Kdybych byl komisařem Nevtípilem

19. 11. 2018 | 18:02
Přečteno 15663 krát
Policie vyšetřuje kauzu Čapí hnízdo již tři roky, kdybych byl komisařem Nevtípilem, vyřešil bych ji za tři dny, a stejně tak kterýkoliv průměrně inteligentní policejní komisař, který umí surfovat a gůglit a kterému jde primárně o vyřešení případu a nikoliv o honbu na Babiše.Cena, kterou platíme za nekompetentní postup policie a státních zástupců a povrchnost většiny našich médií a jejich sklon zásobovat veřejnost spektakulárními hloupostmi, je příliš velká. Sabina Slonková a Jiří Kubík si zřejmě připadají jako Bob Woodward, ale jejich poslední kousek se skrytým natáčením Babišova syna ve Švýcarsku je bezcenná ubohost, která jen napomáhá rozdmychávání vášní na obou stranách. V sobotu při připomínce událostí 17. listopadu jsme toho byli svědky. Ve skutečnosti je osoba Babišova syna z hlediska objasnění kauzy Čapí hnízdo naprosto bezvýznamná a nezajímavá, zajímavé jsou jiné osoby a skutečnosti. Je smutné a příznačné, že celá společnost, včetně policie a státních zástupců, se zdá být fascinována údajným zavlečením švýcarského občana ruským občanem na Krym a to jenom proto, že onen občan je syn Andreje Babiše.

Ale zpět k Čapímu hnízdu. Kdybych byl policejním komisařem a na stole mi přistálo anonymní podání z 24. 11. 2015 adresované vrchní statní zástupkyni v Praze Lence Bradáčové, jehož autorem byl, jak se později ukázalo, Tomáš Kapler, postupoval bych následovně. V úvodní části Důvody podání

Koncem prosince 2007 vyhlásil Regionální operační program Střední Čechy (dále jen ROP NUTS 2) čtvrtou výzvu, která umožňovala malým a středním podnikům žádat až o padesát milionů korun na podporu výstavby turistických zařízení. Mezi firmami, které 29, února 2008 podaly žádost, byla i Farma Čapí hnízdo a. s., Její žádost byla úspěšná a dotaci v této výši společnost následně získala. Z veřejně dostupných informací vyplývá, že právě tento žadatel, nebo jím pověřené osoby, zamlčeli v žádosti podstatné informace, či uvedli záměrně nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje.

jsou všechny informace, které by mi řekly, kam se mám podívat a co mám hledat, což byly informace o žadateli a ROP NUTS 2, konkrétně jeho 4. výzvě. V Podání jsou i konkrétní data jednotlivých kroků, takže pátrání po příslušných dokumentech by bylo jednoduché, jen je třeba vědět, že datum zápisů v obchodním rejstříku není identické s datem akce, na níž došlo k rozhodnutí, jehož se zápis týká a je obvykle o pár dní pozdější.

První co bych udělal by bylo zadat do Googlu Čapí hnízdo veřejný rejstřík a dostal bych odkaz na veřejný rejstřík, kde bych si přečetl, že Farma už neexistuje, ale dole bych našel odkaz na Sbírku listin k Čapímu hnízdu. Tam bych si kliknul na notářský zápis z 22. 11. 2007, kam by mne nasměrovalo datum v Podání.

Z tohoto prvního klíčového dokumentu by mi bylo jasno, jak došlo ke změně právní formy společnosti ZZN Agro Pelhřimov, s. r. o. se sídlem v Pelhřimově na stejnojmennou akciovku ZZN Agro Pelhřimov, a. s., s nezměněným sídlem v Pelhřimově. O transformaci rozhodl jediný podílník ZZN Agro Pelhřimov, s. r. o., jímž byla akciovka podobného jména ZZN Pelhřimov, a. s., jejímž předsedou představenstva byl Zdeněk Kubiska a členem představenstva Jaroslav Faltýnek. Jak je uvedeno v notářském zápise, tato matka, zastoupená Evou Havlovou, 22. 11. 2007 také
• schválila Stanovy ZZN Agro Pelhřimov, a. s. V těchto Stanovách byl specifikován předmět podnikání, v němž nebylo nic, co by se i jen zdálky týkalo cestovního ruchu,
• rozhodla, že bude vydáno 20 akcií na majitele, každá v nominální hodnotě 100 000 Kč,
• určila jediným člen představenstva ZZN Agro Pelhřimov, a. s. a jeho předsedou Zdeňka Kubiska, předsedu svého představenstva.
• jmenovala Dozorčí radu ve složení Václav Knotek (předseda), Eva Havlová a Blanka Vávrová.
To jsou všechno legitimní kroky, proti nimž nelze nic namítat.

Pak bych si ještě kliknul na zápis z Mimořádné valné hromady 17. 1. 2008 a notářský zápis
z téhož data. Ty poskytují zajímavější čtení. Mimořádná Valná hromada (MVH) 17.1 2008 byla první Valná hromada nově ustaveného Čapího hnízda a sešla se na něm jen čtveřice osob:
• Zdeněk Kubiska, předseda jeho představenstva
• Václav Knotek, předseda její Dozorčí rady a právní zástupce akcionáře(ů) Čapiho hnízda
• Gabriela Knapová, právní zástupkyně akcionáře(ů) Čapiho hnízda
• Libuše průšová,

Na začátku jednání Zdeněk Kubiska oznámil, že jsou přítomni „osobně nebo prostřednictvím právních zástupců“ všichni tři majitelé 20 akcií. Z přílohy, v níž jsou jako „akcionáři, popřípadě jejich zástupci“ uvedeni Václav Knotek a Gabriela Knapová, každý disponující 10 hlasy, nelze určit, zda uvedené osoby byli samotní akcionáři, či jen jejich právní zástupci, ale tato okolnost není ve skutečnosti podstatná. Poté si účastníci rozdali role, obě dámy se staly ověřovatelkami zápisu a skrutátorkami, předsedou MVH se stal Václav Knotek a Zděněk Kubiska se přesunul do role zapisovatele. Dvojice Václav Knotek a Gabriela Knapová pak svižným tempem schválila několik důležitých rozhodnutí týkajících se právních aspektů společnosti
• Změnu názvu společnosti na Farma Čapí hnízdo, a. s.
• Změnu sídla na Semtín 1. obec Olbramovice, PSČ 25901.
• Změnu předmětu podnikání, mnohé z nově zapsaných činností souviselo s cestovním ruchem.
• Změnu složení představenstva, nově bylo tříčlenné.
• Způsob jednání a zastupování společnosti, nově za společnost jednají vždy dva členové představenstva, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda.

Následně MVH, tedy opět ona dvojice, jednohlasně
• Odvolala dosavadního předsedu představenstva Zdeňka Kubisku a jmenovala představenstvo ve složení Josef Nenadál, Jana Nagyová, Luděk Kalivoda.
• Odvolala celou Dozorčí radu Václav Knotek, Eva Havlová, Blanka Vávrová a jmenovala novou dozorčí radu ve složení Martin Herodes, Adriana Bobeková, Iveta Husáková.

Tím jednání MVH skončilo. Následně si představenstvo zvolilo za svého předsedu Josefa Nenadála a Dozorčí rada Adrianu Bobekovou. Připomínám, že Adriana Bobeková je dcera Andreje Babiše z prvního manželství a Martin Herodes je bratr Babišovy tehdejší partnerky a dnešní manželky. Opět nelze proti tomuto postupu nelze nic namítat. Policie byla ovšem jiného názoru a Zdeňka Kubisku, Jaroslava Faltýnka, místopředsedu ZZN Pelhřimov, a. s. a Jana Platila, dalšího člena představenstva této akciovky, obvinila, podle informací médií proto, že "Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod." Státní zástupce Šaroch měl naštěstí tolik zdravého rozumu, že trestní stíhání těchto pánů (a Luďka Kalivody) v květnu 2018 zastavil, neboť pochopil, že s tímto absurdním obviněním by si u soudu uřízl pořádnou ostudu.

K zápisu z MVH jsou přiloženy kopie Živnostenských listů v nově zapsaných činnostech týkajících se převážně cestovního ruchu, které jsou všechny datovány mezi 5. a 7. únorem 2008, tedy pouhé tři týdny před podáním žádosti o dotaci. Jako poslední příloha je písemný souhlas předsedy představenstva IMOBA, a. s, Andreje Babiše s umístěním sídla Čapího hnízda v budově společnosti IMOBA v Olbramovicích, tak jak se usnesla MVH Čapího hnízda. Výše popsané dva dokumenty o Čapím hnízdu bych bez problémů přelouskal za dopoledne a odpoledne bych se vrhnul na dokumenty čtvrté výzvy ROP NUTS 2.

Na webové stránce ROP NUTS 2 bych si kliknul na Archiv výzev a v něm na rok 2007. Na konci seznamu bych kliknul na Výzva č. 4 a na stránce této výzvy bych našel jak hledaný Text výzvy č. 4 tak odkaz na důležitý dokument Pokyny pro žadatele a příjemce výzvy č. 4.

V prvním dokumentu bych se dozvěděl, že Výzva č. 4 je součástí Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy v Prioritní ose 2 Cestovní ruch a oblasti podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu. Na třetí straně tohoto dokumentu je v části 5. Příjemci podpory klíčový údaj týkající se podmínky na příjemce podpory:

• podnikatelé podle § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, kteří splňují definici malého a středního podniku, vykonávají podnikatelskou činnost minimálně 2 roky a podnikají v oblasti cestovního ruchu¨
• podnikatelé podle § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, kteří splňují definici malého a středního podniku, podnikají v oblasti cestovního ruchu a mají podnikatelskou historii kratší než 2 roky2 (pouze u projektů realizovaných v obcích nad 2000 obyvatel)

Protože Olbramovice v roce 2008 měly a stále mají cca 1500 obyvatel, vztahoval s na žádost Čapího hnízda první varianta, tj. příjemci podpory musely být podnikatelé, kteří splňovaly definici malého a středního podniku a vykonávaly podnikatelskou činnost minimálně 2 roky v oblasti cestovního ruchu.

Na základě těchto snadno zjistitelných skutečností bych došel k závěru, že představenstvo Čapího hnízda tím, že farma měla listinné akcie na majitele/doručitele nemělo z principu informace o majitelích akcí. A i kdyby v okamžiku podání žádosti majitele akcií znalo, nemohlo zaručit, že během pětileté doby udržitelnosti je nebude vlastnit subjekt, jehož propojení s Čapím hnízdem by způsobilo, že Čapí hnízdo by nesplňovalo definici malého a středního podniku. Farma Čapí hnízdo také zjevně nepodnikala nejméně dva roky v oblasti zaměření 4. výzvy, jíž byla podpora Podnikatelské infrastruktury a služby cestovního ruchu. Farma Čapí hnízdo tak zcela zjevně nesplňovala ani jednu z podmínek 4. výzvy ROP NUTS 2, kam podala žádost.

Protože by mi bylo podezřelé, jak za těchto okolností mohlo Čapí hnízdo dotaci získat, podíval bych se i do výše zmíněných Pokynů pro žadatele a příjemce výzvy č. 4 platných od 20. 12. 2007 a tedy relevantních pro žádost Čapího hnízda. Rozbalil bych rar a stáhnul soubor ppzp_vyzva_4.pdf. Tam bych v části III. 1 Kontrola přijatelnosti projektu narazil mimo jiné na následující zásady

• Po otevření obálky (balíku) s Žádostí a jejím přílohami a založení složek projektu provádějí pracovníci OAP (OAP je Oddělení administrace projektů Úřadu ROP, pozn. JCh) kontrolu přijatelnosti. Předmětem kontroly přijatelnosti je ověřit soulad projektu s legislativou ES a ČR a s cíli a podmínkami ROP NUTS2 Střední Čechy. Kontrola přijatelnosti je prováděna na základě obecných a specifických kritérií přijatelnosti uvedených v příloze č. 4 Výběrová kritéria. Obecná kritéria se vztahují ke všem oblastem podpory, specifická kritéria se váží ke konkrétním oblastem podpory. V citované příloze je mezi obecnými podmínkami jasně řečeno Žadatel splňuje definici pro příjemce uvedenou u příslušné oblasti podpory a v dané výzvě.

Pokud pracovníci OAP či externí posuzovatel shledají, že informace uvedené v Žádosti o poskytnutí dotace a jejích přílohách nejsou pro posouzení přijatelnosti dostatečné, mohou vyzvat žadatele k dodání doplňujících podkladů. Výzva k doplnění požadovaných informací je zaslána elektronickou poštou vždy statutárnímu zástupci žadatele a kontaktním osobám uvedeným v Žádosti o poskytnutí dotace. Statutární zástupce žadatele nebo jím pověřená osoba jsou povinni doručit chybějící podklady v požadovaném rozsahu na OAP ve stanovené lhůtě. Pokud tak žadatel neučiní, je výsledek kontroly přijatelnosti v daném kritériu negativní (tj. ohodnocen odpovědí NE) a projekt je vyřazen z dalšího procesu hodnocení.


Tato druhá zásada jasně ukládala pracovníkům Úřadu ROP NUTS 2 prověřit všechny údaje poskytnuté žadatelem, u nichž byla sebemenší pochybnost o jejich věcné správnosti. Toto je klíčová skutečnost pro posouzení odpovědnosti za neoprávněné poskytnutí dotace.

Na konci prvního dne vyšetřování bych měl tedy předběžně jasno: Farma Čapí hnízdo nesplňovala podmínky Výzvy 4 a to způsobem, který měl být pracovníky Úřadu ROP, kteří ji posuzovali, snadno zjistitelný a to i bez podrobnějšího zkoumání obsahu žádosti: stačilo se podívat do Obchodního rejstříku. Z něho by muselo být pracovníkům Úřadu ROP jasno, že Farma Čapí hnízdo bude těžko dokazovat, že splňuje definici malého a středního podniku a že podniká minimálně 2 roky v oblasti cestovního ruchu. Pracovníci Úřadu ROP měli jasně stanovenou povinnost vyžádat si od žadatele k čestnému prohlášení, že definici malého a středního podniku splňuje, „doplňující podklady“, které by konkretizovaly, jak žadatel zajistí, že Farma není propojena s jiným podnikem, když nezná majitele akcií. A také jak prokáže, že nejméně dva roky podnikala v cestovním ruchu, když činnosti v oblasti cestovního ruchu byly jako předmět činnosti zahrnuty do Stanov Čapího hnízda až 17. 1. 2008 a příslušná Živnostenská oprávnění na tyto činnosti byla získána jen těsně před podáním žádosti.

Je třeba zdůraznit, že identita majitelů akcí Čapího hnízda byla z hlediska posouzení, zda podnik splňoval nebo nesplňoval definici malého a středního podniku nepodstatná. Podstatné bylo, že akci byly na majitele, tj. že jejich vlastníci byly v principu nedohledatelní a že tedy představenstvo Čapího hnízda nemohlo vydat čestné prohlášení, že splňuje podmínky malého a středního podniku, neboť nemohlo prokázat, že prostřednictvím neznámých majitelů akcií není propojenu s jinými subjekty. V této souvislosti je absurdní, že média do nekonečna bezmyšlenkovitě opakují, například zde, logický nesmysl

Proto se Čapí hnízdo z holdingu záhadně vypařilo, pak se objevilo v neznámé malé firmě, u níž nebylo možné dohledat majitele, protože měla anonymní akcie. Díky změně ale dosáhl projekt na evropskou dotaci.


Nedohledatelnost majitelů akcí Čapího hnízda měla mít ve skutečnosti přesně opačný důsledek a žádost měla být vyřazena. Kdyby dotyční novináři aspoň trochu přemýšleli, nemohli by napsat takovou hloupost. Protože pokud nebyli dohledatelní majitelé akcií, nebylo možné zjistit, zda jejich prostřednictvím není Čapí hnízdo propojeno s jinými podniky a proto nebylo možno určit, že splňuje podmínky kladené na malé a střední podniky, které propojenost, resp, její míru obsahují. Z toho hlediska je i případ Babišova syna irelevantní a tvrzení Jiřího Kubíka v nedělním Newsroomu ČT, stejně jako slova Davida Klimeš v blogu
že Babišův syn je v kauze Čapí hnízdo klíčová osoba, jsou nesmysly.

Druhý den bych zašel na Úřad ROP NUTS 2 a vyžádal bych si text žádosti Čapího hnízda, v níž bych se podíval na dvě jeho části, které měly dokládat, že splňuje podmínky Výzvy 4. Naplnění znaků malého nebo středního podniku mělo být doloženo čestným prohlášením. Také bych se podíval, jak žadatel vyplnil položku Zkušenosti žadatele, v níž měl uvést zkušenosti s přípravou a realizací podobných projektů, přičemž podobností se rozuměla podobnost projektu s jinými projekty po věcné i finanční stránce a žadatel měl uvést již realizované projekty. Bylo by mi jasné, že v žádosti nemohly být uvedeny žádné relevantní realizované "podobné" projekty, protože Čapí hnízdo v cestovním ruchu nepodnikalo. Pokud by tam něco bylo uvedeno, byl by to zjevný pokus o podvod. Tato informace měla být klíčová pro posouzení, zda žadatel skutečně podnikal v oblasti výzvy.

Na základě zjištěných skutečností bych došel k předběžnému závěru, že
1. Farma Čapí hnízdo nesplňovala ani jednu z podmínek Výzvy č. 4.
2. Žádost představenstva podepsaná paní Nagyovou obsahovala nedoložitelné tvrzení o tom, že Čapí hnízdo naplňuje definici malého a středního podniku.
3. Úřad ROP NUTS 2 neprověřil, ač to byla jeho povinnost, dostatečnost a věcnou správnost informací uvedených v žádosti a týkajících se postavení a předmětu činnosti Čapího hnízda, přesto, že k prověření stačilo nahlédnout do obchodního rejstříku.
4. Úřad ROP NUTS 2 přesto navrhl Výboru ROP žádost schválit a ten tak 20. 8. 2009 učinil.

Třetí den bych proto pozval, každého odděleně, k podání vysvětlení Janu Nagyovou, Marka Kupsu, ředitele Úřadu ROP NUTS 2 v době podání žádosti i udělení dotace pro Čapí hnízdo, Petra Bendla, předsedu ROP NUTS 2 v době podání žádosti i udělení dotace a Andreje Babiše a položil bych jim následující otázky.

Otázky pro Janu Nagyovou:
Čtvrá výzva ROP NUTS 2, kam byla žádost o dotaci Čapího hnízda podána, byla určena malým a středním podnikům podnikajícím nejméně 2 roky v cestovním ruchu.
1. Podepsala jste čestné prohlášení, že farma Čapí hnízdo splňuje definici malého a středního podniku. O jaké skutečnosti jste tento svůj názor opírala, když akcie Čapího hnízda byly na majitele a tedy v principu anonymní?
2. Jak jste doložila skutečnost, že Čapí hnízdo v době podání žádosti podnikalo nejméně dva roky v cestovním ruchu, když takto zaměřené činnosti byly schváleny Valnou hromadou až 17. 1. 2007 a příslušně živnostenské listy jste získaly tři týdny před podáním žádosti?

Otázky pro Marka Kupsu:
Čtvrtá výzva ROP NUTS 2, kam byla žádost o dotaci Čapího hnízda podána, byla určena malým a středním podnikům podnikajícím nejméně 2 roky v cestovním ruchu.V Pokynech pro žadatele a příjemce výzvy č. 4 je zásada
Pokud pracovníci OAP či externí posuzovatel shledají, že informace uvedené v Žádosti o poskytnutí dotace a jejích přílohách nejsou pro posouzení přijatelnosti dostatečné, mohou vyzvat žadatele k dodání doplňujících podkladů.
1. Jak jste prověřovali doklady o tom, že farma Čapí hnízdo splňuje obě hlavní podmínky kladenou na příjemce výzvy?
2. Jaké skutečnosti vás vedly k závěru, že Čapí hnízdo obě podmínky splňovalo?

Otázky pro Petra Bendla:
1. Jaké informace jste měl o splnění podmínek 4. výzvy Vy a vaše komise v okamžiku hlasování o přidělení dotace Čapímu hnízdu?
2. Jak jste dbal na to, aby pracovníci Úřadu ROP dodržovali pravidla pro posuzování projektů a důsledně prověřovali dostatečnost informací obsažených v žádostech?

Otázky pro Andreje Babiše:
1. 17.1.2997 jste jako předseda představenstva společnosti IMOBA, a.s , podepsal souhlas s umístěním sídla Čapího hnízda v budově IMOBy v Olbramovicích. Kdy jste se dozvěděl, že Farma Čapí hnízdo následně podala žádost o dotaci do ROP NUTS 2?
2. Uvědomoval jste si, že Farma Čapí hnízdo nesplňuje podmínky Výzvy 4 ROP NUTS 2?

Odpovědi na tyto otázky by možná poodhalily pozadí celé záležitosti a roli Andreje Babiše v ní, ale moje primární snaha by bylo zjistit, kdo je zodpovědný za to, že žádost, která na první pohled a za úplné tmy podmínky Výzvy č. 4 nesplňovala, dotaci přesto získala.

PS 25.11.: omlouvám se vrchní státní zástupkyni v Praze Lence Bradáčové i čtenářům za to, že jsem ji označil za "zastupitelku".

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy