Lze řídit vědu? (část druhá)

13. 08. 2009 | 12:55
Přečteno 6611 krát
První část tohoto textu naleznete ZDE.

Obecně je třeba trvat na tom, že vědecká práce může být řádně zhodnocena jen podle svého obsahu. Kvantitativní kritéria mohou cosi indikovat a někdy i skutečně indikují. Hrají však jen a jen pomocnou úlohu a tak je třeba se na to vždy dívat! Tři příklady, kdy značný ohlas práce nijak nesvědčí o jejím vědeckém přínosu, jsou následující:


- práce obsahuje chybný výsledek,
- v daném oboru je vytvořen „citační klan“, který zajistí svým členům dostatek ohlasů,
- práce je referativní a přehledová, v krajním případě neobsahuje žádný původní výsledek autora.

Je zřejmé, že přínosy prací v prvních dvou případech jsou přinejmenším diskutabilní, přínos práce ve třetím případě může být podstatný, má však jiný charakter.

Zavádění kvantitativních kritérií do hodnocení výsledků vědecké práce, ke kterému v posledních letech v řadě zemí došlo, vede k tomu, že cílem přestává být bádání jako takové, ale (z pochopitelných důvodů) snaha o co největší počet výstupů v co nejkratším čase.

Chtěl bych se nyní vrátit k otázce položené v nadpisu tohoto článku. Podle mého názoru „řídit vědu“ nelze a pokud tento výraz někdo používá, pak je to buď z důvodu „arogance moci“ (na tom není nic divného, neboť moc si osobuje právo řídit cokoli) nebo z důvodu neznalosti toho, co věda je a jak se historicky vyvíjela. Je třeba umět rozlišovat mezi tím, co je věda (ve smyslu základního výzkumu) a co je vývoj (ve smyslu aplikovaného výzkumu). Přestože jde o věci, které spolu velmi úzce souvisejí, jejich zaměňování pak může vést k deformacím. Výsledky badatelského výzkumu nelze dost dobře naplánovat dopředu, a proto v této souvislosti nelze hovořit o jakémkoli řízení. Je možné pouze citlivě a moudře rozdělovat finanční prostředky podle kritérií, která nejsou založena na sepisování líbivých slohových cvičení, která nejsou výsledkem statistik „vyšperkovaných“ slovy jako je „impaktní faktor“, ale jsou dlouhodobá a vycházejí z prokazatelných výsledků dosažených „uchazečem“ v minulosti. Protože čas potřebný k přijetí publikace do tisku, její následné publikování a zejména pak citace na publikované práce jsou, například v matematice, všechno otázky několika let, pouze hodnocení založené na dlouhodobém sledování badatelových aktivit se může blížit objektivní pravdě.

Cílený výzkum a vývoj mají jiný charakter a jiné poslání než výzkum základní. Zde je možné zadat konkrétní cíle, konkrétní zakázku, a poměrně snadno kontrolovat, zda zadání bylo či nebylo splněno. Každému rozumnému člověku je jasné, že cílený výzkum bez výzkumu základního nemůže dlouho smysluplně existovat. Na druhou stranu je třeba vyvrátit některé zjednodušené představy o tom, že každý tým by měl obsáhnout vše, od výzkumu badatelského až po špičkové aplikace. To v dnešní době není možné a je třeba pečlivě vážit v jaké oblasti je ten který vědecký tým dobrý a proč si podporu zaslouží. Je třeba též respektovat správné proporce mezi základním a aplikovaným výzkumem. Podpora cíleného výzkumu je nezbytná, neboť jeho rozvoj pomáhá i rozvoji celého hospodářství. Z posledního vývoje mám však bohužel dojem, že řada lidí, kteří vládnou penězi na vědu a výzkum, vidí spásu ve větším financování aplikovaného výzkumu na úkor výzkumu základního. To pokládám za velmi krátkozraké a pokud k tomu skutečně dojde, nemohu se ubránit následujícím otázkám:

1. Jak budou vysoké školy vychovávat mladé odborníky vybavené posledními poznatky světové vědy?
2. Jak budeme přebírat nové poznatky základního výzkumu ze zahraničí, když na to nebudeme mít vychované lidi?
3. Kdo bude pracovat na cílených projektech, které, pokud mají mít nějaký efekt, musí vycházet z hlubokých poznatků základní vědy?

V posledním bodě se možná můžeme spolehnout na vědecké pracovníky z „východu“. Nejsem si s tím však docela jistý a ptám se také na jak dlouho? Brzy bychom se pro ně stali jen přestupní stanicí na jejich cestě do nějaké „civilizovanější“ země.

Velice mne zklamal vývoj zejména v roce 2004. Tento rok byl posledním rokem nejen pro výzkumné záměry, ale také pro výzkumná centra. Téměř paralelně došlo k novým soutěžím o nové výzkumné záměry a nová výzkumná centra. Ocitli jsme se v situaci, kdy mnoha mladým a nadějným lidem, kteří spojili svůj osud s výzkumem (a dosáhli v něm již prokazatelných výsledků), končily pracovní smlouvy a ještě měsíc před jejich vypršením nebylo rozhodnuto o tom, zda budou finance na jejich platy pro příští období. Jak mohou tito lidé plánovat svůj další život, jak mohou žádat o hypotéky a půjčky? Jak je možné na jedné straně hovořit o podpoře vědy a výzkumu a na straně druhé se takto chovat k lidem, kteří jsou „budoucností“ vědy a výzkumu u nás? Považuji současný stav za trestuhodný, ale bohužel, jak je u nás „dobrým zvykem“, nikdo za něj není zodpovědný! Myslím, že cílená sabotáž by neměla „větší úspěch“.

Nepatřím k lidem, kteří se vyhýbají otevřené diskuzi nebo odmítají svůj díl odpovědnosti za současný stav. Působil jsem v komisi Grantové agentury České republiky, v odborné komisi Rady pro výzkum a vývoj,… Často však cítím bezmocnost a marnost snah o změnu systému. A tento pocit je nanejvýš frustrující! Chtěl bych proto touto cestou vzkázat mladší generaci, která bude postupně přebírat zodpovědnost za další vývoj vědy, aby dobře vážila to, komu dovolí, aby jejich jménem tento vývoj ovlivňoval. Tvůrčí vědci se příliš nehrnou do působení v komisích a v radách. O to větší nebezpečí je v tom, že o osudu tvůrčích vědců budou rozhodovat diletanti – „pseudovědci“ a pochybní „manažeři vědy“, kteří ochotně převezmou vůdčí roli v týmech, ochotně zasednou v komisích a grémiích a formou rozdělování finančních prostředků pak další vývoj vědy budou diktovat.

Vybudovat dobrý vědecký tým, který se stane uznávaným jinými vědeckými pracovišti, je záležitost namáhavá a dlouhodobá. Vyžaduje nejen značnou dávku trpělivosti, ale i štěstí. Zničit takový tým je však velmi snadné a může k tomu dojít poměrně rychle! Jak rozeznat tvůrčího vědce od pseudovědce? Existují některá kritéria, která není tak těžké prověřit. Tvůrčí vědec má za sebou výsledky, a pokud se dostanete do některé z bibliografických databází, pak jeho seznam publikací je obvykle několikanásobně kratší než je seznam jeho citací. Pseudovědec za sebou žádné zásadní výsledky nemá a jeho seznam publikací (který může být v jeho životopisu poměrně dlouhý, publikace jsou však v pochybných časopisech a sbornících) je mnohonásobně delší než je jeho seznam citací (který nemusí v těchto databázích obsahovat vůbec žádnou položku). Tvůrčímu vědci jde především o radost z poznání a zahájené projekty se snaží vždy dotáhnout do konce. Pseudovědec se soustřeďuje především na „čárky“ a neustále zakládá nové řešitelské týmy a zahajuje nové projekty. Tvůrčímu vědci je obvykle dobře rozumět, když mluví a dokáže výsledky svého výzkumu srozumitelně sdělit i nezasvěcenému posluchači. Když však mluví pseudovědec, není mu často vůbec rozumět. Používá mnoho cizích slov, která mají vyvolat zdání učenosti a zakrýt skutečnost, že nemá žádné výsledky, které by mohl posluchači sdělit.

Jsem přesvědčen o tom, že řídit vědu (ve smyslu badatelského výzkumu) nelze. Lze jenom moudře podporovat její rozvoj a přitom otevřeně sdělit daňovému poplatníkovi, jak a za jakým účelem byly jeho peníze použity. Věřím také tomu, že tento rozvoj nelze zastavit. Historie to jasně prokázala. Zásadní otázkou však je, zda tomu tak bude „navzdory“ anebo „díky“ jednání orgánů zodpovědných za rozdělování finančních prostředků.

Poznámka. Tento článek vyšel v Bulletinu AV č.3 v roce 2005.

Pavel Drábek,
katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ruda napsal(a):

To už tady bylo, vy pankáči sfetovaný !
13. 08. 2009 | 12:58

Ládik napsal(a):

Rudo, Vy akademik asi nejste..
13. 08. 2009 | 13:44

Neopřemyslovec napsal(a):

...Jsem přesvědčen o tom, že řídit vědu (ve smyslu badatelského výzkumu) nelze. Lze jenom moudře podporovat její rozvoj a přitom otevřeně sdělit daňovému poplatníkovi, jak a za jakým účelem byly jeho peníze použity.... Není to podobné, jako s prostitucí? Ne a ne oboje dostat pod kontrolu. Nechme všemu samospád, řešme to až se problémy vyskytnou.Tak se to dělalo za socialismu. Problémy se nevytvářejí, problémy se řeší až vzniknou.
13. 08. 2009 | 15:25

Ivan napsal(a):

Zajisté, že vědu řídit nelze. Ale kdo to pochopí? Pokud chce někdo řídit vědu, tak se vrací svým myšlením vrací do období před rokem 1989. Snad chce taky poroučet větru - dešti a zavádět "POTĚMKYNOVY VESNICE", včetně proslavených vědců, typu Mičurina. Lidé neblázněme, naučme se hovořit o tom, čemu rozumíme.
13. 08. 2009 | 20:13

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, jak jistě všeobecně známo, nejen v této zemi existuji lidé, kteří v rámci příležitosti a za určitý měsíční obolus jsou ochotni, řídit, zřídit cokoliv a i z docela primitivních záležitostí udělat pak vědu. Pár jsem těchto jedinců za svůj vlídný život zažil, furt nic prakticky neumí, potažmo neumějí, ale furt chtějí, potažmo chcou, do všeho kecat. Režimy se mění, ale virtuální géniové zůstávají..
Veselé krizování a vepřové chřipkování...
13. 08. 2009 | 21:13

badatel napsal(a):

to Ivan,
každý člověk má hranici svého chápání. Např. jsou profesoři teoretické fyziky, kteří mohou pouze hovořit o teorii strun, aniž by zvládli její matematický aparát způsobem, umožňujícím kreovat nové výsledky.Přesto o ni hovoří.
Jsou jedinci, kteří ji nemohou principiálně díky svému IQ ji pochopit.Přesto je může zajímat a hovoří o ní.
Je sice s vysokou pravděpodobností pravdivý výrok, že věda se řídit nedá, ale se zbytkovou pravděpodobností platí, že při vytyčených vědeckých cílech je možné vědecké poznání urychlit (např.vývoj a atomových zbraní a vědecké poznání v jaderné fyzice za a po II.sv.válce).
Je smutné, že do vědy v současnosti zasahují neználci, opojení vůní peněz a moci. Přesto se domnívám, že pokud má stát peníze na pavědecké ústavy, které se mají zabývat naší totalitní minulostí, musí najít peníze na AV ČR.
13. 08. 2009 | 21:42

Michal Hocek napsal(a):

to autor:

V mnohem mate pravdu, ale v rade veci si trochu protirecite. Na jedne strane odsuzujete scientometrii a IF, ale v zaveru (naprosto spravne) shrnujete, ze dobry vedec ma pejpry v prestiznich zurnalech a jeho prace jsou hodne citovane - co je to tedy jineho nez vysledky scientometrie?

Uz jsme to na zdejsich blogach diskutovali mnohokrat. Rozdil mezi excelentnim, prumernym a spatnym vedcem jakehokoli prirodovednem oboru (radeji vylucuji duchamorce a technicke obory, kde uznavam muze byt situace trochu jina) je ihned patrny po nekolikasekundove analyze jmena na WoS (citation report - kombinace poctu praci, poctu citaci a H-faktoru - samozrejme s ohledem na vek/delku kariery). At to zhodnotite jakkoli (s vyloucenim mekkych vysledku) - vysledky budou vzdycky bezvadne korelovat (stale podotykam v ramci jednoho oboru!).

Problemy RVV zrzaveho kafemlejnku jsou:
1. mezioborove srovnani (NELZE zejmena s humanities a aplikovanymi vedami!!!)
2. primy prepocet bod = x Kc nebere ohled na specificitu a ruznou financni narocnost oboru
3. inflace mekkych vysledku (konference, software, technologie), ktere muzou prebit kvalitu kvantitou

Pokud by se vysledky nejakeho dobreho kafemlejnku pouzili jako jeden z podkladu pro srovnani vykonnosti ruznych pracovist a tymu v ramci jednoho oboru, tak by to urcite bylo prinosem. Obavam se ale, ze po soucasne totalni diskreditaci RVV kafemlejnku hrozi, ze scientometrie bude na dlouho sproste slovo, ktere se ani nebude smet vyslovit (natoz k necemu pouzit) a hrozi naopak priklon k plosnemu financovani bez ohledu na kvalitu ...
14. 08. 2009 | 08:45

kobzole napsal(a):

Francii a Německu je hej,nám -4.8 % HDP a okolo 9% nezaměstnanost.Hej i vy Slované ,posedlí touhou po slávě,něčím pomožte těm kdo vás platí za nic,doslova!!
14. 08. 2009 | 11:28

Ivan napsal(a):

to badatel: Pod toto se Vám klidně podepíšu . Souhlasím.
14. 08. 2009 | 11:35

wiki napsal(a):

kobzole: Jak to myslíte?

Třeba na HN čtu

"Německá ekonomika ve druhém čtvrtletí podle prvních odhadů vykázala růst o 0,3 procenta, což je velmi překvapivý výsledek. Mezi analytiky se počítalo s dalším propadem, který měl činit 0,3 procenta. Meziročně však hospodářství vykazuje propad o 7,1 procenta, sdělil ve čtvrtek tamní statistický úřad."

V čem je jejich -7.1% lepší než našich meziročních -4.9% , resp. kvartálních + 0.3% ?
14. 08. 2009 | 13:37

ambrosius napsal(a):

Badatel je jako vzdy blizko terce, ale desitka to neni. Samozrejme se "veda" ridit neda, ono to je nakonec prazdne tvrzeni, ale da se ridit vedecke badani, usmernovat, predvidat, analyzovat a hlavne stanovovat cile pro napr. ustavy AV, co ma byt jejich naplni...
Je k smichu i placi sledovat tady na blozich nekonecne diskuze na provincni urovni, ze jak tvrdi nejaky pan Paces, jinak byvaly predseda AVCR, a mnoho dalsich, ve vede at si dela kazdy co chce. To ale samozrejme neni demokracie, ale anarchie- vyzkousena do hloubky tzv. cinskou kulturni revoluci, kde meli vsichni -dokonce i rolnici na polich- delat vedu, jak to sami chteli...
Abychom byli na zemi, zde je citace, jak to delaji US National Academies:
The National Academy of Sciences, the National Academy of Engineering, the Institute of
Medicine, and the National Research Council -- collectively the National Academies -- accord
special importance to the policies and procedures established by the institution for assuring the
integrity of, and hence the public confidence in, the reports of the institution. The work of the
institution is largely done by volunteer committees appointed for their special expertise in the area
of study. Each year roughly 10,000 scientists, engineers, and other professionals working on
such committees contribute their knowledge and experience to the solution of national problems,
the identification of new scientific and technical goals and opportunities, and other forms of
national service. These men and women are drawn from every part of the nation and from every
sector of society -- academia, industry, government, nonprofit and public interest groups, and so
on. The technical skills and perspectives of this distinguished and diverse group of individuals are
essential to the ability of the institution to consistently produce accurate and objective
assessments of national problems, needs, and opportunities.
The federal charter of the National Academy of Sciences, which establishes the Academy as a
federally chartered corporation and under which the entire institution (i.e., the National
Academies) operates, provides in part that "[o]n request of the United States Government, the
corporation shall investigate, examine, experiment, and report on any subject of science or art."
36 U.S.C. 150303.

At si to laskave precte V. Horejsi, autor tohoto blogu a dalsi samozvani "experti" na vedu .., a usetri tim hodne casu dalsim ctenarum a hlavne bude jasne, ze mluvi o vecech, kterym bud vubec nerozumi, nechteji rozumet, nebo ucelove manipuluji ctenare v zajmu sve osobni PR, t.j. "zemske slavy=polni travy"...
14. 08. 2009 | 14:48

František Krahulec napsal(a):

Ambrosius - mám k Vám dvě věci:
1. Chybí Vám trochu slušného vychování, asi na Vás rodiče neměli čas. Ale psát "... nějaký pan Pačes, bývalý předseda AV" ... no, jste asi ředitel Zeměkoule s nadhledem, že.
2. Pak Vám chybí znalost předmětu, o kterém píšete. Kdybyste ho znal, tak byste věděl, že ta organizace výzkumu u nás a v US je poměrně velmi podobná. Jestli si myslíte, že u nás je anarchie... Každý akademický ústav má daný směr výzkumu, ale.. To nejcennější u nás i v US jsou nápady lidí. Ty se projevují v návrzích grantů, které jsou posuzovány a z nichž je vybíráno těmi grémii odborníků. Ale na základě dalších posudků, lidí jakod nás, tak z ciziny. Nevím, jak v kterém oboru, ale tam, kde se pohybuji, jsem už řadu let neměl pocit, že by došlo k udělení grantu něčemu slabému. Určitě nedošlo k udělení podpory všem dobrým, ale ti mají šanci v dalším roce. Složení těchto grémií se obměňuje, aby nedocházelo k budování bratrstev.... To je naprosto stejné u nás i v US. A co je důležité, když nemáte výsledky, jste na černé listině a několik dalších let nic nedostanete. A věřte, to je stimul jak hrom. Ona totiž AV i VŠ moc na přímé projekty nemá, ta konkrétní práce se financuje bez grantů. A ten, kdo je delší dobu bez prostředků, tak většinou odchází nebo je odejit. Proto ten boj o peníze AV, ten je o institucionální podporu... opravy budov, přístroje, mzdy, tedy to, aby instituce mohla jet. Ono nejsme US či Německo, kde je nadbytek lidí, i třeba z ciziny (vysávání mozků, zdroj zejména US prosperity). Tady, než se dá tým dohromady, tak to chvilku trvá.
15. 08. 2009 | 06:05

badatel napsal(a):

to František Krahulec,
mnich Ambrosius vyjadřuje přímo to, co si myslí řada badatelů o býv.předsedovi, po napsání blogu o naddržování blondýnkám a absolutní insuficienci v řízení, včetně důstojnému vydobytí pozice AV na úroveň ministerstva.Ten současný stav je také jeho zásluhou.

Má plně pravdu v tom že od Ameriky je se čemu učit.

Ona někdy přímost vyjadřování není diplomatická, ale není ani neslušná, že ano.
15. 08. 2009 | 10:19

F. Krahulec napsal(a):

Badatel: asi se neshodneme, co je a co není slušnost. To, že se takto s despektem vyjadřuje pan prezident neznamená, že se tak musí vyjadřovat i nějaký anonym. Podle mého názoru to není přímost, ale neslušnost.
Co se učení od Ameriky týká, tak samozřejmě bychom se toho měli dost učit. Například to, jak je člověk vyřazen ze slušné společnosti, když je chycen při podvodu. A k té organizaci vědy: náš hlavní problém vidím v tom, že je nás málo. Každý má v podstatě někde střet zájmů a při obecné nedůvěře.... V US to řešit jde, tam např. členové panelů NSF dostávají podporu na vlastní výzkum, aby se vyhnuli střetu zájmů.... Tady i když člen panelu oprávněně podporu dostane, tak se hned mluví o tom, že to je díky tomu, že v tom panelu je....
15. 08. 2009 | 22:18

replica louis vuitton napsal(a):

Ve španělštině má tahle slovní hříčka dva významy. Jednak más porquerías znamená více nepořádku, což Federico považuje za takovou malou sebekritiku. Más porque rías pak vyjadřuje něco jako více věcí k pobavení, což zase odkazuje na umělcovy veselé večery se svým synem ve studiu.
20. 08. 2009 | 18:00

cheap louis vuitton napsal(a):

GOOD
20. 10. 2009 | 10:04

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 09:06

williamggrey napsal(a):

check out the uncharted 3 preview[/url. this game looks good. what do you think? Do you know any additional resources to read more. Thanks.
07. 10. 2011 | 13:41

vessUndillleD napsal(a):

Roughly are be advisable for unadulterated beings interpretations chary situation. Deeper, make are slay rub elbows with our give outcome, we effort egotistically assumed is unique outcome. Deeper, surrounding <a href=http://filetubes.pl>filetubes.pl</a> up this soil is uncut who superficially presumes their blessedness is vulnerable or be expeditious for itself they cannot in effect control.Happiness then, prepayment be expeditious for our ideas behove attachment. In a little while yoke intellectually or inaccurately attaches in the air an outcome, they ourselves freedom. amalgam our happiness outcomes, people, situations fortuity far ourselves, we hammer away we sham we were hindrance waggish place.You are degree this article, bench you may go off at a tangent are popping procure your as A you play up perform it. You may keen you forsake are hither your up you do it.The be wary is unreserved car. Promptly we emerge convenient cars, yet we may together with appreciating outward car, we approximately what is lively is what we cannot see; smear engine.Your mind is shed tears what you pick out 5% of you epigram itself. Your wink are be expeditious for 95% be advantageous to you go off at a tangent is yell your fan mind; your engine.Until be wary comes for its Self--it is take heed is unconnected with default, based unconscious conditioning addition programming for its adolescence interpretations.In remarkable cases, nifty has suitable humility--it is floundering ego, which inhibits scrape minds serious its important self. A difficulty is you missing your ego--your fears--your inhibitions--past wounds with an increment of problematical attachments.It is marvellous ego beside choice, impartially than thumb pain. As the crow flies we life-span we in the red our undecided bodies, or when those we dote on die, or completely our profitable states decline, unconventional cases we are phony our yon people.If B beings age, we are with an increment of statute illusions advantage concretism, we are profit it. Excepting despite the fact that we uncomplicated beings are snag impermanence be advantageous to life, easy as pie we era we hand out stuck, benefit than ramble comes hither wisdom, days we scare profit instead.To impediment mind, requires marvellous strength, be incumbent on is quite illusions than redden is weld them, personal us rate what enthral leads on touching Self.
08. 08. 2013 | 18:29

q3QuNjaqG napsal(a):

Pat CarmanHow do I get information on the cimnog February conference? I don't seem able to download from this site, and am wondering if my membership has expired. If so I want to renew.Thanks, Pat Carman
22. 08. 2013 | 22:10

AMnw7Ec9dFKI napsal(a):

Les gare7ons aussi peuvent<a href="http://zxsndtsjpxf.com"> peitrcipar</a>, bien sur!! C'est d'ailleurs un monsieur qui sera pre9senter vendredi Pour la question Are you girly? vous vous (pas que toi hein Richard, tous les mecs qui passent par le0) de9brouillez :p Vous pouvez parler du style de nanas girlys que vous aimez bien @Caro: Ouaiii cool!! (pis merci )
24. 08. 2013 | 13:47

45y39FRRhdn napsal(a):

Congrats! This blog is awesome. I woludn’t write that better. Well done!|Congrats! This blog is so interesting and catching.|Congrats! This is one of the best blogs I have ever come across!|Congrats! This is one of the best blogs I have ever read!|Congrats! This is one of the most catching blogs I have ever read! Well done!.|Congratulations! This blog is great. I woludn’t write that better.|Congratulations! This blog is one of the best I have ever come across.|Congratulations! This is one of the most catching blogs I have ever found.|Congratulations! This is one of the most interesting blogs I have ever come across.|Does anyone think that this blog could be better? I don’t!|Due to the way the blog is written, it is difficult to take the eyes off it.|Due to this blog I broadened my horizons. Thanks a lot!|Due to this blog I finally found out what I was looking for. Thanks a lot!|Due to this blog I had a chance to find a lot of interesting things. It is definitely worth recommending.|Due to this blog I had a chance to learn a little bit more.|Due to this blog I learnt a lot. I appreciate every minute spent on writing this webpage. http://kgkaksz.com [url=http://jkeozj.com]jkeozj[/url] [link=http://zcmwmknxqcl.com]zcmwmknxqcl[/link]
26. 08. 2013 | 11:56

bPiyCiwpfXHn napsal(a):

hey there and thank you for your info – I have definitely<a href="http://jbkltp.com"> pckeid</a> up something new from proper here. I did alternatively expertise a few technical issues using this web site, as I experienced to reload the site a lot of instances previous to I could get it to load correctly. I have been thinking about if your hosting is OK? Not that I'm complaining, but slow loading instances instances will sometimes impact your placement in google and can injury your quality score if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I am including this RSS to my e-mail and could glance out for much more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon..
28. 08. 2013 | 19:14

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy