Žijeme v kritické době: bude u nás poloautoritářský režim, nebo demokracie

22. 04. 2012 | 20:17
Přečteno 7035 krát
Rozhovor s Jiřím Přibáněm, profesorem právní filozofie a sociologie na univerzitě ve velšském Cardiffu.

V rozsudku Jana Šotta nad Jaroslavem Škárkou z 13. dubna 2012 byl vysloven zákaz výkonu funkce poslance na dobu deseti let. Problém dle některých právníků je v tom, že takový rozsudek je v rozporu s Ústavou, dle jiných takový verdikt nemůže platit, protože překračuje délku mandátu a dle dalších expertů naopak v podmínkách materiálního právního státu je myslitelné, aby soudce situaci řešil cestou dotváření práva. Jak se na takovou situaci díváte vy jako profesor právní filozofie působící v Cardiffu, tedy v zahraničí?

Řešení jsou různá a já se kloním k tomu názoru, že obecný soud prvoinstanční nemůže takový vedlejší trest uložit, protože Ústava představuje zákon vyšší právní síly. Konstrukce, s kterou přišel soudce Šott, v tom jinak velmi precizním a promyšleném rozsudku, je velmi vratká a je postavena na tom, že mandát nezaniká, ale nesmí se vykonávat. Kdyby se to dostalo před Ústavní soud, tak to asi neobstojí. Domnívám se, že by v tomto případě bylo žádoucí článek 25 v Ústavě doplnit o to, že mandát poslance zaniká v případě, že poslanec nebo senátor jsou odsouzeni za úmyslný trestný čin.

Odsouzeni nebo již trestně stíháni? Neměl by být výkon mandátu již kvůli trestnímu stíhání pozastaven?


Odsouzeni, protože musíme vycházet z presumce neviny. Já dokonce mám své pochyby o tom, že by to mělo být tak snadné na základě rozhodnutí prvoinstančních soudů. Myslím, že o případném zániku mandátu poslanců nebo senátorů by měl rozhodovat speciální soud, jako tomu bylo v případě britského poslance Woolase, kterého zvláštní volební soud odsoudil k zániku mandátu a rovněž ho odsoudil k tomu, že nesmí kandidovat v příštích třech letech. A proti rozhodnutí volebního soudu již neexistuje odvolání. Já si myslím, že tento vedlejší trest, který uložil soudce Šott, má být spíše podnětem k zamyšlení nad tím, jestli by nebylo třeba doplnit Ústavu.

Další věc, která zahýbala politickou scénou v České republice, bylo zveřejnění pět let starého rozhovoru mezi lobbistou Janouškem a tehdejším primátorem Bémem. Z odposlechu BIS vyplynulo, že pan Janoušek ovlivňoval zřejmě nejen výsledky různých tendrů, ale i obsazování důležitých funkcí ve státní správě. Jak na vás tato kauza, jako na člověka, který se na to dívá zvenčí, působí?

Z mého pohledu jde o politický a ne o právní problém. V každé zemi se únik takových informací řeší jinak. Například rakouská praxe spočívá v tom, že ochrana soukromí je tak extenzivní, že by mohli být stíháni ti, co umožnili únik. Rakousko bychom si ale neměli brát jako vzor, protože tam korupční prostředí zapáchá úplně stejně jako u nás. Naopak v britské nebo americké praxi ty, co upozorní na nepravost, tzv. whistleblowers, lze právně postihnout jen obtížně, neboť by to bylo politicky nevýhodné. A když to vede k tragédii, jako v případě pana Kellyho ve Velké Británii, který upozornil na vykonstruovanost důvodů Blairovy vlády pro tažení do druhé irácké války a následně kvůli politickému tlaku a očerňování vlastní osoby spáchal sebevraždu, se v očích veřejnosti a některých politiků takový člověk stává obětí a vláda za to byla veřejností odsuzována. Ten, kdo upozorňuje v Británii na nepravosti vládnutí, je vnímán jako čestný člověk, a proto je pod ochranou.

To u nás nebyl ten případ a ani za zveřejněním odposlechů nikdo nehledal čestné úmysly, spíš si veřejnost myslela, že odposlechy zveřejnil Vít Bárta a jeho firma ABL, aby od soudního sporu právě s ním a panem Škárkou odvedla pozornost...

Dokonce můžeme říci, že je to jen další stupeň důkazu toho, že politická kultura nefunguje a že to, co se na veřejnost dostane, je jen způsob vyřizování si osobních účtů přes veřejnost. Všechny tyto kauzy nejsou ukázkou boje o čest v politice, ale to, co vidíme, se spíš blíží Chicagu dvacátých let, kdy si jednotlivé gangy vyřizovaly spory o rozdělení teritorií.

A jak se díváte na to, že kdyby po uzavření spisu BIS, v kterém byly záznamy o sledování lobbisty a primátora, předala výsledky policii k dalšímu vyšetřování, nemohlo by vůbec dojít ke zveřejnění a primátor Bém by musel již dávno z politiky odejít?


To mě zaráží nejen v tomto případě, ale i v případě podezření z uplácení při udělování milostí prezidentem republiky, kde bylo rovněž podezření z uplácení, protože člověk pak zjistí, že ti, co jsou vyšetřováni, jsou policií dotazováni na úplně jiná fakta, než na to, co by mohlo vést k úspěšnému vyšetření podezření z korupce. Policie evidentně nepracuje tak, jak má. S informacemi se nepracuje tak, aby se zjistil případný trestný čin, ale spíš se zkoumá to, jak se informace o možném trestném činu dostala na veřejnost. Toto je závažná deformace.

To je vlastně důkaz o propojení byznysu, politiky a policie, na které již upozorňovala loňská zpráva BIS...

A potom taky na propojení politiky, byznysu a médií, protože vy jste si jako mediální analytik jistě všimnul, jak se začalo o korupci psát. V určitých médiích se píše o korupci jako o fenoménu, kterým jsou postiženi všichni. Tato média rozšiřují informace o tom, že všichni jsou zkorumpovaní. V tom je evidentní záměr vytvořit představu, že se jedná o všeobecný stav a že bychom se korupcí neměli až tak moc zabývat. Když se zhasne a všechny kočky jsou černé, pak problém přestává existovat. V současné informační době je prvním předpokladem k prozření ne kumulace informací, ale jejich správné vyhodnocování a selektování. Selekce je prvním znakem inteligence. Musíme rozlišovat, co je manipulovaná informace, kde fungují státní zájmy, kde soukromé zájmy, tedy kde funguje spíše princip pomsty, než princip spravedlnosti. A to je třeba od sebe odlišit, abychom mohli zjistit, jestli právní stát ještě funguje, nebo už nefunguje. Jestli jsme skutečně obětí jednotlivých byznyskmenů.

Takhle se ale zamlžují i spory přímo v justici a absentuje tam rovněž selekce: V časopise Soudce píše například dr. Karel Havlíček: "Justice má být od toho, aby řešila problémy společnosti, a nikoliv, aby se zabývala sama sebou." Tady se zase zaměňuje boj o novou tvář justice, materiální výklad práva nad služebným výkladem justice, za osobní či kmenové spory uvnitř justice, nebo se mýlím?


Justice je součástí společnosti, a proto se musí zabývat i sama sebou, jestliže se v ní objeví problémy, které jinak řešit nelze. Tyto seberegulační operace, kdy například jeden soudní orgán přezkoumává postupy jiného soudního orgánu, ostatně nejsou ničím neobvyklým a patří ke klasickým formám organizování moderní justice. Je to dokonce jediná možnost, jak se justice může vyrovnat se svými vlastními nedostatky, včetně zneužívání moci. I takové operace nebo samotný princip soudcovské nezávislosti a samosprávy lze ovšem zneužít, jak se to stalo například na Slovensku, kde se otevřeně hovoří o provázání nejvyšších představitelů soudní moci na politické strany a organizovaný zločin, ale přitom nikdo nedokáže vzhledem k autonomii a samosprávě slovenské justice tyto konkrétní osoby odvolat. Pokud by podobná situace nastala i u nás, tak bychom ztratili i tu poslední naději v právní stát a možnost, že i nad těmi nejmocnějšími politiky a byznysmeny vládne neosobní norma zákona.

Takové pokusy tu již zřejmě taky existují, jak na to upozorňuje sdružení Veřejnost proti korupci: František Steiner byl letos v únoru obviněn z trestných činů porušování povinnosti při správě cizího majetku a zneužívání pravomoci veřejného činitele, které údajně spáchal tím, že se jako ekonomický náměstek ministra spravedlnosti v letech 2006 až 2008 podílel na nákupu objektu pro zřízení ústavu zabezpečovací detence v obci Vidnava na Jesenicku. Nejen, že jde o kriminalizaci politického kroku, protože záměr schválila vláda, ale jde evidentně o útok na ministra Pospíšila a zřejmě i o snahu na jeho místo dosadit Kateřinu Peake, která by byla za to asi více vstřícná a bránila by status quo: mohla by například odvolat nejvyššího státního zástupce dr. Pavla Zemana...

Neznám tuto kauzu a nechci spekulovat, zda se v tomto případě jedná o útok na nějakého ministra, ale způsob vládnutí v této koalici je takový, že by to nikoho nemohlo překvapit. Právní stát je tím stabilnější, čím méně je jeho fungování závislé na konkrétních vládách a jejich ministrech. Strachujeme-li se o to, kdo bude dalším ministrem a jaké budou její nebo jeho kroky, je to jen důkaz nestability našeho politického i právního systému. A zneužívání policie nebo státního zastupitelství ke kriminalizaci nebo naopak dekriminalizaci jednotlivců je přesně tím posledním krokem a konečnou fází privatizace politiky, kdy politickou obec – polis již nechrání policie placená z veřejných prostředků a podřízená veřejné a nezávislé kontrole. V tomto případě, kdy se i policie a trestní proces stává nástrojem soukromé odplaty, dochází k definitivní delegitimizaci právního státu a úměrně k tomu roste riziko politického násilí, včetně násilí revolučního.

Jak se díváte na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 17. února 2012, kterým byl vrácen vrchní státní zástupce dr. Vlastimil Rampula do funkce, přesto, že jeho pochybení v kauzách Mostecká uhelná či JAS-39 Gripen, tak jak byla popsána ministrem Pospíšilem i nejvyšším státním zástupcem dr.Pavlem Zemanem, se zdají být logická a zřetelná?

Důvody zrušení jsou zcela malicherné a podružné a vyvolává to v člověku zákonitě pocit, zda se tu nepracuje s formalistickými právními argumenty na určitou objednávku, aby se zrušila zásadní rozhodnutí. To je něco, co podkopává celkovou důvěru v justici. Chybí cit pro právní argument. Existuje jistá citlivost na stupeň důležitosti právní argumentace, a pokud právní argumentace a formální odůvodnění dovolí dospět k výsledku, který víc než fungování justice zvýhodňuje její nefunkčnost, která je ze svého titulu vždy pro někoho výhodná,, pak se člověk musí ptát, proč zrovna tento argument byl použit a ne jiný, relevantnější. O důvodech nesmíme spekulovat, ale můžeme si dovolit říci, že způsob argumentace Městského soudu v Praze slouží spíše soukromému než veřejnému zájmu. Neposiluje nezávislost státních zastupitelství, aby odstraňoval vady ve fungování, ale posiluje presumci toho, že na základě jakékoliv formální chyby můžeme vrátit i osoby neschopné do jejich funkcí.

Tím se ale dotýkáme nejzásadnější zprávy, že podobné rozsudky u veřejnosti podrývají víru ve stát.


Ano, zatím je snaha současný zavedený běh věcí neměnit. Jde o to držet status quo, protože je pro jisté kmenové skupiny velmi výhodný. A vrátíme-li se k případu Bárta-Škárka, na něm je nejhorší to, že z hlediska toho, co se děje v tomto státu, se jednalo o podružnost. V tomto případě se jednalo o to, že jeden člověk si myslel, že si koupí jednu politickou stranu a pak si naivně myslel, že si může koupit i poslušnost poslanců při hlasování. A to není to nejhorší, co se děje v této zemi. Co se tu ale může stát je, že si z této kauzy vytvoříme jakýsi symbol očistění a začneme si myslet, že korupce už není problémem, protože politika je očištěná. Ve skutečnosti je tomu jinak: za těmito kauzami se skrývají daleko závažnější trestné činy jako je třeba již jednou zmíněná Mostecká uhelná, tedy kauzy, v kterých jde o miliardy a v kterých jde o napojení velkých podnikatelských kruhů na konkrétní politické skupiny.

To by měl řešit i nový zákon o státní zastupitelství, v němž se počítá i se zřízením komise, která by měla hlídat financování politických stran, které je právě závislé na tomto propojení byznysu a politiky a vede k předražování zakázek, z nichž se strany a jejich kampaně financují...

Nebuďme ale naivní a nemysleme si, že jeden zákon a jedna komise by mohla vyřešit problémy této země. Tady je potřeba něco závažnějšího: nepřeceňujme sílu práva. Mobilizujme veřejnost, protože žijeme v kritické době, kdy se rozhoduje na dlouhá desetiletí jakou povahu bude mít naše demokracie. Jestli se podaří zastavit privatizaci státu a posílit moc nezávislých státních institucí, které budou prosazovat vládu práva, nebo jestli se spokojíme s populistickou demokracií, ve které politici budou hřímat, že oni jsou hlasem lidu, ale ve skutečnosti budou převodními pákami byznysu. Když se podíváme jakým způsobem došlo k privatizaci veřejných statků a ještě dále k privatizaci veřejných služeb, tak se musíme ptát, jestli proti tomu nemáme poslední šanci mobilizovat veřejnost. Měli bychom si uvědomit, že kdyby to takhle pokračovalo, tak by jednou současná situace mohla vypadat jako růžová zahrada. Kdyby to takhle pokračovalo, mohl by u nás snadno nastoupit poloautoritářský populistický režim, v němž už nepůjde o svobodu, ale o tzv. bezpečí a existenci národa, jenže ve skutečnosti civilizace a civilizovanost začíná tehdy, když přesáhneme potřeby národa či nějakého kmene nebo tlupy. A teď jde o to, jestli si zachováme díky státním institucím svou civilizovanost, nebo se staneme tlupou, kterou někteří povedenou jenom tak, kam vůdce bude chtít a lidé ho budou slepě následovat.

***

Jiří Přibáň (44) Vystudoval Univerzitu Karlovu a je profesorem právní filozofie a sociologie na velšské Cardiff University ve Velké Británii. Je autorem mnoha knih v angličtině a češtině, například Právní symbolismus (2007), Disidenti práva (2001) nebo Sociologie práva (1996). Vydal i dvě knihy o současné kultuře a umění – Pod čarou umění (2008) a Obrazy české postmoderny (2011). Kromě jiného přednášel na UC Berkeley, Stanford University, New York University, European University Institute, University of Pretoria nebo University of New South Wales v Sydney.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Karel napsal(a):

Pane profesore,
opatrně, opatrněěě ....

Zakonodárci vyrábějí zákony zcela ve prospěch advokátní a exekutorské mafie.
Jen to, prosím, nepojmenovávat !!! O
rganizovaný zločin by se mohl hněvat, jeho kašpárek Pospíšil by musel zasáhnout.

Místo toho používat slovní spojení jako :
"privatizace státu"
"dělal bych to jinak"
"v EU je praxe jiná"
22. 04. 2012 | 20:40

Občan napsal(a):

"Kauza" Bárta/Škárka je jen "odkláněním" pozornosti od SKUTEČNÝCH malérů této vlády.

Kupříkladu od toho, že EU zarazila profinancování dvou OP ve výši 15,5 miliardy Kč.
Nebo od toho, že se ta parta dohodla o ukončení koaliční smlouvy až v pátek 27. dubna. Do té doby bude probíhat intenzivní masáž nezařazených poslanců, aby Píková v pátek odpoledne nakonec "slavně" dovalila deset "záchranářů", kteří umožní kleptokratům setrvat u koryt.

Ve srovnání s tím, co provozuje stávající vláda, je kauzička BŠ bagatelní záležitůstkou.
Soudce Šott napsal svůj rozsudek tak, jak jej napsal, právě proto, aby se jím musely zabývat vyšší instance a aby musely podat výklad k jeho některým hraničním částem. A jsem moc zvědav, jak svou případnou oponenturu vyšší instance a eventuálně i ÚS zdůvodní.
22. 04. 2012 | 20:41

Karel napsal(a):

Je vůbec s podivem jaké míry násílí a bezpráví se doupouštějí zakonodárci, exekutoři a část ČAK na obyvatelích této společnosti.

Je neuvěřitelné, že žijeme ve státě, kde tyto složky, místy navíc propojeny s lichvářskými gangy mohou zcela beztrestně ročně ničit životy tisíců občanů.

Jak se proti této svévulí, násilí a bezpráví bránit?
Slušností ???
22. 04. 2012 | 21:05

JF napsal(a):

add "poloautoritářský" - no ,ono je možné celkem všechno, pokud stát ovládají věštnci i typu autora zde - skoro to až vypadá, že teprve až se vyzkouší všechny chybné teoretické modely ;-) tak se zjistí že možná je všechno jinak (aneb pro názornost Werich a jeho Až nás budou milióny ... a nakonec že je i všechno možná jinak - no "jak" z židovské anekdoty )
22. 04. 2012 | 21:23

Tomáš napsal(a):

Kdo jsou ti dva odborníci na právo, kteří používají slovo "presumce"?
22. 04. 2012 | 21:32

Béda Kocourkov napsal(a):

Pane Hvížďalo mám takový dojem,že u nás není ani demokracie,ani poloautoritářský režim.Je u nás vláda arogantních,neschopných a diletantských individuí. Totalistů,schopných jen udržet si svá koryta za každou cenu.
22. 04. 2012 | 21:51

Občan napsal(a):

To Karel:

Když může dělat náměstka ministra financí (nebo sekčního šéfa) PRAVOMOCNĚ odsouzený podvodník a exekutory advokáti a zloději, pak jsou "normální" i Vámi popsané jevy. Bohužel :-(
22. 04. 2012 | 21:58

Leos napsal(a):

Prijde babka na urad a povida urednikovi: "Cest praci soudruhu"!
Urednik ji povida: "Babicko, vy jste si asi spletla dobu"!
Babka odpovida: "Dobu mozna, ale tebe ne!"
22. 04. 2012 | 22:00

Občan napsal(a):

To se asi budete muset zeptat profesora Přibáně :o)))
Nebo spíš toho, kdo přepisoval rozhovor...
22. 04. 2012 | 22:01

.antoni.novy napsal(a):

Vážený pane autore,

promiňte prosím, dovolím si zde uplacírovatí svoji vsuvku. /Pravda, byl zde mi nabídnut blog, nějak jsem se k tomu dosud neodhodlal, jednak z přirozené lenosti, jednak z přirozené cudnosti./

Před asi pěti dny jsem zde v lajně komentů publikoval glosu, že za básní Guenthera Grasse stojím, i na kolébajícím se člunku, nejen proto, že chlapce mám rád, ale proto, že promluvil pravdivě a směle. Nejde o Israel jde o Německo, které se chová mizerně a alibisticky vůči situacím.

A ejhle, v posledním čísle týdeníku The Prague Post můžeme nalézti pozoruhodný rozhovor s poradcem vlády onoho státu, s Davidem Levym.

Co říká, že tak to vskutku je, že jestřábi v nynější vládě pošťuchují a zlobí, protože nemají jinou alternativu k faktu, že tento stát 45 let okupuje cizí území a že Německo z punktu špatného svědomí se chová nesmyslně.

Závěr je zajímavý, Netanjahu nepůjde do útoku na Iran, ví jak je to nebezpečné a pokud Iran vyrobí ubohé, snad nefunkční 3 atomovky, za tři roky, je to zbytečný risk. A navíc Netanjahovi půjde o volby a ty nemá jisté, mladí tam jsou jinde.

A poslední otázka tam - a pokud do toho půjdou do toho sami. Ano, ale bez US.

Tak nevím, ale věřím a doufám, že se tam ti dobří a slušní, skoro jako u nás, seberou a dají dohromady a bez revoluce nastolí pořádky.

Ve včerejší MFDNES ve svém sloupku Trilobit se podobně vyjádříl i Pavel Kohout.

Salut
an
22. 04. 2012 | 22:46

minatomirai napsal(a):

Jste chytrý chlap, profesore Přibáni. Jednou jsme sledoval rozhovor s vámi, druhým dotazovaným byl Jakl z Hradu. Bylo velice inspirující vidět a slyšet, kým se obklopuje šéf Hradu a lidu českého.
Obraz české společnosti, který jste načrtl, je devastující. Jedinou možností je skutečně mobilizace lidu, ke které konečně dochází. Každý z nás, který se z jakýchkoliv důvodů nemohl osobně zúčastnit, by měl poděkovat všem těm, kteří tam byli. Doufám, že masové demonstrace začnou ve všech městech, takže pokud budu v Brně, zcela jistě se zúčastním, to je nakonec to nejmenší, co člověk pro tuto nešťastnou zemi může udělat.
22. 04. 2012 | 22:50

.antoni.novy napsal(a):

Jo a ještě jedna věc, kterou jsem našel v TPP.

Jak to, že se naše investigativní media nezajímala, proč rožnovský chalan cestoval do Albanie.

A hle, prasknul telecí párek, jel žehlit děsný průser ČEZu, těžký prachy v háji, Roman nedosáhnul na tamější mafiány a prachy jsou fuč.

Nečas - snad prý to zahojí MMF a USA, prý to zaručili, smějme se, chaso.

Jak to, že když se ten rožnovák vyvalil v Ruzyni z Boeingu vládního, nevrhli se na něho novináři, proč tam vlastně jel a co přivezl, či odvezl.

MFDNES, LN, HN, chrápali jste, či co ?

an
22. 04. 2012 | 22:57

minatomirai napsal(a):

K pisateli nade mnou, antonínovi, ohledně Izraele:

navzdory tomu, jaký má kdo názor na Izrael a okupovaná území, Izrael má fungující demokracii, kterou tato země zkrátka nemá. Možný útok na Irán je Netanyahova absurdní vize, kterou mu smetl se stolu americký president. Nejenom to, když se Bibi vrátil domů s ocasem staženým mezi nohama, dostal sprdunk z vlastních řad, že Holocaust má svůj shelf-life již těžce prošvihnutý a není radno se tím více ohánět. Další zajímavá věc je ta, že nejvyšší představitelé izraelských zpravodajských služeb a bezpečnosti, aktivní či nikoliv, se nebojí pronášet svoje názory. Jeden vedle druhého odsoudil možný útok na Irán jako naprostou absurditu.

Jinak nechápu, co mají politici Izraele společného s těmi místními a vůbec politickou situací tady.
A protože jsme se dostali k Izraeli, ví vůbec někdo, zda je Sharon stále komatózní či již pohřben?
22. 04. 2012 | 23:07

Občan napsal(a):

To Minatomirai:

Izrael má kulový a ne "fungující demokracii". Stačí číst izraelský tisk a tamní diskuse ke článkům. Lidé jsou tam podobně naštvaní a zoufalí jako tady.
Co do míry korupce a nefunkčnosti veřejné správy, jakož i politické situace a "kultury", je na tom Izrael ještě o něco hůř než ČR - a to je co říci.
To je, patrně, i důvodem, proč o tom pan Nový psal.

Přístroje fungují bez problémů - zda se jedná o přístroje pro zachování vitálních funkcí, nebo přístroje balzamovací, tamní agentury neuvádějí.
22. 04. 2012 | 23:15

ondráš napsal(a):

Pane Přibáni, pane Hvížďalo, konečně trochu analytického a logického myšlení! Díky. Mne samotného velmi irituje, když media referují o korupci bez rozlišení zjevně rozdílné nebezpečnosti a závažnosti tohoto jevu. Jako právní laik a občan to vidím takto – uplácení vlastních poslanců z vlastní kapsy (aby nebyli snadno korumpovatelní jinými) jistě je korupcí, ale je méně nebezpečná (VV). Druhý stupeň nebezpečnosti je přímé rozkrádání veřejných prostředků pro obohacení vlastní či vlastní strany (např. ČSSD). Nejnebezpečnější vidím ale korupci typickou pro ODS – nejen, že rozkrádá veřejné peníze pro sebe a své členy, ale přímým napojením na zájmové klany provádějí politiku a mění legislativu ve prospěch těchto mafiánských klanů. Prodávají politickou moc nad občany tomu, kdo zaplatí nejvíce. A to je naše dnešní situace, to se tu děje systémově. A media záměrně nebo z nedostatku inteligence některých novinářů tyto úrovně neodlišují, podobně jako nejdříve zkoumají proč a kudy informace unikla (odposlechy mafiána a politika) a neřeší tu hrůzu, která je obsahem oné informace. Děkuji za velkou vyjímku.
22. 04. 2012 | 23:18

minatomirai napsal(a):

Asi se budeme Občane rozcházet v tom, jak vidíme fungující demokracie, vy jste na rozdíl ode mne ještě žádnou nezažil. Necháme Izrael být, mám pro něho jistou slabost a stejně tak i jistý odpor.
Nicméně, podle wiki, Sharon je doma, po asi 4 letech udržování ve vojenské nemocnici, a jeho syn prohlašuje, že otec sice nekomunikuje, ale hýbe prsty a má penetrující pohled. Tváře prý má červená jako jablíčka a nezhubl ani gram. Nebudu pokračovat, o mrtvých jenom dobré, jak se říka, ne?
Sharon byl jedna pěkná svině, co si budeme namlouvat.
22. 04. 2012 | 23:35

.antoni.novy napsal(a):

Ad minitomirai

Vážený, musím rychle, než mi comp zase shodí, takhle to u nás, žel funguje.

Téměř ve všem s Vámi souhlasím.

Osobně doufám v potenciál nové generace, tady, i v Israeli.

V Israeli mají tu výhodu, že jsou tak nějak zoceleni v boji. A lidé se většinou k sobě chovají slušně, empaticky.

Souhlasím, že nejlepší lidi maji v těch službách a to nejsou žádní slepí tupcí, kéž by takoví byli i u nás.

Pokud vidím světlo někde na konci tunelu, pokud však v protisměru nevyrazí neohlášený vlak, tam bych viděl budoucnost.

Inteligentní, věřící, poučené, mladé lidi...
Zdravím
an
P. S. Musím kvaltovat s odesláním, než mi to zase ti chudáci pokazí. Něčím se živit asi musí, prý jsou většinou ze severní Moravy a živí je tamější kmotři. Politujme je. Prý. A bydli day na Jarově.
22. 04. 2012 | 23:39

Ubb napsal(a):

Tentokrát myslím Hvížďala udělal kus dobré práce.
Vždycky , když někoho v duchu odepisuji, zkřížím prsty za zády.

Bohužel už nemohlo dojít na Přibáňův názor na právní čistotu toho, co nyní provádí Karolina Peake s podporou Nečase. Události pádí.
Ti lidé, které Peake chce sdružit do nějakého klubu, který zatím nemá ani jméno ani statut, byli zvoleni na kandidátce určité strany.
Bez této strany a pozice na její kandidátce by v žádném parlamentu neseděli. Koalice, vzniklá PROTI straně, která v roce 2010 zvítězila ve volbách, měla většinu v PS díky této straně.

Z mého hlediska tato vláda dnešním prohlášením předsedů v Kramářově vile práve ztratila legitimitu.
Mandát je vázaný na osobu, ale vzniká díky straně.
S mandátem již jsme měli tu brédouille s Melčákem a Ústavním soudem. Stále ještě doufám, že ÚS sní svou buřinku. Aspoň jednu.

Vznik kandidátek musí pro futuro odpovídat váze mandátu.
Koalice musí být chápána jako jednorázový konstrukt, který je přesně jen výsledkem dohody stran, které v okamžiku jejího založení existují. Vypadne -li strana z koalice, měla by nastat situace PŘED založením koalice a prezident by měl požádat předsedu strany, která dostrala nejvíce hlasů o složení nové vlády.
To jen podle logiky a zdravého rozumu.

Právnící jistě mají dostatek důvodů, aby se takovému postupu vyhli. Mě od pana Přibáně zajímá stanovisko z pozic eprávní filozofie. Co je dobře.stssuld and
22. 04. 2012 | 23:54

Abe Normalni napsal(a):

.antoni.novy CEZ v Albanii udelal to, po cem vsichni pepici porad volaji. Vratil se na nas "tradicni" trh. A vy mate hezkou ukazku toho, proc jsme tyhle "trhy" v 90. letech opustili.
23. 04. 2012 | 00:01

ondráš napsal(a):

Ještě sem kopíruji pár vět, které jsem napsal pod dnešní článek pana Krásy:
... Mimochodem – Peak a její nová platforma: také vidíte tu absurditu? Nejdříve mandáty pocházející od jiné strany, pak vládní posty podmíněné vznikem klubu v PS, pak název nové politické strany a teprve nakonec vznik oné strany. A kde je její program, kde jsou její voliči? Vše naruby. VŽDYŤ JE TO PROTIÚSTAVNÍ!!!!!

Pane Přibáni, jaký je váš názor na tuto šarádu? Mně to připomíná Gottwaldův puč ve 48.
23. 04. 2012 | 00:06

.antoni.novy napsal(a):

Abe normální

mne zde spíše zlobí diletantismus přeplacených managerů, kteří do svých posic nastoupili bez předchozí erudice a kvalifikace a dnes takřka řídí celý tento stát.

Pro Boha živého, tito chlapíčci z Havířova, se vrhli dobýt Balkán ?

Kdyby to nebyla skutečnost, ale jen nápad, fikce, z plna hrdla bych se zasmál.

Leč, tyto šílené lapsy zaplatíme. Roman v Chuchli, ve své pevnosti, se svoji partičkou, se svojí ochrankou, se jen křivě pousměje. Nic se mu nemůže stát, předem ošetřené, že.

Nicméně, všem zde, Dobrou noc,
an
23. 04. 2012 | 00:30

český maloměšťák napsal(a):

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/publ_izurnal/_zprava/112289

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Bojovn%C3%ADci_proti_mafii

http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/685775

http://tn.nova.cz/zpravy/zahranici/italove-zatkli-16-soudcu-podezrelych-ze-spoluprace-s-mafii.html

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=690457

"...Neapolská mafiánská organizace camorra disponuje kompromitujícími snímky z večírků, které měl pořádat italský premiér Silvio Berlusconi ve své luxusní vile nedaleko Milána za účasti mladistvých prostitutek..."

"...Stejně jako při hlasování o důvěře vládě, Berlusconi vždy na poslední chvíli záhadně najde někoho, kdo ho podpoří a svědčí nebo hlasuje v jeho prospěch. ..."

http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=e37fd577-bd78-444d-a41f-a020012970ab

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Do-Prahy-se-sjely-mozky-boje-proti-mafii-Mame-video-220672

------------------
Pokud tkzv. občanské iniciativy nemají možnost sdílet informace , které unikají z institucí jako je např. BIS směrem do mafijních struktur...je velmi nepravděpodobné, že by mohly zaznamenat nějaké výraznější úspěchy - co se týče boje s Mafií.
I kdyř - stále nechápu proč by s Mafií měly bojovat občanské iniciativy...v komplexních společnostech si daňoví poplatníci zřídili a financují instituce, které se specializují na boj s organizovaným zločinem.
Podle mě je to cesta amaterismu - chtít po tkzv. občanských iniciativách , aby suplovaly jejich role.
Věc jiná je, že v situaci, kdy není jasné zda tyto specializované instituce - respektive některé jejich struktury - náhodou nepracují ve prospěch Mafie...tehdy je situace skutečně prekérní - protože pak je asi skutečně na občanech /včetně politiků/, aby pomocí speciální instituce a speciálních opatření/např. Zákon o zločinném spolčování mafijního typu/ zjednali nápravu.

P.S. My čeští maloměšťáci ale předem prohlašujeme, že se ničeho takového účastnit nebudeme. Máme strach - a proto budeme tradičně držet zobák a nebudeme vystrkovat kukuč z příkopu....ostatně toto doporučujeme všem - když tak si naši zbabělost můžeme vykompenzovat zde, že....
23. 04. 2012 | 00:48

český maloměšťák napsal(a):

ondráš
Voliči jak voliči...ale zatím se nedostává ani členů Peak Party.
No - snad se nějaké ty zdroje přes noc do rána najdou....a vláda Tradice / v rozkrádání/ , Odpovědnosti /vůči plánům kmotrů/ a Prosperity / soukmenovecky pojaté/....bude moci zdárně dokončit něčí plány...
23. 04. 2012 | 00:54

český maloměšťák napsal(a):

http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5jHkJwoUVb9j-3m6ynuUqom1MZXrg?docId=7b69098637a44955ad2ca37c797a3b5e

"...In recent years, the U.S. government has stepped up enforcement of the 1977 Foreign Corrupt Practices Act, which bars U.S. companies from bribing foreign government officials or companies to secure or retain business.

Numerous corporations have been ensnared by the law, including Johnson & Johnson, which agreed last year to pay $70 million to settle charges that it bribed doctors in Europe and paid kickbacks to the Iraqi government.

Avon Products Inc. fired its vice chairman in January as part of a long-running probe into allegations that bribes were paid in China. A former chief executive of engineering and construction firm KBR Inc. was sentenced to 2 1/2 years in prison in February for bribing officials in Nigeria to win contracts.

Last month, Mexican authorities announced that they were investigating allegations that a U.S. aviation company paid bribes to secure contracts to maintain government aircraft...."
23. 04. 2012 | 01:23

sypeto napsal(a):

kancléři Německa 1931-1933 jak šli po sobě :

Bruenning,von Papen,Hitler

Není těžké pochopit,že proti velkostakářské šlechtě Hohenzollernů se musel i tak podprůměrný člověk jako Hitler voličům líbit.Mezi superblbci je průměr génius.
23. 04. 2012 | 03:58

zemedelec napsal(a):

Pane antonínovy.22:57
Zajímavé.
O tomhle přece nesmí vědět novináři,když přímo předseda vlády jde vyjednávat za mafii.
Pane Občan.
Pozdravuji a přeji rychlé uzdravení,bude to potřeba,být při síle.
23. 04. 2012 | 06:46

Silvie napsal(a):

Pokud přijde "osvícený absolutista", který přišlápne politikům krčky , zařízne další imigraci a dokáže prosadit vymahatelnost práva bez ohledu na etnicitu, jsem všemi deseti pro.

"Demokracie " v této podobě mám plné zuby.
23. 04. 2012 | 07:16

Občan napsal(a):

To zemedelec:

Zdravím a děkuji. Pracuji na tom, co mi síly stačí :o)
23. 04. 2012 | 08:58

Debb napsal(a):

Silvie
To je ten problém se ženami.
Svoboda pro ně nepředstavuje žádnou hodnotu, pokud se nedá prodat vhodným uzevřením manželství.

Nic proti realismu a pragmatismu.
Mužům se bez toho těžce dýchá. Viz stále neřídnoucí řady rybářů podél řek. A civilizační choroby (zkuste se podívat do Charváta: Život, adaptace a stres, dodnes k tomu je málo co dodat).
23. 04. 2012 | 09:05

Danton napsal(a):

chybi soucit,presne ,treba i takovym kucharum, a loupeznikum ze zaholce kteri nas zde neustale krmi svym priotravenym menu ! Ale rameno spravedlnosti dopadne jednou i na takove vykuky ! Danton
23. 04. 2012 | 09:11

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

„Za socialismu jsme se v zaměstnání nebáli, protože jsme o něj nemohli přijít. Pracoval jsem za socialismu i kapitalismu jako technik v chemičce. Probíhají tam tzv. "výrobní porady". Přál bych vám vidět rozdíl! Tenkrát bouřlivá diskuse a křik, dnes lidé se sklopenými hlavami, bojící se špitnout. Možná na ministerstvech atd. to bylo jinak, jenže to se 99% lidí netýká. Většina lidí zažila v zaměstnání daleko větší svobodu než dnes. Všichni spolužáci z VŠCHT mi to potvrzují, píše Jan Skalský. „
http://www.blisty.cz/art/63144.html
23. 04. 2012 | 09:34

Richard napsal(a):

Kateřina Klasnová rezignovala na post místopředsedkyně PS,protestuje proti kupčení s hlasy Karolíny Peake !ČS televize se dopustila darebáctví,když do televize nastrčila babičku,která souhlasila se zvýšením poplatku u lékaře na 50 kč !Drtivá většina důchodců by nesouhlasila vytvářet lékařům další plat !Lékař který ošetří 20 pacientů za den by měl 20 000 kč za měs.Lékařka v tel prohlásila,že udělá 40 pacientů za den ta pak by měla 40 000 kč měsíčně bokem od důchodců mimo svého platu od pojišťovny !Jakmile převezmeme moc,budu trvat na tom,aby pracovníci Sazky byly vyslýcháni na detektoru lži!(pracovníci počítačového centra a ti co přešli k Fortuně,kde již uplatňují své bohaté zkušenosti ze Sazky !Otázka bude znít jak je to s losováním Hry Šťastných 10 !Pokud zjistíme podvod(Sazka zná vsazená čísla ),nechtěl bych být v kůži managementu Sazky těch současných i minulých !Budeme zjišťovat zda současný státní dozor a notářka nejsou zkorumpováni !Nový státní dozor bude muset i namátkově rozebírat losovací stroj ihned po skončení sázení,zda tam není umístěn magnet,nebo zda některé míčky s čísly nejsou jiné než druhé !Sazka má velice neprůhledné losování !Bude v republice zahájeno obrovské tažení proti podvodu !!Budu iniciovat postavení táborového lágru pro podvodné milionáře !!V republice dojde k obrovským změnám,jen co padne vláda !Vylpdá to že Generální stávka bude nezbytná !!!
23. 04. 2012 | 11:59

janoušek napsal(a):

Na pořadu dne jsou již jen výstražné stávky a nakonec generální stávka.
Tomu porozumí i takoví ignoranti, jako je Nečas s Kalouskem. P.S. V té kleci na Vacl.náměstí, neměl být jenom Klaus. Chyběli tam Topolánek,Kalousek atd. i s tzv. čistým Nečasem. Snad se příště sežene větší klec.
23. 04. 2012 | 12:23

žžžžžžžžžž napsal(a):

hihihi
medyjální masssáží zahlcovat a motat kebule,
s “pribrzdovanim-smerovanim" mozneho vyvoje
tak se teste :-))
" Sliby se slibují, blázni se radují "
čím dál, tím líp - jak ta baba říkala, když z těch schodů padala...
Příčiny průjmu nebyly odstraněny, pouze byly za cenu vytvoření dalších gigantických mnohabilionových dluhů odsunuty do budoucna.
Teprve kolika globálního bank systému bude znamenat odraz ode dna. Vrchol krize nás proto teprve čeká.

Otázkou je proč USA čekají s bankrotem až na dalšího prezidenta?
ataky by me zajimalo jak mohli mayove predpovedet konec sveta, kdyz vubec nemohli tusit, ze vznikne nejaka EU.
23. 04. 2012 | 13:04

Robert napsal(a):

Korupce a klientelismus je a bude,
protože to je jediný přirozený důvod k existenci státu.
23. 04. 2012 | 13:08

jo, a napsal(a):

v politice je zdání důležitější než Pravda
23. 04. 2012 | 13:25

Jan Žura napsal(a):

Byl jsem účastníkem sobotní demonstrace v Praze. Více než projevů organizátorů jsem si všímal reakce účastníků a všeho kolem. Pražáci se jen přišli podívat, co se dějě. Procházeli se po chodníku bez valného zájmu o to, jak demonstrace probíhá. Viděl jsem mnoho postávajících a posedávajících důchodců, kteří přišli svou účastí podpořit odboráře. V jejich očích jsem viděl nevíru v to, že se podaří něco změnit. Je to žalost, jak vláda, úředníci, s nimi zacházejí. Hrabivci, lidé křiví, nečestní mají situaci v rukou, svoje počínání mají právnicky „ošetřeno“. Proboha kde to jsme, v jakém století žijeme? To je humanismus? To skutečně chtěli pravdoláskaři?
23. 04. 2012 | 16:13

Marie napsal(a):

Jan Žura

Můžete ty pravdoláskaře vyjmenovat, které máte na mysli?
23. 04. 2012 | 16:34

Pozůstalý z Pchjongjangu napsal(a):

To Marie 16:34

Když dovolíte, zodpovím Vámi vznešenou řečnickou otázku:

Havel V., Palouš M., Vondra A., Žantovský M., Dobrovský L., Medek I., Gál F., Langoš J., Urban J.,.... etc. Stačí?
23. 04. 2012 | 18:44

Glosator napsal(a):

Žasnu, jak tady lidé neznají Ústavu, nebo to alespoň více méně úspěšně předstírají.
Parlament tvoří poslanci, ne strany, ač byli zvoleni pochybným systémem poměrného zastoupení.
President může pověřit sestavením vlády koho chce. Nemusí to ani být poslanec. ALE jím sestavená vláda musí získat důvěru. President má dva pokusy s tím, koho pověří sestavením vlády. Pokud ani na podruhé jeho kandidát neuspěje, pověřuje někoho dalšího předseda sněmovny. A pokud i třetí kandidát neuspěje, musí se vyhlásit volby.
Vláda vládne, dokud jí parlament nevysloví nedůvěru. Strany tam vlastně nemají jinou funkci, než poslanecké kluby.
23. 04. 2012 | 21:35

Glosator napsal(a):

to ten, kdo se s blbem hádat nebude
Žvaníte a to tak, že hodně. Mnoho, velmi mnoho lidí přišlo za komunistů o práci. Dnes máte přinejmenším teoretickou možnost najít si práci u jiného zaměstnavatele, nebo podnikat. Za komunistů byl jediným zaměstnavatelem stát.
A VŠECH vysokoškoláků se např. týkaly kádrové materiály, které si od středoškoláka nahoru MUSEL podnik na uchazeče od předešlého zaměstnavatele vyžádat (u dělníků mohl, ale nemusel). A ROZHODUJÍCÍ byly STRANICKÉ, nikoliv pracovní posudky. A nestraník neměl dokonce ani právo vědět, co v posudku na něj je napsáno. Byla to totiž "VNITROSTRANICKÁ ZÁLEŽITOST."
23. 04. 2012 | 21:48

Karel napsal(a):

Pozůstalý
I pravdoláskaři jsou jenom lidé.
24. 04. 2012 | 01:20

Donát napsal(a):

Glosátor - nevadí že ta ústava je zmetek podle kterého se nedá žít. Mimo jiné zaručuje bezplatné zdravotnictví, pokud splníte příslušné zákony, tedy máte zaplaceno zdravotní pojištění. A v praxi prd. Tak co???.
Ústavu psali odborníci co se po rozpadu Československa báli o koryta, proto je tam např. naprosto nesmyslný senát. Také nevadí?? Ohánět se ústavou je dobré pro prosťáčky
25. 04. 2012 | 15:52

max napsal(a):

to Donát :
ústava je základní zákon každého demokratického státu. Pokud se Vám nelíbí, můžete uvést konkrétní body, případně navrhnout změny, asi by to bylo "zajímavé"?
Bezplatné zdravotnictví ústava nezaručuje (ani to logicky nejde), je tam výslovně uvedeno "za podmínek stanoveným zákonem...". Jen pro Vaši informaci, pokud by jste nechal v systému zdravotnictví jen peníze vybrané přes zdravotní pojištění, tak by stávající systém zkolaboval během pár měsíců. Dejte si příště trochu více práce s dohledáním informací, naše spoluúčast je stále jedna z nejnižších v rámci EU. V žádném státě EU to nefunguje tak, že by zdravotnictví bylo financováno jen ze zdravotního pojištění. To se jen někteří politici toto prosťáčkům snaží namluvit a ohánějí se při tom ústavou, ale necitují ji celou. Navíc toto již vyřešil Ústavní soud.
27. 04. 2012 | 09:53

Lenka napsal(a):

Děkuji za velmi zajímavý rozhovor. Ráda bych jen upozornila, že paní Peake není Kateřina, ale Karolína.
01. 05. 2012 | 19:24

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy