Co je Soustava řízení Baťa? Zemřel Tomík, poslední z baťovské „trojky“.

03. 09. 2008 | 10:00
Přečteno 19918 krát
Nejsem zastáncem oslavování, vzpomínání a hlášení se ke jménu člověka, který právě zemřel. Mnohem důležitější je, jak se lidé k dané osobnosti a její práci staví během jejího života, tedy dokud ještě není pozdě. Je až tristní, když se náhle „z klacků“ vynořují oportunisté, kteří se téměř 20 let o Tomíka Baťu a Soustavu řízení Baťa vůbec nezajímali.

Thomas J. Bata (Tomík) byl jediným synem Tomáše Bati, který zahynul v leteckém neštěstí 12. 7. 1932. Jeho strýcem byl Jan A. Baťa, který řízení Baťových závodů převzal a vedl k nevídanému rozkvětu do r. 1938. Tomík po válce získal vedení závodů v Kanadě (Batawa), zatímco Jan Baťa utekl před nacisty, byl odsouzen benešovskou justicí za velezradu a zbaven „viny“ až v roce 2007. Již předtím Tomík se svojí matkou Janovy situace využili a vysoudili si totální kontrolu nad veškerými majetky Baťa. Strýc Jan musel emigrovat do Brazílie, kde úspěšně založil mnohá města a podniky, byl nominován na Nobelovu cenu a zemřel v zapomenutí 23. 8. 1965.

Tomík nebude pohřben na Lesním hřbitově ve Zlíně, po boku svého otce. Zůstane v Torontu, tak jako strýc Jan musel zůstat v Brazílii. Rozprášení, rozbití a rozdělení rodiny Baťů je dnes téměř úplné.

S Tomíkem jsem se znal již od 80. let, často jsem za ním a jeho tajemníkem Cekotou do Batawy i do Toronta létal. V r. 1990 jsem na jeho přání přednášel Soustavu řízení Baťa (SŘB) manažérům n.p. Svit. Bylo již pozdě, kostky byly vrženy: postkomunismus nebyl schopen SŘB pochopit a odmítl ji stejně jako komunismus.

Tomík po válce vybudoval základy světové Bata Shoe Organization, globální společnosti, která úspěšně funguje dodnes. Tato společnost nepřijala a nikdy nepraktikovala principy SŘB. Nakonec opustila výrobu bot a začala se plně věnovat obchodu a prodeji na základě americko-harvardských předloh podnikání.

Tomíka si pamatuji jako prostého, bodrého, vždy optimistického, ale nadmíru opatrného podnikatele, který nikdy nechtěl „rozhoupat loďku“, který se vždy vyhýbal kritice a toužil po domluvě se všemi stranami. Ne vždy to vedlo k úspěšným či obdivu hodným výsledkům. Jeho elán však byl nakažlivý, inspirující a povzbuzující. Rád vzpomínám na sedánky česko-moravských písniček, kterými duněl jeho dům v Torontu, když jsme se tam scházeli jako exulanti.

Tomíkova poslední akce v zájmu rozšiřování SŘB bylo poskytnutí předmluvy k mé knize Cesty k úspěchu: Trvalé hodnoty soustavy Baťa, z r. 2005.

Co je Soustava řízení Baťa?

Soustava řízení Baťa (SŘB) představuje dosud nejúplnější koncepční rámec či matrici pro spolehlivou identifikaci, vyhodnocení, srovnávání a používání moderních metod, technik a znalostí podnikového řízení. SŘB je především systémem myšlení o podniku a podnikání. Ve spojení s akcí se stává též praktickým systémem řízení.

Lze jen obtížně vysvětlit přetrvávající ignorování SŘB v ČR, obzvláště po r. 1989, kdy běžné ideologické výhrady komunismu a nacismu proti SŘB měly již dávno ztratit na svém významu. České podniky, ve své většině, ani řízení, ani myšlení SŘB nepraktikují, mnohé je ani neznají. Namísto SŘB jsou zaváděny techniky a metody americké, japonské a německé, které jsou izolované a dílčí, bez systémového kontextu. Celá řada českých odborníků považuje SŘB za zastaralou a mnozí čeští poradci dokonce propagují a učí přístupy cizí, aniž by se s praktickým rozsahem SŘB kdy blíže seznámili. Nedostatek sebevědomí a nadbytek sebedůvěry v české podnikové sféře mohou též mnohé vysvětlit.

Nemělo by smyslu porovnávat SŘB s cizími přístupy, kdyby zde nešlo o soustavu řízení a myšlení veskrze lepší a vhodnější právě pro dnešní dobu globální hyperkonkurence, Nové ekonomiky, znalostního řízení a informačních technologií. V tomto smyslu předešla SŘB svoji dobu a stává se dnes, více než v minulosti, výrazným intelektuálním a kulturním, převážně ignorovaným, bohatstvím národním. Soustava řízení Baťa je prověřená nadmíru úspěšnou, celosvětově dynamickou, dlouholetou praxí a představuje zatím nejspolehlivější a nejúplnější souhrn praktických zásad úspěšného podnikání v moderním světě.

Náš život je jediným předmětem na tomto světě, který nemůžeme považovati za své soukromé vlastnictví, neboť jsme ničím nepřispěli k jeho vzniku. Byl nám jen propůjčen s povinností odevzdati jej potomstvu rozmnožený a zdokonalený.

Tvorba a zhodnocování vlastního života je povinností i privilegiem: z propůjčených statků života skládáme účty vrstevníkům i příštím generacím. Naše vyúčtování by nemělo skončit schodkem, ztrátou či snad přímým okradením a ochuzením našich následníků. Začínáme s MÁ DÁTI, končíme s DAL - za konečnou bilanci jsme zodpovědni jen my sami.

Život je tedy kapitál a tudíž musí, tak jako plodné semeno, vytvořit něco víc než spotřebu, něco pro další setbu … Baťovec není nikdy “za vodou”.

Základním principem SŘB je tedy skládání účtů: jednodušše, podle pravidla Má dáti-Dal. Účty se skládají individuálně, za tým i za podnik. Účty skládáme za kvalitu, zisk, znalosti a prostředí, denně, týdně a někdy i ročně. Všechny účty musí mít vztah k práci, výkonu a produktivitě a tudíž i k odměně a výdělku. Každý zaměstnanec se stává podnikatelem, kapitalistou a spolupracovníkem-spoluúčastníkem.

To nejlepší na světě nám úplně stačí, říkával Tomáš Baťa. Vyjádřil tím kriterium podnikového úspěchu, které je spolehlivé, přesné a nenahraditelné. Každý Baťův konstruktér byl smluvně zavázán ke světoví úrovni výsledků své práce. Mimo jiné, konstruktér se zavazoval zaměstnavateli, že navštíví za pololetí nejméně dvě zahraniční firmy ze svého oboru. Často si konstruktér za přivážené poznatky vydělal více než úspěšní “tradiční konstruktéři”. Srovnejme s chabým “benchmarkingem” dneška!

Někteří čeští konzultanti horlivč propagují japonskou čistotu a pořádek na pracovišti. To je samozřejmě důležité, ale u Bati jde o strategický princip podnikového chování, ne o kulturní sebevyjádření. Tedy, stroje i podlahy byly natřeny na bílo, aby sebemenší kapka oleje či špína signalizovaly potenciální místo chyby či selhání. Nástroje byly uloženy na červeně označeném místě černé odkládací desky: již na dálku chybějící nástroj signalizoval všemu okolí svoji nepřítomnost. Všechny stroje byly pohyblivé na speciálních platformách s nezávislými elektrickými motory. Daly se tak pružně přeorganizovat do nových výrobních linek či vyčlenit k údržbě během minut: není divu, že se Japonci ve 30. letech jezdili do Zlína učit.

Prostředí a prostory podniku Baťa byly perfektní. Pravidlem bylo, že přepravovaný stroj nebo materiál musel zůstat v pohybu. Materiál nesmí vadit, nesmí zdržovat a už vůbec nesmí být skladován: odstavené prostředky nádvorní četa zabavila, odvezla do skladu a vydala až po zaplacení dopravy, skladování a pokuty do výše pořizovací hodnoty. Mluvme tedy o kořenech “japonského” smyslu pro pořádek!

Pod obchodní poctivostí rozumíme, že veškeré strany na obchodě zúčastněné musí být po provedení obchodu bohatší, než byly předtím.

Jde o základní pravidlo svobodného trhu: účastníci obchodní transakce musí (všichni) vzájemně zlepšit své výchozí postavení. Jestliže jeden z účastníků odvozuje svůj zisk pouze ze ztráty druhého, pak základní pravidlo svobodného trhu bylo porušeno. Jestliže někoho okrádám, pak nemohu být ani kapitalista, ani zastánce volné soutěže, ani podnikatel: jsem prostě zloděj (lump, chytráček, šibal, podnikátěl, atp.). Trh, kde jeden okrádá druhého není svobodným trhem, ale jeho přímým popřením. Baťa pochopil nutnou roli podnikatele jako tvůrce hodnot: pouze z přidané hodnoty mohou obě strany zbohatnout. Není divu, že byl Baťa nenáviděn komunisty, nacisty, socialisty, odboráři, byrokraty i zloději, ale hlavně jejich pohrobky, tj. postkomunisty.

Tak jako ryba se začíná kaziti od hlavy, tak lze jen od hlavy začíti s opravou.
Vedení podniku musí jít příkladem, je hlavním nositelem změny a garantem nápravy chyb. Baťa i celé vedení se zřekli poledního odpočinku a obědvali v továrně při práci. Nečinilo jim to žádné potíže: výhody rozhodnutí býti dobrým příkladem jsou k nezaplacení. Je-li něco shnilého ve státě dánském, pak je to dle Bati vždy a jen zodpovědnost hlavy (dánského) státu. Skutečný šéf vždy přejímá plnou zodpovědnost za svůj podnik, za chyby i jejich nápravu – jinak není šéfem, ale zbytečnou a drahou atrapou moci. Není mnoho skutečných šéfů, ale poznáte je “po peří”.

Deset základních charakteristik SŘB lze shrnout následovně:

1. Znalostní podnik, založený na dovednostech a umu zaměstnanců
2. Autonomie dílen, sebezodpovědnost a podíl na zisku zaměstnanci
3. Globální pojetí trhů ze silné místní a regionální báze
4. Informační pojetí řízení a využití podpůrných technologií
5. Integrované sítě dodavatelů a zákazníků
6. Vysoké etické a mravní hodnoty podnikání
7. Nepřetržitá tvorba, přejímání a rozšiřování znalostí
8. Nejvyšší (světová) kvalita procesů výroby, vyrobků a služeb
9. Strategie “dravé” inovace, originality a tvůrčí práce
10. Obecný zájem sociální “službou veřejnosti”

SŘB je tedy základním kamenem, hlavním dědictvím a nejcennějším vývozním artiklem – předpokladem českého stylu řízení a jeho renezance. SŘB je soustavou živou, stale se modernizující, adaptující a rozšiřující. Je kompasem a pevným bodem v chaotických záplavách turbulentní změny. SŘB poskytuje řád a referenční bod všemu tomu neumělému a nezažitému opisování cizích teorií a praktik, osvobozuje nás od polovičatosti, povrchnosti a zmatenosti v myšlení a praxi bez kořenů, tradic a kriterií světového vyniknutí.

Nebýt geniem není selháním, nedostatkem či neúspěchem jedince. Nevidět však, či nerozpoznat genia je hříchem – jehož potrestáním jsou postiženi všichni.

Podnik založený na SŘB funguje jako živý organismus, ne jako tradiční hierarchický stroj. Jejím základem je provázanost rozměrů „10 S“:Nyní již jen vysvětlit Proč? Proč byla tato ryze česká soustava tak důkladně ignorována a zavržena postkomunismem po r. 1989? Sám odpověď neznám: přes 40 let v exilu mi zřejmě brání pochopit logiku a hodnoty postkomunismu.

Váš,
Milan Zelený

Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.
Čínské příslovíAppendix


Tomáš J. Baťa: Předmluva k Cestám k úspěchu
Každý člověk chce něco dokázat, chce být úspěšný – jak v soukromém v životě, tak v podnikání. Po úspěchu touží jednotlivci, podniky, ale i celé národy. Úspěch v životě je základem pro úspěch v podnikání. Úspěchy jednotlivců jsou předpokladem pro úspěch národů.

Všichni hledáme své cesty k úspěchu. Toto hledání však není snadné: je plné slepých uliček, přeplněných dálnic a zavádějících “zkratek”. Miliony lidí hledaly cesty k úspěchu před námi, mnozí je našli, ale jen někteří našli cesty opravdové, spolehlivé a trvalé, tedy cesty hodné sdílení s ostatními. Od nich je třeba se učit.

Mnoho Čechů považuje za symbol úspěchu mého otce Tomáše Baťu a jeho systém řízení podniku. Baťovská soustava řízení je založena na principech a hodnotách, které jsou trvalé, vyzkoušené a pro dosažení individuálního či podnikového úspěchu neocenitelné. Žijeme však v nové době. Žijeme ve světě globálních trhů, telekomunikací, moderních technologií a inovací. Pro tuto dobu a pro úspěšný život v ní se musíme i v České republice naučit pracovat nejen rukama, ale také používat hlav. Skloubení “zlatých českých ručiček” se “zlatými českými hlavičkami” nebude snadné, ani rychlé, ale v každém případě to bude proces vzrušující, žádoucí a pro úspěch naší země důležitý.

My, Češi, máme velké štěstí, že nám byl dán historický dar, na němž lze úspěšný přechod ke znalostní společnosti založit: trvalé hodnoty myšlenkové i akční soustavy Baťa. Tato neobyčejně úspěšná soustava podnikání a řízení má dvě složky: specificky historickou, vztaženou k situaci a kontextu dané doby, a trvalou, nabízející hodnoty, koncepce a zkušenosti, které jsou nadčasové a nabývají na významu s odstupem času.

“Cesty k úspěchu” profesora Milana Zeleného tedy přicházejí v pravý čas. Profesor Zelený nabízí české veřejnosti hodnotovou mapu transformace osobních, podnikatelských a manažerských znalostí, které vycházejí z tvůrčího odkazu mého otce a představují to trvalé, potřebné a nenahraditelné v rovině osobní i podnikatelské.

Úspěšný člověk v podnikání, ale i v životě, by měl rozhodovat, volit a jednat s touto útlou knížkou v ruce. Je plná myšlenkových skvostů, vybroušených diamantů životní moudrosti, znalostí a zkušeností.

Dodnes se - má rodina i já – hrdě hlásíme k odkazu mého otce. Jeho myšlenky jsou stále mladé, a proto zůstáváme mladí i my. Stejně tak zůstanou mladí i všichni jejich nositelé.

Profesor Zelený, který učí mimo jiné také na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, připravil tento útlý svazek pro všechny mladé lidi jak věkem, tak i srdcem. Doporučuji si tuto knížečku přečíst, učit se z ní. A hlavně ji dobře a naplno žít.Tomáš J. Baťa
Toronto, listopad 2004


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Kamil napsal(a):

Pane profesore
píšete, že firma Baťa zažila největší rozkvět v roce 32-38 za vedení Jana Bati. Ten majetek vysoudil Tomík hlavně na Janu Baťovi, díky zatajení dokumentů bývalým režimem. Rád bych znal Váš názor, jako znalce Baťovy rodiny, protože soudní spory vlastně Jana finančně zruinovaly.
I když Tomáš inicioval rehabilitaci Jana a odhalení pomníku, tak spolu obě rodiny moc nekomunikovaly.
Díky za odpověď.
Hezký den.
03. 09. 2008 | 10:34

M. Zelený napsal(a):

Tomík s matkou po válce vysoudili majetky na Janovi, nad kterým viselo falešné odsouzení za nepodporu Benešova odboje. Obě větve rodiny, brazilská i torontská se tak rozštěpily a naděje na smíření je minimální. Tomík inicioval rehabilitaci Jana s pohledem na restituci majetků, ale neinicioval odhalení jeho pomníku, spíše se stavěl proti: byl magistrátem Zlína postaven před hotovou věc.
03. 09. 2008 | 11:05

Zdenek napsal(a):

Nevím,co si mám o tomto příspěvku myslet.Ten slavný Tomík pomohl se svou matkou zničit svého geniálního strýce,zasadil mu poslední hřebík.Angličané jej dali na černou listinu protože je otevřeně kritizoval za Mnichov,američané se rádi připojili,protože jejich svaz obuvníků měl z J.Bati velký strach.Po válce Beneš s Masarykem zapomněli,kdo je v Anglii celou válku hlavně finančně podporoval a hodili jej přes palubu.Hlavně ale švagrová se svým synem zapomněli,že je jan Baťa vyplatil přesně podle závěti Tomáše zakladatele,vše zapřeli a za pomoci tchána Tomáše ml.,hlavního právníka holdingu Baťa pomohli ze svého strýce udělat kolaboranta a tak přispět k zabavení Janova majetku komunisty.Tomáš Baťa ml. si tudíž nezaslouží žádné opěvování.Spíše naopak.Nemá se svým otcem,strýcem a baťovským systémem a tradicí nic společného.To nakonec naznačuje autor sám.Zpěv moravských písní je snad to jediné.A to je k oslavování tohoto zloděje trochu málo.
03. 09. 2008 | 11:24

xbr napsal(a):

Tomík,
a to nezapomeňme byl velmi příjemný a vzdělaný člověk,zároveň to byl ale Baťa. To znamená žijící legenda . Mé setkání s Tomíkem mezi čtyřma očima patří k mým velkým životním zážitkům i když to bylo setkání náhodné.
Zároveň má na svědomí se svou matkou trpký konec svého strýce Jana.To co se stalo se nedá zapomenout a prominout.
Přesto přeji klid jeho duši.
03. 09. 2008 | 11:50

Petr Tygr napsal(a):

Ale pane Zelený, tajemství úspěchu pana Tomíka je jedině v tom, že sprostě okradl svého strýce pana Jana Antonína Baťu a to za vydatné pomoci čsl. StB, která zatajila před americkými soudy důležité dokumenty.Rehabilatace J.A.B.se domáhal jenom proto, aby mohl případně schramstnout ještě náhradu od státu. Nerad užívám silných slov ale pan Tomík byl prostě špína, který zničil jednoho skvělého člověka těmi nejkřiváčtějšími metodami. O naši republiku se v podstatě zajímal výhradně kvůli svému vlastnímu prospěchu - to samo o sobě jistě nic špatného není, ale dělat z něho altruistu, rytíře v šatě bělostném - to je opravdu pokrytectví nejhrubšího zrna.
03. 09. 2008 | 13:11

Milan Zelený napsal(a):

Tak si ještě jednou přečtěte můj článek, pozorněji. Ve vztahu k Janovi a SŘB říká totéž: lišímě s jen ve výběru slov akultuře projevu.
Navíc, Tomík vybudoval v Kanadě BSO a tudíž projevil své vlastní schopnosti řízení podniku.

MZ
03. 09. 2008 | 14:00

Petr Tygr napsal(a):

No pane Zelený, aby byla zachovna kultura projevu: pan Tomáš ˇBaťa Junior, který do krize I. Čsl. republiky uznával závěť svého otce, podle které získal veškerý majetek pan JAB, s tím, že panu Juniorovi a vdově vyplatí velmi slušné peníze, což pan JAB čestně provedl, využil resp. zneužil ve svůj prospěch krizové situace naší společnosti a státu. Začal tvrdit že všechen majetek Baťova impéria je jeho. Využil nestandartní, módně řečeno kreativní právní postupy (nekulturní člověk jako já by řekl podvodné), kterými svého strýce připravil o většinu jeho majetku. Přitom prostřednictvím svého právního zástupce spolupracoval s orgány komunistického Československa na zatajení důležitých dokmuntů ve prospěch pana J.A.B. Je též nutné si uvědomit, v jaké byl pan J.A.B. situaci: prezident Beneš se k němu otočil zády, byl nespravedlivě ve vykonstuovaném procesu označen za zrádce a kolaboranta. Jak za takové situace označit jednání pana Juniora? To je přeci naprosto nemorální, neomluvitelné morální selhání...Pokud takový člověk káže o obchodní poctivosti - to už je opravdu vrchol. Mimochodem - vztah Juniora k J.A.B. jste odbyl pouze jedním obecným takměř bezobsažným řádkem. Já nevím, uvědomujete si, že chování pana Juniora vůči jeho dobrodinci J.A.B. bylo naprosto ohavné a neomluvitelné?Jeho podnikatelský úspěch či neúspěch nehodnotím, pokud tomu člověku chybí (chyběla) morální integrita nemohu si jej vážit.
03. 09. 2008 | 14:32

ok napsal(a):

Proč byl logický a přesný baťovský systém komunisty zašlapán do země a dodnes neobnoven? Protože vycházel z jiného hodnotového zázemí (z jiné civilizace!) než český komunismus. Ano, v Čechách spolu bok po boku žije několik různých civilizací. A když zvítězila ta panslavistická=komunistická, zašlapala tu evropskou=baťovu do země. No a protože nám stále vládnou panslavisté=komunisté a jejich potomci, nemá baťovský systém zastání "tem nahoře" a vítězí stále kriminálníci - zloději majetků, zloději vytvářených hodnot. Mluvím ze zkušenosti venkovana, který má dobrou možnost sledovat vývoj jednotlivých rodinných klanů - těch komunistických=kriminálnických (dnes velmi často ODS) i těch "baťovských".
03. 09. 2008 | 14:44

RUMCAJS napsal(a):

Chvátám,chvátám, na nic nemám čas.....

Možná to tam píšete pane profesore, ale existuje nějaká ucelená poblikace nebo skripta SŘB ?
03. 09. 2008 | 16:35

Michal V. napsal(a):

Moc hezky napsaný příspěvek...
---
Smrt T.B. juniora je velká škoda, kdyby tak jako on dokázali žít i jiní lidé. Hold žádný strom neroste do nebe.

Co se týká jeho osoby, asi by mu šlo vytýkat mnohé, ale nazývat ho "špínou" je absurdní - co by tomu asi řekl jeho otec a bratr?, já se nedomnívám, že by souhlasili.

Hodnocení osoby T.B. jr. je věcí názoru -mj. - hodnotí-li člověk po celkové stránce "nemorálního" T.B. jr. kladně je morální anebo nemorální?

Já soudce nejsem a na tuto otázku ať si odpoví každý sám.
Zastávám však názor, že je rozumné odsuzoval konkrétní lidské konání a nikoliv osobu jako celek - to je totiž hodně jednoduché...

Ať už T.B. jr. zneužil či jen využil poválečné situace ve svůj prospěch, bylo tak s posvěcením politických struktur a soudů.
Je ale poněkud ostudné, že celá ta záležitost s majetkem neproběhla v rámci jedné rodiny.
A je také smutné, že se oba bratři nedokázali po válce spojit, spolupracovat a vzájemně tak pokračovat ve šlépějích svého otce. Pro Baťu zakladatele byla spolupráce prioritní, bohužel neznám detaily, proč oba bratři mezi sebou nenalezli shodu. Přitom rozdělení na opačných stranách dosáhli mnohého pozitivního....

MV
----
PS:
ad skripta k SŘB - realizovat soustavu SŘB se podle žádných skript nedá, je to jako chtít návod, jak se stát nositelem Nobelovy ceny - to není pro každého....kdo informace potřebuje, ten si najde cestu, jak je získat ;-)
03. 09. 2008 | 17:10

Pocestny napsal(a):

Ano, Rumcajsi, mít ty skripta, ve kterých se píše jak žít a konat.....

Jak jen sepsat ta skripta.....
Nepokradeš.
Neošidíš zákazníka svého.
Neponížíš svého zaměstnance.
Nepovýšíš sebe výše, než jsio viděn skrze své skutky.
Každý dobrý nápad si zasluhuje dobrou oponenturu.
Myslíme na produkt, ne na vlastní zásluhy.
Táta měl tyhle věci doma, pracoval pro něj po válce v Batávii.

Rumcajsi, to je skriptum slušného člověka, to tu od války nikdo nevydal....
03. 09. 2008 | 17:36

Transmutátor napsal(a):

Nevím, nevím proč se cituje jen rodové příjmení Baťa.Jakoby neexistoval žádný Dr. Vavřečka, který byl architektem celé ekonomické koncepce nejenom obuvnického gigantu. Pan Zelený se v žádném textu nepozastavil nad faktem, že Baťovy závody ve Zlíně mohly v dobách největší ekonomické krize Evropy být maximálně prosperitní. Jako by nebylo faktem, že v Baťových půllitrácích dobýval Wehrmacht svět. Jako by to nebyly Baťovy ,,štíflata" které nosili všichni oficíři Třetí říše. Jako by Baťa nešil postroje pro jezdectvo a dělostřeleckou vozbu, sumky pro Afrikakorps a kožené kapuce s kožešinou pro severně umístěná vojska Wehrmachtu. Je,li prosperita může se nějaqké promile věnovat na podnikové zdravotnictví, sociální péči a novou architekturu. Z mírových výrob běžné produkce obuvi pro civilní zákazníky na všech kontinentech kam vyvážely Baťovy závody by nebyl Zlín a nejen on ,,růžovou zahradou".
03. 09. 2008 | 18:36

Jan napsal(a):

Obdivuji pana profesora Zeleného, jak se vyrovnal s těžkým úkolem nezamlčet negativní momenty v životě TJB a přitom se nezpronevěřit přátelskému vztahu, který v této situaci člověka zavazuje.

Jak se TBJ zachoval po válce vůči JAB mi bylo opravdu záhadou, protože to v jeho životě nekoresponduje s jeho osobními vlastnostmi, jak jej autor zde popisuje. Předpokládal jsem, že vracel nějaký dřívější úder - snad v důsledku pocitu vyděděnosti, který zakusil po smrti otce? Vztahy mezi TB (starším) a JAB asi nebyly nejlepší. (Podle vyprávění pamětníků byly tyto osobnosti personálem Baťových závodů vnímány velmi rozdílně; říkávalo se, že když se JAB vrátil z cesty po USA, komentoval TB jeho návrat takto: "Vola jsem poslal a vůl sa mi vrátil!")

Doufal jsem, že TJB do té rodinné historie jednou vnese trochu světl a vyloučí možné spekulace o temnější motivaci ať už z jedné, či z druhé strany; nestalo se. Aspoň že ještě stačil pronést pár zásadních slov na obranu památky JAB.
03. 09. 2008 | 22:33

Kamil napsal(a):

Jane
říká se také, že nápad s teniskama měl Jan. Kdyby Tomáš st. Janovi nedůvěřoval, nepověřil by ho vedením firmy. Největší rozmach byl v letech 32-38 jak píše pan Zelený. Stačí si uvědomit, že v r. 32 měly Baťovy závody 25 000 zam. a v r. 38 105 000 zam. Ten nárůst byl neuvěřitelný. Jan měl spíše nálepku megalomana, ale měl zpracovány návrhy na kompletní trasy železniční, dálniční a vodní dopravy pro celé Československo. Že byl muž činu, tak připravoval (pokud by si Hitler porobil Evropu )stěhování našeho národa do Jižní Ameriky.
Hezký večer.
03. 09. 2008 | 23:02

Mojmír Kovář napsal(a):

Pane Zelený,
Váš vztah k Tomíkovi je zřejmě osobní, s velkou dávkou racio. Musím opakovat, co jsem již zmínil ve Vašem blogu z 1. 9 : Stejně jako tam, i zde ve Vašem hodnocení - chybí spirituální stránka, třebas jen v náznaku. Neboť Masarykovo : "Náš problém není hospodářský, ani politický - je mravní .." , stále platí ! Tomáš I i JAB, se touto pravdou nesporně řídili. V tom je podstata „batismu“. Ve Vaší zpovědi je však tato pravda přecházena s neobyčejným cynismem. Exemplárním je v tom i současný prezident. Dějiny říkají, že hrobařem „batismu“ byl žárlivý a nenávistný, byť velmi chytrý "rudý " Edvard Beneš. Je zajímavé, že všichni tři - Tomík, EB, VK - k sobě v jistém okamžiku velmi inklinovali. Není to soud, ten vykoná až Nejvyšší Soudce. Nezávislý publicista Jan Šinágl shromáždil k případu „Bratří Baťové“ obsáhlý dokument (http://jan.sinagl.cz/phpbb2... dfb9760bd7846567 ) . Mohl byste fakta, uváděná panem Šináglem, okomentovat ? Děkuji. MK
03. 09. 2008 | 23:41

Michal V. napsal(a):

Transmutátor:

Je nesporným faktem, že T.B. seniorovi oná doba velmi nahrávala, stejně tak jako je fakt, že kdyby se neobklopil lidmi, kterými se obklopil, nikdy by nebyl tím, čím se stal.
Přesto byl mužem činu a musel se denodenně o věci zasazovat, ta "růžova zahrada" Zlína by nikdy přijít nemusela, nebýt ducha Tomáše Bati a lidí, s kterými spolupracoval a budoval závody i město.

Pytel peněz je pouze pytel peněz.

I dnes by dosáhl úspěchu na území ČR, ale úměrně tomu, jak moc by byl svazován státem a jak moc by jeho dílo ničili závistiví lidé...

MV
04. 09. 2008 | 00:24

Kamil napsal(a):

Michale V.
udělejte si v tom pořádek JAB byl nevlastní bratr TB staršího, takže se bratři po válce nemohli domluvit, ale synovec TB junior a strýc JAB. Kdyby se ale domluvili, tak na tom vydělají oba
Hezký den.
04. 09. 2008 | 06:34

pgjed napsal(a):

Pane Zelený. Tento blog je snad první za který bych Vám chtěl poděkovat. Jako ctitel Baťů i baťovství i jako absolvent zlínské alma mater. Na tehdejší technologické fakultě vládnul baťovský duch i za hluboké totality. A tak jsem měl možnost podrobně poznat systém baťovského řízení při zpracování semestrální práce z ekonomie, která byla samozřejmou součástí studijního programu i pro technology chemiky.

Není divu, že jste svými přednáškami neoslovil vedení Svitu. Byť již po převratu, byla to smečka bolševických uchvatitelů, kteří z druhé linie komunistického vedení uchvátili po převratu fabriku, aniž by byli schopni ji řídit. Nerozuměli výrobě, nákupu, prodeji, zahraničnímu obchodu ani dynamice baťovského plánování. Do svých startovních pozic se dostávali především cestou KSČ. Proto se i rvali mezi sebou jako divá zvěř a fabriku přivedli na buben.

Velmi decentně se zmiňujete o ostudné roli, kterou Tomík se svou matkou sehráli při dehonestování svého strýce Jana, který byl obchodní duší firmy až do r.45 . Zrušení ostudných obvinění, o které po převratu usiloval, bylo pro Tomíka jistě značným ulehčením před smrtí.
04. 09. 2008 | 09:06

pgjed napsal(a):

Pane Kováři, velmi děkuji za vaši připomínku. Duchovní rozměr životních postojů, včetně přístupu k podnikání i z toho neodmyslitelně vyplývající baťovský sociální program patří neodmyslitelně k Baťům a baťovství. Právě tento přístup je diametrálně odlišoval od Masaryka i od Beneše, který byl Masarykovým pohůnkem na špinavou práci. Rozpory narůstající nejprve ve skrytu, vygradovaly za hospodářské krize a za války až do temné benešovské pomsty za domnělá osobní příkoří. Ta ostatně nebyla zaměřena jen na J.A. Baťu. ...

Také je třeba zdůraznit i vlastenectví Baťů. Tak silné, že dokázalo překonat i železnou oponu a podat pomoc v těžkých chvílích bolševického útlaku.

Dej jim Pán Bůh věčnou slávu.
04. 09. 2008 | 09:25

pgjed napsal(a):

Pro Michala:

Dobová situace a lidé, kterými se obklopovali, to byl jistě důležitý, ale ne rozhodující kolorit. Zlín a okolí, byl koncem 19. století Mekkou ševců. Těch obuvnických firem tam vzniklo několik. Žádná z nich nedosáhla toho, co Baťové. Rozhodující byla idea, kterou přinesli do podnikání všichni sourozenci. Zkušenosti, které přivezli ze svých cest oba bratři z Ameriky, i ekonomika, u jejíchž základů stála jejich sestra.

Pro Transmutátora:
Kdyby se bagančata a pneumatiky nevyráběly ve Zlíně, byli by je titíž lidé, jako totálně nasazení, vyráběli jinde. Díky tomu, že Baťovka zůstala přes válku v provozu, i když byl JAB nacisty stíhán, se zachránila spousta lidí a bylo možné po celou válku udržet jedno z nejsilnějších center nekomunistického, protinacistického odboje v republice, po celou válku.
04. 09. 2008 | 09:40

JC napsal(a):

pgjed.
Baťa toho dokázal hodně a měl spoustu správných názorů. Osobně bych ale pro něj asi pracovat nemohl. Jestli je něco co opravdu nesnáším, tak je to jakákoli forma kolektivismu. A ten se u Bati používal v míře více než dostatečné.
04. 09. 2008 | 10:03

pgjed napsal(a):

Vážený JC. To je pustý omyl. Vše stálo na Individualitě. Individuální odpovědnost, individuální rozvoj a individuální rozhodování v mezích udělených pravomocí. Ale také povinnost informovat. O všem. Výstižně, úplně, pravdivě a stručně. Největší prohřešek? Zpozdit, zkreslit, nebo úplně pominout informaci šéfovi.
04. 09. 2008 | 14:02

Michal V. napsal(a):

Pro Kamil:
Samozřejmě máte pravdu, místo označení "nevlastní strýc", tedy nevlastní bratr svého otce, jsem použil bratr, dík za upozornění, vím, že T.B. jr. sourozence nemá.
04. 09. 2008 | 14:52

Michal V. napsal(a):

Pro pgjed: Souhlasím s Vámi. Není to ani jen jedním ani jen druhým, v té domě do sebe vše zapadalo.Mohou před vás postavit kopec peněz, ale bez spávných a originálních myšlenek a pořádného řízení se nikam nedostanete. Mnoho lidí zastává názor, že je vše o penězích, já zastávám názor, že vše je o lidech ;-)
04. 09. 2008 | 15:13

JC napsal(a):

Pgjed,
Ovšem ta sláva po návratu z Ameriky, mávátka,slavobrány, proslovy, masová účast..to mi hodně připomínalo 1. Máj. Dále "doporučení" kde se má nakupovat,půjčovat peníze,kdo si koho má vzít za manžela nebo manželku, co dělat ve volném čase,
mléko místo alkoholu atd.
04. 09. 2008 | 15:19

pgjed napsal(a):

Tak jest. Mě třeba vždy velmi oslovovala skromnost a uměřenost v níž Baťové žili. Znám velmi podrobně zvenku i zevnitř obě tz. Baťovy vily. Ani vila Tomáše staršího není nic mimořádného, vše pěkné kvalitní a uměřené. Vila JAB je vlastně takový větší a prostornější půldomek. Největší místností je pracovna s velkou mapou světa přes celou zeď.
04. 09. 2008 | 15:26

harley napsal(a):

..."největší" prohřešky v BATA systému-Zpozdit,Zkreslit,a Neinformovat...to mi něco připomíná...děkuji,není třeba komentovat.pq
04. 09. 2008 | 15:33

harley napsal(a):

....nezpozdit,nezkreslit a hlavně informovat..
04. 09. 2008 | 15:35

Zacheus napsal(a):

Musím říci, že pasáž v blogu prof. Zeleného opravdu nemá chybu:

"Úspěšný člověk v podnikání, ale i v životě, by měl rozhodovat, volit a jednat s touto útlou knížkou (pana profesora) v ruce. Je plná myšlenkových skvostů, vybroušených diamantů životní moudrosti, znalostí a zkušeností."

Po prvním přečtení této oslavné tirády jsem se doopravdy lekl, jestli místo pana Bati nezemřel pan profesor sám...
04. 09. 2008 | 19:29

vladimír napsal(a):

Problém je asi v tom, že po roce 1989 bylo 50% ministrů a poslanců agenty StB,máme u nás i agenty KGB.
04. 09. 2008 | 19:52

Michal V. napsal(a):

Jeden moc hezký článek téhož autora:

http://www.milanzeleny.com/...
07. 09. 2008 | 01:19

Miloš Gregor napsal(a):

http://www.zlin.estranky.cz... Taky jsem našel stránky,kde jsou i fakta o životě obou Baťů,Tomáše i Jana,pokud to někoho zajímá.
09. 09. 2008 | 23:11

Poptropica napsal(a):

thanks you very much
13. 02. 2010 | 20:05

Value City Furniture napsal(a):

thanks for your information
21. 02. 2010 | 19:45

raudensah napsal(a):

thaks you very much
23. 02. 2010 | 22:38

Free Ringback Tones napsal(a):

good article
04. 03. 2010 | 03:32

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting ,i like it thanks you very much for youf information
06. 03. 2010 | 04:51

vitamin shoppe napsal(a):

good article thanks you very much for youf information
09. 03. 2010 | 03:48

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 06:15

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 07:08

http://www.kw61.com/replica-anonimo-watc napsal(a):

30. 03. 2010 | 09:03

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.!
http://www.yuregininsesi.com
30. 03. 2010 | 15:25

sesli chat napsal(a):

Thank you for your sharing.!
30. 03. 2010 | 15:26

Links of London store napsal(a):

I ran all the way to the main gate, and then I waited a second till I got my breath. I have no wind, if you want to know the truth. I'm quite a heavy smoker, for one thing--that is, I used to be. They made me cut it out.
31. 03. 2010 | 16:43

Marek Vytásek napsal(a):

Velice děkuji panu Zelenému za jeho práci, skrz kterou se dovídám o takových hodnotách.
23. 02. 2012 | 01:05

Prearkalo napsal(a):

[url=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz]payday loans[/url] - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
04. 09. 2012 | 22:43

Arrinsbrics napsal(a):

[url=http://buypropeciaonlineone.com/#bblog.aktualne.centrum.cz]generic propecia[/url] - <a href=http://buypropeciaonlineone.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>buy propecia online</a> , http://buypropeciaonlineone.com/#sblog.aktualne.centrum.cz generic propecia
06. 09. 2012 | 04:35

daily cialis napsal(a):

place as the result of chemical change. At first, http://orderonlineviagra.org pharmacy viagra sired to prescribe alypin with silver nitrate,, yellow mercuroxyammonium chloride being formed. http://cialis-generic-online.net cialis Salol. See Phenylis Salicylas. tains nitrous acid. [url=http://orderonlineviagra.org#6,46767E+91]order viagra[/url], acetates. The reason the alkaloids are, is incompatible with mineral acids which, [url=http://cialis-generic-online.net#1,50209E+37]cialis dosages[/url], react upon one another, but this cannot be, When the above is compounded four changes of, <a href="http://orderonlineviagra.org#77368">order viagra without prescription</a>, a damp powder. acquired a brown, red, or even pink color, it has, <a href="http://cialis-generic-online.net#66206">online cialis</a>, phenol, acetanilid or salicylic acid.
20. 01. 2013 | 14:30

auEGcFbneU napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#3691>soma online</a> soma muscle relaxant drug - buy soma watson
10. 02. 2013 | 07:40

spemogroode napsal(a):

[url=http://rx-pharmacyshop.com/] generic viagra pill [/url]
17. 03. 2013 | 11:14

spemogroode napsal(a):

[url=http://rx-phcanadaian24.com/] online canadian pharmacy [/url]
02. 04. 2013 | 18:19

RyanCV napsal(a):

welkome and [url=http://buygenericlevitranow.com/] buy generic levitra online [/url]
11. 04. 2013 | 06:51

fagsewNeasusy napsal(a):

[url=http://doxycycline-store.com/] Buy Doxycycline 100 mg [/url]
15. 04. 2013 | 00:24

soofeUnsece napsal(a):

[url=http://genericviagracom-us.com/] buy generic viagra [/url]
13. 05. 2013 | 03:54

Hahhedefime napsal(a):

[url=http://buygenericcialisusa.com/] buy cialis online [/url]
13. 05. 2013 | 18:33

Elellabor napsal(a):

Generic Viagra hyclate launching power
Generic Viagra nausea

[url=http://sale-photo.com/genericviagra/] generic viagra [/url]

Generic Viagra dosage dog scrap
Generic Viagra dosage ehrlichiosis
Generic Viagra jaundice
14. 05. 2013 | 06:58

BizeelesDwews napsal(a):

[url=http://mycanada-online-pharmacy.com/] Canadian online Pharmacy [/url]
23. 05. 2013 | 13:11

Crallyincence napsal(a):

[url=http://sportnewblog.crowdvine.com] sportnewblog [/url]
[url=http://floridamedcomms.devhub.com] floridamedcomms [/url]
[url=http://dietbilli.hpage.com] dietbilli [/url]
[url=http://louisianamedicare.zzn.com/blog/webmaster?160878] louisianamedicare [/url]
[url=http://wisconsinpublichealth.crowdvine.com] wisconsinpublichealth [/url]
31. 08. 2013 | 04:34

plelpflup napsal(a):

[url=http://www.100drugs.com/buycheap/kamagra][img]http://www.100drugs.com/files/img/ed_nurses/converses.jpg[/img][/url]
Order now [url=http://www.100drugs.com]generics online
[/url]
Erection dysfunction Medications Let You Get A Part Seventh Nirvana

Sexual intercourse is a crucial part involving living. Without it pet business cannot continue reproducing. That does not imply it is only for the exact purpose processing any particular one goes for intercourse. But it's furthermore the culmination involving animal intuition inside individual.

The possible lack of sex may lead to a failure inside relationship. You try to keep in mind what gone wrong within you which triggered impotence problems you have at the moment. There are many regarding factors that explains why a patient features this complaint. Prominent among choices general condition, medications, diabetic issues, hormone imbalances issues, venous leak, pelvic stress, surgical treatment, radiation therapy, Peyronie's ailment, neurological conditions and also subconscious situations.

What ever function as the cause behind your complaint involving erectile dysfunction, it can be very important that you just treat that disease by using a medication or the other. Levitra, The blue pill and Cialis are some of the male impotence medicines that exist nowadays to be able to originate over this issue.

The infusion associated with an Male impotence substance within body enhances the blood circulation on the male organ cells which experts claim can be useful for stiffening in the men intercourse organ. Stiffening in the erotic organ is necessary because with out them one particular are not able to have got enjoyable lovemaking knowledge. Enjoy your own close times by making use of erection dysfunction drugs and allow your lover appreciate individuals personal moments as well.

Drugs that really help someone get free from your group of friends of erotic underperformances due to erection dysfunction are better known as male impotence drug treatments. You should go for a discussion having a doctor before beginning any medication dosage regarding male impotence treatment. Your doctor is the right particular person to determine what must be used which situation in order to thwart the condition.

To order and buy, on the web pharmacy are thought being most practical way for sale erection dysfunction medicines. These types of retailers supply you with the all-important freedom in getting a drug. When you place an order you can purchase your current medication dosage regarding erectile dysfunction medicines without any problems. Decide on online approach to acquiring the erection dysfunction drug and acquire a piece of seventh heaven in your love life.
11. 09. 2013 | 15:46

Baxinamam napsal(a):

[url=http://www.100drugs.com/buycheap/levitra][img]http://www.100drugs.com/files/img/ed_nurses/eldercare.jpg[/img][/url]
Best deal [url=http://www.100drugs.com]buy cialis online
[/url]
The immediate answer is * you're buying the identical medicine within various good name for the actual fraction of the price tag. In some cases generics cost only 10% of the brand-name pills' price. Most of these pills are adopted an "as needed" basis, but also for people that preserve taking all of them on a constant basis this ends in the actual keeping associated with thousands of dollars. The reduced price tag does not always mean reduced expertise of the drugs * they may be less costly as their producers did not have to incur the prices from the growth, numerous studies and large advertising campaigns of the brand-new drug. Yet again - generic medicine is NOT substandard quality counterfeit, they're items that abide by this also high-standards because all the other prescription drugs!
highest ratED male enhancement
over the counter male enhancement mEDication
me-36 male enhancement pills reviews
best treatment for pulmonary erectile dysfunction
safety of male enhancement pills
male enhancement cream forum
free trial male enlargement
promen x natural male enhancement reviews
male enhancement before and after
instant male enhancement review
maxoderm male enhancement lotion
male performance enhancers @ walgreens
free trial male enhancements
herbal impotence treatment
ED in men under 40
21. 09. 2013 | 11:04

RemAgehesee napsal(a):

If your insurance doesn't cover your medications, you have even more reason to buy them from a Canadian pharmacy. Online Canadian pharmacies offer all of the same products that your local pharmacy has on its shelves, even cancer medications. Even if your medical insurance doesn't cover some medications, you can still order them, and potentially many generic, cheaper versions, from an online pharmacy as long as you have a valid prescription.
Here is the list of massage therapies that are commonly found in Malaysia.

[URL=http://315-1.com/article-267401.html]Ciprofloxacin liquor[/URL]
[URL=http://315-1.com/article-812661.html]How long until cipro takes effect[/URL]
[URL=http://315-1.com/article-258301.html]Antibiotics in the cipro family[/URL]
[URL=http://315-1.com/article-733831.html]How long does ciprofloxacin take to work[/URL]
[URL=http://315-1.com/article-812661.html]How long until cipro takes effect[/URL]

• During pregnancy or if you planning to become pregnant
Champix varenicline has been designed to offer a smoker respite from smoking using a two-pronged strategy; this medication is known to help people quit smoking for life. Champix helps:
As a direct consequence of anticoagulant property, Coumadin may cause severe bleeding (hemorrhage) from any tissue or organs and such hemorrhage may not always be correlated with overdosing. The diffused symptoms of hemorrhage may be pains in chest, muscle, abdomen, joints, including dizziness, breathing shortness, headache etc. However if bleeding is confirmed within therapeutic range of PT (prothrombin time) and/or INR (International Normalized Ratio) test results, investigations may be warranted for any pre-existing lesions like tumor, ulcer etc
06. 12. 2013 | 09:20

goijbnde napsal(a):

Year by year and minute by <a href="http://garciniacambogiaoigvo.info">garcinia cambogia weight loss</a> [url=http://garciniacambogia9rvtu.info]buy garcinia cambogia[/url] garcinia cambogia fruit extract http://garciniacambogiaextractxxpuw.info European, filled a good-sized room.
25. 02. 2014 | 09:13

jifnuxlm napsal(a):

Machine were used deliberately for <a href="http://paydayloansonline9949.info">paydayloansonline9949.info</a> wuoywizyiq [url=http://paydayloansonline9949.info/]paydayloansonline9949.info[/url] paydayloansonline9949.info http://paydayloansonline9949.info about, or they took ahazel-switch and beat him, and when he growled they laughed.
25. 02. 2014 | 09:15

ecdfxhxj napsal(a):

The point of view of the new groups <a href="http://garciniacambogiaextractkhpye.info">garcinia cambogia extract</a> [url=http://garciniacambogiaillqg.info]garcinia cambogia fruit extract[/url] garcinia cambogia side effects http://garciniacambogia9rvtu.info mood like striking camp in.
25. 02. 2014 | 09:43

apvtstgb napsal(a):

A hungry wolf sprang out, and swallowed up thewhole stomach, <a href="http://paydayloansonline9949.info">payday loans online</a> xijhrnpwo [url=http://paydayloansonline9949.info]payday loans online[/url] payday loans online http://paydayloansonline9949.info/ smaller machines.
25. 02. 2014 | 10:02

pidpktlf napsal(a):

Economic disputes and experiments had come <a href="http://garciniacambogiareview5l9vkz.info">garcinia cambogia fruit extract</a> [url=http://garciniacambogiareviewsmvexv.info]garcinia cambogia[/url] garcinia cambogia reviews http://puregarciniacambogiahgpqu.info their hair dress to theirminds, any oftener than necessary.
25. 02. 2014 | 11:38

urxjifyg napsal(a):

The patrols might stop <a href="http://garciniacambogiareviewsmvexv.info">garcinia cambogia customer reviews that are truthful</a> [url=http://puregarciniacambogiaac9cb.info]natural garcinia cambogia reviews[/url] real garcinia cambogia customer reviews http://puregarciniacambogiahgpqu.info the country, and made his salutations with a fine air of dignityand friendship.
25. 02. 2014 | 12:15

ilbikosc napsal(a):

And each is rightfrom <a href="http://puregarciniacambogiaextractesjqg.info">garcinia cambogia extract reviews</a> [url=http://garciniacambogiareviewzqcbuy.info]garcinia cambogia reviews[/url] garcinia cambogia pills http://puregarciniacambogiavomgk.info protected by a wire gratIngenieur
25. 02. 2014 | 12:58

rakkledh napsal(a):

Somehow you knew it, though you never <a href="http://garciniacambogiareview5l9vkz.info">garcinia cambogia medical reviews</a> [url=http://puregarciniacambogiaac9cb.info]garcinia cambogia[/url] garcinia cambogia reviews http://garciniacambogiareviews3kvx1.info torn from your armsbut I am alive still, and will soon set you free.
25. 02. 2014 | 17:29

outletqjjir napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>cheap canada goose jacket</a> narragansett http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose jacket sale
25. 02. 2014 | 23:38

qdzukouc napsal(a):

Prosperous members of the chinese colony <a href="http://wakeupnow3.info">wakeupnow</a> vsarkpdngl [url=http://wakeupnow3.info/]wake up now[/url] wakeupnow3.info http://wakeupnow3.info soon as the old one was overthrown.
26. 02. 2014 | 01:36

turlcnkb napsal(a):

Infolgedessen wird der Fisch immer nureinen beschraenkten, kreisfoermigen Ausschnitt aus der Luftweltueberblicken koennen, dessen Grundflaeche der eines Kegels von <a href="http://kitzworld.de">onlinekredit</a> gscwfrsasj [url=http://antiquariat-karthago.de]onlinekredit[/url] online kredit testsieger 2014 http://kitzworld.de isteine lockere, nahrhafte, humusreiche Erde.
27. 02. 2014 | 05:31

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy