Zpráva o jednom netradičním testu českého školství

16. 04. 2012 | 13:52
Přečteno 17188 krát
Loni na podzim jsem po pětiletém starostování zjistil, že už to sám prostě nestíhám a že aspoň na poloviční úvazek potřebuju asistenta nebo asistentku. Rada obce zřízení tohoto místa schválila, v rozpočtu se na něj peníze našly, tak jsem vyhlásil výběrové řízení.

Prvním překvapením bylo, když se přihlásilo 31 uchazečů (28 žen a 3 muži). Takový zájem o poloviční úvazek v nenápadné obci a v okrese, kde je nejnižší míra nezaměstnanosti v republice (Praha-východ má 3,3 %, zatímco Praha-město i Praha-západ mají shodně 3,9 % ke konci roku 2011 podle MPSV) jsem, přiznám se, nečekal. Později jsem ale slyšel, že například na místo sekretářky se běžně hlásí stovky uchazeček i v Praze a okolí.

Protože z počtu přihlášek bylo jasné, že prostý pohovor stačit nebude, vypracoval jsem pro výběrové řízení počítačový test o devíti úlohách. Jeho základem byly praktické problémy, které musím při své práci řešit.

Jestliže hlavním výsledkem testů byl výběr mé asistentky, pak vedlejším, avšak nikoliv nezajímavým výsledkem bylo zjištění, jak naše školství připravuje absolventy pro praxi. A právě o tomto zjištění si teď dovolím napsat. K informacím o každé testové úloze a o tom, jak v ní byli uchazeči úspěšní, tedy přidám i svou úvahu o tom, co to vypovídá o našem školství a co by se podle mého názoru mělo ve školách dělat, aby úspěšnost v podobných testech - a především samozřejmě v praxi - byla vyšší.

Ještě pár technických podrobností: na vypracování testu bylo 70 minut, škola půjčila počítačovou učebnu, v pozvánce jsem sdělil, na jaké testy se mají uchazeči připravit; po tomto sdělení se jich asi 5 omluvilo, pár dalších odpadlo z jiných důvodů, nakonec se testu zúčastnilo 18 žen a 3 muži, podle nejvyššího ukončeného stupně vzdělání to bylo 6 s magisterským nebo inženýrským diplomem, jedna bakalářka, jedna s vyšším vzděláním (DiS), ostatní měli středoškolské vzdělání. Hodnocení bylo jako ve škole od 1 do 5; snažil jsem být přibližně stejně přísný, jako byli mí učitelé na základní a střední škole, i když nevím, jestli se mi to povedlo.

První úlohou bylo napsat řediteli Krajské správy a údržby silnic (bližší údaje v zadání samozřejmě nebyly, součástí řešení bylo vyhledat si je), že je třeba opravit propadlý propustek pod silnicí v Třemblatech. Druhou úlohou bylo napsat oznámení občanům, že v těch a těch dnech bude z technických důvodů vypnuto veřejné osvětlení.

U obou těchto úloh se jednou známkou hodnotil styl a druhou známkou formální úprava. Průměrná známka za styl byla 2,43, to nebylo špatné, padlo dokonce několik jedniček. Daleko horší byla forma; jedničku jsem nedal žádnou, sem tam dvojku, průměr 3,14. V čem byly problémy? Špatně napsaná adresa, chybějící mezery za tečkami na konci věty, chybějící tečky za číslem v datu, chybně umístěné nebo vynechané čárky ve větách, občas i vynechané slovo nebo slovo rozdělené mezerou na dvě části. Banální překlepy (např. "obvzláště"). Samé banality, ale nemůžete přece poslat dopis, který reprezentuje vaši instituci i vás osobně, když jsou v něm evidentní chyby. Některé dopisy měly chyb hodně, některé jen málo, ale bez chyby nebyl ani jeden.

Tedy první ponaučení pro naši školu: je třeba klást daleko větší důraz na stylistickou a hlavně formální stránku běžné písemné komunikace. Dopisy, zprávy, prezentace, rozhodnutí, oznámení a nejrůznější další písemnosti dnes na počítači musí psát prakticky každý absolvent střední školy a většinou je podle nich ve své práci i hodnocen, je to jeho vizitka. Škola mu musí dát rutinu, aby při psaní vůbec nemusel přemýšlet o tom, kam patří čárka, kam mezera, jak se píše adresa a vůbec jak má vypadat "vnější úprava písemných prací", jak tomu říkali naši předkové.

Na chvilku odbočím: i když jsem to v testech nehodnotil, považuji za nezbytné, aby psaní na klávesnici všemi deseti a poslepu bylo povinnou součástí jakéhokoliv středoškolského studia. Na klávesnici píše lékař, právník, inženýr, vědecký pracovník, obchodník, úředník, živnostník, učitel, účetní. Prostě každý, kdo chce v dnešním světě něčeho dosáhnout, musí často psát na klávesnici; a je obrovský rozdíl ve výkonnosti, jestli píše dvěma prsty a metodou vyhledávací, nebo poslepu a všemi deseti. Těch nejméně 95 % uživatelů počítačů, kteří neumí psát poslepu všemi deseti, je už makroekonomický faktor: čas, který ti lidé při své práci (ve volném čase je to jejich problém) stráví hledáním písmenek a neustálým přenášením pohledu z klávesnice na monitor a zpět, nás všechny stojí ročně mnoho miliard korun.

(Zvláštní poznámka pro Machovy Svobodné a pro členy Liberálního institutu: ano, vím, že je to "jejich problém" i při jejich výdělečné práci; ale v každém případě na to, že lékaři, právníci, inženýři, úředníci atd. neumějí efektivně psát na klávesnici, doplácíme všichni. Důsledkem neefektivity jejich práce je totiž nižší konkurence v daném oboru, tedy to, že za stejné peníze dostaneme my všichni na trhu v průměru horší službu. Dovedeno do důsledků, na horší kvalitu i jiných druhů vzdělání národa také doplácíme všichni, nejen ti nevzdělaní; tudíž vzdělání je oprávněně považováno za veřejný statek. Netvrdím ovšem, že to platí pro všechny druhy vzdělání; například určitě to neplatí pro vzdělání v oboru pokeru nebo tenisu a u mnoha jiných oborů to může být diskutabilní.)

Zpět k výběrovému řízení. Třetí a čtvrtá úloha prověřovala dovednosti při práci s tabulkovým procesorem, např. Excelem. Tabulkový procesor je dnes téměř nezbytný prostředek pro organizaci nejrůznějších dat, od adresáře s telefonními čísly přes seznam žadatelů o vodovodní přípojku až po rozpočet nebo přehled fakturace. Velmi často je přitom potřeba převádět tabulku z textového procesoru (např. z Wordu) nebo z webové stránky do tabulkového procesoru a po nějaké manipulaci (např. seřazení, sečtení apod.) zase zpět do textového procesoru.

V zadání třetí úlohy tedy byla tabulka 6 krát 6 buněk vyplněná dlouhými náhodnými čísly. Úkolem bylo sečíst čísla v každém řádku, čísla v každém sloupci a čísla v celé tabulce. Uchazeč musel tabulku převést z textového editoru do tabulkového procesoru, tam najít potřebné součty a výslednou tabulku převést zpět do textového editoru.

Zadání čtvrté úlohy znělo: Vytvořte v tabulkovém procesoru telefonní seznam pracovníků Astronomického ústavu a potom ho seřaďte podle telefonních čísel od nejmenšího po největší. Tabulku s telefonním seznamem mohli samozřejmě najít na stránkách ústavu, ovšem řazenou podle jmen. Opět bylo třeba tuto tabulku vložit do tabulkového procesoru, tam seřadit podle čísel a nakonec vložit do textového editoru.

Obě tyto úlohy dopadly katastrofálně, průměr známek byl 4,19 (náhodou u obou stejný). Například za třetí úlohu dostalo 16 z 21 uchazečů známku nedostatečnou, pak byla jedna dvojka, jedna trojka a tři jedničky. To je podle mého názoru evidentní selhání středního školství. Práce s tabulkovým procesorem je hned po práci s prohlížečem a s textovým editorem nejužitečnější počítačová dovednost a měla by být prakticky povinnou součástí středoškolské výuky. Když říkám "prakticky povinnou", myslím tím toto: každá slušná škola by to měla sama od sebe považovat za nezbytnou dovednost, měla by se chlubit tím, jak jsou její absolventi v používání základních počítačových aplikací dobří. (Samozřejmě každá škola až na rozumné výjimky, např. konzervatoře.)

Pátá úloha byla volná, tvůrčí a skoro odpočinková: Máte zorganizovat vítání nově narozených občánků naší obce; vymyslete, co všechno by mělo být součástí této akce, a popište jednotlivé kroky v její organizaci. Dopadla relativně dobře, průměr byl 2,9 - no ale to taky není žádná sláva.

Překvapilo mě především, jak málo uchazečů od sebe odlišilo dvě části úlohy: za prvé, co se bude dít při vítání samém, a za druhé, jaké organizační kroky se musí udělat předem, aby všechno dobře dopadlo. Vždyť většina lidí podobné akce občas organizuje, například rodinné oslavy, pro které je třeba a) rozhodnout, koho pozveme, b) dohodnout vhodný termín a najít místo, c) vymyslet, co se bude jíst a pít, d) vymyslet, co se musí koupit včetně dárků, e) a možná vymyslet nějaké překvapení navrch.

Má i toto škola učit? Myslím, že ano, i když jistě ne formou výkladu učitele, zápisu do sešitu a zkoušení u tabule. Prostě studenti musí čas od času dostat za úkol, aby sami (možná v malých skupinkách) připravili akci na dané téma; zpočátku jim učitel radí víc, později už jsou hodnoceni nejen za provedení, ale i za samostatnost. Nepochybně jim to bude užitečnější než naučit se, jaký tvar listu má další rostlina nebo jaké další dílo napsal náš národní klasik.

Další dvě úlohy byly těžké, testovaly schopnost poradit si s neočekávaným problémem, na který nejsme připraveni a školeni.

Šestá úloha zněla: Na krajský úřad musíme dodat majetkovou a provozní evidenci naší čistírny odpadních vod. Zjistěte, co vlastně musíme udělat, a popište jednotlivé kroky.

Když nevíš, co udělat, zadej to do Googlu. Na dotaz "majetková a provozní evidence" dostaneme hned na začátku jistou stránku Ministerstva zemědělství a pak už jde jen o to porozumět psanému textu - byť to u úřednických produktů nebývá vždy jednoduché. V tomto případě to asi opravdu jednoduché nebylo: 11 pětek, 7 čtyřek, dvě trojky, jedna dvojka, žádná jednička. Průměr 4,33.

Ovšem byl to problém ze života, krajský úřad po nás tu majetkovou a provozní evidenci krátce před testováním opravdu chtěl. Podobných problémů musíme na obci řešit desítky; a přece si na ně nebudeme najímat firmu za třicet tisíc, když máme odpovědnost za peníze daňových poplatníků.

Je zajímavé, že vítězka testu a celého výběrového řízení zrovna na této úloze pohořela; ale když pak už byla v práci a stejný problém musela vyřešit v reálu, zvládla to velmi dobře. Porovnám-li mzdové a režijní náklady na práci, kterou s tím měla, s oněmi 30 000 korunami, co by to odhadem stálo u externí firmy, myslím, že jsme daňovým poplatníkům ušetřili takových 29 500 Kč. No, třeba přeháním, možná by se našla i firma, která by za to chtěla jen dvacet tisíc. Ale opět je vidět, že schopní a (rozumným způsobem) vzdělaní absolventi škol znamenají úsporu pro nás všechny. Za ty ušetřené peníze se dají pořídit například dvě lampy veřejného osvětlení i se stožáry a prací.

Učit, či neučit podobné dovednosti ve škole? Určitě neučit konkrétní dovednost "jak zajistit majetkovou a provozní evidenci"; ale určitě učit obecnou dovednost "jak řešit problémy". O tom jsem ostatně v jednom blogu zde na Aktuálně kdysi psal zde; i ve fyzice musí být jedním z našich cílů naučit žáky řešit problémy.

V sedmé úloze dostali uchazeči soubor s textem zákonu 128/2000 Sb. o obcích a měli zjistit, kdo jmenuje a odvolává ředitele základní školy, která je příspěvkovou organizací obce. Svou odpověď měli také odůvodnit odkazem na příslušný paragraf, odstavec a písmeno zákona, z kterého to plyne.

Průměrná známka byla opět 4,33 a uspokojivě úlohu nevyřešil nikdo. Zkoušelo se v ní, jak uchazeč dokáže vyhledávat relevantní pasáže v delším dokumentu a jak dokáže porozumět psanému textu.

Texty našich zákonů mají nejrůznější odbornou a stylistickou úroveň. Ty nejnesrozumitelnější pocházejí z dílny ministerstva financí a ministerstva práce a sociálních věcí; jako ukázku si zde dovolím ocitovat § 22a odst. 3 zákona 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení: "Platbu zaplacenou zaměstnavatelem v období od prvního dne kalendářního měsíce do dne předcházejícího dni splatnosti pojistného za předcházející kalendářní měsíc nelze přede dnem jeho splatnosti použít na úhradu dlužného penále ani považovat za přeplatek podle § 17." Takový text bych si opravdu nedovolil předložit uchazečům o práci v našem obecním úřadu, ale zákon o obcích je ještě docela srozumitelný a logický.

Kdybych byl v kůži uchazeče, začal bych v zákoně o obcích vyhledávat řetězec "škol". Nenašel bych nic rozumného, tak bych zkusil "příspěv". To už je lepší: podle § 84 odst. d má zastupitelstvo právo zřizovat a rušit příspěvkové organizace, ale o jmenování a odvolávání ředitele zatím pořád nic. Zkusíme ještě "zřizov" - a po pár kliknutích jsme u cíle; podle § 102 odst. 2 písm. b je radě obce vyhrazeno "plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce ... úkoly zakladatele nebo zřizovatele." Takže ředitele odvolává rada obce.

Uznávám, že tato úloha byla těžká, dnes bych ji možná do testu nedal, ale jak ukazuje předchozí vyhledávací strategie, není neřešitelná. Ostatně s obtížnými úkoly se lidé ve svém životě setkávají; a prvním předpokladem úspěchu je neleknout se jich a nehodit před nimi flintu do žita. Přece přijít na výše popsaný postup - mechanické vyhledávání nějakých vhodně volených řetězců - nevyžaduje žádnou zvláštní genialitu.

O tom, jak připravovat na podobné problémy ve škole, platí totéž, co jsem napsal výše k úloze číslo šest. Škola nemůže studenty připravovat na žádný konkrétní z takto nestandardních a nečekaných problémů - pravě proto, že jsou nestandardní a nečekané. Ale může jim předkládat náhodně vybrané nestandardní a nečekané problémy, tedy úkoly toho druhu jako zde šestý a sedmý. Cílem je především, aby se studenti otrkali, aby věděli, že i zdánlivě neřešitelné problémy se nakonec nějak vždy vyřešit dají, aby nad nimi neztráceli hlavu. A oborově mohou tyto problémy, které se zdají být těžší, než ve skutečnosti jsou, patřit kamkoliv; zde to byly problémy právní a správní, ale třeba do své učebnice astrofyziky pro gymnázia jsem napsal spoustu fyzikálních problémů obdobného typu - na první pohled těžké, přitom však k vyřešení stačí dobrý nápad a dvě tři aritmetické operace.

Osmá úloha testovala ekonomické myšlení: "Podle cenového výměru ministerstva financí můžeme nepodnikajícím občanům účtovat nájemné z pozemků maximálně 8 Kč za m2. Občan má v nájmu obecní pozemek o výměře 500 m2, chtěl by ho koupit a nabízí nám za něj 200 000 Kč. Je pro obec ekonomicky výhodné pozemek za tuto cenu prodat, nebo ne? Odpověď odůvodněte."

Dostane-li obec za pozemek 200 000 Kč a uloží je na účet do některé z renomovaných bank, dostane dnes úrok menší (o hodně menší) než 1,5 %, tedy 3000 Kč ročně; to se snadno najde na webu. Naproti tomu nájemné činí 500 m2 . 8 Kč/m2 = 4000 Kč ročně. Navíc neprodáme-li, obci pozemek zůstane a prodat ho může později, kdyby se to ukázalo výhodnější. Samozřejmě je možno investovat 200 000 Kč i s vyšším výnosem než 1,5 % ročně, tam je ovšem i vyšší riziko. U vlastnictví pozemku je riziko prakticky nulové. Výhodnější je tedy neprodávat.

Jako správné řešení bych klidně ohodnotil i opačný závěr, tedy prodat, ale jen kdyby byl rozumně ekonomicky odůvodněn.

Výsledek byl žalostný, průměrná známka 4,52, nejhorší ze všech úloh. Šestnáct pětek, jen dvě dvojky a žádná jednička, odůvodnění většinou chyběla. To je překvapivé tím spíš, že jde o docela rutinní ekonomickou úlohu: porovnání výhodnosti dvou investic. Studenti mohou procvičovat různé její varianty v hodinách matematiky, ani speciální předmět ekonomika k tomu není třeba. O tom, že by každý středoškolák měl ovládat základy ekonomického myšlení, snad není pochyb. Vždyť podobná rozhodnutí musí ve svém životě občas dělat každý, nejen profesionální ekonom nebo starosta.

Zbývá poslední úloha, teď zase spíš relaxační: zjistěte, pod které cestmistrovství v rámci Krajské správy a údržby silnic patří naše obec a kdo je cestmistrem. Jednoduché googlování, ale i tak průměrná známka 3,95.

***


Mým prvotním cílem bylo samozřejmě porovnat uchazeče mezi sebou a vybrat z nich nejlepšího. Přibrat k tomu jako vedlejší produkt hodnocení českého školství se může zdát příliš odvážné: lze namítat, že za prvé jsem měl k dispozici jen malý a nereprezentativní statistický soubor a za druhé, že hodnotíme-li výsledky nějakého testu, musíme vždy s něčím srovnávat, a já jsem nemohl mezi sebou srovnávat podle výsledků ani jednotlivé školy, ani národy, jako to dělá PISA.

Nereprezentativnost souboru je ovšem relativní: ti, kteří se účastnili našeho testování, sice netvořili reprezentativní vzorek populace celého národa (to by mezi nimi museli být i univerzitní profesoři i absolventi zvláštní školy), ale určitě dobře reprezentovali soubor všech uchazečů o administrativní práci.

K námitce malého statistického souboru bych uvedl toto: jestliže z 21 testovaných uchazečů ani jeden nebyl schopen napsat běžný úřední nebo obchodní dopis bez formálních chyb, pak z jednoduché statistické analýzy plyne, že (při 95 % úrovni spolehlivosti) je v naší zemi mezi uchazeči o administrativní práci méně než 0,25 % lidí, kteří napsat takový dopis zcela bez chyby dokážou. Jen jeden ze 400! To je myslím v každém případě alarmující zjištění.

Pokud jde o srovnání: nesrovnával jsem s jinými soubory uchazečů, srovnával jsem ale s praktickými potřebami určitého pracovního místa; obdobných míst jsou u nás statisíce a víceméně všechna jsou obsazena. Můžeme předpokládat, že ti, kteří v nich pracují, jsou svými kvalitami srovnatelní nebo jen o málo lepší než uchazeči, kteří se hlásili k nám. Opět máme důvod ke znepokojení: například úroveň státní správy není, řeknu-li to opatrně, příliš dobrá, právě pro nepříliš dobrou úroveň jejích pracovníků. A vůbec nejde jen o státní správu: například soukromá firma ČEZ není schopna dát na svůj web elektronicky vyplňovatelné formuláře, má tam jen nevyplňovatelná pédéefka, která si musíte vytisknout a vyplnit rukou nebo na psacím stroji. To nesvědčí o vysoké úrovni jejích úředníků a už vůbec ne jejích manažerů.

Prostě produkuje-li naše školství takové absolventy, pak se nemůžeme divit, že se spousta peněz státu, samospráv i soukromých firem hloupě promrhá. Všimněte si: neříkám "rozkrade", říkám "hloupě promrhá", protože jsem přesvědčen, že peněz, které se promarní z hlouposti, je dokonce víc než těch, o které přijdeme nepoctivostí (a že těch taky není málo!).

O tom, co by podle mého názoru měly naše školy učit jinak nebo učit vůbec, snad někdy napíšu samostatný blog.

***


A ještě na závěr: jak jsem si vybral asistenta/asistentku? Výborně. Je to žena se středoškolským vzděláním, testy udělala nejlépe ze všech; její průměrná známka byla 2,71 (jediná s průměrem lepším než 3, byla lepší než všichni zúčastnění vysokoškoláci; pro srovnání, průměrná známka všech uchazečů byla 3,75 a druhou nejhorší známku měl muž s vysokoškolským vzděláním). Je schopná a samostatná a dnes už nedokážu pochopit, jak jsem se bez ní ve své práci mohl tak dlouho obejít.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Michal Macek napsal(a):

tak to vam tleskam....skoda ze sem o tom nevedel taky bych se prihlasil :D
16. 04. 2012 | 13:57

Ives napsal(a):

Tak tomuto blogu se nedá nic vytknout. Porovnání s příspěvkem ministra Drábka níže ve všech možných kategoriích jen dokazuje jeho pravdu.
16. 04. 2012 | 14:08

resl napsal(a):

Dobře jste udělal, jen jste si neměl dávat žádné podmínky, co se týká vzdělání. Při samostatné práci se každý vykrystalizuje sám, nebo vůbec nepřijde.
16. 04. 2012 | 14:13

petragelbart napsal(a):

Tak já píšu poslepu myslím dohromady sedmi prsty a myslím, že byste byl s rychlostí spokojen, ale jinak vcelku souhlasím. Školy by měly klást větší důraz na praktické uplatnění dovedností, nemluvě o kritickém myšlení. Gratuluji k výběru schopné asistenky.
16. 04. 2012 | 14:17

Bazzy napsal(a):

Vypadá to tak, že se Ondřejov má :)
16. 04. 2012 | 14:26

Luba napsal(a):

Jéžišmarjá!

Ještěže/ještě že jsem se nepřihlásil!

Excel? No fuj!
16. 04. 2012 | 14:32

myrta napsal(a):

Kdyby takhle jednali a přemýšleli ti politici,kteří mají v rukou miliardy,byli bychom někde jinde.Pane starosto Ondřejova,máte to za 1 .
Jestli můžete,sdělte nám svůj názor na exstarostu Suché Lozi,poslance p.Gazdíka?
16. 04. 2012 | 14:34

StandaT napsal(a):

No, a tohlento je přesně ten důvod, proč absolvent bez praxe namá šanci najít místo - všechny ty příklady jsou MIMO školství.

P.S. Ta přijatá paní měla praxi, že?
16. 04. 2012 | 14:44

Petr napsal(a):

Pane starosto,
máte pravdu a bude hůř. Sám stále pracuji a po celý 45letý můj profesní technický život, zjišťuji, že je situace stále a stále horší. Matematiku, fyziku, chemii, technický cit nezvládá většina nových absolventů škol a učilišť. Pracovat, když je třeba, mimo řádnou pracovní dobu se také většině mladých nechce.
"Socialismus hadr.
Dnešní vysokoškoláci jsou v technických oborech slabě na úrovni dřívějších středoškoláků, maturanti na úrovni vyučenců. O absolventech technických učilišť ani nemluvit.
Co chtít, od obyčejných mladých studentů, když určitý křišťálovník vystuduje levou zadní VŠ při desítkách státních a stranických funkcích a při tom ještě vydělá obrovské peníze a jiný nekřišťálovník přijde vlastní hlavou na to, že lze práci napsat abnormálně vysokými písmeny s třínásobným řádkováním.
Je však nutno uznat, že oproti naší generaci, umí ti mladší jazyky.
Stát jako je Česká republika, stát průmyslový, generace absolventů škol sociálně správních, zahubí.
16. 04. 2012 | 14:44

B. napsal(a):

Krásnej blog, pane starosto! Pochopila jsem to dobře, když napíšu, že stejně náročnou práci jako má starosta má i učitel, že? Proto by mělo být samozřejmé, že učitel - protože také "nestíhá" - by měl mít asistenta. Učitel by měl učit, starosta starostovat! Asistentské práce by měli za oba dělat asistenti!
16. 04. 2012 | 14:47

Ládik!!! napsal(a):

Pane autore,
máte příliš mnoho času. Kdybyste jej uměl pořádně využívat, nepotřeboval byste asistenta(ku). Za dobu, věnovanou tomuto blogu (napsání, čtení), a za dobu věnovanou testům (vymýšlení, průběh, hodnocení) jste mohl vykonat množství práce - podle mě práce JE zajíc, který uteče... Já bych Vás za starostu nebral.
16. 04. 2012 | 14:49

Ládik!!! napsal(a):

A nakonec jste práci hodil na nějakou paní...
16. 04. 2012 | 14:51

psother ally napsal(a):

Rozumím tomu tak, že jste líný jeden týden někoho zaškolovat do pracovního procesu a požadujete to po škole, která mu má dát základní vzdělání v matematice, češtině, historii..? Rozumím tomu, že by lidé mohli umět po absolutoriu psát na stroji/počítači, pracovat s excelem (sám jsem se to na knihárně učil), ale..?
16. 04. 2012 | 14:54

Ládik!!! napsal(a):

Dovolím si tvrdit, že na Národním výboru (alias OÚ) sedí plno nevytížených úředníků. Já bych 2 pro výstrahu vyhodil, ostatní by začli něco dělat - takže by byli další 2 nadbyteční. Sebral jste 1 pracovní sílu výrobní nebo jiné sféře, která mohla přispívat do státního rozpočtu. Takhe jste vyrobil příjemce - zase se nikam nedohrabeme.
pozn.: recaptcha píše: rectus
16. 04. 2012 | 15:05

Milan napsal(a):

Pane Macháčku, než jste tu paní přijal, tak jste to dělal všechno sám?
Nuže dovolím si dotaz: kdo Vás prověřoval, zda můžete být zapsán jako volební kandidát - tedy zda to všechno v případě zvolení budete umět?
Zeptal se na to aspoň jeden volič?
16. 04. 2012 | 15:19

Baba napsal(a):

Psaní na klávesnici i práce s PC je součástí osnov druhého stupně základní školy. Starostou by neměl být byrokrat.
16. 04. 2012 | 15:25

Veronika napsal(a):

Dvě pravdy-
1/ vygooglila jsem si ondřejov, opravdu tam mají městský úřad kde by se našel někdo kdo může pomoci jako asistent starosty. Na 1,2 tis. obyvatel je jich tam dost. Zbytečně zaměstnal další ženskou

2/ Pravda je že nad 50 vás nikdo nevezme do práce , mladší jsou to co produkuje dnešní školství, a to je opravdu zoufalství. Mám také zkušenost že dnešní vysokoškolák má úroveň , za jakou by se středoškolák před cinkání klíči hodně styděl
16. 04. 2012 | 15:29

gaia napsal(a):

máme udělatz ze základních škopl a gymnázií obchodní akademie?

Má být lékař a právník na půl úvazku asistent a ekonom?

Nejsem proti, aby se zlepšila počítačová gramotnost žáků, ale aby ze škol vycházeli kvalifikovaní asistenti?

Dále, který odborník na počítače půjde učit za 20 litrů a nervy k tomu, když v bance nebo u soukromníka může mít několikanásobky?

blog nastoluje spousty otázek.
16. 04. 2012 | 15:30

paja napsal(a):

Nic proti ničemu ,jenom by mě zajímalo ,jaké je finanční ohodnocení té nešťastnice ,kterou používáte jako onuci.Vše bych bral kdybych neznal uhozenost a mentalitu akademiků z OH.Dost dlouho jsem dělal onuci pod jakýmsi prof. Rejčken z OH,kterého by pan starosta měl důvěrně znát.Tito lidé pro použití v praxi nejsou vhodnými kandidáty a zajímalo by mne, jak dlouho panu starostovi trvalo , naučit se to ,co vyžadoval na těchto uchazečích.
Další věc je, zda tito uchazeči jsou vůbec nějakým reprezentativním vzorkem,a zda je v silách jakéhokoliv školství se s těmito problémy vyrovnat,přesně jak bylo napsáno v úvodu,na co má škola své absolventy připravovat,neboť podle profesora by každý musel povinně absolvovat gympl, a poté odbornou přípravu,ale tolik času kapitalismus na výrobu jené pracovní síly nemá.Holt budeme si muset zvykat,že příprava pásové pracovní síly bude jednostranně zaměřená a na všeobecné vzdělání nebude čas.
Co se ale musím smát je tvrzení,že na psaní deseti,stojí a padá světová ekonomika.
16. 04. 2012 | 15:38

TomášL napsal(a):

Tak jo autore a diskutující...

Jenom mi vrtá hlavou, při tak dokonalém školství za totáče, kdy tehdejší středoškolák je lepší dnešní vysokoškolák, kde, kde, kde, kde, kde, kde, kde, kde, kde, kde, kde, kde, kde, kde, kde, kde, kde, kde.... kde kurva udělali soudruzi v plánování chybu?
Nu nic, jdu surfovat na netíku a přemýšlet, proč 90% nadpětapadesátníků čumí na PC jako vyoraná myš. ;-)
16. 04. 2012 | 15:43

Občan napsal(a):

Milý pane,

to jste ale celé výběrové řízení pojal úplně špatně.

1) Měl jste KONKRÉTNĚ uvést, JAKOU pracovní náplň bude Vás asistent mít

2) Měl jste KONKRÉTNĚ uvést, CO má ovládat

3) Měl jste sdělit, že požadujete právníka s praxí v administrativě

4) To, co jste požadoval po uchazečích, NENÍ práce asistenta. Asistent NENÍ právník, aby ZA VÁS odvolával nebo jmenoval ředitele školy! Stejně tak asistent NENÍ finanční analytik, aby ZA VÁS počítal výhodnost či nevýhodnost nějaké investice.

5) Vaše posedlost tabulkáčem je vyloženě směšná. Tabulky se totiž běžně dělají ve wordu, což skutečně ví a používá každý absolvent SŠ

6) Vy to, co požadujete po jiných, sám běžně zvládáte?

7) Lidé s VŠ vzděláním nemají na místech asistentů co pohledávat
16. 04. 2012 | 15:47

LF napsal(a):

Pane Macháčku,
tleskám a nahlas křičím bravo, Váš test by měl být inspirací pro středoškolské učitele a ilustruje obecnou nevzdělanost, s kterou se bohužel setkávám také.

Mám k Vám ale dvě výhrady.
První, méně důležitou, vyhněte se prosím odporné slovní vazbě "na obci", je to rusismus a známka češtinářské lenosti.
Druhou, důležitější; Vaše otření se o Liberální institut bylo zcela zbytečné. Ani příznivec tohoto institutu nepopírá, že jsou jisté věci, jež by bylo záhodno učit; pouze toto nechce školám vnucovat násilím, ale doporučovat, například tak, jak jste to udělal Vy svým článkem. Ono takové dobře míněné doporučení bývá přijato mnohem lépe, než povinnost.

Článek je přesto perfektní. Jen tak dál.
16. 04. 2012 | 15:48

aga napsal(a):

Velmi zodpovědný přístup k výběru asistentky. Jen mi tam trochu chybí zohlednění lidského faktoru, vždy jsem byl názoru, že na dobrý výkon podřízeného má vztah i to, jak si s nadřízeným "sednou", lidi nikdy nebudou bezemocionální mašinky. A jen doufám, že pan starosta nějak podobně nepostupovat při výběrovém řízení na manželku - někdy je příliš mnoho racionality iracionální. :))
16. 04. 2012 | 15:53

neo napsal(a):

dovolím si souhlasit s Občanem. Především ona specifikace dovedností musí být co nejpřesnější.

Pokud chcete vařičku kafíčka, pak napište, že musí umět zmáčknout knoflik na rychlovarné konvici, ale pokud chcete asistentku, která má ovládat word, psaní na stroji, excel, obchodní aj korespondenci, tak to tam musíte napsat. Pak byste neměl tolik uchazečů a jistě byste vybral i líp.
16. 04. 2012 | 15:58

v neděli nebo v p... napsal(a):

tuhle u nás v mateřské školce hledali uklízečku. Přihlásilo se 18 lidí, 16 žen a 2 muži.
jak vybrat toho pravého?

Tak jsme jim dali test na počítači. Musí to umět ředitelka jim tam bude zadávat, co mají který den umýt.

nakonec jsme ale vzali důchodkyni na OSVČ. Přijde nás to nejlevněji.
16. 04. 2012 | 15:59

aga napsal(a):

A ani nejlepší průměrná známka z absolvovaných testů neuchrání autora od toho, aby ho podřízená - až ji naštve - eventuelně nezažalovala třeba za sexuální harašení nebo za přijímání úplatků - takový Čunek by mohl vykládat.... Jo, psaní všema deseti a zvládání Excelu ještě není všechno...
16. 04. 2012 | 16:06

Ládik!!! napsal(a):

Zajímalo by mě, co to bylo za lidi, kteří se k Vám hlásili. 30 kusů v okrese s přezaměstnaností. Možná si z Vás dělali srandu.
16. 04. 2012 | 16:08

Veronika napsal(a):

Tomáši L - ale oni soudruzi nikde chybu neudělali- naopak - měli vzdělaný lid, hospodařenéí bez dluhů, ghet, exekucí , bezdomovců, nezaměstnaných , kriminality.
Jenže měli zavřené hranice a tak lid znal ze západu jen bohaté obchodníky co jezdí mercedesy, barevné katalogy obchodňáků cestovních kanceláří, pestré reklamy,obrázky herny s ruletou atd.
A když jim ještě disidenti řekli že na západě se nemusí pracovat, začali cinkat klíči a chtěli to bez té práce mít.
Dnes prvním inteligentům začíná docházet, že když nepracujeme ale krademe co zbylo po komunistech , tak moc bohatí nebudme
16. 04. 2012 | 16:13

ALT napsal(a):

To autor,
hezký text,

ke škole:
aby
škola naučila
myslet a učit se
by už bylo příliš ne?

doufám, že bude následovat
malý testík vědomostí
fyzikálních

(tedy těch co se učí
z učebnic psaných autorem):)

To Ládík!!!
nejsou všichni takoví...
16. 04. 2012 | 16:15

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Přijde mi to trochu hloupé, patrně to lze označit za diletantské, autor se asi méně zabýval tím, jak kvalifikovaně vybrat vhodného zaměstnance, ale hledal spíše vlastní povyražení.
Oznámkovat jej nemohu, nevím, jak dobře si vybral, ale důvěru to příliš nebudí. Blog je spíše o tom, jak se baví naši starostové.
16. 04. 2012 | 16:19

skeptický napsal(a):

Když jsem se narodil,měl jsem prý hlavu jak starosta.Teď vidím,jaký to musel být pro rodinu šok.I bez brejlí.

Nestarostuji,ani sekretářku nemám,protože jsem ač blbej obeznámen s poučkou nezaměstnávej nikoho chytřejšího nebo schopnějšího,než jsi sám.
To pochopitelně výběr dosti limituje.
Baby na úřadech přežívají díky svoji schopnosti posílat lidi jinam.
Uvědomujete si,že jste snížil republikovou schopnost čerpat fondy z EU o celou polovinu? Takovým pokladem plýtvat na nějaké kanály.

Pán se stejnými iniciály zvaný Miles Mathis zpochybňuje zajímavým způsobem posvátné vzorečky ve fyzice.Nečtěte ho,protože s Vaším psaním učebnic by to mohlo otřást.

V západním Německu v šedesátých letech objevili,že lidé s iniciálami M.M.,jako třeba Marylin mají statisticky silné sklony k požívání nearomatických hydroxylových derivátů uhlovodíků.
Sice se původně jmenovala Norma,ale poté,co se přejmenovala to začlo.
Umí vařit kafe? Psáno dvěma prsty,20-30 slov za minutu.
Nejčtenější článek s 375 čtenáři si mne koupil.
Good Luck.
16. 04. 2012 | 16:26

Xaver napsal(a):

Autor napsal:
"považuji za nezbytné, aby psaní na klávesnici všemi deseti a poslepu bylo povinnou součástí jakéhokoliv středoškolského studia."
Prosím pěkně to je pitomost. Rychlost má význam pouze u písařek.
U toho kdo má něco vymýšlet a tvořit sám je podstatné, co vymyslel. Také to zabere mnohem víc času.
16. 04. 2012 | 16:27

Brundibár napsal(a):

Přeji hezký den, pane Macháčku,

po několikaleté zkušenosti musím potvrdit, že se vám na konkursu sešel velmi reprezentativní vzorek, který ve veřejné správě pracuje. Gratuluji k výběru, podle mě se ani nedá jinak dělat (pokud opravdu hledáte někoho na práce ne jen na "zaplnění tabulkového místa").

To, co požadujete, jsou naprosté základy pro všechny, kteří chtějí pracovat např. pro EU nebo veřejnou správu efektivních států. Asistent musí být schopen zjistit podklady, používat základní kancelářské nástroje a mít základní povědomí o právních a ekonomických souvislostech. Dokud totiž česká veřejná správa bude fungovat dnešním stylem (že totiž každý s odpuštěním "prd"* musí projít celou strukturou úřadu), tak rychlá, výkonná ani úsporná nebude.

Prosím vás o jediné - dejte ty testy k dispozici všem obcím v ČR - jako návod, jak získat kvalitní zaměstnance. Děkuji.

* Pane Stejskale, přemýšlel jsem dlouho, ale výstižnější termín jsem nenašel.
16. 04. 2012 | 16:27

TomášL napsal(a):

Veroniko,

ale já bych předpokládal, že při tak dokonalém školství, kdy uměli to a ono (na zcela jistě nejvyšší možné úrovni), si byli vědomí nebezpečenství ze Západu... :-o

PS: Všímáte si, že s tou člověčinou to jde neustále z kopce od generace ke nové generaci?
16. 04. 2012 | 16:29

Brundibár napsal(a):

neo:

Problém je v tom, že 90% uchazečů vám v CV lže. Praktický test v délce 70 minut mi proto přijde celkem objektivní síto k oddělení těch 10%, ze kterých má smysl vybírat. Buďte si jistý, že testy, které některé státy či EU mají pro své kariérní úředníky, jsou v náročnosti někde podstatně jinde.
16. 04. 2012 | 16:35

skeptický napsal(a):

P.S.
Písařkám se dříve říkalo strojní mlátička,a sekretářky musely zvládat i těsnopich.
16. 04. 2012 | 16:36

paja napsal(a):

Mě se jenom líbí jak ze sebe pan starosta dělá perfekcionistu a stačí se jen podívat na vývěstní desku obce http://www.obecondrejov.cz/index.php?nid=2668&lid=cs&oid=310841 ,nepřehlená neaktuální,zkrátka bordel,hlavně že si pan profesor hraje na důležitého.
Nicméně pan starosta se může těšit ,že až mi porucha hlavního řádu spláchne barák,protože obec nedokázala vyjednat věcná břemena ,protože pozemky patří prominentům,a položili nám půlmertrové bago hlavního přívodu želivky tři metry od baráku, má se na co těšit,nehledě na to že nám zničili studny protože tímto nám do nich přivedli povrchovou vodu.
16. 04. 2012 | 16:37

honolulu napsal(a):

Dedku,
starosto z prdelakova, tak se neprijima do prace. Jste tyran, ktery si hraje na sebeduleziteho pana ucitele.

Kvuli lidem jako jste Vy jsem mel petky z cestiny. Prijem do prace se dela na zaklade pracovnich zkusenosti v danem oboru, psychologie, resume, cover letter a doporucujicich overenych dopisu z predchazejicich zamestnani ci ukazek / samplu projektu.

Protoze jste to jako starosta vyposeroval, budete zbaven starostovani a pridelen k ruce mistnimu kastelanovi jako strasidlo na zauceni pro mistni zamek.

Jak to , ze mate tolik casu si hrat na smichovskou pani ucitelku, ktera mi dala vzdy petku z diktatu. Hmmm?
16. 04. 2012 | 16:38

Sofus napsal(a):

Pane starosto, vyborne! A nevsimejte si hloupych kecu a zavisti typickych cechacku, vzdy chytraku, ale ne chytrych. Je az s obdivem, jak muze teoreticky fyzik starostovat a pritom pouzivat selsky zdravy rozum a samozrejme jeste stihnout aplikaci vysledku na analyzu pro prakticke zamereni skol. Jak ve starem Recku, kde demokratie=vlada lidu byla tvorena tak, ze obec vedli ti nejlepsi, nejmoudrejsi, zkuseni z obyvatel. Ale brzy se to zvrhlo uz ve starem Recku, kde se zastupci obce stali casto i hlupaci, nebot byli zvoleni tzv. vetsinou. To se nelibilo Sokratovi a tak byl "demokraticky"= vetsinou luzy odsouzen za jeho kritiku pomeru na smrt, kterou sam nakonec chrabre podstoupil vypitim jedu. Tato degenerace demokracie vrcholi v soucasnem svete, kde o tom, kdo obec (narod, stat) zastupuje a vede uz vubec nerozhoduje lid, ale penize, penizky, prachy a zlate tele, prostrednictvim ekonomicke, politicke mafie! Ne lid, ale tzv. politicke strany urcuji, kdo bude vladnout. Selekce je pak jasna, hochstapleri vybiraji oddane hochstaplery, kteri se pak mohou dostat az do mist nejvyssich, viz byvaly a soucasny tzv. president CR...
16. 04. 2012 | 16:38

neo napsal(a):

Brundibár:

o tom žádná. Ale pokud to specifikujete v požadavcích a pak dáte test, mělo by ho zvládnout 99% uchazečů.

když se vám ale přihlásí lidé, aniž by věděli, co je vlastně požadováno, tak ten test je vysype skoro všechny a vybere jednookého mezi slepými.
16. 04. 2012 | 16:44

TomášL napsal(a):

Brundibár

Jenom pro zajímavost.To víte, hlava duta potřebuje vysvětlit. Jakou metodikou byli známkování. Když je to tedy fyzik, přeložím: jak se vypořádal s Heisenbergovým principem neurčitosti ve vztahu objektivnost/subjektivnost známkování?
16. 04. 2012 | 16:46

Stařeček napsal(a):

TomášL, nenapsal jste, že50% nadpětapadesátníků co čumí na PC jako vyoraná myš. Jistě to je odhad a ne skutečnost. Nenapsal jste Vaše vzdělání, věk a co ovládáte. Já se tedy počítám mezi ty zbývající. Mám 71 roků, středoškolské vzdělání ve večerní škole. Dokážu ovládat velké množství různých klasických obráběcích strojů, dále ještě různé NC stroje s CNC řízením, programuji je dle potřeby ručně, na ŘS i pomocí různých CAMů, modeluji v CADu, pro svoji práci dostatečně ovládám (?) textové editory a tabulkové procesory (tu mám mezery v makrech). S češtinou jsem na štíru. Nebuďte tak namyšlený, znáte málo lidí. Ty některé středoškoláky, co znám já, strčí mnohé vysokoškoláky někam. Za svůj život jsem potkal mnoho zdatných odborníků ve strojírenství. Vždy to byli velmi skromní, pracovití a ochotní lidé.
16. 04. 2012 | 16:49

skeptický napsal(a):

Sofus
Pan starosta byl tedy zvolen ještě ve starém Řecku?
16. 04. 2012 | 16:49

mb napsal(a):

aga napsal: A jen doufám, že pan starosta nějak podobně nepostupovat při výběrovém řízení na manželku - někdy je příliš mnoho racionality iracionální.

o tom prý bude pojednávat příští blog ...
16. 04. 2012 | 16:50

Stařeček napsal(a):

už je to tu: oprava - Napsal jste
16. 04. 2012 | 16:50

Eleshar napsal(a):

Některé výtky píše Občan (ne se všemi souhlasím), ale rád bych přidal svou vlastní. Dal jste 9 úkolů a 70 minut, tedy asi 8 minut na jeden úkol.

1. úkol - napsat dopis - asi nejpodstatnější problém... naspat úřední dopis když na to člověk není zvyklý, chvíli trvá... napsat naprosto cokoliv chvíli trvá, a to nemluvím o psaní všemi desíti, ale o formulaci koherentních, smysluplných vět... o uvědomění si toho, co vlastně píšu a komu to píšu, zejména když je to imaginární dopis týkající se imaginárního problému, o kterém vlastně nic nevím (protože ten problém neexistuje)... skoro bych řekl, že tady jste nechtě testoval do značné míry i představivost uchazečů, protože oni si ten problém museli nejspíš do značné míry nějak vymyslet

2. úkol - napsat oznámení občanům - tak sorry, ale tohle nikdo, kdo ještě někdy na radnici nepracoval, nedělal, takže těžko ví, co to obnáší, jak to má zhruba být dlouhé, jak moc obšírné a vysvětlující atd. Než člověk něco srovnatelného najde, aby si tohle všechno zjistil, tak to chvíli může trvat, a než to zformuluje a napíše, tak je to další čas.

4. úkol - vytvoření tabulky - nevím, jak jednoznačné bylo zadání, ale přiznám se, že by mě to velmi zmátlo... jak souvisí vaše obec s Astronomickým ústavem? Nikdy jsem o takové instituci neslyšel, takže si nejsem jistý, jestli bych to náhodou nepovažoval za nějakou imaginární instituci, pro kterou mám jen seznam telefonních čísel vytvořit.

5. úkol - ufff... volné, tvůrčí... a vy řeknete odpočinkové?! vymyslet, zformulovat, sepsat... další věc jsou ty administrativní úkony - jak to má proboha kdo vědět? tj. další hledání na netu

6. úkol - hezké, ale zase je to vyhledávání něčeho a pak formulace a napsání nějakého textu, navíc ve formě "popiště kroky"... divíte se mimochodem, že vítězka výběrka na tom pohořela, a pak to zvládla v praxi v pohodě, jenže v praxi byla obklopena hromadou kolegů, kterých se mohla zeptat na radu, nikoliv hromadou konkurentů, se kterými soupeří o místo, jinak zůstane nezaměstnaná...

8. úkol - nemám ponětí, co s tímhle má dělat asistentka?! krom toho, že v úloze chybí poměrně důležité údaje, např. jestli obec vůbec nalezne nájemce; jestli pozemek neztrácí časem hodnotu; jestli na trhu nejsou fluktuace, které by mohly hodnotu nějak posunout; jestli pozemek obci přináší nějaké další náklady na údržbu;... Popravdě řečeno rozhodnutí o ekonomické výhodnosti v tomto nepřináleží starostovi (tím méně jeho asistentovi), nýbrž odborníkovi vzdělanému v ekonomickém směru. Připusťme však, že tu úlohu fakt někdo má řešit - to znamená další vyhledávání informací (o úrokových sazbách) a další vytváření a formulace argumentovaného textu.

Takže z 9 úloh jich 5 zahrnuje vytvoření nějaké více či méně komplikované formy textu, se kterou většina uchazečů nebude mít žádné praktické zkušenosti a bude tedy muset investovat ještě nějaký čas do hledání a studování patřičných forem, případně dokonce vstupních informací, které musí zpracovat a resumovat. Kdyby to bylo jen těchto 5 úloh, tak má uchazeč 14 minut na jednu.

Docela by mě zajímalo, jestli si pan starosta skutečně myslí, že ví, co vlastně u uchazečů testoval. Takhle to totiž vypadá jako pěkná pitomost.
16. 04. 2012 | 16:50

Ládik!!! napsal(a):

Stařečku,
palec nahoru. Znám pár ÚSO do 35 let, kteří si neumí uspořádat ikony na ploše. Ale jinak umí vše, jen nemají práci.
16. 04. 2012 | 16:54

mb napsal(a):

Sice se původně jmenovala Norma,ale poté,co se přejmenovala to začlo.

... a co teprve Norman Bates, ha ?
16. 04. 2012 | 16:55

mb napsal(a):

Sofus napsal: Jak ve starem Recku, kde demokratie=vlada lidu byla tvorena tak, ze obec vedli ti nejlepsi, nejmoudrejsi, zkuseni z obyvatel.

myslíte patrně ty, kteří podali Sokratovi bolehlav, nicht wahr?
16. 04. 2012 | 16:59

Roman A. napsal(a):

Vyborny blog, ale souhlasim s Elesharem, ze 70 minut je malo (coz bylo to prvni, co me napadlo, kdyz jsem se dostal k rozboru cca sedme otazky). Jenom precist tento blog, ktery vicemene shrnuje jednotlive otazky a jejich reseni, mi trvalo pomerne dlouho. Jsem presvedcen, ze si pan starosta vybral asistentku vyborne, ale nejenom na zaklade pozadovanych schopnisti, ale i na zaklade chovani se ve stresove situaci. Nicmene statisticke vysledky prezentovane na zaklade jednotlivych prumernych znamek asi nebudou jednoznacne vypovidat o tom, co se dneska stredoskolaci nauci. Kdyby meli na test vice casu, to by bylo jine...
16. 04. 2012 | 17:04

zemedelec napsal(a):

Vážení.
Já bych řekl,že už je tak ofrklej,že už nemusí nic dělat,nebo pomýšlí na další funkcičku.Občané Ondřejová by měli přemýšlet o schopnějším starostovi.
16. 04. 2012 | 17:05

neo napsal(a):

Eleshar:

jak souvisí obec Ondřejov s Astronomickým ústavem? To vážně nevíte? na hvězdárně jste tam asi nikdy nebyl...
16. 04. 2012 | 17:05

Brambora napsal(a):

Pane starosto, test dobrý, ale času na něj málo. Jako přestárlá vysokoškolačka (vzdělávaná ve zcela něčem jiném, než správa části naší vlasti, navíc v době před embargem na PC) bych pravděpodobně vše vyřešila, ale trvalo by mi to déle, než 70 minut. No nic ......vždyť jste chtěl někoho na poloviční úvazek, tak kdoví, jestli bych stíhala.
16. 04. 2012 | 17:06

skeptický napsal(a):

Měl jste uvést,že chcete kuřáky.Na testech mají o 20-40% lepší výsledky.
16. 04. 2012 | 17:07

Brambora napsal(a):

A pro Vás, pane starosto, případně pro pana Macha: jsou takové země (a není jich málo), kde lékař nepíše ani jedním prstem, natož deseti, protože má diktafon a jeho promluvy doň přepisují
písařky.
16. 04. 2012 | 17:13

mb napsal(a):

neo ... ( :-))
16. 04. 2012 | 17:14

neo napsal(a):

mb:

no co :)
to je otázka, jako jak souvisí Řež s jaderným ústavem nebo Praha s Hradem či Brod se zbrojovkou.
16. 04. 2012 | 17:21

TomášL napsal(a):

Stařečku,

prošel jsem kapitalistickým školním/školským systémem. Proto mi nezbývá nic jiného jak prohlásit, že Váš um mi není vlastní -i kdyby třeba měl by být vlastní- a je nutno tedy brát Váš dotaz za provokaci nejhrubšího zrna. :-)))

PS: Špatně jste nastavili vzdělávací systém, jen co je pravda. Podezřívám Vás, že z důvodu, abyste mohli psát to co obvykle píšete...
PS2: Co umím? Nic neumím...
16. 04. 2012 | 17:24

Zdeněk Brom napsal(a):

Pane Macháčku,

z naší školy se hlásí žák na obchodníka s maturitou. Má čtyři nedostatečné. Tu nedostatečnou má i z matematiky. Byl přijat bez zkoušek. To jenom na okraj.

Na některých základních školách žáci málo píši vlastní texty a texty se zadáním. Dvě slohové práce za pololetí jsou prostě málo. Např. to sdělení pro občany. Ve školách, kde žáci jsou zvyklí psát, dokáže takové sdělení napsat u žák 5. třídy.

Jinak děkuji za text, který budu číst ještě několikrát.
16. 04. 2012 | 17:25

Ládik!!! napsal(a):

Zdeněk Brom -
obchodník s maturitou? Slyšel jsem, se maturita dá koupit za 15000, ale proč s tím ještě ochchodovat? Bude obchodovat jako zaměstanec školy, nebo jako OSVČ? Na obchodování s maturitou ale opravdu nepotřebuje matematiku, stačí sčítání na kalkulačce. Když prodá 2 denně, je vyděláno.
16. 04. 2012 | 17:31

honolulu napsal(a):

Lidi,
pan starosta, ktery ma nejake konekce se starym Sokratem (ktery nikdy nepracoval a byl rouhacem a koruptcnikem) ma ve vesnici HVEZDARNU a pod vesnici na Sazave je nekde chata naseho velkeho chiefa - CENZORA pana Stejskala.
Proto musime tolerovat caligulovske sklony pana starosty a rozumnet proc se snazi vymlouvat z prace. (Jako ten Sokrates).
(Sofus vas zapomnel informovat, ze Sokrates rekl, ze Pericles - vudce Athen, (o 26 let starsi) ma syna blbecka. Sokratova vrstevnika. Rekl to proto, aby zduvodnil, ze si vzal o 30 let mladsi zenu, aby se mu nenarodilo co Periclovi.)

Pane starosto, 20 let mi to trvalo nez jsem vymyslel past / navnadu na UFO. Smel bych tuto navnadu polozit k okraji Vasi vesnice, kdyz tam mate hvezdarnu ?
16. 04. 2012 | 17:32

Brundibár napsal(a):

neo:

Nikoliv - ti lidé lžou a zkouší to, že třeba to vyjde. Ono je dost pozic, kde se dá zkušebka "překlepat" a pak se zbavit lempla je dost náročné.

Bavil jsem se nějakých 10 let zpátky s personalistkou, která nabírala lidi do call-centra jedné významné firmy a vzhledem ke skladbě klientů bylo nutná angličtina. Napsanou ji měli všichni, ale přečíst zcela obecný text (z letáku té firmy) nebo dokonce promluvit, to prý zvládlo tak 7 % uchazečů. K tomu pochopitelně představa 30tis. platu s autem, notebookem a mobilem a přitom neochota s tou angličtinou něco (i třeba na náklady firmy) dělat. Ta ženská byla upřímně v šoku...
16. 04. 2012 | 17:35

Ládik!!! napsal(a):

Honolulu -
máte postřeh. Pan Stejskal se určitě domluvil s panem Macháčkem v hospodě u řeky.
16. 04. 2012 | 17:37

Eleshar napsal(a):

Neo:
Máte pravdu, nebyl:) V tom případě je dotyčná poznámka bezpředmětná, bude to zřejmě jedna z nejvýznamnějších institucí v obci, což by uchazeč tušit doopravdy mohl (na rozdíl od internetového diskutéra, který vážně nemá ponětí, kde a jaké jsou jaké vědecké instituce v zemi, zejména když je to úplně mimo obor).
Zbytek ale platí, viz Roman A. - jen přečíst toto stručné résumé věci trvá nějakou dobu (jak dlouho to asi autor psal? stihl to do 70 minut?;)). Takže s hodnocením uchazečů bych byl dosti opatrný (zejména co se týče všeobecné úpravy textů jako pravopis, typografie a rozložení - když se pracuje v rychlosti, tyhle věci jdou první do háje - a o tomhle zrovna něco vím já) a ta extrapolace na celé školství už je doopravdy nemístná a autor docela přestřelil.
Princip je určitě dobrý (taky takhle pokud vím běžně pracuje spousta zaměstnavatelů), ale člověk o tom musí něco vědět a trochu si to promyslet, aby pak věděl, co vlastně testuje, jelikož tohle byl očividně nikoliv test pracovních dovedností, ale schopnosti pracovat pod stresem a v časovém presu. Docela by mě zajímalo, kolik takových úkonů bude dotyčná asistentka za den muset udělat. Pokud ale jedou tímhle způsobem, tak by si na obci měli vážně rozmyslet organisaci práce, protože jak z blogu sekundárně vyplývá, takovýhle styl musí produkovat dost děsné výsledky.
16. 04. 2012 | 17:45

Brundibár napsal(a):

TomášL:

Nevím, jak to bylo známkováno. Pokud ale všechny testy byly hodnoceny stejnou metodikou, tak na to výběr nejlepšího kandidáta to nemá vliv.
16. 04. 2012 | 17:47

Benjamin napsal(a):

Ze zjištění pana starosty nic světoborného o našem školství nevyplývá - uvědomte si, že všichni účastníci toho konkurzu patří mezi těch 3,3% nezaměstnaných. Jediným výsledkem tedy je, že tam patří zaslouženě...
16. 04. 2012 | 17:50

Brundibár napsal(a):

K délce testu:

Upřímně, některé věci by uchazeč měl zvládat rutinně. Druhá věc je, že testy jsou často navrženy záměrně tak, aby na ně bylo málo času a testovaný člověk pod stresem.
16. 04. 2012 | 17:53

Veronika napsal(a):

Eleshar- Roman A - každý test u kterého mají všichni uchazeči stejné podmínky a obsahuje otázky související s povahou práce / a to v uvedeném blogu jsou / je spravedlivý. Když se to nedá stihnout, pořád ještě vidím kam až kdo došel.
Odpověď Eleshara - jak když malý žáček vysvětlujr proč dostal 5- ty otázky byly špatné, že ??? Přitom to vše byly věci které na té radnici mohou nastat. Samozřejmě že např. u dopisu by si vymyslela imaginární téma, v bode 8 by napsala že by musela zjistit i kolik je daň z pozemku, jaké jsou úrokové sazby v bance atd.
Na práci nemá nikdo nárok. Někdy zahraje i náhoda, štěstí. Dostane ji nejpřipravenější
Vaše závěry směšné.
16. 04. 2012 | 17:54

Stařeček napsal(a):

TomášL-nikoho nehodlám hodnotit, ani odsuzovat. Znám daleko inteligentnější a vzdělatelnější lidi než jsem já. Mně skoro všechno trvalo déle než jiným a to nemluvím o špatné paměti. Chtěl jsem i na vysokou, ale proto, že se znám a měli jsme už dvě děti, zalekl jsem se toho. Za všechno, co jsem se musel pro zaměstnání naučit, zaplatila manželka a děti mojí nepřítomností doma. Dokonce i mojí přítomností, kdy jsem nahrazoval intelekt vůlí. Proto si vážím každého, kdo odvádí dobře svoji práci. Ať je to chlap s krumpáčem, nebo s computerem a také je dle toho hodnotím. Nechtěl jsem se nad nikoho vyvyšovat a také ale nemám rád, když nás postarší někdo dělá pitomečky a myslí si, že máme zalézt do domova důchodců a čekat, kdy nás navštíví po převzetí důchodu potomstvo. Pokud jsem se Vád dotknul, omlouvám se.
16. 04. 2012 | 18:01

Zdeněk Brom napsal(a):

Ládik!!!

Dost trefně jste popsal jeden z největších omylů po roce 1989: Školství byznys jako každý jiný i.
16. 04. 2012 | 18:06

michal napsal(a):

Vážený pane starosto,
krásná metoda testování, která odhalí lidi v praxi použitelné od těch ostatních, vřele se přimlouvám za její zavedení do školní i konkurzové praxe. Chválilo už Vás tu lidí dost, já bych tu okomentoval jen diskusi, která se tentokrát rozdělila na poloviny úplně jinak, než tomu obvykle ve zdejších diskusích diskusích chodí.
Že pan s nickem Občan, jehož si představuji jako zatrpklého muže v předdůchodovém věku, kolem něhož se přehnala informační revoluce a zanechala ho nepoznamenaného (a proto nesnáší všechny "menežery a frikulíny" :)), bude nesouhlasit, to bylo zjevné. Ale že se k němu přidá neo, Ládík! a gaia, to je pro mě smutným, velmi smutným zjištěním.
16. 04. 2012 | 18:15

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Pro Zdeněk Brom.
Nedostatečnou, to se už nepropadá?
Přece pokud někdo dostal pětku, tak propadl, nedokončil základní školu a před třiceti lety by měl problém dostat se do slušného učení. Na střední školu se mohlo jít tak s jednou dvěma trojkami, s horším vysvědčením by byl asi problém.
16. 04. 2012 | 18:24

Zdeněk Brom napsal(a):

ten, kdo se s blbem hádat nebude,:

Je to teď tak, že se "smí" propadnout pouze jednou na I. stupni a jednou na II. stupni. takže když v 6. třídě žák propadne, už mo to vícekráte nehrozí. Vyjde pak z 8. třídy nebo požádá o dokončení 9.

Pokud Vás zajímá můj názor na věc: Hovadina.
16. 04. 2012 | 18:32

Občan napsal(a):

Berme to pragmaticky...

Starostovi je 65 let a tudíž normálně stařecky nestíhá. To je prostě fyziologie a i když si o sobě zcela nepochybně myslí (soudě podle arogantního písemného projevu), že je krásný a mladý a minimálně ředitelem zeměkoule a přilehlého vesmíru, s věkem prostě nic nenadělá a je pomalej.

Tož se rozhodl, že si pořídí podržtašku. A protože evidentně nestíhá hodně, podržtaška bude muset makat jak mourovatej - pochopitelně na poloviční úvazek a tím pádem za pár kaček - a dělat ZA NĚHO starostenskou práci (chtít po asistentce, aby sepisovala SAMOSTATNĚ právnické, ekonomické a jiné odborné texty, není nic jiného než touha, aby pracovala ZA nadřízeného).

A aby mohl makat jako mourovatej skoro zadarmo, musí toho hodně umět. Ideální je tedy starší submisivní paní s dlouholetou praxí, která má dost přes 40 (a tedy velké děti), ale do penze ještě daleko. Protože taková paní s poddanským syndromem se rovná pokladu. Za práci je otrocky vděčná, zcela oddaná, udělá absolutně cokoli se jí naloží, je ochotná pracovat od tmy do tmy, to, co náhodou neví, se učí doma po nocích, a pokud si na ní nadřízený vylévá vztek, vypláče se potichu na hajzlíku.
16. 04. 2012 | 18:32

Kiki napsal(a):

Lidi,

víte kolik se přihlásilo uchazečů do přijímacího řízení na plzeňskou právnickou fakultu JIŽ ASI ROK PO vypuknutí aféry Kindl? Velmi mnoho, zkuste si to vygooglovat. Byly to tisíce. Asi právě podobných těm, kteří přišli na toto mini výběrové řízení.
16. 04. 2012 | 18:34

český maloměšťák napsal(a):

RNDr.Martin Macháček CSc. - IČO: 47040611
Datum vzniku: 11.11.1996
Obchodní firma: RNDr.Martin Macháček CSc.
Podnikatel: Martin Macháček
Sídlo: Ondřejov, Ondřejov 219, PSČ 251 65
Identifikační číslo: 47040611
Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE: Ostatní vzdělávání
Institucionální sektor: Ostatní osoby samostatně výdělečně činné
Počet zaměstnanců: Bez zaměstnanců
------------
Pane Macháčku - podnikáte stále aktivně...anebo jste živnost přerušil či pozastavil ?

Víte ...jak jste psal, že nestíháte - a tak jste si musel najít asistentku.

Děkuji za odpověď.

P.S. Jsem laik - v oblasti starostování a tak nevím - možná že to děláte jako hobby /to starostování/nebo jako nehonorovanou veřejnou službu...a tak mě to zajímá. Já například totiž vím /je to zase moje vzdělanostní výbava/...že pořádně se dvě práce dělat najednou nikdy nedají.
Ale jak píšu - jsem laik a tak nevím jestli to starostování dost vynáší a dá se z toho slušně žít- a tak člověk pak tu práci dělá naplno a nestíhá další výdělečnou činnost.
Promiňte že to takto rozebírám - stačí když odpovíte, že živnost aktivně nevykonáváte. Abych pochopil - CO vlastně nestíháte.
16. 04. 2012 | 18:35

Eleshar napsal(a):

Veronika:
Krásně si nabíháte:) Musím nakonec souhlasit s autorem, naše školství je skutečně špatné, pokud produkuje lidi, jako jste vy, kteří neumějí ani přečíst a porozumět psanému textu, navíc tak směšně krátkému a jednoduchému jako diskusní příspěvek.
Nikde jsem nepsal ani nenaznačoval, že ten test byl nespravedlivý, stejně jsem nikde netvrdil, že na práci má každý nárok. Psal jsem jen, že test považuji za špatně koncipovaný a stručně jsem popsal důvody, proč si to myslím, a rovněž jsem popíral (také s jistou argumentací) autorovy závěry o českém školství. Prostě non sequitur. A to váš příspěvek mimochodem taky.

Prostě pokud jsou mizerné výsledky testu obecným trendem, tak prvotní problém budu hledat automaticky v samotném testu. Naznačil jsem nějaké charakteristiky, které z testu vyplývají (resp. které se v něm skutečně posuzují), a myslím si, že na jejich základě nebylo autorovým záměrem vybírat uchazeče. Pochopitelně téměř všechny popsané úkoly mohou nejspíše nastat, ba dokonce zřejmě běžně nastávají, ale dost pochybuji že během 70 minut. Netvrdím tedy, že test není spravedlivý, tvrdím jen, že nejvyšší skóre svědčí o naprosto jiných vlastnostech a dovednostech, než které autor hledal a jejichž nedostatky pak kritisuje.
16. 04. 2012 | 18:37

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

Cituji: "5) Vaše posedlost tabulkáčem je vyloženě směšná. Tabulky se totiž běžně dělají ve wordu, což skutečně ví a používá každý absolvent SŠ."

Word je textový editor, takže v něm tabulku udělat můžete, ale narozdíl od Excelu ta tabulka nic neumí a nemůžete ji použít k žádné další práci. Naši žáci, když modelují rozpočet domácnosti, tak jim taková tabulka ukáže, co jejich rozhodnutí udělá s rozpočtem za několik let. Tohle Word neumí. Tam je tabulka tak na závěrečný přehled nebo soupis výsledků.
16. 04. 2012 | 18:40

Patrik napsal(a):

Kdyby pan starosta nevymýšlel takové ptákoviny a raději věnoval čas práci, tak by žádného placeného asistenta nepotřeboval. Ten blog by se měl jmenovat jinak.

Zpráva o jednom líném českém starostovi
16. 04. 2012 | 18:47

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan 16. 04. 2012 | 18:32:

Mohu se Vás taktně zeptat, co tedy vlastně chcete?

Pan starosta nabídl zaměstnání a provedl výběr podle toho, co si představuje a potřebuje. Paní výzvu přijala a zaměstnání také. Takže výsledkem je zamstnaná paní a Vy jste nespokojen.

Měl snad pan starosta vyčkat na to, až si bude moci zadarmo pořídit Drábkovu sílu zadarmu?

Co vlastně chcete?
16. 04. 2012 | 18:48

Občan napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):
"ten, kdo se s blbem hádat nebude,:
Je to teď tak, že se "smí" propadnout pouze jednou na I. stupni a jednou na II. stupni. takže když v 6. třídě žák propadne, už mo to vícekráte nehrozí. Vyjde pak z 8. třídy nebo požádá o dokončení 9.
Pokud Vás zajímá můj názor na věc: Hovadina.
16. 04. 2012 | 18:32"

To není nic nového, tohle v ČR platí, co existuje povinná osmi/devítiletá (jak kdy) školní docházka.
Je to dáno tím, že povinná školní docházka končí od 70. let nejpozději 16. rokem života (za 1. republiky to byl dokonce jen 14. rok) bez ohledu na to, kolik ročníků žák zvládl. Propadlíci tak končí ZŠ i v šesté třídě - jednoho jsem znal a všichni jsme se ho báli, protože v 16ti byl právě v té šestce a byl o hlavu větší než všichni ostatní kluci. Navíc surový primitiv.
U takových existencí asi nemá smysl usilovat o to, aby dochodily až do 9. třídy. Něco jiného ale jsou ti, co marodili nebo je rodiče z nějakého důvodu ze školy "odebrali" (zrovna u Cikánů dost běžné). Tam by naopak mělo tohle opatření mít nějakou vyjímku a stát by měl tlačit na to, aby dotyční tu školu dodělali bez ohledu na věk.
Na druhou stranu mohou někdy od začátku 80. let dokončit ZŠ absolventi ZvŠ prostřednictvím rozdílových zkoušek. Což je velmi dobře. Bohužel jich tu možnost využívá málo.
A samostatnou kapitolou je pak dokončování ZŠ u dospělých.
16. 04. 2012 | 18:48

garant napsal(a):

Zdeněk Brom
S váma starcema je prdel. Excelové tabulky jdou i ve Wordu. Vono to je totiž všechno provázaný, asi ňáký kouzla nebo co?
16. 04. 2012 | 18:50

Občan napsal(a):

To Zdeněk Brom:

Však si ji v podstatě pořídil - za "plat" z polovičního úvazku získal zcela oddanou myšičku, která je za tu almužnu ochotná pracovat 12 hodin denně a dělat to, co si starouš vymyslí.

Podobnou otázku si kladu u Vás - něco se VELMI zásadně změnilo. Asi tak před rokem.
16. 04. 2012 | 18:51

Zdeněk Brom napsal(a):

garant:

To vím, ale vztáhněte to k textu blogu.
16. 04. 2012 | 18:52

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

Takže měl raději využít Drábkovu nabídku?
16. 04. 2012 | 18:53

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

Cituji: "To není nic nového, tohle v ČR platí, co existuje povinná osmi/devítiletá (jak kdy) školní docházka."

Ne , toto je novinka. Žák už může vyjít maximálně ze 7. třídy, pokud propadne na I. i II. stupni. Pokud propadne až na II. stupni, pak je jistá 8. třída.
16. 04. 2012 | 18:56

Občan napsal(a):

To Zdeněk Brom:

No to je ale děsná ptákovina, s těmi tabulkami :o)))))
Wordovské tabulky můžete libovolně zgrafovat a jsou jen o něco méně variabilní než excelovské. Ale můžete si v nich přeskupovat podle libovolného pořadí a dělat výběry stejně jako v Excelu. Nemluvě o tom, že políčka můžete indexovat také skoro stejně jako v Excelu.
Pro běžného uživatele je ten rozdíl nepatrný a Word je o fous uživatelsky přátelštější než Excel.

A jinak - komunikace s kolegy a podřízenými prostřednictvím tabulek je zvrhlost a hrubá neslušnost. Bohužel znám pár starostovi podobných...
16. 04. 2012 | 18:57

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

Připravoval jsem modelové rozpočty rodin. V Excelu práce na několik minut, ve Wordu mnohem složitější a delší. Navíc Excel je pro žáky přehlednější.
16. 04. 2012 | 19:04

neo napsal(a):

Michal, já souhlasím pouze v tom, že když chce člověk kvalitního zaměstnance, musí velmi přesně specifikovat požadavky na onu pozici. Pak udělat několikakolové výběrové řízení a vybrat toho nejlepšího. To co pak Občan píše dál, už jsou jeho typické nesmysly. O tom, že zaměstnavatel nechce makat a potřebuje podržtašku :) To je pro něho typické. Občan opravdu frikulíny a manažery nenávidí. Nevidí, že manažerská práce spočívá i v delegování činností na podřízené, ale jinak hlavní náplní je motivace podřízených a zodpovědnost. Nakonec bude Občan vždycky nespokojen. člověk dostal práci, nemusí být na pracáku, nemusí na "nucené práce" a přesto takového člověka okomentuje jako vystrašenou podržtašku se submisivními sklony...
16. 04. 2012 | 19:09

Ládik!!! napsal(a):

Taky mám raději excelovskou tabulku, pro převod do AutoCADu je příjemnější.
Pro asistentku starosty na malé dědině ale stačí wordovská tabulka, stejně v ní jenom kopíruje buňky nebo (maximálně) sčítá sloupce.
16. 04. 2012 | 19:09

aga napsal(a):

Nejsmutnější na tom je, že uchazeč o místo za poloviční úvazek, minimální plat a s nulovou zodpovědností se musí nechat prokádrovat a protestovat odshora dolů, zatímco státní zaměstnanci těch nejvyšších ranků za nesrovnatelně vyšší peníze a s možností zprznit život nám všem mohou být hloupí jak štoudev a vykonávat svou práci z vězení, hlavně že jsou správně stranicky zakotveni :-((
16. 04. 2012 | 19:10

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

Nikde jsem v blogu nenašel, že by starosta chtěl komunikovat s podřízenými skrze tabulky.

Skutečně chci ale požádat o Vaši odpověď:

Starosta skutečně mohl počkat na Drábkovo nabídku práce zadarmo, ale neudělal to. Zaměstnal paní, která o to místo stála. Co je na tom špatně? Bylo by jí na ÚP líp?
16. 04. 2012 | 19:11

neo napsal(a):

o tabulkách bych se nehádal. Excel je k nim přátelštější. Ani nevim, jestli jde ve wordu udělat pivotka nebo ho online propojit s databázemi jako to jde v excelu. A vzorce a to i textové excel umí dokonale.
16. 04. 2012 | 19:14

Kuchař napsal(a):

S tím pozemkem bych nesouhlasil pane Macháčku. Těch proměnných do rozhodování vstupuje daleko víc. Taktéž třeba to, co podnikatel s pozemkem zamýšlí - tedy kolik pracovních míst to přinese , kolik pak zaplatí na dani z příjmu on, nebo zaměstnanci, zda tam nevyroste nemovitost (daň z nemovitosti).... atd.

Jinak souhlas.
Ale kdo pak má zaměstnat ty , co dostali horší známku jak 3 ?
16. 04. 2012 | 19:19

Kuchař napsal(a):

Jinak v každé slušné firmě je znalost tabulkáče podmínkou, bez které se nehnete.
16. 04. 2012 | 19:20

oh napsal(a):

Zdeněk Brom a pan starosta: Tabulka ve wordu toho opravdu neumí tolik jako excel, ale takovou banalitu, jako součty sloupců a řádků, zvládala už někdy v MS Office 97. Veškeré zbytečné převody do excelu a zpět jsou jen zdrojem chyb.
16. 04. 2012 | 19:24

Martin Macháček napsal(a):

Standa T: Ano, ta paní měla praxi stejného druhu (asistentka ředitele), po mateřské dovolené hledala práci v místě bydliště.

Ládík!!!: Nejsem si jistý, jestli si děláte srandu, nebo to myslíte vážně. Odpovím tím, že Váš názor doženu ad absurdum: "James Watt měl příliš mnoho času. Kdyby ho uměl pořádně využívat, nepotřeboval by žádný parní stroj. Za dobu, kterou věnoval vynalézání parního stroje, mohl udělat množství práce ... " Vám se nestává, že investujete trochu času do nějaké inovace, abyste v budoucnu hodně času ušetřil?

Ládík!!! podruhé: přeskočím-li ten hloupý začátek, chtěl jste zřejmě říct: ta paní mohla být "ve výrobě", jak se před 50 lety hezky říkalo, něco produkovat, a místo toho spotřebovává Vaše daně. Na to odpovím: kdyby přestaly fungovat obce, netetelil byste se radostí, že platíte o nějakých 7000 korun ročně menší daně, ale vztekle byste nadával, že nesvítí veřejné osvětlení, že nevyjedete v zimě z domu, ulice je samá díra, proč nejezdí autobusy a proč je zavřená základní škola. Ale jinak máte pravdu, vybírání daní je krádež za bílého dne ...

Milan: Něco jsem dělal sám, něco jsem nestíhal. Ne, nikdo neprověřuje kandidátky do obecního zastupitelstva a voliči se neptají, co kandidáti umí. Ale na menší obci se lidi navzájem dost znají.

Baba: Já jsem tím testem nezjišťoval, jestli psaní na klávesnici i práce s PC jsou součástí osnov ZŠ, to není podstatné. Já jsem zjišťoval, jak to umějí lidi, kteří se ucházejí o práci, v níž to budou potřebovat. To je to, oč běží.

Veronika: nemáme městský, ale obecní úřad (negooglila jste jinde?), obyvatel už máme 1370 a na úřadě kromě starosty pracují dva úředníci. Ti mají svou práci (účetnictví, výkazy, mzdovku, CzechPoint, evidenci obyvatel, ověřování, poplatky, evidenci majetku, atd.), kterou po obcích (leckdy zbytečně) požaduje stát. Tato administrativa bohužel neustále narůstá. Moje asistentka nedělá tuto pravidelnou administrativu, ale pomáhá mi zejména s agendou související s rozvojem obce nebo s nepravidelnými činnostmi.
16. 04. 2012 | 19:33

Kuchař napsal(a):

M. Macháček:

A je pěkná ?
16. 04. 2012 | 19:36

Baba napsal(a):

Ale pro čtenáře aktuálně to jsou zavádějící informace.
16. 04. 2012 | 19:56

dříve čtenář napsal(a):

Myslím, že věci byly řešeny stylem "od pankejtu k pankejtu". Test je podle mne pouze výchozím krokem k pohovorům. Pomocí něj by měli být eliminováni uchazeči s elementárními neznalostmi. Hlavní vypovídací schopnost by podle mě, měla mít ústní zkouška, při které můžeme daleko lépe vysledovat reakce uchazeče, jeho postupy v uvažování a často i postoje k různým situacím. Jak během testu např. zjistíte, že uchazeč je hulvát? Na jednu stranu : na co mi je člověk, který perfektně ovládá excel, když svůj veškerý um použije na podvodně vytvořenou tabulku ve prospěch svého strejdy. Na druhou stranu : na co mi je zcela oddaný a loyajální zaměstnanec, který nic neumí. Lidé, kteří své činnosti vykonávají příliš rychle, mají často sklony dělat chyby z nepozornosti, nedomyslet problém do detailu.
Pane autore učebnic: pochopení látky žáky závisí hodně i na tom, jak je učebnice napsána. Dá se podle ní učit? Dá se pomocí popsané učební látky prověřit samostatné uvažování žáka? Dle pojetí Vašeho testu si nejsem zcela jist, že tomu tak bude i ve Vašich učebnicích.
Pro pana Broma: situace ve školství pouze kopíruje situaci ve společnosti. Testováním osob ve stresu ale nezjistíme jejich skutečné znalosti. Zjistíme pouze, jak se kdo dovede ryhle otáčet... Nejsme všichni v reakcích závodníci formule1.
A nakonec - umět vytvořit telefonní seznam Astronomického ústavu je pro pracovníka MNV přímo stěžejní znalost.
Já osobně bych si vybral sekretářku s největšíma prsama...
16. 04. 2012 | 20:08

český maloměšťák napsal(a):

M. Macháček
Díky , že jste neodpověděl.
Asi jste velmi vytížen - to chápu.

/Ale stačilo napsat - ne, už nepodnikám ...nebo - mám přerušenou živnost....takže stačila jedna věta holá... a asi tak dvě minuty mentální práce/

Ale chápu - prostě jste vytížen.
Víte co - dejte mi nějaký kontakt na Vaši novou asistetntku - možná snad ona bude mít čas na jednovětnou odpověď../nebojte se - jen jedna otázka - žádné postranní úmysly/
16. 04. 2012 | 20:17

Ládik!!! napsal(a):

pane Macháčku, děkuji za odpovědi,
jen pár slov: u nás není veřejné osvětlení, není chodník, lesní cestu udržuji sám, MHD jsem jel naposledy v r.90, děti vozím do ZŠ 20 km denně. Ta baba měla jít makat, aby platila do kasy jako já.
16. 04. 2012 | 20:25

Zdeněk Brom napsal(a):

dříve čtenář:

S tím kopírováním souhlasím. Jinak, toto není zcela standardní test, ale souhlasím s tím, že čas bych dal delší.
16. 04. 2012 | 20:26

Eleshar napsal(a):

Martin Macháček:
Také jste mi neodpověděl...

Aga:
"Nejsmutnější na tom je, že uchazeč o místo za poloviční úvazek, minimální plat a s nulovou zodpovědností se musí nechat prokádrovat a protestovat odshora dolů, zatímco státní zaměstnanci těch nejvyšších ranků za nesrovnatelně vyšší peníze a s možností zprznit život nám všem mohou být hloupí jak štoudev a vykonávat svou práci z vězení, hlavně že jsou správně stranicky zakotveni"
Souhlasím. Bohužel "politické funkce" prorůstají hierarchií státní správy čím dál hlouběji a níže. Měl jsem nějaké informace z pražských městských částí - nepolitická funkce byla jen klasická řadová pěchota, tedy nejbezvýznamnější úředníci u přepážek (ti jediní, kteří dělají nějakou práci, občas i užitečnou), ale už jejich nadřízený - šéf odboru, byl jmenován tvrdě stranicky, případně tetičkovsky (výběrka nevýběrka, to je jen šaráda).

Kuchař:
"S tím pozemkem bych nesouhlasil pane Macháčku. Těch proměnných do rozhodování vstupuje daleko víc."
Ano! A ono těch proměnných vstupuje dost i do těch předchozích úkolů. Při určitém typu zadání (jedna dvě věty) se paradoxně člověk od jisté úrovně inteligence dostává do nevýhody, protože vidí věc šířeji, obecněji a ta je pro něj neuchopitelnější. Ten příklad na "ekonomické myšlení" je naprosto nejzřetelnější, ale ty úkony kolem "vítání ovčánků", případně dopisu na Správu silnic taky mohou být celkem složité (zejména když neznáte okolí ve smyslu reálií i administrativních pravidel, která jsou mimochodem často nepsaná).
16. 04. 2012 | 20:42

Martin Macháček napsal(a):

Gaia: Chcete říct, že umět napsat běžnou písemnost bez chyb potřebují jen absolventi obchodní akademie? Vy to nepotřebujete? Pracovat se základními programy na počítači, to nepotřebujete? Porozumět textu jednoduchého zákona, rozhodnout, kam je lépe investovat peníze vlastní nebo peníze firmy, to potřebují jen absolventi obchodní akademie? Lékař nepíše na klávesnici?

TomášL: Nemyslím si, že tehdejší středoškolák byl lepší než dnešní vysokoškolák. Bylo prostě míň míst na školách, větší konkurence, víc lidí šlo na učňáky. Podstatné ale je, že dnešní život je podstatně náročnější a ani absolventi tehdejších škol dnes často neobstojí. Stačí si jen uvědomit, kolik lidí naletí prodavačům teplé vody, kolik upadne do spárů lichvářů, kolik podepíše zoufale nevýhodné smlouvy. Už proto musí být dnešní školství jiné - aby těch životních selhání bylo co nejmíň.

Občan: Jestli vrcholem Vaší počítačové gramotnosti je, že tabulky se běžně dělají ve wordu, tak Vás možná zaměstnají leda na ministerstvu nebo u ČEZu. Na našem obecním úřadu musí každý pracovník umět trochu víc.

LF: Nevím, je-li "na obci" rusismus (můžete mi napsat ruský obrat, z kterého by to mělo být přejato?), ale znám v Čechách spoustu starých pomístních jmen "Na Obci". Mé otření se o Liberální institut se týkalo toho, že skalní liberálové tvrdí, že vzdělání je soukromý statek, stát by do něj neměl investovat ani zasahovat. Chtěl jsem ukázat, že je to spíš veřejný statek: když budu ze svých daní investovat do rozumného vzdělání někoho úplně cizího, vyplatí se to i mně.

Neo: vaření kafíčka v testu nebylo, práce s excelem tam byla. Jakou přesnější specifikaci dovedností byste ještě chtěl?

Xaver: "rychlost psaní má význam pouze u písařek... " Není to pravda. Já sám jsem se naučil psát všemi deseti a poslepu, když jsem začal psát články a knihy a viděl jsem, jak mě v tom pomalé psaní zdržuje. Naprostá většina tvůrčích pracovníků píše své věci sama, písařce diktoval, jak jsem slyšel, jen na smrt nemocný Jaroslav Hašek, když v Lipnici psal třetí díl Švejka. O co déle hledáte písmenka na klávesnici, o to méně času zbývá na tvůrčí práci. Zase dovedu ad absurdum: proč se ti, kdo tvoří a vymýšlejí, mají vůbec učit psát? Ať to radši diktují sekretářce ...

Brundibár: Podstata jednotlivých úloh už je zde v blogu, každá obec (i každý státní úřad) je může libovolně použít. Skutečné zadání nebylo o moc detailnější, jeho zveřejnění by asi nemělo cenu, test si každý nový starosta musí udělat trochu jinak, aby se neopisovalo.

Paja: ukazujete na stránku, která se jmenuje Aktuality, tam jsou zprávičky všeho druhu vedle sebe, zcela jistě aktuální. Zkuste ale třeba i toto, kde jsou údaje o hospodaření obce:
http://www.obecondrejov.cz/index.php?nid=2668&lid=cs&oid=2535058
Znáte hodně obcí, které o sobě zveřejňují všechny podstatné ekonomické informace tímto způsobem? Půlmetrové bago u svého domu si musíte vyřídit na své obci, u nás nebydlíte a přívod od Želivky přes Ondřejov nevede.

Honolulu: A ty pětky jste měl ještě z milosti, soudě podle Vašeho výkonu zde.

Eleshar: Napište svůj vlastní test, jistě bude lepší.

Brambora: Myslím, že každý lékař by Vám řekl, že diktovat lékařskou zprávu pro sekretářku je pěkná pitomost. Váš lékař diktuje?

Český maloměšťák: před lety jsem dělal přednášky při vzdělávání učitelů, proto jsem si udělal ten živnosťák. Už dlouho jsem ho nevyužil. Občas ještě napíšu nějakou menší knihu (na psaní živnosťák není třeba), ale to mi zabere asi 100krát míň času než práce pro obec. Ta je totiž jako dokonalý plyn: zabere všechen prostor, který jí dáte. Starostování dělám za peníze, ale současně je to mé hobby, baví mě to. Plat uvolněného starosty podle nařízení vlády 375/2010 Sb. je v naší obci naší velikosti přibližně 39 000 Kč hrubého měsíčně, já jsem si to dobrovolně nechal snížit o 1000 Kč měsíčně jako symbol toho, že se musí šetřit všude. Honoráře mám především z dříve napsaných knih, které se stále prodávají. Ptáte-li se na to, ano: dá se s tím slušně žít.

Ládík!!! potřetí: Dlouho jste dělal starostu "na malé dědině", že tak dobře víte, co potřebuje jeho asistentka?
16. 04. 2012 | 20:51

honolulu napsal(a):

Tak to vydite starosto, byl jste odsouzen aristokracii prispevkaru na Aktualne CZ.
Netrapte lidi pozadavky, kdyz jim nabydnete pouze "lizatko" a nic jineho pro ne NEMATE !
Jste bramborova slechta - sebedulezita bublina ovencena diplomy z indoktrinacnich ustavu, kterymi spolecnost byla rozskatulkovana na ty kteri jsou "inteligentni" a na ty kteri jsou inteligentnejsi, ale umele DRZENI DOLE.
Takove to bylo vzdy v Cesku. Potom je z takoveho systemu degenerace VASE (a degradace pracovniku) horsi, nez mela rakouska slechta.
Na stesti se situace meni a az jednou prijde do Ceska americky kapitalismus - ten spravny, tak vsechny bubliny popraskaji.
Nemcouri v Berline byli nepravem jmenovani nejvetsimi byrokraty na svete. Vy jste horsi.

Kolik novych zamestnani (na plny uvazek) jste vytvoril pro obcany Ondrejova ? Hmmm ? V pripade, ze pouze jedno, (pro tu nestastnou pani, na polovicni uvazek), tak se hlaste jako assistent k mistnimu Pepkovi Vyskocilovi s kostetem v ruce.
Cesko ma :
22 akademickych titulu
7 vedeckych
4 pedagogicke
2 neakademicke
4 cestne hodnosti
atd. atd.
ale Pepek Vyskoc bych inteligentnejsi.
Dokonce i fofaci cernoprdelaci jich maji 9.

RNDr. = Rectum naturalium doctor
CSc. = kandisrat ved (udileni tohoto titulu vsak bylo zaruseno asi Havlem).
Protoze pan starosta je tak uceny, ze dokonce vi jak soulozi mravenci, tak muze trapit uchazece o "lizatko" (praci).

Tak, a ted jdu nadavat Bruselu !
16. 04. 2012 | 20:55

Ládik!!! napsal(a):

MM -
starostu jsem nedělal, ale občas tam mám práci - Vidnava, Staré Hamry, Pražmo, Metylovice atd. - všude veget, vaří se kafe, klábosí. Na Ostravici se po šichtě chlastalo (ale to není malá dědina a bylo to v 16:00)...
16. 04. 2012 | 20:56

Martin Macháček napsal(a):

Ládik!!!
Přijeďte k nám, uvidíte. Radši večer, když nechodí lidi. Nebojte, kafe Vám taky uvaříme. Ale na dlouhé klábosení nebude čas.
16. 04. 2012 | 21:01

Ládik!!! napsal(a):

Dík, mám to daleko (psč 73542). Kafe piju jen doma, cizím nevěřím... A je Na cestě, tak nashle, někdy.
16. 04. 2012 | 21:04

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Martin Macháček, ....pane starosto, zajímavé,...Jinak, všechno, co tady napíšete může být kýmkoliv a kdykoliv použito jako argument proti Vám,...ostatně, to asi víte,...třeba jste si občas našel čas číst vstupy pod blogy.

Vítejte,...příspěvky z konkrétního života mám v oblibě. A taky esenciální člověčí abstrakci. Díky za blog, přeji Vám úspěšné starostování, Tužka.
16. 04. 2012 | 21:11

Fialenka napsal(a):

To je zajímavé, nejlepší byla středoškolačka. Češi prý mají tituly v úctě příliš a nekriticky. Asi to je tím, že je tu vysokoškoláků málo (třeba oproti severským zemím).
Ukázal jste pane autore na stav našeho školství, a taky trochu pomohl zmírnit tu často neopodstatněnou úctu k titulům.
16. 04. 2012 | 21:13

Eleshar napsal(a):

Martin Macháček:
No to jste mi to teda nandal:) Že byste se třeba vyjádřil k nějakému z obsažených argumentů, to vás ani nenapadne, ale dělat závěry o českém školství, to jste hotov hned:)
Jinak mohu vás ubezpečit, že problematikou testování a hodnocení se celkem zabývám, poslední dobou zejména (a ne, nejsem kantor ve státní ani soukromé sféře), takže by mi možná nečinilo zase takový problém zformulovat lepší test, ze kterého bych věděl, jaké závěry mohu vyvozovat.
Ale jak jsem výše konstatoval u jiné přispěvatelky, v jádru máte asi pravdu, školství nebude nic moc a vy sám to také dokazujete, když jakožto člověk vědecky vzdělaný (navíc v poměrně exaktní, přírodovědné disciplíně) neumíte interpretovat data, která vám v experimentu vyšla a rovnou do nich promítáte své ideologické postoje.
16. 04. 2012 | 21:16

neo napsal(a):

Martin Macháček:

něco jako:

požadujeme -

pokročilá znalost MS office, word , outlook, excel
Perfektní znalost ČJ, obchodní korespondence, psaní na stroji, práce s vyhledávačem atd.

náplň práce:
bla bla bla, bla bla bla....
tak nějak si to představuju. Schválně se podívejte na požadavky některých soukromých firem. Inspirace nezaškodí. Pak odpadnou lidé, kteří potřebné dovednosti nemají už od začátku.
16. 04. 2012 | 21:37

xaver napsal(a):

Starosta:
Píšu pomalu, takže stránka mi trvá asi 10 min. Ale celý den vymýšlím, co tam napíšu. Je tedy úplně jedno jak dlouho mi trzá psaní.
16. 04. 2012 | 21:40

Občan napsal(a):

To Aga:

Na Nečasova ministrování na MPSV tam dělal "ředitele" odboru pro styk s veřejností asi pětadvacetiletý vyučený pingl - synovec sekčního šéfa. Nikdo si netroufl ani špitnout proti tomu, že nemá ani elementární kvalifikaci (pokud za styk s veřejností není považováno roznáčení talířů s jídlem), protože by letěl.
Sice nic neuměl, ale měl tu správnou tláču a strejda tu správnou partajní legitimaci...
16. 04. 2012 | 21:42

modrý edvard napsal(a):

Pane Macháčku, Váš test je na první pohled prima. Ale všechno jste pokazil tím, že jste vykecal, že zaměstnáváte tak geniální osobu. Udělat Váš test za 70 minut mi přijde hodně drsné. Teď Vám ji někdo přeplatí a vyfoukne.
16. 04. 2012 | 21:48

paja napsal(a):

Pane Macháček,docela mě mtzí že jako starosta nevíte že z Popovic přes Vidovice ,Všešimy a Mnichovice se staví hlavní řád Želivky právě do Ondřejova.Díky Vám a vaší obci středočeskýb kraj doslova zkurvil co mohl,hlavně když si najal projektovou kancelář z Hranic na Moravě.|Sousedovi chtěli tot bago protáhnout příno pod ložnicí.Mě mrzí že kvůli vám trpíme aniž by byla naděje že se v budoucnu na tento vodovod kdy připojíme.Bohužel jste stejnej starosta jako ten náš a všichni v okolí.Zajímá Vás jen vlastní prospěch.
16. 04. 2012 | 21:50

Občan napsal(a):

To Neo:

Páně starostovo výběrové řízení má nejen tyto nedostatky.

To, co napsal, že dělá jeho asistentka, totiž nemá s prací asistentky vůbec nic společného.
Agenda rozvoje obce patří do přímé působnosti zastupitelstva a starosty, tu nemá co dělat nějaká asistentka. Ondřejov má přitom zastupitelstvo dost velké na to, že má jen cca 1350 občanů - a docela i vzdělané, podle webu. Co jsem tak nahlédl, tak cca polovina zastupitelů má VŠ vzdělání.

Na agendu rozvoje obce nepotřebuje obec žádnou asistentku, ale někoho, kdo umí eurofondy, dotace a administraci dotačních projektů. Jenže to by nebylo za almužnu na poloviční úvazek; tyhle práce se hradí procenty ze získané dotace.
A hlavně - na to nikdo nepotřebuje být písařem. K tomu jsou potřeba jiné znalosti, dovednosti (a nejlépe i konexe).
16. 04. 2012 | 21:51

Občan napsal(a):

To Martin Macháček:

DOBRÝ lékař, POKUD má alespoň sestru, ta diktuje. Protože DOBRÝ lékař při diktování lékařské zprávy pracuje kromě hlavy také s dokumentací, z níž diktuje sestře nebo asistentce.
Jsou lékaři, kteří sestru ani asistentku nemají - pak si zprávy píší sami a podle toho také někdy vypadají. Protože lékař NEMÁ umět psát všemi deseti; zato MUSÍ přesně vědět, co v lékařské zprávě má být a jak to má být správně napsáno. Lékaře, který si píše zprávy sám, psaní zdržuje - musí totiž stihnout jak psaní, tak práci s dokumentací.
16. 04. 2012 | 22:05

Leopold napsal(a):

Ta pani umi resit problemy a psat dopisy.
Prijme tu praci na pul uvazku.
Vypada to ze by byla nejlepsi a nejlacinejsi starostka Ondrejova !
Gratuluji vam pane k volbe, bezte ted na pracak !
16. 04. 2012 | 22:09

Pepa napsal(a):

No, zajděte si na střední odbornou školu, která bere trojkaře a čtyřkaře, aby přežila a firmě dodala aspoň něco. A vznešené myšlenky o vzdělávání Vás přejdou a půjdete vymlátit nejbližší základní školy, kde je bordel a projekty, nikoli řádná výuka. Vycházejí zabedněnci s dutou hlavou a naprostou neochotou se něco učit. Ti ostatní jsu dávno na víceletém gymnáziu, neboť selekce, xenofobie, nesnášenlivost a nenávist (a závist) jsou v Čechách velice zakořeněné. Jo, měl jsem se učit anglicky, mohl jsem být poddaným Jejího Veličenstva.

Jinak na půlúvazek za pár korun docela slušné požadavky, připomíná mi to učitele....
16. 04. 2012 | 22:19

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Pro Fialenka.
Autor nám toho moc o úrovni našeho školství nenapsal, jen subjektivní často asi dost zavádějící hodnocení.

Je s podivem, že se autor tak rád předvádí s udělenými známkami, zřejmě si neuvědomuje, že mají pro nás téměř nulovou vypovídací hodnotu, jelikož neznáme měřítka hodnocení a nemáme srovnání. Pro mne je podezřelé, že se autor příliš chlubí svým hodnocením (asi hodnotil rád), místo toho, aby nám napsal například: tolik % stihlo udělat všechny příklady, tolik % neumělo pracovat s Exelem vůbec a podobně, tedy něco, z čeho bychom si byli schopni udělat úsudek. Uvědomte si, že by někdo jiný mohl stejnou skupinu v počítačové gramotnosti klidně ohodnotit známkami 1 – 3 a označit ji za dobrou, to nevíme.

Ještě jednu technickou.
Pokud šlo o časově náročný test, tak svou roli asi hrálo jistě i počítačové vybavení. Není klávesnice jako klávesnice a není office jako office. Znám a používám velmi rozdílné produkty a do některých jsem se ještě nepustil, například Windows Live Writer a další z této série. Na tomto notebooku jsem poštovního klienta „Live“ zatím zavrhnul a nahradil Thunderbirdem a jako office zde používám OpenOffice. Někdo naopak může být již na tom posledním a se staršími verzemi může mít problém. Nezávidím testovaným, mám rád svá známá prostředí.
16. 04. 2012 | 22:21

Michal napsal(a):

Děkuji za pěkný článek.
Jen si říkám, zda 70 minut na devět takovýchto úloh není přece jen málo. Tedy pokud nebylo cílem vyzkoušet, jak umějí uchazeči pracovat pod tlakem.
Ať se Vám dobře starostuje!
16. 04. 2012 | 22:30

rejpal napsal(a):

Teda tohle je docela super debata, nedá mi si trochu nerejpnout.
Pan starosta se dopustil vážné politické chyby. Dělat si takhle amatérsky konkurz za nepatrné náklady sám, to bere chleba početným armádám personalistů. Ti by s kandidáty udělali psychotesty, posoudili, zda mají saka na míru a vyčištěné boty a nakonec by doporučili někoho úlně jiného. Kdyby se takhle choval každý, to by bylo nezaměstnaných lidí z agentur.
No, já to jednou udělal taky. Nebylo to tak sofistikované, ale fungovalo to. Tak nevím.
Ale trochu mě dostalo, že skoro nikdo z lidí, kdo se hlásí na víceméně adminstrativní práci, neuměl rutinně napsat obchodní dopis.
16. 04. 2012 | 22:49

fridaymonday napsal(a):

"Dostane-li obec za pozemek 200 000 Kč a uloží je na účet do některé z renomovaných bank, dostane dnes úrok menší (o hodně menší) než 1,5 %, tedy 3000 Kč ročně; to se snadno najde na webu. Naproti tomu nájemné činí 500 m2 . 8 Kč/m2 = 4000 Kč ročně. Navíc neprodáme-li, obci pozemek zůstane a prodat ho může později, kdyby se to ukázalo výhodnější. Samozřejmě je možno investovat 200 000 Kč i s vyšším výnosem než 1,5 % ročně, tam je ovšem i vyšší riziko. U vlastnictví pozemku je riziko prakticky nulové. Výhodnější je tedy neprodávat."

Nevím jestli to někdo nepsal výše, ale máte to špatně. Podívejte se na nějaké rozumné metody oceňování investic: NPV (čistá současná hodnota) nebo IRR (vnitřní výnosové procento). O nájmu uvažujme jako o perpetuitě. Tedy NPV := 200000 - 4000/i, kde i je diskontní faktor. Zjistíte, že NPV bude 0 pokud diskontní míra bude 2%, pakliže diskontní míra bude vyšší, pak je NPV kladná. Je-li NPV kladná jedná se o dobrou investici. Peníze mají časovou hodnotu a na tu nesmíte zapomínat, vemte si kolik byste musel platit na proku, kdybyste si chtěl tuto sumu půjčit.
Z praktického hlediska také můžeme vzít v potaz, že na trhu existují vedle spořících účtů také termínované vklady (na více let), které jsou pojištěny ČNB (při této sumě) a nesou více než 2%.
Stačí se také zamyslet nad tím, jak dlouho bychom museli takový pozemek držet, než bychom vydělali 200000 (tj. payback period).. 50 let! No kdo by to chtěl čekat?
16. 04. 2012 | 23:59

fridaymonday napsal(a):

Ještě bych chtěl dodat, že běžná diskontní míra u oceňování projektů se pohybuje například mezi 10-18% (můj subjektivní odhad) a že jsem neviděl, že by někdo šel pod 4-5% v případě naprosto bezrizikových investic. A nájem je rizikový - občan může spadnout do insolvence a obec neuvidí nic.
Tedy závěr je PRODAT.
17. 04. 2012 | 00:17

paja napsal(a):

Pan tarosta je jen další objetí svého povolání žijíci v jakési bublině matematických vzorců ařekl bych i tak trochu škodolibý,dávající na obdiv svoji genialitu.Pokud se na tento opříklad dívá z čistě matematického hlediska,může mít pravdu i když asi za hranou.V tomto případě působí přeci neskutečné množstvé vnějších faktorů jako plánovaný rozvoj obce ,změna územního plánu,možnost budoucího zhodnocení popřípadě přinos projektu připravivaného na tomto pozemku.
Vůbec se nedivím že to v tomhle státě vypadá jak to vypadá,jaké je zadlužení obcí.Problém je že mladí do těchto funkcí nechtějí ,je to neperspektivní a starým i ty tituly jsou k ničemu,což je patrné z toho jak si pan starosta vytahuje kšandy na psaní deseti a hřejivým uspokojením že umí pracovat v excelu.Divím se že do úlohy nezamotal ření makrama a visual basic.
17. 04. 2012 | 00:25

tomeek napsal(a):

Mily pane Machacku --
Do znacne miry s vasi nespokojenosti souhlasim: napsal slusne (srozumitelne, citelne, bez gramatickych chyb) dopis, vyhlasku, zpravu by melo byt normou, ne vyjimkou. Rovnez absence pouzivani zdraveho rozumu a nedbalost v ekonomickem uvazovani zejmena na urade by mela byt duvodem k vypovedi a ne kvalifikacnim predpokladem.
Pravda vsak je, ze vy, Ondrejov, ani CR v tom nejste sami. Absolvent s MSc ci PhD z prestizni americke univerzity a s lety praxe v oboru nemusi byt schopen napsat dvoustrankovou zpravu ci technicke memo (a to v anglictine coby materskem jazyce - ma vlastni zkusenost!), ucinit spravne ekonomicky odhad typu "pujcit si ci vlastnit" - to same, no a ten zdravy rozum je asi cim dal tim vzacnejsi bez ohledu na narodnost ci skolsky system...
17. 04. 2012 | 00:31

Maximus napsal(a):

Docela jsem se pobavil, v článku je třeba tato úloha:

Osmá úloha testovala ekonomické myšlení: "Podle cenového výměru ministerstva financí můžeme nepodnikajícím občanům účtovat nájemné z pozemků maximálně 8 Kč za m2. Občan má v nájmu obecní pozemek o výměře 500 m2, chtěl by ho koupit a nabízí nám za něj 200 000 Kč. Je pro obec ekonomicky výhodné pozemek za tuto cenu prodat, nebo ne? Odpověď odůvodněte."

Dostane-li obec za pozemek 200 000 Kč a uloží je na účet do některé z renomovaných bank, dostane dnes úrok menší (o hodně menší) než 1,5 %, tedy 3000 Kč ročně; to se snadno najde na webu. Naproti tomu nájemné činí 500 m2 . 8 Kč/m2 = 4000 Kč ročně. Navíc neprodáme-li, obci pozemek zůstane a prodat ho může později, kdyby se to ukázalo výhodnější. Samozřejmě je možno investovat 200 000 Kč i s vyšším výnosem než 1,5 % ročně, tam je ovšem i vyšší riziko. U vlastnictví pozemku je riziko prakticky nulové. Výhodnější je tedy neprodávat.

Správná odpověď, která odpovídá české zavedené praxi je tato:

Pokud by z prodeje starosta (nejlépe ze STAN) něco měl do kapsy (taxy jsou známé), tak samozřejmě platí varianta pozemek prodat a rychle, alou! Zeptejte se svého guru Kalouska jak se to dělá...
(-:
17. 04. 2012 | 00:31

Brundibár napsal(a):

Martin Macháček:

To zveřejnění jsem nemyslel tak, že by to starostové "vzali i s chlupama", ale máte pravdu.
17. 04. 2012 | 02:35

Pavel Filip, Domažlice napsal(a):

Proč si pan starosta neodpustil svépomocné pokusy o nábor a nezavolal personálce, aby mu někoho našla? Každá personální agentura má v DATABÁZI spoustu takových uchazečů, které už OTESTOVALA. Takže, pane starosto, vy jste měl za peníze daňových poplatníků zvednout telefon, zavolat personálce a vybrat si. A místo psaní nesmyslných závěrů typu "když neumí lidé v oboru psát všemi deseti, není v oboru konkurence" (tím asi chcete říct, že před vynálezem psacího stroje si nikdo nekonkuroval) jste měl věnovat svůj čas práci pro vaše voliče. To se totiž od vás čeká. Tak příště znovu a lépe. Do voleb máte čas to napravit.
17. 04. 2012 | 06:42

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

Stále se vyhýbáte mé otázce:

Starosta skutečně mohl počkat na Drábkovu nabídku práce zadarmo, ale neudělal to. Zaměstnal paní, která o to místo stála. Co je na tom špatně? Bylo by jí na ÚP líp?
17. 04. 2012 | 07:28

Tarot napsal(a):

Autore, naběhl jste si.
Otázka je jestli opravdu v Ondřejově s 1,2 tis obyv je třeba přijímat další asistentku.
Test zajímavý, rozhodně ukazuje to že absolventi dnešních škol jsou hodně k ničemu, a podle toho to vypadá s celým státem.
A reakce diskutujících je také zajímavou sondou
17. 04. 2012 | 07:30

Zdeněk Brom napsal(a):

rejpal:

Však už taky neo nadskakuje :)

Cituji:"Ale trochu mě dostalo, že skoro nikdo z lidí, kdo se hlásí na víceméně adminstrativní práci, neuměl rutinně napsat obchodní dopis."

Jak vidíte z debaty, nikomu to moc nevadí. Je totiž třeba nakopat Macháčka. A iluze o tom, že před rokem 89 to v blasti psaní vlastních textů bylo lepší, je iluzí.
17. 04. 2012 | 07:35

Občan napsal(a):

To Zdeněk Brom:

Mohl.
V tom případě by zůstal bez "asistentky", protože finančněprávního analytika by mu nikdo zadarmo nedělal.
Starosta ostatně přiznal, že na "asistentku" delegoval SVOU práci (agenda rozvoje obce), za niž je STÁTEM velmi slušně placen. Ta paní mu vlastně dělá takovou "půlstarostku".

Rozhodně se tedy nejedná o rutinní administrativní práci, která by asistentce na částečný úvazek příslušela.
17. 04. 2012 | 07:48

Brundibár napsal(a):

Pavel Filip, Domažlice:

Jednak ta personální agentura také něco stojí, jednak by pan starosta musel tu agenturu najít a funkci přesně popsat. IMHO by mu ho stálo srovnatelně času a vzhledem k velmi nejisté úrovni personálních agentur je otázkou, jestli by agenturou doporučený kandidát tu práci opravdu chtěl dělat. Ne vždy totiž agentura posílá vhodné kandidáty.

Občan:

Pokud ve funkci popsané panem Macháčkem vidíte finančně-právního analytika, tak si zkuste projít ukázkové testy pro zájemce pro práci v evropských institucích na asistentských nebo sekretářských pozicích. Možná budete překvapen, jak nízké nároky pan Macháček ve skutečnosti měl.
17. 04. 2012 | 08:18

rejpal napsal(a):

Zdeněk Brom
To je pravda. Na druhou stranu jde o to, o jaký druh práce se někdo uchází. Taky se nehlásím na práci údržbáře, když jsem manuálně nešikovný a způsobil bych firmě škody velkého rozsahu.
17. 04. 2012 | 08:23

gaia napsal(a):

michal+MM

naše školství je opravdu ve svrabu, ale ne v tom, že neučí plošně psaní všemi 10. Proč by také obecné školství mělo vychovávat k nějaké specializaci.
Ale je krize ve výchově k morálním hodnotám.
Pokud je možné, že v našem státě existuje cestovní kancelář, kde si už za 600 mizerných tisíc můžete pořídit odstřel slona v Africe a nikomu to nevadí, je s lidstvem něco špatně.
Když se tohoto dopustil španělský král, byl ve Španělsku alespoń pěkný povyk.

Pokud si volený zástupce lidu zařídí v 21.století svůj byt ve stylu rokokového budoáru z předminulého století, a aniž by provozoval nějaký kroužek historického šermu, si nechá ukout rytířské brnění a v neděli se do toho pro potěšení obléká a ač je v podmínce, klidně hodlá kandidovat na hejtmana, a volič mu to žere, pak došlo též k nějaké chybě ve výchově obou.

Pokud na základních školách v 21. století je problém sehnat kvalifikovaného učitele výpočetní techniky a z 90% to vyučují bývalé ruštinářky nebo na koho zrovna nevyšly hodiny a nikomu to nevadí ani není schopen zjednat nápravu,a pokud se to ještě vyučuje na 20 let starých počítačích od někud vyřazených, je to také divné.

Bývalý ministr chtěl zavádět plošné testováná mlých dětí, ale zjistilo se, že nejlépe je na tom jedna škola v Praze, která má 13! počítačů na 60 dětí.
Takže tento plán je vlastně neuskutečnitelný.

Navíc psaní 10 v době, kdy už např. na soudě v Brně testují zařízení, které přepisuje z hlasového záznamu, aby se ušetřilo za administrativu, lze předpokládat, že vývoj takových zařízení půjde dál, tak myslím, že znalost tohoto je odsouzena k zániku, jako dřív psaní těsnopisem, což bylo nutnou podmínkpou každé administrativní pracovnice.

takže něco jak píše neo 21:37 dát do inzerátu a pak dle životopisu vytřídit ty neodpovídající a prozkoušet jich pak třeba jen 1/10

a nakonec vůbec nesouhlasím s tou otázkou Lékař nepíše na klávesnici.

Bohužel že píše. To je právě ta ubohost dnešního systému, že síla odborně kvalifikovaná k léčení lidí a také patřičně drahá( mzdové nároky lékařské loby začínají být již pro pacienty naprosto neúnosné), tak taková pracovní síla by neměla strávit za klávesnící stroje a vyplňováním čehokoli ani minutu.
Lékaři jsou příliš drazí na to, aby psali na stroji či vyplňovali tabulky.

Jako pacient dám přednost člověku, který strávil více času učením se medicíny než ovládání PC.

Takže já bych , pokud kritizovat školství, kritizovala též výchovné působení, tlak na morální hodnity, výchovu k ekologii a ochraně prostředí, etiku, v tomto školství naprosto propadá.

A dále, že největší neaprobovanost na základních školách je právě na angličtinu a výpočetku.

To si zkuste zas vy. Dejte si na portál s volnými místy heslo učitel.

90% těch, kdo hledá pro příští rok učitele, bude právě na Aj či výpočetku.
Na jiné aprobace je trh s učiteli nasycen.
A na obor učitelství Aj se dostane jen zlomek uchazečů, mnoho jich je odmítnuto, i když poptávka by byla.
17. 04. 2012 | 08:32

Pavel13 napsal(a):

Souhlasím s kritikou délky testu. Jistě pan starosta mohl testovat odolnost proti stresu, ale pak mohl třeba test rozdělit na stresovou a nestresovou část.
Být uchazečem nebo asistentem pana starosty, seřadím nejdříve úlohy podle naléhavosti (když už to neudělal pan starosta). Nejdříve vyřeším rychle, stručně a formálně jednoduše ty nejnaléhavější. Pak precizněji a detailněji vypracuji ty méně naléhavé. Úlohy typu "Vítání občánků" slíbím dodat zítra nebo poslat emailem. Než tam během pár minut vymyslet hovadiny, je lepší to promyslet cestou domů, při procházce nebo před usnutím a pak jen hodit na papír. Podobně závěr ohledně prodeje pozemku by ode mne pan starosta během pár minut nedostal.
17. 04. 2012 | 08:34

paja napsal(a):

Pan starosta ,se pořád vyhýbá odpovědi,jak je to s jeho podnikáním.Pokus budu ušťepačný,použiju mantru dnešních pravčáků,že pan starosta plýtvá našema veřejnýma prostředkama.Vždyť je to,cituji VK,parazit který nezaplatil školné a tudíž by měl dělat za tři.Vždyť přeci ti nevzdělaní ,co tady tepa ,mu zaplatili studia.Pokud pan starosta nestí ,tak ať rezignuje a přenechá funkci někomu mladšímu,jenže to je problé na který se ptám již na začátku.Jak je to s Vašim podnikáním a zda na vašich faktůrách nefiguruje i obec?
17. 04. 2012 | 08:35

Pavel Filip, Domažlice napsal(a):

Brundibár:

To přece nemůžete myslet vážně. Agenturu najdete několika kliknutími, např. na klíčové slovo "personální" v sekci "firmy" na portále seznam.cz jich najdete 586, přičemž VŠECH prvních 25 má jako svou adresu uvedeno "Praha". Tohle hledání mi zabralo 1 minutu. A specifikovat pozici je starosta evidentně schopen v několika větách.

Co je ale podstatné? Možné opakování celého procesu. Starosta tráví kdovíkolik času jedním náborem (a ještě o tom píše - spíše chybné - závěry v blogu), PŘESTOŽE uchazeč mu může dát za půl roku vale a celý sáhodlouhý svépomocný nábor se může opakovat. Chce se snad starosta stát profesionálním náborářem? Asi ne. Proto by měl zvažovat DLOUHODOBÝ přínos spolupráce s profesionálním náborářem (agenturou).

Neříkám, že napoprvé starosta nesáhne vedle a nevybere špatnou agenturu. Ale měl by se zaměřit na výběr AGENTURY, ne na svépomocný nábor od píky. Ano, konečné rozhodnutí o výběru závisí na starostovi, ale technické záležitosti (předvýběr) zajistí levněji agentura. Má takových předvybraných uchazečů celou databázi.
17. 04. 2012 | 08:49

Baba Jaga napsal(a):

Pan Macháček možná podniká, možná už ne. Ale je už za "starosty" určitě i vhodným kandidátem na jakékoliv uvolněné ministerské křeslo. Potom nám může opět dlouze napsat, jak si vybíral své nové podřízené.
Prohlédla jsem si stránky jím řízené obce. Nejméně tři a půl placených lidiček, počet obyvatel neupravený - i na počet, co tu uvedl v diskusi pan Macháček, docela dost. I těch zastupitelů nemají nejméně. Je ta naše samospráva notně předražená, ale určitě ho Ondřejováci mají nejraději. I s jeho paní asistentkou.
17. 04. 2012 | 08:56

Ládik!!! napsal(a):

Pane Macháčku,
díval jsem se na stránky OÚ; máte místostarostu ing. Václava Beránka, na Vaši paní asistentku zatím není kontakt. Není vás tam nějak hodně? Rada obce má 5 lidí, zastupitelstvo 15 (horní možná hranice). Podle http://www.mesec.cz/clanky/skutene-platy-politiku-od-starosty-po-prezidenta/ máte plat 31575 Kč, místostarosta má o cca 7000 méně - dohromady 56000 Kč. Nešlo by "vydusit" místostarostu?
17. 04. 2012 | 08:57

Pavel Filip, Domažlice napsal(a):

Drobná oprava: Na klíčové slovo "personální" v sekci "firmy" na seznam.cz se nenajdou jenom personálky, ale samozřejmě i firmy v podobných oborech. :)) Takže čísla můžou být trošku jiná, ale nic to nemění na tom, že hledání agentury není složité.
17. 04. 2012 | 08:58

Baba Jaga napsal(a):

To: Pavel Filip, Domažlice
No, den pana starosty má 24 hodin. A agentuře by zaplatil určitě nemalý peníz. Asistentku mu ale mohla klidně vybrat jeho účetní.
17. 04. 2012 | 09:00

Ládik!!! napsal(a):

A navíc,
poslanci mívají jako asistenty rodinné příslušníky, aby prachy neutekly vedle. Měl jste zaměstnat někoho z rodiny...
17. 04. 2012 | 09:03

gaia napsal(a):

a jak to stíhá ten Rath? Ten má ty místa ve státní správě snad 3?

Neřídí tento stát nakonec asistentky a voličům se neukazují jen nějaké mediální tváře?

Nedávno proběhla zpráva, jak nějaký poslanec umřel a před tím byl 2 roky těžce nemocen.
V parlamentu ani nijak nic nedělal, ležel ve špitále. Jeho 3 asistenti však brali plný plat a veškeré cestovní náhrady.
17. 04. 2012 | 09:05

paja napsal(a):

RNDr. Martin Macháček / detail záznamu z protikorupční linky

Informace o detailu záznamu...

Hlavní podezřelý: RNDr. Martin Macháček
Vloženo: 22.11.2009
Detail: Mám podezření na korupční jednání pana starosty Macháčka. Toto podezření mi bylo potvrzeno na Stavebním úřadě v Mnichovicích (pod který Ondřejov spadá), kde mi jedna z úřednic doslova řekla, že starosta je velmi úplatný a to zejména od chvíle, kdy cca před rokem jeho syn začal stavět dům a potřebuje peníze. Pro dokreslení situace ještě uvedu svou konkrétní zkušenost. Vlastním pozemek v katastrálním území Třemblat, který spadá pod obec Ondřejov. Již nějakou dobu mám problémy s panem starostou, který z nepochopitelných důvodů brání výstavbě na tomto pozemku i přesto, že je pozemek územním plánem určen k výstavbě. Naposledy mě a ostatní vlastníky sousedních parcel nutil k rozšíření cesty a to směrem do pozemku jiného vlastníka, který má s panem Macháčkem blízké vztahy a který by byl ochoten nám odprodat část svého pozemku za velmi vysokou cenu. Minimálně si myslím, že by se mohlo jednat o zneužití své pravomoci k obohacení třetí strany. Proto jsem se šel obrátit o radu na zmíněný stavební úřad v Mnichovicích, kde jsem se dozvěděl, že starosta možná čeká na úplatek. Tuto informaci o úplatnosti starosty jsem se ještě dozvěděl od vlastníka sousední parcely, který jí získal z jiného zdroje. Shodou okolností mám i informaci o dvou osobách, které obecní úřad před časem opustily a z nichž jedna nepřímo naznačila, že odešly z toho důvodu, aby se nepodílely na nepravostech, které se zde dějí. Dále se mi skládají střípky, kdy jsem v kanceláři starosty byl před rokem nebo déle a on zrovna za nezavřenými dveřmi projednával možnost zateplení a úprav školky, kdy mi z toho rozhovoru přišlo, že to není úplně v pořádku. V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na zateplení tohoto objektu.Upozornění: Údaje obsažené v oznámení byly v plném znění před více jak jedním rokem předány orgánům státní správy k prověření. CERD SYSTEM zaručuje anonymitu oznamovatele, a proto upozorňuje, že informace zveřejněné nejsou upravovány. Údaje obsažené v oznámení se nemusejí zakládat na skutečném stavu událostí a je nutné je tak posuzovat!

Protikorupční systém je založen na legislativě USA, která nebrání přístupu k informacím a šíření svobodného názoru. Z protikorupční linky jsou zveřejněna oznámení starší jednoho roku, neboť se správce systému domnívá, že jeden rok je dostatečná doba k prověření oznámení. Na druhou stranu - protikorupční linka je transparentním systémem a jejím sekundárním cílem je boj s případnou neaktivitou státních orgánů v rámci prověrek těchto oznámení.
Zveřejněné údaje nespadají do jurisdikce České publiky, neboť jsou data primárně uložena mimo území ČR a nejsou z důvodu ochrany vkladatele spojeny s českým rezidentem či provozovatelem.

V případě, že máte podezření na nezákonné jednání politika, úředníka, podnikatele nebo zaměstnance v soukromém sektoru (včetně podezření ze spáchání trestného činu, jako je distribuce drog, kuplířství apod.) můžete oznámení anonymně podat na stránce http://www.protikorupcni-linka.cz.

Co Vyna to pane Macháček z Petra Schneidera jako starosty mnichovic by jste si měl vzít příklad,ten zatočil z Drbohlavem na dvě doby a na rozdí od Vás mě přesvědčil že se mu dá věřit.
17. 04. 2012 | 09:20

dříve čtenář napsal(a):

Nedá mi to a musím ještě reagovat. Za totáče jsem absolvoval gymnázium a VŠ technického směru (ne VŠB, ani dopravní...). Je faktem, že mne naučili psát technické zprávy, vyhodnocení, postupy. Jak se píše úřední dopis, mi po celou dobu studia nikdo neřekl. Možná na MFF KU to pana Macháčka učili, ale silně o tom pochybuji. Po absolvování školy a voj. služby jsem u svého prvního zaměstnavatele musel absolvovat za minimální mzdu tzv. kolečko. Jednalo se o to, projít všemi úseky podniku, tam strávit 1 týden, tam až 3 a naučit se, kde se co dělá, jak se dělá a poznat všechny technické zaměstnace osobně. Samozřejmě, jako mladý, ambiciózní inženýr jsem tehdy na ten "ztracený" tříčtvrtě rok za peníze k nežití nadával, ale s odstupem času jsem zjistil, že to bylo to nejlepší, co kdo kdy při zácviku nových kádrů vymyslel.
Takže abych opravil přežívající omyl, že za totáče nás ve škole všechno a lépe naučili, tak to ne. Ale systém dalšího vzdělávání "kádrů" byl propracovaný tak, abyste během roku po absolvování školy byli schopeni požadovaného výkonu.
Taktéž učňovské školství bylo za totáče domyšlené. Učni se učili pro konkrétní profesi, chodili na praxi do svého budoucího zaměstnání a nebyl problém je po vojně zaměstnat.
No asi jsme po sametu udělali někde chybu. Absolventi různých pseudoškol po nástupu požadují obrovské platy, auto, pravomoci. Zaměstnavatel ani netuší, že neumí napsat úřední dopis... Hlavně, že se domluví anglicky a poslušně a bez vlastního uvažování, vykonávají jeho pokyny. Jo a hlavně jsou ASERTIVNÍ!
Škoda pane Macháčku, že jste na můj předchozí příspěvek nereagoval. Připomínáte mi svým chováním jistého středoškolského pana profesora z matematiky ze známé komedie a jeho zápis z diáře: 1941 svatba, 1942 dítě, nejlépe dvě...
Holt matematicky se dá asi vyjádřit vše, kromě chování přírody a člověka...
17. 04. 2012 | 09:23

paja napsal(a):

On pan Macháček není jenom podnikatel on je i předseda dozorčí rady I.T.V. CZ s.r.o.
To se nedivím že nemá čas.Když jsme zvonili v 89tým klíčema tak jedním bodem protestu bylo že pohlaváři mají příliš mnoho funkcí a že nemůžou stíhat svojí práci.
17. 04. 2012 | 09:25

Ládik!!! napsal(a):

dříve čtenář -
Vámi popisovaný zácvik po absolvování školy není výmysl komančů, ale jejich předchůdců.
17. 04. 2012 | 09:29

Petr napsal(a):

Pan starosta má na věci zdravý názor. Jenže problém je taky v tom, že většina jeho uchazečů/ček by v dřívější době maturitu neměla. Počítač je jenom stroj a využívat aktivně a vzájemně kombinovat jeho funkce dokáže člověk s určitou inteligencí. Jiný se prostě jenom naučí po zacvičení provádět konkrétní úlohy. Pokud je prioritou nechat všechny vystudovat, tak prostě formální vzdělání ztrácí funkci síta.
17. 04. 2012 | 09:31

Opitz napsal(a):

No to musel být pro ty lajdáky a budižkničemy těžký šok, že v obecním úřadě musí coby asistent taky něco musí umět... Tady je krásně vidět, kdo dnes hledá práci (v Praze a okolí) a proč si ji musí hledat... protože je to nepoužitelný budižkničema, kterému ještě ve zkušebce zaměstnavatel vysvětlí, že jeho schopnosti a dovednosti, jsou pro současnou firmu příliš velké a firma takového člověka brzdí v jeho skutečné kariéře, navíc zde hrozí riziko, že během dalších tří měsíců takto vzdělaného a dovedného zaměstnance přetáhne "konkurence", která mu nabídne ještě lepší pracovní a finanční podmínky...

pro tupé, byť stále obyčejné lidi: celý tento můj komentář je ironický...
17. 04. 2012 | 09:55

český maloměšťák napsal(a):

M. Macháček
Díky za odpověď. Je dobré vědět, že asistentku nepotřebujete na to, abyste se mohl více věnovat svým podnikatelským aktivitám.

Líbí se mi webové stránky Vaší obce.

Blog nehodnotím - je ve Vaší pravomoci si vybrat asistentku tak, aby vyhovovala Vašim představám. Chápu, že coby vědec chcete znát odezvu na určité stránky procesu výběru. To není nikdy na škodu.

Jen ještě k nápadu Ládíka !!! - taky jsem kdysi navrhl vedení podniku, aby jednu funkci/čerstvě zřízenou a obsazovanou/ zrušilo a přidalo páe šupů člověku, který i tak do dané problematiky musel vidět a zasahovat.
Věřte nebo nevěřte - za pár měsíců mně málem líbali ruce - jak vedení, tak onen člověk.

A také vězte, že pokud byste u Vás v obci podpořil zřízení mikropivovaru - máte jak zvýšenou oblibu doma, tak návštěvnost zvenčí - tak i dlouhodobě udržitelná a skutečně smysluplná pracovní místa.
Na jejichž pracoviště pak zavítáte jistě rád i Vy - a to ať už s asistentkou - nebo bez ní....
:))
17. 04. 2012 | 10:16

dříve čtenář napsal(a):

Ládík: tak proč po 89 po nástupu našich osvícených vlád zrušili vše dobré ve výchově a vzdělávání, i to co převzali dokonce komanči? Nebo právě proto?
17. 04. 2012 | 10:18

TomášL napsal(a):

Dobrý den autore,

děkuji za reakci. Nyní k Vašemu testování. Jelikož nemáte valenci testu, nemůžete na základě kvantitativních metod hodnotit uchazeče (pakliže vycházím z premisy "že konečný vyřešený úkol je bezezbytku správný"). Ve svém důsledku, ať chcete nebo ne, je Váš test možno známkovat pouze v hodnocení 1(jedna; uspěl) nebo 0(nula; neuspěl), což je ve svém důsledku kvalitativní hledisko. A vyvstává otázka "Jaký smysl má test, ve kterém ani jeden uchazeč neuspěl v ani jednom bodě?" Jak si z něho někoho vybrat?

Jste fyzik, tak Vám nabídnu lepší řešení při dalším výběru, při kterém nebude hodnoceni podléhat toliko subjektivnímu a dle mého názoru nedokonalému hodnocení. Přece jenom když něco kritizuji, měl bych být konstruktivní a nabídnout alternativu.
Tedy:
Nevím, zda-li znáte matematickou záležitost z "teorii grafů - jaký je nejnižší možný počet barev ke obarvení mapy". Pokud ano, shodneme se, že jde o nejlepší možné řešení i při výběru uchazeče (a nikoliv Váš test). Pakliže neznáte a chtěl byste vědět, dejte vědět.

Píšete o učňácích atp.

Podívejte, je mi 31 let a znám problémy mladších lidi. Na příkladě Vám ukážu "proč je to co je ve školství".
Když si zajede třeba na strojírenský veletrh a podíváte se na dnešní mašiny, které dokážou vyplivnout mnoho výrobků vysoké kvality, které není schopen za stejnou jednotku času vyprodukovat mistr se 30 roční praxi v požadované kvalitě i kvantitě, zjistíte, že automatizace a nové technologie výroby nejvíce postihují "učňovské obory". Vtip je tedy i v tom, že když ubývá míst v těchto vodách, není ani potřeba toliko dětí učit/školit v těchto vodách. Jenže co potom s těmi dětmi? Jistá část jednoduše musí být "repasovaná do služeb", abyste jim zajistil možnost budoucí práce a "nalézt smysl života".
Píšete, že nebylo tolik míst a tedy byla kvalita. Takhle se na to nelze dívat. To bych čistě teoreticky mohl prohlásit, že "jeden vystudovaný člověk ze všech lidi narozených v daném ročníku je obrazem nejlepšího školství". Jednoduše nesmysl.

A čistě filozoficky:
Proč se prodlužuje věk lidí a bere se to jenom ve kontextu stáří, když se prodlužuje celý život?
17. 04. 2012 | 10:59

gaia napsal(a):

TomášL

protože se prodlužuje jen to stáří. Běžte se podívat na nějakou LDN nebo do domova důchodců.

Mládí ani produktivní věk nedokáže lékařská věda prodloužit.
Ale prodlouží jim to stáří.
dřív lidé umírali po 70, dnes jim přidáme 10 let živoření na prášcích, po špitálech a v ústavech.
17. 04. 2012 | 11:13

jk-jiny napsal(a):

Škola musí, škola musí... jděte s tím někam. Na jedné vysoké škole učím, ubývá peněz, propouštíme kolegy, budoucnost temná. Podobně na střední škole, kde učí bratr.
Takže: za málo peněz, málo muziky, jsný?
17. 04. 2012 | 11:28

skeptický napsal(a):

Na obecné se člověk naučí nemít rád kantory,v lepším případě číst a násobilku.Na střední škole se jeden naučí kouřit,chodit za školu a za holkama.Na vysoké už všechno potřebné do života umí,a jen se v tom zdokonaluje.
17. 04. 2012 | 11:45

Brambora napsal(a):

Pane Macháčku, můj lékař nediktuje, nemá, ani nesdílí písařku. Moje sestra, lékařka ve dvou severoamerických státech, diktuje. Můj kamarád švédský lékař diktuje, moje spolužačky, lékařky ve Francii a v Německu diktují. Moje kamarádka, rentgenoložka - invazivní radioložka v Anglii v průběhu invadování diktuje, když popisuje snímky, nediktuje.
17. 04. 2012 | 11:57

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

Jinýmo slovy navrhujete onu paní propustit a poslat na ÚP. Tak jo, no. Jenom nevím, zda se jí to bude líbit.
17. 04. 2012 | 12:05

Občan napsal(a):

To TomášL:

Neprodlužuje se celý život. Prodlužuje se JEN to stáří. Mládí a střední věk zůstávají stále stejně dlouhé (spíš krátké, v poměru ke stáří).
Ovšem je to dost relativní.
Pro zaměstnavatele je člověk nad 45 let "starý" a nad 50 let "nezaměstnatelný" - tedy "přestárlý". Ovšem na odchod do penze je zase "příliš mladý" a proto je mu povolován stále později. CO má mezi 45. - 65. rokem života dělat a ČÍM se má živit, to nikoho nezajímá.

Prodloužil se tak vlastně jen "věk dožití" - dnes se průměrně pohybuje někde kolem 75ti let věku. Často to je jen přežívání za pomoci léků, eventuálně mašin. Ale ŽIVOT jako takový se neprodlužuje - jen oddalujeme okamžik smrti, aniž bychom měli společensky, ekonomicky a eticky vyřešeno, zda to vůbec má nějaký smysl.
17. 04. 2012 | 12:08

Občan napsal(a):

To Zdeněk Brom:

To jste si dokázal z mého příspěvku "vydedukovat"?

Překvapujete, pane Brome.
Té Vaší proměny už jsem si všiml před asi rokem a vidím, že stále pokračuje. Takže jste se vrátil do politiky?
17. 04. 2012 | 12:11

Občan napsal(a):

To Gaia:

Omlouvám se, napsala jste to dříve a lépe :o)
17. 04. 2012 | 12:12

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

Místo odpovědi útok. Děkuji, stačí.

Cituji: "Takže jste se vrátil do politiky? " Musíte se skutečně uchylovat ke lhaní?
17. 04. 2012 | 12:30

Kraus napsal(a):

Studoval jsem technický obor VŠ za totáče - součástí výuky byla praxe. Diplomka byla zadaná konkrétní firmou k řešení problému, na který oni měli málo času a kapacit, oponenti byli 2 z podniku, jeden ze školy, a hodnotili jak se daný projekt dá uplatnit v praxi, jestli je to řešení hodné inženýra. A nabídka abych to šel do toho podniku zavést, tedy práce pro mne.
Po nástupu povinné kolečko po všech pracovištích podniku. teprve potom mne pustili na oddělení.
- Mám dvě děti po vystudování VŠ. Sepětí s praxí nula. Téma diplomky si vymýšleli sami, málem podplatit někoho kdo by jim dělal vedoucího diplomky a nebo napsal posudek. Těm to bylo jedno, nějaký kladný posudek napsali. Celá práce šla do šuplíku, nikoho to dál nezajímalo.
O tom že místo odborníků dnes máme právníky z Plzně, všelijaké obory PR,žurnalistika,politologie, marketing, státní a veřejné služby, Evropská studie, cigánské etno, manažeři jen tak, bez konkrétního oboru, jenom nazpaměť pár všeobecných pouček.
Ti všichni půjdou na pracák, do zbytečných státních služeb, nebo na pojišťováky. Když přijdou do výrobního podniku, obvykle překážejí tím že chtějí zavést všelijaká osobní hodnocení, dotazníky o tom jak si představujete další osobní růst, brainstormingy o ničem, grafy a tabulky s nejméně 5 barvami, atd. Ještě po letech nechápou co vlastně podnik dělá.
17. 04. 2012 | 12:37

Petr Koubek napsal(a):

Velmi dobře, měl by to číst Nantl... Dobeš chtěl školství nechat v podobě 1985, snad bude mít nový ministr víc času přemýšlet, co škole opravdu chybí - tedy učitel, který vnímá potřeby žáka a rozvoje jeho kompetencí s ohledem na celý jeho život a ne jen na následující test! Petr Koubek, NÚV
17. 04. 2012 | 12:45

raketou na Mars napsal(a):

kdyby u nás existovala aktivní politika zaměstnanosti, již by někdo dělal diplomku na tomhle tématu.
Rozebral by kvalifikační a věkovou strukturu těch uchazečů, proč neuspěli a proč neuspěli v oboru, který vystudovali, či v něm nenalézají práci.
A již by byli posláni na rekvalifikaci, která by jim doplnila ty znalosti, které jim chybí.
Nebo by vypracovali konkrétně každému tomu neuspěvšímu, zejména těm šesti s titulem , jedné bakalářce a té Dis s Voškou nějaký konkrétní plán dalšího vzdělávání a rozvoje.
Totéž pro školy.

Protože vzhledem k tomu, že jich tolik trávilo ve školních škamnách více než 15 let života, pak to považuji za plýtvání lidskými zdroji i investic do vzdělání.

A bylo by alespoň pár diplomek zabývajících se něčím praktickým a využitelným.
17. 04. 2012 | 12:46

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Někdo výše zmínil personální agentury.
Myslím, že je to špatně a podle mne by si zaměstnance neměli vybírat ani sami starostové, ani jimi oslovené personální agentury, ale starosta by měl adresovat svůj požadavek úřadu práce nebo nějakému personálnímu oddělení pro státní správu.

Chápu, že by se to některým starostům nelíbilo, ale pro občana by to bylo výhodnější. Omezily by se osobní vazby mezi starostou a úředníky, čímž by se taky trochu otupilo korupční prostředí, no a kdyby pan starosta věděl, že mu nemusí poslat dvacetiletou blondýnu s mírami 90/6090, tak by možná zjistil, že vlastně ani žádnou asistentku nepotřebuje.
17. 04. 2012 | 13:08

Garážník napsal(a):

Kraus výtečně. A ještě je třeba dodat že komunisti vzdělávali lidi v oborech které považovali za užitečné a potřebné- proto ta studia byla zadarmo, ti mladí to vrátili státu vlastní prací.
A stát jaksi netrpěl ani to aby se za umělce prohlásili typy jako DG 307, Plastic Peple, a naznačil jim že by se měli věnovat poctivé práci. To dodnes disidenti nepřekousli- pracovat poctivě pro společnost, fuj, komunistický zločin
17. 04. 2012 | 13:10

Garážník napsal(a):

když se nechceš hádat s blbem , nechoď k zrcadlu.
Nejlepší když si každý najde lidi do svého týmu sám. Problém je jenom že to je časově náročné, ale vyplatí se to.
Ono už je dost na pováženou, že když hledáte práci, je do toho namontována nějaká personal Agentur, co ani nedokáže vysvětlit jakou pozici máte dělat a z jakého oboru, ale za to má spousty divných testů, pohovorů atd. A kolik těch agentur se tu namnožilo, hrůza. Asi to také dělají studenti těch zbytečných škol.
Přečtěte si nějaký inzerát třeba na Sales managera - inzerát na stránku A4, kde vám vysvětlují že hledají někoho kdo musí umět vystuppovat a jednat s lidmi, vyhledávat zákazníky, jednat s těmi stávajícími, informovat je o nových výrobcích, umět ty výrobky propagovat, být kreativní, schopen týmové práce, umět vyjednávat,sledovat konkutrenci a porovnávat parametry jejich výrobků, umět udělat databázi těch zákazníků a desítky dalších žvástů.
Ale nedovíte se jestli máte prodávat elektrárny nebo rohlíky.
Aby jste se rozhodl jestli je to pro vás.
Logika jako by jste psali že hledáte šoféra co umí točit volantem, sešlapávat brzdu, spojku i plyn, dávat blinkr,atd. ale neřekli jestli bude osobní šofér ministra nebo jezdit s traktorem či hovnocucem.
.
A do toho ještě vymýšlet že by měl být státní orgán který bude specialista na příjem lidí do institucí placených z daní, to už jste asi opravdu upadl a hlavičku.
17. 04. 2012 | 13:26

Varmuža napsal(a):

Garážníku ano. Mám stejnou zkušenost. Personální agentury - sedí tam divné slečinky MGr a Bc s divnými nepotřebnými vystudovanými obory, a vymýšlejí testy, hodnocení, kriteria, tabulky. Nikdy nechápou co dělá podnik kterému ty zaměstnance hledají, a vlastně je to ani nezajímá
17. 04. 2012 | 13:58

Pavel13 napsal(a):

:Garážník
Pravda "typy jako DG 307, Plastic Peple" stát nikdy za umělce neprohlásil a museli se živit prací, zato správně prohláslil za umělce Michala Davida aj., kteří nás svým uměním obohacují dosud.
(Ironie)
17. 04. 2012 | 14:10

neo napsal(a):

Garážník:

ono není podstatné, co bude prodávat. Důležitá je ta schopnost a musí umět prodat prakticky cokoli.
17. 04. 2012 | 14:48

neo napsal(a):

Varmuža:

osobně mám s personálními agenturami a headhuntery dobrou zkušenost. To oni vyhledávaj talenty a doporučují je firmám. potenciální zaměstnanec má pak dost možností vybírat si.
17. 04. 2012 | 14:50

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Pro Garážník.
Asistentka starosty by měla být konfekční zboží a zcela něco jiného, než potřebuje byznys. Žádná kreativita, asertivita, ale především důvěryhodnost a spolehlivost. Pokud jde o odbornost, tak se domnívám, že v takové funkci by měl obstát průměrný středoškolák, a to, že propadla řada vysokoškoláků, je podle mne spíše o kompetencích pana starosty.
Stejně jako blog samotný není ani náhodou o úrovni našeho školství, ale jen o úrovni jednoho našeho starosty.
17. 04. 2012 | 15:31

Brundibár napsal(a):

Pavel Filip, Domažlice:

Myslím to vážně, mám s personálními agenturami zkušenosti "z obou stran". Hledání kvalitní agentury je srovnatelná práce s jehlou v kupce sena. Popis funkce není možné jen sepsat, ale musíte ho předat s x dalšími informacemi, které máte pro danou pozici v hlavě. Ve finále stejně si musíte uchazeče proklepnout sám, navíc ta agentura to nedělá zadarmo. Tedy, příliš mnoho rizik na to, jaký přínos z toho může být. Ostatně, co mám zkušenosti z velkých firem, tak ti šéfové, kteří vědí, jak jejich oddělení pracuje, si podřízené hledá samo a HR používá tak k sepsání pracovní smlouvy. Překvapivě, mají menší fluktuaci než ti, kteří lidi nabírají přes firemní nebo agenturní HR.

Ondřejov navíc má pár úředníků, takže navrhovaná spolupráce by byla stylem jednou za uherský rok. Vzhledem k tomu, jak se střídají lidé v agenturách (kdy během jednoho výběrového řízení trvajícího necelé 3 měsíce se 2x změnil kontakt v agentuře), ten dlouhodobý přínos pro Ondřejov moc nevidím. Je to obec do 2000 obyvatel, kde se každý zná s každým, ne město s více než 100 000 obyvatel.

Databáze předvybraných uchazečů... Skromná otázka - jaká doba v průměru uběhla od poslední aktualizace každého záznamu? Práci jsem hledal v r. 2010 a žádná z agentur, která mě měla tehdy v databázi, neudělala ani tak triviální věc, aby poslala jednou za čas žádost o aktualizaci dat. Souhlas s kontaktováním i se zpracováním osobních údajů ode mne mají, mail používám stále stejný, tak jim nic kromě vlastní neschopnosti nebrání. Ne, ani jednu z těch agentur za profesionální nepovažuji - jen dublují servery typu jobs.cz, přidaná hodnota nulová.
17. 04. 2012 | 15:57

Garážník napsal(a):

Kdo se nechce hádat.
Můžu souhlasit v tom smyslu že na úřadě v Ondřejově už tak sedí dost úředníků kteří by podklady starostovi mohli připravit / vygoogloval jsem si údaje o úřadě Ondřejov / a něco mu přepsat z diktafonu nebo ručně psaných poznámek na stroji.
Na druhé straně když už- starosta je řídící orgán, má právo chtít aby mu někdo připravil podklady pro rozhodnutí zda např. prodat pozemek - tedy zjistit obvyklé nájemné, ceny pozemků, úrokové sazby v bance atd. Test mně tedy připadá naprosto odpovídající A POVAŽUJI za ubohost našeho školství, že z tolika uchazečů pyšnících se moderními tituly není nikdo schopen napsat úřední dopis, připravit podklady co je třeba nachystat na akci obecního úřadu a napsat pozvánku, nebo připravit podklady o tom prodeji pozemku, tedy alespoň tušit která data budou potřebná.
.
Na Neo a Pavla považuji za zbytečné odpovídat. Zvláště Neo se ztrapnil v diskusích už tolikrát, že ho považuji za .... nebo provokatéra, s nímž je zbytečné ztrácet čas
17. 04. 2012 | 15:58

paja napsal(a):

Pan starosta vymyslel jedemn přiblblej test a zalíbilo se mu to tak že se musel vyventilovat a pochlubit jak je genuniální a jako záminku si zvolil pofidérní otestování úrovně vzdělání na nerepresentativním vzorku.
Dělal jsem mezi akademikama ,a ještě k tomu ondřejovskejma ,neboť jsem dělal na orientované plošině k HK ,dost dlouho abych poznal jejich mentalitu.Ve svém oboru jsou většinou špičky ale pro veřejný život k nepoužití.Bohužel každej není jako oni,zaplať bůh.
17. 04. 2012 | 16:00

Brundibár napsal(a):

Garážník:

Jenže ono u prodejce je poměrně jedno, jestli má prodávat rohlíky nebo lokomotivy - ten proces je v zásadě stejný a i když se nejedná o nějak velkou vědu, není jednoduché si to celý proces osvojit a pak do detailu dodržovat.

Špičkový prodejce si ale dopředu zjistí, co může nebo nemůže zákazníkovi slíbit a pokud je na vážkách, tak si k sobě vezme člověka, který dané věci rozumí a případ řeší spolu. Protože jak u rohlíků, tak u lokomotiv je nutné, aby zákazník přišel znovu.
17. 04. 2012 | 16:09

neo napsal(a):

garážník:

co se Vám nezdá? Prodejce prostě musí umět prodat. Je jedno jestli dům, auto, pánev nebo vysavač.
17. 04. 2012 | 16:20

Zdeněk Brom napsal(a):

neo 17. 04. 2012 | 14:48:

Přidám se do řady těch, kteří personální agentury nedoporučují.

A je sakra důležité, co bude prodávat. V očích teoretické personalistky ne, ale v teréno ano. Něco jiného je podomní prodejce a něco jiného je prodej složitějších produktů pro náročné zákazníky. Jenže to mnoho agentur nechápe.
17. 04. 2012 | 16:26

Garážník napsal(a):

Brundibáre , ach ta naivita. Asi jsi produkt moderního školství - manažer, co si myslí že šéfovat může čemukoliv když má ten titul. A prodávat lze také cokoliv.
Podle tebe jsou všechny firmy blbé když třeba farmaceutická firma hledá prodejce a chce farmaceuta nebo lékaře, firma s elektronikou chce někoho kdo má vzdělání v té elektronice, chemici chtějí prodejce chemika, ve stavebních hmotách chtějí někoho kdo ví něco o stavebnictví, prodavači softwaru radši IT odborníka atd atd..
Ono totiž když prodáváš, musíš kupujícího přesvědčit argumenty a reagovat na často nečekané dotazy, třeba i o tom že před 20 lety to dělali jinak a v čem je nový produkt tedy lepší. S několika naučenými frázemi když nevíš nic o oboru, se nenávratně zesměšníš u prvního, kdo věci trochu rozumí. A obchod je o důvěře, když kupující nemá důvěru že jedná se špičkovým odborníkem, můžeš si nechat i ty nejbarevnější prospekty. Změnit technologie, najet na nový výrobek či způsob výroby můžu jedině tehdy, když mne špičkový odborník přesvědčí PROč JE TO VÝHODNÉ, potom možná koupím. Z mladého frajírka v luxusním obleku a s barevnými prospekty se nepodělám, za 10 minut vidím že ví prd.
Bez vzdělání můžeš prodávat v bufetu, noviny v trafice a konzervy v hypermarketu
17. 04. 2012 | 16:27

raketou na Mars napsal(a):

neo

jako jeden politik, jednou řídí dopravu,pak privatizuje nemocnice, pak dělá hejtmana, pak zas ministra zemědělství.

Když umí řídit, tak řídí a to je odbornost, že může řídit všechno. Podle toho to taky vypadá.

Je vidět, že každý může dělat cokoli a kdyby starosta losoval, mohl si ušetřit spoustu času
17. 04. 2012 | 16:27

Ládik!!! napsal(a):

neo -
dobré zboží (služby) se prodává samo. Nepotřebuje prodejce. Co má reklamu, zavání šuntem.
17. 04. 2012 | 16:31

Zdeněk Brom napsal(a):

Kraus:

Smutné, ale pravdivé.
17. 04. 2012 | 16:31

TomášL napsal(a):

Garážník

Mám jiný pohled. To, co chtěl autor od uchazečů ve časovém limitu, je naprosto k ničemu, neboť nic nevypovídá o uchazečích, neboť podmínky plnění nejsou totožné s podmínkami v reálu. Krom toho se autor dopouští subjektivních pohledů.
Tedy...

Kdyby si autor vytáhnul ze šanonu nějaký rok starý problém (jeden), který zdárně vyřešil a využil by jej při testování, mělo by to lepší efekt.
V jeho případě: Mám 31 lidí a rozdělím je náhodně do 4 skupin (důvod 4 skupiny je nejmenší možné efektivní řešení při jistých problémech v matematice). Zadám práci a nechám jim libovolný čas na řešení. Dám jim e-mail a řeknu. "1.skupina, která mi vyřeší problém a pošle na e-mail, postupuje do dalšího kola. I kdyby je správně vyřešily všechny skupiny, první skupina je z časového důvodu vítězem." Nebo-li bych nehledal "dokonalého mezi dokonalými", neboť vím, že "každý člověk něčemu nerozumí". A tak by soutěžili skupiny mezi skupinami. Tedy jedno kolo = 75% vyhozených. A jestli mají známe či nikoliv a využijí je k řešení problému, to by mi bylo jedno, neboť na této pozici by byli stejně nucení v reálu řešit věci kolektivně, tak i individuálně. A další kolo by se opakovalo v téže duchu...

Nebo-li by se vyřazovali mezi sebou a já bych do procesu nezasahoval. Vítěz by byl za všech okolností nejlepším možným asertivním a organizačním jedincem (a klidně by to mohl být ten, co nemá nabiflováno), protože by v konečném důsledku musel přesvědčovat celou skupinu i sebe o správnosti výsledku a výsledek by byl z podstaty vždy správný...

Tento systém je součásti teorii barev v matematice a je taky empiricky zřejmé, že je velmi efektivní...
17. 04. 2012 | 16:35

Skogen napsal(a):

Pokud jste s absolventkou testosterování s výslednou známkou 2,71 spokojen tak, že dnes nedokážete pochopit, jak jste se bez ní celý čas mohl obejít, pak by mě zajímalo, jaký by asi tak byl asistent se známkou 1,0.

Předpokládám, že by vaší fyzikální učebnicí přeloženou do eskymáčtiny dokázal umlátit celá ministerstva.
17. 04. 2012 | 16:37

neo napsal(a):

Zdeněk Brom:

pletete si prodejce, prodavače a odborníka.

To jsou 3 různé pozice. Pokud firma hledá jen prodejce, není problém takového sehnat. Pokud firma hledá odborníka, který bude třeba asistovat zákazníkům v prodejně, tak to je jiná, ten samozřejmě musí mít znalosti o produktu, který prodává.
Jinak vám názor na personální agentury brát nebudu. Asi záleží na zkušenosti. Já měl zkušenost velmi dobrou. Když jsem po škole sháněl job, dal jsem jen CV na net a právě agentury organizovaly pohovory a nabízely mi pak ty firmy, které by měly zájem. Stačilo si vybrat tu nejlepší nabídku.
17. 04. 2012 | 16:47

TomášL napsal(a):

op: soutěžily skupiny mezi skupinami :-)
17. 04. 2012 | 16:48

neo napsal(a):

Ládík!!! ,

nesouhlasim. reklama nemá za úkol jen prodávat výrobek.

co Coca Cola? Mercedes? BMW? AUDI? Google?

a tisíce dalších firem reklamu má a neodvážil bych se tvrdit, že produkují šunty.
17. 04. 2012 | 16:49

český maloměšťák napsal(a):

Jisté výběrové řízení stálo jistý podnik něco kolem jednoho sta tisíc / na začátku " desátých let " :))) docela slušné peníze.
Výsledkem byl výběr člověka, který po měsíci a půl odešel.

Taková personální agentura - s odpuštěním, stojí za starou bačkoru. Ale nesnížím se k tomu, abych jako neo - na základě jednoho případu soudil personální agentury jako fenomen.

Osobně se však domnívám, že pan Macháček minimálně ušetřil peníze daňovým poplatníkům - když si proces výběru udělal prakticvky celý sám.

protože ona zmíněná personální agentura samozřejmě neposkytuje žádnou záruku - že výběr byl proveden kvalitně. Jak vidno z mé zkušenosti.

Jenže je to dneska módou - všecko si nechat outsourcovat. Někdy mně to dokonce připadá, jako by se v tomto státě outsourcovaly i důležitá politická rozhodnutí...někým,kdo tomu rozumí líp, než dotyčná maškara ve vládě či jinde.

Ha, ha, ha.....:)))

:(

P.S.Opět ale nezobecňovat ! To by byla chyba ! Ne všici takto postupují...vezměme si například...eh, ten tedy ne...nebo třeba...no, s tou by to asi taky nešlo...ale co třeba ten...no, tak to je spíše na zasmání....ale přeci jen - občan Schwarzenberg !
To je originální chlapík. Za toho jistě nikdo netahá špagátkem....
Ha, ha, ha....:)))))
17. 04. 2012 | 17:01

raketou na Mars napsal(a):

těžko by se ale nějaký profesionál vybraný agenturou byl ochoten stěhovat do nějaké vesnice kvůli místu na půl úvazku. a aby agentura dělala výběr jen z lidí bydlících v okolí, to je nesmysl.
17. 04. 2012 | 17:05

neo napsal(a):

maloměšťák:

umíš číst? snad vidíš, že píšu, že záleží na zkušenosti a že mé jsou dobré a jiného být nemusejí....
17. 04. 2012 | 17:11

Garážník napsal(a):

Ládéík, Neo - oba asi mladí beránci co si kupují tak maximálně rohlík, a pokud třeba auto tak to co má nejlepší reklamu a dají se na to zbalit holky, O obchodování nevíte nic.
Pokud prodáváte něco technického, vyžaduje to od kupující firmy často změnit technologie, upravit pracovní postupy, a v každém případě odejít od stávajícího výrobku který je dlouhodobě uspokojoval k novému. A ta firma musí často zase např i přesvědčit svého zákazníka že nebude mít výrobek nebo jeho součást, kterou už roky zná a je zvyklý. Navíc se vám málokdy podaří být o desítky procent levnější než konkurence, a když ano, zase je to spíše podezřelé že se jedná o nějakou lacinou náhražku, takže to spíše odradí.
Jediné řešení je že prodávající je opravdu odborník, který zná výborně všechny staré technologie či výrobky v oboru a umí přesvědčit na odborných faktech, v čem je nový produkt lepší.
17. 04. 2012 | 17:14

Ládik!!! napsal(a):

Garážník -
chybný odhad, naprosto.
Neo - vyjmenoval bych plno renomovaných značek, produkujících a prodávajících šunty (klamavou reklamou), ale nechce se mi a nemám na blbosti čas.
17. 04. 2012 | 18:05

Garážník napsal(a):

Ládíku, pokud si myslíš / a napsal jsi to /že dobré zboží se prodá samo a nepotřebuje reklamu / zavání šuntem.- Jsou dvě možnosti, buď jsi blbý ty nebo všechny ty miliony lidí na světě co se věnují marketingu, reklamě a prodeji. Vyber si sám, pan Stejskal si určitě všiml že se snažím tě neurážet.
Alesdpoň zkus přemýšlet, jak bez marketingu, reklamy, podpory prodeje upozorníš někoho že máš ve skladu úžasné výrobky co se chválí samy. Ale možná jsou tvé výrobky tak úžasné že je lidstvo vyčuchá stejně jako pes cítí hárající fenu na několik kilometrů.
.
Nea nekomentuji. Asi jen provokuje- proslul už včera diskusí jak uživí 4- člennou rodinu jeden týden za 1000 Kč / cca 35 Kč na osobu a den / a ještě se budou mít lépe než za komunistů kdy neměli v dubnu banány. Dále bez komentáře
17. 04. 2012 | 18:53

Martin Macháček napsal(a):

Co jsem tu nebyl, přišlo hodně dobrých rad, jak se má správně vybírat asistent(ka) starosty. Za všechny děkuji, jistě byly dobře míněné, i když ne všechny vycházely ze správných informací nebo ze zkušenosti.

Například pan Tenkdo naléhá, abych hledání asistentky zadal "personálnímu oddělení pro státní správu". Jenže žádná taková instituce prostě neexistuje, zaplať Pánbůh.

Pan Pavel Filip se diví, že jsem nenajal personální agenturu, která už prý dopředu uchazeče ze své databáze otestovala. No a co když je testovala na jiné dovednosti, než jsou potřeba na toto místo? Ostatně pan Brundibár na to správně odpověděl: za ten čas, než bych té agentuře vysvětlil, co potřebuju, si výběrové řízení udělám sám, a ušetřím dost peněz. A třeba pan rejpal píše, že si taky dělá výběrové řízení radši sám. Někteří lidé prostě neradi vyhazují peníze za něco, co nepotřebují.

A kromě toho starosta malé obce musí umět všechno: od chytání potulných psů přes personální práci až po sepisování kupních a jiných smluv.

Pan neo píše, že jsem měl dopředu vypsat požadavky "pokročilá znalost ... perfektní znalost ...", pak že odpadnou lidé, kteří potřebné dovednosti nemají už od začátku. Neodpadnou, pane neo, dnes už si je kdekdo jist tím, že má pokročilou a a perfektní znalost všeho možného. I to dobře popsal pan Brundibár: ze všech uchazečů, kteří nějaké firmě napsali, že umějí anglicky, umělo přečíst pár anglických řádků asi 7 %.

Pan Tarot klade otázku, jestli je v Ondřejově opravdu potřeba přijímat další asistentku. Ale na tuto otázku si asi musí odpovědět rada obce Ondřejov, v jejíž kompetenci to je. Já bych se neodvážil zpochybňovat rozhodnutí jednatele nějaké společnosti Českomoravský pařez, s. r. o. jestli má nebo nemá přijímat člověka na nějaké místo, protože o tom, kolik je tam práce a jaké, vůbec nic nevím.
17. 04. 2012 | 18:56

Brundibár napsal(a):

Garážník:

Nejsem ani na vedoucí pozici, ani neprodávám. A zkuste si ten příspěvek přečíst znovu, pomalu a celý - třeba vám dojde, proč tvrdím, že pořádný prodejce může prodávat v podstatě cokoliv. (Pravda, farmakologie je jiný případ, protože lékaři léky od nikoho bez lékařského nebo farmakologického vzdělání prostě nekoupí. Už jim je ale úplně jedno, jestli to je "Sova", nebo "Cvach".

Jinak nabízíme zboží, jehož použitelnost se počítá na desítky let a prodej trvá v řádu desítek měsíců. A buďte si jistý, že nikdo v celé firmě není schopen mít v hlavě veškeré podrobnosti o technických detailech celého řešení. Ten prodejce jen musí vědět, koho všechno přizvat na jednání, aby zákazník dostal kompletní informaci a aby smlouva byla dost jasná i ve chvíli, kdy nastanou problémy. Neboť ďábel je skrytý v detailu.

Konečně, omlouvám se za vykání, neškatulkování a nenapadání v diskusi, ale jsem ze staré školy. Raději proto používám argumenty podpořené mou poměrně bohatou praxí. Jestli je někdo odmítá přijmout - budiž, je to jeho právo a jeho boj.
17. 04. 2012 | 19:05

Pavlína napsal(a):

Přeji dobrý den, s učením ve škole je potíž... Učitelé většinou nic moc jiného než školu nepoznali a sama jsem skončila v úplně jiném oboru než který jsem vystudovala.
17. 04. 2012 | 19:14

Martin Macháček napsal(a):

fridaymonday: Máte pravdu, že diskontní míra 2 % je v tomto případě hraniční mezi kladnou a zápornou hodnotou NPV, tedy mezi výhodností a nevýhodností. Klíčová otázka je, co dosadit za diskontní sazbu a to závisí na typu investice. Kdybych uvažoval o nákupu tohoto pozemku za 200 000 s tím, že ho budu pronajímat za uvedené nájemné, musel bych za diskontní sazbu brát úrokovou míru z dosažitelného úvěru, tedy určitě vyšší. V případě, že pozemek mám a uvažuji o prodeji, musím brát úrokovou míru z dosažitelného vkladu (a ještě ji snížit o možné riziko vkladu). Úrokové míry jsou dnes extrémně nízké.

Samozřejmě můžu prodat, utržených 200 000 korun vložit do výnosného podnikání (třeba do toho známého odkupu bagatelních pohledávek), pak může být diskontní sazba i podstatně vyšší než oněch Vašich 10 - 18 %, ty peníze by se třeba zdvojnásobily za rok. Ale jistě chápete, že to obec dělat nebude.

Ale především: napsal jsem u hodnocení úlohy, že bych za správnou považoval i opačnou odpověď, tj. prodat, jen kdyby byla dobře odůvodněná. To byl ten hlavní problém odpovědí, které jsem v testu dostal. Někdo řekl prodat, jiný řekl neprodat, ale skoro nikdo svou radu neodůvodnil.

Nechtěl jsem, aby uchazeči při testu skládali zkoušku z matematické ekonomie, stačil mi zdravý selský rozum, proto i moje popsaná odpověď je vyjádřena obyčejným jazykem, ne pomocí NPV.
17. 04. 2012 | 19:29

Ládik!!! napsal(a):

Garážníku,
vybral bych si. Miliony vyčuranců se snaži oblbnout miliardy nemyslících.
17. 04. 2012 | 19:30

neo napsal(a):

Martin Macháček:

dobrý personalista by měl lži v životopise odhalit. A tím,že budete předpokládat, že každý uchazeč lže, nic nevyřešíte. Prakticky nic nezkazíte, když požadavky budete specifikovat.

Pokud by lhalo "jen 99%" uchzečů, pořád jste na tom líp, než když ty požadavky nenapíšete vůbec.
17. 04. 2012 | 19:31

Martin Macháček napsal(a):

Michal: jestli je 70 minut na takový test málo? Nevím, ale v každém případě to účelu testu nevadilo. Prakticky všichni vypracovali všechny otázky; kdyby měli víc času, asi bych už o moc lepší odpovědi nedostal. A konec konců pracovat rychle je také jedno kritérium, které stojí za to zvážit. A abych věděl, jaký čas pro test je "správný", musel bych předtím dělat pilotní testy. K čemu takovou práci navíc, když výsledek (výběr nejlepšího) byl dosažen i bez pilotních testů?

Gaia: Souhlasím s Vámi, že výchova k morálním hodnotám dnes pokulhává. Ale to nebylo předmětem mého blogu. Popisoval jsem, jak jsem vybíral asistentku, ne to, jestli je správné střílet slony v Africe. A dokonce ani ne to, jak řešit problém nedostatku kvalifikovaných učitelů; ten je sice tématu mého blogu daleko bližší než sloni, ale stejně ho právě tady řešit nemůžu. Snad si o něm popovídáme někdy jindy. Kdo chce napravit všechny vady světa, nejspíš nenapraví žádnou.

Ještě, Gaio, k tomu psaní všemi deseti: napsal jsem toho v životě hodně, snad to bylo i dost kvalifikované, a nikdy mě nenapadlo, že bych to měl diktovat sekretářce. Nikdy by to podle mého diktátu nenapsala tak, jak já chci. A doktor se sekretářkou by Vás jako pacienta vyšel podstatně dráž než bez sekretářky, to si pište.

Vzpomínám na starostku jedné městské části v Praze: měli jsme dlouhé jednání, pak jsme se rozloučili a ona šla k autu, kde na ni čekal řidič (už několik hodin). Myslím, že i kdybych byl primátor, řídil bych si svoje auto sám. Jsem radši subjektem než objektem dění; a kromě toho mi to připadá hrozně neekonomické, když mladý zdravý chlap většinu dne prosedí čekáním na šéfa.
17. 04. 2012 | 20:42

Martin Macháček napsal(a):

Ládík!!!: ten článek v Měšci o platech starostů atd. je z r. 2009, od té doby se platy snížily asi o 7 %. Kromě toho tabulka, z které vycházíte, je chybná. Můj plat, jak už jsem napsal výše, by měl být přibližně 39 000 Kč hrubého měsíčně, ale dobrovolně jsem si ho o tisíc korun snížil. Místostarosta má u nás myslím 5000 korun měsíčně hrubého. Člen zastupitelstva 300 korun měsíčně. Žádné "mimořádné odměny" nebo "funkční požitky" ani "13. plat", prostě vůbec nic navíc nikdo z nás nebere.

paja: o serveru "Centrální registr dlužníků", z kterého jste ten "odtajněný záznam z protikorupční linky" stáhl, píše Měšec toto:

"Pozor na falešné úvěrové registry
Pokud se ztrácíte v problematice úvěrových registrů, pak si zapamatujte následující jednoduchou poučku: v Česku fungují čtyři oficiálně uznávané registry. Tak zvaný Centrální registr dlužníků České republiky (CERD) není oficiálním úvěrovým registrem! Jde o „registr“, jehož poskytovatelem je americká společnost CERD SYSTEM LLC, za kterou stojí kontroverzní český podnikatel Jiří Jehlička."

A dále:
"Pozor na „Centrální registr dlužníků“
Na úvěrových registrech a jejich zdánlivé nepřehlednosti parazituje jeden soukromý projekt, který ale postupuje v mezích zákona, a proto nezbývá, než si před ním dávat pozor. Řeč je o Centrálním registru dlužníků České republiky, který má své podnikání postaveno na registraci do něj (za 1000 Kč na rok), a který slibuje provedení výpisu z registru dlužníků (za 300 Kč při doručení poštou).
Pokud si tento výpis zaplatíte a následně s ním půjdete do banky pro úvěr, zjistíte, že jste naletěli. Banky i všechny další finanční instituce sdružené v BRKI a NRKI se od tohoto soukromého projektu distancují. S Centrálním registrem dlužníků (CERD) BRKI ani NRKI žádným způsobem nespolupracují. Jeho aktivity jsou podle BRKI a NRKI problematické a pro zákazníky finančních institucí zavádějící, říká výkonný ředitel LLCB Karel Kolář."

Pramen: http://www.mesec.cz/clanky/centralni-registr-dluzniku-cerd-uverove-registry-zkusenosti/

Na tento server, "protikorupční linku", může kdokoliv o komkoliv napsat cokoliv. O mně to tam napsala jedna osoba, které jsem překazil pár jejích "developerských" záměrů, podle mého názoru velmi škodlivých pro další podobu obce.
17. 04. 2012 | 21:32

Čtenář ze školy napsal(a):

Jen pár postřehů.
1) Vybraná uchazečka s hodnocením 2,71 je považovaná za schopnou a samostatnou. To neodpovídá vašemu hodnocení.
2) Lze předpokládat, že uchazeči byli nezaměstnaní a práci hledali. Možná právě pro svou neschopnost.
3) Můžete říci, že jako starosta obce podporujete ekonomicky školu ve své obci tak, že se pedagogové v ní mohou plně soustředit jen a jen na výuku a nepotýkají se s materiálním zabezpečením při vzdělávacím procesu!
4) Můžete říci, že hned od prvého dne ve funkci starosty jste vy všechny své úkoly plnil na výbornou? Nesvedete své prvopočáteční nezdary na své učitele. Byl jste vždy ve škole vzorným žákem?
18. 04. 2012 | 00:37

Yosif K napsal(a):

Občan napsal(a):
Milý pane,
to jste ale celé výběrové řízení pojal úplně špatně.
1) Měl jste KONKRÉTNĚ uvést, JAKOU pracovní náplň bude Vás asistent mít
2) Měl jste KONKRÉTNĚ uvést, CO má ovládat
3) Měl jste sdělit, že požadujete právníka s praxí v administrativě
4) To, co jste požadoval po uchazečích, NENÍ práce asistenta. Asistent NENÍ právník, aby ZA VÁS odvolával nebo jmenoval ředitele školy! Stejně tak asistent NENÍ finanční analytik, aby ZA VÁS počítal výhodnost či nevýhodnost nějaké investice.
5) Vaše posedlost tabulkáčem je vyloženě směšná. Tabulky se totiž běžně dělají ve wordu, což skutečně ví a používá každý absolvent SŠ
6) Vy to, co požadujete po jiných, sám běžně zvládáte?
7) Lidé s VŠ vzděláním nemají na místech asistentů co pohledávat
16. 04. 2012 | 15:47
Pane obcane, opet jste prekvapil roztomilym prispevkem. Dovoluji si par suchych technickych poznamek:
1) Machacek chtel nekoho do administrativy, to jest psani urednich dopisu, ne na okrasu kafe...
2)vetsina lid by chtela to stejne co Machacek... OK - prihlasili se hlupaci, mel napsat ze nechce hlupaky.....
3) dopisy muze napsat v draftu asistentka, sef je zkontroluje....
4) asistent mel zjistit kdo odvolava reditele skoly. Kdo neni pako, ten to zjisti... porovnat jestli je vyhodnejsi investice nesouci 1.5% p.a. nebo 2% p.a. by mel i uplny pablb.....
5) kdo neumi delat s excelem nepatri do kancelare ale na kopani kanalu. Na rucnich kalkulackach se scitaly cisla za krale klacka. Zaklady excelu se lze naucit za hodinu.....
6) evidentne jo - jinak by to po lidech nechtel....
7) ne kazdy ma kliku aby nasel rovnou misto ktere mu tabulkove sedi....
18. 04. 2012 | 03:08

Ládik!!! napsal(a):

Můj strýc byl prvním starostou po 89 v obci s 500 lidmi. Zvolen jen pro své dobré jméno. V té době to byla málem čestná funkce, dávali mu 4000. On je dával na charitu. Doba pokročila. Ze státní správy se stal dotovaný průmysl, který nic nepřináší.
18. 04. 2012 | 07:14

Garážník napsal(a):

Brundibáre - pořád jste zůstal duševně na úrovni že si pod pojmem prodej představujete rohlíky na krámě, cigarety v trafice nebo pojišťováka. Znovu prodávat se musí vše- často prodáváte něco co slouží jiné firmě jako díl, materiál či součást jejich výrobku.
Často musí měnit své dlouholeté zvyky, které je dokonce udělaly úspěšnými, jinak by na trhu nebyli
Oni musí třeba změnit technologii, změnit výrobní proces, přesvědčit svého zákazníka že jejich koncový výrobek bude jiný.
A při KAŽDÉ změně výrobního postupu dojde 100 x k potížím, kdy oni zatelefonují a vy MUSÍTE být frajer co odborně poradí chlapovi co je třeba desítky let špičkový ve svém oboru, a ukáže mu že o tom víte víc než on. Jinak vás prokleje a váš výrobek končí.
Buďto jste ODBORNÍK, který zná všechny staré technologie, naučí je tu novou a na odborných faktech dokáže že to bude pro všechny lepší. Nebo nejste a naleštěné boty, úsměv a barevn=é prospekty si můžete strčit ...
Pochopíte to už
18. 04. 2012 | 08:10

Brundibár napsal(a):

Garážník:

No, zkuste si mé příspěvky přečíst opravdu pozorně...

Ne, naleštěné boty, úsměv a barevné prospekty v našem oboru opravdu nikam nevedou (byť to jsou podmínky nutné, zdaleka ne však dostačující). Nicméně jsem ještě nepotkal takového odborníka, který by byl schopen sledovat vývoj (v posledních 20 letech velmi dynamický) v oblasti těch mnoha set komponent, které v rámci řešení dodáváme. A navíc, aby k tomu zvládal veškeré předpisy a normy, které musíme dodržovat - to fakt jeden člověk nezvládne.

Konečně, bohužel platí, že často odborníci opravdu na slovo vzatí mají problém při přímém kontaktu se zákazníkem. Zákazník totiž jen velmi nerad slyší, že jeho požadavky jsou naprostá blbost. Je pak velmi pravděpodobné, že se kontrakt (a tedy zajištění práce pro tisíce lidí na několik let) neuzavře. I proto vnímám pořádného obchodníka jako rozeného diplomata, který v případě potřeby (u nás tedy neustále) problémy konzultuje s odborníky.
18. 04. 2012 | 09:33

Pepek napsal(a):

K tomu: "Je zajímavé, že vítězka testu a celého výběrového řízení zrovna na této úloze pohořela; ale když pak už byla v práci a stejný problém musela vyřešit v reálu, zvládla to velmi dobře."
Podle mě byl problém s časem. Pokud jste dal 70 minut na všechny zmíněné úlohy, přičemž některé měly kreativní charakter, a s řadou z nich se setkali poprvé, mohli být uchazeči v časové tísni (i když, kdo podobnou agendu dělá denně, tak by je měl hotové za chvilku). Proto řešení v testu bylo ovlivněno časem a nervozitou a tedy horší, než v reálu. Nicméně, jako test v přijímacím řízení je to velmi dobré. K čemu by vám bylo, kdybyste měl 5 uchazečů s maximálním počtem bodů?
18. 04. 2012 | 10:42

jogín napsal(a):

Způsob řešení výběru dobrý, ale chtít po absolventech gymnazia zvládnutí docela široké administrativy je nonsens. Zadání je pro absolventa ekonomky a spíš pro bakaláře. Čili obecné závěry o školství nejsou na místě.
18. 04. 2012 | 11:14

Braniš napsal(a):

Jogíne co to píšete??. Ty úlohy byly všechny postaveny tak, že na obecním úřadě takové situace nastávají. Když se někdo hlásí na pozici asistentky starosty, musí s takovými věcmi počítat.
Starosta naprosto perfektní, jediná výtka zda úřad opravdu potřebuje další administrativní pracvnici, sedí jich tam dost.

Druhá věc je že lidi jsou zoufalí a nemají práci, tak se hlásí kamkoliv, i když tuší že to je nesmysl.

HR agentury už tu byly popsané - z 90 % zbytečné, sedí tam slečny s naprosto zbytečným vzděláním / takové ale naše školství dnes poskytuje/, nikde v praktickém životě nepracovali, a podrobují uchazeče pochybným testům.
.
Hanebná úroveň dnešních škol je opravdu děsivá. Kraus 12.57 vystihl přesně.
18. 04. 2012 | 11:39

Garážník napsal(a):

Brundibáre- Už se dostáváme na úroveň kdy spolu múžeme v něčem souhlasit. Ale pořád mně nevymluvíte, že když přijde někdo něco nabízet a já ho nachytám že o oboru ví málo, nemůžu mu věřit. Diplomacií a tím že se někde poradí neuspěje, nejvýš ho požádám aby mně poslal toho s kým se chce radit, možná se naštvu a nekoupím.
pokud dodáváte "několik set komponent" asi potřebujete více znalců, a hlavně jsou snad z jednoho oboru, takže váš prodejce je znalcem v tom oboru, a když bude mít v nabídce stovky komponent, potom mu prominu a požádám aby se připravil na konkrétní jednání o 2-3 z nich, které bych mohl koupit. Alespoň doufám že neprodáváte naráz cigarety, těstoviny, jaderné elektrárny a diesel lokomotivy.
Jinak jste tam někde argumentoval Cvachem- ani ten seriál jste nepochopil. Cvach nebyl blbec, bál se jenom operovat, řezat / na rozdíl od báječného Blažeje a Sovy. ale byl zdatný teoretik a organizátor / působení na VŠ, privatizaci nemocnice připravil, ale Blažej se v tom plácal už jako ředitel. Je to blbý rozhovor o seriálu, uznávám, ale Cvach by byl asi lepší prodejce lékařské techniky a léků než Blažej nebo Sova.
Přeji hezký den
18. 04. 2012 | 11:56

Koval napsal(a):

Blog je narážkou na úroveň školství, tak se k tomu vrátím.
Velký souhlas s Krausem a Garážníkem v tom, že naše školství je zmatené, produkuje divné odborníky v ničem.
Mladí by měli studovat konkrétní obory- strojírenství, stavebnictví, chemii, medicínu.
Součást studia i základy managementu, třeba i psychologie apod. V průbehu studia a počáteční praxe se ukáže zda jim povahově vyhovuje řídící práce, prodej, výrobní činnost, výzkum, nebo obor chtějí učit na školách. Podle toho si doplní vzdělání sami, získají praxí nebo postgraduálem. A není vyloučeno že budou později působit v řídící práci v jiném oboru, vždyť i ve větší firmě musí uřídit několik odlišných profesí.
Když ale naše školství vyrábí na běžícím pásu managery ničeho, politology, odborníky evropských studií, PR odborníky, atd. mohou dělat opravdu jen na zbytečných úřadech a institucích, nebo pojišťováky.
Prošel jsem si učební plány fakulty managementu. Prázdno a děs. Všeobecné poznatky a fráze, natažené na 5 let studia.
18. 04. 2012 | 12:17

ondrejsteffl napsal(a):

Martine, super text!

Hlavně, že absolventi našich středních škol rozpoznají větu přívlastkovou od podmínkové, umějí stanovit pH roztoku a spočítat rovnici kolmice k parametricky zadané přímce. Tedy oni to většinou ani neumějí, ale mnozí si pořád myslí, že to je to hlavní, co by se měli NAUČIT. A aby bylo jasno, klidně se to mohou UČIT, když se při tom naučí řešit problémy, což se ale, jak ukazuje blog, nenaučí.
18. 04. 2012 | 14:01

Jiří Zelenda napsal(a):

Nepřisuzoval bych testu takovou váhu. Ovšem to, že je dalším z dokladů "zatuhlého" stavu našeho školství, je smutný fakt. Inspiraci ke změně ovšem nehledejme v minulosti, jak navrhují někteří diskutéři. Řešení problémů musí být založeno na tom, co je teď a tady. A hlavně, až to vyřešíme, tak nezapomeňme, že jsme vlastně už někdy jindy a někde jinde. Řešením je neustálý proces.
18. 04. 2012 | 14:58

Brundibár napsal(a):

Garážník:

Tak zrovna dieselovou lokomotivu nebo jadernou elektrárnu s veškerými detaily technického řešení do hlavy jediný člověk asi nepojme, že... Takže mu nezbývá nic jiného, než mít ten tým odborníků.

U jednoduchých věcí - šly tady třeba rohlíky - je důležité, jestli jsou dobré, jsou čerstvé a za cenu, kterou akceptujete. Profese toho, kdo je nakonec prodává, drtivou většinu lidí nezajímá; jde jim o to, aby je nikdo nebral na hůl, byli obslouženi rychle a pokud možno s úsměvem. Když ten nákup bude trvat dlouho, prodejce se "sekne" při vracení peněz a ještě bude nerudný, když si toho zákazník všimne, tak to, že prodejce je vyučený pekař, mu zákazníky zpět nepřivede. Ale třeba to vidíte jinak...
18. 04. 2012 | 15:37

Roman A. napsal(a):

Martin Macháček napsal(a):
Michal: jestli je 70 minut na takový test málo? Nevím, ale v každém případě to účelu testu nevadilo. Prakticky všichni vypracovali všechny otázky; kdyby měli víc času, asi bych už o moc lepší odpovědi nedostal. A konec konců pracovat rychle je také jedno kritérium, které stojí za to zvážit. A abych věděl, jaký čas pro test je "správný", musel bych předtím dělat pilotní testy. K čemu takovou práci navíc, když výsledek (výběr nejlepšího) byl dosažen i bez pilotních testů?

Pane dr. Macháčku, test jste podle mého názoru připravil skvěle a 70 minut bohatě stačilo na výběr nejvhodnější asistentky. Byla zřejmě rozhodující i její předešlá praxe v oboru. Výsledky zároveň jistě vypovídají o kvalitě uchazečů a částečně i o tom, jak současné školství připravuje své absolventy na práci. Úplně si dovedu představit, jak na Vás působily některé slohové práce, kde např. za čárkou a tečkou nenásledovala mezera. Takoví uchazeči, kdyby zkusili kurs psaní všemi deseti, by se to buď odnaučili, nebo by jim vedoucí kursu zlámal prsty. Rovněž tabulkový editor je velmi užitečný, a pokud někdo říká, že stačí tabulky ve Wordu, tak asi nemusel provádět ani sčítání, natož složitější operace jako řazení či statistiky. (Osobně jsem kdysi vytvořil pro nějakou firmu program, který automaticky stahoval data z netu, a tabulky v Excelu používal jako formát, jak z v HTML kódu ta data identifikovat. Změnila-li HTML stránka formát, stačilo změnit tabulky v Excelu. Excel je opravdu ve srovnání s jinými MS produkty velmi povedený nástroj.)

Na druhou stranu s Vámi ale nesouhlasím, že by uchazeči, pokud by měli více času, nedopadli lépe. Podíváme-li se na průměrné známky za jednotlivé splněné úkoly, najdeme postupné zhoršování. Nejlépe dopadly první otázky, nejhůře ty poslední. Uchazeči si zřejmě dávali záležet na začátku, a když už jim nezbýval čas, tak rychle něco sesmolili, aby aspoň něco odevzdali. Jedinou anomálií jsou úkoly vyžadující Excel, což je pochopitelné, neboť dovednost práce s Excelem se nedá vygooglit (stejně jako typografická zdatnost, která musí být rutinní). Proto souhlasím s Elesharem (jak jsem už napsal před dvěma dny), že provádět jednoznačné odsouzení celého školství na základě výsledků z otázek, na které prostě nezbyl čas, je trochu zavádějící. Já osobně bych asi na tomto testu v 70 minutách pohořel, ale pokud bych měl víc času, dal bych to pomocí googlu dohromady.

Dále se mi zdá, že skutečnost, že se všichni na středních školách neučí psaní všemi deseti poslepu, trochu dramatizujete. Váš text navozuje dojem, jako by to bylo to nejhorší pro produktivitu práce v České republice. Já osobně to neovládám, a nemyslím si, že by to pro mou produktivitu vědeckého pracovníka bylo to nejhorší. (Ale věřte, že bych to chtěl ovládat, ale nějak jsem to minul; jednou jsem si stáhl výukový program, ale nebyl jsem důsledný a nechal jsem toho.) Pro psaní článků, projektů apod. je hlavní to, co předchází ťukání na klávesnici; člověk ostatně časem získá jistou zběhlost i při psaní dvěma prsty (nebo čtyřmi... mezerník palcem a enter malíčkem).

Závěrem bych chtěl shrnout, že i navzdory mým argumentům Váš blog i způsob výběru asistentky považuji za skvělý a jsem rád, že aspoň někde je starostou někdo Vašeho formátu (jsem mimochodem rovněž absolventem TF na MFF, i když pak jsem přešel na optiku). Jen více takových starostů a politiků!

PS: Teď jsem nemohl najít na české klávesnici vykřičník... možná máte přece jen pravdu :(
18. 04. 2012 | 16:02

Roman A. napsal(a):

Oprava: ... navzdory SVÝM argumentům... :)
18. 04. 2012 | 16:38

Martin Macháček napsal(a):

Roman A.:
Možná máte pravdu. Ovšem kdyby se měla náročnost testu přizpůsobit času, znamenalo by to buď prodloužit čas nebo zkrátit test o některé položky.

Prodloužení času byl trochu problém technický. Dělal jsem testy na dvě směny, protože nemáme ve škole učebnu s tolika počítači. Zavedení zadání na všechny počítače, příchody, uvítání, vysvětlení, 70 minut testování, odchody a stažení vyplněných testů trvalo dohromady 2 hodiny, dvě směny tedy 4 hodiny.

Ale taky by se asi u uchazečů projevila únava. Nejsem si jistý, že by v půlhodině navíc už moc vyřešili. Snad jen by někoho napadlo, aby si ty první dvě písemné práce po sobě překontroloval.

To druhé by možná zmenšilo informaci o uchazečích (např. o jejich ekonomickém uvažování), ale je pravda, že jsem například místo dvou úloh na tabulkový procesor mohl dát jen jednu.

Že lidé neumějí psát všemi deseti a poslepu, určitě není to nejhorší pro produktivitu práce v ČR, to si nemyslím. Je to jen střípek. Když se někde ušetří nebo naopak vyplýtvá pár milionů, taky je to jen malý střípek v národním hospodářství, ale to ještě neznamená, že na tom nezáleží. Vím, že pro mě to byl velký rozdíl v efektivitě, když jsem ze dvou a pak čtyř prstů přešel na deset; a to dodnes nepíšu moc dobře, dělám překlepy a musím se k nim vracet. Ale když si spočítám, kolik času ušetřím za den a vynásobím to počty dní a počty lidí a cenou práce, vychází mi hodně velké číslo.

Lidí, kteří píší na počítači, je přece hodně a bude jich spíš přibývat než ubývat. Pohádky o tom, že všichni tvůrčí pracovníci mají nebo budou diktovat své texty sekretářkám, si nechme na černé hodinky za dlouhých zimních večerů. Lepší výukou ve škole můžeme zlepšovat produktivitu po procentech, ne po stovkách procent, ale stojí to za to i tak.
18. 04. 2012 | 23:38

gaia napsal(a):

pane Macháček

víte, že ještě v 70. letech se celá 1/3 amerických žen živila tím, že někde něco přepisovala?
S nástupem kopírek přišly o svou práci písařek a musí se živit něčím jiným.

Nemyslím si, že by v USA tenkrát měly malou produktivitu.

Se zapojením čím dále lepších strojů a automatizace, člověk místo toho, aby měl víc času na rodinu a své koníčky, je nucen být neustále výkonnější a produktivnější. Na spoustu lidí se pak práce nedostává žádná.

Sekretářka ať si klidně píše třeba všema dvaceti, ale proč to nutit celé populaci.

To mně připadá důležitější to stefflovo
Hlavně, že absolventi našich středních škol rozpoznají větu přívlastkovou od podmínkové, umějí stanovit pH roztoku a spočítat rovnici kolmice k parametricky zadané přímce.
A školy skutečně nemohou naučit úplně všechno.
Ale víte, co je dnes velmi výhodné pro obecní úřady a udělali i u nás, avšak většině se zvedá žaludek.

Propustili paní, která se starala o úklid, a pána, co byl zaměstnán jako zahradník a zametač a odklizeč sněhu,nahnali je na pracák

a místo toho tam honí zdarma lidi na veřejně prospěšných pracech.

Věřím, že toto je velmi produktivní a pro obec výhodné.

Ještě byste mohli propustit uklizečku a školníka ze školy , pak i kuchařky , myslím, že i tyto platí obec.

Pak by byla vaše obec velmi produktivní a vyplatilo by se to finančně.

Pak by si i sekretářka možná mohla dovolit jen datlovat, protože při tom daltlování by ji také třeba něco rozumného napadlo a nemusela by si hrát jen na cvičenou opici.

A vy jako starosta byste se měl zasadit o snížení administrativy, nejsem si jistá, jestli všechny ty papíry, co museli uchazeči googlovat a vyplňovat, jsou skutečně nutné, jestli zas neslouží jen k tomu, že je někdo musí přepsat, doplnit , podepsat a přeposlat dál.

dřív se říkalo, dej blbci funkci a vymyslí lejstro.

soudě, podle počtu lejster, které má dnes běžný občan na krku......

Takže cesta ke zvyšování produktivity by mohla vést i tudy
19. 04. 2012 | 06:50

gaia napsal(a):

myslím si, že produktivita práce ve státní správě nestojí a nepadá s tím, jestli písařka udělá 200 nebo 300 úderů za hodinu.
19. 04. 2012 | 06:55

poste.restante napsal(a):

Pane Macháčku, díky za tento Váš text.
Po jeho přečtení jsem si dovolil kontaktovat pana Wagnera, šéfredaktora webu Česká škola a doporučil jsem mu jej.
Nyní i na tomto webu probíhá vcelku zajímavá diskuse a myslím, že by Váš případný příspěvek do ní mohl některé otázky osvětlit.

Konkrétně se někteří kolegové, učitelé, cítili dotčeni Vašimi závěry a generalizujícími výroky na adresu českého školství. Je to vcelku předpokládatelná rekace, ale aby bylo možné relevanci Vašich závěrů posoudit, i mne osobně by zajímaly podrobnější informace o Vašem "vzorku" účastníků testu.

Píšete například o dosaženém vzdělání účastníků, ale už nikoli o jeho typu. Shodneme se asi, že vysokoškolák je stejně tak elektrotechnický inženýr, archeolog, ale i "právník z Plzně".
Středoškolák s maturitou je gymnazista, ale i kosmetička.
Také věková struktura je podstatná. Většina lidí ve věku nad 40 let prošla naprosto jiným vzdělávacím systémem a hodnotit ten současný podle jejich výsledků by asi nebylo korektní.
atd.

Tím nechci zpochybnit Vaše závěry, protože v mnohém korespondují i s mým osobním názorem. Spíše považuji tato upřesnění za potřebná pro opravdu solidní argumentaci.
Nejde tady samozřejmě o nějaký reprezentativní výzkum a vlastně ani vzorek uchazečů.
Přesto si myslím, že Vaše zkušenost představuje zajímavou sondu.

Je pak vcelku typické, že jen minimum diskutujících se věnuje tomu, co je, dle mého soudu, podstatou článku. Zato vehementně věnují energii zpochybňování Vaší osoby a účelnosti celého konkursu. ;-)

Závěrem osobní poznámka. Vyučuji, kromě jiného, také kancelářské aplikace na střední škole. Svou výuku stavím nikoliv na vysvětlování, jak napsat velké Ň a jak změnit barvu písma, ale právě spíše na řešení komplexních úloh. Mám za sebou totiž praxi ve výrobní sféře i na státním úřadě. Váš text mne proto osobně velice potěšil, protože představuje, de facto, potvrzení, že můj přístup k výuce je správný. Radostně jsem z něj svým studentům některé pasáže odcitoval. Současně i se sdělením, že pokud svou přípravu ve škole neodfláknou, získají zjevně určitou konkurenční výhodu. Takže ještě jednou děkuji.
20. 04. 2012 | 09:38

Martin Macháček napsal(a):

poste.restante:
Díky za kontakt na Českou školu, k připomínkám jejích čtenářů se tam vyjádřím.

Zde jsou trochu konkrétnější údaje o účastnících výběrového řízení:

Věk: jen 3 se narodili před r. 1970. Průměrný rok narození je 1975, průměrný věk v roce konání testu (vloni) tedy 36 let. Nezaznamenal jsem výraznou korelaci mezi věkem a úspěšností: vítězka měla přesně průměrný věk, ale hned druhá nejlepší byla třetí nejstarší.

Zaměření škol, které uchazeči uváděli, bylo převážně administrativní nebo všeobecné. Ze středních škol bylo jen jedno gymnázium, skoro třetina SEŠ nebo obchodních akademií, z těch exotičtějších uvádím soukromou střední školu obor pedagogika-psychologie, SOŠ pro administrativu EU obor právní administrativa, střední podnikatelskou školu, SPŠ oděvní, střední zemědělskou školu. Mezi vysokými školami byla častěji zastoupena vysoká zemědělská popř. ČZU (ale obor provoz a ekonomika, tj. opět škola "k věci" pro nabízené místo), dále VŠE, VŠFS obor veřejná správa, vojenská akademie, filozofická fakulta obor muzejnictví, zdravotně-sociální fakulta JČU.

Až na výjimky to tedy byly školy, které na podobná místa měly připravovat.
20. 04. 2012 | 22:37

gaia napsal(a):

podstatou článku je, že je u nás velká nezaměstnanost. Když se na místo kancelářské šmudly hlásí 6 vysokoškoláků, že lidé zkoušejí opravdu všechno.

Dále mne spíš znepokojuje, že 31 tisíc absolventů z loňska je ještě po roce pořád vedeno na úřadě práce. Je to skoro 20% mladých .

A že se podoba státních maturit mění rok co rok, že děti i jejich rodiče jsou pokusnými králíky ministerstva školství. Toto si nedovolil ani Mengele. Ten dělal pokusy jen na některých dětech, ale MŠ je dělá na všech!
21. 04. 2012 | 09:40

Yosif K napsal(a):

gaia napsal(a):
podstatou článku je, že je u nás velká nezaměstnanost. Když se na místo kancelářské šmudly hlásí 6 vysokoškoláků, že lidé zkoušejí opravdu všechno.
Dále mne spíš znepokojuje, že 31 tisíc absolventů z loňska je ještě po roce pořád vedeno na úřadě práce. Je to skoro 20% mladých .
21. 04. 2012 | 09:40
Asi jsou to takovi nichtsmachri kuglufove o kterych hovori Machacek kteri nedokazi delat nic kloudneho na pocitaci. Tak at jdou za panem Obcanem a spolecne nadavaji na "krutost kapitalismu"! Mohou se taky preskolit na instalatery - tech je porad malo....
21. 04. 2012 | 18:48

gaia napsal(a):

to je váš názor, myslet si můžete co chcete, to vám nikdo nebere.

Realita s vaším názorem nemusí mít vůbec nic společného.
21. 04. 2012 | 19:50

poste.restante napsal(a):

Chtěl bych na tomto místě poděkovat panu Macháčkovi za jeho článek, i za jeho reakce v diskusi zde.
Děkuji mu ale také za jeho zapojení se do diskuse na webu Česká škola, kde debata pokračuje.
Případní zájemci jsou srdečně zváni.
http://www.ceskaskola.cz/2012/04/martin-machacek-zprava-o-jednom.html
22. 04. 2012 | 15:03

Daniel napsal(a):

Takhle se má dělat výběrové řízení na administrativního asistenta! Podobně by pro jednotlivé obory měla být výběrová řízení a přijímačky z toho, co pracovníka na té které pozici skutečně čeká. Kritici z řad čtenářů podle mě nepochopili, o co šlo. Buď mají úplně jinou odbornost a tedy relevanci jednotlivých úloh neumějí posoudit, nebo mají podobné ambice (případně profese) jako tihle uchazeči a uchazečky a jejich schopnosti by v tomto testu testu propadly.
Lze polemizovat s některými závěry pana starosty ohledně vhodnosti nahrazení jednoho druhu znalostí vyučovaných ve škole (jmíéna děl klasiků) jiným. Zda pan starosta skutečně asistentku potřeboval nebo ne, to my neposoudíme - názory čtenářů na tohle téma prostě nemohou být podložené, pokud nejsou členy starostovy rodiny nebo pracovníky jeho úřadu. Takto sestavený test prověřoval praktické schopnosti řešení problémů a byl v tom lepší než většina testů, se kterými se dnes studenti škol setkávají. Dobře sestavený test má totiž dostatek místa pro rozlišení těch nejlepších, zatímco většina testů ve škole znamená známky 1-2 při průměrných schopnostech a malé přípravě.
Panu starostovi tleskám a jeho nové asistentce přejí, aby ji šéf za dobrou práci také dobře odměňoval.
23. 04. 2012 | 00:36

JARLE HALSNES napsal(a):

Pane starosto, nic proti tomu, že bychom se měli naučit psát všemi deseti, to máte pravdu.
Ale s tím Excelem jste to poněkud nezvládnul, kdybyste se obtěžoval (kdybyste to uměl, že...) specifikovat, co chcete, aby kandidáti uměli, třeba byste těch tetů nemuse tisknout tolik. A kdybyste byl i trochu při smyslech, věděl byste, že naučit se s excelem není nic těžkého. Krom toho Vám mohu povědět, že ač s excelem běžně pracuji, setřídit tabulku bych teď hned z hlavy neuměl, protože jsem to ještě nikdy nepotřeboval. Ale naučit se, jak se to dělá je práce tak asi na pět minut. A adresy a telefony mám v Outlooku, takže bych si tam klidně napsal i ten Váš Astronomický ústav.
Takže se trochu mírněte v kritice těch lidí, sám si nezasloužíte menší.
23. 04. 2012 | 15:24

Michal napsal(a):

Dysgrafie (nebo agrafie) je specifická porucha grafického projevu. Postihuje celkovou úpravu písma. Charakteristické je křečovité a neúhledné písmo. Podstatné je, že tato porucha žádným způsobem neovlivňuje intelekt. Velmi často je spojená s dyslexií.
24. 04. 2012 | 09:55

Lenka napsal(a):

Vážený pane, přečetla jsem si s chutí Váš blog, který mě pobavil i vyděsil zároveň, protože místo pohoršování nad blbostí ostatních jsem si uvědomila, že bych ve Vašem 70 minutovém testu nejspíš neuspěla. Každá z úloh by si pro správné provedení vyžádala víc času, zvlášť pokud by to člověk řešil poprvé a ve stresu. Podle mě pracovník nemusí přijít do zaměstnání s tím, že všechno umí, musí tam přijít s chutí se (byť rychle a za pochodu) učit. A na zaměstnavateli leží úkol tohoto člověka zaškolit, protože nejde očekávat, že střední či vysoká škola může připravit absolventy na konkrétní požadavky všech pracovních míst. Samozřejmě gratuluji, že jste svou pravou ruku našel, možná ale vypadli i lidé, kteří by nakonec nebyli o nic horší, jen by jim to bylo potřeba jednou ukázat.
24. 04. 2012 | 12:51

Tik Tak napsal(a):

Michal

tyto poruchy však ovlivní úspěch žáka u státních maturit.

Najatých 800 úředníků, kteří budou opravovat písemné práce z Aj a Čj u státní maturity, které mají státním úředníkem danou podobu, musí být psány rukou. Najatý státní úředník, který vše řeší přes maily a psané písmo viděl naposled někdy v dětství na základní škole, nebude mít zájem ani chuť po někom něco luštit. Tudíž ti, kteří nemají dost dobře čitelné písmo uhlazené holčičky, budou velmi znevýhodněni, státní úředník po nich nebude nic luštit a jejich práce prostě vyhodí z kola.
Co naplat, že autor doporučuje psát všemi 10, že psaní na počítači považuje za podmínku přijetí do práce,že se v praxi rukou nic nepoíše ani nevyplńuje.

Státní úředník vyžaduje napsat rukou text o určitém počtu stránek a přes to vlak nejede.
Školství se musí přizpůsobit státnímu úředníkovi, nikoli potřebám praxe, či snad , nedejbože , přímo dítěti.

A čím víc žáků bude vyhozeno z kola, čím méně dětí dostane maturitu z malicherných důvodů, tím méně se lidí dostaví na pohovor, kde bude potřebná maturita a autor bude mít méně starostí s konkursem.
Ve státní správě budou moci pracovat jen vyvolení a problém s konkursy bude navždy vyřešen.
24. 04. 2012 | 16:14

Pavel Filip, Domažlice napsal(a):

Martin Macháček:

Pane starosto, kolik peněz si řekla nejlevnější personální agentura? A obrátil jste se na Úřad práce? Jak jste pochodil tam? To by mě zajímalo.

Ale čert vem agentury. Máte ten "matfyz", tak mi prozraďte, co že jste si to vlastně testoval. Hypotézu "naše školství je dobré", anebo hypotézu "nabízím asistentce dobrý plat"? Váš výsledek se dá interpretovat i tak, že naše školství je dobré, ale nabízíte málo peněz, proto nízká kvalita. Koneckonců to odpovídá i tomu, že se vám přihlásilo málo lidí v porovnání s jinými výběrovými řízeními.

Brundibár:

Každý by se měl v prvé řadě obrátit na profesionály. I vy jste se na ně evidentně nejprve obrátil, a teprve potom jste zjistil, že vám to nevyhovuje. Starosta se patrně ani nepokusil. Nebo ano? To mě zajímá.
27. 04. 2012 | 08:40

Martin Macháček napsal(a):

Pane Filipe,

nevím, kolik by si řekla agentura, neptal jsem se. Určitě by to bylo dražší, než kolik to stálo mě, určitě by výsledek byl horší a určitě by mě to ani tolik nebavilo. Nevím, proč bych měl platit něco, co si líp dokážu udělat sám. Jistě si taky myslíte, že s penězi daňových poplatníků se musí šetřit.

Taky jsem se neobrátil na úřad práce, tam by byl výsledek ještě horší. Skoro žádný z uchazečů, kteří se mi přihlásili, nebyl nezaměstnaný. Kdybych se obrátil na úřad práce, měl bych výběr z daleko menšího počtu lidí a pravděpodobně z horších.

Hlavním účelem testu nebylo zjišťovat něco o stavu školství, ale najít nejlepší asistentku nebo asistenta. To se povedlo. Informace o tom, jaká je úroveň absolventů našich škol, byla vedlejším produktem.

Píšete "Každý by se měl v prvé řadě obrátit na profesionály." Když Vám kape kohoutek a umíte si ho opravit, taky se v první řadě obracíte na profesionály? To by asi byla hloupost, ne?
27. 04. 2012 | 09:49

Pavel Filip, Domažlice napsal(a):

Martin Macháček:

Ono to asi nebude tak banální jako kapající kohoutek, to byste o tom nepsal blog. Mně se jen nelíbí vaše závěry (spíš bych viděl problém v odměňování a - nezlobte se - v atraktivitě práce) a způsob, jak se k výběru stavíte jako k věci, kterou si prostě uděláte sám. Proč rovnou zavrhovat "pracák" a agentury, když jste je nikdy nevyzkoušel?
27. 04. 2012 | 11:38

Jan Trnka napsal(a):

Vzal bych to z jiné strany, zajímalo by mně, jak by dopadnul pan Macháček, pokud by jeho (samozrejme bez upozorneni) někdo podrobil podobnému testu všeobecných znalostí.Přestože vše vypadá jednoduše, stres, omezený čas a konkurenční prostředí dělají své. Proto mi závěry pana Macháčka přijdou trošku zjednodušující. Ruku na srdce pane Macháček, jak by jste asi dopadnul ? Ja myslím, že o mnoho lépe ne.
10. 05. 2012 | 13:31

Blanka Nováková napsal(a):

Vážený pane Macháčku,
tento Váš příspěvek mne velice zaujal a neméně také diskuse, která dosud následovala. Myslím tím konstruktivní diskuse, která hledá slabiny, klade otázky a snaží se najít odpovědi. Osobní napadání a invektivy mne nezajímají, bylo jich požehnaně a bohužel mne to nepřekvapuje. Bylo řečeno dosud skoro vše. Ráda bych přispěla trochu jiným pohledem.
Pracovala jsem od revoluce jako hlavní účetní v několika středně velkých společnostech, vesměs vlastněných 100% zahraničními vlastníky. Ve dvou případech to bylo dokonce v koncernu Siemens. Práce účetní vyžaduje bezpečnou práci s textovými editory a především s Excelem a samozřejmé znalosti přesně toho druhu, jaký jste ve svém testu poptával. Já sama jsem si v minulosti vypracovala podobný test, jako Vy. Jen rozšířenější o speciální dotazy účetního typu, protože jako vedoucí účtárny jsem často spolupracovala s personálním oddělením společnosti na výběru mých budoucích kolegyň – účetních. Byla jsem také asi 14 dní svého života nezaměstnaná – byla to pauza, mezi jednotlivými zaměstnáními – končila cca 3 měsíční období, kdy jsem si intenzivně hledala zaměstnání a obešla v té době cca 25 pohovorů, každý trval minimálně 2 hodiny, protože jsem se ucházela o velmi exponované místo hlavní účetní ve vrcholovém managementu firmy. Tyto pohovory byly asi ze třetiny přímo v konkretních společnostech, o které jsem měla zájem, ze dvou třetin pak v personálních agenturách, které nabízely práci v zajímavých společnostech. Několikrát jsem absolvovala také pohovory s tzv. headhuntery – jsou to lidé, kteří se specializují na lanaření členů vrcholového managementu do jiných firem. Jako nejpodstatnější, co mohu uvést po těchto zkušenostech pro mne je, že nejlepší výsledky u přijímání lidí byly vždy s lidmi, kteří přišli přímo, na mou poptávku a ne přes agentury. Potvrzuji Vaši zkušenost, že hlavně Vy musíte vědět, co od zájemců požadujete a každá agentura Vám může kvalitně připravit pouze užší výběr z velkého počtu. Vyplatí se to však jen společnostem, kde se očekává obrovský zájem pracovníků. Pak agentura ušetří čas, který byste strávil čtením dotazníků a organizováním několika kol užšího výběru. Bohužel, kvalitu účastníků musí zadavatel posoudit sám a přímo. Žádná agentura toto za něj nevyřeší.
Tím, že jsem se účastnila sama jako uchazeč pohovorů, mám zkušenost i z opačné strany. Bohužel musím konstatovat, že většina personálních agentur zvládá pouze základní výběr. Stalo se mi bohužel a ne jednou, že mi pracovnice agentury nevěřila, že mluvím pravdu o objemu své práce a různých druzích zkušeností z mé předchozí praxe! Byla to pro mne i pro zadavatele ztracená věc. Často pracovníci agentur jsou zoufale nezkušení a na výsledcích je to vidět. Tzv. headhunteři – to byly vždy takové trošku tajemné schůzky, kde jsem měla dojem, že jde hlavně o strategii, jak zařídit převod pracovníka jinam, aby si toho původní zaměstnavatel téměř nevšiml. Odbornost byla málokdy řešena. Většinou šlo jen o dohození schůzky se zástupci poptávané firmy. Tyto pracovníky jsem nikdy nekontaktovala já. Ozývali se, celkem pravidelně, sami od sebe.
24. 08. 2012 | 09:26

Blanka Nováková napsal(a):

Pokračování:
Bohužel, musím potvrdit, že nejsmutnější na Vašich i mých zkušenostech bylo, že průprava uchazečů je již ze škol tristní. A to v tak základních věcech, jako je pravopis a gramatika v běžné korespondenci. Ono stačí, když se podíváte, jaká „pravidla pravopisu“ dodržují diskutující k Vašemu článku. Teď nehovořím o invektivách a hrubostech. Ale o běžné diskusi na internetu. I tam se totiž každý presentujeme, i když třeba jen jedinou větou. I zde je to vizitka diskutujícího před všemi, kdo si jeho příspěvek mohou přečíst. Mne osobně hluboce rozčilují zkratky slov – souvisí to určitě s SMS zprávami a patvary ptz = protože a podobné hyzdí náš krásný jazyk.

Hluboce s Vámi souhlasím v další věci – dovednost psaní na stroji všemi prsty. Ona ta budoucnost s diktafony a podobnými technickými věcmi zas tak za dveřmi není. Domnívám se, že každá střední škola v tomto státě by měla připravovat své žáky na to, že valnou část svého života budou potřebovat dovednost psaní na stroji všemi deseti. Mám SEŠ 4 letou s maturitou, kterou jsem absolvovala v r. 1974 a jejíž součástí byly státnice v psaní na stroji. A troufám si tvrdit, že tato dovednost mi v životě ušetřila týdny a měsíce nezáživné dřiny. V plnění pracovních úkolů osvobozuje dodnes, že nemusím počítat písmenka, když chci komuloliv cokoliv sdělit přes klávesnici. Naučit se to trvá cca 1 výukový rok ve škole – i jako nepovinný předmět s omezeným počtem hodin. Kdo zvládne všemi deseti (s méně prsty se to nepovede) 200 úhozů za minutu s chybovostí 0,1%, což byla v mé době kritéria pro složení státní zkoušky, má pro zbytek života všechno, co se týká administrativy obrovsky usnadněno. Je to jedna z nejužitečnějších znalostí, které mi ekonomická škola dala a společně s jazyky by to měl být nyní, v době počítačů, základ výuky na všech středních školách. Pokud jde o délku Vašeho testu, přidala bych 10 minut. Víc asi nemá smysl, protože účastníci by poté byli jistě již příliš unavení. Na závěr bych chtěla poděkovat za charakter jednotlivých dotazů a důraz kladený jednak na selský rozum a jednak na schopnost, poradit si podle vlastního uvážení. Přesně k tomuhle by mělo vést celé školství v ČR nyní i v budoucnu. Měla by si Vašeho příspěvku všimnout odborná pedagogická veřejnost a těší mne, že se tak již v průběhu diskuse děje. Moc držím palce a srdečně Vás zdravím.
Až teď jsem si uvědomila, že se ozývám k Vašemu příspěvku velice pozdě. Tento článek se mi dostal do rukou až nyní 24.8.12, když jsem si přečetla Váš příspěvek „Mám sen o tom, jak vypadá moje země v roce 2020“. Ten je taky krásný a tak jsem se pídila. Snad Vás na můj příspěvek internet upozorní. Doufám v to a zdravím.
24. 08. 2012 | 09:27

Dickson napsal(a):

Dobrý den,
Líbí se vám potřebujete úvěr vánočními?
Potřebujete úvěr začít podnikat?
Pokud ano, kontaktujte nás ještě dnes dáváme ven úvěr s úrokovou sazbou ve výši 2% pro více informací o tomto úvěru udělat, aby kontakt s námi s uvedeným e-mailovou adresu: dicksonlawrence8@gmail.com, takže můžeme pokračovat dále.

Dlužníků INFORMACE pro pokračování:

Vaše jména:

Částka potřebná:

Vaše země:

Půjčka Doba trvání:

Vaše adresa:

Telefon:

Měsíční příjem:

Sex:

Vaše faxové číslo:

Vaše Věk:

Kontaktní osoba: Pan Dickson Lawrence.

S pozdravem
Pan Dickson Lawrence
26. 11. 2012 | 23:18

Martin napsal(a):

Z některých komentářů mi zůstává hlava stát.
" pokud chcete asistentku, která má ovládat word, psaní na stroji, excel, obchodní aj korespondenci, tak to tam musíte napsat" - co jiného by tedy asistentka měla ovládat?
Proč by v poptávce po zaměstnání mělo být přesně napsáno, na jaké úlohy se má zájemce připravit, když tyto úlohy jsou jen malou ukázkou toho, co bude asistent v praxi skutečně řešit?
Nikdo po asistentce nechce, aby někoho odvolávala, šlo jen o to, zda dokáže pro svého zaměstnavatele zjistit, jaký je legální postup..
A popisovat pro někoho rozdíl mezi funkcí tabulek ve Wordu a Excelu, to už je úplně zbytečné, což..
Na úřadech pracují stovky zbytečných lidí, tak teď tam pracuje alespoň jedna schopná osoba navíc.
07. 02. 2014 | 10:53

Ponožka napsal(a):

Zdravím
03. 03. 2014 | 14:41

Kokos napsal(a):

Smrdíš
03. 03. 2014 | 14:44

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy