Ženy: Poslední milník?/Women: The Last Frontier?

13. 10. 2009 | 10:20
Přečteno 6214 krát
Na téma žen ve vedoucích funkcích lidé diskutují, debatují a píší už téměř dva a půl tisíce let, počínaje Aristofanem v antickém Řecku. Je to jeden z oněch pozoruhodných námětů, které obvykle snižují úroveň rozumné debaty a zvyšují krevní tlak mnoha zúčastněných.

See the English version bellow

Jen pro informaci – má matka působila v 50. letech na vysokém manažerském postu ve velké americké korporaci a za svou práci si vydobyla celonárodní respekt a uznání. 50. léta byla přitom érou, která byla k ženám ve vedoucích funkcích nejen podstatně méně vstřícná než dnes, ale kdy byly schopné a ambiciózní ženy dokonce otevřeně zesměšňovány a ponižovány. Má žena působila na vysoké exekutivní pozici v bývalém největším nezávislém filmovém studiu v Hollywoodu a je také jednou z nejmladších nehereček, které kdy byly zvoleny do Akademie filmových věd a umění. Na profesní úspěchy mé matky a mé ženy jsem velmi hrdý, nikoli však s přihlédnutím k jejich pohlaví, nýbrž pro jejich charakter, schopnosti a životní hodnoty.

Na toto téma jsem napsal řadu článků, včetně čtyřdílné série, která loni vyšla v Hospodářských novinách. Dosud jsem se však nevyjádřil k jistému specifickému aspektu problematiky žen ve vedoucích funkcích, s nímž jsem se setkal teprve nedávno.

15. září jsem se zúčastnil diskuzního panelu pod záštitou Hospodářských novin s provokativním tématem – zda by měl v České republice existovat zákon, který by firmám nařizoval, aby ve svých nejvyšších orgánech vyhrazovaly určitý počet míst právě ženám. Panel moderoval šéfredaktor HN Petr Šimůnek a zúčastnili se jej například Muriel Antonová, generální ředitelka Vodafone Czech Republic, Senta Čermáková z firmy Hewlett-Packard a Elin Hurvenesová z norské organizace Professional Boards Forum.

Jsem si vědom přesvědčivých argumentů na obou stranách debaty o kvótách – předkládaných ženami i muži – osobně mi však myšlenka ženských kvót připadá přinejlepším nedůstojná a zbytečně kontroverzní. Myslím, že je to špatné řešení problému, který je možná ještě víc než ostatní podobné záležitosti otázkou výchovy a vzdělávání, nikoli legislativy.

Díky rostoucímu počtu podrobných studií, které byly za posledních dvacet let na toto téma vypracovány, máme dnes v ruce objemný soubor dat o vlivu žen na výkon a výsledky podnikatelských subjektů. Dnes, v 21. století, jde v diskuzi na téma, zda přijímat do vedoucích pozic kvalifikované ženy, spíše o to, zda se rozhodujete na základě fakt, nebo předsudků. Na něco se vás zeptám. Kdybyste byli ředitelem firmy, necítili byste povinnost a zodpovědnost udělat vše, co je legální a etické, pro zlepšení finančních výsledků své společnost a zvýšení její hodnoty pro akcionáře? Nemusíte se rozmýšlet dlouho. McKinsey & Co., zřejmě nejuznávanější poradenská společnost na světě, zpracovala na toto téma skutečně vyčerpávající studii. Nazvala ji Na ženách záleží a já myslím, že vše shrnuje nejlépe důkaz 9 na straně 14: „Společnosti s vyšším zastoupením žen ve vedoucích funkcích dosahují lepších finančních výsledků.“ Vezmeme-li si jako měřítko návratnost investice (ROE), jsou tyto firmy o 10 % nad oborovým průměrem. Pokud jde o příjmy před zdaněním a úroky (EBIT), dostáváme se na 48 % nad průměrem. A pokud se zaměřujete především na cenu akcií, pak při použití příslušných oborových indexů Eurostoxx 600 vykazují akcie společností s vyšším zastoupením ženy mezi léty 2005 – 2007 až o 17 procent vyšší růst.

A další zajímavý fakt: společnosti s genderově vyváženou (doufám, že někdo vymyslí lepší termín) správní radou překonávají – podle všech měřítek – společnosti, jejichž správní rady se skládají pouze z mužů či pouze z žen.

Podotýkám, že to vše jsou fakta, nikoli názory. A teď jedna zvláštnost – nedávná studie ukázala, že 50 největších veřejně obchodovatelných společností v každé členské zemi Evropské unie zaměstnává ve svém vrcholovém managementu pouze 11 % procent žen a pouhým 4 procentům svěřují funkci generální ředitelky. A co hůř, ženy představují pouhopouhé 1 % generálních ředitelů firem náležejících k elitní skupině 500 největších společností podle časopisu Fortune Magazine.

Co byste jako šéfové firmy udělali s podřízeným, který by ignoroval takto přesvědčivá data, kdyby šlo kupříkladu o zvýšení prodejů výrobků či služeb, za něž je zodpovědný? Stejnou otázku si zřejmě kladou i vaši akcionáři.

Tady nejde o to, zda dát přednost kvalifikované ženě před kvalifikovaným mužem, nebo zda propustit muže a přijmout ženu. Jde o to otevřeně a upřímně brát ženy jako rovnocenné konkurenty na každé jedno pracovní místo ve firmě. Někteří osvícenější generální ředitelé a členové správních rad dokonce říkají svým specialistům na vyhledávání talentů, že nechtějí vidět seznam potenciálních kandidátů, na kterém nejsou i ženy.

Jsou tedy ženy posledním milníkem v evoluci výběru kandidátů do vysokých exekutivních pozic, nebo je to jen otázka zdravého rozumu?

########

Women: The Last Frontier?

The subject of women in roles of power has been discussed, debated and written about for at least 2,400 years, dating back to Ancient Greece and Aristophanes. It’s one of those topics that has a unique ability to lower the level of objective discourse and raise the level of blood pressure for many of those involved in the discussion.

Full disclosure: My mother was an executive, who received national recognition for her accomplishments, in a large corporate environment in the 1950’s in America—a time that was not only less than accepting of women in leadership roles—it was a time when that kind of woman—ambitious—was openly derided and joked about. My wife is a former senior executive in what was the largest independent film studio in Hollywood and one of the youngest non-actors ever voted into the Motion Picture Academy of Arts and Sciences. I am very proud of my mother’s and my wife’s accomplishments in the world of business—not because of their gender, but because of what they accomplished, their character and their values.

I have written a number of articles on this topic, including a four part series for Hospodarske Noviny last year. However, I have never expressed an opinion on the specific facet of women in positions of power, or leadership, that I encountered recently.

On the 15th of September, I attended a panel presentation sponsored by HN that discussed the provocative topic of whether or not there should be a legislated mandate requiring businesses in the Czech Republic to have a certain quota, or percentage, of women on their Boards of Directors. The presentation was moderated by HN Editor-in-Chief, Petr Simunek, and panel members included Muriel Anton, CEO of Vodafone Czech Republic, Senta Cermakova, of Hewlett-Packard, and Elin Hurvenes of the Norwegian-based Professional Boards Forum organization.

While I realize that there are convincing arguments on both sides of the quota debate—amongst women as well as men—I personally find the concept of quotas, as it relates to this topic, demeaning and divisive at best, and I think it is the wrong approach on this issue. This, perhaps more than any other issue in which the discussion of quotas arises, is a matter of education, not legislation.

Thanks to a growing number of detailed studies that have been done over the past twenty years, a body of objective data has been created about the impact of women on the performance of a business enterprise. Today, in the 21st century, the discussion of whether or not to choose a qualified woman for a position of authority is more about deciding whether you will make that decision based on facts or on prejudice. Let me ask you a question. Assuming it was legal and ethical, wouldn’t you, as a business leader, feel obligated, or feel a sense of responsibility, to do something that you knew would enhance the financial performance and shareholder value of your company? Well, your wait is over. McKinsey & Company, arguably the world’s most respected consulting company, completed an exhaustive study about this very topic. It’s titled Women Matter and I think exhibit 9 on page 14 of the study sums it up quite nicely: “Companies with a higher proportion of women in their top management have better financial performance.” On ROE, they were10% higher than the industry average. If you want to use EBIT as your metric of choice—48% above the industry average. And, if it’s stock price that gets your attention, using the appropriate Eurostoxx 600 sectorial indices, stock price growth for the period of 2005 to 2007 showed a 17 point differential in favor of the companies with higher percentages of women.

Here’s another interesting point: Companies with gender-balanced (I hope someone comes up with a better term) Boards of Directors out-perform—pick a metric—companies with all male or all female boards.

What you’ve just read is fact, not opinion. Now, here’s the odd part. A recent study showed that in the 50 largest publicly-traded companies in each country of the European Union, women, on average, account for 11% of the top executives and only 4% of those companies had women CEO’s. Taking the point further, just 1% of Fortune Magazine’s Global 500 have women CEO’s.

As a CEO, what would you do with a subordinate who didn’t act on such compelling data if it involved, say, increasing the sales of a product or service that they had responsibility for? Well, that’s probably what your shareholders are thinking, too.

This is not about favoring a qualified woman over a qualified man, or firing a man to hire a woman. It’s about openly and honestly considering women as equal competitors for every position on the organizational chart. Some enlightened Boards of Directors and CEOs are even telling executive search professionals that they don’t want to see a list of candidates that does not have female representation on it.

So, is it women who should be considered a last frontier in the evolution of senior executive and Board member selection or is common sense?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

klarasamkova napsal(a):

I were there, too, on those meeting...
Thanx for your comment.
it is a thing of common sense - something, what is very rare goods in the CEO´s brain.. KVS
13. 10. 2009 | 10:43

žena napsal(a):

Dobrý den,

díky moc za tento Váš blog.

Jak vidno, lze vše i bez kvót. Opravdu schopné ženy i v současnosti objevují ve vysokých funkcích.

Podle mého názoru by měl být kladen důraz a pomoc ženám-skutečným feministkám jako je paní Hradílková.

S pozdravem
žena
13. 10. 2009 | 12:15

žena napsal(a):

Dobrý den,
Dobrý den, končíte svůj blog otázkou:
...nebo je to jen otázka zdravého rozumu?
V blogu pana Klána Přízraky parních strojů jsem dumala takto:
žena napsal(a):

Chci žít v právním státě.
Znamená to stejná práva pro všechny?
Co je státní zaměstnanec? Je to zaměstnanec placený ze státních peněz?
Z čeho jsou placeni president, poslanci, senátoři,soudci? Má současný státní zaměstnanec stejné právo rozhodnout o vlastním platu? Měli by mít někteří státní zaměstnanci nějaké výhody? Měl by zákoník práce platit pro všechny zaměstnance?
Co je náplní práce státních zaměstnanců? Spravovat stát? Neměl by se tedy plat všech státních odvíjet od průměrného platu?
Měl by president i odvolávat soudce? Měl by být soudce morální? Je morální chtít nezávislost soudu a tím pádem nerovné podmínky?
Co je morální? Je to žít v souladu s tím, co hlásám? Hlásal Ježíš hromadění majetku? Jestliže ne, je pak nahromaděný majetek získán morálně? Je morální požadovat majetek nabytý nemorálně?

Jak se projeví nedostatek zdravého rozumu?
Nevím, protože ze života mi zůstává rozum stát. Naštěstí jsou to věci veřejné.
28.09.2009 07:36:57

Kéž by vždy zvítězil ZDRAVÝ ROZUM !
13. 10. 2009 | 12:42

Lenka Bennerová. koordinátorka Sympozia napsal(a):

Milé a milí,
Vás všechny, které zajímají názory žen a jejich vize České republiky, kteří si chcete poslechnout Marii Benešovou, Janu Šmídovou, Soňu Paukrtovou a Mirolavu Kopicovou. Vás všechny zveme na 3. Sympozium České prezidentky v předvečer Dne české státnosti 27.10. od 18 hodin V Kounickém paláci, Panské 7, Praze 1. Akci pořádá Česká prezidentka, nezávislá platforma angažovaných žen.
18. 10. 2009 | 21:00

andy napsal(a):

Are you looking for the Bose Headphones ,CHI Hair Straighteners or GHD Hair Straighteners,buy them immediately,and we'll give you a good discount.
21. 01. 2010 | 08:43

tiffany napsal(a):

Are you looking for the Bose Headphones ,CHI Hair Straighteners or GHD Hair Straighteners,buy them immediately,and we'll give you a good discount.
01. 02. 2010 | 09:14

ed hardy clothing napsal(a):

good article,thank you for your info
26. 02. 2010 | 15:08

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

you are a thinker!
28. 02. 2010 | 01:50

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 08:10

breitling colt quartz napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 08:14

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
14. 03. 2010 | 13:53

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
01. 04. 2010 | 05:14

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.!
01. 04. 2010 | 11:26

sesli chat napsal(a):

Thank you for your sharing.!
01. 04. 2010 | 11:27

cheap chanel napsal(a):

case creates the feminine gently beautiful makings, is worth having black and white most classical color matching, has cheap chanel bag the succinct graceful unique charm fine double C symbol decoration in left side, lets the outward appearance be richer changes cheap chanel http://www.coachofnewyork.com
30. 04. 2010 | 12:29

ouyang napsal(a):

Really good informative post. This will really help me a great deal in starting my own business. Keep posting the good work.http://www.nfljerseyspub.com
15. 09. 2010 | 03:23

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy