Co přinese zrušení listinných akcií na majitele

15. 04. 2010 | 07:40
Přečteno 17021 krát
Diskuse o smysluplnosti připravovaného zákona o zrušení listinných akcií na majitele ve vztahu k boji proti korupci byla zahájena dřív, než jeho návrh vznikl. Dopady připravovaného zákona na akcionáře a samotného emitenta jsou dosud v diskusích opomíjeny.

Společností s akciemi na majitele jsou tisíce. Mnohé z těchto společností mají pouze několik akcionářů, ale jsou i takové, které akcionářů mají stovky nebo tisíce. V případě přijetí tohoto zákona budou akcionáři vyzváni k předložení svých listinných akcií na majitele a jejich výměně za listinné akcie na jméno nebo jim budou vydány zaknihované akcie na majitele. Akcionáři nejsou emitentovi známi a výzva k převzetí bude v souladu se stanovami uveřejněna v některém z deníků. Většina akcionářů i přes opakovanou výzvu tuto skutečnost nezaznamená a jejich nevyzvednuté akcie budou prodány v dražbě. Akcie budou v dražbě prodány sice za tržní cenu, nicméně pravděpodobně nízkou cenu, ale protože akcionáři ani nebudou vědět, že se jejich akcie prodaly nevyzvednou si výtěžek dražby. Pro neinformované akcionáře bude připravovaná změna formy akcií pravděpodobně znamenat ekonomickou ztrátu.

Ekonomickou výhodou zůstane pro akcionáře podle připravovaného zákona osvobození z daně z příjmu u akcií na jméno, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji šest měsíců.

Akcie na majitele je neomezeně převoditelná a převádí se jejich předáním. Naproti tomu listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a jejím předáním, přičemž převod je účinný až jeho zápisem v seznamu akcionářů, který vede společnost. Práva spojená s listinnou akcií na jméno totiž vykonává ten, kdo je v tomto seznamu uveden. Akcionáři musí v případě převodu akcií na jméno kontaktovat společnost se žádostí o zapsání změny majitele do seznamu akcionářů a prokázat tuto změnu tím, že akcie předloží k nahlédnutí s platným rubopisem. Ve srovnání s akciemi na majitele tedy převod znamená pro akcionáře zvýšenou administrativní a časovou zátěž.

Napříště však akcionáři, který je zapsán v seznamu akcionářů, neunikne žádné důležité oznámení od společnosti jako například pozvánka na valnou hromadu, oznámení o výplatě dividendy apod., protože tato informace mu bude odeslána dopisem na jeho adresu.

Pro emitenty akcií, především pro ty, kteří mají velké množství emitovaných akcií na majitele a velké množství akcionářů bude připravovaný zákon znamenat velkou ekonomickou a administrativní zátěž. Emitent bude muset nést náklady na valnou hromadu, která rozhodne o změně formy akcií, náklady na tisk nových listinných akcií nebo vedení účtu emitenta v Centrálním depozitáři zaknihovaných cenných papírů, uveřejnění výzvy k jejich převzetí v deníku podle stanov a Obchodním věstníku, pořízení knihy akcionářů a její administraci. Tyto náklady budou činit desítky tisíc až statisíce korun. Akcie, které nebudou akcionáři převzaty bude muset emitent prodat v dražbě, jejichž náklady však ponesou akcionáři, kteří jsou v prodlení s převzetím akcií.

Samotné vedení seznamu akcionářů bude pro emitenty představovat poměrně významnou administrativní zátěž. Emitent bude muset nejen akcionáře do knihy akcionářů zapsat, ale zanést do ní i každou změnu nejen při prodeji akcií, ale i změně adresy akcionáře nebo změně vlastnictví děděním. Nejen administrativní, ale i ekonomickou zátěž pak představují ostatní povinnosti vůči akcionářům. Spočívají především v zasílání dopisů akcionářům s pozvánkou na valnou hromadu a dalšími oznámeními podle obchodního zákoníku.

Zvláštní kapitolou je povinnost emitenta akcií na jméno vydat každému svému akcionáři opis seznamu všech akcionářů na jeho písemnou žádost za úhradu nákladu do sedmi dnů od doručení žádosti. Pomineme-li náklady spojenou s touto povinností, zamysleme se nad důsledky vydání tohoto seznamu. Seznam akcionářů se svým způsobem stane veřejným a akcionáři si mohou vzájemně nabízet akcie k prodeji či nákupu. To bude jistě pozitivní pro drobné akcionáře, kterým se v tuto chvíli otevře možnost akcie prodat. Ohroženými se mohou cítit majoritní vlastníci. Může se stát, že akcie od minoritních akcionářů začne kupovat investor, který dosáhne pro majoritního akcionáře „nepříjemného“ podílu, který mu umožní svolávat valnou hromadu nebo blokovat možnost vytěsnění minoritních akcionářů majoritním akcionářem. Z toho pohledu se v mnohých společnostech dají očekávat zajímavé souboje o minoritní podíly a v některých z nich může zrušení akcií na majitele pořádně zamíchat kartami.

Z výše uvedeného se zdá, že připravovaný zákon může přinést pozitiva pro informovaného minoritního akcionáře, spousty starostí pro emitenta akcií a nepříjemnosti pro majoritní akcionáře. Koho však v případě jeho přijetí zákon potěší budou obchodníci s cennými papíry a poradenské společnosti, které budou emitentům pomáhat změny realizovat.

Ing. Martin Garnac
Autor je partnerem webu IN-SERVER.CZ
www.in-server.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

jarpor napsal(a):

K odbornému blogu celkově souhlas, ale dvě poznámky :

1.
"Akcie na majitele je neomezeně převoditelná a převádí se jejich předáním."

Máte pravdu v případě, že ve stanovách společnosti o akciích na majitele už dále nic není.

Často však ve stanovách takových společností však bývá ustanovení která právoplatnost převodu a předání podmiňuje minimálně oznámením statutárnímu orgánu akciovky, ne-li přímo jeho souhlasem.
Pak sice před "státem" se nic nemění ale v rámci akciové společnosti se převod a předání akcií rovná podmínkám převodu akcií na jméno.
A zásadní zde je to, že statutárnímu orgánu JSOU akcionáři známi.

Stanovy jste úplně opoměl... což považuji za nedostatek Vašeho příspěvku.

2.
"Společností s akciemi na majitele jsou tisíce."

Souhlas.
Jen zlomek těchto společností je účastníky výběrových žízení, jen zlomek těchto společností chce po státu získat zakázku.

Tomu zlomku společností je třeba jednoznačně účast ve veřejných soutěžích zakázat, stejně jako jakémukoliv subjektu, jež ve své akcionářské struktuře jakýkoliv podíl akcionáře, společnost s akciemi na majitele.

Dále by bylo potřebné, aby získanou státní zakázku musel vyhrávající soutěžitel z 75 - 80 % provést sám, nikoliv formou služby od jiného subjektu.

Všechny ostatní společnosti s akciemi na majitele, které se státem "nemají nic společného" nic po něm nechtějí, nikde nesoutěží, není třeba kriminalizovat a buzerovat.

Hezký den
15. 04. 2010 | 08:10

Targus napsal(a):

Snůška plků nekomentující hlavní důvod, proč se mají tyto akcie na držitele rušit.
Vzhledem k výši administrativní zátěže všeobecně se mi tyto důvody v éře výkonných počítačů zdají více než komické.
Až budeme mít naše politiky na takové úrovni, že se nedají zkorumpovat svazečkem tzv. cenných papírů, o nichž nikdo nic neví, a zejména až tyto firmy vydávající takové akcie nebudou moci participovat na naprosto žádných státních zakázkách, a to ani jako subkontraktoři (dokonce ani jako subsubsubkontraktoři), nebude s akciemi na držitele naprosto žádný problém.
15. 04. 2010 | 08:17

Martin Garnac napsal(a):

Ke komentáři od jarpor : u akcií na majitele nejde převod podmínit něčím ve stanovách, jedině u akcií na jméno; nicméně děkuji za reakci
15. 04. 2010 | 08:41

Nuba napsal(a):

Kdybych mohla o něco poprosit autora blogu, bylo by to nějaké stručné posouzení praxe v nakládání s akciemi na majitele v ostatních vyspělejších státech. Možná by to mohlo u podobných ekonomických analfabetů jako jsem já pomoci při utáření názoru
15. 04. 2010 | 08:57

Aleš napsal(a):

Pro Nubu
Našel jsem docela hezký článek k této problematice, který se věnuje podstatě problému a ne sice zajímavé, ale pouze technické strnce problému.
/www.rozhlas.cz/komentare/portal/_zprava/692176
15. 04. 2010 | 09:08

Styblík napsal(a):

Opět papežštější než papež!
Již dávno tomu co se neustále říkalo přetěžované kamiony ničí povrch dálnic ale na váhy nemáme peníze. Přitom váhy by se na poplatcích zaplatily do 1/2 roku. Nyní opět co to bude stát emitenty akcií a akcionáře. Co to stojí společnost ani zmínka. Přitom na Západě již buď tyto akcie na držitele dávno zrušili nabo ruší. Zkrátka když se nechce tak se hledá kdejaká výmluva. Jen tak dál již nyní patříme na chvost zemí s korupcí..
Míru hlavně majitelům akcií na držitele zdar! A myslete již alespoň selským rozumem.
15. 04. 2010 | 09:12

Rendl napsal(a):

Opačný postup - převod akcií na jméno registrovaných v SCP na listinné umožnil po kuponové privatizaci setřást (okrást) některé drobné akcionáře (konkrétně SEVT, a.s a mnohé jiné). Kde jejich akcie dnes jsou?
15. 04. 2010 | 09:18

jarpor napsal(a):

Martin Garnac

Dobrý den.
V své replice se opíráte patrně o § 154 odst. 7 Obchodního zákoníku.

Nicméně, je právní názor, opírající se o § 174 písmeno a) kdy valná hromada společnosti, může upravit podle potřeb... normální řečí - rozhodnout a zpřísnit podmínky pro vlastní fungování, včetně podmínek pro akcionáře, pokud se takto rozhodne třípětinovou většinou akcionářů, na základě dobrovolného rozhodnutí z důvodu, jež považují tito akcionáři za důležité a takové ustanovení včenit do stanov.

Nemůže jít o případy "rozvolnění" platných ustanovení OZ, což by tento případ nebyl. Akcionář zde dobrovolně omezil svá práva nad rámec zákona.
Pravda, nový akcionář, jež by nabyl takové akcie na majitele by se mohl domáhat neplatnosti takového ustanovení ve stanovách společnosti... ale to jsme již trochu jinde...

Tak jsem byl právně poučen... proto má reakce.
Příležitostně se určitě nechám znovu poučit...

Hezký den
15. 04. 2010 | 09:45

Nuba napsal(a):

Aleši

děkuji, z toho je ovšem patrné, že jsme v tomto ohledu poměrně dosti zaostalí. Dokonce mi to připadá, že jsme si to korupční prostředí, které tady rozkvetlo jak na naší zahradě každé jaro ty mrchy pampelišky, zavinili v mnohém sami.

Je to tak ve všem, spoustu času a financí musíme zbytečně promrhat na problémy, které jsme si sami způsobili.
15. 04. 2010 | 10:02

tata napsal(a):

pane jarpor

TODLE
je promně neznamé uzemí,ten vaš navrch ale vypada rozumně,jen se chci zeptat co takle ten problem kolem kamencoveho jezera chomutov,to by asi taky neřešilo,tam není zakazka ale stoho podaní co sem četl to zavadi na malej tunel,i když si spominam že jste psal že se to zjistit da,mužete mi to jestli vam ten připad něco řika,na tom konkretnim připadě popsat jestli se teda mužou zkryvat a tim vlastně je to tunel nebo se to da dohledat.
15. 04. 2010 | 10:35

Admirál napsal(a):

Jarpor - Váš první vstup. Souhlas.

Hlavním cílem je zamezit přístupu netransparentních subjektů ke státním či veřejným zakázkám.

75% - 80% zakázky provést vlastními silami. Absolutní souhlas. Jen přemýšlím, jak to kontrolovat, aby se z toho nestal paskvil...
15. 04. 2010 | 10:38

úředníček napsal(a):

SOUHLAS s přispěvkem od Jarpora!Fin. úřady navíc buzerují a zavírají dokonce lidi co mají takovéto firmy protože jim neuznávají výdaje do ciziny! a berou to svinsky tak, že se jedná o krácení daně. Ti co mají státní zakázky ze st.rozpočtu navíc často podvodně mohou vše! a nejsou ani kontrolování od finančního úřadu!
15. 04. 2010 | 10:54

Targus napsal(a):

To Admirál:

Právě, že účinná, jednoduchá a hlavně laciná kontrola není možná, je pro tento stát nezbytné vydat zákaz absolutní.
Počítejte se mnou:
zakázka 100 mil. - nic zvláštního
20% = 20 mil.
Vy myslíte, že by byl zvláštní problém, kdyby firma vykonávající státní zakázku za jedno sto mega vykázala náklady ve výši dvaceti mega za poradenskou a servisní činnost na základě faktur firmy spřátelené se zadavatelem státní zakázky, to jest úředníkem, který kontrakt podepsal?
A opravdu si myslíte, že by byl pro toho úředníka velký problém zorganizovat regulérní výplatu desátku osmi lidem v rozhodčí komisi ve výši dejme tomu osmi set papouchů, a dejme tomu jako konzultace při řešení zapeklitého problému se získáním "úplně jiné" státní zakázky?
15. 04. 2010 | 11:17

Standa napsal(a):

Stát má 15% rezerv pohonných hmot u firmy, u které nezná majitele akcií. Stát nemá nástroje jak se proti tomu bránit.
15. 04. 2010 | 11:57

Carlos V. napsal(a):

Chapu omezeni pro verejne zakazky.

Vseobecny zakaz ale nema smysl.

Postihuje jen a pouze drobnejsi podniky, jejichz majitele se obycejne chteji vyhnout zavisti sousedu.

Velke ryby a opravdovi podvodnici snadnou uniknou. Staci si zalozit spolecnost s akciemi na majitele kdekoliv v cizine - tato moznost stale existuje - a prevest akcie ceske spolecnosti na tuto cizi spolencnost.

Jediny profit z teto zmeny budou mit danovi poradci, pravnici a zahranicni spolecnosti spravujici ony holdingove spolecnosti.
15. 04. 2010 | 12:04

Jurodiv napsal(a):

Bohužel ta hlavní legální zlodějna se odehrála postupem těchto kroků :
1. Změna invest.fondů z kuponové privatizace na a.s.
2. Změna formy akcií těchto akc. spol. od zaknihovaných na listinné na jméno a od těchto na akcie na majitele. Tak přišla velká část drobných " kuponových akcionářů " o svůj podíl na privatizaci dř. státních podniků, protože měla jen malou šanci vše sledovat a reagovat. To byl plánovaný podvod pravicových politiků - finále kuponové privatizace -ve prospěch velkokapitálu.
Doufám, že otcové kuponové privatizace se za přinejmenším mlčení, budou "smažit v pekle nemravnosti".
15. 04. 2010 | 12:10

Targus napsal(a):

To Jurodiv:

Spíše se budou smažit někde na jachtě na Jadranu nebo u bazénku toskánské vily

To Carlos:

Prvotním účelem zákona je zabránění zadávání státních zakázek firmám s neprůhledným vlastnictvím.
Kdo má problém se sousedy a neví, co s penězi, může nakupovat akcie fondů, anebo firem sídlících v cizině. Ostatně existuje institut ochrany osobních dat, takže zveřejňování podílů akcií v ČEZu a spol. bych se až tak nebál.
15. 04. 2010 | 12:24

jarpor napsal(a):

tata

Vím o Kamencovém jezeře že je, vím, že je s ním spojená jakási kauza. Víc nic. Jakou souvislost má ono jezero s akciemu na majitele - to fakt netuším... takže lituji... nemám co odpovědět.

Tarqus

Stran kontroly : nic nového není potřeba vymýšlet, jen kdyby stát postupoval tak, jak postupují banky...t.j.:
historie soutěžitele - podnikal v tom, o co soutěží, jak, jaké má reference ze soukromé sféry, atd...
výše zakázky - když poprvé přijdete do banky pro úvěr, jako "nikdo" nedostanete schválení úvěru v takové výši, jako když tam dojde žadatel, již po několikátý úvěr, když před tím všechy řádně uhradil...

Nechápu, proč stát takto nepostupuje.
Jediné vysvětlení - nechce, ať je "u vesla" kdokoliv... neboť v tom jedou všichni.

A výše subdodávek v % ? K debatě... ale vyloučit, že NIC nesmí být dodáno... je, dle mého, nereálné... Každý, i ten nejlepší soutěžící v dané věci nedělá vše... Pořád i těch 80% by bylo lepší než dnes... kdy to celé může kýmsi jiným "dodat"...

Standa

No a co ? A čemu by se měl bránit ?
Je těch 15 % - oproti 85 % "zbytku" - skladováno za nápadně jiných podmínek ? Je smlouva nějak nápadně výhodná pro tu firmu - aby byl důvod "se bránit" ?
Když bude skladovat u firmy s akcií na jméno, bede znát vždy všechny akcionáře ?

Moc nechápu, co jste chtěl vyjádřit než to, že prostě akciovka s akciemu na majitele je spolek kriminálníků...

Hezký den
15. 04. 2010 | 12:27

nnn napsal(a):

pro jurodiva
posun dění s akciemi z kupónové privatizace se děl v čase a připustil ho stát jako zcela selhavší regulátor, možná i úplatolobingem ovlivněný ze strany majoritních ( diskuze o potřebě "efektivně řídit" mám dodnes v živé paměti).Státem vládla v ty doby pokaždé jiná klika a bylo by nanejvýš nefér proto veškerou zodpovědnost svádět na autory kupónovky,věřte nebyli tak geniální, aby dokázali odhadnout kam až tahle okrádačka postupem času dokázala dojít.
15. 04. 2010 | 12:37

Rumcajs napsal(a):

Někdy mi ti naši politici přijdou, jako sedláci co Divišovi strhli hromosvod, aby konečně začalo pršet.

Že se sníží korupce díky takovéto změně, tomu se můžu jenom zasmát.99% korupce probíhá naprosto standardně. Zeptejte se třeba Dolejše.

P.S.

Ale stejně mi není jasný, jak probíhá hlasování v takovéto společnosti. To se udělá valná hromada a tam každej přijde s kufrem akcíí na majitele ?
15. 04. 2010 | 12:43

jarpor napsal(a):

Jurodiv

Když k Vašim bodům doplníte, že se tak mohlo dít jen díky naprostému nezájmu, nejprve držitelů kuponů jež "dali" do fondů, později akcionářů těchto fondů, starat se o svůj majetek ... pak bude Vaše replika úplná...

Plánovaný podvod ?... Hmm...

Nutil někdo občany do koupě kuponovové knížky ?
Zdá se, že si už nepamatujete na debaty stran "výprodeje" našeho majetku do zahraničních rukou, stran neexistence domácího kapitálu...
a než se objevil problém s veřejnými soutěžemi, nikdo o akciích na majitele nehovořil...
Po boji je generálů...

Hezký den
15. 04. 2010 | 12:45

mdoli napsal(a):

Před několika málo lety převáděly Železárny v Hrádku u Rokycan akcie na formu jmennou. Právě teď jsou všichni akcionáři vyzýváni, aby si přijeli vyzvedout akcie na majitele, zrovna teď, když tato forma se bude možná rušit. Nezná někdo pozadí této transakce???
15. 04. 2010 | 12:50

frish_P napsal(a):

Pro nubu atd

Jak je to jinde.

V USA a asi i jinde si lidékupují akcie přes
brokera, který tedy vede seznam akcionářů
a eviduje změny. Podle zákona musí firmy posílat akcionářům jisté zprávy a tak anonymní akcionáři nemohou existovat.
Český systém je zaostalý.
15. 04. 2010 | 13:08

Targus napsal(a):

To Jarpor:

Pokud soutěžící firma ví, že není schopna splnit zakázku, nechť vytvoří se subdodavateli konsorcium. A vše bude čisté jako křišťál. Stát bude vědět, komu posílá peníze, subdodavatelé budou vědět, jak moc je škube generální dodavatel a malé firmy se konečně dostanou k lizu a nebudou otročit za pár šupů pro lumpy, kteří mají tu výsadu, že jim někdo známý poradil, komu a kolik strčit.
15. 04. 2010 | 13:24

veverka napsal(a):

Heh,to je zajímavý a ukazuje se to i na debatě tady,jak pravičáci zuby nehty obhajujou tyhle netransparentní obchodní praktiky.Proč je to typický a proč mě to vůbec nepřekvapuje.Vždyť šíbři z ODS Bém,Jančík,Řebíček atd. parazitují na vysávání předražených státních zakázek jak kobylky.Ale plnou hubu maj jak je potřeba státu málo a jaký jsou to kovaný pravičáci.To je tak když si bejvalý vexláci hrajou na poctivý kapitalisty.
15. 04. 2010 | 13:34

Carlos V. napsal(a):

Targus :

Paklize je ucelem cistota statnich zakazek pak zruseni akcii na majitele samo o sobe nepomuze, musi byt pozadovano zjisteni vlastnicvi zahranicnich anonymnich matek.
Z cehoz vyplyva, ze pro statni zakazky je treba dat obecnou podminku zjisteni majitele.

A ruseni akcii na majitele pak nedava smysl.
15. 04. 2010 | 13:46

jarpor napsal(a):

Tarqus

Jen jestli je konsorcium oprávněno přihlásit se do soutěže o veřejné zakázky...
Konsorcium však není podnikatel dle OZ... viz § 2 a následující...
ale znova, určitě by se řešení našlo... Jen chtít...

Hmmm...

tak si čtu od veverky, že debata o formě akcií je "zuby nehty" obhajoba "netransparentních OBCHODNÍCH praktik".

Připomíná to Švejka... s jeho "Hovno, hovno..." aby se zapojil do rozhovoru...

Hezký den
15. 04. 2010 | 13:50

Zlín napsal(a):

Důvody, které uvádí ve svém článku, proč nezavést povinnost vést akcie na jméno, jsou chabé řekl bych přímo hloupé. Tvrdit, že administrativní náročnost a náklady s tím spojené můžou mít vliv na chod firem, že můžou ohrozit majoritní vlastníky to je takový do nebe volající blábol jistě absolventa MBA. Současná garnitůra boháčů, v podstatě z 90% spodina která se dostala k penězům díky Klausově zhasnutí, mající informace,protože před privatizací buďto vekslovali nebo seděli na dobrých partajních postech, se v tom za pomoci partají, které nepokrytě sponzorují, naučili dobře chodit. Firmy mají rozstroušeny po daňových rájích, peníze transformují mimo náš ekonomický prostor, stát je dojná kráva a oni dojí i tu slavnou EU. Stačí se podívat jenom na takového pana Kellnera. Nic nevyrábí, jenou kupuje firmy, dělí je a slučuje, přeprodává, neplatí daně,prostě vekslák ve velkém. A takových a takových podnikatelů máme plno. Nikdo neví co komu patří a v té mlze, v polostínu kvete podvod, korupce.Naše staré patricijské rodiny, které měli majetky před únorem 1948, stratili kontinujitu s ekonomickým prostředím, bylo jim vráceno torzo jejich podniků, někteří samozřejmě nestačili se přispůsobit novému ekonomickému prostředí. Nová tzv. hospodářská elita nemá zájem na průhlednosti ekonomických a hospodářských vztahů. Proto si platí takové pisálky, kteří se nám snaží namluvit, jaké že pravidla je třeba nastavit.
15. 04. 2010 | 13:56

yara ze země krys napsal(a):

Líbil se mě Íčko jak v Hydeparku v ČT frází tvrdil, že zrušením akcií na majitele (doručitele) by se narušilo podnikatelské prostředí! Dále zastánci těchto akcií na doručitele tvrdí, že se to dá obejít napsáním na někoho druhého. No nevím, ale nedovedu si představit, že půjdu za kamarádem a řeknu mu, hele Karle potřebuji si na tebe napsat akcie tak za 2 mld.Kč, podržíš mi to nějaký čas? Pak mi to až budu potřebovat vrátíš a dám ti za to 2 mil.Kč! Hezká představa. Proč vždycky podvodné nebo nesprávné zhotovené děravé zákony jde lehce zavést a těžko se ruší ? Odpověď je jasná a tady se ODS přímo usmažila ve vlastní šťávě! Lidé nejsou hloupí.
15. 04. 2010 | 13:57

stále rebel napsal(a):

Podivný článek plný nesmyslů a tak jen technickou.
Pokud někdo vlastní akcie nějakého podniku, tak to dělá proto, že chce minimálně dostávat dividendu, pokud těch akcií má více, tak se může chtít účastnit valné hromady a využívat dalších vlastnických práv. Zjednodušeně řečeno, stačí akcie na majitele zrušit a využívání vlastnických práv umožnit jen těm, kteří se zaregistrují. Stačí na první valné hromadě, či při převzetí dividend.
Zrušení těchto akcií je nepochybně posunem vpřed pro všechny zúčastnění, kromě mafiánů.
15. 04. 2010 | 14:11

yara ze země krys napsal(a):

stále rebel:
Druhá věta není zcela košer, pokud to jsou akcie emitované na burze, dividendy se usmějí jen na blázna (většinou), s akciemi se hlavně spekuluje a zisk vzniká koupí a prodejem! Jinak ale máte v ostatním pravdu.
15. 04. 2010 | 14:34

Targus napsal(a):

To jarpor:

Konsorcium je, nemýlím-li se, sdružení podnikajících subjektů, mezi nimiž jsou vyjasněné právní vztahy dané smlouvou, ať již ústní či písemnou. Je to tedy totéž, jako když se do tendru přihlásí jedna firma. S jediným rozdílem, že tito subdodavatelé sloučení v konsorciu postupují v tomto bodě zájmu společně, a tudíž by museli společně zveřejnit svou strukturu majitelů, chcete-li to lidověji, museli by se před zadavetelem svléci donaha všichni.
Proč hledáte problém tam, kde není?
15. 04. 2010 | 14:35

jarpor napsal(a):

Tarqus

Nehledám problém. Nemám problém s Vámi souhlasit...
Napsal jsem jen, že nevím, zda přihlášení konsorcia připouští zákon o veřejných zakázkách...

stále rebel

Je-li článek plný nesmyslů, pak ta Vaše "technická" ten článek hravě překonává...

Hezký den
15. 04. 2010 | 14:40

stále rebel napsal(a):

Pro jarpor.
Od vás je to jako pochvala.

Pro yara ze země krys.
Papírové akcie nejsou ty nejvhodnější pro elektronické obchodování na burze. Pokud se oficiálně zruší, tak i v nějakém přechodném období by se s nimi dalo obchodovat jedině někde v hospodě pod cenou.
15. 04. 2010 | 15:29

1946 napsal(a):

Je uvedeno, že ....Ekonomickou výhodou zůstane pro akcionáře podle připravovaného zákona osvobození z daně z příjmu u akcií na jméno, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji šest měsíců. To platí snad pouze u akcií, kotovaných na burze, u ostatních akcí je to pět let. To vše platí u akcií nabytých po 1.1.2009. Nebo se mýlím?
15. 04. 2010 | 19:14

jarpor napsal(a):

1946

Mýlíte se.
Více viz Zákon o daních z příjmů, pro fyzické osoby § 4, ods. 1, písmeno w.

stále rebel

Važte si pochvaly. Nechválím často. :-))

Hezký večer
15. 04. 2010 | 19:24

dennis napsal(a):

Jestlize jsem spravne pochopil posledni odstavec blogu, pak: "Soucasny stav vystavuje minoritniho akcionare jistym negativum a majoritnimu akcionari poskytuje jiste prijemnosti." Abych tomu lepe porozumel, chci se zeptat 1. Proc naprosta vetsina zemi v Evrope dava prednost jistym neprijemnostem majoritnich akcinaru? 2. Proc se na Slovensku takovy zakon, ktery odpovida evropskym standardum, podarilo prijmout do dvou let od vzniku samostatneho statu a proc je v Ceske republice i po dvaceti letech prilis kratka doba na prijeti zakona "vyvazeneho a ucinneho", jak se o nem pred casem vyjadril p. Langer?
15. 04. 2010 | 19:30

Petr napsal(a):

Zase nějaký modrý lotr blbne národu hlavu demagogií, proč nechat dále vysávat společnou kasu společnostmi , kde není možno zjistit, či nepatří třeba Bémovi nebo jeho rodině v stomilionovém podvodu opencard. Jak už tu někdo psal : Lidi vemte selský rozum do hrsti a všiměte si jaká strana tvrdě bojkotuje veškeré snahy o boj s korupcí, tunelařením, rozkrádání. ODS tyto snahy bojkotuje hned v zárodku s demagogickýmui výmluvami, podobnými této. Bohužel za potlesku a modrému zkreslování zkorumpovanými medii.
15. 04. 2010 | 20:18

stále rebel napsal(a):

Akce Hospodářských novin. Fórum na téma „Boj proti korupci.

„Při hlasování publika o tom, kdo je pro zachování institutu akcií na majitele, byl jeden člověk pro Langerův návrh a zbytek pro ten můj. Čili i přítomní podnikatelé prakticky jednohlasně naznačili, že tento zneužívaný institut skutečně nepotřebují.“
http://blog.ihned.cz/c3-421...
15. 04. 2010 | 20:20

Karel napsal(a):

Jak to tak pročítám, tak se mohu důvodně domnívat, že většina přispěvatelů nepochopila proč byla akciová společnost vůbec vymyšlena. Vlastí této obchodní společnosti je sladká Francie, která má též příslušnou zkratku s.a, tedy Societé anonnyme.
Prvním důvodem bylo odjakživa zakrýt vlastnictví ať před berňákem, tajnou policií či závistivými sousedy a druhým cílem oloupit drobné střadatele o jejich úspory. O pádech akciových společností by se nechali napsat romány. pokud by se totiž vyučoval hospodářský dějepis jako kdysi i pradlena od necek by pochopila o co jde. na druhou stranu žádná jiná forma podnikání nedokázala zmobilizovat nikdy v dějinách tak obrovské kapitály k provední úkolů přesahujících možnosti státu či jednotlivců. představa účinné kontroly akciovek státem je velmi iluzorní. V této době probíhá poslední dějství pádu Lehman Brothers a akcionáři při veškerém bdělém dohledu strýčka Sama možná dostanou sedm procent. Ovšem jejich peníze se neztratili, pouze změnili majitele. Akcie na doručitele jsou většinou nástrojem rizikového kapitálu. jejich zrušením prostě poměrně značná část kapitálu odejde jinam, či změní formu. Nebude ovšem působit v ČR.a to je základní problém. pokud se všichni předchozí pisatelé smíří s poklesem své životní úrovně asi tak o 20-30%, tak ty akcie na doručitele klidně zrušme. Když se ovšem většina národa klaní denně zlatému teleti, tak to musí činit důsledně. Je zřejmé, že tam kde zrušili akcie na doručitele, se začal vytrácet kapitál. Pochopitelně, že Evropany to docela štve a tak ječí na ty státy, kde to ještě praktikuje, tedy i na nás. Nevědomý a závistivý národ tomu přizvukuje a řeže si vlastní větev části blahobytu. Právníci to ovšem už mají dávno zmáknuté. Stačí se tak trochu seznámit s tzv"evropskou společností" legrace spočívá pouze v tom, že za určitých okolností je majitel opět nedohledatelný, její správa je jednodušší a berňáci se teprve budou divit. Základem je pochopitelně aby byla spravována od jinud, z EU pochopitelně. takže jednoduše řečeno, kdo je jakž takž jazykově vybaven, má mírně zvýšené IQ, tak se těmhle debatám už jenom směje. Stát a jeho úředníci budou pak ještě s dojetím vzpomínat na tuzemské akciovky na doručitele. Holt komu není rady, v apatyce nekoupí
15. 04. 2010 | 21:01

vlk napsal(a):

Přiznám se, že s tímhle blogemmám docela problém. Ne s jeho faktografií. to rozhodně ne. autor ví o čem píše a píše kvalifikovaně.
Problém mám s tím, že popisuje dopady na akcionáře, jim vzniklé náklady, ale zcel a míjí důvod, proč by ten zákon měl být přijmut a proč by současní anonymní akcionáři měli pár věcí strpět navíc oproti současnému stavu:
Tím důvodem je KORUPCE!
Buď s ní NĚCO CHCEME UDĚLAT nebo ne.
Pokud ano, není jiné cesty.
Se zrušením akciovek na majitele prostě stát zkouší korupci omeit hned ve dvou směrech:
1- přihrávání veřejných zakázek kamarádům nebo dokonce sám sobě,
2- ukrývání pravého držitele nějakého majetku.

pro oba dva účely jsou anonymní firmy naprosto ideální. O tom snad není sporu.

Vypůjčíms i od autora jednu větu:Společností s akciemi na majitele jsou tisíce. Mnohé z těchto společností mají pouze několik akcionářů, ale jsou i takové, které akcionářů mají stovky nebo tisíce.
Soudím, že drtivá většina anonymních akciovek bude mít jednoho nebo jenom pár majitelů. Ano, existují samozřejmě i takové, které jich mají nebo mohou mít i několik tisíc. Nicméně - drtivá většina z nich pochází ještě z privatizace , tedy té kuponové.
docela rád bych viděl nějakou novou firmu , dejme tomu , vzniklou po r. 2000, která má stovky a více anonymních majitelů. Já osobně jich znám 5. NWR, KIT,AAA, ORCO a ECM. Tedy přesně ty společnosti, které udělaly IPO na pražské burze. nění mi známo, že by někdo jiný masově upisoval kapitál.
Autor , aby vygradoval svůj blog, popisuje, jakby s e státních tendrů nemohla zúčastnit taková IBM a další. Tohle je vysloveně zavádějící argumentace. IBM a další firmy nejsou problémem českého korupčního prostředí. Speciálně v této disciplině podléhají velmi tvrdým americkým zákonům. Navíc, stejně jako české firmy , které jsoukotovány na burze podléhají , resp. daleko víc e než ony, podléhají informační povinnosti. T.j. jsou dostupné informac eo významných držitelých větších balíků. Že by někdo skrýval do české telefonici nebo zíněné IBM podivně nabyté nemovitosti jistě také nehrozí.
Samozřejmě , nic není dokonalé. A šíbři si své díry najdou i vnovém zákoně, nicméně - někd e s e začít musí a nebudou to mít triviálně jednoduché.
všem kteří mají s tímhle zákonem problém a argumentují právě možným obejitím, alespoň pro druhý zmíněný případ - ted y skrývání majetku se upřímně divím. ted y jejich argumentaci. Všichni tihle totiž vědí, že trošku sofistikovanější zloděj nes umí překonat celkem hravě téměř jakýkoli bytový zámek nebo autozámek. A přesto denně zamykají, když jdou z domova nebo opouštějí auto. Ale zákon se jim pro možnost jeho překonání přijmout nechce.
A kdože proti tomu má zásadní výhrady, Správně -ODS . Zákon pokud možno - sabotuje. Alespoň podle zpráv z parlamentu Je snadné se dobrat proč. Takový Řebíček tvrdil, že prodal Viamont. Když šel dělat ministra: ale nikd y to ničím nedoložil a z rejstříku to zjistit nešlo. Viamont kupodivu za Řebíčka vysoutěžil 7 miliard. Nedávno byl prodán. Po Praze kolují pověsti / jistě dokonale mylné/ že Řebíček od Strabagu za svůj podíl dostal 3/4 miliardy....
A není rozhodně sám.

A ještě drobnost. Pokud ústrky spojené s přeměnou akcií na akcie na jméno jsou pro současné anonymní akcionáře nepřijatelnou šikanou či nákladem, mají snadné řešení. Bude celý rok na to aby:
-akcie prodali
-darovali
-společnost dali do likvidace

Je to celkem triviální.
15. 04. 2010 | 21:35

stále rebel napsal(a):

„Ve Francii, ale nejenom tam, akcie v listinné podobě, ať už na doručitele nebo na jméno, vůbec nemohou existovat. Mohou být pouze zaknihované. Existují pouze na účtech a na rozdíl od peněz, které mohou z účtu příležitostně vystoupit do listinné podoby bankovek, tam akcie papírové podoby nikdy nabýt nemohou. Všechny problémy s listinnou podobou akcií jsou tak jednou provždy vyřešeny.“
http://in.ihned.cz/c1-40899...
15. 04. 2010 | 22:34

vladislav stratil napsal(a):

Jsem členem statutárního orgánu akciovky, která má akcie na majitele a těch akcionářů (důsledek kupónové privatizace) je tolik, že případné znovu zavedení akcií na jméno a následná agenda tuto firmu (jinak fungující) pohřbí. Podle mého názoru, většina akciovek s dříve zaknihovanými akciemi v SCP utekla k listinným ne z důvodu anonymity, ale z důvodů ekonomických. Stát chce na jednu stranu kontrolu nad majiteli akcií, ale na druhou stranu zavede (prostřednictvím SCP) zcela nehorázné poplatky za vedení registru akcionářů od obou stran - emitenta i akcionáře. a za další: co je to státní zakázka? Za určitých dedukcí, lze považovat grand či podporu též za zakázku a promine-li Vám zdravotní pojišťovna či sociálka i sebemenší část penále, máte "státní (EU) dotaci".
Myslím si, že v případě zadávání státních zakázek by zadání mělo obsahovat vlastnické podmínky pro zúčastněné a jejich splnění pak garantovat osobně statutár firmy formou čestného prohlášení. Při pochybnostech o slušném chování a prokázání rozporů s deklarovaným v prohlášení, by následoval postih - například trvalý zákaz účastnit se zakázek EU firmě a i firmám, kde jsou statutáři angažováni, hloubková kontrola finančního orgánu apod.
16. 04. 2010 | 08:48

M. Zima napsal(a):

Proč na takhle blboučký článek upozorňuje Aktuálně na první straně by mě opravdu zajímalo.
16. 04. 2010 | 09:10

jarpor napsal(a):

"Problém mám s tím, že popisuje dopady na akcionáře, jim vzniklé náklady, ale zcel a míjí důvod, proč by ten zákon měl být přijmut a proč by současní anonymní akcionáři měli pár věcí strpět navíc oproti současnému stavu:
Tím důvodem je KORUPCE!
Buď s ní NĚCO CHCEME UDĚLAT nebo ne."

"A kdože proti tomu má zásadní výhrady, Správně -ODS . Zákon pokud možno - sabotuje."

Opakování pro Vlka :

Spor se nevede o to, zda zakázat účast na veřejných zakázkách "anonymním" společnostem či nezakázat. Shoda je na zakázat.
A teď - jak zakázat ?
Oranžoví chtějí změnit obchodní zákoník, zakázat akcie na majitele. Fajn.

To znamená svolání valných hromad za přítomností notářů, rozhodnutí o změně formy akcií, návrhy na zápis do OR, zapsání do OR.
V každém kroku tohoto postupu jsou zákonné lhůty, jež musí všichni - akciovky i soudy respektovat. Notáři a právníci nestojí na chodníku nemaje co na práci.. tedy lze předpokládat, že čas od zahájení do ukončení přeměny akcií se i "jejich vinou" prodlouží.
ten proces lze odhadnout na minimálně 6 - 9 měsíců od nabytí účinnosti této změny v OZ.
A to nevím, co všechno je onou změnou formy akcií dotčeno...např. zákon o cenných papírech, atd... takže toto vše musí ona změna OZ taktéž replektovat, tedy nelze provést přijetí těchto zákonů ve "zkrácených lhůtách" v parlamentu...

Čas poplyne... a mezitím se vesele soutěží a zadává....

Proč se nejde prostou změnou zákona o veřejných zakázkách ? Zkráceným projednáváním, jež během týdne může účast těmto "neznámým" ve veřejných zakázkách zakázat ? Za týden by mohlo být zameteno... nebo alespoň hodně korupci ztíženo...

Odpovím - nechce se.
Oranžoví dělají že dělají, modří správně poukazují, že tato cesta problém neřeší, alespoň neřeší rychle, navíc jsou proti buzeraci těch, co jsou anomymní ale nic se státem nemají... ale toť taky vše.

A ještě dodatek k debatě, kde jsem tvrdil, že ve většině případů těch "anonymních" akciovek, statutár, jež jde do soutěže zná, kdo je jeho akcionář.

Tenkrát Vlk hrubě nesouhlasil a já jsem pro něj blb. Dnes napíše :

"Soudím, že drtivá většina anonymních akciovek bude mít jednoho nebo jenom pár majitelů."

Ještě pořád si myslíte, že jsou tyto společnosti "anonymí" i pro statutáry ?

V. Stratil

Naprosto přesné stran SCP i s tím, co změna formy může pro firmu znamenat, i co by pomohlo...
Jenže chybí vůle všech politických stran, neb všem současný stav vyhovuje...

Moudrý Vlk však vyje, jak ČSSD se snaží a že jen ODS je ta špatná...

Hezký den
16. 04. 2010 | 10:13

Admirál napsal(a):

Po přečtení polemiky jsem pro řešení, "kdo chce státní zakázky musí provést okamžitě, kdo je mimo do termínu...."
16. 04. 2010 | 22:38

Franta napsal(a):

Jednoduchá otázka. Pokud zakážete účast na veřejných zakázkách společnostem s akciemi na doručitele, existuje průkazná kontrola zda tyto akcie nejsou součástí portfolia ? Nebo jak zaručíte že firma dodatečně akcie na doručitele nevytvoří poté co podepíše třeba smlouvu na část zakázky, která bude protikorupčně rozdělena. Jaké by na to měly být právní nástroje ?
18. 04. 2010 | 00:21

Franta napsal(a):

Já bych ani neviděl problém jestli je zakázka korupční nebo nikoliv. Pokud by se aplikovala dvě pravidla která jsou zvykem u drobných podnikatelů, trh by sám korupci vyřešil. Pravidla jsou tato:
1) Dostaneš zakázku, ale musíš ji provést pouze prostřednictvím vlasní firemní odbornosti(předmět živnosti) a vlastních zaměstnanců.
2) Dostaneš zaplaceno, ale až po převzetí kompletního plnění zakázky.
Všimněte si že v případě například kauzy Opencard se nikdo nepozastavuje nad tím že bylo zaplaceno předem než byla dodána služba, což je zcela vyloučeno v průmyslových zakázkách.
18. 04. 2010 | 00:32

Bobino napsal(a):

Absolutní souhlas s Targusem. Navíc v tomto státě by měla platit prezumce viny, tj. jseš podezřelý z korupce, praní špinavých peněz atd. pokud neprokážeš jinak. Nechápu, proč vůbec máme zákony proti praní špinávých peněz když je pak možné se schovat za akcie na majitele. A když jejich zrušení představuje tolik problémů, proč to funguje v okolních státech? Jak stále říkám, my Češi musíme dokazovat světu, že umíme vymyslet nové kolo.
18. 04. 2010 | 09:13

cheap chanel napsal(a):

case creates the feminine gently beautiful makings, is worth having black and white most classical color matching, has cheap chanel bag the succinct graceful unique charm fine double C symbol decoration in left side, lets the outward appearance be richer changes cheap chanel http://www.coachofnewyork.com
24. 04. 2010 | 11:00

freeonlinedatingwebsites napsal(a):

<a href=http://www.trahberg.ru/proxy/link/dating+websites+for+free/15_adultdating3.html><img>http://www.trahberg.ru/proxy/images/Free+Sex+Dating.jpg</img></a>
11. 05. 2011 | 13:36

datingservicesonline napsal(a):

<a href=http://www.trahberg.ru/proxy/link/dating+websites+dating+online/12_adultdating5.html><img>http://www.trahberg.ru/proxy/images/Free+Dating+Online.jpg</img></a>
14. 05. 2011 | 12:44

rToryPoire napsal(a):

how to add fans on facebook
facebook likes page

<a href="http://100sfbfans.com">get fans on facebook page</a> buy facebook fans how to get fans on facebook page

how to get fans for your facebook page

buy fans on facebook add fans facebook <a href=http://100sfbfans.com>fans on facebook </a> facebook fans
29. 07. 2011 | 11:14

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 02:27

gqfxjvhy napsal(a):

Joe tried to remember, but was <a href="http://garciniacambogiaillqg.info">garcinia cambogia fruit extract</a> <a href=http://garciniacambogiaoigvo.info>garcinia cambogia hca</a> garcinia cambogia extract http://garciniacambogiakdiat.info another sidelong glance at martins.
25. 02. 2014 | 10:18

yzvbdlms napsal(a):

She turned fiercely <a href="http://paydayloansonline9949.info/">payday loans online</a> xlgkqvtfr <a href=http://paydayloansonline9949.info>payday loans online</a> paydayloansonline9949.info http://paydayloansonline9949.info/ board of a modest tea-room.
25. 02. 2014 | 10:58

fryykhsh napsal(a):

He would buy <a href="http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info">garcinia cambogia reviews online</a> <a href=http://puregarciniacambogiavomgk.info>garcinia cambogia fruit extract</a> garcinia cambogia fruit http://garciniacambogiareviewzqcbuy.info was still an incomprehensible riddle.
25. 02. 2014 | 11:19

tikigfim napsal(a):

Canteen, and he was aware that there <a href="http://garciniacambogiareviewsfcayo.info">garcinia cambogia hca</a> <a href=http://garciniacambogiag3uui.info>garcinia cambogia for weight loss</a> garcinia cambogia extract http://puregarciniacambogiaac9cb.info another land with a rocky coAmtsstelle
25. 02. 2014 | 12:39

wtdlcywz napsal(a):

But Hansel comfortedher and said: Just wait a little, until the <a href="http://puregarciniacambogiaextractesjqg.info">garcinia cambogia yahoo reviews</a> <a href=http://puregarciniacambogiaac9cb.info>garcinia cambogia user reviews</a> garcinia cambogia negative reviews http://garciniacambogiareviewsmvexv.info shall take my royal coat to show to myfather, and do you give me your shabby one.
25. 02. 2014 | 13:06

wkzepwoe napsal(a):

The human element---that <a href="http://garciniacambogiareviewsmvexv.info">garcinia cambogia extract reviews</a> <a href=http://puregarciniacambogiaextractesjqg.info>garcinia cambogia pills</a> pure garcinia cambogia reviews http://garciniacambogiareview9iuth.info now, would you, Tom?
25. 02. 2014 | 18:59

wjvwciee napsal(a):

With nothing to do and <a href="http://wakeupnow2.info">wakeupnow2.info</a> migycbatyy <a href=http://wakeupnow2.info>wake up now</a> wake up now http://wakeupnow2.info/ than accepting an intellectual.
26. 02. 2014 | 01:20

uymbmsut napsal(a):

They presently emerged into the clump of sumach bushes, looked warilyout, found <a href="http://incomewithscotty.com/global-npn/">asswhole</a> nhsiopqdn <a href=http://incomewithscotty.com/>f4nny</a> boobs http://incomewithscotty.com/global-npn/ staff, but now there were no.
27. 02. 2014 | 05:20

vejfpvtn napsal(a):

An seinen Bluethen und Fruechten kann man ihn als <a href="http://caferenz.de">online kredit</a> htnsjnzgs <a href=http://caferenz.de>online kredit</a> online kredite http://kitzworld.de mehr, je trockener die Luft ist.
27. 02. 2014 | 10:20

jilyyizq napsal(a):

Das Dienstpersonal wird in einige Verwirrung <a href="http://wanxibj.com">sofortkredit</a> ayuvdjubbc <a href=http://falken-nordhausen.de>sofortkredit</a> sofortkredit http://falken-nordhausen.de bezahlen, als der barmherzige Samariter derer, die nichts haben alsihr schmerzliches Schicksal.
27. 02. 2014 | 14:44

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy