo by být daleko hůře. Jedno Versaille snad už stačilo.
31. 03. 2014 | 23:53

honolulu napsal(a):

Tak to vidis Slamo,
vsichni ti zde nadavaji a ke vsemu Te jeste pomlouva vlastni komunita, ktere delas hanbu a ma kvuli Tobe spatnou reputaci....
Az se Evropa bude radikalizovat, tak budes muset uteci. Budes vsak vsude odmitnut pro svoje "kvality" a psychologicke buranstvi.

Me ma Putin rad, protoze se dvorim uklizecce v Kremlu. a Banderovci me budou mit take radi, hned jak nekterho potkam...
To proto, ze mam krasnou povahu Ty nevzdelany omezeny mentalni trpasliku.
01. 04. 2014 | 03:22

honolulu napsal(a):

Pane prof. Rychlik,
nemohl by jste nekdy vysvetlit, ktera moskevska parta "bojaru" se tak nazlobila na Slanskeho a jeho partu ?
A nevite nahodou proc ? Vzdyt to byli uvedomeli Komousi.
Mozna na to nejde jeste odpovedet, protoze je to prilis brzi, a nebo thema je prilis citlive ?

Take Vas chci informovat, ze na zap. Ukrajine a vych. Polsku je pod zemi velke naleziste zemniho plynu. Objevily to nedavno nase vrtne firmy a "omylem" to vyslepicily...

Uvidite, ze se tam vsichni vzajemne porvou. Ukrajinsti Nacionaliste, Rusko a EU...
Vsechno vzajemne a kazdy proti kazdemu....

Kdysi v mladi jsem pracoval pro JAR vladu v bushi. Hledali jsme mineraly a delali studie vody....Jakykoliv papir, skec, vykres, plan, foto, vypocet, mi byl okamzite zabaven. Vsechno byvalo tajne. Dnes je vsechno verejne, a proto hrozi valka...
01. 04. 2014 | 04:42

slavwin napsal(a):

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):
Poptávka tvořená dluhem a modelovaná nadměrnou spotřebou je past, jednou to sklapne
V tom můžete mít pravdu. Východisko není Rusko které žije z vývozu surovin a výroby zbraní sice méně kvalitních, ale ty jsou zdrojem neklidu ve světě, každý bandita je revolucionář, Společnost která se neumí uživit, kde se věrchušky navzájem hlídájí to je ten euroasijský pořádek vaše východisko, ještě že máte toho Putina, hraje sice s kartami které má v ruce, ale počkejte až bude mít lepší.
01. 04. 2014 | 08:05

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

slavwin
Pane/paní/, prosím vás o jedno - neuvádějte své zmatené texty návěštím evokujícím, že jsem je psal já.
Dík.
01. 04. 2014 | 08:11

vasja napsal(a):

honolulu napsal(a):
Pane prof. Rychlik,
nemohl by jste nekdy vysvetlit, ktera moskevska parta "bojaru" se tak nazlobila na Slanskeho a jeho partu ?
A nevite nahodou proc ...
-----------
Notmální boj o moc.
Židé /jedna parta/ ovládali bolševické strany a začali Stalinovi /druhá-nežidovská parta/ přerůstat přes hlavu.
Možná, kdyby nebyl rychlejší, tak by visel on.
Byla to taková dejudajizace bolševického hnutí: :-)
01. 04. 2014 | 08:20

slavwin napsal(a):

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):
To Post scriptum PS není Váš text.
01. 04. 2014 | 08:21

slavwin napsal(a):

vasja napsal(a):
Svět se zmenšil doprava komunikace je rychlá. Nezměnil se člověk. Vypichování negativ jiných než bílých křesťanů bych změnil za boj o myšlení všech lidí. Nevím kdo je v tom nejdál Amerika, budhisti, ale rusové to rozhodně nejsou.
01. 04. 2014 | 08:35

vasja napsal(a):

slavwin
Boj o myšlení lidí se tady děje poráde. A nezáleží na režimu.
Důležitý je nenechat se zblbnout a taky nebát se.
01. 04. 2014 | 08:42

Sláma napsal(a):

Propagační oddělení TOP09 zvané Yosif K. napsalo: "Jaký je principielní rozdíl mezi vražděním a znásilnováním ze strany Banderovců a vražděním a znásilnováním ze strany Rudé armády? "
Rozdíl je naprostý. Ze strany banderovců šlo o realizaci plánu, vypracovaného už v roce 1936 na úplné etnické vyčištění budoucího ukrajinského státu v Haliči a na Západní Ukrajině. Banderovci měli německé poradce a tento plán je prakticky stejný, jako německé plány na "konečné řešení židovské otázky". Jediný rozdíl je v tom, že Němci vraždili vskrytu, neboť německá veřejnost by něco takového nepřijala, zatímco banderovci vraždili naprosto otevřeně, protože jim ukrajinská veřejnost, alespoň zprvu, tleskala.
Je ovšem pravda, že nakonec na svoji brutalitu banderovci dojeli, neboť si postupně proti sobě popudili i vlastní lidi, kteří často s nelibostí nesli zabíjení svých sousedů, se kterými je často pojili rodinné či přátelské svazky.
Brutalita banderovců opravdu neznala mezí, přitom nebyla excesem jednotlivců, nýbrž promyšlenou, plánovitou politikou.

Kdo se zastává banderovců patří mezi lidskou spodinu!
01. 04. 2014 | 08:46

Sláma napsal(a):

Poslanec Gazdík, který má službu u Yosifa K. napsal: "Ruskýho komandování a bor...elu má plný zuby tak 70-90% obyvatelstva Ukrajiny."

Jo? A jak to víte?

Výsledky posledních svobodných voleb mluví proti vám. Ultranacionalistická strana Svoboda moc nebodovala, zejména na Východní Ukrajině. Například v Autonomní oblasti Krym získala "celých" 1,07% hlasu. To je asi tolik, co získala u nás Suverenita!
01. 04. 2014 | 08:50

Ivan napsal(a):

Ktory narod strednej Europy sa neschova pod rusky dazdnik ochrany..., coskoro zahynie...!
A nepomozu ziadni historici ani politologovia vsetkych uchyliek...!

BRATISLAVA. Klíma Zeme sa výrazne mení a otepľovanie planéty má priamy ničivý vplyv nielen na ekosystémy koralov či ľadovce, ale aj na ľudské spoločenstvá.

Človek už proces nedokáže zastaviť, vedel by ho len zmierniť alebo sa prispôsobiť tak, aby sa vyhol najhorším dôsledkom. Napriek tomu nie je spoločnosť na zvládanie extrémov počasia takmer vôbec pripravená.

To sú hlavné zistenia novej správy Medzivládneho panela o zmene klímy (IPCC), ktorú vedci zverejnili v pondelok. Na druhej časti piatej z takýchto správ pracovali stovky autorov a zahŕňa spojený výskum z tisícov vedeckých štúdií. IPCC vydáva aktualizovanú správu o zmene klímy raz za sedem rokov.

Viac (vratane rozhovoru s expertom OSN) na: http://tech.sme.sk/c/7155047/zmena-klimy-sa-uz-zvratit-neda.html
01. 04. 2014 | 10:08

Ivan napsal(a):

Boj o prezitie zacal..., fasizacia Zapadu hustne, goebbelsovka propaganda najmodernejsimi metodami zlostne udiera...!!!

Tu su moje dva prispevky z nedavnej minulosti:

Citujem pana Slamu:
Sláma napsal(a):
https://blog.aktualne.cz/blogy/jiri-pehe.php?itemid=22502&from=300#nucleus_cf

Rád bych upozornil na to, jak Američané mění své pojetí mezinárodního práva, jak se jim to zrovna hodí. V zápise z jednání Mezinárodního soudu ve věci stanoviska k vyhlášení nezávislosti Kosova je zaznamenám oficiální přepis ústního stanoviska zástupce USA, cituji: "Serbia claims, the international law principle of territorial integrity prohibits all non-consensual secessions, a fortiori, prohibits all declarations of independence, except where domestic law grants a right of secession or the parent State accepts the declaration before or soon after the secession. Yet as our written filings establish, no such general international law rule bars declarations of independence, nor can there be such ad hoc exceptions to a general rule that does not exist."

Tedy stručně řečeno: mezinárodní právo neobsahuje žádné pravidlo, které by vázalo vyhlášení nezávislosti na soulad s vnitřním právním řádem daného státu.

Zdroj: Public sitting held on Tuesday 8 December 2009, at 10 a.m., at the Peace Palace,
President Owada, presiding, on the Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence by the Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo
(Request for advisory opinion submitted by the General Assembly of the United Nations) . Verbatim record. str. 29
http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15726.pdf
20. 03. 2014 | 23:06

Moja poznamka k uvahe pana Slamu:
Rovnaky meter, pouzity Ruskom vsak musime povinne odsudzovat, lebo nam to diktuje Washington ci Brusel...! Za tzv. komunizmu boli media dost propagandisticke..., tie dnesne su priamo goebbelsovky fasisticke...! Len uz i tu pokrok v maskovani a manipulacii znacne pokrocil...! Tato moja poznamka sa menovite netyka ani autora a ani ziadneho z diskutujucich).
30. 03. 2014 | 10:21

Druhy prispevok
Ivan napsal(a):
Zapadni kolonialisti, respektujte vasu vlastnu pravnu filozofiu...!
https://blog.aktualne.cz/blogy/jiri-pehe.php?itemid=22502&from=300#nucleus_cf

Pred tromi dnami v slovenskej TV TA3 vystupil radca nemeckej ambasady na Slovensku... Na otazku redaktora co urobit so zmluvou medzi vtedajsou ukrajinskou vladou, parlamentom, vratane prezidenta a na druhej strane s poulicnou opoziciou z 21.02.2014...?, goebbelsovsky odpovedal: To je uz minula vec, sucasna situacia je ina, k tomu sa uz nikto nebude vracat...!!!

Z toho plynie vseobecne poucenie: Na Kryme je uz situacia uplne ina ako pred referendom o odcleneni sa od Ukrajiny..., navratom k Ukrajine sa uz nikto nebude zaoberat...!!!
21. 03. 2014 | 11:34
01. 04. 2014 | 10:12

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

slavwin
Zkuste to ještě jednou.
Já už nevím, jak vám to mám sdělit.... pane vasjo, vysvětlete mu to, prosím.
01. 04. 2014 | 10:14

Yosif K napsal(a):

Sláma napsal(a):
Poslanec Gazdík, který má službu u Yosifa K. napsal: "Ruskýho komandování a bor...elu má plný zuby tak 70-90% obyvatelstva Ukrajiny."

Jo? A jak to víte?

Výsledky posledních svobodných voleb mluví proti vám. Ultranacionalistická strana Svoboda moc nebodovala, zejména na Východní Ukrajině. Například v Autonomní oblasti Krym získala "celých" 1,07% hlasu. To je asi tolik, co získala u nás Suverenita!
01. 04. 2014 | 08:50

Uvidíte jak dopadnou další volby na Ukrajině. Obvykle proruské a proruské strany skorují 50-50. Jelikož Putinuška stál NEMOUDŘE do poslední chvíle za ULTRA-kleptokratem Janukovyčem, PRORUŠTÍ QUSLINGOVÉ TO BUDOU MÍT TĚžŠÍ.
Uvidíte jak dopadnou další volby v česku - proputinovští quslingové z KSCM nezískají více než 15% - tradičně. Z nich je ještě více než půlka rádo že čechy jsou v NATO.

VIDĚL JSTE JAK DOPADL PROputinovský QUSLING FICO NA SLOVENSKU. Katolicko-národovecko-odborářsko-putinovksá propaganda nezabrala.....
01. 04. 2014 | 10:34

češka napsal(a):

Vážení diskutující,
v knize Mírotvůrci Mc Millan dokonale popsal Pařížskou konferenci po 1.světové.
Cílem Francie a Anglie bylo zajistit si stabilní západní hranici s Německem.
Naopak východní hranice měla být co nejméně stabilní, aby se stále utápěla ve vzájemných konfliktech v návaznosti na staletou animozitu tamních národů.
Do tohoto modelu se výborně hodilo Československo se svými Němci, Maďary, Slováky a Poláky tento stát nevydržel jedinou zátěž, při první příležitosti se ozývali "ukřivdění" nejen Němci, ale Poláci taky po obsazení Sudet vtrhli ruku v ruce s Němci na Ostravsko a Slováci nelenili s vyhlášenín vlastního státu, hned v 68 se spokojili alespoň s federací, aby se po plyšáku co nejdřív osamostatnili.
01. 04. 2014 | 11:11

slavwin napsal(a):

Bilione já Vám přece nemusím rozumět, že mi splývate se Slámou, antipolitikem není přece důležité hlavně, že nevoláte Putina k nám. To Vaše dluhové téma je rozebíráno na youtube hnutím duch doby (času), za tím stojí nějaký Joseph, v úvodu dvouhodinových videí vždy kritizuje imperialisty socialisty, jinak je to kecací film, všichni kdo kdo k tomu se vyjadřují jsou západní jména, žádné ruské jsem tam nezaregistroval, dva filmy mě dost zaujaly, říkám si, že se k tomu vrátím, nezlobte se asi jsem blb, ale ty vaše komentáře mi připadají jako propaganda za obnovení ruského sféry vlivu u nás.
01. 04. 2014 | 11:13

Yosif K napsal(a):

Sláma napsal(a):
Brutalita banderovců opravdu neznala mezí, přitom nebyla excesem jednotlivců, nýbrž promyšlenou, plánovitou politikou.

Kdo se zastává banderovců patří mezi lidskou spodinu!
01. 04. 2014 | 08:46
Ano kdo se zastává Banderovců patří mezi lidskou spodinu. Banderovci jak sám píšete mají volební podporu asi % ukrajinského obyvateltsva,.

Když už jste načnul A) řekněme si též B).
Brutalita stalinistů také neznala mezí, přitom nebyla excesem jednotlivců ale byla zcela nezbytnou složkou udržování totalitní moci.

Neustálé čistky (a za Stalina vyvraždování) jsou nezbytnou součástí udržování totalitní moci ve velkých samostatných státech jako SSSR a ČLR (viz kulturní revoluce). Bez těchto čistek by totiž došlo k postupné emancipaci nových elit které by starého diktátora sesadily.

Hladomor na Ukrajině byl využit na změnu demografické skladby obyvatelstva na Ukrajině. Potravimny byly umyslně zabavovány pouze na Ukrajině a zasílány do Ruska a na Kavkaz. Pět milionů mrtvých byli Ukrajinci - byli následně "nahrazeni" ruskojazyčným obyvatelstvem ze severu.

Kdo se zastává stalinistů patří mezi lidskou spodinu!!!!! Stalinismus je fašismus bez viditelných kapitalistů.

Problémek vašeho uvažování však je že Banderovců se zastává cca 2-3% Ukrajinců, Stalina se však zastává 60-70% Rusů.

Rusové jsou tedy bohužel mnohem více zfašizovaný národ než Ukrajinci.

Mávání portrety Stalina, sovětskými vlajkami atd atd je v neruských postsovětských republikách vnímáno stejně jako mávání hákovými křížy, portrety Hitlera atd atd.
01. 04. 2014 | 11:30

magor napsal(a):

Josífku, kamaráde,

shrnul bych do této vulgární zkratky, Putinuška si zabrat musel, to jasný snad každýmu. A učinil poměrně sametově, v porovnání s demograty. Dál si s ostatními predátory rozparceluje Ukrajinu, tento model tu už několikrát, jen se úspěšně zreplikuje.
A samozřejmě, nýčko s pomocí obyvatel daného státu, jak jinak.

Vono, chtělo by se napsat, milí Ukrajinci, udělejte si ve vlasti sami pořádek, moc ščastně se vám za dobu samostatnosti asi nežilo, ale od nás by nevyznělo dobře. My, jako churavá ptáčata, delegovali jsme vlastní bordel na Brusel a v přítomnosti už rozhodujeme jen o tom, kolik si kdo z erárního nakrade.

Lyrického netřeba, stejně jako patosu (byť chápu, že některé baví) a na drama či epos stejně nemáme. Tož tedy netuším, o co vezdejším roztleskávačům vlastně celou dobu šlo. Snad ukojit vlastní samolibost.
01. 04. 2014 | 11:46

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

slavfin
Konečně.

Kdyby bilion, pane slavfin, kdyby jen bilion. Plných 17, 5 bilionů USD, pane slawfin. A stále rostu , ostatně posuďte sám :

http://www.usdebtclock.org/

Joseph byl náhodou dobrý poradce, faraon mu velmi důvěřoval. Množil klasy téměř tak rychle jak Bernanke dolary.
Stejně tak důvěřovali lidi v Dusseldorfu - těm balíkům sraček, co jim namnožovala Deutsche Bank apod.

Jak vám připadám je mi zcela lhostejné, to je o vašem kukuči, ne o mém.

Ano, je docela možné , že jste blb, potvrdit to však musí lékař, já tomu až tak moc nerozumím.
-------------------------------------------------------------------------------
Tímto naše dva monology končím , jistě uznáte , že pro oba jsou jen ztrátou času.

Apropo - myslíte si, že i Jeffrey Sachs sem také přiváží " euroasijské pořádky" ?

http://www.foreignaffairs.com/articles/140999/jeffrey-sachs/a-new-post-soviet-playbook

http://www.project-syndicate.org/commentary/jeffrey-d--sachs-sees-in-russia-s-annexation-of-crimea-the-return--with-us-complicity--of-great-power-politics#y0EqYBkEHLPWOt78.99

Jistě, vy si vyjmete z jeho komentáře to, Sláma zas něco jiného, jiný opět něco jiného...tak, aby to podpořilo váš dopředu již hotový názor, vaše hodnocení / a hodnocení oponentů/ .. pak se tady budete přít o to, kdoz vás je větší trotlík.
Todle mě ale nebere, za mnohem prospěšnější považuji pohádat se s manželkou - tam to aspoň k něčemu vede, něco se vyřeší, kompromis se najde - marriage as usual.

Takže da svidanja, slawfin. Na partajnom sabranju..
Kde že jste to chodil vlastně na partajnické schůze ? Jo, že v Karviné ?

https://www.youtube.com/watch?v=qqkHHlLOYxA

To musely být ale fajne časy, slawfin...závidím, moc fajny auroatlantický ordnung.
01. 04. 2014 | 11:53

honolulu napsal(a):

At je to America nebo Rusko, tak kazda zeme si dela to, co ji vyhovuje...
Tak to vzdy bylo ! Tak proc se vsemu divite a moralizujete.
Hlavne Vy Ivane.

To je jako partie shachu..EU, nebo America udela jeden tah a Putin udela druhy,
proti tah a my se nato divame jako na obycejny boj o moc.

EU ma v tyto dny nesikovne shachisty. Nasilnym prevratem na Ukrajine, to bylo pro EU zbabrano....

Vasjo,
dekuji za vysvetleni. To by tak nejak mohlo byt. Chyba je, ze se o nicem nemluvi otevrene. Oni ti opravdu vzdelani jsou opatrni poseroutkove a nic nam nereknou.

Slamo,
patrim ke spodine ! Nacionalistum rozumim a nevadi mi, at uz jsou Ukrajinsti nebo Rusti....Aspon nebudu mit za souseda lidozrouta odnekud z Conga...

Protoze jsi omezeny natvrdlik, tak Te musim informovat, ze Putin je Nacionalista.
On zalozil stranu - Rusko, Rusum - Kdyz davy skandovali : "Putin, Putin", tak je napominal, aby radej kriceli: "Rusko, Rusko" !

EU, radej hulaka : "Evropa Machmetanum, Cikanum, Somalcum, Nigercanum, Pakistancum" atd.
A potom musi Cesi zit v terroru, jako ted, zas nekde na Domazlicku.
Podekuj mi za prednasku hovezi makuvko !
01. 04. 2014 | 12:33

slavwin napsal(a):

Bilionku
ty plivance jsou excelentní vy jste asi spravedlivý uvažující co nechce žadný vliv. Euroasijci si o něj řeknou, možná budou předcházet neoznačení vojáci v neprůstřelném oblečení se samopaly střílejícími i za roh pak jim budeme všichni povinně říkat domobrana.
01. 04. 2014 | 12:35

Karl IV napsal(a):

Jen v bodech. Moskevské knížectví nenavazovalo na Kyjevskou Rus, byla tam Volyň, Novgorod, Suzdal atd.. Je to derivát derivátů. Moskevské knížectví, jak stojí v každé učebnici ruských dějin, vzniká vydělením ze Suzdalsko-Vladimirského a bylo centrem kooperace s turksko-mongolskými vládci. Největším ruským kolaborantem byl Alexander Něvský, který s podporou Hordy ničí tradiční knížectví: typický je příběh Novgorodu a jeho měšťanské demokracie.
Moskevské knížectví je typický produgt turksko-mongolské moci. Samo se žádnou kulturou nevyznačovalo, ale agresivitou ano.
Moskevské pravoslaví není pravoslavím Kyjevskýma nemá v něm kořeny.
Chmelnický měl následníka Mazepu, ten pochopil, že Chmelnický vlezl do ďábelské tlamičky.
Zdejší proputinští znalci Ruska a Ukrajiny, někteří, jsou ukázkou, jak lze dějiny zcela převrátit ve stalinsistickém duchu.
01. 04. 2014 | 12:45

magor napsal(a):

Honolulu, krajane,

matička kačenka EU v samolibosti premiantem. Bodejť, vždyť podle jejího jízdního řádu se formuje x stovek miliónů euroovčanů. Zajímalo by mne, nakolik si samolibostí nakukala, že zatočila se svými vlastními šelmičkami. Mám namysli ty mocnůstky, co tu a tam, spustí na hladinu nějaké to atomové plavidlo. Zahradní trpaslíci, se svejma trpasličíma ručičkama, si halt taky přihřejí nějaké to polínko. Hierarchie však taková, že nejdříve žerou velký kočky.
01. 04. 2014 | 12:46

Yosif K napsal(a):

Stalinismus jako system byl postaven na tom, že kdokoliv může být státní mocí fyzicky zlikvidován za cokoliv.

V tomto ohledu šlo o stejně brutální diktaturu jako Mussoliniho fašismus.
Tak jak Stalin likvidoval své spolusoudruhy a vyvraždil 80% důstojnického sboru RA, tak Mussolini nechal popravovat "zrádce" včetně svých spolupracovníků a svého zetě a ministra zahraničních věcí Ciana.

Mussolini napadl Jugoslávii, Albánii, Řecko a Habeš a v Habeš prováděl de facto genocidu.
Stailn ve stejném stylu napadl všechny své západní sousedy, obsadil je, zavedl vražedné represe - kromě Finska kde byl poražen.

Uvnitř SSSR Stalin nechal "přesídlit" cca 9 celých etnických skupin. Na Ukrajině prováděl genocidu řízeným hladomorem při kterém zahynulo 5-7 milionů lidí.

Pokud by Ukrajinci měli vlastní stát pod vedením Bandery, patrně by byl fašistický. Rusové svůj vlastní stát měli a ten tedy skutečně BYL brutálně fašistický až na půdu. Téměř všechny neruské národnosti které měly kulturu nad úrovní luků a šípů byly perzekuovány.

Nasazování psí hlavy Ukrajincům za fašismus kumpačkou místních putinofilů je dost směšné - s ohledem na to že Stalinismus se od fašismu prakticky nelišil.

Genocide, ethnic cleansing, and population transfers[edit]Main article: Population transfer in the Soviet Union
In Soviet Union, political repressions targeted not only individual persons, but also whole ethnic, social, religious, and other categories of population.

Population transfer in the Soviet Union may be classified into the following broad categories: deportations of "anti-Soviet" categories of population, often classified as "enemies of workers"; deportations of nationalities; labor force transfer; and organized migrations in opposite directions to fill the ethnically cleansed territories. In most cases their destinations were underpopulated remote areas (see Involuntary settlements in the Soviet Union).

Entire nations and ethnic groups were collectively punished by the Soviet Government for alleged collaboration with the enemy during World War II. At least nine distinct ethnic-linguistic groups, including ethnic Germans, ethnic Greeks, ethnic Poles, Crimean Tatars, Balkars, Chechens, and Kalmyks, were deported to remote unpopulated areas of Siberia (see sybirak) and Kazakhstan. Population transfer in the Soviet Union led to millions of deaths from the inflicted hardships.[11] Koreans and Romanians were also deported. Mass operations of the NKVD were needed to deport hundreds of thousands of people.

The Soviet famine of 1932-1933 was severely aggravated by the actions of the government of the Soviet Union, such as the confiscation of food, the lack of meat, planned delivery limitations that ignored the famine, blocking the migration of its starving population, and the suppression of the information about the famine, all of which prevented any organized relief effort. This led to deaths of millions of people in the affected area.[11] The overall number of the 1932-1933 famine victims Soviet-wide is variously estimated as 6-7 million[12] or 6-8 million.[13]
01. 04. 2014 | 12:48

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Slavfínku, nemá to cenu, zkuste si zadiskutovat /respektive uspořádat schůzi/ s Yosifem K či s reslem.Ti bolševické sklony mají vyvinuté tak, že by Vám mohli vyhovovat..

Howgh.
01. 04. 2014 | 12:53

Yosif K napsal(a):

Pane Sláma - podle vás kdo je proti Putinovi a poručníkování z Ruska tak musí být fašista.

Putinuáškovi se podařilo nas...rat proti Ruské říši neobvykle velké množství jinak Rusku spíše nakloněných lidí i na východě Ukrajiny. Jak? Vsadil všechno na podporu kleptokrata Janukovyče. Putinuška po pádu "demokraticky zvoleného Janukovyče" neměl plán B.
01. 04. 2014 | 13:08

Karel IV napsal(a):

Jest velmi směšné, pokud příznivci Putina nazývají ostatní fašisty, předně Rusko má všechny znaky fašistického státu, a pak hledá své spojence mezi krajní pravicí a diktátorskými režimy. Ale jest to typicky ruské zmatení.....ve kterém kozácké bití žen jest vydáváno za galantnost.
01. 04. 2014 | 13:43

honolulu napsal(a):

Karel IV,
velicenstvo napsal jste zajimavy prispevek, ale nesedi to casove.
Turko-Mongolske kmeny zvane KHAZARI stratili vliv a moc nekdy na zacatku 11-teho stoleti a Moskva vznikla ve 14-tem stoleti. Tyto kmeny meli centrum existence pri usti Volhy do Kaspickeho more. Tak jak mohly mit vliv na Moskvu ?
1) Neexistovali v dobe vzniku Moskvy
2) Poloopice Slama, Vam ted nada do hlupaku, ze neberete ohled na zemepis.

Ale at mate pravdu nebo ne, tak piste ! Rad premyslim.

Pane prof. Rychlik,
ten prudce zarivy, dobre vypadajici, sebevedomy dedek, ktery bude sedet v prvni lavici na Vasich prednaskach jsem - JA - kral vsech zvedavcu !
Propadl jsem zvedavosti po tropickych horeckach na Zambezi, ktere uvarily muj mozek. Proto jsem zacal hledat Atlantis. (30 roku).
Kdyz budete psat pravidelne na Aktualne CZ, tak Vas budu informovat kde je...
Kdyz psat nebudete, NEreknu vam nic.
01. 04. 2014 | 14:06

honolulu napsal(a):

Vnitropoliticka situace v Rusku, at uz fasisticka, nebo bolsevicka, nebo tyransky stalinska nam muze byt lhostejna.
To neni nase priority ! Nikdo se tam nebude stehovat !

PRIORITY je ucelnost Ruska, jako protivaha nebezpecne EU, ktera zavadi utopisticke socialni a rasove experimenty.

PRIORITY je... Ruska - prirozena hradba -, proti Machometanske rozpinavosti.
PRIORITY je ucelnost ruske existence proti asijske invazy.
My ho proste potrebujeme pro rovnovahu ve svete.

Nemusime ho mit radi. Jaky je tam system, nam muze byt jedno, hlavne, ze je to silny system.
(Slamo, podekuj mi, ze Ti zvetsuji Tvuj omezeny rozhled, Neandrtalce !
Rad bych pokracoval v osvete, ale musim z domu.)
01. 04. 2014 | 14:29

Karl IV napsal(a):

Honolulu jest asi hnědá medúza.
Jeho světoprogram tu byl mnohokrát a vždy skončil miliony mrtvol. Nějak postrádá základní, k čemu to všechno?
Lůza za klávesnicí.
Jen na okraj, v Německu má Putin silnou podporu SPD, Dohnanyi, Schreoder atp. , která však připomíná cosi jako pakt Molotov -Ribentrop. Dohnányi dokonce řekl, že Ukrajinci nemají právo na samostatnou existenci, podobně Polsku.
Takže Honolulu, která vlastně bije?
01. 04. 2014 | 14:38

magor napsal(a):

Honolulu, bratře,

Nechejte Antlantýdu Atlantidou, to jiný civilizační okénko. A budu už jako webgarden (neustále opakovat), celé téma: jak vytvořit NEGATIVNÍ emoce a tedy NEGATIVNÍ energie.

Vy byste moh' rozumět, prostě, takový nízkovibrační stimul.
Rozsévat strach, úzkost, řevnivost až nenávist.

Von spravedlivý hněv....
01. 04. 2014 | 14:45

modrý edvard napsal(a):

honolulu: Karl IV se o Chazarech vůbec nezmiňuje. Nepodsunujte mu je.
01. 04. 2014 | 14:46

češka napsal(a):

To Honolulu
Prioritou je konzolidovaná a jednotná EU, protiváha USA, Ruska a Číny.
EU po které se nebudou potulovat hordy ožebračených bezdomovců, ať se jedná o černochy ilegálně přeplouvající Středozemní moře, nebo všeliké muslimy prchájící před následky "válek a jar", nebo Ukraince hledající obživu zde, za cenu opuštěných dětí a starců tam.
Proto je v našem nejvlastnějším zájmu mít kolem své, tzn EU, hranice, spokojené, prosperující sousedy.
Bohužel však nám byla dána ohniska sváru. Dárci byly USA, Anglie a Francie, darováno bylo Rusku, a to 1/2 Polska, Halič, Východní Prusko, Podkarpatská Rus.
Pochopitelně že ti, kterých se to týká, jsou nespokojeni a dožadují se nápravy.
A zatím co Anglie a Francie poskytují útočiště všem zlodějům a tunelářům ze zemí mimo EU a na svém postoji nehodlají nic měnit, na východě teče krev.
Všichni se chceme propracovat k životní úrovni Rakouska, Holandska a Lucemburska .
Pro vládnoucí elity je ale jednodušší odpoutat pozornost nepokoji, než nechat justici vykonávat svou práci a zajišťovat "zatoulané peníze" i s jejich uživately.
Je smutné, že jediným výsledkem mejdanu na Majdanu je propuštění odsouzené zlodějky, a tak zloděje Janukoviče vystřídá asi jeho kamarádka zlodějka Timošenková.
01. 04. 2014 | 14:58

češka napsal(a):

To Honolulu
Když za války chtěli spojenci bombardovat německá a rakouská města kolem Bodamského jezera, domluvili se se Švýcary, že budou i v noci svítit.
Švýcaři to okamžitě oznámili do Konstanz, Friedrichshafenu, Lindau atd. Svítili všichni, bombardování se nekonalo.
Dneska je již dávno válka zapomenuta, nikdo nepřišel o svůj dům, nikomu se vlásek nezkřivil . V takovém světě, kde má každý své místo, chce žít každý normální člověk.
01. 04. 2014 | 15:39

Pond napsal(a):

"Ukrajinská identita se však primárně neformovala na ruské Ukrajině, ale v Haliči, která od roku 1772, tj. od prvního dělení Polska, patřila Rakousku. Zde měli Ukrajinci celkem dobré možnosti vlastního národního rozvoje. Ukrajinská identita se zde vyvíjela v protikladu k identitě polské a ruské."

Tedy, podle pana Rychlíka, jediným ryze ukrajinským historickým územím je Halič. Ostatní, územně převážná část Ukrajiny, včetně Kyjeva, je podle pana Rychlíka "ruská Ukrajina". To zní logicky.
01. 04. 2014 | 16:31

češka napsal(a):

To Pond
V té části Polska, která připadla Rusku hrozily v případě pokusu o jakékoli sebeurčení národů deportace na Sibiř, Prusové se s nikým nemazlili, zatím co v Rakousko-Uhersku mimo Uherskou část, se národnosti rozvíjely v rámci monarchie svobodně.
Rozhodně svobodněji než v Rusku nebo Prusku.
01. 04. 2014 | 18:35

slavwin napsal(a):

Honolulu
pokud si z nás nestřílíte tak ty Vaše příspěvky jsou s profesorovým výkladem něco jako univerzita pozdního věku. Jsem ročník 45 matka byla o 34 otec o 44 let starší. Matčiny vzpomínky jsou kdy jako dítě byla na Valašsku kdy po těšínsku pohybovaly polské bojůvky, říkalo se tomu plebiscit. Otec vzpomínal kdy o 20 let později mu polský načelník dával vybrat kielku česky rákosku. Říkal ta černá dělá černé šrámy a ta bílá ještě černější. Pan se musel vynosiť do protektorátu a pak se ještě posunout o 40 km dál od hranic. Okolo sami fašisti, kromě německých a ruských bolševiků to byla většinou taková opereta spíše sranda. Banderovci prošlí bolševickým terorem byli krutější. Souhlasím že silné a méně vyvinuté Rusko je pro lidi v euroatlantické zóně požehnání, to velmi dobré nás bohužel minulo a za přijatelné se budeme muset ozývat, jen se k euroasiatům nenechat vtáhnout, pokud Poláci nezblbnou nemůže se jim to podařit.
01. 04. 2014 | 19:21

Pond napsal(a):

Češka napsala:
"V té části Polska, která připadla Rusku hrozily v případě pokusu o jakékoli sebeurčení národů deportace na Sibiř, Prusové se s nikým nemazlili, zatím co v Rakousko-Uhersku mimo Uherskou část, se národnosti rozvíjely v rámci monarchie svobodně.
Rozhodně svobodněji než v Rusku nebo Prusku."
------------------------------------------------------

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko

"Federální subjekty v současnosti dělí Ruskou federaci na 22 republik."

"Oficiálním jazykem celého státu je ruština, kterou ovládají prakticky všichni obyvatelé Ruska; některé autonomní celky vedle ruštiny používají místní jazyky (tatarština, čuvaština ad.) – celkem tak Rusko oficiálně hovoří 31 jazyky. "

"Největší zastoupení má v zemi pravoslavné křesťanství; ....Druhým významným náboženstvím je sunnitský islám, jejž vyznávají zejména turkické národy a etnické skupiny Kavkazu. Dále jsou zde komunity římských a řeckých katolíků, protestantů, židů, buddhistů (Kalmycko, Burjatsko a Tuva); u některých národů Sibiře přetrvávají původní animistická náboženství. V poslední době se objevují také různé formy novopohanství."
01. 04. 2014 | 20:29

Sláma napsal(a):

Pond napsal: "Tedy, podle pana Rychlíka, jediným ryze ukrajinským historickým územím je Halič. Ostatní, územně převážná část Ukrajiny, včetně Kyjeva, je podle pana Rychlíka "ruská Ukrajina". To zní logicky."
Ano, je to pravda. Když se začtete do článku pana Rychlíka, zjistíte podobných jinotajů více.
Pouze dodám, že k Haliči je nutno připočíst i Západní Volyni.
Vlastně ono z toho plyne, že se ona opravdová ukrajinská identita začala formovat až po roce 1772, tedy po prvním dělení Polska.
01. 04. 2014 | 21:15

Sláma napsal(a):

Pond napsal: "Tedy, podle pana Rychlíka, jediným ryze ukrajinským historickým územím je Halič. Ostatní, územně převážná část Ukrajiny, včetně Kyjeva, je podle pana Rychlíka "ruská Ukrajina". To zní logicky."
Ano, je to pravda. Když se začtete do článku pana Rychlíka, zjistíte podobných jinotajů více.
Pouze dodám, že k Haliči je nutno připočíst i Západní Volyni.
Vlastně ono z toho plyne, že se ona opravdová ukrajinská identita začala formovat až po roce 1772, tedy po prvním dělení Polska.
01. 04. 2014 | 21:15

Sláma napsal(a):

Propagandistické oddělení TOP09 alias Yosif K. napsalo zase hromadu lží. Například tuto: "Potravimny byly umyslně zabavovány pouze na Ukrajině a zasílány do Ruska a na Kavkaz. Pět milionů mrtvých byli Ukrajinci"

Není to pravda. Tzv. stalinský hladomor postihl pás Sovětského svazu podél jižních hranic, od Moldavska až po Kazachstán. Zemřelo při něm cca 7 mil. lidí, z toho 4-5 na Ukrajině, ale z velké části se nejednalo o Ukrajince, nýbrž o etnické Rusy, protože se jednalo o území, která nikdy nebyla součástí Ukrajiny (historické oblasti Ukrajiny leží více na sever) a byla přičleněna k Rusku až v 19. století a osídlena z velké části etnickými Rusy, stejně jako mnoha jinými národnostmi (například tam žilo hodně Řeků a Bulharů).
01. 04. 2014 | 21:19

Sláma napsal(a):

Yosif K. se zase zapletl do svých lží. Napsal: " Banderovci jak sám píšete mají volební podporu asi % ukrajinského obyvateltsva."

A o to právě tady jde. Asi 40 tis. extremistů ovládlo Majdan, dobilo parlament a sídlo prezidenta, a nyní diktuje prozatimní vládě, co může a co nemůže.
A ta prozatimní vláda - to je opravdu směšné. Odhlasovala si v parlamentu svoji existenci tak, že banderovci okradli poslance z bývalých vládních stran o jejich hlasovací karty a přislušníci vládní koalice hlasovali každý za dva - jednou za sebe a jednou za zbitého a okradeného poslance nyní už opozičních stran. Existují dokonce fotky demokrata Jaceňuka, jak sám sobě dává důvěru pomocí dvou hlasovacích karet!

Tři strany současné vládní koalice získaly v parlamentních volbách v roce 2012 jen 166 mandátů ze 450 celkových, nová politická strana Pravý sektor žádný. Přesto nyní vládnou Kyjevu a zdejší eurohujeři zběsile kvyčí, jak že to je demokratické!
01. 04. 2014 | 21:27

Sláma napsal(a):

češko, vy jste opravdu velice nevzdělaná osoba, v podstatě analfabet. Napsala jste: "Bohužel však nám byla dána ohniska sváru. Dárci byly USA, Anglie a Francie, darováno bylo Rusku, a to 1/2 Polska, Halič, Východní Prusko, Podkarpatská Rus."

Ne, češko, tato území nebyla darována Rusku. Tato území si vzal Sovětských svaz a přičlenil je k příslušným svazovým republikám (samozřejmě s výjimkou Východního Pruska). A nutno konstatovat, že v případě Haliče a Západní Volyně v podstatě oprávněně, protože se jednalo o území za tzv. Curzonovou linií. Jednalo se území, kde převahu obyvatelstva tvořili Ukrajinci, Bělorusové a Litevci a Poláci v roce 1920 tato území zabrala silou.
Takže je tu stejný problém, jako u Krymu. Prostě z dříve porobených národů se staly národy imperiální, které si začaly porobovat okolní národy. A pak se divily, že jim to někdo ještě silnější vrací i s úroky.
Problém Haliče byl v tom, že zatímco ve městech žili Poláci, Židé, Češi a mnoho dalších národností, na vesnici žili Ukrajinci. A z toho vzešlo to pnutí. Odskákali to hlavně Poláci a opravdu mě fascinuje, jak se zde profesor Rychlík a další propagandisté snaží omlouvat barbarský způsob, jakým banderovci etnické čištění prováděli. Ale nelze omlouvat zločiny jednoho tím, že podobné zločiny dělá i někdo jiný. To každý civilizovaný člověk chápe.
01. 04. 2014 | 21:40

honolulu napsal(a):

from Honolulu to Royal Highness Karel IV. (14:38)
Velicenstvo ! Precenujete moji inteligenci ! Nemohu se bavit o Nemecku. Nevim kdo je kdo, v jejich vlade a co ma v makuvce...Kdyz mluvim anglicky, tak jsou podlezavy. Kdyz mluvim cesky, tak jsou preziravy... Jejich kozy vyrazi v ksichtech jsou vsak stale stejne... S litosti priznavam, ze neznam Nemecky.

Modry edvard (14:46)
Nepodsouvam nikomu nic. Karel IV se zminoval o Tatarsko - Mongolskych kmenech.
Neznam jine nez ty, kterym se rikalo Chazari (bylo jich 28)... Fackovaly se Slovany 400 let +/-.
Prijali zidovske nabozenstvi. Namlatili ARABUM a byly pokoreny a zniceny Kijevskymi Slovany... (Nekdy na zacatku 11-teho stoleti.)

Pijme pivo z bobkem at je dobra nalada ! GRATULUJI vsem Slovanum !

My jsme stejne vyborna rasa ! Nase prednosti jsou nam zatajovany, ale ja nick honolulu jsem jsem vlezl do tajneho archivu rasovych studii v Pretorii a vsechno vsem Cechum vyslepicim ! Naprimim pater ceskemu narodu ! Vyplachnu mu z hlav nanos atrocitni a jedovate propagandy.
Slovane ? T.j. neznama stranka dejin, at nam o ni rekne prof. Rychly !

Vsimli jste si jak se umi dobre vyjadrovat ?
Ja k nemu pojedu na prednasky a udelam na neho tak silny dojem, ze pujde pro aspirin....Pokracovani za chvili, potrebuji cafe.
01. 04. 2014 | 23:03

češka napsal(a):

To Honolulu
Když Němci sestavovali z mnoha fotografií "typického" příslušníka různých etnik, u jediného národa se to jaksi nepovedlo, z portrétu "typického Čecha" na ně koukal "typický Němec".
To Sláma
Problém není, kolik kde žije různých etnik. Problém je, že proti sobě bojují a tím se navzájem ožebračují. Ve Švýcarsku na to přišli už dávno, mohou se navzájem nesnášet, mohou se hádat, ale na životy a majetky si sahat nebudou. V okamžiku ohrožení Švýcarska na vlastní rozbroje okamžitě zapomenou.
U nás se každý snaží odvrátit pozornost od vlastních chyb poukazem na to, že někdo jiný dělá chyby větší. Nám v Čechách musí býtjedno, kdo Ukraině vládne, ale nemůže nám být jedno, jestli dostaneme přes Ukrainu ropu a plyn v dohodnutém množství za dohodnutou cenu. Taky nám nemůže být jedno, jestli zde žijící Ukrainci budou u nás dožívat v nějakých útulcích s minimálním důchodem a odkázáni na náši sociální síť, nebo s českým důchodem slušně vyžijí ve své vlasti.
01. 04. 2014 | 23:53

honolulu napsal(a):

Pani Cesko,
vsechny prehmaty. Vsechny hlouposti. Vsechno jde EU odpustit a prominout.
Vse pujde napravit !

Ale nejde ji odpustit NASILNOU integraci narodu, ktere si to nepreji.
EU se snazi zmenit GENETICKY zaklad Evropy a to ohrozuje existence narodu, jako je napr. Cesko, Madarsko, Slovensko, Rakousko, Nemecko atd. atd.
To nepujde napravit !
Jejich ekonomicke kotrmelce jsou mi uplne lhostejne.

Proc nam pan prof Rychlik. nevysvetli, jak Cesko dopadne, kdyz Ceska ma dve deti a Cikanka 20 deti ? Hmmm ? A ta Ceska musi na Cikanata prispivat a nechat se po praci pohlavkovat v Metru na Mustku...

Policajti ! Hanba, hanba, vam vy jeptisky prevlecene za policajty. Nikdo z vas nebude nosit valecny kriz na pychou vypnute hrudi. RUZOVY POVAZEK slecny od Prasne brany dostanete povesit na krky....

Pane Slavwin,
zachazeni Polaku s Cechy, kolem Tesinska po obsazeni ceskeho uzemi
Polaky, bylo tak krute , ze mistni obyvatelsto (Slezane a Moravane) po 1.9.1939 se hromadne hlasilo do nemecke armady, aby si v Polsku vyridili ucty.

T.j. zase neco o cem je zakazano mluvit. Napravte to pane prof. Rychly...
Tak nac se vyvracet nad Banderovci, kteri se mlatili s Polaky ?..

Ja mam rad vsechny, kteri maji spravny geneticky zaklad !
(Pssst., Slama ho nema ! Baboony prevlecene za Cechy odhalim snadno.
Ja se to naucil v Africe.) Podivejte se na nej - Baboon pictures images na computru.

A ted jdu malovat Atlantis, abych jednou na prof. Rychleho udelal spravny dojem...
Jste hlava mapa pane prof.. Inspirujete k premysleni. DEKUJI za Vas bloq.
02. 04. 2014 | 00:06

češka napsal(a):

To Honolulu
EU je atraktivním územím pro mnoho běženců z celého světa.
Nikdo rád neopouští svůj domov, protože tím přichází o veškeré rodové vazby a společenský status. Tudíž na vině je ten, kdo po celém světě konflikty rozdmýchává.
S Cikány je to složité, před cca 20-ti lety a dříve se mnohým podařilo zařadit do společnosti, jenže byli z pracovního trhu vytlačeni nejen kvůli špatné pracovní morálce, ale i proto, že byli řádnými občany tohoto státu z hlediska pracovněprávních vztahů, zatím co příchozí Ukrainci byli zaměstnavatelům vydáni na milost, bez zdravotního a sociálního pojištění, bez pracovních smluv atd.
Zároveň prošly restituce a privatizace bytového fondu, což zamotalo hlavu většině nájemníků, nejen "sociálně slabým".
Každý zátěžové situace řeší posvém, někdo ukradne housku v supermarketu, jiný rozkrade fondy EU, nebo "privatizovaný" podnik, určitě ale Cikáni nezpůsobili takovou škodu, jako všelicí tuneláři.
Ale máme i dobré příklady soužití s Cikány, např v Českém Krumlově, mnozí již v několikáté generaci dosáhli minimálně středoškolského vzdělání.
Jenže vše je jen o tom, že dům zbouráte za několik minut, ale postavit a zaplatit jej trvá léta.
02. 04. 2014 | 00:38

honolulu napsal(a):

from honolulu to prof. Rychlik.
Pane prof., ve Vidni v IXX okrese zije nejslavneji historicka konce 20-teho stoleti - pani prof. BRGITTE HAMANN z Videnske University...(Puvodem Nemka z Essenu)
Ona napsala 18 knih, z nichz 8 bylo prelozeno do anglictiny.

Tyto jeji knihy, udelaly na Ameriku silny dojem.
Jedna z knih s nazvem v anglictine : "HITLER'S VIENNA : A Dictator's Appreenticenship", skvele vysvetluje vznik radikalniho rezimu.
Radikalniho mysleni lidi, s radikalnim resenim problemu.

A radikalizace hrozi cele Evrope. Nynejsi evropske politicke authority se o to nevedomky usilovne snazi, jejich hloupou beztaktni politikou...
Kdyby jste se Vy a pani prof. Hamann sesli a napsali studii, jak tomu zabranit, tak by jste usetrili mnozstvi zivotu evropskych ras v budoucnosti.

Vim, ze to zni smesne, kdyz se zminuji o evropske rase, ale nas Evropanu a evropskych Americanu rapidne UBYVA... V Praze, ci Liberci to nevnimate, ale v Americe a drive v Africe to bije do oci.

V pripade, ze tento trend bude pokracovat, tak s Evropou je totalni konec 2040 a s Amerikou 2050..My proste vymreme, a ti co zustanou budou pobiti, tak jako na jihu Afriky....

Ja to zazil v Angole, Mozambique, Rhodesii a muj Hillbrow (Jahannesburg) SPADL, zritil se, promenil se ve smetiste s nejvetsi kriminalitou na svete.
Za to mohou politici ! ZDISCIPLINUJTE je tam s pomoci prof. Hamann.

Kdyz jsem byl naposled ve Vidni, myslel jsem na ni, ale bal jsem se priblizit pro neznalost nemciny...Take vim, ze nemaji radi Amiky kvuli Drazdanum, Hamburgu a Essenu.
Good night pane profesore. Preji uspech v dulezite praci...

Pani Cesko o Cikanech priste. Najel jsem dnes moc mil...
02. 04. 2014 | 02:51

slavwin napsal(a):

Pond
Na wiki jsem ani nezalistoval, ty národnosti, svazové republiky v SSSR to mám ještě z dějepisu, praktikování práva u euroasiatů ledaco jsem slyšel nemám důvod nevěřit.
02. 04. 2014 | 07:58

Ivan napsal(a):

Pozor na Hitlerovych klonov 21. storocia...!!!

Od roku 1. februara 1933 az do 1. septembra 1939, ziaden svetovy statnik vo svojich prejavoch nedeklaroval tolkymi slovami jeho zaujem o europsky mier, ako Adolf Hitler... A prejavy koncil slovami (parafrazujem), a... v tomto cieli nam nikto ziadnou silou nezabrani, my musime byt najsilnejsi...!

Dnes je tu plno zapadnych politikov, Hitlerovych klonov, ktori rovnako o dusu prisahaju, ze v sireni tzv. demokracie im nikto nemoze zabranit a dosiahnu to akymikolvek prostriedkami...!

Ked clovek analyzuje, ako sa ich slova rozchadzaju s cinmi, musi mu behat mraz po chrbte... Merkelova, s horiacou zapalkou v stohu slamy, dokonca opat vysiela nemecke lietadla na hranice s Ruskom, rovnako ako Hitler, ked 22. juna 1941 pripravil napadnutie Ruska...! Rusko by malo tomuto klonu Hitlera jednoznacne a z principu, suc poucene historickymi skutocnostami, jasne povedat: Prve nemecke lietadlo, ktore hoci omylom porusi ruske hranice, bude bez dalsieho vyzvania zostrele a odveta dopadne utokom na letisko z ktorehu vystartovalo (vynimkou by bolo, ak by pilot vopred ohlasil dezerciu)...! Rusko ma na to nepochybne moralne PRAVO...!!!
02. 04. 2014 | 10:23

Jakelin de Mailly napsal(a):

Pro všechny, kdo zde kopou do pana Rychlíka ohledně "středověku":

Prosím Vás, vy google amatérští historikové, namátkou a la Občan, uvědomte si, že pohled a znalosti profesionála jsou bohužel /pro Vás/ a bohudík /pro něj/ jinde, než ty Vaše.
To, že středověk v Evropě skončil oficiálně nějakým datem, neplatí pro Rusko.
Mj. je uváděno, že katastrofální mongolské invaze zpomalily vývoj v oblasti až o tři století.
Ten středověk a období s ním v kontextu spojené, o kterém pan Rychlík píše, je skutečně pozdním středověkem Ruska.
Nu což, milí oportunisté za každou cenu, nezbývá než tvrdit, že kmeny, nedávno objevené v Amazonii, co střílely po vrtulníku s filmaři šípy, nejsou v době kamenné, neboť ta přeci DÁVNO v Evropě skončila :-)
Pan Rychlík je historik par excellence a toto je velmi dobře napsáno.
02. 04. 2014 | 11:11

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Jakelin de Mailly
To je zajímavá úvaha.
Jak je tedy dle Vás vymezen, charakterizován pojem "středověk", potažmo ", strarověk" ? Geograficky či dle společenského uspořádání, zvyků, chrakteristických způsobů jednání atd ? Anebo jde jednoznačně o pojem určující podobný vymezení např. ročních období ? Kdy asi těžko můžeme tvrdit, že když je v prosinci ve stř. Evropě mimořádné teplo - tak je jaro. Kdy tedy atribut podstaty jevu, pojmosloví...je sám o sobě a sobě svým pojmem - jenže v Austrálii například skutečně jaro, či dokonce léto je, tedy máme zde najednou zimu i léto, což hovoří ve prospěch Vašich tvrzení.

Středověk tedy dle vás není jednoznačně určen, vymezen časovým obdobím - pro celou zemi? Jenže : Starověk také ne ? A pleistocén ? Anebo trias ? /plus minus nějaký ten milion let/
Žijí tak někteří živočichové dosud např. v pliocénu ? Když se v jejich blízkosti ocitnete Vy - také pojednou žijete v pliocénu ?

Mně se to nějak nezdá, připadá mi to sice zajímavé - tvrdit , že na jednom kontinentu, nebo ještě lépe - několik set km od sebe v téže době žijí lidé jak v pravěku tak ve starověku, tak i ve středověku...ale co potom hodnotíme ? Kvalitu a stav dané civilizace, společenství ? Anebo chceme informovat a tak je nutné jev vymezit nejprve časově a až provést porovnání stavů, kvalit...A co tak kvalitu či stav jednotlivé osoby, proč ne jednotlivá osoba ?
Jenže to se už posouváme právě že k těm atributům, charakteristikám, k jejich hodnocení mimočasovému.

Já si myslím, že historik by se měl přidržovat nějakých úzů, usnadňuje to komunikaci. A měl by se vyvarovat takových tvrzení jako pan Rychlík- protože tak by se mohl dopracovat i k takovým absurdním tvrzením jako že např. "středověký vůdce v čele své novověké armády porazil pravěkými metodami vůdce novověkého, který svou pravěkou ideologií nedokázal svou novověkou armádu vést k středověkému vítězství " a pod. atd .atd.

Ale pohled je to zajímavý, kdybyste to dotáhl do konce... něco by z toho mohlo vylézt.
02. 04. 2014 | 12:49

češka napsal(a):

To Bilion
Australští domorodci ještě před nedávnem žili v době kamenné.
Vývoj na naší planetě není rovnoměrně rozložen, proto v případě globální katastrofy lidstvo pravděpodobně nevyhyne, ale lepší vyhlídky na přežití mají "přírodní národy".
02. 04. 2014 | 14:49

Jakelin de Mailly napsal(a):

17,5 bilionů nicků ČM

Nemám potřebu to dotahovat do konce, obzvláště ne s dalším, typickým notorickým oportunistou, jako Vy.
Pan Rychlík to uvedl správně.
On je totiž historik.
Pouze historik, na rozdíl od Vás - podle Vašich příspěvků, všude možně na kdejaké téma, jste asi vystudoval vše.
Neberte to jako kompliment.

PS. Kdy začala renesance v Itálii a kdy u nás ?
"Chytráku" :-D
02. 04. 2014 | 14:56

magor napsal(a):

"přírodní národy" jsou strážci moudrosti. Až my, přemoudřelí padneme do vlastní pasti, bude se od koho přiučit. Tedy, pokud nepřipluje nějaký ten Belgičan o krapítek dřív.
A to pak horší, než Ukrajina za Stalina.
02. 04. 2014 | 15:16

Jakelin de Mailly napsal(a):

17 a půl bilione maloměšťáků,
aby bylo tedy jasno, chtěl jsem Vám původně napsat seznam doporučené četby.
Ale už kdysi jsem ohledně raketového výzkumu udělal s Vámi a Vašimi "argumenty" negativní zkušenost, neboť mi bylo sděleno "snad nepředpokládáte, že si teď půjdu ty knihy koupit".
Protože pro Vás a Vám podobné "odborníky" na všechno jest google bohem, tak tedy zde:

http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0610-pozdni-stredovek-tricetileta-valka.php

Na hloupé slovíčkaření si příště vyberte třeba Richarda.
02. 04. 2014 | 15:28

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Jakelin de Karlín
Takže jen plky najakého nedouka, který si neumí ani stát za svým. Nepřekvapil jste, reagujete stále stejně podrážděně jako kdysi - když jste byl přistižen při lžích...a pustil se do hysterických útoků a napadání.
Nu což, to je Váš problém, já jej řešit nebudu /stejně je podle mě neřešitelný, snad psychiatr by mohl trochu napomoci, moc šancí mu nedávám.../.

Sbohem. /Význam tohoto slova snad chápete, když tak se zeptejte nějakého skutečného historika.. ale ne spřádače takových podivností jako spřádáte vy - amaterský historik, lingvista a nevím co ještě/.

P.S. Prosím neobtěžujte mě , tak jak to tady provádíte -zasíláním nějakých vašich
četných " studií" , nemám čas na to rolovat nesmyslnými odstavci .To jen v zájmu vašeho času, nic víc.
02. 04. 2014 | 16:36

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

češka
A žralok žije v triasu, já vím....
02. 04. 2014 | 16:38

Jakelin de Mailly napsal(a):

17 a půl bilionu maloměšťáka

Hahaha, tak jste se způsobem sobě vlastním ztrapnil a řešíte to klasickým soptěním, už chybí jen chlast, drogy a spodní prádlo.
Dám Vám ještě na sbohem domácí úkol - naroubujte Vaše vygooglované členění dějinných epoch na Japonsko, hlavně ten konec středověku. Zároveň si vygooglujte příjezd komodora Perryho a dostanete i odpověď na část toho blábolení ve stylu "novověký velitel v čele středověké armády" !
Keep googlin ´ :-D
02. 04. 2014 | 16:51

SergioL. napsal(a):

Dobrý večer, s chutí jsem si přečetl Váš příspěvek a děkuji za možnost hlubšího pohledu na to, co se okolo nás děje. Neuvěřitelná a obtížně pochopitelná je povrchnost našich mainstreamových medií. Servilnost vůdči putinovskému Rusku na jedné straně a "každodenní mravenčí práce" na vytváření obrazu západní Evropy jako místa chaosu a slabosti pocházející ze strany národa, kterej si cca 25 let dokazuje, jak si neumí sám vládnout, je shovívavě řečeno zábavný...spíše však se hodí slovo tristní.
Lidé, kteří zde žijí, mohli mít už minimálně přes 10 let průměrné platy, jaké jsou v západní Evropě. Cca 10 let jsme za evropský peníze mohli mít spravené všechny komunikace, dálnicema počínaje a silnicema té nejposlednější kategorie konče, abychom se za ně nemuseli stydět před sebou ani před hosty. Oblastí, kterými jsme se mohli přiblížit běžně fungující civilizaci, ať si každý dosadí ve svém oboru.
Místo toho tady dnes místní domorodci s chutí hraničící s obžerstvím (i masochismem), naslouchají tzv. euroskeptikům, kteří je 20 let brali u úst takovým způsobem, výsledkem čehož je, že průměrný plat je i po 25-ti letech oproti západní Evropě třetinový...a 1 km nově postavené dálnice 3x dražší než v Německu. Kam mizí tyto konkrétní peníze, ať si každý místní domorodec opět dosadí sám (o majetkové provázanosti části českého stavebnictví s ruským podsvětím jistě někteří už četli).
Výborným příkladem splynutí české a ruské duše je také náš dřevozpracující průmysl...stejně dnes jako před 40-ti lety jsme mistry prvovýroby...a strašlivě rádi si potom kupujeme nábytek od sousedů. Rusové své suroviny umí také pouze vyvézt...přidaná hodnota se rovná nule...
A za této situace je některými českými "dobrodinci" doporučován odklon od "zkažených" západních hodnot a orientace na tzv. "zdravý" ruský východ...? Odklon od racionality, odklon od duševního výkonu...odklon od fungující struktury, která je nám bohužel za vydatné pomoci ruského vyslanectví prezentována jako nefunkční.
Co lze tak popřát všem těm šťastným, kteří se rozhodli pro nezkažené východní stezky...a kterým samozřejmě nejde o peníze, které jsou ale vždy až na prvním místě...? Těžko lze slovy popsat zklamání nad lidmi, kteří své osobní obchodní zájmy vydávají za prospěšné pro celou společnost (která z toho samozřejmě má minimum)...kdo záměrně snižuje úroveň národa kvůli svému vlastnímu prospěchu, jednou pro vždy zradil svou zemi...a žádná teorie konfliktu na tom nic nezmění.
02. 04. 2014 | 22:06

fedor napsal(a):

Vážený pane Rychlíku,
teoreticky to máte zvládnuto výborně, akorát si stále neuvědomujete, že i dnes ještě žijí lidé, narodivší se trošku dříve než Vy a mají dost hrůzné vzpomínky na dobu, kdy se zbytky banderovců probojovávaly přes území Slovenska a Čech do Amerických zón. Ještě dva roky po válce se matky dětí na Vysočině bály chodit na houby do lesa, protože mohly na tuto banderovskou sebranku v lese narazit. Nejspíš Vám ale rovněž chybí kontakt se starými Volyňáky, kteří nemají zrovna nejlepší vzpomínky na banderovskou sebranku, která se vůči neukrajincům a katolíkům chovala hůře než esesácké bestie. Asi považujete přibíjení nemluvňat těchto neukrajinců na vrata jejich domů nejspíš za hrdinské činy. Bohužel, tato banderovská sebranka za sebou zanechala nesmazatelnou stopu v paměti těch, kdo to prožil. A jsou to občané, kteří žijí většinou na západ od Žitomirské oblasti. Mnozí z nich se ale po válce vrátili do původní vlasti a žijí mezi námi. Rovněž nevím, zda znáte alespoň jeden z těch východoslovanských jazyků, jejichž základem je staroslověnština. Pokud byste znal alespoň jeden z nich, zajisté byste nemohl tvrdit, že se jedná o samostatné jazyky v pravém slova smyslu. Budete-li znát kterýkoliv z uvedených jazyků - pak hledíce ze strany budete chtíc nechtíc hodnotit tyto tři jazyky jako tři nářečí. Rozdíl mezi nimi není o nic větší než rozdíl mezi chodským nářečím, pražskou hantýrkou, a brněnským nebo slováckým nářečím. To, že se z těchto jazyků řízením osudu staly tři samostatné jazyky podle současné definice jazyka nic na skutečnosti nemění. Pro ty, kdo žijí ve vzdálenosti do 200 km po obou stanách hranice,se nic nemění. V jedné vesnici se hovoří uukrajinským dialektem, v sousední vesnici ruským a ani jeden nemá se spisovnými jazyky mnoho společného. Prosil bych Vás neplést si občany východní Ukrajiny s občany západní Ukrajiny. Občané východní Ukrajiny jsou současně jak Ukrajinci, tak Rusové a přesně tak se cítí. Stejné je to s občany, kteří žijí v pásmu od bělorusko- ukrajinské hranice nejméně do vdálenosti 50 i více km. Nějaký šovinismus, jenž je západoukrajinskou inteligencí posledních 25 let s nezměrnou intenzitou vtloukán mladé generaci do mozkových závitů, je jim cizí a zcela proti srsti. Političtí představitelé Ukrajiny neučinili za ta léta absolutně nic proti této špinavé činnosti podporované západem, protože se drželi zásady ROZDĚL A PANUJ. Kde byli naši politici celou tu dobu, co se do mladých lidí Ukrajiny hustí, že Rusové jsou jejich nepřátelé? A kdo jsou ti Rusové, co žijí na východní Ukrajině? Jsou to potomci těch samých původních obyvatel Kyjevské Rusi, jako ti, co se dnes cítí ubližovanými západními Ukrajinci. Jděte k šípku s Vaší filosofií. Víte z praxe naprosto kulový. A prosím nedělat ze západoukrajinských fašistů hrdiny, či se jich zastávat. Račte si zjistit, čeho se bojí ve skutečnosti volynští Češi, kteří zůstali na Ukrajině. Neptejte se těch, co žijí zde, v Čechách. Ti dobře pochopili, co si mohou v české donašečské a análolezecké společnosti dovolit říci nahlas a o čem je lépe pomlčet. Dal jste si někdy otázku, proč najednou naši politici obrátili a již nemají zájem Volyňákům, přeživším banderovské pogromy, a ohroženým současnou banderovskou nacistickou sebrankou pomáhat? Protože by tím přiznali, že jedna sebranka byla v Kyjevě od koryt odstraněna - a druhá navíc prodchnutá nacismem se dostala ke korytům místo těch, jež vynesla tak zvaná oranžová revoluce. Jakpak asi nazvete tuto poslední revoluci? Krvavá ? Haličskonacistická? Ostaponacistická? Nebo nakonec Ostapogestapovská? Optal jste se někdy Poláků z východního pohraničí, jak oni hodnotí situaci se sebrankou, hlásící se k banderovskému odkazu za hranicí směrem na východ? Jejich názor je zcela opačný tomu, jenž je vytrubován do světa Waršavskými politiky.
02. 04. 2014 | 22:11

honolulu napsal(a):

Fedore (22:11), clovece vy jste si nevsiml, ze ta "banderovska sebramka" byla v officilnich informacich EU predstavena svetu, jako zaruka lepsich zitrku ?
Ze byla podporovana officialni propagandou z EU ?

Nevsiml jste si, ze Putin byl srovnavan s fasisty ?.. A proc do toho michate jazyky ?
Fedore musite psat tak, aby Vam bylo lepe rozumet.
Vy se snazite emocionalne poukazat na prilis mnoho subjektu naraz - a je z toho GULAS....

Banderovci s jejich nacionalistickou ideologii jsou ted KAMARADI Evropske Unie.
To co si o tom mysli Polaci je vsem jedno.

(Me je to take uplne jedno. Rad ale premyslim. A prisel jsem nato, ze vsechno bude patrit za nejakou dobu Rusku.)
03. 04. 2014 | 02:24

honolulu napsal(a):

Panove,
kdybych zil v CSR v dobe , kdy se Banderovci snazili dostat do americke zony v Bavorsku, tak bych jim pristavil nakladaky s plnou nadrzi benzinu a popral stastnou cestu.
Stalinovi bych vzkazal, ze uz jsou pod drnem v Karpatech...
Vzdy oni ti Banderovci mlatili jak Komouse, tak Nacisty...Vubec proti tomu nejde nic namitat ! Doufam, ze se mnou souhlasite panove ?

To, ze se jim do toho pripletl nekdo jiny bylo asi nedorozumeni....Polaci, Zide, Volynsti Cesi jim pravdepodobne kazili rasovou kompaktnost, kterou maji Ukrajinci nejcisci v Evrope...

Takze -JA- cisty Katolik bych utekl, kdybych byl jejich sousedem...
A kdybych byl Zidem v dnesnich dnech na Ukrajine, tak bych utekl uz minuly tyden....

A kdybych byl Volynskym Cechem, tak napisi ministru Zaoralkovi, ze jsem jeho bratranec , at se podle toho zaridi.

Ale ja vas chci informovat o necem zajimavejsim. Patrim do New Age a tento klub pomatenych je centrem occultismu a vesteni. (Take hledame UFOuny.)

Jedna nase vedma (vestkyne) prohlasila uz pred 5 lety, ze prijde den, kdy Adolf bude rehabilitovan a ze mu bude postaven TEMPL na jeho pocest....
Nestal se nahodou v Kieve k te rehabilitaci prvni krok ? A to za pomoci EU ?
Huuuu. ha, ha, ha....To je srandy kopec.
03. 04. 2014 | 02:52

honolulu napsal(a):

Vy jste zde vsichni takovy nejaci vazni a vzdelani - sama intelligence. S vami neni zadna sranda.
Nastesti jsem zde ja, tak vas budu informovat o vecech TAJNYCH z kuchyne americkych carodejnic, ktere se venuji zahadnym dejinym udalostem, abych vam vyjasnil podchmurne vyrazy....

Maria Anna Schicklgruber, hitlerova babicka se narodila ve vesnici Strones, coz neni daleko od Slavonic, nekdy v roce 1795
Ona nejenze v mladi chodila pravidelne na Slavonicko, ale mela tam nekde i svoji babicku, nebo nejakeho blizkeho pribuzneho...
Protoze to byla zenska zdrava, tak tam mela i "udrzbare" !

Jste v podezreni vy moravsti kohouti, ze vase hrisna nerestna krev kolovala v zilach dictatora Adolfa. Jeho fotr se narodil 1837 a diky nemu se vylihnoul Adolf 1889.

Ale stopy vedou na Moravu. (Moravaci omluvte se za sveho predka !)

Kdyz mlady Hitler zil ve Vidni , tak jeho nejlepsi kamaradi meli Ceska/Moravska jmena napr. Kubicek, Hanus a dalsi.... On zahorel silnou nenavisti k Zidum az v roce 1916, kdyz nebyl pod vlivem kamaradu z Cech a Moravy. Zde vidite, ze jsme narod sice nerestny, ale uslechtily.

V roce 1942 dal vesnici jeho babicky Strones blizko Slavonic srovnat se zemi. Hrob jeho babicky se stratil, stejne jako knihy narozeni, coz bylo svedeno na valku napoleonskou....A ted visi jeho portret na kievske radnici......
Teda vy jste to vyposerovali Moravaci.... Kdyby jste nemeli trtkave dedky, tak by byl klid na Ukrajine.
03. 04. 2014 | 03:39

češka napsal(a):

To Honolulu
On to nějak starý Khon - Kerry vyřeší, Margareta Olbreitová mu poradí, čeští Židé se neztratí.
03. 04. 2014 | 11:24

SergioL. napsal(a):

...miluju tohle umění českýho furiantství...švejkovina...sveřepost i lokajství zároveň, sice mu povětšinou moc nevadí, komu svým povykem vydělává miliardy v kačkách nebo rublech, ale to je prostě Čech...on se to jednoduše nedomákne...na to nemá jednoduše tu správnou důslednost. Proto si s náma taky leckdo voře, jak se mu zamane...jsme hezky poslušný, neděláme problémy, pracujeme za minimální mzdy (hlavně se nedozvědět, že směrem k Atlantiku je trochu jinej svět ale naopak zdůrazňovat, že ten správnej Eden je na východě) no a napevno se počítá s tím, že se hejl vykecá v hospodě u piva...nebo max někde na webu a pak jen skloní hlavu..že?

Ale jestli tomu dobře rozumím, všechny tyhle hlasy, co se dnes ozývají z Čech na podporu současnýho Ruska, tyhle hlasy se pravděpodobně nikdy nesmířily s tím, že je tady tržní ekonomika, že výkonnost ekonomiky se už neměří na tuny vyrobený oceli...a že se tady nemusej stát několika denní dehonestační fronty na pračku nebo bicykl...že..? Takže teď zase vylejzaj a oprašujou ruštinu. Co mě teda ale vopraudu dostalo je, jakým nádherným obloukem se v Čechách názorově potkala krajní levice...a krajní pravice...a komu vlastně ve finále, aniž by to pravděpodobně tušili, vydělávaj kačky...
03. 04. 2014 | 11:46

češka napsal(a):

To SergioL.
Včera jsem viděla na jednom z německých TV kanálů anketu na ulici ve Schwabsku - to je část kolem Švýcarských a Rakouských hranic.
Dotazovaným byla nakreslena mapa Evropy a otázka zněla, které země by darovali Rusku, kdyby to pro ně znamenalo zlevnění plynu o 200-300 Euro/rok.
S výjimkou bývalé NDR jsme tam byli všichni.
Dělat tu anketu u nás, tak se ta hranice zastaví někde u Slovenska, jestli před, nebo za, je sporné.
03. 04. 2014 | 13:59

SergioL. napsal(a):

To češka:
...což jen potvrzuje moje slova...jak málo jsme toho pro sebe za těch 25 let udělali...jak jsme se nechali oškubat...jak nenároční jsme k sobě byli...a nejhorší ze všeho je, že jsme se nechali oškubat našimi vlastními lidmi...tzv. našimi zástupci...jak dlouho už trvá to nekonečné utahování opasků za to lepší příští...? Nejsou dostatečně vysoké platy, nejsou dostatečné investice do infrastruktury...nejsou nejsou nejsou...ale daně jsou jako ve Skandinávii...a Čechům to co...? no nevadí...a proč jim to nevadí...? no protože se to ani nedozvěděj...protože většina ani netuší, co je tzv. složená daňová kvota...a ta se velice podobá právě té skandinávské...nj, jenomže to je těžká věc, když si domorodec za svý reprezentanty zarytě a sveřepě pokaždý vybere slaďoučký kleptomany, kteří jsou přeci tak zábavní a sebevědomí...čehož je domorodec schopen bohužel jen v podnapilosti nebo deliriu...
Domorodec by si v tomhle státě jednou pro vždy měl uvědomit, že je permanentně a bez skurpulí okrádán svými tzv. zástupci...a čím vyšší je jejich ekonomický vzdělání, tím je pravděpodobnost vyšší...a taky je nabíledni, že peníze jsou přeci jen jedny...a v žádným případě nejsou nějaký špinavý, krvavý...narko...z ilegálních kšeftů s flintičkama, prostituce apod...i kdepá...jsou přeci jen ty kačky...Tomu já říkám tzv. zvrácený pojetí ekonomie...ekonomie převrácená naruby, taková která nepotřebuje člověka, taková co je strojem sama o sobě a která má vždy jen jedinýho stroj_(s)vůdce i stvořitele v jedné osobě.
Opakem je ekonomie, která je odrazem normálních, ku prospěchu individuality i celku směřujících vazeb. A taková ekonomika tady nefunguje ani náhodou, ale takovou bych si tady přál. Něco z americkýho vztahu k penězům, něco z toho německýho, něco ze skandinávie a klidně i něco z frankofonního přístupu...na východě ale nevidím nic...jo..vlastně jo..., je tam Japonsko a jeho přístup k penězům je mi taky sympatickej, protože má svoje výsledky v kultuře, v produktech, technice i mezilidských vztazích...Měli bychom zase ve světě začít hledat inspiraci...ve světě a v tom dobrém v nás...na Rusku zatím nevidím nic obdivu_hodného.
03. 04. 2014 | 21:22

Hejda napsal(a):

Jedná se o jeden z nejlepších přehledů za poslední dobu. Přesto,jsou v něm mezery. Autor se vyhnul velice ožehavému období, z let 1932-33,které bylo klíčovým pro polarizaci Ukrajinského přístupu k Rusku.
Stalin, nechal pro "vzpupnost"potrestat Ukrajinu, odvezením převážné části úrody z této oblasti do Ruska. Guberniím,které neměly splněny dodávky zakázal jakékoli obchodování s potravinami, pod trestem smrti zodpovědných činitelů, nebo těch, kdo by tento výnos nedodrželi. Tím vznikla katastrofální situace pro obyvatelstvo, v podobě uměle vyvolaného hladomoru. Následky byly fatální. 5000000 lidí umřelo hlady a další 2000000 jich bylo vyvražděno pro nedodržení tohoto nesmyslného barbarského výnosu, nebo pro nesouhlas s ním. Později byl tento akt oficiálně označen, jako genocida. Každá rodina na Ukrajině byla touto genocidou postižena. Není se tedy co divit, že SSSR se stalo pro Ukrajinu, nepřítelem číslo jedna a vyvolala nenávist vůči Rusku., která přetrvává až dodnes.
Také zneužívání některých nacionalistických tendencí Ruskou propagandou, označujících prozápadní Ukrajinu za nacistickou, je tendenční a uměle nafouknutá bublina. Lidí s tímto smýšlením by se i u nás nalezlo mnoho, stejně tak, jako v samotném Rusku, nebo jiných státech. Na Ukrajině tvoří opravdu jen nepatrný zlomek z politických názorů.Většina obyvatel ale pro velice špatné zkušenosti s ruskou nadvládou, netouží po spojenectví s Ruskem, které v ní vidí oblast svého zájmu a všemožně se jí snaží přičlenit k novodobé říši Ruska.
12. 04. 2014 | 12:15

Karlos napsal(a):

Vtip dne :
Rusko : nepřiznává žádné vojáky na území Ukrajiny .
Analityk : na území Ukrajiny umřelo přes 5000 ruských vojáků.

Kdo tedy lže ? Nebo se jedná o novodobý BUG
20. 01. 2015 | 12:54

Karlos napsal(a):

Teď mě vlastně napadlo možná že těch 5000 rusáků zase jen zabloudilo asi když hledalo nejbližší supermarket :D
20. 01. 2015 | 12:57

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy