Justice vrací úder

21. 05. 2009 | 17:38
Přečteno 17843 krát
V březnu uspořádal Ústav štátu a práva SAV konferenci na téma „Pluralizmus moci a práva“. Tento článek je zkrácenou verzí příspěvku do konferenčního sborníku; jeho první část byla na konferenci autorkou odpřednášena.

„Pluralita moci a práva“ znamená především překročení hranic klasického rozdělení moci výkonné, zákonodárné a soudní tak, že dochází k neoprávněnému zásahu jedné moci do moci jiné. Právo tím, že jeho systém je – či má být – neovlivnitelný mocí výkonnou, má garantovat to, na čem se jeho výše uvedené definice shodnou: totiž elementární spravedlnost, předvídatelnost chování systémů co se týká očekávání chování a sankcí za nesplnění těchto očekávání , a tím i stabilitu celého společensko - ekonomického a sociálního systému.
Pokud tímto způsobem právo nefunguje, pokud dochází k „pluralitě“ moci a práva, začnou se dít strašné věci – jak popsáno níže….

Kauza Čunek

Pro pochopení teoretického problému, jakým moc výkonná inherovala do oblasti výlučného působení práva, se pokusím shrnout ze svého úhlu pohledu popis případu:

Paní M.Urbanová byla řadu let vedoucí sekretariátu vsetínského starosty Jiřího Čunka, od kterého po sedmi letech odešla – ukončením pracovního poměru výpovědí. Příčinou byly spory pracovně-právního charakteru, které se M.U. snažila řešit prostřednictvím svého právního zástupce JUDr. J. Nováka. V rámci jednání svému advokátovi paní M.U. mimo jiné sdělila, že byla přítomna předávání finanční částky p. Jiřímu Čunkovi, a to ve výši 500.000,- Kč od zástupce společnosti HB Real, kterou dotyčný definoval jako osobní provizi v souvislosti s privatizací bytového fondu města Vsetín. Pravděpodobným způsobem, jak se celá věc dostala k policejnímu šetření, bylo, že advokát sám tuto informaci předal policii. Poté došlo k policejnímu šetření tr. činu příjímání úplatku a úplatkářství. Podle mého názoru, pokud se vyznačovalo šetření nějakým zvláštním prvkem, pak tím, že všechny strany pracovaly mimořádně pečlivě. Spis je protkán řadou úředních záznamů PČR, které referují v podstatě o margináliích a naopak zase řadou přípisů advokátů obou obviněných, kteří se pro svoje klienty snažili získat co nejlepší procesní postavení a navrhovali řadu důkazů, které policie skutečně v maximální míře prováděla. Ke konci vyšetřování bylo oběma obviněným sděleno, že dle názoru PČR jsou dány předpoklady pro podání obžaloby a oba právní zástupci a jejich klienti byli vyzváni, aby se v určité dny na konci května 2007 přišli seznámit se spisem. Ve viditelné diskontinuitě kvality aktivit obou právních zástupců a jejich klientů se nikdo z nich na žádný z dnů, kdy se měli se spisem seznámit, k tomuto úkonu nedostavil a ani se neomluvili. Dne 4. 6. 2007 pak rozhodl státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství JUDr. Stanislav Potoczek, že celý spis „se z důležitých důvodů odejímá státnímu zástupci v Přerově a přikazuje se k dalšímu provádění úkonů v trestním řízení státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství v Jihlavě.“ Stalo se tak na základě stížnosti právního zástupce Jiřího Čunka, JUDr. E. Bruny, napsané 21. 5. 2007.

Zde se dostáváme k oné zásadní otázce, která se vine jako červená nit celou již skončenou „kausou Čunek“ a doposud neskončenou „kausou Urbanová“, totiž, zda Nejvyšší státní zastupitelství mělo vůbec zákonnou možnost takovýmto způsobem do vyšetřování dosud živého spisu zasáhnout. Jádrem sporu četných právníků je interpretace ust. § 12h) Zákona o státním zastupitelství dle kterého „….není Nejvyšší státní zastupitelství oprávněno zasahovat do způsobu vyřizování věci, která nebyla pravomocně skončena.“

Teoretici tvrdí, že pojem „zasahování“ je pojmem obecným, nadřazeným na příklad nad pojmem „odejmutí věci a přikázání věci“. To je dle převažujícího lingvistického výkladu právní normy jedním ze způsobů, jakým lze (respektive dle ust. § 12h zák. o státním zastupitelství n e l z e ) zasahovat. Nejvyšší státní zastupitelství se však drží výkladu, že v uvedeném ustanovení, stejně jako nikde jinde v citovaném zákoně není výslovně „odejmutí a přikázání“ věci jinému státnímu zastupitelství zakázáno.

Celá záležitost by byla pouze nesprávnou interpretací zákona, eventuálně překročením pravomoci Nejvyššího státního zastupitelství, kdyby ovšem na základě tohoto odejmutí a přikázání věci jinému státnímu zastupitelství nedošlo k zásadnímu obratu: z věci, která byla dle dosavadního názoru PČR skončena a „zralá“ na podání obžaloby, se stala kauza, o které jiný okresní státní zástupce prohlásil, že „trpí zásadními vadami“ a trestní stíhání J. Čunka a P. Hurty zastavil. Jako důvod zastavení trestního stíhání, bylo, že „je nepochybné, že nenastaly skutky, pro které se trestní stíhání vede“. Na jakých základech došel státní zástupce k takovému závěru nebylo možno zjistit, neboť spis byl v té době téměř nejstřelenějším tajemstvím státu.

Nečekaným průlomem do neproniknutelnosti spisu byla občanskoprávní žaloba na ochranu osobnosti, kterou podali mimo jiné nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Renata Vesecká, bývalý ministr spravedlnosti Mgr. Pavel Němec, místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Pavel Kučera, okresní státní zástupce JUDr. Arif Salichov a několik dalších s na bývalou nejvyšší státní zástupkyni Mgr. Marii Benešovou za to, že o nich v souvislosti s vyšetřováním J. Čunka a P. Hurty hovořila jako o „justiční mafii“. Před Krajským soudem v Praze proběhlo rozsáhlé dokazování, při němž vypovídalo množství svědků o tom, že uvedené osoby se scházely právě za účelem „vyřešení“ kauzy Čunek a krajská státní zástupkyně JUDr. Zlatuše Andělová vypověděla, že na ni byl vyvíjen nátlak, aby řízení proti J. Čunkovi bylo vedeno k zastavení trestního stíhání. Korunou všeho byl výrok místopředsedy Nejvyššího soudu P. Kučery pronesený na jedné ze schůzek před několika svědky v tom smyslu, že když jde o udržení vlády, musí jít spravedlnost stranou.

Následně došlo ve strukturách státního zastupitelství došlo k posunům, které není možno nazvat jinak než čistkami. Vedoucí Okresního státního zastupitelství v Liberci, JUDr. Adam Bašný byl pozván organizací Transparency International v listopadu 2008 na konferenci „Transparentnost a důvěryhodnost české justice“ a tam uvedl, že „kauza Čunek“ měla na důvěryhodnost justice negativní vliv. JUDr. Bašný byl vzápětí ze své funkce odvolán, stejně jako někteří další státní zástupci, kteří se jej zastali. Všechny navzájem propojené případy, byl pochopitelně sledován i politickou opoziční scénou. Slovní přestřelky v Parlamentu na téma „justiční mafie“ snad ani nelze vypočítat; v každém případě je jasné, že jedním ze zásadních důvodů, kvůli kterému bylo v březnu 2009 vyvoláno hlasování o důvěře vládě, byly právě neudržitelné poměry okolo „justiční mafie“. Jistěže to nebyl důvod jediný, ale byl rozhodně nepřehlédnutelný. K velkému překvapení mnohých, a to včetně samotné parlamentní opozice, která hlasování o důvěře vyvolala, dopadlo toto hlasování pro vládu negativně, a vláda byla nucena odstoupit.

Tak se stalo, že akt mocenského zásahu moci výkonné spadající do sféry vlivu justice, jehož jediným účelem bylo udržení vlády, zásadním způsobem přispěl k jejímu pádu. Justice vrátila svůj úder.


Kauza poplatky

Dalším případem, kdy Spravedlnost vrátila exekutivě úder za její protiprávní vměšování do sféry jejího vlivu, jsou „poplatky u lékaře“.

Meritem věci bylo, zda úhrada poplatků za ošetření u lékaře, uzákoněných v rámci pokusu o reformu zdravotnictví, je či není v souladu s Ústavou.

Stěžující si poslanci a senátoři, rekrutovaní především z řad opozice, uváděli – velmi zjednodušeně řečeno – že článkem 31 Listiny základních práv a svobod, je garantován nárok na bezplatnou zdravotní péči. Slovo „bezplatný“ považovali za odporující zaváděnému „regulačnímu poplatku“ ve výši 30,- Kč. Proto žádali zrušení celého zákona, což by v podstatě znamenalo – alespoň podle interpretace médii, jež se případem mohutně zabývala, zrušení reformy zdravotnictví. Odmítnutí zákona zavádějícího regulační poplatky u lékaře Ústavním soudem by bylo sice nikoliv politické, ale právní vyslovení nedůvěry vládě. Autorita vlády by byla případným rozhodnutím Ústavního soudu ve prospěch stěžovatelů velmi podkopána. Rozhodování o „regulačních poplatcích“ nebylo jen rozhodování o tom, zda se bude či nebude platit částka 30,- Kč za návštěvu u lékaře tak, aby „ubylo simulantů v čekárnách“, ale o způsobilosti vlády k realizaci reformy zdravotnictví, potažmo vůbec o způsobilosti vlády vládnout.

Za této situace z patnácti soudců hlasovalo pro zachování zákona 8 soudců, proti bylo 7. Zákon a vláda tedy „prošli“ nejtěsnější možnou většinou. V jednom z odlišných stanovisek minoritních soudců byli „většinoví soudci“ svým kolegou napadeni za to, že neochránili přiměřený prostor pro moc zákonodárnou, která byla při procesu přijímání tohoto zákona degradována na pozici jakési vládní přisluhovačky.

Právě tímto argumentem se dostala záležitost třicetikorunového nespecifického poplatku do roviny problému nejvyššího řádu, neboť ve své podstatě poukazovala na zborcení přehrad mezi mocí výkonnou a zákonodárnou, tedy na potlačení demokracie a demokratického výkonu moci v České republice.

To, že Plénum Ústavního soudu uznalo zákon č. 261/2007 Sb. za správný, bylo všeobecně vnímáno jako získání oprávnění vlády zůstat i nadále u moci. Že to bylo oprávnění zdánlivé, se ukázalo při nejbližších volbách, které v České republice proběhly na podzim 2008; jednalo se o volby do krajů.

Otázka zdravotních poplatků se stala hlavním volebním heslem ČSSD a zejména MUDr. David Rath tématu dokonale využil, což jej nakonec vyneslo do křesla hejtmana Středočeského kraje. Výsledek voleb byl pro dosavadní vládní koalici, která napřela tolik úsilí za zachování zdravotnických poplatků, naprosto katastrofický. Ztratila totiž všechna krajská zastupitelstva a všechny hejtmany. Voličský zisk ČSSD byl grandiózní. Když se vládnoucí ODS pokusila o politickou analýzu svého totálního propadu, přišla pouze na jedno vysvětlení: Češi jsou prý hloupý a levicový národ, který se dá koupit za třicet korun poplatku.

Toto vysvětlení je politicky nekorektní, lidsky ponižující a navíc zřejmě nepravdivé. K propadu vládní koalice přispělo především znechucení národa nad manipulativním způsobem, kterým bylo dosaženo nejtěsnější většiny při zajišťování toho, aby napadený zákon u Ústavního soudu „prošel“. Jistěže národ není složen z ústavních expertů, je však nepochybné, že lidé jsou na manipulaci práva citliví a pakliže se překročí jistá mez, začnou se jakýmsi neuvědomělým způsobem bouřit.

Rozhodnutím, které bylo „politicky žádoucí“ dal Ústavní soud opozici do ruky nástroj, za jehož použití vyhrála nejbližší volby. Justice tak vrátila svůj úder moci výkonné, která ji použila či spíše využila ve svůj domnělý prospěch.


Má justice ještě co vracet??

Jestliže se díváme na vzájemné působení práva, respektive „elementární spravedlností“ a moci výkonné, je logické položit si otázku, zda existují ještě nějaké další skryté případy, kterými se znásilněná Spravedlnost chystá vrátit moci výkonné její údery.

Jsem přesvědčena, že takovéto zásahy moci výkonné do principů obecné spravedlnosti existují, že jde o zásadní zásahy moci výkonné do oblasti práva, a co hůře, že Spravedlnost doposud konečný úder exekutivě nevrátila. To, čeho jsme zatím svědky, jsou drobné údery, které mohou vést k nejenk pádu exekutivy, ale i k rozkladu současného politického systému.
To, co opakovaně destabilizuje moc výkonnou, jsou to bezesporu vždy po několika letech znovu se vynořivší zprávy o propojenosti nejzávažnějších forem organizovaného zločinu a vrcholných špiček politické scény bez ohledu na stranickou příslušnost. V devadesátých letech byl takovým propojeným a zdaleka ne dostatečně objasněným „podnikem“ případ lehkých topných olejů. Zásadní politický vliv měla svého času tak zvaná „Kubiceho zpráva“ a nyní již řadu měsíců je na pomyslném stole zpráva pod jménem „Krakatice“, mapující vztahy nejvyšších představitelů státu, a to jak volených, tak na místech úřednických, s podnikatelskými kruhy. Z informací, které ze spisů unikly se jeví, že Českou republiku ovládají zcela jiné osoby, než ty, které byly řádně zvoleny v parlamentních i jiných volbách, respektive, že tyto osoby tak činí ve prospěch nikoliv svých volitelů, ale jiných osob, které jsou schopny disponovat mimořádnými majetky.

Položíme-li otázku, kde jsou počátky těchto mimořádných majetků, musíme z velké části odpovědět, že v tzv. „velké privatizaci“, nastartované zákonem č. 92/1991Sb.

Kolik zaplatíme za velkou privatizaci?

Jistěže byla napsána řada ekonomických článků a rozborů o tom, co to byla a je velká privatizace. Schází právní rozbor, čím byla privatizace z hlediska právního. Pokusím se nastínit pouze některé teze a vyvodit z nich některé obecné závěry, aplikovatelné i na oba shora poukázané příklady.

V důvodové zprávě k zákonu byla „velká privatizace“ charakterizována takto:

„Jednou ze základních podmínek vytvoření skutečného tržního hospodářství je převod dosavadního prakticky výlučného státního vlastnictví výrobních prostředků na vlastnictví soukromé. Předkládaný návrh zákona vymezuje podmínky tohoto převodu, základní instituce zajišťující tento převod a formu jeho zahájení.“

Vládní garant zákona o velké privatizaci, tehdejší federální ministr financí Václav Klaus na začátku rozpravy uvedl:

„… Jedná se o zcela mimořádný zákon… tento proces tzv. velké privatizace je považován za klíčový rozhodující moment přeměny jednoho ekonomického systému v ekonomický systém druhý.“

Z hlediska ekonomického je obsah zákona jasný, co však znamenal tento zákon z hlediska právního? Ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, v parlamentní rozpravě se k tomuto úhlu pohledu nikdo nevyjádřil. Navíc, ačkoliv se to zdá být absurdní, když dnes pročítáme parlamentní rozpravu, vystupuje na povrch, že proti tomuto zákonu vlastně nikdo neprotestoval, včetně komunistické opozice.

JEDINÝM z diskutujících, který se ptal po ideovém obsahu velké privatizace, byl nikoliv prominentní právní teoretik, kterých bylo ve Federálním shromáždění několik, ale zemědělský inženýr, který přišel do poslanecké lavice takřka v holinkách z pole, předseda KDU – ČSL, ing. Josef Lux. Ten ve své řeči při projednávání zákona uvedl následující:

„ …Stát a jeho představitelé nemohou ani rozdávat ani prodávat něco, co jim nepatří a nikdy nepatřilo. Oblíbená analogie s tatcherovskou Anglií je zcela mylná. Tam stát původní vlastníky kompenzoval a podnikové akcie kupoval na legitimním trhu, proto je také mohl prodávat. U nás stát prostě konfiskoval a kradl, a proto nemůže a nesmí prodávat a už vůbec ne rozdávat. Je to otázka morálky a chování……“

Poslanec Josef Lux tak jako jediný pozvednul prapor, který všem ostatním (včetně mě) vypadnul z ruky přijetím zcela okleštěného zákona o mimosoudních rehabilitacích. Zákonem o velké privatizaci byly popřeny i v té době platné zákony, dle kterých měl být za znárodněný majetek vyplacena náhrada. Zákonem o mimosoudních rehabilitacích byl omezen přístup původních vlastníků k jejich vlastním majetkům; zákonem o velké privatizaci tak byl v podstatě d o k o n č e n vyvlastňovací proces započatý komunistickou stranou roce 1945.

Okleštěním práv původních vlastníků na minimum a rozchvácením majetku velkou privatizací se tehdejší Československá federace ve skutečnosti o d ř e k l a principů římského práva, na nichž byla vybudována evropská právní civilizace, principu absolutní ochrany vlastnictví a dědictví. Odřízla se tím od pojmu „spravedlnost“ jako od inherentní součásti svého veřejného prostoru.

Nejen ekonomické důsledky tohoto činu jsou strašlivé.
Pojem „podnikání“ je v české realitě – a to i zásluhou takových osob, jako je Viktor Kožený s jeho „Harvardskými fondy“ nebo Radovan Krejčíř, v počátku jehož impéria stála privatizace tiskárny cenin v Českém Těšíně (člověku pak napadají různé myšlenky, kdeže se pak asi vzaly ty miliony dolarů v hotovosti zabavené v jeho nemovitostech) – navždy zdiskreditován. Podnikání se u nás stalo synonymem nečestného jednání, banditismu, podvodu, neoprávněné držby.

Navždy byl český národ rozdělen na „ty tam“ a „ty tady“, tedy na emigraci a doma zůstavší. Česká emigrace vnímá dění ve své domovině namnoze jako pokračování komunistického režimu, následkem čehož přišly oba nástupnické státy bývalé ČSFR o významnou lobbyistickou skupinu, jejíž vliv mohl mít pro obě republiky mimořádný politický i ekonomický význam. V neposlední řadě pak jak česká, tak slovenská politická scéna zůstává mimořádně nestabilní. Ekonomické ztráty způsobené touto nestabilitou již dnes dosáhly nespočitatelných hodnot.

Rozpory mezi nositeli původního pojetí práva a spravedlnosti, kteří navazují na tradici římského práva a obecně spravedlivé spravedlnosti na straně jedné a mezi novými ekonomickými strukturami je neustále živé. Do této kategorie je možno zařadit na příklad i rozpory ohledně regulace nájemného: restituenti nemovitého majetku, zejména nájemních domů, jsou ve své podstatě jediní, kdo primárně nevděčí za svůj majetek novým poměrům, nastoleným po roce 1989. Pokud by se jim dostalo plného přístupu k jejich majetku tak, že by nebyli vázáni regulací nájemného, pak by se stali pravděpodobně jedněmi z mála ekonomických subjektů, kteří by byli schopni se současným poměrům postavit. Skutečný důvod brojení p. Křečka a jeho ideových bratrů proti deregulaci nájemného je tak zcela zřejmý – a zcela jiný, než udává.

Stejně tak jako otázka de/regulace nájemného se otevírá stále znovu otázka nevypořádaných náhrad za movitý majetek nedobrovolně odevzdaný zemědělským družstvům, neuzavřenou kapitolou je postavení vlastníků zemědělské půdy a z e j m é n a je stále neřešenou a nevyřešenou otázkou nepromlčený nárok původních majitelů na vyplacení náhrad za znárodněný majetek.

Samostatnou otázkou téhož gardu je otázka nevráceného majetku církvím.


Závěr

Znásilněná Justice si za zasahování do „svého revíru“ vybírá jiný než prvoplánový způsob odplaty. Preferuje takovou pomstu, která přichází ze strany, která měla být právě zásahem do spravedlnosti ochráněna. V případě zásahu do spravedlnosti velkou privatizací lze tedy očekávat, že zprostředkovatelem „pomsty“ bude ekonomika, jež měla být zachráněna či nastartována. Může se tak stát formou tak brutálního ekonomického propadu, že to může vést k naprostému zhroucení české i slovenské ekonomiky, ke státnímu bankrotu. Přičteme-li k této perspektivě existenci finanční a hospodářské světové krize, není tento katastrofický scénář nereálný.

Jediné, co mohou právníci za této situace učinit, je nabídnout oprávněně rozhněvané Spravedlnosti jinou obětinu. Pochopitelně nikoliv ve formě zpochybnění současného rozložení vlastnických vztahů, ale předložení takové vize spravedlnosti, která bude založena na reflexi vlastních chyb, na konstruktivním návrhu nastolení takového právního řádu, který bude v souladu s obecnými principy spravedlnosti – a v neposlední řadě bude též obsahovat pokání za chyby minulé.

Jak to učinit je otázka, jejímž řešením by se měla právnická obec ve vší vážnosti začít urychleně zabývat.

P.S. Plná verze článku je na http://www.lawyers.cz/czech/odborne-publikace/justice-vraci-uder.html

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

IQ napsal(a):

Smekám.Konečně jsou karty na stole.
21. 05. 2009 | 18:28

Stan napsal(a):

Až na pár drobných pravopisných chybiček - brilantní a hlavně ideově nepředpojaté. Naprosto přesný popis našeho polistopadového vývoje, jeho důsledků i budoucích rizik. Kláro, smekám a klaním se k zemi.

P.S. Očekávejte brutální nálet všech postižených husí.
21. 05. 2009 | 18:43

Jen napsal(a):

Jako vždy, brilantní. Obdivuji a fandím.
21. 05. 2009 | 18:47

Stanislav Křeček napsal(a):

Je velmi obtížná diskuse o skutečných problémech když hned na počátku je diskutující předem diskvalifikován tím, že se ve skutečnosti zasazuje o něco jiného než tvrdí. Problém přece není v obecných zásadách (o chudé se má postarat stát, omezení vlastnictví by malo být odškodněno) na kterých se shodnem, ale v praktických krocích jak toho dosáhnout.Odškodnění za zabavený zemědělský majetek je zcela vyloučeno pro nesmylné ceny, které byly počátkem 9O let nastaveny ( praktický případ: silážní jáma - 5 mil. Kč) a které dnes prostě reálně není schopen nikdo zaplatit. Totéž nájemné: pokud je tak vysoké že jej lidé nemohou platit tak jej prostě platit nebudou. Problém justice je v tom, že si nechává od US vnucovat řešení, které není schopna plnit: určovat tržní nájemné a nově i určovat výši odškodnění pro pronajímatele. Já netvrdím že nemají na odškodnění nárok, jen tvrdím, že to soudce okresního soudu prostě není schopen zjistit a tak přehození problému na obecné soudy je od US jen alibismus. V tom by justice měla vrátit úder....
21. 05. 2009 | 18:54

Čochtan napsal(a):

Zdržím se pokusu být mezi prvními komentátory. TOHLE potřebuje podrobně pročíst a promyslet. Znak kvality.
21. 05. 2009 | 19:15

Al Jouda napsal(a):

Teď jsem si připadal jako když jsem za komunistické totality potají četl časopis 100 + 1 zajímavost, který nebyl určen pro normální smrtelníky, ale měl informovat jen nomenklaturní kádry KSČ.
Paní Klára nalila čistého vína a stále platí : In vino veritas !
Jen se obávám, že většina Čechů jsou pivaři.
21. 05. 2009 | 19:20

xixao napsal(a):

vazena pani KVS

mel bych dve poznamky, tedy spise poznamku a dotaz

- vyborny clanek i pro mne, pravniho laika, jen jej zda se mi malinko diskredituje ona adresna poznamka na pana Křečka, tu veticku jste si mozna mohla odpustit, i kdyz vim ze zmineny vam pije krev...
ale to nechci nikterak soudit ani komentovat

- a mohla by jste provest alespon nastin onoho "...předložení takové vize spravedlnosti, která bude založena na reflexi vlastních chyb, na konstruktivním návrhu nastolení takového právního řádu, který bude v souladu s obecnými principy spravedlnosti "
ja si totiz myslim neni treba nejaka nova vize spravedlnosti, ale jen proste vymozeni te stavajici spravedlnosti podle pravdiveho, ale zprofanovaneho " padni komu padni "
21. 05. 2009 | 19:27

klarasamkova napsal(a):

XIXAO
toto je věc, které se musí chytit více lidí než jeden... zatím dám nápovědu: equity law.
21. 05. 2009 | 19:42

klarasamkova napsal(a):

Pane křečku, mýlíte se, my dva se naprosto neshodneme v ničem.
Jsem Vám za to hluboce vděčná - jste pro mne nepostradatelný.
Jakmile bychom se totiž na něčem shodli, je to pro mne jasná směrovka, že jdu špatným směrem.
21. 05. 2009 | 19:44

Čochtan napsal(a):

Paní Kláro, to není moudré !
Co kdyby pan Křeček začal hlásat nezbytnost dýchání ?
Co pak ?
21. 05. 2009 | 19:49

Zdeněk 1 napsal(a):

Pane doktore Křečku.

Není pravda, že soudce okresního soudu není schopen zjistit tržní nájemné a určit výši odškodnění pro pronajímatele. Je povinen určit soudního znalce a pak je povinen jím vypracovaný znalecký posudek respektovat. Informujte se na praxi např. u Obv. soudu pro Prahu 1.

Pokud se již dlouho zabýváte úvahou, jak vysoké nájemné je nájemce schopen zaplatit, nevšiml jsem si, že byste někdy specifikoval, za jak velikou bytovou plochu. Samozřejmě, že 100 metrový byt nemohou vaše babičky z důchodu zaplatit. Ale 40 metrový byt za 62 Kč/m2, tedy cca 2.500 Kč (to je cílové regulované nájemné téměř ve všech městech Středočeského kraje) už zaplatit můžou. A pokud ne, tak jim stát připlatí; vždyť se k tomu zavázal v mezinárodních smlouvách. Vaše demagogie je obdivuhodná.

Co se týká ostatních nákladů bydlení, nevšiml jsem si, že byste bojoval proti ČEZu, Vodovodům a kanalizacím, teplárnám ani proti stavebním lobby, které staví předražené byty za 30 až 40 tis. Kč/m2.
21. 05. 2009 | 19:49

Selen napsal(a):

Takovýhle článek mě dokáže zvednout ze židle! V tom pozitivním slova smyslu. Pořád se vyplatí dávat přednost Aktualne před jinými portály, když si jednou za čas KVS, Zelený, Hvížďala nebo někdo jiný zahraje se čtenářem místo okresní župy 1.ligu. Opravdu jsem měl chuť po půlce vstát a dočíst nahlas a ve stoje...
21. 05. 2009 | 20:09

klarasamkova napsal(a):

Selene, děkuji za pochvalu... já kvůli tomu dva měsíce nejedla nespala :-), než jsem porozuměla tomu, jak to ve skutečnosti je.. a taky mi u toho, jak jste ráčili si povšimnouti, lítaly nervy... KVS
21. 05. 2009 | 20:17

karelhá napsal(a):

Paní KVS, je to precizní článek, který poučí nejen odborníka ale i neprávníka.

Ale Právo umře, jemné právní předivo se změní na pucvol, když si člověk znalý čtení může porovnat právo a realitu.
Znění Listiny... vnímám jako jednoznačné:

"Článek 31
Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon."

Uráží mne a nemohu jako politiky respektovat ty, kteří zvoleným způsobem zavedení žádoucí spoluúčasti obšanů na zdravotní péči tak hrubě nakopli Listinu a tím Ústavu. A drze tomu říkají reforma. Chápu ovšem, že hrabivost a chamtivost a slouhovství jsou silnými hybately lidského chování.
Ale nežalovatelně neumím hodnotit těch osm ústavních soudců, kteří rozhodli tak jak rozhodli.
Kdo porušuje zákon,dokonce Ústavu, je pro mne zločinec. Kdo nebo co jsou potom zač ti,kteří zločince chrání..
21. 05. 2009 | 20:19

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, před léty mnohými, za dveřmi téměř zavřenými, čunka s obálkou skoro ve snu viděti... No, jestli tak má vypadat vize české justice, tak proti dávné klasice - ten syn toho zavražděnýho je myslím taky pěknej lump - tak to je opravdový, ale vskutku zásadní a veledůležitý a přímo úderný pokrok...
Veselé krizování a prasečí chřipkování...
21. 05. 2009 | 20:27

Neopřemyslovec napsal(a):

0Tam, kde se střetávají mozkováci (ti, jejiž výrobním prostředkem je mozek) je jedno, kdo má pravdu a ze kterého je pilíře. Jednou je ten hajzl, podruhé druhý či třetí. Hlavní dobytek byla Urbanová. Vzpomenout si po pěti létech? Tzn. po šedesáti menstruací? Měla to udat okamžitě. Advokátko Samková, vy málo logicky uvažujete. Z vás přímo čiší uražená ješitnost. Prostě případ je nějak zpracován, vyhodnocen, zapomeťe. Přestaňte řešit dějiny minulosti. Život se jede načisto. Prohrála jste bitvu, prohrála jste i válku. Zkuste držet 26 dní hladovku jako já a nechte střeva napokoji. Hubnutí je o vůli. Ne o zbabělosti.
21. 05. 2009 | 20:43

Kritik napsal(a):

Po úletu s panem Křečkem je to pěkný článek, v němž se autorka vrátila do bormálu a prokazuje svůj rozhled i nadhled.
21. 05. 2009 | 20:45

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ad přemyslovec neo, 60 menstruací, kam na to chodíte, tomu přece nemůže žádná porota odolat. Hrůza třepe kurníkem.
Veselé krizování a prasečí chřipkování...
21. 05. 2009 | 20:56

klarasamkova napsal(a):

Neopřemyslovče, gratuluji Vám k sebeodhalení, ze kterého je konečně jasno, z jakého úhlu věci posuzujet. Ano, horizont menstruačních vložek, to je ten Váš. Užijte si jej.
21. 05. 2009 | 21:09

Targus napsal(a):

To Neopřemyslovec:

Nevím, jakou školu jste zvládl ve svém životě úspěšně absolvovat a nevím, zda si pan Čunek půl mega vzal, či ne.
Pro mne a většinu ostatních je relevantní Čunkovo vyjádření, že si naspořil jeden melounek z diet = cestovních náhrad, kteréžto se neuvádějí do příjmů. Jelikož tyto služební cesty konal do matičky Prahy, je nabíledni, že mohl obdržet max. 165 Kč na služební cestu delší dvanácti hodin v jednom kalendářním dni. Použiji-li matematiku, která se běžně vyučuje ve střední Evropě, vychází mi délka služební cesty na 6 060 dnů, chcete-li 216 menstruací, pro normální lidi je to pak více než 16 let za předpokladu, že lobboval na pražském ministerstvu non stop bez sobot, nedělí, svátků křesťanských, pohanských i komunistických.
To se měl sakra co ohánět, aby to stihl do vstupu na pražskou politickou scénu, že?
Z tohoto důvodu je pro všechny normálně smýšlející, myslící a počítající lidi pan Čunek nedůvěryhodný člověk, když použiji velmi silný eufemismus, a o zatoulaném půl mega, jakož i počinech našich elit si myslím své.
Jinými slovy - pokud chcete obhajovat počiny Čunka a spol., vstupte do politiky, staňte se ministrem školství a zakažte výuku trojčlenky. Pak možná takové lumpárny přejdou bez povšimnutí a pohoršení.
21. 05. 2009 | 21:14

dříve ruda napsal(a):

Jestliže byl vyvíjen tlak na ukončení Čunkovy kauzy v zájmu udržení vlády, je to samozřejmě skandální. (I když u nás je dávno skandální standardním.) Nevypovídá to ovšem nic o Čunkově vině.
On byl také vyvíjen tlak, aby byl Čunek usvědčen, nějak se tam nahoře někomu nelíbil...
Rád bych viděl takto podrobně proklepnutá všechna ta Íčka, Téčka a další povedený sortiment z Ferony...
21. 05. 2009 | 21:17

Targus napsal(a):

Oprava, v textu mělo být: nonstop včetně sobot, nedělí atd.
21. 05. 2009 | 21:17

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, žádné neopřemyslvácké odhalení se nekoná. Konají se jenom úhly a horizonty, které jsou všem zde normálně myslícím všeobecně a dávno jasné. Howgh.
21. 05. 2009 | 21:18

dříve ruda napsal(a):

Targus:
původ peněz páně Čunkových nebude tak komplikovaný. Filtrované "sponzorské" příspěvky pro KDU přes jeho osobu. Nic, za co bych ho usmažil.
21. 05. 2009 | 21:20

Stan napsal(a):

dříve ruda: Vy jste kouzelný vyznavač právního bezvědomí - vzhůru po modré!
21. 05. 2009 | 21:28

Dodo napsal(a):

Moc se mi článek líbil. Komunisté okradli movitější lidi proto, aby snížili jejich vliv a jistou nezávislost. Ze stejných důvodů se kradené 20 let po Listopadu buď nevrátilo vůbec nebo vrátilo s omezením a šikanou v nájemních domech.Hlavní odpůrci z řad ČSSD dokazují, že komunisté byli pouze radikálnější, ale choutky mají stejné.
21. 05. 2009 | 21:31

dříve ruda napsal(a):

Stan:
děkuji za hodnocení. Já k vám nemám nic.
21. 05. 2009 | 21:39

Ignácius napsal(a):

pěkné,krásně vykonstruované,každá se prostě snaží poukázat na to ,že právě ten jeho obor je ten nejdůležitější v tomto úhlu je to justice,pěkně se to čte ,čloěk si oživí skutečnostii,na které už pozapoměl ,jen tak dál
21. 05. 2009 | 21:44

siven napsal(a):

wbqarden - co neustále máte s tím "neustálým opakováním"? Opakování je možná matka moudrosti, ale všeho s mírou, člověče...
21. 05. 2009 | 21:54

Hurá napsal(a):

Větami mírně rozvitými píši drahné měsíce o témže stejně. Občas z "neznámé" udělám "známou" (dosadím jméno) a jsem panem zdejším cenzorem okamžitě vymazán. Gratuluji k článku i k námaze s ním vynaložené paní autorce Kláře V.S.
21. 05. 2009 | 21:56

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ad siven, jste další hned po reklamních agentůrách, který mi tu docela blbou floskuli závidí...Jinak, se kdysi říkalo, všeho s mírou, řekl krejčí a vzal ženu metrem. Baba asi nejste, ale to mentorování, že... Veselé krizování...
21. 05. 2009 | 22:03

Rufus napsal(a):

Pekny clanek pani Samkova, je dobre, ze si clovek muze overit, ze i takto u nas da myslet. Ja stravil dva roky pred Cunkovou kauzou v USA a tak jsem se tam nakazil, ze jsem opravdu prozil sok, kdyz mi tady doma v Cechach kamaradi, jinak celkem spravedlivi a slusni lide, hajili Toplolanka a spol, ze pry ucel sveti prostredek. Neuveritelna zaslepenost obou stran vede k prehlizeni principu a pravidel, jejichz porusovani musi vest k Vami naznacenemu. Ale dodnes nevim, co vlastne je pricinou, ze ta pravidla nikdo doma nechce videt. Souhlasim a dekuji.
21. 05. 2009 | 22:27

Veronika Vendllová napsal(a):

Klárko, já to jen proletěla, nestíhán už NIC. Beru si s sebou na víkendovou svatbu. Pak napíšu! :)
vv.
21. 05. 2009 | 23:49

xixao napsal(a):

pani KVS

z te napovedy co jste mi dala bych si troufnul rici ze pravo bychom uz tak nejak podchycene meli a jakz takz se jim ridime ( alespon tedy nekteri ), ale vy do toho chcete jeste vnest neco jako moralku ???

vite ja jsem svym zpusobem vesely pesimista, ale tohle nevidim dobre, nee, to je tak do sci-fi

ale jestli v neco takoveho dokazete verit vy, ktera se babrate asi ve vetsi spine a marastu nez ja, tak mozna budu jednou vesely...
tak se tesim, vic pro to asi udelat nemuzu ;-)

dobrou noc
22. 05. 2009 | 00:05

estudiantes napsal(a):

pravdivý článek... nicméně co s tím... mafie si svou moc už vzít nenechá a obávám se, že bude čím dál víc hůř....
22. 05. 2009 | 00:18

LEVAK napsal(a):

Ad Al-Jouda:člověče kde to berete takové zmatiny.K časopisu 100+1ZZ se bylo možné dostat několika způsoby.Mít známou stánkařku nebo jít brzy ráno na stánek nebo na poštu v den kdy vyšel.Taky bylo možné chodit do okresní knihovny kde byl volně k dispozici.Tento časopis začal vycházet tak okolo roku 1966.Nedostatkový byl proto,že byl velká poptávka ale tiskárna měla stanovený příděl papíru na jeho vytištění.Byl to časopis s tkzv. "rozebraným nákladem".Sem ptřily např. i Zemědělské noviny,zejména páteční vydání,Svobodné slovo,Lidová demokracie,Gól,Rybářství,Mladý svět,Květy,Burda,Vlasta,etc.Jestli plantáte takové nesmysly tak je zřejmé,že Vaše ostatní výplody mají asi podobnou pravdivou hodnotu a čtenáři by je měli přeskakovat.Vaše tvrzení,že časopis 100+1ZZ "nebyl určen pro normální smrtelníky, ale měl informovat jen nomenklaturní kádry KSČ" je nejlepší vtip,který jsem tady v poslední době četl.Vy si nevíte co bylo jeho obsahem.Nomenklaturní kádry měly nařízeno odebírat stranický tisk což byly tituly RP,Život strany,Nová mysl,Tribuna,Tvorba a další.Paradox byl v tom,že tyto kádry to nechtěly odebírat a chudáci listonoši za to dostávali nižší premie,protože neplnili úkoly náboru.Vím to od bratrance,který dělal celý život listonoše!
22. 05. 2009 | 00:28

LEVAK napsal(a):

Ad Dodo:už jsem tady několikrát prosil,by mi někdo vysvětlil to perpetuum mobile.Tvrdíte,že komunisté rozkradli všechno a že tu už nezbylo nic!Tak mi proboha vysvětlete,kde vzali ty miliardy Kožený,Krejčíř a další šíbři,tuneláři a podvodníci?
22. 05. 2009 | 00:33

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Tyjo... nojo...
22. 05. 2009 | 01:10

Důchodce68r napsal(a):

Pane Křečku.
Dlouhodobě sleduji Vaše názory na řešení nájemného a stále nemám slov. Dnes dovolte alespoň otázku.
Stále nemohu pochopit, jestli skutečně absolutně nemáte potuchu o pojmu spravedlnost, nebo potuchu máte, ale je Vaší snahou "čím hůř, tím líp". Neberte to ve zlém, ale skutečně to za ta léta nemohu rozpoznat. Ať tak či onak, asi mi to sotva vysvětlíte.

Paní KVS. Také nemám slov, vysvětlení nepotřebuji.
Zdravím vespolek.
22. 05. 2009 | 05:44

mirekP napsal(a):

Vynikající článek.
Jenom ten závěr zní poněkud idealisticky tj. nereálně.

Vzhledem k majetkovým poměrům p.Křečka je nemožné, aby alespoň naznačil, že je pomýlen.
22. 05. 2009 | 05:57

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Opět opakovaně to samé v bleděmodrém, tj. nyní prý justice vrací úder. Každý aspoň průměrně vzdělaný a normálně orientovaný občan ví, že nejefektívnější řešení problémů je jim předcházet. Kdyby justice opravdu byla vždy spravedlivá její členové vždy profesionály, někteří soudcové nekradli (Berka celé továrny) a nepodváděli (Nagy), kdyby policie vyšetřovala objektívně (Šošovička si nemailoval s Urbanovou informace o vyšetřování), kdyby advokáti konali vždy ve prospěch svých klientů (JUDr. Novák)...atd.atd., možná by nebylo politických tlaků na justici. Co se týče konkrétně kauzy Čunek, ke které pro pořádek patří i údajné sexuální obtěžování M.U., zdá se býti už zřejmé, že šlo o politicky podmíněnou masívní kampaň, ke které ovšem česká justice se propůjčila docela ochotně. Takže na rozdíl od profesně zainteresované paní advokátky jsem přesvědčen, že pokud justice nějaký úder vrací, jde o profesní potýkání obvyklé v českých poměrech i v nejvyšších patrech (prezident vs. Ústavní soud, resp. Nejvyšší soud.)
Se závěrem blogu o znásilněné justici, brutálním ekonomickém propadu a bankrotu státu stěží lze souhlasit, ale vizi spravedlnosti založené na reflexi vlastních chyb je třeba fandit.
22. 05. 2009 | 06:02

matů napsal(a):

Je půl šesté a nemusím jit do koupelny,oči jsou čisté,mysl je čistá.Děkují p.Samková.Takové články se musí opakovat častěji,jinak se zapomene na vše co provedli se sametovou revoluci naši noví kapitalisté.
22. 05. 2009 | 06:26

Student napsal(a):

Justice je součást státu a má přispívat k jeho prospěchu. Pokud tak nečiní, nejde o vrácený úder. Příčinou je skutečnost, že justice je nekvalitní součástí státu. Ne, že by ty ostatní části byly bez vad, ale tento blog je věnován justici. Justice je sestavena z nekvalitních prvků. Soudci selhávají v mnoha věcech. Např. instituce, které soudci řídí,tj.soudy vykonávají svou pracovní (mimosoudní)činnost způsobem, který by každou firmu přivedl ke krachu.
Neexistuje žádná kontrola. Soudci nedokáží uřídit několik desítek nebo stovek zaměstnanců. Nemají žádné pracovní zkušenosti.Soudci se také ukazují jako morálně a vědomostně nekvalifikovaní v posuzování projevů fašismu a nacismu. Ukazuje se, že vychození právnické školy a zvládnutí několika dalších zkoušek je pro práci soudce nedostatečná kvalifikace.
22. 05. 2009 | 06:55

Targus napsal(a):

To Zbyněk Matyáš:

Velmi se mi líbí, jak si vyšetřovatel Šošovička mailoval s Urbanovou o vyšetřování, aniž by kdokoli byl schopen specifikovat, o čem ty maily konkrétně byly.
Určitě uznáte, že je rozdíl mezi zprávou:
- Přijďte v pátek na služebnu, musíme doplnit výpověď v tom smyslu, jestli se vám díval Čunek na prsní bradavky nebo na kuří oka.

anebo

- Čunek se nám snaží vysmeknout, mám tu tři svědectví v jeho prospěch, musíte si vymyslet něco jiného a já to pak přepracuji.

Ostatně pokud se nemýlím, kroky páně Šošovičky byly prošetřeny inspekcí a pochybení z jeho strany snad shledáno nebylo. Nebo se mýlím?
Dále by mne velmi zajímalo, kdože těmto zúčastněným lezl do compů. Není to náhodou trestný čin?
22. 05. 2009 | 07:11

Karel (taky) napsal(a):

Víra v Čunkovu spravedlivost, mravní čistotu, jeho pečlivé zachovávání zákonů lidských a Božích - pane Matyáši, kde je ta višeň, ze níž jste evidentně spadl na hlavu?

V ostatním se nemýlíte.
22. 05. 2009 | 07:19

Stanislav Křeček napsal(a):

to klaraveselá: jinými slovy, pani kolegině: Kdo nejde s námi jde proti nám, že ? Kdepak už jsem to slyšeli? Od stoupenců demokracie asi ne, ne?
22. 05. 2009 | 07:53

Silvie napsal(a):

Problém vidím zejména v tom, že se justice nechá "znásilnit".
Mám takový dojem, že v momentu, kdy Čunek vypadl z vládní koalice, nebude mít už krytá záda. Obnovené trestní stíhání o něčem svědčí.
Ale např. Langr zřejmě stíhán nikdy nebude, protože v kauze Mrázek a spol. "lítá" hodně dalších, vysoce postavených politiků. Řeči o zbavení mlčenlivosti policisty Tichého byly od samého začátku jen kalením vody.
Inu, když žijeme v takovémhle státě, není divu, že justice vypadá tak, jak vypadá.
22. 05. 2009 | 07:59

Vaclav napsal(a):

videl nekdo cikanku bojovat za privilegovanou kastu a jeji pozadavky byt jeste privilegovanejsi s cilem vice parazitovat na obcanech? Tolik k Romum. Kradlo se, loupilo se, kolaborovalo od praveku. Cele lidske dejiny to neni o nicem jinem nez o tom, jak si nejvice urvat pro sebe a druhe si porobit. Z poslednich staleti jsou zname koristnicke zlociny kolonialistu a imperialistu, o cem byly obe svetove valky? Kdo za tim vsim stal. Predchudci dnesnich zapadnich "demokratickych" statu. Kde vznikly prvni koncentraky v novodobych dejinach? V USA za valky Jihu proti Severu. Co genocida indianu jeste v II. polovine 19 stol. Neni nic jednodussiho nez zavrit oci a tvarit se, ze drive bylo vse poctive a legalni vcetne nabytych majetku. Ciste hypoteticky se jiste i v budoucnu objevi hlasy pozadujici odskodneni potomku vyvlastenych rodu Kozenych, Pitru a dalsich ctihodnych obcanu, ziskajicich majetek zcela jiste vyhradne legalni cestou. Proc jim ho zpet nevydat a nenechat je parazitovat na ostatnich. Tech 10 000 000 obcanu republiky to rado zaplati.
22. 05. 2009 | 08:15

Xury napsal(a):

Pro KVS:
nejsem si jistý, jestlijste si v tomto příspěvku neukousla větší krajíc než bylo rozumné. Zhodnotit kauzu Čunek by patrně na tomto formátu ještě šlo, i když si myslím, že jste patrně neměla přístup do spisu, takže hodnotíte informace z veřejných případně z druhé ruky. Osobně souhlasím s názory těch, kteří upozorňují na velkou časovou prodlevu mezi údajným Čunkovým činem a oznámením Urbanové. Osobně za tím vidím buď vnitrostranický nebo regionální politický boj. Nemluvě o tom, že pokud vím, tak partner pí Urbanové má nějaké podnikatelské aktivity ve Vsetíně a Čunek mu mohl šlápnouit na kuří oko. Jinak ovlivňování justice a policie nezačalo Čunkem. Připomenu účelové zatčení manažerů OKD s cílem odradit je od účasti na privatizaci Severočeských dolů.
Pokud jde o druhou část vašeho příspěvku, tak tady se domnívám, že ta by si zasloužila daleko širší analýzu a tady s vámi v mnohém nesouhlasím. Pokud tvrdíte, že zákonem o velké privatizaci došlo k navázání na komunistickou krádež soukromého majetku a de facto její dokončení, tak se domnívám, že by pak bylo nutné odmítnou onu kontinuitu práva, kterou tolik prosazovali Rychetský s Jičínským (ale i řada dalších včetně řadových právníků a soudců). Předpokládám, že vaše představa by spočívala v totální restituci původním vlastníkům. Problém tohoto řešení, ale byl diskutován i tehdy a bylo rozhodnuto (politicky), že restituce bude omezená (přiznám se, že už si předem nepamatuji detaily) a u subjektů na něž se restituce nevztahují dojde k privatizaci. A to buď kupónové nebo jinou formou. Argument, že stát podniky nevlastnil a nemůže je tudíž prodat má možná logiku, i když formálně podle mne státní podnik patří státu, ale pak by patrně nebyl převod vůbec možný. Konečně jinde se to nedělalo jinak. Kupónová privatizace se všemi svými nedostatky měla jednu přednost, umožňovala všem plnoletým občanům podílet se na privatizaci tohoto majetku. Chybou patrně bylo, pustit do ní fondy, ale to už bych dělal generála po bitvě.
Na závěr vaše hodnocení kauzy poplatky vidím jako velmi problematické, protože implicitně předpokládá ovlivňování ÚS ze strany exekutivy bez sebemenšího důkazu. Stejně tak mohu obvinit ty, kteří byli v menšině, že byli ovlivněni opozicí.
22. 05. 2009 | 08:59

Al Jouda napsal(a):

To LEVAK :
Máte pravdu, náš ředitel, člen KSČ, dostával 100+1 ZZ pravidelně na stůl za podnikové peníze. Normální smrtelník, který ho chtěl číst, musel dělat ty opičárny,které jste popsal. Nejen, že nebylo dost papíru, ale nebyla ani politická vůle, aby širší veřejnost byla pravdivě informována, co se děje ve světě. Proto byl náklad omezen na předplatitele a jen aby se neřeklo, šlo pár čísel do prodeje.Dokonce si vzpomínám, že v podnikové knihovně, kde jsem ho četl, na něm bylo nějaké razítko, ve smyslu "důvěrné".
22. 05. 2009 | 09:02

martys napsal(a):

kdysi jsem měl za to že právo je cosi absolutního - prostě něco na co je spoleh ať jsi pán nebo kmán.....ted vidím (starší a bohatší o zkušenosti) že je to jen ohebná prodejná děvka, kterou respektují jenom ti kteří jsou líní nebo málo chytří tého "ohebnosti" využít ve svůj prospěch
22. 05. 2009 | 09:10

realista napsal(a):

Pro autorku: Paní Sávková Veselá máte pěkný životopis a určitě i třídní původ - můžete říkat co je a co není správné. Ostatní je pro dnešní dobu nepodstatné.
22. 05. 2009 | 09:22

klarasamkova napsal(a):

Vážený pane editore blogu, dovoluji si požádat o smazání příspěvku Václava z 22.05.2009 08:15:12 , který nemá s tématem nic společného.

Xzry: přístup do spisu Čunek jsem měla....
Máte pravdu, že těch zmanipulovaných kauz bylo více, Vaše poukazování na OKD je velmi případné, jenže blog delší než 4 stránky je v podstatě nečitelný.
Samozřejmě, že šlo o zachování kontinuity prává - toho komunistického! Pamatuji si velmi dobře, když jsem jako ucho nastoupila do FS a s dalším "uchem" Pavlem Dostálem jsme se začali dožadovat, aby začala být projednávaná nová Ústava, protože tam to přece všechno začíná... Poslal nás s tím do háje dokonce i Kessler. Škoda, že jsou již oba na pravdě Boží, měli by k tomu co říci.

Tarqus(i), podle stejné ideje, kterou tady propaguje p. Matyáš, by PČR nesměla ani užívat telefonu k předvolávání, je otázka, zda náhodou jediným povoleným způsobem přepravy by nebyl osobní na koní spěchající jízdní posel. Dokonce i ten dement, který tu eml. korespondenci zfalšoval, se nevzmohl na to, aby Šošovičkovi a Urbanové vložil do úst spiklenecké teorie. No, ale to je s p. Matyášem marný... ale víte, on je ze Vsetína, takže jej pochopte, některé obzory vsetínských brdků jsou pro něj prostě nepřekonatelné. KVS
22. 05. 2009 | 09:24

klarasamkova napsal(a):

AD p. Křeček: s třídním nepřáteli se dá diskutovat, s oportunisty Vašeho ražení to je ztráta času. KVS
22. 05. 2009 | 09:33

Hloupý Honza napsal(a):

Vážená paní Veselá-Samková

jako nějaká závěrečná řeč (ke kauze Čunek, ke kauze "Justiční mafie", velké privatizace apod.) je to opravdu hezké popsání něčeho co každý, kdo nepoužívá mozek pouze jako těžítko hlavy, ví. Takové ty řečnické otázky, které každý "blogger" v závěru svého moudra, s nímž cítil potřebu se podělit s ostatními, pokládá, svědčí o tom, že sám na položenou otázku nezná odpověď.

To myslíte opravdu vážně, že jakousi "spravedlnost" má zachraňovat česká právní obec ? Tedy Vy a Vaši kolegové, kteří považují za poskytnutí právní pomoci již to, že jim klient podepíše plnou moc (za což musí zaplatit), že poskytování služeb klientovi zároveň považují za "ztrátu času" za který si taky extra účtují, že advokát je vlastně zároveň daňový poradce, konkursní správce, matrikář atd.. Myslíte tu právní obec, pro kterou je "spravedlnost" tou slepou paní, kterou je třeba vodit za ručičku podle toho na které straně zákona zrovna stojí ? Tu právní obec, tvořenou zasloužilými soudci z lidu, bývalými aktivními soudruhy, státními prokurátory, absolventy školy (socialistického) života, či novou právní elitu typu pana advokáta Grosse a jiných absolventů sponzorovaných právních rychlokurzů, kteří o nás a našich životech rozhodují ?

Vážená paní advokátko, nad těmi hezkými řečmi o "spravedlnosti" apod. se Vám mohou rozplývat jen ti, kteří prostředí české justice "perfektně znají" ... a to z různých Růžových zahrad, Velmi křehkých vztahů a jiných vzdělávacích programů, ale určitě ne člověk, který se v ní pohybuje a který ji zažil a zažívá.

Moje návrhy jsou následující:

* povinné inteligenční testy pro všechny soudce a státní zástupce, neboť tito významným způsobem zasahují do lidských životů, bez jakékoliv odpovědnosti za svá (hloupá a nekvalifikovaná) rozhodnutí

* odejítí všech soudců a státních zástupců, kteří působili před rokem 89 (tito jsou již staršího věku a nejsou schopni pojmout nové principy fungování ekonomiky (hospodářská soutěž) a právního státu jehož základem jsou lidská práva a svobody

* zavedení povinné x-leté praxe pro soudce a st. zástupce (v našem státě musí mít k provozování živnosti praxi kdejaký pekař, ne však lidé kteří mnohem významněji zasahují do lidských osudů)

* výlučná volba těch nejvyších orgánu moci soudní, kontrolních aj. orgánů (Nejvyšší státní zástupce, ombudsman, apod.) pouze prostřednictvím poslanců, (nelze-li volit přímo)

* časová omezenost jejich mandátů s nárokem na prodloužení při absenci jakéhokoliv provinění

* jednoduší odvolatelnost

* postihy (soudců, zástupců aj.)za nekvalitní práci (neschopnost spočítat správně výši soudního poplatku, či nákladů řízení nemá nic společného s právním názorem)
Hezký den
22. 05. 2009 | 10:08

Lock napsal(a):

Bohužel kauza Čunek justici, resp. státní zastupitelství zasáhlo tak, že se z toho bude dlouho vzpamatovávat. A nedivil bych se, jestli se z toho vůbec v někdy vzpamatuje, protože měla devastující účinky na jednotlivé státní zástupce hlavně na nejnižších, výkonných stupních - na jejich odvahu či motivaci řešit iniciativně a důsledně citlivé kauzy a riskovat přitom, že se spálí a někdo nahoře je klepne přes prsty.

Ono ale všechno začalo už dřív. První vlaštovkou byla kauza Kořistka, kde odvážný (a v dobrém slova smyslu nekonvenční) státní zástupce dostal na frak od nadřízených, protože se řídil svým nejlepším svědomím při vyšetřování a byl ochoten dokonce na věci pracovat proti jejich vůli o dovolené. Koho pak zajímalo, jak dopadlo ono kárné řízení proti tomuto odvážlivci? Proč média neinformovala o tom, že v drtivé většině byl obvinění zcela zproštěna a zůstalo mu pouze provinění za to, že rozdal kolegům jako vzor nějaká svá rozhodnutí z předmětné kauzy (což je zcela obvyklá praxe, pokud se jedná o rozhodnutí, která se běžně nedělají, navíc i ti státní zástupci, kteří ta rozhodnutí obdrželi, jsou vázáni povinností mlčenlivosti, takže rozhodně se nejedanlo o nějaký únik infomací ven).

Další hřebíček do rakve - politicky motivované odvolání nejvyšší státní zástupkyně M. Benešové. Nechci hájit její osobu jako takovou, ale kritizuji způsob jejího odvolání. Bohužel to je již implikováno v samotném ústavním zakotvení státního zastupitelství. Rád bych poukázal na konsekvence odvolání M. Benešové - kauza katarský princ (a selhání Nejvyššího soudu, potažmo přítele ministra Němce, JUDr. Kučery), účelový audit na Nejvyšším státním zastupitelství, podle něhož tam údajně bylo příliš státních zástupců (avšak po jmenování R. Vesecké najednou nebyl problém počet státních zástupců ještě navýšit, a to dokonce na pozicích náměstků a ředitelů, tedy mnohem lépe placených funkcionářů než řadoví státní zástupci), rovněž najednou nebyl problém uvolnit několik let zmražené moratorium na zvýšení tabulkových míst státních zástupců, o což dlouho M. Benešová usilovala, ale nakonec se to podařilo vybojovat až R. Vesecké, a to kupodivu téměř hned po svém jmenování (což je také asi jediný její přínos státnímu zastupitelství za celou dobu jejího šéfování)... dalo by se pokračovat ještě hodně dlouho.

Po těchto prvních vlaštovkách už si politici nebrali servítky a podivnými kauzami se to jen hemží. Zmíněna zde byla kauza OKD, ale z poněkud jiné strany musím opět poukázat na podivnou delegaci této kauzy z Ostravy do Hradce Králové, kde soudce okamžitě trestní stíhání zastavil. Posléze vznikly problémy s odvoláním státního zastupitelství atd. A kdo rozhodoval o té delegaci? No přece Nejvyšší soud, jehož reputace díky JUDr. Kučerovi je na téměř nulové hodnotě.

Tak nevím, moc rád bych si přál, aby justice (nebo spíš spravedlnost) vrátila úder, ale zatím to tak moc nevypadá. Navíc média o citlivých kauzách informují povrchně, nejdou do hloubky a souvislostí. A když už dojde na určitou revoltu mezi státními zástupci, není tomu v médiích věnována náležitá pozornost (viz výzva Unie státních zástupců k odstoupení R. Vesecké - ta ještě byla mediálně prezentována, ale následná podpora Unie ze strany státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a Okresního SZ v Přerově se již objevila jen v jednom ne příliš čteném periodiku...).
22. 05. 2009 | 10:10

Vaclav napsal(a):

krasnym dokladem toho, jak funguje justicni mafie v praxi, toho jak na prvnim miste pro ni je dogmaticka ochrana zajmu vlastniku kapitalu spojena s absenci jakekoliv moralky a nadrazenost zajmu vlastniku kapitalu nad clovekem a jeho zivotem je vcerejsi kauza z televiznich novin na Nove. Duchodkyne prichazi o barak podvodnou smlouvou na prodej za zlomek trzni ceny, ktera ji byla podstrcena misto smlouvy o ruceni za uver kontroverznim podnikatelem s nemovitostmi. Dusledek rozhodnuti soudu je exekuce a zniceny zivot senioru s vyhledem na sebevrazdu. Soudy jsou nejvetsi zlocineckou mafii vsech dob, ktere maji na svedomi vice mrtvych, nez veskere totalitni rezimy. Nedavno zverejnena studie jasne konstatuje. Transformaci pomeru v zemich byvaleho vychodniho bloku zaplatili svymi zivoty miliony lidi. Tak v jake rezimu to zijeme?
22. 05. 2009 | 10:21

jozka napsal(a):

->siven
opakovani je sice matka moudrosti, ale taky dcerou sklerozy. Jestli se z toho da odvodit ze moudrost je vnuckou sklerozy si netroufam urcit.

toz asi tak.
22. 05. 2009 | 10:21

Deny napsal(a):

Vážená paní doktorko, uvedu Vám ještě jeden příklad o "znásilnění" justice. Myslím, že ho i Vy podrobně znáte. Jedná se o restituce Karla Schwarzenberga. Cituji z wikipedie, oddělení restituce
"Karel Schwarzenberg po přesídlení do České republiky bez větších problémů restituoval majetek orlické větve Schwarzenbergů, do níž patřil po svých rodičích. V pozdější fázi restitucí jeden ze Schwarzenbergových oponentů, bývalý komunistický generální prokurátor Jaroslav Krupauer, který odmítal vydat hájenku ve Smetanově Lhotě, soudně zpochybnil jeho dědická práva vůči majetku biologických rodičům s poukazem na to, že byl v Rakousku adoptován svým strýcem do hlubocké větve, jež by k restituci oprávněna nebyla. Do kolize se tak dostalo české právo, podle kterého dědická práva po biologických rodičích adopcí zanikají, a rakouské právo, podle kterého nezanikají. Celá věc byla navíc komplikována tím, že Schwarzenberg byl adoptován jako dospělý, což české zákony neumožňují. Soud po vyslechnutí znalců mezinárodního práva stanovil, že směrodatné je v tomto případě rakouské právo, resp. že podle českého práva k žádné adopci nedošlo a že tedy Schwarzenbergova dědická práva nezanikla"

České právo bylo podřízeno právu rakouskému, to je góóól, co? Jenom naivka si může myslet, že v tom nebyly něčí osobní přímluvy, zásahy kamarádů či přátel z výkonné moci.
22. 05. 2009 | 10:21

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní doktorko,

a není zdaleka na těchto stránkách sám ;-)

Hloupostmi se nezabývám, tudíž je ani nemažu. Odstraňuji jen texty, které z mého pohledu porušují zdejší pravidla.

Nezlobte se, ale nebudu zde vytvářet další precedent, jehož naplňování bych stejně nedokázal dostát (a to ani kdyby mi to přišlo smysluplné).

Jinak díky za tento Váš text, přijde mi velmi dobrý s řadou skvělých postřehů a úvah. Přemýšlím nad celkovým vyzněním a nejsem si jist, nakolik obrazně či naopak fakticky myslíte tezi o konsekvencích "úderů" tedy máte-li za to, že se jedná o akci a reakci (to by mi přišlo trochu příliš spekulativní). Ale na druhou stranu respektuji, že o těchto věcech máte daleko více informací než já.

Libor Stejskal
22. 05. 2009 | 10:39

JAHA napsal(a):

Ad: Targus
Zabudol ste pri vypocte cestovnych nahrad na nieco, co vedia ti, ktori realne s tym pracuju:
1: do cestovnych nahrad sa nepocita IBA stravne, ale i "dalsie nevyhnutne vydavky" a hlavne NAHRADA za pouzitie vlastneho motoroveho vozidla vo vyske podla prislusnej vyhlasky a TIEZ NAHRADA za pohonne hmoty, pocitana podla udajov urcenych vyhlaskou (v starych technickych preukazoch priemer troch uvedenych spotrieb, napr. pri troch roznych rychlostiach). Zakon dalej dovoluje urcit ZVYSENE normy spotreby podla obdobia (zima - leto) i podla TERENNYCH charakteristik (stav ciest, stupania, klesania, t. j. ci ide cesty po rovine, ci po kopcovitom terene...)
2: stravne za sluzobnu cestu je stanovene podla casovych rozmedzi (5-12...), ale stravne je mozne priznat i po STYROCH hodinach cinnosti, pokial dotycnemu nebolo umoznene stravovat sa obvyklym sposobom,
3: v jeden den je preto TEORETICKY, ale aj PRAKTICKY vykonat i TRI sluzobne cesty, u ktorych by cinnost trvala hoci len i minutku viac ako 5 hodin (pripadne o minutku viac ako 4 hodiny). V tom pripade si urcite dokazete spocitat, ze Vami uvedeny denny strop nie je Z TOHO HLADISKA PRAVDIVY, presne tak ako Vase vypocty ROKOV, za ktore je mozne taku vysku cestovnych nahrad obdrzat.
Howgh.
P. S. Mozno som tym niekomu i otvoril oci a bude vyuzivat odteraz to, co je ZAKONOM DOVOLENE pri sluzobnych cestach. Ucelom ale urcite nebolo "poskodit" firmy, u ktorych si odteraz budu zamestnanci podobne nahrady uplatnovat:-).
22. 05. 2009 | 10:41

Jedla napsal(a):

Pane Dr. Křečku, netrénujte zde na soudní stání, my "čteme" z jiného úhlu pohledu, než bude soudce "poslouchat".
Paní Dr. KVS: Dobrý článek, ale nohl být rozdělen do dvou blogů. Čunka již jsme tu probrali. Více mne zaujal J. Lux v druhé půli. Vlastně jsem si (do chvíle, kdy jsem se "pročetl" Vašim blogem k příslušné stati) vůbec neuvědomoval, že v tom "byl sám". V oné době jsem jaksi podvědomě považoval Kalvodovu ODA za přirozeného spoluhráče lidovců (byť témata jako reforma veřejné správy, oddělení samosprávy a státní správy "patřila" Odě, "co bylo ukradeno, má býti vráceno" lidovcům, měl jsem za to, že se vzájemně podporují).
Dodnes se mi zvedne krevní tlak, když si vzpomenu na novináře a televizní moderátory, kterak nevybíravě tlačí Luxe k prohlášení o budoucí koalici po volbách. Na komentátory (dodnes působí se svou svatou pravdou v médiích). kteří koaličního partnera ponížily na vazala jiné politické strany, a jen toho slabšího, nikdy ne "vítěze voleb", neustále napomínali za nedostatek věrnosti koalici.
Píšete, že Lux "zvednul prapor", který ostatním vypadl z rukou. Jenže tem "prapor" leží v blátě i v roce 2009, ne?
22. 05. 2009 | 10:52

Student napsal(a):

Blog JUDr.KVS je tradičně chytrý, ale příspěvek Hloupého Honzy je chytřejší.
Je také konkrétní a někdo ze strůjců současného právního systému by na něj měl odpovědět.
22. 05. 2009 | 10:55

Silvie napsal(a):

Václave, ono je to trochu složitější. Zejména důchodci jsou cílovou skupinou mnohých podvodníků a podomních "obchodníků", proto by měli být velmi ostražití. Půjčovat si od lichvářů a různých pochybných firem, které nabízejí okamžitou půjčku a nevyžadují žádné záruky, průměrně inteligentnímu člověku ( i bez ekonomického vzdělání) nepřijde ani na mysl. Nepřečíst si ještě k tomu smlouvy, které podepisuju, nepřizvat k jednání právníka, považuju za skutečný hazard a nebetyčnou blbost.
Těch staříků mi může být sice líto, ale to je tak asi všechno. Za blbost se prostě platí! Holt ušetřili za právníka...
22. 05. 2009 | 11:03

Petr Klan napsal(a):

Zaujal me Vas pohled na velkou privatizaci. Skvele napsany. Mam stejny pohled. Verim, ze pravo tady jeste nereklo posledni slovo. Taky verim, ze jednou budu moci dat na tricko placku s "Klara for president." Hodne stesti.
22. 05. 2009 | 11:24

Jirka napsal(a):

Hloupy Honza: moc pekne receno. Vicemene to plati pro vetsinu oboru, kde si komunisti hlidali posty. A dokonce i tam, kde tolik ne. Treba v medicine. Nekolik generaci je ztraceno, kdo mel pater odesel a nebo zemrel, kdo byl pro ne "vhodny", prosel WUML a jine pracky mozku, ten v 89 tvoril pater naseho systemu a pohrichu v nem pretrvava dodnes. Ze si tito lide nevychovali dobre nastupce? Divite se? Obcas se jako lekar setkam se starsimi pacienty, jejichz rodiny byly proti komunistum, zacali po valce s majetkem a hrdosti a skoncili spatne. Tihle lide si vetsinou na soudruzich zpet nevymohli nic. A soudruhu je dodnes mezi nami vic, nez bychom si dovedli priznat.
22. 05. 2009 | 11:56

JDU napsal(a):

Pro Studenta, Hloupého Honzu a pí KVS: Už jsem dlouho nepřispíval (nějak mně ty blogy nepřináší nic nového), ale teď musím, i když to za mě Student už napsal. Díky pí KVS ale hlavně díky Hloupý Honzo!
22. 05. 2009 | 11:58

Baba napsal(a):

Já bych se spokojila i s plackou "Klara healthy forever".
22. 05. 2009 | 11:59

Eddie napsal(a):

Prekvapuje mne jak malo lidi nechape tu jednoduchou skutecnost, ze jedine zakony, ktere se nedaji ohnout, upravit ci obejit jsou ty fyzikalni.
22. 05. 2009 | 12:40

Daňový poplatník napsal(a):

No vida, další, kterému začínají padat šupinky z očí.
Dobrá zpráva: po vstupu do EU a schválení Lisabonské smlouvy vliv podplacených českých politiků zásadně upadne, protože se budou podplácet zejména Bruselští úředníci, a národní politici budou dostávat jen zanedbatelné mlčhubné.
Špatná zpráva: paní KVS se (oprávněně) bojí, protože jinak by si jako příklad vybrala třeba pana Grosse nebo Dlouhého, a ne někoho, kdo vzal trapný úplatek půl mega, a je snadným soustem pro všechny jen proto, že se nedokázal stát členem klubu stamilionářů, a tedy zřejmě nemá peníze na opravdu, ale opravdu špičkové právní zastoupení.
22. 05. 2009 | 13:19

Vaclav napsal(a):

to Silvie : "Těch staříků mi může být sice líto, ale to je tak asi všechno. Za blbost se prostě platí! Holt ušetřili za právníka... "

Ponekud jednoduchy pristup nahravajici zlocincum. Kvuli cemu si platime ten justicni aparart. Proto, aby rozhodoval ve prospech zlocincu proti slusnym lidem, kteri se v tomto pripade stali obeti podvodu. Kdo podporuje zlocince je sam zlocinec.Dennodenne jsme svedky neuveritelnych rozhodnuti justicni mafie likvidujici lidske zivoty a zpusobujici svymi rozhodnutimi a neuveritelnymi pravnimi vyklady nezmerne a nezaslouzene urpeni obeti tohoto zlocinneho spolceni.
22. 05. 2009 | 13:22

Targus napsal(a):

To JAHA:

netuším, proč si myslíte, že jsem pitomec neumějící vypočítat cestovní náhrady.
1/ za tři pětihodinové služební cesty v jeden den byste teoreticky mohl dostat max. 3 x 56 Kč, což podle středoevropské matematiky bývá většinou 168 Kč.
2/ Pokud existuje souběh náhrad za více služebních cest v jednom kalendářním dni, může se uplatňovat pouze max. do výše 100 % denní náhrady za jeden den. Pokud se jedna o souběh náhrad v zahraničí, užívá se sazba pro stát, ve kterém strávil vyslaný pracovník největší počet hodin.
Jestli znáte finanční úřad, kde tolerují jiný výklad vyhlášky o cestovních náhradách, sem s ním, rád tam přesunu sídlo své firmy.
3/ předpokládám, že lobbisté ze Vsetína jsou schopni pojídat celé dny chleba s domácím špekem, aby ušetřili na dietách. Odmítám však uvěřit, že by Čunek do Prahy chodil pěšky, jezdil stopem, anebo tamtéž létal na deltakřídle domácí výroby. A pokud by tak činil, aby tímto způsobem melounek nahamtal, je každému jasné, že uplatňoval finanční náklady, které neměl. Nevím ve které lokalitě žijete a jak dalece ovládáte češtinu, ale česky se takovému jednání říká podvod.
Potíž je v tom, že podvodné jednání se u politiků posuzuje poněkud přísněji, než u obyčejného plebsu, nota bene u předsedy strany, jejíž příznivci se při každé nevhodné příležitosti zaštiťují desaterem.
22. 05. 2009 | 13:49

Silvie napsal(a):

Václave, ten chlápek, který jim "půjčil", je bezesporu bezpáteřní gauner a měli by ho trestně stíhat.
Nicméně, ti staří lidé se zachovali velmi neuváženě. Každý soudný a inteligentní člověk ví, že se nepodepisuje nic, co se předtím pečlivě nepřečte. Když jsme prodávali, či kupovali, nemovitosti přes realitní kancelář, vždy jsme měli zároveň vlastního právníka. Pokud někdo lituje pár tisíc za odborníka a riskuje miliony, pak si za případné problémy může sám.
Na hranici zákona se určitě pohybují všechny "podnikatelské subjekty", které půjčují peníze (v podstatě jde o zákonem tolerovanou lichvu) na základě pochybných smluv (závažné dodatky psané nečitelným písmem).Problém je, že se vůbec najde pitomec, který si u podobného "bankovního ústavu" půjčí. Lidé jsou denně informováni a varováni médii a stejně si nedají říci.
Ale promiňte, podepíše-li někdo "omylem" prodej domu a pak se chce dovolat spravedlnosti, asi neuspěje.
22. 05. 2009 | 13:52

Pasekář napsal(a):

To je ale náhoda, že se bývalý ministr a vysoce postavený právník najednou setká s neznámou paní Urbanovou???
22. 05. 2009 | 14:25

JAHA napsal(a):

Ad: Targus
Neviem, z coho ste vycital, ze si nieco o Vas myslim:-). Ja som len poukazal na rozne moznosti, ktore su hoc to vyzera pritiahnute za hlavu, mozne. Pokial by ste ma mozno trosku poznali, vedeli by ste, ze nepodpisem napr. prikaz na cestu sluzobnym motorovym vozidlom s odchodom pred 12,00 hod. (teda, aby sa dalo uctovat nad 12 hodin a zaroven, aby mal zamestnanec v ten den narok na stravny listok), pokial viem, ze hoci cesta potrva viac ako 5 hodin, ide iba o dopravu na miesto, kde druhy den zacina program trebars od 8,00. Pokial program zacina po 10,00, zamestnanci musia ist v den porady skoro zrana.
Z toho samozrejme vyplyva, ze taketo praktiky neuznavam, ale z hladiska zakona su mozne.
22. 05. 2009 | 14:31

JAHA napsal(a):

Ad: Targus
Este som zabudol - bohuzial som za svojej praxe riesil i take pripady, ze zamestnanec (nie bezdomovec!) zbieral po zastavkach oznacene listky od MHD a daval si ich preplacat, pricom bud mal svoj vlastny tzv. volny listok (teda cestne prehlasil, ze ho nema:-)), alebo sa dopravil na urcene miesto inac.
22. 05. 2009 | 14:36

Vaclav napsal(a):

to Silvie: ted jste presne na to kapla. soudem tolerovana lichva. 20 let po revoluci soudy toleruji pujcky 60 % p.a. a neklasifikuji je jako lichvu. Az se na to musi prijimat zakon, presne stanovujici ciselne co je lichva. pritom za prvni republiky bylo lichva vse nad 12 %. A uz jsme u toho. Kdo toleruje a podporuje zlocince je sam zlocincem - viz ceske soudy

Zakony umoznuji ruzne vyklady. Soudci maji velky prostor rozhodnout jak chteji a v ci prospech chteji a take to tak delaji. Bohuzel velmi casto v prospech gauneru.
22. 05. 2009 | 14:40

Kiwi napsal(a):

To Student:s vašimi návrhy souhlasit lze,ale jen částečně.Postihy za chybný výpočet Sop či nákladů řízení nechápu,gro soudcovské práce přeci spočívá v něčem zcela jiném.Sop mnohde dnes již předepisuje VSÚ či asistent ,má-li soudce takové štěstí a má ho, a o nákladech řízení(vč. znalečného,tlumočného rovněž.Navíc např. v ASPI je kalkulačka pro výpočet Sop i NŘ.Pokud jde o inteligenční testy...Zhruba od pol.90 let uchazeči o soudcovský post absolvují psychologické testy,v rámci nichž se posuzují jejich předpoklady pro výkon tohoto povolání.Sociální a emoční inteligence jsou důležité a morálně volní vlastnosti vůbec.
22. 05. 2009 | 14:41

Targus napsal(a):

To JAHA:

Cestovními náhradami se okrajově zabývám asi tak 16 let a vím, že se dají udělat všelijaké podvůdky. Vytřískat na nezdaněných náhradách během několika málo let (šlo snad o dva, tři roky, nejsem si jistý) milon, to už chce mít pořádnou drzost a bezskrupulózní ansámbl pomahačů za zády. Zdůrazňuji, že mám na mysli skutečně možné ušetřené peníze, nikoli celkový objem vyplacených peněz.
Samozřejmě, že Čunkovi ty prachy nezávidím, mám dost svého a jemu nechť přinesou štěstí, ale v takovém případě u mne tento pán ztrácí svůj morální kredit, protože jednoduše řečeno jeho minimální prohřešek je krácení daně z příjmu fyzických osob. Pokud by si chtěl udržet alespoň profil rovného chlapa, měl sbalit kufry a vypadnout z Prahy do Vsetína, anebo trvat na tom, aby ho očistil soud, což v českém Absurdistánu není nic nemožného. Jak je možno vidět v článku KVS, každý má svou cenu, jediný rozdíl mezi námi je v její výši.
22. 05. 2009 | 15:11

advokát napsal(a):

Milá paní grafomanko, jak vidno tak Vás demagogie stále neopustila. Pro vaše mindráky z kauzy Čunek mixujete páté přes deváté. Laici (jak patrno z příspěvků) žasnou jak jste nadstranická, jak prokazujete objektivitu a Havlovu nadčasovost, respektive jak umíte provádět exkurz do počátků privatizace, jak raději nedomýšlíte toky tiskárny cenin atd. To vše u Vás pramení z neukojené ctižádostivosti, vnitřní nespokojenosti a touhy se předvádět a to co do vzdělanosti, širokého záběru vědomostí-zejména pak právnické schopnosti, kdy TI OSTATNÍ pokud s Vámi nesouhlasí jsou nějací chudáčci ( viz. Vaše reakce na přidané komentáře ). Omlouvám se za toto příkré hodnocení, ale jdete-li s kůží na trh, pak nečekejte jen chvalozpěv, ale i kritiku. Nejste-li schopna přijmout tento názor ( aspoň vnitřně), pak jen potvrzujete, že potřebujete aktuální poradu s psychologem.

P.S. Až budete příště meditovat o kauze Benešové, tak si laskavě prostudujte odvolání advokátní kanceláře Toman, Devátý a partneři proti rozhodnutí "odvážného soudce Cepla" a následný výrok VS v Praze. Třeba v těch listinách najdete inspiraci na sebereflexi, pochopitelně v kombinaci s doporučeným psychologem...

P.S.S. Máte-li nutkavý pocit diskutovat o spravedlnosti, pak doporučuji, aby Vás místo madam Brožové kooptoval na kandidátku ČSSD Paroubek. Perspektiva: parlament nebo min.spravedlnosti.
22. 05. 2009 | 15:43

vlaďa napsal(a):

Advokáte,pokud nejste slaboch,když už chcete kohokoli odsuzovat,podepište se laskavě jménem.Článek paní KVS je velmi,velmi totožný se skutečností. VMitáček
22. 05. 2009 | 16:02

dříve ruda napsal(a):

vlaďa:
zde se používají nicky, pane Vlaďo. Nick advokát je stejně dobrý jako kterýkoliv jiný. Jde o názory, nikoliv o osoby.
Chcete-li být spravedlivý a máte onu potřebu, vyzvěte i ostatní. Odsuzujících reakcí je pod blogy dost.
22. 05. 2009 | 16:45

IQ napsal(a):

pro zn. advokát:

Promiňte, ale z vašeho textu vychází, že pravděpodobně žijete v nějakém jiném společenství lidí, kterým je životní realita na hony vzdálena.
Nemám potřebu ani zájem obhajovat autorku blogu,ani jakkoliv smečovat či být osobní ve vztahu k vám, avšak vaše uhlazené, úlisné, rádoby věci znalé vyjádření spíše vede k doporučení, abyste navštívíl psychiatra.

Bohužel vaše vyjádření dokresluje současný stav justice.
22. 05. 2009 | 16:55

Honza999 napsal(a):

Al Jouda

Vy jste ale jouda... A nehorázný lhář.

100+1 jsem za bolševika kupoval na ulici ve stánku PNS. Je pravda, že jsem si musel ohlídat datum vydání, ale když jsem jej nepromeškal, ač "normální smrtelník", VŽDY jsem jej koupil.

Že bych byl, aniž jsem to tušil, vybrán za nomenklaturního kádra a trafikantka, takto ilegální kolportérka tajných tiskovin, mi časopis v rámci dalšího vzdělávání nomenklaturních kádrů dodávala? Pak ale nechápu, jak je možné, že když jsem občas zapoměl na termín vydání a o dva tři dny jsem se opozdil, tak mi jej už neprodala.. To svou stranickou povinnost ilegální kolportérky vykonávala nějak laxně... Naštěstí to šlo napravit tím, že jsem si pro časopis zašel (kupodivu ne na ÚV KSČ, ale) do podnikové prodejny PNS v ulici Na Příkopě (vedle Slovanského domu), kde jich přece jen měli více a dalo se tam koupit i cca 5-6 předchozích čísel (ale že ta "prošlá" čísla prodávali za plnou cenu a ne se slevou, tím mne opravdu štvali..).

Ti bolševici byli nějak neschopní, když toto vaše kradení tajných informací nevyhmátli a neposadili vás za něj do báně.. Jak se při takové neschopnosti mohli udržet 40 let, je mi záhadou.

PS: to "razítko důvěrné"... Dobrý pokus.. To byla v jednom čísle ilustrace-upoutávka na článek uvnitř časopisu. Vy jste musel být hrozný jouda už zamlada..
22. 05. 2009 | 16:58

dříveadvokat napsal(a):

to advokat: pokud jde o politickou angažovanost KVS v ČSSD tak už se to chystá! Její manžel už tam nedávno vstoupil a všechny její odvážné a rádoby zasvěcené výroky, které tak uchvacují zdejší obdivovatele a jejíž odborné úrovni se znalec musí zasmát, nejsou nic jiného než příprava na dapší pokus o politickou karieru. Ještě se budete divit....
22. 05. 2009 | 18:23

Zdeněk 1 napsal(a):

Pane doktore Křečku.

Nereagujete na příspěvek, proto ho opakuji. Doufám, že se pochlapíte.

Není pravda, že soudce okresního soudu není schopen zjistit tržní nájemné a určit výši odškodnění pro pronajímatele. Je povinen určit soudního znalce a pak je povinen jím vypracovaný znalecký posudek respektovat. Informujte se na praxi např. u Obv. soudu pro Prahu 1.

Pokud se již dlouho zabýváte úvahou, jak vysoké nájemné je nájemce schopen zaplatit, nevšiml jsem si, že byste někdy specifikoval, za jak velikou bytovou plochu. Samozřejmě, že 100 metrový byt nemohou vaše babičky z důchodu zaplatit. Ale 40 metrový byt za 62 Kč/m2, tedy cca 2.500 Kč (to je cílové regulované nájemné téměř ve všech městech Středočeského kraje) už zaplatit můžou. A pokud ne, tak jim stát připlatí; vždyť se k tomu zavázal v mezinárodních smlouvách. Vaše demagogie je obdivuhodná.

Co se týká ostatních nákladů bydlení, nevšiml jsem si, že byste bojoval proti ČEZu, Vodovodům a kanalizacím, teplárnám ani proti stavebním lobby, které staví předražené byty za 30 až 40 tis. Kč/m2.
22. 05. 2009 | 18:41

vlaďa napsal(a):

dříve ruda:
dík za péči...chtěl jsem jméno jen po advokátovi,který na KVS vykřikuje nickem zpoza rohu jen to,co jej naučilo zatím teplé,ale stále chatrnější hnízdo té nejpravější strany...nakonec viz vstup IQ

Honza999:
100+1 se dal za Husáka běžně koupit v trafice,jak píšete.Trafikantka mně jej nechávala za úsměv...bral jsem jej pár let i přes PNS.Pak,později,už byl obsah takový,že nestál za čtení.Joula mne překvapil už včera :)
22. 05. 2009 | 20:03

klarasamkova napsal(a):

Vážený Locku, dle mých info se na kauze OKD vyzkoušelo, jak funguje ta delegace... perfektně.

Deny: Schwarzenberg - je to ještě horší, než si myslíte. Jsem vázána advokátním tajemstvím, takže nemohu více,. Nepřekvapuje mne však, že pozoruhodnou agenturu Kroll financoval právě dotyčný. Musím číti, že K.Schw. byl pro mne marnou nadějí.

Jedla: Reagan říkal, že nenahraditelných jsou plné hřbitovy, a myslel to ironicky. Lux byl určitě taky nahraditelný, ale je fakt, že do dnešního dne nahrazen nebyl. Kdyby žil, byla by Česká republika jinde .

Hloupý Honzo:
Inteligenční testy?? Proboha, néééé!! Cožpak nevíte, na základě jakých psychologických testů byli a jsou vybírání a KÝM jsou vybírání dnešní soudci?? A jakou inteligenci chcete měřit?? Inteligence - toť škála...
Jinak mnou navrhované řešení můžete alespoň částečně najít na mém starém článku zde: http://www.lawyers.cz/czech...

advokáte, kam vy chodíte na toho Havla??

dříveadvokáte: jeden z rodiny je až dost. Druhý takový luxus si už dovolit nemůžeme. Kromě toho, když jsem zjistila, že choť je ve stejné základní organizaci jako jistý JUDr. Stanislav Křeček, skoro jsem spadla pod stůl. Politika by mne skutečně lákala, ale tu českou bych snášela dost těžce... tolik času na psychoanalýze trávit nemůžu, abych tyto dnešní poměry skousla.
22. 05. 2009 | 20:31

klarasamkova napsal(a):

čochtane, kam jste se vypařil??
22. 05. 2009 | 20:33

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Targus:
Myslím, že v případě podivného vyšetřovatele byla uplatněna právní zásada, že důkazy získané trestnou činností nelze při vyšetřování brát v úvahu. proto jsem psal o veřejně prospěšném nahlédnutí do soukromé špíny.
22. 05. 2009 | 21:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

klaravesela:
Paní advokátko, měla jste možnost poznat, že na mne mnoho slov (a hlavně demagogie) neplatí. Z Vaší strany jde o faul o to větší, že (doufám, pokud ne, předem se omlouvám) znáte obsah mailové korespondence vyšetřovatele se svědkyní. Anebo snad ne?
22. 05. 2009 | 21:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Karel (taky):
Pan Čunek ani jeho partaj nejsou mými favority, jenom konstatuji, že nejenže přes intenzívní snahu J. Čunkovi nebyl prokázán žádný skutek za hranou zákona, ale dokonce údajný úplatek nemohl být předán způsobem popsaným M. Urbanovou.
Dovolím si Vám doporučit, abyste předtím, než na něco reagujete, dobře si přečetl, o čem se píše (tedy pokud to svedete), jinak jste tady za Škrholu.
22. 05. 2009 | 22:01

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Targus:
Připomínka: cestovní náhrady nepodlehají dani z příjmu FO.
22. 05. 2009 | 22:11

obdivovatel napsal(a):

KVSZávidím vám tu vaší hroší kůži,jak kste k ní pžišla?
Ale zároveň advokát musí být jako had,jak to děláie paní Kláro?
22. 05. 2009 | 22:15

Zbyněk Matyáš napsal(a):

klaravesela:
"některé obzory vsetínských brdků jsou pro něj prostě nepřekonatelné."
Ti "vsetínští brdkové", paní advokátko, dlouhý čas trpěli zcela necivilizovaným chováním lidí, které Vy osobně berete v ochranu. O příčinách této Vaší pochybné aktivity raději nespekuluji.
22. 05. 2009 | 22:16

Jos napsal(a):

Paní doktorko, děkuji za váš článek, obzvláště velkou privatizaci.

Ohledně Schwarzenberga bych měl jako čistě neinformovaný poznámku: Podle informací Denyho byla: a) adopce podle českého zákona neplatná, protože byl dotyčný adoptován jako dospělý a tedy práva po biologických rodičích nemohla zaniknout, b) podle rakouského práva adoptován byl, ale adopcí práva po biologických rodičích nezanikají. Jako holému laikovi mi tedy vychází ve výsledku soulad se závěrem: restituovat byl oprávněn podle rakouského i českého práva.

Pokud jste vázána advokátním tajemstvím, máte prostě říci: „jsem vázána advokátním tajemstvím“ a nikoliv přidávat „je to ještě horší, než si myslíte“, když toto tvrzení prostě nemůžete obhájit. Škoda.
22. 05. 2009 | 22:28

Jos napsal(a):

PS: Škoda především toho neobhajitelného přídavku.
22. 05. 2009 | 22:30

LEVAK napsal(a):

Madam já stále nechápu proč tady tak stonkáte?Vždyť jste stála jako poslankyně u zrodu tady toho všeho bince(k vůli panu Stejskalovi jsem použil slušnější výraz)!Teď se k tomu nechcete znát!
22. 05. 2009 | 22:48

Vasja napsal(a):

Deny.
V čem byly v restirucich Schwarzenberga nadřazeny rakouské zákony českým?
Sem asi mamlas a nechápu.
23. 05. 2009 | 07:44

zdesta napsal(a):

Paní KVS.Znásilnit přirozenou spravedlnost dokáže jen justice.Hlavně v případě pokud se jedná o vyšší zájmy.Bohužel se tak neděje jen u nás.Přeji příjemný den.
23. 05. 2009 | 10:17

Tribun napsal(a):

Nejsme na tom zatím tak špatně, když se stále najdou lidé, kteří mají "tah na branku" a kuráž, jako autorka. Takže díky, i když je to smutné čtení. Ale lepší, než lhaní si do kapsy.
23. 05. 2009 | 11:56

Monika Kodejšová napsal(a):

Milá Kláro, skvělý článek:-)

Stanislave Křečku, opravdu jste napsal "kolegiě" s měkkým "i"?:-))) ,Vy jste teda fakt vÍkvět:-))
23. 05. 2009 | 14:59

Stanislav Křeček napsal(a):

to Zdeněk 1: Vážený pane já jsem přece netrdil, že soudci neučují tzv. tržní nájemné, ostatně jsem prakticky každý týden několikrát u soudů a jejich praxi dobře znám. Já jen tvrdím, že nemají jinou možnost než vycházet z nabídkových inzerátů realitních kanceláří. Nebo si snad myslíte že soudce může zjišťovat za kolik se skutečně byty pronajímají, jakou daň z příjmů platí pronajímatel a jak vypadá nájemní smlouva což je podminkou zjištění místně obvyklého nájemného třeba ve SRN? A myslíte že "znalecký posudek" obsahuje něco jného? Věřte mi: mluvím z praxe. Mimochodem: soudce není vázán znaleckým posudkem jak se domníváte a dáváte tím najevo že o právu toho víte málo...
23. 05. 2009 | 17:02

babča napsal(a):

Pane Křečku, každý týden několikrát u soudů a ještě přitom levou rukou zvládáte "práci" v poslanecké sněmovně. Klobouk dolů před Vaší výkonností.
23. 05. 2009 | 18:14

blaf napsal(a):

Je rozdíl mezi inherencí a ingerencí, ale to jen tak bokem, v dobrym a pro příště:)
23. 05. 2009 | 20:48

Hurá napsal(a):

Pane cenzore nelžete ! Tento blog byl již zveřejněn dříve než dnes.
23. 05. 2009 | 20:59

Kormoran napsal(a):

...Pouze vyjadrim souhlas s panem Advokatem ....Hezke dny..
23. 05. 2009 | 22:49

Michal napsal(a):

Hahaha - jednoduše - na co je uměle vyprodukovaná náhražka člověka jenž by nám diktovala kdy a kde smolit? Mimochodem - co že to na nás pomrkává za panáka s červenýma očima?
24. 05. 2009 | 08:23

zdesta napsal(a):

Z.Matyáš:To je podobné jak s tím chlápkem co obral ty staříky o tu chalupu.Všichni víme,že ten hochštapler je dacan první třídy,ale zákon má na své straně.Vzpominám na jednu kausu ohledně podpisu jednoho ředitele banky,kdy podpis nebyl klasifikován co do zodpovědnosti.Je to jako s hokejistou Lubinou.Kdyby jste udělal něco podobného Vy,nebo já,tak mažeme do lochu.Těch případů nad kterými zůstavá rozum stát, by bylo až až.Nezáleží ani tak na spravedlnosti,ale na okolnostech které ji minimalizují.Čunek je nevinný-tak OK.Proč si tedy justice přehazovala jeho kausu jak horký brambor a proč neproběhl očistný proces.Navíc je tu zásadní problém.Samotná obhajoba P.Čunka měla úroveŇ desetiletého kluka,který se vymlouvá ze záškoláctví.Jeho poslední ohajoba (cesťáky)při rozhovoru s J.Železným TV musela urážet inteligenci každého průměrně myslícího člověka.Vrcholem všeho bylo odcizení zapoměného osobního deníku p.Urbanové ve vyšetřovně.Nevím jestli by obstál vrcholný politik při něčem podobném v prostoru od Karlových Varů na západ, a to nemluvě o fungování justice v tak citlivém případě.Udělalo se vše možné i nemožné,aby se nerozpadla koalice a vláda.Pak je velice těžké odhadnout kde je skutečně pravda.Já osobně bych za P.Čunka ruku do ohně nestrčil.Výčitky naKVS že někoho obhajuje,je vrcholně hloupé.Je to její zaměstnání kterým se živí.
24. 05. 2009 | 08:32

pep napsal(a):

Pro politika má platit presunpce viny.
Vývoj v ČR by se ubíral jinak, kdyby Čunek odstoupil přo prvním podezření. Je to ale takový nový předseda"okresu na Moravě".
Nemá v politice co dělat.Zničil Lidovou stranu.Je to typický politický hochštapler s inteligencí bezpečáka.
24. 05. 2009 | 09:55

Zbyněk Matyáš napsal(a):

zdesta:
Vaše omyly:
1."tedy justice přehazovala jeho kausu" Protože šlo o zadání politické likvidace bez faktických podkladů;
2."odcizení zapoměného osobního deníku p.Urbanové" Nikoliv, pracovního diáře, který M. Urbanovaná vyfasovala pro plnění pracovních úkolů a který tedy zůstal majetkem zaměstnavatele, což nebránilo M.Urbanové po skončení pracovního poměru diář s ostatními odnést a navíc odcizit i osobní diáře J. Čunka, navíc jeho obsah byl v rámci vyšetřování už okopírován;
3. Paní advokátce nevyčítám obhajobu M.U., nýbrž její veřejné zastávání téze nerovného uplatňování práva výhodnějšího pro Romy.
Reagovat na vlastní smyšlenky, jak jste učinil, je vrcholně hloupé.
24. 05. 2009 | 11:13

Zbyněk Matyáš napsal(a):

pep:
"Pro politika má platit presunpce viny." Proč?
Měla by existovat možnost odstavení politika kriminalizací pod smyšlenou záminkou?
24. 05. 2009 | 11:16

klarasamkova napsal(a):

Zbyňku Matyáši, to, že obhajuji Romy je jedna z největších demagogií, které neustále slýchám a mám už toho plné zuby. něco jiného je někoho obhajovat, něco jiného je hledat řešení. P. Čuneks i z romské/cikánské otázky udělal výtah do Senátu, stejně jako paní Liana janáčková a stejně jako se o to te´d snaží ta dáma - odkud... z Chomutova?? Podle vás je nejlépe přistupovat ke všemu zřejmě fyzickou silou, tresty a "převýchovou". Už jsme se, pokud si dobře pamatuji, na toto téma chytli pod máým článkem o bití dětí. V některých případech je převýchova nemožná. Například by bla zcela nemožná Vaše převýchova směrem k laskavosti a vnitřníhmu vhledu. Podstatně nemožnější než "převýchova" Romů v takový druh lidí, který v považujete za normální.
Vaše kritika je zbytečná. Ničemu nepomohla a jen plýtváte časem.

LEVÁKU, svojí zodpovědnosti za daný stav se nezříkám, naopak na ni upozorňuji i ve svém článku. I já jsem selhala, že jsem nevystoupila a znovu a znovu a znovu neopakovala to, co je dnes zcela zřejmé. Já jsem si svéjí viny a svého podílu na dnešním marasmu - byť jsem se jeho budování dále po červnu 1992 nijak neúčastnila - vědoma. Bohužel řada dalších lidí, kteří mají na vzniku tohoto stavu podstatně větší podíl, svoji vinu nereflektuje.
24. 05. 2009 | 13:30

Zbyněk Matyáš napsal(a):

klaravesela:
"P. Čuneks i z romské/cikánské otázky udělal výtah do Senátu" Toto je demagogie Vaší provenience, paní advokátko, zrovna tak, jako před časem obhajoba rozdílného přístupu k právu v souvislosti s osvobozenou rumunskou Cikánkou žebrající v Římě, přestože je to tam zákonem zakázáno.
Až i jinde budou umět místní činovníci řešit a udělat pořádek s nepřizpůsobenými Romy aspoň tak, jako vedení vsetínské radnice, potom bude takový "výtah" jenom k obecnému prospěchu. aspoň prokázali, že ani tito romští asociálové nebyli nepřizpůsobiví, nýbrž pouze nepřizpůsobeni civilizaci a že při důsledném postupu se dá s nimi v podstatě úspěšně pracovat. Rozumím tomu, že někomu takový výsledek nemusí vyhovovat.
24. 05. 2009 | 14:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ještě si dovolím, paní advokátko, upozornit Vás na fakt, že jsem zvyklý disponovat svým časem podle své vlastní úvahy a proto nemohu akceptovat Vaši osobní poznámku o údajném mém plýtvání časem. Blíže realitě je však mé konstatování, že v tomto ohledu (Vaše osobní napadání mé osoby nekomentuji) jste překročila své kompetence.
24. 05. 2009 | 14:50

zdesta napsal(a):

Z.Matyáš:Argumentujete že kausa Čunek byla politické zadání směřující k likvidaci zmíněného.Něco mě zřejmě uniklo. Můžete prosím tuhle verzi nějak blíže osvětlit s konkrétním jménem zadavatele.Pokud toho nejste schopen,pak je veškerá diskuze zbytečná.Vy jste o něčem přesvědčen a já také.
24. 05. 2009 | 16:10

Zbyněk Matyáš napsal(a):

zdesta:
Vy jste o něčem přesvědčen a já také. Ano, rozdíl je však v tom, že pro mé přesvědčení vypovídá dost faktů a okolností. Některé z nich jsem uvedl, opominul jste je. Další diskuze je zbytečná, dokud se s nimi nevypořádáte. Potom by bylo možno v diskuzi pokračovat.
24. 05. 2009 | 16:23

klarasamkova napsal(a):

Zbyńku Matyáši, na Vás jde fakt vlčí mlha už při mém jménu, tak raději na můj blog nechoďte, mohlo b\ Vás klepnout... Žádnou rumunskou cikánku žebrající v Římě jsem neobhajovala! žijete v prostoru, který si sám tvoříte svými polozpravodajskými obrazci. Někdy mám pocit, že Vaše pravá totožnost je Mgr. et Mgr. David Průša, ten taky všechno věděl a taky všechno zanalyzoval....
24. 05. 2009 | 17:02

klarasamkova napsal(a):

Zdesta, já si, mimochodem, taky myslím, že kauza Čunek byla politická! Čeho se ale nemohu dopátrat je, KDO toto zadání učinil. A co rozhodně odmítám je, aby to odnesla moje klientka M. Urbanová, která se možná projevila naivitou, ale to není trestné ani v Česku (zatím).
24. 05. 2009 | 17:04

zdesta napsal(a):

Z.Matyáš. Jestliže existuje zadavatel (likvidační kausa)pak musí být trestně stíhán.Zřejmě to bude p.Urbanová.Pořád mi schází konkrétní jména zadavatelů pro které zmíněná pracovala.Určitě budou ze Vsetína,poněvadž to přesunutí do Jihlavy nedává smysl.Nedává ani smysl vyšetřování p.Urbanové v Praze.Pokud nejde o cílenou buzeraci(čas+peníze)Cesta ze Vsetína do Prahy něco stojí.Vážený pane Matyáši,kdyby kterýkoli politik ve vrcholové funkci (západní Evropa) obhajoval veřejně své finance jak p.Čunek,tak by se nestačil chytnout kliky.O obč.průkazu ani nemluvě.Připomína mě silně jednoho soudruha, pletouciho si průtokové ohřivače s kuřatama.Pokud Vám dostačují u politika takové profesní kvality a především důvěryhodnost,kterou si sám zpochybnil,tak tím se nic nedá dělat.Já si Vás vážím jako solidního a inteligentního diskutéra.V případě p.Čunka nenajdeme shodu.Přeji příjemný a hezký den.
24. 05. 2009 | 17:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

klaravesela:
"Žádnou rumunskou cikánku žebrající v Římě jsem neobhajovala!" Nic takového jsem netvrdil. Pro osvěžení paměti Vám připomínám diskuzi s IO a s Vámi na jednom z Vašich dávnějších blogů, který se už nedaří dohledat, kde jste potvrdila správnost názoru IO, že uplatňování rovného práva se v různých etnikách s rozdílnými kulturami může stát bezprávím, což prý právní věda už v minulosti akceptovala. Umožněte mi nahlédnout do všech Vašich blogů a já Vám to dokáži.
zdesta:
Asi je Vám zapotřebí zopakovat, že v diskuzi s Vámi budu pokračovat, až se vypořádáte se svými omyly, na které jsem Vás upozornil.
24. 05. 2009 | 18:01

Zbyněk Matyáš napsal(a):

klaravesela:
Ještě otázka: Je trestné u nás křivé obvinění?
24. 05. 2009 | 18:02

zdesta napsal(a):

p.KVS. Pokud nemůžeme argumentovat důkazy,pak zůstáváme jen u hypotéz.Pokud by ta kausa měla být likvidační (což je možné)tak se musí o něco opírat.Pokud by ji nepřipravoval úplný imbecil.Takže p.Urbanová cíleně lhala (žádný úplatek)´jednala v rámci politického zadaní, omluvou by měla být její naivita.P.Urbanová rozhodně nepřipomíná naivku a pokud si onen úplatek vymyslela,tak z jakých důvodů a za jaké výhody,nebo za kolik.Tak buď zde ten úplatek proběhl a jedná seo korupci,nebo neproběhl (lež p.Urbanové)a pak to bude politické zadání a P.Urbanová patří do lochu. Je to logické? Možná že tam patří i zadavatelé,ale o tom značně pochybuji.
24. 05. 2009 | 18:20

Marek napsal(a):

Luxusní analýza. Doufám, že příznivci Klausovi alespoň na chvíli zadrží dech. Mně osobně se otevírá kudla v kapse.
24. 05. 2009 | 19:16

Aleš napsal(a):

Otázka pro všechny:
Co je čemu nadřazené, morálka nebo zákon?

Nemůže platit obojí současně, anebo ano ?
24. 05. 2009 | 23:56

JENDA napsal(a):

zákon je kodifikací morálky. Nejdříve morálka potom zákon ne naopak. O nadřazenosti nemůže být řeč.

Článek pro mne nepřinesl nic co bych nevěděl. Jenom jsem si uvědomil, že to snad poprvé pronesl právník a to je významné.

Poz. byla by velká škoda chápat problém jako osobní spor. Právě nadhled je to cenné v celém článku.
25. 05. 2009 | 03:09

Zdeněk 1 napsal(a):

Pane doktore Křečku.
K Vaší reakci na můj příspěvek :

Znalecký posudek sice vychází z nabídkových cen realitních kanceláří, je však upraven „koeficientem úpravy cen vzhledem k nabídkovým cenám“. Tedy se nejedná o nabídkové ceny, ale o ceny snížené.

Daň z příjmu se platí až poté, co byl příjem přijat. Takže soud je povinen nechat určit tržní nájemné a teprve po tom, co je pronajímateli vyplacena od státu náhrada, vzniká mu povinnost přiznat a zaplatit daň z příjmu (samozřejmě po odečtení nákladů). Soudu tedy do toho nic není. Daň z příjmu řeší zákon o dani z příjmu.

Soud je vázán znaleckým posudkem. Vlastní úvahou podle ust. §136 o.s.ř. může soud určit výši tržního nájemného pouze tehdy, pokud ji nelze zjistit vůbec, nebo s nepoměrnými obtížemi. Pokud však existuje znalecký posudek, je soud povinen se jím řídit, jinak porušuje zákon. Soudce, jako laik, který nemá kvalifikaci ani podklady, není oprávněn posuzovat, zda je znalecký posudek správný. Může pouze pro kontrolu zadat vypracování jiného posudku.
25. 05. 2009 | 08:52

IQ napsal(a):

otázka nejen pro Jendu:
zákon je kodifikací morálky.
Ano, souhlas

ale

byla by moc / jakákoliv/ mocí kdyby jen kodifikovala dění?

A co by pak byla moc?

Byla by potom na př. moc soudní mocí?


Co je vlastně moc? Kdo a proč o ni usiluje? Čí zájmy chrání, o čí zájmy usiluje?
25. 05. 2009 | 08:56

Miloš napsal(a):

Souhlasím s Jendou - morálka. Uplatnění morálky po nějakém dlouhém období zpětně je finančně neřešitelný problém. Ti, kdo potřebují bydlet, nemají v obrovském měřítku šanci - ceny odlétly do Bruselu a příjmy zůstaly v Čechách - řešení právní cestou je pouze jalové žvanění. Odsuzujeme JZD a přitom obdivujeme p.Schwarnzenberga, na jehož předky robotovaly celé okresy. Říci, že hranicí je 25.únor 1948 je čirý alibismus. Přitom je nával na právnické fakulty - tisíce budoucích parazitů - kteří nás budou utloukat procesními věcmi (alá kdo si měl právo na co stěžovat) a budou zatemńovat hmotu - kdo co udělal a měl by se smažit v pekle. Syn mého kolegy (ve věku cca 20 let) nás udivil myšlenkou, jestli by právníci a ekonomové neměli absolvovat nějakou praxi v dolech, než by se mohli věnovat své vyvolené parazitické profesi.
25. 05. 2009 | 09:15

Pavel Koller napsal(a):

Pani Klaro opravdu zajimavy clanek i pro me jako laika.

Preji hodne stesti a doufam ze budeme mit moznost se potkat tnto tyden na Khamoru.

Pavel Koller
25. 05. 2009 | 09:49

Magdalena napsal(a):

Skvělé. Děkuji.
25. 05. 2009 | 10:34

Alena napsal(a):

Skvěle napsané, díky, máte můj obdiv (už dlouho).
25. 05. 2009 | 11:18

jorbl napsal(a):

K dotknuté úctě k právu v naší kotlině se hodí komentář Petra Náhlíka v recenzi knihy "Druhý dech habsburské monarchie":
http://www.daemon.cz/recenz...
25. 05. 2009 | 11:18

Hutor napsal(a):

Ne se vsim obsahove souhlasim, to je ale nicotne v porovnani s tim, ze souhlasim s formou. Intelektualni vykon, ktery se snazi neceho se dobrat a to transparentne. Mnohokrat dekuji pani Klaro
25. 05. 2009 | 11:43

KVS napsal(a):

Zdesta - špatně.... bohužel špatně...
Vaše analýza vychází z příliš jednoduché verze. KVS
25. 05. 2009 | 12:05

mensan napsal(a):

Velmi hezký článek. Tak nějak dává do souladu i to co si myslí často běžný člověk.
25. 05. 2009 | 12:11

Johny napsal(a):

Další úder zkorumpovaným politikům by mohla být kauza územního plánování alá MÚ Černošice. Je spodivem, že nebyl dosud u soudu napaden tento systém, kdy si zřejmě zkorumpovaní poslanci odhlasovali stavební zákon, kde jedinou a totalitní autoritou, která má diktátorskou moc měnit pozemky na stavební, jsou jejich kolegové z komunálních zastupitelstev. Běžnému občanovi je doslova po fašisticku znemožňováno jakékoliv nakládání se svým majetkem ve prospěch pozemkových spekulantů a lobbistických skupin. Je opravdu zarážející, co si lidé nechají líbit. Stačí když se dnes domluví někde pár zastupitelů a můžou zbohatnout v řádech stovek miliónů zatímco soukromá výstavba jednotlivců je v podstatě znemožněna.
25. 05. 2009 | 12:37

Jas napsal(a):

Aproximací všech příspěvků včetně KVS se na TOP dostal zcela jasně Hloupý Honza.
Trefnější nick by byl jistě "Hloupý" Honza.
Kromě kvalitního komentáře jako jeden z mála nabízí i vhodná řešení. Zmíněnému děkuji.
25. 05. 2009 | 13:17

Sig! napsal(a):

Mě by zajímalo, jak můžete psát o problémech na které se snažíte dívat "eticky" a PŘITOM ZASTUPOVAT NEOFAŠISTY. Na vaše bláboly není nikdo zvědavý.
25. 05. 2009 | 13:20

Jirka Sudík napsal(a):

Ale paní Samková, myslím, že se snažíte rozfoukat ohýnek z již vyhaslého uhlíku. JS.
25. 05. 2009 | 13:29

Marie napsal(a):

Zákaz soudního přezkoumání privatizace a to, že restituce se týkaly odstranění jen některých křivd, byl vrchol arogance moci.
25. 05. 2009 | 14:33

Eva Srnová napsal(a):

Paní Samková, tak dobrý článek jsem už dlouho nečetla. Obdivuji Vaši schopnost spojit etickou dimenzi, právo a spravedlnost a ekonomiku. To, co politikům, kteří jsou úzce s ekonomikou spjati, po celou dobu od převratu chybí, je právě zapojení hodnot do myšlení a chování. Etika by měla být povinně absolvována všemi, kdo chtějí zasednout do parlamentních lavic. Děkuji za Váš článek.
25. 05. 2009 | 14:34

Jarys napsal(a):

Pane Křečku,pokud se nemýlím,tak kolegyně se píše s y.
Vy tam máte kolegině.
25. 05. 2009 | 15:04

karaalfons napsal(a):

Velmi dobře napsané, přesné, jasné, srozumitelné, jen mi chybí co s tím dál se dá dělat. S kauzou topných olejů, kauzou Grippeny taky nikdo nic neudělal a všichni vědí, že kradla celá vláda.
25. 05. 2009 | 15:13

hamar napsal(a):

Článek je opravdu docela dobrý - možná by stálo jít více pod povrch, a být více nad věcí ... a napsat třeba o této problematice knihu. Třeba by mohla doplnit knihu: Zločin jako profese od Janka Kroupy.
25. 05. 2009 | 15:41

Dana Mamoňová-Sadílková napsal(a):

Milá Kláro, Váš blogg opět skvělý.Mimochodem,příležitostně pozdravujte maminku,v 60.letech byla mojí profesorkou na SKŠ v Brně,dodnes na ni vzpomínám,Vás si pamatuju jako malou holčičku-už tenkrát jste byla "svá".
25. 05. 2009 | 18:52

Jiří Pallas napsal(a):

Děkuji za inteligentní článek, který si zaslouží co největší počet čtenářů. Mám pouze drobné dotazy: jak do privatizace zapadají před válkou rozkradené židovské majetky? Proč se vracely domy a a fabriky, ale ne družstevní byty a akcie? Jak se dítáte na vrácení Barrandova a Lucerny rodině Havlových?
25. 05. 2009 | 19:56

Stan napsal(a):

Pro autorku:

Tímto článkem jste si možná šplhla u Ronyho, takže sníží teplotu grilování:

http://www.outsidermedia.cz...

Taky se jako jeden ze smilníků přimluvím (pokud se před odchodem nezapomenu vyčurat :)
25. 05. 2009 | 21:02

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Zdeněk 1
"Daň z příjmu se platí až poté, co byl příjem přijat" Pouze pokud příjemce účtuje v systému daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví). V (podvojném) účetnictví po uplynutí daňového období, v němž daňový subjekt vydal daňový doklad - fakturu.
25. 05. 2009 | 21:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Nezbývá mi než nad ovacemi žasnout. Škoda, že nikdo z jásajících nezkonkrétizoval jedinou maličkost vedoucí k chvalozpěvům. Je mi líto, mně se článek jeví v zásadě obsahově triviální.
25. 05. 2009 | 21:25

Já napsal(a):

Paní Samková, co očekáváte ve státě, kde vládní garnitura umožnila zašantročit stovky mld Kč, Kde kilometr dálnice stojí dvojnásobek než v Německu, kde zbrojní zakázky jsou nadhodnocené, kde se privatizuje majetek do rukou skupin s nejasnou vlastnickou strukturou (Appien group), kde se léta legalizovaly tunely u LTO, tabáku..., kde vyrostla skupina podnikatelů z bývalých veksláků, kde se umožnilo managementům firem privatizovat tyto firmy za státní peníze určené na sanaci ekologických škod, kde jsou soudci hlavou mafiánských struktur, kde "podnikatelé" se dopracovávají ka majetku tím, že tisknou falešné kolky na chlast ve státních tiskárnách, ve kterých ředitelují jejich otci, kde poslanci mění kabát častěji, než se mění počasí, kde ředitelé státních podniků se dopracovávají k miliardám, kde ministr vnitra při volbě prezidenta rozhoduje kdo půjde bručet a kde bývalý předseda vlády zázračně bohatne na akciích. To by mne zajímalo, co v tomto zkorumpovaném státě ovládaném mafií se dá ještě dělat.
25. 05. 2009 | 22:27

ui napsal(a):

To Johny, Máte naprostou pravdu, jako samostatný stavebník dnes téměř nemáte možnost získat parcelu - téměř vždy narazíte na mafii propojující magistrátní úředníky a pozemkové spekulanty. Magistrátní úřednící záhadně bohatnou a vy si bez úplatku na vlstním pozemku nepostavíte ani kůlničku na dříví. V ČR spusta lidí bohatne jen na základě vlastnictví toho správného kulatého razítka.
Proběhla kauzy Černošice, kauza prodeje pozemků v Třebíči, kde překupníci vydělali desítky milionů - vše do ztracena. Kde je ta justice paní Samková? Kde je ta ženská s vahami a šátkem přes oči. Víte kde je? .... Tak přesně tam.
25. 05. 2009 | 22:37

Zbyněk Matyáš napsal(a):

ui:
V únoru část naší širší rodiny se nastěhovala do nově postaveného domku v Praze koupeného i s pozemkem. Bez mafiánských styků.
25. 05. 2009 | 23:31

Johny napsal(a):

re: Z.Matyáš: Získat stavební parcelu je myšleno SVŮJ pozemek změnit na stavební a sám si postavit dům. Vy jste zřejmě koupil dům a nebo stavební pozemek od developera či investora, který si nechal změnit územní plán a nebo koupil tyto pozemky od stavebních spekulantů. Každopádně díky tomu jste téměř jistě zaplatil asi dvou až trojnásobnou cenu, neboť spekulanti museli zaplatit úplatky spojené se změnou ÚP.
26. 05. 2009 | 08:11

Ivan Čapek napsal(a):

Vážená paní Kláro, váš článek je nepochybně osvěžením, alespoň mně se tak jeví v kontextu bezduchých právnických blábolů vašich mediálně proslulých kolegů z branže. Domnívám se, že by se patřilo zmínit, že rozkradený majetek byl i ten majetek, který vzniknul i za doby komunistického režimu, tedy nové přírůstky majetku za toto období. Komu byl ukraden tento majetek? Dále podle mého soudu není tak jednoduché zanalyzovat, že nelze privatizovat majetek, který byl ukraden (viz pan Lux patrně s poukazem na komunistické znárodnění)- stejně bychom pak museli řešit reformu Josefa II anebo řešit dilemata spojená s "ukradením" majetku nacistickým spoluvrahům, kolaborantům, anebo se vracet do bodů dalších velkých a časově ještě vzdálenějších společenských změn. Nakonec, podle mého soudu, první a poslední hodnotící hledisko musí vždy být hledisko mravní. Proto také musí být položena otázka: komu přesně, proč, za jakých okolností a jakým aktem byl majetek ukraden anebo zabaven, zkonfiskován....Svět se mi zdá funguje tak, že co se jednou rozkrade, to se zpět na své místo zpravidla již nikdy nenavrátí. Co se vrátit na své místo může a musí je hodnocení povahy a mravních základů společenských změn. Váš příspěvek je podle mého soudu hodnotný v tom, že k tomu vyzývá. Věřím, že tahle země je své obrody schopna - podle mého soudu to bude ale možné až tehdy, až ti, kteří se rozhodující měrou podíleli na společenských změnách poslední doby, přestanou být spasitelsky a nekriticky obdivováni.
26. 05. 2009 | 09:15

KVS napsal(a):

Sig!!(u)
broučku můj milovaný, prelete si JUDr. Kláru SLÁMOVOU a
JUDr. Kláru SAMKOVOU.

Slámová zastupuje neofašisty, Samková nikolivěk.
Mnemotechnická pomůcka:
SLÁMOVÁ = blondýna s Kájínkem
SAMKOVÁ = bruneta s cikánem

zdrar! zdar! zdar!
26. 05. 2009 | 10:21

KVS napsal(a):

Jiřží Pallas: jo, na židovské majetky jsem zapomněla... částečně to vyřešily nálezy Ústavního soudu v r. 1994, ale židovským organizacím, pokud vím, nikd nic vráceno nebylo... samostatnou kapitolou je pokus vyvézt podstatnou část židovského muzea do Izraele zcela na začátku 90. let... Vrácení družstevních bytů a akcií bylo zcela politicky neprůchodné...

AD "Já" to by mě taky zajímalo, co se s tím dá dělat... já zatím alespoň píšu...

Ad Ivan Čapek: argument, že by se mohlo jít až k reformám Josefa II, eventuálně k Bílé hoře, byl přo projednávání zákona o restitucích velmi oblíbený argument komunistů... tudy cesta nepovede. vede v rozlišování, co byla a co nebyla legitimní vláda...
26. 05. 2009 | 10:27

dan napsal(a):

velmi výstižně napsané bravo!!!
26. 05. 2009 | 17:12

Zdeněk 1 napsal(a):

to Zbyněk Matyáš

Pane Matyáši, proč se snažíte být za každou cenu chytrý a dávat mi lekce z účetnictví, když tady jde úplně o něco jiného.

Já jsem tím chtěl pouze říci, že soud není žádným zákonem oprávněn, aby někomu snižoval poskytnutou náhradu od daň z příjmu. Pronajímatel musí nejdříve dostat náhradu tak, jako by dostal nájemné od nájemníka a pak je na něm, aby ji řádně zdanil.

Pokud se vám článek o tom, že stát krade a přitom o sobě vyhlašuje, že je demokratický, zdá obsahově triviální, tak asi budete taky zloděj. Zřejmě regulovaný zloděj, co si placením regulovaného nájemného našetřil na nový domek v Praze (bez mafiánských styků!!).
26. 05. 2009 | 19:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Zdeněk 1:
Až tak byste snad nemusel, ne? Ve více diskuzích, hlavně na blozích S. Křečka, jsem jednoznačně opakoval názor, že regulace nájemného je faktické okrádání majitelů domů. Ale abych uklidnil Vaši duši a nenarušil dobré spaní, sděluji Vám, že bydlím ve svém domku a mí potomci ve vlastních bytech.
Sdělení, že stát okrádá mnohé občany, je po desítkách let opravdu už triviální.
Spokojen? Anebo opět si vymyslíte nadávku?
26. 05. 2009 | 21:48

Jirka napsal(a):

Trošku znám ty lidi, kteří byli u kauzy "Čuně", jednoduchá rovnice. Čunek = Langer + Topolánek + mladej ministr spravedlnosti (ani už nevím jak se jmenoval)
26. 05. 2009 | 22:19

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jirka:
Opravdu jednoduchá rovnice, až příliš.
26. 05. 2009 | 22:29

jepice napsal(a):

KVS:
Je mi líto, tenhle váš článek se moc nepovedl.
Myslím si, že justice sama sobě dala ránu v případu Čunek, kdy lidé z NSS získali neblahý dojem, že jejich prioritou je vládní stabilita. Nakonec docílili jen toho, že i kdyby zastavení kauzy bylo z objektivních příčin sebeoprávněnější, veřejnost to nepřijme, protože úmysl věc ovlivnit se nedá zpochybnit.
Ovšem všechny další příklady, které uvádíte, tvoří hodně nesourodou a nepřesvědčivou směsku. Tady v podstatě souhlasím se Sokolem. Stejně jako on se domnívám, že v případě ÚS je nesmysl tvrdit, že podlehl politickému tlaku. A u těch dalších věcí nevidím vůbec žádnou souvislost s vaší stěžejní myšlenkou - aspoň jak jsem ji pochopila - se znásilňováním justičního pilíře našeho státního systému výkonnou mocí.
Že spravedlnost, reprezentovaná naší justicí, kulhá, tápe a občas selhává velmi trapně, je bohužel pravda. Justice je totiž věrným zrcadlem celé naší společnosti. Pár odhodlaných tahounů, většinový slušný a málo viditelný průměr a na spodku ohavná sedlina /soudci vězící myšlením v minulosti, podvodní flákači, politikařící prospěcháři a mocichtiví gauneři, kteří se smějí slovům svědomí a čest/. A stejně jako v celé společnosti je tu málo fungujících obranných mechanismů, které by tu sedlinu dokázaly vymést. Jenže emotivní výkřiky postrádající věcnost k tomu nepřispějí.
27. 05. 2009 | 08:39

jepice napsal(a):

Opravuji: samozřejmě jsem nemyslela NSS /Nejvyšší správní soud/, ale NSZ /Nejvyšší státní zastupitelstvo/.
27. 05. 2009 | 08:46

watson napsal(a):

Stát znásilňuje justici...
Děvku lze taky znásilnit?
27. 05. 2009 | 10:20

Tomáš Stříhavka napsal(a):

watson:
I děvka má právo říci NE!
27. 05. 2009 | 17:56

pgjed napsal(a):

Paní Samková.

Zapoměla jste podotknout, že největší pečlivost věnoval policejní vyšetřovatel i státní zástupce tomu, aby vše, co mohlo jenom trochu sloužit ke skandalizaci J. Čunka, se šupito presto dostalo ze spisu nejkratší cestou do sdělovacích prostředků. Takže již dva měsíce před tím, než bylo J.Č. sděleno obvinění, byli on i jeho rodina vystaveni bezprecedentní skandalizaci, bez sebemenší možnosti obrany. Co tato bezprecedentní nezákonnost? Ta vám nevadí? Ta se nedotýká vašeho křišťálového jemnocitu? Nemáte při své pověstné právní jasnozřivosti pocit, že i zde mohlo docházet k zásahu moci výkonnné, jako objednatele do justice, jako dodavatele? a nemáte nepřekonatelné nutkání přijít na to jak to vlastně bylo a kde vzaly věci počátek?

Odvoláváte se na to co kdy kdo řekl v této věci. Rád vám přidám výrok novináře J. Zajíce. "Čunek nemůže být až do konce svého života důvěryhodným politikem, ani kdyby se za jeho čestnost zaručil sám Bůh. Příliš mnoho lidí z politiky i z médií investovalo příliš mnoho peněz, aby z něho udělali exemplárního lumpa."
Jsou-li výroky, na které se odvoláváte indicie, nemůže být indicie i tento výrok?

Nebo máte strach a když kverulujete, tak zásadně po proudu? ;-)
27. 05. 2009 | 19:36

honza napsal(a):

Milá paní Kláro, děkuji za článek, ale jednu věc jste přece jenom vynechala. Jak hodnotíte situaci, že vyšetřovatelům a státnímu zástupci unikaly ze spisu důležité skandalizující materiály?
27. 05. 2009 | 20:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Únik? Anebo řízené vypouštění k posilování čunkiády?
27. 05. 2009 | 21:26

klarasamkova napsal(a):

pgjede, Vy máte přístup do spisu?? Očividně nemáte, protože hovoříte o "skandalizaci" a konkrétního neuvádíte nic. Kdo je novinář Zajíc netuším.
Jinak o ten dopis, který měl být důvodem pro zahájení šetření, píšu Ježíškovi již druhý rok. Zatím jej asi suší u Santy. Ve spisu totiž není... spis začíná úředním záznamem olicie o "operativním šetření"....
Jo, a kveruluju zcela konzistentně již také dobré dva roky - pěkný výkon, ne? ovšem nepředpokládám, že byste jej ocenil Vy...
28. 05. 2009 | 07:31

pgjed napsal(a):

Paní Veselá. Vy jste snad žila poslední 2,5 roku na Marsu. Uvařte si, prosím kafčo, vezměte staré noviny a projeďte si archívy televizních a rozhlasových stanic. Snad vás to dostane do obrazu. Pokud ne, omlouvám se za plýtvání časem, problém bude jinde.

Já jsem po asi měsíční kampani (začala zvolením JČ senátorem) nevydržel a napsal jsem dopis paní Vesecké. Odbyla to stejně inteligentním argumentem, jako vy.

Jiří Eddy Zajíc viz:

http://cs.wikipedia.org/wik...

Jde o sloupek v KT z jara loňského roku.
28. 05. 2009 | 08:48

Lock napsal(a):

Milá paní Kláro,
v předchozím příspěvku jsem zapomněl napsat, že jsem se již delší dobu těšil na nějaký Váš příspěvek, ve kterém opět poukážete na hrůznou situaci v justici. Trefně jste pojmenovala řadu konkrétních chyb, či spíš faulů na justici (chyba není na rozdíl od faulu páchána záměrně). Z Vašeho článku je vidět, že věříte v nápravu a snad i vidíte světlo na konci tunelu.

Já však mám jednu obavu - aby se nakonec politikům z ČSSD (pokud vyhraje parlamentní volby) tato situace, ač ji nyní kritizují, nezalíbila a aby neponechali paní Veseckou u kormidla SZ i nadále, protože ona a její lidé jsou pro udržení funkce ochotni udělat ledacos, což se může hodit. K čemu nám totiž budou nezávislé soudy (přes všechny podivné kauzy, na kterých se podepsali i někteří soudci, přeci jen věřím, že naprostá většina soudců je skutečně nezávislá), když se k nim některé citlivé kauzy vůbec nedostanou (ať už přes politicky kontrolovanou policii nebo přes pojistku na nejvyšším státním zastupitelství)? Protože vše pozoruji zevnitř justice, nemohu jinak než doufat, že ČSSD (pokud vyhraje volby) svůj postoj udrží a že neudělá tu chybu, že by si na post nejvyšší státní zástupkyně dosadila pro změnu svého věrného člověka...
28. 05. 2009 | 10:00

KVS napsal(a):

Vážený pane pgjede, jestli jste p. Jiří Eddy Zajíc osobně, tak samozřejmě sedím na zadku a Mars mi po zásluze spadne na hlavu, protože Vy máte svoji stránku na Wikipéedii zatímco samozřejmě takový nixmochr jako já ji nemám.... a co hůř, je mi to úúúplně šumtam fuk. - To si dovoluju, co??

Vážený pane Locku, zcela sdílím Vaše obavy; nejde o ponechání či neponechání pí. Vesecké vve funkci, to totiž je (dotyčná dáma promine) marginální nesystémová záležitost. Osobně se "kvalifikovaně obávám" (doufám, že jako insider oceníte tento terminus technikus), že systémové řešení ČSSD nemá... Neříkám, že já je mám, ale dejme tomu, že by byly jakési mlhavé obrysy.... které, hlavně, vymysleli onačejší než jsem já...
28. 05. 2009 | 18:47

advokát napsal(a):

Vážená paní doktorko,
někdy dřív jsem četl z Vaši eseje, že jste citovala dílo " O válce" Carl von Clausewitze. Mám za to, že citované dílo Vám k v podstatné části uniklo.

Cituji : Pro kritické podání se mohou uplatňovat tři různé činnosti rozumu.

1) Historické vyšetření a zjištění nejistých faktů. To je historické bádání ve vlastním smyslu a nemá nic společného s teorií.

2) Odvození účinku z příčin. To je bádání ve vlastním smyslu kritické, je nepostradatelné pro teorii, neboť všechno, co má být v teorii zjištěno nebo podepřeno nebo i jen osvětleno zkušeností, je možno vyřešit jen touto cestou.

3) Zkoumání použitých prostředků. To je kritika ve vlastním slova smyslu, která obsahuje chválu i hanu.

Nechci replikovat to, co jsem již dříve uvedl, avšak Vaše odpovědi těm, kteří Vás neblahořečí mne provokují k doplnění mého názoru na Vaše zviditelňovací a sebeprosazující "kecy" -sorry...
30. 05. 2009 | 19:47

klarasamkova napsal(a):

Vážený advokáte,
jediným způsobem, jak se nezviditelňovat a tak "obstát", je zalézt pod zem, nejlépe rovnou v rakvi a přiklopit na sebe víko. Kdykoliv napíši cokoliv, je velmi jednoduché mne obvinit ze sebeprosazování a zviditelňování.
Co když mi třeba jde o zviditelnění myšlénky??
Jinak von Clausewitz je prima, ale kdo říká, že jsem nešla v jeho intencích?? Můžete to posoudit?? Máte dostatek primárních informací k tomu, abyste moje dedukce mohl jednoznačně vyvrátit?? nedomnívám se... KVS
01. 06. 2009 | 11:53

gygoho napsal(a):

pro Veselou : Nevážená doktorko,
měla byste si zamést před vlastním prahem: Ivan Veselý čerpá daleko větší money do své soukromé firmy Dženo a že jde o milionové částky lze doložit z veřejně přístupných dat na netu,takže pan Čunek je proti Veselému břídil,když mu vyčítáte půl mega-ostatně ani tomu nevěřím,že by úplatky bral před někým,pokud by je bral.Proč veřejně nepřizná Veselý kolik mega sám zkonzumuje .
02. 06. 2009 | 11:59

Jiří Pallas napsal(a):

@Advokát: pane advokáte, paní Veselá se pod své názory podepisuje, na rozdíl od vaší kombinace tvrzení a urážek, která je anonymní. Nikdo vám nebráni abyste si založil stránku a pověděl nám, jak vás rodiče komunisté dostali na práva, a jak jste přišel k teplému advokátskému místečku - nebo to třeba bylo úplně jinak ...
02. 06. 2009 | 21:15

honzyx napsal(a):

Dobrý den, citovala jste můj pokus o definici práva "právo má být nástrojem k dosažení spravedlnosti", což považuji za projev uznání. Váš článek je výborně napsaný. Váš návrh reformy soudnictví se mi velmi líbí. Oproti mně máte neskonale větší přehled o praxi.

A tak se "prosťáčkovsky" ptám:
Může myšlenka změnit svět? Anebo je k tomu třeba ještě obrovský majetek a moc?

Druhá otázka osobního charakteru:
Věnujte radu dnešnímu studentovi práv :)

S pozdravem, Plšek
18. 07. 2009 | 01:12

klarasamkova napsal(a):

Pane Plšku, dostala jsem se ke svému článku až po mnohoa měsících, omlouvám se...
myšlenka může změnit svět.
Jinak.
jediné, co může změnit svět, je MYŠLENKA.
Ostatní jsou nepodstatné technikálie....

srdečně, KLára
20. 09. 2009 | 07:27

honzyx napsal(a):

To zní nadějně :) Děkuji za odpověď.

Se srdečným pozdravem, Honza
05. 10. 2009 | 00:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy