Ani vědcům nelze věřit... všechno

02. 01. 2010 | 11:39
Přečteno 9247 krát
Mortonova semena

V dávných dobách (1799 - 1851) žil v Americe muž jménem Samuel George Morton. Věřil v biologicky podmíněnou hloupost indiánů a černochů, sbíral a měřil lidské lebky a myslel si o sobě, že je vědec. I jiní si o něm mysleli, že je vědec, protože psal články a knihy plné anatomických nákresů, čísel, tabulek a grafů. A mnozí ho považovali dokonce za vědce velice váženého, neboť ze svých dat vyvozoval závěry, které se dobře poslouchaly jak jiným vědcům, tak i celé řadě politiků, ale zejména široké veřejnosti.

Společenská objednávka po vědeckém potvrzení nadřazenosti bílé rasy byla tehdy tak vysoká, že i práce plné zjevných metodických pochybení mohly dosáhnout obecného uznání. Veškeré Mortonovo bádání se opíralo o předpoklad, že míra intelektu lidského jedince je přímo úměrná hmotě jeho mozku. Měřením velikosti vnitřního objemu lebek pocházejících od lidí různých ras se snažil dokázat, že mozkovny černochů jsou mnohem menší, než mozkovny indiánů a ty zase menší než mozkovny bělochů.

První experimenty prováděl Morton s hořčičnými semínky. Naplnil jimi příslušnou lebku a pak je přesypal do odměrného válce. Výsledky, které takto získal měly sice střední hodnoty odpovídající jeho představám, ale poměrně velikou chybu. Nahradil proto semínka olověnými broky – chyba se zmenšila, bohužel průměrné hodnoty velikosti lebek též. A to ne zrovna žádoucím směrem. Největší odchylka mezi semínkovou a brokovou metodou byla u lebek černochů, menší u lebek indiánů a nejmenší u lebek bělochů. Jinými slovy, při použití hořčičných semínek, která se snáze pěchují a sklepávají, byl výsledek výrazně zatížen experimentátorovým očekáváním. Šlo o vědomý podvod? Zdá se, že nešlo. Morton ochotně uveřejnil veškerá data svých pokusů a to i ta, která ho usvědčují z předpojatosti. Prohnaný podvodník (např. jihokorejský biolog Woo-suk Hwang) ale většinou falšuje právě primární data.

Zavrhl pak Morton na základě nově získaných dat svou pracovní hypotézu? O nikoli. Zaokrouhloval tu nahoru tu dolů, zahrnul či vypustil tu či onu podskupinu lebek (přičemž každý z těchto kroků přiznal a náležitě zdůvodnil) a výsledek byl zase podle jeho původního očekávání. Experiment a jeho vyhodnocení se stali obětí potřeby získat určitý výsledek. Jev ve vědě dodnes velice běžný a stále stejně zhoubný.

Bitmanova vejce

Mortona přivedlo na scestí jeho nekritické přesvědčení o pravdivosti vlastní teorie. Dnešní vědci obvykle mívají pro páchání vědeckých přestupků či přímo zločinů mnohem pragmatičtější důvody. Chtějí li se totiž věnovat svému oboru opravdu profesionálně (a jaderná fyzika či molekulární biologie se těžko dají provozovat jako koníček doma v kuchyni), potřebují sponzora. Spoustu peněz stojí přístroje a vybavení, levné nejsou ani prostory pro jejich uložení, a ač tomu lze jen stěží uvěřit, i vědec potřebuje tu a tam něco sníst a někde spát (mnohým prý kdysi dávno stačilo k naprosté regeneraci jen pár hodin na karimatce v laboratoři, ovšem dnešní změkčilý vědecký potěr považuje za minimální standard povlečenou postel na koleji či v podnájmu). O většinu peněz na vědu a výzkum se soutěží. Podstatou oné soutěže je umění slibu. Je to svérázná disciplína a samozřejmě má své mistry. Ti mohou být zároveň i mistry ve svém vědeckém oboru, ale zdaleka to nebývá pravidlem.

Donátor (ať už firma, či stát) si za své peníze nejčastěji kupuje zprávu potvrzující účelné vynaložení prostředků pro dobro voličů či akcionářů. Ne, že by snad konkrétní manažer či politik šel tak daleko, že by se pokusil porozumět předmětu výzkumu obdarovaného vědce. Odpovědné osoby z dárcovské instituce obvykle uchlácholí cokoli, co lze vecpat do koláčových či sloupcových grafů, z nichž je zásadní pokrok na cestě k lepším zítřkům na první pohled zřejmý i právě kojenému nemluvněti. Při žádosti o grant tedy badatel slibuje vznik určitého počtu odborných publikací, protože výsledky konkrétního výzkumu pochopí málokdo, ovšem porozumění údajům o počtu článků či impaktových bodů může naopak předstírat téměř každý. Dodržení slibu grafomanské výkonnosti v určitém kole grantového klání pak bývá často podmínkou nutnou pro úspěch v kole následujícím. Bezvýhradná platnost hesla „Publish or perish“ – tedy „Publikuj, nebo zhyň“ vede k podobné degradaci důvěryhodnosti vědeckých výsledků jako výše popsané Mortonovy experimenty prováděné nikoli s cílem objasnit pravdu (vědec v roli nezaujatého tazatele), ale pouze a jen za účelem podpory Mortonových teorií (vědec v roli velice zaujatého sebe-advokáta).

Typický grantový problém musí být formulován, vyřešen a do posledního použitelného údaje propublikován během tří až pětileté periody. Vědec dneška se tedy podobně jako politik, který ho financuje, obvykle nemůže zabývat věcmi nadčasovými, originálními a nadměrně komplikovanými. Je těžké provádět výzkum, pro jehož prezentaci neexistuje časopis s přiměřeně vysokým impakt-faktorem a je obtížné prezentovat výsledky, které se ideově rozcházejí s míněním (či ekonomickými zájmy) příslušené redakční rady. Díky uvedenému principu vzniká ve spoustě vědeckých otázek nepravý (publikační nutností vytvořený) konsenzus. Grantem financovaný výzkumník nemá obvykle čas na zdlouhavou diskusi s oponenty, důležitá (protože zaplacená) je zejména rychlost uveřejnění článku. Určitá data je snadnější přeskupit, vypustit či přehodnotit, než přeměřit a obhájit. Místo zdlouhavé polemiky nad jedním článkem je ekonomicky účelnější oponentům ustoupit a v ušetřeném čase napsat článek další – logicky stejně konformní jako ten první.

Disciplíny jako medicína, farmakologie a toxikologie dnes již běžně pracují s pojmem publikační zkreslení. Jedná se o vědecky prokazatelnou (a často i prokázanou) skutečnost, že ne každý výzkum má stejnou naději na to být publikován. Podstatným faktorem ovlivňujícím publikační úspěšnost přitom není metodika prováděného výzkumu, ale jeho výsledek. Mám velice rád historku o práci amerického chemika Joela Bitmana, který se mimo jiné zabýval toxickými účinky DDT. V průběhu svého prvního pokusu krmil křepelky potravou s vysokým obsahem tohoto pesticidu a zjistil, že ptáci vystavení jeho účinkům snášejí vejce s výrazně tenčí a méně zvápněnou skořápkou, nežli jejich druhové v tomto ohledu abstinující. Toto zjištění publikoval v roce 1969 v prestižním časopise Nature a o rok později v neméně prestižním Science. Kritici doktoru Bitmanovi vyčetli, že potrava jeho pokusných křepelek obsahovala velice nízkou koncentraci vápníku, což mohlo vést ke ztenčení skořápky daleko pravděpodobněji, nežli chronická otrava DDT.

Bitman tedy svůj pokus zopakoval a na podruhé si pečlivě ohlídal správnou úroveň kritizovaného parametru. A ejhle – v případě normální hladiny vápníku v potravě křepelky na pesticid nereagovaly. I tento výsledek se Bitman pokusil publikovat v Nature i Science. Opakovaně. A opakovaně neúspěšně. Nakonec své dílko v roce 1971 udal v plátku Poultry Science (Drůbežářské rozhledy), což ovšem nemělo pražádný vliv na to, že je mu dodnes připisováno slavné prvenství v oblasti experimentálního důkazu zhoubného vlivu DDT na úspěšnost hnízdění ptáků. Přijde mi poněkud ironické, že důvodem odmítnutí druhé verze Bitmanova článku v top časopisech byla právě vysoká míra konsensu, se kterou vědecká obec přijala jeho první verzi a lavina podobně laděných článků jiných autorů, kterou původní Bitmanova práce vyvolala.

Publikační zkreslení je důvodem, proč ani pečlivě provedená rešerše nemusí vést k reálné představě o aktuálním stavu vědeckého poznání. Časopisy raději publikují články obsahující statisticky významné pozitivní výsledky. Bude-li pět týmů zkoumat vliv nějaké toxické sloučeniny na tvorbu bílých krvinek a čtyři z nich dojdou k závěru, že je tento vliv statisticky nevýznamný, patrně bude publikována pouze práce týmu pátého, tvrdícího opak. Případně budou práce prvních čtyř týmů přijaty jen nějakým méně významným časopisem. Hodnocení vědy počtem publikací a impaktových bodů odvozených od citovanosti prací vede k viditelné bulvarizaci vědy, takže například v toxikologii pak vypadají popsané negativní účinky chemických látek na zdraví lidí mnohem dramatičtěji, než jaké ve skutečnosti jsou.

Blahodárná slepota

Vždycky když na mě z nějakého masmédia vybafne formulka „vědci zjistili“, zacloumá mnou příboj nevole. Nic netušící konzument informací je pomocí uvedeného zaklínadla manipulován k tomu, aby uvěřil, že sdělení, které bude následovat je pravdivé a nezpochybnitelné. Vědec má v rámci této formulky vlastnosti a schopnosti samotného Boha – předpokládá se hlavně jeho morální bezúhonnost, absolutní objektivita a oborová vševědoucnost. Skutečnost je ovšem jiná – vědecká obec je plná ptáčků nadšeně pějících píseň svých chlebodárců, ješitných tvrdolebců zuřivě se bijících za svou osobní víru data ne-data i kariéristických pochlebovačů a podkuřovačů, jejichž schopnost chytat ty správné větry dalece přesahuje všechny jejich ostatní schopnosti. Vzhledem k ohromnému množství lidí, kteří se považují a jsou považováni za vědce tomu ani nemůže být jinak. Většina vědců je díky způsobu financování a hodnocení vědy závislá na tom, aby dosáhla určitých výsledků a to navíc v určitém poměrně omezeném čase. Tento tlak vede k hromadění systematicky zkreslených dat, která jsou dále deformována procesem jejich zveřejňování. Takto prováděná věda bohužel poměrně často lže.

A jak z toho ven? Přiznat si problém je jistě prvním a nezbytným krokem k jeho nápravě. Následovat může rozšíření některých osvědčených metodických přístupů, jako je například technika slepého (či dvojnásobně slepého) pokusu, široce aplikovaná ve farmakologickém a medicínském výzkumu. Experimentátor provádějící takto koncipovaný pokus nemá informaci o zkoumaném subjektu (vztaženo na Mortonův případ – měří lebky, o nichž neví, zda patří indiánovi či bělochovi) a při vyhodnocování dat, nic neví o jejich účelu (prostě počítá průměrnou velikost někým jiným vymezených skupin lebek, aniž by věděl, že testuje hypotézu o rozdílné inteligenci lidských ras). No a nakonec by tu mohlo být třebas něco o morálce...

Ing. Miloslav Pouzar Ph.D.
Ústav environmentálního a chemického inženýrství
Fakulta chemicko-technologická
Univerzita Pardubice

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

tečka napsal(a):

hm. a mám tento článek chápat jako povzdech vědce nad vědeckou realitou a nebo jako začátek letošní masmediální masáže, která má za cíl pošpinit v očích veřejnosti vědce a akademii věd, aby pak následně mohla ods rozkrást fondy na vědu?
02. 01. 2010 | 12:29

hovorka11 napsal(a):

Když se politik vydává za profesora který všechno ví, tak před ním neobstojí žádný vědec, ani Darwin...
02. 01. 2010 | 12:32

skeptický napsal(a):

Náměty mimo vlastní obor jsou vždy zajímavé.

Všichni jsme si rovni,to už potvrdily i IQ testy,takže o 200 let starém bádání už dnes psát netřeba.

Že si to některé národy myslí od nepaměti dodnes,Němci do čtyřicátých let a Američani do šedesátých, se nám naštěstí vyhnulo.Tady s Indiány ani černochy do styku nepřicházíme.

Navíc jsme tady udržováni v pokoře a bázni boží,obklopeni našimi lepšími.

To,že ještě před stopadesáti lety se lékaři domnívali,že lidský mozek slouží k výrobě hlenu a spermatu netřeba ani zmiňovat.

Ttochu z oboru.
Někde jsem četl(bez záruky),že nějaký vědec prováděl rozbory vejcete ,a posléze čerstvě vylíhlého kuřete,a součet chemických prvků před a potom se dal vysvětlit jenom studenou transmutací.

Věda to zametla pod stůl coby nepřesnosti v analýze,zájem žádný.

Pro dnešní vědu by to snad neměl být problém to dát jako nějakému študentíkovi jako projekt.

Ony výsledky vědeckých výzkumů se často odvozují od toho,kdo je financuje.

Jako chemik snad můžete hádat,jestli údajný 40-ti násobek bezpečné dávky rtuti ve vakcíně může škodit dětem?
02. 01. 2010 | 13:04

tng napsal(a):

skepticky, co potvrdily IQ testy ?

http://en.wikipedia.org/wik...
02. 01. 2010 | 14:02

Ďurko=výskumnik napsal(a):

Keď som išiel do lesa na drevo,
drevo sa mi do prsta zadrelo,
triesočka mi pod nechtom bude hniť
musím si ja pol prsta odfakliť.

A keď si ja odfaklím pol prsta,
sotva mi to mládenci odpustia,
keď si v krčme dám iba pol deci
skúmať budú,že čo je vo veci.

Odfaklím si ja radšej celý prst
aj tak by bol maličký ako chrúst
Podľa toho malého prstíka
by mi ani nehrala muzika

Odfaklím si ja všetkých päť prstov,
aj tak boli priveľmi nahusto.
Jedna ruka bez prstov,nič to veď
na druhej mi zostane ešte päť.

A keď pôjde kosiť sa na lúky,
ja nepôjdem veď budem bezruký
Len si koste,ale ja ako pán
jednou rukou vínečko popíjam

Keď som išiel do lesa na drevo,
drevo sa mi do prsa zadrelo,
kto by sa bol odvážil vtedy povedať
že to bude taký dobrý koniec mať.
02. 01. 2010 | 14:50

vfischer napsal(a):

MANIPULACE DAVEM A DAVOVÝM NÁZOREM, machiavelismus a hlásání víry pravé je od počátků světa základním rysem vybraných jedinců lidské smečky ! Nezáleží na tom, zda jsou to vědci nebo šarlatáni, nebo šejdíři s hypotékami ! Účel sebeprosazení za každou cenu a získání výhod, moci, slávy a bohatství za každou cenu (nejlépe bezpracně) světí VŠECHNY PROSTŘEDKY !!! V současné takzvané "vyspělé" společnosti, ovládané molochem parazitní byrokracie a loupeživými smečkami gangsterů je kupčení s granty, dotacemi a jinými prebendami ještě horší než kupčení s odpustky! Dosahování takzvaného vědecko-technického a technologického pokroku je přes veškeré proklamace jevem víceméně nahodilostním a nepředvídatelným, mnohdy dokonce jako odpadní produkt hlavního proudu. O tom, jak, kdy, kde a čemu věřit rozhoduje však základní schopnost každého jedince užívat takzvaný zdravý selský rozum !
02. 01. 2010 | 15:07

SuP napsal(a):

Škoda že to nenapsal pan profesor Hořejší.
02. 01. 2010 | 15:22

ironik napsal(a):

Mnoho povolaných málo vyvolených,ovšem v podání medializovaných zpráv ,je čím dál víc vyvolených,kteří rozhodují o povolaných.za použití příměru to zní že vrána vráně oči nevyklove.
02. 01. 2010 | 15:56

Jan napsal(a):

Článek s příliš vysokou informační entropií. Stačilo napsat, že přání vždy bylo, je a bude otcem myšlenky.
02. 01. 2010 | 15:57

Karel Mueller napsal(a):

Pane Pouzar,
Váš článek mě upřímně pobavil. No, cosi podobného jsme mnohokrát semleli na blozích prof. Hořejšího.

Napsal jste krásnou větu
"...neboť ze svých dat vyvozoval závěry, které se dobře poslouchaly jak jiným vědcům, tak i celé řadě politiků, ale zejména široké veřejnosti."

To platí dodnes, tenkrát byla poptávka po pracech dokazujících nadřazenost bílé rasy, dnes je poptávka po pracech dokazujících, že žadné geneticky podmíněné rasové rozdíly neexistují.

Samozřejmě, výsledky bádání ve společenských vědách lze ověřovat jen statistickými metodami a tady platí věř jen té statistice, kterou jsi sám zfixloval, resp. kterou chce číst zadavatel úkolu.

V přírodních vědách (zejména základním výzkumu) to asi opravdu často funguje tak, jak říkáte.

V technických oborech moc fixlovat nejde, resp. nepříjemně se může podvádění projevit na trhu ztrátou prestiže. Ale marketingoví mágové to zahladí a s nějakou finanční ztrátou se počítá.

Zůstávají tedy tvrdé exaktní vědy. Špičkovému výzkumu ovšem rozumí jen zasvěcenci a tak jde jen o to, jak přesvědčit veřejnost, že nový urychlovač stojící desítky miliard dolarů přinese výsledky, které budou k něčemu.
02. 01. 2010 | 16:02

xxx napsal(a):

Chytrý a vtipný text :-)
02. 01. 2010 | 16:03

M. Punčochář napsal(a):

Dobrý článek - ty problémy existují a poměrně málo se o nich mluví. Nicméně, navzdory tomu, lze vědu (přinejmenším technické a přírodní obory) pořád ještě považovat za nejspolehlivější nástroj poznání vzhledem ke kontrolním a čistícím mechanismům v ní. Vždyť i příklady v článku ukazují, že nakonec se na zmíněné podvody či omyly přišlo. Někdy to samozřejmě dá fušku a mylné názory přežívají dlouhá desetiletí, viz napřiklad hypotéza, že špenát je význačným zdrojem železa pro organismus.
02. 01. 2010 | 16:19

Stev napsal(a):

A kdo vyvrátil závěry, ke kterým dospěl Morton? To jsem z blogu nevyčetl.
02. 01. 2010 | 16:40

Pepa Ŕepa napsal(a):

To platí dodnes, tenkrát byla poptávka po pracech dokazujících nadřazenost bílé rasy, dnes je poptávka po pracech dokazujících, že žadné geneticky podmíněné rasové rozdíly neexistují.

Zlatá slova, řekl bych.
Po měsíčním školení za pomoci Gaussovy křivky je z Pygmeje pivot NBA.
02. 01. 2010 | 17:55

Nosotonda napsal(a):

Vynikající!
Tentokráte využiji svou agresivitu, abych pochválil autora i diskutující, především pana Meullera...
02. 01. 2010 | 18:41

kruton napsal(a):

Pokud platí Darwin, tak je pravděpodobné, že se mozek různých ras lidí vyvíjel jinak a některá rasa bude mít vyšší průměrnou inteligenci. Protože, pokud se člověk vyvinul z opice, tak musel tím vývojem nabrat nějakou inteligenci. Těžko věřit tomu, že se lidský mozek přestal od určitého stupně vyvíjet.
02. 01. 2010 | 18:57

Lena napsal(a):

Hmmm. Podle toho, co jsem sama viděla, musím tentokrát říct, že má autor v lecčems pořádný kus pravdy.
Akorát ten název je velmi zavádějící, takový trošku bulvární, aby upoutal, že?
02. 01. 2010 | 19:02

martiXXX napsal(a):

Velmi dobrý článek !
02. 01. 2010 | 19:32

Josif Džugašvili napsal(a):

Vinikající !

Nosotondova AGRESIVITA budiž empirickým důkazem od tvrdé exaktní vědy, že rasová rozdílnost by v některých podobných případech mohla mít i své opodstatnění. Když je někdo agresívní jako RAS,pak je bezpochyby jiné rasy z jinými vlastnostmi nežli já mírumilovný neras. :-)
02. 01. 2010 | 19:38

Navvy napsal(a):

Ano, tak funguje věda co svět světem stojí. Stejným způsobem se vyvracejí nesprávné i správné vědecké závěry a světe div se, občas to přinese i nějaký ten objev, který nebyl vůbec očekáván nebo zamýšlen. Pěkně napsaný článek, jen vědět kde je pravda. Ale jen kvůli tomu nelze na vědu rezignovat a jakékoli vědecké závěry brát na lehkou váhu.
02. 01. 2010 | 20:02

Honza napsal(a):

Hezký článek, byť trochu jednostranný. Kdyby měl autor úplně pravdu, neměli bychom dnes antibiotika, léky proti AIDS, mobilní telefony, ani Internet. Skutečnost, že je máme, svědčí o tom, že to s tou vědou nakonec není tak úplně zlé.

To skeptický: měření IQ ukázala pravý opak.
02. 01. 2010 | 21:29

Pípa napsal(a):

Věda je ve velké většině kšeft. Točí se tam velké peníze a příležitosti k dalším požitkům, včetně společenské prestiže. Z toho vyplývá i to, o čem píše, a to velmi, podle mého rozoumku, dobře, autor. Díky za takový článek. Je prospěšný hlavně v současnosti, kdy se vede velmi tvrdý boj o státní peníze.
02. 01. 2010 | 21:44

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, zdravím všechny dobře vydarwinované, a prosím pěkně, nepřispěl by mi taky někdo náhodou. Neb je to dost věda udělat nový model okrasného stromku..., furt to dělám za svý...
Veselé krizování...
http://wbgarden.com/nove/wb...
02. 01. 2010 | 22:09

sasa napsal(a):

wbgarden: dejte si zadost o grant na MZCR nebo MZPCR nebo na EK
02. 01. 2010 | 23:07

Líný černý pes napsal(a):

to wbgarden :

Šmarjá, pokračujte dál za svý, jinak Vám do toho bude kdekdo kecat a při Vaší povaze budete nadosmrti zavřen za urážku starostenský nohy ...
02. 01. 2010 | 23:28

citat napsal(a):

Věda je úžasná věc, pokud není člověknucen se jí živit. Člověkby se měl živit takovou prací,o nížsi je jist,žejeschopen jivykonávat. Jenom tehdy,když nemusíme nikomu skládat účty, můžemenalézt potěšeníve vědeckých výzkumech.
02. 01. 2010 | 23:30

ivanT napsal(a):

Clanek muze podporovat naivne negativni tendence k hodnoceni podpory vede a snad i k vede same a tak se ozvu.

Radu let jsem pracoval na vyzkumech financovanych vladnimi (kanadskymi) granty v oboru pocitacu. Moje zkusenost nijak nepotvrzuje tendence naznacovane autorem. Je-li jeho zkusenost tak cerna jak clanek naznacuje, je mi ho (a snad i jeho oboru) skutecne lito.

Nerikam, ze se ve vede (jako v kazde lidske cinnosti) nenajde spousta omylu nebo i nekolik ridkych podvodu, ale celkovy, vysledky vedy podporovany pokrok, ktery si vsichni uzivame je z obrovske casti dan podporou, kterou veda ziskava.

Vsechny skeptiky prosim, aby si sve nazory otestovali az zase jednou pujdou na MRI, pripoji se na Internet, pusti si televizi, nebo se proleti letadlem. Zasadni poznatky na kterych funguji, vetsinou neobjevili lide v garazi a tam kde to je naopak byl jejich objev jen zacatkem dlouhe rady granty podporovne vedy.
02. 01. 2010 | 23:44

Karel Mueller napsal(a):

citat:

Máte samozřejmě zcela pravdu. Proto např. ravoluci ve fyzice udělala hrstka geniálních studentů a zaměstnanec patentového úřadu.

Musíte mít "svobodu ducha". Je to stejné jako s uměním. Umělec tvoří z niterné potřeby tvořit, byť třeba do šuplíku.

Pokud něco děláte na zakázku, tak začíná technický servis. Ve vědě i v umění.
02. 01. 2010 | 23:45

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, drahý či drahá LČP, teda esli já sem, za celou tu dobu svého poskakování zde řekl nějaké urážlivé, sprosté, či dokonce jinak páchnoucí slovo.., to teda nevím, nevím...
Jiná věc ovšem je, jak si zde přítomní dočasně moudří má občasná jistě milá adhocnutí interpretují. Myslím, že se v této krajině ešče furt řika - kdo se citi, ten se vtipi.., etc.
Jinak co se týče mého skoro štyrycetiletého přísně soukromého zkoumání stromečkových úchylek, tak pár obrázkových knížeček či filmečků by se na toto téma dalo udělat neb je to velmi atraktivní, soudě dle návštěvnosti u nás a na mém webu, a my češi jsme v tom rozmanitém strkání pracek do všelikého darwinování zatraceně dobří, už od dob bratra Řehoře., který kdysi bydlel na dnešním mendlově náměstí v brně...
Jenže všeliké publikování, to už je nad mé finanční síly. Prakticky to ovšem pochopitelně udělám levou zadní...
Takže kdyby někdo věděl o sponzorech, jsem jedno velké ucho....
Veselé krizování....
http://wbgarden.com/brooms.JPG
02. 01. 2010 | 23:51

SuP napsal(a):

ivanT -
Jen negeneralizovat,
Každé takové sdělení má nějakou mezeru. Například kde (jinde než v garáži) myslíte, že bratři Wrightové vyumysleli letadlo?

Mě ten článek naopak velmi výstižně popisuje situaci s globálním: a)ochlazováním, b)oteplováním, c)změnami klimatu.
Podle toho, jak vypadala prognóza, se to jmenovalo. Až to skončilo u c), aby bylo možno bojovat proti slunci a člověku ať se otepluje, nebo ochlazuje.
02. 01. 2010 | 23:59

Lena napsal(a):

wbgardene,
na grand budete tak miliontý pátý. Já mám úplně jiný nadějný nápad, nabídnu jednomu místnímu bohatýmu podnikatelovi, že když mi zasponzoruje hvězdárnu, tak jí po něm pojmenuju. A protože už teď mám pozorování, které mé o nějakou tu stovku let přežije a místo pozorování čili pozorovatelna (observatoř) se vždy udává spolu s pozorovatelem, pak pár set let přežije i podnikatelovo jméno.

Zdá se mi to schůdnější a rychlejší cesta, než grant. Doporučuji lovit ve stejných vodách - neb ješitných a bohatých podnikatelů bude vždycky víc, než vytunelovaných státních institucí.
03. 01. 2010 | 00:54

Lena napsal(a):

SuPe,
Ty jsi kecka. Ten název se vyvíjí proto, že se snaží postihnout podstatu jevu. Když to dělat nebude, tak to bude jak u astronomických názvů, kde bílý trpaslík - hnědý trpaslík - červený trpaslík jsou úplně odlišné objekty svou podstatou, ne jen barvou, jak by se zdálo; kde planetární mlhovina s planetami nemá absolutně nic do činění a kde černá díra není žádná díra, ale těleso atd. Tak tomu se asi klimatologové chtějí vyhnout, což jim chválím, páč potom budou mít méně zmatených posluchačů.
03. 01. 2010 | 01:08

jana napsal(a):

Amen, amen. Naprostý souhlas s článkem. Díky.
03. 01. 2010 | 01:23

Carlos V. napsal(a):

Vazeni,

Je vseobecne znamou pravdou, prokazanou exaktnimi vedami, zejmena politologii a filozofii, ze vsechna plemena vsech zivych bytosti jsou stejna a maji stejne vlastnosti.

To pouze naivni chovatele psu, kocek a treba koni anebo pestitele rajcat ci jabloni se mohou domnivat, ze jednotlive rasy/odrudy jsou odlisne.

Nikoliv. Je politicky korektne dokazan opak.

PS. Z duvodu politicke korektnosti se zavodu psu budou ucastnit vsechny rasy, vcetne napr. jezvciku. A v ramci pozitivni diskriinace maji zajistenu vyhru v kazdem tretim zavode.
03. 01. 2010 | 03:14

nonym napsal(a):

Vážený pane děkuji za pěkný text. Jsem rád, že potvrzujete, že tu existuje něco jako "fašistická věda" - vědecké časopisy se dělí podle svojí prestiže na "vědecké a nadvědecké". Kdysi jsem mylně domníval, že svoboda vědeckého bádání a publikování je zaručena LZPS, fakticky to vlastně naplatí, když se do toho zapojí peníze. Všechny výsledky vědeckého bádání jsou si rovny, některé akorát rovnější.
03. 01. 2010 | 06:32

Pepa Řepa napsal(a):

Ano, skoncujme s hanebnou diskriminací.

Proč má běhat dokola pouze chrt?

Bojujme za práva jezevčíků, krysaříků, buldočků.
Dáme-li jezevčíka do multikotce společně s chrtem, do roka chrta předeběhne.
Zvláště pořídíme-li mu vhodné poradce. Jednoho politologa, jednoho imunologa, dva poradce pro výživu a čtyři novináře, chrlící články, že jezevčík je rychlejší než gepard.

Proč nemáme ministra pro práva jezevčíků, proč nejsou grantíčky na rovnání pohlaví?
Proč nebyly přesně definovány parametry ojropsa?

A omluvil se vůbec ten chrtí hajzlík za to, že běhá tak rychle?

Pryč s diskriminací! Ať žije PC!
03. 01. 2010 | 06:35

zdesta napsal(a):

Bádat se dá nad ledačím.Někde jsem četl,že za komoušů existoval nějaký menší výzkumný ústav pro opožďování rychlíků.Určitě už neexistuje,což je škoda.Nedávno jsem cestoval po železné dráze na trati Ostrava-Zlín.(115km)4,5hodiny.Kdyby tento ústav existoval,možná bych se od nějakého vědátora dozvěděl proč.
03. 01. 2010 | 06:53

Michal S. napsal(a):

Děkuji za článek.

Asi by granotvé fondy, alespoň v humanitních vědách povinně měli požadovat jako výstup z grantu internetovou publikaci a sledovat jeji čtenost a citace. V případě, že je z veřejných peněz, tak veřejný přístup.

Zkuste být amaterským badatelem a dostat se k takovým materiálům. Větší diskriminaci snad člověk nezažil. Na podklady člověk si musí vzít dovolenou a to Vám půjčí pouze do studovny, když máte štěstí.

K archelogickým nálezům máte právo přístupu pouze v muzeu, kde si je ale nesmíte dokumentovat, protože údajně to odporuje autorskému zákonu a fotky a jiné materiály taky. Že se jedná o kulturní dědictví celého národa a ne pouze úuzkého okruhu badatelů, to nikoho nezajímá.

Asi by mělo vzniknout hnutí otevřená věda, obdobně jako je GNU na webu.

Chci tím pouze řící: není všechno zlato co se třpití.

A propo podívejte se na seriál Brainiac - šílená věda a na skeče "I já jsem vědec".
03. 01. 2010 | 07:31

vaclavhorejsi napsal(a):

autor:

Samozrejme, ve vede se najde spousta podobnych pripadu, jeste mnohem horsich nez ty vami uvadene.
Ale je treba jasne rici, ze (a) je to nepatrny zlomek vsech vysledku; (b) veda ma velice ucinne prostredky na odhaleni chyb a podvodu a nemilosrdne to dela.
*********************
skeptický:

"Někde jsem četl(bez záruky),že nějaký vědec prováděl rozbory vejcete ,a posléze čerstvě vylíhlého kuřete,a součet chemických prvků před a potom se dal vysvětlit jenom studenou transmutací. Věda to zametla pod stůl coby nepřesnosti v analýze,zájem žádný.
Pro dnešní vědu by to snad neměl být problém to dát jako nějakému študentíkovi jako projekt."

Vyborny napad - myslim, ze by to mohlo financovat MPO, podobne, jako financuje vyzkum pouziti senzibilu (http://blog.ihned.cz/c3-389...).
Dalsi dobry namet pro smysluplne badani by mohl byt zalozen na tom, ze "Někde jsem četl(bez záruky), že v Čertovce žije vodník" - pro dnešní vědu by to snad neměl být problém to dát jako nějakému študentíkovi jako projekt.

..
03. 01. 2010 | 09:12

miloslav pouzar napsal(a):

to Václav Hořejší
pane profesore, můj text se nevěnoval podvodům ve vědě, ale příčinám zkreslování vědeckých výsledků. Spojený tlak peněz a publikačních bodů vede k tomu, že věda produkuje často zkreslené a někdy dodkonce lživé výsledky. A díky tomuto tlaku právě přestávají fungovat ony účinné prostředky. Podobně jako politická korektnost může utržena ze řetězu přetvořit demokracii v demokraturu a posléze v diktaturu, tak i mechanismy, jež se pokouším v článku shrnout mohou z vědy udělat pavědu a nakonec čiré tmářství
03. 01. 2010 | 10:04

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, že náš panel SAVNR - stínové akademie věd na růžku, zásadně nic nezkresluje neb náš pan doktor hostinský by nám příště asi nenalil..
A na druhé straně rozmanité zkreslování může být i docela namáhavé...
Jinak si račte všimnouti prázdných žídlí s nápisem czech republic - třetí obrázek, kdepak asi ti naši klimáči jsou ??
Veselé krizování...
http://warnet.ws/news/35132
03. 01. 2010 | 10:41

jogín napsal(a):

to autor: Máte často pravdu, ke zkreslování dochází notoricky přes udělování grantů. Když publikujete v genomice, dostat grant na buńky je v Česku problém. A podpora mizivých detailů, ovšem se zaručenýmí výsledky je celosvětová móda. Na kongresu pak vidíte znechucené účasníky, se kterými o jejich výsledcích nikdo ze stovek ostatních nepromluvil. Další kategorie jsou "dělníci vědy", co odvedli ohromné množetví práce, třeba v mapování genomu. Všichni jejich výsledky používají, jenže ty jsou v databázích a na síti a nikdo autory necituje. Zkreslování je v přírodovědě spíš vyjímka, je na něj potřeba pořádný tlak politiků a aktivistů. Funguje tam, kde je konflikt mezi oficiální ideologií a realitou. Ale vašich formulací se chytí různí perpeťáci, kteří o vědě nemají představu- viz výše.
03. 01. 2010 | 10:59

skeptický napsal(a):

Milý pane profesore,

Tak jsem Vám tím Bez záruky nahrál.To je dobře.Žijete.

Ten pán se jmenuje C. Louis Kerveran.
Když si jednou,až nebudete zrovna řešit světové problémy (nic proti tomu),napsal do vyhledávače na googlu:

Cold transmutation eggs

možná,že tam na něco zajímavého narazíte.Možná ne,protože to ve škole neučili.

Já si neříkám skeptický pro nic za nic.

A na vodníky,ufouny,astrology,pyramidy zase nesahejte jiným.

Je mi jasné,že na objevu některých věcí není zájem,a šťourání se ve výzkumech,které by mohly ohrozit zaběhnuté obchodní zájmy,nebo vůbec řád světa rozdělený na bohaté a chudé už vůbec ne.

Existuje řada tabu,která se nesmějí překročit,a vědec ,který se těmito směry vydá je obvykle zesměšňován,nebo i zničen.

Připomíná to praxi v zlatých dolech,kde se štola obsahující zlatou žílu zazdí,a kope se do skály,kde zlato sice je,ale není vidět.

Abych nemluvil jen obecně :

Třeba alchymie,nedokonalá předchůdkyně dnešní perfektní chemie, založená na utopistické víře v transmutace obyčejných kovů na zlato.Každý přece ví,že je to úsměvné.

Od té doby ,co se zjistilo,že transmutace je možná,vyšlo se s tvrzením ALE možné to je jen za vynakládání obrovských energií,tudíž ztrátové.

Že existují lidé,kteří tímto tajemstvím ovládli svět v době,kdy zlato ještě bylo povoleno jako platidlo,a dnes to zakázali,to už se nikde neříká.

Na transmutaci a znalosti jádra dnes také není zájem,pochopitelně aby si kdokoliv mohl uvařit bombu na plotně by nebylo žádoucí.

Že existuje laciná náhrada za všechny drahé léky ,na kterých farma firmy vydělávají miliardy je také zuřivě popíráno,a pomlouváno.Ale ví se to.

Na vyléčení metel lidstva jako HIV a rakoviny není zájem.Na léčení za drahé peníze ano.

Není to ani v zájmu penzijních pojišťoven nebo státu,ani farmaceutických firem a lékařské profese.

Na alternativní pohon namísto benzinových spalovacích motorů se nespěchá.Pak se diví,že se podzemní voda ztrácí,když se ze země denně vycucne 85,000,000 barelů nafty.Někam to natéct musí.
A ta už se na povrch nikdy nedostane.

Bez problémů.Chemické firmy budou vyrábět ochranné obleky proti u-v záření,až se ztratí veškerý ozon,a budou pro nás vyrábět a prodávat nám pitnou vodu.
Možná dojde i na kyslík.

Peníze vybrané na bohulibé ekologické daně končí bůhví kde.

Globální oteplování jako nové náboženství,strašák dneška.

My Vám to řekli,takže vám budeme vládnout ,a říkat,jak na to.Offspin budou nové průmysly a přikázané zboží k odběru.
Umělé pandemie a povinný odběr léků.
Na googlu je celkem hodnověrná teorie o tom,že toto oteplování je součástí velkého cyklu,který nám kvůli omezené historii uniká.

Kolik z nás ví,kdo byl jeho pradědeček.

Vzdálenost od slunce není konstantní,ani délka roku,jež osciluje mezi 363.5 a 367 dny.
Nehodí se.

Snahy o boj s klimatem jsou čůrání proti větru,ale dá se na tom vydělat.
Dnes neumějí ani předpovědět jestli bude zítra pršet,a budou předvídat,co bude za sto let.
03. 01. 2010 | 11:16

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, že bych se přidal, skeptickej, kdyby aspoń s tím si poradili kucí ekopošukovití, co všude byli, všechni znaj a od všeho maj klíče...
To ne, ale moje auto jim vadí. Vědě zdar.
Veselé krizování....
03. 01. 2010 | 12:37

skeptický napsal(a):

WBG

Jen se nebojte,že oni chodí pěšky.
03. 01. 2010 | 12:43

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ale někteří se aspoň drobet snaží...
http://i1.korzik.net/2009-0...
03. 01. 2010 | 12:49

skeptický napsal(a):

WBG
Chtělo by to nějakou tu pampelišku.
03. 01. 2010 | 12:54

vaclavhorejsi napsal(a):

skeptický:

Ano, velmi zajimave, ale zdaleka nejzajimavejsi je, co jste mi napsal jinde - ze totiz ptaci jsou lehci nez vzduch a dosahuji toho tim, ze holotropne dychaji a levituji.
Super! :-)

Ty zatracene firmy, ktere nas chteji zahubit, by se mely zakazat, ze...
Ostatne ja jsem jako vedec jednim z tech spiklencu, co vyrabeji ty viry, likviduji ozon a taji pred lidmi levne alternativni leky = nikde to ale na me nerikejte :-)

..
03. 01. 2010 | 13:39

skeptický napsal(a):

Profesore,

naopak,já si o Vás nemyslím nic zlého.
Některými,poměrně na dnešní samocenzůrovanou společnost osvěžujícími světonázory jste mi dokonce i sympatický.
To je velká čest.To ale netušíte.

Nemusíte být v defensivě,uvolněte se.Ono totiž o té levitaci je to známo už dlouho před internetem.

I tak toho tam najdete dost.
Do holotropního dýchání se ale nepouštějte,je to celá věda,spousta blbců si na to dnes hraje,a může to být krajně nebezpečné,kdyby se náhodou trefili.
Ne,že by ulétli a nevrátili se,ale mohl by jim ochrnout mozek.

Máte ale dar se smát vždycky na nesprávném místě.
03. 01. 2010 | 13:59

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Lena
" SuPe, Ty jsi kecka. Ten název se vyvíjí proto, že se snaží postihnout podstatu jevu."

Obávám se, že jste obsah myšlenky SuPe zcela přehlédla. Napsal "...Až to skončilo u c), aby bylo možno bojovat proti slunci a člověku, ať se otepluje, nebo ochlazuje."

Z toho je podle mne zřejmé, že jde o snahu se podstatě problému VYHNOUT, a ne ji postihnout...
03. 01. 2010 | 14:14

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ad skeptický, na pampelišky prosím nesahat, ty zatím máme na starosti my, v rámci uvolňování samozřejmě.
Veselé krizování...
03. 01. 2010 | 14:29

wbgarden napsal(a):

Oj,zapomněl jsem fotočku, zde prosím..
http://kaifolog.ru/uploads/...
03. 01. 2010 | 14:30

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Kdysi jsem, asi tak v r.1975, slyšel, že jsou už dávno vyvinuté novější televize, tak ploché, že by se daly pověsit na stěnu jako obraz. Jisté firmy si prý ale nepřály, aby se ty novější TV přístroje vyráběly (přišly by o zisk), a tak se musí s jejich výrobou ještě nějakých pár desítek let počkat.

Pokud je tu někdo, kdo sleduje dějiny sdělovací techniky podrobněji, docela by mne zajímalo, co je na tom pravdy.
03. 01. 2010 | 14:39

babča napsal(a):

No vida, tak ta první část článku asi inspirovala ochránce životního prostředí a tak se nakonec doškobrcali k výsledku, jaký si přáli.
Ta vzdálenost od slunce už taky asi nebude "brzy" platit. Tuhle jsem někde četla, že se vzdálenost země od slunce zvětšuje.
03. 01. 2010 | 14:48

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, holt pokus o velkou klimatickou loupež se ekopošukům zatím nepoved...
Jinak co se týče slunce, tak tady je to poměrně přesně...
http://images.bugaga.ru/pos...
03. 01. 2010 | 15:03

babča napsal(a):

wbgarden
Mají tam chybu :-)
03. 01. 2010 | 15:18

martiXXX napsal(a):

problémem je i veřejné mínění, které je jednak snadněji manipulovatelné, než si lidi myslí. Ale především masa lidí se tzv. samomanipuluje..módou, tzv. trendy, moderností, tzv. správnými a korektními názory; bezvýhradnou důvěrou v některé typy lidí či v některé profese. A převládající veřejné mínění je pro ty, kteří chtějí být tzv. "normální" normou...internet může mít pozitivní i negativní vliv.....zdá se mi, že v současné době vzniká velice málo dobrých filmů nebo hudby, která by stála za řeč..jakoby s demokratizací, kdy každý si může produkovat co chce došlo k jakémusi zprůměrování a zapadnutí talentů.....na druhé straně ale pozitivní vliv internetu, svobodné šíření informací a názorů může převážit..
03. 01. 2010 | 15:22

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, nikdo není dokonalý...
http://images.icanhascheezb...
03. 01. 2010 | 15:23

prirodovedec napsal(a):

autor: Dekuji. Pro mne velmi zajimave napsano. Vami uvedene je podle mne presne a zasadne strucne vyjadreno slovy:

"pane profesore, můj text se nevěnoval podvodům ve vědě, ale příčinám zkreslování vědeckých výsledků. Spojený tlak peněz a publikačních bodů vede k tomu, že věda produkuje často zkreslené a někdy dokonce lživé výsledky. A díky tomuto tlaku právě přestávají fungovat ony účinné prostředky."

Ano, vedu delaji lide, veda je lidska. Skvela je jeji prisne kriticka metoda, ktera tak casto chybi v ostatnich oblastech zivota.

Nicmene tlak publikuj nebo zhyn a zejmena prezij (mineno s rodinou vedce neumri hlady) zpusobuje vyjimky z ni a bizarnosti, kterymi se casem asi budeme bavit k litosti nekterych plodnych autoru - az vsechny casopisy budou dostupne elektronicky a zejmena zaindexovany obsahy jejich clanku napric obory ...

Samozrejme jiz dnes jsou znama oborova diletanstvi (casto nechtena) pri pouzivani metod jinych oboru. Napr. Wangova kniha o omylech pouzivani statistiky napr. v lekarskem vyzkumu by autorovi i V.H. mohla byt blizka.

Nastesti tradice a kvalita pouzivani statistickych metod v chemii v CR (Meloun, Militky ...) je natolik silna, ze "zapadni" zesmesneni v CR zdanlive tolik nehrozi (navic mnohe oborove vyzkumy nastesti specialiste jinych oboru z pohledu svych metod nectou ...), a proto mohou zaznivat sebevedoma prohlaseni o vyjimecnosti omylu a pochybeni.

Presto mne prekvapuje ale nepochopeni takove autority, jako je V.H. pro to, co jste psal a proc jste to psal. Jedine, cim si to vysvetluji, je jeho jiz rigidni obhajoba dana soucasnym tlakem na AV: "vse co veda a AV cini, dobre cini, vse co RVV, MSMT, prumysl cini od dabla pochazi". Takova temer encyklika asi od Salvatora?

Chtel jsem nekolikrat reagovat na jeho blog

http://blog.aktualne.centru...

kdyz byl novy, uvest vycet nepresnosti podle mne, podle mne posunutych, zjednodusenych pripadne opacnych vykladu. Pak jsem si precetl reakce Lexe a Hrbka a zejmena podle mne nechapajici reakce V.H. na Lexe a na Hrbka a pochopil jsem, ze to nema smysl.

V.H. ma jasno, ja mam jasno, jmenovani maji jasno. To je tolik jasna, ze o smysluplnosti financovani AV bezne obcany nelze presvedcit. Je proto nutne se svezt s necim jinym.

AV chceme jiste zachranit oba - V.H. protoze je idealni a zije v ni, ja proto, ze v ni pusobi mnozi kolegove, kterych si vazim a ac k ni mohu mit 100 a 1 vyhradu (zejmena k projevum nepochopeni, ze ma vice slouzit lidem v CR, ze ma umet ukazat navratnost sveho konani tem, kteri ji plati a ma dokazovat svoji sluzbu kazdy den; ke kontraproduktivnimu zpusobu obhajoby posledni rok; k casto smesnemu elitarstvi vuci VS, aplikacim, inovacim i bezne realizaci; k mnohalete az nepopularizaci vlastni cinnosti; k zapominani vlastnich iniciativ vedoucich nakonec logicky ke kafemlejnku - inu kdo cim zachazi tim schazi; k nedostatku odstupu od zkreslovani cisel vcetne malo vedy v argunmentaci o vede; ke statistickemu ignoratstvi ve vecech hodonoceni vedy ve srovnani s prof. Z.; k fachidiotismu vzhledem k financovani az na vyjimky), ale zachranu si tak jako VS zaslouzi. O tom nepochybuji, proto "masove" prijedeme a listky nahazeme ala V.H. Podporu vedecke metody v uchvatnych objevech i v blogovych diskusich i kritiku jejiho nepouzivani pri reseni problemu tohoto sveta zde ale budu zminovat dale.
03. 01. 2010 | 15:34

Karel III napsal(a):

Od změny pozorovaného pozorováním ke zkreslení (zprávy o) pozorování publikováním
aneb
seknout se i přímo vědecky kecat může mít např. tisíc a jeden důvod. Čím (třeba) víc tisíců, tím i více důvodů.
Dámy a pánové, nechci plýtvat ani časem svým, natož vaším.
Byť je už ledna třetího, přeji vám v roce 2010 přiměřeně úspěchů pokud možno bez nemístných keců.
Trochu mimo vědu půjde zas o jeden "supervolební", takže o kecy v českomoravskoslezském svazku nouze nebude.
Úspěchy bez přívlastků potřebujeme.
03. 01. 2010 | 20:43

Suchec napsal(a):

Prirodovedec:

Militký - nebylo tam něco i o nelineární regresi?

Zajímavě jsem si s tím před lety vyhrál na Commodore64. Oni to dělali na lepším (HP-64?).

Jejda, to byly dlouhý noci ve FN na KCHTO v Brně.

Ani nevím, jak to tenkrát s tím SVU nakonec dopadlo.
03. 01. 2010 | 21:50

Olga napsal(a):

Příliš jsme si zvykli pro jednoduchost vše měřit produktivitou, rentabilitou a nevím čím vším. Důležité je však si uvědomit, že vždy to nejde. Vědec musí mít pro svou práci klid. Je na morálce člověka, zda pracuje a nebo předstírá. Společnost však By měla věřit, že vědce žene ctižádost, a dát mu prostředky a klid. I když výsledek se může projevit až v příští generaci. Nedívejme se poze na peníze.
04. 01. 2010 | 07:32

Vysedlina pathologická napsal(a):

Autor.
No já to panu Mortonovi přeju. Nikoho nenapadne, že on vše dělal v dobrém úmyslu, aby si sám pomoh.
Já samu sebe považuju za vědce, kterého ostatní podceňují. A přesto svět zkoumám a nepřestanu. Nakonec všechno sepíšu. Kvok.
04. 01. 2010 | 11:24

Vysedlina pathologická napsal(a):

Vaclavhořejši
Prosím, jste katolík nebo filosof?
04. 01. 2010 | 11:26

skepický napsal(a):

Ještě existují filolíci a katosofové.

Z mého hlediska to není podstatné.Je to náš člověk.

Za pajsku bych byl ochoten dále nezaclánět.
04. 01. 2010 | 14:19

skeptický napsal(a):

P.S.
VP
A já si to nakonec všechno vezmu do hrobu a nikomu nic neřeknu,heč.
04. 01. 2010 | 14:22

Vysedlina pathologická napsal(a):

Svět je fakt zajímavej, i my jsme zajímaví. Kvok?
04. 01. 2010 | 14:49

skeptický napsal(a):

VP
O tom žádná,madam.
04. 01. 2010 | 15:02

im napsal(a):

"....A já si to nakonec všechno vezmu do hrobu a nikomu nic neřeknu,heč...."

Nikomu nic neřeknete? Takovej ošklivej mlčenlivej byste byl?
05. 01. 2010 | 00:00

skeptický napsal(a):

Imčus
Yak hrop.
Tak si to alespoň teďkonc vynahrazuju do foroty.
Jak to,že nespíme?O půlnoci chodí strašidýlka.
05. 01. 2010 | 00:41

im napsal(a):

Pan S.
Do hrobu nespěchejte, tam je to nudný, připojení na internet tam chybí.

Jsem v presu, dostanu se taktak přečíst pár blogů v téměř nelidské hodině nebo jako ranní ptáče. Pěkný den přeju !
05. 01. 2010 | 06:51

Jemnický napsal(a):

Miloslav Pouzar

Tnul jste do živého. Na vědce je vyvíjen tlak produkovat práci, jejíž kvalita je poměřována počtem publikací a kilogramy popsaného papíru. Mnozí se na to velmi dobře adaptují a prosperují. Když kontroly nesedí, tak se vymyslí, data se vypustí až je to v lajně. Samozřejmě, že tito lidé nikdy nevyvinou žádné léky, vakcíny atd., protože na to nemají a ani to není jejich cílem. Takoví lidé také nezačínají bádat v nových směrech, protože třeba dva roky není co publikovat, než se dají dohromady nové metody, ověří celá řada slepých cest. Nešťastně pojaté a realizované operační programy tuto neblahou situaci ještě podpoří. Nedokážu si představit, že za rok nějaký tým opublikuje 10-12 prací s biologickou/imunologickou/farmakologickou/virologickou tematikou, hodí k tomu nějaké dva patenty a další zásadní aplikované výstupy. To jsou sliby které museli dát do OP, aby obhájili nárok na ty stamiliony. Peníze z EU musely být investovány, tak je dostali ti, kteří mají velkou hubu plnou slibů, aniž by za nimi bylo co kdy vidět.
No musím už končit, píšu výzkumnou zprávu a nějak mi tam nesedí kontroly, ale show must go on.

Jemnický
09. 01. 2010 | 09:27

Francis18OWEN napsal(a):

This is great that we can receive the <a href="http://lowest-rate-loans.com">loan</a> moreover, it opens up new opportunities.
06. 05. 2010 | 19:57

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy